ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 9

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

62. vuosikerta
11. tammikuu 2019


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Ilmoitus Euroopan unionin ja Japanin välisen talouskumppanuussopimuksen voimaantulopäivästä

1

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/33, annettu 17 päivänä lokakuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä viinialan alkuperänimitysten, maantieteellisten merkintöjen ja perinteisten merkintöjen suojaa koskevien hakemusten, vastaväitemenettelyn, käyttörajoitusten, tuote-eritelmien muutosten, suojan peruutuksen sekä merkintöjen ja esillepanon osalta

2

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/34, annettu 17 päivänä lokakuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamissäännöistä viinialan alkuperänimitysten, maantieteellisten merkintöjen ja perinteisten merkintöjen suojahakemusten, vastaväitemenettelyn, tuote-eritelmien muutosten, suojattujen nimien rekisterin, suojan peruuttamisen ja tunnusten käytön osalta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 soveltamissäännöistä asianmukaisen tarkastusjärjestelmän osalta

46

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/35, annettu 8 päivänä tammikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanosta tiettyjen muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden tuontia koskevan tehostetun virallisen valvonnan osalta annetun asetuksen (EY) N:o 669/2009 muuttamisesta ( 1 )

77

 

*

Komission asetus (EU) 2019/36, annettu 10 päivänä tammikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteen I muuttamisesta aineen N-(2-metyylisykloheksyyli)-2,3,4,5,6-pentafluorobentsamidi osalta ( 1 )

85

 

*

Komission asetus (EU) 2019/37, annettu 10 päivänä tammikuuta 2019, elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista annetun asetuksen (EU) N:o 10/2011 muuttamisesta ja oikaisemisesta ( 1 )

88

 

*

Komission asetus (EU) 2019/38, annettu 10 päivänä tammikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse iprodionin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla ( 1 )

94

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/39, annettu 10 päivänä tammikuuta 2019, neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden tuontijärjestelyjen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1235/2008 muuttamisesta ( 1 )

106

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/40, annettu 10 päivänä tammikuuta 2019, rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/2080 aloitetun tarjouskilpailumenettelyn mukaisessa kolmannessakymmenennessä osatarjouskilpailussa

113

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2019/41, annettu 3 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan Euro–Välimeri-assosiaatiosopimuksella perustetussa assosiaatiokomiteassa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta käsitteen peräisin olevat tuotteet (alkuperätuotteet) määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevan mainitun sopimuksen pöytäkirjan 3 muuttamiseen

114

 

*

EU:n ja Jordanian assosiaatiokomitean päätös N:o 1/2018, annettu 4 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan Euro–Välimeri-assosiaatiosopimuksen pöytäkirjan 3 niiden määräysten muuttamisesta, jotka koskevat käsitteen peräisin olevat tuotteet (alkuperätuotteet) määrittelyä ja luetteloa ei-alkuperäaineksiin sovellettavista valmistus- tai käsittelytoimista, jotka on tehtävä, jotta tietyt tuoteluokat, jotka on valmistettu Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan alueella ja jotka liittyvät työpaikkojen luomiseen Syyrian pakolaisille ja jordanialaisille, voivat saada alkuperäaseman [2019/42]

147

 

*

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2019/43, annettu 29 päivänä marraskuuta 2018, kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista Euroopan keskuspankin pääoman merkitsemisen jakoperusteessa ja päätöksen EKP/2013/28 kumoamisesta (EKP/2018/27)

178

 

*

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2019/44, annettu 29 päivänä marraskuuta 2018, niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, maksettavista osuuksista Euroopan keskuspankin pääomasta, päätöksen EKP/2014/61 muuttamisesta ja päätöksen EKP/2013/30 kumoamisesta (EKP/2018/28)

180

 

*

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2019/45, annettu 29 päivänä marraskuuta 2018, kansallisten keskuspankkien keskinäisiä Euroopan keskuspankin pääoman osuuksien siirtoja ja maksetun pääoman tarkistamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta ja päätöksen EKP/2013/29 kumoamisesta (EKP/2018/29)

183

 

*

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2019/46, annettu 29 päivänä marraskuuta 2018, toimenpiteistä, joita Euroopan keskuspankin kertyneen oman pääoman arvon osuuksien maksaminen ja siirrettyjä valuuttavarantoja vastaavien kansallisten keskuspankkien saatavien tarkistaminen edellyttävät, ja päätöksen EKP/2013/26 kumoamisesta (EKP/2018/30)

190

 

*

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2019/47, annettu 29 päivänä marraskuuta 2018, euroseteleiden liikkeeseenlaskusta annetun päätöksen EKP/2010/29 muuttamisesta (EKP/2018/31)

194

 

*

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2019/48, annettu 30 päivänä marraskuuta 2018, euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien maksettavista osuuksista Euroopan keskuspankin pääomasta ja päätöksen EKP/2013/31 kumoamisesta (EKP/2018/32)

196

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

11.1.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 9/1


Ilmoitus Euroopan unionin ja Japanin välisen talouskumppanuussopimuksen voimaantulopäivästä

Euroopan unionin ja Japanin välinen talouskumppanuussopimus (1), joka allekirjoitettiin Tokiossa 17. heinäkuuta 2018, tulee voimaan 1. helmikuuta 2019.


(1)  EUVL L 330, 27.12.2018, s. 3.


ASETUKSET

11.1.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 9/2


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/33,

annettu 17 päivänä lokakuuta 2018,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä viinialan alkuperänimitysten, maantieteellisten merkintöjen ja perinteisten merkintöjen suojaa koskevien hakemusten, vastaväitemenettelyn, käyttörajoitusten, tuote-eritelmien muutosten, suojan peruutuksen sekä merkintöjen ja esillepanon osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 109 artiklan, 114 artiklan ja 122 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EU) N:o 1308/2013 kumotaan ja korvataan neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007 (2). Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 II osan II osaston I luvun 2 ja 3 jaksossa vahvistetaan alkuperänimityksiä, maantieteellisiä merkintöjä ja perinteisiä merkintöjä sekä merkintää ja esillepanoa viinialalla koskevat säännöt sekä siirretään komissiolle valta antaa asiaa koskevia delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä. Jotta voidaan varmistaa viinimarkkinoiden moitteeton toiminta uudessa oikeudellisessa kehyksessä, on hyväksyttävä tällaisilla säädöksillä tietyt säännöt. Näillä säädöksillä olisi korvattava komission asetuksen (EY) N:o 607/2009 (3) säännökset, ja mainittu asetus olisi sen vuoksi kumottava.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 607/2009 soveltamisesta saatu kokemus on osoittanut, että nykyiset unionin tai kolmannen maan alkuperänimitysten tai maantieteellisten merkintöjen rekisteröintiä, muuttamista ja peruuttamista koskevat menettelyt voivat olla monimutkaisia, työläitä ja aikaa vieviä. Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 myötä on syntynyt oikeudellisia tyhjiöitä, erityisesti tuote-eritelmien muuttamista koskevissa hakemuksissa noudatettavan menettelyn osalta. Viinialan alkuperänimityksiä ja maantieteellisiä merkintöjä koskevat menettelysäännöt eivät ole yhdenmukaisia niiden unionin oikeuden sääntöjen kanssa, joita sovelletaan laatujärjestelmiin elintarvikkeiden, tislattujen alkoholijuomien ja maustettujen viinien aloilla. Tämän vuoksi kyseisen teollis- ja tekijänoikeusluokan soveltaminen on epäyhtenäistä. Ottaen huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 17 artiklan 2 kohdassa vahvistettu oikeus teollis- ja tekijänoikeuksien turvaan kyseiset eroavuudet olisi poistettava. Sen vuoksi tässä asetuksessa olisi yksinkertaistettava, selkeytettävä, täydennettävä ja yhdenmukaistettava kyseisiä menettelyjä. Menettelyissä olisi otettava mahdollisimman pitkälti mallia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1151/2012 (4), komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 664/2014 (5) ja komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 668/2014 (6) vahvistetuista toimivista ja testatuista menettelyistä, joita sovelletaan maataloustuotteisiin ja elintarvikkeisiin liittyvien teollis- ja tekijänoikeuksien suojaan, ja mukautettava niitä viinialan erityispiirteiden ottamiseksi huomioon.

(3)

Alkuperänimitykset ja maantieteelliset merkinnät ovat erottamattomasti sidoksissa jäsenvaltioiden alueeseen. Kansallisilla ja paikallisilla viranomaisilla on paras asiantuntemus ja tieto asiaan liittyvistä tosiseikoista. Tämä olisi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 3 kohdassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti otettava huomioon asianomaisissa menettelysäännöissä.

(4)

Alkuperänimityksenä tai maantieteellisenä merkintänä suojattava nimi olisi rekisteröitävä ainoastaan sellaisella kielellä, jolla on ainakin historiallinen yhteys maantieteelliseen alueeseen, jolla kyseistä tuotetta tuotetaan. SAN- ja SMM-merkinnän saaneiden tuotteiden osalta olisi vahvistettava kirjoitusmerkkien käyttöä koskevat säännöt sen varmistamiseksi, että toimijat ja kuluttajat kaikissa jäsenvaltioissa pystyvät paremmin lukemaan ja ymmärtämään asianomaiset nimet.

(5)

Olisi määriteltävä olosuhteet, joiden vallitessa yksittäinen tuottaja voidaan katsoa kelpoisuusvaatimukset täyttäväksi hakijaksi. Yksittäisiä tuottajia ei saisi rangaista siitä, että vallitsevat olosuhteet estävät tuottajaryhmän muodostamisen. Olisi kuitenkin selvennettävä, että muut rajatulle maantieteelliselle alueelle sijoittautuneet tuottajat voivat käyttää suojattua nimeä, jos tuote-eritelmässä vahvistetut edellytykset täyttyvät, siinäkin tapauksessa, että suojattu nimi on sama kuin hakijana olevan yksittäisen tuottajan tilan nimi tai että siihen sisältyy hakijana olevan yksittäisen tuottajan tilan nimi.

(6)

Jos alkuperänimityksellä tai maantieteellisellä merkinnällä varustettu viinialan tuote on tuote-eritelmän mukaisesti pakattava aina rajatulla maantieteellisellä alueella, on kyseessä tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta rajoittava tekijä. Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti tällaisia rajoituksia voidaan asettaa vain, jos ne ovat tarpeellisia ja oikeasuhtaisia laadun varmistamiseksi, tuotteen alkuperän varmentamiseksi tai valvonnan toteuttamiseksi. Sen vuoksi on tarpeen säätää, että kaikki pakkausta koskevat rajoitukset perustellaan asianmukaisesti tavaroiden vapaan liikkuvuuden ja palvelujen tarjoamisen vapauden näkökulmasta.

(7)

Asetuksessa (EY) N:o 607/2009 vahvistetaan joukko poikkeuksia, jotka koskevat tuotantoa rajatulla maantieteellisellä alueella. Nämä poikkeukset olisi pidettävä voimassa perinteisten tuotantomenetelmien säilyttämiseksi. Ne olisi kuvattava selvästi oikeusvarmuuden ja selkeyden takaamiseksi.

(8)

Suojahakemukset tutkii jäsenvaltion kansallinen viranomainen alustavassa kansallisessa menettelyssä. Suojattujen alkuperänimitysten tapauksessa jäsenvaltioiden olisi kiinnitettävä erityistä huomiota tuotteen laadun ja ominaisuuksien sekä erityisen maantieteellisen ympäristön välisen yhteyden kuvaukseen. Suojattujen maantieteellisten merkintöjen tapauksessa jäsenvaltioiden olisi kiinnitettävä erityistä huomiota erityisten laatuominaisuuksien, maineen ja muiden ominaisuuksien sekä tuotteen maantieteellisen alkuperän välisen yhteyden kuvaukseen, rajattu alue ja tuotteen ominaisuudet huomioon ottaen. Rajatun alueen määrittelyn olisi oltava yksityiskohtainen, tarkka ja yksiselitteinen, jotta tuottajat, toimivaltaiset viranomaiset ja valvontaelimet voivat tarkistaa, suoritetaanko toimet rajatulla maantieteellisellä alueella.

(9)

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten suorittama arviointi on olennainen menettelyvaihe. Jäsenvaltioilla on tietoa ja asiantuntemusta ja ne saavat käyttöönsä tietoja ja tosiseikkoja, joten niillä on parhaat mahdollisuudet arvioida, täyttääkö alkuperänimitystä tai maantieteellistä merkintää koskeva hakemus suojan myöntämiselle asetetut vaatimukset. Sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi taattava, että arvioinnin tulos on luotettava ja tarkka, ja tulos olisi kirjattava todenmukaisesti yhtenäiseen asiakirjaan, jossa esitetään tiivistetysti tuote-eritelmän olennaiset kohdat. Toissijaisuusperiaate huomioon ottaen komission olisi tämän jälkeen käytävä hakemukset huolellisesti läpi sen varmistamiseksi, ettei niissä ole ilmeisiä virheitä ja että sekä unionin oikeus että hakujäsenvaltion ulkopuolisten sidosryhmien edut on otettu huomioon.

(10)

Alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevien yhteisten hakemusten edistämiseksi olisi määriteltävä tietyt kyseisiin hakemuksiin liittyvien menettelyjen vaiheet.

(11)

Jos jäsenvaltio katsoo, että suojahakemuksessa tarkoitettu nimi täyttää vähimmäisvaatimukset sille, että se voidaan rekisteröidä suojattuna alkuperänimityksenä tai maantieteellisenä merkintänä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukaisesti, sen olisi voitava myöntää kansallisella tasolla siirtymäkauden suoja siksi ajaksi, kun komissio arvioi suojahakemusta.

(12)

Suojaa, muutosta tai vastaväitettä koskevien hakemusten ja peruutuspyyntöjen hallinnoinnin helpottamiseksi ja tapausten tutkimisen nopeuttamiseksi olisi vahvistettava, mitkä tiedot hakijan on toimitettava, jotta kyseiset hakemukset voidaan ottaa tutkittavaksi.

(13)

Vastaväitemenettelyä olisi lyhennettävä ja parannettava. Oikeusvarmuuden takaamiseksi olisi vahvistettava määräajat eri menettelyvaiheille ja tarkennettava vastaväitteen perusteita. Siihen olisi lisättävä sovitteluvaihe, jotta osapuolet voisivat vaihtaa näkemyksiä mahdolliseen sopimukseen pääsemiseksi.

(14)

Olisi annettava säännös erityisistä poikkeuksista, joiden nojalla rypäletuotteilla, jotka eivät ole tuote-eritelmän mukaisia, voidaan käyttää suojattua nimeä siirtymäkauden aikana. Väliaikaisten ongelmien ratkaisemiseksi ja sen varmistamiseksi, että kaikki tuottajat noudattavat eritelmiä pitkällä aikavälillä, jäsenvaltioiden olisi voitava myöntää tietyissä tapauksissa poikkeuksia enimmillään 10 vuoden pituiseksi ajaksi.

(15)

Alkuperänimityksenä tai maantieteellisenä merkintänä suojattua nimeä kantavien rypäletuotteiden tuottajat joutuvat toimimaan muuttuvilla ja haastavilla markkinoilla. Ne tarvitsevat menettelyjä, jotka mahdollistavat nopean mukautumisen markkinakysyntään, mutta nykyisellään rasitteena on pitkä ja mutkikas muutosmenettely, joka heikentää niiden kykyä reagoida nopeasti markkinoilla. Alkuperänimityksenä tai maantieteellisenä merkintänä suojattua nimeä kantavien rypäletuotteiden tuottajien olisi myös voitava ottaa huomioon tieteellinen ja tekninen kehitys sekä ympäristömuutokset. Kyseisten menettelyjen eri vaiheiden vähentämiseksi ja toissijaisuusperiaatteen soveltamiseksi kyseisellä alalla päätökset muutoksista, jotka eivät koske tuote-eritelmän olennaisia osia, olisi tehtävä jäsenvaltion tasolla. Tuottajien olisi voitava soveltaa kyseisiä muutoksia heti kansallisen menettelyn päätyttyä. Ei pitäisi vaatia, että hakemusta tarkastellaan hyväksyntää varten uudelleen unionin tasolla.

(16)

Muihin jäsenvaltioihin kuin siihen, jossa rypäletuotteet tuotetaan, sijoittautuneiden kolmansien osapuolten etujen suojaamiseksi komission olisi kuitenkin oltava vastaisuudessakin vastuussa sellaisten muutosten hyväksymisestä, joiden yhteydessä edellytetään vastaväitemenettelyä unionin tasolla. Sen vuoksi olisi otettava käyttöön uusi muutosluokittelu eli vakiomuutokset, joita sovelletaan välittömästi sen jälkeen, kun jäsenvaltio on ne hyväksynyt, koska ne eivät edellytä vastaväitemenettelyä unionin tasolla, sekä unionin muutokset, joita sovelletaan vasta sen jälkeen, kun komissio on ne hyväksynyt saatettuaan ensin päätökseen vastaväitemenettelyn unionin tasolla.

(17)

Olisi otettava käyttöön väliaikaiset muutokset, jotta suojattua alkuperänimitystä tai maantieteellistä merkintää kantavia rypäletuotteita voitaisiin edelleen pitää kaupan suojatuilla nimillä luonnonkatastrofien tai epäsuotuisten sääolojen tapauksissa tai toteutettaessa terveys- tai kasvinsuojelutoimia, jotka väliaikaisesti estävät toimijoita noudattamasta tuote-eritelmää. Väliaikaisia muutoksia olisi niiden kiireellisyyden vuoksi sovellettava välittömästi sen jälkeen, kun jäsenvaltio on ne hyväksynyt. Luettelo väliaikaisten muutosten kiireellisyysperusteista on tyhjentävä väliaikaisten muutosten poikkeuksellisen luonteen vuoksi.

(18)

Unionin muutosten yhteydessä olisi noudatettava samaa menettelyä kuin suojahakemusten yhteydessä, jotta ne olisivat yhtä tehokkaita ja antaisivat samat takuut. Menettelyä olisi sovellettava soveltuvin osin siten, että tietyt vaiheet jätetään pois hallinnollisen taakan vähentämiseksi. Vakiomuutoksia sekä väliaikaisia muutoksia varten olisi vahvistettava menettely, jotta jäsenvaltiot voisivat tehdä hakemuksille tarkoituksenmukaisen arvion ja jotta voidaan taata yhtenäisen toimintamallin soveltaminen kaikissa jäsenvaltioissa. Jäsenvaltioiden suorittamien arvioiden tarkkuuden ja kattavuuden olisi oltava sama kuin suojahakemusmenettelyn arviointiprosessissa.

(19)

Kolmansien maiden suojattuja alkuperänimityksiä ja maantieteellisiä merkintöjä koskevien vakiomuutosten ja väliaikaisten muutosten yhteydessä olisi noudatettava jäsenvaltioiden osalta säädettyä toimintamallia, ja hyväksymispäätös olisi tehtävä kyseisessä kolmannessa maassa voimassa olevan järjestelmän mukaisesti.

(20)

Peruutusmenettelyn olisi oltava nykyistä avoimempi ja selkeämpi. Erityisesti olisi oltava mahdollista vastustaa peruutuspyyntöä. Tätä varten peruutusmenettelyn olisi vastattava soveltuvin osin suojahakemusten yhteydessä käytettävää vakiomenettelyä siten, että tietyt vaiheet jätetään pois hallinnollisen taakan vähentämiseksi. Suojattujen nimien peruuttamisen olisi oltava mahdollista, jos nimi ei ole enää käytössä markkinoilla.

(21)

Olisi hyväksyttävä rypäletuotteiden, joiden nimeä on haettu suojattavaksi alkuperänimityksenä tai maantieteellisenä merkintänä, väliaikaisia merkintöjä ja väliaikaista esillepanoa koskevat säännöt, jotta voidaan taata toimijoiden oikeutettujen etujen suoja ottaen samalla huomioon terveen kilpailun periaate ja velvoite varmistaa asianmukaisten tietojen välittäminen kuluttajille.

(22)

Tiettyihin suojattuihin alkuperänimityksiin sovelletaan poikkeusta velvoitteesta käyttää etiketeissä termiä ’suojattu alkuperänimitys’. Tämän historiallisen myönnytyksen säilyttämiseksi on aiheellista vahvistaa, että näiden nimien osalta on olemassa kyseinen poikkeus.

(23)

Perinteisten merkintöjen käyttö kuvaamaan rypäletuotteita on ollut jo pitkään vakiintunut käytäntö unionissa. Kyseisillä merkinnöillä viitataan suojatulla alkuperänimityksellä tai maantieteellisellä merkinnällä varustettujen rypäletuotteiden tuotanto- tai vanhentamismenetelmään, laatuun, väriin, paikkaan tai historialliseen tapahtumaan tai ilmaistaan, että kyseessä on rypäletuote, jolla on suojattu alkuperänimitys tai maantieteellinen merkintä. Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 112 ja 113 artiklassa vahvistetaan perinteisten merkintöjen käyttöä ja suojaa koskevat yleiset säännöt. Terveen kilpailun varmistamiseksi ja kuluttajien harhaanjohtamisen estämiseksi olisi vahvistettava kyseisten perinteisten merkintöjen suojaamista ja rekisteröintiä koskeva yhteinen kehys. Lisäksi olisi yksinkertaistettava menettelyjä, jotka koskevat suojan myöntämistä perinteisille merkinnöille, ja niitä olisi mahdollisuuksien mukaan yhdenmukaistettava suojan myöntämiseen alkuperänimityksille ja maantieteellisille merkinnöille sovellettavien menettelyjen kanssa.

(24)

Perinteinen merkintä saattaa tuoda mieleen tiettyjä kyseisellä perinteisellä merkinnällä varustetun rypäletuotteen ominaisuuksia. Sen vuoksi merkintä olisi selkeän tiedon välittämiseksi esitettävä ainoastaan tavanomaisesti käytetyllä kielellä käyttäen alkuperäistä oikeinkirjoitusta ja kirjoitustapaa.

(25)

Jotta kuluttajia ei johdettaisi harhaan, perinteisten merkintöjen käyttö kolmansissa maissa valmistetuilla rypäletuotteilla olisi sallittava, jos ne täyttävät jäsenvaltioilta vaaditut tai vastaavat edellytykset. Sen vuoksi sekä jäsenvaltioilla että kolmansilla mailla olisi oltava mahdollisuus hakea perinteisen merkinnän suojaa unionin tasolla. Ottaen huomioon se, että joillakin kolmansilla mailla ei ole vastaavia perinteisten merkintöjen keskitettyjä suojajärjestelmiä kuin unionilla, olisi vahvistettava kolmansissa maissa toimivien ’edustavien ammattialan järjestöjen’ määritelmä, jotta taattaisiin samat takeet kuin unionin säännöissä.

(26)

Jäsenvaltioiden, kolmansien maiden sekä kolmansissa maissa toimivien edustavien ammattialan järjestöjen olisi varmistettava, että komissiolle toimitettu suojahakemus on täydellinen ja sisältää kaikki merkitykselliset tiedot, joiden perusteella komissio voi todeta, että perinteinen merkintä täyttää asetuksen (EU) N:o 1308/2013 112 artiklassa säädetyt edellytykset, ja todistaa, että perinteinen merkintä on jo suojattu jäsenvaltiossa.

(27)

Suoja olisi myönnettävä vain sellaisille perinteisille merkinnöille, jotka ovat laajalti tunnettuja ja joilla on merkittävä taloudellinen vaikutus niihin rypäletuotteisiin, joille ne on varattu. Sen vuoksi komission olisi hyväksyttävä perinteisten merkintöjen suojahakemus vain silloin, kun hakemuksessa esitetään tyhjentävästi näyttö siitä, että merkintää käytetään perinteisesti kuvaamaan rypäletuotteita, joita tuotetaan suuressa osassa unionin aluetta, tai että kyseessä on tunnettu, jäsenvaltion tai kolmannen maan koko alueella perinteisesti käytetty nimi, että kyseistä merkintää ennen suojan myöntämistä käyttäneille tuottajille taataan terve kilpailu ja että perinteinen merkintä ei ole yleisnimi. Tätä varten asetuksessa olisi määriteltävä, mitä ilmaisuilla ’perinteinen käyttö’ ja ’yleisnimi’ tarkoitetaan.

(28)

Komission olisi käytävä perinteisen merkinnän suojaa koskeva hakemus huolellisesti läpi, jotta se voi varmistaa, että hakemus on täytetty asianmukaisesti ja täyttää tässä asetuksessa säädetyt edellytykset. Jos hakemukselle asetetut vaatimukset eivät täyty, komission olisi pyydettävä hakijaa tekemään tarvittavat muutokset tai peruuttamaan hakemus. Jos hakija ei toimi, hakemus olisi hylättävä.

(29)

Sen varmistamiseksi, ettei perinteisen merkinnän suojalle ole esteitä, kaikilla jäsenvaltioilla ja kolmansilla mailla ja kaikilla luonnollisilla ja oikeushenkilöillä, joiden oikeutettua etua asia koskee, olisi oltava mahdollisuus vastustaa kyseessä olevan perinteisen merkinnän suojaa. Jotta vastaväite voidaan ottaa tutkittavaksi, se olisi perusteltava ja siinä olisi osoitettava, ettei hakemus ole perinteisiä merkintöjä koskevien unionin sääntöjen mukainen. Lisäksi silloin, kun hakemus otetaan tutkittavaksi, komission olisi toimitettava hakijalle jäljennös vastaanotetusta vastaväitteestä, jotta osapuolten on helpompi päästä sopimukseen. Jos osapuolet eivät pääse sopimukseen, komission olisi tehtävä vastaväitettä koskeva päätös ja joko myönnettävä perinteisen merkinnän suoja tai hylättävä suojahakemus.

(30)

Jotta voidaan varmistaa, että tuotteen luonne ja alkuperä esitetään kuluttajille selkeästi, ja taata terve kilpailu tuottajien kesken, on tarpeen vahvistaa edellytykset perinteisen merkinnän sisältävien tai sellaisesta muodostuvien tavaramerkkien käytölle sekä homonyymisten perinteisten merkintöjen käytölle.

(31)

Kulutustottumusten muutosten sekä rypäletuotteiden tuotannon ja kaupan pitämisen kehityksen huomioon ottamiseksi jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden olisi voitava hakea perinteisen merkinnän muuttamista tai peruuttamista. Jotta perinteisen merkinnän muuttamista tai peruuttamista koskevat hakemukset voidaan ottaa tutkittavaksi, ne on perusteltava asianmukaisesti.

(32)

Kolmansissa maissa käytössä olevat perinteisten merkintöjen suojaa ja käyttöä koskevat järjestelmät saattavat poiketa unionissa käytössä olevasta järjestelmästä. Yhtenäisyyden säilymiseksi olisi sallittava perinteisten merkintöjen käyttö kuvaamaan kolmansissa maissa tuotettuja rypäletuotteita edellyttäen, etteivät merkinnät ole ristiriidassa unionin oikeuden kanssa.

(33)

Saavutettu oikeus asetuksen (EY) N:o 607/2009 nojalla suojattujen perinteisten merkintöjen suojaan olisi otettava huomioon. Kyseisten merkintöjen suojaa olisi sen vuoksi jatkettava ilman eri toimenpiteitä tämän asetuksen nojalla.

(34)

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 117–121 artiklassa vahvistetaan yleiset säännöt rypäletuotteiden merkintöjä ja esillepanoa varten. Samassa asetuksessa myös yhdenmukaistetaan muiden kuin unionin lainsäädännössä selvästi täsmennettyjen ilmaisujen käyttö edellyttäen, etteivät ne ole harhaanjohtavia. Sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi olisi vahvistettava rypäletuotteiden pakollisia merkintätietoja koskevat unionin säännöt. Lisäksi, jotta kuluttajia ei johdettaisi harhaan, olisi myös annettava vapaaehtoisten merkintätietojen käyttöä koskevat säännökset.

(35)

Kuluttajien auttamiseksi pakolliset tiedot olisi ryhmiteltävä yhteen astian pinnassa näkyvillä olevaan kenttään. Tästä velvoitteesta olisi kuitenkin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 (7) vaatimusten mukaisesti vapautettava tietyt pakolliset tiedot, kuten maahantuoja ja luettelo ainesosista, jotka voivat aiheuttaa allergioita tai intoleransseja.

(36)

Asetuksen (EU) N:o 1169/2011 mukaisesti aineet ja tuotteet, jotka voivat aiheuttaa allergioita tai intoleransseja, sekä ilmaisut, joita niistä on käytettävä elintarvikkeiden etiketeissä, luetellaan kyseisen asetuksen liitteessä II. Rypäletuotteilla käytetään munatuotteisiin, maitotuotteisiin ja sulfiitteihin viitattaessa myös muita ilmaisuja. Sen vuoksi näitä ilmaisuja olisi käytettävä rypäletuotteiden merkinnöissä.

(37)

Unionissa tuotettuja rypäletuotteita viedään kolmansiin maihin. Jotta voidaan varmistaa, että kyseisten maiden kuluttajat ymmärtävät ostamaansa tuotetta koskevat tiedot, olisi oltava mahdollista kääntää etiketti tuojamaan kielille. Lisäksi olisi kaupan helpottamiseksi annettava säännös siitä, että etiketeissä voidaan esittää mitä tahansa tuojamaan lainsäädännössä edellytettyjä tietoja riippumatta siitä, ovatko ne unionin lainsäädännön mukaisia. Turvallisuussyistä olisi lisäksi oltava mahdollista poiketa unionin vaatimuksista, jotka koskevat lentokoneessa kulutettavien rypäletuotteiden esillepanoa. Sellainen on esimerkiksi velvoite käyttää kuohuviineillä lasipulloja.

(38)

Lyijypohjaisten kapselien käyttö asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamisalaan kuuluvia tuotteita sisältävien astioiden sulkimien päällä olisi edelleen kiellettävä, jotta estettäisiin mahdollinen kosketuksesta kapseliin aiheutuva saastumisriski ja jätteen aiheuttama ympäristön pilaantuminen.

(39)

Rypäletuotteiden erityisluonteeseen ja alkoholipitoisuuden vaihtelevuuteen olisi kiinnitettävä asianmukaista huomiota. Sen vuoksi olisi sallittava tilavuusprosentteina ilmaistun todellisen alkoholipitoisuuden positiiviset ja negatiiviset poikkeamat etiketissä ilmoitetusta.

(40)

Jäljitettävyyden varmistamiseksi olisi otettava käyttöön lähtöisyysmerkintää koskevat säännöt. Kyseisissä säännöissä olisi lisäksi otettava huomioon kuluttajien odotukset rypäletuotteiden ja lopputuotteen valmistuksessa käytettyjen viinirypäleiden ja rypäleen puristemehun alkuperän suhteen.

(41)

Jotta varmistettaisiin sisämarkkinoiden moitteeton toiminta sekä se, ettei kuluttajia johdeta harhaan, pullottajan, tuottajan, myyjän tai tuojan nimeä ja osoitetta koskevan merkinnän olisi oltava pakollinen.

(42)

Kuluttajat perustavat usein ostopäätöksensä kuohuviinin, hiilihapotetun kuohuviinin, laatukuohuviinin ja maustetun laatukuohuviinin sokeripitoisuutta koskeviin tietoihin. Sokeripitoisuutta koskevan merkinnän olisi sen vuoksi oltava pakollinen mainituissa rypäletuotteiden luokissa, kun taas muissa rypäletuotteiden luokissa sen käytön olisi edelleen oltava vapaaehtoista.

(43)

Kuluttajat eivät ole aina tietoisia hiilihapotetun kuohuviinin ja hiilihapotetun helmeilevän viinin ominaisuuksista ja tuotantomenetelmistä, mikä koskee erityisesti hiilidioksidin käyttöä. Sen vuoksi on tarpeen ilmoittaa viinin etiketissä, että viiniin on tuotantovaiheessa lisätty hiilidioksidia.

(44)

Satovuoden ja yhden tai useamman rypälelajikkeen merkitsemistä varten tarvitaan erityiset säännöt, jotta voidaan varmistaa, ettei kuluttajille anneta harhaanjohtavaa tietoa. Olisi erityisesti vahvistettava rajoitukset rypälelajikkeiden nimien käytölle, jos nimi muodostuu suojatusta alkuperänimityksestä tai maantieteellisestä merkinnästä tai jos siihen sisältyy suojattu alkuperänimitys tai maantieteellinen merkintä.

(45)

Kuluttajat tekevät usein ostopäätöksiä myös käytetyn rypälelajikkeen perusteella. Harhaanjohtavien merkintäkäytäntöjen välttämiseksi olisi vahvistettava säännöt, jotka koskevat rypälelajikkeiden ilmaisemiseen käytettävien nimien käyttöedellytyksiä. Kun lisäksi otetaan huomioon rypälelajikeviinien taloudellinen merkitys tuottajille, olisi rypäletuotteita, joilla ei ole suojattua alkuperänimitystä tai maantieteellistä merkintää, tuottavilla tuottajilla oltava mahdollisuus ilmoittaa etiketissä tieto ”rypälelajikeviini” yhdessä rypäletuotteen tuottajamaan nimen kanssa.

(46)

Sokeripitoisuus ei ole kuluttajille olennainen tieto muilla rypäletuotteilla kuin kuohuviinillä, hiilihapotetulla kuohuviinillä, laatukuohuviinillä ja maustetulla laatukuohuviinillä. Sen vuoksi tuottajien olisi voitava valita, ilmoittavatko ne kyseisten muiden rypäletuotteiden sokeripitoisuuden etiketissä. Jotta kuluttajia ei kuitenkaan johdettaisi harhaan, kyseisten tuotteiden sokeripitoisuutta koskevien ilmaisujen vapaaehtoista käyttöä olisi säänneltävä.

(47)

Kuluttajille annettavien tietojen totuudenmukaisuuden ja tarkkuuden varmistamiseksi olisi vahvistettava erityisedellytykset tuotantomenetelmien ilmoittamiselle etiketissä, mikä koskee erityisesti kuohuviinien tuotantomenetelmiä ja kaikkien rypäletuotteiden osalta vanhentamiskäytäntöjä. Kyseiset ilmaisut herättävät kuluttajassa mielikuvan tiukkojen laatuvaatimusten mukaisista rypäletuotteista, minkä vuoksi ne olisi varattava suojatun alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän saaneille rypäletuotteille.

(48)

Maininta tilasta, jonka hyödyntämistä viinitarhoista rypäletuotteet ovat peräisin ja jolla kaikki viininvalmistusprosessin vaiheet tapahtuvat, saattaa tuoda lisäarvoa tuottajille ja olla kuluttajille merkki paremmasta laadusta. Tuottajien olisi sen vuoksi saatava ilmoittaa viinitilan nimi etiketissä niillä tuotteilla, joilla on suojattu alkuperänimitys tai suojattu maantieteellinen merkintä.

(49)

Suojatun alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän saaneiden rypäletuotteiden etiketissä olisi voitava ilmoittaa sellaisen maantieteellisen alueen nimi, joka on pienempi tai suurempi kuin suojatun alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän alue, jotta kuluttajalle annettaisiin parempi tieto rypäletuotteen tuotantopaikasta, erityisesti jos paikka on kuluttajien hyvin tuntema.

(50)

Erityisen muotoisten pullojen käyttö tietyillä suojatun alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän saaneilla rypäletuotteilla on unionissa pitkäaikainen käytäntö, ja se voi tuoda kuluttajien mieliin tietyt kyseisten rypäletuotteiden ominaisuudet tai lähtöpaikan. Tällaiset pullot olisi siis varattava kyseisille viineille.

(51)

Kuohuviinin perinteisen muotoinen lasipullo ja perinteinen suljin ilmentävät perinteisiä tuotanto- ja pullotuskäytäntöjä. Ne olisi sen vuoksi varattava kuohuviinille. Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin voitava sallia kyseisen pullo- ja suljintyypin käyttö muilla juomilla edellyttäen, ettei näin johdeta kuluttajaa harhaan tuotteen todellisen luonteen osalta.

(52)

Jäsenvaltioiden olisi laatupolitiikkansa täytäntöönpanemiseksi voitava vahvistaa alueellaan tuotettujen rypäletuotteiden merkintöjä varten täydentäviä sääntöjä edellyttäen, että ne ovat yhteensopivia unionin lainsäädännön kanssa.

(53)

Jotta komissio pystyy arvioimaan sille toimitetut asiakirjat ja tiedot asianmukaisesti, kaikkien komissiolle lähetettyjen asiakirjojen ja tietojen, jotka koskevat suojahakemuksia tai suojatun alkuperänimityksen, maantieteellisen merkinnän tai perinteisen merkinnän muutos- tai peruutushakemuksia, olisi oltava jollakin unionin virallisista kielistä tai niiden ohessa olisi oltava käännös jollekin näistä kielistä.

(54)

Kitkattoman siirtymisen varmistamiseksi asetuksen (EY) N:o 607/2009 säännöistä uusiin tässä asetuksessa ja komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2019/34 (8) annettuihin sääntöihin olisi säädettävä siirtymäkausista, jotta unioniin ja kolmansiin maihin sijoittautuneet talouden toimijat pystyisivät noudattamaan merkinnöille asetettuja vaatimuksia. Olisi annettava säännökset sen varmistamiseksi, että nykyisten sääntöjen mukaisesti merkittyjä rypäletuotteita voidaan pitää kaupan varastojen tyhjentymiseen asti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

JOHDANTOSÄÄNNÖS

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, joilla täydennetään asetusta (EU) N:o 1308/2013 viinialan suojattujen alkuperänimitysten, suojattujen maantieteellisten merkintöjen ja perinteisten merkintöjen sekä merkintöjen ja esillepanon osalta seuraavien seikkojen suhteen:

a)

suojahakemukset;

b)

vastaväitemenettely;

c)

suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen käyttörajoitukset;

d)

tuote-eritelmien muutokset ja perinteisten merkintöjen muutokset;

e)

suojan peruuttaminen;

f)

merkinnät ja esillepano.

II LUKU

SUOJATUT ALKUPERÄNIMITYKSET JA MAANTIETEELLISET MERKINNÄT

1 JAKSO

Suojan hakeminen

2 artikla

Suojattava nimi

1.   Alkuperänimityksenä tai maantieteellisenä merkintänä suojattava nimi rekisteröidään ainoastaan niillä kielillä, joita perinteisesti käytetään tai on käytetty kuvaamaan tiettyä tuotetta rajatulla maantieteellisellä alueella.

2.   Alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän nimi rekisteröidään käyttäen sen alkuperäistä kirjoitustapaa. Jos alkuperäisessä kirjoitustavassa ei käytetä latinalaisia kirjaimia, nimi rekisteröidään alkuperäisen kirjoitustavan lisäksi latinalaisin kirjaimin.

3 artikla

Hakija

Yksittäinen tuottaja voidaan katsoa asetuksen (EU) N:o 1308/2013 95 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuksi hakijaksi, jos osoitetaan, että

a)

kyseinen henkilö on ainoa tuottaja, joka haluaa jättää hakemuksen; ja

b)

rajattu maantieteellinen alue eroaa ominaisuuksiltaan olennaisesti lähialueistaan tai tuote eroaa ominaisuuksiltaan lähialueilla tuotetuista tuotteista.

Se, että suojatun alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän muodostaa tai siihen sisältyy hakijana olevan yksittäisen tuottajan tilan nimi, ei estä muita tuottajia käyttämästä kyseistä nimeä sillä edellytyksellä, että ne noudattavat tuote-eritelmää.

4 artikla

Tuote-eritelmiä koskevat lisävaatimukset

1.   Rypäletuotteiden kuvauksessa on ilmoitettava rypäletuotteiden luokka tai luokat asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä VII olevassa II osassa kuvattujen luokkien joukosta.

2.   Jos tuote-eritelmän mukaan pakkauksen, pullotus mukaan lukien, on tapahduttava rajatulla alueella tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevalla alueella, siinä on myös esitettävä perusteet sille, miksi pakkauksen on tietyssä tapauksessa tapahduttava tietyllä maantieteellisellä alueella laadun säilyttämiseksi, alkuperän takaamiseksi tai valvonnan varmistamiseksi ottaen huomioon unionin oikeus, erityisesti tavaroiden vapaan liikkuvuuden ja palvelujen tarjoamisen vapauden osalta.

5 artikla

Tuotantoa rajatulla maantieteellisellä alueella koskevat poikkeukset

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 93 artiklan 1 kohdan a alakohdan iii alakohdassa ja b alakohdan iii alakohdassa säädetään, ja edellyttäen, että tuote-eritelmässä niin mainitaan, tuote, jolla on suojattu alkuperänimitys tai maantieteellinen merkintä, voidaan valmistaa viiniksi missä tahansa seuraavista paikoista:

a)

alue, joka sijaitsee kyseessä olevan rajatun alueen välittömässä läheisyydessä;

b)

alue, joka sijaitsee samassa hallinnollisessa yksikössä tai viereisessä hallinnollisessa yksikössä, kansallisten sääntöjen mukaisesti;

c)

silloin, kun kyseessä on rajat ylittävä alkuperänimitys tai maantieteellinen merkintä tai kun kahden tai useamman jäsenvaltion välillä taikka yhden tai useamman jäsenvaltion ja yhden tai useamman kolmannen maan välillä on olemassa valvontatoimenpiteitä koskeva sopimus, alue, joka sijaitsee kyseessä olevan rajatun alueen välittömässä läheisyydessä.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 93 artiklan 1 kohdan a alakohdan iii alakohdassa säädetään, ja edellyttäen että tuote-eritelmässä niin mainitaan, tuote voidaan valmistaa suojatulla alkuperänimityksellä varustetuksi kuohuviiniksi tai helmeileväksi viiniksi kyseessä olevan rajatun alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevan alueen ulkopuolella, jos tämä käytäntö oli olemassa ennen 1 päivää maaliskuuta 1986.

3.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 93 artiklan 1 kohdan a alakohdan iii alakohdassa säädetään, suojattujen alkuperänimitysten ”Málaga” ja ”Jerez-Xérès-Sherry” väkevillä viineillä voi kuivuneiden rypäleiden mehu, johon on lisätty käymisen estämiseksi Pedro Ximénez -rypälelajikkeen viinistä tislattua neutraalia alkoholia, tulla Montilla-Morilesin alueelta.

6 artikla

Kansallinen menettely

Toimittaessaan suojahakemuksen komissiolle asetuksen (EU) N:o 1308/2013 96 artiklan 5 kohdan mukaisesti jäsenvaltion on liitettävä mukaan lausunto, jonka mukaan se katsoo, että hakijan jättämä hakemus täyttää suojan myöntämisedellytykset asetuksen (EU) N:o 1308/2013 II osan II osaston I luvun 2 jakson 2 alajakson sekä sen nojalla annettujen säännösten mukaisesti, ja vahvistaa, että asetuksen (EU) N:o 1308/2013 94 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettu yhtenäinen asiakirja on todenmukainen tiivistelmä tuote-eritelmästä.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kansallisessa menettelyssä vastaanotetuista vastaväitteistä, jotka voidaan ottaa tutkittavaksi. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikista suojahakemukseen mahdollisesti vaikuttavista kansallisista oikeudenkäyntimenettelyistä.

7 artikla

Yhteiset hakemukset

Jätettäessä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 95 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja yhteisiä hakemuksia on kaikissa asianomaisissa jäsenvaltioissa toteutettava asiaan liittyvä kansallinen menettely vastaväitteet käsittävä vaihe mukaan lukien.

8 artikla

Siirtymäkauden kansallinen suoja

1.   Jäsenvaltio voi, mutta vain siirtymäkauden ajaksi, myöntää nimelle suojan kansallisella tasolla siitä päivästä alkaen, jona suojahakemus on toimitettu komissiolle.

Siirtymäkauden kansallinen suoja lakkaa päivänä, jona suojasta tehdään päätös asetuksen (EU) N:o 1308/2013 nojalla tai hakemus perutaan.

2.   Jos nimeä ei suojata tämän asetuksen nojalla, kyseisen kansallisen suojan vaikutuksista vastaa yksinomaan asianomainen jäsenvaltio. Jäsenvaltioiden 1 kohdan nojalla toteuttamat toimenpiteet eivät saa vaikuttaa unionin sisäiseen tai kansainväliseen kauppaan.

9 artikla

Hakemuksen ottaminen tutkittavaksi

1.   Suojahakemukset voidaan ottaa tutkittavaksi, jos ne on toimitettu asetuksen (EU) N:o 1308/2013 94, 95 ja 96 artiklan ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/34 3 artiklan ja 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja ne on täytetty asianmukaisesti.

Suojahakemus katsotaan asianmukaisesti täytetyksi, jos se on asetuksen (EU) N:o 1308/2013 94 artiklan 1 ja 3 kohdan ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/34 2 artiklan mukainen ja jos yhtenäinen asiakirja on täytetty asianmukaisesti.

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 94 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetun yhtenäisen asiakirjan, jossa esitetään tiivistelmä tuote-eritelmästä, katsotaan olevan asianmukaisesti laadittu, jos se on täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/34 5 artiklan 1 kohdassa ja 2 artiklassa lueteltujen vaatimusten mukainen. Tuote-eritelmän katsotaan olevan asianmukaisesti laadittu, jos se on asetuksen (EU) N:o 1308/2013 94 artiklan 2 kohdassa esitettyjen vaatimusten mukainen.

2.   Jos komissio katsoo, ettei hakemusta voida ottaa tutkittavaksi, se ilmoittaa jäsenvaltion tai kolmannen maan toimivaltaisille viranomaisille tai asianomaiseen kolmanteen maahan sijoittautuneelle hakijalle syyt, joiden perusteella hakemusta ei voida ottaa tutkittavaksi.

3.   Komissio julkaisee vähintään kerran kuussa luettelon nimistä, joiden osalta se on vastaanottanut alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän suojaa koskevan hakemuksen, ilmoittaen suojaa hakevan jäsenvaltion tai kolmannen maan nimen sekä hakemuksen jättöpäivän.

10 artikla

Hakemuksen tutkiminen

Komissio tutkii hakemuksen asetuksen (EU) N:o 1308/2013 97 artiklan 2 kohdan mukaisesti tarkastaen, ettei hakemuksessa ole ilmeisiä virheitä. Hakemusta tutkiessaan komissio tarkastelee erityisesti yhtenäistä asiakirjaa. Tutkimus olisi saatava päätökseen kuuden kuukauden kuluessa. Jos määräaika ylittyy, komissio ilmoittaa viivästyksen syyt hakijalle kirjallisesti.

2 JAKSO

Vastaväitemenettely

11 artikla

Vastaväitteen ottaminen tutkittavaksi ja vastaväitteen perusteet

1.   Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 98 artiklan soveltamiseksi perusteltu vastaväite on otettava tutkittavaksi, jos

a)

komissio on vastaanottanut sen asetuksen (EU) N:o 1308/2013 98 artiklan mukaisessa määräajassa;

b)

se on täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/34 8 artiklan 1 kohdan vaatimusten mukainen;

ja

c)

sillä osoitetaan, että suojaa, tuote-eritelmän muutosta tai suojan peruutusta koskeva hakemus ei ole alkuperänimityksiä ja maantieteellisiä merkintöjä koskevien sääntöjen mukainen, koska

i)

se on ristiriidassa asetuksen (EU) N:o 1308/2013 92–95, 105 tai 106 artiklan ja sen nojalla annettujen säännösten kanssa,

ii)

ehdotetun nimen rekisteröinti olisi ristiriidassa asetuksen (EU) N:o 1308/2013 100 tai 101 artiklan kanssa,

iii)

ehdotetun nimen rekisteröinti vaarantaisi tavaramerkin haltijan tai täysin homonyymisen nimen tai sellaisen yhdistelmänimen, jonka yksi osa on sama kuin rekisteröitävä nimi, käyttäjän oikeudet tai osittain homonyymisten nimien tai muiden sellaisten rekisteröitävän nimen kaltaisten nimien olemassaolon, jotka koskevat sellaisia rypäletuotteita, jotka ovat olleet laillisesti markkinoilla vähintään viisi vuotta ennen asetuksen (EU) N:o 1308/2013 97 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun julkaisemisen päivää.

Vastaväitteen perusteet arvioidaan unionin alueen osalta.

Jos vastaväitteen esittäjä on luonnollinen tai oikeushenkilö, asianmukaisesti perusteltu vastaväite otetaan tutkittavaksi vain, jos siitä ilmenee vastaväitteen esittäjän oikeutettu etu.

2.   Jos komissio katsoo, ettei vastaväitettä voida ottaa tutkittavaksi, se ilmoittaa vastaväitteen esittäneelle viranomaiselle tai luonnolliselle tai oikeushenkilölle syyt, joiden perusteella hakemusta ei voida ottaa tutkittavaksi.

12 artikla

Vastaväitemenettely

1.   Jos komissio katsoo, että vastaväite voidaan ottaa tutkittavaksi, se kehottaa vastaväitteen esittänyttä viranomaista tai luonnollista tai oikeushenkilöä sekä suojahakemuksen jättänyttä viranomaista tai luonnollista tai oikeushenkilöä käymään tarvittavia neuvotteluja kolmen kuukauden ajan. Kehotus on esitettävä neljän kuukauden kuluessa päivästä, jona suojahakemus, johon perusteltu vastaväite liittyy, on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja siihen liitetään jäljennös perustellusta vastaväitteestä. Komissio voi milloin tahansa edellä tarkoitettujen kolmen kuukauden aikana hakemuksen jättäneen viranomaisen tai luonnollisen tai oikeushenkilön pyynnöstä jatkaa neuvottelujen määräaikaa enintään kolmella kuukaudella.

2.   Vastaväitteen esittäneen viranomaisen tai henkilön sekä suojahakemuksen esittäneen viranomaisen tai henkilön on aloitettava kyseiset neuvottelut ilman aiheetonta viivytystä. Niiden on annettava toisilleen asiaankuuluvat tiedot, jotta voidaan arvioida, onko suojahakemus tämän asetuksen ja asetuksen (EU) N:o 1308/2013 edellytysten mukainen.

3.   Jos osapuolet pääsevät sopimukseen, joko kolmanteen maahan sijoittautuneen hakijan tai sen jäsenvaltion tai kolmannen maan viranomaisten, josta suojahakemus jätettiin, on ilmoitettava komissiolle käytyjen neuvottelujen tulokset ja kaikki seikat, jotka mahdollistivat sopimukseen pääsemisen, mukaan lukien osapuolten kannanotot. Jos asetuksen (EU) N:o 1308/2013 97 artiklan 3 kohdan mukaisesti julkaistuja tietoja muutetaan merkittävästi, komissio toistaa mainitun asetuksen 97 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tarkastelun sen jälkeen, kun kyseiset muutetut tiedot on julkaistu asianmukaisesti. Jos sopimukseen pääsemisen jälkeen tuote-eritelmään ei tehdä muutoksia tai jos muutokset eivät ole merkittäviä, komissio tekee asetuksen (EU) N:o 1308/2013 99 artiklan mukaisesti päätöksen, jolla myönnetään alkuperänimitystä tai maantieteellistä merkintää koskeva suoja.

4.   Jos sopimukseen ei päästä, siihen kolmanteen maahan sijoittautuneen hakijan tai sen jäsenvaltion tai kolmannen maan viranomaisten, josta suojahakemus jätettiin, on annettava komissiolle tiedoksi käytyjen neuvottelujen tulokset sekä kaikki asiaan liittyvät tiedot ja asiakirjat. Komissio tekee asetuksen (EU) N:o 1308/2013 99 artiklan mukaisesti päätöksen, jolla joko myönnetään suoja tai hylätään hakemus.

13 artikla

Suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen käyttörajoitukset

1.   Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joilla myönnetään enintään viiden vuoden siirtymäkausi, jotta jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta peräisin olevilla tuotteilla, joiden nimityksen muodostaa tai joiden nimitykseen sisältyy asetuksen (EU) N:o 1308/2013 103 artiklan 2 kohdan vastainen nimi, voidaan edelleen käyttää nimitystä, jolla niitä on pidetty kaupan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) N:o 1308/2013 102 artiklan soveltamista.

Tällaisen siirtymäkauden myöntäminen edellyttää, että asetuksen (EU) N:o 1308/2013 96 artiklan 3 kohdan ja tai 98 artiklan nojalla toimitetaan perusteltu vastaväite, joka voidaan ottaa tutkittavaksi ja joka osoittaa, että päätös, jolla myönnetään suoja kyseiselle nimelle, vaarantaisi seuraavien olemassaolon:

a)

täysin samanlainen nimi tai yhdistelmänimi, jonka yksi osa on sama kuin rekisteröitävä nimi; tai

b)

osittain homonyymiset nimet tai muut rekisteröitävän nimen kaltaiset nimet, jotka koskevat rypäletuotteita, joita on pidetty laillisesti kaupan vähintään viiden vuoden ajan asetuksen (EU) N:o 1308/2013 97 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun julkaisemisen päivästä.

2.   Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joilla jatketaan 1 kohdassa tarkoitettua siirtymäkautta enimmillään 15 vuodeksi, asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, joissa osoitetaan, että

a)

1 kohdassa tarkoitettua nimitystä on käytetty laillisesti, yhtäjaksoisesti ja asianmukaisesti vähintään 25 vuoden ajan ennen suojahakemuksen toimittamista komissiolle;

b)

1 kohdassa tarkoitetun nimityksen käytön tarkoituksena ei ole missään vaiheessa ollut rekisteröidyn nimen maineesta hyötyminen eikä kuluttajaa ole johdettu eikä olisi voitu johtaa harhaan tuotteen oikean alkuperän suhteen.

3.   Alkuperämaan on 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja nimityksiä käytettäessä oltava selvästi näkyvillä merkinnässä.

4.   Tilapäisten vaikeuksien voittamiseksi ja ottaen huomioon pitkän aikavälin tavoite varmistaa, että kaikki kyseessä olevan alueen tuottajat noudattavat tuote-eritelmää, jäsenvaltio voi myöntää suojan siirtymäkaudeksi alkaen päivästä, jona hakemus toimitettiin komissiolle, edellyttäen että asianomaiset toimijat ovat pitäneet kyseisiä rypäletuotteita laillisesti kaupan käyttäen näitä nimiä yhtäjaksoisesti vähintään viiden vuoden ajan ennen hakemuksen jättämistä jäsenvaltion viranomaisille ja että kyseiset tilapäiset vaikeudet on otettu esille asetuksen (EU) N:o 1308/2013 96 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa kansallisessa vastaväitemenettelyssä. Siirtymäkauden on oltava mahdollisimman lyhyt, eikä se saa olla pidempi kuin 10 vuotta.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan vastaväitemenettelyä lukuun ottamatta soveltuvin osin suojattuun maantieteelliseen merkintään tai suojattuun alkuperänimitykseen, joka viittaa kolmannen maan alueella sijaitsevaan maantieteelliseen alueeseen.

Kyseiset siirtymäkaudet on ilmoitettava asetuksen (EU) N:o 1308/2013 94 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa hakemusasiakirjassa.

3 JAKSO

Tuote-eritelmän muutokset

14 artikla

Muutostyypit

1.   Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 105 artiklan soveltamiseksi tuote-eritelmän muutokset luokitellaan niiden tärkeyden mukaan kahteen luokkaan eli muutoksiin, jotka edellyttävät vastaväitemenettelyä unionin tasolla, jäljempänä ’unionin muutokset’, ja muutoksiin, jotka käsitellään jäsenvaltion tai kolmannen maan tasolla, jäljempänä ’vakiomuutokset’.

Muutosta pidetään unionin muutoksena, jos

a)

siihen sisältyy suojatun alkuperänimityksen tai suojatun maantieteellisen merkinnän nimen muutos;

b)

kyseessä on asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä VII olevassa II osassa tarkoitetun rypäletuotteiden luokan muutos, poisto tai lisäys;

c)

se mahdollisesti mitätöi asetuksen (EU) N:o 1308/2013 93 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdassa tai b alakohdan i alakohdassa tarkoitetun yhteyden;

d)

se tuo mukanaan lisää rajoituksia kyseisen tuotteen kaupan pitämiseen.

Kolmansien maiden tai kolmannen maan tuottajien jättämään unionin muutosta koskevaan hakemukseen on sisällyttävä todiste siitä, että haettu muutos on kyseisessä kolmannessa maassa voimassa olevien, alkuperänimitysten tai maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevien lakien mukainen.

Kaikkia muita muutoksia pidetään vakiomuutoksina.

2.   Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 105 artiklan soveltamiseksi väliaikainen muutos on vakiomuutos, joka koskee tuote-eritelmän väliaikaista muutosta, joka johtuu viranomaisten määräämistä pakollisista terveys- tai kasvinsuojelutoimista tai liittyy toimivaltaisten viranomaisten virallisesti tunnustamiin luonnonmullistuksiin tai epäsuotuisiin sääoloihin.

15 artikla

Menettely tuote-eritelmiin tehtäviä unionin muutoksia varten

1.   Tämän asetuksen 14 artiklassa määritellyn tuote-eritelmään tehtävän unionin muutoksen hyväksymistä koskevan hakemuksen osalta noudatetaan soveltuvin osin menettelyä, joka vahvistetaan asetuksen (EU) N:o 1308/2013 94 ja 96–99 artiklassa, tämän asetuksen II luvun 1, 2 ja 3 jaksossa ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/34 II luvun 1, 2 ja 3 jaksossa.

2.   Jos komissio katsoo asetuksen (EU) N:o 1308/2013 97 artiklan 2 kohdan nojalla tehdyn tutkimuksen perusteella, että mainitun asetuksen 97 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät, se julkaisee täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/34 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun unionin muutosta koskevan hakemuksen Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa. Lopullinen päätös muutoksen hyväksymisestä tehdään soveltamatta asetuksen (EU) N:o 1308/2013 229 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä, jollei ole jätetty vastalausetta, joka voidaan ottaa tutkittavaksi, eikä muutoshakemusta ole hylätty, jolloin sovelletaan mainitun asetuksen 99 artiklan toista kohtaa.

3.   Unionin muutosten hyväksymistä varten jätetty hakemus saa liittyä vain unionin muutoksiin. Jos unionin muutoksia koskevaan hakemukseen sisältyy myös vakiomuutoksia tai väliaikaisia hakemuksia, unionin muutoksiin liittyvää menettelyä sovelletaan ainoastaan unionin muutoksiin. Vakiomuutosten tai väliaikaisten muutosten osalta katsotaan, ettei hakemusta ole toimitettu.

4.   Muutoshakemuksia tutkiessaan komissio keskittyy ehdotettuihin muutoksiin.

16 artikla

Unionin muutosta koskevien hakemusten ottaminen tutkittavaksi

1.   Tuote-eritelmään tehtävien unionin muutosten hyväksymistä koskevat hakemukset voidaan ottaa tutkittavaksi, jos ne on toimitettu soveltuvin osin asetuksen (EU) N:o 1308/2013 105 artiklan ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/34 3 artiklan ja 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja täytetty asianmukaisesti.

Tuote-eritelmään tehtävän unionin muutoksen hyväksymistä koskevaa hakemusta pidetään asianmukaisesti täytettynä, jos se on kattava ja täydellinen ja jos se on täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/34 2 artiklan ja 9 artiklan 1 kohdan vaatimusten mukainen.

Tuote-eritelmään tehtävän unionin muutoksen hyväksymishakemusta koskeva komission hyväksyntä kattaa ainoastaan itse hakemuksessa ilmoitetut muutokset.

2.   Jos katsotaan, ettei hakemusta voida ottaa tutkittavaksi, jäsenvaltion tai kolmannen maan toimivaltaisille viranomaisille tai johonkin kolmanteen maahan sijoittautuneelle hakijalle ilmoitetaan syyt, joiden perusteella hakemusta ei voida ottaa tutkittavaksi.

17 artikla

Vakiomuutokset

1.   Vakiomuutokset hyväksyy ja julkaisee jäsenvaltio, johon alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän maantieteellinen alue kuuluu.

Tuote-eritelmään tehtävän vakiomuutoksen hyväksymistä koskevat hakemukset toimitetaan sen jäsenvaltion viranomaisille, jolle nimityksen tai merkinnän maantieteellinen alue kuuluu. Hakijoiden on täytettävä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 95 artiklassa säädetyt edellytykset. Jos tuote-eritelmään tehtävän vakiomuutoksen hyväksymistä koskevaa hakemusta ei toimita hakija, joka jätti suojahakemuksen tuote-eritelmässä tarkoitetun yhden tai useamman nimen suojan osalta, jäsenvaltion on annettava kyseiselle hakijalle mahdollisuus esittää huomautuksensa hakemuksesta, jos hakija on vielä olemassa.

Vakiomuutosta koskevassa hakemuksessa on esitettävä kuvaus vakiomuutoksista ja yhteenveto syistä, joiden perusteella muutoksia tarvitaan, sekä osoitettava, että muutokset voidaan katsoa tämän asetuksen 14 artiklan mukaisesti vakiomuutoksiksi.

2.   Jos jäsenvaltio katsoo, että asetuksen (EU) N:o 1308/2013 ja sen nojalla annettujen säännösten vaatimukset täyttyvät, se voi hyväksyä ja julkaista vakiomuutoksen. Hyväksymispäätökseen on sisällyttävä muutettu konsolidoitu yhtenäinen asiakirja, jos aiheellista, sekä muutettu konsolidoitu tuote-eritelmä.

Vakiomuutosta sovelletaan kyseisessä jäsenvaltiossa heti, kun se on julkaistu. Jäsenvaltion on annettava vakiomuutokset komissiolle tiedoksi viimeistään kuukauden kuluttua kansallisen hyväksymispäätöksen julkaisupäivästä.

3.   Päätökset, joilla hyväksytään kolmansista maista peräisin olevia rypäletuotteita koskevat vakiomuutokset, on tehtävä kyseisessä kolmannessa maassa voimassa olevan järjestelmän mukaisesti, ja ne antaa komissiolle tiedoksi 3 artiklassa tarkoitettu yksittäinen tuottaja taikka tuottajaryhmä, jonka oikeutettua etua asia koskee, joko suoraan tai kyseisen kolmannen maan viranomaisten kautta viimeistään kuukauden kuluttua päätöksen julkaisupäivästä.

4.   Vakiomuutoksia koskevan ilmoituksen katsotaan olevan asianmukaisesti täytetty, jos se on täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/34 10 artiklan mukainen.

5.   Jos vakiomuutos edellyttää yhtenäisen asiakirjan muuttamista, komissio julkaisee kuvauksen täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/34 10 artiklassa tarkoitetusta vakiomuutoksesta sekä muutetun yhtenäisen asiakirjan Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa kolmen kuukauden kuluessa päivästä, jona ilmoitus on saatu jäsenvaltiolta, kolmannelta maalta, kolmannen maan yksittäiseltä tuottajalta tai tuottajaryhmältä.

6.   Jos vakiomuutos ei edellytä yhtenäisen asiakirjan muuttamista, komissio julkaisee kuvauksen vakiomuutoksesta täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/34 32 artiklassa tarkoitettujen tietojärjestelmien kautta kolmen kuukauden kuluessa päivästä, jona ilmoitus on saatu jäsenvaltiolta, kolmannelta maalta tai kolmanteen maahan sijoittautuneelta hakijalta.

7.   Vakiomuutoksia sovelletaan unionin alueella heti, kun ne on julkaistu Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa tai kun komissio on julkaissut ne täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/34 32 artiklassa tarkoitetussa tietojärjestelmässä.

8.   Jos maantieteellinen alue käsittää useamman kuin yhden jäsenvaltion, kyseessä olevat jäsenvaltiot soveltavat vakiomuutosten menettelyä kukin erikseen omalla alueellaan sijaitsevaan maantieteellisen alueen osaan. Vakiomuutosta sovelletaan vasta sitten, kun viimeistä kansallista hyväksymispäätöstä aletaan soveltaa. Vakiomuutoksen viimeisenä hyväksyvän jäsenvaltion on lähetettävä komissiolle 4 kohdassa tarkoitettu ilmoitus viimeistään kuukauden kuluttua päivästä, jona sen päätös hyväksyä vakiomuutos julkaistaan.

Jos yksi tai useampi kyseessä olevista jäsenvaltioista ei tee ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua kansallista hyväksymispäätöstä, mikä tahansa näistä jäsenvaltioista voi jättää hakemuksen unionin muutosmenettelyssä. Samaa sääntöä sovelletaan soveltuvin osin myös silloin, kun yksi tai useampi asianomaisista maista on kolmas maa.

18 artikla

Väliaikaiset muutokset

1.   Väliaikaiset muutokset hyväksyy ja julkaisee jäsenvaltio, johon alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän maantieteellinen alue kuuluu. Väliaikaisista muutoksista ja niitä tukevista syistä on ilmoitettava komissiolle viimeistään kuukauden kuluttua kansallisen hyväksymispäätöksen julkaisupäivästä. Väliaikaista muutosta sovelletaan kyseisessä jäsenvaltiossa heti, kun se on julkaistu.

2.   Jos maantieteellinen alue käsittää useamman kuin yhden jäsenvaltion, kyseessä olevat jäsenvaltiot soveltavat väliaikaisten muutosten menettelyä kukin erikseen omalla alueellaan sijaitsevaan maantieteellisen alueen osaan. Väliaikaisia muutoksia sovelletaan vasta sitten, kun viimeistä kansallista hyväksymispäätöstä aletaan soveltaa. Väliaikaisen muutoksen viimeisenä hyväksyvän jäsenvaltion on ilmoitettava siitä komissiolle viimeistään kuukauden kuluttua päivästä, jona sen hyväksymispäätös julkaistaan. Samaa sääntöä sovelletaan soveltuvin osin myös silloin, kun yksi tai useampi asianomaisista maista on kolmas maa.

3.   Kolmansista maista peräisin olevia rypäletuotteita koskevista väliaikaisista muutoksista ja niitä tukevista syistä ilmoittaa komissiolle 3 artiklassa tarkoitettu yksittäinen tuottaja tai sellainen tuottajaryhmä, jonka oikeutettua etua asia koskee, joko suoraan tai kyseisen kolmannen maan viranomaisten kautta viimeistään kuukauden kuluttua muutosten hyväksymisestä.

4.   Väliaikaisia muutoksia koskevan ilmoituksen katsotaan olevan asianmukaisesti täytetty, jos siihen sisältyvät kaikki täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/34 11 artiklassa tarkoitetut seikat.

5.   Komissio julkaisee kyseiset muutokset kolmen kuukauden kuluessa päivästä, jona ilmoitus on saatu jäsenvaltiolta, kolmannelta maalta, kolmannen maan yksittäiseltä tuottajalta tai tuottajaryhmältä. Väliaikaista muutosta sovelletaan unionin alueella heti, kun komissio on sen julkaissut.

4 JAKSO

Suojatun alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän peruuttaminen

19 artikla

Peruutusmenettely

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 106 artiklassa tarkoitettujen, suojatun alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän peruutusta koskevien pyyntöjen yhteydessä noudatetaan soveltuvin osin menettelyä, joka vahvistetaan mainitun asetuksen 94 ja 96–99 artiklassa yhdessä tämän asetuksen II luvun 1, 2 ja 4 jakson ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/34 II luvun 1, 2, 4 ja 5 jakson säännösten kanssa.

Komissio julkaisee täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/34 13 artiklassa tarkoitetun peruutuspyynnön Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa.

20 artikla

Peruuttamisen perusteet

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 106 artiklan soveltamiseksi katsotaan myös, ettei tuote-eritelmän noudattamista voida taata, jos vähintään seitsemään peräkkäiseen vuoteen ei ole pidetty kaupan yhtään suojattua nimeä kantavaa tuotetta.

21 artikla

Peruutuspyyntöjen ottaminen tutkittavaksi

1.   Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 106 artiklan soveltamiseksi perusteltu peruutuspyyntö on otettava tutkittavaksi, jos

a)

peruutuspyyntö on täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/34 13 artiklan 1 kohdan vaatimusten mukainen; ja

b)

peruutuspyynnön perusteena ovat asetuksen (EU) N:o 1308/2013 106 artiklassa tarkoitetut syyt.

2.   Jos komissio katsoo, ettei peruutuspyyntöä voida ottaa tutkittavaksi, se ilmoittaa pyynnön esittäneelle jäsenvaltion tai kolmannen maan viranomaiselle tai luonnolliselle tai oikeushenkilölle syyt, joiden perusteella hakemusta ei voida ottaa tutkittavaksi.

3.   Peruuttamiseen liittyvät perustellut vastaväitteet voidaan ottaa tutkittavaksi vain, jos niistä käy ilmi henkilön, jota asia koskee, kaupallinen riippuvuus rekisteröidystä nimestä.

5 JAKSO

Tunnusten, merkintöjen ja lyhenteiden käyttö

22 artikla

Väliaikaiset merkinnät ja esillepano

Sen jälkeen, kun alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän suojaa koskeva hakemus on toimitettu komissiolle, tuottajat voivat mainita nimityksen tai merkinnän etiketissä ja esitetyissä tiedoissa ja käyttää kansallisia tunnuksia ja merkintöjä, unionin lainsäädäntöä, erityisesti asetusta (EU) N:o 1169/2011, noudattaen.

Suojattua alkuperänimitystä tai suojattua maantieteellistä merkintää kuvaavat unionin tunnukset, unionin merkinnät ”suojattu alkuperänimitys” ja ”suojattu maantieteellinen merkintä” sekä unionin lyhenteet ”SAN” ja ”SMM” saavat näkyä merkinnöissä vasta sen jälkeen, kun kyseistä alkuperänimitystä tai maantieteellistä merkintää koskevan suojan myöntämispäätös on julkaistu.

Jos hakemus hylätään, ensimmäisen alakohdan mukaisesti merkittyjä rypäletuotteita saa pitää kaupan, kunnes varastot ovat tyhjentyneet.

23 artikla

Poikkeukset velvoitteesta käyttää etiketeissä ilmaisua ”suojattu alkuperänimitys”

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 119 artiklan 3 kohdan mukaisesti ilmaisu ”suojattu alkuperänimitys” voidaan jättää pois viineistä, joilla on suojattu alkuperänimitys seuraavasti:

a)

Kreikka:

Σάμος (Samos);

b)

Espanja:

Cava, Jerez, Xérès tai Sherry, Manzanilla;

c)

Ranska:

Champagne;

d)

Italia:

Asti, Marsala, Franciacorta;

e)

Kypros:

Κουμανδαρία (Commandaria);

f)

Portugali:

Madeira tai Madère, Port tai Porto.

III LUKU

PERINTEISET MERKINNÄT

1 JAKSO

Suojahakemus ja tutkintamenettely

24 artikla

Perinteisen merkinnän kieli ja kirjoitustapa

1.   Perinteinen merkintä rekisteröidään

a)

jäsenvaltion tai kolmannen maan, josta merkintä on peräisin, virallisella kielellä tai alueellisella kielellä; tai

b)

kyseiseen merkintään liittyvässä kaupankäynnissä käytetyllä kielellä.

2.   Perinteinen merkintä rekisteröidään käyttäen sen alkuperäistä oikeinkirjoitusta ja alkuperäistä kirjoitustapaa. Jos alkuperäisessä kirjoitustavassa ei käytetä latinalaisia kirjaimia, nimi rekisteröidään alkuperäisen kirjoitustavan lisäksi latinalaisin kirjaimin.

25 artikla

Hakijat

1.   Jäsenvaltion tai kolmannen maan toimivaltaiset viranomaiset tai kolmansiin maihin sijoittautuneet edustavat ammattialan järjestöt voivat hakea perinteisen merkinnän suojaa.

2.   ’Edustavalla ammattialan järjestöllä’ tarkoitetaan mitä tahansa tuottajaorganisaatiota tai tuottajaorganisaatioiden liittoa, joka on hyväksynyt samat säännöt ja toimii yhden tai useamman viiniä koskevan alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän alueella, jolla sen jäseniin kuuluu vähintään kaksi kolmasosaa liiton toiminta-alueelle sijoittautuneista tuottajista ja jolla sen osuus kyseisen alueen tuotannosta on vähintään kaksi kolmasosaa. Edustava ammattialan järjestö voi jättää suojahakemuksen ainoastaan niiden rypäletuotteiden osalta, joita se tuottaa.

26 artikla

Hakemuksen ottaminen tutkittavaksi

1.   Suojahakemukset voidaan ottaa tutkittavaksi, jos ne on toimitettu tämän asetuksen 25 artiklan ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/34 21 artiklan ja 30 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja ne on täytetty asianmukaisesti.

Hakemus katsotaan asianmukaisesti täytetyksi, jos se sisältää ainakin seuraavat tiedot:

a)

perinteisenä merkintänä suojattava nimi;

b)

perinteisen merkinnän tyyppi – onko se asetuksen (EU) N:o 1308/2013 112 artiklan a vai b alakohdan mukainen;

c)

kieli, jolla perinteisenä merkintänä suojattava nimi ilmaistaan;

d)

rypäletuotteen luokka tai luokat;

e)

tiivistelmä määritelmästä tai käyttöedellytyksistä;

f)

asianomaiset suojatut alkuperänimitykset tai suojatut maantieteelliset merkinnät.

2.   Hakemukseen liitetään jäljennös kyseiseen merkintään sovellettavasta asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännöstä tai siihen sovellettavista kolmannen maan / kolmansien maiden viinintuottajia koskevista säännöistä sekä viittaus mainitun lainsäädännön tai mainittujen sääntöjen julkaisemiseen.

3.   Jos hakemusta ei ole täytetty asianmukaisesti tai jos 2 kohdassa tarkoitettuja asiakirjoja ei ole toimitettu hakemuksen yhteydessä, hakemusta ei oteta tutkittavaksi.

4.   Jos hakemusta ei voida ottaa tutkittavaksi, jäsenvaltion tai kolmannen maan viranomaisille tai asianomaiseen kolmanteen maahan sijoittautuneelle hakijalle ilmoitetaan syyt, joiden vuoksi hakemusta ei voitu ottaa tutkittavaksi, ja kerrotaan, että niillä on oikeus jättää uusi, asianmukaisesti täytetty hakemus.

27 artikla

Vaatimustenmukaisuus

1.   Perinteisen merkinnän suojaa koskeva hakemus katsotaan vaatimustenmukaiseksi, jos nimi, jolle suojaa haetaan,

a)

on asetuksen (EU) N:o 1308/2013 112 artiklassa määriteltyä perinteistä merkintää koskevien vaatimusten sekä tämän asetuksen 24 artiklassa säädettyjen vaatimusten mukainen;

b)

koostuu yksinomaan joko

i)

nimestä, jota käytetään perinteisesti kaupankäynnissä suuressa osassa unionin tai asianomaisen kolmannen maan aluetta erottamaan tietyt asetuksen (EU) N:o 1308/2013 92 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut rypäletuotteiden luokat toisistaan; tai

ii)

tunnetusta nimestä, jota käytetään perinteisesti kaupankäynnissä ainakin asianomaisen jäsenvaltion tai kolmannen maan alueella erottamaan tietyt asetuksen (EU) N:o 1308/2013 92 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut rypäletuotteiden luokat toisistaan;

c)

ei ole muuttunut yleisnimeksi; ja

d)

on määritelty ja säännelty jäsenvaltion lainsäädännössä tai johon sovellettavat käyttöedellytykset ovat asianomaisen kolmannen maan viinintuottajia koskevien sääntöjen mukaisia, mukaan lukien edustavien ammattialan järjestöjen säännöt.

Edellä olevaa b alakohtaa ei sovelleta asetuksen (EU) N:o 1308/2013 112 artiklan a alakohdassa tarkoitettuihin perinteisiin merkintöihin.

2.   Edellä olevan 1 kohdan b alakohdan soveltamiseksi perinteisellä käytöllä tarkoitetaan

a)

käyttöä vähintään viiden vuoden ajan, kun kyseessä on merkintä, jolle haetaan suojaa sen jäsenvaltion tai kolmannen maan, josta merkintä on peräisin, virallisella kielellä tai alueellisella kielellä;

b)

käyttöä vähintään 15 vuoden ajan, kun kyseessä on merkintä, jolle haetaan suojaa kaupankäynnissä käytetyllä kielellä.

3.   Edellä olevan 1 kohdan c alakohdan soveltamiseksi ’yleisnimellä’ tarkoitetaan nimeä, josta huolimatta siitä, että se viittaa tietyn rypäletuotteen tiettyyn tuotanto- tai vanhentamismenetelmään, laatuun, väriin tai paikkaan tai rypäletuotteeseen liittyvään historialliseen tapahtumaan, on tullut asianomaisen rypäletuotteen yleisnimi unionissa.

28 artikla

Komission suorittama tarkastelu

1.   Päivänä, jona perinteisen merkinnän suojaa koskeva hakemus on toimitettu komissiolle, pidetään päivää, jona komissio vastaanottaa hakemuksen.

2.   Komissio tutkii, täyttääkö suojahakemus tässä luvussa säädetyt edellytykset.

3.   Jos komissio katsoo, että 26 ja 27 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät, se antaa suojahakemuksen julkaisemista Euroopan unionin virallisessa lehdessä koskevan täytäntöönpanosäädöksen.

4.   Jos perinteisen merkinnän suojaa koskeva hakemus ei ole tässä luvussa säädettyjen edellytysten mukainen, komissio ilmoittaa hakijalle hylkäysperusteet ja asettaa määräajan hakemuksen peruuttamista tai muuttamista tai huomautusten toimittamista varten.

5.   Jos hakija ei korjaa puutteita 4 kohdassa tarkoitetussa määräajassa, komissio antaa asetuksen (EU) N:o 1308/2013 115 artiklan 2 kohdan mukaisesti täytäntöönpanosäädöksen, jolla hakemus hylätään.

2 JAKSO

Vastaväitemenettely

29 artikla

Vastaväitteen toimittaminen

Vastaväitteen toimittamispäivänä pidetään päivää, jona komissio vastaanottaa hakemuksen.

30 artikla

Vastaväitteen ottaminen tutkittavaksi ja vastaväitteen perusteet

1.   Perusteltu vastaväite on otettava tutkittavaksi, jos

a)

sen toimittaa jäsenvaltio, kolmas maa tai luonnollinen tai oikeushenkilö, jonka oikeutettua etua asia koskee;

b)

komissio ottaa sen vastaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/34 22 artiklan 1 kohdan mukaisessa määräajassa;

c)

siinä osoitetaan, että suojahakemus ei sovi yhteen perinteisiä merkintöjä koskevien sääntöjen kanssa, koska se ei ole tämän asetuksen 27 artiklan mukainen tai koska ehdotetun nimen rekisteröinti olisi ristiriidassa tämän asetuksen 32 ja 33 artiklan kanssa.

2.   Vastaväitteestä, joka voidaan ottaa tutkittavaksi, annetaan tieto jäsenvaltion tai kolmannen maan viranomaisille tai asianomaiseen kolmanteen maahan sijoittautuneelle edustavalle ammattialan järjestölle.

31 artikla

Vastaväitteen tutkiminen

1.   Jos komissio ei hylkää vastaväitettä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/34 23 artiklan 3 kohdan mukaisesti, se antaa vastaväitteen tiedoksi suojahakemuksen toimittaneelle hakijalle ja pyytää hakijaa esittämään huomautuksia täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/34 24 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa määräajassa. Määräajan kuluessa saadut huomautukset annetaan tiedoksi vastaväitteen esittäjälle.

Komissio voi vastaväitettä tutkiessaan pyytää osapuolia esittämään huomautuksia toisilta osapuolilta saaduista tiedonannoista täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/34 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa määräajassa.

2.   Jos hakija tai vastaväitteen esittäjä ei esitä huomautuksia tai jos täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/34 24 artiklassa tarkoitettua huomautusten esittämisen määräaikaa ei noudateta, komissio tekee vastaväitettä koskevan päätöksen.

3.   Päätöksen perinteisen merkinnän hylkäämisestä tai hyväksymisestä tekee komissio käytettävissään olevien todisteiden perusteella. Komissio tutkii, täyttyvätkö tämän asetuksen 27, 32 ja 33 artiklassa tarkoitetut tai säädetyt edellytykset. Päätös hylätä perinteinen merkintä annetaan tiedoksi vastaväitteen esittäjälle ja hakijalle.

4.   Silloin kun on jätetty useampia vastaväitteitä, yhden tai useamman vastaväitteen tutkiminen saattaa estää jatkamasta suojahakemuksen käsittelyä. Tällöin komissio voi keskeyttää muut vastaväitemenettelyt. Komissio ilmoittaa muille vastaväitteen esittäjille näihin vaikuttavista päätöksistä, jotka on tehty menettelyn aikana.

Jos hakemus hylätään, keskeytetyt vastaväitemenettelyt katsotaan päättyneiksi, ja asianomaisille vastaväitteiden esittäjille annetaan tästä tieto asianmukaisesti.

3 JAKSO

Suoja

32 artikla

Suhde tavaramerkkeihin

1.   Jos tavaramerkki sisältää perinteisen merkinnän, joka ei noudata asetuksen (EU) N:o 1308/2013 112 artiklassa tarkoitettuja perinteisen merkinnän määritelmää ja käyttöedellytyksiä, ja liittyy johonkin kyseisen asetuksen liitteessä VII olevan II osan luettelossa mainittuun luokkaan kuuluvaan tuotteeseen, tai muodostuu tällaisesta perinteisestä merkinnästä, tavaramerkin rekisteröinti

a)

evätään, jos tavaramerkin rekisteröintihakemus on toimitettu komissiolle perinteisen merkinnän suojaa koskevan hakemuksen toimittamisen jälkeen ja perinteinen merkintä sittemmin suojataan; tai

b)

mitätöidään.

2.   Nimeä ei saa suojata perinteisenä merkintänä, jos suoja saattaa jonkin tavaramerkin maineen ja tunnettuuden vuoksi johtaa kuluttajaa harhaan rypäletuotteen oikean identiteetin, luonteen, ominaisuuden tai laadun osalta.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua tavaramerkkiä, jota koskeva hakemus on tehty tai joka on rekisteröity tai jota koskeva oikeus on saatu asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti unionin alueella vilpittömässä mielessä tapahtuneella käytöllä ennen perinteisen merkinnän suojaamista alkuperämaassa, voidaan edelleen käyttää ja se voidaan uusia perinteisen merkinnän suojasta huolimatta edellyttäen, ettei Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (9) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2436 (10) tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 (11) nojalla ole olemassa kyseisen tavaramerkin mitättömyys- tai menettämisperusteita, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan soveltamista.

Tällaisissa tapauksissa perinteisen merkinnän käyttö sallitaan asianomaisten tavaramerkkien rinnalla.

33 artikla

Homonyymit

1.   Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 113 artiklan mukaisesti jo suojatun perinteisen merkinnän kanssa kokonaan tai osittain homonyyminen merkintä, jonka osalta on jätetty suojahakemus, on rekisteröitävä ottaen asianmukaisesti huomioon paikallinen ja perinteinen käyttö sekä sekaannusten riski.

Homonyymistä merkintää, joka johtaa kuluttajaa harhaan rypäletuotteiden luonteen, laadun tai todellisen alkuperän osalta, ei saa rekisteröidä, vaikka merkintä olisikin paikkansapitävä.

Rekisteröityä homonyymistä merkintää saa käyttää ainoastaan, jos myöhemmin rekisteröidyn homonyymisen merkinnän ja rekisterissä jo olevan nimen välillä on käytännössä riittävä ero, ottaen huomioon tarve kohdella kyseisiä tuottajia tasavertaisesti ja välttää kuluttajan harhaanjohtamista.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin perinteisiin merkintöihin, jotka on suojattu ennen 1 päivää elokuuta 2009 ja jotka ovat kokonaan tai osittain homonyymisiä suojatun alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän taikka liitteessä IV luetellun rypälelajikkeen nimen tai sen synonyymin kanssa.

4 JAKSO

Muutokset ja peruutukset

34 artikla

Perinteisen merkinnän muuttaminen

Hakija, joka täyttää 25 artiklassa säädetyt edellytykset, voi hakea hyväksyntää perinteistä merkintää koskevalle muutokselle 26 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdassa tarkoitettujen seikkojen osalta.

Muutoshakemuksiin sovelletaan 26–31 artiklaa soveltuvin osin.

35 artikla

Perinteisen merkinnän peruuttaminen

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 115 artiklan 2 kohdan mukaisesti komissio voi jäsenvaltion, kolmannen maan tai luonnollisen tai oikeushenkilön, jonka oikeutettua etua asia koskee, asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joilla peruutetaan perinteisen merkinnän suoja.

Peruutushakemuksiin sovelletaan 26–31 artiklaa soveltuvin osin.

36 artikla

Peruutuksen perusteet

Perinteisen merkinnän suoja peruutetaan, jos

a)

perinteinen merkintä ei enää ole 27, 32 tai 33 artiklassa säädettyjen edellytysten mukainen;

b)

vastaavuutta asianomaiseen määritelmään ja asianomaisiin käyttöedellytyksiin ei voida enää taata.

37 artikla

Peruutuspyynnön ottaminen tutkittavaksi

1.   Perusteltu peruutuspyyntö on otettava tutkittavaksi, jos

a)

sen toimitti komissiolle jäsenvaltio, kolmas maa tai luonnollinen tai oikeushenkilö, jonka oikeutettua etua asia koskee; ja

b)

se perustuu johonkin 36 artiklassa tarkoitetuista perusteista.

Asianmukaisesti perusteltu peruutuspyyntö on otettava tutkittavaksi vain, jos siinä osoitetaan, että asia koskee hakijan oikeutettua etua.

2.   Jos komissio katsoo, ettei peruutuspyyntöä voida ottaa tutkittavaksi, se ilmoittaa pyynnön esittäneelle viranomaiselle tai henkilölle syyt, joiden perusteella pyyntöä ei voida ottaa tutkittavaksi.

3.   Komissio saattaa peruutuspyynnön niiden viranomaisten ja henkilöiden saataville, joihin se vaikuttaa, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/34 30 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

4.   Peruutuspyyntöihin liittyvät perustellut vastaväitteet otetaan käsiteltäviksi vain, jos niistä käy ilmi henkilön, jota asia koskee, yhtäjaksoinen kaupallinen riippuvuus rekisteröidystä nimestä.

38 artikla

Kolmansien maiden perinteisiä merkintöjä koskevat säännöt

1.   Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 112 artiklassa säädettyä perinteisten merkintöjen määritelmää sovelletaan soveltuvin osin merkintöihin, joita käytetään perinteisesti kolmannessa maassa sen lainsäädännön mukaisesti maantieteellisellä merkinnällä tai alkuperänimityksellä varustetuissa rypäletuotteissa.

2.   Kolmansista maista peräisin olevissa rypäletuotteissa, joiden etiketeissä käytetään perinteisiä ilmaisuja, jotka ovat muita kuin täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/34 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa sähköisessä e-Bacchus-tietokannassa luetellut perinteiset merkinnät, voidaan käyttää kyseisiä perinteisiä ilmaisuja asianomaisessa kolmannessa maassa sovellettavien sääntöjen mukaisesti, edustavien ammattialan järjestöjen vahvistamat säännöt mukaan lukien.

5 JAKSO

39 artikla

Voimassa olevat suojatut perinteiset merkinnät

Perinteinen merkintä, joka on suojattu asetuksen (EY) N:o 607/2009 nojalla, suojataan tämän asetuksen nojalla ilman eri toimenpiteitä.

IV LUKU

MERKINNÄT JA ESILLEPANO

1 JAKSO

Pakolliset merkinnät

40 artikla

Pakollisten merkintöjen esittäminen

1.   Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 119 artiklassa tarkoitettujen pakollisten tietojen on oltava näkyvillä astian pinnassa olevassa kentässä siten, että ne voidaan lukea samanaikaisesti astiaa kääntämättä, ja ne on esitettävä pysyvin kirjaimin, jotka erottuvat selvästi ympäröivästä tekstistä tai ympäröivistä kuvista.

2.   Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen 41 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut pakolliset merkinnät ja erän numero voivat sijaita kyseisessä kohdassa tarkoitetun kentän ulkopuolella.

3.   Tämän artiklan 1 kohdassa ja 41 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on merkittävä kirjaimin, joiden koko on käytetystä kirjaintyypistä riippumatta vähintään 1,2 millimetriä.

41 artikla

Eräiden horisontaalisten sääntöjen soveltaminen

1.   Tiettyjen allergioita tai intoleransseja aiheuttavien aineiden ja tuotteiden ilmoittamiseksi asetuksen (EU) N:o 1169/2011 21 artiklan mukaisesti merkintöinä, jotka koskevat sulfiitteja, munaa ja munapohjaisia tuotteita ja maitoa ja maitopohjaisia tuotteita, käytetään liitteessä I olevassa A osassa lueteltuja ilmaisuja.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja merkintöjä voidaan täydentää asianomaisella liitteessä I olevassa B osassa esitetyllä kuvalla.

42 artikla

Kaupan pitäminen ja vienti

1.   Rypäletuotteita, joiden etiketti tai esittämistapa ei vastaa tässä asetuksessa säädettyjä edellytyksiä, ei saa pitää kaupan unionissa eikä viedä.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 II osan II osaston I luvun 2 jakson 3 alajaksossa ja 3 jaksossa säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia vientiin tarkoitettujen rypäletuotteiden yhteydessä merkintöjä ja esittämistapoja, jotka ovat ristiriidassa voimassa olevien unionin merkintä- ja esillepanosääntöjen kanssa, jos kyseisiä tietoja tai esittämistapoja edellytetään asianomaisen kolmannen maan lainsäädännössä. Kyseiset tiedot voidaan esittää muilla kuin unionin virallisilla kielillä.

3.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 II osan II osaston I luvun 2 jakson 3 alajaksossa ja 3 jaksossa säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia lentokoneessa kulutettavaksi tarkoitettujen rypäletuotteiden yhteydessä esittämistapoja, jotka ovat ristiriidassa voimassa olevien unionin esillepanosääntöjen kanssa, jos kyseiset esittämistavat ovat tarpeellisia turvallisuussyistä.

43 artikla

Lyijypohjaisten kapselien käyttökielto

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä VII olevan II osan 1–11, 13, 15 ja 16 kohdassa tarkoitettujen rypäletuotteiden sulkimissa ei saa olla lyijypohjaista kapselia.

44 artikla

Todellinen alkoholipitoisuus

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 119 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu todellinen alkoholipitoisuus merkitään tilavuuden prosenttiyksikköinä tai prosenttiyksikön puolikkaina.

Todellista alkoholipitoisuutta vastaavaa lukua seuraa tunnus ”til-%” ja sitä voi edeltää ilmaisu ”todellinen alkoholipitoisuus” tai ”todellinen alkoholi” tai lyhenne ”alk.”. Kun kyseessä on osittain käynyt rypäleen puristemehu tai käymistilassa oleva uusi viini, todellista alkoholipitoisuutta koskeva merkintä voidaan korvata tai sitä voidaan täydentää ilmoittamalla kokonaisalkoholipitoisuutta kuvaava luku, jota seuraa tunnus ”til-%” ja edeltää ilmaisu ”kokonaisalkoholipitoisuus” tai ”kokonaisalkoholi”

Merkinnässä ilmoitettu pitoisuus ei saa olla yli 0,5:tä tilavuusprosenttia suurempi tai pienempi kuin määritetty pitoisuus, sanotun kuitenkaan rajoittamatta käytettävän vertailumääritysmenetelmän sallittujen mittapoikkeamien soveltamista. Suojatulla alkuperänimityksellä tai maantieteellisellä merkinnällä varustettujen, yli kolme vuotta pulloissa varastoitujen rypäletuotteiden sekä kuohuviinien, laatukuohuviinien, hiilihapotettujen kuohuviinien, helmeilevien viinien, hiilihapotettujen helmeilevien viinien, väkevien viinien ja ylikypsistä rypäleistä valmistettujen viinien alkoholipitoisuus ei kuitenkaan saa olla yli 0,8:aa prosenttia suurempi tai pienempi kuin määritetty pitoisuus, sanotun kuitenkaan rajoittamatta käytettävän vertailumääritysmenetelmän sallittujen mittapoikkeamien soveltamista.

45 artikla

Lähtöisyysmerkintä

1.   Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 119 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettu lähtöisyysmerkintä on tehtävä seuraavasti:

a)

asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä VII olevan II osan 1, 3–9, 15 ja 16 kohdassa tarkoitetuilla rypäletuotteilla käytetään mainintoja ”(…lainen/…läinen) viini”, ”tuotettu (…ssa/ssä)”, ”(…lainen…läinen) tuote” tai ”(…lainen/…läinen) sekt” tai vastaava ilmaisu, johon lisätään sen jäsenvaltion tai kolmannen maan nimi, jossa rypäleet on korjattu ja valmistettu viiniksi;

b)

ilmaisu ”Euroopan unionista lähtöisin oleva viini” tai ”Euroopan unionin eri maissa valmistettujen viinien sekoitus” tai vastaava ilmaisu, jos viini on valmistettu sekoittamalla eri jäsenvaltioista peräisin olevia viinejä; tai

c)

ilmaisu ”Euroopan unionista lähtöisin oleva viini” tai ilmaisu ”(…ssa/ssä) korjatuista rypäleistä (…ssa/ssä) valmistettu viini” mainiten kyseisten jäsenvaltioiden nimet, jos viini on valmistettu jäsenvaltiossa rypäleistä, jotka on korjattu jossain toisessa jäsenvaltiossa;

d)

ilmaisu ”(…ssa/ssä) valmistettujen viinien sekoitus” tai vastaava ilmaisu, johon lisätään asianomaisten kolmansien maiden nimet, jos viini on valmistettu sekoittamalla eri kolmansista maista peräisin olevia viinejä;

e)

ilmaisu ”(…ssa/ssä) korjatuista rypäleistä (…ssa/ssä) valmistettu viini”, johon lisätään asianomaisten kolmansien maiden nimet, jos viini on valmistettu jossakin kolmannessa maassa rypäleistä, jotka on korjattu jossain toisessa kolmannessa maassa.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisen alakohdan a alakohdassa säädetään, asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä VII olevan II osan 4, 5 ja 6 kohdassa tarkoitetuilla rypäletuotteilla, joilla ei ole suojattua alkuperänimitystä tai maantieteellistä merkintää, mainitussa a alakohdassa tarkoitettu merkintä voidaan korvata maininnalla ”tuotettu (…ssa/ssä)” tai vastaavalla ilmaisulla, johon lisätään sen jäsenvaltion nimi, jossa toinen käyminen tapahtui.

Edellä olevat ensimmäinen ja toinen alakohta eivät rajoita 47 ja 56 artiklan soveltamista.

2.   Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 119 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettu lähtöisyysmerkintä, joka koskee asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä VII olevan II osan 2, 10, 11 ja 13 kohdassa tarkoitettuja rypäletuotteita, on tehtävä seuraavasti:

a)

maininta ”(…lainen/…läinen) rypäleen puristemehu”, ”(…ssa/ssä) tuotettu rypäleen puristemehu” tai vastaava ilmaisu, johon lisätään jäsenvaltion nimi;

b)

maininta ”kahdesta tai useammasta Euroopan unionin maasta peräisin olevien tuotteiden sekoitus”, kun kyseessä on kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa tuotettujen rypäletuotteiden leikkaaminen;

c)

maininta ”(…ssa/ssä) korjatuista rypäleistä saatu rypäleen puristemehu” kun kyseessä on rypäleen puristemehu, jota ei ole valmistettu siinä jäsenvaltiossa, jossa asianomaiset rypäleet on korjattu.

3.   Yhdistyneen kuningaskunnan sekä 1 kohdan a ja c alakohdassa ja 2 kohdan a ja c alakohdassa annettujen säännösten osalta jäsenvaltion nimi voidaan korvata sen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan kuuluvan yksittäisen maan nimellä, jossa rypäletuotteen valmistukseen käytetyt rypäleet on korjattu.

46 artikla

Pullottajan, tuottajan, maahantuojan ja myyjän merkitseminen

1.   Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 119 artiklan 1 kohdan e ja f alakohdan sekä tämän artiklan soveltamiseksi

a)

pullottajalla’ tarkoitetaan Euroopan unioniin sijoittautunutta luonnollista tai oikeushenkilöä taikka näiden henkilöiden ryhmittymää, joka suorittaa pullotuksen tai suorituttaa sen lukuunsa;

b)

pullotuksella’ tarkoitetaan kyseisen tuotteen pakkaamista enintään 60 litran astioihin myyntiä varten;

c)

tuottajalla’ tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä taikka näiden ryhmittymää, joka suorittaa tai jonka puolesta suoritetaan rypäleiden, rypäleen puristemehun ja viinin jalostus kuohuviineiksi, hiilihapotetuiksi kuohuviineiksi, laatukuohuviineiksi ja maustetuiksi laatukuohuviineiksi;

d)

maahantuojalla’ tarkoitetaan unioniin sijoittautunutta luonnollista tai oikeushenkilöä taikka näiden ryhmittymää, joka on vastuussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (12) 5 artiklan 24 kohdassa tarkoitettujen muiden kuin unionitavaroiden vapaaseen liikkeeseen luovuttamisesta;

e)

myyjällä’ tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä taikka näiden ryhmittymää, joka ei ole tuottajan määritelmän mukainen ja joka ostaa ja laskee liikkeeseen kuohuviinejä, hiilihapotettuja kuohuviinejä, laatukuohuviinejä tai maustettuja laatukuohuviinejä;

f)

osoitteella’ tarkoitetaan paikallista hallintoaluetta ja jäsenvaltiota tai kolmatta maata, jossa ovat pullottajan, tuottajan, myyjän tai maahantuojan toimitilat tai päätoimipaikka.

2.   Pullottajan nimen ja osoitteen lisäksi merkitään joko

a)

ilmaisu ”pullottaja” tai ”pullottanut (…)”; jonka lisäksi voidaan merkitä viittaus tuottajan viinitilaan; tai

b)

ilmaisut, joiden käyttöedellytykset jäsenvaltiot määrittelevät, jos suojatulla alkuperänimityksellä tai maantieteellisellä merkinnällä varustettujen rypäletuotteiden pullotus tapahtuu

i)

tuottajan viinitilalla; tai

ii)

tuottajaryhmittymän tiloissa; tai

iii)

yrityksessä, joka sijaitsee kyseisellä rajatulla maantieteellisellä alueella tai sen välittömässä läheisyydessä.

Kun kyseessä on tilauspullotus, pullottajaa koskevaa merkintää on täydennettävä ilmaisulla ”pullotettu (…lle)”, tai kun merkitään myös kolmannen henkilön lukuun pullotuksen suorittaneen henkilön nimi ja osoite, merkintää on täydennettävä ilmaisulla ”(…lle) pullottanut (…)”.

Silloin kun pullotus tapahtuu muualla kuin pullottajan paikassa, tässä kohdassa tarkoitettujen merkintöjen lisäksi on mainittava tarkasti paikka, jossa toimenpide tehtiin, ja jos se tehtiin toisessa jäsenvaltiossa, on mainittava asianomaisen jäsenvaltion nimi. Kyseisiä vaatimuksia ei sovelleta, jos pullotus tapahtuu pullottajan paikan välittömässä läheisyydessä sijaitsevassa paikassa.

Muissa astioissa kuin pulloissa ilmaisut ”pullottaja” tai ”pullottanut (…)” korvataan ilmaisuilla ”pakkaaja” ja ”pakannut”, lukuun ottamatta kieliä, joissa tällaista merkityseroa ei ole.

3.   Tuottajan tai myyjän nimen ja osoitteen lisäksi merkitään ilmaisu ”tuottaja” tai ”tuottanut (…)” ja ”myyjä” tai ”myy (…)” tai vastaava ilmaisu.

Jäsenvaltiot voivat päättää, että

a)

tuottajan yksilöiminen on pakollista;

b)

ilmaisu ”tuottaja” tai ”tuottanut” voidaan korvata liitteessä II esitetyillä ilmaisuilla.

4.   Ennen maahantuojan nimeä ja osoitetta merkitään ilmaisu ”maahantuoja” tai ”maahantuonut”. Pullottamattomana tuoduilla rypäletuotteilla, jotka pullotetaan unionissa, tuojan nimi voidaan korvata tai sitä voidaan täydentää pullottajaa koskevalla merkinnällä 2 kohdan mukaisesti.

5.   Edellä olevissa 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut merkinnät voidaan koota yhteen, jos ne liittyvät samaan luonnolliseen tai oikeushenkilöön.

Jokin näistä merkinnöistä voidaan korvata sen jäsenvaltion määrittämällä koodilla, jossa pullottajan, tuottajan, maahantuojan tai myyjän päätoimipaikka sijaitsee. Koodia täydennetään viittauksella asianomaiseen jäsenvaltioon. Muun kaupalliseen levitykseen osallistuvan luonnollisen tai oikeushenkilön, joka ei ole koodilla ilmaistu pullottaja, tuottaja, maahantuoja tai myyjä, nimi ja osoite on myös ilmoitettava asianomaisen tuotteen viinietiketissä.

6.   Jos pullottajan, tuottajan, maahantuojan tai myyjän nimi tai osoite sisältää suojatun alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän tai koostuu tällaisesta nimityksestä tai merkinnästä, sen on oltava etiketissä

a)

kirjaimin, jotka ovat kooltaan enintään puolet kirjaimista, joita käytetään suojatussa alkuperänimityksessä tai maantieteellisessä merkinnässä tai asianomaisen rypäletuotteen luokan merkinnässä; tai

b)

5 kohdan toisen alakohdan mukaisena koodina.

Jäsenvaltio voi päättää, kumpaa vaihtoehtoa sen alueella tuotettuihin rypäletuotteisiin sovelletaan.

47 artikla

Kuohuviinin, hiilihapotetun kuohuviinin, laatukuohuviinin ja maustetun laatukuohuviinin sokeripitoisuuden merkitseminen

1.   Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 119 artiklan 1 kohdan g alakohdassa säädettyjen tuotteiden etiketeissä on ilmoitettava jokin tämän asetuksen liitteessä III olevassa A osassa luetelluista sokeripitoisuutta osoittavista ilmaisuista.

2.   Jos rypäletuotteiden sokeripitoisuus fruktoosina, glukoosina ja sakkaroosina ilmaistuna voidaan ilmaista kahdella liitteessä III olevassa A osassa luetellulla ilmaisulla, niistä on valittava ainoastaan toinen.

3.   Sokeripitoisuuden poikkeama tuotteen etiketissä ilmoitetusta voi olla enintään 3 grammaa litrassa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä III olevassa A osassa esitettyjen käyttöedellytysten soveltamista.

48 artikla

Hiilihapotettua kuohuviiniä, hiilihapotettua helmeilevää viiniä ja laatukuohuviiniä koskevat erityissäännöt

1.   Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä VII olevassa II osassa tarkoitettuja merkintöjä ”hiilihapotettu kuohuviini” ja ”hiilihapotettu helmeilevä viini” on täydennettävä samanmallisilla ja -kokoisilla kirjaimilla tehtävällä maininnalla ”valmistettu lisäämällä hiilidioksidia”, myös silloin kun asetuksen (EU) N:o 1308/2013 119 artiklan 2 kohtaa sovelletaan.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, jos käytetystä kielestä käy ilmi, että hiilidioksidia on lisätty.

3.   Laatukuohuviineihin voidaan jättää merkitsemättä rypäletuotteen luokka, jos etiketissä on ilmaisu ”Sekt”.

2 JAKSO

Vapaaehtoiset merkinnät

49 artikla

Satovuosi

1.   Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 120 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu satovuosi voidaan merkitä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä VII olevan II osan 1–11, 13, 15 ja 16 kohdassa tarkoitettujen rypäletuotteiden etiketteihin, jos vähintään 85 prosenttia tuotteiden valmistuksessa käytetyistä rypäleistä on korjattu kyseisenä vuonna. Tähän ei lasketa

a)

makeuttamiseen käytettyjä tuotemääriä, expedition-liuosta eikä tirage-liuosta; eikä myöskään

b)

asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä VII olevan II osan 3 kohdan e ja f alakohdassa tarkoitettujen rypäletuotteiden määriä.

2.   Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi rypäletuotteet, joiden etiketissä ei ole suojattua alkuperänimitystä tai maantieteellistä merkintää mutta siinä on satovuotta koskeva merkintä, on sertifioitava komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/274 (13) 12 artiklan mukaisesti.

3.   Perinteisesti tammi- tai helmikuussa korjatuista rypäleistä valmistetuilla rypäletuotteilla etikettiin merkittävä satovuosi on edellinen kalenterivuosi.

50 artikla

Rypälelajikkeen nimi

1.   Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 120 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen sellaisten rypälelajikkeiden nimet tai niiden synonyymit, joita käytetään asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä VII olevan II osan 1–11, 13, 15 ja 16 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden tuotannossa, voidaan esittää asianomaisten tuotteiden etiketeissä a ja b alakohdassa säädetyin edellytyksin, jos ne tuotetaan unionissa, tai a ja c alakohdassa säädetyin edellytyksin, jos ne tuotetaan kolmansissa maissa.

a)

Rypälelajikkeiden nimet tai niiden synonyymit voidaan mainita seuraavin edellytyksin:

i)

käytettäessä yhden ainoan rypälelajikkeen nimeä tai sen synonyymiä vähintään 85 prosenttia tuotteesta on saatu mainitusta rypälelajikkeesta; tähän prosenttiosuuteen ei lasketa

makeuttamiseen käytettyjä tuotemääriä, expedition-liuosta eikä tirage-liuosta; tai

asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä VII olevan II osan 3 kohdan e ja f alakohdassa tarkoitettujen rypäletuotteiden määriä.

ii)

käytettäessä kahden tai useamman rypälelajikkeen nimeä tai niiden synonyymejä 100 prosenttia tuotteesta on saatu mainituista lajikkeista; tähän prosenttiosuuteen ei lasketa

makeuttamiseen käytettyjä tuotemääriä, expedition-liuosta eikä tirage-liuosta; tai

asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä VII olevan II osan 3 kohdan e ja f alakohdassa tarkoitettujen rypäletuotteiden määriä.

Rypälelajikkeet on ilmoitettava etiketissä samansuuruisin kirjaimin suhteellisen osuuden mukaan alenevassa järjestyksessä.

b)

Unionissa tuotettujen rypäletuotteiden osalta rypälelajikkeiden nimien tai niiden synonyymien on oltava asetuksen (EU) N:o 1308/2013 81 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa rypälelajikkeiden luokittelussa mainittuja nimiä ja synonyymejä.

Niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka on vapautettu luokitteluvelvoitteesta asetuksen (EU) N:o 1308/2013 81 artiklan 3 kohdan mukaisesti, rypälelajikkeiden nimien tai niiden synonyymien on oltava Kansainvälisen viinijärjestön (OIV) kansainvälisessä luettelossa viiniköynnöslajikkeista ja niiden synonyymeistä mainittuja nimiä tai synonyymejä.

c)

Kolmansista maista peräisin olevien rypäletuotteiden osalta rypälelajikkeiden nimien tai niiden synonyymien käyttöedellytysten on oltava asianomaisessa kolmannessa maassa viinintuottajiin sovellettavien sääntöjen mukaisia, edustavien ammattialan järjestöjen säännöt mukaan lukien, ja rypälelajikkeiden nimien tai niiden synonyymien on sisällyttävä ainakin jonkin seuraavassa mainitun organisaation luetteloon:

i)

Kansainvälinen viinijärjestö (OIV);

ii)

Kasvilajikkeiden kansainvälinen suojeluliitto (UPOV);

iii)

Kasvigeenivarojen kansainvälinen neuvosto (IBPGR).

2.   Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi rypäletuote, jonka etiketissä ei mainita suojattua alkuperänimitystä tai maantieteellistä merkintää mutta siinä mainitaan rypälelajike, on sertifioitava täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/274 12 artiklan mukaisesti.

Kun kyseessä on kuohuviini tai laatukuohuviini, tuotteen kuvauksen täydentämiseksi käytettävät rypälelajikkeet Pinot blanc, Pinot noir, Pinot meunier ja Pinot gris sekä vastaavat nimet muilla unionin kielillä voidaan korvata synonyymillä ”Pinot”.

3.   Rypälelajikkeiden nimet ja niiden synonyymit, jotka muodostuvat suojatusta alkuperänimityksestä tai maantieteellisestä merkinnästä, joka saattaa olla näkyvillä suojattua alkuperänimitystä tai maantieteellistä merkintää kantavan tuotteen etiketissä, tai kolmannen maan maantieteellisestä merkinnästä, luetellaan tämän asetuksen liitteessä IV olevassa A osassa.

Komissio voi muuttaa liitteessä IV olevaa A osaa ainoastaan uusien jäsenvaltioiden vakiintuneiden merkintäkäytäntöjen huomioon ottamiseksi unioniin liittymisen jälkeen.

4.   Tämän asetuksen liitteessä IV olevassa B osassa luetellut rypälelajikkeiden nimet tai niiden synonyymit, jotka osittain sisältävät suojatun alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän ja viittaavat suoraan asianomaisen suojatun alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän maantieteelliseen osaan, voidaan esittää ainoastaan suojatulla alkuperänimityksellä tai maantieteellisellä merkinnällä taikka kolmannen maan maantieteellisellä merkinnällä varustetun tuotteen etiketissä.

51 artikla

Erityissäännöt rypälelajikkeiden ilmoittamiselle rypäletuotteissa, joilla ei ole suojattua alkuperänimitystä tai maantieteellistä merkintää

Jos asetuksen (EU) N:o 1308/2013 120 artiklan 2 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät, jäsenvaltiot voivat päättää käyttää asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä VII olevan II osan 1–9 ja 16 kohdassa tarkoitetuilla rypäletuotteilla, joilla ei ole suojattua alkuperänimitystä tai suojattua maantieteellistä merkintää, ilmaisua ’rypälelajikeviini’, jota täydentää toinen tai molemmat seuraavista:

a)

kyseis(t)en jäsenvaltio(ide)n nimi;

b)

rypälelajikke(id)en nimi.

Kolmannet maat voivat päättää käyttää ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuilla tuotteilla, joilla ei ole suojattua alkuperänimitystä, suojattua maantieteellistä merkintää tai kolmannen maan maantieteellistä merkintää mutta joiden etiketeissä on yhden tai useamman rypälelajikkeen nimi, ilmaisua ’rypälelajikeviini’, jota täydentää kyseessä olevan yhden tai useamman kolmannen maan nimi.

Tämän asetuksen 45 artiklaa ei sovelleta jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden nimiä ilmoitettaessa.

Yhdistyneen kuningaskunnan tapauksessa jäsenvaltion nimi voidaan korvata sen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan kuuluvan yksittäisen maan nimellä, jossa rypäletuotteiden valmistukseen käytetyt rypäleet on korjattu.

52 artikla

Muiden rypäletuotteiden kuin kuohuviinin, hiilihapotetun kuohuviinin, laatukuohuviinin ja maustetun laatukuohuviinin sokeripitoisuuden merkitseminen

1.   Tämän asetuksen liitteessä III olevassa B osassa esitetty fruktoosina ja glukoosina ilmaistu sokeripitoisuus voidaan esittää muiden kuin asetuksen (EU) N:o 1308/2013 119 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitettujen rypäletuotteiden etiketeissä.

2.   Jos rypäletuotteiden sokeripitoisuus voidaan ilmaista kahdella liitteessä III olevassa B osassa luetellulla ilmaisulla, joista on valittava ainoastaan toinen.

3.   Sokeripitoisuuden poikkeama tuotteen etiketissä ilmoitetusta voi olla enintään 1 gramma litrassa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen liitteessä III olevassa B osassa esitettyjen käyttöedellytysten soveltamista.

4.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä VII olevan II osan 3, 8 ja 9 kohdassa tarkoitettuihin rypäletuotteisiin, jos jäsenvaltio sääntelee sokeripitoisuusmerkinnän käyttöedellytyksiä tai ne vahvistetaan asianomaisessa kolmannessa maassa sovellettavissa säännöissä, edustavien ammattialan järjestöjen säännöt mukaan lukien.

53 artikla

Eräisiin tuotantomenetelmiin viittaavat ilmaisut

1.   Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 120 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä VII olevan II osan 1–11, 13, 15 ja 16 kohdassa tarkoitetuilla rypäletuotteilla voidaan käyttää tiettyjä tuotantomenetelmiin viittaavia ilmaisuja. Niihin voivat sisältyä tässä artiklassa tarkoitetut tuotantomenetelmät.

2.   Ainoastaan tiettyjä, liitteessä V lueteltuja tuotantomenetelmiin viittaavia ilmaisuja saa käyttää kuvaamaan suojatulla alkuperänimityksellä tai suojatulla maantieteellisellä merkinnällä taikka kolmannen maan maantieteellisellä merkinnällä varustettua rypäletuotetta, joka on käytetty, kypsytetty tai vanhennettu puuastiassa. Jäsenvaltiot ja kolmannet maat voivat kuitenkin vahvistaa tällaisille rypäletuotteille muita merkintöjä, jotka ovat vastaavia kuin liitteessä V vahvistetut merkinnät.

Yhden ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun merkinnän käyttö on sallittava, jos rypäletuote on vanhennettu puuastiassa voimassa olevien kansallisten säännösten mukaisesti, vaikka vanhentamista olisikin jatkettu toisenlaisessa astiassa.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja merkintöjä ei saa käyttää kuvaamaan rypäletuotetta, joka on valmistettu tammipuun palasten avulla, vaikka valmistukseen olisikin liittynyt puuastian käyttö.

3.   Ilmaisua ”pullossa käytetty / pullossa käynyt” voidaan käyttää kuvaamaan ainoastaan kolmannen maan suojatulla alkuperänimityksellä tai maantieteellisellä merkinnällä varustettuja kuohuviinejä taikka laatukuohuviinejä, jos

a)

tuotteesta on tullut kuohuvaa pullossa tapahtuneen toisen alkoholikäymisen avulla;

b)

tuotantoprosessi – tuotantoyrityksessä tapahtunut vanhentaminen mukaan lukien – on kestänyt vähintään yhdeksän kuukautta cuvéen käymisen aikaansaamiseksi tarkoitetun käymisen alkamisesta;

c)

cuvéen käymisen aikaansaamiseksi tarkoitettu käymisaika ja aika, jonka cuvée on sakan päällä, on ollut vähintään 90 päivää;

d)

tuote on erotettu sakasta suodattamalla joko juoksutusmenetelmää käyttäen tai jäädyttämällä ja poistamalla sakka.

4.   Ilmaisua ”käynyt pullossa perinteisen menetelmän mukaisesti”, ”perinteinen menetelmä” tai ”klassinen menetelmä” tai ”perinteinen klassinen menetelmä” voidaan käyttää kuvaamaan ainoastaan kolmannen maan suojatulla alkuperänimityksellä tai maantieteellisellä merkinnällä varustettuja kuohuviinejä taikka laatukuohuviinejä, jos

a)

tuotteesta on tullut kuohuvaa pullossa tapahtuneen toisen alkoholikäymisen avulla,

b)

tuote on ollut samassa yrityksessä sakan päällä keskeytyksettä vähintään yhdeksän kuukautta cuvéen sekoittamisesta alkaen;

c)

tuote on erotettu sakasta jäädyttämällä ja poistamalla sakka.

5.   Ilmaisua ”crémant” voidaan käyttää kuvaamaan ainoastaan suojatulla alkuperänimityksellä tai kolmannen maan maantieteellisellä merkinnällä varustettuja valkoisia tai vaaleanpunaisia rosé- laatukuohuviinejä, jos

a)

rypäleet korjataan käsin;

b)

viini valmistetaan rypäleen puristemehusta, joka saadaan puristamalla kokonaisia tai tertusta irrotettuja rypäleitä; 150 kilogrammasta rypäleitä saa puristaa enintään 100 litraa rypäleen puristemehua;

c)

rikkidioksidipitoisuus on enintään 150 mg/l,

d)

sokeripitoisuus on pienempi kuin 50 g/l;

e)

viini on 4 kohdassa säädettyjen vaatimusten mukaista.

Ilmaisu ”crémant” esitetään laatukuohuviinien etiketeissä yhdessä asianomaisen kolmannen maan suojattuun alkuperänimitykseen tai maantieteelliseen merkintään liittyvän rajatun alueen perustana olevan maantieteellisen yksikön nimen kanssa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 55 artiklan soveltamista.

Ensimmäisen alakohdan a alakohtaa ja toista alakohtaa ei sovelleta tuottajiin, joilla on ennen 1 päivää maaliskuuta 1986 rekisteröity tavaramerkki, joka sisältää ilmaisun ”crémant”.

6.   Rypäleiden luonnonmukaiseen tuotantotapaan liittyviin viittauksiin sovelletaan neuvoston asetusta (EY) N:o 834/2007 (14).

54 artikla

Tilan ilmoittaminen

1.   Liitteessä VI luetellut viinitilaan liittyvät merkinnät, muut kuin pullottajan, tuottajan tai myyjän nimi, varataan suojatuilla alkuperänimityksillä tai maantieteellisillä merkinnöillä varustetuille rypäletuotteille.

Merkintöjä saa käyttää vain, jos rypäletuote on valmistettu yksinomaan kyseisen tilan viinitarhoista korjatuista rypäleistä ja viininvalmistus on suoritettu kokonaisuudessaan kyseisellä tilalla.

2.   Jäsenvaltioiden on säänneltävä liitteessä VI lueteltujen merkintöjensä käyttöä. Kolmansien maiden on vahvistettava liitteessä VI lueteltujen merkintöjensä käyttöä koskevat säännöt, mukaan lukien edustavien ammattialan järjestöjen vahvistamat säännöt.

3.   Tällaisella tilalla tuotetun rypäletuotteen kaupan pitämiseen osallistuvat toimijat voivat käyttää tilan nimeä kyseisen rypäletuotteen merkintöihin ja esillepanoon vain, jos tila hyväksyy tällaisen käytön.

55 artikla

Viittaukset suojatun alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän perustana olevaa aluetta pienempien tai suurempien maantieteellisten yksiköiden nimiin

1.   Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 120 artiklan 1 kohdan g alakohdan nojalla ainoastaan suojatulla alkuperänimityksellä, suojatulla maantieteellisellä merkinnällä tai kolmannen maan maantieteellisellä merkinnällä varustetun rypäletuotteen etiketissä saa olla viittaus kyseisen alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän aluetta pienemmän tai suuremman maantieteellisen yksikön nimeen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 45 ja 46 artiklan soveltamista.

2.   Jos alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän perustana olevaa aluetta pienempien tai suurempien maantieteellisten yksiköiden nimiin viitataan, hakijan on määriteltävä kyseessä olevan maantieteellisen yksikön alue selkeästi tuote-eritelmässä ja yhtenäisessä asiakirjassa. Jäsenvaltiot voivat vahvistaa kyseisten maantieteellisten yksiköiden käyttöä koskevat säännöt.

Pienemmässä maantieteellisessä yksikössä tuotettujen rypäletuotteiden osalta sovelletaan seuraavaa:

a)

Vähintään 85 prosenttia rypäleistä, joista rypäletuote on valmistettu, on peräisin tästä pienemmästä maantieteellisestä yksiköstä. Tähän ei lasketa

i)

makeuttamiseen käytettyjä tuotemääriä, expedition -liuosta eikä tirage-liuosta,

ii)

asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä VII olevan II osan 3 kohdan e ja f alakohdassa tarkoitettujen rypäletuotteiden määriä.

b)

Muiden tuotannossa käytettyjen rypäleiden on oltava peräisin asianomaisen alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän rajatulta maantieteelliseltä alueelta.

Jäsenvaltio voi päättää olla soveltamatta toisen alakohdan a ja b alakohdassa säädettyjä vaatimuksia tavaramerkkeihin, jotka on rekisteröity tai joita koskeva oikeus on saatu käytöllä ennen 11 päivää toukokuuta 2002 ja joihin sisältyy tai jotka ovat samoja kuin alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän perustana olevaa aluetta pienemmän maantieteellisen yksikön nimi ja viittaukset kyseisen jäsenvaltion maantieteelliseen alueeseen.

3.   Sellaisen maantieteellisen yksikön nimi, joka on pienempi tai suurempi kuin alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän perustana oleva alue, tai viittaus maantieteelliseen alueeseen tarkoittaa seuraavia:

a)

paikallisalue tai paikallisalueiden ryhmä;

b)

paikallinen hallintoalue tai sen osa;

c)

viininviljelyalueen osa-alue tai sen osa;

d)

hallinnollinen alue.

3 JAKSO

Eräitä pullomalleja ja sulkimia koskevat säännöt

56 artikla

Eräiden pullomallien käyttöedellytykset

Jotta pullomalli voidaan sisällyttää liitteessä VII olevaan pullomallien luetteloon, sen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a)

sitä on käytetty tietyllä suojatulla alkuperänimityksellä tai maantieteellisellä merkinnällä varustetulla rypäletuotteella yksinomaisesti, tosiasiallisesti ja perinteisesti viimeksi kuluneet 25 vuotta; ja

b)

sen käyttö tuo kuluttajan mieleen tietyllä suojatulla alkuperänimityksellä tai maantieteellisellä merkinnällä varustetun rypäletuotteen.

Hyväksyttyjen pullomallien käyttöedellytykset esitetään liitteessä VII.

57 artikla

Eräiden rypäletuotteiden esillepanoa koskevat säännöt

1.   Unionissa tuotettua kuohuviiniä, laatukuohuviiniä ja maustettua laatukuohuviiniä saa pitää kaupan tai viedä lasisessa kuohuviinipullossa, joka on suljettu

a)

nimellistilavuudeltaan yli 0,20 litran pullot: shamppanjakorkilla, joka on luonnonkorkkia tai muuta elintarvikepakkauksissa sallittua ainetta ja joka on siteellä tuettu ja tarvittaessa peitetty levyllä ja jota kokonaisuudessaan peittää folio, joka peittää myös pullon kaulan osittain tai kokonaan;

b)

nimellistilavuudeltaan enintään 0,20 litran pullot: muulla asianmukaisella sulkimella.

Muita unionissa tuotettuja juomia ei saa pitää kaupan eikä viedä lasisissa kuohuviinipulloissa eikä varustettuna ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetulla sulkimella.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat päättää, että muita juomia voidaan pitää kaupan tai viedä lasisissa kuohuviinipulloissa ja/tai suljettuina 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdassa kuvatulla sulkimella edellyttäen, että ne pullotetaan perinteisesti tällaisiin pulloihin ja että ne eivät johda kuluttajaa harhaan juoman todellisen luonteen osalta.

58 artikla

Tuottajajäsenvaltioiden vahvistamat lisäsäännökset, jotka liittyvät merkintöihin ja esillepanoon

1.   Jäsenvaltio voivat tehdä tämän asetuksen 49, 50, 52, 53 ja 55 artiklassa ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/34 13 artiklassa tarkoitettujen, niiden alueella tuotettuja suojatulla alkuperänimityksellä tai maantieteellisellä merkinnällä varustettuja rypäletuotteita koskevien merkintöjen käytön pakolliseksi, kielletyksi tai rajoitetuksi ottamalla käyttöön tässä luvussa säädettyjä edellytyksiä tiukempia edellytyksiä kyseisten rypäletuotteiden tuote-eritelmien kautta.

2.   Jäsenvaltiot voivat tehdä tämän asetuksen 52 ja 53 artiklassa tarkoitettujen merkintöjen käytön pakolliseksi sellaisilla alueellaan tuotetuilla rypäletuotteilla, joilla ei ole suojattua alkuperänimitystä tai maantieteellistä merkintää kyseisellä alueella.

3.   Jäsenvaltiot voivat valvontatarkoituksissa päättää määritellä ja säännellä alueellaan tuotettujen rypäletuotteiden osalta muita merkintöjä asetuksessa (EU) N:o 1308/2013 119 artiklan 1 kohdassa ja 120 artiklan 1 kohdassa lueteltujen merkintöjen lisäksi.

4.   Jäsenvaltiot voivat valvontatarkoituksissa päättää, että asetuksen (EU) N:o 1308/2013 118, 119 ja 120 artiklaa sovelletaan niiden alueella pullotettuihin rypäletuotteisiin, joita ei ole vielä pidetty kaupan tai viety.

V LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET SEKÄ SIIRTYMÄ- JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

59 artikla

Menettelyissä käytettävä kieli

Kaikkien suojahakemukseen, tuote-eritelmän muutosta koskevaan hakemukseen, vastaväitemenettelyyn ja peruutusmenettelyyn liittyvien asiakirjojen ja tietojen, jotka lähetetään komissiolle alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän yhteydessä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 94–98, 105 ja 106 artiklan mukaisesti ja perinteisen merkinnän yhteydessä tämän asetuksen 25–31, 34 ja 35 artiklan mukaisesti, on oltava jollakin unionin virallisella kielellä tai niiden mukana on oltava virallinen käännös jollekin kyseisistä kielistä.

60 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 607/2009.

61 artikla

Siirtymätoimenpiteet

1.   Suojan hakemista ja väliaikaisia merkintöjä koskevia asetuksen (EY) N:o 607/2009 2–12 ja 72 artiklaa sovelletaan edelleen kaikkiin suojahakemuksiin, jotka ovat vireillä tämän asetuksen soveltamispäivänä.

2.   Vastaväitemenettelyä koskevia asetuksen (EY) N:o 607/2009 13–16 artiklaa sovelletaan edelleen suojahakemuksiin, joihin liittyvät yhtenäiset asiakirjat on jo julkaistu vastaväitteiden esittämistä varten Euroopan unionin virallisessa lehdessä tämän asetuksen soveltamispäivänä.

3.   Suojan peruutusta koskevia asetuksen (EY) N:o 607/2009 21, 22 ja 23 artiklaa sovelletaan edelleen suojan peruutusta koskeviin pyyntöihin, jotka ovat vireillä tämän asetuksen soveltamispäivänä.

4.   Vastaväitteisiin sovellettavia tämän asetuksen ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/34 säännöksiä sovelletaan edelleen sellaisiin vireillä oleviin hakemuksiin, joiden osalta yhtenäinen asiakirja julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä tämän asetuksen soveltamispäivän jälkeen.

5.   Edellä olevia 1, 2 ja 3 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin sellaisia perinteisiä merkintöjä koskeviin menettelyihin, joiden osalta on vireillä suojahakemus tai peruutuspyyntö tämän asetuksen soveltamispäivänä.

6.   Tuote-eritelmän muutoksia ja väliaikaisia merkintöjä koskevia asetuksen (EY) N:o 607/2009 20 ja 72 artiklaa sovelletaan edelleen hakemuksiin, jotka koskevat Euroopan unionin virallisessa lehdessä tämän asetuksen soveltamispäivänä jo julkaistun tuote-eritelmän muutosta, sekä hakemuksiin, jotka koskevat sellaisia vähäisiä tai muita kuin vähäisiä muutoksia, joiden jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet täyttävän unionin muutoksen vaatimukset.

Niiden vireillä olevien muutoshakemusten osalta, joita ensimmäinen alakohta ei koske, jäsenvaltion päätös antaa kyseiset muutokset komissiolle tiedoksi katsotaan tämän asetuksen 17 artiklan 2 kohdan mukaiseksi vakiomuutoksen hyväksymiseksi.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle sähköpostilla luettelot vireillä olevista hakemuksista kolmen kuukauden kuluessa tämän asetuksen soveltamispäivästä. Luettelo jaetaan kahteen osaan seuraavasti:

a)

muutokset, joiden katsotaan täyttävän unionin muutosta koskevat vaatimukset;

b)

muutokset, joiden katsotaan täyttävän vakiomuutosta koskevat vaatimukset.

Komissio julkaisee vakiomuutoksia koskevan luettelon jäsenvaltioittain Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun se on saanut kultakin jäsenvaltiolta kattavan luettelon, sekä kyseisiin vakiomuutoksiin liittyvät hakemukset ja yhtenäiset asiakirjat.

7.   Asetuksen (EY) N:o 607/2009 säännöksiä sovelletaan edelleen perinteisen merkinnän muutosta koskeviin hakemuksiin, jotka ovat vireillä tämän asetuksen soveltamispäivänä.

8.   Jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille 1 päivänä elokuuta 2009 tai sen jälkeen esitetyt tuote-eritelmän muutokset, jotka asianomaiset viranomaiset ovat asetuksen (EY) N:o 607/2009 73 artiklan 2 kohdan mukaisesti antaneet tiedoksi komissiolle ennen 30 päivää kesäkuuta 2014, katsotaan hyväksytyiksi, jos komissio on katsonut, että muutos saattaa tuote-eritelmän asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 c artiklan mukaiseksi.

Muutokset, joiden komissio ei ole katsonut saattavan tuote-eritelmää asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 c artiklan mukaiseksi, katsotaan vakiomuutosta koskeviksi hakemuksiksi ja niiden osalta noudatetaan tämän artiklan 6 kohdassa esitettyjä siirtymäsääntöjä.

9.   Rypäletuotteita, joita pidetään kaupan asetuksen (EY) N:o 607/2009 mukaisesti tai joiden merkinnät ovat sen mukaisia, saa pitää kaupan, kunnes varastot ovat tyhjentyneet.

10.   Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 s artiklassa kuvattua menettelyä sovelletaan kaikkiin tuote-eritelmän muutoksiin, jotka on esitetty jäsenvaltiolle 1 päivänä elokuuta 2009 tai sen jälkeen ja jotka kyseinen jäsenvaltio on antanut komissiolle tiedoksi ennen 31 päivää joulukuuta 2011.

62 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä lokakuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007, annettu 22 päivänä lokakuuta 2007, maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1).

(3)  Komission asetus (EY) N:o 607/2009, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2009, neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 soveltamista koskevista eräistä yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen viinialan tuotteiden suojattujen alkuperänimitysten, maantieteellisten merkintöjen ja perinteisten merkintöjen sekä merkintöjen ja esittelyn osalta (EUVL L 193, 24.7.2009, s. 60).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1151/2012, annettu 21 päivänä marraskuuta 2012, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä (EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1).

(5)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 664/2014, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 täydentämisestä suojattuja alkuperänimityksiä, suojattuja maantieteellisiä merkintöjä ja aitoja perinteisiä tuotteita koskevien unionin tunnusten vahvistamisen sekä eräiden hankintaa koskevien sääntöjen, eräiden menettelysääntöjen ja eräiden täydentävien siirtymäsääntöjen osalta (EUVL L 179, 19.6.2014, s. 17).

(6)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 668/2014, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2014, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 179, 19.6.2014, s. 36).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, elintarviketietojen antamisesta kuluttajille, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1924/2006 ja (EY) N:o 1925/2006 muuttamisesta sekä komission direktiivin 87/250/ETY, neuvoston direktiivin 90/496/ETY, komission direktiivin 1999/10/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY, komission direktiivien 2002/67/EY ja 2008/5/EY sekä komission asetuksen (EY) N:o 608/2004 kumoamisesta (EUVL L 304, 22.11.2011, s. 18).

(8)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/34, annettu 17 päivänä lokakuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamissäännöistä viinialan alkuperänimitysten, maantieteellisten merkintöjen ja perinteisten merkintöjen suojahakemusten, vastaväitemenettelyn, tuote-eritelmien muutosten, suojattujen nimien rekisterin, suojan peruuttamisen ja tunnusten käytön osalta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 soveltamissäännöistä asianmukaisen tarkastusjärjestelmän osalta (katso tämän virallisen lehden sivu 46).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/95/EY, annettu 22 päivänä lokakuuta 2008, jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (EUVL L 299, 8.11.2008, s. 25).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2436, annettu 16 päivänä joulukuuta 2015, jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (EUVL L 336, 23.12.2015, s. 1).

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1001, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2017, Euroopan unionin tavaramerkistä (EUVL L 154, 16.6.2017, s. 1).

(12)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, unionin tullikoodeksista (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1).

(13)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/274, annettu 11 päivänä joulukuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamissäännöistä viini-istutusten lupajärjestelmän, sertifioinnin, saapuvien ja lähtevien erin rekisterin, pakollisten ilmoitusten sekä tiedoksiantojen osalta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 soveltamissäännöistä asiaan liittyvien tarkastusten osalta sekä komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/561 kumoamisesta (EUVL L 58, 28.2.2018, s. 1).

(14)  Neuvoston asetus (EY) N:o 834/2007, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2007, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta (EUVL L 189, 20.7.2007, s. 1).


LIITE I

A OSA

Asetuksen 41 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut merkinnät

Kieli

Sulfiitteja koskevat merkinnät

Munia ja munapohjaisia tuotteita koskevat merkinnät

Maitoa ja maitopohjaisia tuotteita koskevat merkinnät

bulgaria

”сулфити” tai ”серен диоксид”

”яйце”, ”яйчен протеин”, ”яйчен продукт”, ”яйчен лизозим” tai ”яйчен албумин”

”мляко”, ”млечни продукти”, ”млечен казеин” tai ”млечен протеин”

espanja

”sulfitos” tai ”dióxido de azufre”

”huevo”, ”proteína de huevo”, ”ovoproducto”, ”lisozima de huevo” tai ”ovoalbúmina”

”leche”, ”productos lácteos”, ”caseína de leche” tai ”proteína de leche”

tšekki

”siřičitany” tai ”oxid siřičitý”

”vejce”, ”vaječná bílkovina”, ”výrobky z vajec”, ”vaječný lysozym” tai ”vaječný albumin”

”mléko”, ”výrobky z mléka”, ”mléčný kasein” tai ”mléčná bílkovina”

tanska

”sulfitter”tai”svovldioxid”

”æg”,”ægprotein”,”ægprodukt”,”æglysozym”, tai”ægalbumin”

”mælk”,”mælkeprodukt”,”mælkecasein”tai”mælkeprotein”

saksa

”Sulfite” tai ”Schwefeldioxid”

”Ei”, ”Eiprotein”, ”Eiprodukt”, ”Lysozym aus Ei” tai ”Albumin aus Ei”

”Milch”, ”Milcherzeugnis”, ”Kasein aus Milch” tai ”Milchprotein”

viro

”sulfitid” tai ”vääveldioksiid”

”muna”, ”munaproteiin”, ”munatooted”, ”munalüsosüüm” tai ”munaalbumiin”

”piim”, ”piimatooted”, ”piimakaseiin” tai ”piimaproteiin”

kreikka

”θειώδη”, ”διοξείδιο του θείου” tai ”ανυδρίτης του θειώδους οξέος”

”αυγό”, ”πρωτεΐνη αυγού”, ”προϊόν αυγού”, ”λυσοζύμη αυγού” tai ”αλβουμίνη αυγού”

”γάλα”, ”προϊόντα γάλακτος”, ”καζεΐνη γάλακτος” tai ”πρωτεΐνη γάλακτος”

englanti

'sulphites', 'sulfites', 'sulphur dioxide' tai 'sulfur dioxide'

'egg', 'egg protein', 'egg product', 'egg lysozyme' tai 'egg albumin'

'milk', 'milk products', 'milk casein' tai 'milk protein'

ranska

”sulfites” tai ”anhydride sulfureux”

”œuf”, ”protéine de l'œuf”, ”produit de l'œuf”, ”lysozyme de l'œuf” tai ”albumine de l'œuf”

”lait”, ”produits du lait”, ”caséine du lait” tai ”protéine du lait”

kroaatti

”sulfiti” tai ”sumporov dioksid”

”jaje”, ”bjelančevine iz jaja”, ”proizvodi od jaja”, ”lizozim iz jaja” tai ”albumin iz jaja”;

”mlijeko”, ”mliječni proizvodi”, ”kazein iz mlijeka” tai ”mliječne bjelančevine”

italia

”solfiti” tai ”anidride solforosa”

”uovo”, ”proteina dell'uovo”, ”derivati dell'uovo”, ”lisozima da uovo” tai ”ovoalbumina”

”latte”, ”derivati del latte”, ”caseina del latte” tai ”proteina del latte”

latvia

”sulfīti” tai ”sēra dioksīds”

”olas”, ”olu olbaltumviela”, ”olu produkts”, ”olu lizocīms” tai ”olu albumīns”

”piens”, ”piena produkts”, ”piena kazeīns” tai ”piena olbaltumviela”

liettua

”sulfitai” tai ”sieros dioksidas”

”kiaušiniai”, ”kiaušinių baltymai”, ”kiaušinių produktai”, ”kiaušinių lizocimas” tai ”kiaušinių albuminas”

”pienas”, ”pieno produktai”, ”pieno kazeinas” tai ”pieno baltymai”

unkari

”szulfitok” tai ”kén-dioxid”

”tojás”, ”tojásból származó fehérje”, ”tojástermék”, ”tojásból származó lizozim” tai ”tojásból származó albumin”

”tej”, ”tejtermékek”, ”tejkazein” tai ”tejfehérje”

malta

”sulfiti” tai ”diossidu tal-kubrit”

”bajd”, ”proteina tal-bajd”, ”prodott tal-bajd”, ”liżożima tal-bajd” tai ”albumina tal-bajd”

”ħalib”, ”prodotti tal-ħalib”, ”kaseina tal-ħalib” tai ”proteina tal-ħalib”

hollanti

”sulfieten” tai ”zwaveldioxide”

”ei”, ”eiproteïne”, ”eiderivaat”, ”eilysozym” tai ”eialbumine”

”melk”, ”melkderivaat”, ”melkcaseïne” tai ”melkproteïnen”

puola

”siarczyny”, ”dwutlenek siarki” tai ”ditlenek siarki”

”jajo”, ”białko jaja”, ”produkty z jaj”, ”lizozym z jaja” tai ”albuminę z jaja”

”mleko”, ”produkty mleczne”, ”kazeinę z mleka” tai ”białko mleka”

portugali

”sulfitos” tai ”dióxido de enxofre”

”ovo”, ”proteína de ovo”, ”produto de ovo”, ”lisozima de ovo” tai ”albumina de ovo”

”leite”, ”produtos de leite”, ”caseína de leite” tai ”proteína de leite”

romania

”sulfiți” tai ”dioxid de sulf”

”ouă”, ”proteine din ouă”, ”produse din ouă”, ”lizozimă din ouă” tai ”albumină din ouă”

”lapte”, ”produse din lapte”, ”cazeină din lapte” tai ”proteine din lapte”

slovakki

”siričitany” tai ”oxid siričitý”

”vajce”, ”vaječná bielkovina”, ”výrobok z vajec”, ”vaječný lyzozým” tai ”vaječný albumín”

”mlieko”, ”výrobky z mlieka”, ”mliečne výrobky”, ”mliečny kazeín” tai ”mliečna bielkovina”

sloveeni

”sulfiti” tai ”žveplov dioksid”

”jajce”, ”jajčne beljakovine”, ”proizvod iz jajc”, ”jajčni lizocim” tai ”jajčni albumin”

”mleko”, ”proizvod iz mleka”, ”mlečni kazein” tai ”mlečne beljakovine”

suomi

”sulfiittia”, ”sulfiitteja” tai ”rikkidioksidia”

”kananmunaa”, ”kananmunaproteiinia”, ”kananmunatuotetta”, ”lysotsyymiä (kananmunasta)” tai ”kananmuna-albumiinia”

”maitoa”, ”maitotuotteita”, ”kaseiinia (maidosta)” tai ”maitoproteiinia”

ruotsi

”sulfiter” tai ”svaveldioxid”

”ägg”, ”äggprotein”, ”äggprodukt”, ”ägglysozym” tai ”äggalbumin”

”mjölk”, ”mjölkprodukter”, ”mjölkkasein” tai ”mjölkprotein”

B OSA

Asetuksen 41 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut kuvat

Image

Image

Image

Image


LIITE II

Asetuksen 46 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetut ilmaisut

Kieli

Ilmaisu, joilla voidaan korvata ilmaisu ”tuottaja”

Ilmaisu, joilla voidaan korvata ilmaisu ”tuottanut”

BG

”преработвател”

”преработено от”

ES

”elaborador”

”elaborado por”

CS

”zpracovatel” tai ”vinař”

”zpracováno v” tai ”vyrobeno v”

DA

”forarbejdningsvirksomhed”tai”vinproducent”

”forarbejdet af”

DE

”Verarbeiter”

”verarbeitet von” tai ”versektet durch”

”Sektkellerei”

ET

”töötleja”

”töödelnud”

EL

”οινοποιός”

”οινοποιήθηκε από”,

EN

”processor” tai ”winemaker”

”processed by” tai ”made by”

FR

”élaborateur”

”élaboré par”

IT

”elaboratore” tai ”spumantizzatore”

”elaborato da” tai ”spumantizzato da”

LV

”izgatavotājs”

”vīndaris” tai”ražojis”

LT

”perdirbėjas”

”perdirbo”

HU

”feldolgozó:”

”feldolgozta:”

MT

”proċessur”

”ipproċessat minn”

NL

”verwerker” tai ”bereider”

”verwerkt door” tai ”bereid door”

PL

”przetwórca” tai ”wytwórca”

”przetworzone przez” tai ”wytworzone przez”

PT

”elaborador” tai ”preparador”

”elaborado por” tai ”preparado por”

RO

”elaborator”

”elaborat de”

SI

”pridelovalec”

”prideluje”

SK

”spracovateľ”

”spracúva”

FI

”valmistaja”

”valmistanut”

SV

”bearbetningsföretag”

”bearbetat av”


LIITE III

A OSA

Luettelo 47 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista ilmaisuista, joita käytetään kuohuviineissä, hiilihapotetuissa kuohuviineissä, laatukuohuviineissä ja maustetuissa laatukuohuviineissä

Ilmaisut

Käyttöedellytykset

brut nature, naturherb, bruto natural, pas dosé, dosage zéro, natūralusis briutas, īsts bruts, přírodně tvrdé, popolnoma suho, dosaggio zero, брют натюр, brut natur

Sokeripitoisuus on alle 3 grammaa litrassa; kyseisiä ilmaisuja voidaan käyttää ainoastaan sellaisista tuotteista, joihin ei ole lisätty sokeria toisen käymisen jälkeen.

extra brut, extra herb, ekstra briutas, ekstra brut, ekstra bruts, zvláště tvrdé, extra bruto, izredno suho, ekstra wytrawne, екстра брют

Sokeripitoisuus on 0–6 grammaa litrassa.

brut, herb, briutas, bruts, tvrdé, bruto, zelo suho, bardzo wytrawne, брют

Sokeripitoisuus on alle 12 grammaa litrassa.

extra dry, extra trocken, extra seco, labai sausas, ekstra kuiv, ekstra sausais, különlegesen száraz, wytrawne, suho, zvláště suché, extra suché, екстра сухо, extra sec, ekstra tør, vrlo suho

Sokeripitoisuus on 12–17 grammaa litrassa.

sec, trocken, secco, asciutto, dry, tør, ξηρός, seco, torr, kuiva, sausas, kuiv, sausais, száraz, półwytrawne, polsuho, suché, сухо, suho

Sokeripitoisuus on 17–32 grammaa litrassa.

demi-sec, halbtrocken, abboccato, medium dry, halvtør, ημίξηρος, semi seco, meio seco, halvtorr, puolikuiva, pusiau sausas, poolkuiv, pussausais, félszáraz, półsłodkie, polsladko, polosuché, polosladké, полусухо, polusuho

Sokeripitoisuus on 32–50 grammaa litrassa.

doux, mild, dolce, sweet, sød, γλυκός, dulce, doce, söt, makea, saldus, magus, édes, ħelu, słodkie, sladko, sladké, сладко, dulce, saldais, slatko

Sokeripitoisuus on yli 50 grammaa litrassa.

B OSA

Luettelo 52 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista ilmaisuista, joita käytetään muista kuin A osassa luetelluista tuotteista

Ilmaisut

Käyttöedellytykset

сухо, seco, suché, tør, trocken, kuiv, ξηρός, dry, sec, secco, asciuttto, sausais, sausas, száraz, droog, wytrawne, seco, sec, suho, kuiva

Sokeripitoisuus on enintään

4 grammaa litrassa, tai

9 grammaa litrassa, kun kokonaishappopitoisuus ilmoitettuna grammoina viinihappoa litraa kohden ei alita jäännössokeripitoisuutta enempää kuin 2 grammaa litraa kohden.

полусухо, semiseco, polosuché, halvtør, halbtrocken, poolkuiv, ημίξηρος, medium dry, demi-sec, abboccato, pussausais, pusiau sausas, félszáraz, halfdroog, półwytrawne, meio seco, adamado, demisec, polsuho, puolikuiva, halvtorrt, polusuho

Sokeripitoisuus on sallittua enimmäispitoisuutta suurempi mutta enintään

12 grammaa litrassa, tai

18 grammaa litrassa, kun kokonaishappopitoisuus ilmoitettuna grammoina viinihappoa litraa kohden ei alita jäännössokeripitoisuutta enempää kuin 10 grammaa litraa kohden.

полусладко, semidulce, polosladké, halvsød, lieblich, poolmagus, ημίγλυκος, medium, medium sweet, moelleux, amabile, pussaldais, pusiau saldus, félédes, halfzoet, półsłodkie, meio doce, demidulce, polsladko, puolimakea, halvsött, poluslatko

Sokeripitoisuus on sallittua enimmäispitoisuutta suurempi mutta enintään 45 grammaa litraa kohden.

сладко, dulce, sladké, sød, süss, magus, γλυκός, sweet, doux, dolce, saldais, saldus, édes, ħelu, zoet, słodkie, doce, dulce, sladko, makea, sött, slatko.

Sokeripitoisuus on vähintään 45 grammaa litrassa.


LIITE IV

LUETTELO RYPÄLELAJIKKEISTA JA NIIDEN SYNONYYMEISTÄ, JOTKA VOIVAT ESIINTYÄ VIINIEN MERKINNÖISSÄ (1)

A OSA

Luettelo rypälelajikkeista ja niiden synonyymeistä, jotka voivat esiintyä viinien merkinnöissä 50 artiklan 3 kohdan mukaisesti

 

Suojattu alkuperänimitys tai maantieteellinen merkintä

Lajikkeen tai sen synonyymin nimi

Maat, jotka voivat käyttää lajikkeen nimeä tai sen synonyymiä (2)

1

Alba (IT)

Albarossa

Italiao

2

Alicante (ES)

Alicante Bouschet

Kreikkao, Italiao, Portugalio, Algeriao, Tunisiao, Yhdysvallato, Kyproso , Etelä-Afrikka, Kroatia

Huom. Viinin nimeämisessä ei voida käyttää pelkkää Alicante-nimeä.

3

Alicante Branco

Portugalio

4

Alicante Henri Bouschet

Ranskao, Serbia ja Montenegro (6)

5

Alicante

Italiao

6

Alikant Buse

Serbia ja Montenegro (4)

7

Avola (IT)

Nero d'Avola

Italia

8

Bohotin (RO)

Busuioacă de Bohotin

Romania

9

Borba (PT)

Borba

Espanjao

10

Bourgogne (FR)

Blauburgunder

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia (13-20-30), Itävalta (18-20), Kanada (20-30), Chile (20-30), Italia (20-30), Sveitsi

11

Blauer Burgunder

Itävalta (10-13), Serbia ja Montenegro (17-30)

12

Blauer Frühburgunder

Saksa (24)

13

Blauer Spätburgunder

Saksa (30), entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia (10-20-30), Itävalta (10-11), Bulgaria (30), Kanada (10-30), Chile (10-30), Romania (30), Italia (10-30)

14

Burgund Mare

Romania (35, 27, 39, 41)

14a

Borgonja istarska

Kroatia

15

Burgundac beli

Serbia ja Montenegro (34)

15a

Burgundac bijeli

Kroatia

17

Burgundac crni

Serbia ja Montenegro (11-30), Kroatia

18

Burgundac sivi

Kroatiao, Serbia ja Montenegro o

19

Burgundec bel

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedoniao

20

Burgundec crn

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia (10-13-30)

21

Burgundec siv

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedoniao

22

Early Burgundy

Yhdysvallato

23

Fehér Burgundi, Burgundi

Unkari (31)

24

Frühburgunder

Saksa (12), Alankomaat o

25

Grauburgunder

Saksa, Bulgaria, Unkario, Romania (26)

26

Grauer Burgunder

Kanada, Romania (25), Saksa, Itävalta

27

Grossburgunder

Romania (37, 14, 40, 42)

28

Kisburgundi kék

Unkari (30)

29

Nagyburgundi

Unkario

30

Spätburgunder

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia (10-13-20), Serbia ja Montenegro (11-17), Bulgaria (13), Kanada (10-13), Chile, Unkari (29), Moldovao, Romania (13), Italia (10-13), Yhdistynyt kuningaskunta, Saksa (13)

31

 

Weißburgunder

Etelä-Afrikka (33), Kanada, Chile (32), Unkari (23), Saksa (32, 33), Itävalta (32), Yhdistynyt kuningaskuntao, Italia

32

 

Weißer Burgunder

Saksa (31, 33), Itävalta (31), Chile (31), Slovenia, Italia

33

 

Weissburgunder

Etelä-Afrikka (31), Saksa (31, 32), Yhdistynyt kuningaskunta, Italia, Sveitsi o

34

 

Weisser Burgunder

Serbia ja Montenegro (15)

35

Calabria (IT)

Calabrese

Italia

36

Cotnari (RO)

Grasă de Cotnari

Romania

37

Franken (DE)

Blaufränkisch

Tšekki (39), Itävaltao, Saksa, Slovenia (Modra frankinja, Frankinja), Unkari, Romania (14, 27, 39, 41)

38

Frâncușă

Romania

39

Frankovka

Tšekki (37), Slovakia (40), Romania (14, 27, 38, 41), Kroatia

40

Frankovka modrá

Slovakia (39)

41

Kékfrankos

Unkari, Romania (37, 14, 27, 39)

42

Friuli (IT)

Friulano

Italia

43

Graciosa (PT)

Graciosa

Portugalio

44

Мелник (BU)

Melnik

Мелник

Melnik

Bulgaria

45

Montepulciano (IT)

Montepulciano

Italiao

46

Moravské (CZ)

Cabernet Moravia

Tšekkio

47

Moravia dulce

Espanjao

48

Moravia agria

Espanjao

49

Muškat moravský

Tšekkio, Slovakia

50

Odobești (RO)

Galbenă de Odobești

Romania

51

Porto (PT)

Portoghese

Italiao

52

Rioja (ES)

Torrontés riojano

Argentiinao

53

Sardegna (IT)

Barbera Sarda

Italia

54

Sciacca (IT)

Sciaccarello

Ranska

55

Teran (SI)

Teran (SI)

Kroatia (3)

B OSA

Luettelo rypälelajikkeista ja niiden synonyymeistä, jotka voivat esiintyä viinien merkinnöissä 50 artiklan 4 kohdan mukaisesti

 

Suojattu alkuperänimitys tai maantieteellinen merkintä

Lajikkeen tai sen synonyymin nimi

Maat, jotka voivat käyttää lajikkeen nimeä tai jotain sen synonyymiä (4)

1

Mount Athos – Agioritikos (GR)

Agiorgitiko

Kreikka, Kyproso

2

Aglianico del Taburno (IT)

Aglianico

Italiao, Kreikkao, Maltao, Yhdysvallat

2a

Aglianico del Taburno

Aglianico crni

Kroatia

 

Aglianico del Vulture (IT)

Aglianicone

Italiao

4

Aleatico di Gradoli (IT)

Aleatico di Puglia (IT)

Aleatico

Italia, Australia, Yhdysvallat

5

Ansonica Costa dell'Argentario (IT)

Ansonica

Italia, Australia

6

Conca de Barbera (ES)

Barbera Bianca

Italiao

7

Barbera

Etelä-Afrikkao, Argentiinao, Australiao, Kroatiao, Meksikoo, Sloveniao, Uruguayo, Yhdysvallato, Kreikkao, Italiao, Maltao

8

Barbera Sarda

Italiao

9

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco (IT)

Bosco Eliceo (IT)

Bosco

Italiao

10

Brachetto d'Acqui (IT)

Brachetto

Italia, Australia

11

Etyek-Buda (HU)

Budai

Unkario

12

Cesanese del Piglio (IT)

Cesanese di Olevano Romano (IT)

Cesanese di Affile (IT)

Cesanese

Italia, Australia

13

Cortese di Gavi (IT)

Cortese dell'Alto Monferrato (IT)

Cortese

Italia, Australia, Yhdysvallat

14

Duna (HU)

Duna gyöngye

Unkari

15

Dunajskostredský (SK)

Dunaj

Slovakia

16

Côte de Duras (FR)

Durasa

Italia

17

Korinthos-Korinthiakos (GR)

Corinto Nero

Italiao

18

Korinthiaki

Kreikkao

19

Fiano di Avellino (IT)

Fiano

Italia, Australia, Yhdysvallat

20

Fortana del Taro (IT)

Fortana

Italia, Australia

21

Freisa d'Asti (IT)

Freisa di Chieri (IT)

Freisa

Italia, Australia, Yhdysvallat

22

Greco di Bianco (IT)

Greco di Tufo (IT)

Greco

Italia, Australia

23

Grignolino d'Asti (IT)

Grignolino del Monferrato Casalese (IT)

Grignolino

Italia, Australia, Yhdysvallat

24

Izsáki Arany Sárfehér (HU)

Izsáki Sárfehér

Unkari

25

Lacrima di Morro d'Alba (IT)

Lacrima

Italia, Australia

26

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Lambrusco grasparossa

Italia

27

Lambrusco

Italia, Australia  (5) , Yhdysvallat

28

Lambrusco di Sorbara (IT)

29

Lambrusco Mantovano (IT)

30

Lambrusco Salamino di Santa Croce (IT)

31

Lambrusco Salamino

Italia

32

Colli Maceratesi

Maceratino

Italia, Australia

33

Nebbiolo d'Alba (IT)

Nebbiolo

Italia, Australia, Yhdysvallat, Kroatia

34

Colli Orientali del Friuli Picolit (IT)

Picolit

Italia

35

Pikolit

Slovenia

36

Colli Bolognesi Classico Pignoletto (IT)

Pignoletto

Italia, Australia

37

Primitivo di Manduria

Primitivo

Italia, Australia, Yhdysvallat, Kroatia

38

Rheingau (DE)

Rajnai rizling

Unkari (41)

39

Rheinhessen (DE)

Rajnski rizling

Serbia ja Montenegro (40-41-46), Kroatia

40

Renski rizling

Serbia ja Montenegro (39-43-46), Slovenia o (45)

41

Rheinriesling

Bulgariao, Itävalta, Saksa (43), Unkari (38), Tšekki (49), Italia (43), Kreikka, Portugali, Slovenia

42

Rhine Riesling

Etelä-Afrikkao, Australiao, Chile (44), Moldovao, Uusi-Seelantio, Kypros, Unkari o

43

Riesling renano

Saksa (41), Serbia ja Montenegro (39-40-46), Italia (41)

44

Riesling Renano

Chile (42), Malta o

45

Radgonska ranina

Slovenia, Kroatia

46

Rizling rajnski

Serbia ja Montenegro (39-40-43)

47

Rizling Rajnski

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedoniao, Kroatiao

48

Rizling rýnsky

Slovakiao

49

Ryzlink rýnský

Tšekki (41)

50

Rossese di Dolceacqua (IT)

Rossese

Italia, Australia

51

Sangiovese di Romagna (IT)

Sangiovese

Italia, Australia, Yhdysvallat, Kroatia

52

Štajerska Slovenija (SI)

Štajerska belina

Slovenia, Kroatia

52a

Štajerska Slovenija (SI)

Štajerka

Kroatia

53

Teroldego Rotaliano (IT)

Teroldego

Italia, Australia, Yhdysvallat

54

Vinho Verde (PT)

Verdea

Italiao

55

Verdeca

Italia

56

Verdese

Italiao

57

Verdicchio dei Castelli di Jesi (IT)

Verdicchio di Matelica (IT)

Verdicchio

Italia, Australia

58

Vermentino di Gallura (IT)

Vermentino di Sardegna (IT)

Vermentino

Italia, Australia, Yhdysvallat, Kroatia

59

Vernaccia di San Gimignano (IT)

Vernaccia di Oristano (IT)

Vernaccia di Serrapetrona (IT)

Vernaccia

Italia, Australia

60

Zala (HU)

Zalagyöngye

Unkari


(1)  

SELITE:

:

kursiivi

:

viittaus rypälelajikkeen synonyymiin

:

o

:

ei synonyymiä

:

lihavointi

:

sarake 3: rypälelajikkeen nimi

sarake 4: maa, jossa nimi vastaa lajiketta, ja viittaus lajikkeeseen

:

ei lihavointia

:

sarake 3: rypälelajikkeen nimen synonyymi

sarake 4: rypälelajikkeen nimen synonyymia käyttävä maa.

(2)  Tässä liitteessä esitetyt poikkeukset sallitaan kyseisten maiden osalta vain, jos kyseessä ovat suojatulla alkuperänimityksellä tai maantieteellisellä merkinnällä varustetut viinit, jotka on valmistettu asianomaisista lajikkeista.

(3)  Ainoastaan SAN-nimityksen ”Hrvatska Istra” (PDO-HR-A1652) osalta edellyttäen, että ”Hrvatska Istra” ja ”Teran” ovat samassa nähtävissä olevassa kentässä ja että nimi ”Teran” kirjoitetaan pienemmällä kirjasinkoolla kuin ”Hrvatska Istra”.

(4)  Tässä liitteessä esitetyt poikkeukset sallitaan kyseisten maiden osalta vain, jos kyseessä ovat suojatulla alkuperänimityksellä tai maantieteellisellä merkinnällä varustetut viinit, jotka on valmistettu asianomaisista lajikkeista.

(5)  Käyttö sallittu 1. joulukuuta 2008 tehdyn Euroopan yhteisön ja Australian välisen viinikauppasopimuksen 22 artiklan 4 kohdan määräysten mukaisesti (EUVL L 28, 30.1.2009, s. 3).


LIITE V

Viinien merkinnöissä 53 artiklan 2 kohdan nojalla sallitut merkinnät

käytetty tynnyrissä

kypsytetty tynnyrissä

vanhennettu tynnyrissä

käytetty […]tynnyrissä

[puulaji]

kypsytetty […]tynnyrissä

[puulaji]

vanhennettu tynnyrissä

[puulaji]

käytetty tynnyrissä

kypsytetty tynnyrissä

vanhennettu tynnyrissä

Sanaa ”tynnyri” voidaan käyttää kaikenkokoisista tynnyreistä.


LIITE VI

Asetuksen 54 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut merkinnät

Jäsenvaltio

Ilmaisut

Itävalta

Burg, Domäne, Eigenbau, Familie, Gutswein, Güterverwaltung, Hof, Hofgut, Kloster, Landgut, Schloss, Stadtgut, Stift, Weinbau, Weingut, Weingärtner, Winzer, Winzermeister

Tšekki

Sklep, vinařský dům, vinařství

Saksa

Burg, Domäne, Kloster, Schloss, Stift, Weinbau, Weingärtner, Weingut, Winzer

Ranska

Abbaye, Bastide, Campagne, Chapelle, Château, Clos, Commanderie, Cru, Domaine, Mas, Manoir, Mont, Monastère, Monopole, Moulin, Prieuré, Tour

Kreikka

Αγρέπαυλη (Agrepavlis), Αμπελι (Ampeli), Αμπελώνας(-ες) (Ampelonas-(es)), Αρχοντικό (Archontiko), Κάστρο (Kastro), Κτήμα (Κtima), Μετόχι (Metochi), Μοναστήρι (Monastiri), Ορεινό Κτήμα (Orino Ktima), Πύργος (Pyrgos)

Italia

abbazia, abtei, ansitz, burg, castello, kloster, rocca, schlofl, stift, torre, villa

Kypros

Αμπελώνας (-ες) (Ampelonas (-es), Κτήμα (Ktima), Μοναστήρι (Monastiri), Μονή (Moni)

Portugali

Casa, Herdade, Paço, Palácio, Quinta, Solar

Slovenia

Klet, Kmetija, Posestvo, Vinska klet

Slovakia

Kaštieľ, Kúria, Pivnica, Vinárstvo, Usadlosť


LIITE VII

Asetuksen 56 artiklassa tarkoitettuja erityisiä pullomalleja koskevat rajoitukset

1.

Flûte d'Alsace

a)

tyyppi: suoravartaloinen sylinterinmuotoinen lasipullo, jonka kaula on pitkä ja jonka mittasuhteet ovat suunnilleen seuraavat:

kokonaiskorkeus / pohjan halkaisija = 5:1

sylinterinmuotoisen osan korkeus = kokonaiskorkeus/3;

b)

Tämän malliset pullot on varattu Ranskan alueelta korjatuista rypäleistä tuotetuille, seuraavilla alkuperänimityksillä varustetuille viineille:

Alsace tai vin d'Alsace, Alsace Grand Cru

Grépy

Château-Grillet

Côtes de Provence, puna- ja roseeviini

Cassis

Jurançon, Jurançon sec

Béarn, Béarn-Bellocq, roseeviini

Tavel, roseeviini.

Tämän pullomallin käyttörajoitusta sovelletaan kuitenkin vain Ranskan alueelta korjatuista rypäleistä valmistettuihin viineihin.

2.

Bocksbeutel tai Cantil

a)

tyyppi: lyhytkaulainen pullea ja pyöreä mutta sivukuvaltaan litteä lasipullo, jonka pohja sekä poikkileikkaus pullon vartalon kaikkein kuperimmalla kohdalla ovat ellipsinmuotoisia;

ellipsinmuotoisen poikkileikkauksen mittasuhteet suuri akseli / pieni akseli = 2:1

pyöreän vartalon korkeus / sylinterinmuotoinen kaula = 2,5:1;

b)

Viinit, joille tämä pullomalli on varattu:

i)

saksalaiset viinit, jotka on varustettu seuraavilla suojatuilla alkuperänimityksillä:

Franken

Baden:

Taubertalista ja Schuepfergrundista peräisin olevat

seuraavilta Baden-Badenin hallintoalueeseen kuuluvilta alueilta peräisin olevat: Neuweier, Steinbach, Umweg ja Varnhalt

ii)

italialaiset viinit, jotka on varustettu seuraavilla suojatuilla alkuperänimityksillä:

Santa Maddalena (St. Magdalener)

Valle Isarco (Eisacktaler) – Sylvaner- ja Mueller-Thurgau- lajikkeiden rypäleistä saatu

Terlaner – Pinot bianco -lajikkeesta saatu

Bozner Leiten

Alto Adige (Suedtiroler) – Riesling-, Mueller-Thurgau-, Pinot nero-, Moscato giallo-, Sylvaner-, Lagrein-, Pinot blanco (Weissburgunder)- ja Moscato rosa (Rosenmuskateller) -lajikkeista saatu

Greco di Bianco

Trentino – Moscato-lajikkeesta saatu

iii)

kreikkalaiset viinit

Agioritiko

Rombola Kephalonias

Kefalonian saarelta peräisin olevat viinit

Paroksen saarelta peräisin olevat viinit

Peloponnesoksesta peräisin olevat viinit, joilla on suojattu maantieteellinen merkintä;

iv)

portugalilaiset viinit

roseeviinit ja muut suojatulla alkuperänimityksellä tai maantieteellisellä merkinnällä varustetut viinit, joiden osalta osoitetaan, että ennen niiden luokittelemista suojatulla alkuperänimityksellä tai maantieteellisellä merkinnällä varustetuksi viiniksi niiden oikea ja perinteinen tarjontamuoto oli cantil-pullomalli.

3.

Clavelin

a)

tyyppi: noin 0,62 litran vetoinen lyhytkaulainen lasipullo, jossa on sylinterinmuotoinen vartalo ja jykevän olemuksen antavat leveät hartiat ja jonka likimääräiset mittasuhteet ovat:

kokonaiskorkeus / pohjan halkaisija = 2,75

sylinterinmuotoisen osan korkeus = kokonaiskorkeus/2;

b)

Viinit, joille tämä pullomalli on varattu:

ranskalaiset viinit, jotka on varustettu seuraavilla suojatuilla alkuperänimityksillä:

Côte du Jura

Arbois

L'Etoile

Château Chalon.

4.

Tokaj:

a)

tyyppi: suoravartaloinen sylinterinmuotoinen väritön lasipullo, jonka kaula on pitkä ja jonka mittasuhteet ovat:

sylinterinmuotoisen osan korkeus / kokonaiskorkeus = 1:2,7

kokonaiskorkeus / pohjan halkaisija = 1:3,6

tilavuus: 500 ml; 375 ml, 250 ml, 100 ml tai 187,5 ml (vietäessä kolmanteen maahan)

pulloon voi kiinnittää pullon materiaalista valmistetun sinetin, jossa on viittaus viinialueeseen tai tuottajaan;

b)

viinit, joille tämä pullomalli on varattu:

 

unkarilaiset ja slovakialaiset viinit, jotka on varustettu seuraavilla suojatuilla alkuperänimityksillä:

Tokaj

Vinohradnícka oblasť Tokaj,

 

jota täydennetään jollakin seuraavista suojatuista perinteisistä merkinnöistä:

aszú/výber

aszúeszencia/výberová esencia

eszencia/esencia

máslas/mášláš

fordítás/forditáš

szamorodni/samorodné.

Tämän pullomallin käyttörajoitusta sovelletaan kuitenkin vain Unkarin ja Slovakian alueelta korjatuista rypäleistä valmistettuihin viineihin.


11.1.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 9/46


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/34,

annettu 17 päivänä lokakuuta 2018,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamissäännöistä viinialan alkuperänimitysten, maantieteellisten merkintöjen ja perinteisten merkintöjen suojahakemusten, vastaväitemenettelyn, tuote-eritelmien muutosten, suojattujen nimien rekisterin, suojan peruuttamisen ja tunnusten käytön osalta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 soveltamissäännöistä asianmukaisen tarkastusjärjestelmän osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 110 artiklan 1 kohdan b, c ja e alakohdan, 110 artiklan 2 kohdan, 111 artiklan, 115 artiklan 1 kohdan ja 123 artiklan,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 (2) ja erityisesti sen 90 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EU) N:o 1308/2013 kumotaan ja korvataan neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007 (3). Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 II osan II osaston I luvun 2 ja 3 jaksossa vahvistetaan viinialan alkuperänimityksiä, maantieteellisiä merkintöjä ja perinteisiä merkintöjä sekä merkintää ja esillepanoa koskevat säännöt. Mainituissa 2 ja 3 jaksossa myös siirretään komissiolle valta antaa asiaa koskevia delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä. Jotta voidaan varmistaa viinimarkkinoiden moitteeton toiminta uudessa oikeudellisessa kehyksessä, on hyväksyttävä tällaisilla säädöksillä tietyt säännöt. Näillä säädöksillä olisi korvattava komission delegoidulla asetuksella (EU) 2019/33 (4) kumottavan komission asetuksen (EY) N:o 607/2009 (5) säännökset.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 607/2009 soveltamisesta saatu kokemus on osoittanut, että nykyiset alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen rekisteröintiä, muuttamista ja peruuttamista koskevat menettelyt voivat olla monimutkaisia, työläitä ja aikaa vieviä. Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 myötä on syntynyt oikeudellisia tyhjiöitä, erityisesti tuote-eritelmien muuttamista koskevissa hakemuksissa noudatettavan menettelyn osalta. Viinialan alkuperänimityksiä ja maantieteellisiä merkintöjä koskevat menettelysäännöt eivät ole yhdenmukaisia niiden unionin oikeuden sääntöjen kanssa, joita sovelletaan laatujärjestelmiin elintarvikkeiden, tislattujen alkoholijuomien ja maustettujen viinien aloilla. Tämän vuoksi kyseisen luokan teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpano on epäyhtenäistä. Ottaen huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 17 artiklan 2 kohdassa vahvistettu oikeus teollis- ja tekijänoikeuksien turvaan kyseiset eroavuudet olisi poistettava. Sen vuoksi tässä asetuksessa olisi yksinkertaistettava, selkeytettävä, täydennettävä ja yhdenmukaistettava kyseisiä menettelyjä. Menettelyissä olisi otettava mahdollisimman pitkälti mallia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1151/2012 (6), komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 664/2014 (7) ja komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 668/2014 (8) vahvistetuista toimivista ja testatuista menettelyistä, joita sovelletaan maataloustuotteisiin ja elintarvikkeisiin liittyvien teollis- ja tekijänoikeuksien suojaan, ja mukautettava niitä viinialan erityispiirteiden ottamiseksi huomioon.

(3)

Alkuperänimitykset ja maantieteelliset merkinnät ovat erottamattomasti sidoksissa jäsenvaltioiden alueeseen. Kansallisilla ja paikallisilla viranomaisilla on paras asiantuntemus ja tieto asiaan liittyvistä tosiseikoista. Tämä olisi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 3 kohdassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti otettava huomioon asianomaisissa menettelysäännöissä.

(4)

Tietyt viinialan alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän suojahakemusta koskevan menettelyn vaiheet olisi selkeyden vuoksi esitettävä yksityiskohtaisesti.

(5)

Useampaan kuin yhteen kansalliseen alueeseen liittyvien yhteisten hakemusten osalta olisi vahvistettava täydentäviä sääntöjä.

(6)

Jotta yhtenäiset asiakirjat olisivat yhdenmukaisia ja keskenään vertailukelpoisia, on tarpeen tarkentaa vähimmäistiedot, jotka kyseisissä asiakirjoissa on oltava. Alkuperänimitysten tapauksessa olisi painotettava erityisesti tuotteen laadun ja ominaisuuksien sekä erityisen maantieteellisen ympäristön välisen yhteyden kuvausta. Maantieteellisten merkintöjen tapauksessa olisi painotettava erityisesti tuotteen ominaisen laadun, maineen tai muiden ominaisuuksien sekä tuotteiden maantieteellisen alkuperän välisen yhteyden määrittelyä.

(7)

Alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen, joille suojaa haetaan, rajattu maantieteellinen alue olisi kuvattava tuote-eritelmässä yksityiskohtaisesti, tarkasti ja yksiselitteisesti siten, että tuottajat, toimivaltaiset viranomaiset ja valvontaelimet pystyvät toimimaan varmoin, vakuuttavin ja luotettavin perustein.

(8)

Järjestelmän sujuvan toiminnan varmistamiseksi on tarpeen vahvistaa yhtenäiset säännöt suojahakemusten hylkäämistä koskevaa menettelyvaihetta varten. Yhtenäisiä sääntöjä tarvitaan myös unionin muutoksia, vakiomuutoksia ja väliaikaisia muutoksia koskevien hakemusten sisällön sekä peruutuspyyntöjen sisällön osalta.

(9)

Oikeusvarmuuden vuoksi olisi vahvistettava vastaväitemenettelyn määräajat ja kriteerit niiden alkamisajankohdan määrittelemiseksi.

(10)

Menettelyjen yhtenäisyyden ja tehokkuuden varmistamiseksi olisi laadittava lomakkeet hakemusten, vastaväitteiden, muutosten ja peruutusten esittämistä varten.

(11)

Avoimuuden ja yhtenäisyyden takaamiseksi kaikissa jäsenvaltioissa on tarpeen hyväksyä säännöt, jotka koskevat asetuksen (EU) N:o 1308/2013 104 artiklan nojalla perustetun suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen sähköisen rekisterin, jäljempänä ’rekisteri’, sisältöä ja muotoa. Rekisteri on tietojärjestelmään sisältyvä sähköinen tietokanta, ja se on julkinen. Rekisteriin olisi vietävä tämän asetuksen voimaantulopäivänä kaikki ne suojattuihin alkuperänimityksiin ja suojattuihin maantieteellisiin merkintöihin liittyvät tiedot, jotka sisältyvät aiempaan, asetuksen (EY) N:o 607/2009 18 artiklassa tarkoitetussa sähköisessä e-Bacchus-tietokannassa perustettuun rekisteriin.

(12)

Nykyiset täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 668/2014 vahvistetut säännöt, jotka koskevat unionin tunnuksen jäljentämistä maataloustuotteisiin ja elintarvikkeisiin liittyvien suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen yhteydessä, olisi säilytettävä, jotta kuluttajat pystyvät tunnistamaan suojatulla alkuperänimityksellä tai suojatulla maantieteellisellä merkinnällä varustetun viinin.

(13)

Suojatun alkuperänimityksen tai suojatun maantieteellisen merkinnän tuoma lisäarvo perustuu kuluttajille annettuihin arvotakuisiin. Järjestelmä on uskottava vain, jos siihen liittyy toimiva todentaminen, valvonta ja tarkastus, mukaan lukien missä tahansa tuotannon, jalostuksen ja jakelun eri vaiheissa tehtävien tarkastusten järjestelmä, jota hallinnoivat jäsenvaltioiden Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (9) 4 artiklan mukaisesti nimeämät toimivaltaiset viranomaiset. Tässä yhteydessä on tarpeen ottaa huomioon asetuksessa (EY) N:o 882/2004 säädetyt tarkastuksiin, valvontatoimiin ja toiminnan tarkastamisiin sovellettavat säännöt, ja mukauttaa niitä viinialan suojattuja alkuperänimityksiä ja suojattuja maantieteellisiä merkintöjä koskeviin toimiin.

(14)

Olisi vahvistettava säännöt tarkastuksille, jotka koskevat kolmannessa maassa sijaitsevaan maantieteelliseen alueeseen liittyvällä suojatulla alkuperänimityksellä tai suojatulla maantieteellisellä merkinnällä varustettuja viinejä.

(15)

Valvontaelinten akkreditointi olisi suoritettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 765/2008 (10) mukaisesti ja noudattaen Euroopan standardointikomitean (CEN) ja Kansainvälisen standardisoimisjärjestön (ISO) laatimia standardeja. Akkreditoitujen valvontaelinten olisi noudatettava toiminnassaan kyseisiä standardeja.

(16)

Jotta Kyprokselle annettaisiin riittävästi aikaa mukauttaa valvontajärjestelmäänsä ja saattaa se asetuksen (EY) N:o 765/2008 säännösten mukaiseksi, on aiheellista myöntää vapautus vaatimuksesta noudattaa sertifioivien elinten osalta ISO:n standardeja kahden vuoden ajaksi tämän asetuksen voimaantulosta.

(17)

Jäsenvaltioille olisi annettava lupa veloittaa toimijoilta maksu valvontajärjestelmän perustamisesta ja toiminnasta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi.

(18)

Jotta jäsenvaltioissa toimittaisiin yhdenmukaisesti suojattaessa rekisteriin kirjattuja nimiä vilpilliseltä käytöltä ja torjuttaessa käytäntöjä, jotka saattavat johtaa kuluttajia harhaan, olisi vahvistettava yhtenäiset edellytykset jäsenvaltiotasolla tältä osin toteutettaville toimille.

(19)

Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava komissiolle toimivaltaisten viranomaisten sekä valvontaelinten nimet ja osoitteet. Suojattuja alkuperänimityksiä ja suojattuja maantieteellisiä merkintöjä koskevien valvontajärjestelmien koordinoinnin ja niihin liittyvän yhteistyön helpottamiseksi jäsenvaltioissa komission olisi julkistettava kyseiset nimet ja osoitteet. Valvontajärjestelmän yhtenäisyyden tarkastamista varten kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten olisi ilmoitettava komissiolle tiedot kyseisissä maissa voimassa olevista, unionissa suojattuja nimiä koskevista valvontatoimista.

(20)

Selkeyden ja läpinäkyvyyden vuoksi ja unionin oikeuden yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen vahvistaa vuositarkastusten luonnetta ja sisältöä koskevat erityiset tekniset säännökset – jäsenvaltioiden tältä osin tekemää yhteistyötä koskevien sääntöjen lisäksi – viittaamalla erityisesti komission delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 (11) säännöksiin.

(21)

Sen varmistamiseksi, että perinteiset merkinnät, joille suojaa haetaan, täyttävät asetuksessa (EU) N:o 1308/2013 vahvistetut edellytykset, ja oikeusvarmuuden parantamiseksi on tarpeen vahvistaa tiettyjen rypäletuotteiden osalta yksityiskohtaiset säännöt menettelyille suojahakemusten, vastaväitteiden, muutosten tai peruutusten esittämistä varten. Säännöissä olisi täsmennettävä yksityiskohdittain hakemuksen sisältö sekä vaaditut lisätiedot ja hakemusta tukevat asiakirjat, noudatettavat määräajat sekä komission ja kuhunkin menettelyyn osallistuvien osapuolten välinen viestintä.

(22)

Jotta kuluttajien ja kaupan alan toimijoiden olisi mahdollista saada selville, mitkä perinteiset merkinnät ovat suojattuja unionissa, olisi vahvistettava perinteisten merkintöjen rekisteröintiä ja unionin rekisteriin lisäämistä koskevat erityiset säännöt. Jotta kaikilla olisi pääsy rekisteriin, sen olisi oltava käytettävissä sähköisesti.

(23)

Ottaen huomioon perinteisten merkintöjen suuri taloudellinen merkitys ja jotta voidaan varmistaa, ettei kuluttajia johdeta harhaan, kansallisten viranomaisten olisi toteutettava toimenpiteitä kaikkea perinteisten merkintöjen laitonta käyttöä vastaan ja estettävä asianomaisten tuotteiden kaupan pitäminen.

(24)

Tehokkaan hallinnoinnin varmistamiseksi ja komission perustamien tietojärjestelmien käytöstä saadut kokemukset huomioon ottaen jäsenvaltioiden ja komission välistä viestintää olisi yksinkertaistettava ja tiedot olisi vaihdettava komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/1183 (12) ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1185 (13) mukaisesti.

(25)

Komissio on ottanut käyttöön e-Ambrosia-tietojärjestelmän viinialan suojattujen alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen suojahakemusten ja tuote-eritelmän muutospyyntöjen hallinnoimista varten. Jäsenvaltioiden ja komission olisi jatkettava järjestelmän käyttöä suojahakemuksiin ja muutospyyntöihin liittyviä menettelyjä koskevassa viestinnässä. Koska akkreditointijärjestelmä on tiukka, tietojärjestelmää ei kuitenkaan saisi käyttää jäsenvaltioiden kanssa viestinnässä, joka koskee vastaväitemenettelyä ja peruutuspyyntöjä, eikä viestinnässä kolmansien maiden kanssa. Vastaväitemenettelyn ja peruutuspyyntöjen osalta jäsenvaltioiden, toimivaltaisten viranomaisten, kolmansien maiden edustavien ammattialan järjestöjen sekä luonnollisten ja oikeushenkilöiden, joiden oikeutettua etua asia tämän asetuksen nojalla koskee, olisi hoidettava yhteydenpito komission kanssa sähköpostitse.

(26)

Perinteisten merkintöjen rekisteröintiä, muuttamista tai peruuttamista koskevia hakemuksia ei vielä hallinnoida keskitetyn tietojärjestelmän kautta. Kyseiset hakemukset olisi edelleen toimitettava sähköpostilla liitteissä VIII–XI esitettyjä lomakkeita käyttäen. Myös kaikki muu perinteisiä merkintöjä koskeva viestintä ja tietojenvaihto olisi hoidettava sähköpostitse.

(27)

Olisi määriteltävä tapa, jolla komissio saattaa viinialan suojattuja alkuperänimityksiä, suojattuja maantieteellisiä merkintöjä ja perinteisiä merkintöjä koskevat tiedot julkisiksi.

(28)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

JOHDANTOSÄÄNNÖS

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan asetusten (EU) N:o 1306/2013 ja (EU) N:o 1308/2013 soveltamissäännöt viinialan suojattujen alkuperänimitysten, suojattujen maantieteellisten merkintöjen ja perinteisten merkintöjen osalta seuraavien seikkojen suhteen:

a)

suojahakemukset;

b)

vastaväitemenettely;

c)

tuote-eritelmien muutokset ja perinteisten merkintöjen muutokset;

d)

rekisteri;

e)

suojan peruuttaminen;

f)

unionin tunnusten käyttö;

g)

tarkastukset;

h)

ilmoitukset.

II LUKU

SUOJATUT ALKUPERÄNIMITYKSET JA MAANTIETEELLISET MERKINNÄT

1 JAKSO

Suojan hakeminen

2 artikla

Jäsenvaltioiden suojahakemukset

Toimittaessaan suojahakemusta komissiolle asetuksen (EU) N:o 1308/2013 96 artiklan 5 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden on liitettävä mukaan asetuksen (EU) N:o 1308/2013 97 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu sähköinen viittaus tuote-eritelmän julkaisemiseen sekä delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 6 artiklassa tarkoitettu lausunto.

3 artikla

Kolmansien maiden suojahakemukset

Kolmannessa maassa sijaitsevaa maantieteellistä aluetta koskevan suojahakemuksen toimittaa komissiolle delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 3 artiklassa tarkoitettu yksittäinen tuottaja tai tuottajaryhmä, jonka oikeutettua etua asia koskee, joko suoraan tai kyseisen kolmannen maan viranomaisten kautta, ja hakemuksen on täytettävä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 94 artiklan 3 kohdan vaatimukset.

4 artikla

Yhteiset hakemukset

1.   Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 95 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun yhteisen hakemuksen toimittaa komissiolle jokin asianomaisista jäsenvaltioista tai jonkin asianomaisen kolmannen maan 3 artiklassa tarkoitettu hakija joko suoraan tai kyseisen kolmannen maan viranomaisten kautta. Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 94 artiklassa ja tämän asetuksen 2 ja 3 artiklassa vahvistettujen vaatimusten on täytyttävä kaikissa asianomaisissa jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa.

2.   Jäsenvaltiosta, kolmannesta maasta tai 3 artiklassa tarkoitetusta kolmanteen maahan sijoittautuneesta hakijasta, joka toimittaa komissiolle 1 kohdassa tarkoitetun yhteisen hakemuksen, tulee komission ilmoitusten ja päätösten vastaanottaja.

5 artikla

Yhtenäinen asiakirja

1.   Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 94 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuun yhtenäiseen asiakirjaan on sisällyttävä seuraavat tuote-eritelmän pääkohdat:

a)

alkuperänimityksenä tai maantieteellisenä merkintänä suojattava nimi;

b)

jäsenvaltio tai kolmas maa, johon rajattu alue kuuluu;

c)

maantieteellisen merkinnän tyyppi;

d)

viinin tai viinien kuvaus;

e)

rypäletuotteiden luokat;

f)

enimmäistuotos hehtaaria kohden;

g)

maininta rypälelajikkeesta tai -lajikkeista, joista viini tai viinit saadaan;

h)

rajatun maantieteellisen alueen tarkka määrittely;

i)

kuvaus asetuksen (EU) N:o 1308/2013 93 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdassa tai b alakohdan i alakohdassa tarkoitetusta yhteydestä;

j)

mahdolliset viinin tai viinien valmistuksessa käytettävät erityiset viininvalmistusmenetelmät ja valmistusta koskevat rajoitukset;

k)

mahdolliset pakkaamista ja merkitsemistä koskevat säännöt sekä kaikki muut asiaankuuluvat olennaiset vaatimukset.

2.   Edellä olevassa 1 kohdan i alakohdassa tarkoitettuun yhteyden kuvaukseen on sisällyttävä

a)

alkuperänimityksen tapauksessa kuvaus syy-yhteydestä tuotteen laadun ja ominaisuuksien sekä maantieteellisen ympäristön välillä, mukaan lukien luontoon ja ihmisen toimintaan liittyvät tekijät, joihin laatu ja ominaisuudet olennaisesti tai yksinomaan liittyvät; tapauksen mukaan myös tuotekuvauksen tai tuotantomenetelmän erityispiirteet, joihin yhteys perustuu;

b)

maantieteellisen merkinnän tapauksessa kuvaus syy-yhteydestä maantieteellisen alkuperän sekä tuotteen maantieteellisestä alkuperästä johtuvan erityislaadun, maineen tai muun ominaisuuden välillä sekä selvitys siitä, mihin ilmoitetuista tekijöistä – tuotteen maantieteellisestä alkuperästä johtuvaan erityislaatuun, maineeseen vai muuhun ominaisuuteen – syy-yhteys perustuu. Voidaan myös kuvata tuotekuvauksen tai tuotantomenetelmän erityispiirteitä, joihin syy-yhteys perustuu.

Jos hakemus koskee useita rypäletuotteiden luokkia, yhteyden todistavat tiedot on esitettävä kustakin asianomaisesta rypäletuotteesta.

3.   Yhtenäinen asiakirja on laadittava 30 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa tietojärjestelmissä saatavilla olevan mallin mukaisesti. Kolmannet maat käyttävät yhtenäisten asiakirjojen mallia, joka esitetään liitteessä I.

6 artikla

Maantieteellinen alue

Rajattu maantieteellinen alue on määriteltävä tarkasti välttäen kaikkea monitulkintaisuutta ja käyttäen mahdollisuuksien mukaan fyysisiä tai hallinnollisia rajoja.

7 artikla

Tarkastelumenettely

1.   Jos tutkittavaksi otettu hakemus ei ole asetuksen (EU) N:o 1308/2013 II osan II osaston I luvun 2 jakson 2 alajaksossa vahvistettujen edellytysten mukainen, komissio ilmoittaa jäsenvaltion tai kolmannen maan viranomaisille tai asianomaiseen kolmanteen maahan sijoittautuneelle hakijalle hylkäysperusteet sekä asettaa määräajan, jonka kuluessa hakemus voidaan peruuttaa, hakemusta voidaan muuttaa tai voidaan esittää huomautuksia.

Jos tuote-eritelmään tehdään kyseisten tietojen perusteella merkittäviä muutoksia, muutokset on saatettava ennen yhtenäisen asiakirjan uuden version lähettämistä komissiolle siinä määrin julkisiksi, että kuka tahansa luonnollinen tai oikeushenkilö, jonka oikeutettua etua asia koskee ja jonka sijoittautumis- tai kotipaikka on kyseessä olevan jäsenvaltion alueella, pystyy esittämään vastaväitteen. Sähköinen viittaus tuote-eritelmän julkaisemiseen on päivitettävä, ja sen on johdettava ehdotetun tuote-eritelmän konsolidoituun versioon.

2.   Jos jäsenvaltion tai kolmannen maan viranomainen tai asianomaiseen kolmanteen maahan sijoittautunut hakija ei korjaa suojan myöntämisen estäviä puutteita määräajassa, komissio hylkää hakemuksen asetuksen (EU) N:o 1308/2013 97 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3.   Komissio tekee hakemuksen hylkäyspäätöksen käytettävissään olevien asiakirjojen ja tietojen perusteella. Komissio antaa hakemuksen hylkäyspäätöksen tiedoksi jäsenvaltion tai kolmannen maan viranomaisille tai asianomaiseen kolmanteen maahan sijoittautuneelle hakijalle.

2 JAKSO

Vastaväitemenettely

8 artikla

Vastaväitteitä koskevat menettelysäännöt

1.   Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 98 artiklassa ja delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa perustellussa vastaväitteessä on oltava

a)

viittaus Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja) julkaistuun nimeen, jota vastaväite koskee;

b)

vastaväitteen esittäneen viranomaisen tai henkilön nimi ja yhteystiedot;

c)

kuvaus vastaväitteen esittäneen luonnollisen tai oikeushenkilön oikeutetusta edusta lukuun ottamatta kansallisia viranomaisia, joilla on kansallisessa oikeusjärjestyksessä oikeushenkilön asema;

d)

vastaväitteen perusteet, joita tarkoitetaan delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 11 artiklan 1 kohdassa;

e)

vastaväitettä tukevat tosiseikat, todisteet ja huomautukset yksityiskohdittain.

Vastaväitteen ohessa voi tarvittaessa toimittaa sitä tukevia asiakirjoja.

Jos vastaväite perustuu aiemman tunnetun ja maineikkaan tavaramerkin olemassaoloon, vastalauseeseen on liitettävä

a)

todiste aiemman tavaramerkin hakemisesta, rekisteröinnistä tai käytöstä; ja

b)

todiste tavaramerkin maineesta ja tunnettuudesta.

Aiemman tavaramerkin käyttöä koskevan ilmoituksen tueksi toimitettaviin tietoihin ja todisteisiin on sisällyttävä yksityiskohtaiset tiedot aiemman tavaramerkin käyttöpaikasta ja käytön kestosta, laajuudesta ja luonteesta sekä tavaramerkin maineesta ja tunnettuudesta.

Perusteltu vastaväite on laadittava liitteessä II esitetyn mallin mukaisesti.

2.   Delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kolmen kuukauden ajanjakso alkaa päivänä, jona neuvottelujen aloittamista koskeva pyyntö toimitetaan asianomaisille osapuolille sähköisesti.

3.   Delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 12 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen neuvottelujen tulokset on annettava tiedoksi komissiolle kuukauden kuluessa neuvottelujen päättymisestä tämän asetuksen liitteessä III esitetyn mallin mukaisesti.

3 JAKSO

Tuote-eritelmän muutokset

9 artikla

Unionin muutoksia koskevat hakemukset

1.   Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 105 artiklassa ja delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 15 ja 16 artiklassa tarkoitettuun hakemukseen, joka koskee tuote-eritelmään tehtävää unionin muutosta, on sisällyttävä

a)

viittaus suojattuun nimeen, jota muutos koskee;

b)

hakijan nimi ja kuvaus hakijan oikeutetusta edusta;

c)

tuote-eritelmän kohta, jota muutos koskee;

d)

kunkin ehdotetun muutoksen kattava kuvaus ja erityiset syyt;

e)

konsolidoitu ja asianmukaisesti täytetty yhtenäinen asiakirja, sellaisena kuin se on muutettuna;

f)

sähköinen viittaus konsolidoidun ja asianmukaisesti täytetyn tuote-eritelmän, sellaisena kuin se on muutettuna, julkaisemiseen.

2.   Unionin muutosta koskeva hakemus on laadittava 30 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa tietojärjestelmissä saatavilla olevan mallin mukaisesti. Kolmannet maat käyttävät liitteessä IV esitettyä mallia.

Muutettu yhtenäinen asiakirja on laadittava 5 artiklan mukaisesti. Sähköisen viittauksen tuote-eritelmän julkaisemiseen on johdettava ehdotetun tuote-eritelmän konsolidoituun versioon. Kolmannesta maasta tulevassa hakemuksessa voi olla julkaistun tuote-eritelmän sähköisen viittauksen sijasta jäljennös tuote-eritelmän konsolidoidusta versiosta.

3.   Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 97 artiklan 3 kohdan mukaisesti julkaistaviin tietoihin on sisällyttävä tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu asianmukaisesti täytetty hakemus.

10 artikla

Vakiomuutoksesta ilmoittaminen

1.   Tuote-eritelmään tehtäviä vakiomuutoksia koskevaan ilmoitukseen, jota tarkoitetaan delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 17 artiklassa, on sisällyttävä

a)

viittaus suojattuun nimeen, jota vakiomuutos koskee;

b)

hyväksyttyjen muutosten kuvaus ja syyt;

c)

delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 17 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu vakiomuutoksen hyväksymispäätös;

d)

konsolidoitu yhtenäinen asiakirja, sellaisena kuin se on muutettuna, jos aiheellista;

e)

sähköinen viittaus konsolidoidun tuote-eritelmän, sellaisena kuin se on muutettuna, julkaisemiseen.

2.   Jäsenvaltion antamaan ilmoitukseen on sisällyttävä kyseisen jäsenvaltion lausunto, jonka mukaan se katsoo, että hyväksyttynä muutos täyttää asetuksen (EU) N:o 1308/2013 ja delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 vaatimukset.

3.   Kolmansista maista peräisin olevien tuotteiden tapauksessa kolmannen maan viranomaisten tai 3 artiklassa tarkoitetun hakijan, jonka etua asia koskee, antamaan ilmoitukseen on sisällyttävä todiste siitä, että muutosta sovelletaan kyseisessä kolmannessa maassa. Siihen voi sisältyä tuote-eritelmää koskevan julkaisuviittauksen sijasta konsolidoitu tuote-eritelmä, sellaisena kuin se on julkaistuna.

4.   Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa ilmoituksissa on käytettävä 30 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa tietojärjestelmissä saatavilla olevaa mallia.

5.   Edellä 3 kohdassa tarkoitetuissa ilmoituksissa on käytettävä liitteessä V esitettyä mallia.

11 artikla

Väliaikaisesta muutoksesta ilmoittaminen

1.   Tuote-eritelmään tehtäviä väliaikaisia muutoksia koskevaan ilmoitukseen, jota tarkoitetaan delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 18 artiklassa, on sisällyttävä

a)

viittaus suojattuun nimeen, jota muutos koskee;

b)

hyväksytyn väliaikaisen muutoksen kuvaus sekä syyt, jotka tukevat delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua väliaikaista muutosta;

c)

sähköinen viittaus väliaikaisen muutoksen kansalliseen hyväksymispäätökseen.

2.   Jäsenvaltion antamaan ilmoitukseen on sisällyttävä kyseisen jäsenvaltion lausunto, jonka mukaan se katsoo, että hyväksyttynä muutos täyttää asetuksen (EU) N:o 1308/2013 ja delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 vaatimukset.

3.   Kolmansista maista peräisin olevien tuotteiden tapauksessa kolmannen maan viranomaisten tai 3 artiklassa tarkoitetun hakijan, jonka etua asia koskee, antamaan ilmoitukseen on sisällyttävä todiste siitä, että muutosta sovelletaan kyseisessä kolmannessa maassa. Siihen voi sisältyä tuote-eritelmää koskevan julkaisuviittauksen sijasta konsolidoitu tuote-eritelmä, sellaisena kuin se on julkaistuna.

4.   Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa ilmoituksissa on käytettävä 30 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa tietojärjestelmissä saatavilla olevaa mallia.

5.   Edellä 3 kohdassa tarkoitetuissa ilmoituksissa on käytettävä liitteessä VI esitettyä mallia.

4 JAKSO

Rekisteri

12 artikla

Rekisteri

1.   Kun alkuperänimitystä tai maantieteellistä merkintää koskevan suojan myöntämispäätös tulee voimaan, komissio kirjaa suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen sähköiseen rekisteriin, joka on perustettu asetuksen (EU) N:o 1308/2013 104 artiklan mukaisesti, seuraavat tiedot:

a)

alkuperänimityksenä tai maantieteellisenä merkintänä suojattava nimi;

b)

asiakirjanumero;

c)

suojataanko nimi alkuperänimityksenä vai maantieteellisenä merkintänä;

d)

alkuperämaa(t);

e)

rekisteröintipäivä;

f)

sähköinen viittaus nimisuojan antavaan oikeudelliseen asiakirjaan;

g)

sähköinen viittaus yhtenäiseen asiakirjaan;

h)

jos maantieteellinen alue sijaitsee jäsenvaltioiden alueella, sähköinen viittaus julkaistuun tuote-eritelmään.

2.   Jos komissio hyväksyy tuote-eritelmän muutoksen tai ottaa vastaan ilmoituksen hyväksytystä tuote-eritelmän muutoksesta, joka aiheuttaa muutoksen rekisterissä oleviin tietoihin, se kirjaa rekisteriin uudet tiedot, jotka ovat voimassa muutoksen hyväksymispäätöksen voimaantulosta alkaen.

3.   Peruutuksen tullessa voimaan komissio poistaa asianomaisen nimen rekisteristä ja säilyttää peruutusta koskevan tiedon.

4.   Kaikki tämän asetuksen voimaantulopäivänä asetuksen (EY) N:o 607/2009 18 artiklassa tarkoitetussa e-Bacchus-tietokannassa olevat tiedot kirjataan tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun sähköiseen rekisteriin.

5.   Yleisöllä on oltava pääsy rekisteriin.

5 JAKSO

Peruutus

13 artikla

Peruutuspyynnöt

1.   Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 106 artiklassa tarkoitettuun alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän suojan peruutusta koskevaan pyyntöön on sisällyttävä

a)

viittaus suojattuun nimeen, jota pyyntö koskee;

b)

suojan peruutusta hakevan viranomaisen tai luonnollisen tai oikeushenkilön nimi ja yhteystiedot;

c)

kuvaus suojan peruutusta hakevan luonnollisen tai oikeushenkilön oikeutetusta edusta lukuun ottamatta kansallisia viranomaisia, joilla on kansallisessa oikeusjärjestyksessä oikeushenkilön asema;

d)

peruutuksen syyt;

e)

peruutuspyyntöä tukevat tosiseikat, todisteet ja huomautukset yksityiskohdittain.

Peruutuspyynnön ohessa voidaan toimittaa sitä tukevia asiakirjoja, jos se on tarkoituksenmukaista.

Peruutuspyyntö on laadittava liitteessä VII olevan mallin mukaisesti.

6 JAKSO

Unionin tunnuksen käyttö

14 artikla

Unionin tunnus

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 120 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettu suojattua alkuperänimitystä tai suojattua maantieteellistä merkintää kuvaava unionin tunnus on jäljennettävä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 668/2014 liitteen X mukaisesti.

7 JAKSO

Tarkastukset

15 artikla

Tuote-eritelmän noudattamisen tarkastamisesta vastaavat viranomaiset

1.   Tässä jaksossa säädettyjä tarkastuksia tehdessään vastuussa olevien toimivaltaisten viranomaisten ja valvontaelinten on täytettävä asetuksessa (EY) N:o 882/2004 vahvistetut vaatimukset.

2.   Kolmannessa maassa sijaitsevaan maantieteelliseen alueeseen liittyvien suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen osalta tuote-eritelmän noudattamisen tarkastamisesta vuosittain huolehtii viinin tuotannon aikana sekä kauppakunnostuksen aikana tai sen jälkeen

a)

yksi tai useampi kolmannen maan nimeämä viranomainen; tai

b)

yksi tai useampi sertifioiva elin.

3.   Asetuksen (EU) N:o 1306/2013 90 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen valvontaelinten sekä tämän artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhden tai useamman sertifioivan elimen on oltava kansainvälisen standardin ISO/IEC 17065:2012 mukaisia ja ne on akkreditoitava sen mukaisesti.

Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, velvoite olla kansainvälisen standardin ISO/IEC 17065:2012 mukainen ja sen mukaisesti akkreditoitu ei sido Kyprosta kahteen vuoteen tämän asetuksen voimaantulosta.

4.   Kun asetuksen (EU) N:o 1306/2013 90 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu viranomainen ja tämän artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu yksi tai useampi viranomainen tarkastavat tuote-eritelmän noudattamista, niiden on annettava riittävät takeet objektiivisuudesta ja puolueettomuudesta ja niillä on oltava käytettävissään tehtäviensä hoitamiseen tarvittava asiantunteva henkilöstö ja voimavarat.

5.   Jokaisen toimijan, joka haluaa osallistua kaikkiin tai joihinkin suojatulla alkuperänimityksellä tai maantieteellisellä merkinnällä varustetun tuotteen tuotantotoimiin tai tapauksen mukaan pakkaustoimiin, on ilmoitettava tästä asetuksen (EU) N:o 1306/2013 90 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulle toimivaltaiselle viranomaiselle.

6.   Jäsenvaltio saa veloittaa valvontajärjestelmän perustamisesta ja toiminnasta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi maksun valvontatoimien kohteena olevilta toimijoilta.

16 artikla

Jäsenvaltioiden toimet suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen lainvastaisen käytön estämiseksi

Jäsenvaltiot tekevät riskianalyysin perusteella tarkastuksia estääkseen tai lopettaakseen alueellaan tuotettuja tai siellä kaupan pidettäviä tuotteita koskevien suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen lainvastaisen käytön.

Jäsenvaltiot toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet vaatimusten noudattamatta jättämisen käsittelemiseksi, mukaan lukien hallinnolliset ja oikeudelliset toimenpiteet.

Jäsenvaltiot nimeävät tätä tarkoitusta varten viranomaiset, jotka vastaavat kyseisten toimenpiteiden toteuttamisesta kunkin yksittäisen jäsenvaltion määräämien menettelyjen mukaisesti. Nimettyjen viranomaisten on annettava riittävät takeet objektiivisuudesta ja puolueettomuudesta, ja niillä on oltava käytettävissään tehtäviensä hoitamiseen tarvittava asiantunteva henkilöstö ja voimavarat.

17 artikla

Jäsenvaltioiden ja komission välinen tietojenvaihto

Jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle asetuksen (EU) N:o 1306/2013 90 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen sekä tämän asetuksen 16 artiklassa tarkoitettujen viranomaisten sekä tapauksen mukaan asetuksen (EU) N:o 1306/2013 90 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen valvontaelinten yhteystiedot. Komissio julkistaa toimivaltais(t)en viranomais(t)en tai valvontaelinten nimet ja osoitteet.

18 artikla

Kolmansien maiden ja komission välinen tietojenvaihto

Jos kolmannen maan viineillä on suojattu alkuperänimitys tai maantieteellinen merkintä, kyseisen kolmannen maan on lähetettävä komissiolle tämän pyynnöstä

a)

tiedot nimetyistä viranomaisista tai sertifioivista elimistä, jotka tarkastavat tuote-eritelmän noudattamisen vuosittain viinin tuotannon aikana sekä kauppakunnostuksen aikana tai sen jälkeen;

b)

tiedot siitä, mitä näkökohtia tarkastukset koskevat;

c)

todisteet siitä, että kyseessä oleva viini täyttää asianomaisen alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän edellytykset.

19 artikla

Vuotuinen tarkastus

1.   Asetuksen (EU) N:o 1306/2013 90 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun toimivaltaisen valvontaviranomaisen tai valvontaelimen vuosittain tekemän tarkastuksen muodostavat

a)

alkuperänimityksellä varustettujen tuotteiden aistinvaraiset ja analyyttiset tutkimukset;

b)

maantieteellisellä merkinnällä varustettujen tuotteiden analyyttiset tutkimukset tai sekä aistinvaraiset että analyyttiset tutkimukset;

c)

tuote-eritelmässä esitettyjen edellytysten täyttymisen tarkistaminen.

Vuotuinen tarkastus tehdään siinä jäsenvaltiossa, jossa tuotanto tuote-eritelmän mukaisesti tapahtuu, jo(i)llakin seuraavista tavoista:

a)

riskianalyysiin perustuvat satunnaistarkastukset;

b)

otantatarkastukset;

c)

systemaattiset tarkastukset.

Jos jäsenvaltiot päättävät tehdä toisen alakohdan a alakohdassa tarkoitettuja satunnaistarkastuksia, niiden on valittava vähimmäismäärä toimijoita, joiden osalta tarkastukset tehdään.

Toisen alakohdan b alakohdassa tarkoitettuja otantatarkastuksia tehdessään jäsenvaltioiden on varmistettava tarkastusten määrällä, tyypillä ja toistuvuudella, että tarkastukset edustavat koko asianomaista rajattua maantieteellistä aluetta ja vastaavat kaupan pidettyjen tai kaupan pitämistä varten säilytettyjen viinialan tuotteiden määrää.

2.   Edellä 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut tutkimukset tehdään nimettömistä näytteistä, ja niillä on osoitettava, että tarkastetulla tuotteella on asianomaisen alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän tuote-eritelmässä kuvatut ominaisuudet ja ominaispiirteet.

Tarkastuksia on tehtävä missä tahansa tuotantoprosessin vaiheissa ja tarpeen mukaan myös pakkausvaiheessa. Jokaisen näytteen on oltava edustava ottaen huomioon toimijan hallussa olevat viinit.

3.   Tuote-eritelmän noudattamisen tarkastamiseksi 1 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohdan mukaisesti valvontaviranomainen

a)

tarkastaa paikalla toimijoiden tilat sen varmistamiseksi, että toimijat todella kykenevät noudattamaan tuote-eritelmässä vahvistettuja edellytyksiä;

b)

tekee tuotteille missä tahansa tuotantoprosessin vaiheessa ja tarpeen mukaan myös pakkausvaiheessa tarkastuksen valvontaviranomaisen etukäteen laatiman ja kaikki tuotantovaiheet kattavan tarkastussuunnitelman pohjalta, josta toimijat ovat tietoisia.

4.   Vuotuisessa tarkastuksessa varmistetaan, ettei tuotteella voida käyttää siihen liittyvää suojattua alkuperänimitystä tai maantieteellistä merkintää, jos

a)

1 kohdan ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdassa sekä 2 kohdassa tarkoitettujen tutkimusten tulokset eivät todista, että kyseinen tuote täyttää tuote-eritelmässä esitetyt edellytykset ja että sillä on kaikki asiaankuuluvat kyseisen alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän ominaisuudet;

b)

3 kohdan mukaisesti suoritetut tarkastukset eivät vahvista, että muut tuote-eritelmässä luetellut edellytykset täyttyvät.

5.   Kun kyseessä on rajat ylittävä suojattu alkuperänimitys tai maantieteellinen merkintä, tarkastuksen voi tehdä minkä tahansa asianomaisen jäsenvaltion valvontaviranomainen.

6.   Jos tuote ei ole 1–5 kohdassa säädettyjen edellytysten mukainen, se voidaan saattaa markkinoille ilman asianomaista alkuperänimitystä tai maantieteellistä merkintää edellyttäen, että muut lakisääteisiä edellytykset täyttyvät.

7.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, vuotuinen tarkastus voidaan tehdä tuotteen pakkausvaiheessa muun jäsenvaltion alueella kuin sen, jossa tuotanto tapahtui, ja tällöin sovelletaan komission delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 43 artiklaa.

Suojattua alkuperänimitystä tai suojattua maantieteellistä merkintää koskevien tarkastusten suorittamisesta vastaavat eri jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset tai valvontaelimet tekevät yhteistyötä varmistaakseen erityisesti pakkausvelvoitteiden osalta sen, että toimijat, jotka ovat sijoittautuneet muuhun jäsenvaltioon kuin siihen, jossa suojattuna alkuperänimityksenä tai suojattuna maantieteellisenä merkintänä rekisteröidyn nimen mukaisen viinin tuotanto tapahtuu, täyttävät kyseessä olevan tuote-eritelmän valvontavelvoitteet.

8.   Edellä olevia 1–5 kohtaa sovelletaan viineihin, joita koskee delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 8 artiklan nojalla siirtymäkauden kansallinen suoja.

20 artikla

Analyyttiset ja aistinvaraiset tutkimukset

Edellä olevan 19 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuihin analyyttisiin ja aistinvaraisiin tutkimuksiin kuuluvat

a)

kyseessä olevan viinin fysikaalinen ja kemiallinen analysointi seuraavien ominaisuuksien osalta:

i)

kokonaisalkoholipitoisuus ja todellinen alkoholipitoisuus,

ii)

kokonaissokeripitoisuus fruktoosina ja glukoosina (helmeilevissä ja kuohuviineissä sakkaroosi mukaan lukien),

iii)

kokonaishappopitoisuus,

iv)

haihtuvien happojen pitoisuus,

v)

kokonaisrikkidioksidi;

b)

kyseessä olevan viinin analysointi seuraavien ominaisuuksien osalta:

i)

hiilidioksidi (helmeilevät viinit ja kuohuviinit, paine baareina 20 celsiusasteessa),

ii)

muut jäsenvaltioiden lainsäädännössä säädetyt tai asianomaisten suojattujen alkuperänimitysten tai maantieteellisten merkintöjen tuote-eritelmissä määrätyt ominaisuudet;

c)

ulkonäön, tuoksun ja maun aistinvarainen tutkimus.

III LUKU

PERINTEISET MERKINNÄT

1 JAKSO

Suojahakemukset

21 artikla

Suojan hakeminen

1.   Jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden toimivaltaiset viranomaiset tai kolmansiin maihin sijoittautuneet edustavat ammattialan järjestöt toimittavat komissiolle perinteisen merkinnän suojaa koskevan hakemuksen 30 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

2.   Jos hakijana on kolmanteen maahan sijoittautunut edustava ammattialan järjestö, hakijan on toimitettava komissiolle kyseistä edustavaa ammattialan järjestöä ja sen jäseniä koskevat tiedot 30 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Komissio saattaa nämä tiedot julkisesti saataville.

2 JAKSO

Vastaväitemenettely

22 artikla

Vastaväitteen toimittaminen

1.   Jäsenvaltio, kolmas maa taikka luonnollinen tai oikeushenkilö, jonka oikeutettua etua asia koskee, voi toimittaa perinteisen merkinnän suojahakemusta koskevan vastaväitteen kahden kuukauden ajan päivästä, jona delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 28 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu täytäntöönpanosäädös on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Vastaväite on toimitettava komissiolle 30 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

23 artikla

Vastaväitettä tukevat asiakirjat

1.   Asianmukaisesti perustellussa vastaväitteessä on esitettävä yksityiskohtaisesti vastaväitettä tukevat tosiseikat, todisteet ja huomautukset, ja sen ohessa on toimitettava asiaankuuluvat todistusasiakirjat.

2.   Jos vastaväite perustuu aiemman tunnetun ja maineikkaan tavaramerkin olemassaoloon, vastalauseeseen on liitettävä

a)

todiste aiemman tavaramerkin hakemisesta, rekisteröinnistä tai käytöstä; ja

b)

todiste sen maineesta ja tunnettuudesta.

Aiemman tavaramerkin käyttöä koskevan ilmoituksen tueksi toimitettaviin tietoihin ja todisteisiin on sisällyttävä yksityiskohtaiset tiedot aiemman tavaramerkin käyttöpaikasta ja käytön kestosta, laajuudesta ja luonteesta sekä tavaramerkin maineesta ja tunnettuudesta.

3.   Jos 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja yksityiskohtaisia tietoja aiemmista haetuista oikeuksista, perusteluista, tosiseikoista, todisteista ja huomautuksista tai todistusasiakirjoja ei ole toimitettu samana päivänä kuin vastaväitettä tai jos tietoja tai asiakirjoja puuttuu, komissio ilmoittaa tästä vastaväitteen esittäneelle viranomaiselle tai henkilölle ja pyytää tätä korjaamaan puutteet kahden kuukauden kuluessa. Jos puutteita ei korjata määräajassa, komissio jättää vastaväitteen tutkimatta. Päätös jättää vastaväite tutkimatta annetaan tiedoksi vastaväitteen esittäneelle viranomaiselle tai henkilölle sekä jäsenvaltion tai kolmannen maan viranomaisille tai kyseiseen kolmanteen maahan sijoittautuneelle edustavalle ammattialan järjestölle.

24 artikla

Osapuolten huomautusten toimittaminen

1.   Jos komissio ilmoittaa suojahakemuksen toimittaneelle hakijalle vastaväitteestä, jota ei ole jätetty käsittelemättä 23 artiklan 3 kohdan mukaisesti, hakijan on esitettävä huomautukset kahden kuukauden kuluessa kyseisen ilmoituksen antamispäivästä.

2.   Jos komissio vastaväitettä tarkastellessaan niin pyytää, osapuolten on toimitettava muilta osapuolilta saatuja ilmoituksia koskevat huomautukset soveltuvissa tapauksissa kahden kuukauden kuluessa kyseisen pyynnön esittämisestä.

3 JAKSO

Perinteisten merkintöjen suoja

25 artikla

Rekisteröinti

1.   Perinteisen merkinnän suojaa koskevan myöntämispäätöksen tullessa voimaan komissio kirjaa suojattujen perinteisten merkintöjen sähköiseen rekisteriin seuraavat tiedot:

a)

perinteisenä merkintänä suojattava nimi;

b)

perinteisen merkinnän tyyppi asetuksen (EY) N:o 1308/2013 112 artiklan mukaisesti;

c)

delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 24 artiklassa tarkoitettu kieli;

d)

suojan kattaman rypäletuotteen luokka tai luokat;

e)

viittaus sen jäsenvaltion tai kolmannen maan kansalliseen lainsäädäntöön, jossa perinteinen merkintä on määritelty ja säännelty, tai kolmannessa maassa viinintuottajiin sovellettaviin sääntöihin, mukaan lukien edustavien ammattialan järjestöjen vahvistamat säännöt, jos kyseisissä kolmansissa maissa ei ole kansallista lainsäädäntöä;

f)

tiivistelmä määritelmästä tai käyttöedellytyksistä;

g)

alkuperämaa(t);

h)

päivä, jona kirjattu rekisteriin.

2.   Perinteisen merkintöjen sähköinen rekisteri saatetaan julkiseksi.

26 artikla

Suojan noudattamisen valvonta

Jos suojattua perinteistä merkintää käytetään lainvastaisesti, kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on asetuksen (EU) N:o 1308/2013 113 artiklan soveltamiseksi toteutettava omasta aloitteestaan tai osapuolen pyynnöstä kaikki toimenpiteet asianomaisten tuotteiden kaupan pitämisen estämiseksi tai lopettamiseksi, vienti mukaan lukien.

4 JAKSO

Muutokset ja peruutukset

27 artikla

Muutospyyntö

1.   Edellä olevia 21–24 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin suojatun perinteisen merkinnän muuttamista koskevaan pyyntöön.

2.   Kun komissio hyväksyy perinteisen merkinnän muutoksen, se kirjaa rekisteriin tuote-eritelmän uudet vaatimukset, jotka ovat voimassa muutoksen hyväksymistä koskevan täytäntöönpanosäädöksen voimaantulosta alkaen.

28 artikla

Peruutuspyyntö

1.   Perinteisen merkinnän suojan peruuttamista koskevaan pyyntöön on sisällyttävä

a)

viittaus perinteiseen merkintään, jota pyyntö koskee;

b)

peruutusta hakevan luonnollisen tai oikeushenkilön nimi ja yhteystiedot;

c)

kuvaus peruutuspyynnön esittäneen luonnollisen tai oikeushenkilön oikeutetusta edusta;

d)

peruutuksen perusteet, joita tarkoitetaan delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 36 artiklassa;

e)

peruutuspyyntöä tukevat tosiseikat, todisteet ja huomautukset yksityiskohdittain.

Peruutuspyynnön ohessa voidaan toimittaa sitä tukevia asiakirjoja, jos se on tarkoituksenmukaista.

2.   Jos 1 kohdassa tarkoitettuja yksityiskohtaisia tietoja perusteista, tosiseikoista, todisteista ja huomautuksista tai todistusasiakirjoja ei ole toimitettu samaan aikaan kuin peruutuspyyntöä, komissio ilmoittaa tästä peruutuspyynnön esittäjälle ja pyytää tätä korjaamaan puutteet kahden kuukauden kuluessa.

Jos puutteita ei korjata määräajassa, komissio katsoo, ettei hakemusta voida tutkia, ja hylkää sen. Päätös, jonka mukaan pyyntöä ei voida tutkia, annetaan tiedoksi peruutuspyynnön esittäjälle.

29 artikla

Peruutuspyynnön tarkastelu

1.   Jos komissio ei katso 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti, että peruutuspyyntöä ei voida tutkia, se ilmoittaa peruutuspyynnöstä jäsenvaltion tai kolmannen maan viranomaiselle tai asianomaiseen kolmanteen maahan sijoittautuneelle hakijalle ja pyytää tätä esittämään huomautukset kahden kuukauden kuluessa kyseisen pyynnön päivämäärästä. Kyseisen kahden kuukauden määräajan kuluessa saadut huomautukset ilmoitetaan peruutuspyynnön esittäjälle.

Peruutuspyynnön tutkimisen yhteydessä komissio pyytää osapuolia toimittamaan muilta osapuolilta saatuja ilmoituksia koskevat huomautukset kahden kuukauden kuluessa kyseisen pyynnön esittämisestä.

2.   Jos jäsenvaltion tai kolmannen maan viranomaiset, kyseiseen kolmanteen maahan sijoittautunut hakija tai peruutuspyynnön esittäjä eivät esitä huomautuksia tai noudata määräaikaa, komissio tekee pyyntöä koskevan päätöksen.

3.   Komissio tekee päätöksen peruuttaa perinteisen merkinnän suoja käytettävissään olevien todisteiden perusteella. Se arvioi, täyttyvätkö delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 36 artiklassa tarkoitetut perusteet.

Päätös peruuttaa perinteisen merkinnän suoja annetaan tiedoksi peruutuspyynnön esittäjälle sekä kyseessä olevan jäsenvaltion tai kolmannen maan viranomaisille.

4.   Jos perinteisen merkinnän osalta jätetään useita peruutuspyyntöjä ja yhden tai useamman tällaisen pyynnön alustavan tutkimisen perusteella voidaan päätellä, ettei perinteisen merkinnän suojaa ole enää mahdollista jatkaa, komissio voi keskeyttää muut peruutusmenettelyt. Komissio antaa muita peruutuspyyntöjä esittäneille osapuolille tiedoksi mahdollisen niitä koskevan päätöksen, joka on tehty menettelyn aikana.

Kun tehdään päätös siitä, että perinteinen merkintä peruutetaan, keskeytetyt peruutusmenettelyt katsotaan päättyneiksi, ja asianomaisten peruutuspyyntöjen esittäjille ilmoitetaan tästä asianmukaisesti.

5.   Perinteisen merkinnän peruutuspäätöksen tullessa voimaan komissio poistaa kyseisen nimen rekisteristä mutta säilyttää peruutusta koskevan tiedon.

IV LUKU

TIETOJENVAIHTO, JULKAISEMINEN JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

30 artikla

Tietojenvaihto komission, jäsenvaltioiden, kolmansien maiden ja muiden toimijoiden välillä

1.   Edellä olevan II luvun täytäntöönpanemiseksi tarvittavat asiakirjat ja tiedot on toimitettava komissiolle seuraavasti:

a)

jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset: tietojärjestelmillä, jotka komissio on saattanut käyttöön delegoidun asetuksen (EU) 2017/1183 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1185 mukaisesti;

b)

kolmansien maiden toimivaltaiset viranomaiset ja edustavat ammattialan järjestöt sekä luonnolliset ja oikeushenkilöt, joiden oikeutettua etua asia tämän asetuksen nojalla koskee: sähköpostilla liitteissä I–VII esitettyjä malleja käyttäen.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdan a alakohdassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset toimittavat komissiolle delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 11, 12 ja 21 artiklassa tarkoitetut perustellut vastaväitteet, vastaväitemenettelyn yhteydessä sopimukseen pääsemiseksi järjestettyjen kuulemisten tuloksia koskevat ilmoitukset sekä peruutuspyynnöt sähköpostilla tämän asetuksen liitteissä II, III ja VII esitettyjä malleja käyttäen.

3.   Edellä olevan III luvun täytäntöönpanemiseksi tarvittavat asiakirjat ja tiedot toimitetaan komissiolle sähköpostilla liitteissä VIII–XI esitettyjä malleja käyttäen.

4.   Komissio toimittaa tiedot jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja saattaa ne näiden käyttöön komission 1 kohdan a alakohdan mukaisesti perustamien tietojärjestelmien kautta. Tiedot, jotka liittyvät 1 kohdan b alakohdassa sekä 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuihin menettelyihin, komissio ilmoittaa jäsenvaltioille, toimivaltaisille viranomaisille, kolmansien maiden edustaville ammattialan järjestöille sekä luonnollisille ja oikeushenkilöille, joiden oikeutettua etua asia tämän asetuksen nojalla koskee, sähköpostilla.

Jäsenvaltiot, toimivaltaiset viranomaiset, kolmansien maiden edustavat ammattialan järjestöt sekä luonnolliset ja oikeushenkilöt, joiden oikeutettua etua asia tämän asetuksen nojalla koskee, voivat ottaa yhteyttä komissioon kahta liitteessä XII ilmoitettua sähköpostiosoitetta käyttäen saadakseen käytännön tietoa tietojärjestelmiin pääsystä, viestintämenetelmistä sekä siitä, kuinka II ja III luvun täytäntöönpanemiseksi tarvittavat tiedot olisi asetettava saataville.

31 artikla

Ilmoitusten toimittaminen ja vastaanottaminen

1.   Edellä 30 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset ja asiakirjat katsotaan toimitetuiksi päivänä, jona komissio on ne vastaanottanut.

2.   Komissio vahvistaa kaikki 30 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen tietojärjestelmien kautta vastaanotetut ilmoitukset ja niiden kautta toimitetut asiakirjat jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille kyseisiä tietojärjestelmiä käyttäen.

Komissio antaa asiakirjanumeron jokaiselle uudelle suojahakemukselle, unionin muutoksia koskevalle hakemukselle, ilmoitukselle vakiomuutoksia koskevasta hakemuksesta ja ilmoitukselle väliaikaisia muutoksia koskevasta hakemuksesta.

Vastaanottoilmoituksessa on oltava vähintään seuraavat tiedot:

a)

asiakirjanumero;

b)

asianomainen nimi;

c)

vastaanottopäivä.

Komissio antaa tiedoksi ja asettaa saataville kyseisiä ilmoituksia ja asiakirjoja koskevat tiedot ja huomautukset 30 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja tietojärjestelmiä käyttäen.

3.   Komissio vahvistaa sähköpostilla lähetettyjen ilmoitusten ja asiakirjojen vastaanottamisen sähköpostilla.

Se antaa asiakirjanumeron jokaiselle uudelle suojahakemukselle, unionin muutoksia käsittelevälle hakemukselle, vakiomuutoksia koskevia hakemuksia käsitteleville ilmoituksille ja väliaikaisia muutoksia koskevia hakemuksia käsitteleville ilmoituksille.

Vastaanottoilmoituksessa on oltava vähintään seuraavat tiedot:

a)

asiakirjanumero;

b)

asianomainen nimi;

c)

vastaanottopäivä.

Komissio antaa tiedoksi ja asettaa saataville kyseisiä ilmoituksia ja asiakirjoja koskevat tiedot ja huomautukset sähköpostia käyttäen.

4.   Tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuun tietojen tiedoksi antamiseen ja saataville asettamiseen sovelletaan soveltuvin osin delegoidun asetuksen (EU) 2017/1183 4 artiklaa ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1185 1–5 artiklaa.

32 artikla

Julkiseksi saatettavat tiedot

Tiedot, jotka komission on määrä saattaa julkisiksi asetuksen (EU) N:o 1308/2013 II osan II osaston I luvun 2 jakson, delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 ja tämän asetuksen mukaisesti, julkistetaan käyttäen tietojärjestelmiä, jotka komissio on saattanut käyttöön tämän asetuksen 30 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

33 artikla

Päätöksen julkaiseminen

Edellä II luvussa tarkoitetut suojan myöntämis- tai hylkäämispäätökset ja unionin muutosten hyväksymis- tai hylkäämispäätökset sekä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 111 artiklassa tarkoitetut päätökset jättää vastaväitteet tutkimatta, julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

Edellä III luvussa tarkoitetut suojan myöntämis- tai hylkäämispäätökset ja muutosten hyväksymis- tai hylkäämispäätökset julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

34 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä lokakuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007, annettu 22 päivänä lokakuuta 2007, maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1).

(4)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/33, annettu 17 päivänä lokakuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä viinialan alkuperänimitysten, maantieteellisten merkintöjen ja perinteisten merkintöjen suojaa koskevien hakemusten, vastaväitemenettelyn, käyttörajoitusten, tuote-eritelmien muutosten, suojan peruutuksen sekä merkintöjen ja esillepanon osalta (ks. tämän virallisen lehden s. 2).

(5)  Komission asetus (EY) N:o 607/2009, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2009, neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 soveltamista koskevista eräistä yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen viinialan tuotteiden suojattujen alkuperänimitysten, maantieteellisten merkintöjen ja perinteisten merkintöjen sekä merkintöjen ja esittelyn osalta (EUVL L 193, 24.7.2009, s. 60).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1151/2012, annettu 21 päivänä marraskuuta 2012, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä (EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1).

(7)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 664/2014, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 täydentämisestä suojattuja alkuperänimityksiä, suojattuja maantieteellisiä merkintöjä ja aitoja perinteisiä tuotteita koskevien unionin tunnusten vahvistamisen sekä eräiden hankintaa koskevien sääntöjen, eräiden menettelysääntöjen ja eräiden täydentävien siirtymäsääntöjen osalta (EUVL L 179, 19.6.2014, s. 17).

(8)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 668/2014, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2014, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 179, 19.6.2014, s. 36).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta (EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 765/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30).

(11)  Komission delegoitu asetus (EU) 2018/273, annettu 11 päivänä joulukuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä viini-istutusten lupajärjestelmän, viinitilarekisterin, saateasiakirjojen ja todistusten, saapuvien ja lähtevien erien rekisterin, pakollisten ilmoitusten sekä tiedoksiantojen ja tiedoksiannettujen tietojen julkistamisen osalta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä asianomaisten tarkastusten ja seuraamusten osalta, komission asetusten (EY) N:o 555/2008, (EY) N:o 606/2009 ja (EY) N:o 607/2009 muuttamisesta sekä komission asetuksen (EY) N:o 436/2009 ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/560 kumoamisesta (EUVL L 58, 28.2.2018, s. 1).

(12)  Komission delegoitu asetus (EU) 2017/1183, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1307/2013 ja (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä komissiolle tiedoksiannettavien tietojen ja asiakirjojen osalta (EUVL L 171, 4.7.2017, s. 100).

(13)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1185, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1307/2013 ja (EU) N:o 1308/2013 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä komissiolle toimitettavien tietojen ja asiakirjojen tiedoksiantamisen osalta sekä useiden komission asetusten muuttamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 171, 4.7.2017, s. 113).


LIITE I

YHTENÄINEN ASIAKIRJA

”NIMI”

SAN/SMM-XX-XXXX

Hakemuksen jättöpäivä: XX-XX-XXXX

1.   Rekisteröitävä nimi / rekisteröitävät nimet:

2.   Kolmas maa, johon rajattu alue kuuluu:

3.   Maantieteellisen merkinnän tyyppi:

4.   Rypäletuotteiden luokat:

5.   Viini(e)n kuvaus:

5.1   Aistinvaraiset ominaisuudet:

Ulkonäkö

Haju

Maku

5.2   Analyyttiset ominaisuudet:

 

Kokonaisalkoholipitoisuus enintään (til-%)

 

Todellinen alkoholipitoisuus vähintään (til-%)

 

Vähimmäishappopitoisuus

 

Haihtuvien happojen pitoisuus enintään (milliekvivalenttia/litra)

 

Kokonaisrikkidioksidipitoisuus enintään (mg/l)

 

6.   Viininvalmistusmenetelmät:

6.1   Viinin tai viinien valmistuksessa käytettävät erityiset viininvalmistusmenetelmät ja valmistusta koskevat rajoitukset

6.2   Enimmäistuotos hehtaaria kohden

7.   Rypälelajike tai -lajikkeet, jo(i)sta viini(t) on saatu

8.   Rajatun alueen määrittely

9.   Yhteyden/yhteyksien kuvaus

10.   Muut sovellettavat vaatimukset

10.1   Erityiset pakkausvaatimukset

10.2   Merkintöjä koskevat erityisvaatimukset

10.3   Lisävaatimukset

11.   Tarkastukset

11.1   Valvonnasta vastaavat toimivaltaiset viranomaiset tai sertifiointielimet

11.2   Valvonnasta vastaavien toimivaltaisten viranomaisten tai sertifiointielinten erityistehtävät


LIITE II

PERUSTELTU VASTAVÄITE

[Merkitkää asianomaiseen kohtaan ”X”] ☐ SAN ☐ SMM

1.   Tuotteen nimi

[sellaisena kuin se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä]

2.   Virallinen viite

[sellaisena kuin se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä]

Viitenumero: …

Julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä: …

3.   Vastaväitteen esittäjän nimi (henkilö, elin, jäsenvaltio tai kolmas maa)

4.   Yhteystiedot

Yhteyshenkilö: … Nimi: …

Ryhmä/organisaatio/yksityishenkilö: …

tai kansallinen viranomainen:

Yksikkö: …

Osoite: …

Puhelin: + …

Sähköpostiosoite: …

5.   Oikeutettu etu (ei edellytetä kansallisilta viranomaisilta)

[Esittäkää selvitys vastaväitteen esittäjän oikeutetusta edusta. Tämä vaatimus ei koske kansallisia viranomaisia.]

6.   Vastaväitteen syyt:

☐ Suojaa, muutosta tai peruutusta koskeva hakemus ei ole alkuperänimityksiä ja maantieteellisiä merkintöjä koskevien sääntöjen mukainen, koska se olisi ristiriidassa asetuksen (EU) N:o 1308/2013 92–95, 105 ja 106 artiklan ja niiden nojalla annettujen säännösten kanssa.

☐ Suoja- tai muutoshakemus ei ole alkuperänimityksiä ja maantieteellisiä merkintöjä koskevien sääntöjen mukainen, koska ehdotetun nimen rekisteröinti olisi ristiriidassa asetuksen (EU) N:o 1308/2013 100 tai 101 artiklan kanssa.

☐ Suoja- tai muutoshakemus ei ole alkuperänimityksiä ja maantieteellisiä merkintöjä koskevien sääntöjen mukainen, koska ehdotetun nimen rekisteröinti vaarantaisi tavaramerkin haltijan tai täysin homonyymisen nimen tai sellaisen yhdistelmänimen, jonka yksi osa on sama kuin rekisteröitävä nimi, käyttäjän oikeudet tai osittain homonyymisten nimien tai muiden sellaisten rekisteröitävän nimen kaltaisten nimien olemassaolon, jotka tarkoittavat rypäletuotteita ja ovat olleet laillisesti markkinoilla vähintään viisi vuotta ennen asetuksen (EU) N:o 1308/2013 97 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun julkaisemisen päivää.

7.   Vastaväitettä koskevat tiedot

[Esittäkää vastaväitteen tueksi asianmukaiset perustelut, tosiseikat yksityiskohdittain, todisteet ja huomautukset. Esittäkää tarvittavat asiakirjat, jos vastaväite perustuu aiemman tunnetun ja maineikkaan tavaramerkin olemassaoloon (täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/34 8 artiklan 1 kohta).]

8.   Luettelo liiteasiakirjoista

[Esittäkää luettelo vastaväitteen tueksi toimitetuista asiakirjoista.]

9.   Päiväys ja allekirjoitus

[Nimi]

[Osasto/organisaatio]

[Osoite]

[Puhelin: +]

[Sähköposti: ]


LIITE III

ILMOITUS KUULEMISTEN PÄÄTTYMISESTÄ VASTAVÄITEMENETTELYN YHTEYDESSÄ

[Merkitkää asianomaiseen kohtaan ”X”] ☐ SAN ☐ SMM

1.   Tuotteen nimi

[sellaisena kuin se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä]

2.   Virallinen viite

[sellaisena kuin se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä]

Viitenumero:

Julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä:

3.   Vastaväitteen esittäjän nimi (henkilö, elin, jäsenvaltio tai kolmas maa)

4.   Kuulemisten tulos

4.1   Sopimukseen on päästy seuraavien vastaväitteen esittäjien kanssa:

[Liittäkää mukaan jäljennökset kirjeistä, joista käyvät ilmi sopimus ja kaikki sopimuksen mahdollistaneet tekijät (delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 12 artiklan 3 kohta.]

4.2   Sopimukseen ei päästy seuraavien vastaväitteiden esittäjien kanssa:

[Liittäkää mukaan delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 12 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut tiedot.]

5.   Tuote-eritelmä ja yhtenäinen asiakirja

5.1   Tuote-eritelmää on muutettu:

… Kyllä* … Ei

*

Jos ”Kyllä”, liittäkää mukaan kuvaus muutoksista ja muutettu tuote-eritelmä.

5.2   Yhtenäistä asiakirjaa on muutettu:

… Kyllä** … Ei

**

Jos ”Kyllä”, liittäkää mukaan jäljennös päivitetystä asiakirjasta.

6.   Päiväys ja allekirjoitus

[Nimi]

[Osasto/organisaatio]

[Osoite]

[Puhelin: +]

[Sähköposti: ]


LIITE IV

HAKEMUS TUOTE-ERITELMÄÄN TEHTÄVÄÄ UNIONIN MUUTOSTA VARTEN

[Rekisteröity nimi] ”…”

EU-nro: [ainoastaan EU:ssa]

[Merkitkää asianomaiseen kohtaan ”X”] ☐ SAN ☐ SMM

1.   Hakija ja oikeutettu etu

[Ilmoittakaa muutosta ehdottavan hakijan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Esittäkää myös hakijan oikeutettua etua koskeva selvitys]

2.   Kolmas maa, johon rajattu alue kuuluu

3.   Tuote-eritelmän kohta, jota / kohdat, joita muutos koskee

☐ Tuotteen nimi

☐ Rypäletuotteiden luokat

☐ Yhteys

☐ Kaupan pitämisen rajoitukset

4.   Muutoksen/muutosten tyyppi

[Selostakaa, miksi muutos on / muutokset ovat unionin muutoksen määritelmän mukainen/mukaisia (delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 14 artiklan 1 kohta).]

5.   Muutos/muutokset

[Esittäkää kunkin muutoksen kattava kuvaus ja perusteet. Muutoshakemuksen on oltava täydellinen ja kattava. Tässä jaksossa annettujen tietojen on oltava täydelliset, kuten delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 16 artiklan 1 kohdassa säädetään.]

6.   Liitteet

6.1   Konsolidoitu ja asianmukaisesti laadittu yhtenäinen asiakirja, sellaisena kuin se on muutettuna

6.2   Tuote-eritelmän konsolidoitu versio, sellaisena kuin se on julkaistuna, tai viittaus tuote-eritelmän julkaisemiseen


LIITE V

VAKIOMUUTOKSEN HYVÄKSYNNÄN TIEDOKSI ANTAMINEN

[Rekisteröity nimi] ”…”

EU-nro: [ainoastaan EU:ssa]

[Merkitkää asianomaiseen kohtaan ”X”] ☐ SAN ☐ SMM

1.   Lähettäjä

Yksittäinen tuottaja tai tuottajaryhmä, jonka oikeutettua etua asia koskee, tai sen kolmannen maan viranomaiset, johon rajattu alue kuuluu (ks. täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/34 asetuksen 3 artikla)

2.   Hyväksytyn muutoksen / hyväksyttyjen muutosten kuvaus

[Esittäkää vakiomuutoksen/-muutosten kuvaus ja syyt sekä selvitys, miksi muutos vastaa / muutokset vastaavat vakiomuutoksen määritelmää (delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 14 artiklan 1 kohta).]

3.   Kolmas maa, johon rajattu alue kuuluu

4.   Liitteet

4.1   Hyväksyttyä vakiomuutosta koskeva hakemus

4.2   Vakiomuutoksen hyväksymispäätös

4.3   Todiste siitä, että muutosta sovelletaan kyseisessä kolmannessa maassa

4.4   Konsolidoitu yhtenäinen asiakirja, sellaisena kuin se on muutettuna, jos aiheellista

4.5   Jäljennös tuote-eritelmän konsolidoidusta versiosta, sellaisena kuin se on julkaistuna, tai viittaus tuote-eritelmän julkaisemiseen


LIITE VI

VÄLIAIKAISEN MUUTOKSEN HYVÄKSYNNÄN TIEDOKSI ANTAMINEN

[Rekisteröity nimi] ”…”

EU-nro: [ainoastaan EU:ssa]

[Merkitkää yhteen kohtaan ”X”:] ☐ SAN ☐ SMM

1.   Lähettäjä

Yksittäinen tuottaja tai tuottajaryhmä, jonka oikeutettua etua asia koskee, tai sen kolmannen maan viranomaiset, johon rajattu alue kuuluu (ks. täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/34 asetuksen 3 artikla)

2.   Hyväksytyn muutoksen / hyväksyttyjen muutosten kuvaus

[Esittäkää väliaikaisen muutoksen / väliaikaisten muutosten kuvaus ja syyt, mukaan lukien viittaus toimivaltaisten viranomaisten antamaan viralliseen tunnustukseen luonnonmullistuksesta tai epäsuotuisista sääoloista tai pakollisten terveys- tai kasvinsuojelutoimien määräämiseen. Selostakaa myös, miksi muutos on / muutokset ovat väliaikaisen muutoksen määritelmän mukainen/mukaisia (delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 14 artiklan 2 kohta).]

3.   Kolmas maa, johon rajattu alue kuuluu

4.   Liitteet

4.1   Hyväksyttyä väliaikaista muutosta koskeva hakemus

4.2   Väliaikaisen muutoksen hyväksymispäätös

4.3   Todiste siitä, että muutosta sovelletaan kyseisessä kolmannessa maassa


LIITE VII

PERUUTUSPYYNTÖ

[Rekisteröity nimi:] ”…”

EU-nro: [ainoastaan EU:ssa]

[Merkitkää asianomaiseen kohtaan ”X”] ☐ SMM ☐ SAN

1.   Rekisteröity nimi, jonka peruutusta esitetään

2.   Jäsenvaltio tai kolmas maa, johon rajattu alue kuuluu

3.   Peruutuspyynnön esittävä henkilö, elin, jäsenvaltio tai kolmas maa

[Esittäkää peruutusta pyytävän luonnollisen tai oikeushenkilön tai sitä pyytävien tuottajien nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite (jos kyseessä on kolmansia maita koskeva pyyntö, ilmoittakaa myös tuote-eritelmää koskevien säännösten noudattamisen tarkastamisesta vastaavien viranomaisten tai sertifiointielinten nimi ja osoite). Esittäkää myös selvitys peruutusta pyytävän luonnollisen tai oikeushenkilön oikeutetusta edusta (ei edellytetä kansallisilta viranomaisilta, joilla on oikeushenkilön asema).]

4.   Peruutuksen perusteet

☐ Vastaavan tuote-eritelmän edellytysten täyttymistä ei voida enää taata (asetuksen (EU) N:o 1308/2013 106 artikla).

☐ Vastaavan tuote-eritelmän edellytysten täyttymistä ei voida enää taata siitä syystä, ettei yhtään tuotetta ole pidetty kaupan suojatulla nimellä vähintään seitsemään peräkkäiseen vuoteen (asetuksen (EU) N:o 1308/2013 106 artikla yhdessä delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 20 artiklan kanssa).

5.   Peruutuspyyntöä koskevat tiedot

[Esittäkää peruutuspyynnön tueksi asianmukaiset perustelut, tosiseikat yksityiskohdittain, todisteet ja huomautukset. Tapauksen mukaan toimittakaa liiteasiakirjat.]

6.   Luettelo liiteasiakirjoista

[Esittäkää luettelo peruutuspyynnön tueksi toimitetuista asiakirjoista.]

7.   Päiväys ja allekirjoitus

[Nimi]

[Osasto/organisaatio]

[Osoite]

[Puhelin +]

[Sähköposti ]


LIITE VIII

PERINTEISEN MERKINNÄN SUOJAA KOSKEVA HAKEMUS

Vastaanottopäivä (pp/kk/vvvv)

[komissio täyttää]

Sivumäärä (tämä sivu mukaan lukien) …

Hakemuksen kieli …

Asiakirjanumero …

[komissio täyttää]

Hakija

Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen (*)

Kolmannen maan toimivaltainen viranomainen (*)

Edustava ammattialan järjestö (*)

[(*) tarpeeton yliviivataan]

Osoite (katuosoite, postinumero, paikkakunta, maa) …

Oikeushenkilö (jos kyseessä edustava ammattialan järjestö) …

Kansallisuus …

Puhelin, faksi, sähköposti …

Perinteinen merkintä, jolle suojaa haetaan

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 112 artiklan a alakohdan mukainen perinteinen merkintä (*)

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 112 artiklan b alakohdan mukainen perinteinen merkintä (*)

[(*) tarpeeton yliviivataan]

Kieli

Luettelo asianomaisista suojatuista alkuperänimityksistä tai maantieteellisistä merkinnöistä

Rypäletuotteiden luokat

Määritelmä

Jäljennös säännöistä

[liitetään mukaan]

Allekirjoittajan nimi …

Allekirjoitus …


LIITE IX

PERINTEISTÄ MERKINTÄÄ KOSKEVA VASTAVÄITE

Vastaanottopäivä (pp/kk/vvvv) …

[komissio täyttää]

Sivumäärä (tämä sivu mukaan lukien) …

Vastaväitteen kieli …

Asiakirjanumero …

[komissio täyttää]

Perinteinen merkintä, jota vastaväite koskee

Vastaväitteen esittäjä

Vastaväitteen esittäjän nimi (jäsenvaltio, kolmas maa tai sellainen luonnollinen tai oikeushenkilö, jonka oikeutettua etua asia koskee)

Täydellinen osoite (katuosoite, postinumero, paikkakunta, maa) …

Kansallisuus …

Puhelin, faksi, sähköposti …

Välikäsi

Jäsenvaltio(t) (*)

Kolmannen maan viranomainen (vapaaehtoinen) (*)

[(*) tarpeeton yliviivataan]

Välikäden nimi / välikäsien nimet …

Täydellinen osoite / täydelliset osoitteet (katuosoite, postinumero, paikkakunta, maa) …

Vakiintuneet oikeudet

Suojattu alkuperänimitys (*)

Suojattu maantieteellinen merkintä (*)

Kansallinen maantieteellinen merkintä (*)

[(*) tarpeeton yliviivataan]

Nimi …

Rekisterinumero …

Rekisteröintipäivä (pp/kk/vvvv)

Tavaramerkki

Merkki …

Tuotteiden ja palvelujen luettelo …

Rekisterinumero …

Rekisteröintipäivä: …

Alkuperämaa …

Maine/tunnettuus (*) …

[(*) tarpeeton yliviivataan]

Vastaväitteen perusteet

delegoidun asetuksen 27 artikla (*)

delegoidun asetuksen artiklan 2 kohta (*)

delegoidun asetuksen artiklan 1 kohta (*)

delegoidun asetuksen artiklan 2 kohta (*)

[(*) tarpeeton yliviivataan]

Perusteiden selitykset …

[Esittäkää vastaväitteen tueksi asianmukaiset perustelut, tosiseikat yksityiskohdittain, todisteet ja huomautukset. Jos vastaväite perustuu aiemman tunnetun ja maineikkaan tavaramerkin olemassaoloon, toimittakaa tarvittavat asiakirjat.]

Allekirjoittajan nimi

Allekirjoitus …


LIITE X

PERINTEISTÄ MERKINTÄÄ KOSKEVA MUUTOSPYYNTÖ

Vastaanottopäivä (pp/kk/vvvv) …

[komissio täyttää]

Sivumäärä (tämä sivu mukaan lukien) …

Muutospyynnön kieli …

Asiakirjanumero …

[komissio täyttää]

Perinteinen merkintä, jota muutospyyntö koskee …

Muutosta hakevan luonnollisen tai oikeushenkilön nimi …

Täydellinen osoite (katuosoite, postinumero, paikkakunta, maa) …

Kansallisuus …

Puhelin, faksi, sähköposti …

Muutoksen kuvaus …

Muutoksen perusteiden selitykset

[Esittäkää muutoksen tueksi asianmukaiset perustelut, tosiseikat yksityiskohdittain, todisteet ja huomautukset.]

Allekirjoittajan nimi

Allekirjoitus …


LIITE XI

PERINTEISEN MERKINNÄN PERUUTUSTA KOSKEVA PYYNTÖ

Vastaanottopäivä (pp/kk/vvvv) …

[komissio täyttää]

Sivumäärä (tämä sivu mukaan lukien) …

Peruutuspyynnön kieli …

Asiakirjanumero …

[komissio täyttää]

Perinteinen merkintä, jota peruutuspyyntö koskee …

Peruutuspyynnön esittäjä

Peruutusta hakevan luonnollisen tai oikeushenkilön nimi …

Täydellinen osoite (katuosoite, postinumero, paikkakunta, maa) …

Kansallisuus …

Puhelin, faksi, sähköposti …

Pyynnön esittäjän oikeutettu etu

Peruutuksen perusteet

delegoidun asetuksen 27 artikla (*)

delegoidun asetuksen 32 artiklan 2 kohta (*)

delegoidun asetuksen 33 artiklan 1 kohta (*)

delegoidun asetuksen 33 artiklan 2 kohta (*)

delegoidun asetuksen 36 artiklan b alakohta (*)

[(*) tarpeeton yliviivataan]

Peruutuksen perusteiden selitykset …

[Esittäkää peruutuksen tueksi asianmukaiset perustelut, tosiseikat yksityiskohdittain, todisteet ja huomautukset. Jos peruutus perustuu aiemman tunnetun ja maineikkaan tavaramerkin olemassaoloon, toimittakaa tarvittavat asiakirjat.]

Allekirjoittajan nimi

Allekirjoitus …


LIITE XII

A OSA

II LUVUN TÄYTÄNTÖÖNPANOON LIITTYVÄN TIETOJENVAIHDON JA JULKAISEMISEN KÄYTÄNNÖN NÄKÖKOHDAT, JOITA TARKOITETAAN 30 ARTIKLAN 4 KOHDAN TOISESSA ALAKOHDASSA

Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat viranomaiset ja henkilöt voivat ottaa yhteyttä komissioon sähköpostilla saadakseen tietoa käytännön järjestelyistä, jotka koskevat tietojärjestelmiin pääsyä, viestintämenetelmiä sekä sitä, kuinka II luvun täytäntöönpanemiseksi tarvittavat tiedot olisi asetettava saataville 30 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

Asiointiosoite on: AGRI-CONTACT-E-Ambrosia@ec.europa.eu

B OSA

III LUVUN TÄYTÄNTÖÖNPANOON LIITTYVÄN TIETOJENVAIHDON JA JULKAISEMISEN KÄYTÄNNÖN NÄKÖKOHDAT, JOITA TARKOITETAAN 30 ARTIKLAN 4 KOHDAN TOISESSA ALAKOHDASSA

Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat viranomaiset ja henkilöt voivat ottaa yhteyttä komissioon sähköpostilla saadakseen tietoa käytännön järjestelyistä, jotka koskevat tietojärjestelmiin pääsyä, viestintämenetelmiä sekä sitä, kuinka II luvun täytäntöönpanemiseksi tarvittavat tiedot olisi asetettava saataville 30 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

Asiointiosoite on: AGRI-CONTACT-EBACCHUS@ec.europa.eu


11.1.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 9/77


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/35,

annettu 8 päivänä tammikuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanosta tiettyjen muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden tuontia koskevan tehostetun virallisen valvonnan osalta annetun asetuksen (EY) N:o 669/2009 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 5 kohdan ja 63 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 669/2009 (2) säädetään tehostettua virallista valvontaa koskevista säännöistä, joita on sovellettava kyseisen asetuksen liitteessä I lueteltujen muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden tuonnissa, jäljempänä ’luettelo’, siinä nimetyssä saapumispaikassa, jonka kautta ne tulevat asetuksen (EY) N:o 882/2004 liitteessä I tarkoitetuille alueille.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 669/2009 mukaan jäsenvaltioiden on toimitettava puolivuosittain komissiolle raportti luetteloon kuuluvien rehujen ja elintarvikkeiden eristä ja esitettävä tarkat tiedot jokaisesta erästä, niiden erien lukumäärä, joista on tehty näytteenotto analysointia varten, sekä asetuksen (EY) N:o 669/2009 mukaisen virallisen valvonnan tulokset. Tietyt jäsenvaltiot rekisteröivät toimivaltaisten viranomaistensa asetuksen (EY) N:o 669/2009 mukaisesti antamat yhteiset tuloasiakirjat vapaaehtoisesti komission päätöksillä 2003/24/EY (3) ja 2004/292/EY (4) perustettuun yhdennettyyn eläinlääkinnälliseen tietojärjestelmään (Traces-järjestelmä), josta komissio saa tiedot jokaisesta erästä, niiden erien lukumäärästä, joista on tehty näytteenotto analysointia varten, sekä asetuksessa (EY) N:o 669/2009 säädetyn virallisen valvonnan tuloksista. Raportointivelvollisuus olisi näin ollen katsottava täytetyksi, jos jäsenvaltiot rekisteröivät asetuksen (EY) N:o 669/2009 mukaisesti annetut yhteiset tuloasiakirjat Traces-järjestelmään kyseisessä asetuksessa vahvistetun raportointijakson aikana.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 669/2009 19 artiklan 1 kohdassa säädetään siirtymäkaudesta, jonka aikana nimettyjä saapumispaikkoja koskevat vähimmäisvaatimukset voidaan panna täytäntöön asteittain ja tunnistus- ja fyysiset tarkastukset voidaan toteuttaa muissa valvontapaikoissa kuin nimetyissä saapumispaikoissa. Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 718/2014 (5) jatkettiin kyseistä siirtymäkautta 14 päivään elokuuta 2019 odotettaessa tuloksia tarkastelusta, joka koskee nimettyihin saapumispaikkoihin ja rajavalvontaan yleisesti sovellettavia säännöksiä. Tarkastelun perusteella annettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625 (6), jota on määrä soveltaa 14 päivästä joulukuuta 2019. Kyseisessä asetuksessa säädetään, että on annettava delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan säännöt siitä, missä tapauksissa ja millä edellytyksin toimivaltaiset viranomaiset voivat toteuttaa sellaisten tavaraerien, joita koskevaa virallista valvontaa on tilapäisesti tehostettu, tunnistus- ja fyysiset tarkastukset muissa valvontapisteissä kuin rajatarkastusasemilla. Koska kyseisten sääntöjen soveltaminen alkaa 14 päivänä joulukuuta 2019, on aiheellista jatkaa siirtymäkautta kyseistä päivämäärää edeltävään päivään.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 669/2009 2 artiklassa säädetään, että kyseisen asetuksen liitteessä I olevaa luetteloa on tarkasteltava säännöllisesti ja vähintään puolivuosittain ottaen huomioon kyseisessä artiklassa tarkoitetut tiedonlähteet.

(5)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 178/2002 (7) perustetun elintarvikkeita ja rehuja koskevan nopean hälytysjärjestelmän kautta vastikään ilmoitettujen elintarvikkeita koskevien tapahtumien esiintyminen ja merkityksellisyys, tiedot jäsenvaltioiden toteuttamasta muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden virallisesta valvonnasta sekä jäsenvaltioiden komissiolle muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden eristä asetuksen (EY) N:o 669/2009 15 artiklan mukaisesti puolivuosittain toimittamat raportit osoittavat, että luetteloa olisi muutettava.

(6)

Asianomaiset tietolähteet osoittavat erityisesti Dominikaanisesta tasavallasta peräisin olevien munakoisojen, Keniasta peräisin olevien papujen ja Ugandasta peräisin olevien muiden kuin makeiden ja mietojen paprikoiden erien osalta, että on ilmennyt ihmisten terveyteen kohdistuvia uusia riskejä, jotka johtuvat mahdollisesta torjunta-ainejäämien aiheuttamasta saastumisesta ja edellyttävät tehostetun virallisen valvonnan käyttöönottoa. Lisäksi asianomaiset tietolähteet osoittavat Brasiliasta peräisin olevien mustapippurien, Kiinasta peräisin olevien makeiden ja mietojen paprikoiden ja Etiopiasta peräisin olevien seesaminsiementen erien osalta, että on ilmennyt ihmisten terveyteen kohdistuvia uusia riskejä, jotka johtuvat mahdollisesta salmonellan aiheuttamasta saastumisesta ja edellyttävät tehostetun virallisen valvonnan käyttöönottoa. Sen vuoksi luetteloon olisi sisällytettävä kyseisiä eriä koskevat kohdat.

(7)

Lisäksi luettelosta on aiheellista poistaa niiden tuotteiden tiedot, jotka käytettävissä olevien tietojen mukaan vastaavat yleisesti ottaen riittävässä määrin unionin lainsäädännössä säädettyjä asiaan liittyviä turvallisuusvaatimuksia ja joiden tehostettu virallinen valvonta ei sen vuoksi enää ole perusteltua. Luettelossa oleva kohta, joka koskee Beninistä peräisin olevia ananaksia, olisi sen vuoksi poistettava.

(8)

Sen lisäksi on aiheellista lisätä sellaisten hyödykkeiden tunnistus- ja fyysisten tarkastusten tiheyttä, jotka asianomaisten tietolähteiden mukaan vastaavat huonosti unionin lainsäädännössä säädettyjä asiaa koskevia vaatimuksia, minkä vuoksi on perusteltua tehostaa virallista valvontaa. Näin ollen luettelossa olevia kohtia, jotka koskevat Egyptistä peräisin olevia makeita ja mietoja paprikoita sekä muita kuin makeita ja mietoja paprikoita, Intiasta ja Pakistanista peräisin olevia muita kuin makeita ja mietoja paprikoita, Sri Lankasta peräisin olevia makeita ja mietoja paprikoita sekä muita kuin makeita ja mietoja paprikoita ja Georgiasta peräisin olevia hasselpähkinöitä, olisi muutettava.

(9)

Georgiasta peräisin olevia hasselpähkinöitä koskevan kohdan soveltamisalaa olisi muutettava siten, että siihen sisällytetään myös muita tuotteen muotoja kuin ne, jotka jo ovat luettelossa, jos niistä aiheutuu sama riski. Sen vuoksi on aiheellista muuttaa Georgiasta peräisin olevia hasselpähkinöitä koskevaa nykyistä kohtaa siten, että siihen sisältyvät myös hasselpähkinästä valmistetut hienot ja karkeat jauhot sekä jauhe sekä muulla tavoin valmistetut tai säilötyt hasselpähkinät.

(10)

Johdonmukaisuuden ja selkeyden vuoksi on aiheellista korvata asetuksen (EY) N:o 669/2009 liite I tämän asetuksen liitteellä.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 669/2009 muuttaminen

Muutetaan asetus (EY) N:o 669/2009 seuraavasti:

(1)

Lisätään 15 artiklaan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetyt raportointivelvollisuudet katsotaan täytetyiksi, jos jäsenvaltiot ovat rekisteröineet toimivaltaisten viranomaistensa antamat yhteiset tuloasiakirjat Traces-järjestelmään tämän asetuksen mukaisesti 1 kohdassa vahvistetun raportointijakson aikana.”

(2)

Korvataan 19 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jos jossakin nimetyssä saapumispaikassa ei ole 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisten tunnistus- ja fyysisten tarkastusten toteuttamiseen tarvittavia edellytyksiä, tällaiset tarkastukset voidaan 13 päivään joulukuuta 2019 asti toteuttaa ennen tavaroiden ilmoittamista vapaaseen liikkeeseen luovutettaviksi jossakin muussa saman jäsenvaltion valvontapaikassa, jolle toimivaltainen viranomainen on myöntänyt luvan, sillä edellytyksellä, että tällainen valvontapaikka on 4 artiklassa säädettyjen vähimmäisvaatimusten mukainen.”

(3)

Korvataan liite I tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä tammikuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 669/2009, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanosta tiettyjen muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden tuontia koskevan tehostetun virallisen valvonnan osalta ja päätöksen 2006/504/EY muuttamisesta (EUVL L 194, 25.7.2009, s. 11).

(3)  Komission päätös 2003/24/EY, tehty 30 päivänä joulukuuta 2002, yhdennetyn eläinlääkinnällisen tietojärjestelmän kehittämisestä (EYVL L 8, 14.1.2003, s. 44).

(4)  Komission päätös 2004/292/EY, tehty 30 päivänä maaliskuuta 2004, Traces-järjestelmän käyttöönotosta ja päätöksen 92/486/ETY muuttamisesta (EUVL L 94, 31.3.2004, s. 63).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 718/2014, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanosta tiettyjen muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden tuontia koskevan tehostetun virallisen valvonnan osalta annetun asetuksen (EY) N:o 669/2009 muuttamisesta (EUVL L 190, 28.6.2014, s. 55).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus) (EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1).


LIITE

”LIITE I

Muut kuin eläinperäiset rehut ja elintarvikkeet, jotka asetetaan tehostettuun viralliseen valvontaan nimetyssä saapumispaikassa

Rehut ja elintarvikkeet

(käyttötarkoitus)

CN-koodi (1)

Taric-alanimike

Alkuperämaa

Vaara

Fyysisten ja tunnistus-tarkastusten tiheys (%)

Maapähkinät, kuorelliset

1202 41 00

 

Bolivia (BO)

Aflatoksiinit

50

Maapähkinät, kuoritut

1202 42 00

Maapähkinävoi

2008 11 10

Maapähkinät, muulla tavalla valmistetut tai säilötyt

(Rehut ja elintarvikkeet)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Mustapippuri (Piper)

(Elintarvikkeet – murskaamaton ja jauhamaton)

ex 0904 11 00

10

Brasilia (BR)

Salmonella  (2)

20

Gojimarjat (susimarjat) (Lycium barbarum L.)

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai kuivatut)

ex 0813 40 95 ;

ex 0810 90 75

10

10

Kiina (CN)

Torjunta-ainejäämät (3)  (4)

10

Makeat ja miedot paprikat (Capsicum annuum)

(Elintarvikkeet – murskatut tai jauhetut)

ex 0904 22 00

11

Kiina (CN)

Salmonella  (2)

20

Tee, myös maustettu

(Elintarvikkeet)

0902

 

Kiina (CN)

Torjunta-ainejäämät (3)  (5)

10

Munakoisot

(Solanum melongena)

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt)

0709 30 00

 

Dominikaaninen tasavalta (DO)

Torjunta-ainejäämät (3)

20

Makeat ja miedot paprikat (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Dominikaaninen tasavalta (DO)

Torjunta-ainejäämät (3)  (6)

20

Paprikat (muut kuin makeat ja miedot) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Pitkäpavut

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Makeat ja miedot paprikat (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Egypti (EG)

Torjunta-ainejäämät (3)  (7)

20

Paprikat (muut kuin makeat ja miedot) (Capsicum spp.)

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Seesaminsiemenet

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt)

1207 40 90

 

Etiopia (ET)

Salmonella  (2)

50

Hasselpähkinät, kuorelliset

0802 21 00

 

Georgia (GE)

Aflatoksiinit

50

Hasselpähkinät, kuoritut

0802 22 00

Hasselpähkinästä valmistetut hienot ja karkeat jauhot sekä jauhe

ex 1106 30 90

40

Hasselpähkinät, muulla tavalla valmistetut tai säilötyt

(Elintarvikkeet)

ex 2008 19 19 ;

ex 2008 19 95 ;

ex 2008 19 99

30

20

30

Palmuöljy

(Elintarvikkeet)

1511 10 90 ;

1511 90 11 ;

 

Ghana (GH)

Sudan-värit (8)

50

ex 1511 90 19 ;

1511 90 99

90

Maapähkinät, kuorelliset

1202 41 00

 

Gambia (GM)

Aflatoksiinit

50

Maapähkinät, kuoritut

1202 42 00

Maapähkinävoi

2008 11 10

Maapähkinät, muulla tavalla valmistetut tai säilötyt

(Rehut ja elintarvikkeet)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Okra

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt)

ex 0709 99 90 ;

ex 0710 80 95

20

30

Intia (IN)

Torjunta-ainejäämät (3)  (9)

10

Paprikat (muut kuin makeat ja miedot) (Capsicum spp.)

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Intia (IN)

Torjunta-ainejäämät (3)  (10)

20

Pavut (Vigna spp., Phaseolus spp.)

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt)

0708 20

 

Kenia (KE)

Torjunta-ainejäämät (3)

5

Kiinanlehtiselleri (Apium graveolens)

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt yrtit)

ex 0709 40 00

20

Kambodža (KH)

Torjunta-ainejäämät (3)  (11)

50

Pitkäpavut

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt vihannekset)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Kambodža (KH)

Torjunta-ainejäämät (3)  (12)

50

Nauriit (Brassica rapa spp. Rapa)

(Elintarvikkeet – etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt)

ex 2001 90 97

11 ; 19

Libanon (LB)

Rodamiini B

50

Paprikat (makeat ja miedot sekä muut kuin makeat ja miedot) (Capsicum spp.)

(Elintarvikkeet – kuivatut, paahdetut, murskatut tai jauhetut)

ex 2008 99 99 ;

79

Sri Lanka (LK)

Aflatoksiinit

50

0904 21 10 ;

 

ex 0904 21 90 ;

ex 0904 22 00

20

11 ; 19

Maapähkinät, kuorelliset

1202 41 00

 

Madagaskar (MG)

Aflatoksiinit

50

Maapähkinät, kuoritut

1202 42 00

Maapähkinävoi

2008 11 10

Maapähkinät, muulla tavalla valmistetut tai säilötyt

(Rehut ja elintarvikkeet)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Seesaminsiemenet

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt)

1207 40 90

 

Nigeria (NG)

Salmonella (2)

50

Paprikat (muut kuin makeat ja miedot) (Capsicum spp.)

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Pakistan (PK)

Torjunta-ainejäämät (3)

20

Vadelmat

(Elintarvikkeet – jäädytetyt)

0811 20 31 ;

 

Serbia (RS)

Norovirus

10

ex 0811 20 11 ;

ex 0811 20 19

10

10

Maapähkinät, kuorelliset

1202 41 00

 

Sudan (SD)

Aflatoksiinit

50

Maapähkinät, kuoritut

1202 42 00

Maapähkinävoi

2008 11 10

Maapähkinät, muulla tavalla valmistetut tai säilötyt

(Rehut ja elintarvikkeet)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Seesaminsiemenet

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt)

1207 40 90

 

Sudan (SD)

Salmonella (2)

50

Vesimelonin (Egusi, Citrullus spp.) siemenet ja niistä saadut tuotteet

(Elintarvikkeet)

ex 1207 70 00 ;

ex 1106 30 90 ;

ex 2008 99 99

10

30

50

Sierra Leone (SL)

Aflatoksiinit

50

Maapähkinät, kuorelliset

1202 41 00

 

Senegal (SN)

Aflatoksiinit

50

Maapähkinät, kuoritut

1202 42 00

Maapähkinävoi

2008 11 10

Maapähkinät, muulla tavalla valmistetut tai säilötyt

(Rehut ja elintarvikkeet)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Nauriit (Brassica rapa spp. Rapa)

(Elintarvikkeet – etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt)

ex 2001 90 97

11 ; 19

Syyria (SY)

Rodamiini B

50

Paprikat (muut kuin makeat ja miedot) (Capsicum spp.)

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Thaimaa (TH)

Torjunta-ainejäämät (3)  (13)

10

Kuivatut aprikoosit

0813 10 00

 

Turkki (TR)

Sulfiitit (15)

20

Aprikoosit, muulla tavalla valmistetut tai säilötyt (14)

(Elintarvikkeet)

2008 50 61

Kuivatut viinirypäleet (myös kuivatut viinirypäleet, jotka on pilkottu tai murskattu tahnaksi, ilman jatkokäsittelyä)

(Elintarvikkeet)

0806 20

 

Turkki (TR)

Okratoksiini A

5

Sitruunat (Citrus limon, Citrus limonum)

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai kuivatut)

0805 50 10

 

Turkki (TR)

Torjunta-ainejäämät (3)

10

Granaattiomenat

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt)

ex 0810 90 75

30

Turkki (TR)

Torjunta-ainejäämät (3)  (16)

10

Makeat ja miedot paprikat (Capsicum annuum)

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Turkki (TR)

Torjunta-ainejäämät (3)  (17)

10

Paprikat (muut kuin makeat ja miedot) (Capsicum spp.)

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

Uganda (UG)

Torjunta-ainejäämät (3)

20

Seesaminsiemenet

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt)

1207 40 90

 

Uganda (UG)

Salmonella (2)

50

Pistaasipähkinät, kuorelliset

0802 51 00

 

Yhdysvallat (US)

Aflatoksiinit

10

Pistaasipähkinät, kuoritut

0802 52 00

Pistaasipähkinät, paahdetut

(Elintarvikkeet)

ex 2008 19 13 ;

ex 2008 19 93

20

20

Kuivatut aprikoosit

0813 10 00

 

Uzbekistan (UZ)

Sulfiitit (15)

50

Aprikoosit, muulla tavalla valmistetut tai säilötyt (14)

(Elintarvikkeet)

2008 50 61

Korianterin lehdet

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Torjunta-ainejäämät (3)  (18)

50

Basilika (pyhä basilika, makea basilika)

ex 1211 90 86

20

Minttu

ex 1211 90 86

30

Persilja

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt yrtit)

ex 0709 99 90

40

Okra

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt)

ex 0709 99 90

ex 0710 80 95

20

30

Vietnam (VN)

Torjunta-ainejäämät (3)  (18)

50

Paprikat (muut kuin makeat ja miedot) (Capsicum spp.)

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Vietnam (VN)

Torjunta-ainejäämät (3)  (18)

50


(1)  Jos johonkin CN-koodiin kuuluvista tuotteista vain osalle on tehtävä tarkastukset ja jollei kyseisen koodin osalta ole olemassa erityistä alanimikettä, CN-koodi on merkitty tunnuksella ”ex”.

(2)  Vertailumenetelmä EN/ISO 6579–1 tai sen avulla EN/ISO 16140 -standardin tuoreimman version tai muun samanlaisen kansainvälisesti hyväksytyn protokollan mukaisesti validoitu menetelmä.

(3)  Ainakin niiden torjunta-aineiden jäämät, jotka on lueteltu torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta 23 päivänä helmikuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 (EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1) 29 artiklan 2 kohdan mukaisesti hyväksytyssä valvontaohjelmassa ja jotka voidaan analysoida monijäämämenetelmillä, joiden perustana on GC-MS ja LC-MS (torjunta-aineita seurattava ainoastaan kasviperäisissä tuotteissa tai niiden pinnalla).

(4)  Amitratsin jäämät.

(5)  Tolfenpyradin jäämät.

(6)  Seuraavien jäämät: asefaatti, aldikarbi (aldikarbin, sen sulfoksidin ja sen sulfonin summa ilmaistuna aldikarbina), amitratsi (amitratsi ja sen 2,4-dimetyylianiliinia sisältävät metaboliitit ilmaistuna amitratsina), diafentiuroni, dikofoli (p-, p′- ja o,p′-isomeerien summa), ditiokarbamaatit (ditiokarbamaatit ilmaistuna CS2:na, mukaan luettuina manebi, mankotsebi, metiraami, propinebi, tiraami ja tsiraami) ja metiokarbi (metiokarbin sekä metiokarbin sulfoksidin ja sulfonin summa ilmaistuna metiokarbina).

(7)  Seuraavien jäämät: dikofoli (p-, p′- ja o,p′-isomeerien summa), dinotefuraani, folpetti, prokloratsi (prokloratsin ja sen 2,4,6-triklorofenyyliryhmän sisältävien metaboliittien summa ilmaistuna prokloratsina), tiofanaattimetyyli ja triforiini.

(8)  Tässä liitteessä ’sudan-väreillä’ tarkoitetaan seuraavia kemiallisia aineita: i) sudan I (CAS-numero 842-07-9), ii) sudan II (CAS-numero 3118-97-6), iii) sudan III (CAS-numero 85-86-9), iv) scarletinpuna tai sudan IV (CAS-numero 85-83-6).

(9)  Diafentiuronin jäämät.

(10)  Karbofuraanin jäämät

(11)  Fentoaatin jäämät.

(12)  Klorbufaamin jäämät.

(13)  Seuraavien jäämät: formetanaatti (formetanaatin ja sen suolojen summa ilmaistuna formetanaatti(hydrokloridi)na), protiofossi ja triforiini.

(14)  Yhteisessä tuloasiakirjassa ilmoitetun määräpaikan toimivaltainen viranomainen voi tehdä tunnistus- ja fyysiset tarkastukset tämän asetuksen 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(15)  Vertailumenetelmät: EN 1988–1:1998, EN 1988–2:1998 tai ISO 5522:1981.

(16)  Prokloratsin jäämät.

(17)  Seuraavien jäämät: diafentiuroni, formetanaatti (formetanaatin ja sen suolojen summa ilmaistuna formetanaatti(hydrokloridi)na) ja tiofanaattimetyyli.

(18)  Seuraavien jäämät: ditiokarbamaatit (ditiokarbamaatit ilmaistuna CS2:na, mukaan luettuina manebi, mankotsebi, metiraami, propinebi, tiraami ja tsiraami), fentoaatti ja kinalfossi.


11.1.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 9/85


KOMISSION ASETUS (EU) 2019/36,

annettu 10 päivänä tammikuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteen I muuttamisesta aineen N-(2-metyylisykloheksyyli)-2,3,4,5,6-pentafluorobentsamidi osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeissa käytettävistä aromeista ja tietyistä ainesosista, joilla on aromaattisia ominaisuuksia, sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/91, asetusten (EY) N:o 2232/96 ja (EY) N:o 110/2008 sekä direktiivin 2000/13/EY muuttamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäisestä hyväksymismenettelystä 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1331/2008 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteessä I vahvistetaan unionissa elintarvikkeissa käytettäväksi hyväksyttyjen aromien ja raaka-aineiden luettelo ja niiden käyttöä koskevat edellytykset.

(2)

Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 872/2012 (3) vahvistetaan aromiaineiden luettelo ja sisällytetään kyseinen luettelo asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteessä I olevaan A osaan.

(3)

Mainittu luettelo voidaan saattaa ajan tasalle asetuksen (EY) N:o 1331/2008 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun yhteisen menettelyn mukaisesti joko komission aloitteesta tai jäsenvaltion tai asianomaisen osapuolen toimittaman hakemuksen johdosta.

(4)

Unionin luettelon A osa sisältää sekä arvioituja aromiaineita, joihin ei ole liitetty alaviitteitä, että arvioitavina olevia aromiaineita, joiden kohdalla on jokin alaviitteistä 1–4.

(5)

Aine N-(2-metyylisykloheksyyli)-2,3,4,5,6-pentafluorobentsamidi [FL-nro 16.119] on sisällytetty luetteloon alaviitteellä 4 varustettuna täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 872/2012 4 artiklan mukaisesti, mikä tarkoittaa, että tieteelliset lisätiedot arvioinnin päätökseen saattamista varten oli toimitettava 31 päivään joulukuuta 2013 mennessä.

(6)

Hakija toimitti N-(2-metyylisykloheksyyli)-2,3,4,5,6-pentafluorobentsamidia [FL-nro 16.119] koskevia tietoja 18 päivänä marraskuuta 2013.

(7)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, sai 1 päivänä helmikuuta 2017 päätökseen arvioinnin aineen [FL-nro 16.119] turvallisuudesta, kun sitä käytetään aromiaineena (4), ja esitti päätelmänään, että ravinnon kautta tapahtuvilla arvioiduilla saantimäärillä sen käyttö ei aiheuta huolta turvallisuuden kannalta. Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi lisäksi, että ainetta on tarkoitus käyttää sen makua muuttavien ominaisuuksien vuoksi. Tämä olisikin otettava huomioon aineen käyttöedellytyksissä. Tämän perusteella olisi tiettyihin elintarvikkeisiin tietyissä elintarvikeryhmissä alettava soveltaa käyttörajoituksia.

(8)

Asetuksessa (EY) N:o 1334/2008 vahvistetulla unionin luettelolla on tarkoitus säännellä ainoastaan niiden aromiaineiden käyttöä, joita lisätään elintarvikkeisiin antamaan tai muuttamaan tuoksua ja/tai makua. Ainetta [FL-nro 16.119] voidaan lisätä elintarvikkeisiin myös muussa tarkoituksessa kuin aromiaineena, ja tällaiseen käyttöön sovelletaan edelleen muita unionin sääntöjä. Tässä asetuksessa säädettävät edellytykset koskevat ainoastaan aineen [FL-nro 16.119] käyttöä aromiaineena.

(9)

Lausunnossaan elintarviketurvallisuusviranomainen esitti myös huomioita ainetta koskevista eritelmistä ja osoitti, että lisätiedot enantiomeerien suhteesta olivat puutteelliset. Hakija on toimittanut komissiolle näitä asioita koskevia tietoja. Eritelmiä olisi sen vuoksi mukautettava niiden mukaisesti.

(10)

Kyseessä oleva aromiaine olisi lueteltava unionin aromiaineiden luettelossa arvioituna aineena ja ilman alaviitettä, joka sillä tällä hetkellä unionin luettelossa on.

(11)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteessä I olevaa A osaa olisi muutettava.

(12)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteessä I oleva A osa tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä tammikuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 354, 31.12.2008, s. 34.

(2)  EUVL L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 872/2012, annettu 1 päivänä lokakuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2232/96 säädetyn aromiaineiden luettelon hyväksymisestä, sen sisällyttämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteeseen I sekä komission asetuksen (EY) N:o 1565/2000 ja komission päätöksen 1999/217/EY kumoamisesta (EUVL L 267, 2.10.2012, s. 1).

(4)  EFSA Journal 2017; 15(3):4726.


LIITE

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteessä I olevassa A osan 2 jaksossa N-(2-metyylisykloheksyyli)-2,3,4,5,6-pentafluorobentsamidia koskeva kohta seuraavasti:

”16.119

N-(2-metyylisykloheksyyli)-2,3,4,5,6-pentafluorobentsamidi

1003050-32-5

2081

 

Cis-/trans-diastereomeerien seos:

60–80 % trans-diastereomeerejä, joista 50 % (1S,2S) ja 50 % (1R,2R), ja

20–40 % cis-diastereomeerejä, joista 50 % (1R,2S) ja 50 % (1S,2R).

Aromiaineena käyttöä koskevat rajoitukset:

 

Ryhmässä 1 enintään 1 mg/kg.

 

Ryhmässä 12 enintään 6 mg/kg.

 

Ryhmässä 14.1.4 enintään 3 mg/kg.

 

EFSA”


11.1.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 9/88


KOMISSION ASETUS (EU) 2019/37,

annettu 10 päivänä tammikuuta 2019,

elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista annetun asetuksen (EU) N:o 10/2011 muuttamisesta ja oikaisemisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista ja direktiivien 80/590/ETY ja 89/109/ETY kumoamisesta 27 päivänä lokakuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1935/2004 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan a, d, e, h ja i alakohdan, 11 artiklan 3 kohdan ja 12 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (EU) N:o 10/2011 (2) liitteessä I vahvistetaan unionin luettelo hyväksytyistä aineista, joita saa käyttää elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvien muovisten materiaalien ja tarvikkeiden valmistuksessa. Mainitun asetuksen liitteessä III kuvataan elintarvikesimulantteja, joita on määrä käyttää testeissä sen osoittamiseksi, että muoviset materiaalit ja tarvikkeet, jotka eivät vielä ole kosketuksissa elintarvikkeen kanssa, ovat mainitun asetuksen 11 ja 12 artiklassa tarkoitettujen siirtymien raja-arvojen mukaisia.

(2)

Sen jälkeen, kun asetusta (EU) N:o 10/2011 viimeksi muutettiin, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, on julkaissut uusia tieteellisiä lausuntoja tietyistä aineista, joita saa käyttää elintarvikepakkausmateriaaleissa, jäljempänä ’FCM-aineet’, sekä jo hyväksyttyjen aineiden sallitusta käytöstä. Lisäksi asetuksen tekstissä on havaittu joitakin virheitä ja epäselvyyksiä. Sen varmistamiseksi, että asetus (EU) N:o 10/2011 vastaa elintarviketurvallisuusviranomaisen tuoreimpia tutkimustuloksia, ja mahdollisten epäilysten poistamiseksi asetuksen moitteettoman soveltamisen suhteen kyseistä asetusta olisi muutettava ja oikaistava.

(3)

Komission asetuksella (EU) 2018/831 (3) hyväksytyn ja asetuksen (EU) N:o 10/2011 liitteessä I olevan 1 kohdan taulukossa 1 mainitun aineen 1,2,3,4,-tetrahydronaftaleeni-2,6-dikarboksyylihappo, dimetyyliesteri (FCM-nro 1066 ja CAS-nro 23985-75-3) nimessä on kirjoitusvirhe asiakirjan englanninkielisessä toisinnossa. Siksi on tarpeen oikaista asiaa koskeva kohta asetuksen (EU) N:o 10/2011 liitteessä I olevan kohdan 1 taulukossa 1.

(4)

Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi myönteisen tieteellisen lausunnon (4), joka koskee aineen [3-(2,3-epoksipropoksi)propyyli]trimetoksisilaani (FCM-nro 1068 ja CAS-nro 2530-83-8) käyttöä rakenneosana liimausaineissa, joilla käsitellään lasikuituja, joita sisältyy diffuusiokyvyltään heikkoihin muoveihin, kuten polyeteenitereftalaattiin (PET), polykarbonaattiin (PC), polybuteenitereftalaattiin (PBTP), lämpökovettuviin polyestereihin ja epoksibisfenolivinyyliesteriin, jotka on tarkoitettu kertaluonteiseen ja toistuvaan käyttöön varastoituna pitkäaikaisesti huoneenlämmössä, lyhytaikaiseen toistuvaan kosketukseen kohonneessa tai korkeassa lämpötilassa ja käytettäväksi kaikkien elintarvikkeiden kanssa, kyseinen aine hyväksyttiin asetuksella (EU) 2018/831 asetuksen (EU) N:o 10/2011 liitteessä I olevan kohdan 1 taulukon 1 sarakkeeseen 5 sisällytettävänä lisäaineena tai polymeerituotannon apuaineena. Koska tämä aine on tarkoitettu reagoimaan muovimateriaalin polymeerin perusrakenteen kanssa ja koska siitä saattaa tulla muovimateriaalin polymeerin perusrakenteen osa, sitä olisi pidettävä lähtöaineena tai monomeerinä sellaisten liimausaineiden valmistuksessa, joilla käsitellään lasikuituja, joita sisältyy diffuusiokyvyltään heikkoihin muoveihin, kuten polyeteenitereftalaattiin (PET), polykarbonaattiin (PC), polybuteenitereftalaattiin (PBTP), lämpökovettuviin polyestereihin ja epoksibisfenolivinyyliesteriin. Siksi on tarpeen muuttaa asiaa koskevaa kohtaa asetuksen (EU) N:o 10/2011 liitteessä I olevan kohdan 1 taulukossa 1, jotta kyseinen aine voidaan sisällyttää mainitun asetuksen liitteessä I olevaan sarakkeeseen 6 sen aiottujen käyttötarkoitusten selventämiseksi.

(5)

Elintarviketurvallisuusviranomainen hyväksyi kaksi myönteistä tieteellistä lausuntoa (5) (6), jotka koskevat aineen poly((R)-3-hydroksibutyraatti-co-(R)-3-hydroksiheksanoaatti) (FCM-nro 1059 ja CAS-nro 147398-31-0) käyttöä. Kyseinen aine on biohajoava (ko)polymeeri, jota saadaan mikrobifermentaatiolla ja käytetään kokonaisten hedelmien ja vihannesten kanssa kosketukseen joutuvien pakkaustarvikkeiden valmistuksessa. Näissä kahdessa lausunnossa elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, ettei kyseisestä aineesta ole vaaraa kuluttajien turvallisuudelle, jos sitä käytetään sellaisenaan tai sekoitettuna muihin polymeereihin, kun se on kosketuksissa sellaisten (kuivien/kiinteiden) elintarvikkeiden kanssa, joille on osoitettu elintarvikesimulantti E asetuksen (EU) N:o 10/2011 liitteessä III olevassa taulukossa 2, jopa kuuden kuukauden ajan tai pidempään huoneenlämmössä tai sitä alhaisemmassa lämpötilassa, mukaan lukien kuumatäyttövaiheet tai lyhyet kuumennusvaiheet. Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi myös, että hajoamistuotteen krotonihappo ainekohtainen siirtymä saisi olla enintään 0,05 mg/kg elintarviketta. Kyseinen aine olisi siksi sisällytettävä unionin luetteloon hyväksytyistä aineista sillä rajoituksella, että näiden eritelmien olisi täytyttävä.

(6)

Krotonihappo (FCM-nro 467 ja CAS-nro 3724-65-0) on hyväksytty lisäaineena tai monomeerinä elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvien muovien valmistuksessa. Komission asetuksella (EU) 2017/752 tätä ainetta koskevaan kohtaan asetuksen (EU) N:o 10/2011 liitteessä I olevan kohdan 1 taulukossa 1 sisällytettiin ainekohtaisen siirtymän raja-arvo 0,05 mg/kg elintarviketta (7), joka korvaa aiemman vaatimustenmukaisuuden varmentamisen jäämäpitoisuudella elintarvikekosketuksen pinta-alaa kohti (QMA). Myös krotonihapon vaatimustenmukaisuuden varmentaminen QMA:lla raja-arvolla 0,05 mg/ 6 dm2 on sisällytetty ainetta 3-hydroksibutaanihappo-3-hydroksipentaanihappo, kopolymeeri (FCM-nro 744 ja CAS-nro 80181-31-3) koskevaan kohtaan asetuksen (EU) N:o 10/2011 liitteessä I olevassa taulukossa 4, mistä syystä se olisi myös korvattava ainekohtaisen siirtymän raja-arvolla, joka on osoitettu aineelle FCM-nro 467. Koska krotonihappoa koskevaa ainekohtaisen siirtymän raja-arvoa on määrä soveltaa myös FCM-aineisiin 467, 744 ja 1059, on aiheellista ottaa käyttöön krotonihappoa koskeva ryhmärajoitus FCM-aineita 467, 744 ja 1059 varten asetuksen (EU) N:o 10/2011 liitteessä I olevassa taulukossa 2 ja muuttaa vastaavia yksittäisiä kohtia kyseisen liitteen taulukoissa 1 ja 4.

(7)

Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi myönteisen tieteellisen lausunnon (8) aineen dimetyylikarbonaatti (FCM-nro 1067 ja CAS-nro 616-38-6) käytöstä monomeerinä elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvien muovien valmistuksessa. Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, ettei kyseisestä aineesta ole vaaraa kuluttajien turvallisuudelle, jos sitä käytetään komonomeerinä yhdessä 1,6-heksaanidiolin kanssa polykarbonaattiprepolymeerin valmistuksessa ja jos se sen jälkeen reagoi 4,4′-metyleenidifenyylidi-isosyanaatin ja diolien, kuten polypropyleeniglykolin ja 1,4-butaanidiolin, kanssa termoplastisen polyuretaanin muodostamiseksi. Tämän materiaalin käyttöä olisi rajoitettava lisää siten, että se saa sisältää enintään 30 prosenttia polykarbonaattipolymeeriä ja että sitä saa käyttää ainoastaan toistuvaan käyttöön tarkoitetuissa tarvikkeissa lyhytaikaisessa kosketuksessa (enintään 30 minuuttia) huoneenlämmössä sellaisten elintarvikkeiden kanssa, joille on osoitettu simulantit A ja B asetuksen (EU) N:o 10/2011 liitteessä III olevassa taulukossa 2. Tämä aine olisi siksi sisällytettävä unionin luetteloon hyväksytyistä aineista edellyttäen, että näitä rajoituksia noudatetaan.

(8)

Elintarviketurvallisuusviranomainen huomautti lisäksi, että FCM-ainetta 1067 saa käyttää myös muiden polykarbonaattien valmistukseen tai muissa olosuhteissa. Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, ettei aineen käyttö näissä tapauksissa aiheuta vaaraa kuluttajien turvallisuudelle, jos dimetyylikarbonaatin siirtymä on enintään 0,05 mg/kg elintarviketta ja jos molekyylimassaltaan alle 1 000 Da:n polykarbonaattioligomeerien kokonaissiirtymä on enintään 0,05 mg/kg elintarviketta. Näin ollen aineen tällaiset käyttötarkoitukset olisi hyväksyttävä edellyttäen, että kyseisiä rajoituksia noudatetaan.

(9)

Tässä asetuksessa säädetty FCM-aineen 1067 hyväksyminen muiden polykarbonaattien valmistukseen tai muissa olosuhteissa edellyttää, että molekyylimassaltaan alle 1 000 Da:n polykarbonaattioligomeerien kokonaissiirtymä on enintään 0,05 mg/kg elintarviketta. Näiden oligomeerien siirtymän analyyttiset määritysmenetelmät ovat monimutkaiset. Näiden menetelmien kuvausta ei ole välttämättä toimivaltaisten viranomaisten käytettävissä. Ilman kuvausta toimivaltaiset viranomaiset eivät pysty todentamaan, onko oligomeerien siirtymä materiaalista tai tarvikkeesta näille oligomeereille vahvistetun siirtymän raja-arvon mukainen. Sen vuoksi olisi vaadittava, että toimijat, jotka saattavat markkinoille tätä ainetta sisältäviä lopullisia tarvikkeita tai materiaaleja, esittävät menetelmän kuvauksen ja kalibrointinäytteen, jos menetelmä sitä edellyttää.

(10)

Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi myönteisen tieteellisen lausunnon (9) aineen isobutaani (FCM-nro 1069 ja CAS-nro 75-28-5) käytöstä vaahdotusaineena elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvissa muoveissa. Kyseisessä lausunnossaan elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, ettei tämä aine ole vaaraksi kuluttajien turvallisuudelle, jos sitä käytetään vaahdotusaineena elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvissa muoveissa. Siksi tämän aineen käyttö olisi hyväksyttävä. Yhdisteryhmä, josta käytetään yhteisnimitystä ”vaahdotusaineet”, kattaa myös pinta-aktiivisia aineita. Usein sen ymmärretään kattavan pelkästään pinta-aktiiviset aineet. Jotta voidaan välttää mahdollinen sekaannus ja ottaa huomioon elintarvikeviranomaisen arvioima kyseisen aineen käyttötarkoitus, synonyymistä ilmaisua ”paisutusaine” olisi käytettävä tätä ainetta koskevassa kohdassa asetuksen (EU) N:o 10/2011 liitteessä I olevassa taulukossa 1.

(11)

Asetuksen (EU) N:o 10/2011 liitteessä III olevassa taulukossa 3 kuvataan elintarvikesimulantteja, joita on määrä käyttää testeissä sen osoittamiseksi, että muoviset materiaalit ja tarvikkeet, jotka eivät vielä ole kosketuksissa elintarvikkeen kanssa, ovat mainitun asetuksen 12 artiklassa tarkoitetun kokonaissiirtymän raja-arvon mukaisia. Kolmannen ja neljännen rivin osalta on epäselvyyttä siitä, miten viitataan elintarvikesimulantteihin, joita on määrä käyttää lueteltujen tuotteiden, erityisesti maitotuotteiden, kokonaissiirtymän testauksessa. Kolmannella rivillä viitataan vesi- ja alkoholipitoisiin elintarvikkeisiin ja maitotuotteisiin yleensä sekä vahvistetaan elintarvikesimulantin D1 (etanoli, 50 %) käyttö. Neljännellä rivillä viitataan vesi- ja alkoholipitoisiin ja happamiin elintarvikkeisiin ja maitotuotteisiin sekä vahvistetaan elintarvikesimulanttien D1 ja B (etikkahappo, 3 %) käyttö. Asetuksen (EU) N:o 10/2011 liitteessä III olevan 2 kohdan mukaan elintarvikesimulanttia B on käytettävä happamissa tuotteissa, joiden pH on alle 4,5. Maitotuotteet mainitaan molemmilla riveillä, koska tiettyjen jalostettujen (hapatettujen) maitotuotteiden pH on 4,0–4,5, vaikka maidolla sinänsä on suhteellisen neutraali pH (6,5–6,8). Tämä kahtiajako saatettaisiin virheellisesti tulkita niin, että myös happamat maitotuotteet kuuluvat kolmanteen riviin ja että niitä voitaisiin siksi testata ainoastaan elintarvikesimulantilla D1 eikä elintarvikesimulantilla B, joka vahvistetaan neljännellä rivillä. Siksi on aiheellista selventää taulukon 3 kolmatta ja neljättä riviä ja määrittää lueteltujen maitotuotteiden pH siten, että raja-arvo on 4,5.

(12)

Sen vuoksi asetuksen (EU) N:o 10/2011 liitteitä I ja III olisi muutettava ja oikaistava.

(13)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 10/2011 liitteet I ja III tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Muovisia materiaaleja ja tarvikkeita, jotka ovat asetuksen (EU) N:o 10/2011 mukaisia, sellaisena kuin sitä sovelletaan ennen tämän asetuksen voimaantuloa, voidaan saattaa markkinoille 31 päivään tammikuuta 2020 asti ja pitää markkinoilla varastojen loppumiseen asti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä tammikuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 338, 13.11.2004, s. 4.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 10/2011, annettu 14 päivänä tammikuuta 2011, elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista (EUVL L 12, 15.1.2011, s. 1).

(3)  Komission asetus (EU) 2018/831, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2018, elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista annetun asetuksen (EU) N:o 10/2011 muuttamisesta (EUVL L 140, 6.6.2018, s. 35).

(4)  EFSA Journal 2017;15(10):5014.

(5)  EFSA Journal 2016;14(5):4464.

(6)  EFSA journal 2018;16(7):5326

(7)  Komission asetus (EU) 2017/752, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2017, elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista annetun komission asetuksen (EU) N:o 10/2011 muuttamisesta ja oikaisemisesta (EUVL L 113, 29.4.2017, s. 18).

(8)  EFSA Journal 2017;15(7):4901.

(9)  EFSA Journal 2018:16(1):5116.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 10/2011 liitteet I ja III seuraavasti:

1)

Muutetaan liitteessä I oleva taulukko 1 seuraavasti:

a)

Korvataan FCM-aineita nro 467, 744, 1066, ja 1068 koskevat kohdat seuraavasti:

”467

14800

3724-65-0

Krotonihappo

kyllä

kyllä

ei

 

(35)”

 

 

45600

”744

18888

080181-31-3

3-hydroksibutaanihappo-3-hydroksipentaanihappo, kopolymeeri

ei

kyllä

ei

 

(35)

Ainetta käytetään bakteerifermentaatiosta saatuna tuotteena. Liitteessä I olevassa taulukossa 4 mainittujen eritelmien mukaisesti.”

 

”1066

 

23985-75-3

1,2,3,4-tetrahydronaftaleeni-2,6-dikarboksyylihappo, dimetyyliesteri

ei

kyllä

ei

0,05

 

Saa käyttää vain komonomeerinä sellaisen polyesterikerroksen valmistuksessa, joka ei joudu kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa ja jota käytetään muovisessa monikerroksisessa materiaalissa, jonka on tarkoitus joutua kosketuksiin ainoastaan sellaisten elintarvikkeiden kanssa, joille on osoitettu elintarvikesimulantit A, B, C ja/tai D1 liitteessä III olevassa taulukossa 2. Sarakkeessa 8 oleva ainekohtaisen siirtymän raja-arvo viittaa aineen ja sen dimeerien (syklisten ja avoketjuisten) summaan.”

 

”1068

 

2530-83-8

[3-(2,3-epoksipropoksi)-propyyli]trimetoksisilaani

ei

kyllä

ei

 

 

Saa käyttää vain rakenneosana liimausaineissa, joilla käsitellään lasikuituja, joita sisältyy lasikuituvahvistettuihin diffuusiokyvyltään heikkoihin muoveihin (polyeteeniterefta-laatti (PET), polykarbonaatti (PC), polybuteeniterefta-laatti (PBTP), lämpökovettuvat polyesterit ja epoksibisfenolivinyyliesteri), jotka on tarkoitettu kosketuksiin kaikkien elintarvikkeiden kanssa. Käsitellyssä lasikuidussa aineen jäämät eivät saa olla havaittavissa pitoisuudella 0,01 mg/kg aineen osalta ja 0,06 mg/kg kunkin reaktiotuotteen osalta (hydrolysoidut monomeerit ja epoksia sisältävät sykliset dimeerit, trimeerit ja tetrameerit).”

 

b)

Lisätään kohdat FCM-aineiden numerojärjestyksessä seuraavasti:

”1059

 

147398-31-0

Poly((R)-3-hydroksibutyraatti-co-(R)-3-hydroksiheksanoaatti)

ei

kyllä

ei

 

(35)

Saa käyttää vain sellaisenaan tai sekoitettuna muihin polymeereihin kosketuksessa sellaisten elintarvikkeiden kanssa, joille on osoitettu elintarvikesimulantti E liitteessä III olevassa taulukossa 2.”

 

”1067

 

616-38-6

Dimetyylikarbonaatti

ei

kyllä

ei

 

 

Saa käyttää vain

a)

1,6-heksaanidiolin kanssa sellaisten polykarbonaatti-prepolymeerien valmistuksessa, joita käytetään enintään 30 prosentin pitoisuuksina, termoplastisten polyuretaanien valmistamiseksi 4,4′-metyleenidifenyylidi-isosyanaatin ja diolien, kuten polypropyleeniglykolin ja 1,4-butaanidiolin, kanssa. Tulokseksi saatavaa materiaalia saa käyttää vain toistuvaan käyttöön tarkoitetuissa tarvikkeissa, jotka on tarkoitettu tulemaan kosketuksiin lyhytaikaisesti (≤ 30 minuuttia huoneenlämmössä) sellaisen elintarvikkeen kanssa, jolle on osoitettu simulantit A ja/tai B liitteessä III olevassa taulukossa 2; tai

b)

muiden polykarbonaattien valmistukseen ja/tai muissa olosuhteissa edellyttäen, että dimetyylikarbonaatin siirtymä on enintään 0,05 mg/kg elintarviketta ja että kaikkien molekyylimassaltaan alle 1 000 Da:n polykarbonaattioligomeerien siirtymä on enintään 0,05 mg/kg elintarviketta.

(27)”

”1069

 

75-28-5

Isobutaani

kyllä

ei

ei

 

 

Saa käyttää vain paisutusaineena.”

 

2)

Lisätään liitteessä I olevaan taulukkoon 2 seuraava kohta:

”35

467

744

1059

0,05

ilmaistuna krotonihappona”

3)

Lisätään liitteessä I olevaan taulukkoon 3 seuraava kohta:

”(27)

Jos markkinoille saatettava lopullinen materiaali tai tarvike, joka sisältää tätä ainetta, on valmistettu muissa olosuhteissa kuin taulukon 1 sarakkeen 10 kohdassa a kuvatuissa olosuhteissa, 16 artiklassa tarkoitettuihin todistusasiakirjoihin on sisällytettävä hyvin kuvattu menetelmä, jolla määritetään, onko oligomeerisiirtymä taulukon 1 sarakkeen 10 kohdassa b täsmennettyjen rajoitusten mukainen. Menetelmän on sovelluttava toimivaltaisen viranomaisen käyttöön vaatimustenmukaisuuden varmentamiseksi. Jos julkisesti on saatavilla asianmukainen menetelmä, siihen on viitattava. Jos menetelmä edellyttää kalibrointinäytettä, toimivaltaiselle viranomaiselle on pyynnöstä toimitettava riittävä näyte.”

4)

Korvataan liitteessä I olevassa taulukossa 4 FCM-ainetta nro 744 koskevan kohdan rivi ”Rajoitukset” seuraavasti:

”Rajoitus

Ainekohtaisen siirtymän raja-arvo on krotonihapon osalta 0,05 mg/kg elintarviketta”

5)

Korvataan liitteessä III olevan kohdan 4 taulukossa 3 kolmas ja neljäs rivi seuraavasti:

”kaikki vesi- ja alkoholipitoiset elintarvikkeet ja maitotuotteet, joiden pH on vähintään 4,5

elintarvikesimulantti D1

kaikki vesi- ja alkoholipitoiset elintarvikkeet ja maitotuotteet, joiden pH on alle 4,5

elintarvikesimulantti D1 ja elintarvikesimulantti B”


11.1.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 9/94


KOMISSION ASETUS (EU) 2019/38,

annettu 10 päivänä tammikuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse iprodionin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta 23 päivänä helmikuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 18 artiklan 1 kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Iprodionin jäämien enimmäismäärät vahvistettiin asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II.

(2)

Tehoaineen hyväksynnän uusimisesta esitettiin hakemus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (2) 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti, mutta tehoaineen hyväksyntää ei uusittu komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/2091 (3), jossa säädetään, että kaikki kyseistä tehoainetta sisältävien kasvinsuojeluaineiden voimassa olevat hyväksynnät on peruutettava viimeistään 5 päivänä kesäkuuta 2018. Sen vuoksi on aiheellista poistaa liitteessä II vahvistetut tätä ainetta koskevat jäämien enimmäismäärät asetuksen (EY) N:o 396/2005 17 artiklan mukaisesti, luettuna yhdessä sen 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan kanssa.

(3)

Koska tehoaineelle iprodioni ei ole myönnetty hyväksyntää, sitä koskevat jäämien enimmäismäärät olisi asetettava määritysrajan tasolle asetuksen (EY) N:o 396/2005 18 artiklan mukaisesti. Oletusarvot niille tehoaineille, joiden osalta kaikki jäämien enimmäismäärät olisi alennettava asianmukaiseen määritysrajaan, olisi lueteltava liitteessä V asetuksen (EY) N:o 396/2005 18 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.

(4)

Komissio kuuli Euroopan unionin vertailulaboratorioita tarpeesta mukauttaa tiettyjä määritysrajoja. Laboratoriot totesivat, että tekninen kehitys mahdollistaa alempien määritysrajojen asettamisen tietyille hyödykkeille.

(5)

Unionin kauppakumppaneita on kuultu Maailman kauppajärjestön kautta uusista jäämien enimmäismääristä, ja niiden kannanotot on otettu huomioon.

(6)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 396/2005 olisi muutettava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteet II ja V tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 31 päivästä heinäkuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä tammikuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2091, annettu 14 päivänä marraskuuta 2017, tehoaineen iprodioni hyväksynnän uusimatta jättämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta (EUVL L 297, 15.11.2017, s. 25).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteet II ja V seuraavasti:

1)

Poistetaan liitteestä II iprodionia koskeva sarake.

2)

Lisätään liitteeseen V iprodionia koskeva sarake seuraavasti:

Torjunta-ainejäämät ja jäämien enimmäismäärät (mg/kg)

Koodinumero

Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan (1)

Iprodioni (R)

(1)

(2)

(2)

0100000

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT HEDELMÄT; PÄHKINÄT

0,01  (*1)

0110000

Sitrushedelmät

 

0110010

Greipit

 

0110020

Appelsiinit

 

0110030

Sitruunat

 

0110040

Limetit

 

0110050

Mandariinit

 

0110990

Muut (2)

 

0120000

Pähkinät

 

0120010

Mantelit

 

0120020

Parapähkinät

 

0120030

Cashewpähkinät

 

0120040

Kastanjat

 

0120050

Kookospähkinät

 

0120060

Hasselpähkinät

 

0120070

Makadamiat

 

0120080

Pekaanipähkinät

 

0120090

Pinjansiemenet

 

0120100

Pistaasipähkinät

 

0120110

Jalopähkinät

 

0120990

Muut (2)

 

0130000

Siemenhedelmät

 

0130010

Omenat

 

0130020

Päärynät

 

0130030

Kvittenit

 

0130040

Mispelit

 

0130050

Japaninmispelit/lokvatit/nisperot

 

0130990

Muut (2)

 

0140000

Kivihedelmät

 

0140010

Aprikoosit

 

0140020

Kirsikat

 

0140030

Persikat

 

0140040

Luumut

 

0140990

Muut (2)

 

0150000

Marjat ja pienet hedelmät

 

0151000

a)

Viinirypäleet

 

0151010

Viinirypäleet (syötäviksi tarkoitetut)

 

0151020

Viinirypäleet (viinin valmistukseen tarkoitetut)

 

0152000

b)

Mansikat

 

0153000

c)

Vadelmat ja vatukat

 

0153010

Karhunvatukat

 

0153020

Sinivatukat

 

0153030

Vadelmat (punaiset ja keltaiset)

 

0153990

Muut (2)

 

0154000

d)

Muut marjat ja pienet hedelmät

 

0154010

Pensasmustikat

 

0154020

Karpalot

 

0154030

Herukat (puna-, musta- ja valkoherukat)

 

0154040

Karviaiset (vihreät, punaiset ja keltaiset)

 

0154050

Ruusunmarjat

 

0154060

Mulperinmarjat (valkoiset ja mustat)

 

0154070

Etelänorapihlajan hedelmät

 

0154080

Mustaseljan marjat

 

0154990

Muut (2)

 

0160000

Sekalaiset hedelmät

 

0161000

a)

Syötäväkuoriset

 

0161010

Taatelit

 

0161020

Viikunat

 

0161030

Syötäviksi tarkoitetut oliivit

 

0161040

Kumkvatit

 

0161050

Karambolat

 

0161060

Kakit/persimonit/sharonit

 

0161070

Jambolaanit/jaavanluumut

 

0161990

Muut (2)

 

0162000

b)

Paksukuoriset, pienet

 

0162010

Kiivit (vihreät, punaiset, keltaiset)

 

0162020

Litsit

 

0162030

Passiot/maracujat

 

0162040

Kaktusviikunat

 

0162050

Tähtiomenat

 

0162060

Amerikanpersimonit

 

0162990

Muut (2)

 

0163000

c)

Paksukuoriset, suuret

 

0163010