ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 224

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

62. vuosikerta
28. elokuu 2019


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2019/1376, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2019, EU:n laajuisen toimiluvan antamista, määräosuuksien hankkimista ja luottolaitosten toimilupien peruuttamista koskevien päätöksentekovaltuuksien siirtämisestä (EKP/2019/23)

1

 

*

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2019/1377, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2019, yksikönpäälliköiden nimittämisestä tekemään delegoituja päätöksiä EU:n laajuisen toimiluvan antamisesta, määräosuuksien hankkimisesta ja luottolaitosten toimilupien peruuttamisesta (EKP/2019/26)

6

 

*

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2019/1378, annettu 9 päivänä elokuuta 2019, oikaisulautakunnan perustamisesta ja sen toimintasäännöistä annetun päätöksen EKP/2014/16 muuttamisesta (EKP/2019/27)

9

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu Euroopan talous- ja sosiaalikomitean työjärjestykseen Maaliskuu 2019 ( EUVL L 110, 25.4.2019 )

12

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

PÄÄTÖKSET

28.8.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 224/1


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2019/1376,

annettu 23 päivänä heinäkuuta 2019,

EU:n laajuisen toimiluvan antamista, määräosuuksien hankkimista ja luottolaitosten toimilupien peruuttamista koskevien päätöksentekovaltuuksien siirtämisestä (EKP/2019/23)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille 15 päivänä lokakuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan a, b, c ja d alakohdan, 4 artiklan 3 kohdan, 6 artiklan 4 kohdan, 14 artiklan 3 ja 5 kohdan, 15 artiklan 3 kohdan ja 17 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon valvontatehtäviä koskevien säädösten päätöksentekovaltuuksien siirtämistä koskevista yleisistä säännöistä 16 päivänä marraskuuta 2016 annetun Euroopan keskuspankin päätöksen (EU) 2017/933 (EKP/2016/40) (2) ja erityisesti sen 4 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 1024/2013 6 artiklan nojalla Euroopan keskuspankki (EKP) hoitaa yksinomaisessa toimivallassaan olevaa tehtäväänsä valvoa luottolaitoksia tarkoituksena varmistaa valvontastandardien johdonmukainen soveltaminen, edistää rahoitusmarkkinoiden vakautta ja varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 1024/2013 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla EKP:llä on yksinomainen toimivalta peruuttaa osallistuviin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden luottolaitosten toimilupia.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 1024/2013 4 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla EKP:llä on yksinomainen toimivalta arvioida luottolaitoksista olevien määräosuuksien hankintaa ja luovutusta koskevia ilmoituksia, paitsi pankkien kriisinratkaisun yhteydessä.

(4)

Asetuksen (EU) N:o 1024/2013 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla EKP:llä on yksinomainen toimivalta hoitaa vakavaraisuusvalvontatarkoituksissa tehtäviä, jotka kotijäsenvaltion toimivaltaisella viranomaisella on asiaa koskevan unionin lainsäädännön nojalla, sellaisten osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautuneiden merkittävien luottolaitosten osalta, jotka haluavat perustaa sivuliikkeen osallistumattomaan jäsenvaltioon tai tarjota siellä rajatylittäviä palveluja. Lisäksi asetuksen (EU) N:o 1024/2013 17 artiklan 1 kohdan sekä Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) (3) 11 artiklan 1 ja 3 kohdan nojalla merkittävän valvottavan yhteisön, joka haluaa perustaa sivuliikkeen jonkin toisen osallistuvan jäsenvaltion alueelle, on ilmoitettava aikomuksestaan sen osallistuvan jäsenvaltion kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa merkittävällä valvottavalla yhteisöllä on päätoimipaikka. Asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) 11 artiklan 3 kohdassa säädetään, että sivuliike voidaan perustaa ja se saa aloittaa toimintansa, ellei EKP päätä toisin kahden kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

(5)

Asetuksen (EU) N:o 1024/2013 4 artiklan 1 kohdan b ja d alakohdan nojalla, luettuina yhdessä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU (4) 34 artiklan 1 kohdan d alakohdan kanssa, EKP:llä on yksinomainen toimivalta hoitaa tehtävä, joka kotijäsenvaltion toimivaltaisella viranomaisella on asiaa koskevan unionin lainsäädännön nojalla, eli myöntää lupa (merkittävälle) luottolaitokselle, joka on ilmoittanut aikomuksestaan taata yhteisvastuullisesti tytäryhtiöihinsä kuuluvan rahoituslaitoksen antamat sitoumukset, kun tämä aikoo harjoittaa direktiivin 2013/36/EY liitteessä I lueteltuja toimia osallistuvassa jäsenvaltiossa tai jossain toisessa jäsenvaltiossa joko perustamalla sivuliikkeen tai tarjoamalla palveluja.

(6)

EKP:n on toimivaltaisena viranomaisena tehtävä huomattava määrä päätöksiä EU:n laajuisen toimiluvan antamisesta, määräosuuksien hankkimisista ja luottolaitosten toimilupien peruuttamisesta joka vuosi. Päätöksentekomenettelyn helpottamiseksi tarvitaan delegointipäätös sellaisten päätösten tekemistä varten, joita EKP:n on tehtävä säännöllisesti ja joihin liittyy vain vähän harkintavaltaa. Euroopan unionin tuomioistuin on vahvistanut, että toimivaltuuksien delegoiminen voi olla välttämätöntä, jotta viranomainen, jonka on tehtävä huomattava määrä päätöksiä, pystyy täyttämään tehtävänsä. Vastaavasti Euroopan unionin tuomioistuin on vahvistanut, että kaikissa institutionaalisissa järjestelmissä on olemassa periaate, jonka mukaan on tarpeen varmistaa päätöksentekoelimen toimintakyky (5).

(7)

Päätöksentekovallan siirtämisen pitäisi olla vähäistä ja oikeasuhteista, ja toimivallan siirron laajuus pitäisi määritellä selvästi.

(8)

Päätöksessä (EU) 2017/933 (EKP/2016/40) täsmennetään delegoitujen valvontapäätösten tekemisessä noudatettava menettely sekä henkilöt, joille päätöksentekovaltuuksia voidaan siirtää. Kyseinen päätös ei vaikuta EKP:n valvontatehtävien hoitoon eikä valvontaelimen toimivaltaan esittää EKP:n neuvostolle valmiita päätösluonnoksia.

(9)

Jos tässä päätöksessä vahvistetut delegoidun päätöksen tekemisen edellytykset eivät täyty, päätökset olisi tehtävä asetuksen (EU) N:o 1024/2013 26 artiklan 8 kohdassa säädetyssä ja päätöksen EKP/2004/2 (6) 13 g artiklassa täsmennetyssä vastustamattajättämismenettelyssä. Lisäksi vastustamattajättämismenettelyä pitäisi käyttää myös silloin, jos yksikönpäälliköt ovat huolissaan arviointiperusteiden täyttymisestä arvioinnin monimutkaisuuden vuoksi.

(10)

EKP:n valvontapäätökset voidaan käsitellä uudelleen siten kuin asetuksen (EU) N:o 1024/2013 24 artiklassa säädetään ja päätöksessä EKP/2014/16 (7) on täsmennetty. Tällaisen uudelleenkäsittelyn yhteydessä valvontaelimen pitäisi ottaa huomioon oikaisulautakunnan lausunto ja toimittaa EKP:n neuvostolle uusi päätösluonnos vastustamattajättämismenettelyssä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

1)

’EU:n laajuisen toimiluvan antamista koskevalla päätöksellä’ tarkoitetaan EKP:n päätöstä siitä, että merkittävä valvottava yhteisö perustaa sivuliikkeen osallistuvaan jäsenvaltioon tai johonkin toiseen jäsenvaltioon direktiivin 2013/36/EU 35 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta annetun kansallisen lainsäädännön nojalla, luettuna yhdessä asetuksen (EU) N:o 1024/2013 17 artiklan 1 kohdan sekä asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) 11 ja 17 artiklan kanssa.

Tätä päätöstä sovellettaessa EU:n laajuisen toimiluvan antamista koskevalla päätöksellä tarkoitetaan myös direktiivin 2013/36/EU 34 artiklan 1 kohdan d alakohdan täytäntöönpanemiseksi annetun kansallisen lainsäädännön mukaista EKP:n päätöstä, jolla annetaan suostumus emoyrityksen tai -yritysten ilmoitukseen taata yhteisvastuullisesti tytäryhtiöihinsä kuuluvan rahoituslaitoksen antamat sitoumukset, kun tämä aikoo harjoittaa direktiivin 2013/36/EY liitteessä I lueteltuja toimia osallistuvassa jäsenvaltiossa tai jossain toisessa jäsenvaltiossa joko perustamalla sivuliikkeen tai tarjoamalla palveluja;

2)

’sivuliikkeellä’ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 (8) 4 artiklan 1 kohdan 17 alakohdassa määriteltyä sivuliikettä;

3)

’määräosuuden hankkimista koskevalla päätöksellä’ EKP:n päätöstä määräosuuden hankkimisesta valvottavassa yhteisössä (kohdeyhteisö) direktiivin 2013/36/EU 22 artiklan täytäntöönpanosta annetun kansallisen lainsäädännön nojalla, luettuna yhdessä asetuksen (EU) N:o 1024/2013 15 artiklan kanssa;

4)

’luottolaitoksella’ asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa määriteltyä luottolaitosta;

5)

’toimiluvan peruuttamista koskevalla päätöksellä’ EKP:n päätöstä luottolaitoksen toimiluvan peruuttamista direktiivin 2013/36/EU 18 artiklan täytäntöönpanosta annetun kansallisen lainsäädännön nojalla, luettuna yhdessä asetuksen N:o 1024/2013 14 artiklan 5 kohdan kanssa;

6)

’delegointipäätöksellä’ ja ’delegoidulla päätöksellä’ samaa kuin päätöksen (EU) 2017/933 (EKP/2016/40) 3 artiklan 2 ja 4 kohdassa,

7)

’yksikönpäälliköillä’ EKP:n yksiköiden päälliköitä, joille on siirretty toimivalta tehdä EU:n laajuisen toimiluvan antamista, määräosuuksien hankkimista ja toimilupien peruuttamista koskevia päätöksiä;

8)

’vastustamattajättämismenettelyllä’ asetuksen (EU) N:o 1024/2013 26 artiklan 8 kohdassa vahvistettua ja päätöksen EKP/2004/2 13 g artiklassa täsmennettyä menettelyä,

9)

’kielteisellä päätöksellä’ päätöstä, jolla ei myönnetä tai ei kaikilta osin myönnetä hakijan hakemaa lupaa, mukaan lukien direktiivin 2013/36/EU 34 artiklan 1 kohdan d alakohdan ja 35 artiklan 3 kohdan nojalla tehtävät kielteiset päätökset. Päätöstä, jossa on liitännäismääräyksiä, kuten ehtoja tai velvoitteita, pidetään kielteisenä päätöksenä, ellei tällaisilla liitännäismääräyksillä a) varmisteta, että hakija täyttää 4 artiklan 2 kohdassa, 5 artiklan 2 kohdassa sekä 6 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut oikeudelliset vaatimukset, ja ehdosta on sovittu kirjallisesti tai b) ainoastaan vahvisteta yksi tai useampi olemassa oleva vaatimus, jota hakijan on noudattava 4 artiklan 2 kohdassa, 5 artiklan 2 kohdassa sekä 6 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen ehtojen perusteella, tai edellytetä tietoja yhden tai useamman tällaisen vaatimuksen täyttämiseksi.

10)

’merkittävällä valvottavalla yhteisöllä’ asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) 2 artiklan 16 kohdassa määriteltyä merkittävää valvottavaa yhteisöä;

11)

’valvottavalla yhteisöllä’ asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) 2 artiklan 20 kohdassa määriteltyä valvottavaa yhteisöä,

12)

’konsernilla’ yritysten ryhmää, johon kuuluu emoyritys ja sen tytäryritykset, tai yrityksiä, jotka ovat yhteydessä toisiinsa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/34/EU (9) 22 artiklassa tarkoitetulla tavalla, mukaan lukien mikä tahansa sen alakonserni;

13)

’kansallisella toimivaltaisella viranomaisella’ asetuksen (EU) N:o 1024/2013 2 artiklan 2 kohdassa määriteltyä kansallista toimivaltaista viranomaista.

14)

’EKP:n ohjeilla’ EKP:n neuvoston valvontaelimen ehdotuksesta hyväksymää asiakirjaa, joka julkaistaan EKP:n verkkosivuilla ja jossa annetaan ohjeita oikeudellisia vaatimuksia koskevista EKP:n näkemyksistä.

2 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tässä päätöksessä täsmennetään perusteet, joiden mukaisesti päätöksentekovaltuuksia siirretään EKP:n yksikönpäälliköille EU:n laajuisen toimiluvan antamista, määräosuuksien hankkimista ja toimilupien peruuttamista koskevien päätösten tekemistä varten.

2.   Päätöksentekovaltuuksien siirtäminen ei vaikuta valvontaa koskevaan arviointiin, joka on suoritettava EU:n laajuisen toimiluvan antamista, määräosuuksien hankkimista ja toimilupien peruuttamista koskevien päätösten tekemistä varten.

3 artikla

EU:n laajuisen toimiluvan antamista, määräosuuksien hankkimista ja toimilupien peruuttamista koskevien päätöksentekovaltuuksien siirtäminen

1.   EKP:n neuvosto siirtää täten päätöksen (EU) 2017/933 (EKP/2016/40) 4 artiklan mukaisesti EKP:n yksikönpäälliköille, jotka johtokunta on nimittänyt kyseisen päätöksen 5 artiklan nojalla, valtuudet tehdä EU:n laajuisen toimiluvan antamista, määräosuuksien hankkimista ja toimilupien peruuttamista koskevia päätöksiä.

2.   EU:n laajuisen toimiluvan antamista, määräosuuksien hankkimista ja toimiluvanperuuttamista koskevat päätökset hyväksytään delegoidulla päätöksellä, jos 4, 5 ja 6 artiklassa vahvistetut delegoitujen päätösten hyväksymistä koskevat perusteet täyttyvät.

3.   EU:n laajuisen toimiluvan antamista, määräosuuksien hankkimista ja toimiluvan peruuttamista koskevia päätöksiä ei hyväksytä delegoidulla päätöksellä, jos ne riittämättömien tietojen tai arvioinnin monimutkaisuuden vuoksi edellyttävät hyväksyntää vastustamattajättämismenettelyssä.

4.   Päätöksentekovaltuuksien siirtämistä sovelletaan aina sekä valvontapäätösten tekemiseen että EKP:n suorittamaan myönteisten arviointien hyväksymiseen, jos kansallisessa lainsäädännössä ei edellytetä valvontapäätöstä.

5.   EU:n laajuisen toimiluvan antamista, määräosuuksien hankkimista ja toimiluvan peruuttamista koskevia kielteisiä päätöksiä ei saa tehdä delegoidulla päätöksellä.

6.   Jos EU:n laajuisen toimiluvan antamista, määräosuuksien hankkimista tai toimiluvan peruuttamista koskevaa päätöstä ei voida tehdä delegoidulla päätöksellä, se on tehtävä vastustamattajättämismenettelyssä.

4 artikla

Määräosuuksien hankkimista koskevien delegoitujen päätösten tekemisen perusteet

1.   Määräosuuksien hankkimista koskevat päätökset on tehtävä delegoidulla päätöksellä, jos jokin seuraavista kriteereistä täyttyy:

a)

määräosuuden hankkiminen on seurausta välikerroksen lisäämisestä tai poistamisesta osuuden hankkijan konsernirakenteessa;

b)

määräosuuden hankkiminen on seurausta omistajuuden siirrosta kohdeyhteisössä yhdestä holding-yhteisöstä toiseen holding-yhteisöön samassa konsernissa;

c)

määräosuuden hankkiminen on seurausta olemassa olevan määräosuuden suurenemisesta, ellei tilanne ole muuttunut viimeisestä arvioinnista niin olennaisesti, että se vaikuttaa vähintään yhteen arviointiperusteeseen, tai määräosuuden hankkija hanki määräysvaltaa kohdeyhteisöstä.

2.   Määräosuuksien hankkimisten arviointi suoritetaan direktiivin 2013/36/EU 23 artiklan mukaisesti, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön kansallisessa lainsäädännössä, missä yhteydessä otetaan huomioon myös kaikki sovellettavat EKP:n ohjeet tai muut vastaavat EKP:n mahdollisesti antamat säädökset sekä Euroopan valvontaviranomaisten (10) ohjeet.

5 artikla

Toimilupien peruuttamista koskevien delegoitujen päätösten antamisen perusteet

1.   Toimilupien peruuttamispäätökset voidaan antaa delegoidulla päätöksellä, jos kaikki seuraavat kriteerit täyttyvät:

a)

päätös tehdään valvottavan yhteisön pyynnöstä tai se johtuu sulautumisesta, jonka seurauksena valvottava yhteisö lakkaa olemasta;

b)

valvottavalle yhteisölle ei jää yleisön tekemiä talletuksia sen jälkeen kun toimiluvan peruuttamista koskeva päätös on tullut voimaan;

c)

toimiluvan peruuttaminen liittyy konsernin sisäiseen uudelleenjärjestelyyn.

2.   Toimilupien peruuttamisen arviointi suoritetaan direktiivin 2013/36/EU 18 artiklan mukaisesti, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön kansallisessa lainsäädännössä, missä yhteydessä otetaan huomioon myös kaikki sovellettavat EKP:n ohjeet tai muut vastaavat EKP:n mahdollisesti antamat säädökset.

6 artikla

EU:n laajuisten toimilupien antamista koskevien delegoitujen päätösten tekemisen perusteet

1.   EU:n laajuisten toimilupien antamista koskevat päätökset merkittävän valvottavan yhteisön sivuliikkeen perustamisesta asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) 11 artiklan ja 17 artiklan 1 kohdan nojalla voidaan antaa delegoidulla päätöksellä, jos sivuliikkeen kokonaisvarat ovat liiketoimintasuunnitelman mukaan enintään 10 prosenttia merkittävän valvottavan yhteisön kokonaisvaroista.

2.   EU:n laajuisten toimilupien antamista koskevat päätökset, jotka tehdään direktiivin 2013/36/EU 34 artiklan 1 kohdan d alakohdan täytäntöönpanosta annetun kansallisen lainsäädännön nojalla ja joilla annetaan suostumus emoyrityksen ilmoitukseen taata yhteisvastuullisesti tytäryhtiöihinsä kuuluvan rahoituslaitoksen antamat sitoumukset, voidaan antaa delegoidulla päätöksellä, jos emoyrityksen takuun alainen ennakoitu vastuu on EU:n laajuisen toimiluvan antamista koskevan päätöksen nojalla harjoitettavia toimia koskevan liiketoimintasuunnitelman perusteella enintään 10 prosenttia emoyrityksen kokonaisvaroista yksittäisen laitoksen tasolla.

3.   Asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) 11 artiklan ja 17 artiklan 1 kohdan nojalla EU:n laajuisia toimilupia koskevien päätösten tekemisestä esitettävien pyyntöjen arviointi suoritetaan direktiivin 2013/36/EU 35 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta annetun kansallisen lainsäädännön asianomaisten säännösten mukaisesti, missä yhteydessä on otettava huomioon myös kaikki sovellettavat EKP:n ohjeet tai muut vastaavat EKP:n mahdollisesti antamat säädökset.

4.   Direktiivin 2013/36/EU 34 artiklan 1 kohdan d alakohdan täytäntöönpanosta annetun kansallisen lainsäädännön nojalla EU:n laajuisia toimilupia koskevien päätösten tekemisestä esitettävien pyyntöjen arviointi suoritetaan direktiivin 2013/36/EU 34, 35 ja 39 artiklan täytäntöönpanosta annetun kansallisen lainsäädännön merkityksellisten säännösten mukaisesti, missä yhteydessä on otettava huomioon myös kaikki sovellettavat EKP:n ohjeet tai muut vastaavat EKP:n mahdollisesti antamat säädökset.

7 artikla

Siirtymäsäännös

Tätä päätöstä ei sovelleta tapauksissa, joissa kansallinen toimivaltainen viranomainen toimitti määräosuutta tai toimiluvan peruuttamista koskevan päätösehdotuksen EKP:lle tai joissa kansallinen toimivaltainen viranomainen toimitti ilmoituksen merkittävän valvottavan yhteisön aikomuksesta perustaa sivuliike tai taata tytäryhtiöihinsä kuuluvan rahoituslaitoksen antamat sitoumukset EKP:lle ennen tämän päätöksen voimaantuloa.

8 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 23 päivänä heinäkuuta 2019.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  EUVL L 141, 1.6.2017, s. 14.

(3)  Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 468/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, kehyksen perustamisesta YVM:n puitteissa tehtävälle yhteistyölle EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välillä sekä kansallisten nimettyjen viranomaisten kanssa (YVM-kehysasetus) (EKP/2014/17) (EUVL L 141, 14.5.2014, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338).

(5)  Yhteisöjen tuomioistuimen 23.9.1986 antama tuomio Chemie BV ja AKZO Chemie UK Ltd v. komissio (5/85, EU:C:1986:328, 37 kohta) ja 26.5.2005 antama tuomio Carmine Salvatore Tralli v. EKP (C-301/02 P, EU:C:2005:306, 59 kohta).

(6)  Euroopan keskuspankin päätös EKP/2004/2, tehty 19 päivänä helmikuuta 2004, Euroopan keskuspankin työjärjestyksen hyväksymisestä (EUVL L 80, 18.3.2004, s. 33).

(7)  Euroopan keskuspankin päätös EKP/2014/16, tehty 14 päivänä huhtikuuta 2014, oikaisulautakunnan perustamisesta ja sen toimintasäännöistä (EUVL L 175, 14.6.2014, s. 47).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/34/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsernitilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY kumoamisesta (EUVL L 182, 29.6.2013, s. 19).

(10)  Euroopan pankkiviranomainen, Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen. Joint Guidelines on the prudential assessment of acquisitions and increases of qualifying holdings in the financial sector, JC/GL/2016/01.


28.8.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 224/6


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2019/1377,

annettu 31 päivänä heinäkuuta 2019,

yksikönpäälliköiden nimittämisestä tekemään delegoituja päätöksiä EU:n laajuisen toimiluvan antamisesta, määräosuuksien hankkimisesta ja luottolaitosten toimilupien peruuttamisesta (EKP/2019/26)

EUROOPAN KESKUSPANKIN JOHTOKUNTA, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 11.6 artiklan,

ottaa huomioon valvontatehtäviä koskevien säädösten päätöksentekovaltuuksien siirtämistä koskevista yleisistä säännöistä 16 päivänä marraskuuta 2016 annetun Euroopan keskuspankin päätöksen (EU) 2017/933 (EKP/2016/40) (1) ja erityisesti sen 4 ja 5 artiklan,

ottaa huomioon EU:n laajuisen toimiluvan antamista, määräosuuksien hankkimista ja luottolaitosten toimilupien peruuttamista koskevien päätöksentekovaltuuksien siirtämisestä 23 päivänä heinäkuuta 2019 annetun Euroopan keskuspankin päätöksen (EU) 2019/1376 (EKP/2019/23) (2) ja erityisesti sen 3 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin työjärjestyksen hyväksymisestä 19 päivänä helmikuuta 2004 tehdyn päätöksen EKP/2004/2 (3) ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

EKP:n on tehtävä huomattavan paljon päätöksiä valvontatehtäviään hoitaessaan. Tästä syystä on otettu käyttöön menettely erityisten delegoitujen päätösten tekemiseksi.

(2)

Delegointipäätös on voimassa, kun johtokunta on nimittänyt yhden tai useamman yksikönpäällikön tekemään päätöksiä delegointipäätöksen nojalla.

(3)

Nimittäessään yksikönpäälliköitä johtokunta ottaa huomioon delegointipäätöksen tärkeyden sekä sen, kuinka monelle adressaatille delegoituja päätöksiä on lähetettävä.

(4)

Valvontaelimen puheenjohtajaa on kuultu yksikönpäälliköistä, joille pitäisi siirtää toimivalta tehdä delegoituja päätöksiä EU:n laajuisen toimiluvan antamisesta, määräosuuksien hankkimisesta ja luottolaitosten toimilupien peruuttamisesta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä sovelletaan päätöksen (EU) 2019/1376 (EKP/2019/23) 1 artiklaan sisältyviä määritelmiä.

2 artikla

Delegoidut päätökset määräosuuksien hankkimisesta

1.   Päätöksen (EU) 2019/1376 (EKP/2019/23) 3 ja 4 artiklan mukaiset delegoidut päätökset, jotka liittyvät merkittäviin valvottaviin yhteisöihin, siten kuin ne on määritelty Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) (4) 2 artiklan 16 kohdassa, tekee valvontaelimen sihteeristön pääosaston johtaja tai varajohtaja, tai heidän ollessaan estyneitä toimilupaosaston osastopäällikkö, sekä yksi seuraavista yksikönpäälliköistä:

a)

mikrovalvonnan pääosaston I johtaja tai varajohtaja, jos mikrovalvonnan pääosasto I valvoo kyseistä valvottavaa yhteisöä tai ryhmittymää;

b)

mikrovalvonnan pääosaston II johtaja tai varajohtaja, jos mikrovalvonnan pääosasto II valvoo kyseistä valvottavaa yhteisöä tai ryhmittymää.

Jos päätöksen (EU) 2019/1376 (EKP/2019/23) 3 ja 4 artiklan mukainen delegoitu päätös liittyy useampaan kuin yhteen merkittävään valvottavaan yhteisöön, kyseinen valvottava yhteisö on valvottava yhteisö tai ryhmittymä, josta määräosuus hankitaan.

2.   Päätöksen (EU) 2019/1376 (EKP/2019/23) 3 ja 4 artiklan mukaiset delegoidut päätökset, jotka eivät liity merkittäviin valvottaviin yhteisöihin, tekee mikrovalvonnan pääosaston III johtaja tai varajohtaja.

3 artikla

Delegoidut päätökset toimilupien peruuttamisesta

1.   Päätöksen (EU) 2019/1376 (EKP/2019/23) 3 ja 5 artiklan mukaiset delegoidut päätökset merkittävien valvottavien yhteisöjen osalta, siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) 2 artiklan 16 kohdassa, tekee valvontaelimen sihteeristön pääosaston johtaja tai varajohtaja, tai heidän ollessaan estyneitä toimilupaosaston osastopäällikkö, sekä yksi seuraavista yksikönpäälliköistä:

a)

mikrovalvonnan pääosaston I johtaja tai varajohtaja, jos mikrovalvonnan pääosasto I valvoo kyseistä valvottavaa yhteisöä tai ryhmittymää;

b)

mikrovalvonnan pääosaston II johtaja tai varajohtaja, jos mikrovalvonnan pääosasto II valvoo kyseistä valvottavaa yhteisöä tai ryhmittymää.

2.   Päätöksen (EU) 2019/1376 (EKP/2019/23) 3 ja 5 artiklan mukaiset delegoidut päätökset vähemmän merkittävien valvottavien yhteisöjen osalta, siten kuin ne on määritelty Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) 2 artiklan 7 kohdassa, tekee mikrovalvonnan pääosaston III johtaja tai varajohtaja.

4 artikla

Delegoidut päätökset EU:n laajuisen toimiluvan antamisesta

Päätöksen (EU) 2019/1376 (EKP/2019/23) 3 artiklan mukaiset delegoidut päätökset tekee yksi seuraavista yksikönpäälliköistä:.

a)

mikrovalvonnan pääosaston I johtaja tai varajohtaja, jos mikrovalvonnan pääosasto I valvoo kyseistä valvottavaa yhteisöä tai ryhmittymää;

b)

mikrovalvonnan pääosaston II johtaja tai varajohtaja, jos mikrovalvonnan pääosasto II valvoo kyseistä valvottavaa yhteisöä tai ryhmittymää.

5 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 31 päivänä heinäkuuta 2019.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EUVL L 141, 1.6.2017, s. 14.

(2)  Katso tämän virallisen lehden sivu 1.

(3)  OJ L 80, 18.3.2004, p. 33.

(4)  Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 468/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, kehyksen perustamisesta YVM:n puitteissa tehtävälle yhteistyölle EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välillä sekä kansallisten nimettyjen viranomaisten kanssa (YVM-kehysasetus) (EKP/2014/17) (EUVL L 141, 14.5.2014, s. 1).


28.8.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 224/9


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2019/1378,

annettu 9 päivänä elokuuta 2019,

oikaisulautakunnan perustamisesta ja sen toimintasäännöistä annetun päätöksen EKP/2014/16 muuttamisesta (EKP/2019/27)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille 15 päivänä lokakuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 (1) ja erityisesti sen 24 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Oikaisulautakunnan perustamisen jälkeen saadun kokemuksen valossa on välttämätöntä selventää tietyiltä osin sen toimintasääntöjä, jotka on vahvistettu päätöksessä EKP/2014/16 (2), ja tarvittaessa muuttaa niitä erityisesti varajäsenten aseman osalta.

(2)

Euroopan keskuspankki (EKP) on kehittänyt menetelmän niiden kulujen jakamiseksi, joita pyynnön esittäjille ja EKP:lle aiheutuu EKP:n päätösten sisäisestä uudelleenkäsittelystä oikaisulautakunnassa asetuksen (EU) N:o 1024/2013 mukaisesti. Tämä menetelmä pitäisi sisällyttää toimintasääntöihin.

(3)

Näin ollen päätös EKP/2014/16 olisi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutokset

Muutetaan päätös EKP/2014/16 seuraavasti:

1)

muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Lautakunnassa on viisi jäsentä sekä kaksi varajäsentä, jotka toimivat jäsenten sijaisina 3 ja 4 kohdassa säädetyin edellytyksin.”;

b)

korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Varajäsen toimii väliaikaisesti lautakunnan jäsenen sijaisena tämän tilapäisen työkyvyttömyyden vuoksi. Tietyn uudelleenkäsittelypyynnön yhteydessä varajäsen toimii väliaikaisesti lautakunnan jäsenen sijaisena seuraavissa tapauksissa:

a)

missä tahansa tilanteessa, jossa saattaa syntyä Euroopan keskuspankin ylimmän johdon jäsenten menettelytapaohjeiden (*1) 11.1 artiklassa tarkoitettu eturistiriita.

b)

jäsen ei ole perustelluista syistä käytettävissä.

(*1)  EUVL C 89, 8.3.2019, s. 2.”;"

c)

lisätään 4 ja 5 kohta seuraavasti:

”4.   Varajäsen korvaa pysyvästi lautakunnan jäsenen tämän pysyvän työkyvyttömyyden, kuoleman, lautakunnasta eroamisen tai erottamisen vuoksi. Tässä tapauksessa hänen tehtävänsä varajäsenenä lakkaa ja hänet nimetään lautakunnan jäseniksi. Hänen korvaajaksi nimitetään varajäsen 4 artiklassa vahvistetun menettelyn mukaisesti.

5.   Varajäsenet osallistuvat täysimääräisesti uudelleenkäsittelyihin joko väliaikaisesti lautakunnan jäsenten sijasta tai tarkkailijoina.”;

2).

korvataan 4 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Lautakunnan jäsenten ja kahden varajäsenen toimikausi on viisi vuotta, ja se voidaan uusia kerran. Jos varajäsen korvaa lautakunnan jäsenen pysyvästi 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuissa olosuhteissa, korvaamista ei katsota uudeksi nimitykseksi tai uusimiseksi ja tehtävän katsotaan alkaneen varajäsenyyttä koskevan nimityksen päivämääränä.”;

3)

korvataan 7 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Uudelleenkäsittelyä koskevassa ilmoituksessa on esitettävä selkeästi pyynnön esittäjän täydelliset yhteystiedot, jotta sihteeri voi lähettää pyynnön esittäjälle tai sen edustajalle viestejä. Sihteeri lähettää viipymättä uudelleenkäsittelyä koskevan ilmoituksen esittäjälle vastaanottovahvistuksen, jossa todetaan, onko uudelleenkäsittelyä koskeva ilmoitus täydellinen.”;

4)

korvataan 16 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Lautakunta antaa uudelleenkäsittelystä lausunnon asian kiireellisyyden kannalta asianmukaisen ajan kuluessa ja viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut uudelleenkäsittelyä koskevan ilmoituksen täydellisenä, jolloin siihen sisältyvät kaikki 7 artiklan 4 kohdan nojalla toimitettavat asiakirjat ja vastaanottovahvistus on annettu 7 artiklan 5 kohdan mukaisesti.”

5)

korvataan 17 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Valvontaelimen uusi päätösluonnos alkuperäisen päätöksen korvaamisesta päätöksellä, joka on sisällöltään identtinen tai jolla kumotaan alkuperäinen päätös tai muutetaan sitä, toimitetaan EKP:n neuvostolle 30 päivän kuluessa lautakunnan lausunnon vastaanottamisesta.”;

6)

muutetaan 21 artikla seuraavasti:

a)

poistetaan 3 ja 4 kohta;

b)

korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.   EKP:n neuvosto päättää kulujen jakamisesta Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 13 g.2 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti tämän päätöksen liitteessä vahvistetun kulujen jakamista koskevan menetelmän perusteella.”;

7)

Tämän päätöksen liitteen teksti lisätään päätöksen EKP/2014/16 liitteeksi.

2 artikla

Loppusäännös

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 9 päivänä elokuuta 2019.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Päätös EKP/2014/16, tehty 14 päivänä huhtikuuta 2014, oikaisulautakunnan perustamisesta ja sen toimintasäännöistä (EUVL L 175, 14.6.2014, s. 47).


LIITE

”LIITE

Menetelmä pyynnön esittäjälle ja Euroopan keskuspankille oikaisulautakunnan uudelleenkäsittelyn yhteydessä aiheutuneiden kulujen jakamiseksi

Jos EKP:n neuvosto kumoaa alkuperäisen päätöksen tai muuttaa sen määräysosaa uudelleenkäsittelyä koskevan ilmoituksen perusteella, EKP korvaa pyynnön esittäjälle uudelleenkäsittelystä aiheutuneet kulut, lukuun ottamatta suhteettoman suuria kuluja, joita pyynnön esittäjälle on aiheutunut kirjallisen tai suullisen näytön toimittamisesta ja oikeudellisen edustajan käyttämisestä; pyynnön esittäjä vastaa tällaisista suhteettoman suurista kuluista. Joka tapauksessa enimmäismäärä, jonka EKP korvaa pyynnön esittäjälle hänelle kustakin oikaisulautakunnan yksittäisestä uudelleenkäsittelystä aiheutuneista kuluista, on 50 000 euroa.

Jos EKP:n neuvosto korvaa alkuperäisen päätöksen sisällöltään identtisellä päätöksellä tai muuttaa alkuperäisestä päätöksestä vain muuta kuin määräysosaa (*1) uudelleenkäsittelyä koskevan ilmoituksen perusteella, pyynnön esittäjä korvaa EKP:lle uudelleenkäsittelystä aiheutuneet kulut. Luonnollisten henkilöiden on suoritettava kiinteä 500 euron suuruinen summa. Oikeushenkilöiden on suoritettava kiinteä 5 000 euron suuruinen summa. Tämän kiinteän summan suorittaminen ei rajoita tämän päätöksen 13 artiklan soveltamista.

Jos pyynnön esittäjä peruuttaa uudelleenkäsittelyä koskevan ilmoituksen tämän päätöksen 7 artiklan 6 kohdan nojalla, pyynnön esittäjä ja EKP vastaavat omista kuluistaan, jos niitä on aiheutunut.


(*1)  ”Muulla kuin määräysosalla” tarkoitetaan päätöksen mitä tahansa osaa, jossa annetaan EKP:n päätöksen perustelut; merkitystä ei ole sillä, mitä sanamuotoa päätöksessä käytetään tällaisen osan yksilöimiseksi.”


Oikaisuja

28.8.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 224/12


Oikaisu Euroopan talous- ja sosiaalikomitean työjärjestykseen Maaliskuu 2019

( Euroopan unionin virallinen lehti L 110, 25. huhtikuuta 2019 )

Sivulla 43, asiakirjan ”Euroopan talous- ja sosiaalikomitean työjärjestys Maaliskuu 2019” julkaisemisen oikeusvaikutukset peruutetaan.