ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 235

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

61. vuosikerta
19. syyskuu 2018


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1245, annettu 18 päivänä syyskuuta 2018, Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) 2016/44 21 artiklan 1 kohdan täytäntöönpanosta

1

 

*

Komission asetus (EU) 2018/1246, annettu 18 päivänä syyskuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse puutisleen lisäämisestä unionin luetteloon aromeista ( 1 )

3

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2018/1247, annettu 18 päivänä syyskuuta 2018, Euroopan unionin YTPP-operaatiosta Nigerissä (EUCAP Sahel Niger) annetun päätöksen 2012/392/YUTP muuttamisesta

7

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2018/1248, annettu 18 päivänä syyskuuta 2018, Euroopan unionin erityisedustajan nimittämisestä Lähi-idän rauhanprosessiin

9

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2018/1249, annettu 18 päivänä syyskuuta 2018, Euroopan unionin tukitoimesta Yhdistyneiden kansakuntien valvonta- ja tarkastusmekanismille Jemenissä

14

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2018/1250, annettu 18 päivänä syyskuuta 2018, Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen (YUTP) 2015/1333 täytäntöönpanosta

21

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1251, annettu 18 päivänä syyskuuta 2018, empentriinin hyväksymättä jättämisestä valmisteryhmään 18 kuuluvissa biosidivalmisteissa käytettävänä vanhana tehoaineena ( 1 )

24

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

19.9.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 235/1


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1245,

annettu 18 päivänä syyskuuta 2018,

Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) 2016/44 21 artiklan 1 kohdan täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 204/2011 kumoamisesta 18 päivänä tammikuuta 2016 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2016/44 (1) ja erityisesti sen 21 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 18 päivänä tammikuuta 2016 asetuksen (EU) 2016/44.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1970 (2011) nojalla perustettu Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston komitea lisäsi 11 päivänä syyskuuta 2018 yhden henkilön luetteloon, joka koskee henkilöitä ja yhteisöjä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(3)

Asetuksen (EU) 2016/44 liite II olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) 2016/44 liite II tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä syyskuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. BLÜMEL


(1)  EUVL L 12, 19.1.2016, s. 1.


LIITE

Lisätään asetuksen (EU) 2016/44 liitteessä II olevaan luetteloon seuraava henkilö:

”27.

Nimi: 1: Ibrahim 2: Saeed 3: Salim 4: Jadhran

Arvo: ei saatavilla Asema: Aseistettujen ryhmien johtaja Syntymäaika: 1982 Syntymäpaikka: ei saatavilla Hyvälaatuinen alias: ei saatavilla Huonolaatuinen alias: ei saatavilla Kansalaisuus: Libya Passin nro: ei saatavilla Henkilötunnus: ei saatavilla Osoite: ei saatavilla Luetteloon merkitsemisen päivämäärä: 11. syyskuuta 2018. Lisätietoja: äidin nimi Salma Abdula Younis. Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 ja 17 kohdan nojalla (matkustuskielto ja varojen jäädyttäminen). Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx.

Merkitty luetteloon päätöslauselman 2213 (2015) 11 kohdan b, c ja d alakohdan nojalla; päätöslauselman 2362 (2017) 11 kohdan nojalla.

Lisätietoja:

Libyan yleisen syyttäjän virasto on antanut asianomaisesta henkilöstä pidätysmääräyksen ja syyttää tätä useista rikoksista.

Asianomainen suoritti aseellisia iskuja ja hyökkäyksiä Libyan öljyalueella sijaitsevia öljyntuotantolaitoksia vastaan. Tuotantolaitokset tuhoutuivat iskuissa, joista viimeisin tapahtui 14. kesäkuuta 2018.

Öljyalueelle tehdyt hyökkäykset johtivat moniin ihmishenkien menetyksiin alueen asukkaiden parissa ja vaaransivat siviilien elämän.

Hyökkäysten vuoksi Libyan öljynvienti keskeytyi ajoittain vuosien 2013 ja 2018 välisenä aikana, mikä aiheutti Libyan kansantaloudelle merkittäviä menetyksiä.

Asianomainen yritti viedä öljyä laittomasti.

Asianomainen rekrytoi vierastaistelijoita toistuviin hyökkäyksiinsä Libyan öljyntuotantoaluetta vastaan.

Toimillaan asianomainen vaarantaa Libyan vakauden ja on esteenä Libyan puolueiden pyrkimyksille ratkaista poliittinen kriisi ja panna Yhdistyneiden kansakuntien toimintaohjelma täytäntöön.”


19.9.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 235/3


KOMISSION ASETUS (EU) 2018/1246,

annettu 18 päivänä syyskuuta 2018,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse puutisleen lisäämisestä unionin luetteloon aromeista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeissa käytettävistä aromeista ja tietyistä ainesosista, joilla on aromaattisia ominaisuuksia, sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/91, asetusten (EY) N:o 2232/96 ja (EY) N:o 110/2008 sekä direktiivin 2000/13/EY muuttamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäisestä hyväksymismenettelystä 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1331/2008 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteessä I vahvistetaan unionissa elintarvikkeissa käytettäväksi hyväksyttyjen aromien ja raaka-aineiden luettelo ja niiden käyttöä koskevat edellytykset.

(2)

Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 872/2012 (3) vahvistetaan aromiaineiden luettelo ja liitetään kyseinen luettelo asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteessä I olevaan A osaan. Täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 872/2012 myös otetaan käyttöön B osa (”Aromivalmisteet”), C osa (”Paistoaromit”), D osa (”Aromien lähtöaineet”), E osa (”Muut aromit”) ja F osa (”Aromien raaka-aineet”) asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteessä I. Liitteessä I oleva B–F osa vastaa asetuksen (EY) N:o 1334/2008 9 artiklan b–f alakohdassa tarkoitettuja aromien ja raaka-aineiden luokkia. B–F osassa ei ole merkintöjä.

(3)

Komission asetuksessa (EU) N:o 873/2012 (4) säädetään siirtymätoimenpiteistä, jotka koskevat asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteessä I esitettyä unionin luetteloa aromeista ja raaka-aineista.

(4)

Asetuksen (EU) N:o 873/2012 4 artiklassa vahvistetaan siirtymäkausi elintarvikkeille, joihin on lisätty asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteessä I olevaan B–F osaan kuuluvia aromeita ja joista on tehty hakemus ennen 22 päivää lokakuuta 2015 mainitun asetuksen 3 artiklan nojalla. Mainitussa 4 artiklassa säädetään, että tällaisten elintarvikkeiden markkinoille saattamisen siirtymäkausi päättyy 22 päivänä huhtikuuta 2018.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liite I voidaan saattaa ajan tasalle asetuksen (EY) N:o 1331/2008 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun yhteisen menettelyn mukaisesti joko komission aloitteesta tai jäsenvaltion tai asianomaisen osapuolen toimittaman hakemuksen johdosta.

(6)

Komissiolle toimitettiin 16 päivänä lokakuuta 2012 hakemus, joka koskee puutisleen [FL-nro 21.001] hyväksyntää nimellä ”rommieetteri” luokassa ”Muut aromit”. Hakija haki lupaa tämän aromin käytölle jäätelöissä ja mehujäissä, makeistuotteissa, purukumissa, viljoissa ja viljanjyvistä saaduissa viljatuotteissa, juurissa ja mukuloissa, palkokasveissa, leipomotuotteissa, lihassa ja lihavalmisteissa, suolassa, mausteissa, keitoissa, kastikkeissa, salaateissa ja alkoholittomissa juomissa sekä alkoholijuomissa tiettyihin määriin saakka.

(7)

Hakemus lähettiin Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, lausuntoa varten. Hakemus asetettiin myös jäsenvaltioiden saataville asetuksen (EY) N:o 1331/2008 4 artiklan mukaisesti.

(8)

Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi 24 päivänä elokuuta 2017 lausuntonsa ”Scientific Opinion of Flavouring Group Evaluation 500 (FGE.500): rum ether”. Lausunnossa arvioidaan, onko puutisleen [FL-nro 21.001] käyttö aromina luokassa ”Muut aromit” turvallista (5). Tämä tuote on monimutkainen seos, joka koostuu yli kahdeksastakymmenestä yksittäisestä ainesosasta. Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, että aromiaineiden riskinarvioinnin yleisstrategian mukaan genotoksisten aineiden esiintyminen rommieetterin ainesosina on turvallisuusriski. Se ilmoitti, että useisiin ainesosiin, esimerkiksi furaaneihin ja sen johdannaisiin, kuten myös muihin ainesosiin, jotka yhdistetään genotoksisuuteen ja karsinogeenisuuteen, liittyy vakavia turvallisuusriskejä. Se mainitsi myös, että etanolin esiintymiseen liittyy karsinogeenisuusriskejä.

(9)

Tšekki ja Slovakia ovat ilmoittaneet komissiolle puutisleen [FL-nro 21.001] käytöstä perinteisissä tislatuissa alkoholijuomissa tuzemák ja tuzemský ja pyytäneet, että sen käyttö voidaan säilyttää näissä erityisissä tislatuissa alkoholijuomissa.

(10)

Asetuksen (EY) N:o 1334/2008 johdanto-osan 7 kappaleen mukaan aromien hyväksymisessä olisi otettava huomioon myös muut tekijät, jotka ovat tarkasteltavan asian kannalta merkityksellisiä, mukaan lukien yhteiskuntaan ja perinteisiin liittyvät tekijät. Koska tämän aromin käyttö on tällä hetkellä tarpeen, jotta voidaan säilyttää tšekkiläisten ja slovakialaisten tislattujen alkoholijuomien tuzemák ja tuzemský erityiset perinteiset aistinvaraiset ominaisuudet, on aiheellista hyväksyä tämän aineen käyttö silloin, kuin tämän asetuksen liitteessä vahvistetut edellytykset täyttyvät.

(11)

Näitä tislattuja alkoholijuomia, kuten kaikkia tislattuja ja muita alkoholijuomia yleensä, ei ole tarkoitettu lapsille tai muille väestön herkimmille ryhmille. Voimassa olevien merkintävaatimusten lisäksi jäsenvaltioiden olisi vaadittava lisätietojen toimittamista erityisistä riskeistä, jotka liittyvät puutisleen [FL-nro 21.001] esiintymiseen kyseisissä perinteisissä alkoholijuomissa.

(12)

Tislattuja alkoholijuomia, joihin on lisätty puutislettä [FL-nro 21.001], ei tulisi käyttää muiden elintarvikkeiden tuotannossa.

(13)

Kun merkinnässä viitataan tislattujen alkoholijuomien tuzemák ja tuzemský aromiin, olisi käytettävä aromin nimeä tai FL-numeroa.

(14)

Kun puutislettä (FL-nro 21.001] pidetään kaupan sellaisenaan eikä sitä ole tarkoitettu myytäväksi loppukuluttajalle, merkinnässä olisi asetuksen (EY) N:o 1334/2008 15 artiklassa säädettyjen vaatimusten lisäksi ilmoitettava, että tätä aromia saa käyttää ainoastaan tislattujen alkoholijuomien tuzemák ja tuzemský valmistuksessa.

(15)

Oikeusvarmuuden varmistamiseksi tätä asetusta olisi sovellettava 23 päivästä huhtikuuta 2018.

(16)

Tämän asetuksen olisi oltava voimassa viisi vuotta, jotta puutisleelle [FL-nro 21.001] voidaan kehittää vaihtoehtoja käytettäväksi perinteisissä tislatuissa alkoholijuomissa tuzemák ja tuzemský.

(17)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteessä I olevaa E osaa olisi muutettava.

(18)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteessä I oleva E osa tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

Hyväksytään tuote puutisle [FL-nro 21.001] perinteisissä tislatuissa alkoholijuomissa tuzemák ja tuzemský edellyttäen, että tämän asetuksen liitteessä vahvistettuja käyttörajoituksia sovelletaan.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 23 päivästä huhtikuuta 201819 päivään syyskuuta 2023 saakka.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä syyskuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 354, 31.12.2008, s. 34.

(2)  EUVL L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 872/2012, annettu 1 päivänä lokakuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2232/96 säädetyn aromiaineiden luettelon hyväksymisestä, sen sisällyttämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteeseen I sekä komission asetuksen (EY) N:o 1565/2000 ja komission päätöksen 1999/217/EY kumoamisesta (EUVL L 267, 2.10.2012, s. 1).

(4)  Komission asetus (EU) N:o 873/2012, annettu 1 päivänä lokakuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteessä I mainittua unionin luetteloa aromeista ja raaka-aineista koskevista siirtymätoimenpiteistä (EUVL L 267, 2.10.2012, s. 162).

(5)  EFSA Journal 2017;15(8):4897.


LIITE

Lisätään asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteessä I olevaan E osaan puutislettä [FL-nro: 21.001] koskeva merkintä seuraavasti:

FL-nro

Nimi

CAS-nro

JECFA-nro

EN-nro

Nimetyn aineen puhtaus

Käyttörajoitukset

Alaviite

Viite

”21.001

Puutisle

Monimutkainen aineseos, joka saadaan tislaamalla puuetikan ja etanolin reaktiotuotteita. Neste, jonka maku ja tuoksu ovat rommin kaltaiset.

Ainesosat:

Etanoli (määritettynä kaasukromatografialla/liekki-ionisaatiodetektorilla): yli 40 painoprosenttia

Etyyliasetaatti: alle 25 painoprosenttia

Etyyliformiaatti: alle 2 painoprosenttia

Etyylipropionaatti: alle 4 painoprosenttia

Etyylibutyraatti: alle 1,5 painoprosenttia

Metyyliasetaatti: alle 3,5 painoprosenttia

Furaanin ekvivalentit (furaani ja 2-metyylifuraani) ilmaistuina furaanina: alle 8 mg/l

Metanoli ja metanolin johdannaiset ilmaistuina metanolin ekvivalentteina: alle 2 painoprosenttia

Bentsopyreeni: alle 1 μg/l

Bentso(a)antraseeni: alle 2 μg/l

Hapot (ilmaistuina etikkahappona): alle 1,00 g/l

Ainoastaan seuraavissa tislatuissa alkoholijuomissa:

tuzemák ja tuzemský, jotka kuuluvat asetuksen (EY) N:o 110/2008 soveltamisalaan, kun niitä pidetään kaupan vain loppukuluttajalle tarkoitetussa lopullisessa pakkauksessa, 3 800  mg/l.

1.

Kun merkinnässä viitataan tislattujen alkoholijuomien tuzemák ja tuzemský aromiin puutisle [FL-nro: 21.001], on käytettävä nimeä tai FL-numeroa.

2.

Tuzemák ja tuzemský, joihin on lisätty puutislettä [FL-nro: 21.001], ei saa käyttää muiden elintarvikkeiden tuotannossa.

3.

Kun tätä aromia pidetään kaupan sellaisenaan, asetuksen (EY) N:o 1334/2008 15 artiklan vaatimusten lisäksi on ilmoitettava merkinnässä, että tätä aromia saa käyttää ainoastaan tislattujen alkoholijuomien tuzemák ja tuzemský valmistamisessa.

Jäsenvaltioiden on vaadittava lisämerkintöjä, jotta kuluttajille voidaan tiedottaa erityisistä vaaroista, joita liittyy puutisleen [FL-nro: 21.001] esiintymiseen tislatuissa alkoholijuomissa tuzemák ja tuzemský.

 

EFSA”


PÄÄTÖKSET

19.9.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 235/7


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2018/1247,

annettu 18 päivänä syyskuuta 2018,

Euroopan unionin YTPP-operaatiosta Nigerissä (EUCAP Sahel Niger) annetun päätöksen 2012/392/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 42 artiklan 4 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 16 päivänä heinäkuuta 2012 päätöksen 2012/392/YUTP (1), jolla perustettiin Euroopan unionin YTPP-operaatio Nigeriin tukemaan Nigerin turvallisuusalan toimijoiden terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan liittyvien valmiuksien rakentamista (EUCAP Sahel Niger).

(2)

Neuvosto jatkoi operaatiota 15 päivään heinäkuuta 2018 päätöksellä (YUTP) 2016/1172 (2) ja vahvisti sitä koskevan rahoitusohjeen samaan päivään saakka päätöksellä (YUTP) 2017/1253 (3). Lisäksi neuvosto jatkoi operaatiota ja vahvisti sen rahoitusohjeen 30 päivään syyskuuta 2018 saakka päätöksellä (YUTP) 2018/997 (4).

(3)

Eurooppa-neuvosto antoi 28 päivänä kesäkuuta 2018 päätelmät muuttoliikkeestä.

(4)

Operaation strategisen tarkastelun perusteella poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea suositti, että EUCAP Sahel Nigerin toimeksiantoa muutettaisiin ja jatkettaisiin kahdella vuodella.

(5)

EUCAP Sahel Nigeriä toteutetaan tilanteessa, joka saattaa huonontua ja joka voi haitata Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklassa esitettyjen unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden saavuttamista,

(6)

Päätös 2012/392/YUTP olisi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2012/392/YUTP seuraavasti:

a)

Korvataan 1, 2 ja 3 artikla seuraavasti:

”1 artikla

Operaatio

Unioni perustaa Euroopan unionin YTPP-operaation Nigeriin tukeakseen Nigerin turvallisuusalan toimijoiden terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan liittyvien valmiuksien rakentamista (EUCAP Sahel Niger), tarkoituksenaan myös parantaa niiden valmiuksia valvoa ja torjua laitonta muuttoliikettä ja vähentää siihen liittyvää rikollisuutta.

2 artikla

Tavoitteet

EUCAP Sahel Nigerin tavoitteena on osana Sahelin turvallisuutta ja kehitystä koskevan Euroopan unionin strategian täytäntöönpanoa mahdollistaa se, että Nigerin viranomaiset pystyisivät kehittämään tarvittavat strategiset puitteet ja jatkamaan nykyisten strategioiden toteuttamista. Lisäksi EUCAP Sahel Niger pyrkii osallistumaan terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta vastaavien Nigerin turvallisuusalan lukuisten eri toimijoiden keskinäisen integroidun, monialaisen, johdonmukaisen, kestävän ja ihmisoikeudet huomioon ottavan lähestymistavan kehittämiseen. Tämän lisäksi se avustaa Nigerin keskus- ja paikallisviranomaisia ja turvallisuusjoukkoja kehittämään politiikkoja, tekniikoita ja menettelyjä laittoman muuttoliikkeen tehokasta valvontaa ja torjuntaa varten.

3 artikla

Tehtävät

1.   Edellä 2 artiklassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi EUCAP Sahel Niger

a)

parantaa yhteistyötä turvallisuusalan eri toimijoiden välillä Nigerissä sekä tukee strategisten puitteiden kehittämistä ja jatkaa alan nykyisten strategioiden toteuttamista;

b)

vahvistaa Nigerin turvallisuusjoukkojen valmiuksia terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi neuvonnan, koulutuksen ja tarvittaessa mentoroinnin avulla;

c)

avustaa turvallisuusjoukkoja kehittämään menettelyjä ja tekniikoita, joilla voidaan tehokkaasti valvoa ja torjua laitonta muuttoliikettä ja vähentää siihen liittyvää rikollisuutta, tarjoamalla strategista neuvontaa ja koulutusta, mukaan lukien rajavalvonnan alalla, muuttoliikettä koskevien unionin tavoitteiden tueksi;

d)

helpottaa alueellista ja kansainvälistä koordinointia terrorismin, järjestäytyneen rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjunnassa.

2.   EUCAP Sahel Niger keskittyy niihin 1 kohdassa tarkoitettuihin toimiin, jotka osaltaan parantavat Nigerin alueen valvontaa, myös koordinoidusti Nigerin asevoimien kanssa.

3.   Hoitaessaan tehtäviään EUCAP Sahel Niger pyrkii varmistamaan, että Nigerin valmiuksia torjua terrorismia ja järjestäytynyttä rikollisuutta kehitetään kestävällä tavalla erityisesti parantamalla Nigerin henkilöstöhallinto-, logistiikka- ja koulutuspolitiikkoja tällä alalla.

4.   EUCAP Sahel Niger ei suorita täytäntöönpanotehtäviä.”.

b)

Lisätään 13 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”EUCAP Sahel Nigeriin liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje 1 päivänä lokakuuta 2018 alkavalle ja 30 päivänä syyskuuta 2020 päättyvälle kaudelle on 63 400 000 euroa.”.

c)

Korvataan 16 artiklan toinen virke seuraavasti:

”Sitä sovelletaan 30 päivään syyskuuta 2020.”.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 18 päivänä syyskuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. BLÜMEL


(1)  Neuvoston päätös 2012/392/YUTP, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2012, Euroopan unionin YTPP-operaatiosta Nigerissä (EUCAP Sahel Niger) (EUVL L 187, 17.7.2012, s. 48).

(2)  Neuvoston päätös (YUTP) 2016/1172, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2016, Euroopan unionin YTPP-operaatiosta Nigerissä (EUCAP Sahel Niger) annetun päätöksen 2012/392/YUTP muuttamisesta (EUVL L 193, 19.7.2016, s. 106).

(3)  Neuvoston päätös (YUTP) 2017/1253, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2017, Euroopan unionin YTPP-operaatiosta Nigerissä (EUCAP Sahel Niger) annetun päätöksen 2012/392/YUTP muuttamisesta (EUVL L 179, 12.7.2017, s. 15).

(4)  Neuvoston päätös (YUTP) 2018/997, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2018, Euroopan unionin YTPP-operaatiosta Nigerissä (EUCAP Sahel Niger) annetun päätöksen 2012/392/YUTP muuttamisesta (EUVL L 178, 16.7.2018, s. 7).


19.9.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 235/9


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2018/1248,

annettu 18 päivänä syyskuuta 2018,

Euroopan unionin erityisedustajan nimittämisestä Lähi-idän rauhanprosessiin

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 33 artiklan ja 31 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Israelin ja Palestiinan välisen konfliktin ratkaiseminen on unionille strateginen painopiste, ja unionin on pysyttävä aktiivisesti sitoutuneena asiaan, kunnes konflikti on saatu ratkaistua kahden valtion ratkaisun pohjalta.

(2)

Lähi-idän rauhanprosessiin olisi nimitettävä Euroopan unionin erityisedustaja, jäljempänä ’erityisedustaja’, 29 päivään helmikuuta 2020 saakka.

(3)

Erityisedustaja toteuttaa toimeksiantonsa tilanteessa, joka voi huonontua ja joka saattaa vaarantaa perussopimuksen 21 artiklassa määritettyjen unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden saavuttamisen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Euroopan unionin erityisedustaja

Nimitetään Susanna TERSTAL Euroopan unionin erityisedustajaksi, jäljempänä ’erityisedustaja’, Lähi-idän rauhanprosessiin 29 päivään helmikuuta 2020 saakka. Neuvosto voi poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean (PTK) arvion perusteella ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan, jäljempänä ’korkea edustaja’, ehdotuksesta päättää, että erityisedustajan toimeksianto päättyy aikaisemmin.

2 artikla

Poliittiset tavoitteet

1.   Erityisedustajan toimeksianto perustuu Lähi-idän rauhanprosessia koskevan unionin politiikan tavoitteisiin.

2.   Yleistavoitteena on kokonaisvaltainen rauha, joka olisi saavutettava pohjautuen kahden valtion ratkaisuun, joka käsittää Israelin sekä demokraattisen, alueellisesti yhtenäisen, elinkelpoisen, rauhanomaisen ja täysivaltaisen Palestiinan valtion ja jossa näillä rinnakkain elävillä valtioilla on turvalliset ja tunnustetut rajat sekä normaalit suhteet naapureihinsa asiaa koskevien Yhdistyneiden kansakuntien (YK) turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 242 (1967) ja 338 (1973) mukaisesti ja palauttaen mieliin muut asiaa koskevat päätöslauselmat, mukaan lukien päätöslauselma 2334 (2016), sekä Madridin periaatteiden, mukaan lukien maata rauhan vastineeksi -periaate, Lähi-idän rauhansuunnitelman, osapuolten aiemmin tekemien sopimusten, arabimaailman rauhanaloitteen ja Lähi-idän kvartetin, jäljempänä ’kvartetti’, 1 päivänä heinäkuuta 2016 antamien suositusten mukaisesti. Ottaen huomioon Israelin ja arabien suhteiden eri osatekijät alueellinen ulottuvuus on kokonaisvaltaisen rauhan olennainen osa.

3.   Tämän tavoitteen saavuttamiseksi poliittiset painopisteet ovat kahden valtion ratkaisun säilyttäminen sekä rauhanprosessin käynnistäminen uudelleen ja sen tukeminen. Myönteisen lopputuloksen saavuttamiseksi on tärkeää määritellä neuvottelujen perusta selkeillä parametreilla, ja unioni on vahvistanut joulukuussa 2009, joulukuussa 2010 ja heinäkuussa 2014 annetuissa neuvoston päätelmissä tällaisia parametreja koskevan kantansa, jota se edistää edelleen aktiivisesti.

4.   Unioni on sitoutunut työskentelemään osapuolten ja kansainväliseen yhteisöön kuuluvien kumppanien kanssa muun muassa osallistumalla kvartettiin ja toteuttamalla aktiivisesti asianmukaisia kansainvälisiä aloitteita uuden dynamiikan luomiseksi neuvotteluja varten.

3 artikla

Toimeksianto

1.   Poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi erityisedustajan toimeksiantona on

a)

antaa aktiivinen ja tehokas unionin panos toimiin ja aloitteisiin, joilla pyritään lopullisesti ratkaisemaan Israelin ja Palestiinan välinen konflikti kahden valtion ratkaisun pohjalta ja unionin parametrien ja asiaa koskevien YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien, mukaan lukien YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 2334 (2016), mukaisesti sekä tehdä ehdotuksia unionin toimiksi tältä osin;

b)

edistää ja ylläpitää läheisiä suhteita rauhanprosessin kaikkiin osapuoliin, asiaankuuluviin poliittisiin toimijoihin, alueen muihin maihin, kvartetin jäseniin ja muihin maihin, joita asia koskee, sekä YK:hon ja muihin asiaankuuluviin kansainvälisiin järjestöihin, kuten Arabiliittoon, rauhanprosessin lujittamiseksi yhteistyössä niiden kanssa;

c)

työskennellä asianmukaisesti mahdollisten uusien neuvottelupuitteiden edistämiseksi ja kehittämiseksi yhdessä kaikkien keskeisten sidosryhmien ja unionin jäsenvaltioiden kanssa, erityisesti edistämällä Pariisissa 15 päivänä tammikuuta 2017 pidetyn konferenssin osanottajien hyväksymän yhteisen lausuman (1) tavoitteita;

d)

tukea aktiivisesti osapuolten välisiä rauhanneuvotteluja ja osallistua niihin aktiivisesti muun muassa esittämällä ehdotuksia unionin puolesta sen vakiintuneen pitkäaikaisen politiikan mukaisesti kyseisten neuvotteluiden puitteissa;

e)

varmistaa unionin jatkuva läsnäolo asiaa koskevilla kansainvälisillä foorumeilla;

f)

osallistua kriisien hallintaan ja ennaltaehkäisemiseen, myös Gazan osalta;

g)

osallistua pyydettäessä osapuolten välisten kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoon sekä käynnistää diplomaattiset toimet osapuolten kanssa, jos näiden sopimusten määräyksiä ei noudateta;

h)

osallistua poliittisiin toimiin, joilla saadaan aikaan perustavanlaatuinen muutos kestävän ratkaisun löytämiseksi Gazan alueelle, joka on tulevan Palestiinan valtion erottamaton osa ja jota olisi käsiteltävä neuvotteluissa;

i)

kiinnittää erityistä huomiota rauhanprosessin alueelliseen ulottuvuuteen vaikuttaviin tekijöihin, sitoutumiseen arabikumppaneiden kanssa sekä arabimaailman rauhanaloitteen täytäntöönpanoon;

j)

ylläpitää rakentavia suhteita rauhanprosessin yhteydessä tehtyjen sopimusten allekirjoittajiin, jotta edistetään demokratian perussääntöjen noudattamista, joihin kuuluvat esimerkiksi kansainvälisen humanitaarisen oikeuden noudattaminen sekä ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen;

k)

tehdä ehdotuksia unionin mahdollisuuksista osallistua rauhanprosessiin sekä parhaista tavoista jatkaa unionin aloitteita ja käynnissä olevia rauhanprosessiin liittyviä unionin toimia, kuten unionin osallistumista Palestiinan uudistuksiin, unionin asiaan liittyvien kehityshankkeiden poliittiset näkökohdat mukaan lukien;

l)

sitouttaa osapuolet pidättymään yksipuolisista toimista, jotka uhkaavat kahden valtion ratkaisun käytettävyyttä, erityisesti Jerusalemissa ja miehitetyn Länsirannan C-alueella;

m)

raportoida säännöllisesti kvartetin lähettiläänä neuvottelujen etenemisestä ja suunnasta sekä kvartetin toiminnasta sekä osallistua kvartetin lähettiläiden kokousten valmisteluun unionin kantojen pohjalta ja muiden kvartetin jäsenten kanssa koordinoiden;

n)

myötävaikuttaa unionin ihmisoikeuspolitiikan, muun muassa ihmisoikeuksia koskevien unionin suuntaviivojen, erityisesti lapsia aseellisten selkkauksien yhteydessä koskevien sekä naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan ja kaikkien heihin kohdistuvien syrjintämuotojen torjumista koskevien unionin suuntaviivojen, sekä naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan 1325 (2000) liittyvän unionin politiikan täytäntöönpanoon yhteistyössä ihmisoikeuksista vastaavan Euroopan unionin erityisedustajan kanssa, muun muassa seuraamalla tapahtuvaa kehitystä ja raportoimalla siitä sekä antamalla suosituksia tältä osin;

o)

vaikuttaa siihen, että alueen mielipidejohtajien käsitys unionin roolista selkenee.

2.   Erityisedustaja tukee korkean edustajan toimintaa ja valvoo samalla yleisesti kaikkia Lähi-idän rauhanprosessiin liittyviä unionin toimia kyseisellä alueella.

4 artikla

Toimeksiannon toteuttaminen

1.   Erityisedustaja vastaa toimeksiannon toteuttamisesta korkean edustajan alaisuudessa.

2.   PTK ylläpitää erityisiä suhteita erityisedustajaan ja toimii tämän ensisijaisena yhteyspisteenä neuvostoon. PTK huolehtii erityisedustajan strategisesta ja poliittisesta ohjauksesta hänen toimeksiantonsa puitteissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta korkean edustajan toimivaltaa.

3.   Erityisedustaja sovittaa toimensa tiiviisti yhteen Euroopan ulkosuhdehallinnon ja sen asiaankuuluvien yksiköiden kanssa.

4.   Erityisedustaja tekee säännöllisiä vierailuja alueelle ja varmistaa toimintansa tiiviin koordinoinnin Jerusalemissa sijaitsevan unionin edustajan toimiston, unionin Tel Avivin edustuston sekä alueen muiden asiaankuuluvien unionin edustustojen kanssa.

5 artikla

Rahoitus

1.   Erityisedustajan toimeksiantoon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje 29 päivänä helmikuuta 2020 päättyvälle kaudelle on 1 730 000 euroa.

2.   Menoja hallinnoidaan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavien menettelyjen ja sääntöjen mukaisesti.

3.   Erityisedustajan ja komission välillä tehdään sopimus menojen hallinnoinnista.

4.   Erityisedustaja on tilivelvollinen komissiolle kaikista menoista siihen saakka, kunnes komissio on hyväksynyt loppuraportin, mikä merkitsee toimeksiannon rahoituksen päättymistä virallisesti.

6 artikla

Avustajaryhmän perustaminen ja kokoonpano

1.   Erityisedustaja vastaa toimeksiantonsa ja siihen varattujen käytettävissä olevien taloudellisten resurssien asettamissa rajoissa avustajaryhmän perustamisesta. Avustajaryhmällä on oltava asiantuntemusta toimeksiantoon kuuluvista poliittisista erityiskysymyksistä. Erityisedustajan on viipymättä ilmoitettava neuvostolle ja komissiolle avustajaryhmän kulloinenkin kokoonpano.

2.   Jäsenvaltiot ja unionin toimielimet voivat esittää, että henkilöstöä lähetetään työskentelemään erityisedustajan kanssa. Tällaisen lähetetyn henkilöstön palkat maksaa lähettävä viranomainen. Myös jäsenvaltioiden unionin toimielimiin lähettämiä asiantuntijoita voidaan asettaa työskentelemään erityisedustajan kanssa. Sopimussuhteisen kansainvälisen henkilöstön on oltava jäsenvaltioiden kansalaisia.

3.   Kaikki lähetetyt työntekijät pysyvät hallinnollisesti asianomaisen lähettävän viranomaisen alaisina, ja he suorittavat tehtävänsä ja toimivat erityisedustajan toimeksiannon toteuttamista edistävällä tavalla.

4.   Erityisedustajan henkilöstö sijoitetaan asiaankuuluvan Euroopan ulkosuhdehallinnon yksikön, unionin Tel Avivin edustuston ja Jerusalemissa sijaitsevan unionin edustajan toimiston tiloihin, jotta varmistetaan toiminnan yhtenäisyys ja johdonmukaisuus.

7 artikla

Erityisedustajan ja hänen henkilöstönsä erioikeudet ja vapaudet

Erityisedustajan ja hänen henkilöstönsä hoitaman tehtävän loppuun saattamisen ja sujuvan suorittamisen edellyttämät erioikeudet, vapaudet ja muut takuut sovitaan tilanteen mukaan yhdessä vastaanottajamaiden kanssa. Jäsenvaltiot ja Euroopan ulkosuhdehallinto antavat tätä varten kaiken tarvittavan tuen.

8 artikla

EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen turvaaminen

Erityisedustajan ja hänen avustajaryhmänsä on noudatettava neuvoston päätöksessä 2013/488/EU (2) vahvistettuja turvallisuutta koskevia periaatteita ja vähimmäisvaatimuksia.

9 artikla

Tiedonsaanti ja logistiikkatuki

1.   Jäsenvaltiot, komissio, Euroopan ulkosuhdehallinto ja neuvoston pääsihteeristö varmistavat, että erityisedustaja saa käyttöönsä kaikki olennaiset tiedot.

2.   Unionin edustustot alueella ja/tai jäsenvaltiot antavat tarvittaessa logistiikkatukea alueella.

10 artikla

Turvallisuus

Erityisedustaja toteuttaa perussopimuksen V osaston nojalla unionin ulkopuolisiin operaatioihin lähetetyn henkilöstön turvallisuutta koskevan unionin politiikan mukaisesti kaikki kohtuudella toteutettavissa olevat toimenpiteet toimeksiantonsa mukaisesti ja vastuualueen turvallisuustilanteen perusteella suoraan hänen alaisuudessaan olevan koko henkilöstön turvallisuuden edistämiseksi, erityisesti:

a)

laatimalla Euroopan ulkosuhdehallinnon ohjeisiin perustuvan erityisen turvallisuussuunnitelman, joka käsittää henkilöstön turvalliseen siirtymiseen vastuualueelle ja sen sisällä sekä turvallisuutta vaarantavien tilanteiden hallintaan sovellettavat erityiset fyysiset, organisatoriset ja menettelyä koskevat turvallisuustoimenpiteet, sekä valmiussuunnitelman ja evakuointisuunnitelman;

b)

varmistamalla, että unionin ulkopuolelle lähetetyllä koko henkilöstöllä on vastuualueen olosuhteiden edellyttämä korkean riskin kattava vakuutusturva;

c)

varmistamalla, että kaikille unionin ulkopuolelle lähetetyille erityisedustajan avustajaryhmän jäsenille, myös paikalta palvelukseen otetulle henkilöstölle, annetaan joko ennen vastuualueelle saapumista tai heti saapumisen yhteydessä Euroopan ulkosuhdehallinnon kyseiselle alueelle antamaan riskiluokitukseen perustuva asianmukainen turvallisuuskoulutus;

d)

varmistamalla, että kaikki säännöllisten turvallisuusarviointien pohjalta annetut suositukset pannaan täytäntöön, ja antamalla toimeksiannossa saavutettua edistymistä koskevan kertomuksen ja toimeksiannon toteuttamista koskevan kertomuksen yhteydessä neuvostolle, korkealle edustajalle ja komissiolle kirjallisia raportteja suositusten täytäntöönpanosta ja muista turvallisuusasioista.

11 artikla

Raportointi

Erityisedustaja raportoi säännöllisin väliajoin suullisesti ja kirjallisesti korkealle edustajalle sekä PTK:lle. Erityisedustaja raportoi tarvittaessa myös neuvoston työryhmille. Säännöllisesti toimitettavat raportit jaetaan COREU-verkoston kautta. Erityisedustaja voi antaa raportteja ulkoasiainneuvostolle. Erityisedustaja voi osallistua tietojen antamiseen Euroopan parlamentille perussopimuksen 36 artiklan mukaisesti.

12 artikla

Koordinointi

1.   Erityisedustaja edistää unionin toimien yhtenäisyyttä, johdonmukaisuutta ja tehokkuutta sekä auttaa varmistamaan, että kaikkia unionin välineitä ja jäsenvaltioiden toimia käytetään johdonmukaisella tavalla unionin poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Jäsenvaltioiden kanssa pyritään yhteistyöhön tarvittaessa. Erityisedustajan toimet sovitetaan yhteen komission yksiköiden toimien kanssa. Erityisedustaja tiedottaa säännöllisesti toiminnastaan unionin ja jäsenvaltioiden edustustoille, erityisesti Jerusalemissa sijaitsevalle unionin edustajan toimistolle ja unionin Tel Avivin edustustolle.

2.   Paikan päällä on pidettävä yllä läheisiä suhteita asiaankuuluvien jäsenvaltioiden edustustojen päälliköihin, unionin edustustojen päälliköihin ja YTPP-operaatioiden johtajiin. Näiden on kaikin tavoin pyrittävä avustamaan erityisedustajaa toimeksiannon toteuttamisessa. Erityisedustaja antaa tiiviissä yhteistyössä unionin Tel Avivin edustuston päällikön ja Jerusalemissa sijaitsevan unionin edustajan toimiston kanssa paikallisen tason poliittista ohjausta palestiinalaisalueella toteutettavan Euroopan unionin poliisioperaation (EUPOL COPPS) ja Rafahin rajanylityspaikkaa koskevan Euroopan unionin rajavalvonnan avustusoperaation (EU BAM Rafah) johtajille. Erityisedustajan on myös pidettävä yhteyttä muihin paikan päällä oleviin kansainvälisiin ja alueellisiin toimijoihin.

13 artikla

Avustaminen vaatimusten osalta

Erityisedustaja ja erityisedustajan henkilöstö avustavat sellaisten tietojen hankkimisessa, joita käytetään vastattaessa aiempien Lähi-idän rauhanprosessin erityisedustajien toimeksiannoista mahdollisesti aiheutuviin vaatimuksiin ja velvoitteisiin, ja antavat tätä varten hallinnollista apua ja oikeuden tutustua asiaankuuluviin asiakirjoihin.

14 artikla

Uudelleentarkastelu

Tämän päätöksen täytäntöönpanoa ja sen johdonmukaisuutta unionin alueella toteuttamien muiden toimien kanssa tarkastellaan säännöllisesti uudelleen. Erityisedustaja esittää neuvostolle, korkealle edustajalle ja komissiolle toimeksiannossa saavutettua edistymistä koskevan kertomuksen 31 päivään tammikuuta 2019 mennessä ja kattavan kertomuksen toimeksiannon toteuttamisesta 30 päivään marraskuuta 2019 mennessä.

15 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 18 päivänä syyskuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. BLÜMEL


(1)  Yksi jäsenvaltio (Yhdistynyt kuningaskunta) osallistui konferenssiin ainoastaan tarkkailijana eikä liittynyt konferenssissa hyväksyttyyn yhteiseen lausumaan.

(2)  Neuvoston päätös 2013/488/EU, annettu 23 päivänä syyskuuta 2013, EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevista turvallisuussäännöistä (EUVL L 274, 15.10.2013, s. 1).


19.9.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 235/14


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2018/1249,

annettu 18 päivänä syyskuuta 2018,

Euroopan unionin tukitoimesta Yhdistyneiden kansakuntien valvonta- ja tarkastusmekanismille Jemenissä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 28 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto hyväksyi 14 päivänä huhtikuuta 2015 YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2216 (2015), jossa asetettiin vientikielto, joka koskee aseiden ja kaikenlaisten niihin liittyvien tarvikkeiden toimitusta, myyntiä tai siirtoa Jemenin entiselle presidentille Ali Abdullah Salehille, tietyille muille henkilöille sekä muille turvallisuusneuvoston asianomaisen pakotekomitean nimeämille henkilöille ja yhteisöille.

(2)

Jemenin hallituksen 6 päivänä elokuuta 2015 esittämän pyynnön perusteella ja YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2216 (2015) mukaisesti Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri hyväksyi Jemenin hallitukselle 11 päivänä elokuuta 2015 lähettämässään kirjeessä Yhdistyneiden kansakuntien (YK) valvonta- ja tarkastusmekanismin, jäljempänä ’UNVIM’, perustamisen helpottamaan kaupallisten tuotteiden esteetöntä pääsyä Jemeniin ja maan talouden elvyttämistä.

(3)

UNVIM aloitti toimintansa 5 päivänä toukokuuta 2016. Yhdistyneiden kansakuntien hankepalveluiden toimisto (UNOPS) toteuttaa ja hallinnoi UNVIM:iä YK:n humanitaarisen avun koordinointitoimiston (UN OCHA), Jemenin hallituksen ja asianomaisten YK:n jäsenvaltioiden puolesta.

(4)

Neuvosto korosti 3 päivänä huhtikuuta 2017, että kauppamerenkulun järjestämisestä Jemeniin on tärkeää huolehtia tehokkaasti ja ajallaan, ja tuki täysin UNVIM:n toiminnan jatkamista ja sen toimeksiannon esteetöntä täytäntöönpanoa kaikilta osin. Lisäksi neuvosto kehotti panemaan YK:n turvallisuusneuvoston asettaman kohdennetun asevientikiellon kokonaisuudessaan täytäntöön. Tältä osin neuvosto toisti soveltavansa tiukasti neuvoston yhteisessä kannassa 2008/944/YUTP (1) vahvistettuja sääntöjä.

(5)

UNVIM teki 27 päivänä joulukuuta 2017 ehdotuksen, jonka tavoitteena on vahvistaa ja laajentaa sen toimintaa edelleen yhden vuoden ajan maaliskuuhun 2019 saakka erityisesti nopeuttamalla edelleen kaupallisten kuljetusten tulliselvitystä ja lisäämällä sen valmiuksia ottaa käyttöön lisähenkilöstöä ja -resursseja asianomaisissa satamissa. Tämä vahvistaminen edellyttää tukea UNVIM:n henkilöstömäärän lisäämiselle ja uusien tarkastuslaitteiden hankinnalle. Unionin tulisi osallistua tällaisen tuen rahoittamiseen.

(6)

Neuvosto korosti 25 päivänä kesäkuuta 2018, että kauppamerenkulun edellyttämistä toimista asianomaisissa satamissa on tärkeää huolehtia tehokkaasti ja ajallaan, myös polttoainehuollon osalta, ja tuki täysin UNVIM:n toiminnan jatkamista ja sen toimeksiannon esteetöntä täytäntöönpanoa kaikilta osin sekä päätti harkita UNVIM:n vahvistamista.

(7)

Tämän päätöksen tekninen täytäntöönpano olisi annettava UNOPS:n tehtäväksi. Unionin UNVIM:lle suorittamilla rahoitusosuuksilla on keskeinen merkitys, jotta UNVIM voi jatkaa valvonta- ja tarkastustehtävänsä toteuttamista sen varmistamiseksi, että Jemenin aluevesille saapuva kaupallinen rahti noudattaa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa 2216 (2015). Jos UNVIM:n toimeksianto muuttuu tai tarpeet muuttuvat tavalla, joka asettaa kyseenalaiseksi sen, onko hanke soveltuva tai riittävä sen tavoitteiden saavuttamiseksi, unionin rahoitusosuutta on arvioitava uudelleen sen mukaisesti.

(8)

Unionin rahoitusosuuden asianmukaisen täytäntöönpanon valvonta olisi annettava komission tehtäväksi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Unioni tukee UNVIM:ia yleisessä tavoitteessa edistää sitä, että kaupalliset tuotteet pääsisivät jälleen esteettömästi Jemeniin, toteuttamalla avointa ja tehokasta selvitysprosessia kaupallisiin laivakuljetuksiin, joiden kohteena olevat Jemenin satamat eivät ole Jemenin hallituksen hallinnassa.

2.   Hankkeen erityiset tavoitteet ovat seuraavat:

lisätään Jemeniin vietävän kaupallisen rahdin määrää vauhdittamalla edelleen kaupallisten laivakuljetusten selvitysprosessia ja palauttamalla laivayhtiöiden luottamus Hodeidan ja Saleefin satamien käyttökelpoisuuteen;

lisätään UNVIM:n valmiutta ottaa käyttöön lisähenkilöstöä ja -resursseja Djiboutissa, King Abdullah Port -satamassa Saudi-Arabian kuningaskunnassa, Salalan ja Soharin satamissa Omanissa sekä Dubain satamassa Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa sekä sen valmiuksia reagoida, jos UNVIM saa hankkeen keston aikana lisätehtäviä Hodeidan satamassa.

3.   Tämän päätöksen myötä unioni osallistuu kustannuksiin, jotka liittyvät UNVIM:n vahvistamiseen, sekä Jemenin väestön tarpeisiin vastaamiseen osana laajempaa humanitaarista strategiaa.

Hankkeeseen kuuluvien toimien yksityiskohtainen kuvaus on liitteessä.

2 artikla

1.   Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, jäljempänä ’korkea edustaja’, vastaa tämän päätöksen täytäntöönpanosta.

2.   UNOPS vastaa 1 artiklassa tarkoitettujen toimien teknisestä täytäntöönpanosta. Se suorittaa tämän tehtävän korkean edustajan alaisuudessa. Tätä varten korkea edustaja sopii tarvittavista järjestelyistä UNOPS:n kanssa.

3 artikla

1.   Rahoitusohje 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun hankkeen toteuttamiselle on 4 915 504,24 euroa.

2.   Rahoitusohje tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitetun rahoitussopimuksen tekemistä seuraaviksi kuudeksi kuukaudeksi on 2 748 472,96 euroa. Jäljellä olevat 2 167 031,28 euroa käytetään, jos neuvosto niin päättää, 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun uudelleentarkastelun perusteella.

3.   Edellä 1 kohdassa vahvistetulla määrällä rahoitettavia menoja hallinnoidaan unionin talousarvioon sovellettavien menettelyjen ja sääntöjen mukaisesti.

4.   Komissio valvoo 1 kohdassa tarkoitettujen menojen asianmukaista hallinnointia. Se tekee sitä varten rahoitussopimuksen UNOPS:n kanssa. Rahoitussopimuksessa määrätään, että UNOPS:n on varmistettava unionin rahoitusosuuden näkyvyys.

5.   Komissio pyrkii tekemään 4 kohdassa tarkoitetun rahoitussopimuksen mahdollisimman pian 18 päivän syyskuuta 2018 jälkeen. Se ilmoittaa neuvostolle kyseisessä prosessissa mahdollisesti ilmenevistä vaikeuksista ja rahoitussopimuksen tekopäivästä.

4 artikla

1.   Korkea edustaja tiedottaa neuvostolle tämän päätöksen täytäntöönpanosta UNVIM:n säännöllisesti laatimien raporttien sekä UNVIM:n ohjauskomitean kuukausittaisten kokousten perusteella. Nämä raportit ovat perustana neuvoston arvioinnille.

2.   Komissio toimittaa neuvostolle tietoja 1 artiklassa tarkoitetun hankkeen toteuttamisen rahoitusnäkökohdista.

5 artikla

1.   Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

2.   Neuvosto tarkastelee uudelleen tätä päätöstä viiden kuukauden kuluttua 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun rahoitussopimuksen tekemisestä.

3.   Tämän päätöksen voimassaolo päättyy 12 kuukauden kuluttua 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun, komission ja UNOPS:n välisen rahoitussopimuksen tekemisestä. Tämän päätöksen voimassaolo päättyy kuitenkin kuuden kuukauden kuluttua sen voimaantulosta, jos rahoitussopimusta ei ole siihen mennessä tehty.

Tehty Brysselissä 18 päivänä syyskuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. BLÜMEL


(1)  Neuvoston yhteinen kanta 2008/944/YUTP, vahvistettu 8 päivänä joulukuuta 2008, sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koskevien yhteisten sääntöjen määrittämisestä (EUVL L 335, 13.12.2008, s. 99).


LIITE

1.   Taustatietoa

a)

Nykyinen konflikti Jemenissä on johtanut laaja-alaiseen humanitaariseen kriisiin, jossa noin 75 prosenttia väestöstä (22,2 miljoonaa ihmistä) on avun tarpeessa. Jemenin kaupallisen tuonnin esteet ovat aiheuttaneet vakavan perustarvikkeiden puutteen, saatavilla olevien hyödykkeiden hintojen jyrkän nousun sekä mustan pörssin kaupan ja salakuljetusverkostojen määrän kasvun.

Jemenin erittäin vakavan humanitaarisen tilanteen ratkaisemiseksi on olennaista, että säännölliset kaupalliset rahtikuljetukset maahan jatkuvat. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2216 (2015) YK:n jäsenvaltiot valtuutettiin toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet, joilla estetään aseiden ja kaikenlaisten niihin liittyvien tarvikkeiden, mukaan lukien ampuma-aseet ja -tarvikkeet, sotilasajoneuvot ja -laitteet, puolisotilaalliset tarvikkeet ja edellä mainittuihin tarkoitetut varaosat, toimitus, myynti tai siirto suoraan tai välillisesti jäsenvaltioiden alueelta tai alueen kautta taikka jäsenvaltioiden kansalaisten toimesta taikka jäsenvaltioiden lippua käyttävillä aluksilla tai jäsenvaltioiden ilma-aluksilla tietyille kyseisen päätöslauselman nojalla perustetun komitean nimeämille henkilöille ja yhteisöille. Jotta helpotettaisiin kaupallisten tuotteiden esteetöntä pääsyä Jemeniin, Jemenin hallitus on pyytänyt YK:ta toteuttamaan valvonta- ja tarkastustehtävän, jolla varmistetaan, että Jemenin aluevesille saapuva kaupallinen rahti noudattaa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa 2216 (2015).

Yhdistyneiden kansakuntien hankepalveluiden toimistolle (UNOPS) esitettiin joulukuussa 2015 pyyntö, että tämä vastaisi sen mekanismin toteuttamisesta ja hallinnoimisesta, jolla valvonta- ja tarkastustehtävää valvotaan YK:n humanitaarisen avun koordinointitoimiston (UN OCHA), Jemenin hallituksen ja asianomaisten YK:n jäsenvaltioiden puolesta, jotta helpotettaisiin kaupallisten tuotteiden esteetöntä pääsyä Jemenin niille alueille, jotka eivät ole Jemenin hallituksen hallinnassa. UNVIM aloitti toimintansa 5 päivänä toukokuuta 2016.

Liittouman asetettua marraskuussa 2017 rajoituksia Jemenin pohjoisosaan suuntautuvalle merenkululle UNVIM kävi keskusteluja avunantajien ja ulkopuolisten kumppanien sekä liittouman kanssa. Ehdotuksessa UNVIM:n toimeksiannon jatkamisesta huhtikuusta 2018 maaliskuuhun 2019 otettiin huomioon nämä keskustelut, joissa käsiteltiin UNVIM:n valmiuksien vahvistamista, jotta hälvennettäisiin huolta aseiden salakuljetuksesta kauppa-aluksilla ja vähennettäisiin kauppa-alusten myöhästymisiä.

UNVIM toimii tällä hetkellä Djiboutissa, jossa sillä on 4 valvojaa, 4 tarkastajaa, 4 räjähdekoiraryhmää, 13 hallinto- ja teknisen henkilöstön jäsentä, enintään 7 Yhdistyneen kuningaskunnan lähettämää työntekijää sekä 2 valvojaa Jeddassa Saudi-Arabian kuningaskunnassa. Parhaillaan neuvotellaan UNVIM:n valvontatoimien laajentamisesta King Abdullah Port -satamassa Saudi-Arabian kuningaskunnassa, Salalan ja Soharin satamissa Omanissa sekä Dubain satamassa Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa.

b)

EU on jatkuvasti korostanut sitä, että kauppamerenkulun edellyttämistä toimista on tärkeää huolehtia tehokkaasti ja ajallaan, ja on tukenut UNVIM:n toiminnan jatkamista ja sen toimeksiannon esteetöntä täytäntöönpanoa. Kaikenlaisessa EU:n tuessa UNVIM:n toiminnan jatkamiselle olisi näin ollen otettava huomioon pyrkimys parantaa mekanismin tehokkuutta, jotta lisätään toimijoiden ja valtioiden kykyä toimittaa kaupallisia tuotteita Jemenin väestölle. Neuvoston huhtikuussa 2017 antamien päätelmien mukaan liittouman ja Jemenin hallituksen täysimittainen tuki on tarpeen, jotta UNVIM voisi toimia tuloksellisesti ja täysitehoisesti. Lisäksi kaikissa EU:n toimissa olisi otettava huomioon myös EU:n laajempi sitoutuminen poliittisen ratkaisun löytämiseen tässä konfliktissa YK:n erityislähettilään toimintaa täysin tukien.

2.   UNVIM:n tarkastus- ja valvontaprosessi

UNVIM:iä sovelletaan tällä hetkellä kaikkiin yli 100 tonnisiin aluksiin, joiden kohteena olevat Jemenin satamat eivät ole Jemenin hallituksen hallinnassa, sekä (1) kaikkiin aluksiin, jotka kuljettavat Jemeniin sijoittautuneiden kaupallisten toimijoiden tai valtiollisten elinten hankkimia kauppatavaroita, jotka on tarkoitus myydä Jemenissä, sekä (2) sellaiseen YK:n jäsenvaltioiden kahdenväliseen apuun, jota ei ole kanavoitu YK:n elinten, rahastojen ja ohjelmien kautta tai tunnustetun kansainvälisen humanitaarisen järjestön kautta.

Valvontaprosessi alkaa, kun laivayhtiö toimittaa sähköisen selvityspyynnön osoitteeseen www.vimye.org, lataa tarvittavat asiakirjat ja toimittaa kaikki vaaditut asiakirjat UNVIM:lle. UNVIM tutkii 48 tunnin kuluessa asiakirjat ja lähettää ilmoitukset ulkopuolisille kumppaneille, kuten liittouman joukkojen evakuointi- ja humanitaaristen operaatioiden yksikölle (EHOC). Tämän jälkeen UNVIM päättää aluksen mahdollisesta tarkastamisesta noudattaen omaa prosessiaan, jossa se ottaa muun muassa huomioon poikkeavuudet saaduissa asiakirjoissa, ilmoittamattomat satamakäynnit, aluksen epäilyttävät liikkeet ja alusten automaattisen tunnistusjärjestelmän (AIS) kytkemisen pois päältä yli neljän tunnin ajaksi sekä ulkopuolisilta kumppaneilta saadut palautteet. Alusten tarkastukset suoritetaan joko satamassa aluevesillä tai merellä kansainvälisillä vesillä.

Selvitystodistus joko myönnetään tai evätään (perutaan, jätetään myöntämättä tai kumotaan). Selvitettyjen alusten osalta UNVIM jatkaa niiden liikkeiden seuraamista AIS:n välityksellä mukaan lukien siirtyminen liittouman odotusalueelle, odotusalueelta ankkurointialueelle ja ankkurointialueelta laituripaikalle lastinpurkua varten. UNVIM:n seuranta päättyy, kun selvitetty alus jättää Jemenin Punaisenmeren sataman purettuaan lastinsa ja lähdettyään ulos satamasta. UNVIM on koko prosessin ajan tiiviisti yhteydessä laivayhtiöön ja aluksen kapteeniin, ja sillä on olennainen tehtävä käsiteltäessä alukseen liittyviä tapahtumia merellä, mukaan lukien yhteydenpito EHOC:n ja liittouman kanssa. UNVIM:n apu koko selvitysprosessin ajan ja jatkuva yhteydenpito laivayhtiöiden kanssa on olennaista, jotta säilytetään kansainvälisten linjavarustamoiden luottamus ja jotta siis varmistetaan kaupallisen tuonnin jatkuminen enemmistölle Jemenin väestöstä meneillään olevasta konfliktista huolimatta.

UNVIM on myös pyrkinyt vakuuttamaan kansainvälisen merenkulkuyhteisön pitämällä sen edustajien kanssa neljännesvuosittain kokouksia, joilla varmistetaan, että tämän yhteisön vaikeudet ja haasteet ymmärretään ja käsitellään asianmukaisella tavalla.

3.   Yleiset tavoitteet

UNVIM:n toimeksiannon esteettömän täytäntöönpanon varmistamiseksi tämän toimen yleisenä tavoitteena on edistää sitä, että kaupalliset tuotteet pääsisivät jälleen esteettömästi Jemeniin, toteuttamalla avointa ja tehokasta selvitysprosessia kaupallisiin laivakuljetuksiin, joiden kohteena olevat Jemenin satamat eivät ole Jemenin hallituksen hallinnassa.

Erityiset tavoitteet ovat seuraavat:

lisätään Jemeniin vietävän kaupallisen rahdin määrää vauhdittamalla edelleen kaupallisten laivakuljetusten selvitysprosessia ja palauttamalla laivayhtiöiden luottamus Hodeidan ja Saleefin satamien käyttökelpoisuuteen meneillään olevasta konfliktista huolimatta;

lisätään UNVIM:n valmiutta ottaa käyttöön lisähenkilöstöä ja -resursseja Djiboutissa, King Abdullah Port -satamassa Saudi-Arabian kuningaskunnassa, Salalan ja Soharin satamissa Omanissa sekä Dubain satamassa Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa sekä sen reagointivalmiutta, jos se saa hankkeen keston aikana lisätehtäviä Hodeidan satamassa.

Jos UNVIM:n toimeksianto muuttuu tai tarpeet muuttuvat tavalla, joka asettaa kyseenalaiseksi sen, onko hanke soveltuva tai riittävä edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi, EU:n rahoitusosuutta arvioidaan vastaavasti.

4.   Toimien kuvaus

UNOPS vastaa hankkeen teknisestä toteutuksesta.

Toimi 1: Lisätään UNVIM:n valvojien määrää. Rekrytoidaan enintään viisi (5) uutta valvojaa ja enintään kaksi (2) uutta rahdintarkastajaa Djiboutiin, King Abdullah Port -satamaan ja Jeddan satamaan Saudi-Arabian kuningaskunnassa, Salalan ja Soharin satamiin Omanissa, Dubain satamaan Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa tai mihin tahansa muuhun paikkaan, myös mahdollisesti Hodeidaan. Näiden lisäresurssien avulla UNVIM voisi mukautua nopeasti uusiin tilanteisiin, ja ne kasvattavat UNVIM:n operatiivista aluetta, jolla tehdä tarkastuksia aluksille, ja varmistavat UNVIM:n toiminnan jatkuvuuden. Lisäksi UNVIM rekrytoi hankkeelle yhden virkailijan lisää Djiboutiin; tämän henkilön tehtävänä on muun muassa yhteydenpito EU:n ja erityisesti Punaisenmeren alueella sijaitsevien EU:n edustustojen kanssa.

Suunnitellut toimet ovat seuraavat:

UNOPS rekrytoi uusia valvojia, tarkastajia ja yhden virkailijan UNOPS:n rekrytointisääntöjen ja -menettelyjen mukaisesti;

UNOPS ilmoittaa EUH:lle ennakkoon mahdollisista haettavista paikoista.

Aikataulu: koko hankkeen keston ajan.

Toimi 2: Vuokrataan osa Djiboutin satamasta. Djiboutin viranomaisten kanssa 1 päivänä toukokuuta 2018 allekirjoitetun hanketta koskevan yhteistyösopimuksen mukaisesti UNVIM vuokraa Djiboutin satamasta satamalaitureita ja laituripaikkoja varmistaakseen pysyvän paikan, jossa suorittaa tarkastuksia. Satamassa kunnostetaan parhaillaan uutta tilaa helpottamaan valvojien, tarkastajien ja räjähdekoirien työtä. Se tulee myös osaltaan nopeuttamaan tarkastusprosessia.

Aikataulu: koko hankkeen keston ajan.

Toimi 3: Nostetaan Djiboutissa räjähdekoirien määrä neljästä kuuteen: UNVIM nostaa räjähdekoirien ja koiranohjaajien määrän neljästä kuuteen. Ottaen huomioon sen, että räjähdekoirat tarvitsevat lepohetkiä tarkastusten aikana, sekä Djiboutin ilmasto-olosuhteet tarkastusten määrän kasvu edellyttää lisäresursseja, jotta varmistetaan räjähdekoirien hyvinvointi ja toiminnan jatkuvuus.

Suunnitellut toimet:

YK:n hankintamenettelyjen mukaisesti UNOPS joko käynnistää uuden tarjouskilpailun sopimuksen tekemiseksi räjähdekoirista ja koiranohjaajista tai muuttaa UNVIM:n nykyisen palveluntarjoajan kanssa voimassa olevaa sopimusta (TDI - The Development Initiative);

uudet räjähdekoirat sijoitetaan nykyiseen neljän koiran ja koiranohjaajan ryhmään.

Aikataulu: koko hankkeen keston ajan.

Toimi 4: Hankitaan uusia tarkastuslaitteita: UNVIM:n Djiboutissa olevan ryhmän avustamiseksi konttien ja rahdin läpivalaisussa UNVIM ostaa kaksi (2) kannettavaa läpivalaisulaitetta. Nämä uudet laitteet helpottavat alusten tarkastusta ajallaan Djiboutin satamassa ja kansainvälisillä vesillä.

Suunnitellut toimet ovat seuraavat:

parhaillaan laaditaan teknisiä eritelmiä;

UNOPS:n hankintamenettelyjen mukaisesti käynnistetään kansainvälinen tarjouskilpailu toimituksia ja hankintasopimuksia varten;

laitteiden toimittaminen ja asianomaisen henkilöstön koulutus.

Aikataulu: hankkeen toteutuksen ensimmäiset neljä kuukautta.

Hankkeen päättyessä omaisuuserien muuttamisessa rahaksi noudatetaan Euroopan komission kanssa allekirjoitettua sopimusta.

Toimi 5: Hankkeen toteutus

UNOPS vastaa ohjelmahallinnon valvonnasta, muun muassa välitavoitteiden laatimisesta, sisäisistä arvioinneista, sopimusten valvonnasta ja varainhoidosta. Suunniteltuja toimia ovat muun muassa seuraavat:

ulkoisten palvelujen hankinta tai erityispalvelusopimus hankkeen toteutuksessa tarvittavaa teknistä apua varten;

UNOPS:n alihankintana kolmansilta osapuolilta ostamien palvelujen varainhoidon ja sopimusten hallinnointi.

Aikataulu: koko hankkeen keston ajan.

5.   Odotettavissa olevat tulokset

UNVIM:n operatiivisten toimien tehostamisessa hankkeesta odotetut tulokset ovat seuraavat:

estetään kiellettyjen tuotteiden saapuminen Jemenin Punaisenmeren satamiin;

helpotetaan kaupallisten tuotteiden esteetöntä pääsyä Jemenin Punaisenmeren satamiin;

lisätään kansainvälisen merenkulkuyhteisön luottamusta toteuttamalla avointa ja tehokasta prosessia kaupallisten tuotteiden pääsyssä Jemenin Punaisenmeren satamiin meneillään olevasta konfliktista huolimatta;

tuetaan Jemenin hallitusta toimissa, joilla maan väestölle pyritään saamaan ne perushyödykkeet, joita humanitaarinen apu ja paikalliset lähteet eivät ole voineet täysimääräisesti toimittaa.

6.   Arvioitu kesto

Hankkeen suunniteltu kesto on 12 kuukautta, joka jakautuu kahteen kuuden kuukauden jaksoon (6 + 6). Ensimmäinen jakso kestää maaliskuuhun 2019 saakka ja toinen alkaa huhtikuusta 2019. Koska UNVIM:n ja tuen antajien tämänhetkiset rahoitusjärjestelyt ovat voimassa vain maaliskuuhun 2019 saakka, neuvoston päätöksessä säädetään erityisjärjestelystä maaliskuun 2019 jälkeistä jaksoa varten.

Tämä järjestely sisältyy tarkistuslausekkeeseen, jonka mukaan EU:n rahoitusosuutta on arvioitava uudelleen edellyttäen, että jäsenvaltiot antavat puoltavan lausunnon EU:n rahoitusosuuden jatkamisesta keskeytyksettä uudella kuuden kuukauden jaksolla.

Näin ollen komission ja UNOPS:n välinen valtuutussopimus allekirjoitetaan aluksi kuuden kuukauden jaksoa varten, joka on jatkettavissa uudella kuuden kuukauden jaksolla ainoastaan, jos jäsenvaltiot antavat puoltavan lausunnon.

7.   Unionin näkyvyys

Koska UNOPS vastaa hankkeen teknisestä toteutuksesta, sen on varmistettava unionin antaman rahoitustuen näkyvyys asianmukaisella tavalla esimerkiksi raporteissa, tapahtumissa tai kokouksissa. EU:n lippu on näkyvillä kaikissa UNVIM:n asiakirjoissa.

UNVIM/UNOPS huolehtii asianmukaisesta näkyvyydestä kaikissa EU:n varoilla hankituissa laitteissa, jotka eivät ole kulutustavaroita, muun muassa siten, että EU:n logo on näkyvillä. Jos tällainen näkyvyys voisi vaarantaa UNOPS:n erioikeudet ja vapaudet tai sen henkilöstön taikka lopullisten tuensaajien turvallisuuden, toteutetaan asianmukaisia vaihtoehtoisia järjestelyjä.

8.   EU:n osallistuminen UNVIM:n ohjauskomiteaan

UNVIM:n ohjauskomiteaan kuuluvat Saudi-Arabian kuningaskunta (EHOC ja puolustusministeriö), Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Jemenin hallitus (UNVIM-yhteyshenkilö Djiboutissa ja liikenneministeriön edustaja), UNOPS ja OCHA. EU osallistuu UNVIM:n ohjauskomitean kuukausittaisiin kokouksiin samalla tavoin kuin Yhdysvallat, Alankomaat ja Yhdistynyt kuningaskunta, joilla on UNVIM:n tuenantajina kokouksissa ”tarkkailijan asema”.

9.   Raportointi

UNVIM/UNOPS laatii EUH:lle kuukausittain raportin, jossa tarkastellaan edistymistä hankkeen tulosten saavuttamisessa. Nämä raportit annetaan tiedoksi asiaankuuluvalle neuvoston elimelle.

EUH raportoi asiaankuuluvalle neuvoston elimelle UNVIM:n ohjauskomitean kuukausittaisista kokouksista.

UNVIM/UNOPS raportoi neljännesvuosittain Brysselissä suoraan asiaankuuluvalle neuvoston elimelle.

UNVIM/UNOPS toimittaa lopullisen selvityksen ja selvityksen varainkäytöstä kuuden kuukauden kuluessa täytäntöönpanokauden päättymisestä.


19.9.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 235/21


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (YUTP) 2018/1250,

annettu 18 päivänä syyskuuta 2018,

Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen (YUTP) 2015/1333 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä, ja päätöksen 2011/137/YUTP kumoamisesta 31 päivänä heinäkuuta 2015 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2015/1333 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan 1 kohdan

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 31 päivänä heinäkuuta 2015 päätöksen (YUTP) 2015/1333.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1970 (2011) nojalla perustettu Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston komitea lisäsi 11 päivänä syyskuuta 2018 yhden henkilön luetteloon, joka koskee henkilöitä ja yhteisöjä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(3)

Päätöksen (YUTP) 2015/1333 liitteet I ja III olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen (YUTP) 2015/1333 liitteet I ja III tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Bryssselissä 18 päivänä syyskuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. BLÜMEL


(1)  EUVL L 206, 1.8.2015, s. 34.


LIITE

Lisätään seuraava henkilö liitteessä I olevaan luetteloon

”27.

Nimi: 1: Ibrahim 2: Saeed 3: Salim 4: Jadhran

Arvo: ei saatavilla Asema: Aseistettujen ryhmien johtaja Syntymäaika: 1982 Syntymäpaikka: ei saatavilla Hyvälaatuinen alias: ei saatavilla Huonolaatuinen alias: ei saatavilla Kansalaisuus: Libya Passin nro: ei saatavilla Henkilötunnus: ei saatavilla Osoite: ei saatavilla Luetteloon merkitsemisen päivämäärä: 11. syyskuuta 2018. Lisätietoja: äidin nimi Salma Abdula Younis. Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 ja 17 kohdan nojalla (matkustuskielto ja varojen jäädyttäminen). Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx.

Merkitty luetteloon päätöslauselman 2213 (2015) 11 kohdan b, c ja d alakohdan nojalla; päätöslauselman 2362 (2017) 11 kohdan nojalla.

Lisätietoja:

Libyan yleisen syyttäjän virasto on antanut asianomaisesta henkilöstä pidätysmääräyksen ja syyttää tätä useista rikoksista.

Asianomainen suoritti aseellisia iskuja ja hyökkäyksiä Libyan öljyalueella sijaitsevia öljyntuotantolaitoksia vastaan. Tuotantolaitokset tuhoutuivat iskuissa, joista viimeisin tapahtui 14. kesäkuuta 2018.

Öljyalueelle tehdyt hyökkäykset johtivat moniin ihmishenkien menetyksiin alueen asukkaiden parissa ja vaaransivat siviilien elämän.

Hyökkäysten vuoksi Libyan öljynvienti keskeytyi ajoittain vuosien 2013 ja 2018 välisenä aikana, mikä aiheutti Libyan kansantaloudelle merkittäviä menetyksiä.

Asianomainen yritti viedä öljyä laittomasti.

Asianomainen rekrytoi vierastaistelijoita toistuviin hyökkäyksiinsä Libyan öljyntuotantoaluetta vastaan.

Toimillaan asianomainen vaarantaa Libyan vakauden ja on esteenä Libyan puolueiden pyrkimyksille ratkaista poliittinen kriisi ja panna Yhdistyneiden kansakuntien toimintaohjelma täytäntöön.”

Lisätään seuraava henkilö liitteessä III olevaan luetteloon

”27.

Nimi: 1: Ibrahim 2: Saeed 3: Salim 4: Jadhran

Arvo: ei saatavilla Asema: Aseistettujen ryhmien johtajaSyntymäaika: 1982 Syntymäpaikka: ei saatavilla Hyvälaatuinen alias: ei saatavilla Huonolaatuinen alias: ei saatavilla Kansalaisuus: Libya Passin nro: ei saatavilla Henkilötunnus: ei saatavilla Osoite: ei saatavilla Luetteloon merkitsemisen päivämäärä: 11. syyskuuta 2018. Lisätietoja: äidin nimi Salma Abdula Younis. Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 ja 17 kohdan nojalla (matkustuskielto ja varojen jäädyttäminen). Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx.

Merkitty luetteloon päätöslauselman 2213 (2015) 11 kohdan b, c ja d alakohdan nojalla; päätöslauselman 2362 (2017) 11 kohdan nojalla.

Lisätietoja:

Libyan yleisen syyttäjän virasto on antanut asianomaisesta henkilöstä pidätysmääräyksen ja syyttää tätä useista rikoksista.

Asianomainen suoritti aseellisia iskuja ja hyökkäyksiä Libyan öljyalueella sijaitsevia öljyntuotantolaitoksia vastaan. Tuotantolaitokset tuhoutuivat iskuissa, joista viimeisin tapahtui 14. kesäkuuta 2018.

Öljyalueelle tehdyt hyökkäykset johtivat moniin ihmishenkien menetyksiin alueen asukkaiden parissa ja vaaransivat siviilien elämän.

Hyökkäysten vuoksi Libyan öljynvienti keskeytyi ajoittain vuosien 2013 ja 2018 välisenä aikana, mikä aiheutti Libyan kansantaloudelle merkittäviä menetyksiä.

Asianomainen yritti viedä öljyä laittomasti.

Asianomainen rekrytoi vierastaistelijoita toistuviin hyökkäyksiinsä Libyan öljyntuotantoaluetta vastaan.

Toimillaan asianomainen vaarantaa Libyan vakauden ja on esteenä Libyan puolueiden pyrkimyksille ratkaista poliittinen kriisi ja panna Yhdistyneiden kansakuntien toimintaohjelma täytäntöön.”


19.9.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 235/24


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2018/1251,

annettu 18 päivänä syyskuuta 2018,

empentriinin hyväksymättä jättämisestä valmisteryhmään 18 kuuluvissa biosidivalmisteissa käytettävänä vanhana tehoaineena

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä toukokuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 (1) ja erityisesti sen 89 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 1062/2014 (2) vahvistetaan niiden vanhojen tehoaineiden luettelo, jotka on arvioitava sen selvittämiseksi, voidaanko niiden käyttö biosidivalmisteissa hyväksyä. Tähän luetteloon sisältyy empentriini (EY-numero: ei ole, CAS-numero: 54406-48-3).

(2)

Empentriiniä on arvioitu käytettäväksi valmisteissa, jotka kuuluvat valmisteryhmään 18 (hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet), sellaisena kuin se on kuvattu asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteessä V.

(3)

Belgia, joka oli nimetty arvioinnista vastaavaksi toimivaltaiseksi viranomaiseksi, toimitti arviointikertomukset sekä suosituksensa 24 päivänä kesäkuuta 2016.

(4)

Biosidivalmistekomitea valmisteli 13 päivänä joulukuuta 2017 Euroopan kemikaaliviraston lausunnon delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2014 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti ottaen huomioon arvioinnista vastaavan toimivaltaisen viranomaisen päätelmät (3).

(5)

Tämän lausunnon mukaan biosidivalmisteiden, joita käytetään valmisteryhmässä 18 ja jotka sisältävät empentriiniä, ei voida odottaa täyttävän asetuksen (EU) N:o 528/2012 19 artiklan 1 kohdan b alakohdassa vahvistettuja vaatimuksia.

(6)

Asetuksen (EU) N:o 528/2012 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti hakijan on toimitettava riittävät tiedot, jotta voidaan määrittää, täyttääkö tehoaine kyseisen asetuksen 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut hyväksymättä jättämisen perusteet. Arvioinnista vastaava toimivaltainen viranomainen on pyytänyt hakijaa useaan otteeseen toimittamaan karsinogeenisuutta koskevat tiedot tämän arvioinnin suorittamiseksi, eikä hakija ole toimittanut riittäviä tietoja ajoissa, joten kyseisen asetuksen 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa esitettyjen hyväksymättä jättämisen perusteiden arviointi ei ollut mahdollista.

(7)

Lisäksi ihmisten terveyttä ja ympäristöriskejä koskevissa arvioinneissa tarkastelluissa skenaarioissa todettiin riskejä, joita ei voida hyväksyä, eikä turvallista käyttöä voitu määritellä.

(8)

Tämän vuoksi ei ole aiheellista hyväksyä empentriinin käyttöä valmisteryhmään 18 kuuluvissa biosidivalmisteissa.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän biosidivalmistekomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Empentriiniä (EY-numero: ei ole, CAS-numero: 54406-48-3) ei hyväksytä käytettäväksi tehoaineena valmisteryhmään 18 kuuluvissa biosidivalmisteissa.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 18 päivänä syyskuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1062/2014, annettu 4 päivänä elokuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 528/2012 tarkoitetusta kaikkien biosidivalmisteissa käytettyjen vanhojen tehoaineiden järjestelmällistä arviointia koskevasta työohjelmasta (EUVL L 294, 10.10.2014, s. 1).

(3)  Biocidal Products Committee (BPC), Opinion on the application for approval of the active substance Empenthrin, Product type: 18, ECHA/BPC/182/2017, annettu 13 päivänä joulukuuta 2017.