ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 298

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

61. vuosikerta
23. marraskuuta 2018


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) 2018/1833, annettu 19 päivänä marraskuuta 2018, Tanskan lipun alla purjehtivien alusten molvan kalastuksen kieltämisestä unionin vesillä alueella 3a

1

 

*

Komission asetus (EU) 2018/1834, annettu 19 päivänä marraskuuta 2018, Espanjan lipun alla purjehtivien alusten aaltorauskun kalastuksen kieltämisestä unionin vesillä alueella 8

4

 

*

Komission asetus (EU) 2018/1835, annettu 19 päivänä marraskuuta 2018, Espanjan lipun alla purjehtivien alusten aaltorauskun kalastuksen kieltämisestä unionin vesillä alueella 9

6

 

*

Komission asetus (EU) 2018/1836, annettu 19 päivänä marraskuuta 2018, Espanjan lipun alla purjehtivien alusten seidin kalastuksen kieltämisestä alueella 6 sekä unionin ja kansainvälisillä vesillä alueilla 5b, 12 ja 14

8

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1837, annettu 22 päivänä marraskuuta 2018, rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/2080 aloitetun tarjouskilpailumenettelyn mukaisessa kahdennessakymmenennessäkahdeksannessa osatarjouskilpailussa

10

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2018/1838, annettu 19 päivänä marraskuuta 2018, Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisellä assosiaatiosopimuksella perustetussa kauppaan liittyviä kysymyksiä käsittelevässä assosiaatiokomiteassa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta

11

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1839, annettu 19 päivänä marraskuuta 2018, sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Irlannin kanssa

15

 

*

Komission päätös (EU) 2018/1840, annettu 10 päivänä elokuuta 2018, valtiontuesta SA.33229 (2018/N-4) (ex 2017/C-3) – Slovenia – Nova Ljubljanska Banka d.d:n rakenneuudistusta koskevien sitoumusten muuttaminen (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 5537)  ( 1 )

17

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1841, annettu 16 päivänä marraskuuta 2018, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 7424)

34

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1842, annettu 22 päivänä marraskuuta 2018, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 liitteen muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 7911)  ( 1 )

65

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

23.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 298/1


KOMISSION ASETUS (EU) 2018/1833,

annettu 19 päivänä marraskuuta 2018,

Tanskan lipun alla purjehtivien alusten molvan kalastuksen kieltämisestä unionin vesillä alueella 3a

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon unionin valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksessa (EU) 2018/120 (2) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2018.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2018 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2018 koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta mainitussa liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan kalastus samassa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Erityisesti kielletään näillä aluksilla pyydettyjen kyseiseen kantaan kuuluvien kalojen aluksella pitäminen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun päivän jälkeen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä marraskuuta 2018.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

João AGUIAR MACHADO

Pääjohtaja

Meri- ja kalastusasioiden pääosasto


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (EU) 2018/120, annettu 23 päivänä tammikuuta 2018, unionin vesillä ja unionin kalastusaluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2018 sekä asetuksen (EU) 2017/127 muuttamisesta (EUVL L 27, 31.1.2018, s. 1).


LIITE

Nro

29/TQ120

Jäsenvaltio

Tanska

Kanta

LIN/03A.

Laji

Molva (Molva molva)

Alue

Unionin vedet alueella 3a

Kalastuksen lopettamisen päivämäärä

28.9.2018


23.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 298/4


KOMISSION ASETUS (EU) 2018/1834,

annettu 19 päivänä marraskuuta 2018,

Espanjan lipun alla purjehtivien alusten aaltorauskun kalastuksen kieltämisestä unionin vesillä alueella 8

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon unionin valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksessa (EU) 2018/120 (2) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2018.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2018 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2018 koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta mainitussa liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan kalastus samassa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Erityisesti kielletään näillä aluksilla pyydettyjen kyseiseen kantaan kuuluvien kalojen aluksella pitäminen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun päivän jälkeen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä marraskuuta 2018.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

João AGUIAR MACHADO

Pääjohtaja

Meri- ja kalastusasioiden pääosasto


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (EU) 2018/120, annettu 23 päivänä tammikuuta 2018, unionin vesillä ja unionin kalastusaluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2018 sekä asetuksen (EU) 2017/127 muuttamisesta (EUVL L 27, 31.1.2018, s. 1).


LIITE

Nro

27/TQ120

Jäsenvaltio

Espanja

Kanta

RJU/8-C.

Laji

Aaltorausku (Raja undulata)

Alue

Unionin vedet alueella 8

Kalastuksen lopettamisen päivämäärä

27.9.2018


23.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 298/6


KOMISSION ASETUS (EU) 2018/1835,

annettu 19 päivänä marraskuuta 2018,

Espanjan lipun alla purjehtivien alusten aaltorauskun kalastuksen kieltämisestä unionin vesillä alueella 9

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon unionin valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksessa (EU) 2018/120 (2) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2018.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2018 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2018 koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta mainitussa liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan kalastus samassa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Erityisesti kielletään näillä aluksilla pyydettyjen kyseiseen kantaan kuuluvien kalojen aluksella pitäminen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun päivän jälkeen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä marraskuuta 2018.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

João AGUIAR MACHADO

Pääjohtaja

Meri- ja kalastusasioiden pääosasto


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (EU) 2018/120, annettu 23 päivänä tammikuuta 2018, unionin vesillä ja unionin kalastusaluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2018 sekä asetuksen (EU) 2017/127 muuttamisesta (EUVL L 27, 31.1.2018, s. 1).


LIITE

Nro

28/TQ120

Jäsenvaltio

Espanja

Kanta

RJU/9-C.

Laji

Aaltorausku (Raja undulata)

Alue

Unionin vedet alueella 9

Kalastuksen lopettamisen päivämäärä

27.9.2018


23.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 298/8


KOMISSION ASETUS (EU) 2018/1836,

annettu 19 päivänä marraskuuta 2018,

Espanjan lipun alla purjehtivien alusten seidin kalastuksen kieltämisestä alueella 6 sekä unionin ja kansainvälisillä vesillä alueilla 5b, 12 ja 14

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon unionin valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksessa (EU) 2018/120 (2) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2018.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2018 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitettujen jäsenvaltioiden vuotta 2018 koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan kalastus samassa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Erityisesti kielletään näillä aluksilla pyydettyjen kyseiseen kantaan kuuluvien kalojen aluksella pitäminen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun päivän jälkeen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä marraskuuta 2018.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

João AGUIAR MACHADO

Pääjohtaja

Meri- ja kalastusasioiden pääosasto


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (EU) 2018/120, annettu 23 päivänä tammikuuta 2018, unionin vesillä ja unionin kalastusaluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2018 sekä asetuksen (EU) 2017/127 muuttamisesta (EUVL L 27, 31.1.2018, s. 1).


LIITE

Nro

26/TQ120

Jäsenvaltio

Espanja

Kanta

POK/56–14

Laji

Seiti (Pollachius virens)

Alue

6; unionin ja kansainväliset vedet alueilla 5b, 12 ja 14

Kalastuksen lopettamisen päivämäärä

27.9.2018


23.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 298/10


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1837,

annettu 22 päivänä marraskuuta 2018,

rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/2080 aloitetun tarjouskilpailumenettelyn mukaisessa kahdennessakymmenennessäkahdeksannessa osatarjouskilpailussa

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamissäännöistä julkisen intervention ja yksityisen varastoinnin tuen osalta 18 päivänä toukokuuta 2016 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 (2) ja erityisesti sen 32 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/2080 (3) aloitettiin rasvattoman maitojauheen myynti tarjouskilpailumenettelyllä.

(2)

Kahdennessakymmenennessäkahdeksannessa osatarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen olisi vahvistettava vähimmäismyyntihinta.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/2080 aloitetun tarjouskilpailumenettelyn mukaisessa rasvattoman maitojauheen myyntiä koskevassa kahdennessakymmenennessäkahdeksannessa osatarjouskilpailussa, jonka tarjousten jättöaika päättyi 20 päivänä marraskuuta 2018, vähimmäismyyntihinta on 131,30 euroa 100 kilogrammalta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä marraskuuta 2018.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Pääjohtaja

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 206, 30.7.2016, s. 71.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/2080, annettu 25 päivänä marraskuuta 2016, rasvattoman maitojauheen myynnin aloittamisesta tarjouskilpailumenettelyllä (EUVL L 321, 29.11.2016, s. 45).


PÄÄTÖKSET

23.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 298/11


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2018/1838,

annettu 19 päivänä marraskuuta 2018,

Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisellä assosiaatiosopimuksella perustetussa kauppaan liittyviä kysymyksiä käsittelevässä assosiaatiokomiteassa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen (1), jäljempänä ’sopimus’, 323 artiklan 1 kohdan mukaan kauppaan liittyvien kysymysten kokoonpanossa kokoontuvan assosiaatiokomitean, jäljempänä ’kauppakomitea’, on kuuden kuukauden kuluessa sopimuksen voimaantulosta laadittava luettelo henkilöistä, jotka ovat halukkaita ja kykeneviä toimimaan välimiehinä riitojenratkaisumenettelyissä.

(2)

Sopimuksen 323 artiklan 1 kohdan mukaisesti unioni ja Ukraina ovat esittäneet omat ehdokkaansa, jotka ovat halukkaita ja kykeneviä toimimaan välimiehinä, ja ovat myös sopineet viidestä henkilöstä, jotka eivät ole kummankaan osapuolen kansalaisia ja jotka toimivat välimiespaneelin puheenjohtajana.

(3)

Ukraina ehdotti vain neljää henkilöä. Ukrainan olisi ehdotettava viidettä ukrainalaista ehdokasta mahdollisimman pian.

(4)

Sopimuksen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi on aiheellista laatia viipymättä luettelo 14 henkilöstä, jotka ovat halukkaita ja kykeneviä toimimaan välimiehinä riitojenratkaisumenettelyissä.

(5)

Kauppakomitean päätös olisi julkaistava sen jälkeen, kun se on hyväksytty,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisellä assosiaatiosopimuksella perustetussa kauppaan liittyvien kysymysten kokoonpanossa kokoontuvassa assosiaatiokomiteassa unionin puolesta otettava kanta niiden henkilöiden luettelon hyväksymiseen mainitun sopimuksen 323 artiklan 1 kohdan mukaisesti, jotka ovat halukkaita ja kykeneviä toimimaan välimiehinä, perustuu tähän päätökseen liitettyyn kyseisen komitean päätösluonnokseen.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

3 artikla

Kauppakomitean päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 19 päivänä marraskuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. KÖSTINGER


(1)  EUVL L 161, 29.5.2014, s. 3.


LUONNOS

EU:N JA UKRAINAN KAUPPAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ KÄSITTELEVÄN ASSOSIAATIOKOMITEAN PÄÄTÖS N:o …/2018,

annettu …,

Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen 323 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun välimiesten luettelon laatimisesta

KAUPPAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ KÄSITTELEVÄ ASSOSIAATIOKOMITEA, joka

ottaa huomioon Brysselissä 27 päivänä kesäkuuta 2014 allekirjoitetun Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen (1), jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 323 artiklan 1 kohdan ja 465 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen 323 artiklan 1 kohdan mukaan kauppaan liittyvien kysymysten kokoonpanossa kokoontuva assosiaatiokomitea, jäljempänä ’kauppakomitea’, laatii kuuden kuukauden kuluessa sopimuksen voimaantulosta luettelon henkilöistä, jotka ovat halukkaita ja kykeneviä toimimaan välimiehinä.

(2)

Unioni on ehdottanut viittä henkilöä, jotka ovat halukkaita ja kykeneviä toimimaan välimiehinä, kun taas Ukraina on ehdottanut neljää henkilöä. Unioni ja Ukraina ovat sopineet viidestä henkilöstä, jotka eivät ole kummankaan osapuolen kansalaisia ja jotka toimivat välimiespaneelin puheenjohtajana.

(3)

Jotta voidaan välttää lisäviivytyksiä sellaisten henkilöiden luettelon laatimisessa, jotka ovat halukkaita ja kykeneviä toimimaan välimiehinä, ja siten varmistaa sopimuksen ja erityisesti sen IV osaston 14 luvun asianmukainen toiminta, kauppakomitean olisi hyväksyttävä kyseinen luettelo esitettyjen ehdotusten perusteella.

(4)

Ukrainan olisi toimitettava ehdotuksensa viidennestä ehdokkaasta kauppakomitealle mahdollisimman pian,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Tämän päätöksen liitteessä esitetään Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen 323 artiklan 1 kohdan mukainen luettelo henkilöistä, jotka ovat halukkaita ja kykeneviä toimimaan välimiehinä.

2.   Ukraina toimittaa kauppakomitealle mahdollisimman pian ehdokkaansa viidennestä ehdokkaasta, joka on halukas ja kykenevä toimimaan välimiehenä.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty …

Kauppaan liittyviä kysymyksiä käsittelevän assosiaatiokomitean puolesta

Puheenjohtaja

Sihteerit

Ukrainan puolesta

EU:n puolesta


(1)  EUVL L 161, 29.5.2014, s. 3.

LIITE

SOPIMUKSEN 323 ARTIKLAN 1 KOHDAN MUKAINEN VÄLIMIESTEN LUETTELO

 

Unionin ehdottamat välimiehet:

1.

Claus-Dieter EHLERMANN

2.

Giorgio SACERDOTI

3.

Jacques BOURGEOIS

4.

Pieter Jan KUIJPER

5.

Ramon TORRENT

 

Ukrainan ehdottamat välimiehet:

1.

Serhiy HRYSHKO

2.

Taras KACHKA

3.

Victor MURAVYOV

4.

Yuriy RUDYUK

 

Osapuolten valitsemat puheenjohtajat:

1.

William DAVEY (Yhdysvallat)

2.

Helge SELAND (Norja)

3.

Maryse ROBERT (Kanada)

4.

Christian HÄBERLI (Sveitsi)

5.

Merit JANOW (Yhdysvallat)


23.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 298/15


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2018/1839,

annettu 19 päivänä marraskuuta 2018,

sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Irlannin kanssa

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi 23 päivänä kesäkuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS (1) ja erityisesti sen 33 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksen 2008/615/YOS 25 artiklan 2 kohdan mukaan kyseisessä päätöksessä tarkoitettu henkilötietojen toimittaminen voidaan aloittaa vasta, kun kyseisen päätöksen 6 luvussa säädetyt tietosuojaa koskevat yleiset säännökset on pantu täytäntöön tietojen toimittamiseen osallistuvien jäsenvaltioiden lainsäädännössä.

(2)

Neuvoston päätöksen 2008/616/YOS (3) 20 artiklassa säädetään, että johdanto-osan 1 kappaleessa tarkoitetun edellytyksen täyttyminen päätöksen 2008/615/YOS 2 luvun mukaisen automaattisen tietojenvaihdon osalta on varmistettava kyselyyn, arviointikäyntiin ja testausajoon perustuvan arviointiraportin pohjalta.

(3)

Päätöksen 2008/616/YOS liitteessä olevan 4 luvun 1.1 kohdan mukaan asiaa käsittelevä neuvoston työryhmä laatii kyselyn, joka koskee kutakin automaattista tietojenvaihtoa, ja heti kun jäsenvaltio katsoo täyttävänsä edellytykset tietojen jakamiseksi kyseisessä tietoluokassa, se vastaa kyselyyn.

(4)

Irlanti on vastannut tietosuojaa koskevaan kyselyyn ja sormenjälkitietojen vaihtoa koskevaan kyselyyn.

(5)

Irlanti on toteuttanut Itävallan kanssa onnistuneen testausajoon.

(6)

Irlantiin on tehty arviointikäynti, ja Itävallan arviointiryhmä on laatinut arviointikäynnistä raportin, joka on toimitettu asiaa käsittelevälle neuvoston työryhmälle.

(7)

Neuvostolle on esitetty arviointiraportti, jossa on yhteenveto sormenjälkitietojen vaihtoa koskeneiden kyselyn, arviointikäynnin ja testausajon tuloksista.

(8)

Neuvosto otti huomioon kaikkien niiden jäsenvaltioiden hyväksynnän, joita päätös 2008/615/YOS sitoo, ja totesi 16 päivänä heinäkuuta 2018, että Irlanti on pannut täysimääräisesti täytäntöön päätöksen 2008/615/YOS 6 luvussa säädetyt tietosuojaa koskevat yleiset säännökset.

(9)

Näin ollen Irlannilla olisi oltava sormenjälkitietojen automaattisen haun toteuttamiseksi oikeus vastaanottaa ja toimittaa henkilötietoja päätöksen 2008/615/YOS 9 artiklan mukaisesti.

(10)

Päätöksen 2008/615/YOS 33 artiklassa neuvostolle myönnetään täytäntöönpanovalta hyväksyä toimenpiteet, joita mainitun päätöksen täytäntöönpano edellyttää, erityisesti mainitun päätöksen mukaisen henkilötietojen vastaanottamisen ja toimittamisen osalta.

(11)

Koska tällaisen täytäntöönpanovallan käyttöön ottamista koskevat edellytykset ovat täyttyneet ja sitä koskevaa menettelyä on noudatettu, olisi annettava täytäntöönpanopäätös sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Irlannin kanssa, jotta tämä jäsenvaltio voi vastaanottaa ja toimittaa henkilötietoja päätöksen 2008/615/YOS 9 artiklan mukaisesti.

(12)

Päätös 2008/615/YOS sitoo Tanskaa, Irlantia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa, ja sen vuoksi Tanska, Irlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta osallistuvat tämän päätöksen, jolla pannaan täytäntöön päätös 2008/615/YOS, hyväksymiseen ja soveltamiseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Irlannilla on sormenjälkitietojen automaattisen haun toteuttamiseksi oikeus vastaanottaa ja toimittaa henkilötietoja päätöksen 2008/615/YOS 9 artiklan mukaisesti 24 päivästä marraskuuta 2018 alkaen.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tätä päätöstä sovelletaan perussopimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä 19 päivänä marraskuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. KÖSTINGER


(1)  EUVL L 210, 6.8.2008, s. 1.

(2)  Lausunto annettu 24 päivänä lokakuuta 2018 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  Neuvoston päätös 2008/616/YOS, tehty 23 päivänä kesäkuuta 2008, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanosta (EUVL L 210, 6.8.2008, s. 12).


23.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 298/17


KOMISSION PÄÄTÖS (EU) 2018/1840,

annettu 10 päivänä elokuuta 2018,

valtiontuesta SA.33229 (2018/N-4) (ex 2017/C-3) – Slovenia – Nova Ljubljanska Banka d.d:n rakenneuudistusta koskevien sitoumusten muuttaminen

(tiedoksiannettu numerolla C(2018) 5537)

(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 108 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan,

ottaa huomioon sopimuksen Euroopan talousalueesta ja erityisesti sen 62 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

on kehottanut asianomaisia osapuolia esittämään huomautuksensa edellä mainittujen säännösten (1) mukaisesti ja ottaa huomioon niiden huomautukset,

sekä katsoo seuraavaa:

1.   MENETTELY

(1)

Komissio hyväksyi 7 päivänä maaliskuuta 2011, jäljempänä ’ensimmäinen pelastamistukea koskeva päätös’ (2), kuudeksi kuukaudeksi Nova Ljubljanska Banka d.d:n, jäljempänä ”NLB”, pääomapohjan vahvistamiseen tarkoitetun 250 miljoonan euron tuen, jonka edellytyksenä oli rakenneuudistussuunnitelman esittäminen, ja josta Slovenia oli ilmoittanut komissiolle 14 päivänä tammikuuta 2011.

(2)

Komissio hyväksyi NLB:n pääomapohjan toisen vahvistamisen 2 päivänä heinäkuuta 2012 tekemällään päätöksellä (3), jäljempänä ’toinen pelastamistukea ja menettelyn aloittamista koskeva päätös’, ja aloitti samalla perusteellisen tutkintamenettelyn komissiolle esitetyn rakenneuudistussuunnitelman herättämien epäilyiden vuoksi. Komissio epäili, oliko komissiolle esitetyn rakenneuudistussuunnitelman perusteella mahdollista palauttaa NLB:n elinkelpoisuus, ja se katsoi, etteivät suunnitelmassa esitetty vastuunjako ja kilpailun vääristymistä estävät toimenpiteet olleet riittäviä.

(3)

Komissio hyväksyi päätöksellä 2014/535/EU, jäljempänä ’vuoden 2013 päätös’ (4), valtiontuen NLB:lle muutetun rakenneuudistussuunnitelman ja Slovenian toimittamien sitoumusten perusteella. Yhtenä sitoumuksena oli, että Slovenia myy omistuksestaan NLB:ssä yhtä osaketta vaille 75 prosenttia, jäljempänä ’75 % – 1’, 31 päivään joulukuuta 2017 mennessä tai vaihtoehtoisesti NLB:n tulee divestoida kuusi ulkomaista Balkanin alueen tytäryhtiötä.

(4)

Slovenia pyysi 13 päivänä huhtikuuta 2017 komissiota hyväksymään viivytyksen NLB:n osakkeiden myynnin toiseen erään, joka koostui enintään yhtä osaketta vaille 25 prosentin osakeosuudesta, jäljempänä ’25 % – 1’, NLB:ssä, ja se ilmoitti komissiolle muutetuista sitoumuksista. Komissio katsoi 11 päivänä toukokuuta 2017, että muutetut sitoumukset varmistivat yhä NLB:n tuen soveltuvuuden sisämarkkinoille, jäljempänä ’vuoden 2017 muutospäätös’ (5).

(5)

Slovenian viranomaiset päättivät 8 päivänä kesäkuuta 2017 (6) keskeyttää NLB:n myyntiprosessin, ja 9 päivänä kesäkuuta 2017 Slovenian valtionvarainministeri ilmoitti päätöksestä komissiolle puhelimitse.

(6)

Vuoden 2017 syksyllä komission ja Slovenian välillä pidettiin yhteyttä useita kertoja. Slovenia toimitti komissiolle myös useita epävirallisia asiakirjoja (7). Slovenia ilmoitti virallisesti 21 päivänä joulukuuta 2017 komissiolle uudelleen muutetuista sitoumuksista.

(7)

Komissio ilmoitti Slovenian viranomaisille 26 päivänä tammikuuta 2018 päivätyllä kirjeellä, jäljempänä ’menettelyn aloittamista koskeva vuoden 2018 päätös’, päätöksestään käynnistää SEUT-sopimuksen 108 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa määrätty menettely, joka koskee pyyntöä varmistaa NLB:lle myönnetyn tuen soveltuvuus sisämarkkinoille uudelleen muutettujen sitoumusten perusteella.

(8)

Slovenia toimitti huomautuksensa menettelyn aloittamista koskevasta vuoden 2018 päätöksestä 2 päivänä maaliskuuta 2018.

(9)

Menettelyn aloittamista koskeva vuoden 2018 päätös julkaistiin 6 päivänä huhtikuuta 2018Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja asianomaisia osapuolia pyydettiin esittämään huomautuksensa. Julkaisua seuranneen kuukauden aikana neljä asianomaista osapuolta toimitti komissiolle huomautuksensa, jotka välitettiin Slovenian viranomaisille 16 ja 18 päivänä toukokuuta 2018. Slovenia vastasi huomautuksiin 15 päivänä kesäkuuta 2018.

(10)

Slovenia toimitti 26 päivänä maaliskuuta 2018, 4 päivänä huhtikuuta 2018, 30 päivänä toukokuuta 2018, 21 päivänä kesäkuuta 2018, 29 päivänä kesäkuuta 2018 ja 9 päivänä heinäkuuta 2018 uusia epävirallisia asiakirjoja, joihin sisältyi useita ehdotuksia sitoumuskokonaisuuksiksi.

(11)

Slovenia toimitti komissiolle 13 päivänä heinäkuuta 2018 päivätyllä kirjeellä uudet valtiontukea koskevat sitoumukset, jäljempänä ’muutetut sitoumukset’, joihin sisältyi muun muassa uudet määräajat NLB:n osakkeiden yhtä osaketta vajaan 75 prosentin osuuden myymiselle. Oikeusvarmuuden vuoksi Slovenia ilmoitti myös 25 päivänä heinäkuuta 2018 toimenpide-ehdotuksesta, joka ei sisällä tukea ja jossa Slovenia hyvittäisi NLB:lle mahdolliset seuraamukset valuuttatalletuksia koskevista oikeudenkäynneistä, joissa on kyse historiallisesta Jugoslavian hajoamista edeltävään aikaan liittyvästä kysymyksestä.

(12)

Slovenia myöntyi 16 päivänä heinäkuuta 2018 päivätyllä kirjeellä luopumaan poikkeuksellisesti SEUT-sopimuksen 342 (8) artiklan luettuna yhdessä asetuksen N:o 1 (9) 3 artiklan kanssa mukaisista oikeuksistaan ja salli tämän päätöksen hyväksymisen ja siitä ilmoittamisen englanniksi.

2.   TUKITOIMENPITEEN KUVAUS

2.1   Tuensaajan kuvaus

(13)

NLB on Slovenian suurin pankki, ja sen markkinaosuus on 23 prosenttia (kokonaisvarojen perusteella laskettuna) (10). NLB:n yksityiskohtaisempi kuvaus on esitetty vuoden 2013 päätöksen johdanto-osan 11–22 kappaleessa. Osakkuusrakenteeltaan NLB on ollut valtion vuosina 2012 ja 2013 rahoittamien pääoman vahvistusten jälkeen kokonaan valtio-omisteinen yritys (11).

(14)

Myös saamansa valtiontuen ansiosta NLB:n ydinpääoman (CET1) osuus oli maaliskuun 2018 lopussa 16,6 prosenttia. NLB on myös parantanut kannattavuuttaan ja raportoinut vuoden 2017 lopussa nettotuloksekseen 225 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa, että sen oman pääoman tuottoaste on 14,4 prosenttia. Taulukossa 1 on esitetty NLB:n taloustietoja yksityiskohtaisemmin (12):

Taulukko 1

NLB:n konsolidointitason tärkeimmät taloustiedot:

 

31.3.2018

31.12.2017

31.12.2016

Varat yhteensä (miljoonaa euroa)

12 425

12 238

12 039

Riskipainotetut varat yhteensä (miljoonaa euroa)

8 634

8 547  (13)

7 862

Nettotulos verojen jälkeen (miljoonaa euroa)

58

225

110

Järjestämättömät lainat / lainat yhteensä (%)

8,8

9,2

13,8

Ydinpääoman (CET1) osuus (%)

16,6

15,9

17,0

Lainojen suhde talletuksiin (%)

69,8

70,8

74,2

Oman pääoman tuottoaste (%)

13,5

14,4

7,4

(15)

Kaupallista toimintaa NLB:llä on tällä hetkellä Sloveniassa 108 toimipisteessä (lukumäärä maaliskuun 2018 lopussa), kun vuonna 2013 toimipisteitä oli 143. Slovenian ulkopuolella NLB:llä on ulkomaan tytäryrityksiä useissa Balkanin alueen valtioissa, ja niiden osuus kokonaisvaroista on 3 800 miljoonaa euroa ja 95 miljoonaa euroa verojen jälkeisestä tuloksesta (14) (luvut vuoden 2017 lopusta). Taulukossa 2 on esitetty lisätietoa NLB:n Balkanin alueen tytäryrityksistä:

Taulukko 2

NLB:n Balkanin tytäryritysten tärkeimmät taloustiedot

 

entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

Bosnian tytäryritys 1

Bosnian tytäryritys 2

Kosovo

Montenegro

Serbia

NLB:n osuus (%)

87

100

97

81

100

100

Markkinaosuus (prosenttia)

16,4

18,9

5,3

15,7

11,0

1,2

Tulos verojen jälkeen (miljoonaa euroa)

40

23,7

8,3

14,2

5,4

3,7

Varat yhteensä (miljoonaa euroa)

1 236

670

531

584

457

371

(16)

NLB omistaa edelleen 50 prosentin osuuden vakuutusyhtiöstä NLB Vita d.d., Ljubljana, jäljempänä ’NLB Vita’, joka on belgialaisen KBC Group NV:n kanssa omistettu yhteisyritys. Vuoden 2017 lopussa NLB Vita ilmoitti kokonaisvaroikseen 446 miljoonaa euroa (15) ja verojen jälkeiseksi tuloksekseen 7 miljoonaa euroa vuodelta 2017.

(17)

NLB aloitti 31 päivänä joulukuuta 2017 Ljubljanassa sijaitsevan leasing-toimintaa harjoittavan tytäryhtiönsä likvidaatioprosessin (16). NLB:n hallintoneuvosto hyväksyi 29 päivänä marraskuuta 2017 (17) uuden erityisesti ajoneuvojen leasing-toimintaa harjoittavan yrityksen perustamisen ja sen aloituspääomaksi vahvistettiin 1,5 miljoonaa euroa. Helmikuussa 2018 NLB keskeytti uuden leasing-toimintaa harjoittavan yrityksen perustamisprosessin.

2.2   NLB:tä tukevat valtiontukitoimenpiteet

(18)

Komissio totesi vuoden 2013 päätöksessä Slovenian ilmoittamien sitoumusten perusteella, että seuraavat NLB:n hyväksi toteutetut valtiontukitoimenpiteet soveltuvat sisämarkkinoille:

a)

pääomapohjan ensimmäinen vahvistaminen 250 miljoonalla eurolla, mikä hyväksyttiin tilapäisesti ensimmäisellä pelastamistukea koskevalla päätöksellä

b)

pääomapohjan toinen vahvistaminen 383 miljoonalla eurolla, mikä hyväksyttiin tilapäisesti toisella pelastamistukea ja menettelyn aloittamista koskevalla päätöksellä

c)

pääomapohjan kolmas vahvistaminen 1 558 miljoonalla eurolla sekä

d)

arvoltaan alentuneiden omaisuuserien siirtäminen valtion omistamalle roskapankille, mukaan lukien 130 miljoonan euron tukiosuus (18).

Yhteensä NLB sai valtiontukitoimenpiteitä 2 321 miljoonan euron arvosta, mikä vastaa 20 prosenttia sen riskipainotettujen omaisuuserien arvosta joulukuussa 2012.

(19)

Osana vuoden 2013 päätöstä ja vuoden 2017 muutospäätöstä toimitetut sitoumukset on kuvattu tarkemmin menettelyn aloittamista koskevan vuoden 2018 päätöksen 2.3 ja 2.4 jaksossa. Slovenia sitoutui NLB:n yhtä osaketta vajaan 75 prosentin osuuden myynnin osalta vuoden 2017 muutospäätöksessä seuraavaan, jäljempänä ’myyntisitoumus’:

”… [valtion osakkeenomistuksen ja ulkomaisten tytärpankkien vähentäminen]

Slovenia vähentää osakkeenomistuksensa NLB:ssä yhdellä osakkeella 25 prosentin osuuden ylittävään osuuteen, jäljempänä ’määrävähemmistö’, seuraavasti:

a)

vähintään 50 prosentilla 31 päivään joulukuuta 2017 mennessä.

Jos Slovenia ei ole tehnyt sitovia osto- ja myyntisopimuksia 50 prosentista sen omistusosuudesta NLB:ssä, Slovenian ja NLB:n on annettava divestoinneista vastaavalle uskotulle miehelle yksinoikeus myydä NLB:n omistusosuudet sen (ulkomaisista Balkanin alueen) tytärpankeista vähimmäishintaan, joka ei ole alle 75 prosenttia kirjanpitoarvosta.

b)

Sen jälkeen kun Slovenia on vähentänyt omistusosuuttaan NLB:ssä 50 prosentilla 14 a alakohdan mukaisesti, se vähentää edelleen omistusosuuttaan määrävähemmistöosuuteen 31 päivään joulukuuta 2018 mennessä.

Jos Slovenia ei ole tehnyt sitovia osto- ja myyntisopimuksia määrävähemmistön ylittävästä omistusosuudestaan NLB:ssä 31 päivään joulukuuta 2018 mennessä, Slovenian on annettava (19 kohdan mukaisesti nimitetylle) divestoinneista vastaavalle uskotulle miehelle yksinoikeus vähentää Slovenian omistusosuus NLB:stä määrävähemmistöosuuteen […] (*1).

(*1)  Kuuluu salassapitovelvollisuuden piiriin.”"

(20)

Keskeytetty myyntiprosessi on kuvattu menettelyn aloittamista koskevan vuoden 2018 päätöksen 2.5 jaksossa.

2.3   Menettelyn aloittamisen syyt

(21)

Vuoden 2018 menettelyn aloittamista koskevassa päätöksessä komissio aloitti virallisen tutkinnan sen jälkeen, kun oli käynyt selväksi, että Slovenia on rikkonut myyntisitoumuksessa asetettua määräaikaa (joka on kuvattu johdanto-osan 19 kappaleessa). Komissio katsoi, että tämän seurauksena Slovenian NLB:lle myöntämä tuki on laitonta.

(22)

Komissio epäili, etteivät sille 21 päivänä joulukuuta 2017 ilmoitetut muutetut sitoumukset vastaisi vuoden 2013 päätöksen ja vuoden 2017 muutospäätöksen taustalla olevia sitoumuksia. Komissio epäili, etteivät tukitoimenpiteet soveltuneet sisämarkkinoille näiden muutettujen sitoumusten perusteella.

(23)

Komissio kiinnitti huomiota NLB:n elinkelpoisuuteen ja muistutti, että NLB:n vaikeudet vuosina 2012 ja 2013 liittyivät sen päivittäistoimintaan kohdistuvaan valtion vaikutukseen, ja analyysi NLB:n elinkelpoisuudesta osana vuoden 2013 päätöstä perustui ratkaisevalla tavalla muutokseen NLB:n omistuksessa. Menettelyn aloittamista koskevassa vuoden 2018 päätöksessä komissio esitti vakavia epäilyksiä NLB:n pitkäaikaisesta elinkelpoisuudesta, mikäli näitä muutoksia sen omistukseen ei tehdä.

(24)

Menettelyn aloittamista koskevassa vuoden 2018 päätöksessä komissio tuli siihen alustavaan päätelmään, että NLB:n viivästynyt myynti tosiasiallisesti pitkitti sen rakenneuudistusjaksoa. Komissio selitti, että loogisesti katsottuna tämä tarkoittaa, että rakenneuudistusjaksoon liittyvät sitoumukset pitkittyisivät vastaavasti niin kauan kuin yhtä osaketta vajaan 75 prosentin osuuden myyntiä NLB:stä ei olisi suoritettu loppuun.

(25)

Lopuksi komissio ilmaisi epäilyksensä siitä, kompensoisivatko muutetut sitoumukset riittävästi viivästynyttä myyntiprosessia.

3.   ASIANOMAISTEN OSAPUOLTEN HUOMAUTUKSET MENETTELYN ALOITTAMISTA KOSKEVAAN VUODEN 2018 PÄÄTÖKSEEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SLOVENIAN VIRANOMAISTEN KOMMENTIT

(26)

Tässä jaksossa kuvataan vuoden 2018 menettelyn aloittamista koskevaan päätökseen saatuja huomautuksia sekä Slovenian viranomaisten vastauksia näihin huomautuksiin.

3.1   Asianomaisten osapuolten huomautukset menettelyn aloittamista koskevaan vuoden 2018 päätökseen

(27)

Komissio sai huomautuksia seuraavilta neljältä osapuolelta:

a)

Ensimmäinen osapuoli, joka oli yksityishenkilö, jolla oli aikaisemmin ollut omistuksessaan NLB:n osakkeita, katsoi, että NLB:n myynnin määräajan jatkamatta jättäminen olisi epäjohdonmukaista komission tapauskäytännön kanssa (19). Ensimmäinen osapuoli katsoi, että komission tulisi minimoida pankkien pelastamisesta veronmaksajalle aiheutuvat kustannukset ja että määräajan jatkaminen vuoteen 2019 saakka ei olisi ainoastaan Slovenian ja sen veronmaksajien etujen mukaista vaan myös komission etujen mukaista.

b)

Toinen osapuoli, joka muodostui kansalaisjärjestöstä, joka oli huolissaan Slovenian laitosten toiminnasta, katsoi, että vuoden 2013 päätöksessä hyväksytyt toimenpiteet eivät vääristäneet kilpailua sisämarkkinoilla, joten ne eivät olleet valtiontukea. Se katsoi, että vaikka toimenpiteet katsottaisiin valtiontueksi, olisi silti kyse sisämarkkinoille soveltuvasta valtiontuesta vuoden 2013 päätöksen mukaisen vuoden 2013 velkakirjojen arvon alaskirjauksen vuoksi. Lisäksi toinen osapuoli katsoi, että lukuun ottamatta hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevaa sitoumusta NLB oli pannut täytäntöön kaikki vuoden 2013 päätöksen sitoumukset. Toinen osapuoli viittasi myös NLB:n hyvin suureen voittoon ja katsoi, että NLB:n toiminnot olivat täysin riippumattomia Slovenian viranomaisista. Se katsoi, että lisäsitoumukset heikentäisivät NLB:n pitkän aikavälin elinkelpoisuusnäkymiä. Toinen osapuoli huomautti, että NLB ei ollut ainoa slovenialainen pankki, jolla oli ollut talousvaikeuksia, ja että KBC:n läsnäolo osakkeenomistajana ei ollut aikanaan auttanut NLB:tä välttämään talousongelmia. Tästä syystä toinen osapuoli totesi, että muutos NLB:n omistajarakenteessa ei ollut välttämätöntä sen elinkelpoisuuden kannalta. Toinen osapuoli katsoi myös, että sitoumuksia tulisi muuttaa siten, että niissä otettaisiin huomioon taloudellisen ja poliittisen tilanteen muutokset jäsenvaltioissa ja unionissa. Lopuksi toinen osapuoli katsoi, että komission olisi otettava huomioon myös se, että Sloveniassa oli vakava talouskriisi, kun se päätti myöntää valtiontukea NLB:lle ja kun sitoumukset toimitettiin.

c)

Kolmas osapuoli, joka oli Slovenian kansalainen, katsoi, että komissio oli rikkonut tasapuolisen kohtelun periaatetta hyväksyessään vuoden 2013 päätöksen. Kolmas osapuoli katsoi myös, ettei NLB:n kohtelu komissiossa perustunut vankkaan oikeusperustaan.

d)

Neljäs osapuoli, jolla oli valuuttatalletuksia Ljubljanska Banka d.d:n ulkomaisessa sivukonttorissa, kommentoi pääasiassa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomion (20) täytäntöönpanoa ja viittasi tuomion osaan, joka koskee valuuttatalletusten takaisinmaksua.

3.2   Slovenian kommentit asianomaisten osapuolten menettelyn aloittamista koskevasta vuoden 2018 päätöksestä esittämien huomautusten johdosta

(28)

Kesäkuun 15 päivänä 2018 antamassaan vastauksessa huomautuksiin, joita saatiin menettelyn aloittamista koskevaan vuoden 2018 päätökseen, Slovenia katsoi, että suurin osa huomautuksista liittyi Slovenian viranomaisten vanhempiin päätöksiin sekä vuoden 2013 päätökseen. Slovenia korosti, että vuonna 2013 se toimi sekä NLB:n vastuullisena omistajana että suojatakseen maan rahoitusvakautta. Slovenia totesi, että se oli toiminut riittävää varovaisuutta noudattaen tarkoituksenaan rajoittaa järjestelmän häiriöriski mahdollisimman vähäiseksi.

(29)

Slovenia katsoi, etteivät huomautukset valuuttatalletuksia koskevista oikeudenkäynneistä, joita on kuvattu johdanto-osan 27 kappaleen d alakohdassa, koskeneet menettelyn aloittamista koskevaa vuoden 2018 päätöstä.

(30)

Väitteeseen, jonka mukaan lisätoimenpiteet vain heikentäisivät NLB:n pitkän aikavälin elinkelpoisuusnäkymiä, Slovenia vastasi, että komission arvion sitoumuksista tulisi perustua arvioon, joka sisältyi vuoden 2013 päätökseen ja jossa katsottiin, että myyntisitoumus ehkäisisi valtion vaikutusvaltaa NLB:ssä sen omistajana. Slovenia katsoo, että korvaavat kaupalliset lisätoimenpiteet eivät edistäisi tämän tavoitteen saavuttamista.

(31)

Slovenia korosti, että se ei tällä hetkellä osallistu NLB:n päivittäistoimintoihin.

4.   SLOVENIAN HUOMAUTUKSET

(32)

Vastauksena menettelyn aloittamista koskevaan vuoden 2018 päätökseen Slovenia totesi, että NLB:n tukitoimenpiteet soveltuisivat yhä sisämarkkinoille Slovenian 21 päivänä joulukuuta 2017 toimittamien muutettujen sitoumusten perusteella. Slovenia painotti, että NLB:n elinkelpoisuus tuensaajana varmistettaisiin ja sitoumuskokonaisuus olisi tasapuolinen vastuun jakamisen ja vastasuoritteiden kannalta.

(33)

Slovenian mukaan NLB on pannut täytäntöön useita toimenpiteitä noudattaakseen osana vuoden 2013 päätöstä toimitettuja sitoumuksia seuraavien tavoitteiden saavuttamiseksi:

a)

NLB:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevan kehyksen vahvistaminen

b)

NLB:n hinnoittelukäytäntöjen ja riskienhallintakehyksen vahvistaminen

c)

NLB:n liiketoiminnan tasapainottaminen vähemmän riskialttiiden toimien hyväksi

d)

NLB:n taserakenteen korjaaminen sekä

e)

NLB:n pitkän aikavälin kannattavuuden palauttaminen.

(34)

Slovenia katsoi, että NLB oli kyseisten toimenpiteiden ansiosta palauttanut pitkän aikavälin elinkelpoisuuden, sillä se voi kattaa kaikki kustannuksensa ja jatkaa asianmukaisen oman pääoman tuoton kerryttämistä.

(35)

Slovenia totesi, että rakenneuudistusta koskevan tiedonannon (21) 15 kohdassa nimenomaisesti edellytetään, että rakenneuudistuksen tulisi kestää mahdollisimman lyhyen aikaa. Slovenia kuitenkin painotti, että myyntisitoumuksen viivästynyt täytäntöönpano liittyi valuuttatalletuksia koskevaan oikeudenkäyntiin NLB:tä vastaan Kroatiassa (22), ja se katsoi, ettei tämä prosessi ole Slovenian hallittavissa. Slovenia totesi, että se järjestää luotettavan aikataulun NLB:n osakkeiden yhtä osaketta vaille 75 prosentin osuuden myymiselle vuoden 2019 loppuun mennessä siten, että suurin osa myytäisiin jo vuoden 2018 aikana.

(36)

Slovenia myönsi, että olemassa olevia NLB:n vakaaseen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmään liittyviä sitoumuksia tulisi jatkaa, mutta se katsoi myös, että tarvetta jatkaa olemassa olevia sitoumuksia, jotka liittyvät kilpailun kohtuuttomaan vääristymiseen, olisi tarkasteltava tapauskohtaisesti. Tässä analyysissa olisi otettava huomioon vuoden 2013 jälkeen muuttuneet markkinaolosuhteet. Lisäksi Slovenia väitti, että sitoumusten ei tulisi heikentää NLB:n elinkelpoisuutta vaan pikemminkin auttaa sen palauttamisessa. Tässä suhteessa Slovenia katsoi, että Slovenian vuoden 2013 päätöksen yhteydessä tekemä sitoumus Balkanin tytäryhtiöiden divestoinnista, jos sen NLB:n osuuden myynti ei tapahtuisi aikataulun mukaisesti, ei olisi vastasuorite, sillä se ei vaikuta markkinoiden vääristymiseen eikä auta edistämään NLB:n elinkelpoisuutta.

(37)

Komission havaintoon siitä, että NLB ei ole vielä antanut uutta etuoikeudeltaan huonompaa velkaa (23), Slovenia vastasi korostamalla, että yksi NLB:n ulkomaisista tytäryhtiöistä (NLB Banka Skopje) oli myynyt uutta etuoikeudeltaan huonompaa velkaa 10 miljoonan euron arvosta kesäkuussa 2015 […]. Lisäksi Slovenia korosti, että NLB on täyttänyt kaikki sääntömääräiset pääomavaatimuksensa ja sillä on edelleen ylimääräistä pääomaa, jotta se selviäisi mahdollisesta stressitilanteesta. Tästä syystä Slovenia katsoi, että NLB:n sitouttaminen etuoikeudeltaan huonompiin lisävelkainstrumentteihin ei edistäisi sen pitkän aikavälin elinkelpoisuutta, kun otetaan myös huomioon sen likviditeetin ylimäärä.

(38)

Komission huomautukseen siitä, että NLB:llä oli yhä runsaasti järjestämättömiä lainoja (24), Slovenia vastasi väittämällä, ettei NLB:n pitkän aikavälin elinkelpoisuutta voida kyseenalaistaa ainoastaan tämän argumentin perusteella. Lisäksi Slovenia korosti, että NLB on vähentänyt järjestämättömien lainojensa määrää merkittävästi joulukuun 2013 jälkeen (70 prosentilla) parempien riskienhallintaprosessien ansiosta.

(39)

Komission arvioon siitä, ettei Slovenia ole osoittanut vakuuttavasti, että se on puuttunut tehokkaasti NLB:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän ongelmiin (25), Slovenia vastasi väittämällä, ettei tämä näkemys anna oikeaa kuvaa NLB:n saavutuksista tässä asiassa. Slovenia katsoi, että yli viiden vuoden ajan NLB:n päivittäistoiminnan johdossa on ollut kansainvälinen hallintoryhmä, jonka näytöt ja kokemus ovat olennaisia ja joka on täysin Slovenian valtiosta riippumaton. Slovenia viittasi myös seuraaviin suoritettuihin toimenpiteisiin, osoittaakseen, kuinka NLB:n hallinnointi- ja ohjausrakennetta oli parannettu merkittävästi:

a)

Slovenia on perustanut Slovenian Sovereign Holdingin (SSH), joka hoitaa kaikkia valtion varoja asianmukaisesti.

b)

Valtionlainoja koskeva laki on hyväksytty osaksi Slovenian lainsäädäntöä, ja siinä säädetään valintakriteerit SSH:n valvontaelimen jäsenten nimittämiselle.

c)

NLB on pannut täytäntöön kaksitasoisen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän, jossa hallintoneuvosto vastaa päivittäistoiminnoista ja valvontaelin valvoo hallintoelintä.

(40)

Slovenia huomautti, että sen myyntisitoumuksen määräajan noudattamatta jättäminen ei vaikuttanut NLB:lle myönnetyn valtiontuen määrään, ehtoihin ja olosuhteisiin, joissa tukea myönnettiin, eikä NLB:n omaan osuuteen tai vastuunjakoon. Näin ollen Slovenia katsoi, että sen myyntisitoumuksen noudattamatta jättämisen ei tulisi vaikuttaa toimenpiteisiin, joilla rajoitetaan kohtuutonta kilpailun vääristymistä sisämarkkinoilla.

(41)

Slovenia katsoi myös, että vuoden 2013 päätös ja sen sitoumukset liittyivät ainoastaan vuonna 2013 myönnettyihin valtiontukitoimenpiteisiin, ja väitti, että komissio oli hyväksynyt kaksi aiempaa pääomapohjan vahvistamista 7 päivänä maaliskuuta 2011 ja 2 päivänä heinäkuuta 2012 antamillaan päätöksillä.

(42)

Slovenia katsoi myös, etteivät elinkelpoisuutta koskevat lisätoimenpiteet, vastuunjakoon liittyvät lisätoimenpiteet tai lisätoimenpiteet kohtuuttoman kilpailun vääristymisen rajoittamiseksi sisämarkkinoilla olisi välttämättömiä tai asianmukaisia. Tällaiset lisätoimenpiteet olisivat Slovenian mukaan unionin perusperiaatteisiin kuuluvan suhteellisuusperiaatteen vastaisia ja ristiriidassa komission tapauskäytännön kanssa.

(43)

Slovenia vahvisti, että se myös aikoo perustaa mekanismin, jonka rahoitus saadaan niin kutsutusta perimysrahastosta (26), Kroatiassa käynnissä olevasta oikeudenkäynnistä johtuvien oikeudellisten seuraamusten hyvittämiseksi NLB:lle (27). Tätä tarkoitusta varten Slovenia on hyväksynyt lain, jolla suojataan Slovenian tasavallan pääomasijoituksen arvoa NLB:ssä (28). Slovenia korosti 25 päivänä heinäkuuta 2018 toimittamassaan asiakirjassa, että se jatkaisi pyrkimyksiään neutraloida tai vähentää niin paljon kuin mahdollista NLB:lle aiheutuvia taloudellisia seuraamuksia, jotta se voisi onnistuneesti saattaa loppuun yhtä osaketta alle 75 prosentin osuuden myymisen NLB:stä tavalla, joka olisi Slovenian veronmaksajien kannalta mahdollisimman suosiollinen. Slovenia katsoo, että tämä mekanismi vähentäisi kroatialaisen oikeudenkäynnin vaikutusta NLB:n myyntihintaan, että se pantaisiin täytäntöön osana myyntiprosessia ja tästä syystä se ei olisi SEUT-sopimuksen 107 artiklassa tarkoitettua valtiontukea.

(44)

Slovenian toimittamaan vastaukseen sisältyi lisätietoja taloudellisen neuvonantajan laatiman raportin muodossa sen osoittamiseksi, että myös yksityinen toimija olisi tarjonnut käynnissä olevan oikeudenkäynnin seuraamuksilta suojaavan hyvitysmekanismin. Raporttiin sisältyy viitteellinen arvio NLB:n omistusosuuden myymisen onnistumisen todennäköisyydestä kahden Kroatian valuuttatalletusoikeudenkäynnin tuloksiin perustuvan skenaarion perusteella: yksi skenaario, joka sisältää mekanismin (sekä mahdolliset mekanismin avulla maksetut maksut myöhemmässä vaiheessa) ja toinen skenaario ilman tätä mekanismia. Pääpiirteissään raportissa todettiin, että äskettäisten Kroatiassa annettujen tuomioistuimen tuomioiden perusteella sijoittajat hinnoittelevat kroatialaiseen oikeudenkäyntiin liittyvän vastuun käytännössä 100 prosentiksi enimmäisvastuusta. Lisäksi valvontaelimenä toimiva EKP asetti käynnissä olevasta oikeudenkäynnistä johtuen osinkorajoituksia (ennen mahdollisia osinkojen maksamisia vaaditaan EKP:n ennakkohyväksyntä). Tästä syystä ilman mekanismia NLB:n mahdollisuus maksaa osinkoja olisi rajoittunut, mikä todennäköisesti vähentäisi potentiaalisten sijoittajien lukumäärää. Raportin mukaan sijoittajien kiinnostuksen vähenemisen ja NLB:n rahavirtoihin kohdistuvan lisäriskin (molemmat seurausta oikeudenkäynnistä ja osinkojen maksamisen lykkäämisestä) yhteisvaikutuksena sijoittajat vaatisivat suurempaa pääoman tuottoastetta varmistaakseen kokonaan merkityn listautumisannin. Vastuun myyntihintaan ([…] (29)) ja korkeampaan pääoman tuottoasteeseen sijoittajien vähenemisestä johtuen ([…] (30)) kohdistuvien negatiivisten yhteisvaikutusten kokonaissumma olisi […]. Raportin mukaan tämä luku on suurempi kuin NLB:n arvio oikeudenkäynnistä aiheutuvan nimellisriskin enimmäismäärästä […]. Tästä syystä raportissa tuetaan näkemystä, että hyvitysmekanismin perustaminen kroatialaisten oikeudenkäyntien vuoksi, jotta voidaan tukea Slovenian NLB:n myyntihintaa, johtaa Slovenian saamaan korkeampaan nettotuottoon.

5.   SLOVENIAN TOIMITTAMA PÄIVITETTY SITOUMUSLUETTELO

(45)

Slovenian viranomaiset toimittivat 13 päivänä heinäkuuta 2018 luettelon uusista valtiontukeen liittyvistä sitoumuksista.

(46)

Slovenia pyrki muuttamaan myyntisitoumusta ehdottamalla, että se vähentäisi omistusosuutensa NLB:ssä määrävähemmistöön seuraavalla tavalla:

(1)

myymällä omistusosuudesta vähintään 50 prosenttia plus yhden osakkeen (50 % + 1) 31 päivään joulukuuta 2018 mennessä

(2)

myymällä jäljellä olevat määrävähemmistöosuuden ylittävät osakkeet 31 päivään joulukuuta 2019 mennessä.

(47)

Muutettuja sitoumuksia koskevassa ehdotuksessaan Slovenia erottelee erilaisia mahdollisia skenaarioita NLB:n osakkeiden 75 % – 1 -osuuden myymiseen. Näissä eri skenaarioissa sovellettaisiin eri sitoumusryhmiä (ks. johdanto-osan 50–52 kappale) ja eri määräaikoja sitoumuksille taulukossa 3 esitetyllä tavalla.

(48)

Slovenia ehdottaa, että jos se ei ole tehnyt sitovaa myynti- ja ostosopimusta omistusosuudestaan NLB:ssä muutetun myyntisitoumuksen ja johdanto-osan 46 kappaleessa kuvatun aikataulun mukaisesti, Slovenia antaa divestoinneista vastaavalle uskotulle miehelle yksinoikeuden vähentää Slovenian omistusosuus NLB:stä määrävähemmistöosuuteen […].

(49)

Markkinaolosuhteiden ollessa suosiolliset Slovenia ei sulje pois mahdollisuutta suuremman kuin 50 % + 1 -osuuden myymisestä ja jopa koko 75 % – 1 -osuuden myymistä 31 päivään joulukuuta 2018 mennessä.

(50)

Slovenia ehdottaa, että osana vuoden 2013 päätöstä tehtyjä sitoumuksia muutetaan ja seuraavia olemassa olevia sitoumuksia laajennetaan (”1. ryhmän sitoumukset”):

a)

muutetaan valvontaelimen ja sen komiteoiden paikkojen ja äänestysoikeuksien varaamista riippumattomille asiantuntijoille vuoden 2013 sitoumusten 9.6 luvun mukaisesti ainoastaan siten, että kaikki paikat varataan riippumattomille asiantuntijoille (aikaisemman kolmen neljäsosan sijaan).

b)

varmistetaan, että kukin valtio-omisteinen pankki säilyy erillisenä taloudellisena yksikkönään, jolla on riippumaton päätöksentekovalta vuoden 2013 sitoumusten 9.10 kohdan mukaisesti.

c)

varmistetaan, että Slovenian valtion omistuksessa olevia yrityksiä ei saa kohdella edullisemmin kuin yrityksiä, joissa valtio ei ole omistajana (syrjintäkielto) vuoden 2013 sitoumusten 11 kohdan mukaisesti.

d)

noudatetaan ostokieltoa vuoden 2013 sitoumusten 12.4 kohdassa kuvatulla tavalla.

(51)

Lisäksi muita olemassa olevia sitoumuksia jatketaan siihen asti, että Slovenia on vähentänyt omistusosuutensa NLB:stä määrävähemmistöön (”2. ryhmän sitoumukset”):

a)

Kustannusten vähentämissitoumusta vuoden 2013 sitoumusten 2 kohdan mukaisesti muutetaan ainoastaan siten, että konsernitason toimintakustannukset (joihin eivät sisälly kertaluontoiset erityiskustannukset, joilla ei ole toistuvaa luonnetta) voivat olla enimmillään […] euroa vuosittain.

b)

Ydintoimintoihin kuulumattomien tytäryhtiöiden divestointi vuoden 2013 sitoumusten 4 kohdan mukaisesti muutettuna ainoastaan siten, että NLB ei ryhdy uudelleen liiketoimintaan tai toimiin, jotka sen on täytynyt divestoida.

c)

Mainontakielto ja aggressiivisten kaupallisten strategioiden kielto vuoden 2013 sitoumusten 12.1 kohdasta.

d)

Pääoman takaisinmaksumekanismia ja osinkokieltoa koskeva sitoumus vuoden 2013 sitoumusten 12.2 kohdasta muutettuna ainoastaan siten, että tarkastettujen vuoden lopun tilinpäätösten perusteella NLB maksaa osakkeenomistajilleen vähintään nettotuottonsa määrän, mihin sovelletaan kuitenkin eurooppalaisia ja Slovenian asetuksia, ja edellyttäen, että tietyt vähimmäispääomavaatimukset täyttyvät.

e)

Valvonnasta vastaavaa uskottua miestä koskeva sitoumus vuoden 2013 sitoumusten 18 kohdasta, jota sovelletaan vuoden 2019 loppuun saakka.

f)

Divestoinneista vastaavaa uskottua miestä koskeva sitoumus vuoden 2013 sitoumusten 19 kohdasta.

(52)

Slovenia myös ehdottaa, että oman pääoman tuottoa koskevaa sitoumusta ja muita riskienhallinnan ja luottokäytäntöjen sitoumuksia, jotka ovat vuoden 2013 sitoumusten 10.1–10.6 kohdan mukaisia, jatketaan siihen saakka, kun sen NLB:n omistusosuudesta on myyty vähintään 50 prosenttia plus yksi osake, ja muutetaan ainoastaan siten, että uusien lainojen hinnoittelun katsotaan olevan asianmukaista, jos uusi laina edistää positiivisen oman pääoman tuoton saavuttamista ennen veroja […] joko yksittäisenä lainana tai kussakin asiakassuhteessa. Kuitenkin, jos Slovenia ei ole vähentänyt osuuttaan NLB:ssä määrävähemmistöön […] mennessä, oman pääoman tuottoa koskevaa sitoumusta sovelletaan uudestaan […] alkaen siihen asti kun Slovenia on vähentänyt osakkeenomistuksensa NLB:stä määrävähemmistöosuuteen.

(53)

Slovenia tekee myös seuraavat lisäsitoumukset viivästyneen myyntiprosessin vastasuoritteina (”3. ryhmän sitoumukset”):

a)

NLB laskee liikkeeseen toissijaisen pääoman instrumentin viimeistään […] mennessä Sloveniasta riippumattomille sijoittajille lukuun ottamatta tilanteita, joissa on kyse vakavista markkinahäiriöistä ja joissa vaaditaan komission hyväksyntä.

b)

NLB sulkee [10–20] toimipistettä Sloveniassa […] mennessä.

(54)

Lisäksi Slovenia sitoutuu siihen, että jos se ei ole vähentänyt omistusosuuttaan NLB:ssä määrävähemmistöosuuteen 31 päivään joulukuuta 2018 mennessä, NLB divestoi osuutensa vakuutusalan tytäryhtiössään NLB Vitassa […] mennessä.

Taulukko 3

Sovellettavat sitoumukset ja määräajat eri skenaarioissa

Skenaario

1. ryhmän sitoumukset

2. ryhmän sitoumukset

3. ryhmän sitoumukset

NLB Vita

ROE (johon sisältyy riskienhallinta ja luottokäytännöt)

Slovenia myy 75 % – 1 -osuuden NLB:stä 31.12.2018 mennessä

31.12.2018 saakka lukuun ottamatta ostokieltositoumusta (31.12.2019 saakka)

31.12.2018 saakka lukuun ottamatta valvonnasta vastaavaa uskottua miestä koskevaa sitoumusta (31.12.2019 saakka)

Lasketaan liikkeeseen toissijaisen pääoman instrumentti […] mennessä

Suljetaan [10–20] toimipistettä […] mennessä

Ei sovelleta

Siihen saakka kun vähintään 50 % + 1 -osuus NLB:stä on myyty

Slovenia myy 50 % + 1 -osuuden NLB:stä 31.12.2018 mennessä ja jäljelle jäävät määrävähemmistöosuuden ylittävät osakkeet 31.12.2019 mennessä

31.12.2019 saakka

Siihen saakka kun 75 % -1 -osuus NLB:stä on myyty, lukuun ottamatta valvonnasta vastaavaa uskottua miestä koskevaa sitoumusta (31.12.2019 saakka)

Lasketaan liikkeeseen toissijaisen pääoman instrumentti […] mennessä

Suljetaan [10–20] toimipistettä […] mennessä

Myynti ennen […]

Siihen saakka kun vähintään 50 % + 1 -osuus NLB:stä on myyty ja alkaen […] 75 % – 1 -osuuden NLB:stä myymiseen saakka

Slovenia ei saa 50 % – 1 -osuutta NLB:stä myydyksi 31.12.2018 mennessä, divestoinneista vastaava uskottu mies myy Slovenian osuuden määrävähemmistöä lukuun ottamatta

31.12.2018 saakka lukuun ottamatta ostokieltositoumusta (31.12.2019 saakka)

31.12.2018 saakka lukuun ottamatta valvonnasta vastaavaa uskottua miestä koskevaa sitoumusta (31.12.2019 saakka)

Lasketaan liikkeeseen toissijaisen pääoman instrumentti […] mennessä

Suljetaan [10–20] toimipistettä […] mennessä

Myynti ennen […]

Siihen saakka kun vähintään 50 % + 1 -osuus NLB:stä on myyty ja alkaen […] 75 % – 1 -osuuden NLB:stä myymiseen saakka

Slovenia myy 50 % + 1 -osuuden NLB:stä 31.12.2018 mennessä, mutta ei saa myytyä jäljelle jääviä määrävähemmistöosuuden ylittäviä osakkeita 31.12.2019 mennessä

31.12.2019 saakka

Siihen saakka kun 75 % – 1 -osuus NLB:stä on myyty, lukuun ottamatta valvonnasta vastaavaa uskottua miestä koskevaa sitoumusta (31.12.2019 saakka)

Lasketaan liikkeeseen toissijaisen pääoman instrumentti […] mennessä

Suljetaan [10–20] toimipistettä […] mennessä

Myynti ennen […]

Siihen saakka kun vähintään 50 % + 1 -osuus NLB:stä on myyty ja alkaen […] 75 % – 1 -osuuden NLB:stä myymiseen saakka

6.   TOIMENPITEIDEN ARVIOINTI

6.1   Tuen olemassaolo

(55)

SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltion myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä, on valtiontukea siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

(56)

Komissio katsoi jo vuoden 2013 päätöksessä, että johdanto-osan 18 kappaleessa kuvatut toimenpiteet ovat valtiontukea. Tämä arvio ei muutu (31).

(57)

Komissio arvioi johdanto-osan 58–62 kappaleessa, täyttääkö johdanto-osan 43 kappaleessa kuvattu hyvitysmekanismi kumulatiiviset ehdot, joiden perusteella toimenpide katsotaan valtiontueksi. Koska valtiontuen kriteerit ovat luonteeltaan kumulatiivisia, toimenpidettä ei katsota valtiontueksi, jos vähintään yksi valtiontuen kriteereistä ei täyty.

(58)

Komissio arvioi, antaako Slovenian suunnittelema hyvitysmekanismi etua NLB:lle. Tätä tarkoitusta varten komissio soveltaa markkinataloustoimijatestiä, jota voidaan soveltaa erilaisiin talouden liiketoimiin. Komissio katsoo, että hyvitysmekanismia käytetään omaisuuserän myynnin yhteydessä, ja tästä syystä komission on sovellettava ”yksityisen myyjän testiä”. Siihen sisältyy komission arvio siitä, olisiko myös hypoteettinen yksityinen myyjä tarjonnut samankaltaista hyvitysmekanismia osana samanlaista myyntiprosessia.

(59)

Ensinnäkin komissio katsoo, että hyvitysmekanismi liittyy oikeudenkäynteihin, jotka ovat olleet vireillä pitkän aikaa ja joiden suhteen sijoittajilla ei välttämättä ole laaja-alaista arvostuskokemusta (32). Äskettäin Kroatian tuomioistuimet antoivat NLB:lle langettavan päätöksen, joka toi kysymyksen sijoittajien tietoisuuteen (33). Riita-asia juontaa juurensa Jugoslavian hajoamista edeltävään aikaan, eikä se liity NLB:n tämänhetkisiin toimintoihin tai toimiin. Se, että vaateiden seurauksena NLB:tä saatetaan pitää Ljubljanska banka d.d:n kanssa yhteisvastuullisesti korvausvelvollisena vaikeuttaa vaateen arvostusta, sillä on vaikeampaa arvioida kyseisen vaateen vaikutusta pelkästään NLB:hen. Komissio ymmärtää, että nämä arviointivaikeudet voivat johtaa epäsymmetriseen tiedonsaantiin. Kun nämä tekijät otetaan huomioon, on ymmärrettävää, että sijoittajat hinnoittelevat riskin maksimaalisesti, jos kyseistä mekanismia ei ole käytössä. Koska sijoittajat hinnoittelisivat kaikkein negatiivisimman skenaarion mukaan, mekanismin avulla Slovenian viranomaiset voisivat pitää suosiollisempien oikeuden päätösten aiheuttaman hinnan nousun.

(60)

Toiseksi komissio panee merkille Slovenian toimittamassa raportissa olevat tiedot, joissa todetaan sijoittajilta saadun palautteen perusteella, että tällaisen hyvitysmekanismin puuttuessa tietyt sijoittajat luopuisivat merkitsemisestä listautumisannissa, mikä vaikuttaisi negatiivisesti myyntihintaan (34). Raportissa viitataan tässä kohtaa lähinnä sijoittajiin, jotka ovat kiinnostuneita osinkotuloja tuottavista sijoituksista. Tässä yhteydessä komissio kiinnittää huomiota myös siihen, että […] valvontatehtävässä toimiva EKP on jo asettanut rajoituksia osinkojen maksamiselle käynnissä olevan oikeudenkäynnin vuoksi. Tämän seurauksena NLB ei ole saanut maksaa osinkoja […] (35). Lopuksi raportissa korostetaan, että skenaariossa, jossa mekanismi ei ole käytössä, sen puuttuminen vaikuttaisi negatiivisesti […] myyntihintaan (36) ja hyvitysmekanismin puuttuminen vaarantaisi jopa listautumisannin loppuun saattamisen (37).

(61)

Komissio toteaa, että raportissa, joka perustuu kohtuullisiin, komission varmistamiin olettamuksiin, esitetään, että sijoittajien negatiivinen ja äärimmäinen näkemys Kroatian oikeudenkäynneistä ([…]) yhdistettynä osinkosijoittajien vähentyneeseen kiinnostukseen ([…]) on merkittävällä marginaalilla painoarvoltaan suurempi kuin arvio Slovenian tasavallalle mekanismista syntyvistä kustannuksista (enimmillään […], mutta, jos tuomiot ovat suosiollisemmat, tätä matalampi). Näihin osatekijöihin perustuen komissio tulee siihen päätelmään, että mekanismi vaikuttaa positiivisesti NLB:n myynnistä saatavaan nettotuottoon.

(62)

Johdanto-osan 58–61 kappaleessa esitetyn arvion perusteella komissio hyväksyy, että myös yksityinen myyjä myöntäisi näissä erittäin poikkeuksellisissa olosuhteissa, joihin sisältyy Kroatian oikeudenkäynti, myyntiprosessin yhteydessä käytettävän hyvitysmekanismin, ja tästä syystä Slovenia ei anna NLB:lle etua. Koska SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa määrätyt kriteerit ovat kumulatiivisia ja koska edun antamisen ehto ei täyty, hyvitysmekanismin käytön ei katsota olevan lisävaltiontukea.

6.2   Sisämarkkinoille soveltuvuuden arviointi

(63)

Komissio toteaa, että tämän päätöksen 3 ja 4 jaksossa Slovenian ja muiden osapuolten esittämistä huomautuksista osa liittyy ennemmin vuoden 2013 päätökseen. Komissio muistuttaa, että se arvioi ainoastaan menettelyn aloittamista koskevaan vuoden 2018 päätökseen liittyvät kysymykset, eikä se tee vuoden 2013 päätökseen liittyviä uudelleenarviointeja, ei tuen olemassaolosta tuolloin tehdyn arvioinnin osalta eikä siltä osin kuin on kyse tuen sisämarkkinoille soveltuvuudesta Slovenian vuonna 2013 tekemien sitoumusten perusteella. Tarkemmin sanottuna komissio ei arvioi uudelleen päätelmäänsä siitä, että NLB:n pitkän aikavälin elinkelpoisuus perustui ratkaisevalla tavalla siihen, että Slovenia myy osakkeenomistuksensa määrävähemmistöosuuteen asti. Vaatimus NLB:n omistuspohjan muutoksesta myös varmisti, että NLB:tä johdettaisiin kaikilla sen tasoilla arvon maksimoimiseksi eikä siellä edistettäisi muita lyhytaikaisia tai pitkän aikavälin poliittisia tavoitteita.

(64)

Komissio katsoo, että seuraavat huomautukset muilta asianomaisilta osapuolilta liittyvät menettelyn aloittamista koskevan vuoden 2018 päätöksen sisältämiin kysymyksiin ja alustaviin havaintoihin:

a)

ensimmäisen osapuolen viittaus muihin valtiontukitapauksiin, joissa komissio on myöntänyt lisäaikaa myyntisitoumukselle (38), ja väite siitä, että määräajan jatkaminen vuoteen 2019 saakka olisi Slovenian ja Slovenian veronmaksajien etujen mukaista;

b)

ensimmäisen osapuolen väite siitä, että lisäsitoumukset vain pahentaisivat NLB:n pitkän aikavälin elinkelpoisuusnäkymiä.

(65)

Vertailussa muihin tapauksiin komissio muistuttaa, että se arvioi sisämarkkinoille soveltuvuutta kaikissa tapauksissa tuen myöntämisen aikana sovellettavien komission tiedonantojen (39) perusteella. Komissio myös muistuttaa, että tässä tapauksessa NLB:n omistusosuuden myyntiä vaadittiin, jotta voitaisiin varmistaa NLB:n elinkelpoisuus. Tämä oli osa kokonaisvaltaisen rakenneuudistustuen arviointia, kun taas muissa tapauksissa omaisuuserien myynti tapahtui likvidaatiotuen arvioinnin yhteydessä.

(66)

Komissio toteaa, ettei niiden sitoumusten osalta, joilla väitettiin olevan NLB:n elinkelpoisuuteen negatiivisia vaikutuksia, annettu erityisiä syitä tai esimerkkejä sitoumuksista. Kuten menettelyn aloittamista koskevan vuoden 2018 päätöksen johdanto-osan 55 kappaleessa on todettu, komissio arvioi, säilyttävätkö uudet sitoumukset vuoden 2013 päätöksen ja vuoden 2017 muutospäätöksen alkuperäisen tasapainon, ja vaikuttavatko muutetut sitoumukset negatiivisesti NLB:n elinkelpoisuuteen sekä säilyvätkö ne samaan aikaan tasapuolisina vastuunjaon ja vastasuoritteiden näkökulmasta.

(67)

Koska Slovenia on ilmoittanut muutetuista sitoumuksista 13 päivänä heinäkuuta 2018, komissio arvioi, voidaanko nämä uudet sitoumukset katsoa alun perin vuoden 2013 päätöksen ja vuoden 2017 muutospäätöksen yhteydessä tehtyjä sitoumuksia vastaaviksi. Komissio ei arvioi uudelleen sitoumuksia, jotka tehtiin 21 päivänä joulukuuta 2017 ja jotka on arvioitu menettelyn aloittamista koskevan vuoden 2018 päätöksen yhteydessä.

(68)

Rakenneuudistuspäätöstä voidaan periaatteessa (40) muuttaa, jos muutos ei sisällä mitään lisätukea ja muutos perustuu uusiin sitoumuksiin, jotka voidaan katsoa alkuperäisiä sitoumuksia vastaaviksi. Siinä tapauksessa tukitoimenpiteiden voidaan katsoa soveltuvan sisämarkkinoille SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan nojalla ainoastaan, jos alkuperäisellä päätöksellä saavutettu tasapaino säilyy ennallaan. Alkuperäisen tasapainon säilyttämiseksi uudet sitoumukset eivät saisi vaikuttaa haitallisesti tuensaajan elinkelpoisuuteen, ja sitoumusten kokonaisvaikutuksen olisi pysyttävä vastuunjaon ja vastasuoritteiden näkökulmasta samana, kun otetaan huomioon rakenneuudistustiedonannon vaatimukset.

(69)

Menettelyn aloittamista koskevassa vuoden 2018 päätöksessä (41) muistutetaan, että vuoden 2013 päätöksen elinkelpoisuutta koskeva osuus perustui ratkaisevalla tavalla NLB:n omistajarakenteessa tapahtuneeseen muutokseen, jolla varmistetaan NLB:n pitkän aikavälin elinkelpoisuus. Slovenian viranomaiset olivat vuonna 2013 sitoutuneet poistamaan valtion vaikutusvallan NLB:n päivittäisessä toiminnassa. Slovenia ehdottaa nyt vähintään 50 % + 1 -osuuden myymistä NLB:stä 31 päivään joulukuuta 2018 mennessä ja jäljelle jäävien määrävähemmistöosuuden ylittävien osakkeiden myymistä 31 päivään joulukuuta 2019 mennessä.

(70)

Komissio voi vahvistaa, että NLB on pitkällä aikavälillä elinkelpoinen, jos tätä uutta myyntiaikataulua noudatetaan erittäin tiukasti. Tässä yhteydessä komissio esittää positiivisen toteamuksen, että muutetut sitoumukset liittyvät tietyssä määrin divestointiprosessiin, mikä kannustaa oikealla tavalla nopeaan myyntiprosessiin. Komissio toteaa esimerkiksi, että kun määrävähemmistön ylittävä omistusosuus on myyty ennen 31 päivää joulukuuta 2019, tiettyjen sitoumusten soveltaminen loppuu aikaisempana ajankohtana (42). Tämän tulisi varmistaa, että Slovenia myy määrävähemmistöosuuden ylittävän omistusosuutensa mahdollisimman nopeasti. Komissio katsoo, että uusi aikataulu yhdessä Slovenian uusien sitoumusten kanssa varmistaisi, ettei NLB:n myynti eikä rakenneuudistusjakso pitkity kohtuuttomasti (43).

(71)

Menettelyn aloittamista koskevassa vuoden 2018 päätöksessä (44) komissio esitti myös muita huomautuksia, jotka koskivat optimaalista heikompaa edistymistä elinkelpoisuuden palauttamisessa, kuten uuden etuoikeudeltaan huonomman velkapääoman antamisen puutetta, järjestämättömien lainojen korkeaa tasoa ja hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän ongelmia, jotka koskivat valvontaelimen nimityksiä (45). Komissio toteaa, että Slovenia sitoutuu ilmoituksessaan 13 päivään heinäkuuta 2018 siihen, että NLB laskee liikkeeseen toissijaisen pääoman instrumentin […] mennessä ja että valvontaelimessä on jäsenenä vain riippumattomia asiantuntijoita. Komissio myös katsoo, että nämä sitoumukset vaikuttavat NLB:n elinkelpoisuuteen positiivisesti. Komissio myös toteaa, että järjestämättömien lainojen osuus kaikista lainoista (46) on vähentynyt edelleen vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä 8,8 prosenttiin (verrattuna joulukuun 2017 lopun suhteeseen, joka oli 9,2 prosenttia).

(72)

Menettelyn aloittamista koskevassa vuoden 2018 päätöksessä (47) komissio myös epäili Slovenian riippumattoman uskotun miehen nimittämistä koskevan alkuperäisen ehdotuksen vaikutusta vastasuoritteena. Koska Slovenia ei enää sisällyttänyt tätä sitoumusta viimeisimpään ilmoitukseensa, komission ei tarvitse tehdä päätelmiä riippumattoman uskotun miehen nimittämisen vaikutuksista tässä päätöksessä.

(73)

Komissio katsoi menettelyn aloittamista koskevassa vuoden 2018 päätöksessä (48) alustavasti, että NLB:n viivästynyt myynti tosiasiallisesti pitkitti rakenneuudistusjaksoa. Koska useat sitoumukset liittyivät loogisesti rakenneuudistusjaksoon (ks. menettelyn aloittamista koskevan vuoden 2018 päätöksen johdanto-osan 25 kappale), komissio totesi, että myyntiprosessin määräajan jatkamisen olisi oltava yhdenmukaista muiden rakenneuudistussitoumusten jatkamisen kassa. Komissio toteaa, että Slovenia ehdottaa nyt lähes kaikkien olennaisten voimassa olevien sitoumusten jatkamista siihen saakka kun myyntiprosessi on päättynyt. Kaikkein olennaisin vuoden 2013 päätöksen voimassa oleva sitoumus, jota ei jatketa kokonaan ennen kuin osakkeenomistus on vähennetty määrävähemmistöosuuteen, on […] sitoumus. Komissio kuitenkin toteaa, että olemassa olevien sitoumusten jatkamisen lisäksi tarjotaan lisävastasuoritteita.

(74)

Komissio myös epäili menettelyn aloittamista koskevassa vuoden 2018 päätöksessä (49), että Slovenia voisi todennäköisesti parantaa NLB:n elinkelpoisuutta esimerkiksi vaihtamalla riippumattoman uskotun miehen täysin toimivaltuuksin toimivaksi divestoinnista vastaavaksi uskotuksi mieheksi. Komissio epäili myös (50), että Balkanin tytäryhtiöiden divestointia koskevan vaihtoehtoisen sitoumuksen poistaminen heikentäisi olemassa olevia sitoumuksia. Komissio toteaa, että Slovenia on nyt ehdottanut, että se myöntää divestoinneista vastaavalle uskotulle miehelle yksinomaisen oikeuden myydä Slovenian osuus NLB:n osakkeista määrävähemmistöosuutta ylittävältä osalta, jos Slovenia ei noudata myyntisitoumusta. Komissio katsoo, että divestoinneista vastaavan uskotun miehen lisääminen on asianmukainen vastaus huoliin, jotka koskevat NLB:n 75 % – 1 -osuuden myynnin täytäntöönpanoa, ja näin ollen se vahvistaa myyntisitoumuksen uskottavuutta ja parantaa NLB:n elinkelpoisuusnäkymiä.

(75)

Komissio pohti menettelyn aloittamista koskevan vuoden 2018 päätöksen johdanto-osan 63 kappaleessa myös sitä, pitäisikö Slovenian harkita muita NLB:tä koskevia rakennetoimenpiteitä, kuten tiettyjen tytäryhtiöiden divestointia ja/tai toimintaa koskevia toimenpiteitä korvatakseen NLB:n osuuden myyntiprosessin ja rakenneuudistusprosessin viivästykset. Koska NLB tulee olemaan markkinoilla pidemmän ajan siten, ettei se ole täysin varmistanut pitkän aikavälin elinkelpoisuuttaan, tämä voi toimia kilpailun vääristymisen lähteenä. Komissio huomauttaa, että Slovenia on ehdottanut kolmea lisäsitoumusta (51), joihin sisältyy toissijaisen pääoman instrumentin liikkeeseen laskeminen […] mennessä, [10–20] lisätoimipisteen sulkeminen ja NLB:n osuuden divestointi NLB Vitassa (jälkimmäinen vain, mikäli Slovenia ei ole vähentänyt omistusosuuttaan määrävähemmistöön vuoden 2018 loppuun mennessä). Mitä pidempi on aika, jona NLB:n pitkän aikavälin elinkelpoisuutta ei ole täysin varmistettu, sitä enemmän vastasuoritteita tarvitaan, jotta varmistetaan, että sitoumusten kokonaisvaikutukset pysyvät vastasuoritteiden näkökulmasta samana. Komissio katsoo, että Slovenian suljettaviksi ehdottamien toimipisteiden määrä on merkittävä (suhteessa NLB:llä Sloveniassa olevien toimipisteiden määrään (52)) ja tämä vähentää NLB:n kaupallista läsnäoloa Sloveniassa (53). Komissio myös suhtautuu positiivisesti NLB Vitan divestoinnin vaikutuksiin sekä kilpailun (54) että vastuunjaon näkökulmasta, eikä divestointi heikentäisi NLB:n elinkelpoisuutta kohtuuttomasti (55). Kokonaisuudessaan komissio tulee siihen päätelmään, että vastasuoritteet kompensoivat riittävästi NLB:n 75 % – 1 -osuuden myynnin viivästymistä sekä pidentynyttä rakenneuudistusprosessia.

(76)

Komissio pohti menettelyn aloittamista koskevan vuoden 2018 päätöksen johdanto-osan 63 kappaleessa myös sitä, olisiko uuden leasing-toimintaa harjoittavan yrityksen perustaminen NLB:n ydinliiketoimintoihin kuulumattomien tytäryhtiöiden divestointia koskevan sitoumuksen hengen vastaista, kun yritys perustetaan pian aikaisemman leasing-toimintaa harjoittavan yrityksen osana vuoden 2013 päätökseen liittyviä sitoumuksia tapahtuneen likvidaation jälkeen. Komissio toteaa, että NLB on lopettanut kaikki yrityksen perustamismenettelyt, mikä poistaa tämän epäilyksen.

(77)

Menettelyn aloittamista koskevassa vuoden 2018 päätöksessä (56) kehotettiin myös Sloveniaa selventämään, että viimeisimmät sitoumukset eivät muuta mitään muita sitoumuksia, jotka liittyvät vuoden 2017 muutospäätökseen (erityisesti ostokiellon osalta). Komissio toteaa, että Slovenia on nyt selventänyt viimeisimmässä ilmoituksessaan (57), että ostokielto on voimassa 31 päivään joulukuuta 2019 saakka.

7.   PÄÄTELMÄT

(78)

Uusia 13 päivänä heinäkuuta 2018 ilmoitettuja sitoumuksia koskevan edellä esitetyn arvioinnin perusteella komission epäilykset menettelyn aloittamista koskevassa vuoden 2018 päätöksessä esitettyjen sitoumusten vastaavuudesta ovat poistuneet eivätkä vaikutukset ulotu vuoden 2013 päätöksessä ja vuoden 2017 muutospäätöksessä esitettyihin päätelmiin. Tästä syystä komissio päättelee neuvoston asetuksen (EU) 2015/1589 (58) 9 artiklan 3 kohdan perusteella, että NLB:n hyväksi myönnetty valtiontuki soveltuu sisämarkkinoille SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan perusteella.

(79)

Lisäksi asetuksen (EU) 2015/1589 4 artiklan 2 kohdan perusteella komissio päättelee, että mekanismi, jolla NLB:lle tarjotaan hyvitystä oikeudellisista seuraamuksista, jotka liittyvät Kroatiassa käynnissä oleviin oikeudenkäynteihin, ei ole SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea.

(80)

Komissio ottaa huomioon, että Slovenia on poikkeuksellisesti hyväksynyt sen, että tämän päätöksen teksti annetaan ainoastaan englannin kielellä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Päätösten SA.33229 (2012/C) (ex 2011/N) ja SA.33229 (2017/N-2) mukaisten Slovenian sitoumusten vaihtaminen sitoumuksiin, joista Slovenia on ilmoittanut tämän päätöksen liitteessä esitetyllä tavalla, soveltuu sisämarkkinoille SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan perusteella.

2 artikla

Hyvitysmekanismi, jolla NLB:tä hyvitetään Kroatiassa käynnissä oleviin oikeudenkäynteihin liittyvistä oikeudellisista seuraamuksista, ei ole SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Slovenian tasavallalle.

Tehty Brysselissä 10. päivänä elokuuta 2018.

Komission puolesta

Margrethe VESTAGER

Komission jäsen


(1)  Komission päätös asiassa SA.33229 (”menettelyn aloittamista koskeva vuoden 2018 päätös”) (ex 2017/N-3) (2018/C) – Slovenia – Nova Ljubljanska Banka d.d:n rakenneuudistusta koskevien sitoumusten muuttaminen (EUVL C 121, 6.4.2018, s. 15).

(2)  Komission päätös asiassa SA.32261 (2011/N) – Slovenia – pelastamistuki NLB:n pääomapohjan vahvistamiseksi (EUVL C 189, 29.6.2011, s. 2).

(3)  Komission päätös asiassa SA.34937 (2012/C) (ex 2012/N) ja SA.33229 (2012/C) (ex 2011/N) – NLB:n pääomapohjan toinen vahvistaminen ja NLB:n rakenneuudistus (EUVL C 361, 22.11.2012, s. 18).

(4)  2014/535/EU: Komission päätös, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013, valtiontuesta SA.33229 (2012/C) (ex 2011/N) — NLB:n rakenneuudistus — Slovenia, jonka Slovenia aikoo panna täytäntöön Nova Ljubljanska banka d.d:n hyväksi (EUVL L 246, 21.8.2014, s. 28).

(5)  Komission päätös asiassa SA.33229 (2017/N) – Slovenia – muutos NLB:n uudelleenjärjestelyä koskevaan päätökseen (EUVL C 254, 11.7.2017, s. 2).

(6)  Ks. seuraava lehdistötiedote: http://www.vlada.si/en/media_room/government_press_releases/press_release/article/138_regular_government_session_government_rejects_minimum_offer_price_for_nlb_59951/

(7)  Kuten menettelyn aloittamista koskevan vuoden 2018 päätöksen johdanto-osan 5, 6 ja 7 kappaleessa on tarkemmin kuvattu.

(8)  Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus (konsolidoitu toisinto) (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 47).

(9)  Asetus N:o 1, annettu 15 päivänä huhtikuuta 1958, Euroopan atomienergiayhteisössä käytettäviä kieliä koskevista järjestelyistä (EYVL 17, 6.10.1958, s. 385/58)

(10)  NLB-konsernin esittely, vuoden 2018 ensimmäisen vuosineljänneksen tulokset, s. 4.

(11)  Aikaisempina vuosina NLB:n omistajarakenteessa on tapahtunut useita muutoksia. Vuonna 2002 belgialainen KBC-pankki osti 34 prosenttia NLB:stä. Kun KBC ei pystynyt vuonna 2006 kasvattamaan osuuttaan NLB:stä, se kuitenkin päätti, ettei se enää katso olemassa olevaa osuuttaan strategiseksi vaan luokitteli sen rahoitukseen osallistumiseksi. KBC:n omistus NLB:stä päättyi kokonaan vuonna 2013. Vuoden 2013 lopulta lähtien Slovenian valtio on omistanut jälleen 100 prosenttia NLB:stä ja siten tosiasiallisesti kumonnut 2001/2002 vuosien (osittaisen) yksityistämisen.

(12)  Taulukossa 1 esitetyt taloustiedot perustuvat NLB:n konsolidoituihin tilinpäätöksiin, jotka ovat saatavilla osoitteissa https://www.nlb.si/nlb/nlb-portal/eng/investor-relations/financial-reports/prezentacija-nlb-final-2017.pdf ja https://www.nlb.si/nlb/nlb-portal/eng/investor-relations/financial-reports/prezentacija-nlb-1q2018-final.pdf

(13)  Riskipainotettujen varojen määrä kasvoi vuonna 2017 lisääntyneiden vähittäisvastuiden, NLB:n konsolidointitason valuutta-aseman kohtelun korjauksen sekä euroalueen ulkopuolisten tytärpankkien pääomasijoitusten kohtelun vuoksi.

(14)  Lähdetiedot: ks. linkki alaviitteessä 12.

(15)  Mitattuna katettujen rahastojen omaisuuserinä ilman omia varoja.

(16)  NLB:n leasing-toimintaa Sloveniassa harjoittava tytäryritys oli mukana luettelossa ydintoiminnan ulkopuolisista tytäryrityksistä, jotka oli tarkoitus divestoida osana niitä sitoumuksia, joihin vuoden 2013 päätöksen hyväksyminen perustui.

(17)  Valvonnasta vastaavan uskotun miehen 14 päivänä kesäkuuta 2018 päivätyn raportin perusteella.

(18)  Arvoltaan alentuneiden omaisuuserien siirtohinnan (617 miljoonaa euroa) ja markkina-arvon (486 miljoonaa euroa) välinen erotus.

(19)  Viittaa neljään italialaista omaisuudenhoitoyhtiötä ja Novobancoa koskevaan komission valtiontukipäätökseen: ks. komission päätökset asiassa SA.43976 (2015/N) – Portugali – Amendment of the 2014 Resolution of Banco Espirito Santo SA (Novo Banco SA) (EUVL C 390, 21.10.2016, s. 5) ja asiassa SA.39543 (2015/N), SA.41134 (2015/N), SA.41925 (2015/N) ja SA.43547 (2015/N) – Italia – Second amendment to the Resolution of Banca delle Marche S.p.A, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Soc. Coop., Cassa di Risparmio de Ferrara SpA ja Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti SpA (EUVL C 61, 16.2.2018, s. 1).

(20)  Ališić ym. vs. Bosnia ja Hertsegovina, Kroatia, Serbia, Slovenia ja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia (http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145575).

(21)  Komission tiedonanto elinkelpoisuuden palauttamisesta ja rahoitusalalla tämänhetkisessä kriisissä toteutettujen rakenneuudistustoimenpiteiden arvioinnista valtiontukisääntöjen perusteella (EUVL C 195, 19.8.2009, s. 9).

(22)  Oikeudenkäynti liittyy vireillä oleviin kroatialaisiin oikeusjuttuihin, jotka koskevat kroatialaisten tallettajien (jotka ovat Ljubljanska Banka d.d., Ljubljanan Zagrebin-sivukonttorin asiakkaita) valuuttatalletuksia ja joissa on kyse ongelmasta ajalta ennen entisen Jugoslavian hajoamista. Vuoden 2017 jälkeen kroatialaisessa toisen oikeusasteen tuomioistuimessa on annettu tuomio kolmessa asiassa NLB:tä vastaan, ja näissä tuomioissa pankki on velvoitettu maksamaan takaisin pääoma korkoineen sekä oikeudenkäyntikulut. Lisäksi toukokuussa 2018 Kroatian perustuslakituomioistuin hylkäsi NLB:n valituksen asiassa, jonka pankki hävisi vuonna 2015.

(23)  Ks. menettelyn aloittamista koskevan vuoden 2018 päätöksen johdanto-osan 58 kappale.

(24)  Ks. edellinen alaviite.

(25)  Ks. edellinen alaviite.

(26)  Slovenian tasavallan perimysrahasto on julkinen rahasto, joka perustettiin perimyskysymyksiä koskevan sopimuksen täytäntöönpanemiseksi ja käyttämään Slovenian tasavallan oikeuksia ja sovittelemaan vastuita entisen Jugoslavian omaisuuden, oikeuksien ja vastuiden jakoprosessissa sekä suorittamaan muita tehtäviä, jotka liittyvät entisen Jugoslavian perimyskysymyksiin.

(27)  Oikeudenkäynti liittyy kroatialaisessa tuomioistuimessa vireillä oleviin oikeusjuttuihin, jotka koskevat kroatialaisille tallettajille (jotka ovat Ljubljanska Banka d.d:n Zagrebin-sivukonttorin asiakkaita) Jugoslavian hajoamisen jälkeen maksettuja valuuttatalletuksia. Joissakin äskettäisissä oikeuden päätöksissä NLB ja Ljubljanska banka d.d., Ljubljana on katsottu yhteisvastuullisesti korvausvelvollisiksi.

(28)  Laki 52/2018 julkaistiin 27 päivänä heinäkuuta 2018 Slovenian tasavallan virallisessa lehdessä N:o 52/2018 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2645/zakon-za-zascito-vrednosti-kapitalske-nalozbe-republike-slovenije-v-novi-ljubljanski-banki-d-d--ljubljana-zvknnlb

(29)  […] perustuu ~ […] kertyneeseen korkoon maksamattomasta pääomasta, jota vaaditaan osana oikeudenkäyntiä ([…]); korkolaskelma perustuu oikeuden päätösten korkolaskelmiin.

(30)  […] vastaa […] suurempaa pääoman tuottoarvon vaatimusta, jota käytetään sitten laskemaan odotettuja osinkomaksuja NLB:n liiketoimintasuunnitelman perusteella, jotta voidaan laskea vaikutus listautumisannin hintaan.

(31)  Slovenian huomautukseen (ks. johdanto-osan 41 kappale) siitä, että sitoumukset liittyvät ainoastaan vuoden 2013 pääomapohjan vahvistamiseen, komissio huomauttaa, että kaksi ensimmäistä pääomapohjan vahvistamista hyväksyttiin tilapäisesti pelastuspäätöksissä ja ne hyväksyttiin rakenneuudistustueksi ainoastaan vuoden 2013 päätöksessä rakenneuudistussuunnitelman ja tehtyjen sitoumusten perusteella. Tästä syystä tehdyt sitoumukset liittyvät myös kahteen ensimmäiseen pääomapohjan vahvistamiseen.

(32)  Toisin kuin sellaisista oikeusvaateista, jotka ovat tavallisempia yrityksen normaalissa toiminnassa, kuten tuotevastuuseen tai myyntiin väärin perustein liittyvät vaateet.

(33)  Ks. alaviite 21.

(34)  Vuoden 2017 muutospäätöksen johdanto-osan 28 ja 29 kappaleessa komissio tuli jo siihen päätelmään, että liiketoimi oli huomattava sijoittajien kysyntään verrattuna. Komissio totesi konkreettisesti, että NLB:n listautumisanti olisi merkittävästi suurempi kuin viimeaikaiset kaupat Keski- ja Itä-Euroopan markkinoilla. Lisäksi Slovenia ei ole merkittävällä tavalla edustettuna markkinaindekseissä, mikä viittaa siihen, että niiden sijoittajien kiinnostus, jotka seuraavat indeksiä tai käyttävät indeksiä vertailuarvona, on luonnollisesti pienempi. Tämän perusteella komissio päätteli vuoden 2017 muutospäätöksessä, että vähittäisempi osakkeiden myyntiprosessi oli perusteltu. Useampien sijoittajien jääminen ulkopuolelle tarkoittaisi pienempää kysyntää ja tätä kautta pienentäisi edelleen listautumisannista mahdollisesti saatavaa hintaa.

(35)  Ks. myös seuraava lehdistötiedote NLB:n 31. yhtiökokouksesta: https://www.nlb.si/investor-news-27-06-2018

(36)  Taloudellinen neuvonantaja olettaa, että sijoittajat kasvattavat vaatimustaan sijoituksen oman pääoman tuotosta […], mikä vaikuttaisi negatiivisesti […] NLB:n osakkeiden hintaan.

(37)  Komissio muistuttaa, kuten johdanto-osan 44 kappaleessa on selitetty, että Kroatian kysymyksen vaikutus arvostukseen absoluuttisesti kuvattuna on merkittävä.

(38)  Ks. tämän päätöksen johdanto-osan 27 kappaleen a kohta.

(39)  Komission tiedonanto valtiontukisääntöjen soveltamisesta maailmanlaajuisen finanssikriisin seurauksena rahoituslaitosten suhteen toteutettuihin toimenpiteisiin, jäljempänä ’vuoden 2008 pankkitiedonanto’ (EUVL C 270, 25.10.2008, s. 8); komission tiedonanto – rahoituslaitosten pääomapohjan vahvistaminen tämänhetkisessä finanssikriisissä: tuen rajaaminen välttämättömään vähimmäismäärään ja suojatoimet kilpailun kohtuuttoman vääristymisen estämiseksi, jäljempänä ’pääomapohjan vahvistamista koskeva tiedonanto’ (EUVL C 10, 15.1.2009, s. 2); komission tiedonanto arvoltaan alentuneiden omaisuuserien käsittelystä yhteisön pankkisektorilla, jäljempänä ’arvoltaan alentuneita omaisuuseriä koskeva tiedonanto’ (EUVL C 72, 26.3.2009, s. 1); komission tiedonanto elinkelpoisuuden palauttamisesta ja rahoitusalalla tämänhetkisessä kriisissä toteutettujen rakenneuudistustoimenpiteiden arvioinnista valtiontukisääntöjen perusteella, jäljempänä ’rakenneuudistustiedonanto’ (EUVL C 195, 19.8.2009, s. 9); komission tiedonanto valtiontukisääntöjen soveltamisesta finanssikriisin yhteydessä pankkien hyväksi toteutettaviin tukitoimenpiteisiin 1 päivästä tammikuuta 2011, jäljempänä ’voimassaolon jatkamista koskeva vuoden 2010 tiedonanto’ (EUVL C 329, 7.12.2010, s. 7); ja komission tiedonanto valtiontukisääntöjen soveltamisesta finanssikriisin yhteydessä pankkien hyväksi toteutettaviin tukitoimenpiteisiin 1 päivästä tammikuuta 2012, jäljempänä ’voimassaolon jatkamista koskeva vuoden 2011 tiedonanto’ (EUVL C 356, 6.12.2011, s. 7).

(40)  Komissio on myös poikkeuksellisesti hyväksynyt muutoksen olemassa oleviin sitoumuksiin joissakin muissa tapauksissa, kuten komission päätöksessä (EU) 2018/119, annettu 18 päivänä syyskuuta 2017, valtiontuesta SA.47702 (2017/C) (ex 2017/N) – Yhdistynyt kuningaskunta – Vaihtoehtoinen toimenpidepaketti, jolla korvataan Royal Bank of Scotlandin sitoumus luopua Rainbow-liiketoiminnasta (EUVL L 28, 31.1.2018, s. 49).

(41)  Ks. vuoden 2018 menettelyn aloittamista koskevan päätöksen johdanto-osan 57 kappale.

(42)  Erityisesti sitoumus myydä […], […] ja […].

(43)  Kuten rakenneuudistustiedonannon 15 kohdassa nimenomaisesti todetaan.

(44)  Ks. menettelyn aloittamista koskevan vuoden 2018 päätöksen johdanto-osan 58 kappale.

(45)  Ks. menettelyn aloittamista koskevan vuoden 2018 päätöksen johdanto-osan 36 kappale.

(46)  Ks. taulukko 1.

(47)  Ks. Menettelyn aloittamista koskevan vuoden 2018 päätöksen johdanto-osan 59–62 kappale.

(48)  Ks. Menettelyn aloittamista koskevan vuoden 2018 päätöksen johdanto-osan 63 kappale.

(49)  Ks. Menettelyn aloittamista koskevan vuoden 2018 päätöksen johdanto-osan 63 kappale.

(50)  Ks. Menettelyn aloittamista koskevan vuoden 2018 päätöksen johdanto-osan 65 kappale.

(51)  Ks. tämän päätöksen johdanto-osan 53 ja 54 kappale.

(52)  Ks. tämän päätöksen johdanto-osan 15 kappale.

(53)  Ks. myös rakenneuudistustiedonannon 35 kohta.

(54)  Ks. myös tämän päätöksen johdanto-osan 15 ja 16 kappale. NLB Vita on pienempi kuin ne NLB:n ulkomaiset tytäryritykset, jotka sen oli tarkoitus divestoida alkuperäisen divestointisitoumuksen mukaisesti (kun otetaan myös huomioon, että NLB Vita on 50 prosentin yhteisyritys). NLB Vitan osuus NLB:n kokonaisnettotuloista on suhteellisen pieni, eikä NLB:n elinkelpoisuus heikkene.

(55)  Ks. myös rakenneuudistustiedonannon 35 kohta.

(56)  Ks. menettelyn aloittamista koskevan päätöksen vuoden 2018 johdanto-osan 66 kappale.

(57)  Ks. tämän päätöksen johdanto-osan 50 kappale.

(58)  Neuvoston asetus (EU) 2015/1589, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2015, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä(EUVL L 248, 24.9.2015, s. 9).


LIITE

UUSI SITOUMUS, JOKA KORVAA VUODEN 2017 MUUTOSPÄÄTÖKSEN 14. SITOUMUKSEN

(14)

[valtion omistusosuuden vähentäminen] Slovenia vähentää osakkeenomistuksensa NLB d.d:ssä osuuteen, joka ylittää yhdellä osakkeella 25 prosentin osuuden, jäljempänä ’määrävähemmistö’, seuraavasti:

 

myymällä omistusosuudesta vähintään 50 prosenttia ja lisäksi yhden osakkeen 31 päivään joulukuuta 2018 mennessä. Markkinaolosuhteiden ollessa suosiolliset Slovenia ei sulje pois mahdollisuutta myydä osakkeistaan osuutta, joka on 50 prosenttia plus yksi osake. Mahdollista on myydä jopa osuus, joka on 75 prosenttia miinus yksi osake.

 

Jos Slovenia ei tee sitovia osto- ja myyntisopimuksia omistusosuudestaan NLB d.d:ssä tämän 14 a kohdan mukaisesti 31 päivään joulukuuta 2018 mennessä, Slovenian on annettava (vuoden 2013 sitoumusten 19 kohdan mukaisesti nimitetylle) divestoinneista vastaavalle uskotulle miehelle yksinoikeus vähentää Slovenian omistusosuus NLB d.d:ssä määrävähemmistöosuuteen […]. Mikäli divestoinneista vastaavalle uskotulle miehelle annetaan oikeus vähentää Slovenian omistusosuus NLB d.d:ssä määrävähemmistöosuuteen tämän 14 a kohdan mukaisesti, kaikki 14.1 ja 14.2 kohdassa määritellyt sitoumukset lukuun ottamatta sitoumusta 14.1.4 ja 14.2.6 raukeavat 31 päivästä joulukuuta 2018 alkaen. Sama koskee tilannetta, jossa Slovenia vähentää omistusosuutensa NLB d.d:ssä määrävähemmistöosuuteen 31 päivään joulukuuta 2018 mennessä.

 

myymällä jäljellä olevat määrävähemmistöosuuden ylittävät osakkeet 31 päivään joulukuuta 2019 mennessä.

 

Jos Slovenia ei tee sitovia osto- ja myyntisopimuksia omistusosuudestaan NLB d.d:ssä tämän 14 b kohdan mukaisesti 31 päivään joulukuuta 2019 mennessä, Slovenian on annettava (vuoden 2013 sitoumusten 19 kohdan mukaisesti nimitetylle) divestoinneista vastaavalle uskotulle miehelle yksinoikeus vähentää Slovenian omistusosuus NLB d.d:ssä määrävähemmistöosuuteen […].

 

Slovenia vähentää omistusosuutensa NLB d.d:ssä edellisten kohtien mukaisesti läpinäkyvässä, avoimessa ja kilpailuun perustuvassa prosessissa valtio-omisteisten omaisuuserien hallintastrategiaa koskevan määräyksen säännösten perusteella sijoittajalle tai sijoittajille, joka on tai jotka ovat Slovenian tasavallasta riippumattomia ja siihen liittymättömiä.

 

Hoitaessaan 14 a tai 14 b kohdan mukaisia velvollisuuksiaan divestoinneista vastaavan uskotun miehen tulee toimia edellistä kohtaa sekä asianmukaista ammattitaitoa, huolellisuutta ja varovaisuutta noudattaen.

 

Siinä tapauksessa, että Slovenia ei vähennä omistusosuuttaan NLB d.d:ssä määrävähemmistöosuuteen ennen vuoden 2018 loppua, NLB d.d. divestoi vakuutusalalla toimivan tytäryhtiönsä NLB Vitan […] mennessä.

 

Mikäli Slovenia on myynyt NLB d.d:n omistusosuudestaan vähintään 50 prosenttia plus yhden osakkeen viimeistään 31 päivään joulukuuta 2018 mennessä, 14.1 kohdan sitoumukset tulevat voimaan ja niitä noudatetaan 31 päivään joulukuuta 2019 saakka. Kohdan 14.2 sitoumuksia, lukuun ottamatta sitoumusta 14.2.1 ja 14.2.6, sovelletaan ja noudatetaan, kunnes Slovenia vähentää omistusosuutensa NLB d.d:ssä määrävähemmistöosuuteen. Sitoumusta 14.2.1 sovelletaan ja noudatetaan, kunnes suurin osa (vähintään 50 % + yksi osake) valtion omistusosuudesta on divestoitu ja alkaen […], kunnes Slovenia vähentää omistusosuutensa NLB d.d:stä määrävähemmistöosuuteen.

(14.1)

Slovenia sitoutuu

(14.1.1)

osoittamaan kaikki valvontaelimen ja toimikuntien paikoista ja äänestysoikeuksista riippumattomille asiantuntijoille, ts. henkilöille, jotka

 

eivät työskentele tällä hetkellä eivätkä ole nimitystä edeltäneiden 24 kuukauden aikana työskennelleet Slovenian Sovereign Holdingissa, valtion virastossa, julkisessa virastossa, julkisessa rahastossa, julkisoikeudellisessa laitoksessa tai julkisoikeudellisessa talouslaitoksessa, jotka ovat Slovenian tasavallan perustamia,

 

eivät työskentele tällä hetkellä eivätkä ole nimitystä edeltäneiden 24 kuukauden aikana työskennelleet missään muussa julkisessa yhteisössä, joka on valtion talousarvion välillinen käyttäjä, tai missään yhteisössä, jossa Slovenian tasavallalla, Slovenian Sovereign Holdingilla tai Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d:llä on yrityslaissa (Slovenian tasavallan virallinen lehti N:o 65/09 – virallinen konsolidoitu teksti ja myöhemmät muutokset) määriteltyä toimintaa koskevaa määräysvaltaa,

 

eivät ole tällä hetkellä eivätkä ole nimitystään edeltäneiden 24 kuukauden aikana toimineet johtavassa asemassa tai johtavassa toiminnossa slovenialaisessa poliittisessa puolueessa.

(14.1.2)

varmistamaan, että kukin valtio-omisteinen pankki säilyy erillisenä taloudellisena yksikkönään, jolla on riippumaton päätöksentekovalta vuoden 2013 sitoumusten 9.10 kohdan mukaisesti,

(14.1.3)

varmistamaan, että Slovenian valtion omistuksessa olevia yrityksiä ei kohdella edullisemmin kuin yrityksiä, joissa valtio ei ole omistajana (syrjintäkielto) vuoden 2013 sitoumusten 11 kohdan mukaisesti,

(14.1.4)

varmistamaan, että NLB ei osta osuutta mistään yrityksestä vuoden 2013 sitoumusten 12.4 kohdan mukaisesti.

(14.2)

Slovenia myös sitoutuu seuraaviin vuoden 2013 sitoumuksiin (niiden alkuperäisessä muodossa, joihin on tehty seuraavat sisällölliset muutokset):

(14.2.1)

[Riskinhallinta- ja luotonantopolitiikka] NLB tarkistaa riskinhallintaprosessiaan, ja erityisesti NLB d.d. ja sen peruspankkitoimintaa harjoittavat tytäryhtiöt

(14.2.1.1)

hinnoittelevat jokaisen uuden lainan (uutena lainana pidetään kaikkia uusia liiketoimia, jotka eivät liity nykyisiin liiketoimiin) asianmukaisen sisäisen hinnoitteluvälineen (kuten tällä hetkellä käytössä olevan ”Kreditni Kalkulator” -välineen ja sen tulevan uuden version) avulla tai (yksityisasiakkaiden ja pk-yritysten massamarkkinapalveluja koskevissa sitoumuksissa) asianmukaisten sisäisten hinnoitteluohjeiden avulla. Uusien lainojen hinnoittelua pidetään asianmukaisena, kun uuden lainan avulla voidaan saavuttaa joko yksittäisessä lainassa tai kussakin asiakassuhteessa […] suuruinen positiivinen oman pääoman tuotto (”RoE”) ennen veroja. Asiakassuhteen oman pääoman tuoton laskennassa voidaan ottaa huomioon korkotulot, maksut sekä yhdistelmänä muut saman asiakkaan tuotteet.

Tässä laskennassa voidaan ottaa huomioon yhden asiakkaan kaikkien lainojen volyymipainotettu keskiarvo (tämän päätöksen hyväksymispäivästä alkaen), muu palkkioliiketoiminta tai pankkitapahtumat, jotka vaikuttavat kyseisen asiakassuhteen kannattavuuteen siten, että uuden lainan tuotto voi olla alhaisempi, jos muista palkkioliiketoimista tai pankkitapahtumista saatavat tulot kompensoivat heikomman tuoton. Uusista lainoista on laadittava luottoasiakirjat, jotka osoittavat ennen sopimuksen tekemistä lasketun oman pääoman tuoton joko yksittäiselle lainalle tai muulle yksittäisen asiakkaan voimassa olevalle sitoumukselle palkkioliiketoimet ja pankkitapahtumat mukaan luettuina. Yksityisasiakkaiden massamarkkinapalvelujen ja pk-yritysten liiketoimien osalta ennen sopimuksen tekemistä laskettavan oman pääoman tuoton määrittäminen voidaan korvata varmistamalla, että liiketoimi on hinnoiteltu sisäisten hinnoitteluohjeiden mukaisesti, ja osoittamalla keskitetysti, että hinnoitteluohjeilla varmistetaan seuraavan suuruinen oman pääoman tuotto: […].

Alhaisempaan hintatasoon johtavat hinnoittelupoikkeamat on dokumentoitava. Dokumentaation on sisällettävä vankat taloudelliset perusteet poikkeamalle, ja se on esitettävä valvonnasta vastaavalle uskotulle miehelle. Poikkeamien kokonaismäärä ei saa ylittää 14.2.1.6 kohdassa määriteltyjä summia.

Luottosopimukset, joihin ei sovelleta tätä hinnoittelujärjestelmää: läheisten kumppanien (mm. konsernien jäsenten ja työntekijöiden) kanssa suoritetut liiketoimet, rakenneuudistustapaukset (D-, E- ja C-asiakkaiden kanssa, joissa maksuviive on yli 90 päivää) ja kaikki rahamarkkinatoimet;

(14.2.1.2)

mukauttavat luottoluokitusmenettelyä siten, että tilinpäätösanalyysi ja luottopisteytys, joista käy ilmi vähintään velkasuhdetta ja suorituskykyä koskevat perusteet, kuten pääomantuoton, liiketuloksen (EBIT) suhde nettorahoituskuluihin, velka/EBITDA ja velka (velka + pääoma), otetaan huomioon ennen jokaisen uuden luottositoumuksen tekemistä yritysasiakkaan kanssa. Kaikki asiakkaat, joita koskevat NLB d.d:n sitoumukset ylittävät miljoona euroa, on luokiteltava uudelleen vuosittain;

(14.2.1.3)

dokumentoivat kaikki rakenneuudistuspäätökset eli kaikki uudet luottosopimukset sellaisten ongelmallisten asiakkaiden kanssa, joita koskeva riski on yli 10 000 euroa, ja sisällyttävät aineistoon vaihtoehtoisia ratkaisuja, kuten vakuuden toteuttamista ja sitoumuksen lopettamista, koskevan vertailun, joka osoittaa valitun ratkaisun maksimoivan nettonykyarvon pankin kannalta. Ellei […] oman pääoman tuoton saavuttaminen ole mahdollista, rakenneuudistuspäätökset on muotoiltava sellaisiksi, että pankki pystyy päättämään sitoumuksen vähintään kahdentoista kuukauden välein. Tilanteissa, joissa NLB d.d:llä ei ole yksinomaista oikeutta ehdottaa tai hyväksyä rakenneuudistussopimuksia tai tehdä rakenneuudistuspäätöksiä, se käyttää oikeuksiaan edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti. Luettelo kaikista äskettäin tehdyistä rakenneuudistuspäätöksistä toimitetaan säännöllisesti valvonnasta vastaavalle uskotulle miehelle (vähintään joka kuudes kuukausi). Kutakin rakenneuudistuspäätöstä koskeva dokumentaatio on pyynnöstä esitettävä valvonnasta vastaavalle uskotulle miehelle;

(14.2.1.4)

varmistavat, että kaikki pk-yritysten ja yritysasiakkaiden luottoja hyväksyvät luottovirkailijat ovat osallistuneet sisäiseen koulutukseen, jossa heidät on perehdytetty luottoluokitusmenettelyyn ja vakiintuneisiin hinnoittelumenetelmiin;

(14.2.1.5)

varmistavat, että niillä on täysin sisäinen asiakkaiden luokitteluprosessiin käytetty luokitusperustainen järjestelmä, joka on Slovenian keskuspankin hyväksymä;

(14.2.1.6)

siinä tapauksessa, että valvonnasta vastaava uskottu mies toteaa NLB:n jättäneen noudattamatta jotakin tässä kohdassa mainittua sitoumusta, NLB d.d. toimittaa valvonnasta vastaavalle uskotulle miehelle kehityssuunnitelman, joka sisältää sen toteuttamat ja suunnitelmat toimet, joilla estetään sitoumusten laiminlyönti seuraavalla vuosineljänneksellä. Suunnitelma toimitetaan valvonnasta vastaavalle uskotulle miehelle, joka raportoi siitä seuraavassa komissiolle laatimassaan puolivuotiskertomuksessa. Jos kehityssuunnitelmalla ei saavuteta toivottuja tuloksia ja tavoitteita, NLB d.d. rajoittaa 12 kuukauden ajaksi – sitoumusten laiminlyönnin raportoimista seuraavasta neljänneksestä alkaen – uutta lainavolyymia raportointikaudella 66 prosenttiin sen raportointikauden lainavolyymin suuruudesta, jona sitoumus laiminlyötiin. Tätä ei sovelleta 14.2.1.1, 14.2.1.2 ja 14.2.1.3 kohdan sitoumusten yksittäisiin laiminlyönteihin, jos valvonnasta vastaavan uskotun miehen lisätutkimuksissa käy ilmi, että laiminlyöntiä voidaan pitää yksittäisenä virheenä tai puutteena ja ettei mikään viittaa siihen, että laiminlyönnin kohteena olisivat asiakaskohtaisen kokonaisvolyymin osalta yli […] sopimukset.

(14.2.2)

[Kustannusten vähentäminen] kustannusten vähentämissitoumusta vuoden 2013 sitoumusten 2 kohdan mukaisesti muutetaan ainoastaan siten, että konsernitason toimintakustannukset (joihin eivät sisälly kertaluontoiset erityiskustannukset, joilla ei ole toistuvaa luonnetta, esim. rakenneuudistuskustannukset) voivat olla enimmillään […] euroa vuosittain,

(14.2.3)

[Ydintoimintoihin kuulumattomien tytäryhtiöiden divestointi] vuoden 2013 sitoumusten 4 kohdan mukaisesti muutettuna ainoastaan siten, että NLB d.d. ei ryhdy uudelleen liiketoimintaan tai toimiin, jotka sen on täytynyt divestoida,

(14.2.4)

[Mainontakielto ja aggressiivisten kaupallisten strategioiden kielto] sitoumus vuoden 2013 sitoumusten 12.1 kohdasta,

(14.2.5)

[Pääoman takaisinmaksumekanismi ja osinkokielto] sitoumus vuoden 2013 sitoumusten 12.2 kohdasta muutettuna siten, että tarkastettujen vuoden lopun tilinpäätösten perusteella NLB d.d. maksaa osakkeenomistajilleen kultakin tilivuodeltaan osinkomaksujen muodossa vähintään nettotuottonsa määrän tällaiselta tilivuodelta (ja se voi väärinkäsityksen välttämiseksi maksaa joka kerta osakkeenomistajilleen osinkomaksun muodossa kaiken jaettavan voiton, johon sisältyy muun muassa edellisiltä tilivuosilta kertynyt voitto), mihin sovelletaan kuitenkin sovellettavia eurooppalaisten ja Slovenian sääntöjen asettamia rajoituksia, ja edellyttäen, että konsolidointitason vähimmäispääomavaatimukset (joihin on lisätty sovellettava yhdistetty puskurivaatimus ja pääomaohjaus) ylittyvät pääomapuskurilla, joka on vähintään 100 korkopistettä,

(14.2.6)

[Valvonnasta vastaava uskottu mies] sitoumus vuoden 2013 sitoumusten 18 kohdasta,

(14.2.7)

[Divestoinneista vastaava uskottu mies] sitoumus vuoden 2013 sitoumusten 19 kohdasta.

(14.3)

Slovenia sitoutuu myös seuraaviin lisävastasuoritteisiin, joiden tavoitteena on tarjota vastasuoritteita, jotka ovat alkuperäisen myyntisitoumuksen kanssa samanlaisia:

(14.3.1)

NLB d.d. vahvistaa edelleen vastuidensa rakennetta laskemalla liikkeeseen toissijaisen pääoman instrumentin […] mennessä, lukuun ottamatta vakavia markkinahäiriötilanteita, sijoittajille, jotka ovat täysin Sloveniasta riippumattomia.

Komission ennakkohyväksyntää edellyttävä poikkeus: Tästä sitoumuksesta poiketen NLB:llä ei ole velvollisuutta laskea liikkeeseen toissijaisen pääoman instrumenttia vakavissa markkinahäiriötilanteissa, mikäli se hankkii komission ennakkohyväksynnän.

(14.3.2)

NLB d.d. sulkee [10–20] toimipistettä Sloveniassa […] mennessä.

Tässä asiakirjassa määriteltyjen sitoumusten pätevyyttä koskevista säännöksistä poiketen 14.3 kohdan mukaisia sitoumuksia sovelletaan ja noudatetaan soveltuvin osin 14.3.1 ja 14.3.2 kohdassa määritellyllä tavalla sekä skenaarion 14 a ja skenaarion 14 b tapauksessa.

(14.4)

Kaikkien sitoumusten, jotka on määritelty

 

komission päätöksessä SA.33229 (2012/C), annettu 18 päivänä joulukuuta 2013, lukuun ottamatta 18 kappaleen ja 19 kappaleen sitoumuksia, ja

 

komission päätöksessä SA.33229 (2017/N-2), annettu 11 päivänä toukokuuta 2017 – NLB:n rakenneuudistuspäätöksen muutos,

 

soveltaminen päättyi 31 päivänä joulukuuta 2017.


23.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 298/34


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2018/1841,

annettu 16 päivänä marraskuuta 2018,

Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle

(tiedoksiannettu numerolla C(2018) 7424)

(Ainoastaan englannin-, espanjan-, hollannin-, italian-, kreikan-, kroaatin-, portugalin-, puolan-, ranskan-, romanian-, ruotsin-, saksan-, slovakin-, tšekin- ja unkarinkieliset tekstit ovat todistusvoimaisia)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan,

on kuullut maatalousrahastojen komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 (2) 31 artiklan ja 1 päivästä tammikuuta 2015 alkaen asetuksen (EU) N:o 1306/2013 52 artiklan mukaisesti komissio tekee tarvittavat tarkastukset, antaa jäsenvaltioille tiedoksi tarkastustensa tulokset, ottaa huomioon jäsenvaltioiden huomautukset, aloittaa kahdenväliset keskustelut sopimukseen pääsemiseksi kyseisten jäsenvaltioiden kanssa ja antaa niille muodollisesti päätelmänsä tiedoksi.

(2)

Jäsenvaltioilla on ollut mahdollisuus pyytää sovittelumenettelyn aloittamista. Tätä mahdollisuutta onkin käytetty joissakin tapauksissa, ja komissio on tarkastellut menettelyn päätteeksi laadittuja kertomuksia.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 1306/2013 mukaisesti ainoastaan sellaiset maatalousmenot, jotka ovat aiheutuneet unionin oikeuden mukaisesti, voidaan rahoittaa.

(4)

Tehdyistä tarkastuksista, kahdenvälisten keskustelujen tuloksista ja sovittelumenettelyistä on käynyt ilmi, ettei osa jäsenvaltioiden ilmoittamista menoista täytä tätä edellytystä, eikä niitä näin ollen voida rahoittaa maataloustukirahastosta tai maaseuturahastosta.

(5)

Olisi ilmoitettava määrät, joita ei ole hyväksytty maksettaviksi maataloustukirahastosta tai maaseuturahastosta. Nämä määrät eivät koske menoja, jotka ovat aiheutuneet aikaisemmin kuin 24 kuukautta ennen tarkastusten tuloksista jäsenvaltioille annettua komission kirjallista tiedonantoa.

(6)

Tällä päätöksellä unionin rahoituksen ulkopuolelle jätetyissä määrissä olisi otettava huomioon myös kaikki asetuksen (EU) N:o 1306/2013 41 artiklan mukaiset vähennykset tai keskeytykset siksi, että tällaiset vähennykset tai keskeytykset ovat luonteeltaan väliaikaisia eivätkä rajoita kyseisen asetuksen 51 tai 52 artiklan nojalla tehtyjen päätösten soveltamista.

(7)

Komissio on tässä päätöksessä tarkoitetuissa tapauksissa ilmoittanut asiaa koskevassa yhteenvetokertomuksessa (3) jäsenvaltioille arvion unionin oikeuden noudattamatta jättämisen vuoksi rahoituksen ulkopuolelle jätettävistä määristä.

(8)

Tämä päätös ei estä komissiota tekemästä rahoitusta koskevia päätelmiä sellaisten Euroopan unionin tuomioistuimen tuomioiden perusteella, jotka annetaan 21 päivänä syyskuuta 2018 vireillä olleissa asioissa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Liitteessä esitetyt, jäsenvaltioiden nimeämien maksajavirastojen maataloustukirahastolle tai maaseuturahastolle ilmoittamiin menoihin liittyvät määrät jätetään unionin rahoituksen ulkopuolelle.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Belgian kuningaskunnalle, Tšekin tasavallalle, Saksan liittotasavallalle, Irlannille, Kreikan tasavallalle, Espanjan kuningaskunnalle, Ranskan tasavallalle, Kroatian tasavallalle, Italian tasavallalle, Unkarille, Itävallan tasavallalle, Puolan tasavallalle, Portugalin tasavallalle, Romanialle, Slovakian tasavallalle, Ruotsin kuningaskunnalle sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneelle kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 16 päivänä marraskuuta 2018.

Komission puolesta

Phil HOGAN

Komission jäsen


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1290/2005, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2005, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta (EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1).

(3)  Ares(2018)5554158.


LIITE

Päätös: 58

Budjettikohta: 05040501

Jäsenvaltio

Toimenpide

Tilikausi

Syy

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

HU

Täydentävät ehdot

2010

Asiassa T-505/15 annettuun tuomioon perustuva takaisinmaksu

KIINTEÄ

2,00 %

EUR

12 689,17

0,00

12 689,17

 

Täydentävät ehdot

2011

Asiassa T-505/15 annettuun tuomioon perustuva takaisinmaksu

KIINTEÄ

2,00 %

EUR

40 798,58

0,00

40 798,58

 

 

 

 

 

HU yhteensä:

EUR

53 487,75

0,00

53 487,75


Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

EUR

53 487,75

0,00

53 487,75

Budjettikohta: 05070107

Jäsenvaltio

Toimenpide

Tilikausi

Syy

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

CZ

Viini – Rakenneuudistus

2010

Asiassa C-4/17P annettuun tuomioon perustuva takaisinmaksu

KERTALUONTEINEN

 

EUR

690 350,42

0,00

690 350,42

 

Viini – Rakenneuudistus

2011

Asiassa C-4/17P annettuun tuomioon perustuva takaisinmaksu

KERTALUONTEINEN

 

EUR

865 307,63

0,00

865 307,63

 

Viini – Rakenneuudistus

2012

Asiassa C-4/17P annettuun tuomioon perustuva takaisinmaksu

KERTALUONTEINEN

 

EUR

567 540,99

0,00

567 540,99

 

 

 

 

 

CZ yhteensä:

EUR

2 123 199,04

0,00

2 123 199,04

Jäsenvaltio

Toimenpide

Tilikausi

Syy

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

HU

Täydentävät ehdot

2010

Asiassa T-505/15 annettuun tuomioon perustuva takaisinmaksu

KIINTEÄ

2,00 %

EUR

331 308,92

0,00

331 308,92

 

Täydentävät ehdot

2011

Asiassa T-505/15 annettuun tuomioon perustuva takaisinmaksu

KIINTEÄ

2,00 %

EUR

169 536,16

0,00

169 536,16

 

 

 

 

 

HU yhteensä:

EUR

500 845,08

0,00

500 845,08


Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

EUR

2 624 044,12

0,00

2 624 044,12

Budjettikohta: 6701

Jäsenvaltio

Toimenpide

Tilikausi

Syy

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

AT

Todentaminen

2016

CEB/2017/002/AT vientitukien velanhoito

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 560 013,80

0,00

– 560 013,80

 

Tukioikeudet

2016

Asetuksen 1307/2013 9 artiklan 2 kohdan mukaiseen aktiiviviljelijän asemaan liittyvä puute – perustukijärjestelmä

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 11 131,04

0,00

– 11 131,04

 

Tukioikeudet

2017

Asetuksen 1307/2013 9 artiklan 2 kohdan mukaiseen aktiiviviljelijän asemaan liittyvä puute – perustukijärjestelmä

ARVIOITU PROSENTTIOSUUS

0,47 %

EUR

– 342 311,27

0,00

– 342 311,27

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2016

Asetuksen 1307/2013 9 artiklan 2 kohdan mukaiseen aktiiviviljelijän asemaan liittyvä puute – viherryttäminen

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 9 144,07

0,00

– 9 144,07

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2017

Asetuksen 1307/2013 9 artiklan 2 kohdan mukaiseen aktiiviviljelijän asemaan liittyvä puute – viherryttäminen & tilikausi

ARVIOITU PROSENTTIOSUUS

0,47 %

EUR

– 161 606,01

0,00

– 161 606,01

 

Vapaaehtoinen tuotantosidonnainen tuki

2017

Asetuksen 1307/2013 9 artiklan 2 kohdan mukaiseen aktiiviviljelijän asemaan liittyvä puute – vapaaehtoinen tuotantosidonnainen tuki

ARVIOITU PROSENTTIOSUUS

0,47 %

EUR

– 6 670,62

0,00

– 6 670,62

 

Tukioikeudet

2016

Vuonna 2015 myönnettyjen tukioikeuksien arvo liian korkea – asetuksen 1307/2013 26 artikla – vaikutus perustukijärjestelmään

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 153 513,73

0,00

– 153 513,73

 

Tukioikeudet

2017

Vuonna 2015 myönnettyjen tukioikeuksien arvo liian korkea – asetuksen 1307/2013 26 artikla – vaikutus perustukijärjestelmään

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 108 909,33

0,00

– 108 909,33

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2016

Vuonna 2015 myönnettyjen tukioikeuksien arvo liian korkea – asetuksen 1307/2013 26 artikla – vaikutus viherryttämiseen

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 69 228,19

0,00

– 69 228,19

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2017

Vuonna 2015 myönnettyjen tukioikeuksien arvo liian korkea – asetuksen 1307/2013 26 artikla – vaikutus viherryttämiseen

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 49 113,49

0,00

– 49 113,49

 

 

 

 

 

AT yhteensä:

EUR

– 1 471 641,55

0,00

– 1 471 641,55

Jäsenvaltio

Toimenpide

Tilikausi

Syy

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

BE

Todentaminen

2016

Tunnettu virhe

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 1 146 110,05

0,00

– 1 146 110,05

 

Todentaminen

2016

Todennäköisin virhe, maataloustukirahasto, yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä, tilikaudella 2016

ARVIOITU MÄÄRÄ

 

EUR

– 503 815,42

0,00

– 503 815,42

 

Todentaminen

2016

Todennäköisin virhe, maataloustukirahasto, muu kuin yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä, tilikaudella 2016

ARVIOITU MÄÄRÄ

 

EUR

– 24 246,22

0,00

– 24 246,22

 

 

 

 

 

BE yhteensä:

EUR

– 1 674 171,69

0,00

– 1 674 171,69

Jäsenvaltio

Toimenpide

Tilikausi

Syy

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

DE

Todentaminen

2016

Maataloustukirahasto – tarkastus nro 24

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 130,09

0,00

– 130,09

 

Todentaminen

2016

Maataloustukirahasto – tarkastus nro 31

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 169,23

0,00

– 169,23

 

Todentaminen

2016

Maataloustukirahasto – tarkastus nro 4

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 413,58

0,00

– 413,58

 

 

 

 

 

DE yhteensä:

EUR

– 712,90

0,00

– 712,90

Jäsenvaltio

Toimenpide

Tilikausi

Syy

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

ES

Todentaminen

2016

Maataloustukirahasto, satunnaiset virheet

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 15 926,15

0,00

– 15 926,15

 

Todentaminen

2016

Tunnettu virhe, maataloustukirahasto

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 51,52

0,00

– 51,52

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2016

Perinteisten tarkastusten myöhästyminen – hakuvuosi 2015

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 28 661,51

0,00

– 28 661,51

 

Todentaminen

2016

Satunnaiset virheet, maataloustukirahasto

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 155 560,07

0,00

– 155 560,07

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2016

Riskiperusteinen otos - CwRS hakuvuosi 2015

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

– 194 370,47

0,00

– 194 370,47

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2017

Riskiperusteinen otos - CwRS hakuvuosi 2016

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

– 131 651,65

0,00

– 131 651,65

 

 

 

 

 

ES yhteensä:

EUR

– 526 221,37

0,00

– 526 221,37

Jäsenvaltio

Toimenpide

Tilikausi

Syy

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

FR

Vapaaehtoinen tuotantosidonnainen tuki

2016

Hakuvuosi 2015 - toimenpide 7, 30 ja 24

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 6 287 259,89

0,00

– 6 287 259,89

 

Vapaaehtoinen tuotantosidonnainen tuki

2017

Hakuvuosi 2016 - vapaaehtoinen tuotantosidonnainen tuki M30

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 31 114,24

0,00

– 31 114,24

 

Vapaaehtoinen tuotantosidonnainen tuki

2017

Hakuvuosi 2016 - vapaaehtoinen tuotantosidonnainen tuki M7

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 28 400 982,41

0,00

– 28 400 982,41

 

Täydentävät ehdot

2014

Suora tuki (hoitovaatimusta 1, 2, 5 ei tarkistettu)

KIINTEÄ

2,00 %

EUR

– 15 559 062,85

– 403 995,73

– 15 155 067,12

 

Täydentävät ehdot

2013

Viini (hoitovaatimusta 1, 2, 5 ei tarkistettu)

KIINTEÄ

2,00 %

EUR

– 146 334,72

0,00

– 146 334,72

 

 

 

 

 

FR yhteensä:

EUR

– 50 424 754,11

– 403 995,73

– 50 020 758,38

Jäsenvaltio

Toimenpide

Tilikausi

Syy

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

GB

Täydentävät ehdot

2015

Suora tuki - hakuvuosi 2014 - puutteita paikalla tehdyssä tarkastuksessa

KIINTEÄ

2,00 %

EUR

– 3 864 246,24

– 77 151,09

– 3 787 095,15

 

Täydentävät ehdot

2016

Suora tuki - hakuvuosi 2015 - puutteita paikalla tehdyssä tarkastuksessa

KIINTEÄ

2,00 %

EUR

– 3 820 007,23

– 1 269 622,79

– 2 550 384,44

 

Täydentävät ehdot

2017

Suora tuki hakuvuosi 2016

KIINTEÄ

2,00 %

EUR

– 3 881 716,38

– 1 261 994,04

– 2 619 722,34

 

 

 

 

 

GB yhteensä:

EUR

– 11 565 969,85

– 2 608 767,92

– 8 957 201,93

Jäsenvaltio

Toimenpide

Tilikausi

Syy

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

GR

Tukioikeudet

2017

Aktiiviviljelijävaatimus – etuyhteydessä olevat yritykset – hakuvuosi 2016

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 19 734,00

0,00

– 19 734,00

 

Tukioikeudet

2016

Hakuvuosi 2015 – viljelijät, jotka ovat saaneet tukioikeuksia kansallisesta varannosta vuonna 2010 vuokratun alueen perusteella – perustukijärjestelmä

KIINTEÄ

10,00 %

EUR

– 45 625,62

0,00

– 45 625,62

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2016

Hakuvuosi 2015 – viljelijät, jotka ovat saaneet tukioikeuksia kansallisesta varannosta vuonna 2010 vuokratun alueen perusteella – viherryttäminen

KIINTEÄ

10,00 %

EUR

– 21 809,05

0,00

– 21 809,05

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2016

Hakuvuosi 2015 – viljelijät, jotka ovat saaneet tukioikeuksia kansallisesta varannosta vuonna 2010 vuokratun alueen perusteella – tilikausi

KIINTEÄ

10,00 %

EUR

– 1 147,73

0,00

– 1 147,73

 

Tukioikeudet

2016

Hakuvuosi 2015 – viljelijät, jotka eivät ilmoittaneet riittävästi tukikelpoista alaa muuntamiseen – perustukijärjestelmä

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 23 681,89

0,00

– 23 681,89

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2016

Hakuvuosi 2015 – viljelijät, jotka eivät ilmoittaneet riittävästi tukikelpoista alaa muuntamiseen – viherryttäminen

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 11 319,95

0,00

– 11 319,95

 

Tukioikeudet

2017

Hakuvuosi 2016 – viljelijät, jotka ovat saaneet tukioikeuksia kansallisesta varannosta vuonna 2010 vuokratun alueen perusteella – perustukijärjestelmä

KIINTEÄ

10,00 %

EUR

– 47 341,78

0,00

– 47 341,78

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2017

Hakuvuosi 2016 – viljelijät, jotka ovat saaneet tukioikeuksia kansallisesta varannosta vuonna 2010 vuokratun alueen perusteella – viherryttäminen

KIINTEÄ

10,00 %

EUR

– 23 339,50

0,00

– 23 339,50

 

Tukioikeudet

2017

Hakuvuosi 2016 – viljelijät, jotka eivät ilmoittaneet riittävästi tukikelpoista alaa muuntamiseen – perustukijärjestelmä

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 19 336,09

0,00

– 19 336,09

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2017

Hakuvuosi 2016 – viljelijät, jotka eivät ilmoittaneet riittävästi tukikelpoista alaa muuntamiseen – viherryttäminen

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 9 532,69

0,00

– 9 532,69

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2016

Heikkouksia viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmän päivittämisessä

KIINTEÄ

2,00 %

EUR

– 12 342 563,07

0,00

– 12 342 563,07

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2017

Heikkouksia viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmän päivittämisessä

KIINTEÄ

2,00 %

EUR

– 12 060 282,13

0,00

– 12 060 282,13

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2017

Heikkouksia viherryttämistuen valvonnassa

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 385,10

– 134,79

– 250,31

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2016

Heikkouksia lohkojen paikalla tehdyssä tarkastuksessa – perustukijärjestelmä

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 541 695,17

– 189 593,31

– 352 101,86

 

Tuotannosta irrotetut suorat tuet

2017

Heikkouksia lohkojen paikalla tehdyssä tarkastuksessa – perustukijärjestelmä

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 148 063,37

– 51 822,18

– 96 241,19

 

 

 

 

 

GR yhteensä:

EUR

– 25 315 857,14

– 241 550,28

– 25 074 306,86

Jäsenvaltio

Toimenpide

Tilikausi

Syy

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

HR

Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen – tilintarkastus

2016

Todentamisviranomaisen havaitsemat virheet tilintarkastuksen yhteydessä (maataloustukirahasto)

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 106,70

0,00

– 106,70

 

 

 

 

 

HR yhteensä:

EUR

– 106,70

0,00

– 106,70

Jäsenvaltio

Toimenpide

Tilikausi

Syy

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

HU

Todentaminen

2016

Maataloustukirahasto – rahoitukseen liittyvä virhe

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 354 521,31

0,00

– 354 521,31

 

Todentaminen

2014

Maataloustukirahasto - tunnettu virhe (FY2014)

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 411 055,08

0,00

– 411 055,08

 

Todentaminen

2015

Maataloustukirahasto - tunnettu virhe (FY2015)

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 229 160,00

0,00

– 229 160,00

 

 

 

 

 

HU yhteensä:

EUR

– 994 736,39

0,00

– 994 736,39

Jäsenvaltio

Toimenpide

Tilikausi

Syy

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

IT

Todentaminen

2016

Todentamisviranomaisen havaitsemat virheet maataloustukirahaston osalta

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 58 736,48

0,00

– 58 736,48

 

 

 

 

 

IT yhteensä:

EUR

– 58 736,48

0,00

– 58 736,48

Jäsenvaltio

Toimenpide

Tilikausi

Syy

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

PL

Hedelmät ja vihannekset – poikkeukselliset tukitoimenpiteet

2015

Puute 1 tukikelpoisuutta koskevissa tarkastuksissa (olennainen valvonta): tuottajaorganisaation jäsenille suoraan maksettu tuki

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 862 313,80

0,00

– 862 313,80

 

Hedelmät ja vihannekset – poikkeukselliset tukitoimenpiteet

2016

Puute 1 tukikelpoisuutta koskevissa tarkastuksissa (olennainen valvonta): tuottajaorganisaation jäsenille suoraan maksettava tuki

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 626 391,41

0,00

– 626 391,41

 

Hedelmät ja vihannekset – poikkeukselliset tukitoimenpiteet

2015

Puute 2 tukikelpoisuutta koskevissa tarkastuksissa (olennainen valvonta): toiminnan muuttaminen ilmoittamisen jälkeen. Vain asetus 932/2014.

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 1 225 249,40

0,00

– 1 225 249,40

 

Hedelmät ja vihannekset – esihyväksytyt tuottajaryhmät

2015

Tunnettu virhe maataloustukirahaston muu kuin yhdennetty järjestelmä -populaatiossa

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 20 800 842,75

– 20 800 842,75

0,00

 

 

 

 

 

PL yhteensä:

EUR

– 23 514 797,36

– 20 800 842,75

– 2 713 954,61

Jäsenvaltio

Toimenpide

Tilikausi

Syy

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

PT

Täydentävät ehdot

2014

Suora tuki – hakuvuosi 2013 – puutteita hoitovaatimusten 2, 7, 8, 9, 11, 12, 16-18 tarkastuksissa hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksen ”viljelykierto” puuttuminen – seuraamusjärjestelmän sallivuus

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

– 378 534,63

– 1 984,14

– 376 550,49

 

Täydentävät ehdot

2015

Suora tuki hakuvuosi 2014 – puutteita hoitovaatimusten 2, 9, 11, 12, 16-18 tarkastuksissa hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksen ”viljelykierto” puuttuminen – seuraamusjärjestelmän sallivuus

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

– 3 117 345,35

– 103 874,64

– 3 013 470,71

 

Täydentävät ehdot

2016

Suora tuki hakuvuosi 2015 – puutteita hoitovaatimusten 2, 9, 11, 12, 16-18 tarkastuksissa seuraamusjärjestelmän sallivuus

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

– 3 042 569,54

– 78 338,31

– 2 964 231,23

 

Täydentävät ehdot

2017

Suora tuki – hakuvuosi 2016 – seuraamusjärjestelmän sallivuus

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 152 766,08

0,00

– 152 766,08

 

Täydentävät ehdot

2014

Viini hakuvuosi 2015 – puutteita hoitovaatimusten 2, 9, 11, 12, 16-18 tarkastuksissa seuraamusjärjestelmän sallivuus

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

– 215 486,92

– 4 309,74

– 211 177,18

 

Täydentävät ehdot

2015

Viini hakuvuosi 2015 – puutteita hoitovaatimusten 2, 9, 11, 12, 16-18 tarkastuksissa seuraamusjärjestelmän sallivuus

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

– 35 761,53

– 715,23

– 35 046,30

 

 

 

 

 

PT yhteensä:

EUR

– 6 942 464,05

– 189 222,06

– 6 753 241,99

Jäsenvaltio

Toimenpide

Tilikausi

Syy

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

SE

Hedelmät ja vihannekset – toimintaohjelmat, ml. markkinoiltapoistot

2015

Ei olennaista valvontaa ja kertaluonteinen

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

– 219 136,75

– 36 866,25

– 182 270,50

 

Hedelmät ja vihannekset – toimintaohjelmat, ml. markkinoiltapoistot

2015

Ei olennaista valvontaa ja kertaluonteinen

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 737 325,02

0,00

– 737 325,02

 

Hedelmät ja vihannekset – toimintaohjelmat, ml. markkinoiltapoistot

2016

Ei olennaista valvontaa ja kertaluonteinen

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

– 235 899,86

– 36 510,52

– 199 389,34

 

Hedelmät ja vihannekset – toimintaohjelmat, ml. markkinoiltapoistot

2016

Ei olennaista valvontaa ja kertaluonteinen

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 730 210,41

0,00

– 730 210,41

 

Hedelmät ja vihannekset – toimintaohjelmat, ml. markkinoiltapoistot

2017

Ei olennaista valvontaa ja kertaluonteinen

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

– 138 560,74

– 4 203,58

– 134 357,16

 

Hedelmät ja vihannekset – toimintaohjelmat, ml. markkinoiltapoistot

2017

Ei olennaista valvontaa ja kertaluonteinen

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 84 071,64

0,00

– 84 071,64

 

 

 

 

 

SE yhteensä

EUR

– 2 145 204,42

– 77 580,35

– 2 067 624,07

Jäsenvaltio

Toimenpide

Tilikausi

Syy

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

SK

Täydentävät ehdot

2015

Suora tuki - hakuvuosi 2014 – hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksen 5 tarkastusten puutteellinen laajuus

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

– 14 259,15

– 42,85

– 14 216,30

 

Täydentävät ehdot

2015

Suora tuki – hakuvuosi 2014 – seuraamusjärjestelmän sallivuus

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 1 063 858,34

0,00

– 1 063 858,34

 

Täydentävät ehdot

2016

Suora tuki - hakuvuosi 2015 – hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksen 5 tarkastusten puutteellinen laajuus

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

– 5 536,83

– 38,61

– 5 498,22

 

Täydentävät ehdot

2016

Suora tuki – hakuvuosi 2015 – seuraamusjärjestelmän sallivuus

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 1 176 670,25

0,00

– 1 176 670,25

 

Täydentävät ehdot

2017

Suora tuki - hakuvuosi 2016 – hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksen 5 tarkastusten puutteellinen laajuus

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

– 9 990,33

– 87,11

– 9 903,22

 

Täydentävät ehdot

2017

Suora tuki – hakuvuosi 2016 – seuraamusjärjestelmän sallivuus

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 1 407 765,37

0,00

– 1 407 765,37

 

 

 

 

 

SK yhteensä:

EUR

– 3 678 080,27

– 168,57

– 3 677 911,70


Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

EUR

– 128 313 454,28

– 24 322 127,66

– 103 991 326,62

Budjettikohta: 6711

Jäsenvaltio

Toimenpide

Tilikausi

Syy

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

AT

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, yhdennettyyn järjestelmään kuuluvat toimenpiteet

2016

Asetuksen 1307/2013 9 artiklan 2 kohdan mukaiseen aktiiviviljelijän asemaan liittyvä puute – maaseuturahasto

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 7 474,30

0,00

– 7 474,30

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, yhdennettyyn järjestelmään kuuluvat toimenpiteet

2017

Asetuksen 1307/2013 9 artiklan 2 kohdan mukaiseen aktiiviviljelijän asemaan liittyvä puute – maaseuturahasto

ARVIOITU PROSENTTIOSUUS

0,47 %

EUR

– 201 955,26

0,00

– 201 955,26

 

 

 

 

 

AT yhteensä:

EUR

– 209 429,56

0,00

– 209 429,56

Jäsenvaltio

Toimenpide

Tilikausi

Syy

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

BE

Todentaminen

2016

Tunnettu virhe, maaseuturahasto, tilikausi 2016

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 630 956,00

0,00

– 630 956,00

 

Todentaminen

2016

Todennäköisin virhe, maaseuturahasto, yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä, tilikausi 2016

ARVIOITU MÄÄRÄ

 

EUR

– 24 973,87

0,00

– 24 973,87

 

Todentaminen

2016

Todennäköisin virhe, maaseuturahasto, muu kuin yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä, tilikausi 2016

ARVIOITU MÄÄRÄ

 

EUR

– 430,80

0,00

– 430,80

 

 

 

 

 

BE yhteensä:

EUR

– 656 360,67

0,00

– 656 360,67

Jäsenvaltio

Toimenpide

Tilikausi

Syy

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

DE

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 4 – Leader (2007–2013)

2013

1a – yksittäinen virhe julkisissa hankinnoissa (tiedosto 2) – laskettu oikaisu (10 %)

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 981,31

0,00

– 981,31

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 4 – Leader (2007–2013)

2014

1a – yksittäinen virhe julkisissa hankinnoissa (tiedosto 2) – laskettu oikaisu (10 %)

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 1 552,36

0,00

– 1 552,36

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, Leader

2015

1b – yksittäinen virhe julkisissa hankinnoissa (tiedosto 2) – laskettu oikaisu (10 %)

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 1 672,70

0,00

– 1 672,70

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 4 – Leader (2007–2013)

2010

2 a – yksittäinen virhe julkisissa hankinnoissa (tiedosto 7) – laskettu oikaisu (10 %)

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 2 568,80

0,00

– 2 568,80

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 4 – Leader (2007–2013)

2011

2 a – yksittäinen virhe julkisissa hankinnoissa (tiedosto 7) – laskettu oikaisu (10 %)

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 2 115,88

0,00

– 2 115,88

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 4 – Leader (2007–2013)

2012

2 a – yksittäinen virhe julkisissa hankinnoissa (tiedosto 7) – laskettu oikaisu (10 %)

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 902,46

0,00

– 902,46

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 4 – Leader (2007–2013)

2013

2 a – yksittäinen virhe julkisissa hankinnoissa (tiedosto 7) – laskettu oikaisu (10 %)

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 902,46

0,00

– 902,46

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 4 – Leader (2007–2013)

2014

2 a – yksittäinen virhe julkisissa hankinnoissa (tiedosto 7) – laskettu oikaisu (10 %)

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 1 216,80

0,00

– 1 216,80

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, Leader

2015

2 a – yksittäinen virhe julkisissa hankinnoissa (tiedosto 7) – laskettu oikaisu (10 %)

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 1 401,01

0,00

– 1 401,01

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 4 – Leader (2007–2013)

2014

3a – puutteita julkisia hankintoja koskevissa hallinnollisissa tarkastuksissa

KIINTEÄ

3,00 %

EUR

– 69 095,14

0,00

– 69 095,14

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, Leader

2015

3b – puutteita julkisia hankintoja koskevissa hallinnollisissa tarkastuksissa

KIINTEÄ

3,00 %

EUR

– 559 669,26

– 1 557,83

– 558 111,43

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, Leader

2016

3b – puutteita julkisia hankintoja koskevissa hallinnollisissa tarkastuksissa

KIINTEÄ

3,00 %

EUR

– 365 056,56

– 6 266,59

– 358 789,97

 

Todentaminen

2016

Maaseuturahasto, yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä – tarkastus nro 11

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 607,28

0,00

– 607,28

 

Todentaminen

2016

Maaseuturahasto, yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä – tarkastus nro 129

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 16 831,09

0,00

– 16 831,09

 

Todentaminen

2016

Maaseuturahasto, yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä – tarkastus nro 6

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 477,71

0,00

– 477,71

 

Todentaminen

2016

Maaseuturahasto, yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä – tarkastus nro 71

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 119,73

0,00

– 119,73

 

Todentaminen

2016

Maaseuturahasto, muu kuin yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä – tarkastus nro 2

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 35 831,00

0,00

– 35 831,00

 

Todentaminen

2016

Maaseuturahasto, muu kuin yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä – tarkastus nro 27

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 4 396,50

0,00

– 4 396,50

 

Todentaminen

2016

Maaseuturahasto, muu kuin yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä – tarkastus nro 34

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 1 432,51

0,00

– 1 432,51

 

Todentaminen

2016

Maaseuturahasto, muu kuin yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä – tarkastus nro 43

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 23 887,00

0,00

– 23 887,00

 

Todentaminen

2016

Maaseuturahasto, muu kuin yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä – tarkastus nro 51

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 848,29

0,00

– 848,29

 

 

 

 

 

DE yhteensä:

EUR

– 1 091 565,85

– 7 824,42

– 1 083 741,43

Jäsenvaltio

Toimenpide

Tilikausi

Syy

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

ES

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2016

Puutteet kustannusten kohtuullisuuden tarkastuksissa M123:n osalta (tilikausi 2016 siirtymäaika)

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

– 2 229,43

0,00

– 2 229,43

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2015

Puutteet kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa M123:n osalta (tilikausi 2015)

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

– 126 999,41

0,00

– 126 999,41

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2015

Puutteet kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa M123:n osalta (tilikausi 2016)

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

– 17 905,78

0,00

– 17 905,78

 

Todentaminen

2016

Maaseuturahasto, tunnetut virheet

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 46 723,27

0,00

– 46 723,27

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2016

Jälkitarkastusten riittämätön laatu (M121)

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 33 740,92

0,00

– 33 740,92

 

Todentaminen

2016

Tunnetut virheet maaseuturahaston osalta – 56 200,38 euroa

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 56 200,38

0,00

– 56 200,38

 

Todentaminen

2016

Todennäköisin virhe maaseuturahaston osalta 17 124,08 euroa

ARVIOITU MÄÄRÄ

 

EUR

– 17 124,08

0,00

– 17 124,08

 

Todentaminen

2016

Satunnaiset virheet, maaseuturahasto

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 2 390,50

0,00

– 2 390,50

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2015

Maksatushakemuksen todentaminen

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 91 814,57

0,00

– 91 814,57

 

 

 

 

 

ES yhteensä:

EUR

– 395 128,34

0,00

– 395 128,34

Jäsenvaltio

Toimenpide

Tilikausi

Syy

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

FR

Todentaminen

2016

CEB/2017/046/FR - ekstrapoloitu virhe maaseuturahastossa

ARVIOITU MÄÄRÄ

 

EUR

– 1 768,57

0,00

– 1 768,57

 

Todentaminen

2016

CEB/2017/046/FR - tunnetut virheet maaseuturahastossa

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 27 977,00

0,00

– 27 977,00

 

Täydentävät ehdot

2013

Maaseudun kehittäminen (hoitovaatimusta 1, 2, 5 ei tarkistettu)

KIINTEÄ

2,00 %

EUR

– 532 897,40

– 489 608,41

– 43 288,99

 

Täydentävät ehdot

2014

Maaseudun kehittäminen (hoitovaatimusta 1, 2, 5 ei tarkistettu)

KIINTEÄ

2,00 %

EUR

– 668 690,92

0,00

– 668 690,92

 

 

 

 

 

FR yhteensä:

EUR

– 1 231 333,89

– 489 608,41

– 741 725,48

Jäsenvaltio

Toimenpide

Tilikausi

Syy

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

GB

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2015

Kirjausketjun puuttuminen paikalla tehtävien tarkastusten yhteydessä – tilikausi 2015 – toimenpide 216

KIINTEÄ

3,00 %

EUR

– 10 380,46

0,00

– 10 380,46

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, metsätalouden toimenpiteet

2015

Kirjausketjun puuttuminen paikalla tehtävien tarkastusten yhteydessä – tilikausi 2015 – toimenpide 221

KIINTEÄ

10,00 %

EUR

– 13 254,64

0,00

– 13 254,64

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, metsätalouden toimenpiteet

2015

Kirjausketjun puuttuminen paikalla tehtävien tarkastusten yhteydessä – tilikausi 2015 – toimenpide 227

KIINTEÄ

10,00 %

EUR

– 148 643,71

0,00

– 148 643,71

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2016

Kirjausketjun puuttuminen paikalla tehtävien tarkastusten yhteydessä – tilikausi 2016 – toimenpide 216 maksettu uuden ohjelmakauden M04:n mukaisesti.

KIINTEÄ

3,00 %

EUR

– 7 565,26

0,00

– 7 565,26

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2017

Kirjausketjun puuttuminen paikalla tehtävien tarkastusten yhteydessä – tilikausi 2017 – toimenpide 216 maksettu uuden ohjelmakauden M04:n mukaisesti.

KIINTEÄ

3,00 %

EUR

– 726,75

0,00

– 726,75

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, yhdennettyyn järjestelmään kuuluvat toimenpiteet

2016

M10: Ei järjestelmällisiä ristiintarkastuksia eläintietokantojen kanssa eläintiheyttä koskevan vaatimuksen arvioimiseksi ja karjan arvioinnin puuttuminen paikalla tehtävissä tarkastuksissa – hakuvuosi 2015

KIINTEÄ

10,00 %

EUR

– 476 492,21

0,00

– 476 492,21

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, yhdennettyyn järjestelmään kuuluvat toimenpiteet

2016

M14: Ei järjestelmällisiä ristiintarkastuksia eläintietokantojen kanssa eläintiheyttä koskevan vaatimuksen arvioimiseksi, karjan arvioinnin puuttuminen paikalla tehtävissä tarkastuksissa ja seuraamusjärjestelmä ei sääntöjen mukainen – hakuvuosi 2015

KIINTEÄ

10,00 %

EUR

– 20 700,00

0,00

– 20 700,00

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, metsätalouden toimenpiteet

2016

M221/M08: Tulonmenetyksiä koskevien maksujen hallinnollisen tarkastuksen puuttuminen – hakuvuosi 2015

KIINTEÄ

10,00 %

EUR

– 23 435,00

0,00

– 23 435,00

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, metsätalouden toimenpiteet

2017

M221/M08: Tulonmenetyksiä koskevien maksujen hallinnollisen tarkastuksen puuttuminen – hakuvuosi 2016

KIINTEÄ

10,00 %

EUR

– 23 435,00

0,00

– 23 435,00

 

Täydentävät ehdot

2014

Maaseudun kehittäminen - hakuvuosi 2014 - puutteita paikalla tehdyssä tarkastuksessa

KIINTEÄ

2,00 %

EUR

– 501 789,15

0,00

– 501 789,15

 

Täydentävät ehdot

2015

Maaseudun kehittäminen - hakuvuosi 2014 - puutteita paikalla tehdyssä tarkastuksessa

KIINTEÄ

2,00 %

EUR

– 397 720,77

0,00

– 397 720,77

 

Täydentävät ehdot

2015

Maaseudun kehittäminen - hakuvuosi 2015 - puutteita paikalla tehdyssä tarkastuksessa

KIINTEÄ

2,00 %

EUR

– 253 812,96

– 257,81

– 253 555,15

 

Täydentävät ehdot

2016

Maaseudun kehittäminen - hakuvuosi 2015 - puutteita paikalla tehdyssä tarkastuksessa

KIINTEÄ

2,00 %

EUR

– 410 094,33

0,00

– 410 094,33

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2015

Omat ilmoitukset tukimaksuista, mukaan lukien alv – tilikausi 2015 – toimenpide 216

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 88 233,89

0,00

– 88 233,89

 

 

 

 

 

GB yhteensä:

EUR

– 2 376 284,13

– 257,81

– 2 376 026,32

Jäsenvaltio

Toimenpide

Tilikausi

Syy

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

GR

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 2 (2007–2013, pinta-alaperusteiset toimenpiteet)

2009

LPIS-järjestelmän heikkous

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 2 397 552,06

0,00

– 2 397 552,06

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 2 (2007–2013, pinta-alaperusteiset toimenpiteet)

2010

LPIS-järjestelmän heikkous

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 805 546,96

0,00

– 805 546,96

 

 

 

 

 

GR yhteensä:

EUR

– 3 203 099,02

0,00

– 3 203 099,02

Jäsenvaltio

Toimenpide

Tilikausi

Syy

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

HR

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, yhdennettyyn järjestelmään kuuluvat toimenpiteet

2016

Asianmukaiset tarkastukset sen varmistamiseksi, että soveltaminen täyttää kaikki tukikelpoisuusperusteet, jotka vahvistetaan EU:n lainsäädännössä ja jäsenvaltion tai alueen maaseudun kehittämisohjelmassa (M10 - M11 - hakuvuosi 2015 ja 2016 - tilikausi 2016)

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 101 099,73

– 45 886,85

– 55 212,88

 

Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen – tilintarkastus

2016

Todentamisviranomaisen havaitsema tunnettu virhe tilintarkastuksen yhteydessä (maaseuturahasto, yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä)

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 53 125,78

0,00

– 53 125,78

 

 

 

 

 

HR yhteensä:

EUR

– 154 225,51

– 45 886,85

– 108 338,66

Jäsenvaltio

Toimenpide

Tilikausi

Syy

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

HU

Todentaminen

2016

Maaseuturahasto – rahoitukseen liittyvä virhe

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 50,02

0,00

– 50,02

 

Todentaminen

2016

Maaseuturahasto, tunnettu virhe

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 419 402,55

0,00

– 419 402,55

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2015

Julkisia hankintoja koskevien sääntöjen vastaisuuksia

ARVIOITU PROSENTTIOSUUS

0,10 %

EUR

– 2 117,92

– 2 117,92

0,00

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – julkiset tuensaajat

2015

Julkisia hankintoja koskevien sääntöjen vastaisuuksia

ARVIOITU PROSENTTIOSUUS

0,10 %

EUR

– 15 280,22

– 15 280,22

0,00

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, kiinteän tuen toimenpiteet

2015

Julkisia hankintoja koskevien sääntöjen vastaisuuksia

ARVIOITU PROSENTTIOSUUS

0,10 %

EUR

– 12 762,94

– 12 762,94

0,00

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2016

Julkisia hankintoja koskevien sääntöjen vastaisuuksia

ARVIOITU PROSENTTIOSUUS

0,10 %

EUR

– 846,96

– 838,29

– 8,67

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – julkiset tuensaajat

2016

Julkisia hankintoja koskevien sääntöjen vastaisuuksia

ARVIOITU PROSENTTIOSUUS

0,10 %

EUR

– 68 740,57

– 11 603,59

– 57 136,98

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, kiinteän tuen toimenpiteet

2016

Julkisia hankintoja koskevien sääntöjen vastaisuuksia

ARVIOITU PROSENTTIOSUUS

0,10 %

EUR

– 15 242,66

– 3 610,66

– 11 632,00

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2017

Julkisia hankintoja koskevien sääntöjen vastaisuuksia

ARVIOITU PROSENTTIOSUUS

0,10 %

EUR

– 179,34

0,00

– 179,34

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – julkiset tuensaajat

2017

Julkisia hankintoja koskevien sääntöjen vastaisuuksia

ARVIOITU PROSENTTIOSUUS

0,10 %

EUR

– 249,97

0,00

– 249,97

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, kiinteän tuen toimenpiteet

2017

Julkisia hankintoja koskevien sääntöjen vastaisuuksia

ARVIOITU PROSENTTIOSUUS

0,10 %

EUR

– 22,75

0,00

– 22,75

 

 

 

 

 

HU yhteensä:

EUR

– 534 895,90

– 46 213,62

– 488 682,28

Jäsenvaltio

Toimenpide

Tilikausi

Syy

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

IE

Todentaminen

2016

TODENTAMISVIRANOMAISEN HAVAITSEMAT VARAINHOITOVIRHEET

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 289 762,08

0,00

– 289 762,08

 

 

 

 

 

IE yhteensä:

EUR

– 289 762,08

0,00

– 289 762,08

Jäsenvaltio

Toimenpide

Tilikausi

Syy

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

IT

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, yhdennettyyn järjestelmään kuuluvat toimenpiteet

2016

Ei todisteita eläintiheyden laskennasta paikalla tehtyjen tarkastusten aikana – tilikausi 2016 – toimenpide 10 – toimi 10.1.1.

KIINTEÄ

2,00 %

EUR

– 16 181,19

0,00

– 16 181,19

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, yhdennettyyn järjestelmään kuuluvat toimenpiteet

2017

Ei todisteita eläintiheyden laskennasta paikalla tehtyjen tarkastusten aikana – tilikausi 2016 – toimenpide 10 – toimi 10.1.1.

KIINTEÄ

2,00 %

EUR

– 15 722,34

0,00

– 15 722,34

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, yhdennettyyn järjestelmään kuuluvat toimenpiteet

2016

Ei todisteita eläintiheyden laskennasta paikalla tehtyjen tarkastusten aikana – tilikausi 2016 – toimenpide 10 – toimi 10.2.1.

KIINTEÄ

2,00 %

EUR

– 11 965,46

0,00

– 11 965,46

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, yhdennettyyn järjestelmään kuuluvat toimenpiteet

2017

Ei todisteita eläintiheyden laskennasta paikalla tehtyjen tarkastusten aikana – tilikausi 2016 – toimenpide 10 – toimi 10.2.1.

KIINTEÄ

2,00 %

EUR

– 11 626,16

0,00

– 11 626,16

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, yhdennettyyn järjestelmään kuuluvat toimenpiteet

2016

Ei todisteita eläintiheyden laskennasta paikalla tehtyjen tarkastusten aikana – tilikausi 2016 – toimenpide 10 – toimi 10.3.1.

KIINTEÄ

2,00 %

EUR

– 2 414,45

0,00

– 2 414,45

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, yhdennettyyn järjestelmään kuuluvat toimenpiteet

2017

Ei todisteita eläintiheyden laskennasta paikalla tehtyjen tarkastusten aikana – tilikausi 2016 – toimenpide 10 – toimi 10.3.1.

KIINTEÄ

2,00 %

EUR

– 2 345,98

0,00

– 2 345,98

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, yhdennettyyn järjestelmään kuuluvat toimenpiteet

2016

Ei todisteita eläintiheyden laskennasta paikalla tehtyjen tarkastusten aikana – tilikausi 2016 – toimenpide 11 – toimi 11.1.1.

KIINTEÄ

2,00 %

EUR

0,00

0,00

0,00

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, yhdennettyyn järjestelmään kuuluvat toimenpiteet

2017

Ei todisteita eläintiheyden laskennasta paikalla tehtyjen tarkastusten aikana – tilikausi 2016 – toimenpide 11 – toimi 11.1.1.

KIINTEÄ

2,00 %

EUR

– 806,75

0,00

– 806,75

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, yhdennettyyn järjestelmään kuuluvat toimenpiteet

2016

Ei todisteita eläintiheyden laskennasta paikalla tehtyjen tarkastusten aikana – tilikausi 2016 – toimenpide 11 – toimi 11.2.1.

KIINTEÄ

2,00 %

EUR

0,00

0,00

0,00

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, yhdennettyyn järjestelmään kuuluvat toimenpiteet

2017

Ei todisteita eläintiheyden laskennasta paikalla tehtyjen tarkastusten aikana – tilikausi 2016 – toimenpide 11 – toimi 11.2.1.

KIINTEÄ

2,00 %

EUR

– 1 666,15

0,00

– 1 666,15

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, yhdennettyyn järjestelmään kuuluvat toimenpiteet

2016

Ei todisteita eläintiheyden laskennasta paikalla tehtyjen tarkastusten aikana – tilikausi 2016 – toimenpide 13 – toimi 13.1.1.

KIINTEÄ

2,00 %

EUR

– 56 267,29

0,00

– 56 267,29

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, yhdennettyyn järjestelmään kuuluvat toimenpiteet

2017

Ei todisteita eläintiheyden laskennasta paikalla tehtyjen tarkastusten aikana – tilikausi 2016 – toimenpide 13 – toimi 13.1.1.

KIINTEÄ

2,00 %

EUR

– 26 678,19

0,00

– 26 678,19

 

 

 

 

 

IT yhteensä:

EUR

– 145 673,96

0,00

– 145 673,96

Jäsenvaltio

Toimenpide

Tilikausi

Syy

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

PL

Todentaminen

2015

Rahoitukseen liittyviä virheitä maaseuturahaston muussa kuin IACS-perusjoukossa

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 10 244,55

0,00

– 10 244,55

 

 

 

 

 

PL yhteensä:

EUR

– 10 244,55

0,00

– 10 244,55

Jäsenvaltio

Toimenpide

Tilikausi

Syy

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

PT

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 4 – Leader (2007–2013)

2014

1-toimenpide 413 (alatoimenpiteet 311, 312, 313): tukeen oikeuttamattomia kustannuksia luotavien/säilytettävien työpaikkojen osalta

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 467 842,77

0,00

– 467 842,77

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, Leader

2015

1-toimenpide 413 (alatoimenpiteet 311, 312, 313): tukeen oikeuttamattomia kustannuksia luotavien/säilytettävien työpaikkojen osalta

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 1 212 190,33

0,00

– 1 212 190,33

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, Leader

2016

1-toimenpide 413 (alatoimenpiteet 311, 312, 313): tukeen oikeuttamattomia kustannuksia luotavien/säilytettävien työpaikkojen osalta

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 94 360,25

0,00

– 94 360,25

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 4 – Leader (2007–2013)

2014

2-toimenpide 413 (alatoimenpiteet 311, 312, 313, 323): puutteita kustannusten kohtuullisuuden tarkastuksissa

KIINTEÄ

100,00 %

EUR

– 301 512,95

0,00

– 301 512,95

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, Leader

2015

2-toimenpide 413 (alatoimenpiteet 311, 312, 313, 323): puutteita kustannusten kohtuullisuuden tarkastuksissa

KIINTEÄ

100,00 %

EUR

– 248 459,07

0,00

– 248 459,07

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, Leader

2016

2-toimenpide 413 (alatoimenpiteet 311, 312, 313, 323): puutteita kustannusten kohtuullisuuden tarkastuksissa

KIINTEÄ

100,00 %

EUR

– 57 404,70

0,00

– 57 404,70

 

Todentaminen

2015

Päätös varainhoitovuoden 2015 tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä ja päätös maaseuturahaston viimeiseen täytäntöönpanovuoteen (16.10.2014–31.12.2015) liittyvien tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä ohjelmakauden 2007–2013 osalta.

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 15 000,61

0,00

– 15 000,61

 

Täydentävät ehdot

2014

oikaisu, maaseudun kehittäminen, hakuvuosi 2013

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

10 380,28

0,00

10 380,28

 

Täydentävät ehdot

2014

oikaisu, maaseudun kehittäminen, hakuvuosi 2014

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

22 589,96

0,00

22 589,96

 

Täydentävät ehdot

2015

oikaisu, maaseudun kehittäminen, hakuvuosi 2014

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

98 204,04

0,00

98 204,04

 

Täydentävät ehdot

2015

oikaisu, maaseudun kehittäminen, hakuvuosi 2015

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

33 486,89

0,00

33 486,89

 

Täydentävät ehdot

2016

oikaisu, maaseudun kehittäminen, hakuvuosi 2015

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

90 178,07

0,00

90 178,07

 

Todentaminen

2016

Päätös maaseuturahaston viimeiseen täytäntöönpanovuoteen (Q5 - 16.10.2014–31.12.2015) liittyvien tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä ohjelmakauden 2007–2013 osalta.

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 3 041 420,01

– 9 024,71

– 3 032 395,30

 

Todentaminen

2015

Maaseudun kehittämistoimenpiteen 511 viimeisenä täytäntöönpanovuonna ilmoitetut menot, joita ei ilmoitettu sinä varainhoitovuonna, jona maksu suoritettiin

ARVIOITU MÄÄRÄ

 

EUR

– 939 516,00

0,00

– 939 516,00

 

Todentaminen

2016

Ekstrapoloitu virhe viimeisen täytäntöönpanovuoden viidennen neljänneksen ja (Q5 - 16.10.2015–31.12.2015) maaseuturahaston muun kuin IACS-perusjoukon osalta (63 248,59 euroa)

ARVIOITU MÄÄRÄ

 

EUR

– 63 248,59

– 21 747,68

– 41 500,91

 

Täydentävät ehdot

2014

Maaseudun kehittäminen – hakuvuosi 2013 – puutteita hoitovaatimusten 2, 7, 8, 9, 11, 12, 16-18 tarkastuksissa hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksen ”viljelykierto” puuttuminen – seuraamusjärjestelmän sallivuus

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

– 129 966,15

0,00

– 129 966,15

 

Täydentävät ehdot

2014

Maaseudun kehittäminen hakuvuosi 2014 – puutteita hoitovaatimusten 2, 9, 11, 12, 16-18 tarkastuksissa hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksen ”viljelykierto” puuttuminen – seuraamusjärjestelmän sallivuus

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

– 204 951,05

0,00

– 204 951,05

 

Täydentävät ehdot

2015

Maaseudun kehittäminen hakuvuosi 2014 – puutteita hoitovaatimusten 2, 9, 11, 12, 16-18 tarkastuksissa hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksen ”viljelykierto” puuttuminen – seuraamusjärjestelmän sallivuus

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

– 220 275,94

– 881,07

– 219 394,87

 

Täydentävät ehdot

2015

Maaseudun kehittäminen hakuvuosi 2015 – puutteita hoitovaatimusten 2, 9, 11, 12, 16-18 tarkastuksissa seuraamusjärjestelmän sallivuus

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

– 24 809,88

– 164,16

– 24 645,72

 

Täydentävät ehdot

2016

Maaseudun kehittäminen hakuvuosi 2015 – puutteita hoitovaatimusten 2, 9, 11, 12, 16-18 tarkastuksissa seuraamusjärjestelmän sallivuus

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

– 1 626 056,75

0,00

– 1 626 056,75

 

Todentaminen

2015

Todennäköisin virhe maaseuturahaston Q1-Q4-perusjoukossa

ARVIOITU MÄÄRÄ

 

EUR

– 2 849 591,00

– 257 376,75

– 2 592 214,25

 

 

 

 

 

PT yhteensä:

EUR

– 11 241 766,81

– 289 194,37

– 10 952 572,44

Jäsenvaltio

Toimenpide

Tilikausi

Syy

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

RO

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – julkiset tuensaajat

2014

Useita julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön vastaisuuksia

ARVIOITU PROSENTTIOSUUS

2,44 %

EUR

– 3 923 959,54

0,00

– 3 923 959,54

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2015

Useita julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön vastaisuuksia

ARVIOITU PROSENTTIOSUUS

2,44 %

EUR

– 3 280 175,58

0,00

– 3 280 175,58

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – julkiset tuensaajat

2015

Useita julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön vastaisuuksia

ARVIOITU PROSENTTIOSUUS

2,44 %

EUR

– 2 755 091,05

0,00

– 2 755 091,05

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, kiinteän tuen toimenpiteet

2015

Useita julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön vastaisuuksia

ARVIOITU PROSENTTIOSUUS

2,44 %

EUR

– 260 292,18

0,00

– 260 292,18

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2016

Useita julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön vastaisuuksia

ARVIOITU PROSENTTIOSUUS

2,44 %

EUR

– 683 995,90

0,00

– 683 995,90

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – julkiset tuensaajat

2016

Useita julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön vastaisuuksia

ARVIOITU PROSENTTIOSUUS

2,44 %

EUR

– 452 827,98

0,00

– 452 827,98

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, kiinteän tuen toimenpiteet

2016

Useita julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön vastaisuuksia

ARVIOITU PROSENTTIOSUUS

2,44 %

EUR

– 115 226,97

0,00

– 115 226,97

 

 

 

 

 

RO yhteensä:

EUR

– 11 471 569,20

0,00

– 11 471 569,20

Jäsenvaltio

Toimenpide

Tilikausi

Syy

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

SE

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1 + 3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2012

Kaksinkertaisen rahoituksen todentamisten puuttuminen

KIINTEÄ

10,00 %

EUR

– 65 461,21

– 21 733,12

– 43 728,09

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1 + 3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2013

Kaksinkertaisen rahoituksen todentamisten puuttuminen

KIINTEÄ

10,00 %

EUR

– 620 898,88

– 15 648,02

– 605 250,86

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – julkiset tuensaajat

2014

Kaksinkertaisen rahoituksen todentamisten puuttuminen

KIINTEÄ

10,00 %

EUR

– 291 505,90

– 86 612,45

– 204 893,45

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1 + 3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2013

Kuluilmoitusten todentamisen puuttuminen

KERTALUONTEINEN

 

EUR

– 6 970,99

0,00

– 6 970,99

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1 + 3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2012

Pk-yrityskriteerien todentamisen puuttuminen sekä puutteita valintakriteerien soveltamisessa ja kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa

KIINTEÄ

10,00 %

EUR

– 55 086,77

– 18 288,81

– 36 797,96

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1 + 3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2013

Pk-yrityskriteerien todentamisen puuttuminen sekä puutteita valintakriteerien soveltamisessa ja kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa

KIINTEÄ

10,00 %

EUR

– 363 222,29

0,00

– 363 222,29

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2014

Pk-yrityskriteerien todentamisen puuttuminen sekä puutteita valintakriteerien soveltamisessa ja kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa

KIINTEÄ

10,00 %

EUR

– 245 246,39

– 72 867,78

– 172 378,61

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2015

Pk-yrityskriteerien todentamisen puuttuminen sekä puutteita valintakriteerien soveltamisessa ja kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa

KIINTEÄ

10,00 %

EUR

– 64 295,86

0,00

– 64 295,86

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1 + 3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2008

Pk-yrityskriteerien ja kaksinkertaisen rahoituksen riskin todentamisen puuttuminen sekä puutteita valintakriteerien soveltamisessa ja kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa

KIINTEÄ

10,00 %

EUR

– 751,03

0,00

– 751,03

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1 + 3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2009

Pk-yrityskriteerien ja kaksinkertaisen rahoituksen riskin todentamisen puuttuminen sekä puutteita valintakriteerien soveltamisessa ja kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa

KIINTEÄ

10,00 %

EUR

– 320,70

0,00

– 320,70

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1 + 3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2011

Pk-yrityskriteerien ja kaksinkertaisen rahoituksen riskin todentamisen puuttuminen sekä puutteita valintakriteerien soveltamisessa ja kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa

KIINTEÄ

10,00 %

EUR

– 2 236,29

– 67,59

– 2 168,70

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1 + 3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2012

Pk-yrityskriteerien ja kaksinkertaisen rahoituksen riskin todentamisen puuttuminen sekä puutteita valintakriteerien soveltamisessa ja kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa

KIINTEÄ

10,00 %

EUR

– 113 768,81

– 37 771,25

– 75 997,56

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1 + 3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2013

Pk-yrityskriteerien ja kaksinkertaisen rahoituksen riskin todentamisen puuttuminen sekä puutteita valintakriteerien soveltamisessa ja kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa

KIINTEÄ

10,00 %

EUR

– 472 874,38

0,00

– 472 874,38

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2014

Pk-yrityskriteerien ja kaksinkertaisen rahoituksen riskin todentamisen puuttuminen sekä puutteita valintakriteerien soveltamisessa ja kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa

KIINTEÄ

10,00 %

EUR

– 347 992,77

– 103 395,86

– 244 596,91

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, kiinteän tuen toimenpiteet

2015

Pk-yrityskriteerien ja kaksinkertaisen rahoituksen riskin todentamisen puuttuminen sekä puutteita valintakriteerien soveltamisessa ja kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa

KIINTEÄ

10,00 %

EUR

– 283 956,93

0,00

– 283 956,93

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 1 (2007–2013)

2007

Puutteita valintakriteerien soveltamisessa ja kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

– 2 143,59

0,00

– 2 143,59

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1 + 3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2012

Puutteita valintakriteerien soveltamisessa ja kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

– 131 152,67

– 87 085,37

– 44 067,30

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1 + 3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2013

Puutteita valintakriteerien soveltamisessa ja kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

– 1 241 577,53

– 2 978,52

– 1 238 599,01

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2014

Puutteita valintakriteerien soveltamisessa ja kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

– 750 589,53

– 442 938,45

– 307 651,08

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – julkiset tuensaajat

2014

Puutteita valintakriteerien soveltamisessa ja kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

– 845 717,03

– 499 075,16

– 346 641,87

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2015

Puutteita valintakriteerien soveltamisessa ja kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

– 264 235,27

0,00

– 264 235,27

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – julkiset tuensaajat

2015

Puutteita valintakriteerien soveltamisessa ja kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

– 1 632 649,18

28 498,30

– 1 661 147,48

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1 + 3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2008

Puutteita valintakriteerien soveltamisessa ja kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

– 681,88

0,00

– 681,88

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinjat 1 + 3 – Investointeihin tähtäävät toimenpiteet (2007–2013)

2010

Puutteita valintakriteerien soveltamisessa ja kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa

KIINTEÄ

5,00 %

EUR

– 490,86

0,00

– 490,86

 

 

 

 

 

SE yhteensä

EUR

– 7 803 826,74

– 1 359 964,08

– 6 443 862,66


Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

EUR

– 40 815 166,21

– 2 238 949,56

– 38 576 216,65


23.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 298/65


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2018/1842,

annettu 22 päivänä marraskuuta 2018,

korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 liitteen muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2018) 7911)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 11 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/662/ETY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (2) ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/247 (3) annettiin sen jälkeen, kun useissa jäsenvaltioissa, jäljempänä ’asianomaiset jäsenvaltiot’, oli ilmennyt korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5-alatyypin taudinpurkauksia ja asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltainen viranomainen oli muodostanut suoja- ja valvontavyöhykkeet neuvoston direktiivin 2005/94/EY (4) 16 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(2)

Täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2017/247 säädetään, että asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten direktiivin 2005/94/EY mukaisesti muodostamien suoja- ja valvontavyöhykkeiden on katettava vähintään kyseisen täytäntöönpanopäätöksen liitteessä luetellut suoja- ja valvontavyöhykkeet. Täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2017/247 säädetään myös, että suoja- ja valvontavyöhykkeillä sovellettavat toimenpiteet, joista säädetään direktiivin 2005/94/EY 29 artiklan 1 kohdassa ja 31 artiklassa, pidetään voimassa vähintään kyseisen täytäntöönpanopäätöksen liitteessä näille vyöhykkeille vahvistettuihin päivämääriin asti.

(3)

Täytäntöönpanopäätöstä (EU) 2017/247 on sen hyväksymisen jälkeen muutettu useita kertoja, jotta on voitu ottaa huomioon lintuinfluenssan epidemiologisen tilanteen kehittyminen unionissa. Täytäntöönpanopäätöstä (EU) 2017/247 muutettiin muun muassa komission täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2017/696 (5), jotta voitiin vahvistaa säännöt, jotka koskevat untuvikkojen lähettämistä täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 liitteessä luetelluilta alueilta. Kyseisessä muutoksessa otettiin huomioon se, että untuvikkojen tapauksessa korkeapatogeenisen lintuinfluenssan leviämisriski on hyvin pieni verrattuna muihin siipikarjasta saatuihin hyödykkeisiin.

(4)

Täytäntöönpanopäätöstä (EU) 2017/247 muutettiin myöhemmin myös komission täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2017/1841 (6), jotta sovellettavia taudintorjuntatoimenpiteitä voidaan tehostaa, kun on olemassa lisääntynyt riski korkeapatogeenisen lintuinfluenssan leviämisestä. Näin ollen täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2017/247 säädetään nykyisin, että unionin tasolla on vahvistettava ne muut rajoitusvyöhykkeet, joita asianomaisissa jäsenvaltioissa muodostetaan direktiivin 2005/94/EY 16 artiklan 4 kohdan mukaisesti sen jälkeen, kun on todettu korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkaus tai taudinpurkauksia, sekä niillä sovellettavien toimenpiteiden kesto. Täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2017/247 vahvistetaan nykyisin myös säännöt elävän siipikarjan, untuvikkojen ja siitosmunien lähettämisestä muilta rajoitusvyöhykkeiltä muihin jäsenvaltioihin tiettyjen edellytysten mukaisesti.

(5)

Lisäksi täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 liitettä on muutettu useita kertoja, pääasiassa sen vuoksi, että voidaan ottaa huomioon asianomaisten jäsenvaltioiden direktiivin 2005/94/EY mukaisesti muodostamien suoja- ja valvontavyöhykkeiden rajojen muutokset.

(6)

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 liitettä muutettiin viimeksi komission täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2018/1652 (7), kun Bulgaria oli ilmoittanut uusista korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksista siipikarjatilalla Plovdivin ja Haskovon alueilla kyseisessä jäsenvaltiossa. Bulgaria ilmoitti komissiolle myös toteuttaneensa asianmukaisesti kyseisten taudinpurkauksien johdosta direktiivin 2005/94/EY mukaisesti vaaditut tarvittavat toimenpiteet, joihin kuuluu suoja- ja valvontavyöhykkeiden muodostaminen tartunnan saaneiden siipikarjatilojen ympärille.

(7)

Sen jälkeen kun täytäntöönpanopäätöstä (EU) 2017/247 viimeksi muutettiin täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2018/1652, Bulgaria on ilmoittanut komissiolle uusista korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5-alatyypin taudinpurkauksista kyseisessä jäsenvaltiossa Haskovon ja Stara Zagoran alueilla sijaitsevilla siipikarjatiloilla.

(8)

Bulgaria on ilmoittanut komissiolle myös toteuttaneensa kyseisten uusien taudinpurkausten johdosta direktiivin 2005/94/EY mukaisesti vaaditut tarvittavat toimenpiteet, joihin kuuluu suoja- ja valvontavyöhykkeiden muodostaminen tartunnan saaneiden siipikarjatilojen ympärille kyseisessä jäsenvaltiossa.

(9)

Komissio on tutkinut kyseiset toimenpiteet yhteistyössä Bulgarian kanssa ja katsoo, että Bulgarian toimivaltaisen viranomaisen muodostamien suoja- ja valvontavyöhykkeiden rajat ovat riittävällä etäisyydellä niistä siipikarjatiloista, jolla uudet taudinpurkaukset vahvistettiin.

(10)

Jotta vältetään tarpeettomat häiriöt unionin sisäisessä kaupassa ja se, että kolmannet maat asettavat kaupalle perusteettomia esteitä, on välttämätöntä määrittää pikaisesti yhteistyössä Bulgarian kanssa unionin tasolla Bulgarian suoja- ja valvontavyöhykkeet, jotka on muodostettu direktiivin 2005/94/EY mukaisesti kyseisessä jäsenvaltiossa ilmenneiden uusien korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkausten johdosta.

(11)

Täytäntöönpanopäätöstä (EU) 2017/247 olisi sen vuoksi päivitettävä, jotta voidaan ottaa huomioon korkeapatogeenisen lintuinfluenssan ajantasainen epidemiologinen tilanne Bulgariassa. Bulgariaan perustetut uudet suoja- ja valvontavyöhykkeet, joihin tällä hetkellä sovelletaan direktiivin 2005/94/EY mukaisia rajoituksia, olisi sisällytettävä täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 liitteeseen.

(12)

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 liitettä olisi muutettava aluekuvauksen päivittämiseksi unionin tasolla siten, että siihen sisältyvät Bulgariassa direktiivin 2005/94/EY mukaisesti muodostetut suoja- ja valvontavyöhykkeet kyseisessä jäsenvaltiossa ilmenneiden uusien korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkausten jälkeen sekä niillä sovellettavien rajoitusten kesto.

(13)

Sen vuoksi täytäntöönpanopäätöstä (EU) 2017/247 olisi muutettava.

(14)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 22 päivänä marraskuuta 2018.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/247, annettu 9 päivänä helmikuuta 2017, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä suojatoimenpiteistä (EUVL L 36, 11.2.2017, s. 62).

(4)  Neuvoston direktiivi 2005/94/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2005, yhteisön toimenpiteistä lintuinfluenssan torjumiseksi ja direktiivin 92/40/ETY kumoamisesta (EUVL L 10, 14.1.2006, s. 16).

(5)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/696, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2017, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 muuttamisesta (EUVL L 101, 13.4.2017, s. 80).

(6)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/1841, annettu 10 päivänä lokakuuta 2017, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 muuttamisesta (EUVL L 261, 11.10.2017, s. 26).

(7)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1652, annettu 6 päivänä marraskuuta 2018, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 liitteen muuttamisesta (EUVL L 275I, 6.11.2018, s. 1).


LIITE

Muutetaan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 liite seuraavasti:

1)

Korvataan A osassa Bulgariaa koskeva kohta seuraavasti:

Jäsenvaltio: Bulgaria

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa direktiivin 2005/94/EY 29 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Plovdiv region:

Municipality of Sadovo:

Ahmatovo

Bogdanitsa

Seltsi

28.11.2018

Municipality of Rodopi:

Krumovo

Yagodovo

12.11.2018

Haskovo region:

Municipality of Haskovo:

Elena

2.12.2018

Municipality of Dimitrovgrad:

Chernogorovo

Voden

Brod

30.11.2018

Municipality of Dimitrovgrad:

Varbitsa

Bodrovo

28.11.2018

Municipality of Haskovo:

Konush

Manastir

Voyvodovo

28.11.2018

Municipality of Haskovo:

Malevo

Garvanovo

21.11.2018

Stara Zagora region:

Municipality of Bratya Daskalovi:

Pravoslav

Veren

29.11.2018”

2)

Korvataan B osassa Bulgariaa koskeva kohta seuraavasti:

Jäsenvaltio: Bulgaria

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa direktiivin 2005/94/EY 31 artiklan mukaisesti

Plovdiv region:

Municipality of Brezovo:

Tyurkmen

Choba

Zelenikovo

8.12.2018

Municipality of Sadovo:

Ahmatovo

Bogdanitsa

Seltsi

29.11.2018–7.12.2018

Municipality of Asenovgrad:

Boyantsi

Izbeglii

Konush

Kozanovo

Zlatovrah

7.12.2018

Municipality of Parvomay:

Vinitsa

Tatarevo

7.12.2018

Municipality of Sadovo:

Bolyartsi

Cheshnegirovo

Karadzhovo

Kochevo

Milevo

Mominsko

Popovitsa

Sadovo

7.12.2018

Municipality of Parvomay:

Byala reka

Dobri dol

Ezerovo

Karadzhalovo

Voden

7.12.2018

Municipality of Rodopi:

Krumovo

Yagodovo

13.11.2018–22.11.2018

Municipality of Rodopi:

Brestnik

Belashtitsa

Markovo

Branipole

Municipality of Sadovo:

Katunitsa

Municipality of Kuklen:

Kuklen

Ruen

Municipality of Asenovgrad:

Asenovgrad

Municipality of Plovdiv:

Plovdiv

22.11.2018

Municipality of Maritsa:

Rogosh

Skutare

22.11.2018

Haskovo region:

Municipality of Haskovo:

Elena

3.12.2018–11.12.2018

Municipality of Haskovo:

Bolyarski izvor

Krivo pole

Momino

Dinevo

Lyubenovo

Rodopi

Bryagovo

11.12.2018

Municipality of Harmanli:

Ivanovo

Leshnikovo

Smirnentsi

Slavyanovo

Ostar kamak

11.12.2018

Municipality of Dimitrovgrad:

Chernogorovo

Voden

Brod

1.12.2018–9.12.2018

Municipality of Dimitrovgrad:

Dolno Belevo

Zlatopole

Raynovo

Krepost

Dobrich

Dimitrovgrad

Radievo

Bryast

Golyamo Asenovo

Malko Asenovo

9.12.2018

Municipality of Haskovo:

Aleskandrovo

Uzundzhovo

Nova Nadezhda

9.12.2018

Municipality of Dimitrovgrad:

Varbitsa

Bodrovo

29.11.2018–7.12.2018

Municipality of Dimitrovgrad:

Gorski izvor

Svetlina

Skobelevo

Stalevo

Yabalkovo

7.12.2018

Municipality of Mineralni bani:

Susam

7.12.2018

Municipality of Haskovo:

Konush

Manastir

Voyvodovo

29.11.2018–7.12.2018

Municipality of Haskovo:

Galabets

Kozlets

Mandra

Teketo

Trakiets

Vaglarovo

Stamboliyski

Knizhovnik

Dolno Voyvodino

Gorno Voyvodino

Orlovo

7.12.2018

Municipality of Stambolovo:

Zhalti Bryag

7.12.2018

Municipality of Haskovo:

Malevo

22.11.2018–7.12.2018

Municipality of Haskovo:

Garvanovo

22.11.2018–1.12.2018

Municipality of Haskovo:

Haskovo

Staykovo

Klokotnica

1.12.2018

Municipality of Stambolovo:

Stambolovo

Kralevo

1.12.2018

Municipality of Dimitrovgrad:

Kasnakovo

Dobrich

Gorski izvor

Svetlina

1.12.2018

Municipality of Mineralni bani:

Mineralni bani

Tatarevo

1.12.2018

Stara Zagora region:

Municipality of Bratya Daskalovi:

Pravoslav

Veren

30.11.2018–8.12.2018

Municipality of Bratya Daskalovi:

Medovo

Markovo

Malak dol

Golyam dol

Bratya Daskalovi

Granit

Kolyu Marinovo

Naydenovo

Gorno Belevo

8.12.2018

Municipality of Chirpan:

Zlatna Livada

7.12.2018”