ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 167

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

62. vuosikerta
24. kesäkuu 2019


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1025, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2019, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suuren muutoksen hyväksymisestä Pruneaux d'Agen / Pruneaux d'Agen mi-cuits (SMM)

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1026, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2019, teknisistä järjestelyistä sähköisten järjestelmien kehittämiseksi, ylläpitämiseksi ja käyttämiseksi sekä tällaisten tietojen tallentamiseksi unionin tullikoodeksin mukaisesti

3

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1027, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2019, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymisestä (Tiroler Speck (SMM))

18

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2019/1028, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2019, kansainvälisen oliivineuvoston jäsenneuvostossa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta, joka koskee oliiviöljyihin ja oliivin puristemassaöljyihin sovellettavia kauppastandardeja

24

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2019/1029, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2019, Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) asiaankuuluvissa komiteoissa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta siltä osin kuin on kyse ehdotuksista muutoksiksi UNECE:n sääntöihin nro 14, 17, 24, 30, 44, 51, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139, 140 ja 145, ehdotuksista muutoksiksi maailmanlaajuisiin teknisiin sääntöihin (GTR) nro 15 ja 19, ehdotuksesta muutokseksi keskinäiseen päätöslauselmaan M.R.2, ehdotuksesta yhdeksi uudeksi UNECE:n säännöksi ja ehdotuksista muutoksiksi GTR-sääntöjen laatimista koskeviin lupiin

27

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/1030, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2019, indoksakarbin käyttöä valmisteryhmään 18 kuuluvissa biosidivalmisteissa koskevan hyväksynnän voimassaolon päättymispäivän lykkäämisestä ( 1 )

32

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/1031, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2019, eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa annetun täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteen muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 4883)  ( 1 )

34

 

 

SUUNTAVIIVAT

 

*

Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2019/1032, annettu 10 päivänä toukokuuta 2019, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta annettujen suuntaviivojen (EU) 2015/510 muuttamisesta (EKP/2019/11)

64

 

*

Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2019/1033, annettu 10 päivänä toukokuuta 2019, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanossa sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta annettujen suuntaviivojen (EU) 2016/65 muuttamisesta (EKP/2019/12)

75

 

*

Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2019/1034, annettu 10 päivänä toukokuuta 2019, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annettujen suuntaviivojen EKP/2014/31 muuttamisesta (EKP/2019/13)

79

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

*

Euroopan unionin ja Japanin välisellä talouskumppanuussopimuksella perustetun sekakomitean päätös N:o 1/2019, annettu 10 päivänä huhtikuuta 2019 [2019/1035]

81

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

24.6.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 167/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/1025,

annettu 18 päivänä kesäkuuta 2019,

erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suuren muutoksen hyväksymisestä ”Pruneaux d'Agen” / ”Pruneaux d'Agen mi-cuits” (SMM)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti tutkinut Ranskan esittämän pyynnön, joka koski komission asetuksen (EY) N:o 2066/2002 (2) nojalla rekisteröidyn suojatun maantieteellisen merkinnän ”Pruneaux d'Agen” / ”Pruneaux d'Agen mi-cuits” eritelmän muutoksen hyväksymistä. Tähän muutokseen sisältyy muutos, joka koskee nimityksen ”Pruneaux d'Agen” / ”Pruneaux d'Agen mi-cuits” muuttamista muotoon ”Pruneaux d'Agen”.

(2)

Koska kyseessä ei ole asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan mukainen vähäinen muutos, komissio julkaisi muutospyynnön kyseisen asetuksen 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti Euroopan unionin virallisessa lehdessä (3).

(3)

Komissiolle ei ole toimitettu asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan mukaisia vastaväitteitä, minkä vuoksi eritelmän muutos olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään nimitystä ”Pruneaux d'Agen” / ”Pruneaux d'Agen mi-cuits” (SMM) koskevan eritelmän muutos, joka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä kesäkuuta 2019.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Phil HOGAN

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 2066/2002, annettu 21 päivänä marraskuuta 2002, tiettyjen nimitysten kirjaamisesta maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2081/92 säädettyyn ”Suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin” annetun asetuksen (EY) N:o 2400/96 liitteen täydentämisestä (Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso, Pruneaux d'Agen – Pruneaux d'Agen mi-cuits, Carciofo romanesco del Lazio, Aktinidio Pierias, Milo Kastorias, Welsh Beef) (EYVL L 318, 22.11.2002, s. 4).

(3)  EUVL C 36, 29.1.2019, s. 5.


24.6.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 167/3


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/1026,

annettu 21 päivänä kesäkuuta 2019,

teknisistä järjestelyistä sähköisten järjestelmien kehittämiseksi, ylläpitämiseksi ja käyttämiseksi sekä tällaisten tietojen tallentamiseksi unionin tullikoodeksin mukaisesti

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon unionin tullikoodeksista 9 päivänä lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 17 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 952/2013, jäljempänä ’koodeksi’, 6 artiklan 1 kohdassa edellytetään, että kaikki tulliviranomaisten välinen sekä talouden toimijoiden ja tulliviranomaisten välinen tietojenvaihto, kuten ilmoitukset, hakemukset tai päätökset, sekä tällaisen tiedon tallentaminen on tehtävä, siten kuin tullilainsäädännössä on edellytetty, sähköisiä tietojenkäsittelymenetelmiä käyttäen.

(2)

Komission täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2016/578 (2) vahvistetaan työohjelma sellaisten koodeksin soveltamiseksi tarvittavien sähköisten järjestelmien täytäntöönpanoa varten, jotka on tarkoitus kehittää mainitun päätöksen liitteessä olevassa II jaksossa luetelluissa hankkeissa.

(3)

Sähköisten järjestelmien toimintaa koskevia merkittäviä teknisiä järjestelyjä olisi eriteltävä, kuten sähköisten järjestelmien kehittämistä, testaamista, käyttöönottoa ja ylläpitoa sekä näihin sähköisiin järjestelmiin tehtäviä muutoksia koskevia järjestelyjä. Lisäksi olisi eriteltävä järjestelyjä, jotka liittyvät tietosuojaan, tietojen päivittämiseen, tiedonkäsittelyn rajoituksiin sekä järjestelmien omistukseen ja turvallisuuteen.

(4)

Unionin, jäsenvaltioiden ja talouden toimijoiden oikeuksien ja etujen suojaamiseksi on tärkeää vahvistaa menettelysäännöt ja tarjota vaihtoehtoisia ratkaisuja sellaisia tilanteita varten, joissa sähköiset järjestelmät ovat tilapäisesti poissa käytöstä.

(5)

Täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2016/578 tarkoitetussa UTK:n tullipäätöshankkeessa kehitettävän tullipäätösjärjestelmän tavoitteena on yhdenmukaistaa ainoastaan sähköisiä tietojenkäsittelymenetelmiä käyttäen tapahtuvia tullipäätösten hakua, päätöksentekoa ja päätösten hallintaa koskevia prosesseja koko unionissa. Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa säännöt kyseisen sähköisen järjestelmän hallinnasta. Järjestelmän kattavuus olisi määritettävä kyseistä järjestelmää käyttäen haettavien, tehtävien ja hallinnoitavien tullipäätösten osalta. Yksityiskohtaiset säännöt olisi vahvistettava järjestelmän yhteisille osille (EU:n kaupan alan toimijoiden portaali, tullipäätösten hallinnan keskitetty järjestelmä ja asiakasviitetietojärjestelmä) ja kansallisille osille (kansallinen kaupan alan toimijoiden portaali ja kansallinen tullipäätösten hallintajärjestelmä) täsmentämällä niiden tehtävät ja niiden yhteenliitettävyys.

(6)

Lisäksi on vahvistettava säännöt sellaisia lupia ja valtuutuksia koskevista tiedoista, jotka on jo tallennettu olemassa oleviin sähköisiin järjestelmiin, kuten säännöllisen alusliikenteen järjestelmään, ja kansallisiin järjestelmiin ja jotka on siirrettävä tullipäätösjärjestelmään.

(7)

Täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2016/578 tarkoitetussa kaupan alan toimijoiden suoraa pääsyä Euroopan tietojärjestelmiin (yhtenäinen käyttäjähallinnan ja digitaalisen allekirjoituksen järjestelmä) koskevassa hankkeessa kehitettävällä yhtenäistä käyttäjähallinnan ja digitaalisen allekirjoituksen järjestelmällä hallinnoidaan talouden toimijoiden ja muiden käyttäjien todentamista ja pääsyoikeuden tarkistamisprosessia. Yksityiskohtaiset säännöt olisi vahvistettava järjestelmän kattavuudesta ja ominaisuuksista määrittelemällä järjestelmän eri osat (yhteiset ja kansalliset osat) sekä niiden tehtävät ja yhteenliitettävyys. Digitaalista allekirjoitusta koskeva toiminto ei kuitenkaan vielä ole käytettävissä yhtenäisessä käyttäjähallinnan ja digitaalisen allekirjoituksen järjestelmässä. Sen vuoksi tässä asetuksessa ei voida säätää yksityiskohtaisia sääntöjä kyseisestä toiminnosta.

(8)

Euroopan sitovien tariffitietojen järjestelmän, jäljempänä ’EBTI’, sellaisena kuin se on päivitetty UTK:n sitovaa tariffitietoa, jäljempänä ’STT’, koskevalla täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2016/578 tarkoitetulla hankkeella, tavoitteena on yhtenäistää STT-päätösten hakemisessa, tekemisessä ja hallinnoinnissa sovellettavia menettelyjä koodeksin vaatimuksiin ainoastaan sähköisiä tietojenkäsittelymenetelmiä käyttäen. Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa säännöt kyseisen järjestelmän hallinnoinnista. Yksityiskohtaiset säännöt olisi vahvistettava järjestelmän yhteisille osille (EU:n kaupan alan toimijoiden portaali, keskitetty EBTI-järjestelmä ja STT:n käytön valvonta) ja kansallisille osille (kansallinen kaupan alan toimijoiden portaali ja kansallinen STT-järjestelmä) täsmentämällä niiden tehtävät ja yhteenliitettävyys. Lisäksi hankkeen tarkoituksena on helpottaa STT:n pakollisen käytön seurantaa sekä STT:n jatketun käytön seurantaa ja hallinnointia.

(9)

Talouden toimijoiden rekisteröinti- ja tunnistejärjestelmällä, jäljempänä ’EORI’, sellaisena kuin se on päivitetty UTK:n talouden toimijoiden rekisteröinti- ja tunnistejärjestelmää, jäljempänä ’EORI 2’, koskevalla täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2016/578 tarkoitetulla hankkeella, pyritään päivittämään nykyinen Euroopan laajuinen EORI-järjestelmä, joka mahdollistaa unionin talouden toimijoiden ja kolmansien maiden talouden toimijoiden ja muiden henkilöiden rekisteröinnin ja tunnistamisen unionin tullilainsäädännön soveltamiseksi. Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa järjestelmää koskevat säännöt täsmentämällä EORI-järjestelmän osat (keskitetty EORI-järjestelmä ja kansalliset EORI-järjestelmät) ja käyttö.

(10)

Valtuutettuja talouden toimijoita, jäljempänä ’AEO’, koskevan järjestelmän, sellaisena kuin se on päivitetty UTK:n valtuutettuja talouden toimijoita (AEO) koskevalla täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2016/578 tarkoitetulla hankkeella, tarkoituksena on parantaa AEO-hakemuksiin ja -valtuutuksiin ja niiden hallinnointiin liittyviä toimintaprosesseja. Järjestelmän tarkoituksena on myös panna täytäntöön AEO-hakemuksissa ja -päätöksissä käytettävä sähköinen lomake ja tarjota talouden toimijoille koko EU:n kattava yhdenmukaistettu rajapinta (e-AEO Direct Trader Access) AEO-hakemusten sähköistä toimittamista ja AEO-päätösten sähköistä vastaanottamista varten. Järjestelmän yhteisille osille olisi vahvistettava yksityiskohtaiset säännöt.

(11)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2017/2089 (3) säädetään teknisistä järjestelyistä sähköisten järjestelmien kehittämiseksi, ylläpitämiseksi ja käyttämiseksi sekä tällaisten tietojen tallentamiseksi koodeksin mukaisesti. Mainittu asetus kattaa tällä hetkellä tullipäätökset sekä yhtenäistä käyttäjähallintaa ja digitaalista allekirjoitusta koskevat järjestelmät, jotka ovat olleet toiminnassa lokakuusta 2017 alkaen. Kolme muuta järjestelmää (EBTI, EORI ja AEO) ovat pian toiminnassa, minkä vuoksi olisi eriteltävä myös niitä koskevat tekniset järjestelyt. Täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2089 olisi kumottava ja korvattava selkeyden vuoksi ja koska siihen olisi tehtävä useita muutoksia.

(12)

Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita, erityisesti oikeutta henkilötietojen suojaan. Kun henkilötietoja on käsiteltävä sähköisissä järjestelmissä unionin tullilainsäädännön soveltamiseksi, nämä tiedot on käsiteltävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2016/679 (4) ja (EU) 2018/1725 (5) mukaisesti. Talouden toimijoiden ja muiden henkilöiden sähköisten järjestelmien avulla käsiteltävissä henkilötiedoissa saa olla ainoastaan komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 (6) liitteessä A olevan I osaston 1 luvussa olevassa ryhmässä 3 (Osapuolet), liitteessä A olevan I osaston 2 luvussa olevassa ryhmässä 3 (Osapuolet) ja liitteessä 12–01 määriteltyä tietosisältöä.

(13)

Tässä täytäntöönpanoasetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan seuraaviin sähköisiin järjestelmiin, sellaisina kuin ne on kehitetty tai päivitetty seuraavissa täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/578 liitteessä tarkoitetuissa hankkeissa:

a)

tullipäätösjärjestelmä, jäljempänä ’TPJ’, sellaisena kuin se on kehitetty UTK:n tullipäätöshankkeessa;

b)

yhtenäinen käyttäjähallinnan ja digitaalisen allekirjoituksen järjestelmä, jäljempänä ’YKH&DA-järjestelmä’, sellaisena kuin se on kehitetty kaupan alan toimijoiden suoraa pääsyä Euroopan tietojärjestelmiin (yhtenäinen käyttäjähallinnan ja digitaalisen allekirjoituksen järjestelmä) koskevassa hankkeessa;

c)

Euroopan sitovien tariffitietojen järjestelmä, jäljempänä ’EBTI’, sellaisena kuin se on päivitetty UTK:n sitovaa tariffitietoa, jäljempänä ’STT’, koskevassa hankkeessa;

d)

talouden toimijoiden rekisteröinti- ja tunnistejärjestelmä, jäljempänä ’EORI’, sellaisena kuin se on päivitetty koodeksin vaatimusten mukaisesti EORI2-hankkeessa;

e)

valtuutettuja talouden toimijoita koskeva järjestelmä, jäljempänä ’AEO’, sellaisena kuin se on päivitetty koodeksin vaatimusten mukaisesti valtuutettuja talouden toimijoita (AEO) koskevassa hankkeessa.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1.

’yhteisellä osalla’ unionin tasolla kehitettävää sähköisten järjestelmien osaa, joka on kaikkien jäsenvaltioiden käytettävissä;

2.

’kansallisella osalla’ kansallisella tasolla kehitettävää sähköisten järjestelmien osaa, joka on käytettävissä osan toteuttaneessa jäsenvaltiossa.

3 artikla

Sähköisten järjestelmien yhteyspisteet

Komissio ja jäsenvaltiot nimeävät tietojenvaihtoa varten yhteyspisteet kullekin sähköiselle järjestelmälle kyseisten järjestelmien koordinoidun kehittämisen, toiminnan ja ylläpidon varmistamiseksi.

Ne ilmoittavat toisilleen näiden yhteyspisteiden yhteystiedot ja viipymättä niiden mahdolliset muutokset.

II LUKU

TULLIPÄÄTÖSJÄRJESTELMÄ

4 artikla

TPJ:n tarkoitus ja rakenne

1.   TPJ:llä mahdollistetaan komission, jäsenvaltioiden, talouden toimijoiden ja muiden henkilöiden välinen tiedonvälitys 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen hakemusten ja päätösten tekemiseksi ja käsittelemiseksi sekä lupiin ja valtuutuksiin liittyvien päätösten hallinnoimiseksi eli niiden muuttamiseksi, kumoamiseksi, peruuttamiseksi ja keskeyttämiseksi.

2.   TPJ:ssä on seuraavat yhteiset osat:

a)

EU:n kaupan alan toimijoiden portaali;

b)

tullipäätösten hallinnan keskitetty järjestelmä, jäljempänä ’keskitetty TPHJ’;

c)

asiakasviitetietojärjestelmä.

3.   Jäsenvaltiot voivat toteuttaa seuraavat kansalliset osat:

a)

kansallinen kaupan alan toimijoiden portaali;

b)

kansallinen tullipäätösten hallintajärjestelmä, jäljempänä ’kansallinen TPHJ’.

5 artikla

TPJ:n käyttö

1.   TPJ:tä käytetään seuraavia lupia ja valtuutuksia koskevien hakemusten tekemiseen ja käsittelemiseen sekä hakemuksiin, lupiin ja valtuutuksiin liittyvien päätösten hallinnointiin:

a)

koodeksin 73 artiklassa tarkoitettu tavaroiden tullausarvoon sisältyvien määrien määrittämisen yksinkertaistamista koskeva lupa;

b)

koodeksin 95 artiklassa tarkoitettu yleisvakuuden käyttöä koskeva lupa, myös yleisvakuuden mahdollinen alennus tai vapautus;

c)

koodeksin 110 artiklassa tarkoitettu tullin maksamisen lykkäämistä koskeva lupa, jos lupaa ei myönnetä yksittäiselle toimelle;

d)

koodeksin 148 artiklassa tarkoitettu väliaikaiseen varastointiin tarkoitettujen varastotilojen pitoa koskeva lupa;

e)

delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 120 artiklassa tarkoitettu säännöllisen alusliikenteen aloittamista koskeva lupa;

f)

delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 128 artiklassa tarkoitettu valtuutetun antajan asemaa koskeva valtuutus;

g)

koodeksin 166 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu yksinkertaistetun ilmoituksen säännöllistä käyttöä koskeva lupa;

h)

koodeksin 179 artiklassa tarkoitettu keskitettyä tulliselvitystä koskeva lupa;

i)

koodeksin 182 artiklassa tarkoitettu lupa antaa tulli-ilmoitus ilmoittajan kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä, myös vientimenettelyä varten;

j)

koodeksin 185 artiklassa tarkoitettu oma-aloitteista määräämistä koskeva lupa;

k)

delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 155 artiklassa tarkoitettu valtuutetun banaanien punnitsijan asemaa koskeva valtuutus;

l)

koodeksin 211 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu sisäisen jalostusmenettelyn käyttöä koskeva lupa;

m)

koodeksin 211 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu ulkoisen jalostusmenettelyn käyttöä koskeva lupa;

n)

koodeksin 211 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu tietyn käyttötarkoituksen menettelyn käyttöä koskeva lupa;

o)

koodeksin 211 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu väliaikaisen maahantuonnin menettelyn käyttöä koskeva lupa;

p)

koodeksin 211 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu varastotilojen pitoa tavaroiden tullivarastointia varten koskeva lupa;

q)

koodeksin 230 artiklassa tarkoitettu TIR-toimenpiteen valtuutetun vastaanottajan asemaa koskeva valtuutus;

r)

koodeksin 233 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettu unionin passitusmenettelyn valtuutetun lähettäjän asemaa koskeva valtuutus;

s)

koodeksin 233 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu unionin passitusmenettelyn valtuutetun vastaanottajan asemaa koskeva valtuutus;

t)

koodeksin 233 artiklan 4 kohdan c alakohdassa tarkoitettu erityisten sinettien käyttöä koskeva lupa;

u)

koodeksin 233 artiklan 4 kohdan d alakohdassa tarkoitettu lupa käyttää passitusilmoitusta, jossa toimitettavia tietoja vaaditaan vähemmän;

v)

koodeksin 233 artiklan 4 kohdan e alakohdassa tarkoitettu lupa käyttää sähköistä kuljetusasiakirjaa tulli-ilmoituksena.

2.   TPJ:n yhteisiä osia käytetään 1 kohdassa tarkoitettujen hakemusten, lupien ja valtuutusten käsittelyyn sekä kyseisiin hakemuksiin, lupiin ja valtuutuksiin liittyvien päätösten hallinnointiin, kun näillä luvilla, valtuutuksilla tai päätöksillä voi olla vaikutusta useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa.

3.   Jäsenvaltio voi päättää, että TPJ:n yhteisiä osia saa käyttää 1 kohdassa tarkoitettujen hakemusten, lupien ja valtuutusten käsittelyyn sekä kyseisiin hakemuksiin lupiin ja valtuutuksiin liittyvien päätösten hallinnointiin, kun näillä luvilla, valtuutuksilla tai päätöksillä vaikutusta vain kyseisessä jäsenvaltiossa.

4.   TPJ:tä saa käyttää ainoastaan 1 kohdassa tarkoitettujen hakemusten, lupien, valtuutusten tai päätösten käsittelyyn.

6 artikla

Tunnistus ja pääsy TPJ:hin

1.   TPJ:n yhteisiin osiin pääsyä varten suoritettava talouden toimijoiden ja muiden henkilöiden todentaminen ja pääsyoikeuden tarkistaminen tapahtuvat käyttäen 14 artiklassa tarkoitettua yhtenäistä käyttäjähallinnan ja digitaalisen allekirjoituksen järjestelmää, jäljempänä ’YKH&DA-järjestelmä’.

Jotta tulliedustajat voidaan todentaa ja jotta he voivat saada pääsyoikeuden TPJ:n yhteisiin osiin, heidän valtuutuksensa toimia tässä ominaisuudessa on kirjattava YKH&DA-järjestelmään tai jäsenvaltion 18 artiklan nojalla käyttöön ottamaan identiteetin- ja pääsynhallintajärjestelmään.

2.   TPJ:n yhteisiin osiin pääsyä varten suoritettava jäsenvaltioiden virkamiesten todentaminen ja pääsyoikeuden tarkistaminen tapahtuvat käyttäen komission tarjoamia verkkopalveluja.

3.   TPJ:n yhteisiin osiin pääsyä varten suoritettava komission henkilöstön todentaminen ja pääsyoikeuden tarkistaminen tapahtuvat käyttäen YKH&DA-järjestelmää tai komission tarjoamia verkkopalveluja.

7 artikla

EU:n kaupan alan toimijoiden portaali

1.   EU:n kaupan alan toimijoiden portaali on TPJ:n aloituspiste talouden toimijoille ja muille henkilöille.

2.   EU:n kaupan alan toimijoiden portaali on yhteentoimiva keskitetyn TPHJ:n ja jäsenvaltioiden mahdollisesti toteuttamien kansallisten TPHJ:iden kanssa.

3.   EU:n kaupan alan toimijoiden portaalia käytetään 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen hakemusten, lupien ja valtuutusten käsittelyyn sekä kyseisiin hakemuksiin, lupiin ja valtuutuksiin liittyvien päätösten hallinnointiin, kun näillä luvilla, valtuutuksilla tai päätöksillä voi olla vaikutusta useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa.

4.   Jäsenvaltio voi päättää, että EU:n kaupan alan toimijoiden portaalia saa käyttää 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen hakemusten, lupien ja valtuutusten käsittelyyn sekä kyseisiin hakemuksiin lupiin ja valtuutuksiin liittyvien päätösten hallinnointiin, kun näillä luvilla, valtuutuksilla tai päätöksillä on vaikutusta vain kyseisessä jäsenvaltiossa.

Kun jäsenvaltio päättää käyttää EU:n kaupan alan toimijoiden portaalia sellaisten lupien, valtuutuksien tai päätösten käsittelyyn, joilla on vaikutusta vain kyseisessä jäsenvaltiossa, sen on ilmoitettava tästä komissiolle.

8 artikla

Keskitetty TPHJ

1.   Tulliviranomaiset käyttävät keskitettyä TPHJ:tä 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen hakemusten, lupien ja valtuutusten käsittelyyn sekä kyseisiin hakemuksiin, lupiin ja valtuutuksiin liittyvien päätösten hallinnointiin varmentaakseen hakemuksen hyväksymistä ja päätöksen tekemistä koskevien edellytysten täyttymisen.

2.   Keskitetty TPHJ on yhteentoimiva EU:n kaupan alan toimijoiden portaalin, asiakasviitetietojärjestelmän ja jäsenvaltioiden mahdollisesti toteuttamien kansallisten TPHJ:iden kanssa.

9 artikla

TPJ:tä käyttävien tulliviranomaisten välinen konsultaatio

Jäsenvaltion tulliviranomaisen on käytettävä keskitettyä TPHJ:tä, kun sen on konsultoitava toisen jäsenvaltion tulliviranomaista ennen päätöksen tekemistä 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista hakemuksista, luvista tai valtuutuksista.

10 artikla

Asiakasviitetietojärjestelmä

Asiakasviitetietojärjestelmää käytetään 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja lupia ja valtuutuksia koskevien tietojen sekä kyseisiin lupiin ja valtuutuksiin liittyvien päätösten keskitettyyn tallentamiseen, ja sen on oltava sellainen, että tutustuminen kyseisiin lupiin ja valtuutuksiin sekä niiden kopioiminen ja vahvistaminen muita koodeksin 16 artiklaa varten perustettuja sähköisiä järjestelmiä käyttäen on mahdollista.

11 artikla

Kansallinen kaupan alan toimijoiden portaali

1.   Jos kansallinen kaupan alan toimijoiden portaali on toteutettu, se on TPJ:n toinen aloituspiste talouden toimijoille ja muille henkilöille.

2.   Talouden toimijat ja muut henkilöt voivat halutessaan käyttää mahdollista kansallista kaupan alan toimijoiden portaalia tai EU:n kaupan alan toimijoiden portaalia 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen hakemusten, lupien ja valtuutusten käsittelyyn sekä näihin hakemuksiin, lupiin ja valtuutuksiin liittyvien päätösten hallinnointiin, jos kyseisillä luvilla, valtuutuksilla tai päätöksillä voi olla vaikutusta useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa.

3.   Kansallisen kaupan alan toimijoiden portaalin on oltava yhteentoimiva mahdollisten kansallisten TPHJ:iden kanssa.

4.   Jos jäsenvaltio toteuttaa kansallisen kaupan alan toimijoiden portaalin, sen on ilmoitettava tästä komissiolle.

12 artikla

Kansallinen TPHJ

1.   Jäsenvaltion tulliviranomainen käyttää kyseisessä jäsenvaltiossa mahdollisesti toteutettua kansallista TPHJ:tä 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen hakemusten, lupien ja valtuutusten käsittelyyn sekä kyseisiin hakemuksiin, lupiin ja valtuutuksiin liittyvien päätösten hallinnointiin varmentaakseen hakemuksen hyväksymistä ja päätöksen tekemistä koskevien edellytysten täyttymisen.

2.   Kansallisen TPHJ:n on oltava yhteentoimiva keskitetyn TPHJ:n kanssa 9 artiklassa tarkoitetussa tulliviranomaisten välisessä konsultaatiossa.

13 artikla

Lupia ja valtuutuksia koskevien tietojen siirtäminen TPJ:hin

1.   Sellaisia 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja lupia ja valtuutuksia koskevat tiedot, jotka on annettu 1 päivänä toukokuuta 2016 tai sen jälkeen tai myönnetty komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 (7) 346 artiklan mukaisesti ja joilla voi olla vaikutusta useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa, on siirrettävä ja tallennettava TPJ:hin, jos kyseiset luvat ja valtuutukset ovat voimassa siirtämispäivänä. Siirron on tapahduttava viimeistään 1 päivänä toukokuuta 2019.

Jäsenvaltio voi päättää soveltaa ensimmäistä alakohtaa myös sellaisiin 5 artiklan 1 kohdan tarkoitettuihin lupiin ja valtuutuksiin, joilla on vaikutusta ainoastaan kyseisessä jäsenvaltiossa.

2.   Tulliviranomaisten on varmistettava, että 1 kohdan mukaisesti siirrettävät tiedot täyttävät delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liitteessä A ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 liitteessä A säädetyt tietovaatimukset. Ne voivat tätä varten pyytää tarvittavia tietoja luvan tai valtuutuksen haltijalta.

III LUKU

YHTENÄINEN KÄYTTÄJÄHALLINNAN JA DIGITAALISEN ALLEKIRJOITUKSEN JÄRJESTELMÄ

14 artikla

YKH&DA-järjestelmän tarkoitus ja rakenne

1.   YKH&DA-järjestelmä mahdollistaa tiedonvälityksen 18 artiklassa tarkoitettujen komission ja jäsenvaltioiden identiteetin- ja pääsynhallintajärjestelmien välillä, jotta komission henkilöstö, talouden toimijat ja muut henkilöt saavat turvallisen, valtuutetun pääsyn sähköisiin järjestelmiin.

2.   YKH&DA-järjestelmä sisältää seuraavat yhteiset osat:

a)

pääsynhallintajärjestelmä;

b)

hallinnanohjausjärjestelmä.

3.   Jäsenvaltion on toteutettava identiteetin- ja pääsynhallintajärjestelmä YKH&DA-järjestelmän kansalliseksi osaksi.

15 artikla

YKH&DA-järjestelmän käyttö

YKH&DA-järjestelmällä varmennetaan todentaminen ja pääsyoikeuden tarkistaminen seuraavien osalta:

a)

talouden toimijat ja muut henkilöt, jotta ne saavat pääsyn TPJ:n, EBTI-järjestelmän ja AEO-järjestelmän yhteisiin osiin;

b)

komission henkilöstö, jotta se saa pääsyn TPJ:n, EBTI-järjestelmän, EORI-järjestelmän ja AEO-järjestelmän yhteisiin osiin ja jotta se voi ylläpitää ja hallinnoida YKH&DA-järjestelmää.

16 artikla

Pääsynhallintajärjestelmä

Komissio perustaa pääsynhallintajärjestelmän vahvistaakseen talouden toimijoiden ja muiden henkilöiden esittämät pääsyoikeuspyynnöt YKH&DA-järjestelmässä huolehtien yhteentoimivuudesta 18 artiklassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden identiteetin- ja pääsynhallintajärjestelmien kanssa.

17 artikla

Hallinnanohjausjärjestelmä

Komissio perustaa hallinnanohjausjärjestelmän hallinnoidakseen tunnistus-, lupa- ja valtuutussääntöjä, joiden avulla talouden toimijoiden ja muiden henkilöiden tunnistetiedot tarkistetaan pääsyoikeuden myöntämiseksi sähköisiin järjestelmiin.

18 artikla

Jäsenvaltioiden identiteetin- ja pääsynhallintajärjestelmät

Jäsenvaltioiden on perustettava identiteetin- ja pääsynhallintajärjestelmä, jolla varmistetaan, että

a)

talouden toimijoiden ja muiden henkilöiden tunnistetiedot rekisteröidään ja tallennetaan turvallisesti;

b)

talouden toimijoiden ja muiden henkilöiden allekirjoitetut ja salatut tunnistetiedot vaihdetaan turvallisesti.

IV LUKU

EUROOPAN SITOVIEN TARIFFITIETOJEN JÄRJESTELMÄ

19 artikla

EBTI-järjestelmän tarkoitus ja rakenne

1.   EBTI-järjestelmän on koodeksin 33 ja 34 artiklan mukaisesti mahdollistettava seuraavat:

a)

komission, jäsenvaltioiden, talouden toimijoiden ja muiden henkilöiden välinen tiedonvälitys STT-hakemusten ja STT-päätösten tekemiseksi ja käsittelemiseksi;

b)

sellaisen mahdollisen myöhemmän tapahtuman hallinnointi, joka voi vaikuttaa alkuperäiseen hakemukseen tai päätökseen;

c)

STT-päätösten pakollisen käytön seuranta;

d)

STT-päätösten jatketun käytön seuranta ja hallinta.

2.   EBTI-järjestelmä sisältää seuraavat yhteiset osat:

a)

EU:n kaupan alan toimijoiden portaali;

b)

keskitetty EBTI-järjestelmä;

c)

valmius seurata STT-päätösten käyttöä.

3.   Jäsenvaltiot voivat toteuttaa kansallisen sitovien tariffitietojen järjestelmän, jäljempänä ’kansallinen STT-järjestelmä’, yhdessä kansallisen kaupan alan toimijoiden portaalin kanssa.

20 artikla

EBTI-järjestelmän käyttö

1.   EBTI-järjestelmää käytetään sellaisten tietojen toimittamiseen, käsittelyyn, vaihtamiseen ja tallentamiseen, jotka liittyvät STT-hakemuksiin ja -päätöksiin tai täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 21 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun mahdolliseen myöhempään tapahtumaan, joka voi vaikuttaa alkuperäiseen hakemukseen tai päätökseen.

2.   EBTI-järjestelmää käytetään tukemaan tulliviranomaisten suorittamaa STT:stä johtuvien velvoitteiden noudattamista koskevaa valvontaa täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

3.   Komissio käyttää EBTI-järjestelmää ilmoittaakseen jäsenvaltioille täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 22 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti heti, kun sellaisten tavaroiden paljous on saavutettu, jotka voidaan tulliselvittää jatketun käytön aikana.

21 artikla

Tunnistus ja pääsy EBTI-järjestelmään

1.   EBTI-järjestelmän yhteisiin osiin pääsyä varten suoritettava talouden toimijoiden ja muiden henkilöiden todentaminen ja pääsyoikeuden tarkistaminen tapahtuvat käyttäen 14 artiklassa tarkoitettua YKH&DA-järjestelmää.

Jotta tulliedustajat voidaan todentaa ja jotta he voivat saada pääsyoikeuden EBTI-järjestelmän yhteisiin osiin, heidän valtuutuksensa toimia tässä ominaisuudessa on kirjattava YKH&DA-järjestelmään tai jäsenvaltion 18 artiklan nojalla käyttöön ottamaan identiteetin- ja pääsynhallintajärjestelmään.

2.   EBTI-järjestelmän yhteisiin osiin pääsyä varten suoritettava jäsenvaltioiden virkamiesten todentaminen ja pääsyoikeuden tarkistaminen tapahtuvat käyttäen komission tarjoamia verkkopalveluja.

3.   EBTI-järjestelmän yhteisiin osiin pääsyä varten suoritettava komission henkilöstön todentaminen ja pääsyoikeuden tarkistaminen tapahtuvat käyttäen YKH&DA-järjestelmää tai komission tarjoamia verkkopalveluja.

22 artikla

EU:n kaupan alan toimijoiden portaali

1.   EU:n kaupan alan toimijoiden portaali on EBTI-järjestelmän aloituspiste talouden toimijoille ja muille henkilöille.

2.   EU:n kaupan alan toimijoiden portaalin on oltava yhteentoimiva keskitetyn EBTI-järjestelmän kanssa, ja sen on tarjottava uudelleenohjaus kansallisiin kaupan alan toimijoiden portaaleihin, jos jäsenvaltiot ovat toteuttaneet kansallisia STT-järjestelmiä.

3.   EU:n kaupan alan toimijoiden portaalia on käytettävä sellaisten tietojen toimittamiseen ja vaihtamiseen, jotka liittyvät STT- hakemuksiin ja -päätöksiin tai mahdolliseen myöhempään tapahtumaan, joka voi vaikuttaa alkuperäiseen hakemukseen tai päätökseen.

23 artikla

Keskitetty EBTI-järjestelmä

1.   Tulliviranomaisten on käytettävä keskitettyä EBTI-järjestelmää sellaisten tietojen käsittelyyn, vaihtamiseen ja tallentamiseen, jotka liittyvät STT-hakemuksiin ja -päätöksiin tai mahdolliseen myöhempään tapahtumaan, joka voi vaikuttaa alkuperäiseen hakemukseen tai päätökseen, varmentaakseen hakemuksen hyväksymistä ja päätöksen tekemistä koskevien edellytysten täyttymisen.

2.   Tulliviranomaisten on käytettävä keskitettyä EBTI-järjestelmää täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 16 artiklan 4 kohdan, 17 artiklan ja 21 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja 5 kohdan soveltamiseksi.

3.   Keskitetyn EBTI-järjestelmän on oltava yhteentoimiva EU:n kaupan alan toimijoiden portaalin ja mahdollisesti käyttöönotettujen kansallisten STT-järjestelmien kanssa.

24 artikla

Keskitettyä EBTI-järjestelmää käyttävien tulliviranomaisten välinen kuuleminen

Jäsenvaltion tulliviranomaisen on käytettävä keskitettyä EBTI-järjestelmää toisen jäsenvaltion tulliviranomaisen kuulemiseksi, jotta voidaan varmistaa täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 16 artiklan 1 kohdan noudattaminen.

25 artikla

STT-päätösten käytön valvonta

STT-päätösten käytön valvontavalmiuksia on käytettävä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 21 artiklan 3 kohdan ja 22 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan soveltamiseksi.

26 artikla

Kansallinen kaupan alan toimijoiden portaali

1.   Jos jäsenvaltio on ottanut käyttöön kansallisen STT-järjestelmän 19 artiklan 3 kohdan mukaisesti, kansallinen kaupan alan toimijoiden portaali on kansallisen STT-järjestelmän tärkein aloituspiste talouden toimijoille ja muille henkilöille.

2.   Jos jäsenvaltio on ottanut käyttöön kansallisen kaupan alan toimijoiden portaalin, talouden toimijoiden ja muiden henkilöiden on käytettävä sitä, kun on kyse STT-hakemuksista ja -päätöksistä tai mahdollisesta myöhemmästä tapahtumasta, joka voi vaikuttaa alkuperäiseen hakemukseen tai päätökseen.

3.   Kansallisen kaupan alan toimijoiden portaalin on oltava yhteentoimiva mahdollisesti käyttöönotetun kansallisen STT-järjestelmän kanssa.

4.   Kansallisen kaupan alan toimijoiden portaalin on helpotettava prosesseja, jotka vastaavat niitä prosesseja, joita EU:n kaupan alan toimijoiden portaali helpottaa.

5.   Jos jäsenvaltio ottaa käyttöön kansallisen kaupan alan toimijoiden portaalin, sen on ilmoitettava tästä komissiolle. Komissio varmistaa, että kansallisen kaupan alan toimijoiden portaaliin pääsee suoraan EU:n kaupan alan toimijoiden portaalista.

27 artikla

Kansallinen STT-järjestelmä

1.   Jäsenvaltion tulliviranomaisen on käytettävä kyseisen jäsenvaltion mahdollisesti käyttöönottamaa kansallista STT-järjestelmää sellaisten tietojen käsittelyyn, vaihtamiseen ja tallentamiseen, jotka liittyvät STT-hakemuksiin ja -päätöksiin tai mahdolliseen myöhempään tapahtumaan, joka voi vaikuttaa alkuperäiseen hakemukseen tai päätökseen, varmentaakseen hakemuksen hyväksymistä tai päätöksen tekemistä koskevien edellytysten täyttymisen.

2.   Jäsenvaltion tulliviranomaisen on käytettävä kansallista STT-järjestelmäänsä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 16 artiklan 4 kohdan, 17 artiklan, 21 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja 5 kohdan soveltamiseksi, jollei se käytä keskitettyä EBTI-järjestelmää näihin tarkoituksiin.

3.   Kansallisen STT-järjestelmän on oltava yhteentoimiva kansallisen kaupan alan toimijoiden portaalin ja keskitetyn EBTI-järjestelmän kanssa.

V LUKU

TALOUDEN TOIMIJOIDEN REKISTERÖINTI- JA TUNNISTEJÄRJESTELMÄ

28 artikla

EORI-järjestelmän tarkoitus ja rakenne

EORI-järjestelmän on mahdollistettava talouden toimijoiden ja muiden henkilöiden yksilöllinen rekisteröinti ja tunnistaminen unionin tasolla.

EORI-järjestelmä sisältää seuraavat osat:

a)

keskitetty EORI-järjestelmä;

b)

kansalliset EORI-järjestelmät, jos jäsenvaltiot ovat ottaneet ne käyttöön.

29 artikla

EORI-järjestelmän käyttö

1.   EORI-järjestelmää käytetään seuraavia tarkoituksia varten:

a)

jäsenvaltioiden toimittamien delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liitteessä 12–01 tarkoitettujen, talouden toimijoiden ja muiden henkilöiden rekisteröintiä koskevien tietojen, jäljempänä ’EORI-tiedot’, vastaanottaminen;

b)

EORI-tietojen, jotka koskevat talouden toimijoiden ja muiden henkilöiden rekisteröintiä ja tunnistamista, keskitetty tallentaminen;

c)

EORI-tietojen asettaminen jäsenvaltioiden saataville.

2.   Tulliviranomaisten on saatava EORI-järjestelmästä käyttöönsä keskitetyn järjestelmän tasolla tallennetut EORI-tiedot.

3.   EORI-järjestelmän on oltava yhteentoimiva kaikkien muiden sellaisten sähköisten järjestelmien kanssa, joissa käytetään EORI-numeroa.

30 artikla

Tunnistus ja pääsy keskitettyyn EORI-järjestelmään

1.   EORI-järjestelmän yhteisiin osiin pääsyä varten suoritettava jäsenvaltioiden virkamiesten todentaminen ja pääsyoikeuden tarkistaminen tapahtuvat käyttäen komission tarjoamia verkkopalveluja.

2.   EORI-järjestelmän yhteisiin osiin pääsyä varten suoritettava komission henkilöstön todentaminen ja pääsyoikeuden tarkistaminen tapahtuvat käyttäen YKH&DA-järjestelmää tai komission tarjoamia verkkopalveluja.

31 artikla

Keskitetty EORI-järjestelmä

1.   Tulliviranomaisten on käytettävä keskitettyä EORI-järjestelmää täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 7 artiklan soveltamiseksi.

2.   Keskitetyn EORI-järjestelmän on oltava yhteentoimiva mahdollisesti käyttöönotettujen kansallisten EORI-järjestelmien kanssa.

32 artikla

Kansallinen EORI-järjestelmä

1.   Jäsenvaltion tulliviranomaisen on käytettävä kyseisen jäsenvaltion mahdollisesti käyttöönottamaa kansallista EORI-järjestelmää EORI-tietojen vaihtamiseen ja tallentamiseen.

2.   Kansallisen EORI-järjestelmän on oltava yhteentoimiva keskitetyn EORI-järjestelmän kanssa.

VI LUKU

VALTUUTETTUJA TALOUDEN TOIMIJOITA KOSKEVA JÄRJESTELMÄ

33 artikla

AEO-järjestelmän tarkoitus ja rakenne

1.   AEO-järjestelmän on mahdollistettava komission, jäsenvaltioiden, talouden toimijoiden ja muiden henkilöiden välinen tiedonvälitys AEO-hakemusten toimittamista ja käsittelyä sekä AEO-valtuutusten myöntämistä varten sekä sellaisten mahdollisten myöhempien tapahtumien hallinnointi, jotka voivat vaikuttaa täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 30 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun alkuperäiseen päätökseen.

2.   AEO-järjestelmä sisältää seuraavat yhteiset osat:

a)

EU:n kaupan alan toimijoiden portaali;

b)

keskitetty AEO-järjestelmä.

3.   Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön seuraavat kansalliset osat:

a)

kansallinen kaupan alan toimijoiden portaali;

b)

kansallinen valtuutettuja talouden toimijoita koskeva järjestelmä, jäljempänä ’kansallinen AEO-järjestelmä’.

34 artikla

AEO-järjestelmän käyttö

1.   AEO-järjestelmää käytetään sellaisten tietojen toimittamiseen, vaihtamiseen, käsittelyyn ja tallentamiseen, jotka liittyvät AEO- hakemuksiin ja -päätöksiin tai täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 30 artiklan 1 kohdassa ja 31 artiklan 1 ja 4 kohdassa tarkoitettuun mahdolliseen myöhempään tapahtumaan, joka voi vaikuttaa alkuperäiseen päätökseen.

2.   Tulliviranomaisten on käytettävä AEO-järjestelmää täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 31 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi ja pidettävä kirjaa asiaa koskevista konsultaatioista.

35 artikla

Tunnistus ja pääsy keskitettyyn AEO-järjestelmään

1.   AEO-järjestelmän yhteisiin osiin pääsyä varten suoritettava talouden toimijoiden ja muiden henkilöiden todentaminen ja pääsyoikeuden tarkistaminen tapahtuvat käyttäen 14 artiklassa tarkoitettua YKH&DA-järjestelmää.

Jotta tulliedustajat voidaan todentaa ja jotta he voivat saada pääsyn AEO-järjestelmän yhteisiin osiin, heidän valtuutuksensa toimia tässä ominaisuudessa on kirjattava YKH&DA-järjestelmään tai jäsenvaltion 18 artiklan nojalla käyttöön ottamaan identiteetin- ja pääsynhallintajärjestelmään.

2.   AEO-järjestelmän yhteisiin osiin pääsyä varten suoritettava jäsenvaltioiden virkamiesten todentaminen ja pääsyoikeuden tarkistaminen tapahtuvat käyttäen komission tarjoamia verkkopalveluja.

3.   AEO-järjestelmän yhteisiin osiin pääsyä varten suoritettava komission henkilöstön todentaminen ja pääsyoikeuden tarkistaminen tapahtuvat käyttäen YKH&DA-järjestelmää tai komission tarjoamia verkkopalveluja.

36 artikla

EU:n kaupan alan toimijoiden portaali

1.   EU:n kaupan alan toimijoiden portaali on AEO-järjestelmän aloituspiste talouden toimijoille ja muille henkilöille.

2.   EU:n kaupan alan toimijoiden portaalin on oltava yhteentoimiva keskitetyn AEO-järjestelmän kanssa, ja sen on tarjottava uudelleenohjaus mahdolliseen kansalliseen kaupan alan toimijoiden portaaliin.

3.   EU:n kaupan alan toimijoiden portaalia on käytettävä sellaisten tietojen toimittamiseen ja vaihtamiseen, jotka liittyvät AEO-hakemuksiin ja -päätöksiin tai mahdolliseen myöhempään tapahtumaan, joka voi vaikuttaa alkuperäiseen päätökseen.

37 artikla

Keskitetty AEO-järjestelmä

1.   Tulliviranomaisten on käytettävä keskitettyä AEO-järjestelmää sellaisten tietojen toimittamiseen ja vaihtamiseen, jotka liittyvät AEO-hakemuksiin ja -päätöksiin tai mahdolliseen myöhempään tapahtumaan, joka voi vaikuttaa alkuperäiseen päätökseen.

2.   Tulliviranomaisten on käytettävä keskitettyä AEO-järjestelmää täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 30 ja 31 artiklan soveltamiseksi.

3.   Keskitetyn AEO-järjestelmän on oltava yhteentoimiva EU:n kaupan alan toimijoiden portaalin ja mahdollisesti käyttöönotettujen kansallisten AEO-järjestelmien kanssa.

38 artikla

Kansallinen kaupan alan toimijoiden portaali

1.   Mahdollisen kansallisen kaupan alan toimijoiden portaalin on mahdollistettava AEO-hakemuksiin ja -päätöksiin liittyvien tietojen vaihtaminen.

2.   Talouden toimijoiden on käytettävä mahdollisesti käyttöönotettua kansallista kaupan alan portaalia AEO-hakemuksiin ja -päätöksiin liittyvien tietojen vaihtamiseen.

3.   Kansallisen kaupan alan toimijoiden portaalin on oltava yhteentoimiva kansallisen AEO-järjestelmän kanssa.

39 artikla

Kansallinen AEO-järjestelmä

1.   Jäsenvaltion tulliviranomaisen on käytettävä kyseisen jäsenvaltion mahdollisesti käyttöönottamaa kansallista AEO-järjestelmää sellaisten tietojen toimittamiseen ja vaihtamiseen, jotka liittyvät AEO-hakemuksiin ja -päätöksiin tai mahdolliseen myöhempään tapahtumaan, joka voi vaikuttaa alkuperäiseen päätökseen.

2.   Kansallisen AEO-järjestelmän on oltava yhteentoimiva mahdollisen kansallisen kaupan alan toimijoiden portaalin ja keskitetyn AEO-järjestelmän kanssa.

VII LUKU

SÄHKÖISTEN JÄRJESTELMIEN TOIMINTA JA NIIDEN KÄYTTÖÄ KOSKEVA KOULUTUS

40 artikla

Sähköisten järjestelmien kehittäminen, testaaminen, käyttöönotto ja hallinnointi

1.   Komissio kehittää ja testaa yhteisiä osia sekä ottaa ne käyttöön ja hallinnoi niitä. Jäsenvaltiot kehittävät ja testaavat kansallisia osia sekä ottavat ne käyttöön ja hallinnoivat niitä.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansalliset osat ovat yhteentoimivia yhteisten osien kanssa.

41 artikla

Sähköisten järjestelmien ylläpito ja muuttaminen

1.   Komissio suorittaa yhteisten osien ylläpidon ja jäsenvaltiot kansallisten osiensa ylläpidon.

2.   Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat sähköisten järjestelmien keskeytymättömän toiminnan.

3.   Komissio voi muuttaa sähköisten järjestelmien yhteisiä osia toimintahäiriöiden korjaamiseksi, lisätä niihin uusia toimintoja tai muuttaa olemassa olevia toimintoja.

4.   Komissio ilmoittaa jäsenvaltioille yhteisten osien muutoksista ja päivityksistä.

5.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle sellaisista kansallisten osien muutoksista ja päivityksistä, joilla voi olla vaikutusta yhteisten osien toimintaan.

6.   Komissio ja jäsenvaltiot saattavat 4 ja 5 kohdan mukaiset sähköisten järjestelmien muutokset ja päivitykset julkisesti saataville.

42 artikla

Sähköisten järjestelmien väliaikainen toimintahäiriö

1.   Jos sähköisiin järjestelmiin tulee koodeksin 6 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettu väliaikainen toimintahäiriö, talouden toimijoiden ja muiden henkilöiden on toimitettava tiedot asianomaisten muodollisuuksien täyttämiseksi jäsenvaltioiden määrittämää menetelmää käyttäen, joka voi olla muu kuin sähköinen tietojenkäsittelymenetelmä.

2.   Tulliviranomaisten on varmistettava, että 1 kohdan mukaisesti toimitetut tiedot asetetaan saataville asiaankuuluviin sähköisiin järjestelmiin seitsemän päivän kuluessa siitä, kun asianomaiset sähköiset järjestelmät ovat jälleen käytettävissä.

3.   Komissio ja jäsenvaltiot ilmoittavat toisilleen, jos sähköiset järjestelmät eivät ole käytettävissä väliaikaisen toimintahäiriön vuoksi.

43 artikla

Yhteisten osien käyttöä ja toimintaa koskeva koulutustuki

Komissio tukee jäsenvaltioita sähköisten järjestelmien yhteisten osien käytössä ja toiminnassa tarjoamalla niille asianmukaista koulutusaineistoa.

VIII LUKU

TIETOSUOJA, TIETOJEN HALLINNOINTI SEKÄ SÄHKÖISTEN JÄRJESTELMIEN OMISTAMINEN JA TURVALLISUUS

44 artikla

Henkilötietojen suoja

1.   Sähköisiin järjestelmiin rekisteröityjä henkilötietoja on käsiteltävä tullilainsäädännön täytäntöönpanoa varten ottaen huomioon kunkin sähköisen järjestelmän 4 artiklan 1 kohdassa, 14 artiklan 1 kohdassa, 19 artiklan 1 kohdassa, 28 artiklassa ja 33 artiklan 1 kohdassa vahvistetut erityistavoitteet.

2.   Asetuksen (EU) 2018/1725 62 artiklan mukaisesti henkilötietosuojan alalla toimivien kansallisten valvontaviranomaisten ja Euroopan tietosuojavaltuutetun on tehtävä yhteistyötä varmistaakseen, että sähköisiin järjestelmiin rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyä valvotaan koordinoidusti.

45 artikla

Sähköisissä järjestelmissä olevien tietojen päivittäminen

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallisella tasolla rekisteröidyt tiedot vastaavat yhteisiin osiin rekisteröityjä tietoja ja että ne pidetään ajan tasalla.

46 artikla

Tiedonsaannin ja tiedonkäsittelyn rajoitukset

1.   Kun jäsenvaltio on rekisteröinyt tietoja sähköisten järjestelmien yhteisiin osiin, sillä on pääsy näihin tietoihin ja oikeus käsitellä niitä. Myös muulla jäsenvaltiolla on pääsy näihin tietoihin ja oikeus käsitellä niitä, jos se on osallisena sellaisen hakemuksen käsittelyssä tai sellaisen päätöksen hallinnoinnissa, jota tiedot koskevat.

2.   Kun talouden toimija tai muu henkilö on rekisteröinyt tietoja sähköisten järjestelmien yhteisiin osiin, kyseisellä toimijalla tai henkilöllä on pääsy näihin tietoihin ja oikeus käsitellä niitä. Myös sellaisella jäsenvaltiolla on pääsy näihin tietoihin ja oikeus käsitellä niitä, joka on osallisena sellaisen hakemuksen käsittelyssä tai sellaisen päätöksen hallinnoinnissa, jota tiedot koskevat.

3.   Kun jäsenvaltio on rekisteröinyt tietoja keskitettyyn EBTI-järjestelmään, sillä on oikeus käsitellä niitä. Myös muulla jäsenvaltiolla on oikeus käsitellä niitä, jos se on osallisena, esimerkiksi 24 artiklan mukaisen konsultaation kautta, sellaisen hakemuksen käsittelyssä, jota tiedot koskevat. Kaikilla jäsenvaltioilla on pääsy siihen 23 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

4.   Kun talouden toimija tai muu henkilö on rekisteröinyt tietoja keskitettyyn EBTI-järjestelmään, kyseisellä toimijalla tai henkilöllä on pääsy näihin tietoihin ja oikeus käsitellä niitä. Kaikilla jäsenvaltioilla on pääsy siihen 23 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

47 artikla

Järjestelmän omistaminen

1.   Komissio on yhteisten osien järjestelmän omistaja.

2.   Jäsenvaltiot ovat kansallisten osien järjestelmän omistajia.

48 artikla

Järjestelmän turvallisuus

1.   Komissio varmistaa yhteisten osien turvallisuuden. Jäsenvaltiot varmistavat kansallisten osien turvallisuuden.

Tätä varten komissio ja jäsenvaltiot toteutettavat tarvittavat toimenpiteet ainakin

a)

estääkseen valtuudettomia henkilöitä käyttämästä tietojen käsittelyyn käytettäviä laitteita;

b)

estääkseen valtuudettomia henkilöitä syöttämästä, konsultoimasta, muuttamasta tai poistamasta tietoja;

c)

havaitakseen a ja b alakohdassa tarkoitetut toiminnot.

2.   Komissio ja jäsenvaltiot tiedottavat toisilleen kaikista toiminnoista, jotka voivat aiheuttaa sähköisten järjestelmien tietoturvaloukkauksen tai tätä koskevan epäilyn.

IX LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

49 artikla

Sähköisten järjestelmien arviointi

Komissio ja jäsenvaltiot tekevät arviointeja vastuulleen kuuluvista osista ja analysoivat erityisesti näiden osien turvallisuutta ja eheyttä sekä näissä osissa käsiteltävien tietojen luottamuksellisuutta.

Komissio ja jäsenvaltiot ilmoittavat toisilleen arvioinnin tulokset.

50 artikla

Kumoaminen

Kumotaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2089.

51 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä kesäkuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/578, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2016, unionin tullikoodeksissa säädettyjen sähköisten järjestelmien kehittämistä ja käyttöönottoa koskevan työohjelman vahvistamisesta (EUVL L 99, 15.4.2016, s. 6).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2089, annettu 14 päivänä marraskuuta 2017, teknisistä järjestelyistä sähköisten järjestelmien kehittämiseksi, ylläpitämiseksi ja käyttämiseksi sekä tällaisten tietojen tallentamiseksi unionin tullikoodeksin mukaisesti (EUVL L 297, 15.11.2017, s. 13).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).

(6)  Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2446, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä tiettyjä unionin tullikoodeksin säännöksiä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta (EUVL L 343, 29.12.2015, s. 1).

(7)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447, annettu 24 päivänä marraskuuta 2015, unionin tullikoodeksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 343, 29.12.2015, s. 558).


24.6.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 167/18


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/1027,

annettu 21 päivänä kesäkuuta 2019,

erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymisestä (”Tiroler Speck” (SMM))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 3 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio tutki asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti Itävallan esittämän hakemuksen, joka koski komission asetuksen (EY) N:o 1065/97 (2) nojalla rekisteröidyn suojatun maantieteellisen merkinnän, jäljempänä ’SMM’, ”Tiroler Speck” eritelmän muutoksen hyväksymistä.

(2)

Koska kyseiset muutokset eivät olleet asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja vähäisiä muutoksia, komissio julkaisi muutoshakemuksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä (3) asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdassa edellytetyllä tavalla. Tämä oli myös ensimmäinen kerta, kun nimityksen ”Tiroler Speck” yhtenäinen asiakirja julkaistiin.

(3)

Ajankohtana, jona muutoshakemus toimitettiin komissiolle, suojattua maantieteellistä merkintää ”Tiroler Speck” ei tuote-eritelmän merkintäsääntöjen mukaan saanut kääntää muille kielille. Ehdotetulla tarkistuksella pyrittiin muun muassa sallimaan suojatun nimen käännöksen käyttö tietyissä tapauksissa.

(4)

Komissio vastaanotti 7 päivänä toukokuuta 2018 vastaväiteilmoituksen Italialta. Komissio vastaanotti asiaa koskevan perustellun vastaväitteen 5 päivänä heinäkuuta 2018. Italia vastusti sitä, että suojatun nimen käännösten käyttöä koskevia merkintävaatimuksia muutettaisiin. Italia väitti asetuksen (EU) N:o 1151/2012 10 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella, että suojatun nimen käännösten käytön salliminen, vaikka käännöstä käytettäisiin yhdessä saksankielisen suojatun nimen kanssa, vaarantaisi kokonaan tai osittain samanlaisen nimen (Südtiroler Speck / Speck Alto Adige (SMM)) olemassaolon.

(5)

Koska komissio katsoi, että vastaväite voitiin ottaa käsiteltäväksi, se kehotti 16 päivänä elokuuta 2018 päivätyllä kirjeellä Itävaltaa ja Italiaa neuvottelemaan kolmen kuukauden ajan ja pyrkimään sopimukseen omia sisäisiä menettelyjään noudattaen.

(6)

Osapuolet pääsivät sopimukseen. Itävalta antoi sopimuksen tulokset tiedoksi komissiolle 30 päivänä elokuuta 2018 päivätyllä kirjeellä. Itävalta ja Italia sopivat, että nimen ”Tiroler Speck” (SMM) tuote-eritelmään sisältyvissä merkintäsäännöissä olisi säilytettävä kielto käyttää suojatun nimen käännöksiä merkinnöissä. Edellä esitetyn perusteella on katsottava, että merkintäsääntöjen osalta sopimus on korvannut muutoshakemuksen.

(7)

Julkaistun muutetun hakemuksen 5.5 kohdan mukaisesti tuote-eritelmän merkintäsäännökset olisi korvattava seuraavasti:

Kussakin pakatussa ja myyntivalmiissa yksikössä on oltava selvästi näkyvillä helposti luettavalla ja pysyvällä tavalla tilan numero, erätunniste eränumeron tai päivämäärän muodossa sekä sanat ”Tiroler Speck SMM”.

Lisäksi merkinnöissä voidaan esittää käytetty ruhon osa ja/tai tuotantoalue yksilöidyllä maantieteellisellä alueella. Esimerkkejä merkinnöistä: – ”Tiroler Speck SMM, pekoni” – ”Tiroler Speck SMM, valmistettu kinkusta” – ”Tiroler Speck SMM, kyljestä valmistettu Speck Zillertalista” – ”Tiroler Speck SMM, kyljestä ja kupeesta valmistettu, Ötztalin alueelta”.

Kaupanpitoalueen yhteisellä kielellä esitetyt merkinnät sallitaan, kunhan myös saksankielinen ilmaisu ”Tiroler Speck SMM” esitetään.

Myös nimien, yritysnimien ja yksityisten merkkien esittäminen on sallittua, edellyttäen että pakkauksesta ei niiden vuoksi tule harhaanjohtava.

(8)

Muutoshakemuksessa näitä muutoksia perusteltiin seuraavasti:

Yksityiskohtaiset ja kattavat merkintöjä koskevat säännöt auttavat lisäämään avoimuutta ja parantamaan kuluttajille tarjottavia tietoja. Myös lisätietojen esittämistä säännellään, jotta voidaan ilmoittaa entistä täsmällisemmin käytetty ruhon osa ja/tai tuotantoalue yksilöidyllä maantieteellisellä alueella niin, että voidaan painottaa tuotteen alueellista alkuperää ja antaa tuotteesta yksityiskohtaisempi kuvaus esittämällä lisätietoja käytetystä ruhon osista. Näin annetaan tuotteesta täsmällisempi kuvaus ja kohdennetumpaa tietoa kuluttajia varten.

(9)

Edellä mainitun sopimuksen mukaisesti tuote-eritelmän merkintäsäännökset korvataan seuraavasti:

Kussakin pakatussa ja myyntivalmiissa yksikössä on oltava selvästi näkyvillä helposti luettavalla ja pysyvällä tavalla tilan numero, erätunniste eränumeron tai päivämäärän muodossa sekä suojatun maantieteellisen merkinnän nimi ”Tiroler Speck”. Suojatun maantieteellisen merkinnän nimeä ”Tiroler Speck” ei saa kääntää millekään toiselle kielelle.

Suojatun maantieteellisen merkinnän nimen ”Tiroler Speck” jäljessä on oltava ilmaisu ”suojattu maantieteellinen merkintä” ja/tai lyhenne ”SMM”, joka voi esiintyä myös muulla kuin saksan kielellä, joko saksan sijaan tai saksan lisäksi.

Jotta kuluttajille annettaisiin enemmän tietoa, tuotteesta voidaan käyttää myös kuvaavia ilmaisuja, esimerkiksi maininta siitä, mitä ruhon osaa on käytetty (”pekoni”, ”kyljestä valmistettu Speck”, ”vatsasta valmistettu Speck” tai ”valmistettu kinkusta”, ”valmistettu sian kyljysrivistä”, ”valmistettu kyljestä ja kupeesta”), sen maan kielellä, jossa tuotetta pidetään kaupan. Nämä ilmaisut on kuitenkin erotettava selvästi suojatusta maantieteellisestä merkinnästä ”Tiroler Speck”. Ilmaisut voidaankin erottaa eri riveille riittävällä rivivälillä. Teknisissä merkinnöissä ei kuitenkaan ehkä ole mahdollista erottaa näitä kahta ilmaisua eri riveille tilanpuutteen vuoksi.

Rajoittamatta velvoitetta tehdä selvä ero suojatun maantieteellisen merkinnän ja kuvailevan muun nimen välillä saattaa olla, että niin kutsutuissa ”teknisissä merkinnöissä” eli etiketeissä, jotka yleensä kiinnitetään pakattuun, kaupan pidettäväksi valmiiseen tuotteeseen, ei ole tilanpuutteen vuoksi mahdollista erottaa näitä mainintoja kahdelle eri riville.

Käännöksiä viittauksista Tirolin alueeseen alkuperäpaikkana ei saa lisätä tuotetta kuvaaviin ilmaisuihin.

Tuotantoalue yksilöidyn maantieteellisen alueen sisällä voidaan myös ilmoittaa, mutta sen on oltava erillään suojatusta maantieteellisestä merkinnästä ”Tiroler Speck” ja ilmaisusta ”suojattu maantieteellinen merkintä” ja/tai lyhenteestä ”SMM”.

Myös nimien, yritysnimien ja yksityisten merkkien esittäminen on sallittua, edellyttäen että pakkauksesta ei niiden vuoksi tule harhaanjohtava.

(10)

Sopimuksessa, jota pidetään osana muutettua hakemusta, sellaisena kuin se on sopimuksella muutettuna, näitä muutoksia perusteltiin seuraavasti:

Yhtäältä varmistetaan edelleen, että suojattua nimeä ”Tiroler Speck” käytetään ainoastaan sen rekisteröidyssä muodossa. Haetussa muutoksessa esitetään toisaalta, että tuotteesta voitaisiin antaa täydentäviä kuvailevia tietoja, joissa mainitaan, mitä ruhon osaa on käytetty, ja tuotantoalue yksilöidyllä maantieteellisellä alueella. Tämän ansiosta ostajat saisivat asetuksessa (EU) N:o 1169/2011 tarkoitetut kattavat ja läpinäkyvät tiedot sekä tarkemmat tiedot suojatusta maantieteellisestä merkinnästä ”Tiroler Speck”. Esimerkkeinä voidaan mainita seuraavanlaiset maininnat: ”Tiroler Speck PGI – pekoni – Zillertalista”, ”Tiroler Speck SMM – valmistettu kinkusta”, ”Tiroler Speck SMM, pekoni”.

(11)

Koska Itävallan ja Italian välinen sopimus on asetuksen (EU) N:o 1151/2012 säännösten ja EU:n lainsäädännön mukainen, sen sisältö olisi otettava huomioon.

(12)

Yhtenäistä asiakirjaa on muutettu vastaavasti. Yhtenäiseen asiakirjaan ei ole tehty merkittäviä muutoksia sopimuksen vuoksi, ja muutoksilla joka tapauksessa muutetaan vastaväitteessä kyseenalaisiksi asetetut merkintäsäännökset takaisin entiseen muotoonsa. Tutkimusta ei sen vuoksi tarvitse tehdä uudestaan asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan 4 kohdassa edellytetyllä tavalla. Yhtenäisen asiakirjan konsolidoitu toisinto olisi kuitenkin julkaistava tiedoksi.

(13)

Edellä sanotun perusteella komissio katsoo, että muutos olisi hyväksyttävä, sellaisena kuin se on sopimuksella muutettuna,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään nimitystä ”Tiroler Speck” (SMM) koskevan eritelmän muutos, joka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, sellaisena kuin se on tällä asetuksella muutettuna. Konsolidoitu yhtenäinen asiakirja on tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä kesäkuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 1065/97, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1997, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92 17 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesta maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten rekisteröinnistä annetun asetuksen (EY) N:o 1107/96 liitteen täydentämisestä (EYVL L 156, 13.6.1997, s. 5).

(3)  EUVL C 46, 8.2.2018, s. 8.


LIITE

TIROLER SPECK

EU-nro: PGI-AT-02162–8.8.2016

SAN ( )

SMM (X)

1.   Nimi (nimet)

”Tiroler Speck”

2.   Jäsenvaltio tai kolmas maa

Itävalta

3.   Maataloustuotteen tai elintarvikkeen kuvaus

3.1   Tuotelaji

Luokka 1.2 Lihavalmisteet (kuumennetut, suolatut, savustetut jne.)

3.2   Kuvaus 1 kohdassa nimetystä tuotteesta

Tiroler Speck SMM -tuote on perinteinen käsintehty raakakypsytetty lihatuote, joka valmistetaan sian luuttomasta kinkusta, kyljestä, lavasta, vatsasta tai etuselästä. Se kuivasuolataan, maustetaan ainakin katajanmarjaa, mustapippuria ja valkosipulia sisältävällä mausteseoksella, suolataan, kylmäsavustetaan alueelle ominaisella tavalla käyttäen vähintään 50 prosenttia pyökki- tai saarnipuuta ja ilmakuivataan. Ulkoinen väri on tumman ruskea, leikkauspinta on punertava, rasvakerros valkoinen. Tuoksu on voimakkaan ja aromaattisen mausteinen selvästi havaittavine kypsine jälkiaromeineen sekä savuinen. Maku on kevyen mausteinen, vaihdellen selvästi ja tunnistettavasti savuun vivahtavasta voimakkaan lihaisaan makuun, jota pyöristää havaittava suolaisuus.

Fysikaalis-kemialliset ja mikrobiologiset ominaisuudet:

 

Veden ja proteiinin suhde: korkeintaan 1,7 (toleranssi + 0,2)

 

Suolapitoisuus (NaCl): korkeintaan 5,0 prosenttia (toleranssi + 1,5 % (keskellä) + 2,0 % (reunoilla)).

Tiroler Speck SMM -tuotetta valmistetaan yksinomaan yksilöidyllä maantieteellisellä alueella, ja sitä on saatavilla valmiina tuotteena pakattuna joko vakuumiin tai suojakaasuun joko viipaloimattomana, palana tai viipaleina.

3.3   Rehu (vain eläinperäiset tuotteet) ja raaka-aineet (vain jalostetut tuotteet)

Tiroler Speck SMM -tuotteeseen käytetyt ruhon osat ovat peräisin Euroopan unionista, ja ruhon osiksi kelpaavat kinkku ja kamara, kulmapaistilla tai ilman, kylki ja kamara, vatsa ja kamara (pehmeillä luilla tai ilman), lapa ja kamara sekä etuselkä ilman kamaraa, joista on poistettu luut ja jotka on leikattu hyvien käytänteiden mukaisesti.

3.4   Erityiset tuotantovaiheet, joiden on tapahduttava yksilöidyllä maantieteellisellä alueella

Kaikki tuotantovaiheet (suolauksesta lopputuotteeseen) tapahtuvat yksilöidyllä maantieteellisellä alueella.

3.5   Tuotteen, johon rekisteröity nimi viittaa, viipalointia, raastamista ja pakkaamista koskevat erityiset säännöt

Tiroler Speck SMM -tuotteen viipaloi Tiroler Speck SMM -tuotteen tuotantoon koulutettu asiantuntija, ”Tiroler Speckmeister”, tai paloittelu tapahtuu tämän valvonnassa. Viipaloinnin yhteydessä kukin valmis erä tarkistetaan aistinvaraisesti sen varmistamiseksi, ettei värissä tai maussa ole ei-toivottuja poikkeavuuksia. Jos poikkeavuuksia (kuten mätänemistä, poikkeavuuksia värissä tai ei-toivotun kuivan reunan muodostumista) havaitaan, on ryhdyttävä välittömiin toimiin valvontaparametrien (kuten lämpötilan, kosteuden tai kunkin prosessin vaiheen keston) mukauttamiseksi vielä tuotannossa olevien erien tai yksiköiden osalta. Jotta tämä laadunvarmistus voi toteutua nopeasti, Tiroler Speck SMM -tuotteen pakkaustoiminnot toteutetaan yksinomaan tuotantotilalla tai tilayhtymässä (tällaisella yrityksellä on tiloja useammassa paikassa, joissa kaikissa toteutetaan Tiroler Speck SMM -tuotteen yksittäisiä tuotantovaiheita, tai yrityksellä on useita postiosoitteita samassa piirikunnassa).

Jotta vältetään laadun heikkeneminen hapettumisen, kuivumisen tai homekasvuston aiheuttaman mikrobiologisen pilaantumisen vuoksi, viipaloimisen ja pakkaamisen välisen ajan on pysyttävä lyhyenä. Tämän vuoksi Tiroler Speck SMM -tuote pakataan viipaloimattomana, paloina tai viipaleina vakuumiin tai suojakaasuun yksilöidyllä maantieteellisellä alueella. Jos kuitenkin erityisten järjestelyiden vuoksi varastointi on tarpeen ennen viipalointia, se voidaan tehdä vain vakuumiin tai suojakaasuun pakattuna (alkuperäinen pakkaus), jotta vältetään laadun heikkeneminen kuivumisen tai homekasvuston aiheuttaman mikrobiologisen pilaantumisen vuoksi. Tämän jälkeen Tiroler Speck SMM -tuote joko leikataan paloiksi kotitalouskäyttöä varten tai erotetaan kamarasta, puhdistetaan ja leikataan viipaleiksi tai tehdään valmiiksi käytettäväksi ruoanlaitossa, ja pakataan joko vakuumiin tai suojakaasuun (lopullinen pakkaus).

Tiroler Speck SMM -tuotetta voidaan myydä viipaloimattomana elintarvikealan vähittäiskaupan laitoksiin edellyttäen, että se viipaloidaan ostajan läsnä ollessa. Näin myyty viipaloimaton osuus Tiroler Speck SMM -tuotteesta ei kuitenkaan saa ylittää 10:tä prosenttia kyseisen päivän erästä, eikä (esimerkiksi paloiksi, viipaleiksi tai kuutioiksi) viipaloinnin yhteydessä tarkistetussa ylijäävässä osassa saa olla minkäänlaisia viitteitä siitä, että viipaloimattomana myytävä Speck olisi viallista.

3.6   Tuotteen, johon rekisteröity nimi viittaa, merkitsemistä koskevat erityiset säännöt

Kussakin pakatussa ja myyntivalmiissa yksikössä on oltava selvästi näkyvillä helposti luettavalla ja pysyvällä tavalla tilan numero, erätunniste eränumeron tai päivämäärän muodossa sekä suojatun maantieteellisen merkinnän nimi ”Tiroler Speck”. Suojatun maantieteellisen merkinnän nimeä ”Tiroler Speck” ei saa kääntää millekään toiselle kielelle.

Suojatun maantieteellisen merkinnän nimen ”Tiroler Speck” jäljessä on välittömästi oltava ilmaisu ”suojattu maantieteellinen merkintä” ja/tai lyhenne ”SMM”, joka voi esiintyä myös muulla kuin saksan kielellä, joko saksan sijaan tai saksan lisäksi.

Tuotteesta voidaan käyttää myös kuvaavia ilmaisuja, esimerkiksi maininta siitä, mitä ruhon osaa on käytetty (”pekoni”, ”kyljestä valmistettu Speck”, ”vatsasta valmistettu Speck” tai ”valmistettu kinkusta”, ”valmistettu sian kyljysrivistä”, ”valmistettu kyljestä ja kupeesta”), sen maan kielellä, jossa tuotetta pidetään kaupan. Nämä ilmaisut on kuitenkin erotettava selvästi suojatusta maantieteellisestä merkinnästä ”Tiroler Speck”. Ilmaisut voidaankin erottaa eri riveille riittävällä rivivälillä. Teknisissä merkinnöissä ei kuitenkaan ehkä ole mahdollista erottaa näitä kahta ilmaisua eri riveille tilanpuutteen vuoksi.

Käännöksiä viittauksista Tirolin alueeseen alkuperäpaikkana ei saa lisätä tuotetta kuvaaviin ilmaisuihin.

Tuotantoalue yksilöidyn maantieteellisen alueen sisällä voidaan myös ilmoittaa, mutta sen on oltava erillään suojatusta maantieteellisestä merkinnästä ”Tiroler Speck” ja ilmaisusta ”suojattu maantieteellinen merkintä” ja/tai lyhenteestä ”SMM”.

Myös nimien, yritysnimien ja yksityisten merkkien esittäminen on sallittua, edellyttäen että pakkauksesta ei niiden vuoksi tule harhaanjohtava.

4.   Maantieteellisen alueen tarkka rajaus

Tirolin osavaltio

5.   Yhteys maantieteelliseen alueeseen

Speckin tuotanto keinona säilöä tuoretta lihaa on kehittynyt ja jalostunut useiden sukupolvien aikana Tirolin vuoristoisella alueella, jolla on runsaasti maatalousmaata. Tiroler Speckin erityiset maustamisreseptit ja perinteiset tuotantomenetelmät siirtyivät seuraaville sukupolville. Tästä henkilöltä toiselle siirtyneestä perinteestä syntyi yleisesti hyväksytty normi Tiroler Speckin nykyistä kaupallista tuotantoa varten. Tuotantoprosessiin välttämättömänä kuuluva kuivatus Tirolin puhtaassa vuoristoilmassa sekä hellävarainen savustus erityisiä maustesekoituksia ja pyökki- tai saarnipuuta käyttäen muodostavat kyseiselle alueelle ominaisen menettelyn, josta Tiroler Speck saa sille ominaisen tumman ruskean värin. ”Schopfspeckiä” (etuselästä valmistettu Speck) lukuun ottamatta leikkauspinnoissa näkyy valkoinen rasvakerros ja liha on väriltään voimakkaan punaista tummentuen lihapuolta kohti. Tuotteen selviä ominaisuuksia ovat sen mausteinen tuoksu ja tunnistettava kypsä vivahde sekä sen kevyen mausteinen maku savuisine ja suolaisine vivahteineen, joiden taustalla on havaittavissa sianlihan aromi. Tämän yleisen kuvauksen ohella aistinvaraisissa ominaisuuksissa on kuitenkin monesti alueellisia vaihteluja ja hienoisia muutoksia, sillä rajatun maantieteellisen alueen eri osissa ja laaksoissa on perinteisesti omia kulttuurisia erityispiirteitään. Niinpä tiettyihin tuotteen tavanomaiseen luonteeseen liittyviin seikkoihin, kuten makuprofiiliin tai aavistukseen savustetusta puusta, yhdistyy erityisiä alueellisia ominaisuuksia, jotka eivät vaikuta Tiroler Speck SMM -tuotteen yleiseen identiteettiin tai muuta sitä.

Maantieteellisellä alueella kehittynyt perinteinen tuotantomenetelmä perustuu tuottajien asiantuntemukseen, joka on siirtynyt sukupolvelta toiselle vuosisatojen ajan.

Tiroler Speckmeisterin osaaminen ja käsiteollinen perinne takaavat tuotteen korkean laadun säilymisen. Tiroler Speckmeisterien vuosisatojen käytäntöihin perustuva kokemus raaka-aineiden ja ilmasto-olosuhteiden vaikutuksista tuotteen laatuun (myös tiedot haitallisista vaikutuksista, poikkeavuuksien aiheuttajista, raaka-aineiden jatkuvasti muuttuvista ominaisuuksista sekä ympäristötekijöistä ja tuotantoparametrien vastavuoroisista vaikutuksista) ovat ratkaisevassa asemassa lopputuotteen korkean laadun saavuttamisessa. Tiroler Speckmeister määrittää tämän vuoksi ilmakuivausprosessin keston alueen ilmasto-olosuhteiden ja ruhon osien koon perusteella. Näin varmistetaan huolellinen kuivaus ja laadultaan moitteeton tuote kaikkine ominaispiirteineen (tummanruskea ulkoinen väri, melko kiinteästä kiinteään vaihteleva rakenne, katajanmarjan maku sekä tunnistettava suolainen vivahde ja savuinen aromi).

Säännöllisesti lisäkoulutusta saavan Tiroler Speckmeisterin toteuttamalla tuotantoprosessin valvonnalla ehkäistään haitalliset vaikutukset tuotteeseen ja turvataan laadun säilyttäminen.

Tuote-eritelmän julkaisutiedot

(tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan toinen alakohta)

https://www.patentamt.at/herkunftsangaben/tirolerspeck/


PÄÄTÖKSET

24.6.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 167/24


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2019/1028,

annettu 14 päivänä kesäkuuta 2019,

kansainvälisen oliivineuvoston jäsenneuvostossa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta, joka koskee oliiviöljyihin ja oliivin puristemassaöljyihin sovellettavia kauppastandardeja

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 3 kohdan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskeva vuoden 2015 kansainvälinen sopimus, jäljempänä ’sopimus’, allekirjoitettiin unionin puolesta neuvoston päätöksen (EU) 2016/1892 (1) mukaisesti 18 päivänä marraskuuta 2016 Yhdistyneiden kansakuntien päämajassa New Yorkissa sillä varauksella, että sopimuksen tekeminen saatetaan päätökseen myöhemmin. Sopimus tuli sen 31 artiklan 2 kohdan mukaisesti väliaikaisesti voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

(2)

Sopimus tehtiin 17 päivänä toukokuuta 2019 neuvoston päätöksellä (EU) 2019/848 (2).

(3)

Sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan nojalla kansainvälisen oliivineuvoston jäsenneuvosto, jäljempänä ’jäsenneuvosto’, hyväksyy päätöksiä, joilla muutetaan oliiviöljyihin ja oliivin puristemassaöljyihin sovellettavia kauppastandardeja.

(4)

Jäsenneuvoston on määrä hyväksyä 17 päivän kesäkuuta ja 21 päivän kesäkuuta 2019 välisenä aikana pidettävässä 109. kokouksessaan päätöksiä, joilla muutetaan oliiviöljyihin ja oliivin puristemassaöljyihin sovellettavia kauppastandardeja.

(5)

On aiheellista määrittää unionin puolesta otettava kanta jäsenneuvostossa, koska hyväksytyillä päätöksillä on oikeusvaikutuksia unioniin muiden kansainvälisen oliivineuvoston (IOC) jäsenten kanssa käytävän kansainvälisen kaupan osalta ja ne voivat vaikuttaa ratkaisevasti unionin oikeuden sisältöön, erityisesti oliiviöljyn kaupan pitämistä koskevien vaatimusten osalta, jotka komissio on vahvistanut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (3) 75 artiklan mukaisesti.

(6)

Jäsenneuvoston päätökset koskevat otsikon, toistotarkkuusmarginaalien ja toistotarkkuutta osoittavien lukujen, kromatogrammien, toistotarkkuusarvojen ja muihin asiakirjoihin tehtyjen viittausten tarkistamista. Komission ja jäsenvaltioiden oliiviöljyalan tieteelliset ja tekniset asiantuntijat ovat keskustelleet niistä perusteellisesti. Päätökset edistävät oliiviöljyalan standardien kansainvälistä yhdenmukaistamista ja luovat kehyksen, joka takaa tasapuolisen kilpailun oliiviöljyalan tuotteiden kaupassa. Sen vuoksi näitä päätöksiä olisi puollettava ja tästä johtuen komission asetukseen (ETY) N:o 2568/91 (4) on tehtävä muutoksia.

(7)

Jos jäsenneuvoston näiden päätösten tekemistä sen 109. kokouksen aikana lykätään sen vuoksi, että jotkut jäsenet eivät pysty antamaan hyväksyntäänsä, tämän päätöksen liitteessä esitetty kanta olisi otettava unionin puolesta jäsenneuvoston mahdollisessa kirjeenvaihdolla tapahtuvassa päätöksentekomenettelyssä sopimuksen 10 artiklan 6 kohdan nojalla. Kirjeenvaihdolla tapahtuva päätöksentekomenettely olisi aloitettava ennen marraskuussa 2019 pidettävää seuraavaa jäsenneuvoston säännöllistä kokousta.

(8)

Unionin edustajien jäsenneuvostossa olisi voitava pyytää oliiviöljyihin ja oliivin puristemassaöljyihin sovellettavia kauppastandardeja muuttavien päätösten hyväksymisen lykkäämistä jäsenneuvoston 109. kokouksessa unionin etujen säilyttämiseksi, jos ennen kyseistä kokousta tai sen aikana esitettävät uudet tieteelliset tai tekniset tiedot asettavat unionin puolesta otettavan kannan kyseenalaiseksi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Jäsenneuvoston 17 päivän kesäkuuta ja 21 päivän kesäkuuta 2019 välisenä aikana pidettävässä 109. kokouksessa tai jäsenneuvoston kirjeenvaihdolla tapahtuvassa päätöksentekomenettelyssä, joka on aloitettava ennen marraskuussa 2019 pidettävää jäsenneuvoston seuraavaa säännöllistä kokousta, unionin puolesta otettava kanta, joka koskee oliiviöljyihin ja oliivin puristemassaöljyihin sovellettavia kauppastandardeja, esitetään liitteessä.

2 artikla

Jos on todennäköistä, että 1 artiklassa tarkoitettuun kantaan vaikuttavat ennen jäsenneuvoston 109. kokousta tai sen aikana esitettävät uudet tieteelliset tai tekniset tiedot, unionin on pyydettävä, että jäsenneuvoston oliiviöljyihin ja oliivin puristemassaöljyihin sovellettavia kauppastandardien muuttamista koskevien päätösten hyväksymistä lykätään, kunnes unionin kanta on määritetty näiden uusien tietojen pohjalta.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 14 päivänä kesäkuuta 2019.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. O. TEODOROVICI


(1)  Neuvoston päätös (EU) 2016/1892, annettu 10 päivänä lokakuuta 2016, oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevan vuoden 2015 kansainvälisen sopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta (EUVL L 293, 28.10.2016, s. 2).

(2)  Neuvoston päätös (EU) 2019/848, annettu 17 päivänä toukokuuta 2019, oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevan vuoden 2015 kansainvälisen sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (EUVL L 139, 27.5.2019, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671).

(4)  Komission asetus (ETY) N:o 2568/91, annettu 11 päivänä heinäkuuta 1991, oliiviöljyn ja uutetun oliiviöljyn ominaisuuksista sekä niiden määritysmenetelmistä (EYVL L 248, 5.9.1991, s. 1).


LIITE

Unioni puoltaa seuraavia kansainvälisen oliivineuvoston menetelmiin jäsenneuvoston 17 päivän kesäkuuta ja 21 päivän kesäkuuta 2019 välisenä aikana pidettävässä 109. kokouksessa tai jäsenneuvoston kirjeenvaihdolla tapahtuvassa päätöksentekomenettelyssä, joka on aloitettava ennen marraskuussa 2019 pidettävää jäsenneuvoston seuraavaa säännöllistä kokousta, tehtäviä muutoksia:

menetelmän COI/T.20/Doc. No 19/Rev. 5 ”Spectrophotometric investigation in the ultraviolet” (Spektrofotometrinen määritys ultraviolettivalossa) tarkistaminen poistamalla absoluuttinen arvo ja tarkistamalla toistotarkkuusarvoja;

menetelmän COI/T.20/Doc. No 42–2/Rev. 3 ”Precision values of the methods of analysis adopted by the International Olive Council” (Kansainvälisen oliivineuvoston hyväksymien määritysmenetelmien toistotarkkuusarvot) tarkistaminen tarkistamalla menetelmiin COI/T.20/Doc. No19 ja COI/T.20/Doc. No 26 liittyviä toistotarkkuusarvoja;

menetelmän COI/T.20/Doc. No 26/Rev.4 ”Determination of the sterol composition and content and alcoholic compounds by capillary gas chromatography” (Sterolien rakenteen ja pitoisuuden sekä alkoholiyhdisteiden määrittäminen kapillaarikaasukromatografisella menetelmällä) tarkistaminen tarkistamalla otsikkoa, toistotarkkuusmarginaaleja ja toistotarkkuutta osoittavia lukuja sekä kromatogrammeja.

Unionin edustajat jäsenneuvostossa voivat sopia teknisistä mukautuksista muihin kansainvälisen oliivineuvoston menetelmiin tai asiakirjoihin ilman uutta neuvoston päätöstä, jos kyseiset tekniset mukautukset johtuvat ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista muutoksista.


24.6.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 167/27


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2019/1029,

annettu 18 päivänä kesäkuuta 2019,

Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) asiaankuuluvissa komiteoissa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta siltä osin kuin on kyse ehdotuksista muutoksiksi UNECE:n sääntöihin nro 14, 17, 24, 30, 44, 51, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139, 140 ja 145, ehdotuksista muutoksiksi maailmanlaajuisiin teknisiin sääntöihin (GTR) nro 15 ja 19, ehdotuksesta muutokseksi keskinäiseen päätöslauselmaan M.R.2, ehdotuksesta yhdeksi uudeksi UNECE:n säännöksi ja ehdotuksista muutoksiksi GTR-sääntöjen laatimista koskeviin lupiin

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan luettuna yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Unioni on neuvoston päätöksellä 97/836/EY (1) liittynyt Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission, jäljempänä ’UNECE’, sopimukseen pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin tai niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien yhdenmukaisten teknisten vaatimusten hyväksymisestä sekä näiden vaatimusten mukaisesti annettujen hyväksymisien vastavuoroista tunnustamista koskevista ehdoista, jäljempänä ’vuoden 1958 tarkistettu sopimus’. Vuoden 1958 tarkistettu sopimus tuli voimaan 24 päivänä maaliskuuta 1998.

(2)

Unioni on neuvoston päätöksellä 2000/125/EY (2) liittynyt sopimukseen pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin ja/tai niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien maailmanlaajuisten teknisten sääntöjen vahvistamisesta, jäljempänä ’rinnakkaissopimus’. Rinnakkaissopimus tuli voimaan 15 päivänä helmikuuta 2000.

(3)

Vuoden 1958 tarkistetun sopimuksen 1 artiklan ja rinnakkaissopimuksen 6 artiklan mukaisesti vuoden 1958 tarkistetun sopimuksen hallintokomitea ja rinnakkaissopimuksen toimeenpaneva komitea, jäljempänä ’UNECE:n asiaankuuluvat komiteat’, voivat tapauksen mukaan hyväksyä ehdotukset muutoksiksi UNECE:n sääntöihin nro 14, 17, 24, 30, 44, 51, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139, 140 ja 145, ehdotukset muutoksiksi maailmanlaajuisiin teknisiin sääntöihin (GTR) nro 15 ja 19, ehdotuksen muutokseksi keskinäiseen päätöslauselmaan M.R.2, ehdotuksen yhdeksi uudeksi UNECE:n säännöksi ja ehdotukset muutoksiksi GTR-sääntöjen laatimista koskeviin lupiin, jäljempänä ’megapäätös’.

(4)

UNECE:n asiaankuuluvien komiteoiden on 24 ja 28 päivän kesäkuuta 2019 välisenä aikana pidettävän maailmanfoorumin 178. kokouksen aikana määrä hyväksyä megapäätös, joka liittyy pyörillä varustettujen ajoneuvojen ja niihin asennettavien tai niissä käytettävien varusteiden ja osien hyväksymistä koskeviin hallinnolliset määräyksiin ja yhdenmukaisiin teknisiin vaatimuksiin sekä niihin sovellettaviin maailmanlaajuisiin teknisiin sääntöihin.

(5)

On aiheellista vahvistaa kanta, joka otetaan unionin puolesta UNECE:n asiaankuuluvissa komiteoissa siltä osin kuin on kyse UNECE:n sääntöjä koskevien ehdotusten hyväksymisestä, sillä UNECE:n säännöistä tulee unionia sitovia ja ne voivat ratkaisevalla tavalla vaikuttaa unionin oikeuden sisältöön ajoneuvojen tyyppihyväksynnän alalla.

(6)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2007/46/EY (3) korvattiin jäsenvaltioiden hyväksymisjärjestelmät unionin hyväksymismenettelyllä ja vahvistettiin yhdenmukaiset puitteet, jotka sisältävät ne hallinnolliset määräykset ja yleiset tekniset vaatimukset, joita sovelletaan kaikkiin uusiin ajoneuvoihin, järjestelmiin, komponentteihin ja erillisiin teknisiin yksiköihin. Kyseisellä direktiivillä sisällytettiin vuoden 1958 tarkistetun sopimuksen nojalla vahvistetut säännöt, jäljempänä ’UNECE:n säännöt’, EU-tyyppihyväksyntäjärjestelmään joko tyyppihyväksyntää koskevina vaatimuksina tai unionin lainsäädännön vaihtoehtoina. Direktiivin 2007/46/EU antamisen jälkeen UNECE:n sääntöjä on yhä enemmän sisällytetty unionin lainsäädäntöön.

(7)

Saatujen kokemusten ja tekniikan kehityksen vuoksi on tarpeen täydentää tiettyjä UNECE:n sääntöjen nro 17, 24, 30, 44, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139 ja 140 vaatimuksia ja muuttaa UNECE:n maailmanlaajuisia teknisiä sääntöjä nro 15 ja 19. Lisäksi on tarpeen oikaista tietyt UNECE:n sääntöjen nro 14, 51, 83, 129 ja 145 ja UNECE:n maailmanlaajuisen teknisen säännön nro 15 määräykset. Lopuksi on tarpeen hyväksyä kehittynyttä hätäjarrutusjärjestelmää koskevat uudet vaatimukset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Vuoden 1958 tarkistetun sopimuksen hallintokomiteassa ja rinnakkaissopimuksen toimeenpanevassa komiteassa 24 ja 28 päivän kesäkuuta 2019 välisenä aikana pidettävässä maailmanfoorumin 178. kokouksessa unionin puolesta otettava kanta on äänestää tämän päätöksen liitteessä lueteltujen ehdotusten puolesta.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 18 päivänä kesäkuuta 2019.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. DAEA


(1)  Neuvoston päätös 97/836/EY, tehty 27 päivänä marraskuuta 1997, Euroopan yhteisön liittymisestä Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sopimukseen pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin tai niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien yhdenmukaisten teknisten vaatimusten hyväksymisestä sekä näiden vaatimusten mukaisesti annettujen hyväksymisien vastavuoroista tunnustamista koskevista ehdoista (vuoden 1958 tarkistettu sopimus) (EYVL L 346, 17.12.1997, s. 78).

(2)  Neuvoston päätös 2000/125/EY, tehty 31 päivänä tammikuuta 2000, pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin ja/tai niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien maailmanlaajuisten teknisten sääntöjen vahvistamista koskevan sopimuksen (”rinnakkaissopimus”) tekemisestä (EYVL L 35, 10.2.2000, s. 12).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EY, annettu 5 päivänä syyskuuta 2007, puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle (Puitedirektiivi) (EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1).


LIITE

Sääntö nro

Työjärjestyksen kohdan otsikko

Asiakirjaviite (1)

14

Ehdotus: oikaisu 1 muutossarjan 07 täydennykseen 6, E-sääntö nro 14 (turvavöiden kiinnityspisteet)

ECE/TRANS/WP.29/2019/56

17

Ehdotus: täydennys 1 muutossarjaan 09, E-sääntö nro 17 (istuinten lujuus)

ECE/TRANS/WP.29/2019/35

24

Ehdotus: täydennys 5 muutossarjaan 03, E-sääntö nro 24 (puristussytytysmoottorien näkyvät epäpuhtauspäästöt ja tehon mittaus (dieselin savutus))

ECE/TRANS/WP.29/2019/41

30

Ehdotus: täydennys 21 muutossarjaan 02, E-sääntö nro 30 (henkilöautojen ja niiden perävaunujen ilmarenkaat)

ECE/TRANS/WP.29/2019/50

44

Ehdotus: täydennys 16 muutossarjaan 04, E-sääntö nro 44 (lasten turvajärjestelmät)

ECE/TRANS/WP.29/2019/36

51

Ehdotus: oikaisu muutossarjan 03 täydennykseen 4, E-sääntö nro 51 (luokkien M ja N ajoneuvojen melu)

ECE/TRANS/WP.29/2019/51

64

Ehdotus: täydennys 1 muutossarjaan 03, E-sääntö nro 64 (tilapäiskäyttöön tarkoitettu varapyörä-rengasyhdistelmä, itsekantavat run-flat-renkaat)

ECE/TRANS/WP.29/2019/52

75

Ehdotus: täydennys 18 E-säännön nro 75 alkuperäiseen versioon (moottoripyörien ja mopojen ilmarenkaat)

ECE/TRANS/WP.29/2019/53

78

Ehdotus: täydennys 1 muutossarjaan 04, E-sääntö nro 78 (moottoripyörien jarrulaitteet)

ECE/TRANS/WP.29/2019/46

79

Ehdotus: täydennys 1 muutossarjaan 03, E-sääntö nro 79 (ohjauslaitteet)

ECE/TRANS/WP.29/2019/73

83

Ehdotus: täydennys 13 muutossarjaan 06, E-sääntö nro 83 (luokkien M1 ja N1 ajoneuvojen päästöt)

ECE/TRANS/WP.29/2019/42

83

Ehdotus: täydennys 9 muutossarjaan 07, E-sääntö nro 83 (luokkien M1 ja N1 ajoneuvojen päästöt)

ECE/TRANS/WP.29/2019/43

83

Ehdotus: oikaisu 1 muutossarjan 07 täydennykseen 8, E-sääntö nro 83 (luokkien M1 ja N1 ajoneuvojen päästöt)

ECE/TRANS/WP.29/2019/60

85

Ehdotus: täydennys 9 E-sääntöön nro 85 (nettotehon ja 30 minuutin tehon mittaus)

ECE/TRANS/WP.29/2019/44

90

Ehdotus: täydennys 5 muutossarjaan 02, E-sääntö nro 90 (varaosina toimitettavat jarrujen osat)

ECE/TRANS/WP.29/2019/47

115

Ehdotus: täydennys 8 E-sääntöön nro 115 (jälkiasennettavat neste- ja maakaasujärjestelmät)

ECE/TRANS/WP.29/2019/45

117

Ehdotus: täydennys 10 muutossarjaan 02, E-sääntö nro 117 (renkaiden vierintävastus, vierintämelu ja märkäpito)

ECE/TRANS/WP.29/2019/54

129

Ehdotus: täydennys 9 E-säännön nro 129 alkuperäiseen versioon (tehostetut lasten turvajärjestelmät)

ECE/TRANS/WP.29/2019/37

129

Ehdotus: täydennys 6 muutossarjaan 01, E-sääntö nro 129 (tehostetut lasten turvajärjestelmät)

ECE/TRANS/WP.29/2019/38

129

Ehdotus: täydennys 5 muutossarjaan 02, E-sääntö nro 129 (tehostetut lasten turvajärjestelmät)

ECE/TRANS/WP.29/2019/39

129

Ehdotus: täydennys 2 muutossarjaan 03, E-sääntö nro 129 (tehostetut lasten turvajärjestelmät)

ECE/TRANS/WP.29/2019/40

129

Ehdotus: oikaisu 3 E-säännön nro 129 alkuperäiseen versioon (tehostetut lasten turvajärjestelmät)

ECE/TRANS/WP.29/2019/58

129

Ehdotus: oikaisu 1 muutossarjaan 03, E-sääntö nro 129 (tehostetut lasten turvajärjestelmät)

ECE/TRANS/WP.29/2019/59

138

Ehdotus: täydennys 1 muutossarjaan 01, E-sääntö nro 138 (hiljaiset maantieajoneuvot)

ECE/TRANS/WP.29/2019/55

139

Ehdotus: täydennys 2 E-sääntöön nro 139 (hätäjarrutehostin)

ECE/TRANS/WP.29/2019/48

140

Ehdotus: täydennys 3 E-sääntöön nro 140 (elektroninen ajonvakautusjärjestelmä)

ECE/TRANS/WP.29/2019/49

145

Ehdotus: oikaisu 1 säännön nro 145 alkuperäiseen versioon (ISOFIX-kiinnitysjärjestelmät, ISOFIX-ylähihnakiinnityspisteet ja kokoluokan i istuinpaikat)

ECE/TRANS/WP.29/2019/57

Uusi E-sääntö

Ehdotus uudeksi E-säännöksi – yhdenmukaiset vaatimukset, jotka koskevat moottoriajoneuvojen hyväksyntää siltä osin kuin on kyse luokkien M1 ja N1 ajoneuvoihin tarkoitetuista kehittyneistä hätäjarrutusjärjestelmistä (AEBS)

ECE/TRANS/WP.29/2019/61


GTR-säännön numero

Työjärjestyksen kohdan otsikko

Asiakirjaviite

15

Ehdotus: muutos 5 maailmanlaajuiseen tekniseen sääntöön nro 15 (yhdenmukaistettu kevyiden hyötyajoneuvojen kansainvälinen testimenetelmä (WLTP))

ECE/TRANS/WP.29/2019/62

15

Ehdotus: oikaisu maailmanlaajuiseen tekniseen sääntöön nro 15 (yhdenmukaistettu kevyiden hyötyajoneuvojen kansainvälinen testimenetelmä (WLTP)), koskee ainoastaan ranskankielistä toisintoa

ECE/TRANS/WP.29/2019/66

 

Ehdotus: oikaisu muutokseen 1, maailmanlaajuinen tekninen sääntö nro 15 (yhdenmukaistettu kevyiden hyötyajoneuvojen kansainvälinen testimenetelmä (WLTP)), koskee ainoastaan ranskankielistä toisintoa

ECE/TRANS/WP.29/2019/67

 

Ehdotus: oikaisu muutokseen 2, maailmanlaajuinen tekninen sääntö nro 15 (yhdenmukaistettu kevyiden hyötyajoneuvojen kansainvälinen testimenetelmä (WLTP)), koskee ainoastaan ranskankielistä toisintoa

ECE/TRANS/WP.29/2019/68

 

Ehdotus: oikaisu muutokseen 3, maailmanlaajuinen tekninen sääntö nro 15 (yhdenmukaistettu kevyiden hyötyajoneuvojen kansainvälinen testimenetelmä (WLTP)), koskee ainoastaan ranskankielistä toisintoa

ECE/TRANS/WP.29/2019/69

 

Ehdotus: oikaisu muutokseen 4, maailmanlaajuinen tekninen sääntö nro 15 (yhdenmukaistettu kevyiden hyötyajoneuvojen kansainvälinen testimenetelmä (WLTP)), koskee ainoastaan ranskankielistä toisintoa

ECE/TRANS/WP.29/2019/70

19

Ehdotus: muutos 2 maailmanlaajuiseen tekniseen sääntöön nro 19 (yhdenmukaistetussa kevyiden hyötyajoneuvojen kansainvälisessä testimenetelmässä sovellettavat haihtumispäästötestausmenetelmät (EVAP WLTP))

ECE/TRANS/WP.29/2019/64


Keskinäisen päätöslauselman numero

Työjärjestyksen kohdan otsikko

Asiakirjaviite

M.R.2

Ehdotus: muutos 1 ajoneuvon käyttövoimajärjestelmää koskevat määritelmät sisältävään keskinäiseen päätöslauselmaan nro 2

ECE/TRANS/WP.29/2019/71


Muut asiat

Työjärjestyksen kohdan otsikko

Asiakirjaviite

 

Tarkistettu lupa laatia muutos nro 2 maailmanlaajuiseen tekniseen sääntöön nro 16 (renkaat)

ECE/TRANS/WP.29/AC.3/48/Rev.1

 

Ehdotus muutoksiksi lupaan laatia todellisia ajonaikaisia päästöjä koskeva maailmanlaajuinen tekninen sääntö

ECE/TRANS/WP.29/2019/72

 

Lupa laatia uusi maailmanlaajuinen sääntö sähkökäyttöisten ajoneuvojen tehon määrittämisestä (DEVP)

ECE/TRANS/WP.29/AC.3/53


(1)  Kaikki taulukossa mainitut asiakirjat ovat saatavilla osoitteessa http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/gen2018.html


24.6.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 167/32


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2019/1030,

annettu 21 päivänä kesäkuuta 2019,

indoksakarbin käyttöä valmisteryhmään 18 kuuluvissa biosidivalmisteissa koskevan hyväksynnän voimassaolon päättymispäivän lykkäämisestä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä toukokuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 5 kohdan,

on kuullut pysyvää biosidivalmistekomiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tehoaine indoksakarbi sisällytettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY (2) liitteeseen I käytettäväksi tehoaineena valmisteryhmään 18 kuuluvissa biosidivalmisteissa, ja asetuksen (EU) N:o 528/2012 86 artiklan mukaisesti sitä pidetään näin ollen hyväksyttynä mainitun asetuksen nojalla siten, että sovelletaan kyseisen direktiivin liitteessä I vahvistettuja spesifikaatioita ja edellytyksiä.

(2)

Indoksakarbin käyttöä valmisteryhmään 18 kuuluvissa biosidivalmisteissa koskevan hyväksynnän voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2019. Indoksakarbin hyväksynnän uusimista koskeva hakemus toimitettiin 28 päivänä kesäkuuta 2018 asetuksen (EU) N:o 528/2012 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(3)

Arvioinnista vastaava toimivaltainen Ranskan viranomainen ilmoitti komissiolle 12 päivänä marraskuuta 2018, että se oli päättänyt asetuksen (EU) N:o 528/2012 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti, että hakemuksen täydellinen arviointi oli tarpeen. Asetuksen (EU) N:o 528/2012 8 artiklan 1 kohdan mukaan arvioinnista vastaavan toimivaltaisen viranomaisen on suoritettava hakemuksen täydellinen arviointi 365 päivän kuluessa sen validoinnista.

(4)

Arvioinnista vastaava toimivaltainen viranomainen voi tarvittaessa pyytää hakijaa toimittamaan riittävät tiedot, jotta arviointi voidaan suorittaa kyseisen asetuksen 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Tällaisessa tapauksessa 365 päivän määräaika keskeytetään enintään 180 päivän ajaksi, paitsi kun pidempi keskeytys on perusteltu pyydettyjen tietojen luonteen tai poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi.

(5)

Vastaanotettuaan suosituksen arvioinnista vastaavalta toimivaltaiselta viranomaiselta, Euroopan kemikaaliviraston, jäljempänä ’kemikaalivirasto’, on 270 päivän kuluessa laadittava ja toimitettava komissiolle lausunto tehoaineen hyväksymisen uusimisesta asetuksen (EU) N:o 528/2012 14 artiklan 3 kohdan nojalla.

(6)

Näin ollen indoksakarbin käyttöä valmisteryhmään 18 kuuluvissa biosidivalmisteissa koskevan hyväksynnän voimassaolo todennäköisesti päättyy hakijasta riippumattomista syistä ennen kuin on tehty päätös sen uusimisesta. Sen vuoksi on aiheellista lykätä indoksakarbin käyttöä valmisteryhmään 18 kuuluvissa biosidivalmisteissa koskevan hyväksynnän voimassaolon päättymispäivää siten, että hakemuksen tutkimiselle jää riittävästi aikaa. Ottaen huomioon määräajat, jotka on vahvistettu arvioinnista vastaavan toimivaltaisen viranomaisen arvioinnille ja kemikaaliviraston laatimalle ja toimittamalle lausunnolle, on aiheellista lykätä hyväksynnän voimassaolon päättymispäivää 30 päivään kesäkuuta 2022.

(7)

Hyväksynnän päättymispäivää lukuun ottamatta indoksakarbin käyttöä valmisteryhmään 18 kuuluvissa biosidivalmisteissa koskeva hyväksyntä pysyy voimassa direktiivin 98/8/EY liitteessä I vahvistettujen spesifikaatioiden ja edellytysten mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lykätään indoksakarbin käyttöä valmisteryhmään 18 kuuluvissa biosidivalmisteissa koskevan hyväksynnän voimassaolon päättyminen 30 päivään kesäkuuta 2022.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 21 päivänä kesäkuuta 2019

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/8/EY, annettu 16 päivänä helmikuuta 1998, biosidituotteiden markkinoille saattamisesta (EYVL L 123, 24.4.1998, s. 1).


24.6.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 167/34


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2019/1031,

annettu 21 päivänä kesäkuuta 2019,

eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa annetun täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteen muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2019) 4883)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 11 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/662/ETY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista unionin sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (2) ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/99/EY (3) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanopäätöksessä 2014/709/EU (4) säädetään eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi tietyissä jäsenvaltioissa, jäljempänä ’asianomaiset jäsenvaltiot’, joissa on vahvistettu kyseisen taudin tapauksia kotieläiminä pidetyissä tai luonnonvaraisissa sioissa. Kyseisen täytäntöönpanopäätöksen liitteessä olevissa I–IV osassa määritetään ja luetellaan asianomaisten jäsenvaltioiden tiettyjä alueita, jotka on eritelty taudin epidemiologiseen tilanteeseen perustuvan riskitason mukaan. Täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitettä on muutettu useita kertoja, jotta on voitu ottaa huomioon afrikkalaisen sikaruton epidemiologisessa tilanteessa unionissa tapahtuneet muutokset, jotka on huomioitava kyseisessä liitteessä. Täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitettä on viimeksi muutettu komission täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2019/975 (5) Liettuassa ja Puolassa esiintyneiden afrikkalaisen sikaruton tautitapausten vuoksi.

(2)

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/975 hyväksymisen jälkeen kotieläiminä pidetyissä ja luonnonvaraisissa sioissa on Puolassa, Liettuassa ja Romaniassa ilmennyt uusia afrikkalaisen sikaruton tautitapauksia, jotka on myös otettava huomioon täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä.

(3)

Kesäkuussa 2019 havaittiin kaksi afrikkalaisen sikaruton taudinpurkausta kotieläiminä pidetyissä sioissa Marijampolėn ja Prienain lääneissä Liettuassa alueilla, jotka mainitaan tällä hetkellä täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä olevassa II osassa. Nämä afrikkalaisen sikaruton taudinpurkaukset kotieläiminä pidetyissä sioissa merkitsevät riskitason nousua, joka olisi otettava huomioon mainitussa liitteessä. Nämä afrikkalaisen sikaruton tautialueet Liettuassa olisi näin ollen lueteltava täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä olevan II osan sijasta liitteessä olevassa III osassa.

(4)

Kesäkuussa 2019 havaittiin yksi afrikkalaisen sikaruton taudinpurkaus kotieläiminä pidetyissä sioissa Bartoszyckin läänissä Puolassa alueella, joka mainitaan tällä hetkellä täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä olevassa II osassa. Tämä afrikkalaisen sikaruton taudinpurkaus kotieläiminä pidetyissä sioissa merkitsee riskitason nousua, joka olisi otettava huomioon mainitussa liitteessä. Näin ollen tämä afrikkalaisen sikaruton tautialue Puolassa olisi lueteltava täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä olevan II osan sijasta liitteessä olevassa III osassa.

(5)

Kesäkuussa 2019 havaittiin yksi afrikkalaisen sikaruton taudinpurkaus kotieläiminä pidetyissä sioissa Węgrowskin piirikunnassa Puolassa alueella, joka mainitaan tällä hetkellä täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä olevassa I osassa. Tämä afrikkalaisen sikaruton tautitapaus luonnonvaraisissa sioissa merkitsee riskitason nousua, joka olisi otettava huomioon mainitussa liitteessä. Näin ollen tämä afrikkalaisen sikaruton tautialue Puolassa olisi lueteltava täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä olevan I osan sijasta liitteessä olevassa II osassa.

(6)

Kesäkuussa 2019 havaittiin yksi afrikkalaisen sikaruton taudinpurkaus kotieläiminä pidetyissä sioissa Vâlcean piirikunnassa Romaniassa alueella, joka mainitaan tällä hetkellä täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä olevassa I osassa. Tämä afrikkalaisen sikaruton tautitapaus kotieläiminä pidetyissä sioissa merkitsee riskitason nousua, joka olisi otettava huomioon mainitussa liitteessä. Näin ollen tämä afrikkalaisen sikaruton tautialue Romaniassa olisi lueteltava täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä olevan I osan sijasta liitteessä olevassa III osassa.

(7)

Jotta voidaan ottaa huomioon afrikkalaisen sikaruton viimeaikainen epidemiologinen kehitys unionissa ja torjua ennakoivasti taudin leviämiseen liittyviä riskejä, olisi määritettävä riittävän suuret uudet korkean riskin alueet Liettuan, Puolan ja Romanian osalta ja sisällytettävä ne täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä olevassa I, II ja III osassa oleviin luetteloihin. Sen vuoksi täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitettä olisi muutettava.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liite tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 21 päivänä kesäkuuta 2019.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  Komission täytäntöönpanopäätös 2014/709/EU, annettu 9 päivänä lokakuuta 2014, eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa ja täytäntöönpanopäätöksen 2014/178/EU kumoamisesta (EUVL L 295, 11.10.2014, s. 63).

(5)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/975, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2019, eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa annetun täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteen muuttamisesta (EUVL L 157, 14.6.2019, s. 31).


LIITE

Korvataan täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liite seuraavasti:

”LIITE

I OSA

1.   Belgia

Seuraavat Belgian alueet:

in Luxembourg province:

the area is delimited clockwise by:

Frontière avec la France,

Rue Mersinhat,

La N818jusque son intersection avec la N83,

La N83 jusque son intersection avec la N884,

La N884 jusque son intersection avec la N824,

La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,

Le Routeux,

Rue d'Orgéo,

Rue de la Vierre,

Rue du Bout-d'en-Bas,

Rue Sous l'Eglise,

Rue Notre-Dame,

Rue du Centre,

La N845 jusque son intersection avec la N85,

La N85 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la N802,

La N802 jusque son intersection avec la N825,

La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411jusque son intersection avec la N40,

N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,

Rue du Tombois,

Rue Du Pierroy,

Rue Saint-Orban,

Rue Saint-Aubain,

Rue des Cottages,

Rue de Relune,

Rue de Rulune,

Route de l'Ermitage,

N87: Route de Habay,

Chemin des Ecoliers,

Le Routy,

Rue Burgknapp,

Rue de la Halte,

Rue du Centre,

Rue de l'Eglise,

Rue du Marquisat,

Rue de la Carrière,

Rue de la Lorraine,

Rue du Beynert,

Millewée,

Rue du Tram,

Millewée,

N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,

Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,

Frontière avec la France,

La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy,

La N871 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avecla N883 au niveau d'Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d'Aubange,

La N81 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la rue du Fet,

Rue du Fet,

Rue de l'Accord jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

Rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue des Bruyères,

Rue des Bruyères,

Rue de Neufchâteau,

Rue de la Motte,

La N894 jusque son intersection avec laN85,

La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   Bulgaria

Seuraavat Bulgarian alueet:

in Varna the whole region excluding the villages covered in Part II;

in Silistra region:

whole municipality of Glavinitza,

whole municipality of Tutrakan,

whithinmunicipality of Dulovo:

Boil,

Vokil,

Grancharovo,

Doletz,

Oven,

Okorsh,

Oreshene,

Paisievo,

Pravda,

Prohlada,

Ruyno,

Sekulovo,

Skala,

Yarebitsa,

within municipality of Sitovo:

Bosna,

Garvan,

Irnik,

Iskra,

Nova Popina,

Polyana,

Popina,

Sitovo,

Yastrebna,

within municipality of Silistra:

Vetren,

in Dobrich region:

whole municipality of Baltchik,

wholemunicipality of General Toshevo,

whole municipality of Dobrich,

whole municipality of Dobrich-selska (Dobrichka),

within municipality of Krushari:

Severnyak,

Abrit,

Dobrin,

Alexandria,

Polkovnik Dyakovo,

Poruchik Kardzhievo,

Zagortzi,

Zementsi,

Koriten,

Krushari,

Bistretz,

Efreytor Bakalovo,

Telerig,

Lozenetz,

Krushari,

Severnyak,

Severtsi,

within municipality of Kavarna:

Krupen,

Belgun,

Bilo,

Septemvriytsi,

Travnik,

whole municipality of Tervel, except Brestnitsa and Kolartzi,

in Ruse region:

within municipality of Slivo pole:

Babovo,

Brashlen,

Golyamo vranovo,

Malko vranovo,

Ryahovo,

Slivo pole,

Borisovo,

within municipality of Ruse:

Sandrovo,

Prosena,

Nikolovo,

Marten,

Dolno Ablanovo,

Ruse,

Chervena voda,

Basarbovo,

within municipality of Ivanovo:

Krasen,

Bozhichen,

Pirgovo,

Mechka,

Trastenik,

within municipality of Borovo:

Batin,

Gorno Ablanovo,

Ekzarh Yosif,

Obretenik,

Batin,

within municipality of Tsenovo:

Krivina,

Belyanovo,

Novgrad,

Dzhulyunitza,

Beltzov,

Tsenovo,

Piperkovo,

Karamanovo,

in Veliko Tarnovo region:

within municipality of Svishtov:

Sovata,

Vardim,

Svishtov,

Tzarevets,

Bulgarsko Slivovo,

Oresh,

in Pleven region:

within municipality of Belene:

Dekov,

Belene,

Kulina voda,

Byala voda,

within municipality of Nikopol:

Lozitza,

Dragash voyvoda,

Lyubenovo,

Nikopol,

Debovo,

Evlogievo,

Muselievo,

Zhernov,

Cherkovitza,

within municipality of Gulyantzi:

Somovit,

Dolni vit,

Milkovitsa,

Shiyakovo,

Lenkovo,

Kreta,

Gulyantzi,

Brest,

Dabovan,

Zagrazhdan,

Gigen,

Iskar,

within municipality of Dolna Mitropoliya:

Komarevo,

Baykal,

Slavovitsa,

Bregare,

Orehovitsa,

Krushovene,

Stavertzi,

Gostilya,

in Vratza region:

within municipality of Oryahovo:

Dolni vadin,

Gorni vadin,

Ostrov,

Galovo,

Leskovets,

Selanovtsi,

Oryahovo,

within municipality of Miziya:

Saraevo,

Miziya,

Voyvodovo,

Sofronievo,

within municipality of Kozloduy:

Harlets,

Glozhene,

Butan,

Kozloduy,

in Montana region:

within municipality of Valtchedram:

Dolni Tzibar,

Gorni Tzibar,

Ignatovo,

Zlatiya,

Razgrad,

Botevo,

Valtchedram,

Mokresh,

within municipality Lom:

Kovatchitza,

Stanevo,

Lom,

Zemphyr,

Dolno Linevo,

Traykovo,

Staliyska mahala,

Orsoya,

Slivata,

Dobri dol,

within municipality of Brusartsi:

Vasilyiovtzi,

Dondukovo,

in Vidin region:

within municipality of Ruzhintsi:

Dinkovo,

Topolovets,

Drenovets,

within municipality of Dimovo:

Artchar,

Septemvriytzi,

Yarlovitza,

Vodnyantzi,

Shipot,

Izvor,

Mali Drenovetz,

Lagoshevtzi,

Darzhanitza,

within municipality of Vidin:

Vartop,

Botevo,

Gaytantsi,

Tzar Simeonovo,

Ivanovtsi,

Zheglitza,

Sinagovtsi,

Dunavtsi,

Bukovets,

Bela Rada,

Slana bara,

Novoseltsi,

Ruptzi,

Akatsievo,

Vidin,

Inovo,

Kapitanovtsi,

Pokrayna,

Antimovo,

Kutovo,

Slanotran,

Koshava,

Gomotartsi.

3.   Viro

Seuraavat Viron alueet:

Hiiu maakond.

4.   Unkari

Seuraavat Unkarin alueet:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 651100, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652200, 652300, 652601, 652602, 652603, 652700, 652900, 653000, 653100, 653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658201, 658202 és 658403 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900750, 901250, 901260, 901270, 901350, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902450, 902550, 902650, 902660, 902670, 902750, 903250, 903650, 903750, 903850, 904350, 904750, 904760, 904850, 904860, 905360, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 702550, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, és 705350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950, 751150, 752150 és755550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 552010, 552150, 552250, 552350, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910 és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360, 573450, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855350, 855450, 855550, 855650, 855660 és 855850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.   Latvia

Seuraavat Latvian alueet:

Aizputes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Kazdangas pagasts un Aizputes pilsēta,

Alsungas novads,

Durbes novada Dunalkas un Tadaiķu pagasts,

Kuldīgas novada Gudenieku pagasts,

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts,

Grobiņas novada Bārtas un Gaviezes pagasts,

Rucavas novada Dunikas pagasts.

6.   Liettua

Seuraavat Liettuan alueet:

Jurbarko rajono savivaldybė: Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 2128 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2106, Liolių, Pakražančio seniūnijos, Tytuvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, ir Vaiguvos seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnujų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,

Rietavo savivaldybė,

Skuodo rajono savivaldybė,

Šilalės rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos,

Tauragės rajono savivaldybė: Lauksargių, Skaudvilės, Tauragės, Mažonų, Tauragės miesto ir Žygaičių seniūnijos.

7.   Puola

Seuraavat Puolan alueet:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Ruciane – Nida w powiecie piskim,

część gminy Miłki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63, część gminy Ryn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn, część gminy Giżycko położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Giżycko, na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowej granicy gminy do granicy miasta Giżycko i na południe od granicy miasta Giżycko w powiecie giżyckim,

gminy Mikołajki, Piecki, część gminy Sorkwity położona na południe od drogi nr 16 i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim,

gminy Dźwierzuty, Rozogi i Świętajno w powiecie szczycieńskim,

gminy Gronowo Elbląskie, Markusy, Rychliki, część gminy Elbląg położona na zachód od zachodniej granicy powiatu miejskiego Elbląg i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 22 i część gminy Tolkmicko niewymieniona w części II załącznika w powiecie elbląskim oraz strefa wód przybrzeżnych Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej,

gminy Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, Dywity, Jonkowo, Świątki i część gminy Jeziorany położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 593 w powiecie olsztyńskim,

gminy Łukta, Miłakowo, Małdyty, Miłomłyn i Morąg w powiecie ostródzkim,

gmina Zalewo w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

gminy Rudka, Wyszki, część gminy Brańsk położona na północ od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk i miasto Brańsk w powiecie bielskim,

gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,

gmina Poświętne w powiecie białostockim,

gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

powiat zambrowski;

w województwie mazowieckim:

gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin, Łyse i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

powiat miejski Ostrołęka,

powiat ostrowski,

gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim,

gmina Krasne w powiecie przasnyskim,

gminy Bodzanów, Bulkowo, Mała Wieś, Staroźreby i Wyszogród w powiecie płockim,

gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Glinojeck, Gołymin – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk w powiecie ciechanowskim,

gminy Baboszewo, Dzierzążnia, Płońsk z miastem Płońsk i Sochocin w powiecie płońskim,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Dobre, Stanisławów, część gminy Jakubów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A2, część gminy Kałuszyn położona na północ od linii wyznaczonej przez drogi nr 2 i 92 i część gminy Mińsk Mazowiecki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A2 w powiecie mińskim,

gminy Garbatka Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów w powiecie kozienickim,

gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,

powiat żyrardowski,

gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,

gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i część gminy Stromiec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,

gminy Jedlińsk, Jastrzębia i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,

gminy Iłów, Nowa Sucha, Rybno, część gminy Teresin położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i część miasta Sochaczew położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92 w powiecie sochaczewskim,

gmina Policzna w powiecie zwoleńskim,

gmina Solec nad Wisłą w powiecie lipskim;

w województwie lubelskim:

gminy Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Niedrzwica Duża, Jastków, Konopnica, Strzyżewice, Wysokie, Wojciechów i Zakrzew w powiecie lubelskim,

gminy Miączyn, Nielisz, Sitno, Komarów-Osada, Sułów, część gminy Szczebrzeszyn położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Szczebrzesyzn i część gminy wiejskiej Zamość położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie zamojskim,

powiat miejski Zamość,

gmina Jeziorzany i część gminy Kock położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Czarną w powiecie lubartowskim,

gminy Adamów i Serokomla w powiecie łukowskim,

gminy Nowodwór, Ryki, Ułęż i miasto Dęblin w powiecie ryckim,

gminy Janowiec, i część gminy wiejskiej Puławy położona na zachód od rzeki Wisły w powiecie puławskim,

gminy Chodel, Karczmiska, Łaziska, Opole Lubelskie, Poniatowa i Wilków w powiecie opolskim,

gminy Rudnik i Żółkiewkaw powiecie krasnostawskim,

gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Rachanie, Susiec, Ulhówek i część gminy Łaszczów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 852 w powiecie tomaszowskim,

gminy Łukowa i Obsza w powiecie biłgorajskim,

gminy Kraśnik z miastem Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz i Zakrzówek w powiecie kraśnickim,

gminy Modliborzyce i Potok Wielki w powiecie janowskim;

w województwie podkarpackim:

powiat lubaczowski,

gminy Laszki i Wiązownica w powiecie jarosławskim,

gminy Pysznica, Zaleszany i miasto Stalowa Wola w powiecie stalowowolskim,

gmina Gorzyce w powiecie tarnobrzeskim;

w województwie świętokrzyskim:

gminy Tarłów i Ożarów w powiecie opatowskim,

gminy Dwikozy, Zawichost i miasto Sandomierz w powiecie sandomierskim.

8.   Romania

Seuraavat Romanian alueet:

Județul Alba,

Județul Cluj,

Județul Harghita,

Județul Hunedoara,

Județul Iași,

Județul Neamț,

Restul județului Mehedinți care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:

Comuna Garla Mare,

Hinova,

Burila Mare,

Gruia,

Pristol,

Dubova,

Municipiul Drobeta Turnu Severin,

Eselnița,

Salcia,

Devesel,

Svinița,

Gogoșu,

Simian,

Orșova,

Obârșia Closani,

Baia de Aramă,

Bala,

Florești,

Broșteni,

Corcova,

Isverna,

Balta,

Podeni,

Cireșu,

Ilovița,

Ponoarele,

Ilovăț,

Patulele,

Jiana,

Iyvoru Bârzii,

Malovat,

Bălvănești,

Breznița Ocol,

Godeanu,

Padina Mare,

Corlățel,

Vânju Mare,

Vânjuleț,

Obârșia de Câmp,

Vânători,

Vladaia,

Punghina,

Cujmir,

Oprișor,

Dârvari,

Căzănești,

Husnicioara,

Poroina Mare,

Prunișor,

Tămna,

Livezile,

Rogova,

Voloiac,

Sisești,

Sovarna,

Bălăcița,

Județul Gorj,

Județul Suceava,

Județul Mureș,

Județul Sibiu,

Județul Caraș-Severin.

II OSA

1.   Belgia

Seuraavat Belgian alueet:

in Luxembourg province:

the area is delimited clockwise by:

La frontière avec la France au niveau de Florenville,

La N85 jusque son intersection avec la N894au niveau de Florenville,

La N894 jusque son intersection avec larue de la Motte,

La rue de la Motte jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau,

La rue de Neufchâteau,

La rue des Bruyères jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

La rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue de l'Accord,

La rue de l'Accord,

La rue du Fet,

La N40 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler,

La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d'Aubange,

La N88 jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la N871,

La N871 jusque son intersection avec la N87 au niveau de Rouvroy,

La N87 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   Bulgaria

Seuraavat Bulgarian alueet:

in Varna region:

within municipality of Beloslav:

Razdelna,

within municipalty of Devnya:

Devnya,

Povelyanovo,

Padina,

within municipality of Vetrino:

Gabarnitsa,

within municipality of Provadiya:

Staroselets,

Petrov dol,

Provadiya,

Dobrina,

Manastir,

Zhitnitsa,

Tutrakantsi,

Bozveliysko,

Barzitsa,

Tchayka,

within municipality of Avren:

Trastikovo,

Sindel,

Avren,

Kazashka reka,

Yunak,

Tsarevtsi,

Dabravino,

within municipality of Dalgopol:

Tsonevo,

Velichkovo,

within municipality of Dolni chiflik:

Nova shipka,

Goren chiflik,

Pchelnik,

Venelin,

in Silistra region:

within municipality of Kaynardzha:

Voynovo,

Kaynardzha,

Kranovo,

Zarnik,

Dobrudzhanka,

Golesh,

Svetoslav,

Polkovnik Cholakovo,

Kamentzi,

Gospodinovo,

Davidovo,

Sredishte,

Strelkovo,

Poprusanovo,

Posev,

within municipality of Alfatar:

Alfatar,

Alekovo,

Bistra,

Kutlovitza,

Tzar Asen,

Chukovetz,

Vasil Levski,

within municipality of Silistra:

Glavan,

Silistra,

Aydemir,

Babuk,

Popkralevo,

Bogorovo,

Bradvari,

Sratzimir,

Bulgarka,

Tsenovich,

Sarpovo,

Srebarna,

Smiletz,

Profesor Ishirkovo,

Polkovnik Lambrinovo,

Kalipetrovo,

Kazimir,

Yordanovo,

within municipality of Sitovo:

Dobrotitza,

Lyuben,

Slatina,

within municipality of Dulovo:

Varbino,

Polkovnik Taslakovo,

Kolobar,

Kozyak,

Mezhden,

Tcherkovna,

Dulovo,

Razdel,

Tchernik,

Poroyno,

Vodno,

Zlatoklas,

Tchernolik,

in Dobrich region:

within municipality of Krushari:

Kapitan Dimitrovo,

Ognyanovo,

Zimnitza,

Gaber,

within municipality of Dobrich-selska:

Altsek,

Vodnyantsi,

Feldfebel Denkovo,

Hitovo,

within municipality of Tervel:

Brestnitza,

Kolartzi,

Angelariy,

Balik,

Bezmer,

Bozhan,

Bonevo,

Voynikovo,

Glavantsi,

Gradnitsa,

Guslar,

Kableshkovo,

Kladentsi,

Kochmar,

Mali izvor,

Nova Kamena,

Onogur,

Polkovnik Savovo,

Popgruevo,

Profesor Zlatarski,

Sartents,

Tervel,

Chestimenstko,

within municipality Shabla:

Shabla,

Tyulenovo,

Bozhanovo,

Gorun,

Gorichane,

Prolez,

Ezeretz,

Zahari Stoyanovo,

Vaklino,

Granichar,

Durankulak,

Krapetz,

Smin,

Staevtsi,

Tvarditsa,

Chernomortzi,

within municipality of Kavarna:

Balgarevo,

Bozhurets,

Vranino,

Vidno,

Irechek,

Kavarna,

Kamen briag,

Mogilishte,

Neykovo,

Poruchik Chunchevo,

Rakovski,

Sveti Nikola,

Seltse,

Topola,

Travnik,

Hadzhi Dimitar,

Chelopechene.

3.   Viro

Seuraavat Viron alueet:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Unkari

Seuraavat Unkarin alueet:

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150,705250, 705450,705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 855250, 855460, 855750, 855950, 855960, 856051, 856150, 856250, 856260, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250 és 857550, továbbá 850650, 850850, 851851 és 851852 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552360 és 552960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651200, 652100, 655400, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 658100, 658310, 658401, 658402, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 901850, 900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901450, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550, 904650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.   Latvia

Seuraavat Latvian alueet:

Ādažu novads,

Aizputes novada Kalvenes pagasts,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novada Blīdenes pagasts, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novads,

Dundagas novads,

Durbes novada Durbes un Vecpils pagasts,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novads,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekules novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Pampāļu, Šķēdes, Nīgrandes, Zaņas, Ezeres, Rubas, Jaunauces un Vadakstes pagasts,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novads,

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novads,

Tukuma novads,

Vaiņodes novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

6.   Liettua

Seuraavat Liettuan alueet:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė: Ventos ir Papilės seniūnijos,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė: Kepalių, Kriukų, Saugėlaukio ir Satkūnų seniūnijos,

Jurbarko rajono savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė: Akmenynų, Liubavo, Kalvarijos seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 131 ir į pietus nuo kelio Nr. 200 ir Sangrūdos seniūnijos,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė,

Kazlų Rūdos savivaldybė: Jankų, Plutiškių seniūnijos ir Kazlų Rudos seniūnijos dalis nuo kelio Nr. 2613 į šiaurę, kelio Nr. 183 į rytus ir kelio Nr. 230 į šiaurę,

Kelmės rajono savivaldybė: Tytuvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio, Kukečių dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 2128 ir į rytus nuo kelio Nr. 2106, ir Šaukėnų seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė: Būdviečio, Kapčiamieščio, Krosnos, Kučiūnų ir Noragėlių seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė: Degučių, Gudelių, Mokolų ir Narto seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybė: Šerkšnėnų, Sedos ir Židikų seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė: Stakliškių ir Veiverių seniūnijos

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų, Šiluvos,Kalnujų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Sintautų, Slavikų. Sudargo, Žvirgždaičių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 140 ir į pietvakarius nuo kelio Nr. 137

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė: Šiaulių kaimiškoji seniūnija,

Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė: Batakių ir Gaurės seniūnijos,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

7.   Puola

Seuraavat Puolan alueet:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki, Stare Juchy i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gminy Godkowo, Milejewo, Młynary, Pasłęk, część gminy Elbląg położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 22 oraz na południe i na południowy wschód od granicy powiatu miejskiego Elbląg, i część obszaru lądowego gminy Tolkmicko położona na południe od linii brzegowej Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej do granicy z gminą wiejską Elbląg w powiecie elbląskim,

powiat miejski Elbląg,

gmina Wydminy, część gminy Miłki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63, część gminy Ryn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn, część gminy wiejskiej Giżycko położona na zachód od zachodniej linii brzegowej jeziora Kisajno i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnacą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Giżyckow powiecie giżyckim,

powiat gołdapski,

część gminy Węgorzewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przystań i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przystań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim,

powiat olecki,

gminy Orzysz, Biała Piska i Pisz w powiecie piskim,

gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie i Bisztynekw powiecie bartoszyckim,

gmina Kolno i część gminy Jeziorany położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 593 w powiecie olsztyńskim,

powiat braniewski,

gminy Kętrzyn z miastem Kętrzyn, Reszel i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gminy Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta i część gminy Kiwity położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 w powiecie lidzbarskim,

część gminy Sorkwity położona na północ od drogi nr 16 i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim;

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

gminy Mielnik, Nurzec – Stacja, Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, i Siemiatycze z miastem Siemiatyczew powiecie siemiatyckim,

gminy Białowieża, Czyże, Narew, Narewka, Hajnówka z miastem Hajnówka i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,

gminy Kobylin-Borzymyi Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

miasto Bielsk Podlaski, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo-zachodniej granicy gminy do granicy miasta Bielsk Podlaski, na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Bielsk Podlaski oraz na północ i północny zachód od granicy miasta Bielsk Podlaski, część gminy Boćki położona na zachód od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 i część gminy Brańsk położona na południe od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk w powiecie bielskim,

powiat suwalski,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok;

w województwie mazowieckim:

gminy Korczew, Kotuń, Paprotnia, Przesmyki, Wodynie, Skórzec, Mokobody, Mordy, Siedlce, Suchożebry i Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

powiat węgrowski,

powiat łosicki,

gminy Brochów, Młodzieszyn, część gminy Teresin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i część miasta Sochaczew położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92 w powiecie sochaczewskim,

powiat nowodworski,

gminy Czerwińsk nad Wisłą, Joniec, Naruszewo Nowe Miasto i Załuski w powiecie płońskim,

gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,

część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mrozy, Siennica, Sulejówek, część gminy Jakubów położona na południe od linii wyznaczoenj przez drogę nr A2, część gminy Kałuszyn położona na południe od linii wyznaczonej przez drogi nr 2 i 92 i część gminy Mińsk Mazowiecki położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A2 i miasto Mińsk Mazowiecki w powiecie mińskim,

powiat garwoliński,

powiat otwocki,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

gminy Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,

gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,

gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,

część gminy Stromiec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,

powiat miejski Warszawa;

w województwie lubelskim:

gminy Borki, Czemierniki, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Wohyń i Radzyń Podlaski z miastem Radzyń Podlaski w powiecie radzyńskim,

gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Krzywda, Stanin, część gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Janów Podlaski, Kodeń, Tuczna, Leśna Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska,

gmina Łęczna i część gminy Spiczyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie łęczyńskim,

część gminy Siemień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na zachód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

gminy Niedźwiada, Ostrówek, Abramów, Firlej, Kamionka, Michów, Lubartów z miastem Lubartów i część gminy Kock położona na wschód od linii wyznaczonej przez rzekę Czarną, w powiecie lubartowskim,

gminy Jabłonna, Krzczonów, Niemce, Garbów, Głusk i Wólka w powiecie lubelskim,

powiat miejski Lublin,

gminy Mełgiew, Rybczewice, Piaski i miasto Świdnik w powiecie świdnickim,

gminy Fajsławice, Gorzków, i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

gminy Dołhobyczów, Mircze, Trzeszczany, Werbkowice i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

gmina Telatyn, Tyszowce i część gminy Łaszczów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 852 w powiecie tomaszowskim,

część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

gmina Grabowiec i część gminy Skierbieszów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 w powiecie zamojskim,

gminy Markuszów, Nałęczów, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Żyrzyn, Baranów, część gminy wiejskiej Puławy położona na wschód od rzeki Wisły i miasto Puławy w powiecie puławskim,

gminy Annopol, Dzierzkowice i Gościeradów w powiecie kraśnickim,

gmina Józefów nad Wisłą w powiecie opolskim,

gminy Kłoczew i Stężyca w powiecie ryckim;

w województwie podkarpackim:

gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim.

8.   Romania

Seuraavat Romanian alueet:

Restul județului Maramureș care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:

Comuna Vișeu de Sus,

Comuna Moisei,

Comuna Borșa,

Comuna Oarța de Jos,

Comuna Suciu de Sus,

Comuna Coroieni,

Comuna Târgu Lăpuș,

Comuna Vima Mică,

Comuna Boiu Mare,

Comuna Valea Chioarului,

Comuna Ulmeni,

Comuna Băsești,

Comuna Baia Mare,

Comuna Tăuții Magherăuș,

Comuna Cicărlău,

Comuna Seini,

Comuna Ardusat,

Comuna Farcasa,

Comuna Salsig,

Comuna Asuaju de Sus,

Comuna Băița de sub Codru,

Comuna Bicaz,

Comuna Grosi,

Comuna Recea,

Comuna Baia Sprie,

Comuna Sisesti,

Comuna Cernesti,

Copalnic Mănăstur,

Comuna Dumbrăvița,

Comuna Cupseni,

Comuna Șomcuța Mare,

Comuna Sacaleșeni,

Comuna Remetea Chioarului,

Comuna Mireșu Mare,

Comuna Ariniș,

Județul Bistrița-Năsăud.

III OSA

1.   Latvia

Seuraavat Latvian alueet:

Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, Brocēnu pilsēta,

Saldus novada Saldus, Zirņu, Lutriņu un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta.

2.   Liettua

Seuraavat Liettuan alueet:

Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės, Kruopių, Naujosios Akmenės kaimiškoji ir Naujosios Akmenės miesto seniūnijos,

Birštono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė: Gaižaičių, Gataučių, Joniškio, Rudiškių, Skaistgirio, Žagarės seniūnijos,

Kalvarijos savivaldybė: Kalvarijos seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 131 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 200,

Kazlų Rudos savivaldybė: Antanavo seniūnija ir Kazlų Rudos seniūnijos dalis nuo kelio Nr. 2613 į pietus, kelio Nr. 183 į vakarus ir kelio Nr. 230 į pietus,

Lazdijų rajono savivaldybė: Lazdijų miesto, Lazdijų, Seirijų, Šeštokų, Šventežerio ir Veisiejų seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė: Igliaukos, Liudvinavo, Marijampolės, Sasnavos ir Šunskų seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,

Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Prienų ir Šilavotos seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 137,

Šiaulių rajono savivaldybės: Bubių, Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kuršėnų kaimiškoji, Kuršėnų miesto, Kužių, Meškuičių, Raudėnų ir Šakynos seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 137,

Vilkaviškio rajono savivaldybės: Gižų ir Pilviškių seniūnijos.

3.   Puola

Seuraavat Puolan alueet:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Sępopol i Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,

część gminy Kiwity położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 w powiecie lidzbarskim,

gminy Srokowo, Barciany i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gminy Budry, Pozezdrze i część gminy Węgorzewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przystań i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przystań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim,

gmina Kruklanki, część gminy Giżycko położona na wschód od zachodniej linii brzegowej jeziora Kisajno do granic miasta Giżycko oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr nr 63 biegnącą od południowo-wchodniej granicy miasta Giżycko do południowej granicy gminy Giżycko i, miasto Giżycko w powiecie giżyckim,

w województwie podlaskim:

gmina Orla, część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo-zachodniej granicy gminy do granicy miasta Bielsk Podlaski i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Bielsk Podlaski i część gminy Boćki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,

gminy Kleszczele, Czeremcha i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,

gmina Milejczyce w powiecie siemiatyckim;

w województwie mazowieckim:

gminy Domanice i Wiśniew w powiecie siedleckim,

w województwie lubelskim:

gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

gminy Izbica, Kraśniczyn, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Siennica Różana i część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

gmina Stary Zamość i część gminy Skierbieszów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 w powiecie zamojskim,

gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

gminy Cyców, Ludwin, Puchaczów, Milejów i część gminy Spiczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie łęczyńskim,

gmina Trawniki w powiecie świdnickim,

gminy Jabłoń, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Parczew, Sosnowica, część gminy Siemień położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na wschód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

gminy Sławatycze, Sosnówka, i Wisznice w powiecie bialskim,

gmina Ulan Majorat w powiecie radzyńskim,

gminy Ostrów Lubelski, Serniki i Uścimów w powiecie lubartowskim,

gmina Wojcieszków i część gminy wiejskiej Łuków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków, a następnie na północ, zachód, południe i wschód od linii stanowiącej północną, zachodnią, południową i wschodnią granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Horodło, Uchanie i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 biegnącą od zachodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów do granicy miasta Hrubieszów oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od wschodniej granicy miasta Hrubieszów do wschodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

4.   Romania

Seuraavat Romanian alueet:

Zona orașului București,

Județul Constanța,

Județul Satu Mare,

Județul Tulcea,

Județul Bacău,

Județul Bihor,

Județul Brăila,

Județul Buzău,

Județul Călărași,

Județul Dâmbovița,

Județul Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Ialomița,

Județul Ilfov,

Județul Prahova,

Județul Sălaj,

Județul Vaslui,

Județul Vrancea,

Județul Teleorman,

Partea din județul Maramureș cu următoarele delimitări:

Comuna Petrova,

Comuna Bistra,

Comuna Repedea,

Comuna Poienile de sub Munte,

Comuna Vișeu e Jos,

Comuna Ruscova,

Comuna Leordina,

Comuna Rozavlea,

Comuna Strâmtura,

Comuna Bârsana,

Comuna Rona de Sus,

Comuna Rona de Jos,

Comuna Bocoiu Mare,

Comuna Sighetu Marmației,

Comuna Sarasau,

Comuna Câmpulung la Tisa,

Comuna Săpânța,

Comuna Remeti,

Comuna Giulești,

Comuna Ocna Șugatag,

Comuna Desești,

Comuna Budești,

Comuna Băiuț,

Comuna Cavnic,

Comuna Lăpuș,

Comuna Dragomirești,

Comuna Ieud,

Comuna Saliștea de Sus,

Comuna Săcel,

Comuna Călinești,

Comuna Vadu Izei,

Comuna Botiza,

Comuna Bogdan Vodă,

Localitatea Groșii Țibileșului, comuna Suciu de Sus,

Localitatea Vișeu de Mijloc, comuna Vișeu de Sus,

Localitatea Vișeu de Sus, comuna Vișeu de Sus.

Partea din județul Mehedinți cu următoarele comune:

Comuna Strehaia,

Comuna Greci,

Comuna Brejnita Motru,

Comuna Butoiești,

Comuna Stângăceaua,

Comuna Grozesti,

Comuna Dumbrava de Jos,

Comuna Băcles,

Comuna Bălăcița,

Județul Argeș,

Județul Olt,

Județul Dolj,

Județul Arad,

Județul Timiș,

Județul Covasna,

Județul Brașov,

Județul Botoșani,

Județul Vâlcea.

IV OSA

Italia

Seuraavat Italian alueet:

tutto il territorio della Sardegna.


SUUNTAVIIVAT

24.6.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 167/64


EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2019/1032,

annettu 10 päivänä toukokuuta 2019,

eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta annettujen suuntaviivojen (EU) 2015/510 muuttamisesta (EKP/2019/11)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 3.1 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan ja 9.2, 12.1, 14.3 ja 18.2 artiklan sekä 20 artiklan ensimmäisen kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisen rahapolitiikan saavuttaminen edellyttää niiden keinojen, välineiden ja menettelyiden määrittelyä, joita eurojärjestelmä käyttää pannakseen rahapolitiikan yhdenmukaisesti täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö on euro.

(2)

Euroopan keskuspankin suuntaviivoja (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) (1) olisi muutettava rahapoliittisten operaatioiden tiettyihin osatekijöihin liittyvien tarpeellisten teknisten ja toimituksellisten mukautusten sisällyttämiseksi niihin.

(3)

Eurojärjestelmän vakuuskehikon läpinäkyvyyden vahvistamiseksi olisi edelleen selkiytettävä velkainstrumenttien liikkeeseenlaskijoina tai takaajina toimivien valtiosidonnaisten laitosten määritelmää.

(4)

Joulukuun 12 päivänä 2017 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/2402 (2) vahvistetaan arvopaperistamista koskeva kehys ja luodaan yksinkertaista, läpinäkyvää ja standardoitua arvopaperistamista koskeva säännöstö. Eurojärjestelmän vakuuskehikkoa olisi muutettava seuraavien merkityksellisten seikkojen huomioonottamiseksi: a) edellä mainitussa asetuksessa säädetyt arvopaperistettujen vastuiden luottoluokituksia ja kehitystä koskevat julkistamisvaatimukset, ja b) edellä mainitussa asetuksessa vahvistetut säännökset arvopaperistamisrekistereiden rekisteröinnistä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisessa.

(5)

Eurojärjestelmä ottaa luottokelpoisuuden arviointijärjestelmien tuottamaa tietoa huomioon arvioidessaan luotto-operaatioissa vakuudeksi annettujen omaisuuserien luottokelpoisuutta. Tässä yhteydessä olisi lopetettava kolmansien osapuolten luottoluokitusvälinepalvelujen tuottajien käyttö hyväksyttynä luottokelpoisuuden arviointilähteenä eurojärjestelmän vakuuskehikon yksinkertaistamiseksi ja ulkopuolisten luottoluokitusten käytön vähentämiseksi eurojärjestelmässä.

(6)

Eurojärjestelmä hyväksyy vakuudeksi tiettyjä kansainvälisten kehityspankkien ja kansainvälisten organisaatioiden liikkeeseen laskemia tai takaamia jälkimarkkinakelpoisia velkainstrumentteja. Eurojärjestelmän vakuuskehikon yksinkertaistamiseksi olisi yhdenmukaistettava kriteereitä, joiden perusteella yhteisöjä tunnustetaan kansainvälisiksi kehityspankeiksi tai kansainvälisiksi organisaatioiksi.

(7)

Eurojärjestelmä hyväksyy vakuudeksi tiettyjä lainasaamisia. Tällaisia lainasaamisia koskevia kelpoisuusvaatimuksia olisi muutettava eurojärjestelmän vakuuskehikon yksinkertaistamiseksi sekä sen johdonmukaisuuden varmistamiseksi. Erityisesti eurojärjestelmä ei enää jatkossa erittele vaihtuvakorkoisia lainasaamisia, joissa on korkokatto tai korkolattia, sen mukaan, onko korkokatto tai korkolattia otettu käyttöön liikkeeseenlaskun yhteydessä vai sen jälkeen. Vastaavasti eurojärjestelmä ei jatkossa erittele valtion liikkeeseen laskemien viitekoroltaan velkakirjojen tuottoon sidottuja vaihtuvakorkoisia lainasaamisia näiden velkakirjojen maturiteetin mukaan. Lisäksi olisi selkiytettävä, että lainasaamiset eivät ole vakuuskelpoisia, jos niiden viimeisin kassavirta oli negatiivinen. Lainasaamisten vakuuskäytön yhdenmukaistamiseksi eurojärjestelmän luotto-operaatioissa kotimaisten lainasaamisten vakuuskelpoisuuteen olisi lisäksi sovellettava vähimmäiskokovaatimusta.

(8)

Kaikkiin eurojärjestelmän luotto-operaatioissa vakuuskelpoisiin omaisuuseriin sovelletaan arvostussääntöjä ja erityisiä riskienhallintamenetelmiä eurojärjestelmän suojaamiseksi taloudellisilta menetyksiltä tilanteissa, joissa sen saama vakuus on realisoitava vastapuolen maksulaiminlyönnin vuoksi. Tässä yhteydessä on selkiytettävä, että eurojärjestelmä arvostaa ei-jälkimarkkinakelpoiset omaisuuserät jäljellä olevan lainapääoman mukaan.

(9)

Eurojärjestelmä hyväksyy vakuudeksi katettuja joukkolainoja, joiden liikkeeseenlaskijana, velallisena tai takaajana on vastapuoli itse tai yhteisö, jolla on vastapuoleen läheinen sidos, edellyttäen että nämä joukkolainat täyttävät tietyt kriteerit. Tässä yhteydessä eurojärjestelmän olisi edelleen selkiytettävä kriteerejä, joiden täyttyessä tällaisia katettuja joukkovelkakirjalainoja voidaan hyväksyä vakuudeksi.

(10)

Selkeyden vuoksi on tehtävä muita vähäisempiä muutoksia esimerkiksi siltä osin kuin kyseessä ovat vakuuden määrä likviditeettiä lisäävissä operaatioissa, määräaika, jonka kuluessa on pyydettävä oikeutta käyttää maksuvalmiusjärjestelmää, ja maantieteelliset rajoitukset, jotka koskevat omaisuusvakuudellisia arvopapereita ja kassavirtaa synnyttäviä omaisuuseriä.

(11)

Näin ollen suuntaviivoja (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) olisi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla

Muutokset

Muutetaan suuntaviivoja (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) seuraavasti:

1)

muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 2 alakohta seuraavasti:

”2)

”valtiosidonnaisella laitoksella” (agency) tarkoitetaan yhteisöä, joka on sijoittautunut jäsenvaltioon, jonka rahayksikkö on euro, ja joka joko harjoittaa tiettyjä yleishyödyllisiä toimintoja kansallisella tai alueellisella tasolla tai palvelee niiden rahoitustarpeita, ja jonka eurojärjestelmä on luokitellut valtiosidonnaiseksi laitokseksi. Luettelo valtiosidonnaisiksi laitoksiksi luokitelluista yhteisöistä julkaistaan EKP:n verkkosivuilla, ja siinä täsmennetään, täyttyvätkö liitteessä XIIa asetetut markkina-arvon aliarvostuksen määrälliset kriteerit kunkin yhteisön osalta;”;

b)

lisätään 26a ja 26b alakohta seuraavasti:

”26a)

”ESMAlle suoritettavan raportoinnin aloituspäivällä” tarkoitetaan ensimmäistä päivää, jona sekä a) Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) on rekisteröinyt arvopaperistamisrekisterin ja siitä on siten tullut ESMAn arvopaperistamisrekisteri, että b) komissio on hyväksynyt asianomaiset tekniset täytäntöönpanostandardit vakiolomakkeiden muodossa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2402 (*1) 7 artiklan 4 kohdan nojalla, ja niitä on alettu soveltaa;

26b)

”ESMAn arvopaperistamisrekisterillä” tarkoitetaan asetuksen (EU) 2017/2402 2 artiklan 23 kohdassa tarkoitettua arvopaperistamisrekisteriä, joka on rekisteröity ESMAssa kyseisen asetuksen 10 artiklan mukaisesti;

(*1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/2402, annettu 12 päivänä joulukuuta 2017, yleisestä arvopaperistamista koskevasta kehyksestä ja erityisestä kehyksestä yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle sekä direktiivien 2009/65/EY, 2009/138/EY ja 2011/61/EU ja asetusten (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 347, 28.12.2017, s. 35).”"

c)

lisätään 31a kohta seuraavasti:

”31a)

”Eurojärjestelmän nimetyllä rekisterillä” tarkoitetaan eurojärjestelmän liitteen VIII mukaisesti nimeämää yhteisöä, joka täyttää edelleen kyseisessä liitteessä nimeämiselle asetetut edellytykset;”;

d)

lisätään 50a kohta seuraavasti:

”50a)

”lainakohtaisen tietokannan tuottajalla” tarkoitetaan ESMAn arvopaperistamisrekisteriä tai eurojärjestelmän nimettyä rekisteriä;”;

2)

korvataan 15 artiklan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

varmistaa, että vakuudet ovat riittävät operaation eräpäivään saakka; vakuudeksi toimitettujen omaisuuserien arvon on jatkuvasti katettava likviditeettiä lisäävän operaation maksamatta oleva kokonaismäärä, mukaan lukien operaation voimassaoloaikana kertyvä korko. Jos korko kertyy positiivisena, sen määrä pitäisi lisätä päivittäin likviditeettiä lisäävän operaation maksamatta olevaan kokonaismäärään, ja jos se kertyy negatiivisena, sen määrä pitäisi vähentää päivittäin likviditeettiä lisäävän operaation maksamatta olevasta kokonaismäärästä;”;

3)

korvataan 19 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Vastapuoli voi lähettää kotimaansa kansalliselle keskuspankille maksuvalmiusluoton käyttöä koskevan pyynnön. Jos kotimaan kansallinen keskuspankki vastaanottaa pyynnön viimeistään 15 minuuttia TARGET2-järjestelmän sulkemisajan jälkeen, kansallinen keskuspankki käsittelee pyynnön TARGET2-järjestelmässä samana päivänä. Määräaikaa, johon mennessä maksuvalmiusluottoa voi pyytää, pidennetään vielä 15 minuuttia eurojärjestelmän vähimmäisvarantojen pitoajanjakson viimeisenä pankkipäivänä. Eurojärjestelmä voi poikkeuksellisissa olosuhteissa päättää soveltaa pidempiä määräaikoja. Maksuvalmiusluoton käyttöä koskevassa pyynnössä täsmennetään pyydettävän luoton määrä. Vastapuolten on toimitettava riittävä määrä vakuuskelpoisia omaisuuseriä transaktion vakuudeksi, ellei vastapuoli ole jo etukäteen tallettanut tällaisia omaisuuseriä kotimaansa kansalliseen keskuspankkiin 18 artiklan 4 kohdan mukaisesti.”;

4)

korvataan 22 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Vastapuolen on esitettävä kotimaansa kansalliselle keskuspankille talletusmahdollisuuden käyttämistä koskeva pyyntö. Jos kotimaan kansallinen keskuspankki saa pyynnön viimeistään 15 minuuttia TARGET2-järjestelmän sulkemisajan jälkeen, kotimaan kansallinen keskuspankki käsittelee pyynnön TARGET2-järjestelmässä samana päivänä. Määräaikaa, johon mennessä talletusmahdollisuuden käyttöä koskevia pyyntöjä voidaan esittää, pidennetään vielä 15 minuuttia eurojärjestelmän vähimmäisvarantojen pitoajanjakson viimeisenä pankkipäivänä. Eurojärjestelmä voi poikkeuksellisissa olosuhteissa päättää soveltaa pidempiä määräaikoja. Pyynnössä on määriteltävä talletettava määrä.”;

5)

korvataan 59 artiklan 4 ja 5 kohta seuraavasti:

”4.   Eurojärjestelmä julkaisee tietoja luottoluokista EKP:n verkkosivuilla eurojärjestelmän yhdenmukaistetussa luokitusasteikossa, joka sisältää asteikkovertailun hyväksyttyjen ulkoisten luottoluokituslaitosten (ECAI) tuottamiin luottokelpoisuusarvioihin.

5.   Luottokelpoisuusvaatimuksia arvioidessaan eurojärjestelmä ottaa huomioon luottoluokitustiedot, joita tuottavat johonkin neljännen osan V osastossa mainituista kolmesta lähteestä kuuluvat luottokelpoisuuden arviointijärjestelmät.”;

6)

poistetaan 69 artiklan 2 kohta;

7)

lisätään 70 artiklaan 3a kohta seuraavasti:

”3a.   Valtiosidonnaisten laitosten liikkeeseen laskemien tai takaamien velkainstrumenttien osalta liikkeeseenlaskijan tai takaajan on oltava sijoittautunut jäsenvaltioon, jonka rahayksikkö on euro.”;

8)

korvataan 73 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jotta omaisuusvakuudelliset arvopaperit olisivat vakuuskelpoisia, kaikkien niiden vakuussammiossa olevien kassavirtaa tuottavien omaisuuserien on oltava homogeenisia, eli niiden tiedot on voitava raportoida jonkin liitteessä VIII tarkoitetun lainakohtaisen tietojenantolomakemallin tyypin mukaisesti. Olemassa olevat tietojenantolomakemallit koskevat seuraavan tyyppisiä omaisuuseriä:

a)

asuntolainat;

b)

pienille ja keskisuurille yrityksille myönnetyt lainat;

c)

autolainat;

d)

kulutusluotot;

e

leasing-saamiset;

f)

luottokorttisaamiset.”;

9)

muutetaan 74 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Kiinnityksen hoitaja (mortgage trustee) tai saamisten hoitaja (receivables trustee) katsotaan välittäjäksi 2 kohtaa sovellettaessa.”;

b)

korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Kassavirtaa tuottavien omaisuuserien velallisten ja velkojien tulee olla ETA:han sijoittautuneita tai, jos he ovat luonnollisia henkilöitä, heidän kotipaikkansa tulee olla ETA:ssa. Jos velalliset ovat luonnollisia henkilöitä, heillä on täytynyt olla kotipaikka ETA:ssa kassavirtaa synnyttävien omaisuuserien alullepanohetkenä. Liitännäisten arvopapereiden tulee sijaita ETA:ssa, ja kassavirtaa tuottaviin omaisuuseriin sovellettavan lain tulee olla jonkin ETA-maan laki.”;

10)

muutetaan 78 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Omaisuusvakuudellisten arvopapereiden vakuutena olevien, kassavirtaa tuottavien omaisuuserien sammiosta on toimitettava kattavat ja yhdenmukaiset lainakohtaiset tiedot noudattaen liitteessä VIII kuvattuja menettelyjä, mukaan lukien vaadittu tietojen laadun pistemäärä ja lainakohtaisia tietokantoja koskevat vaatimukset. Eurojärjestelmä ottaa vakuuskelpoisuutta arvioidessaan huomioon seuraavat seikat: a) tietojen toimittamisen laiminlyönnit ja b) sen, miten usein merkityksellisiä tietoja on havaittu puuttuvan lainakohtaisia tietoja koskevista yksittäisistä kentistä.”;

b)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Liitteessä VIII määritellyistä, lainakohtaisia tietoja koskevista vaadituista pistemääristä riippumatta eurojärjestelmä voi tapauskohtaisesti hyväksyä vakuudeksi omaisuusvakuudellisia arvopapereita, joiden tulos on vaadittua tietojen laadun pistemäärää (A1) matalampi, edellyttäen, että on esitetty pätevä syy sille, miksi vaadittua pistemäärää ei ole saavutettu. Kunkin pätevän syyn osalta eurojärjestelmä täsmentää suurimman mahdollisen sallitun poikkeaman ja aikajänteen, siten kuin EKP:n verkkosivuilla tarkemmin määritellään. Poikkeaman aikajänne osoittaa ajanjakson, jonka kuluessa omaisuusvakuudellisia arvopapereita koskevien tietojen laadun tulee parantua.”;

11)

muutetaan 81 a artikla seuraavasti: