ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 187

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

62. vuosikerta
12. heinäkuu 2019


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2019/1187, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2019, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanosta tehdyn neuvoston päätöksen 2008/616/YOS ja sen liitteen sekä laboratoriotoimintaa harjoittavien rikosteknisten palvelujen tarjoajien akkreditoinnista tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2009/905/YOS tiettyjen säännösten soveltamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sen tiettyjen määräysten väliaikaisesta soveltamisesta

1

 

 

Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välinen sopimus rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanosta tehdyn neuvoston päätöksen 2008/616/YOS ja sen liitteen sekä laboratoriotoimintaa harjoittavien rikosteknisten palvelujen tarjoajien akkreditoinnista tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2009/905/YOS tiettyjen säännösten soveltamisesta

3

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/1188, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 täydentämisestä vahvistamalla ulkokaihtimien ja markiisien tuulenpaineen kestävyyteen liittyvät suoritustasoluokat ( 1 )

11

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1189, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2019, raakatimanttien kansainväliseen kauppaan sovellettavasta Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta

14

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1190, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2019, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 185/2013 muuttamisesta Espanjalle vuodeksi 2019 myönnettyihin kalastuskiintiöihin tehtävien vähennysten osalta

30

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2019/1191, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2019, ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamiseen (Budjettikohta 04 03 01 03 – Työntekijöiden vapaa liikkuvuus, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen ja toimenpiteet siirtolaisten, myös kolmansista maista tulevien siirtolaisten, hyväksi) ( 1 )

33

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2019/1192, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2019, ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamiseen (Budjettikohta 02 03 01 – Tavaroiden ja palvelujen sisämarkkinoiden toiminta ja kehittäminen ja budjettikohta 02 03 04 – Sisämarkkinoiden hallintovälineet) ( 1 )

36

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2019/1193, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2019, ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamiseen (Budjettikohta 33 02 03 01 – Yhtiöoikeus) ( 1 )

39

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/1194, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2019, 4-tert-butyylifenolin (PTBP) tunnistamisesta erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan f alakohdan nojalla (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 4987)  ( 1 )

41

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/1195, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2019, päätösten 2008/730/EY, 2008/837/EY, 2009/184/EY, 2011/354/EU, täytäntöönpanopäätösten 2012/81/EU, 2013/327/EU, (EU) 2015/690, (EU) 2015/697, (EU) 2015/699, (EU) 2016/1215, (EU) 2017/1208 ja (EU) 2017/2451 muuttamisesta muuntogeenisen soijan, puuvillan, rapsin ja maissin markkinoille saattamista koskevan luvan haltijan ja edustajan osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 5093)  ( 1 )

43

 

*

Komission päätös (EU) 2019/1196, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2019, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisesta Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virastosta (Eurojust) annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2018/1727

50

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 537/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevista erityisvaatimuksista ja komission päätöksen 2005/909/EY kumoamisesta ( EUVL L 158, 27.5.2014 )

52

 

*

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 537/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevista erityisvaatimuksista ja komission päätöksen 2005/909/EY kumoamisesta ( EUVL L 158, 27.5.2014 )

52

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

12.7.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 187/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2019/1187,

annettu 6 päivänä kesäkuuta 2019,

rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanosta tehdyn neuvoston päätöksen 2008/616/YOS ja sen liitteen sekä laboratoriotoimintaa harjoittavien rikosteknisten palvelujen tarjoajien akkreditoinnista tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2009/905/YOS tiettyjen säännösten soveltamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sen tiettyjen määräysten väliaikaisesta soveltamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan d alakohdan ja 87 artiklan 2 kohdan a alakohdan yhdessä sen 218 artiklan 5 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 10 päivänä kesäkuuta 2016 komissiolle luvan aloittaa neuvottelut sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välillä rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanosta tehdyn neuvoston päätöksen 2008/616/YOS ja sen liitteen sekä laboratoriotoimintaa harjoittavien rikosteknisten palvelujen tarjoajien akkreditoinnista tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2009/905/YOS tiettyjen säännösten soveltamisesta, jäljempänä ’sopimus’.

(2)

Neuvottelut saatettiin menestyksekkäästi päätökseen, kun sopimus parafoitiin 24 päivänä toukokuuta 2018.

(3)

Jäsenvaltiot eivät voi yksinään riittävällä tavalla parantaa lainvalvontatietojen vaihtoa turvallisuuden säilyttämiseksi unionissa, koska rikollisuus on luonteeltaan kansainvälistä eikä rajoitu unionin rajojen sisäpuolelle. Kaikkien jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton mahdollisuus päästä vastavuoroisesti kansallisiin DNA-analyysitietokantoihin, sormenjälkien tunnistamisjärjestelmiin ja ajoneuvorekisteritietoihin on keskeisen tärkeää, jotta voidaan edistää rajatylittävää lainvalvontayhteistyötä.

(4)

Neuvoston päätös 2008/615/YOS (1), neuvoston päätös 2008/616/YOS (2) ja sen liite sekä neuvoston puitepäätös 2009/905/YOS (3) sitovat Irlantia, joka osallistuu sen vuoksi tämän päätöksen hyväksymiseen ja soveltamiseen.

(5)

Päätös 2008/615/YOS, päätös 2008/616/YOS ja sen liite sekä puitepäätös 2009/905/YOS sitovat Yhdistynyttä kuningaskuntaa, joka osallistuu sen vuoksi tämän päätöksen hyväksymiseen ja soveltamiseen.

(6)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevien 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän päätöksen hyväksymiseen, päätös ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan.

(7)

Sopimus olisi allekirjoitettava ja siihen liitetty julistus olisi hyväksyttävä. Sopimuksen tiettyjä määräyksiä olisi sovellettava väliaikaisesti, kunnes sopimuksen voimaan saattamisen edellyttämät menettelyt on saatettu päätökseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Annetaan lupa allekirjoittaa rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanosta tehdyn neuvoston päätöksen 2008/616/YOS ja sen liitteen sekä laboratoriotoimintaa harjoittavien rikosteknisten palvelujen tarjoajien akkreditoinnista tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2009/905/YOS tiettyjen säännösten soveltamisesta tehty Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välinen sopimus unionin puolesta sillä varauksella, että mainitun sopimuksen tekeminen saatetaan päätökseen.

Sopimuksen teksti on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

Hyväksytään unionin puolesta sopimukseen liitetty julistus.

3 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa sopimus unionin puolesta.

4 artikla

Sopimuksen 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti sopimuksen 5 artiklan 1 ja 2 kohtaa sovelletaan väliaikaisesti sopimuksen allekirjoittamisesta (4) alkaen, kunnes sen voimaantuloa varten tarvittavat menettelyt on saatettu päätökseen.

5 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 6 päivänä kesäkuuta 2019.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. BIRCHALL


(1)  Neuvoston päätös 2008/615/YOS, tehty 23 päivänä kesäkuuta 2008, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi (EUVL L 210, 6.8.2008, s. 1).

(2)  Neuvoston päätös 2008/616/YOS, tehty 23 päivänä kesäkuuta 2008, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanosta (EUVL L 210, 6.8.2008, s. 12).

(3)  Neuvoston puitepäätös 2009/905/YOS, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009, laboratoriotoimintaa harjoittavien rikosteknisten palvelujen tarjoajien akkreditoinnista (EUVL L 322, 9.12.2009, s. 14).

(4)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee sopimuksen allekirjoituspäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


12.7.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 187/3


Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välinen

SOPIMUS

rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanosta tehdyn neuvoston päätöksen 2008/616/YOS ja sen liitteen sekä laboratoriotoimintaa harjoittavien rikosteknisten palvelujen tarjoajien akkreditoinnista tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2009/905/YOS tiettyjen säännösten soveltamisesta

EUROOPAN UNIONI

sekä

SVEITSIN VALALIITTO,

jäljempänä yhdessä ’sopimuspuolet’, jotka

HALUAVAT parantaa Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton välistä poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yksilönvapautta suojaavia sääntöjä,

KATSOVAT, että sopimuspuolten tämänhetkiset suhteet, erityisesti Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välinen sopimus Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön (1) täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen, ovat osoitus tiiviistä yhteistyöstä rikollisuuden torjunnan alalla,

KOROSTAVAT, että sopimuspuolten yhteisenä etuna on toimia niin, että Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton poliisiyhteistyö toimii nopeasti ja tehokkaasti, on näiden maiden oikeusjärjestelmien perusperiaatteiden mukaista ja noudattaa Roomassa 4 päivänä marraskuuta 1950 allekirjoitetun ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen mukaisia yksilönoikeuksia ja periaatteita,

OVAT TIETOISIA SIITÄ, että Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 tehdyssä neuvoston puitepäätöksessä 2006/960/YOS (2) on jo vahvistettu säännöt, joiden mukaisesti Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton lainvalvontaviranomaiset voivat nopeasti ja tehokkaasti vaihtaa tietoja ja tiedustelutietoja rikostutkinnan tai rikostiedusteluoperaatioiden toteuttamiseksi,

OVAT TIETOISIA SIITÄ, että kansainvälisen yhteistyön edistämiseksi lainvalvonnan alalla on ensisijaisen tärkeää, että täsmällisiä tietoja voidaan vaihtaa nopeasti ja tehokkaasti,

OVAT TIETOISIA SIITÄ, että olisi otettava käyttöön menettelyjä, joilla edistetään nopeaa, tehokasta ja edullista tiedonvaihtoa ja että tietojen yhteiskäyttöä varten näihin menettelyihin olisi sovellettava vastuuvelvollisuutta, ja niiden olisi sisällettävä asianmukaiset takeet tietojen oikeellisuudesta ja turvallisuudesta niiden siirtämisen ja säilyttämisen aikana sekä tiedonvaihdon kirjaamisessa noudatettavat menettelyt ja vaihdettujen tietojen käyttämistä koskevat rajoitukset,

HUOMAUTTAVAT, että tässä sopimuksessa on sen vuoksi määräyksiä, jotka perustuvat rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi 23 päivänä kesäkuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS (3), rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanosta 23 päivänä kesäkuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/616/YOS (4) ja sen liitteen sekä laboratoriotoimintaa harjoittavien rikosteknisten palvelujen tarjoajien akkreditoinnista 30 päivänä marraskuuta 2009 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2009/905/YOS (5) keskeisiin säännöksiin ja joiden tarkoituksena on parantaa tiedonvaihtoa ja joiden nojalla Euroopan unionin jäsenvaltiot sekä Sveitsin valaliitto antavat toisilleen pääsyoikeudet automatisoituihin DNA-analyysitietokantoihinsa, automatisoituihin sormenjälkien tunnistamisjärjestelmiinsä ja ajoneuvorekisteritietoihinsa,

HUOMAUTTAVAT, että kansallisten DNA-analyysitietokantojen ja sormenjälkien automatisoitujen tunnistamisjärjestelmien sisältämien tietojen osalta osuma / ei osumaa -järjestelmän olisi annettava haun tekevälle valtiolle toisessa vaiheessa mahdollisuus pyytää asiaan liittyviä henkilötietoja tietokantaa hallinnoivalta valtiolta ja tarvittaessa pyytää lisätietoja käyttämällä keskinäisen avunannon menettelyjä, kuten neuvoston puitepäätöksen 2006/960/YOS mukaisesti vahvistettuja menettelyjä,

KATSOVAT, että näillä määräyksillä nopeutettaisiin merkittävästi olemassa olevia menettelyjä, joiden ansiosta Euroopan unionin jäsenvaltiot ja Sveitsin valaliitto voivat saada selville, onko jollakin toisella valtiolla niiden tarvitsemia tietoja, ja jos on, millä valtiolla,

KATSOVAT, että rajatylittävällä tietojen vertaamisella tuodaan uusi ulottuvuus rikollisuuden torjuntaan ja että vertailusta saatavat tiedot avaavat uusia tutkinnallisia lähestymistapoja, ja niillä on siten keskeinen asema valtioiden lainvalvonta- ja oikeusviranomaisten avustamisessa,

TOTEAVAT, että säännöt perustuvat valtioiden kansallisten tietokantojen verkottamiseen,

KATSOVAT, että valtioiden olisi tietyin ehdoin voitava rikosten ehkäisemiseksi ja yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi toimittaa henkilötietoja ja muita kuin henkilötietoja tiedonvaihdon parantamiseksi sellaisten suurtapahtumien yhteydessä, joilla on rajatylittäviä ulottuvuuksia,

OVAT TIETOISIA SIITÄ, että tiedonvaihdon parantamisen lisäksi on tarpeen säännellä muita poliisiviranomaisten tiiviimmän yhteistyön muotoja, erityisesti yhteisten turvallisuusoperaatioiden (esim. yhteiset partiot) avulla,

KATSOVAT, että osuma / ei osumaa -järjestelmä tarjoaa rakenteen anonyymien tunnisteiden vertailulle, jolloin lisätietoja henkilöstä vaihdetaan vain jos saadaan osuma; kyseisten tietojen toimittamisessa ja vastaanottamisessa noudatetaan kansallista lainsäädäntöä, mukaan lukien oikeusapua koskevat säännökset, ja että tämä asetelma takaa riittävän tietosuojatason, kun on selvää, että henkilötietojen toimittaminen toiselle valtiolle edellyttää riittävää tietosuojatasoa vastaanottavassa valtiossa,

KATSOVAT, että Sveitsin valaliiton olisi vastattava kustannuksista, joita sen omille viranomaisille aiheutuu tämän sopimuksen soveltamisesta,

OVAT TIETOISIA SIITÄ, että koska laboratoriotoimintaa harjoittavien rikosteknisten palvelujen tarjoajien akkreditointi on tärkeä askel kohti turvallisempaa ja tehokkaampaa rikosteknisten tietojen vaihtoa, Sveitsin valaliiton olisi noudatettava tiettyjä neuvoston puitepäätöksen 2009/905/YOS säännöksiä,

KATSOVAT, että tämän sopimuksen mukaiseen henkilötietojen käsittelyyn, jota Sveitsin valaliiton viranomaiset suorittavat terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi, havaitsemiseksi tai tutkimiseksi, olisi sovellettava Sveitsin valaliiton kansallisen lainsäädännön mukaisia henkilötietojen suojaa koskevia vaatimuksia, jotka ovat luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta 27 päivänä huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/680 (6) mukaisia,

PITÄVÄT PERUSTANA Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton keskinäistä luottamusta oikeusjärjestelmiensä rakenteeseen ja toimintaan,

OTTAVAT HUOMIOON sen, että sormenjälkitietoja ja DNA-tunnisteita koskevan Sveitsin tietojärjestelmän puitteissa tehtävään yhteistyöhön viittaavan Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen sopimuksen (7) mukaisesti molemmat maat käyttävät samaa tietokantaa ja samoja järjestelmiä tiedonvaihtoon sekä DNA- ja sormenjälkitietojen vaihtoon,

TOTEAVAT, että kahden- ja monenvälisten sopimusten määräyksiä sovelletaan edelleen kaikkiin kysymyksiin, joita ei käsitellä tässä sopimuksessa,

OVAT PÄÄTTÄNEET TEHDÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN:

1 artikla

Kohde ja tarkoitus

1.   Jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS 1–24 artiklaa, 25 artiklan 1 kohtaa ja 26–32 artiklaa sekä 34 artiklaa sovelletaan Sveitsin valaliiton ja kunkin jäsenvaltion kahdenvälisissä suhteissa.

2.   Jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanosta tehdyn päätöksen 2008/616/YOS 1–19 ja 21 artiklaa ja sen liitettä, 4 luvun 1 kohtaa lukuun ottamatta, sovelletaan Sveitsin valaliiton ja kunkin jäsenvaltion kahdenvälisissä suhteissa.

3.   Myös jäsenvaltioiden neuvoston päätösten 2008/616/YOS ja 2008/615/YOS mukaisesti antamia ilmoituksia sovelletaan niiden kahdenvälisissä suhteissa Sveitsin valaliittoon.

4.   Jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä, laboratoriotoimintaa harjoittavien rikosteknisten palvelujen tarjoajien akkreditoinnista tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2009/905/YOS 1–5 artiklaa ja 6 artiklan 1 kohtaa sovelletaan Sveitsin valaliiton ja kunkin jäsenvaltion kahdenvälisissä suhteissa.

2 artikla

Määritelmät

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan:

1)

’sopimuspuolilla’ Euroopan unionia sekä Sveitsin valaliittoa;

2)

’jäsenvaltiolla’ Euroopan unionin jäsenvaltiota;

3)

’valtiolla’ jäsenvaltiota tai Sveitsin valaliittoa.

3 artikla

Yhdenmukainen soveltaminen ja tulkinta

1.   Sen varmistamiseksi, että 1 artiklassa tarkoitettuja säännöksiä sovelletaan ja tulkitaan mahdollisimman yhdenmukaisesti, sopimuspuolet tarkastelevat jatkuvasti Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön kehitystä sekä Sveitsin valaliiton toimivaltaisten tuomioistuimien kyseisiä säännöksiä koskevan oikeuskäytännön kehitystä. Tätä varten luodaan järjestelmä, jolla varmistetaan, että tällaista oikeuskäytäntöä koskevia tietoja vaihdetaan säännöllisesti.

2.   Sveitsin valaliitto voi esittää Euroopan unionin tuomioistuimelle kirjelmiä tai kirjallisia huomautuksia asiassa, jossa jonkin jäsenvaltion tuomioistuin on toimittanut sille ennakkoratkaisupyynnön jonkin 1 artiklassa mainitun säännöksen tulkinnasta.

4 artikla

Riitojen ratkaisu

Tämän sopimuksen tai jonkin 1 artiklassa mainitun säännöksen sekä niitä koskevien muutosten tulkintaa tai soveltamista koskevan, Sveitsin valaliiton ja jonkin jäsenvaltion välisen riidan osapuoli voi saattaa riidan jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton hallitusten edustajien kokouksen käsiteltäväksi sen ratkaisemiseksi nopeasti.

5 artikla

Muutokset

1.   Jos 1 artiklassa tarkoitettujen säännösten muuttaminen on tarpeen, Euroopan unioni ilmoittaa tästä Sveitsin valaliitolle mahdollisimman pian ja ottaa vastaan sen mahdolliset huomautukset.

2.   Euroopan unioni ilmoittaa Sveitsin valaliitolle 1 artiklassa tarkoitettuihin säännöksiin tekemistään muutoksista heti kunkin muutoksen hyväksymisen jälkeen.

Sveitsin valaliitto päättää itsenäisesti, hyväksyykö se muutoksen sisällön ja sisällyttääkö se sen omaan oikeusjärjestykseensä. Kyseinen päätös ilmoitetaan Euroopan unionille kolmen kuukauden kuluessa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta.

3.   Jos muutoksen sisältö voi sitoa Sveitsin valaliittoa vasta sen valtiosäännössä asetettujen vaatimusten tultua täytetyiksi, Sveitsin valaliitto toimittaa tästä tiedon Euroopan unionille antaessaan ilmoituksensa. Sveitsin valaliitto ilmoittaa viipymättä kaikkien valtiosääntönsä asettamien vaatimusten täyttymisestä Euroopan unionille kirjallisesti. Jos kansanäänestystä ei järjestetä, ilmoitus on annettava välittömästi kansanäänestystä koskevan kansalaisaloitteen tekemiselle asetetun määräajan päätyttyä. Jos kansanäänestyksen järjestämistä vaaditaan, Sveitsin valaliitolla on ilmoituksensa tekemistä varten enintään kahden vuoden määräaika Euroopan unionin ilmoituksesta. Siitä ajankohdasta, jona kyseisen muutoksen oli määrä tulla voimaan Sveitsin valaliiton osalta, siihen asti kun se on ilmoittanut valtiosäännön asettamien vaatimusten täyttymisestä, Sveitsin valaliitto soveltaa väliaikaisesti kyseisen muutoksen sisältöä, sikäli kuin se on mahdollista.

4.   Jos Sveitsin valaliitto ei hyväksy muutoksen sisältöä, tämän sopimuksen soveltaminen keskeytetään. Sopimuspuolten kokous kutsutaan koolle tarkastelemaan, kuinka tämän sopimuksen toimintaa voidaan jatkaa, ottaen tarvittaessa huomioon lainsäädäntöjen vastaavuudet. Keskeytys päättyy heti, kun Sveitsin valaliitto ilmoittaa hyväksyvänsä muutoksen sisällön tai jos sopimuspuolet päättävät, että sopimus otetaan uudelleen käyttöön.

5.   Jos sopimuspuolet eivät ole kuuden kuukauden keskeytysjakson päätyttyä päättäneet sopimuksen ottamisesta uudelleen käyttöön, sopimusta ei enää sovelleta.

6.   Tämän artiklan 4 ja 5 kohtaa ei sovelleta neuvoston päätöksen 2008/615/YOS 3, 4 ja 5 lukuun eikä neuvoston päätöksen 2008/616/YOS 17 artiklaan tehtyihin muutoksiin, joiden osalta Sveitsin valaliitto on ilmoittanut Euroopan unionille, ettei se hyväksy muutoksia, ja ilmoittanut vastustamisen syyt. Tällaisissa tapauksissa Sveitsin valaliiton ja kunkin jäsenvaltion kahdenvälisissä suhteissa jatketaan asianomaisten säännösten soveltamista sellaisina kuin ne olivat ennen muutosta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän sopimuksen 10 artiklan soveltamista.

6 artikla

Uudelleentarkastelu

Sopimuspuolet sopivat, että tätä sopimusta tarkastellaan yhdessä uudelleen viimeistään viiden vuoden kuluttua sen voimaantulosta. Uudelleentarkastelussa käsitellään erityisesti sopimuksen käytännön soveltamista, tulkintaa ja kehitystä sekä myös esimerkiksi Euroopan unionin kehityksen seurauksia tämän sopimuksen asiasisällön osalta.

7 artikla

Suhde muihin välineisiin

1.   Sveitsin valaliitto voi soveltaa jäsenvaltioiden kanssa edelleen sellaisia rajatylittävää yhteistyötä koskevia kahden- tai monenvälisiä sopimuksia tai järjestelyjä, jotka ovat voimassa tämän sopimuksen tekemispäivänä, mikäli tällaiset sopimukset tai järjestelyt eivät ole yhteensopimattomia tämän sopimuksen tavoitteiden kanssa. Sveitsin valaliitto ilmoittaa Euroopan unionille sopimuksista ja järjestelyistä, joita sovelletaan edelleen.

2.   Sveitsin valaliitto voi tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen tehdä tai saattaa voimaan muita rajatylittävää yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa koskevia kahden- tai monenvälisiä sopimuksia tai järjestelyjä, mikäli tällaisten sopimusten tai järjestelyjen avulla voidaan syventää tai laajentaa tämän sopimuksen tavoitteita. Sveitsin valaliitto ilmoittaa Euroopan unionille näistä uusista sopimuksista tai järjestelyistä kolmen kuukauden kuluessa niiden allekirjoittamisesta tai, jos on kyse ennen tämän sopimuksen voimaantuloa allekirjoitetuista sopimuksista tai järjestelyistä, kolmen kuukauden kuluessa niiden voimaantulosta.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut sopimukset ja järjestelyt eivät vaikuta suhteisiin niihin jäsenvaltioihin, jotka eivät ole niiden osapuolia.

4.   Tämä sopimus ei rajoita voimassa olevien keskinäistä oikeusapua tai tuomioistuinten päätösten vastavuoroista tunnustamista koskevien sopimusten soveltamista.

8 artikla

Ilmoitukset, julistukset ja voimaantulo

1.   Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen niiden menettelyjen loppuun saattamisesta, joilla ne ilmaisevat suostuvansa noudattamaan tätä sopimusta.

2.   Euroopan unioni voi ilmaista suostuvansa noudattamaan tätä sopimusta, vaikka neuvoston päätöksen 2008/615/YOS nojalla toimitettavien tai toimitettujen henkilötietojen käsittelyä koskevia päätöksiä ei olisi vielä tehty kaikkien jäsenvaltioiden osalta.

3.   Edellä olevan 5 artiklan 1 ja 2 kohtaa sovelletaan väliaikaisesti tämän sopimuksen allekirjoittamispäivästä alkaen.

4.   Edellä olevan 5 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu kolmen kuukauden jakso, joka koskee tämän sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen mutta ennen sen voimaantuloa tehtyjä 1 artiklan määräyksissä tarkoitettuja muutoksia, lasketaan alkavaksi tämän sopimuksen voimaantulopäivästä.

5.   Sveitsin valaliitto antaa 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen tehdessään tai milloin tahansa sen jälkeen, jos näin on määrätty.

6.   Tämä sopimus tulee voimaan viimeisen 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen tekemispäivää seuraavan kolmannen kuukauden ensimmäisenä päivänä.

7.   Jäsenvaltiot ja Sveitsin valaliitto eivät aloita henkilötietojen toimittamista tämän sopimuksen nojalla ennen kuin neuvoston päätöksen 2008/615/YOS 6 luvun säännökset on pantu täytäntöön tietojen toimittamiseen osallistuvien valtioiden lainsäädännössä.

Sen varmistamiseksi, että näin on tehty Sveitsin valaliitossa, suoritetaan Sveitsin valaliiton kanssa sovittujen edellytysten ja järjestelyjen mukaisesti arviointikäynti ja testausajo, jollaiset on jäsenvaltioiden osalta toteutettu neuvoston päätöksen 2008/616/YOS liitteessä olevan 4 luvun nojalla.

Neuvosto määrittää kattavan arviointikertomuksen perusteella ja noudattaen samoja vaiheita kuin käynnistettäessä automaattista tiedonvaihtoa jäsenvaltioissa päivämäärän tai päivämäärät, josta tai joista alkaen jäsenvaltiot voivat toimittaa henkilötietoja Sveitsin valaliitolle tämän sopimuksen mukaisesti.

8.   Sveitsin valaliitto panee täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/680 säännökset ja soveltaa niitä. Sveitsin valaliitto toimittaa kyseisellä direktiivillä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset säännökset Euroopan komissiolle.

9.   Sveitsin valaliitto panee täytäntöön neuvoston puitepäätöksen 2009/905/YOS 1–24 artiklan, 25 artiklan 1 kohdan ja 26–32 artiklan sekä 34 artiklan ja soveltaa niitä. Sveitsin valaliitto toimittaa kyseisellä neuvoston puitepäätöksellä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset säännökset Euroopan komissiolle.

10.   Sveitsin valaliiton toimivaltaiset viranomaiset eivät sovella neuvoston päätöksen 2008/615/YOS 2 luvun säännöksiä ennen kuin Sveitsin valaliitto on pannut täytäntöön tämän artiklan 8 ja 9 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet ja alkanut soveltaa niitä.

9 artikla

Uusien jäsenvaltioiden liittyminen Euroopan unioniin

Uusien jäsenvaltioiden liittyminen Euroopan unioniin luo tämän sopimuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet kyseisten uusien jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton välille.

10 artikla

Irtisanominen

1.   Tämän sopimuksen sopimuspuolet voivat irtisanoa tämän sopimuksen milloin tahansa tallettamalla ilmoituksen irtisanomisesta toiselle osapuolelle.

2.   Tämän sopimuksen irtisanominen 1 kohdan mukaisesti tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun ilmoitus irtisanomisesta on talletettu.

Tämä sopimus on tehty kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, kroaatin, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä, ja kukin teksti on yhtä todistusvoimainen.

Съставено в Брюксел на двадесет и седми юни две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de junio de dos mil diecinueve.

V Bruselu dne dvacátého sedmého června dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende juni to tusind og nitten.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Juni zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juunikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Brussels on the twenty seventh day of June in the year two thousand and nineteen.

Fait à Bruxelles, le vingt sept juin deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog lipnja godine dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette giugno duemiladiciannove.

Briselē, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada divdesmit septītajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai devynioliktų metų birželio dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkilencedik év június havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Ġunju fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Brussel, zevenentwintig juni tweeduizend negentien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące dziewiętnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de junho de dois mil e dezanove.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte iunie două mii nouăsprezece.

V Bruseli dvadsiateho siedmeho júna dvetisícdevätnásť.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega junija leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde juni år tjugohundranitton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 1

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Za Švicarsku Konfederaciju

Per la Confederazione Svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā –

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image 2


(1)  EUVL L 53, 27.2.2008, s. 52.

(2)  EUVL L 386, 29.12.2006, s. 89.

(3)  EUVL L 210, 6.8.2008, s. 1.

(4)  EUVL L 210, 6.8.2008, s. 12.

(5)  EUVL L 322, 9.12.2009, s. 14.

(6)  EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89.

(7)  Sveitsin lakikokoelma AS/RO 2006 2031; Sveitsin lainsäädäntökokoelma SR/RS 0.360.514.1.


Sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä annettu sopimuspuolten julistus

Euroopan unioni ja Sveitsin valaliitto, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanosta tehdyn neuvoston päätöksen 2008/616/YOS ja sen liitteen sekä laboratoriotoimintaa harjoittavien rikosteknisten palvelujen tarjoajien akkreditoinnista tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2009/905/YOS tiettyjen säännösten soveltamisesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, sopimuspuolet, toteavat seuraavaa:

DNA-tunnisteita, sormenjälkiä ja ajoneuvojen rekisteröintiä koskevien tietojen vaihdon täytäntöönpano sopimuksen nojalla edellyttää, että Sveitsin valaliitto luo kahdenväliset yhteydet kaikkia näitä tietoryhmiä varten jokaisen jäsenvaltion kanssa.

Tämän mahdollistamiseksi ja helpottamiseksi Sveitsin valaliitolle toimitetaan kaikki saatavilla olevat asiakirjat, erityisohjelmistot ja yhteystietoluettelot.

Sveitsin valaliitto voi hyödyntää epävirallista kumppanuutta niiden jäsenvaltioiden kanssa, jotka ovat jo panneet täytäntöön tällaisen tietojenvaihdon, saatujen kokemusten jakamiseksi sekä käytännöllisen ja teknisen tuen saamiseksi. Tällaisten kumppanuuksien yksityiskohdista sovitaan suoraan asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa.

Sveitsiläiset asiantuntijat voivat milloin tahansa ottaa yhteyttä neuvoston puheenjohtajavaltioon, Euroopan komissioon tai näiden alojen johtaviin asiantuntijoihin tietojen, selvennysten tai muun tuen saamiseksi. Kun komissio on ehdotuksia tai tiedonantoja valmistellessaan yhteydessä jäsenvaltioiden edustajiin, se voi samalla tavalla käyttää mahdollisuutta ottaa yhteyttä Sveitsin valaliiton edustajiin

Sveitsiläisiä asiantuntijoita voidaan tapauskohtaisesti kutsua osallistumaan kokouksiin, joissa jäsenvaltioiden asiantuntijat keskustelevat neuvostossa teknisistä näkökohdista, jotka ovat suoraan merkityksellisiä edellä mainittujen neuvoston päätösten sisällön asianmukaisen soveltamisen ja kehittämisen kannalta.


ASETUKSET

12.7.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 187/11


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/1188,

annettu 14 päivänä maaliskuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 täydentämisestä vahvistamalla ulkokaihtimien ja markiisien tuulenpaineen kestävyyteen liittyvät suoritustasoluokat

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta ja neuvoston direktiivin 89/106/ETY kumoamisesta 9 päivänä maaliskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 (1) ja erityisesti sen 27 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan standardointikomitea CEN hyväksyi vuonna 2004 ulkokaihtimia ja markiiseja koskevan eurooppalaisen tuotestandardin EN 13561, ja standardia muutettiin vuonna 2008. Standardissa annetaan ulkokaihtimille ja markiiseille neljä suoritustasoluokkaa, jotka liittyvät erityisesti tuotteiden tuulenpaineen kestävyyteen.

(2)

Standardissa EN 13561 vahvistetut luokat eivät ole riittäviä kaikkien markkinoilla tällä hetkellä olevien tuotteiden osalta. Uusimpien tuotteiden tuulenpaineen kestävyys on aiempaa parempi. Nykyisten luokkien käyttö voi joissakin tapauksissa aiheuttaa turvallisuusongelmia, jotka liittyvät tuotteiden kiinnitykseen.

(3)

Näin ollen standardiin EN 13561 sisältyvään luokitukseen on tarpeen lisätä kolme uutta tuulenpaineen kestävyyteen liittyvää suoritustasoluokkaa. Luokkien käytössä on myös tarpeen erotella kyseisen standardin soveltamisalaan kuuluvat tuotteiden alaryhmät, erityisesti nivelvarsimarkiisit, sivukiskoissa liikkuvat ulkokaihtimet ja pergolamarkiisit.

(4)

Asetuksen (EU) N:o 305/2011 27 artiklan mukaisesti rakennustuotteiden perusominaisuuksiin liittyvät suoritustasoluokat voi vahvistaa joko komissio tai eurooppalainen standardointielin komission antaman tarkistetun toimeksiannon perusteella. Koska uudet suoritustasoluokat on tarpeen vahvistaa mahdollisimman pian, komission olisi vahvistettava ne. Mainitun asetuksen 27 artiklan 2 kohdan mukaisesti mainittuja luokkia on käytettävä yhdenmukaistetuissa standardeissa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Vahvistetaan liitteessä esitetyt ulkokaihtimien ja markiisien tuulenpaineen kestävyyteen liittyvät suoritustasoluokat.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä maaliskuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 88, 4.4.2011, s. 5.


LIITE

Taulukko 1

Tuulenpaineen kestävyyteen liittyvät suoritustasoluokat sivukiskoissa liikkuvien ulkokaihtimien sekä pergolamarkiisien osalta

Luokat

0

1

2

3

Nimellinen tuulenpaine pN (N/m2)

< 40

≥ 40 – < 70

≥ 70 – < 110

≥ 110 – < 170

Suurin sallittu tuulenpaine pS (N/m2)

< 48

≥ 48 – < 84

≥ 84 – < 132

≥ 132 – < 204


Luokat

4

5

6

Nimellinen tuulenpaine pN (N/m2)

≥ 170 – < 270

≥ 270 – < 400

≥ 400

Suurin sallittu tuulenpaine pS (N/m2)

≥ 204 – < 324

≥ 324 – < 480

≥ 480

Taulukko 2

Tuulenpaineen kestävyyteen liittyvät suoritustasoluokat nivelristikkovarsimarkiisien, taittovarsimarkiisien, liukuvarsimarkiisien, rullaverhokaihtimien, markisolettien, julkisivumarkiisien, katosmarkiisien, terassikatosmarkiisien ja hyönteissuojien osalta

Luokat

0

1

2

3

Nimellinen tuulenpaine pN (N/m2)

< 40

≥ 40 – < 70

≥ 70 – < 110

≥ 110

Suurin sallittu tuulenpaine pS (N/m2)

< 48

≥ 48 – < 84

≥ 84 – < 132

≥ 132


Taulukko 3

Tuulenpaineen kestävyyteen liittyvät suoritustasoluokat nivelvarsimarkiisien osalta

Luokat

0

1

2

Nimellinen tuulenpaine pN (N/m2)

< 40

≥ 40 – < 70

≥ 70

Suurin sallittu tuulenpaine pS (N/m2)

< 48

≥ 48 – < 84

≥ 84


12.7.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 187/14


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/1189,

annettu 8 päivänä heinäkuuta 2019,

raakatimanttien kansainväliseen kauppaan sovellettavasta Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon raakatimanttien kansainväliseen kauppaan sovellettavasta Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmästä 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 (1) ja erityisesti sen 19 artiklan 6 kohdan ja 20 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Brisbanen täysistunnossa joulukuussa 2017 aikaansaadun alustavan hyväksynnän jälkeen Kimberleyn prosessin osanottajat hyväksyivät Gabonin tasavallan liittämisen prosessin osanottajien luetteloon Brysselin täysistunnossa marraskuussa 2018.

(2)

Useiden Kimberleyn prosessin osanottajien toimivaltaisten viranomaisten osoitteita liitteessä II sekä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten osoitteita liitteessä III on päivitettävä.

(3)

Sen jälkeen kun Irlanti oli pyytänyt EU:n viranomaisen nimeämistä asetuksen (EY) N:o 2368/2002 19 artiklan mukaisesti, komissio vieraili Irlannin nimeämän EU:n viranomaisen luona tarkastamassa, miten valmistelut asetuksessa (EY) N:o 2368/2002 tarkoitettujen tehtävien hoidon aloittamiseksi etenivät. Irlannin nimeämän EU:n viranomaisen toteuttamat toimet ja suunnittelemat menettelyt osoittavat, että viranomainen kykenee täyttämään sille asetuksen (EY) N:o 2368/2002 II, III ja V luvun mukaisesti kuuluvat tehtävät luotettavasti, ripeästi, tehokkaasti ja asianmukaisesti. Jotta Irlanti voi panna tarvittavat muutokset täytäntöön, olisi asetettava realistinen aikataulu.

(4)

Kimberleyn prosessin osanottajat hyväksyivät marraskuussa 2018 Brysselin täysistunnossa teknisiin määritelmiin tehtävien muutosten koostetta koskevan hallinnollisen päätöksen; tämän päätöksen perusteella termi ”alkuperämaa” olisi korvattava termillä ”louhintamaa” Kimberleyn prosessin sertifikaateissa.

(5)

Jotta termin ”alkuperämaa” korvaaminen termillä ”louhintamaa” voitaisiin ottaa huomioon Euroopan unionin sertifikaatissa sellaisena kuin se on määritelty asetuksen (EY) N:o 2368/2002 2 artiklan g alakohdassa, asetuksen liitettä IV olisi muutettava vastaavasti. Unionin toimivaltaisille viranomaisille olisi asetettava realistinen aikataulu tähän muutokseen sopeutumista varten, koska uusien sertifikaattien saatavuuden varmistaminen vie aikaa.

(6)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 2368/2002 liitteitä II, III ja IV olisi muutettava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 2368/2002 22 artiklassa tarkoitetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 2368/2002 seuraavasti:

1)

Korvataan liite II tämän asetuksen liitteellä I.

2)

Korvataan liite III tämän asetuksen liitteellä II.

3)

Korvataan liite IV tämän asetuksen liitteellä III.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sen 1 artiklan 3 alakohtaa sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2020.

Irlannin osalta liitettä III sovelletaan 1 päivästä syyskuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä heinäkuuta 2019.

Komission puolesta

Federica MOGHERINI

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 28.


LIITE I

”LIITE II

Luettelo Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmän osanottajista ja näiden nimeämistä toimivaltaisista viranomaisista, joihin viitataan 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 ja 20 artiklassa

AMERIKAN YHDYSVALLAT

United States Kimberley Process Authority

U.S. Department of State

Bureau of Economic and Business Affairs

2201 C Street, NW

Washington DC 20520 United States of America

ANGOLA

Ministry of Mineral Resources and Petroleum

Rua Engenheiro Armindo de Andrade, No 103

Miramar Bairro Sambizanga

1072 Luanda

Angola

ARMENIA

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

M. Mkrtchyan 5

Yerevan

Armenia

AUSTRALIA

Department of Foreign Affairs and Trade

Trade Development Division

R.G. Casey Building

John McEwen Crescent

Barton ACT 0221

Australia

BANGLADESH

Export Promotion Bureau

TCB Bhaban

1, Karwan Bazaar

Dhaka

Bangladesh

BOTSWANA

Ministry of Minerals, Green Technology and Energy Security (MMGE)

Fairgrounds Office Park, Plot No. 50676 Block C

P/Bag 0018

Gaborone

Botswana

BRASILIA

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios, Bloco’U’, 4o andar

70065, 900 Brasilia, DF

Brazil

ESWATINI

Office for the Commissioner of Mines

Minerals and Mines Departments, Third Floor Lilunga Building (West Wing),

Somhlolo Road,

Mbabane

Eswatini

ETELÄ-AFRIKKA

South African Diamond and Precious Metals Regulator

251 Fox Street

Doornfontein 2028

Johannesburg

South Africa

EUROOPAN UNIONI

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments

Office EEAS 03/330

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgium

GABON

Centre Permanent du Processus de Kimberley (CPPK)

Ministry of Equipment, Infrastructure, and Mines

Immeuble de la Geologie, 261 rue Germain Mba

B.P. 284/576

Libreville

Gabon

GHANA

Ministry of Lands and Natural Resources

Accra P.O. Box M 212

Ghana

GUINEA

Ministry of Mines and Geology

Boulevard du Commerce – BP 295

Quartier Almamya / Commune de Kaloum

Conakry

Guinea

GUYANA

Geology and Mines Commission

P O Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

Guyana

HONGKONG, Kiinan kansantasavallan erityishallintoalue

Department of Trade and Industry

Hongkong Special Administrative Region

Peoples Republic of China

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hongkong

China

INDONESIA

Directorate of Export and Import Facility, Ministry of Trade M. I. Ridwan Rais Road, No. 5 Blok I Iantai 4

Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110

Jakarta

Indonesia

INTIA

Government of India, Ministry of Commerce & Industry

Udyog Bhawan

New Delhi 110 011

India

ISRAEL

Ministry of Economy and Industry Office of the Diamond Controller

3 Jabotinsky Road

Ramat Gan 52520

Israel

JAPANI

Agency for Natural Resources and Energy

Mineral and Natural Resources Division

1, Chiyoda-ku

Tokyo, Japan

Japan

KAMBODŽA

Ministry of Commerce

Lot 19–61, MOC Road (113 Road), Phum Teuk Thla, Sangkat Teuk Thla

Khan Sen Sok, Phnom Penh

Cambodia

KAMERUN

National Permanent Secretariat for the Kimberley Process

Ministry of Mines, Industry and Technological Development

Intek Building, 6th floor,

Navik Street

BP 35601 Yaounde

Cameroon

KANADA

Kansainvälinen taso:

Global Affairs Canada Natural Resources and Governance Division (MES) 125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2

Canada

Yleiset tiedustelut:

Kimberley Process Office

Lands and Minerals Sector Natural Resources Canada (NRCan)

580 Booth Street, 10th floor

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

KAZAKSTAN

Ministry for Investments and Development of the Republic of Kazakhstan

Committee for Technical Regulation and Metrology

11, Mangilik el street

Nur-Sultan

Republic of Kazakhstan

KESKI-AFRIKAN TASAVALTA

Secrétariat permanent du processus de Kimberley

BP: 26 Bangui

Central African Republic

KIINAN KANSANTASAVALTA

Department of Inspection and Quarantine Clearance

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

9 Madian East Road

Haidian District, Beijing 100088

People's Republic of China

KONGON DEMOKRAATTINEN TASAVALTA

Centre d'Expertise, d'Evaluation et de Certification des Substances Minérales Précieuses et Semi-précieuses (CEEC)

3989, av des cliniques

Kinshasa/Gombe

Democratic Republic of Congo

KONGON TASAVALTA

Bureau d'Expertise, d'Evaluation et de Certification des Substances Minérales Précieuses (BEEC)

BP 2787

Brazzaville

Republic of Congo

KOREAN TASAVALTA

Ministry of Foreign Affairs

United Nations Division 60 Sajik-ro 8-gil

Jongno-gu

Seoul 03172

Korea

LAOSIN DEMOKRAATTINEN KANSANTASAVALTA

Department of Import and Export

Ministry of Industry and Commerce

Phonxay road, Saisettha District

Vientiane, Lao PDR

P.O Box: 4107

Laos

LESOTHO

Department of Mines

Ministry of Mining

Corner Constitution and Parliament Road

P.O. Box 750

Maseru 100

Lesotho

LIBANON

Ministry of Economy and Trade

Lazariah Building

Down Town

Beirut

Lebanon

LIBERIA

Government Diamond Office

Ministry of Mines and Energy

Capitol Hill

P.O. Box 10–9024

1000 Monrovia 10

Liberia

MALESIA

Ministry of International Trade and Industry

MITI Tower,

No.7, Jalan Sultan Haji Ahmad Shah 50480 Kuala Lumpur

Malaysia

MALI

Ministère des Mines

Bureau d'Expertise d'Evaluation et de Certification des Diamants Bruts

Cité administrative, P.O. BOX: 1909

Bamako

République du Mali

MAURITIUS

Import Division

Ministry of Industry, Commerce & Consumer Protection 4th Floor, Anglo Mauritius Building

Intendance Street

Port Louis

Mauritius

MEKSIKO

Directorate-General for International Trade in Goods

189 Pachuca Street, Condesa, 17th Floor

Mexico City, 06140

Mexico

NAMIBIA

The Government of Republic of Namibia Ministry of Mines and Energy

Directorate of Diamond Affairs Private Bag 13297

1st Aviation Road (Eros Airport)

Windhoek

Namibia

NORJA

Ministry of Foreign Affairs

Department for Regional Affairs

Section for Southern and Central Africa

Box 8114 Dep

0032 Oslo, Norway

NORSUNLUURANNIKKO

Ministère de l'Industrie et des Mines

Secrétariat Permanent de la Représentation en Côte d'Ivoire du Processus de Kimberley (SPRPK-CI)

Abidjan-Plateau, Immeuble les Harmonies II

Abidjan

Côte d'Ivoire

PANAMA

National Customs Authority

Panama City, Curundu, Dulcidio Gonzalez Avenue, building # 1009

Republic of Panama

SIERRA LEONE

Ministry of Mines and Mineral Resources

Youyi Building

Brookfields

Freetown

Sierra Leone

SINGAPORE

Ministry of Trade and Industry

100 High Street

#09–01, The Treasury

Singapore 179434

SRI LANKA

National Gem and Jewellery Authority

25, Galle Face Terrace

Post Code 00300

Colombo 03

Sri Lanka

SVEITSI

State Secretariat for Economic Affairs (SECO)

Sanctions Unit

Holzikofenweg 36

CH-3003 Berne/Switzerland

TAIWANIN, PENGHUN, KINMENIN JA MATSUN ERILLINEN TULLIALUE

Export/Import Administration Division

Bureau of Foreign Trade

Ministry of Economic Affairs

1, Hu Kou Street

Taipei, 100

Taiwan

TANSANIA

Commission for Minerals

Ministry of Energy and Minerals

Kikuyu Avenue, P.O BOX

422, 40744 Dodoma

Tanzania

THAIMAA

Department of Foreign Trade

Ministry of Commerce

563 Nonthaburi Road

Muang District, Nonthaburi 11000

Thailand

TOGO

The Ministry of Mines and Energy

Head Office of Mines and Geology

216, Avenue Sarakawa

B.P. 356

Lomé

Togo

TURKKI

Foreign Exchange Department

Undersecretariat of Treasury

T.C. Bașbakanlık Hazine

Müsteșarlığı İnönü Bulvarı No 36

06510 Emek, Ankara

Turkey

Tuonnista ja viennistä vastaava viranomainen:

Istanbul Gold Exchange / Borsa Istanbul Precious Metals and Diamond

Market (BIST)

Borsa İstanbul, Resitpasa Mahallesi,

Borsa İstanbul Caddesi No 4

Sariyer, 34467, Istanbul

Turkey

UKRAINA

Ministry of Finance

State Gemological Centre of Ukraine

38–44, Degtyarivska St.

Kiev 04119

Ukraine

UUSI-SEELANTI

Middle East and Africa Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Private Bag 18 901

Wellington

New Zealand

VALKO-VENÄJÄ

Ministry of Finance

Department for Precious Metals and Precious Stones

Sovetskaja Str, 7

220010 Minsk

Republic of Belarus

VENEZUELA

Central Bank of Venezuela

36 Av. Urdaneta, Caracas, Capital District

Caracas

ZIP Code 1010

Venezuela

VENÄJÄN FEDERAATIO

Kansainvälinen taso:

Ministry of Finance

9, Ilyinka Street

109097 Moscow

Russian Federation

Tuonnista ja viennistä vastaava viranomainen:

Gokhran of Russia

14, 1812 Goda St.

121170 Moscow

Russian Federation

VIETNAM

Ministry of Industry and Trade

Agency of Foreign Trade 54 Hai Ba Trung

Hoan Kiem

Hanoi

Vietnam

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

U.A.E. Kimberley Process Office

Dubai Multi Commodities Centre

Dubai Airport Free Zone

Emirates Security Building

Block B, 2nd Floor, Office # 20

P.O. Box 48800

Dubai

United Arab Emirates

ZIMBABWE

Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

6th Floor, ZIMRE Centre

Cnr L.Takawira St/ K. Nkrumah Ave.

Harare

Zimbabwe


LIITE II

”LIITE III

Luettelo jäsenvaltioiden toimivaltaisista viranomaisista ja näiden tehtävistä, joihin viitataan 2 ja 19 artiklassa

BELGIA

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Algemene Directie Economisch Potentieel, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Economie,

PME, Classes moyennes et Energie, Direction générale des Analyses économiques et de l'Economie internationale, Service Licences

(talousasioista, pk-yrityksistä, elinkeinonharjoittajista ja energia-asioista vastaava liittovaltion ministeriö, taloudellisista analyyseista ja kansainvälisestä taloudesta vastaava pääosasto)

Italiëlei 124, bus 71

B-2000 Antwerpen

Puhelin: +32 (0)2 277 54 59

Faksi: +32 (0)2 277 54 61 tai +32 (0)2 277 98 70

Sähköposti: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be

Asetuksessa (EY) N:o 2368/2002 edellytettyjä raakatimanttien tuonti- ja vientitarkastuksia sekä tulliselvityksiä tekee Belgiassa ainoastaan:

The Diamond Office

Hovenierstraat 22

B-2018 Antwerpen

TŠEKKI

Asetuksessa (EY) N:o 2368/2002 edellytettyjä raakatimanttien tuonti- ja vientitarkastuksia sekä tulliselvityksiä tekee Tšekissä ainoastaan:

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Česká republika

Puhelin: +420 2 61 33 38 41, +420 2 61 33 38 59, matkapuhelin +420 737 213 793

Faksi: +420 2 61 33 38 70

Sähköposti: diamond@cs.mfcr.cz

Päivystävä tullitoimisto – Praha Ruzyně

Puhelin: +420 2 20 113 788 (maanantaista perjantaihin klo 7.30–15.30)

Puhelin: +420 2 20 119 678 (lauantaisin ja sunnuntaisin sekä arkisin virka-ajan ulkopuolella klo 15.30–7.30)

SAKSA

Asetuksessa (EY) N:o 2368/2002 edellytettyjä raakatimanttien tuonti- ja vientitarkastuksia tekee ja unionin sertifikaatin myöntää Saksassa ainoastaan seuraava viranomainen:

Hauptzollamt Koblenz

Zollamt Idar-Oberstein

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Tel. + 49 6781 56 27 0

Faksi: +49 6781 56 27 19

Sähköposti: poststelle.za-idar-oberstein@zoll.bund.de

Sovellettaessa tämän asetuksen 5 artiklan 3 kohtaa, 6, 9 ja 10 artiklaa, 14 artiklan 3 kohtaa sekä 15 ja 17 artiklaa Saksan toimivaltaisena viranomaisena toimii erityisesti raportointia komissiolle koskevien velvoitteiden osalta seuraava viranomainen:

Generalzolldirektion

Direktion VI –

Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs/Besonderes Zollrecht

Krelingstraβe 50

D-90408 Nürnberg

Puhelin: +49 228 303–49874

Faksi: +49 228 303–99106

Sähköposti: DVIA3.gzd@zoll.bund.de

IRLANTI

The Kimberley Process and Responsible Minerals Authority

Exploration and Mining Division

Department of Communications, Climate Action and Environment

29–31 Adelaide Road

Dublin

D02 X285

Ireland

Puhelin: +353 1 678 2000

Sähköposti: KPRMA@DCCAE.gov.ie

PORTUGALI

Autoridade Tributária e Aduaneira

Direção de Serviços de Licenciamento

R. da Alfândega, 5

1149–006 Lisboa

Puhelin: +351 218 813 843 8

Faksi: +351 218 813 986

Sähköposti: dsl@at.gov.pt

Asetuksessa (EY) N:o 2368/2002 edellytettyjä raakatimanttien tuonti- ja vientitarkastuksia tekee ja EU:n sertifikaatin myöntää Portugalissa ainoastaan seuraava viranomainen:

Alfândega do Aeroporto de Lisboa

Aeroporto de Lisboa,

Terminal de Carga, Edifício 134

1750–364 Lisboa

Puhelin: +351 210030080

Faksi: +351 210037777

Sähköposti: aalisboa-kimberley@at.gov.pt

ROMANIA

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

(National Authority for Consumer Protection)

1 Bd. Aviatorilor Nr. 72, sectorul 1 București, România

(72 Aviatorilor Bvd., sector 1, Bucharest, Romania)

Cod postal (Postal code) 011865

Puhelin: (40-21) 318 46 35 / 312 98 90 / 312 12 75

Faksi: (40-21) 318 46 35 / 314 34 62

www.anpc.ro

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Government Diamond Office

Global Business Group

Room W 3.111.B

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London SW1A 2AH

Puhelin: +44 207 008 6903/5797

Sähköposti: KPUK@fco.gov.uk


LIITE III

”LIITE IV

2 artiklassa tarkoitettu yhteisön sertifikaatti

Lissabonin sopimuksen nojalla Euroopan unioni korvaa Euroopan yhteisön, jonka seuraaja se on. Tämän mukaisesti käsitteellä ”EU-sertifikaatti” tarkoitetaan tämän asetuksen 2 artiklan g alakohdassa määriteltyä yhteisön sertifikaattia.

EU-sertifikaatilla on seuraavat piirteet: Jäsenvaltiot huolehtivat siitä, että niiden myöntämät sertifikaatit ovat identtisiä. Tätä varten ne toimittavat komissiolle myönnettävien sertifikaattien mallit.

Jäsenvaltiot huolehtivat EU-sertifikaattien painatuksesta. Painolaitokset, jotka niiden sijaintijäsenvaltio nimeää, voivat painaa EU-sertifikaatit. Jälkimmäisessä tapauksessa jokaisessa EU-sertifikaatissa on oltava maininta siitä, että jäsenvaltio on nimennyt painolaitoksen. Jokaisessa EU-sertifikaatissa on mainittava painolaitoksen nimi ja osoite tai merkki, jonka avulla painolaitos voidaan tunnistaa. Painolaitoksen on oltava korkean turvallisuusluokituksen setelipaino. Painolaitoksen on toimitettava asianmukaiset suositukset julkishallinnon piiriin kuuluvilta ja kaupallisilta asiakkailtaan.

Euroopan komissio saattaa alkuperäisten EU-sertifikaattien mallit EU:n viranomaisten käytettäväksi.

Materiaalit

Mitat: A4 (210 mm × 297 mm)

Varustettu valossa näkymättömiä, UV-valossa näkyviä (keltaisia/sinisiä) kuituja sisältävällä vesileimalla

Liuotinherkkä

Ei reagoi UV-valoon (tällöin asiakirjan erityispiirteet näkyvät selkeästi UV-valossa)

95 g/m2:n painoinen paperi.

Painatus

Iiristaustasävytys (liuotinherkkä)

Iirissävytyksessä on turvataustapainatus, joka ei tule näkyviin kopioitaessa.

Käytettävien painovärien on oltava ”liuotinherkkiä” asiakirjan suojelemiseksi siihen kirjoitetun tekstin muuttamiseen käytettyjen kemikaalien, kuten valkaisuaineen, vaikutuksilta.

Yksivärinen taustasävy (pysyvä ja valonkestävä)

Varmistetaan, että toinen ”iirispainettu” taustapainatusväri kestää auringonvalon vaikutuksen.

Näkymättömän, UV-valossa näkyvän värin käyttäminen (EU:n lipun tähdet)

Painatuslaitoksen olisi käytettävä oikeaa väritasapainoa, jotta UV-tekijä on näkymätön tavallisessa valossa.

EU:n lippu: painetaan kullankeltaisena ja euroopansinisenä

Syväpainoreunus

Koholla oleva syväpainoväri on yksi asiakirjan tärkeimpiä erityispiirteitä.

Mikrokirjoituksena ”Kimberley Process Certificate”

Latenttikuva: KP

Mikrotekstinä ”KPCS”

Asiakirjan taustan hienoviivapainatukseen täytyy sisällyttää kopioinnin estäviä tekijöitä (”Medallion”).

Numerointi

Jokainen EU-sertifikaatti on yksilöity ainutkertaisella sarjanumerolla, jonka edellä on koodi EU.

Komissio jakaa sarjanumerot jäsenvaltioille, jotka aikovat myöntää EU-sertifikaatteja.

Asiakirjassa olisi oltava kaksi toisiaan vastaavaa numerosarjaa – näkyvä ja näkymätön:

Ensimmäinen = kahdeksan numeron sarja, kerran asiakirjan kaikissa osissa, painettuna mustalla

Painolaitoksen olisi vastattava kokonaan jokaisen sertifikaatin numeroinnista.

Painolaitoksen olisi myös pidettävä tietokantaa numeroinnista.

Jälkimmäinen = kahdeksan numeron näkymättömästi painettu numerosarja (vastaa edellä olevaa), fluoresoi UV-valossa.

Kielet

Englanti ja tarvittaessa asianomaisen jäsenvaltion kieli/kielet.

Taitto ja viimeistely

Pakolliset erityispiirteet

Koloperforointi 1-asennossa, leikattu A4-kokoon, 1 perforointi 100 mm oikeasta reunasta.

a)

vasen puoli:

Image 3

b)

oikea puoli:

Image 4

12.7.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 187/30


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/1190,

annettu 11 päivänä heinäkuuta 2019,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 185/2013 muuttamisesta Espanjalle vuodeksi 2019 myönnettyihin kalastuskiintiöihin tehtävien vähennysten osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY) N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 1966/2006 kumoamisesta 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 105 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio antoi vuonna 2013 täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 185/2013 (2), jossa säädetään eräisiin Espanjalle vuodeksi 2013 ja sitä seuraaviksi vuosiksi myönnettyihin kalastuskiintiöihin tehtävistä vähennyksistä vuonna 2009 tapahtuneen tietyn makrillikiintiön liikakalastuksen vuoksi. Mainitulla asetuksella tehtiin vähennyksiä makrillikiintiöön ICES-alueella 8c, ICES-suuralueilla 9 ja 10 ja unionin vesillä CECAF-alueella 34.1.1, sekä sardellikiintiöön ICES-suuralueella 8.

(2)

Espanjan rannikkokalastusta harjoittava laivasto on hyvin riippuvainen makrillinpyynnistä, ja kyseisen laivaston kannattavuus on jo muutenkin heikko. Lisäksi vuoden 2019 makrillikiintiö on 20 prosenttia pienempi kuin vuoden 2018 vastaava kiintiö, ja kiintiöön tehdään vähennyksiä aina vuoteen 2023 asti. Pienempi vähennys, joka kohdistuisi vain vuoden 2019 makrillikiintiöön, ei kuitenkaan lisäisi kyseiseen kantaan kohdistuvaa kalastuspainetta yli neuvoston asetuksessa (EU) 2019/124 (3) sallittujen rajojen. Kyseiselle kalastusalalle ja siihen liittyvälle jalostusteollisuudelle aiheutuvien sosiaalis-taloudellisten seurausten välttämiseksi vuosittain vähennettävien määrien ei myöskään pitäisi ylittää 33:a prosenttia vuotuisesta makrillikiintiöstä. Jos vähennettävä määrä on yli 33 prosenttia vuotuisesta makrillikiintiöstä, täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 185/2013 olisi muutettava vuosittain vähennettävän määrän pienentämiseksi pidentämällä ajanjaksoa, jona vähennystä sovelletaan.

(3)

Espanjalle vuodeksi 2019 vahvistettu makrillikiintiö ICES-alueella 8c, ICES-suuralueilla 9 ja 10 sekä unionin vesillä CECAF-alueella 34.1.1 on 24 597 tonnia, ja täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 185/2013 kyseiseksi vuodeksi vahvistetut vähennykset ovat 9 240 tonnia eli 38 prosenttia Espanjan kiintiöstä. Sen vuoksi vuonna 2019 vähennettäviä määriä olisi alennettava siten, että ne vastaavat 33:a prosenttia kyseisestä kiintiöstä, ja erotus olisi lisättävä vuonna 2023 vähennettäviin määriin.

(4)

Espanja on pyytänyt, että vuoden 2019 makrillikiintiön vähennystä, joka alunperin vahvistettiin 5 544 tonniksi, alennettaisiin 4 421 tonniin. Kyseinen erotus on 0,1 prosenttia kokonais-TACista, joten kantaan kohdistuva biologinen vaikutus on vähäinen, mutta pienimuotoisen kalastuksen kannalta kuitenkin merkittävä. Samaan kiintiöön vuonna 2023 tehtävää vähennystä korotettaisiin alunperin vahvistetusta 269 tonnista 1 392 tonniin. Makrilli- ja sardellikiintiöihin tehtävien vähennysten alunperin vahvistettu suhteellinen osuus vaihtelisi vuosittain, mutta vähennettävä kokonaismäärä pysyisi muuttumattomana vuodet 2019–2023 kattavalla jaksolla. Vuonna 2023 vähennettävät määrät jäisivät jaksolla 2016–2022 tehtäviä vuotuisia vähennyksiä pienemmiksi.

(5)

Makrilli- ja sardellikiintiöistä vuonna 2019 vähennettäviin määriin tehtävistä muutoksista huolimatta voidaan edelleen varmistaa, etteivät kyseisten lajien vuoden 2019 kalastusmahdollisuudet ylity, mikä on yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden mukaista.

(6)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 185/2013 olisi muutettava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastus- ja vesiviljelyalan komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 185/2013 liite tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä heinäkuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 185/2013, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2013, eräisiin Espanjalle vuodeksi 2013 ja sitä seuraaviksi vuosiksi myönnettyihin kalastuskiintiöihin tehtävistä vähennyksistä vuoden 2009 tietyn makrillikiintiön liikakalastuksen vuoksi (EUVL L 62, 6.3.2013, s. 1).

(3)  Neuvoston asetus (EU) 2019/124, annettu 30 päivänä tammikuuta 2019, unionin vesillä ja unionin kalastusaluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2019 (EUVL L 29, 31.1.2019, s. 1).


LIITE

Kanta

Alkuperäinen kiintiö 2009

Mukautettu kiintiö 2009

Vahvistettu saalis 2009

Kiintiön ja saaliin välinen erotus (liikakalastus)

Vähennys 2013

Vähennys 2014

Vähennys 2015

Vähennys 2016

Vähennys 2017

Vähennys 2018

Vähennys 2019

Vähennys 2020

Vähennys 2021

Vähennys 2022

Vähennys 2023

MAC8C

3411

29 529

25 525

90 954

– 65 429

100

100

100

5 544

6 283

4 805

4 421

5 544

5 544

5 544

1 392

ANE08 (1)

 

 

 

 

 

 

 

3 696

4 539

2 853

3 696

3 696

3 696

3 696

180


(1)  Sardellin osalta vuodella tarkoitetaan kyseisenä kalenterivuonna alkavaa kalastuskautta.


PÄÄTÖKSET

12.7.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 187/33


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2019/1191,

annettu 8 päivänä heinäkuuta 2019,

ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamiseen (Budjettikohta 04 03 01 03 – Työntekijöiden vapaa liikkuvuus, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen ja toimenpiteet siirtolaisten, myös kolmansista maista tulevien siirtolaisten, hyväksi)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 46 ja 48 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 28 päivänä marraskuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2894/94 (1) ja erityisesti sen 1 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimus Euroopan talousalueesta (2), jäljempänä ’ETA-sopimus’, tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

(2)

ETA-sopimuksen 98 artiklan mukaan ETA:n sekakomitea voi päättää muuttaa muun muassa ETA-sopimuksen pöytäkirjaa 31.

(3)

ETA-sopimuksen pöytäkirjaan 31 sisältyy erityismääräyksiä, jotka koskevat yhteistyötä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla.

(4)

On aiheellista jatkaa ETA-sopimuksen sopimuspuolten välistä yhteistyötä Euroopan unionin yleisestä talousarviosta rahoitettavissa unionin toimissa, jotka koskevat työntekijöiden vapaata liikkuvuutta, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista ja toimenpiteitä siirtolaisten, myös kolmansista maista tulevien siirtolaisten, hyväksi.

(5)

ETA-sopimuksen pöytäkirja 31 olisi sen vuoksi muutettava, jotta tätä laajennettua yhteistyötä voitaisiin jatkaa1 päivästä tammikuuta 2019.

(6)

Unionin kannan ETA:n sekakomiteassa olisi sen vuoksi perustuttava tähän liitettyyn päätösluonnokseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

ETA:n sekakomiteassa unionin puolesta esitettävä kanta yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 ehdotettuun muuttamiseen perustuu tähän päätökseen liitettyyn ETA:n sekakomitean päätösluonnokseen.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 8 päivänä heinäkuuta 2019.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A.-K. PEKONEN


(1)  EYVL L 305, 30.11.1994, s. 6.

(2)  EYVL L 1, 3.1.1994, s. 3.


LUONNOS

ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o …/2019,

annettu … päivänä …kuuta …,

yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 86 ja 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

On aiheellista jatkaa ETA-sopimuksen sopimuspuolten yhteistyötä Euroopan unionin yleisestä talousarviosta rahoitettavissa unionin toimissa, jotka koskevat työntekijöiden vapaata liikkuvuutta, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista ja toimenpiteitä siirtolaisten, myös kolmansista maista tulevien siirtolaisten, hyväksi.

(2)

ETA-sopimuksen pöytäkirja 31 olisi sen vuoksi muutettava, jotta tätä laajennettua yhteistyötä voitaisiin jatkaa 1 päivästä tammikuuta 2019,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan ETA-sopimuksen pöytäkirjassa 31 olevan 5 artiklan 5 ja 13 kohdassa ilmaisu ”ja 2018” ilmaisulla ”, 2018 ja 2019”.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona viimeinen ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukainen ilmoitus on tehty (*1).

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2019.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

ETA:n sekakomitean sihteerit


(*1)  [Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.] [Valtiosäännön asettamista vaatimuksista on ilmoitettu.]


12.7.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 187/36


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2019/1192,

annettu 8 päivänä heinäkuuta 2019,

ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamiseen (Budjettikohta 02 03 01 – Tavaroiden ja palvelujen sisämarkkinoiden toiminta ja kehittäminen ja budjettikohta 02 03 04 – Sisämarkkinoiden hallintovälineet)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 28 päivänä marraskuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2894/94 (1) ja erityisesti sen 1 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimus Euroopan talousalueesta (2), jäljempänä ’ETA-sopimus’, tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

(2)

ETA-sopimuksen 98 artiklan mukaan ETA:n sekakomitea voi päättää muuttaa muun muassa ETA-sopimuksen pöytäkirjaa 31.

(3)

ETA-sopimuksen pöytäkirjaan 31 sisältyy määräyksiä, jotka koskevat yhteistyötä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla.

(4)

On aiheellista jatkaa ETA-sopimuksen sopimuspuolten välistä yhteistyötä, jota ne tekevät Euroopan unionin yleisestä talousarviosta rahoitettavissa unionin toimissa, jotka koskevat tavaroiden ja palvelujen sisämarkkinoiden toimintaa ja kehittämistä sekä sisämarkkinoiden hallintovälineitä.

(5)

ETA-sopimuksen pöytäkirja 31 olisi sen vuoksi muutettava, jotta tätä laajennettua yhteistyötä voitaisiin jatkaa 1 päivästä tammikuuta 2019.

(6)

Unionin kannan ETA:n sekakomiteassa olisi sen vuoksi perustuttava tähän liitettyyn päätösluonnokseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

ETA:n sekakomiteassa unionin puolesta esitettävä kanta yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 ehdotettuun muuttamiseen perustuu tähän päätökseen liitettyyn ETA:n sekakomitean päätösluonnokseen.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 8 päivänä heinäkuuta 2019.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A.-K. PEKONEN


(1)  EYVL L 305, 30.11.1994, s. 6.

(2)  EYVL L 1, 3.1.1994, s. 3.


LUONNOS

ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o …/2019,

annettu … päivänä …kuuta …,

yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 86 ja 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

On aiheellista jatkaa ETA-sopimuksen sopimuspuolten yhteistyötä, jota ne tekevät Euroopan unionin yleisestä talousarviosta rahoitettavissa unionin toimissa, jotka koskevat tavaroiden ja palvelujen sisämarkkinoiden toimintaa ja kehittämistä sekä sisämarkkinoiden hallintovälineitä.

(2)

ETA-sopimuksen pöytäkirja 31 olisi sen vuoksi muutettava, jotta tätä laajennettua yhteistyötä voitaisiin jatkaa 1 päivästä tammikuuta 2019,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan ETA-sopimuksen pöytäkirjassa 31 olevan 7 artiklan 12 ja 14 kohdassa ilmaisu ”ja 2018” ilmaisulla ”, 2018 ja 2019”.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona viimeinen ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukainen ilmoitus on tehty (*1).

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2019.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

ETA:n sekakomitean sihteerit


(*1)  [Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.] [Valtiosäännön asettamista vaatimuksista on ilmoitettu.]


12.7.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 187/39


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2019/1193,

annettu 8 päivänä heinäkuuta 2019,

ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamiseen (Budjettikohta 33 02 03 01 – Yhtiöoikeus)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 28 päivänä marraskuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2894/94 (1) ja erityisesti sen 1 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimus Euroopan talousalueesta (2), jäljempänä ’ETA-sopimus’, tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

(2)

ETA-sopimuksen 98 artiklan mukaan ETA:n sekakomitea voi päättää muuttaa muun muassa ETA-sopimuksen pöytäkirjaa 31.

(3)

ETA-sopimuksen pöytäkirjaan 31 sisältyy määräyksiä, jotka koskevat yhteistyötä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla.

(4)

On aiheellista jatkaa ETA-sopimuksen sopimuspuolten välistä yhteistyötä yhtiöoikeutta koskevissa unionin toimissa, jotka rahoitetaan Euroopan unionin yleisestä talousarviosta.

(5)

ETA-sopimuksen pöytäkirja 31 olisi sen vuoksi muutettava, jotta tätä yhteistyötä voitaisiin jatkaa 1 päivästä tammikuuta 2019.

(6)

Unionin kannan ETA:n sekakomiteassa olisi sen vuoksi perustuttava tähän liitettyyn päätösluonnokseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

ETA:n sekakomiteassa unionin puolesta esitettävä kanta yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 ehdotettuun muuttamiseen perustuu tähän päätökseen liitettyyn ETA:n sekakomitean päätösluonnokseen.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 8 päivänä heinäkuuta 2019.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A.-K. PEKONEN


(1)  EYVL L 305, 30.11.1994, s. 6.

(2)  EYVL L 1, 3.1.1994, s. 3.


LUONNOS

ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o …/2019,

annettu … päivänä …kuuta …,

yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 86 ja 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

On aiheellista jatkaa ETA-sopimuksen sopimuspuolten välistä yhteistyötä yhtiöoikeutta koskevissa unionin toimissa, jotka rahoitetaan Euroopan unionin yleisestä talousarviosta.

(2)

ETA-sopimuksen pöytäkirja 31 olisi sen vuoksi muutettava, jotta tätä yhteistyötä voitaisiin jatkaa 1 päivästä tammikuuta 2019,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan ETA-sopimuksen pöytäkirjassa 31 olevan 7 artiklan 13 kohdassa ilmaisu ”ja 2018” ilmaisulla ”, 2018 ja 2019”.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona viimeinen ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukainen ilmoitus on tehty (*1).

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2019.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

ETA:n sekakomitean sihteerit


(*1)  [Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.] [Valtiosäännön asettamista vaatimuksista on ilmoitettu.]


12.7.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 187/41


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2019/1194,

annettu 5 päivänä heinäkuuta 2019,

4-tert-butyylifenolin (PTBP) tunnistamisesta erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan f alakohdan nojalla

(tiedoksiannettu numerolla C(2019) 4987)

(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (1) ja erityisesti sen 59 artiklan 9 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Saksa toimitti 30 päivänä elokuuta 2016 asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 3 kohdan mukaisesti Euroopan kemikaalivirastolle, jäljempänä ’kemikaalivirasto’, kyseisen asetuksen liitteen XV mukaisesti laaditun asiakirja-aineiston, jäljempänä ’liitteen XV mukainen asiakirja-aineisto’, 4-tert-butyylifenolin (PTBP) (EY-numero 202-679-0, CAS-numero 98-54-4) tunnistamisesta erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi kyseisen asetuksen 57 artiklan f alakohdan mukaisesti sen hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien vuoksi, joiden osalta on tieteellistä näyttöä sellaisista todennäköisistä vakavista ympäristövaikutuksista, jotka antavat aihetta samantasoiseen huoleen kuin muiden asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan a–e alakohdassa lueteltujen aineiden vaikutukset.

(2)

Kemikaalivirastossa toimiva jäsenvaltioiden komitea antoi 15 päivänä joulukuuta 2016 lausuntonsa (2) liitteen XV mukaisesta asiakirja-aineistosta. Jäsenvaltioiden komitean enemmistö katsoi, että PTBP olisi tunnistettava asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan f alakohdan nojalla erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi, mutta komitea ei päässyt asiasta yksimielisyyteen. Kaksi sen jäsentä esitti epäilyksiä keskeisen tieteellisen tutkimuksen (3) luotettavuudesta ja katsoi, ettei saatavilla olevan näytön perusteella voida päätellä olevan aihetta samantasoiseen huoleen kuin muiden asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan a–e alakohdassa lueteltujen aineiden kohdalla. Myös kolmas jäsen, joka kuitenkin kannatti PTBP:n tunnistamista erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi, esitti epäilyksiä keskeisen tutkimuksen luotettavuudesta. Komissio ei ole samaa mieltä keskeisen tieteellisen tutkimuksen luotettavuudesta esitetyistä epäilyistä.

(3)

Kemikaalivirasto siirsi 17 päivänä tammikuuta 2017 asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 9 kohdan nojalla jäsenvaltioiden komitean lausunnon komissiolle päätöksen tekemiseksi PTBP:n tunnistamisesta kyseisen asetuksen 57 artiklan f alakohdan pohjalta.

(4)

Komissio yhtyy jäsenvaltioiden komitean lausunnossa ilmaistuun yksimieliseen näkemykseen siitä, että on olemassa tieteellinen näyttö PTBP:n estrogeenivaikutuksiin liittyvistä haitallisista vaikutuksista kaloihin, mikä osoittaa, että aine täyttää Maailman terveysjärjestön (WHO) kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman (IPCS) määritelmän hormonitoimintaa häiritsevästä aineesta (4). Altistuminen PTBP:lle aiheuttaa vakavia ja peruuttamattomia haittavaikutuksia kalojen sukupuolikehitykselle: altistuneiden kalakantojen sukupuoli muuttuu kokonaan ja peruuttamattomasti, ja tuloksena on pelkästään naaraspuolisten kalojen populaatioita. Päätelmää siitä, että PTBP:llä on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia, tukevat myös PTBP:n kanssa samaan alkyylifenolien kemialliseen luokkaan kuuluvien muiden aineiden (5) interpoloinnista saadut tiedot. Näistä syistä komissio katsoo, että PTBP:n todennäköisistä vakavista ympäristövaikutuksista on tieteellistä näyttöä.

(5)

Komissio katsoo, että haitalliset vaikutukset ovat vakavuudeltaan samanlaiset kuin sellaisten muiden aineiden, jotka on tunnistettu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan f alakohdan nojalla erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi niiden hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien ja ympäristöön kohdistuvien todennäköisesti vakavien vaikutusten vuoksi. Kaloissa havaitut vaikutukset ovat peruuttamattomia, ja ne voivat olla luonnonvaraisten populaatioiden kannalta merkityksellisiä. Suurin osa jäsenvaltioiden komitean jäsenistä katsoi, että käytettävissä olevien tietojen perusteella näyttää olevan vaikea määrittää turvallista altistumistasoa, jolla riskejä voitaisiin arvioida riittävästi, vaikka tällainen altistumistaso voikin olla olemassa. Komissio yhtyy tähän arvioon. Sen vuoksi komissio katsoo, että aineen haitalliset vaikutukset antavat aihetta samantasoiseen huoleen kuin muiden asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan a–e alakohdassa tarkoitettujen aineiden vaikutukset. Lisäksi keskeisessä tutkimuksessa havaittiin, että kalojen sukupuolikehitykselle aiheutuu haitallisia vaikutuksia vähäisillä pitoisuuksilla (alhaisin havaittavan vaikutuksen aiheuttava pitoisuus: 1 μg/l), mikä vielä vahvistaa tätä huolta.

(6)

PTBP olisi asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan f alakohdan nojalla tunnistettava erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi sellaisten hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien vuoksi, joilla on todennäköisiä vakavia ympäristövaikutuksia ja jotka antavat aihetta samantasoiseen huoleen kuin muiden a–e alakohdassa lueteltujen aineiden vaikutukset.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 133 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Tunnistetaan 4-tert-butyylifenoli (PTBP) (EY-numero 202-679-0, CAS-numero 98-54-4) asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan f alakohdan nojalla erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi sellaisten hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien ja ympäristöön kohdistuvien todennäköisesti vakavien vaikutusten vuoksi, jotka antavat aihetta samantasoiseen huoleen kuin muiden mainitun asetuksen 57 artiklan a–e alakohdassa lueteltujen aineiden vaikutukset.

2.   Sisällytetään 1 kohdassa tarkoitettu aine asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun mahdollisesti sisällytettävien aineiden luetteloon siten, että sisällyttämisen perustetta koskevaan kohtaan lisätään maininta ”Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (57 artiklan f alakohta – ympäristö)”.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Euroopan kemikaalivirastolle.

Tehty Brysselissä 5 päivänä heinäkuuta 2019.

Komission puolesta

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Komission jäsen


(1)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  http://echa.europa.eu/role-of-the-member-state-committee-in-the-authorisation-process/svhc-opinions-of-the-member-state-committee

(3)  Demska-Zakęś, K. (2005). Wpływ wybranych ksenobiotyków na rozwój układu płciowego ryb. (Olsztyn, Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie - UWM Olsztyn), s. 61.

(4)  World Health Organization / International Programme on Chemical Safety (WHO/IPCS), 2002. Global Assessment of the State-of-the-science of Endocrine Disruptors. WHO/PCS/EDC/02.2, julkisesti saatavilla osoitteessa http://www.who.int/ipcs/publications/new_issues/endocrine_disruptors/en/

(5)  4-nonyylifenoli, haarautunut ja suoraketjuinen; 4-tert-oktyylifenoli (CAS-numero: 140-66-1; EY-numero: 205-426-2); 4-heptyylifenoli, haarautunut ja suoraketjuinen; 4-tert-pentyylifenoli (CAS-numero: 80-46-6; EY-numero: 201-280-9).


12.7.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 187/43


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2019/1195,

annettu 10 päivänä heinäkuuta 2019,

päätösten 2008/730/EY, 2008/837/EY, 2009/184/EY, 2011/354/EU, täytäntöönpanopäätösten 2012/81/EU, 2013/327/EU, (EU) 2015/690, (EU) 2015/697, (EU) 2015/699, (EU) 2016/1215, (EU) 2017/1208 ja (EU) 2017/2451 muuttamisesta muuntogeenisen soijan, puuvillan, rapsin ja maissin markkinoille saattamista koskevan luvan haltijan ja edustajan osalta

(tiedoksiannettu numerolla C(2019) 5093)

(Ainoastaan saksankielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan ja 21 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Saksaan sijoittautunut yritys Bayer CropScience AG on asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti seuraavien komission päätösten ja täytäntöönpanopäätösten kattamien muuntogeenisten elintarvikkeiden ja muuntogeenisen rehun (soija, puuvilla, rapsi ja maissi) markkinoille saattamista koskevan luvan haltija: 2008/730/EY (2), päätös 2008/837/EY (3), 2009/184/EY (4), 2011/354/EU (5), 2012/81/EU (6), 2013/327/EU (7), (EU) 2015/690 (8), (EU) 2015/697 (9), (EU) 2015/699 (10) ja (EU) 2016/1215 (11).

(2)

Belgiaan sijoittautunut yritys Bayer CropScience N.V. on muuntogeenisen elintarvikkeen ja rehun (puuvilla) markkinoille saattamista koskevan luvan haltija ja edustaa Yhdysvaltoihin sijoittautunutta yritystä Bayer CropScience LP komission täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2017/1208 (12) myönnetyn luvan osalta.

(3)

Belgiaan sijoittautunut Bayer CropScience N.V. on muuntogeenisen elintarvikkeen ja rehun (soija) markkinoille saattamista koskevan luvan haltija ja edustaa Yhdysvaltoihin sijoittautunutta yritystä M.S. Technologies LLC komission täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2017/2451 (13) myönnetyn luvan osalta.

(4)

Bayer CropScience AG, Saksa, Bayer CropScience N.V., Belgia ja Bayer CropScience LP, Yhdysvallat, pyysivät 1 päivänä elokuuta 2018 päivätyllä kirjeellä, että komissio siirtäisi kaikki kyseisten yritysten muuntogeenisten tuotteiden lupia ja käsiteltävänä olevia hakemuksia koskevat oikeudet ja velvollisuudet Yhdysvaltoihin sijoittautuneelle yritykselle BASF Agricultural Solutions Seed, US LLC.

(5)

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC vahvisti 19 päivänä lokakuuta 2018 päivätyllä kirjeellä suostumuksensa tähän siirtoon ja antoi Saksaan sijoittautuneelle yritykselle BASF SE luvan toimia edustajanaan EU:ssa.

(6)

M.S. Technologies LLC vahvisti 11 päivänä lokakuuta 2018 kirjallisesti hyväksyvänsä edustajan vaihtumisen.

(7)

Päätösten 2008/730/EY, 2008/837/EY, 2009/184/EY ja 2011/354/EU liitteissä on linkit yrityksen The American Oil Chemists' Society verkkosivuille, joilla havaitsemismenetelmää koskeva viiteaineisto on saatavilla – tämä viiteaineisto on linkitetty Bayeriin – ja sen vuoksi näitä linkkejä olisi muutettava vastaavasti.

(8)

Lupapäätöksiin ehdotetut muutokset ovat luonteeltaan puhtaasti hallinnollisia eivätkä edellytä kyseisten tuotteiden uutta arviointia. Sama koskee asianomaisten lupapäätösten osoitusta, jota myös olisi muutettava vastaavasti.

(9)

Pyydettyjen muutosten toteuttaminen edellyttää niiden päätösten muuttamista, joilla sallitaan sellaisten muuntogeenisten tuotteiden markkinoille saattaminen, joiden luvanhaltijat ovat Bayer CropScience AG ja Bayer CropScience N.V. Erityisesti seuraavat päätökset olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti: päätökset 2008/730/EY, 2008/837/EY, 2009/184/EY, 2011/354/EU, täytäntöönpanopäätökset 2012/81/EU, 2013/327/EU, (EU) 2015/690, (EU) 2015/697, (EU) 2015/699, (EU) 2016/1215, (EU) 2017/1208 ja (EU) 2017/2451.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Päätöksen 2008/730/EY muuttaminen

Muutetaan päätös 2008/730/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 6 artiklassa ilmaisu ”Bayer CropScience AG” ilmaisulla ”BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Yhdysvallat, jota edustaa BASF SE, Saksa”;

2)

Korvataan 8 artiklassa ilmaisu ”Bayer CropScience AG:lle, Alfred-Nobel-Straße 50, 40789 Monheim am Rhein” ilmaisulla ”BASF SE:lle, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen”;

3)

Korvataan liitteessä oleva a kohta seuraavasti:

”a)   Hakija ja luvanhaltija:

Nimi

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Osoite

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Amerikan yhdysvallat,

jota edustaa BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Saksa.”

4)

Korvataan liitteessä olevan d kohdan kolmas luetelmakohta seuraavasti:

”—

viiteaineisto: AOCS 0707-A ja 0707-B, saatavilla American Oil Chemists Societyn (AOCS) kautta osoitteessa http://www.aocs.org/crm”

2 artikla

Päätöksen 2008/837/EY muuttaminen

Muutetaan päätös 2008/837/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 6 artiklassa ilmaisu ”Bayer CropScience AG” ilmaisulla ”BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Yhdysvallat, jota edustaa BASF SE, Saksa”;

2)

Korvataan 8 artiklassa ilmaisu ”Bayer CropScience AG:lle, Alfred-Nobel-Straße 50, 40789 Monheim am Rhein” ilmaisulla ”BASF SE:lle, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen”;

3)

Korvataan liitteessä oleva a kohta seuraavasti:

”a)   Hakija ja luvanhaltija:

Nimi

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Osoite

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Amerikan yhdysvallat,

jota edustaa BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Saksa.”

4)

Korvataan liitteessä olevan d kohdan kolmas luetelmakohta seuraavasti:

”—

viiteaineisto: AOCS 0306-A ja AOCS 0306-E, saatavilla American Oil Chemists Societyn (AOCS) kautta osoitteessa: https://www.aocs.org/crm”

3 artikla

Päätöksen 2009/184/EY muuttaminen

Muutetaan päätös 2009/184/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 7 artiklassa ilmaisu ”Bayer CropScience AG” ilmaisulla ”BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Yhdysvallat, jota edustaa BASF SE, Saksa”;

2)

Korvataan 9 artiklassa ilmaisu ”Bayer CropScience AG:lle, Alfred-Nobel-Straße 50, 40789 Monheim am Rhein” ilmaisulla ”BASF SE:lle, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen”;

3)

Korvataan liitteessä oleva a kohta seuraavasti:

”a)   Hakija ja luvanhaltija:

Nimi

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Osoite

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Amerikan yhdysvallat,

jota edustaa BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Saksa.”

4)

Korvataan liitteessä olevan d kohdan kolmas luetelmakohta seuraavasti:

”—

viiteaineisto: AOCS 0208-A, saatavilla American Oil Chemists Societyn (AOCS) kautta osoitteessa https://www.aocs.org/crm”

4 artikla

Päätöksen 2011/354/EU muuttaminen

Muutetaan päätös 2011/354/EU seuraavasti:

1)

Korvataan 6 artiklassa ilmaisu ”Bayer CropScience AG” ilmaisulla ”BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Yhdysvallat, jota edustaa BASF SE, Saksa”;

2)

Korvataan 8 artiklassa ilmaisu ”Bayer CropScience AG:lle, Alfred-Nobel-Straße 50, 40789 Monheim am Rhein” ilmaisulla ”BASF SE:lle, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen”;

3)

Korvataan liitteessä oleva a kohta seuraavasti:

”a)   Hakija ja luvanhaltija:

Nimi

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Osoite

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Amerikan yhdysvallat,

jota edustaa BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Saksa.”

4)

Korvataan liitteessä olevan d kohdan kolmas luetelmakohta seuraavasti:

”—

viiteaineisto: AOCS 1108-A ja 0306-A, saatavilla American Oil Chemists Societyn (AOCS) kautta osoitteessa https://www.aocs.org/crm”

5 artikla

Täytäntöönpanopäätöksen 2012/81/EU muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanopäätös 2012/81/EU seuraavasti:

1)

Korvataan 6 artiklassa ilmaisu ”Bayer CropScience AG” ilmaisulla ”BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Yhdysvallat, jota edustaa BASF SE, Saksa”;

2)

Korvataan 8 artiklassa ilmaisu ”Bayer CropScience AG:lle, Alfred-Nobel-Straße 50, 40789 Monheim am Rhein” ilmaisulla ”BASF SE:lle, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen”;

3)

Korvataan liitteessä oleva a kohta seuraavasti:

”a)   Hakija ja luvanhaltija:

Nimi

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Osoite

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Amerikan yhdysvallat,

jota edustaa BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Saksa.”

6 artikla

Täytäntöönpanopäätöksen 2013/327/EU muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanopäätös 2013/327/EU seuraavasti:

1)

Korvataan 6 artiklassa ilmaisu ”Bayer CropScience AG” ilmaisulla ”BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Yhdysvallat, jota edustaa BASF SE, Saksa”.

2)

Korvataan 8 artiklassa ilmaisu ”Bayer CropScience AG:lle, Alfred-Nobel-Straße 50, 40789 Monheim am Rhein” ilmaisulla ”BASF SE:lle, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen”;

3)

Korvataan liitteessä oleva a kohta seuraavasti:

”a)   Hakija ja luvanhaltija:

Nimi

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Osoite

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Amerikan yhdysvallat,

jota edustaa BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Saksa.”

7 artikla

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/690 muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/690 seuraavasti:

1)

Korvataan 6 artiklassa ilmaisu ”Bayer CropScience AG” ilmaisulla ”BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Yhdysvallat, jota edustaa BASF SE, Saksa”;

2)

Korvataan 8 artiklassa ilmaisu ”Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Straße 50, D-40789 Monheim am Rhein” ilmaisulla ”BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen”;

3)

Korvataan liitteessä oleva a kohta seuraavasti:

”a)   Hakija ja luvanhaltija:

Nimi

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Osoite

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Amerikan yhdysvallat,

jota edustaa BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Saksa.”

8 artikla

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/697 muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/697 seuraavasti:

1)

Korvataan 6 artiklassa ilmaisu ”Bayer CropScience AG” ilmaisulla ”BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Yhdysvallat, jota edustaa BASF SE, Saksa”;

2)

Korvataan 8 artiklassa ilmaisu ”Bayer CropScience AG:lle, Alfred-Nobel-Straße 50, 40789 Monheim am Rhein” ilmaisulla ”BASF SE:lle, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen”;

3)

Korvataan liitteessä oleva a kohta seuraavasti:

”a)   Hakija ja luvanhaltija:

Nimi

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Osoite

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Amerikan yhdysvallat,

jota edustaa BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Saksa.”

9 artikla

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/699 muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/699 seuraavasti:

1)

Korvataan 6 artiklassa ilmaisu ”Bayer CropScience AG” ilmaisulla ”BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Yhdysvallat, jota edustaa BASF SE, Saksa”;

2)

Korvataan 8 artiklassa ilmaisu ”Bayer CropScience AG:lle, Alfred-Nobel-Straße 50, 40789 Monheim am Rhein” ilmaisulla ”BASF SE:lle, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen”;

3)

Korvataan liitteessä oleva a kohta seuraavasti:

”a)   Hakija ja luvanhaltija:

Nimi

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Osoite

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Amerikan yhdysvallat,

jota edustaa BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Saksa.”

10 artikla

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/1215 muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1215 seuraavasti:

1)

Korvataan 6 artiklassa ilmaisu ”Bayer CropScience AG” ilmaisulla ”BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Yhdysvallat, jota edustaa BASF SE, Saksa”;

2)

Korvataan 8 artiklassa ilmaisu ”Bayer CropScience AG:lle, Alfred-Nobel-Straße 50, 40789 Monheim am Rhein” ilmaisulla ”BASF SE:lle, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen”;

3)

Korvataan liitteessä oleva a kohta seuraavasti:

”a)   Hakija ja luvanhaltija:

Nimi

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Osoite

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Amerikan yhdysvallat,

jota edustaa BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Saksa.”

11 artikla

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/1208 muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/1208 seuraavasti:

1)

Korvataan 6 artikla seuraavasti:

”6 artikla

Luvanhaltija

Luvanhaltija on BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Yhdysvallat, jota edustaa BASF SE, Saksa.”

2)

Korvataan 8 artiklassa ilmaisu ”Bayer CropScience NV, J.E. Mommaertslaan 14, 1831, Diegem, Belgia” ilmaisulla ”BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Saksa”;

3)

Korvataan liitteessä oleva a kohta seuraavasti:

”a)   Luvanhaltija:

Nimi

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Osoite

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Amerikan yhdysvallat,

jota edustaa BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Saksa.”

12 artikla

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/2451 muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/2451 seuraavasti:

1)

Korvataan 7 artikla seuraavasti:

”7 artikla

Luvanhaltijat

Luvanhaltijat ovat seuraavat:

a)

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Yhdysvallat, jota edustaa BASF SE, Saksa,

sekä

b)

BASF SE, Saksa, joka edustaa yritystä M.S. Technologies, LLC, Yhdysvallat.”

2)

Korvataan 9 artiklassa ilmaisu ”Bayer CropScience NV, J.E. Mommaertslaan 14, 1831, Diegem, Belgia” ilmaisulla ”BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Saksa”;

3)

Korvataan liitteessä oleva a kohta seuraavasti:

”a)   Hakijat ja luvanhaltijat:

Nimi

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Osoite

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Amerikan yhdysvallat,

jota edustaa BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Saksa

sekä

Nimi

:

BASF SE Germany

Osoite

:

Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Saksa

yrityksen M.S. Technologies LLC, 103, Avenue D, West Point, Iowa 52656, Amerikan yhdysvallat, puolesta.”

13 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu seuraavalle yritykselle: BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Saksa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä heinäkuuta 2019.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1.

(2)  Komission päätös 2008/730/EY, tehty 8 päivänä syyskuuta 2008, muuntogeenistä soijaa A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (EUVL L 247, 16.9.2008, s. 50).

(3)  Komission päätös 2008/837/EY, tehty 29 päivänä lokakuuta 2008, muuntogeenistä LLCotton25-puuvillaa (ACS-GHØØ1–3) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (EUVL L 299, 8.11.2008, s. 36).

(4)  Komission päätös 2009/184/EY, tehty 10 päivänä maaliskuuta 2009, muuntogeenisen rapsin T45 (ACS-BNØØ8-2) kolmansissa maissa vuoteen 2005 jatkuneen myynnin takia kyseistä rapsia sisältävien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (EUVL L 68, 13.3.2009, s. 28).

(5)  Komission päätös 2011/354/EU, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2011, muuntogeenistä puuvillaa GHB614 (BCS-GHØØ2-5) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (EUVL L 160, 18.6.2011, s. 90).

(6)  Komission täytäntöönpanopäätös 2012/81/EU, annettu 10 päivänä helmikuuta 2012, muuntogeenistä soijaa A5547-127 (ACS-GMØØ6-4) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (EUVL L 40, 14.2.2012, s. 10).

(7)  Komission täytäntöönpanopäätös 2013/327/EU, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2013, muuntogeenistä rapsia Ms8, Rf3 ja/tai Ms8 × Rf3 sisältävien tai niistä koostuvien elintarvikkeiden tai kyseisistä muuntogeenisistä organismeista valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (EUVL L 175, 27.6.2013, s. 57).

(8)  Komission täytäntöönpanopäätös 2015/690/EU, annettu 24 päivänä huhtikuuta 2015, muuntogeenistä puuvillaa GHB614 × LLCotton25 (BCS-GHØØ2-5×ACS-GHØØ1-3) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (EUVL L 112, 30.4.2015, s. 35).

(9)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/697, annettu 24 päivänä huhtikuuta 2015, muuntogeenisen maissin T25 (ACS-ZMØØ3-2) markkinoille saattamisen sallimisesta ja olemassa olevien maissi T25 (ACS-ZMØØ3-2) -tuotteiden luvan uusimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (EUVL L 112, 30.4.2015, s. 66).

(10)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/699, annettu 24 päivänä huhtikuuta 2015, muuntogeenistä puuvillaa T304-40 (BCS-GHØØ4-7) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (EUVL L 112, 30.4.2015, s. 77).

(11)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1215, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2016, muuntogeenistä soijaa FG72 (MST-FGØ72-2) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (EUVL L 199, 26.7.2016, s. 16).

(12)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/1208, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2017, muuntogeenistä puuvillaa GHB119 (BCS-GHØØ5-8) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (EUVL L 173, 6.7.2017, s. 23).

(13)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/2451, annettu 21 päivänä joulukuuta 2017, muuntogeenistä soijaa FG72 × A5547-127 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (EUVL L 346, 28.12.2017, s. 20).


12.7.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 187/50


KOMISSION PÄÄTÖS (EU) 2019/1196,

annettu 11 päivänä heinäkuuta 2019,

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisesta Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virastosta (Eurojust) annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2018/1727

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyn pöytäkirjan N:o 21 ja erityisesti sen 4 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta, jäljempänä ’Yhdistynyt kuningaskunta’, ilmoitti neuvoston puheenjohtajalle 14 päivänä maaliskuuta 2019 päivätyllä kirjeellä aikomuksestaan osallistua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2018/1727 (1).

(2)

Koska Yhdistyneen kuningaskunnan osallistumiselle asetukseen (EU) 2018/1727 ei ole asetettu erityisiä edellytyksiä, siirtymätoimenpiteitä ei tarvita.

(3)

Tämän vuoksi olisi vahvistettava Yhdistyneen kuningaskunnan osallistuminen asetukseen (EU) 2018/1727.

(4)

Asetus (EU) 2018/1727 tuli voimaan 11 päivänä joulukuuta 2018, ja sitä sovelletaan 12 päivästä joulukuuta 2019.

(5)

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 29 päivänä maaliskuuta 2017 aikomuksestaan erota unionista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEU-sopimus’, 50 artiklan mukaisesti. Perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sinä päivänä, jona erosopimus tulee voimaan, tai, jollei sopimusta ole, kahden vuoden kuluttua edellä tarkoitetusta ilmoituksesta, ellei Eurooppa-neuvosto yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa päätä yksimielisesti pidentää tätä määräaikaa.

(6)

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskevasta sopimuksesta (2), jäljempänä ’erosopimus’, sovittiin unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen välillä marraskuussa 2019, mutta sen voimaantuloa varten tarvittavia sisäisiä menettelyjä ei ole vielä saatu päätökseen. Erosopimuksen neljännessä osassa määrätään siirtymäkaudesta, joka alkaa sopimuksen voimaantulopäivästä. Siirtymäkauden aikana unionin lainsäädäntöä sovelletaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa erosopimuksen mukaisesti.

(7)

SEU-sopimuksen 50 artiklan 3 kohdan mukaista määräaikaa jatkettiin 22 päivänä maaliskuuta 2019 Eurooppa-neuvoston päätöksellä (EU) 2019/476 (3) yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa 22 päivään toukokuuta 2019 saakka sillä edellytyksellä, että Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin alahuone hyväksyisi erosopimuksen viimeistään 29 päivänä maaliskuuta 2019, tai jos alahuone ei hyväksyisi erosopimusta viimeistään 29 päivänä maaliskuuta 2019, määräaikaa pidennettäisiin 12 päivään huhtikuuta 2019 asti. Parlamentin alahuone ei hyväksynyt erosopimusta 29 päivään maaliskuuta 2019 mennessä. SEU-sopimuksen 50 artiklan 3 kohdan mukaista määräaikaa pidennettiin 11 päivänä huhtikuuta 2019 Eurooppa-neuvoston päätöksellä (EU) 2019/584 (4) yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa vielä 31 päivään lokakuuta 2019 saakka. Määräaikaa voidaan Yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä pidentää edelleen yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehtävällä Eurooppa-neuvoston yksimielisellä päätöksellä. Lisäksi Yhdistynyt kuningaskunta voi milloin tahansa peruuttaa ilmoituksensa erota unionista.

(8)

Asetusta (EU) 2018/1727 sovelletaan sen vuoksi Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa ainoastaan siinä tapauksessa, että Yhdistynyt kuningaskunta on jäsenvaltio 12 päivänä joulukuuta 2019 tai erosopimus on tullut voimaan viimeistään kyseisenä päivänä.

(9)

Pöytäkirjassa N:o 21 olevan 4 artiklan nojalla tämän päätöksen olisi tultava voimaan kiireellisesti seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Vahvistetaan Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistuminen asetukseen (EU) 2018/1727.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 11 päivänä heinäkuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1727, annettu 14 päivänä marraskuuta 2018, Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virastosta (Eurojust) ja neuvoston päätöksen 2002/187/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 138).

(2)  EUVL C 144I, 25.4.2019, s. 1.

(3)  Eurooppa-neuvoston päätös (EU) 2019/476, tehty yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2019, SEU 50 artiklan 3 kohdan mukaisen määräajan pidentämisestä (EUVL L 80 I, 22.3.2019, s. 1).

(4)  Eurooppa-neuvoston päätös (EU) 2019/584, tehty yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2019, SEU 50 artiklan 3 kohdan mukaisen määräajan pidentämisestä (EUVL L 101, 11.4.2019, s. 1).


Oikaisuja

12.7.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 187/52


Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 537/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevista erityisvaatimuksista ja komission päätöksen 2005/909/EY kumoamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 158, 27. toukokuuta 2014 )

Sivulla 96, 16 artiklan 3 kohdan a alakohdassa:

on:

”a)

tarkastettavalla yhteisöllä on vapaus pyytää ketä tahansa lakisääteistä tilintarkastajaa tai mitä tahansa tilintarkastusyhteisöä tekemään lakisääteisiä tilintarkastuspalveluja koskeva tarjous sillä ehdolla, että 17 artiklan 3 kohtaa noudatetaan ja että tarjouskilpailussa ei millään tavoin suljeta ulkopuolelle tilintarkastusyhteisöjä, jotka ovat saaneet alle 15 prosenttia tilintarkastuspalkkioidensa kokonaismäärästä yleisen edun kannalta merkittäviltä yhteisöiltä kyseisessä jäsenvaltiossa edellisen kalenterivuoden aikana;”

pitää olla:

”a)

tarkastettavalla yhteisöllä on vapaus pyytää ketä tahansa lakisääteistä tilintarkastajaa tai mitä tahansa tilintarkastusyhteisöä tekemään lakisääteisiä tilintarkastuspalveluja koskeva tarjous sillä ehdolla, että 17 artiklan 3 kohtaa noudatetaan ja että tarjouskilpailussa ei millään tavoin suljeta ulkopuolelle tilintarkastusyhteisöjä, jotka ovat saaneet alle 15 prosenttia yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen kyseisessä jäsenvaltiossa edellisen kalenterivuoden aikana maksamien tilintarkastuspalkkioiden kokonaismäärästä;”.

12.7.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 187/52


Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 537/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevista erityisvaatimuksista ja komission päätöksen 2005/909/EY kumoamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 158, 27. toukokuuta 2014 )

Sivulla 80, johdanto-osan 18 kappaleen viidennessä virkkeessä:

on:

”Tarkastettavan yhteisön ei pitäisi tällaisessa valintamenettelyssä estää lakisääteisiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä esittämästä tarjouksia tilintarkastustoimeksiannoksi.”

pitää olla:

”Tarkastettavan yhteisön ei pitäisi tällaisessa valintamenettelyssä estää lakisääteisiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä, joilla on pieni markkinaosuus, esittämästä tarjouksia tilintarkastustoimeksiannoksi.”