ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 132

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

62. vuosikerta
20. toukokuu 2019


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/798, annettu 17 päivänä toukokuuta 2019, Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 täytäntöönpanosta

1

 

*

Komission asetus (EU) 2019/799, annettu 17 päivänä toukokuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse aromiaineen furan-2(5H)-oni poistamisesta unionin luettelosta ( 1 )

12

 

*

Komission asetus (EU) 2019/800, annettu 17 päivänä toukokuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse karmiinihapon, karmiinin (E 120) käytön laajentamisesta tiettyihin Ranskan merentakaisten alueiden perinteisiin lihavalmisteisiin ( 1 )

15

 

*

Komission asetus (EU) 2019/801, annettu 17 päivänä toukokuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse rasvahappojen mono- ja diglyseridien (E 471) käytöstä tietyissä tuoreissa hedelmissä ( 1 )

18

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/802, annettu 17 päivänä toukokuuta 2019, elintarviketietojen antamisesta kuluttajille annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 26 artiklan 3 kohdan soveltamista koskevista säännöistä siltä osin kuin on kyse elintarvikkeen pääainesosan alkuperämaan tai lähtöpaikan ilmoittamista koskevista säännöistä annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/775 kreikankielisen toisinnon oikaisemisesta ( 1 )

21

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/803, annettu 17 päivänä toukokuuta 2019, maakaasun ja sähkön hintoja koskeviin Euroopan tilastoihin liittyvien laaturaporttien sisältöä koskevista teknisistä vaatimuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1952 mukaisesti ( 1 )

23

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/804, annettu 17 päivänä toukokuuta 2019, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060:n tuottaman orgaanisen seleenin ja Saccharomyces cerevisiae NCYC R397:n tuottaman selenometioniinin hyväksymisen uusimisesta kaikkien eläinlajien rehun lisäaineina ja asetusten (EY) N:o 1750/2006 ja (EY) N:o 634/2007 kumoamisesta ( 1 )

28

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/805, annettu 17 päivänä toukokuuta 2019, Trichoderma reesei DSM 32338 -organismin tuottaman muramidaasivalmisteen hyväksymisestä broilerien ja toissijaisten lihasiipikarjalajien rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija DSM Nutritional Products Ltd., jota edustaa EU:ssa DSM Nutritional Products Sp. Z o.o) ( 1 )

33

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2019/806, annettu 17 päivänä toukokuuta 2019, Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/255/YUTP muuttamisesta

36

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu Euroopan keskuspankin asetukseen (EU) 2018/231, annettu 26 päivänä tammikuuta 2018, tilastointiin liittyvistä eläkerahastojen tiedonantovaatimuksista (EKP/2018/2) ( EUVL L 45, 17.2.2018 )

47

 

*

Oikaisu Euroopan keskuspankin asetukseen (EU) 2016/867, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, yksityiskohtaisten luotto- ja luottoriskitietojen keruusta (EKP/2016/13) ( EUVL L 144, 11.6.2016 )

47

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

20.5.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 132/1


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/798,

annettu 17 päivänä toukokuuta 2019,

Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 442/2011 kumoamisesta 18 päivänä tammikuuta 2012 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 36/2012 (1) ja erityisesti sen 32 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 18 päivänä tammikuuta 2012 asetuksen (EU) N:o 36/2012 Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä.

(2)

Toimenpiteiden uudelleentarkastelun perusteella merkintöjä olisi muutettava 59 sellaisen henkilön osalta, joihin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 36/2012 liitteessä II säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä.

(3)

Luetteloon merkittyjen henkilöiden ja yhteisöjen luettelosta olisi poistettava yhdeksän merkintää.

(4)

Unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-667/17, Alkarim for Trade and Industry v. neuvosto, ja asiassa T-559/17, Abdulkarim v. neuvosto, 31 päivänä tammikuuta 2019 antamien tuomioiden perusteella Alkarim for Trade and Industry ja Mouhamad Wael Abdulkarim eivät sisälly niiden luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten luetteloon, joihin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 36/2012 liitteessä II säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä.

(5)

Asetuksen (EU) N:o 36/2012 liite II olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 36/2012 liite II tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä toukokuuta 2019.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. O. TEODOROVICI


(1)  EUVL L 16, 19.1.2012, s. 1.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 36/2012 liite II seuraavasti:

1)

Muutetaan osa A (”Henkilöt”) seuraavasti:

a)

korvataan luettelossa olevat vastaavat kohdat seuraavasti:

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

”6.

Muhammad (

Image 1

) Dib (

Image 2

) Zaytun (

Image 3

) (alias Mohammed Dib Zeitoun; alias Mohamed Dib Zeitun)

Syntymäaika: 20.5.1951;

Syntymäpaikka: Jubba, Damaskoksen maakunta, Syyria;

Diplomaattipassi nro D000001300;

Sukupuoli: mies

Yleisen turvallisuuden pääosaston päällikkö; osallistunut mielenosoittajiin kohdistettuihin väkivaltaisuuksiin.

9.5.2011

7.

Amjad (

Image 4

) Abbas (

Image 5

) (alias Al-Abbas)

Sukupuoli: mies

Poliittisen turvallisuuspalvelun entinen päällikkö Banyasissa, osallistunut mielenosoittajiin kohdistettuihin väkivaltaisuuksiin Baidassa. Ylennetty everstiksi vuonna 2018.

9.5.2011

10.

Jamil (

Image 6

) (alias Jameel) Hassan (

Image 7

) (alias al-Hassan)

Syntymäaika: 7.7.1953;

Syntymäpaikka: Qusayr, Homsin maakunta, Syyria;

Syyrian ilmavoimien tiedustelupäällikkö;

Sukupuoli: mies

Upseeri, jonka sotilasarvo on kenraalimajuri Syyrian ilmavoimissa, palveluksessa toukokuun 2011 jälkeen. Syyrian ilmavoimien tiedustelupäällikkö, palveluksessa toukokuun 2011 jälkeen. Vastuussa siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista Syyriassa.

9.5.2011

14.

Prikaatikenraali Muhammad Bilal (alias everstiluutnantti Muhammad Bilal)

Sukupuoli: mies

Syyrian ilmavoimien tiedustelupalvelun ylempänä upseerina tukee Syyrian hallintoa ja on vastuussa siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista. Hän on myös lähellä luetteloon merkittyä SSRC:tä (Scientific Studies Research Centre).

Tartusin poliisin päällikkö joulukuusta 2018.

21.10.2014

20.

Bassam (

Image 8

) Al Hassan (

Image 9

) (alias Al Hasan)

Syntymäaika: 1961;

Sukupuoli: mies

Presidentin strategisten asioiden neuvonantaja; osallistunut väkivaltaisuuksiin siviiliväestöä kohtaan.

23.5.2011

31.

Kenraalimajuri Tawfiq (

Image 10

) (alias Tawfik) Younes (

Image 11

) (alias Yunes)

Sukupuoli: mies

Yleisen tiedustelun pääosaston sisäisen turvallisuuden osaston entinen päällikkö; osallistunut väkivaltaisuuksiin siviiliväestöä kohtaan.

1.8.2011

36.

Nizar (

Image 12

) al-Asaad (

Image 13

) (alias Nizar Asaad)

Sukupuoli: mies

Merkittävä Syyriassa toimiva liikemies, jolla on läheiset yhteydet hallintoon. Bashar Al-Assadin serkku ja lähellä Assadin ja Makhloufin perheitä.

On tässä asemassa osallistunut Syyrian hallintoon, hyötynyt siitä tai muulla tavoin tukenut sitä.

Johtava öljyalan sijoittaja ja aikaisemmin Nizar Oilfield Supplies -yrityksen johtaja.

23.8.2011

41.

Ali (

Image 14

) Douba (

Image 15

)

Syntymäaika: 1933;

Syntymäpaikka: Karfis, Syyria;

Sukupuoli: mies

Presidentti Al-Assadin erityisneuvonantaja.

Erityisneuvonantajana osallistuu Assadin hallintoon, hyötyy siitä ja tukee sitä. On osallistunut siviiliväestöön kohdistettuihin väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin Syyriassa.

23.8.2011

48.

Samir (

Image 16

) Hassan (

Image 17

)

Sukupuoli: mies

Merkittävä Syyriassa toimiva liikemies, jolla on intressejä ja/tai toimintaa useilla Syyrian talouden aloilla. Hänellä on intressejä ja/tai huomattavaa vaikutusvaltaa kahdessa kiinteistö-, matkailu-, liikenne- ja finanssialan monialayhtymässä nimeltään Amir Group ja Cham Holdings. Toimi maaliskuusta 2014 syyskuuhun 2018 talousministeri Khodr Orfalin nimittämänä kahdenvälisten yritysneuvostojen Venäjästä vastaavana puheenjohtajana.

Samir Hassan tukee hallinnon sotatoimia käteislahjoituksilla.

Samir Hassan on lähellä hallinnosta hyötyviä tai sitä tukevia henkilöitä. Hän on lähellä erityisesti neuvoston nimeämiä ja Syyrian hallinnosta hyötyviä Rami Makhloufia ja Issam Anboubaa.

27.9.2014

49.

Fares (

Image 18

) Chehabi (

Image 19

) (alias Fares Shihabi; Fares Chihabi)

Ahmad Chehabin poika;

Syntymäaika: 7.5.1972;

Sukupuoli: mies

Aleppon teollisuuskamarin puheenjohtaja; Teollisuuskamarien liiton puheenjohtaja 16. joulukuuta 2018 alkaen. Cham Holding -yhtiön varapuheenjohtaja. Tukee taloudellisesti Syyrian hallintoa. Syyrian parlamentin jäsen vuodesta 2016.

2.9.2011

51.

Issam (

Image 20

) Anbouba (

Image 21

)

Anbouba for Agricultural Industries Co.:n pääjohtaja;

Syntymäaika: 1952; Syntymäpaikka: Homs, Syyria;

Sukupuoli: mies

Rahoituksen järjestäminen sortokoneistolle ja puolisotilaallisille ryhmille, jotka kohtelevat Syyrian siviiliväestöä väkivaltaisesti. Tilojen (toimintatilat, varastot) antaminen improvisoituja pidätyskeskuksia varten. Taloudelliset suhteet Syyrian korkean tason virkamiehiin. Yksi Cham Holding -yhtiön perustajista ja sen johtokunnan jäsen.

2.9.2011

55.

Eversti Lu'ai (

Image 22

) (alias Louay, Loai) al-Ali (

Image 23

)

Syntymäpaikka: Jablah, Latakian maakunta;

Sukupuoli: mies

Syyrian sotilastiedustelun Daraan osaston päällikkö. Vastuussa mielenosoittajiin kohdistetuista väkivaltaisuuksista Daraassa.

14.11.2011

78.

Kenraalimajuri Ali (

Image 24

) Barakat (

Image 25

)

Sukupuoli: mies

Tasavaltalaiskaartin divisioonan 103. prikaati. Upseeri, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa. Ylennetty kenraalimajuriksi vuonna 2017.

1.12.2011

79.

Kenraalimajuri Talal (

Image 26

) Makhluf (

Image 27

) (alias Makhlouf)

Sukupuoli: mies

Tasavaltalaiskaartin 105. prikaatin entinen komentaja. Tasavaltalaiskaartin entinen komentaja. 2. armeijakunnan nykyinen komentaja. Syyrian asevoimien jäsen, jonka sotilasarvo on kenraalimajuri ja joka on ollut palveluksessa toukokuun 2011 jälkeen. Upseeri, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Damaskoksessa.

1.12.2011

99.

Kenraalimajuri Mohamed (

Image 28

) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Khaddor (

Image 29

) (alias Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour)

106. prikaatin komentaja, presidentin henkivartiokaarti;

Sukupuoli: mies

Määräsi joukot lyömään mielenosoittajia kepeillä ja sitten pidättämään heidät. Vastuussa rauhanomaisiin mielenosoittajiin kohdistetuista tukahduttamistoimista Doumassa.

23.1.2012

104.

Mohamed (

Image 30

) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Heikmat (

Image 31

) (alias Hikmat, Hekmat) Ibrahim (

Image 32

)

Sukupuoli: mies

Poliittisen turvallisuuden pääosaston operaatioista vastaavan osaston entisenä päällikkönä vastuussa pidätyksistä ja pidätettyjen kiduttamisesta.

23.1.2012

128.

Prikaatikenraali Burhan (

Image 33

) Qadour (

Image 34

) (alias Qaddour, Qaddur)

Sukupuoli: mies

Armeijan tiedustelupalvelun 291. osaston (Damaskos) entinen päällikkö. Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien kidutuksesta.

24.7.2012

135.

Prikaatikenraali Suhail (

Image 35

) (alias Suheil) Al-Abdullah (

Image 36

) (alias Al-Abdallah)

Sukupuoli: mies

Ilmavoimien tiedustelupalvelun Latakian osaston päällikkö. Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien kidutuksesta.

24.7.2012

139.

Kenraalimajuri Hussam (

Image 37

) (alias Husam, Housam, Houssam) Luqa (

Image 38

) (alias Louqa, Louca, Louka, Luka)

Syntymäaika: 1964;

Syntymäpaikka: Damaskos

Sukupuoli: mies

Poliittisen turvallisuuden pääosaston Homsin osaston päällikkö huhtikuun 2012 ja 2. joulukuuta 2018 välisenä aikana (prikaatinkenraali Nasr al-Alin seuraaja). Poliittisen turvallisuuden pääosaston päällikkö 3. joulukuuta 2018 alkaen. Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien kidutuksesta.

24.7.2012

144.

Ahmed (

Image 39

) (alias Ahmad) al-Jarroucheh (

Image 40

) (alias Al-Jarousha, Al-Jarousheh, Al-Jaroucha, Al-Jarouchah, Al-Jaroucheh)

Syntymäaika: 1957;

Sukupuoli: mies

Yleisen tiedustelun pääosaston ulkoasiainosaston (279. osasto) entinen päällikkö. Tässä ominaisuudessa vastuussa yleisen tiedustelun pääosaston järjestelyistä Syyrian suurlähetystöissä.

24.7.2012

160.

Tohtori Hazwan (

Image 41

) Al Wez (

Image 42

) (alias Al Wazz)

Sukupuoli: mies

Entinen opetusministeri, nimitetty heinäkuussa 2016.

Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

188.

Bishr Riyad Yazigi

Syntymäaika: 1972;

Sukupuoli: mies

Syyrian presidentin neuvonantaja. Entinen matkailuministeri. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

24.6.2014

211.

Hilal Hilal (alias Hilal al-Hilal) (

Image 43

)

Syntymäaika: 1966;

Sukupuoli: mies

Hallintoon yhteydessä olevien puolisotilaallisten Kataeb al-Baath -joukkojen jäsen (Baath-puolueen puolisotilaalliset joukot). Baath-puolueen varapuheenjohtaja. Tukee hallintoa Baath-puolueen puolisotilaallisten joukkojen rekrytoijana ja organisoijana.

28.10.2016

213.

Bishr al-Sabban (alias Mohammed Bishr Al-Sabban; Bishr Mazin Al-Sabban)

Syntymäaika: 1966;

Syntymäpaikka: Damaskos, Syyrian arabitasavalta

Sukupuoli: mies

Bashar al-Assadin nimittämä ja tätä lähellä oleva Damaskoksen entinen kuvernööri. Kannattaa hallintoa ja on vastuussa Syyrian siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista muun muassa osallistumalla sunniyhteisöjä syrjiviin toimiin pääkaupungissa.

28.10.2016

214.

Ahmad Sheik Abdul-Qader

(alias Ahmad Sheikh Abdul Qadir; Ahmad al-Sheik Abdulquader) (Image 44)

Sukupuoli: mies

Bashar al-Assadia lähellä oleva ja tämän nimittämä Kuneitran entinen kuvernööri. Aikaisemmin Latakian kuvernööri. Tukee hallintoa ja hyötyy siitä muun muassa tukemalla julkisesti Syyrian asevoimia ja hallintoa tukevia puolisotilaallisia joukkoja.

28.10.2016

215.

Tohtori Ghassan Omar Khalaf (

Image 45

)

Sukupuoli: mies

Bashar al-Assadin nimittämä ja tätä lähellä oleva Haman entinen kuvernööri. Hän myös tukee hallintoa ja hyötyy siitä. Ghassan Omar Khalaf on lähellä niin kutsuttua Haman prikaatia eli hallintoa lähellä olevia Haman puolisotilaallisia joukkoja.

28.10.2016

216.

Khayr al-Din al-Sayyed (alias Khayr al-Din Abdul-Sattar al-Sayyed; Mohamed Khair al-Sayyed; Kheredden al-Sayyed; Khairuddin as-Sayyed; Khaireddin al-Sayyed; Kheir Eddin al-Sayyed; Kheir Eddib Asayed) (

Image 46

)

Sukupuoli: mies

Bashar al-Assadia lähellä oleva ja tämän nimittämä Idlibin entinen kuvernööri. Hyötyy hallinnosta ja kannattaa sitä muun muassa tukemalla Syyrian asevoimia ja hallintoa tukevia puolisotilaallisia joukkoja. Lähellä hallinnon Awqaf-ministeriön ministeriä Mohammad Abdul-Sattar al-Sayyedia, joka on hänen veljensä.

28.10.2016

217.

Atef Naddaf (

Image 47

)

Syntymäaika: 1956;

Syntymäpaikka: Damaskoksen ympäristö;

Sukupuoli: mies

Kotimaankaupasta ja kuluttajansuojasta vastaava ministeri.

Nimitetty marraskuussa 2018.

Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

14.11.2016

218.

Hussein Makhlouf (alias Makhluf) (

Image 48

)

Syntymäaika: 1964;

Syntymäpaikka: Latakia;

Sukupuoli: mies

Paikallishallintoministeri.

Nimitetty heinäkuussa 2016.

Damaskoksen hallintoalueen entinen kuvernööri.

Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

Rami Makhloufin serkku.

14.11.2016

219.

Ali Al-Zafir (

Image 49

)

Syntymäaika: 1962;

Syntymäpaikka: Tartus;

Sukupuoli: mies

Entinen viestintä- ja teknologiaministeri. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

14.11.2016

220.

Ali Ghanem (

Image 50

)

Syntymäaika: 1963;

Syntymäpaikka: Damaskos;

Sukupuoli: mies

Öljy- ja mineraalivaroista vastaava ministeri.

Nimitetty heinäkuussa 2016.

Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

14.11.2016

222.

Mohammed (alias Mohamed, Muhammad, Mohammad) al-Ahmed (alias al-Ahmad) (

Image 51

)

Syntymäaika: 1961;

Syntymäpaikka: Latakia;

Sukupuoli: mies

Kulttuuriministeri.

Nimitetty heinäkuussa 2016.

Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

14.11.2016

223.

Ali Hamoud (alias Hammoud) (

Image 52

)

Syntymäaika: 1964;

Syntymäpaikka: Tartus;

Sukupuoli: mies

Liikenneministeri.

Nimitetty heinäkuussa 2016.

Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

14.11.2016

224.

Mohammed Zuhair (alias Zahir) Kharboutli (

Image 53

)

Syntymäpaikka: Damaskos;

Sukupuoli: mies

Sähköalasta vastaava ministeri.

Nimitetty heinäkuussa 2016.

Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

14.11.2016

225.

Maamoun (alias Ma'moun) Hamdan (

Image 54

)

Syntymäaika: 1958;

Syntymäpaikka: Damaskos;

Sukupuoli: mies

Valtiovarainministeri.

Nimitetty heinäkuussa 2016.

Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

14.11.2016

226.

Nabil al-Hasan (alias al-Hassan) (

Image 55

)

Syntymäaika: 1963;

Syntymäpaikka: Aleppo;

Sukupuoli: mies

Entinen vesivaroista vastaava ministeri.

Nimitetty heinäkuussa 2016.

Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

14.11.2016

228.

Abdullah al-Gharbi (alias al-Qirbi) (

Image 56

)

Syntymäaika: 1962;

Syntymäpaikka: Damaskos;

Sukupuoli: mies

Entinen kotimaankaupasta ja kuluttajansuojasta vastaava ministeri.

Nimitetty heinäkuussa 2016.

Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

14.11.2016

229.

Abdullah Abdullah (

Image 57

)

Syntymäaika: 1956;

Sukupuoli: mies

Kansliaministeri.

Nimitetty heinäkuussa 2016.

Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

14.11.2016

230.

Salwa Abdullah (

Image 58

)

Syntymäaika: 1953;

Syntymäpaikka: Kuneitra;

Sukupuoli: nainen

Kansliaministeri.

Nimitetty heinäkuussa 2016.

Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

14.11.2016

231.

Rafe'a Abu Sa'ad (alias Saad) (

Image 59

)

Syntymäaika: 1954;

Syntymäpaikka: Habranin kylä (Sweidan maakunta);

Sukupuoli: mies

Kansliaministeri.

Nimitetty heinäkuussa 2016.

Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

14.11.2016

232.

Wafiqa Hosni (

Image 60

)

Syntymäaika: 1952;

Syntymäpaikka: Damaskos.

Sukupuoli: nainen

Kansliaministeri.

Nimitetty heinäkuussa 2016.

Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

14.11.2016

233.

Rima Al-Qadiri (alias Al-Kadiri) (

Image 61

)

Syntymäaika: 1963;

Syntymäpaikka: Damaskos;

Sukupuoli: nainen

Sosiaaliministeri (elokuusta 2015).

Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

14.11.2016

234.

Duraid Durgham

Sukupuoli: mies

Syyrian keskuspankin entinen pääjohtaja.

Oli vastuussa taloudellisen ja rahoitustuen antamisesta Syyrian hallinnolle toimessaan myös luetteloon merkityn Syyrian keskuspankin pääjohtajana.

14.11.2016

243.

Ali Wanus

(alias Ali Wannous) (Image 62)

Syntymäaika: 5.2.1964;

Sotilasarvo: Kenraalimajuri;

Sukupuoli: mies

Kenraalimajuri, palveluksessa toukokuun 2011 jälkeen.

On ylemmän upseerin asemassa vastuussa siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista ja on osallistunut kemiallisten aseiden varastointiin ja käyttöön.

Hän on myös lähellä luetteloon merkittyä SSRC:tä (Scientific Studies Research Centre).

18.7.2017

258.

Mohamed Mazen Ali Yousef (

Image 63

)

Syntymäaika: 17.5.1969;

Syntymäpaikka: Damaskoksen ympäristö;

Sukupuoli: mies

Entinen teollisuusministeri. Nimitetty tammikuussa 2018.

Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

26.2.2018

265.

Jamal Eddin Mohammed Nazer (alias

Image 64

; Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine)

Sukupuoli: mies

Asema: Yksi Apex Development and Projects LLC -yhtiön perustajista ja sen enemmistöosakas sekä A'ayan Company for Projects and Equipment -yhtiön perustaja;

Syntymäaika: 2.1.1962;

Syntymäpaikka: Damaskos, Syyrian arabitasavalta;

Kansalaisuus: syyrialainen;

Passin numero: N 011612445, myönnetty numerolla 002-17-L022286 (myöntämispaikka: Syyrian arabitasavalta);

Henkilötunnus: 010-30208342 (Myöntämispaikka: Syyrian arabitasavalta)

Merkittävä Syyriassa toimiva liikemies, jolla on huomattavia sijoituksia rakennusteollisuudessa, mukaan lukien määräysvallan takaava 90 prosentin osuus osakkeista Apex Development and Projects LLC -yhtiössä, joka on mukana 34,8 miljoonan dollarin (USD) arvoisessa yhteisyrityksessä hallinnon tukeman ylellisen asuin- ja liikerakennuksia käsittävän Marota Cityn rakentamiseksi. Osallistumalla Marota City -rakennusprojektiin Jamal Eddin Mohammed Nazer hyötyy Syyrian hallinnosta ja/tai tukee sitä.

21.1.2019

272.

Hayan Kaddour (alias Hayyan Kaddour bin Mohammed Nazem); Hayan Mohammad Nazem Qaddour)

Sukupuoli: mies;

Asema: Exceed Development and Investment Company -yhtiön suurin osakas;

Syntymäaika: 14.7.1970 tai 24.7.1970;

Syntymäpaikka: Damaskos, Syyrian arabitasavalta;

Kansalaisuus: syyrialainen, sveitsiläinen;

Passin numero: No X4662433 (Myöntämispaikka: Sveitsi); N 004599905 (Myöntämispaikka: Syyrian arabitasavalta)

Merkittävä Syyriassa toimiva liikemies, jolla on 67 prosentin osuus Exceed Development and Investment Company -yhtiön osakkeista; kyseinen yhtiö on mukana 17,7 miljoonan dollarin (USD) arvoisessa yhteisyrityksessä hallinnon tukeman ylellisen asuin- ja liikerakennuksia käsittävän Marota Cityn rakentamiseksi. Osallistumalla Marota City -rakennusprojektiin Hayan Mohammad Nazem Qaddour hyötyy Syyrian hallinnosta ja/tai tukee sitä.

21.1.2019

275.

Kenraalimajuri Mohammad Khaled al-Rahmoun

Syntymäaika: 1957;

Syntymäpaikka: Idlib;

Sukupuoli: mies

Sisäministeri.

Nimitetty marraskuussa 2018.

Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

4.3.2019

276.

Mohammad Rami Radwan Martini

Syntymäaika: 1970;

Syntymäpaikka: Aleppo;

Sukupuoli: mies

Matkailuministeri.

Nimitetty marraskuussa 2018.

Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

4.3.2019

277.

Imad Muwaffaq al-Azab

Syntymäaika: 1970;

Syntymäpaikka: Damaskoksen ympäristö;

Sukupuoli: mies

Opetusministeri.

Nimitetty marraskuussa 2018.

Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

4.3.2019

278.

Bassam Bashir Ibrahim

Syntymäaika: 1960;

Syntymäpaikka: Hama;

Sukupuoli: mies

Korkeakouluministeri.

Nimitetty marraskuussa 2018.

Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

4.3.2019

279.

Suhail Mohammad Abdullatif

Syntymäaika: 1961;

Syntymäpaikka: Latakia;

Sukupuoli: mies

Julkisten töiden ja asuntoasioiden ministeri.

Nimitetty marraskuussa 2018.

Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

4.3.2019

280.

Iyad Mohammad al-Khatib

Syntymäaika: 1974;

Syntymäpaikka: Damaskos.

Sukupuoli: mies

Viestintä- ja teknologiaministeri.

Nimitetty marraskuussa 2018.

Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

4.3.2019

281.

Mohammad Maen Zein-al-Abidin Jazba

Syntymäaika: 1962;

Syntymäpaikka: Aleppo;

Sukupuoli: mies

Teollisuusministeri.

Nimitetty marraskuussa 2018.

Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

4.3.2019”

b)

Poistetaan seuraavat kohdat:

75.

Kenraaliluutnantti Fahid Al-Jassim

88.

Prikaatikenraali Ahmed Yousef Jarad

97.

Prikaatikenraali Mohsin Makhlouf

100.

Kenraalimajuri Suheil Salman Hassan

168.

Omran Ahed Al Zu'bi

174.

Mohammed Turki Al Sayed

249.

Isam Zahr Al-Din

c)

Kohdat 264–269 numeroidaan uudelleen seuraavasti:

Henkilön nimi

Kohdan nykyinen numero

Kohdan uusi numero

Anas Talas

264

282

Jamal Eddin Mohammed Nazer

265

283

Mazin Al-Tarazi

266

284

Samer Foz

267

285

Khaldoun Al-Zoubi

268

286

Hussam Al-Qatirji

269

287

2)

Poistetaan osassa B (”Yhteisöt”) olevat seuraavat kohdat:

51

Drex Technologies Holding S.A.

70.

DK Group.


20.5.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 132/12


KOMISSION ASETUS (EU) 2019/799,

annettu 17 päivänä toukokuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse aromiaineen furan-2(5H)-oni poistamisesta unionin luettelosta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeissa käytettävistä aromeista ja tietyistä ainesosista, joilla on aromaattisia ominaisuuksia, sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/91, asetusten (EY) N:o 2232/96 ja (EY) N:o 110/2008 sekä direktiivin 2000/13/EY muuttamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäisestä hyväksymismenettelystä 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1331/2008 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteessä I vahvistetaan unionissa elintarvikkeissa käytettäväksi hyväksyttyjen aromien ja raaka-aineiden luettelo ja niiden käyttöä koskevat edellytykset.

(2)

Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 872/2012 (3) vahvistetaan aromiaineiden luettelo ja sisällytetään kyseinen luettelo asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteessä I olevaan A osaan.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liite I voidaan saattaa ajan tasalle asetuksen (EY) N:o 1331/2008 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun yhtenäisen menettelyn mukaisesti joko komission aloitteesta tai jäsenvaltion tai asianomaisen osapuolen toimittaman hakemuksen johdosta.

(4)

Unionin luettelon A osa sisältää sekä arvioituja aromiaineita että arvioitavana olevia aromiaineita.

(5)

Aromiaine furan-2(5H)-oni (FL-nro 10.066) sisältyy asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteeseen I arvioitavana olevana aromiaineena, josta Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, on pyytänyt tieteellisiä lisätietoja. Hakija on toimittanut kyseiset tiedot.

(6)

Elintarviketurvallisuusviranomainen arvioi toimitetut tiedot ja totesi 11 päivänä joulukuuta 2018 antamassaan tieteellisessä lausunnossa (4), että furan-2(5H)-onin (FL-nro 10.066) genotoksisuus aiheuttaa huolta turvallisuuden kannalta, sillä aine on in vivo -kokeissa genotoksinen.

(7)

Furan-2(5H)-onin (FL-nro 10.066) käyttö ei näin ollen täytä asetuksen (EY) N:o 1334/2008 4 artiklan a alakohdassa vahvistettuja aromien käyttöä koskevia yleisiä edellytyksiä. Sen vuoksi aine olisi viipymättä poistettava kyseisestä luettelosta ihmisten terveyden suojelemiseksi.

(8)

Elintarviketurvallisuusviranomainen esittää lausunnossaan furan-2(5H)-onin (FL-nro 10.066) tunnistamista ja kuvaamista koskevia lisätietoja, jotka eivät tällä hetkellä sisälly asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteessä I olevassa A osassa olevaan sitä koskevaan kohtaan. Jotta voidaan varmistaa selkeys ja varmuus aineen tunnistamisen osalta ja auttaa sidosryhmiä tunnistamaan tämä aine asianmukaisesti, on syytä huomata, että elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnossaan furan-2(5H)-onin (FL-nro 10.066) osalta esittämät tarkemmat tunnistetiedot ovat seuraavat: CAS-nro 497-23-4, JECFA-nro 2000 ja JECFA-nimi 4-hydroksi-2-buteenihapon gamma-laktoni.

(9)

Koska aine aiheuttaa turvallisuusriskin, komission olisi käytettävä kiireellistä menettelyä furan-2(5H)-onin poistamiseksi unionin luettelosta. Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteessä I olevaa A osaa olisi muutettava.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteessä I oleva A osa tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä toukokuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 354, 31.12.2008, s. 34.

(2)  EUVL L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 872/2012, annettu 1 päivänä lokakuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2232/96 säädetyn aromiaineiden luettelon hyväksymisestä, sen sisällyttämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteeseen I sekä komission asetuksen (EY) N:o 1565/2000 ja komission päätöksen 1999/217/EY kumoamisesta (EUVL L 267, 2.10.2012, s. 1).

(4)  EFSAn elintarvikkeiden lisäaineita ja aromiaineita käsittelevä lautakunta. Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 217 Revision 2 (FGE.217Rev2), consideration of genotoxicity potential for alpha, beta unsaturated ketones and precursors from chemical subgroup 4.1 of FGE.19: lactones; EFSA Journal 2019;17(1):5568.


LIITE

Poistetaan asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteessä I olevan A osan 2 jaksosta seuraava merkintä:

”10.066

Furan-2(5H)-oni

 

 

 

 

 

2

EFSA”


20.5.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 132/15


KOMISSION ASETUS (EU) 2019/800,

annettu 17 päivänä toukokuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse karmiinihapon, karmiinin (E 120) käytön laajentamisesta tiettyihin Ranskan merentakaisten alueiden perinteisiin lihavalmisteisiin

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelisäaineista 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteessä II vahvistetaan unionissa elintarvikkeissa käytettäväksi hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden luettelo ja niiden käyttöä koskevat edellytykset.

(2)

Kyseinen luettelo voidaan saattaa ajan tasalle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1331/2008 (2) 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun yhtenäisen menettelyn mukaisesti joko komission aloitteesta tai hakemuksen johdosta.

(3)

Karmiinihappo, karmiinit (E 120) on aine, joka on asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II mukaisesti hyväksytty käytettäväksi väriaineena useissa eri elintarvikkeissa.

(4)

Kesäkuun 23 päivänä 2017 toimitettiin hakemus karmiinihapon, karmiinin (E 120) hyväksymisestä käytettäväksi tietyissä lämpökäsittelemättömissä lihavalmisteissa. Hakemus asetettiin myöhemmin jäsenvaltioiden saataville asetuksen (EY) N:o 1331/2008 4 artiklan mukaisesti.

(5)

Hakija pyysi lupaa karmiinihapon, karmiinin (E 120) käyttämiseksi halutun vaaleanpunaisen värin antamiseksi tietyille suolatuille sian osista ja naudasta valmistetuille perinteisille erikoistuotteille, joita ovat muiden muassa groin de porc à la créole, queue de porc à la créole, pied de porc à la créole ja paleron de bœuf à la créole, jotta voidaan täyttää kuluttajien odotukset Ranskan merentakaisilla alueilla, joilla nämä tuotteet ovat olleet osa ruokakulttuuria 1700-luvulta lähtien.

(6)

Karmiinihappo, karmiini (E 120) lisätään runsaasti suolaa sisältävään suolaliemeen, johon eläimenosat upotetaan. Kaupan pidetyissä tuotteissa suolapitoisuus on vähintään 70 g lihakiloa kohti mikrobiologisen vakauden ja pitkän säilyvyysajan (usein 12 kuukautta) takaamiseksi. Ennen kypsentämistä tuotteista on poistettava suola vedessä. Karmiinihappo, karmiini (E 120) kiinnittyy pääasiassa lihan pintaan, ja se kestää lämpötilan, valon, pH:n ja hapen vaihteluja, mikä takaa tunnusomaisen ulkonäön myös kypsentämisen jälkeen.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 1333/2008 johdanto-osan 7 kappaleessa säädetään, että elintarvikelisäaineiden hyväksymisessä olisi otettava huomioon myös muut tekijät, jotka ovat tarkasteltavan asian kannalta merkityksellisiä, mukaan lukien muun muassa perinteisiin liittyvät tekijät. Tämän vuoksi on aiheellista säilyttää joidenkin jäsenvaltioiden markkinoilla tiettyjä perinteisiä tuotteita, kunhan elintarvikelisäaineiden käyttö on asetuksessa (EY) N:o 1333/2008 vahvistettujen yleisten ja erityisten edellytysten mukaista.

(8)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, julkaisi 18 päivänä marraskuuta 2015 tieteellisen lausunnon, jossa se arvioi uudelleen karmiinihapon, karmiinin (E 120) turvallisuutta elintarvikelisäaineena (3). Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, ettei ole syytä tarkistaa karmiinihapon hyväksyttävän päiväsaannin arvoa (ADI-arvoa) (2,5 mg painokiloa kohti päivässä) ja että tarkennetut altistumisarviot ovat skenaariossa, jossa ei esiinny tuotemerkkiuskollisuutta, ADI-arvon alapuolella kaikkien väestöryhmien osalta. Karmiinihappo, karmiini (E120) on hyväksytty käytettäväksi lukuisissa erilaisissa elintarvikkeissa. Laajennettua käyttöä ehdotetaan muutamille kapean erikoisalan lihavalmisteille ja alhaisemmalla enimmäistasolla kuin muiden asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteessä II olevan E osan elintarvikeryhmässä 08.3.1 ”Lämpökäsittelemättömät lihavalmisteet” nykyisin hyväksyttyjen käyttötarkoitusten kohdalla. Lihavalmisteet eivät ole tieteellisen lausunnon mukaan karmiinihappoon, karmiiniin (E 120) liittyvän kokonaisaltistuksen tärkeimpiä lähteitä, joten ehdotetulla käytöllä ei odoteta olevan merkittävää vaikutusta kokonaisaltistukseen, joka jää näin ollen alle ADI-arvon.

(9)

Asetuksen (EY) N:o 1331/2008 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti komissio pyytää elintarviketurvallisuusviranomaiselta lausunnon asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteessä II esitetyn unionissa hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden luettelon saattamiseksi ajan tasalle, paitsi jos kyseisellä ajan tasalle saattamisella ei todennäköisesti ole vaikutusta ihmisten terveyteen. Koska karmiinihapon, karmiinin (E 120) laajennetulla käytöllä ei todennäköisesti ole vaikutusta ihmisten terveyteen, elintarviketurvallisuusviranomaiselta ei tarvitse pyytää lausuntoa.

(10)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitettä II olisi muutettava.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liite II tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä toukokuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1331/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäisestä hyväksymismenettelystä (EUVL L 354, 31.12.2008, s. 1).

(3)  EFSA Journal 2015; 13(11):4288.


LIITE

Lisätään asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteessä II olevassa E osassa elintarvikeryhmään 08.3.1 ”Lämpökäsittelemättömät lihavalmisteet” E 110:tä koskevan kohdan jälkeen uusi E 120:tä koskeva kohta seuraavasti:

 

”E 120

Karmiinihappo, karmiini

50

 

Ainoastaan seuraavat suolatut sian osista ja naudasta valmistetut perinteiset erikoistuotteet: groin de porc à la créole, queue de porc à la créole, pied de porc à la créole ja paleron de bœuf à la créole. Nämä tuotteet nautitaan suolan poiston ja kypsennyksen jälkeen.”


20.5.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 132/18


KOMISSION ASETUS (EU) 2019/801,

annettu 17 päivänä toukokuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse rasvahappojen mono- ja diglyseridien (E 471) käytöstä tietyissä tuoreissa hedelmissä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelisäaineista 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteessä II vahvistetaan unionissa elintarvikkeissa käytettäväksi hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden luettelo ja niiden käyttöä koskevat edellytykset.

(2)

Kyseinen luettelo voidaan saattaa ajan tasalle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1331/2008 (2) 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun yhtenäisen menettelyn mukaisesti joko komission aloitteesta tai hakemuksen johdosta.

(3)

Rasvahappojen mono- ja diglyseridit (E 471) on elintarvikelisäaine, joka on asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II mukaisesti hyväksytty käytettäväksi useissa eri elintarvikkeissa.

(4)

Helmikuun 17 päivänä 2017 toimitettiin hakemus rasvahappojen mono- ja diglyseridien (E 471) hyväksymisestä käytettäväksi kaikissa tuoreissa hedelmissä ja kasviksissa. Hakemus asetettiin myöhemmin jäsenvaltioiden saataville asetuksen (EY) N:o 1331/2008 4 artiklan mukaisesti.

(5)

Tuoreiden hedelmien ja kasvisten pintakäsittelyssä kiillotusaineena käytettävät rasvahappojen mono- ja diglyseridit (E 471) muodostavat ohuen, pysyvän fysikaalisen estekerroksen kosteushäviötä ja hapettumista vastaan ravitsemuksellisen laadun suojaamiseksi ja säilyvyysajan pidentämiseksi. Hakijan mukaan ehdotettu käyttö auttaisi vastaamaan tuoreiden tuotteiden kasvavaan ympärivuotiseen kysyntään, vähentämään elintarvikejätettä ja tehostamaan luonnonvarojen käyttöä maataloustuotannossa hävikin vähentämisen ja pienempiä hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien kuljetusmuotojen käytön ansiosta.

(6)

Lisäaineita käsittelevä jäsenvaltioiden hallitusten asiantuntijoista koostuva työryhmä keskusteli hakemuksesta. Työryhmä totesi, että erityisesti sellaisten tiettyjen hedelmien ulkoiselle käsittelylle, joita tuodaan lähinnä trooppisen ilmaston maista ja jotka on suojattava pitkien kuljetusten aikana, on olemassa teknologinen tarve. Tällaisten hedelmien kuoria ei yleensä syödä.

(7)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, julkaisi 10 päivänä marraskuuta 2017 tieteellisen lausunnon, jossa se arvioi uudelleen rasvahappojen mono- ja diglyseridien (E 471) turvallisuutta elintarvikelisäaineena (3). Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, ettei numeerinen ADI-arvo ole tarpeen eikä elintarvikelisäaine rasvahappojen mono- ja diglyseridit (E 471) aiheuta turvallisuuden kannalta huolta ilmoitetuissa käyttötarkoituksissa ja ilmoitettuina käyttömäärinä. Tällainen päätelmä esitetään aineista, joista aiheutuu vain hyvin vähäinen huoli turvallisuuden kannalta ja ainoastaan, jos niin altistumisesta kuin toksisuudesta on luotettavaa tietoa ja ihmisten terveydelle aiheutuvien haitallisten vaikutusten todennäköisyys on vähäinen annoksilla, jotka eivät aiheuta ravitsemuksellista epätasapainoa eläimillä (4). Elintarviketurvallisuusviranomainen suositteli kuitenkin joitakin muutoksia elintarvikelisäainetta rasvahappojen mono- ja diglyseridit (E 471) koskeviin EU:n eritelmiin. Komissio käsittelee näitä suosituksia erikseen noudattaen yleistä toimintamallia, joka koskee niitä elintarviketurvallisuusviranomaisen lausuntoja, joissa todettiin joitakin huolenaiheita (5).

(8)

Rasvahappojen mono- ja diglyseridejä (E 471) on lisäksi tarkoitus käyttää ulkoiseen käsittelyyn, eikä niiden odoteta siirtyvän hedelmien syötävään sisäosaan. Sellaisten hedelmien käsittelyllä, joiden kuoria ei tavallisesti syödä, ei todennäköisesti ole vaikutusta ihmisten terveyteen. Tämän vuoksi on aiheellista sallia rasvahappojen mono- ja diglyseridien (E 471) käyttö tietyissä hedelmissä, joita tuodaan lähinnä trooppisen/subtrooppisen ilmaston maista ja joiden kuorta ei tavallisesti syödä, eli sitrushedelmissä, meloneissa, ananaksissa, banaaneissa, papaijoissa, mangoissa, avokadoissa ja granaattiomenissa.

(9)

Asetuksen (EY) N:o 1331/2008 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti komissio pyytää elintarviketurvallisuusviranomaiselta lausunnon asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteessä II esitetyn unionissa hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden luettelon saattamiseksi ajan tasalle, paitsi jos kyseisellä ajan tasalle saattamisella ei todennäköisesti ole vaikutusta ihmisten terveyteen. Koska rasvahappojen mono- ja diglyseridien (E 471) käytön hyväksyminen sitrushedelmissä, meloneissa, ananaksissa, banaaneissa, papaijoissa, mangoissa, avokadoissa ja granaattiomenissa merkitsee edellä tarkoitetun luettelon sellaista ajan tasalle saattamista, jolla ei todennäköisesti ole vaikutusta ihmisten terveyteen, elintarviketurvallisuusviranomaiselta ei ole tarpeen pyytää lausuntoa.

(10)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitettä II olisi muutettava.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liite II tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä toukokuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1331/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäisestä hyväksymismenettelystä (EUVL L 354, 31.12.2008, s. 1).

(3)  EFSA Journal 2017;15(11):5045

(4)  EFSA Journal 2014;12(6):3697, Statement on a conceptual framework for the risk assessment of certain food additives re-evaluated under Commission Regulation (EU) No 257/2010.

(5)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs_food-improvement-agents_reeval_approach.pdf


LIITE

Lisätään asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteessä II olevassa E osassa elintarvikeryhmään 04.1.1 ”Tuoreet kokonaiset hedelmät ja kasvikset” E 464:ää koskevan kohdan jälkeen uusi kohta seuraavasti:

 

”E 471

Rasvahappojen mono- ja diglyseridit

quantum satis

 

Ainoastaan sitrushedelmien, melonien, ananaksien, banaanien, papaijojen, mangojen, avokadojen ja granaattiomenoiden pintakäsittelyyn.”


20.5.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 132/21


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/802,

annettu 17 päivänä toukokuuta 2019,

elintarviketietojen antamisesta kuluttajille annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 26 artiklan 3 kohdan soveltamista koskevista säännöistä siltä osin kuin on kyse elintarvikkeen pääainesosan alkuperämaan tai lähtöpaikan ilmoittamista koskevista säännöistä annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/775 kreikankielisen toisinnon oikaisemisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarviketietojen antamisesta kuluttajille, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1924/2006 ja (EY) N:o 1925/2006 muuttamisesta sekä komission direktiivin 87/250/ETY, neuvoston direktiivin 90/496/ETY, komission direktiivin 1999/10/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY, komission direktiivien 2002/67/EY ja 2008/5/EY sekä komission asetuksen (EY) N:o 608/2004 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 (1) ja erityisesti sen 26 artiklan 8 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/775 (2) kreikankielisessä toisinnossa on 1 artiklan 1 ja 2 kohdassa virheitä, jotka liittyvät kyseisen asetuksen soveltamisalaan.

(2)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/775 kreikankielinen toisinto olisi oikaistava. Oikaisu ei vaikuta muihin kielitoisintoihin.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

(ei koske suomenkielistä toisintoa)

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä toukokuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 304, 22.11.2011, s. 18.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/775, annettu 28 päivänä toukokuuta 2018, elintarviketietojen antamisesta kuluttajille annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 26 artiklan 3 kohdan soveltamista koskevista säännöistä siltä osin kuin on kyse elintarvikkeen pääainesosan alkuperämaan tai lähtöpaikan ilmoittamista koskevista säännöistä (EUVL L 131, 29.5.2018, s. 8).


20.5.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 132/23


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/803,

annettu 17 päivänä toukokuuta 2019,

maakaasun ja sähkön hintoja koskeviin Euroopan tilastoihin liittyvien laaturaporttien sisältöä koskevista teknisistä vaatimuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1952 mukaisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maakaasun ja sähkön hintoja koskevista Euroopan tilastoista 26 päivänä lokakuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1952 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) 2016/1952 vahvistetaan kehys maakaasun ja sähkön hintoja koskevien vertailukelpoisten Euroopan tilastojen tuottamista varten.

(2)

Asetuksen (EU) 2016/1952 7 artiklan 3 kohdan mukaan jäsenvaltioiden kuuluu toimittaa komissiolle (Eurostatille) joka kolmas vuosi tietoja koskeva vakiomuotoinen laaturaportti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 223/2009 (2) 12 artiklan 1 kohdassa säädettyjen laatukriteerien mukaisesti. Näihin raportteihin pitää sisällyttää tiedot tietojen kattavuudesta ja keruusta, laskentakriteereistä, käytetyistä menetelmistä ja tietolähteistä sekä niitä koskevista mahdollisista muutoksista.

(3)

Asetuksen (EU) 2016/1952 7 artiklan 4 kohdan mukaan komissio (Eurostat) arvioi toimitettujen tietojen laatua ja hyödyntää tätä arviointia sekä laaturaporttien analyysia laatiakseen ja julkaistakseen kertomuksen asetuksen (EU) 2016/1952 soveltamisalaan kuuluvien Euroopan tilastojen laadusta.

(4)

Asetuksen (EU) 2016/1952 voimaantulon jälkeen komissio (Eurostat) on tehnyt tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa arvioitaessa laaturaporttien sisällölle ja asianmukaiselle aikataululle asetettavia asiaankuuluvia teknisiä laadunvarmistusvaatimuksia.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Maakaasun ja sähkön hintoja koskevien tietojen osalta toimitettavien laaturaporttien sisältöä koskevat tekniset laadunvarmistusvaatimukset vahvistetaan liitteessä.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava ensimmäiset laaturaportit viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2019.

3.   Kunkin laaturaportin on katettava edellisen laaturaportin jälkeen kuluneet täydet vuodet. Ensimmäiset laaturaportit koskevat kuitenkin viitevuosia 2017 ja 2018.

2 artikla

Laaturaportit on toimitettava komission (Eurostatin) käyttöön asettaman keskitetyn vastaanottopisteen kautta, jotta komissio (Eurostat) voi vastaanottaa kyseiset laaturaportit sähköisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä toukokuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 311, 17.11.2016, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 223/2009, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009, Euroopan tilastoista sekä salassapidettävien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1101/2008, yhteisön tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 322/97 ja Euroopan yhteisöjen tilasto-ohjelmakomitean perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 89/382/ETY, Euratom kumoamisesta (EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164).


LIITE

MAAKAASUN JA SÄHKÖN HINTOJA KOSKEVIIN EUROOPAN TILASTOIHIN LIITTYVIEN LAATURAPORTTIEN SISÄLTÖÄ KOSKEVAT TEKNISET LAADUNVARMISTUSVAATIMUKSET

Laaturaporttien on sisällettävä tiedot kaikista asetuksen (EY) N:o 223/2009 12 artiklan 1 kohdassa säädetyistä laatukriteereistä.

1.   RELEVANSSI

Jäsenvaltioiden on annettava laaturaporteissa seuraavat tiedot:

a)

kuvaus käyttäjistä ja eri käyttäjien tarpeista sekä näiden tarpeiden perustelut;

b)

menettelyt, joita käytetään käyttäjätyytyväisyyden mittaamiseen ja tulosten tuottamiseen;

c)

selostus siitä, missä laajuudessa tarvittavat tilastot ovat saatavilla.

2.   TARKKUUS

Laaturaporttien on sisällettävä seuraavat osat:

a)

tarkkuusarviointi, jossa on yhteenveto tietokokonaisuuden eri osista;

b)

kuvaus otantavirheistä;

c)

kuvaus muista virheistä.

3.   AJANTASAISUUS JA OIKEA-AIKAISUUS

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava seuraavat tiedot:

a)

tiedon kuvaaman tapahtuman tai ilmiön ja tiedon saatavuuden välisen ajanjakson pituus (ajantasaisuus);

b)

tietojen toimituksen tavoitepäivämäärän ja tietojen tosiasiallisen toimituspäivämäärän välisen ajanjakson pituus (oikea-aikaisuus);

c)

täysin validoitujen tietojen saamiseksi tarvittujen iterointikertojen lukumäärä (validointivaiheen iteroinnit).

4.   SAATAVUUS JA SELKEYS

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava, millä ehdoilla ja keinoilla käyttäjät voivat

a)

saada tietoja ja käyttää niitä (mukaan lukien esimerkiksi uutistiedotteet, julkaisut, verkkotietokannat, mikroaineistojen saatavuus);

b)

tulkita tietoja esimerkiksi toimittamalla aineistoa menetelmistä ja laadunhallinnasta.

5.   VERTAILUKELPOISUUS

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava, missä määrin tilastot ovat vertailukelpoisia, kun niitä verrataan

a)

maantieteellisten alueiden välillä;

b)

eri ajanjaksojen välillä.

6.   YHTENÄISYYS

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava, missä määrin tilastot ovat

a)

yhteensovitettavissa muista tietolähteistä hankittujen tietojen kanssa (yhtenäisyys tilastointialueiden välillä);

b)

yhtenäiset tietyn tietokokonaisuuden sisällä (sisäinen yhtenäisyys).

Jäsenvaltioiden on myös raportoitava seuraavista täydentävistä laatunäkökohdista:

1.   LAADUNHALLINTA

Jäsenvaltioiden on raportoitava tilastotuotteiden ja tilastointiprosessien laadunhallinnassa käytössä olevista järjestelmistä ja puitteista. Lisäksi niiden on raportoitava tietojen laatua koskevasta arvioinnistaan.

2.   TIETOJEN TARKISTAMINEN

Jäsenvaltioiden on selitettävä, miksi validoituja tietoja on tarkistettu. Syinä voi olla esimerkiksi uuden saatavilla olevan tietolähteen tiedot, uudet menetelmät tai muut asiaan liittyvät tiedot. Raportissa on myös ilmoitettava tarkistusten päivämäärä, koko ja laajuus.

Asetuksen (EU) 2016/1952 7 artiklan 3 kohdan mukaan näihin raportteihin on sisällyttävä tiedot tietojen kattavuudesta ja keruusta, laskentakriteereistä, käytetyistä menetelmistä ja tietolähteistä sekä mahdollisista muutoksista.

1.   TILASTOLLINEN ESITYSTAPA

Jäsenvaltioiden on toimitettava seuraava kuvaus levitetyistä tiedoista, jotka voidaan esittää käyttäjille taulukoina, kaavioina tai karttoina:

a)

tiedon kuvaus;

b)

luokittelujärjestelmä;

c)

alakohtainen kattavuus;

d)

tilastokäsitteet ja -määritelmät;

e)

tilastoyksikkö;

f)

tilastoinnin perusjoukko;

g)

viitealue (maantieteellinen kattavuus);

h)

ajallinen kattavuus (ajanjakso, jolta tiedot ovat saatavissa);

i)

viiteajanjakso (raportin kattama ajanjakso);

j)

mittayksikkö.

2.   TILASTOLLINEN KÄSITTELY

Laaturaporttien on sisällettävä kuvaus kaikista menetelmistä, joita käytetään tietojen keruussa, validoinnissa ja kokoamisessa sekä uusien tietojen johtamisessa.

3.   JULKISTAMISPOLITIIKKA

Laaturaporteissa on raportoitava säännöistä, jotka koskevat tietojen levittämistä kansallisella tasolla.

4.   LEVITYSTIHEYS

Raporteissa on myös ilmoitettava, kuinka usein tietoja levitetään kansallisella tasolla.

Asetuksen (EY) N:o 223/2009 2 artiklan 1 kohdan e ja f alakohdassa vahvistettujen tilastoperiaatteiden mukaisesti jäsenvaltioiden on raportoitava seuraavista näkökohdista:

1.   LUOTTAMUKSELLISUUS

Laaturaporteissa on oltava tiedot lainsäädännöllisistä toimenpiteistä tai muista virallisista menettelyistä, joilla estetään sellaisen tiedon luvaton paljastaminen, jonka avulla voidaan joko suoraan tai välillisesti tunnistaa henkilö tai taloudellinen yksikkö. Niissä on oltava myös selostus sovellettavista säännöistä, joilla on määrä varmistaa tilastosalaisuus ja estää tietojen luvaton paljastaminen.

2.   KUSTANNUKSET JA RASITE

Laaturaportteihin on sisällyttävä tietoa tilastotuotteen keräämiseen ja tuottamiseen liittyvistä kustannuksista ja rasitteesta.


20.5.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 132/28


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/804,

annettu 17 päivänä toukokuuta 2019,

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060:n tuottaman orgaanisen seleenin ja Saccharomyces cerevisiae NCYC R397:n tuottaman selenometioniinin hyväksymisen uusimisesta kaikkien eläinlajien rehun lisäaineina ja asetusten (EY) N:o 1750/2006 ja (EY) N:o 634/2007 kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perusteet ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle ja uusimiselle.

(2)

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060:n tuottama orgaaninen seleeni hyväksyttiin kymmeneksi vuodeksi kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena komission asetuksella (EY) N:o 1750/2006 (2). Saccharomyces cerevisiae NCYC R397:n tuottama selenometioniini hyväksyttiin kymmeneksi vuodeksi kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena komission asetuksella (EY) N:o 634/2007 (3).

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 14 artiklan mukaisesti toimitettiin hakemukset, jotka koskivat Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060:n tuottaman orgaanisen seleenin ja Saccharomyces cerevisiae NCYC R397:n tuottaman selenometioniinin hyväksymisen uusimisesta kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena ja joissa pyydettiin, että kyseiset lisäaineet luokiteltaisiin lisäaineluokkaan ”ravitsemukselliset lisäaineet”. Hakemusten mukana toimitettiin asetuksen (EY) N:o 1831/2003 14 artiklan 2 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, totesi 5 päivänä heinäkuuta 2018 (4) ja 28 päivänä marraskuuta 2018 (5) antamissaan lausunnoissa, että pyynnön esittäjien toimittamat tiedot osoittavat, että lisäaineet täyttävät hyväksymisen edellytykset ehdotetuissa käyttöolosuhteissa. Elintarviketurvallisuusviranomainen vahvisti aiemmat päätelmänsä, joiden mukaan Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060:n tuottamalla orgaanisella seleenillä ja Saccharomyces cerevisiae NCYC R397:n tuottamalla selenometioniinilla ei ole haitallisia vaikutuksia eläinten terveyteen, kuluttajien turvallisuuteen eikä ympäristöön. Se totesi myös Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060:n tuottaman orgaanisen seleenin osalta, että sillä voi olla hengitysteitä herkistäviä ominaisuuksia ja että se voi olla vaarallinen hengitettynä, ja Saccharomyces cerevisiae NCYC R397:n tuottaman selenometioniinin osalta, että se voi ärsyttää silmiä ja limakalvoja sekä herkistää ihoa ja hengitysteitä. Sen vuoksi komissio katsoo, että olisi toteutettava asianmukaisia suojatoimenpiteitä ihmisten terveydelle aiheutuvien haittavaikutusten estämiseksi erityisesti lisäaineen käyttäjien osalta. Lisäksi elintarviketurvallisuusviranomainen suosittelee lisäaineiden nimen muuttamista.

(5)

Asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun vertailulaboratorion tuoreiden raporttien perusteella on asianmukaista päivittää seleenin ja selenometioniinin analyysimenetelmät.

(6)

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060:n tuottaman orgaanisen seleenin ja Saccharomyces cerevisiae NCYC R397:n tuottaman selenometioniinin arvioinnit osoittavat, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi kyseisten lisäaineiden hyväksynnät olisi uusittava tämän asetuksen liitteessä esitetyn mukaisesti.

(7)

Koska Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060:n tuottaman orgaanisen seleenin ja Saccharomyces cerevisiae NCYC R397:n tuottaman selenometioniinin hyväksynnät kaikkien eläinlajien rehun lisäaineina uusitaan tämän asetuksen liitteessä vahvistetuin edellytyksin, asetukset (EY) N:o 1750/2006 ja (EY) N:o 634/2007 olisi kumottava.

(8)

Koska turvallisuuteen liittyvät syyt eivät edellytä Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060:n tuottaman orgaanisen seleenin ja Saccharomyces cerevisiae NCYC R397:n tuottaman selenometioniinin hyväksynnän edellytysten muutosten välitöntä soveltamista, on aiheellista säätää siirtymäajasta, jotta asianomaiset tahot voivat valmistautua hyväksynnän uusimisesta aiheutuvien uusien vaatimusten noudattamiseen.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Uusitaan lisäaineluokkaan ”ravitsemukselliset lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”hivenaineyhdisteet” kuuluvien liitteessä tarkoitettujen lisäaineiden hyväksynnät kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

1.   Sallitaan Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060:n tuottaman orgaanisen seleenin, Saccharomyces cerevisiae NCYC R397:n tuottaman selenometioniinin ja niitä sisältävien esiseosten, jotka on valmistettu ja varustettu merkinnöillä ennen 9 päivää joulukuuta 2019 ennen 9 päivää kesäkuuta 2019 voimassa olleiden sääntöjen mukaisesti, saattaminen markkinoille ja käyttö, kunnes varastot loppuvat.

2.   Sallitaan 1 kohdassa tarkoitettuja aineita sisältävien rehuaineiden ja rehuseosten, jotka on valmistettu ja varustettu merkinnöillä ennen 9 päivää kesäkuuta 2020 ennen 9 päivää kesäkuuta 2019 voimassa olleiden sääntöjen mukaisesti, saattaminen markkinoille ja käyttö, kunnes varastot loppuvat, jos ne on tarkoitettu elintarviketuotantoeläimille.

3.   Sallitaan 1 kohdassa tarkoitettuja aineita sisältävien rehuaineiden ja rehuseosten, jotka on valmistettu ja varustettu merkinnöillä ennen 9 päivää kesäkuuta 2021 ennen 9 päivää kesäkuuta 2019 voimassa olleiden sääntöjen mukaisesti, saattaminen markkinoille ja käyttö, kunnes varastot loppuvat, jos ne on tarkoitettu muille kuin elintarviketuotantoeläimille.

3 artikla

Kumotaan asetukset (EY) N:o 1750/2006 ja (EY) N:o 634/2007.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä toukokuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 1750/2006, annettu 27 päivänä marraskuuta 2006, selenometioniinin hyväksymisestä rehun lisäaineena (EUVL L 330, 28.11.2006, s. 9).

(3)  Komission asetus (EY) N:o 634/2007, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2007, Saccharomyces cerevisiae NCYC R397:n tuottaman selenometioniinin hyväksymisestä rehun lisäaineena (EUVL L 146, 8.6.2007, s. 14).

(4)  EFSA Journal 2018;16(7):5386.

(5)  EFSA Journal 2019;17(1):5539.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

Seleeniä mg/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

Luokka: ravitsemukselliset lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: hivenaineyhdisteet

3b810

Seleenihiiva Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inaktivoitu

Lisäaineen koostumus

Orgaaninen seleenivalmiste:

 

Seleenipitoisuus: 2 000 –2 400 mg Se/kg

 

Orgaaninen seleeni > 97–99 % kokonaisseleenimäärästä

 

Selenometioniini > 63 % kokonaisseleenimäärästä

Tehoaineen ominaispiirteiden kuvaus

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060:n tuottama selenometioniini

Kemiallinen kaava: C5H11NO2Se

Analyysimenetelmä  (1)

Selenometioniinin määrittäminen rehun lisäaineesta:

korkean erotuskyvyn käänteisfaasinestekromatografia yhdessä UV-detektion kanssa (RP-HPLC-UV) tai

korkean suorituskyvyn nestekromatografia ja induktiivisesti kytkettyyn plasmaan perustuva massaspektrometria (HPLC-ICPMS) kolminkertaisen proteolyyttisen digestion jälkeen.

Seleenin kokonaismäärän määrittäminen rehun lisäaineesta:

induktiokytkettyyn plasmaan perustuva atomiemissiospektrometria (ICP-AES) tai

induktiivisesti kytketty plasmaan perustuva massaspektrometria (ICPMS).

Seleenin kokonaismäärän määrittäminen esiseoksista, rehuseoksista ja rehuaineista:

hydridigeneraatio-atomiabsorptiospektrometria (HGAAS) mikroaaltodigestion jälkeen (EN 16159:2012).

Kaikki lajit

 

0,50 (yhteensä)

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Rehualan toimijoiden on vahvistettava toimintamenettelyt ja järjestelyt lisäaineen ja esiseoksen käyttäjiä varten hengitysteitse aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla poistaa tai minimoida, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia, hengityssuoja mukaan lukien.

3.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

4.

Lisättävän orgaanisen seleenin enimmäismäärä:

0,20 mg Se/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

9. kesäkuuta 2029

3b811

Seleenihiiva Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inaktivoitu

Lisäaineen koostumus

Orgaaninen seleenivalmiste:

 

Seleenipitoisuus: 2 000 –3 500 mg Se/kg

 

Orgaaninen seleeni > 98 % kokonaisseleenimäärästä

 

Selenometioniini > 63 % kokonaisseleenimäärästä

Tehoaineen ominaispiirteiden kuvaus

Saccharomyces cerevisiae NCYC R397:n tuottama selenometioniini

Kemiallinen kaava: C5H11NO2Se

Analyysimenetelmä  (1)

Selenometioniinin määrittäminen rehun lisäaineesta:

korkean erotuskyvyn käänteisfaasinestekromatografia yhdessä UV-detektion kanssa (RP-HPLC-UV) tai

korkean suorituskyvyn nestekromatografia ja induktiivisesti kytkettyyn plasmaan perustuva massaspektrometria (HPLC-ICPMS) kolminkertaisen proteolyyttisen digestion jälkeen.

Seleenin kokonaismäärän määrittäminen rehun lisäaineesta:

induktiokytkettyyn plasmaan perustuva atomiemissiospektrometria (ICP-AES) tai

induktiivisesti kytketty plasmaan perustuva massaspektrometria (ICPMS).

Seleenin kokonaismäärän määrittäminen esiseoksista, rehuseoksista ja rehuaineista:

hydridigeneraatio-atomiabsorptiospektrometria (HGAAS) mikroaaltodigestion jälkeen (EN 16159:2012).

Kaikki lajit

 

0,50 (yhteensä)

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Rehualan toimijoiden on vahvistettava lisäaineen ja esiseoksen käyttäjiä varten toimintamenettelyt ja järjestelyt hengitysteitse tai iho-, limakalvo- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos tällaisia riskejä ei voida poistaa tai vähentää minimiin kyseisten menettelyjen ja järjestelyjen avulla, lisäainetta ja esiseoksia käsiteltäessä on käytettävä henkilönsuojaimia, mukaan lukien hengityssuojaa, turvalaseja ja -hansikkaita.

3.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

4.

Lisättävän orgaanisen seleenin enimmäismäärä:

0,20 mg Se/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

9. kesäkuuta 2029


(1)  Yksityiskohtaisia tietoja analyysimenetelmistä seuraavassa Euroopan unionin vertailulaboratorion osoitteessa: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/evaluation_reports/Pages/index.aspx


20.5.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 132/33


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/805,

annettu 17 päivänä toukokuuta 2019,

Trichoderma reesei DSM 32338 -organismin tuottaman muramidaasivalmisteen hyväksymisestä broilerien ja toissijaisten lihasiipikarjalajien rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija DSM Nutritional Products Ltd., jota edustaa EU:ssa DSM Nutritional Products Sp. Z o.o)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perusteet ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle.

(2)

Trichoderma reesei DSM 32338 -organismin tuottaman muramidaasivalmisteen hyväksymistä varten on tehty hakemus asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan mukaisesti. Hakemuksen mukana toimitettiin kyseisen asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(3)

Hakemus koskee Trichoderma reesei DSM 32338 -organismin tuottaman muramidaasivalmisteen hyväksymistä broilereiden ja toissijaisten lihasiipikarjalajien rehun lisäaineena, joka luokitellaan lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet”.

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, totesi 14 päivänä kesäkuuta 2018 antamassaan lausunnossa (2), että ehdotetuissa käyttöolosuhteissa Trichoderma reesei DSM 32338 -organismin tuottamalla muramidaasivalmisteella ei ole haitallisia vaikutuksia eläinten terveyteen, kuluttajien turvallisuuteen eikä ympäristöön. Lisäaineen todettiin voivan aiheuttaa ihon/silmien ärsytystä ja ihon herkistymistä. Sen vuoksi komissio katsoo, että olisi toteutettava asianmukaisia suojatoimenpiteitä ihmisten terveydelle aiheutuvien haittavaikutusten estämiseksi erityisesti lisäaineen käyttäjien osalta. Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi myös, että lisäaine paransi rehun hyötysuhdetta broilerien ruokinnassa. Elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että tämä päätelmä voidaan ekstrapoloida koskemaan toissijaisia lihasiipikarjalajeja. Elintarviketurvallisuusviranomainen ei katso erityisten markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevien vaatimusten olevan tarpeen. Lisäksi elintarviketurvallisuusviranomainen vahvisti asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun vertailulaboratorion toimittaman raportin analyysimenetelmästä, jolla rehun lisäaine määritetään rehusta.

(5)

Trichoderma reesei DSM 32338 -organismin tuottaman muramidaasivalmisteen arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksyntäedellytykset täyttyvät. Sen vuoksi kyseisen valmisteen käyttö tämän asetuksen liitteessä esitetyllä tavalla olisi hyväksyttävä.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”muut eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet” kuuluva, liitteessä tarkoitettu valmiste eläinten ruokinnassa käytettävänä lisäaineena liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä toukokuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2018;16(7):5342.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut säännökset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

Aktiivisuusyksikköä / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

Luokka: eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: muut eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet (rehun hyötysuhteen parantaminen)

4d16

DSM Nutritional Products Ltd., jota edustaa EU:ssa DSM Nutritional Products Sp. Z o.o.

Muramidaasi

(EY 3.2.1.17)

Lisäaineen koostumus

Trichoderma reesei (DSM 32338) -organismin tuottama muramidaasivalmiste (EY 3.2.1.17) (lysotsyymi), jonka vähimmäisaktiivisuus on 60 000 LSU(F)/g (1)

Kiinteä ja neste

Tehoaineen ominaispiirteiden kuvaus

Muramidaasi (EY 3.2.1.17) (lysotsyymi), jota tuottaa Trichoderma reesei (DSM 32338)

Analyysimenetelmä  (2)

Muramidaasin pitoisuuden määrittäminen:

fluoresenssientsyymimääritysmenetelmä, joka määrittää fluoreseiinimerkityn peptidoglykaanivalmisteen entsyymikatalysoidun depolymeroinnin pH:ssa 6,0 ja 30 °C:ssa.

Broilerit

Toissijaiset lihasiipikarjalajit

25 000 LSU(F)

1.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia koskevat edellytykset sekä stabiilisuus lämpökäsittelyssä.

2.

Rehualan toimijoiden on vahvistettava lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten toimintamenettelyt ja järjestelyt käytöstä aiheutuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla poistaa tai minimoida, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia, iho- ja hengityssuojat mukaan lukien.

9. kesäkuuta 2029


(1)  Yksi LSU(F)-yksikkö määritellään entsyymimääräksi, joka pH:n ollessa 6,0 ja lämpötilan 30 °C lisää fluoreseiinimerkityn peptidoglykaanin (12,5 μg/ml) fluoresenssia minuutissa arvolla, joka vastaa fluoreseiini-isotiosyanaatin isomeerin I (0,06 nmol) fluoresenssia.

(2)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta vertailulaboratorion osoitteesta: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


PÄÄTÖKSET

20.5.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 132/36


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2019/806,

annettu 17 päivänä toukokuuta 2019,

Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/255/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 31 päivänä toukokuuta 2013 päätöksen 2013/255/YUTP (1).

(2)

Neuvosto hyväksyi 28 päivänä toukokuuta 2018 päätöksen (YUTP) 2018/778 (2), jolla päätöksessä 2013/255/YUTP säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä jatkettiin 1 päivään kesäkuuta 2019.

(3)

Neuvosto päätti uudelleentarkastelun perusteella, että rajoittavia toimenpiteitä olisi jatkettava 1 päivään kesäkuuta 2020.

(4)

Merkintöjä olisi muutettava 59 sellaisen henkilön osalta, joihin sovelletaan päätöksen 2013/255/YUTP liitteessä I säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä.

(5)

Luetteloon merkittyjen henkilöiden ja yhteisöjen luettelosta olisi poistettava yhdeksän merkintää.

(6)

Unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-667/17, Alkarim for Trade and Industry v. neuvosto, ja asiassa T-559/17, Abdulkarim v. neuvosto, 31 päivänä tammikuuta 2019 antamien tuomioiden perusteella Alkarim for Trade and Industry ja Mouhamad Wael Abdulkarim eivät sisälly niiden luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten luetteloon, joihin sovelletaan päätöksen 2013/255/YUTP liitteessä I säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä.

(7)

Päätös 2013/255/YUTP olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2013/255/YUTP seuraavasti:

1)

Korvataan 34 artikla seuraavasti:

”34 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivään kesäkuuta 2020. Sitä tarkastellaan jatkuvasti uudelleen. Tarvittaessa sen voimassaoloa voidaan jatkaa tai sitä voidaan muuttaa, jos neuvosto katsoo, ettei sen tavoitteita ole saavutettu.”

2)

Muutetaan liite I tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 17 päivänä toukokuuta 2019.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. O. TEODOROVICI


(1)  Neuvoston päätös 2013/255/YUTP, annettu 31 päivänä toukokuuta 2013, Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 147, 1.6.2013, s. 14).

(2)  Neuvoston päätös (YUTP) 2018/778, annettu 28 päivänä toukokuuta 2018, Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/255/YUTP muuttamisesta (EUVL L 131, 29.5.2018, s. 16).


LIITE

Muutetaan päätöksen 2013/255/YUTP liite I seuraavasti:

1)

Muutetaan osa A (”Henkilöt”) seuraavasti:

a)

korvataan luettelossa olevat vastaavat kohdat seuraavasti:

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

”6.

Muhammad (

Image 65

) Dib (

Image 66

) Zaytun (

Image 67

) (alias Mohammed Dib Zeitoun; alias Mohamed Dib Zeitun)

Syntymäaika: 20.5.1951;

Syntymäpaikka: Jubba, Damaskoksen maakunta, Syyria;

Diplomaattipassi nro D000001300;

Sukupuoli: mies

Yleisen turvallisuuden pääosaston päällikkö; osallistunut mielenosoittajiin kohdistettuihin väkivaltaisuuksiin.

9.5.2011

7.

Amjad (

Image 68

) Abbas (

Image 69

) (alias Al-Abbas)

Sukupuoli: mies

Poliittisen turvallisuuspalvelun entinen päällikkö Banyasissa, osallistunut mielenosoittajiin kohdistettuihin väkivaltaisuuksiin Baidassa. Ylennetty everstiksi vuonna 2018.

9.5.2011

10.

Jamil (

Image 70

) (alias Jameel) Hassan (

Image 71

) (alias al-Hassan)

Syntymäaika: 7.7.1953;

Syntymäpaikka: Qusayr, Homsin maakunta, Syyria;

Syyrian ilmavoimien tiedustelupäällikkö;

Sukupuoli: mies

Upseeri, jonka sotilasarvo on kenraalimajuri Syyrian ilmavoimissa, palveluksessa toukokuun 2011 jälkeen. Syyrian ilmavoimien tiedustelupäällikkö, palveluksessa toukokuun 2011 jälkeen. Vastuussa siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista Syyriassa.

9.5.2011

14.

Prikaatinkenraali Muhammad Bilal (alias everstiluutnantti Muhammad Bilal)

Sukupuoli: mies

Syyrian ilmavoimien tiedustelupalvelun ylempänä upseerina tukee Syyrian hallintoa ja on vastuussa siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista. Hän on myös lähellä luetteloon merkittyä SSRC:tä (Scientific Studies Research Centre).

Tartusin poliisin päällikkö joulukuusta 2018.

21.10.2014

20.

Bassam (

Image 72

) Al Hassan (

Image 73

) (alias Al Hasan)

Syntymäaika: 1961;

Sukupuoli: mies

Presidentin strategisten asioiden neuvonantaja; osallistunut väkivaltaisuuksiin siviiliväestöä kohtaan.

23.5.2011

31.

Kenraalimajuri Tawfiq (

Image 74

) (alias Tawfik) Younes (

Image 75

) (alias Yunes)

Sukupuoli: mies

Yleisen tiedustelun pääosaston sisäisen turvallisuuden osaston entinen päällikkö; osallistunut väkivaltaisuuksiin siviiliväestöä kohtaan.

1.8.2011

36.

Nizar (

Image 76

) al-Asaad (

Image 77

) (alias Nizar Asaad)

Sukupuoli: mies

Merkittävä Syyriassa toimiva liikemies, jolla on läheiset yhteydet hallintoon. Bashar Al-Assadin serkku ja lähellä Assadin ja Makhloufin perheitä.

On tässä asemassa osallistunut Syyrian hallintoon, hyötynyt siitä tai muulla tavoin tukenut sitä.

Johtava öljyalan sijoittaja ja aikaisemmin Nizar Oilfield Supplies -yrityksen johtaja.

23.8.2011

41.

Ali (

Image 78

) Douba (

Image 79

)

Syntymäaika: 1933;

Syntymäpaikka: Karfis, Syyria;

Sukupuoli: mies

Presidentti Al-Assadin erityisneuvonantaja.

Erityisneuvonantajana osallistuu Assadin hallintoon, hyötyy siitä ja tukee sitä. On osallistunut siviiliväestöön kohdistettuihin väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin Syyriassa.

23.8.2011

48.

Samir (

Image 80

) Hassan (

Image 81

)

Sukupuoli: mies

Merkittävä Syyriassa toimiva liikemies, jolla on intressejä ja/tai toimintaa useilla Syyrian talouden aloilla. Hänellä on intressejä ja/tai huomattavaa vaikutusvaltaa kahdessa kiinteistö-, matkailu-, liikenne- ja finanssialan monialayhtymässä nimeltään Amir Group ja Cham Holdings. Toimi maaliskuusta 2014 syyskuuhun 2018 talousministeri Khodr Orfalin nimittämänä kahdenvälisten yritysneuvostojen Venäjästä vastaavana puheenjohtajana.

Samir Hassan tukee hallinnon sotatoimia käteislahjoituksilla.

Samir Hassan on lähellä hallinnosta hyötyviä tai sitä tukevia henkilöitä. Hän on lähellä erityisesti neuvoston nimeämiä ja Syyrian hallinnosta hyötyviä Rami Makhloufia ja Issam Anboubaa.

27.9.2014

49.

Fares (

Image 82

) Chehabi (

Image 83

) (alias Fares Shihabi; Fares Chihabi)

Ahmad Chehabin poika;

Syntymäaika: 7.5.1972;

Sukupuoli: mies

Aleppon teollisuuskamarin puheenjohtaja; Teollisuuskamarien liiton puheenjohtaja 16. joulukuuta 2018 alkaen. Cham Holding -yhtiön varapuheenjohtaja. Tukee taloudellisesti Syyrian hallintoa. Syyrian parlamentin jäsen vuodesta 2016.

2.9.2011

51.

Issam (

Image 84

) Anbouba (

Image 85

)

Anbouba for Agricultural Industries Co.:n pääjohtaja;

Syntymäaika: 1952; Syntymäpaikka: Homs, Syyria;

Sukupuoli: mies

Rahoituksen järjestäminen sortokoneistolle ja puolisotilaallisille ryhmille, jotka kohtelevat Syyrian siviiliväestöä väkivaltaisesti. Tilojen (toimintatilat, varastot) antaminen improvisoituja pidätyskeskuksia varten. Taloudelliset suhteet Syyrian korkean tason virkamiehiin. Yksi Cham Holding -yhtiön perustajista ja sen johtokunnan jäsen.

2.9.2011

55.

Eversti Lu'ai (

Image 86

) (alias Louay, Loai) al-Ali (

Image 87

)

Syntymäpaikka: Jablah, Latakian maakunta;

Sukupuoli: mies

Syyrian sotilastiedustelun Daraan osaston päällikkö. Vastuussa mielenosoittajiin kohdistetuista väkivaltaisuuksista Daraassa.

14.11.2011

78.

Kenraalimajuri Ali (

Image 88

) Barakat (

Image 89

)

Sukupuoli: mies

Tasavaltalaiskaartin divisioonan 103. prikaati. Upseeri, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa. Ylennetty kenraalimajuriksi vuonna 2017.

1.12.2011

79.

Kenraalimajuri Talal (

Image 90

) Makhluf (

Image 91

) (alias Makhlouf)

Sukupuoli: mies

Tasavaltalaiskaartin 105. prikaatin entinen komentaja. Tasavaltalaiskaartin entinen komentaja. 2. armeijakunnan nykyinen komentaja. Syyrian asevoimien jäsen, jonka sotilasarvo on kenraalimajuri ja joka on ollut palveluksessa toukokuun 2011 jälkeen. Upseeri, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Damaskoksessa.

1.12.2011

99.

Kenraalimajuri Mohamed (

Image 92

) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Khaddor (

Image 93

) (alias Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour)

106. prikaatin komentaja, presidentin henkivartiokaarti;

Sukupuoli: mies

Määräsi joukot lyömään mielenosoittajia kepeillä ja sitten pidättämään heidät. Vastuussa rauhanomaisiin mielenosoittajiin kohdistetuista tukahduttamistoimista Doumassa.

23.1.2012

104.

Mohamed (

Image 94

) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Heikmat (

Image 95

) (alias Hikmat, Hekmat) Ibrahim (

Image 96

)

Sukupuoli: mies

Poliittisen turvallisuuden pääosaston operaatioista vastaavan osaston entisenä päällikkönä vastuussa pidätyksistä ja pidätettyjen kiduttamisesta.

23.1.2012

128.

Prikaatinkenraali Burhan (

Image 97

) Qadour (

Image 98

) (alias Qaddour, Qaddur)

Sukupuoli: mies

Armeijan tiedustelupalvelun 291. osaston (Damaskos) entinen päällikkö. Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien kidutuksesta.

24.7.2012

135.

Prikaatinkenraali Suhail (

Image 99

) (alias Suheil) Al-Abdullah (

Image 100

) (alias Al-Abdallah)

Sukupuoli: mies

Ilmavoimien tiedustelupalvelun Latakian osaston päällikkö. Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien kidutuksesta.

24.7.2012

139.

Kenraalimajuri Hussam (

Image 101

) (alias Husam, Housam, Houssam) Luqa (

Image 102

) (alias Louqa, Louca, Louka, Luka)

Syntymäaika: 1964;

Syntymäpaikka: Damaskos

Sukupuoli: mies

Poliittisen turvallisuuden pääosaston Homsin osaston päällikkö huhtikuun 2012 ja 2. joulukuuta 2018 välisenä aikana (prikaatinkenraali Nasr al-Alin seuraaja). Poliittisen turvallisuuden pääosaston päällikkö 3. joulukuuta 2018 alkaen. Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien kidutuksesta.

24.7.2012

144.

Ahmed (

Image 103

) (alias Ahmad) al-Jarroucheh (

Image 104

) (alias Al-Jarousha, Al-Jarousheh, Al-Jaroucha, Al-Jarouchah, Al-Jaroucheh)

Syntymäaika: 1957;

Sukupuoli: mies

Yleisen tiedustelun pääosaston ulkoasiainosaston (279. osasto) entinen päällikkö. Tässä ominaisuudessa vastuussa yleisen tiedustelun pääosaston järjestelyistä Syyrian suurlähetystöissä.

24.7.2012

160.

Tohtori Hazwan (

Image 105

) Al Wez (

Image 106

) (alias Al Wazz)

Sukupuoli: mies

Entinen opetusministeri, nimitetty heinäkuussa 2016.

Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

188.

Bishr Riyad Yazigi

Syntymäaika: 1972;

Sukupuoli: mies

Syyrian presidentin neuvonantaja. Entinen matkailuministeri. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

24.6.2014

211.

Hilal Hilal (alias Hilal al-Hilal) (

Image 107

)

Syntymäaika: 1966;

Sukupuoli: mies

Hallintoon yhteydessä olevien puolisotilaallisten Kataeb al-Baath -joukkojen jäsen (Baath-puolueen puolisotilaalliset joukot). Baath-puolueen varapuheenjohtaja. Tukee hallintoa Baath-puolueen puolisotilaallisten joukkojen rekrytoijana ja organisoijana.

28.10.2016

213.

Bishr al-Sabban (alias Mohammed Bishr Al-Sabban; Bishr Mazin Al-Sabban)

Syntymäaika: 1966;

Syntymäpaikka: Damaskos, Syyrian arabitasavalta

Sukupuoli: mies

Bashar al-Assadin nimittämä ja tätä lähellä oleva Damaskoksen entinen kuvernööri. Kannattaa hallintoa ja on vastuussa Syyrian siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista muun muassa osallistumalla sunniyhteisöjä syrjiviin toimiin pääkaupungissa.

28.10.2016

214.

Ahmad Sheik Abdul-Qader

(alias Ahmad Sheikh Abdul Qadir; Ahmad al-Sheik Abdulquader) (Image 108)

Sukupuoli: mies

Bashar al-Assadia lähellä oleva ja tämän nimittämä Kuneitran entinen kuvernööri. Aikaisemmin Latakian kuvernööri. Tukee hallintoa ja hyötyy siitä muun muassa tukemalla julkisesti Syyrian asevoimia ja hallintoa tukevia puolisotilaallisia joukkoja.

28.10.2016

215.

Tohtori Ghassan Omar Khalaf (

Image 109

)

Sukupuoli: mies

Bashar al-Assadin nimittämä ja tätä lähellä oleva Haman entinen kuvernööri. Hän myös tukee hallintoa ja hyötyy siitä. Ghassan Omar Khalaf on lähellä niin kutsuttua Haman prikaatia eli hallintoa lähellä olevia Haman puolisotilaallisia joukkoja.

28.10.2016

216.

Khayr al-Din al-Sayyed (alias Khayr al-Din Abdul-Sattar al-Sayyed; Mohamed Khair al-Sayyed; Kheredden al-Sayyed; Khairuddin as-Sayyed; Khaireddin al-Sayyed; Kheir Eddin al-Sayyed; Kheir Eddib Asayed) (

Image 110

)

Sukupuoli: mies

Bashar al-Assadia lähellä oleva ja tämän nimittämä Idlibin entinen kuvernööri. Hyötyy hallinnosta ja kannattaa sitä muun muassa tukemalla Syyrian asevoimia ja hallintoa tukevia puolisotilaallisia joukkoja. Lähellä hallinnon Awqaf-ministeriön ministeriä Mohammad Abdul-Sattar al-Sayyedia, joka on hänen veljensä.

28.10.2016

217.

Atef Naddaf (

Image 111

)

Syntymäaika: 1956;

Syntymäpaikka: Damaskoksen ympäristö;

Sukupuoli: mies

Kotimaankaupasta ja kuluttajansuojasta vastaava ministeri.

Nimitetty marraskuussa 2018.

Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

14.11.2016

218.

Hussein Makhlouf (alias Makhluf) (

Image 112

)

Syntymäaika: 1964;

Syntymäpaikka: Latakia;

Sukupuoli: mies

Paikallishallintoministeri.

Nimitetty heinäkuussa 2016.

Damaskoksen hallintoalueen entinen kuvernööri.

Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

Rami Makhloufin serkku.

14.11.2016

219.

Ali Al-Zafir (

Image 113

)

Syntymäaika: 1962;

Syntymäpaikka: Tartus;

Sukupuoli: mies

Entinen viestintä- ja teknologiaministeri. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

14.11.2016

220.

Ali Ghanem (

Image 114

)

Syntymäaika: 1963;

Syntymäpaikka: Damaskos;

Sukupuoli: mies

Öljy- ja mineraalivaroista vastaava ministeri.

Nimitetty heinäkuussa 2016.

Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

14.11.2016

222.

Mohammed (alias Mohamed, Muhammad, Mohammad) al-Ahmed (alias al-Ahmad) (

Image 115

)

Syntymäaika: 1961;

Syntymäpaikka: Latakia;

Sukupuoli: mies

Kulttuuriministeri.

Nimitetty heinäkuussa 2016.

Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

14.11.2016

223.

Ali Hamoud (alias Hammoud) (

Image 116

)

Syntymäaika: 1964;

Syntymäpaikka: Tartus;

Sukupuoli: mies

Liikenneministeri.

Nimitetty heinäkuussa 2016.

Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

14.11.2016

224.

Mohammed Zuhair (alias Zahir) Kharboutli (

Image 117

)

Syntymäpaikka: Damaskos;

Sukupuoli: mies

Sähköalasta vastaava ministeri.

Nimitetty heinäkuussa 2016.

Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

14.11.2016

225.

Maamoun (alias Ma'moun) Hamdan (

Image 118

)

Syntymäaika: 1958;

Syntymäpaikka: Damaskos;

Sukupuoli: mies

Valtiovarainministeri.

Nimitetty heinäkuussa 2016.

Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

14.11.2016

226.

Nabil al-Hasan (alias al-Hassan) (

Image 119

)

Syntymäaika: 1963;

Syntymäpaikka: Aleppo;

Sukupuoli: mies

Entinen vesivaroista vastaava ministeri.

Nimitetty heinäkuussa 2016.

Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

14.11.2016

228.

Abdullah al-Gharbi (alias al-Qirbi) (

Image 120

)

Syntymäaika: 1962;

Syntymäpaikka: Damaskos;

Sukupuoli: mies

Entinen kotimaankaupasta ja kuluttajansuojasta vastaava ministeri.

Nimitetty heinäkuussa 2016.

Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

14.11.2016

229.

Abdullah Abdullah (

Image 121

)

Syntymäaika: 1956;

Sukupuoli: mies

Kansliaministeri.

Nimitetty heinäkuussa 2016.

Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

14.11.2016

230.

Salwa Abdullah (

Image 122

)

Syntymäaika: 1953;

Syntymäpaikka: Kuneitra;

Sukupuoli: nainen

Kansliaministeri.

Nimitetty heinäkuussa 2016.

Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

14.11.2016

231.

Rafe'a Abu Sa'ad (alias Saad) (

Image 123

)

Syntymäaika: 1954;

Syntymäpaikka: Habranin kylä (Sweidan maakunta);

Sukupuoli: mies

Kansliaministeri.

Nimitetty heinäkuussa 2016.

Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

14.11.2016

232.

Wafiqa Hosni (

Image 124

)

Syntymäaika: 1952;

Syntymäpaikka: Damaskos.

Sukupuoli: nainen

Kansliaministeri.

Nimitetty heinäkuussa 2016.

Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

14.11.2016

233.

Rima Al-Qadiri (alias Al-Kadiri) (

Image 125

)

Syntymäaika: 1963;

Syntymäpaikka: Damaskos;

Sukupuoli: nainen

Sosiaaliministeri (elokuusta 2015).

Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

14.11.2016

234.

Duraid Durgham

Sukupuoli: mies

Syyrian keskuspankin entinen pääjohtaja.

Oli vastuussa taloudellisen ja rahoitustuen antamisesta Syyrian hallinnolle toimessaan myös luetteloon merkityn Syyrian keskuspankin pääjohtajana.

14.11.2016

243.

Ali Wanus

(alias Ali Wannous) (Image 126)

Syntymäaika: 5.2.1964;

Sotilasarvo: Kenraalimajuri;

Sukupuoli: mies

Kenraalimajuri, palveluksessa toukokuun 2011 jälkeen.

On ylemmän upseerin asemassa vastuussa siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista ja on osallistunut kemiallisten aseiden varastointiin ja käyttöön.

Hän on myös lähellä luetteloon merkittyä SSRC:tä (Scientific Studies Research Centre).

18.7.2017

258.

Mohamed Mazen Ali Yousef (

Image 127

)

Syntymäaika: 17.5.1969;

Syntymäpaikka: Damaskoksen ympäristö;

Sukupuoli: mies

Entinen teollisuusministeri. Nimitetty tammikuussa 2018.

Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

26.2.2018

265.

Jamal Eddin Mohammed Nazer (alias

Image 128

; Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine)

Sukupuoli: mies

Asema: Yksi Apex Development and Projects LLC -yhtiön perustajista ja sen enemmistöosakas sekä A'ayan Company for Projects and Equipment -yhtiön perustaja;

Syntymäaika: 2.1.1962;

Syntymäpaikka: Damaskos, Syyrian arabitasavalta;

Kansalaisuus: syyrialainen;

Passin numero: N 011612445, myönnetty numerolla 002-17-L022286 (myöntämispaikka: Syyrian arabitasavalta);

Henkilötunnus: 010-30208342 (Myöntämispaikka: Syyrian arabitasavalta)

Merkittävä Syyriassa toimiva liikemies, jolla on huomattavia sijoituksia rakennusteollisuudessa, mukaan lukien määräysvallan takaava 90 prosentin osuus osakkeista Apex Development and Projects LLC -yhtiössä, joka on mukana 34,8 miljoonan dollarin (USD) arvoisessa yhteisyrityksessä hallinnon tukeman ylellisen asuin- ja liikerakennuksia käsittävän Marota Cityn rakentamiseksi. Osallistumalla Marota City -rakennusprojektiin Jamal Eddin Mohammed Nazer hyötyy Syyrian hallinnosta ja/tai tukee sitä.

21.1.2019

272.

Hayan Kaddour (alias Hayyan Kaddour bin Mohammed Nazem); Hayan Mohammad Nazem Qaddour)

Sukupuoli: mies;

Asema: Exceed Development and Investment Company -yhtiön suurin osakas;

Syntymäaika: 14.7.1970 tai 24.7.1970;

Syntymäpaikka: Damaskos, Syyrian arabitasavalta;

Kansalaisuus: syyrialainen, sveitsiläinen;

Passin numero: No X4662433 (Myöntämispaikka: Sveitsi); N 004599905 (Myöntämispaikka: Syyrian arabitasavalta)

Merkittävä Syyriassa toimiva liikemies, jolla on 67 prosentin osuus Exceed Development and Investment Company -yhtiön osakkeista; kyseinen yhtiö on mukana 17,7 miljoonan dollarin (USD) arvoisessa yhteisyrityksessä hallinnon tukeman ylellisen asuin- ja liikerakennuksia käsittävän Marota Cityn rakentamiseksi. Osallistumalla Marota City -rakennusprojektiin Hayan Mohammad Nazem Qaddour hyötyy Syyrian hallinnosta ja/tai tukee sitä.

21.1.2019

275.

Kenraalimajuri Mohammad Khaled al-Rahmoun

Syntymäaika: 1957;

Syntymäpaikka: Idlib;

Sukupuoli: mies

Sisäministeri.

Nimitetty marraskuussa 2018.

Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

4.3.2019

276.

Mohammad Rami Radwan Martini

Syntymäaika: 1970;

Syntymäpaikka: Aleppo;

Sukupuoli: mies

Matkailuministeri.

Nimitetty marraskuussa 2018.

Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

4.3.2019

277.

Imad Muwaffaq al-Azab

Syntymäaika: 1970;

Syntymäpaikka: Damaskoksen ympäristö;

Sukupuoli: mies

Opetusministeri.

Nimitetty marraskuussa 2018.

Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

4.3.2019

278.

Bassam Bashir Ibrahim

Syntymäaika: 1960;

Syntymäpaikka: Hama;

Sukupuoli: mies

Korkeakouluministeri.

Nimitetty marraskuussa 2018.

Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

4.3.2019

279.

Suhail Mohammad Abdullatif

Syntymäaika: 1961;

Syntymäpaikka: Latakia;

Sukupuoli: mies

Julkisten töiden ja asuntoasioiden ministeri.

Nimitetty marraskuussa 2018.

Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

4.3.2019

280.

Iyad Mohammad al-Khatib

Syntymäaika: 1974;

Syntymäpaikka: Damaskos.

Sukupuoli: mies

Viestintä- ja teknologiaministeri.

Nimitetty marraskuussa 2018.

Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

4.3.2019

281.

Mohammad Maen Zein-al-Abidin Jazba

Syntymäaika: 1962;

Syntymäpaikka: Aleppo;

Sukupuoli: mies

Teollisuusministeri.

Nimitetty marraskuussa 2018.

Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

4.3.2019”

b)

Poistetaan seuraavat kohdat:

75.

Kenraaliluutnantti Fahid Al-Jassim

88.

Prikaatinkenraali Ahmed Yousef Jarad

97.

Prikaatinkenraali Mohsin Makhlouf

100.

Kenraalimajuri Suheil Salman Hassan

168.

Omran Ahed Al Zu'bi

174.

Mohammed Turki Al Sayed

249.

Isam Zahr Al-Din

c)

Kohdat 264–269 numeroidaan uudelleen seuraavasti:

Henkilön nimi

Kohdan nykyinen numero

Kohdan uusi numero

Anas Talas

264

282

Jamal Eddin Mohammed Nazer

265

283

Mazin Al-Tarazi

266

284

Samer Foz

267

285

Khaldoun Al-Zoubi

268

286

Hussam Al-Qatirji

269

287

2)

Poistetaan osassa B (”Yhteisöt”) olevat seuraavat kohdat:

51

Drex Technologies Holding S.A.

70.

DK Group.


Oikaisuja

20.5.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 132/47


Oikaisu Euroopan keskuspankin asetukseen (EU) 2018/231, annettu 26 päivänä tammikuuta 2018, tilastointiin liittyvistä eläkerahastojen tiedonantovaatimuksista (EKP/2018/2)

( Euroopan unionin virallinen lehti L 45, 17. helmikuuta 2018 )

Sivulla 13, taulukon 1 c alaotsikossa:

on:

”Kuukausittain toimitettavat tiedot”

pitää olla:

”Neljännesvuosittain toimitettavat tiedot”


20.5.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 132/47


Oikaisu Euroopan keskuspankin asetukseen (EU) 2016/867, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, yksityiskohtaisten luotto- ja luottoriskitietojen keruusta (EKP/2016/13)

( Euroopan unionin virallinen lehti L 144, 1.kesäkuuta 2016 )

Sivulla 90, liitteessä IV nimikkeen ”Yksittäistä instrumenttia koskeva arviointi” määritelmässä:

on:

”Käytetään, jos instrumentin osalta ei tehdä arvonalennusta sovellettavien kirjanpitostandardien mukaisesti.”

pitää olla:

”Käytetään, jos instrumentin osalta tehdään arvonalennus sovellettavien kirjanpitostandardien mukaisesti ja arvonalennusta koskeva arvio tehdään yksittäistä instrumenttia koskevasti.”