ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 235

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

62. vuosikerta
12. syyskuu 2019


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2019/1398, annettu 10 päivänä syyskuuta 2019, alueiden komitean kolmen jäsenen, joita Italian tasavalta on ehdottanut, nimeämisestä

1

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/1399, annettu 10 päivänä syyskuuta 2019, täytäntöönpanopäätöksen 2014/909/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse suojatoimenpiteiden kohteena olevien alueiden luettelosta Italiassa esiintyvän pienen pesäkuoriaisen osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 6418)  ( 1 )

3

 

 

III   Muut säädökset

 

 

EUROOPAN TALOUSALUE

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 84/2019, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2019, ETA-sopimuksen liitteen IX (Rahoituspalvelut) muuttamisesta [2019/1400]

5

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 188/2019, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2019, ETA-sopimuksen liitteen IX (Rahoituspalvelut) muuttamisesta [2019/1401]

7

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 190/2019, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2019, ETA-sopimuksen liitteen IX (Rahoituspalvelut) ja liitteen XIX (Kuluttajansuoja) muuttamisesta [2019/1402]

9

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2019/1090, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2019, tehoaineen dimetoaatti hyväksynnän uusimatta jättämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta ( EUVL L 173, 27.6.2019 )

11

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

PÄÄTÖKSET

12.9.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 235/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2019/1398,

annettu 10 päivänä syyskuuta 2019,

alueiden komitean kolmen jäsenen, joita Italian tasavalta on ehdottanut, nimeämisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 305 artiklan,

ottaa huomioon Italian hallituksen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 26 päivänä tammikuuta 2015, 5 päivänä helmikuuta 2015 ja 23 päivänä kesäkuuta 2015 päätökset (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) ja (EU) 2015/994 (3) alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivänä tammikuuta 2015 alkavaksi ja 25 päivänä tammikuuta 2020 päättyväksi kaudeksi. Micaela FANELLI nimettiin uudelleen jäseneksi 8 lokakuuta 2018 annetulla neuvoston päätöksellä (EU) 2018/1510 (4) hänen uuden tehtävänsä huomioon ottamiseksi.

(2)

Kaksi alueiden komitean jäsenen paikkaa on vapautunut Micaela FANELLIn ja Catiuscia MARINIn toimikausien päätyttyä.

(3)

Yksi alueiden komitean jäsenen paikka on vapautunut sen tehtävän päätyttyä, jonka perusteella Matteo Luigi BIANCHIa (Sindaco del Comune di Morazzone (VA) ehdotettiin,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimetään seuraavat henkilöt alueiden komitean jäseniksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 2020:

Virginia RAGGI, Sindaco di Roma Capitale,

Alberto CIRIO, Presidente della Regione Piemonte,

Matteo Luigi BIANCHI, Consigliere del Comune di Morazzone (VA) (tehtävän muutos).

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 10 päivänä syyskuuta 2019.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

T. TUPPURAINEN


(1)  Neuvoston päätös (EU) 2015/116, annettu 26 päivänä tammikuuta 2015, alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivän tammikuuta 2015 ja 25 päivän tammikuuta 2020 väliseksi kaudeksi (EUVL L 20, 27.1.2015, s. 42).

(2)  Neuvoston päätös (EU) 2015/190, annettu 5 päivänä helmikuuta 2015, alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivänä tammikuuta 2015 alkavaksi ja 25 päivänä tammikuuta 2020 päättyväksi kaudeksi (EUVL L 31, 7.2.2015, s. 25).

(3)  Neuvoston päätös (EU) 2015/994, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2015, alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivänä tammikuuta 2015 alkavaksi ja 25 päivänä tammikuuta 2020 päättyväksi kaudeksi (EUVL L 159, 25.6.2015, s. 70).

(4)  Neuvoston päätös (EU) 2018/1510, annettu 8 päivänä lokakuuta 2018, alueiden komitean kahden jäsenen, joita Italian tasavalta on ehdottanut, nimeämisestä (EUVL L 255, 11.10.2018, s. 15).


12.9.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 235/3


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2019/1399,

annettu 10 päivänä syyskuuta 2019,

täytäntöönpanopäätöksen 2014/909/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse suojatoimenpiteiden kohteena olevien alueiden luettelosta Italiassa esiintyvän pienen pesäkuoriaisen osalta

(tiedoksiannettu numerolla C(2019) 6418)

(Ainoastaan italiankielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 11 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/662/ETY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista unionin sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (2) ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanopäätöksessä 2014/909/EU (3) vahvistettiin tiettyjä suojatoimenpiteitä, jotka Italian oli määrä toteuttaa sen jälkeen, kun pienen pesäkuoriaisen (Aethina tumida) esiintymiä oli ilmennyt tietyillä alueilla, alun perin Calabrian ja Sisilian alueilla. Viime vuosina tapahtuneen epidemiologisen kehityksen ja komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/370 (4) voimaantulon jälkeen nämä toimenpiteet rajoittuvat tällä hetkellä Calabrian alueeseen.

(2)

Italia ilmoitti komissiolle 21 päivänä kesäkuuta 2019 pienen pesäkuoriaisen uudesta esiintymästä Sisiliassa. Näin ollen täytäntöönpanopäätöksen 2014/909/EU liitteessä säädetty niiden alueiden luettelo, joilla sovelletaan suojatoimenpiteitä, olisi ulotettava koskemaan uudelleen myös Sisilian aluetta.

(3)

Sen vuoksi täytäntöönpanopäätöstä 2014/909/EU olisi muutettava.

(4)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan täytäntöönpanopäätöksen 2014/909/EU liitteessä oleva taulukko seuraavasti:

”Jäsenvaltio

Alueet, joilla sovelletaan suojatoimenpiteitä

Italia

Calabrian alue: koko alue

Sisilian alue: koko alue”

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Italian tasavallalle.

Tehty Brysselissä 10 päivänä syyskuuta 2019.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Komission täytäntöönpanopäätös 2014/909/EU, annettu 12 päivänä joulukuuta 2014, pienen pesäkuoriaisen vahvistettuihin esiintymiin Italiassa liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä (EUVL L 359, 16.12.2014, s. 161).

(4)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/370, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2017, täytäntöönpanopäätöksen 2014/909/EU muuttamisesta pidentämällä tiettyjen suojatoimenpiteiden soveltamisaikaa ja muuttamalla niiden alueiden luetteloa, joilla sovelletaan suojatoimenpiteitä, Italiassa esiintyvän pienen pesäkuoriaisen osalta (EUVL L 56, 3.3.2017, s. 213).


III Muut säädökset

EUROOPAN TALOUSALUE

12.9.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 235/5


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 84/2019,

annettu 29 päivänä maaliskuuta 2019,

ETA-sopimuksen liitteen IX (Rahoituspalvelut) muuttamisesta [2019/1400]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä ja direktiivin 2003/71/EY kumoamisesta 14 päivänä kesäkuuta 2017 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1129 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Asetuksella (EU) 2017/1129 kumotaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/71/EY (2), joka on otettu osaksi ETA-sopimusta ja joka näin ollen olisi poistettava ETA-sopimuksesta 21 päivästä heinäkuuta 2019.

(3)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä IX,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan ETA-sopimuksen liite IX seuraavasti:

1.

Poistetaan 29b kohta (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/71/EY) 21 päivästä heinäkuuta 2019.

2.

Lisätään 29bc kohdan (komission delegoitu asetus (EU) 2016/301) jälkeen kohta seuraavasti:

”29bd.

32017 R 1129: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1129, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2017, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä ja direktiivin 2003/71/EY kumoamisesta (EUVL L 168, 30.6.2017, s. 12).

Tätä sopimusta sovellettaessa asetuksen säännöksiä koskevat seuraavat mukautukset:

a)

Sen estämättä, mitä tämän sopimuksen pöytäkirjassa 1 määrätään, ja jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä, ”jäsenvaltio(i)lla” tarkoitetaan asetuksessa tarkoitetun lisäksi EFTA-valtioita ja ”toimivaltaisilla viranomaisilla” tarkoitetaan asetuksessa tarkoitetun lisäksi EFTA-valtioiden toimivaltaisia viranomaisia.

b)

Asetuksessa olevia viittauksia muihin säädöksiin pidetään aiheellisina siltä osin ja siinä muodossa kuin kyseiset säädökset on otettu osaksi sopimusta.

c)

Lisätään 9 artiklan 3 kohtaan eri taivutusmuodoissa esiintyvän ilmaisun ”21 päivä heinäkuuta 2019” jälkeen ilmaisu ”tai 29 päivänä maaliskuuta 2019 annetun ETA:n sekakomitean päätöksen N:o 84/2019 voimaantulopäivä, sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi” asiaankuuluvissa taivutusmuodoissa.

d)

Korvataan 22 artiklan 11 kohdassa ilmaisu ”unionin oikeuden säännöksiin” ilmaisulla ”ETA-sopimuksen määräyksiin”.

e)

Lisätään 33 artiklan 5 kohdan toisessa virkkeessä olevan ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomainen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomainen”.

f)

Lisätään EFTA-valtioiden osalta 34 artiklan 1 kohtaan ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomaisen” jälkeen ilmaisu ”ja EFTAn valvontaviranomaisen”.

g)

Korvataan 35 artiklan 2 kohdassa ilmaisu ”unionin oikeudessa” ilmaisulla ”ETA-sopimuksessa toisin määrätä”.

h)

Lisätään 37 artiklan 3 kohdan toisessa virkkeessä olevan ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomainen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomainen”.

i)

Korvataan 38 artiklan 2 kohdan d alakohdassa ilmaisu ”unionin lainsäädännön” ilmaisulla ”ETA-sopimuksen määräysten”.

j)

Lisätään 46 artiklan 3 kohtaan eri taivutusmuodoissa esiintyvän ilmaisun ”21 päivä heinäkuuta 2019” jälkeen ilmaisu ”tai 29 päivänä maaliskuuta 2019 annetun ETA:n sekakomitean päätöksen N:o 84/2019 voimaantulopäivä, sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi” asiaankuuluvissa taivutusmuodoissa.

k)

Lisätään 49 artiklan 2 ja 3 kohtaan eri taivutusmuodoissa esiintyvien sanojen ”21 päivä heinäkuuta 2019” jälkeen sanat ”tai 29 päivänä maaliskuuta 2019 annetun ETA:n sekakomitean päätöksen N:o 84/2019 voimaantulopäivä, sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi” asiaankuuluvissa taivutusmuodoissa.

l)

Korvataan 49 artiklan 2 kohdassa ilmaisut ”21 päivästä heinäkuuta 2019” ja ”20 päivästä heinäkuuta 2019” ilmaisulla ”29 päivänä maaliskuuta 2019 annetun ETA:n sekakomitean päätöksen N:o 84/2017 voimaantulopäivästä”.”

2 artikla

Asetuksen (EU) 2017/1129 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 30 päivänä maaliskuuta 2019 tai sitä päivää seuraavana päivänä, jona viimeinen ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukainen ilmoitus on tehty (*1), sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi.

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä maaliskuuta 2019.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Claude MAERTEN


(1)  EUVL L 168, 30.6.2017, s. 12.

(2)  EUVL L 345, 31.12.2003, s. 64.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista on ilmoitettu.


12.9.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 235/7


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 188/2019,

annettu 10 päivänä heinäkuuta 2019,

ETA-sopimuksen liitteen IX (Rahoituspalvelut) muuttamisesta [2019/1401]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 täydentämisestä esitteen tiivistelmään sisältyviä keskeisiä taloudellisia tietoja, esitteiden julkaisemista ja luokittelua, arvopapereita koskevaa mainontaa, esitteen täydennyksiä ja notifiointiportaalia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla sekä komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 382/2014 ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/301 kumoamisesta 14 päivänä maaliskuuta 2019 annettu komission delegoitu asetus (EU) 2019/979 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 täydentämisestä esitteen muodon, sisällön, tarkastuksen ja hyväksymisen osalta sekä komission asetuksen (EY) N:o 809/2004 kumoamisesta 14 päivänä maaliskuuta 2019 annettu komission delegoitu asetus (EU) 2019/980 (2) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(3)

Delegoidulla asetuksella (EU) 2019/979 kumotaan komission delegoidut asetukset (EU) N:o 382/2014 (3) ja (EU) 2016/301 (4), jotka on otettu osaksi ETA-sopimusta ja jotka näin ollen olisi poistettava ETA-sopimuksesta 21 päivästä heinäkuuta 2019.

(4)

Delegoidulla asetuksella (EU) 2019/980 kumotaan komission asetus (EY) N:o 809/2004 (5), joka on otettu osaksi ETA-sopimusta ja joka näin ollen olisi poistettava ETA-sopimuksesta 21 päivästä heinäkuuta 2019.

(5)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä IX,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä IX olevan 29bd kohdan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1129) jälkeen kohdat seuraavasti:

”29bda.

32019 R 0979: komission delegoitu asetus (EU) 2019/979, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 täydentämisestä esitteen tiivistelmään sisältyviä keskeisiä taloudellisia tietoja, esitteiden julkaisemista ja luokittelua, arvopapereita koskevaa mainontaa, esitteen täydennyksiä ja notifiointiportaalia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla sekä komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 382/2014 ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/301 kumoamisesta (EUVL L 166, 21.6.2019, s. 1)

29bdb.

32019 R 0980: komission delegoitu asetus (EU) 2019/980, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2019, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 täydentämisestä esitteen muodon, sisällön, tarkastuksen ja hyväksymisen osalta sekä komission asetuksen (EY) N:o 809/2004 kumoamisesta (EUVL L 166, 21.6.2019, s. 26).”

2.   Poistetaan ETA-sopimuksen liitteessä IX olevien 29ba kohdan (komission asetus (EY) N:o 809/2004), 29bb kohdan (komission delegoitu asetus (EU) N:o 382/2014) ja 29bc kohdan (komission delegoitu asetus (EU) 2016/301) tekstit 21 päivästä heinäkuuta 2019.

2 artikla

Delegoitujen asetusten (EU) 2019/979 ja (EU) 2019/980 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 11 päivänä heinäkuuta 2019, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä heinäkuuta 2019.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Gunnar PÁLSSON


(1)  EUVL L 166, 21.6.2019, s. 1.

(2)  EUVL L 166, 21.6.2019, s. 26.

(3)  EUVL L 111, 15.4.2014, s. 36.

(4)  EUVL L 58, 4.3.2016, s. 13.

(5)  EUVL L 149, 30.4.2004, s. 1.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


12.9.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 235/9


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 190/2019,

annettu 10 päivänä heinäkuuta 2019,

ETA-sopimuksen liitteen IX (Rahoituspalvelut) ja liitteen XIX (Kuluttajansuoja) muuttamisesta [2019/1402]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina tai sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa käytettävistä indekseistä ja direktiivien 2008/48/EY ja 2014/17/EU sekä asetuksen (EU) N:o 596/2014 muuttamisesta 8 päivänä kesäkuuta 2016 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1011 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

ETA-sopimuksen liitteet IX ja XIX olisi sen vuoksi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan ETA-sopimuksen liite IX seuraavasti:

Lisätään 31k kohdan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/751) jälkeen kohta seuraavasti:

”31l.

32016 R 1011: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1011, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2016, rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina tai sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa käytettävistä indekseistä ja direktiivien 2008/48/EY ja 2014/17/EU sekä asetuksen (EU) N:o 596/2014 muuttamisesta (EUVL L 171, 29.6.2016, s. 1).

Tätä sopimusta sovellettaessa asetuksen säännöksiä koskevat seuraavat mukautukset:

a)

Sen estämättä, mitä tämän sopimuksen pöytäkirjassa 1 määrätään, ja jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä, ”jäsenvaltioilla” tarkoitetaan asetuksessa tarkoitetun lisäksi EFTA-valtioita ja ”toimivaltaisilla viranomaisilla” asetuksessa tarkoitetun lisäksi EFTA-valtioiden toimivaltaisia viranomaisia.

b)

Lisätään 46 artiklan 4 kohdan toiseen alakohtaan, 46 artiklan 10 kohdan kolmanteen alakohtaan ja 46 artiklan 11 kohdan ensimmäiseen alakohtaan ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomainen” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomainen”.

c)

Korvataan 46 artiklan 10 kohdassa ilmaisu ”unionin lainsäädännön” ilmaisulla ”ETA-sopimuksen määräysten”.

d)

Lisätään EFTA-valtioiden osalta 47 artiklan 1 kohtaan ilmaisun ”arvopaperimarkkinaviranomaisen” jälkeen ilmaisu ”ja EFTAn valvontaviranomaisen”.

e)

Korvataan 48 artiklan 3 kohdassa ilmaisu ”unionin” ilmaisulla ”ETA-sopimuksessa toisin määrätä”.”

2 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä XIX olevaan 7h kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/48/EY) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32016 R 1011: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1011, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2016 (EUVL L 171, 29.6.2016, s. 1).”

3 artikla

Asetuksen (EU) 2016/1011 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 11 päivänä heinäkuuta 2019 tai sitä päivää seuraavana päivänä, jona viimeinen ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukainen ilmoitus on tehty (*1), sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi.

5 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä heinäkuuta 2019.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Gunnar PÁLSSON


(1)  EUVL L 171, 29.6.2016, s. 1.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista on ilmoitettu.


Oikaisuja

12.9.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 235/11


Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2019/1090, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2019, tehoaineen dimetoaatti hyväksynnän uusimatta jättämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 173, 27. kesäkuuta 2019 )

Sivulla 40, johdanto-osan 15 kappaleessa:

On:

”17 päivänä lokakuuta 2019”,

Pitää olla:

”30 päivänä syyskuuta 2019”.

On:

”17 päivänä heinäkuuta 2020”,

Pitää olla:

”30 päivänä kesäkuuta 2020”.

Sivulla 41, 3 artiklassa:

On:

”17 päivänä tammikuuta 2020”,

Pitää olla:

”31 päivänä joulukuuta 2019”.

Sivulla 41, 4 artiklassa:

On:

”17 päivänä lokakuuta 2019”,

Pitää olla:

”30 päivänä syyskuuta 2019”.

On:

”17 päivänä heinäkuuta 2020”,

Pitää olla:

”30 päivänä kesäkuuta 2020”.