ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 27

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

62. vuosikerta
31. tammikuu 2019


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Ilmoitus Euroopan unionin, Sveitsin valaliiton, Norjan kuningaskunnan ja Turkin tasavallan välisestä alkuperäkumulaatiosta yleisen tullietuusjärjestelmän puitteissa kirjeenvaihtona tehdyn Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen voimaantulosta

1

 

*

Ilmoitus Euroopan unionin, Sveitsin valaliiton, Norjan kuningaskunnan ja Turkin tasavallan välisestä alkuperäkumulaatiosta yleisen tullietuusjärjestelmän puitteissa kirjeenvaihtona tehdyn Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen voimaantulosta

1

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2019/143, annettu 28 päivänä tammikuuta 2019, asiassa DS492 Euroopan unioni – Eräiden siipikarjanlihatuotteiden tariffimyönnytyksiin liittyvät toimenpiteet Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan välillä kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä unionin puolesta

2

 

 

Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan välillä asiassa DS492 Euroopan unioni – eräiden siipikarjanlihatuotteiden tariffimyönnytyksiin liittyvät toimenpiteet kirjeenvaihtona tehty sopimus

4

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/144, annettu 28 päivänä tammikuuta 2019, Komagataella pastoris (CECT 13094) -organismin tuottamaa 3-fytaasia sisältävän valmisteen hyväksymisestä kananuorikoiden ja toissijaisten siipikarjalajien, joita kasvatetaan lihotukseen, munien tuotantoon tai siitoseläimiksi, rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Fertinagro Biotech S.L.) ( 1 )

8

 

*

Komission asetus (EU) 2019/145, annettu 30 päivänä tammikuuta 2019, rehuaineluettelosta annetun asetuksen (EU) N:o 68/2013 hollanninkielisen toisinnon oikaisemisesta ( 1 )

11

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/146, annettu 30 päivänä tammikuuta 2019, Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 -valmisteen hyväksymisestä lypsylehmien rehun lisäaineena annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/502 muuttamisesta ( 1 )

12

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/147, annettu 30 päivänä tammikuuta 2019, Beauveria bassianan kanta PPRI 5339 -tehoaineen hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta ( 1 )

14

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/148, annettu 30 päivänä tammikuuta 2019, tehoaineen propaniili hyväksymättä jättämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ( 1 )

18

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/149, annettu 30 päivänä tammikuuta 2019, täytäntöönpanoasetusten (EU) 2015/1108 ja (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta perusaineen etikka käyttöedellytysten osalta ( 1 )

20

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/150, annettu 30 päivänä tammikuuta 2019, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 686/2012 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse esittelevistä jäsenvaltioista kasvinsuojeluaineiden sisältämien tehoaineiden deltametriini, diflufenikaani, epoksikonatsoli, fluoksastrobiini, protiokonatsoli ja tebukonatsoli arvioimiseksi ( 1 )

23

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/151, annettu 30 päivänä tammikuuta 2019, tehoaineen Clonostachys rosea kannan J1446 hyväksynnän uusimisesta vähäriskisenä tehoaineena kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta ( 1 )

26

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2019/152, annettu 28 päivänä tammikuuta 2019, alueiden komitean yhden jäsenen, jota Belgian kuningaskunta on ehdottanut, nimeämisestä

31

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2019/153, annettu 28 päivänä tammikuuta 2019, alueiden komitean yhden jäsenen, jota Italian tasavalta on ehdottanut, nimeämisestä

32

 

*

Komission päätös (EU) 2019/154, annettu 30 päivänä tammikuuta 2019, sisäisten sääntöjen vahvistamisesta siltä osin kuin on kyse rekisteröityjen potilastietoihinsa pääsyä koskevan oikeuden rajoittamisesta

33

 

*

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen päätös (EU) 2019/155, annettu 23 päivänä tammikuuta 2019, hinnanerosopimusten yksityisasiakkaille markkinointia, jakelua tai myyntiä koskevan väliaikaisen rajoituksen uusimisesta

36

 

 

III   Muut säädökset

 

 

EUROOPAN TALOUSALUE

 

*

EFTAn valvontaviranomaisen päätös N:o 83/18/KOL, annettu 26 päivänä syyskuuta 2018, Landsvirkjunille myönnetystä johdannaissopimusten valtiontakauksesta (Islanti) [2019/156]

42

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

31.1.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 27/1


Ilmoitus Euroopan unionin, Sveitsin valaliiton, Norjan kuningaskunnan ja Turkin tasavallan välisestä alkuperäkumulaatiosta yleisen tullietuusjärjestelmän puitteissa kirjeenvaihtona tehdyn Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen voimaantulosta

Euroopan unionin, Sveitsin valaliiton, Norjan kuningaskunnan ja Turkin tasavallan välisestä alkuperäkumulaatiosta yleisen tullietuusjärjestelmän puitteissa kirjeenvaihtona tehty Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välinen sopimus tulee voimaan 1. helmikuuta 2019 kyseisen sopimuksen 18 kohdan mukaisesti.


31.1.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 27/1


Ilmoitus Euroopan unionin, Sveitsin valaliiton, Norjan kuningaskunnan ja Turkin tasavallan välisestä alkuperäkumulaatiosta yleisen tullietuusjärjestelmän puitteissa kirjeenvaihtona tehdyn Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen voimaantulosta

Euroopan unionin, Sveitsin valaliiton, Norjan kuningaskunnan ja Turkin tasavallan välisestä alkuperäkumulaatiosta yleisen tullietuusjärjestelmän puitteissa kirjeenvaihtona tehty Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välinen sopimus tulee voimaan 1. helmikuuta 2019 kyseisen sopimuksen 18 kohdan mukaisesti.


31.1.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 27/2


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2019/143,

annettu 28 päivänä tammikuuta 2019,

asiassa DS492 Euroopan unioni – Eräiden siipikarjanlihatuotteiden tariffimyönnytyksiin liittyvät toimenpiteet Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan välillä kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä unionin puolesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan yhdessä sen 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti 12 päivänä maaliskuuta 2018 komission aloittamaan neuvottelut Kiinan kanssa yhteisesti sovittuun ratkaisuun pääsemiseksi WTO:n riitojenratkaisumenettelyssä DS492 Euroopan unioni – Eräiden siipikarjanlihatuotteiden tariffimyönnytyksiin liittyvät toimenpiteet.

(2)

Neuvottelut on saatettu päätökseen, ja kirjeenvaihtona tehty sopimus Euroopan unionin ja Kiinan välillä, jäljempänä ’sopimus’, parafoitiin 18 päivänä kesäkuuta 2018.

(3)

Sopimus allekirjoitettiin unionin puolesta 30 päivänä marraskuuta 2018 neuvoston päätöksen (EU) 2018/1252 (2) mukaisesti sillä varauksella, että sen tekeminen saatetaan päätökseen myöhemmin.

(4)

Sopimus olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään asiassa DS492 Euroopan unioni – Eräiden siipikarjanlihatuotteiden tariffimyönnytyksiin liittyvät toimenpiteet Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan välillä kirjeenvaihtona tehty sopimus unionin puolesta.

Sopimuksen teksti on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja antaa unionin puolesta sopimuksessa määrätyn ilmoituksen (3).

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 28 päivänä tammikuuta 2019.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. DAEA


(1)  Euroopan parlamentti on antanut hyväksyntänsä 16 päivänä tammikuuta 2019 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Neuvoston päätös (EU) 2018/1252, annettu 18 päivänä syyskuuta 2018, asiassa DS492 Euroopan unioni - Eräiden siipikarjanlihatuotteiden tariffimyönnytyksiin liittyvät toimenpiteet Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan välillä kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta (EUVL L 237, 20.9.2018, s. 2).

(3)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee sopimuksen voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


31.1.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 27/4


Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan välillä asiassa DS492 Euroopan unioni – eräiden siipikarjanlihatuotteiden tariffimyönnytyksiin liittyvät toimenpiteet kirjeenvaihtona tehty

SOPIMUS

A.   Euroopan unionin kirje

Arvoisa Herra/Rouva,

Minulla on kunnia kirjoittaa Teille edellä mainitusta WTO-riidasta ja yhteisesti sovittuun ratkaisuun tähdänneiden neuvottelujemme tuloksista.

Euroopan unioni avaa seuraavat tariffikiintiöt (1):

tullinimikettä 1602.3929 koskeva 6 060 tonnin tariffikiintiö (josta 6 000 tonnia Kiinalle ja 60 tonnia kaikille muille), kiintiötulli 10,9 prosenttia;

tullinimikettä 1602.3985 koskeva 660 tonnin tariffikiintiö (josta 600 tonnia Kiinalle ja 60 tonnia kaikille muille), kiintiötulli 10,9 prosenttia;

tullinimikkeen 1602.3219 kaikkia koskeva 5 000 tonnin tariffikiintiö, kiintiötulli 8 prosenttia.

Euroopan unioni ja Kiina ilmoittavat toisilleen, kun niiden sisäiset menettelyt tämän sopimuksen voimaan saattamiseksi on saatu päätökseen. Sopimus tulee voimaan 14 päivän kuluttua siitä päivästä, kun viimeinen ilmoitus on vastaanotettu. Euroopan unioni avaa edellä mainitut tariffikiintiöt siitä päivästä, jona tämä sopimus tulee voimaan.

Tariffikiintiöiden avaamisen jälkeen Euroopan unioni ja Kiina ilmoittavat tästä sopimuksesta riitojenratkaisuelimelle (DSB) riitojen ratkaisemista koskevan sopimuksen 3.6 artiklan mukaisena yhteisesti sovittuna ratkaisuna asiassa DS492 Euroopan unioni – Eräiden siipikarjanlihatuotteiden tariffimyönnytyksiin liittyvät toimenpiteet. Tämän perusteella Kiina vahvistaa, ettei se pyydä asiassa DS492 menettelyjen vireillepanoa riitojen ratkaisemista koskevan sopimuksen 21.5 artiklan nojalla eikä pyydä myönnytysten keskeyttämistä tai muita velvoitteita riitojen ratkaisemista koskevan sopimuksen 22.6 artiklan nojalla niin kauan kuin Euroopan unioni täyttää kaikki tämän sopimuksen mukaiset velvoitteensa.

Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa hallituksenne olevan yhtä mieltä edellä olevasta.

Minulla on kunnia ehdottaa, jos hallituksenne hyväksyy edellä olevan, että tämä kirje ja teidän vahvistuksenne muodostavat yhdessä Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen.

Vastaanottakaa, Arvoisa Herra/Rouva, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Cc. Thaimaa

Съставено в Женева на

Hecho en Ginebra, el

V Ženevě dne

Udfærdiget i Genève, den

Geschehen zu Genf am

Genf,

Έγινε στη Гενεύη, στις

Done at Geneva,

Fait à Genève, le

Sastavljeno u Ženevi

Fatto a Ginevra, addì

Ženēvā,

Priimta Ženevoje,

Kelt Genfben,

Magħmul f'Ġinevra,

Gedaan te Genève,

Sporządzono w Genewie, dnia

Feito em Genebra,

Întocmit la Geneva, la

V Ženeve

V Ženevi,

Tehty Genevessä,

Utfärdat i Genève den

Image

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Image

B.   Kiinan kirje

Arvoisa Herra/Rouva,

Minulla on kunnia ilmoittaa vastaanottaneeni seuraavan tänään päivätyn kirjeenne:

”Minulla on kunnia kirjoittaa Teille edellä mainitusta WTO-riidasta ja yhteisesti sovittuun ratkaisuun tähdänneiden neuvottelujemme tuloksista.

Euroopan unioni avaa seuraavat tariffikiintiöt (2):

tullinimikettä 1602.3929 koskeva 6 060 tonnin tariffikiintiö (josta 6 000 tonnia Kiinalle ja 60 tonnia kaikille muille), kiintiötulli 10,9 prosenttia;

tullinimikettä 1602.3985 koskeva 660 tonnin tariffikiintiö (josta 600 tonnia Kiinalle ja 60 tonnia kaikille muille), kiintiötulli 10,9 prosenttia;

tullinimikkeen 1602.3219 kaikkia koskeva 5 000 tonnin tariffikiintiö, kiintiötulli 8 prosenttia.

Euroopan unioni ja Kiina ilmoittavat toisilleen, kun niiden sisäiset menettelyt tämän sopimuksen voimaan saattamiseksi on saatu päätökseen. Sopimus tulee voimaan 14 päivän kuluttua siitä päivästä, kun viimeinen ilmoitus on vastaanotettu. Euroopan unioni avaa edellä mainitut tariffikiintiöt siitä päivästä, jona tämä sopimus tulee voimaan.

Tariffikiintiöiden avaamisen jälkeen Euroopan unioni ja Kiina ilmoittavat tästä sopimuksesta riitojenratkaisuelimelle (DSB) riitojen ratkaisemista koskevan sopimuksen 3.6 artiklan mukaisena yhteisesti sovittuna ratkaisuna asiassa DS492 Euroopan unioni – Eräiden siipikarjanlihatuotteiden tariffimyönnytyksiin liittyvät toimenpiteet. Tämän perusteella Kiina vahvistaa, ettei se pyydä asiassa DS492 menettelyjen vireillepanoa riitojen ratkaisemista koskevan sopimuksen 21.5 artiklan nojalla eikä pyydä myönnytysten keskeyttämistä tai muita velvoitteita riitojen ratkaisemista koskevan sopimuksen 22.6 artiklan nojalla niin kauan kuin Euroopan unioni täyttää kaikki tämän sopimuksen mukaiset velvoitteensa.”

Minulla on kunnia ilmoittaa, että hallitukseni on yhtä mieltä edellä olevasta kirjeestä.

Vastaanottakaa, Arvoisa Herra/Rouva, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Image

Съставено в Женева на

Hecho en Ginebra, el

V Ženevě dne

Udfærdiget i Genève, den

Geschehen zu Genf am

Genf,

Έγινε στη Гενεύη, στις

Done at Geneva,

Fait à Genève, le

Sastavljeno u Ženevi

Fatto a Ginevra, addì

Ženēvā,

Priimta Ženevoje,

Kelt Genfben,

Magħmul f'Ġinevra,

Gedaan te Genève,

Sporządzono w Genewie, dnia

Feito em Genebra,

Întocmit la Geneva, la

V Ženeve

V Ženevi,

Tehty Genevessä,

Utfärdat i Genève den

Image

Image

За Китайската народна република

Por la República Popular China

Za Čínskou lidovou republiku

For Folkerepublikken Kina

Für die Volksrepublik China

Hiina Rahvavabariigi nimel

Για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

For the People's Republic of China

Pour la République populaire de Chine

Za Narodnu Republiku Kinu

Per la Repubblica popolare cinese

Ķīnas Tautas Republikas vārdā –

Kinijos Liaudies Respublikos vardu

A Kínai Népköztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina

Voor de Volksrepubliek China

W imieniu Chińskiej Republiki Ludowej

Pela República Popular da China

Pentru Republica Populară Chineză

Za Čínsku ľudovú republiku

Za Ljudsko republiko Kitajsko

Kiinan kansantasavallan puolesta

För Folkrepubliken Kina

Image


(1)  Kahden ensimmäisen tariffikiintiön osoittamisesta Kiinalle on sovittu Thaimaan kanssa.

(2)  Kahden ensimmäisen tariffikiintiön osoittamisesta Kiinalle on sovittu Thaimaan kanssa.


ASETUKSET

31.1.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 27/8


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/144,

annettu 28 päivänä tammikuuta 2019,

Komagataella pastoris (CECT 13094) -organismin tuottamaa 3-fytaasia sisältävän valmisteen hyväksymisestä kananuorikoiden ja toissijaisten siipikarjalajien, joita kasvatetaan lihotukseen, munien tuotantoon tai siitoseläimiksi, rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Fertinagro Biotech S.L.)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perusteet ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan mukaisesti toimitettiin hakemus, joka koskee Komagataella pastoris (CECT 13094) -organismin tuottamaa 3-fytaasia sisältävän valmisteen hyväksymistä. Hakemuksen mukana toimitettiin asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(3)

Hakemus koskee Komagataella pastoris (CECT 13094) -organismin tuottamaa 3-fytaasia sisältävän valmisteen hyväksymistä kananuorikoiden ja toissijaisten siipikarjalajien, joita kasvatetaan lihotukseen, munien tuotantoon tai siitoseläimiksi, rehun lisäaineena, joka luokitellaan lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet”.

(4)

Komagataella pastoris (CECT 13094) -organismin tuottamaa 3-fytaasia sisältävä valmiste, joka kuuluu lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet”, hyväksyttiin kymmeneksi vuodeksi broilerien ja munivien kanojen rehun lisäaineena komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/895 (2).

(5)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, totesi 21 päivänä helmikuuta 2018 antamassaan lausunnossa (3), että Komagataella pastoris -organismin (CECT 13094) tuottamaa 3-fytaasia sisältävällä valmisteella ei ehdotettujen käyttöedellytysten mukaisesti käytettynä ole haitallisia vaikutuksia eläinten terveyteen, ihmisten terveyteen eikä ympäristöön. Se totesi myös, että lisäaine voi parantaa tehokkaasti fosforin varastoitumista broilereilla, ja että päätelmä voidaan laajentaa koskemaan kananuorikoita. Koska vaikutustavan voidaan kohtuudella olettaa olevan samanlainen siipikarjalajeilla, elintarviketurvallisuusviranomainen on laajentanut tehokkuutta koskevan päätelmän koskemaan myös toissijaisia siipikarjalajeja, joita kasvatetaan lihotukseen, munien tuotantoon tai siitoseläimiksi. Elintarviketurvallisuusviranomainen ei katso erityisten markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevien vaatimusten olevan tarpeen. Lisäksi se vahvisti asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun vertailulaboratorion toimittaman raportin analyysimenetelmästä, jolla rehun lisäaine määritetään rehusta.

(6)

3-fytaasin arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt Komagataella pastoris (CECT 13094) -organismin tuottaman 3-fytaasin hyväksynnän edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi kyseisen valmisteen käyttö tämän asetuksen liitteessä esitetyllä tavalla olisi hyväksyttävä.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään liitteessä tarkoitettu, lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”ruuansulatusta edistävät aineet” kuuluva valmiste eläinten ruokinnassa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä tammikuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/895, annettu 24 päivänä toukokuuta 2017, Komagataella pastoris (CECT 13094) -organismin tuottamaa 3-fytaasia sisältävän valmisteen hyväksymisestä broilerien ja munivien kanojen rehun lisäaineeksi (hyväksynnän haltija Fertinagro Nutrientes S.L.) (EUVL L 138, 25.5.2017, s. 120).

(3)  EFSA Journal 2018;16(3):5203.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

Aktiivisuusyksikköä / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

Luokka: eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: ruuansulatusta edistävät aineet

4a25

Fertinagro Nutrientes S.L.

3-fytaasi

EC 3.1.3.8

Lisäaineen koostumus

Komagataella pastoris (CECT 13094) -organismin

tuottama 3-fytaasivalmiste, jonka vähimmäisaktiivisuus on: 1 000 FTU (1)/ml

Nesteenä

Tehoaineen ominaispiirteiden kuvaus:

Komagataella pastoris (CECT 13094) -organismin tuottama 3-fytaasi (EC 3.1.3.8)

Analyysimenetelmä  (2)

3-fytaasin aktiivisuuden määrittäminen rehun lisäaineessa:

kolorimetrinen menetelmä, joka perustuu fytaasin fytaatissa aiheuttamaan entsymaattiseen reaktioon

3-fytaasin aktiivisuuden määrittäminen rehuaineissa:

kolorimetrinen menetelmä, joka perustuu fytaasin fytaatissa aiheuttamaan entsymaattiseen reaktioon – EN ISO 30024

Kananuorikot

Toissijaiset siipikarjalajit, joita kasvatetaan lihotukseen, munien tuotantoon tai siitoseläimiksi

500 FTU

 

1.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia koskevat edellytykset sekä stabiilisuus lämpökäsittelyssä.

2.

Rehualan toimijoiden on vahvistettava lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten toimintamenettelyt ja järjestelyt lisäaineen käytöstä aiheutuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla poistaa tai minimoida, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia, hengityssuoja mukaan lukien.

20. helmikuuta 2029


(1)  1 FTU on entsyymimäärä, joka vapauttaa natriumfytaattisubstraatista 1 mikromoolin epäorgaanista fosfaattia minuutissa (pH 5,5 ja lämpötila 37 °C).

(2)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta vertailulaboratorion osoitteesta: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


31.1.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 27/11


KOMISSION ASETUS (EU) 2019/145,

annettu 30 päivänä tammikuuta 2019,

rehuaineluettelosta annetun asetuksen (EU) N:o 68/2013 hollanninkielisen toisinnon oikaisemisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rehun markkinoille saattamisesta ja käytöstä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 79/373/ETY, komission direktiivin 80/511/ETY, neuvoston direktiivien 82/471/ETY, 83/228/ETY, 93/74/ETY, 93/113/EY ja 96/25/EY ja komission päätöksen 2004/217/EY kumoamisesta 13 päivänä heinäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 767/2009 (1) ja erityisesti sen 26 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (EU) N:o 68/2013 (2) hollanninkielisen toisinnon liitteessä olevan C osan 13.8.1 ja 13.8.2 kohdassa on virhe, joka koskee ilmoitettavan rehuaineen ainesosaa. Kyseisissä kohdissa käytetään virheellisesti ilmaisua ”kosteus” ilmaisun ”kalium” sijaan, mikä vaikuttaa toimijoille asetettujen tiettyjen velvoitteiden soveltamisalaan.

(2)

Sen vuoksi asetuksen (EU) N:o 68/2013 hollanninkielinen toisinto olisi oikaistava. Muita kielitoisintoja ei muuteta.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

(ei koske suomenkielistä toisintoa)

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä tammikuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 229, 1.9.2009, s. 1.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 68/2013, annettu 16 päivänä tammikuuta 2013, rehuaineluettelosta (EUVL L 29, 30.1.2013, s. 1).


31.1.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 27/12


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/146,

annettu 30 päivänä tammikuuta 2019,

Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 -valmisteen hyväksymisestä lypsylehmien rehun lisäaineena annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/502 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 -valmisteen käyttö lypsylehmien rehun lisäaineena hyväksyttiin asetuksen (EY) N:o 1831/2003 mukaisesti komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2015/502 (2).

(2)

Hyväksynnän haltija Micron Bio-Systems Ltd on toimittanut asetuksen (EY) N:o 1831/2003 13 artiklan 3 kohdan mukaisen hakemuksen, jossa ehdotetaan sen edustajan nimen lisäämistä lupaan.

(3)

Hyväksynnän haltija on toimittanut asiaankuuluvat tiedot, jotka tukevat sitä tosiseikkaa, että 30 päivästä maaliskuuta 2019 alkaen yritys FeedVision BV toimii sen edustajana kyseisen rehun lisäaineen osalta.

(4)

Ehdotettu hyväksynnän ehtojen muutos on luonteeltaan puhtaasti hallinnollinen eikä edellytä kyseessä olevan lisäaineen uutta arviointia. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle on ilmoitettu hakemuksesta.

(5)

Jotta FeedVision BV voi toimia hyväksynnän haltijan edustajana, asianomaisen luvan ehtoja on muutettava. Sen vuoksi edustajan nimi olisi lisättävä mainitun asetuksen nimeen ja liitteeseen. Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/502 otsikossa hyväksynnän haltijan nimi oli kirjoitettu väärin. Sen vuoksi hyväksynnän haltijan nimi olisi korvattava täytäntöönpanoasetuksen otsikossa oikein kirjoitetulla nimellä.

(6)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) 2015/502 olisi muutettava.

(7)

Tämän asetuksen säännöksiä olisi sovellettava siitä päivästä, jona Yhdistynyt kuningaskunta eroaa unionista.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/502 muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/502 seuraavasti:

1)

korvataan otsikossa ilmaisu ”Micro Bio-System Ltd” ilmaisulla ”Micron Bio-Systems Ltd, jota edustaa FeedVision BV”;

2)

korvataan liitteen toisessa sarakkeessa ilmaisu ”Micron Bio-Systems Ltd” ilmaisulla ”Micron Bio-Systems Ltd, jota edustaa FeedVision BV”.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 30 päivästä maaliskuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä tammikuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/502, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2015, Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 -valmisteen hyväksymisestä lypsylehmien rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Micro Bio-System Ltd) (EUVL L 79, 25.3.2015, s. 57).


31.1.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 27/14


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/147,

annettu 30 päivänä tammikuuta 2019,

Beauveria bassianan kanta PPRI 5339 -tehoaineen hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Alankomaat vastaanotti 1 päivänä lokakuuta 2014 asetuksen (EY) N:o 1107/2009 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti yrityksen BASF Corporation hakemuksen Beauveria bassianan kanta PPRI 5339 -tehoaineen hyväksymiseksi.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti Alankomaat, joka oli nimetty esitteleväksi jäsenvaltioksi, ilmoitti 2 päivänä kesäkuuta 2015 hakijalle, muille jäsenvaltioille, komissiolle ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, että hakemus voidaan ottaa käsiteltäväksi.

(3)

Esittelevä jäsenvaltio toimitti 22 päivänä joulukuuta 2016 arviointikertomuksen luonnoksen komissiolle ja kopion siitä elintarviketurvallisuusviranomaiselle; siinä arvioitiin, voidaanko kyseisen tehoaineen olettaa täyttävän asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklassa säädetyt hyväksymiskriteerit.

(4)

Elintarviketurvallisuusviranomainen noudatti asetuksen (EY) N:o 1107/2009 12 artiklan 1 kohdan säännöksiä. Se pyysi asetuksen (EY) N:o 1107/2009 12 artiklan 3 kohdan mukaisesti hakijaa toimittamaan lisätietoja jäsenvaltioille, komissiolle ja elintarviketurvallisuusviranomaiselle. Esittelevän jäsenvaltion näistä lisätiedoista tekemä arviointi toimitettiin elintarviketurvallisuusviranomaiselle päivitetyn arviointikertomuksen luonnoksen muodossa marraskuussa 2017.

(5)

Elintarviketurvallisuusviranomainen toimitti 12 päivänä maaliskuuta 2018 hakijalle, jäsenvaltioille ja komissiolle päätelmänsä (2) siitä, voidaanko Beauveria bassianan kanta PPRI 5339 -tehoaineen olettaa täyttävän asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklassa säädetyt hyväksymiskriteerit. Elintarviketurvallisuusviranomainen asetti päätelmänsä julkisesti saataville.

(6)

Komissio esitti pysyvälle kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitealle 24 päivänä lokakuuta 2018Beauveria bassianan kanta PPRI 5339 -tehoainetta koskevan tarkastelukertomuksen luonnoksen ja asetusluonnoksen Beauveria bassianan kannan PPRI 5339 hyväksymisestä.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklassa säädettyjen hyväksymiskriteerien täyttyminen on osoitettu vähintään yhden kyseistä tehoainetta sisältävän kasvinsuojeluaineen yhden tai useamman edustavan käyttötarkoituksen osalta ja erityisesti tutkittujen ja tarkastelukertomuksessa lueteltujen käyttötarkoitusten osalta.

(8)

Näin ollen on aiheellista hyväksyä Beauveria bassianan kanta PPRI 5339.

(9)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 13 artiklan 2 kohdan sekä sen 6 artiklan mukaisesti ja ottaen huomioon nykyinen tieteellinen ja tekninen tietämys hyväksyntään on kuitenkin tarpeen liittää tiettyjä edellytyksiä. Edellytyksiin on aiheellista sisällyttää tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä.

(10)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 (3) liitettä olisi muutettava.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tehoaineen hyväksyminen

Hyväksytään liitteessä I esitetty Beauveria bassianan kanta PPRI 5339 -tehoaine kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liite tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä tammikuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  EFSA (Elintarviketurvallisuusviranomainen), 2018. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Beauveria bassiana strain PPRI 5339. EFSA Journal 2018;16(4):5230, 18 pp. doi:10.2903/j.efsa.2018.5230.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta (EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1).


LIITE I

Nimi, tunnistenumero

IUPAC-nimi

Puhtaus (1)

Hyväksymispäivä

Hyväksynnän päättymispäivä

Erityiset määräykset

Beauveria bassiana kanta PPRI 5339

Viitenumero kansainvälisessä kantakokoelmassa Agricultural Research Culture Collection (NRRL): NRRL 50757

Ei sovelleta

Beauverisiinin enimmäismäärä: 0,5 mg/kg

20. helmikuuta 2019

20. helmikuuta 2029

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon Beauveria bassianan kantaa PPRI 5339 koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

Beauverisiini-metaboliitin pitoisuuden tasoon säilyvyysaikaa koskevissa tutkimuksissa B. bassianan kantaa PPRI 5339 sisältävien formulaatioiden varastoinnin jälkeen;

vaikutuksiin pölyttäjiin, jotka tuotiin kasvihuoneisiin sellaisille formulaatioille altistumisen jälkeen, jotka poikkeavat hyväksynnän perustana käytetystä edustavasta formulaatiosta;

käyttäjien ja työntekijöiden suojeluun ottaen huomioon, että B. bassianan kantaa PPRI 5339 pidetään kaikkien mikro-organismien tapaan mahdollisena herkistymisen aiheuttajana.

Ympäristöolosuhteiden säilymistä ja laadunvalvonta-analyysia tuotantoprosessin aikana on valvottava tarkasti, jotta varmistetaan valmisteluasiakirjassa SANCO/12116/2012 (2) tarkoitettujen mikrobiologista kontaminaatiota koskevien raja-arvojen täyttyminen.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.


(1)  Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja spesifikaatiosta annetaan sitä koskevassa tarkastelukertomuksessa.

(2)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf.


LIITE II

Lisätään täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä olevaan B osaan seuraava kohta:

”131

Beauveria bassiana kanta PPRI 5339

Viitenumero kansainvälisessä kantakokoelmassa Agricultural Research Culture Collection (NRRL): NRRL 50757

Ei sovelleta

Beauverisiinin enimmäismäärä: 0,5 mg/kg

20. helmikuuta 2019

20. helmikuuta 2029

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon Beauveria bassianan kantaa PPRI 5339 koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

Beauverisiini-metaboliitin pitoisuuden tasoon säilyvyysaikaa koskevissa tutkimuksissa B. bassianan kantaa PPRI 5339 sisältävien formulaatioiden varastoinnin jälkeen;

vaikutuksiin pölyttäjiin, jotka tuotiin kasvihuoneisiin sellaisille formulaatioille altistumisen jälkeen, jotka poikkeavat hyväksynnän perustana käytetystä edustavasta formulaatiosta;

käyttäjien ja työntekijöiden suojeluun ottaen huomioon, että B. bassianan kantaa PPRI 5339 pidetään kaikkien mikro-organismien tapaan mahdollisena herkistymisen aiheuttajana.

Ympäristöolosuhteiden säilymistä ja laadunvalvonta-analyysia tuotantoprosessin aikana on valvottava tarkasti, jotta varmistetaan valmisteluasiakirjassa SANCO/12116/2012 (*1) tarkoitettujen mikrobiologista kontaminaatiota koskevien raja-arvojen täyttyminen.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.


(*1)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf.”


31.1.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 27/18


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/148,

annettu 30 päivänä tammikuuta 2019,

tehoaineen propaniili hyväksymättä jättämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Italia vastaanotti 28 päivänä joulukuuta 2015 asetuksen (EY) N:o 1107/2009 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti yritykseltä UPL Europe Ltd hakemuksen tehoaineen propaniili hyväksymiseksi.

(2)

Kyseisen asetuksen 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti esittelevä jäsenvaltio ilmoitti 29 päivänä helmikuuta 2016 hakijalle, muille jäsenvaltioille, komissiolle ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, että hakemus voidaan ottaa käsiteltäväksi.

(3)

Kyseisen tehoaineen vaikutukset ihmisten ja eläinten terveyteen ja ympäristöön on arvioitu asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti hakijan ehdottamien käyttötarkoitusten osalta. Esittelevä jäsenvaltio toimitti komissiolle ja elintarviketurvallisuusviranomaiselle arviointikertomuksen luonnoksen 14 päivänä heinäkuuta 2017.

(4)

Jäsenvaltiot ja elintarviketurvallisuusviranomainen tarkastelivat arviointikertomuksen luonnosta. Elintarviketurvallisuusviranomainen esitti komissiolle päätelmänsä (2) tehoainetta propaniili sisältävien torjunta-aineiden riskinarvioinnista 6 päivänä syyskuuta 2018.

(5)

UPL Europe Ltd peruutti propaniilin hyväksyntää koskevan hakemuksensa 14 päivänä syyskuuta 2018 päivätyllä kirjeellä.

(6)

Koska hakemus peruutettiin, propaniilia ei pitäisi hyväksyä.

(7)

Tämä asetus ei rajoita propaniilia koskevan uuden hakemuksen toimittamista asetuksen (EY) N:o 1107/2009 7 artiklan nojalla.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tehoaineen hyväksymättä jättäminen

Tehoainetta propaniili ei hyväksytä.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä tammikuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  EFSA Journal 2018;16(12):5418, 27 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5418, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance propanil.


31.1.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 27/20


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/149,

annettu 30 päivänä tammikuuta 2019,

täytäntöönpanoasetusten (EU) 2015/1108 ja (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta perusaineen etikka käyttöedellytysten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (1) ja erityisesti sen 23 artiklan 5 kohdan yhdessä sen 13 artiklan 2 kohdan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2015/1108 (2) hyväksyttiin perusaine etikka käytettäväksi sienitautien ja bakteerien torjunta-aineena ja sisällytettiin se komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 (3) liitteessä olevaan C osaan.

(2)

Marraskuussa 2016 Charbonneaux-Brabant SA toimitti komissiolle etikan käytön laajentamista rikkakasvien torjunta-aineisiin koskevan hakemuksen asetuksen (EY) N:o 1107/2009 23 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

(3)

Komissio pyysi Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselta, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, tieteellistä apua. Elintarviketurvallisuusviranomainen esitti komissiolle 4 päivänä elokuuta 2017 teknisen raportin etikan käytön laajentamisesta rikkakasvien torjunta-aineina käytettäviin kasvinsuojeluaineisiin (4). Komissio toimitti pysyvälle kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitealle tarkastelukertomuksen 23 päivänä lokakuuta 2018 ja luonnoksen tästä asetuksesta 12 päivänä joulukuuta 2018.

(4)

Tehdyistä tutkimuksista on käynyt ilmi, että etikan voidaan yleisesti olettaa täyttävän asetuksen (EY) N:o 1107/2009 23 artiklassa säädetyt vaatimukset erityisesti tutkitun ja komission tarkastelukertomuksessa kuvatun rikkakasvien torjunta-aineena käytön osalta. Sen vuoksi etikan käyttö rikkakasvien torjunta-aineena olisi sallittava. Koska etikalle sallitaan uusi käyttötarkoitus, on hyväksyttävää sallia myös muut mahdolliset etikan käyttötarkoitukset, joihin viitataan viimeisimmässä etikkaa koskevassa tarkastelukertomuksessa. Näin ollen on aiheellista poistaa tämänhetkinen rajoitus, jonka mukaan käyttötarkoituksena voi olla ainoastaan käyttö sienitautien ja bakteerien torjunta-aineena.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 13 artiklan 2 kohdan sekä sen 6 artiklan mukaisesti ja ottaen huomioon nykyinen tieteellinen ja tekninen tietämys tiettyjä käyttöedellytyksiä on kuitenkin syytä noudattaa.

(6)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetuksia (EU) 2015/1108 ja (EU) N:o 540/2011 olisi muutettava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1108 muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EY) 2015/1108 liite I tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liite tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä tammikuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1108, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2015, perusaineen etikka hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta (EUVL L 181, 9.7.2015, s. 75).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta (EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1).

(4)  EFSA (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen), 2017. Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for vinegar for extension of use in plant protection as a herbicide. EFSA supporting publication 2017: EN – 1281. 42 pp. doi:10.2903/sp.efsa.20 17.EN – 1281.


LIITE I

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1108 liitteessä I viides sarake ”Erityissäännökset” seuraavasti:

”Etikkaa on käytettävä sitä koskevan tarkastelukertomuksen (SANCO/12896/2014) päätelmiin ja erityisesti sen lisäyksiin I ja II sisältyvien erityisten edellytysten mukaisesti.”


LIITE II

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen C osassa olevan taulukon etikkaa koskevan 5 rivin kuudes sarake ”Erityiset säännökset” seuraavasti:

”Etikkaa on käytettävä sitä koskevan tarkastelukertomuksen (SANCO/12896/2014) päätelmiin ja erityisesti sen lisäyksiin I ja II sisältyvien erityisten edellytysten mukaisesti.”


31.1.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 27/23


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/150,

annettu 30 päivänä tammikuuta 2019,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 686/2012 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse esittelevistä jäsenvaltioista kasvinsuojeluaineiden sisältämien tehoaineiden deltametriini, diflufenikaani, epoksikonatsoli, fluoksastrobiini, protiokonatsoli ja tebukonatsoli arvioimiseksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (1) ja erityisesti sen 19 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 686/2012 (2) esittelevänä jäsenvaltiona toimivalle Yhdistyneelle kuningaskunnalle annettiin tehtäväksi kasvinsuojeluaineiden sisältämien tiettyjen tehoaineiden arviointi.

(2)

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 29 päivänä maaliskuuta 2017 aikomuksestaan erota unionista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan nojalla. Perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan siitä päivästä, jona erosopimus tulee voimaan, tai, jollei sopimusta ole, kahden vuoden kuluttua mainitusta ilmoituksesta eli 30 päivänä maaliskuuta 2019, jollei Eurooppa-neuvosto yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa päätä yksimielisesti pidentää tätä määräaikaa.

(3)

Neuvottelijoiden välillä sovittu erosopimus sisältää järjestelyjä, joiden mukaisesti unionin lainsäädäntöä sovelletaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa sen päivän jälkeen, jona perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Jos mainittu sopimus tulee voimaan, kasvinsuojeluaineita koskevaa unionin lainsäädäntöä sovelletaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa siirtymäkauden aikana mainitun sopimuksen mukaisesti ja sen soveltaminen päättyy siirtymäkauden päättyessä. Sopimuksen mukaan Yhdistynyt kuningaskunta ei toimi siirtymäaikana johtavana viranomaisena riskinarvioinneissa tai tutkimus-, hyväksyntä tai lupamenettelyissä, joita toteutetaan unionin tasolla tai joita jäsenvaltiot toteuttavat yhdessä muun muassa asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 tarkoitetulla tavalla.

(4)

Sen vuoksi on tarpeen jakaa muille jäsenvaltioille niiden tehoaineiden arviointi, joissa Yhdistynyt kuningaskunta toimii esittelevänä jäsenvaltiona ja joista Euroopan elintarvikeviranomaisen ei odoteta antavan lausuntoa ennen 29 päivää maaliskuuta 2019. Kyseiset tehoaineet ovat deltametriini, diflufenikaani, epoksikonatsoli, fluoksastrobiini, protiokonatsoli ja tebukonatsoli.

(5)

Arviointien jakamisella olisi varmistettava vastuiden ja työn tasapuolinen jako jäsenvaltioiden kesken.

(6)

Koska kyseisten tehoaineiden arviointi on edennyt pitkälle ja tehtävän työn määrän odotetaan olevan vähäinen, arvioinneille ei ole tarpeen nimetä rinnakkaisesittelijänä toimivaa jäsenvaltiota.

(7)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 686/2012 olisi muutettava.

(8)

Tätä asetusta olisi sovellettava 30 päivästä maaliskuuta 2019.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 686/2012 tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 30 päivästä maaliskuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä tammikuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 686/2012, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2012, tehoaineiden arvioinnin jakamisesta jäsenvaltioiden kesken uusimismenettelyä varten (EUVL L 200, 27.7.2012, s. 5).


LIITE

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 686/2012 liite seuraavasti:

1)

Muutetaan A osa seuraavasti:

a)

korvataan deltametriinia koskeva kohta seuraavasti:

Tehoaine

Esittelevä jäsenvaltio

Rinnakkaisesittelijänä toimiva jäsenvaltio

”Deltametriini

AT”

 

b)

korvataan diflufenikaania koskeva kohta seuraavasti:

Tehoaine

Esittelevä jäsenvaltio

Rinnakkaisesittelijänä toimiva jäsenvaltio

”Diflufenikaani

CZ”

 

c)

korvataan fluoksastrobiinia koskeva kohta seuraavasti:

Tehoaine

Esittelevä jäsenvaltio

Rinnakkaisesittelijänä toimiva jäsenvaltio

”Fluoksastrobiini

DE”

 

d)

korvataan protiokonatsolia koskeva kohta seuraavasti:

Tehoaine

Esittelevä jäsenvaltio

Rinnakkaisesittelijänä toimiva jäsenvaltio

”Protiokonatsoli

PL”

 

2)

Muutetaan B osa seuraavasti:

a)

korvataan epoksikonatsolia koskeva kohta seuraavasti:

Tehoaine

Esittelevä jäsenvaltio

Rinnakkaisesittelijänä toimiva jäsenvaltio

”Epoksikonatsoli

PL”

 

b)

korvataan tebukonatsolia koskeva kohta seuraavasti:

Tehoaine

Esittelevä jäsenvaltio

Rinnakkaisesittelijänä toimiva jäsenvaltio

”Tebukonatsoli

DK”

 


31.1.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 27/26


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/151,

annettu 30 päivänä tammikuuta 2019,

tehoaineen Clonostachys rosea kannan J1446 hyväksynnän uusimisesta vähäriskisenä tehoaineena kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (1) ja erityisesti sen 22 artiklan 1 kohdan yhdessä sen 20 artiklan 1 kohdan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission direktiivillä 2005/2/EY (2) sisällytettiin Clonostachys rosean kanta J1446 tehoaineena neuvoston direktiivin 91/414/ETY (3) liitteeseen I vanhalla taksonomisella nimellä Gliocladium catenulatumin kanta J1446.

(2)

Direktiivin 91/414/ETY liitteessä I olevia tehoaineita pidetään asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti hyväksyttyinä, ja ne luetellaan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 (4) liitteessä olevassa A osassa.

(3)

Tehoaineen Clonostachys rosea kannan J1446 hyväksyntä, sellaisena kuin se on esitettynä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä olevassa A osassa, päättyy 31 päivänä heinäkuuta 2019.

(4)

Verdera Oy, jäljempänä ’hakija’, toimitti komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 844/2012 (5) 1 artiklan mukaisesti kyseisessä artiklassa säädetyssä määräajassa hakemuksen, jossa pyydetään uusimaan Clonostachys rosean kannan J1446 hyväksyntä.

(5)

Hakija on toimittanut täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 844/2012 6 artiklassa vaaditut täydentävät asiakirja-aineistot. Esittelevä jäsenvaltio totesi hakemuksen täydelliseksi.

(6)

Esittelevä jäsenvaltio laati rinnakkaisesittelijänä toimivaa jäsenvaltiota kuullen uusimista koskevan arviointikertomuksen ja toimitti sen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, ja komissiolle 6 päivänä heinäkuuta 2016.

(7)

Elintarviketurvallisuusviranomainen toimitti uusimista koskevan arviointikertomuksen hakijalle ja jäsenvaltioille kommentoitavaksi ja niiltä saamansa huomautukset edelleen komissiolle. Lisäksi elintarviketurvallisuusviranomainen asetti täydentävän asiakirja-aineiston tiivistelmän julkisesti saataville.

(8)

Elintarviketurvallisuusviranomainen ilmoitti 21 päivänä kesäkuuta 2017 komissiolle päätelmänsä (6) siitä, voidaanko Clonostachys rosean kannan J1446 olettaa täyttävän asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklassa säädetyt hyväksymiskriteerit. Komissio esitti Clonostachys rosean kantaan J1446 liittyvän uusimista koskevan kertomuksen luonnoksen pysyvälle kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitealle 11 päivänä joulukuuta 2017.

(9)

Hakijalle annettiin mahdollisuus esittää huomautuksensa uusimista koskevasta kertomuksesta.

(10)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklassa säädettyjen hyväksymiskriteerien täyttyminen on osoitettu vähintään yhden Clonostachys rosean kantaa J1446 sisältävän kasvinsuojeluaineen yhden tai useamman edustavan käyttötarkoituksen osalta. Sen vuoksi on aiheellista uusia Clonostachys rosean kannan J1446 hyväksyntä.

(11)

Clonostachys rosean kannan J1446 hyväksynnän uusimiseen liittyvä riskinarviointi perustuu rajalliseen määrään edustavia käyttötarkoituksia, mikä ei kuitenkaan rajoita niitä käyttötarkoituksia, joita varten Clonostachys rosean kantaa J1446 sisältäviä kasvinsuojeluaineita voidaan hyväksyä. Näin ollen ei ole aiheellista säilyttää rajoitusta, jonka mukaan käyttötarkoituksena voi olla ainoastaan käyttö sienitautien torjunta-aineena.

(12)

Komissio katsoi lisäksi, että Clonostachys rosean kanta J1446 on asetuksen (EY) N:o 1107/2009 22 artiklan mukainen vähäriskinen tehoaine. Clonostachys rosean kanta J1446 ei ole huolta aiheuttava aine, ja se täyttää asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liitteessä II olevassa 5 kohdassa esitetyt edellytykset.

(13)

Sen vuoksi on aiheellista uusia Clonostachys rosean kannan J1446 hyväksyntä vähäriskisenä tehoaineena.

(14)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 14 artiklan 1 kohdan sekä 6 artiklan mukaisesti ja ottaen huomioon nykyisen tieteellisen ja teknisen tietämyksen hyväksyntään on kuitenkin tarpeen liittää tiettyjä edellytyksiä.

(15)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 20 artiklan 3 kohdan sekä 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitettä olisi muutettava.

(16)

Clonostachys rosean kannan J1446 hyväksynnän voimassaoloaikaa pidennettiin komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2018/917 (7)31 päivään heinäkuuta 2019, jotta uusimismenettely saataisiin päätökseen ennen kuin kyseisen aineen hyväksynnän voimassaolo päättyy. Koska uusimista koskeva päätös on kuitenkin tehty jo ennen voimassaolon myöhennettyä päättymispäivää, tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä huhtikuuta 2019.

(17)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tehoaineen hyväksynnän uusiminen

Uusitaan liitteessä I esitetyn tehoaineen Clonostachys rosea kanta J1446 hyväksyntä kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liite tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Voimaantulo ja soveltamispäivä

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä tammikuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Komission direktiivi 2005/2/EY, annettu 19 päivänä tammikuuta 2005, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta Ampelomyces quisqualisin ja Gliocladium catenulatumin sisällyttämiseksi siihen tehoaineina (EUVL L 20, 22.1.2005, s. 15).

(3)  Neuvoston direktiivi 91/414/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta (EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 844/2012, annettu 18 päivänä syyskuuta 2012, säännösten vahvistamisesta tehoaineiden uusimismenettelyn täytäntöönpanemiseksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti (EUVL L 252, 19.9.2012, s. 26).

(6)  EFSA Journal 2016;14(7):4517, 16 pp. Saatavilla verkossa osoitteessa www.efsa.europa.eu.

(7)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/917, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2018, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tehoaineiden alfa-sypermetriini, beflubutamidi, benalaksyyli, bentiavalikarbi, bifenatsaatti, boskalidi, bromoksyniili, kaptaani, karvoni, klooriprofaami, syatsofamidi, desmedifami, dimetoaatti, dimetomorfi, dikvatti, etefoni, etoprofossi, etoksatsoli, famoksadoni, fenamidoni, fenamifossi, flumioksatsiini, fluoksastrobiini, folpetti, foramsulfuroni, formetanaatti, Gliocladium catenulatum kanta: J1446, isoksaflutoli, metalaksyyli-M, metiokarbi, metoksifenotsidi, metributsiini, milbemektiini, oksasulfuroni, Paecilomyces lilacinus kanta: 251, fenmedifaami, fosmetti, pirimifossi-metyyli, propamokarbi, protiokonatsoli, pymetrotsiini ja S-metolaklori hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä (EUVL L 163, 28.6.2018, s. 13).


LIITE I

Nimi, tunnistenumero

IUPAC-nimi

Puhtaus (1)

Hyväksy-mispäivä

Hyväksynnän päättymispäivä

Erityiset määräykset

Clonostachys rosean kanta J1446

Viitenumero Saksan kantakokoelmassa German Collection of Microorganisms and Cell Cultures (DSMZ): DSM 9212

Ei sovelleta

Ei sovelleta

Gliotoksiinipitoi-suus: enintään 50 μg/kg MCPA:n teknisessä laadussa

1. huhtikuuta 2019

31. maaliskuuta 2034

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon Clonostachys rosean kantaan J1446 liittyvän uusimista koskevan kertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

kasvinsuojeluaineiden kaupallisesti valmistetun teknisen aineiston spesifikaatioon, mukaan lukien mahdollisesti huolta aiheuttavien metaboliittien kaikki ominaisuudet;

käyttäjien ja työntekijöiden suojeluun ottaen huomioon, että mikro-organismeja pidetään mahdollisina herkistymisen aiheuttajina, ja varmistaen, että käyttöedellytyksiin kuuluu asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö;

tutkimuksiin ja äskettäin saataville tulleesta tieteellisestä kirjallisuudesta saatuihin tietoihin Clonostachys rosean kannan J1446 antimykoottisesta alttiudesta.

Tuottajan on valvottava tarkasti ympäristöolosuhteiden säilymistä ja laadunvalvonta-analyysia tuotantoprosessin aikana, jotta varmistetaan valmisteluasiakirjassa SANCO/12116/2012 (2) tarkoitettujen mikrobikontaminaatiota koskevien raja-arvojen täyttyminen.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.


(1)  Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja spesifikaatiosta annetaan sitä koskevassa tarkastelukertomuksessa.

(2)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf


LIITE II

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liite seuraavasti:

1)

poistetaan A osasta Gliocladium catenulatumin kantaa J1446 koskeva kohta 98;

2)

lisätään D osaan kohta seuraavasti:

”15

Clonostachys rosean kanta J1446

Viitenumero Saksan kantakokoelmassa German Collection of Microorganisms and Cell Cultures (DSMZ): DSM 9212

Ei sovelleta

Ei sovelleta

Gliotoksiinipitoisuus: enintään 50 μg/kg MCPA:n teknisessä laadussa

1. huhtikuuta 2019

31. maaliskuuta 2034

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon Clonostachys rosean kantaan J1446 liittyvän uusimista koskevan kertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

kasvinsuojeluaineiden kaupallisesti valmistetun teknisen aineiston spesifikaatioon, mukaan lukien mahdollisesti huolta aiheuttavien metaboliittien kaikki ominaisuudet;

käyttäjien ja työntekijöiden suojeluun ottaen huomioon, että mikro-organismeja pidetään mahdollisina herkistymisen aiheuttajina, ja varmistaen, että käyttöedellytyksiin kuuluu asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö;

tutkimuksiin ja äskettäin saataville tulleesta tieteellisestä kirjallisuudesta saatuihin tietoihin Clonostachys rosean kannan J1446 antimykoottisesta alttiudesta.

Tuottajan on valvottava tarkasti ympäristöolosuhteiden säilymistä ja laadunvalvonta-analyysia tuotantoprosessin aikana, jotta varmistetaan valmisteluasiakirjassa SANCO/12116/2012 (*1) tarkoitettujen mikrobikontaminaatiota koskevien raja-arvojen täyttyminen.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.


(*1)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf”


PÄÄTÖKSET

31.1.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 27/31


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2019/152,

annettu 28 päivänä tammikuuta 2019,

alueiden komitean yhden jäsenen, jota Belgian kuningaskunta on ehdottanut, nimeämisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 305 artiklan,

ottaa huomioon Belgian hallituksen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 26 päivänä tammikuuta 2015, 5 päivänä helmikuuta 2015 ja 23 päivänä kesäkuuta 2015 päätökset (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) ja (EU) 2015/994 (3) alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivänä tammikuuta 2015 alkavaksi ja 25 päivänä tammikuuta 2020 päättyväksi kaudeksi.

(2)

Yksi alueiden komitean jäsenen paikka on vapautunut sen tehtävän päätyttyä, jonka perusteella Alain HUTCHINSONia (Conseiller communal et échevin à Saint-Gilles) ehdotettiin,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimetään seuraava henkilö alueiden komitean jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 2020:

Alain HUTCHINSON, Commissaire pour l'Europe et l'accueil des organisations internationales (tehtävän muutos).

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 28 päivänä tammikuuta 2019.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. DAEA


(1)  Neuvoston päätös (EU) 2015/116, annettu 26 päivänä tammikuuta 2015, alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivän tammikuuta 2015 ja 25 päivän tammikuuta 2020 väliseksi kaudeksi (EUVL L 20, 27.1.2015, s. 42).

(2)  Neuvoston päätös (EU) 2015/190, annettu 5 päivänä helmikuuta 2015, alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivänä tammikuuta 2015 alkavaksi ja 25 päivänä tammikuuta 2020 päättyväksi kaudeksi (EUVL L 31, 7.2.2015, s. 25).

(3)  Neuvoston päätös (EU) 2015/994, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2015, alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivänä tammikuuta 2015 alkavaksi ja 25 päivänä tammikuuta 2020 päättyväksi kaudeksi (EUVL L 159, 25.6.2015, s. 70).


31.1.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 27/32


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2019/153,

annettu 28 päivänä tammikuuta 2019,

alueiden komitean yhden jäsenen, jota Italian tasavalta on ehdottanut, nimeämisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 305 artiklan,

ottaa huomioon Italian hallituksen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 26 päivänä tammikuuta 2015 päätöksen (EU) 2015/116 (1), 5 päivänä helmikuuta 2015 päätöksen (EU) 2015/190 (2) ja 23 päivänä kesäkuuta 2015 päätöksen (EU) 2015/994 (3) alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä toimikaudeksi, joka alkaa 26 päivänä tammikuuta 2015 alkavaksi ja päättyy 25 päivänä tammikuuta 2020. Piero FASSINO nimettiin uudelleen jäseneksi 12 päivänä syyskuuta 2016 neuvoston päätöksellä (EU) 2016/1670 (4).

(2)

Yksi alueiden komitean jäsenen paikka on vapautunut Piero FASSINOn toimikauden päätyttyä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimetään seuraava henkilö alueiden komitean jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 2020:

Virginio MEROLA, Sindaco del Comune di Bologna.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 28 päivänä tammikuuta 2019.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. DAEA


(1)  Neuvoston päätös (EU) 2015/116, annettu 26 päivänä tammikuuta 2015, alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivän tammikuuta 2015 ja 25 päivän tammikuuta 2020 väliseksi kaudeksi (EUVL L 20, 27.1.2015, s. 42).

(2)  Neuvoston päätös (EU) 2015/190, annettu 5 päivänä helmikuuta 2015, alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivänä tammikuuta 2015 alkavaksi ja 25 päivänä tammikuuta 2020 päättyväksi kaudeksi (EUVL L 31, 7.2.2015, s. 25).

(3)  Neuvoston päätös (EU) 2015/994, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2015, alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivänä tammikuuta 2015 alkavaksi ja 25 päivänä tammikuuta 2020 päättyväksi kaudeksi (EUVL L 159, 25.6.2015, s. 70).

(4)  Neuvoston päätös (EU) 2016/1670, annettu 12 päivänä syyskuuta 2016, alueiden komitean yhden jäsenen ja kahden varajäsenen, joita Italian tasavalta on ehdottanut, nimeämisestä (EUVL L 249, 16.9.2016, s. 37).


31.1.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 27/33


KOMISSION PÄÄTÖS (EU) 2019/154,

annettu 30 päivänä tammikuuta 2019,

sisäisten sääntöjen vahvistamisesta siltä osin kuin on kyse rekisteröityjen potilastietoihinsa pääsyä koskevan oikeuden rajoittamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 249 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Henkilöstösääntöjen 26 a artiklan ja muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 16 ja 91 artiklan mukaan virkamiehillä ja toimihenkilöillä on oikeus tutustua potilastietoihinsa toimielinten nimittävien viranomaisten vahvistamien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

(2)

Vuodesta 2004 alkaen pääsyä potilastietoihin on säännelty hallintojohtajien päätelmällä 221/04 (1), joka ei anna rekisteröidyille suoraan oikeutta tutustua kaikkiin heitä koskeviin, luonteeltaan psykologisia tai psykiatrisia tietoja sisältäviin asiakirjoihin. Tämä yleisrajoitus ei edellytä tapauskohtaista analyysiä.

(3)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 (2) noudattamiseksi komission soveltamien, tällaisiin asiakirjoihin pääsyä koskevien rajoitusten on oltava oikeasuhteisia ja niistä on tehtävä tapauskohtainen analyysi.

(4)

Vaikka rekisteröidyille olisi myönnettävä mahdollisimman laaja pääsy potilastietoihin, asetuksen (EU) 2018/1725 25 artiklaan perustuvat rajoitukset voivat joissakin tapauksissa olla tarpeen henkilöstön jäsenen terveyden suojelemiseksi tai kolmansien osapuolten oikeutettujen etujen suojaamiseksi. Komission puolesta toimivan asiantuntijalääkärin olisi esitettävä syyt tällaisiin rajoituksiin, ja nämä syyt olisi otettava osaksi asianomaisen henkilöstön jäsenen potilastietoja.

(5)

Henkilötietoja säilytetään suojatuissa fyysisissä ja sähköisissä ympäristöissä, jotta voidaan estää lainvastainen pääsy tietoihin tai niiden lainvastainen siirtäminen henkilöille, joiden ei ole tarpeen saada niitä tietoonsa.

(6)

Potilastietojen käsittelyyn sovellettavat säilytysajat vahvistetaan Euroopan komission tiedostoja koskevassa yhteisessä säilytysluettelossa. (3)

(7)

Euroopan komission tietosuojavastaavan olisi tehtävä riippumaton arviointi rajoitusten soveltamisesta, jotta voidaan varmistaa tämän päätöksen noudattaminen.

(8)

Euroopan tietosuojavaltuutettu antoi lausunnon 10 päivänä joulukuuta 2018.

(9)

Asetuksella (EU) 2018/1725 korvataan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001 (4) voimaantulopäivästään alkaen ilman siirtymäaikaa. Asetuksessa (EY) N:o 45/2001 säädettiin mahdollisuudesta soveltaa rajoituksia tiettyihin oikeuksiin. Jotta rekisteröityjen oikeudet eivät vaarantuisi, tätä päätöstä olisi sovellettava asetuksen (EU) 2018/1725 voimaantulopäivästä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tässä päätöksessä vahvistetaan edellytykset, joiden täyttyessä komissio voi rajoittaa asetuksen (EU) 2018/1725 17 artiklan soveltamista mainitun asetuksen 25 artiklan 1 kohdan h alakohdan mukaisesti.

2.   Tätä päätöstä sovelletaan oikeuteen saada pääsy sellaisiin henkilökohtaisiin potilastietoihin, joita komissio käsittelee henkilöstösääntöjen 26 a, 33, 59, 72, 73 ja 78 artiklan ja sen liitteessä VIII olevien 1 ja 13–15 artiklan sekä muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 13, 16, 28, 32, 33, 83, 91, 95, 100, 101 ja 102 artiklan mukaisesti.

2 artikla

Sovellettavat rajoitukset

1.   Jollei 3–5 artiklasta muuta johdu, komissio voi tapauskohtaisesti rajoittaa rekisteröityjen oikeutta saada suoraan pääsy komission käsittelemiin itseään koskeviin, luonteeltaan psykologisiin tai psykiatrisiin henkilökohtaisiin potilastietoihin, jos pääsy tällaisiin tietoihin on omiaan aiheuttamaan riskin rekisteröidyn terveydelle. Tämän rajoituksen on oltava oikeassa suhteessa siihen, mikä on ehdottoman välttämätöntä rekisteröidyn suojelemiseksi.

2.   Pääsy 1 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin annetaan rekisteröidyn valitsemalle lääkärille.

3.   Tällaisissa tapauksissa työterveyshuolto korvaa rekisteröidylle pyynnöstä sen osan potilastietoihin pääsyn saaneen lääkärin vastaanotolla käynnistä aiheutuneista kustannuksista, jota ei ole korvattu yhteisestä sairausvakuutusjärjestelmästä. Korvaus ei saa ylittää sairauskulujen korvaamista koskevissa yleisissä täytäntöönpanosäännöissä (5) vahvistetun enimmäismäärän ja yhteisen sairausvakuutusjärjestelmän rekisteröidylle kyseisten sääntöjen mukaisesti korvaaman määrän välistä erotusta.

4.   Työterveyshuollon myöntämän korvauksen edellytyksenä on, että pääsyä samoihin tietoihin ei ole jo aiemmin myönnetty.

5.   Jollei tämän päätöksen 3–5 artiklasta muuta johdu, komissio voi tapauskohtaisesti ja asetuksen (EU) 2018/1725 25 artiklan 1 kohdan h alakohdan mukaisesti rajoittaa rekisteröityjen oikeutta saada pääsy komission hallussa oleviin henkilökohtaisiin potilastietoihinsa, jos kyseisen oikeuden käyttäminen vaikuttaisi haitallisesti rekisteröidyn tai muiden rekisteröityjen oikeuksiin ja vapauksiin.

3 artikla

Rekisteröityjen oikeus saada pääsy tietoihin

1.   Kun komissio kokonaan tai osittain rajoittaa asetuksen (EU) 2018/1725 17 artiklassa tarkoitettua rekisteröityjen oikeutta päästä henkilökohtaisiin potilastietoihin, se ilmoittaa tietoihin pääsyä koskevaan rekisteröidyn pyyntöön antamassaan vastauksessa sovelletusta rajoituksesta ja sen pääasiallisista syistä kirjallisesti ja ilman aiheetonta viivytystä. Komissio ilmoittaa rekisteröidylle myös mahdollisuudesta tehdä kantelu Euroopan tietosuojavaltuutetulle tai käyttää muita oikeussuojakeinoja Euroopan unionin tuomioistuimessa.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun rajoituksen syitä koskevaa ilmoitusta voidaan lykätä, se voidaan jättää tekemättä tai se voidaan evätä, jos se vaarantaisi rajoituksen tarkoituksen.

3.   Komission kirjaa rajoituksen syyt 5 artiklan mukaisesti.

4.   Jos oikeutta päästä tietoihin rajoitetaan kokonaan tai osittain, rekisteröidyn on käytettävä oikeuttaan päästä tietoihin Euroopan tietosuojavaltuutetun välityksellä asetuksen (EU) 2018/1725 25 artiklan 6, 7 ja 8 kohdan mukaisesti.

4 artikla

Rajoitusten kirjaaminen ja rekisteröinti

1.   Komissio kirjaa kaikkien tämän päätöksen nojalla sovellettavien rajoitusten syyt sekä arvion rajoituksen tarpeellisuudesta ja oikeasuhteisuudesta, ottaen huomioon asetuksen (EU) 2018/1725 25 artiklan 2 kohdassa esitetyt asiaan liittyvät näkökohdat.

Kirjatuissa tiedoissa ilmoitetaan tällöin, miten oikeuksien käyttäminen aiheuttaisi riskin rekisteröidyn terveydelle tai vaikuttaisi haitallisesti muiden rekisteröityjen oikeuksiin ja vapauksiin.

2.   Kirjatut tiedot ja tarvittaessa asiakirjat, joista perusteena olevat seikat tai oikeudelliset syyt käyvät ilmi, rekisteröidään asianomaisiin potilastietoihin.

5 artikla

Rajoitusten kesto

1.   Edellä 2 artiklassa tarkoitettuja rajoituksia sovelletaan niin kauan kuin niiden perusteena olevat syyt ovat voimassa.

2.   Kun rajoituksen syyt eivät ole enää voimassa ja rekisteröity on uudelleen pyytänyt pääsyä kyseisiin henkilökohtaisiin potilastietoihin, komissio poistaa rajoituksen ja ilmoittaa rajoituksen pääasialliset syyt rekisteröidylle. Komissio ilmoittaa samalla rekisteröidylle mahdollisuudesta tehdä milloin tahansa kantelu Euroopan tietosuojavaltuutetulle tai käyttää muita oikeussuojakeinoja Euroopan unionin tuomioistuimessa.

6 artikla

Euroopan komission tietosuojavastaavan suorittama arviointi

1.   Tietosuojavastaavalle on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava aina, kun rekisteröidyn oikeuksia rajoitetaan tämän päätöksen mukaisesti. Tietosuojavastaavalle annetaan pyynnöstä pääsy kirjattuihin tietoihin sekä kaikkiin asiakirjoihin, jotka sisältävät perusteena olevia tosiseikkoja tai oikeudellisia seikkoja.

2.   Tietosuojavastaava voi pyytää rajoituksen uudelleentarkastelua. Tietosuojavastaavalle ilmoitetaan pyydetyn uudelleentarkastelun tuloksista kirjallisesti.

7 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 11 päivästä joulukuuta 2018.

Tehty Brysselissä 30 päivänä tammikuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Hallintojohtajat hyväksyivät päätelmän 236. kokouksessaan 19 päivänä helmikuuta 2004.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).

(3)  Euroopan komission tiedostoja koskeva yhteinen säilytysluettelo SEC(2007) 970, 4. heinäkuuta 2007, sellaisena kuin se on päivitettynä ja täydennettynä asiakirjalla SEC(2012) 713, 17. joulukuuta 2012.

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

(5)  Komission päätös C(2007) 3195, tehty 2 päivänä heinäkuuta 2007, sairauskulujen korvaamista koskevista yleisistä täytäntöönpanosäännöistä.


31.1.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 27/36


EUROOPAN ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISEN PÄÄTÖS (EU) 2019/155,

annettu 23 päivänä tammikuuta 2019,

hinnanerosopimusten yksityisasiakkaille markkinointia, jakelua tai myyntiä koskevan väliaikaisen rajoituksen uusimisesta

EUROOPAN ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISEN HALLINTONEUVOSTO, joka ottaa huomioon seuraavaa:

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta 24 päivänä marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 5 kohdan, 43 artiklan 2 kohdan ja 44 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 15 päivänä toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 (2) ja erityisesti sen 40 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä määritelmien, avoimuuden, sijoitussalkun tiivistämisen sekä tuotteita koskeviin interventioihin ja positioiden hallintaan kohdistettavien valvontatoimenpiteiden osalta 18 päivänä toukokuuta 2016 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/567 (3) ja erityisesti sen 19 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksellä (EU) 2018/796 (4) Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) rajoitti hinnanerosopimusten markkinointia, jakelua ja myyntiä yksityisasiakkaille kolmeksi kuukaudeksi 1. elokuuta 2018 alkaen.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 600/2014 40 artiklan 6 kohdan mukaan ESMAn on arvioitava tuotetta koskevaa väliaikaista interventiotoimea sopivin väliajoin vähintään joka kolmas kuukausi.

(3)

Päätöksellä (EU) 2018/1636 (5) ESMA uusi hinnanerosopimusten markkinointia, jakelua ja myyntiä yksityisasiakkaille koskevan väliaikaisen rajoituksen ja muutti sitä kolmen kuukauden ajaksi 1. marraskuuta 2018 alkaen.

(4)

ESMAn hinnanerosopimusten rajoittamisesta tehtyyn uudelleenarviointiin saatiin tietoa muun muassa kansallisille toimivaltaisille viranomaisille tehdystä kyselytutkimuksesta (6), joka koski tuotteeseen liittyvän interventiotoimen käytännön soveltamista ja vaikutuksia, sekä kansallisten toimivaltaisten viranomaisten ja sidosryhmien toimittamista lisätiedoista.

(5)

Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset löysivät vähän esimerkkejä tuotteita koskevien ESMAn interventiotoimenpiteiden noudattamatta jättämisestä, ja ne koskivat pääasiassa riskivaroituksia.

(6)

Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset havaitsivat vähenemistä yksityisasiakkaiden hinnanerosopimuksiin liittyvien tilien, kaupankäyntimäärien ja pääoman kokonaismäärässä kolmen kuukauden ajanjaksolla elokuusta lokakuuhun vuonna 2018 verrattuna samaan ajanjaksoon vuonna 2017. Vertailtaessa näitä ajanjaksoja yksityisasiakkaiden voitolla olevien tilien osuus pysyi yleisesti ottaen vakaana. Hinnanerosopimusten kaupasta yksityisasiakkaille aiheutuvat keskimääräiset kulut, jotka näyttävät olevan vähemmän riippuvaisia markkinaolosuhteista kuin yksityisasiakkaiden kokonaistuotot, olivat merkittävästi alhaisemmat vuoden 2018 ajanjaksolla verrattuna ajanjaksoon vuonna 2017 (7). Keskimääräiset kulut yksityisasiakkaan aktiivisella tilillä, johon sisältyy kryptovaluuttoihin liittyviä hinnanerosopimuksia, laskivat epäsuhtaisesti muihin tileihin verrattuna, vaikka kyseisten tilien kulut olivat edelleen korkeammat kuin ilman kryptovaluuttariskiä olevien tilien. Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ilmoittivat myös automaattisten sulkemisten sekä tilien negatiivisen pääoman tapahtumien vähentyneen ja tilien negatiivisen pääoman saldojen suuruuden pienentyneen tasaisesti (8).

(7)

Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ovat myös ilmoittaneet kasvusta sellaisten asiakkaiden määrässä vuoden 2018 ajanjaksolla vuoden 2017 jaksoon verrattuna, joita kohdellaan heidän omasta pyynnöstään ammattimaisina asiakkaina. ESMA on tietoinen siitä, että hinnanerosopimusten tarjoajat markkinoivat yksityisasiakkaille mahdollisuutta tulla pyynnöstä ammattimaiseksi asiakkaaksi. Yksityisasiakas voi myös pyytää tulla kohdelluksi ammattimaisena asiakkaana, jos hän toimittaa asiasta sovellettavan lainsäädännön vaatimusten mukaisen kirjallisen pyynnön. Hinnanerosopimusten tarjoajien olisi varmistettava, että ne toimivat aina näiden vaatimusten mukaisesti (9). ESMA on myös tietoinen siitä, että jotkin kolmansien maiden yritykset ottavat aktiivisesti yhteyttä unionissa oleviin asiakkaisiin tai että tietyt hinnanerosopimusten tarjoajat unionissa markkinoivat yksityisasiakkaille mahdollisuutta siirtää tilinsä konsernin sisäiseen yritykseen kolmannessa maassa. Ilman toimilupaa tai rekisteröitymistä unionissa nämä kolmannen maan yritykset saavat kuitenkin tarjota palveluja unioniin sijoittautuneelle tai unionissa olevalle asiakkaalle vain asiakkaan omasta aloitteesta. ESMA on selvillä myös siitä, että yritykset alkavat tarjota muita spekulatiivisia sijoitustuotteita. ESMA seuraa edelleen näiden muiden tuotteiden tarjoamista määrittääkseen, olisivatko jotkin muut unionin toimenpiteet asianmukaisia.

(8)

Päätöksen (EU) 2018/796 hyväksymisen jälkeen ESMA ei ole saanut näyttöä, joka olisi ristiriidassa sen tekemän havainnon kanssa merkittävästä sijoittajansuojaa koskevasta ongelmasta, josta mainitaan päätöksessä (EU) 2018/796 ja päätöksessä (EU) 2018/1636 (päätökset). Näin ollen ESMAn päätelmänä on, että päätöksissä mainittava merkittävä sijoittajansuojaa koskeva ongelma pysyisi entisellään, ellei hinnanerosopimusten yksityisasiakkaille markkinoinnin, jakelun ja myynnin väliaikaista rajoittamista uusittaisi.

(9)

Sovellettavia nykyisiä unionin lain mukaisia sääntelyvaatimuksia ei ole muutettu eikä niillä edelleenkään puututa ESMAn tunnistamaan uhkaan. Myöskään kansalliset toimivaltaiset viranomaiset eivät ole ryhtyneet toimiin tai suoritetut toimet ovat olleet riittämättömiä uhan ratkaisemiseksi. Etenkään päätöksen (EU) 2018/796 hyväksymisen jälkeen mikään kansallinen toimivaltainen viranomainen ei ole hyväksynyt tuotetta koskevaa kansallista interventiotoimea asetuksen (EU) N:o 600/2014 42 artiklan nojalla (10).

(10)

Rajoituksen uusiminen ei vaikuta kielteisesti finanssimarkkinoiden tehokkuuteen tai sijoittajiin tavalla, joka on suhteeton toimen hyötyyn nähden, eikä luo sääntelyn katvealueiden riskiä niistä samoista syistä, jotka on mainittu päätöksissä.

(11)

Ellei väliaikaista rajoitusta uusita, ESMA pitää edelleen todennäköisenä, että hinnanerosopimuksia tarjotaan uudelleen yksityisasiakkaille ilman asianmukaisia järjestelyjä, jotka suojaavat heitä riittävästi niiltä kyseisiin tuotteisiin liittyviltä riskeiltä, jotka aiheuttivat päätöksissä mainittua haittaa kuluttajille.

(12)

Ottaen huomioon nämä ja päätöksissä mainitut syyt ESMA on päättänyt uusia rajoituksen päätöksen (EU) 2018/1636 ehtoja vastaavasti seuraavalle kolmen kuukauden ajanjaksolle reagoidakseen merkittävään sijoittajansuojaa koskevaan ongelmaan.

(13)

Koska ehdotetut toimenpiteet voivat vähäisessä määrin liittyä maatalousalan hyödykejohdannaisiin, ESMA on kuullut fyysisten maatalousmarkkinoiden valvonnasta, hallinnoinnista ja sääntelystä vastaavia julkisia elimiä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 mukaisesti (11). Mikään kyseisistä elimistä ei ole esittänyt vastalauseita ehdotetulle toimenpideuudistukselle.

(14)

ESMA on ilmoittanut kansallisille toimivaltaisille viranomaisille ehdotetusta uusimispäätöksestä,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä käytetään seuraavia määritelmiä:

a)

’hinnanerosopimus’ tarkoittaa sellaista muuta johdannaista kuin optiota, futuuria, swapia ja korkotermiiniä, jonka tarkoituksena on antaa haltijalle lyhyt tai pitkä positio kohde-etuuden hinnan, tason tai arvon vaihteluihin riippumatta siitä, käydäänkö sillä kauppaa kauppapaikalla, ja joka on toteutettava nettoarvon tilityksellä tai se voidaan toteuttaa nettoarvon tilityksellä jonkin osapuolen niin halutessa (muutoin kuin maksun laiminlyönnin yhteydessä tai sopimuksen päättyessä muusta syystä)

b)

’poissuljettu muu kuin rahallinen etu’ tarkoittaa kaikkia muita kuin rahallisia etuja lukuun ottamatta tieto- ja tutkimustyökaluja, jotka liittyvät hinnanerosopimuksiin.

c)

’alkuvakuus’ tarkoittaa kaikkia maksuja, jotka maksetaan hinnanerosopimuksen tekemiseksi, lukuun ottamatta välityspalkkioita, kaupankäyntipalkkioita ja muita asiaan liittyviä kuluja;

d)

’alkuvakuussuoja’ tarkoittaa liitteessä I määritettyä alkuvakuutta

e)

’MCO-suoja’ tarkoittaa yksityisasiakkaan yhden tai useamman avoimen hinnanerosopimuksen sulkemista asiakkaalle edullisimmin ehdoin direktiivin 2014/65/EU 24 ja 27 artiklan mukaisesti, kun hinnanerosopimuksen kaupankäyntitilillä oleva varojen määrä ja kaikkien kyseiseen tiliin liittyvien avointen hinnanerosopimusten rahaksi muuttamattomat nettovoitot laskevat alle puoleen kaikkien näiden avointen hinnanerosopimusten yhteenlasketusta alkuvakuussuojasta

f)

’negatiivista saldoa koskeva suoja’ tarkoittaa yksityisasiakkaan yhteenlasketun vastuun rajaamista kaikissa hinnanerosopimuksissa, jotka liittyvät hinnanerosopimusten kaupankäyntitiliin hinnanerosopimusten tarjoajan kanssa, kyseisellä hinnanerosopimuksen kaupankäyntitilillä oleviin varoihin.

2 artikla

Hinnanerosopimusten väliaikainen rajoitus yksityisasiakkaiden osalta

Hinnanerosopimusten markkinointi, jakelu tai myynti yksityisasiakkaille rajoitetaan tilanteisiin, joissa vähintään kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

a)

hinnanerosopimusten tarjoaja vaatii yksityisasiakasta maksamaan alkuvakuussuojan

b)

hinnanerosopimusten tarjoaja tarjoaa yksityisasiakkaalle MCO-suojan

c)

hinnanerosopimusten tarjoaja tarjoaa yksityisasiakkaalle negatiivista saldoa koskevan suojan

d)

hinnanerosopimusten tarjoaja ei tarjoa yksityisasiakkaalle suoraan tai välillisesti maksua, rahallista tai poissuljettua muuta kuin rahallista etua, hinnanerosopimuksen markkinoinnin, jakelun tai myynnin osalta lukuun ottamatta mistä tahansa tarjotusta hinnanerosopimuksesta rahaksi muutettuja voittoja, ja

e)

hinnanerosopimusten tarjoaja ei lähetä suoraan tai välillisesti tiedonantoa yksityisasiakkaalle tai julkaise yksityisasiakkaan saataville tietoa liittyen hinnanerosopimusten markkinointiin, jakeluun tai myyntiin, ellei se sisällä asianmukaista riskivaroitusta, joka on laadittu liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Toimenpiteen kiertämistä koskeviin toimiin osallistumisen kielto

On kiellettyä osallistua tietoisesti ja tarkoituksella toimiin, joiden tavoitteena tai tuloksena on 2 artiklan vaatimusten kiertäminen, muun muassa toimimalla hinnanerosopimusten tarjoajan sijaisena.

4 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

1.   Tämä päätös tulee voimaan sen julkaisua Euroopan unionin virallisessa lehdessä seuraavana päivänä.

2.   Tätä päätöstä sovelletaan 1. helmikuuta 2019 alkaen kolmen kuukauden ajan.

Tehty Pariisissa 23 päivänä tammikuuta 2019.

Hallintoneuvoston puolesta

Steven MAIJOOR

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.

(2)  EUVL L 173, 12.6.2014, s. 84.

(3)  EUVL L 87, 31.3.2017, s. 90.

(4)  Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen päätös (EU) 2018/796, tehty 22 päivänä toukokuuta 2018, hinnanerosopimusten väliaikaisesta rajoittamisesta unionissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 40 artiklan mukaisesti (EUVL L 136, 1.6.2018, s. 50).

(5)  Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen päätös (EU) 2018/1636, tehty 23 päivänä lokakuuta 2018, päätöksessä (EU) 2018/796 tarkoitetun hinnanerosopimusten markkinoinnin, jakelun tai myynnin yksityisasiakkaille väliaikaisen rajoittamisen uusimisesta ja muuttamisesta (EUVL L 272, 31.10.2018, s. 62).

(6)  Kyselyyn vastasi 26 kansallista toimivaltaista viranomaista: Financial Market Authority (AT – FMA), Cyprus Securities and Exchange Commission (CY – CySEC), Czech National Bank (CZ – CNB), Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (DE – BaFin), Finanstilsynet (DK – Finanstilsynet), Hellenic Capital Markets Commission (EL – HCMC), Comisión Nacional del Mercado de Valores (ES – CNMV), Finanssivalvonta (FI – FSA), Autorité des Marchés Financiers (FR – AMF), Magyar Nemzeti Bank (HU – MNB), Central Bank of Ireland (IE – CBI), Financial Supervisory Authority (IS – FME), Lietuvos Bankas (LT – LB), Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (IT – Consob), Commission de Surveillance du Secteur Financier (LU – CSSF), Finanšu un kapitāla tirgus komisija (LV – FKTK), Malta Financial Services Authority (MT – MFSA), Autoriteit Financiële Markten (NL – AFM), Finanstilsynet (Finanstilsynet – NO), Komisja Nadzoru Finansowego (PL – KNF), Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (PT – CMVM), Romanian Financial Supervisory Authority (RO – FSA), Finansinspektionen (SE – Finansinspektionen), Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP– SI) National Bank of Slovakia (NBS – SK), Financial Conduct Authority (UK – FCA).

(7)  Tämä vastaa havaintoja vähenemisestä kaupankäynnin kokonaismäärissä, joihin perustuen osto- ja myyntihinnan erotukset ja maksut tyypillisesti lasketaan. Yksityisasiakkaiden aktiivisilla tileillä asiakkaan keskimääräinen pääoma kasvoi hieman, vaikka muutos oli merkittävästi pienempi prosentteina kuin kaupankäynnin kokonaismäärän väheneminen ja näihin tileihin kohdistuva riski kokonaisuudessaan.

(8)  Vuoden 2018 elokuun ja lokakuun välisellä ajanjaksolla sovellettiin negatiivista saldoa koskevaa suojaa. Hintaerojen syntyminen voi toisaalta johtaa siihen, että asiakas suljetaan ensin pois hintaan, joka luo negatiivisen oman pääoman. Tämän jälkeen hinnanerosopimusten tarjoaja hyvittää tiliä takaisin nollapääomaan, jotta uusi vaatimus negatiivista saldoa koskevasta suojasta täyttyisi. Näin tekivät myös ne hinnanerosopimusten tarjoajat, jotka tarjosivat negatiivista saldoa koskevaa suojaa samalla ajanjaksolla vuonna 2017.

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta, liite II, II osa (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349). Ks. myös kohta 11 ESMAn kysymyksiä ja vastauksia MiFID II:n ja MiFIR:n sijoittajansuojaa sekä välittäjiä koskevista aiheista (ESMA35-43-349). Siinä ESMA käsittelee käytäntöjä, joita sijoituspalveluyritysten ei tulisi käyttää soveltaessaan oikeudellisia vaatimuksia asiakkaiden luokittelemisessa ammattimaiseksi pyynnöstä. Kohtaa 11 päivitettiin viimeksi 25. toukokuuta 2018.

(10)  ESMA on ottanut huomioon seuraavaa: a) ETA-/EFTA-valtion toimivaltainen viranomainen (NO – Finanstilsynet) hyväksyi 4. kesäkuuta 2018 kansallisia tuotetta koskevia interventiotoimia, joiden soveltamisen ehdot ja päivämäärät ovat samat kuin ESMAn toimenpiteiden; b) Romaniassa alettiin soveltaa 6. heinäkuuta 2018 maan kansallista lainsäädäntöä, jonka ehdot vastaavat ESMAn toimenpiteitä.

(11)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007, annettu 22 päivänä lokakuuta 2007, maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1).


LIITE I

ALKUVAKUUDEN PROSENTTIOSUUDET KOHDE-ETUUDEN TYYPIN MUKAAN

a)

3,33 prosenttia hinnanerosopimuksen nimellisarvosta, kun kohde-etuutena oleva valuuttapari muodostuu jostakin kahdesta seuraavasta valuutasta: Yhdysvaltain dollari, euro, Japanin jeni, Englannin punta, Kanadan dollari ja Sveitsin frangi.

b)

5 prosenttia hinnanerosopimuksen nimellisarvosta, kun kohde-etuutena oleva indeksi, valuuttapari tai hyödyke on

i)

jokin seuraavista osakeindekseistä: Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100); Cotation Assistée en Continu 40 (CAC 40); Deutsche Bourse AG German Stock Index 30 (DAX30); Dow Jones Industrial Average (DJIA); Standard & Poors 500 (S&P 500); NASDAQ Composite Index (NASDAQ), NASDAQ 100 Index (NASDAQ 100); Nikkei Index (Nikkei 225); Standard & Poors / Australian Securities Exchange 200 (ASX 200); EURO STOXX 50 Index (EURO STOXX 50)

ii)

valuuttapari, joka muodostuu vähintään yhdestä valuutasta, jota ei ole lueteltu edellä a alakohdassa tai

iii)

kulta

c)

10 prosenttia hinnanerosopimuksen nimellisarvosta, kun kohde-etuutena oleva hyödyke tai osakeindeksi on jokin muu kuin edellä b alakohdassa lueteltu hyödyke tai osakeindeksi

d)

50 prosenttia hinnanerosopimuksen nimellisarvosta, kun kohde-etuutena on kryptovaluutta tai

e)

20 prosenttia hinnanerosopimuksen nimellisarvosta, kun kohde-etuutena on

i)

osake tai

ii)

sitä ei ole muutoin lueteltu tässä liitteessä.


LIITE II

RISKIVAROITUKSET

OSA A

Riskivaroitusta koskevat ehdot

1.

Riskivaroitus on esitettävä siten, että sen näkyvyys varmistetaan, sen kirjasinkoon on oltava vähintään sama kuin tiedonannossa tai julkaistuissa tiedoissa pääasiallisesti käytettävä kirjasinkoko ja se on esitettävä samalla kielellä.

2.

Jos tiedonanto tai julkaistu tieto on pysyvällä välineellä tai verkkosivulla, riskivaroituksen on oltava B osassa esitetyssä muodossa.

3.

Jos tiedonanto tai julkaistu tieto on muulla kuin pysyvällä välineellä tai verkkosivulla, riskivaroituksen on oltava osassa C esitetyssä muodossa.

4.

Poikkeuksena kohtiin 2 ja 3: jos riskivaroitukseen sisältyvien merkkien, joiden muodosta määrätään osassa B tai C, lukumäärä ylittää markkinointipalveluja tarjoavan kolmannen osapuolen vakioehtojen mukaisen sallitun enimmäismäärän, riskivaroitus voidaan laatia osassa D esitetyssä muodossa.

5.

Jos riskivaroituksessa käytetään osassa D määritettyä muotoa, viestintään tai julkaistuihin tietoihin on sisällytettävä myös suora linkki hinnanerosopimusten tarjoajan verkkosivustolle, joka sisältää riskivaroituksen kohdassa B esitetyssä muodossa.

6.

Riskivaroituksessa on oltava päivitetty tarjoajakohtainen tappio-osuus, joka perustuu hinnanerosopimusten tarjoajan yksityisasiakkaille tarjoamien rahaa menettäneiden hinnanerosopimusten kaupankäyntitilien prosenttiosuuden laskentaan. Laskelma tehdään kolmen kuukauden välein, ja se koskee laskelmaa edeltävää 12:ta kuukautta (”12 kuukauden laskentajakso”). Laskelmassa

a.

yksittäisen yksityisasiakkaan hinnanerosopimuksen kaupankäyntitilin katsotaan menettäneen rahaa, jos hinnanerosopimuksen kaupankäyntitiliin liittyvien hinnanerosopimusten kaikkien rahaksi muutettujen ja rahaksi muuttamattomien nettovoittojen summa 12 kuukauden laskentajaksolla on negatiivinen

b.

kaikki hinnanerosopimuksen kaupankäyntitiliin liittyviä hinnanerosopimuksia koskevat kulut sisällytetään laskelmaan, myös kaikki veloitukset, maksut ja välityspalkkiot

c.

seuraavat kohteet suljetaan laskelman ulkopuolelle:

i.

kaikki hinnanerosopimuksen kaupankäyntitilit, joilla ei ole niihin liittyvää avointa hinnanerosopimusta laskentajaksolla

ii.

kaikki voitot tai tappiot, jotka ovat peräisin muista kuin hinnanerosopimuksen kaupankäyntitiliin liittyvistä hinnanerosopimuksista

iii.

kaikki varojen talletukset hinnanerosopimuksen kaupankäyntitilille tai nostot siltä.

7.

Poikkeuksena 2–6 alakohtaan: jos 12 kuukauden laskentajaksolla hinnanerosopimuksen tarjoaja ei ole tarjonnut yksityisasiakkaan hinnanerosopimuksen kaupankäyntitiliin liittyvää avointa hinnanerosopimusta, kyseinen hinnanerosopimuksen tarjoaja käyttää osissa E-G esitettyä standardoitua riskivaroitusta soveltuvin osin.

OSA B

Tarjoajakohtainen riskivaroitus pysyvällä välineellä tai verkkosivulla

Hinnanerosopimukset ovat monimutkaisia välineitä, joissa on suuri riski nopeasta rahan menettämisestä vivutuksen vuoksi.

[lisätään prosenttiosuus tarjoajaa kohti] prosenttia piensijoittajista menettää rahaa sijoittaessaan tämän tarjoajan hinnanerosopimuksiin.

Kannattaakin miettiä, ymmärrätkö, miten hinnanerosopimukset toimivat ja onko sinulla varaa ottaa suuri riski rahojesi menettämisestä.

OSA C

Lyhennetty tarjoajakohtainen riskivaroitus

[lisätään prosenttiosuus tarjoajaa kohti] prosenttia piensijoittajista menettää rahaa sijoittaessaan tämän tarjoajan hinnanerosopimuksiin.

Kannattaakin miettiä, onko sinulla varaa ottaa suuri riski rahojesi menettämisestä.

OSA D

Tarjoajakohtainen riskivaroitus, jonka merkkien määrää on vähennetty

[merkitse prosenttiosuus tarjoajaa kohti] %:a piensijoittajien hinnanerosopimustileistä menettää rahaa.

OSA E

Standardoitu riskivaroitus pysyvällä välineellä tai verkkosivulla

Hinnanerosopimukset ovat monimutkaisia välineitä, joissa on suuri riski nopeasta rahan menettämisestä vivutuksen vuoksi.

74–89 prosenttia piensijoittajista menettää rahaa sijoittaessaan hinnanerosopimuksiin.

Kannattaakin miettiä, ymmärrätkö, miten hinnanerosopimukset toimivat ja onko sinulla varaa ottaa suuri riski rahojesi menettämisestä.

OSA F

Lyhennetty vakioitu riskivaroitus

74–89 prosenttia piensijoittajista menettää rahaa sijoittaessaan hinnanerosopimuksiin.

Kannattaakin miettiä, onko sinulla varaa ottaa suuri riski rahojesi menettämisestä.

OSA G

Standardoitu riskivaroitus, jonka merkkien määrää on vähennetty

74–89 %:a piensijoittajien hinnanerosopimustileistä menettää rahaa.


III Muut säädökset

EUROOPAN TALOUSALUE

31.1.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 27/42


EFTAN VALVONTAVIRANOMAISEN PÄÄTÖS

N:o 83/18/KOL,

annettu 26 päivänä syyskuuta 2018,

Landsvirkjunille myönnetystä johdannaissopimusten valtiontakauksesta (Islanti) [2019/156]

EFTAN VALVONTAVIRANOMAINEN, jäljempänä ’valvontaviranomainen’, joka

ottaa huomioon

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 61 artiklan,

ETA-sopimuksen pöytäkirjan 26,

EFTAn jäsenvaltioiden välisen, valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamista koskevan sopimuksen, jäljempänä ’valvonta- ja tuomioistuinsopimus’, ja erityisesti sen 24 artiklan,

valvonta- ja tuomioistuinsopimuksen pöytäkirjan 3, jäljempänä ’pöytäkirja 3’, ja erityisesti sen II osan 7 artiklan 2 kohdan,

on kehottanut asianomaisia osapuolia esittämään huomautuksensa (1) ja on ottanut huomioon nämä huomautukset,

sekä katsoo seuraavaa:

1.   MENETTELY

(1)

Valvontaviranomainen aloitti 3 päivänä toukokuuta 2017 muodollisen tutkintamenettelyn mahdollisesta valtiontuesta, jota on myönnetty Landsvirkjunille johdannaissopimusten valtiontakauksella, jäljempänä ’aloittamispäätös’ (2).

(2)

Landsvirkjun esitti huomautuksensa (3)15 päivänä syyskuuta 2017 päivätyllä kirjeellä (4). Valvontaviranomainen toimitti puolestaan huomautukset Islannille (5). Valvontaviranomainen ei saanut huomautuksia miltään muilta asianomaisilta osapuolilta.

(3)

Islannin viranomaiset esittivät huomautuksensa 25 päivänä syyskuuta 2017 päivätyllä kirjeellä (6).

(4)

Valvontaviranomainen tapasi 23 päivänä maaliskuuta 2018 Landsvirkjunin ja Islannin viranomaisten edustajia. Kokouksen perusteella ja saatuaan valvontaviranomaiselta kysymyksiä 27 päivänä maaliskuuta 2018 (7) Landsvirkjun toimitti lisätietoja 11 päivänä huhtikuuta 2018 (8). Islannin viranomaiset ilmoittivat valvontaviranomaiselle 12 päivänä huhtikuuta 2018, että ne yhtyvät Landsvirkjunin huomautuksiin eivätkä pidä tarpeellisena toimittaa lisähuomautuksia (9).

(5)

Valvontaviranomainen käsitteli asiaa edelleen 6 päivänä kesäkuuta 2018 kokouksessa Islannin viranomaisten ja Landsvirkjunin kanssa. Landsvirkjun lähetti 7 päivänä kesäkuuta 2018 lisätietoja valvontaviranomaiselle (10). Kokouksen perusteella ja saatuaan lisätiedot Landsvirkjunilta valvontaviranomainen pyysi Islannin viranomaisilta lisäselvennyksiä (11). Islannin viranomaiset lähettivät pyydetyt tiedot 29 päivänä kesäkuuta 2018 päivätyllä kirjeellä (12).

2.   TOIMENPITEEN KUVAUS

2.1   Edunsaaja: Landsvirkjun

(6)

Landsvirkjun on julkisen sektorin kumppanuusyhtiö, jota säännellään Landsvirkjunista annetulla lailla (13). Islannin valtiokonttori otti 1 päivänä tammikuuta 2007 Landsvirkjunin kokonaan omistukseensa. Landsvirkjun on valtion omistuksessa, sillä sen omistavat yhdessä valtiokonttori (99,9 prosenttia) ja Eignarhlutir ehf. (0,1 prosenttia), joka on valtiokonttorin kokonaan omistama osakeyhtiö.

2.2   Landsvirkjunin tekemät johdannaissopimukset ja valtiontakaus

(7)

Islannin viranomaisten mukaan (14), Landsvirkjun on altis velkasalkkuunsa liittyville valuuttakurssi- ja korkoriskeille. Landsvirkjun käyttää erilaisia johdannaissopimuksia näiden riskien hallintaan.

(8)

Kuten aloittamispäätöksessä selitettiin, valvontaviranomainen tarkasteli Landsvirkjunin tekemiä seuraavan tyyppisiä johdannaissopimuksia: valuutanvaihtosopimukset, valuuttaoptiot ja koronvaihtosopimukset (15). Valvontaviranomainen esitti aloittamispäätöksessä kuvauksen näistä johdannaissopimuksista Islannin viranomaisten selityksen perusteella (16).

2.3   Rajoittamattomilla valtiontakauksilla myönnettyyn valtiontukeen liittyvä voimassa olevaa tukea koskeva menettely

(9)

Valvontaviranomainen aloitti 26 päivänä syyskuuta 2006 päivätyllä kirjeellä (17) pöytäkirjassa 3 olevan II osan 17 artiklan 2 kohdan mukaisen voimassa olevia tukitoimenpiteitä koskevan menettelyn, joka liittyi tiettyihin Islannin sähkölaitosten hyväksi toteutettuihin toimenpiteisiin, Landsvirkjunille myönnetyt rajoittamattomat valtiontakaukset mukaan lukien. Kyseisellä kirjeellä valvontaviranomainen ilmoitti Islannin viranomaisille, että sen alustavan näkemyksen mukaan nämä toimenpiteet olivat voimassa olevaa valtiontukea, joka ei sovellu ETA-sopimuksen toimintaan.

(10)

Valvontaviranomainen katsoi päätöksessään N:o 302/09/KOL (18), että Landsvirkjunille myönnetty rajoittamaton valtiontakaus oli voimassa olevaa valtiontukea. Tässä päätöksessä valvontaviranomainen ehdotti, että Islannin viranomaiset toteuttavat tarvittavat lainsäädäntö-, hallinto- ja muut toimenpiteet Landsvirkjunille myönnetystä rajoittamattomasta valtiontakauksesta aiheutuvan, ETA-sopimuksen toimintaan soveltumattoman tuen poistamiseksi.

(11)

Islannin viranomaiset hyväksyivät 8 päivänä elokuuta 2009 päivätyllä kirjeellä (19) ehdotetut toimenpiteet ja sitoutuivat ilmoittamaan valvontaviranomaiselle toimenpiteet, jotka ne toteuttaisivat päätöksen N:o 302/09/KOL täytäntöön panemiseksi. Islannin viranomaisten kanssa käydyn lisäkirjeenvaihdon jälkeen valvontaviranomainen kirjasi päätökseensä N:o 159/13/KOL (20) Islannin hyväksyneen voimassa olevaa tukijärjestelmää koskevat aiheelliset toimenpiteet ja lopetti asian käsittelyn.

3.   MUODOLLISEN TUTKINTAMENETTELYN ALOITTAMISEN SYYT

(12)

Aloittamispäätöksessä valvontaviranomainen esitti alustavan näkemyksensä tuen olemassaolosta kyseisten takausten osalta ja niiden mahdollisesta soveltumattomuudesta ETA-sopimuksen toimintaan.

(13)

Valvontaviranomaisen alustavan näkemyksen mukaan kyseisiä valtiontakauksia oli myönnetty Landsvirkjunille johdannaissopimuksiin ainakin vuodesta 2013 lähtien. Valvontaviranomainen totesi aloittamispäätöksessä, että useat seikat, jotka olivat tarpeen Landsvirkjunille johdannaissopimuksiin myönnettyjen takausten valtiontukiarviointia varten, olivat epäselviä (21).

(14)

Valvontaviranomainen ei voinut sulkea pois valtiontuen olemassaoloa takausten osalta. Taloudellisen edun suhteen valvontaviranomainen katsoi alustavasti, että kyseiset takaukset eivät täyttäneet valtiontakauksia koskevien valtiontuen suuntaviivojen, jäljempänä ’takauksia koskevat suuntaviivat’ (22), 3.2 kohdan edellytyksiä b, c ja d ja muodostivat valtiontukisäännöissä tarkoitetun edun. Valvontaviranomainen suhtautui epäillen siihen, voitiinko takauksien katsoa soveltuvan ETA-sopimuksen toimintaan.

(15)

Islanti ja Landsvirkjun toimittivat huomautuksia sekä Landsvirkjunin tekemistä johdannaissopimuksista että valtiontakauksista. Tiivistelmä päätöksen kannalta merkityksellisistä huomautusten osista esitetään 4 ja 5 jaksossa.

4.   ISLANNIN HUOMAUTUKSET

4.1   Yleisiä huomautuksia johdannaissopimuksista ja valtiontakauksista

(16)

Islanti viittaa aloittamispäätöksen johdanto-osan 20 kappaleeseen (23) ja väittää, että toisin kuin valvontaviranomaisen 27 päivänä kesäkuuta 2016 päivätyssä seurantakirjeessä todettiin, Landsvirkjun pystyi tekemään suojaavia johdannaissopimuksia ilman valtiontakauksia. Seurantakirjeessä esitetty sisällöltään vastakkainen lausuma on erehdys, jota Islanti ei tuolloin huomannut. Lisäksi asiaa koskevassa oikeuskehyksessä ei velvoiteta Landsvirkjunia hankkimaan valtiontakausta johdannaissopimuksen tekemiseksi. Landsvirkjun voi hakea vuosittain suojausjohdannaisten takausta tiettyyn kumulatiiviseen nimellisarvoon asti.

(17)

Islanti selitti aloittamispäätöksen johdanto-osan 20, 24, 33 ja 39 kappaleeseen (24) viitaten, että takaukset myönsi valtionvarainministeri eikä valtion velanhoidosta vastaava yksikkö, joka on keskuspankin varainhallinta- ja markkinatoiminnoista vastaavan osaston alaisuudessa toimiva yksikkö. Valtion velanhoidosta vastaavalle yksikölle on annettu tiettyjä valtiontakauksiin liittyviä tehtäviä, mutta se ei tarkoita, että yksikön tehtävänä olisi takausten myöntäminen (25).

4.2   Valtiontuen olemassaolo

(18)

Islanti ei kiistä, että kyseiset valtiontakaukset ovat valtion toteuttamia ja että ne ovat omiaan vääristämään kilpailua ja vaikuttamaan ETA-sopimuksen sopimuspuolten väliseen kauppaan, jos niiden katsotaan aiheuttavan valikoivan edun.

(19)

Islanti kiistää kuitenkin valvontaviranomaisen alustavan havainnon (26), jonka mukaan kyseisistä takauksista voisi koitua etua Landsvirkjunille.

(20)

Islannin mukaan kyseiset takaukset ovat toissijaisia takauksia, joilla ei ole erityistä arvoa Landsvirkjunille. Mahdollisuus siitä, että saatavia perittäisiin valtiolta, on vain teoreettinen. Islanti väittää, että Landsvirkjun tekee johdannaissopimuksia vain suojautumisstarkoituksessa eli vähentääkseen niiden perustana olevien rahoitustransaktioiden aiheuttamaa riskiä. Valtio omistajana vaatii tätä, ja sitä edellytetään myös Landsvirkjunin hallituksen laatimissa riskinhallintaperiaatteissa. Islanti väittää myös, että Landsvirkjun tekee johdannaissopimuksia, joilla ei ole valtiontakausta, samoin ehdoin kuin sopimuksia, joilla on takaus.

4.3   Valtiontakauksia koskevan Islannin lainsäädäntökehyksen soveltaminen

(21)

Islanti viittaa aloittamispäätöksen 65 kohtaan (27) ja väittää, että kyseiset takaukset kuuluivat valvontaviranomaisen päätöksen N:o 302/09/KOL kohteena olleen lainsäädäntökehyksen piiriin sekä ennen kyseiseen päätökseen perustuvia muutoksia että niiden jälkeen. Islanti viittaa Islannin viranomaisten ja valvontaviranomaisen väliseen kirjeenvaihtoon, jossa vahvistetaan tämä selitys.

5.   LANDSVIRKJUNIN HUOMAUTUKSET (28)

5.1   Landsvirkjunille myönnettyjä valtiontakauksia koskeva Islannin oikeuskehys

(22)

Lainsäädäntökehys, jonka nojalla Landsvirkjunille myönnetään valtiontakauksia, perustuu valtiontakauksista annettuun lakiin (29) ja Landsvirkjunista annettuun lakiin. Landsvirkjun oli jo perustettu kumppanuusyhtiönä aiemmin sovelletun Landsvirkjunista annetun lain nojalla (30).

(23)

Valtiontakauksista annetun lain 1 §:n mukaan valtio ei voi koskaan antaa takausta ilman oikeusperustaa (31). Landsvirkjunin tapauksessa valtiontakausten oikeusperusta on Landsvirkjunista annettu laki. Landsvirkjunista annetun lain mukaan – sekä ennen voimassa olevaa tukea koskevaa menettelyä että sen jälkeen – omistajien takaus on toissijainen takaus. Lisäksi takaukset myöntää valtiovarainministeri eikä valtion velanhoidosta vastaava yksikkö.

(24)

Toissijainen takaus poikkeaa tavallisesti sovellettavista kumppanuusyhtiöiden omistajien vastuusäännöistä. Kumppanuusyhtiöistä annetun lain nro 50/2007 mukaan omistajat ovat vastuussa kumppanuusyhtiön velvoitteista kaikkia yhtiön velvoitteita koskevan suoran, rajoittamattoman ja ehdottoman takauksen perusteella.

(25)

Toissijaisen takauksen mukaan velkojan on käytettävä kaikki oikeussuojakeinot Landsvirkjunia vastaan, ennen kuin se yrittää periä saataviaan valtiolta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että velkojan on osoitettava velallisen olevan maksukyvytön Islannin lainsäädännön yleisten periaatteiden mukaisesti. Näin ollen velkojan täytyisi yrittää tuloksetta ulosottoa tai aloittaa virallisesti konkurssilaissa säädetty menettely (tai osallistua siihen muiden kanssa) ennen kuin se kääntyy takaajan puoleen (32). Koska menettely on hyvin hankala ja pitkä ja koska saatavat on yritettävä kaikin keinoin periä yhtiöltä ennen takaajan puoleen kääntymistä, toissijaisella takauksella on paljon vähemmän arvoa velkojille. Landsvirkjun viittaa myös valvontaviranomaisen aiempaan käytäntöön tässä suhteessa (33).

5.2   Landsvirkjunin johdannaissopimusten käyttö

(26)

Kyseessä olevat valtiontakauksen kattamat johdannaissopimukset koskivat niiden perustana olevia taloudellisia velvoitteita (lainoja tai joukkovelkakirjoja), joista oli sovittu ennen asianmukaisen toimenpiteen toteuttamista voimassa olevaa tukea koskevan menettelyn nojalla (34).

(27)

Landsvirkjun toteaa, että sen rahoituksen rakenne on täysin kaikissa OECD-maissa noudatettavan suurten yritysten vakiokäytännön mukainen ja että johdannaissopimukset ovat kiinteä osa riskinhallintaa. Landsvirkjun tekee vastapuoltensa kanssa ISDA Master Agreement -sopimuksia (35), joissa määrätään kaikkiin kyseisten osapuolten välillä tehtäviin johdannaiskauppoihin sovellettavista vakioehdoista (36).

(28)

Landsvirkjunilla on Yhdysvaltain dollarin ja muiden valuuttojen määräisiä taloudellisia velvoitteita sekä vaihtuvin että kiintein koroin (37). Näin ollen Landsvirkjun on altis sekä valuutta- että korkoriskeille. Landsvirkjun suojautuu näiltä riskeiltä johdannaissopimuksilla, joilla se muuntaa muiden valuuttojen kuin Yhdysvaltain dollarin (joka on vuodesta 2008 lähtien ollut sen toimintavaluutta) määräiset taloudelliset velvoitteensa Yhdysvaltain dollarin määräisiksi ja vaihtuvakorkoiset taloudelliset velvoitteensa kiinteäkorkoisiksi.

(29)

Landsvirkjun käyttää johdannaissopimuksia ainoastaan suojautumistarkoituksiin (38). Landsvirkjun ei tee johdannaissopimuksia spekulointi- tai arbitraasitarkoituksissa (39). Landsvirkjunin omistaja – valtio – on määrännyt sen käyttämään johdannaissopimuksia ainoastaan suojautumistarkoituksiin. Landsvirkjun toimitti sisäisiä asiakirjoja ja sen omistajan lähettämiä kirjeitä näiden väitteiden tueksi (40).

(30)

Landsvirkjun selitti myös, että sen periaatteena on olla käyttämättä mitään takauksia, yksityisiä tai julkisia, mihinkään transaktioihin. Valtiontakausjärjestelmään tehtyjen muutosten jälkeen Landsvirkjun alkoi neuvotella taattujen johdannaissopimusten uusimisesta, ja viimeinen takaus poistettiin heinäkuussa 2017 (41). Landsvirkjun voi tehdä – ja myös tekee – johdannaissopimuksia ilman valtiontakauksia. Landsvirkjun on myös toimittanut näyttöä siitä, että valtiontakausten poistaminen ei aiheuttanut muutoksia johdannaissopimusten taloudellisissa ehdoissa (42).

5.3   Etua ei aiheutunut

(31)

Landsvirkjun katsoo, että kyseiset johdannaissopimusten valtiontakaukset eivät aiheuttaneet etua.

(32)

Suojausjohdannainen vähentää lähtökohtaisesti riskiä, minkä olisi johdettava sen perustana olevaan transaktioon liittyvästä takauksesta maksettavan takausmaksun pienenemiseen. Landsvirkjun toistaa, että jäljellä olleiden johdannaissopimusten muuttaminen valtiontakauksen poistamiseksi ei ole aiheuttanut yhtiölle mitään lisäkustannuksia. Ehdot ja vaatimukset, jotka koskevat Landsvirkjunin rahoitusta joko valtiontakauksella tai ilman sitä, eivät ole muuttuneet (43).

(33)

Landsvirkjun toimitti kaksi raporttia valtiontakausten vaikutuksesta johdannaissopimuksiin (44). Raporttien mukaan johdannaissalkun valtiontakauksista koituva taloudellinen etu oli olematon.

(34)

Landsvirkjun selitti myös, että vuosina 2010–2017 sen käteisvarat olivat 142–287 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Suurta käteispositiota pidettiin likviditeettiriskiä varten eli puskurina ennakoimattomien riskien varalta. Vahva likviditeetti aiheuttaa vaihtoehtoiskustannuksen, joka on suoraan yhteydessä tällä hetkellä valtiolle maksettaviin takausmaksuihin. Käteisvarojen pitämisen sijasta yhtiö olisi voinut ostaa takaisin joukkovelkakirjoja markkinoilta ja/tai maksaa etuajassa / kuolettaa lainojaan. Tällöin se olisi säästänyt koron lisäksi myös [0,1–2] prosentin takausmaksun, jonka se tällä hetkellä maksaa taatuista joukkovelkakirjoista ja lainoista.

6.   VALTIONTUEN OLEMASSAOLO

(35)

ETA-sopimuksen 61 artiklan 1 kohta kuuluu seuraavasti:

”Jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä, EY:n jäsenvaltion tai EFTA-valtion myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu tämän sopimuksen toimintaan, siltä osin kuin se vaikuttaa sopimuspuolten väliseen kauppaan.”

(36)

Jotta toimenpide voitaisiin katsoa edellä mainitussa kohdassa tarkoitetuksi tueksi, sen on täytettävä seuraavat kumulatiiviset ehdot: i) tuen on oltava valtion myöntämää tai valtion varoista myönnettyä tukea; ii) siitä on oltava etua yritykselle; iii) sillä on suosittava jotakin yritystä; ja iv) sen on oltava omiaan vääristämään kilpailua ja vaikuttamaan kauppaan (45). Valvontaviranomainen katsoo, että on asianmukaista arvioida aluksi, koituiko kyseisistä johdannaissopimusten takauksista Landsvirkjunille etua.

6.1   Etu

6.1.1   Alustavat huomautukset

(37)

Valvontaviranomainen on samaa mieltä Islannin viranomaisten ja Landsvirkjunin kanssa siitä, että kyseiset takaukset kuuluvat valtiontakauksia koskevan Islannin lainsäädännön piiriin, mukaan lukien Landsvirkjunista annettu laki, joka oli voimassa olevaa tukea koskevan menettelyn kohteena (46).

(38)

Tämän aloittamispäätöksellä käynnistetyn muodollisen tutkintamenettelyn kohdeala on kapeampi kuin voimassa olevaa tukea koskevassa menettelyssä sikäli, että se kattaa vain Landsvirkjunista annetun lain soveltamisen tiettyjen johdannaissopimusten valtiontakauksiin.

(39)

Aloittamispäätöksessä valvontaviranomainen piti kyseenalaisena, täyttivätkö takaukset takauksia koskevien suuntaviivojen 3.2 kohdan edellytykset b, c ja d (47), joiden nojalla tuen olemassaolo voitaisiin sulkea pois (48).

(40)

Kuten jäljempänä selitetään, valvontaviranomainen katsoo muodollisen tutkintamenettelyn aikana Islannilta ja Landsvirkjunilta saatujen tietojen perusteella, että kyseiset valtiontakaukset eivät aiheuttaneet Landsvirkjunille etua (49), tämän vaikuttamatta kysymykseen siitä, täyttyvätkö takauksia koskevissa suuntaviivoissa vahvistetut edellytykset valtiontuen olemassaolon pois sulkemiseksi.

6.1.2   Johdannaissopimusten valtiontakauksista johtuvan edun poissulkeminen

(41)

ETA-sopimuksen 61 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu etu on mikä tahansa taloudellinen hyöty, jota yritys ei olisi saanut tavanomaisissa markkinaolosuhteissa, toisin sanoen ilman valtion toimenpidettä (50). Valvontaviranomainen on katsonut useaan otteeseen, että takaus voi muodostaa ETA-sopimuksen 61 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun edun (51).

(42)

Takauksesta saatava hyöty on se, että valtio kantaa takaukseen liittyvän riskin. Tällaisesta valtion ottamasta riskistä peritään tavallisesti asianmukainen takausmaksu (52). Takauksia koskevissa suuntaviivoissa määrätään kuitenkin, että ”jos valtion antama yksittäinen takaus tai valtiontakausjärjestelmä ei tuo etuja yritykselle, kyseessä ei ole valtiontuki” (53). Takauksia koskevien suuntaviivojen 3.2–3.5 kohdassa esitetään edellytykset, joiden täyttyessä yksittäiset takaukset tai takausjärjestelmät eivät ole tukea. Takauksia koskevien suuntaviivojen 3.6 kohdassa määrätään, että ”[j]os jokin 3.2–3.5 kohdassa esitetyistä edellytyksistä ei täyty, se ei tarkoita, että takaus tai takausjärjestelmä katsottaisiin automaattisesti valtiontueksi.”

(43)

Tammikuun 1 päivän 2010 jälkeen Landsvirkjun on johdannaissopimusten vastapuolien kanssa käymillään neuvotteluilla onnistunut poistamaan valtiontakaukset, ja viimeinen tällainen takaus poistettiin heinäkuussa 2017 (54). Kuten muodollisen tutkintamenettelyn kuluessa esitetty näyttö osoittaa, valtiontakauksien poistaminen ei muuttanut johdannaissopimusten taloudellisia ehtoja (55).

(44)

Valvontaviranomainen pitää sitä seikkaa, että vastapuolet olivat valmiit poistamaan valtiontakaukset vaatimatta parempia taloudellisia ehtoja, viitteenä siitä, etteivät takaukset aiheuttaneet etua Landsvirkjunille.

(45)

Lisäksi Landsvirkjun ei ole käyttänyt yksityisiä takauksia, ja muodollisen tutkintamenettelyn aikana toimitettujen tietojen perusteella ei ole mahdollista määrittää suojausjohdannaisten takausten markkinahintaa.

(46)

Takauksesta mahdollisesti koituvan edun määrittämiseksi määrällisesti (kun markkinahintaa ei voida määrittää) takauksia koskevissa suuntaviivoissa määrätään yhtäältä taatun transaktion ja toisaalta takauksettoman transaktion taloudellisten ehtojen vertailusta (56).

(47)

Kyseisten valtiontakausten poistaminen ei muuttanut asianomaisten johdannaissopimusten taloudellisia ehtoja. Näin ollen takausten ei voida katsoa aiheuttaneen etua Landsvirkjunille. Lisäksi valvontaviranomaisella ei ole viitteitä tai tietoja siitä, että kyseisten johdannaissopimusten taloudelliset ehdot olisivat olleet erilaiset ilman valtiontakauksia sinä ajankohtana, kun valtiontakaukset tosiasiallisesti myönnettiin. Näin ollen valvontaviranomaisen on oletettava, että valtiontakausten poistaminen (tai niiden puuttuminen) ei muuttanut asianomaisten johdannaissopimusten taloudellisia ehtoja missään vaiheessa näiden takausten olemassaolon aikana.

(48)

Myös edellä 33 kappaleessa mainitut raportit tukevat päätelmää siitä, että kyseiset johdannaissopimusten takaukset eivät aiheuttaneet etua Landsvirkjunille. Rahoituspalveluihin erikoistunut konsulttiyhtiö Zanders tutki Landsvirkjunin puolesta otosta Landsvirkjunin hallussa olleista johdannaisista ja laski näiden johdannaissopimusten vastaavat vakuudet (57). Raportti osoitti, että nämä vakuudet, jotka vaihtelivat [(–)2– 2] ja [10–15] peruspisteen välillä, noudattivat sellaisten vastaavan luottoluokituksen omaavien yritysten samanlaisten johdannaissopimusten vakuuksia, joilla ei ollut toissijaista takausta. Tämän perusteella Zandersin raportissa päätellään, että Landsvirkjunille ei aiheutunut muihin yrityksiin nähden hinnoitteluetua toissijaisen takauksen seurauksena. Näin ollen raportissa katsotaan, ettei Landsvirkjun saanut taloudellista etua tällaisesta takauksesta.

(49)

Toisen konsulttiyhtiön, Summa Consulting slf:n, laatimassa raportissa huomautettiin suojausjohdannaisten hinnoittelusta, että ottaen huomioon Landsvirkjunin vahvan taseen, hyvän kassatilanteen ja luottokelpoisuuden ei ollut todennäköistä, että valtiontakauksella tai sen puuttumisella olisi ollut oleellisia vaikutuksia Landsvirkjunin tekemien johdannaissopimusten hinnoitteluun (58).

(50)

Lisäksi Landsvirkjun käytti taattuja johdannaissopimuksia pelkästään suojautumistarkoituksiin eli muuntaakseen muiden valuuttojen kuin Yhdysvaltain dollarin (joka on vuodesta 2008 lähtien ollut sen toimintavaluutta) määräiset taloudelliset velvoitteensa Yhdysvaltain dollarin määräisiksi ja vaihtuvakorkoiset taloudelliset velvoitteensa kiinteäkorkoisiksi (59). Muodollisen tutkintamenettelyn aikana toimitettujen tietojen mukaan asianmukaisten toimenpiteiden toteuttaminen voimassa olevaa tukea koskevan menettelyn kuluessa johti siihen, että valtiontakaukset rajoitettiin kattamaan 80 prosenttia kyseisten johdannaissopimusten arvosta ja suojausjohdannaisten takaukset oli rajattu tiettyyn kumulatiiviseen nimellisarvoon asti (60). Näin ollen sen paremmin Landsvirkjunin kuin valtion sen takaajana ei voida väittää altistuneen rajoittamattomille vastuille näiden takausten vuoksi.

(51)

Lisäksi kyseiset takaukset ovat Landsvirkjunista annetun lain 1 §:n mukaan toissijaisia takauksia. Toissijaisen takauksen mukaan velkojan on käytettävä kaikki oikeuskeinot Landsvirkjunia vastaan, ennen kuin se yrittää periä saataviaan valtiolta (61). Valvontaviranomainen on aiemmin katsonut, että vaikka etua ei voida sulkea pois, tämän tyyppiseen takaukseen liittyvä riski on pienempi (62). Kuten Landsvirkjun on osoittanut, kunakin vuonna vuosina 2010–2017 yhtiön käteisvarat ja muut rahavarat olivat suuremmat kuin taatuista johdannaisista kirjatut tappiot (63). Näin ollen takaajalle mahdollisesti aiheutuvat riskit olivat pienempiä.

(52)

Kuten edellä johdanto-osan kappaleessa 36 selitettiin, toimenpide on ETA-sopimuksen 61 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea, jos kaikki neljä edellytystä täyttyvät samanaikaisesti. Koska kyseiset takaukset eivät tuota Landsvirkjunille etua, muiden edellytysten täyttymistä ei ole tarpeen arvioida.

7.   PÄÄTELMÄT

(53)

Edellä esitetyn arvioinnin perusteella valvontaviranomainen katsoo, että Landsvirkjunille sen valuutta- ja korkoriskeiltä suojautumiseksi tekemiä johdannaissopimuksia varten myönnetyt valtiontakaukset, joista viimeinen poistettiin heinäkuussa 2017, eivät olleet ETA-sopimuksen 61 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Landsvirkjunille sen valuutta- ja korkoriskeiltä suojautumiseksi tekemiä johdannaissopimuksia varten myönnetyt valtiontakaukset, joista viimeinen poistettiin heinäkuussa 2017, eivät olleet ETA-sopimuksen 61 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea.

Muodollinen tutkintamenettely saatetaan sen vuoksi päätökseen.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Islannille.

3 artikla

Ainoastaan tämän päätöksen englanninkielinen teksti on todistusvoimainen.

Tehty Brysselissä 26 päivänä syyskuuta 2018.

EFTAn valvontaviranomaisen puolesta

Bente ANGELL-HANSEN

Puheenjohtaja

Asiasta vastaava kollegion jäsen

Frank J. BÜCHEL

Kollegion jäsen

Högni KRISTJÁNSSON

Kollegion jäsen

Carsten ZATSCHLER

Allekirjoittaja seuraavassa ominaisuudessa: johtaja, oikeus- ja hallintoasiat


(1)  EFTAn valvontaviranomaisen 3 päivänä toukokuuta 2017 tekemä päätös N:o 85/17/KOL muodollisen tutkintamenettelyn aloittamisesta mahdollisesta valtiontuesta, jota on myönnetty Landvirkjunille johdannaissopimusten valtiontakauksella (EUVL C 242, 27.7.2017, s. 6, ja ETA-täydennysosa N:o 46, 27.7.2017, s. 1).

(2)  Ks. edellinen alaviite.

(3)  Landsvirkjunin 8 päivänä elokuuta 2017 päivätystä pyynnöstä (asiakirja nro 869480) valvontaviranomainen jatkoi huomautusten toimittamisen määräaikaa 15 päivään syyskuuta 2017 (asiakirja nro 869479).

(4)  Asiakirja nro 874341.

(5)  Asiakirja nro 878807.

(6)  Asiakirja nro 875032.

(7)  Asiakirja nro 905567.

(8)  Asiakirja nro 908632.

(9)  Asiakirja nro 908885.

(10)  Asiakirjat nro 918376 ja 918377.

(11)  Asiakirjat nro 917646 ja 917656.

(12)  Asiakirjat nro 920923 ja 920925.

(13)  Landsvirkjunista annettu laki nro 42/1983 sellaisena kuin se on muutettuna.

(14)  Asiakirja nro 793116.

(15)  Ks. aloittamispäätöksen johdanto-osan 14 kappale.

(16)  Aloittamispäätöksen I osan 2.3.1–2.3.3 jakso.

(17)  Asiakirja nro 280834.

(18)  Valvontaviranomaisen päätös N:o 302/09/KOL, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2009, Landsvirkjunille ja Orkuveita Reykjavíkurille myönnettyä valtiontukea koskevien asianmukaisten toimenpiteiden ehdottamisesta.

(19)  Asiakirja nro 527076.

(20)  Valvontaviranomaisen päätös N:o 159/13/KOL, annettu 24 huhtikuuta 2013, Landsvirkjunille ja Orkuveita Reykjavíkurille myönnettyjä rajoittamattomia valtiontakauksia koskevan asian käsittelyn lopettamisesta (EUVL C 237, 15.8.2013, s. 3, ja ETA-täydennysosa N:o 45, 15.8.2013, s. 28).

(21)  Ks. aloittamispäätöksen johdanto-osan 24 kappale.

(22)  EUVL L 105, 21.4.2011, s. 32, ja ETA-täydennysosa N:o 23, 21.4.2011, s. 1.

(23)  Aloittamispäätöksen 20 kohdan mukaan valvontaviranomainen oli ymmärtänyt Islannin viranomaisten selittäneen 31 päivänä toukokuuta 2016 järjestetyssä kokouksessa, ettei Landsvirkjun voisi tehdä suojausjohdannaissopimuksia ilman valtiontakausta.

(24)  Aloittamispäätöksen johdanto-osan 20, 24, 33 ja 39 kappaleesta käy ilmi valvontaviranomaisen alustava käsitys, jonka mukaan valtion velanhoidosta vastaava yksikkö olisi myöntänyt kyseiset takaukset.

(25)  Asiakirja nro 875032.

(26)  Ks. aloittamispäätöksen johdanto-osan 58 kappale.

(27)  Aloittamispäätöksen 65 kohdan (jossa viitataan I osan 2.5 jaksoon) valvontaviranomainen katsoi alustavasti, että kyseiset takaukset eivät täyttäneet valtiontakauksia koskevan Islannin muutetun lainsäädäntökehyksen ehtoja eivätkä takauksia koskevien suuntaviivojen ehtoja. Landsvirkjun ei etenkään vaikuttanut maksavan takausmaksua, joka olisi kattanut sen takausten ansiosta saamat hyödyt; takaukset näyttivät kattavan yli 80 prosenttia jäljellä olevista velvoitteista; takaukset eivät myöskään näyttäneet liittyvän tiettyihin rahoitustoimiin, niille ei ollut asetettu kiinteää enimmäismäärää eikä niiden voimassaoloaikaa ollut rajoitettu.

(28)  Valvontaviranomainen panee merkille, että kuten 1 jaksossa todettiin, Islanti yhtyy Landsvirkjunin toimittamiin huomautuksiin.

(29)  Laki nro 121/1997.

(30)  Lain nro 59/1965 1 § (Landsvirkjunin toimittaman käännöksen mukaan): ”Hallitus ja Reykjavikin kaupunginvaltuusto perustavat sähköyhtiön, jonka nimi on Landsvirkjun. Yhtiö on itsenäinen oikeushenkilö, jolla on erillinen rahoitus ja kirjanpito. Sen kotipaikka on Reykjavik. Landsvirkjun on valtion ja Reykjavikin kaupungin omistama kumppanuusyhtiö, josta kumpikin osapuoli omistaa puolet. Kumpikin osapuoli on yksin vastuussa kaikista yhtiön velvoitteista, mutta niiden sisäinen vastuu riippuu omistusosuuksista. Kumpikaan osapuoli ei voi luopua yhtiön omistuksesta ilman toisen osapuolen suostumusta.”

(31)  Näin säädettiin myös aiemmin sovelletussa valtiontakauksista annetussa laissa nro 37/1961.

(32)  Asiakirjat nro 874341 ja 92092.

(33)  Valvontaviranomaisen päätös N:o 227/06/KOL, tehty 19 päivänä heinäkuuta 2006, Farice hf:lle myönnetystä valtiontuesta (Islanti) (EUVL L 36, 5.2.2009, s. 69, ja ETA-täydennysosa N:o 6, 5.2.2009, s. 9).

(34)  Asiakirja nro 917656.

(35)  ISDA Master Agreement -sopimus on vakiomuotoinen asiakirja, jota käytetään yleisesti OTC-johdannaiskauppojen sääntelyyn. ISDA Master Agreement -sopimuksen julkaisee kansainvälinen johdannaismarkkinoiden osapuolten järjestö (ISDA).

(36)  Asiakirja nro 874341.

(37)  Asiakirja nro 908632.

(38)  Asiakirja nro 908632.

(39)  Asiakirja nro 874341.

(40)  Asiakirja nro 875032.

(41)  Ks. edellinen alaviite.

(42)  Asiakirjat nro 908633 ja 920923.

(43)  Asiakirjat nro 874341, 908633 ja 920923.

(44)  Asiakirjat nro 874344 (Zandersin raportti, syyskuu 2017) ja nro 874345 (Summan raportti, syyskuu 2017).

(45)  Ks. muun muassa unionin tuomioistuimen tuomio 21.12.2016, World Duty Free Group SA ym., C-20/15 P ja C-21/15 P, EU:C:2016:981, 53 kohta.

(46)  4.3 ja 5.1 jakso.

(47)  Aloittamispäätöksessä valvontaviranomainen ei kyseenalaistanut eikä sillä ollut syytä kyseenalaistaa sitä, että Landsvirkjun täytti takauksia koskevien suuntaviivojen 3.2 kohdan edellytyksen a, jonka mukaan lainanottaja ei saa olla taloudellisissa vaikeuksissa.

(48)  Aloittamispäätöksen II osan 1.1.3 jakso.

(49)  Valvontaviranomainen huomauttaa, että tämä päätelmä koskee vain aloittamispäätöksessä ja tässä päätöksessä tarkoitettuja takauksia eikä mitään muita Landsvirkjunille tai muille yrityksille myönnettyjä valtiontakauksia.

(50)  Ks. esimerkiksi yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 11.7.1996, SFEI ym., C-39/94, EU:C:1996:285, 60 kohta, sekä yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 29.4.1999, Espanja v. komissio, C-342/96, EU:C:1999:210, 41 kohta.

(51)  Valvontaviranomainen katsoi edun olevan olemassa muun muassa 15 päivänä heinäkuuta 2005 antamassaan päätöksessä N:o 177/05/KOL Liechtensteinische Landesbankille myönnetystä valtiontakauksesta (ei julkaistu) ja päätöksessä N:o 227/06/KOL Farice hf:lle myönnetystä valtiontuesta (Islanti) (EUVL L 36, 5.2.2009, s. 69, ja ETA-täydennysosa N:o 6, 5.2.2009, s. 9).

(52)  Takauksia koskevien suuntaviivojen 2.1 kohta.

(53)  Takauksia koskevien suuntaviivojen 3.1 kohta.

(54)  Asiakirja nro 908632.

(55)  5.2 jakso.

(56)  Takauksia koskevien suuntaviivojen 4.2 kohta.

(57)  Asiakirja nro 874344.

(58)  Asiakirja nro 874345.

(59)  5.2 jakso ja asiakirja nro 874345.

(60)  Asiakirjat nro 875032, 874341 ja 908632.

(61)  5.1 jakso.

(62)  Alaviite 34.

(63)  Asiakirja nro 874345.