ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 125

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

62. vuosikerta
14. toukokuu 2019


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/757, annettu 13 päivänä toukokuuta 2019, rajoittavista toimenpiteistä Keski-Afrikan tasavallan tilanteen huomioon ottamiseksi annetun asetuksen (EU) N:o 224/2014 17 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta

1

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/758, annettu 31 päivänä tammikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla vähimmäistoimista ja lisätoimenpiteistä, jotka luottolaitosten ja finanssilaitosten on toteutettava rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskin lieventämiseksi eräissä kolmansissa maissa ( 1 )

4

 

*

Komission asetus (EU) 2019/759, annettu 13 päivänä toukokuuta 2019, sekä kasviperäisiä tuotteita että jalostettuja eläinperäisiä tuotteita sisältävien elintarvikkeiden (elintarvikesekoitukset) tuonnille asetettujen kansanterveysvaatimusten soveltamista koskevista siirtymätoimenpiteistä ( 1 )

11

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/760, annettu 13 päivänä toukokuuta 2019, luvan antamisesta Yarrowia lipolytica -hiivan biomassan saattamiseksi markkinoille uuselintarvikkeena Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2470 muuttamisesta ( 1 )

13

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2019/761, annettu 13 päivänä toukokuuta 2019, siviiliturvallisuusalan uudistamista koskevasta Euroopan unionin neuvontaoperaatiosta Ukrainassa (EUAM Ukraina) annetun päätöksen 2014/486/YUTP muuttamisesta

16

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2019/762, annettu 13 päivänä toukokuuta 2019, Euroopan unionin YTPP-operaatiosta Malissa (EUCAP Sahel Mali) annetun päätöksen 2014/219/YUTP muuttamisesta

18

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2019/763, annettu 13 päivänä toukokuuta 2019, Keski-Afrikan tasavaltaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/798/YUTP täytäntöönpanosta

21

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission delegoituun asetukseen (EU) 2017/1926, annettu 31 päivänä toukokuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä EU:n laajuisten multimodaalisten matkatietopalvelujen tarjoamisen osalta ( EUVL L 272, 21.10.2017 )

24

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

14.5.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 125/1


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/757,

annettu 13 päivänä toukokuuta 2019,

rajoittavista toimenpiteistä Keski-Afrikan tasavallan tilanteen huomioon ottamiseksi annetun asetuksen (EU) N:o 224/2014 17 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rajoittavista toimenpiteistä Keski-Afrikan tasavallan tilanteen huomioon ottamiseksi 10 päivänä maaliskuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 224/2014 (1) ja erityisesti sen 17 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 10 päivänä maaliskuuta 2014 asetuksen (EU) N:o 224/2014.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2127 (2013) nojalla perustettu Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston komitea saattoi 18 päivänä huhtikuuta 2019 ajan tasalle tiedot yhden sellaisen henkilön osalta, johon kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 224/2014 liite I olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 224/2014 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä toukokuuta 2019.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. MOGHERINI


(1)  EUVL L 70, 11.3.2014, s. 1.


LIITE

Korvataan asetuksen (EU) N:o 224/2014 liitteessä I kohdassa A (Henkilöt) oleva jäljempänä mainittua henkilöä koskeva merkintä seuraavasti:

”12.   Abdoulaye HISSENE (alias: a) Abdoulaye Issène; b) Abdoulaye Hissein; c) Hissene Abdoulaye; d) Abdoulaye Issène Ramadane; e) Abdoulaye Issene Ramadan; f) Issene Abdoulaye)

Syntymäaika: a) 1967; b) 1. tammikuuta 1967

Syntymäpaikka: a) Ndele, Bamingui-Bangoran, Keski-Afrikan tasavalta; b) Haraze Mangueigne, Tšad

Kansalaisuus: a) Keski-Afrikan tasavalta; b) Tšad

Passin nro: Keski-Afrikan tasavallan diplomaattipassi nro D00000897, myönnetty 5. huhtikuuta 2013 (voimassa 4. huhtikuuta 2018 saakka)

Henkilötunnus: Tšadin henkilökortti nro 103-00653129-22, myönnetty 21. huhtikuuta 2009 (voimassa 21. huhtikuuta 2019 saakka)

Osoite: a) KM5, Bangui, Keski-Afrikan tasavalta; b) Nana-Grebizi, Keski-Afrikan tasavalta; c) Ndjari, Ndjamena, Tšad

YK nimennyt:17. toukokuuta 2017

Muita tietoja: Hissène oli aiemmin Keski-Afrikan tasavallan aiemman presidentin Michel Djotodian hallituksessa nuoriso- ja urheiluministerinä. Ennen sitä hän johti poliittista puoluetta Convention of Patriots for Justice and Peace. Hän asettui myös Banguissa toimivien aseistettujen ryhmien johtoon, erityisesti PK5-alueella (3. alue). Isä nimi on Abdoulaye. Äidin nimi on Absita Moussa. Valokuva saatavilla liitettäväksi Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6098910

Tietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Abdoulaye Hissène merkittiin 17. toukokuuta 2017 päätöslauselman 2339 (2017) 16 kohdan ja 17 kohdan g alakohdan nojalla luetteloon, ”koska hän osallistuu Keski-Afrikan tasavallan rauhaa, vakautta tai turvallisuutta heikentäviin toimiin tai tukee niitä, mukaan lukien toimet, jotka uhkaavat tai estävät poliittista siirtymäprosessia tai vakautus- ja sovitteluprosessia taikka lietsovat väkivaltaa,” ja koska hän ”osallistuu YK:n operaatioiden tai kansainvälisten turvallisuusjoukkojen, mukaan lukien MINUSCA, Euroopan unionin operaatiot ja niitä tukevat Ranskan operaatiot, vastaisten hyökkäysten suunnitteluun, johtamiseen, rahoittamiseen tai toteuttamiseen.”

Lisätietoja:

Abdoulaye Hissène ja muita entisen Sélékan jäseniä toimi yhdessä Keski-Afrikan tasavallan aiemman presidentin François Bozizén kanssa liittoutuneiden anti-balaka-häiritsijöiden, muun muassa Maxime Mokomin, kanssa saadakseen aikaan väkivaltaisia mielenosoituksia ja yhteenottoja syyskuussa 2015 osana epäonnistunutta hallituksen kaatamisyritystä sillä aikaa, kun silloinen väliaikainen presidentti Catherine Samba-Panza osallistui YK:n vuoden 2015 yleiskokoukseen. Keski-Afrikan tasavallan hallitus asetti Mokomin, Hissènen ja monia muita syytteeseen epäonnistuneen vallankaappausyrityksen yhteydessä tehdyistä erilaisista rikoksista, kuten murhasta, tuhopoltosta, kidutuksesta ja ryöstelystä.

Vuodesta 2015 Hissènestä oli tullut yksi Banguin PK5-alueella toimivien, yli sadasta miehestä koostuvien aseistettujen ryhmien keskeisistä johtajista. Tässä ominaisuudessa hän rajoitti kyseisellä alueella liikkumisen vapautta ja valtion auktoriteetin palauttamista muun muassa verottamalla kuljetus- ja kaupallista toimintaa luvattomasti. Vuoden 2015 toisella puoliskolla Hissène toimi Banguissa toimivien entisen Sélékan ”nairobistien” edustajana yhteistyössä Mokomin komentamien anti-balaka-taistelijoiden kanssa. Haroun Gayen ja Hissènen johtamat aseistetut miehet osallistuivat väkivaltaisuuksiin Banguissa 26. syyskuuta ja 3. lokakuuta 2015 välisenä aikana.

Hissènen johtaman ryhmän jäseniä epäillään osallistumisesta 13. joulukuuta 2015 – perustuslakia koskevan kansanäänestyksen päivänä – Mohamed Moussa Dhaffanen, entisen Sélékan johtajan, ajoneuvoa vastaan kohdistettuun hyökkäykseen. Hissèneä syytetään väkivallan lietsomisesta Banguin KM5-alueella, minkä tuloksena viisi kuoli, 20 loukkaantui eivätkä asukkaat voineet äänestää perustuslakia koskevassa kansanäänestyksessä. Hissène vaaransi vaalit luomalla eri ryhmien välisten kostohyökkäyskierteen.

Banguin M'poko-lentoaseman poliisi otti Hissènen kiinni 15. maaliskuuta 2016, ja hänet siirrettiin kansallisen santarmilaitoksen tutkintajaostoon. Sen jälkeen hänen joukkonsa vapauttivat hänet väkivalloin ja varastivat yhden aseen, jonka MINUSCA oli aiemmin luovuttanut osana komitean hyväksymää poikkeuspyyntöä.

Gayen ja Hissènen joukot sieppasivat Banguissa viisi poliisia 19. kesäkuuta 2016, kun sisäiset turvallisuusjoukot olivat pidättäneet muslimikauppiaita PK12-alueella. MINUSCA yritti vapauttaa poliisit 20. kesäkuuta. Hissènen ja Gayen johtamat aseistetut miehet tulittivat rauhanturvaajia, jotka yrittivät vapauttaa panttivangit. Ainakin kuusi kuoli, ja yksi rauhanturvaaja haavoittui.

Hissène johti 12. elokuuta 2016 kuudesta ajoneuvosta koostuvaa saattuetta, jossa oli raskaasti aseistettuja henkilöitä. MINUSCA otti kiinni tämän Banguista pakenevan saattueen Sibutin eteläpuolella. Matkalla pohjoiseen saattue oli sisäisten turvallisuusjoukkojen kanssa laukaustenvaihdossa useiden tarkastuspisteiden kohdalla. Lopulta MINUSCA pysäytti sen 40 kilometriä Sibutista etelään. Useiden aseellisten taistelujen jälkeen MINUSCA otti kiinni 11 miestä, mutta itse Hissène ja useita muita pääsi karkuun. Pidätetyt kertoivat MINUSCAlle, että saattuetta johti Hissène ja että sen tarkoituksena oli päästä Briaan ja osallistua Nourredine Adamin järjestämään entisten Séléka-ryhmien kokoukseen.

Asiantuntijapaneeli matkusti elo- ja syyskuussa 2016 kahdesti Sibutiin tutkiakseen MINUSCAn 13. elokuuta kiinniottaman Hissènen, Gayen ja Hamit Tidjanin saattueen tavarat. Paneeli tutki myös Hissènen talosta 16. elokuuta takavarikoidut ampumatarvikkeet. Kuudesta ajoneuvosta ja pidätetyiltä henkilöiltä löytyi sekä tappavia että muita sotilastarvikkeita. Keskussantarmilaitos teki 16. elokuuta 2016 ratsian Hissènen taloon Banguissa. Sieltä löytyi yli 700 asetta.

Kaga-Bandorosta kuudella moottoripyörällä Hissèneä hakemaan matkalla ollut entisen Sélékan jäsenistä koostuva ryhmä avasi 4. syyskuuta 2016 tulen MINUSCAa vastaan Dékoan lähellä. Tässä yhteydessä yksi entinen Sélékan taistelija kuoli ja kaksi rauhanturvaajaa sekä yksi siviili haavoittuivat.”


14.5.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 125/4


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/758,

annettu 31 päivänä tammikuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla vähimmäistoimista ja lisätoimenpiteistä, jotka luottolaitosten ja finanssilaitosten on toteutettava rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskin lieventämiseksi eräissä kolmansissa maissa

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta 20 päivänä toukokuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 (1) ja erityisesti sen 45 artiklan 7 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Luottolaitosten ja finanssilaitosten on tunnistettava niihin kohdistuva rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riski ja arvioitava ja hallittava tätä riskiä erityisesti silloin, kun niillä on sivuliikkeitä tai enemmistöomisteisia tytäryrityksiä kolmansissa maissa tai kun ne harkitsevat sivuliikkeiden tai enemmistöomisteisten tytäryritysten perustamista kolmansiin maihin. Direktiivissä (EU) 2015/849 vahvistetaan standardit rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskin tehokasta arviointia ja hallintaa varten konsernitasolla.

(2)

Jotta rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskiä voidaan hallita tehokkaasti konsernin sisällä, on tärkeää noudattaa johdonmukaisesti koko konsernia koskevia toimintaperiaatteita ja menettelyjä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi.

(3)

Joissakin tapauksissa konsernilla on kuitenkin sivuliikkeitä tai enemmistöomisteisia tytäryrityksiä sellaisessa kolmannessa maassa, jonka lainsäädännössä ei sallita koko konsernia koskevien toimintaperiaatteiden ja menettelyjen täytäntöönpanoa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun kolmannen maan tietosuojaa tai pankkisalaisuutta koskevissa säädöksissä rajoitetaan konsernin mahdollisuutta saada, käsitellä tai vaihtaa tietoja, jotka liittyvät kolmansissa maissa olevien sivuliikkeiden tai enemmistöomisteisten tytäryritysten asiakkaisiin.

(4)

Näissä olosuhteissa ja siinä tapauksessa, että toimivaltaiset viranomaiset eivät kykene valvomaan tehokkaasti, että konserni noudattaa direktiivin (EU) 2015/849 vaatimuksia, koska toimivaltaisilla viranomaisilla ei ole pääsyä kolmansissa maissa olevissa sivuliikkeissä tai enemmistöomisteisissa tytäryrityksissä oleviin asiaankuuluviin tietoihin, tarvitaan täydentäviä toimintaperiaatteita ja menettelyjä, jotta rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskiä voidaan hallita tehokkaasti. Näihin toimintaperiaatteisiin ja menettelyihin saattaa kuulua suostumuksen hankkiminen asiakkailta, jotta voidaan poistaa eräät oikeudelliset esteet, jotka haittaavat koko konsernia koskevien toimintaperiaatteiden ja menettelyjen täytäntöönpanoa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi sellaisissa kolmansissa maissa, joissa muut toimintavaihtoehdot ovat rajalliset.

(5)

Koska on voitava varmistaa johdonmukainen unionin tason lähestymistapa koko konsernia koskevien toimintaperiaatteiden ja menettelyjen täytäntöönpanoa haittaaviin oikeudellisiin esteisiin, tällaisissa tilanteissa on perusteltua vaatia, että luotto- ja finanssilaitokset toteuttavat tiettyjä vähimmäistoimia. Tällaisten täydentävien toimintaperiaatteiden ja -menettelyjen olisi kuitenkin perustuttava riskeihin.

(6)

Luottolaitosten ja finanssilaitosten olisi kyettävä osoittamaan toimivaltaiselle viranomaiselle, että niiden toteuttamat lisätoimenpiteet ovat laajuudeltaan asianmukaiset suhteessa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskiin. Jos toimivaltainen viranomainen kuitenkin katsoo, että luottolaitoksen tai finanssilaitoksen toteuttamat lisätoimenpiteet eivät ole riittäviä riskin hallitsemiseksi, toimivaltaisen viranomaisen olisi voitava määrätä luotto- tai finanssilaitos toteuttamaan sellaisia erityisiä toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että luotto- tai finanssilaitos noudattaa velvoitteitaan torjua rahanpesua ja terrorismin rahoitusta.

(7)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1093/2010 (2), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1094/2010 (3) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1095/2010 (4) valtuutetaan Euroopan pankkiviranomainen (EPV), Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) antamaan yhteisiä ohjeita unionin oikeuden yhteistä, yhtenäistä ja johdonmukaista soveltamista varten. Noudattaessaan tätä asetusta luotto- ja finanssilaitosten olisi otettava huomioon direktiivin (EU) 2015/849 17 artiklan ja 18 artiklan 4 kohdan mukaisesti annetut yhteiset ohjeet yksinkertaistetusta ja tehostetusta asiakkaan tuntemisvelvollisuudesta ja niistä osatekijöistä, joita luotto- ja finanssilaitosten olisi tarkasteltava arvioidessaan yksittäisiin liikesuhteisiin ja satunnaisiin liiketoimiin liittyvää rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskiä, ja pyrittävä kaikin keinoin noudattamaan näitä ohjeita.

(8)

Tämän asetuksen säännökset eivät saisi rajoittaa kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten velvollisuutta suorittaa direktiivin (EU) 2015/849 45 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja muita valvontatoimia silloin, kun tässä asetuksessa määriteltyjen lisätoimenpiteiden soveltaminen osoittautuu riittämättömäksi.

(9)

Tämän asetuksen säännökset eivät myöskään saisi rajoittaa niitä tehostettuja asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia toimenpiteitä, jotka luotto- ja finanssilaitosten on toteutettava silloin, kun ne ovat tekemisissä sellaisiin maihin sijoittautuneiden luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden kanssa, jotka komissio on direktiivin (EU) 2015/849 9 artiklan mukaisesti katsonut suuririskisiksi.

(10)

Luotto- ja finanssilaitoksille olisi annettava riittävästi aikaa mukauttaa toimintaperiaatteensa ja menettelynsä vastaamaan tämän asetuksen vaatimuksia. Tätä varten on asianmukaista lykätä tämän asetuksen soveltamista kolmella kuukaudella sen voimaantulopäivästä.

(11)

Tämä asetus perustuu Euroopan valvontaviranomaisten (Euroopan pankkiviranomainen, Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) komissiolle toimittamaan teknisten sääntelystandardien luonnokseen.

(12)

Euroopan valvontaviranomaiset ovat järjestäneet avoimet julkiset kuulemiset teknisten sääntelystandardien luonnoksesta, johon tämä asetus perustuu, analysoineet siihen liittyviä potentiaalisia kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytäneet lausunnon asetuksen (EU) N:o 1093/2010 37 artiklan mukaisesti perustetulta pankkialan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään lisätoimenpiteistä, mukaan lukien vähimmäistoimet, jotka luottolaitosten ja finanssilaitosten on toteutettava torjuakseen tehokkaasti rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskiä silloin, kun kolmannen maan lainsäädännössä ei sallita direktiivin (EU) 2015/849 45 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitettujen koko konsernia koskevien toimintaperiaatteiden ja menettelyjen täytäntöönpanoa kolmansiin maihin sijoittautuneissa konsernin sivuliikkeissä ja enemmistöomisteisissa tytäryrityksissä.

2 artikla

Kolmansia maita koskevat yleiset velvoitteet

Luottolaitosten ja finanssilaitosten on kunkin sellaisen kolmannen maan osalta, jossa niillä on sivuliike tai enemmistöomisteinen tytäryritys, ainakin

a)

arvioitava konsernille aiheutuva rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riski, pidettävää kirjaa tästä arvioinnista ja päivitettävä sitä sekä säilytettävä arviointi, jotta se voidaan toimittaa toimivaltaiselle viranomaiselle;

b)

varmistettava, että a alakohdassa tarkoitettu riski otetaan asianmukaisesti huomioon koko konsernia koskevissa toimintaperiaatteissa ja menettelyissä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi;

c)

saatava konsernin ylemmältä johdolta hyväksyntä a alakohdassa tarkoitetulle riskinarvioinnille ja b alakohdassa tarkoitetuille koko konsernia koskeville toimintaperiaatteille ja menettelyille rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi;

d)

tarjottava kohdennettua koulutusta asiaankuuluville henkilöstön jäsenille kolmannessa maassa, jotta he voivat tunnistaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riski-indikaattorit, ja varmistettava, että koulutus on tehokasta.

3 artikla

Yksilölliset riskinarvioinnit

1.   Jos kolmannen maan lainsäädännössä kielletään sellaisten toimintaperiaatteiden ja menettelyjen soveltaminen, jotka ovat tarpeen liikesuhteeseen tai satunnaiseen liiketoimeen liittyvän, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskin tunnistamiseksi ja arvioimiseksi asianmukaisesti, tai rajoitetaan niiden soveltamista asettamalla rajoituksia asiaankuuluvien asiakasta sekä tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevien tietojen saatavuudelle tai näiden tietojen käytölle asiakkaan tuntemisvelvollisuuden noudattamiseksi, luottolaitosten tai finanssilaitosten on ainakin

a)

ilmoitettava kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään 28 kalenteripäivän kuluttua kolmannen maan tunnistamisesta seuraavat tiedot:

i)

asianomaisen kolmannen maan nimi;

ii)

miten kolmannen maan lainsäädännön täytäntöönpano rajoittaa sellaisten toimintaperiaatteiden ja menettelyjen soveltamista, jotka ovat tarpeen asiakkaaseen liittyvän, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskin tunnistamiseksi ja arvioimiseksi, tai kieltää sen;

b)

varmistettava, että niiden kolmanteen maahan sijoittautuneet sivuliikkeet tai enemmistöomisteiset tytäryritykset määrittävät, voidaanko niiden asiakkaiden tai tarpeen mukaan niiden asiakkaiden tosiasiallisten omistajien ja edunsaajien antamaa suostumusta hyödyntää a alakohdan ii alakohdassa tarkoitettujen rajoitusten tai kieltojen kiertämiseksi laillisesti;

c)

varmistettava, että niiden kolmanteen maahan sijoittautuneet sivuliikkeet tai enemmistöomisteiset tytäryritykset vaativat asiakkailtaan ja tarpeen mukaan asiakkaidensa tosiasiallisilta omistajilta ja edunsaajilta suostumuksen a alakohdan ii alakohdassa tarkoitettujen rajoitusten tai kieltojen kiertämiseksi siltä osin kuin tämä on yhteensopivaa kolmannen maan lainsäädännön kanssa.

2.   Jos 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua suostumusta ei ole mahdollista saada, luottolaitosten ja finanssilaitosten on toteutettava lisätoimenpiteitä sekä tavanomaiset rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntatoimenpiteet hallitakseen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskiä.

Näihin lisätoimenpiteisiin on sisällyttävä 8 artiklan c alakohdassa tarkoitettu lisätoimenpide ja yksi tai useampia saman artiklan a, b, d, e ja f alakohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä.

Jos luottolaitos tai finanssilaitos ei voi tehokkaasti hallita rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskiä soveltamalla 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä, sen on

a)

varmistettava, että sivuliike tai enemmistöomisteinen tytäryritys päättää liikesuhteen;

b)

varmistettava, että sivuliike tai enemmistöomisteinen tytäryritys ei toteuta satunnaista liiketoimea;

c)

lakkautettava kolmanteen maahan sijoittautuneen sivuliikkeen tai enemmistöomisteisen tytäryrityksen tarjoamat toiminnot osittain tai kokonaan.

3.   Luottolaitosten ja finanssilaitosten on määritettävä 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen lisätoimenpiteiden laajuus riskialttiuden perusteella, ja niiden on kyettävä osoittamaan toimivaltaiselle viranomaiselle, että lisätoimenpiteiden laajuus on asianmukainen suhteessa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskiin.

4 artikla

Asiakastietojen jakaminen ja käsittely

1.   Jos kolmannen maan lainsäädännössä kielletään asiakastietojen jakaminen tai käsittely konsernin sisällä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi tai rajoitetaan sitä, luottolaitosten ja finanssilaitosten on ainakin

a)

ilmoitettava kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään 28 päivän kuluttua kolmannen maan tunnistamisesta seuraavat tiedot:

i)

asianomaisen kolmannen maan nimi;

ii)

miten kolmannen maan lainsäädännön täytäntöönpano rajoittaa asiakastietojen jakamista tai käsittelyä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi tai kieltää sen;

b)

varmistettava, että niiden kolmanteen maahan sijoittautuneet sivuliikkeet tai enemmistöomisteiset tytäryritykset määrittävät, voidaanko niiden asiakkaiden tai tarpeen mukaan niiden asiakkaiden tosiasiallisten omistajien ja edunsaajien antamaa suostumusta hyödyntää a alakohdan ii alakohdassa tarkoitettujen rajoitusten tai kieltojen kiertämiseksi laillisesti;

c)

varmistettava, että niiden kolmanteen maahan sijoittautuneet sivuliikkeet tai enemmistöomisteiset tytäryritykset vaativat asiakkailtaan ja tarpeen mukaan asiakkaiden tosiasiallisilta omistajilta ja edunsaajilta suostumuksen a alakohdan ii alakohdassa tarkoitettujen rajoitusten tai kieltojen kiertämiseksi siltä osin kuin tämä on yhteensopivaa kolmannen maan lainsäädännön kanssa.

2.   Jos 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua suostumusta ei ole mahdollista saada, luottolaitosten ja finanssilaitosten on toteutettava lisätoimenpiteitä sekä tavanomaiset rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntatoimenpiteet riskin hallitsemiseksi. Näihin lisätoimenpiteisiin on sisällyttävä 8 artiklan a alakohdassa tarkoitettu lisätoimenpide tai saman artiklan c alakohdassa tarkoitettu lisätoimenpide. Jos rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riski on niin suuri, että se edellyttää enemmän lisätoimenpiteitä, luotto- ja finanssilaitosten on sovellettava yhtä tai useampaa 8 artiklan a–c alakohdassa tarkoitetuista jäljellä olevista lisätoimenpiteistä.

3.   Jos luottolaitos tai finanssilaitos ei kykene hallitsemaan tehokkaasti rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskiä soveltamalla 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä, sen on lakkautettava kolmanteen maahan sijoittautuneen sivuliikkeen tai enemmistöomisteisen tytäryrityksen tarjoamat toiminnot osittain tai kokonaan.

4.   Luottolaitosten ja finanssilaitosten on määritettävä 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen lisätoimenpiteiden laajuus riskialttiuden perusteella, ja niiden on kyettävä osoittamaan toimivaltaiselle viranomaiselle, että lisätoimenpiteiden laajuus on asianmukainen suhteessa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskiin.

5 artikla

Epäilyttäviin liiketoimiin liittyvien tietojen luovuttaminen

1.   Jos kolmannen maan lainsäädännössä kielletään kolmanteen maahan sijoittautuneita sivuliikkeitä ja enemmistöomisteisia tytäryrityksiä jakamasta direktiivin (EU) 2015/849 33 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja muiden samaan konserniin kuuluvien tahojen kanssa tai rajoitetaan tällaisten tietojen jakamista, luottolaitosten ja finanssilaitosten on ainakin

a)

ilmoitettava kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään 28 päivän kuluttua kolmannen maan tunnistamisesta seuraavat tiedot:

i)

asianomaisen kolmannen maan nimi;

ii)

miten kolmannen maan lainsäädännön täytäntöönpano rajoittaa kolmanteen maahan sijoittautuneen sivuliikkeen tai enemmistöomisteisen tytäryrityksen mahdollisuuksia jakaa direktiivin (EU) 2015/849 33 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja muiden samaan konserniin kuuluvien tahojen kanssa tai käsitellä tällaisia tietoja taikka kieltää tällaisten tietojen jakamisen tai käsittelemisen;

b)

vaadittava sivuliikettä tai enemmistöomisteista tytäryritystä tarjoamaan luottolaitoksen tai finanssilaitoksen ylemmälle johdolle asiaankuuluvia tietoja, jotta tämä voi arvioida sivuliikkeen tai enemmistöomisteisen tytäryrityksen liiketoimeen liittyvää rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskiä ja sen vaikutusta koko konserniin, kuten

i)

tietyllä ajanjaksolla ilmoitettujen epäilyttävien liiketoimien määrä;

ii)

kootut tilastotiedot, joista saadaan yleiskuva epäilyn aiheuttaneista olosuhteista.

2.   Luottolaitosten ja finanssilaitosten on toteutettava lisätoimenpiteitä sekä tavanomaiset rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntatoimenpiteet ja 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet riskin hallitsemiseksi.

Näihin lisätoimenpiteisiin on sisällyttävä yksi tai useampia 8 artiklan a–c alakohdassa ja g–i alakohdassa tarkoitetuista lisätoimenpiteistä.

3.   Jos luottolaitokset ja finanssilaitokset eivät kykene hallitsemaan tehokkaasti rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskiä soveltamalla 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä, niiden on lakkautettava kolmanteen maahan sijoittautuneen sivuliikkeen tai enemmistöomisteisen tytäryrityksen tarjoamat toiminnot osittain tai kokonaan.

4.   Luottolaitosten ja finanssilaitosten on määritettävä 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen lisätoimenpiteiden laajuus riskialttiuden perusteella, ja niiden on kyettävä osoittamaan toimivaltaiselle viranomaiselle, että lisätoimenpiteiden laajuus on asianmukainen suhteessa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskiin.

6 artikla

Asiakastietojen siirtäminen jäsenvaltioille

Jos kolmannen maan lainsäädännössä kielletään kolmanteen maahan sijoittautunutta sivuliikettä ja enemmistöomisteista tytäryritystä siirtämästä asiakkaisiin liittyviä tietoja jäsenvaltiolle rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan valvontaa varten tai rajoitetaan tällaista tietojen siirtoa, luottolaitosten ja finanssilaitosten on ainakin

a)

ilmoitettava kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään 28 kalenteripäivän kuluttua kolmannen maan tunnistamisesta seuraavat tiedot:

i)

asianomaisen kolmannen maan nimi;

ii)

miten kolmannen maan lainsäädännön täytäntöönpano rajoittaa asiakkaisiin liittyvien tietojen siirtämistä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan valvontaa varten tai estää sen;

b)

suoritettava tehostettuja tarkasteluja, mukaan lukien paikalla tehtävät tarkastukset ja riippumattomat tarkastukset silloin kun tämä on oikeassa suhteessa kolmanteen maahan sijoittautuneen sivuliikkeen tai enemmistöomisteisen tytäryrityksen toimintaan liittyvään rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskiin, sen varmistamiseksi, että sivuliike tai enemmistöomisteinen tytäryritys noudattaa tehokkaasti koko konsernia koskevia toimintaperiaatteita ja menettelyjä sekä tunnistaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskit ja arvioi ja hallitsee niitä riittävällä tavalla;

c)

toimitettava b alakohdassa tarkoitettujen tarkastelujen tulokset kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle pyynnöstä;

d)

vaadittava kolmanteen maahan sijoittautunutta sivuliikettä tai enemmistöomisteista tytäryritystä toimittamaan luottolaitoksen tai finanssilaitoksen ylemmälle johdolle säännöllisesti asiaankuuluvia tietoja, mukaan lukien ainakin seuraavat:

i)

suuririskisten asiakkaiden lukumäärä ja kootut tilastotiedot, jotka tarjoavat yleiskatsauksen syistä, joiden takia asiakkaat on luokiteltu suuririskisiksi, esimerkiksi poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö;

ii)

havaittujen ja ilmoitettujen epäilyttävien liiketoimien lukumäärä sekä kootut tilastotiedot, joista saadaan yleiskuva epäilyn aiheuttaneista olosuhteista;

e)

asetettava d alakohdassa tarkoitetut tiedot kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen saataville pyynnöstä.

7 artikla

Tietojen säilyttäminen

1.   Jos kolmannen maan lainsäädännössä kielletään soveltamasta direktiivin (EU) 2015/849 V luvussa määriteltyjä tietojen säilyttämistä koskevia toimenpiteitä vastaavia toimenpiteitä tai rajoitetaan tällaisten toimenpiteiden soveltamista, luottolaitosten ja finanssilaitosten on ainakin

a)

ilmoitettava kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään 28 päivän kuluttua kolmannen maan tunnistamisesta seuraavat tiedot:

i)

asianomaisen kolmannen maan nimi;

ii)

miten kolmannen maan lainsäädännön täytäntöönpano rajoittaa direktiivissä (EU) 2015/849 säädettyjä tietojen säilyttämistä koskevia toimenpiteitä vastaavien toimenpiteiden soveltamista tai kieltää sen;

b)

määritettävä, voidaanko asiakkaan tai tarpeen mukaan asiakkaan tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan antamaa suostumusta hyödyntää a alakohdan ii alakohdassa tarkoitettujen rajoitusten tai kieltojen kiertämiseksi laillisesti;

c)

varmistettava, että niiden kolmanteen maahan sijoittautuneet sivuliikkeet tai enemmistöomisteiset tytäryritykset vaativat asiakkailtaan ja tarpeen mukaan asiakkaidensa tosiasiallisilta omistajilta ja edunsaajilta suostumuksen a alakohdan ii alakohdassa tarkoitettujen rajoitusten tai kieltojen kiertämiseksi siltä osin kuin tämä on yhteensopivaa kolmannen maan lainsäädännön kanssa.

2.   Jos 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua suostumusta ei ole mahdollista saada, luottolaitosten ja finanssilaitosten on toteutettava lisätoimenpiteitä sekä tavanomaiset rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntatoimenpiteet ja 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet riskin hallitsemiseksi. Näihin lisätoimenpiteisiin on sisällyttävä yksi tai useampia 8 artiklan a–c alakohdassa ja j alakohdassa tarkoitetuista lisätoimenpiteistä.

3.   Luottolaitosten ja finanssilaitosten on määritettävä 2 kohdassa tarkoitettujen lisätoimenpiteiden laajuus riskialttiuden perusteella, ja niiden on kyettävä osoittamaan toimivaltaiselle viranomaiselle, että lisätoimenpiteiden laajuus on asianmukainen suhteessa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskiin.

8 artikla

Lisätoimenpiteet

Luottolaitosten ja finanssilaitosten on toteutettava seuraavat 3 artiklan 2 kohdan, 4 artiklan 2 kohdan, 5 artiklan 2 kohdan ja 7 artiklan 2 kohdan mukaiset lisätoimenpiteet, joiden tarkoituksena on

a)

varmistaa, että niiden kolmanteen maahan sijoittautuneet sivuliikkeet tai enemmistöomisteiset tytäryritykset rajoittavat tarjoamiensa rahoitustuotteiden ja -palvelujen luonteen ja tyypin koskemaan sellaisia, joihin liittyy pieni rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riski ja joilla on vähäinen vaikutus koko konsernin riskiin;

b)

varmistaa, että muut saman konsernin yritykset eivät luota kolmanteen maahan sijoittautuneen sivuliikkeen tai enemmistöomisteisen tytäryrityksen toteuttamiin asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskeviin toimenpiteisiin, vaan toteuttavat itse asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevat toimenpiteet kaikille kolmanteen maahan sijoittautuneen sivuliikkeen tai enemmistöomisteisen tytäryrityksen asiakkaille, jotka haluavat saada tuotteita tai palveluja muilta saman konsernin yrityksiltä, vaikka direktiivin (EU) 2015/849 28 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyisivät;

c)

suorittaa tehostettuja tarkasteluja, mukaan lukien paikalla tehtävät tarkastukset ja riippumattomat tarkastukset silloin kun tämä on oikeassa suhteessa kolmanteen maahan sijoittautuneen sivuliikkeen tai enemmistöomisteisen tytäryrityksen toimintaan liittyvään rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskiin, sen varmistamiseksi, että sivuliike tai enemmistöomisteinen tytäryritys tunnistaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskit ja arvioi ja hallitsee niitä tehokkaasti;

d)

varmistaa, että niiden kolmanteen maahan sijoittautuneet sivuliikkeet ja enemmistöomisteiset tytäryritykset saavat luottolaitoksen tai finanssilaitoksen ylemmältä johdolta hyväksynnän suuririskisen liikesuhteen solmimiselle tai jatkamiselle tai suuririskisen satunnaisen liiketoimen toteuttamiselle;

e)

varmistaa, että niiden kolmanteen maahan sijoittautuneet sivuliikkeet ja enemmistöomisteiset tytäryritykset määrittävät liikesuhteessa tai satunnaisessa liiketoimessa käytettävien varojen alkuperän ja tarpeen mukaan kohteen;

f)

varmistaa, että niiden kolmanteen maahan sijoittautuneet sivuliikkeet ja enemmistöomisteiset tytäryritykset seuraavat jatkuvasti ja tehostetusti liikesuhdetta, mukaan lukien tehostettu liiketoimien seuranta, kunnes sivuliikkeet ja enemmistöomisteiset tytäryritykset ovat kohtuullisen vakuuttuneita siitä, että ne ymmärtävät liikesuhteeseen liittyvän rahanpesua ja terrorismin rahoitusta koskevan riskin;

g)

varmistaa, että niiden kolmanteen maahan sijoittautuneet sivuliikkeet ja enemmistöomisteiset tytäryritykset toimittavat luottolaitokselle tai finanssilaitokselle epäilyttäviä liiketoimia koskevan ilmoituksen perustana olevat tiedot, joiden johdosta tiedettiin tai epäiltiin tai oli perusteltuja syitä epäillä, että rahanpesua tai terrorismin rahoitusta oli tapahtunut tai oli yritetty; näihin tietoihin kuuluvat tosiseikat, liiketoimet, olosuhteet ja asiakirjat, joihin epäilyt perustuvat, mukaan lukien henkilötiedot siinä määrin kuin se on mahdollista kolmannen maan lainsäädännön nojalla;

h)

seurata jatkuvasti ja tehostetusti kaikkia sellaisia kolmanteen maahan sijoittautuneen sivuliikkeen tai enemmistöomisteisen tytäryrityksen asiakkaita ja tarpeen mukaan asiakkaiden tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia, joiden tiedetään olleen saman konsernin muiden yritysten tekemien epäilyttäviä liiketoimia koskevien ilmoitusten kohteena;

i)

varmistaa, että niiden kolmanteen maahan sijoittautuneilla sivuliikkeillä ja enemmistöomisteisilla tytäryrityksillä on käytössä tehokkaat järjestelmät ja valvontatoimet epäilyttävien liiketoimien tunnistamiseksi ja niistä ilmoittamiseksi;

j)

varmistaa, että niiden kolmanteen maahan sijoittautuneet sivuliikkeet ja enemmistöomisteiset tytäryritykset pitävät asiakkaidensa riskiprofiilit ja asiakkaita koskevat tuntemisvelvollisuuteen liittyvät tiedot ajan tasalla ja turvattuina niin kauan kuin se on laillisesti mahdollista ja joka tapauksessa ainakin liikesuhteen keston ajan.

9 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan kuitenkin 3 päivästä syyskuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä tammikuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1094/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/79/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).


14.5.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 125/11


KOMISSION ASETUS (EU) 2019/759,

annettu 13 päivänä toukokuuta 2019,

sekä kasviperäisiä tuotteita että jalostettuja eläinperäisiä tuotteita sisältävien elintarvikkeiden (elintarvikesekoitukset) tuonnille asetettujen kansanterveysvaatimusten soveltamista koskevista siirtymätoimenpiteistä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan ensimmäisen kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 853/2004 säädetään merkittävistä muutoksista kansanterveyttä (elintarviketurvallisuutta) koskeviin sääntöihin ja menettelyihin, joita elintarvikealan toimijoiden on noudatettava. Erityisesti siinä vahvistetaan tietyt edellytykset sellaisten elintarvikkeiden tuonnille unioniin, jotka sisältävät sekä kasviperäisiä tuotteita että jalostettuja eläinperäisiä tuotteita (elintarvikesekoitukset).

(2)

Komission asetuksessa (EU) 2017/185 (2) säädetään siirtymätoimenpiteistä, joilla poiketaan näistä säännöistä niiden elintarvikealan toimijoiden osalta, jotka tuovat elintarvikkeita, jotka sisältävät sekä kasviperäisiä tuotteita että jalostettuja eläinperäisiä tuotteita (elintarvikesekoitukset), lukuun ottamatta komission asetuksen (EU) N:o 28/2012 (3) 3 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitettuja elintarvikkeita, ja joiden tuonnille unioniin ei ole vielä vahvistettu kansanterveyttä koskevia edellytyksiä unionin tasolla. Tätä poikkeusta sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2020 saakka.

(3)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/429 (4) (”eläinterveyssäännöstö”) vahvistetaan eläinten välillä tarttuvien ja eläimestä ihmiseen tarttuvien eläintautien ehkäisemistä ja torjuntaa koskevat säännöt. Kyseistä asetusta sovelletaan eläinperäisiin tuotteisiin ja siten myös elintarvikesekoituksiin, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä komission päätöksen 2007/275/EY (5) 2 artiklan a alakohdassa. Kunhan mainittu asetus on sovellettavissa, siinä vahvistetaan vaatimukset eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden saapumiselle unioniin kolmansista maista ja kolmansilta alueilta. Tätä asetusta sovelletaan 21 päivästä huhtikuuta 2021 alkaen.

(4)

Jotta voidaan varmistaa oikeudellinen selkeys ja johdonmukaisuus ja jotta toimijat ja toimivaltaiset viranomaiset voisivat mukautua helpommin uusiin sääntöihin, on aiheellista asettaa yksi ainoa soveltamispäivämäärä uusille tuonnin edellytyksille, jotka koskevat asetuksen (EY) N:o 853/2004 6 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja elintarvikesekoituksia. Näitä siirtymätoimenpiteitä olisi siksi jatkettava 20 päivään huhtikuuta 2021 saakka.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa säädetään asetuksen (EY) N:o 853/2004 tiettyjen säännösten soveltamista koskevista siirtymätoimenpiteistä 1 päivänä tammikuuta 2021 alkavan ja 20 päivänä huhtikuuta 2021 päättyvän siirtymäkauden ajaksi.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan ’elintarvikesekoituksella’ päätöksen 2007/275/EY 2 artiklan a alakohdassa määriteltyä elintarvikesekoitusta.

3 artikla

Sekä kasviperäisiä tuotteita että jalostettuja eläinperäisiä tuotteita sisältävien elintarvikkeiden tuonnille asetettuja kansanterveysvaatimuksia koskeva poikkeus

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 853/2004 6 artiklan 4 kohdassa säädetään, elintarvikealan toimijat, jotka tuovat sekä kasviperäisiä tuotteita että jalostettuja eläinperäisiä tuotteita sisältäviä elintarvikkeita, lukuun ottamatta asetuksen (EU) N:o 28/2012 3 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitettuja elintarvikkeita, vapautetaan asetuksen (EY) N:o 853/2004 6 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista vaatimuksista.

Tällaisten tuotteiden tuonnissa on noudatettava tuojajäsenvaltion asettamia tuontia koskevia kansanterveysvaatimuksia.

4 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 202120 päivään huhtikuuta 2021.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä toukokuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55.

(2)  Komission asetus (EU) 2017/185, annettu 2 päivänä helmikuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004 tiettyjen säännösten soveltamista koskevista siirtymätoimenpiteistä (EUVL L 29, 3.2.2017, s. 21).

(3)  Komission asetus (EU) N:o 28/2012, annettu 11 päivänä tammikuuta 2012, todistuksia koskevista vaatimuksista tiettyjen elintarvikesekoitusten tuonnissa unioniin ja kuljetuksessa unionin kautta sekä päätöksen 2007/275/EY ja asetuksen (EY) N:o 1162/2009 muuttamisesta (EUVL L 12, 14.1.2012, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/429, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (”eläinterveyssäännöstö”) (EUVL L 84, 31.3.2016, s. 1).

(5)  Komission päätös 2007/275/EY, tehty 17 päivänä huhtikuuta 2007, rajatarkastusasemilla neuvoston direktiivien 91/496/ETY ja 97/78/EY nojalla tarkastettavia eläimiä ja tuotteita koskevista luetteloista (EUVL L 116, 4.5.2007, s. 9).


14.5.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 125/13


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/760,

annettu 13 päivänä toukokuuta 2019,

luvan antamisesta Yarrowia lipolytica -hiivan biomassan saattamiseksi markkinoille uuselintarvikkeena Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2470 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon uuselintarvikkeista, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 ja komission asetuksen (EY) N:o 1852/2001 (1) kumoamisesta 25 päivänä marraskuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 ja erityisesti sen 12 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) 2015/2283 säädetään, että unionin markkinoille voidaan saattaa vain sellaisia uuselintarvikkeita, jotka on hyväksytty ja sisällytetty unionin luetteloon.

(2)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2470 (2) unionin uuselintarvikeluettelon laatimisesta on annettu asetuksen (EU) 2015/2283 8 artiklan mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EU) 2015/2283 12 artiklan mukaisesti komissio toimittaa luonnoksen täytäntöönpanosäädökseksi, jolla sallitaan uuselintarvikkeen saattaminen unionin markkinoille ja saatetaan unionin luettelo ajan tasalle.

(4)

Yritys Skotan SA, jäljempänä ’hakija’, toimitti 10 päivänä huhtikuuta 2017 Puolan toimivaltaiselle viranomaiselle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 (3) 4 artiklan mukaisen hakemuksen Yarrowia lipolytica -hiivan biomassan saattamiseksi unionin markkinoille uuselintarvikkeena kyseisen asetuksen 1 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti. Hakemuksessa pyydettiin lupaa käyttää Yarrowia lipolytica -hiivan biomassaa ravintolisissä. Hakijan ehdottamat enimmäiskäyttömäärät ovat 3–9-vuotiaille lapsille 3 grammaa päivässä ja sitä vanhemmille 6 grammaa päivässä.

(5)

Puolan toimivaltainen viranomainen antoi ensiarviointiraporttinsa 15 päivänä marraskuuta 2017. Raportissa tultiin siihen tulokseen, että Yarrowia lipolytica -hiivan biomassa täyttää asetuksen (EY) N:o 258/97 3 artiklan 1 kohdassa uuselintarvikkeille asetetut arviointiperusteet.

(6)

Asetuksen (EU) 2015/2283 35 artiklan 1 kohdan mukaan kaikkia jäsenvaltiolle asetuksen (EY) N:o 258/97 4 artiklan mukaisesti toimitettuja, uuselintarvikkeiden unionin markkinoille saattamista koskevia hakemuksia, joista ei ole tehty lopullista päätöstä ennen 1 päivää tammikuuta 2018, on käsiteltävä asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisina hakemuksina.

(7)

Vaikka hakemus Yarrowia lipolytica -hiivan biomassan saattamisesta unionin markkinoille uuselintarvikkeena toimitettiin jäsenvaltiolle asetuksen (EY) N:o 258/97 4 artiklan mukaisesti, se täyttää myös asetuksessa (EU) 2015/2283 vahvistetut vaatimukset.

(8)

Komissio kuuli Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, 22 päivänä kesäkuuta 2018 asetuksen (EU) 2015/2283 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja pyysi sitä arvioimaan Yarrowia lipolytica -hiivan biomassan käyttöä uuselintarvikkeena ja antamaan tieteellisen lausunnon.

(9)

Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi 17 päivänä tammikuuta 2019 tieteellisen lausunnon (4)”Scientific Opinion on the safety of Yarrowia lipolytica yeast biomass as a novel food”Yarrowia lipolytica -hiivan biomassan turvallisuudesta uuselintarvikkeena asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisesti. Lausunto on asetuksen (EU) 2015/2283 11 artiklan vaatimusten mukainen.

(10)

Lausunto antaa riittävät perusteet vahvistaa, että Yarrowia lipolytica -hiivan biomassa on ehdotetuissa käyttötarkoituksissa ja ehdotetuilla käyttömäärillä asetuksen (EU) 2015/2283 12 artiklan 1 kohdan mukainen, kun sitä käytetään ravintolisissä.

(11)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/46/EY (5) vahvistetaan ravintolisiä koskevat vaatimukset. Yarrowia lipolytica -hiivan biomassan käyttö olisi hyväksyttävä sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisen direktiivin vaatimusten soveltamista.

(12)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Sisällytetään tämän asetuksen liitteessä määritelty Yarrowia lipolytica -hiivan biomassa täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/2470 perustettuun unionin hyväksyttyjen uuselintarvikkeiden luetteloon.

2.   Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettuun kohtaan unionin luettelossa lisätään tämän asetuksen liitteessä säädetyt käyttöedellytykset ja merkintävaatimukset.

3.   Tässä artiklassa säädetty hyväksyntä ei rajoita direktiivin 2002/46/EY säännösten soveltamista.

2 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2470 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä toukokuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2470, annettu 20 päivänä joulukuuta 2017, unionin uuselintarvikeluettelon laatimisesta uuselintarvikkeista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisesti (EUVL L 351, 30.12.2017, s. 72).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 258/97, annettu 27 päivänä tammikuuta 1997, uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista (EYVL L 43, 14.2.1997, s. 1).

(4)  EFSA Journal 2019; 17(2):5594.

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/46/EY, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2002, ravintolisiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 183, 12.7.2002, s. 51).


LIITE

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2470 liite seuraavasti:

1)

Lisätään taulukkoon 1 (Hyväksytyt uuselintarvikkeet) aakkosjärjestyksessä seuraava kohta:

”Hyväksytty uuselintarvike

Uuselintarvikkeen käyttöedellytykset

Merkintöjä koskevat lisävaatimukset

Muut vaatimukset

Yarrowia lipolytica -hiivan biomassa

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”Yarrowia lipolytica -hiivan lämpökäsitelty biomassa””

 

Ravintolisät, sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY, lukuun ottamatta imeväisille ja pikkulapsille tarkoitettuja ravintolisiä

6 g/päivä yli 10-vuotiaille, nuorille ja aikuisväestölle yleisesti

3 g/päivä 3–9-vuotiaille lapsille

2)

Lisätään taulukkoon 2 (Eritelmät) aakkosjärjestyksessä seuraava kohta:

”Hyväksytty uuselintarvike

Eritelmät

Yarrowia lipolytica -hiivan biomassa

Kuvaus / Määritelmä:

Uuselintarvike on Yarrowia lipolytica -hiivan kuivattu ja lämpökäsitelty biomassa

Ominaisuudet/Koostumus

Proteiinia: 45–55 g/100 g

Ravintokuitua: 24–30 g/100 g

Sokereita: < 1,0 g/100 g

Rasvaa: 7–10 g/100 g

Tuhkan kokonaispitoisuus: ≤ 12 %

Vesipitoisuus: ≤ 5 %

Kuiva-ainepitoisuus: ≥ 95 %

Mikrobiologiset vaatimukset:

Aerobisten mikro-organismien kokonaismäärä: ≤ 5 × 103 PMY/g

Hiivan ja homeen yhteismäärä: ≤ 102 PMY/g

Elinkykyisiä Yarrowia lipolytica -soluja (1): < 10 PMY/g (toteamisraja)

Koliformiset bakteerit: ≤ 10 PMY/g

Salmonella spp.: Ei esiinny 25 g:ssa


(1)  Tutkittava välittömästi lämpökäsittelyvaiheen jälkeen. On toteutettava toimia elinkykyisten Yarrowia lipolytica -solujen ristikontaminaation ehkäisemiseksi uuselintarvikkeen pakkaamisen ja/tai varastoinnin aikana.”


PÄÄTÖKSET

14.5.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 125/16


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2019/761,

annettu 13 päivänä toukokuuta 2019,

siviiliturvallisuusalan uudistamista koskevasta Euroopan unionin neuvontaoperaatiosta Ukrainassa (EUAM Ukraina) annetun päätöksen 2014/486/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 42 artiklan 4 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 22 päivänä heinäkuuta 2014 päätöksen 2014/486/YUTP (1) siviiliturvallisuusalan uudistamista koskevasta Euroopan unionin neuvontaoperaatiosta Ukrainassa (EUAM Ukraina).

(2)

Neuvosto hyväksyi 20 päivänä marraskuuta 2017 päätöksen (YUTP) 2017/2161 (2), jolla jatkettiin EUAM Ukrainan toimeksiantoa 31 päivään toukokuuta 2019 saakka ja vahvistettiin rahoitusohje samalle kaudelle. Rahoitusohjetta lisättiin 18 päivänä joulukuuta 2017 neuvoston päätöksellä (YUTP) 2017/2371 (3).

(3)

EUAM Ukrainan strategisen tarkastelun jälkeen poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea suositti 5 päivänä maaliskuuta 2019, että EUAM Ukrainan toimeksiantoa jatketaan 31 päivään toukokuuta 2021 saakka.

(4)

Päätöksen 2014/486/YUTP voimassaoloa olisi näin ollen jatkettava 31 päivään toukokuuta 2021.

(5)

EUAM Ukraina toteutetaan tilanteessa, joka saattaa huonontua ja joka saattaa haitata perussopimuksen 21 artiklassa määrättyjen unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden saavuttamista,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2014/486/YUTP seuraavasti:

1)

Lisätään 14 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”EUAM Ukrainaan liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje 1 päivänä kesäkuuta 2019 alkavalla ja 31 päivänä toukokuuta 2021 päättyvällä kaudella on 54 138 700 euroa.”

2)

Korvataan 19 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Sitä sovelletaan 31 päivään toukokuuta 2021.”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 13 päivänä toukokuuta 2019.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. MOGHERINI


(1)  Neuvoston päätös 2014/486/YUTP, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2014, siviiliturvallisuusalan uudistamista koskevasta Euroopan unionin neuvontaoperaatiosta Ukrainassa (EUAM Ukraina) (EUVL L 217, 23.7.2014, s. 42).

(2)  Neuvoston päätös (YUTP) 2017/2161, annettu 20 päivänä marraskuuta 2017, siviiliturvallisuusalan uudistamista koskevasta Euroopan unionin neuvontaoperaatiosta Ukrainassa (EUAM Ukraina) annetun päätöksen 2014/486/YUTP muuttamisesta (EUVL L 304, 21.11.2017, s. 48).

(3)  Neuvoston päätös (YUTP) 2017/2371, annettu 18 päivänä joulukuuta 2017, siviiliturvallisuusalan uudistamista koskevasta Euroopan unionin neuvontaoperaatiosta Ukrainassa (EUAM Ukraina) annetun päätöksen 2014/486/YUTP muuttamisesta (EUVL L 337, 19.12.2017, s. 34).


14.5.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 125/18


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2019/762,

annettu 13 päivänä toukokuuta 2019,

Euroopan unionin YTPP-operaatiosta Malissa (EUCAP Sahel Mali) annetun päätöksen 2014/219/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 42 artiklan 4 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 15 päivänä huhtikuuta 2014 päätöksen 2014/219/YUTP (1) Euroopan unionin YTPP-operaatiosta Malissa (EUCAP Sahel Mali).

(2)

Neuvosto hyväksyi 21 päivänä helmikuuta 2019 päätöksen (YUTP) 2019/312 (2), jolla jatkettiin EUCAP Sahel Mali -operaation voimassaoloa ja vahvistettiin sitä koskeva rahoitusohje 14 päivään tammikuuta 2021 saakka.

(3)

Neuvosto korosti 25 päivänä kesäkuuta 2018 Sahelista/Malista antamissaan päätelmissä, että YTPP-toiminta on tärkeä saada alueellistettua Sahelin alueella, jotta voidaan vahvistaa tarpeen mukaan siviili- ja sotilastukea rajatylittävissä yhteistyössä ja alueellisen – erityisesti G5 Sahel -ryhmän alueen – yhteistyön rakenteissa sekä vahvistaa G5 -maiden valmiuksia ja omavastuullisuutta alueen turvallisuushaasteisiin vastaamisessa.

(4)

Mauritanian islamilaisen tasavallan ulkoministeri ilmaisi 15 päivänä helmikuuta 2019 tyytyväisyytensä suunniteltuun EUCAP Sahel Mali -operaation toimintavalmiuteen saattamiseen G5 Sahel -ryhmän ja Mauritanian kansallisten voimavarojen tueksi.

(5)

Neuvosto hyväksyi 18 päivänä helmikuuta 2019 yhteisen siviili- ja sotilasoperaation toiminta-ajatuksen YTPP:n toiminnan alueellistamisesta Sahelissa.

(6)

Päätös 2014/219/YUTP olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(7)

EUCAP Sahel Mali toteutetaan tilanteessa, joka voi huonontua ja joka saattaa vaarantaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklassa määritettyjen unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden saavuttamisen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2014/219/YUTP seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artiklan 3 ja 4 kohta seuraavasti:

”3.   EUCAP Sahel Mali edistää YTPP-toimien alueellistamista Sahelin alueella edistämällä G5 Sahel -maiden sisäisen turvallisuuden joukkojen yhteistoimintakyvyn ja koordinoinnin tehostamista sekä tukemalla rajatylittävää yhteistyötä sekä alueellisia yhteistyörakenteita ja edistämällä G5 Sahel -maiden kansallisten voimavarojen parantamista, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta sen perustoimeksiantoon Malissa. EUCAP Sahel Mali voi tarvittaessa suorittaa näitä toimia G5 Sahel -maissa. Tätä tarkoitusta varten EUCAP Sahel Mali tarjoaa koulutusta, neuvoja ja muuta erityistukea G5 Sahel -maille käytettävissä olevin keinoin ja voimavaroin jonkin asianomaisen maan pyynnöstä ja turvallisuustilanteen huomioon ottaen.

4.   Tavoitteensa saavuttamiseksi EUCAP Sahel Mali noudattaa neuvoston 17 päivänä maaliskuuta 2014 hyväksymässä kriisinhallinnan toiminta-ajatuksessa määriteltyjä ja neuvoston hyväksymissä operatiivisen suunnittelun asiakirjoissa kehitettyjä strategisia toimintalinjoja, mukaan lukien yhteinen siviili- ja sotilasoperaation toiminta-ajatus YTPP-toiminnan alueellistamisesta Sahelissa. Ennen kuin uusi toiminta käynnistetään uudessa G5 Sahel -maassa, asiasta on ilmoitettava poliittisten ja turvallisuusasioiden komitealle.”

2)

Lisätään 14 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”EUCAP Sahel Maliin liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje 1 päivän maaliskuuta 2019 ja 14 päivän tammikuuta 2021 väliselle ajalle on 68 150 000,00 euroa.”

3)

Korvataan 14 a artikla seuraavasti:

”1.   EUCAP Sahel Malin yhteyteen perustetaan alueellinen neuvoa-antava koordinointiyksikkö (RACC).

2.   Alueelliseen neuvoa-antavaan koordinointiyksikköön kuuluu EUCAP Sahel Maliin sijoitettua henkilöstöä ja sisäisen turvallisuuden ja puolustuksen asiantuntijoita, jotka ovat sijoittautuneet unionin edustustoihin Burkina Fasossa, Tšadissa, Malissa, Mauritaniassa ja Nigerissä. Alueellinen neuvoa-antava koordinointiyksikkö siirtää henkilöstöä asteittain Bamakosta Nouakchottiin 7 kohdan mukaisesti ja turvallisuustilanteen huomioon ottaen.

3.   Alueellisen neuvoa-antavan koordinointiyksikön tavoitteena on läheisessä yhteistyössä unionin edustustojen ja meneillään olevien Sahelissa toteutettavien YTPP-operaatioiden kanssa

a)

edistää unionin tilannetietoisuutta G5 Sahel -maiden turvallisuus- ja puolustustarpeista ja -puutteista, jotka liittyvät alueelliseen rajat ylittävään yhteistyöhön ja käsittelevät turvallisuushaasteita;

b)

auttaa G5 Sahel -rakenteita ja -maita tehostamaan alueellista yhteistyötä ja operatiivisia valmiuksia puolustuksen ja turvallisuuden alalla noudattaen kansainvälistä oikeutta, ihmisoikeuksia sekä naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevaa EU:n strategista toimintamallia, jonka neuvosto vahvisti päätelmissään 10 päivänä joulukuuta 2018;

c)

helpottaa Sahelissa toteutettavien unionin YTPP-operaatioiden tarjoaman koulutuksen, neuvonannon ja muun erityistuen järjestämistä G5 Sahel -maille, ja erityisesti kyseisten maiden turvallisuus- ja puolustusalan koulutettaville järjestettävää koulutusta.

4.   Sisäisen turvallisuuden ja puolustuksen asiantuntijat keräävät isäntämaissaan turvallisuus- ja puolustusasioihin liittyvää tietoa. He toimittavat nämä tiedot alueellisen neuvoa-antavan koordinointiyksikön päällikölle ja antavat tälle tarvittaessa suosituksia. He raportoivat toiminnastaan asianmukaisesti sen unionin edustuston päällikölle, johon he ovat sijoittautuneet.

5.   Siviilioperaation komentaja vastaa PTK:n poliittisen valvonnan ja strategisen johdon alaisena ja korkean edustajan yleisen määräysvallan alaisuudessa alueellisen neuvoa-antavan koordinointiyksikön strategisesta johtamisesta ja valvonnasta. Poiketen siitä, mitä 6 artiklan 1 kohdassa säädetään, alueellisen neuvoa-antavan koordinointiyksikön päällikkö on suoraan vastuussa siviilioperaation komentajalle ja noudattaa toimissaan tämän antamia ohjeita. Alueellisen neuvoa-antavan koordinointiyksikön päällikkö antaa ohjeita koko alueellisen neuvoa-antavan koordinointiyksikön henkilöstölle.

6.   Operaation johtaja käyttää määräysvaltaa alueellisen neuvoa-antavan koordinointiyksikön henkilöstöön nähden 6 artiklan 2-4 kohdan sekä 11 artiklan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 7 kohdan soveltamista.

7.   EUCAP Sahel Mali toteuttaa Burkina Fasossa, Tšadissa, Malissa, Mauritaniassa ja Nigerissä olevien unionin edustustojen kanssa tarvittavat hallinnolliset järjestelyt henkilöstölleen tarjottavan tuen osalta.

Näillä hallinnollisilla järjestelyillä on erityisesti

a)

varmistettava, että EUCAP Sahel Malin henkilöstöön kuuluville, erityisesti alueelliselle neuvoa-antavalle koordinointiyksikölle, annetaan heidän tehtäviensä suorittamisen edellyttämä logistiikka- ja turvallisuustuki;

b)

huolehdittava siitä, että edustustojen päälliköillä on omissa unionin edustustoissaan määräysvalta EUCAP Sahel Malin henkilöstön, erityisesti alueellisen neuvoa-antavan koordinointiyksikön, suhteen etenkin huolenpitovelvollisuutensa täyttämiseksi, sovellettavien turvallisuusvaatimusten noudattamisen varmistamiseksi ja kurinpidollisen valvonnan käytön edistämiseksi ja että tällaiseen henkilöstöön kuuluvat raportoivat toiminnastaan asianmukaisesti edustustojen päälliköille;

c)

huolehdittava siitä, että edustustojen päälliköt varmistavat, että EUCAP Sahel Malin henkilöstöön kuuluvilla, erityisesti alueellisella neuvoa-antavalla koordinointiyksiköllä, on samat erioikeudet ja vapaudet kuin kyseisen unionin edustuston henkilöstöllä.”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 13 päivänä toukokuuta 2019.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. MOGHERINI


(1)  Neuvoston päätös 2014/219/YUTP, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan unionin YTPP-operaatiosta Malissa (EUCAP Sahel Mali) (EUVL L 113, 16.4.2014, s. 21).

(2)  Neuvoston päätös (YUTP) 2019/312, annettu 21 päivänä helmikuuta 2019, Euroopan unionin YTPP-operaatiosta Malissa (EUCAP Sahel Mali) annetun päätöksen 2014/219/YUTP muuttamisesta ja voimassaolon jatkamisesta (EUVL L 51, 22.2.2019, s. 29).


14.5.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 125/21


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (YUTP) 2019/763,

annettu 13 päivänä toukokuuta 2019,

Keski-Afrikan tasavaltaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/798/YUTP täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Keski-Afrikan tasavaltaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä 23 päivänä joulukuuta 2013 annetun neuvoston päätöksen 2013/798/YUTP (1) ja erityisesti sen 2 c artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 23 päivänä joulukuuta 2013 päätöksen 2013/798/YUTP.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2127 (2013) nojalla perustettu Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston komitea saattoi 18 päivänä huhtikuuta 2019 ajan tasalle tiedot yhden sellaisen henkilön osalta, johon kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(3)

Päätöksen 2013/798/YUTP liite olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2013/798/YUTP liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 13 päivänä toukokuuta 2019.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. MOGHERINI


(1)  EUVL L 352, 24.12.2013, s. 51.


LIITE

Korvataan päätöksen 2013/798/YUTP liitteessä kohdassa A (Henkilöt) oleva jäljempänä mainittua henkilöä koskeva merkintä seuraavasti:

”12.   Abdoulaye HISSENE (alias: a) Abdoulaye Issène; b) Abdoulaye Hissein; c) Hissene Abdoulaye; d) Abdoulaye Issène Ramadane; e) Abdoulaye Issene Ramadan; f) Issene Abdoulaye)

Syntymäaika: a) 1967; b) 1. tammikuuta 1967

Syntymäpaikka: a) Ndele, Bamingui-Bangoran, Keski-Afrikan tasavalta; b) Haraze Mangueigne, Tšad

Kansalaisuus: a) Keski-Afrikan tasavalta; b) Tšad

Passin nro: Keski-Afrikan tasavallan diplomaattipassi nro D00000897, myönnetty 5. huhtikuuta 2013 (voimassa 4. huhtikuuta 2018 saakka)

Henkilötunnus: Tšadin henkilökortti nro 103-00653129-22, myönnetty 21. huhtikuuta 2009 (voimassa 21. huhtikuuta 2019 saakka)

Osoite: a) KM5, Bangui, Keski-Afrikan tasavalta; b) Nana-Grebizi, Keski-Afrikan tasavalta; c) Ndjari, Ndjamena, Tšad

YK nimennyt:17. toukokuuta 2017

Muita tietoja: Hissène oli aiemmin Keski-Afrikan tasavallan aiemman presidentin Michel Djotodian hallituksessa nuoriso- ja urheiluministerinä. Ennen sitä hän johti poliittista puoluetta Convention of Patriots for Justice and Peace. Hän asettui myös Banguissa toimivien aseistettujen ryhmien johtoon, erityisesti PK5-alueella (3. alue). Isä nimi on Abdoulaye. Äidin nimi on Absita Moussa. Valokuva saatavilla liitettäväksi Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6098910

Tietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Abdoulaye Hissène merkittiin 17. toukokuuta 2017 päätöslauselman 2339 (2017) 16 kohdan ja 17 kohdan g alakohdan nojalla luetteloon, ”koska hän osallistuu Keski-Afrikan tasavallan rauhaa, vakautta tai turvallisuutta heikentäviin toimiin tai tukee niitä, mukaan lukien toimet, jotka uhkaavat tai estävät poliittista siirtymäprosessia tai vakautus- ja sovitteluprosessia taikka lietsovat väkivaltaa,” ja koska hän ”osallistuu YK:n operaatioiden tai kansainvälisten turvallisuusjoukkojen, mukaan lukien MINUSCA, Euroopan unionin operaatiot ja niitä tukevat Ranskan operaatiot, vastaisten hyökkäysten suunnitteluun, johtamiseen, rahoittamiseen tai toteuttamiseen.”

Lisätietoja:

Abdoulaye Hissène ja muita entisen Sélékan jäseniä toimi yhdessä Keski-Afrikan tasavallan aiemman presidentin François Bozizén kanssa liittoutuneiden anti-balaka-häiritsijöiden, muun muassa Maxime Mokomin, kanssa saadakseen aikaan väkivaltaisia mielenosoituksia ja yhteenottoja syyskuussa 2015 osana epäonnistunutta hallituksen kaatamisyritystä sillä aikaa, kun silloinen väliaikainen presidentti Catherine Samba-Panza osallistui YK:n vuoden 2015 yleiskokoukseen. Keski-Afrikan tasavallan hallitus asetti Mokomin, Hissènen ja monia muita syytteeseen epäonnistuneen vallankaappausyrityksen yhteydessä tehdyistä erilaisista rikoksista, kuten murhasta, tuhopoltosta, kidutuksesta ja ryöstelystä.

Vuodesta 2015 Hissènestä oli tullut yksi Banguin PK5-alueella toimivien, yli sadasta miehestä koostuvien aseistettujen ryhmien keskeisistä johtajista. Tässä ominaisuudessa hän rajoitti kyseisellä alueella liikkumisen vapautta ja valtion auktoriteetin palauttamista muun muassa verottamalla kuljetus- ja kaupallista toimintaa luvattomasti. Vuoden 2015 toisella puoliskolla Hissène toimi Banguissa toimivien entisen Sélékan ”nairobistien” edustajana yhteistyössä Mokomin komentamien anti-balaka-taistelijoiden kanssa. Haroun Gayen ja Hissènen johtamat aseistetut miehet osallistuivat väkivaltaisuuksiin Banguissa 26. syyskuuta ja 3. lokakuuta 2015 välisenä aikana.

Hissènen johtaman ryhmän jäseniä epäillään osallistumisesta 13. joulukuuta 2015 – perustuslakia koskevan kansanäänestyksen päivänä – Mohamed Moussa Dhaffanen, entisen Sélékan johtajan, ajoneuvoa vastaan kohdistettuun hyökkäykseen. Hissèneä syytetään väkivallan lietsomisesta Banguin KM5-alueella, minkä tuloksena viisi kuoli, 20 loukkaantui eivätkä asukkaat voineet äänestää perustuslakia koskevassa kansanäänestyksessä. Hissène vaaransi vaalit luomalla eri ryhmien välisten kostohyökkäyskierteen.

Banguin M'poko-lentoaseman poliisi otti Hissènen kiinni 15. maaliskuuta 2016, ja hänet siirrettiin kansallisen santarmilaitoksen tutkintajaostoon. Sen jälkeen hänen joukkonsa vapauttivat hänet väkivalloin ja varastivat yhden aseen, jonka MINUSCA oli aiemmin luovuttanut osana komitean hyväksymää poikkeuspyyntöä.

Gayen ja Hissènen joukot sieppasivat Banguissa viisi poliisia 19. kesäkuuta 2016, kun sisäiset turvallisuusjoukot olivat pidättäneet muslimikauppiaita PK12-alueella. MINUSCA yritti vapauttaa poliisit 20. kesäkuuta. Hissènen ja Gayen johtamat aseistetut miehet tulittivat rauhanturvaajia, jotka yrittivät vapauttaa panttivangit. Ainakin kuusi kuoli, ja yksi rauhanturvaaja haavoittui.

Hissène johti 12. elokuuta 2016 kuudesta ajoneuvosta koostuvaa saattuetta, jossa oli raskaasti aseistettuja henkilöitä. MINUSCA otti kiinni tämän Banguista pakenevan saattueen Sibutin eteläpuolella. Matkalla pohjoiseen saattue oli sisäisten turvallisuusjoukkojen kanssa laukaustenvaihdossa useiden tarkastuspisteiden kohdalla. Lopulta MINUSCA pysäytti sen 40 kilometriä Sibutista etelään. Useiden aseellisten taistelujen jälkeen MINUSCA otti kiinni 11 miestä, mutta itse Hissène ja useita muita pääsi karkuun. Pidätetyt kertoivat MINUSCAlle, että saattuetta johti Hissène ja että sen tarkoituksena oli päästä Briaan ja osallistua Nourredine Adamin järjestämään entisten Séléka-ryhmien kokoukseen.

Asiantuntijapaneeli matkusti elo- ja syyskuussa 2016 kahdesti Sibutiin tutkiakseen MINUSCAn 13. elokuuta kiinniottaman Hissènen, Gayen ja Hamit Tidjanin saattueen tavarat. Paneeli tutki myös Hissènen talosta 16. elokuuta takavarikoidut ampumatarvikkeet. Kuudesta ajoneuvosta ja pidätetyiltä henkilöiltä löytyi sekä tappavia että muita sotilastarvikkeita. Keskussantarmilaitos teki 16. elokuuta 2016 ratsian Hissènen taloon Banguissa. Sieltä löytyi yli 700 asetta.

Kaga-Bandorosta kuudella moottoripyörällä Hissèneä hakemaan matkalla ollut entisen Sélékan jäsenistä koostuva ryhmä avasi 4. syyskuuta 2016 tulen MINUSCAa vastaan Dékoan lähellä. Tässä yhteydessä yksi entinen Sélékan taistelija kuoli ja kaksi rauhanturvaajaa sekä yksi siviili haavoittuivat.”


Oikaisuja

14.5.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 125/24


Oikaisu komission delegoituun asetukseen (EU) 2017/1926, annettu 31 päivänä toukokuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä EU:n laajuisten multimodaalisten matkatietopalvelujen tarjoamisen osalta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 272, 21. lokakuuta 2017 )

Sivulla 12, liitteessä olevan 1.2 kohdan c alakohdan i alakohdassa:

on:

”i)

Yleiset perusmaksut (kaikki säännöllinen liikenne)

Tariffiverkon tiedot (maksuvyöhykkeet/-pysäkit ja vyöhykerajat)

Perustariffirakenne (pisteestä pisteeseen, mukaan lukien päivä- ja viikkotariffit, vyöhyketariffit, kertamaksut)”

pitää olla:

”i)

Yleiset perusmaksut (kaikki säännöllinen liikenne)

Tariffialuetiedot (maksuvyöhykkeet/pysäkit ja hintaportaat)

Perustariffirakenne (pisteestä pisteeseen, mukaan lukien päivä- ja viikkotariffit, vyöhyketariffit, tasatariffit)”

Sivulla 12, liitteessä olevan 1.3 kohdan a alakohdan ii alakohdassa:

on:

”ii)

Yleismaksutuotteet (käyttöoikeudet kuten vyöhyke/pisteestä pisteeseen, mukaan lukien päivä- ja viikkoliput/kertaliput/meno-paluuliput, käytön edellytykset, peruskäyttöehdot kuten voimassaoloaika/liikenteenharjoittaja/matka-aika/vaihto, perushinta pisteestä pisteeseen erilaisille lähtö- ja määräpistepareille, mukaan lukien päivä- ja viikkomaksut/vyöhykehinnat/kertahinnat)”

pitää olla:

”ii)

Yleiset lipputuotteet (käyttöoikeudet kuten vyöhyke/pisteestä pisteeseen, mukaan lukien päivä- ja viikkoliput/kertaliput/meno-paluuliput, käytön edellytykset, peruskäyttöehdot kuten voimassaoloaika/liikenteenharjoittaja/matkustusaika/vaihtaminen, perushinnat pisteestä pisteeseen erilaisille lähtö- ja määräpistepareille, mukaan lukien päivä- ja viikkohinnat/vyöhykehinnat/tasahinnat)”