ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 103

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

62. vuosikerta
12. huhtikuu 2019


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2019/593, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2019, EU:n ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen kansainvälisen säätiön perustamista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

1

 

*

Sopimus EU:n ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen kansainvälisen säätiön perustamisesta

3

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/594, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2019, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suuren muutoksen hyväksymisestä Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale (SMM)

21

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/595, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2019, yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 737/90 soveltamiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 1635/2006 muuttamisesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen vuoksi ( 1 )

22

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/596, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2019, tietyistä Euroopan yhteisön ja Irakin talous- ja rahoitussuhteita koskevista erityisrajoituksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1210/2003 muuttamisesta

24

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2019/597, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2019, kehitysrahoituksen eurooppalaista rahoitusrakennetta käsittelevän korkean tason viisaiden ryhmän perustamisesta

26

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/598, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2019, asetuksen (EU) 2017/1939 16 artiklan 4 kohdassa säädetyistä Euroopan syyttäjien nimittämistä koskevista siirtymäsäännöistä ensimmäistä toimikautta varten ja sen aikana

29

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/599, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2019, päätöksen 2007/453/EY liitteen muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan ja sen kruunun alaisuuteen kuuluvien alueiden BSE-asemasta (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 2830)  ( 1 )

31

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/600, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2019, päätöksen 2011/163/EU muuttamisesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan ja sen kruunun alaisuuteen kuuluvien alueiden neuvoston direktiivin 96/23/EY 29 artiklan mukaisesti toimittamien suunnitelmien hyväksymisen osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 2831)  ( 1 )

35

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/601, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2019, täytäntöönpanopäätöksen 2011/630/EU liitteen I muuttamisesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan ja tiettyjen sen kruunun alaisuuteen kuuluvien alueiden sisällyttämiseksi sellaisten kolmansien maiden tai niiden osien luetteloon, joista naudansukuisten kotieläinten siemennesteen tuonti Euroopan unioniin on sallittu (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 2832)  ( 1 )

38

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/602, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2019, päätöksen 2006/168/EY liitteen I muuttamisesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan ja tiettyjen sen kruunun alaisuuteen kuuluvien alueiden sisällyttämiseksi sellaisten kolmansien maiden luetteloon, joista naudan alkioiden tuonti Euroopan unioniin on sallittu (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 2833)  ( 1 )

41

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/603, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2019, päätöksen 2006/766/EY liitteiden muuttamisesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan ja tiettyjen sen kruunun alaisuuteen kuuluvien alueiden sisällyttämiseksi sellaisten kolmansien maiden ja niiden alueiden luetteloon, joista simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten, merikotiloiden ja ihmisravinnoksi tarkoitettujen kalastustuotteiden tuonti unioniin on sallittu (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 2834)  ( 1 )

44

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/604, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2019, päätöksen 2010/472/EU liitteiden I ja III muuttamisesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan ja tiettyjen sen kruunun alaisuuteen kuuluvien alueiden sisällyttämiseksi sellaisten kolmansien maiden tai niiden osien luetteloihin, joista lammas- ja vuohieläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonti unioniin on sallittu (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 2838)  ( 1 )

47

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/605, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2019, päätöksen 2007/777/EY liitteen II muuttamisesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan ja tiettyjen sen kruunun alaisuuteen kuuluvien alueiden sisällyttämiseksi sellaisten kolmansien maiden tai niiden osien luetteloon, joista ihmisravinnoksi tarkoitettujen tiettyjen lihavalmisteiden ja käsiteltyjen mahojen, rakkojen ja suolten lähetysten tuonti unioniin on sallittu (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 2840)  ( 1 )

50

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/606, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2019, päätöksen 2012/137/EU liitteen I muuttamisesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan ja tiettyjen sen kruunun alaisuuteen kuuluvien alueiden sisällyttämiseksi sellaisten kolmansien maiden tai niiden osien luetteloon, joista siansukuisten kotieläinten siemennesteen tuonti unioniin on sallittu (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 2841)  ( 1 )

53

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/607, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2019, päätöksen 2009/821/EY muuttamisesta rajatarkastusasemien ja Traces-järjestelmän eläinlääkintäyksikköjen luetteloiden osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 2900)  ( 1 )

56

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission delegoituun asetukseen (EU) 2018/1922, annettu 10 päivänä lokakuuta 2018, kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 muuttamisesta ( EUVL L 319, 14.12.2018 )

60

 

*

Oikaisu komission delegoituun asetukseen (EU) 2019/461, annettu 30 päivänä tammikuuta 2019, delegoidun asetuksen (EU) 2016/522 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Bank of Englandiin ja United Kingdom Debt Management Officeen sovellettavasta poikkeuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 soveltamisalasta ( EUVL L 80, 22.3.2019 )

61

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

12.4.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 103/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2019/593,

annettu 8 päivänä huhtikuuta 2019,

EU:n ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen kansainvälisen säätiön perustamista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 209 artiklan 2 kohdan ja 212 artiklan 1 kohdan yhdessä sen 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan ja 218 artiklan 8 kohdan toisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimus EU:n ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen kansainvälisen säätiön perustamisesta, jäljempänä ’sopimus’, allekirjoitettiin neuvoston päätöksen (EU) 2016/1873 (2) mukaisesti 25 päivänä lokakuuta 2016 sillä varauksella, että sen tekeminen saatetaan päätökseen myöhemmin.

(2)

Sopimuksella perustettava EU:n ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen kansainvälinen säätiö on kansainvälinen järjestö, jolla on kansainvälisen julkisoikeuden mukaan oikeushenkilön asema.

(3)

EU:n ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen kansainvälisen säätiön puitteissa toimiessaan unionin ja sen jäsenvaltioiden olisi koordinoitava kantansa perussopimusten ja vilpittömän yhteistyön periaatteen mukaisesti,

(4)

Sopimus olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään EU:n ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen kansainvälisen säätiön perustamista koskeva sopimus unionin puolesta.

Sopimuksen teksti on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja nimeää yhden tai useamman henkilön, jolla on oikeus tallettaa unionin puolesta sopimuksen 24 artiklassa määrätyn ratifioimiskirjan.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 8 päivänä huhtikuuta 2019.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. MOGHERINI


(1)  Hyväksyntä annettu 4. lokakuuta 2017, (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Neuvoston päätös (EU) 2016/1873, annettu 10 päivänä lokakuuta 2016, EU:n ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen kansainvälisen säätiön perustamista koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta (EUVL L 288, 22.10.2016, s. 1).


12.4.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 103/3


SOPIMUS EU:N JA LATINALAISEN AMERIKAN SEKÄ KARIBIAN ALUEEN KANSAINVÄLISEN SÄÄTIÖN PERUSTAMISESTA

Tämän sopimuksen osapuolet, jotka

PALAUTTAVAT MIELEEN Latinalaisen Amerikan ja Karibian maiden (LAC) sekä Euroopan unionin (EU) Rio de Janeirossa kesäkuussa 1999 järjestetyn ensimmäisen EU:n ja LAC-maiden huippukokouksen yhteydessä perustaman strategisen kumppanuuden;

OTTAVAT HUOMIOON LAC-maiden ja EU:n valtion- ja hallitusten päämiesten Limassa, Perun tasavallassa, 16 päivänä toukokuuta 2008 järjestetyssä viidennessä EU:n ja LAC-maiden huippukokouksessa hyväksytyn aloitteen;

PALAUTTAVAT MIELEEN EU:n ja LAC-maiden valtion- ja hallitusten päämiesten, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan ja komission puheenjohtajan Madridissa, Espanjassa, 18 päivänä toukokuuta 2010 järjestetyssä EU:n ja LAC-maiden kuudennessa huippukokouksessa tekemän päätöksen EU:n ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen säätiön perustamisesta;

PALAUTTAVAT MIELEEN Saksan liittotasavallassa vuonna 2011 perustetun siirtymäkauden säätiön, jonka toiminta päättyy ja joka lakkautetaan, kun EU:n ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen säätiön kansainvälinen perustamissopimus tulee voimaan;

TOISTAVAT tarpeen perustaa ”EU:n ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen säätiön kansainvälisellä perustamissopimuksella, joka perustuu Madridissa järjestetyn EU:n ja LAC-maiden kuudennen huippukokouksen yhteydessä järjestetyssä ministerikokouksessa hyväksyttyyn toimeksiantoon,” kansainvälinen luonteeltaan hallitustenvälinen järjestö, johon sovelletaan kansainvälistä julkisoikeutta ja jolla pyritään vahvistamaan olemassa olevia siteitä Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtioiden, EU:n ja EU:n jäsenvaltioiden välillä,

OVAT SOPINEET seuraavaa:

1 artikla

Tavoite

1.   Tällä sopimuksella perustetaan EU:n ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen kansainvälinen säätiö, jäljempänä ’säätiö’ tai ’EU–LAC-säätiö’.

2.   Tässä sopimuksessa määritellään säätiön tavoitteet ja vahvistetaan yleiset säännöt ja suuntaviivat, joilla säännellään sen tehtäviä, rakennetta ja toimintaa.

2 artikla

Luonne ja päätoimipaikka

1.   EU–LAC-säätiö on hallitustenvälinen kansainvälinen järjestö, joka on perustettu kansainvälisen julkisoikeuden mukaisesti. Se keskittyy lujittamaan kahden alueen välistä kumppanuutta EU:n ja EU:n jäsenvaltioiden sekä Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtioiden yhteisön (CELAC) välillä.

2.   EU–LAC-säätiön päätoimipaikka sijaitsee Hampurin vapaassa hansakaupungissa, Saksan liittotasavallassa.

3 artikla

Säätiön jäsenet

1.   Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtiot, EU:n jäsenvaltiot ja EU, jotka ovat omia sisäisiä oikeudellisia menettelyjään noudattaen ilmaisseet suostumuksensa tulla tämän sopimuksen sitomiksi, tulevat EU–LAC-säätiön ainoiksi jäseniksi.

2.   EU–LAC-säätiöön voi osallistua myös Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtioiden yhteisö (CELAC).

4 artikla

Oikeushenkilöllisyys

1.   EU–LAC-säätiö on kansainvälinen oikeushenkilö, ja sillä on tarvittava oikeuskelpoisuus sen tavoitteita ja tehtäviä varten jokaisen sen jäsenen alueella kunkin jäsenen lainsäädännön mukaisesti.

2.   Säätiö on myös kelpoinen tekemään sopimuksia, hankkimaan ja luovuttamaan irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä panemaan vireille oikeudenkäyntejä.

5 artikla

Säätiön tavoitteet

1.   EU–LAC-säätiö

a)

edistää CELACin ja EU:n alueiden välisen kumppanuusprosessin lujittamista edistämällä kansalaisyhteiskunnan ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden osallistumista ja näkemysten kuulemista;

b)

edistää keskinäistä tuntemusta ja ymmärrystä alueiden välillä;

c)

edistää keskinäistä näkyvyyttä alueiden välillä sekä alueiden välisen kumppanuuden näkyvyyttä.

2.   EU–LAC-säätiön tehtävänä on erityisesti

a)

edistää ja koordinoida tuloshakuista toimintaa, jolla tuetaan alueiden välisiä suhteita ja jossa keskitytään CELAC–EU-huippukokouksissa vahvistettujen painopisteiden täytäntöönpanoon;

b)

edistää keskustelua yhteisistä strategioista, joiden tavoitteena on edellä mainittujen painopisteiden toteuttaminen edistämällä tutkimustoimintaa;

c)

edistää hedelmällistä vuorovaikutusta ja uusia verkottumismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnan ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden keskuudessa.

6 artikla

Toiminnan perusteet

1.   Tämän sopimuksen 5 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi EU–LAC-säätiön toiminnan on

a)

perustuttava valtion- ja hallitusten päämiesten huippukokouksissa käsiteltyihin painopisteisiin ja asiakokonaisuuksiin keskittyen alueiden välisessä suhteiden kehittämisessä havaittuihin tarpeisiin;

b)

otettava mahdollisuuksien mukaan ja säätiön toiminnan puitteissa kansalaisyhteiskunta ja muita yhteiskunnallisia toimijoita, kuten akateemisia laitoksia, osalliseksi toimintaan ja otettava niiden näkemykset huomioon ilman sitoumuksia. Tätä varten jokainen jäsen voi kansallisella tasolla nimetä instituutiot ja organisaatiot, jotka pyrkivät edistämään alueiden välistä vuoropuhelua;

c)

tuotava lisäarvoa käynnissä oleviin aloitteisiin;

d)

annettava kumppanuudelle näkyvyyttä keskittymällä erityisesti toimiin, joilla on kerrannaisvaikutuksia.

2.   Käynnistäessään toimintaa tai osallistuessaan siihen EU–LAC-säätiön on oltava toimintakeskeinen, dynaaminen ja tuloshakuinen.

7 artikla

Säätiön toimet

1.   Edellä 5 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi EU–LAC-säätiö toteuttaa muun muassa seuraavia toimia:

a)

edistää keskustelua seminaarien, konferenssien, työpajojen, mietintäryhmien, kurssien, näyttelyjen, julkaisujen, luentojen, ammatillisen koulutuksen, parhaiden käytäntöjen ja erityisosaamisen vaihdon avulla;

b)

edistää ja tukee tapahtumia, jotka liittyvät CELACin ja EU:n huippukokouksissa käsiteltyihin kysymyksiin sekä CELACin ja EU:n johtavien virkamiesten kokousten painopisteisiin;

c)

käynnistää alueiden välisiä tiedotusohjelmia ja -aloitteita, mukaan lukien vaihto-ohjelmat ensisijaisiksi katsotuilla aloilla;

d)

edistää tutkimuksia molempien alueiden yksilöimistä kysymyksistä;

e)

luo ja tarjoaa uusia yhteydenpitomahdollisuuksia ottaen huomioon erityisesti sellaiset henkilöt tai laitokset, jotka eivät tunne CELACin ja EU:n alueiden välistä kumppanuutta;

f)

luo internetfoorumin ja/tai tuottaa sähköisen julkaisun.

2.   EU–LAC-säätiö voi käynnistää aloitteita yhteistyössä julkisten ja yksityisten laitosten, EU:n toimielinten, kansainvälisten ja alueellisten instituutioiden, Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtioiden sekä EU:n jäsenvaltioiden kanssa.

8 artikla

Säätiön rakenne

EU–LAC-säätiössä on oltava seuraavat rakenteet:

a)

hallitus;

b)

puheenjohtaja; ja

c)

pääjohtaja.

9 artikla

Hallitus

1.   Hallitus koostuu EU–LAC-säätiön jäsenten edustajista. Se kokoontuu korkeiden virkamiesten tasolla ja tarvittaessa ulkoministerien tasolla CELACin ja EU:n huippukokousten yhteydessä.

2.   Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtioiden yhteisöä (CELAC) edustaa hallituksessa sen kulloinenkin puheenjohtajavaltio, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asianomaisen maan osallistumista kansallisessa roolissaan.

3.   EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisen edustajakokouksen (EUROLAT) toimeenpanevaa työvaliokuntaa pyydetään nimeämään yksi edustaja kummaltakin alueelta tarkkailijoiksi hallitukseen.

4.   Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden (AKT) ja EU:n yhteistä parlamentaarista edustajakokousta pyydetään nimeämään yksi edustaja EU:sta ja yksi Karibian alueelta tarkkailijoiksi hallitukseen.

10 artikla

Hallituksen puheenjohtajuus

Hallituksella on kaksi puheenjohtajaa, joista toinen on EU:n ja toinen Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtioiden edustaja.

11 artikla

Hallituksen toimivalta

EU–LAC-säätiön hallituksella on toimivalta

a)

nimittää säätiön puheenjohtaja ja pääjohtaja;

b)

hyväksyä säätiön toiminnan yleiset suuntaviivat ja vahvistaa sen operatiiviset painopisteet ja työjärjestys sekä toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet, joilla varmistetaan avoimuus ja vastuuvelvollisuus erityisesti ulkopuolisen rahoituksen osalta;

c)

hyväksyä päätoimipaikkaa koskeva sopimus sekä kaikki muut sopimukset tai järjestelyt, joita säätiö saattaa tehdä erioikeuksia ja vapauksia koskevista asioista Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtioiden ja EU:n jäsenvaltioiden kanssa;

d)

vahvistaa talousarvio ja henkilöstösäännöt pääjohtajan ehdotuksen pohjalta;

e)

hyväksyä säätiön organisaatiorakenteen muutokset pääjohtajan ehdotuksen pohjalta;

f)

hyväksyä periaatteessa neljän vuoden näkymiin perustuva monivuotinen työohjelma, mukaan lukien monivuotinen talousarviolaskelma, pääjohtajan esittämän luonnoksen pohjalta;

g)

hyväksyä vuotuinen työohjelma, mukaan lukien tulevan vuoden hankkeet ja toimet, pääjohtajan esittämän luonnoksen pohjalta ja monivuotisen ohjelman mukaisesti;

h)

vahvistaa seuraavaa vuotta koskeva talousarvio;

i)

hyväksyä perusteet, joiden mukaisesti säätiön hankkeita valvotaan ja tarkastetaan ja niistä raportoidaan;

j)

hyväksyä edellistä vuotta koskevat säätiön vuosikertomus ja tilinpäätös;

k)

antaa puheenjohtajalle ja pääjohtajalle ohjeita ja neuvoja;

l)

ehdottaa osapuolille muutoksia tähän sopimukseen;

m)

arvioida säätiön toiminnan kehitystä ja toteuttaa toimia pääjohtajan esittämien raporttien perusteella;

n)

ratkaista riitoja, joita osapuolten välille saattaa syntyä tämän sopimuksen ja sen muutosten tulkinnasta tai soveltamisesta;

o)

perua puheenjohtajan ja/tai pääjohtajan nimitys;

p)

hyväksyä strategisten kumppanuuksien perustaminen;

q)

hyväksyä säätiön sitoutuminen kaikkiin 15 artiklan 4 kohdan i alakohdan mukaisesti neuvoteltuihin sopimuksiin tai oikeudellisiin välineisiin.

12 artikla

Hallituksen kokoukset

1.   Hallitus pitää kaksi sääntömääräistä kokousta vuodessa. Niiden on oltava samaan aikaan kuin CELACin ja EU:n korkeiden virkamiesten kokoukset.

2.   Hallitus pitää ylimääräisiä kokouksia jommankumman puheenjohtajan tai pääjohtajan aloitteesta tai kun vähintään yksi kolmasosa sen jäsenistöstä sitä pyytää.

3.   Hallituksen sihteeristön tehtäviä hoidetaan säätiön pääjohtajan alaisuudessa.

13 artikla

Hallituksen päätöksenteko

Hallitus tekee päätöksiä kun paikalla on yli puolet sen jäsenistä kummaltakin alueelta. Päätökset tehdään läsnä olevien jäsenten kesken yksimielisesti.

14 artikla

Säätiön puheenjohtaja

1.   Hallitus valitsee puheenjohtajan EU–LAC-säätiön jäsenten esittämien ehdokkaiden joukosta. Puheenjohtaja nimitetään neljän vuoden kaudeksi, joka voidaan uusia kerran.

2.   Puheenjohtajan on oltava tunnettu ja arvostettu henkilö sekä Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueella että EU:ssa. Puheenjohtaja hoitaa tehtävää vapaaehtoisena, mutta hänellä on oikeus saada korvaus kaikista välttämättömistä ja asianmukaisesti perustelluista kuluista.

3.   Puheenjohtajan tehtävä annetaan vuoroin EU:n jäsenvaltion kansalaiselle, vuoroin Latinalaisen Amerikan tai Karibian valtion kansalaiselle. Jos puheenjohtaja nimitetään EU:n jäsenvaltiosta, pääjohtajaksi on nimitettävä Latinalaisen Amerikan tai Karibian valtion kansalainen ja päinvastoin.

4.   Puheenjohtaja

a)

edustaa säätiötä sen ulkoisissa suhteissa toimimalla näkyvässä ja edustavassa asemassa hyödyntäen korkean tason yhteyksiä Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtioiden sekä EU:n ja sen jäsenvaltioiden viranomaisiin ja muihin kumppaneihin;

b)

raportoi tarpeen mukaan ulkoasiainministerien kokouksille, muille ministerikokouksille, hallitukselle ja muille tärkeille kokouksille;

c)

antaa neuvoja pääjohtajalle monivuotisen ja vuotuisen työohjelman ja talousarvioesityksen laatimisessa hallituksen hyväksyttäviksi;

d)

suorittaa muita hallituksen hyväksymiä tehtäviä.

15 artikla

Säätiön pääjohtaja

1.   Säätiötä johtaa pääjohtaja, joka on valittava EU–LAC-säätiön jäsenten esitettyä pääjohtajaehdokkaat ja jonka hallitus nimittää neljän vuoden toimikaudeksi siten, että toimikausi voidaan uusia kerran.

2.   Rajoittamatta hallituksen toimivaltaa, pääjohtaja ei saa pyytää eikä ottaa vastaan ohjeita minkään valtion hallitukselta tai muultakaan elimeltä.

3.   Pääjohtajan tehtävästä maksetaan palkkio, ja tehtävä annetaan vuoroin EU:n jäsenvaltion kansalaiselle, vuoroin Latinalaisen Amerikan tai Karibian valtion kansalaiselle. Jos pääjohtaja nimitetään EU:n jäsenvaltiosta, puheenjohtajaksi on nimitettävä Latinalaisen Amerikan tai Karibian valtion kansalainen ja päinvastoin.

4.   Pääjohtaja on säätiön laillinen edustaja ja hoitaa seuraavia tehtäviä:

a)

säätiön monivuotisen ja vuotuisen työohjelman sekä talousarvion laatiminen puheenjohtajaa kuullen;

b)

säätiön henkilöstön nimittäminen ja johtaminen huolehtien siitä, että henkilöstö noudattaa säätiön tavoitteita;

c)

talousarvion toteuttaminen;

d)

kausittaisten ja vuotuisten toimintakertomusten sekä tilinpäätösten toimittaminen hallitukselle hyväksyttäväksi, menettelyjen avoimuudesta ja kaikkia säätiön toteuttamia tai tukemia toimia koskevan tiedon asianmukaisesta jakelusta huolehtiminen, mukaan lukien ajantasainen luettelo kansallisella tasolla nimetyistä instituutioista ja organisaatioista sekä säätiön toimintaan osallistujista;

e)

18 artiklassa tarkoitetun kertomuksen toimittaminen;

f)

kokousten valmistelu ja hallituksen avustaminen;

g)

sopivien kansalaisyhteiskunnan ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden edustajien, erityisesti EU–LAC-säätiön jäsenten mahdollisesti nimeämien instituutioiden, kuuleminen tarvittaessa riippuen asiasta ja käytännön tarpeista ja tiedottaen hallitukselle näiden yhteydenottojen tuloksista jatkokäsittelyä varten;

h)

kuulemisten ja neuvottelujen järjestäminen säätiön isäntämaan ja muiden tämän sopimuksen osapuolten kanssa kyseisten valtioiden säätiölle tarjoaminen tilojen ja palvelujen tarkemmista yksityiskohdista;

i)

neuvotteleminen kaikista sopimuksista tai oikeudellisista välineistä, joilla on kansainvälisiä vaikutuksia, kansainvälisten järjestöjen, valtioiden sekä julkisten tai yksityisten laitosten kanssa muista kuin säätiön päivittäiseen hallinnolliseen toimintaan liittyvistä asioista sen jälkeen, kun hallitusta on asianmukaisesti kuultu ja sille on ilmoitettu tällaisten neuvottelujen aloittamisesta ja suunnitellusta päättämisestä sekä antaen säännöllisiä selontekoja tällaisten neuvottelujen sisällöstä, laajuudesta ja todennäköisestä lopputuloksesta;

j)

hallitukselle raportoiminen kaikista säätiötä koskevista oikeudenkäynneistä.

16 artikla

Säätiön rahoitus

1.   Maksuja suoritetaan vapaaehtoisesti eikä niillä ole vaikutusta hallitukseen osallistumiseen.

2.   Säätiötä rahoittavat pääasiassa sen jäsenet. Hallitus voi alueiden välistä tasapainoa kunnioittaen harkita myös muita säätiön toiminnan rahoitusmuotoja.

3.   Tietyissä tapauksissa ja ilmoitettuaan asiasta etukäteen hallitukselle sekä pyydettyään siltä hyväksynnän säätiö voi hankkia lisätuloja julkisten ja yksityisten laitosten antamasta ulkoisesta rahoituksesta, muun muassa tuottamalla pyynnöstä raportteja ja analyysejä. Nämä varat käytetään yksinomaan säätiön toimintaan.

4.   Saksan liittotasavallan on toimitettava omalla kustannuksellaan ja sen säätiölle antaman rahoituksen puitteissa säätiön käyttöön soveltuvat asianmukaisesti kalustetut tilat sekä huolehdittava niiden kunnossapidosta, palveluista ja turvallisuudesta.

17 artikla

Tilien tarkastus ja julkaiseminen

1.   Hallitus nimittää riippumattomat tilintarkastajat säätiön tilinpidon tarkastamista varten.

2.   Riippumattoman tilintarkastajan tarkastama tilinpäätös, josta käyvät ilmi säätiön varat, velat ja vastuut, tulot ja menot on annettava jäsenille mahdollisimman pian kunkin varainhoitovuoden päätyttyä ja viimeistään kuuden kuukauden kuluttua päättymispäivästä, ja hallitus käsittelee niiden hyväksymistä seuraavassa kokouksessa.

3.   Tarkastetuista tileistä ja taseesta julkaistaan yhteenveto.

18 artikla

Säätiön arviointi

Pääjohtaja esittää joka neljäs vuosi tämän sopimuksen voimaantulopäivästä hallitukselle kertomuksen säätiön toiminnasta. Hallitus arvioi toimintaa yleisesti ja tekee mahdollisesti päätöksen säätiön tulevasta toiminnasta.

19 artikla

Strategiset kumppanuudet

1.   Säätiöllä on lähtökohtaisesti neljä strategista kumppania: ”L'Institut des Amériques” Ranskassa ja ”Regione Lombardia” Italiassa EU:n puolelta sekä ”Global Foundation for Democracy and Development” (FUNGLODE) Dominikaanisessa tasavallassa ja Yhdistyneiden kansakuntien Latinalaisen Amerikan ja Karibian maiden talouskomissio (ECLAC) Latinalaisen Amerikan ja Karibian puolelta.

2.   Tavoitteidensa saavuttamiseksi EU–LAC-säätiö voi perustaa tulevaisuudessa strategisia kumppanuuksia kummankin alueen hallitustenvälisten järjestöjen, valtioiden sekä julkisten tai yksityisten laitosten kanssa noudattaen aina alueiden välisen tasapainon periaatetta.

20 artikla

Erioikeudet ja vapaudet

1.   Säätiön luonne ja oikeushenkilöllisyys määritellään 2 ja 4 artiklassa.

2.   Säätiön, hallituksen, puheenjohtajan, pääjohtajan, henkilöstön jäsenten sekä jäsenten edustajien asema, erioikeudet ja vapaudet heidän ollessaan Saksan liittotasavallan alueella virkatehtävissä määräytyvät Saksan liittotasavallan hallituksen ja säätiön välillä tehdyn päämajaa koskevan sopimuksen mukaan.

3.   Tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettu päätoimipaikkaa koskeva sopimus on riippumaton tästä sopimuksesta.

4.   Säätiö voi tehdä yhden tai useamman Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtion ja EU:n jäsenvaltion kanssa muita sopimuksia sellaisista erioikeuksista ja vapauksista, jotka saattavat olla säätiön moitteettoman toiminnan kannalta tarpeellisia niiden alueella; säätiön hallituksen on hyväksyttävä sopimukset.

5.   Säätiö, sen varat, tulot ja muu omaisuus on säätiön virallisen toiminnan osalta vapautettu kaikista välittömistä veroista. Säätiötä ei ole vapautettu suoritetuista palveluista perittävistä maksuista.

6.   Säätiön pääjohtaja ja henkilöstö on vapautettu maksamasta kansallisia veroja säätiön maksamista palkoista ja palkkioista.

7.   Säätiön henkilöstöllä tarkoitetaan kaikkia pääjohtajan nimittämiä henkilöstön jäseniä, lukuun ottamatta niitä, jotka on palkattu paikalta ja joille maksetaan tuntipalkkaa.

21 artikla

Säätiön kielet

Säätiön työkieliä ovat kielet, joita on käytetty Latinalaisen Amerikan ja Karibian maiden sekä Euroopan unionin strategisessa kumppanuudessa sen perustamisesta kesäkuussa 1999.

22 artikla

Riitojen ratkaiseminen

Kaikki tämän sopimuksen ja sen muutosten soveltamisesta tai tulkinnasta mahdollisesti aiheutuvat riidat osapuolten välillä viedään niiden välisiin suoriin neuvotteluihin, jotta ne voitaisiin ratkaista ripeästi. Jos riitaa ei voida ratkaista tällä tavoin, se annetaan hallituksen päätettäväksi.

23 artikla

Muutokset

1.   Tätä sopimusta voidaan muuttaa EU–LAC-säätiön hallituksen aloitteesta tai kumman tahansa osapuolen pyynnöstä. Muutosehdotukset toimitetaan tallettajalle, joka ilmoittaa niistä kaikille osapuolille, jotta ne voivat tarkastella niitä ja neuvotella niistä.

2.   Muutokset on hyväksyttävä yksimielisesti, ja ne tulevat voimaan kolmekymmentä päivää sen päivän jälkeen, jona tallettaja on vastaanottanut viimeisen ilmoituksen siitä, että kaikki tätä varten tarvittavat muodollisuudet on saatettu päätökseen.

3.   Tallettaja ilmoittaa kaikille osapuolille muutosten voimaantulosta.

24 artikla

Ratifiointi ja liittyminen

1.   Tämä sopimus on avoinna allekirjoittamista varten kaikille Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtioille, EU:n jäsenvaltioille ja EU:lle 25 päivästä lokakuuta 2016 sen voimaantulopäivään, ja sopimus on ratifioitava. Ratifioimiskirjat talletetaan tallettajan huostaan.

2.   Tämä sopimus on avoinna liittymistä varten EU:lle sekä niille Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtioille ja EU:n jäsenvaltioille, jotka eivät ole allekirjoittaneet sitä. Liittymiskirjat talletetaan tallettajan huostaan.

25 artikla

Voimaantulo

1.   Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun kahdeksan osapuolta kummaltakin alueelta, mukaan lukien Saksan liittotasavalta ja EU, ovat tallettaneet ratifioimis- tai liittymiskirjansa tallettajan huostaan. Silloin kun muut Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtiot ja EU:n jäsenvaltiot tallettavat ratifioimis- tai liittymiskirjansa voimaantulopäivän jälkeen, tämä sopimus tulee voimaan näiden Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtioiden ja EU:n jäsenvaltioiden osalta kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun kyseinen osapuoli on tallettanut ratifioimis- tai liittymiskirjansa.

2.   Tallettaja ilmoittaa kaikille osapuolille ratifioimis- tai liittymiskirjojen vastaanottamisesta sekä tämän sopimuksen voimaantulopäivästä tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti.

26 artikla

Kesto ja irtisanominen

1.   Tämä sopimus on voimassa rajoittamattoman ajan.

2.   Mikä tahansa osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen tallettajalle osoitetulla, diplomaattiteitse toimitetulla kirjallisella ilmoituksella. Irtisanominen tulee voimaan kahdentoista kuukauden kuluttua siitä, kun ilmoitus on vastaanotettu.

27 artikla

Lakkauttaminen ja selvitystila

1.   Säätiö lakkautetaan

a)

jos kaikki säätiön jäsenet tai yhtä lukuun ottamatta kaikki säätiön jäsenet ovat sanoneet sopimuksen irti; tai

b)

jos säätiön jäsenet päättävät sen lakkauttamisesta.

2.   Jos säätiö lakkautetaan, säätiö on olemassa ainoastaan sen selvitystä varten. Sen toiminnan lopettavat selvittäjät, jotka myyvät säätiön omaisuuserät ja maksavat sen velat ja vastuut. Jäljelle jäävät varat jaetaan jäsenten kesken niiden rahoitusosuuksien mukaisessa suhteessa.

28 artikla

Tallettaja

Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri toimii tämän sopimuksen tallettajana.

29 artikla

Varaumat

1.   Tämän sopimuksen allekirjoittaessaan tai ratifioidessaan tai siihen liittyessään osapuolet voivat esittää varaumia ja/tai lausumia sen tekstistä edellyttäen, että ne eivät ole ristiriidassa sopimuksen tarkoituksen ja päämäärän kanssa.

2.   Esitetyt varaumat ja lausumat on toimitettava tallettajalle, joka ilmoittaa niistä sopimuksen muille osapuolille.

30 artikla

Siirtymämääräykset

Tämän sopimuksen tullessa voimaan Saksan liittotasavallan lainsäädännön mukaisesti vuonna 2011 perustettu siirtymäkauden säätiö lopettaa toimintansa, ja se lakkautetaan. Siirtymäkauden säätiön omaisuuserät, velat ja vastuut, resurssit, varat ja muut sopimusvelvoitteet siirretään tämän sopimuksen mukaisesti perustetulle EU–LAC-säätiölle. EU–LAC-säätiö ja siirtymäkauden säätiö laativat tätä varten tarvittavat oikeudelliset välineet Saksan liittotasavallan kanssa ja täyttävät asiaankuuluvat oikeudelliset vaatimukset.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet ovat siihen asianmukaisesti valtuutettuina allekirjoittaneet tämän sopimuksen yhtenä alkuperäiskappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, kroaatin, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä kaikkien näiden tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset, ja se talletetaan Euroopan unionin neuvoston, joka toimittaa oikeaksi todistetun jäljennöksen kaikille osapuolille, arkistoon.

Настоящото споразумение е открито за подписване в Santo Domingo на 25 октомври 2016 г. и след това, от 1 ноември 2016 г. до датата на влизането му в сила, в Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз в Брюксел.

El presente Acuerdo quedará abierto a la firma en Santo Domingo el 25 de octubre de 2016 y, a continuación, desde el 1 de noviembre de 2016 hasta la fecha de su entrada en vigor en la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea, en Bruselas.

Tato dohoda je otevřena k podpisu dne 25. října 2016 v Santo Domingu a poté od 1. listopadu 2016 do dne vstupu v platnost v Generálním sekretariátu Rady Evropské unie v Bruselu.

Denne aftale er åben for undertegnelse den 25. oktober 2016 i Santo Domingo og derefter fra den 1. november 2016 til datoen for dens ikrafttrædelse i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union i Bruxelles.

Dieses Übereinkommen liegt am 25. Oktober 2016 in Santo Domingo und danach vom 1. November 2016 bis zum Tag seines Inkrafttretens beim Generalsekretariat des Rates der Europäischen Union in Brüssel zur Unterzeichnung auf.

Käesolev leping on allakirjutamiseks avatud 25. oktoobril 2016 ning seejärel 1. novembrist 2016 kuni selle jõustumise kuupäevani Euroopa Liidu nõukogu peasekretariaadis Brüsselis.

Η συμφωνία θα παραμείνει ανοικτή προς υπογραφή στο Σάντο Ντομίνγκο στις 25 Οκτωβρίου 2016 και εν συνεχεία, από την 1η Νοεμβρίου 2016 έως την ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ, στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

This Agreement shall be open for signature in Santo Domingo on 25 October 2016 and thereafter from 1 November 2016 to the date of its entry into force at the General Secretariat of the Council of the European Union in Brussels.

Le présent accord est ouvert à la signature à Saint-Domingue le 25 octobre 2016 et, ensuite, du 1er novembre 2016 à la date de son entrée en vigueur, au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, à Bruxelles.

Il presente accordo sarà aperto alla firma il 25 ottobre 2016 a Santo Domingo e successivamente, dal 1o novembre 2016 alla data di entrata in vigore, presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea a Bruxelles.

Ovaj Sporazum bit će otvoren za potpisivanje u Santo Domingu 25. listopada 2016., a nakon toga, od 1. studenoga 2016. do datuma njegova stupanja na snagu, u Glavnom tajništvu Vijeća Europske unije u Bruxellesu.

Šo nolīgumu dara pieejamu parakstīšanai 2016. gada 25. oktobrī Santodomingo (Santo Domingo) un pēc tam no 2016. gada 1. novembra līdz tā spēkā stāšanās dienai Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātā Briselē.

Šis susitarimas pateiktas pasirašyti 2016 m. spalio 25 d. Santo Dominge, o paskui, nuo 2016 m. lapkričio 1 d. iki jo įsigaliojimo dienos, Europos Sąjungos Tarybos generaliniame sekretoriate Briuselyje.

Ez a megállapodás 2016. október 25-én Santo Domingóban, majd 2016. november 1-jétől a hatálybalépésének időpontjáig Brüsszelben, az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságán aláírásra nyitva áll.

Dan il-Ftehim għandu jkun miftuħ għall-iffirmar f'Santo Domingo fil-25 ta' Ottubru 2016 u wara dan mill-1 ta' Novembru 2016 sad-data tad-dħul fis-seħħ tiegħu fis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fi Brussell.

Deze overeenkomst staat open voor ondertekening op 25 oktober 2016 te Santo Domingo en vervolgens met ingang van 1 november 2016 tot de datum van inwerkingtreding ervan bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie te Brussel.

Niniejsza Umowa będzie otwarta do podpisu w Santo Domingo w dniu 25 października 2016 r., a następnie od 1 listopada 2016 r. do dnia wejścia w życie w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej w Brukseli.

O presente Acordo está aberto para assinatura em Santo Domingo, em 25 de outubro de 2016 e, posteriormente, de 1 de novembro de 2016 até à data da sua entrada em vigor, no Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia, em Bruxelas.

Acest acord va fi deschis pentru semnare la Santo Domingo, la 25 octombrie 2016, iar ulterior, începând cu 1 noiembrie 2016 până la data intrării sale în vigoare, la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene de la Bruxelles.

Táto dohoda bude otvorená na podpis 25. októbra 2016 v Santo Domingu a potom od 1. novembra 2016 do nadobudnutia platnosti na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie v Bruseli.

Ta sporazum bo na voljo za podpis 25. oktobra 2016 v Santu Domingu in nato od 1. novembra 2016 do začetka njegove veljavnosti v generalnem sekretariatu Sveta Evropske unije v Bruslju.

Tämä sopimus on avoinna allekirjoittamista varten Santo Domingossa 25 päivänä lokakuuta 2016 ja sen jälkeen 1 päivästä marraskuuta 2016 sen voimaantulopäivään asti Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristössä Brysselissä.

Detta avtal är öppet för undertecknande i Santo Domingo den 25 oktober 2016 och därefter vid generalsekretariatet för Europeiska unionens råd i Bryssel från och med den 1 november 2016 till och med dagen för dess ikraftträdande.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 1

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image 2

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image 3

Image 4

Za Českou republiku

Image 5

Image 6

For Kongeriget Danmark

Image 7

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image 8

Eesti Vabariigi nimel

Image 9

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image 10

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image 11

Por el Reino de España

Image 12

Pour la République française

Image 13

Za Republiku Hrvatsku

Image 14

Image 15

Per la Repubblica italiana

Image 16

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image 17

Latvijas Republikas vārdā –

Image 18

Lietuvos Respublikos vardu

Image 19

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image 20

Magyarország részéről

Image 21

Għar-Repubblika ta' Malta

Image 22

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image 23

Für die Republik Österreich

Image 24

Image 25

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image 26

Pela República Portuguesa

Image 27

Pentru România

Image 28

Za Republiko Slovenijo

Image 29

Image 30

Za Slovenskú republiku

Image 31

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image 32

För Konungariket Sverige

Image 33

Image 34

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image 35

For Antigua and Barbuda

Por la República Argentina

Image 36

For the Commonwealth of the Bahamas

Image 37

For Barbados

For Belize

Image 38

Por el Estado Plurinacional de Bolivia

Image 39

Pela República Federativa do Brasil

Image 40

Por la República de Chile

Image 41

Por la República de Colombia

Image 42

Por la República de Costa Rica

Image 43

Por la República de Cuba

Image 44

Image 45

For the Commonwealth of Dominica

Image 46

Image 47

Por la República de Dominicana

Image 48

Por la República de Ecuador

Image 49

Por la República de El Salvador

Image 50

For Grenada

Image 51

Image 52

Por la República de Guatemala

Image 53

For the Cooperative Republic of Guyana

Image 54

Pour la République d'Haïti

Image 55

Por la República de Honduras

Image 56

For Jamaica

Image 57

Por los Estados Unidos Mexicanos

Image 58

Por la República de Nicaragua

Image 59

Por la República de Panamá

Image 60

Por la República de Paraguay

Image 61

Por la República del Perú

Image 62

For the Federation of Saint Kitts and Nevis

Image 63

Image 64

For Saint Lucia

For Saint Vincent and the Grenadines

Image 65

Image 66

Voor de Republiek Suriname

Image 67

For the Republic of Trinidad and Tobago

Por la República Oriental del Uruguay

Image 68

Por la República Bolivariana de Venezuela

Image 69


ASETUKSET

12.4.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 103/21


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/594,

annettu 8 päivänä huhtikuuta 2019,

erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suuren muutoksen hyväksymisestä ”Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale” (SMM)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti tutkinut Italian esittämän pyynnön, joka koski komission asetuksen (EY) N:o 1107/96 (2) nojalla rekisteröidyn suojatun maantieteellisen merkinnän ”Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale” eritelmän muutoksen hyväksymistä.

(2)

Koska kyseessä ei ole asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan mukainen vähäinen muutos, komissio julkaisi muutospyynnön kyseisen asetuksen 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti Euroopan unionin virallisessa lehdessä (3).

(3)

Komissiolle ei ole toimitettu asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan mukaisia vastaväitteitä, minkä vuoksi eritelmän muutos olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään nimitystä ”Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale” (SMM) koskeva eritelmän muutos, joka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä huhtikuuta 2019.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Phil HOGAN

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 1107/96, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1996, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92 17 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesta maantieteellisten merkintöjen ja alkuperäisnimitysten rekisteröinnistä (EUVL L 148, 21.6.1996, s. 1).

(3)  EUVL C 441, 7.12.2018, s. 20.


12.4.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 103/22


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/595,

annettu 11 päivänä huhtikuuta 2019,

yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 737/90 soveltamiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 1635/2006 muuttamisesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen vuoksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kolmansista maista peräisin olevien maataloustuotteiden tuontiedellytyksistä Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen 15 päivänä heinäkuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 733/2008 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta, jäljempänä ’Yhdistynyt kuningaskunta’, ilmoitti 29 päivänä maaliskuuta 2017 aikomuksestaan erota unionista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan mukaisesti. Perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sinä päivänä, jona erosopimus tulee voimaan, tai, jollei sopimusta ole, kahden vuoden kuluttua edellä tarkoitetusta ilmoituksesta, ellei Eurooppa-neuvosto yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa päätä yksimielisesti pidentää tätä määräaikaa. Tämän seurauksena Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulee ns. kolmas maa.

(2)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1635/2006 (2) edellytetään jäsenvaltioiden varmistavan, että niiden kolmansien maiden toimivaltaiset viranomaiset, joihin Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuus on vaikuttanut, antavat vientitodistukset, joissa todistetaan, että tuotteet, joiden mukana todistukset seuraavat, noudattavat asetuksessa (EY) N:o 733/2008 säädettyjä sallittuja enimmäismääriä. Kyseiset kolmannet maat luetellaan asetuksen (EY) N:o 1635/2006 liitteessä II.

(3)

Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 2019/370 (3) muutettiin asetusta (EY) N:o 1635/2006 Yhdistyneen kuningaskunnan sisällyttämiseksi kyseisen asetuksen liitteeseen II. Täytäntöönpanoasetusta (EU) 2019/370 on Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 3 kohdan nojalla määrä soveltaa sitä päivää seuraavasta päivästä, jona perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa, paitsi jos Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehty erosopimus on tullut voimaan kyseiseen päivään mennessä tai jos Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua kahden vuoden määräaikaa on pidennetty.

(4)

Eurooppa-neuvosto päätti 22 päivänä maaliskuuta 2019 Yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä pidentää Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua määräaikaa. Näin ollen täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/370 soveltamisedellytykset, sellaisina kuin ne ovat täsmennettyinä mainitun asetuksen 2 artiklassa, eivät enää täyty.

(5)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1635/2006 liitettä II olisi muutettava ja kyseisen muutoksen soveltamisedellytykset olisi vahvistettava.

(6)

Tämän asetuksen olisi tultava voimaan kiireellisesti.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään asetuksen (EY) N:o 1635/2006 liitteeseen II kohta seuraavasti:

”Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan sitä päivää seuraavasta päivästä, jona unionin oikeutta lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä huhtikuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 201, 30.7.2008, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 1635/2006, annettu 6 päivänä marraskuuta 2006, yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista peräisin olevien maataloustuotteiden tuontiedellytyksistä Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 737/90 soveltamiseksi (EUVL L 306, 7.11.2006, s. 3).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/370, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2019, yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 737/90 soveltamiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 1635/2006 muuttamisesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen vuoksi (EUVL L 68, 8.3.2019, s. 1).


12.4.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 103/24


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/596,

annettu 11 päivänä huhtikuuta 2019,

tietyistä Euroopan yhteisön ja Irakin talous- ja rahoitussuhteita koskevista erityisrajoituksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1210/2003 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä Euroopan yhteisön ja Irakin talous- ja rahoitussuhteita koskevista erityisrajoituksista ja asetuksen (EY) N:o 2465/96 kumoamisesta 7 päivänä heinäkuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1210/2003 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1210/2003 liitteessä III luetellaan Irakin entisen hallituksen julkisyhteisöt, yhtiöt ja virastot sekä luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, elimet ja yhteisöt, joille kuuluvat, Irakin ulkopuolella 22 päivänä toukokuuta 2003 olleet varat ja muut taloudelliset resurssit jäädytetään kyseisen asetuksen nojalla.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston pakotekomitea päätti 8 päivänä huhtikuuta 2019 poistaa 13 kohtaa niiden henkilöiden ja yhteisöjen luettelosta, joiden varat ja muut taloudelliset resurssit olisi jäädytettävä.

(3)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1210/2003 liitettä III olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1210/2003 liite III tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä huhtikuuta 2019.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Ulkopolitiikan välineiden hallinnon päällikkö


(1)  EUVL L 169, 8.7.2003, s. 6.


LIITE

Poistetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1210/2003 liitteestä III seuraavat kohdat:

”9.

AL HASSAKA SPINNING PROJECT. Osoite: P.O. Box 46, Al Hassaka Al Azizeh, Irak.”

”34.

DIWANIYA STATE COTTON TEXTILE COMPANY (alias DIWANIYA COTTON STATE COMPANY). Osoitteet: a) P.O. Box 79, Diwaniya, Qadisiya, Irak; b) P.O. Box 15, Diwaniyah, Irak.”

”37.

FINE TEXTILE STATE COMPANY. Osoite: P.O. Box 2, Hilla, Irak.”

”51.

GENERAL ESTABLISHMENT FOR WOOLLEN TEXTILE (alias WOOLLEN TEXTILE STATE COMPANY). Osoite: P.O. Box 9114, Khadhumiya, Bagdad, Irak.”

”70.

”IRAQI TEXTILE STATE ESTABLISHMENT (alias IRAQI STATE TEXTILE COMPANY). Osoite: Al Nawab Street, Khadhumiya, P.O. Box 9106, Bagdad, Irak.”

”73.

KUT COTTON TEXTILE STATE COMPANY (alias a) TRAINING CENTRE FOR TEXTILE INDUSTRIES/KUT, b) KUT INDUSTRIAL COMPANY). Osoitteet: a) P.O. Box 25, Kut, Irak; Kut Opp, Al-Zahra Town, Irak; b) P.O. Box 5613, South Gate, Kut, Irak.”

”86.

MOSUL STATE COMPANY FOR TEXTILE. Osoite: P.O. Box 18, Mosul, Irak.”

”97.

NATIONAL STATE COMPANY FOR TEXTILE. Osoite: P.O. Box 5664, Kadhumia, Bagdad, Irak.”

”138.

STATE ENTERPRISE FOR HANDWOVEN CARPETS (alias HANDWOVEN CARPETS STATE COMPANY). Osoite: Al Nasir Square, Arbil, Irak.”

”141.

”STATE ENTERPRISE FOR LEATHER INDUSTRIES (alias STATE LEATHER INDUSTRIES COMPANY). Osoite: Karrada Al Sharkiya, Hurriya Square, P.O. Box 3079, Bagdad, Irak.”

”191.

STATE SEWING COMPANY. Osoite: P.O. Box 14007, Waziriya, Bagdad, Irak.”

”203.

WOOLLEN INDUSTRIES FACTORY OF ARBIL (alias WOOLLEN TEXTILE STATE COMPANY IN ARBIL). Osoite: P.O. Box 101, Arbil, Irak.

204.

WOOLLEN TEXTILE STATE EST IN NASSIRIYAH (alias WOOLLEN TEXTILE STATE COMPANY IN NASIRYA). Osoite: P.O. Box 108, Nassiriyah, Irak.”


PÄÄTÖKSET

12.4.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 103/26


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2019/597,

annettu 9 päivänä huhtikuuta 2019,

kehitysrahoituksen eurooppalaista rahoitusrakennetta käsittelevän korkean tason viisaiden ryhmän perustamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 240 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

On tarpeen pohtia kehitysrahoituksen eurooppalaista rahoitusrakennetta. Tätä tarkoitusta varten olisi perustettava kehitysrahoituksen eurooppalaista rahoitusrakennetta käsittelevä korkean tason viisaiden ryhmä, jäljempänä ’viisaiden ryhmä’.

(2)

Viisaiden ryhmän olisi toimitettava neuvostolle riippumaton raportti, joka antaa kuvan kehitysrahoituksen eurooppalaisen rahoitusrakenteen parantamisen ja järkeistämisen haasteista ja mahdollisuuksista ja jossa esitetään skenaarioita sen kehittämiseksi Euroopan poliittisten tavoitteiden mukaisesti, tarkoituksena antaa tietoja neuvoston asiaa koskevan pohdinnan tueksi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Perustaminen ja tehtävä

1.   Perustetaan neuvoston pääsihteeristön puitteissa kehitysrahoituksen eurooppalaista rahoitusrakennetta käsittelevä korkean tason viisaiden ryhmä, jäljempänä ’viisaiden ryhmä’.

2.   Viisaiden ryhmän tehtävänä on toimittaa neuvostolle riippumaton raportti tämän päätöksen liitteessä olevan tehtävänkuvauksen mukaisesti. Viisaiden ryhmä perustetaan siihen asti, kunnes se on täyttänyt tehtävänkuvauksessa määritellyn toimeksiantonsa siinä vahvistetun määräajan mukaisesti.

2 artikla

Jäsenyys

1.   Nimitetään Thomas WIESER viisaiden ryhmän puheenjohtajaksi.

2.   Nimitetään José Antonio ALONSO, Monique BARBUT, Erik BERGLÖF, Jacek DOMINIK, Nanno D. KLEITERP, Norbert KLOPPENBURG, Franco PASSACANTANDO ja Susan ULBÆK viisaiden ryhmän jäseniksi.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 9 päivänä huhtikuuta 2019.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. CIAMBA


LIITE

KEHITYSRAHOITUKSEN EUROOPPALAISTA RAHOITUSRAKENNETTA KÄSITTELEVÄ KORKEAN TASON VIISAIDEN RYHMÄ

TEHTÄVÄNKUVAUS

1.   Viisaiden ryhmä

1.1.   Kokoonpano

Viisaiden ryhmän muodostaa kuudesta kahdeksaan riippumatonta ja puolueetonta asiantuntijaa. Heidät nimitetään ammatillisen ja teknisen asiantuntemuksen sekä rahoitusta, kehitysyhteistyötä ja asiankuuluvaa institutionaalista toimintakehystä koskevan kokemuksen perusteella. Viisaiden ryhmän kokoonpanossa on otettava huomioon sukupuolten tasapuolinen edustus ja maantieteellinen tasapaino. Siinä on otettava huomioon nämä perusteet kaikessa laajuudessaan sekä myös institutionaaliset erot jäsenvaltioiden välillä. Viisaiden ryhmän puheenjohtajan ja jäsenten on nimittämisensä yhteydessä ilmoitettava, ettei heillä ole eturistiriitoja ja että he ovat riippumattomia ja puolueettomia.

1.2.   Valinta

Neuvosto nimittää viisaiden ryhmän puheenjohtajan ja jäsenet sen jälkeen, kun pysyvien edustajien komitea on tarkastellut ehdotettuja ehdokkaita. Puheenjohtajan tehtävänä on ehdottaa rajoitettua määrää asiantuntijoita kohdassa 1.1 tarkoitettujen periaatteiden mukaisesti. Jäsenvaltioille on toimitettava kaikkien ehdotettujen ehdokkaiden kattavat ansioluettelot ennen pysyvien edustajien komitean tarkastelua.

1.3.   Rahoitusta koskevat säännökset

Viisaiden ryhmän jäsenet, jotka joutuvat matkustamaan asuinpaikkansa ulkopuolelle tehtäviensä hoitamiseksi Brysselissä, saavat korvauksen matkakuluistaan ja päivärahan muiden kuin Euroopan unionin neuvoston henkilöstöön kuuluvien henkilöiden virkamatkakulujen korvaamisesta annetun Euroopan unionin neuvoston varapääsihteerin päätöksen N:o 21/2009 mukaisesti. Neuvosto vastaa tästä aiheutuvista kuluista.

2.   Aikataulu

Viisaiden ryhmän on pian nimittämisensä jälkeen esitettävä pysyvien edustajien komitealle työsuunnitelmansa. Viisaiden ryhmän on kolmen kuukauden kuluessa perustamisestaan annettava pysyvien edustajien komitealle tilannekatsaus työskentelynsä etenemisestä. Viisaiden ryhmän on pyynnöstä annettava säännöllisesti tietoja asiaankuuluville neuvoston elimille, mukaan lukien finanssineuvosten työryhmä, kehitysyhteistyöryhmä sekä naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen ad hoc -työryhmä.

Viisaiden ryhmän on annettava loppuraportti neuvostolle kuusi kuukautta nimittämisensä jälkeen. Raportin ja mahdollisten suositusten, joita viisaiden ryhmä esittää toimeksiantoaan suorittaessaan, tarkoituksena on informoida ja avustaa neuvostoa sen keskusteluissa ja mahdollisessa päätöksenteossa. Raporttia tai suosituksia ei tule missään olosuhteissa pitää neuvoston kantana, mukaan lukien meneillään olevien lainsäädäntömenettelyjen osalta. Neuvosto päättää raportin jatkotoimista. Talous- ja rahoitusasioiden neuvoston ja ulkoasiainneuvoston (kehitys) osallistuminen sekä yhteistyö niiden kanssa on varmistettava.

3.   Toimeksianto

Tämän tehtävänkuvauksen tarkoitusta varten kehitysrahoituksen eurooppalainen rahoitusrakenne pitää sisällään Euroopan investointipankin (EIP), Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) ja komission hallinnoimat rahoitusvälineet. Analysoidessaan kehitysrahoituksen eurooppalaista rahoitusrakennetta viisaiden ryhmän on tarkasteltava sitä koko järjestelmän näkökulmasta.

Jotta vältetään olemassa olevien toimien päällekkäisyys ja tuetaan mahdollisuuksia yhteistyön lisäämiseksi muiden keskeisten kehitysalan toimijoiden kanssa, viisaiden ryhmän on pohdittava erityisesti, kuinka maksimoida kehitysrahoituksen eurooppalaisen rahoitusrakenteen lisäarvo nykyisessä moninaisessa toimintakehyksessä, johon kuuluvat jäsenvaltioiden asiaankuuluvat elimet, kuten kansalliset kehitysrahoituslaitokset ja virastot, sekä kansainväliset ja monenväliset elimet, kuten Euroopan neuvoston kehityspankki tai Maailmanpankki. Viisaiden ryhmän on otettava huomioon myös yleinen kehitys ja tarpeet, jotka ovat muokanneet globaalia rahoitusrakennetta ajan mittaan, ja se, miten globaalia rahoitusrakennetta on tähän kehitykseen ja tarpeisiin mukautettu.

Viisaiden ryhmän on kuvailtava kehitysrahoituksen eurooppalaisen rahoitusrakenteen parantamisen ja järkeistämisen haasteita ja mahdollisuuksia sekä erityisesti Euroopan investointipankin ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin roolia. Sen on suositeltava skenaarioita kehitysrahoituksen eurooppalaisen rahoitusrakenteen kehittämiseksi, mukaan lukien suositukset siitä, miten toimet priorisoidaan ja jaksotetaan selkeästi, ottaen huomioon niihin mahdollisesti liittyvät kustannukset, seuraavien seikkojen pohjalta:

arvio nykyisen kehitysrahoituksen eurooppalaisen rahoitusrakenteen kyvystä toteuttaa ulkoista toimintaa ja kehitysyhteistyötä koskevia unionin toimintapoliittisia painopisteitä erityisesti kehitysvaikutusten, tehokkuuden, täydentävyyden, päällekkäisyyksien ja rahalle saatavan vastineen näkökulmasta;

analyysi kaikkien mukana olevien toimijoiden toimeksiantojen ja välineiden vahvuuksista ja heikkouksista, mukaan lukien Euroopan investointipankin ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin riskienhallinta-, hallinnointi-, omistus- ja kannustinrakenteet;

arvio Euroopan investointipankin, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin ja komission esittämistä strategioista niiden toimeksiantojen kehittämiseksi, jotta edistetään yksityisen sektorin kehittämistä ja lainanantoa valtioille, tarvittaessa myös vähiten kehittyneissä ja hauraissa maissa.

4.   Kuuleminen

Viisaiden ryhmä voi kuulla asiaankuuluvia unionin toimielimiä ja elimiä, mukaan lukien Euroopan parlamentti, komissio ja Euroopan investointipankki, sekä jäsenvaltioiden asiaankuuluvia elimiä, kuten kansallisia kehitysrahoituslaitoksia ja -virastoja. Se voi myös kuulla Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankkia. Viisaiden ryhmä voi tarvittaessa pyytää muita, myös edunsaajamaiden elimiä antamaan kirjallista palautetta tai tuomaan näkemyksiään esille sen kokousten aikana.

Viisaiden ryhmän on taattava kuulemisprosessin avoimuus luetteloimalla kaikki kuulemiset raporttinsa lisäyksessä.

5.   Sihteeristö

Neuvoston pääsihteeristö vastaa viisaiden ryhmän sihteeristön tehtävistä. Sen on annettava tarvittava hallinnollinen tuki viisaiden ryhmän toiminnan varmistamiseksi, mukaan lukien asiakirjojen julkaiseminen. Neuvosto vastaa tästä aiheutuvista kuluista, mukaan lukien järjestämiseen ja kokouksiin liittyvät kulut.


12.4.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 103/29


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2019/598,

annettu 9 päivänä huhtikuuta 2019,

asetuksen (EU) 2017/1939 16 artiklan 4 kohdassa säädetyistä Euroopan syyttäjien nimittämistä koskevista siirtymäsäännöistä ensimmäistä toimikautta varten ja sen aikana

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa 12 päivänä lokakuuta 2017 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2017/1939 (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) 2017/1939 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti neuvosto nimittää Euroopan syyttäjät kuuden vuoden toimikaudeksi, jota ei voida uusia ja jota voidaan jatkaa enintään kolmella vuodella kuuden vuoden toimikauden päättyessä.

(2)

Asetuksen (EU) 2017/1939 16 artiklan 4 kohdan mukaan yksi kolmasosa Euroopan syyttäjistä vaihtuu joka kolmas vuosi. Neuvosto hyväksyy yksinkertaisella enemmistöllä Euroopan syyttäjien nimittämistä koskevat siirtymäsäännöt ensimmäistä toimikautta varten ja sen aikana.

(3)

Kyseisten siirtymäsääntöjen olisi varmistettava, että määräajoin suoritettavan, EPPOon ensimmäistä kertaa nimitettyjen Euroopan syyttäjien vaihtamisen periaatetta sovelletaan asianmukaisesti, jotta Euroopan syyttäjien kollegion työn jatkuvuus voidaan varmistaa. Niissä olisi samalla otettava huomioon EPPOn erityistarpeet ensimmäisinä vuosina sen perustamisen ja toiminnan aloittamisen jälkeen.

(4)

Tämän vuoksi olisi vahvistettava erityissäännöt niiden Euroopan syyttäjien toimikauden pituudesta, jotka nimitetään ensimmäisinä asetuksen (EU) 2017/1939 voimaantulon jälkeen.

(5)

Ne ensimmäisen toimikauden Euroopan syyttäjät, joiden toimikausi on kolme vuotta kuuden vuoden sijaan, olisi valittava arvontaan perustuvalla järjestelmällä, jotta valinnan täysi avoimuus ja puolueettomuus voidaan varmistaa. Tämä järjestelmä varmistaa myös sen, että lyhyemmän toimikauden palvelevien Euroopan syyttäjien valinta on maantieteellisesti neutraali.

(6)

Komissio toimitti 15 päivänä tammikuuta 2019 ehdotuksen neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi Euroopan syyttäjien nimittämistä koskevista siirtymäsäännöistä ensimmäistä toimikautta varten ja sen aikana,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tässä päätöksessä vahvistetaan Euroopan syyttäjien nimittämistä koskevat siirtymäsäännöt asetuksen (EU) 2017/1939 voimaantulon jälkeistä ensimmäistä toimikautta varten ja sen aikana.

2 artikla

1.   Ennen kuin Euroopan syyttäjät on nimitetty, valitaan arpomalla ryhmä, jonka koko on kolmasosa osallistuvien jäsenvaltioiden lukumäärästä kyseisten siirtymäsääntöjen soveltamisajankohtana.

2.   Jos osallistuvien jäsenvaltioiden lukumäärä kyseisten siirtymäsääntöjen soveltamisajankohtana ei ole jaollinen kolmella, ryhmään sisällytettävien jäsenvaltioiden määrä pyöristetään ylöspäin lähimpään kokonaislukuun.

3.   Neuvoston pääsihteeristö toteuttaa tarvittavat toimenpiteet arpomismenettelyn täytäntöönpanemiseksi tiiviissä yhteistyössä komission kanssa.

3 artikla

Edellä 2 artiklan mukaisesti valittuun ryhmään kuuluvien jäsenvaltioiden Euroopan syyttäjien toimikausi on kolme vuotta. Tätä toimikautta ei voida uusia.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 9 päivänä huhtikuuta 2019.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. CIAMBA


(1)  EUVL L 283, 31.10.2017, s. 1.


12.4.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 103/31


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2019/599,

annettu 11 päivänä huhtikuuta 2019,

päätöksen 2007/453/EY liitteen muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan ja sen kruunun alaisuuteen kuuluvien alueiden BSE-asemasta

(tiedoksiannettu numerolla C(2019) 2830)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä 22 päivänä toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 29 päivänä maaliskuuta 2017 aikomuksestaan erota unionista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEU’, 50 artiklan mukaisesti. Eurooppa-neuvosto antoi 22 päivänä maaliskuuta 2019 yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehdyn päätöksen (EU) 2019/476 (2) SEU 50 artiklan 3 kohdan mukaisen määräajan pidentämisestä. Kyseisen päätöksen mukaan SEU 50 artiklan 3 kohdassa määrättyä määräaikaa pidennetään 12 päivään huhtikuuta 2019 asti, jos Yhdistynseen kuningaskunnan parlamentin alahuone ei hyväksy erosopimusta viimeistään 29 päivänä maaliskuuta 2019. Koska erosopimusta ei ole hyväksytty viimeistään 29 päivänä maaliskuuta 2019, unionin lainsäädäntöä lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa 13 päivästä huhtikuuta 2019, jäljempänä ’eroamispäivä’.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 999/2001 säädetään, että jäsenvaltiot, kolmannet maat tai niiden alueet on luokiteltava niiden naudan spongiformisen enkefalopatian tilannetta tarkoittavan BSE-aseman mukaan johonkin seuraavista kolmesta luokasta: merkityksettömän alhainen BSE-riski, hallinnassa oleva BSE-riski ja määrittelemätön BSE-riski.

(3)

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta on toimittanut komissiolle BSE-asemansa määrittämistä koskevan hakemuksen ja ilmoittanut samalla, että hakemus kattaa myös sen kruunun alaisuuteen kuuluvat alueet. Hakemuksen mukana toimitettiin kyseisen maan ja sen kruunun alaisuuteen kuuluvien alueiden osalta asiaa koskevat tiedot asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä II säädetyistä perusteista ja mahdollisista riskitekijöistä.

(4)

Skotlanti luokitellaan tällä hetkellä merkityksettömän alhaisen riskin luokkaan, mutta kyseisellä Yhdistyneen kuningaskunnan alueella todettiin uusi BSE-tapaus 18 päivänä lokakuuta 2018. Siksi Skotlanti ei enää täytä asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä II säädettyjä vaatimuksia, jotka koskevat merkityksettömän alhaisen riskin luokkaa. Skotlanti olisi sen vuoksi luokiteltava hallinnassa olevan riskin luokkaan.

(5)

Pohjois-Irlannin voidaan BSE-asemansa osalta katsoa kuuluvan merkityksettömän alhaisen riskin luokkaan, kun taas muun Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan ja sen kruunun alaisuuteen kuuluvien alueiden voidaan katsoa kuuluvan hallinnassa olevan BSE-riskin luokkaan.

(6)

Kun otetaan huomioon edellä mainitut yksityiskohtaiset tiedot ja jotta vältettäisiin tarpeettomat kaupan häiriöt eroamispäivän jälkeen, Pohjois-Irlanti olisi sisällytettävä päätöksen 2007/453/EY (3) liitteessä olevassa A kohdassa vahvistettuun kolmansien maiden alueiden luetteloon ja loput Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneestä kuningaskunnasta ja sen kruunun alaisuuteen kuuluvista alueista olisi sisällytettävä kyseisessä liitteessä olevaan B kohtaan siltä osin kuin on kyse maiden ja alueiden luokittelusta niiden BSE-aseman mukaan. Kyseisen päätöksen liitettä olisi sen vuoksi muutettava.

(7)

Tätä päätöstä olisi sovellettava 13 päivästä huhtikuuta 2019. Tätä päätöstä ei kuitenkaan tulisi soveltaa, mikäli unionin lainsäädäntöä sovelletaan edelleen Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja yhdistyneessä kuningaskunnassa kyseisenä päivänä.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2007/453/EY liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 13 päivästä huhtikuuta 2019.

Tätä päätöstä ei kuitenkaan sovelleta, mikäli unionin lainsäädäntöä sovelletaan edelleen Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja yhdistyneessä kuningaskunnassa kyseisenä päivänä.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 11 päivänä huhtikuuta 2019.

Komission puolesta

Jyrki KATAINEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 147, 31.5.2001, s. 1.

(2)  Eurooppa-neuvoston päätös (EU) 2019/476, tehty yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2019, SEU 50 artiklan 3 kohdan mukaisen määräajan pidentämisestä (EUVL L 80 I, 22.3.2019, s. 1).

(3)  Komission päätös 2007/453/EY, tehty 29 päivänä kesäkuuta 2007, jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden tai niiden alueiden BSE-aseman vahvistamisesta niiden BSE-riskin perusteella (EUVL L 172, 30.6.2007, s. 84).


LIITE

Korvataan päätöksen 2007/453/EY liite seuraavasti:

”LIITE

MAIDEN TAI ALUEIDEN LUETTELO

A.   Maat tai alueet, joiden BSE-riski on merkityksettömän alhainen

Jäsenvaltiot

Belgia

Bulgaria

Tšekki

Tanska

Saksa

Viro

Kroatia

Italia

Kypros

Latvia

Liettua

Luxemburg

Unkari

Malta

Alankomaat

Itävalta

Puola

Portugali

Romania

Slovenia

Slovakia

Espanja

Suomi

Ruotsi

Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) maat

Islanti

Liechtenstein

Norja

Sveitsi

Kolmannet maat

Argentiina

Australia

Brasilia

Chile

Kolumbia

Costa Rica

Intia

Israel

Japani

Namibia

Uusi-Seelanti

Panama

Paraguay

Peru

Singapore

Yhdysvallat

Uruguay

Kolmansien maiden alueet

Pohjois-Irlanti

B.   Maat tai alueet, joiden BSE-riski on hallinnassa

Jäsenvaltiot

Irlanti

Kreikka

Ranska

Kolmannet maat

Kanada

Guernsey

Mansaari

Jersey

Meksiko

Nicaragua

Etelä-Korea

Taiwan

Yhdistynyt kuningaskunta, lukuun ottamatta Pohjois-Irlantia

C.   Maat tai alueet, joiden BSE-riski on määrittelemätön

Maat tai alueet, joita ei ole lueteltu A tai B kohdassa.


12.4.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 103/35


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2019/600,

annettu 11 päivänä huhtikuuta 2019,

päätöksen 2011/163/EU muuttamisesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan ja sen kruunun alaisuuteen kuuluvien alueiden neuvoston direktiivin 96/23/EY 29 artiklan mukaisesti toimittamien suunnitelmien hyväksymisen osalta

(tiedoksiannettu numerolla C(2019) 2831)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elävissä eläimissä ja niistä saatavissa tuotteissa olevien tiettyjen aineiden ja niiden jäämien osalta suoritettavista tarkastustoimenpiteistä ja direktiivien 85/358/ETY ja 86/469/ETY sekä päätösten 89/187/ETY ja 91/664/ETY kumoamisesta 29 päivänä huhtikuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/23/EY (1) ja erityisesti sen 29 artiklan 1 kohdan neljännen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 29 päivänä maaliskuuta 2017 aikomuksestaan erota unionista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEU’, 50 artiklan mukaisesti. Eurooppa-neuvosto antoi 22 päivänä maaliskuuta 2019 yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehdyn päätöksen (EU) 2019/476 (2) SEU 50 artiklan 3 kohdan mukaisen määräajan pidentämisestä. Kyseisen päätöksen mukaan SEU 50 artiklan 3 kohdassa määrättyä määräaikaa pidennetään 12 päivään huhtikuuta 2019 asti, jos Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin alahuone ei hyväksy erosopimusta viimeistään 29 päivänä maaliskuuta 2019. Koska erosopimusta ei ole hyväksytty viimeistään 29 päivänä maaliskuuta 2019, unionin lainsäädäntöä lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa 13 päivästä huhtikuuta 2019, jäljempänä ’eroamispäivä’.

(2)

Direktiivin 96/23/EY 29 artiklassa edellytetään, että kolmannet maat, joista jäsenvaltiot saavat tuoda mainitun direktiivin soveltamisalaan kuuluvia eläimiä ja eläinperäisiä tuotteita, toimittavat jäämiä koskevat valvontasuunnitelmat, jotka sisältävät vaadittavat takeet, jäljempänä ’suunnitelmat’. Suunnitelmien olisi katettava vähintään mainitun direktiivin liitteessä I luetellut jäämäryhmät ja aineet.

(3)

Komission päätöksessä 2011/163/EU (3) hyväksytään tiettyjen kolmansien maiden toimittamat suunnitelmat, jotka koskevat mainitun päätöksen liitteessä lueteltuja tiettyjä eläimiä ja eläinperäisiä tuotteita.

(4)

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta on toimittanut komissiolle kyseisen maan ja sen kruunun alaisten alueiden osalta nautaeläimiä, lammas- ja vuohieläimiä, sikaeläimiä, hevoseläimiä, siipikarjaa, vesiviljelyä, maitoa, munia, kaneja, luonnonvaraista riistaa, tarhattua riistaa ja hunajaa koskevat suunnitelmat. Suunnitelmat tarjoavat riittävät takeet, ja ne olisi hyväksyttävä.

(5)

Jotta vältettäisiin tarpeettomat kaupan häiriöt eroamispäivän jälkeen, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta ja sen kruunun alaiset alueet olisi sisällytettävä päätöksessä 2011/163/EU vahvistettuun luetteloon kolmansista maista, joita koskevat suunnitelmat on hyväksytty. Sen vuoksi päätöksen 2011/163/EU liitettä olisi muutettava.

(6)

Tätä päätöstä olisi sovellettava 13 päivästä huhtikuuta 2019, ellei unionin lainsäädäntöä sovelleta edelleen Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja yhdistyneessä kuningaskunnassa kyseisenä päivänä.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2011/163/EU liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 13 päivästä huhtikuuta 2019.

Tätä päätöstä ei kuitenkaan sovelleta, mikäli unionin lainsäädäntöä sovelletaan edelleen Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja yhdistyneessä kuningaskunnassa kyseisenä päivänä.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 11 päivänä huhtikuuta 2019.

Komission puolesta

Jyrki KATAINEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 125, 23.5.1996, s. 10.

(2)  Euroopan neuvoston päätös (EU) 2019/476, tehty yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2019, SEU 50 artiklan 3 kohdan mukaisen määräajan pidentämisestä (EUVL L 80 I, 22.3.2019, s. 1).

(3)  Komission päätös 2011/163/EU, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2011, kolmansien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY 29 artiklan mukaisesti toimittamien suunnitelmien hyväksymisestä (EUVL L 70, 17.3.2011, s. 40).


LIITE

Muutetaan päätöksen 2011/163/EU liite seuraavasti:

1)

Lisätään Färsaarten ja Georgian väliin kohta seuraavasti:

”GB

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X”

2)

Lisätään Georgian ja Ghanan väliin kohta seuraavasti:

”GG

Guernsey

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X”

3)

Lisätään Israelin ja Intian väliin kohta seuraavasti:

”IM

Mansaari

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X”

4)

Lisätään Iranin ja Jamaikan väliin kohta seuraavasti:

”JE

Jersey

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X”


12.4.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 103/38


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2019/601,

annettu 11 päivänä huhtikuuta 2019,

täytäntöönpanopäätöksen 2011/630/EU liitteen I muuttamisesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan ja tiettyjen sen kruunun alaisuuteen kuuluvien alueiden sisällyttämiseksi sellaisten kolmansien maiden tai niiden osien luetteloon, joista naudansukuisten kotieläinten siemennesteen tuonti Euroopan unioniin on sallittu

(tiedoksiannettu numerolla C(2019) 2832)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä naudansukuisten kotieläinten siemennesteen kaupassa ja tuonnissa 14 päivänä kesäkuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 88/407/ETY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 1 kohdan, 10 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 11 artiklan 2 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 29 päivänä maaliskuuta 2017 aikomuksestaan erota unionista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEU’, 50 artiklan mukaisesti. Eurooppa-neuvosto antoi 22 päivänä maaliskuuta 2019 yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehdyn päätöksen (EU) 2019/476 (2) SEU 50 artiklan 3 kohdan mukaisen määräajan pidentämisestä. Kyseisen päätöksen mukaan SEU 50 artiklan 3 kohdassa määrättyä määräaikaa pidennetään 12 päivään huhtikuuta 2019 asti, jos Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin alahuone ei hyväksy erosopimusta viimeistään 29 päivänä maaliskuuta 2019. Koska erosopimusta ei ole hyväksytty viimeistään 29 päivänä maaliskuuta 2019, unionin lainsäädäntöä lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa 13 päivästä huhtikuuta 2019, jäljempänä ’eroamispäivä’.

(2)

Komission täytäntöönpanopäätöksen 2011/630/EU (3) liitteessä I esitetään luettelo kolmansista maista tai niiden osista, joista jäsenvaltioiden on sallittava naudansukuisten kotieläinten siemennesteen tuonti.

(3)

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta on toimittanut tarvittavat takeet siitä, että kyseinen maa ja tietyt sen kruunun alaisuuteen kuuluvat alueet täyttävät täytäntöönpanopäätöksessä 2011/630/EU säädetyt edellytykset, jotka koskevat naudansukuisten kotieläinten siemennesteen lähetysten tuontia unioniin, eroamispäivästä, sillä ne noudattavat edelleen unionin lainsäädäntöä aluksi vähintään yhdeksän kuukautta kestävän ajanjakson ajan.

(4)

Kun otetaan huomioon nämä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan antamat erityistakeet ja jotta vältettäisiin tarpeettomat kaupan häiriöt eroamispäivän jälkeen, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta ja tietyt sen kruunun alaisuuteen kuuluvat alueet olisi sisällytettävä täytäntöönpanopäätöksen 2011/630/EY liitteessä I vahvistettuun niiden kolmansien maiden tai niiden osien luetteloon, joista naudansukuisten kotieläinten siemennesteen lähetysten tuonti unioniin on sallittua.

(5)

Täytäntöönpanopäätöksen 2011/630/EU liitettä I olisi sen vuoksi muutettava.

(6)

Tätä päätöstä olisi sovellettava 13 päivästä huhtikuuta 2019, ellei unionin lainsäädäntöä sovelleta edelleen Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja yhdistyneessä kuningaskunnassa kyseisenä päivänä.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanopäätöksen 2011/630/EU liite I tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 13 päivästä huhtikuuta 2019.

Tätä päätöstä ei kuitenkaan sovelleta, mikäli unionin lainsäädäntöä sovelletaan edelleen Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja yhdistyneessä kuningaskunnassa kyseisenä päivänä.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 11 päivänä huhtikuuta 2019.

Komission puolesta

Jyrki KATAINEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 194, 22.7.1988, s. 10.

(2)  Eurooppa-neuvoston päätös (EU) 2019/476, tehty yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2019, SEU 50 artiklan 3 kohdan mukaisen määräajan pidentämisestä (EUVL L 80 I, 22.3.2019, s. 1).

(3)  Komission täytäntöönpanopäätös 2011/630/EU, annettu 20 päivänä syyskuuta 2011, naudansukuisten kotieläinten siemennesteen tuonnista unioniin (EUVL L 247, 24.9.2011, s. 32).


LIITE

Muutetaan täytäntöönpanopäätöksen 2011/630/EU liitteessä I oleva taulukko seuraavasti:

a)

lisätään Chileä koskevan kohdan jälkeen rivit seuraavasti:

”GB

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta

 

 

GG

Guernsey”

 

 

b)

lisätään Islantia koskevan kohdan jälkeen rivi seuraavasti:

”JE

Jersey”

 

 


12.4.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 103/41


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2019/602,

annettu 11 päivänä huhtikuuta 2019,

päätöksen 2006/168/EY liitteen I muuttamisesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan ja tiettyjen sen kruunun alaisuuteen kuuluvien alueiden sisällyttämiseksi sellaisten kolmansien maiden luetteloon, joista naudan alkioiden tuonti Euroopan unioniin on sallittu

(tiedoksiannettu numerolla C(2019) 2833)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä naudansukuisten kotieläinten alkioiden kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista 25 päivänä syyskuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/556/ETY (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan ja 9 artiklan 1 kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 29 päivänä maaliskuuta 2017 aikomuksestaan erota unionista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEU’, 50 artiklan mukaisesti. Eurooppa-neuvosto antoi 22 päivänä maaliskuuta 2019 yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehdyn päätöksen (EU) 2019/476 (2) SEU 50 artiklan 3 kohdan mukaisen määräajan pidentämisestä. Kyseisen päätöksen mukaan SEU 50 artiklan 3 kohdassa määrättyä määräaikaa pidennetään 12 päivään huhtikuuta 2019 asti, jos Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin alahuone ei hyväksy erosopimusta viimeistään 29 päivänä maaliskuuta 2019. Koska erosopimusta ei ole hyväksytty viimeistään 29 päivänä maaliskuuta 2019, unionin lainsäädäntöä lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa 13 päivästä huhtikuuta 2019, jäljempänä ’eroamispäivä’.

(2)

Komission päätöksen 2006/168/EY (3) liitteessä I esitetään luettelo kolmansista maista, joista jäsenvaltioiden on sallittava naudan alkioiden tuonti.

(3)

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta on toimittanut tarvittavat takeet siitä, että kyseinen maa ja tietyt sen kruunun alaisuuteen kuuluvat alueet täyttävät päätöksessä 2006/168/EY säädetyt edellytykset, jotka koskevat naudan alkioiden lähetysten tuontia unioniin, eroamispäivästä, sillä ne noudattavat edelleen unionin lainsäädäntöä aluksi vähintään yhdeksän kuukautta kestävän ajanjakson ajan.

(4)

Kun siis otetaan huomioon nämä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan antamat erityistakeet ja jotta vältettäisiin tarpeettomat kaupan häiriöt eroamispäivän jälkeen, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta ja tietyt sen kruunun alaiset alueet olisi sisällytettävä päätöksen 2006/168/EY liitteessä I vahvistettuun niiden kolmansien maiden luetteloon, joista naudan alkioiden lähetysten tuonti unioniin on sallittua.

(5)

Päätöksen 2006/168/EY liitettä I olisi sen vuoksi muutettava.

(6)

Tätä päätöstä olisi sovellettava 13 päivästä huhtikuuta 2019, ellei unionin lainsäädäntöä sovelleta edelleen Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja yhdistyneessä kuningaskunnassa kyseisenä päivänä.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2006/168/EY liite I tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 13 päivästä huhtikuuta 2019.

Tätä päätöstä ei kuitenkaan sovelleta, mikäli unionin lainsäädäntöä sovelletaan edelleen Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja yhdistyneessä kuningaskunnassa kyseisenä päivänä.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 11 päivänä huhtikuuta 2019.

Komission puolesta

Jyrki KATAINEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 302, 19.10.1989, s. 1.

(2)  Eurooppa-neuvoston päätös (EU) 2019/476, tehty yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2019, SEU 50 artiklan 3 kohdan mukaisen määräajan pidentämisestä (EUVL L 80 I, 22.3.2019, s. 1).

(3)  Komission päätös 2006/168/EY, tehty 4 päivänä tammikuuta 2006, eläinten terveyttä ja eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista naudan alkioiden tuonnissa yhteisöön ja päätöksen 2005/217/EY kumoamisesta (EUVL L 57, 28.2.2006, s. 19).


LIITE

Muutetaan päätöksen 2006/168/EY liitteessä I oleva taulukko seuraavasti:

a)

Lisätään Sveitsiä koskevan kohdan jälkeen rivit seuraavasti:

”GB

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta

LIITE II

LIITE III

LIITE IV

GG

Guernsey

LIITE II

LIITE III

LIITE IV”

b)

Lisätään Israelia koskevan kohdan jälkeen rivi seuraavasti:

”JE

Jersey

LIITE II

LIITE III

LIITE IV”


12.4.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 103/44


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2019/603,

annettu 11 päivänä huhtikuuta 2019,

päätöksen 2006/766/EY liitteiden muuttamisesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan ja tiettyjen sen kruunun alaisuuteen kuuluvien alueiden sisällyttämiseksi sellaisten kolmansien maiden ja niiden alueiden luetteloon, joista simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten, merikotiloiden ja ihmisravinnoksi tarkoitettujen kalastustuotteiden tuonti unioniin on sallittu

(tiedoksiannettu numerolla C(2019) 2834)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 854/2004 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 29 päivänä maaliskuuta 2017 aikomuksestaan erota unionista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEU’, 50 artiklan mukaisesti. Eurooppa-neuvosto antoi 22 päivänä maaliskuuta 2019 yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehdyn päätöksen (EU) 2019/476 (2) SEU 50 artiklan 3 kohdan mukaisen määräajan pidentämisestä. Kyseisen päätöksen mukaan SEU 50 artiklan 3 kohdassa määrättyä määräaikaa pidennetään 12 päivään huhtikuuta 2019 asti, jos Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin alahuone ei hyväksy erosopimusta viimeistään 29 päivänä maaliskuuta 2019. Koska erosopimusta ei ole hyväksytty viimeistään 29 päivänä maaliskuuta 2019, unionin lainsäädäntöä lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa 13 päivästä huhtikuuta 2019, jäljempänä ’eroamispäivä’.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 854/2004 säädetään, että eläinperäisiä tuotteita voidaan tuoda ainoastaan sellaisesta kolmannesta maasta tai kolmannen maan osasta, joka on kyseisen asetuksen mukaisesti laaditussa luettelossa.

(3)

Komission päätöksessä 2006/766/EY (3) luetellaan ne kolmannet maat, jotka täyttävät asetuksessa (EY) N:o 854/2004 tarkoitetut perusteet ja jotka siitä syystä pystyvät takaamaan, että kyseiset unioniin viedyt tuotteet täyttävät unionin lainsäädännössä kuluttajien terveyden suojelemiseksi asetetut terveyttä koskevat edellytykset.

(4)

Kyseisen päätöksen liitteessä I on luettelo kolmansista maista, joista simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden tuonti on sallittu, ja sen liitteessä II on luettelo kolmansista maista ja alueista, joista ihmisravinnoksi tarkoitettujen kalastustuotteiden tuonti on sallittu. Mainituissa luetteloissa esitetään myös rajoitukset, jotka koskevat kyseistä tuontia tietyistä kolmansista maista.

(5)

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta on toimittanut tarvittavat takeet siitä, että kyseinen maa ja tietyt sen kruunun alaisuuteen kuuluvat alueet täyttävät asetuksessa (EY) N:o 854/2004 säädetyt edellytykset, jotka koskevat simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten, merikotiloiden ja ihmisravinnoksi tarkoitettujen kalastustuotteiden lähetysten tuontia unioniin, eroamispäivästä, sillä ne noudattavat edelleen unionin lainsäädäntöä aluksi vähintään yhdeksän kuukautta kestävän ajanjakson ajan.

(6)

Kun siis otetaan huomioon nämä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan antamat erityistakeet ja jotta vältettäisiin tarpeettomat kaupan häiriöt eroamispäivän jälkeen, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta ja tietyt sen kruunun alaisuuteen kuuluvat alueet olisi sisällytettävä päätöksessä 2006/766/EY vahvistettuihin niiden kolmansien maiden ja alueiden luetteloihin, joista simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten, merikotiloiden ja ihmisravinnoksi tarkoitettujen kalastustuotteiden tuonti on sallittu.

(7)

Päätöksen 2006/766/EY liitteitä I ja II olisi sen vuoksi muutettava.

(8)

Tätä päätöstä olisi sovellettava 13 päivästä huhtikuuta 2019, ellei unionin lainsäädäntöä sovelleta edelleen Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja yhdistyneessä kuningaskunnassa kyseisenä päivänä.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2006/766/EY liitteet I ja II tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 13 päivästä huhtikuuta 2019.

Tätä päätöstä ei kuitenkaan sovelleta, mikäli unionin lainsäädäntöä sovelletaan edelleen Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja yhdistyneessä kuningaskunnassa kyseisenä päivänä.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 11 päivänä huhtikuuta 2019.

Komission puolesta

Jyrki KATAINEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 206.

(2)  Eurooppa-neuvoston päätös (EU) 2019/476, tehty yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2019, SEU 50 artiklan 3 kohdan mukaisen määräajan pidentämisestä (EUVL L 80 I, 22.3.2019, s. 1).

(3)  Komission päätös 2006/766/EY, tehty 6 päivänä marraskuuta 2006, sellaisia kolmansia maita ja alueita, joista simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten, merikotiloiden ja kalastustuotteiden tuonti on sallittua, koskevien luetteloiden vahvistamisesta (EUVL L 320, 18.11.2006, s. 53).


LIITE

Muutetaan päätöksen 2006/766/EY liitteet I ja II seuraavasti:

(1)

Muutetaan päätöksen 2006/766/EY liitteessä I oleva taulukko seuraavasti:

a)

Lisätään Chileä koskevan kohdan jälkeen rivit seuraavasti:

”GB

ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

 

GG

GUERNSEY”

 

b)

Lisätään Grönlantia koskevan kohdan jälkeen rivi seuraavasti:

”JE

JERSEY”

 

(2)

Muutetaan päätöksen 2006/766/EY liitteessä II oleva taulukko seuraavasti:

a)

Lisätään Gabonia koskevan kohdan jälkeen rivi seuraavasti:

”GB

ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA”

 

b)

Lisätään Georgiaa koskevan kohdan jälkeen rivi seuraavasti:

”GG

GUERNSEY”

 

c)

Lisätään Irania koskevan kohdan jälkeen rivi seuraavasti:

”JE

JERSEY”

 


12.4.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 103/47


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2019/604,

annettu 11 päivänä huhtikuuta 2019,

päätöksen 2010/472/EU liitteiden I ja III muuttamisesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan ja tiettyjen sen kruunun alaisuuteen kuuluvien alueiden sisällyttämiseksi sellaisten kolmansien maiden tai niiden osien luetteloihin, joista lammas- ja vuohieläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonti unioniin on sallittu

(tiedoksiannettu numerolla C(2019) 2838)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa, siltä osin kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, 13 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/65/ETY (1) ja erityisesti sen 17 artiklan 2 kohdan b alakohdan, 17 artiklan 3 kohdan, 18 artiklan 1 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan ja 19 artiklan johdantolauseen ja b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 29 päivänä maaliskuuta 2017 aikomuksestaan erota unionista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEU’, 50 artiklan mukaisesti. Eurooppa-neuvosto antoi 22 päivänä maaliskuuta 2019 yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehdyn päätöksen (EU) 2019/476 (2) SEU 50 artiklan 3 kohdan mukaisen määräajan pidentämisestä. Kyseisen päätöksen mukaan SEU 50 artiklan 3 kohdassa määrättyä määräaikaa pidennetään 12 päivään huhtikuuta 2019 asti, jos Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin alahuone ei hyväksy erosopimusta viimeistään 29 päivänä maaliskuuta 2019. Koska erosopimusta ei ole hyväksytty viimeistään 29 päivänä maaliskuuta 2019, unionin lainsäädäntöä lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa 13 päivästä huhtikuuta 2019, jäljempänä ’eroamispäivä’.

(2)

Komission päätöksen 2010/472/EU (3) liitteessä I esitetään luettelo kolmansista maista tai niiden osista, joista jäsenvaltioiden on sallittava lammas- ja vuohieläinten siemennesteen lähetysten tuonti, ja liitteessä III esitetään luettelo kolmansista maista tai niiden osista, joista jäsenvaltioiden on sallittava lammas- ja vuohieläinten munasolujen ja alkioiden lähetysten tuonti.

(3)

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta on toimittanut tarvittavat takeet siitä, että kyseinen maa ja tietyt sen kruunun alaisuuteen kuuluvat alueet täyttävät päätöksessä 2010/472/EU säädetyt edellytykset, jotka koskevat lammas- ja vuohieläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetysten tuontia unioniin, eroamispäivästä, sillä ne noudattavat edelleen unionin lainsäädäntöä aluksi vähintään yhdeksän kuukautta kestävän ajanjakson ajan.

(4)

Kun siis otetaan huomioon nämä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan antamat erityistakeet ja jotta vältettäisiin tarpeettomat kaupan häiriöt eroamispäivän jälkeen, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta ja tietyt sen kruunun alaiset alueet olisi sisällytettävä päätöksen 2010/472/EU liitteissä I ja III vahvistettuihin niiden kolmansien maiden tai niiden osien luetteloihin, joista lammas- ja vuohieläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetysten tuonti unioniin on sallittua.

(5)

Päätöksen 2010/472/EU liitteitä I ja III olisi sen vuoksi muutettava.

(6)

Tätä päätöstä olisi sovellettava 13 päivästä huhtikuuta 2019, ellei unionin lainsäädäntöä sovelleta edelleen Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja yhdistyneessä kuningaskunnassa kyseisenä päivänä.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2010/472/EU liitteet I ja III tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 13 päivästä huhtikuuta 2019.

Tätä päätöstä ei kuitenkaan sovelleta, mikäli unionin lainsäädäntöä sovelletaan edelleen Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja yhdistyneessä kuningaskunnassa kyseisenä päivänä.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 11 päivänä huhtikuuta 2019.

Komission puolesta

Jyrki KATAINEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54.

(2)  Euroopan neuvoston päätös (EU) 2019/476, tehty yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2019, SEU 50 artiklan 3 kohdan mukaisen määräajan pidentämisestä (EUVL L 80 I, 22.3.2019, s. 1).

(3)  Komission päätös 2010/472/EU, annettu 26 päivänä elokuuta 2010, lammas- ja vuohieläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonnista unioniin (EUVL L 228, 31.8.2010, s. 74).


LIITE

Muutetaan päätöksen 2010/472/EU liitteet I ja III seuraavasti:

1)

Muutetaan päätöksen 2010/472/EU liitteessä I oleva taulukko seuraavasti:

a)

Lisätään Chileä koskevan kohdan jälkeen rivit seuraavasti:

”GB

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta

 

 

GG

Guernsey”

 

 

b)

Lisätään Islantia koskevan kohdan jälkeen rivi seuraavasti:

”JE

Jersey”

 

 

2)

Muutetaan päätöksen 2010/472/EU liitteessä III oleva taulukko seuraavasti:

a)

Lisätään Chileä koskevan kohdan jälkeen rivit seuraavasti:

”GB

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta

 

 

GG

Guernsey”

 

 

b)

Lisätään Islantia koskevan kohdan jälkeen rivi seuraavasti:

”JE

Jersey”

 

 


12.4.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 103/50


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2019/605,

annettu 11 päivänä huhtikuuta 2019,

päätöksen 2007/777/EY liitteen II muuttamisesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan ja tiettyjen sen kruunun alaisuuteen kuuluvien alueiden sisällyttämiseksi sellaisten kolmansien maiden tai niiden osien luetteloon, joista ihmisravinnoksi tarkoitettujen tiettyjen lihavalmisteiden ja käsiteltyjen mahojen, rakkojen ja suolten lähetysten tuonti unioniin on sallittu

(tiedoksiannettu numerolla C(2019) 2840)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/99/EY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan johdantolauseen, 1 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 4 kohdan sekä 9 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 29 päivänä maaliskuuta 2017 aikomuksestaan erota unionista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEU’, 50 artiklan mukaisesti. Eurooppa-neuvosto antoi 22 päivänä maaliskuuta 2019 yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehdyn päätöksen (EU) 2019/476 (2) SEU 50 artiklan 3 kohdan mukaisen määräajan pidentämisestä. Kyseisen päätöksen mukaan SEU 50 artiklan 3 kohdassa määrättyä määräaikaa pidennetään 12 päivään huhtikuuta 2019 asti, jos Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin alahuone ei hyväksy erosopimusta viimeistään 29 päivänä maaliskuuta 2019. Koska erosopimusta ei ole hyväksytty viimeistään 29 päivänä maaliskuuta 2019, unionin lainsäädäntöä lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa 13 päivästä huhtikuuta 2019, jäljempänä ’eroamispäivä’.

(2)

Komission päätöksessä 2007/777/EY (3) säädetään muun muassa edellytyksistä, jotka koskevat tiettyjen lihavalmisteiden sekä käsiteltyjen mahojen, rakkojen ja suolten, jäljempänä ’hyödykkeet’, joille on tehty jokin mainitun päätöksen liitteessä II olevassa 4 osassa vahvistetuista käsittelyistä, tuontia unioniin, ja vahvistetaan luettelo kolmansista maista tai niiden osista, joista hyödykkeiden tuonti unionin alueelle on sallittua.

(3)

Päätöksen 2007/777/EY liitteessä II olevassa 2 osassa vahvistetaan luettelo kolmansista maista tai niiden osista, joista on sallittua tuoda unioniin hyödykkeitä, kunhan niille on tehty jokin liitteessä II olevassa mainitussa osassa tarkoitetuista käsittelyistä. Käsittelyjen tarkoituksena on tiettyjen erityisiin hyödykkeisiin liittyvien eläinten terveyteen kohdistuvien riskien poistaminen. Mainitun liitteen 4 osassa vahvistetaan muu kuin erityiskäsittelyjärjestelmä A sekä erityiskäsittelyjärjestelmät B–F, jotka luetellaan alenevassa järjestyksessä hyödykkeeseen liittyvän eläinten terveysriskin vakavuuden mukaan.

(4)

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta on toimittanut tarvittavat takeet siitä, että kyseinen maa ja tietyt sen kruunun alaisuuteen kuuluvat alueet täyttävät asetuksessa (EY) N:o 2007/777/EY säädetyt edellytykset, jotka koskevat sellaisten ihmisravinnoksi tarkoitettujen hyödykkeiden lähetysten tuontia unioniin, joille on tehty käsittely A, eroamispäivästä, sillä ne noudattavat edelleen unionin lainsäädäntöä aluksi vähintään yhdeksän kuukautta kestävän ajanjakson ajan.

(5)

Kun siis otetaan huomioon nämä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan antamat erityistakeet ja jotta vältettäisiin tarpeettomat kaupan häiriöt eroamispäivän jälkeen, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta ja tietyt sen kruunun alaiset alueet olisi sisällytettävä päätöksen 2007/777/EY liitteessä II olevassa 2 osassa vahvistettuun sellaisten kolmansien maiden ja niiden osien luetteloon, joista hyödykkeiden lähetysten tuonti unioniin on sallittua.

(6)

Sen vuoksi päätöksen 2007/777/EY liitettä II olisi muutettava.

(7)

Tätä päätöstä olisi sovellettava 13 päivästä huhtikuuta 2019, ellei unionin lainsäädäntöä sovelleta edelleen Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja yhdistyneessä kuningaskunnassa kyseisenä päivänä.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2007/777/EY liitteessä II oleva 2 osa tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 13 päivästä huhtikuuta 2019.

Tätä päätöstä ei kuitenkaan sovelleta, mikäli unionin lainsäädäntöä sovelletaan edelleen Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja yhdistyneessä kuningaskunnassa kyseisenä päivänä.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 11 päivänä huhtikuuta 2019.

Komission puolesta

Jyrki KATAINEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Eurooppa-neuvoston päätös (EU) 2019/476, tehty yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2019, SEU 50 artiklan 3 kohdan mukaisen määräajan pidentämisestä (EUVL L 80 I, 22.3.2019, s. 1).

(3)  Komission päätös 2007/777/EY, tehty 29 päivänä marraskuuta 2007, eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista edellytyksistä ja todistusmalleista ihmisravinnoksi tarkoitettujen tiettyjen lihavalmisteiden ja käsiteltyjen mahojen, rakkojen ja suolten tuonnissa kolmansista maista sekä päätöksen 2005/432/EY kumoamisesta (EUVL L 312, 30.11.2007, s. 49).


LIITE

Muutetaan päätöksen 2007/777/EY liitteessä II olevassa 2 osassa oleva taulukko seuraavasti:

a)

Lisätään Etiopiaa koskevan kohdan jälkeen rivit seuraavasti:

”GB

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

GG

Guernsey

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A”

b)

Lisätään Islantia koskevan kohdan jälkeen rivi seuraavasti:

”JE

Jersey

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A”


12.4.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 103/53


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2019/606,

annettu 11 päivänä huhtikuuta 2019,

päätöksen 2012/137/EU liitteen I muuttamisesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan ja tiettyjen sen kruunun alaisuuteen kuuluvien alueiden sisällyttämiseksi sellaisten kolmansien maiden tai niiden osien luetteloon, joista siansukuisten kotieläinten siemennesteen tuonti unioniin on sallittu

(tiedoksiannettu numerolla C(2019) 2841)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siansukuisten kotieläinten siemennesteen kaupassa ja tuonnissa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/429/ETY (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan, 9 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 10 artiklan 2 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 29 päivänä maaliskuuta 2017 aikomuksestaan erota unionista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEU’, 50 artiklan mukaisesti. Eurooppa-neuvosto antoi 22 päivänä maaliskuuta 2019 yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehdyn päätöksen (EU) 2019/476 (2) SEU 50 artiklan 3 kohdan mukaisen määräajan pidentämisestä. Kyseisen päätöksen mukaan SEU 50 artiklan 3 kohdassa määrättyä määräaikaa pidennetään 12 päivään huhtikuuta 2019 asti, jos Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin alahuone ei hyväksy erosopimusta viimeistään 29 päivänä maaliskuuta 2019. Koska erosopimusta ei ole hyväksytty viimeistään 29 päivänä maaliskuuta 2019, unionin lainsäädäntöä lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa 13 päivästä huhtikuuta 2019, jäljempänä ’eroamispäivä’.

(2)

Komission täytäntöönpanopäätöksen 2012/137/EU (3) liitteessä I esitetään luettelo kolmansista maista tai niiden osista, joista jäsenvaltioiden on sallittava siansukuisten kotieläinten siemennesteen tuonti.

(3)

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta on toimittanut tarvittavat takeet siitä, että kyseinen maa ja tietyt sen kruunun alaisuuteen kuuluvat alueet täyttävät täytäntöönpanopäätöksessä 2012/137/EU säädetyt edellytykset, jotka koskevat siansukuisten kotieläinten siemennesteen lähetysten tuontia unioniin, eroamispäivästä, sillä ne noudattavat edelleen unionin lainsäädäntöä aluksi vähintään yhdeksän kuukautta kestävän ajanjakson ajan.

(4)

Kun otetaan huomioon nämä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan antamat erityistakeet ja jotta vältettäisiin tarpeettomat kaupan häiriöt eroamispäivän jälkeen, Yhdistynyt kuningaskunta ja tietyt sen kruunun alaisuuteen kuuluvat alueet olisi sisällytettävä täytäntöönpanopäätöksen 2012/137/EU liitteessä I vahvistettuihin niiden kolmansien maiden ja niiden osien luetteloihin, joista siansukuisten kotieläinten siemennesteen lähetysten tuonti unioniin on sallittua.

(5)

Täytäntöönpanopäätöksen 2012/137/EU liitettä I olisi sen vuoksi muutettava.

(6)

Tätä päätöstä olisi sovellettava 13 päivästä huhtikuuta 2019, ellei unionin lainsäädäntöä sovelleta edelleen Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja yhdistyneessä kuningaskunnassa kyseisenä päivänä.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanopäätöksen 2012/137/EU liite I tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 13 päivästä huhtikuuta 2019.

Tätä päätöstä ei kuitenkaan sovelleta, mikäli unionin lainsäädäntöä sovelletaan edelleen Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja yhdistyneessä kuningaskunnassa kyseisenä päivänä.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 11 päivänä huhtikuuta 2019.

Komission puolesta

Jyrki KATAINEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 62.

(2)  Eurooppa-neuvoston päätös (EU) 2019/476, tehty yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2019, SEU 50 artiklan 3 kohdan mukaisen määräajan pidentämisestä (EUVL L 80 I, 22.3.2019, s. 1).

(3)  Komission täytäntöönpanopäätös 2012/137/EU, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2012, siansukuisten kotieläinten siemennesteen tuonnista unioniin (EUVL L 64, 3.3.2012, s. 29).


LIITE

Lisätään täytäntöönpanopäätöksen 2012/137/EU liitteessä I olevaan taulukkoon seuraavat rivit Sveitsiä koskevan kohdan jälkeen:

”GB

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta

 

GG

Guernsey

 

JE

Jersey”

 


12.4.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 103/56


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2019/607,

annettu 11 päivänä huhtikuuta 2019,

päätöksen 2009/821/EY muuttamisesta rajatarkastusasemien ja Traces-järjestelmän eläinlääkintäyksikköjen luetteloiden osalta

(tiedoksiannettu numerolla C(2019) 2900)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista unionin sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (1) ja erityisesti sen 20 artiklan 1 ja 3 kohdan,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista ja direktiivien 89/662/ETY, 90/425/ETY ja 90/675/ETY muuttamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/496/ETY (2) ja erityisesti sen 6 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan toisen virkkeen ja 6 artiklan 5 kohdan,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista 18 päivänä joulukuuta 1997 annetun neuvoston direktiivin 97/78/EY (3) ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 29 päivänä maaliskuuta 2017 aikomuksestaan erota unionista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEU’, 50 artiklan mukaisesti. Eurooppa-neuvosto antoi 22 päivänä maaliskuuta 2019 yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehdyn päätöksen (EU) 2019/476 (4) SEU 50 artiklan 3 kohdan mukaisen määräajan pidentämisestä. Kyseisen päätöksen mukaan SEU 50 artiklan 3 kohdassa määrättyä määräaikaa pidennetään 12 päivään huhtikuuta 2019 asti, jos Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin alahuone ei hyväksy erosopimusta viimeistään 29 päivänä maaliskuuta 2019. Koska erosopimusta ei ole hyväksytty viimeistään 29 päivänä maaliskuuta 2019, unionin lainsäädäntöä lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa 13 päivästä huhtikuuta 2019, jäljempänä ’eroamispäivä’.

(2)

Komission päätöksessä 2009/821/EY (5) vahvistetaan luettelo direktiivien 91/496/ETY ja 97/78/EY mukaisesti hyväksytyistä rajatarkastusasemista sekä luettelo yhdennetyn eläinlääkinnällisen tietojärjestelmän (Traces) keskus-, alue- ja paikallisyksiköistä. Kyseiset luettelot on esitetty kyseisen päätöksen liitteissä I ja II.

(3)

Belgian ehdotuksen mukaisesti Antwerpenin sataman ja Zeebruggen sataman rajatarkastusasemien hyväksyntä olisi laajennettava koskemaan ihmisravinnoksi tarkoitettuja pakkaamattomia tuotteita. Sen vuoksi kyseistä jäsenvaltiota koskevia tietoja olisi muutettava päätöksen 2009/821/EY liitteessä I olevassa luettelossa.

(4)

Tanskan ehdotuksen mukaisesti luetteloon olisi lisättävä pakattujen tuotteiden tarkastusta varten uusi tarkastuskeskus Esbjergin sataman rajatarkastusasemalle. Sen vuoksi kyseistä jäsenvaltiota koskevia tietoja olisi muutettava päätöksen 2009/821/EY liitteessä I olevassa luettelossa.

(5)

Irlannin ehdotuksen mukaisesti Dublinin sataman rajatarkastusaseman hyväksyntä olisi ulotettava koskemaan eläimiä ja pakkaamattomia ihmisravinnoksi tarkoitettuja tuotteita, ja eläimille ja tuotteille olisi hyväksyttävä uusi rajatarkastusasema Rosslaren satamaan. Sen vuoksi kyseistä jäsenvaltiota koskevia tietoja olisi muutettava päätöksen 2009/821/EY liitteessä I olevassa luettelossa.

(6)

Espanjan tekemän ehdotuksen mukaisesti Ferrolin satamaan olisi hyväksyttävä uusi rajatarkastusasema pakatuille tuotteille. Lisäksi Santanderin sataman rajatarkastusaseman ja yhden Vigon sataman rajatarkastusasemalla sijaitsevan tarkastuspisteen väliaikainen lakkauttaminen olisi kumottava. Sen vuoksi kyseistä jäsenvaltiota koskevia tietoja olisi muutettava päätöksen 2009/821/EY liitteessä I olevassa luettelossa.

(7)

Ranskan ehdotuksen mukaisesti Caen-Ouistrehamin satamaan, Calais'n satamaan ja rautatiealueelle, Cherbourgin satamaan, Dieppen satamaan, Roscoffin satamaan ja Saint-Malon satamaan olisi hyväksyttävä uudet rajatarkastusasemat tiettyjen tuoteluokkien tai tiettyjen eläinryhmien osalta. Sen vuoksi kyseistä jäsenvaltiota koskevia tietoja olisi muutettava päätöksen 2009/821/EY liitteessä I olevassa luettelossa.

(8)

Alankomaiden ehdotuksen mukaisesti luetteloon olisi lisättävä ihmisravinnoksi tarkoitettujen pakattujen tuotteiden tarkastusta varten uusi tarkastuskeskus Rotterdamin sataman rajatarkastusasemalle. Sen vuoksi kyseistä jäsenvaltiota koskevia tietoja olisi muutettava päätöksen 2009/821/EY liitteessä I olevassa luettelossa.

(9)

Päätöksen 2009/821/EY liitteitä I ja II olisi sen vuoksi muutettava.

(10)

Tätä päätöstä olisi sovellettava 13 päivästä huhtikuuta 2019, ellei unionin lainsäädäntöä sovelleta edelleen Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja yhdistyneessä kuningaskunnassa kyseisenä päivänä.

(11)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2009/821/EY liitteet I ja II tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 13 päivästä huhtikuuta 2019.

Tätä päätöstä ei kuitenkaan sovelleta, mikäli unionin lainsäädäntöä sovelletaan edelleen Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja yhdistyneessä kuningaskunnassa kyseisenä päivänä.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 11 päivänä huhtikuuta 2019.

Komission puolesta

Jyrki KATAINEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29.

(2)  EYVL L 268, 24.9.1991, s. 56.

(3)  EYVL L 24, 30.1.1998, s. 9.

(4)  Eurooppa-neuvoston päätös (EU) 2019/476, tehty yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2019, SEU 50 artiklan 3 kohdan mukaisen määräajan pidentämisestä (EUVL L 80 I, 22.3.2019, s. 1).

(5)  Komission päätös 2009/821/EY, tehty 28 päivänä syyskuuta 2009, hyväksyttyjen rajatarkastusasemien luettelon laatimisesta, komission eläinlääkintäalan asiantuntijoiden tekemiä tarkastuksia koskevien tiettyjen sääntöjen vahvistamisesta sekä Traces-järjestelmän eläinlääkintäyksikköjen määrittämisestä (EUVL L 296, 12.11.2009, s. 1).


LIITE

Muutetaan päätöksen 2009/821/EY liitteet I ja II seuraavasti:

1)

Muutetaan liite I seuraavasti:

a)

lisätään erityismainintoihin seuraavat kohdat:

”(16)

=

Lukuun ottamatta sorkka- ja kavioeläinten ruhoja.

(17)

=

Ainoastaan tieliikenteen ajoneuvoilla Eurotunnel-junalla kuljetetut lähetykset”

b)

muutetaan Belgiaa koskeva osa seuraavasti:

i)

korvataan Antwerpenin satamaa koskeva kohta seuraavasti:

”Antwerpen

Anvers

BE ANR 1

P

GIP LO

HC(16), NHC

 

Afrulog

HC(2), NHC”

 

ii)

korvataan Zeebruggen satamaa koskeva kohta seuraavasti:

”Zeebrugge

BE ZEE 1

P

 

HC, NHC(2)”

 

c)

korvataan Tanskaa koskevassa osassa Esbjergin satamaa koskeva kohta seuraavasti:

”Esbjerg

DK EBJ 1

P

E D & F Man Terminals

Denmark ApS

HC-NT(6), NHC-NT(4)(6)(11)

 

Bluewater Shipping

HC(2), NHC(2)”

 

d)

muutetaan Irlantia koskeva osa seuraavasti:

i)

korvataan Dublinin satamaa koskeva kohta seuraavasti:

”Dublin Port

IE DUB 1

P

 

HC, NHC

U(14), E, O”

ii)

lisätään Dublinin satamaa koskevan kohdan jälkeen Rosslaren satamaa koskeva kohta seuraavasti:

”Rosslare Europort

IE ROS 1

P

 

HC, NHC

U, E, O”

e)

muutetaan Espanjaa koskeva osa seuraavasti:

i)

lisätään Ciudad Realia koskevan kohdan jälkeen Ferrolin satamaa koskeva kohta seuraavasti:

”Ferrol

ES FRO 1

P

 

HC(2)”

 

ii)

korvataan Santanderin satamaa koskeva kohta seuraavasti:

”Santander

ES SDR 1

P

 

HC, NHC-NT”

 

iii)

korvataan Vigon satamaa koskeva kohta seuraavasti:

”Vigo

ES VGO 1

P

T.C. Guixar

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Frioya

HC-T(FR)(2)(3)

 

Frigalsa

HC-T(FR)(3)

 

Pescanova

HC-T(FR)(2)(3)

 

Fandicosta

HC-T(FR)(2)(3)

 

Frig. Morrazo

HC-T(FR)(3)”

 

f)

Muutetaan Ranskaa koskeva osa seuraavasti:

i)

lisätään Brestiä koskevan kohdan jälkeen Caen-Ouistrehamin satamaa sekä Calais'n satamaa ja rautatietä koskevat kohdat seuraavasti:

”Caen-Ouistreham

FR CFR 1

P

 

HC(1), NHC

U(8), E, O


Calais

FR CQF 1

P

 

HC(1)(2), NHC(2)

U(8), E, O(14)


Calais

FR CQF 2

F(17)

Eurotunnel

HC(1), NHC

U(8), E

STEF

HC(1)(3)”

 

ii)

lisätään Châteauroux-Déolsia koskevan kohdan jälkeen Cherbourgin satamaa koskeva kohta seuraavasti:

”Cherbourg

FR CER 1

P

 

HC(1), NHC

E, U(8), O(14)”

iii)

lisätään Deauvilleä koskevan kohdan jälkeen Dieppen satamaa koskeva kohta seuraavasti:

”Dieppe

FR DPE 1

P

 

HC(1), NHC

E, U(8)”

iv)

lisätään Roissy Charles-de-Gaullea koskevan kohdan jälkeen Roscoffin satamaa koskeva kohta seuraavasti:

”Roscoff

FR ROS 1

P

 

HC(1), NHC”

 

v)

lisätään Roueniä koskevan kohdan jälkeen Saint-Malon satamaa koskeva kohta seuraavasti:

”Saint-Malo

FR SML 1

P

 

HC(1), NHC

E, O”

g)

korvataan Alankomaita koskevassa osassa Rotterdamin satamaa koskeva kohta seuraavasti:

”Rotterdam

NL RTM 1

P

Eurofrigo Karimatastraat

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Eurofrigo, Abel Tasmanstraat

HC

 

Frigocare Rotterdam B.V.

HC(2)

 

Agro Merchants Maasvlakte B.V.

HC(2), NHC(2)

 

Kloosterboer Delta Terminal

HC(2)

 

Maastank B.V.

NHC-NT(6)

 

Agro Merchants Westland

HC(2)”

 

h)

poistetaan Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskeva osa.

2)

Poistetaan Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskeva osa liitteessä II.


Oikaisuja

12.4.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 103/60


Oikaisu komission delegoituun asetukseen (EU) 2018/1922, annettu 10 päivänä lokakuuta 2018, kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 muuttamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 319, 14. joulukuuta 2018 )

Sivulla 129, ryhmässä 3B001.f., korjataan kohtien 3 ja 4 tasaus:

on:

”3.

Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu maskien valmistukseen ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

a.

Poikkeutettu ja fokusoitu elektronisuihku, ionisuihku tai ”laser”säde; ja

b.

Niillä on jokin seuraavista:

1.

Puoliarvoleveyden (FWHM) pistekoko pienempi kuin 65 m ja kuvan sijoitus alle 17 nm (keskiarvo + 3 sigmaa); tai

2.

Ei käytössä;

3.

Toisen kerroksen kohdistusvirhe alle 23 nm (keskiarvo + 3 sigmaa) maskissa;

4.

Laitteet, jotka on suunniteltu laitteiden prosessointiin käyttäen suoria kirjoitusjärjestelmiä (direct writing methods), joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

a.

Poikkeutettu ja fokusoitu elektronisuihku; ja

b.

Niillä on jokin seuraavista:

1.

Suihkun vähimmäiskoko enintään 15 nm; tai

2.

Kohdistusvirhe alle 27 nm (keskiarvo + 3 sigmaa);”

pitää olla:

”3.

Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu maskien valmistukseen ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

a.

Poikkeutettu ja fokusoitu elektronisuihku, ionisuihku tai ”laser”säde; ja

b.

Niillä on jokin seuraavista:

1.

Puoliarvoleveyden (FWHM) pistekoko pienempi kuin 65 m ja kuvan sijoitus alle 17 nm (keskiarvo + 3 sigmaa); tai

2.

Ei käytössä;

3.

Toisen kerroksen kohdistusvirhe alle 23 nm (keskiarvo + 3 sigmaa) maskissa;

4.

Laitteet, jotka on suunniteltu laitteiden prosessointiin käyttäen suoria kirjoitusjärjestelmiä (direct writing methods), joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

a.

Poikkeutettu ja fokusoitu elektronisuihku; ja

b.

Niillä on jokin seuraavista:

1.

Suihkun vähimmäiskoko enintään 15 nm; tai

2.

Kohdistusvirhe alle 27 nm (keskiarvo + 3 sigmaa);”


12.4.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 103/61


Oikaisu komission delegoituun asetukseen (EU) 2019/461, annettu 30 päivänä tammikuuta 2019, delegoidun asetuksen (EU) 2016/522 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Bank of Englandiin ja United Kingdom Debt Management Officeen sovellettavasta poikkeuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 soveltamisalasta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 80, 22. maaliskuuta 2019 )

Sivulla 10, otsikossa:

on:

”KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/461, annettu 30 päivänä tammikuuta 2019, delegoidun asetuksen (EU) 2016/522 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Bank of Englandiin ja United Kingdom Debt Management Officeen sovellettavasta poikkeuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 soveltamisalasta”

pitää olla:

”KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/461, annettu 30 päivänä tammikuuta 2019, delegoidun asetuksen (EU) 2016/522 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Bank of Englandiin ja Her Majesty's Treasuryyn sovellettavasta poikkeuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 soveltamisalasta”

Sivulla 10, johdanto-osan 6 kappaleessa:

on:

”6)

Ilman erityissäännöksiä Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisella unionista olisi se vaikutus, etteivät Bank of England ja United Kingdom Debt Management Office enää hyödy sovellettavasta poikkeuksesta, ellei niitä sisällytetä poikkeuksen piiriin kuuluvien kolmansien maiden keskuspankkien ja velkakonttoreiden luetteloon.”

pitää olla:

”6)

Ilman erityissäännöksiä Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisella unionista olisi se vaikutus, etteivät Bank of England ja Her Majesty's Treasury enää hyödy sovellettavasta poikkeuksesta, ellei niitä sisällytetä poikkeuksen piiriin kuuluvien kolmansien maiden keskuspankkien ja velkakonttoreiden luetteloon.”

Sivulla 10, johdanto-osan 7 kappaleen kolmannessa virkkeessä:

on:

”Näin ollen Bank of England ja United Kingdom Debt Management Office olisi sisällytettävä delegoidussa asetuksessa (EU) 2016/522 vahvistettuun poikkeuksen soveltamisalaan kuuluvien kolmansien maiden julkisten elinten ja keskuspankkien luetteloon.”

pitää olla:

”Näin ollen Bank of England ja Her Majesty's Treasury olisi sisällytettävä delegoidussa asetuksessa (EU) 2016/522 vahvistettuun poikkeuksen soveltamisalaan kuuluvien kolmansien maiden julkisten elinten ja keskuspankkien luetteloon.”

Sivulla 12, liitteessä, muutoksessa delegoidun asetuksen (EU) 2016/522 liitteessä I olevaan 13 kohtaan:

on:

”13.

Yhdistynyt kuningaskunta:

Bank of England;

United Kingdom Debt Management Office;”

pitää olla:

”13.

Yhdistynyt kuningaskunta:

Bank of England;

Her Majesty's Treasury;”