ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 223

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

62. vuosikerta
27. elokuu 2019


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1374, annettu 26 päivänä elokuuta 2019, tutkimuksen aloittamisesta uudelleen asiassa C-644/17 Eurobolt 3 päivänä heinäkuuta 2019 annetun tuomion jälkeen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen rauta- ja teräskiinnittimien tuonnissa asetuksella (EY) N:o 91/2009 käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin laajentamisesta koskemaan Malesiasta lähetettyjen tiettyjen rauta- ja teräskiinnittimien tuontia riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Malesia, 18 päivänä heinäkuuta 2011 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 723/2011 osalta

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1375, annettu 26 päivänä elokuuta 2019, tiettyihin ISIL- (Daesh-) ja al-Qaida-järjestöjä lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 305. kerran

7

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

27.8.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 223/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/1374,

annettu 26 päivänä elokuuta 2019,

tutkimuksen aloittamisesta uudelleen asiassa C-644/17 Eurobolt 3 päivänä heinäkuuta 2019 annetun tuomion jälkeen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen rauta- ja teräskiinnittimien tuonnissa asetuksella (EY) N:o 91/2009 käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin laajentamisesta koskemaan Malesiasta lähetettyjen tiettyjen rauta- ja teräskiinnittimien tuontia riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Malesia, 18 päivänä heinäkuuta 2011 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 723/2011 osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 266 artiklan,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 8 päivänä kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

1.   MENETTELY

(1)

Komissio pani 9 päivänä marraskuuta 2007 neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96, jäljempänä ’perusasetus’, 5 artiklan mukaisesti vireille polkumyynnin vastaisen menettelyn (2), joka koski Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen rauta- ja teräskiinnittimien tuontia (3).

(2)

Neuvosto otti 31 päivänä tammikuuta 2009 neuvoston asetuksella (EY) N:o 91/2009 (4) käyttöön lopullisen polkumyyntitullin Kiinan kansantasavallasta, jäljempänä ’Kiina’, peräisin olevien tiettyjen rauta- ja teräskiinnittimien tuonnissa.

(3)

Lopullisen polkumyyntitullin käyttöönoton jälkeen komissio sai näyttöä siitä, että toimenpiteitä kierrettiin laivaamalla tuotteet Malesian kautta.

(4)

Tästä syystä komissio pani 28 päivänä marraskuuta 2010 asetuksella (EU) 966/2010 (5) vireille tutkimuksen, joka koski asetuksella (EY) N:o 91/2009 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista kiertämistä.

(5)

Neuvosto laajensi asetuksella (EY) N:o 91/2009 käyttöön otetun polkumyyntitullin 26 päivänä heinäkuuta 2011 koskemaan Malesiasta lähetettyjä tiettyjä rauta- ja teräskiinnittimiä riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Malesia,18 päivänä heinäkuuta 2011 annetulla neuvoton asetuksella (EU) N:o 723/2011 (6), jäljempänä ’toimenpiteiden kiertämistä koskeva asetus’.

(6)

Komissio kumosi 27 päivänä helmikuuta 2016 (7) asetuksella (EY) N:o 91/2009 käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin, sellaisena kuin oli laajennettuna asetuksella (EU) N:o 723/2011.

(7)

Alankomaiden korkein oikeus pyysi 17 päivänä marraskuuta 2017 ennakkoratkaisua hollantilaisen tuojan Eurobolt BV:n, jäljempänä ’Eurobolt’, Alankomaissa vireille panemassa riita-asiassa, joka koski Malesiasta peräisin olevia kiinnittimiä. Eurobolt kyseenalaisti kiertämistä koskevien toimenpiteiden pätevyyden sillä perusteella, että komissio ei ollut toimittanut komitealle kaikkia asiaa koskevia tietoja vähintään 10 työpäivää ennen komitean kokousta, kuten kyseisenä ajankohtana sovelletun asetuksen (EY) N:o 1225/2009 (8) 15 artiklan 2 kohdassa edellytetään.

(8)

Tässä yhteydessä ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin kysyi unionin tuomioistuimelta, onko asetus (EU) N:o 723/2011 pätemätön asetuksen (EY) N:o 1225/2009 15 artiklan 2 kohdan perusteella, koska Euroboltin huomautuksia, jotka tämä toimitti vastauksena komission päätelmiin ja jotka olivat merkityksellisiä kyseisen säännöksen kannalta, ei toimitettu kyseisessä artiklassa tarkoitetulle neuvoa-antavalle komitealle vähintään 10 työpäivää ennen mainitun komitean kokousta (9).

(9)

Tuomiossaan unionin tuomioistuin totesi, että kyseiset huomautukset toimitettiin Euroboltille, koska tämä oli asianomainen osapuoli tutkimuksessa, jonka komissio oli pannut vireille asetuksen (EY) N:o 1225/2009 13 artiklan 3 kohdan nojalla. Huomautukset oli tarkoitettu vastaukseksi komission tekemiin alustaviin päätelmiin (10). Sen vuoksi niiden olisi pitänyt katsoa olevan asiaa koskevia tietoja asetuksen (EY) N:o 1225/2009 (11) 15 artiklan 2 kohdan kannalta siinä mielessä, että kyseistä säännöstä oli rikottu, kun kyseisiä huomautuksia ei toimitettu jäsenvaltioille vähintään 10 työpäivää ennen neuvoa-antavan komitean kokousta (12).

(10)

Tuomioistuin katsoo, että asetuksen (EY) N:o 1225/2009 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu vaatimus toimittaa neuvoa-antavalle komitealle kaikki asiaa koskevat tiedot vähintään 10 työpäivää ennen mainitun komitean kokousta on olennainen menettelysääntö, joka kuuluu menettelyn sääntöjenmukaisuutta koskeviin olennaisiin muotomääräyksiin ja joiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa kyseessä olevan säädöksen pätemättömyyden (13).

(11)

Unionin toimielinten on SEUT-sopimuksen 266 artiklan mukaisesti toteutettava Euroopan unionin tuomioistuimen tuomion täytäntöön panemiseksi tarvittavat toimenpiteet.

(12)

Jos tuomioistuimen tuomiolla kumotaan asetus, jolla otetaan käyttöön polkumyyntitulleja, tai todetaan tällainen asetus pätemättömäksi, oikeuskäytännön mukaan toimielin, jota pyydetään toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet kyseisen tuomion täytäntöön panemiseksi, voi jatkaa kyseisen asetuksen taustalla olevaa menettelyä, vaikka tällaisesta toimivallasta ei nimenomaisesti säädetä sovellettavassa lainsäädännössä (14).

(13)

Lisäksi asianomainen toimielin voi – paitsi jos todettu sääntöjenvastaisuus on johtanut koko menettelyn lainvastaisuuteen – jatkaa menettelyä vain siitä vaiheesta, jossa tämä sääntöjenvastaisuus tapahtui, sellaisen toimen antamiseksi, jolla pyritään korvaamaan aikaisempi kumottu tai pätemättömäksi todettu säädös (15). Tämä tarkoittaa erityisesti sitä, että tilanteessa, jossa hallinnollisen menettelyn päättävä säädös kumotaan, kumoaminen ei välttämättä vaikuta valmisteleviin säädöksiin, kuten kiertämisen vastaisen menettelyn vireillepanoon asetuksella (EU) N:o 966/2010.

(14)

Tässä tapauksessa unionin tuomioistuin totesi asetuksen (EU) N:o 723/2011 pätemättömäksi, koska se on annettu asetuksen (EY) N:o 1225/2009 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun neuvoa-antavan menettelyn vastaisesti. Näin ollen komissio voi korjata ne asetuksen (EU) N:o 723/2011 osat, jotka johtivat sen kumoamiseen, ja jättää ennalleen ne osat, joihin unionin tuomioistuimen tuomio (16) ei vaikuta.

(15)

Tämän vuoksi komissio päätti aloittaa uudelleen toimenpiteiden kiertämistä koskevan tutkimuksen korjatakseen unionin tuomioistuimen toteaman lainvastaisuuden.

2.   MENETTELYN ALOITTAMINEN UUDELLEEN

2.1.   Uudelleenaloittaminen

(16)

Edellä esitetyn perusteella komissio aloittaa uudelleen toimenpiteiden kiertämistä koskevan tutkimuksen, joka koskee Malesiasta lähetettyjen tiettyjen rauta- ja teräskiinnittimien tuontia riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Malesia, ja joka johti 18 päivänä heinäkuuta 2011 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 723/2011, jolla laajennetaan asetuksella (EY) N:o 91/2009 käyttöön otetun polkumyyntitullin soveltamisalaa, hyväksymiseen.

(17)

Uudelleenaloittaminen koskee ainoastaan unionin tuomioistuimen asiassa C-644/17 Eurobolt antaman tuomion täytäntöönpanoa. Unionin tuomioistuimen kyseisessä tuomiossa toteama lainvastaisuus liittyy asetuksen (EY) N:o 1225/2009, sellaisena kuin se oli kyseisenä ajankohtana, 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta neuvoa-antavasta menettelystä johtuviin velvoitteisiin. Kyseinen menettely on sittemmin korvattu asetuksen (EU) N:o 182/2011 (17) 5 artiklassa tarkoitetulla tarkastelumenettelyllä (18).

(18)

Tältä osin komissio katsoo, että periaatteessa Euroopan unionin säädökset on hyväksyttävä niiden antamisen aikana voimassa olleiden menettelysääntöjen mukaisesti. Koska asetuksen (EY) N:o 1225/2009 15 artiklan 2 kohta on kuitenkin kumottu siltä osin kuin se oli voimassa toimenpiteiden perustana olevan tutkimuksen aikana, kyseessä olevan kiertämistä koskevan tutkimuksen, joka pantiin vireille asetuksen (EY) N:o 1225/2009 13 artiklan 3 kohdan nojalla, uudelleen avaamisen kaltainen menettely voidaan sen jälkeen, kun asetuksen (EY) N:o 1225/2009 15 artiklan 2 kohta, sellaisena kuin sitä sovellettiin asetuksen (EU) N:o 723/2011 hyväksymisen ajankohtana, oli kumottu, saattaa päätöksen ainoastaan nykyisin käytössä olevan kiertämisen vastaisia toimenpiteitä koskevan komiteamenettelyn pohjalta (19). Asetuksen (EY) N:o 1225/2009, sellaisena kuin se on muutettuna ja kodifioituna asetuksella (EU) 2016/1036 (20), 15 artiklan 3 kohdan mukaan käsillä olevassa menettelyn uudelleen avaamisessa olisi noudatettava asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklassa tarkoitettua menettelyä.

(19)

Koska tässä nimenomaisessa tapauksessa Euroboltin, joka oli asianomainen osapuoli tutkimuksessa, jonka komissio oli pannut vireille asetuksen (EY) N:o 1225/2009 13 artiklan 3 kohdan nojalla, huomautuksia ei toimitettu asianmukaisesti neuvoa-antavalle komitealle, komissio aikoo analysoida mainittuja huomautuksia (ja muita mahdollisia lisätietoja, joita asianomainen osapuoli toimitti 2.2 kohdan mukaisesti) ja ottaa analyysinsä tulokset huomioon komitealle toimitettavassa ehdotuksessa.

(20)

Tämän jälkeen komissio kuulee komiteaa asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklassa tarkoitetun tarkastelumenettelyn (johon asetuksen (EU) 2016/1036 15 artiklan 3 kohdassa viitataan) mukaisesti vähintään 14 päivää ennen mainitun komitean kokousta. Näin jäsenvaltioiden viranomaiset voivat tutustua kaikkiin oleellisiin kyseisiä huomautuksia koskeviin tietoihin ja määritellä kantansa sisäisissä ja ulkoisissa kuulemismenettelyissä ja siten suojella etujaan.

2.2.   Kirjalliset huomautukset

(21)

Asianomaisia osapuolia pyydetään esittämään näkökantansa, toimittamaan tietoja ja esittämään asiaa tukevaa näyttöä tutkimuksen uudelleen aloittamiseen liittyvistä seikoista 20 päivän kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.3.   Mahdollisuus tulla tutkimusta suorittavien komission yksiköiden kuulemaksi

(22)

Asianomaiset osapuolet voivat pyytää tulla tutkimusta suorittavien komission yksiköiden kuulemiksi. Kuulemista koskevat pyynnöt on esitettävä kirjallisesti, ja niissä on ilmoitettava pyynnön perustelut. Tutkimuksen uudelleen aloittamiseen liittyviä kysymyksiä koskevat kuulemispyynnöt on esitettävä 15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Myöhemmät kuulemispyynnöt on esitettävä määräajoissa, jotka komissio vahvistaa osapuolten kanssa käymässään yhteydenpidossa.

2.4.   Kirjallisia huomautuksia ja kirjeenvaihtoa koskevat ohjeet

(23)

Kaupan suojatoimiin liittyvien tutkimusten yhteydessä komissiolle toimitettuihin tietoihin ei sovelleta tekijänoikeuksia. Jos kyse on tiedoista, joihin kolmannella osapuolella on tekijänoikeuksia, asianomaisten osapuolten on ennen tietojen toimittamista komissiolle pyydettävä tekijänoikeuksien haltijalta nimenomainen lupa, jonka perusteella a) komissio voi käyttää tietoja tässä kaupan suojatoimiin liittyvässä menettelyssä ja b) tietoja voidaan toimittaa tämän tutkimuksen asianomaisille osapuolille sellaisessa muodossa, että nämä voivat käyttää puolustautumisoikeuttaan.

(24)

Kaikki asianomaisten osapuolten luottamuksellisina toimittamat kirjalliset huomautukset ja kirjeenvaihto on varustettava merkinnällä ”Limited” (21).

(25)

Asianomaisten osapuolten, jotka toimittavat luottamuksellisia tietoja, on toimitettava niistä polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 8 päivänä kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 (22) 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti ei-luottamukselliset yhteenvedot, jotka varustetaan merkinnällä ”For inspection by interested parties” (asianomaisten tarkasteltaviksi). Näiden yhteenvetojen tulee olla riittävän yksityiskohtaiset, jotta luottamuksellisen tiedon sisällöstä olisi saatavissa riittävä käsitys. Jos asianomainen osapuoli ei liitä toimittamiinsa luottamuksellisiin tietoihin ei-luottamuksellista yhteenvetoa, jonka muoto ja laatu vastaavat vaatimuksia, kyseiset luottamukselliset tiedot voidaan jättää huomiotta.

(26)

Asianomaisten osapuolten on esitettävä kaikki huomautuksensa ja pyyntönsä TRON.tdi-tietokannan kautta (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI) (23), skannatut valtakirjat ja todistukset mukaan luettuina. Käyttämällä sähköpostia TRON.tdi-tietokantaa asianomaiset osapuolet ilmaisevat hyväksyvänsä sähköisiin lähetyksiin sovellettavat säännöt, jotka on julkaistu asiakirjassa ”CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES” kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla osoitteessa http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Asianomaisten osapuolten on ilmoitettava nimensä, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja voimassa oleva sähköpostiosoitteensa sekä varmistettava, että ilmoitettu sähköpostiosoite on yrityksen virallinen toimiva sähköpostiosoite, jota seurataan päivittäin. Kun yhteystiedot on toimitettu, komissio on yhteydessä asianomaisiin osapuoliin ainoastaan sähköpostitse, jolleivät ne nimenomaisesti pyydä saada kaikkia asiakirjoja komissiolta muulla tavoin tai jollei lähetettävän asiakirjan luonne edellytä sen lähettämistä kirjattuna kirjeenä. Lisäsäännöt ja -tiedot komission kanssa käytävästä kirjeenvaihdosta, mukaan lukien sähköpostitse toimitettavia tietoja koskevat periaatteet, ovat saatavilla edellä mainituista asianomaisten osapuolten kanssa käytävää viestintää koskevista ohjeista.

Komission yhteystiedot:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Brussels

BELGIUM

Sähköposti: TRADE-AD-FASTENERS-MALAYSIA@ec.europa.eu

2.5.   Yhteistyöstä kieltäytyminen

(27)

Jos asianomainen osapuoli kieltäytyy antamasta tarvittavia tietoja tai ei toimita niitä määräajassa tai jos se huomattavasti vaikeuttaa tutkimusta, päätelmät, jotka voivat olla myönteisiä tai kielteisiä, voidaan perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti tehdä käytettävissä olevien tietojen perusteella.

(28)

Jos todetaan, että jokin asianomainen osapuoli on toimittanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, nämä tiedot voidaan jättää huomiotta ja niiden sijasta voidaan käyttää käytettävissä olevia tietoja.

(29)

Jos asianomainen osapuoli ei toimi yhteistyössä tai toimii vain osittain yhteistyössä ja tästä johtuen päätelmät tehdään käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti, lopputulos voi olla kyseisen osapuolen kannalta epäedullisempi kuin siinä tapauksessa, että se olisi toiminut yhteistyössä.

(30)

Jos vastaamisessa ei käytetä tietokonetta, tätä ei pidetä yhteistyöstä kieltäytymisenä sillä edellytyksellä, että asianomainen osapuoli osoittaa, että vastauksen esittäminen vaaditussa muodossa aiheuttaisi kohtuutonta ylimääräistä vaivannäköä tai kohtuuttomia lisäkustannuksia. Asianomaisen osapuolen tulisi ottaa välittömästi yhteyttä komissioon.

2.6.   Kuulemismenettelystä vastaava neuvonantaja

(31)

Asianomaiset osapuolet voivat ottaa yhteyttä kauppaan liittyvissä menettelyissä kuulemisesta vastaavaan neuvonantajaan. Neuvonantaja on asianomaisten osapuolten ja tutkimuksen suorittavien komission yksiköiden välinen yhteyshenkilö. Neuvonantaja tarkastelee pyyntöjä tutustua asiakirjoihin, asiakirjojen luottamuksellisuutta koskevia kiistoja, määräaikojen pidentämispyyntöjä ja kolmansien osapuolten pyyntöjä tulla kuulluksi. Neuvonantaja voi järjestää yksittäisen asianomaisen osapuolen kuulemisen ja toimia sovittelijana sen varmistamiseksi, että asianomaisten osapuolten puolustautumisoikeus toteutuu täysimääräisesti.

(32)

Neuvonantajan kanssa järjestettävää kuulemista koskevat pyynnöt on esitettävä kirjallisesti, ja niissä on ilmoitettava pyynnön perustelut. Neuvonantaja tutkii pyyntöjen perustelut. Tällaisia kuulemisia olisi järjestettävä vain, jos asioita ei ole ratkaistu komission yksiköiden kanssa aikanaan.

(33)

Kaikki pyynnöt on toimitettava hyvissä ajoin ja viipymättä, ettei vaaranneta menettelyjen hallittua etenemistä. Tätä varten asianomaisten osapuolten olisi otettava yhteyttä neuvonantajaan mahdollisimman varhain sen jälkeen, kun yhteenoton perusteena oleva tapahtuma on tapahtunut. Jos kuulemista koskevat pyynnöt esitetään asianomaisen aikataulun ulkopuolella, neuvonantaja tutkii syyt myöhässä oleviin pyyntöihin, esiin tuotujen asioiden luonteen sekä kyseisten asioiden vaikutuksen puolustautumisoikeuksiin ottaen asianmukaisesti huomioon hyvän hallinnon toteutumisen ja tutkimuksen saattamisen päätökseen oikea-aikaisesti.

(34)

Asianomaiset osapuolet saavat lisätietoja sekä tarkemmat yhteystiedot kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan verkkosivuilta kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

2.7.   Henkilötietojen käsittely

(35)

Tässä tutkimuksessa kerättyjä henkilötietoja käsitellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 (24) mukaisesti.

(36)

Tietosuojailmoitus, jossa annetaan tietoa henkilötietojen käsittelystä komission toteuttamissa kaupan suojatoimenpiteissä, on saatavilla kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157639.htm.

2.8.   Ohjeet tulliviranomaisille

(37)

Kansallisia tulliviranomaisia pyydetään odottamaan uudelleen avatun tutkimuksen tulosten julkaisemista, ennen kuin ne tekevät päätöksiä tämän asetuksen mukaisten tullien takaisinmaksamisesta tai peruuttamisesta. Tulokset julkaistaan yleensä yhdeksän kuukauden kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta.

2.9.   Tietojen ilmoittaminen

(38)

Asianomaisille osapuolille ilmoitetaan myöhemmin niistä olennaisista tosiseikoista ja näkökannoista, joiden pohjalta tuomio on tarkoitus panna täytäntöön, ja niille annetaan tilaisuus esittää huomautuksia,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Komissio aloittaa uudelleen toimenpiteiden kiertämistä koskevan tutkimuksen, joka koskee Malesiasta lähetettyjen tiettyjen rauta- ja teräskiinnittimien tuontia riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Malesia, ja joka johti 18 päivänä heinäkuuta 2011 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 723/2011, jolla laajennetaan asetuksella (EY) N:o 91/2009 käyttöön otetun polkumyyntitullin soveltamisalaa, hyväksymiseen.

2 artikla

Kansallisten tulliviranomaisten on odotettava uudelleen avatun tutkimuksen tulosten julkaisemista, ennen kuin ne tekevät päätöksiä tämän asetuksen mukaisten tullien takaisinmaksamisesta tai peruuttamisesta.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä elokuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Ilmoitus Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen rauta- ja teräskiinnittimien tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn aloittamisesta (EUVL C 267, 9.11.2007, s. 31).

(3)  Neuvoston asetus (EY) N:o 384/96, annettu 22 päivänä joulukuuta 1995, polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta (EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1). Perusasetuksen viimeisin konsolidoitu toisinto: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1036, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2016, polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta (EUVL L 176, 30.6.2016, s. 21).

(4)  Neuvoston asetus (EY) N:o 91/2009, annettu 26 päivänä tammikuuta 2009, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen rauta- ja teräskiinnittimien tuonnissa (EUVL L 29, 31.1.2009, s. 1).

(5)  Komission asetus (EU) N:o 966/2010, annettu 27 päivänä lokakuuta 2010, tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien rauta- ja teräskiinnittimien tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 91/2009 käyttöön otettujen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden mahdollista kiertämistä tiettyjen rauta- ja teräskiinnittimien tuonnilla Malesiasta riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Malesia, koskevan tutkimuksen vireillepanosta ja kyseisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta (EUVL L 282, 28.10.2010, s. 29).

(6)  Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 723/2011, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2011, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen rauta- ja teräskiinnittimien tuonnissa asetuksella (EY) N:o 91/2009 käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin laajentamisesta koskemaan Malesiasta lähetettyjen tiettyjen rauta- ja teräskiinnittimien tuontia riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Malesia (EUVL L 194, 26.7.2011, s. 6).

(7)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 2016/278, annettu 26 päivänä helmikuuta 2016, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen rauta- ja teräskiinnittimien tuonnissa käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin, sellaisena kuin se on laajennettuna koskemaan Malesiasta lähetettyjen tiettyjen rauta- ja teräskiinnittimien tuontia riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Malesia, kumoamisesta (EUVL L 52, 27.2.2016, s. 24).

(8)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1225/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta (EYVL L 343, 22.12.2009, s. 51).

(9)  Tuomio 3. heinäkuuta 2019, C-644/17 Eurobolt, ECLI:EU:C:2019:555, 33 kohta.

(10)  Ks. edellinen alaviite, 40 kohta.

(11)  Ks. edellinen alaviite, 42 kohta.

(12)  Ks. edellinen alaviite, 43 kohta.

(13)  Ks. edellinen alaviite, 51 kohta.

(14)  Tuomioistuimen tuomio 15. maaliskuuta 2018, C-256/16 Deichmann, ECLI:EU:C:2018:187, 73 kohta; ks. myös tuomioistuimen tuomio 19. kesäkuuta 2019, C-612/16 P&J Clark International, ECLI:EU:C:2019:508, 43 kohta.

(15)  Ks. edellinen alaviite, 74 kohta. Ks. myös tuomioistuimen tuomio 19. kesäkuuta 2019, C-612/16 P&J Clark International, EU:C:2019:508, 43 kohta.

(16)  Tuomio 3. lokakuuta 2000, C-458/98 P Industrie des Poudres Sphériques vastaan neuvosto, ECLI:EU:C:2000:531, 80–85 kohta.

(17)  Ks. tältä osin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 37/2014, annettu 15 päivänä tammikuuta 2014, tiettyjen yhteiseen kauppapolitiikkaan liittyvien asetusten muuttamisesta tiettyjen toimenpiteiden hyväksymismenettelyjen osalta (EUVL L 18, 21.1.2014, s. 1).

(18)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

(19)  Tuomioistuimen tuomio 15. maaliskuuta 2018, C-256/16 Deichmann, ECLI:EU:C:2018:187, 44–55 kohta.

(20)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1036, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2016, polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta (EUVL L 176, 30.6.2016, s. 21).

(21)  ”Limited”-merkinnällä varustettu asiakirja on Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 (EUVL L 176, 30.6.2016, s. 21) 19 artiklassa ja vuoden 1994 GATT-sopimuksen VI artiklan soveltamisesta tehdyn WTO-sopimuksen (polkumyynnin vastainen sopimus) 6 artiklassa tarkoitettu luottamuksellisena pidettävä asiakirja. Se on myös suojattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43) 4 artiklan mukaisesti.

(22)  EUVL L 176, 30.6.2016, s. 21.

(23)  Päästäkseen käyttämään TRON.tdi-tietokantaa asianomaisilla osapuolilla on oltava EU Login -tili. TRON.tdi-tietokantaan rekisteröitymistä ja sen käyttöä koskevat ohjeet löytyvät osoitteesta https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf .

(24)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).


27.8.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 223/7


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/1375,

annettu 26 päivänä elokuuta 2019,

tiettyihin ISIL- (Daesh-) ja al-Qaida-järjestöjä lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 305. kerran

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin ISIL- (Daesh-) ja al-Qaida-järjestöjä lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä 27 päivänä toukokuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 7 a artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I on luettelo henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joita asetuksessa tarkoitettu varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston pakotekomitea päätti 20 päivänä elokuuta 2019 muuttaa yhden kohdan osalta luetteloa henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joita varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee.

(3)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitettä I olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä elokuuta 2019.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Ulkopolitiikan välineiden hallinnon päällikkö


(1)  EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9.


LIITE

Muutetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I seuraavasti:

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa oleva seuraava kohta:

”BAH AG MOUSSA (Hyvälaatuinen alias: a) Ag Mossa b) Ammi Salim). Malin kansalainen. Asetuksen 7 d artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 14.8.2019.” seuraavasti:

”BAH AG MOUSSA (Hyvälaatuinen alias: a) Ag Mossa b) Ammi Salim). Syntynyt a) 1.1.1958, b) 31.12.1952, c) 28.10.1956. Malin kansalainen. Asetuksen 7 d artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 14.8.2019.”