ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 165

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

62. vuosikerta
21. kesäkuu 2019


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/1011, annettu 13 päivänä joulukuuta 2018, komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/565 muuttamisesta tiettyjen rekisteröitymisedellytysten osalta pk-yritysten kasvumarkkinoiden käytön edistämiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU mukaisesti ( 1 )

1

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/1012, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä poikkeamalla rajatarkastusasemien nimeämistä koskevista säännöistä ja rajatarkastusasemien vähimmäisvaatimuksista ( 1 )

4

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1013, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2019, tiettyihin luokkiin kuuluvien eläinten ja tavaroiden unioniin tulevia lähetyksiä koskevista ennakkoilmoituksista ( 1 )

8

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1014, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2019, rajatarkastusasemiin, mukaan luettuna tarkastuskeskuksiin, ja rajatarkastusasemien ja valvontapisteiden luetteloiden muotoon ja niissä käytettäviin luokkiin ja lyhenteisiin sovellettavia vähimmäisvaatimuksia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ( 1 )

10

 

*

Komission asetus (EU) 2019/1015, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse aminopyralidin, kaptaanin, syatsofamidin, flutianiilin, kresoksiimimetyylin, lambda-syhalotriinin, mandipropamidin, pyraklostrobiinin, spiromesifeenin, spirotetramaatin, teflubentsuronin ja tetrakonatsolin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla ( 1 )

23

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1016, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/2080 aloitetun tarjouskilpailumenettelyn mukaisessa kolmannessakymmenennessäseitsemännessä osatarjouskilpailussa

65

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2019/1017, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2019, kansainvälisen oliivineuvoston jäsenneuvostossa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta, joka koskee ehtoja Georgian hallituksen liittymiselle oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevaan vuoden 2015 kansainväliseen sopimukseen

66

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2019/1018, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, rajoittavista toimenpiteistä Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta annetun päätöksen 2014/386/YUTP muuttamisesta

69

 

 

SUOSITUKSET

 

*

Komission suositus (EU) 2019/1019, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2019, rakennusten nykyaikaistamisesta ( 1 )

70

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

21.6.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 165/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/1011,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2018,

komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/565 muuttamisesta tiettyjen rekisteröitymisedellytysten osalta pk-yritysten kasvumarkkinoiden käytön edistämiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU mukaisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta 15 päivänä toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan ja 33 artiklan 8 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Pääomamarkkinaunionia koskevan aloitteen tavoitteena on vähentää riippuvuutta pankkien luotonannosta, monipuolistaa pienten ja keskisuurten yritysten, jäljempänä ’pk-yritykset’, markkinaperusteisia rahoituslähteitä sekä edistää pk-yritysten joukkovelkakirjojen ja osakkeiden liikkeeseenlaskua julkisilla markkinoilla. Unioniin sijoittautuneille yrityksille, jotka pyrkivät hankkimaan pääomaa kauppapaikossa, aiheutuu suuria kertaluonteisia ja jatkuvia kustannuksia tietojen julkistamisesta ja säännösten noudattamisesta. Nämä kustannukset voivat jo sinänsä estää niitä hakemasta kaupankäynnin kohteeksi ottamista unionin kauppapaikoissa. Lisäksi pk-yritysten unionin kauppapaikoissa liikkeeseen laskemat osakkeet kärsivät usein alhaisemmasta likviditeetistä ja suuremmasta volatiliteetista, mikä nostaa pääomakustannuksia ja tekee tästä rahoituslähteestä liian kuormittavan.

(2)

Direktiivillä 2014/65/EU on luotu uudentyyppinen kauppapaikka, pk-yritysten kasvumarkkinat. Ne ovat monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien alaryhmä, ja niiden avulla on määrä helpottaa pk-yritysten mahdollisuuksia saada pääomaa sekä sellaisten erikoistuneiden markkinoiden kehitystä, joiden tarkoituksena on palvella pienten ja keskisuurten liikkeeseenlaskijoiden tarpeita. Direktiivissä 2014/65/EU todetaan lisäksi, että olisi kiinnitettävä huomiota siihen, miten tulevalla lainsäädännöllä voidaan edistää näiden markkinoiden käyttöä siten, että niistä tulee sijoittajien kannalta houkuttelevia, ja miten voidaan vähentää hallinnollista rasitetta ja luoda pk-yrityksille uusia kannustimia, jotta ne pääsevät pääomamarkkinoille pk-yritysten kasvumarkkinoiden kautta.

(3)

Pk-yritysten kasvumarkkinoiden likviditeetin ja kannattavuuden varmistamiseksi direktiivin 2014/65/EU 33 artiklan 3 kohdan a alakohdassa edellytetään, että vähintään 50 prosenttia liikkeeseenlaskijoista, joiden rahoitusvälineet on otettu kaupankäynnin kohteeksi pk-yritysten kasvumarkkinoilla, ovat pk-yrityksiä, jotka laskevat liikkeeseen oman ja/tai vieraan pääoman ehtoisia arvopapereita. Direktiivin 2014/65/EU mukaan oman pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskijat katsotaan pk-yrityksiksi, jos niiden keskimääräinen markkina-arvo oli alle 200 miljoonaa euroa kolmen edellisen kalenterivuoden lopun hintatarjousten perusteella. Toisaalta komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/565 (2) mukaan liikkeeseenlaskija, jolla ei ole oman pääoman ehtoista välinettä kaupankäynnin kohteena, katsotaan pk-yritykseksi, jos se täyttää vähintään kaksi seuraavista kolmesta kriteeristä: i) työntekijöiden määrä on alle 250, ii) taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa ja iii) vuotuinen nettoliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa. Tämä sellaisille liikkeeseenlaskijoille, joilla ei ole oman pääoman ehtoista välinettä kaupankäynnin kohteena, asetettu vaatimus on todettu liian rajoittavaksi, koska tällaiset liikkeeseenlaskijat ovat yleensä suurempia kuin perinteiset pk-yritykset. Niinpä monia liikkeeseenlaskijoita, joilla ei ole oman pääoman ehtoista välinettä kaupankäynnin kohteena, ei katsota delegoidun asetuksen (EU) 2017/565 nojalla pk-yrityksiksi, vaikka ne ovat edelleen suhteellisen pieniä. Useat monenkeskiset kaupankäyntijärjestelmät, jotka ovat erikoistuneet pk-yritysten velan liikkeeseenlaskuun tai jotka sallivat sekä osake- että joukkovelkakirja-annit mutta joissa pk-yrityksiksi katsottavien liikkeeseenlaskijoiden osuus ei yllä 50 prosentin kynnysarvoon, eivät voi rekisteröityä pk-yritysten kasvumarkkinoiksi. Vastaavasti jos monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien ylläpitäjät eivät hyödynnä pk-yritysten kasvumarkkinoiden sääntelykehystä, liikkeeseenlaskijat eivät voi näissä monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä hyötyä kevyemmistä sääntelyvaatimuksista, joilla on määrä edistää listautumista ja liikkeeseenlaskua näillä pk-yritysten kasvumarkkinoilla. Jotta useammat monenkeskiset kaupankäyntijärjestelmät voisivat rekisteröityä pk-yritysten kasvumarkkinoiksi, edellisenä kalenterivuonna toteutunut, nimellisarvona laskettu liikkeeseenlaskijan velkainstrumenttien liikkeeseenlasku (pois lukien lainat) olisi vahvistettava ainoana perusteena sille, katsotaanko liikkeeseenlaskijat, joilla ei ole oman pääoman ehtoista välinettä kaupankäynnin kohteena, pk-yrityksiksi pk-yritysten kasvumarkkinoilla. Komissio seuraa, kuinka tehokkaasti uusi määritelmä pk-yrityksiksi katsottavista liikkeeseenlaskijoista, joilla ei ole oman pääoman ehtoista välinettä kaupankäynnin kohteena, luo monenkeskisille kaupankäyntijärjestelmille edellytyksiä rekisteröityä pk-yritysten kasvumarkkinoiksi. Komissio seuraa myös uuden määritelmä vaikutuksia markkinoiden kehittymiseen ja sijoittajien luottamukseen.

(4)

Delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/565 todetaan, että pk-yritysten kasvumarkkinoilla ei saisi olla sääntöjä, jotka asettavat liikkeeseenlaskijoille enemmän rasitteita kuin säännellyillä markkinoilla toimiviin liikkeeseenlaskijoihin sovellettavat säännöt. Delegoidun asetuksen (EU) 2017/565 78 artiklan 2 kohdan g alakohta velvoittaa kuitenkin pk-yritysten kasvumarkkinoilla toimivat liikkeeseenlaskijat julkaisemaan puolivuosittaiset tilinpäätöskertomukset. Toisaalta kuitenkin liikkeeseenlaskijoihin, joilla ei ole oman pääoman ehtoista välinettä kaupankäynnin kohteena ja jotka suuntaavat antinsa ammattimaisille asiakkaille säännellyillä markkinoilla, ei Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY (3) nojalla sovelleta samaa velvoitetta. Puolivuosittaisten tilinpäätöskertomusten laatiminen on osoittautunut kohtuuttomaksi velvoitteeksi pk-yritysten kasvumarkkinoilla toimiville liikkeeseenlaskijoille, joilla ei ole oman pääoman ehtoista välinettä kaupankäynnin kohteena. Koska monet pk-yrityksiin keskittyvät monenkeskiset kaupankäyntijärjestelmät eivät vaadi puolivuosittaisia tilinpäätöskertomuksia liikkeeseenlaskijoilta, joilla ei ole oman pääoman ehtoista välinettä kaupankäynnin kohteena, tällainen delegoidun asetuksen (EU) 2017/565 pakollinen vaatimus näyttäisi vähentävän monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien ylläpitäjien halukkuutta rekisteröityä pk-yritysten kasvumarkkinoiksi. Pk-yritysten kasvumarkkinan ylläpitäjällä olisi siksi oltava vapaus päättää, vaatiiko se puolivuosittaisten kertomusten julkaisemista liikkeeseenlaskijoita, joilla ei ole oman pääoman ehtoista välinettä kaupankäynnin kohteena.

(5)

Joidenkin liikkeeseenlaskijoiden on pk-yritysten kasvumarkkinoilla havaittu suuntaavan rajallisen määrän liikkeeseen lasketusta osakepääomastaan yleisölle, mikä tekee kaupankäynnistä näillä osakkeilla riskialttiimpaa sijoittajille ja vaikuttaa kielteisesti likviditeettiin. Tämä puolestaan ei houkuttele investoijia sijoittamaan pk-yritysten kasvumarkkinoilla noteerattuihin osakkeisiin. Jotta voidaan varmistaa osakkeiden likviditeetti ja vahvistaa sijoittajien luottamusta, pk-yritysten kasvumarkkinoiden ylläpitäjien olisi sen vuoksi edellytettävä, että tietty vähimmäismäärä osakkeista lasketaan liikkeeseen kaupankäyntiä varten (yleisön hallussa olevia osakkeita koskeva ns. free float -vaatimus) ehtona osakkeiden ottamiselle kaupankäynnin kohteeksi ensimmäisen kerran. Pk-yritysten kasvumarkkinoiden ylläpitäjillä olisi kuitenkin oltava vapaus määrätä tarkoituksenmukainen kynnysarvo markkinoiden erityisolosuhteiden perusteella, muun muassa päättämällä, olisiko määrä ilmaistava absoluuttisena arvona vaiko prosenttiosuutena koko liikkeeseen lasketusta osakepääomasta.

(6)

Sen vuoksi delegoitua asetusta (EU) 2017/565 olisi muutettava.

(7)

Vakiintuneille pk-yritysten kasvumarkkinoiden ylläpitäjille olisi annettava tämän asetuksen voimaantulon jälkeen tietty vähimmäisaika mukauttaa rekisteröitymisedellytyksiään. Sen vuoksi tätä asetusta olisi sovellettava kolmen kuukauden kuluttua sen voimaantulosta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan delegoitu asetus (EU) 2017/565 seuraavasti:

1)

Korvataan 77 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Liikkeeseenlaskijaa, jolla ei ole oman pääoman ehtoista välinettä kaupankäynnin kohteena missään kauppapaikassa, on pidettävä direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 13 alakohdassa tarkoitettuna pk-yrityksenä, jos sen nimellisarvona laskettu velkainstrumenttien liikkeeseenlasku edellisenä kalenterivuonna kaikissa unionin kauppapaikoissa on enintään 50 miljoonaa euroa.”

2)

Muutetaan 78 artiklan 2 kohta seuraavasti:

a)

lisätään j alakohta seuraavasti:

”j)

velvoittaa liikkeeseenlaskijat, jotka hakevat osakkeidensa ottamista kaupankäynnin kohteeksi sen kauppapaikassa ensimmäistä kertaa, osoittamaan tietyn vähimmäismäärän liikkeeseen laskemistaan osakkeista kaupankäyntiä varten kyseisessä monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä noudattaen monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän ylläpitäjän vahvistamaa kynnysarvoa, joka ilmaistaan joko absoluuttisena arvona tai prosenttiosuutena koko liikkeeseen lasketusta osakepääomasta.”;

b)

lisätään alakohta seuraavasti:

”Monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän ylläpitäjä voi myöntää liikkeeseenlaskijoille, joilla ei ole oman pääoman ehtoisia kaupankäynnin kohteena kyseisessä monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä, vapautuksen vaatimuksesta julkaista tämän kohdan ensimmäisen alakohdan g alakohdassa tarkoitetut puolivuosittaiset tilinpäätöskertomukset. Jos monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän ylläpitäjä käyttää tämän alakohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettua vaihtoehtoa, toimivaltainen viranomainen ei saa vaatia ensimmäisen alakohdan g alakohdan soveltamiseksi, että liikkeeseenlaskijoiden, joilla ei ole oman pääoman ehtoisia rahoitusvälineitä kaupankäynnin kohteena kyseisessä monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä, on julkaistava puolivuosittaiset tilinpäätöskertomukset.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 11 päivästä lokakuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä sijoituspalveluyritysten toiminnan järjestämistä koskevien vaatimusten, toiminnan harjoittamisen edellytysten ja kyseisessä direktiivissä määriteltyjen käsitteiden osalta 25 päivänä huhtikuuta 2016 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/565 (EUVL L 87, 31.3.2017, s. 1), 77 artiklan 2 kohta.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/109/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 2004, säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta (EUVL L 390, 31.12.2004, s. 38).


21.6.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 165/4


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/1012,

annettu 12 päivänä maaliskuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä poikkeamalla rajatarkastusasemien nimeämistä koskevista säännöistä ja rajatarkastusasemien vähimmäisvaatimuksista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta 15 päivänä maaliskuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 (1) (virallista valvontaa koskeva asetus) ja erityisesti sen 62 artiklan 3 kohdan sekä 64 artiklan 2 ja 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) 2017/625 vahvistetaan muun muassa puitteet virallisen valvonnan ja muiden virallisten toimien suorittamiselle unioniin kolmansista maista saapuvien eläinten ja tavaroiden osalta, jotta voidaan todentaa unionin lainsäädännön noudattaminen ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden ja eläinten hyvinvoinnin suojelemiseksi ja muuntogeenisten organismien ja kasvinsuojeluaineiden osalta myös ympäristön suojelemiseksi. Siinä säädetään, että virallinen valvonta on suoritettava tiettyjen eläinten ja tavaroiden lähetysten osalta toteutettava sillä rajatarkastusasemalla, joka on niiden ensimmäinen saapumispaikka unionissa. Tätä varten jäsenvaltioiden on nimettävä rajatarkastusasemat.

(2)

Asetuksessa (EU) 2017/625 säädetään, että jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ennen kuin rajatarkastusasemat nimetään, jotta komissio voi todentaa ja tarvittaessa toteuttaa valvontaa tarkistaakseen, ovatko ne kyseisessä asetuksessa vahvistettujen nimeämistä koskevien vähimmäisvaatimusten mukaisia. Asetuksella (EU) 2017/625 myönnetään komissiolle valtuudet antaa tiettyjä yksityiskohtaisia sääntöjä, jotka koskevat tällaisia vähimmäisvaatimuksia. Tällaiset yksityiskohtaiset säännöt on vahvistettu rajatarkastusasemien vähimmäisvaatimuksia koskevassa komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2019/1014 (2) (jäljempänä yhdessä ’vähimmäisvaatimukset’). Asetuksessa (EU) 2017/625 säädetään myös, että jäsenvaltioiden on peruutettava rajatarkastusaseman nimeäminen, jos rajatarkastusasema ei enää ole niiden vaatimusten mukainen, jotka koskevat nimeämistä eläinten tai tavaroiden kaikkien luokkien tai niiden tiettyjen luokkien osalta, joita varten nimeäminen tehtiin.

(3)

Jos peruuttaminen on kuitenkin ollut osittaista sen vuoksi, että se on koskenut tiettyä eläinten luokkaa tai tiettyä tavaroiden luokkaa taikka kaikkia eläinten luokkia tai kaikkia tavaroiden luokkia, kun rajatarkastusasema oli nimetty eläin- ja tavaraluokkia varten, jäsenvaltioiden olisi voitava nimetä uudelleen rajatarkastusasemia niitä eläinten tai tavaroiden luokkia varten, joilta nimeäminen on peruutettu ilman, että sen olisi ensin annettava komissiolle mahdollisuus toteuttaa valvontaa vähimmäisvaatimusten noudattamisen todentamiseksi. Tällaisissa tapauksissa vaatimusten noudattamatta jättämiseen ei pitäisi liittyä yhtä laajoja toimia kuin ne, joita tarvitaan rajatarkastusaseman nimeämiseksi ensimmäisen kerran. Tämän vuoksi on aiheellista vahvistaa säännöt, joiden nojalla jäsenvaltiot voivat nimetä uudelleen rajatarkastusasemat tällaisille eläinten tai tavaroiden luokille ilman, että niiden olisi ensin annettava komissiolle mahdollisuus suorittaa tarkastuksia vähimmäisvaatimusten noudattamisen todentamiseksi.

(4)

Jotta komissio voi perusteellisesti arvioida jäsenvaltioiden toteuttamat toimenpiteet, joilla puututaan siihen vaatimusten noudattamatta jättämiseen, joka aiheutti nimeämisen osittaisen peruuttamisen, jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava näistä toimenpiteistä komissiolle. Niiden pitäisi edetä uudelleen nimeämiseen ainoastaan, jos komissio katsoo, että toteutetut toimenpiteet ovat riittäviä vaatimusten noudattamatta jättämisen korjaamiseksi.

(5)

Poikkeuksia asetuksen (EU) 2017/625 säännöksiin, jotka koskevat rajatarkastusasemien nimeämistä, olisi sovellettava ainoastaan, kun uudelleen nimeäminen tapahtuu kahden vuoden kuluessa nimeämisen osittaisesta peruuttamisesta. Jos uudelleen nimeäminen tapahtuu yli kahden vuoden kuluttua siitä päivästä, jona osittainen peruuttaminen tapahtui, komissiolla olisi rajatarkastusasemalla tehtyjen muutosten arvioimista varten oltava edelleen mahdollisuus suorittaa valvontaa, jolla todennetaan, että rajatarkastusasema täyttää vähimmäisvaatimukset.

(6)

Asetuksessa (EU) 2017/625 sallitaan tietyissä tapauksissa virallisen valvonnan suorittaminen muissa valvontapisteissä kuin rajatarkastusasemilla, ja siinä edellytetään että tällaiset valvontapisteet ovat vähimmäisvaatimusten ja rajatarkastusasemien uudelleen nimeämistä ja nimeämisen peruuttamista koskevien vaatimusten mukaisia. Tämän vuoksi on aiheellista, että tämän asetuksen säännöksiä, jotka koskevat rajatarkastusasemien uudelleen nimeämistä, sovelletaan myös valvontapisteisiin.

(7)

Asetuksessa (EU) 2017/625 edellytetään, että rajatarkastusasemat sijaitsevat unionin saapumispaikan välittömässä läheisyydessä. Jotta virallinen valvonta ja muut viralliset toimet voidaan järjestää ja toteuttaa tehokkaasti, olisi vahvistettava säännöt, joilla täsmennetään erityisiä maantieteellisiä rajoituksia koskevat tapaukset sekä edellytykset, joiden täyttyessä rajatarkastusasemat voivat sijaita muualla kuin unionin saapumispaikan välittömässä läheisyydessä. Maantieteellisten rajoitusten pitäisi johtua saapumispaikan luonnollisista ominaispiirteistä ja maantieteellisistä ominaisuuksista, eikä etäisyys saapumispaikkaan saisi ylittää sitä, mikä on ehdottoman välttämätöntä maantieteellisistä rajoituksista johtuvien vaikeuksien voittamiseksi. Etäisyys ei myöskään saisi olla sellainen, että se aiheuttaisi riskin ihmisten, eläinten ja kasvien terveydelle, eläinten hyvinvoinnille ja ympäristölle. Eritysiin maantieteellisiin rajoituksiin olisi sisällytettävä rajoitukset, jotka saattavat aiheuttaa suuria kuljetusrajoituksia, kuten korkeat solat, joissa tiet eivät sovellu eläinten ja tavaroiden kuljetukseen tai aiheuttavat merkittäviä viivästyksiä niiden siirroissa.

(8)

Käsittelemättömän puutavaran ja sahatun ja veistetyn puun lähetysten tuontia varten tarkoitetut rajatarkastusasemat toimivat usein sellaisten maantieteellisten rajoitusten alaisina, jotka johtuvat joidenkin jäsenvaltioiden pitkistä rantaviivoista tai rajoista. Edellä mainittujen maantieteellisten rajoitusten vuoksi ne ovat yleensä toiminnassa ainoastaan virallisen valvonnan suorittamisen aikana. Tämän vuoksi niiden nimeämistä varten olisi vahvistettava tiettyjä vapautuksia asetuksen (EU) 2017/625 64 artiklan 3 kohdassa säädetyistä rajatarkastusasemien vähimmäisvaatimuksista. Jotta kuitenkin voidaan varmistaa virallisen valvonnan ja muiden virallisten toimien tehokkuus, erityisten edellytysten mukaisuuden on toteuduttava, kun rajatarkastusaseman toimivaltaisen viranomaisen liikkuva virallisen valvonnan ryhmä suorittaa tällaista valvontaa ja toimintaa. Liikkuvan virallisen valvonnan ryhmän olisi erityisesti voitava tarjota riittävästi soveltuvaa henkilöstöä ja sen saatavilla olisi oltava tarvittavat laitteet virallisen valvonnan tai muiden virallisten toimien aikana.

(9)

Säännöt, jotka komission on vahvistettava asetuksen (EU) 2017/625 62 artiklan 3 kohdan, 64 artiklan 2 kohdan ja 64 artiklan 5 kohdan mukaisesti, liittyvät tiiviisti toisiinsa, sillä ne kaikki koskevat poikkeuksia tai vapautuksia tietyistä rajatarkastusasemiin sovellettavista vaatimuksista. Näitä sääntöjä olisi myös sovellettava samasta päivästä, ja jotta helpotettaisiin kyseisten sääntöjen asianmukaista ja kattavaa soveltamista, on aiheellista säätää niistä yhdessä säädöksessä.

(10)

Koska asetuksessa (EU) 2017/625 komissiolle myönnettyjä eritysvaltuuksia sovelletaan 14 päivänä joulukuuta 2019, myös tätä asetusta olisi sovellettava samasta päivästä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, jotka koskevat

a)

rajatarkastusaseman tai muun valvontapisteen kuin rajatarkastusaseman nimeämistä uudelleen, kun nimeäminen on osittain peruutettu;

b)

rajatarkastusasemia, jotka sijaitsevat muualla kuin unionin saapumispaikan välittömässä läheisyydessä erityisten maantieteellisten rajoitusten vuoksi;

c)

rajatarkastusasemien nimeämistä käsittelemättömän puutavaran ja sahatun ja veistetyn puun tuontia varten, jotta voidaan ottaa huomioon erityiset maantieteelliset rajoitukset.

2 artikla

Rajatarkastusaseman tai muun valvontapisteen kuin rajatarkastusaseman nimeäminen uudelleen, kun nimeäminen on osittain peruutettu

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) 2017/625 59 artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa säädetään, jos jäsenvaltio on peruuttanut rajatarkastusaseman tai kyseisen asetuksen 53 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun muun valvontapisteen kuin rajatarkastusaseman nimeämisen tietyiltä eläinten tai tavaroiden luokilta kyseisen asetuksen 64 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen vähimmäisvaatimusten tai täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2019/1014 säädettyjen vähimmäisvaatimuksia koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen, noudattamatta jättämisen vuoksi, jäsenvaltio voi tämän artiklan 2–5 kohdan mukaisesti nimetä kyseisen rajatarkastusaseman tai valvontapisteen uudelleen, jäljempänä ’uudelleen nimeäminen’.

2.   Ennen 1 kohdassa tarkoitettua uudelleen nimeämistä jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle toimenpiteistä, jotka on toteutettu 1 kohdassa tarkoitetun vähimmäisvaatimusten noudattamatta jättämisen korjaamiseksi.

3.   Komissio arvioi kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, ovatko toteutetut toimenpiteet riittäviä vähimmäisvaatimusten noudattamisen varmistamiseksi, ja ilmoittaa kyseisen ajan kuluessa jäsenvaltiolle arviointinsa tulokset.

4.   Jäsenvaltion on toteutettava uudelleen nimeäminen ainoastaan, jos komissio on 3 kohdan mukaisesti ilmoittanut sille, että jäsenvaltion toteuttamat toimenpiteet ovat riittäviä vähimmäisvaatimusten noudattamisen varmistamiseksi.

5.   Edellä olevan 4 kohdan mukaisen uudelleen nimeämisen on tapahduttava kahden vuoden kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun nimeämisen osittaisen peruuttamisen päivämäärästä.

Kahden vuoden kuluttua umpeen uudelleen nimeäminen voidaan tehdä ainoastaan asetuksen (EU) 2017/625 59 artiklan mukaisesti.

3 artikla

Rajatarkastusasemat, jotka sijaitsevat muualla kuin unionin saapumispaikan välittömässä läheisyydessä

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) 2017/625 64 artiklan 1 kohdassa säädetään, rajatarkastusasemat voivat sijaita muualla kuin unionin saapumispaikan välittömässä läheisyydessä sillä edellytyksellä, että

a)

tämä on tarpeen erityisten maantieteellisten rajoitusten vuoksi 2 kohdan mukaisesti ja

b)

3 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen maantieteellisten rajoitusten on oltava sellaisia, että ne estävät tai rajoittavat virallisen valvonnan ja muiden virallisten toimien tehokasta toteuttamista.

Tällaiset maantieteelliset rajoitukset koostuvat yhdestä tai useammasta seuraavista:

a)

saapumispaikat, joiden maantieteellinen muoto aiheuttaa merkittäviä rajoituksia liikennejärjestelmälle;

b)

saapumispaikat, joissa esiintyy toistuvia tulvia tiettyinä aikoina vuodesta;

c)

rantatörmien ympäröimät merisatamalaiturit;

d)

rajalle johtavat tiet, jotka kulkevat korkealla sijaitsevan solan kautta;

e)

eläinten ja tavaroiden kuljetus rautateitse, minkä vuoksi rajatarkastusaseman on sijaittava ensimmäisellä rautatien seisakkeella; tai

f)

saapumispaikat, joissa ei ole sopivaa maa-aluetta, johon rajatarkastusasema ja sen tilat voitaisiin sijoittaa saapumispaikan välittömään läheisyyteen.

3.   Jos jäsenvaltiot päättävät nimetä yhden tai useamman 1 kohdassa tarkoitetun rajatarkastusaseman, nimeäminen edellyttää seuraavien edellytysten täyttymistä:

a)

rajatarkastusaseman etäisyys unionin saapumispaikasta on suhteessa tarpeeseen voittaa maantieteelliset rajoitukset eikä se mene tätä tarvetta pidemmälle; ja

b)

rajatarkastusasema ja saapumispaikka kuuluvat saman tulliviranomaisen toimivaltaan, jolloin lähetyksiä voidaan siirtää saapumispaikasta rajatarkastusasemille asettamatta niitä tullimenettelyyn ja käsittelemättä niitä tällaisessa menettelyssä.

4.   Rajatarkastusaseman on sijaittava riittävän kaukana laitoksista tai paikoista, joissa pidetään tai kasvatetaan eläimiä, kasveja, kasvituotteita tai muita tavaroita, joissa voi esiintyä tartuntatauteja tai tuhoojia.

4 artikla

Käsittelemättömän puutavaran ja sahatun ja veistetyn puun tuontia varten nimettyjen rajatarkastusasemien vapautukset

1.   Jäljempänä 2 kohdassa säädettyä vapautusta sovelletaan rajatarkastusasemiin, jotka kyseisen jäsenvaltion pitkän rantaviivan tai rajojen vuoksi ovat toiminnassa ainoastaan silloin, kun suoritetaan käsittelemättömän puutavaran ja sahatun ja veistetyn puun lähetysten valvontaa, jäljempänä ’asianomaiset rajatarkastusasemat’.

2.   Jäsenvaltiot voivat nimetä asianomaiset rajatarkastusasemat ja vapauttaa ne asetuksen (EU) 2017/625 64 artiklan 3 kohdan a alakohdan c ja f alakohdassa tarkoitetuista velvollisuuksista, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

on toteutettu järjestelyjä, joilla estetään kaikkina aikoina käsittelemättömän puutavaran ja sahatun ja veistetyn puun lähetysten havaitsematon saapuminen unioniin;

b)

rajatarkastusasemalla on käytettävissään riittävästi pätevyydeltään soveltuvaa henkilöstöä toimivaltaisten viranomaisten liikkuvana virallisen valvonnan ryhmänä, joka pystyy saapumaan kyseiselle rajatarkastusasemalle ennen lähetysten saapumista suorittaakseen käsittelemättömän puutavaran ja sahatun ja veistetyn puun virallista valvontaa;

c)

toimivaltaisten viranomaisten liikkuvalla virallisen valvonnan ryhmällä on tai sen saatavilla on välittömästi seuraavat:

i)

asetuksen (EU) 2017/625 64 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetut laitteet, tilat ja muut välineet; ja

ii)

mainitun asetuksen 64 artiklan 3 kohdan f alakohdassa tarkoitettu tekniikka ja tietotekniset laitteet.

5 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 14 päivästä joulukuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä maaliskuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1014, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2019, rajatarkastusasemiin, mukaan luettuna tarkastuskeskuksiin, ja rajatarkastusasemien ja valvontapisteiden luetteloiden muotoon ja niissä käytettäviin luokkiin ja lyhenteisiin sovellettavia vähimmäisvaatimuksia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (katso tämän virallisen lehden sivu 10).


21.6.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 165/8


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/1013,

annettu 16 päivänä huhtikuuta 2019,

tiettyihin luokkiin kuuluvien eläinten ja tavaroiden unioniin tulevia lähetyksiä koskevista ennakkoilmoituksista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta 15 päivänä maaliskuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 (1) (virallista valvontaa koskeva asetus) ja erityisesti sen 58 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) 2017/625 vahvistetaan muun muassa puitteet virallisen valvonnan ja muiden virallisten toimien suorittamiselle unioniin kolmansista maista saapuvien eläinten ja tavaroiden osalta, jotta voidaan todentaa unionin lainsäädännön noudattaminen ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden ja eläinten hyvinvoinnin suojelemiseksi ja muuntogeenisten organismien ja kasvinsuojeluaineiden osalta myös ympäristön suojelemiseksi. Näihin puitteisiin kuuluvat virallisen valvonnan toimet, jotka suoritetaan kolmansista maista nimettyjen rajatarkastusasemien kautta unioniin saapuville eläimille ja tavaroille.

(2)

Asetuksessa (EU) 2017/625 edellytetään, että unioniin saapuvista tietyistä lähetyksistä vastaava toimija antaa ennakkoilmoituksen rajatarkastusaseman toimivaltaisille viranomaisille ennen kyseisten lähetysten saapumista. Jotta kyseiset viranomaiset voisivat suorittaa virallisen valvonnan nopeasti ja tehokkaasti, on aiheellista vahvistaa ennakkoilmoituksen antamisen vähimmäisajaksi yksi työpäivä ennen lähetysten saapumista.

(3)

Kuljetuksiin liittyvien logististen rajoitteiden vuoksi ei kuitenkaan tietyissä tapauksissa ehkä ole mahdollista noudattaa yhden työpäivän ennakkoilmoitusaikaa ennen lähetyksen saapumista. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun lähetys kuljetetaan lähetyspaikasta rajatarkastusasemalle alle 24 tunnissa, ja tiedot, jotka tarvitaan asetuksen (EU) 2017/625 56 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisen ennakkoilmoituksen antamiseen vaadittavan yhteisen terveyttä koskevan tuloasiakirjan asianomaisten osien täyttämiseen, eivät ole käytettävissä ennen lähetyksen lastaamista. Näissä tapauksissa jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus vaatia, että ennakkoilmoitus tehdään vähintään neljä tuntia ennen lähetyksen saapumista, jotta virallisen valvonnan nopea ja tehokas suorittaminen voitaisiin varmistaa myös tällaisissa olosuhteissa.

(4)

Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2019/1012 (2) säädetään siitä, että jäsenvaltiot voivat vapauttaa käsittelemättömän puutavaran ja sahatun ja veistetyn puun tuontia varten nimetyt rajatarkastusasemat tietyistä vähimmäisvaatimuksista, jotta voidaan ottaa huomioon erityiset maantieteelliset rajoitukset. Kyseisessä asetuksessa säädetään myös siitä, että edellä mainittuja tavaroita varten nimetyillä rajatarkastusasemilla suoritettavan virallisen valvonnan ja muut viralliset toimet voi toteuttaa liikkuva virallisen valvonnan ryhmä. Jotta annettaisiin riittävä aika virallisen valvonnan ja muiden virallisten toimien järjestämiseen kyseisillä rajatarkastusasemilla, olisi tässä asetuksessa sen vuoksi säädettävä poikkeuksesta sääntöihin, jotka koskevat vähimmäisaikaa lähetysten saapumista koskevan ennakkoilmoituksen antamiseksi.

(5)

Koska asetusta (EU) 2017/625 sovelletaan 14 päivästä joulukuuta 2019, tätä asetusta olisi myös sovellettava kyseisestä päivästä.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Ennakkoilmoitus lähetyksistä

1.   Asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden luokkiin kuuluvasta lähetyksestä vastaavan toimijan on annettava sen rajatarkastusaseman, joka on niiden ensimmäinen saapumispaikka unionissa, toimivaltaiselle viranomaiselle ennakkoilmoitus vähintään yksi työpäivä ennen lähetyksen arvioitua saapumisaikaa.

2.   Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen silloin, kun logistiset rajoitteet estävät mainitussa kohdassa vahvistetun määräajan noudattamisen, kyseisen rajatarkastusaseman toimivaltaiset viranomaiset voivat soveltaa ennakkoilmoitukseen vähintään neljän tunnin määräaikaa ennen lähetyksen arvioitua saapumisaikaa.

3.   Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen niiden rajatarkastusasemien toimivaltaiset viranomaiset, jotka on nimetty käsittelemättömän puutavaran ja sahatun ja veistetyn puun tuontia varten delegoidun asetuksen (EU) 2019/1012 4 artiklan mukaisesti, voivat soveltaa ennakkoilmoitukseen enintään viiden työpäivän määräaikaa ennen tällaisten lähetysten arvioitua saapumisaikaa.

2 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 14 päivästä joulukuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä huhtikuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/1012, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä poikkeamalla rajatarkastusasemien nimeämistä koskevista säännöistä ja rajatarkastusasemien vähimmäisvaatimuksista (katso tämän virallisen lehden sivu 4)


21.6.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 165/10


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/1014,

annettu 12 päivänä kesäkuuta 2019,

rajatarkastusasemiin, mukaan luettuna tarkastuskeskuksiin, ja rajatarkastusasemien ja valvontapisteiden luetteloiden muotoon ja niissä käytettäviin luokkiin ja lyhenteisiin sovellettavia vähimmäisvaatimuksia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta 15 päivänä maaliskuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 (1) (virallista valvontaa koskeva asetus) ja erityisesti sen 60 artiklan 2 kohdan ja 64 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) 2017/625 vahvistetaan muun muassa puitteet virallisen valvonnan ja muiden virallisten toimien suorittamiselle unioniin kolmansista maista saapuvien eläinten ja tavaroiden osalta, jotta voidaan todentaa elintarvikeketjua koskevan unionin lainsäädännön noudattaminen ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden ja eläinten hyvinvoinnin suojelemiseksi ja muuntogeenisten organismien ja kasvinsuojeluaineiden osalta myös ympäristön suojelemiseksi. Siinä säädetään, että virallinen valvonta on suoritettava eläinten ja tavaroiden lähetyksille sillä rajatarkastusasemalla, joka on niiden ensimmäinen saapumispaikka unionissa. Tätä varten jäsenvaltioiden on nimettävä rajatarkastusasemat.

(2)

Asetuksessa (EU) 2017/625 vahvistetaan vähimmäisvaatimukset, jotka rajatarkastusasemien on täytettävä nimeämistä varten. Sen vuoksi on aiheellista antaa yksityiskohtaiset säännöt vähimmäisvaatimuksista, jotka koskevat rajatarkastusasemien infrastruktuuria, välineitä ja dokumentointia.

(3)

Ihmisten ja eläinten terveyden suojelemiseksi olisi annettava täydentäviä yksityiskohtaisia sääntöjä vähimmäisvaatimuksista sellaisten rajatarkastusasemien osalta, jotka on nimetty eläinten luokkaa tai tiettyjä tavaroiden luokkia, kuten eläinperäisiä tuotteita, eläinten sivutuotteita, sukusoluja ja alkioita, elintarvikesekoituksia ja heinää ja olkia, varten.

(4)

Tietyissä tapauksissa rajatarkastusasemat olisi vapautettava vaatimuksesta, jonka mukaan lastin purkamista varten on oltava katettu alue, jotta voidaan ottaa huomioon tiettyjen lähetysten purkamista koskevat erityisvaatimukset; tällaisia ovat esimerkiksi lähetykset, joita ei kuljeteta konteissa, kuten kalastustuotteiden tai esimerkiksi villasta koostuvien eläinten sivutuotteiden lähetykset, ja suurten irtotavaramäärien lähetykset, joissa on suuria määriä pakkaamatta kuljetettavia tavaroita. Ottaen huomioon, että irtotavarana kuljetettavien eläinperäisten ja muiden kuin eläinperäisten nesteiden lähetykset puretaan suoraan kuljetusvälineestä tankkeihin erityisten putkien kautta, ei pitäisi vaatia, että rajatarkastusasemilla on alueita tai huoneita irtotavarana kuljetettavien nesteiden purkamista varten ja tarkastushuoneita tai -alueita irtotavarana kuljetettavia nesteitä koskevan virallisen valvonnan ja muiden virallisten toimien suorittamista varten.

(5)

Jotta estetään ristikontaminaation riskit, on aiheellista säätää purkamis-, varastointi- ja tarkastustiloja koskevista erilläänpitovaatimuksista rajatarkastusasemilla, jotka on nimetty eläinperäisiä tuotteita, elintarvikesekoituksia, eläinten sivutuotteita sekä sukusoluja ja alkioita varten. Olisi kuitenkin säädettävä erilläänpitovaatimuksia koskevista poikkeuksista, jos rajatarkastusasema on nimetty vain pakattuja tavaroita varten tai pakattuja ja tiettyjä sellaisia pakkaamattomia tavaroita varten, joiden osalta toimivaltaisten viranomaisten riskinarviointi rajatarkastusasemalla osoittaa, että ristikontaminaation mahdollisuutta ei ole. Jälkimmäisessä tapauksessa toimivaltaisten viranomaisten olisi varmistettava lisäksi, että lähetykset käsitellään ajallisesti toisistaan erillään ja että tilat puhdistetaan ja desinfioidaan lähetysten saapumisen välillä, jotta voidaan puuttua tehokkaasti ristikontaminaation riskeihin.

(6)

Koska unioniin saapuvat eläimet ja tavarat, joihin sovelletaan virallista valvontaa rajatarkastusasemilla, saattavat olla unionin lainsäädännön vastaisia, mahdollisen ristikontaminaation riskin välttämiseksi on aiheellista antaa sääntöjä, joilla kielletään rajatarkastusasemien tiettyjen tilojen käyttäminen unionin sisäiseen kauppaan tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden lähetysten osalta ja sallitaan tällainen käyttäminen sellaisten eläinten ja tavaroiden lähetysten osalta, jotka on tarkoitettu vientiin tai jotka siirretään yhdestä paikasta unionin alueella toiseen paikkaan unionin alueella jonkin kolmannen maan alueen kautta, edellyttäen että toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat asianmukaisia riskienehkäisytoimenpiteitä. Ennen toimenpiteiden toteuttamista olisi arvioitava, onko näissä tiloissa kapasiteettia hoitaa tällaisia lisätehtäviä. Toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oltava käytössä asianmukaiset järjestelyt eläinten käsittelemiseksi eläinten hyvinvointia koskevien unionin sääntöjen mukaisesti.

(7)

Virallisen valvonnan ja muiden virallisten toimien tehokkuuden edistämiseksi olisi säädettävä tietynasteisesta joustavuudesta sallimalla tietyin edellytyksin kaupallisten yritysten varastointitilojen käyttö ja varastointi kuljetusvälineessä, jossa lähetys tuotiin rajatarkastusasemalle.

(8)

Virallisen valvonnan ja muiden virallisten toimien tehokkaan organisoinnin ja toteuttamisen helpottamiseksi on aiheellista sallia, että rajatarkastusasemat jaetaan yhteen tai useampaan tarkastuskeskukseen, joissa tarkastetaan ne eläinten ja tavaroiden luokat, joita varten rajatarkastusasema on nimetty. Näin ollen olisi säädettävä tarkastuskeskuksia koskevista vähimmäisvaatimuksista.

(9)

Komission olisi arvioitava osana rajatarkastusasemien nimeämisprosessia, noudattavatko tarkastuskeskukset asetuksen (EU) 2017/625 64 artiklan 3 kohdassa säädettyjä, rajatarkastusasemia koskevia vähimmäisvaatimuksia ja tässä asetuksessa säädettyjä, vähimmäisvaatimuksia koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä. Sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi liitettävä mukaan kaikki tarvittavat tiedot tarkastuskeskuksista ilmoittaessaan komissiolle rajatarkastusaseman nimeämisestä.

(10)

Sen varmistamiseksi, että todennetaan asianmukaisesti, noudattavatko rajatarkastusasemat ja niiden tarkastuskeskukset asetuksen (EU) 2017/625 64 artiklan 3 kohdassa säädettyjä vähimmäisvaatimuksia ja tässä asetuksessa säädettyjä yksityiskohtaisia sääntöjä, jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava komissiolle mahdollisista muutoksista rajatarkastusaseman tai sen tarkastuskeskuksen infrastruktuurissa tai toiminnassa, jos tällaiset muutokset edellyttävät komissiolle asetuksen (EU) 2017/625 59 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimitettujen tietojen päivittämistä. Sen vuoksi on aiheellista edellyttää tässä asetuksessa, että jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle asiasta.

(11)

Asetuksen (EU) 2017/625 53 artiklan 2 kohdassa ja 60 artiklan 1 kohdassa edellytetään, että jokainen jäsenvaltio asettaa internetiin saataville ajantasaisen luettelon alueellaan sijaitsevista rajatarkastusasemista ja valvontapisteistä ja antaa tiettyjä tietoja kustakin rajatarkastusasemasta ja valvontapisteestä. Sen vuoksi on aiheellista säätää tässä asetuksessa rajatarkastusasemien ja valvontapisteiden luettelon muodosta sekä lyhenteistä, joita käytetään ilmoittamaan eläinten ja tavaroiden luokat, joiden osalta rajatarkastusasemat ja valvontapisteet on nimetty, sekä erityisistä lisätiedoista, jotka koskevat nimeämisen soveltamisalaa.

(12)

Avoimuuden vuoksi kaikki tarkastuskeskukset, joita käytetään osana rajatarkastusasemaa, olisi merkittävä rajatarkastusasemien luetteloon yhdessä itse aseman kanssa, ja tarkastuskeskuksessa tarkastettavien eläinten ja tavaroiden luokat olisi ilmoitettava. Tarkastuskeskusten osalta tapahtuneet mahdolliset muutokset olisi tuotava asianmukaisesti esiin luettelossa.

(13)

Säännöt, jotka komissio antaa asetuksen (EU) 2017/625 60 artiklan 2 kohdan ja 64 artiklan 4 kohdan mukaisesti, liittyvät tiiviisti toisiinsa, sillä ne kaikki koskevat rajatarkastusasemiin ja valvontapisteisiin sovellettavia vaatimuksia, minkä vuoksi niitä olisi sovellettava samasta päivästä alkaen. Näiden sääntöjen moitteettoman ja kattavan soveltamisen helpottamiseksi on aiheellista antaa ne yhdessä säädöksessä.

(14)

Komission päätöksessä 2001/812/EY (2) säädetään neuvoston direktiivin 97/78/EY (3) mukaisesti hyväksyttyjä rajatarkastusasemia koskevista vähimmäisvaatimuksista ja tarkastuskeskuksia koskevista vähimmäisvaatimuksista ja annetaan säännöt niiden luetteloa varten. Komission päätöksessä 2009/821/EY (4) esitetään luettelo hyväksytyistä rajatarkastusasemista. Komission direktiivissä 98/22/EY (5) säädetään vähimmäisedellytyksistä kolmansista maista tulevien kasvien, kasvituotteiden tai muiden tuotteiden terveystarkastusten suorittamiseksi tarkastuskeskuksissa neuvoston direktiivin 2000/29/EY (6) mukaisesti. Johdonmukaisuuden varmistamiseksi ja vaatimusten päällekkäisyyden välttämiseksi päätös 2001/812/EY, päätös 2009/821/EY ja direktiivi 98/22/EY olisi kumottava.

(15)

Asetuksessa (EU) 2017/625 säädettyjä asiaa koskevia säännöksiä ja komissiolle myönnettyä toimivaltaa ryhdytään soveltamaan 14 päivänä joulukuuta 2019. Tämän vuoksi myös tässä asetuksessa vahvistettuja sääntöjä olisi sovellettava mainitusta päivästä.

(16)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

1.   Tässä asetuksessa vahvistetaan asetuksen (EU) 2017/625 täytäntöönpanoa koskevat säännöt seuraavien seikkojen osalta:

a)

yhteiset yksityiskohtaiset säännöt rajatarkastusasemien ja muiden valvontapisteiden kuin rajatarkastusasemien infrastruktuuria, välineitä ja dokumentointia koskevista vähimmäisvaatimuksista;

b)

erityiset yksityiskohtaiset säännöt asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuja eläinten ja tavaroiden luokkia varten nimettyjä rajatarkastusasemia koskevista vähimmäisvaatimuksista;

c)

yksityiskohtaiset säännöt tarkastuskeskuksia koskevista vähimmäisvaatimuksista;

d)

rajatarkastusasemien ja muiden valvontapisteiden kuin rajatarkastusasemien luettelon muoto ja luetteloissa käytettävät luokat, lyhenteet ja muut tiedot.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1.

’pakatuilla tavaroilla’ tavaroita, jotka ovat missä tahansa pakkauksessa, joka sulkee tavarat kokonaan sisäänsä niin, että estetään sisällön vuodot ja menettäminen;

2.

’tarkastuskeskuksella’ rajatarkastusaseman yhteyteen perustettua erillistä tilaa, jossa on tarkoitus suorittaa eläimiin ja tavaroihin kohdistuvaa virallista valvontaa ja muita virallisia toimia rajatarkastusaseman nimeämisen soveltamisalan puitteissa;

3.

’sorkka- ja kavioeläimillä’ neuvoston direktiivin 2004/68/EY (7) 2 artiklan d alakohdassa määriteltyjä sorkka- ja kavioeläimiä;

4.

’rekisteröidyillä hevoseläimillä’ neuvoston direktiivin 2009/156/EY (8) 2 artiklan c alakohdassa määriteltyjä rekisteröityjä hevoseläimiä.

I LUKU

Rajatarkastusasemia koskevat yhteiset vähimmäisvaatimukset

3 artikla

Rajatarkastusasemien infrastruktuuri

1.   Asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja eläinten ja tavaroiden luokkia varten nimetyillä rajatarkastusasemilla on oltava seuraavat tilat:

a)

alueet tai huoneet, joissa eläimet ja tavarat puretaan. Tällaisten alueiden on oltava katettuja, lukuun ottamatta 4 kohdassa tarkoitettuja tapauksia;

b)

tarkastushuoneet tai -alueet, joihin tulee kuuma ja kylmä juokseva vesi ja joissa on tilat käsien pesemistä ja kuivaamista varten;

c)

eläinten pitoon tarkoitetut alueet tai huoneet ja varastointialueet tai -huoneet, mukaan luettuna huoneet kylmävarastointiin, jos tämä on aiheellista sen tavaroiden luokan kannalta, jota varten rajatarkastusasema on nimetty; ja

d)

WC-tilat, joissa on mahdollisuus käsien pesuun ja kuivaamiseen.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa huoneissa on oltava seinät, lattiat ja katot, jotka on helppo puhdistaa ja desinfioida, asianmukainen viemäröinti ja riittävä luonnon- tai keinovalo.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen alueiden on oltava helposti puhdistettavissa, ja niissä on oltava asianmukainen viemäröinti ja riittävä luonnon- tai keinovalo.

4.   Edellä 1 kohdan a alakohdassa säädettyä vaatimusta, jonka mukaan purkualueiden on oltava katettuja, ei sovelleta seuraavissa tapauksissa:

a)

ihmisravinnoksi tarkoitettujen kalastustuotteiden lähetykset, joita ei kuljeteta konteissa;

b)

eläinten sivutuotteiden lähetykset, jotka koostuvat villasta, irtotavarana olevasta eläinproteiinista, irtolannasta tai -guanosta; ja

c)

asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdan c, d ja e alakohdassa tarkoitettujen tavaroiden määrältään suuret irtotavaralähetykset.

5.   Edellä 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuja tiloja ei edellytetä irtotavarana kuljetettavia eläinperäisiä ja muita kuin eläinperäisiä nesteitä koskevan virallisen valvonnan ja muiden virallisten toimien suorittamista varten.

6.   Jäsenvaltiot voivat vapauttaa rajatarkastusasemat, jotka on nimetty asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja tavaroiden luokkia varten, vaatimuksista, joiden mukaan niissä on oltava:

a)

kuuma ja kylmä juokseva vesi ja tilat käsien pesemistä ja kuivaamista varten 1 kohdan b alakohdan mukaisesti; ja

b)

huoneet, joiden katot on helppo desinfioida 2 kohdan mukaisesti.

7.   Edellä 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettuja tiloja ei saa jakaa muiden asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tavaroiden luokkien kanssa, jos niitä käytetään eläinperäisiä tuotteita ja elintarvikesekoituksia varten.

8.   Edellä 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettuja tiloja ei saa jakaa muiden kuin eläinperäisten elintarvikkeiden kanssa, jos niitä käytetään sukusoluja ja alkioita ja eläinten sivutuotteita varten.

9.   Poiketen 7 ja 8 kohdan vaatimuksista rajatarkastusasemat voivat jakaa 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetut tilat seuraavissa tapauksissa:

a)

kyseessä on rajatarkastusasema, joka on nimetty vain pakattujen tavaroiden luokkia varten; tai

b)

kyseessä on rajatarkastusasema, joka on nimetty pakattujen ja pakkaamattomien tavaroiden luokkia varten, edellyttäen että seuraavat edellytykset täyttyvät:

i)

toimivaltaiset viranomaiset tekevät rajatarkastusasemasta riskinarvioinnin, joka osoittaa, miten ristikontaminaation välttäminen voidaan varmistaa, ja toteuttavat riskinarvioinnissa yksilöidyt toimenpiteet tällaisen ristikontaminaation ehkäisemiseksi; ja

ii)

toimivaltaiset viranomaiset varmistavat, että pakkaamattomien tavaroiden eri lähetykset sekä pakkaamattomien ja pakattujen tavaroiden lähetykset käsitellään ajallisesti toisistaan erillään. Ajallisesta erilläänpidosta johtuvan kauden aikana 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetut tilat on puhdistettava ja desinfioitava.

10.   Edellä 9 kohtaa ei sovelleta 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuihin tiloihin, jos kyseisiä tiloja käytetään irtotavarana olevien eläinten sivutuotteiden varastointiin.

11.   Rajatarkastusaseman toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia valvontansa alaisena kaupallisten varastointitilojen käytön asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja tavaroita varten, edellyttäen että kyseiset tilat ovat rajatarkastusaseman välittömässä läheisyydessä ja kuuluvat saman tulliviranomaisen toimivaltaan.

Tällaisia kaupallisia varastointitiloja voidaan käyttää muiden kuin eläinperäisten tuotteiden tunnistustarkastusten ja fyysisten tarkastusten tekemiseen, edellyttäen että nämä tilat täyttävät tässä asetuksessa säädetyt vähimmäisvaatimukset.

12.   Kaupallisissa varastointitiloissa 11 kohdan mukaisesti varastoidut tavarat on varastoitava hygieenisesti ja merkittävä asianmukaisesti viivakoodeilla tai muilla sähköisillä keinoilla taikka pakkausmerkinnöillä. Jos tavaroista voi aiheutua riski ihmisten, eläinten ja kasvien terveydelle tai muuntogeenisten organismien ja kasvinsuojeluaineiden osalta myös ympäristölle, ne on lisäksi säilytettävä erillisessä lukittavassa huoneessa tai alueilla, jotka on eristetty kaikista muista kaupallisessa varastointitilassa varastoiduista tavaroista.

13.   Jos rajatarkastusasema sijaitsee satamassa tai maantien tai rautatien varrella, varastointi kuljetusvälineessä, jolla tavarat tuotiin rajatarkastusasemalle, voidaan sallia toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa.

14.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle mahdollisista muutoksista rajatarkastusaseman tai sen tarkastuskeskuksen infrastruktuurissa tai toiminnassa, jos tällaiset muutokset edellyttävät komissiolle asetuksen (EU) 2017/625 59 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimitettujen tietojen päivittämistä.

4 artikla

Rajatarkastusasemien välineet ja dokumentointi

1.   Rajatarkastusasemilla on oltava saatavilla:

a)

välineet lähetysten punnitusta varten, jos niiden käyttö on merkityksellistä niiden eläinten ja tavaroiden luokkien kannalta, joita varten rajatarkastusasema on nimetty;

b)

välineet lähetysten purkamista, avaamista ja tutkimista varten;

c)

puhdistus- ja desinfiointivälineet ja ohjeet niiden käyttöä varten tai dokumentoitu puhdistus- ja desinfiointijärjestelmä, jos puhdistuksen ja desinfioinnin tekevät rajatarkastusaseman ulkopuoliset toimijat; ja

d)

asianmukaiset välineet valvotussa lämpötilassa säilytettävien näytteiden väliaikaista varastointia varten odotettaessa niiden lähettämistä laboratorioon ja asianmukaiset säiliöt niiden siirtämistä varten.

2.   Tutkimushuoneet tai -alueet, tarvittaessa niiden eläinten ja tavaroiden luokkien mukaan, joiden osalta rajatarkastusasema on nimetty, on varustettava seuraavilla:

a)

sileäpintainen ja pestävä pöytä, joka on helppo puhdistaa ja desinfioida;

b)

lämpömittari tavaroiden pinta- ja sisälämpötilan mittaamiseksi;

c)

välineet sulattamista varten;

d)

välineet näytteenottoa varten; ja

e)

sinetöintinauhaa ja numeroituja sinettejä tai selkeästi merkittyjä etikettejä näytteiden jäljitettävyyden varmistamiseksi.

3.   Jos se on tarpeen virallisen valvonnan osana otettujen näytteiden luotettavuuden varmistamiseksi, saatavilla on oltava yksityiskohtaiset ohjeet, jotka koskevat näytteenottoa analysointia varten ja tällaisten näytteiden kuljetusta nimettyyn viralliseen laboratorioon.

II LUKU

Rajatarkastusasemia koskevat erityiset vähimmäisvaatimukset

5 artikla

Eläinten luokkia varten nimetyt rajatarkastusasemat

1.   Edellä 3 ja 4 artiklassa säädettyjen vaatimusten täyttämisen lisäksi asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja eläinten luokkia varten nimetyillä rajatarkastusasemilla on oltava seuraavat:

a)

pukuhuoneet, joissa on suihkutilat;

b)

3 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaiset eläinten purkamista varten tarkoitetut alueet tai huoneet, joissa on riittävästi tilaa ja asianmukainen valaistus ja ilmanvaihto;

c)

välineet ruokkimista ja juottamista varten;

d)

varastointitilat rehuja, pehkua ja kuiviketta sekä lantaa varten tai järjestelyt ulkopuolisen palveluntarjoajan kanssa, joka tarjoaa samat tilat;

e)

eläinten pitoon tarkoitetut alueet tai huoneet, joissa voidaan pitää erillään seuraavia eläinten luokkia, joita varten rajatarkastusasema on nimetty:

i)

muut sorkka- ja kavioeläimet kuin rekisteröidyt hevoseläimet;

ii)

rekisteröidyt hevoseläimet; ja

iii)

muut eläimet kuin sorkka- ja kavioeläimet (mutta mukaan lukien eläintarhan sorkka- ja kavioeläimet);

f)

tutkimushuoneet tai -tilat, jotka on varustettu liikkumista rajoittavilla välineillä ja kliinisen tutkimuksen tekemistä varten tarvittavilla välineillä; ja

g)

kuljetuksille varattu ajokaista tai muu järjestely eläinkuljetusten tarpeettoman seisottamisen välttämiseksi ennen purkamisalueelle pääsyä.

2.   Edellä 1 kohdan b, c, e, f ja g alakohdassa tarkoitetut tilat on suunniteltava ja rakennettava ja niitä on pidettävä yllä ja hoidettava niin, että vältetään eläinten vahingot ja tarpeeton kärsimys ja varmistetaan niiden turvallisuus.

3.   Edellä 1 kohdan a, b, c, e ja f alakohdassa tarkoitettujen tilojen on muodostettava yksi yhtenäinen ja täydellinen työyksikkö.

4.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja tiloja ei saa käyttää unionin sisäiseen kauppaan tarkoitettuja eläinten lähetyksiä koskevan virallisen valvonnan ja muiden virallisten toimien suorittamista varten.

Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja tiloja voidaan käyttää virallisen valvonnan ja muiden virallisten toimien suorittamiseen sellaisten eläinten lähetyksille, jotka on tarkoitettu vietäviksi unionista tai jotka on siirretty joltakin asetuksen (EU) 2017/625 liitteessä I luetellulta alueelta jollekin toiselle asetuksen (EU) 2017/625 liitteessä I luetellulle alueelle jonkin kolmannen maan alueen kautta, kunhan seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

toimivaltaiset viranomaiset tekevät rajatarkastusasemasta riskinarvioinnin, joka osoittaa, miten ristikontaminaation välttäminen voidaan varmistaa, ja toteuttavat riskinarvioinnissa yksilöidyt toimenpiteet tällaisen ristikontaminaation ehkäisemiseksi; ja

b)

toimivaltaiset viranomaiset varmistavat, että sellaisten eläinten lähetykset, jotka on tarkoitettu vietäviksi unionista tai jotka on siirretty joltakin asetuksen (EU) 2017/625 liitteessä I luetellulta alueelta jollekin toiselle asetuksen (EU) 2017/625 liitteessä I luetellulle alueelle jonkin kolmannen maan alueen kautta, sekä kaikkien muiden unioniin tulevien eläinten lähetykset käsitellään ajallisesti toisistaan erillään. Ajallisesta erilläänpidosta johtuvan kauden aikana eläinten lähetysten käsittelyyn käytetyt tilat on puhdistettava ja desinfioitava.

5.   Edellä 1 kohdan b, c, e ja f alakohdassa tarkoitettuja tiloja ei saa jakaa asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tavaroiden luokkien kanssa.

6 artikla

Eläinperäisten tuotteiden, eläinten sivutuotteiden, sukusolujen ja alkioiden, elintarvikesekoitusten ja heinän ja olkien luokkia varten nimetyt rajatarkastusasemat

1.   Edellä 3 ja 4 artiklassa säädettyjen vaatimusten täyttämisen lisäksi asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja tavaroiden luokkia varten nimetyillä rajatarkastusasemilla on oltava seuraavat:

a)

3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tarkastushuoneet, jotka on varustettu siten, että niissä voidaan tarvittaessa pitää yllä lämpötilasäädelty ympäristö;

b)

jos ne on nimetty jäähdytettyjä, jäädytettyjä ja huoneenlämpöisiä tavaraluokkia varten, tilat, joissa voidaan samanaikaisesti varastoida nämä tavarat kunkin luokan asianmukaisen lämpötilan mukaan odotettaessa laboratorioanalyysien, -testien tai -diagnoosien tuloksia tai toimivaltaisen viranomaisen valvonnan tuloksia; ja

c)

pukuhuoneet.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tilojen on muodostettava yksi yhtenäinen ja täydellinen työyksikkö.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja tiloja ei saa käyttää unionin sisäiseen kauppaan tarkoitettuja tavaroiden lähetyksiä koskevan virallisen valvonnan ja muiden virallisten toimien suorittamiseen.

Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja tiloja voidaan käyttää virallisen valvonnan ja muiden virallisten toimien suorittamiseen sellaisten tavaroiden lähetyksille, jotka on tarkoitettu vietäviksi unionista tai jotka on siirretty joltakin asetuksen (EU) 2017/625 liitteessä I luetellulta alueelta jollekin toiselle asetuksen (EU) 2017/625 liitteessä I luetellulle alueelle jonkin kolmannen maan alueen kautta, kunhan seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

toimivaltaiset viranomaiset tekevät rajatarkastusasemasta riskinarvioinnin, joka osoittaa, miten ristikontaminaation välttäminen voidaan varmistaa, ja toteuttavat riskinarvioinnissa yksilöidyt toimenpiteet tällaisen ristikontaminaation ehkäisemiseksi; ja

b)

toimivaltaiset viranomaiset varmistavat, että sellaisten tavaroiden lähetykset, jotka on tarkoitettu vietäviksi unionista tai jotka on siirretty joltakin asetuksen (EU) 2017/625 liitteessä I luetellulta alueelta jollekin toiselle asetuksen (EU) 2017/625 liitteessä I luetellulle alueelle jonkin kolmannen maan alueen kautta, sekä kaikkien muiden unioniin tulevien tavaroiden lähetykset käsitellään ajallisesti toisistaan erillään. Ajallisesta erilläänpidosta johtuvan kauden aikana tavaroiden lähetysten käsittelyyn käytetyt tilat on puhdistettava ja desinfioitava.

4.   Edellä 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia ei sovelleta irtotavarana kuljetettavia eläinperäisiä ja muita kuin eläinperäisiä nesteitä koskevan virallisen valvonnan ja muiden virallisten toimien suorittamiseen.

5.   Elävät sammakot, elävät kalat ja elävät selkärangattomat, jotka on tarkoitettu ihmisravinnoksi, ja siitosmunat ja kalansyötit voidaan tarkastaa rajatarkastusasemilla, jotka on nimetty asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja tavaroiden luokkia varten.

III LUKU

Rajatarkastusasemien ja valvontapisteiden luettelo

7 artikla

Rajatarkastusasemien ja valvontapisteiden luettelon muoto ja siinä käytettävät luokat, lyhenteet ja muut tiedot

1.   Jäsenvaltioiden on käytettävä liitteessä I esitettyä muotoa asetuksen (EU) 2017/625 60 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamiseen.

2.   Laatiessaan asetuksen (EU) 2017/625 60 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua rajatarkastusasemien luetteloa ja asetuksen (EU) 2017/625 53 artiklan 2 kohdan mukaista valvontapisteiden luetteloa jäsenvaltioiden on käytettävä liitteessä II esitettyjä lyhenteitä ja eritelmiä.

3.   Rajatarkastusasemien ja valvontapisteiden luetteloon on liitettävä selittävät huomautukset, jotka sisältävät liitteessä II esitetyt lyhenteet ja eritelmät.

IV LUKU

Tarkastuskeskukset

8 artikla

Tarkastuskeskuksia koskevat vaatimukset

1.   Rajatarkastusasema voi koostua yhdestä tai useammasta tarkastuskeskuksesta, jossa suoritetaan tarpeen mukaan virallista valvontaa ja muita virallisia toimia niiden eläinten ja tavaroiden luokkien osalta, joita varten rajatarkastusasema on nimetty.

2.   Tarkastuskeskusten on oltava asetuksen (EU) 2017/625 64 artiklan 3 kohdassa vahvistettujen rajatarkastusasemia koskevien vähimmäisvaatimusten ja tämän asetuksen vähimmäisvaatimuksia koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaiset.

Asetuksen (EU) 2017/625 64 artiklan 3 kohdan f alakohdan vaatimuksia ei sovelleta tarkastuskeskuksiin, joilla on käytössään teknologia ja laitteet kyseisen asetuksen 131 artiklassa mainitun virallisen valvonnan tiedonhallintajärjestelmän (IMSOC) käyttämistä varten ja jotka pääsevät käyttämään muita tietoteknisiä tiedonhallintajärjestelmiä saman rajatarkastusaseman muissa tiloissa.

3.   Tarkastuskeskusten

a)

on kuuluttava samojen tulliviranomaisten toimivaltaan kuin rajatarkastusasema; ja

b)

oltava rajatarkastusaseman toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa.

4.   Kun jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle rajatarkastusaseman nimeämisestä asetuksen (EU) 2017/625 59 artiklan mukaisesti, niiden on toimitettava komissiolle myös kaikki asiaankuuluvat tiedot rajatarkastusaseman sisälle perustetuista mahdollisista tarkastuskeskuksista.

5.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava luettelossa kukin tarkastuskeskus yhdessä asetuksen (EU) 2017/625 59 artiklan mukaisesti nimetyn rajatarkastusaseman kanssa liitteessä I vahvistetun muodon mukaisesti. Näissä tiedoissa on täsmennettävä myös eläinten ja tavaroiden luokat, jotka tarkastuskeskuksissa tarkastetaan 7 artiklan mukaisesti.

6.   Jäsenvaltioiden on poistettava tarkastuskeskukset 5 kohdassa tarkoitetusta luettelosta heti, kun ne eivät enää täytä 2 ja 3 kohdan vaatimuksia, ja ilmoitettava komissiolle niiden poistamisesta ja sen syistä.

9 artikla

Kumoamiset

Kumotaan komission päätökset 2001/812/EY ja 2009/821/EY ja komission direktiivi 98/22/EY 14 päivästä joulukuuta 2019 alkaen.

10 artikla

Voimaantulo ja soveltamispäivä

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 14 päivästä joulukuuta 2019.

Sellaisiin rajatarkastusasemiin, jotka on nimetty asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja tavaroita varten kyseisen asetuksen 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja joilla ei ole purkamista varten katettuja alueita tai huoneita tämän asetuksen voimaantulopäivänä, 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan toista virkettä ja 3 artiklan 3 kohtaa sovelletaan kuitenkin 14 päivästä joulukuuta 2021.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä kesäkuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 93, 7.4.2017, s. 3.

(2)  Komission päätös 2001/812/EY, tehty 21 päivänä marraskuuta 2001, kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkärintarkastuksista vastaavien rajatarkastusasemien hyväksyntää koskevista edellytyksistä (EYVL L 306, 23.11.2001, s. 28).

(3)  Neuvoston direktiivi 97/78/EY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1997, kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista (EYVL L 24, 30.1.1998, s. 9).

(4)  Komission päätös 2009/821/EY, tehty 28 päivänä syyskuuta 2009, hyväksyttyjen rajatarkastusasemien luettelon laatimisesta, komission eläinlääkintäalan asiantuntijoiden tekemiä tarkastuksia koskevien tiettyjen sääntöjen vahvistamisesta sekä Traces-järjestelmän eläinlääkintäyksikköjen määrittämisestä (EUVL L 296, 12.11.2009, s. 1).

(5)  Komission direktiivi 98/22/EY, annettu 15 päivänä huhtikuuta 1998, kolmansista maista tulevien kasvien, kasvituotteiden tai muiden tuotteiden terveystarkastusten suorittamista yhteisössä muissa tarkastuspaikoissa kuin määränpäässä koskevista vähimmäisedellytyksistä (EYVL L 126, 28.4.1998, s. 26).

(6)  Neuvoston direktiivi 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä (EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1).

(7)  Neuvoston direktiivi 2004/68/EY, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2004, eläinten terveyttä koskevista säännöistä tiettyjen elävien sorkka- ja kavioeläinten yhteisöön tuonnin ja yhteisön kautta kuljetuksen osalta, direktiivien 90/426/ETY ja 92/65/ETY muuttamisesta ja direktiivin 72/462/ETY kumoamisesta (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 321).

(8)  Neuvoston direktiivi 2009/156/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista elävien hevoseläinten liikkuvuuden ja kolmansista maista tapahtuvan tuonnin osalta (EUVL L 192, 23.7.2010, s. 1).


LIITE I

Rajatarkastusasemien luetteloiden muoto

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Rajatarkastusasema

Yhteystiedot

Traces-koodi

Kuljetustyyppi

Tarkastuskeskukset

Eläinten ja tavaroiden luokat ja eritelmät

Lisäeritelmät nimeämisen soveltamisalaan liittyen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Valvontapisteiden luetteloiden muoto

1.

2.

3.

6.

7.

Valvontapiste

Yhteystiedot

Traces-koodi

Eläinten ja tavaroiden luokat ja eritelmät

Lisäeritelmät nimeämisen soveltamisalaan liittyen

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LIITE II

Kenttä nro 1: Rajatarkastusasema (BCP) / Valvontapiste (CP)

BCP:n / CP:n nimi

Kenttä nro 2: BCP:n ja CP:n yhteystiedot

Täydellinen osoite

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Aukioloajat (pakollinen vain BCP:lle)

Verkkosivusto (pakollinen vain BCP:lle)

Kenttä nro 3:

Nimetty Traces-koodi

Kenttä nro 4: BCP:n kuljetustyyppi

A

=

Lentoasema

F

=

Rautatie

P

=

Satama

R

=

Maantie

Kenttä nro 5: Tarkastuskeskukset

(Huom. BCP:n yhteydessä voi olla useita tarkastuskeskuksia)

Tarkastuskeskuksen nimi

Osoite ja yhteystiedot

Kenttä nro 6: BCP ja CP

Eläinten ja tavaroiden luokat ja eritelmät

Kenttä nro 7: BCP ja CP

Lisäeritelmät nimeämisen soveltamisalaan liittyen: lisäeritelmä voidaan kuvata vapaasti (1)

Lyhenteet ja eritelmät, joita sovelletaan niiden eläinten ja tavaroiden luokkiin, joita varten BCP/CP on nimetty, mukaan luettuna tapauksen mukaan tarkastuskeskukset

a)   Asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut eläimet

Lyhenteet

LA

Elävät eläimet

-U

Muut sorkka- ja kavioeläimet kuin rekisteröidyt hevoseläimet

-E

Rekisteröidyt hevoseläimet

-O

Muut eläimet kuin sorkka- ja kavioeläimet (lyhenteeseen sisältyvät eläintarhan sorkka- ja kavioeläimet)


Eritelmät

(*)

Asetuksen (EU) 2017/625 63 artiklassa tarkoitettu BCP:n ja CP:n nimeämisen keskeyttäminen

(1)

Ks. lisäeritelmät kentässä 7.

b)   Asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tai asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdan d, e tai f alakohdassa tarkoitettujen edellytysten tai toimenpiteiden soveltamisalaan kuuluvat eläinperäiset tuotteet, elintarvikesekoitukset, sukusolut ja alkiot, eläinten sivutuotteet ja heinä ja oljet

Lyhenteet

POA

Eläinperäiset tuotteet, elintarvikesekoitukset, sukusolut ja alkiot, eläinten sivutuotteet, heinä ja oljet

-HC

Ihmisravinnoksi tarkoitetut tuotteet

-NHC

Ihmisravinnoksi soveltumattomat tuotteet

-NT

Ei lämpötilavaatimuksia

-T

Jäädytetyt/jäähdytetyt tuotteet

-T(FR)

Jäädytetyt tuotteet

-T(CH)

Jäähdytetyt tuotteet


Eritelmät

(*)

Asetuksen (EU) 2017/625 63 artiklassa tarkoitettu BCP:n ja CP:n nimeämisen keskeyttäminen

(1)

Ks. lisäeritelmät kentässä 7

(2)

Ainoastaan pakatut tuotteet

(3)

Ainoastaan kalastustuotteet

(4)

Ainoastaan irtotavarana olevat nesteet

c)   Asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat

Lyhenteet

P

Kasvit

PP

Kasvituotteet

PP(WP)

Puu ja puuperäiset tuotteet

OO

Muut tavarat


Eritelmät

(*)

Asetuksen (EU) 2017/625 63 artiklassa tarkoitettu BCP:n ja CP:n nimeämisen keskeyttäminen

(1)

Ks. lisäeritelmät kentässä 7

 

 

d)   Asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdan d, e tai f alakohdassa tarkoitetut muut kuin eläinperäiset tavarat

Lyhenteet

PNAO

Muut kuin eläinperäiset tuotteet

-HC(food)

Asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdan d, e tai f alakohdassa tarkoitettujen edellytysten tai toimenpiteiden soveltamisalaan kuuluvat muut kuin eläinperäiset elintarvikkeet

-NHC(feed)

Asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdan d, e tai f alakohdassa tarkoitettujen edellytysten tai toimenpiteiden soveltamisalaan kuuluvat muut kuin eläinperäiset rehut

-NHC(other)

Muut kuin eläinperäiset tuotteet, jotka eivät ole elintarvikkeita eivätkä rehuja

-NT

Ei lämpötilavaatimuksia

-T

Jäädytetyt/jäähdytetyt tuotteet

-T(FR)

Jäädytetyt tuotteet

-T(CH)

Jäähdytetyt tuotteet


Eritelmät

(*)

Asetuksen (EU) 2017/625 63 artiklassa tarkoitettu BCP:n ja CP:n nimeämisen keskeyttäminen

(1)

Ks. lisäeritelmät kentässä 7.

(2)

Ainoastaan pakatut tuotteet

(4)

Ainoastaan irtotavarana olevat nesteet

 

 


21.6.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 165/23


KOMISSION ASETUS (EU) 2019/1015,

annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse aminopyralidin, kaptaanin, syatsofamidin, flutianiilin, kresoksiimimetyylin, lambda-syhalotriinin, mandipropamidin, pyraklostrobiinin, spiromesifeenin, spirotetramaatin, teflubentsuronin ja tetrakonatsolin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta 23 päivänä helmikuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II vahvistettiin kaptaanin, syatsofamidin, kresoksiimimetyylin, lambda-syhalotriinin, pyraklostrobiinin ja teflubentsuronin jäämien enimmäismäärät. Aminopyralidin, mandipropamidin, spiromesifeenin, spirotetramaatin ja tetrakonatsolin jäämien enimmäismäärät vahvistettiin kyseisen asetuksen liitteessä III olevassa A osassa. Flutianiilille ei ole vahvistettu erityisiä jäämien enimmäismääriä eikä ainetta ole sisällytetty kyseisen asetuksen liitteeseen IV, joten siihen sovelletaan kyseisen asetuksen 18 artiklan 1 kohdan b alakohdassa vahvistettua oletusarvoa 0,01 mg/kg.

(2)

Tehoainetta aminopyralidi sisältävän kasvinsuojeluaineen käyttöä ohraan, viljahirssiin, kauraan, rukiiseen ja kirjodurraan koskevan hyväksymismenettelyn yhteydessä tehtiin asetuksen (EY) N:o 396/2005 6 artiklan 1 kohdan mukainen hakemus voimassa olevien jäämien enimmäismäärien muuttamiseksi.

(3)

Kaptaanin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä karpaloihin ja humalaan. Syatsofamidin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä perunoihin, tomaatteihin ja Cucurbitaceae-heimon vihanneksiin. Kresoksiimimetyylin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä eläinperäisiin tuotteisiin kyseisen tehoaineen rehukäytön seurauksena. Lambda-syhalotriinin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä varsisellereihin/lehtisellereihin, salaattifenkoliin, soijapapuihin, auringonkukansiemeniin ja riisiin. Mandipropamidin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä punajuuriin, retiiseihin ja retikoihin, kukkakaaleihin, ruusukaaleihin, salaattisikureihin, silvittyihin herneisiin ja latva-artisokkiin. Pyraklostrobiinin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä sitrushedelmiin, syötäviksi tarkoitettuihin viinirypäleisiin, kukinnon muodostaviin kaaleihin, keräkaaleihin, ”salaatteihin ja salaattikasveihin”, ”pinaatteihin ja vastaavanlaisiin lehtiin”, latva-artisokkiin, purjoihin ja soijapapuihin. Spirotetramaatin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä ”muihin marjoihin ja pieniin hedelmiin”, kiiveihin, valkosipuleihin, salaattifenkoliin ja raparperiin. Tetrakonatsolin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä kakeihin, pellavansiemeniin ja unikonsiemeniin.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 396/2005 6 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti toimitettiin hakemukset tuonnissa sallittavista enimmäismääristä Nigeriassa ja Kamerunissa kaakaopapuihin käytettävän mandipropamidin, Indonesiassa riisiin, Brasiliassa kahvipapuihin, passioihin ja ananaksiin ja Yhdysvalloissa amerikanpersimoneihin ja sokeriruokoon käytettävän pyraklostrobiinin, Brasiliassa kahvipapuihin käytettävän spiromesifeenin ja Brasiliassa greippeihin ja mandariineihin käytettävän teflubentsuronin osalta. Hakijoiden mukaan kyseisten aineiden sallittu käyttö mainittuihin viljelykasveihin kyseisissä maissa johtaa jäämämääriin, jotka ylittävät asetuksessa (EY) N:o 396/2005 vahvistetut jäämien enimmäismäärät, ja korkeammat jäämien enimmäismäärät ovat tarpeen, jotta vältetään kaupan esteet näiden viljelykasvien tuonnissa.

(5)

Asianomaiset jäsenvaltiot arvioivat nämä hakemukset asetuksen (EY) N:o 396/2005 8 artiklan mukaisesti, ja arviointiraportit toimitettiin komissiolle.

(6)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, arvioi hakemukset ja arviointiraportit ja tarkasteli etenkin kuluttajille ja tarpeen mukaan eläimille aiheutuvia riskejä ja antoi perustellut lausunnot ehdotetuista jäämien enimmäismääristä (2). Se toimitti lausunnot hakijoille, komissiolle ja jäsenvaltioille sekä julkisti ne.

(7)

Kaptaanin osalta hakija toimitti tietoja, jotka eivät olleet saatavilla asetuksen (EY) N:o 396/2005 12 artiklan mukaisesti tehdyn tarkastelun aikana eli validoidun analyysimenetelmän erittäin vesipitoisia ja happamia matriiseja varten ja asetti 3-OH THPI:tä ja 5-OH THPI:tä koskevat vertailustandardit kaupallisesti saataville.

(8)

Syatsofamidin osalta hakija toimitti aiemmin puuttuneet tiedot pakastevarastointiolosuhteista.

(9)

Kresoksiimimetyylin osalta hakija toimitti uuden varastointistabiiliustutkimuksen eläinperäisistä tuotteista osoittaakseen märehtijöillä tehdyn ruokintatutkimuksen pätevyyden.

(10)

Pyraklostrobiinin osalta hakija toimitti puuttuvat jäämätestit syötäviksi tarkoitetuista viinirypäleistä ja kahvipapuja koskevan validoidun analyysimenetelmän. Mitä tulee pyraklostrobiinin käyttöön amerikanpersimoneihin, ”pinaatteihin ja vastaavanlaisiin lehtiin” ja sokeriruokoon, toimitetut tiedot eivät olleet riittäviä uusien jäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi. Kun on kyse tämän tehoaineen käytöstä siloendiiveihin, elintarviketurvallisuusviranomainen ei suositellut olemassa olevan jäämien enimmäismäärän nostamista, koska kuluttajiin kohdistuvaa riskiä ei voitu sulkea pois.

(11)

Lambda-syhalotriinin osalta elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että toimitetut tiedot eivät riittäneet tukemaan tämän tehoaineen käyttöä EU:ssa soijapapuihin ja auringonkukansiemeniin. Se suositteli asettamaan soijapapuja koskevan jäämien enimmäismäärän tasolle 0,05 mg/kg ja auringonkukansiemeniä koskevan jäämien enimmäismäärän tasolle 0,2 mg/kg, jotka vastaavat voimassa olevia jäämien Codex-enimmäismääriä (CXL-arvot). Kyseiset CXL-arvot ovat turvallisia unionin kuluttajien kannalta (3).

(12)

Tetrakonatsolin osalta elintarviketurvallisuusviranomainen suositteli nostamaan jäämien enimmäismääriä siipikarjan rasvan ja linnunmunien osalta kyseisen tehoaineen rehukäytön seurauksena.

(13)

Kaikista muista hakemuksista elintarviketurvallisuusviranomainen päätteli, että kaikki toimitettavia tietoja koskevat vaatimukset täyttyivät ja että hakijoiden pyytämät muutokset jäämien enimmäismääriin olivat kuluttajien turvallisuuden kannalta hyväksyttäviä 27 erityiselle kuluttajaryhmälle Euroopassa tehdyn kuluttajien altistumisen arvioinnin perusteella. Elintarviketurvallisuusviranomainen otti huomioon aineiden toksikologisia ominaisuuksia koskevat uusimmat tiedot. Kaikkien näitä aineita mahdollisesti sisältävien elintarvikkeiden kulutuksesta johtuva elinikäinen altistuminen näille aineille taikka asianomaisten tuotteiden suuresta kulutuksesta johtuva lyhytaikainen altistuminen eivät kumpikaan osoittaneet, että hyväksyttävä päiväsaanti tai akuutin altistumisen viiteannos olisivat vaarassa ylittyä.

(14)

Tehoaineen flutianiili hyväksymisen yhteydessä jäämän enimmäismäärää koskeva hakemus sisällytettiin asiakirja-aineiston tiivistelmään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (4) 8 artiklan 1 kohdan g alakohdan mukaisesti. Asianomainen jäsenvaltio arvioi hakemuksen kyseisen asetuksen 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Elintarviketurvallisuusviranomainen tutki hakemuksen ja esitti tehoainetta sisältävien torjunta-aineiden riskinarviointia koskevaa vertaisarviointia käsittelevän päätelmänsä, jossa se suositteli vahvistamaan jäämien enimmäismäärät, jotka kattavat edustavat käyttötarkoitukset viinirypäleissä hyvän maatalouskäytännön mukaisesti unionissa (5).

(15)

Elintarviketurvallisuusviranomaisen perusteltujen lausuntojen ja päätelmän perusteella ja tarkasteltavana olevan asian kannalta merkitykselliset tekijät huomioon ottaen asianmukaiset muutokset jäämien enimmäismääriin ovat asetuksen (EY) N:o 396/2005 14 artiklan 2 kohdan vaatimusten mukaiset.

(16)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 396/2005 olisi muutettava.

(17)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteet II ja III tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä kesäkuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Elintarviketurvallisuusviranomaisen tieteelliset raportit ovat saatavilla verkossa: http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for aminopyralid in certain cereals. EFSA Journal 2019;17(1):5534.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for captan in cranberries. EFSA Journal 2018;16(12):5499.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for captan in hops. EFSA Journal 2018;16(12):5498.

 

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for cyazofamid. EFSA Journal 2018;16(11):5487.

 

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for kresoxim-methyl. EFSA Journal 2018;16(11):5471.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for lambda-cyhalothrin in celeries, fennel and rice. EFSA Journal 2019;17(1):5546.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for mandipropamid in various crops. EFSA Journal 2019;17(2):5599.

 

Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for mandipropamid in cocoa beans. EFSA Journal 2018;16(11):5491.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for pyraclostrobin in soyabean. EFSA Journal 2018;16(11):5466.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels and setting of import tolerances for pyraclostrobin in various crops. EFSA Journal 2018;16(11):5488.

 

Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for pyraclostrobin in rice. EFSA Journal 2018;16(11):5483.

 

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pyraclostrobin. EFSA Journal 2018;16(11):5472.

 

Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for spiromesifen in coffee beans. EFSA Journal 2019;17(1):5558.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for spirotetramat in various crops. EFSA Journal 2019;17(1):5589.

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerances for teflubenzuron in grapefruits, mandarins and broccoli. EFSA Journal 2018;16(11):5474.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for tetraconazole in kaki/Japanese persimmon, linseeds and poppy seeds. EFSA Journal 2019;17(1):5577.

(3)  Revision of the review of the existing maximum residue levels for the active substance lambda-cyhalothrin. EFSA Journal 2015;13(12):4324.

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1).

(5)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flutianil. EFSA Journal 2014;12(8):3805.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteet II ja III seuraavasti:

1)

Muutetaan liite II seuraavasti:

a)

Korvataan kaptaania, syatsofamidia, kresoksiimimetyyliä, lambda-syhalotriinia, pyraklostrobiinia ja teflubentsuronia koskevat sarakkeet seuraavasti:

Torjunta-ainejäämät ja jäämien enimmäismäärät (mg/kg)

Koodinumero

Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan (1)

Kaptaani (kaptaanin ja THPI:n summa ilmaistuna kaptaanina) (R)

Syatsofamidi

Kresoksiimimetyyli (R)

Lambda-syhalotriini (mukaan luettuna gamma-syhalotriini) (R,S- ja S,R-isomeerien summa) (F)

Pyraklostrobiini (F)

Teflubentsuroni (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT HEDELMÄT; PÄHKINÄT

 

 

 

 

 

 

0110000

Sitrushedelmät

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

2

0,5

0110010

Greipit

 

 

0,5

 

 

 

0110020

Appelsiinit

 

 

0,5

 

 

 

0110030

Sitruunat

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0110040

Limetit

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0110050

Mandariinit

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0110990

Muut (2)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0120000

Pähkinät

0,07 (*1)

0,02 (*1)

 

0,01 (*1) (+)

 

0,02 (*1)

0120010

Mantelit

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120020

Parapähkinät

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120030

Cashewpähkinät

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120040

Kastanjat

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120050

Kookospähkinät

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120060

Hasselpähkinät

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120070

Makadamiat

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120080

Pekaanipähkinät

 

 

0,05 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120090

Pinjansiemenet

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120100

Pistaasipähkinät

 

 

0,01 (*1)

 

1

 

0120110

Jalopähkinät

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120990

Muut (2)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0130000

Siemenhedelmät

10

0,01 (*1)

0,2

(+)

0,5

1

0130010

Omenat

 

 

 

0,08

 

(+)

0130020

Päärynät

 

 

 

0,08

 

 

0130030

Kvittenit

 

 

 

0,2

 

 

0130040

Mispelit

 

 

 

0,2

 

 

0130050

Japaninmispelit/lokvatit/nisperot

 

 

 

0,2

 

 

0130990

Muut (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0140000

Kivihedelmät

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0140010

Aprikoosit

6

 

 

0,15 (+)

1

0,01 (*1)

0140020

Kirsikat

6

 

 

0,3 (+)

3

0,01 (*1)

0140030

Persikat

6

 

 

0,15 (+)

0,3

0,01 (*1)

0140040

Luumut

10

 

 

0,2 (+)

0,8

0,1 (*1)

0140990

Muut (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1) (+)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0150000

Marjat ja pienet hedelmät

 

 

 

(+)

 

 

0151000

a)

Viinirypäleet

 

2

1

 

 

0,7

0151010

Viinirypäleet (syötäviksi tarkoitetut)

0,03 (*1)

 

 

0,08

1

 

0151020

Viinirypäleet (viinin valmistukseen tarkoitetut)

0,02  (*1)

 

 

0,2

2

 

0152000

b)

Mansikat

1,5

0,01 (*1)

1,5

0,2

1,5

0,01 (*1)

0153000

c)

Vadelmat ja vatukat

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

0153010

Karhunvatukat

20

 

 

 

3

 

0153020

Sinivatukat

0,03 (*1)

 

 

 

2

 

0153030

Vadelmat (punaiset ja keltaiset)

20

 

 

 

3

 

0153990

Muut (2)

0,03 (*1)

 

 

 

2

 

0154000

d)

Muut marjat ja pienet hedelmät

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0154010

Pensasmustikat

30

 

0,9

0,2

4

 

0154020

Karpalot

30

 

0,9

0,2

3

 

0154030

Herukat (puna-, musta- ja valkoherukat)

30

 

0,9

0,2

3

 

0154040

Karviaiset (vihreät, punaiset ja keltaiset)

30

 

0,9

0,2

3

 

0154050

Ruusunmarjat

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,2

3

 

0154060

Mulperinmarjat (valkoiset ja mustat)

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,2

3

 

0154070

Etelänorapihlajan hedelmät

0,03 (*1)

 

0,9

0,2

3

 

0154080

Mustaseljan marjat

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,2

3

 

0154990

Muut (2)

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

3

 

0160000

Sekalaiset hedelmät

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0161000

a)

Syötäväkuoriset

 

 

 

(+)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0161010

Taatelit

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161020

Viikunat

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161030

Syötäviksi tarkoitetut oliivit

 

 

0,2

1

 

 

0161040

Kumkvatit

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161050

Karambolat

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161060

Kakit/persimonit/sharonit

 

 

0,01 (*1)

0,09

 

 

0161070

Jambolaanit/jaavanluumut

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161990

Muut (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0162000

b)

Paksukuoriset, pienet

 

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,01 (*1)

0162010

Kiivit (vihreät, punaiset, keltaiset)

 

 

 

0,05

0,02 (*1)

 

0162020

Litsit

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162030

Passiot/maracujat

 

 

 

0,01 (*1)

0,2

 

0162040

Kaktusviikunat

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162050

Tähtiomenat

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162060

Amerikanpersimonit

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162990

Muut (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0163000

c)

Paksukuoriset, suuret

 

 

0,01 (*1)

(+)

 

 

0163010

Avokadot

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163020

Banaanit

 

 

 

0,15

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163030

Mangot

 

 

 

0,2

0,05

0,01 (*1)

0163040

Papaijat

 

 

 

0,01 (*1)

0,07

0,4

0163050

Granaattiomenat

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163060

Suomuannoonat (kirimoijat)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163070

Guavat

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163080

Ananakset

 

 

 

0,01 (*1)

0,3

0,01 (*1)

0163090

Leipäpuun hedelmät

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163100

Duriot

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163110

Oka-annoonat (guanabanat)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163990

Muut (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0200000

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT VIHANNEKSET

 

 

 

(+)

 

 

0210000

Juurekset ja juurimukulat

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0211000

a)

Perunat

 

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05

0212000

b)

Trooppiset juurekset ja juurimukulat

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0212010

Kassavan/maniokin juuret

 

 

 

 

 

 

0212020

Bataatit

 

 

 

 

 

 

0212030

Jamssit

 

 

 

 

 

 

0212040

Nuolijuuret/arrowjuuret

 

 

 

 

 

 

0212990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

Muut juurekset ja juurimukulat paitsi sokerijuurikkaat

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0213010

Punajuuret

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,04

0,1

 

0213020

Porkkanat

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,5

 

0213030

Mukulasellerit/juurisellerit

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,07

0,5

 

0213040

Piparjuuret

 

0,1

0,01 (*1)

0,04

0,3

 

0213050

Maa-artisokat

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,06

 

0213060

Palsternakat

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,3

 

0213070

Juuripersiljat

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,1

 

0213080

Retiisit ja retikat

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,15

0,5

 

0213090

Kaurajuuret

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,1

 

0213100

Lantut

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,09

 

0213110

Nauriit

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,04

0,09

 

0213990

Muut (2)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0220000

Sipulikasvit

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

0,2

 

0,01 (*1)

0220010

Valkosipulit

 

 

0,3

 

0,3

 

0220020

Sipulit

 

 

0,3

 

1,5

 

0220030

Salottisipulit

 

 

0,3

 

0,3

 

0220040

Varhaissipulit/vihersipulit ja pillisipulit

 

 

0,01 (*1)

 

1,5

 

0220990

Muut (2)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0230000

Hedelmävihannekset

 

 

 

 

 

 

0231000

a)

Solanaceae- ja Malvaceae-heimo

 

 

 

 

 

1,5

0231010

Tomaatit

1

0,6

0,6

0,07

0,3

 

0231020

Paprikat

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,8

0,1

0,5

 

0231030

Munakoisot

0,03 (*1)

0,3

0,6

0,3

0,3

 

0231040

Okrat

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,3

0,02 (*1)

 

0231990

Muut (2)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0232000

b)

Syötäväkuoriset, Cucurbitaceae-heimo

0,03 (*1)

0,2

0,05 (*1)

 

0,5

 

0232010

Kurkut

 

 

 

0,05

 

0,5

0232020

Coctailkurkut (cornichon)

 

 

 

0,15

 

1,5

0232030

Kesäkurpitsat

 

 

 

0,15

 

0,5

0232990

Muut (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,5

0233000

c)

Paksukuoriset, Cucurbitaceae-heimo

0,03 (*1)

0,15

0,3

0,06

0,5

 

0233010

Melonit

 

 

 

 

 

0,3

0233020

Kurpitsat

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0233030

Vesimelonit

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0233990

Muut (2)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0234000

d)

Sokerimaissit

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0239000

e)

Muut hedelmävihannekset

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0240000

Kaalikasvit (lukuun ottamatta juuria ja versoja)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0241000

a)

Kukinnon muodostavat kaalit

 

 

 

0,1

0,5

0,01 (*1)

0241010

Brokkoli/parsakaali

 

 

 

 

 

 

0241020

Kukkakaali

 

 

 

 

 

 

0241990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

0242000

b)

Kerivät kaalit

 

 

 

 

 

 

0242010

Ruusukaali/brysselinkaali

 

 

 

0,04

0,3

0,5 (+)

0242020

Keräkaalit eli kupukaalit

 

 

 

0,15

0,4

0,2 (+)

0242990

Muut (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0243000

c)

Lehtikaalit

 

 

 

 

1,5

0,01 (*1)

0243010

Kiinankaali/salaattikiinankaali/pe-tsai

 

 

 

0,3

 

 

0243020

Lehtikaali

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0243990

Muut (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0244000

d)

Kyssäkaalit

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0250000

Lehtivihannekset, yrtit ja syötävät kukat

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

Salaatit ja salaattikasvit

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0251010

Vuonankaali

 

 

 

1,5

10

 

0251020

Lehtisalaatti

 

 

 

0,15

2

 

0251030

Leveälehtiset siloendiivit

 

 

 

0,07

0,4

 

0251040

Krassit, idut ja versot

 

 

 

0,7

10

 

0251050

Krassikanankaali

 

 

 

0,7

10

 

0251060

Sinappikaali/rucola

 

 

 

0,7

10

 

0251070

Lehtisinappi

 

 

 

0,01 (*1)

10

 

0251080

Versot (myös kaalilajien)

 

 

 

0,7

10

 

0251990

Muut (2)

 

 

 

0,01 (*1)

10

 

0252000

b)

Pinaatit ja vastaavanlaiset lehdet

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0252010

Pinaatti

 

 

 

0,6

0,6

 

0252020

Vihannesportulakka

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0252030

Juurikas/ruotimangoldi

 

 

 

0,2

1,5

 

0252990

Muut (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0253000

c)

Viininlehdet ja vastaavien lajien lehdet

0,03 (*1)

0,01 (*1)

15

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0254000

d)

Vesikrassi

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0255000

e)

Salaattisikuri

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,09

0,01 (*1)

0256000

f)

Yrtit ja syötävät kukat

0,06 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,7

2

0,02 (*1)

0256010

Kirveli

 

 

 

 

 

 

0256020

Ruohosipuli

 

 

 

 

 

 

0256030

Yrttiselleri

 

 

 

 

 

 

0256040

Persilja

 

 

 

 

 

 

0256050

Salvia

 

 

 

 

 

 

0256060

Rosmariini

 

 

 

 

 

 

0256070

Timjami

 

 

 

 

 

 

0256080

Basilika ja syötävät kukat

 

 

 

 

 

 

0256090

Laakerinlehdet

 

 

 

 

 

 

0256100

Rakuuna

 

 

 

 

 

 

0256990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

0260000

Palkovihannekset

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0260010

Tarhapavut (silpimättömät)

 

 

 

0,4

0,6

 

0260020

Tarhapavut (silvityt)

 

 

 

0,2

0,02 (*1)

 

0260030

Herneet (silpimättömät)

 

 

 

0,2

0,6

 

0260040

Herneet (silvityt)

 

 

 

0,2

0,15

 

0260050

Linssit

 

 

 

0,2

0,02 (*1)

 

0260990

Muut (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270000

Varsivihannekset

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0270010

Parsa

 

 

0,05 (*1)

0,02

0,02 (*1)

 

0270020

Kardoni eli ruotiartisokka

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270030

Varsiselleri/lehtiselleri

 

 

0,01 (*1)

0,2

1,5

 

0270040

Salaattifenkoli

 

 

0,01 (*1)

0,3

1,5

 

0270050

Latva-artisokka

 

 

0,01 (*1)

0,15

3

 

0270060

Purjo

 

 

10

0,07

0,8

 

0270070

Raparperi

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270080

Bambunversot

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270090

Palmunsydämet

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270990

Muut (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0280000

Sienet, sammalet ja jäkälät

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0280010

Viljellyt sienet

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0280020

Luonnonvaraiset sienet

 

 

 

0,5

 

 

0280990

Sammalet ja jäkälät

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0290000

Levät ja prokaryootit

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0300000

KUIVATUT PALKOKASVIT

0,07 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (+)

 

0,01 (*1)

0300010

Tarhapavut

 

 

 

 

0,3

 

0300020

Linssit

 

 

 

 

0,5

 

0300030

Herneet

 

 

 

 

0,3

 

0300040

Lupiinit/lupiinin pavut

 

 

 

 

0,05

 

0300990

Muut (2)

 

 

 

 

0,3

 

0400000

ÖLJYSIEMENET JA ÖLJYSIEMENKASVIT

0,07 (*1)

0,02 (*1)

 

(+)

 

 

0401000

Öljysiemenet

 

 

 

 

 

 

0401010

Pellavansiemenet

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401020

Maapähkinät

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,04

0,02 (*1)

0401030

Unikonsiemenet

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401040

Seesaminsiemenet

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401050

Auringonkukansiemenet

 

 

0,05 (*1)

0,2

0,3

0,3

0401060

Rapsinsiemenet

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401070

Soijapavut

 

 

0,01 (*1)

0,05

0,2

0,05

0401080

Sinapinsiemenet

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401090

Puuvillansiemenet

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,3

0,02 (*1)

0401100

Kurpitsansiemenet

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0401110

Värisaflorinsiemenet

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401120

Kurkkuyrtinsiemenet

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401130

Ruistankionsiemenet

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401140

Hampunsiemenet

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0401150

Risiininsiemenet

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401990

Muut (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0402000

Öljysiemenkasvit

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0402010

Öljyoliivit

 

 

0,2

0,5

 

 

0402020

Öljypalmun siemenet

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0402030

Öljypalmun hedelmät

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0402040

Kapokki

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0402990

Muut (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0500000

VILJAT

0,07 (*1)

0,02 (*1)

 

(+)

 

0,01 (*1)

0500010

Ohra

 

 

0,1

0,5

1

 

0500020

Tattari ja muut valeviljat

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0500030

Maissi

 

 

0,01 (*1)

0,02

0,02 (*1)

 

0500040

Viljahirssi

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0500050

Kaura

 

 

0,1

0,3

1

 

0500060

Riisi

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,09

 

0500070

Ruis

 

 

0,08

0,05

0,2

 

0500080

Kirjodurra

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,5

 

0500090

Vehnä

 

 

0,08

0,05

0,2

 

0500990

Muut (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0600000

TEET, KAHVI, YRTTIUUTEJUOMAT, KAAKAO JA JOHANNEKSENLEIPÄ

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1) (+)

 

 

0610000

Teet

 

 

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0620000

Kahvipavut

 

 

 

 

0,3

0,3

0630000

Yrttiteet

 

 

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0631000

a)

kukista

 

 

 

 

 

 

0631010

Kamomilla

 

 

 

 

 

 

0631020

Hibiskus

 

 

 

 

 

 

0631030

Ruusu

 

 

 

 

 

 

0631040

Jasmiini

 

 

 

 

 

 

0631050

Lehmus

 

 

 

 

 

 

0631990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

lehdistä ja yrteistä

 

 

 

 

 

 

0632010

Mansikka

 

 

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

 

 

 

0632990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

juurista

 

 

 

 

 

 

0633010

Valeriaana/rohtovirmajuuri

 

 

 

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

 

 

 

0633990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

0639000

d)

muista kasvinosista

 

 

 

 

 

 

0640000

Kaakaopavut

 

 

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0650000

Johanneksenleipä

 

 

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0700000

HUMALA

150

20

0,05 (*1)

10 (+)

15

0,05 (*1)

0800000

MAUSTEET

 

 

 

(+)

 

 

0810000

Siemenet, mausteena käytetyt

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0810010

Anis

 

 

 

 

 

 

0810020

Mustakumina

 

 

 

 

 

 

0810030

Selleri

 

 

 

 

 

 

0810040

Korianteri

 

 

 

 

 

 

0810050

Kumina

 

 

 

 

 

 

0810060

Tilli

 

 

 

 

 

 

0810070

Fenkoli

 

 

 

 

 

 

0810080

Sarviapila

 

 

 

 

 

 

0810090

Muskottipähkinä

 

 

 

 

 

 

0810990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

0820000

Hedelmät, mausteena käytetyt

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0820010

Maustepippuri

 

 

 

0,03

 

 

0820020

Limopuun marjat

 

 

 

0,03

 

 

0820030

Kumina

 

 

 

0,03

 

 

0820040

Kardemumma

 

 

 

2

 

 

0820050

Katajanmarja

 

 

 

0,03

 

 

0820060

Pippuri (musta-, viher- ja valkopippuri)

 

 

 

0,03

 

 

0820070

Vanilja

 

 

 

0,03

 

 

0820080

Tamarindi

 

 

 

0,03

 

 

0820990

Muut (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0830000

Kuoret, mausteena käytetyt

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Kaneli

 

 

 

 

 

 

0830990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

0840000

Juuret ja juurakot, mausteena käytetyt

 

 

 

 

 

 

0840010

Lakritsi

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Inkivääri (10)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0840030

Kurkuma

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Piparjuuri (11)

 

 

 

 

 

(+)

0840990

Muut (2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Nuput/silmut, mausteena käytetyt

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Mausteneilikka

 

 

 

 

 

 

0850020

Kapris

 

 

 

 

 

 

0850990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

0860000

Luotit, mausteena käytetyt

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0860010

Maustesahrami

 

 

 

 

 

 

0860990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

0870000

Siemenvaipat, mausteena käytetyt

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0870010

Muskotti

 

 

 

 

 

 

0870990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

0900000

SOKERIKASVIT

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

(+)

 

0,01 (*1)

0900010

Sokerijuurikas

 

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,2

 

0900020

Sokeriruoko

 

 

0,01 (*1)

0,05

0,02 (*1)

 

0900030

Juurisikuri

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,08

 

0900990

Muut (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

1000000

MAAELÄINPERÄISET TUOTTEET

 

 

 

(+)

 

(+)

1010000

Hyödykkeet, jotka saatu seuraavista

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0,05

1011000

a)

Siat

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

1011010

Lihas

 

 

 

0,15

 

 

1011020

Rasva

 

 

 

3

 

 

1011030

Maksa

 

 

 

0,05

 

 

1011040

Munuaiset

 

 

 

0,2

 

 

1011050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

 

 

3

 

 

1011990

Muut (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

1012000

b)

Naudat

 

 

 

 

 

 

1012010

Lihas

0,09

 

 

0,02

 

 

1012020

Rasva

0,06

 

 

3

 

 

1012030

Maksa

0,09

 

 

0,05

 

 

1012040

Munuaiset

0,09

 

 

0,2

 

 

1012050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

0,09

 

 

3

 

 

1012990

Muut (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1013000

c)

Lampaat

 

 

 

 

 

 

1013010

Lihas

0,09

 

 

0,02

 

 

1013020

Rasva

0,06

 

 

3

 

 

1013030

Maksa

0,09

 

 

0,05

 

 

1013040

Munuaiset

0,09

 

 

0,2

 

 

1013050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

0,09

 

 

3

 

 

1013990

Muut (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1014000

d)

Vuohet

 

 

 

 

 

 

1014010

Lihas

0,09

 

 

0,15

 

 

1014020

Rasva

0,06

 

 

3

 

 

1014030

Maksa

0,09

 

 

0,05

 

 

1014040

Munuaiset

0,09

 

 

0,2

 

 

1014050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

0,09

 

 

3

 

 

1014990

Muut (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1015000

e)

Hevoseläimet

 

 

 

 

 

 

1015010

Lihas

0,09

 

 

0,02

 

 

1015020

Rasva

0,06

 

 

3

 

 

1015030

Maksa

0,09

 

 

0,05

 

 

1015040

Munuaiset

0,09

 

 

0,2

 

 

1015050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

0,09

 

 

3

 

 

1015990

Muut (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1016000

f)

Siipikarja

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1016010

Lihas

 

 

 

 

 

 

1016020

Rasva

 

 

 

 

 

 

1016030

Maksa

 

 

 

 

 

 

1016040

Munuaiset

 

 

 

 

 

 

1016050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

 

 

 

 

 

1016990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

1017000

g)

Muut tuotantoeläimet

 

 

 

 

 

 

1017010

Lihas

0,09

 

 

0,02

 

 

1017020

Rasva

0,06

 

 

3

 

 

1017030

Maksa

0,09

 

 

0,05

 

 

1017040

Munuaiset

0,09

 

 

0,2

 

 

1017050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

0,09

 

 

3

 

 

1017990

Muut (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1020000

Maito

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02

0,01 (*1)

0,05

1020010

Nautaeläimet

 

 

 

 

 

 

1020020

Lampaat

 

 

 

 

 

 

1020030

Vuohet

 

 

 

 

 

 

1020040

Hevoset

 

 

 

 

 

 

1020990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

1030000

Linnunmunat

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05

1030010

Kanat

 

 

 

 

 

 

1030020

Ankat

 

 

 

 

 

 

1030030

Hanhet

 

 

 

 

 

 

1030040

Viiriäiset

 

 

 

 

 

 

1030990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

1040000

Hunaja ja muut mehiläistuotteet (7)

0,05 (*1)

0,05