ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 31

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

62. vuosikerta
1. helmikuu 2019


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/157, annettu 6 päivänä marraskuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 528/2012 tarkoitetusta kaikkien biosidivalmisteissa käytettyjen vanhojen tehoaineiden järjestelmällistä arviointia koskevasta työohjelmasta annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2014 liitteen II muuttamisesta ( 1 )

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/158, annettu 31 päivänä tammikuuta 2019, tehoaineen metoksifenosidi hyväksynnän uusimisesta korvattavana tehoaineena kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta ( 1 )

21

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/159, annettu 31 päivänä tammikuuta 2019, lopullisten suojatoimenpiteiden käyttöönotosta tiettyjen terästuotteiden tuonnissa

27

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/160, annettu 24 päivänä tammikuuta 2019, väliaikaisesta poikkeamisesta neuvoston direktiivissä 66/401/ETY ja neuvoston direktiivissä 66/402/ETY säädetyistä varmennettuja siemeniä koskevista edellytyksistä (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 305)  ( 1 )

75

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/161, annettu 31 päivänä tammikuuta 2019, eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa annetun täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteen muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 821)  ( 1 )

77

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission asetukseen (EU) 2017/2196, annettu 24 päivänä marraskuuta 2017, sähköverkon hätätilaa ja käytönpalautusta koskevasta verkkosäännöstä ( EUVL L 312, 28.11.2017 )

108

 

*

Oikaisu neuvoston direktiiviin (EU) 2018/822, annettu 25 päivänä toukokuuta 2018, direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse raportoitavia rajatylittäviä järjestelyjä koskevasta pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla ( EUVL L 139, 5.6.2018 )

108

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

1.2.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 31/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/157,

annettu 6 päivänä marraskuuta 2018,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 528/2012 tarkoitetusta kaikkien biosidivalmisteissa käytettyjen vanhojen tehoaineiden järjestelmällistä arviointia koskevasta työohjelmasta annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2014 liitteen II muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä toukokuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 (1) ja erityisesti sen 89 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission delegoidun asetuksen (EY) No 1062/2014 (2), sellaisena kuin se on muutettuna komission delegoidulla asetuksella (EU) No 2017/698 (3), liitteessä II esitetään luettelo tarkastusohjelmassa 3 päivänä helmikuuta 2017 mukana olleista tehoaineen ja valmisteryhmän yhdistelmistä.

(2)

Tunnistetiedot tietyistä luettelossa II esitetyistä tehoaineista, jotka voidaan tuottaa paikalla (in situ), on määritetty uudelleen delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2014 13 artiklan nojalla, jotta voidaan ilmoittaa tarkemmin tehoaineet ja niiden prekursorit, jotka tällä hetkellä kuuluvat järjestelmällistä arviointia koskevaan työohjelmaan.

(3)

Kuka tahansa asiasta kiinnostunut voi ilmoittaa tehoaineen ja valmisteryhmän yhdistelmän ja sen prekursorit, joita uudet tunnistetiedot eivät vielä kata. Tehoaineen ja valmisteryhmän yhdistelmät, jotka on ilmoitettu delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2014 14 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla ja jotka Euroopan kemikaalivirasto katsoo mainitun asetuksen 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti ilmoitetuiksi, olisi mainitun asetuksen 18 artiklan mukaan lisättävä mainitun asetuksen liitteeseen II.

(4)

Sen jälkeen kun tarkasteluasetuksen 16 artiklan 4 kohdan mukaiset tiedonannot oli saatu, kemikaalivirasto julkaisi kutsun, jonka mukaan ilmoittamisesta kiinnostuneet voivat ilmoittaa valmisteryhmässä 19 tehoaineita, joille on myönnetty asetuksen (EU) N:o 1451/2007 (4) 6 artiklassa säädetty elintarvikkeita ja rehua koskeva poikkeus. Tehoaineen ja valmisteryhmän yhdistelmät, jotka on ilmoitettu delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2014 16 artiklan 5 kohdan mukaisesti ja jotka kemikaalivirasto katsoo mainitun asetuksen 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti ilmoitetuiksi, olisi lisättävä mainitun asetuksen liitteeseen II asetuksen 18 artiklan mukaisesti.

(5)

On syytä ilmoittaa, mitkä jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat arvioinnista vastaavia toimivaltaisia viranomaisia delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2014 liitteeseen II lisättävien tehoaineen ja valmisteryhmän yhdistelmien osalta.

(6)

Niitä tehoaineen ja valmisteryhmän yhdistelmiä, joiden osalta on tehty päätös hyväksymisestä tai hyväksymättä jättämisestä 3 päivän helmikuuta 2017 jälkeen, ei pidä enää mainita delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2014 liitteessä II.

(7)

Todellisen tilanteen huomioon ottamiseksi ja oikeusvarmuuden vuoksi on asianmukaista toimittaa luettelo biosidivalmisteissa käytettyjen vanhojen tehoaineiden tarkastusohjelmassa tämän asetuksen hyväksymispäivänä mukana olleista tehoaineen ja valmisteryhmän yhdistelmistä.

(8)

Sen vuoksi delegoitua asetusta (EU) N:o 1062/2014 olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2014 liite II tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä marraskuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1062/2014, annettu 4 päivänä elokuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 528/2012 tarkoitetusta kaikkien biosidivalmisteissa käytettyjen vanhojen tehoaineiden järjestelmällistä arviointia koskevasta työohjelmasta (EUVL L 294, 10.10.2014, s. 1).

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) 2017/698, annettu 3 päivänä helmikuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 528/2012 tarkoitetusta kaikkien biosidivalmisteissa käytettyjen vanhojen tehoaineiden järjestelmällistä arviointia koskevasta työohjelmasta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2014 muuttamisesta biosidivalmisteiden markkinoilla saataville asettamisen ja niiden käytön osalta (EUVL L 103, 19.4.2017, s. 1).

(4)  Komission asetus (EY) N:o 1451/2007, annettu 4 päivänä joulukuuta 2007, biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kymmenvuotisen työohjelman toisesta vaiheesta (EUVL L 325, 11.12.2007, s. 3).


LIITE

”LIITE II

TARKASTUSOHJELMASSA 6 PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2018 MUKANA OLLEET TEHOAINEEN JA VALMISTERYHMÄN YHDISTELMÄT

Tuetut tehoaineen ja valmisteryhmien yhdistelmät 6 päivänä marraskuuta 2018, lukuun ottamatta muita nanomateriaaleja kuin kohdissa 1017 ja 1023 nimenomaisesti mainitut sekä tehoaineiden tuottamista in situ paitsi kun siitä mainitaan nimenomaisesti ja viitataan tuettuihin prekursoreihin.

Kohdan numero

Aineen nimi

Esittelevä jäsenvaltio

EY-numero

CAS-numero

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

17

18

19

21

22

1

Formaldehydi

DE

200-001-8

50-00-0

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

9

Bronopoli

ES

200-143-0

52-51-7

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

x

36

Etanoli

EL

200-578-6

64-17-5

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Muurahaishappo

BE

200-579-1

64-18-6

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1025

Muurahaishaposta ja vetyperoksidista tuotettu permuurahaishappo

BE

 

 

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

43

Salisyylihappo

NL

200-712-3

69-72-7

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Etyleenioksidi

NO

200-849-9

7575-21-8

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

Glykolihappo

NL

201-180-5

79-14-1

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1026

Tetra-asetyleenidiamiinista (TAED) ja vetyperoksidista tuotettu peretikkahappo

AT

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1027

1,3-diasetyylioksipropan-2-yyli asetaatista ja vetyperoksidista tuotettu peretikkahappo

AT

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1028

Tetra-asetyleenidiamiinista (TAED) ja natriumperboraattimonohydraatista tuotettu peretikkahappo

AT

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1029

N-asetyylikaprolaktaamin perhydrolyysillä vetyperoksin avulla emäksisissä olosuhteissa tuotettu peretikkahappo

AT

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

L-(+)-maitohappo

DE

201-196-2

79-33-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-heksahydro-2-isopropenyyli-8,9-dimetoksikromeno[3,4-b]furo[2,3-h]kromen-6-oni (rotenoni)

UK

201-501-9

83-79-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

85

Symkloseeni

UK

201-782-8

87-90-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

92

Bifenyyli-2-oli

ES

201-993-5

90-43-7

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

113

3-fenyylipropen-2-aali (kanelialdehydi)

UK

203-213-9

104-55-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117

Geranioli

FR

203-377-1

106-24-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

122

Glyoksaali

FR

203-474-9

107-22-2

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133

Heksa-2,4-dieenihappo (sorbiinihappo)

DE

203-768-7

110-44-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154

Klorofeeni

NO

204-385-8

120-32-1

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171

2-fenoksietanoli

UK

204-589-7

122-99-6

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

1072

Hiilidioksidi

FR

204-696-9

124-38-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

179

Propaanista, butaanista tai näiden seoksesta polttamalla tuotettu hiilidioksidi

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

180

Natriumdimetyyliarsinaatti (natriumkakodylaatti)

PT

204-708-2

124-65-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

185

Tosyyliklooriamidinatrium (klooriamiini T)

ES

204-854-7

127-65-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187

Kaliumdimetyyliditiokarbamaatti

UK

204-875-1

128-03-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

188

Natriumdimetyyliditiokarbamaatti

UK

204-876-7

128-04-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

195

Natrium 2-bifenylaatti

ES

205-055-6

132-27-4

 

 

 

x

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

206

Tiraami

BE

205-286-2

137-26-8

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Metaaminatrium

BE

205-293-0

137-42-8

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

227

2-tiatsol-4-yyli-1H-bentsimidatsoli (tiabendatsoli)

ES

205-725-8

148-79-8

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

235

Diuroni

DK

206-354-4

330-54-1

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

239

Syanamidi

DE

206-992-3

420-04-2

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

253

Tetrahydro-3,5-dimetyyli-1,3,5-tiadiatsiini-2-tioni (datsometti)

BE

208-576-7

533-74-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

283

Terbutryyni

SK

212-950-5

886-50-0

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

292

(1,3,4,5,6,7-heksahydro-1,3-diokso-2H-isoindol-2-yyli)metyyli(1R-trans)-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyliprop-1-enyyli)syklopropaanikarboksylaatti (d-tetrametriini)

DE

214-619-0

1166-46-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

321

Monolinuroni

UK

217-129-5

1746-81-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

N-(3-aminopropyyli)-N-dodekyylipropaani-1,3-diamiini (diamiini)

PT

219-145-8

2372-82-9

 

x

x

x

 

x

 

x

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

336

2,2′-ditiobis[N-metyylibentsamidi] (DTBMA)

PL

219-768-5

2527-58-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

339

1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni (BIT)

ES

220-120-9

2634-33-5

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

341

2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni (MIT)

SI

220-239-6

2682-20-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

346

Natriumdikloori-isosyanuraattidihydraatti

UK

220-767-7

51580-86-0

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

345

Trokloseeninatrium

UK

220-767-7

2893-78-9

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

348

Meketroniumetyylisulfaatti (MES)

PL

221-106-5

3006-10-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359

(Etyleenidioksi)dimetanolista vapautunut formaldehydi (etyleeniglykolin ja paraformaldehydin (EGForm) reaktiotuotteet)

PL

222-720-6

3586-55-8

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

365

Pyridiini-2-tioli-1-oksidi, natriumsuola (natriumpyritioni)

SE

223-296-5

3811-73-2

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

368

Metenamiini-3-klooriallyylokloridi (CTAC)

PL

223-805-0

4080-31-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

377

2,2′,2″-(heksahydro-1,3,5-triatsiini-1,3,5-triyyli)trietanoli (HHT)

PL

225-208-0

4.4.4719

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

382

Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroksimetyyli)imidatso[4,5-d]imidatsoli-2,5(1H,3H)-dioni (TMAD)

ES

226-408-0

5395-50-6

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

392

Metyleeniditiosyanaatti

FR

228-652-3

6317-18-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

393

1,3-bis(hydroksimetyyli)-5,5-dimetyyli-imidatsolidiini-2,4-dioni (DMDMH)

PL

229-222-8

6440-58-0

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

397

Didekyylidimetyyliammoniumkloridi (DDAC)

IT

230-525-2

7173-51-5

x

x

x

x

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

401

Hopea

SE

231-131-3

7440-22-4

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1023

Hopea, nanomateriaalina

SE

231-131-3

7440-22-4

 

x

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

405

Rikistä polttamalla tuotettu rikkidioksidi

DE

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

424

Natriumbromidista ja natriumhypokloriitista tuotettu aktiivinen bromi

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1030

Natriumbromidista ja kalsiumhypokloriitista tuotettu aktiivinen bromi

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1031

Natriumbromidista ja kloorista tuotettu aktiivinen bromi

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1032

Natriumbromidista elektrolyysillä tuotettu aktiivinen bromi

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1033

Hypobromihaposta ja ureasta ja bromiureasta tuotettu aktiivinen bromi

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1034

Natriumhypobromiitista ja N-bromisulfamaatista ja sulfamidihaposta tuotettu aktiivinen bromi

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1035

Otsonista ja luonnollisen veden bromidista ja natriumbromidista tuotettu aktiivinen bromi

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

434

Tetrametriini

DE

231-711-6

7696-12-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

439

Vetyperoksidi

FI

231-765-0

7722-84-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1036

Natriumperkarbonaatista vapautunut vetyperoksidi

FI

 

 

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

444

7a-etyylidihydro-1H,3H,5H-oksatsolo[3,4-c]oksatsoli (EDHO)

PL

231-810-4

7747-35-5

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

450

Hopeanitraatti

SE

231-853-9

7761-88-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

453

Dinatriumperoksodisulfaatti

PT

231-892-1

7775-27-1

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

432

Hypokloorihapokkeesta vapautunut aktiivinen kloori

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

455

Kalsiumhypokloriitista vapautunut aktiivinen kloori

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

457

Kloorista vapautunut aktiivinen kloori

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

458

Ammoniumsulfaatista ja kloorilähteestä tuotettu monoklooriamiini

UK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1016

Hopeakloridi

SE

232-033-3

7783-90-6

x

x

 

 

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

473

Pyretriinit ja pyretroidit

ES

232-319-8

8003-34-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

491

Klooridioksidi

DE

233-162-8

10049-04-4

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1037

Natriumkloriitista elektrolyysillä tuotettu klooridioksidi

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1038

Natriumkloriitista happoa lisäämällä tuotettu klooridioksidi

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1039

Natriumkloriitista hapettamalla tuotettu klooridioksidi

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1040

Natriumkloraatista ja vetyperoksidista vahvan hapon avulla tuotettu klooridioksidi

PT

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1041

Natriumkloriitista elektrolyysillä tuotettu klooridioksidi

DE

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1042

Natriumkloriitista ja natriumbisulfaatista ja suolahaposta tuotettu klooridioksidi

DE

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1043

Natriumkloriitista ja natriumbisulfaatista tuotettu klooridioksidi

DE

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1044

Natriumkloriitista ja natriumpersulfaatista tuotettu klooridioksidi

DE

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

494

2,2-dibromi- 2-syaaniasetamidi (DBNPA)

DK

233-539-7

10222-01-2

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

501

Karbendatsiimi

DE

234-232-0

10605-21-7

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

1022

Dialumiinikloridipentahydroksidi

NL

234-933-1

12042-91-0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

515

Prekursoreista ammoniumbromidi ja natriumhypokloriitti tuotettu bromidilla aktivoitu kloramiini (BAC)

SE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

522

Pyritionisinkki

SE

236-671-3

13463-41-7

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

524

Dodekyyliguanidiinimonohydrokloridi

ES

237-030-0

13590-97-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

529

Bromikloridista tuotettu aktiivinen bromi

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

531

(Bentsyylioksi)metanoli

UK

238-588-8

14548-60-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

550

D-glukonihappo, yhdiste N,N′-bis(4-kloorifenyyli)-3,12-di-imino-2,4,11,13-tetra-atsatetradekaanidiamidiinin kanssa (2:1) (CHDG)

PT

242-354-0

18472-51-0

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

554

p-[(dijodimetyyli)sulfonyyli]tolueeni

UK

243-468-3

20018-09-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

559

(Bentsotiatsol-2-yylitio)metyylitiosyanaatti (TCMTB)

NO

244-445-0

21564-17-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

562

2-metyyli-4-okso-3-(prop-2-ynyyli)syklopent-2-en-1-yyli-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyliprop-1-enyyli)syklopropaanikarboksylaatti/pralletriini

EL

245-387-9

23031-36-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

563

Kalium-(E,E)-heksa-2,4-dienoaatti (kaliumsorbaatti)

DE

246-376-1

24634-61-5

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

566

Paraformaldehydin ja 2-hydroksipropyyliamiinin reaktiotuotteet (suhde 1:1) (HPT)

AT

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

571

2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni (OIT)

UK

247-761-7

26530-20-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

577

Dimetyylioktadekyyli[3-(trimetoksisilyyli)propyyli]ammoniumkloridi

ES

248-595-8

27668-52-6

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

588

Bromikloori-5,5-dimetyyli-imidatsolidiini-2,4-dioni (BCDMH)

NL

251-171-5

32718-18-6

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

590

3-(4-isopropyylifenyyli)-1,1-dimetyyliurea / isoproturoni

DE

251-835-4

34123-59-6

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

597

1-[2-(allyylioksi)-2-(2,4-dikloorifenyyli)etyyli]-1H-imidatsoli (imatsaliili)

DE

252-615-0

35554-44-0

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

599

S-[(6-kloori-2-okso-oksatsoli[4,5-b]pyridin-3(2H)-yyli)metyyli]-O,O-dimetyylitiofosfaatti (atsametifossi)

UK

252-626-0

35575-96-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

608

Dimetyylitetradekyyli[3-(trimetoksisilyyli)propyyli]ammoniumkloridi

PL

255-451-8

41591-87-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1045

Eucalyptus citriodora -öljy, hydratoitu, syklinen

UK

 

1245629-80-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1046

Cymbopogon winterianus -öljy, fraktioitu, hydratoitu, syklinen

UK

Ei saatavilla

Ei saatavilla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1047

Eucalyptus citriodora -öljy ja sitronellaali, hydratoitu, syklinen

UK

Ei saatavilla

Ei saatavilla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

609

2-hydroksi-α,α,4-trimetyylisykloheksaanimetanoli

UK

255-953-7

42822-86-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

619

3-jodi-2-propynyyli-butyylikarbamaatti (IPBC)

DK

259-627-5

55406-53-6

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

620

Tetrakis(hydroksimetyyli)fosfoniumsulfaatti (2:1) (THPS)

MT

259-709-0

55566-30-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

648

4,5-dikloori-3-oktyyli-isotiatsol-3(2H)-oni (4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni (DCOIT))

NO

264-843-8

64359-81-5

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

656

Paraformaldehydin ja 2-hydroksipropyyliamiinin reaktiotuotteet (suhde 3:2) (MBO)

AT

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

667

Alkyyli-(C12-18) dimetyylibentsyyliammoniumkloridi (ADBAC (C12-18))

IT

269-919-4

68391-01-5

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

671

Alkyyli-(C12-16) dimetyylibentsyyliammoniumkloridi (ADBAC/BKC (C12-C16))

IT

270-325-2

68424-85-1

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

673

Didekyylidimetyyliammoniumkloridi (DDAC (C8-10))

IT

270-331-5

68424-95-3

x

x

x

x

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

690

Kvaternaariset ammoniumyhdisteet, bentsyyli-C12-18-alkyylidimetyyli, suolat 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni-1,1-dioksidin kanssa (1:1) (ADBAS)

MT

273-545-7

68989-01-5

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

691

Natrium-N-(hydroksimetyyli)glysinaatti

AT

274-357-8

70161-44-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

692

Amiinit, C10-16-alkyylidimetyyli-, N-oksidit

PT

274-687-2

70592-80-2

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

693

Pentakaliumbis(peroksimonosulfaatti)bis(sulfaatti) (KPMS)

SI

274-778-7

70693-62-8

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

939

Natriumkloridista elektrolyysillä tuotettu aktiivinen kloori

SK

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1048

Hypokloorihapokkeesta vapautunut aktiivinen kloori

SK

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1049

Natriumkloridista ja pentakalium-bis(peroksimonosulfaatti)bis(sulfaatista) tuotettu aktiivinen kloori

SI

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1050

Natriumkloridista (merivedestä) elektrolyysillä tuotettu aktiivinen kloori

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1051

Magnesiumkloridiheksahydraatista ja kaliumkloridista elektrolyysillä tuotettu aktiivinen kloori

FR

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1052

Magnesiumkloridiheksahydraatista elektrolyysillä tuotettu aktiivinen kloori

FR

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1053

Kaliumkloridista elektrolyysillä tuotettu aktiivinen kloori

DK

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1054

Natrium N-kloorisulfamaatista tuotettu aktiivinen kloori

SI

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1055

Natriumkloridista ja pentakalium-bis(peroksimonosulfaatti)bis(sulfaatista) ja sulfamidihaposta tuotettu aktiivinen kloori

SI

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1056

Suolahaposta elektrolyysillä tuotettu aktiivinen kloori

SI

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

701

Divetybis[monoperoksiftalaatti(2-)-O1,OO1]magnesaatti(2-) (MMPP)

PL

279-013-0

84665-66-7

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1024

Margosa-uute, joka on saatu Azadirachta indican (neempuu) siemenien kylmäpuristetusta öljystä ylikriittisellä hiilidioksidilla uutettuna

DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

724

Alkyyli-(C12-C14) dimetyylibentsyyliammoniumkloridi (ADBAC/BKC (C12-C14))

IT

287-089-1

85409-22-9

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

725

Alkyyli-(C12-C14)-dimetyyli(etyylibentsyyli)ammoniumkloridi (ADEBAC (C12-C14))

IT

287-090-7

85409-23-0

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

731

Chrysanthemum cinerariaefolium, uute

ES

289-699-3

89997-63-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

1057

Avautuneista ja kypsistä Tanacetum cinerariifolium -kukista hiilivetyliuottimella saatu Chrysanthemum cinerariaefolium -uute

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

1058

Avautuneista ja kypsistä Tanacetum cinerariifolium -kukista ylikriittisellä hiilidioksidilla saatu Chrysanthemum cinerariaefolium -uute

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

744

Laventeli, Lavandula hybrida, uute / lavandiiniöljy

PT

294-470-6

91722-69-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

779

Reaktiotuotteet: glutamiinihappo ja N- (C12-C14-alkyyli) propyleenidiamiini (glukopotamiini)

DE

403-950-8

164907-72-6

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

785

6-(ftaali-imidi)peroksiheksaanihappo (PAP)

IT

410-850-8

128275-31-0

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

791

2-butyyli-bentso[d]isotiatsol-3-oni (BBIT)

CZ

420-590-7

4.7.4299

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

792

Tetraklooridekaoksidikompleksista (TCDO) happoa lisäämällä tuotettu klooridioksidi

DE

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

811

Hopeanatriumvetysirkoniumfosfaatti

SE

422-570-3

265647-11-8

x

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

794

Sec-butyyli-2-(2-hydroksietyyli)piperidiini-1-karboksylaatti / ikaridiini

DK

423-210-8

119515-38-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

797

Cis-1-(3-klooriallyyli)-3,5,7-triatsa-1-atsonia-adamantaanikloridi (cis CTAC)

PL

426-020-3

51229-78-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

813

Peroksioktaanihappo

FR

 

33734-57-5

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1014

Hopeazeoliitti

SE

Ei saatavilla

Ei saatavilla

 

x

 

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152

Reaktiotuotteet: 5,5-dimetyylihydantoiini, 5-etyyli-5-metyylihydantoiini bromin ja kloorin kanssa (DCDMH)

NL

Ei saatavilla

Ei saatavilla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

459

Titaanidioksidin ja hopeakloridin reaktiomassa

SE

Ei saatavilla

Ei saatavilla

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

777

Reaktiotuotteet: 5,5-dimetyylihydantoiini, 5-etyyli-5-metyylihydantoiini kloorin kanssa (DCEMH)

NL

Ei saatavilla

Ei saatavilla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

810

Hopeafosfaattilasi

SE

Ei saatavilla

308069-39-8

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

824

Hopeasinkkizeoliitti

SE

Ei saatavilla

130328-20-0

 

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013

Hopeakuparizeoliitti

SE

Ei saatavilla

130328-19-7

 

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1017

Hopea adsorboituna piidioksidiin (kuten stabiilin aggregaatin muodossa olevaan nanomateriaaliin, jonka primaarihiukkaset ovat nanokokoluokkaa)

SE

Ei saatavilla

Ei saatavilla

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

854

(RS)-3-allyyli-2-metyyli-4-oksosyklopent-2-enyyli-(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyliprop-1-enyyli)-syklopropaanikarboksylaatti (neljän isomeerin seos: 1R-trans, 1R: 1R trans, 1S: 1R cis, 1R: 1R cis, 1S 4:4:1:1) (d-alletriini)

DE

Kasvinsuojeluaine

231937-89-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

855

(RS)-3-allyyli-2-metyyli-4-oksosyklopent-2-enyyli-(1R,3R)-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyliprop-1-enyyli)-syklopropaanikarboksylaatti (kahden isomeerin seos 1R-trans: 1R-trans:1R/S vain 1:3) (esbiotriini)

DE

Kasvinsuojeluaine

260359-57-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

843

4-bromi-2-(4-kloorifenyyli)-1-etoksimetyyli-5-trifluorimetyylipyrroli-3-karbonitriili (klorfenapyri)

PT

Kasvinsuojeluaine

122453-73-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

859

Polymeeri: N-metyylimetanamiini (Einecs 204-697-4) ja (kloorimetyyli)oksiraani (Einecs 203-439-8) / polymeerinen kvaternaarinen ammoniumkloridi (PQ-polymeeri)

HU

Polymeeri

25988-97-0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

868

Polyheksametyleenibiguanidihydrokloridi, jonka keskimääräinen lukukeskimääräinen molekyylipaino (Mn) on 1415 ja keskimääräinen polydispersiivisyys (PDI) on 4,7 (PHMB(1415;4.7))

FR

Polymeeri

32289-58-0 ja 1802181-67-4

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

869

Poly(oksi-1,2-etaanidiyyli)-α-[2-(didekyylimetyyliammonio)etyyli]-ω-hydroksipropanoaatti (suola) (Bardap 26)

IT

Polymeeri

94667-33-1

 

x

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

872

N-didekyyli-N-dipolyetoksiammoniumboraatti/didekyylipolyoksietyyliammoniumboraatti (polymeerinen betaiini)

EL

Polymeeri

214710-34-6

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1059

Capsicum oleoresin

Uutteet ja niiden fysikaalisesti muunnetut johdokset. Tuote voi sisältää hartsihappoja ja niiden estereitä, terpeenejä, ja näiden terpeenien hapettumis- tai polymeroitumistuotteita. (Capsicum frutescens, Solanaceae)

BE

Ei saatavilla

8023-77-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1060

Capsicum annuum, uute.

Uuttuvat aineet ja niiden fysikaalisesti muunnetut johdannaiset, kuten tinktuurat, jähmeät uutteet (concretes), vahaa poistamalla saadut nesteet (absolutes), eteeriset öljyt, oleohartsit, terpeenit, terpeenittömät jakeet, tisleet, jäännökset jne., joita saadaan seuraavista: Capsicum annuum, Solanaceae.

BE

283-403-6

84625-29-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1061

(6E)-N-(4-hydroksi-3-metoksi-2-metyylifenyyli)-8-metyylinon-6-enamidin ja N-(4-hydroksi-3-metoksi-2-metyylifenyyli)-8-metyylinonanamidin reaktiomassa

BE

Ei saatavilla

Ei saatavilla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1062

D-fruktoosi

AT

200-333-3

57-48-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1063

Hunaja

AT

 

8028-66-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1064

Mallas, uute.

Uuttuvat aineet ja niiden fysikaalisesti muunnetut johdannaiset, kuten tinktuurat, jähmeät uutteet (concretes), vahaa poistamalla saadut nesteet (absolutes), eteeriset öljyt, oleohartsit, terpeenit, terpeenittömät jakeet, tisleet, jäännökset jne., joita saadaan seuraavista: Hordeum, Gramineae.

AT

232-310-9

8002-48-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1065

Etikka

(Elintarvikekäyttöön soveltuva, sisältää enintään 10 % etikkahappoa.)

AT

Ei saatavilla

8028-52-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1066

Juusto

AT

Ei saatavilla

Ei saatavilla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1067

Munajauhe

NL

Ei saatavilla

Ei saatavilla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1068

Saccharomyces cerevisiae

NL

Ei saatavilla

68876-77-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1069

Tiivistetty omenamehu

NL

Ei saatavilla

Ei saatavilla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1070

Appelsiini, makea, uute

Uuttuvat aineet ja niiden fysikaalisesti muunnetut johdannaiset, kuten tinktuurat, jähmeät uutteet (concretes), vahaa poistamalla saadut nesteet (absolutes), eteeriset öljyt, oleohartsit, terpeenit, terpeenittömät jakeet, tisleet, jäännökset jne., joita saadaan seuraavista: Citrus sinensis, Rutaceae.

CH

232-433-8

8028-48-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1071

Valkosipuliuute

Uuttuvat aineet ja niiden fysikaalisesti muunnetut johdannaiset, kuten tinktuurat, jähmeät uutteet (concretes), vahaa poistamalla saadut nesteet (absolutes), eteeriset öljyt, oleohartsit, terpeenit, terpeenittömät jakeet, tisleet, jäännökset jne., joita saadaan seuraavista: Allium sativum, Liliaceae.

AT

232-371-1

8008-99-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 


1.2.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 31/21


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/158,

annettu 31 päivänä tammikuuta 2019,

tehoaineen metoksifenosidi hyväksynnän uusimisesta korvattavana tehoaineena kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (1) ja erityisesti sen 24 artiklan yhdessä sen 20 artiklan 1 kohdan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission direktiivillä 2005/3/EY (2) sisällytettiin metoksifenosidi tehoaineena neuvoston direktiivin 91/414/ETY (3) liitteeseen I.

(2)

Direktiivin 91/414/ETY liitteessä I olevia tehoaineita pidetään asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti hyväksyttyinä, ja ne luetellaan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 (4) liitteessä olevassa A osassa.

(3)

Tehoaineen metoksifenosidi hyväksyntä, sellaisena kuin se on esitettynä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä olevassa A osassa, päättyy 31 päivänä heinäkuuta 2019.

(4)

Hakemus, jossa pyydettiin uusimaan metoksifenosidin hyväksyntä, jätettiin komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 844/2012 (5) 1 artiklan mukaisesti kyseisessä artiklassa säädetyssä määräajassa.

(5)

Hakija on toimittanut täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 844/2012 6 artiklassa vaaditut täydentävät asiakirja-aineistot. Esittelevä jäsenvaltio totesi hakemuksen täydelliseksi.

(6)

Esittelevä jäsenvaltio laati rinnakkaisesittelijänä toimivaa jäsenvaltiota kuullen uusimista koskevan arviointikertomuksen ja toimitti sen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, ja komissiolle 4 päivänä elokuuta 2016.

(7)

Elintarviketurvallisuusviranomainen toimitti uusimista koskevan arviointikertomuksen hakijalle ja jäsenvaltioille kommentoitavaksi ja niiltä saamansa huomautukset edelleen komissiolle. Lisäksi elintarviketurvallisuusviranomainen asetti täydentävän asiakirja-aineiston tiivistelmän julkisesti saataville.

(8)

Elintarviketurvallisuusviranomainen ilmoitti 10 päivänä elokuuta 2017 komissiolle päätelmänsä (6) siitä, voidaanko metoksifenosidin olettaa täyttävän asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklassa säädetyt hyväksymiskriteerit. Komissio esitti metoksifenosidiin liittyvän uusimista koskevan kertomuksen luonnoksen pysyvälle kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitealle 25 päivänä toukokuuta 2018.

(9)

Mitä tulee komission asetuksella (EU) 2018/605 (7) käyttöön otettujen hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien tunnistamista koskeviin uusiin kriteereihin, joita alettiin soveltaa 10 päivänä marraskuuta 2018, elintarviketurvallisuusviranomainen päättelee, että on erittäin epätodennäköistä, että metoksifenosidi on estrogeeni-, androgeeni- ja steroidivaikutuksia omaava hormonitoimintaa häiritsevä aine. Lisäksi käytettävissä oleva näyttö (sammakkoeläinten metamorfoosikoe) viittaa siihen, ettei metoksifenosidi todennäköisesti ole kilpirauhaseen vaikuttava hormonitoimintaa häiritsevä aine. Sen vuoksi komissio katsoo, että metoksifenosidilla ei pitäisi katsoa olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia.

(10)

Hakijalle annettiin tilaisuus esittää huomautuksensa uusimista koskevan kertomuksen luonnoksesta.

(11)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklassa säädettyjen hyväksymiskriteerien täyttyminen on osoitettu vähintään yhden metoksifenosidia sisältävän kasvinsuojeluaineen yhden tai useamman edustavan käyttötarkoituksen osalta. Sen vuoksi on aiheellista uusia metoksifenosidin hyväksyntä.

(12)

Metoksifenosidin hyväksynnän uusimiseen liittyvä riskinarviointi perustuu rajalliseen määrään edustavia käyttötarkoituksia, mikä ei kuitenkaan rajoita niitä käyttötarkoituksia, joita varten metoksifenosidia sisältäviä kasvinsuojeluaineita voidaan hyväksyä. Näin ollen on aiheellista poistaa rajoitus, jonka mukaan käyttötarkoituksena voi olla ainoastaan käyttö rikkakasvien torjunta-aineena.

(13)

Komissio katsoo kuitenkin, että asetuksen (EY) N:o 1107/2009 24 artiklan nojalla metoksifenosidi on korvattava tehoaine. Metoksifenosidi on asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liitteessä II olevan 3.7.2.1 ja 3.7.2.3 kohdan mukaisesti hitaasti hajoava myrkyllinen aine, koska sen puoliintumisaika maaperässä ja vedessä on yli 120 päivää ja pitkäaikaisessa kokeessa saatu vaikutukseton pitoisuus makean veden eliöillä on alle 0,01 mg/l. Metoksifenosidi täyttää näin ollen asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liitteessä II olevan 4 kohdan toisessa luetelmakohdassa vahvistetun edellytyksen.

(14)

Sen vuoksi on aiheellista uusia metoksifenosidin hyväksyntä korvattavana tehoaineena asetuksen (EY) N:o 1107/2009 24 artiklan nojalla.

(15)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 14 artiklan 1 kohdan sekä sen 6 artiklan mukaisesti ja ottaen huomioon nykyinen tieteellinen ja tekninen tietämys hyväksyntään on kuitenkin tarpeen liittää tiettyjä edellytyksiä ja rajoituksia. On aiheellista etenkin rajoittaa metoksifenosidia sisältävien kasvinsuojeluaineiden käyttö kasvihuoneisiin, jotta minimoidaan pohjaveden ja muiden kuin kohde-eliöiden altistuminen, ja edellyttää vahvistavia lisätietoja.

(16)

Vaikka elintarviketurvallisuusviranomaisen päätelmässä tiivistetysti esitettyjen saatavilla olevien tieteellisten tietojen perusteella voidaan kohtuudella olettaa, että on erittäin epätodennäköistä, että metoksifenosidilla on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia, päätelmän luotettavuuden lisäämiseksi asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liitteessä II olevan 2 kohdan 2.2 alakohdan b alakohdan mukaisesti hakijan olisi toimitettava päivitetty arvio toimitetuista tiedoista ja tarvittaessa lisätietoja siitä, ettei kilpirauhasen hormonitoimintaan kohdistu vaikutuksia.

(17)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitettä olisi sen vuoksi muutettava.

(18)

Metoksifenosidin hyväksynnän voimassaoloaikaa pidennettiin komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2018/917 (8)31 päivään heinäkuuta 2019, jotta uusimismenettely saataisiin päätökseen ennen kuin kyseisen aineen hyväksynnän voimassaolo päättyy. Koska uusimista koskeva päätös on kuitenkin tehty ennen voimassaolon myöhennettyä päättymispäivää, tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä huhtikuuta 2019.

(19)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tehoaineen hyväksynnän uusiminen korvattavana tehoaineena

Uusitaan tehoaineen metoksifenosidi hyväksyntä korvattavana tehoaineena liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liite tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Voimaantulo ja soveltamispäivä

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä31 päivänä tammikuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Komission direktiivi 2005/3/EY, annettu 19 päivänä tammikuuta 2005, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta imatsosulfuronin, laminariinin, metoksifenosidin ja s-metolaklorin sisällyttämiseksi siihen tehoaineina (EUVL L 20, 22.1.2005, s. 19).

(3)  Neuvoston direktiivi 91/414/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta (EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 844/2012, annettu 18 päivänä syyskuuta 2012, säännösten vahvistamisesta tehoaineiden uusimismenettelyn täytäntöönpanemiseksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti (EUVL L 252, 19.9.2012, s. 26).

(6)  EFSA Journal 2017;15(9):4978.

(7)  Komission asetus (EU) 2018/605, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2018, asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liitteen II muuttamisesta vahvistamalla tieteelliset kriteerit hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien määrittämiseksi (EUVL L 101, 20.4.2018, s. 33).

(8)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/917, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2018, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tehoaineiden alfa-sypermetriini, beflubutamidi, benalaksyyli, bentiavalikarbi, bifenatsaatti, boskalidi, bromoksyniili, kaptaani, karvoni, klooriprofaami, syatsofamidi, desmedifami, dimetoaatti, dimetomorfi, dikvatti, etefoni, etoprofossi, etoksatsoli, famoksadoni, fenamidoni, fenamifossi, flumioksatsiini, fluoksastrobiini, folpetti, foramsulfuroni, formetanaatti, Gliocladium catenulatum kanta: J1446, isoksaflutoli, metalaksyyli-M, metiokarbi, metoksifenotsidi, metributsiini, milbemektiini, oksasulfuroni, Paecilomyces lilacinus kanta: 251, fenmedifaami, fosmetti, pirimifossi-metyyli, propamokarbi, protiokonatsoli, pymetrotsiini ja S-metolaklori hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä (EUVL L 163, 28.6.2018, s. 13).


LIITE I

Nimi, tunnistenumero

IUPAC-nimi

Puhtaus (1)

Hyväksymispäivä

Hyväksynnän päättymispäivä

Erityiset määräykset

Metoksifenosidi

CAS-numero: 161050-58-4

CIPAC-numero: 656

N-tert-butyyli-N′-(3-metoksi-o-toluoli)-3,5-ksylohydratsidi

≥ 970 g/kg

Seuraavien epäpuhtauksien määrä ei saa ylittää seuraavia tasoja teknisessä materiaalissa:

 

Tertbutyylihydratsiini < 0,001 g/kg

 

RH-116267 < 2 g/kg

1. huhtikuuta 2019

31. maaliskuuta 2026

Hyväksytään ainoastaan käyttö kasvihuoneissa.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon metoksifenosidia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Yleisarvioinnissaan jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

pohjaveden suojeluun, kun tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot;

riskiin, että tehoainetta kertyy maaperään;

muiden kuin kohdelajina olevien niveljalkaisten, sedimentissä elävien eliöiden ja vesieliöiden suojeluun.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

Hakijan on toimitettava komissiolle, jäsenvaltioille ja elintarviketurvallisuusviranomaiselle vahvistavat tiedot seuraavista:

1.

vertaileva in vitro -aineenvaihduntatutkimus metoksifenosidista 1. huhtikuuta 2020 mennessä;

2.

vedenkäsittelyprosessien vaikutus pinta- ja pohjavedessä esiintyvien jäämien luonteeseen, kun pintavettä tai pohjavettä otetaan juomavedeksi, kahden vuoden kuluessa siitä, kun vedenkäsittelyprosessien vaikutuksesta pinta- ja pohjavedessä esiintyvien jäämien luonteeseen tehtyä arviointia koskeva ohjeasiakirja on julkistettu.

Hakijan on myös toimitettava päivitetty arvio toimitetuista tiedoista ja tarvittaessa lisätietoja sen vahvistamiseksi, ettei kilpirauhasen hormonitoimintaan kohdistu vaikutuksia, asetuksen (EY) N:o 1107/2009, sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EU) 2018/605 (2), liitteessä II olevan 3.6.5 ja 3.8.2 kohdan mukaisesti 1. helmikuuta 2021 mennessä.


(1)  Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja spesifikaatiosta annetaan sitä koskevassa tarkastelukertomuksessa.

(2)  Komission asetus (EU) 2018/605, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2018, asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liitteen II muuttamisesta vahvistamalla tieteelliset kriteerit hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien määrittämiseksi (EUVL L 101, 20.4.2018, s. 33).


LIITE II

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liite seuraavasti:

1)

poistetaan A osassa oleva metoksifenosidia koskeva 96 kohta;

2)

lisätään E osaan kohta seuraavasti:

Nro

Nimi, tunnistenumero

IUPAC-nimi

Puhtaus (1)

Hyväksymispäivä

Hyväksynnän päättymispäivä

Erityiset määräykset

”11

Metoksifenosidi

CAS-numero: 161050-58-4

CIPAC-numero: 656

N-tert-butyyli-N′-(3-metoksi-o-toluoli)-3,5-ksylohydratsidi

≥ 970 g/kg

Seuraavien epäpuhtauksien määrä ei saa ylittää seuraavia tasoja teknisessä materiaalissa:

 

Tertbutyylihydratsiini < 0,001 g/kg

 

RH-116267 < 2 g/kg

1. huhtikuuta 2019

31. maaliskuuta 2026

Hyväksytään ainoastaan käyttö kasvihuoneissa.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon metoksifenosidia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Yleisarvioinnissaan jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

pohjaveden suojeluun, kun tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot;

riskiin, että tehoainetta kertyy maaperään;

muiden kuin kohdelajina olevien niveljalkaisten, sedimentissä elävien eliöiden ja vesieliöiden suojeluun.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

Hakijan on toimitettava komissiolle, jäsenvaltioille ja elintarviketurvallisuusviranomaiselle vahvistavat tiedot seuraavista:

1.

vertaileva in vitro -aineenvaihduntatutkimus metoksifenosidista 1. huhtikuuta 2020 mennessä;

2.

vedenkäsittelyprosessien vaikutus pinta- ja pohjavedessä esiintyvien jäämien luonteeseen, kun pintavettä tai pohjavettä otetaan juomavedeksi, kahden vuoden kuluessa siitä, kun vedenkäsittelyprosessien vaikutuksesta pinta- ja pohjavedessä esiintyvien jäämien luonteeseen tehtyä arviointia koskeva ohjeasiakirja on julkistettu.

Hakijan on myös toimitettava päivitetty arvio toimitetuista tiedoista ja tarvittaessa lisätietoja sen vahvistamiseksi, ettei kilpirauhasen hormonitoimintaan kohdistu vaikutuksia, asetuksen (EY) N:o 1107/2009, sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EU) 2018/605 (2), liitteessä II olevan 3.6.5 ja 3.8.2 kohdan mukaisesti 1. helmikuuta 2021 mennessä.


(1)  Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja spesifikaatiosta annetaan sitä koskevassa tarkastelukertomuksessa.

(2)  Komission asetus (EU) 2018/605, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2018, asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liitteenII muuttamisesta vahvistamalla tieteelliset kriteerit hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien määrittämiseksi (EUVL L 101, 20.4.2018, s. 33).”


1.2.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 31/27


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/159,

annettu 31 päivänä tammikuuta 2019,

lopullisten suojatoimenpiteiden käyttöönotosta tiettyjen terästuotteiden tuonnissa

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon 11 päivänä maaliskuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/478 (1) tuontiin sovellettavasta yhteisestä järjestelmästä ja erityisesti sen 16 artiklan,

ottaa huomioon 29 päivänä huhtikuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/755 (2) tiettyjen kolmansien maiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä ja erityisesti sen 13 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

1.   MENETTELY

1.1   Väliaikaiset toimenpiteet

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2018/1013 (3) otettiin 18 päivänä heinäkuuta 2018 käyttöön väliaikaiset suojatoimenpiteet tiettyjen terästuotteiden tuonnissa, jäljempänä ’väliaikaisia toimenpiteitä koskeva asetus’.

(2)

Tutkimus koski 26:ta eri terästuotteiden luokkaa, ja se pantiin vireille omasta aloitteesta 26 päivänä maaliskuuta 2018 (4), jäljempänä ’vireillepanoilmoitus’, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/478 5 artiklan ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/755 3 artiklan nojalla.

(3)

Komissio laajensi 28 päivänä kesäkuuta 2018 suojatoimenpiteitä koskevan tutkimuksen soveltamisalan koskemaan kahta uutta tuoteluokkaa (5), jäljempänä ’tutkimuksen soveltamisalan laajentamista koskeva ilmoitus’.

(4)

Kuten väliaikaisia toimenpiteitä koskevan asetuksen johdanto-osan 20 kappaleessa mainitaan, tutkimus kattoi vuosien 2013 ja 2017 välisen ajan, jäljempänä ’tarkastelujakso’.

1.2   Oikeudenmukainen menettely

(5)

Komissio sai asianomaisilta osapuolilta 452 kyselyvastausta tutkimuksen puitteissa.

(6)

Komissio sai myös väliaikaisia toimenpiteitä koskevaan asetukseen sisältyvistä päätelmistä paljon kirjallisia huomautuksia unionin tuottajilta, vientiä harjoittavilta tuottajilta, tuojilta, käyttäjiltä, järjestöiltä ja kolmansien maiden viranomaisilta.

(7)

Väliaikaisten toimenpiteiden hyväksymisen jälkeen komissio tutki tarkemmin unionin tuottajien toimittamia tietoja (myös kaikkein tuoreimpia tietoja) lopullisten päätelmien tekemistä varten. Yhteistyössä toimineiden EU:n tuottajien suuren lukumäärän vuoksi oli mahdotonta tehdä tarkastuskäyntejä kaikkien unionin tuottajien toimitiloihin. Tämän vuoksi komissio päätti tarkastaa tietojen laadun ja luotettavuuden tarkastamalla sellaisten tiettyjen tuottajien tiedot, jotka valittiin riittävän suuren tuotantomäärän ja tutkimuksen kohteena olevan mahdollisimman laajan tuoteluokkavalikoiman perusteella. Tämän perusteella komissio tarkasti kyselyvastaukset kymmenen sellaisen unionin tuottajan toimitiloissa, joiden osuus tutkimuksen kohteena olevan tuotteen kokonaismyynnistä unionissa vuonna 2017 oli yli 15 prosenttia.

(8)

Seuraavien unionin tuottajien toimitiloihin tehtiin tarkastuskäyntejä kesäkuun ja syyskuun 2018 välisenä aikana:

ArcelorMittal Poland SA, Puola;

Compañía Española de Laminación, S.L (CELSA), Espanja;

Mannesmann Precision Tubes GmbH, (Salzgitter Group), Saksa;

Mannesmann Stainless Tubes GmbH, (Salzgitter Group), Saksa;

Marcegaglia Carbon steel Spa, Italia;

Marcegaglia Specialties Spa, Italia;

Riva Stahl GmbH, Saksa;

SIJ Acroni d.o.o., Slovenia;

U. S. Steel Košice, s.r.o., Slovakia; ja

Ugitech SA, Ranska.

(9)

Saadakseen tuoreimmat tiedot lopullisia päätelmiään varten komissio pyysi 7 päivänä syyskuuta 2018 unionin tuottajien järjestöjä toimittamaan päivitetyt tiedot tutkimuksen kohteena olevista tuoteluokista.

(10)

Asetuksen (EU) 2015/478 5 artiklan ja asetuksen (EU) 2015/755 3 artiklan nojalla kaikille asetetussa määräajassa kuulemista pyytäneille asianomaisille osapuolille järjestettiin kuuleminen. Komissio järjesti 12, 13 ja 14 päivänä syyskuuta ja 1 päivänä lokakuuta 2018 93 kuulemista, joiden aikana 150 asianomaista osapuolta ilmaisi kantansa.

(11)

Asianomaisten osapuolten määräaikojen kuluessa joko kirjallisesti tai kuulemisten aikana suullisesti esittämiä huomautuksia tarkasteltiin asianmukaisesti ja ne otettiin tarpeen mukaan huomioon.

2.   TARKASTELTAVANA OLEVA TUOTE JA SAMANKALTAINEN TAI SUORAAN KILPAILEVA TUOTE

(12)

Tarkasteltavana ovat tietyt terästuotteet, jotka kuuluvat 28:aan terästuotteiden luokkaan, jotka määritellään vireillepanoilmoituksessa, sellaisena kuin se on muutettuna tutkimuksen soveltamisalan laajentamista koskevassa ilmoituksessa. Näihin tuoteluokkiin sovelletaan Yhdysvaltojen tullitoimenpiteitä vuonna 1962 annetun Yhdysvaltojen kaupanlaajennuslain 232 §:n nojalla, jäljempänä ’Yhdysvaltojen 232 §:n mukaiset toimenpiteet’.

2.1   Yhtä ainoaa tuoteluokkaa koskeva määritelmä

(13)

Komissio määritteli suojatoimenpidetutkimuksen piiriin kuuluvan tuotteen määritelmän väliaikaisia toimenpiteitä koskevan asetuksen johdanto-osan 11–17 kappaleessa, joissa se esitti yksityiskohtaiset perustelut yleiselle analyysille ottaen huomioon kaikkien tutkimuksen kohteena olevien tuoteluokkien tiiviin yhteyden.

(14)

Väliaikaisia toimenpiteitä koskevan asetuksen julkaisemisen jälkeen useat asianomaiset osapuolet väittivät, että ei ole yhtä tarkasteltavana olevaa tuotetta vaan useita tarkasteltavana olevia tuotteita. Samat osapuolet huomauttivat, että vireillepanoilmoituksessa ei viitata yhteen tarkasteltavana olevaan tuotteeseen, vaan joissakin kohdissa käytetään monikkoa ja viitataan tarkasteltavana oleviin tuotteisiin.

(15)

Samat osapuolet väittivät, että komission tutkimuksessa noudattama lähestymistapa on vastoin WTO:n valituselimen päätöstä asiassa ”US – Steel Safeguards” (6). Kyseisessä asiassa valituselin katsoi, että yleisen lähestymistavan soveltaminen ”ennakoimattomia kehityssuuntauksia” koskeviin laskelmiin voi johtaa siihen, että suojatoimenpiteitä sovelletaan laajaan tuotteiden joukkoon, vaikka yhden tai useamman tuotteen tuonti ei lisäänny eikä ole seurausta ennakoimattomista kehityssuuntauksista, ja että se ei ole GATT-sopimuksen XIX artiklan vaatimusten mukaista. Nämä osapuolet väittivät myös, että vuonna 2002 komissio teki terästä koskevassa suojatoimenpidetutkimuksessa (7) erillisen analyysin tuoteluokittain, mistä syystä sama yksilöllinen arviointi olisi tehtävä tässäkin tapauksessa.

(16)

Useat asianomaiset osapuolet kiistivät myös tuoteluokkien väliset yhteydet, jotka komissio esitti perusteeksi yhdelle yleiselle analyysille. Nämä osapuolet myöntävät, että tiettyjen tuoteluokkien välillä on tällaisia yhteyksiä mutta katsovat, että niitä ei ole kaikkien luokkien välillä, esimerkiksi hiiliteräksen ja ruostumattoman teräksen välillä tai levytuotteiden, pitkien tuotteiden ja putkien välillä.

(17)

Komissio analysoi näitä väitteitä ja hylkäsi ne seuraavista syistä. Vireillepanoilmoituksessa todetaan selvästi, toistuvasti ja kiistämättä, että tutkimuksen kohteena olevia 28 tuoteluokkaa käsitellään yhtenä tuoteryhmänä sen analysoimiseksi, täyttyvätkö suojatoimenpiteiden hyväksymisen edellytykset. Väliaikaisia toimenpiteitä koskevassa asetuksessa viitataan 28 tuoteluokkaan ”tarkasteltavana olevana tuotteena” tai ”tarkasteltavana olevina tuoteluokkina” (ks. väliaikaisia toimenpiteitä koskevan asetuksen johdanto-osan 11 kappale), ja siinä oleva analyysi perustuu 28:aan tarkasteltavana olevaan tuoteluokkaan yhdessä (ks. väliaikaisia toimenpiteitä koskevan asetuksen johdanto-osan 22 kappale). Näin ollen viittauksen ”tarkasteltavana olevaan tuotteeseen” olisi ymmärrettävä tarkoittavan tuoteluokkia, joita on tarkasteltu yhdessä osana yhtä ainoaa tarkasteltavana olevaa tuotetta.

(18)

WTO:n suojalausekesopimuksessa ei määrätä erityisistä velvoitteista tutkimuksen kohteena olevan tuotteen määritelmän tai soveltamisalan osalta, eikä siihen sisälly mitään asiaa koskevia ohjeita, kuten WTO:n paneeli on vahvistanut. Suojatoimenpidettä voidaan soveltaa tuotteeseen, jonka tuonti on lisääntynyt, mutta eriteltyä analyysiä kaikista tapauksista, joissa tutkimuksen kohteena olevan tuotteen määritelmään sisältyy enemmän kuin yksi tuote, ei vaadita. Näin ollen tutkiva viranomainen määrittää tutkimuksen kohteena olevan tuotteen sekä tavan, jolla asiaa koskevat tiedot analysoidaan tutkimuksessa (8). Mitään sellaista väitettä ei myöskään ole esitetty, joka selittäisi, miten tämän tapauksen olosuhteissa tuoteluokkien yhteinen tarkastelu olisi voinut vaikuttaa komission tekemään analyysiin ja/tai johtanut tuonnin lisääntymisen epäasianmukaiseen määrittämiseen tutkimusajanjaksolla. Komissio huomauttaa vielä, että valituselimen päätös, johon osapuolet viittasivat, koskee ennakoimattomien kehityssuuntausten analyysiä eikä varsinaisesti kysymystä siitä, onko yleinen analyysi sallittu WTO:n suojalausekesopimuksen nojalla.

(19)

Komissio toisti ja vahvisti lopullisissa päätelmissään tarpeen tehdä tässä tapauksessa kokonaisanalyysi suojatoimenpiteiden käyttöönoton edellytyksistä, jotta voidaan tarkastella yhteyttä tiettyjen luokkien välillä joidenkin asianomaisten osapuolten esittämien väitteiden mukaisesti, mutta se päätti tarkastella 28:aa tutkimuksen kohteena olevaa tuoteluokkaa, joita käsitellään virallisesti yhtenä ryhmänä, myös kolmena terästuotteiden perheenä. Päätös tehtiin, jotta voidaan tarkastella, pätevätkö yhtä yhdistettyä ryhmää koskevat päätelmät eriytetymmällä tasolla, ja hälventää epäilykset kokonaistasolla tehtyjen päätelmien luotettavuudesta. Kolmeen terästuoteperheeseen on ryhmitelty tiettyjä tuoteluokkia, joilla on erityisen paljon yhtäläisyyksiä.

(20)

Terästeollisuudessa käytetään yleisesti kolmea terästuoteperhettä, jotka ovat levytuotteet, pitkät tuotteet ja putket. Tässä suojatoimenpidetutkimuksessa katsotaan, että kunkin perheen sisällä tuotteilla on samanlaisia ominaisuuksia, niillä on usein sama tuotantoprosessi, ne toimivat usein muiden samaan perheeseen kuuluvien jatkojalostustuotteiden tuotantopanoksina ja niillä on yhteisiä käyttäjiä tai asiakkaita toimitusketjussa, minkä vuoksi niiden tarjonnan ja kysynnän korvattavuus ja perheen sisäinen kilpailu on vieläkin selvempää kuin siinä tapauksessa, että kaikkia terästuoteluokkia tarkasteltaisiin yhtenä ryhmänä.

(21)

Nämä kolme tuoteperhettä määritellään seuraavasti:

Taulukko 1

Tuoteperheet

Tuoteperhe

Tuoteluokka

1 Levytuotteet

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

2 Pitkät tuotteet

12,13,14,15,16,17,18,19,27,28

3 Putket

20,21,22,23,24,25,26

(22)

Komissio käsittelee tiettyjen asianomaisten osapuolten esittämiä huomautuksia, jotka koskevat tarkasteltavana olevan tuotteen laajaa määritelmää, täydentämällä tutkimuksen kohteena olevien 28 tuoteluokan kokonaisarviointia tuoteperhekohtaisella analyysillä edellä määritellyn mukaisesti.

2.2   Tiettyjä tuoteluokkia koskevat pyynnöt

(23)

Useat asianomaiset osapuolet väittivät, että tietyt tuoteluokat olisi jätettävä pois tarkasteltavana olevan tuotteen määritelmästä, koska niiden osalta ei väitetysti ollut unionin tuotantoa tai unionin tuotantoa oli rajoitetusti saatavilla. Nämä väitteet koskivat erityisesti seuraavia tuoteluokkia:

ei-suuntaisrakeiset sähkötekniset teräslevyt, joita käytetään moottoreiden ja generaattoreiden valmistuksessa (kuuluvat tuoteluokkaan 3);

teräsosat, joita käytetään tuotantopanoksina autoteollisuudessa (kuuluvat tuoteluokkaan 4);

tinatut tuotteet (kuuluvat tuoteluokkaan 6).

(24)

Komissio analysoi tarkoin nämä pyynnöt ja tuli siihen johtopäätökseen, että unionin tuotannonala tuottaa unionissa samankaltaisia tai suoraan kilpailevia tuoteluokkia. Kuten jäljempänä unionin etua koskevassa jaksossa todetaan tarkemmin, komissio on muokannut suojatoimenpiteitä siten, että varmistetaan tuonnin mahdollisimman vähäinen häiriintyminen ja säilytetään kauppakumppaneiden perinteiset tuontitasot. Sen vuoksi väite joidenkin tuoteluokkien todennäköisestä puutteesta on perusteeton, myös kun otetaan huomioon unionin etua koskevassa analyysissä esitetyt mukautukset ja muut seikat.

(25)

Näin ollen komissio päätteli, että pyyntö joidenkin tuoteluokkien jättämisestä määritelmän ulkopuolelle olisi hylättävä.

(26)

Koska tarkasteltavana olevasta tuotteesta ja samankaltaisesta tai suoraan kilpailevasta tuotteesta ei esitetty muita huomautuksia, väliaikaisia toimenpiteitä koskevan asetuksen johdanto-osan 11–17 kappaleessa esitetyt päätelmät voidaan vahvistaa.

3.   TUONNIN KASVU

(27)

Komissio teki väliaikaisia toimenpiteitä koskevan asetuksen johdanto-osan 20–29 kappaleessa yleisen analyysin 28:n tarkasteltavana olevan tuoteluokan tuonnin lisääntymisestä vuosina 2013–2017. Tässä yleisessä analyysissä jätettiin jo pois ne tuoteluokat, joiden tuonti ei lisääntynyt yksilöllisellä tasolla.

(28)

Komissio noudatti samaa lähestymistapaa lopullisissa päätelmissään, mutta täydensi analyysiään, kuten edellä selitettiin, tarkastelemalla kunkin 2.2 jaksossa yksilöidyn kolmen tuoteperheen tuonnin kehitystä vahvistaakseen yleisellä tasolla tehtyjen päätelmien luotettavuuden.

(29)

Komissio käytti analyysissään tuoreimpia tilastoja eli tuontitietoja, jotka kattavat vuoden 2018 alkupuoliskon. Varmistaakseen tietojen vertailukelpoisuuden aiempien täyttä vuotta koskevien kausien kanssa komissio vahvisti tilapäisen täydentävän 12 kuukauden kauden, joka koostuu vuoden 2017 jälkipuoliskosta ja vuoden 2018 alkupuoliskosta, jäljempänä ’viimeisin kausi’. Komissio myös korjasi joitakin pieniä virheitä alustavassa vaiheessa käytetyissä tiedoissa.

(30)

Tuonnin kehitystä arvioidessaan komissio ei ole ottanut huomioon tuontimääriä, jotka tulevat tietyistä maista, jotka olisi jätettävä lopullisten toimenpiteiden soveltamisalan ulkopuolelle, erityisesti seuraavista: Euroopan talousalueen (ETA) maat ja tietyt maat, joiden kanssa unioni on allekirjoittanut talouskumppanuussopimuksen, joka on voimassa ja jossa nimenomaisesti määrätään monenvälisten suojatoimenpiteiden soveltamisalan ulkopuolelle jättämisestä (9).

(31)

Alustavassa vaiheessa todettiin, että tuonti ei ollut kasvanut viidessä tuoteluokassa (10), mutta viimeisimpien tuontitietojen tarkastelu osoittaa, että tuonti ei lisääntynyt vain kahdessa tuoteluokassa 28:sta eli tuoteluokissa 11 ja 23. Sen vuoksi komissio päätti jättää nämä kaksi tuoteluokkaa lopullisen analyysinsä ulkopuolelle. Kunkin tuoteluokan tuonnin kehitys esitetään liitteessä II.

(32)

Tuontia koskevan yleisen analyysin mukaan muiden arvioinnin kohteena olevien 26 tuoteluokan tuonti kehittyi seuraavasti:

Taulukko 2

Tuontimäärä (tiettyjen maiden ja tuotteiden poissulkemisen jälkeen) ja markkinaosuus

 

2013

2014

2015

2016

2017

Viimeisin kausi

Tuonti (tuhatta tonnia)

18 329

21 868

26 552

29 141

30 094

31 314

Indeksi 2013 = 100

100

119

145

159

164

171

Markkinaosuus

12,7 %

14,4 %

16,9 %

17,9 %

18,1 %

18,8 %

Lähde: Eurostat ja unionin tuotannonalan kyselyvastaukset.

(33)

Tuonti kasvoi absoluuttisesti mitattuna 71 prosenttia analyysikauden aikana ja suhteellisesti tarkasteltuna sen markkinaosuus kasvoi 12,7 prosentista 18,8 prosenttiin. Merkittävin kasvu ajoittui vuosiin 2013–2016. Tämän jälkeen tuonti lisääntyi hitaammin, ennen kuin se taas kiihtyi viimeisimmällä kaudella, jolloin Yhdysvaltojen 232 §:n mukaiset toimenpiteet tulivat voimaan. Edellä mainittu suuntaus vahvistettiin myös valtaosassa kyselyvastauksia, jotka saatiin suurimmissa viejämaissa (11) sijaitsevilta tuottajilta.

(34)

Tuontia koskevan yleisen analyysin täydentämiseksi komissio tarkasteli tuonnin kehitystä kussakin edellä yksilöidyssä kolmessa tuoteperheessä: levytuotteet, pitkät tuotteet ja putket. Tämän perusteella tuontimäärät ja vastaavat markkinaosuudet kehittyivät seuraavasti:

Taulukko 3

Tuontimäärä (tiettyjen maiden ja tuotteiden poissulkemisen jälkeen) ja markkinaosuus – tuoteperheittäin

 

2013

2014

2015

2016

2017

Viimeisin kausi

Levytuotteet

Tuonti (tuhatta tonnia)

12 327

14 215

18 391

20 281

20 299

20 202

Indeksi 2013 = 100

100

115

149

164

164

164

Markkinaosuus

14,2 %

15,8 %

19,4 %

20,7 %

20,9 %

20,9 %

Pitkät tuotteet

Tuonti (tuhatta tonnia)

4 001

5 258

6 028

6 550

6 465

7 901

Indeksi 2013 = 100

100

131

151

164

162

197

Markkinaosuus

8,6 %

10,6 %

11,8 %

12,4 %

11,8 %

14,0 %

Putket

Tuonti (tuhatta tonnia)

2 001

2 396

2 134

2 310

3 330

3 212

Indeksi 2013 = 100

100

120

107

115

166

160

Markkinaosuus

20,4 %

20,8 %

19,9 %

20,1 %

25,3 %

25,7 %

Lähde: Eurostat ja unionin tuotannonalan kyselyvastaukset.

(35)

Tilastot osoittavat, että kaikkien kolmen tuoteperheen tuonti lisääntyi absoluuttisesti mitattuna (levytuotteiden osalta 64 prosenttia, pitkien tuotteiden osalta 97 prosenttia ja putkien osalta 60 prosenttia) vuoden 2013 ja viimeisimmän kauden välisenä aikana. Samalla kaudella tuonti lisääntyi myös suhteellisesti mitattuna ja levytuotteiden markkinaosuus kasvoi 14,2 prosentista 20,9 prosenttiin, pitkien tuotteiden 8,6 prosentista 14,0 prosenttiin ja putkien 20,4 prosentista 25,7 prosenttiin.

(36)

Levytuotteiden tuonnin merkittävin kasvu sekä absoluuttisesti että suhteellisesti mitattuna tapahtui vuosina 2013–2016. Sen jälkeen tuonti pysyi suhteellisen vakaana, mutta oli edelleen paljon korkeammalla tasolla kuin vuosina 2013–2015. Pitkien tuotteiden tuonnin merkittävin kasvu sekä absoluuttisesti että suhteellisesti mitattuna tapahtui vuosina 2013–2016 ja kiihtyi sitten voimakkaasti viimeisimmällä kaudella. Putkien tuonti lisääntyi vähitellen vuosina 2013–2016 ja lisääntyi sitten voimakkaasti sekä absoluuttisesti että suhteellisesti mitattuna vuoden 2016 ja viimeisimmän kauden välillä.

(37)

Yksi asianomainen osapuoli väitti komissiolle toimittamissaan huomautuksissa, että väliaikaisten toimenpiteiden soveltamisalan ulkopuolelle jo jätetyistä viidestä tuoteluokasta kahden eli tuoteluokkien 10 ja 19 olisi kuuluttava lopullisten toimenpiteiden soveltamisalaan, koska tuoreimpien tilastotietojen mukaan niiden tuonti on lisääntynyt. Eräs toinen osapuoli esitti samanlaisen väitteen tuoteluokasta 24. Nämä väitteet hyväksyttiin, koska kuten aiemmin selitettiin, tuoteluokkia 10, 19 ja 24 koskevat tuontitilastot osoittivat tuonnin yleistä kasvua vuoden 2013 ja viimeisimmän kauden välillä. Lisäksi näiden kolmen tuoteluokan tuontimäärä lisääntyi myös vuoden 2017 ja viimeisimmän kauden välillä. Nämä tuotteet kuuluvat lisäksi tuoteperheisiin, joiden tuonti kasvoi myös vuoden 2013 ja viimeisimmän kauden välillä (ks. 34 kappale).

(38)

Useat asianomaiset osapuolet väittivät, että tuonnissa ei ollut yhtäkkistä, jyrkkää, merkittävää ja hiljattaista kasvua, ja viittasivat WTO:n valituselimen raporttiin asiassa ”Argentina – Footwear” (12) ja muihin WTO-tapauksiin, kuten ”US – Wheat Gluten” (13), ”Ukraine – Passenger Cars” (14), ”US – Steel Safeguards” (15). Lyhyesti sanottuna kyseisessä oikeuskäytännössä todetaan, että ei riitä, että tutkimuksessa osoitetaan yksinkertaisesti tuonnin kasvaneen viiden vuoden kaudella. Kasvun on oltava riittävän hiljattaista, äkillistä ja merkittävää sekä määrällisesti että laadullisesti, jotta se aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa vakavaa vahinkoa. Oikeuskäytännössä on myös selkiytetty jyrkän (”sharp”) (äkillinen suunnan muutos; ”abrupt, steep”) ja äkillisen (”sudden”) (tapahtuu varoittamatta, odottamatta; ”abrupt, sharp”) käsitteitä. Jotkin osapuolet väittivät myös, että tuonnin lisääntyminen oli vakaata tai että tuonti lisääntyi vuoteen 2015 asti osoittamatta jyrkkää, äkillistä tai merkittävää kasvua sen jälkeen.

(39)

Komissio muistuttaa ensinnäkin, että se teki perusteellisen analyysin 28 tuoteluokan tuontimääristä vuosina 2013–2017 (se otti huomioon tuonnin suuntaukset tutkimusajanjaksolla eikä vain verrannut päätekohtia) ja analysoi tuonnin kehitystä myös viimeisimmällä kaudella. Tällä perusteella se jätti soveltamisalan ulkopuolelle tietyt tuoteluokat, joiden tuonti ei osoittanut kasvua vuoden 2013 ja viimeisimmän kauden välillä. Komissio päätteli, että tuonti oli kasvanut absoluuttisesti mitattuna kaiken kaikkiaan 71 prosenttia ja tuoteluokkiin ryhmiteltynä 60–97 prosenttia vuoden 2013 ja viimeisimmän kauden välillä, kuten 33, 35 ja 36 kappaleessa selitetään. Myös Eurostatin tilastot osoittavat, että tuonti kasvoi 45 prosenttia vuosien 2013 ja 2015 välillä ja että tämä jyrkkä kasvu jatkui viimeisimmälle kaudelle ja oli kaiken kaikkiaan 71 prosenttia. Samanlainen suuntaus on nähtävissä myös, kun tarkastellaan tuonnin suhteellista lisääntymistä. Tämän perusteella vahvistetaan, että tuonnin lisääntyminen oli jyrkkää ja äkillistä oikeuskäytännössä tarkoitetulla tavalla. Lisääntymisen suuruus huomioon ottaen vahvistetaan myös, että lisääntyminen oli merkittävää. Lisääntymisen ”hiljattaisuudesta” komissio huomauttaa, että termin ”hiljattainen” tulkinnasta ei ole erityistä oikeuskäytäntöä. Valituselin on tulkinnut vaatimusta, jonka mukaan jäsen voi soveltaa suojatoimenpiteitä vain, jos tuotetta tuodaan lisääntyneitä määriä, siten, että tuonnin lisääntymisen on oltava riittävän ”hiljattaista”, jotta se aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa vakavaa vahinkoa (16). Komissio vahvisti, että tuonnin lisääntyminen – ottaen huomioon kehitys vuoden 2013 ja viimeisimmän kauden sekä vuoden 2015 ja viimeisimmän kauden välisenä aikana – oli riittävän hiljattaista, jotta se aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa vakavaa vahinkoa. Näin ollen komissio hylkäsi edellä esitetyt väitteet, joiden mukaan tuonnin lisääntyminen ei täytä edellytyksiä.

(40)

Useat asianomaiset osapuolet väittivät, että komission päätekohdasta päätekohtaan ulottuva analyysi yhdistetyllä tasolla ei ollut riittävä ja että komission olisi pitänyt analysoida myös muita suuntauksia vuosina 2013–2017 WTO:n oikeuskäytännön mukaisesti (esimerkiksi ”US – Steel safeguards” (17) ja ”Ukraine – Passenger Cars” (18)). Tämän oikeuskäytännön mukaan analyysi ei voi perustua analyysikauden päätekohtien vertaamiselle, koska se saattaa johtaa manipuloituihin tuloksiin tapauksissa, joissa tuontimäärässä ei ole selvää ja keskeytymätöntä suuntausta ylöspäin. Oikeuskäytännön mukaan tutkivan viranomaisen on myös esitettävä perusteltu ja riittävä selitys tuonnin kehittymisestä päätekohtien välillä.

(41)

Komissio katsoo, että se ei ole tehnyt vain päätekohtien välistä analyysiä, koska se on analysoinut myös muita suuntauksia ja tehnyt riittävän ja perustellun analyysin tuonnin suuntauksista, kuten 33–36 kappaleessa esitetään. Tämän vuoksi asiaa koskevat väitteet oli hylättävä.

(42)

Jotkin asianomaiset osapuolet totesivat, että tuonnin kehityksen analysointi vuosina 2013–2017 oli harhaanjohtavaa, koska tuonnin taso vuonna 2013 oli epänormaalinen alhainen globaalin talouskriisin vuoksi ja kasvu myöhemmällä kaudella oli vain elpymistä normaalitilanteeseen.

(43)

Komissio katsoi, että vuoden 2013 ottaminen analyysin lähtökohdaksi ei vääristänyt analyysiä. EU:n teräksen kulutus kyllä kasvoi 14 prosenttia vuosina 2013–2017 (ks. taulukko 4), mutta kasvu tapahtui vähitellen koko kauden ajan. Tuonti sitä vastoin lisääntyi paljon enemmän kuin EU:n kysyntä, eli 64 prosenttia samalla kaudella, ja paljon nopeammin kuin EU:n kulutus. Näin ollen tuonnin markkinaosuus kasvoi 5,4 prosenttiyksikköä (12,7 prosentista 18,1 prosenttiin) vuosina 2013–2017. Tämän perusteella väite hylättiin.

(44)

Useat asianomaiset osapuolet väittivät, että unionin tuotannonalan tuonti olisi pitänyt jättää pois tuontimääriä koskevasta analyysistä. On syytä huomata, että tällaiselle poisjättämiselle ei ole mitään oikeudellista vaatimusta. Unionin tuottajilta saatujen kyselyvastausten perusteella tällainen tuonti pysyi vakaana vuosina 2013–2017, ja sen osuus oli vain vähäinen (0,3–0,7 prosenttia) kokonaistuonnista. Siksi edellä esitetty väite hylätään.

(45)

Yksi asianomainen osapuoli väitti, että sisäisen jalostuksen menettelyssä tapahtuva tuonti olisi pitänyt jättää pois yleisestä tuontimäärien analyysistä ja erityisesti tuoteluokan 25 analyysistä. Tähän liittyen on syytä huomata, että kaikkien muiden tuoteluokkien kuin tuoteluokan 25 osalta todettu tuontimäärän suuntaus ei muutu, jos sisäinen jalostusmenettely jätetään pois analyysistä. Erityisesti tuoteluokan 25 tapauksessa eräs unionin tuottaja menetti myyntiään kolmannen maan markkinoilla toimivan vientiä harjoittavan tuottajan eduksi. Tämän vuoksi pidettiin asianmukaisena sisällyttää nämä määrät tuonnin lisääntymistä koskevaan arviointiin, jotta voitiin ottaa täysimääräisesti huomioon kolmannen maan tuonnin vaikutus. Tämän perusteella väite hylättiin.

(46)

Jotkin asianomaiset osapuolet väittivät, että tuontimäärä ja sitä vastaava markkinaosuus tuoteluokkien 1, 6, 7, 17 ja 28 osalta pieneni vuosina 2016–2017. Komissio huomauttaa, että lopullisissa päätelmissään se on ottanut huomioon tuonnin kehityksen myös viimeisimmällä jaksolla, ja tällä perusteella kaikkien näiden luokkien osalta tuonti lisääntyi luokkaa 7 lukuun ottamatta. Viimeksi mainitun luokan osaltakin tuonti viimeisimmän kauden aikana oli kuitenkin merkittävästi suurempaa kuin vuosina 2013–2014. Komissio teki myös yleisen analyysin kaikista terästuotteista ja erikseen kustakin yksilöidystä kolmesta tuoteperheestä ja päätteli, että tuonti kasvoi yleisesti koko analysoidun kauden aikana. Sen vuoksi väite hylättiin.

(47)

Komissio päättelee tämän vuoksi, että tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnin kasvu on sekä absoluuttisesti että suhteellisesti mitattuna ollut äkillistä, jyrkkää ja merkittävää. Tämä päätelmä saa vahvistusta myös tiedoista, jotka koskevat kutakin kolmea arvioitua tuoteperhettä.

4.   ENNAKOIMATTOMAT KEHITYSSUUNTAUKSET

(48)

Kuten väliaikaisia toimenpiteitä koskevan asetuksen johdanto-osan 30–36 kappaleessa selitetään, komissio päätteli alustavasti, että edellä mainittu unioniin suuntautuvan terästuotteiden tuonnin lisääntyminen on ollut seurausta ennakoimattomista kehityssuuntauksista, jotka juontuvat erinäisiin tarkasteltavana olevien tuotteiden kansainvälisen kaupan epätasapainotiloja aiheuttaviin ja pahentaviin tekijöihin.

(49)

Näitä tekijöitä ovat teräksenvalmistuksen ennennäkemätön ja sitkeä ylikapasiteetti niistä monista toimenpiteistä huolimatta, joita sen vähentämiseksi on maailmanlaajuisesti hyväksytty, mitä vielä pahentavat hintojen alenemiseen johtaneet vääristävät tuet ja valtion tukitoimenpiteet, kauppaa rajoittavien käytäntöjen ja kaupan suojatoimenpiteiden lisääntynyt käyttö sekä maaliskuussa 2018 hyväksytyt Yhdysvaltojen 232 §:n mukaiset toimenpiteet.

(50)

Useat asianomaiset osapuolet väittivät, että ennakoimattomat kehityssuuntaukset olisi osoitettava kunkin tuoteluokan osalta. Komissio ei ole tästä samaa mieltä ja katsoo, että kun otetaan huomioon tuoteluokkien väliset tiiviit yhteydet (ks. 2.1 jakso), riittää, että ennakoimattomien kehityssuuntausten esiintyminen osoitetaan yleisesti. Tämän perusteella väite hylättiin.

(51)

Useat asianomaiset osapuolet väittivät ylikapasiteetista, että se on hyvin komission tiedossa eikä sitä voida pitää ennakoimattomana kehityssuuntauksena. Ne väittivät myös, että komissio oli aiemmin yhdistänyt unionin tuotannonalalle aiheutuneen vahingon polkumyynnillä tai tuetusti tulevaan tuontiin ja että lisääntyneen tuonnin ja teräksen ylikapasiteettiin liittyvän ennakoimattoman kehityssuuntauksen välistä linkkiä ei ollut vahvistettu.

(52)

Ensinnäkin on huomattava, että kuten Global Trade Alert -raportin ”Going Spare: Steel, Excess Capacity, and Protectionism” (19) kaaviossa 2.3 esitetään, maailman raakateräksen ylikapasiteetti pieneni vuosina 2009–2011, ennen kuin suuntaus kääntyi vastakkaiseksi vuosina 2011–2016. Kun otetaan huomioon, että raakateräksen tuotannon kokonaisylikapasiteetti ylitti vuonna 2011 jo kyseisen vuoden kokonaistuotannon, oli odotettavissa, että raakateräksen kokonaiskapasiteetti pienenisi tai ainakin pysyisi vakaana kapasiteetin käyttöasteen ja kustannustehokkuuden parantamiseksi. Raakateräksen kokonaistuotantokapasiteetti jatkoi kuitenkin odottamattomasti kasvuaan vuoden 2011 jälkeenkin ja loi ylimääräistä ylikapasiteettia, kuten todetaan komission tiedonannossa ”Euroopan terästeollisuuden kestävän työllisyyden ja kasvun turvaaminen” (20). Kun otetaan huomioon edellä kuvattujen tapahtumien ajoitus ja etenkin se, että tuotannon ylikapasiteetti kasvoi, kun sen taloudellisesti odotettiin pienenevän, voidaan päätellä, että teräksen ylikapasiteettia olisi pidettävä ennakoimattomana kehityssuuntauksena.

(53)

Aiemmissa hyvän kauppatavan vastaisia käytäntöjä koskevissa tutkimuksissa vahvistetun syy-yhteyden osalta viitataan edellä mainittuun tiedonantoon, jonka mukaan tällaiset tutkimukset myönnetään toimenpiteiksi, joilla pyritään lieventämään globaalin ylikapasiteetin vaikutuksia. Tämän perusteella on selvää, että ylikapasiteetti liittyy tiiviisti polkumyyntituontiin ja tuettuun tuontiin. Polkumyynnin ja tukien vastaisessa tutkimuksessa terässektorin ylikapasiteettia ei kuitenkaan tarkastella ennakoimattomana kehityssuuntauksena, koska vaatimus ei sisälly arviointiin, jonka perusteella kyseiset kaupan suojakeinot otetaan käyttöön.

(54)

Teräksen ylikapasiteetin ennakoimattoman kehityssuuntauksen ja tuonnin lisääntymisen välisen yhteyden osalta on selvää, että kapasiteetin käyttöasteen maksimointi on vientiä harjoittavien tuottajien edun mukaista. Tilanteissa, joissa kotimarkkinatoimitusten jälkeen on käyttämätöntä kapasiteettia, ne etsivät muita liiketoimintamahdollisuuksia vientimarkkinoilta ja lisäävät tuontimääriä näille markkinoille. Tämän perusteella edellä esitetyt väitteet oli hylättävä.

(55)

Kauppaa rajoittavien toimenpiteiden lisääntymisen osalta useat osapuolet väittivät, että niitä ei voida pitää ennakoimattomina kehityssuuntauksina, koska ne tunnustetaan poikkeuksiksi yleisiin WTO-sääntöihin, ja että vuonna 2017 käyttöön otettujen kaupan suojatoimenpiteiden lukumäärä väheni. Ne väittivät myös, että lisääntyneen tuonnin ja kauppaa rajoittaviin toimenpiteisiin liittyvän ennakoimattoman kehityssuuntauksen välistä yhteyttä ei ollut vahvistettu.

(56)

Komissio on eri mieltä näistä väitteistä, koska kauppaa rajoittavien toimien toteuttaminen WTO:n sääntöjen puitteissa ei merkitse sitä, etteikö niitä voitaisi pitää ennakoimattomana kehityssuuntauksena. Komissio ei kiistä maiden oikeutta ottaa käyttöön polkumyynnin tai tukien vastaisia toimenpiteitä asiaa koskevien WTO-sääntöjen mukaisesti. Kyseessä on kuitenkin kolmansien maiden toteuttamien tällaisten toimenpiteiden ennakoimaton ja lisääntynyt määrä, joka on saanut aikaan kaupan uudelleensuuntaamista ja kasvattanut näin tuontia EU:hun. Väliaikaisia toimenpiteitä koskevan asetuksen johdanto-osan 34 kappaleessa komissio huomautti, että WTO:n tilastojen mukaan vuosina 2011–2013 pantiin vireille keskimäärin 77 teräkseen liittyvää tutkimusta, mutta vuosina 2015–2016 tutkimuksia oli keskimäärin 117. Mikään osapuoli ei ole kyseenalaistanut näitä lukuja, jotka osoittavat ennakoimatonta kehityssuuntausta, joka on johtanut edellä vahvistettuun tuonnin lisääntymiseen. Sen vuoksi edellä esitetyt väitteet hylättiin.

(57)

Useat asianomaiset osapuolet väittivät Yhdysvaltojen 232 §:n mukaisista toimenpiteistä, että niitä ei voida pitää ennakoimattomana kehityssuuntauksena, joka lisäisi tuontia, koska ne otettiin käyttöön vuosien 2013–2017 jälkeen. Jotkin asianomaiset osapuolet totesivat, että Yhdysvaltojen 232 §:n mukaiset toimenpiteet eivät edes vaikuta tuontiin, joka tapahtui tammikuun 2018 ja maaliskuun 2018 välillä.

(58)

Ensinnäkin on huomattava, että vaikka Yhdysvaltojen 232 §:n mukaiset toimenpiteet otettiin tosiasiallisesti käyttöön 8 päivänä maaliskuuta 2018, niiden hyväksymiseen johtanut tutkimus oli pantu vireille jo huhtikuussa 2017 ja raportti, jonka perusteella niistä päätettiin, julkaistiin 11 päivänä tammikuuta 2018. Vaikka Yhdysvaltojen 232 §:n mukaiset toimenpiteet eivät väitetysti olisikaan vaikuttaneet tuontiin ennen niiden hyväksymistä, pelkkä tutkimuksen vireillepano aiheutti kiistatta epävarmuutta markkinoilla ja vaikutti teräksen kauppavirtoihin. Lisäksi komissio katsoi, että Yhdysvaltojen 232 §:n mukaisten toimenpiteiden hyväksymisen jälkeen kaupan uudelleensuuntaamista tapahtui jo joissakin tuoteluokissa, kuten jäljempänä vahvistetaan.

(59)

On myös syytä huomata, että Yhdysvaltojen 232 §:n mukaiset toimenpiteet ovat vauhdittaneet tuonnin kasvua lisäämällä jo vallitsevaan kaupan kasvusuuntaukseen kaupan uudelleensuuntaamiseen liittyvät virrat. Kuten taulukossa 14 esitetään, käytettävissä olevat tilastot osoittavat, että huhtikuuta 2018 lukuun ottamatta teräksen kuukausittainen tuonti Yhdysvaltoihin oli johdonmukaisesti vähäisempää kuin vuonna 2017. Tämä osuu ajallisesti yhteen unionissa todetun vastakkaisen suuntauksen kanssa, jossa tuonti lisääntyi ja kuukausittaiset tuontimäärät olivat johdonmukaisesti korkeammalla tasolla kuin vuotta aiemmin (ks. taulukko 12).

(60)

Jotkin asianomaiset osapuolet totesivat, että Yhdysvaltojen 232 §:n mukaisten toimenpiteiden vaikutus oli jätettävä huomiotta tai sitä ei pitäisi yliarvioida, koska toimenpiteiden ulkopuolelle on jätetty useita tuotteita. Samassa yhteydessä väitettiin, että Korean vienti ei ole ongelma, koska Yhdysvaltojen hallinto on varmistanut Korealle riittävän vientikiintiön.

(61)

On syytä huomata, että ainoastaan Australia vapautettiin ehdottomasti Yhdysvaltojen 232 §:n mukaisista toimenpiteistä ja että sen tarkasteltavana olevan tuotteen tuonti oli noin 1 prosentti Yhdysvaltojen kokonaistuonnista vuonna 2017 (21). Joillekin muille maille, kuten Etelä-Korealle, Argentiinalle ja Brasilialle, myönnettiin verovapaa kiintiö, mutta niitä ei vapautettu toimenpiteistä. Näiden maiden osalta on syytä huomata, että useammille kiintiöille vahvistettiin nollatulli ja useat kiintiöt oli jo käytetty loppuun niitä myönnettäessä (22). Tämän perusteella katsotaan, että myönnetyt kiintiöt eivät anna mitään takeita siitä, että myönnetty kiintiö olisi riittävä kaupan uudelleensuuntaamisen estämiseksi. Käytettävissä olevien tilastojen perusteella vaikuttaa lisäksi siltä, että näiden kolmen maan osuus oli alle 20 prosenttia vuoden 2017 kokonaistuonnista. Sen vuoksi edellä esitetyt väitteet kiintiöistä hylättiin.

(62)

Edellä esitetty huomioon ottaen vahvistetaan, että 49 kappaleessa kuvatut ennakoimattomat kehityssuuntaukset ovat johtaneet ja johtavat jatkossakin teräksen unioniin suuntautuvan tuonnin selvään lisääntymiseen.

5.   VAKAVAN VAHINGON UHKA

(63)

Tässä tutkimuksessa määritellyn yleisen tuotteen määritelmän mukaisesti myös vahinkoanalyysi tehtiin yleisellä tasolla. Väliaikaisia toimenpiteitä koskevassa asetuksessa tuotiin esimerkkien avulla esiin, että yleisen analyysin mukaiset vahinkoa koskevat päätelmät saivat vahvistusta myös tuoteluokkien tasolla.

(64)

Myös lopullisen vaiheen vahinkoa koskeva arviointi on tehty yleisesti eli tarkasteltavana olevan tuotteen perusteella, eli se koskee niitä 26:ta tuoteluokkaa, joiden osalta komissio totesi tuonnin lisääntyneen. Kuten tuonnin kehityssuuntaustenkin tapauksessa komissio täydensi kuitenkin analyysiään arvioimalla kutakin 21 kappaleessa tarkoitetusta kolmesta tuoteperheestä.

(65)

Jäljempänä esitetty vahinkoanalyysi perustuu unionin tuotannonalan toimittamiin kyselyvastauksiin. Tuoreempien tietojen saamisen ja niiden tarkastamisen jälkeen alustavassa vaiheessa kuvattuja vahinkoindikaattoreita päivitettiin tarpeen mukaan ja niihin sisällytettiin tuoreimmat (vuoden 2018) tiedot.

5.1   Unionin terästeollisuuden yleisen tilanteen kehittyminen

5.1.1   Kulutus, kotimarkkinamyynti ja markkinaosuudet

(66)

Komissio määritti unionin kulutuksen lisäämällä unionin tuottajien myyntiin unionissa tuonnin, joka tuli kaikista maista, lukuun ottamatta ETA-maita ja tiettyjä maita, joiden kanssa unioni on allekirjoittanut talouskumppanuussopimuksen, joka on voimassa (ks. 30 kappale).

(67)

Tämän perusteella unionin kulutus, unionin tuottajien myynti ja vastaava markkinaosuus kehittyivät seuraavasti:

Taulukko 4

Kulutus, kotimarkkinamyynti ja markkinaosuudet

(tuhatta tonnia)

2013

2014

2015

2016

2017

Kulutus (kaikki)

148 455

155 730

160 742

166 375

169 350

Indeksi 2013 = 100

100

105

108

112

114

Kotimarkkinamyynti (kaikki)

129 592

133 285

133 575

136 586

138 636

Indeksi 2013 = 100

100

103

103

105

107

Markkinaosuus (kaikki)

87,3 %

85,6 %

83,1 %

82,1 %

81,9 %

Lähde: Eurostat ja tuotannonalan tiedot.

(68)

Asiaan liittyvien 26 tuoteluokan kulutus lisääntyi jatkuvasti vuosina 2013–2017, kaiken kaikkiaan 14 prosenttia. Unionin tuotannonalan tuottajien myyntimäärä lisääntyi tällä kaudella mutta paljon vähäisemmässä määrin kuin unionin kulutus eli vain 7 prosenttia. Tämän vuoksi unionin tuotannonalan markkinaosuus supistui jatkuvasti tarkastelujaksolla (5,4 prosenttiyksikköä).

5.1.2   Tuotanto, tuotantokapasiteetti, kapasiteetin käyttöaste sekä varastot

(69)

Tuotanto, tuotantokapasiteetti, kapasiteetin käyttöaste sekä varastot kehittyivät seuraavasti:

Taulukko 5

Tuotanto, tuotantokapasiteetti, kapasiteetin käyttöaste ja varastot

(tuhatta tonnia)

2013

2014

2015

2016

2017

Tuotanto (kaikki)

243 945

249 855

248 763

249 204

254 925

Indeksi 2013 = 100

100

102

102

102

105

Tuotantokapasiteetti (kaikki)

337 010

334 545

332 427

333 179

335 358

Indeksi 2013 = 100

100

99

99

99

100

Kapasiteetin käyttöaste (kaikki)

72 %

75 %

75 %

75 %

76 %

Varastot (kaikki)

11 883

12 734

13 159

12 974

14 140

Indeksi 2013 = 100

100

107

111

109

119

Lähde: Tuotannonalan tiedot ja kyselyvastaukset.

(70)

Tarkasteltavana olevan tuotteen tuotantomäärä lisääntyi 5 prosenttia tarkastelujaksolla. Tuotantokapasiteetti pysyi vakaana, minkä vuoksi kapasiteetin käyttöaste kasvoi 4 prosenttiyksikköä vuosina 2013–2017. Yhteistyössä toimineiden unionin tuotannonalan tuottajien varastot lisääntyivät 19 prosenttia vuosina 2013–2017.

5.1.3   Yksikkömyyntihinnat, kannattavuus ja kassavirta

(71)

Yksikkömyyntihinnat, kannattavuus ja kassavirta kehittyivät seuraavasti:

Taulukko 6

Yksikkömyyntihinta, kannattavuus, kassavirta

 

2013

2014

2015

2016

2017

Yksikkömyyntihinta (euroa/tonni)

693,6

673,4

636,6

591,0

697,7

Indeksi 2013 = 100

100

97

92

85

101

Kannattavuus (% liikevaihdosta)

– 0,9 %

0,8 %

0,6 %

2,1 %

5,6 %

Kassavirta (miljoonaa euroa)

3 721

4 975

6 461

5 508

6 201

Indeksi 2013 = 100

100

134

174

148

167

Lähde: Kyselyvastaukset.

(72)

Tarkastetut ja päivitetyt luvut vahvistavat väliaikaisia toimenpiteitä koskevassa asetuksessa esitetyn suuntauksen. Kaikkien tuotteiden hinnat alenivat merkittävästi unionin markkinoilla vuoteen 2016 asti. Sen jälkeen hinnat palasivat vuoden 2013 tasolle. Hintojen merkittävästä alenemisesta huolimatta unionin tuotannonala kykeni alentamaan tuotantokustannuksiaan niin, että se sai vähäisen voiton vuonna 2016 ja kasvatti sitä kestävämmälle tasolle vuonna 2017 (5,6 %). Unionin tuotannonalan yleinen kassavirtatilanne koheni 67 prosenttia vuosien 2013 ja 2017 välillä.

5.1.4   Työllisyys

(73)

Unionin tuotannonalalta hävisi 9 208 työpaikkaa vuosina 2013–2017, kuten jäljempänä olevasta taulukosta käy ilmi.

Taulukko 7

Työllisyys

(kokoaikaiseksi muutettuna)

2013

2014

2015

2016

2017

Työllisyys (kaikki)

225 607

220 429

218 010

217 460

216 399

Indeksi 2013 = 100

100

98

97

96

96

Lähde: Tuotannonalan tiedot ja kyselyvastaukset.

5.2   Unionin terästeollisuuden tilanteen analyysi kolmen tuoteperheen osalta

5.2.1   Kulutus, kotimarkkinamyynti ja markkinaosuudet

(74)

Kunkin kolmen tuoteperheen osalta kulutus, kotimarkkinamyynti ja markkinaosuudet kehittyivät seuraavasti:

Taulukko 8

Kulutus, kotimarkkinamyynti ja markkinaosuudet tuoteperheittäin

(tuhatta tonnia)

2013

2014

2015

2016

2017

Kulutus (levytuotteet)

87 679

90 729

95 598

98 749

98 124

Indeksi 2013 = 100

100

103

109

113

112

Kulutus (pitkät tuotteet)

50 829

53 333

54 160

55 890

57 921

Indeksi 2013 = 100

100

105

107

110

114

Kulutus (putket)

9 947

11 667

10 985

11 735

13 305

Indeksi 2013 = 100

100

117

110

118

134

 

 

 

 

 

 

Kotimarkkinamyynti (levytuotteet)

75 212

76 365

77 020

78 274

77 601

Indeksi 2013 = 100

100

102

102

104

103

Kotimarkkinamyynti (pitkät tuotteet)

46 461

47 679

47 757

48 935

51 095

Indeksi 2013 = 100

100

103

103

105

110

Kotimarkkinamyynti (putket)

7 920

9 241

8 799

9 377

9 940

Indeksi 2013 = 100

100

117

111

118

126

 

 

 

 

 

 

Markkinaosuus (levytuotteet)

86 %

84 %

81 %

79 %

79 %

Markkinaosuus (pitkät tuotteet)

91 %

89 %

88 %

88 %

88 %

Markkinaosuus (putket)

80 %

79 %

80 %

80 %

75 %

Lähde: Eurostat ja tuotannonalan tiedot.

(75)

Levytuotteiden kulutus oli huipussaan vuonna 2016 ja pieneni sen jälkeen hieman vuonna 2017 niin, että kasvua oli yhteensä 12 prosenttia. Pitkien tuotteiden ja putkien kulutus lisääntyi jatkuvasti vuoden 2017 loppuun asti (pitkien tuotteiden osalta 14 % ja putkien osalta 34 %).

(76)

Kaikkien terästuotteiden myynti lisääntyi kaikkiaan 7 prosenttia vuosina 2013–2017. Samalla kaudella näissä kolmessa tuoteryhmässä todettiin samanlainen lisääntyminen, joka oli kuitenkin pienempi kuin kulutuksen lisääntyminen: unionin tuotannonalan levytuotteiden tuottajien myynti lisääntyi 3 prosenttia, pitkien tuotteiden 10 prosenttia ja putkien 26 prosenttia.

(77)

Unionin tuotannonalan markkinoiden suuntaus (-5 prosenttiyksikköä) vahvistui, kun analysoitiin erikseen levytuotteita (– 7 prosenttiyksikköä), pitkiä tuotteita (– 3 prosenttiyksikköä) ja putkia (– 5 prosenttiyksikköä).

5.2.2   Tuotanto, tuotantokapasiteetti, kapasiteetin käyttöaste sekä varastot

(78)

Tuotanto, tuotantokapasiteetti, kapasiteetin käyttöaste sekä varastot kehittyivät kunkin kolmen tuoteperheen osalta seuraavasti:

Taulukko 9

Tuotanto, tuotantokapasiteetti, kapasiteetin käyttöaste ja varastot tuoteperheittäin

(tuhatta tonnia)

2013

2014

2015

2016

2017

Tuotanto (levytuotteet)

172 873

177 224

176 567

177 247

180 986

Indeksi 2013 = 100

100

103

102

103

105

Tuotanto (pitkät tuotteet)

59 082

59 535

60 079

59 706

60 572

Indeksi 2013 = 100

100

101

102

101

103

Tuotanto (putket)

11 991

13 096

12 116

12 251

13 366

Indeksi 2013 = 100

100

109

101

102

111

 

 

 

 

 

 

Tuotantokapasiteetti (levytuotteet)

234 615

233 689

230 216

230 921

232 220

Indeksi 2013 = 100

100

100

98

98

99

Tuotantokapasiteetti (pitkät tuotteet)

80 833

78 244

79 455

79 736

81 806

Indeksi 2013 = 100

100

97

98

99

101

Tuotantokapasiteetti (putket)

24 053

25 482

27 721

27 255

24 224

Indeksi 2013 = 100

100

106

115

113

101

 

 

 

 

 

 

Kapasiteetin käyttöaste (levytuotteet)

74 %

76 %

77 %

77 %

78 %

Kapasiteetin käyttöaste (pitkät tuotteet)

73 %

76 %

76 %

75 %

74 %

Kapasiteetin käyttöaste (putket)

50 %

51 %

44 %

45 %

55 %

Varastot (levytuotteet)

7 573

8 171

8 386

8 098

8 623

Indeksi 2013 = 100

100

108

111

107

114

Varastot (pitkät tuotteet)

3 449

3 430

3 722

3 740

3 877

Indeksi 2013 = 100

100

99

108

108

112

Varastot (putket)

861

1 132

1 050

1 137

1 639

Indeksi 2013 = 100

100

132

122

132

190

Lähde: Tuotannonalan tiedot ja kyselyvastaukset.

(79)

Tuotannon kehitys oli erilaista näissä kolmessa tuoteperheessä. Levytuotteiden tuotanto lisääntyi 5 prosenttia ja pitkien tuotteiden 3 prosenttia mutta putkien tuotanto väheni 11 prosenttia tarkastelujakson aikana. Tuotannon vaihtelua voidaan kuitenkin pitää melko vakaana.

(80)

Tuotantokapasiteetti pysyi kaiken kaikkiaan vakaana. Suuntaus sai vahvistusta analysoitaessa kutakin tuoteperhettä: levytuotteet (vähennystä 1 %), pitkät tuotteet (lisäystä 1 %) ja putket (lisäystä 1 %) tarkastelujaksolla. Kapasiteetin käyttöaste kasvoi kussakin tuoteperheessä (levytuotteet + 4 prosenttiyksikköä, pitkät tuotteet + 1 prosenttiyksikkö ja putket + 5 prosenttiyksikköä).

(81)

Levytuotteiden ja pitkien tuotteiden varastot kasvoivat samalle tasolle vuosin 2013–2017, kun taas putkien varastot lähes kaksinkertaistuivat. Tarkastetut ja päivitetyt luvut vahvistavat näin ollen väliaikaisia toimenpiteitä koskevassa asetuksessa esitetyn suuntauksen.

5.2.3   Yksikkömyyntihinnat, kannattavuus ja kassavirta

(82)

Yksikkömyyntihinnat, kannattavuus ja kassavirta kehittyivät kunkin kolmen tuoteperheen osalta seuraavasti:

Taulukko 10

Yksikkömyyntihinta, kannattavuus, kassavirta tuoteperheittäin

(euroa/tonni)

2013

2014

2015

2016

2017

Yksikkömyyntihinta (euroa/tonni, levytuotteet)

711,3

689,3

659,8

612,8

744,3

Indeksi 2013 = 100

100

97

93

86

105

Yksikkömyyntihinta (euroa/tonni, pitkät tuotteet)

607,0

591,3

546.4

509,1

584,4

Indeksi 2013 = 100

100

97

90

84

96

Yksikkömyyntihinta (euroa/tonni, putket)

1 093,9

1 063,5

1 013,9

913,2

949,3

Indeksi 2013 = 100

100

97

93

83

87

Kannattavuus (% liikevaihdosta, levytuotteet)

– 1,9 %

0,2 %

0,5 %

2,5 %

7,7 %

Kannattavuus (% liikevaihdosta, pitkät tuotteet)

0,7 %

2,1 %

1,7 %

2,1 %

3,1 %

Kannattavuus (% liikevaihdosta, putket)

1,3 %

0,4 %

– 3,4 %

– 1,2 %

– 1,7 %

Kassavirta (miljoonaa euroa, levytuotteet)

2 309

3 997

5 209

4 235

5 177

Indeksi 2013 = 100

100

173

226

183

224

Kassavirta (miljoonaa euroa, pitkät tuotteet)

820

1 156

1 534

1 473

1 159

Indeksi 2013 = 100

100

141

187

180

141

Kassavirta (miljoonaa euroa, putket)

592

– 178

– 283

– 200

– 135

Indeksi 2013 = 100

100

– 30

– 48

– 34

– 23

Lähde: Kyselyvastaukset.

(83)

Levytuotteiden myyntihinnat laskivat 14 prosenttia vuoteen 2016 asti ja elpyivät sitten vuonna 2017 ja nousivat vuoden 2013 tasoa korkeammiksi (+ 5 %). Pitkien tuotteiden ja putkien yksikkömyyntihinnat putosivat merkittävästi vuoteen 2016 asti (16 ja 17 %) ja nousivat sen jälkeen hieman vuonna 2017. Pitkien tuotteiden hinnat alenivat 4 prosenttia ja putkien 13 prosenttia.

(84)

Kannattavuutta tarkasteltaessa i) unionin tuotannonala sai hieman voittoa levytuotteista vuonna 2016 (edeltävien vuosien tappioiden ja omakustannustilanteen jälkeen) ja sen kannattavuus kohosi 7,7 prosenttiin vuonna 2017, ii) pitkien tuotteiden kannattavuus oli 2,1 prosenttia vuonna 2014 ja pysytteli samalla tasolla vuoteen 2017 asti, jolloin se kohosi 3,1 prosenttiin, iii) putkien kannattavuus putosi merkittävästi vuoden 2013 tasolta 1,3 prosentista – 3,4 prosenttiin vuonna 2015 ja pysyi negatiivisena vuosina 2016 (– 1,2 %) ja 2017 (– 1,7 %).

(85)

Levytuotteiden ja pitkien tuotteiden kassavirtatilanne koheni (kasvoi levytuotteiden osalta 124 % ja paljon vähemmän pitkien tuotteiden osalta eli vain 41 %), kun taas putkien osalta kassavirta väheni huomattavasti (130 % vuonna 2014) ja pysyi negatiivisena vuoden 2017 loppuun asti.

5.2.4   Työllisyys

(86)

Työllisyyttä tarkasteltaessa levytuotteiden tuottajat kärsivät erityisen pahasti, sillä ne menettivät lähes 8 600 työpaikkaa. Prosenttiosuuksien perusteella heikoin tilanne oli putkien tuotannonalalla, jossa työpaikkoja menetettiin 12 prosenttia tarkastelujaksolla.

Taulukko 11

Työllisyys tuoteperheittäin

(kokoaikaiseksi muutettuna)

2013

2014

2015

2016

2017

Työllisyys (levytuotteet)

134 720

129 256

127 743

126 300

126 124

Indeksi 2013 = 100

100

96

95

94

94

Työllisyys (pitkät tuotteet)

49 545

49 662

51 288

53 946

53 943

Indeksi 2013 = 100

100

100

104

109

109

Työllisyys (putket)

41 342

41 511

38 978

37 214

36 333

Indeksi 2013 = 100

100

100

94

90

88

Lähde: Tuotannonalan tiedot ja kyselyvastaukset.

5.3   Unionin tuotannonalan tilannetta ja viimeisimpiä kehityssuuntauksia koskevat päätelmät

(87)

Edellä esitetty analyysi osoittaa, että unionin tuotannonala – sekä kokonaisuudessaan että kunkin kolmen tuoteperheen osalta – oli vaikeassa taloudellisessa tilanteessa vuoteen 2016 asti ja elpyi vain osittain vuonna 2017. Tuotannonalan tilanne on siis edelleen heikko, ja se on vaikeassa asemassa.

(88)

Komissio pyysi syyskuussa 2018 unionin tuotannonalan järjestöjä toimittamaan taloudellisia tietoja vuoden 2018 alkupuoliskolta voidakseen tarkastella, miten tilanne on kehittynyt tutkimusajanjakson (2013–2017) jälkeen.

(89)

Komission saamia tietoja ei voitu tarkastaa. Koska komissiolla ei ollut tietoja vuoden 2017 alkupuoliskolta (tiedot toimitettiin koko vuodesta 2017), se ei voinut tehdä luotettavia päätelmiä tuotannonalan tilanteesta vuoden 2018 alkupuoliskolla. Vuotta 2018 koskevien tietojen perusteella voitiin kuitenkin vahvistaa vuoden 2017 suuntaus eli tuotannonalan osittainen elpyminen. On kuitenkin syytä huomata – kuten taulukossa 12 esitetään – että kuukausittainen tuonti unioniin alkoi lisääntyi enimmäkseen kesäkuusta 2018 lähtien. Lisäksi teräksen hintojen laskusuuntaus unionissa alkoi vuoden 2018 kolmannen neljänneksen jälkeen. Sen vuoksi ei ole mahdollista havainnoida tämän tuonnin ja hintakehityksen vaikutusta unionin tuotannonalan tilanteeseen vuoden 2018 alkupuoliskolla. Tuoreimmat tiedot vahvistivat unionin tuotannonalan heikon tilanteen ja tuonnin viimeisimmästä lisääntymisestä aiheutuvan uhkan.

5.4   Vakavan vahingon uhka

(90)

Väliaikaisia toimenpiteitä koskevassa asetuksessa komissio päätteli, että unionin tuotannonalan tilanne heikkeni merkittävästi vuosina 2013–2016 ja elpyi osittain vuonna 2017. Komissio katsoi kuitenkin, että unionin tuotannonalan tilanne oli tilapäisestä kohentumisesta huolimatta edelleen heikko ja siihen kohdistui vakavan vahingon uhka, jos tuonnin kasvava suuntaus ja siihen liittyvä hintojen aleneminen ja kannattavuuden putoaminen alle kestävyystasojen jatkuisi.

(91)

Tämä alustava päätelmä voidaan vahvistaa myös lopullisessa vaiheessa, kun otetaan huomioon edellä esitetty vahinkoindikaattoreiden kehityksen päivitetty analyysi sekä kokonaisuudessaan että kolmen tuoteperheen (levytuotteet, pitkät tuotteet ja putket) tasolla.

(92)

Päivitetyt vahinkoindikaattorit sisältävät kolmea tuoteluokkaa koskevat tiedot, jotka oli aiemmin jätetty pois alustavassa vaiheessa. Analyysissä on käytetty tuoreimpia tietoja, kun niitä on ollut saatavilla, ja tässä kattavassa analyysissä on vahvistettu alustavassa vaiheessa tehdyt keskeiset päätelmät.

(93)

Alustavassa vaiheessa keskeinen tekijä vahingon uhkan määrittämisen kannalta oli se, että vuodesta 2013 lähtien todettu tuonnin merkittävä kasvu ei ole pysähtynyt vaan pikemminkin lisääntynyt entisestään ja saavuttanut vakavan vahingon tason korjaavien toimenpiteiden puutteessa. Tämä odotettu suuntaus on jo käynnissä, kuten ajantasaisimmat tiedot osoittavat (ks. 5.6 jakso).

5.5   Väliaikaisten toimenpiteiden käyttöönoton jälkeen saadut huomautukset

(94)

Useat asianomaiset osapuolet huomauttivat, että unionin tuotannonalan tilanne ei ole heikko tai vaikea, koska useimmat indikaattorit kohenivat tarkastelujaksolla ja esimerkiksi tuotannonalan kannattavuus oli 6,2 prosenttia vuonna 2017 (kuten väliaikaisia toimenpiteitä koskevassa asetuksessa mainitaan) ja sen myyntihinnat kohosivat lähes 20 prosenttia vuosien 2016 ja 2017 välillä. Lisäksi mainittiin, että Eurofer oli itse ilmoittanut unionin tuotannonalan näkymien olevan positiiviset. Nämä osapuolet väittivät samansuuntaisesti myös, että kriteerit vakavan vahingon vahvistamiseksi ovat erittäin tiukat, paljon tiukemmat kuin merkittävää vahinkoa koskeva kriteeri WTO:n polkumyynnin vastaisessa ja tukia ja tasoitustulleja koskevassa sopimuksessa, koska vakavan vahingon on oltava selvästi välitön ja juuri toteutumassa.

(95)

Väliaikaisia toimenpiteitä koskevassa asetuksessa komissio päätteli, että unionin tuotannonalan tilanne oli vaikea, ja se oli elpymässä kaudesta, jonka aikana sen tilanne oli heikentynyt merkittävästi. Elpymisen katsottiin johtuvan muun muassa vuodesta 2016 lähtien hyväksyttyjen erilaisten kaupan suojatoimenpiteiden tehokkuudesta. Koska komissio ei voinut vahvistaa vakavan vahingon esiintymistä, se arvioi sen uhkaa. Tässä yhteydessä komissio vahvisti, että käynnissä oleva tilapäinen elpyminen saattaa kääntyä nopeasti vastakkaiseksi, jos tuonti lisääntyy edelleen. Kuten edellä on todettu, tuonti todennäköisesti lisääntyy edelleen Yhdysvaltojen 232 §:n mukaisten toimenpiteiden käyttöönoton vuoksi. Sen vuoksi komissio päätteli, että vaikka unionin tuotannonalan tilanne vuonna 2017 osoitti kohentumista edeltäviin vuosiin nähden, se ei estä tekemästä päätelmiä vakavan vahingon uhkan esiintymisestä. Päätelmät vahvistettiin edellä esitetyssä analyysissä, minkä vuoksi väite hylätään.

(96)

Useat asianomaiset osapuolet totesivat unionin tuotannonalan kannattavuudesta, että useissa terässektoria koskevissa kaupan suojatoimitapauksissa komissio on pitänyt 3–7 prosentin voittoa riittävänä. Sen vuoksi alustavasti vahvistetun 6,2 prosentin voiton pitäisi olla riittävä, jotta unionin tuotannonala pysyy elinkelpoisena ja erittäin kilpailukykyisenä.

(97)

Siitä huolimatta, että kannattavuus parani vuonna 2017 huomattavasti aiempiin vuosiin nähden (jolloin unionin tuotannonalan toiminta oli joko tappiollista tai kannattavuusrajalla), tilanne saattaa kääntyä nopeasti päinvastaiseksi, jos tuonti lisääntyy edelleen (tai yltyy esimerkiksi Yhdysvaltojen 232 §:n mukaisten toimenpiteiden käyttöönoton vuoksi) (ks. 90–93 kappale). Tilanteessa, jossa uhkana on vakava vahinko, analyysiin on välttämättä sisällytettävä eteenpäin suuntautuvia tekijöitä. Vahvistettu riski kaupan uudelleensuuntaamisesta on keskeinen tekijä, joka vaikuttaisi negatiivisesti unionin tuotannonalan tämänhetkiseen taloudelliseen tilanteeseen, jos toimenpiteitä ei hyväksytä. Näin ollen tuotannonalan vuonna 2017 saavuttamaa voittotasoa ei voida tarkastella erikseen, eikä se kumoa päätelmää vakavan vahingon uhkasta. Sen vuoksi tämä väite hylätään.

5.6   Vuoden 2017 jälkeisiä tietoja koskeva analyysi