ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 157

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

62. vuosikerta
14. kesäkuu 2019


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/972, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2019, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Džiugas (SMM))

1

 

*

Komission asetus (EU) 2019/973, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse bispyribacin, denatoniumbentsoaatin, fenoksikarbin, flurokloridonin, kvitsalofoppi-P-etyylin, kvitsalofoppi-P-tefuryylin, propakvitsafopin ja tebufenotsidin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla ( 1 )

3

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/974, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2019, jäsenvaltioiden Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukaisesti esittämien mehiläistuotteiden tuotannon ja kaupan pitämisen parantamista koskevien kansallisten ohjelmien hyväksymisestä (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 4177)

28

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/975, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2019, eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa annetun täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteen muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 4495)  ( 1 )

31

 

*

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2019/976, annettu 29 päivänä toukokuuta 2019, tavoitteiden asettamista ja palautteen jakamista yhteisissä valvontaryhmissä koskevien periaatteiden vahvistamisesta sekä päätöksen (EU) 2017/274 kumoamisesta (EKP/2019/14)

61

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu neuvoston asetukseen (EU) 2018/1977, annettu 11 päivänä joulukuuta 2018, tiettyjä kalastustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista kaudeksi 2019–2020 ( EUVL L 317, 14.12.2018 )

67

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

14.6.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 157/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/972,

annettu 7 päivänä kesäkuuta 2019,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (”Džiugas” (SMM))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Liettuan hakemus nimityksen ”Džiugas” rekisteröimiseksi julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä (2) asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti.

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan mukaisesti, nimitys ”Džiugas” olisi rekisteröitävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään nimitys ”Džiugas” (SMM).

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitettu nimitys liittyy komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 668/2014 (3) liitteessä XI mainitun luokan 1.3 ”Juustot” tuotteeseen.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä kesäkuuta 2019.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Phil HOGAN

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUVL C 28, 23.1.2019, s. 3.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 668/2014, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2014, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 179, 19.6.2014, s. 36).


14.6.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 157/3


KOMISSION ASETUS (EU) 2019/973,

annettu 13 päivänä kesäkuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse bispyribacin, denatoniumbentsoaatin, fenoksikarbin, flurokloridonin, kvitsalofoppi-P-etyylin, kvitsalofoppi-P-tefuryylin, propakvitsafopin ja tebufenotsidin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta 23 päivänä helmikuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 49 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Fenoksikarbin, flurokloridonin, propakvitsafopin ja tebufenotsidin jäämien enimmäismäärät vahvistettiin asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä III olevassa A osassa. Kvitsalofoppi-P-etyylin ja kvitsalofoppi-P-tefuryylin ilmaistuna kvitsalofoppina, mukaan luettuna kvitsalofoppi-P, jäämien enimmäismäärät vahvistettiin asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä III olevassa A osassa. Asetuksessa (EY) N:o 396/2005 ei ole asetettu jäämien enimmäismääriä bispyribacille ja denatoniumbentsoaatille, ja koska näitä tehoaineita ei ole sisällytetty kyseisen asetuksen liitteeseen IV, sovelletaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 18 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyä oletusarvoa 0,01 mg/kg.

(2)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, antoi perustellun lausunnon bispyribacin jäämien voimassa olevista enimmäismääristä asetuksen (EY) N:o 396/2005 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti (2). Se suositteli jäämien enimmäismäärän asettamista riisin osalta. Tälle aineelle ei ole olemassa muita lupia. Koska kuluttajille ei aiheudu vaaraa, jäämien enimmäismäärät olisi kaikkien muiden tuotteiden osalta vahvistettava asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II tietyn määritysrajan tasolle.

(3)

Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi perustellun lausunnon denatoniumbentsoaatin jäämien voimassa olevista enimmäismääristä asetuksen (EY) N:o 396/2005 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti (3). Kaikki denatoniumbentsoaattia sisältävien kasvinsuojeluaineiden voimassa olevat luvat on rajattu ainoastaan metsätaloudessa karkottimena tapahtuvaa käyttöä varten, eikä näitä kasvinsuojeluaineita ole tarkoitettu suoraan käytettäväksi syötäväksi tarkoitettuihin viljelykasveihin. Koska kuluttajille ei aiheudu vaaraa, jäämien enimmäismäärät olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II tietyn määritysrajan tasolle.

(4)

Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi perustellun lausunnon fenoksikarbin jäämien voimassa olevista enimmäismääristä asetuksen (EY) N:o 396/2005 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti (4). Se suositteli jäämien enimmäismäärien alentamista omenoiden, päärynöiden, kvittenien, mispeleiden, japaninmispeleiden/lokvattien/nisperoiden, luumujen, syötäviksi tarkoitettujen viinirypäleiden, viinin valmistukseen tarkoitettujen viinirypäleiden, nautojen (lihas, rasva, maksa ja munuaiset), lampaiden (lihas, rasva, maksa ja munuaiset), vuohien (lihas, rasva, maksa ja munuaiset), hevoseläinten (lihas, rasva, maksa ja munuaiset) ja maidon (naudat, lampaat, vuohet, hevoset) osalta. Muiden tuotteiden osalta se suositteli jäämien voimassa olevien enimmäismäärien pitämistä ennallaan. Elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että appelsiineja, sitruunoita, mandariineja, aprikooseja ja syötäviksi tarkoitettuja oliiveja koskevista jäämien enimmäismääristä ei ollut saatavilla tiettyjä tietoja ja että riskinhallinnasta vastaavien tahojen on jatkettava asian tarkastelua. Koska kuluttajille ei aiheudu vaaraa, jäämien enimmäismäärät olisi kyseisten tuotteiden osalta vahvistettava asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II elintarviketurvallisuusviranomaisen määrittämälle tasolle. Kyseisiä jäämien enimmäismääriä tarkastellaan uudelleen; tarkastelussa otetaan huomioon kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta käytettävissä olevat tiedot.

(5)

Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi perustellun lausunnon flurokloridonin jäämien voimassa olevista enimmäismääristä asetuksen (EY) N:o 396/2005 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti (5). Elintarviketurvallisuusviranomainen ehdotti jäämien määritelmän muuttamista. Se suositteli jäämien enimmäismäärien alentamista perunoiden, porkkanoiden, mukulasellerien/juurisellerien, palsternakkojen, auringonkukansiementen ja puuvillansiementen osalta. Se katsoi, että tiettyjä tietoja ei ollut saatavilla juuripersiljoita, maissia, vehnää, sikoja (lihas, rasva, maksa, munuaiset), nautoja (lihas, rasva, maksa, munuaiset), lampaita (lihas, rasva, maksa, munuaiset), vuohia (lihas, rasva, maksa, munuaiset), hevoseläimiä (lihas, rasva, maksa, munuaiset) ja maitoa (lampaat, vuohet) koskevista jäämien enimmäismääristä ja että riskinhallinnasta vastaavien tahojen on jatkettava asian tarkastelua. Koska kuluttajille ei aiheudu vaaraa, jäämien enimmäismäärät olisi kyseisten tuotteiden osalta vahvistettava asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II elintarviketurvallisuusviranomaisen määrittämälle tasolle. Kyseisiä jäämien enimmäismääriä tarkastellaan uudelleen; tarkastelussa otetaan huomioon kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta käytettävissä olevat tiedot.

(6)

Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi perustellun lausunnon kvitsalofoppi-P-etyylin, kvitsalofoppi-P-tefuryylin ja propakvitsafopin jäämien voimassa olevista enimmäismääristä asetuksen (EY) N:o 396/2005 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti (6). Elintarviketurvallisuusviranomainen ehdotti jäämien määritelmän muuttamista ja jäämien enimmäismäärien alentamista greippien, appelsiinien, sitruunoiden, limettien, mandariinien, omenoiden, päärynöiden, kvittenien, mispelien, japaninmispelien/lokvattien/nisperoiden, aprikoosien, kirsikoiden, persikoiden, luumujen, syötäviksi tarkoitettujen viinirypäleiden, viinin valmistukseen tarkoitettujen viinirypäleiden, mansikoiden, karhunvatukoiden, vadelmien (punaisten ja keltaisten), pensasmustikoiden, herukoiden (puna-, musta- ja valkoherukoiden), karviaisten (vihreiden, punaisten ja keltaisten), ruusunmarjojen, mustaseljan marjojen, syötäviksi tarkoitettujen oliivien, kumkvattien, perunoiden, punajuurten, porkkanoiden, mukulasellerien/juurisellerien, piparjuurten, maa-artisokkien, palsternakkojen, juuripersiljojen, retiisien ja retikoiden, kaurajuurten, lanttujen, nauriiden, valkosipulin, sipulien, salottisipulien, paprikoiden, munakoisojen, okran, kurkkujen, cocktailkurkkujen, kesäkurpitsoiden, melonien, kurpitsoiden, vesimelonien, ruusukaalien/brysselinkaalien, kiinankaalien/salaattikiinankaalien/pe-tsain, lehtikaalien, kyssäkaalien, lehtisalaattien, leveälehtisten siloendiivien, salaattisikurin, kirvelin, ruohosipulin, yrttisellerin, persiljan, salvian, rosmariinin, timjamin, basilikan ja syötävien kukkien, laakerinlehtien, rakuunan, silpimättömien tarhapapujen, silvittyjen tarhapapujen, silpimättömien herneiden, silvittyjen herneiden, tuoreiden linssien, parsan, varsisellerin/lehtisellerin, latva-artisokkien, purjojen, kuivattujen tarhapapujen, kuivattujen linssien, kuivattujen herneiden, kuivattujen lupiinien/lupiinin papujen, puuvillansiementen, öljyoliivien, juurista saatujen yrttiteiden ja sokerijuurikkaiden osalta. Muiden tuotteiden osalta se esitti jäämien voimassa olevien enimmäismäärien nostamista tai pitämistä ennallaan. Se katsoi, että tiettyjä vuonankaaliin, lehtisalaatteihin, leveälehtisiin siloendiiveihin, krasseihin, ituihin ja versoihin, krassikanankaaliin, sinappikaaliin/rucolaan, lehtisinappiin, versoihin (myös kaalilajien), pinaatteihin, juurikkaisiin/ruotimangoldeihin, kukista saatuihin yrttiteihin, lehdistä ja yrteistä saatuihin yrttiteihin, mausteena käytettyihin siemeniin, mausteena käytettyihin hedelmiin, sikoihin (lihas, rasva, maksa, munuaiset), nautoihin (lihas, rasva, maksa, munuaiset), lampaisiin (lihas, rasva, maksa, munuaiset), vuohiin (lihas, rasva, maksa, munuaiset), hevoseläimiin (lihas, rasva, maksa, munuaiset), siipikarjaan (lihas, rasva ja maksa), maitoon (naudat, lampaat, vuohet, hevoset) ja linnunmuniin liittyviä tietoja ei ollut saatavilla ja että riskinhallinnasta vastaavien tahojen on jatkettava asian tarkastelua. Koska kuluttajille ei aiheudu vaaraa, jäämien enimmäismäärät olisi kyseisten tuotteiden osalta vahvistettava asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II elintarviketurvallisuusviranomaisen määrittämälle tasolle. Kyseisiä jäämien enimmäismääriä tarkastellaan uudelleen; tarkastelussa otetaan huomioon kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta käytettävissä olevat tiedot.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 396/2005 6 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti toimitettiin hakemus kvitsalofoppi-P-etyylin käytöstä maissiin Kanadassa. Asetuksen (EY) N:o 396/2005 8 artiklan mukaisesti asianomainen jäsenvaltio arvioi tämän hakemuksen, ja arviointiraportti toimitettiin komissiolle. Elintarviketurvallisuusviranomainen tutki hakemuksen ja arviointiraportin ja tarkasteli etenkin kuluttajille ja tarpeen mukaan eläimille aiheutuvia riskejä ja antoi perustellun lausunnon ehdotetusta jäämien enimmäismäärästä (7). Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, että kaikki tietoja koskevat vaatimukset täyttyivät ja että pyydetty muutos on kuluttajien kannalta turvallinen.

(8)

Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi perustellun lausunnon tebufenotsidin jäämien voimassa olevista enimmäismääristä asetuksen (EY) N:o 396/2005 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti (8). Se suositteli jäämien enimmäismäärän alentamista kastanjoiden osalta. Muiden tuotteiden osalta se esitti jäämien voimassa olevien enimmäismäärien nostamista tai pitämistä ennallaan. Se katsoi, että tiettyjä kirsikoihin, riisiin, sikoihin (maksa, munuaiset), nautoihin (maksa, munuaiset), lampaisiin (rasva, maksa, munuaiset), vuohiin (rasva, maksa, munuaiset), hevoseläimiin (maksa, munuaiset), siipikarjaan (lihas, rasva, maksa), maitoon (naudat, lampaat, vuohet ja hevoset) ja linnunmuniin liittyviä tietoja ei ollut saatavilla ja että riskinhallinnasta vastaavien tahojen on jatkettava asian tarkastelua. Koska kuluttajille ei aiheudu vaaraa, jäämien enimmäismäärät olisi kyseisten tuotteiden osalta vahvistettava asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II elintarviketurvallisuusviranomaisen määrittämälle tasolle. Kyseisiä jäämien enimmäismääriä tarkastellaan uudelleen; tarkastelussa otetaan huomioon kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta käytettävissä olevat tiedot. Elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi brokkolin/parsakaalin, keräkaalien, kiinankaalien/salaattikiinankaalien/pe-tsain, lehtikaalien, vuonankaalien, lehtisalaattien, leveälehtisten siloendiivien, krassien, itujen ja versojen, krassikanankaalin, sinappikaalin/rucolan, lehtisinapin, versojen (myös kaalilajien), pinaattien, vihannesportulakan, juurikkaan/ruotimangoldin, viininlehtien ja vastaavien lajien lehtien, vesikrassin, kirvelin, basilikan ja syötävien kukkien, rapsinsiementen, sokeriruokojen, sikojen (lihas, rasva), nautojen (lihas, rasva), lampaiden (lihas), vuohien (lihas), hevoseläinten (lihas, rasva) ja siipikarjan lihaksen osalta, että kyseisiä tuotteita koskevat Codex-enimmäismäärät (CXL-arvot) ovat kuluttajien kannalta turvallisia. Tämän vuoksi on aiheellista vahvistaa kyseisten tuotteiden jäämien enimmäismäärät samalle tasolle asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II.

(9)

Niiden tuotteiden osalta, joissa kyseisen kasvinsuojeluaineen käyttö ei ole sallittua ja joiden osalta ei ole olemassa tuonnissa sallittavia enimmäismääriä tai CXL-arvoja, jäämien enimmäismäärät olisi vahvistettava tietyn määritysrajan tasolle tai olisi sovellettava jäämien enimmäismäärän oletusarvoa, kuten asetuksen (EY) N:o 396/2005 18 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään.

(10)

Komissio kuuli torjunta-ainejäämiä käsitteleviä Euroopan unionin vertailulaboratorioita tarpeesta mukauttaa tiettyjä määritysrajoja. Laboratoriot totesivat useiden aineiden osalta, että tekninen kehitys edellyttää erityisten määritysrajojen asettamista tietyille hyödykkeille.

(11)

Kun otetaan huomioon elintarviketurvallisuusviranomaisen perustellut lausunnot ja tarkasteltavana olevan asian kannalta merkitykselliset tekijät, asianmukaiset muutokset jäämien enimmäismääriin täyttävät asetuksen (EY) N:o 396/2005 14 artiklan 2 kohdan vaatimukset.

(12)

Unionin kauppakumppaneita on kuultu Maailman kauppajärjestön kautta uusista jäämien enimmäismääristä, ja niiden kannanotot on otettu huomioon.

(13)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 396/2005 olisi muutettava.

(14)

Tuotteiden tavanomaisen kaupan pitämisen, jalostuksen ja kulutuksen mahdollistamiseksi tässä asetuksessa olisi säädettävä sellaisia tuotteita koskevista siirtymätoimenpiteistä, jotka on tuotettu ennen jäämien enimmäismäärien muuttamista ja joiden osalta kuluttajansuoja säilyy tietojen mukaan korkeatasoisena.

(15)

Olisi sallittava kohtuullinen siirtymäaika ennen muutettujen jäämien enimmäismäärien soveltamista, jotta jäsenvaltiot, kolmannet maat ja elintarvikealan toimijat voivat valmistautua jäämien enimmäismäärien muuttamisesta johtuviin uusiin vaatimuksiin.

(16)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteet II ja III tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Asetusta (EY) N:o 396/2005, sellaisena kuin se oli ennen muuttamista tällä asetuksella, sovelletaan edelleen tuotteisiin, jotka on tuotettu unionissa tai tuotu unioniin ennen 4 päivää tammikuuta 2020.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 4 päivästä tammikuuta 2020.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä kesäkuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for bispyribac according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2018;16(1):5142.

(3)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for denathonium benzoate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2018;16(3):5232.

(4)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fenoxycarb according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2018;16(1):5155.

(5)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for flurochloridone according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2018;16(1):5144.

(6)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for quizalofop-P-ethyl, quizalofop-P-tefuryl and propaquizafop according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2017;15(12):5050.

(7)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Setting of import tolerance for quizalofop-P-ethyl in genetically modified maize. EFSA Journal 2018;16(4)5250.

(8)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for tebufenozide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2018;16(2):5190.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteet II ja III seuraavasti:

1)

Lisätään liitteeseen II bispyribacia, denatoniumbentsoaattia, fenoksikarbia, flurokloridonia, kvitsalofoppia ja tebufenotsidia koskevat sarakkeet seuraavasti:

Torjunta-ainejäämät ja jäämien enimmäismäärät (mg/kg)

Koodinumero

Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan (1)

Bispyribac (bispyribacin, sen suolojen ja esterien summa, ilmaistuna bispyribacina)

Denatoniumbentsoaatti (denatoniumin ja sen suolojen summa, ilmaistuna denatoniumbentsoaattina)

Fenoksikarbi (F)

Flurokloridoni (cis- ja trans-isomeerien summa) (F)

Kvitsalofoppi (kvitsalofopin, sen suolojen, esterien (mukaan luettuna propakvitsafoppi) ja konjugaattien summa, ilmaistuna kvitsalofoppina (sen isomeerien kaikki suhteet))

Tebufenotsidi (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT HEDELMÄT; PÄHKINÄT

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

0110000

Sitrushedelmät

 

 

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

2

0110010

Greipit

 

 

 

 

 

 

0110020

Appelsiinit

 

 

 

 

 

 

0110030

Sitruunat

 

 

 

 

 

 

0110040

Limetit

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandariinit

 

 

 

 

 

 

0110990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

0120000

Pähkinät

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0120010

Mantelit

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,05

0120020

Parapähkinät

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120030

Cashewpähkinät

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120040

Kastanjat

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120050

Kookospähkinät

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120060

Hasselpähkinät

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120070

Makadamiat

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120080

Pekaanipähkinät

 

 

0,05

 

 

0,01  (*1)

0120090

Pinjansiemenet

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120100

Pistaasipähkinät

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120110

Jalopähkinät

 

 

0,05

 

 

0,05

0120990

Muut (2)

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0130000

Siemenhedelmät

 

 

0,7

 

0,02  (*1)

1

0130010

Omenat

 

 

 

 

 

 

0130020

Päärynät

 

 

 

 

 

 

0130030

Kvittenit

 

 

 

 

 

 

0130040

Mispelit

 

 

 

 

 

 

0130050

Japaninmispelit/lokvatit/nisperot

 

 

 

 

 

 

0130990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

0140000

Kivihedelmät

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

0140010

Aprikoosit

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0140020

Kirsikat

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1) (+)

0140030

Persikat

 

 

1,5

 

 

0,5

0140040

Luumut

 

 

0,6

 

 

0,01  (*1)

0140990

Muut (2)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,01  (*1)

0150000

Marjat ja pienet hedelmät

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

0151000

a)

Viinirypäleet

 

 

0,5

 

 

4

0151010

Viinirypäleet (syötäviksi tarkoitetut)

 

 

 

 

 

 

0151020

Viinirypäleet (viinin valmistukseen tarkoitetut)

 

 

 

 

 

 

0152000

b)

Mansikat

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0153000

c)

Vadelmat ja vatukat

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0153010

Karhunvatukat

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0153020

Sinivatukat

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0153030

Vadelmat (punaiset ja keltaiset)

 

 

 

 

 

2

0153990

Muut (2)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154000

d)

Muut marjat ja pienet hedelmät

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0154010

Pensasmustikat

 

 

 

 

 

3

0154020

Karpalot

 

 

 

 

 

0,5

0154030

Herukat (puna-, musta- ja valkoherukat)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154040

Karviaiset (vihreät, punaiset ja keltaiset)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154050

Ruusunmarjat

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154060

Mulperinmarjat (valkoiset ja mustat)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154070

Etelänorapihlajan hedelmät

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154080

Mustaseljan marjat

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154990

Muut (2)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0160000

Sekalaiset hedelmät

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0161000

a)

Syötäväkuoriset

 

 

 

 

 

 

0161010

Taatelit

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0161020

Viikunat

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0161030

Syötäviksi tarkoitetut oliivit

 

 

3 (+)

 

 

0,01  (*1)

0161040

Kumkvatit

 

 

0,01  (*1)

 

 

2

0161050

Karambolat

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0161060

Kakit/persimonit/sharonit

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0161070

Jambolaanit/jaavanluumut

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0161990

Muut (2)

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0162000

b)

Paksukuoriset, pienet

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0162010

Kiivit (vihreät, punaiset, keltaiset)

 

 

 

 

 

0,5

0162020

Litsit

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162030

Passiot/maracujat

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162040

Kaktusviikunat

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162050

Tähtiomenat

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162060

Amerikanpersimonit

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162990

Muut (2)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163000

c)

Paksukuoriset, suuret

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0163010

Avokadot

 

 

 

 

 

1

0163020

Banaanit

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163030

Mangot

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163040

Papaijat

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163050

Granaattiomenat

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163060

Suomuannoonat (kirimoijat)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163070

Guavat

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163080

Ananakset

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163090

Leipäpuun hedelmät

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163100

Duriot

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163110

Oka-annoonat (guanabanat)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163990

Muut (2)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0200000

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT VIHANNEKSET

 

 

 

 

 

 

0210000

Juurekset ja juurimukulat

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0211000

a)

Perunat

 

 

 

0,01  (*1)

0,1

 

0212000

b)

Trooppiset juurekset ja juurimukulat

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0212010

Kassavan/maniokin juuret

 

 

 

 

 

 

0212020

Bataatit

 

 

 

 

 

 

0212030

Jamssit

 

 

 

 

 

 

0212040

Nuolijuuret/arrowjuuret

 

 

 

 

 

 

0212990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

Muut juurekset ja juurimukulat paitsi sokerijuurikkaat

 

 

 

 

 

 

0213010

Punajuuret

 

 

 

0,01  (*1)

0,06

 

0213020

Porkkanat

 

 

 

0,08

0,2

 

0213030

Mukulasellerit/juurisellerit

 

 

 

0,08

0,08

 

0213040

Piparjuuret

 

 

 

0,01  (*1)

0,08

 

0213050

Maa-artisokat

 

 

 

0,01  (*1)

0,08

 

0213060

Palsternakat

 

 

 

0,08

0,2

 

0213070

Juuripersiljat

 

 

 

0,08 (+)

0,2

 

0213080

Retiisit ja retikat

 

 

 

0,01  (*1)

0,2

 

0213090

Kaurajuuret

 

 

 

0,01  (*1)

0,2

 

0213100

Lantut

 

 

 

0,01  (*1)

0,06

 

0213110

Nauriit

 

 

 

0,01  (*1)

0,08

 

0213990

Muut (2)

 

 

 

0,01  (*1)

0,2

 

0220000

Sipulikasvit

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0220010

Valkosipulit

 

 

 

 

0,04

 

0220020

Sipulit

 

 

 

 

0,04

 

0220030

Salottisipulit

 

 

 

 

0,04

 

0220040

Varhaissipulit/vihersipulit ja pillisipulit

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0220990

Muut (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0230000

Hedelmävihannekset

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0231000

a)

Solanaceae- ja Malvaceae-heimo

 

 

 

 

 

 

0231010

Tomaatit

 

 

 

 

0,05

1,5

0231020

Paprikat

 

 

 

 

0,01  (*1)

1,5

0231030

Munakoisot

 

 

 

 

0,05

1,5

0231040

Okrat

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0231990

Muut (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0232000

b)

Syötäväkuoriset, Cucurbitaceae-heimo

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0232010

Kurkut

 

 

 

 

 

 

0232020

Coctailkurkut (cornichon)

 

 

 

 

 

 

0232030

Kesäkurpitsat

 

 

 

 

 

 

0232990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

0233000

c)

Paksukuoriset, Cucurbitaceae-heimo

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0233010

Melonit

 

 

 

 

 

 

0233020

Kurpitsat

 

 

 

 

 

 

0233030

Vesimelonit

 

 

 

 

 

 

0233990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

0234000

d)

Sokerimaissit

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0239000

e)

Muut hedelmävihannekset

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0240000

Kaalikasvit (lukuun ottamatta juuria ja versoja)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0241000

a)

Kukinnon muodostavat kaalit

 

 

 

 

0,4

 

0241010

Brokkoli/parsakaali

 

 

 

 

 

0,5

0241020

Kukkakaali

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0241990

Muut (2)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0242000

b)

Kerivät kaalit

 

 

 

 

 

 

0242010

Ruusukaali/brysselinkaali

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0242020

Keräkaalit eli kupukaalit

 

 

 

 

0,6

5

0242990

Muut (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0243000

c)

Lehtikaalit

 

 

 

 

0,01  (*1)

10

0243010

Kiinankaali/salaattikiinankaali/pe-tsai

 

 

 

 

 

 

0243020

Lehtikaali

 

 

 

 

 

 

0243990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

0244000

d)

Kyssäkaalit

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0250000

Lehtivihannekset, yrtit ja syötävät kukat

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

Salaatit ja salaattikasvit

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,2

10

0251010

Vuonankaali

 

 

 

 

(+)

 

0251020

Lehtisalaatti

 

 

 

 

(+)

 

0251030

Leveälehtiset siloendiivit

 

 

 

 

(+)

 

0251040

Krassit, idut ja versot

 

 

 

 

(+)

 

0251050

Krassikanankaali

 

 

 

 

(+)

 

0251060

Sinappikaali/rucola

 

 

 

 

(+)

 

0251070

Lehtisinappi

 

 

 

 

(+)

 

0251080

Versot (myös kaalilajien)

 

 

 

 

(+)

 

0251990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

0252000

b)

Pinaatit ja vastaavanlaiset lehdet

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

10

0252010

Pinaatti

 

 

 

 

0,2 (+)

 

0252020

Vihannesportulakka

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0252030

Juurikas/ruotimangoldi

 

 

 

 

0,04 (+)

 

0252990

Muut (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0253000

c)

Viininlehdet ja vastaavien lajien lehdet

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

10

0254000

d)

Vesikrassi

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

10

0255000

e)

Salaattisikuri

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05 (*1)

0256000

f)

Yrtit ja syötävät kukat

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,2

 

0256010

Kirveli

 

 

 

 

 

10

0256020

Ruohosipuli

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256030

Yrttiselleri

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256040

Persilja

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256050

Salvia

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256060

Rosmariini

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256070

Timjami

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256080

Basilika ja syötävät kukat

 

 

 

 

 

20

0256090

Laakerinlehdet

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256100

Rakuuna

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256990

Muut (2)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0260000

Palkovihannekset

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0260010

Tarhapavut (silpimättömät)

 

 

 

 

0,3

 

0260020

Tarhapavut (silvityt)

 

 

 

 

0,2

 

0260030

Herneet (silpimättömät)

 

 

 

 

0,03

 

0260040

Herneet (silvityt)

 

 

 

 

0,2

 

0260050

Linssit

 

 

 

 

0,2

 

0260990

Muut (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0270000

Varsivihannekset

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0270010

Parsa

 

 

 

 

 

 

0270020

Kardoni eli ruotiartisokka

 

 

 

 

 

 

0270030

Varsiselleri/lehtiselleri

 

 

 

 

 

 

0270040

Salaattifenkoli

 

 

 

 

 

 

0270050

Latva-artisokka

 

 

 

 

 

 

0270060

Purjo

 

 

 

 

 

 

0270070

Raparperi

 

 

 

 

 

 

0270080

Bambunversot

 

 

 

 

 

 

0270090

Palmunsydämet

 

 

 

 

 

 

0270990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

0280000

Sienet, sammalet ja jäkälät

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0280010

Viljellyt sienet

 

 

 

 

 

 

0280020

Luonnonvaraiset sienet

 

 

 

 

 

 

0280990

Sammalet ja jäkälät

 

 

 

 

 

 

0290000

Levät ja prokaryootit

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300000

KUIVATUT PALKOKASVIT

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0300010

Tarhapavut

 

 

 

 

0,2

 

0300020

Linssit

 

 

 

 

0,2

 

0300030

Herneet

 

 

 

 

0,2

 

0300040

Lupiinit/lupiinin pavut

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

0300990

Muut (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0400000

ÖLJYSIEMENET JA ÖLJYSIEMENKASVIT

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

0401000

Öljysiemenet

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0401010

Pellavansiemenet

 

 

 

 

0,3

0,01  (*1)

0401020

Maapähkinät

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401030

Unikonsiemenet

 

 

 

 

0,7

0,01  (*1)

0401040

Seesaminsiemenet

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401050

Auringonkukansiemenet

 

 

 

 

0,8

0,01  (*1)

0401060

Rapsinsiemenet

 

 

 

 

2

2

0401070

Soijapavut

 

 

 

 

0,2

0,01  (*1)

0401080

Sinapinsiemenet

 

 

 

 

0,7

0,01  (*1)

0401090

Puuvillansiemenet

 

 

 

 

0,1

0,01  (*1)

0401100

Kurpitsansiemenet

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401110

Värisaflorinsiemenet

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401120

Kurkkuyrtinsiemenet

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401130

Ruistankionsiemenet

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401140

Hampunsiemenet

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401150

Risiininsiemenet

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401990

Muut (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0402000

Öljysiemenkasvit

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0402010

Öljyoliivit

 

 

3

 

 

 

0402020

Öljypalmun siemenet

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0402030

Öljypalmun hedelmät

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0402040

Kapokki

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0402990

Muut (2)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0500000

VILJAT

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0500010

Ohra

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500020

Tattari ja muut valeviljat

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500030

Maissi

0,01  (*1)

 

 

 

0,02

0,01  (*1)

0500040

Viljahirssi

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500050

Kaura

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500060

Riisi

0,02  (*1)

 

 

 

0,05 (*1)

3 (+)

0500070

Ruis

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500080

Kirjodurra

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500090

Vehnä

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500990

Muut (2)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0600000

TEET, KAHVI, YRTTIUUTEJUOMAT, KAAKAO JA JOHANNEKSENLEIPÄ

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

 

0,05  (*1)

0610000

Teet

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0620000

Kahvipavut

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0630000

Yrttiteet

 

 

 

 

 

 

0631000

a)

kukista

 

 

 

 

0,8

 

0631010

Kamomilla

 

 

 

 

(+)

 

0631020

Hibiskus

 

 

 

 

(+)

 

0631030

Ruusu

 

 

 

 

(+)

 

0631040

Jasmiini

 

 

 

 

(+)

 

0631050

Lehmus

 

 

 

 

(+)

 

0631990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

lehdistä ja yrteistä

 

 

 

 

0,8

 

0632010

Mansikka

 

 

 

 

(+)

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

(+)

 

0632030

Mate

 

 

 

 

(+)

 

0632990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

juurista

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

0633010

Valeriaana/rohtovirmajuuri

 

 

 

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

 

 

 

0633990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

0639000

d)

muista kasvinosista

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

0640000

Kaakaopavut

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0650000

Johanneksenleipä

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0700000

HUMALA

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0800000

MAUSTEET

 

 

 

 

 

 

0810000

Siemenet, mausteena käytetyt

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0810010

Anis

 

 

 

 

(+)

 

0810020

Mustakumina

 

 

 

 

(+)

 

0810030

Selleri

 

 

 

 

(+)

 

0810040

Korianteri

 

 

 

 

(+)

 

0810050

Kumina

 

 

 

 

(+)

 

0810060

Tilli

 

 

 

 

(+)

 

0810070

Fenkoli

 

 

 

 

(+)

 

0810080

Sarviapila

 

 

 

 

(+)

 

0810090

Muskottipähkinä

 

 

 

 

(+)

 

0810990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

0820000

Hedelmät, mausteena käytetyt

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0820010

Maustepippuri

 

 

 

 

(+)

 

0820020

Limopuun marjat

 

 

 

 

(+)

 

0820030

Kumina

 

 

 

 

(+)

 

0820040

Kardemumma

 

 

 

 

(+)

 

0820050

Katajanmarja

 

 

 

 

(+)

 

0820060

Pippuri (musta-, viher- ja valkopippuri)

 

 

 

 

(+)

 

0820070

Vanilja

 

 

 

 

(+)

 

0820080

Tamarindi

 

 

 

 

(+)

 

0820990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

0830000

Kuoret, mausteena käytetyt

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0830010

Kaneli

 

 

 

 

 

 

0830990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

0840000

Juuret ja juurakot, mausteena käytetyt

 

 

 

 

 

 

0840010

Lakritsi

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0840020

Inkivääri (10)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0840030

Kurkuma

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0840040

Piparjuuri (11)

 

 

 

 

 

 

0840990

Muut (2)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0850000

Nuput/silmut, mausteena käytetyt

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0850010

Mausteneilikka

 

 

 

 

 

 

0850020

Kapris

 

 

 

 

 

 

0850990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

0860000

Luotit, mausteena käytetyt

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0860010

Maustesahrami

 

 

 

 

 

 

0860990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

0870000

Siemenvaipat, mausteena käytetyt

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0870010

Muskotti

 

 

 

 

 

 

0870990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

0900000

SOKERIKASVIT

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0900010

Sokerijuurikas

 

 

 

 

0,06

0,01  (*1)

0900020

Sokeriruoko

 

 

 

 

0,01  (*1)

1

0900030

Juurisikuri

 

 

 

 

0,08

0,01  (*1)

0900990

Muut (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1000000

MAAELÄINPERÄISET TUOTTEET

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

1010000

Hyödykkeet, jotka saatu seuraavista

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

1011000

a)

Siat

 

 

 

 

 

 

1011010

Lihas

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1011020

Rasva

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1011030

Maksa

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05 (+)

1011040

Munuaiset

 

 

 

(+)

0,1 (+)

0,02  (*1) (+)

1011050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

 

 

 

0,1 (+)

0,05 (+)

1011990

Muut (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1012000

b)

Naudat

 

 

 

 

 

 

1012010

Lihas

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1012020

Rasva

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1012030

Maksa

 

 

 

(+)

0,03 (+)

0,05 (+)

1012040

Munuaiset

 

 

 

(+)

0,3 (+)

0,02  (*1) (+)

1012050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

 

 

 

0,3 (+)

0,05 (+)

1012990

Muut (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1013000

c)

Lampaat

 

 

 

 

 

 

1013010

Lihas

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1013020

Rasva

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05 (+)

1013030

Maksa

 

 

 

(+)

0,03 (+)

0,05 (+)

1013040

Munuaiset

 

 

 

(+)

0,3 (+)

0,02  (*1) (+)

1013050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

 

 

 

0,3 (+)

0,05 (+)

1013990

Muut (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1014000

d)

Vuohet

 

 

 

 

 

 

1014010

Lihas

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1014020

Rasva

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05 (+)

1014030

Maksa

 

 

 

(+)

0,03 (+)

0,05 (+)

1014040

Munuaiset

 

 

 

(+)

0,3 (+)

0,02  (*1) (+)

1014050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

 

 

 

0,3 (+)

0,05 (+)

1014990

Muut (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1015000

e)

Hevoseläimet

 

 

 

 

 

 

1015010

Lihas

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1015020

Rasva

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1015030

Maksa

 

 

 

(+)

0,03 (+)

0,05 (+)

1015040

Munuaiset

 

 

 

(+)

0,3 (+)

0,02  (*1) (+)

1015050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

 

 

 

0,3 (+)

0,05 (+)

1015990

Muut (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1016000

f)

Siipikarja

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

1016010

Lihas

 

 

 

 

0,02  (*1) (+)

(+)

1016020

Rasva

 

 

 

 

0,04 (+)

(+)

1016030

Maksa

 

 

 

 

0,04 (+)

(+)

1016040

Munuaiset

 

 

 

 

0,04 (+)

(+)

1016050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

 

 

 

0,04 (+)

(+)

1016990

Muut (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

1017000

g)

Muut tuotantoeläimet

 

 

 

 

 

 

1017010

Lihas

 

 

 

 

0,02  (*1) (+)

0,01  (*1)

1017020

Rasva

 

 

 

 

0,02  (*1) (+)

0,02  (*1)

1017030

Maksa

 

 

 

 

0,03 (+)

0,02  (*1)

1017040

Munuaiset

 

 

 

 

0,3 (+)

0,02  (*1)

1017050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

 

 

 

0,3 (+)

0,02  (*1)

1017990

Muut (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1020000

Maito

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,015

0,01  (*1)

1020010

Nautaeläimet

 

 

 

 

(+)

(+)

1020020

Lampaat

 

 

 

(+)

(+)

(+)

1020030

Vuohet

 

 

 

(+)

(+)

(+)

1020040

Hevoset

 

 

 

 

(+)

(+)

1020990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

1030000

Linnunmunat

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,02  (*1)

1030010

Kanat

 

 

 

 

(+)

(+)

1030020

Ankat

 

 

 

 

(+)

(+)

1030030

Hanhet

 

 

 

 

(+)

(+)

1030040

Viiriäiset

 

 

 

 

(+)

(+)

1030990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

1040000

Hunaja ja muut mehiläistuotteet (7)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Sammakkoeläimet ja matelijat

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Selkärangattomat maaeläimet

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1070000

Luonnonvaraiset selkärankaiset maaeläimet

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1100000

ELÄINPERÄISET TUOTTEET – KALAT, KALATUOTTEET JA MUUT MERI- JA MAKEANVEDEN ELINTARVIKKEET (8)

 

 

 

 

 

 

1200000

YKSINOMAAN REHUKSI TARKOITETUT TUOTTEET TAI NIIDEN OSAT (8)

 

 

 

 

 

 

1300000

JALOSTETUT ELINTARVIKKEET (9)

 

 

 

 

 

 

(F)

=

Rasvaliukoinen

Fenoksikarbi (F)

(+)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä jäämätesteihin liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen jäämän enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 14 päivään kesäkuuta 2021, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

0161030

Syötäviksi tarkoitetut oliivit

Flurokloridoni (cis- ja trans-isomeerien summa) (F)

(+)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä jäämätesteihin liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen jäämän enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 14 päivään kesäkuuta 2021, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

0213070

Juuripersiljat

(+)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä analyysimenetelmiin liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen jäämän enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 14 päivään kesäkuuta 2021, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

1011010

Lihas

1011020

Rasva

1011030

Maksa

1011040

Munuaiset

1012010

Lihas

1012020

Rasva

1012030

Maksa

1012040

Munuaiset

1013010

Lihas

1013020

Rasva

1013030

Maksa

1013040

Munuaiset

1014010

Lihas

1014020

Rasva

1014030

Maksa

1014040

Munuaiset

1015010

Lihas

1015020

Rasva

1015030

Maksa

1015040

Munuaiset

1020020

Lampaat

1020030

Vuohet

Kvitsalofoppi (kvitsalofopin, sen suolojen, esterien (mukaan luettuna propakvitsafoppi) ja konjugaattien summa, ilmaistuna kvitsalofoppina (sen isomeerien kaikki suhteet))

(+)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä jäämätesteihin liittyviä tietoja ei ole saatavilla propakvitsafopin osalta. Tarkastellessaan uudelleen jäämän enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 14 päivään kesäkuuta 2021, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

0251010

Vuonankaali

0251020

Lehtisalaatti

0251030

Leveälehtiset siloendiivit

0251040

Krassit, idut ja versot

0251050

Krassikanankaali

0251060

Sinappikaali/rucola

0251070

Lehtisinappi

0251080

Versot (myös kaalilajien)

(+)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä analyysimenetelmiin liittyviä tietoja ei ole saatavilla kvitsalofoppi-P-etyylin osalta. Tarkastellessaan uudelleen jäämän enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 14 päivään kesäkuuta 2021, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

0252010

Pinaatti

0252030

Juurikas/ruotimangoldi

(+)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä analyysimenetelmiin ja varastointistabiiliuteen liittyviä tietoja ei ole saatavilla kvitsalofoppi-P-etyylin osalta. Tarkastellessaan uudelleen jäämän enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 14 päivään kesäkuuta 2021, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

0631010

Kamomilla

0631020

Hibiskus

0631030

Ruusu

0631040

Jasmiini

0631050

Lehmus

0632010

Mansikka

0632020

Rooibos

0632030

Mate

(+)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä jäämätesteihin, analyysimenetelmiin ja varastointistabiiliuteen liittyviä tietoja ei ole saatavilla kvitsalofoppi-P-etyylin osalta. Tarkastellessaan uudelleen jäämän enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 14 päivään kesäkuuta 2021, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

0810010

Anis

0810020

Mustakumina

0810030

Selleri

0810040

Korianteri

0810050

Kumina

0810060

Tilli

0810070

Fenkoli

0810080

Sarviapila

0810090

Muskottipähkinä

0820010

Maustepippuri

0820020

Limopuun marjat

0820030

Kumina

0820040

Kardemumma

0820050

Katajanmarja

0820060

Pippuri (musta-, viher- ja valkopippuri)

0820070

Vanilja

0820080

Tamarindi

(+)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä analyysimenetelmiin liittyviä tietoja ei ole saatavilla kvitsalofoppi-P-tefuryylin osalta. Tarkastellessaan uudelleen jäämän enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 14 päivään kesäkuuta 2021, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

1011010

Lihas

1011020

Rasva

1011030

Maksa

1011040

Munuaiset

1011050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

1012010

Lihas

1012020

Rasva

1012030

Maksa

1012040

Munuaiset

1012050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

1013010

Lihas

1013020

Rasva

1013030

Maksa

1013040

Munuaiset

1013050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

1014010

Lihas

1014020

Rasva

1014030

Maksa

1014040

Munuaiset

1014050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

1015010

Lihas

1015020

Rasva

1015030

Maksa

1015040

Munuaiset

1015050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

1016010

Lihas

1016020

Rasva

1016030

Maksa

1016040

Munuaiset

1016050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

1017010

Lihas

1017020

Rasva

1017030

Maksa

1017040

Munuaiset

1017050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

1020010

Nautaeläimet

1020020

Lampaat

1020030

Vuohet

1020040

Hevoset

1030010

Kanat

1030020

Ankat

1030030

Hanhet

1030040

Viiriäiset

Tebufenotsidi (F)

(+)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä jäämätesteihin liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen jäämän enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 14 päivään kesäkuuta 2021, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

0140020

Kirsikat

0500060

Riisi

(+)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä varmistukseen käytettyihin analyysimenetelmiin liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen jäämän enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 14 päivään kesäkuuta 2021, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

1011030

Maksa

1011040

Munuaiset

1011050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

1012030

Maksa

1012040

Munuaiset

1012050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

1013020

Rasva

1013030

Maksa

1013040

Munuaiset

1013050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

1014020

Rasva

1014030

Maksa

1014040

Munuaiset

1014050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

1015030

Maksa

1015040

Munuaiset

1015050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

1016010

Lihas

1016020

Rasva

1016030

Maksa

1016040

Munuaiset

1016050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

1020010

Nautaeläimet

1020020

Lampaat

1020030

Vuohet

1020040

Hevoset

1030010

Kanat

1030020

Ankat

1030030

Hanhet

1030040

Viiriäiset

2)

Poistetaan liitteessä III olevasta A osasta fenoksikarbia, flurokloridonia, kvitsalofoppia, propakvitsafoppia ja tebufenotsidia koskevat sarakkeet.


(*1)  Analyysiherkkyyden raja.

(1)  Täydellinen luettelo kasvi- ja eläinperäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan, on liitteessä I.


PÄÄTÖKSET

14.6.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 157/28


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2019/974,

annettu 12 päivänä kesäkuuta 2019,

jäsenvaltioiden Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukaisesti esittämien mehiläistuotteiden tuotannon ja kaupan pitämisen parantamista koskevien kansallisten ohjelmien hyväksymisestä

(tiedoksiannettu numerolla C(2019) 4177)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 57 artiklan ensimmäisen kohdan c alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 55 artiklan mukaisesti kaikki jäsenvaltiot ovat toimittaneet komissiolle kolmivuotiset kansalliset ohjelmansa, jotka koskevat mehiläistuotteiden tuotantoa ja kaupan pitämistä mehiläishoitovuosina 2020, 2021 ja 2022.

(2)

Kaikki 28 ohjelmaa täyttävät asetuksessa (EU) N:o 1308/2013 vahvistetut tavoitteet ja sisältävät komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1368 (2) 4 artiklassa edellytetyt tiedot.

(3)

Unionin rahoitusosuus kullekin kansalliselle ohjelmalle on vahvistettava asetuksen (EU) N:o 1308/2013 55 artiklan 2 kohdan ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/1366 (3) 4 artiklan mukaisesti.

(4)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään Belgian, Bulgarian, Tšekin, Tanskan, Saksan, Viron, Irlannin, Kreikan, Espanjan, Ranskan, Kroatian, Italian, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Luxemburgin, Unkarin, Maltan, Alankomaiden, Itävallan, Puolan, Portugalin, Romanian, Slovenian, Slovakian, Suomen, Ruotsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan esittämät kansalliset ohjelmat, jotka koskevat mehiläistuotteiden tuotantoa ja kaupan pitämistä mehiläishoitovuosina 2020, 2021 ja 2022.

2 artikla

Unionin rahoitusosuuden enimmäismäärät 1 artiklassa tarkoitetuille kansallisille ohjelmille mehiläishoitovuosiksi 2020, 2021 ja 2022 vahvistetaan liitteessä.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 12 päivänä kesäkuuta 2019.

Komission puolesta

Phil HOGAN

Komission jäsen


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1368, annettu 6 päivänä elokuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamissäännöistä mehiläishoitoalan tuen osalta (EUVL L 211, 8.8.2015, s. 9).

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) 2015/1366, annettu 11 päivänä toukokuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä mehiläishoitoalan tuen osalta (EUVL L 211, 8.8.2015, s. 3).


LIITE

Unionin rahoitusosuus kansallisille mehiläishoito-ohjelmille mehiläishoitovuosiksi 2020, 2021 ja 2022

(euroa)

 

Mehiläishoitovuosi 2020

Mehiläishoitovuosi 2021

Mehiläishoitovuosi 2022

Belgia

160 330

160 400

160 255

Bulgaria

1 635 982

1 636 211

1 636 134

Tšekki

1 266 168

1 266 168

1 266 168

Tanska

175 240

163 641

146 265

Saksa

1 656 621

1 656 621

1 656 621

Viro

100 000

100 000

100 000

Irlanti

45 000

45 000

45 000

Kreikka

3 235 867

3 237 292

3 234 354

Espanja

5 634 999

5 635 000

5 634 999

Ranska

3 454 130

3 455 651

3 452 515

Kroatia

1 000 850

1 001 291

1 000 382

Italia

3 544 718

3 546 279

3 543 060

Kypros

100 000

100 000

100 000

Latvia

207 500

207 500

248 398

Liettua

486 900

487 114

486 672

Luxemburg

15 337

15 344

15 330

Unkari

3 120 330

3 121 704

3 118 871

Malta

8 333

8 333

8 333

Alankomaat

190 000

190 000

190 000

Itävalta

880 301

880 688

879 889

Puola

3 937 807

3 939 541

3 935 966

Portugali

1 750 000

1 750 000

1 750 000

Romania

5 248 731

5 251 043

5 246 276

Slovenia

380 000

380 000

380 000

Slovakia

734 909

735 232

734 565

Suomi

140 500

140 500

140 500

Ruotsi

330 857

330 857

330 857

Yhdistynyt kuningaskunta

558 590

558 590

558 590

EU-28

40 000 000

40 000 000

40 000 000


14.6.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 157/31


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2019/975,

annettu 13 päivänä kesäkuuta 2019,

eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa annetun täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteen muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2019) 4495)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 11 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/662/ETY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista unionin sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (2) ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/99/EY (3) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanopäätöksessä 2014/709/EU (4) säädetään eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi tietyissä jäsenvaltioissa, jäljempänä ’asianomaiset jäsenvaltiot’, joissa on vahvistettu kyseisen taudin tapauksia kotieläiminä pidettävissä tai luonnonvaraisissa sioissa. Kyseisen täytäntöönpanopäätöksen liitteessä olevissa I–IV osassa määritetään ja luetellaan asianomaisten jäsenvaltioiden tiettyjä alueita, jotka on eritelty taudin epidemiologiseen tilanteeseen perustuvan riskitason mukaan. Täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitettä on muutettu useita kertoja, jotta on voitu ottaa huomioon afrikkalaisen sikaruton epidemiologisessa tilanteessa unionissa tapahtuneet muutokset, jotka on huomioitava kyseisessä liitteessä. Täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitettä on viimeksi muutettu komission täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2019/950 (5) Puolassa ja Unkarissa esiintyneiden afrikkalaisen sikaruton tautitapausten vuoksi.

(2)

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/950 hyväksymisen jälkeen kotieläiminä pidettävissä sioissa on Liettuassa ilmennyt lisää afrikkalaisen sikaruton tautitapauksia, jotka on myös otettava huomioon täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä.

(3)

Kesäkuussa 2019 esiintyi kaksi afrikkalaisen sikaruton taudinpurkausta kotieläiminä pidetyissä sioissa Šakiain ja Marijampolėn lääneissä Liettuassa alueilla, jotka mainitaan tällä hetkellä täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä olevassa II osassa. Nämä afrikkalaisen sikaruton taudinpurkaukset kotieläiminä pidettävissä sioissa merkitsevät riskitason nousua, joka olisi otettava huomioon mainitussa liitteessä. Nämä afrikkalaisen sikaruton tautialueet Liettuassa olisi näin ollen lueteltava täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä olevan II osan sijasta liitteessä olevassa III osassa.

(4)

Kesäkuussa 2019 havaittiin joitakin afrikkalaisen sikaruton tapauksia luonnonvaraisissa sioissa Elblaskin piirikunnassa Puolassa täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä olevassa I osassa lueteltujen alueiden välittömässä läheisyydessä. Nämä afrikkalaisen sikaruton tautitapaukset luonnonvaraisissa sioissa merkitsevät riskitason nousua, joka olisi otettava huomioon mainitussa liitteessä. Tämä afrikkalaisen sikaruton tautialue Puolassa olisi näin ollen lueteltava täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä olevan I osan sijasta liitteessä olevassa II osassa.

(5)

Jotta voidaan ottaa huomioon afrikkalaisen sikaruton viimeaikainen epidemiologinen kehitys unionissa ja torjua ennakoivasti taudin leviämiseen liittyviä riskejä, olisi määritettävä riittävän suuret uudet korkean riskin alueet Liettuan ja Puolan osalta ja sisällytettävä ne täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä olevassa I, II ja III osassa oleviin luetteloihin. Sen vuoksi täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitettä olisi muutettava.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liite tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä kesäkuuta 2019.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  Komission täytäntöönpanopäätös 2014/709/EU, annettu 9 päivänä lokakuuta 2014, eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa ja täytäntöönpanopäätöksen 2014/178/EU kumoamisesta (EUVL L 295, 11.10.2014, s. 63).

(5)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/950, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2019, eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa annetun täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteen muuttamisesta (EUVL L 152, 11.6.2019, s. 97).


LIITE

Korvataan täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liite seuraavasti:

”LIITE

I OSA

1.   Belgia

Seuraavat Belgian alueet:

in Luxembourg province:

the area is delimited clockwise by:

Frontière avec la France,

Rue Mersinhat,

La N818jusque son intersection avec la N83,

La N83 jusque son intersection avec la N884,

La N884 jusque son intersection avec la N824,

La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,

Le Routeux,

Rue d'Orgéo,

Rue de la Vierre,

Rue du Bout-d'en-Bas,

Rue Sous l'Eglise,

Rue Notre-Dame,

Rue du Centre,

La N845 jusque son intersection avec la N85,

La N85 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la N802,

La N802 jusque son intersection avec la N825,

La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411jusque son intersection avec la N40,

N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,

Rue du Tombois,

Rue Du Pierroy,

Rue Saint-Orban,

Rue Saint-Aubain,

Rue des Cottages,

Rue de Relune,

Rue de Rulune,

Route de l'Ermitage,

N87: Route de Habay,

Chemin des Ecoliers,

Le Routy,

Rue Burgknapp,

Rue de la Halte,

Rue du Centre,

Rue de l'Eglise,

Rue du Marquisat,

Rue de la Carrière,

Rue de la Lorraine,

Rue du Beynert,

Millewée,

Rue du Tram,

Millewée,

N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,

Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,

Frontière avec la France,

La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy,

La N871 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avecla N883 au niveau d'Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d'Aubange,

La N81 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la rue du Fet,

Rue du Fet,

Rue de l'Accord jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

Rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue des Bruyères,

Rue des Bruyères,

Rue de Neufchâteau,

Rue de la Motte,

La N894 jusque son intersection avec laN85,

La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   Bulgaria

Seuraavat Bulgarian alueet:

in Varna the whole region excluding the villages covered in Part II;

in Silistra region:

whole municipality of Glavinitza,

whole municipality of Tutrakan,

whithinmunicipality of Dulovo:

Boil,

Vokil,

Grancharovo,

Doletz,

Oven,

Okorsh,

Oreshene,

Paisievo,

Pravda,

Prohlada,

Ruyno,

Sekulovo,

Skala,

Yarebitsa,

within municipality of Sitovo:

Bosna,

Garvan,

Irnik,

Iskra,

Nova Popina,

Polyana,

Popina,

Sitovo,

Yastrebna,

within municipality of Silistra: