ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 239

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

62. vuosikerta
17. syyskuu 2019


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) 2019/1559, annettu 16 päivänä syyskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse syflufenamidin, fenbukonatsolin, flukinkonatsolin ja tembotrionin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla ( 1 )

1

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2019/1560, annettu 16 päivänä syyskuuta 2019, sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koskevien yhteisten sääntöjen määrittämisestä vahvistetun yhteisen kannan 2008/944/YUTP muuttamisesta

16

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

17.9.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 239/1


KOMISSION ASETUS (EU) 2019/1559,

annettu 16 päivänä syyskuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse syflufenamidin, fenbukonatsolin, flukinkonatsolin ja tembotrionin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta 23 päivänä helmikuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 49 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Syflufenamidin, fenbukonatsolin, flukinkonatsolin ja tembotrionin jäämien enimmäismäärät vahvistettiin asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä III olevassa A osassa.

(2)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, antoi perustellun lausunnon (2) syflufenamidin jäämien voimassa olevista enimmäismääristä asetuksen (EY) N:o 396/2005 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Se ehdotti jäämän määritelmän muuttamista eläinperäisten hyödykkeiden osalta. Se suositteli jäämien enimmäismäärien alentamista coctailkurkkujen (cornichon) ja rukiin osalta. Muiden tuotteiden osalta se suositteli jäämien voimassa olevien enimmäismäärien nostamista tai pitämistä ennallaan. Se katsoi, että tiettyjä tietoja ei ollut saatavilla maissia, viljahirssiä, riisiä, kirjodurraa, vehnää, siipikarjaa (lihas, rasva, maksa) ja linnunmunia koskevista jäämien enimmäismääristä ja että riskinhallinnasta vastaavien tahojen on jatkettava asian tarkastelua. Koska kuluttajiin kohdistuvaa riskiä ei ole, jäämien enimmäismäärät olisi kyseisten tuotteiden osalta vahvistettava nykyiselle tasolle tai elintarviketurvallisuusviranomaisen määrittämälle tasolle asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II. Kyseisiä jäämien enimmäismääriä tarkastellaan myöhemmin uudelleen; tarkastelussa otetaan tuolloin huomioon kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta käytettävissä olevat tiedot.

(3)

Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi perustellun lausunnon (3) fenbukonatsolin jäämien voimassa olevista enimmäismääristä asetuksen (EY) N:o 396/2005 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Se ehdotti jäämän määritelmän muuttamista. Se suositteli greippejä, appelsiinejä, manteleita, parapähkinöitä, cashewpähkinöitä, kastanjoita, kookospähkinöitä, hasselpähkinöitä, makadamioita, pekaanipähkinöitä, pinjansiemeniä, pistaasipähkinöitä, jalopähkinöitä ja pensasmustikoita koskevien enimmäismäärien alentamista. Muiden tuotteiden osalta elintarviketurvallisuusviranomainen suositteli jäämien voimassa olevien enimmäismäärien nostamista tai pitämistä ennallaan. Se katsoi, että tiettyjä tietoja ei ollut saatavilla aprikooseja, persikoita, luumuja, kurkkuja, coctailkurkkuja (cornichon), kesäkurpitsoja, meloneja, kurpitsoja ja vesimeloneja koskevista jäämien enimmäismääristä ja että riskinhallinnasta vastaavien tahojen on jatkettava asian tarkastelua. Koska kuluttajiin kohdistuvaa riskiä ei ole, jäämien enimmäismäärät olisi kyseisten tuotteiden osalta vahvistettava nykyiselle tasolle tai elintarviketurvallisuusviranomaisen määrittämälle tasolle asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II. Kyseisiä jäämien enimmäismääriä tarkastellaan myöhemmin uudelleen; tarkastelussa otetaan tuolloin huomioon kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta käytettävissä olevat tiedot.

(4)

Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi perustellun lausunnon (4) flukinkonatsolin jäämien voimassa olevista enimmäismääristä asetuksen (EY) N:o 396/2005 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, että tällä hetkellä flukinkonatsolille ei ole olemassa sallittuja käyttötarkoituksia eikä tuonnissa sallittavia enimmäismääriä tai kyseistä tehoainetta koskevia jäämien Codex-enimmäismääriä (CXL-arvoja). Flukinkonatsolin jäämiä ei sen vuoksi odoteta esiintyvän missään kasvi- tai eläintuotteessa. Koska kuluttajille ei aiheudu vaaraa, flukinkonatsolin jäämien enimmäismäärät olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II määritysrajan tasolle.

(5)

Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi perustellun lausunnon (5) tembotrionin jäämien voimassa olevista enimmäismääristä asetuksen (EY) N:o 396/2005 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Se suositteli jäämien enimmäismäärien alentamista sikojen (maksa, munuaiset), nautojen (maksa, munuaiset) ja hevoseläinten (maksa, munuaiset) osalta. Muiden tuotteiden osalta elintarviketurvallisuusviranomainen suositteli jäämien voimassa olevien enimmäismäärien nostamista tai pitämistä ennallaan. Elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että tiettyjä tietoja ei ollut saatavilla maissia ja mausteena käytettäviä hedelmiä koskevista jäämien enimmäismääristä ja että riskinhallinnasta vastaavien tahojen on jatkettava asian tarkastelua. Koska kuluttajiin kohdistuvaa riskiä ei ole, jäämien enimmäismäärät olisi kyseisten tuotteiden osalta vahvistettava nykyiselle tasolle tai elintarviketurvallisuusviranomaisen määrittämälle tasolle asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II. Kyseisiä jäämien enimmäismääriä tarkastellaan myöhemmin uudelleen; tarkastelussa otetaan tuolloin huomioon kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta käytettävissä olevat tiedot.

(6)

Niiden tuotteiden osalta, joissa kyseisen kasvinsuojeluaineen käyttö ei ole sallittua ja joille ei ole olemassa tuonnissa sallittavia enimmäismääriä tai CXL-arvoja, jäämien enimmäismäärät olisi vahvistettava määritysrajan tasolle tai olisi sovellettava jäämien enimmäismäärän oletusarvoa, kuten asetuksen (EY) N:o 396/2005 18 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään.

(7)

Komissio kuuli torjunta-ainejäämiä käsitteleviä Euroopan unionin vertailulaboratorioita tarpeesta mukauttaa tiettyjä määritysrajoja. Laboratoriot totesivat useiden aineiden osalta, että tekninen kehitys edellyttää erityisten määritysrajojen asettamista tietyille hyödykkeille.

(8)

Kun otetaan huomioon elintarviketurvallisuusviranomaisen perustellut lausunnot ja tarkasteltavana olevan asian kannalta merkitykselliset tekijät, asianmukaiset muutokset jäämien enimmäismääriin täyttävät asetuksen (EY) N:o 396/2005 14 artiklan 2 kohdan vaatimukset.

(9)

Unionin kauppakumppaneita on kuultu Maailman kauppajärjestön kautta uusista jäämien enimmäismääristä, ja niiden kannanotot on otettu huomioon.

(10)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 396/2005 olisi muutettava.

(11)

Tuotteiden tavanomaisen kaupan pitämisen, jalostuksen ja kulutuksen mahdollistamiseksi tässä asetuksessa olisi säädettävä sellaisia tuotteita koskevasta siirtymäjärjestelystä, jotka on tuotettu ennen jäämien enimmäismäärien muuttamista ja joiden osalta kuluttajansuoja säilyy tietojen mukaan korkeatasoisena.

(12)

Olisi sallittava kohtuullinen siirtymäaika ennen muutettujen jäämien enimmäismäärien soveltamista, jotta jäsenvaltiot, kolmannet maat ja elintarvikealan toimijat voivat valmistautua jäämien enimmäismäärien muuttamisesta johtuviin uusiin vaatimuksiin.

(13)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteet II ja III tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Asetusta (EY) N:o 396/2005, sellaisena kuin se oli ennen muuttamista tällä asetuksella, sovelletaan edelleen tuotteisiin, jotka on tuotettu unionissa tai tuotu unioniin ennen 7 päivää huhtikuuta 2020.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 7 päivästä huhtikuuta 2020

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä syyskuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for cyflufenamid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2018;16(10):5416.

(3)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fenbuconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2018;16(8):5399.

(4)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fluquinconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2018;16(9):5409.

(5)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for tembotrione according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2018;16(9):5417.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteet II ja III seuraavasti:

1)

Lisätään liitteeseen II seuraavat syflufenamidia, fenbukonatsolia, flukinkonatsolia ja tembotrionia koskevat sarakkeet:

Torjunta-ainejäämät ja jäämien enimmäismäärät (mg/kg)

Koodinumero

Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan (1)

Syflufenamidi (syflufenamidin (Z-isomeeri) ja sen E-isomeerin summa, ilmaistuna syflufenamidina) (A) (R)

Fenbukonatsoli (enantiomeerien summa)

Flukinkonatsoli (F)

Tembotrioni (tembotrionin (AE 0172747) ja sen metaboliitin M5 (4,6-dihydroksitembotrioni) summa, ilmaistuna tembotrionina) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT HEDELMÄT; PÄHKINÄT

 

 

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0110000

Sitrushedelmät

0,01  (*1)

 

 

 

0110010

Greipit

 

0,7 (+)

 

 

0110020

Appelsiinit

 

0,9 (+)

 

 

0110030

Sitruunat

 

1 (+)

 

 

0110040

Limetit

 

1 (+)

 

 

0110050

Mandariinit

 

0,5 (+)

 

 

0110990

Muut (2)

 

0,5

 

 

0120000

Pähkinät

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0120010

Mantelit

 

(+)

 

 

0120020

Parapähkinät

 

(+)

 

 

0120030

Cashewpähkinät

 

(+)

 

 

0120040

Kastanjat

 

(+)

 

 

0120050

Kookospähkinät

 

(+)

 

 

0120060

Hasselpähkinät

 

(+)

 

 

0120070

Makadamiat

 

(+)

 

 

0120080

Pekaanipähkinät

 

(+)

 

 

0120090

Pinjansiemenet

 

(+)

 

 

0120100

Pistaasipähkinät

 

(+)

 

 

0120110

Jalopähkinät

 

(+)

 

 

0120990

Muut (2)

 

 

 

 

0130000

Siemenhedelmät

0,06

0,5

 

 

0130010

Omenat

 

(+)

 

 

0130020

Päärynät

 

(+)

 

 

0130030

Kvittenit

 

(+)

 

 

0130040

Mispelit

 

(+)

 

 

0130050

Japaninmispelit/lokvatit/nisperot

 

(+)

 

 

0130990

Muut (2)

 

 

 

 

0140000

Kivihedelmät

 

 

 

 

0140010

Aprikoosit

0,06

0,6 (+)

 

 

0140020

Kirsikat

0,1

1 (+)

 

 

0140030

Persikat

0,06

0,6 (+)

 

 

0140040

Luumut

0,07

0,6 (+)

 

 

0140990

Muut (2)

0,06

0,6

 

 

0150000

Marjat ja pienet hedelmät

 

 

 

 

0151000

a)

Viinirypäleet

0,2

1,5

 

 

0151010

Viinirypäleet (syötäviksi tarkoitetut)

 

(+)

 

 

0151020

Viinirypäleet (viinin valmistukseen tarkoitetut)

 

(+)

 

 

0152000

b)

Mansikat

0,04

0,01  (*1)

 

 

0153000

c)

Vadelmat ja vatukat

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0153010

Karhunvatukat

 

 

 

 

0153020

Sinivatukat

 

 

 

 

0153030

Vadelmat (punaiset ja keltaiset)

 

 

 

 

0153990

Muut (2)

 

 

 

 

0154000

d)

Muut marjat ja pienet hedelmät

0,01  (*1)

 

 

 

0154010

Pensasmustikat

 

0,5 (+)

 

 

0154020

Karpalot

 

1 (+)

 

 

0154030

Herukat (puna-, musta- ja valkoherukat)

 

0,01  (*1)

 

 

0154040

Karviaiset (vihreät, punaiset ja keltaiset)

 

0,01  (*1)

 

 

0154050

Ruusunmarjat

 

0,01  (*1)

 

 

0154060

Mulperinmarjat (valkoiset ja mustat)

 

0,01  (*1)

 

 

0154070

Etelänorapihlajan hedelmät

 

0,01  (*1)

 

 

0154080

Mustaseljan marjat

 

0,01  (*1)

 

 

0154990

Muut (2)

 

0,01  (*1)

 

 

0160000

Sekalaiset hedelmät

0,01  (*1)

 

 

 

0161000

a)

Syötäväkuoriset

 

0,01  (*1)

 

 

0161010

Taatelit

 

 

 

 

0161020

Viikunat

 

 

 

 

0161030

Syötäviksi tarkoitetut oliivit

 

 

 

 

0161040

Kumkvatit

 

 

 

 

0161050

Karambolat

 

 

 

 

0161060

Kakit/persimonit/sharonit

 

 

 

 

0161070

Jambolaanit/jaavanluumut

 

 

 

 

0161990

Muut (2)

 

 

 

 

0162000

b)

Paksukuoriset, pienet

 

0,01  (*1)

 

 

0162010

Kiivit (vihreät, punaiset, keltaiset)

 

 

 

 

0162020

Litsit

 

 

 

 

0162030

Passiot/maracujat

 

 

 

 

0162040

Kaktusviikunat

 

 

 

 

0162050

Tähtiomenat

 

 

 

 

0162060

Amerikanpersimonit

 

 

 

 

0162990

Muut (2)

 

 

 

 

0163000

c)

Paksukuoriset, suuret

 

 

 

 

0163010

Avokadot

 

0,01  (*1)

 

 

0163020

Banaanit

 

0,05 (+)

 

 

0163030

Mangot

 

0,01  (*1)

 

 

0163040

Papaijat

 

0,01  (*1)

 

 

0163050

Granaattiomenat

 

0,01  (*1)

 

 

0163060

Suomuannoonat (kirimoijat)

 

0,01  (*1)

 

 

0163070

Guavat

 

0,01  (*1)

 

 

0163080

Ananakset

 

0,01  (*1)

 

 

0163090

Leipäpuun hedelmät

 

0,01  (*1)

 

 

0163100

Duriot

 

0,01  (*1)

 

 

0163110

Oka-annoonat (guanabanat)

 

0,01  (*1)

 

 

0163990

Muut (2)

 

0,01  (*1)

 

 

0200000

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT VIHANNEKSET

 

 

 

 

0210000

Juurekset ja juurimukulat

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0211000

a)

Perunat

 

 

 

 

0212000

b)

Trooppiset juurekset ja juurimukulat

 

 

 

 

0212010

Kassavan/maniokin juuret

 

 

 

 

0212020

Bataatit

 

 

 

 

0212030

Jamssit

 

 

 

 

0212040

Nuolijuuret/arrowjuuret

 

 

 

 

0212990

Muut (2)

 

 

 

 

0213000

c)

Muut juurekset ja juurimukulat paitsi sokerijuurikkaat

 

 

 

 

0213010

Punajuuret

 

 

 

 

0213020

Porkkanat

 

 

 

 

0213030

Mukulasellerit/juurisellerit

 

 

 

 

0213040

Piparjuuret

 

 

 

 

0213050

Maa-artisokat

 

 

 

 

0213060

Palsternakat

 

 

 

 

0213070

Juuripersiljat

 

 

 

 

0213080

Retiisit ja retikat

 

 

 

 

0213090

Kaurajuuret

 

 

 

 

0213100

Lantut

 

 

 

 

0213110

Nauriit

 

 

 

 

0213990

Muut (2)

 

 

 

 

0220000

Sipulikasvit

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0220010

Valkosipulit

 

 

 

 

0220020

Sipulit

 

 

 

 

0220030

Salottisipulit

 

 

 

 

0220040

Varhaissipulit/vihersipulit ja pillisipulit

 

 

 

 

0220990

Muut (2)

 

 

 

 

0230000

Hedelmävihannekset

 

 

0,01  (*1)

 

0231000

a)

Solanaceae- ja Malvaceae-heimo

 

 

 

0,02 (*1)

0231010

Tomaatit

0,04

0,01  (*1)

 

 

0231020

Paprikat

0,06

0,6 (+)

 

 

0231030

Munakoisot

0,02 (*1)

0,01  (*1)

 

 

0231040

Okrat

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0231990

Muut (2)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0232000

b)

Syötäväkuoriset, Cucurbitaceae-heimo

0,05

0,3

 

0,02 (*1)

0232010

Kurkut

 

(+)

 

 

0232020

Coctailkurkut (cornichon)

 

(+)

 

 

0232030

Kesäkurpitsat

 

(+)

 

 

0232990

Muut (2)

 

 

 

 

0233000

c)

Paksukuoriset, Cucurbitaceae-heimo

0,05

0,3

 

0,02 (*1)

0233010

Melonit

 

(+)

 

 

0233020

Kurpitsat

 

(+)

 

 

0233030

Vesimelonit

 

(+)

 

 

0233990

Muut (2)

 

 

 

 

0234000

d)

Sokerimaissit

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,05 (+)

0239000

e)

Muut hedelmävihannekset

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,02 (*1)

0240000

Kaalikasvit (lukuun ottamatta juuria ja versoja)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0241000

a)

Kukinnan muodostavat kaalit

 

 

 

 

0241010

Brokkoli/parsakaali

 

 

 

 

0241020

Kukkakaali

 

 

 

 

0241990

Muut (2)

 

 

 

 

0242000

b)

Kerivät kaalit

 

 

 

 

0242010

Ruusukaali/brysselinkaali

 

 

 

 

0242020

Keräkaalit eli kupukaalit

 

 

 

 

0242990

Muut (2)

 

 

 

 

0243000

c)

Lehtikaalit

 

 

 

 

0243010

Kiinankaali/salaattikiinankaali/pe-tsai

 

 

 

 

0243020

Lehtikaali

 

 

 

 

0243990

Muut (2)

 

 

 

 

0244000

d)

Kyssäkaalit

 

 

 

 

0250000

Lehtivihannekset, yrtit ja syötävät kukat

 

 

 

 

0251000

a)

Salaatit ja salaattikasvit

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0251010

Vuonankaali

 

 

 

 

0251020

Lehtisalaatti

 

 

 

 

0251030

Leveälehtiset siloendiivit

 

 

 

 

0251040

Krassit, idut ja versot

 

 

 

 

0251050

Krassikanankaali

 

 

 

 

0251060

Sinappikaali/rucola

 

 

 

 

0251070

Lehtisinappi

 

 

 

 

0251080

Versot (myös kaalilajien)

 

 

 

 

0251990

Muut (2)

 

 

 

 

0252000

b)

Pinaatit ja vastaavanlaiset lehdet

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0252010

Pinaatti

 

 

 

 

0252020

Vihannesportulakka

 

 

 

 

0252030

Juurikas/ruotimangoldi

 

 

 

 

0252990

Muut (2)

 

 

 

 

0253000

c)

Viininlehdet ja vastaavien lajien lehdet

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0254000

d)

Vesikrassi

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0255000

e)

Salaattisikuri

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0256000

f)

Yrtit ja syötävät kukat

0,02 (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,04  (*1)

0256010

Kirveli

 

 

 

 

0256020

Ruohosipuli

 

 

 

 

0256030

Yrttiselleri

 

 

 

 

0256040

Persilja

 

 

 

 

0256050

Salvia

 

 

 

 

0256060

Rosmariini

 

 

 

 

0256070

Timjami

 

 

 

 

0256080

Basilika ja syötävät kukat

 

 

 

 

0256090

Laakerinlehdet

 

 

 

 

0256100

Rakuuna

 

 

 

 

0256990

Muut (2)

 

 

 

 

0260000

Palkovihannekset

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0260010

Tarhapavut (silpimättömät)

 

 

 

 

0260020

Tarhapavut (silvityt)

 

 

 

 

0260030

Herneet (silpimättömät)

 

 

 

 

0260040

Herneet (silvityt)

 

 

 

 

0260050

Linssit

 

 

 

 

0260990

Muut (2)

 

 

 

 

0270000

Varsivihannekset

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0270010

Parsa

0,01  (*1)

 

 

 

0270020

Kardoni eli ruotiartisokka

0,01  (*1)

 

 

 

0270030

Varsiselleri/lehtiselleri

0,01  (*1)

 

 

 

0270040

Salaattifenkoli

0,01  (*1)

 

 

 

0270050

Latva-artisokka

0,04

 

 

 

0270060

Purjo

0,01  (*1)

 

 

 

0270070

Raparperi

0,01  (*1)

 

 

 

0270080

Bambunversot

0,01  (*1)

 

 

 

0270090

Palmunsydämet

0,01  (*1)

 

 

 

0270990

Muut (2)

0,01  (*1)

 

 

 

0280000

Sienet, sammalet ja jäkälät

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0280010

Viljellyt sienet

 

 

 

 

0280020

Luonnonvaraiset sienet

 

 

 

 

0280990

Sammalet ja jäkälät

 

 

 

 

0290000

Levät ja prokaryootit

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0300000

KUIVATUT PALKOKASVIT

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0300010

Tarhapavut

 

 

 

 

0300020

Linssit

 

 

 

 

0300030

Herneet

 

 

 

 

0300040

Lupiinit/lupiinin pavut

 

 

 

 

0300990

Muut (2)

 

 

 

 

0400000

ÖLJYSIEMENET JA ÖLJYSIEMENKASVIT

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0401000

Öljysiemenet

 

 

 

 

0401010

Pellavansiemenet

 

0,01  (*1)

 

 

0401020

Maapähkinät

 

0,1 (+)

 

 

0401030

Unikonsiemenet

 

0,01  (*1)

 

 

0401040

Seesaminsiemenet

 

0,01  (*1)

 

 

0401050

Auringonkukansiemenet

 

0,05 (+)

 

 

0401060

Rapsinsiemenet

 

0,05 (+)

 

 

0401070

Soijapavut

 

0,01  (*1)

 

 

0401080

Sinapinsiemenet

 

0,01  (*1)

 

 

0401090

Puuvillansiemenet

 

0,01  (*1)

 

 

0401100

Kurpitsansiemenet

 

0,01  (*1)

 

 

0401110

Värisaflorinsiemenet

 

0,01  (*1)

 

 

0401120

Kurkkuyrtinsiemenet

 

0,01  (*1)

 

 

0401130

Ruistankionsiemenet

 

0,01  (*1)

 

 

0401140

Hampunsiemenet

 

0,01  (*1)

 

 

0401150

Risiininsiemenet

 

0,01  (*1)

 

 

0401990

Muut (2)

 

0,01  (*1)

 

 

0402000

Öljysiemenkasvit

 

0,01  (*1)

 

 

0402010

Öljyoliivit

 

 

 

 

0402020

Öljypalmun siemenet

 

 

 

 

0402030

Öljypalmun hedelmät

 

 

 

 

0402040

Kapokki

 

 

 

 

0402990

Muut (2)

 

 

 

 

0500000

VILJAT

 

 

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0500010

Ohra

0,1

0,2 (+)

 

 

0500020

Tattari ja muut valeviljat

0,1

0,01  (*1)

 

 

0500030

Maissi

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0500040

Viljahirssi

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0500050

Kaura

0,1

0,01  (*1)

 

 

0500060

Riisi

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0500070

Ruis

0,04

0,1 (+)

 

 

0500080

Kirjodurra

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0500090

Vehnä

0,04 (+)

0,1 (+)

 

 

0500990

Muut (2)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0600000

TEET, KAHVI, YRTTIUUTEJUOMAT, KAAKAO JA JOHANNEKSENLEIPÄ

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0610000

Teet

 

 

 

 

0620000

Kahvipavut

 

 

 

 

0630000

Yrttiteet

 

 

 

 

0631000

a)

kukista

 

 

 

 

0631010

Kamomilla

 

 

 

 

0631020

Hibiskus

 

 

 

 

0631030

Ruusu

 

 

 

 

0631040

Jasmiini

 

 

 

 

0631050

Lehmus

 

 

 

 

0631990

Muut (2)

 

 

 

 

0632000

b)

lehdistä ja yrteistä

 

 

 

 

0632010

Mansikka

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

 

0632990

Muut (2)

 

 

 

 

0633000

c)

juurista

 

 

 

 

0633010

Valeriaana/rohtovirmajuuri

 

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

 

0633990

Muut (2)

 

 

 

 

0639000

d)

muista kasvinosista

 

 

 

 

0640000

Kaakaopavut

 

 

 

 

0650000

Johanneksenleipä

 

 

 

 

0700000

HUMALA

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0800000

MAUSTEET

 

 

 

 

0810000

Siemenet, mausteena käytetyt

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0810010

Anis

 

 

 

 

0810020

Mustakumina

 

 

 

 

0810030

Selleri

 

 

 

 

0810040

Korianteri

 

 

 

 

0810050

Kumina

 

 

 

 

0810060

Tilli

 

 

 

 

0810070

Fenkoli

 

 

 

 

0810080

Sarviapila

 

 

 

 

0810090

Muskottipähkinä

 

 

 

 

0810990

Muut (2)

 

 

 

 

0820000

Hedelmät, mausteena käytetyt

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0820010

Maustepippuri

 

 

 

 

0820020

Limopuun marjat

 

 

 

 

0820030

Kumina

 

 

 

 

0820040

Kardemumma

 

 

 

 

0820050

Katajanmarja

 

 

 

 

0820060

Pippuri (musta-, viher- ja valkopippuri)

 

 

 

 

0820070

Vanilja

 

 

 

 

0820080

Tamarindi

 

 

 

 

0820990

Muut (2)

 

 

 

 

0830000

Kuoret, mausteena käytetyt

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0830010

Kaneli

 

 

 

 

0830990

Muut (2)

 

 

 

 

0840000

Juuret ja juurakot, mausteena käytetyt

 

 

 

 

0840010

Lakritsi

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0840020

Ginger (10)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0840030

Kurkuma

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0840040

Piparjuuri (11)

 

 

 

 

0840990

Muut (2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0850000

Nuput/silmut, mausteena käytetyt

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0850010

Mausteneilikka

 

 

 

 

0850020

Kapris

 

 

 

 

0850990

Muut (2)

 

 

 

 

0860000

Luotit, mausteena käytetyt

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0860010

Maustesahrami

 

 

 

 

0860990

Muut (2)

 

 

 

 

0870000

Siemenvaipat, mausteena käytetyt

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0870010

Muskotti

 

 

 

 

0870990

Muut (2)

 

 

 

 

0900000

SOKERIKASVIT

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0900010

Sokerijuurikas

 

 

 

 

0900020

Sokeriruoko

 

 

 

 

0900030

Juurisikuri

 

 

 

 

0900990

Muut (2)

 

 

 

 

1000000

MAAELÄINPERÄISET TUOTTEET

 

 

 

 

1010000

Hyödykkeet, jotka saatu seuraavista

0,02 (*1)

 

0,01  (*1)

 

1011000

a)

Siat

 

 

 

 

1011010

Lihas

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1011020

Rasva

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1011030

Maksa

 

0,1 (+)

 

0,015

1011040

Munuaiset

 

0,1 (+)

 

0,015

1011050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

0,1 (+)

 

0,015

1011990

Muut (2)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1012000

b)

Naudat

 

 

 

 

1012010

Lihas

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1012020

Rasva

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1012030

Maksa

 

0,1 (+)

 

0,05

1012040

Munuaiset

 

0,1 (+)

 

0,02

1012050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

0,1 (+)

 

0,05

1012990

Muut (2)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1013000

c)

Lampaat

 

 

 

0,01  (*1)

1013010

Lihas

 

0,05 (*1)

 

 

1013020

Rasva

 

0,05 (*1)

 

 

1013030

Maksa

 

0,1 (+)

 

 

1013040

Munuaiset

 

0,1 (+)

 

 

1013050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

0,1 (+)

 

 

1013990

Muut (2)

 

0,05 (*1)

 

 

1014000

d)

Vuohet

 

 

 

0,01  (*1)

1014010

Lihas

 

0,05 (*1)

 

 

1014020

Rasva

 

0,05 (*1)

 

 

1014030

Maksa

 

0,1 (+)

 

 

1014040

Munuaiset

 

0,1 (+)

 

 

1014050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

0,1 (+)

 

 

1014990

Muut (2)

 

0,05 (*1)

 

 

1015000

e)

Hevoseläimet

 

 

 

 

1015010

Lihas

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1015020

Rasva

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1015030

Maksa

 

0,1 (+)

 

0,05

1015040

Munuaiset

 

0,1 (+)

 

0,02

1015050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

0,1 (+)

 

0,05

1015990

Muut (2)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1016000

f)

Siipikarja

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1016010

Lihas

 

 

 

 

1016020

Rasva

 

 

 

 

1016030

Maksa

 

 

 

 

1016040

Munuaiset

 

 

 

 

1016050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

 

 

 

1016990

Muut (2)

 

 

 

 

1017000

g)

Muut tuotantoeläimet

 

 

 

0,01  (*1)

1017010

Lihas

 

0,05 (*1)

 

 

1017020

Rasva

 

0,05 (*1)

 

 

1017030

Maksa

 

0,1 (+)

 

 

1017040

Munuaiset

 

0,1 (+)

 

 

1017050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

0,1 (+)

 

 

1017990

Muut (2)

 

0,05 (*1)

 

 

1020000

Maito

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1020010

Nautaeläimet

 

 

 

 

1020020

Lampaat

 

 

 

 

1020030

Vuohet

 

 

 

 

1020040

Hevoset

 

 

 

 

1020990

Muut (2)

 

 

 

 

1030000

Linnunmunat

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

1030010

Kanat

 

 

 

 

1030020

Ankat

 

 

 

 

1030030

Hanhet

 

 

 

 

1030040

Viiriäiset

 

 

 

 

1030990

Muut (2)

 

 

 

 

1040000

Hunaja ja muut mehiläistuotteet (7)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

1050000

Sammakkoeläimet ja matelijat

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

1060000

Selkärangattomat maaeläimet

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

1070000

Luonnonvaraiset selkärankaiset maaeläimet

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

1100000

ELÄINPERÄISET TUOTTEET – KALAT, KALATUOTTEET JA MUUT MERI- JA MAKEANVEDEN ELINTARVIKKEET (8)

 

 

 

 

1200000

YKSINOMAAN REHUKSI TARKOITETUT TUOTTEET TAI NIIDEN OSAT (8)

 

 

 

 

1300000

JALOSTETUT ELINTARVIKKEET (9)

 

 

 

 

(F)

=

Rasvaliukoinen

Syflufenamidi (syflufenamidin (Z-isomeeri) ja sen E-isomeerin summa, ilmaistuna syflufenamidina) (A) (R)

A) EU:n vertailulaboratoriot totesivat, ettei E-isomeerille ja metaboliitti 149-F1:lle ole kaupallisesti saatavilla olevia vertailustandardeja. Tarkastellessaan uudelleen jäämien enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetun vertailustandardin kaupallisen saatavuuden, jos vertailustandardi on saatavilla viimeistään 17 päivänä syyskuuta 2020, tai sen puuttumisen, jos vertailustandardia ei ole kaupallisesti saatavilla mainittuun päivämäärään mennessä.

(R)

=

Jäämän määritelmä eroaa seuraavien torjunta-aineen ja koodin yhdistelmien osalta:

Syflufenamidi – koodi 1000000 paitsi 1040000 : syflufenamidin (Z-isomeeri), sen E-isomeerin ja metaboliitin 149-F1 summa, ilmaistuna syflufenamidina

(+)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että joitakin siipikarjan ruokintatutkimuksiin liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen jäämän enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 17 päivänä syyskuuta 2021, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

0500090

Vehnä

Fenbukonatsoli (enantiomeerien summa)

(+)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että joitakin triatsolijohdannaisten metaboliitteihin liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen jäämän enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 17 päivänä syyskuuta 2021, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

0110010

Greipit

0110020

Appelsiinit

0110030

Sitruunat

0110040

Limetit

0110050

Mandariinit

0120010

Mantelit

0120020

Parapähkinät

0120030

Cashewpähkinät

0120040

Kastanjat

0120050

Kookospähkinät

0120060

Hasselpähkinät

0120070

Makadamiat

0120080

Pekaanipähkinät

0120090

Pinjansiemenet

0120100

Pistaasipähkinät

0120110

Jalopähkinät

0130010

Omenat

0130020

Päärynät

0130030

Kvittenit

0130040

Mispelit

0130050

Japaninmispelit/lokvatit/nisperot

(+)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä jäämätesteihin liittyviä tietoja, mukaan lukien triatsolijohdannaisten metaboliitteihin liittyvät tiedot, ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen jäämän enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 17 päivänä syyskuuta 2021, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

0140010

Aprikoosit

(+)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että joitakin triatsolijohdannaisten metaboliitteihin liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen jäämän enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 17 päivänä syyskuuta 2021, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

0140020

Kirsikat

(+)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä jäämätesteihin liittyviä tietoja, mukaan lukien triatsolijohdannaisten metaboliitteihin liittyvät tiedot, ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen jäämän enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 17 päivänä syyskuuta 2021, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

0140030

Persikat

0140040

Luumut

(+)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että joitakin triatsolijohdannaisten metaboliitteihin liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen jäämän enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 17 päivänä syyskuuta 2021, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

0151010

Viinirypäleet (syötäviksi tarkoitetut)

0151020

Viinirypäleet (viinin valmistukseen tarkoitetut)

0154010

Pensasmustikat

0154020

Karpalot

0163020

Banaanit

0231020

Paprikat

(+)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä jäämätesteihin liittyviä tietoja, mukaan lukien triatsolijohdannaisten metaboliitteihin liittyvät tiedot, ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen jäämän enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 17 päivänä syyskuuta 2021, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

0232010

Kurkut

0232020

Coctailkurkut (cornichon)

0232030

Kesäkurpitsat

0233010

Melonit

0233020

Kurpitsat

0233030

Vesimelonit

(+)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että joitakin triatsolijohdannaisten metaboliitteihin liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen jäämän enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 17 päivänä syyskuuta 2021, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

0401020

Maapähkinät

0401050

Auringonkukansiemenet

0401060

Rapsinsiemenet

0500010

Ohra

0500070

Ruis

0500090

Vehnä

1011030

Maksa

1011040

Munuaiset

1011050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

1012030

Maksa

1012040

Munuaiset

1012050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

1013030

Maksa

1013040

Munuaiset

1013050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

1014030

Maksa

1014040

Munuaiset

1014050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

1015030

Maksa

1015040

Munuaiset

1015050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

1017030

Maksa

1017040

Munuaiset

1017050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

Tembotrioni (tembotrionin (AE 0172747) ja sen metaboliitin M5 (4,6-dihydroksitembotrioni) summa, ilmaistuna tembotrionina) (R)

(R)

=

Jäämän määritelmä eroaa seuraavien torjunta-aineen ja koodin yhdistelmien osalta:

Tembotrioni - koodi 1000000 paitsi 1040000 : metaboliitti M5 (dihydroksitembotrioni)

(+)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä jäämätesteihin liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen jäämän enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 17 päivänä syyskuuta 2021, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

0234000

d)

Sokerimaissit

2)

Poistetaan liitteessä III olevasta A osasta syflufenamidia, fenbukonatsolia, flukinkonatsolia ja tembotrionia koskevat sarakkeet.


(*1)  Analyysiherkkyyden raja.

(1)  Täydellinen luettelo kasvi- ja eläinperäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan, on liitteessä I.


PÄÄTÖKSET

17.9.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 239/16


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2019/1560,

annettu 16 päivänä syyskuuta 2019,

sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koskevien yhteisten sääntöjen määrittämisestä vahvistetun yhteisen kannan 2008/944/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 8 päivänä joulukuuta 2008 yhteisen kannan 2008/944/YUTP (1), jolla päivitettiin ja korvattiin neuvoston 8 päivänä kesäkuuta 1998 hyväksymät aseiden vientiä koskevat Euroopan unionin käytännesäännöt.

(2)

Unionissa ja kansainvälisellä tasolla yhteisen kannan 2008/944/YUTP hyväksymisen jälkeen tapahtunut kehitys on synnyttänyt jäsenvaltioille uusia velvoitteita ja sitoumuksia.

(3)

Tavanomaisten aseiden kansainvälistä kauppaa sääntelevä asekauppasopimus (ATT) tuli voimaan 24 päivänä joulukuuta 2014. Kaikki jäsenvaltiot ovat asekauppasopimuksen sopimuspuolia. Asekauppasopimuksen tavoitteena on saada aikaan mahdollisimman tiukat yhteiset kansainväliset normit tavanomaisten aseiden kansainvälisen kaupan sääntelemiseksi tai sen sääntelyn parantamiseksi ja tavanomaisten aseiden laittoman kaupan estäminen ja lopettaminen sekä niiden tarkoituksenvastaisten siirtojen estäminen.

(4)

Neuvosto hyväksyi 20 päivänä heinäkuuta 2015 päätelmät yhteisen kannan 2008/944/YUTP tarkistuksesta ja asekauppasopimuksen täytäntöönpanosta, antaen toimivaltaisen työryhmän tehtäväksi arvioida kyseisen yhteisen kannan täytäntöönpanoa ja sen tavoitteiden täyttymistä uudelleen vuonna 2018.

(5)

Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous hyväksyi 25 päivänä syyskuuta 2015 kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman, joka sisältää muun muassa tavoitteen tukea rauhanomaisia ja osallistavia yhteiskuntia kestävän kehityksen edistämiseksi.

(6)

Neuvosto hyväksyi 19 päivänä marraskuuta 2018 laittomien ampuma-aseiden, pienaseiden ja kevyiden aseiden sekä niiden ampumatarvikkeiden vastaisen EU:n strategian, jolla korvattiin Eurooppa-neuvoston vuonna 2005 hyväksymä EU:n strategia pienaseiden ja kevyiden aseiden sekä niissä käytettävien ampumatarvikkeiden laittoman keskittymisen ja kaupan torjumiseksi. Uuden strategian tarkoitus on ohjata yhdennettyä, yhteistä ja koordinoitua unionin toimintaa, jolla pyritään ehkäisemään ja hillitsemään terroristien, rikollisten ja muiden luvattomien toimijoiden mahdollisuuksia hankkia laittomasti pienaseita ja kevyitä aseita sekä niissä käytettäviä ampumatarvikkeita, sekä edistää vastuuvelvollisuutta ja vastuullisuutta laillisen asekaupan yhteydessä.

(7)

Unioni huolehtii Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaisesti johdonmukaisuudesta ulkoisen toimintansa eri alojen välillä. Neuvosto panee tältä osin merkille muun muassa neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 (2) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset (EU) N:o 258/2012 (3) ja (EU) 2019/125 (4).

(8)

On aiheellista tehostaa unionin sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden vientivalvontapolitiikkaa päivittämällä yhteinen kanta 2008/944/YUTP.

(9)

Yhteinen kanta 2008/944/YUTP olisi sen vuoksi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan yhteinen kanta 2008/944/YUTP seuraavasti:

1)

Muutetaan 1 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Kunkin jäsenvaltion on arvioitava sille esitettyjä lupahakemuksia, jotka koskevat 12 artiklassa mainitussa EU:n yhteisessä puolustustarvikeluettelossa olevien tuotteiden maastavientiä, siirto hallitukselta toiselle mukaan luettuna, tapauskohtaisesti 2 artiklan perusteiden nojalla.”;

b)

lisätään kohta seuraavasti:

”1 a.   Kutakin jäsenvaltiota kannustetaan arvioimaan EU:n yhteisessä puolustustarvikeluettelossa olevien tuotteiden vientilupia uudelleen niiden myöntämisen jälkeen, jos ne saavat uutta merkityksellistä tietoa käyttöönsä.”.

2)

Muutetaan 2 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a)

korvataan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”1.   Peruste 1: Jäsenvaltioiden kansainvälisten velvoitteiden ja sitoumusten noudattaminen, erityisesti Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston tai Euroopan unionin määräämien pakotteiden, asesulkua ja muita asioita koskevien sopimusten sekä muiden kansainvälisten velvoitteiden ja sitoumusten noudattaminen.”;

b)

muutetaan toinen alakohta seuraavasti:

i)

lisätään alakohdat seuraavasti:

”ba)

jäsenvaltioiden kansainväliset velvoitteet, jotka johtuvat eräitä tavanomaisia aseita koskevasta yleissopimuksesta ja siihen liitetyistä asiaankuuluvista pöytäkirjoista;

bb)

jäsenvaltioiden kansainväliset velvoitteet, jotka johtuvat asekauppasopimuksesta;”;

ii)

korvataan c alakohta seuraavasti:

”c)

jäsenvaltioiden kansainväliset velvoitteet, jotka johtuvat jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin, tuotannon ja siirron kieltämisestä ja niiden hävittämisestä tehdystä yleissopimuksesta (Ottawan sopimus);”;

iii)

lisätään alakohta seuraavasti:

”ca)

sitoumukset, jotka johtuvat pienaseiden ja kevyiden aseiden laittoman kaupan kaikkien osa-alueiden ehkäisemistä, torjumista ja poistamista koskevasta toimintaohjelmasta;”.

3)

Korvataan 6 artikla seuraavasti:

”6 artikla

Tämän yhteisen kannan 2 artiklassa olevia perusteita ja 4 artiklassa säädettyä neuvottelumenettelyä on sovellettava myös jäsenvaltioihin neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 (*1) liitteessä I mainittujen kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian osalta, jos on vakavaa aihetta olettaa, että tällaisten tuotteiden ja teknologian loppukäyttäjänä ovat vastaanottajamaan asevoimat, kansalliset turvallisuusjoukot tai vastaavat yksiköt, tämän kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 428/2009 soveltamista. Tähän yhteiseen kantaan sisältyvien viittausten sotilasteknologiaan tai puolustustarvikkeisiin katsotaan tarkoittavan myös tällaisia tuotteita ja tällaista teknologiaa.

(*1)  Neuvoston asetus (EY) N:o 428/2009, annettu 5 päivänä toukokuuta 2009, kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta (EUVL L 134, 29.5.2009, s. 1).”."

4)

Korvataan 7 artikla seuraavasti:

”7 artikla

Tehdäkseen tämän yhteisen kannan mahdollisimman tehokkaaksi jäsenvaltioiden on pyrittävä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan puitteissa lujittamaan yhteistyötään ja edistämään lähentymistään sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin alalla, muun muassa asiaankuuluvien tietojen vaihdolla, mukaan lukien tiedot epäämisilmoituksista ja asevientipolitiikoista, sekä kartoittamalla mahdollisia toimenpiteitä lähentymisen lisäämiseksi edelleen.”.

5)

Korvataan 8 artikla seuraavasti:

”8 artikla

1.   Kunkin jäsenvaltion on toimitettava Euroopan ulkosuhdehallinnolle viimeistään kunkin vuoden 30 päivänä kesäkuuta edellistä kalenterivuotta koskevat tiedot sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennistään ja tämän yhteisen kannan täytäntöönpanosta.

2.   Neuvostolle on jäsenvaltioiden antaman aineiston perusteella toimitettava hyväksyttäväksi Euroopan unionin vuosikertomus, joka on asetettava yleisön saataville toimintakertomuksen ja Euroopan ulkosuhdehallinnon verkkosivuilta haettavissa olevan tietokannan muodossa.

3.   Kunkin jäsenvaltion, joka vie EU:n yhteisessä puolustustarvikeluettelossa olevaa teknologiaa tai tarvikkeita, on lisäksi julkaistava sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennistään sisällöltään soveltuvin osin kansallisen lainsäädännön mukainen kansallinen kertomus.”.

6)

Korvataan 13 artikla seuraavasti:

”13 artikla

Tähän yhteiseen kantaan liittyvää käyttäjän opasta, jota tarkistetaan säännöllisesti, käytetään tämän yhteisen kannan täytäntöönpanon toimintaohjeina.”.

7)

Korvataan 15 artikla seuraavasti:

”15 artikla

Tätä yhteistä kantaa tarkastellaan uudelleen viiden vuoden kuluttua neuvoston päätöksen (YUTP) 2019/1560 (*2) hyväksymispäivästä.

(*2)  Neuvoston päätös (YUTP) 2019/1560, annettu 16 päivänä syyskuuta 2019, sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koskevien yhteisten sääntöjen määrittämisestä vahvistetun yhteisen kannan 2008/944/YUTP muuttamisesta (EUVL L 239, 17.9.2019, s. 16).”."

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 16 päivänä syyskuuta 2019.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

T. TUPPURAINEN


(1)  Neuvoston yhteinen kanta 2008/944/YUTP, vahvistettu 8 päivänä joulukuuta 2008, sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koskevien yhteisten sääntöjen määrittämisestä (EUVL L 335, 13.12.2008, s. 99).

(2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 428/2009, annettu 5 päivänä toukokuuta 2009, kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta (EUVL L 134, 29.5.2009, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 258/2012, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2012, kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaista Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusta täydentävän, ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja laittoman kaupan torjuntaa koskevan lisäpöytäkirjan (YK:n ampuma-asepöytäkirja) 10 artiklan täytäntöönpanosta ja ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden vientiluvasta ja tuonti- ja kauttakuljetusmenettelyistä (EUVL L 94, 30.3.2012, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/125, annettu 16 päivänä tammikuuta 2019, tiettyjen sellaisten tavaroiden kaupasta, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen (EUVL L 30, 31.1.2019, s. 1).