ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 307

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

61. vuosikerta
3. joulukuuta 2018


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) 2018/1877, annettu 26 päivänä marraskuuta 2018, yhdenteentoista Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta ja asetuksen (EU) 2015/323 kumoamisesta

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1878, annettu 26 päivänä marraskuuta 2018, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Scrumbie de Dunăre afumată (SMM))

22

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1879, annettu 29 päivänä marraskuuta 2018, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/2080 muuttamisesta tarjouskilpailumenettelyllä myytävän rasvattoman maitojauheen varastoon tuonnin päivämäärän osalta

23

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1880, annettu 30 päivänä marraskuuta 2018, alkoholin täydellistä denaturointia koskevien menetelmien molemminpuolisesta tunnustamisesta valmisteverottomuutta varten annetun asetuksen (EY) N:o 3199/93 muuttamisesta

24

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanopäätökseen (EU) 2018/719, annettu 14 päivänä toukokuuta 2018, päätöksen 2009/821/EY muuttamisesta rajatarkastusasemien ja Traces-järjestelmän eläinlääkintäyksikköjen luetteloiden osalta ( EUVL L 120, 16.5.2018 )

27

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

3.12.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 307/1


NEUVOSTON ASETUS (EU) 2018/1877,

annettu 26 päivänä marraskuuta 2018,

yhdenteentoista Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta ja asetuksen (EU) 2015/323 kumoamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen (1), jäljempänä ’AKT–EU-kumppanuussopimus’, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna,

ottaa huomioon neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien sisäisen sopimuksen vuosia 2014–2020 koskevaan monivuotiseen rahoituskehykseen perustuvan Euroopan unionin avun rahoituksesta AKT–EU-kumppanuussopimuksen mukaisesti sekä rahoitustuen myöntämisestä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen neljännessä osassa tarkoitetuille merentakaisille maille ja alueille (2), jäljempänä ’sisäinen sopimus’, ja erityisesti sen 10 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon (3),

ottaa huomioon Euroopan investointipankin lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksessa (EU) 2015/323 (4) määritetään yksityiskohtaiset säännöt yhdennentoista Euroopan kehitysrahaston, jäljempänä ’yhdestoista EKR’, rahoituksen toteuttamiselle. Kyseiset säännöt koskevat muun muassa varainhoidossa sovellettavia periaatteita; yhdennentoista EKR:n varojen muodostamista; taloushallinnon toimijoita ja yhteisöjä, joille talousarvion toteuttamistehtäviä on siirretty; rahoituspäätöksiä, sitoumuksia ja maksuja; rahoituksessa käytettäviä välineitä, kuten hankintoja, avustuksia, rahoitusvälineitä ja unionin erityisrahastoja; tilinpäätöstä ja kirjanpitoa; tilintarkastustuomioistuimen toimittamaa ulkoista tarkastusta ja Euroopan parlamentin myöntämää vastuuvapautta sekä Euroopan investointipankin, jäljempänä ’EIP’, hallinnoimaa investointikehystä.

(2)

Asetus (EU) 2015/323 on yksinkertaistamisen ja johdonmukaisuuden vuoksi saatettu mahdollisimman pitkälti yhdenmukaiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (5) ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 (6) kanssa. Kyseinen yhdenmukaistaminen toteutettiin suorilla viittauksilla näihin asetuksiin, ja sen ansiosta on yhtäältä voitu helposti erottaa yhdennentoista EKR:n rahoituksen toteuttamiseen liittyvät erityispiirteet ja toisaalta vähentää ulkoisten toimien alalla sovellettavia toisistaan poikkeavia unionin rahoitussääntöjä, jotka aiheuttavat tarpeettomia rasitteita varojen saajille, komissiolle ja muille asiaankuuluville toimijoille.

(3)

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012 ja delegoitu asetus (EU) N:o 1268/2012 on yhdistetty ja korvattu yhdellä säädöksellä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU, Euratom) 2018/1046 (7), jossa on tehty merkittäviä muutoksia ja parannuksia ja jossa on yksinkertaistettu unionin yleiseen talousarvioon sovellettavia varainhoitosäännöksiä. Yhdenteentoista EKR:ään sovellettava varainhoitoasetus olisi yksinkertaistamisen vuoksi yhdenmukaistettava mahdollisimman pitkälti kyseisen asetuksen kanssa. Oikeudellisen selkeyden vuoksi ja mainitun yhdenmukaistamisen edellyttämien muutosten suuri määrä huomioon ottaen asetus (EU) 2015/323 olisi kumottava ja korvattava tällä asetuksella.

(4)

On syytä muistaa, että yhdennentoista EKR:n rahoituksen toteuttamisen kehys muodostuu tämän asetuksen lisäksi AKT–EU-kumppanuussopimuksesta, erityisesti sen liitteestä IV, sisäisestä sopimuksesta, neuvoston päätöksestä 2013/755/EU (8), ja neuvoston asetuksesta (EU) 2015/322 (9).

(5)

Yhdennentoista EKR:n rahoituksen toteuttamisessa olisi noudatettava yhtenäisyyden ja talousarvion totuudenmukaisuuden, laskentayksikön, erittelyn, moitteettoman varainhoidon ja avoimuuden periaatteita. Koska yhdestoista EKR on monivuotinen järjestely, yhdenteentoista EKR:ään ei pitäisi soveltaa talousarvion vuotuisuusperiaatetta.

(6)

On tarpeen määrittää yksityiskohtaiset säännöt jäsenvaltioiden rahoitusosuuksien maksamisesta yhdenteentoista EKR:ään sekä rahoitustuen kohdentamisesta niille merentakaisille maille ja alueille, joihin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) neljättä osaa sovelletaan.

(7)

Säännöt, jotka koskevat taloushallinnon toimijoita eli tulojen ja menojen hyväksyjiä ja tilinpitäjää ja heidän tehtäviensä siirtoa ja heidän vastuutaan, olisi saatettava yhdenmukaisiksi asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 kanssa, koska kyseiset toimijat toimivat osana komission kehystä komission toteuttaessa yhdennettätoista EKR:ää tämän asetuksen mukaisesti.

(8)

On tarpeen vahvistaa yksityiskohtaiset säännöt, joiden mukaisesti edelleenvaltuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä vahvistaa toimien moitteettoman toteuttamisen varmistamiseksi tarvittavat järjestelyt tiiviissä yhteistyössä kansallisen, alueellisen, AKT-maiden välisen tai paikallisen tulojen ja menojen hyväksyjän kanssa.

(9)

Säännöt, jotka koskevat toteuttamistapoja eli talousarvion toteuttamistehtävien siirtoa ja tällaisen siirron ehtoja ja rajoituksia, olisi yhdenmukaistettava asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 kanssa. Lisäksi olisi sisällytettävä talousarvion toteuttamistehtävien siirtoa koskeva säännös, joka vastaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 236/2014 (10) sisältyvää vastaavaa säännöstä, jotta voidaan varmistaa ulkoisten toimien rahoituksen johdonmukainen toteuttaminen. Tässä asetuksessa olisi kuitenkin oltava erityisiä säännöksiä, jotka koskevat tilapäistä toimimista kansallisen tulojen ja menojen hyväksyjän asemassa tämän sijasta, tilanteita, joissa AKT-valtiot ja merentakaiset maat ja alueet siirtävät tehtäviä palveluntarjoajalle, sekä unionin taloudellisten etujen suojan tehostamista silloin, kun on kyse välillisestä hallinnoinnista AKT-valtioiden sekä merentakaisten maiden ja alueiden kanssa.

(10)

Rahoituspäätöksiä koskevat säännökset olisi yhdenmukaistettava asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 vastaavien säännösten kanssa niiltä osin kuin komissio toteuttaa yhdettätoista EKR:ää tämän asetuksen mukaisesti.

(11)

Sitoumuksia koskevat säännöt olisi yhdenmukaistettava asetuksessa (EU, Euratom) 2018/1046 vahvistettujen sääntöjen kanssa lukuun ottamatta alustavia sitoumuksia. Määräaikoja olisi jatkettava, jos se on tarpeen niiden toimien osalta, jotka toteutetaan AKT-valtioiden tai merentakaisten maiden ja alueiden kanssa välillisesti hallinnoiden.

(12)

Maksujen määräajat olisi yhdenmukaistettava asetuksessa (EU, Euratom) 2018/1046 säädettyjen maksujen määräaikojen kanssa. Olisi annettava erityissäännöksiä sellaisia tilanteita varten, joissa AKT-valtioiden ja merentakaisten maiden ja alueiden tehtäväksi ei ole annettu maksujen suorittamista osana välillistä hallinnointia ja joissa komissio tämän vuoksi jatkaa maksujen suorittamista varojen saajille.

(13)

Sisäistä tarkastajaa, hyvää hallintotapaa ja muutoksenhakukeinoja, tietojenkäsittelyjärjestelmää, sähköistä siirtämistä, sähköisiä viranomaispalveluja, hallinnollisia ja taloudellisia seuraamuksia sekä poissulkemisia koskevan keskustietokannan käyttöä koskevat täytäntöönpanosäännökset olisi yhdenmukaistettava asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 säännösten kanssa. Lisäksi unionin taloudellisten etujen suojaamista seuraamusten määräämisen avulla olisi parannettava siltä osin kuin yhdettätoista EKR:ää toteutetaan AKT-valtioiden ja merentakaisten maiden ja alueiden kanssa välillisesti hallinnoiden.

(14)

Julkisia hankintoja, avustuksia, palkintoja ja asiantuntijoita koskevat säännöt olisi yhdenmukaistettava asetuksessa (EU, Euratom) 2018/1046 vahvistettujen sääntöjen kanssa. Rahoitusvälineitä ja unionin erityisrahastoja koskevien sääntöjen yhdenmukaistamisessa olisi sovellettava mukautuksia yhdennentoista EKR:n luonteen vuoksi. Merentakaisille maille ja alueille myönnettävässä budjettituessa olisi otettava huomioon institutionaaliset yhteydet asianomaisen jäsenvaltion kanssa.

(15)

Tilinpäätöstä ja kirjanpitoa sekä ulkoista tarkastusta ja vastuuvapauden myöntämistä koskevien sääntöjen olisi vastattava asetuksessa (EU, Euratom) 2018/1046 vahvistettuja vastaavia sääntöjä.

(16)

On tarpeen säätää edellytyksistä, joiden mukaisesti tilintarkastustuomioistuimen olisi käytettävä toimivaltaansa yhdennentoista EKR:n osalta.

(17)

On tarpeen säätää edellytyksistä, joiden mukaisesti EIP:n olisi hallinnoitava yhdennentoista EKR:n varoja.

(18)

Säännösten, jotka koskevat tilintarkastustuomioistuimen tekemää, EIP:n hallinnoimien yhdennentoista EKR:n varojen tarkastusta, olisi oltava SEUT 287 artiklan 3 kohdassa määrätyn tilintarkastustuomioistuimen, EIP:n ja komission välisen kolmikantasopimuksen mukaisia.

(19)

Siirtymäsäännöksissä olisi vahvistettava säännöt, jotka koskevat kahdeksannesta, yhdeksännestä ja kymmenennestä Euroopan kehitysrahastosta, jäljempänä ’aikaisemmat EKR:t’, käyttämättä jääneiden varojen ja niistä saatujen tulojen käsittelyä sekä tämän asetuksen soveltamista kyseisten EKR:ien mukaisiin edelleen käynnissä oleviin toimiin.

(20)

Tämän asetuksen tulkinnassa olisi pyrittävä varmistamaan yhdenmukaisuus asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 kanssa, jollei tällainen tulkinta ole vastoin AKT–EU-kumppanuussopimuksen, sisäisen sopimuksen, päätöksen 2013/755/EU tai neuvoston asetuksen (EU) 2015/322 mukaisia yhdennentoista EKR:n erityispiirteitä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

ENSIMMÄINEN OSA

KESKEISET SÄÄNNÖKSET

I OSASTO

Kohde, soveltamisala ja yleiset säännökset

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, jotka koskevat yhdennentoista EKR:n varoista järjestetyn rahoituksen toteuttamista ja kyseisen EKR:n tilinpäätöstä ja tilintarkastusta.

2 artikla

Suhde asetukseen (EU, Euratom) 2018/1046

1.   Tätä asetusta sovellettaessa viittaukset sovellettaviin asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 säännöksiin eivät saa kattaa sellaisia menettelysäännöksiä, joilla ei ole merkitystä yhdennentoista EKR:n kannalta.

2.   Asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 sisäisistä viittauksista ei seuraa, että välillisen viittauksen kohteena olevia säännöksiä sovelletaan suoraan yhdenteentoista EKR:ään.

3.   Tähän asetukseen sisältyvät yksittäiset viittaukset asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 säännöksiin katsotaan dynaamisiksi viittauksiksi, jotka kattavat kyseisten säännösten myöhemmät muutokset.

4.   Komission päätöstä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamista koskevista sisäisistä säännöistä (Euroopan komissiota koskeva pääluokka) tiedoksi komission yksiköille sovelletaan yhdenteentoista EKR:ään soveltuvin osin.

3 artikla

Yleiset säännökset

1.   Tässä asetuksessa sovelletaan asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 2 artiklassa vahvistettuja määritelmiä.

2.   Tätä asetusta sovellettaessa seuraavia asetuksessa (EU, Euratom) 2018/1046 olevia termejä on tulkittava seuraavasti:

a)

’määrärahoilla’ tai ’toimintamäärärahoilla’ tarkoitetaan ’yhdennentoista EKR:n varoja’;

b)

’perussäädöksellä’ tarkoitetaan kulloisenkin asiayhteyden mukaan sisäistä sopimusta, päätöstä 2013/755/EU tai asetusta (EU) 2015/322;

c)

’talousarviolla’ tarkoitetaan ’yhdennettätoista EKR:ää’;

d)

’talousarviositoumuksella’ tarkoitetaan ’rahoitussitoumusta’;

e)

’budjettikohdalla’ tarkoitetaan ’määrärahaa’;

f)

’kolmannella maalla’ tarkoitetaan kaikkia kumppanimaita tai -alueita, jotka kuuluvat yhdennentoista EKR:n maantieteelliseen soveltamisalaan.

3.   Sovelletaan asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 4 ja 5 artiklaa.

II OSASTO

Varainhoidossa sovellettavat periaatteet

4 artikla

Varainhoidossa sovellettavat periaatteet

Yhdennentoista EKR:n varojen toteuttamisessa noudatetaan seuraavia periaatteita:

a)

yhtenäisyyden periaate ja talousarvion totuudenmukaisuuden periaate,

b)

laskentayksikön periaate,

c)

yleiskatteisuusperiaate;

d)

erittelyperiaate;

e)

moitteettoman varainhoidon periaate sekä tuloksellisuus;

f)

avoimuusperiaate.

Varainhoitovuosi alkaa 1 päivänä tammikuuta ja päättyy 31 päivänä joulukuuta.

5 artikla

Yhtenäisyyden ja talousarvion totuudenmukaisuuden periaatteet

Tulon saa tulouttaa ja menon saa suorittaa ainoastaan merkitsemällä sen yhdennentoista EKR:n kirjanpitoon.

Sovelletaan asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 8 artiklan 2, 3 ja 4 kohtaa.

6 artikla

Laskentayksikön periaate

Sovelletaan asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 19 artiklaa.

7 artikla

Yleiskatteisuusperiaate

1.   Sovelletaan asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 20 artiklaa. Tulojen kokonaismäärän on katettava ennakoitujen maksujen kokonaismäärä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen 8 artiklan soveltamista.

2.   Tämän asetuksen 8 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetut tulot vähentävät automaattisesti maksuja, jotka suoritetaan kyseisten tulojen perustana olevaa sitoumusta vastaan.

3.   Unioni ei saa ottaa lainaa yhdennentoista EKR:n puitteissa.

8 artikla

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

1.   Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot osoitetaan tietyn menoerän rahoittamiseen.

2.   Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot muodostuvat seuraavista:

a)

jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa niiden valtiolliset elimet mukaan luettuina, yhteisöjen tai luonnollisten henkilöiden sekä kansainvälisten järjestöjen rahoitusosuudet tiettyihin ulkoisen avun hankkeisiin tai ohjelmiin, joita unioni rahoittaa ja joita komissio tai EIP hallinnoi niiden puolesta asetuksen (EU) 2015/322 10 artiklan mukaisesti;

b)

määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot rahastoista, avustuksista, lahjoista ja testamenttilahjoituksista;

c)

tulot, jotka saadaan aiheettomasti maksettujen määrien takaisinmaksusta perinnän jälkeen;

d)

asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 209 artiklan 3 kohdan mukaiset palautukset ja tulot rahoitusvälineistä tai talousarviotakuista;

e)

asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 27 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan mukaisesti verojen myöhemmästä palautuksesta saatavat tulot.

3.   Edellä 2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuilla käyttötarkoitukseensa sidotuilla tuloilla rahoitetaan rahoittajan määrittelemiä menoeriä edellyttäen, että komissio hyväksyy ne.

Edellä 2 kohdan d ja e alakohdassa tarkoitetuilla käyttötarkoitukseensa sidotuilla tuloilla rahoitetaan menoeriä, jotka vastaavat niitä menoeriä, joiden perusteella kyseiset tulot ovat syntyneet.

4.   Sovelletaan asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 25, 26 ja 27 artiklaa. Lahjoituksen vastaanottamiselle tarvitaan neuvoston lupa.

5.   Käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja vastaavat yhdennentoista EKR:n varat saadaan käyttöön ilman eri toimenpiteitä sen jälkeen kun komissio on vastaanottanut tulon. Edellä 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen tapauksessa yhdennentoista EKR:n varat saadaan kuitenkin käyttöön saamisennusteen perusteella, kun jäsenvaltion kanssa tehty sopimus on euromääräinen; tällaisissa tapauksissa maksut voidaan suorittaa näitä tuloja vastaan vasta sitten, kun tulot on vastaanotettu.

9 artikla

Erittelyperiaate

1.   Yhdennentoista EKR:n varat osoitetaan kullekin AKT-valtiolle ja merentakaiselle maalle ja alueelle tiettyihin käyttötarkoituksiin tärkeimpien yhteistyövälineiden mukaisesti.

2.   AKT-valtioiden osalta tärkeimmistä yhteistyövälineistä määrätään AKT–EU-kumppanuussopimuksen liitteessä I c olevassa rahoituspöytäkirjassa. Varojen osoittaminen niiden käyttötarkoituksiin (alustavat määrärahat) perustuu myös sisäiseen sopimukseen ja asetukseen (EU) 2015/322, ja varojen osoittamisessa otetaan huomioon sisäisen sopimuksen 6 artiklassa tarkoitetut ohjelmasuunnitteluun ja toteuttamiseen liittyviin tukimenoihin varatut varat.

3.   Merentakaisten maiden ja alueiden osalta tärkeimmistä yhteistyövälineistä säädetään päätöksen 2013/755/EU neljännessä osassa ja sen liitteessä II. Osoitettaessa näitä varoja niiden käyttötarkoituksiin otetaan huomioon myös kyseisen liitteen 3 artiklan 3 kohdassa säädetty kohdentamaton varanto sekä sen 1 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaiset tutkimuksiin tai teknisen avun toimenpiteisiin osoitetut varat.

10 artikla

Moitteettoman varainhoidon periaate, tuloksellisuus sekä sisäinen valvonta

Sovelletaan asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 33 artiklan 1 kohtaa, 33 artiklan 2 kohdan a ja b alakohtaa ja 33 artiklan 3 kohtaa sekä 34 ja 36 artiklaa.

11 artikla

Avoimuusperiaate

1.   Sovelletaan asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 37 artiklan 1 kohtaa ja 38 artiklaa.

2.   Sisäisen sopimuksen 7 artiklan mukainen vuosittainen selostus sitoumuksista ja maksuista sekä rahoitusosuuksia koskevien maksupyyntöjen vuotuisesta määrästä julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3.   Sovellettaessa asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 38 artiklan 2 kohtaa ilmaisulla ’sijainti’ tarkoitetaan tarvittaessa NUTS 2 -tason aluetta vastaavaa aluetta, jos varojen saaja on luonnollinen henkilö.

III OSASTO

Yhdennentoista EKR:n varat ja niiden toteuttaminen

12 artikla

Yhdennentoista EKR:n varojen lähteet

Yhdennentoista EKR:n varat muodostuvat sisäisen sopimuksen 1 artiklan 2, 4 ja 6 kohdassa tarkoitetusta enimmäismäärästä, sen 1 artiklan 9 kohdassa tarkoitetuista varoista ja tämän asetuksen 8 artiklassa tarkoitetuista muista käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista.

13 artikla

Yhdennentoista EKR:n rakenne

Yhdennentoista EKR:n tulot ja menot luokitellaan niiden lajin tai käyttötarkoituksen mukaan.

14 artikla

Yhdennentoista EKR:n toteuttaminen moitteettoman varainhoidon periaatteen ja tuloksellisuuden mukaisesti

1.   Sovelletaan asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 57 artiklaa, 59 artiklan 2 ja 3 kohtaa sekä 60 ja 61 artiklaa.

2.   Komissio hoitaa AKT–EU-kumppanuussopimuksen 57 artiklassa ja päätöksessä 2013/755/EU tarkoitetut unionin tehtävät. Tätä varten se toteuttaa yhdennentoista EKR:n tulot ja menot tämän asetuksen tämän osan ja kolmannen osan säännösten mukaisesti omalla vastuullaan ja yhdennentoista EKR:n varojen asettamissa rajoissa.

3.   Jäsenvaltiot toimivat yhteistyössä komission kanssa, jotta yhdennentoista EKR:n varat käytetään moitteettoman varainhoidon periaatteiden ja tuloksellisuuden mukaisesti.

15 artikla

Toteuttamistavat

Sovelletaan asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 62 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a ja c alakohtaa, 62 artiklan 2 kohdan ensimmäistä ja kolmatta alakohtaa sekä 62 artiklan 3 kohtaa.

IV OSASTO

Taloushallinnon toimijat

16 artikla

Taloushallinnon toimijoita ja heidän vastuutaan koskevat yleiset säännökset

1.   Sovelletaan asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 72–76 artiklaa.

2.   Sovelletaan asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 90–95 artiklaa taloushallinnon toimijoiden vastuun osalta.

17 artikla

Tulojen ja menojen hyväksyjä

1.   Asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 74 artiklan 9 kohdassa tarkoitettuun vuotuiseen toimintakertomukseen on sisällyttävä liitteessä taulukoita, joissa esitetään määrärahoittain, maittain sekä alueittain tai pienalueittain jaoteltuina varainhoitovuoden aikana toteutettujen sitoumusten, määrärahojen, joita koskeva päätösvalta on siirretty, sekä maksusuoritusten kokonaismäärät ja niiden kumulatiiviset määrät kyseessä olevan EKR:n toiminnan aloittamisesta lähtien.

2.   Jos komission toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä saa tietoonsa yhdennentoista EKR:n varainhoitomenettelyjen toteuttamisessa esille tulleen ongelman, hänen on kansallisen, alueellisen, AKT-valtioiden välisen tai paikallisen tulojen ja menojen hyväksyjän kanssa otettava yhteyttä tarvittaviin tahoihin asian korjaamiseksi ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet. Tapauksissa, joissa kansallinen, alueellinen, AKT-valtioiden välinen tai paikallinen tulojen ja menojen hyväksyjä ei hoida tai on kykenemätön hoitamaan hänelle AKT–EU-kumppanuussopimuksen tai päätöksen 2013/755/EU nojalla kuuluvia tehtäviä, komission toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä voi välillisen hallinnoinnin puitteissa ottaa tämän tehtävät tilapäisesti hoidettavakseen ja toimia tämän lukuun ja puolesta. Tällöin komissio voi saada kyseiselle AKT-valtiolle tai kyseisille merentakaisille maille ja alueille osoitetuista varoista taloudellisen korvauksen ylimääräisten hallinnollisten tehtävien hoitamisesta.

18 artikla

Tilinpitäjä

1.   Yhdennentoista EKR:n tilinpitäjänä toimii komission tilinpitäjä.

2.   Sovelletaan asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 77 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a ja c–f alakohtaa, 78 artiklan 3 ja 4 kohtaa, 79 artiklaa, 80 artiklan 1, 2 ja 3 kohtaa, 81 artiklaa, 82 artiklan 2–10 kohtaa sekä 84, 85 ja 86 artiklaa.

3.   Asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 80 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja kirjanpitosääntöjä sovelletaan yhdennentoista EKR:n varoihin, joita komissio hallinnoi. Näitä sääntöjä sovelletaan yhdenteentoista EKR:ään ottaen kuitenkin huomioon sen toiminnan erityispiirteet.

4.   Tilinpitäjä valmistelee ja, kuultuaan toimivaltaista tulojen ja menojen hyväksyjää, vahvistaa yhdennentoista EKR:n toimiin sovellettavan tililuettelon.

V OSASTO

Tulotapahtumat

19 artikla

Vuotuinen rahoitusosuus ja sen erät

1.   Sisäisen sopimuksen 7 artiklan mukaisesti rahoitusosuuden vuotuinen enimmäismäärä vuoden n + 2 osalta ja rahoitusosuuden vuotuinen määrä vuoden n + 1 osalta sekä sen maksu kolmessa erässä vahvistetaan tämän artiklan 2–7 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

Kunkin jäsenvaltion maksettavaksi tulevat erät määritetään suhteessa sisäisen sopimuksen 1 artiklan 2 kohdassa vahvistettuihin jäsenvaltion rahoitusosuuksiin yhdennessätoista EKR:ssä.

2.   Komissio antaa viimeistään vuoden n lokakuun 15 päivänä ehdotuksen, jossa esitetään

a)

vuoden n + 2 rahoitusosuuden vuotuinen enimmäismäärä;

b)

vuoden n + 1 rahoitusosuuden vuotuinen määrä;

c)

vuoden n + 1 rahoitusosuuden ensimmäisen erän määrä;

d)

alustava tilastolliseen lähestymistapaan perustuva ei-sitova ennuste, joka koskee vuosien n + 3 ja n + 4 rahoitusosuuksien odotettuja vuotuisia määriä.

Neuvosto päättää kyseisestä ehdotuksesta viimeistään vuoden n marraskuun 15 päivänä.

Jäsenvaltioiden on maksettava vuoden n + 1 rahoitusosuuden ensimmäinen erä viimeistään vuoden n + 1 tammikuun 21 päivänä.

3.   Komissio antaa viimeistään vuoden n + 1 kesäkuun 15 päivänä ehdotuksen, jossa esitetään

a)

vuoden n + 1 rahoitusosuuden toisen erän määrä;

b)

todellisten tarpeiden mukaan tarkistettu vuoden n + 1 rahoitusosuuden vuotuinen määrä siinä sisäisen sopimuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisessa tapauksessa, että vuotuinen määrä ei vastaa todellisia tarpeita.

Neuvosto päättää komission ehdotuksesta viimeistään 21 kalenteripäivän kuluttua siitä, kun komissio on esittänyt sen.

Jäsenvaltioiden on maksettava toinen erä viimeistään 21 kalenteripäivän kuluttua neuvoston päätöksen hyväksymisestä.

4.   Komissio laatii ja toimittaa neuvostolle viimeistään vuoden n + 1 kesäkuun 15 päivänä selostuksen sitoumuksista, maksuista sekä vuonna n esitettyjen ja vuosina n + 1 ja n + 2 esitettävien rahoitusosuuksia koskevien maksupyyntöjen vuotuisista määristä ottaen huomioon ennusteet, jotka EIP on laatinut investointikehyksen hallinnoinnista ja toimista sekä toteuttamistaan korkotuista. Komissio esittää rahoitusosuuksien vuotuiset määrät jäsenvaltioittain sekä määrän, joka EKR:n on vielä maksettava, erottaen toisistaan EIP:n ja komission osuudet. Vuosia n + 1 ja n + 2 koskevat määrät perustuvat tosiasiallisiin valmiuksiin maksaa ehdotetut varat, ja määriä vahvistettaessa pyritään välttämään merkittäviä vaihteluja eri vuosien välillä ja merkittäviä käyttämättömiä määriä vuoden lopussa.

5.   Komissio antaa viimeistään vuoden n + 1 lokakuun 10 päivänä ehdotuksen, jossa esitetään

a)

vuoden n + 1 rahoitusosuuden kolmannen erän määrä;

b)

todellisten tarpeiden mukaan tarkistettu vuoden n + 1 rahoitusosuuden vuotuinen määrä niissä sisäisen sopimuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisissa tapauksissa, joissa vuotuinen määrä ei vastaa todellisia tarpeita.

Neuvosto päättää komission ehdotuksesta viimeistään 21 kalenteripäivän kuluttua siitä, kun komissio on esittänyt sen.

Jäsenvaltioiden on maksettava kolmas erä viimeistään 21 kalenteripäivän kuluttua neuvoston päätöksen hyväksymisestä.

6.   Tiettyyn vuoteen liittyvien erien summa ei saa ylittää kyseiseksi vuodeksi vahvistettua rahoitusosuuden vuotuista määrää. Rahoitusosuuden vuotuinen määrä ei saa ylittää kyseiseksi vuodeksi vahvistettua enimmäismäärää. Enimmäismäärää voidaan korottaa ainoastaan sisäisen sopimuksen 7 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Enimmäismäärän mahdollinen korottaminen on sisällytettävä tämän artiklan 2, 3 ja 5 kohdassa tarkoitettuihin ehdotuksiin.

7.   Kunkin jäsenvaltion maksettavaksi tulevan, vuoden n + 2 rahoitusosuuden vuotuisessa enimmäismäärässä, vuoden n + 1 rahoitusosuuden vuotuisessa määrässä ja rahoitusosuuksien erissä on eriteltävä

a)

komission hallinnoima määrä; ja

b)

EIP:n hallinnoima määrä, mukaan lukien sen hallinnoimat korkotuet.

20 artikla

Erien maksaminen

1.   Rahoitusosuuksien maksupyynnöissä käytetään ensin aikaisemmille EKR:ille vahvistetut määrät aikajärjestyksessä.

2.   Jäsenvaltioiden rahoitusosuudet ilmaistaan ja maksetaan euroina.

3.   Kunkin jäsenvaltion on suoritettava 19 artiklan 7 kohdan a alakohdassa tarkoitettu rahoitusosuus erityistilille, jonka nimi on ”Euroopan komissio – Euroopan kehitysrahasto” ja joka on avattu asiaankuuluvan jäsenvaltion keskuspankissa tai jäsenvaltion nimeämässä rahoituslaitoksessa. Tällaisten rahoitusosuuksien määrä pidetään kyseisillä erityistileillä siihen asti, kun maksut tulevat suoritettaviksi.

4.   Edellä 3 kohdassa tarkoitetulta tililtä ei saa periä maksuja eikä korkoa.

5.   Kun tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun tiliin sovelletaan negatiivista korkoa, asianomaisen jäsenvaltion on hyvitettävä tuolle tilille viimeistään 19 artiklassa tarkoitettuna kunkin erän maksupäivänä tämän erän maksamista edeltävän kuun ensimmäiseen päivään saakka sovellettua negatiivista korkoa vastaava määrä.

6.   Komissio pyrkii kohdentamaan erityistileiltä tehtävät nostot siten, että varojen jakautuminen näiden tilien kesken säilyy sisäisen sopimuksen 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun jakoperusteen mukaisena, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 7 kohdan soveltamista.

7.   Komissio pyrkii yhdennentoista EKR:n käteisvaratarpeiden kattamisen yhteydessä 3 kohdan mukaisesti vähentämään sitä vaikutusta, joka johtuu 5 kohdan mukaisesta jäsenvaltioiden velvoitteesta hyvittää negatiivisen koron määrät, käyttämällä ensisijaisesti asianomaisille tileille hyvitettyjä varoja.

8.   Kunkin jäsenvaltion on suoritettava 19 artiklan 7 kohdan b alakohdassa tarkoitettu rahoitusosuus 47 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

21 artikla

Maksamattomista rahoitusosuuksista perittävä korko

1.   Edellä olevan 19 artiklan 2, 3 ja 5 kohdassa säädettyjen määräaikojen päätyttyä asianomaisen jäsenvaltion on maksettava viivästyskorkoa seuraavin ehdoin:

a)

korkona käytetään Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaatioihinsa soveltaman korkokannan mukaista Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa julkaistua maksuajan päättymiskuukauden ensimmäisen kalenteripäivän korkoa korotettuna kahdella prosenttiyksiköllä. Korkoa korotetaan 0,25 prosenttiyksikköä viivästyskuukautta kohti;

b)

korkoa maksetaan maksuajan päättymistä seuraavasta kalenteripäivästä maksun suorittamispäivään.

2.   Tämän asetuksen 19 artiklan 7 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista rahoitusosuuksista kertyneet korot maksetaan jollekin sisäisen sopimuksen 1 artiklan 6 kohdassa määrätyistä tileistä.

Tämän asetuksen 19 artiklan 7 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista rahoitusosuuksista kertyneet korot maksetaan investointikehykseen tämän asetuksen 47 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

22 artikla

Kehotus maksamatta olevien rahoitusosuuksien maksamiseen

AKT–EU-kumppanuussopimuksen liitteessä I c olevan rahoituspöytäkirjan voimassaolon päättyessä komissio ja EIP kehottavat tarvittaessa jäsenvaltioita suorittamaan rahoitusosuuksistaan tämän asetuksen 19 artiklan mukaisesti maksettaviksi jääneet määrät tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin.

23 artikla

Muut tulotapahtumat

1.   Sovelletaan asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 97, 98 ja 99 artiklaa, 100 artiklan 1 kohtaa ja 100 artiklan 2 kohdan ensimmäistä alakohtaa, 101 artiklan 1–6 kohtaa, 102–107 artiklaa ja 109 artiklaa. Perintä voidaan suorittaa komission päätöksellä, joka on täytäntöönpanokelpoinen SEUT 299 artiklan nojalla.

2.   Asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 97 artiklan 3 kohdan osalta viittaus omiin varoihin on katsottava viittaukseksi tämän asetuksen 19 artiklassa tarkoitettuihin jäsenvaltioiden rahoitusosuuksiin.

3.   Euromääräisten saamisten perintään sovelletaan asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 99 artiklan 2 kohtaa. Kun kyse on paikallisen valuutan määräisestä perinnästä, edellä mainittua kohtaa sovellettaessa käytetään kyseisen valuutan liikkeeseen laskeneen valtion keskuspankin korkoa, joka on voimassa sen kuukauden ensimmäisenä kalenteripäivänä, jona perintämääräys annetaan.

VI OSASTO

Menotapahtumat

24 artikla

Sitoumuksiin ja rahoituspäätöksiin sovellettavat säännöt

1.   Menoon sitoutumista edeltää komission hyväksymä rahoituspäätös.

2.   Sovelletaan asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 110 artiklan 2–5 kohtaa, 111 artiklaa, 112 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a ja b alakohtaa, 112 artiklan 2–5 kohtaa sekä 114, 115 ja 116 artiklaa.

3.   Sovellettaessa asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 114 artiklan 2 kohdan kolmatta ja neljättä alakohtaa ajanjaksoa, jonka kuluessa on tehtävä oikeudelliset sitoumukset toimen toteuttamiseksi, voidaan pidentää yli kolmeen vuoteen päivästä, jona rahoitussopimus AKT-valtioiden ja merentakaisten maiden ja alueiden kanssa on tehty.

4.   Jos yhdennentoista EKR:n varoja toteutetaan AKT-valtioiden tai merentakaisten maiden ja alueiden kanssa välillisesti hallinnoiden, toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä voi esitetyt perustelut hyväksyttyään pidentää asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 114 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua kahden vuoden ja sen 114 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitettua kolmen vuoden määräaikaa.

5.   Edellä 3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen pidennettyjen määräaikojen päättyessä käyttämättä olevat määrät vapautetaan tarvittaessa.

6.   Jos toimenpiteitä hyväksytään AKT–EU-kumppanuussopimuksen 96 ja 97 artiklan mukaisesti, tässä artiklassa tarkoitettujen määräaikojen kuluminen voidaan keskeyttää.

7.   Sovellettaessa asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 111 artiklan 1 kohdan kolmatta alakohtaa sääntöjen noudattamista arvioidaan asiaankuuluvien säännösten ja määräysten perusteella, erityisesti perussopimusten, AKT–EU-kumppanuussopimuksen, päätöksen 2013/755/EU, sisäisen sopimuksen, tämän asetuksen ja kaikkien näiden säännösten ja määräysten soveltamiseksi annettujen säädösten perusteella.

25 artikla

Maksuajat

1.   Komission suorittamiin maksuihin sovelletaan asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 116 artiklaa, jollei tämän artiklan 2 kohdassa säädetyistä edellytyksistä muuta johdu.

2.   Jos yhdennentoista EKR:n varoja toteutetaan AKT-valtioiden tai merentakaisten maiden ja alueiden kanssa välillisesti hallinnoiden ja komissio suorittaa maksut niiden puolesta, asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 116 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua määräaikaa sovelletaan kaikkiin maksuihin, joita ei mainita kyseisen kohdan a alakohdassa. Rahoitussopimuksen on sisällettävä tarvittavat määräykset hankintaviranomaisen oikea-aikaisen yhteistyön varmistamiseksi.

3.   Sovellettaessa asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 116 artiklan 5 kohtaa sellaiset maksut, joista on vastuussa komissio, suoritetaan samasta määrärahasta kuin vastaavaa sopimusta koskevat maksut. Jos jäljellä ei ole riittävästi varoja, kyseiset maksut suoritetaan sisäisen sopimuksen 1 artiklan 6 kohdassa määrätyn yhden tai useamman tilin varoista.

VII OSASTO

Sisäinen tarkastaja

26 artikla

Sisäinen tarkastaja

Yhdennentoista EKR:n sisäisenä tarkastajana on komission sisäinen tarkastaja, ja asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 123 artiklassa tarkoitettu komission sisäisen tarkastuksen seurantakomitea hoitaa tehtäviään myös komission hallinnoimien EKR:n varojen osalta. Sovelletaan asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 118–122 artiklaa.

VIII OSASTO

Muut täytäntöönpanosäännökset

27 artikla

Yhteiset säännöt

Sovelletaan asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 124–146 artiklaa, 147 artiklan 1 kohtaa, 148 artiklaa, 149 artiklan 1 kohtaa ja 3–7 kohtaa sekä 150–153 artiklaa.

28 artikla

Hallinnolliset järjestelyt Euroopan ulkosuhdehallinnon kanssa

Jotta unionin edustustot voisivat helpommin käyttää sisäisen sopimuksen 6 artiklan mukaisia yhdenteentoista EKR:ään liittyviin tukimenoihin varattuja varoja, Euroopan ulkosuhdehallinnon ja komission yksiköiden välillä voidaan sopia yksityiskohtaisista järjestelyistä.

IX OSASTO

Rahoitusvälineet

29 artikla

Rahoitusvälineitä koskevat yleissäännökset

1.   Annettaessa rahoitusapua tämän osaston nojalla unioni, AKT-valtiot ja merentakaiset maat ja alueet voivat tehdä muun muassa seuraavan tyyppistä yhteistyötä:

a)

kolmenväliset järjestelyt, joilla unioni koordinoi jollekin AKT-valtiolle tai merentakaisille maille ja alueille tai jollekin niiden alueelle antamaansa apua kolmannen maan kanssa;

b)

hallinnolliset yhteistyötoimenpiteet, kuten jonkin jäsenvaltion tai syrjäisimmän alueen ja jonkin AKT-valtion tai merentakaisten maiden ja alueiden taikka jonkin näiden alueen julkisten laitosten, paikallisviranomaisten, kansallisten julkisten elinten tai julkisen palvelun tehtäviä hoitavien yksityisoikeudellisten yhteisöjen välinen twinning-toiminta, sekä yhteistyötoimenpiteet, joihin osallistuu jäsenvaltioiden ja niiden alue- ja paikallisviranomaisten lähettämiä julkisen sektorin asiantuntijoita;

c)

asiantuntijajärjestelyt, jotka koskevat kohdennettua valmiuksien kehittämistä AKT-valtiossa, merentakaisissa maissa ja merentakaisilla alueilla taikka jollakin näiden alueella, ja niille tarkoitettu lyhytaikainen tekninen apu ja neuvonta, sekä julkisen sektorin hallintoa ja uudistamista käsittelevien kestävien tieto- ja osaamiskeskusten tukeminen;

d)

osallistuminen kustannuksiin, joita aiheutuu julkisen ja yksityisen sektorin välisten kumppanuuksien solmimisesta ja hallinnoinnista;

e)

alakohtaisia politiikkoja tukevat ohjelmat, joilla unioni tukee jonkin AKT-valtion tai merentakaisten maiden ja alueiden alakohtaista ohjelmaa;

f)

korkotuet.

2.   Jäljempänä 30–37 artiklassa säädettyjen rahoitusmuotojen lisäksi rahoitustukea voidaan antaa myös seuraavasti:

a)

velkahelpotus kansainvälisesti sovittujen velkahelpotusohjelmien mukaisesti;

b)

poikkeustapauksissa alakohtaiset ja yleiset tuontiohjelmat, jotka voivat olla muodoltaan

i)

alakohtaisia tuontiohjelmia luontoisetuuksina;

ii)

alakohtaisia tuontiohjelmia valuutta-apuna, jolla rahoitetaan kyseisen alan tuontia; tai

iii)

yleisiä tuontiohjelmia valuutta-apuna, jolla rahoitetaan monenlaisten tuotteiden yleistä tuontia.

3.   Rahoitustukea voidaan antaa myös rahoitusosuuksina kansainvälisiin, alueellisiin tai kansallisiin rahastoihin, joita esimerkiksi EIP tai jäsenvaltiot taikka AKT-valtiot tai merentakaiset maat ja alueet tai näiden alueet tai kansainväliset järjestöt ovat perustaneet tai joita ne hallinnoivat, yhteisrahoituksen saamiseksi useammalta rahoittajalta, taikka rahastoihin, joita yksi tai useampi rahoittaja on perustanut hankkeiden yhteistä toteuttamista varten.

Unionin rahoituslaitosten vastavuoroista pääsyä muiden organisaatioiden perustamiin rahoitusvälineisiin edistetään tarvittaessa.

4.   Yhdennestätoista EKR:stä rahoitetut toimet voidaan toteuttaa rinnakkaisena tai yhdistettynä yhteisrahoituksena.

Rinnakkaisessa yhteisrahoituksessa toimi jaetaan selkeästi tunnistettavissa oleviin osiin, joista kutakin rahoittaa yhteisrahoitukseen osallistuvista kumppaneista eri kumppani siten, että rahoituksen lopullinen kohde on aina yksilöitävissä.

Yhdistetyssä yhteisrahoituksessa toimen kokonaiskustannukset jaetaan yhteisrahoitukseen osallistuvien kumppanien kesken ja varat yhdistetään siten, ettei toimen yksittäisten toimintojen rahoituslähde ole enää yksilöitävissä.

5.   Toteuttaessaan siirtymäprosessille ja uudistuksille myönnettävää tukea AKT-valtioissa sekä merentakaisissa maissa ja merentakaisilla alueilla unioni hyödyntää ja jakaa jäsenvaltioiden saamia kokemuksia.

30 artikla

Välillinen hallinnointi

1.   Sovelletaan asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 154–159 artiklaa, jollei tämän artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetyistä edellytyksistä muuta johdu. Sovellettaessa kyseisen asetuksen 158 artiklaa välillinen hallinnointi kolmansien maiden kanssa voidaan toteuttaa myös aluetason tai AKT-maiden välisen tason organisaation tai elimen kanssa tehdyllä rahoitussopimuksella.

2.   Yhdennentoista EKR:n varojen toteuttamisesta vastaavien yhteisöjen on varmistettava johdonmukaisuus unionin ulkoisen politiikan kanssa, ja ne voivat siirtää talousarvion toteuttamistehtäviä muille yhteisöille komissioon sovellettavia edellytyksiä vastaavin edellytyksin. Niiden on täytettävä asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 155 artiklan 1 kohdasta johtuvat velvoitteensa vuosittain. Tarkastuslausunto on toimitettava kuukauden kuluessa kertomuksen ja johdon vahvistuslausuman toimittamisesta, jotta se voidaan ottaa huomioon annettaessa komissiolle varmuus.

Asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 62 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut kansainväliset järjestöt ja kyseisen asetuksen 62 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohdan v ja vi alakohdassa tarkoitetut jäsenvaltioiden elimet, joille komissio on siirtänyt talousarvion toteuttamistehtäviä, voivat komissioon sovellettavia edellytyksiä vastaavin edellytyksin siirtää talousarvion toteuttamistehtäviä voittoa tavoittelemattomille yhteisöille, joilla on asianmukaiset toiminnalliset ja taloudelliset valmiudet.

AKT-valtiot ja merentakaiset maat ja alueet voivat toteuttaa yhdennentoista EKR:n varoja käyttämällä omia yksiköitään ja yksityisoikeudellisia elimiä palvelusopimuksen perusteella. Nämä elimet on valittava avointen, läpinäkyvien, oikeasuhteisten ja syrjimättömien menettelyjen avulla eturistiriitoja välttäen. Rahoitussopimuksessa on määrättävä palvelusopimuksen ehdot.

3.   Kun yhdettätoista EKR:ää toteutetaan AKT-valtioiden, merentakaisten maiden ja alueiden tai näiden alueellisten organisaatioiden kanssa välillisesti hallinnoiden, hankintaviranomaisten vastuita rajoittamatta komissio

a)

tarvittaessa perii hankintaviranomaisten maksamien varojen saajilta asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 101–106 artiklan, lukuun ottamatta sen 101 artikla 7–9 kohtaa, mukaisesti määrät, jotka näiden on maksettava takaisin, myös antamalla päätöksen, joka on täytäntöönpanokelpoinen SEUT 299 artiklassa määrätyin edellytyksin;

b)

voi asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 135–143 artiklassa säädetyin edellytyksin ja olosuhteiden niin vaatiessa määrätä hallinnollisia tai taloudellisia seuraamuksia tai molempia hankintaviranomaisen osallistujille tai varojen saajille sekä muille sellaisille yhteisöille tai henkilöille, jotka ovat hankintaviranomaiseen nähden jossakin kyseisen asetuksen 136 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa.

Rahoitussopimuksen on sisällettävä tätä koskevat määräykset.

31 artikla

Hankinnat

Sovelletaan asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 160–172 artiklaa, 173 artiklan 1 kohtaa, 173 artiklan 2 kohdan ensimmäistä ja toista alakohtaa, 173 artiklan 3 ja 4 kohtaa sekä 174–179 artiklaa.

32 artikla

Avustukset

Sovelletaan asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 180–205 artiklaa.

33 artikla

Palkinnot

Sovelletaan asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 206 ja 207 artiklaa.

34 artikla

Rahoitusvälineet

1.   Sovelletaan asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 208 artiklan 4 ja 5 kohtaa, 209 artiklan 1, 2 ja 4 kohtaa, 210 artiklan 1 kohtaa, 214 artiklaa, 215 artiklan 2–7 kohtaa ja 216 artiklaa.

2.   Yhdenteentoista EKR:ään voidaan perustaa rahoitusvälineitä. Jäsenvaltiot tai muut osapuolet voivat osallistua tällaisten välineiden rahoittamiseen.

3.   Yhdestoista EKR voi osallistua rahoitusvälineiden tai unionin talousarviossa perustettujen talousarviotakuiden rahoittamiseen.

4.   Rahoitusvälineitä voidaan perustaa 24 artiklassa tarkoitetuilla rahoituspäätöksillä. Jos mahdollista, niiden on oltava EIP:n, jonkin monenvälisen eurooppalaisen rahoituslaitoksen, kuten Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin, tai kahdenvälisen eurooppalaisen rahoituslaitoksen, kuten kahdenvälisten kehityspankkien, alaisuudessa ja ne voidaan yhdistää muista lähteistä saataviin lisäavustuksiin.

35 artikla

Unionin erityisrahastot

1.   Sovelletaan asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 234, 235 ja 252 artiklaa.

2.   Asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 234 artiklan 2 kohtaa sovellettaessa viittauksia toimivaltaiseen komiteaan pidetään viittauksina sisäisen sopimuksen 8 artiklassa tarkoitettuun Euroopan kehitysrahastokomiteaan.

36 artikla

Budjettituki

1.   Sovelletaan asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 236 artiklaa.

2.   Unionin yleinen tai alakohtainen budjettituki perustuu molemminpuoliseen vastuuvelvollisuuteen ja yhteiseen sitoutumiseen yleismaailmallisiin arvoihin, ja sen tavoitteena on vahvistaa unionin ja AKT-valtioiden tai merentakaisten maiden ja alueiden välisiä sopimusperusteisia kumppanuuksia, jotta voidaan edistää demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta sekä tukea kestävää ja osallistavaa talouskasvua ja poistaa köyhyyttä.

3.   Jokaisen päätöksen budjettituen myöntämisestä on perustuttava unionin hyväksymään budjettitukipolitiikkaan, selkeisiin tukikelpoisuusperusteisiin sekä riskien ja hyötyjen huolelliseen arvioimiseen.

Yksi tällaisen päätöksen keskeinen lähtökohta on arviointi, jossa tarkastellaan AKT-valtioiden sekä merentakaisten maiden ja alueiden sitoutumista demokratiaan, ihmisoikeuksiin ja oikeusvaltioperiaatteeseen sekä niiden aikaisempia toimia ja edistymistä näillä osa-alueilla. Budjettituen on oltava eriytettyä, jotta se vastaisi paremmin AKT-valtioiden sekä merentakaisten maiden ja alueiden poliittista, taloudellista ja sosiaalista tilannetta, kun otetaan huomioon epävakaat tilanteet.

4.   Myöntäessään budjettitukea komissio määrittelee selkeästi sen myöntämisehdot ja seuraa niiden täyttymistä sekä tukee myös parlamentaarisen valvonnan ja tarkastusvalmiuksien kehittämistä ja lisää avoimuutta ja yleisön tiedonsaantimahdollisuuksia.

5.   Budjettituen maksun edellytyksenä on tyydyttävä edistyminen AKT-valtioiden sekä merentakaisten maiden ja alueiden kanssa sovittujen tavoitteiden saavuttamisessa.

6.   Myönnettäessä budjettitukea merentakaisille maille ja alueille otetaan huomioon niiden institutionaaliset yhteydet asianomaiseen jäsenvaltioon.

37 artikla

Asiantuntijat ja jäsenmaksujen maksaminen

Sovelletaan asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 237 artiklan 1–4 kohtaa sekä 238 ja 239 artiklaa.

X OSASTO

Tilinpäätös ja muu taloudellinen raportointi

38 artikla

Yhdennentoista EKR:n tilinpäätös

1.   Yhdennentoista EKR:n tilinpäätös laaditaan kultakin varainhoitovuodelta, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta ja päättyy 31 päivänä joulukuuta. Tilinpäätökseen sisältyvät

a)

tilinpäätöslaskelmat;

b)

selvitys rahoituksen toteuttamisesta.

Tilinpäätöslaskelmiin liitetään tiedot, jotka EIP on toimittanut tämän asetuksen 51 artiklan mukaisesti.

Sovelletaan asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 243 artiklaa.

2.   Tilinpitäjä toimittaa alustavan tilinpäätöksen sähköisesti tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään seuraavan varainhoitovuoden maaliskuun 31 päivänä.

Tilintarkastustuomioistuin esittää viimeistään seuraavan varainhoitovuoden kesäkuun 15 päivänä huomautuksensa alustavasta tilinpäätöksestä siltä osin kuin on kyse niistä yhdennentoista EKR:n varoista, joiden hallinnoinnista komissio vastaa, jotta komissio voi tehdä oikaisut, joiden katsotaan olevan tarpeen lopullisen tilinpäätöksen laatimiseksi.

3.   Komissio hyväksyy lopullisen tilinpäätöksen ja toimittaa sen viimeistään seuraavan varainhoitovuoden heinäkuun 31 päivänä sähköisesti Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle.

Tilinpitäjä toimittaa viimeistään samana päivänä tilintarkastustuomioistuimelle lopullista tilinpäätöstä koskevan vahvistuskirjeen.

Sovelletaan asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 246 artiklan 3 kohdan toista alakohtaa.

Lopullinen tilinpäätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä viimeistään seuraavan varainhoitovuoden marraskuun 15 päivänä yhdessä tarkastuslausuman kanssa, jonka tilintarkastustuomioistuin on antanut tämän asetuksen 43 artiklan mukaisesti.

39 artikla

Selvitys rahoituksen toteuttamisesta

1.   Toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä laatii selvityksen rahoituksen toteuttamisesta, ja se toimitetaan tilinpitäjälle viimeistään 15 päivänä maaliskuuta, jotta se voidaan sisällyttää yhdennentoista EKR:n tilinpäätökseen. Selvityksen on annettava oikea ja riittävä kuva yhdennentoista EKR:n toteuttamisesta tuloina ja menoina. Se laaditaan miljoonina euroina, ja se sisältää seuraavat tiedot:

a)

rahoituksen toteutumalaskelma, jossa esitetään kaikki varainhoitovuoden rahoitustapahtumat tuloina ja menoina;

b)

rahoituksen toteutumalaskelman liite, jossa täydennetään laskelmassa esitettyjä tietoja ja esitetään niitä koskevia huomautuksia.

2.   Rahoituksen toteutumalaskelma sisältää seuraavat taulukot:

a)

taulukko, jossa kuvataan määrärahojen muutokset suhteessa edeltävään varainhoitovuoteen;

b)

taulukko, jossa esitetään määrärahan mukaan jaoteltuina varainhoitovuoden aikana toteutettujen sitoumusten, määrärahojen, joita koskeva päätösvalta on siirretty, sekä maksusuoritusten kokonaismäärät ja niiden kumulatiiviset määrät yhdennentoista EKR:n toiminnan aloittamisesta lähtien.

40 artikla

Komission ja EIP:n toteuttama seuranta ja raportointi

1.   Komissio ja EIP seuraavat kumpikin omalta osaltaan sitä, miten AKT-valtiot, merentakaiset maat ja alueet ja muut tuensaajat käyttävät yhdennestätoista EKR:stä myönnettyä apua, sekä yhdennestätoista EKR:stä rahoitettujen hankkeiden toteuttamista ottaen erityisesti huomioon AKT–EU-kumppanuussopimuksen 55 ja 56 artiklassa sekä päätöksen 2013/755/EU vastaavissa säännöksissä tarkoitetut tavoitteet.

2.   EIP antaa komissiolle määräajoin tietoja hallinnoimistaan yhdennentoista EKR:n varoista rahoitettujen hankkeiden toteuttamisesta investointikehystä koskevissa toimintaohjeissa esitettyjen menettelyjen mukaisesti.

3.   Komissio ja EIP toimittavat jäsenvaltioille tietoja yhdennentoista EKR:n varojen käytöstä asetuksen (EU) 2015/322 18 artiklan mukaisesti. Komissio toimittaa kyseiset tiedot tilintarkastustuomioistuimelle.

41 artikla

Talousarviokirjanpito

1.   Talousarviokirjanpidon on annettava yksityiskohtaiset tiedot yhdennentoista EKR:n varoista järjestetyn rahoituksen toteuttamisesta.

2.   Talousarviokirjanpidosta on käytävä ilmi kaikki

a)

määrärahat ja niitä vastaavat yhdennentoista EKR:n varat;

b)

rahoitussitoumukset;

c)

maksut; ja

d)

kyseisen varainhoitovuoden vahvistetut ja perityt saamiset kokonaismääräisinä ilman, että niitä on vähennetty toisistaan.

3.   Jos sitoumukset, maksut ja saamiset on ilmaistu kansallisena valuuttana, ne on voitava tarvittaessa viedä kirjanpitojärjestelmään euromääräisen kirjauksen lisäksi kansallisen valuutan määräisinä.

4.   Kokonaissitoumukset viedään kirjanpitoon euromääräisinä komission tekemissä rahoituspäätöksissä vahvistettuun arvoon. Yksittäiset rahoitussitoumukset viedään kirjanpitoon euromääräisinä oikeudellisten sitoumusten arvoon. Tässä arvossa otetaan tarvittaessa huomioon

a)

varaus korvattavien kulujen maksamiseksi tositteiden perusteella;

b)

varaus hintojen muutoksia, määrien korotuksia ja yhdennestätoista EKR:stä rahoitetuissa sopimuksissa määriteltyjä ennakoimattomia menoja varten;

c)

rahoitusvaraus kurssivaihteluita varten.

5.   Kaikki kirjanpitotositteet, jotka koskevat sitoumuksen täyttämistä, on säilytettävä viiden vuoden ajan päivästä, jona yhdennentoista EKR:n varoista järjestetyn rahoituksen toteuttamisesta on päätetty myöntää 44 artiklassa tarkoitettu vastuuvapaus sen varainhoitovuoden osalta, jonka kirjanpitoon sitoumuksen päättäminen kuuluu.

XI OSASTO

Ulkoinen tarkastus ja vastuuvapaus

42 artikla

Komission ulkoinen tarkastus ja vastuuvapaus

1.   Kun kyse on komission 14 artiklan mukaisesti hallinnoimilla yhdennentoista EKR:n varoilla rahoitetuista toimista, tilintarkastustuomioistuin käyttää toimivaltaansa tämän artiklan ja 43 artiklan mukaisesti.

2.   Sovelletaan asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 255, 256 ja 257 artiklaa, 258 artiklan 1 ja 2 kohtaa, 258 artiklan 3 kohdan toista virkettä, 258 artiklan 4 kohtaa sekä 259 artiklaa.

3.   Tätä osastoa sovellettaessa tilintarkastustuomioistuimen on otettava huomioon perussopimukset, AKT–EU-kumppanuussopimus, päätös 2013/755/EU, sisäinen sopimus, tämä asetus ja kaikki näiden nojalla annetut säädökset.

4.   Tilintarkastustuomioistuimelle on ilmoitettava asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 60 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut sisäiset säännöt, mukaan lukien tulojen ja menojen hyväksyjien nimeäminen, ja kyseisen asetuksen 79 artiklassa tarkoitettu valtuutusasiakirja.

5.   AKT-valtioiden sekä merentakaisten maiden ja alueiden kansallisia tarkastusviranomaisia kannustetaan tekemään yhteistyötä tilintarkastustuomioistuimen kanssa tämän pyynnöstä.

6.   Tilintarkastustuomioistuin voi jonkin unionin toimielimen pyynnöstä antaa lausuntoja yhdenteentoista EKR:ään liittyvistä kysymyksistä.

43 artikla

Tarkastuslausuma

Samanaikaisesti asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 258 artiklassa tarkoitetun vuosikertomuksen kanssa tilintarkastustuomioistuin toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä niiden perustana olevien toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta, ja tarkastuslausuma julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

44 artikla

Vastuuvapaus

1.   Sovelletaan asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 260–263 artiklaa, jollei tämän artiklan 2 kohdasta muuta johdu.

2.   Päätös vastuuvapauden myöntämisestä koskee tämän asetuksen 38 artiklassa tarkoitettua tilinpäätöstä, lukuun ottamatta osuutta, jonka kirjanpidosta vastaa EIP sen 51 artiklan mukaisesti. Asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 260 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu vastuuvapaus myönnetään vuodeksi n niiden yhdennentoista EKR:n varojen osalta, joita komissio hallinnoi tämän asetuksen 14 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

3.   Päätös vastuuvapauden myöntämisestä julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

TOINEN OSA

INVESTOINTIKEHYS

45 artikla

EIP:n tehtävät

1.   EIP hallinnoi investointikehystä ja toteuttaa siihen liittyvät toimet, korkotuet ja tekninen apu mukaan lukien, unionin puolesta tämän osan mukaisesti.

2.   EIP huolehtii lisäksi sellaisten muiden toimien rahoituksen toteuttamisesta, joihin on sisäisen sopimuksen 4 artiklan mukaisesti myönnetty lainaa sen omista varoista ja joihin on mahdollisesti liitetty korkotuki yhdennentoista EKR:n varoista.

3.   Tämän osan täytäntöönpanosta ei johdu velvoitteita tai vastuita komissiolle.

46 artikla

Ennakkoarviot investointikehykseen kuuluvista sitoumuksista ja maksuista

EIP toimittaa vuosittain ennen 1 päivää syyskuuta sisäisen sopimuksen mukaisesti komissiolle investointikehyksestä rahoitettavia toimia, myös täytäntöönpanemiaan korkotukia, koskevista sitoumuksista ja maksuista ennakkoarvionsa, joita tarvitaan sisäisen sopimuksen 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun selostuksen laatimisessa. EIP toimittaa komissiolle ajantasaistetut ennakkoarviot sitoumuksista ja maksuista, kun se katsotaan tarpeelliseksi. Kyseisiä ennakkoarvioita koskevista yksityiskohtaisista säännöistä määrätään tämän asetuksen 49 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa hallinnointisopimuksessa.

47 artikla

Investointikehyksen rahoitusosuuksien hoito

1.   Jäsenvaltioiden on maksettava 19 artiklan 7 kohdan b alakohdassa tarkoitetut neuvoston vahvistamat rahoitusosuudet ilman tuensaajalle koituvia kuluja EIP:lle sen investointikehyksen nimissä avaamalle erityistilille 49 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa hallinnointisopimuksessa määrättyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

2.   Sisäisen sopimuksen 1 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu päivä on 31 päivä joulukuuta 2030.

3.   Jollei neuvosto EIP:lle sisäisen sopimuksen 5 artiklan mukaisesti maksettavan korvauksen osalta toisin päätä, tuotoilla, joita EIP:lle kertyy tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen erityistilien positiivisesta saldosta, täydennetään investointikehystä, ja ne otetaan huomioon tämän asetuksen 19 artiklassa tarkoitettuja rahoitusosuuksia koskevissa maksupyynnöissä ja niitä käytetään mahdollisten rahoitusvelvoitteiden täyttämiseen 31 päivän joulukuuta 2030 jälkeen.

4.   EIP vastaa kassanhallinnasta tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen varojen osalta 49 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa hallinnointisopimuksessa määrättyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

5.   Investointikehystä hallinnoidaan AKT–EU-kumppanuussopimuksessa, päätöksessä 2013/755/EU, sisäisessä sopimuksessa ja tässä osassa vahvistettujen ehtojen mukaisesti.

48 artikla

EIP:lle maksettava korvaus

EIP:lle korvataan kaikki kustannukset, jotka sille aiheutuvat investointikehyksen toimien hallinnoinnista. Neuvosto tekee päätöksen EIP:lle maksettavan korvauksen määrästä ja korvausmenettelystä sisäisen sopimuksen 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Kyseisen päätöksen täytäntöönpanoa koskevat toimenpiteet sisällytetään tämän asetuksen 49 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun hallinnointisopimukseen.

49 artikla

Investointikehyksen toteuttaminen

1.   EIP:n hallinnoimiin yhdennentoista EKR:n varoista rahoitettuihin välineisiin sovelletaan EIP:n omia sääntöjä.

2.   EIP voi siirtää jäsenvaltioille tai niiden rahoituksen toteuttamisesta vastaaville elimille investointikehyksen toteuttamiseen liittyviä tehtäviä silloin, kun on kyse sellaisista jäsenvaltioiden tai niiden rahoituksen toteuttamisesta vastaavien elinten osarahoittamista ohjelmista tai hankkeista, jotka vastaavat asetuksessa (EU) 2015/322, sisäisen sopimuksen 10 artiklan 1 kohdan toisessa ja kolmannessa alakohdassa sekä päätöksen 2013/755/EU 74 artiklassa tarkoitettujen maakohtaisten yhteistyöstrategioiden ja ohjelma-asiakirjojen ensisijaisia tavoitteita.

3.   EIP julkaisee investointikehyksestä myönnetyn rahoitustuen saajien nimet, paitsi jos tietojen julkaiseminen uhkaa vaarantaa saajien kaupalliset edut; se noudattaa nimet julkaistessaan asianmukaisesti luottamuksellisuutta ja turvallisuutta koskevia vaatimuksia, erityisesti henkilötietojen suojaa. Tietojen julkaisuperusteissa ja julkaistujen tietojen yksityiskohtaisuudessa otetaan huomioon alan erityispiirteet ja investointikehyksen luonne.

4.   Tämän osan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tehdään hallinnointisopimus unionin puolesta toimivan komission ja EIP:n välillä.

50 artikla

Investointikehykseen liittyvä raportointi

EIP toimittaa komissiolle säännöllisesti tietoja investointikehyksen mukaisesti toteutetuista toimista, myös korkotuista, EIP:lle rahoitusosuuksien suorittamispyyntöjen perusteella maksettujen varojen käytöstä ja erityisesti sitoumusten, hankintojen ja maksujen neljännesvuosittaisista kokonaismääristä 49 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun hallinnointisopimukseen sisältyvien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

51 artikla

Investointikehyksen kirjanpito ja tilinpäätöslaskelmat

1.   EIP huolehtii investointikehyksen, myös täytäntöönpanemiensa yhdennestätoista EKR:stä rahoitettujen korkotukien, kirjanpidosta, jotta voidaan varmistaa varojen koko kierron kattava kirjausketju, joka alkaa niiden saamisesta ja ulottuu niiden maksamiseen sekä niiden tuottamiin tuloihin ja mahdolliseen myöhempään perintään asti. EIP laatii tarvittavat kirjanpito- ja tilinpäätössäännöt ja -menetelmät kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti ja antaa ne tiedoksi komissiolle ja jäsenvaltioille.

2.   EIP toimittaa vuosittain neuvostolle ja komissiolle kertomuksen hallinnoimillaan yhdennentoista EKR:n varoilla rahoitettujen toimien toteuttamisesta, mukaan lukien tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen ja menetelmien mukaisesti laaditut tilinpäätöslaskelmat ja 39 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot.

3.   Näiden asiakirjojen luonnokset on toimitettava viimeistään sitä varainhoitovuotta, jota asiakirjat koskevat, seuraavan varainhoitovuoden helmikuun 28 päivänä ja niiden lopulliset versiot viimeistään kyseisen varainhoitovuoden kesäkuun 30 päivänä, jotta komissio voi käyttää niitä laatiessaan tämän asetuksen 38 artiklassa tarkoitetun tilinpäätöksen sisäisen sopimuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaisesti. EIP toimittaa komissiolle kertomuksen hallinnoimiensa varojen hoidosta viimeistään 31 päivänä maaliskuuta.

52 artikla

EIP:n toimien ulkoinen tarkastus ja vastuuvapaus

EIP:n tämän osan mukaisesti hallinnoimilla yhdennentoista EKR:n varoilla rahoitetut toimet tarkastetaan ja niitä koskeva vastuuvapaus myönnetään niiden menettelyjen mukaisesti, joita EIP soveltaa kolmansien osapuolten valtuutukseen perustuviin tileihin. Tilintarkastustuomioistuimen toimittamaa tarkastusta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä määrätään EIP:n, komission ja tilintarkastustuomioistuimen välisessä kolmikantasopimuksessa.

KOLMAS OSA

SIIRTYMÄ- JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

I OSASTO

Siirtymäsäännökset

53 artikla

Aikaisemmista EKR:istä yli jääneiden varojen siirtäminen

Sellaiset aikaisempia EKR:iä koskevien sisäisten sopimusten mukaisesti muodostetut varat, jotka ovat jääneet käyttämättä, siirretään yhdenteentoista EKR:ään sisäisen sopimuksen 1 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja 3 ja 4 kohdan mukaisesti.

54 artikla

Aikaisempien EKR:ien varoista saatavat korkotulot

Aikaisempien EKR:ien varojen tuottamista korkotuloista kertynyt ylijäämä siirretään yhdenteentoista EKR:ään ja osoitetaan samoihin tarkoituksiin kuin sisäisen sopimuksen 1 artiklan 6 kohdassa tarkoitetut tulot. Samoin menetellään aikaisempien EKR:ien sekalaisten tulojen osalta; tällaisia tuloja ovat muun muassa viivästyskorot, jotka on peritty silloin kun jäsenvaltioiden rahoitusosuudet aikaisempiin EKR:iin on maksettu myöhässä. EIP:n hallinnoimista aikaisempien EKR:n varoista kertyvillä koroilla täydennetään investointikehystä.

55 artikla

Rahoitusosuuksien pienentäminen käyttämättä jääneillä varoilla

Määrät, jotka liittyvät kymmenennestä EKR:stä tai muista aikaisemmista EKR:istä rahoitettuihin hankkeisiin ja joita ei ole sidottu sisäisen sopimuksen 1 artiklan 3 kohdan mukaisesti tai jotka on vapautettu sisäisen sopimuksen 1 artiklan 4 kohdan mukaisesti, vähennetään, jollei neuvosto ole yksimielisesti toisin päättänyt, sisäisen sopimuksen 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta jäsenvaltioiden rahoitusosuuksien osasta.

Kunkin jäsenvaltion rahoitusosuuteen kohdistuva vaikutus lasketaan suhteessa kunkin jäsenvaltion yhdeksänteen ja kymmenenteen EKR:ään maksamaan osuuteen. Vaikutus lasketaan vuosittain.

56 artikla

Tämän asetuksen soveltaminen aikaisempien EKR:ien mukaisiin toimiin

Tätä asetusta sovelletaan aikaisemmista EKR:istä rahoitettuihin toimiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta voimassa olevien oikeudellisten sitoumusten soveltamista. Tätä asetusta ei sovelleta aikaisempien EKR:ien mukaiseen investointikehykseen.

57 artikla

Rahoitusosuuksia koskevien menettelyjen aloittaminen

Edellä olevassa 19–22 artiklassa säädettyä jäsenvaltioiden rahoitusosuuksia koskevaa menettelyä sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden n + 2 rahoitusosuuksiin sillä edellytyksellä, että sisäinen sopimus tulee voimaan vuoden n lokakuun 1 päivän ja vuoden n + 1 syyskuun 30 päivän välisenä aikana.

II OSASTO

Loppusäännökset

58 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EU) 2015/323.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

59 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä marraskuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. MOGHERINI


(1)  EYVL L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  EUVL L 210, 6.8.2013, s. 1.

(3)  EUVL C 396, 31.10.2018, s. 1.

(4)  Neuvoston asetus (EU) 2015/323, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2015, yhdenteentoista Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta (EUVL L 58, 3.3.2015, s. 17).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

(6)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1268/2012, annettu 29 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 362, 31.12.2012, s. 1).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta (EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1).

(8)  Neuvoston päätös 2013/755/EU, annettu 25 päivänä marraskuuta 2013, merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin (MMA-assosiaatiopäätös) (EUVL L 344, 19.12.2013, s. 1).

(9)  Neuvoston asetus (EU) 2015/322, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2015, yhdennentoista Euroopan kehitysrahaston täytäntöönpanosta (EUVL L 58, 3.3.2015, s. 1).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 236/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, unionin ulkoisen toiminnan rahoitusvälineiden täytäntöönpanoa koskevista yhteisistä säännöistä ja menettelyistä (EUVL L 77, 15.3.2014, s. 95).


LIITE

VASTAAVUUSTAULUKKO

Asetus (EU) 2015/323

Tämä asetus

1 artikla

1 artikla

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 2 kohta

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 3 kohta

2 artiklan 2 kohta

2 artiklan 4 kohta

3 artiklan 1 ja 2 kohta

2 artiklan 5 kohta

2 artiklan 4 kohta

3 artikla

3 artiklan 2 kohta

4 artikla

3 artiklan 2 kohta

5 artikla

4 artikla

6 artikla

5 artikla

7 artikla

6 artikla

8 artikla

7 artikla

9 artiklan 1 kohta

8 artiklan 1 kohta

9 artiklan 2 kohta

8 artiklan 2 kohta

9 artiklan 2 kohdan a alakohta

8 artiklan 2 kohdan a alakohta

9 artiklan 2 kohdan b alakohta

8 artiklan 2 alakohdan b alakohta

9 artiklan 2 kohdan c alakohta

8 artiklan 2 kohdan c alakohta

9 artiklan 2 kohdan d alakohta

9 artiklan 2 kohdan e alakohta

8 artiklan 2 kohdan d alakohta

9 artiklan 2 kohdan f alakohta

8 artiklan 2 kohdan e alakohta

9 artiklan 3 kohta

8 artiklan 3 kohta

9 artiklan 4 kohta

9 artiklan 5 kohta

8 artiklan 4 kohta

9 artiklan 6 kohta

8 artiklan 5 kohta

10 artikla

9 artikla

11 artiklan 1 kohta

10 artikla

11 artiklan 2 kohta

11 artiklan 3 kohta

11 artiklan 4 kohta

12 artikla

13 artiklan 1 kohta

11 artiklan 1 kohta

13 artiklan 2 kohta

11 artiklan 2 kohta

13 artiklan 3 kohta

11 artiklan 3 kohta

13 artiklan 4 kohta

29 artiklan 4 kohta

13 artiklan 5 kohta

30 artikla

14 artikla

12 artikla

15 artikla

13 artikla

16 artikla

14 artikla

17 artiklan 1 kohta

14 artiklan 1 kohta

17 artiklan 2 kohta

15 artiklan 1 kohta

17 artiklan 3 kohta

30 artiklan 2 kohta

17 artiklan 4 kohta

30 artiklan 3 kohta

17 artiklan 5 kohta

29 artiklan 3 kohta

18 artiklan 1 kohta

18 artiklan 2 kohta

16 artiklan 1 kohta

18 artiklan 3 kohta

16 artiklan 2 kohta

19 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

18 artiklan 2 kohta

19 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

17 artiklan 1 kohta

19 artiklan 2 kohta

17 artiklan 2 kohta

20 artiklan 1 kohta

18 artiklan 1 kohta

20 artiklan 2 kohta

18 artiklan 2 kohta

21 artikla

19 artikla

22 artikla

20 artikla

23 artikla

21 artikla

24 artikla

22 artikla

25 artiklan 1 kohta

23 artiklan 1 kohta

25 artiklan 2 kohta

23 artiklan 2 kohta

25 artiklan 3 kohta

23 artiklan 3 kohta

25 artiklan 4 kohta

25 artiklan 5 kohta

26 artikla

24 artiklan 1 ja 2 kohta

27 artiklan 1 kohta

24 artiklan 2 kohta

27 artiklan 2 kohta

24 artiklan 3 kohta

27 artiklan 3 kohta

24 artiklan 4 kohta

27 artiklan 4 kohta

24 artiklan 5 kohta

27 artiklan 5 kohta

24 artiklan 6 kohta

27 artiklan 6 kohta

24 artiklan 7 kohta

27 artiklan 7 kohta

27 ja 42 artikla

28 artikla

26 artikla

29 artikla

25 artikla

30 artikla

26 artikla

31 artikla

27 artikla

32 artikla

27 artikla

33 artikla

27 artikla

34 artikla

28 artikla

35 artiklan 1 kohta

29 artiklan 1 kohta

35 artiklan 2 kohta

29 artiklan 2 kohta

35 artiklan 3 kohta

29 artiklan 3 kohta

35 artiklan 4 kohta

29 artiklan 5 kohta

30 artiklan 1 kohta

36 artikla

31 artikla

37 artikla

32 artikla

38 artikla

33 artikla

39 artikla

36 artikla

40 artikla

34 artikla

41 artikla

37 artikla

42 artikla

35 artikla

43 artiklan 1 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta

38 artiklan 1 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta

43 artiklan 2 kohta

38 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

43 artiklan 3 kohta

38 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

43 artiklan 4 kohta

38 artiklan 3 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta

43 artiklan 5 kohta

38 artiklan 3 kohdan kolmas alakohta

43 artiklan 6 kohta

38 artiklan 3 kohdan neljäs alakohta

43 artiklan 7 kohta

38 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta ja 38 artiklan 3 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta

44 artiklan 1 kohta

38 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta

44 artiklan 2 kohta

39 artiklan 1 kohta

44 artiklan 3 kohta

39 artiklan 2 kohta

45 artikla

40 artikla

46 artikla

18 artiklan 3 ja 4 kohta

47 artikla

41 artikla

48 artiklan 1 kohta

42 artiklan 1 kohta

48 artiklan 2 kohta

42 artiklan 2 kohta

48 artiklan 3 kohta

42 artiklan 3 kohta

48 artiklan 4 kohta

42 artiklan 2 kohta

48 artiklan 5 kohta

42 artiklan 4 kohta

48 artiklan 6 kohta

42 artiklan 5 kohta

48 artiklan 7 kohta

42 artiklan 6 kohta

49 artikla

43 artikla

50 artiklan 1 kohta

44 artiklan 2 kohta

50 artiklan 2 kohta

44 artiklan 3 kohta

50 artiklan 3 kohta

44 artiklan 1 kohta

51 artikla

45 artikla

52 artikla

46 artikla

53 artikla

47 artikla

54 artikla

48 artikla

55 artikla

49 artikla

56 artikla

50 artikla

57 artiklan 1 kohta

51 artiklan 1 kohta

57 artiklan 2 kohta

51 artiklan 2 ja 3 kohta

58 artikla

52 artikla

59 artikla

53 artikla

60 artikla

54 artikla

61 artikla

55 artikla

62 artikla

56 artikla

63 artikla

57 artikla

58 artikla

64 artikla

59 artikla


3.12.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 307/22


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1878,

annettu 26 päivänä marraskuuta 2018,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (”Scrumbie de Dunăre afumată” (SMM))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Romanian hakemus nimityksen ”Scrumbie de Dunăre afumată” rekisteröimiseksi julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä (2) asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti.

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan mukaisesti, nimitys ”Scrumbie de Dunăre afumată” olisi rekisteröitävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään nimitys ”Scrumbie de Dunăre afumată” (SMM).

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitettu nimitys liittyy komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 668/2014 (3) liitteessä XI mainitun luokan 1.7 ”Tuoreet kalat, nilviäiset ja äyriäiset sekä niistä valmistetut tuotteet” tuotteeseen.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä marraskuuta 2018.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Phil HOGAN

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUVL C 162, 8.5.2018, s. 28.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 668/2014, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2014, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 179, 19.6.2014, s. 36).


3.12.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 307/23


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1879,

annettu 29 päivänä marraskuuta 2018,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/2080 muuttamisesta tarjouskilpailumenettelyllä myytävän rasvattoman maitojauheen varastoon tuonnin päivämäärän osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamissäännöistä julkisen intervention ja yksityisen varastoinnin tuen osalta 18 päivänä toukokuuta 2016 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 (2) ja erityisesti sen 28 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jotta voidaan määrittää komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/2080 (3) aloitetun tarjouskilpailun kattaman rasvattoman maitojauheen määrät, kyseisen asetuksen 1 artiklassa säädetään määräajasta, johon mennessä rasvaton maitojauhe pitää olla tuotu julkiseen varastoon.

(2)

Koska tämänhetkisessä markkinatilanteessa maidon ja maitotuotteiden hinta elpyy ja interventiovarastot ovat suuret, on aiheellista asettaa suurempi määrä rasvatonta maitojauhetta myyntiin muuttamalla varastoon tuonnin päivämäärää.

(3)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) 2016/2080 olisi muutettava.

(4)

Jotta rasvaton maitojauhe asetettaisiin myyntiin viipymättä, tämän asetuksen olisi tultava voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/2080 1 artiklassa ilmaisu ”1 päivää elokuuta 2016” ilmaisulla ”1 päivää tammikuuta 2018”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä marraskuuta 2018.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Phil HOGAN

Komission jäsen


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 206, 30.7.2016, s. 71.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/2080, annettu 25 päivänä marraskuuta 2016, rasvattoman maitojauheen myynnin aloittamisesta tarjouskilpailumenettelyllä (EUVL L 321, 29.11.2016, s. 45).


3.12.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 307/24


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1880,

annettu 30 päivänä marraskuuta 2018,

alkoholin täydellistä denaturointia koskevien menetelmien molemminpuolisesta tunnustamisesta valmisteverottomuutta varten annetun asetuksen (EY) N:o 3199/93 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta 19 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/83/ETY (1) ja erityisesti sen 27 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 92/83/ETY 27 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla jäsenvaltioiden on vapautettava valmisteverosta alkoholi, joka on kokonaan denaturoitu jonkin jäsenvaltion määräysten mukaisesti, jos näistä määräyksistä on ilmoitettu asianmukaisesti ja ne on sallittu mainitun artiklan 3 ja 4 kohdassa säädettyjä edellytyksiä noudattaen.

(2)

Denaturoimisaineet, joita käytetään kussakin jäsenvaltiossa direktiivin 92/83/ETY 27 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti alkoholin täydelliseen denaturointiin, luetellaan komission asetuksen (EY) N:o 3199/93 (2) liitteessä.

(3)

Tšekki ilmoitti 6 päivänä kesäkuuta 2018 komissiolle alkoholin täydelliseen denaturointiin käytettävät denaturoimisaineet, joita se aikoo käyttää kyseisen direktiivin 27 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisiin tarkoituksiin.

(4)

Komissio toimitti kyseisen ilmoituksen muille jäsenvaltioille 4 päivänä heinäkuuta 2018.

(5)

Komissio ei ole saanut vastalauseita.

(6)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 3199/93 olisi muutettava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat valmisteverokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 3199/93 liite tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 316, 31.10.1992, s. 21.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 3199/93, annettu 22 päivänä marraskuuta 1993, alkoholin täydellistä denaturointia koskevien menetelmien molemminpuolisesta tunnustamisesta valmisteverottomuutta varten (EYVL L 288, 23.11.1993, s. 12).


LIITE

”LIITE

Luettelo alkoholin täydelliseen denaturointiin sallituista tuotteista ja niiden rekisteröidystä Chemical Abstracts Service (CAS) -numerosta:

Asetoni

CAS: 67-64-1

Denatoniumbentsoaatti

CAS: 3734-33-6

Etanoli

CAS: 64-17-5

Etyyli-tert-butyylieetteri

CAS: 637-92-3

Fluoreseiini

CAS: 2321-07-5

Bensiini (myös lyijytön bensiini)

CAS: 86290-81-5

Isopropyylialkoholi

CAS: 67-63-0

Petroli

CAS: 8008-20-6

Lamppuöljy

CAS: 64742-47-8 ja 64742-48-9

Metanoli

CAS: 67-56-1

Metyylietyyliketoni (2-butanoni)

CAS: 78-93-3

Metyyli-isobutyyliketoni

CAS: 108-10-1

Metyleenisininen (52015)

CAS: 61-73-4

Liuotinbensiini

CAS: 92062-36-7

Tärpätti

CAS: 8006-64-2

Tekninen bensiini

CAS: 92045-57-3

Termillä ”absoluuttinen etanoli” on tässä liitteessä sama merkitys kuin Kansainvälisen puhtaan ja sovelletun kemian liiton (IUPAC) käyttämällä termillä ”absoluuttinen alkoholi”.

Denaturoituun alkoholiin voidaan kaikissa jäsenvaltioissa lisätä tuotteelle ominaisen värin antavaa väriainetta, jotta tuote voidaan tunnistaa välittömästi.

I   Belgiassa, Bulgariassa, Tšekissä, Tanskassa, Saksassa, Virossa, Irlannissa, Kreikassa, Espanjassa, Ranskassa, Italiassa, Kyproksessa, Latviassa, Liettuassa, Luxemburgissa, Unkarissa, Maltassa, Alankomaissa, Itävallassa, Puolassa, Portugalissa, Romaniassa, Sloveniassa, Slovakiassa ja Suomessa käytettävä alkoholin täydellistä denaturointia koskeva yhteinen denaturointimenettely:

Yhtä absoluuttisen etanolin hehtolitraa kohden:

1,0 litra isopropyylialkoholia,

1,0 litra metyylietyyliketonia,

1,0 gramma denatoniumbentsoaattia.

II   Seuraavissa jäsenvaltioissa käytettävä suurempi pitoisuus alkoholin täydellistä denaturointia koskevassa yhteisessä denaturointimenettelyssä:

Yhdistynyt kuningaskunta

Yhtä absoluuttisen etanolin hehtolitraa kohden:

3,0 litraa isopropyylialkoholia,

3,0 litraa metyylietyyliketonia,

1,0 gramma denatoniumbentsoaattia.

Kroatia

Yhtä absoluuttisen etanolin hehtolitraa kohden:

Vähintään

1,0 litra isopropyylialkoholia,

1,0 litra metyylietyyliketonia,

1,0 gramma denatoniumbentsoaattia.

Ruotsi

Yhtä absoluuttisen etanolin hehtolitraa kohden:

1,0 litra isopropyylialkoholia,

2,0 litraa metyylietyyliketonia,

1,0 gramma denatoniumbentsoaattia.

III   Tietyissä jäsenvaltioissa käytettävät muut alkoholin täydellistä denaturointia koskevat denaturointimenettelyt:

Tšekki

Yhtä absoluuttisen etanolin hehtolitraa kohden:

0,4 litraa liuotinbensiiniä,

0,2 litraa petrolia,

0,1 litraa teknistä bensiiniä.

Kreikka

Ainoastaan heikkolaatuista alkoholia (esi- ja jälkitisle), jonka alkoholipitoisuus on vähintään 93 mutta enintään 96 tilavuusprosenttia, voidaan denaturoida.

93-tilavuusprosenttisen hydratoidun alkoholin hehtolitraa kohden lisätään

2,0 litraa metanolia,

1,0 litra tärpättiä,

0,50 litraa lamppuöljyä,

0,40 grammaa metyleenisineä.

Lopputuotteen on saavutettava 20 °C:n lämpötilassa muuttumattomassa muodossaan 93 tilavuusprosenttia.

Suomi – sallittu 31.12.2018 saakka

Yhtä absoluuttisen etanolin hehtolitraa kohden jokin seuraavista kaavoista:

1.

2,0 litraa metyylietyyliketonia,

3,0 litraa metyyli-isobutyyliketonia.

2.

2,0 litraa asetonia,

3,0 litraa metyyli-isobutyyliketonia.


Oikaisuja

3.12.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 307/27


Oikaisu komission täytäntöönpanopäätökseen (EU) 2018/719, annettu 14 päivänä toukokuuta 2018, päätöksen 2009/821/EY muuttamisesta rajatarkastusasemien ja Traces-järjestelmän eläinlääkintäyksikköjen luetteloiden osalta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 120, 16. toukokuuta 2018 )

Sivulla 17, liitteessä olevan 1 kohdan a alakohdassa:

on:

”korvataan Tanskaa koskevassa osassa Aalborgin lentoasemaa koskeva kohta seuraavasti:”

pitää olla:

”lisätään Tanskaa koskevaan osaan toisen kohdan jälkeen Aalborgin lentoasemaa koskeva kohta seuraavasti:”

Sivulla 17, liitteessä olevan 2 kohdan b alakohdassa:

on:

”korvataan Itävaltaa koskevassa osassa keskusyksikköä ”AT000000 BUNDESMINISTERIUM FÜR GESUNDHEIT” koskeva kohta seuraavasti ”AT000000 BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT, SOZIALES, GESUNDHEIT UND KONSUMENTENSCHUTZ”.”

pitää olla:

”korvataan Itävaltaa koskevassa osassa keskusyksikköä ”AT00000 BUNDESMINISTERIUM FÜR GESUNDHEIT” koskeva kohta seuraavasti ”AT00000 BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT, SOZIALES, GESUNDHEIT UND KONSUMENTENSCHUTZ”.”