ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 286

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

61. vuosikerta
14. marraskuuta 2018


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1708, annettu 13 päivänä marraskuuta 2018, suojan myöntämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 99 artiklan mukaisesti nimitykselle Însurăței (SAN)

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1709, annettu 13 päivänä marraskuuta 2018, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 577/98 säädetyn työvoimaa koskevan otantatutkimuksen työtapaturmia ja muita työperäisiä terveyteen liittyviä ongelmia koskevien vuoden 2020 lisäkysymysten teknisten ominaisuuksien täsmentämisestä ( 1 )

3

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1710, annettu 13 päivänä marraskuuta 2018, suorien tukien mukautusasteen mukauttamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 nojalla kalenterivuoden 2018 osalta ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/866 kumoamisesta

10

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1711, annettu 13 päivänä marraskuuta 2018, neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1371/2013 muuttamisesta intialaisille vientiä harjoittaville tuottajille myönnettyjen vapautusten soveltamispäivän osalta

12

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1712, annettu 13 päivänä marraskuuta 2018, väliaikaisten suojatoimenpiteiden ottamisesta käyttöön tiettyjen terästuotteiden tuonnissa annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1013 muuttamisesta

17

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Neuvoston direktiivi (EU) 2018/1713, annettu 6 päivänä marraskuuta 2018, direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta kirjojen, sanomalehtien ja aikakauslehtien arvonlisäverokantojen osalta

20

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2018/1714, annettu 6 päivänä marraskuuta 2018, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välisellä puitesopimuksella perustetussa sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta sekakomitean työjärjestyksen ja sen alakomiteoiden ja työryhmien työjärjestyksen hyväksymiseen

22

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2018/1715, annettu 12 päivänä marraskuuta 2018, Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista ja rahoitusosuuden enimmäismäärästä vuonna 2020, vuotuisesta määrästä vuonna 2019, ensimmäisestä maksuerästä vuonna 2019 sekä alustavasta ja ei-sitovasta ennusteesta, joka koskee odotettuja rahoitusosuuksien vuotuisia määriä vuosina 2021 ja 2022

30

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1716, annettu 13 päivänä marraskuuta 2018, koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston perustamisesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2013/776/EU muuttamisesta

33

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

14.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 286/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1708,

annettu 13 päivänä marraskuuta 2018,

suojan myöntämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 99 artiklan mukaisesti nimitykselle ”Însurăței” (SAN)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 99 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on asetuksen (EU) N:o 1308/2013 97 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti tutkinut Romanian esittämän nimitystä ”Însurăței” koskevan rekisteröintihakemuksen ja julkaissut sen Euroopan unionin virallisessa lehdessä (2).

(2)

Komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 98 artiklan mukaisesti.

(3)

Nimitys ”Însurăței” olisi asetuksen (EU) N:o 1308/2013 99 artiklan mukaisesti suojattava ja merkittävä kyseisen asetuksen 104 artiklassa tarkoitettuun rekisteriin.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Suojataan nimitys ”Însurăței” (SAN).

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä marraskuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL C 144, 25.4.2018, s. 2.


14.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 286/3


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1709,

annettu 13 päivänä marraskuuta 2018,

neuvoston asetuksessa (EY) N:o 577/98 säädetyn työvoimaa koskevan otantatutkimuksen työtapaturmia ja muita työperäisiä terveyteen liittyviä ongelmia koskevien vuoden 2020 lisäkysymysten teknisten ominaisuuksien täsmentämisestä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön työvoimaa koskevan otantatutkimuksen järjestämisestä 9 päivänä maaliskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 577/98 (1), ja erityisesti sen 7 a artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Työterveyttä ja -turvallisuutta koskevasta EU:n strategiakehyksestä kaudelle 2014–2020 antamassaan tiedonannossa (2) komissio korosti, että on välttämätöntä parantaa tilastotietojen keräämistä työtapaturmista ja työperäisistä sairauksista, ammatillisesta altistumisesta ja työhön liittyvistä sairauksista. Työtapaturmia ja muita työperäisiä terveyteen liittyviä ongelmia koskevien vuosien 1999, 2007 ja 2013 lisäkysymysten toistamisella pyritään täydentämään jäsenvaltioiden komission asetuksen (EU) N:o 349/2011 (3) mukaisesti toimittamia tietoja. Lisäksi lisäkysymysten toistamisesta olisi saatava tietoa ammatillisesta altistumisesta fyysiseen terveyteen ja henkiseen hyvinvointiin vaikuttaville riskitekijöille.

(2)

Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2016/1851 (4) täsmennetään ja kuvataan alueet (”lisäkysymysosiot”), jotka pitäisi sisällyttää työtapaturmia ja muita työperäisiä terveyteen liittyviä ongelmia koskeviin vuoden 2020 lisäkysymyksiin.

(3)

Komission olisi täsmennettävä työtapaturmia ja muita työperäisiä terveyteen liittyviä ongelmia koskevien vuoden 2020 lisäkysymysten tekniset ominaisuudet, käytettävät suodattimet ja koodit sekä määräaika tietojen toimittamiselle.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Työtapaturmia ja muita työperäisiä terveyteen liittyviä ongelmia koskevien vuoden 2020 lisäkysymysten tekniset ominaisuudet, käytettävät suodattimet ja koodit sekä määräaika tietojen toimittamiseksi komissiolle vahvistetaan liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä marraskuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 77, 14.3.1998, s. 3.

(2)  COM(2014) 332 final, 6. kesäkuuta 2014.

(3)  Komission asetus (EU) N:o 349/2011, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2011, kansanterveyttä sekä työterveyttä ja työturvallisuutta koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1338/2008 täytäntöönpanosta työtapaturmatilastojen osalta (EUVL L 97, 12.4.2011, s. 3).

(4)  Komission delegoitu asetus (EU) 2016/1851, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2016, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 577/98 säädetyn työvoimaa koskevan otantatutkimuksen lisäkysymyksiä koskevasta vuosien 2019, 2020 ja 2021 ohjelmasta (EUVL L 284, 20.10.2016, s. 1).


LIITE

Tässä liitteessä vahvistetaan työtapaturmia ja työhön liittyviä terveysongelmia koskevien vuoden 2020 lisäkysymysten tekniset ominaisuudet sekä käytettävät suodattimet ja koodit. Siinä vahvistetaan myös komissiolle toimittamista koskevat määräajat.

Määräaika tulosten toimittamiseksi komissiolle: 31. maaliskuuta 2021.

Tietoja lähetettäessä käytettävät suodattimet ja koodit: komission asetuksen (EY) N:o 377/2008 (1) liitteen III mukaisesti.

Sarakkeet, jotka on varattu valinnaisille painotuskertoimille, joita käytetään osaotannan tai vastauskadon yhteydessä: sarakkeet 226–229 sisältävät kokonaislukuja ja sarakkeet 230–231 sisältävät desimaaleja.

Lisäkysymysosio 1 ”Työtapaturmat”

Suodatin: 15 ≤ AGE ≤ 74

Nimi/Sarake

Koodi

Kuvaus

Suodattimet

 

 

 

 

ACCIDNUM

 

Työtapaturmat viimeisten 12 kuukauden aikana

(WSTATOR = 1,2)

211

 

Vammoihin johtaneet työtapaturmat tarkasteluviikkoa edeltäneen 12 kuukauden aikana

tai (WSTATOR = 3–5 ja EXISTPR = 1

 

0

Ei yhtään

ja YEARPR ja

 

1

Yksi

MONTHPR ovat enintään

 

2

Kaksi tai enemmän

yksi vuosi

 

9

Ei soveltuva (suodattimien ulkopuolella)

ennen

 

Tyhjä

Ei vastausta / Ei tiedossa

tarkasteluviikkoa)

 

 

 

 

ACCIDTYP

 

Työtapaturman tyyppi

ACCIDNUM = 1,2

212

 

Oliko viimeisin työtapaturma tieliikenneonnettomuus

 

 

1

Tieliikenneonnettomuus

 

 

2

Muu kuin tieliikenneonnettomuus

 

 

9

Ei soveltuva (suodattimien ulkopuolella)

 

 

Tyhjä

Ei vastausta / Ei tiedossa

 

 

 

 

 

ACCIDJOB

 

Tapaturmaan yhteydessä oleva työ

ACCIDNUM = 1,2

213

 

Viimeksi tapahtuneen vammaan johtaneen työtapaturman aikana suoritettu työ

 

 

1

Pääasiallinen tämänhetkinen työsuhde

 

 

2

Toinen tämänhetkinen työsuhde

 

 

3

Viimeinen työsuhde (ainoastaan muille kuin työllisille henkilöille)

 

 

4

Jokin muu tämänhetkinen tai edeltävä työsuhde

 

 

9

Ei soveltuva (suodattimien ulkopuolella)

 

 

Tyhjä

Ei vastausta / Ei tiedossa

 

 

 

 

 

ACCIDBRK

 

Työtapaturmasta johtuvan poissaolon kesto

ACCIDNUM = 1,2

214–215

 

Sellaisten kalenteripäivien määrä – tapaturmapäivä poisluettuna – jolloin henkilö on ollut työkyvytön viimeisimmän vammaan johtaneen tapaturman takia tarkasteluviikkoa edeltävien 12 kuukauden aikana

 

 

00

Edelleen poissa työstä, koska ei ole toipunut tapaturmasta, mutta uskoo palaavansa työhön myöhemmin

 

 

01

Ei usko palaavansa koskaan työhön kyseisen tapaturman vuoksi

 

 

02

Alle yksi päivä tai ei lainkaan poissaoloa

 

 

03

Ainakin yksi päivä, mutta alle neljä päivää

 

 

04

Ainakin neljä päivää, mutta alle kaksi viikkoa

 

 

05

Ainakin kaksi viikkoa, mutta alle yksi kuukausi

 

 

06

Ainakin yksi kuukausi, mutta alle kolme kuukautta

 

 

07

Ainakin kolme kuukautta, mutta alle kuusi kuukautta

 

 

08

Ainakin kuusi kuukautta, mutta alle yhdeksän kuukautta

 

 

09

9–12 kuukautta

 

 

99

Ei soveltuva (suodattimien ulkopuolella)

 

 

Tyhjä

Ei vastausta / Ei tiedossa

 

 

 

 

 

Lisäkysymysosio 2 ”Työhön liittyvät terveysongelmat”

Suodatin: 15 ≤ AGE ≤ 74

Nimi/Sarake

Koodi

Kuvaus

Suodattimet

 

 

 

 

HPROBNUM

 

Työhön liittyvien terveysongelmien määrä viimeisten 12 kuukauden aikana

(WSTATOR = 1,2)

tai

216

 

Yksi tai useampi työn aiheuttama tai pahentama fyysinen tai henkinen terveysongelma, josta henkilö on kärsinyt tarkasteluviikkoa edeltäneiden 12 kuukauden aikana lukuun ottamatta sellaisia työtapaturmia, jotka on kirjattu jo aiemmin

(WSTATOR = 3–5 ja

EXISTPR = 1)

 

0

Ei yhtään

 

 

1

Yksi

 

 

2

Kaksi tai enemmän

 

 

9

Ei soveltuva (suodattimien ulkopuolella)

 

 

Tyhjä

Ei vastausta / Ei tiedossa

 

 

 

 

 

HPROBTYP

 

Työhön liittyvän terveysongelman tyyppi

HPROBNUM = 1,2

217–218

 

Työn aiheuttaman tai pahentaman vakavimman terveysongelman tyyppi

 

 

00

Luu-, nivel- tai lihasongelma, joka vaikuttaa pääasiassa niskaan, hartioihin, käsivarsiin tai käsiin

 

 

01

Luu-, nivel- tai lihasongelma, joka vaikuttaa pääasiassa lonkkiin, polviin, sääriin tai jalkoihin

 

 

02

Luu-, nivel- tai lihasongelma, joka vaikuttaa pääasiassa selkään

 

 

03

Hengitystie- tai keuhko-ongelma

 

 

04

Iho-ongelma

 

 

05

Kuulo-ongelma

 

 

06

Stressi, masennus tai ahdistus

 

 

07

Päänsärky ja/tai silmäoire

 

 

08

Sydänsairaus tai -kohtaus taikka muut verenkierto-ongelmat

 

 

09

Tarttuva tauti (virus-, bakteeri- tai muuntyyppinen tartunta)

 

 

10

Vatsa-, maksa-, munuais- tai ruoansulatusongelma

 

 

11

Muuntyyppinen terveysongelma

 

 

99

Ei soveltuva (suodattimien ulkopuolella)

 

 

Tyhjä

Ei vastausta / Ei tiedossa

 

 

 

 

 

HPROBLIM

 

Päivittäisiä toimia haittaava terveysongelma

HPROBNUM = 1,2

219

 

Rajoittaako vakavin työn aiheuttama tai pahentama terveysongelma kykyä suoriutua päivittäisistä toimista työssä tai sen ulkopuolella

 

 

0

Ei

 

 

1

Kyllä, jonkin verran

 

 

2

Kyllä, huomattavasti

 

 

9

Ei soveltuva (suodattimien ulkopuolella)

 

 

Tyhjä

Ei vastausta / Ei tiedossa

 

 

 

 

 

HPROBJOB

 

Terveysongelmaan liittyvä työ

HPROBNUM = 1,2

220

 

Vakavimman terveysongelman aiheuttanut tai sitä pahentanut työsuhde

 

 

1

Pääasiallinen tämänhetkinen työsuhde

 

 

2

Toinen tämänhetkinen työsuhde

 

 

3

Viimeinen työsuhde (ainoastaan muille kuin työllisille henkilöille)

 

 

4

Jokin muu tämänhetkinen tai edeltävä työsuhde

 

 

9

Ei soveltuva (suodattimien ulkopuolella)

 

 

Tyhjä

Ei vastausta / Ei tiedossa

 

 

 

 

 

HPROBBRK

 

Työhön liittyvästä terveysongelmasta johtuvan poissaolon kesto

HPROBNUM = 1,2

221–222

 

Sellaisten tarkasteluviikkoa edeltävien 12 kuukauden ajalle sijoittuvien kalenteripäivien määrä, jolloin henkilö oli työkyvytön vakavimman työstä aiheutuneen tai pahentuneen terveysongelman takia

 

 

00

Edelleen poissa työstä, koska ei ole toipunut terveysongelmasta, mutta uskoo palaavansa työhön myöhemmin

 

 

01

Ei usko palaavansa koskaan työhön kyseisen terveysongelman vuoksi

 

 

02

Alle yksi päivä tai ei lainkaan poissaoloa

 

 

03

Ainakin yksi päivä, mutta alle neljä päivää

 

 

04

Ainakin neljä päivää, mutta alle kaksi viikkoa

 

 

05

Ainakin kaksi viikkoa, mutta alle yksi kuukausi

 

 

06

Ainakin yksi kuukausi, mutta alle kolme kuukautta

 

 

07

Ainakin kolme kuukautta, mutta alle kuusi kuukautta

 

 

08

Ainakin kuusi kuukautta, mutta alle yhdeksän kuukautta

 

 

09

9–12 kuukautta

 

 

99

Ei soveltuva (suodattimien ulkopuolella)

 

 

Tyhjä

Ei vastausta / Ei tiedossa

 

 

 

 

 

Lisäkysymysosio 3 ”Fyysiseen terveyteen ja/tai henkiseen hyvinvointiin vaikuttavat riskitekijät”

Nimi/Sarake

Koodi

Kuvaus

Suodattimet

 

 

 

 

PHYSRISK

 

Altistuminen fyysiseen terveyteen vaikuttaville riskitekijöille

WSTATOR = 1,2

223–224

 

Altistuuko työssä jollekin seuraavista fyysiseen terveyteen vaikuttavista riskitekijöistä. Mainitkaa tekijä, joka katsotaan suurimmaksi uhaksi fyysiselle terveydelle.

 

 

01

Kyllä, pääasiassa raskaille tai kivuliaille työasennoille

 

 

02

Kyllä, pääasiassa toistuville käden tai käsivarren liikkeille

 

 

03

Kyllä, pääasiassa raskaiden taakkojen käsittelylle

 

 

04

Kyllä, pääasiassa melulle

 

 

05

Kyllä, pääasiassa voimakkaalle tärinälle

 

 

06

Kyllä, pääasiassa kemikaaleille, pölylle, katkuille, savulle tai kaasuille

 

 

07

Kyllä, pääasiassa silmiä voimakkaasti rasittaville toimille

 

 

08

Kyllä, pääasiassa liukastumisille, kompastumisille ja putoamisille

 

 

09

Kyllä, pääasiassa koneiden tai käsityökalujen käyttämiselle (ajoneuvot poisluettuna)

 

 

10

Kyllä, pääasiassa ajoneuvojen käyttämiselle (työn aikana, työmatkat poisluettuna)

 

 

11

Kyllä, pääasiassa jollekin muulle merkittävälle fyysiseen terveyteen vaikuttavalle riskitekijälle

 

 

00

Ei merkittävää fyysiseen terveyteen vaikuttavaa riskitekijää

 

 

99

Ei soveltuva (suodattimien ulkopuolella)

 

 

Tyhjä

Ei vastausta / Ei tiedossa

 

 

 

 

 

MENTRISK

 

Altistuminen henkiseen hyvinvointiin vaikuttaville riskitekijöille

WSTATOR = 1,2

225

 

Altistuuko työssä jollekin seuraavista henkiseen hyvinvointiin vaikuttavista riskitekijöistä. Mainitkaa tekijä, joka katsotaan suurimmaksi uhaksi henkiselle hyvinvoinnille.

 

 

1

Kyllä, pääasiassa kovalle aikapaineelle tai työn aiheuttamalle ylikuormitukselle

 

 

2

Kyllä, pääasiassa väkivallalle tai väkivallan uhalle

 

 

3

Kyllä, pääasiassa häirinnälle tai kiusaamiselle

 

 

4

Kyllä, pääasiassa organisaation sisäiselle heikolle viestinnälle tai yhteistyölle

 

 

5

Kyllä, pääasiassa vaikeiden asiakkaiden, potilaiden, oppilaiden jne. käsittelylle

 

 

6

Kyllä, pääasiassa työsuhteen epävarmuudelle

 

 

7

Kyllä, pääasiassa autonomian puutteelle tai työtahtiin tai työprosesseihin vaikuttamisen mahdollisuuden puutteelle

 

 

8

Kyllä, pääasiassa jollekin muulle merkittävälle henkiseen hyvinvointiin vaikuttavalle riskitekijälle

 

 

0

Ei merkittävää henkiseen hyvinvointiin vaikuttavaa riskitekijää

 

 

9

Ei soveltuva (suodattimien ulkopuolella)

 

 

Tyhjä

Ei vastausta / Ei tiedossa

 

 

 

 

 


(1)  Komission asetus (EY) N:o 377/2008, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2008, yhteisön työvoimaa koskevan otantatutkimuksen järjestämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 577/98 täytäntöönpanosta vuodesta 2009 lähtien toimitettavien tietojen koodauksen, rakenteellisia muuttujia koskevien tietojen keruussa käytettävän alaotoksen ja tarkasteluvuosineljänneksen määritelmän osalta (EUVL L 114, 26.4.2008, s. 57).


14.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 286/10


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1710,

annettu 13 päivänä marraskuuta 2018,

suorien tukien mukautusasteen mukauttamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 nojalla kalenterivuoden 2018 osalta ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/866 kumoamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 (1) ja erityisesti sen 26 artiklan 4 kohdan,

on kuullut maatalousrahastojen komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2018/866 (2) vahvistetaan suorien tukien mukautusaste asetuksen (EU) N:o 1306/2013 nojalla kalenterivuoden 2018 osalta. Mukautusaste on vahvistettu vuoden 2019 talousarvioesityksen yhteydessä käytettävissä olleiden tietojen perusteella ottaen erityisesti huomioon asetuksen (EU) N:o 1306/2013 25 artiklassa tarkoitettu rahoituskurista johtuva maatalousalan kriisivaraus, joka on 468,7 miljoonaa euroa.

(2)

Vaikka rahoituskurin tarve maatalousalan kriisivarauksen osalta on edelleen 468,7 miljoonaa euroa, suoria tukia ja markkinoihin liittyviä menoja koskevat ennusteet kattavan, vuoden 2019 talousarvioesitystä koskevan komission oikaisukirjelmän nro 1 osalta käytettävissä olleet tiedot osoittavat kuitenkin, että täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2018/866 vahvistettua rahoituskurin mukautusastetta on tarpeen mukauttaa.

(3)

Komission käytettävissä olevien uusien tietojen perusteella on aiheellista mukauttaa mukautusastetta asetuksen (EU) N:o 1306/2013 26 artiklan 4 kohdan mukaisesti ennen sen kalenterivuoden 1 päivää joulukuuta, jonka osalta mukautusastetta sovelletaan.

(4)

Pääsääntöisesti viljelijälle, joka jättää suoria tukia koskevan tukihakemuksen tietylle kalenterivuodelle N, maksetaan tuet tiettynä varainhoitovuodelle N + 1 sijoittuvana maksuaikana. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin tietyin rajoituksin suorittaa viljelijöille maksuja kyseisen maksuajan päätyttyä. Tällaisia myöhäisempiä maksuja voidaan suorittaa seuraavana varainhoitovuonna. Kun rahoituskuria sovelletaan tiettyyn kalenterivuoteen, mukautusastetta ei tulisi soveltaa maksuihin, joita koskevat tukihakemukset on jätetty muina kalenterivuosina kuin kalenterivuonna, johon rahoituskuria sovelletaan. Viljelijöiden tasavertaisen kohtelun varmistamiseksi on sen vuoksi aiheellista säätää, että mukautusastetta sovelletaan ainoastaan maksuihin, joista on jätetty tukihakemus sinä kalenterivuonna, johon rahoituskuria sovelletaan, riippumatta siitä, milloin maksu viljelijälle suoritetaan.

(5)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 (3) 8 artiklan 1 kohdassa säädetään, että asetuksen (EU) N:o 1306/2013 26 artiklan mukaisesti vahvistettua suoriin tukiin sovellettavaa mukautusastetta sovelletaan ainoastaan yli 2 000 euron suuruisiin suoriin tukiin, jotka myönnetään viljelijöille vastaavana kalenterivuonna. Lisäksi asetuksen (EU) N:o 1307/2013 8 artiklan 2 kohdassa säädetään, että suorien tukien asteittaisen käyttöönoton seurauksena mukautusastetta sovelletaan Kroatiaan vasta 1 päivästä tammikuuta 2022. Tässä asetuksessa vahvistettua mukautusastetta ei näin ollen tulisi soveltaa viljelijöille kyseisessä jäsenvaltiossa maksettaviin tukiin.

(6)

Tarkistettu mukautusaste olisi otettava huomioon viljelijälle myönnettävän sen kokonaistukimäärän laskemiseksi, josta on jätetty tukihakemus kalenterivuoden 2018 osalta. Selvyyden vuoksi täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/866 olisi sen vuoksi kumottava.

(7)

Jotta varmistetaan, että tarkistettua mukautusastetta voidaan soveltaa siitä päivästä alkaen, jona tukien maksamisen viljelijöille on asetuksen (EU) N:o 1306/2013 mukaisesti määrä alkaa, tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä joulukuuta 2018,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Asetuksen (EU) N:o 1306/2013 25 ja 26 artiklassa säädetyn mukautusasteen vahvistamiseksi alennetaan asetuksen (EU) N:o 1307/2013 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti niiden asetuksen (EU) N:o 1307/2013 liitteessä I luetelluissa tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettävien suorien tukien, jotka ylittävät 2 000 euroa ja joista on jätetty tukihakemus kalenterivuoden 2018 osalta, määriä 1,411917 prosentin mukautusasteella.

2.   Edellä 1 kohdassa säädettyä vähennystä ei sovelleta Kroatiaan.

2 artikla

Kumotaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/866.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä joulukuuta 2018.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä marraskuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/866, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2018, suorien tukien mukauttamisasteesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 nojalla kalenterivuoden 2018 osalta (EUVL L 149, 14.6.2018, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608).


14.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 286/12


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1711,

annettu 13 päivänä marraskuuta 2018,

neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1371/2013 muuttamisesta intialaisille vientiä harjoittaville tuottajille myönnettyjen vapautusten soveltamispäivän osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 8 päivänä kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan 3 kohdan, 13 artiklan 4 kohdan ja 14 artiklan 3 kohdan,

on kuullut jäsenvaltioita,

sekä katsoo seuraavaa:

1.   VOIMASSA OLEVAT TOIMENPITEET

(1)

Polkumyyntitutkimuksen jälkeen neuvosto otti 9 päivänä elokuuta 2011 täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 791/2011 (2) käyttöön 62,9 prosentin suuruisen lopullisen polkumyyntitullin tiettyjen Kiinan kansantasavallasta, jäljempänä ’Kiina’, peräisin olevien lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuonnissa.

(2)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 (3), jäljempänä ’perusasetus’, 13 artiklan mukaisen toimenpiteiden kiertämistä koskevan tutkimuksen jälkeen neuvosto laajensi 24 päivänä heinäkuuta 2012 täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 672/2012 (4) toimenpiteet koskemaan myös tiettyjen lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden Malesiasta lähetettyä tuontia riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Malesia.

(3)

Perusasetuksen 13 artiklan mukaisen toimenpiteiden kiertämistä koskevan tutkimuksen jälkeen neuvosto laajensi 16 päivänä tammikuuta 2013 täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 21/2013 (5) toimenpiteet koskemaan myös tiettyjen lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden Taiwanista ja Thaimaasta lähetettyä tuontia riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Taiwan tai Thaimaa.

(4)

Perusasetuksen 13 artiklan mukaisen toimenpiteiden kiertämistä koskevan tutkimuksen jälkeen neuvosto laajensi 20 päivänä joulukuuta 2013 täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1371/2013 (6) toimenpiteet koskemaan myös tiettyjen lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden Intiasta ja Indonesiasta lähetettyä tuontia riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Intia tai Indonesia, sekä myönsi vapautuksen kyseisestä tullista Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd -yhtiölle. Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1371/2013 1 artiklan 3 kohdan mukaisesti tullit kannetaan kaikesta tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnista (poikkeuksena Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd -yhtiön tuottamat tarkasteltavana olevat tuotteet), joka on aiemmin määrätty kirjattavaksi toimenpiteiden kiertämistä koskevan tutkimuksen käynnistämisestä annetulla komission asetuksella (EU) N:o 322/2013 (7).

(5)

Pohjois-Amerikassa toimiva yhtiö Pyrotek Incorporated, jolla on tehtaita ja myyntikonttoreita useissa maissa, myös unionin jäsenvaltioissa, pyysi 21 päivänä tammikuuta 2014 perusasetuksen 11 artiklan 4 kohdan nojalla vapautusta laajennetuista toimenpiteistä intialaiselle vientiä harjoittavalle tuottajalle Pyrotek India Pvt. Ltd.:lle.

(6)

Vastauksessaan komission lähettämään kyselylomakkeeseen Pyrotek India Pvt. Ltd totesi, että se oli vienyt tarkasteltavana olevaa tuotetta sen toimenpiteiden kiertämistä koskevan tutkimuksen aikana, joka johti toimenpiteiden laajentamiseen koskemaan Intiaa, eli 1 päivän huhtikuuta 2012 ja 31 päivän maaliskuuta 2013 välisenä aikana. Pyrotek India Pvt. Ltd ei näin ollen täyttänyt perusasetuksen 11 artiklan 4 kohdassa esitettyjä edellytyksiä. Pyyntö sisälsi kuitenkin riittävästi näyttöä perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdan ja 13 artiklan 4 kohdan mukaisen Intiaan laajennettuja toimenpiteitä koskevan osittaisen välivaiheen tarkastelun panemiseksi vireille.

(7)

Komissio käynnisti perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdan ja 13 artiklan 4 kohdan mukaisen osittaisen välivaiheen tarkastelun 23 päivänä syyskuuta 2014. Tämän osittaisen välivaiheen tarkastelun aikana komissio totesi, että Pyrotek India Pvt. Ltd oli ollut tarkasteltavana olevan tuotteen todellinen tuottaja, sillä se aloitti tuotannon elokuussa 2011 eikä harjoittanut toimenpiteiden kiertämistä.

(8)

Perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdan ja 13 artiklan 4 kohdan mukaisen tutkimuksen jälkeen komissio myönsi 10 päivänä syyskuuta 2015 täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2015/1507 (8) eräille intialaisille tuottajille, mukaan lukien Pyrotek India Pvt. Ltd., vapautuksen laajennetusta tullista, jota sovelletaan Intiasta lähetetyn tarkasteltavana olevan tuotteen tuontiin riippumatta siitä, onko alkuperämaaksi ilmoitettu Intia. Näin ollen Pyrotek India Pvt. Ltd.:lle myönnettiin kyseisestä päivästä alkaen vapautus unioniin tapahtuvaa vientiä koskevista laajennetuista toimenpiteistä.

(9)

Perusasetuksen 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen komissio otti 6 päivänä marraskuuta 2017 täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/1993 (9) käyttöön lopullisen polkumyyntitullin tiettyjen Kiinasta peräisin olevien lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuonnissa sellaisena kuin se on laajennettuna koskemaan tiettyjen Intiasta, Indonesiasta, Malesiasta, Taiwanista ja Thaimaasta lähetettyjen lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuontia riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu jokin näistä maista.

2.   VAPAUTUSTA KOSKEVAN TUTKIMUKSEN UUDELLEENALOITTAMINEN

(10)

Kuten edellä johdanto-osan (6) kappaleessa todetaan, komissio katsoi, että Pyrotek India Pvt. Ltd oli ollut tarkasteltavana olevan tuotteen todellinen tuottaja, sillä se aloitti tuotannon elokuussa 2011 eikä harjoittanut toimenpiteiden kiertämistä. Komissio päätti näin ollen aloittaa vapautusta koskevan tutkimuksen osittain uudelleen.

(11)

Komissio aloitti 18 päivänä toukokuuta 2018 vapautusta koskevan tutkimuksen osittain uudelleen siltä osin kuin on kyse sellaisten lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuonnista, joiden silmäkoko on sekä pituudeltaan että leveydeltään suurempi kuin 1,8 mm ja jotka painavat enemmän kuin 35 g/m2, lukuun ottamatta lasikuituvahvikekiekkoja, ja jotka ovat peräisin Kiinasta tai jotka on lähetetty Intiasta riippumatta siitä, onko tuotteen alkuperämaaksi ilmoitettu Intia, ja jotka tällä hetkellä luokitellaan CN-koodeihin ex 7019 51 00 ja ex 7019 59 00. Se julkaisi ilmoituksen vireillepanosta (10), jäljempänä ’vireillepanoilmoitus’, Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(12)

Vireillepanoilmoituksessa komissio totesi, että uudelleenaloittaminen rajoittuu sen arvioimiseen, olisiko aiheellista laajentaa vapautuksen ajallinen soveltamisala koskemaan ajanjaksoa 21 päivästä joulukuuta 201310 päivään syyskuuta 2015.

(13)

Komissio pyysi vireillepanoilmoituksessa myös asianomaisia osapuolia ilmoittautumaan tutkimukseen osallistumista varten. Komissio tiedotti asiasta erikseen Pyrotek India Pvt. Ltd.:lle, unionin tuotannonalalle ja muille asianomaisille osapuolille, joita vapautusta koskevan tutkimuksen käynnistämisen tiedettiin koskevan, ja kehotti niitä osallistumaan.

(14)

Asianomaisille osapuolille annettiin tilaisuus esittää näkökantansa kirjallisesti ja pyytää kuulluksi tulemista komission ja/tai kauppaan liittyvissä menettelyissä kuulemisesta vastaavan neuvonantajan kanssa vireillepanoilmoituksessa asetetussa määräajassa.

3.   TARKASTELTAVANA OLEVA TUOTE

(15)

Käsillä olevan tutkimuksen kohteena oleva tuote on lasikuidusta valmistetut seulakankaat, joiden silmäkoko on sekä pituudeltaan että leveydeltään suurempi kuin 1,8 mm ja jotka painavat enemmän kuin 35 g/m2, lukuun ottamatta lasikuituvahvikekiekkoja, ja jotka ovat peräisin Kiinan kansantasavallasta ja jotka on lähetetty Intiasta riippumatta siitä, onko tuotteen alkuperämaaksi ilmoitettu Intia, ja joka tällä hetkellä luokitellaan CN-koodeihin ex 7019 51 00 ja ex 7019 59 00 (Taric-koodit 7019510014, 7019590014).

4.   TUTKIMUS

a)   Tutkimuksen ala

(16)

Tutkimus rajoittuu sen arvioimiseen, olisiko aiheellista laajentaa vapautuksen ajallinen soveltamisala koskemaan ajanjaksoa 21 päivästä joulukuuta 201310 päivään syyskuuta 2015.

b)   Pyrotek India Pvt. Ltd.

(17)

Pyrotek India Pvt. Ltd on yhdysvaltalaisen monikansallisen konsernin Pyrotekin intialainen tytäryhtiö. Pyrotek-konserni toimittaa erilaisia kulutushyödykkeitä ja välineitä metalli- ja alumiiniteollisuudelle.

(18)

Pyynnön esittäjä tuottaa tarkastelun kohteena olevaa tuotetta tehtaassaan Chennaissa, Intiassa ja myy sitä etuyhteydessä oleville yrityksille unionissa. Etuyhteydessä olevat yritykset unionissa jatkojalostavat useimmissa tapauksissa tarkastelun kohteena olevaa tuotetta ja myyvät näin saatavaa tuotetta lopullisille asiakkaille.

c)   Tutkimuksen havainnot

(19)

Todettakoon, että aiemmassa osittaisessa välivaiheen tarkastelussaan (11) komissio oli todennut, että Pyrotek India Pvt. Ltd oli ollut tarkasteltavana olevan tuotteen todellinen tuottaja eikä se harjoittanut toimenpiteiden kiertämistä.

(20)

Kuten edellä johdanto-osan (6) kappaleessa todetaan, Pyrotek India Pvt. Ltd oli vienyt tarkasteltavana olevaa tuotetta sen toimenpiteiden kiertämistä koskevan tutkimuksen aikana – eli 1 päivän huhtikuuta 2012 ja 31 päivän maaliskuuta 2013 välisenä aikana – jonka johdosta toimenpiteet laajennettiin koskemaan Intiaa, ja se oli maksanut Euroopan unioniin suuntautuvasta viennistään täytäntöönpanoasetuksesta (EU) 1371/2013 johtuvat polkumyyntitullit.

(21)

Kuten edellä johdanto-osan (11) kappaleessa todetaan, Pyrotek India Pvt. Ltd.:lle myönnettiin 10 päivänä syyskuuta 2015 täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2015/1507 vapautus unioniin suuntautuvaa vientiä koskevista laajennetuista toimenpiteistä 11 päivästä syyskuuta 2015 alkaen. Vapautuksen alkamispäivä ei kuitenkaan kattanut kyseistä päivää edeltävää ajanjaksoa, jonka osalta Pyrotek India Pvt. Ltd.:n viennistä Euroopan unioniin oli maksettava polkumyyntitullit.

(22)

Komissio on arvioinut tilanteen uudelleen ja todennut, että Pyrotek India Pvt. Ltd.:n vienti Euroopan unioniin 21 päivästä joulukuuta 201310 päivään syyskuuta 2015 olisi vapautettava toimenpiteiden kiertämisen johdosta määrätyn tullin maksamisesta.

(23)

Yksikään asianomainen osapuoli ei ottanut yhteyttä vireillepanoilmoituksessa asetetussa määräajassa. Yksikään asianomainen osapuoli ei myöskään esittänyt näkökantojaan kirjallisena tai pyytänyt kuulluksi tulemista komission tai kauppaan liittyvissä menettelyissä kuulemisesta vastaavan neuvonantajan kanssa.

(24)

Tämän vuoksi komissio katsoo, että on aiheellista myöntää vapautus Pyrotek India Pvt. Ltd.:lle. Vapautusta olisi sovellettava ajanjaksoon 21 päivästä joulukuuta 201310 päivään syyskuuta 2015 perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

(25)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 1371/2013 olisi muutettava sen selkeyttämiseksi, että Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd.:lle ja Pyrotek India Pvt. Ltd.:lle myönnettyjä vapautuksia sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1371/2013 voimaantulopäivästä eli 21 päivästä joulukuuta 2013 alkaen komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1507 voimaantuloon 11 päivään syyskuuta 2015 saakka. Sen vuoksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1371/2013 1 artiklan 2 kohtaa olisi muutettava.

(26)

Pyrotek India Pvt. Ltd.:ltä tiedon julkistamisen jälkeen saatujen huomautusten johdosta komissio katsoo tarpeelliseksi selventää, että Pyrotek India Pvt. Ltd.:n tuottamasta ja asetuksella (EU) N:o 322/2013 säädetyn tuotteiden kirjaamisjakson aikana unioniin tuodusta tarkasteltavana olevasta tuotteesta mahdollisesti maksetuista polkumyyntitulleista olisi voitava tehdä peruuttamista tai palauttamista koskeva hakemus.

(27)

Tästä syystä on aiheellista pidentää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (12) 121 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua ajanjaksoa 1 päivään syyskuuta 2019 saakka, millä varmistetaan, että kansalliset tulliviranomaiset voivat palauttaa tai peruuttaa aiheettomasti maksetut tullit sovellettavan tullilainsäädännön mukaisesti tapauksissa, joissa kyseisessä kohdassa säädetyt määräajat ovat päättyneet ennen tämän asetuksen soveltamispäivää.

5.   MENETTELY

(28)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) 2016/1036 15 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 1371/2013 seuraavasti.

1)

Korvataan 1 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd.:lle ja Pyrotek India Pvt. Ltd.:lle myönnetyn vapautuksen soveltaminen edellyttää, että jäsenvaltioiden tulliviranomaisille esitetään pätevä kauppalasku, joka täyttää tämän asetuksen liitteessä säädetyt vaatimukset. Jos tällaista laskua ei esitetä, sovelletaan 1 kohdassa tarkoitettua polkumyyntitullia.

Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd.:lle ja Pyrotek India Pvt. Ltd.:lle myönnettyä vapautusta sovelletaan 21 päivästä joulukuuta 2013.”

2)

Korvataan 1 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Jollei toisin säädetä, sovelletaan tulleja koskevia voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (*1) 121 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua ajanjaksoa jatketaan 1 päivään syyskuuta 2019 Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd.:n ja Pyrotek India Pvt. Ltd.:n sovellettavan tullilainsäädännön mukaisesti tekemien palauttamista tai peruuttamista koskevien hakemusten osalta, jotta se kattaa kyseessä olevan tuotteen tuontia koskevien 21 päivästä joulukuuta 201310 päivään syyskuuta 2015 kestäneellä ajanjaksolla tai komission asetuksen (EU) N:o 322/2013 2 artiklassa säädetyllä kirjaamisjaksolla kannettujen polkumyyntitullien palauttamisen tai peruuttamisen.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä marraskuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 176, 30.6.2016, s. 21, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EU) 2018/825 (EUVL L 143, 7.6.2018, s. 1).

(2)  Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 791/2011, annettu 3 päivänä elokuuta 2011, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta (EUVL L 204, 9.8.2011, s. 1).

(3)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1225/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta (EYVL L 343, 22.12.2009, s. 51), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 37/2014 (EUVL L 18, 21.1.2014, s. 1) (korvattu asetuksella (EU) 2016/1036 sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EU) 2018/825).

(4)  Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 672/2012, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2012, tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuonnissa asetuksella (EU) N:o 791/2011 käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin laajentamisesta koskemaan tiettyjen Malesiasta lähetettyjen lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuontia riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Malesia (EUVL L 196, 24.7.2012, s. 1).

(5)  Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 21/2013, annettu 10 päivänä tammikuuta 2013, tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuonnissa täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 791/2011 käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin laajentamisesta koskemaan tiettyjen Taiwanista ja Thaimaasta lähetettyjen lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuontia riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Taiwan tai Thaimaa (EUVL L 11, 16.1.2013, s. 1).

(6)  Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1371/2013, annettu 16 päivänä joulukuuta 2013, tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuonnissa täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 791/2011 käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin laajentamisesta koskemaan tiettyjen Intiasta ja Indonesiasta lähetettyjen lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuontia riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Intia tai Indonesia (EUVL L 346, 20.12.2013, s. 20).

(7)  Komission asetus (EU) N:o 322/2013, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2013, tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuonnissa neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 791/2011 käyttöön otettujen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden mahdollista kiertämistä tiettyjen lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuonnilla Intiasta ja Indonesiasta riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Intia tai Indonesia, koskevan tutkimuksen vireillepanosta ja kyseisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta (EUVL L 101, 10.4.2013, s. 1).

(8)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1507, annettu 9 päivänä syyskuuta 2015, tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuonnissa käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin laajentamisesta koskemaan muun muassa Intiasta lähetettyä tuontia riippumatta siitä, onko sen alkuperämaaksi ilmoitettu Intia, annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1371/2013 muuttamisesta (EUVL L 236, 10.9.2015, s. 1).

(9)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1993, annettu 6 päivänä marraskuuta 2017, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuonnissa sellaisena kuin se on laajennettuna koskemaan tiettyjen Intiasta, Indonesiasta, Malesiasta, Taiwanista ja Thaimaasta lähetettyjen lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuontia riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu jokin näistä maista, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun seurauksena (EUVL L 288, 7.11.2017, s. 4).

(10)  Ilmoitus tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuontiin sovellettaviin polkumyyntitoimenpiteisiin, sellaisina kuin ne ovat laajennettuina koskemaan Intiasta lähetettyä tuontia riippumatta siitä, onko alkuperämaaksi ilmoitettu Intia, liittyvästä vireillepanosta (EUVL C 171, 18.5.2018, s. 10).

(11)  Täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1507, johdanto-osan 12–16 kappale.

(12)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, unionin tullikoodeksista (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1).

(*1)  EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1.”


14.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 286/17


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1712,

annettu 13 päivänä marraskuuta 2018,

väliaikaisten suojatoimenpiteiden ottamisesta käyttöön tiettyjen terästuotteiden tuonnissa annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1013 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon 11 päivänä maaliskuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/478 (1) ja erityisesti sen 5 ja 7 artiklan,

ottaa huomioon 29 päivänä huhtikuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/755 (2) ja erityisesti sen 3 ja 4 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

I   TAUSTA

(1)

Komissio otti 18 päivänä heinäkuuta 2018 täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2018/1013 (3) käyttöön väliaikaisia suojatoimenpiteitä tiettyjen terästuotteiden tuonnissa. Etelä-Afrikka kuului näiden toimenpiteiden soveltamisalaan.

(2)

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Eteläisen Afrikan kehitysyhteisön, jäljempänä ’SADC’, talouskumppanuussopimusvaltioiden välisen talouskumppanuussopimuksen, jäljempänä ’EPA’ (4), 33 artiklassa kuitenkin määrätään, että SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiot olisi jätettävä niiden suojatoimenpiteiden soveltamisalan ulkopuolelle, joita EU toteuttaa suojalausekkeista tehdyn WTO:n sopimuksen perusteella.

(3)

Tällä hetkellä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioista ainoastaan Etelä-Afrikkaan sovelletaan terästä koskevia väliaikaisia suojatoimenpiteitä kahdessa tuoteluokassa: ruostumattomasta teräksestä valmistetut kuumavalssatut levyt ja nauhat (tuoteluokka 8) ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut kylmävalssatut levyt ja nauhat (tuoteluokka 9).

(4)

Asetus (EU) 2018/1013 olisi sen vuoksi muutettava, jotta voidaan poistaa Etelä-Afrikka väliaikaisten toimenpiteiden soveltamisalasta näiden kahden tuoteluokan osalta.

II   TUONNIN KASVU

(5)

Kuten jäljempänä olevista taulukoista ilmenee, Etelä-Afrikan jättäminen väliaikaisten toimenpiteiden soveltamisalan ulkopuolelle ei muuta kyseisten kahden tuoteluokan osalta tuonnin yleisiä kehityssuuntauksia, jotka osoittavat edelleen tuonnin merkittävää kasvua.

Tuoteluokka 8

2013

2014

2015

2016

2017

Tuonti yhteensä (tonnia)

175 816

233 028

269 697

351 075

436 173

Indeksi (2013 = 100)

100

133

153

200

248

Pois lukien Etelä-Afrikka

157 289

214 041

246 965

325 272

407 050

Indeksi (2013 = 100)

100

136

157

207

259

Tuoteluokka 9

2013

2014

2015

2016

2017

Tuonti yhteensä (tonnia)

697 457

1 017 613

787 521

843 352

976 108

Indeksi (2013 = 100)

100

146

113

121

140

Pois lukien Etelä-Afrikka

645 259

954 614

697 537

751 259

869 549

Indeksi (2013 = 100)

100

148

108

116

135

(6)

Yleisesti ottaen Etelä-Afrikan jättäminen soveltamisalan ulkopuolelle ei muuta tuonnin kehitystä yleensä, koska kyseisen maan osuus kokonaistuonnista oli vain alle 0,5 prosenttia vuosina 2013–2017. Samasta syystä Etelä-Afrikasta tuleva tuonti ei muuta täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1013 johdanto-osan 81 kappaleen päätelmiä, jotka koskevat muiden tekijöiden vaikutusta unionin tuotannonalan tilanteeseen.

III   VÄLIAIKAISTEN TOIMENPITEIDEN TASO

(7)

Etelä-Afrikka olisi jätettävä väliaikaisten suojatoimenpiteiden soveltamisalan ulkopuolelle tuoteluokkien 8 ja 9 osalta ja kiintiön tasoa olisi mukautettava tuoteluokkien 8 ja 9 osalta vastaavasti. Tuonti Etelä-Afrikasta olisi väliaikaisten suojatoimenpiteiden voimaantulosta alkaen jätettävä taannehtivasti tullivapaan kiintiön laskennan ulkopuolelle niin kauan kuin väliaikaiset suojatoimenpiteet ovat vielä voimassa.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) 2015/478 3 artiklan 3 kohdalla ja asetuksen (EU) 2015/755 22 artiklan 3 kohdalla perustetun suojatoimenpidekomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksella (EU) 2018/1013 käyttöön otettuja väliaikaisia suojatoimenpiteitä ei sovelleta asetuksen (EU) 2018/1013 liitteessä V lueteltujen, Etelä-Afrikasta peräisin olevien tuoteluokkien 8 ja 9 tuontiin. Asetuksen (EU) 2018/1013 liitteessä V olevat tuoteluokat 8 ja 9 on korvattava seuraavasti:

LIITE V

Tariffikiintiöt

Tuote-numero

Järjestys-numero

Tuoteluokka

CN-koodit

Tariffi-kiintiön määrä (nettotonnia)

Lisätulli

8

09.8508

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kuumavalssatut levyt ja nauhat

7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 , 7220 12 00

178 865

25 %

9

09.8509

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kylmävalssatut levyt ja nauhat

7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80

423 442

25 %

2 artikla

1.   Asetuksen (EU) 2018/1013 liite IV olisi muutettava Etelä-Afrikasta peräisin olevien tuoteryhmien 8 ja 9 osalta, jotta se vastaa 1 artiklan säännöksiä. Asetuksen (EU) 2018/1013 liite IV on muutettava Etelä-Afrikan osalta seuraavasti:

LIITE IV

Luettelo kehitysmaista peräisin olevista tuotteista, joihin sovelletaan väliaikaisia toimenpiteitä (merkintä ”x”)

Maa/Tuoteryhmä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

17

18

20

21

22

23

25

26

28

Etelä-Afrikka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Etelä-Afrikasta peräisin olevat tavarat, jotka kuuluvat tuoteluokkiin 8 ja 9 ja jotka on tuotu EU:hun asetuksen (EU) 2018/1013 voimaantulon jälkeen, olisi jätettävä tullivapaan kiintiön laskennan ulkopuolelle.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä marraskuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 83, 27.3.2015, s. 16.

(2)  EUVL L 123, 19.5.2015, s. 33.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1013, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2018, väliaikaisten suojatoimenpiteiden ottamisesta käyttöön tiettyjen terästuotteiden tuonnissa (EUVL L 181, 18.7.2018, s. 39).

(4)  EUVL L 250, 16.9.2016, s. 3.


DIREKTIIVIT

14.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 286/20


NEUVOSTON DIREKTIIVI (EU) 2018/1713,

annettu 6 päivänä marraskuuta 2018,

direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta kirjojen, sanomalehtien ja aikakauslehtien arvonlisäverokantojen osalta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 113 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

noudattaa erityistä lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston direktiivissä 2006/112/EY (3) säädetään, että jäsenvaltiot voivat soveltaa alennettuja arvonlisäverokantoja kaikenlaisilla fyysisillä alustoilla oleviin julkaisuihin. Alennettua arvonlisäverokantaa ei kuitenkaan voida soveltaa sähköisesti luovutettaviin julkaisuihin, joiden verotuksessa on sovellettava yleistä arvonlisäverokantaa.

(2)

Komission 6 päivänä toukokuuta 2015 antaman tiedonannon ”Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia Euroopalle” mukaisesti ja sähköisen talouden teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus saattaa sähköisesti luovutettavien julkaisujen arvonlisäverokannat yhdenmukaisiksi fyysisillä alustoilla luovutettavien julkaisujen alhaisempien arvonlisäverokantojen kanssa.

(3)

Huhtikuun 7 päivänä 2016 antamassaan tiedonannossa ”Arvonlisäverotusta koskeva toimintasuunnitelma” komissio totesi, että sähköisesti luovutettaville julkaisuille olisi myönnettävä sama edullinen arvonlisäverokohtelu kuin fyysisillä alustoilla luovutettaville julkaisuille. Unionin tuomioistuin totesi äskettäin asiassa C-390/15 (4) antamassaan tuomiossa, että fyysisillä alustoilla olevien digitaalisten julkaisujen toimittaminen ja digitaalisten julkaisujen toimittaminen sähköisesti ovat toisiinsa rinnastettavia tilanteita. Näin ollen on aiheellista antaa kaikille jäsenvaltioille mahdollisuus soveltaa alennettua arvonlisäverokantaa kirjojen, sanomalehtien ja aikakauslehtien luovutuksiin riippumatta siitä, tapahtuuko niiden luovutus fyysisillä alustoilla vai sähköisesti. Samasta syystä on aiheellista antaa niille jäsenvaltioille, jotka tällä hetkellä soveltavat unionin oikeuden mukaisesti direktiivin 2006/112/EY 99 artiklassa säädettyä vähimmäisarvoa alhaisempia arvonlisäverokantoja tiettyjen fyysisillä alustoilla olevien kirjojen, sanomalehtien tai aikakauslehtien luovutuksiin tai myöntävät näille kirjoille, sanomalehdille tai aikakauslehdille vapautuksia, jotka oikeuttavat edeltävässä vaiheessa maksetun arvonlisäveron vähentämiseen, mahdollisuus soveltaa samaa arvonlisäverokohtelua tällaisten kirjojen, sanomalehtien tai aikakauslehtien sähköisesti tapahtuviin luovutuksiin.

(4)

Kaikkien sähköisesti suoritettavien palvelujen arvonlisävero on kannettu 1 päivästä tammikuuta 2015 alkaen hankkijan sijoittautumisjäsenvaltiossa. Määräpaikkaan perustuvan periaatteen noudattamisen vuoksi ei enää ole tarpeen soveltaa yleistä verokantaa sähköisesti luovutettaviin julkaisuihin sisämarkkinoiden toteutumisen ja toiminnan varmistamiseksi ja kilpailun vääristymisen estämiseksi.

(5)

Jotta voidaan estää alennettujen arvonlisäverokantojen laaja soveltaminen audiovisuaaliseen sisältöön, jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus soveltaa alennettua verokantaa kirjoihin, sanomalehtiin ja aikakauslehtiin ainoastaan, jos nämä julkaisut, riippumatta siitä luovutetaanko ne fyysisillä alustoilla tai sähköisesti, eivät sisällä kokonaan tai pääasiallisesti musiikki- tai videosisältöä.

(6)

Jäsenvaltioiden olisi säilytettävä harkintavalta julkaisuihin sovellettavien arvonlisäverokantojen vahvistamisessa ja alennettujen arvonlisäverokantojen soveltamisalan rajoittamisessa, mukaan lukien objektiivisia perusteluja noudattaen tapauksissa, joissa digitaaliset julkaisut tarjoavat saman sisällön.

(7)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta, eli antaa jäsenvaltioille mahdollisuus soveltaa sähköisesti luovutettaviin julkaisuihin samaa arvonlisäverokantaa kuin fyysisillä alustoilla oleviin julkaisuihin tällä hetkellä sovellettava arvonlisäverokanta, ja se voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(8)

Direktiivi 2006/112/EY olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 2006/112/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 98 artiklan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Alennettuja verokantoja ei saa soveltaa sähköisesti suoritettaviin palveluihin, lukuun ottamatta liitteessä III olevan 6 kohdan soveltamisalaan kuuluvia luovutuksia.”

2)

Lisätään 99 artiklaan kohta seuraavasti:

”3.   Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, ja 98 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen verokantojen lisäksi jäsenvaltiot, jotka 1 päivänä tammikuuta 2017 sovelsivat unionin oikeuden mukaisesti tässä artiklassa säädettyä vähimmäisarvoa alhaisempia arvonlisäverokantoja tai myönsivät tietyille liitteessä III olevassa 6 kohdassa tarkoitetuille tavaroille vapautuksia, jotka oikeuttavat edeltävässä vaiheessa maksetun arvonlisäveron vähentämiseen, voivat myös soveltaa samaa arvonlisäverokohtelua sähköisesti tapahtuviin luovutuksiin liitteessä III olevan 6 kohdan mukaisesti.”

3)

Korvataan liitteessä III oleva 6 kohta seuraavasti:

”6)

joko fyysisillä alustoilla olevien tai sähköisesti luovutettavien tai molemmissa muodoissa olevien kirjojen, sanomalehtien ja aikakauslehtien luovutukset, mukaan lukien kirjastolainaus (mukaan lukien esitteet, lehtiset ja vastaavat painotuotteet, lasten kuva-, piirustus- tai värityskirjat, nuottikirjat tai -käsikirjoitukset, kartat ja merikortit tai niiden kaltaiset kartat), lukuun ottamatta kokonaan tai pääasiassa mainontaan tarkoitettuja julkaisuja ja kokonaan tai pääasiassa videosisältöä tai kuultavaa musiikkia sisältäviä julkaisuja;”

2 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 6 päivänä marraskuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

H. LÖGER


(1)  EUVL C 307, 30.8.2018, s. 205.

(2)  EUVL C 345, 13.10.2017, s. 79.

(3)  Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1).

(4)  Unionin tuomioistuimen tuomio, 7.3.2017, RPO, C-390/15, ECLI:EU:C:2017:174, 49 kohta.


PÄÄTÖKSET

14.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 286/22


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2018/1714,

annettu 6 päivänä marraskuuta 2018,

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välisellä puitesopimuksella perustetussa sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta sekakomitean työjärjestyksen ja sen alakomiteoiden ja työryhmien työjärjestyksen hyväksymiseen

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 212 artiklan 1 kohdan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välinen puitesopimus (1), jäljempänä ’sopimus’, allekirjoitettiin Manilassa 7 päivänä elokuuta 2017, ja sitä on sovellettu osittain väliaikaisesti 4 päivästä lokakuuta 2018 alkaen.

(2)

Sopimuksen 56 artiklan 1 kohdalla perustetaan sekakomitea, jonka tehtävänä on muun muassa edistää sopimuksen tosiasiallista täytäntöönpanoa.

(3)

Sopimuksen 56 artiklan 4 kohdassa määrätään, että sekakomitea vahvistaa työjärjestyksensä ja voi perustaa alakomiteoita ja työryhmiä käsittelemään erityiskysymyksiä.

(4)

Sekakomitean työjärjestys ja sen alakomiteoiden ja työryhmien työjärjestys olisi hyväksyttävä mahdollisimman pian sopimuksen tosiasiallisen täytäntöönpanon varmistamiseksi.

(5)

Unionin kannan sekakomiteassa sekakomitean työjärjestyksen vahvistamiseen sekä sen alakomiteoiden ja työryhmien työjärjestyksen vahvistamiseen olisi sen vuoksi perustuttava tähän liitettyihin sekakomitean päätösluonnoksiin,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välisen puitesopimuksen 56 artiklalla perustetun sekakomitean ensimmäisessä kokouksessa unionin puolesta otettava kanta sekakomitean työjärjestyksen vahvistamiseen sekä sen alakomiteoiden ja työryhmien työjärjestyksen vahvistamiseen perustuu tähän päätökseen liitettyihin sekakomitean päätösluonnoksiin.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 6 päivänä marraskuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

H. LÖGER


(1)  EUVL L 237, 15.9.2017, s. 7.


LUONNOS

EU–AUSTRALIA-SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o …/2018,

annettu … päivänä …kuuta …,

sekakomitean työjärjestyksen vahvistamisesta

EU–AUSTRALIA-SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välisen puitesopimuksen (1), jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 56 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Osia sopimuksesta on sovellettu väliaikaisesti 4 päivästä lokakuuta 2018 lähtien.

(2)

Sopimuksen 56 artiklan 1 kohdan mukaisesti perustetaan sekakomitea, joka koostuu osapuolten edustajista.

(3)

Sopimuksen 56 artiklan 4 kohdan mukaisesti sekakomitea vahvistaa työjärjestyksensä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään sekakomitean työjärjestys sellaisena kuin se on esitetty tämän päätöksen liitteessä.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Allekirjoitettu …

EU–Australia-sekakomitean puolesta

Puheenjohtajat


(1)  EUVL L 237, 15.9.2017, s. 7.


LIITE

SEKAKOMITEAN TYÖJÄRJESTYS

1 artikla

Tehtävät ja kokoonpano

1.   Sekakomitea hoitaa tehtäviä, joista määrätään sopimuksen 56 artiklassa.

2.   Sekakomitea muodostuu osapuolten asianmukaisen tason edustajista.

2 artikla

Puheenjohtaja

Sekakomitean puheenjohtajina toimivat osapuolet yhdessä.

3 artikla

Kokoukset

1.   Sekakomitea kokoontuu yleensä kerran vuodessa, elleivät osapuolet toisin päätä. Puheenjohtajat kutsuvat koolle kokoukset, jotka pidetään vuorotellen Brysselissä ja Canberrassa yhteisesti sovittavana päivänä. Jos osapuolet niin sopivat, kumman tahansa osapuolen pyynnöstä voidaan järjestää sekakomitean ylimääräisiä kokouksia.

2.   Sekakomitea kokoontuu yleensä ylempien virkamiesten tasolla, mutta se voi kokoontua myös ministeritasolla.

4 artikla

Julkisuus

Jolleivät osapuolet toisin sovi, sekakomitean kokoukset eivät ole julkisia.

5 artikla

Kokousten osallistujat

1.   Osapuolten valtuuskuntien aiottu kokoonpano ilmoitetaan puheenjohtajille sihteereiden välityksellä ennen kutakin kokousta.

2.   Sekakomitean kokouksiin voidaan osapuolten yhteisestä sopimuksesta kutsua tarvittaessa asiantuntijoita tai muiden elinten edustajia joko tarkkailijoina tai antamaan tietoja erityisistä kysymyksistä.

6 artikla

Sihteerit

Yksi Euroopan ulkosuhdehallinnon edustaja ja yksi Australian ulkoasiain- ja kauppaministeriön edustaja toimivat yhdessä sekakomitean sihteereinä. Kaikki puheenjohtajille tarkoitetut tai heiltä peräisin olevat tiedonannot välitetään sihteereille.

7 artikla

Kokousten esityslistat

1.   Puheenjohtajat laativat kutakin kokousta varten alustavan esityslistan. Se ja muut tarvittavat asiakirjat lähetetään toiselle osapuolelle viimeistään 15 päivää ennen kokousta.

2.   Alustavaan esityslistaan sisältyvät asiat, jotka on toimitettu puheenjohtajille viimeistään 21 päivää ennen kyseistä kokousta.

3.   Sekakomitea hyväksyy lopullisen esityslistan kunkin kokouksen alussa. Osapuolten niin sopiessa esityslistalle voidaan ottaa asioita, joita ei ole alustavassa esityslistassa.

4.   Puheenjohtajat voivat osapuolten suostumuksella tarvittaessa lyhentää 7 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja määräaikoja.

8 artikla

Pöytäkirjat

1.   Sihteerit laativat yhdessä jokaisesta kokouksesta pöytäkirjaluonnoksen 30 kalenteripäivän kuluessa kokouksen päättymisestä. Pöytäkirjaluonnos perustuu puheenjohtajien laatimaan yhteenvetoon sekakomitean tekemistä päätelmistä.

2.   Osapuolet hyväksyvät pöytäkirjaluonnoksen 45 kalenteripäivän kuluessa kokouksen päättymisestä tai osapuolten sopimaan muuhun päivään mennessä. Kun pöytäkirjaluonnoksesta on päästy yhteisymmärrykseen, puheenjohtajat ja sihteerit allekirjoittavat kaksi alkuperäiskappaletta. Kumpikin osapuoli saa yhden alkuperäiskappaleen.

9 artikla

Päätökset ja suositukset

1.   Sekakomitea antaa päätöksensä tai suosituksensa osapuolten yksimielisellä päätöksellä sopimuksen 56 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

2.   Sekakomitea voi antaa päätöksiä tai suosituksia kirjallisella menettelyllä. Tällöin osapuolet sopivat yhdessä menettelyn enimmäiskestosta. Jos kumpikaan osapuoli ei ole kyseisen ajan päätyttyä ilmaissut vastustavansa ehdotettua päätöstä tai suositusta, puheenjohtajat julistavat päätöksen tai suosituksen hyväksytyksi yhteisestä suostumuksesta.

3.   Sekakomitean päätöksille ja suosituksille annetaan otsikko ”päätös” tai ”suositus”, jonka jäljessä on järjestysnumero, niiden antamispäivä sekä kuvaus aiheesta. Kussakin päätöksessä ilmoitetaan sen voimaantulopäivä.

4.   Sekakomitean antamat päätökset ja suositukset laaditaan kahtena puheenjohtajien allekirjoittamana kappaleena.

5.   Kumpikin osapuoli voi päättää julkaista sekakomitean päätökset ja suositukset omassa virallisessa lehdessään.

10 artikla

Kirjeenvaihto

1.   Sekakomitealle osoitettu kirjeenvaihto ohjataan sen osapuolen sihteerille, jota kirjeenvaihdon laatija edustaa, ja sihteeri puolestaan ilmoittaa siitä toiselle sihteerille.

2.   Sihteerit varmistavat, että sekakomitealle osoitettu kirjeenvaihto toimitetaan eteenpäin puheenjohtajille ja tarvittaessa jaetaan 11 artiklan mukaisesti.

3.   Sihteeristö toimittaa puheenjohtajien lähettämän kirjeenvaihdon osapuolille ja tarvittaessa jakaa sen 11 artiklan mukaisesti.

4.   Puheenjohtajille osoitettua ja heiltä lähtevää kirjeenvaihtoa voidaan käydä missä tahansa kirjallisessa muodossa, myös sähköpostitse.

11 artikla

Asiakirjat

Jos asioiden käsittely sekakomiteassa perustuu asiakirjoihin, sihteerit numeroivat kyseiset asiakirjat ja jakavat ne kokouksen osanottajille.

12 artikla

Kulut

1.   Kukin osapuoli vastaa sille sekakomitean kokouksiin osallistumisesta aiheutuvista henkilöstö-, matka- ja oleskelukuluista sekä postitus- ja televiestintäkuluista.

2.   Kokouksen järjestävä osapuoli vastaa kokousten järjestelyihin liittyvistä kuluista sekä asiakirjojen kopiointikuluista.

13 artikla

Työjärjestyksen muutokset

Osapuolet voivat yhdessä päättää muuttaa työjärjestystä 9 artiklan mukaisesti.

14 artikla

Alakomiteat ja työryhmät

1.   Sekakomitea voi päättää perustaa alakomiteoita ja työryhmiä avustamaan sitä tehtäviensä hoitamisessa.

2.   Sekakomitea voi päättää muuttaa alakomitean tai työryhmän vastuualuetta tai lopettaa minkä tahansa perustamansa alakomitean tai työryhmän.


LUONNOS

EU–AUSTRALIA-SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o …/2018,

annettu … päivänä …kuuta …,

sen alakomiteoiden ja työryhmien työjärjestyksen vahvistamisesta

EU–AUSTRALIA-SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välisen puitesopimuksen (1), jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 56 artiklan sekä sekakomitean työjärjestyksen 14 artiklan,

sekä katsoo, että sekakomitean työjärjestyksen 14 artiklan 1 kohdassa määrätään, että sekakomitea voi perustaa alakomiteoita ja työryhmiä avustamaan sitä tehtäviensä hoitamisessa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään sekakomitean alakomiteoiden ja työryhmien työjärjestys sellaisena kuin se on esitetty tämän päätöksen liitteessä.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Allekirjoitettu …

EU–Australia-sekakomitean puolesta

Puheenjohtajat


(1)  EUVL L 237, 15.9.2017, s. 7.


LIITE

SEKAKOMITEAN ALAKOMITEOIDEN JA TYÖRYHMIEN TYÖJÄRJESTYS

1 artikla

Alakomiteat ja työryhmät voivat keskustella sopimuksen täytäntöönpanosta omilla vastuualueillaan. Ne voivat keskustella myös asiaankuuluvan kahdenvälisen yhteistyön alaan liittyvistä aiheista tai erityisistä hankkeista.

2 artikla

1.   Alakomiteat ja työryhmät työskentelevät sekakomitean alaisuudessa. Ne raportoivat ja toimittavat pöytäkirjansa ja päätelmänsä puheenjohtajille 30 kalenteripäivän kuluessa kunkin kokouksen päättymisestä.

2.   Alakomiteoilla ja työryhmillä ei ole päätösvaltaa, mutta ne voivat antaa suosituksia sekakomitealle.

3 artikla

1.   Alakomiteat ja työryhmät muodostuvat osapuolten edustajista.

2.   Alakomiteat ja työryhmät voivat kutsua asiantuntijoita kokouksiinsa ja kuulla heitä tietyissä esityslistalla olevissa asioissa.

4 artikla

Alakomiteoiden ja työryhmien puheenjohtajina toimivat osapuolet yhdessä.

5 artikla

Kummankin osapuolen edustajat toimivat yhdessä kunkin alakomitean ja työryhmän sihteereinä.

6 artikla

1.   Alakomiteat ja työryhmät kokoontuvat aina olosuhteiden sitä edellyttäessä jommankumman osapuolen kirjallisesta pyynnöstä. Kukin kokous pidetään osapuolten yhteisesti sopimassa paikassa ja niiden yhteisesti sopimana päivänä.

2.   Jos jompikumpi osapuoli pyytää alakomitean tai työryhmän kokousta, toisen osapuolen sihteeri vastaa pyyntöön 15 työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Erityisen kiireellisissä tapauksissa alakomiteoiden ja työryhmien kokoukset voidaan kutsua koolle lyhyemmällä varoitusajalla osapuolten niin sopiessa.

3.   Sihteerit kutsuvat yhdessä koolle alakomiteoiden ja työryhmien kokoukset.

7 artikla

1.   Kumpi tahansa osapuoli voi pyytää puheenjohtajia lisäämään asian kokouksen esityslistalle. Tällaiset pyynnöt on toimitettava sihteereille vähintään 15 työpäivää ja niiden tueksi esitettävä mahdollinen asiakirja-aineisto vähintään kymmenen työpäivää ennen kokousta.

2.   Sihteerit toimittavat esityslistaluonnoksen osapuolille viimeistään viisi työpäivää ennen kokousta. Poikkeustapauksissa osapuolet voivat yhdessä päättää lisätä asioita esityslistalle lyhyellä varoitusajalla.

8 artikla

Sihteerit laativat yhdessä kustakin kokouksesta pöytäkirjaluonnoksen.

9 artikla

Jolleivät osapuolet toisin sovi, alakomiteoiden ja työryhmien kokoukset eivät ole julkisia.


14.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 286/30


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2018/1715,

annettu 12 päivänä marraskuuta 2018,

Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista ja rahoitusosuuden enimmäismäärästä vuonna 2020, vuotuisesta määrästä vuonna 2019, ensimmäisestä maksuerästä vuonna 2019 sekä alustavasta ja ei-sitovasta ennusteesta, joka koskee odotettuja rahoitusosuuksien vuotuisia määriä vuosina 2021 ja 2022

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien sisäisen sopimuksen vuosia 2014–2020 koskevaan monivuotiseen rahoituskehykseen perustuvan Euroopan unionin avun rahoituksesta AKT–EU-kumppanuussopimuksen mukaisesti sekä rahoitustuen myöntämisestä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen neljännessä osassa tarkoitetuille merentakaisille maille ja alueille (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon yhdenteentoista Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 2 päivänä maaliskuuta 2015 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2015/323 (2) ja erityisesti sen 21 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) 2015/323 21 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti komissio esittää viimeistään 15 päivänä lokakuuta 2018 ehdotuksen, johon sisältyy a) rahoitusosuuden vuotuinen enimmäismäärä vuoden 2020 osalta, b) rahoitusosuuden vuotuinen määrä vuoden 2019 osalta, c) vuoden 2019 rahoitusosuuden ensimmäisen erän määrä sekä d) alustava ei-sitova ennuste, joka koskee odotettuja rahoitusosuuksien vuotuisia määriä vuosien 2021 ja 2022 osalta.

(2)

Euroopan investointipankki, jäljempänä ’EIP’, on asetuksen (EU) 2015/323 52 artiklan mukaisesti toimittanut komissiolle ajantasaistetut ennakkoarviot hallinnoimiaan välineitä koskevista sitoumuksista ja maksuista.

(3)

Asetuksen (EU) 2015/323 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti rahoitusosuuksien maksupyynnöissä käytetään ensin aiemmille Euroopan kehitysrahastoille, jäljempänä ’EKR’, määrätyt määrät. Tästä syystä olisi esitettävä kymmenettä EKR:ää koskeva maksupyyntö EIP:n osalta ja yhdettätoista EKR:ää koskeva maksupyyntö komission osalta.

(4)

Neuvoston päätöksessä (EU) 2017/2171 (3) on vahvistettu jäsenvaltioiden EKR:ään suorittamien rahoitusosuuksien vuotuisesta enimmäismäärästä komission osuudeksi 4 600 000 000 euroa ja EIP:n osuudeksi 300 000 000 euroa vuonna 2019,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Jäsenvaltioiden EKR:ään suorittamien rahoitusosuuksien vuotuinen enimmäismäärä vuonna 2020 on 4 900 000 000 euroa. Siitä komission osuus on 4 600 000 000 euroa ja EIP:n osuus on 300 000 000 euroa.

2 artikla

Jäsenvaltioiden EKR:ään suorittamien rahoitusosuuksien vuotuinen määrä vuonna 2019 on 4 700 000 000 euroa. Siitä komission osuus on 4 400 000 000 euroa ja EIP:n osuus on 300 000 000 euroa.

3 artikla

EKR:n vuoden 2019 rahoitusosuuksien ensimmäiset erät, jotka jäsenvaltioiden on suoritettava komissiolle ja EIP:lle, esitetään tämän päätöksen liitteessä olevassa taulukossa.

4 artikla

Alustava ei-sitova ennuste, joka koskee odotettuja rahoitusosuuksien vuotuisia määriä, on vuonna 2021 komission osalta 4 000 000 000 euroa ja EIP:n osalta 300 000 000 euroa ja vuonna 2022 komission osalta 3 500 000 000 euroa ja EIP:n osalta 400 000 000 euroa.

5 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 12 päivänä marraskuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. BLÜMEL


(1)  EUVL L 210, 6.8.2013, s. 1.

(2)  EUVL L 58, 3.3.2015, s. 17.

(3)  Neuvoston päätös (EU) 2017/2171, annettu 20 päivänä marraskuuta 2017, Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista ja rahoitusosuuden enimmäismäärästä vuonna 2019, vuosittaisesta määrästä vuonna 2018, ensimmäisestä maksuerästä vuonna 2018 sekä alustavasta ja ei-sitovasta ennusteesta, joka koskee odotettuja rahoitusosuuksien vuotuisia määriä vuosina 2020 ja 2021 (EUVL L 306, 22.11.2017, s. 21).


LIITE

JÄSENVALTIOT

Osuus 10. EKR:stä (%)

Osuus 11. EKR:stä (%)

Vuoden 2019 ensimmäinen erä (euroa)

Yhteensä

Komissio

EIP

11. EKR

10. EKR

BELGIA

3,53

3,24927

64 985 400,00

3 530 000,00

68 515 400,00

BULGARIA

0,14

0,21853

4 370 600,00

140 000,00

4 510 600,00

TŠEKKI

0,51

0,79745

15 949 000,00

510 000,00

16 459 000,00

TANSKA

2,00

1,98045

39 609 000,00

2 000 000,00

41 609 000,00

SAKSA

20,50

20,57980

411 596 000,00

20 500 000,00

432 096 000,00

VIRO

0,05

0,08635

1 727 000,00

50 000,00

1 777 000,00

IRLANTI

0,91

0,94006

18 801 200,00

910 000,00

19 711 200,00

KREIKKA

1,47

1,50735

30 147 000,00

1 470 000,00

31 617 000,00

ESPANJA

7,85

7,93248

158 649 600,00

7 850 000,00

166 499 600,00

RANSKA

19,55

17,81269

356 253 800,00

19 550 000,00

375 803 800,00

KROATIA

0,00

0,22518

4 503 600,00

0,00

4 503 600,00

ITALIA

12,86

12,53009

250 601 800,00

12 860 000,00

263 461 800,00

KYPROS

0,09

0,11162

2 232 400,00

90 000,00

2 322 400,00

LATVIA

0,07

0,11612

2 322 400,00

70 000,00

2 392 400,00

LIETTUA

0,12

0,18077

3 615 400,00

120 000,00

3 735 400,00

LUXEMBURG

0,27

0,25509

5 101 800,00

270 000,00

5 371 800,00

UNKARI

0,55

0,61456

12 291 200,00

550 000,00

12 841 200,00

ΜΑLTA

0,03

0,03801

760 200,00

30 000,00

790 200,00

ALANKOMAAT

4,85

4,77678

95 535 600,00

4 850 000,00

100 385 600,00

ITÄVALTA

2,41

2,39757

47 951 400,00

2 410 000,00

50 361 400,00

PUOLA

1,30

2,00734

40 146 800,00

1 300 000,00

41 446 800,00

PORTUGALI

1,15

1,19679

23 935 800,00

1 150 000,00

25 085 800,00

ROMANIA

0,37

0,71815

14 363 000,00

370 000,00

14 733 000,00

SLOVENIA

0,18

0,22452

4 490 400,00

180 000,00

4 670 400,00

SLOVAKIA

0,21

0,37616

7 523 200,00

210 000,00

7 733 200,00

SUOMI

1,47

1,50909

30 181 800,00

1 470 000,00

31 651 800,00

RUOTSI

2,74

2,93911

58 782 200,00

2 740 000,00

61 522 200,00

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

14,82

14,67862

293 572 400,00

14 820 000,00

308 392 400,00

EU-28 YHTEENSÄ

100,00

100,00

2 000 000 000,00

100 000 000,00

2 100 000 000,00


14.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 286/33


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2018/1716,

annettu 13 päivänä marraskuuta 2018,

koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston perustamisesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2013/776/EU muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2018/1475 (2) säädetään Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskeva oikeudellinen kehys, joka tarjoaa nuorille mahdollisuuksia osallistua solidaarisuustoimiin. Kyseisellä ohjelmalla pyritään puuttumaan täyttämättömiin yhteiskunnallisiin tarpeisiin ja vahvistamaan yhteisöjä sekä edistämään samalla nuorten henkilökohtaista, koulutuksellista, sosiaalista, kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista kehitystä.

(2)

Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimien hallinnointiin kuuluu sellaisten teknisten hankkeiden toteuttaminen, jotka eivät edellytä poliittista päätöksentekoa mutta jotka vaativat korkeatasoista teknistä ja taloudellista osaamista koko hankesyklin ajan.

(3)

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto, jäljempänä ’virasto’, on osoittanut, että sen tapa hallinnoida unionin ohjelmia on tehokas. Virastoon on kertynyt pätevyyttä, osaamista ja valmiuksia sille delegoitujen ohjelmien hallinnoinnista usean vuoden ajalta.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 58/2003 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti tehdyssä kustannus-hyötyanalyysissa todettiin, että Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimien hallinnoinnin osittainen delegoiminen virastolle tuottaa sekä määrällisiä että laadullisia etuja.

(5)

Kustannus-hyötyanalyysi, jossa kustannuksia verrattiin komission sisäisestä hallinnoinnista aiheutuviin kustannuksiin, osoitti, että viraston suorittama hallinnointi on 30 prosenttia tehokkaampaa ja kustannustehokkaampaa nettonykyarvona ilmaistuna. Virastolle delegoitaviksi suunnitellut uudet toimet vastaavat sen nykyistä toimeksiantoa ja tehtävää. Ne ovat myös jatkoa eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun hankkeiden kaltaisille nykyisille toimille, jotka on delegoitu virastolle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1288/2013 (3) perustetusta ohjelmasta ”Erasmus+”. Lisäksi Euroopan solidaarisuusjoukkojen sidosryhmät hyötyisivät viraston ohjelmien hallinnoinnista saamasta kokemuksesta. Sitä vastoin komission sisäinen hallinnointi aiheuttaisi häiriöitä, koska delegoitaviksi suunnitellut toimet eivät ole koskaan olleet vastuupääosastojen sisäisessä hallinnoinnissa eikä niillä ole siihen riittävästi valmiuksia.

(6)

Sen vuoksi vastuu asetuksen (EU) 2018/1475 mukaisten uusien Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimien eräiden osien toteuttamisesta olisi siirrettävä virastolle, minkä vuoksi komission täytäntöönpanopäätöstä 2013/776/EU (4) olisi muutettava vastaavasti.

(7)

Jotta voidaan varmistaa, että tämän päätöksen ja asianomaisten toimien täytäntöönpano on jatkuvasti johdonmukaista, on tarpeen varmistaa, että virasto hoitaa kyseisten toimien täytäntöönpanoon liittyvät tehtävänsä siitä päivästä alkaen, jona asetus (EU) 2018/1475 tulee voimaan.

(8)

Tässä täytäntöönpanopäätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat toimeenpanovirastojen komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään täytäntöönpanopäätökseen 2013/776/EU 3 artiklan 1 kohdan ensimmäiseen alakohtaan f alakohta seuraavasti:

”f)

Euroopan solidaarisuusjoukot.

Virastolle annetaan myös tehtäväksi tarjota palveluja muille unionin ohjelmille, jotka edistävät Euroopan solidaarisuusjoukkojen oikeudellisesta kehyksestä annetun asetuksen (*1) 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen Euroopan solidaarisuusjoukkojen tavoitteiden saavuttamista.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan Euroopan solidaarisuusjoukkojen oikeudellisesta kehyksestä annettavan säädöksen (5) voimaantulopäivästä.

Tehty Brysselissä 13 päivänä marraskuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1475, annettu 2 päivänä lokakuuta 2018, Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevasta oikeudellisesta kehyksestä sekä asetuksen (EU) N:o 1288/2013, asetuksen (EU) N:o 1293/2013 ja päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta (EUVL L 250, 4.10.2018, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1288/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus+” perustamisesta ja päätösten 1719/2006/EY, 1720/2006/EY ja 1298/2008/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 50).

(4)  Komission täytäntöönpanopäätös 2013/776/EU, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013, koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston perustamisesta ja päätöksen 2009/336/EY kumoamisesta (EUVL L 343, 19.12.2013, s. 46).

(5)  Ks. alaviite 2.