ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 86

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

62. vuosikerta
28. maaliskuu 2019


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) 2019/521, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2019, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen ( 1 )

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/522, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2019, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1191/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tietojen ilmoittamisesta fluorihiilivetyjä sisältävien polyolien tuotannosta, tuonnista ja viennistä asetuksen (EU) N:o 517/2014 19 artiklan nojalla

37

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission täytäntöönpanodirektiivi (EU) 2019/523, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2019, kasveille tai kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY liitteiden I–V muuttamisesta

41

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2019/524, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Japanin välisellä strategisella kumppanuussopimuksella perustetussa sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta sekakomitean työjärjestyksen vahvistamiseen

66

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/525, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2019, kolmansien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY 29 artiklan mukaisesti toimittamien suunnitelmien hyväksymisestä annetun päätöksen 2011/163/EU muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 2208)  ( 1 )

72

 

*

Komission päätös (EU) 2019/526, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan unionin ja San Marinon tasavallan välisen valuuttasopimuksen liitteen muuttamisesta

77

 

*

Komission päätös (EU) 2019/527, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan unionin ja Andorran ruhtinaskunnan välisen valuuttasopimuksen liitteen muuttamisesta

97

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2019/244, annettu 11 helmikuuta 2019, lopullisen tasoitustullin käyttöön ottamisesta Argentiinasta peräisin olevan biodieselin tuonnissa ( EUVL L 40, 12.2.2019 )

116

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanopäätökseen (EU) 2019/245, annettu 11 päivänä helmikuuta 2019, sitoumustarjousten hyväksymisestä sen jälkeen, kun Argentiinasta peräisin olevan biodieselin tuonnissa otettiin käyttöön lopulliset tasoitustullit ( EUVL L 40, 12.2.2019 )

117

 

*

Oikaisu neuvoston täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2019/352, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2019, Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 208/2014 täytäntöönpanosta ( EUVL L 64, 5.3.2019 )

118

 

*

Oikaisu neuvoston päätökseen (YUTP) 2019/354, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2019, Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2014/119/YUTP muuttamisesta ( EUVL L 64, 5.3.2019 )

118

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

28.3.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 86/1


KOMISSION ASETUS (EU) 2019/521,

annettu 27 päivänä maaliskuuta 2019,

aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (1) ja erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 1272/2008 yhdenmukaistetaan aineiden, seosten ja tiettyjen erityisten esineiden luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevat säännökset ja kriteerit unionissa.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 otetaan huomioon Yhdistyneiden kansakuntien (YK) maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmä (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals, GHS).

(3)

GHS:n luokituskriteerejä ja merkintäsääntöjä tarkastellaan säännöllisesti YK:n tasolla. GHS:n kuudes ja seitsemäs tarkistettu versio perustuvat muutoksiin, jotka hyväksyttiin vaarallisten aineiden kuljetusta ja kemikaalien maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettua luokitus- ja merkintäjärjestelmää käsittelevässä YK:n asiantuntijakomiteassa vuonna 2014 ja 2016.

(4)

GHS:n kuudes ja seitsemäs tarkistettu versio antavat aihetta muuttaa joitakin luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevia asetuksen (EY) N:o 1272/2008 teknisiä säännöksiä ja kriteereitä. Erityisesti tämän GHS-järjestelmään liittyvän kehityksen myötä otetaan käyttöön uusi vaaraluokka flegmatoituja räjähteitä varten sekä uusi vaarakategoria, pyroforiset kaasut, vaaraluokassa ”syttyvät kaasut”. Muut muutokset liittyvät seuraaviin: veden kanssa kosketuksiin joutuessaan syttyviä kaasuja kehittäviä aineita ja seoksia koskevat kriteerit, yleiset raja-arvot; yleiset säännökset aerosolin muodossa olevien seosten luokittelusta; ja tilanteen mukaan niiden määritelmien ja luokittelukriteerien yksityiskohtaisuus, jotka koskevat seuraavia vaaraluokkia: räjähteet, syttyvät kaasut, syttyvät nesteet, syttyvät kiinteät aineet, välitön myrkyllisyys, ihosyövyttävyys/ihoärsytys, vakava silmävaurio/silmä-ärsytys, hengitysteiden ja ihon herkistyminen, sukusolujen perimää vaurioittava, syöpää aiheuttava, lisääntymiselle vaarallinen, elinkohtainen myrkyllisyys ja aspiraatiovaara. Lisäksi tehdään muutoksia joihinkin vaara- ja turvalausekkeisiin. Sen vuoksi on tarpeen mukauttaa joitakin asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä I, II, III, IV, V ja VI olevia teknisiä säännöksiä ja kriteereitä, jotta voidaan ottaa huomioon GHS-järjestelmän kuudes ja seitsemäs tarkistettu versio.

(5)

Asetusta (EU) N:o 1272/2008 olisi sen vuoksi muutettava tämän mukaisesti.

(6)

Sen varmistamiseksi, että aineiden ja seosten toimittajilla on aikaa mukautua uusiin luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskeviin sääntöihin, tämän asetuksen soveltamista olisi lykättävä.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 siirtymäsäännöksissä sallitaan uusien säännösten soveltaminen jo aikaisemmin vapaaehtoisuuteen perustuen, ja niiden mukaisesti toimittajien olisi voitava soveltaa uusia luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevia säännöksiä vapaaehtoisuuteen perustuen ennen tämän asetuksen soveltamiselle asetettua määräaikaa.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (2) 133 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaisia,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1272/2008 seuraavasti:

1)

Muutetaan liite I tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

2)

Muutetaan liite II tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

3)

Muutetaan liite III tämän asetuksen liitteen III mukaisesti.

4)

Muutetaan liite IV tämän asetuksen liitteen IV mukaisesti.

5)

Muutetaan liite V tämän asetuksen liitteen V mukaisesti.

6)

Muutetaan liite VI tämän asetuksen liitteen VI mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 17 päivästä lokakuuta 2020 alkaen.

Poiketen siitä, mitä toisessa kohdassa säädetään, aineet ja seokset voidaan ennen 17 päivää lokakuuta 2020 luokitella, merkitä ja pakata tämän asetuksen mukaisesti.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä maaliskuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).


LIITE I

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liite I seuraavasti:

1)

Muutetaan 1 osa seuraavasti:

a)

Korvataan 1.1.2.2.2. jaksossa oleva taulukko 1.1 seuraavasti:

Taulukko 1.1

Yleiset raja-arvot

Vaaraluokka

Huomioon otettavat yleiset raja-arvot

Välitön myrkyllisyys:

Kategoriat 1–3

0,1 %

Kategoria 4

1 %

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys

1 % (1)

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

1 % (2)

Elinkohtainen myrkyllisyys, kerta-altistuminen, kategoria 3

1 % (3)

Aspiraatiovaara

1 %

Vaarallinen vesiympäristölle

Välitön, kategoria 1

0,1 % (4)

Krooninen, kategoria 1

0,1 % (4)

Krooninen, kategoriat 2–4

1 %”

b)

Korvataan 1.1.3.7 jakso seuraavasti:

”1.1.3.7   Aerosolit

Kun kyseessä on 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8 ja 3.9 jaksossa tarkoitettujen seosten luokitus, aerosolin muodossa oleva seos on luokiteltava samaan vaarakategoriaan kuin testattu, muussa kuin aerosolin muodossa oleva seos, jos lisätty ponnekaasu ei suihkutettaessa vaikuta seoksen vaarallisiin ominaisuuksiin.”

c)

Korvataan 1.3.2.1 jakso seuraavasti:

”1.3.2.1

Jos propaania, butaania, nestekaasua tai näitä aineita sisältävää seosta, jotka on luokiteltu tämän liitteen kriteerien mukaisesti, saatetaan markkinoille suljetuissa täytettävissä kaasupulloissa tai standardin EN 417 mukaisissa kertakäyttöisissä rasioissa, joissa polttoainekaasu vapautuu vain polttamisen yhteydessä (”Kertakäyttöiset metalliset nestekaasurasiat, ilman venttiiliä tai venttiilin kanssa, joita käytetään kannettavien laitteiden kanssa. Rakenne, tarkastus, testaus ja merkintä”, EN 417, voimassa oleva versio), kyseiset pullot tai rasiat on merkittävä ainoastaan asianmukaisella varoitusmerkillä sekä syttyvyyttä koskevilla vaara- ja turvalausekkeilla.”

2)

Muutetaan 2 osa seuraavasti:

a)

Korvataan 2.1.1.1 jakson c alakohta seuraavasti:

”c)

Aineet, seokset ja esineet, joita ei ole mainittu edellä a) tai b) kohdassa ja jotka on valmistettu räjäytys- tai pyroteknisiin tarkoituksiin.”

b)

Korvataan 2.1.2.2 jakson f alakohta seuraavasti:

”f)

Vaarallisuusluokka 1.6 Erittäin epäherkät esineet, jotka eivät aiheuta massaräjähdysvaaraa:

Esineet, jotka sisältävät pääasiassa erittäin epäherkkiä aineita tai seoksia,

ja reaktion tahattoman alkamisen tai leviämisen todennäköisyys on erittäin vähäinen.”

c)

Korvataan 2.1.4.1 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Joitakin räjähtäviä aineita ja seoksia kostutetaan vedellä tai alkoholeilla, laimennetaan muilla aineilla tai liuotetaan tai suspendoidaan veteen tai muihin nestemäisiin aineisiin niiden räjähdysominaisuuksien tukahduttamiseksi. Tämä saattaa johtaa siihen, että ne luokitellaan flegmatoiduiksi räjähteiksi (katso 2.17 jakso).”

d)

Korvataan 2.1.4.1. jaksossa oleva kaavio 2.1.3 seuraavasti:

Kaavio 2.1.3

Menettely vaarallisuusluokan määrittämiseksi räjähteiden luokassa (kuljetusluokka 1)

Image 1

VAARALLISUUS-LUOKKA 1.1

VAARALLISUUS-LUOKKA 1.2

VAARALLISUUS-LUOKKA 1.3

VAARALLISUUS-LUOKKA 1.5

VAARALLISUUS-LUOKKA 1.6

Onko aine/seos tai esine valmistettu tuottamaan räjähdys tai pyrotekninen vaikutus?

Estäisikö vaara palonsammutustoimet välittömässä läheisyydessä?

VAARALLISUUS-LUOKKA 1.4

Muut yhteensopivuusryhmät kuin S

EI OLE RÄJÄHDE

Onko tuote esine, jonka määritelmä sulkee pois tästä luokasta? (ks 2.1.1.1, b alakohta)

Aiheutuuko vaaraa pakkauksen ulkopuolelle?

Sovelletaanko erityisssäännöstä 347? (1)

Aiheutuuko suurin vaara säteilylämmöstä ja/tai rajusta palamisesta, johon ei kuitenkaan liity vaarallista paineaaltoa tai sirpalevaaraa?

Aiheutuuko suurin vaara vaarallisista sirpaleista?

Onko tuloksena massaräjähdys?

Onko massaräjähdysvaarallinen aine/seos hyvin epäherkkä?

Kuluuko esine mahdollisesti vaarallisuus-luokkaan 1.5?

Kuluuko esine mahdollisesti vaarallisuus-luokkaan 1.6?

Onko esine erittäin epäherkkä?

Aine/seos pakataan

VAARALLISUUS-LUOKKA 1.4

Yhteensopivuus-ryhmä S

TESTISARJA 5

TESTISARJA 6

TÄHÄN LUOKKAAN ALUSTAVASTI HYVÄKSYTTY ESINE TAI AINE/SEOS (kaavioista 2.1.2)

TESTISARJA 7

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

(1)

Katso YK:n RTDG-käsikirjan mallisääntöjen 3.3 luku.”

e)

Muutetaan 2.1.4.3 jakso seuraavasti:

i)

Korvataan johdanto-osan sanamuoto seuraavasti:

”2.1.4.3

Hyväksymismenettelyä vaaraluokalle ”räjähteet” ei tarvitse suorittaa, jos:”

ii)

Korvataan c alakohta seuraavasti:

”c)

Jos orgaanisessa aineessa tai orgaanisten aineiden homogeenisessa seoksessa on kemiallinen ryhmä tai kemiallisia ryhmiä, joilla on räjähdysominaisuuksia:

eksoterminen hajoamisenergia on alle 500 J/g; tai

eksoterminen hajoaminen alkaa 500 °C:n tai sitä korkeammassa lämpötilassa

kuten taulukossa 2.1.3. esitetään.”

iii)

Lisätään 2.1.4.3 kohdan c alakohtaan taulukko 2.1.3 seuraavasti:

Taulukko 2.1.3

Päätös hyväksymismenettelyn soveltamisesta vaaraluokkaan ”räjähteet” orgaanisen aineen tai orgaanisten aineiden homogeenisen seoksen osalta

Hajoamisenergia

(J/g)

Hajoamisen alkamislämpötila

(°C)

Sovelletaanko hyväksymismenettelyä?

(Kyllä/ei)

< 500

< 500

Ei

< 500

≥ 500

Ei

≥ 500

< 500

Kyllä

≥ 500

≥ 500

Ei

Eksoterminen hajoamisenergia voidaan määrittää käyttämällä soveltuvaa kalorimetristä menetelmää (katso UN RTDG:n käsikirjan ”Manual of Tests and Criteria” (Kokeet ja kriteerit) 20.3.3.3 alajakso.”

f)

Korvataan 2.2 jakson otsikko seuraavasti:

”2.2   Syttyvät kaasut”

g)

Korvataan 2.2.1. jakso seuraavasti:

”2.2.1   Määritelmät

2.2.1.1

Syttyvällä kaasulla tarkoitetaan kaasua tai kaasuseosta, jolla on tietty syttymisalue ilman kanssa 20 °C:n lämpötilassa ja 101,3 kPa:n vakiopaineessa.

2.2.1.2

Pyroforisella kaasulla tarkoitetaan syttyvää kaasua, joka syttyy itsestään ilman kanssa 54 °C:n tai sitä alhaisemmassa lämpötilassa.

2.2.1.3

Kemiallisesti epästabiililla kaasulla tarkoitetaan syttyvää kaasua, joka voi reagoida räjähtäen jopa ilmattomassa tai hapettomassa tilassa.”

h)

Korvataan kohdat 2.2.2.1 ja 2.2.2.2 seuraavasti:

”2.2.2.1

Syttyvä kaasu luokitellaan 1A, 1B tai 2 kategoriaan taulukon 2.2.1 mukaisesti: Syttyvät kaasut, jotka ovat pyroforisia ja/tai kemiallisesti epästabiileja, luokitellaan aina kategoriaan 1A.

Taulukko 2.2.1

Syttyviä kaasuja koskevat kriteerit

Kategoria

Kriteerit

1A

Syttyvä kaasu

Kaasut, jotka 20 °C:n lämpötilassa ja 101,3 kPa:n vakiopaineessa

a)

ovat syttyviä enintään 13 tilavuusprosentin seoksena ilman kanssa; tai

b)

joilla on vähintään 12 prosenttiyksikön syttymisalue ilman kanssa riippumatta siitä, mikä on alempi syttymisraja

paitsi jos tiedot osoittavat, että ne täyttävät kategorian IB kriteerit.

Pyroforinen kaasu

Syttyvät kaasut, jotka syttyvät itsestään ilman kanssa 54 °C:n tai sitä alhaisemmassa lämpötilassa

Kemiallisesti epästabiili kaasu

A

Syttyvät kaasut, jotka ovat kemiallisesti epästabiileja 20 °C:n lämpötilassa ja 101,3 kPa:n vakiopaineessa

B

Syttyvät kaasut, jotka ovat kemiallisesti epästabiileja yli 20 °C:n lämpötilassa ja/tai yli 101,3 kPa:n vakiopaineessa

1B

Syttyvä kaasu

Kaasut, jotka täyttävät kategorian IA syttyvyyskriteerit mutta eivät ole pyroforisia tai kemiallisesti epästabiileja ja joilla on jompikumpi seuraavista:

a)

alhaisemman syttyvyyden raja, joka on yli 6 tilavuusprosenttia ilmassa; tai

b)

peruspalamisnopeus, joka on alle 10 cm/s;

2

Syttyvä kaasu

Muut kuin kategoriaan 1A tai 1B kuuluvat kaasut, joilla on tietty syttymisalue ilman kanssa 20 °C:n lämpötilassa ja 101,3 kPa:n vakiopaineessa

HUOMAUTUS 1:

Aerosoleja ei luokitella syttyviksi kaasuiksi; ks. 2.3 jakso.

HUOMAUTUS 2:

Jos käytettävissä ei ole tietoja, jotka mahdollistaisivat luokittelun kategoriaan IB, syttyvä kaasu, joka täyttää kategorian 1A kriteerit, luokitellaan oletusarvoisesti kategoriaan 1A.

HUOMAUTUS 3:

Pyroforisten kaasujen syttyminen itsestään ei tapahdu aina välittömästi vaan viiveellä.

HUOMAUTUS 4:

Jos käytettävissä ei ole tietoja pyroforisuudesta, syttyvä kaasuseos luokitellaan pyroforiseksi kaasuksi, jos se sisältää yli yhden (tilavuus)prosentin pyroforisia ainesosia.

i)

Korvataan 2.2.3 jaksossa oleva taulukko 2.2.3 seuraavasti:

Taulukko 2.2.2

Syttyvien kaasujen merkinnät

 

Kategoria 1A

Kategoriaan 1A luokitellut kaasut, jotka täyttävät pyroforisen tai epästabiilin kaasun A/B-kriteerit

Kategoria 1B

Kategoria 2

 

Pyroforinen kaasu

Kemiallisesti epästabiili kaasu

 

 

Kategoria A

Kategoria B

GHS-varoitusmerkki

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

Image 6

Ei varoitusmerkkiä

Huomiosana

Vaara

Vaara

Vaara

Vaara

Vaara

Varoitus

Vaaralauseke

H220: Erittäin helposti syttyvä kaasu

H220: Erittäin helposti syttyvä kaasu

H232: Voi syttyä itsestään palamaan joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa

H220: Erittäin helposti syttyvä kaasu

H230: Voi reagoida räjähtäen jopa ilmattomassa tilassa

H220: Erittäin helposti syttyvä kaasu

H231: Voi reagoida räjähtäen jopa ilmattomassa tilassa kohonneessa paineessa ja/tai lämpötilassa

H221: Syttyvä kaasu

H221: Syttyvä kaasu

Turvalauseke ennaltaehkäisystä

P210

P210

P222

P280

P202

P210

P202

P210

P210

P210

Turvalauseke pelastustoimenpiteistä

P377

P381

P377

P381

P377

P381

P377

P381

P377

P381

P377

P381

Turvalauseke varastoinnista

P403

P403

P403

P403

P403

P403

Turvalauseke jätteiden käsittelystä

 

 

 

 

 

 

Luokitusmenettely vahvistetaan seuraavan päätöksentekoketjun mukaisesti (ks. kaavio 2.2.1).”

j)

Lisätään 2.2.3 jaksoon taulukon 2.2.2 jälkeen kappale seuraavasti:

”Jos syttyvä kaasu tai kaasuseos luokitellaan pyroforiseksi ja/tai kemiallisesti epästabiiliksi, kaikki asianmukaiset luokitukset on ilmoitettava käyttöturvallisuustiedotteessa asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II mukaisesti ja varoitusetikettiin on sisällytettävä asianmukaiset vaaraviestintämerkinnät.”

k)

Korvataan 2.2.3 jaksossa oleva kaavio 2.2.1 seuraavasti:

Kaavio 2.2.1

Syttyvät kaasut

Image 7

Kategoria 1A

Kemiallisesti epästabiili kaasu A

Kategoria 1A

Pyrofoninen kaasu

Kategoria 1A

Pyrofoninen kaasu ja kemiallisesti epästabiili kaasu B

Kategoria 1A

Pyrofoninen kaasu ja kemiallisesti epästabiili kaasu A

Vaara

Vaara

Vaara

Vaara

Onko se kemiallisesti epästabiili 20 °C:n lämpötilassa ja 101,3 kPa:n vakiopaineessa?

Onko se kemiallisesti epästabiili yli 20 °C:n lämpötilassa ja/tai yli 101,3 kPa:n vakiopaineessa?

Onko se kemiallisesti epästabiili 20 °C:n lämpötilassa ja 101,3 kPa:n vakiopaineessa?

Syttyykö se itsestään ilman kanssa 54 °C:n tai sitä alhaisemmassa lämpötilassa? (1)

Ei luokitella syttyväksi kaasuksi

Onko sillä tietty syttymisalue ilman kanssa 20 °C:n lämpötilassa ja 101,3 kPa:n vakiopaineessa?

Kyllä

Ei

Ei

Ei

Kyllä

Kyllä

Ei

Ei

Kyllä

Kyllä

Aine / seos on kaasu

(1)

Jos käytettävissä ei ole tietoja pyroforisuudesta, syttyvä kaasuseos luokitellaan pyroforiseksi kaasuksi, jos se sisältää yli yhden (tilavuus)prosentin pyroforisia ainesosia.
Image 8

Kategoria 1A

Kemiallisesti epästabiili kaasu B

Kategoria 2

Ei varoitusmerkkiä

Varoitus

Onko sen alempi syttymisraja yli kuusi tilavuusprosenttia ilman kanssa ja/tai onko sen peruspalamisnopeus alle 10 cm/s?

20 °C:n lämpötilassa ja 101,3 kPa:n vakiopaineessa:

(a) onko se syttyvä enintään 13 tilavuusprosentin seoksena ilman kanssa tai

(b) onko sillä vähintään 12 prosenttiyksikön syttymisalue ilman kanssa riippumatta siitä, mikä on alempi syttymisraja?

Onko se kemiallisesti epästabiili yli 20 °C:n lämpötilassa ja/tai yli 101,3 kPa:n vakiopaineessa?

Ei tai ei tiedossa

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Ei

Ei

Kategoria 1B

Kategoria 1A

Vaara

Vaara

Vaara

l)

Poistetaan 2.2.3. jaksosta kaavio 2.2.2.

m)

Muutetaan 2.2.4. jakso seuraavasti:

Korvataan 2.2.4.1 jakso seuraavasti:

”2.2.4.1

Syttyvyys on määritettävä joko testien avulla tai niille seoksille, joista on riittävästi tietoa saatavilla, laskemalla ISO-standardimenetelmien mukaisesti (ks. standardi ISO 10156, sellaisena kuin se on muutettuna, ”Gases and gas mixtures – Determination of fire potential and oxidising ability for the selection of cylinder valve outlet” (Kaasut ja kaasuseokset – Tulipalovaaran ja hapettamiskyvyn määritys kaasupulloventtiilien valitsemiseksi), ja jos käytetään peruspalamisnopeutta kategoriaa IB varten, ks. ISO-standardi 817, sellaisena kuin se on muutettuna, ”Refrigerants-Designation and safety classification, Annex C:- Method of test for burning velocity measurement of flammable gases”. Sen sijaan, että käytettäisiin ISO-standardin 10156, sellaisena kuin se on muutettuna, mukaista testilaitetta, voidaan käyttää putkimenetelmälle tarkoitettua testilaitetta, joka esitetään EN 1839 -standardin (Kaasujen ja höyryjen alemman ja ylemmän räjähdysrajan määrittely), sellaisena kuin se on muutettuna, 4.2 kohdassa.”

Lisätään 2.2.4.2 ja 2.2.4.3 jakso seuraavasti:

”2.2.4.2

Pyroforisuus määritetään 54 °C:n lämpötilassa joko standardin IEC 60079-20-1 ed1.0 (2010–01) ”Explosive atmospheres – Part 20–1: Material characteristics for gas and vapour classification – Test methods and data” tai standardin DIN 51794 ”Determining the ignition temperature of petroleum products” mukaisesti.

2.2.4.3

Pyroforisia kaasuja ei tarvitse luokitella, jos valmistuksessa tai käsittelyssä saatu kokemus osoittaa, että aine ei syty itsestään joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa 54 °C:n tai sitä alhaisemmissa lämpötiloissa. Syttyvät kaasuseokset, joita ei ole testattu pyroforisuuden osalta ja jotka sisältävät yli yhden prosentin pyroforisia ainesosia, luokitellaan pyroforiseksi kaasuksi. Asiantuntija-arviota pyroforisten kaasujen ja niiden seosten ominaisuuksista ja fysikaalisista vaaroista käytetään arvioitaessa tarvetta luokitella syttyviä kaasuseoksia, jotka sisältävät enintään yhden prosentin pyroforisia ainesosia. Tässä tapauksessa testausta on harkittava ainoastaan, jos asiantuntija-arvio osoittaa, että tarvitaan lisätietoja luokitusprosessin tukemiseksi.”

n)

Numeroidaan 2.2.4.2 jakso uudestaan seuraavasti:

”2.2.4.4.”

o)

Korvataan 2.6.4.2 jaksossa ennen a–d alakohtia oleva teksti seuraavasti:

”2.6.4.2

Kun kyseessä on seos (5), joka sisältää tunnettuja syttyviä nesteitä määriteltyinä pitoisuuksina, siitä huolimatta että ne voivat sisältää haihtumattomia aineosia, kuten polymeerejä tai lisäaineita, leimahduspistettä ei tarvitse määrittää kokeellisesti, jos jäljempänä 2.6.4.3 jaksossa esitettyä menetelmää käyttämällä laskettu seoksen leimahduspiste on vähintään 5 °C (6) suurempi kuin asianomainen luokituskriteeri ja edellyttäen, että

(5)  Tähän mennessä laskentamenetelmä on validoitu seoksille, jotka sisältävät enintään kuusi haihtuvaa aineosaa. Nämä aineosat voivat olla syttyviä nesteitä kuten hiilivetyjä, eettereitä, alkoholeja, estereitä (lukuun ottamatta akrylaatteja) ja vettä. Laskentamenetelmää ei kuitenkaan ole vielä validoitu seoksille, jotka sisältävät halogenoituja rikki- ja/tai fosforiyhdisteitä tai reaktiivisia akrylaatteja."

(6)  Jos laskettu leimahduspiste on vähemmän kuin 5 °C suurempi kuin asianomainen luokituskriteeri, laskentamenetelmää ei saa käyttää ja leimahduspiste on määriteltävä kokeellisesti.”"

p)

Korvataan 2.7.2.2 jakso seuraavasti:

”2.7.2.2

Metalli- tai lejeerinkijauheet luokitellaan syttyviksi kiinteiksi aineiksi, jos ne voidaan sytyttää ja reaktio leviää näytteen koko pituudelle (100 mm) viimeistään 10 minuutin kuluessa.”

q)

Korvataan 2.12.2.1. jaksossa taulukko 2.12.1. seuraavasti:

Taulukko 2.12.1

Veden kanssa kosketuksiin joutuessaan syttyviä kaasuja kehittäviä aineita ja seoksia koskevat kriteerit

Kategoria

Kriteerit

1

Aine tai seos, joka reagoi kiivaasti veden kanssa ympäröivässä lämpötilassa ja kehittää yleensä itsestään syttyvää kaasua tai reagoi herkästi veden kanssa ympäröivässä lämpötilassa kehittäen syttyvää kaasua vähintään 10 litraa kilogrammaa ainetta kohti minuutissa.

2

Aine tai seos, joka reagoi herkästi veden kanssa ympäröivässä lämpötilassa kehittäen syttyvää kaasua vähintään 20 litraa kilogrammaa ainetta kohti tunnissa ja joka ei täytä kategorian 1 kriteerejä.

3

Aine tai seos, joka reagoi hitaasti veden kanssa ympäröivässä lämpötilassa kehittäen syttyvää kaasua yli 1 litran kilogrammaa ainetta kohti tunnissa ja joka ei täytä kategorian 1 ja 2 kriteerejä.

Huomautus:

Testi on suoritettava aineella tai seoksella siinä fysikaalisessa muodossa kuin se saatetaan markkinoille. Jos esimerkiksi toimitusta tai kuljetusta varten sama kemikaali on määrä saattaa markkinoille fysikaalisessa muodossa, joka eroaa siitä, jossa testi suoritettiin, ja jonka katsotaan todennäköisesti muuttavan olennaisesti sen toimintaa luokitustestissä, aine on testattava myös uudessa muodossa.

r)

Lisätään 2.17 jakso seuraavasti:

”2.17   Flegmatoidut räjähteet

2.17.1   Määritelmät ja yleiset näkökohdat

2.17.1.1   Flegmatoidut räjähteet ovat kiinteitä tai nestemäisiä räjähtäviä aineita tai seoksia, jotka on flegmatoitu niiden räjähdysominaisuuksien tukahduttamiseksi, jotta ne eivät massaräjähdä ja ne eivät pala liian nopeasti, ja ne voidaan sen vuoksi jättää vaaraluokan ”Räjähteet” ulkopuolelle (ks. 2.1.4.1 jakson 3 kohta) (7).

2.17.1.2   Flegmatoitujen räjähteiden vaaraluokka sisältää:

a)

Kiinteät flegmatoidut räjähteet: räjähtävät aineet tai seokset, jotka kostutettuna vedellä tai alkoholeilla tai laimennettuna muilla aineilla muodostavat homogeenisen seoksen niiden räjähdysominaisuuksien tukahduttamiseksi.

HUOMAUTUS: Tämä sisältää flegmatoinnin, joka on saavutettu aineiden hydraattien muodostuksella.

b)

Nestemäiset flegmatoidut räjähteet: räjähtävät aineet tai seokset, jotka liuotetaan tai suspendoidaan veteen tai muihin nestemäisiin aineisiin ja jotka muodostavat homogeenisen seoksen niiden räjähdysominaisuuksien tukahduttamiseksi.

2.17.2   Luokituskriteerit

2.17.2.1   Kaikkien flegmatoidussa tilassa olevien räjähteiden katsotaan kuuluvan tähän luokkaan, paitsi jos:

a)

Ne on tarkoitettu räjäytys- tai pyroteknisiin tarkoituksiin;

b)

Niillä on massaräjähdysvaara testisarjan 6 a) tai 6 b) kohdan mukaisesti tai niiden UN RTDG:n käsikirjan ”Manual of Tests and Criteria” (Kokeet ja kriteerit) V osan 51.4 alajaksossa kuvatussa palamisnopeustestissä saatu korjattu palamisnopeus on suurempi kuin 1 200 kg/min; tai

c)

Eksoterminen hajoamisenergia on alle 300 J/g.

HUOMAUTUS 1: Aineet ja seokset, jotka flegmatoidussa tilassa täyttävät a) tai b) kohdassa esitetyt kriteerit, luokitellaan räjähteiksi (ks. 2.1 jakso). Aineet ja seokset, jotka täyttävät c kohdassa esitetyn kriteerin, voivat kuulua muihin fysikaalisiin vaaraluokkiin.

HUOMAUTUS 2: Eksoterminen hajoamisenergia voidaan arvioida käyttämällä soveltuvaa kalorimetristä menetelmää (katso UN RTDG:n käsikirjan ”Manual of Tests and Criteria” (Kokeet ja kriteerit) II osan 20 jakson 20.3.3.3 alajakso).

2.17.2.2   Flegmatoidut räjähteet luokitellaan ja pakataan toimitusta ja käyttöä varten yhteen tämän luokan neljästä kategoriasta riippuen korjatusta palamisnopeudesta (Ac) käyttäen ”palamisnopeustestiä (ulkopuolinen palo)”, joka kuvataan UN RTDG:n käsikirjan ”Manual of Tests and Criteria” (Kokeet ja kriteerit) V osan 51.4 alajaksossa, taulukon 2.17.1 mukaisesti:

Taulukko 2.17.1.

Flegmatoituja räjähteitä koskevat kriteerit

Kategoria

Kriteerit

1

Flegmatoidut räjähteet, joiden korjattu palamisnopeus (AC) on vähintään 300 kg/min mutta enintään 1 200 kg/min.

2

Flegmatoidut räjähteet, joiden korjattu palamisnopeus (AC) on vähintään 140 kg/min mutta alle 300 kg/min.

3

Flegmatoidut räjähteet, joiden korjattu palamisnopeus (AC) on vähintään 60 kg/min mutta alle 140 kg/min.

4

Flegmatoidut räjähteet, joiden korjattu palamisnopeus (AC) on alle 60 kg/min.

Huomautus 1: Flegmatoidut räjähteet on valmistettava siten, että ne pysyvät homogeenisinä eivätkä erotu tavanomaisen varastoinnin ja käsittelyn aikana, erityisesti jos ne on flegmatoitu kostuttamalla. Valmistajan/toimittajan on annettava käyttöturvallisuustiedotteessa tiedot säilyvyydestä sekä ohjeet flegmatoinnin varmistamisesta. Tietyissä olosuhteissa flegmatointitekijän (esim. flegmatointiaine, kostutusaine tai käsittely) sisältö voi vähentyä toimituksen ja käytön aikana, jolloin flegmatoidun räjähteen vaarapotentiaali voi lisääntyä. Lisäksi käyttöturvallisuustiedotteessa on esitettävä ohjeet lisääntyneiden palo-, räjähdys- tai sirpalevaarojen välttämisestä silloin, kun ainetta tai seosta ei ole flegmatoitu riittävästi.

Huomautus 2: Flegmatoitujen räjähteiden räjähdysominaisuudet on määritettävä UN RTDG:n käsikirjassa ”Manual of Tests and Criteria” (Kokeet ja kriteerit) esitetyllä testisarjalla 2 ja ilmoitettava käyttöturvallisuustiedotteessa.

Huomautus 3: Varastointia, toimitusta ja käyttöä varten flegmatoidut räjähteet eivät kuulu lisäksi jakson 2.1 (räjähteet), 2.6 (syttyvät nesteet) tai 2.7 (syttyvät kiinteät aineet) soveltamisalaan.

2.17.3   Vaaraviestintä

Tämän vaaraluokan luokituskriteerit täyttävien nestemäisten tai kiinteiden aineiden ja seosten merkinnät on tehtävä taulukon 2.17.2 mukaisesti.

Taulukko 2.17.2.

Flegmatoitujen räjähteiden merkinnät

 

Kategoria 1

Kategoria 2

Kategoria 3

Kategoria 4

GHS-varoitusmerkki

Image 9

Image 10

Image 11

Image 12

Huomiosana

Vaara

Vaara

Varoitus

Varoitus

Vaaralauseke

H206 Palo-, räjähdys- tai sirpalevaara; suurentunut räjähdysriski, jos flegmatointitekijää vähennetään

H207: Palo- tai sirpalevaara; suurentunut räjähdysriski, jos flegmatointitekijää vähennetään

H207: Palo- tai sirpalevaara; suurentunut räjähdysriski, jos flegmatointitekijää vähennetään

H208: Palovaara; suurentunut räjähdysriski, jos flegmatointitekijää vähennetään

Turvalauseke ennaltaehkäisystä

P210

P212

P230

P233

P280

P210

P212

P230

P233

P280

P210

P212

P230

P233

P280

P210

P212

P230

P233

P280

Turvalauseke pelastustoimenpiteistä

P370 +

P380+

P375

P370 +

P380 +

P375

P370 +

P380 +

P375

P371 +

P380 +

P375

Turvalauseke varastoinnista

P401

P401

P401

P401

Turvalauseke jätteiden käsittelystä

P501

P501

P501

P501

2.17.4   Luokitusta koskevia muita lisähuomioita

Kaavio 2.17.1.

Flegmatoidut räjähteet

Image 13

Ei

Kyllä

Kyllä

Räjähteet

Vaarallisuusluokka 1.1

Räjähteet

Vaarallisuusluokka 1.1

Vaaraluokka “Räjähteet” (ks. kriteerit 2.1 jaksossa)

Kyllä

Ei

Ei luokitella flegmatoiduksi räjähteeksi

Voi kuulua muiden fysikaalisten vaaraluokkien soveltamisalaan

Kyllä

Vaara

Vaara

Onko tuloksena massaräjähdys?

Testi 6 (a), 6 (b)

Onko eksoterminen hajoamisenergia alle 300 J/g?

Sisältääkö se räjähtävää ainetta tai seosta, joka on flegmatoitu räjähdysominaisuuksien tukahduttamiseksi?

Onko aine / seos kiinteä vai nestemäinen?

Ei

Kyllä

Ei

AC &gt; 1 200 kg/min?

Onko tuloksena massaräjähdys?

Palamisnopeustesti

(osa V, 51.4 jakso)

Image 14

AC ≥ 60 kg/min mutta &lt; 140 kg/min?

Kategoria 4

Kategoria 3

Kategoria 2

AC &lt; 60 kg/min?

Varoitus

Kyllä

Ei

AC ≥ 140 kg/min mutta &lt; 300 kg/min?

Ei

Varoitus

Vaara

Vaara

Kategoria 1

Kyllä

Kyllä

Kyllä

AC ≥ 300 kg/min mutta &lt; 1 200 kg/min?

Ei

Ei

2.17.4.1   Flegmatoituja räjähteitä koskevaa luokitusmenettelyä ei sovelleta, jos:

a)

Aineet tai seokset eivät sisällä jaksossa 2.1 esitettyjen kriteerien mukaisia räjähteitä; tai

b)

Eksoterminen hajoamisenergia on alle 300 J/g.

2.17.4.2   Eksoterminen hajoamisenergia on määritettävä käyttämällä jo flegmatoitua räjähdettä (eli homogeenistä kiinteää tai nestemäistä seosta, jonka muodostavat räjähde ja sen räjähdysominaisuuksien tukahduttamiseksi käytettävät aineet. Eksoterminen hajoamisenergia voidaan arvioida käyttämällä soveltuvaa kalorimetristä menetelmää (katso UN RTDG:n käsikirjan ”Manual of Tests and Criteria” (Kokeet ja kriteerit) II osassa olevan 20 jakson 20.3.3.3 alajakso).”

3)

Muutetaan 3 osa seuraavasti:

a)

Korvataan 3.1.1.1 jakso seuraavasti:

”3.1.1.1

Välittömällä myrkyllisyydellä tarkoitetaan vakavia haittavaikutuksia (esim. kuolleisuus), joita esiintyy, kun ainetta tai seosta on annosteltu kerta-annoksena tai lyhytaikaisesti suun, ihon tai hengitysteiden kautta.”

b)

Korvataan 3.1.2.1 jakson johdantovirke seuraavasti:

”3.1.2.1

Aine voidaan luokitella yhteen neljästä vaarakategoriasta suun, ihon tai hengitysteiden kautta tapahtuvan altistuksen tuloksena todettavan välittömän myrkyllisyyden perusteella jäljempänä taulukossa esitettyjen numeeristen lukuarvojen mukaisesti. Välittömän myrkyllisyyden arvot ilmaistaan (likimääräisinä) LD50 -arvoina (suun tai ihon kautta) tai LC50-arvoina (hengitysteitse) tai välittömän myrkyllisyyden estimaatteina (ATE). Vaikka joillakin in vivo -menetelmillä voidaan määrittää LD50/LC50 -arvot suoraan, joissakin uudemmissa in vivo -menetelmissä (esim. käytetään vähemmän eläimiä) otetaan huomioon muita välittömän myrkyllisyyden indikaattoreita, kuten myrkyllisyyden kliinisiä oireita, joita käytetään vaarakategorian osoittamiseen. Tätä koskevat selittävät huomautukset on esitetty taulukon 3.1.1 yhteydessä.”

c)

Korvataan 3.1.2.1. jaksossa olevan taulukon 3.1.1 otsikko seuraavasti:

Taulukko 3.1.1.

Välittömän myrkyllisyyden estimaatit (ATE) ja kriteerit välittömän myrkyllisyyden vaarakategorioihin

d)

Korvataan 3.2.1.1 jakso seuraavasti:

”3.2.1.1

Ihosyövyttävyydellä tarkoitetaan pysyvän ihovaurion eli orvaskeden läpi verinahkaan ulottuvan näkyvän kuolion ilmaantumista aineelle tai seokselle altistumisen jälkeen.

Ihoärsytyksellä tarkoitetaan palautuvan ihovaurion ilmaantumista aineelle tai seokselle altistumisen jälkeen.”

e)

Korvataan 3.3.1.1 jakso seuraavasti:

”3.3.1.1

Vakavalla silmävauriolla tarkoitetaan silmän kudosvauriota tai vakavaa fyysistä näön rappeutumista, joka syntyy, kun silmä on altistunut aineelle tai seokselle eikä se palaudu täysin.

Silmä-ärsytyksellä tarkoitetaan silmän muutoksia, jotka syntyvät, kun silmä on altistunut aineelle tai seokselle, ja se palautuu täysin.”

f)

Korvataan 3.4.1.1 jakso seuraavasti:

”3.4.1.1

Hengitysteiden herkistymisellä tarkoitetaan hengitysteiden yliherkkyyttä, joka syntyy, kun ainetta tai seosta hengitetään.”

g)

Korvataan 3.4.1.2. jakso seuraavasti:

”3.4.1.2

Ihon herkistymisellä tarkoitetaan allergista vastetta, joka syntyy, kun aineitta tai seosta joutuu iholle.”

h)

Korvataan 3.4.2.1.3.1. jakso seuraavasti:

”3.4.2.1.3.1

Muun muassa seuraavien eläinkokeiden (8) tulokset voivat osoittaa aineen kykyä aiheuttaa hengitysteiden herkistymistä ihmisellä (9):

a)

immunoglobuliini E:n (IgE) ja muiden spesifisten immunologisten parametrien määritys esimerkiksi hiirillä;

b)

spesifiset keuhkovasteet marsuilla.

(8)  Nykyisellään ei ole käytettävissä tunnustettuja ja validoituja eläinmalleja, joilla voidaan tutkia hengitysteiden yliherkistymistä. Tietyissä olosuhteissa eläinkokeiden tuloksista voidaan saada arvokasta tietoa todistusnäytön arviointiin."

(9)  Vielä ei täysin tunneta niitä mekanismeja, joilla aineet aiheuttavat astmaoireita. Ennalta ehkäisevänä toimenpiteenä näitä aineita pidetään hengitysteitä herkistävinä. Jos näytön perusteella voidaan kuitenkin osoittaa, että kyseiset aineet aiheuttavat ärsyttävyytensä vuoksi astmaoireita ainoastaan ihmisillä, joilla on lisääntynyt keuhkoputkien supistumistaipumus, aineita ei ole pidettävä hengitysteitä herkistävinä.”"

i)

Korvataan 3.4.3.3.2. jaksossa taulukossa 3.4.6 Huomautus 1 seuraavasti:

Huomautus 1:

Tätä haastevaiheen pitoisuusrajaa käytetään sovellettaessa liitteessä II olevan 2.8 jakson erityismerkintävaatimuksia, joilla suojellaan jo herkistyneitä yksilöitä. Seokselle, joka sisältää kyseistä aineosaa tämän raja-arvon suuruisena tai sen ylittävänä pitoisuutena, vaaditaan käyttöturvallisuustiedote. Niiden herkistävien aineiden, joilla on erityinen pitoisuusraja, haastevaiheen pitoisuusrajaksi on asetettava kymmenesosa erityisestä pitoisuusrajasta.”

j)

Korvataan 3.5.1.1 jakso seuraavasti:

”3.5.1.1

Sukusolujen perimää vaurioittavalla tarkoitetaan periytyviä geneettisiä mutaatioita, mukaan lukien periytyvät rakenteelliset tai numeeriset kromosomipoikkeavuudet, joita esiintyy sukusoluissa aineelle tai seokselle altistumisen jälkeen.”

k)

Numeroidaan 3.5.1.1 jakso uudestaan seuraavasti:

”3.5.1.2

Mutaatio on solun geneettisen aineksen määrän tai rakenteen pysyvä muutos. Termiä ’mutaatio’ käytetään sekä periytyvistä geneettisistä muutoksista, jotka ilmenevät fenotyyppisinä muutoksina, että niiden perustana olevista DNA:n muutoksista, jos ne tunnetaan (kuten tietyt emäsparien muutokset ja kromosomien translokaatiot). Termiä ’mutageeninen’ (perimää vaurioittava) tai ’mutageeni’ käytetään tekijöistä, jotka aiheuttavat mutaatioiden lisääntymisen solu- ja/tai eliöpopulaatioissa.”

l)

Numeroidaan 3.5.1.2. jakso uudestaan seuraavasti:

”3.5.1.3

Yleisempää termiä ’genotoksinen’ (perimälle myrkyllinen, DNA:ta vahingoittava) ja ’genotoksisuus’ käytetään tekijöistä tai prosesseista, jotka muuttavat DNA:n rakennetta, informaatiosisältöä tai segregaatiota, mukaan luettuna tekijät ja prosessit, jotka vaurioittavat DNA:ta häiritsemällä sen normaaleja replikaatioprosesseja (kahdentumista) tai muuttavat replikaatiota (ohimenevästi) muulla kuin fysiologisella tavalla. Genotoksisuutta koskevien testien tuloksia pidetään perimää vaurioittavien vaikutusten indikaattoreina.”

m)

Korvataan 3.5.2.3.5. jakso seuraavasti:

”3.5.2.3.5

Somaattisten solujen mutageenisuustestit in vivo, kuten:

nisäkkäiden luuydinkromosomiaberratiotesti;

nisäkkäiden erytrosyyttimikrotumatesti.”

n)

Korvataan 3.6.1.1 jakso seuraavasti:

”3.6.1.1

Syöpää aiheuttavilla vaikutuksilla tarkoitetaan syövän syntyä tai syövän esiintyvyyden lisääntymistä aineelle tai seokselle altistumisen jälkeen. Aineiden ja seosten, jotka ovat huolellisesti tehdyissä eläinkokeissa aiheuttaneet hyvänlaatuisia ja pahanlaatuisia kasvaimia, oletetaan tai epäillään aiheuttavan syöpää myös ihmisessä, ellei ole selvää näyttöä siitä, että kyseinen kasvainten muodostumismekanismi on merkityksetön ihmiselle.

Luokittelu aineeksi tai seokseksi, jolla on syöpää aiheuttavia vaikutuksia, perustuu aineen tai seoksen sisäisiin ominaisuuksiin eikä sillä anneta tietoja ihmisten syöpäriskistä, joka voi liittyä aineen tai seoksen käyttöön.

o)

Korvataan 3.7.1.1 jakso seuraavasti:

”3.7.1.1

Lisääntymiselle vaarallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan haitallisia vaikutuksia aikuisten miesten ja naisten sukupuolitoimintoihin ja hedelmällisyyteen sekä jälkeläisten kehityshäiriöitä, kun ne ilmenevät aineelle tai seokselle altistumisen seurauksena. Seuraavassa annetut määritelmät on mukautettu alustavista määritelmistä, joista on sovittu IPCS/EHC:n (International Programme on Chemical Safety Environmental Health Criteria) asiakirjassa nro 225 ”Principles for Evaluating Health Risks to Reproduction Associated with Exposure to Chemicals”. Luokitukseen liittyviä jälkeläisissä esiintyviä periytyviä vaikutuksia käsitellään sukusolujen perimävaurioita koskevassa 3.5 jaksossa, koska tässä luokitusjärjestelmässä katsotaan aiheelliseksi tarkastella kyseisiä vaikutuksia erillisessä sukusolujen perimävaurioita koskevassa vaaraluokassa.

Tässä luokitusjärjestelmässä lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset jaetaan kahteen pääryhmään:

a)

haitalliset vaikutukset sukupuolitoimintoihin ja hedelmällisyyteen;

b)

haitalliset vaikutukset jälkeläisten kehitykseen.

Joitain lisääntymiselle vaarallisia vaikutuksia ei voi selkeästi osoittaa sukupuolitoimintoja ja hedelmällisyyttä heikentävään eikä kehityshäiriöitä aiheuttavaan ryhmään. Tästä huolimatta aineet ja seokset, joilla on näitä vaikutuksia, on luokiteltava lisääntymiselle vaarallisiksi aineiksi, ja niiden yhteydessä on käytettävä yleistä vaaralauseketta.”

p)

Korvataan 3.7.2.5.1. jakso seuraavasti:

”3.7.2.5.1

Käytettävissä on useita kansainvälisesti hyväksyttyjä testimenetelmiä, kuten menetelmiä kehitykselle haitallisten vaikutuksen testaukseen (esim. OECD testiohje 414) ja menetelmiä yhtä tai kahta sukupolvea koskevien haitallisten vaikutusten testaukseen (esim. OECD testiohjeet 415, 416, 443).”

q)

Korvataan 3.8.1.1 jakso seuraavasti:

”3.8.1.1

Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen) määritellään erityiseksi, muuksi kuin kuolemaan johtavaksi kohde-elimessä ilmeneväksi myrkkyvaikutukseksi, joka johtuu kerta-altistumisesta aineelle tai seokselle. Siihen sisältyvät kaikki merkittävät terveyteen kohdistuvat toimintoja heikentävät vaikutukset, palautuvat tai palautumattomat, välittömät ja/tai viiveellä ilmenevät, joita ei erikseen käsitellä 3.1–3.7 ja 3.10 jaksossa (katso myös 3.8.1.6 jakso).”

r)

Korvataan 3.8.3.4.1. jakso seuraavasti:

”3.8.3.4.1

Jos tietystä seoksesta sellaisenaan ei ole luotettavaa näyttöä tai testituloksia eikä sen luokittelemiseksi voida käyttää päättelysääntöjä, seoksen luokitus perustuu seoksen sisältämien aineiden luokitukseen. Seos luokitellaan elinkohtaista myrkyllisyyttä aiheuttavaksi (tietty elin yksilöidään) kerta-altistumisen seurauksena, jos ainakin yksi sen aineosista on luokiteltu elinkohtaisen myrkyllisyyden (kerta-altistuminen) kategoriaan 1 tai 2 kuuluvaksi aineeksi ja sitä on seoksessa vähintään taulukossa 3.8.3 mainitun kategoriaa 1 tai 2 koskevan yleisen pitoisuusrajan verran.”

s)

Lisätään 3.8.3.4. jaksoon 3.8.3.4.6. jakso:

”3.8.3.4.6

Kun käytetään yhteenlaskumenetelmää kategorian 3 ainesosia varten, seoksen ”relevantteja aineosia” ovat aineosat, jotka esiintyvät seoksessa ≥ 1 %:n pitoisuuksina (kiinteät aineet, nesteet, pölyt, sumut ja höyryt painoprosentteina ja kaasut tilavuusprosentteina), ellei ole syytä epäillä, että myös < 1 %:n pitoisuutena esiintyvällä aineosalla on merkitystä seokseen liittyvän hengitysteiden ärsytyksen tai narkoottisten vaikutusten luokituksessa.”

t)

Korvataan 3.9.1.1 jakso seuraavasti:

”3.9.1.1

Elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen) määritellään erityiseksi, kohde-elimessä ilmeneväksi myrkkyvaikutukseksi, joka johtuu toistuvasta altistumisesta aineelle tai seokselle. Siihen sisältyvät kaikki merkittävät terveyteen kohdistuvat toimintoja heikentävät vaikutukset, palautuvat tai palautumattomat, välittömät ja/tai viiveellä ilmenevät. Tähän kohtaan eivät kuitenkaan sisälly muut erityiset myrkkyvaikutukset, joita käsitellään erikseen 3.1–3.8 ja 3.10 jaksossa.”

u)

Korvataan 3.9.3.4.1. jakso seuraavasti:

”3.9.3.4.1

Jos tietystä seoksesta sellaisenaan ei ole luotettavaa näyttöä tai testituloksia eikä sen luokittelemiseksi voida käyttää päättelysääntöjä, seoksen luokitus perustuu seoksen sisältämien aineiden luokitukseen. Seos on silloin luokiteltava elinkohtaista myrkyllisyyttä aiheuttavaksi (tietty elin yksilöidään) toistuvan altistumisen seurauksena, jos ainakin yksi sen aineosista on luokiteltu elinkohtaisen myrkyllisyyden kategoriaan 1 tai 2 kuuluvaksi aineeksi (toistuva altistuminen) ja sitä on seoksessa vähintään taulukossa 3.9.4 mainitun kategoriaa 1 tai 2 koskevan yleisen pitoisuusrajan verran.”

v)

Korvataan 3.10.1.3 jakso seuraavasti:

”3.10.1.3

Aspiraatiovaaralla tarkoitetaan vakavia välittömiä vaikutuksia kuten kemiallinen keuhkokuume, keuhkovammoja tai aineen tai seoksen aspiraatiosta johtuva kuolema.”

w)

Lisätään 3.10.3.3. jaksoon uusi jakso:

”3.10.3.3.1.1

Seoksen ”relevantteja aineosia” ovat aineosat, jotka esiintyvät seoksessa ≥ 1 % pitoisuuksina.”

x)

Numeroidaan uudelleen ja korvataan 3.10.3.3.1.1. jakso seuraavasti:

”3.10.3.3.1.2

Seos on luokiteltava kategoriaan 1, jos kategoriaan 1 kuuluvien ainesosien pitoisuuksien summa on ≥ 10 % ja seoksen kinemaattinen viskositeetti 40 °C:n lämpötilassa mitattuna on ≤ 20,5 mm2/s.”

y)

Numeroidaan uudelleen ja korvataan 3.10.3.3.1.2. jakso seuraavasti:

”3.10.3.3.1.3

Jos on kyseessä seos, joka erottuu kahdeksi tai useammaksi selkeäksi kerrokseksi, joista yksi sisältää ≥ 10 % kategoriaan 1 luokiteltua ainetta / luokiteltuja aineita ja jonka kinemaattinen viskositeetti 40 °C:n lämpötilassa mitattuna on ≤ 20,5 mm2/s, koko seos luokitellaan kategoriaan 1.”

4)

Muutetaan 4 osa seuraavasti:

Korvataan 4.1.3.5.5.3.1. jakso seuraavasti:

”4.1.3.5.5.3.1

Ensin tarkastellaan kaikkia kategoriaan välitön 1 luokiteltuja seoksen aineosia. Jos kyseisten aineosien pitoisuuksien (%) summa vastaavilla M-kertoimilla kerrottuna on ≥ 25 %, koko seos luokitellaan kategoriaan välitön 1.”

(5)  Tähän mennessä laskentamenetelmä on validoitu seoksille, jotka sisältävät enintään kuusi haihtuvaa aineosaa. Nämä aineosat voivat olla syttyviä nesteitä kuten hiilivetyjä, eettereitä, alkoholeja, estereitä (lukuun ottamatta akrylaatteja) ja vettä. Laskentamenetelmää ei kuitenkaan ole vielä validoitu seoksille, jotka sisältävät halogenoituja rikki- ja/tai fosforiyhdisteitä tai reaktiivisia akrylaatteja.

(6)  Jos laskettu leimahduspiste on vähemmän kuin 5 °C suurempi kuin asianomainen luokituskriteeri, laskentamenetelmää ei saa käyttää ja leimahduspiste on määriteltävä kokeellisesti.

(8)  Nykyisellään ei ole käytettävissä tunnustettuja ja validoituja eläinmalleja, joilla voidaan tutkia hengitysteiden yliherkistymistä. Tietyissä olosuhteissa eläinkokeiden tuloksista voidaan saada arvokasta tietoa todistusnäytön arviointiin.

(9)  Vielä ei täysin tunneta niitä mekanismeja, joilla aineet aiheuttavat astmaoireita. Ennalta ehkäisevänä toimenpiteenä näitä aineita pidetään hengitysteitä herkistävinä. Jos näytön perusteella voidaan kuitenkin osoittaa, että kyseiset aineet aiheuttavat ärsyttävyytensä vuoksi astmaoireita ainoastaan ihmisillä, joilla on lisääntynyt keuhkoputkien supistumistaipumus, aineita ei ole pidettävä hengitysteitä herkistävinä.””


(1)  Tai tarvittaessa < 1 %, ks. 3.2.3.3.1 jakso.

(2)  Tai tarvittaessa < 1 %, ks. 3.3.3.3.1 jakso.

(3)  Tai tarvittaessa < 1 %, ks. 3.8.3.4.6. jakso.

(4)  Tai tarvittaessa < 0,1 %, ks. 4.1.3.1 jakso.

(7)  Epästabiilit räjähteet, sellaisina kuin ne määritetään 2.1 jaksossa, voidaan stabilisoida myös flegmatoimalla, minkä jälkeen ne luokitellaan flegmatoiduiksi räjähteiksi, mikäli kaikki 2.17 kohdan kriteerit täyttyvät. Tässä tapauksessa flegmatoidut räjähteet on testattava UN RTDG:n käsikirjan ”Manual of Tests and Criteria” (Kokeet ja kriteerit) I osassa esitetyn testisarjan 3 mukaisesti, koska tiedot sen mekaanisesta herkkyydestä ovat todennäköisesti tärkeitä, kun määritetään edellytyksiä turvalliselle käsittelylle ja käytölle. Tulokset ilmoitetaan käyttöturvallisuustiedotteessa.


LIITE II

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liite II seuraavasti:

1)

Muutetaan I osa seuraavasti:

a)

Poistetaan seuraava kohta:

”1.1.1   EUH001 – ”Räjähtävää kuivana”

Liitteessä I olevassa 2.1 jaksossa tarkoitetuille räjähtäville aineille ja seoksille, jotka saatetaan markkinoille kostutettuna vedellä tai alkoholeilla tai laimennettuna muilla aineilla niiden räjähdysominaisuuksien tukahduttamiseksi.”

b)

Numeroidaan uudelleen 1.1.3 jakso seuraavasti:

”1.1.1”

c)

Numeroidaan uudelleen 1.1.4 jakso seuraavasti:

”1.1.2”

d)

Numeroidaan uudelleen 1.1.5 jakso seuraavasti:

”1.1.3”

e)

Numeroidaan uudelleen 1.1.6 jakso seuraavasti:

”1.1.4”

2)

Muutetaan II osa seuraavasti:

Korvataan jakson 2.10 kolmas luetelmakohta seuraavasti:

”—

≥ kymmenesosa erityisestä pitoisuusrajasta ainetta, joka on luokiteltu ihoa herkistäväksi tai hengitysteitä herkistäväksi ja jolla on erityinen pitoisuusraja, tai”;


LIITE III

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liite III seuraavasti:

1)

Muutetaan 1 osa seuraavasti:

a)

Lisätään seuraavat vaaralausekkeet taulukkoon 1.1:

”H206

Kieli

2.17 Flegmatoidut räjähteet, vaarakategoria 1

 

BG

Опасност от пожар или разпръскване; повишен риск от експлозия при понижено съдържание на десенсибилизиращ агент.

 

ES

Peligro de incendio, onda expansiva o proyección; mayor riesgo de explosión si se reduce el agente insensibilizante

 

CS

Nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi; zvýšené nebezpečí výbuchu, sníží-li se objem znecitlivujícího prostředku.

 

DA

Fare for brand, eksplosion eller udslyngning af fragmenter; øget risiko for eksplosion, hvis det desensibiliserende middel reduceres.

 

DE

Gefahr durch Feuer, Druckstoß oder Sprengstücke; erhöhte Explosionsgefahr wenn das Desensibilisierungsmittel reduziert wird.

 

ET

Süttimis-, plahvatus- või laialipaiskumisoht, desensibilisaatori vähenemise korral suurenenud plahvatusoht.

 

EL

Κίνδυνος πυρκαγιάς, ανατίναξης ή εκτόξευσης· αυξημένος κίνδυνος έκρηξης εάν μειωθεί ο παράγοντας απευαισθητοποίησης.

 

EN

Fire, blast or projection hazard; increased risk of explosion if desensitising agent is reduced.

 

FR

Danger d'incendie, d'effet de souffle ou de projection; risque accru d'explosion si la quantité d'agent désensibilisateur est réduite.

 

GA

Guais dóiteáin, phléasctha nó teilgin; baol méadaithe pléasctha má laghdaítear an dí-íogróir.

 

HR

Opasnost od vatre, udarnog vala ili rasprskavanja; povećan rizik od eksplozije ako je smanjen udio desenzitirajućeg agensa.

 

IT

Pericolo d'incendio, di spostamento d'aria o di proiezione; maggior rischio di esplosione se l'agente desensibilizzante è ridotto.

 

LV

Ugunsbīstamība, triecienviļņbīstamība vai izmetbīstamība; ja desensibilizācijas līdzekļa daudzums samazinājies, palielinās eksplozijas risks.

 

LT

Gaisro, sprogimo arba išsvaidymo pavojus; sumažėjus desensibilizacijos veiksnio poveikiui kyla didesnė sprogimo rizika.

 

HU

Tűz, robbanás vagy kivetés veszélye; fokozott robbanásveszély a deszenzibilizáló szer csökkenésével.

 

MT

Periklu ta' nar, blast jew projjezzjoni; riskju ikbar ta' splużjoni jekk l-aġent disensitizzanti jitnaqqas.

 

NL

Gevaar voor brand, luchtdrukwerking of scherfwerking; toegenomen ontploffingsgevaar als de ongevoeligheidsagens wordt verminderd.

 

PL

Zagrożenie pożarem, wybuchem lub rozrzutem; zwiększone ryzyko wybuchu jeśli zawartość środka odczulającego została zmniejszona.

 

PT

Perigo de incêndio, sopro ou projeções; risco acrescido de explosão se houver redução do agente dessensibilizante.

 

RO

Pericol de incendiu, detonare sau proiectare; risc sporit de explozie dacă se reduce agentul de desensibilizare.

 

SK

Nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo rozletenia úlomkov; zvýšené riziko výbuchu, ak sa zníži obsah desenzibilizačného činidla.

 

SL

Nevarnost za nastanek požara, udarnega vala ali drobcev; povečana nevarnost eksplozije, če se zmanjša vsebnost desenzibilizatorja.

 

FI

Palo-, räjähdys- tai sirpalevaara; suurentunut räjähdysriski, jos flegmatointitekijää vähennetään.

 

SV

Fara för brand, tryckvåg eller splitter och kaststycken, ökad explosionsrisk om det okänsliggörande ämnet minskas.”

”H207

Kieli

2.17 Flegmatoidut räjähteet, vaarakategoria 2, 3

 

BG

Опасност от пожар или разпръскване; повишен риск от експлозия при понижено съдържание на десенсибилизиращ агент.

 

ES

Peligro de incendio o proyección; mayor riesgo de explosión si se reduce el agente insensibilizante.

 

CS

Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi; zvýšené nebezpečí výbuchu, sníží-li se objem znecitlivujícího prostředku.

 

DA

Fare for brand eller udslyngning af fragmenter; øget risiko for eksplosion, hvis det desensibiliserende middel reduceres.

 

DE

Gefahr durch Feuer oder Sprengstücke; erhöhte Explosionsgefahr wenn das Desensibilisierungsmittel reduziert wird.

 

ET

Süttimis- või laialipaiskumisoht, desensibilisaatori vähenemise korral suurenenud plahvatusoht.

 

EL

Κίνδυνος πυρκαγιάς ή εκτόξευσης· αυξημένος κίνδυνος έκρηξης εάν μειωθεί ο παράγοντας απευαισθητοποίησης.

 

EN

Fire or projection hazard; increased risk of explosion if desensitising agent is reduced.

 

FR

Danger d'incendie ou de projection; risque accru d'explosion si la quantité d'agent désensibilisateur est réduite.

 

GA

Guais dóiteáin nó teilgin; baol méadaithe pléasctha má laghdaítear an dí-íogróir.

 

HR

Opasnost od vatre ili rasprskavanja; povećan rizik od eksplozije ako je smanjen udio desenzitirajućeg agensa.

 

IT

Pericolo d'incendio o di proiezione; maggior rischio di esplosione se l'agente desensibilizzante è ridotto.

 

LV

Ugunsbīstamība vai izmetbīstamība; ja desensibilizācijas līdzekļa daudzums samazinājies, palielinās eksplozijas risks.

 

LT

Gaisro arba išsvaidymo pavojus; sumažėjus desensibilizacijos veiksnio poveikiui kyla didesnė sprogimo rizika.

 

HU

Tűz vagy kivetés veszélye; fokozott robbanásveszély a deszenzibilizáló szer csökkenésével.

 

MT

Periklu ta' nar jew projezzjoni; riskju ikbar ta' splużjoni jekk l-aġent disensitizzanti jitnaqqas.

 

NL

Gevaar voor brand of scherfwerking; toegenomen ontploffingsgevaar als de ongevoeligheidsagens wordt verminderd.

 

PL

Zagrożenie pożarem lub rozrzutem; zwiększone ryzyko wybuchu jeśli zawartość środka odczulającego została zmniejszona.

 

PT

Perigo de incêndio ou projeções; risco acrescido de explosão se houver redução do agente dessensibilizante.

 

RO

Pericol de incendiu sau proiectare; risc sporit de explozie dacă se reduce agentul de desensibilizare.

 

SK

Nebezpečenstvo požiaru alebo rozletenia úlomkov; zvýšené riziko výbuchu, ak sa zníži obsah desenzibilizačného činidla.

 

SL

Nevarnost za nastanek požara ali drobcev; povečana nevarnost eksplozije, če se zmanjša vsebnost desenzibilizatorja.

 

FI

Palo- tai sirpalevaara; suurentunut räjähdysriski, jos flegmatointitekijää vähennetään.

 

SV

Fara för brand eller splitter och kaststycken. ökad explosionsrisk om det okänsliggörande ämnet minskas.”

”H208

Kieli

2.17 Flegmatoidut räjähteet, vaarakategoria 4

 

BG

Опасност от пожар; повишен риск от експлозия при понижено съдържание на десенсибилизиращ агент.

 

ES

Peligro de incendio; mayor riesgo de explosión si se reduce el agente insensibilizante.

 

CS

Nebezpečí požáru; zvýšené nebezpečí výbuchu, sníží-li se objem znecitlivujícího prostředku.

 

DA

Brandfare; øget risiko for eksplosion, hvis det desensibiliserende middel reduceres.

 

DE

Gefahr durch Feuer; erhöhte Explosionsgefahr wenn das Desensibilisierungsmittel reduziert wird.

 

ET

Süttimisoht; desensibilisaatori vähenemise korral suurenenud plahvatusoht.

 

EL

Κίνδυνος πυρκαγιάς· αυξημένος κίνδυνος έκρηξης εάν μειωθεί ο παράγοντας απευαισθητοποίησης.

 

EN

Fire hazard; increased risk of explosion if desensitising agent is reduced.

 

FR

Danger d'incendie; risque accru d'explosion si la quantité d'agent désensibilisateur est réduite.

 

GA

Guais dóiteáin; baol méadaithe pléasctha má laghdaítear an dí-íogróir.

 

HR

Opasnost od vatre; povećan rizik od eksplozije ako je smanjen udio desenzitirajućeg agensa.

 

IT

Pericolo d'incendio; maggior rischio di esplosione se l'agente desensibilizzante è ridotto.

 

LV

Ugunsbīstamība; ja desensibilizācijas līdzekļa daudzums samazinājies, palielinās eksplozijas risks.

 

LT

Gaisro pavojus; sumažėjus desensibilizacijos veiksnio poveikiui kyla didesnė sprogimo rizika.

 

HU

Tűz veszélye; fokozott robbanásveszély a deszenzibilizáló szer csökkenésével.

 

MT

Periklu ta' nar; riskju ikbar ta' splużjoni jekk l-aġent disensitizzanti jitnaqqas.

 

NL

Gevaar voor brand; toegenomen ontploffingsgevaar als de ongevoeligheidsagens wordt verminderd.

 

PL

Zagrożenie pożarem; zwiększone ryzyko wybuchu jeśli zawartość środka odczulającego została zmniejszona.

 

PT

Perigo de incêndio; risco acrescido de explosão se houver redução do agente dessensibilizante.

 

RO

Pericol de incendiu; risc sporit de explozie dacă se reduce agentul de desensibilizare.

 

SK

Nebezpečenstvo požiaru; zvýšené riziko výbuchu, ak sa zníži obsah desenzibilizačného činidla.

 

SL

Nevarnost za nastanek požara; povečana nevarnost eksplozije, če se zmanjša vsebnost desenzibilizatorja.

 

FI

Palovaara; suurentunut räjähdysriski, jos flegmatointitekijää vähennetään.

 

SV

Fara för brand, ökad explosionsrisk om det okänsliggörande ämnet minskas.”

”H232

Kieli

2.2 Syttyvät kaasut, vaarakategoria 1A, pyroforinen kaasu

 

BG

Може да се запали спонтанно при контакт с въздух.

 

ES

Puede inflamarse espontáneamente en contacto con el aire.

 

CS

Při styku se vzduchem se může samovolně vznítit.

 

DA

Kan selvantænde ved kontakt med luft.

 

DE

Kann sich bei Kontakt mit Luft spontan entzünden.

 

ET

Kokkupuutel õhuga võib süttida iseenesest.

 

EL

Ενδέχεται να αυτοαναφλεγεί εάν εκτεθεί στον αέρα.

 

EN

May ignite spontaneously if exposed to air.

 

FR

Peut s'enflammer spontanément au contact de l'air.

 

GA

D'fhéadfadh an ní uathadhaint i gcás nochtadh don aer.

 

HR

Može se spontano zapaliti u dodiru sa zrakom.

 

IT

Spontaneamente infiammabile all'aria.

 

LV

Saskarē ar gaisu var spontāni aizdegties.

 

LT

Ore gali užsidegti savaime.

 

HU

Levegővel érintkezve öngyulladásra hajlamos.

 

MT

Jista' jieħu n-nar spontanjament jekk ikun espost għall-arja.

 

NL

Kan spontaan ontbranden bij blootstelling aan lucht.

 

PL

Może ulegać samozapaleniu w przypadku wystawienia na działanie powietrza.

 

PT

Pode inflamar-se espontaneamente em contacto com o ar.

 

RO

Se poate aprinde spontan dacă intră în contact cu aerul.

 

SK

Pri kontakte so vzduchom sa môže spontánne vznietit.

 

SL

V stiku z zrakom lahko pride do samodejnega vžiga

 

FI

Voi syttyä itsestään palamaan joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa.

 

SV

Kan spontanantända vid kontakt med luft.”

b)

Muutetaan taulukko 1.1 seuraavasti:

i)

Korvataan koodia H220 koskevan kohdan ylimmäinen rivi seuraavasti:

”H220

Kieli

2.2 Syttyvät kaasut, vaarakategoria 1A”

ii)

Korvataan koodia H221 koskevan kohdan ylimmäinen rivi seuraavasti:

”H221

Kieli

2.2 – Syttyvät kaasut, vaarakategoria 1B, 2”

iii)

Korvataan koodia H230 koskevan kohdan ylimmäinen rivi seuraavasti:

”H230

Kieli

2.2 Syttyvät kaasut, vaarakategoria 1A, Kemiallisesti epästabiili kaasu A”

iv)

Korvataan koodia H231 koskevan kohdan ylimmäinen rivi seuraavasti:

”H231

Kieli

2.2 Syttyvät kaasut, vaarakategoria 1A, Kemiallisesti epästabiili kaasu B”

c)

Korvataan koodia H314 koskevan kohdan 10. rivi seuraavasti:

 

”FR

Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.”

2.

Muutetaan 2 osa seuraavasti:

a)

Poistetaan taulukosta 2.1. koodia EUH 001 koskeva kohta.


LIITE IV

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liite IV seuraavasti:

1)

Korvataan liitteen IV johdannon ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Tässä liitteessä esitetään taulukko, jossa luetellaan suositellut turvalausekkeet kutakin vaaraluokkaa ja vaarakategoriaa varten turvalauseketyypin mukaisesti. Taulukko ohjaa sopivien turvalausekkeiden valinnassa ja se sisältää tietoa kaikkien vaarakategorioiden turvatoimista. Kaikkia erityisiä tietoja, jotka liittyvät tiettyihin vaaraluokkiin, on käytettävä. Lisäksi tapauskohtaisesti tulee käyttää tilanteen mukaan yleisiä turvalausekkeita, jotka eivät liity tiettyyn vaaraluokkaan tai -kategoriaan.

Turvalausekkeiden käyttö on joustavaa, ja turvalausekkeita kannustetaan yhdistelemään, jotta voidaan säästää tilaa varoitusetiketissä ja parantaa luettavuutta. Tämän liitteen osassa 1 olevat taulukot sisältävät useita yhdistettyjä turvalausekkeita. Ne ovat kuitenkin vain esimerkkejä ja toimittajat voivat 22 artiklan ja 28 artiklan 3 kohdan mukaisesti yhdistellä lausekkeita parantaakseen varoitusetiketin selkeyttä ja ymmärrettävyyttä.

Turvalausekkeet, jotka esitetään varoitusetiketeissä tai käyttöturvallisuustiedotteissa, voivat sisältää pieniä tekstimuodon muutoksia verrattuna tähän liitteeseen, jos nämä muutokset auttavat välittämään turvallisuutta koskevia tietoja ja turvallisuutta koskevat ohjeet eivät heikenny tai vaarannu, tämän kuitenkaan rajoittamatta 22 artiklan soveltamista. Nämä muutokset voivat sisältää kirjoitusasun poikkeamia, synonyymeja tai muita samaa tarkoittavia termejä, jotka sopivat alueelle, jossa tuotetta toimitetaan ja käytetään.”

2)

Muutetaan taulukko 6.1 seuraavasti:

Korvataan koodia P103 koskeva kohta seuraavasti:

”P103

Lue huolellisesti ja noudata kaikkia ohjeita

tapauksen mukaan

 

Kuluttajatuotteet – jätetään pois, jos käytetään koodia P202

3)

Muutetaan taulukko 6.2 seuraavasti:

a)

Korvataan koodeja P201 ja P202 koskevat kohdat seuraavasti:

”P201

Lue erityisohjeet ennen käyttöä.

Räjähteet (2.1 jakso)

Epästabiili räjähde

 

Sukusolujen perimää vaurioittava (3.5 jakso)

1A,1B, 2

Kuluttajatuotteet – jätetään pois, jos käytetään koodia P202

Syöpää aiheuttava (3.6 jakso)

1A,1B, 2

Lisääntymiselle vaarallinen (3.7 jakso)

1A,1B, 2

Lisääntymiselle vaarallinen – vaikutukset imetykseen tai imetyksen kautta aiheutuvat vaikutukset (3.7 jakso)

Lisäkategoria

P202

Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä.

Syttyvät kaasut (2.2 jakso)

A, B (kemiallisesti epästabiilit kaasut)

 

Sukusolujen perimää vaurioittava (3.5 jakso)

1A,1B, 2

 

Syöpää aiheuttava (3.6 jakso)

1A,1B, 2

 

Lisääntymiselle vaarallinen (3.7 jakso)

1A,1B, 2

 

Lisääntymiselle vaarallinen – vaikutukset imetykseen tai imetyksen kautta aiheutuvat vaikutukset (3.7 jakso)

Lisäkategoria

 

b)

Korvataan koodia P210 koskeva kohta seuraavasti:

”P210

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.

Räjähteet (2.1 jakso)

Vaarallisuusluokat 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

 

Syttyvät kaasut (2.2 jakso)

1A, 1B, 2

 

Aerosolit (2.3 jakso)

1, 2, 3

Syttyvät nesteet (2.6 jakso)

1, 2, 3

Syttyvät kiinteät aineet (2.7 jakso)

1, 2

Itsereaktiiviset aineet ja seokset (2.8 jakso)

Tyypit A, B, C, D, E, F

Pyroforiset nesteet (2.9 jakso)

1

Pyroforiset kiinteät aineet (2.10 jakso)

1

Hapettavat nesteet (2.13 jakso)

1, 2, 3

 

Hapettavat kiinteät aineet (2.14 jakso)

1, 2, 3

 

Orgaaniset peroksidit (2.15 jakso)

Tyypit A, B, C, D, E, F”

 

Flegmatoidut räjähteet (2.17 jakso)

1, 2, 3, 4”

 

c)

Lisätään koodia P212 koskeva kohta seuraavasti:

”P212

Vältettävä kuumentamista suljetussa astiassa tai flegmatointiaineen vähentämistä

Flegmatoidut räjähteet (2.17 jakso)

1, 2, 3, 4”

 

d)

Korvataan koodia P222 koskeva kohta seuraavasti:

”P222

Ei saa joutua kosketuksiin ilman kanssa.

Syttyvät kaasut (2.2 jakso)

Pyroforinen kaasu

jos vaaralausekkeen painotusta pidetään tarpeellisena.

Pyroforiset nesteet (2.9 jakso)

1

Pyroforiset kiinteät aineet (2.10 jakso)

1

e)

Korvataan koodia P230 koskeva kohta seuraavasti:

”P230

Säilytä kostutettuna …

Räjähteet (2.1 jakso)

Vaarallisuusluokat 1.1, 1.2, 1.3, 1.5

Valmistaja/toimittaja määrittelee soveltuvan materiaalin

sellaisille aineille ja seoksille, jotka on kostutettu, laimennettu, liuotettu tai suspendoitu flegmatointi-aineella niiden räjähdysominaisuuksien tukahduttamiseksi

Flegmatoidut räjähteet (2.17 jakso)

1, 2, 3, 4

Valmistaja/toimittaja määrittelee soveltuvan materiaalin.”

f)

Korvataan koodia P233 koskeva kohta seuraavasti:

”P233

Säilytä tiiviisti suljettuna.

Syttyvät nesteet (2.6 jakso)

1, 2, 3

jos neste on haihtuvaa ja voi synnyttää räjähdysvaarallisen ilmaseoksen

Pyroforiset nesteet (2.9 jakso)

1

 

Pyroforiset kiinteät aineet (2.10 jakso)

1

 

Flegmatoidut räjähteet (2.17 jakso)

1, 2, 3, 4

 

Välitön myrkyllisyys – hengitysteitse (3.1 jakso)

1, 2, 3

jos kemikaali on haihtuvaa ja voi synnyttää vaarallisen ilmaseoksen”

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen; hengitysteiden ärsytys (3.8 jakso)

3

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen; narkoottiset vaikutukset (3.8 jakso)

3

g)

Korvataan koodia P280 koskeva kohta seuraavasti:

”P280

Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta/kuulonsuojainta/…

Räjähteet (2.1 jakso)

Epästabiilit räjähteet ja vaarallisuusluokat 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

Valmistaja/toimittaja määrittelee henkilökohtaisen suojaimen tyypin.

Syttyvät kaasut (2.2 jakso)

Pyroforinen kaasu

Syttyvät nesteet (2.6 jakso)

1, 2, 3

Syttyvät kiinteät aineet (2.7 jakso)

1, 2

Itsereaktiiviset aineet ja seokset (2.8 jakso)

Tyypit A, B, C, D, E, F

Pyroforiset nesteet (2.9 jakso)

1

Pyroforiset kiinteät aineet (2.10 jakso)

1

Itsestään kuumenevat aineet ja seokset (2.11 jakso)

1, 2

Aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät syttyviä kaasuja (2.12 jakso)

1, 2, 3

Hapettavat nesteet (2.13 jakso)

1, 2, 3

Hapettavat kiinteät aineet (2.14 jakso)

1, 2, 3

Orgaaniset peroksidit (2.15 jakso)

Tyypit A, B, C, D, E, F

Flegmatoidut räjähteet (2.17 jakso)

1, 2, 3, 4

Välitön myrkyllisyys – ihon kautta (3.1 jakso)

1, 2, 3, 4

täsmennettävä suojakäsineet/suojavaatetus.

Valmistaja/toimittaja voi tarvittaessa täsmentää suojaintyypin.

Ihoärsytys (3.2 jakso)

1A, 1B, 1C

täsmennettävä suojakäsineet/suojavaatetus ja silmien-/kasvonsuojain.

Valmistaja/toimittaja voi tarvittaessa täsmentää suojaintyypin.

Ihoärsytys (3.2 jakso)

2

Täsmennettävä suojakäsineet.

Valmistaja/toimittaja voi tarvittaessa täsmentää suojaintyypin.

Ihon herkistyminen (3.4 jakso)

1, 1A, 1B

Vakava silmävaurio (3.3 jakso)

1

Täsmennettävä silmien-/kasvonsuojain.

Valmistaja/toimittaja voi tarvittaessa täsmentää suojaintyypin.

Silmä-ärsytys (3.3 jakso)

2

Sukusolujen perimää vaurioittava (3.5 jakso)

1A, 1B, 2

Valmistaja/toimittaja määrittelee henkilökohtaisen suojaimen tyypin.”

Syöpää aiheuttava (3.6 jakso)

1A, 1B, 2

Lisääntymiselle vaarallinen (3.7 jakso)

1A, 1B, 2

4)

Muutetaan taulukko 6.3 seuraavasti:

a)

Korvataan koodeja P301 ja P302 koskevat kohdat seuraavasti:

”P301

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY:

Välitön myrkyllisyys – suun kautta (3.1 jakso)

1, 2, 3, 4

 

Ihoärsytys (3.2 jakso)

1, 1A, 1B, 1C

Aspiraatiovaara (3.10 jakso).

1

P302

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE:

Pyroforiset nesteet (2.9 jakso)

1

 

Pyroforiset kiinteät aineet (2.10 jakso)

1

Aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät syttyviä kaasuja (2.12 jakso)

1, 2

Välitön myrkyllisyys – ihon kautta (3.1 jakso)

1, 2, 3, 4

Ihoärsytys (3.2 jakso)

2

Ihon herkistyminen (3.4 jakso)

1, 1A, 1B”

b)

Korvataan koodia P332 koskeva kohta seuraavasti:

”P332

Jos ilmenee ihoärsytystä:

Ihoärsytys (3.2 jakso)

2

voidaan jättää pois, jos P333 esitetään varoitusetiketissä”

c)

Korvataan koodeja P370 ja P371 koskevat kohdat seuraavasti:

”P370

Tulipalon sattuessa:

Räjähteet (2.1 jakso)

Epästabiilit räjähteet ja vaarallisuusluokat 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

 

Hapettavat kaasut (2.4 jakso)

1

Syttyvät nesteet (2.6 jakso)

1, 2, 3

Syttyvät kiinteät aineet (2.7 jakso)

1, 2

Itsereaktiiviset aineet ja seokset (2.8 jakso)

Tyypit A, B, C, D, E, F

Pyroforiset nesteet (2.9 jakso)

1

Pyroforiset kiinteät aineet (2.10 jakso)

1

Aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät syttyviä kaasuja (2.12 jakso)

1, 2, 3

Hapettavat nesteet (2.13 jakso)

1, 2, 3

Hapettavat kiinteät aineet (2.14 jakso)

1, 2, 3

Orgaaniset peroksidit (2.15 jakso)

Tyypit A, B, C, D, E, F

Flegmatoidut räjähteet (2.17 jakso)

1,2,3

 

P371

Jos tulipalo ja ainemäärät ovat suuret:

Hapettavat nesteet (2.13 jakso)

1

 

Hapettavat kiinteät aineet (2.14 jakso)

1

 

Flegmatoidut räjähteet (2.17 jakso)

4”

 

d)

Korvataan koodia P375 koskeva kohta seuraavasti:

”P375

Sammuta palo etäältä räjähdysvaaran takia.

Räjähteet (2.1 jakso)

Vaarallisuusluokka 1.4

jos kyse on vaarallisuusluokkaan 1.4 kuuluvista räjähteistä (yhteensopivuusryhmä S) kuljetuspakkauksessa.”

Itsereaktiiviset aineet ja seokset (2.8 jakso)

Tyyppi B

 

Hapettavat nesteet (2.13 jakso)

1

Hapettavat kiinteät aineet (2.14 jakso)

1

Orgaaniset peroksidit (2.15 jakso)

Tyyppi B

Flegmatoidut räjähteet (2.17 jakso)

1, 2, 3, 4

e)

Korvataan koodia P377 koskeva kohta seuraavasti:

”P377

Vuotavasta kaasusta johtuva palo: Ei saa sammuttaa, jollei vuotoa voida pysäyttää turvallisesti.

Syttyvät kaasut (2.2 jakso)

1A, 1B, 2”

 

f)

Korvataan koodia P380 koskeva kohta seuraavasti:

”P380

Evakuoi alue.

Räjähteet (2.1 jakso)

Epästabiilit räjähteet ja vaarallisuusluokat 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

 

Itsereaktiiviset aineet ja seokset 2.8 jakso)

Tyypit A, B

 

Hapettavat nesteet (2.13 jakso)

1

 

Hapettavat kiinteät aineet (2.14 jakso)

1

 

Orgaaniset peroksidit (2.15 jakso)

Tyypit A, B

 

Flegmatoidut räjähteet (2.17 jakso)

1, 2, 3, 4”

 

g)

Korvataan koodia P381 koskeva kohta seuraavasti:

”P381

Vuototapauksessa poista kaikki sytytyslähteet.

Syttyvät kaasut (2.2 jakso)

1A, 1B, 2”

 

h)

Korvataan koodia P301 + P312 koskeva kohta seuraavasti:

”P301 + P312

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…, jos ilmenee pahoinvointia.

Välitön myrkyllisyys – suun kautta (3.1 jakso)

4

… Valmistajan/toimittajan määriteltävä soveltuva lääkinnällisen avun lähde hätätapauksessa.”

i)

Korvataan koodeja P370 + P380 + P375 ja P371 + P380 + P375 koskevat kohdat seuraavasti:

”P370 + P380 + P375

Tulipalon sattuessa: Evakuoi alue. Sammuta palo etäältä räjähdysvaaran takia.

Räjähteet (2.1 jakso)

Vaarallisuusluokka 1.4

jos kyse on vaarallisuusluokkaan 1.4 kuuluvista räjähteistä (yhteensopivuusryhmä S) kuljetuspakkauksessa.”

Flegmatoidut räjähteet (2.17 jakso)

1, 2, 3

 

P371 + P380 + P375

Jos tulipalo ja ainemäärät ovat suuret: Evakuoi alue. Sammuta palo etäältä räjähdysvaaran takia.

Hapettavat nesteet (2.13 jakso)

1

 

Hapettavat kiinteät aineet (2.14 jakso)

1

Flegmatoidut räjähteet (2.17 jakso)

4

5)

Muutetaan taulukko 6.4 seuraavasti:

a)

Korvataan koodia P401 koskeva kohta seuraavasti:

”P401

Varastoi … mukaisesti.

Räjähteet (2.1 jakso)

Epästabiilit räjähteet ja vaarallisuusluokat 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

… Valmistaja / toimittaja määrittelee paikallisten / alueellisten / kansallisten / kansainvälisten määräysten mukaisesti tapauskohtaisesti.”

Flegmatoidut räjähteet (2.17 jakso)

1, 2, 3, 4

b)

Korvataan koodia P403 koskeva kohta seuraavasti:

”P403

Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

Syttyvät kaasut (2.2 jakso)

1A, 1B, 2

 

Hapettavat kaasut (2.4 jakso)

1

Paineen alaiset kaasut (2.5 jakso)

Puristettu kaasu

Nesteytetty kaasu

Jäähdytetty nesteytetty kaasu

Liuotettu kaasu

Syttyvät nesteet (2.6 jakso)

1, 2, 3

syttyville nesteille, kategoria 1, ja muille syttyville nesteille, jotka ovat haihtuvia ja voivat aiheuttaa räjähdysvaarallisen ilmaseoksen.

Itsereaktiiviset aineet ja seokset (2.8 jakso)

Tyypit A, B, C, D, E, F

lukuun ottamatta lämpötilasäädeltyjä itsereaktiivisia aineita ja seoksia tai orgaanisia peroksideja, koska tiivistyminen ja sitä seuraava jäätyminen ovat mahdollisia.

Orgaaniset peroksidit (2.15 jakso)

Välitön myrkyllisyys – hengitysteitse (3.1 jakso)

1, 2, 3

jos aine tai seos on haihtuvaa ja voi synnyttää vaarallisen ilmaseoksen.”

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen; hengitysteiden ärsytys (3.8 jakso)

3

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen; narkoottiset vaikutukset (3.8 jakso)

3

6)

Muutetaan taulukko 6.5 seuraavasti:

a)

Korvataan koodia P501 koskeva kohta seuraavasti:

”P501

Hävitä sisältö/pakkaus …

Syttyvät nesteet (2.6 jakso)

1, 2, 3

paikallisten / alueellisten / kansallisten / kansainvälisten määräysten mukaisesti (täsmennettävä).

Valmistaja/ toimittaja määrittelee, sovelletaanko jätteiden käsittelyä koskevia vaatimuksia sisältöön, säiliöön vai molempiin.”

Itsereaktiiviset aineet ja seokset (2.8 jakso)

Tyypit A, B, C, D, E, F

Aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät syttyviä kaasuja (2.12 jakso)

1, 2, 3

Hapettavat nesteet (2.13 jakso)

1, 2, 3

Hapettavat kiinteät aineet (2.14 jakso)

1, 2, 3

Orgaaniset peroksidit (2.15 jakso)

Tyypit A, B, C, D, E, F

Flegmatoidut räjähteet (2.17 jakso)

1, 2, 3, 4

Välitön myrkyllisyys – suun kautta (3.1 jakso)

1, 2, 3, 4

Välitön myrkyllisyys – ihon kautta (3.1 jakso)

1, 2, 3, 4

Välitön myrkyllisyys – hengitysteitse (3.1 jakso)

1, 2, 3

Ihoärsytys (3.2 jakso)

1, 1A, 1B, 1C

Hengitysteiden herkistyminen (3.4 jakso)

1, 1A, 1B

Ihon herkistyminen (3.4 jakso)

1, 1A, 1B

Sukusolujen perimää vaurioittava (3.5 jakso)

1A, 1B, 2

Syöpää aiheuttava (3.6 jakso)

1A, 1B, 2

Lisääntymiselle vaarallinen (3.7 jakso)

1A, 1B, 2

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen (3.8 jakso)

1, 2

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen; hengitysteiden ärsytys (3.8 jakso)

3

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen; narkoottiset vaikutukset (3.8 jakso)

3

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen (3.9 jakso)

1, 2

Aspiraatiovaara (3.10 jakso)

1

Vaarallinen vesiympäristölle – välitön myrkyllisyys (4.1 jakso)

1

Vaarallinen vesiympäristölle – krooninen myrkyllisyys (4.1 jakso)

1, 2, 3, 4

b)

Lisätään koodia P502 koskevan kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”P503

Hanki valmistajalta / toimittajalta tietoja jätteiden käsittelystä / uudelleenkäytöstä / kierrätyksestä.

Räjähteet (2.1 jakso)

Epästabiilit räjähteet ja vaarallisuusluokat 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

… Valmistajan / toimittajan on määriteltävä soveltuva tietolähde paikallisten / alueellisten / kansallisten / kansainvälisten määräysten mukaisesti tapauskohtaisesti.”

7)

Muutetaan taulukko 1.2 seuraavasti:

a)

Lisätään uusi kohta seuraavasti:

”P212

Kieli

 

 

BG

Да се избягва нагряване в затворено пространство или понижаване на съдържанието на десенсибилизиращия агент.

 

ES

Evitar el calentamiento en condiciones de aislamiento o la reducción del agente insensibilizante.

 

CS

Zamezte zahřívání v uzavřeném obalu nebo snížení objemu znecitlivujícího prostředku.

 

DA

Undgå opvarmning under indeslutning eller reduktion af det desensibiliserende middel.

 

DE

Erhitzen unter Einschluss und Reduzierung des Desensibilisierungsmittels vermeiden.

 

ET

Vältida suletuna kuumutamist ja desensibilisaatori vähenemist.

 

EL

Να αποφεύγεται η θέρμανση σε

 

EN

Avoid heating under confinement or reduction of the desensitising agent.

 

FR

Éviter d'échauffer en milieu confiné ou en cas de diminution de la quantité d'agent désensibilisateur.

 

GA

Seachain an téamh i limistéar iata nó i gcás laghdú ar an dí-íogróir.

 

HR

Izbjegavati zagrijavanje u zatvorenom prostoru ili smanjenje udjela desenzitirajućeg agensa.

 

IT

Evitare di riscaldare sotto confinamento o di ridurre l'agente desensibilizzante.

 

LV

Nepieļaut karsēšanu slēgtā vidē vai desensibilizējošā aģenta daudzuma samazināšanos.

 

LT

Vengti kaitimo uždaroje talpykloje arba desensibilizacijos veiksnio poveikio sumažėjimo.

 

HU

Kerülje a hevítést zárt térben vagy a deszenzibilizáló szer mennyiségének csökkenése esetén.

 

MT

Evita t-tisħin fil-magħluq jew it-tnaqqis tal-aġenti disensitizzanti.

 

NL

Vermijd verwarming onder opsluiting of vermindering van de ongevoeligheidsagens.

 

PL

Unikać ogrzewania pod zamknięciem lub w sytuacji zmniejszonej zawartości środka odczulającego.

 

PT

Evitar o aquecimento em ambiente fechado ou a redução do agente dessensibilizado.

 

RO

A se evita încălzirea în mediu confinat sau în caz de scădere a agentului de desensibilizare

 

SK

Zabráňte zahrievaniu v ohraničenom priestore alebo zníženiu obsahu desenzibilizačného činidla.

 

SL

Izogibati se segrevanju v zaprtem prostoru ali zmanjšanju vsebnosti desenzibilizatorja.

 

FI

Vältettävä kuumentamista suljetussa astiassa tai flegmatointiaineen vähentämistä.

 

SV

Undvik uppvärmning i sluten behållare eller reducering av det okänsliggörande ämnet.”


LIITE V

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteen V 1 osan 1.2 jakso seuraavasti:

a)

Korvataan sarakkeessa 2 lause ”Syttyvät kaasut, vaarakategoria 1” lauseella ”Syttyvät kaasut, vaarakategoriat 1A, 1B”.

b)

Lisätään sarakkeeseen 2 viimeisen kohdan jälkeen lause ”2.17 jakso Flegmatoidut räjähteet, vaarakategoriat 1, 2, 3, 4”.


LIITE VI

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI oleva 1 osa seuraavasti:

a)

Korvataan taulukossa 1.1 oleva syttyviä kaasuja koskeva rivi seuraavasti:

”Syttyvät kaasut

Flam. Gas 1A

Flam. Gas 1B

Flam. Gas 2

Pyr. Gas

Chem. Unst. Gas A

Chem. Unst. Gas B”

b)

Lisätään taulukkoon 1.1. rivin ”Metalleja syövyttävä aine tai seos” jälkeen rivi seuraavasti:

”Flegmatoidut räjähteet

Desen. Expl. 1

Desen. Expl. 2

Desen. Expl. 3

Desen. Expl. 4”


28.3.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 86/37


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/522,

annettu 27 päivänä maaliskuuta 2019,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1191/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tietojen ilmoittamisesta fluorihiilivetyjä sisältävien polyolien tuotannosta, tuonnista ja viennistä asetuksen (EU) N:o 517/2014 19 artiklan nojalla

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon fluoratuista kasvihuonekaasuista ja asetuksen (EY) N:o 842/2006 kumoamisesta 16 päivänä huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 517/2014 (1) ja erityisesti sen 19 artiklan 7 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 1191/2014 (2) täsmennetään tapa ja muoto, joilla ilmoitus toimitetaan asetuksen (EU) N:o 517/2014 19 artiklan nojalla, kun on kyse tiettyjen fluorattujen kasvihuonekaasujen käytöstä raaka-aineena tai kun tällaisten kaasujen tuottajat, tuojat ja viejät sekä tällaisia kaasuja hävittävät yritykset saattavat tällaisia kaasuja sisältäviä tuotteita tai laitteita markkinoille.

(2)

Otsonikerroksen suojelua koskevaan Wienin yleissopimukseen pohjautuvan otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan (3), jäljempänä ’Montrealin pöytäkirja’, osapuolten päätöksessä XXX/10 (4) vahvistetaan tarkistetut ilmoitusmuodot, joita käytetään ilmoitettaessa valvottavista aineista, mukaan lukien trifluorimetaanin (HFC-23) sivutuotanto sekä fluorihiilivetyjä sisältävien polyolien tuonti ja vienti, kunhan Montrealin pöytäkirjan Kigalin muutos, joka koskee fluorihiilivetyjen (HFC-yhdisteet) tuotannon ja kulutuksen asteittaista vähentämistä, on tullut maailmanlaajuisesti voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019 (5).

(3)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1191/2014 liitteessä vahvistettua ilmoittamismuotoa olisi muutettava, jotta se voidaan mukauttaa Montrealin pöytäkirjan osapuolten käyttämän, päätöksessä XXX/10 vahvistetun ilmoittamismuodon mukaiseksi. Tämän muutoksen ansiosta unioni pystyy täyttämään Montrealin pöytäkirjan mukaiset ilmoitusvelvollisuutensa.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) N:o 517/2014 24 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1191/2014 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä maaliskuuta 2019

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 150, 20.5.2014, s. 195.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1191/2014, annettu 30 päivänä lokakuuta 2014, fluoratuista kasvihuonekaasuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 517/2014 19 artiklassa tarkoitetun ilmoituksen muodosta ja toimittamistavasta (EUVL L 318, 5.11.2014, s. 5).

(3)  Neuvoston päätös 88/540/ETY, tehty 14 päivänä lokakuuta 1988, otsonikerroksen suojelua koskevan Wienin yleissopimuksen ja otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan tekemisestä (EYVL L 297, 31.10.1988, s. 8).

(4)  Montrealin pöytäkirjan osapuolten päätös XXX/10, hyväksytty 9.11.2018.

(5)  Montrealin pöytäkirjan osapuolten päätös XXVIII/1, hyväksytty 15.10.2016.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1191/2014 liite seuraavasti:

1)

Korvataan kohdassa 1 taulukko seuraavasti:

 

ILMOITETTAVAT TIEDOT

HUOMAUTUKSET

1A

unionissa sijaitsevien laitosten tuotannon kokonaismäärä

 

 

1Aa

josta: ei-erotetut määrät

 

 

 

1A_a

josta: hävitetyt määrät

Jos in-line-hävittämisestä huolehtii jokin muu yritys, kyseinen yritys on täsmennettävä

Hävittämisestä huolehtivien tuottajien ilmoitukset hävitetyistä kokonaismääristä ilmoitetaan kohdassa 8

 

AUTOMAATTISESTI LASKETUT MÄÄRÄT

 

 

1Ab

josta: tuotettu ja erotettu kokonaismäärä

1Ab = 1A – 1Aa

 

ILMOITETTAVAT TIEDOT

 

 

 

1B

josta: unionissa sijaitsevien laitosten sellaisen tuotannon määrät, joka koostuu talteen otetusta sivutuotannosta tai ei-toivotuista tuotteista, jos kyseinen sivutuotanto tai kyseiset tuotteet on hävitetty laitoksissa ennen markkinoille saattamista

Hävittämisestä huolehtivien tuottajien ilmoitukset hävitetyistä kokonaismääristä ilmoitetaan kohdassa 8

 

 

1C

josta: unionissa sijaitsevien laitosten sellaisen tuotannon määrät, joka koostuu talteen otetusta sivutuotannosta tai ei-toivotuista tuotteista, jos kyseinen sivutuotanto tai kyseiset tuotteet on toimitettu muille yrityksille hävitettäviksi eikä niitä ole saatettu aikaisemmin markkinoille

Hävittämisestä huolehtiva yritys on ilmoitettava

 

1C_a

josta: unionissa raaka-aineina käytettäviksi tuotettujen fluorihiilivetyjen määrät

Jäsenvaltio, jossa raaka-aine käytetään, on ilmoitettava

 

 

1C_a1

josta: ilman erotusprosessia

Ilmoitetaan ainoastaan HFC-23:n osalta

 

AUTOMAATTISESTI LASKETUT MÄÄRÄT

 

 

 

1C_a2

josta: erotusprosessin jälkeen

1C_a2 = 1C_a – 1C_a1;

Lasketaan ainoastaan HFC-23:n osalta

 

ILMOITETTAVAT TIEDOT

 

 

1C_b

josta: Montrealin pöytäkirjasta vapautettuihin käyttötarkoituksiin unionissa tuotettujen fluorihiilivetyjen määrä

Vapautetun käyttötarkoituksen tyyppi on täsmennettävä

 

AUTOMAATTISESTI LASKETUT MÄÄRÄT

 

 

 

1D

josta: sellaisen oman tuotannon kokonaismäärä, joka on erotettu ja hävitetty mutta jota ei ole saatettu markkinoille aikaisemmin

1D = 1B + 1C

1E

 

Myytävänä oleva tai raaka-aineena käytettävä tuotanto

1E = 1A – 1D – 1A_a”

2)

Lisätään kohdassa 2 olevaan taulukkoon rivi 2F seuraavasti:

 

”2F

Esisekoitettujen polyolien sisältämien fluorihiilivetyjen määrä”

 

3)

Lisätään kohdassa 3 olevaan taulukkoon rivi 3J seuraavasti:

 

”3J

Esisekoitettujen polyolien sisältämien fluorihiilivetyjen määrä”

 


DIREKTIIVIT

28.3.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 86/41


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANODIREKTIIVI (EU) 2019/523,

annettu 21 päivänä maaliskuuta 2019,

kasveille tai kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY liitteiden I–V muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY (1) ja erityisesti sen 14 artiklan toisen kohdan c ja d alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden suojelemiseksi on kansainvälisen kaupan kasvu huomioon ottaen ja Euroopan ja Välimeren maiden kasvinsuojelujärjestön suorittamien ja hiljattain julkaisemien tuhoojariskiä koskevien arviointien perusteella teknisesti perusteltua ja kyseisiin tuhoojariskeihin nähden johdonmukaista lisätä haitalliset organismit Aromia bungii (Faldermann), Neoleucinodes elegantalis (Guenée) ja Oemona hirta (Fabricius) direktiivin 2000/29/EY liitteessä I olevan A osan I jaksoon.

(2)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, tekemän ja vastikään julkaiseman tuhoojariskiluokituksen perusteella haitallisen organismin Enarmonia packardi (Zeller) isännät ja kulkeutumisreitit unioniin ovat moninaisemmat ja laajemmat kuin ne, joita säännellään tällä hetkellä direktiivin 2000/29/EY liitteessä II olevan A osan I jaksossa. Asianomaista tieteellistä nimeä koskevan tarkistuksen johdosta kyseinen haitallinen organismi on nimetty uudella nimellä Grapholita packardi (Zeller). Sen vuoksi on tieteellisesti perusteltua ja kyseiseen tuhoojariskiin nähden johdonmukaista poistaa haitallista organismia Enarmonia packardi (Zeller) koskeva kohta direktiivin 2000/29/EY liitteessä II olevan A osan I jaksosta ja lisätä se mainitun direktiivin liitteessä I olevan A osan I jaksoon nimellä Grapholita packardi (Zeller).

(3)

Elintarviketurvallisuusviranomaisen tekemässä ja vastikään julkaisemassa tuhoojariskiluokituksessa on määritelty tarkemmin lajit Elsinoë spp. Bitanc. et Jenk. Mendes, jotka nykyisin sisältyvät direktiivin 2000/29/EY liitteessä II olevan A osan I jaksoon ja jotka aiheuttavat tauteja sukujen Citrus L., Fortunella Swingle ja Poncirus Raf. kasveille ja niiden hybrideille. Tuhoojariskiluokituksen ja viime aikoina toteutettujen hedelmälähetysten pysäyttämisten perusteella on lisäksi selvää, ettei nykyisin säänneltyjen hyödykkeiden luettelolla vähennetä kaikkia näihin haitallisiin organismeihin liittyviä riskejä. Sen vuoksi on tieteellisesti ja teknisesti perusteltua ja kyseiseen tuhoojariskiin nähden johdonmukaista poistaa lajeja Elsinoë spp. Bitanc. et Jenk. Mendes koskeva kohta direktiivin 2000/29/EY liitteessä II olevan A osan I jaksosta ja lisätä mainitun direktiivin liitteessä I olevan A osan I jaksoon lajit Elsinoë australis Bitanc. & Jenk., Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous sekä Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenk. organismeina, jotka aiheuttavat tauteja sukujen Citrus L., Fortunella Swingle ja Poncirus Raf. kasveille ja niiden hybrideille.

(4)

Kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden suojelemiseksi on kansainvälisen kaupan kasvu huomioon ottaen ja elintarviketurvallisuusviranomaisen sekä Euroopan ja Välimeren maiden kasvinsuojelujärjestön suorittamien ja hiljattain julkaisemien tuhoojariskiä koskevien arviointien perusteella teknisesti perusteltua ja kyseisiin tuhoojariskeihin nähden johdonmukaista lisätä haitalliset organismit Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell sekä Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat ja sen vektori Pityophthorus juglandis Blackman direktiivin 2000/29/EY liitteessä I olevan A osan II jaksoon. Näitä haitallisia organismeja esiintyy tätä nykyä Euroopan unionissa, mutta ne eivät ole levinneet laajalle.

(5)

Elintarviketurvallisuusviranomaisen tekemien ja vastikään julkaisemien tuhoojariskiluokitusten perusteella on tieteellisesti ja teknisesti perusteltua ja kyseiseen tuhoojariskiin nähden johdonmukaista poistaa Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr direktiivin 2000/29/EY liitteessä II olevan A osan II jaksosta ja lisätä se mainitun direktiivin liitteessä I olevan A osan II jaksoon.

(6)

Kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden suojelemiseksi on kansainvälisen kaupan kasvu huomioon ottaen ja elintarviketurvallisuusviranomaisen maa-aineessa ja kasvualustassa tekemän ja julkaiseman tuhoojariskiluokituksen ja asiaan liittyvien kansainvälisten standardien perusteella tieteellisesti perusteltua ja kyseisiin tuhoojariskeihin nähden johdonmukaista vahvistaa maa-ainesta ja kasvualustaa koskevia vaatimuksia tarkistamalla asiaan liittyviä vaatimuksia direktiivin 2000/29/EY liitteessä III, liitteessä IV olevan A osan I jaksossa ja liitteessä V.

(7)

Jotta voidaan suojella kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuotantoa ja kauppaa, on teknisesti perusteltua ja kyseiseen tuhoojariskiin nähden johdonmukaista lisätä haitalliset organismit Liriomyza huidobrensis (Blanchard) ja Liriomyza trifolii (Burgess) mainitun direktiivin liitteessä I olevaan B osaan.

(8)

Irlannin ja Yhdistyneen kuningaskunnan toimittamien tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että Irlannin ja Pohjois-Irlannin alueet ovat vapaita haitallisista organismeista Liriomyza huidobrensis (Blanchard) ja Liriomyza trifolii (Burgess) ja että Irlanti ja Pohjois-Irlanti täyttävät direktiivin 2000/29/EY 2 artiklan 1 kohdan h alakohdassa esitetyt edellytykset, jotka koskevat suojellun alueen vahvistamista kyseisten haitallisten organismien osalta. Tämän vuoksi direktiivin 2000/29/EY liitteessä I olevaa B osaa olisi muutettava.

(9)

Direktiiviin on tekniseltä kannalta hyväksyttävää sisällyttää tieteellisen ja teknisen tiedon perusteella tiettyjen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden unioniin tuontiin ja tarvittaessa niiden siirtämiseen unionissa sovellettavia erityisvaatimuksia, koska niissä saattaa olla johdanto-osan 1 kappaleessa tarkoitettuja haitallisia organismeja Aromia bungii (Faldermann) ja Neoleucinodes elegantalis (Guenée), johdanto-osan 2 kappaleessa tarkoitettua haitallista organismia Grapholita packardi (Zeller) ja johdanto-osan 4 kappaleessa tarkoitettua haitallista organismia Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat ja sen vektoria Pityophthorus juglandis Blackman. Sen vuoksi kyseiset kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat olisi lueteltava direktiivin 2000/29/EY liitteessä IV olevan A osan I jaksossa. Haitallisen organismin Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat ja sen vektorin Pityophthorus juglandis Blackman osalta direktiivin 2000/29/EY liitteessä IV olevan A osan II jaksoon olisi lisättävä sisäisiä siirtoja koskevia erityisiä lisävaatimuksia.

(10)

Johdanto-osan 5 kappaleessa tarkoitetun haitallisen organismin Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr osalta on tieteellisen ja teknisen tiedon kehityksen sekä hiljattain julkaistun elintarviketurvallisuusviranomaisen laatiman tuhoojariskiarvioinnin perusteella tarpeen muuttaa direktiivin 2000/29/EY liitteessä IV olevan A osan I ja II jaksossa vahvistettuja erityisvaatimuksia.

(11)

Euroopan ja Välimeren maiden kasvinsuojelujärjestön useista Tephritidae-heimon lajeista tekemän tuhoojariskiä koskevan arvioinnin, asiaan liittyvien kansainvälisten standardien, teknisten tietojen ja lukuisien maahantuoduista hyödykkeistä tehtyjen Tephritidae-heimon (Euroopan ulkopuolisten) lajien löydösten perusteella olisi direktiivin 2000/29/EY liitteessä IV olevan A osan I jaksossa vahvistettuja erityisvaatimuksia muutettava.

(12)

Maahantuotujen hyödykkeiden pysäyttämistä koskevien tietojen perusteella olisi haitallisia organismeja Bactericera cockerelli (Sulc.) ja Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) koskevia erityisiä lisävaatimuksia lisättävä direktiivin 2000/29/EY liitteessä IV olevan A osan I jaksoon.

(13)

Elintarviketurvallisuusviranomaisen vastikään tekemien tuhoojariskiluokitusten, asiaan liittyvien kansainvälisten standardien ja teknisten tietojen perusteella ja kansainvälisen kaupan kasvu huomioon ottaen olisi direktiivin 2000/29/EY liitteessä IV olevan A osan I jaksossa vahvistetut erityisvaatimukset ulotettava koskemaan Malus Mill. -kasvin hedelmiä siltä osin kuin on kyse haitallisista organismeista Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich ja Rhagoletis pomonella (Walsh) sekä Malus Mill. ja Pyrus L. -kasvien hedelmiä siltä osin kuin on kyse haitallisista organismeista Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto ja Tachypterellus quadrigibbus Say.

(14)

Edellä johdanto-osan 9–13 kappaleessa esitettyjen muutettujen vaatimusten tarkoituksena on vähentää hyväksyttävälle tasolle kasvinterveysriski, jota kyseisten kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuonti unioniin ja tarvittaessa siirto unionissa aiheuttavat.

(15)

Komission asetuksen (EY) N:o 690/2008 (2) mukaisesti tietyt alueet on tunnustettu suojelluiksi alueiksi tiettyjen haitallisten organismien osalta. Mainittua asetusta on hiljattain muutettu, jotta voidaan ottaa huomioon viimeaikainen kehitys unionin suojeltujen alueiden ja muun muassa seuraavien haitallisten organismien osalta: Bemisia tabaci Genn. (eurooppalaiset populaatiot), Candidatus Phytoplasma ulmi, Ceratocystis platani (J.M.Walter) Engelbr. & T.C.Harr., Citrus tristeza -virus (eurooppalaiset kannat), Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet, Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza trifolii (Burgess), Paysandisia archon (Burmeister), Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller, Thaumetopoea processionea L., tomaatin pronssilaikkuvirus sekä Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. .Jotta varmistetaan, että suojeltuja alueita kyseisten haitallisten organismien osalta koskevat vaatimukset ovat johdonmukaiset, olisi direktiivin 2000/29/EY liitteissä I–V vahvistetut asiaan liittyvät vaatimukset saatettava ajan tasalle.

(16)

Useilla tiettyjen haitallisten organismien osalta suojelluiksi tunnustetuilla unionin alueilla vaatimukset eivät enää täyty, koska kyseisiä haitallisia organismeja esiintyy nyt näillä alueilla, tai asianomaiset jäsenvaltiot ovat pyytäneet suojellun alueen aseman kumoamista. Kyseessä ovat seuraavat alueet: Suomen alue organismin Bemisia tabaci Genn. (eurooppalaiset populaatiot) osalta; Artan ja Lakonian alueyksiköt Kreikassa Citrus tristeza -viruksen (eurooppalaiset kannat) osalta; koko Emilia-Romagnan alue, Scarnafigin ja Villafalletton kunnat Cuneon maakunnassa Piemontessa sekä Cesaròn (Messinan maakunta), Maniacen, Bronten, Adranon (Catanian maakunta) ja Centuripen, Regalbuton ja Troinan (Ennan maakunta) kunnat Sisiliassa, Italiassa ja koko Pohjois-Irlannin alue Yhdistyneessä kuningaskunnassa sekä koko Dunajská Stredan piirikunta Slovakiassa organismin Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. osalta; Pohjois-Irlannin alue Yhdistyneessä kuningaskunnassa organismin Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet osalta; paikallishallintoalueet Barking and Dagenham,Basildon, Basingstoke and Deane, Bexley, Bracknell Forest, Brentwood, Broxbourne, Castle Point, Chelmsford, Chiltem, Crawley, Dacorum, Dartford, East Hertfordshire, Enfield, Epping Forest, Gravesham, Greenwich, Harlow, Hart, Havering, Hertsmere, Horsham, Littlesford, Medway, Mid Sussex, Mole Valley, Newham, North Hertfordshire, Redbridge, Reigate and Banstead, Rushmoor, Sevenoaks, South Bedfordshire, South Bucks, St Albans, Surrey Heath, Tandridge, Three Rivers, Thurrock, Tonbridge and Malling, Waltham Forest, Watford, Waverley, Welwyn Hatfield, Windsor and Maidenhead, Wokingham ja Wycombe Yhdistyneessä kuningaskunnassa organismin Thaumetopoea processionea L. osalta ja Ruotsin alue tomaatin pronssilaikkuviruksen osalta. Nämä tiedot olisi otettava huomioon direktiivin 2000/29/EY liitteissä I–IV olevassa B osassa.

(17)

Organismia Bemisia tabaci Genn. (eurooppalaiset populaatiot) löytyy jatkuvasti tietyistä kasveista ja kasvituotteista, joita on unionissa siirretty tietyille suojelluille alueille, mikä osoittaa, että kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden siirtämiseen unionissa tietyille suojelluille alueille nykyisin sovellettavat vaatimukset organismin Bemisia tabaci Genn. (eurooppalaiset populaatiot) osalta eivät riitä vähentämään kyseistä kasvinterveysriskiä hyväksyttävälle tasolle. Nämä vaatimukset olisi muotoiltava uudelleen direktiivin 2000/29/EY liitteessä IV olevassa B osassa.

(18)

Johdanto-osan 6–17 kappaleessa tarkoitetuille kasveille, kasvituotteille ja muille tavaroille olisi suoritettava kasvien terveystarkastus ennen kuin ne tuodaan unioniin tai niitä siirretään unionissa. Sen vuoksi kyseiset kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat olisi lueteltava direktiivin 2000/29/EY liitteessä V olevassa A tai B osassa. Kasvinsuojelun tehostamiseksi on kasvien Actinidia Lindl., Carica papaya L., Fragaria L., Persea americana Mill., Rubus L. ja Vitis L. hedelmät lisätty direktiivin 2000/29/EY liitteessä V olevaan B osaan, ja direktiivin 2000/29/EY liitteessä V olevassa B osassa jo mainittujen kasvien Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus L., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Syzygium Gaertn. ja Vaccinium L. hedelmien osalta maantieteellistä soveltamisalaa on laajennettu.

(19)

Sen vuoksi direktiivin 2000/29/EY liitteitä I–V olisi muutettava.

(20)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2000/29/EY liitteet I–V tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 31 päivänä elokuuta 2019. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä syyskuuta 2019.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 21 päivänä maaliskuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 690/2008, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2008, kasvien terveyteen liittyville erityisille vaaroille alttiina olevien yhteisön alueiden tunnustamisesta suojelluiksi (EUVL L 193, 22.7.2008, s. 1).


LIITE

Muutetaan direktiivin 2000/29/EY liitteet I–V seuraavasti:

(1)

Muutetaan liite I seuraavasti:

a)

Muutetaan A osa seuraavasti:

i)

Muutetaan I jakso seuraavasti:

Muutetaan a otsikkokohta seuraavasti:

lisätään 4.1. kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”4.2.

Aromia bungii (Faldermann)”

lisätään 10.5. kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”10.6.

Grapholita packardi Zeller”

lisätään 16.1. kohdan jälkeen kohdat seuraavasti:

”16.2.

Neoleucinodes elegantalis (Guenée)

16.3.

Oemona hirta (Fabricius)”

Muutetaan c otsikkokohta seuraavasti:

lisätään 3 kohdan jälkeen kohdat seuraavasti:

”3.1.

Elsinoë australis Bitanc. & Jenk.

3.2.

Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous

3.3.

Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenk.”

ii)

Muutetaan II jakso seuraavasti:

Muutetaan a otsikkokohta seuraavasti:

lisätään 7 kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”7.1.

Pityophthorus juglandis Blackman”;

lisätään c) otsikkokohdassa ennen 1 kohtaa kohdat seuraavasti:

”0.1.

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr

0.2.

Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell

0.3.

Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat”.

b)

Muutetaan B osa seuraavasti:

i)

Muutetaan a otsikkokohta seuraavasti:

Poistetaan 1 kohdan oikeanpuoleisesta sarakkeesta ”FI”;

lisätään 4 kohdan jälkeen kohdat seuraavasti:

”4.1

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

IRL ja UK (Pohjois-Irlanti)

4.2

Liriomyza trifolii (Burgess)

IRL ja UK (Pohjois-Irlanti)”

Korvataan 5 kohdan oikeanpuoleisen sarakkeen teksti seuraavasti:

”IRL, UK (lukuun ottamatta seuraavia paikallishallinnon alueita: Barking and Dagenham; Barnet; Basildon; Basingstoke and Deane; Bexley; Bracknell Forest; Brent; Brentwood; Bromley; Broxbourne; Camden; Castle Point; Chelmsford; Chiltem; City of London; City of Westminster; Crawley; Croydon; Dacorum; Dartford; Ealing; East Hertfordshire; Elmbridge District; Enfield; Epping Forest; Epsom and Ewell District; Gravesham; Greenwich; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harlow; Harrow; Hart; Havering; Hertsmere; Hillingdon; Horsham; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Littlesford; Medway; Merton; Mid Sussex; Mole Valley; Newham; North Hertfordshire; Reading; Redbridge; Reigate and Banstead; Richmond upon Thames; Runnymede District; Rushmoor; Sevenoaks; Slough; South Bedfordshire; South Bucks; South Oxfordshire; Southwark; Spelthorne District; St Albans; Sutton; Surrey Heath; Tandridge; Three Rivers; Thurrock; Tonbridge and Malling; Tower Hamlets; Waltham Forest; Wandsworth; Watford; Waverley; Welwyn Hatfield; West Berkshire; Windsor and Maidenhead; Woking, Wokingham ja Wycombe)”;

ii)

Poistetaan b otsikkokohdasta 2 kohta.

(2)

Muutetaan liite II seuraavasti:

a)

Muutetaan A osa seuraavasti:

i)

Muutetaan I jakso seuraavasti:

poistetaan a otsikkokohdasta 11 kohta.

poistetaan c otsikkokohdasta 9 kohta.

ii)

Muutetaan II jakso seuraavasti:

poistetaan c otsikkokohdasta 1 kohta.

b)

Muutetaan B osa seuraavasti:

i)

Muutetaan a otsikkokohta seuraavasti:

korvataan 10 kohta seuraavasti:

”10.

Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

Istutettaviksi tarkoitetut sukujen Cedrus Trew ja Pinus L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

UK”

ii)

korvataan b otsikkokohdassa 2 kohdan kolmannen sarakkeen teksti seuraavasti:

”E (paitsi Andalusian, Aragonian, Kastilia la Manchan, Kastilia ja Leónin, Extremaduran, Madridin, Murcian, Navarran ja La Riojan itsehallintoalueet sekä Guipuzcoan maakunta (Baskimaa), Garriguesin, Nogueran, Pla d'Urgellin, Segriàn ja Urgellin alueet (comarcas) Lleidan maakunnassa (Katalonian itsehallintoalue), Alt Vinalopón ja Vinalopó Mitjàn alueet (comarcas) Alicanten maakunnassa sekä Alborachen ja Turísin kunnat Valencian maakunnassa (Valencian itsehallintoalue)), EE, F (Korsika), IRL (paitsi Galwayn kaupunki), I (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia (paitsi Mantuan, Milanon, Sondrion ja Varesen maakunnat ja Bovisio Masciagon, Cesano Madernon, Desion, Limbiaten, Nova Milanesen ja Varedon kunnat Monza Brianzan maakunnassa), Marche, Molise, Piemonte (paitsi Buscan, Centallon, Scarnafigin, Tarantascan ja Villafalletton kunnat Cuneon maakunnassa), Sardinia, Sisilia (paitsi Cesaròn kunta (Messinan maakunta), Maniacen, Bronten ja Adranon kunnat (Catanian maakunta) ja Centuripen, Regalbuton ja Troinan kunnat (Ennan maakunta), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (paitsi Rovigon ja Venetsian maakunnat, Barbonan, Boara Pisanin, Castelbaldon, Masin, Piacenza d'Adigen, S. Urbanon ja Vescovanan kunnat Padovan maakunnassa sekä valtatien A4 eteläpuolella sijaitseva alue Veronan maakunnassa)), LV, LT (paitsi Babtain ja Kėdainiain kunnat (Kaunasin alue)), P, SI (paitsi Gorenjskan, Koroškan, Mariborin ja Notranjskan alueet sekä Lendavan ja Renče-Vogrskon kunnat (etelään valtatiestä H4) ja Velika Polana sekä Fużinan, Gabrovčecin, Glogovican, Gorenja vasin, Gradičekin, Grintovecin, Ivančna Gorican, Krkan, Krška vasin, Male Lesen, Malo Črnelon, Malo Globokon, Marinča vasin, Mleščevon, Mrzlo Poljen, Muljavan, Podbukovjen, Potok pri Muljavin, Šentvid pri Stičnin, Škrjančen, Trebnja Gorican, Velike Lesen, Veliko Črnelon, Veliko Globokon, Vir pri Stičnin, Vrhpolje pri Šentvidun, Zagradecin ja Znojile pri Krkin asutusalueet Ivančna Gorican kunnassa), SK (paitsi Dunajská Stredan piirikunta, Hronovce ja Hronské Kľačany (Levicen piirikunta), Dvory nad Žitavou (Nové Zámkyn piirikunta), Málinec (Poltárin piirikunta), Hrhov (Rožňavan piirikunta), Veľké Ripňany (Topoľčanyn piirikunta), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše ja Zatín (Trebišovin piirikunta)), FI, UK (Mansaari ja Kanaalisaaret).”

iii)

Muutetaan c otsikkokohta seuraavasti:

korvataan 0.1 kohta seuraavasti:

”0.1.

Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.

Puutavara, lukuun ottamatta kuoretonta puuta, erillinen kuori ja istutettaviksi tarkoitetut Castanea Mill. -kasvit ja istutettaviksi tarkoitetut, siemeniä lukuun ottamatta, Quercus L. -kasvit

CZ, IRL, S, UK”

poistetaan 2 kohdan kolmannesta sarakkeesta sanat ”UK (N-IRL)”.

iv)

Muutetaan d otsikkokohta seuraavasti:

korvataan 1 kohdan kolmannen sarakkeen teksti seuraavasti:

”EL (paitsi Argolidan, Artan, Chanian ja Lakonian alueyksiköt), M, P (paitsi Algarve, Madeira ja Odemiran kunta Alentejossa)”.

(3)

Muutetaan liite III seuraavasti:

a)

Korvataan A osassa 14 kohta seuraavasti:

”14.

Maa-aines, joka koostuu osittain kiinteästä orgaanisesta aineksesta,

ja

kasvualusta, joka koostuu kokonaan tai osittain kiinteästä orgaanisesta aineksesta, muu kuin yksinomaan turpeesta tai Cocos nucifera L. -kasvin kuidusta koostuva kasvualusta, jota ei ole aiemmin käytetty kasvien kasvattamiseen tai mihinkään maataloustarkoitukseen

Kolmannet maat, lukuun ottamatta Sveitsiä”

b)

Muutetaan B osa seuraavasti:

i)

Korvataan 1 kohdan oikeanpuoleisen sarakkeen teksti seuraavasti:

”E (paitsi Andalusian, Aragonian, Kastilia la Manchan, Kastilia ja Leónin, Extremaduran, Madridin, Murcian, Navarran ja La Riojan itsehallintoalueet sekä Guipuzcoan maakunta (Baskimaa), Garriguesin, Nogueran, Pla d'Urgellin, Segriàn ja Urgellin alueet (comarcas) Lleidan maakunnassa (Katalonian itsehallintoalue), Alt Vinalopón ja Vinalopó Mitjàn alueet (comarcas) Alicanten maakunnassa sekä Alborachen ja Turísin kunnat Valencian maakunnassa (Valencian itsehallintoalue)), EE, F (Korsika), IRL (paitsi Galwayn kaupunki), I (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia (paitsi Mantuan, Milanon, Sondrion ja Varesen maakunnat ja Bovisio Masciagon, Cesano Madernon, Desion, Limbiaten, Nova Milanesen ja Varedon kunnat Monza Brianzan maakunnassa), Marche, Molise, Piemonte (paitsi Buscan, Centallon, Scarnafigin, Tarantascan ja Villafalletton kunnat Cuneon maakunnassa), Sardinia, Sisilia (paitsi Cesaròn kunta (Messinan maakunta), Maniacen, Bronten ja Adranon kunnat (Catanian maakunta) ja Centuripen, Regalbuton ja Troinan kunnat (Ennan maakunta), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (paitsi Rovigon ja Venetsian maakunnat, Barbonan, Boara Pisanin, Castelbaldon, Masin, Piacenza d'Adigen, S. Urbanon ja Vescovanan kunnat Padovan maakunnassa sekä valtatien A4 eteläpuolella sijaitseva alue Veronan maakunnassa)), LV, LT (paitsi Babtain ja Kėdainiain kunnat (Kaunasin alue)), P, SI (paitsi Gorenjskan, Koroškan, Mariborin ja Notranjskan alueet sekä Lendavan ja Renče-Vogrskon kunnat (etelään valtatiestä H4) ja Velika Polana sekä Fużinan, Gabrovčecin, Glogovican, Gorenja vasin, Gradičekin, Grintovecin, Ivančna Gorican, Krkan, Krška vasin, Male Lesen, Malo Črnelon, Malo Globokon, Marinča vasin, Mleščevon, Mrzlo Poljen, Muljavan, Podbukovjen, Potok pri Muljavin, Šentvid pri Stičnin, Škrjančen, Trebnja Gorican, Velike Lesen, Veliko Črnelon, Veliko Globokon, Vir pri Stičnin, Vrhpolje pri Šentvidun, Zagradecin ja Znojile pri Krkin asutusalueet Ivančna Gorican kunnassa), SK (paitsi Dunajská Stredan piirikunta, Hronovce ja Hronské Kľačany (Levicen piirikunta), Dvory nad Žitavou (Nové Zámkyn piirikunta), Málinec (Poltárin piirikunta), Hrhov (Rožňavan piirikunta), Veľké Ripňany (Topoľčanyn piirikunta), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše ja Zatín (Trebišovin piirikunta)), FI, UK (Mansaari ja Kanaalisaaret).”

ii)

Korvataan 2 kohdan oikeanpuoleisen sarakkeen teksti seuraavasti:

”E (paitsi Andalusian, Aragonian, Kastilia la Manchan, Kastilia ja Leónin, Extremaduran, Madridin, Murcian, Navarran ja La Riojan itsehallintoalueet sekä Guipuzcoan maakunta (Baskimaa), Garriguesin, Nogueran, Pla d'Urgellin, Segriàn ja Urgellin alueet (comarcas) Lleidan maakunnassa (Katalonian itsehallintoalue), Alt Vinalopón ja Vinalopó Mitjàn alueet (comarcas) Alicanten maakunnassa sekä Alborachen ja Turísin kunnat Valencian maakunnassa (Valencian itsehallintoalue)), EE, F (Korsika), IRL (paitsi Galwayn kaupunki), I (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia (paitsi Mantuan, Milanon, Sondrion ja Varesen maakunnat ja Bovisio Masciagon, Cesano Madernon, Desion, Limbiaten, Nova Milanesen ja Varedon kunnat Monza Brianzan maakunnassa), Marche, Molise, Piemonte (paitsi Buscan, Centallon, Scarnafigin, Tarantascan ja Villafalletton kunnat Cuneon maakunnassa), Sardinia, Sisilia (paitsi Cesaròn kunta (Messinan maakunta), Maniacen, Bronten ja Adranon kunnat (Catanian maakunta) ja Centuripen, Regalbuton ja Troinan kunnat (Ennan maakunta), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (paitsi Rovigon ja Venetsian maakunnat, Barbonan, Boara Pisanin, Castelbaldon, Masin, Piacenza d'Adigen, S. Urbanon ja Vescovanan kunnat Padovan maakunnassa sekä valtatien A4 eteläpuolella sijaitseva alue Veronan maakunnassa)), LV, LT (paitsi Babtain ja Kėdainiain kunnat (Kaunasin alue)), P, SI (paitsi Gorenjskan, Koroškan, Mariborin ja Notranjskan alueet sekä Lendavan ja Renče-Vogrskon kunnat (etelään valtatiestä H4) ja Velika Polana sekä Fużinan, Gabrovčecin, Glogovican, Gorenja vasin, Gradičekin, Grintovecin, Ivančna Gorican, Krkan, Krška vasin, Male Lesen, Malo Črnelon, Malo Globokon, Marinča vasin, Mleščevon, Mrzlo Poljen, Muljavan, Podbukovjen, Potok pri Muljavin, Šentvid pri Stičnin, Škrjančen, Trebnja Gorican, Velike Lesen, Veliko Črnelon, Veliko Globokon, Vir pri Stičnin, Vrhpolje pri Šentvidun, Zagradecin ja Znojile pri Krkin asutusalueet Ivančna Gorican kunnassa), SK (paitsi Dunajská Stredan piirikunta, Hronovce ja Hronské Kľačany (Levicen piirikunta), Dvory nad Žitavou (Nové Zámkyn piirikunta), Málinec (Poltárin piirikunta), Hrhov (Rožňavan piirikunta), Veľké Ripňany (Topoľčanyn piirikunta), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše ja Zatín (Trebišovin piirikunta)), FI, UK (Mansaari ja Kanaalisaaret).”

(4)

Muutetaan liite IV seuraavasti:

a)

Muutetaan A osa seuraavasti:

i)

Muutetaan I jakso seuraavasti:

lisätään 1.7 kohdan jälkeen kohdat seuraavasti:

”1.8.

Liitteessä V olevassa B osassa lueteltuihin CN-koodeihin kuuluva tai kuulumaton sukujen Juglans L. ja Pterocarya Kunth puutavara, lukuun ottamatta puutavaraa, joka on seuraavissa muodoissa:

kokonaan tai osittain näistä kasveista saatuina lastuina, hakkeena, sahanpuruna tai puujätteenä,

puisena pakkausmateriaalina erilaisten tavaroiden kuljetuksessa, riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tosiasiallisesti pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina, sälytyspuina, lukuun ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia sälytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuisesta puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää samat kasvien terveyteen liittyvät unionin vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara,

mutta mukaan luettuna sellainen puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa ja joka on peräisin Yhdysvalloista.

Rajoittamatta liitteessä IV olevan A osan I jakson 2.3, 2.4 ja 2.5 kohdassa tarkoitettuun puutavaraan sovellettavia säännöksiä, virallinen lausunto siitä, että puutavara on

a)

peräisin alueelta, jonka kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut olevan vapaa Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat -organismista ja sen vektorista Pityophthorus juglandis Blackman kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka mainitaan tämän direktiivin 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitetuissa todistuksissa kohdassa ”Lisätietoja”

tai

b)

lämpökäsitelty asianmukaisesti siten, että koko puun lämpötila on kauttaaltaan noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 40 minuutin ajaksi. Se on osoitettava puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen nykyisen käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä ”HT” sekä merkitsemällä käsittely 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitettuihin todistuksiin

tai

c)

veistetty siten, että luonnollinen pyöreä pinta on kokonaan poissa.

1.9.

Liitteessä V olevassa B osassa lueteltuihin CN-koodeihin kuuluva tai kuulumaton sukujen Juglans L. ja Pterocarya Kunth erillinen kuori ja puutavara, joka on seuraavissa muodoissa:

kokonaan tai osittain näistä kasveista saatuina lastuina, hakkeena, sahanpuruna tai puujätteenä, joka on peräisin Yhdysvalloista.

Rajoittamatta liitteessä IV olevan A osan I jakson 1.8, 2.3, 2.4 ja 2.5 kohdassa tarkoitettuja säännöksiä, virallinen lausunto siitä, että puutavara tai erillinen kuori on

a)

peräisin alueelta, jonka kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut olevan vapaa Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat -organismista ja sen vektorista Pityophthorus juglandis Blackman kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka mainitaan tämän direktiivin 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitetuissa todistuksissa kohdassa ”Lisätietoja”

tai

b)

lämpökäsitelty asianmukaisesti siten, että koko kuoren tai puun lämpötila on kauttaaltaan noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 40 minuutin ajaksi; tämä on ilmoitettava 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitetuissa todistuksissa.”

korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.

Liitteessä V olevassa B osassa lueteltuihin CN-koodeihin kuuluva tai kuulumaton suvun Platanus L. puutavara, ei kuitenkaan

puinen pakkausmateriaali riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tosiasiallisesti erilaisten tavaroiden kuljetuksessa pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina, sälytyspuina, lukuun ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia sälytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuisesta puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää samat kasvien terveyteen liittyvät unionin vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara,

mutta mukaan luettuna kokonaan tai osittain suvusta Platanus L. saatu puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa, ja puutavara lastuina, hakkeena, sahanpuruna tai puujätteenä,

joka on peräisin Albaniasta, Armeniasta, Sveitsistä, Turkista tai Yhdysvalloista.

Virallinen lausunto siitä, että puutavara on

a)

peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut olevan vapaa Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. -organismista kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka mainitaan 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitetuissa todistuksissa kohdassa ”Lisätietoja”

tai

b)

uunikuivattu (kiln-dried) siten, että sen kosteuspitoisuus ilmaistuna prosentteina kuiva-aineesta on asianmukaisen aika/lämpötila-ohjelman mukaisessa käsittelyssä laskenut alle 20 prosenttiin. Tämä on osoitettava puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen nykyisen käytännön mukaisesti tehdyllä merkinnällä Kiln-dried tai KD taikka jollakin muulla kansainvälisesti hyväksytyllä merkinnällä.”

poistetaan 7.1.2. kohta.

lisätään 7.5 kohdan jälkeen kohdat seuraavasti:

”7.6.

Liitteessä V olevassa B osassa lueteltuihin CN-koodeihin kuuluva tai kuulumaton suvun Prunus L. puutavara, ei kuitenkaan seuraavissa muodoissa:

kokonaan tai osittain näistä kasveista saadut lastut, hake, sahanpuru tai puujäte,

puinen pakkausmateriaali riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tosiasiallisesti erilaisten tavaroiden kuljetuksessa pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina, sälytyspuina, lukuun ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia sälytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuisesta puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää samat kasvien terveyteen liittyvät unionin vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara,

mutta mukaan luettuna sellainen puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa ja joka on peräisin Japanista, Kiinasta, Korean demokraattisesta kansantasavallasta, Korean tasavallasta, Mongoliasta tai Vietnamista.

Rajoittamatta liitteessä IV olevan A osan I jakson 7.4 ja 7.5 kohdassa tarkoitettuun puutavaraan sovellettavia säännöksiä, virallinen lausunto siitä, että puutavara on

a)

peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut olevan vapaa Aromia bungii (Falderman) -organismista kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka mainitaan 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitetuissa todistuksissa kohdassa ”Lisätietoja”,

tai

b)

lämpökäsitelty asianmukaisesti siten, että puun lämpötila on kauttaaltaan noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuutin ajaksi; käsittely on merkittävä 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitettuihin todistuksiin,

tai

c)

käsitelty asianmukaisesti ionisoivalla säteilyllä siten, että absorboitunut annos on vähintään 1 kGy kauttaaltaan puussa; käsittely on merkittävä 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitettuihin todistuksiin.

7.7.

Liitteessä V olevassa B osassa lueteltuihin CN-koodeihin kuuluva tai kuulumaton lastuina, hakkeena, sahanpuruna tai puujätteenä oleva puutavara, joka on saatu kokonaan tai osittain suvun Prunus L. kasveista ja joka on peräisin Japanista, Kiinasta, Korean demokraattisesta kansantasavallasta, Korean tasavallasta, Mongoliasta tai Vietnamista.

Rajoittamatta liitteessä IV olevan A osan I jakson 7.4, 7.5 ja 7.6 kohdassa tarkoitettuun puutavaraan sovellettavia säännöksiä, virallinen lausunto siitä, että puutavara on

a)

peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut olevan vapaa Aromia bungii (Faldermann) -organismista kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka mainitaan 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitetuissa todistuksissa kohdassa ”Lisätietoja”,

tai

b)

prosessoitu osiin, joiden paksuus ja leveys on enintään 2,5 cm,

tai

c)

lämpökäsitelty asianmukaisesti siten, että koko puun lämpötila on kauttaaltaan noussut vähintään 56 °C:seen vähintään 30 minuutin ajaksi; käsittely on merkittävä 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitettuihin todistuksiin,”

lisätään 11.4 kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”11.4.1.

Istutettaviksi tarkoitetut sukujen Juglans L. ja Pterocarya Kunth kasvit, jotka ovat peräisin Yhdysvalloista, siemeniä lukuun ottamatta

Rajoittamatta liitteessä IV olevan A osan I jakson 11.4 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin sovellettavia säännöksiä, virallinen lausunto siitä, että istutettaviksi tarkoitetut kasvit

a)

on kasvatettu yhtäjaksoisesti alueella, jonka kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut olevan vapaa Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat -organismista ja sen vektorista Pityophthorus juglandis Blackman kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka mainitaan tämän direktiivin 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitetuissa todistuksissa kohdassa ”Lisätietoja”,

tai

b)

ovat peräisin sellaiselta tuotantopaikalta, mukaan luettuna sen ympäristö 5 kilometrin säteellä, jolla ei virallisten tarkastusten aikana ole havaittu Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat -organismin ja sen vektorin Pityophthorus juglandis Blackman oireita eikä vektorin esiintymistä kahden vuoden aikana ennen vientiä; istutettaviksi tarkoitetut kasvit on tarkastettu välittömästi ennen vientiä ja käsitelty ja pakattu siten, että niiden saastuminen estetään tuotantopaikalta poistumisen jälkeen,

tai

c)

ovat peräisin tuotantopaikalta, jossa ne ovat olleet fyysisesti täysin eristettyinä, ja istutettaviksi tarkoitetut kasvit on tarkastettu välittömästi ennen vientiä ja käsitelty ja pakattu siten, että niiden saastuminen estetään tuotantopaikalta poistumisen jälkeen.”

korvataan 12 kohta seuraavasti:

”12.

Istutettaviksi tarkoitetut suvun Platanus L. -kasvit, jotka ovat peräisin Albaniasta, Armeniasta, Sveitsistä, Turkista tai Yhdysvalloista, siemeniä lukuun ottamatta.

Virallinen lausunto siitä, että

a)

kasvit ovat peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut olevan vapaa Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. -organismista kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka mainitaan 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitetuissa todistuksissa kohdassa ”Lisätietoja”,

tai

b)

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. -organismin oireita ei ole havaittu tuotantopaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen.”

lisätään 14.1 kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”14.2.

Istutettaviksi tarkoitetut sukujen Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. ja Vaccinium L. kasvit lukuun ottamatta solukkoviljelyllä saatuja kasveja ja siemeniä, peräisin Kanadasta, Meksikosta tai Yhdysvalloista.

Rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 9 ja 18 kohdan, liitteessä III olevan B osan 1 kohdan tai liitteessä IV olevan A osan I jakson 14.1, 17, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1 ja 23.2 kohdan kasveihin tapauksen mukaan sovellettavien säännösten soveltamista virallinen lausunto siitä, että

a)

kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti alueella, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut olevan vapaa Grapholita packardi Zeller -organismista kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka mainitaan 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitetuissa todistuksissa kohdassa ”Lisätietoja”, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluelin on ilmoittanut komissiolle tämän organismin osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti,

tai

b)

kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti tuotantopaikassa, jonka on vahvistettu olevan vapaa Grapholita packardi Zeller -organismista kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti,

i)

jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluelin on rekisteröinyt ja jota se valvoo,

ja

ii)

jossa on tehty vuosittain tarkastukset soveltuvina ajankohtina Grapholita packardi Zeller -organismin merkkien varalta,

ja

iii)

jossa kasvit on kasvatettu paikassa, jossa sovelletaan asianmukaisia ennalta ehkäiseviä käsittelyjä ja jolla Grapholita packardi Zeller -organismien puuttuminen on vahvistettu virallisilla tutkimuksilla soveltuvina ajankohtina vuosittain,

ja

iv)

jossa kasveille on tehty välittömästi ennen vientiä Grapholita packardi Zeller -organismin esiintymisen varalta huolellinen tarkastus,

tai

c)

kasvit on kasvatettu paikassa, joka on fyysisesti täysin suojattu Grapholita packardi Zeller -organismin kulkeutumista vastaan.”

korvataan 16.5 ja 16.6 kohta seuraavasti:

”16.5.

Sukujen Citrus L., Fortunella Swingle ja Poncirus Raf. ja niiden hybridien sekä sukujen Mangifera L. ja Prunus L. hedelmät

Rajoittamatta liitteessä IV olevan A osan I jakson 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 ja 16.6 kohdan hedelmiin sovellettavien säännösten soveltamista virallinen lausunto siitä, että

a)

hedelmät ovat peräisin maasta, jonka on tunnustettu olevan vapaa Tephritidae-heimon (Euroopan ulkopuolisista) lajeista, joille kyseisten hedelmien tiedetään olevan alttiita, kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluelin on ilmoittanut komissiolle tämän organismin osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti,

tai

b)

hedelmät ovat peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut olevan vapaa Tephritidae-heimon (Euroopan ulkopuolisista) lajeista, joille kyseisten hedelmien tiedetään olevan alttiita, kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka mainitaan 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitetuissa todistuksissa kohdassa ”Lisätietoja”, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluelin on ilmoittanut komissiolle tämän organismin osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti,

tai

c)

merkkejä Tephritidae-heimon (Euroopan ulkopuolisista) lajeista, joille kyseisten hedelmien tiedetään olevan alttiita, esiintymisestä ei ole havaittu tuotantopaikalla tai sen välittömässä ympäristössä viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen vähintään kerran kuukaudessa sadonkorjuuta edeltäneiden kolmen kuukauden aikana tehdyissä virallisissa tarkastuksissa, ja että yhdessäkään tuotantopaikalla korjatussa hedelmässä ei asianmukaisessa virallisessa tutkimuksessa ole osoittautunut esiintyvän tätä organismia,

ja

jäljitettävyyttä koskevat tiedot sisältyvät 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitettuihin todistuksiin,

tai

d)

hedelmille on tehty tehokas käsittely sen varmistamiseksi, että ne ovat vapaita Tephritidae-heimon (Euroopan ulkopuolisista) lajeista, joille kyseisten hedelmien tiedetään olevan alttiita, ja käsittelyn tiedot ilmoitetaan 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitetuissa todistuksissa, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluelin on ilmoittanut käsittelymenetelmästä komissiolle ennakolta kirjallisesti.

16.6.

Sukujen Capsicum (L.) ja Citrus L. (muut kuin Citrus limon (L.) Osbeck. ja Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle) sekä lajien Prunus persica (L.) Batsch ja Punica granatum L. hedelmät, jotka ovat peräisin Afrikan mantereen maista, Kap Verdeltä, Saint Helenalta, Madagaskarilta, Réunionilta, Mauritiukselta tai Israelista

Rajoittamatta liitteessä IV olevan A osan I jakson 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 ja 36.3 kohdan hedelmiin sovellettavien säännösten soveltamista virallinen lausunto siitä, että

a)

hedelmät ovat peräisin maasta, jonka on tunnustettu olevan vapaa Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) -organismista kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluelin on ilmoittanut komissiolle tämän organismin osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti,

tai

b)

hedelmät ovat peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut olevan vapaa Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) -organismista kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka mainitaan 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitetuissa todistuksissa kohdassa ”Lisätietoja”, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluelin on ilmoittanut komissiolle tämän organismin osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti,

tai

d)

hedelmät ovat peräisin tuotantopaikasta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut olevan vapaa Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) -organismista kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, ja jäljitettävyyttä koskevat tiedot sisältyvät 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitettuihin todistuksiin, ja tuotantopaikassa on tehty kasvukauden aikana soveltuvina ajankohtina virallisia tarkastuksia, mukaan luettuna silmämääräinen tarkastus edustavasta näytteestä hedelmiä, joiden osoitetaan olevan vapaita Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) -organismista,

tai

d)

hedelmille on tehty tehokas kylmäkäsittely tai muu tehokas käsittely sen varmistamiseksi, että ne ovat vapaita Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) -organismista, ja käsittelyn tiedot ilmoitetaan 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitetuissa todistuksissa, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluelin on ilmoittanut käsittelymenetelmästä komissiolle ennakolta kirjallisesti ja liittänyt mukaan asiakirjanäyttöä sen tehokkuudesta.”

lisätään 16.6 kohdan jälkeen kohdat seuraavasti:

”16.7.

Suvun Malus Mill. hedelmät

Rajoittamatta liitteessä IV olevan A osan I jakson 16.8, 16.9 ja 16.10 kohdan hedelmiin sovellettavia säännöksiä virallinen lausunto siitä, että

a)

hedelmät ovat peräisin maasta, jonka on tunnustettu olevan vapaa Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich ja Rhagoletis pomonella (Walsch) -organismeista kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluelin on ilmoittanut komissiolle näiden organismien osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti,

tai

b)

hedelmät ovat peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut olevan vapaa Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich ja Rhagoletis pomonella (Walsch) -organismeista kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka mainitaan 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitetuissa todistuksissa kohdassa ”Lisätietoja”, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluelin on ilmoittanut komissiolle näiden organismien osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti,

tai

c)

hedelmät ovat peräisin tuotantopaikasta, jossa on tehty kasvukauden aikana soveltuvina ajankohtina virallisia tarkastuksia ja tutkimuksia Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich ja Rhagoletis pomonella (Walsch) -organismien esiintymisen varalta, mukaan luettuna silmämääräinen tarkastus edustavasta näytteestä hedelmiä, joiden osoitetaan olevan vapaita kyseisestä haitallisesta organismista / kyseisistä haitallisista organismeista,

ja

jäljitettävyyttä koskevat tiedot sisältyvät 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitettuihin todistuksiin,

tai

d)

hedelmille on tehty tehokas käsittely sen varmistamiseksi, että ne ovat vapaita Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich ja Rhagoletis pomonella (Walsch) -organismeista, ja käsittelyn tiedot ilmoitetaan 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitetuissa todistuksissa, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluelin on ilmoittanut käsittelymenetelmästä komissiolle ennakolta kirjallisesti.

6.8.

Sukujen Malus Mill. ja Pyrus L. hedelmät

Rajoittamatta liitteessä IV olevan A osan I jakson 16.7, 16.9 ja 16.10 kohdan hedelmiin sovellettavia säännöksiä virallinen lausunto siitä, että

a)

hedelmät ovat peräisin maasta, jonka on tunnustettu olevan vapaa Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto -organismista kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluelin on ilmoittanut komissiolle tämän organismin osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti,

tai

b)

hedelmät ovat peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut olevan vapaa Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto -organismista kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka mainitaan 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitetuissa todistuksissa kohdassa ”Lisätietoja”, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluelin on ilmoittanut komissiolle tämän organismin osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti,

tai

c)

hedelmät ovat peräisin tuotantopaikasta, jossa on tehty kasvukauden aikana soveltuvina ajankohtina virallisia tarkastuksia ja tutkimuksia Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto -organismin esiintymisen varalta, mukaan luettuna silmämääräinen tarkastus edustavasta näytteestä hedelmiä, joiden osoitetaan olevan vapaita kyseisestä haitallisesta organismista,

ja

jäljitettävyyttä koskevat tiedot sisältyvät 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitettuihin todistuksiin,

tai

d)

hedelmille on tehty tehokas käsittely sen varmistamiseksi, että ne ovat vapaita Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto -organismista, ja käsittelyn tiedot ilmoitetaan 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitetuissa todistuksissa, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluelin on ilmoittanut käsittelymenetelmästä komissiolle ennakolta kirjallisesti.

16.9.

Sukujen Malus Mill. ja Pyrus L. hedelmät

Rajoittamatta liitteessä IV olevan A osan I jakson 16.7, 16.8 ja 16.10 kohdan hedelmiin sovellettavia säännöksiä virallinen lausunto siitä, että

a)

hedelmät ovat peräisin maasta, jonka on tunnustettu olevan vapaa Tachypterellus quadrigibbus Say -organismista kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluelin on ilmoittanut komissiolle tämän organismin osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti,

tai

b)

hedelmät ovat peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut olevan vapaa Tachypterellus quadrigibbus Say -organismista kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka mainitaan 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitetuissa todistuksissa kohdassa ”Lisätietoja”, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluelin on ilmoittanut komissiolle tämän organismin osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti,

tai

c)

hedelmät ovat peräisin tuotantopaikasta, jossa on tehty kasvukauden aikana soveltuvina ajankohtina virallisia tarkastuksia ja tutkimuksia Tachypterellus quadrigibbus Say -organismin esiintymisen varalta, mukaan luettuna silmämääräinen tarkastus edustavasta näytteestä hedelmiä, joiden osoitetaan olevan vapaita kyseisestä haitallisesta organismista,

ja

jäljitettävyyttä koskevat tiedot sisältyvät 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitettuihin todistuksiin,

tai

d)

hedelmille on tehty tehokas käsittely sen varmistamiseksi, että ne ovat vapaita Tachypterellus quadrigibbus Say -organismista, ja käsittelyn tiedot ilmoitetaan 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitetuissa todistuksissa, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluelin on ilmoittanut käsittelymenetelmästä komissiolle ennakolta kirjallisesti.

16.10.

Sukujen Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. ja Vaccinium L. hedelmät, jotka ovat peräisin Kanadasta, Meksikosta tai Yhdysvalloista

Rajoittamatta liitteessä IV olevan A osan I jakson 16.5, 16.6, 16.7, 16.8 ja 16.9 kohdan hedelmiin sovellettavien säännösten soveltamista virallinen lausunto siitä, että

a)

hedelmät ovat peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut olevan vapaa Grapholita packardi Zeller -organismista kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka mainitaan 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitetuissa todistuksissa kohdassa ”Lisätietoja”, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluelin on ilmoittanut komissiolle tämän organismin osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti,

tai

b)

hedelmät ovat peräisin tuotantopaikasta, jossa on tehty kasvukauden aikana soveltuvina ajankohtina virallisia tarkastuksia ja tutkimuksia Grapholita packardi Zeller -organismin esiintymisen varalta, mukaan luettuna tarkastus edustavasta näytteestä hedelmiä, joiden osoitetaan olevan vapaita kyseisestä haitallisesta organismista,

ja

jäljitettävyyttä koskevat tiedot sisältyvät 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitettuihin todistuksiin,

tai

c)

hedelmille on tehty tehokas käsittely sen varmistamiseksi, että ne ovat vapaita Grapholita packardi Zeller -organismista, ja käsittelyn tiedot ilmoitetaan 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitetuissa todistuksissa, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluelin on ilmoittanut käsittelymenetelmästä komissiolle ennakolta kirjallisesti.”

lisätään 25.7.2 kohdan jälkeen kohdat seuraavasti:

”25.7.3.

Lajien Capsicum annuum L., Solanum aethiopicum L., Solanum lycopersicum L. ja Solanum melongena L. hedelmät

Rajoittamatta liitteessä IV olevan A osan I jakson 16.6, 25.7.1, 25.7.2, 25.7.4, 36.2 ja 36.3 kohdan hedelmiin sovellettavien säännösten soveltamista virallinen lausunto siitä, että

a)

hedelmät ovat peräisin maasta, jonka on tunnustettu olevan vapaa Neoleucinodes elegantalis (Guenée) -organismista kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluelin on ilmoittanut komissiolle tämän organismin osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti,

tai

b)

hedelmät ovat peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut olevan vapaa Neoleucinodes elegantalis (Guenée) -organismista kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka mainitaan 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitetuissa todistuksissa kohdassa ”Lisätietoja”, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluelin on ilmoittanut komissiolle tämän organismin osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti,

tai

c)

hedelmät ovat peräisin tuotantopaikasta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut olevan vapaa Neoleucinodes elegantalis (Guenée) -organismista kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja tuotantopaikassa on tehty kasvukauden aikana soveltuvina ajankohtina virallisia tarkastuksia, mukaan luettuna tarkastus edustavasta näytteestä hedelmiä, joiden osoitetaan olevan vapaita Neoleucinodes elegantalis (Guenée) -organismista,

ja

jäljitettävyyttä koskevat tiedot sisältyvät 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitettuihin todistuksiin,

tai

d)

hedelmät ovat peräisin hyönteisiltä suojatusta tuotantopaikasta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluelin on vientiä edeltävien kolmen kuukauden aikana tehtyjen virallisten tarkastusten ja tutkimusten perusteella vahvistanut olevan vapaa Neoleucinodes elegantalis (Guenée) -organismista,

ja

jäljitettävyyttä koskevat tiedot sisältyvät 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitettuihin todistuksiin.

25.7.4.

Heimon Solanaceae hedelmät, jotka ovat peräisin Australiasta, Amerikan mantereelta ja Uudesta-Seelannista

Rajoittamatta liitteessä IV olevan A osan I jakson 16.6, 25.7.1, 25.7.2, 25.7.3, 36.2 ja 36.3 kohdan hedelmiin sovellettavien säännösten soveltamista virallinen lausunto siitä, että

a)

hedelmät ovat peräisin maasta, jonka on tunnustettu olevan vapaa Bactericera cockerelli (Sulc.) -organismista kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluelin on ilmoittanut komissiolle tämän organismin osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti,

tai

b)

hedelmät ovat peräisin alueelta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut olevan vapaa Bactericera cockerelli (Sulc.) -organismista kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti ja joka mainitaan 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitetuissa todistuksissa kohdassa ”Lisätietoja”, edellyttäen että asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluelin on ilmoittanut komissiolle tämän organismin osalta vapaasta asemasta ennakolta kirjallisesti,

tai

c)

hedelmät ovat peräisin tuotantopaikasta, jossa ja jonka välittömässä läheisyydessä on tehty vientiä edeltävien kolmen kuukauden aikana virallisia tarkastuksia ja tutkimuksia Bactericera cockerelli (Sulc.) -organismin esiintymisen varalta ja joka käsitellään tehokkaasti sen varmistamiseksi, ettei kyseistä haitallista organismia esiinny, ja hedelmistä on tarkastettu edustavat näytteet ennen vientiä,

ja

jäljitettävyyttä koskevat tiedot sisältyvät 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitettuihin todistuksiin,

tai

d)

hedelmät ovat peräisin hyönteisiltä suojatusta tuotantopaikasta, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluelin on vientiä edeltävien kolmen kuukauden aikana tehtyjen virallisten tarkastusten ja tutkimusten perusteella vahvistanut olevan vapaa Bactericera cockerelli (Sulc.) -organismista,

ja

jäljitettävyyttä koskevat tiedot sisältyvät 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitettuihin todistuksiin.”

korvataan 34 kohta seuraavasti:

”34.

Kasvien mukana kiinteänä tai ei oleva kasvualusta, jonka tarkoituksena on kasvien elinvoiman ylläpitäminen, in vitro -kasvien steriiliä kasvualustaa lukuun ottamatta, peräisin muista kolmansista maista kuin Sveitsistä

Virallinen lausunto siitä, että

a)

kasvualusta on sen mukana olevien kasvien istutushetkellä:

i)

ollut vailla maa-ainesta tai orgaanista ainesta, eikä sitä ole aiemmin käytetty kasvien kasvattamiseen eikä mihinkään maataloustarkoitukseen,

tai

ii)

koostunut kokonaan turpeesta tai Cocos nucifera L. -kasvin kuidusta, eikä sitä ole aiemmin käytetty kasvien kasvattamiseen eikä mihinkään maataloustarkoitukseen,

tai

iii)

käsitelty tehokkaasti sen varmistamiseksi, että siinä ei ole haitallisia organismeja, ja käsittelyn tiedot ilmoitetaan 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitetuissa todistuksissa kohdassa ”Lisätietoja”,

ja

kaikissa edellä mainituissa tapauksissa säilytetty ja ylläpidetty asianmukaisissa olosuhteissa, jotta siinä ei esiintyisi haitallisia organismeja,

ja

b)

istutuksen jälkeen:

i)

on toteutettu aiheelliset toimenpiteet sen takaamiseksi, että kasvualustassa ei edelläänkään ole haitallisia organismeja, mukaan lukien vähintään:

kasvualustan fyysinen eristäminen maaperästä ja muista mahdollisista saastuntalähteistä

hygieniaan liittyvät toimenpiteet

haitallisista organismeista vapaan veden käyttö

tai

ii)

vientiä edeltävien kahden viikon kuluessa kasvualusta, mukaan luettuna tarvittaessa maa-aines, on kokonaan irrotettu pesemällä haitallisista organismeista vapaalla vedellä. Uudelleenistutus voidaan tehdä kasvualustalle, joka täyttää a alakohdassa tarkoitetut vaatimukset. Asianmukaisia olosuhteita on pidettävä yllä, jotta haitallisia organismeja ei esiinny, kuten b alakohdassa säädetään.”

lisätään 34 kohdan jälkeen kohdat seuraavasti:

”34.1.

Istutettaviksi tarkoitetut mukulat, sipulit ja juurakot, lajin Solanum tuberosum mukuloita lukuun ottamatta, jotka ovat peräisin muista kolmansista maista kuin Sveitsistä

Rajoittamatta liitteessä IV olevan A osan I jakson 30 kohdan sovellettavien säännösten soveltamista virallinen lausunto siitä, että lähetys tai erä sisältää maa-ainesta ja kasvualustaa enintään 1 prosenttia nettopainosta.

34.2.

Lajin Solanum tuberosum mukulat, jotka ovat peräisin muista kolmansista maista kuin Sveitsistä

Rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 10, 11 ja 12 kohdan ja liitteessä IV olevan A osan I jakson 25.1, 25.2, 25.3, 25.4.1 ja 25.4.2 kohdan sovellettavien säännösten soveltamista virallinen lausunto siitä, että lähetys tai erä sisältää maa-ainesta ja kasvualustaa enintään 1 prosenttia nettopainosta.

34.3.

Juuri- ja mukulavihannekset, jotka ovat peräisin muista kolmansista maista kuin Sveitsistä

Rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 10, 11 ja 12 kohdan sovellettavien säännösten soveltamista virallinen lausunto siitä, että lähetys tai erä sisältää maa-ainesta ja kasvualustaa enintään 1 prosenttia nettopainosta.

34.4.

Koneet ja ajoneuvot, joita on käytetty maa- ja metsätalouskäyttöön ja jotka on tuotu muista kolmansista maista kuin Sveitsistä

Rajoittamatta liitteessä IV olevan B osan 30 kohdan sovellettavien säännösten soveltamista virallinen lausunto siitä, että koneet ja ajoneuvot on puhdistettu eikä niissä ole maa-ainesta eikä kasvien jäänteitä.”

ii)

Muutetaan II jakso seuraavasti:

lisätään 2 kohdan jälkeen kohdat seuraavasti:

”2.1.

Liitteessä V olevassa A osassa lueteltuihin CN-koodeihin kuuluva tai kuulumaton sukujen Juglans L. ja Pterocarya Kunth puutavara, lukuun ottamatta puutavaraa, joka on seuraavissa muodoissa:

kokonaan tai osittain näistä kasveista saatuina lastuina, hakkeena, sahanpuruna tai puujätteenä,

puisena pakkausmateriaalina riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tosiasiallisesti erilaisten tavaroiden kuljetuksessa pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina, sälytyspuina, lukuun ottamatta puutavaran lähetyksiä tukevia sälytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuisesta puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara ja joka täyttää samat kasvien terveyteen liittyvät unionin vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara,

mutta mukaan luettuna sellainen, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa

Virallinen lausunto siitä, että

a)

puutavara on peräisin alueelta, jonka toimivaltaiset viranomaiset ovat vahvistaneet olevan vapaa Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat -organismista ja sen vektorista Pityophthorus juglandis Blackman kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti,

tai

b)

puutavara on lämpökäsitelty asianmukaisesti siten, että koko puun lämpötila on kauttaaltaan noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 40 minuutin ajaksi. Käsittely on osoitettava puutavaraan tai sen mahdolliseen kääreeseen tehdyllä merkinnällä ”HT” voimassa olevan käytännön mukaisesti,

tai

c)

puutavara on veistetty siten, että luonnollinen pyöreä pinta on kokonaan poissa.

2.2.

Liitteessä V olevassa A osassa lueteltuihin CN-koodeihin kuuluva tai kuulumaton sukujen Juglans L. ja Pterocarya Kunth erillinen kuori ja puutavara, joka on seuraavissa muodoissa:

kokonaan tai osittain näistä kasveista saatuina lastuina, hakkeena, sahanpuruna tai puujätteenä

Virallinen lausunto siitä, että puutavara tai erillinen kuori

a)

on peräisin alueelta, jonka toimivaltaiset viranomaiset ovat vahvistaneet olevan vapaa Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat -organismista ja sen vektorista Pityophthorus juglandis Blackman kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti,

tai

b)

on lämpökäsitelty asianmukaisesti siten, että koko kuoren tai puun lämpötila on kauttaaltaan noussut vähintään 56 °C:seen yhtäjaksoisesti vähintään 40 minuutin ajaksi. Käsittely on osoitettava mahdolliseen kääreeseen tehdyllä merkinnällä ”HT” voimassa olevan käytännön mukaisesti.

2.3.

Puinen pakkausmateriaali riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tosiasiallisesti erilaisten tavaroiden kuljetuksessa pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina ja kuormalavojen lavakauluksina, sälytyspuina, lukuun ottamatta enintään 6 mm:n paksuista raakapuuta, liimaamalla tai lämpö- taikka painekäsittelyllä tai niiden yhdistelmällä tuotettua puutavarajalostetta ja puutavaran lähetyksiä tukevia sälytyspuita, jotka on rakennettu samantyyppisestä ja -laatuisesta puusta kuin lähetyksessä oleva puutavara, ja joka täyttää samat kasvien terveyteen liittyvät unionin vaatimukset kuin lähetyksessä oleva puutavara

Puisen pakkausmateriaalin on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a)

se on peräisin alueelta, jonka toimivaltaiset viranomaiset ovat vahvistaneet olevan vapaa Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat -organismista ja sen vektorista Pityophthorus juglandis Blackman kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti,

tai

b)

se on valmistettu kuoritusta puusta FAO:n kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevan kansainvälisen standardin nro 15 (Regulation of wood packaging material in international trade) liitteen I mukaisesti,

sille on tehty jokin edellä mainitun kansainvälisen standardin liitteen I mukaisista hyväksytyistä käsittelyistä, ja

siinä on kyseisen kansainvälisen standardin liitteen II mukainen merkintä, josta käy ilmi, että kyseiselle puiselle pakkausmateriaalille on tehty hyväksytty kasvinsuojelukäsittely kyseisen standardin mukaisesti.”

lisätään 7 kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”7.1.

Istutettaviksi tarkoitetut sukujen Juglans L. ja Pterocarya Kunth kasvit, siemeniä lukuun ottamatta

Virallinen lausunto siitä, että istutettaviksi tarkoitetut kasvit:

a)

on kasvatettu yhtäjaksoisesti tai unionin alueelle saapumisen jälkeen tuotantopaikalla alueella, jonka toimivaltaiset viranomaiset ovat vahvistaneet olevan vapaa Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat -organismista ja sen vektorista Pityophthorus juglandis Blackman kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti

tai

b)

ovat peräisin sellaiselta tuotantopaikalta, mukaan luettuna sen ympäristö vähintään 5 kilometrin säteellä, jolla ei virallisten tarkastusten aikana ole havaittu Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat -organismin ja sen vektorin Pityophthorus juglandis Blackman oireita eikä vektorin esiintymistä kahden vuoden aikana ennen siirtämistä, ja istutettaviksi tarkoitetut kasvit on tarkastettu silmämääräisesti ennen siirtämistä ja käsitelty ja pakattu siten, että niiden saastuminen estetään tuotantopaikalta poistumisen jälkeen

tai

c)

ovat peräisin tuotantopaikalta, jossa ne ovat olleet fyysisesti täysin eristettyinä, ja istutettaviksi tarkoitetut kasvit on tarkastettu silmämääräisesti ennen siirtämistä ja käsitelty ja pakattu siten, että niiden saastuminen estetään tuotantopaikalta poistumisen jälkeen.”

lisätään 30.1 kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”31.

Koneet ja ajoneuvot, joita on käytetty maa- ja metsätalouskäyttöön

Koneet ja ajoneuvot

a)

on täytynyt siirtää alueelta, jonka toimivaltainen viranomainen on vahvistanut olevan vapaa Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. -organismista kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti

tai

b)

on puhdistettava, ja niistä on irrotettava maa-aines ja kasvien jäänteet ennen niiden siirtämistä Ceratocystis platani (J. M. Walter) -organismin saastuttaman alueen ulkopuolelle.”

b)

Muutetaan B osa seuraavasti:

i)

poistetaan 16 kohdan kolmannesta sarakkeesta sanat ”UK (N-IRL)”

ii)

korvataan 16.1 kohdan ensimmäisen sarakkeen teksti seuraavasti:

”16.1.

Istutettaviksi tarkoitetut sukujen Cedrus Trew ja Pinus L. kasvit, siemeniä lukuun ottamatta”

iii)

lisätään 16.1 kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”16.2.

Istutettaviksi tarkoitetut suvun Quercus L. kasvit, lajin Quercus suber L. kasveja lukuun ottamatta, joiden ympärysmitta on vähintään 8 cm mitattuna 1,2 m korkeudelta juurenniskasta, hedelmiä ja siemeniä lukuun ottamatta

Rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 2 kohdassa, liitteessä IV olevan A osan I jakson 11.01, 11.1 ja 11.2 kohdassa ja liitteessä IV olevan A osan II jakson 7 kohdassa lueteltuihin kasveihin sovellettavien kieltojen soveltamista, virallinen lausunto siitä, että

a)

kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti tuotantopaikoissa maissa, joissa Thaumetopoea processionea L. -organismia ei tiedetä esiintyvän,

tai

b)

kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti kolmannessa sarakkeessa luetellulla suojellulla alueella tai alueella, jonka kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut olevan vapaa Thaumetopoea processionea L. -organismista kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti,

tai

c)

kasvit

 

on tuotettu viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen taimitarhoilla, joiden on todettu, taimitarhan läheisyys mukaan lukien, olevan vapaita Thaumetopoea processionea L. -organismista niin lähellä niiden siirtämistä kuin on käytännössä mahdollista suoritettujen virallisten tarkastusten perusteella,

ja

 

taimitarhassa ja sen läheisyydessä on soveltuvina ajankohtina viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen suoritettu virallisia tarkastuksia Thaumetopoea processionea L. -organismin toukkien ja muiden oireiden havaitsemiseksi,

tai

d)

kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti paikassa, joka on fyysisesti täysin suojattu Thaumetopoea processionea L. -organismin kulkeutumista vastaan, ja ne on tarkastettu soveltuvina ajankohtina ja todettu Thaumetopoea processionea L. -organismista vapaiksi.

IE, UK (lukuun ottamatta seuraavia paikallishallinnon alueita: Barking and Dagenham; Barnet; Basildon; Basingstoke and Deane; Bexley; Bracknell Forest; Brent; Brentwood; Bromley; Broxbourne; Camden; Castle Point; Chelmsford; Chiltem; City of London; City of Westminster; Crawley; Croydon; Dacorum; Dartford; Ealing; East Hertfordshire; Elmbridge District; Enfield; Epping Forest; Epsom and Ewell District; Gravesham; Greenwich; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harlow; Harrow; Hart; Havering; Hertsmere; Hillingdon; Horsham; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Littlesford; Medway; Merton; Mid Sussex; Mole Valley; Newham; North Hertfordshire; Reading; Redbridge; Reigate and Banstead; Richmond upon Thames; Runnymede District; Rushmoor; Sevenoaks; Slough; South Bedfordshire; South Bucks; South Oxfordshire; Southwark; Spelthorne District; St Albans; Sutton; Surrey Heath; Tandridge; Three Rivers; Thurrock; Tonbridge and Malling; Tower Hamlets; Waltham Forest; Wandsworth; Watford; Waverley; Welwyn Hatfield; West Berkshire; Windsor and Maidenhead; Woking, Wokingham ja Wycombe)”

iv)

korvataan 21 kohdan kolmannen sarakkeen teksti seuraavasti:

”E (paitsi Andalusian, Aragonian, Kastilia la Manchan, Kastilia ja Leónin, Extremaduran, Madridin, Murcian, Navarran ja La Riojan itsehallintoalueet sekä Guipuzcoan maakunta (Baskimaa), Garriguesin, Nogueran, Pla d'Urgellin, Segriàn ja Urgellin alueet (comarcas) Lleidan maakunnassa (Katalonian itsehallintoalue), Alt Vinalopón ja Vinalopó Mitjàn alueet (comarcas) Alicanten maakunnassa sekä Alborachen ja Turísin kunnat Valencian maakunnassa (Valencian itsehallintoalue)), EE, F (Korsika), IRL (paitsi Galwayn kaupunki), I (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia (paitsi Mantuan, Milanon, Sondrion ja Varesen maakunnat ja Bovisio Masciagon, Cesano Madernon, Desion, Limbiaten, Nova Milanesen ja Varedon kunnat Monza Brianzan maakunnassa), Marche, Molise, Piemonte (paitsi Buscan, Centallon, Scarnafigin, Tarantascan ja Villafalletton kunnat Cuneon maakunnassa), Sardinia, Sisilia (paitsi Cesaròn kunta (Messinan maakunta), Maniacen, Bronten ja Adranon kunnat (Catanian maakunta) ja Centuripen, Regalbuton ja Troinan kunnat (Ennan maakunta), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (paitsi Rovigon ja Venetsian maakunnat, Barbonan, Boara Pisanin, Castelbaldon, Masin, Piacenza d'Adigen, S. Urbanon ja Vescovanan kunnat Padovan maakunnassa sekä valtatien A4 eteläpuolella sijaitseva alue Veronan maakunnassa)), LV, LT (paitsi Babtain ja Kėdainiain kunnat (Kaunasin alue)), P, SI (paitsi Gorenjskan, Koroškan, Mariborin ja Notranjskan alueet sekä Lendavan ja Renče-Vogrskon kunnat (etelään valtatiestä H4) ja Velika Polana sekä Fużinan, Gabrovčecin, Glogovican, Gorenja vasin, Gradičekin, Grintovecin, Ivančna Gorican, Krkan, Krška vasin, Male Lesen, Malo Črnelon, Malo Globokon, Marinča vasin, Mleščevon, Mrzlo Poljen, Muljavan, Podbukovjen, Potok pri Muljavin, Šentvid pri Stičnin, Škrjančen, Trebnja Gorican, Velike Lesen, Veliko Črnelon, Veliko Globokon, Vir pri Stičnin, Vrhpolje pri Šentvidun, Zagradecin ja Znojile pri Krkin asutusalueet Ivančna Gorican kunnassa), SK (paitsi Dunajská Stredan piirikunta, Hronovce ja Hronské Kľačany (Levicen piirikunta), Dvory nad Žitavou (Nové Zámkyn piirikunta), Málinec (Poltárin piirikunta), Hrhov (Rožňavan piirikunta), Veľké Ripňany (Topoľčanyn piirikunta), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše ja Zatín (Trebišovin piirikunta)), FI, UK (Mansaari ja Kanaalisaaret).”

v)

korvataan 21.3 kohdan kolmannen sarakkeen teksti seuraavasti:

”E (paitsi Andalusian, Aragonian, Kastilia la Manchan, Kastilia ja Leónin, Extremaduran, Madridin, Murcian, Navarran ja La Riojan itsehallintoalueet sekä Guipuzcoan maakunta (Baskimaa), Garriguesin, Nogueran, Pla d'Urgellin, Segriàn ja Urgellin alueet (comarcas) Lleidan maakunnassa (Katalonian itsehallintoalue), Alt Vinalopón ja Vinalopó Mitjàn alueet (comarcas) Alicanten maakunnassa sekä Alborachen ja Turísin kunnat Valencian maakunnassa (Valencian itsehallintoalue)), EE, F (Korsika), IRL (paitsi Galwayn kaupunki), I (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia (paitsi Mantuan, Milanon, Sondrion ja Varesen maakunnat ja Bovisio Masciagon, Cesano Madernon, Desion, Limbiaten, Nova Milanesen ja Varedon kunnat Monza Brianzan maakunnassa), Marche, Molise, Piemonte (paitsi Buscan, Centallon, Scarnafigin, Tarantascan ja Villafalletton kunnat Cuneon maakunnassa), Sardinia, Sisilia (paitsi Cesaròn kunta (Messinan maakunta), Maniacen, Bronten ja Adranon kunnat (Catanian maakunta) ja Centuripen, Regalbuton ja Troinan kunnat (Ennan maakunta), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (paitsi Rovigon ja Venetsian maakunnat, Barbonan, Boara Pisanin, Castelbaldon, Masin, Piacenza d'Adigen, S. Urbanon ja Vescovanan kunnat Padovan maakunnassa sekä valtatien A4 eteläpuolella sijaitseva alue Veronan maakunnassa)), LV, LT (paitsi Babtain ja Kėdainiain kunnat (Kaunasin alue)), P, SI (paitsi Gorenjskan, Koroškan, Mariborin ja Notranjskan alueet sekä Lendavan ja Renče-Vogrskon kunnat (etelään valtatiestä H4) ja Velika Polana sekä Fużinan, Gabrovčecin, Glogovican, Gorenja vasin, Gradičekin, Grintovecin, Ivančna Gorican, Krkan, Krška vasin, Male Lesen, Malo Črnelon, Malo Globokon, Marinča vasin, Mleščevon, Mrzlo Poljen, Muljavan, Podbukovjen, Potok pri Muljavin, Šentvid pri Stičnin, Škrjančen, Trebnja Gorican, Velike Lesen, Veliko Črnelon, Veliko Globokon, Vir pri Stičnin, Vrhpolje pri Šentvidun, Zagradecin ja Znojile pri Krkin asutusalueet Ivančna Gorican kunnassa), SK (paitsi Dunajská Stredan piirikunta, Hronovce ja Hronské Kľačany (Levicen piirikunta), Dvory nad Žitavou (Nové Zámkyn piirikunta), Málinec (Poltárin piirikunta), Hrhov (Rožňavan piirikunta), Veľké Ripňany (Topoľčanyn piirikunta), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše ja Zatín (Trebišovin piirikunta)), FI, UK (Mansaari ja Kanaalisaaret).”

vi)

Korvataan 24.1 kohta seuraavasti:

”24.1.

Istutettaviksi tarkoitetut lajin Euphorbia pulcherrima Willd. juurtumattomat pistokkaat

Rajoittamatta liitteessä IV olevan A osan I jakson 45.1 kohdassa lueteltuihin kasveihin sovellettavia vaatimuksia, tarvittaessa asiaa koskeva virallinen lausunto siitä, että

a)

juurtumattomat pistokkaat ovat peräisin alueelta, jonka tiedetään olevan vapaa Bemisia tabaci Genn. -organismista, (eurooppalaiset populaatiot),

tai

b)

merkkejä Bemisia tabaci Genn. -organismista (eurooppalaiset populaatiot) ei ole todettu tuotantopaikassa – ei myöskään pistokkaissa tai tässä tuotantopaikassa pidetyissä tai tuotetuissa kasveissa, joista pistokkaat on saatu – tässä tuotantopaikassa näiden kasvien koko tuotantoaikana vähintään kolmen viikon välein tehdyissä virallisissa tarkastuksissa,

tai

c)

jos tuotantopaikalta on löytynyt Bemisia tabaci Genn. -organismia (eurooppalaiset populaatiot), pistokkaille ja tässä tuotantopaikassa pidetyille tai tuotetuille kasveille, joista nämä pistokkaat on saatu, on tehty asianmukainen käsittely sen varmistamiseksi, että ne ovat vapaita Bemisia tabaci Genn. -organismista (eurooppalaiset populaatiot), ja tuotantopaikka on sen jälkeen todettu vapaaksi Bemisia tabaci Genn. -organismista (eurooppalaiset populaatiot) asianmukaisten Bemisia tabaci Genn. -organismin (eurooppalaiset populaatiot) hävittämiseksi toteutettujen toimenpiteiden seurauksena sekä tuotantopaikalta siirtämistä edeltävien kolmen viikon aikana viikoittain tehdyissä virallisissa tarkastuksissa että mainittuna aikana toteutetuissa seurantamenettelyissä. Viimeinen edellä mainituista viikoittaisista tarkastuksista on tehtävä välittömästi ennen edellä mainittua siirtoa.

IRL, P (Azorit, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho ja Trás-os-Montes), S, UK”

vii)

Korvataan 24.2 kohta seuraavasti:

”24.2.

Istutettaviksi tarkoitetut lajin Euphorbia pulcherrima Willd. kasvit lukuun ottamatta seuraavia:

siemenet,

24.1 kohdassa määritetyt kasvit

Rajoittamatta liitteessä IV olevan A osan I jakson 45.1 kohdassa lueteltuihin kasveihin sovellettavia vaatimuksia, tarvittaessa asiaa koskeva virallinen lausunto siitä, että

a)

kasvit ovat peräisin alueelta, jonka tiedetään olevan vapaa Bemisia tabaci Genn. -organismista (eurooppalaiset populaatiot),

tai

b)

merkkejä Bemisia tabaci Genn. -organismista (eurooppalaiset populaatiot) ei ole todettu tuotantopaikassa – ei myöskään kasveissa – markkinoille saattamista edeltävien yhdeksän viikon aikana vähintään joka kolmas viikko tehdyissä virallisissa tarkastuksissa,

tai

c)

jos tuotantopaikalta on löytynyt Bemisia tabaci Genn. -organismia (eurooppalaiset populaatiot), tässä tuotantopaikassa pidetyille tai tuotetuille kasveille on tehty asianmukainen käsittely sen varmistamiseksi, että ne ovat vapaita Bemisia tabaci Genn. -organismista (eurooppalaiset populaatiot), ja tuotantopaikka on sen jälkeen todettu vapaaksi Bemisia tabaci Genn. -organismista (eurooppalaiset populaatiot) asianmukaisten Bemisia tabaci Genn. -organismin (eurooppalaiset populaatiot) hävittämiseksi toteutettujen toimenpiteiden seurauksena sekä tuotantopaikalta siirtämistä edeltävien kolmen viikon aikana viikoittain tehdyissä virallisissa tarkastuksissa että mainittuna aikana toteutetuissa seurantamenettelyissä. Viimeinen edellä mainituista viikoittaisista tarkastuksista on tehtävä välittömästi ennen edellä mainittua siirtoa,

ja

d)

on olemassa todisteet siitä, että kasvit on tuotettu pistokkaista, jotka

da)

ovat peräisin alueelta, jonka tiedetään olevan vapaa Bemisia tabaci Genn. -organismista (eurooppalaiset populaatiot),

tai

db)

ovat kasvaneet tuotantopaikassa, jossa – kasvit mukaan luettuina – ei ole todettu merkkejä Bemisia tabaci Genn. -organismista (eurooppalaiset populaatiot) tuotantopaikassa näiden kasvien koko tuotantoaikana vähintään joka kolmas viikko tehdyissä virallisissa tarkastuksissa,

tai

dc)

jos tuotantopaikalta on löytynyt Bemisia tabaci Genn. -organismia (eurooppalaiset populaatiot), tässä tuotantopaikassa pidetyille tai tuotetuille kasveille, joista nämä pistokkaat on saatu, on tehty asianmukainen käsittely sen varmistamiseksi, että ne ovat vapaita Bemisia tabaci Genn. -organismista (eurooppalaiset populaatiot), ja tuotantopaikka on sen jälkeen todettu vapaaksi Bemisia tabaci Genn. -organismista (eurooppalaiset populaatiot) asianmukaisten Bemisia tabaci Genn. -organismin (eurooppalaiset populaatiot) hävittämiseksi toteutettujen toimenpiteiden seurauksena sekä tuotantopaikalta siirtämistä edeltävien kolmen viikon aikana viikoittain tehdyissä virallisissa tarkastuksissa että mainittuna aikana toteutetuissa seurantamenettelyissä. Viimeinen edellä mainituista viikoittaisista tarkastuksista on tehtävä välittömästi ennen edellä mainittua siirtoa,

tai

e)

kasveille, joiden osalta pakkauksen tai kukan (tai suojuslehden) kehityksen tai jonkin muun on osoitettava, että ne on tarkoitettu myytäviksi suoraan lopullisille kuluttajille, jotka eivät osallistu ammattimaiseen kasvintuotantoon, on tehty ennen siirtoa virallinen tarkastus ja ne on todettu vapaiksi Bemisia tabaci Genn. -organismista (eurooppalaiset populaatiot).

IRL, P (Azorit, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho ja Trás-os-Montes), S, UK”

viii)

korvataan 24.3 kohta seuraavasti:

”24.3.

Istutettaviksi tarkoitetut suvun Begonia L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä, mukuloita ja juurimukuloita, ja istutettaviksi tarkoitetut sukujen Ajuga L., Crossandra Salisb., Dipladenia A.DC., Ficus L., Hibiscus L. ja Mandevilla Lindl. ja lajin Nerium oleander L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Rajoittamatta liitteessä IV olevan A osan I jakson 45.1 kohdassa lueteltuihin kasveihin sovellettavia vaatimuksia, tarvittaessa asiaa koskeva virallinen lausunto siitä, että

a)

kasvit ovat peräisin alueelta, jonka tiedetään olevan vapaa Bemisia tabaci Genn. -organismista (eurooppalaiset populaatiot),

tai

b)

merkkejä Bemisia tabaci Genn. -organismista (eurooppalaiset populaatiot) ei ole todettu tuotantopaikassa – ei myöskään kasveissa – markkinoille saattamista edeltävien yhdeksän viikon aikana vähintään joka kolmas viikko tehdyissä virallisissa tarkastuksissa,

tai

c)

jos tuotantopaikalta on löytynyt Bemisia tabaci Genn. -organismia (eurooppalaiset populaatiot), tässä tuotantopaikassa pidetyille tai tuotetuille kasveille on tehty asianmukainen käsittely sen varmistamiseksi, että ne ovat vapaita Bemisia tabaci Genn. -organismista (eurooppalaiset populaatiot), ja tuotantopaikka on sen jälkeen todettu vapaaksi Bemisia tabaci Genn. -organismista (eurooppalaiset populaatiot) asianmukaisten Bemisia tabaci Genn. -organismin (eurooppalaiset populaatiot) hävittämiseksi toteutettujen toimenpiteiden seurauksena sekä tuotantopaikalta siirtämistä edeltävien kolmen viikon aikana viikoittain tehdyissä virallisissa tarkastuksissa että mainittuna aikana toteutetuissa seurantamenettelyissä. Viimeinen edellä mainituista viikoittaisista tarkastuksista on tehtävä välittömästi ennen edellä mainittua siirtoa,

tai

d)

kasveille, joiden osalta pakkauksen tai kukan kehityksen tai jonkin muun on osoitettava, että ne on tarkoitettu myytäviksi suoraan lopullisille kuluttajille, jotka eivät osallistu ammattimaiseen kasvintuotantoon, on tehty välittömästi ennen siirtoa virallinen tarkastus ja ne on todettu vapaiksi Bemisia tabaci Genn. -organismista (eurooppalaiset populaatiot).

IRL, P (Azorit, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho ja Trás-os-Montes), S, UK”

ix)

korvataan 31 kohta seuraavasti:

”31.

Sukujen Citrus L., Fortunella Swingle ja Poncirus Raf. ja niiden hybridien hedelmät, jotka ovat peräisin Bulgariasta, Kroatiasta, Sloveniasta, Kreikasta (Argolidan, Artan, Chanian ja Lakonian alueyksiköt), Portugalista (Algarve, Madeira ja Odemiran kunta Alentejossa), Espanjasta, Ranskasta, Kyprokselta ja Italiasta

Rajoittamatta liitteessä IV olevan A osan II jakson 30.1 kohdan vaatimusta, jonka mukaan pakkauksen päällä on oltava asianmukainen alkuperämerkintä:

a)

hedelmissä ei saa olla lehtiä ja kantoja,

tai

b)

jos hedelmissä on lehtiä tai kantoja, virallinen lausunto siitä, että hedelmät on pakattu suljettuihin säiliöihin, jotka on virallisesti sinetöity ja jotka pidetään sinetöityinä koko sen ajan, kun niitä kuljetetaan näiden hedelmien osalta tunnustetun suojellun alueen halki, ja että niissä on passiin toisinnettava tunnistusmerkintä.

EL (paitsi Argolidan, Artan, Chanian ja Lakonian alueyksiköt), M, P (paitsi Algarve, Madeira ja Odemiran kunta Alentejossa)”

(5)

Muutetaan liite V seuraavasti:

a)

Muutetaan A osa seuraavasti:

i)

Muutetaan I jakso seuraavasti:

korvataan 1.7 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

on kokonaan tai osittain sukuihin Juglans L., Platanus L. ja Pterocarya L. kuuluvaa, mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa”;

korvataan 2.1 kohta seuraavasti:

”2.1.

Istutettaviksi tarkoitetut sukujen/lajien Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. ja hybridit, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., kaikki Impatiens L. -suvun New Guinea -hybridilajikkeet, Juglans L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Pterocarya L., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Ulmus L. ja Verbena L. kasvit, lukuun ottamatta siemeniä, ja muut ruohovartisten lajien, Gramineae -heimoa lukuun ottamatta, istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta sipuleita, juurimukuloita, juurakoita, siemeniä ja mukuloita.”

ii)

Muutetaan II jakso seuraavasti: