ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 234

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

62. vuosikerta
11. syyskuu 2019


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1394, annettu 10 päivänä syyskuuta 2019, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 muuttamisesta ja oikaisemisesta vapaaseen liikkeeseen luovutuksen valvontaa ja unionin tullialueelta poistumista koskevien tiettyjen sääntöjen osalta

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1395, annettu 10 päivänä syyskuuta 2019, asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteen I muuttamisesta Bosnia ja Hertsegovinaa ja Israelia koskevien kohtien sekä Pohjois-Makedonian tasavallan nimen osalta niiden kolmansien maiden, alueiden, vyöhykkeiden tai erillisalueiden luettelossa, joista tiettyjen siipikarjasta saatujen hyödykkeiden tuonti unioniin ja kuljettaminen sen kautta on sallittua, sekä munatuotteita koskevan eläinlääkärintodistuksen mallin muuttamisesta ( 1 )

14

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/1396, annettu 10 päivänä syyskuuta 2019, säännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/745 soveltamiseksi siltä osin kuin on kyse asiantuntijapaneelien nimeämisestä lääkinnällisten laitteiden alalla ( 1 )

23

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu neuvoston täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2019/798, annettu 17 päivänä toukokuuta 2019, Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 täytäntöönpanosta ( EUVL L 132, 20.5.2019 )

31

 

*

Oikaisu neuvoston päätökseen (YUTP) 2019/806, annettu 17 päivänä toukokuuta 2019, Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/255/YUTP muuttamisesta ( EUVL L 132, 20.5.2019 )

31

 

*

Oikaisu komission asetukseen (EU) 2017/2400, annettu 12 päivänä joulukuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 595/2009 täytäntöönpanosta raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen määrittämisen osalta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY ja komission asetuksen (EU) N:o 582/2011 muuttamisesta ( EUVL L 349, 29.12.2017 )

32

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

11.9.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 234/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/1394,

annettu 10 päivänä syyskuuta 2019,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 muuttamisesta ja oikaisemisesta vapaaseen liikkeeseen luovutuksen valvontaa ja unionin tullialueelta poistumista koskevien tiettyjen sääntöjen osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon unionin tullikoodeksista 9 päivänä lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (1) ja erityisesti sen 8, 58, 100, 132, 157, 161, 184, 193, 217, 232 ja 268 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksessa (EU) N:o 904/2010 (2) edellytetään, että jäsenvaltiot keräävät ja vaihtavat tiettyjä tietoja tuonnista, joka on vapautettu arvonlisäverosta neuvoston direktiivin 2006/112/EY (3) 143 artiklan 1 kohdan ca alakohdan (etämyyntiä koskeva erityisjärjestelmä) tai 143 artiklan 1 kohdan d alakohdan ja 143 artiklan 2 kohdan nojalla. Lisäksi tulliviranomaiset ja muut toimivaltaiset viranomaiset voivat koodeksin 47 artiklan 2 kohdan nojalla vaihtaa keskenään ja komission kanssa tavaroiden saapumisen, poistumisen, passituksen, siirron, varastoinnin ja tietyn käyttötarkoituksen yhteydessä saatuja tietoja, kun se on tarpeen riskin minimoimiseksi ja petosten torjumiseksi.

(2)

Komission koodeksin 56 artiklan 5 kohdassa säädetyn valvontavelvoitteen täyttämiseksi käyttöönottama sähköinen järjestelmä ”Surveillance” on asianmukaisin väline arvonlisäveroon liittyvien tietojen vaihtamiseen. On tarpeen muuttaa täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 55 artiklaa, jotta selvennettäisiin, kenellä on pääsy Surveillance-järjestelmään tallennettuihin tietoihin ja missä määrin. Ensinnäkin komission olisi voitava julkistaa tiedot Surveillance-järjestelmässä koostetussa muodossa. Toiseksi jäsenvaltioiden tulliviranomaisten valtuutetuilla käyttäjillä olisi yleensä oltava pääsy ainoastaan sellaisiin koostamattomiin tietoihin, jotka kyseinen jäsenvaltio on antanut, ja unionin tasolla koostettuihin tietoihin. Kolmanneksi 55 artiklassa olisi yleisestä säännöstä poiketen säädettävä mahdollisuudesta siihen, että tietyissä unionin säädöksissä, kuten asetuksessa (EU) N:o 904/2010, säädetään, että komissio antaa jäsenvaltioiden tietyille viranomaisille pääsyn koostamattomiin tietoihin jollakin tietyllä tavalla.

(3)

Jotta olisi mahdollista kerätä ne tiedot, jotka jäsenvaltioiden on asetuksen (EU) N:o 904/2010 nojalla kerättävä ja vaihdettava, myös täytäntöönpanoasetusta (EU) 2015/2447 olisi muutettava, jotta sähköisellä järjestelmällä kerättävien tietoelementtien määrää lisättäisiin. Erityisesti on tarpeen, että mainitun asetuksen liitteisiin 21–01 ja 21–02 sisällytetään ne tietoelementit, joilla on mainitun asetuksen liitteessä B järjestysnumerot 3/40 ja 4/4 ja joista ensin mainittu koskee verotuksellisten lisätietojen tunnistenumeroa ja toiseksi mainittu veroperustetta.

(4)

Sen jälkeen, kun koodeksin 278 artiklaa muutettiin muiden menetelmien kuin koodeksissa säädettyjen sähköisten tietojenkäsittelymenetelmien siirtymävaiheelle asetetun määräajan pidentämiseksi (4), valvontaa varten vahvistettua siirtymäkauden tietoluetteloa koskevaa täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 säännöstä (liite 21–02) olisi muutettava. Säännöksessä olisi selvennettävä, että siirtymäkauden tietoluetteloa voidaan käyttää vapaaseen liikkeeseen luovutuksen yhteydessä tapahtuvaa valvontaa varten siihen asti, kun kansalliset tuontijärjestelmät ovat toiminnassa eli koodeksin 278 artiklan 2 kohdan nojalla enintään vuoden 2022 loppuun asti. Sitä vastoin siirtymäkauden tietoluetteloa voidaan käyttää viennin yhteydessä tapahtuvaa valvontaa varten siihen asti, kun kansalliset tuontijärjestelmät ovat toiminnassa eli koodeksin 278 artiklan 3 kohdan nojalla enintään vuoden 2025 loppuun asti.

(5)

Komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/578 (5) liitteessä tarkoitetun tuontivalvontajärjestelmän päivittämiseen asti sellaisille tavaroille, joiden osalta saapumisen yleisilmoituksen antamista koskevasta velvoitteesta on luovuttu, on tehtävä riskianalyysi silloin, kun tavarat esitetään tullille väliaikaisen varastoinnin ilmoituksen tai tulli-ilmoituksen perusteella tai, jos tulli-ilmoituksen antaminen tapahtuu jollakin muulla teolla, esittämishetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella. Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 187 artiklaa olisi muutettava niin, että sitä sovelletaan myös postilähetyksiin ja sellaisiin lähetyksiin, joiden todellinen arvo on alle 22 euroa, sisällyttämällä asiaankuuluvat viittaukset komission delegoituun asetukseen (EU) 2015/2446 (6).

(6)

Talouden toimijoille olisi annettava joustonvaraa, jotta ne voisivat antaa muilla lomakkeilla tai asiakirjoilla kuin kalastuspäiväkirjan tulosteella vahvistuksen siitä, että unionin tullialueeseen kuulumattoman maan tai alueen kautta jälleenlaivattuja ja kuljetettuja merikalastustuotteita ja -tavaroita ei ole käsitelty. Jotta kuitenkin merikalastustuotteet ja -tavarat voitaisiin kohdentaa asianomaiseen kalastuspäiväkirjaan tapauksissa, joissa käsittelemättömyys vahvistetaan antamalla muu lomake tai asiakirja kuin kalastuspäiväkirjan tuloste, talouden toimijoiden olisi merkittävä kyseiseen muuhun lomakkeeseen tai asiakirjaan viittaus asianomaiseen kalastuspäiväkirjaan. Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 214 artiklaa olisi muutettava.

(7)

Kun kyse on yksinkertaistuksesta, jossa tulli-ilmoitus annetaan ilmoittajan kirjanpitoon tehtävänä merkintänä, tulliviranomaiset voivat olla vaatimatta kyseisten tavaroiden esittämistä. Jotta tullivalvonta voitaisiin toteuttaa asianmukaisesti tietyissä tilanteissa, menettelysäännöt olisi vahvistettava sellaisia tapauksia varten, joissa valvova tullitoimipaikka pyytää uuden vakavan taloudellisen riskin tai muun erityistilanteen vuoksi, että tietyt tavarat esitetään tullille koodeksin 182 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan nojalla. Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 234 artiklaa olisi muutettava.

(8)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 302 artiklassa säädetään poikkeuksesta, jonka mukaan sekä kulkuneuvo että tavarat sisältävät erilliset kollit jätetään sinetöimättä, jos tavarat kuljetetaan ilma- tai rautateitse ja jos tietyt edellytykset täyttyvät. Meriliikenne on yhtä turvallinen kuljetusmuoto kuin ilma- ja rautatieliikenne, kun on kyse sen varmistamisesta, että tavarat toimitetaan määräpaikkaan. Sen vuoksi kyseinen poikkeus olisi ulotettava koskemaan meritse kuljetettavia tavaroita, edellyttäen että sähköisessä kuljetusasiakirjassa, jota käytetään tulli-ilmoituksena tavaroiden asettamiseksi unionin passitusmenettelyyn, on viittaus lähetyksen mukana olevaan konossementtiin.

(9)

Jos passitustoimenpiteeseen osallistuvan jäsenvaltion tulliviranomainen saa todisteen siitä, että tullivelan syntymiseen johtaneet tapahtumat ovat tapahtuneet sen alueella, kyseisen viranomaisen olisi pyydettävä lähtöjäsenvaltiota siirtämään sille vastuu tullivelan kantamisen aloittamisesta. Lähtöjäsenvaltion olisi vahvistettava tietyn ajan kuluessa, siirtääkö se pyynnön esittävälle tulliviranomaiselle toimivallan takaisinperinnän aloittamiseen. Sen vuoksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 311 artiklaa olisi muutettava passitustoimenpidettä koskevan erityistapauksen kattamiseksi.

(10)

Sisäisen jalostusmenettelyn päättämisen erityisiä tapauksia koskevaa täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 324 artiklaa ja vastaavia liitteissä A ja B olevia koodeja olisi muutettava siten, että niissä otetaan huomioon neuvoston asetuksen (EU) N:o 2018/581 (7) voimaantulo.

(11)

Kun tavarat viedään pois unionin tullialueelta, laivaan tai ilma-alukseen lastattujen tavaroiden poistumistullitoimipaikan määrittäminen olisi selvennettävä. Lisäksi tiettyjä yksinkertaistettuja järjestelyjä poistumistullitoimipaikan määrittämiseksi ei tulisi soveltaa valmisteveron alaisiin tavaroihin eikä muihin kuin unionitavaroihin. Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 329 artiklaa olisi muutettava.

(12)

Kun tavarat on niiden vientiin luovutuksen jälkeen otettu haltuun niiden kuljettamiseksi yhden ainoan sopimuksen perusteella unionin tullialueen ulkopuolelle, tullivalvonnan varmistamista tavaroiden fyysiseen poistumiseen saakka koskevat säännöt olisi selvennettävä. Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 332 artiklaa olisi muutettava.

(13)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 333 artiklassa vahvistettuja poistumista varten luovutettujen tavaroiden valvontaa koskevia menettelysääntöjä olisi selkeytettävä sellaisten tilanteiden ratkaisemiseksi, joissa tavarat poistuvat unionin tullialueelta eri tavalla kuin mitä alun perin arvioitiin, sekä näiden sääntöjen ulottamiseksi koskemaan tulliviranomaisten välistä tietojenvaihtoa täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/578 liitteessä tarkoitetun UTK:n automaattisen vientijärjestelmän käyttöönottoon asti.

(14)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 340 artiklassa säädettyjä tavaroiden poistumista koskevia menettelysääntöjä olisi selkeytettävä sellaisten tilanteiden ratkaisemiseksi, joissa tavarat ilmoitetaan vietäviksi mutta ne eivät lopulta poistukaan unionin tullialueelta.

(15)

Pohjois-Makedonian ilmoitettua Yhdistyneille Kansakunnille ja Euroopan unionille Prespan sopimuksen voimaantulosta 15 päivänä helmikuuta 2019 maa, jonka nimi oli aiemmin ”entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia”, on muuttanut nimensä ”Pohjois-Makedonian tasavallaksi”. Siihen olisi viitattava täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 liitteissä kyseisellä nimellä tai tarvittaessa lyhyellä muodolla ”Pohjois-Makedonia”.

(16)

Jotta helpotettaisiin tiettyjen tietovaatimusten muotojen ja koodien käyttöä erilaisissa sähköisissä järjestelmissä annettavien ilmoitusten ja tiedoksiantojen yhteydessä, liitettä B olisi muutettava.

(17)

On tarpeen oikaista täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 liitteessä 33–07 oleva muotoiluvirhe, joka koskee viittausta delegoituun asetukseen (EU) 2015/2446.

(18)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) 2015/2447 olisi muutettava ja oikaistava.

(19)

Tässä asetuksessa säädettyjä muutoksia täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 liitteisiin 21–01 ja 21–02 olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2020, koska se on päivä, johon mennessä jäsenvaltioiden on oltava pannut täytäntöön asetuksessa (EU) N:o 904/2010 säädetyt tietojenvaihtovelvoitteet.

(20)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutokset täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2015/2447

Muutetaan täytäntöönpanoasetus 2015/2447 seuraavasti:

(1)

Muutetaan 55 artikla seuraavasti:

(a)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Komissio julkistaa 1 kohdassa tarkoitetut tulliviranomaisten antamat tiedot ainoastaan koosteena.”

(b)

Lisätään kohdat seuraavasti:

”3 a.   Komissio myöntää 56 artiklan 2 kohdan mukaisen luvan saaneille käyttäjille pääsyn pyynnön esittävän jäsenvaltion tulliviranomaisten antamiin koostamattomiin tietoihin sekä unionin tasolla koostettuihin tietoihin.

3 b.   Poiketen siitä, mitä 3 a kohdassa säädetään, komissio myöntää jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille pääsyn koostamattomiin tietoihin, jos tällainen pääsy myönnetään unionin säädöksellä.”

(c)

Korvataan 6 kohta seuraavasti:

”6.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, luettelo tiedoista, joita komissio voi vaatia vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevassa valvonnassa, on liitteessä 21–02 täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/578 liitteessä tarkoitettujen kansallisten tuontijärjestelmien päivityksen käyttöönottopäivään asti.

Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, luettelo tiedoista, joita komissio voi vaatia vientiä koskevassa valvonnassa, on liitteessä 21–02 täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/578 liitteessä tarkoitettujen kansallisten vientijärjestelmien päivityksen käyttöönottopäivään asti.”

(2)

Korvataan 187 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Kun tavarat, joiden osalta saapumisen yleisilmoituksen antamista koskevasta velvoitteesta luovutaan komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 104 artiklan 1 kohdan c–k, m ja n alakohdan sekä sen 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti, tuodaan unionin tullialueelle, riskianalyysi on tehtävä mahdollisuuksien mukaan kyseisiä tavaroita koskevan väliaikaisen varastoinnin ilmoituksen tai tulli-ilmoituksen perusteella, kun tavarat esitetään tullille.”

(3)

Lisätään 214 artiklaan kohta seuraavasti:

”3.   Edellä 1 kohdan mukaisesti vaadittava vahvistus voidaan antaa myös millä tahansa muulla asiaankuuluvalla lomakkeella tai asiakirjalla kuin kalastuspäiväkirjan tulosteella, edellyttäen, että se sisältää viittauksen kyseiseen kalastuspäiväkirjaan.”

(4)

Lisätään 234 artiklaan kohta seuraavasti:

”3.   Jos valvova tullitoimipaikka on koodeksin 182 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti pyytänyt, että tavarat esitetään tullille, koska tulliviranomaiset ovat havainneet uuden vakavan taloudellisen riskin tai muun erityistilanteen, joka liittyy sellaiseen lupaan antaa tulli-ilmoitus ilmoittajan kirjanpitoon tehtävänä merkintänä, joka sisältää vapautuksen velvoitteesta esittää tavarat, valvovan tullitoimipaikan on ilmoitettava tällaisen luvan haltijalle:

a)

ajanjakso, jona tavarat on esitettävä tullille näissä tilanteissa,

b)

velvoite merkitä kirjanpitoon tavaroiden esittämistä koskevan ilmoituksen päivämäärä, ja

c)

velvoite noudattaa 1 kohdan b–e ja g alakohtaa.

Näissä tilanteissa tavarat luovutetaan koodeksin 194 artiklan mukaisesti.”

(5)

Lisätään 302 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”c)

tavarat kuljetetaan meritse, ja viittaus niiden mukana olevaan konossementtiin mainitaan koodeksin 233 artiklan 4 kohdan e alakohdassa tarkoitetussa sähköisessä kuljetusasiakirjassa, jota käytetään tulli-ilmoituksena tavaroiden asettamiseksi unionin passitusmenettelyyn.”

(6)

Lisätään 311 artiklaan kohdat seuraavasti:

”3.   Jos passitustoimenpiteeseen osallistuvan jäsenvaltion tulliviranomainen on saanut ennen delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 77 artiklan a alakohdassa tarkoitetun määräajan umpeutumista todisteen siitä, että tullivelan syntymiseen johtaneet tapahtumat ovat tapahtuneet sen alueella, kyseisen viranomaisen on viipymättä ja joka tapauksessa ennen mainitun määräajan päättymistä lähetettävä lähtöjäsenvaltion tulliviranomaiselle asianmukaisesti perusteltu pyyntö siirtää vastuu tullivelan kantamisen aloittamisesta pyynnön esittävälle tulliviranomaiselle.

4.   Lähtöjäsenvaltion tulliviranomaisen on vahvistettava ottaneensa vastaan 3 kohdan mukaisesti esitetyn pyynnön ja ilmoitettava pyynnön esittävälle tulliviranomaiselle 28 päivän kuluessa pyynnön lähettämistä, suostuuko se pyyntöön ja siihen, että vastuu tullivelan kantamisen aloittamisesta siirretään pyynnön esittävälle viranomaiselle.”

(7)

Korvataan 324 artiklan 1 kohdan e alakohta seuraavasti:

”e)

sellaisten pääasiallisten jalostettujen tuotteiden toimittaminen, joiden tavanomainen tuontitulli on ”vapaa” tai joille on annettu huolto- ja valmistustodistus (EASA 1 -lomake) tai vastaava neuvoston asetuksen (EU) 2018/581 (*1) 2 artiklassa tarkoitettu todistus;

(*1)  Neuvoston asetus (EU) 2018/581, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2018, tiettyjen ilma-aluksiin asennettavien tai niissä käytettävien tavaroiden yhteisen tullitariffin autonomisten tullien väliaikaisesta suspensiosta ja asetuksen (EY) N:o 1147/2002 kumoamisesta (EUVL L 98, 18.4.2018, s. 1).”"

(8)

Muutetaan 329 artikla seuraavasti:

(a)

Korvataan 3 ja 4 kohta seuraavasti:

”3.   Kun tavarat lastataan merisatamassa laivaan, jota ei ole osoitettu delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 120 artiklassa tarkoitettuun säännölliseen alusliikenteeseen tavaroiden kuljettamiseksi unionin tullialueen ulkopuoliseen määräpaikkaan, poistumistullitoimipaikka on se tullitoimipaikka, joka on toimivaltainen paikassa, jossa tavarat lastataan kyseiseen laivaan.

4.   Kun 3 kohtaa ei sovelleta ja tavarat lastataan laivaan tai ilma-alukseen ilman myöhempää uudelleenlastaamista tavaroiden kuljettamiseksi meritse tai ilmateitse unionin tullialueen ulkopuoliseen määräpaikkaan, poistumistullitoimipaikka on se tullitoimipaikka, joka on toimivaltainen paikassa, jossa tavarat lastataan tällaiseen laivaan tai ilma-alukseen.”

(b)

Lisätään kohta seuraavasti:

”7 a.   Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/578 liitteessä tarkoitetun automaattisen vientijärjestelmän (AES) käyttöönottopäivästä alkaen 6 ja 7 kohtaa ei sovelleta vietäessä direktiivin 2008/118/EY 1 artiklan 1 kohdassa lueteltuun luokkaan kuuluvia unionitavaroita.

Viimeistään täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/578 liitteessä tarkoitetun automaattisen vientijärjestelmän (AES) käyttöönottopäivästä alkaen 7 kohtaa ei sovelleta jälleenvietäessä muita kuin unionitavaroita.”

(9)

Korvataan 332 artiklan 5 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Ensimmäisessä alakohdassa säädettyä velvollisuutta ei sovelleta, jos tulliviranomaiset voivat saada kyseiset tiedot olemassa olevien kaupallisten, satama- tai kuljetustietojärjestelmien kautta, eikä 329 artiklan 7 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa.”

(10)

Muutetaan 333 artikla seuraavasti:

(a)

Korvataan 4 ja 5 kohta seuraavasti:

”4.   Jos yhden vienti- tai jälleenvienti-ilmoituksen kattamat tavarat siirretään poistumistullitoimipaikkaan ja ne poistuvat sen jälkeen unionin tullialueelta useampana kuin yhtenä lähetyksenä ennalta arvaamattomien olosuhteiden vuoksi, poistumistullitoimipaikka ilmoittaa vientitullitoimipaikalle tavaroiden poistumisesta vasta sen jälkeen, kun kaikki tavarat ovat poistuneet unionin tullialueelta.

5.   Jos ennalta arvaamattomissa olosuhteissa yhden vienti- tai jälleenvienti-ilmoituksen kattamat tavarat siirretään poistumistullitoimipaikkaan ja ne poistuvat sen jälkeen unionin tullialueelta useamman kuin yhden poistumistullitoimipaikan kautta, kuka tahansa koodeksin 267 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista henkilöistä voi pyytää sitä poistumistullitoimipaikkaa, jossa tavarat ensin esitettiin, ilmoittamaan asiasta niille muille poistumistullitoimipaikoille, joiden kautta osa tavaroista poistuu unionin tullialueelta. Kunkin poistumistullitoimipaikan on valvottava niiden tavaroiden fyysistä poistumista, jotka poistuvat unionin tullialueelta kyseisen toimipaikan kautta. Seuraavien poistumistullitoimipaikkojen on ilmoitettava ensimmäiselle poistumistullitoimipaikalle niistä tavaroista, jotka ovat poistuneet unionin tullialueelta kyseisten tullitoimipaikkojen kautta. Ensimmäisen poistumistullitoimipaikan ja sitä seuraavien poistumistullitoimipaikkojen on vaihdettava nämä tiedot asiasta keskenään sopien ja täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/578 liitteessä tarkoitettua automaattista vientijärjestelmää käyttämättä. Ensimmäisen poistumistullitoimipaikan on ilmoitettava vientitullitoimipaikalle, kun kaikki tavarat ovat poistuneet unionin tullialueelta.”

(b)

Korvataan 7 kohta seuraavasti:

”7.   Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 2 kohdan toisen alakohdan b ja c alakohdassa säädetään, määräaika, johon mennessä poistumistullitoimipaikan on ilmoitettava vientitullitoimipaikalle tavaroiden poistumisesta, on tämän asetuksen 329 artiklan 5 ja 6 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa täytäntöönpanopäätöksen 2016/578 liitteessä tarkoitetun automaattisen vientijärjestelmän käyttöönottopäiviin asti sitä päivää seuraava ensimmäinen työpäivä, jona tavarat asetetaan kyseiseen passitusmenettelyyn tai poistuvat unionin tullialueelta tai jona passitusmenettely päätetään.”

(c)

Kumotaan 8 ja 9 kohta.

(11)

Muutetaan 340 artikla seuraavasti:

(a)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos 329 artiklan 5, 6 ja 7 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa kuljetussopimuksen muuttaminen johtaa siihen, että kuljetus, jonka piti päättyä unionin tullialueen ulkopuolella, päättyy unionin tullialueen sisällä, kyseisten yhtiöiden tai viranomaisten on ilmoitettava tästä muutoksesta poistumistullitoimipaikalle ja ne voivat panna muutetun sopimuksen täytäntöön ainoastaan kyseisen tullitoimipaikan etukäteissuostumuksella.”

(b)

Lisätään kohta seuraavasti:

”3 a.   Viimeistään täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/578 liitteessä tarkoitetun automaattisen vientijärjestelmän (AES) käyttöönotosta alkaen poistumistullitoimipaikan on ilmoitettava 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa vientitullitoimipaikalle, ettei tavaroita ole viety pois unionin tullialueelta.”

(12)

Muutetaan liite A tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

(13)

Muutetaan liite B tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

(14)

Lisätään liitteessä 21–01 tietoelementin järjestysnumeroa 3/39 koskevan rivin jälkeen rivi seuraavasti:

”3/40

Verotuksellisten lisätietojen tunnistenumero

Sama kuin tietoelementti järjestysnro 3/40”

(15)

Lisätään liitteessä 21-02 tietoelementin järjestysnumeroa 1/10 koskevan rivin jälkeen rivit seuraavasti:

”3/40

Verotuksellisten lisätietojen tunnistenumero

Sama kuin tietoelementti järjestysnro 3/40

44 – an ..40

4/4

Verojen laskeminen – veroperuste (*2)

Sama kuin tietoelementti järjestysnro 4/4

47 – an ..6 + n ..16,6

(16)

Muutetaan liitteen 23–01 taulukon ensimmäisessä sarakkeessa oleva aluetta P koskeva rivi seuraavasti:

(a)

poistetaan ilmaisu ”entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia”;

(b)

lisätään ilmaisu ”Pohjois-Makedonia” ilmaisujen ”Montenegro” ja ”Norja” väliin.

(17)

Korvataan liitteessä 32-01 olevassa 1 kohdassa ilmaisu ”entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian” ilmaisulla ”Pohjois-Makedonian tasavallan”.

(18)

Korvataan liitteessä 32-02 olevassa 1 kohdassa ilmaisu ”entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian” ilmaisulla ”Pohjois-Makedonian tasavallan”.

(19)

Korvataan liitteessä 32-03 olevassa 1 kohdassa ilmaisu ”entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian” ilmaisulla ”Pohjois-Makedonian tasavallan”.

(20)

Muutetaan liitteessä 72–04 oleva II osa seuraavasti:

(a)

korvataan VI luvun 7 kohdassa ilmaisu ”entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia” ilmaisulla ”Pohjois-Makedonia”;

(b)

korvataan VII luvun 6 kohdassa ilmaisu ”entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia” ilmaisulla ”Pohjois-Makedonia”.

2 artikla

Oikaisut täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2015/2447

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 liitteessä 33–07 olevassa 2 kohdassa ilmaisu ”Delegoidun asetuksen (EU) 2015/XXX” ilmaisulla ”Delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446”.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sen 1 artiklan 14 ja 15 kohtaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2020.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä syyskuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 269, 10.10.2013, s.1.

(2)  Neuvoston asetus (EU) N:o 904/2010, annettu 7 päivänä lokakuuta 2010, hallinnollisesta yhteistyöstä ja petosten torjunnasta arvonlisäverotuksen alalla (EUVL L 268, 12.10.2010, s. 1).

(3)  Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/632, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2019, asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta muita menetelmiä kuin unionin tullikoodeksissa säädettyjä sähköisiä tietojenkäsittelymenetelmiä koskevan siirtymäkauden pidentämiseksi (EUVL L 111, 25.4.2019, s. 54)

(5)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/578, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2016, unionin tullikoodeksissa säädettyjen sähköisten järjestelmien kehittämistä ja käyttöönottoa koskevan työohjelman vahvistamisesta (EUVL L 99, 15.4.2016, s. 6).

(6)  Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2446, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä tiettyjä unionin tullikoodeksin säännöksiä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta (EUVL L 343, 29.12.2015, s. 1).

(7)  Neuvoston asetus (EU) 2018/581, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2018, tiettyjen ilma-aluksiin asennettavien tai niissä käytettävien tavaroiden yhteisen tullitariffin autonomisten tullien väliaikaisesta suspensiosta ja asetuksen (EY) N:o 1147/2002 kumoamisesta (EUVL L 98, 18.4.2018, s. 1).

(*2)  Kun käytetään unionin koodia B00 TE:lle Verojen laskeminen – Verolaji”.


LIITE I

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 liite A seuraavasti:

(1)

Muutetaan I osaston taulukko ”Hakemuksia ja päätöksiä koskevien yhteisten tietovaatimusten muodot” seuraavasti:

(a)

korvataan rivillä IV TE:n järjestysnumeroa IV/6 koskevan rivin sarakkeessa ”TE:n nimi” oleva teksti seuraavasti:

”Aiemmin myönnetyt yksinkertaistukset tai helpotukset, kansainvälisten yleissopimusten, kansainvälisen standardisoimisjärjestön vahvistaman kansainvälisen standardin tai Euroopan standardointikomitean vahvistaman eurooppalaisen standardin tai kolmannessa maassa annetun, sopimuksessa tunnustetun AEO-asemaa vastaavan aseman antavien todistusten perusteella annetut vaarattomuus- ja turvallisuustodistukset”;

(b)

korvataan rivillä XIV TE:n järjestysnumeroa XIV/4 koskevan rivin sarakkeessa ”TE:n nimi” oleva teksti seuraavasti:

”Määräaika täydentävän ilmoituksen antamiselle”.

(2)

Korvataan II osaston kohdan ”KOODIT” kohdassa ”6/2. Taloudelliset edellytykset” oleva koodia 14 koskeva rivi seuraavasti:

”jalostus ilma-aluksiin yhdistettäviksi tai niissä käytettäviksi tuotteiksi, joille on annettu huolto- ja valmistustodistus (EASA 1 -lomake) tai vastaava todistus”.


LIITE II

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 liite B seuraavasti:

(1)

Muutetaan I osaston taulukko ”Ilmoituksia ja tiedonantoja koskevien yhteisten tietovaatimusten muodot ja toistuvuus” seuraavasti:

(a)

muutetaan rivi 2/1 ”Yksinkertaistettu ilmoitus / Edeltävä asiakirja” seuraavasti:

(1)

korvataan sarakkeessa ”TE:n muoto (Tyyppi/Pituus)” oleva teksti seuraavasti:

”Edeltävän asiakirjan tyyppi: an..3 +

Edeltävän asiakirjan viite: an..35 +

Tavaraerittelyn tunniste: n..5 +

Pakkausten tyyppi: an..2

Pakkausten lukumäärä: n..8

Tarvittaessa mittayksikkö ja tarkenne: an..4 +

Paljous: n..16,6”;

(2)

lisätään sarakkeeseen ”Huomautukset” teksti seuraavasti:

”Taricissa määriteltyjä mittayksikköjä ja tarkenteita on käytettävä. Tällaisessa tapauksessa mittayksikköjen ja tarkenteiden muoto on an..4, mutta muoto ei milloinkaan saa olla n..4, joka on varattu kansallisille mittayksiköille ja tarkenteille.

Jos Taricissa ei ole saatavilla mittayksikköjä ja tarkenteita, kansallisia mittayksikköjä ja tarkenteita voidaan käyttää. Niiden muodon on oltava n..4.”

(b)

lisätään rivillä 2/2 ”Lisätiedot” sarakkeeseen ”Otsikkotason toistuvuus” teksti seuraavasti:

”99x”;

(c)

muutetaan rivi 2/3 ”Esitetyt asiakirjat, todistukset ja luvat, lisäviitteet” seuraavasti:

(1)

korvataan sarakkeessa ”TE:n muoto (Tyyppi/Pituus)” oleva teksti seuraavasti:

Asiakirjatyyppi (unionin koodit): a1+ an3 + (tarvittaessa)

Asiakirjatunniste: an..35

TAI

Asiakirjatyyppi (kansalliset koodit): n1+ an3 + (tarvittaessa)

Asiakirjatunniste: an..35

+ (tarvittaessa) Antavan viranomaisen nimi: an..70 +

Voimassaoloaika: n8 (vvvvkkpp) +

Tarvittaessa mittayksikkö ja tarkenne: an..4 +

Paljous: n..16,6 +

Valuuttakoodi: a3 +

Määrä: n..16,2”;

(2)

lisätään sarakkeeseen ”Huomautukset” teksti seuraavasti:

”Taricissa määriteltyjä mittayksikköjä ja tarkenteita on käytettävä. Tällaisessa tapauksessa mittayksikköjen ja tarkenteiden muoto on an..4, mutta muoto ei milloinkaan saa olla n..4, joka on varattu kansallisille mittayksiköille ja tarkenteille.

Jos Taricissa ei ole saatavilla mittayksikköjä ja tarkenteita, kansallisia mittayksikköjä ja tarkenteita voidaan käyttää. Niiden muodon on oltava n..4.

Valuutta ilmaistaan ISO-alpha-3-valuutta-koodeilla (ISO 4217).”

(3)

korvataan sarakkeessa ”Otsikkotason toistuvuus” oleva teksti seuraavasti:

”99x”;

(d)

lisätään rivien 3/44 ja 4/1 väliin rivit seuraavasti:

”3/45

Vakuuden antavan henkilön tunnistenumero

an..17

N

1x

 

EORI-numeron on noudatettava rakennetta, joka määritellään II osastossa TE:lle 3/2 ”Viejän tunnistenumero”.

3/46

Tullin maksavan henkilön tunnistenumero

an..17

N

1x

 

EORI-numeron on noudatettava rakennetta, joka määritellään II osastossa TE:lle 3/2 ”Viejän tunnistenumero”.”;

(e)

korvataan rivillä 4/18 olevassa sarakkeessa ”TE:n nimi” ilmaisu ”Postiarvo” ilmaisulla ”Arvo”;

(f)

korvataan rivillä 4/19 olevassa sarakkeessa ”TE:n nimi” ilmaisu ”Postimaksut” ilmaisulla ”Kuljetuskustannukset määräpaikkaan”;

(g)

lisätään rivien 5/30 ja 6/1 väliin rivi seuraavasti:

”5/31

Hyväksymispäivä

n8 (vvvvkkpp)

N

1x

1x”;

 

(h)

muutetaan rivi 6/19 ”Tavaralaji” seuraavasti:

(1)

korvataan sarakkeessa ”TE:n muoto (Tyyppi/Pituus)” oleva teksti seuraavasti:

”an..3”;

(2)

korvataan sarakkeessa ”Huomautukset” oleva teksti seuraavasti:

”Käytetään UPU-koodiluetteloa 130”;

(i)

korvataan rivillä 7/13 sarakkeessa ”TE:n nimi” oleva teksti ilmaisulla ”Kontin toimittajan tyyppi”;

(j)

kumotaan rivi 8/7.

(2)

Muutetaan II osaston jakso ”2. KOODIT” seuraavasti:

(a)

muutetaan kohta ”1/3. Passitusilmoituksen / tullioikeudellista asemaa koskevan todisteen tyyppi” seuraavasti:

(1)

lisätään kohtaan ”Passituksen yhteydessä käytettävät koodit” teksti seuraavasti:

”TIR

TIR-toimenpiteessä siirrettävät tavarat”;

(2)

poistetaan kohdassa ”Koodit, joita käytetään tullikäyttöön tarkoitetun tavaraluettelon yhteydessä” teksti seuraavasti:

”N

Kaikki tavarat, jotka eivät ole koodeilla T2L ja T2LF kuvailtavissa tilanteissa”;

(b)

muutetaan kohdassa ”1/10 Menettely” oleva kohta ”Luettelo menettelyistä koodausta varten” seuraavasti:

(1)

korvataan koodin ”01” kuvaus seuraavasti:

”Tavaroiden samanaikainen luovutus vapaaseen liikkeeseen ja jälleenlähettäminen unionin tullialueen niiden osien, joissa sovelletaan direktiivin 2006/112/EY tai direktiivin 2008/118/EY säännöksiä, ja tämän alueen niiden osien, joissa kyseisiä säännöksiä ei sovelleta, välisessä kaupassa, tai kaupassa tämän alueen niiden osien välillä, joissa kyseisiä säännöksiä ei sovelleta.

Esimerkki: Kolmannesta maasta saapuneet muut kuin unionitavarat, jotka on luovutettu vapaaseen liikkeeseen Ranskassa, jatkavat määränpäähänsä Kanaalisaarille.”

(2)

korvataan koodia ”10 Lopullinen vienti” koskeva kohta ”Esimerkki” seuraavasti:

”Unionitavaroiden vienti kolmanteen maahan, mutta samalla unionitavaroiden vienti sellaisiin unionin tullialueen osiin, joissa ei sovelleta direktiivin 2006/112/EY tai direktiivin 2008/118/EY säännöksiä.”

lisätään rivien H6 ja I1 väliin rivi seuraavasti:

”H7

Vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskeva tulli-ilmoitus lähetyksestä, johon sovelletaan tuontitullista vapautusta asetuksen (EY) N:o 1186/2009 23 artiklan 1 kohdan tai 25 artiklan 1 kohdan mukaisesti

4 000 ”;

(c)

lisätään kohdassa ”1/11. Lisämenettely” olevaan kohtaan ”Sisäinen jalostus (Koodeksin 256 artikla)” rivi seuraavasti:

”Tavaroiden hävittäminen sisäisessä jalostusmenettelyssä

A10 ”;

(d)

muutetaan kohdassa ”1/11. Lisämenettely” oleva kohta ”Tullittomuus (Neuvoston asetus (EY) N:o 1186/2009 (1))” seuraavasti:

(1)

korvataan koodia C01 koskevalla rivillä olevan ensimmäisen sarakkeen teksti seuraavasti:

”Sellaisten luonnollisten henkilöiden tuoma henkilökohtainen omaisuus, jotka siirtävät vakituisen asuinpaikkansa unionin tullialueelle”;

(2)

korvataan koodia C43 koskevalla rivillä olevan ensimmäisen sarakkeen teksti seuraavasti:

”Henkilökohtainen omaisuus, jonka on luovuttanut vapaaseen liikkeeseen luonnollinen henkilö, joka aikoo siirtää vakituisen asuinpaikkansa unionin tullialueelle (tullittomuus sitoumusta vastaan).”

(3)

korvataan koodia C60 koskevalla rivillä olevan ensimmäisen sarakkeen teksti seuraavasti:

”Avioliiton solmimisen yhteydessä tuodut kapiot ja koti-irtaimisto, jotka luovutetaan vapaaseen liikkeeseen aikaisintaan kaksi kuukautta ennen avioliiton solmimista (vapautus tullista asianmukaista vakuutta vastaan)”;

(4)

korvataan koodia C61 koskevalla rivillä olevan ensimmäisen sarakkeen teksti seuraavasti:

”Avioliiton solmimisen yhteydessä tavallisesti annettavat lahjat, jotka luovutetaan vapaaseen liikkeeseen aikaisintaan kaksi kuukautta ennen avioliiton solmimista (vapautus tullista asianmukaista vakuutta vastaan)”;

(5)

korvataan koodia C40 koskevalla rivillä olevan ensimmäisen sarakkeen teksti seuraavasti:

”Sodan uhrien muistomerkkien tai hautausmaiden rakentamiseen, ylläpitoon tai koristamiseen tarkoitetut materiaalit”;

(e)

muutetaan kohdassa ”1/11. Lisämenettely” oleva kohta ”Väliaikainen maahantuonti” seuraavasti:

(1)

korvataan koodia D01 koskevalla rivillä olevan ensimmäisen sarakkeen teksti seuraavasti:

”Kuormalavat (kuormalavojen varaosat, laitteet ja varusteet mukaan luettuina)”;

(2)

korvataan koodia D02 koskevalla rivillä olevan ensimmäisen sarakkeen teksti seuraavasti:

”Kontit (konttien varaosat, laitteet ja varusteet mukaan luettuina)”;

(3)

korvataan koodia D19 koskevalla rivillä olevan ensimmäisen sarakkeen teksti seuraavasti:

”Tavarat, joiden on läpäistävä myyntisopimuksessa määrätyt hyväksyntätestit”;

(4)

korvataan koodia D26 koskevalla rivillä olevan ensimmäisen sarakkeen teksti seuraavasti:

”Muut kuin juuri valmistetut tavarat, jotka on tuotu niiden myymiseksi huutokaupassa.”

(5)

korvataan koodia D51 koskevalla rivillä olevan ensimmäisen sarakkeen teksti seuraavasti:

”Väliaikainen maahantuonti osittain tuontitullitta”;

(f)

muutetaan kohdan ”1/11. Lisämenettely” kohdassa ”Muu” oleva jakso ”Tuonti” seuraavasti:

(1)

korvataan koodia F03 koskevalla rivillä ilmaisu ”158 artiklan 2 kohdassa” ilmaisulla ”158 artiklan 3 kohdassa”;

(2)

kumotaan koodeja F31–F34 koskevat rivit;

(3)

lisätään koodia F47 koskevan rivin jälkeen rivit seuraavasti:

”Tuonti direktiivin 2006/112/EY XII osaston 6 luvun 4 jaksossa säädetyn kolmansista maista ja alueilta tuotujen tavaroiden etämyyntiä koskevan erityisjärjestelmän mukaisesti.

F48

Tuonti direktiivin 2006/112/EY XII osaston 7 luvussa säädettyjen tuonnissa kannettavan alv:n ilmoittamista ja maksamista koskevien erityisjärjestelyjen mukaisesti.

F49 ”;

(g)

muutetaan kohdassa ”2/2. Lisätiedot” oleva kohta ”Lisätiedot – Koodi XXXXXX” seuraavasti:

(1)

korvataan kohdan ”Yleinen luokka – Koodi 0xxxx” taulukossa oleva koodia 00500 koskeva rivi seuraavasti:

”Delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liitteessä B oleva II osasto

Ilmoittaja ja tuoja sama

”Tuoja”

00500 ”;

(2)

lisätään kohdan ”Yleinen luokka – Koodi 0xxxx” taulukkoon rivit seuraavasti:

”Delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 176 artiklan 1 kohdan c alakohta ja 241 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

Sisäisen jalostuksen päättäminen

”SJ” ja asiaa koskeva hyväksyntänumero tai INF-numero

00700

Delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 241 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

Sisäisen jalostuksen päättäminen (kauppapoliittiset erityistoimenpiteet)

”SJ KPT”

00800

Delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 238 artikla

Väliaikaisen maahantuonnin päättäminen

”VM” ja asiaa koskeva hyväksyntänumero

00900 ”;

(3)

kumotaan kohdan ”Tuotaessa: Tuonti – Koodi 1xxxx” taulukossa olevat koodeja 10200, 10300 ja 10500 koskevat rivit;

(4)

korvataan koodeja 20100 ja 20200 koskevat rivit seuraavasti:

””Yhteisen passitusmenettelyn” 18 artikla (*)

Vienti yhdestä yhteistä passitusta soveltavasta maasta tai unionista rajoitusten alaista.

 

20100

”Yhteisen passitusmenettelyn” 18 artikla (*)

Vienti yhdestä yhteistä passitusta soveltavasta maasta tai unionista tullin alaista.

 

20200 ”;

(5)

korvataan kohdan ”Vietäessä: Koodi 3xxxx” taulukon toisen rivin viimeisessä sarakkeessa oleva luku ”30 400” luvulla ”30 700”;

(h)

korvataan kohdan ”3/40. Verotuksellisten lisäviitetietojen tunnistenumero” kohdan ”1. Roolikoodi” roolikoodia FR2 koskevan rivin kolmannessa sarakkeessa (”Kuvaus”) oleva teksti seuraavasti:

”Henkilö, joka on velvollinen maksamaan unionin sisäisestä tavaroiden hankinnasta arvonlisäveron direktiivin 2006/112/EY 200 artiklan mukaisesti”;

(i)

lisätään kohdassa ”3/40 Verotuksellisten lisäviitetietojen tunnistenumero” olevaan kohtaan ”1. Roolikoodi” rivit seuraavasti:

”FR5

Myyjä (tuontia koskeva arvonlisäveron erityisjärjestelmä)

Verovelvollinen, joka käyttää direktiivin 2006/112/EY XII osaston 6 luvun 4 jaksossa säädettyä kolmansista maista ja alueilta tuotujen tavaroiden etämyynnin erityisjärjestelmää ja 369 q artiklassa tarkoitettu arvonlisäverotunnisteen haltija.

FR7

Verovelvollinen tai arvonlisäveronmaksuvelvollinen

Verovelvollisen tai arvonlisäveronmaksuvelvollisen arvonlisäverotunnus, kun arvonlisäveron maksamista on lykätty direktiivin 2006/112/EY 211 artiklan toisen kohdan mukaisesti.”;

(j)

korvataan kohdan 4/17 ”Etuuskohtelu” rivillä 19 oleva teksti seuraavasti:

”Väliaikainen suspensio tuotteille, jotka on tuotu huolto- ja valmistustodistuksella (EASA 1 -lomake) tai vastaavalla todistuksella”;

(k)

korvataan kohta ”7/13. Laitetoimittajan tyyppi” kohdalla ”7/13 Kontin toimittajan tyyppi”;

(l)

korvataan kohdan ”8/2 Vakuustyyppi” seitsemännen rivin toisessa sarakkeessa (”Koodi”) oleva koodi ”7” koodilla ”I”.


11.9.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 234/14


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/1395,

annettu 10 päivänä syyskuuta 2019,

asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteen I muuttamisesta Bosnia ja Hertsegovinaa ja Israelia koskevien kohtien sekä Pohjois-Makedonian tasavallan nimen osalta niiden kolmansien maiden, alueiden, vyöhykkeiden tai erillisalueiden luettelossa, joista tiettyjen siipikarjasta saatujen hyödykkeiden tuonti unioniin ja kuljettaminen sen kautta on sallittua, sekä munatuotteita koskevan eläinlääkärintodistuksen mallin muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/99/EY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan johdantokappaleen, 8 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan, 8 artiklan 4 kohdan ja 9 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston direktiivin 2009/158/EY (2) ja erityisesti sen 23 artiklan 1 kohdan, 24 artiklan 2 kohdan, 25 artiklan 2 kohdan ja 26 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 798/2008 (3) säädetään eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista, joita sovelletaan siipikarjan ja siipikarjatuotteiden, jäljempänä ’hyödykkeet’, tuontiin unioniin ja kuljetukseen unionin kautta, mukaan luettuna varastointi kuljetuksen aikana. Asetuksessa säädetään, että unioniin saa tuoda ja unionin kautta kuljettaa kyseisiä hyödykkeitä vain niistä kolmansista maista tai niiltä alueilta, vyöhykkeiltä tai erillisalueilta, jotka on lueteltu asetuksen liitteessä I olevan 1 osan taulukon sarakkeissa 1 ja 3.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 798/2008 vahvistetaan lisäksi edellytykset, joiden täyttyessä kolmatta maata, aluetta, vyöhykettä tai erillisaluetta voidaan pitää vapaana korkeapatogeenisestä lintuinfluenssasta.

(3)

Bosnia ja Hertsegovina sisältyy asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevassa 1 osassa olevaan luetteloon kolmantena maana, jonka koko alueelta on sallittua tuoda unioniin ja kuljettaa unionin kautta siipikarjan lihaa.

(4)

Bosnia ja Hertsegovina on pyytänyt lupaa tuoda unioniin ja kuljettaa unionin kautta myös munia ja munatuotteita. Komission Bosnia ja Hertsegovinassa tekemässä tarkastuksessa, jossa arvioitiin unioniin vietäväksi tarkoitettua siipikarjanlihaa koskevia eläinten terveystarkastuksia, kerättyjen tietojen perusteella ja tarkastuksen myönteisen tuloksen vuoksi komissio on todennut, että Bosnia ja Hertsegovina täyttää asetuksessa (EY) N:o 798/2008 säädetyt eläinten terveyttä koskevat vaatimukset munien ja munatuotteiden tuomiseksi unioniin ja kuljettamiseksi unionin kautta. Sen vuoksi on aiheellista muuttaa Bosnia ja Hertsegovinaa koskevaa kohtaa asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevan 1 osan taulukossa, jotta kyseisen kolmannen maan sallitaan tuoda unioniin ja kuljettaa unionin kautta munia ja munatuotteita.

(5)

Lisäksi Bosnia ja Hertsegovina on toimittanut komissiolle lajin Gallus gallus munivissa kanoissa esiintyvää Salmonellaa koskevan kansallisen valvontaohjelmansa. Kyseisen ohjelman ei kuitenkaan katsottu antavan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2160/2003 (4) säädettyjä takeita vastaavia takeita, joten ohjelman hyväksyntää ei ole saatettu päätökseen. Sen vuoksi Bosnia ja Hertsegovinasta on sallittua tuoda ainoastaan Gallus gallus -lajin munia asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevassa 2 osassa mainitun mallin ”S4” mukaisesti.

(6)

Israel sisältyy asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevassa 1 osassa olevaan luetteloon kolmantena maana, jonka alueen tietyistä osista on sallittua tuoda unioniin ja kuljettaa unionin kautta tiettyjä siipikarjasta saatuja hyödykkeitä sen mukaan, esiintyykö kyseisillä alueilla Newcastlen tautia. Tämä aluejako on esitetty asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevassa 1 osassa.

(7)

Israel vahvisti 24 päivänä huhtikuuta 2019, että korkeapatogeenisen lintuinfluenssan alatyyppiä H5N8 oli havaittu sen alueella sijaitsevalla siipikarjatilalla. Tämän vahvistetun korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksen johdosta Israelin aluetta ei voida huhtikuusta 2019 alkaen enää pitää kyseisestä taudista vapaana, minkä vuoksi Israelin eläinlääkintäviranomaiset eivät enää voi myöntää todistusta ihmisravinnoksi tarkoitettua siipikarjanlihaa sisältäville lähetyksille tuotaviksi unioniin tai kuljetettaviksi unionin kautta.

(8)

Israelin eläinlääkintäviranomaiset ovat toimittaneet komissiolle alustavia tietoja korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksesta ja vahvistaneet, että ne ovat taudinpurkauksen vahvistamispäivästä alkaen keskeyttäneet eläinlääkärintodistusten myöntämisen siipikarjanlihalähetyksille, jotka on tarkoitettu tuotaviksi unioniin tai kuljetettaviksi unionin kautta.

(9)

Unionin alueelle ei näin ollen ole kyseisen päivän jälkeen tuotu tällaisten tuotteiden lähetyksiä Israelista. Selkeyden ja oikeusvarmuuden vuoksi on aiheellista dokumentoida tämä tilanne ja sisällyttää asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevan 1 osan taulukkoon asianmukainen päättymisajankohta. Näin varmistetaan myös se, että silloin, kun Israelista tulee jälleen korkeapatogeenisestä lintuinfluenssasta vapaa ja sille vahvistetaan alkamisajankohta, päättymisajankohdan ja kyseisen alkamisajankohdan välisenä aikana tuotettujen tuotteiden lähetyksiä ei saa tuoda unionin alueelle.

(10)

Israelia koskevaa kohtaa asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevan 1 osan taulukossa olisi muutettava, jotta voitaisiin ottaa huomioon tämänhetkinen epidemiologinen tilanne kyseisessä kolmannessa maassa.

(11)

Yhdistyneiden kansakuntien (YK) välityksen ansiosta Ateena ja Skopje pääsivät kesäkuussa 2018 kahdenväliseen sopimukseen (Prespan sopimus) entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskevan YK:n väliaikaisen viittauksen muuttamisesta. Molemmat maat ovat nyt ratifioineet tämän sopimuksen, ja Pohjois-Makedonian tasavalta on virallisesti ilmoittanut EU:lle sen voimaantulosta. Sen vuoksi on aiheellista muuttaa kyseisen kolmannen maan nimi asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevan 1 osan taulukossa.

(12)

Asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevassa 2 osassa esitetään munatuotteita koskeva eläinlääkärintodistuksen malli (EP). Kyseisen eläinlääkärintodistuksen mallin huomautusten osassa I viitataan harmonoidun järjestelmän HS-nimikkeisiin, jotka on ilmoitettava todistuksen osassa I kohdassa I.19.

(13)

Munista saatavia entsyymejä, kuten lysotsyymiä, pidetään munatuotteina, ja kyseisten entsyymien asianmukaiset HS-koodit olisi lisättävä niihin HS-koodeihin, jotka ilmoitetaan munatuotteita koskevan eläinlääkärintodistuksen mallin osassa I kohdassa I.19. Sen vuoksi on aiheellista muuttaa munatuotteita koskevaa eläinlääkärintodistuksen mallia (EP).

(14)

Asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitettä I olisi sen vuoksi muutettava.

(15)

Kohtuullinen kahden kuukauden siirtymäkausi on tarpeen ennen kuin muutetusta eläinlääkärintodistuksen mallista tulee pakollinen, jotta jäsenvaltiot ja toimiala voivat mukautua muutetussa eläinlääkärintodistuksen mallissa vahvistettuihin uusiin vaatimuksiin.

(16)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 798/2008 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on 11 päivänä marraskuuta 2019 päättyvänä siirtymäaikana edelleen sallittava sellaisten hyödykkeiden lähetysten tulo unioniin, joiden mukana on munatuotteita koskeva eläinlääkärintodistuksen malli (EP), sellaisena kuin se on vahvistettu asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevassa 2 osassa ja siinä muodossa kuin se oli ennen kyseiseen malliin tällä asetuksella tehtyä muutosta, edellyttäen, että todistus on allekirjoitettu ennen 11 päivää lokakuuta 2019.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä syyskuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 74.

(3)  Komission asetus (EY) N:o 798/2008, annettu 8 päivänä elokuuta 2008, sellaisten kolmansien maiden ja niiden alueiden, vyöhykkeiden tai erillisalueiden luettelon vahvistamisesta, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta siipikarjaa ja siipikarjatuotteita, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista (EUVL L 226, 23.8.2008, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2160/2003, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, salmonellan ja muiden tiettyjen elintarvikkeiden kautta tarttuvien tiettyjen zoonoosien aiheuttajien valvonnasta (EUVL L 325, 12.12.2003, s. 1).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 798/2008 liite I seuraavasti:

1)

Muutetaan 1 osa seuraavasti:

a)

korvataan Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva kohta seuraavasti:

Kolmannen maan tai alueen ISO-koodi ja nimi

Kolmannen maan tai sen alueen, vyöhykkeen tai erillisalueen koodi

Kolmannen maan tai sen alueen, vyöhykkeen tai erillisalueen kuvaus

Eläinlääkärintodistus

Erityisedellytykset

Erityisedellytykset

Lintuinfluenssan valvontaa koskeva tilanne

Lintuinfluenssan rokotustilanne

Salmonellan torjuntaa koskeva tilanne (6)

Malli(t)

Lisätakeet

Päättymis-ajankohta (1)

Alkamis-ajankohta (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

”BA – Bosnia ja Hertsegovina

BA-0

Koko maa

E, EP

 

 

 

 

 

 

S4”

POU

 

 

 

 

 

 

 

b)

korvataan Israelia koskeva kohta seuraavasti:

Kolmannen maan tai alueen ISO-koodi ja nimi

Kolmannen maan tai sen alueen, vyöhykkeen tai erillisalueen koodi

Kolmannen maan tai sen alueen, vyöhykkeen tai erillisalueen kuvaus

Eläinlääkärintodistus

Erityisedellytykset

Erityisedellytykset

Lintuinfluenssan valvontaa koskeva tilanne

Lintuinfluenssan rokotustilanne

Salmonellan torjuntaa koskeva tilanne (6)

Malli(t)

Lisätakeet

Päättymis-ajankohta (1)

Alkamisajankohta (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

”IL – Israel (5)

IL-0

Koko maa

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER,

LT20

X

P3

28.1.2017

 

A

 

S5, ST1

SRP

 

P3

18.4.2015

 

 

 

 

RAT

X

P3

28.1.2017

 

 

 

 

WGM

VIII

P3

18.4.2015

 

 

 

 

E

X

P3

28.1.2017

 

 

 

S4”

IL-1

Alue moottoritien nro 5 eteläpuolella

POU

X

N, P2

24.4.2019

 

 

 

 

IL-2

Alue moottoritien nro 5 pohjoispuolella

POU

X

P3

28.1.2017

 

 

 

 

c)

korvataan Pohjois-Makedonian tasavaltaa koskeva kohta seuraavasti:

Kolmannen maan tai alueen ISO-koodi ja nimi

Kolmannen maan tai sen alueen, vyöhykkeen tai erillisalueen koodi

Kolmannen maan tai sen alueen, vyöhykkeen tai erillisalueen kuvaus

Eläinlääkärintodistus

Erityisedellytykset

Erityisedellytykset

Lintuinfluenssan valvontaa koskeva tilanne

Lintuinfluenssan rokotustilanne

Salmonellan torjuntaa koskeva tilanne (6)

Malli(t)

Lisätakeet

Päättymisajankohta (1)

Alkamisajankohta (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

”MK – Pohjois-Makedonian tasavalta

MK-0

Koko maa

E, EP

 

 

 

 

 

 

 

POU

 

 

28.1.2017

1.5.2017”

 

 

 

d)

poistetaan seuraava alaviite:

”(4)

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia: maan lopullinen nimi hyväksytään Yhdistyneissä kansakunnissa meneillään olevien neuvottelujen päätteeksi.”

2)

Korvataan 2 osassa munatuotteita koskeva eläinlääkärintodistuksen malli (EP) seuraavasti:

Munatuotteita koskeva eläinlääkärintodistuksen malli (EP)

Image 1 Teksti kuva Image 2 Teksti kuva Image 3 Teksti kuva Image 4 Teksti kuva

PÄÄTÖKSET

11.9.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 234/23


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2019/1396,

annettu 10 päivänä syyskuuta 2019,

säännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/745 soveltamiseksi siltä osin kuin on kyse asiantuntijapaneelien nimeämisestä lääkinnällisten laitteiden alalla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon lääkinnällisistä laitteista, direktiivin 2001/83/EY, asetuksen (EY) N:o 178/2002 ja asetuksen (EY) N:o 1223/2009 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivien 90/385/ETY ja 93/42/ETY kumoamisesta 5 päivänä huhtikuuta 2017 annetun asetuksen (EU) 2017/745 (1) ja erityisesti sen 106 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

On nimitettävä asiantuntijapaneeleja, jotka antavat komissiolle, lääkinnällisten laitteiden koordinointiryhmälle, jäljempänä ’koordinointiryhmä’, jäsenvaltioille, ilmoitetuille laitoksille ja valmistajille tieteellisiä, teknisiä ja kliinisiä neuvoja asetuksen (EU) 2017/745 täytäntöönpanosta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/746 (2) 48 artiklan 6 kohdassa tarkoitetut näkemyksensä.

(2)

Ilmoitettujen laitosten on kuultava asiantuntijapaneeleja asetuksen (EU) 2017/745 puitteissa muun muassa tiettyjen suuririskisten lääkinnällisten laitteiden kliinisistä arvioinneista ja asetuksen (EU) 2017/746 puitteissa tiettyjen suuririskisten in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden suorituskyvyn arvioinneista.

(3)

Komissio on yhdessä koordinointiryhmän kanssa määrittänyt alat, joilla tarvitaan säännöllisesti tieteellistä, teknistä ja kliinistä neuvontaa. Näitä aloja varten olisi nimettävä asiantuntijapaneelit, ja olisi päätettävä niiden organisoinnista ja toiminnasta, myös niiden jäsenten valinta- ja nimeämismenettelyistä, jotta varmistetaan, että ne työskentelevät korkeimpien tieteellistä pätevyyttä, puolueettomuutta, riippumattomuutta ja avoimuutta koskevien vaatimusten mukaisesti. Nimettyjen asiantuntijapaneelien luetteloa voidaan tarkistaa saatujen kokemusten tai uusien tarpeiden huomioon ottamiseksi.

(4)

Asiantuntijapaneelien neuvonantajat olisi nimettävä objektiivisin perustein julkisen kiinnostuksenilmaisupyynnön pohjalta. Kiinnostuksenilmaisupyynnössä esitetyillä valintaperusteilla olisi varmistettava, että valitaan erittäin päteviä neuvonantajia, joilla on riittävästi ajantasaista kliinistä, tieteellistä tai teknistä asiantuntemusta kyseisillä aloilla ja että neuvonantajat voivat toimia riippumattomasti ja yleisen edun nimissä. Valintaperusteillä olisi varmistettava myös, että valittujen neuvonantajien kollektiivinen asiantuntemus kattaa riittävästi kaikki määritetyt alat ja että neuvonantajien maantieteellinen jakautuminen kuvastaa unionin tieteellisten ja kliinisten menettelytapojen moninaisuutta.

(5)

Kiinnostuksenilmaisupyynnössä olisi mainittava kuhunkin asiantuntijapaneeliin nimettävien tai käytettävissä olevien asiantuntijoiden keskitettyyn luetteloon sisällytettävien neuvonantajien määrä, joka perustuu odotettavissa olevaan työmäärään ja tarvittavaan asiantuntemukseen.

(6)

Asiantuntijapaneelien organisoinnilla olisi varmistettava joustavuus, jotta erityistietämystä voidaan hyödyntää kulloistenkin tarpeiden mukaan. Sen vuoksi asiantuntijapaneeleihin nimettyjen neuvonantajien luettelon lisäksi olisi laadittava keskitetty luettelo neuvonantajista, jotka eivät ole asiantuntijapaneelien jäseniä. Kyseisessä luettelossa olevien neuvonantajien olisi oltava tarvittaessa käytettävissä tukemaan asiantuntijapaneelien työtä.

(7)

Voidakseen hoitaa tehtäviään oikea-aikaisesti ja tehokkaasti asiantuntijapaneelien olisi voitava perustaa alaryhmiä, joille annetaan erityistehtäviä ja jotka koostuvat tietystä määrästä niiden jäseniä.

(8)

Asiantuntijapaneelien organisoinnin ja niiden välisen viestinnän helpottamiseksi olisi perustettava koordinointikomitea, joka muodostuu paneelien puheenjohtajista ja varapuheenjohtajista. Asiantuntijapaneelien tehokkaan toiminnan edellyttämän tuen varmistamiseksi komission olisi asetettava asiantuntijapaneelien ja koordinointikomitean käyttöön sihteeristö.

(9)

Asiantuntijapaneelien olisi toimittava avoimesti ja yhdenmukaisesti. Tätä varten koordinointikomitean olisi laadittava niiden toimintaa varten yhteinen työjärjestys, sisäiset ohjeet ja toimintamenettelyt, jotka olisi asetettava julkisesti saataville. Yhteistä työjärjestystä, sisäisiä ohjeita ja menettelyjä olisi tarkistettava säännöllisesti sen varmistamiseksi, että niissä otetaan huomioon alan viimeisin tieteellinen kehitys ja että ne ovat uusimpien käytäntöjen mukaisia.

(10)

Kaikkia asiantuntijapaneelien, sihteeristön tai koordinointikomitean käsittelemiä henkilötietoja käsitellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 (3) mukaisesti.

(11)

Neuvonantajien olisi noudatettava unionin turvallisuusluokiteltujen tietojen ja arkaluonteisten turvallisuusluokittelemattomien tietojen suojelemista koskevia turvallisuussääntöjä, jotka esitetään komission päätöksissä (EU, Euratom) 2015/443 (4) ja (EU, Euratom) 2015/444 (5).

(12)

Kun otetaan huomioon asiantuntijapaneelien osallistuminen unionin politiikan tavoitteiden saavuttamiseen antamalla komissiolle, koordinointiryhmälle, valmistajille ja ilmoitetuille laitoksille tieteellistä, teknistä ja kliinistä neuvontaa asetuksen (EU) 2017/745 ja asetuksen (EU) 2017/746 täytäntöönpanossa sekä kustannustehokkuuden periaate, neuvonantajille olisi kulujen korvaamisen lisäksi maksettava korvaus. Korvauksen tason olisi kuvastettava neuvonantajilta vaadittavan työn laajuutta ja etenkin tehtävien kestoa ja luonnetta.

(13)

Asiantuntijapaneelin toiminta olisi rahoitettava asianmukaisista komission talousarvion budjettikohdista,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Asiantuntijapaneelien nimeäminen

1.   Kullekin seuraavalle alalle nimetään yksi asiantuntijapaneeli suorittamaan asetuksen (EU) 2017/745 106 artiklan 9 ja 10 kohdassa ja asetuksen (EU) 2017/746 48 artiklan 6 kohdassa tarkoitetut tehtävät:

1)

ortopedia, traumatologia, kuntoutus, reumatologia;

2)

sydän- ja verenkiertoelimet;

3)

neurologia;

4)

hengityselimet, anestesiologia, tehohoito;

5)

endokrinologia ja diabetes;

6)

yleis- ja plastiikkakirurgia ja hammaslääketiede;

7)

obstetriikka ja gynekologia, mukana lukien lisääntymislääketiede;

8)

gastroenterologia ja hepatologia;

9)

nefrologia ja urologia;

10)

silmätaudit;

11)

in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet.

2.   Lisäksi nimetään asiantuntijapaneeli, joka on vastuussa asetuksen (EU) 2017/745 liitteessä IX olevan 5.1 kohdan c alakohdassa tarkoitetusta päätöksestä.

2 artikla

Neuvonantajien nimeäminen ja keskitetyn luettelon laatiminen

1.   Asetuksen (EU) 2017/745 106 artiklan 5 kohdan soveltamiseksi asiantuntijapaneelien neuvonantajat nimetään kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella lääkinnällisten laitteiden koordinointiryhmän, jäljempänä ’koordinointiryhmä’, kuulemisen jälkeen mainitussa kiinnostuksenilmaisupyynnössä annettujen valintaperusteiden mukaisesti.

2.   Kunkin asiantuntijapaneelin jäsenten lukumäärä ilmoitetaan 1 kohdassa tarkoitetussa kiinnostuksenilmaisupyynnössä.

3.   Asetuksen (EU) 2017/745 106 artiklan 6 kohdan soveltamiseksi koordinointiryhmän kuulemisen jälkeen neuvonantajat, jotka täyttävät kiinnostuksenilmaisupyynnössä esitetyt valintaperusteet mutta joita ei nimetä mihinkään asiantuntijanpaneeliin, lisätään käytettävissä olevien asiantuntijoiden luetteloon, jäljempänä ’keskitetty luettelo’.

4.   Neuvonantajien valinnassa on varmistettava, että

a)

valituilla on riittävästi ajantasaista kliinistä, tieteellistä tai teknistä asiantuntemusta 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla aloilla;

b)

valitut toimivat riippumattomasti, puolueettomasti ja objektiivisesti ja että heillä ei ole eturistiriitoja, kuten asetuksen (EU) 2017/745 107 artiklassa säädetään;

c)

valittujen maantieteellinen jakautuminen on tasapainossa.

5.   Jos tietyn asiantuntijapaneelin työtaakka sitä edellyttää tai jos tietty asiantuntijapaneeli tarvitsee lisäasiantuntemusta, kyseiseen asiantuntijapaneeliin voidaan nimetä uusia neuvonantajia keskitetystä luettelosta.

6.   Jos tietyn asiantuntijapaneelin työtaakka sitä edellyttää tai jos tietty asiantuntijapaneeli tarvitsee lisäasiantuntemusta, kyseiseen asiantuntijapaneeliin voidaan nimetä neuvonantajia keskitetystä luettelosta tai toisesta asiantuntijapaneelista suorittamaan erityistehtäviä rajatuksi ajaksi.

7.   Keskitettyä luetteloa voidaan päivittää järjestämällä uusia kiinnostuksenilmaisupyyntöjä.

3 artikla

Alaryhmät

1.   Asiantuntijapaneeli voi yhteisymmärryksessä komission kanssa perustaa pysyviä tai tilapäisiä alaryhmiä, joille annetaan erityistehtäviä ja jotka koostuvat tietystä määrästä niiden jäseniä.

2.   Alaryhmät toimivat 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun asiantuntijapaneelien yhteisen työjärjestyksen mukaisesti.

4 artikla

Toimikausi

1.   Neuvonantajat nimetään asiantuntijapaneelin jäseniksi kolmen vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia.

2.   Jos neuvonantaja ei enää täytä 12 ja 15 artiklassa tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 339 artiklassa tarkoitettuja edellytyksiä, jättää tehtävänsä tai ei enää pysty osallistumaan tehokkaasti asiantuntijapaneelin työhön, komissio voi erottaa kyseisen neuvonantajan.

3.   Jos neuvonantaja jättää tehtävänsä toimikautensa aikana, hänen tilalleen nimetään jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi neuvonantaja keskitetystä luettelosta.

5 artikla

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

1.   Kunkin 4 artiklassa tarkoitetun toimikauden alussa paneelit ja niiden alaryhmät valitsevat jäsentensä keskuudesta yksinkertaisella enemmistöllä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

2.   Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on kolme vuotta, ja se voidaan uusia. Puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan mahdollinen korvaaminen toimikauden aikana tapahtuu 1 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen, ja se on voimassa jäljellä olevan toimikauden ajan.

3.   Alaryhmien puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi kestää heidän valinnastaan kyseisen alaryhmän toimeksiannon päättymiseen saakka.

6 artikla

Äänestyssäännöt

Antaessaan asetuksen (EU) 2017/745 54 artiklan 1 kohdassa ja 61 artiklan 2 kohdassa sekä asetuksen (EU) 2017/746 48 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuja tieteellisiä lausuntoja tai näkemyksiä asiantuntijapaneeli tekee päätökset asetuksen (EU) 2017/745 106 artiklan 12 kohdan mukaisesti.

7 artikla

Koordinointikomitea

1.   Edellä 5 artiklassa tarkoitetun valinnan jälkeen perustetaan koordinointikomitea, jäljempänä ’komitea’, joka koostuu kaikkien asiantuntijapaneelien puheenjohtajista ja varapuheenjohtajista.

2.   Komitean tehtävänä on muun muassa:

varmistaa tehokas tietojenvaihto asiantuntijapaneelien välillä;

hyväksyä ja tarkistaa asiantuntijapaneelien yhteinen työjärjestys 9 artiklan mukaisesti;

hyväksyä ja tarkistaa sisäiset ohjeet ja menettelyt, joita asiantuntijapaneelien on noudatettava.

3.   Komitea toimii 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun yhteisen työjärjestyksen mukaisesti.

8 artikla

Lausuntojen, näkemysten tai kantojen valmistelu

1.   Asiantuntijapaneelin tai alaryhmän puheenjohtaja voi nimetä kullekin valmisteilla olevalle lausunnolle, näkemykselle tai kannalle esittelijän ja rinnakkaisesittelijän. Tällöin kaikki muut jäsenet ovat arvioivia jäseniä.

2.   Asiantuntijapaneelien on noudatettava 9 artiklassa tarkoitettua yhteistä työjärjestystä ja 7 artiklan 2 kohdan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitettuja komitean asiaan liittyviä ohjeita.

3.   Asetuksen (EU) 2017/745 54 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja asiantuntijapaneelien tehtäviä hoitaessaan asiantuntijapaneelien on noudatettava asetuksen (EU) 2017/745 liitteessä IX olevan 5.1 kohdan h alakohdassa tarkoitettuja komission ohjeita.

9 artikla

Yhteinen työjärjestys

1.   Komission yksiköiden ehdotuksesta ja yhteisymmärryksessä niiden kanssa komitea laatii kaikille asiantuntijapaneeleille yhteisen työjärjestyksen, jonka sen jäsenet hyväksyvät yksinkertaisella enemmistöllä.

Puheenjohtajat kuulevat omia asiantuntijapaneeleitaan yhteisen työjärjestyksen sisällöstä ennen sen hyväksymistä.

2.   Asiantuntijapaneelien yhteisessä työjärjestyksessä määrätään muun muassa

a)

menettelyistä asetuksen (EU) 2017/745 106 artiklan 9 ja 10 kohdassa tarkoitettujen asiantuntijapaneelien tehtävien suorittamiseksi;

b)

säännöistä, joilla varmistetaan 12–15 artiklassa vahvistettujen periaatteiden soveltaminen.

3.   Yhteisymmärryksessä komission yksiköiden kanssa komitea tarkastelee yhteistä työjärjestystä vähintään kolmen vuoden välein ja saattaa sen ajan tasalle varmistaakseen, että niissä otetaan huomioon alan viimeisin tieteellinen kehitys ja että ne ovat uusimpien käytäntöjen mukaisia.

4.   Yhteinen työjärjestys asetetaan julkisesti saataville asianomaisella komission verkkosivustolla.

10 artikla

Sihteeristö

1.   Komissio asettaa sihteeristön asiantuntijapaneelien ja komitean käyttöön.

2.   Sihteeristö on vastuussa asiantuntijapaneelien tehokkaan toiminnan edellyttämästä tuesta. Sihteeristö erityisesti

tunnistaa ja hoitaa mahdolliset eturistiriidat;

valvoo, että asiantuntijapaneelit noudattavat jatkuvasti asetuksen (EU) 2017/745 liitteessä IX olevan 5.1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja kriteerejä 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen komission ohjeiden mukaisesti;

valvoo 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua asiantuntijapaneelien työtä;

seuraa, että 9 artiklassa tarkoitettua yhteistä työjärjestystä ja 7 artiklan 2 kohdan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitettuja ohjeita ja menettelyjä noudatetaan, sekä valvoo lausuntoja, näkemyksiä ja kantoja;

julkaisee asiantuntijapaneelien lausunnot, näkemykset ja kannat asetuksen (EU) 2017/745 106 artiklan 12 kohdan toisen kohdan mukaisesti;

käsittelee asiantuntijapaneelien lisäasiantuntemusta koskevat pyynnöt.

11 artikla

Korvaus

1.   Neuvonantajille maksetaan korvaus valmistelutyöstä ja osallistumisesta (henkilökohtaisesti tai sähköisesti) asiantuntijapaneelin kokouksiin ja tämän päätöksen mukaisten asiantuntijapaneelien muuhun toimintaan. Korvaus maksetaan liitteessä vahvistettujen perusteiden mukaisesti.

2.   Komissio korvaa tämän päätöksen mukaisten asiantuntijapaneelien toimintaan liittyvät neuvonantajien matka- ja tarvittaessa oleskelukulut voimassa olevien komission säännösten mukaisesti. Mainitut kulut korvataan niiden käytettävissä olevien määrärahojen rajoissa, jotka on myönnetty komission yksiköille vuotuisessa määrärahojen jakoa koskevassa menettelyssä.

12 artikla

Riippumattomuus, puolueettomuus ja objektiivisuus

1.   Neuvonantajat nimetään tehtävään henkilökohtaisessa ominaisuudessa. He eivät voi siirtää tehtäviään kenellekään muulle.

2.   Neuvonantajilla ei saa olla kyseiseen lääkinnällisten laitteiden alaan, ilmoitettuun laitokseen tai mihinkään muuhun organisaatioon tai sektoriin liittyviä taloudellisia tai muita sidonnaisuuksia, jotka voisivat vaikuttaa heidän riippumattomuuteensa, puolueettomuuteensa ja objektiivisuuteensa. Heidän on tehtävä sidonnaisuuksista ilmoitus, jossa ilmoitetaan kaikki sidonnaisuudet, jotka voivat vaarantaa tai joiden voidaan kohtuudella katsoa vaarantavan heidän riippumattomuutensa, puolueettomuutensa ja objektiivisuutensa, mukaan luettuna merkitykselliset olosuhteet, jotka liittyvät perheenjäseniin.

3.   Sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset on toimitettava kirjallisesti kiinnostuksenilmaisupyyntöön vastaamisen yhteydessä.

4.   Neuvonantajien on saatettava sidonnaisuuksia koskevat ilmoituksensa ajan tasalle

ennen asiantuntijapaneeliin nimeämistä tai keskitettyyn luetteloon sisällyttämistä;

olosuhteiden muuttuessa;

ennen erityistehtävän aloittamista asiantuntijapaneelissa.

5.   Jos 1–4 kohdassa tarkoitetut velvoitteet eivät täyty, komissio voi toteuttaa kaikki aiheelliset toimenpiteet.

13 artikla

Sitoutuminen

1.   Neuvonantajien on sitouduttava toimimaan yleisen edun mukaisesti ja noudattamaan 12–15 artiklassa tarkoitettuja periaatteita. Tätä varten heidän on allekirjoitettava sitoumusvakuutus.

2.   Neuvonantajien on vastattava asiantuntijapaneelinsa tai alaryhmänsä puheenjohtajan tai sihteeristön pyyntöihin ja muihin viesteihin. Heidän on sitouduttava suorittamaan heille annetut tehtävät parhaansa kykynsä mukaan ja 9 artiklassa tarkoitetussa yhteisessä työjärjestyksessä kuvattujen määräaikojen puitteissa.

14 artikla

Avoimuus

Asiantuntijapaneelien tehtävät on suoritettava avoimesti toimien. Sihteeristön on asetettava asianomaisella komission verkkosivustolla julkisesti saataville erityisesti seuraavat:

a)

asiantuntijapaneeleihin nimettyjen tai käytettävissä olevien asiantuntijoiden keskitettyyn luetteloon sisällytettyjen neuvonantajien nimet;

b)

asiantuntijapaneeleihin nimettyjen neuvonantajien ansioluettelot sekä ilmoitukset sidonnaisuuksista ja vakuutukset salassapidosta ja sitoutumisesta;

c)

9 artiklassa tarkoitettu asiantuntijapaneelien yhteinen työjärjestys;

d)

lausunnot, näkemykset ja kannat 8 artiklan mukaisesti.

15 artikla

Luottamuksellisuus

1.   Neuvonantajat eivät saa paljastaa luottamuksellisia tietoja, jotka ovat tulleet heidän tietoonsa asiantuntijapaneelien tehtäviä suoritettaessa tai tämän päätöksen mukaisessa muussa toiminnassa. Tätä varten heidän on allekirjoitettava salassapitovakuutus.

2.   Neuvonantajien on noudatettava unionin turvallisuusluokiteltujen tietojen ja arkaluonteisten turvallisuusluokittelemattomien tietojen suojelemista koskevia turvallisuussääntöjä, jotka esitetään komission päätöksissä (EU, Euratom) 2015/443 ja (EU, Euratom) 2015/444.

3.   Jos 1–2 kohdassa tarkoitetut velvoitteet eivät täyty, komissio voi toteuttaa kaikki aiheelliset toimenpiteet.

16 artikla

Voimaantulo ja soveltamispäivä

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 10 päivänä syyskuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 117, 5.5.2017, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/746, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2017, in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista sekä direktiivin 98/79/EY ja komission päätöksen 2010/227/EU kumoamisesta (EUVL L 117, 5.5.2017, s. 176).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).

(4)  Komission päätös (EU, Euratom) 2015/443, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2015, turvallisuudesta komissiossa (EUVL L 72, 17.3.2015, s. 41).

(5)  Komission päätös (EU, Euratom) 2015/444, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2015, EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevista säännöistä (EUVL L 72, 17.3.2015, s. 53).


LIITE

NEUVONANTAJILLE MAKSETTAVA KORVAUS

1.

Neuvonantajille maksettavan korvauksen määrä on 450 euroa kultakin täydeltä työpäivältä.

2.

Kokonaistyöaika pyöristetään lähimpään puoleen työpäivään.

3.

Asetuksen (EU) 2017/745 54 artiklan 1 kohdassa ja asetuksen (EU) 2017/746 48 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen tehtävien osalta niiden työpäivien enimmäismäärä, joilta asiantuntijat voivat saada korvausta, vahvistetaan taulukossa 1.

Taulukko 1

Niiden työpäivien enimmäismäärä, joilta asiantuntijat voivat saada korvausta asetuksen (EU) 2017/745 54 artiklan 1 kohdassa ja asetuksen (EU) 2017/746 48 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen tehtävien osalta

 

Asetus (EU) 2017/745

54 artiklan 1 kohta

Asetus (EU) 2017/746

48 artiklan 6 kohta

 

Päätös siitä, annetaanko tieteellinen lausunto (Kyllä/Ei)

Tieteellisen lausunnon laatiminen ja antaminen

Näkemyksen antaminen in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetun lääkinnällisen laitteen suorituskyvystä

Puheenjohtaja/varapuheenjohtaja

Ei sovelleta

2

2

Esittelijä

1

5

4

Rinnakkaisesittelijä

1

5

4

Tarkastavat jäsenet (*1)

Ei sovelleta

0,5

0,5

Tämän päätöksen 2 artiklan 6 kohdan mukaisesti nimetyt neuvonantajat

Ei sovelleta

2

2

4.

Asetuksen (EU) 2017/745 55 artiklan 3 kohdassa, 61 artiklan 2 kohdassa, 106 artiklan 10 kohdan a–f alakohdassa ja 106 artiklan 11 kohdassa sekä asetuksen (EU) 2017/746 50 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen tehtävien, jotka on jaoteltu luokkiin niiden monimutkaisuuden mukaan, osalta työpäivien enimmäismäärä vahvistetaan taulukossa 2.

Taulukko 2

Niiden työpäivien enimmäismäärä, joilta asiantuntijat voivat saada korvausta asetuksen (EU) 2017/745 55 artiklan 3 kohdassa, 61 artiklan 2 kohdassa, 106 artiklan 10 kohdan a–f alakohdassa ja 106 artiklan 11 kohdassa sekä asetuksen (EU) 2017/746 50 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen tehtävien osalta

Tehtävän monimutkaisuus (alustavat arviointiperusteet (*2))

Tehtävänimike

Korvaus kokopäivävastaavina

Luokka I – Yksinkertainen asia

lausunto, joka edellyttää, että tarkastellaan vähäinen määrä tietoa, asiakirjoja ja kirjallisuutta

muita tieteellisiä elimiä ei ole kuultu

ei käytettävissä sidosryhmiltä saatuja tietoja, mukaan lukien potilasjärjestöiltä ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöltä saadut tiedot

määräaika tehtävän suorittamiselle alustavasti alle kolme kuukautta

Puheenjohtaja

2

Esittelijä

3

Rinnakkaisesittelijä

3

Arvioiva jäsen

0,5

Tämän päätöksen 2 artiklan 6 kohdan mukaisesti nimetyt neuvonantajat

1

Luokka II – Monimutkainen asia

lausunto, joka edellyttää, että tarkastellaan merkittävä määrä tietoa, asiakirjoja ja kirjallisuutta

mahdollisesta muiden tieteellisten elinten kuulemisesta saadun tiedon tutkiminen

käytettävissä sidosryhmiltä saatuja tietoja, mukaan lukien potilasjärjestöiltä ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöltä saadut tiedot, jotka on tutkittava

määräaika tehtävän suorittamiselle alustavasti kolmesta kuuteen kuukauteen

Puheenjohtaja

3

Esittelijä

5

Rinnakkaisesittelijä

5

Arvioiva jäsen

1

Tämän päätöksen 2 artiklan 6 kohdan mukaisesti nimetyt neuvonantajat

2

Luokka III – Erittäin monimutkainen asia

lausunto, joka edellyttää, että tarkastellaan merkittävä määrä tietoa, asiakirjoja ja kirjallisuutta

mahdollisesta muiden tieteellisten elinten kuulemisesta saadun suuren tietomäärän tutkiminen

käytettävissä sidosryhmiltä saatu suuri määrä tietoja, mukaan lukien potilasjärjestöiltä ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöltä saadut tiedot, jotka on tutkittava

määräaika tehtävän suorittamiselle alustavasti yli kuusi kuukautta

Puheenjohtaja

4

Esittelijä

7

Rinnakkaisesittelijä

7

Arvioiva jäsen

2

Tämän päätöksen 2 artiklan 6 kohdan mukaisesti nimetyt neuvonantajat

2

5.

Korvauksen saamisen edellytyksenä on tehtävän suorittaminen yhteisen työjärjestyksen mukaisesti.

(*1)  Asiantuntijapaneelin tai alaryhmän neuvonantajat, jotka validoivat esittelijän ja rinnakkaisesittelijän laatiman lausunnon tai näkemyksen.

(*2)  Kaikkia arviointiperusteita voidaan soveltaa itsenäisesti.


Oikaisuja

11.9.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 234/31


Oikaisu neuvoston täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2019/798, annettu 17 päivänä toukokuuta 2019, Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 täytäntöönpanosta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 132, 20. toukokuuta 2019 )

Sivulla 3, liitteessä olevan 36 kohdan sarakkeessa ”Nimi”:

on:

”Nizar (Image 5) al-Asaad (Image 6) (alias Nizar Asaad)”,

pitää olla:

”Nizar (Image 7) Al-Assad (Image 8) (alias Al-Asad; Assad; Asad)”


11.9.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 234/31


Oikaisu neuvoston päätökseen (YUTP) 2019/806, annettu 17 päivänä toukokuuta 2019, Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/255/YUTP muuttamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 132, 20. toukokuuta 2019 )

Sivulla 38, liitteessä olevan 36 kohdan sarakkeessa ”Nimi”:

on:

”Nizar (Image 9) al-Asaad (Image 10) (alias Nizar Asaad)”,

pitää olla:

”Nizar (Image 11) Al-Assad (Image 12) (alias Al-Asad; Assad; Asad)”.


11.9.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 234/32


Oikaisu komission asetukseen (EU) 2017/2400, annettu 12 päivänä joulukuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 595/2009 täytäntöönpanosta raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen määrittämisen osalta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY ja komission asetuksen (EU) N:o 582/2011 muuttamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 349, 29. joulukuuta 2017 )

Sivulla 239, liitteessä X olevassa 14–17.3 kohdassa:

on:

”14.   Johdanto

Tässä liitteessä kuvataan sertifiointivaatimukset, jotka koskevat renkaita niiden vierintävastuskertoimen osalta. Simulointivälineen syöttötietona käytettävän ajoneuvon vierintävastuksen laskemiseksi ilmarenkaan tyyppihyväksynnän hakijan on ilmoitettava kunkin alkuperäiselle laitevalmistajalle toimitettavan soveltuvan renkaan vierintävastuskerroin Cr ja vastaava renkaan testikuormitus FZTYRE.

15.   Määritelmät

Tämän liitteen soveltamiseksi sovelletaan E-sääntöjen nro 54 ja 117 määritelmiä sekä seuraavia määritelmiä:

(1)

’Vierintävastuskertoimella Cr’ tarkoitetaan vierintävastuksen ja renkaan kuormituksen suhdetta.

(2)

’Renkaaseen kohdistuvalla kuormituksella FZTYRE’ tarkoitetaan renkaaseen vierintävastustestissä kohdistettavaa kuormitusta.

(3)

’Rengastyypillä’ tarkoitetaan renkaita, jotka eivät eroa toisistaan seuraavien ominaisuuksien osalta:

a)

valmistajan nimi

b)

tavaramerkki tai kauppanimi

c)

rengasluokka (asetuksen (EY) N:o 661/2009 mukaisesti)

d)

renkaan kokomerkintä

e)

renkaan rakenne (ristikudos-, vyörengas)

f)

käyttöluokka (tavallinen rengas, talvirengas, erikoisrengas) E-säännön nro 117 määritelmän mukaisesti

g)

nopeusluokat

h)

kantavuusluvut

i)

kauppanimitys

j)

renkaan ilmoitettu vierintävastuskerroin.

16.   Yleiset vaatimukset

16.1   Rengastehtaan on oltava sertifioitu standardin ISO/TS 16949 mukaisesti.

16.2   Renkaan vierintävastuskerroin

Renkaan vierintävastuskerroin on arvo, joka on mitattu ja yhdenmukaistettu asetuksen (EY) N:o 1222/2009 liitteessä I olevan A osan mukaisesti. Se ilmoitetaan yksikkönä N/kN ja pyöristetään yhden desimaalin tarkkuudella standardin ISO 80000–1 lisäyksessä B olevan B.3 jakson säännön B (esimerkki 1) mukaisesti.

16.3   Mittausvaatimukset

Renkaanvalmistajan on teetettävä 3.2 kohdassa tarkoitettu testi joko direktiivin 2007/46/EY 41 artiklassa määritellyn, testin omissa tiloissaan tekevän tutkimuslaitoksen laboratoriossa taikka tehtävä se seuraavissa tapauksissa omissa tiloissaan:

i)

testissä on paikalla ja sitä valvoo hyväksyntäviranomaisen nimeämän tutkimuslaitoksen edustaja tai

ii)

renkaanvalmistaja on nimetty luokan A tutkimuslaitokseksi direktiivin 2007/46/EY 41 artiklan mukaisesti.

16.4   Merkinnät ja jäljitettävyys

16.4.1   Renkaan on oltava täysin tunnistettavissa suhteessa sen vierintävastuskertoimen kattavaan sertifikaattiin. Tunnistamiseen käytetään tämän liitteen lisäyksessä 1 kuvattuja renkaan sivuseinämään tehtyjä tavanomaisia rengasmerkintöjä.

16.4.2   Jos vierintävastuskertoimen yksilöllistä tunnistetta ei voida esittää 3.4.1 kohdassa tarkoitetuissa merkinnöissä, renkaanvalmistajan on merkittävä renkaaseen lisätunniste. Lisätunnisteen on muodostettava yksilöllinen yhteys renkaan ja sen vierintävastuskertoimen välille. Tällöin voidaan käyttää seuraavia:

QR-koodi

viivakoodi

radiotaajuustunnistus (RFID)

lisämerkintä tai

muu 3.4.1 kohdan vaatimukset täyttävä väline.

16.4.3   Jos lisätunnistetta käytetään, sen on oltava luettavissa ajoneuvon myyntihetkeen saakka.

16.4.4   Direktiivin 2007/46/EY 19 artiklan 2 kohtaa noudattaen tämän asetuksen mukaisesti sertifioituja renkaita ei tarvitse varustaa tyyppihyväksyntämerkillä.

17.   Sertifioituihin hiilidioksidipäästöihin ja polttoaineenkulutukseen liittyvien ominaisuuksien vaatimustenmukaisuus

17.1   Kaikkien tämän asetuksen mukaisesti sertifioitujen renkaiden vierintävastuksen on oltava tämän liitteen 3.2 kohdan mukaisen ilmoitetun vierintävastusarvon mukainen.

17.2   Sertifioituihin hiilidioksidipäästöihin ja polttoaineenkulutukseen liittyvien ominaisuuksien vaatimustenmukaisuuden tarkastamiseksi on otettava satunnaisnäytteitä sarjatuotannosta ja testattava ne 3.2 kohdan mukaisesti.

17.3   Testaustiheys”

pitää olla:

”1.   Johdanto

Tässä liitteessä kuvataan sertifiointivaatimukset, jotka koskevat renkaita niiden vierintävastuskertoimen osalta. Simulointivälineen syöttötietona käytettävän ajoneuvon vierintävastuksen laskemiseksi ilmarenkaan tyyppihyväksynnän hakijan on ilmoitettava kunkin alkuperäiselle laitevalmistajalle toimitettavan soveltuvan renkaan vierintävastuskerroin Cr ja vastaava renkaan testikuormitus FZTYRE.

2.   Määritelmät

Tämän liitteen soveltamiseksi sovelletaan E-sääntöjen nro 54 ja 117 määritelmiä sekä seuraavia määritelmiä:

1)

”Vierintävastuskertoimella Cr” tarkoitetaan vierintävastuksen ja renkaan kuormituksen suhdetta.

2)

”Renkaaseen kohdistuvalla kuormituksella FZTYRE” tarkoitetaan renkaaseen vierintävastustestissä kohdistettavaa kuormitusta.

3)

”Rengastyypillä” tarkoitetaan renkaita, jotka eivät eroa toisistaan seuraavien ominaisuuksien osalta:

a)

valmistajan nimi

b)

tavaramerkki tai kauppanimi

c)

rengasluokka (asetuksen (EY) N:o 661/2009 mukaisesti)

d)

renkaan kokomerkintä

e)

renkaan rakenne (ristikudos-, vyörengas)

f)

käyttöluokka (tavallinen rengas, talvirengas, erikoisrengas) E-säännön nro 117 määritelmän mukaisesti

g)

nopeusluokat

h)

kantavuusluvut

i)

kauppanimitys

j)

renkaan ilmoitettu vierintävastuskerroin.

3.   Yleiset vaatimukset

3.1   Rengastehtaan on oltava sertifioitu standardin ISO/TS 16949 mukaisesti.

3.2   Renkaan vierintävastuskerroin

Renkaan vierintävastuskerroin on arvo, joka on mitattu ja yhdenmukaistettu asetuksen (EY) N:o 1222/2009 liitteessä I olevan A osan mukaisesti. Se ilmoitetaan yksikkönä N/kN ja pyöristetään yhden desimaalin tarkkuudella standardin ISO 80000–1 lisäyksessä B olevan B.3 jakson säännön B (esimerkki 1) mukaisesti.

3.3   Mittausvaatimukset

Renkaanvalmistajan on teetettävä 3.2 kohdassa tarkoitettu testi joko direktiivin 2007/46/EY 41 artiklassa määritellyn, testin omissa tiloissaan tekevän tutkimuslaitoksen laboratoriossa taikka tehtävä se seuraavissa tapauksissa omissa tiloissaan:

i)

testissä on paikalla ja sitä valvoo hyväksyntäviranomaisen nimeämän tutkimuslaitoksen edustaja tai

ii)

renkaanvalmistaja on nimetty luokan A tutkimuslaitokseksi direktiivin 2007/46/EY 41 artiklan mukaisesti.

3.4   Merkinnät ja jäljitettävyys

3.4.1   Renkaan on oltava täysin tunnistettavissa suhteessa sen vierintävastuskertoimen kattavaan sertifikaattiin. Tunnistamiseen käytetään tämän liitteen lisäyksessä 1 kuvattuja renkaan sivuseinämään tehtyjä tavanomaisia rengasmerkintöjä.

3.4.2   Jos vierintävastuskertoimen yksilöllistä tunnistetta ei voida esittää 3.4.1 kohdassa tarkoitetuissa merkinnöissä, renkaanvalmistajan on merkittävä renkaaseen lisätunniste. Lisätunnisteen on muodostettava yksilöllinen yhteys renkaan ja sen vierintävastuskertoimen välille. Tällöin voidaan käyttää seuraavia:

QR-koodi

viivakoodi

radiotaajuustunnistus (RFID)

lisämerkintä tai

muu 3.4.1 kohdan vaatimukset täyttävä väline.

3.4.3   Jos lisätunnistetta käytetään, sen on oltava luettavissa ajoneuvon myyntihetkeen saakka.

3.4.4   Direktiivin 2007/46/EY 19 artiklan 2 kohtaa noudattaen tämän asetuksen mukaisesti sertifioituja renkaita ei tarvitse varustaa tyyppihyväksyntämerkillä.

4.   Sertifioituihin hiilidioksidipäästöihin ja polttoaineenkulutukseen liittyvien ominaisuuksien vaatimustenmukaisuus

4.1   Kaikkien tämän asetuksen mukaisesti sertifioitujen renkaiden vierintävastuksen on oltava tämän liitteen 3.2 kohdan mukaisen ilmoitetun vierintävastusarvon mukainen.

4.2   Sertifioituihin hiilidioksidipäästöihin ja polttoaineenkulutukseen liittyvien ominaisuuksien vaatimustenmukaisuuden tarkastamiseksi on otettava satunnaisnäytteitä sarjatuotannosta ja testattava ne 3.2 kohdan mukaisesti.

4.3   Testaustiheys”

Sivulla 245, liitteen X lisäyksessä 3 olevassa kohdassa ”Määritelmät” olevassa 7–9 alakohdassa:

on:

”(7)

”Parameter ID”: ajoneuvon energiankulutuksen laskentavälineessä käytettävä tietyn syöttöparametrin tai syöttötietojoukon yksilöllinen tunniste

(8)

”Type”: parametrin tietojen tyyppi

string …

merkkijono ISO 8859–1 -koodattuna

token …

merkkijono ISO 8859–1 -koodattuna, ei piilomerkkejä edessä tai lopussa

date …

päivämäärä ja aika (UTC) seuraavassa muodossa:

YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ, kiinteät merkit kursiivilla, esim. ”2002–05–30T09:30:10Z”

integer …

arvo kokonaislukuna ilman etunollia, esim. ”1800”

double, X …

desimaaliluku, jossa täsmälleen X numeroa desimaalierottimen (tässä piste) jälkeen, ei etunollia, esim. ”double, 2”: ”2345.67”; ”double, 4”: ”45.6780”

(9)

”Unit” … parametrin mittayksikkö”

pitää olla:

”1)

”Parameter ID”: ajoneuvon energiankulutuksen laskentavälineessä käytettävä tietyn syöttöparametrin tai syöttötietojoukon yksilöllinen tunniste

2)

”Type”: parametrin tietojen tyyppi

string …

merkkijono ISO 8859–1 -koodattuna

token …

merkkijono ISO 8859–1 -koodattuna, ei piilomerkkejä edessä tai lopussa

date …

päivämäärä ja aika (UTC) seuraavassa muodossa:

YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ, kiinteät merkit kursiivilla, esim. ”2002–05–30T09:30:10Z”

integer …

arvo kokonaislukuna ilman etunollia, esim. ”1800”

double, X …

desimaaliluku, jossa täsmälleen X numeroa desimaalierottimen (tässä piste) jälkeen, ei etunollia, esim. ”double, 2”: ”2345.67”; ”double, 4”: ”45.6780”

3)

”Unit” … parametrin mittayksikkö”