ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 288

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

61. vuosikerta
16. marraskuuta 2018


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2018/1728, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2018, asetuksen (EU) N:o 515/2014 täydentämisestä EU:n talousarviosta myönnetyn lisärahoituksen kohdentamiseksi rajanylitystietojärjestelmän toteuttamista varten

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1729, annettu 15 päivänä marraskuuta 2018, asetuksen (EY) N:o 206/2009 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse matkustajille ja yleisölle tarkoitetuissa julisteissa annettavista tiettyjä eläinperäisiä tuotteita sisältäviä henkilökohtaisia lähetyksiä koskevista tiedoista ( 1 )

4

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2018/1730, annettu 12 päivänä marraskuuta 2018, elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen osapuolten konferenssin toisessa kokouksessa unionin puolesta otettavasta kannasta yleissopimuksen 10 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen muun elohopean kuin jäte-elohopean ympäristön kannalta kestävää välivarastointia koskevien suuntaviivojen hyväksymiseen

7

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2018/1731, annettu 12 päivänä marraskuuta 2018, alueiden komitean kahden jäsenen ja kahden varajäsenen, joita Tanskan kuningaskunta on ehdottanut, nimeämisestä

9

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1732, annettu 30 päivänä lokakuuta 2018, Euroopan mannerlaattojen havainnointijärjestelmän perustamisesta eurooppalaisena tutkimusinfrastruktuurikonsortiona (EPOS ERIC) (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 7011)  ( 1 )

10

 

*

Komission päätös (EU) 2018/1733, annettu 14 päivänä marraskuuta 2018, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian, Ecuadorin ja Perun välisen kauppasopimuksen liitteessä XIII olevan lisäyksen 1 muutosten hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta

15

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1734, annettu 14 päivänä marraskuuta 2018, poikkeuksien myöntämisestä Saksan liittotasavallalle, Espanjan kuningaskunnalle, Italian tasavallalle ja Kyproksen tasavallalle siltä osin kuin on kyse tilastojen toimittamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1952 nojalla (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 7465)  ( 1 )

19

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

16.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 288/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2018/1728,

annettu 13 päivänä heinäkuuta 2018,

asetuksen (EU) N:o 515/2014 täydentämisestä EU:n talousarviosta myönnetyn lisärahoituksen kohdentamiseksi rajanylitystietojärjestelmän toteuttamista varten

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa ja päätöksen N:o 574/2007/EY kumoamisesta 16 päivänä huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 515/2014 (1) ja erityisesti sen 15 artiklan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 515/2014 5 artiklan 5 kohdan b alakohdassa osoitetaan 791 miljoonaa euroa muuttovirtojen hallinnointia unionin ulkorajoilla tukevien, käytössä oleviin ja/tai uusiin järjestelmiin perustuvien tietotekniikkajärjestelmien kehittämiseen, jos unioni on hyväksynyt asiaa koskevia säädöksiä.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 515/2014 15 artiklassa komissio valtuutetaan antamaan delegoitu säädös, jossa määritetään asetuksen (EU) N:o 515/2014 5 artiklan 5 kohdan b alakohdassa tietotekniikkajärjestelmien kehittämiseen tarkoitetun määrän jakautuminen, jos siitä ei ole säädetty asiaa koskevissa unionin säädöksissä.

(3)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/2226 (2) perustetaan rajanylitysjärjestelmä (EES). EES on asetuksen johdanto-osan 1 ja 2 kappaleessa tarkoitettujen tietotekniikkajärjestelmien keskuskomponentti. Lisäksi on olennaisen tärkeää, että asetuksen (EU) 2017/2226 täytäntöönpano aloitetaan viipymättä, jotta järjestelmä on käyttövalmis suunnitelmien mukaisesti vuonna 2020.

(4)

Asetuksen (EU) 2017/2226 64 artiklassa määritetään ne EES:n toteuttamiseen liittyvät kustannukset, jotka katetaan kokonaisuudessaan unionin yleisestä talousarviosta. Kyseisessä säännöksessä ei kuitenkaan määritetä näiden kustannusten kattamiseen tarkoitetun lisärahoituksen suuruutta eikä sen jaottelua eri kustannustyyppien ja tuensaajien kesken.

(5)

Asetuksen (EU) N:o 515/2014 5 artiklan 5 kohdan b alakohdassa vahvistetuista kokonaismäärärahoista olisi otettava käyttöön 480 241 000 euron kokonaismäärä asetuksen (EU) 2017/2226 64 artiklan 1 ja 2 kohdan soveltamiseen liittyvien kustannusten kattamiseksi.

(6)

Tästä kokonaismäärästä olisi osoitettava 287 863 000 euroa vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavalle eurooppalaiselle virastolle, jäljempänä ’eu-LISA’, jotta voidaan asetuksen (EU) 2017/2226 37 artiklan mukaisesti kattaa kustannukset, jotka liittyvät saman asetuksen 63 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun rajanylitystietojärjestelmän keskusjärjestelmän, viestintäinfrastruktuurin, yhdenmukaisen kansallisen rajapinnan (NUI), verkkopalvelun ja tietorekisterin perustamiseen ja toimintaan, kyseisen asetuksen 64 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

(7)

Lisäksi tästä kokonaismäärästä olisi osoitettava 192 378 000 euroa jäsenvaltioille niiden kustannusten kattamiseen, jotka aiheutuvat olemassa olevan kansallisen rajainfrastruktuurin integroinnista ja sen liittämisestä yhdenmukaiseen kansalliseen rajapintaan (NUI), sekä NUI:n ylläpidosta, asetuksen (EU) 2017/2226 64 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Lisäksi tästä määrästä olisi katettava kustannukset, jotka liittyvät asetuksen (EU) 2017/2226 64 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun NUI:n perustamiseen ja toimintaan, koska näitä kustannuksia aiheutuu sekä eu-LISAlle että jäsenvaltioille.

(8)

Asetuksen (EU) 2017/2226 64 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, että mainittua 192 378 000 euron määrää ei saa käyttää kyseisessä alakohdassa lueteltujen kustannusten kattamiseen. Sen sijaan kyseisiin kustannuksiin voidaan myöntää rahoitusta asetuksella (EU) N:o 515/2014 perustetun sisäisen turvallisuuden rahaston kansallisista ohjelmista asetuksen (EU) N:o 514/2014 16 artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa tarkoitettujen yhteisrahoitusosuuksien mukaisesti.

(9)

Koska asetuksella (EU) 2017/2226 kehitetään Schengenin säännöstöä, Tanska on päättänyt Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevan 4 artiklan mukaisesti saattaa asetuksen (EU) 2017/2226 osaksi kansallista lainsäädäntöään. Näin ollen asetus sitoo Tanskaa kansainvälisen oikeuden nojalla.

(10)

Tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Yhdistynyt kuningaskunta ei osallistu neuvoston päätöksen 2000/365/EY (3) mukaisesti. Yhdistynyt kuningaskunta ei sen vuoksi osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen, asetus ei sido Yhdistynyttä kuningaskuntaa eikä sitä sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Siksi tätä asetusta ei pitäisi osoittaa Yhdistyneelle kuningaskunnalle.

(11)

Tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Irlanti ei osallistu neuvoston päätöksen 2002/192/EY (4) mukaisesti. Irlanti ei sen vuoksi osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen, asetus ei sido Irlantia eikä sitä sovelleta Irlantiin. Siksi tätä asetusta ei pitäisi osoittaa Irlannille.

(12)

Islannin ja Norjan osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin neuvoston sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välisessä sopimuksessa viimeksi mainittujen osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (5) ja jotka kuuluvat neuvoston päätöksen 1999/437/EY (6) 1 artiklan A ja B kohdassa tarkoitettuun alaan.

(13)

Sveitsin osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisessä sopimuksessa Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (7) ja jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan A ja B kohdassa, tarkasteltuna yhdessä neuvoston päätöksen 2008/146/EY (8) 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan.

(14)

Liechtensteinin osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisessä pöytäkirjassa Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (9) ja jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan A ja B kohdassa, tarkasteltuna yhdessä neuvoston päätöksen 2011/350/EU (10) 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan.

(15)

Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden ripeän soveltamisen varmistamiseksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(16)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat erityisesti tätä varten kuultujen kaikkien jäsenvaltioiden asiantuntijoiden lausunnon mukaiset.

(17)

Asetusta (ETY) N:o 515/2014 olisi siksi täydennettävä vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Osoitetaan unionin yleisestä talousarviosta 480 241 000 euron kokonaismäärä asetuksen (EU) 2017/2226 täytäntöönpanosta johtuvien kustannusten kattamiseen kyseisen asetuksen 64 artiklan mukaisesti.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu määrä otetaan asetuksen (EU) N:o 515/2014 5 artiklan 5 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta tietotekniikkajärjestelmien kehittämiseen varatusta 791 000 000 euron määrästä.

2 artikla

Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu määrä käytetään seuraavasti:

a)

287 863 000 euroa osoitetaan asetuksella (EU) N:o 1077/2011 perustetulle vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavalle eurooppalaiselle virastolle asetuksen (EU) 2017/2226 64 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kustannusten kattamiseen.

b)

192 378 000 euroa osoitetaan jäsenvaltioille asetuksen (EU) 2017/2226 64 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen kustannusten kattamiseen sekä asetuksen (EU) 2017/2226 64 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun yhdenmukaisen kansallisen rajapinnan perustamiseen ja toimintaan liittyvien kustannusten kattamiseen. Asetuksen (EU) 2017/2226 64 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti näiden kustannusten kattamiseen unionin talousarviosta myönnettävä yhteisrahoitusosuus on 100 prosenttia tukikelpoisista menoista. Tämä yhteisrahoitusosuus osoitetaan jäsenvaltioille yhtä suurina osuuksina.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä 13 päivänä heinäkuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 150, 20.5.2014, s. 143.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/2226, annettu 30 päivänä marraskuuta 2017, rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustamisesta jäsenvaltioiden ulkorajat ylittävien kolmansien maiden kansalaisten maahantuloa, maastalähtöä ja pääsyn epäämistä koskevien tietojen rekisteröimiseksi ja edellytysten määrittämisestä pääsylle EES:n tietoihin lainvalvontatarkoituksissa sekä Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen ja asetusten (EY) N:o 767/2008 ja (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta (EUVL L 327, 9.12.2017, s. 20).

(3)  Neuvoston päätös 2000/365/EY, tehty 29 päivänä toukokuuta 2000, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin (EYVL L 131, 1.6.2000, s. 43).

(4)  Neuvoston päätös 2002/192/EY, tehty 28 päivänä helmikuuta 2002, Irlannin pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin (EYVL L 64, 7.3.2002, s. 20).

(5)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36.

(6)  Neuvoston päätös 1999/437/EY, tehty 17 päivänä toukokuuta 1999, tietyistä Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä (EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31).

(7)  EUVL L 53, 27.2.2008, s. 52.

(8)  Neuvoston päätös 2008/146/EY, tehty 28 päivänä tammikuuta 2008, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen, Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 53, 27.2.2008, s. 1).

(9)  EUVL L 160, 18.6.2011, s. 21.

(10)  Neuvoston päätös 2011/350/EU, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2011, Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen, joka koskee Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä tehtävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta, siltä osin kuin kyse on tarkastusten poistamisesta sisärajoilta ja henkilöiden liikkumisesta rajojen yli (EUVL L 160, 18.6.2011, s. 19).


16.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 288/4


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1729,

annettu 15 päivänä marraskuuta 2018,

asetuksen (EY) N:o 206/2009 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse matkustajille ja yleisölle tarkoitetuissa julisteissa annettavista tiettyjä eläinperäisiä tuotteita sisältäviä henkilökohtaisia lähetyksiä koskevista tiedoista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/99/EY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 5 kohdan kolmannen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 206/2009 (2) vahvistetaan säännöt, jotka koskevat eläinperäisiä tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten, jotka eivät ole luonteeltaan kaupallisia, tuontia unioniin matkustajien matkatavaroissa tai pikkupaketteina yksityishenkilöille tai etäkaupan kautta tehtyinä tilauksina, jotka toimitetaan kuluttajalle.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 206/2009 3 artiklassa jäsenvaltiot velvoitetaan varmistamaan, että kolmansista maista tulevien matkustajien tietoon saatetaan henkilökohtaisten lähetysten tuonnissa unioniin sovellettavat eläinlääkinnälliset edellytykset kaikilla unionin rajanylityspaikoilla. Matkailijoille toimitettaviin tietoihin on sisällyttävä ainakin yhdessä edellä mainitun asetuksen liitteessä III vahvistetussa julisteessa esitetyt tiedot.

(3)

Julisteiden painoasu on aiheellista uudistaa, jotta tieto saavuttaisi matkustajat ja yleisön entistä paremmin.

(4)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 206/2009 liitettä III olisi muutettava.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään tämän asetuksen liitteessä olevat kaksi julistetta asetuksen (EY) N:o 206/2009 liitteeseen III.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä marraskuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 206/2009, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2009, eläinperäisiä tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten tuonnista yhteisöön ja asetuksen (EY) N:o 136/2004 muuttamisesta (EUVL L 77, 24.3.2009, s. 1).


LIITE

Image

Image


PÄÄTÖKSET

16.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 288/7


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2018/1730,

annettu 12 päivänä marraskuuta 2018,

elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen osapuolten konferenssin toisessa kokouksessa unionin puolesta otettavasta kannasta yleissopimuksen 10 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen muun elohopean kuin jäte-elohopean ympäristön kannalta kestävää välivarastointia koskevien suuntaviivojen hyväksymiseen

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 192 artiklan 1 kohdan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Unioni hyväksyi elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen, jäljempänä ’yleissopimus’, neuvoston päätöksellä (EU) 2017/939 (1), ja se tuli voimaan 16 päivänä elokuuta 2017.

(2)

Yleissopimuksen osapuolten konferenssin ensimmäisessä kokouksessaan hyväksymän työjärjestystä koskevan päätöksen MC-1/1 mukaisesti osapuolten on pyrittävä kaikin tavoin siihen, että kaikista sisällöllisistä asioista sovitaan yksimielisesti.

(3)

Osapuolten konferenssin on 19–23 päivänä marraskuuta 2018 pidettävässä toisessa kokouksessaan määrä hyväksyä muun elohopean kuin jäte-elohopean ympäristön kannalta kestävää välivarastointia koskevat suuntaviivat, jäljempänä ’suuntaviivat’.

(4)

On aiheellista määrittää yleissopimuksen osapuolten konferenssin toisessa kokouksessa unionin puolesta esitettävä kanta, sillä suuntaviivoilla on oikeusvaikutuksia, koska yleissopimuksen osapuolten on huomioitava tällaiset suuntaviivat toteuttaessaan välivarastointia koskevia toimia.

(5)

Unioni antoi panoksensa suuntaviivojen luonnoksen tarkistamiseen kokousten välisessä asiantuntijatyössä, joka käynnistettiin yleissopimuksen osapuolten konferenssin ensimmäisessä kokouksessaan hyväksymällä päätöksellä MC-1/18; unioni ei katsonut tarpeelliseksi ehdottaa uusia muutoksia mainitun kokoustenvälisen työn tuloksena laadittuun tarkistettuun suuntaviivojen luonnokseen.

(6)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/852 (2), ja erityisesti sen 7 artiklan 3 kohta, on yleissopimuksen 10 artiklan 2 kohdan määräysten mukainen, sellaisina kuin ne ovat tarkistetulla suuntaviivojen luonnoksella täydennettyinä.

(7)

Tarkistettua suuntaviivojen luonnosta olisi sen vuoksi kannatettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen osapuolten konferenssin toisessa kokouksessa, jäljempänä ’COP2’, Euroopan unionin puolesta otettava kanta on tukea yleissopimuksen 10 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen muun elohopean kuin jäte-elohopean ympäristön kannalta kestävää välivarastointia koskevien suuntaviivojen hyväksymistä, sellaisina kuin ne ovat COP2:n hyväksyttäväksi toimitetuissa asiakirjoissa.

Ottaen huomioon tilanteen kehittymisen COP2:ssa unionin edustajat voivat sopia vähäisistä muutoksista ensimmäisessä kohdassa tarkoitettuihin asiakirjoihin ilman uutta neuvoston päätöstä asiasta kuultuaan jäsenvaltioita paikalla järjestettävissä koordinointikokouksissa.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 12 päivänä marraskuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. BLÜMEL


(1)  Neuvoston päätös (EU) 2017/939, annettu 11 päivänä toukokuuta 2017, elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (EUVL L 142, 2.6.2017, s. 4).

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/852, annettu 17 päivänä toukokuuta 2017, elohopeasta ja asetuksen (EY) N:o 1102/2008 kumoamisesta (EUVL L 137, 24.5.2017, s. 1).


16.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 288/9


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2018/1731,

annettu 12 päivänä marraskuuta 2018,

alueiden komitean kahden jäsenen ja kahden varajäsenen, joita Tanskan kuningaskunta on ehdottanut, nimeämisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 305 artiklan,

ottaa huomioon Tanskan hallituksen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 26 päivänä tammikuuta 2015, 5 päivänä helmikuuta 2015 ja 23 päivänä kesäkuuta 2015 päätökset (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) ja (EU) 2015/994 (3) alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivänä tammikuuta 2015 alkavaksi ja 25 päivänä tammikuuta 2020 päättyväksi kaudeksi. Erik NIELSEN tuli 5 päivänä huhtikuuta 2016 neuvoston päätöksellä (EU) 2016/552 (4) jäseneksi Thomas KASTRUP-LARSENin tilalle. Kirstine BILLE tuli jäseneksi Erik NIELSENin tilalle ja Kirsten JENSEN nimettiin uudelleen jäseneksi 7 päivänä maaliskuuta 2017 neuvoston päätöksellä (EU) 2017/426 (5).

(2)

Kaksi alueiden komitean jäsenen paikkaa on vapautunut Kirstine BILLEn ja Jens Christian GJESINGn toimikausien päätyttyä.

(3)

Kaksi alueiden komitean varajäsenen paikkaa on vapautunut John SCHMIDT ANDERSENin ja Kirsten JENSENin toimikausien päätyttyä.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimetään seuraavat henkilöt alueiden komiteaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 2020:

a)

jäseniksi:

Jens Christian GJESING, Councillor Haderslev,

Kirstine BILLE, 2. Deputy Mayor Syddjurs,

b)

varajäseniksi:

Kirsten JENSEN, Mayor Hillerød,

Karsten SØNDERGAARD NIELSEN, Mayor Egedal.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 12 päivänä marraskuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. BLÜMEL


(1)  Neuvoston päätös (EU) 2015/116, annettu 26 päivänä tammikuuta 2015, alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivän tammikuuta 2015 ja 25 päivän tammikuuta 2020 väliseksi kaudeksi (EUVL L 20, 27.1.2015, s. 42).

(2)  Neuvoston päätös (EU) 2015/190, annettu 5 päivänä helmikuuta 2015, alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivänä tammikuuta 2015 alkavaksi ja 25 päivänä tammikuuta 2020 päättyväksi kaudeksi (EUVL L 31, 7.2.2015, s. 25).

(3)  Neuvoston päätös (EU) 2015/994, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2015, alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivänä tammikuuta 2015 alkavaksi ja 25 päivänä tammikuuta 2020 päättyväksi kaudeksi (EUVL L 159, 25.6.2015, s. 70).

(4)  Neuvoston päätös (EU) 2016/552, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2016, alueiden komitean yhden jäsenen, jota Tanskan kuningaskunta on ehdottanut, nimeämisestä (EUVL L 95, 9.4.2016, s. 12).

(5)  Neuvoston päätös (EU) 2017/426 annettu 7 päivänä maaliskuuta 2017, alueiden komitean yhden jäsenen ja yhden varajäsenen, joita Tanskan kuningaskunta on ehdottanut, nimeämisestä (EUVL L 64, 10.3.2017, s. 108).


16.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 288/10


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2018/1732,

annettu 30 päivänä lokakuuta 2018,

Euroopan mannerlaattojen havainnointijärjestelmän perustamisesta eurooppalaisena tutkimusinfrastruktuurikonsortiona (EPOS ERIC)

(tiedoksiannettu numerolla C(2018) 7011)

(Ainoastaan englannin-, hollannin-, italian-, kreikan-, portugalin-, ranskan-, saksan-, slovenian- ja tanskankieliset tekstit ovat todistusvoimaisia)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (ERIC) sovellettavasta yhteisön oikeudellisesta kehyksestä 25 päivänä kesäkuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 723/2009 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Alankomaat, Belgia, Italia, Norja, Portugali, Ranska, Slovenia, Tanska ja Yhdistynyt kuningaskunta pyysivät komissiota perustamaan Euroopan mannerlaattojen havainnointijärjestelmän eurooppalaisena tutkimusinfrastruktuurikonsortiona (EPOS ERIC). Islanti, Kreikka ja Sveitsi ovat ilmoittaneet päätöksestään osallistua EPOS ERICiin alustavasti tarkkailijoina. Maat ovat sopineet, että Italia on EPOS ERICin isäntäjäsenvaltio.

(2)

Koska Yhdistynyt kuningaskunta on 29 päivänä maaliskuuta 2017 ilmoittanut aikomuksestaan erota unionista, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan nojalla perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sinä päivänä, jona erosopimus tulee voimaan tai, jollei sopimusta ole, kahden vuoden kuluttua ilmoituksesta, jollei Eurooppa-neuvosto yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa päätä pidentää tätä määräaikaa. Sen vuoksi ja erosopimuksen määräysten soveltamista rajoittamatta Yhdistynyt kuningaskunta katsotaan tätä täytäntöönpanopäätöstä sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 723/2009 2 artiklan b alakohdassa tarkoitetuksi kolmanneksi maaksi.

(3)

Asetus (EY) N:o 723/2009 on sisällytetty Euroopan talousalueesta (ETA) tehtyyn sopimukseen ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 72/2015 (2).

(4)

Komissio on arvioinut hakemuksen asetuksen (EY) N:o 723/2009 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja katsoo, että se täyttää asetuksessa säädetyt vaatimukset.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 723/2009 20 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Perustetaan Euroopan mannerlaattojen havainnointijärjestelmä eurooppalaisena tutkimusinfrastruktuurikonsortiona (EPOS ERIC).

2.   EPOS ERICin perussäännön olennaiset osat esitetään liitteessä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Belgian kuningaskunnalle, Tanskan kuningaskunnalle, Helleenien tasavallalle, Ranskan tasavallalle, Islannille, Italian tasavallalle, Alankomaiden kuningaskunnalle, Norjan kuningaskunnalle, Portugalin tasavallalle, Slovenian tasavallalle, Sveitsin valaliitolle sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneelle kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 30 päivänä lokakuuta 2018.

Komission puolesta

Carlos MOEDAS

Komission jäsen


(1)  EUVL L 206, 8.8.2009, s. 1.

(2)  ETA:n sekakomitean päätös N:o 72/2015, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2015, yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta [2016/755] (EUVL L 129, 19.5.2016, s. 85).


LIITE

EPOS ERICIN PERUSSÄÄNNÖN OLENNAISET OSAT

Seuraavat EPOS ERICin perussäännön artiklat ja artiklojen kohdat muodostavat asetuksen (EY) N:o 723/2009 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut perussäännön olennaiset osat.

1.   Tehtävät ja toimet

(EPOS ERICin perussäännön 3 artikla)

1.

EPOS ERICin päätehtävänä on perustaa Euroopan hajautettu mannerlaattojen havainnointijärjestelmä ja vastata sen toiminnasta sekä tarjota toimiva hallinnointikehys, jolla edistetään aihekohtaisten ydinpalvelujen integrointia ja koordinointia, sekä rakentaa integroidut ydinpalvelut ja vastata niiden hallinnoinnista.

2.

EPOS ERIC toteuttaa seuraavia toimia:

a)

aihekohtaisten ydinpalvelujen tarjoaminen erilaisille EPOSiin osallistuville yhteisöille;

b)

aihekohtaisten ydinpalvelujen koordinoinnin varmistaminen EPOS ERICin sisällä, mukaan lukien oikeudelliset, hallinnolliset ja taloudelliset näkökohdat, sekä teknisen yhteyden varmistaminen integroituihin ydinpalveluihin;

c)

integroitujen ydinpalvelujen kehittäminen yhteentoimivuuden, tiedonhallinnan ja palvelujen saatavuuden mahdollistamiseksi;

d)

EPOSin toteutuksen sovittaminen kansallisiin prioriteetteihin ja strategioihin;

e)

EPOSin integrointi maailmanlaajuiseen tiedeyhteisöön EPOS-palvelujen parantamiseksi;

f)

uuden tutkimusinfrastruktuurin saavutusten täydellisen hyödyntämisen varmistaminen;

g)

koulutuksen, tiedotustoimien ja kansainvälisen yhteistyön edistäminen;

h)

osallistuminen EU-rahoitteisiin hankkeisiin;

i)

muut sen tehtävän täyttämiseksi tarpeelliset toimet.

3.

EPOS ERIC suorittaa päätehtäväänsä voittoa tavoittelematta. EPOS ERIC voi harjoittaa rajoitettua taloudellista toimintaa edellyttäen, että tämä toiminta liittyy läheisesti sen päätehtävään eikä vaaranna sen suorittamista.

4.

EPOS ERICin on kirjattava taloudelliseen toimintaansa liittyvät menot ja tulot erikseen, ja sen on laskutettava markkinahinta tällaisesta toiminnasta tai, jos markkinahintaa ei voida määrittää, täydet kustannukset lisättynä kohtuullisella marginaalilla. Kyseinen toiminta ei kuulu verovapautusten piiriin.

2.   EPOS ERICin sääntömääräinen kotipaikka

(EPOS ERICin perussäännön 2 artiklan 3 kohta)

EPOS ERICin sääntömääräinen kotipaikka on Rooma, Italia.

3.   Nimi

(EPOS ERICin perussäännön 2 artiklan 1 kohta)

Perustetaan asetuksen (EY) N:o 723/2009 mukainen eurooppalainen tutkimusinfrastruktuurikonsortio (ERIC) nimeltään Euroopan mannerlaattojen havainnointijärjestelmä, jäljempänä ’EPOS ERIC’.

4.   Toimiaika

(EPOS ERICin perussäännön 26 artikla)

EPOS ERIC perustetaan ensin 20 vuoden toimiajaksi. Toimiaikaa voidaan jatkaa kahden kolmasosan enemmistöllä tehdyllä yleiskokouksen päätöksellä.

5.   Purkaminen

(EPOS ERICin perussäännön 27 artikla)

1.

EPOS ERICin purkamisesta päättää yleiskokous perussäännön 10 artiklan mukaisesti.

2.

EPOS ERIC ilmoittaa Euroopan komissiolle purkamispäätöksestä ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään kymmenen päivän kuluessa päätöksen tekemisestä.

3.

EPOS ERICin velkojen maksamisen jälkeen jäljellä olevat varat jaetaan jäsenten kesken suhteessa niiden perussäännön 9 artiklan mukaiseen EPOS ERICille suorittamaan kumuloituun vuotuiseen osuuteen.

4.

EPOS ERIC ilmoittaa komissiolle purkamismenettelyn päättymisestä ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään kymmenen päivän kuluessa sen päättymisestä.

5.

EPOS ERIC lakkaa olemasta päivänä, jona Euroopan komissio julkaisee asiasta ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

6.   Vastuut

(EPOS ERICin perussäännön 18 artikla)

1.

EPOS ERIC vastaa veloistaan.

2.

Jäsenet eivät ole yhteisvastuussa EPOS ERICin veloista. Jäsenten ja pysyvien tarkkailijoiden vastuu EPOS ERICin veloista rajoittuu niiden perussäännön 9 artiklan mukaisiin rahoitusosuuksiin EPOS ERICille.

3.

EPOS ERIC hankkii tarvittavan vakuutussuojan EPOS ERICin perustamiselle ja toiminnalle ominaisten riskien varalta.

7.   Käyttöoikeudet

(EPOS ERICin perussäännön 19 artikla)

1.

EPOS ERICin tietojen käyttöä koskevissa periaatteissa noudatetaan julkisia tietoja koskevia parhaita kansainvälisiä käytäntöjä, kuten Euroopan unionin vahvistamia sääntöjä, ja niissä tunnustetaan tietojen omistajien oikeudet.

2.

EPOS ERIC helpottaa tutkimusta ja pääsääntöisesti rohkaisee tutkimustiedon, tietotuotteiden, palvelujen ja ohjelmistojen vapaata saatavuutta FAIR-periaatteiden mukaisesti sekä vapaata pääsyä tutkimuslaitoksiin.

3.

Jos tietojen jakamista ja fyysistä pääsyä koskevissa periaatteissa esiintyy eroja, EPOS ERIC rohkaisee avoimuuden ja jakamisen kulttuuria julkisissa tutkimusyhteisöissä sekä jäsenten ja tarkkailijoiden keskuudessa ja laajemmin. Saannin on perustuttava vapaan saatavuuden periaatteisiin EPOS ERICin täytäntöönpanosäännöissä määriteltyjen kriteerien, menettelyjen ja yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

4.

Menettelyt ja arviointikriteerit on julkaistava EPOS ERICin verkkosivuilla.

8.   Tieteelliset arviointiperiaatteet

(EPOS ERICin perussäännön 20 artikla)

EPOS ERICin toimia arvioi joka viides vuosi yleiskokouksen nimittämä ja sille raportoiva kansainvälisten huipputason ulkoisten asiantuntijoiden riippumaton paneeli, joka toteuttaa EPOS ERICin toimien tieteellisen arvioinnin.

9.   Tulosten levittäminen

(EPOS ERICin perussäännön 21 artikla)

1.

EPOS ERIC kannustaa tutkijoita asettamaan tutkimustuloksensa julkisesti saataville EPOS ERICin kautta.

2.

EPOS ERIC käyttää erilaisia kanavia kohdeyleisöjen saavuttamiseen, mukaan lukien verkkoportaali, uutiskirje, työpajat, osallistuminen konferensseihin, lehdissä julkaistavat artikkelit ja uutismedia.

10.   Immateriaalioikeudet

(EPOS ERICin perussäännön 22 artikla)

1.

”Immateriaalioikeudet” on tulkittava 14 päivänä heinäkuuta 1967 tehdyn Maailman henkisen omaisuuden järjestön perustavan yleissopimuksen 2 artiklan mukaisesti.

2.

EPOS ERICin datan ja muun EPOS ERICin toimien yhteydessä tuotetun ja kehitetyn tiedon immateriaalioikeudet kuuluvat ne tuottaneelle yhdelle tai useammalle oikeussubjektille tai henkilölle.

3.

Jäsenten tai niitä edustavien tahojen väliseen immateriaalioikeuksien vaihtoon ja yhdistämiseen sovelletaan yleiskokouksen hyväksymiä täytäntöönpanosääntöjä. Täytäntöönpanosäännöissä vahvistetaan myös vaihdettavien tietojen luottamuksellisuutta koskevat ehdot.

4.

Yksinomaan EPOS ERICin rahoittamien toimien tuloksena syntyneet immateriaalioikeudet ovat EPOS ERICin omaisuutta.

5.

EPOS ERIC noudattaa henkilötietojen ja yksityisyyden suojaan sovellettavaa lainsäädäntöä.

11.   Työhönotto

(EPOS ERICin perussäännön 23 artikla)

1.

EPOS ERICin työhönoton periaatteita säännellään sen maan lakien mukaisesti, jossa henkilöstö otetaan palvelukseen ja jossa se tavanomaisesti työskentelee.

2.

EPOS ERICin avoimia työpaikkoja koskevien valintamenettelyjen ja palvelukseenoton on oltava läpinäkyviä ja syrjimättömiä, ja niissä on kunnioitettava yhtäläisiä mahdollisuuksia. Kaikista EPOS ERICin avoimista työpaikoista ilmoitetaan julkisesti.

12.   Hankinnat

(EPOS ERICin perussäännön 24 artikla)

1.

EPOS ERIC kohtelee hankintamenettelyihin osallistuvia ehdokkaita ja tarjoajia yhdenvertaisesti ja syrjimättömästi. EPOS ERICin hankinnoissa noudatetaan avoimuuden, syrjimättömyyden ja kilpailun periaatteita. Hankintamenettelyjä ja -kriteereitä koskevat yksityiskohtaiset säännöt esitetään täytäntöönpanosäännöissä.

2.

Jäsenten ja tarkkailijoiden EPOS ERICin toimintaan liittyvät hankinnat toteutetaan siten, että EPOS ERICin tarpeet, tekniset vaatimukset ja asianomaisten elinten antamat eritelmät otetaan asianmukaisesti huomioon.

16.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 288/15


KOMISSION PÄÄTÖS (EU) 2018/1733,

annettu 14 päivänä marraskuuta 2018,

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian, Ecuadorin ja Perun välisen kauppasopimuksen liitteessä XIII olevan lisäyksen 1 muutosten hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta 31 päivänä toukokuuta 2012 annetun neuvoston päätöksen 2012/735/EU (1) ja erityisesti sen 4 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välistä kauppasopimusta (2), jäljempänä ’sopimus’, on sovellettu väliaikaisesti Perun kanssa 1 päivästä maaliskuuta 2013 (3) ja Kolumbian kanssa 1 päivästä elokuuta 2013 (4). Ecuador liittyi sopimukseen liittymispöytäkirjalla (5), jota on sovellettu väliaikaisesti 1 päivästä tammikuuta 2017.

(2)

Sopimuksen 209 artiklassa määrätään mahdollisuudesta lisätä sopimuksen liitteen XIII lisäykseen 1 uusia suojattavia maantieteellisiä merkintöjä sen jälkeen, kun vastaväitemenettely on saatettu päätökseen ja maantieteellisiä merkintöjä on tarkasteltu mainitun sopimuksen 208 artiklan mukaisesti.

(3)

Kolumbia toimitti unionille pyynnön uusien maantieteellisten merkintöjen lisäämiseksi sopimuksen liitteen XIII lisäykseen 1. Unioni on saanut päätökseen vastaväitemenettelyn ja Kolumbian esittämien yhdeksän uuden maantieteellisen merkinnän tarkastelun.

(4)

Sopimuksen 257 artiklan 2 kohdassa määrätään, että osapuolten mainitun sopimuksen 257 artiklan 1 kohdan mukaisesti perustama teollis- ja tekijänoikeuksien alakomitea vastaa sopimuksen 209 artiklassa tarkoitettujen tietojen arvioinnista ja sopimuksen liitteen XIII lisäykseen 1 tehtävän muutoksen ehdottamisesta osapuolten kyseisen sopimuksen 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti perustamalle kauppakomitealle.

(5)

Teollis- ja tekijänoikeuksien alakomitea arvioi 5 päivänä lokakuuta 2018 Kolumbian esittämiä yhdeksää uutta maantieteellistä merkintää koskevat tiedot ja ehdotti kauppakomitealle sopimuksen liitteen XIII lisäyksen 1 muuttamista vastaavasti.

(6)

Sopimuksen 13 artiklan 1 kohdan d alakohdassa määrätään, että kauppakomitean tehtävänä on arvioida ja tehdä sopimuksessa esitetyn mukaisesti päätöksiä mistä tahansa asioista, jotka sopimuksen mukaisesti perustetut erityiselimet ovat antaneet sille käsiteltäväksi.

(7)

Sopimuksen 14 artiklan 3 kohdan mukaan 12 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa EU-osapuoli ja asianomainen Andien yhteisöön kuuluva allekirjoittajamaa tekevät kaikki päätökset, ja kyseiset päätökset ovat voimassa ainoastaan näiden osapuolien välillä. Asiassa sovelletaan 12 artiklan 4 kohdan määräyksiä, koska asia liittyy yksinomaan EU-osapuolen ja Kolumbian kahdenvälisiin suhteisiin, ja siitä on keskusteltu teollis- ja tekijänoikeuksien alakomitean kahdenvälisessä kokouksessa.

(8)

Sopimuksen liitteen XIII lisäystä 1 olisi sen vuoksi muutettava, ja muutokset olisi hyväksyttävä unionin puolesta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan unionin puolesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian, Ecuadorin ja Perun välisen kauppasopimuksen liitteen XIII lisäyksen 1 muutokset, sellaisina kuin ne esitetään kauppakomitean päätösluonnoksessa.

Kauppakomitean päätösluonnos on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Unionin valtuuskunnan johtaja kauppakomiteassa valtuutetaan hyväksymään komitean antama päätös Euroopan unionin puolesta.

3 artikla

Kun kauppakomitean päätös on hyväksytty, se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 14 päivänä marraskuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 354, 21.12.2012, s. 1.

(2)  Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välinen kauppasopimus (EUVL L 354, 21.12.2012, s. 3).

(3)  Ilmoitus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta Euroopan unionin ja Perun välillä (EUVL L 56, 28.2.2013, s. 1).

(4)  Ilmoitus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta Euroopan unionin ja Kolumbian välillä (EUVL L 201, 26.7.2013, s. 7).

(5)  Neuvoston päätös (EU) 2016/2369, annettu 11 päivänä marraskuuta 2016, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun väliseen kauppasopimukseen Ecuadorin liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn liittymispöytäkirjan allekirjoittamisesta unionin puolesta sekä sen väliaikaisesta soveltamisesta (EUVL L 356, 24.12.2016, s. 1).


LIITE

KAUPPAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o […]/2018,

annettu […] 2018,

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian, Ecuadorin ja Perun välisen kauppasopimuksen liitteessä XIII olevan lisäyksen 1 muuttamisesta

KAUPPAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian, Ecuadorin ja Perun välisen kauppasopimuksen ja erityisesti sen 13 artiklan 1 kohdan d alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kolumbia toimitti 11 päivänä helmikuuta 2014 unionille pyynnön uusien maantieteellisten merkintöjen lisäämiseksi sopimuksen liitteessä XIII olevaan lisäykseen 1 mainitun sopimuksen 209 artiklan mukaisesti. Unioni on saanut päätökseen vastaväitemenettelyn sekä Kolumbian esittämien yhdeksän uuden maantieteellisen merkinnän tarkastelun.

(2)

Sopimuksen 257 artiklan 2 kohdan mukaisesti teollis- ja tekijänoikeuksien alakomitea arvioi 5 päivänä lokakuuta 2018 pidetyssä EU-osapuolen ja Kolumbian välisessä kokouksessa Kolumbian yhdeksää uutta maantieteellistä merkintää koskevat tiedot ja ehdotti kauppakomitealle sopimuksen liitteessä XIII olevan lisäyksen 1 muuttamista vastaavasti.

(3)

Sopimuksen liitteen XIII lisäys 1 olisi sen vuoksi muutettava.

(4)

Päätös sopimuksen liitteen XIII lisäyksen 1 muuttamisesta voidaan hyväksyä unioniosapuolen ja Kolumbian kesken pidetyssä kauppakomitean kokouksessa kauppasopimuksen 14 artiklan 3 kohdan nojalla, koska päätös liittyy yksinomaan kyseisten osapuolten kahdenvälisiin suhteisiin eikä vaikuta toisen Andien yhteisöön kuuluvan allekirjoittajamaan oikeuksiin ja velvollisuuksiin,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Lisätään tämän päätöksen liitteessä olevat maininnat sopimuksen liitteen XIII lisäyksessä 1 olevan a kohdan ”Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden, viinien, väkevien alkoholijuomien ja maustettujen viinien maantieteelliset merkinnät Kolumbiassa” taulukkoon.

2 artikla

Tämän kahtena kappaleena laaditun päätöksen allekirjoittavat kauppakomitean edustajat, jotka on valtuutettu toimimaan osapuolten puolesta sopimuksen muuttamiseksi. Päätös tulee voimaan päivänä, jona jälkimmäinen allekirjoituksista tehdään.

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty

Kauppakomitean puolesta

EU:n valtuuskunnan johtaja

Kolumbian valtuuskunnan johtaja


LIITE

Café de Nariño

Kahvi

Café de Cauca

Kahvi

Café del Huila

Kahvi

Bizcocho de Achira del Huila

Leipä, leivonnaiset, kakut, konditoriatuotteet, keksit ja muut leipomotuotteet

Queso Paipa

Juusto

Queso del Caquetá

Juusto

Clavel de Colombia

Kukat ja koristekasvit

Rosa de Colombia

Kukat ja koristekasvit

Crisantemo de Colombia

Kukat ja koristekasvit


16.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 288/19


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2018/1734,

annettu 14 päivänä marraskuuta 2018,

poikkeuksien myöntämisestä Saksan liittotasavallalle, Espanjan kuningaskunnalle, Italian tasavallalle ja Kyproksen tasavallalle siltä osin kuin on kyse tilastojen toimittamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1952 nojalla

(tiedoksiannettu numerolla C(2018) 7465)

(Ainoastaan espanjan-, italian-, kreikan- ja saksankieliset tekstit ovat todistusvoimaisia)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maakaasun ja sähkön hintoja koskevista Euroopan tilastoista sekä direktiivin 2008/92/EY kumoamisesta 26 päivänä lokakuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1952 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Saksa, Espanja, Italia ja Kypros ovat toimittaneet komissiolle pyynnöt saada poikkeukset siltä osin kuin on kyse maakaasun ja sähkön hintoja koskevien erityisten tilastotietojen toimittamisesta.

(2)

Kyseisten jäsenvaltioiden toimittamien tietojen ja syiden pohjalta on perusteltua myöntää poikkeukset.

(3)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Myönnetään seuraavat poikkeukset asetuksen (EU) 2016/1952 säännöksistä:

1)

Saksan liittotasavallalle myönnetään poikkeus siltä osin kuin on kyse viitevuosia 2017 ja 2018 koskevien tilastotietojen tuottamisesta seuraavien osalta:

 

liitteessä I olevan 5 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen kulutusluokkaa I6 koskevien hintatietojen osalta;

 

liitteessä I olevan 6 kohdan a alakohta;

 

liitteessä II olevan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen kulutusluokkaa IG koskevien hintatietojen osalta;

 

liitteessä II olevan 5 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen verkkohintojen osakomponenttien ja veroista, veroluonteisista maksuista ja muista maksuista muodostuvien osakomponenttien osalta.

2)

Espanjan kuningaskunnalle myönnetään poikkeus siltä osin kuin on kyse viitevuosia 2017 ja 2018 koskevien tilastotietojen tuottamisesta seuraavien osalta:

 

liitteessä I olevan 6 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen komponenttien ja osakomponenttien osalta;

 

liitteessä I oleva 7 kohdassa tarkoitettujen vuotuisten kulutusmäärien osalta;

 

liitteessä II olevan 5 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen kolmen pääkomponentin ja verkkohintojen ja sähkön hintoja koskevien verojen, veroluonteisten maksujen ja muiden maksujen osakomponenttien osalta sekä näiden sähkön hintojen kolmitasoisen jaottelun osalta.

3)

Italian tasavallalle myönnetään poikkeus siltä osin kuin on kyse viitevuosia 2017 ja 2018 koskevien tilastotietojen tuottamisesta seuraavien osalta:

 

liitteessä I olevan 6 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen verkkohintojen osakomponenttien ja veroista, veroluonteisista maksuista ja muista maksuista muodostuvien osakomponenttien osalta;

 

liitteessä II olevan 5 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen verkkohintojen osakomponenttien ja veroista, veroluonteisista maksuista ja muista maksuista muodostuvien osakomponenttien osalta.

4)

Kyproksen tasavallalle myönnetään poikkeus siltä osin kuin on kyse viitevuotta 2017 koskevien tilastotietojen tuottamisesta seuraavien osalta:

liitteessä II olevan 5 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen verkkohintojen osakomponenttien ja veroista, veroluonteisista maksuista ja muista maksuista muodostuvien osakomponenttien osalta.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Saksan liittotasavallalle, Espanjan kuningaskunnalle, Italian tasavallalle ja Kyproksen tasavallalle.

Tehty Brysselissä 14 päivänä marraskuuta 2018.

Komission puolesta

Marianne THYSSEN

Komission jäsen


(1)  EUVL L 311, 17.11.2016, s. 1.