ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 233I

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

62. vuosikerta
10. syyskuu 2019


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2019/1393, tehty yhteisymmärryksessä komission puheenjohtajaksi valitun kanssa, annettu 10 päivänä syyskuuta 2019, niiden muiden henkilöiden luettelon hyväksymisestä, jotka neuvosto esittää nimitettäväksi komission jäseniksi

1

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

PÄÄTÖKSET

10.9.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

LI 233/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2019/1393,

tehty yhteisymmärryksessä komission puheenjohtajaksi valitun kanssa,

annettu 10 päivänä syyskuuta 2019,

niiden muiden henkilöiden luettelon hyväksymisestä, jotka neuvosto esittää nimitettäväksi komission jäseniksi

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 17 artiklan 3 ja 5 kohdan sekä 7 kohdan toisen alakohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission jäsenten lukumäärästä 22 päivänä toukokuuta 2013 annetun Eurooppa-neuvoston päätöksen 2013/272/EU (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eurooppa-neuvoston päätöksellä 2014/749/EU (2) nimitetyn komission toimikausi päättyy 31 päivänä lokakuuta 2019.

(2)

Uusi komissio, jossa on yksi kansalainen kustakin jäsenvaltiosta, mukaan lukien komission puheenjohtaja ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, olisi nimitettävä 31 päivään lokakuuta 2024 saakka.

(3)

Eurooppa-neuvosto nimesi Ursula VON DER LEYENin henkilöksi, jota ehdotettiin Euroopan parlamentille komission puheenjohtajaksi, ja Euroopan parlamentti valitsi hänet komission puheenjohtajaksi 16 päivänä heinäkuuta 2019 pidetyssä täysistunnossaan.

(4)

Neuvoston olisi hyväksyttävä yhteisymmärryksessä komission puheenjohtajaksi valitun kanssa luettelo muista henkilöistä, jotka neuvosto esittää nimitettäväksi komission jäseniksi 31 päivään lokakuuta 2024 saakka.

(5)

Eurooppa-neuvosto nimitti komission puheenjohtajaksi valitun suostumuksella 5 päivänä elokuuta 2019 Josep BORRELL FONTELLESin unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaksi edustajaksi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 18 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(6)

Neuvosto sai 23 päivänä elokuuta 2019 Yhdistyneen kuningaskunnan pysyvältä edustajalta Euroopan unionissa kirjeen, jossa todetaan seuraavaa:

”Koska Yhdistynyt kuningaskunta eroaa Euroopan unionista 31 päivänä lokakuuta 2019, pääministeri ilmoitti alahuoneessa 25 päivänä heinäkuuta 2019, että hän ei nimeä uuteen komissioon komission jäsentä Yhdistyneestä kuningaskunnasta, ja että tämän päätöksen tarkoituksena ei ole estää EU:ta nimeämästä uutta komissiota.

Vahvistan tällä kirjeellä muodollisesti, että pääministerin ilmoituksen mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta ei nimeä ehdokasta komission jäsenten kollegioon kaudeksi 2019–2024.”

(7)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 7 kohdan toisen alakohdan mukaisesti komission puheenjohtajaksi valittu on ilmoittanut suostumuksensa tähän.

(8)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 7 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti Euroopan parlamentti äänestää komission puheenjohtajan, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja muiden komission jäsenten hyväksymisestä yhtenä kokoonpanona,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Neuvosto esittää yhteisymmärryksessä komission puheenjohtajaksi valitun Ursula VON DER LEYENin kanssa, että seuraavat henkilöt nimitetään komission jäseniksi 31 päivään lokakuuta 2024 saakka:

 

Helena DALLI

 

Valdis DOMBROVSKIS

 

Elisa FERREIRA

 

Mariya GABRIEL

 

Paolo GENTILONI

 

Sylvie GOULARD

 

Johannes HAHN

 

Phil HOGAN

 

Ylva JOHANSSON

 

Věra JOUROVÁ

 

Stella KYRIAKIDES

 

Janez LENARČIČ

 

Rovana PLUMB

 

Didier REYNDERS

 

Margaritis SCHINAS

 

Nicolas SCHMIT

 

Maroš ŠEFČOVIČ

 

Kadri SIMSON

 

Virginijus SINKEVIČIUS

 

Dubravka ŠUICA

 

Frans TIMMERMANS

 

László TRÓCSÁNYI

 

Jutta URPILAINEN

 

Margrethe VESTAGER

 

Janusz WOJCIECHOWSKI,

 

unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaksi edustajaksi nimitetyn Josep BORRELL FONTELLESin lisäksi.

2 artikla

Tämä päätös toimitetaan Euroopan parlamentille.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 10 päivänä syyskuuta 2019.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

T. TUPPURAINEN


(1)  EUVL L 165, 18.6.2013, s. 98.

(2)  Eurooppa-neuvoston päätös 2014/749/EU, annettu 23 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan komission nimittämisestä (EUVL L 311, 31.10.2014, s. 36).