ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 205

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

61. vuosikerta
14. elokuu 2018


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1128, annettu 9 päivänä elokuuta 2018, unionin vuotuisten tariffikiintiöiden avaamisesta lampaille ja vuohille sekä lampaan- ja vuohenlihalle annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1354/2011 muuttamisesta

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1129, annettu 13 päivänä elokuuta 2018, asetamipridin hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi valmisteryhmään 18 kuuluvissa biosidivalmisteissa ( 1 )

4

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1130, annettu 13 päivänä elokuuta 2018, sypermetriinin hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 18 ( 1 )

8

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1131, annettu 13 päivänä elokuuta 2018, penflufeenin hyväksymisestä tehoaineena käytettäväksi valmisteryhmään 8 kuuluvissa biosidivalmisteissa ( 1 )

12

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1132, annettu 13 päivänä elokuuta 2018, luvan antamisesta uuselintarvikkeen synteettinen zeaksantiini nimityksen ja erityisten merkintävaatimusten muuttamiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisesti sekä komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2470 muuttamisesta ( 1 )

15

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1133, annettu 13 päivänä elokuuta 2018, luvan antamisesta Hoodia parviflora -kasvin kuivattujen maanpäällisten osien saattamiseksi markkinoille uuselintarvikkeena Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2470 muuttamisesta ( 1 )

18

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1134, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/25/EU 34 artiklan sovellettavuudesta hankintasopimuksiin, jotka koskevat tiettyjä sähkön ja maakaasun vähittäistoimituksiin Tšekissä liittyviä toimintoja (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 4194)  ( 1 )

23

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1135, annettu 10 päivänä elokuuta 2018, jäsenvaltioilta edellytettävien, teollisuuden päästöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU täytäntöönpanoa koskevien tietojen tyypistä, muodosta ja antamistiheydestä (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 5009)  ( 1 )

40

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1136, annettu 10 päivänä elokuuta 2018, riskinvähentämistoimenpiteistä ja tehostetuista bioturvallisuustoimenpiteistä ja varhaisen havaitsemisen järjestelmistä, jotka liittyvät luonnonvaraisten lintujen aiheuttamaan vaaraan korkeapatogeenisten lintuinfluenssavirusten tarttumisesta siipikarjaan (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 5243)  ( 1 )

48

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1137, annettu 10 päivänä elokuuta 2018, tietyistä kolmansista maista peräisin olevien tavaroiden kuljetuksessa käytettävään puiseen pakkausmateriaaliin sovellettavista valvonnasta, kasvien terveystarkastuksista ja toimenpiteistä (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 5245)

54

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

14.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 205/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1128,

annettu 9 päivänä elokuuta 2018,

unionin vuotuisten tariffikiintiöiden avaamisesta lampaille ja vuohille sekä lampaan- ja vuohenlihalle annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1354/2011 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 187 artiklan a ja b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 1354/2011 (2) säädetään unionin vuotuisten tariffikiintiöiden avaamisesta lampaille ja vuohille sekä lampaan- ja vuohenlihalle mukaan lukien Islannin alkuperätuotteiden tariffikiintiöt.

(2)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1354/2011 4 artiklassa säädetään, että mainitulla asetuksella avattuja tariffikiintiöitä hallinnoidaan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 (3) 49–54 artiklan mukaisesti.

(3)

Euroopan unioni ja Islanti allekirjoittivat 23 päivänä maaliskuuta 2017 kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, lisäetuuksista maataloustuotteiden kaupassa. Lupa sopimuksen allekirjoittamiseen unionin puolesta annettiin neuvoston päätöksellä (EU) 2016/2087 (4) ja lupa sopimuksen tekemiseen neuvoston päätöksellä (EU) 2017/1913 (5).

(4)

Sopimuksen liitteen V mukaisesti unioni muutti asetusta (EU) N:o 1354/2011 asetuksella (EU) 2018/562 (6). Muutoksella lisättiin Islannin olemassa olevien tullittomien tariffikiintiöden määrää tariffikoodeihin 0204 ja 0210 kuuluvien lampaan- ja vuohenlihan osalta ja lisäksi avattiin vuotuinen unionin tulliton tariffikiintiö koodiin 1602 90 kuuluville lampaanlihajalosteille.

(5)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1354/2011 nojalla hallinnoitavien lampaan- ja vuohenlihakiintiöiden määrät ilmaistaan teuraspainoekvivalentteina, kun taas sopimuksessa määrätään, että määrät ilmaistaan tonneina tuotetta. Sen vuoksi on aiheellista säätää sopimuksessa vahvistettujen unionin tariffikiintiöiden hallinnoinnista erillisessä asetuksessa, jotta varmistetaan sujuva kiintiöiden hallinnointi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (7) nojalla. Tämän johdosta kyseiset tariffikiintiöt olisi samalla hetkellä poistettava täytäntöönpanoasetuksesta (EU) N:o 1354/2011 asetuksen (EU) N:o 1308/2013 perusteella.

(6)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 1354/2011 olisi muutettava.

(7)

Asetuksen (EU) N:o 952/2013 nojalla annettua uutta asetusta, jolla avataan tariffikiintiöt Islannista peräisin olevan lampaan- ja vuohenlihan sekä lampaanlihajalosteiden tuonnissa, sovelletaan 1 päivästä syyskuuta 2018. Sen vuoksi vastaavia täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1354/2011 muutoksia olisi sovellettava samasta päivästä.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1354/2011 seuraavasti:

1)

Poistetaan 3 artiklan 2 kohdan e alakohta.

2)

Korvataan liite tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä syyskuuta 2018.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä elokuuta 2018.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Günther OETTINGER

Komission jäsen


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1354/2011, annettu 20 päivänä joulukuuta 2011, unionin vuotuisten tariffikiintiöiden avaamisesta lampaille ja vuohille sekä lampaan- ja vuohenlihalle (EUVL L 338, 21.12.2011, s. 36).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447, annettu 24 päivänä marraskuuta 2015, unionin tullikoodeksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 343, 29.12.2015, s. 558).

(4)  Neuvoston päätös (EU) 2016/2087, annettu 14 päivänä marraskuuta 2016, lisäetuuksia maataloustuotteiden kaupassa koskevan Euroopan unionin ja Islannin välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta (EUVL L 324, 30.11.2016, s. 1).

(5)  Neuvoston päätös (EU) 2017/1913, annettu 9 päivänä lokakuuta 2017, lisäetuuksia maataloustuotteiden kaupassa koskevan Euroopan unionin ja Islannin välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä (EUVL L 274, 24.10.2017, s. 57).

(6)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/562, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2018, unionin vuotuisten tariffikiintiöiden avaamisesta lampaille ja vuohille sekä lampaan- ja vuohenlihalle annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1354/2011 muuttamisesta (EUVL L 94, 12.4.2018, s. 4).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, unionin tullikoodeksista (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1).


LIITE

LIITE

LAMPAAN- JA VUOHENLIHA (tonnia (t) teuraspainoekvivalenttia) UNIONIN TARIFFIKIINTIÖT

CN-koodit

Arvotulli

(%)

Paljoustulli

euroa / 100 kg

Järjestysnumero ”ensiksi tullutta palvellaan ensin” -järjestelmässä

Alkuperä

Vuotuinen määrä tonneina teuraspainoekvivalenttia

Elävät eläimet

(kerroin = 0,47)

Luuton karitsanliha (1)

(kerroin = 1,67)

Luuton lampaanliha (2)

(kerroin = 1,81)

Luullinen liha ja ruhot

(kerroin = 1,00)

0204

Nolla

Nolla

09.2101

09.2102

09.2011

Argentiina

23 000

09.2105

09.2106

09.2012

Australia

19 186

09.2109

09.2110

09.2013

Uusi-Seelanti

228 254

09.2111

09.2112

09.2014

Uruguay

5 800

09.2115

09.2116

09.1922

Chile (3)

8 000

09.2121

09.2122

09.0781

Norja

300

09.2125

09.2126

09.0693

Grönlanti

100

09.2129

09.2130

09.0690

Färsaaret

20

09.2131

09.2132

09.0227

Turkki

200

09.2171

09.2175

09.2015

Muut (4)

200

09.2178

09.2179

09.2016

Erga omnes  (5)

200

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

10

Nolla

09.2181

09.2019

Erga omnes  (5)

92


(1)  Ja vohlanliha.

(2)  Ja muu vuohenliha kuin vohlanliha.

(3)  Chilen tariffikiintiötä korotetaan 200 tonnilla vuodessa.

(4)  ’Muut’ tarkoittaa kaikkia WTO:n jäseniä lukuun ottamatta Argentiinaa, Australiaa, Uutta-Seelantia, Uruguayta, Chileä, Grönlantia ja Islantia.

(5)  ’Erga omnes’ tarkoittaa kaikkia alkuperiä tässä taulukossa mainitut maat mukaan luettuina.


14.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 205/4


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1129,

annettu 13 päivänä elokuuta 2018,

asetamipridin hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi valmisteryhmään 18 kuuluvissa biosidivalmisteissa

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä toukokuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 (1) ja erityisesti sen 89 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 1062/2014 (2) vahvistetaan niiden vanhojen tehoaineiden luettelo, jotka on arvioitava sen selvittämiseksi, voidaanko niiden käyttö biosidivalmisteissa hyväksyä. Luetteloon kuuluu asetamipridi.

(2)

Asetamipridi on arvioitu käytettäväksi valmisteissa, jotka kuuluvat asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteessä kuvattuun valmisteryhmään 18 ’Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet’.

(3)

Belgia nimettiin esitteleväksi jäsenvaltioksi, ja sen arvioinnista vastaava toimivaltainen viranomainen toimitti arviointikertomuksen sekä suosituksensa 27 päivänä heinäkuuta 2015.

(4)

Biosidivalmistekomitea valmisteli 14 päivänä joulukuuta 2017 Euroopan kemikaaliviraston lausunnon (3) delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2014 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti ottaen huomioon arvioinnista vastaavan toimivaltaisen viranomaisen päätelmät.

(5)

Kyseisen lausunnon mukaan asetamipridiä sisältävien valmisteryhmään 18 kuuluvien biosidivalmisteiden voidaan olettaa täyttävän asetuksen (EU) N:o 528/2012 19 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyt kriteerit edellyttäen, että niiden käyttöä koskevia tiettyjä spesifikaatioita ja edellytyksiä noudatetaan.

(6)

Siksi on aiheellista hyväksyä asetamipridin käyttö valmisteryhmän 18 biosidivalmisteissa edellyttäen, että tiettyjä spesifikaatioita ja edellytyksiä noudatetaan.

(7)

Euroopan kemikaaliviraston lausunnossa todetaan, että asetamipridi täyttää erittäin hitaasti hajoavan (vP) ja myrkyllisen (T) aineen kriteerit Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (4) liitteen XIII mukaisesti. Asetamipridi täyttää näin ollen asetuksen (EU) N:o 528/2012 10 artiklan 1 kohdan d alakohdassa vahvistetut edellytykset ja olisi katsottava korvattavaksi tehoaineeksi.

(8)

Asetuksen (EU) N:o 528/2012 10 artiklan 4 kohdan mukaan tehoaineen joka katsotaan korvattavaksi aineeksi, hyväksyntä saisi olla voimassa enintään seitsemän vuotta.

(9)

Koska asetamipridi täyttää erittäin hitaasti hajoavan (vP) aineen kriteerit asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XIII mukaisesti, asetamipridilla käsitellyt tai sitä sisältävät esineet olisi merkittävä asianmukaisesti, kun niitä saatetaan markkinoille.

(10)

Kohtuullinen määräaika on tarpeen ennen tehoaineen hyväksymistä, jotta asianomaiset osapuolet voivat tarvittavalla tavalla valmistautua uusiin vaatimuksiin.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän biosidivalmistekomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään asetamipridi käytettäväksi tehoaineena valmisteryhmään 18 kuuluvissa biosidivalmisteissa siten, että sovelletaan liitteessä vahvistettuja spesifikaatioita ja edellytyksiä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä elokuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1062/2014, annettu 4 päivänä elokuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 528/2012 tarkoitetusta kaikkien biosidivalmisteissa käytettyjen vanhojen tehoaineiden järjestelmällistä arviointia koskevasta työohjelmasta (EUVL L 294, 10.10.2014, s. 1).

(3)  Biocidal Products Committee (BPC) Opinion on the application for approval of the active substance Acetamiprid, Product type: 18, ECHA/BPC/185/2017, annettu 14. joulukuuta 2017.

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).


LIITE

Nimi

IUPAC-nimi

Tunnistenumero

Tehoaineen vähimmäispuhtausaste (1)

Hyväksymispäivä

Hyväksymisen päättymispäivä

Valmisteryhmä

Erityisedellytykset

Asetamipridi

IUPAC-nimi:

(E)-N1-[(6-kloori-3-pyridyyli)metyyli]-N2-syaani-N1-metyyliasetamidi

EY-numero: Ei ole

CAS-numero: 135410-20-7

99,0 % w/w

1. helmikuuta 2020

31. tammikuuta 2027

18

Asetamipridi on korvattava tehoaine asetuksen (EU) N:o 528/2012 10 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti.

Biosidivalmisteiden lupien on täytettävä seuraavat edellytykset:

1)

Valmisteen arvioinnissa on kiinnitettävä erityistä huomiota altistumiseen, riskeihin ja tehoon, jotka liittyvät lupahakemuksen kattamiin käyttötarkoituksiin mutta joita ei ole käsitelty tehoaineen riskinarvioinnissa unionin tasolla.

2)

Arvioiduissa käytöissä todettujen riskien vuoksi valmisteen arvioinnissa on kiinnitettävä erityistä huomiota seuraaviin:

a)

ammattikäyttäjät;

b)

imeväiset ja taaperot, jotka altistuvat valmisteelle toissijaisesti, kun ammattikäyttäjät ruiskuttavat valmistetta;

c)

pintavesi, sedimentti, maaperä ja pohjavesi, kun valmisteita levitetään ruiskuttamalla tai pensselillä talleissa;

d)

pintavesi, sedimentti, maaperä ja pohjavesi, kun valmisteita levitetään ruiskuttamalla ulkona.

3)

Niiden valmisteiden osalta, joista voi jäädä jäämiä elintarvikkeisiin tai rehuihin, on tarkistettava, onko tarpeen asettaa uudet jäämien enimmäismäärät tai muuttaa voimassa olevia jäämien enimmäismääriä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 470/2009 (2) tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 (3) mukaisesti, ja toteutettava kaikki asianmukaiset riskinhallintatoimenpiteet sen varmistamiseksi, etteivät sovellettavat jäämien enimmäismäärät ylity.

Käsiteltyjen esineiden markkinoille saattamiseen sovelletaan seuraavaa edellytystä:

Asetamipridilla käsitellyn tai sitä sisältävän esineen markkinoille saattamisesta vastuussa olevan henkilön on varmistettava, että käsitellyn esineen merkinnöissä mainitaan asetuksen (EU) N:o 528/2012 58 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa luetellut tiedot.


(1)  Tässä sarakkeessa ilmoitettu puhtaus on arvioidun tehoaineen vähimmäispuhtausaste. Markkinoille saatetussa valmisteessa olevan tehoaineen puhtausaste voi poiketa vähimmäispuhtausasteesta, jos sen on todettu teknisesti vastaavan arvioitua tehoainetta.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 470/2009, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, yhteisön menettelyistä farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläimistä saatavissa elintarvikkeissa, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta (EUVL L 152, 16.6.2009, s. 11).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 396/2005, annettu 23 päivänä helmikuuta 2005, torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta (EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1).


14.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 205/8


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1130,

annettu 13 päivänä elokuuta 2018,

sypermetriinin hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 18

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä toukokuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 (1) ja erityisesti sen 89 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 1062/2014 (2) vahvistetaan luettelo vanhoista tehoaineista, jotka on arvioitava sen selvittämiseksi, voidaanko ne mahdollisesti hyväksyä käytettäviksi biosidivalmisteissa. Luettelossa on mukana sypermetriini.

(2)

Sypermetriini on arvioitu käytettäväksi valmisteryhmässä 18 (hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät tuotteet), sellaisena kuin se on kuvattu asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteessä V.

(3)

Belgia nimettiin esitteleväksi jäsenvaltioksi, ja sen arvioinnista vastaava toimivaltainen viranomainen toimitti arviointikertomuksen sekä suosituksensa 15 päivänä huhtikuuta 2015.

(4)

Biosidivalmistekomitea valmisteli 5 päivänä toukokuuta 2017 Euroopan kemikaaliviraston lausunnon delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2014 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti ottaen huomioon arvioinnista vastaavan toimivaltaisen viranomaisen päätelmät (3).

(5)

Kyseisen lausunnon mukaan valmisteryhmään 18 kuuluvien biosidivalmisteiden, jotka sisältävät sypermetriini, voidaan olettaa täyttävän asetuksen (EU) N:o 528/2012 19 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyt kriteerit edellyttäen, että niiden käyttöä koskevia tiettyjä spesifikaatioita ja edellytyksiä noudatetaan.

(6)

Siksi on aiheellista hyväksyä sypermetriinin käyttö valmisteryhmään 18 kuuluvissa biosidivalmisteissa edellyttäen, että tiettyjä spesifikaatioita ja edellytyksiä noudatetaan.

(7)

Lisäksi screening-tutkimuksessa, joka tehtiin valmisteltaessa komission vaikutustenarviointia eri vaihtoehdoista hormonihäiritsijöiden tunnistamiskriteereiksi (4), todettiin, että on tarpeen tutkia lisää sypermetriinin potentiaalia hormonitoiminnan häirinnän suhteen. Sypermetriinin mahdollisia hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia arvioidaan myös Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (5) yhteydessä. Arvioinnin päätelmien odotetaan valmistuvan ennen vuoden 2018 loppua. Mainitun arvioinnin tuloksesta riippuen komissio harkitsee tarvetta tarkistaa sypermetriinin hyväksymisestä tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa asetuksen (EU) N:o 528/2012 15 artiklan mukaisesti.

(8)

Kohtuullinen määräaika on tarpeen ennen tehoaineen hyväksymistä, jotta asianomaiset osapuolet voivat tarvittavalla tavalla valmistautua uusiin vaatimuksiin.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän biosidivalmistekomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään sypermetriini käytettäväksi tehoaineena biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 18 siten, että sovelletaan liitteessä vahvistettuja spesifikaatioita ja edellytyksiä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä elokuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1062/2014, annettu 4 päivänä elokuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 528/2012 tarkoitetusta kaikkien biosidivalmisteissa käytettyjen vanhojen tehoaineiden järjestelmällistä arviointia koskevasta työohjelmasta (EUVL L 294, 10.10.2014, s. 1).

(3)  Biosidivalmistekomitean lausunto tehoaineen sypermetriini hyväksymistä koskevasta hakemuksesta, valmisteryhmä 18, ECHA/BPC/153/2017, hyväksytty 5.5.2017.

(4)  COM (2016) 350 final.

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1).


LIITE

Yleisnimi

IUPAC-nimi

Tunnistenumero

Tehoaineen vähimmäispuhtausaste (1)

Hyväksymispäivä

Hyväksymisen päättymispäivä

Valmisteryhmä

Erityisedellytykset

Sypermetriini

IUPAC-nimi:

Sypermetriini cis:trans 40:60; (RS)-α-syano-3-fenoksibentsyyli-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-dikloorivinyyli)-2,2- dimetyylisyklopropaanikarboksylaatti

EY-numero: 257-842-9

CAS-numero: 52315-07-8

≥ 92 % w/w

Isomeerien suhde: cis:trans 40:60

1. kesäkuuta 2020

31. toukokuuta 2030

18

Biosidivalmisteiden lupien on täytettävä seuraavat edellytykset:

1)

Valmisteen arvioinnissa on kiinnitettävä erityistä huomiota altistumiseen, riskeihin ja tehoon, jotka liittyvät lupahakemuksen kattamiin käyttötarkoituksiin mutta joita ei ole käsitelty tehoaineen riskinarvioinnissa unionin tasolla.

2)

Arvioiduissa käytöissä todettujen riskien vuoksi valmisteen arvioinnissa on kiinnitettävä erityistä huomiota seuraaviin:

a)

ammattikäyttäjät;

b)

imeväisten ja taaperoiden toissijainen altistuminen;

c)

pintavesien osalta:

i)

käyttö pinnoilla sisätiloissa; sekä

ii)

käyttö ulkoseinissä ja rakennuksia ympäröivillä alueilla kaupungeissa;

d)

maaperän osalta:

i)

käyttö pinnoilla sisätiloissa;

ii)

käyttö ulkoseinissä kaupungeissa ja maaseudulla; sekä

iii)

käyttö rakennuksia ympäröivillä alueilla maaseudulla;

e)

sedimentin osalta:

i)

käyttö pinnoilla, kemiallisena esteenä sekä kolojen ja halkeamien käsittelemiseksi sisätiloissa; sekä

ii)

käyttö ulkoseinissä ja rakennuksia ympäröivillä alueilla kaupungeissa;

f)

pohjavesien osalta: käyttö ulkoseinissä ja rakennuksia ympäröivillä alueilla kaupungeissa.

3)

Niiden valmisteiden osalta, joista voi jäädä jäämiä elintarvikkeisiin tai rehuihin, on tarkistettava, onko tarpeen asettaa uudet jäämien enimmäismäärät tai muuttaa voimassa olevia jäämien enimmäismääriä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 470/2009 (2) tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 (3) mukaisesti, ja toteutettava kaikki asianmukaiset riskinhallintatoimenpiteet sen varmistamiseksi, etteivät sovellettavat jäämien enimmäismäärät ylity.


(1)  Tässä sarakkeessa ilmoitettu puhtaus on arvioidun tehoaineen vähimmäispuhtausaste. Markkinoille saatetussa valmisteessa olevan tehoaineen puhtausaste voi poiketa vähimmäispuhtausasteesta, jos sen on todettu teknisesti vastaavan arvioitua tehoainetta.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 470/2009, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, yhteisön menettelyistä farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläimistä saatavissa elintarvikkeissa, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta (EUVL L 152, 16.6.2009, s. 11).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 396/2005, annettu 23 päivänä helmikuuta 2005, torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta (EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1).


14.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 205/12


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1131,

annettu 13 päivänä elokuuta 2018,

penflufeenin hyväksymisestä tehoaineena käytettäväksi valmisteryhmään 8 kuuluvissa biosidivalmisteissa

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä toukokuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhdistyneen kuningaskunnan arvioinnista vastaava toimivaltainen viranomainen vastaanotti 7 päivänä heinäkuuta 2015 hakemuksen, joka koski tehoaineen penflufeeni hyväksymistä käytettäväksi asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteessä V kuvattuun valmisteryhmään 8 ”Puunsuoja-aineet” kuuluvissa biosidivalmisteissa.

(2)

Yhdistyneen kuningaskunnan arvioinnista vastaava toimivaltainen viranomainen toimitti arviointikertomuksen ja suosituksensa 28 päivänä helmikuuta 2017 asetuksen (EU) N:o 528/2012 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(3)

Biosidivalmistekomitea valmisteli Euroopan kemikaaliviraston lausunnon 14 päivänä joulukuuta 2017 ottaen huomioon arvioinnista vastaavan toimivaltaisen viranomaisen päätelmät (2).

(4)

Kyseisen lausunnon mukaan penflufeenia sisältävien valmisteryhmään 8 kuuluvien biosidivalmisteiden voidaan olettaa täyttävän asetuksen (EU) N:o 528/2012 19 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyt kriteerit edellyttäen, että niiden käyttöä koskevia tiettyjä spesifikaatioita ja edellytyksiä noudatetaan.

(5)

Siksi on aiheellista hyväksyä penflufeenin käyttö valmisteryhmään 8 kuuluvissa biosidivalmisteissa edellyttäen, että tiettyjä spesifikaatioita ja edellytyksiä noudatetaan.

(6)

Koska Euroopan kemikaaliviraston lausunnossa todetaan, että penflufeeni täyttää erittäin hitaasti hajoavan (vP) aineen kriteerit Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (3) liitteen XIII mukaisesti, penflufeenilla käsitellyt tai sitä sisältävät esineet olisi merkittävä asianmukaisesti, kun niitä saatetaan markkinoille.

(7)

Kohtuullinen määräaika on tarpeen ennen tehoaineen hyväksymistä, jotta asianomaiset osapuolet voivat tarvittavalla tavalla valmistautua uusiin vaatimuksiin.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän biosidivalmistekomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään penflufeeni käytettäväksi tehoaineena valmisteryhmään 8 kuuluvissa biosidivalmisteissa siten, että sovelletaan liitteessä vahvistettuja spesifikaatioita ja edellytyksiä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä elokuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Biocidal Products Committee (BPC) Opinion on the application for approval of the active substance Penflufen, Product type: 8, ECHA/BPC/184/2017, annettu 14. joulukuuta 2017.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).


LIITE

Nimi

IUPAC-nimi

Tunnistenumero

Tehoaineen vähimmäispuhtausaste (1)

Hyväksymispäivä

Hyväksymisen päättymispäivä

Valmisteryhmä

Erityisedellytykset

Penflufeeni

IUPAC-nimi:

5-fluori-1,3-dimetyyli-N-{2-[(2RS)-4-metyylipentan-2-yyli]fenyyli}-1H-pyratsoli-4-karboksamidi

EY-numero: ei saatavilla

CAS-numero: 494793-67-8

980 g/kg (1:1 suhde (R:S) enantiomeerien suhde)

1. helmikuuta 2019

31. tammikuuta 2029

8

Biosidivalmisteiden lupien on täytettävä seuraavat edellytykset:

1)

Valmisteen arvioinnissa on kiinnitettävä erityistä huomiota altistumiseen, riskeihin ja tehoon, jotka liittyvät lupahakemuksen kattamiin käyttötarkoituksiin mutta joita ei ole käsitelty tehoaineen riskinarvioinnissa unionin tasolla.

2)

Arvioiduissa käytöissä todettujen riskien vuoksi valmisteen arvioinnissa on kiinnitettävä erityistä huomiota seuraaviin:

a)

teollisuus- ja ammattikäyttäjät;

b)

maaperä ja pohjavesi, kun kyseessä on usein sään vaihteluille altistuva käsitelty puu.

3)

Koska maaperään kohdistuu riskejä, luvan saaneen valmisteen merkinnöissä ja mahdollisissa käyttöturvallisuustiedotteissa on mainittava, että teollisuuskäytön on tapahduttava eristetyllä alueella tai läpäisemättömällä kovalla alustalla, jossa on suojareunukset, ja että vastakäsitelty puutavara on varastoitava suojan alle ja/tai läpäisemättömälle kovalle alustalle, jotta valmistetta ei pääse valumaan suoraan maaperään tai vesistöön, ja että mahdolliset valmisteen käytöstä aiheutuvat valumat on kerättävä uudelleenkäyttöä tai hävittämistä varten.

Käsiteltyjen esineiden markkinoille saattamiseen sovelletaan seuraavaa edellytystä:

Penflufeenilla käsitellyn tai sitä sisältävän esineen markkinoille saattamisesta vastuussa olevan henkilön on varmistettava, että kyseisen esineen merkinnöissä mainitaan asetuksen (EU) N:o 528/2012 58 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa luetellut tiedot.


(1)  Tässä sarakkeessa ilmoitettu puhtaus on arvioidun tehoaineen vähimmäispuhtausaste. Markkinoille saatetussa valmisteessa olevan tehoaineen puhtausaste voi poiketa vähimmäispuhtausasteesta, jos sen on todettu teknisesti vastaavan arvioitua tehoainetta.


14.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 205/15


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1132,

annettu 13 päivänä elokuuta 2018,

luvan antamisesta uuselintarvikkeen ”synteettinen zeaksantiini” nimityksen ja erityisten merkintävaatimusten muuttamiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisesti sekä komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2470 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon uuselintarvikkeista, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 ja komission asetuksen (EY) N:o 1852/2001 kumoamisesta 25 päivänä marraskuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) 2015/2283 säädetään, että unionin markkinoille voidaan saattaa vain sellaisia uuselintarvikkeita, jotka on hyväksytty ja jotka mainitaan unionin luettelossa.

(2)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2470 (2), jossa vahvistetaan unionin luettelo hyväksytyistä uuselintarvikkeista, annettiin asetuksen (EU) 2015/2283 8 artiklan nojalla.

(3)

Asetuksen (EU) 2015/2283 12 artiklan nojalla komissio toimittaa ehdotuksen täytäntöönpanosäädökseksi, jolla hyväksytään uuselintarvikkeen unionin markkinoille saattaminen ja saatetaan unionin luettelo ajan tasalle.

(4)

Luonnossa esiintyvä zeaksantiini on osa ihmisten tavallista ruokavaliota, koska sitä esiintyy monissa hedelmissä ja vihreissä vihanneksissa samoin kuin munankeltuaisessa. Lisäksi sitä käytetään nykyään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/46/EY (3) määritellyissä ravintolisissä.

(5)

Komission täytäntöönpanopäätöksellä 2013/49/EU (4) hyväksyttiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97/EU (5) mukaisesti synteettisen zeaksantiinin saattaminen markkinoille elintarvikkeiden uutena ainesosana ravintolisissä siten, että sen päivittäinen saanti on enintään 2 milligrammaa. Täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2013/49 sallitun synteettisen zeaksantiinin nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”synteettinen zeaksantiini”.

(6)

Yritys DSM Nutritional Products Europe, jäljempänä ’hakija’, jätti 23 päivänä helmikuuta 2018 komissiolle hakemuksen saadakseen hyväksynnän synteettisen zeaksantiinin nimityksen ja erityisten merkintävaatimusten muuttamiselle asetuksen (EU) 2015/2283 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Hakija hakee termin ”synteettinen” poistamista unionin luettelossa olevasta uuselintarvikkeen nimestä ja sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä.

(7)

Hakija katsoo, että zeaksantiinin nimityksen ja merkintävaatimusten muuttaminen on välttämätöntä, jotta lievennetään niitä mahdollisia kielteisiä taloudellisia vaikutuksia, joita termin ”synteettinen” käytöstä synteettistä zeaksantiinia sisältävien ravintolisien pakkausmerkinnöissä saattaa aiheutua termiin ”synteettinen” liittyvien kielteisten merkitysvivahteiden vuoksi. Hakijan mukaan talouden toimijat, jotka saattavat markkinoille hyväksyttyjä synteettisiä uuselintarvikkeita sisältäviä ravintolisiä, joiden pakkausmerkinnöissä ei ole termiä ”synteettinen”, eivät mitä todennäköisimmin kärsi tällaisista mahdollisista kielteisistä taloudellisista vaikutuksista.

(8)

Unionin luetteloon uuselintarvikkeista sisältyy useita hyväksyttyjä synteettisiä aineita, joille on olemassa luonnollista alkuperää olevat vastineet, ja molempia muotoja käytetään ravintolisissä. Kyseisiä synteettisiä aineita ei kuitenkaan mainita synteettisinä unionin luettelossa eikä tästä ole mainintaa niiden pakkausmerkinnöissä. Synteettisen zeaksantiinin nimityksen ja pakkausmerkintöjen muuttamisella varmistetaan johdonmukaisuus kyseisten synteettisten aineiden nimityksen ja pakkausmerkintöjen kanssa.

(9)

Zeaksantiinin ehdotetut käyttötavat ja käyttömäärät ravintolisien ainesosana käytettynä eivät muutu, joten luvan antamista synteettiselle zeaksantiinille täytäntöönpanopäätöksellä 2013/49/EU tukeneet turvallisuusnäkökohdat ovat edelleen voimassa, eikä tästä muutoksesta näin ollen aiheudu mitään huolta turvallisuuden kannalta. Nämä oikeutetut tekijät huomioon ottaen ehdotetut muutokset ovat asetuksen (EU) 2015/2283 12 artiklan 1 kohdan vaatimusten mukaisia.

(10)

Tämän täytäntöönpanoasetuksen mukaisten uusien merkintävaatimusten täytäntöönpano saattaa aiheuttaa muutoksia niiden liike-elämän toimijoiden kannalta, jotka tällä hetkellä saattavat synteettistä zeaksantiinia markkinoille. Tämän vuoksi on aiheellista säätää siirtymäkaudesta.

(11)

Direktiivissä 2002/46/EY vahvistetaan ravintolisiä koskevat vaatimukset. Zeaksantiinin nimityksen ja erityisten merkintävaatimusten muuttaminen olisi sallittava, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisen direktiivin säännösten soveltamista.

(12)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Muutetaan asetuksen (EU) 2015/2283 8 artiklassa säädetyssä hyväksyttyjen uuselintarvikkeiden luettelossa oleva zeaksantiinia koskeva kohta tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun unionin luettelossa olevaan kohtaan on lisättävä tämän asetuksen liitteessä säädetyt käyttöedellytykset ja merkintävaatimukset.

3.   Tässä artiklassa säädetty hyväksyntä ei rajoita direktiivin 2002/46/EY säännösten soveltamista.

2 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2470 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

3 artikla

Synteettistä zeaksantiinia sisältäviä ravintolisiä, jotka ovat asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisia, sellaisena kuin sitä sovelletaan ennen tämän asetuksen voimaantuloa, voidaan saattaa markkinoille 3 päivään syyskuuta 2019 asti ja pitää markkinoilla varastojen loppumiseen asti.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä elokuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2470, annettu 20 päivänä joulukuuta 2017, unionin uuselintarvikeluettelon laatimisesta uuselintarvikkeista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisesti (EUVL L 351, 30.12.2017, s. 72).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/46/EY, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2002, ravintolisiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 183, 12.7.2002, s. 51).

(4)  Komission täytäntöönpanopäätös 2013/49/EU, annettu 22 päivänä tammikuuta 2013, luvan antamisesta synteettisen zeaksantiinin saattamiseksi markkinoille elintarvikkeiden uutena ainesosana Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti (EUVL L 21, 24.1.2013, s. 32).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 258/97, annettu 27 päivänä tammikuuta 1997, uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista (EYVL L 43, 14.2.1997, s. 1).


LIITE

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2470 liitteessä olevassa taulukossa 1 (Hyväksytyt uuselintarvikkeet) oleva ”Zeaksantiinia” koskeva kohta seuraavasti:

Hyväksytty uuselintarvike

Uuselintarvikkeen käyttöedellytykset

Merkintöjä koskevat lisävaatimukset

Zeaksantiini

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”zeaksantiini””

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY

2 mg/päivä


14.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 205/18


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1133,

annettu 13 päivänä elokuuta 2018,

luvan antamisesta Hoodia parviflora -kasvin kuivattujen maanpäällisten osien saattamiseksi markkinoille uuselintarvikkeena Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2470 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon uuselintarvikkeista, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 ja komission asetuksen (EY) N:o 1852/2001 kumoamisesta 25 päivänä marraskuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) 2015/2283 säädetään, että vain uuselintarvikkeita, jotka on hyväksytty ja sisällytetty unionin luetteloon, voidaan saattaa unionin markkinoille.

(2)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2470 (2) jossa vahvistetaan unionin luettelo hyväksytyistä uuselintarvikkeista, annettiin asetuksen (EU) 2015/2283 8 artiklan nojalla.

(3)

Asetuksen (EU) 2015/2283 12 artiklan mukaisesti komissio päättää uuselintarvikkeen hyväksymisestä ja unionin markkinoille saattamisesta ja unionin luettelon saattamisesta ajan tasalle.

(4)

Yritys Desert Labs, Ltd., jäljempänä ’hakija’, toimitti 21 päivänä lokakuuta 2014 Irlannin toimivaltaiselle viranomaiselle hakemuksen Hoodia parviflora -kasvin kuivattujen maanpäällisten osien saattamiseksi unionin markkinoille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 (3) 1 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettuna uuselintarvikkeena. Hakemuksessa pyydetään, että Hoodia parviflora -kasvin kuivattuja maanpäällisiä osia voitaisiin käyttää elintarvikkeissa, mukaan lukien juomat, keksit, makeiset, suolaiset välipalat, keitot ja liemet, tee, kahvi ja vesi. Ne on tarkoitettu käytettäväksi myös ravintolisissä.

(5)

Asetuksen (EU) 2015/2283 35 artiklan 1 kohdan nojalla kaikkia jäsenvaltioille asetuksen (EY) N:o 258/97 4 artiklan mukaisesti toimitettuja uuselintarvikkeiden unionin markkinoille saattamista koskevia hakemuksia, joista ei ole tehty lopullista päätöstä ennen 1 päivää tammikuuta 2018, on käsiteltävä asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisina hakemuksina.

(6)

Vaikka hakemus Hoodia parviflora -kasvin kuivattujen maanpäällisten osien saattamisesta unionin markkinoille uuselintarvikkeena toimitettiin jäsenvaltiolle asetuksen (EY) N:o 258/97 4 artiklan mukaisesti, se täyttää myös asetuksessa (EU) 2015/2283 vahvistetut vaatimukset.

(7)

Irlannin toimivaltainen viranomainen antoi ensiarviointiraporttinsa 24 päivänä elokuuta 2015. Raportissaan se tuli siihen tulokseen, että Hoodia parviflora -kasvin kuivatut maanpäälliset osat täyttävät asetuksen (EY) N:o 258/97 3 artiklan 1 kohdassa uuselintarvikkeille asetetut vaatimukset.

(8)

Komissio toimitti ensiarviointiraportin muille jäsenvaltioille 28 päivänä elokuuta 2015. Jotkin jäsenvaltiot esittivät perusteltuja vastalauseita asetuksen (EY) N:o 258/97 6 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetyssä 60 päivän määräajassa seuraavien osalta: uuselintarvikkeen puutteellinen kuvaus, allergeenisuuden vajavainen arviointi, riittämättömät tiedot yli 12-vuotiaisiin lapsiin kohdistuvan riskin poissulkemiseksi sekä riittämättömät tiedot eritelmistä, stabiilisuudesta, saantiarviosta ja toksikologiasta.

(9)

Ottaen huomioon joidenkin jäsenvaltioiden esittämät vastalauseet komissio kuuli 25 päivänä tammikuuta 2016 Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, ja pyysi sitä tekemään täydentävän arvioinnin Hoodia parviflora -kasvin kuivatuista maanpäällisistä osista uuselintarvikkeena asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti.

(10)

Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi 20 päivänä syyskuuta 2017 tieteellisen lausunnon (4) Hoodia parviflora -kasvin kuivattujen maanpäällisten osien turvallisuudesta uuselintarvikkeena asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti. Vaikka elintarviketurvallisuusviranomainen laati ja antoi kyseisen lausunnon asetuksen (EY) N:o 258/97 nojalla, se täyttää myös asetuksen (EU) 2015/2283 11 artiklan vaatimukset.

(11)

Lausunnossaan elintarviketurvallisuusviranomainen ei vahvistanut Hoodia parviflora -kasvin kuivattujen maanpäällisten osien turvallisuutta elintarvikkeissa hakijan ehdottamissa käyttötarkoituksissa ja ehdottamilla käyttömäärillä, koska saanti ylittäisi turvallisena pidetyn tason (0,134 mg/painokiloa). Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi kuitenkin, että Hoodia parviflora -kasvin kuivatut maanpäälliset osat ovat aikuisille turvallisia, kun niitä on lisätty ravintolisiin niin, että päivittäinen enimmäisannos on 9,4 mg, mikä vastaa oletuspainoltaan 70-kiloisen aikuisen turvallista saantia.

(12)

Lausunto antaa riittävät perusteet vahvistaa, että Hoodia parviflora -kasvin kuivatut maanpäälliset osat ovat ehdotetuissa käyttötarkoituksissa ja -määrillä asetuksen (EU) 2015/2283 12 artiklan 1 kohdan mukaisia, kun niitä käytetään ravintolisien ainesosana.

(13)

Hakija esitti 24 päivänä tammikuuta 2018 komissiolle pyynnön, joka koski omistusoikeuden alaisten tietojen suojaamista kahden hakemuksen tueksi esitetyn tutkimuksen osalta eli Hoodia parviflora -kasvin kuivattujen maanpäällisten osien 14 vuorokauden oraalisen toksisuuden annostuksen määritystutkimusta (5) ja 90 vuorokauden oraalisen toksisuuden tutkimusta (6) koskevat raportit, joita käytettiin perustana viiteannoksen (BMD) analyysissä ja ihmisten turvallisen saannin johtamisessa.

(14)

Elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi 18 päivänä helmikuuta 2018 (7), että laatiessaan lausuntoaan Hoodia parviflora -kasvin kuivatuista maanpäällisistä osista uuselintarvikkeena, se käytti 90 vuorokauden oraalisen toksisuuden tutkimusraportin tietoja perustana BMD-analyysissä ja ihmisten turvallisten saantitasojen johtamisessa. Näin ollen se katsoi, että Hoodia parviflora -kasvin kuivattujen maanpäällisten osien turvallisuutta koskevia päätelmiä ei olisi voitu tehdä ilman kyseisen tutkimusraportin tietoja.

(15)

Elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnon saatuaan komissio pyysi hakijaa tarkentamaan toimitettuja perusteluja, jotka koskivat asetuksen (EU) 2015/2283 26 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettua omistusoikeutta kyseiseen tutkimukseen ja asetuksen (EU) 2015/2283 26 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettua yksinomaista oikeutta käyttää viittauksia kyseiseen tutkimukseen.

(16)

Lisäksi hakija ilmoitti, että sillä on hakemuksen jättöhetkellä kansallisen lainsäädännön mukainen yksinomainen oikeus käyttää viittauksia kyseiseen tutkimukseen, joten kolmannet osapuolet eivät voi laillisesti tutustua tutkimukseen tai käyttää sitä. Komissio arvioi kaikki hakijan toimittamat tiedot ja katsoi, että hakija on riittävästi perustellut asetuksen (EU) 2015/2283 26 artiklan 2 kohdassa säädettyjen vaatimusten täyttymisen.

(17)

EFSA ei näin ollen asetuksen (EU) 2015/2283 26 artiklan 2 kohdan mukaisesti saa käyttää hakijan asiakirja-aineistossa olevaa 90 vuorokauden oraalisen toksisuuden tutkimusta seuraavan hakijan hyväksi viiden vuoden aikana tämän asetuksen voimaantulosta. Tämän vuoksi tämän asetuksen nojalla hyväksytyn uuselintarvikkeen markkinoille saattaminen unionissa olisi rajattava hakijaan viiden vuoden ajaksi.

(18)

Kyseisen uuselintarvikkeen hyväksynnän ja hakijan asiakirja-aineistossa olevaan tutkimukseen kohdistuvan viittauksen rajaaminen yksinomaan hakijan yksinomaiseen käyttöön ei kuitenkaan estä muita hakijoita hakemasta lupaa saman uuselintarvikkeen markkinoille saattamiseksi edellyttäen, että hakemus perustuu laillisesti hankittuihin tietoihin, jotka tukevat tämän asetuksen mukaista lupaa.

(19)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/46/EY (8) vahvistetaan ravintolisiä koskevat vaatimukset. Hoodia parviflora -kasvin kuivattujen maanpäällisten osien käyttö olisi hyväksyttävä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisen direktiivin soveltamista.

(20)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Tämän asetuksen liitteessä määritellyt Hoodia parviflora -kasvin kuivatut maanpäälliset osat sisällytetään täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/2470 perustettuun unionin hyväksyttyjen uuselintarvikkeiden luetteloon.

2.   Viiden vuoden ajan tämän asetuksen voimaantulosta ainoastaan hakija:

 

Yritys: Desert Labs, Ltd.

 

Osoite: Kibbutz Yotvata, 88820, Israel;

saa saattaa unionin markkinoille 1 kohdassa tarkoitettua uuselintarviketta, paitsi jos myöhempi hakija saa hyväksynnän samalle uuselintarvikkeelle ilman viittausta tämän asetuksen 2 artiklan nojalla suojattuihin tietoihin tai yrityksen Desert Labs, Ltd suostumuksella.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun unionin luettelossa olevaan kohtaan on sisällytettävä tämän asetuksen liitteessä vahvistetut käyttöedellytykset ja merkintävaatimukset.

4.   Tässä artiklassa säädetty hyväksyntä ei rajoita direktiivin 2002/46/EY säännösten soveltamista.

2 artikla

Tutkimusta, joka sisältyy hakemusasiakirja-aineistoon, jonka perusteella elintarvikeviranomainen on arvioinut 1 artiklassa tarkoitetun uuselintarvikkeen ja jonka hakija on ilmoittanut täyttävän asetuksen (EU) 2015/2283 26 artiklan 2 kohdassa säädetyt vaatimukset, ei saa käyttää myöhemmän hakijan hyväksi viiden vuoden aikana tämän asetuksen voimaantulosta ilman yrityksen Desert Labs, Ltd suostumusta.

3 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2470 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä elokuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2470, annettu 20 päivänä joulukuuta 2017, unionin uuselintarvikeluettelon laatimisesta uuselintarvikkeista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisesti (EUVL L 351, 30.12.2017, s. 72).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 258/97, annettu 27 päivänä tammikuuta 1997, uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista (EYVL L 43, 14.2.1997, s. 1).

(4)  EFSA Journal 2017;15(10):5002.

(5)  Desert Labs, 2012a, ei julkaistu.

(6)  Desert Labs, 2012b, ei julkaistu.

(7)  EFSAn NDA-lautakunta (erityisruokavaliovalmisteita, ravitsemusta ja allergioita käsittelevä EFSAn lautakunta, 7.–8. helmikuuta 2018 pidetyn 83. täysistunnon pöytäkirja, hyväksytty 18. helmikuuta 2018. (https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/180207-1-m.pdf)

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/46/EY, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2002, ravintolisiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 183, 12.7.2002, s. 51).


LIITE

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2470 liite seuraavasti:

1)

Lisätään viimeinen sarake taulukkoon 1 (Hyväksytyt uuselintarvikkeet) seuraavasti:

”Tietosuoja”

2)

Lisätään taulukkoon 1 (Hyväksytyt uuselintarvikkeet) aakkosjärjestyksen mukaisesti seuraava kohta:

Hyväksytty uuselintarvike

Uuselintarvikkeen käyttöedellytykset

Merkintöjä koskevat lisävaatimukset

Muut vaatimukset

Tietosuoja

Hoodia parviflora -kasvin kuivatut maanpäälliset osat

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”Hoodia parviflora -kasvin kuivatut maanpäälliset osat”

 

Hyväksytty 3. syyskuuta 2018. Tämä lisäys perustuu asetuksen (EU) 2015/2283 26 artiklan mukaisesti suojattuun omistusoikeuden alaiseen tieteelliseen näyttöön ja tietoon.

Hakija: Desert Labs, Ltd Kibbutz Yotvata, 88820 Israel.

Tietosuojakauden aikana uuselintarvike ”Hoodia parviflora -kasvin kuivatut maanpäälliset osat” on hyväksytty unionin markkinoille saattamista varten ainoastaan yrityksen Desert Labs, Ltd osalta, paitsi jos myöhempi hakija saa uuselintarvikkeelle hyväksynnän ilman viittausta asetuksen (EU) 2015/2283 26 artiklan mukaisesti suojattuun omistusoikeuden alaiseen tieteelliseen näyttöön tai tietoon taikka yrityksen Desert Labs, Ltd suostumuksella.

Tietosuojan päättymispäivä: 3. syyskuuta 2023.”

Aikuisille tarkoitetut ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY

9,4 mg/päivä

3)

Lisätään taulukkoon 2 (Eritelmät) aakkosjärjestyksen mukaisesti seuraava kohta:

Hyväksytty uuselintarvike

Eritelmä

Hoodia parviflora -kasvin kuivatut maanpäälliset osat

Kuvaus/Määritelmä:

Kaikki Hoodia parviflora N.E.Br. -kasvin, (heimo Apocynaceae), kuivatut maanpäälliset osat

Ominaisuudet/Koostumus

Kasviaines: Vähintään 3-vuotiaiden kasvien maanpäälliset osat

Ulkonäkö: Väriltään vaaleanvihreästä kellanruskeaan oleva hienojakeinen jauhe

Liukoisuus (veteen): > 25 mg/ml

Kosteus: < 5,5 %

Aw: < 0,3

pH: < 5,0

Proteiini: < 4,5 g/100 g

Rasva: < 3 g/100 g

Hiilihydraatit (mukaan lukien ravintokuitu): < 80 g/100 g

Ravintokuitu: < 55 g/100 g

Kokonaissokeri: < 10,5 g/100 g

Tuhka: < 20 %

Hoodigosidit

P57: 5–50 mg/kg

L: 1 000 –6 000 mg/kg

O: 500–5 000 mg/kg

Yhteensä: 1 500 –11 000 mg/kg

Raskasmetallit:

Arseeni: < 1,00 mg/kg

Elohopea: < 0,1 mg/kg

Kadmium: < 0,1 mg/kg

Lyijy: < 0,5 mg/kg

Mikrobiologiset vaatimukset:

Aerobinen pesäkemäärä: < 105 PMY/g

Escherichia coli: < 10 PMY/g

Staphylococcus aureus: < 50 PMY/g

Koliformisten bakteerien kokonaismäärä: < 10 PMY/g

Hiiva: ≤ 100 PMY/g

Home: ≤ 100 PMY/g

Salmonella-lajit: Negatiivinen/25 g

Listeria monocytogenes: Negatiivinen/25 g

PMY: pesäkkeen muodostavat yksiköt”


PÄÄTÖKSET

14.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 205/23


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2018/1134,

annettu 5 päivänä heinäkuuta 2018,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/25/EU 34 artiklan sovellettavuudesta hankintasopimuksiin, jotka koskevat tiettyjä sähkön ja maakaasun vähittäistoimituksiin Tšekissä liittyviä toimintoja

(tiedoksiannettu numerolla C(2018) 4194)

(Ainoastaan tšekinkielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta 26 päivänä helmikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/25/EU (1) ja erityisesti sen 35 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Tšekin tasavallan pyynnön,

on kuullut julkisia hankintoja käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

1.   TOSISEIKAT

PYYNTÖ

(1)

Tšekki, jäljempänä ’pyynnön esittäjä’, toimitti 2 päivänä marraskuuta 2016 komissiolle direktiivin 2014/25/EU 35 artiklan 1 kohdan nojalla pyynnön, jäljempänä ’pyyntö’.

(2)

Pyyntö koskee seuraavia siinä kuvattuja toimintoja:

a)

sähkön vähittäistoimitukset ”automaattisella jatkuvalla mittauksella” A tai ”manuaalisella jatkuvalla mittauksella” B suurasiakkaille, jotka saavat yksilöllisen tarjouksen toimittajilta, jäljempänä ’sähkön vähittäistoimitukset suurasiakkaille’;

b)

sähkön vähittäistoimitukset ”ei-jatkuvalla mittauksella” C pienille yritys- ja kotitalousasiakkaille, jotka saavat vakiotarjouksen toimittajilta, jäljempänä ’sähkön vähittäistoimitukset pienasiakkaille’;

c)

maakaasun vähittäistoimitukset suurasiakkaille, jotka yleensä saavat yksilöllisen tarjouksen toimittajilta, i) automaattisella jatkuvalla mittauksella joko etäluennalla (A) tai kuukausittaisella luennalla (B) – niiden vuosikulutuksen ollessa vähintään 4,2 GWh – tai ii) ei-intervallimittauksella ja kuukausittaisella luennalla – niiden vuosikulutuksen ollessa 0,63–4,2 GWh – jäljempänä ’maakaasun vähittäistoimitukset suurasiakkaille’;

d)

maakaasun vähittäistoimitukset pienille yritys- ja kotitalousasiakkaille, jotka yleensä saavat vakiotarjouksen toimittajilta, ei-intervallimittauksella muunlaisella kuin kuukausittaisella luennalla – niiden vuosikulutuksen ollessa alle 0,63 GWh – jäljempänä ’maakaasun vähittäistoimitukset pienasiakkaille’.

(3)

Pyynnön liitteenä oli Tšekin kansallisen kilpailuviranomaisen, jäljempänä ’kansallinen kilpailuviranomainen’, 30 päivänä syyskuuta 2016 päivätty kirje ja saman viranomaisen 14 päivänä kesäkuuta 2017 päivätty täydentävä kirje, jäljempänä ’kansallisen kilpailuviranomaisen lausunto’.

(4)

Kansallinen kilpailuviranomainen totesi 30 päivänä syyskuuta 2016 päivätyssä kirjeessään, joka oli vastaus Tšekin kauppa- ja teollisuusministeriön pyyntöön saada lausunto siitä, voidaanko sähkön ja kaasun vähittäismyynti Tšekissä jättää direktiivin 2014/25/EU soveltamisalan ulkopuolelle, että ”sillä ei ollut riittävästi aikaa tehdä alakohtaista tutkimusta kyseisillä aloilla niin, että se olisi voinut kartoittaa kyseisten markkinoiden tilanteen ministeriön pyyntöön vastaamiseksi”. Kansallinen kilpailuviranomainen omaksui kyseisessä kirjeessä seuraavan kannan: ”voidaan katsoa, että loppukäyttäjille Tšekissä tehtävien kaasu- ja sähkötoimitusten markkinoiden jättämisellä direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle 34 artiklan mukaisesti ei pitäisi olla kielteistä vaikutusta kyseisten markkinoiden taloudelliseen kilpailuun. Tämä viraston (2) päätelmä perustuu kauppa- ja teollisuusministeriön toimittamiin asiakirjoihin. Virasto varaa tältä osin oikeuden arvioida kantaansa uudelleen, jos kyseisillä markkinoilla tapahtuu rakenteellisia tai muita perustavanlaatuisia muutoksia tai jos virastolle toimitettujen tietojen perusteita oikaistaan.”

(5)

Kansallisen kilpailuviranomaisen 14 päivänä kesäkuuta 2017 päivätty täydentävä kirje perustui ”muihin Tšekin tasavallan […] toimittamiin tietoihin ja riippumattomalta markkinoiden ylläpitäjältä (OTE) samoin kuin joiltakin asiaan liittyvillä markkinoilla toimivilta yrityksiltä, kuten ČEZ-ryhmältä (ČEZ) ja Pražská plynárenskálta, saatuihin tietoihin”. Täydentävässä kirjeessä viitattiin erityisesti joihinkin komission esille nostamiin huolenaiheisiin pienasiakkaille tapahtuvan sähkön vähittäismyynnin markkinoiden osalta, esimerkkeinä markkinoiden voimakas keskittyminen, harvoin tapahtuva sähköntoimittajan vaihtaminen sekä ČEZ-ryhmän vertikaalinen integraatio. Täydentävässä kirjeessä todettiin, että mikään ei estä kaikkien kyseisen pyynnön kohteina olevien markkinoiden jättämistä direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

(6)

Pyynnön mukana toimitettiin myös konsultin raportti (3), jäljempänä ’CRA:n raportti’.

(7)

Komissio pyysi pyynnön esittäjältä lisätietoja 31 päivänä tammikuuta 2017, 24 päivänä maaliskuuta 2017, 27 päivänä maaliskuuta 2017, 21 päivänä huhtikuuta 2017, 1 päivänä kesäkuuta 2017, 28 päivänä kesäkuuta 2017 ja 21 päivänä joulukuuta 2017, ja pyynnön esittäjä vastasi näihin pyyntöihin 16 päivänä helmikuuta 2017, 28 päivänä maaliskuuta 2017, 31 päivänä maaliskuuta 2017, 3 päivänä toukokuuta 2017, 10 päivänä toukokuuta 2017, 9 päivänä kesäkuuta 2017, 1 päivänä elokuuta 2017 ja 12 päivänä huhtikuuta 2018. Lisäksi komissio tapasi pyynnön edustajan pyynnöstä sen edustajat 31 päivänä tammikuuta 2017, 28 päivänä helmikuuta 2017, 29 päivänä maaliskuuta 2017, 30 päivänä toukokuuta 2017 ja 9 päivänä kesäkuuta 2017. Pyynnön edustaja toimitti lisäksi lisätietoja 27 päivänä tammikuuta 2017.

2.   OIKEUDELLINEN KEHYS

(8)

Direktiiviä 2014/25/EU sovelletaan sähkön ja kaasun vähittäistoimitukseen liittyvien toimintojen harjoittamiseksi tehtäviin hankintasopimuksiin, ellei kyseisiä toimintoja ole vapautettu direktiivin soveltamisesta direktiivin 34 artiklan nojalla.

(9)

Direktiivissä 2014/25/EU säädetään, ettei direktiiviä sovelleta hankintasopimuksiin, jotka tehdään jonkin direktiivissä tarkoitetun toiminnan suorittamiseksi, jos toimintoon siinä jäsenvaltiossa, jossa se toteutetaan, kohdistuu suoraa kilpailua markkinoilla, joille pääsyä ei ole rajoitettu. Sitä, onko jokin toiminta suoraan kilpailun kohteena, arvioidaan puolueettomin perustein ottaen huomioon kyseisen alan erityispiirteet.

3.   ARVIOINTI

3.1   RAJOITTAMATON PÄÄSY MARKKINOILLE

(10)

Markkinoille pääsyä pidetään rajoittamattomana, jos asianomainen jäsenvaltio on pannut täytäntöön ne unionin säädökset, jotka avaavat tietyn alan tai sen osan kilpailulle, ja soveltaa niitä. Kyseiset säädökset luetellaan direktiivin 2014/25/EU liitteessä III. Sähköalalla tämä tarkoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2009/72/EY (4). Maakaasualalla tämä tarkoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2009/73/EY (5).

(11)

Tšekki on saattanut direktiivit 2009/72/EY ja 2009/73/EY osaksi kansallista lainsäädäntöään lailla nro 458/2000 Kok. yrityksiä ja valtion hallintoa koskevista edellytyksistä energiamarkkinoilla, jäljempänä ’energialaki’ (6).

(12)

Komissio lähetti 7 päivänä joulukuuta 2017 virallisen ilmoituksen, jäljempänä ’virallinen ilmoitus’, Tšekin ulkoministerille (rikkomusmenettely nro 2017/2152) direktiivien 2009/72/EY ja 2009/73/EY saattamisesta virheellisesti osaksi Tšekin oikeusjärjestystä. Kun otetaan huomioon, että direktiivin 2014/25/EU 34 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädettyä rajoittamattoman markkinoille pääsyn oletusta ei tulisi soveltaa rikkomusmenettelyn kohteena oleviin näkökohtiin, komissio pyysi 21 päivänä joulukuuta 2017 lähetetyllä sähköpostilla pyynnön esittäjää toimittamaan asiaa koskevat huomautuksensa ja selittämään, onko markkinoille pääsy tosiasiallisesti ja oikeudellisesti vapaata direktiivin 2014/25/EU 34 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

(13)

Pyynnön esittäjä selitti 12 päivänä huhtikuuta 2018 antamassaan vastauksessa, että markkinoille pääsyä ei ole tosiasiallisesti rajoitettu, ja esitti seuraavat pääargumentit: alhaiset pääsykustannukset, muiden pääsyn esteiden puuttuminen, sähkön ja kaasun kauppaan myönnettyjen toimilupien suuri määrä (7) samoin kuin sähkön ja kaasun vähittäismarkkinoilla nykyisin toimivien vähittäiskauppiaiden suuri määrä (8). Pyynnön esittäjä selitti lisäksi, että siitä, miten virallisessa ilmoituksessa tarkoitetut unionin oikeuden säännökset on esitetty kansallisessa lainsäädännössä, ei seuraa, että pääsyä sähkön ja kaasun vähittäismarkkinoille rajoitettaisiin oikeudellisesti. Pyynnön esittäjä väitti tässä yhteydessä lisäksi, että rikkomusmenettelyssä esiin nostetut erityiskysymykset eivät joko koskeneet markkinoille pääsyä tai liittyivät siihen vain mahdollisesti.

(14)

Mitä tulee siihen, onko markkinoille pääsy tosiasiallisesti vapaata, komissio yhtyy pyynnön esittäjän argumentteihin ja erityisesti siihen, että sähkön ja kaasun vähittäistoimitusten markkinoilla on kansallisella tasolla suuri määrä vähittäismyyjiä, mikä osoittaa markkinoille pääsyn olevan tosiasiallisesti vapaata.

(15)

Komissio on sen suhteen, onko markkinoille pääsy oikeudellisesti rajoittamatonta, tutustunut huolellisesti pyynnön esittäjän selityksiin siitä, miten virallisessa ilmoituksessa esitetyt huolenaiheet on otettu huomioon kansallisessa lainsäädännössä. Komissio analysoi nämä selitykset direktiivin 2014/25/EU vaatimusten mukaisesti arvioidakseen, voisivatko kansallisen lainsäädännön säännökset ja rikkomusmenettelyssä esiin tuodut niihin liittyvät huolenaiheet johtaa markkinoille pääsyn oikeudelliseen rajoittamiseen direktiivin 2014/25/EU 34 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Tutkittuaan pyynnön esittäjän esittämät argumentit komissio hyväksyy pyynnön esittäjän selitysten perustana olevan argumentin, jonka mukaan rikkomusmenettelyssä esiin tuodut erityiset näkökohdat eivät suoraan koske markkinoille pääsyä. Komissio ottaa huomioon myös sen pyynnön esittäjän esiin nostaman argumentin, että Tšekin oikeusjärjestelmää on aiheellista tarkastella kokonaisuutena ja erityisesti velvoitteen tulkita kansallisen lainsäädännön asianomaisia säännöksiä tavalla, joka vastaa EU:n lainsäädännön vaatimuksia. Vaikka rikkomusmenettelyssä esiin tuodut huolenaiheet ovat edelleen olemassa ja rajoittamatta kyseisen rikkomusmenettelyn soveltamista, komissio katsoo näin ollen tätä päätöstä ja direktiivin 2014/25/EU mukaista menettelyä sovellettaessa, että markkinoille pääsyä ei ole oikeudellisesti rajoitettu Tšekin alueella.

(16)

Komissio katsoo edellä mainittujen päätelmien pohjalta, että direktiivin 2014/25/EU 34 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu rajoittamatonta markkinoille pääsyä koskeva edellytys täyttyy käsillä olevassa tapauksessa.

3.2   TOIMINTAAN SUORAAN KOHDISTUVA KILPAILU

(17)

Toimintaan suoraan kohdistuvaa kilpailua olisi arvioitava useiden tekijöiden perusteella, joista yksikään ei ole ratkaiseva sellaisenaan. Huomioon olisi otettava tärkeimpien toimijoiden markkinaosuudet tietyillä, tässä päätöksessä tarkoitetuilla markkinoilla. Kyseisten markkinoiden luonteen takia olisi otettava huomioon myös muita kriteereitä.

(18)

Tämän päätöksen soveltaminen ei rajoita kilpailusääntöjen ja unionin lainsäädännön muiden alojen säännösten soveltamista. Erityisesti vaatimukset ja menetelmät, joilla arvioidaan direktiivin 2014/25/EU 34 artiklan mukaisesti, onko toiminta suoraan kilpailun kohteena, eivät ole välttämättä samat, joita käytetään tehtäessä SEUT-sopimuksen 101 tai 102 artiklan tai neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (9) mukainen arviointi. Unionin yleinen tuomioistuin vahvisti tämän hiljattain antamassaan tuomiossa (10).

(19)

On syytä muistaa, että tämän päätöksen tavoitteena on selvittää, kohdistuuko pyynnön kohteena olevaan toimintaan kilpailua (sellaisilla markkinoilla, joille pääsyä ei ole rajoitettu direktiivin 2014/25/EU 34 artiklassa tarkoitetulla tavalla) siinä määrin, että hankinnat asianomaisten toimintojen jatkamiseksi toteutetaan varmasti – myös ilman direktiivissä 2014/25/EU säädettyjä tiukkoja yksityiskohtaisia hankintasääntöjä – avoimella ja syrjimättömällä tavalla sellaisin perustein, joilla ostajat voivat löytää kokonaisuudessaan taloudellisesti edullisimman ratkaisun.

(20)

Tässä yhteydessä on tärkeää mainita, että julkisia hankintoja koskevia sääntöjä ei kyseisillä markkinoilla sovelleta kaikkiin markkinatoimijoihin. Näin ollen yritykset, joihin kyseisiä sääntöjä ei sovelleta, voivat kyseisillä markkinoilla tavallisesti aiheuttaa kilpailupainetta markkinatoimijoille, joihin kyseisiä sääntöjä sovelletaan (11).

MERKITYKSELLISET TUOTEMARKKINAT

Sähkön vähittäistoimitukset

(21)

Kuten komissio on aiemmin todennut (12), sähkön vähittäistoimitukset kattavat sähkön kokonaismyynnin loppukäyttäjille, jotka ovat yhtäältä kotitalouksia ja pieniä teollisuus- ja yritysasiakkaita (asiakkaita, joihin ei sovelleta jatkuvaa mittausta ja jotka on liitetty pienjänniteverkkoon (13)) ja toisaalta suuria teollisuus- ja yritysasiakkaita (asiakkaita, joiden osalta mittaukset suoritetaan puolen tunnin välein ja jotka on tyypillisesti liitetty suur- ja keskijänniteverkkoihin (14)).

(22)

Tšekin kansallinen kilpailuviranomainen tarkasteli päätöskäytännössään (15) myös vähittäismarkkinoiden segmentoitumista erilaisten loppukäyttäjäryhmien kesken mutta jätti lopulta määritelmän avoimeksi.

(23)

Pyynnön esittäjä erottelee toisistaan kolme asiakasryhmää.

a)

Suuret yritysasiakkaat, joihin sovelletaan i) ”automaattista jatkuvaa mittausta” – pääasiassa asiakkaita, joiden osalta mittaukset suoritetaan kuorman mukaan ja jotka on liitetty suur- ja keskijänniteverkkoon; ja ii) ”manuaalisen jatkuvan mittauksen” kohteena olevat asiakkaat – pääasiassa asiakkaita, jotka on liitetty pienjänniteverkkoon (16). Suurasiakkaat saavat yleensä yksilöllisen tarjouksen toimittajilta tai ostavat sähkön suoraan sähköpörsseistä. Vuonna 2015 niiden osuus sähkön kokonaiskulutuksesta oli noin […] (17) eli määrällisesti […] TWh kaiken kaikkiaan […] TWh:sta (18).

b)

Pienten yritysasiakkaiden ja kotitalouksien osalta mittaukset eivät ole jatkuvia. Nämä asiakkaat saavat toimittajilta vakiotarjouksen ja ovat vuodesta 2006 lähtien voineet vapaasti valita sähköntoimittajansa. Vuonna 2015 tämän ryhmän osuus sähkön kokonaiskulutuksesta oli noin […] eli määrällisesti […] TWh kaiken kaikkiaan […] TWh:sta (18).

c)

Muut asiakkaat. Tämä kolmas ryhmä muodostuu suurista yritysasiakkaista, kuten paikallisten jakeluvyöhykkeiden toimijoista (19), jotka ovat samalla sekä sähkön tuottajia että vähittäismyyjiä, ja paikallisiin jakeluvyöhykkeisiin liitetyistä teollisuuspuistoista. Nämä suurasiakkaat voivat ostaa sähköä muilta toimittajilta kuin paikallisen jakeluvyöhykkeen toimijoilta, joten ne kuuluvat edellä määriteltyyn suurasiakkaiden ryhmään. Vuonna 2015 tämän kolmannen ryhmän osuus sähkön kokonaiskulutuksesta oli noin […] prosenttia eli määrällisesti […] TWh kaiken kaikkiaan […] TWh:sta.

(24)

Ottaen huomioon johdanto-osan 21–23 kappaleessa tarkastellut tekijät, joiden perusteella arvioidaan direktiivin 2014/25/EU 34 artiklassa säädettyjen edellytysten täyttymistä, ja rajoittamatta unionin muun lainsäädännön soveltamista, sähkön vähittäistoimitusten osalta merkityksellisiksi tuotemarkkinoiksi Tšekissä määritellään tässä päätöksessä seuraavat: a) sähkön vähittäistoimitukset suurasiakkaille (jatkuvan mittauksen kohteena olevat suuret teollisuus- ja yritysasiakkaat, mukaan luettuna johdanto-osan 23 kappaleen c alakohdassa tarkoitettu kolmas ryhmä) sekä b) sähkön vähittäistoimitukset pienasiakkaille (ei-jatkuvan mittauksen kohteena olevat kotitaloudet ja pienet yritysasiakkaat).

Maakaasun vähittäistoimitukset

(25)

Maakaasun vähittäistoimitusten osalta komissio erottaa toisistaan maakaasun toimittamisen pienasiakkaille ja maakaasun toimittamisen suurasiakkaille, jotka jaetaan vielä suuriin teollisuusasiakkaisiin ja voimaloihin (20).

(26)

Tšekkiläisiä kaasun vähittäismarkkinoita koskevassa päätöksessään M.4238 E.ON/PP (21) komissio jätti määritelmän avoimeksi, koska kyseinen liiketoimi ei aiheuttanut kilpailuun liittyvää huolta minkään vaihtoehtoisen määritelmän nojalla.

(27)

Myös Tšekin kansallinen kilpailuviranomainen tarkasteli päätöskäytännössään (22) kaasun vähittäismarkkinoiden segmentoitumista erilaisten loppukäyttäjäryhmien kesken mutta jätti lopulta määritelmän avoimeksi.

(28)

Myös pyynnön esittäjä erottelee toisistaan suuret ja pienet kaasutoimitusten asiakkaat. Suuria kaasutoimitusten asiakkaita (23) ovat yritysasiakkaat, joiden osalta tehdään i) automaattinen jatkuva mittaus joko etäluennalla (A) tai kuukausittaisella luennalla (B) ja joiden vuosikulutus on vähintään 4,2 GWh tai joiden osalta tehdään ii) ei-intervallimittaus kuukausittaisella luennalla ja joiden vuosikulutus on 0,63–4,2 GWh. Ne saavat yleensä yksilöllisen tarjouksen toimittajilta. Pieniä asiakkaita ovat yritys- ja kotitalousasiakkaat, joille tehdään ei-intervallimittaus muunlaisella kuin kuukausittaisella luennalla ja joiden vuosikulutus on alle 0,63 GWh. Ne saavat yleensä vakiotarjouksen. Kunkin ryhmän osuus on noin puolet kaasun kokonaiskulutuksesta.

(29)

Ottaen huomioon johdanto-osan 25–28 kappaleessa tarkastellut tekijät, joiden perusteella arvioidaan direktiivin 2014/25/EU 34 artiklassa säädettyjen edellytysten täyttymistä, ja rajoittamatta unionin muun lainsäädännön soveltamista, merkityksellisiksi tuotemarkkinoiksi määritellään seuraavat: a) maakaasun vähittäistoimitukset suurasiakkaille; b) maakaasun vähittäistoimitukset pienasiakkaille.

MERKITYKSELLISET MAANTIETEELLISET MARKKINAT

Sähkön vähittäistoimitukset

(30)

Komissio on aiemmin todennut (24), että suurasiakkaille tarkoitetut sähkön vähittäistoimitukset ovat laajuudeltaan kansalliset, kun taas pienasiakkaille tarkoitetuissa sähkön vähittäistoimituksissa saatetaan ottaa huomioon kapeammat alueelliset markkinat. Tšekin vähittäismarkkinoita koskevassa päätöksessä M. 4238 E.ON/PP (25) markkinatutkimus vahvisti, että markkinat olivat vähintään kansalliset sähkön vähittäismarkkinoilla. Maantieteellisten markkinoiden tarkka laajuus jätettiin kuitenkin avoimeksi. Tšekin kansallinen kilpailuviranomainen totesi sähkön vähittäistoimitukset pienasiakkaille laajuudeltaan kansallisiksi (26).

(31)

Pyynnön esittäjän mukaan tällä hetkellä toimii noin 65 toimittajaa, joilla on yli 100 toimituspistettä, jotka voivat toimittaa suurille ja pienille yritysasiakkaille ja kotitalouksille kansallisella tasolla. Tämä näyttäisi viittaavan siihen, että vähittäistoimitusten markkinat ovat laajuudeltaan kansalliset.

(32)

Tšekissä on kolme jakelualuetta jakeluyhtiön omistuksen mukaan (27). Koska näillä kolmella alueellisella jakelijalla on omalla jakelualueellaan suuri markkinaosuus, Tšekille on ominaista voimakas alueellisuus. ČEZ-ryhmä on tytäryhtiönsä ČEZ Distribucen kautta suurin jakelija, jolla on viisi kahdeksasta sähkönjakeluverkosta ja jonka osuus kaikesta Tšekissä kulutetusta sähköstä on noin […]; vertailun vuoksi todettakoon, että […] kulutetusta sähköstä on peräisin E.ONin jakelualueelta ja vain […] PRE:n jakelualueelta loppujen ollessa peräisin paikallisilta jakeluvyöhykkeiltä (28). Yhteensä noin […] prosenttia kaikista jakelupisteistä sijaitsee ČEZ Distribucen alueella. ČEZ Prodej (ČEZ-ryhmän vähittäistoimitusten haara) ei toimita niille kaikille. ČEZ Prodej kuitenkin toimittaa suurimmalle osalle ([…] %) oman jakelualueensa pienistä yritysasiakkaista ja kotitalouksista (29).

(33)

Kansallisella tasolla ČEZ Prodej toimittaa […] miljoonalle kotitalouksien toimituspisteelle, mikä vastaa noin […] prosenttia markkinaosuudesta toimituspisteiden osalta.

(34)

Toinen tekijä, joka viittaisi epähomogeenisiin kilpailuolosuhteisiin näillä kolmella jakelualueella, on se, että PRE veloittaa noin […] prosenttia enemmän vakiotariffin energiakomponentista omalla alueellaan. Pyynnön esittäjä perustelee tätä hintaeroa PRE:n halpaa energiaa tuottavan tytäryhtiön (Yello Energy) toiminnalla sen oman alueen ulkopuolella, mutta väittää, että ČEZ Prodej ja E.ON veloittavat tariffin energiakomponentista identtisiä hintoja kaikilla kolmella alueella (30).

(35)

Arvioitaessa direktiivin 2014/25/EU 34 artiklassa säädettyjen edellytysten täyttymistä ja rajoittamatta unionin muun lainsäädännön soveltamista ja, kun otetaan huomioon kansallisella tasolla toimivien vähittäismyyjien suuri määrä, loppukäyttäjille tehtävien sähkön vähittäistoimitusten voidaan Tšekissä katsoa olevan maantieteelliseltä laajuudeltaan kansalliset niin suur- kuin pienasiakkaiden osalta. Tämä ei kuitenkaan sulje pois sitä, että toimintaan saattaa liittyä myös vahvoja alueellisia elementtejä.

Maakaasun vähittäistoimitukset

(36)

Komissio on aiemmin määritellyt kaasun vähittäistoimitusten markkinat, mukaan luettuina pienasiakkaat, laajuudeltaan kansallisiksi (31).

(37)

Tšekin vähittäismarkkinoita koskevassa päätöksessään M.4238 E.ON/PP (32) komissio jätti määritelmän avoimeksi, koska kyseinen liiketoimi ei aiheuttanut kilpailuun liittyvää huolta minkään vaihtoehtoisen määritelmän nojalla.

(38)

Tšekin kansallinen kilpailuviranomainen on aiemmassa käytännössään (33) maantieteellisestä näkökulmasta pitänyt asiaan liittyviä tuotemarkkinoita kaasun vähittäistoimitusten alalla laajuudeltaan kansallisina.

(39)

Tšekkiläisillä kaasun vähittäismarkkinoilla toimii viimeisimpien tietojen mukaan nykyisin suuri määrä toimittajia (34). Pyynnön esittäjän mukaan nämä toimittajat voivat toimittaa suur- ja pienasiakkaille kansallisella tasolla.

(40)

Sähkön tavoin kaasunjakelu on Tšekissä jaettu kolmeen jakelualueeseen jakeluyhtiön omistuksen mukaan (35). Kaasun vähittäistoimituksissa kotitalouksille komissio toteaa samanlaisen kaavan kuin sähkön kohdalla siltä osin kuin on kyse vakiintuneiden kaasunjakelijoiden markkinaosuuksista jakelualueella. Vuonna 2015 RWE:n osuus markkinoista oli noin […] prosenttia, PP:n […] prosenttia ja E.ONin […] prosenttia (36). Näiden yritysten markkinaosuudet ovat kuitenkin pienemmät kansallisella tasolla, kun on kyse kaasun toimittamisesta suurasiakkaille (37).

(41)

Kaasun hinnan energiakomponenttia ei säännellä, vaan paikalliset jakeluyhtiöt asettavat sen näillä kolmella jakelualueella. Pyynnön esittäjän analyysista ilmenee, että niin PP:n kuin RWE:nkin hinnoittelu kaasun kokonaishinnan energiakomponentin osalta on samanlainen kaikilla kolmella jakelualueella, kun taas E.ONilla on samanlaiset hinnat PP:n ja RWE:n alueilla ja hieman alhaisemmat (alle […] %) omalla alueellaan (38). Pyynnön esittäjä toteaa tämän perusteella, että kaasun vähittäismarkkinat ovat luonteeltaan kansalliset.

(42)

Arvioitaessa direktiivin 2014/25/EU 34 artiklassa säädettyjen edellytysten täyttymistä ja rajoittamatta unionin muun lainsäädännön soveltamista ja, kun otetaan huomioon kansallisella tasolla toimivien vähittäismyyjien suuri määrä, loppukäyttäjille tehtävien kaasun vähittäistoimitusten maantieteellisten markkinoiden voidaan Tšekissä katsoa olevan kansalliset niin suur- kuin pienasiakkaiden osalta. Tämä ei kuitenkaan sulje pois sitä, että toimintaan saattaa liittyä myös alueellisia elementtejä – aivan kuten sähköntoimitustenkin kohdalla.

Markkina-analyysi

(43)

Komissio on antanut muita päätöksiä (39) siitä, voidaanko sähkön ja kaasun vähittäistoimitukset jättää julkisia hankintoja koskevien sääntöjen soveltamisalan ulkopuolelle. Komissio perusti kyseisissä päätöksissä arviointinsa erityisesti seuraaviin kriteereihin: markkinatoimijoiden lukumäärä yleensä, suurimpien toimijoiden yhteenlaskettu markkinaosuus, toimittajan vaihtaminen loppukäyttäjien keskuudessa, tukkumarkkinoiden likviditeetti ja hintasääntely.

Sähkön vähittäistoimitukset

(44)

Ensinnäkin on korostettava, että jotta toimittaja voi olla uskottava pitkän aikavälin toimija ja aiheuttaa tosiasiallista kilpailupainetta vähittäismyynnin tasolla Tšekissä, sillä on oltava pääsy kilpailukykyisiin sähkölähteisiin joko oman sähköntuotannon kautta tai siten, että sillä on pääsy likvideihin tukkumarkkinoihin kaikkien tarvittavien tukkutuotteiden osalta Tšekissä tai ulkomailla tuonnin kautta. Muuten vähittäismyyjät ovat riippuvaisia vertikaalisesti integroituneista kilpailijoistaan sähkön hankinnassaan, jolloin ne elävät jatkuvasti hintaruuvin uhan alla, mikä puolestaan huomattavasti rajoittaa sitä kilpailupainetta, jota ne voivat harjoittaa ČEZ:n kaltaisiin vertikaalisesti integroituneisiin toimittajiin nähden.

(45)

Arvioitaessa, ovatko sähkön vähimmäistoimitukset suoraan kilpailun kohteena, on näin ollen myös välttämätöntä tarkastella kilpailuedellytyksiä tuotantoketjun alkupään markkinoilla sähkön tuotannon ja tukkutoimitusten osalta ja toimijoiden asemaa niillä (40).

Markkinatoimijoiden määrä ja suurimpien toimijoiden markkinaosuudet

(46)

Kuusikymmentäviisi toimijaa toimitti kesäkuussa 2017 yli 100 toimituspisteeseen ČEZ-ryhmän, E.ONin ja PRE:n kolmella jakelualueella. ČEZ Prodej on suurin toimittaja niin suur- kuin pienasiakkaiden osalta ja seuraavina tulevat E.ON ja PRE. Muiden kilpailijoiden markkinaosuudet loppukäyttäjille tapahtuvista toimituksista ovat paljon pienemmät.

(47)

Aiemmissa päätöksissään (41) komissio katsoi, että sähkön vähittäismarkkinoiden tapauksessa kolmen suurimman yrityksen yhteenlaskettu markkinaosuus on yksi merkityksellisistä indikaattoreista markkinoiden keskittymisen ja yleisen kilpailutilanteen arvioinnissa. Koska kaikkiin markkinatoimijoihin ei sovelleta julkisia hankintoja koskevia sääntöjä, analyysissa keskitytään lähinnä niiden yksittäisten markkinatoimijoiden eli lähinnä ČEZ Prodejin ja PP:n markkina-asemaan ja kilpailupaineeseen, joihin sovelletaan julkisia hankintoja koskevia sääntöjä. Kun ČEZ Prodejin ja PP:n markkinaympäristön ymmärtäminen sitä edellyttää, analyysiin on sisällytetty muitakin markkinatoimijoita (ks. myös johdanto-osan 20 kappale). Myös muita keskittymisasteen mittareita saatetaan pitää tarpeellisina.

Sähkön vähittäistoimitukset suurasiakkaille

(48)

ČEZ Prodej toimittaa suurasiakkaista […] eli määrällisesti noin […] TWh kaiken kaikkiaan […] TWh:sta (42). Sen markkinaosuudet suurasiakkaiden osalta ovat olleet varsin vakaat vuosina 2012–2015 eli […] prosenttia (43); ne kuitenkin putosivat […] prosenttiin vuonna 2016 (44). Komissio toteaa tämän vähentymisen tapahtuneen samana vuonna, jona useat ČEZ-ryhmän ydinreaktorit toimivat useaan otteeseen vajaateholla, mikä vaikutti noin […] sen ydinvoimakapasiteetista; tämä vahvistaa, että kilpailukykyisten sähkölähteiden saatavuus on keskeinen tekijä kilpailtaessa vähittäismarkkinoilla. Ei voida myöskään sulkea pois sitä mahdollisuutta, että ČEZ Prodejin […] prosentin markkinaosuus olisi suurempi yhdellä tai useammalla alueella, jos se laskettaisiin suurasiakkaiden alueellisten eikä kansallisten maantieteellisten markkinoiden pohjalta. ČEZ Prodejin verkkoon liitettyjä suurasiakkaita koskevia paikallisia markkinaosuuksia kuvaavia lukuja ei kuitenkaan toimitettu pyynnöstä huolimatta.

(49)

Vuosina 2014–2016 suurasiakkaita koskevat markkinaosuudet olivat varsin vakaat myös E.ONin kohdalla (noin […] %) ja PRE:n kohdalla (noin […] %).

(50)

Kansallisella tasolla kolmen suurimman markkinatoimijan (ČEZ Prodej, E.ON ja PRE) yhteenlaskettu markkinaosuus suurasiakkaista on noin 60 prosenttia (45) (näille markkinoille laskettu HHI (46) on 1 847 (47)). Kaikkien muiden suurasiakkaille toimittavien toimijoiden – Bohemia Energy, CENTROPOL, RWE, Veolia Komodity, Lumius, EP Energy Trading, Slovenské elektrárne ja Amper Market – markkinaosuudet ovat alle […] prosenttia.

Sähkön vähittäistoimitukset pienasiakkaille

(51)

Kansallisella tasolla ČEZ Prodej toimittaa pienasiakkaista […] prosentille (48) toimitusten määrän mukaan; pienasiakkaat kuluttivat kuitenkin suurempia määriä ČEZ-ryhmän jakelualueella eli […] TWh kaiken kaikkiaan […] TWh:sta (49). ČEZ Prodejin markkinaosuudet tällaisten asiakkaiden osalta ovat olleet varsin vakaat ([…] %) vuosina 2012–2015 (50). Komissio toteaa kuitenkin, että kansallisen kilpailuviranomaisen lausunnon mukaan ČEZ Prodejin markkinaosuudet ovat supistuneet viimeisten 6 vuoden aikana (51).

(52)

Vakiintuneilla toimijoilla on paikallistasolla suuret markkinaosuudet pienasiakkaiden osalta: vuosina 2014–2015 ČEZ Prodejilla ja E.ONilla oli […] prosentin osuus markkinoista omilla jakelualueillaan, ja PRE:llä oli […] prosentin osuus markkinoista Prahan alueella. Kolme tärkeintä toimittajaa eivät olleet suuressa määrin esillä toistensa alueilla ([…] %) (52). Tämä vahvistaa toiminnan vahvan alueellisen luonteen.

(53)

Vuosina 2014–2016 pienasiakkaita koskevat markkinaosuudet olivat varsin vakaat myös E.ONin kohdalla (noin […] %) ja PRE:n kohdalla (noin […] %). Kansallisella tasolla kolmen suurimman markkinatoimijan (ČEZ Prodej, E.ON ja PRE) yhteenlaskettu markkinaosuus pienasiakkaista on noin 74 prosenttia (53) (näille markkinoille laskettu HHI (54) on 2 664). Suurin pienasiakkaiden ryhmästä kilpaileva kilpailija on Bohemia Energy ([…] %).

Toimittajan vaihtaminen loppukäyttäjien keskuudessa

(54)

Niiden asiakkaiden määrää, jotka vaihtavat toimittajaa tai sopimusta, pidetään myös todellisen kilpailun merkittävänä indikaattorina. Vaihtamisessa on kaksi tyyppiä: ulkoinen vaihtaminen, joka viittaa toimittajan vaihtamiseen, ja sisäinen vaihtaminen, joka määritellään tariffin tai sopimuksen vaihtamiseksi nykyisen toimittajan kanssa. Aiemmassa päätöksessä (55) komissio analysoi lähinnä ulkoista vaihtamista.

Sähkön vähittäistoimitukset suurasiakkaille

(55)

Pyynnön esittäjän mukaan ulkoinen vaihtaminen on varsin yleistä suurasiakkaiden keskuudessa. Ulkoinen vaihtaminen vähentyi kuitenkin suurasiakkaiden keskuudessa vuoden 2010 noin 30 prosentista 16 prosenttiin vuonna 2015. Keskimääräinen ulkoisen vaihtamisen aste kyseisten kuuden vuoden aikana oli 22 prosenttia (56). Vertailun vuoksi todettakoon, että ulkoisen vaihtamisen aste on keskimäärin korkeampi Tšekissä kuin Saksassa (noin 11 %) (57) ja alhaisempi kuin Italiassa (noin 32 %) (58). Pyynnön esittäjän mukaan sähköntoimittajan vaihtamisesta ei aiheudu kustannuksia; suoraan suurjänniteverkkoon liitetyt asiakkaat järjestävät sähköntoimituksensa tarjouskilpailuilla tai ostavat sähkön suoraan pörssistä, mikä voi selittää niiden taipumusta vaihtaa tarjoajaa useammin kuin pienasiakkaat (ks. johdanto-osan 56–59 kappale) (59).

Sähkön vähittäistoimitukset pienasiakkaille

(56)

Pyynnön esittäjän mukaan ulkoinen vaihtaminen ei ole yleistä pienasiakkaiden keskuudessa, mihin ovat syynä väitetty asiakastyytyväisyyden korkea taso ja/tai sopimuksen neuvotteleminen uudelleen saman toimittajan kanssa. Ulkoisen vaihtamisen aste pienasiakkaiden keskuudessa oli noin 4,6 prosenttia vuonna 2015 (eli sama kuin vuonna 2010); keskimääräinen ulkoisen vaihtamisen aste kyseisten kuuden vuoden aikana oli 5 prosenttia (60). Pyynnön esittäjän mukaan sähköntoimittajan vaihtaminen on varsin helppoa myös pienasiakkaille. Pyynnön esittäjän toteuttaman asiakaskyselyn mukaan pienasiakkaat kaikilla kolmella jakelualueella vaihtaisivat sähköntoimittajaa, ”jos hinnat nousevat 5–10 prosenttia” (61).

(57)

Kansallisen kilpailuviranomaisen lausunnossa katsottiin, että ČEZ Prodejin tilaaman asiakaskyselyn mukaan asiakkaat reagoivat erittäin herkästi hintoihin ja ovat halukkaita vaihtamaan (62). Kansallisen kilpailuviranomaisen lausunnossa todettiin lisäksi, että ”toimittajat alkoivat tehdä kilpailua edistäviä tarjouksia huomattavilla hinnanalennuksilla säilyttääkseen asiakkaansa”, ja näin ollen ČEZ Prodejin sisäisten tietojen perusteella ”huomattava osa ČEZ Prodejin asiakkaista, jotka olisivat muuten vaihtaneet toimittajaa, päätyi vaihtamaan ČEZ Prodejin edullisempaan hintaan” (63). Kansallisen kilpailuviranomaisen lausunnossa pääteltiin myös, että yhdistämällä ulkoisen vaihtamisen aste vaihtamisen asteeseen ČEZ Prodejin sisällä saatiin kotitalouksien yhdistetyksi vaihtoasteeksi […] prosenttia.

(58)

Komissio toteaa kuitenkin, että uusimpien julkisesti saatavilla olevien tietojen (64) mukaan sisäisen vaihtamisen aste kotitalouksien piirissä näyttää varsin alhaiselta Tšekissä. Erityisesti sisäisen vaihtamisen asteen kolmen vuoden keskiarvo kotitalouksien keskuudessa on vain 2 prosenttia, kun niiden ulkoisen vaihtamisen asteen viiden vuoden keskiarvo on 6 prosenttia (65).

(59)

Komissio toteaa lisäksi, että Tšekin energia-alan kansallinen sääntelyviranomainen, jäljempänä ’sääntelyviranomainen’, tuo sähkön vähittäismarkkinoiden osalta esiin joitakin sellaisten määräaikaisten sopimusten epäselviä sopimusehtoja, joihin liittyy sopimuksen automaattinen jatkaminen, minkä vuoksi asiakkaiden saattaa olla vaikeampi saada tietoonsa ne päivämäärät ja edellytykset, joilla sopimus voidaan irtisanoa (66). Tämä sama määräaikaisten sopimusten automaattiseen jatkamiseen liittyvä kohta toistettiin sääntelyviranomaisen tuoreimmassa saatavilla olevassa kansallisessa raportissa vuodelta 2016 (67).

Pääsy sähkön tukkumarkkinoille

(60)

Tukkumarkkinoiden likviditeetti on merkityksellinen kilpailun indikaattori, koska asiaan liittyvien tukkutuotteiden (esim. peruskuormitus, huippukuormitus, tuntiperiodit eri ajanjaksoina) riittävä tarjonta ja kysyntä tarjoavat hankinta- ja suojausmahdollisuuksia toimittajille, joilla ei ole omaa tuotantoa, ja antavat niille mahdollisuuden päästä vähittäismarkkinoille ja kilpailla sellaisten vertikaalisesti integroituneiden toimittajien kanssa, joilla on omaa tuotantokapasiteettia.

ČEZ-ryhmä on edelleen selvästi suurin sähköntuottaja

(61)

Tuotannon tasolla ČEZ-ryhmä tuotti […] prosenttia Tšekissä tuotetusta sähköstä vuonna 2016 (68). Toiseksi suurimmalla tuottajalla (Elektrárna Počerady a.s.) oli […] prosentin osuus markkinoista, ja kolmella seuraavaksi suurimmalla tuottajalla (Sokolovská Uhelná a.s., Elektrárna Dětmarovice a.s. ja Severní Energetická a.s (69)) oli kaikilla alle […] prosentin osuus markkinoista (70). Seuraavien kuuden tuottajan osuus oli alle 3 prosenttia, ja muiden ryhmä (joiden osuus tuotetusta sähköstä oli noin 17 prosenttia) muodostui lukuisista pienistä aurinko- tai tuulivoimaloista ja maatalousyrityksistä. E.ON, PRE ja muut pienet vähittäismyyjät (esim. Bohemia Energy, CENTROPOL) eivät omista tuotantolaitoksia Tšekissä.

(62)

ČEZ-ryhmä on näin olleen edelleen Tšekin suurin sähköntuottaja. Sen markkinaosuus tuotannosta heijastelee sen etuoikeutettua pääsyä Tšekin edullisimpiin tuotantolähteisiin (ydinvoima, ruskohiili, hiili).

(63)

Ydinvoimatuotannon osalta olisi huomattava, että vuosina 2016–2017 ČEZ-ryhmän ydinreaktorit toimivat useaan otteeseen vajaateholla […].

(64)

Tšekin pitkän aikavälin energiastrategiasuunnitelman (71) mukaan ydinvoiman on määrä tuottaa noin puolet kaikesta maassa käytettävästä sähköstä vuoteen 2050 mennessä (tämänhetkinen osuus on noin kolmannes). Tšekin viranomaiset aikovat asteittain poistaa käytöstä neljä Dukovanyn yksikköä vuodesta 2035 lähtien ja samalla ne aikovat rakentaa uusia reaktoreita kahteen nykyisin toiminnassa olevaan voimalaan (Dukovany ja Temelin) siten, että joko valtio voi hankkia ČEZ-ryhmän ydinvoimaosuuden tai ČEZ-ryhmä voi rahoittaa uudet laitokset. Tässä skenaariossa ČEZ-ryhmän osuus sähköntuotannon markkinoista nousee todennäköisesti entisille tasoilleen sen reaktorien käynnistyessä täysimittaisesti uudelleen ja sähköntuotannon kasvaessa ennusteiden mukaan seuraavana vuonna (72).

Tukkumarkkinoiden käyttö

(65)

Tukkumarkkinoiden tasolla sähkö joko myydään sisäisesti vertikaalisesti integroituneissa yrityksissä, jotka toteuttavat sekä tuotanto- että vähittäistoimitustoimintaa (kuten ČEZ-ryhmän yksiköt), tai myydään eri kanavia pitkin: puhtaasti kahdenvälisesti (OTC-kaupankäynti) tai välittäjien tekemillä sopimuksilla; Keski-Euroopan sähköpörssin, jäljempänä ’PXE’, tai Tšekin ja Määrin raaka-ainepörssin (Czech Moravian Commodity Exchange Kladno) jäljempänä ’CMCEK’, järjestämillä futuurimarkkinoilla (73); ja Tšekin sähkö- ja kaasumarkkinoiden ylläpitäjän (OTE a.s.) järjestämillä spot-markkinoilla. Sähkökaupan harjoittajat voivat käyttää mitä tahansa kahdenvälisten sopimusten ja energiapörssissä kaupattujen tuotteiden yhdistelmää, mukaan luettuina OTE:n järjestelmät ja ulkomaiset pörssit (74), ostamiseen ja myymiseen (75).

(66)

PXE:n tukkuhinnat noudattavat perinteisesti EEX:n hintoja. Tältä osin pyynnön esittäjä väittää, ettei ČEZ Prodejilla (76) ole mitään kilpailuetua muihin sähkönsä PXE:stä ostaviin markkinoilla oleviin vähittäismyyjiin nähden, koska […] (77). On kuitenkin huomattava, että tämä hintataso perustuu puhtaasti kahden samaan ryhmään kuuluvan yrityksen väliseen sopimusjärjestelyyn, ja sitä voidaan siten muuttaa milloin tahansa eikä sillä ole vaikutusta ČEZ-ryhmän kokonaisvoittoon.

(67)

Tšekissä tukkumarkkinoilla (spot- ja futuurimarkkinat, välittäjät ja pörssit) kaupatut määrät ([…] TWh) olivat vuonna 2016 noin […] vuotuisen sähkönkulutuksen määrästä (78). Välittäjien, kuten Trayportin, kautta myydyt OTC-kaupankäynnin määrät olivat […] TWh (kaiken kaikkiaan myydyistä […] TWh:n määristä) vuonna 2016 eli ne olivat kasvaneet hieman vuodesta 2008 ([…] TWh) (79). Vertailun vuoksi voidaan todeta, että Saksan tukkumarkkinat olivat kymmenen kertaa suuremmat kuin verkosta otetun sähkön kokonaismäärät (80). Tšekissä kirjattiin alhaisia futuurikaupan määriä (81) suurimmassa sähköpörssissä (PXE (82)), ja kotimaisilla kauppapaikoilla, kuten CMCEK, myytiin hyvin vähäisiä määriä (2–3 TWh) (83). Vuorokausi- ja päivänsisäisillä markkinoilla (OTE-Spot) kaupatut määrät, jotka ovat myös tarpeen, jotta vähittäismyyjät voivat tukeutua tukkumarkkinoihin, kasvoivat vuodesta 2008 lähtien, mutta määrät pysyivät edelleen pieninä (84). Komissio ei suoraa (OTC) kahdenvälistä myyntiä koskevien tietojen puuttumisen vuoksi voi arvioida, onko se riittävää, jotta uudet tulokkaat voivat kilpailla markkinoilla (85).

Tuontimahdollisuudet

(68)

Tuonnin osalta pyynnön esittäjä väitti, että ”Tšekin ja Saksan rajalla on runsaasti rajayhdysjohtokapasiteettia” (86). Tšekin siirtoverkonhaltija on kuitenkin ilmoittanut (87) Tšekin siirtoverkossa useista kriittisistä tilanteista, jotka ovat johtuneet suunnittelemattomista läpikulkuvirroista (tai ”kiertovirroista”), joiden määrä on noussut useaan GW:iin. Tšekin siirtoverkonhaltijan mukaan kiertovirrat ovat merkittävä ongelma verkon vakauden kannalta (88) ja rajoittavat kauppaa Tšekin rajoilla ja erityisesti Tšekin ja Saksan rajalla. Pyynnön esittäjän toimittamat luvut (89) osoittavat, että Saksan rajalla kaupallisesti saatavilla oleva tuontikapasiteetti on vähentynyt merkittävästi vuosina 2014–2016 (90).

(69)

Naapurimaista tulevia tuontimahdollisuuksia saattavat lisäksi vähentää perinteisesti alhaiset tukkuhinnat Tšekissä. Näin oli vuosina 2012–2016, jolloin keskimääräinen vuorokausimarkkinoiden hintaero Tšekin rajoilla oli negatiivinen: – 3,9 euroa/MWh Puolaan nähden; – 0,4 euroa/MWh Itävaltaan nähden; – 0,6 euroa/MWh Slovakiaan nähden, ja ainoastaan Saksaan nähden se oli hieman positiivinen (0,4 euroa/MWh) (91).

(70)

Edellä sanotusta huolimatta pyynnön esittäjä on todennut, että vuonna 2016 noin 8,6 TWh tuontikapasiteetista jaettiin markkinatoimijoille, kun taas 7,9 TWh eli ”arviolta 13 prosenttia kaikesta kulutetusta energiasta” tuotiin ČEZ-ryhmän ydinvoimaloissa esiintyneiden yhtäkkisten käyttökeskeytysten vuoksi (92). Tämä poikkeuksellinen olosuhde voi selittää tuodun kapasiteetin määrät ja markkinatoimijoille vuonna 2016 jaetut määrät. ČEZ-ryhmä on laskenut, että ilman kyseistä vajaatoimintaa se olisi tuottanut vielä […] TWh sähköä. Tilanne on kuitenkin elpymässä, ja jotkin reaktorit ovat käynnistyneet uudelleen ja toisten suunnitellaan käynnistyvän uudelleen piakkoin. Tämän tuloksena voidaan odottaa, että tuonti vähenee asteittain tulevaisuudessa, koska ydinvoimatuotannon lisääminen alhaisin rajakustannuksin painaa sähkön hintoja alaspäin Tšekissä.

Hintakilpailu ja hintojen sääntely

(71)

Loppukäyttäjille tehtävien sähköntoimitusten hinnassa on kaksi pääkomponenttia (93): ensimmäinen komponentti, jonka osuus lopullisesta kokonaishinnasta on 45 prosenttia, sisältää sähkönjakelun kiinteät kustannukset, lisäpalvelut, järjestelmämaksut jne.; toinen komponentti, jonka osuus lopullisesta kokonaishinnasta on 37 prosenttia, on sähkön osuus, ja se sisältää vähittäiskaupan toimitusmarginaalin (94). Jälkimmäistä komponenttia ei säännellä (95).

(72)

Loppukäyttäjille – niin pien- kuin suurasiakkaille – toimitettavan sähkön hintataso verot mukaan luettuina on alhaisempi kuin EU-28:n keskiarvo ja myös EU-28:n keskiarvoa alhaisempi, jos veroja ei lueta mukaan (96). Pyynnön esittäjän mukaan nämä hinnat olivat jatkuvasti alhaisemmat kuin Saksan vastaavat hinnat vuosina 2007–2015.

(73)

Erityisesti suurten teollisuusasiakkaiden (97) osalta pyynnön esittäjä toteaa Tšekin energiakomponentin pienentyneen yli 40 prosenttia vuoden 2012 jälkipuoliskon ja vuoden 2015 jälkipuoliskon välillä, jolloin se oli 24 prosenttia pienempi (0,0300–0,0400 euroa/kWh) kuin Saksan energiakomponentti (0,0400–0,0500 euroa/kWh). Kotitalouksien (98) osalta pyynnön esittäjä toteaa, että vuoden 2009 jälkipuoliskon jälkeen Tšekin energiakomponentti pieneni jatkuvasti ja oli vuoden 2015 jälkipuoliskolla lähes 0,0400 euroa/kWh eli 49 prosenttia pienempi kuin Saksan energiakomponentti (0,0700–0,0800 euroa/kWh) (99).

(74)

Pyynnön esittäjä päättelee näistä luvuista Eurostatin tietojen pohjalta, että ”kilpailun aste on Tšekin markkinoilla korkeampi kuin Saksan markkinoilla, joihin kohdistuu suoraa kilpailua Saksan vähittäistoimitusten jättämisestä direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle annetun komission tuoreen päätöksen mukaan” (100). Tätä ei ole kuitenkaan vahvistettu näytöllä erityisesti Tšekin ja Saksan markkinoiden välisen hintavertailun osalta. Talousteorian mukaan erittäin keskittyneillä markkinoilla saattaa tietyissä olosuhteissa (esim. rajakustannusten taso ja kysyntäjousto) olla alhaisemmat hinnat kuin vähemmän keskittyneillä markkinoilla (101). Mikä vielä tärkeämpää, hintavertailu riippui yksikön valinnasta. Saksan hinnat olivat Tšekin hintoja korkeammat absoluuttisesti tarkasteltuna viime vuosina mutta alhaisemmat ostovoimastandardin mukaan tarkasteltuna – tältä osin Tšekin hinnat olivat korkeammat vuonna 2015 (102).

(75)

Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER) on erityisesti kotitalouksien hintojen osalta lisäksi todennut, että kansallisilta sääntelyviranomaisilta saatujen tietojen mukaan ”kotitalouksien sähkönhintoja koskeviin tietoihin saattaa liittyä epäsäännöllisyyttä. Näitä tuloksia olisi siksi tulkittava varoen.” (103)

MAAKAASUN VÄHITTÄISTOIMITUKSET

Markkinatoimijoiden määrä ja suurimpien toimijoiden markkinaosuudet

(76)

Sääntelyviranomaisen tuoreimmista luvuista ilmenee, että 98 toimijaa toimitti vuonna 2016 kaasua asiakkaille Tšekissä (104). Kaasun vähittäismarkkinoille pääsyn kokonaiskustannukset (105) ovat pienet eivätkä näytä muodostavan markkinoille pääsyn estettä.

(77)

Aiemmissa päätöksissään (106) komissio katsoi, että kaasun vähittäismarkkinoiden tapauksessa kolmen suurimman yrityksen yhteenlaskettu markkinaosuus on yksi merkityksellisistä indikaattoreista markkinoiden keskittymisen ja yleisen kilpailutilanteen arvioinnissa. Koska kaikkiin markkinatoimijoihin ei sovelleta julkisia hankintoja koskevia sääntöjä, analyysissa keskitytään lähinnä niiden yksittäisten markkinatoimijoiden eli lähinnä ČEZ Prodejin ja PP:n markkina-asemaan ja kilpailupaineeseen, joihin sovelletaan julkisia hankintoja koskevia sääntöjä. Kun ČEZ Prodejin ja PP:n markkinaympäristön ymmärtäminen sitä edellyttää, analyysiin on sisällytetty muitakin markkinatoimijoita (ks. myös johdanto-osan 20 kappale). Myös muita keskittymisasteen mittareita saatetaan pitää tarpeellisina.

(78)

Tuoreimpien tietojen (107) mukaan suurimpia kaasun toimittajia asiakkaille toimitetun määrän mukaan tarkasteltuna ovat RWE (nykyisin Innogy Energie, s.r.o.), jonka osuus markkinoista on lähes […] prosenttia, ja seuraavina PP ja E.ON, joiden osuus markkinoista on […] prosenttia. Myös ČEZ Prodej toimii näillä markkinoilla, ja sen osuus markkinoista on […] prosenttia (108).

Maakaasun vähittäistoimitukset suurasiakkaille

(79)

Pyynnön esittäjän toimittamien vuoden 2016 lukujen mukaan RWE on suurin suurasiakkaille toimittava yritys, jonka osuus markkinoista oli […] prosenttia, ja seuraavina tulivat ČEZ Prodej, jonka osuus markkinoista oli […] prosenttia, ja E.ON, jonka osuus markkinoista oli […] prosenttia. Komissio toteaa, että ainoastaan PP:n ja ČEZ Prodejin katsotaan olevan direktiivin 2014/25/EU 4 artiklassa tarkoitettuja hankintayksiköitä, joihin sovelletaan näin ollen julkisia hankintoja koskevia sääntöjä.

(80)

Suurasiakkaille toimittavien kolmen suurimman vähittäismyyjän yhteenlaskettu markkinaosuus Tšekin kaasumarkkinoista on 51 prosenttia. Näille markkinoille laskettu HHI on 1 341 (109).

Kaasun vähittäistoimitukset pienasiakkaille

(81)

Pyynnön esittäjän toimittamien vuoden 2016 lukujen mukaan kolme suurinta pienasiakkaille toimittavaa yritystä ovat RWE, jonka osuus markkinoista oli […] prosenttia, ja seuraavina PP, jonka osuus markkinoista oli […] prosenttia, ja E.ON, jonka osuus markkinoista oli […] prosenttia (110). Myös ČEZ Prodej (neljänneksi suurin toimittaja) toimii näillä markkinoilla, ja sen osuus markkinoista on […] prosenttia. Komissio toteaa, että ainoastaan PP:n ja ČEZ Prodejin katsotaan olevan direktiivin 2014/25/EU 4 artiklassa tarkoitettuja hankintayksiköitä, joihin sovelletaan näin ollen julkisia hankintoja koskevia sääntöjä.

(82)

Pienasiakkaille toimittavien kolmen suurimman vähittäismyyjän yhteenlaskettu markkinaosuus Tšekin kaasumarkkinoista on 69 prosenttia (111). Näille markkinoille laskettu HHI on 2 024 (112).

Toimittajan vaihtaminen loppukäyttäjien keskuudessa

Maakaasun vähittäistoimitukset suurasiakkaille

(83)

Sääntelyviranomaisen vuoden 2016 kansallinen raportti sisältää tietoa toimittajan vaihtamisesta erikseen neljän asiakasryhmän osalta (113): ”suuren kysynnän asiakkaat”, ”keskisuuren kysynnän asiakkaat”, ”matalan kysynnän asiakkaat” ja ”kotitaloudet”.

(84)

Ensimmäisiä kahta ryhmää (”suuren kysynnän asiakkaat” ja ”keskisuuren kysynnän asiakkaat”) voidaan laajalti tämän päätöksen soveltamiseksi pitää ”suurasiakkaina”. Vuonna 2016 suuren kysynnän asiakkaista 38 prosenttia vaihtoi toimittajaa ja keskisuuren kysynnän asiakkaista 29 prosenttia. Vaihtaminen näiden kahden ryhmän keskuudessa oli yleistä myös viimeisten viiden vuoden aikana.

Maakaasun vähittäistoimitukset pienasiakkaille

(85)

Kahta muuta ryhmää (”matalan kysynnän asiakkaat” ja ”kotitaloudet”) voidaan laajalti tämän päätöksen soveltamiseksi pitää ”pieninä yritysasiakkaina ja kotitalouksina”.

(86)

”Pienen kysynnän asiakkaista” 14 prosenttia vaihtoi toimittajaa vuonna 2016 ja ”kotitalouksista” 6,6 prosenttia. Vaihtoaste ”pienen kysynnän asiakkaiden” keskuudessa oli yli 10 prosenttia vuosina 2011–2016. ”Kotitalouksien” vaihtoasteet ovat laskeneet vuodesta 2011 (jonka tienoilla vaihtoaste oli 13 % (114)), mutta vuonna 2016 vaihtoaste kuitenkin kasvoi.

Pääsy kaasun tukkumarkkinoille  (115)

(87)

Kaasun tukkumarkkinoilla toimivat yksiköt voivat ostaa kaasua pitkäaikaisilla sopimuksilla, raaka-ainepörsseistä tai muilta kaupan harjoittajilta. Pitkäaikaisilla sopimuksilla venäläisten ja norjalaisten kaasuntuottajien kanssa on edelleen todennäköisesti suurin vaikutus tukkuhintojen muodostumiseen. Pitkäaikaisia sopimuksia tehdään tavallisesti hyvin pitkäksi aikaa, jopa 30 vuodeksi. Aiemmin näissä sopimuksissa tehtiin tiettyjä muutoksia kaasunhinnanmääritystapaan, mutta pitkäaikaisista sopimuksista sinänsä ei ole luovuttu (116). Eurostatin lukujen mukaan yhteensä 36 yksikköä toi kaasua Tšekkiin vuonna 2016 (117).

(88)

Sääntelyviranomaisen mukaan OTE, a.s., jolla on yksinoikeus markkinoiden ylläpitäjän toimintaan Tšekissä, on järjestänyt kaasun spot-markkinoita vuodesta 2010 lähtien. Kaasumarkkinasääntöjen muutoksella on poistettu markkinoiden ylläpitäjän järjestämät kaasun vuorokausimarkkinat. Toisaalta on perustettu järjestelmä kaasun päivänsisäisille markkinoille. Sääntelyviranomaisen mukaan kaasumarkkinoiden toimijat pitivät näitä markkinoita edelleen erittäin houkuttelevina vuonna 2016 (118).

(89)

Suurin osa tukkumarkkinoista toteutuu pörssien ulkopuolella kahdenvälisenä OTC-kauppana. OTC-kaupan etuna on joustavuus, joka perustuu erityisesti siihen, että siinä ei tarvitse valita sopimusta tietystä valikoimasta. Välittäjien kautta tapahtuva välitystoiminta on OTC-kaupassa keskeisessä asemassa. OTC-kauppa on lisääntynyt merkittävästi vuodesta 2012 lähtien. Vuonna 2016 välittäjien Tšekin jakelualueella välittämissä maakaasun myyntitapahtumissa kaupattiin yhteensä 88 TWh:a (93 TWh, jos pörsseissä kaupatut määrät lasketaan mukaan). Futuurisopimusten määrä kasvoi 0,7 TWh:sta 3 TWh:iin vuosien 2014 ja 2015 välisenä aikana.

(90)

Vuonna 2016 vuotuinen kaasunkulutus oli Tšekissä yhteensä noin 88 TWh. Kulutus kasvoi 8,5 prosenttia vuoteen 2015 verrattuna. Tukkukaupan määrän ja kulutuksen suhde on > 1 (119).

(91)

Kun otetaan huomioon johdanto-osan 87–90 kappaleessa tarkastellut tekijät, komissio katsoo tässä tapauksessa, että Tšekin tukkumarkkinoiden likviditeetti on riittävä, jotta vähittäismyyjät saavat kilpailuedellytyksillä tukkukaasua joko tukkumarkkinoilta tai tuonnin kautta. Tšekin tukkumarkkinoiden likviditeetti ei estä kaasun vähittäistoimituksia olemasta suoraan kilpailun kohteena.

Hintakilpailu ja hintojen sääntely

(92)

Loppukäyttäjille tehtävien kaasuntoimitusten verottomassa hinnassa on kaksi pääkomponenttia (120). Ensimmäinen komponentti, jonka osuus hinnasta on 22 prosenttia, sisältää säännellyt osat (siirto, jakelu jne.). Toinen komponentti, jonka osuus hinnasta on 78 prosenttia, edustaa itsensä hyödykkeen hintaa, johon sisältyy vähittäiskaupan toimitusmarginaali. Jälkimmäistä komponenttia ei säännellä (121).

Maakaasun vähittäistoimitukset suurasiakkaille

(93)

Suurasiakkaille toimitettavan kaasun hintataso verot mukaan luettuina on alhaisempi kuin EU-28:n keskiarvo ja myös EU-28:n keskiarvoa alhaisempi, jos veroja ei lueta mukaan (122).

Maakaasun vähittäistoimitukset pienasiakkaille

(94)

Pienasiakkaille toimitettavan kaasun hintataso verot mukaan luettuina on alhaisempi kuin EU-28:n keskiarvo ja myös EU-28:n keskiarvoa alhaisempi, jos veroja ei lueta mukaan (122).

4.   PÄÄTELMÄT

4.1   SÄHKÖ

(95)

Kilpailu sähkön vähittäismarkkinoilla Tšekissä on rakenteellisesti heikkoa, koska vähittäismyyjillä (muilla kuin ČEZ Prodej) ei ole riittävästi omaa tuotantokapasiteettia eikä pääsyä riittävän likvideille tukkumarkkinoille joko Tšekissä tai ulkomailla tuonnin välityksellä. Tämän seurauksena nämä vähittäismyyjät eivät pysty kilpailemaan tasavertaisesti ČEZ Prodejin kanssa, joka on vertikaalisesti integroitunut suurimman paikallisen jakeluyrityksen ja suurimman sähköntuottajan kanssa.

SÄHKÖN VÄHITTÄISTOIMITUKSET SUURASIAKKAILLE

(96)

Suurasiakkaille toimittavien kolmen suurimman vähittäismyyjän yhteenlaskettu markkinaosuus on varsin suuri (60 %), ja suurimmalla markkinatoimijalla (ČEZ Prodej) on […] prosentin osuus markkinoista. Toiseksi ja kolmanneksi suurimpaan markkinatoimijaan eli E.ONiin ja PRE:hen, joiden osuudet markkinoista ovat […] prosenttia ja […] prosenttia, ei sovelleta unionin julkisia hankintoja koskevia sääntöjä. Kohtalaisista markkinaosuuksistaan huolimatta ne voivat aiheuttaa vain vähäistä kilpailupainetta ČEZ Prodejille. Pääsy sähkön tukkumarkkinoille ei ole riittävää: ČEZ-ryhmä on ehdottomasti suurin sähköntuottaja Tšekissä ja sähkön yhteenliittämiskapasiteetti on rajallista, joten sähkön tukkumarkkinoiden likviditeetti riippuu ČEZ-ryhmän toiminnasta. Tämä tilanne rajoittaa niiden mahdollisuutta hankkia sekä sähkön peruskuormaa että muita kilpailuolosuhteissa tarvittavia tuotteita, mikä puolestaan rakenteellisesti rajoittaa niiden mahdollisuuksia kilpailla ČEZ Prodejin kanssa. Pienemmillä kilpailijoilla on samoista syistä rajalliset mahdollisuudet kilpailla kolmen suurimman toimittajan kanssa.

(97)

ČEZ Prodejin, E.ONin ja PRE:n markkina-asemaa vahvistavat näiden markkinoiden vahvasti alueelliset ominaispiirteet, ja epähomogeeniset kilpailuolosuhteet kaikilla kolmella jakelualueella aiheuttavat sen, että kilpailijoiden on vaikea haastaa kyseisten toimijoiden markkina-asemaa omilla jakelualueillaan. Lisäksi sähköntoimittajaa vaihtaneiden asiakkaiden määrä, vaikka se onkin suurempi kuin pienasiakkaiden kohdalla, on vähentynyt viime vuosina.

(98)

Edellä tarkasteltujen tekijöiden perusteella olisi katsottava, että direktiivin 2014/25/EU 34 artiklan 1 kohdassa säädetty edellytys, joka koskee kilpailun suoraa kohdistumista toimintoon, ei täyty siltä osin kuin on kyse sähkön vähittäistoimituksista suurasiakkaille Tšekin alueella.

SÄHKÖN VÄHITTÄISTOIMITUKSET PIENASIAKKAILLE

(99)

Pienasiakkaille toimittavien kolmen suurimman vähittäismyyjän yhteenlaskettu markkinaosuus on suuri (74 %), ja suurimmalla markkinatoimijalla (ČEZ Prodej) on […] prosentin osuus markkinoista. Toiseksi ja kolmanneksi suurimpaan markkinatoimijaan eli E.ONiin ja PRE:hen, joiden osuudet markkinoista ovat […] prosenttia ja […] prosenttia (123), ei sovelleta unionin julkisia hankintoja koskevia sääntöjä. Kohtalaisista markkinaosuuksistaan huolimatta ne voivat aiheuttaa vain vähäistä kilpailupainetta ČEZ Prodejille. Pääsy sähkön tukkumarkkinoille ei ole riittävää: ČEZ-ryhmä on ehdottomasti suurin sähköntuottaja Tšekissä ja sähkön yhteenliittämiskapasiteetti on rajallista, joten sähkön tukkumarkkinoiden likviditeetti riippuu ČEZ-ryhmän toiminnasta. Tämä tilanne rajoittaa niiden mahdollisuutta hankkia sekä sähkön peruskuormaa että muita kilpailuolosuhteissa tarvittavia tuotteita, mikä puolestaan rakenteellisesti rajoittaa niiden mahdollisuuksia kilpailla ČEZ Prodejin kanssa. Pienemmillä kilpailijoilla on samoista syistä rajalliset mahdollisuudet kilpailla kolmen suurimman toimittajan kanssa.

(100)

ČEZ Prodejin, E.ONin ja PRE:n markkina-asemaa vahvistavat näiden markkinoiden vahvasti alueelliset ominaispiirteet, ja epähomogeeniset kilpailuolosuhteet kaikilla kolmella jakelualueella aiheuttavat sen, että kilpailijoiden on vaikea haastaa kyseisten toimijoiden markkina-asemaa omilla jakelualueillaan. Asiakkaat vaihtavat toimittajaa varsin harvoin, joten alhaiset vähittäishinnat eivät edellä esitetyistä syistä ole osoitus siitä, että kyseiseen toimintoon kohdistuu suoraa kilpailua.

(101)

Edellä tarkasteltujen tekijöiden perusteella olisi katsottava, että direktiivin 2014/25/EU 34 artiklan 1 kohdassa säädetty edellytys, joka koskee kilpailun suoraa kohdistumista toimintoon, ei täyty siltä osin kuin on kyse sähkön vähittäistoimituksista pienasiakkaille Tšekin alueella.

4.2   KAASU

MAAKAASUN VÄHITTÄISTOIMITUKSET SUURASIAKKAILLE

(102)

Kaasun vähittäistoimituksissa suurasiakkaille Tšekissä tilanne voidaan kiteyttää seuraavasti: kansallisella tasolla toimii suuri määrä toimijoita, vähittäistoimitusalan kolmen suurimman yrityksen yhteenlaskettu markkinaosuus ei ole kovin suuri (51 %), ensimmäiseen ja kolmanteen markkinatoimijaan ei sovelleta unionin julkisia hankintoja koskevia sääntöjä, mahdollisuudet toimittajan vaihtamiseen näyttävät riittävän hyviltä, loppukäyttäjien hintoja ei säännöstellä eikä tukkumarkkinoiden likviditeetti näytä aiheuttavan estettä sille, että kaasun vähittäistoimituksiin kohdistuu suoraa kilpailua.

(103)

Edellä tarkasteltujen tekijöiden perusteella olisi katsottava, että direktiivin 2014/25/EU 34 artiklan 1 kohdassa säädetty edellytys, joka koskee kilpailun suoraa kohdistumista toimintoon, täyttyy siltä osin kuin on kyse kaasun vähittäistoimituksista suurasiakkaille Tšekin alueella.

MAAKAASUN VÄHITTÄISTOIMITUKSET PIENASIAKKAILLE

(104)

Kaasun vähittäistoimituksissa pienasiakkaille Tšekissä tilanne voidaan kiteyttää seuraavasti: kansallisella tasolla toimii suuri määrä toimijoita, vähittäistoimitusalan kolmen suurimman yrityksen yhteenlaskettu markkinaosuus on varsin suuri (69 %), mutta ensimmäiseen ja kolmanteen markkinatoimijaan ei sovelleta unionin julkisia hankintoja koskevia sääntöjä, mahdollisuudet toimittajan vaihtamiseen näyttävät riittävän hyviltä, loppukäyttäjien hintoja ei säännöstellä eikä tukkumarkkinoiden likviditeetti näytä aiheuttavan estettä sille, että kaasun vähittäistoimituksiin kohdistuu suoraa kilpailua.

(105)

Edellä tarkasteltujen tekijöiden perusteella olisi katsottava, että direktiivin 2014/25/EU 34 artiklan 1 kohdassa säädetty edellytys, joka koskee kilpailun suoraa kohdistumista toimintoon, täyttyy siltä osin kuin on kyse kaasun vähittäistoimituksista pienasiakkaille Tšekin alueella.

4.3   PÄÄTELMÄT

(106)

Tämä päätös perustuu oikeudelliseen ja tosiasialliseen tilanteeseen marraskuusta 2016 huhtikuuhun 2018, sellaisena kuin se käy ilmi pyynnön esittäjän toimittamista tiedoista ja sääntelyviranomaisen kansallisista raporteista. Päätöstä voidaan tarkistaa, jos oikeudellinen tai tosiasiallinen tilanne muuttuu merkittävästi siten, etteivät direktiivin 2014/25/EU 34 artiklan soveltamisen edellytykset enää täyty.

(107)

Sähkön vähittäistoimituksiin liittyviin palveluihin (124) olisi edelleen sovellettava direktiiviä 2014/25/EU, joten on syytä muistaa, että useita toimintoja kattavia hankintasopimuksia olisi käsiteltävä kyseisen direktiivin 6 artiklan mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että kun hankintayksikkö toteuttaa sekamuotoisen hankinnan eli hankinnan, jolla tuetaan sekä direktiivin 2014/25/EU soveltamisalan ulkopuolelle jäävien toimintojen että sen soveltamisalaan kuuluvien toimintojen suorittamista, huomioon on otettava toiminnot, joita hankintasopimus ensisijaisesti koskee. Tällaiseen sekamuotoiseen hankintaan, jonka pääasiallisena tarkoituksena on tukea toimintoja, joihin ei myönnetä poikkeusta, sovelletaan direktiivin 2014/25/EU säännöksiä. Jos on objektiivisesti mahdotonta määrittää, minkä toiminnon toteuttamiseksi hankintasopimus ensisijaisesti tehdään, sopimus on tehtävä direktiivin 2014/25/EU 6 artiklan 3 kohdassa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

(108)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat julkisia hankintoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Direktiiviä 2014/25/EU ei sovelleta hankintayksiköiden tekemiin hankintasopimuksiin, joiden tarkoituksena on mahdollistaa seuraavien toimintojen toteuttaminen Tšekin alueella:

a)

maakaasun vähittäistoimitukset suurasiakkaille;

b)

maakaasun vähittäistoimitukset pienasiakkaille.

2 artikla

Direktiiviä 2014/25/EU sovelletaan edelleen hankintayksiköiden tekemiin hankintasopimuksiin, joiden tarkoituksena on mahdollistaa seuraavien toimintojen toteuttaminen Tšekin alueella:

a)

sähkön vähittäistoimitukset suurasiakkaille;

b)

sähkön vähittäistoimitukset pienasiakkaille.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Tšekin tasavallalle.

Tehty Brysselissä 5 päivänä heinäkuuta 2018.

Komission puolesta

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Komission jäsen


(1)  EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243.

(2)  ”Virasto” tarkoittaa tässä kansallista kilpailuviranomaista.

(3)  Konsulttiyritykseltä Charles River and Associates 9 päivänä lokakuuta 2016 saatu raportti ”An Economic Assessment of the Extent of Competition on the Czech Markets for Retail supply of Electricity and Gas”.

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/72/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 2003/54/EY kumoamisesta (EUVL L 211, 14.8.2009, s. 55).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/73/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 2003/55/EY kumoamisesta (EUVL L 211, 14.8.2009, s. 94).

(6)  Saatavilla osoitteissa https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-458 ja http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=458/2000&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy.

(7)  Sähkön kauppaan on myönnetty 388 toimilupaa ja maakaasun kauppaan 229 toimilupaa (ks. pyynnön esittäjän 12 päivänä huhtikuuta 2018 antama vastaus komission 21 päivänä joulukuuta 2017 esittämään tietopyyntöön, s. 1).

(8)  Sähkön vähittäistoimitusten alalla toimii 71 toimittajaa ja kaasun vähittäistoimitusten alalla 68 toimittajaa (ks. pyynnön esittäjän 12 päivänä huhtikuuta 2018 antama vastaus komission 21 päivänä joulukuuta 2017 esittämään tietopyyntöön, s. 1).

(9)  Neuvoston asetus (EY) N:o 139/2004, annettu 20 päivänä tammikuuta 2004, yrityskeskittymien valvonnasta (”EY:n sulautuma-asetus”) (EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1).

(10)  Tuomio, annettu 27.4.2016, Österreichische Post AG v. komissio, T-463/14, EU:T:2016:243, 28 kohta.

(11)  Pyynnön esittäjän mukaan tämän pyynnön kohteena olevilla markkinoilla ainoastaan ČEZ Prodej ja Pražská plynárenská, jäljempänä ’PP’, ovat direktiivin 2014/25/EU 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja hankintayksiköitä, joihin sovelletaan näin ollen julkisia hankintoja koskevia sääntöjä.

(12)  Asia COMP M.3440 – EDP/ENI/GDP, 56 kohta.

(13)  Ks. asia COMP/M.6225 Molaris / Commerz Real / RWE / Amprion, 23.8.2011; COMP/M.5467 RWE / Essent, 23.6.2009.

(14)  Ks. asiat COMP/M.5512 Electrabel / E.ON, 16.10.2009; COMP/M.5496 Vattenfall / Nuon Energy, 22.6.2009.

(15)  Tšekin kansallisen kilpailuviranomaisen päätös nro ÚOHS-S0830/2015/KS-45620/2015/840/JMě, annettu 21 päivänä joulukuuta 2015, BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. / Europe Easy Energy a.s.; Tšekin kansallisen kilpailuviranomaisen päätös nro ÚOHS-S0438/2016/KS-28103/2016/840/LBř, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2016, BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. / RIGHT POWER, a.s.

(16)  Ks. CRA:n raportti, s. 17, viimeinen kappale.

(17)  […] luottamuksellista tietoa.

(18)  Ks. CRA:n raportti, taulukko 3, s. 18.

(19)  Pyynnön esittäjä selosti, että paikalliset jakeluvyöhykkeet olivat alussa tietyn suuren teollisuusasiakkaan tuotantopaikkana, jonka tämä ajan mittaan muutti teollisuuspuistoksi, joka käsittää sen omat tuotantolaitokset samoin kuin muiden suurten teollisuusasiakkaiden tuotantolaitokset, joita hoitaa alkuperäisen tuotantopaikan omistava teollisuusasiakas.

(20)  M. 4180 Gaz de France/Suez, johdanto-osan 63 kappale; M.3868 – DONG/Elsam/Energi E2, johdanto-osan 193 kappale ja sitä seuraavat kappaleet; M. 3440 – EDP/ENI/GDP, johdanto-osan 215 kappale ja sitä seuraavat kappaleet; M.5740 – Gazprom/A2A/JOF, johdanto-osan 17 kappale ja sitä seuraavat kappaleet.

(21)  M.4238 E ON/PP, johdanto-osan 16 kappale.

(22)  Tšekin kansallisen kilpailuviranomaisen päätös nro ÚOHS-S0830/2015/KS-45620/2015/840/JMě, annettu 21 päivänä joulukuuta 2015, BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. / Europe Easy Energy a.s.; Tšekin kansallisen kilpailuviranomaisen päätös nro ÚOHS-S0438/2016/KS-28103/2016/840/LBř, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2016, BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. / RIGHT POWER, a.s.

(23)  Näihin markkinoihin eivät sisälly toimitukset kaasuvoimaloille, jotka tavallisesti ostavat kaasun suoraan energiapörsseistä ja tuotattavat kaasun ostamalla kaasuputkikapasiteettia.

(24)  M. 5496 – Vattenfall/Nuon Energy, johdanto-osan 15 kappale ja sitä seuraavat kappaleet, M. 7778 – Vattenfall/Engie/GASAG, johdanto-osan 37 kappale.

(25)  M.4238 E ON/PP, johdanto-osan 19 ja 20 kappale.

(26)  Tšekin kansallisen kilpailuviranomaisen sulautumapäätös UOHS-S492/2011/KS.

(27)  ČEZ-ryhmä, entinen Tšekin sähköalan vakiintunut toimija, joka on yhä valtion omistuksessa, omistaa viisi kahdeksasta sähkönjakeluverkosta, kaksi jakeluverkoista on E.ONin omistuksessa ja pääkaupunkialueen sähkönjakeluyhtiön omistaa Prazska energetica a.s., jäljempänä ’PRE’ – yhtiö, jonka omistavat EnBW ja Prahan kaupunki ja jota valvoo EnBW. Ks. CRA:n raportti, 2 kohta, s. 1.

(28)  Ks. CRA:n raportti, taulukko 1, s. 6.

(29)  Ks. CRA:n raportti, taulukko 8, s. 23.

(30)  Ks. CRA:n raportti, taulukko 9, s. 23–24.

(31)  M/3696 – E.ON / MOL (2005), johdanto-osan 138 ja 140 kappale.

(32)  M.4238 E.ON/PP, johdanto-osan 16 kappale.

(33)  Asia S830/2015/KS Bohemia Energy entity s.r.o./Europe Easy Energy a.s; S713/2016/ KS Bohemia Energy entity s.r.o/X Energie s.r.o.

(34)  Asiakirjassa ERO National Report 2016 todetaan, että 98 toimijaa toimitti vuonna 2016 kaasua asiakkaille Tšekissä. (https://www.eru.cz/documents/10540/488714/NR_ERU_2016/3e05aa8c-0a79-4c3c-9389-6d0c3c313e1e).

(35)  Ks. CRA:n raportti, 2 kohta, s. 1.

(36)  Ks. CRA:n raportti, taulukko 17, s. 31.

(37)  RWE:n osuus on […] prosenttia ja PP:n ja E.ONin molempien osuudet […] prosenttia (ks. CRA:n raportti, taulukko 7, s. 22). Vuodelta 2016 peräisin olevien tuoreempien tietojen mukaan RWE:n osuus oli […] prosenttia, PP:n […] prosenttia ja E.ONin […] prosenttia suurasiakkaiden markkinoista (ks. pyynnön esittäjän 12 päivänä huhtikuuta 2018 antama vastaus komission 21 päivänä joulukuuta 2017 esittämään tietopyyntöön, s. 16).

(38)  Ks. CRA:n raportti, taulukko 18, s. 33.

(39)  Komission päätös 2007/141/EY, tehty 26 päivänä helmikuuta 2007, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/17/EY 30 artiklan 1 kohdan soveltamisesta sähkön ja kaasun toimittamiseen Englannissa, Skotlannissa ja Walesissa (EUVL L 62, 1.3.2007, s. 23) ja komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1674, annettu 15 päivänä syyskuuta 2016, Saksassa suoritettavien sähkön ja kaasun vähittäistoimitusten jättämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/25/EU soveltamisalan ulkopuolelle (EUVL L 253, 17.9.2016, s. 6).

(40)  Tuotantoketjun alkupään markkinoita ei sähkön tukkukaupan osalta tutkittu aiemmissa direktiivin 2014/25/EU 34 artiklan mukaisissa päätöksissä, koska näiden tuotantoketjun alkupään markkinoiden kilpailutilanne ei aiheuttanut huolta tuotantoketjun loppupään tasolla.

(41)  Täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1674, johdanto-osan 37 kappale, ja mainitut päätökset.

(42)  Ks. CRA:n raportti, taulukko 3, s. 18, ja taulukko 6, s. 21.

(43)  Ks. pyyntö, taulukko 3, s. 32.

(44)  Suurten teollisuusasiakkaiden osalta, jos paikallisen jakeluvyöhykkeen toimijat sisällytetään mukaan, ČEZ Prodejin markkinaosuus nousee […] prosentista […] prosenttiin (ks. 1 päivänä elokuuta 2017 annettu vastaus komission 28 päivänä kesäkuuta 2017 esittämään tietopyyntöön, taulukko 2, s. 8).

(45)  Vertailun vuoksi todettakoon, että täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/1674 mukaan Saksan neljän suurimman sähkön vähittäismyyjän yhteenlaskettu markkinaosuus oli 33 prosenttia ja komission päätöksessä 2010/403/EU, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2010, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/17/EY soveltamatta jättämisestä sähkön tuotantoon ja tukkumyyntiin Italiassa (EUVL L 186, 20.7.2010, s. 44) pohjoisen makrovyöhykkeellä ja sähkön vähittäismyyntiin keski- ja suurijännitteiseen ja hyvin korkean jännitteen verkkoon kytketyille loppuasiakkaille Italiassa todettiin Italian kolmen suurimman sähkön vähittäismyyjän yhteenlasketuksi markkinaosuudeksi 43,89 prosenttia. Suomea koskevassa komission päätöksessä 2006/422/EY, tehty 19 päivänä kesäkuuta 2006, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/17/EY 30 artiklan 1 kohdan soveltamisesta sähkön tuotantoon ja myyntiin Suomessa, Ahvenanmaata lukuun ottamatta (EUVL L 168, 21.6.2006, s. 33) todettiin tämän markkinaosuuden olevan 35–40 prosenttia.

(46)  HHI – Herfindahl-Hirschman-indeksi.

(47)  Ks. pyyntö, s. 7.

(48)  Ks. pienasiakkaiden osalta taulukko 10 pyynnön esittäjän 10 päivänä toukokuuta 2017 antamassa vastauksessa komission 21 päivänä huhtikuuta 2017 esittämään tietopyyntöön.

(49)  Ks. CRA:n raportti, taulukko 3, s. 18, ja taulukko 8, s. 23.

(50)  Ks. pyyntö, taulukko 3, s. 32.

(51)  Ks. kansallisen kilpailuviranomaisen lausunto, s. 2.

(52)  Ks. CRA:n raportti, taulukko 8, s. 23.

(53)  Vertailun vuoksi todettakoon, että täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/1674 mukaan Saksan neljän suurimman sähkön vähittäismyyjän yhteenlaskettu markkinaosuus oli 36 prosenttia. Suomea koskevassa päätöksessä 2006/422/EY todettiin tämän markkinaosuuden olevan 35–40 prosenttia.

(54)  Ks. CRA:n esitys kilpailun pääosastolle 9 päivänä kesäkuuta 2017.

(55)  Täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1674.

(56)  Ks. pyyntö, taulukko 12, s. 58. Prosenttiosuudet on laskettu toimituspisteiden mukaan.

(57)  Täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1674, johdanto-osan 39 kappale.

(58)  Päätös 2010/403/EU, johdanto-osan 18 kappale.

(59)  Ks. CRA:n raportti, s. 43.

(60)  Ks. pyyntö, taulukko 13, s. 59. Prosenttiosuudet on laskettu toimituspisteiden mukaan.

(61)  Ks. CRA:n raportti, s. 49.

(62)  Ks. kansallisen kilpailuviranomaisen lausunto, s. 2, viimeinen kappale.

(63)  Ks. kansallisen kilpailuviranomaisen 14 päivänä kesäkuuta 2017 antama lausunto, s. 3, 3 ja 4 kappale.

(64)  ACER /CEER Annual Report on the Results of Monitoring the Internal Electricity and Gas Markets in 2015, marraskuu 2016, s. 66 https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER_Market_Monitoring_Report_2015.pdf.

(65)  Ulkoisen vaihtamisen viiden vuoden keskiarvo on Tšekissä alhaisempi kuin Saksassa, Ruotsissa, Suomessa ja Isossa-Britanniassa.

(66)  Sääntelyviranomaisen kansallinen raportti vuodelta 2015, s. 21. (https://www.eru.cz/documents/10540/488714/NR_ERU_2015.pdf/e6ca9e45-17c6-4f48-9561-8f0ef0d6af29), sääntelyviranomaisen kansallinen raportti vuodelta 2016, s. 25.

(67)  Sääntelyviranomaisen kansallinen raportti vuodelta 2016, s. 25.

(68)  Täsmällisemmin ilmaistuna lähes […] TWh sähkön kokonaistuotannosta, joka oli noin […] TWh (ks. pyynnön esittäjän 10 päivänä toukokuuta 2017 antama vastaus komission 21 päivänä huhtikuuta 2017 esittämään tietopyyntöön, taulukko 1, s. 1). Sääntelyviranomainen ilmoitti, että vuonna 2016 sähkön kokonaistuotanto oli 83,3 TWh.

(69)  On kuitenkin odotettavissa, että sen jälkeen kun ilmoitettu ČEZ-ryhmän Poceradyn hiilivoimalan (1 000 MW) myynti Czech Coalille toteutuu, Severní Energetickán (Czech Coalin tytäryhtiö) osuus markkinoista kasvaa hieman.

(70)  Ks. pyynnön esittäjän 1 päivänä elokuuta 2017 antama vastaus komission 28 päivänä kesäkuuta 2017 esittämään tietopyyntöön.

(71)  Ks. Platts Power in Europe, nro 753, 3.7.2017, s. 15.

(72)  Maaliskuussa 2017 ČEZ-ryhmä ennusti sähköntuotantonsa kasvavan vuonna 2018 66 TWh:iin 59 TWh:sta vuonna 2015 – ks. Platts Power in Europe, nro 722 (28.3.2016), s. 15.

(73)  Tämä raaka-ainepörssi keskittyy enemmän kotimaan kuin kansainväliseen kauppaan.

(74)  Lähinnä Leipzigissa toimiva European Energy Exchange (EEX).

(75)  Sääntelyviranomaisen kansallinen raportti vuodelta 2015, s. 17, 18.

(76)  Kansallinen kilpailuviranomainen esittää lausunnossaan saman argumentin.

(77)  Ks. pyynnön esittäjän 28 päivänä maaliskuuta 2017 antama vastaus komission 24 päivänä maaliskuuta 2017 esittämään tietopyyntöön.

(78)  Pyynnön esittäjän OTE:lta saatujen lukujen pohjalta ilmoittamat luvut.

(79)  Trayportissa – OTC välitettyjen määrien kehitys edellisinä vuosina on ollut seuraavanlainen: […] TWh vuonna 2008; […] TWh vuonna 2009; […] TWh vuonna 2010; […] TWh vuonna 2011; […] TWh vuonna 2012; […] TWh vuonna 2013; […] TWh vuonna 2014 ja […] TWh vuonna 2015. Ks. pyynnön esittäjän 10 päivänä toukokuuta 2017 antama vastaus komission 3 päivänä toukokuuta 2017 esittämään tietopyyntöön.

(80)  Ks. täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1674.

(81)  […] TWh vuonna 2016 verrattuna […] TWh:iin vuonna 2008 – ks. pyynnön esittäjän 10 päivänä toukokuuta 2017 antama vastaus komission 3 päivänä toukokuuta 2017 esittämään tietopyyntöön, taulukko 5, s. 4.

(82)  PXE:ssä käydään kauppaa vain rahoitustuotteilla eli ilman fyysisen toimittamisen optiota.

(83)  Noin 2,6 TWh, Kladnon vuoden 2015 vuosiraportin mukaan (saatavilla verkossa tšekin kielellä osoitteessa https://www.cmkbk.cz/zpravy/vz2015/#6/z, s. 6).

(84)  Noin […] TWh. Ks. pyynnön esittäjän 10 päivänä toukokuuta 2017 antama vastaus komission 21 päivänä huhtikuuta 2017 esittämään tietopyyntöön, taulukko 5, s. 4.

(85)  Pyynnön esittäjä ei ole toimittanut yhteistyösopimuksilla tai suoralla kahdenvälisellä myynnillä (ilman välittäjää) toimitetun sähkön määriä sillä perusteella, että ne eivät ole sen tiedossa. Edellä mainittuihin laskelmiin eivät sisällyt tiedot OTC-kaupasta.

(86)  Ks. pyynnön esittäjän 16 päivänä helmikuuta 2017 antama vastaus komission 31 päivänä tammikuuta 2017 esittämään tietopyyntöön (vastaus kysymykseen nro 9), s. 10.

(87)  Ks. useat Tšekin siirtoverkonhaltijan Ceps, a.s. kiertovirroista alueella julkaisemat raportit ja tutkimukset (www.ceps.cz).

(88)  Ks. myös sääntelyviranomaisen vuosikertomus vuodelta 2016.

(89)  Ks. pyynnön esittäjän 1 päivänä elokuuta 2017 antama vastaus komission 28 päivänä kesäkuuta 2017 esittämään tietopyyntöön ja vastauksen liitteet.

(90)  Tšekin ja Saksan rajalla (Saksasta Tšekin suuntaan) vuorokausimarkkinoilla saatavilla oleva kaupallinen kapasiteetti on laskenut […] MWh:sta vuonna 2014 […] MWh:iin vuonna 2016 (luvut saatu pyynnön esittäjän 1 päivänä elokuuta 2017 antamasta vastauksesta (liite 8) komission 28 päivänä kesäkuuta 2017 esittämään tietopyyntöön).

(91)  Ks. ACER 2016 Electricity and gas markets report (http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20Market%20Monitoring%20Report%202016%20-%20ELECTRICITY.pdf).

(92)  Ks. pyynnön esittäjän 16 päivänä helmikuuta 2017 antama vastaus komission 31 päivänä tammikuuta 2017 esittämään tietopyyntöön (vastaus kysymykseen nro 9), s. 10.

(93)  Verojen osuus on 18 prosenttia hinnasta.

(94)  Ks. sääntelyviranomaisen kansallinen raportti vuodelta 2016, kaavio 8, s. 20.

(95)  Ainoa poikkeus tähän sääntöön on toimituksista viime kädessä vastaavan tahon toimittaman sähkön hinta – tämän osuus on kuitenkin vähäinen Tšekissä.

(96)  Ks. http://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/database.

(97)  Pyynnön esittäjä määrittelee tässä hintalaskelmassa suuret teollisuusasiakkaat asiakkaiksi, joiden kulutus on 2 000–20 000 MWh.

(98)  Pyynnön esittäjä määrittelee tässä hintalaskelmassa kotitalousasiakkaat asiakkaiksi, joiden kulutus on 2 500–5 000 kWh.

(99)  Ks. CRA:n raportti, s. 41 ja s. 42.

(100)  Pyynnön 5.2 kohta, s. 37, viimeinen kappale.

(101)  Esimeriksi oligopolisilla markkinoilla, joilla on Cournot-kilpailua, voidaan osoittaa, että markkinavoiman aggregoitu Lerner-indeksi (se osuus hinnasta, jota ei käytetä rajakustannusten kattamiseen – tunnetaan myös voittomarginaalina) liittyy käänteisesti kysyntäjoustoon ja suoraan keskittymisen HHI-indeksiin (ks. esimerkiksi 4 luku teoksessa Vives, 1999 ”Oligopoly Pricing: Old Ideas and New Tools”, MIT Press). Tämä tarkoittaa, että muiden tekijöiden pysyessä ennallaan, keskittyneemmillä markkinoilla (suurempi jousto) näkyisi korkeampia (alhaisempia) voittomarginaaleja. Se tarkoittaa myös, että erittäin keskittyneillä markkinoilla A voi olla alhaisemmat hinnat (ja kuitenkin suurempi voittomarginaali) kuin toisilla vähemmän keskittyneillä markkinoilla B, jos esimerkiksi rajakustannukset A:ssa ovat riittävän pienet B:hen verrattuna. Sama tulos pätee muihin suhteellisten rajakustannusten ja kysyntäjoustojen vaihtoehtoisiin yhdistelmiin A:n ja B:n välillä, mukaan lukien ne yhdistelmät, jotka muistuttavat Tšekin ja Saksan markkinoiden todellisia piirteitä. Nämä vastaesimerkit viittaavat näin ollen siihen, että pelkästä havaittujen hintojen vertailusta, jos muita tekijöitä ei oteta huomioon, ei ehkä ole mahdollista varmasti päätellä, ovatko yhdet markkinat toisia markkinoita kilpaillummat.

(102)  Eurostatin tietoihin perustuva komission laskelma (Ref. tables: nrg_pc_204 and nrg_pc_205).

(103)  Ks. ACERin markkinoiden seurantakertomus vuodelta 2015 Market Monitoring report 2015 – Electricity and gas retail markets – s. 44, alaviite 107. https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20Market%20Monitoring%20Report%202015%20-%20ELECTRICITY%20AND%20GAS%20RETAIL%20MARKETS.pdf

(104)  Ks. sääntelyviranomaisen kansallinen raportti vuodelta 2016, s. 42.

(105)  Kokonaiskustannukset muodostuvat luvanmyöntämiseen ja toimintaan liittyvistä kustannuksista (markkinointi-, asiakaspalvelukustannukset jne.).

(106)  Täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1674, johdanto-osan 37 kappale, ja mainitut päätökset.

(107)  Ks. sääntelyviranomaisen kansallinen raportti vuodelta 2016, s. 43.

(108)  Markkinaosuudet tässä johdanto-osan kappaleessa viittaavat kaikkiin kaasun vähittäistoimituksiin (suur- ja pienasiakkaille).

(109)  Laskettu pyynnön esittäjän 12 päivänä huhtikuuta 2018 antamassa vastauksessa komission 21 päivänä joulukuuta 2017 esittämään tietopyyntöön olevan taulukon 1 (s. 16) pohjalta.

(110)  Ks. pyyntö, s. 70.

(111)  Ks. pyyntö, s. 68.

(112)  Laskettu pyynnön esittäjän 12 päivänä huhtikuuta 2018 antamassa vastauksessa komission 21 päivänä joulukuuta 2017 esittämään tietopyyntöön olevan taulukon 2 (s. 16) pohjalta.

(113)  Ks. sääntelyviranomaisen kansallinen raportti vuodelta 2016, taulukko 9, s. 43.

(114)  Ks. pyyntö, s. 73.

(115)  Tukkumarkkinoiden ja tuonnin lisäksi Tšekki tuotti 1 TWh kaasua vuonna 2017.

(116)  Ks. sääntelyviranomaisen kansallinen raportti vuodelta 2016, s. 39.

(117)  Ks. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Number_of_entities_bringing_natural_gas_into_the_country-T1.png.

(118)  Ks. sääntelyviranomaisen kansallinen raportti vuodelta 2016, s. 39.

(119)  Vuonna 2016 kulutettiin 88 TWh kaasua 93 TWh:sta tukkukaupan tasolla myydyn kaasun määrästä.

(120)  Ks. sääntelyviranomaisen kansallinen raportti vuodelta 2016, s. 32.

(121)  Ainoa poikkeus tähän sääntöön on toimituksista viime kädessä vastaavan tahon toimittaman kaasun hinta – tätä vaihtoehtoa ei pyynnön (3 kappale, s. 76) mukaan ole kuitenkaan tähän mennessä käytetty Tšekissä.

(122)  Perustuu seuraavaan: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do

(123)  Ks. pienasiakkaiden osalta taulukko 10 pyynnön esittäjän 10 päivänä toukokuuta 2017 antamassa vastauksessa komission 21 päivänä huhtikuuta 2017 esittämään tietopyyntöön.

(124)  Sähkön vähittäistoimitus suur- ja pienasiakkaille.


14.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 205/40


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2018/1135,

annettu 10 päivänä elokuuta 2018,

jäsenvaltioilta edellytettävien, teollisuuden päästöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU täytäntöönpanoa koskevien tietojen tyypistä, muodosta ja antamistiheydestä

(tiedoksiannettu numerolla C(2018) 5009)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) 24 päivänä marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU (1) ja erityisesti sen 72 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanopäätöksessä 2012/795/EU (2) säädettiin jäsenvaltioiden velvollisuuksista raportoida direktiivin 2010/75/EU täytäntöönpanosta vuosina 2013–2016. Päätöksen tilapäiset oikeusvaikutukset ovat lakanneet, ja se olisi kumottava.

(2)

Olisi vahvistettava jäsenvaltioilta vuodesta 2017 alkaen edellytettävien tietojen tyyppi, muoto ja antamistiheys.

(3)

Direktiivin 2010/75/EU 72 artiklan 1 kohdan nojalla jäsenvaltioiden on raportoitava direktiivin täytäntöönpanoa koskevat tiedot, edustavat tiedot päästöistä ja muista pilaantumisen muodoista, päästöjen raja-arvoista ja parhaan käytettävissä olevan tekniikan soveltamisesta kyseisen direktiivin 14 ja 15 artiklan mukaisesti sekä erityisesti 15 artiklan 4 kohdan mukaisten poikkeusten myöntämisestä.

(4)

Jäsenvaltioiden on lisäksi sisällytettävä direktiivin 2010/75/EU 51 artiklan 4 kohdan, 55 artiklan 2 kohdan ja 59 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan mukaiset tiedot kyseisen direktiivin 72 artiklan nojalla toimitettuihin kertomuksiin.

(5)

Direktiivin 2010/75/EU 72 artiklan 1 kohdan nojalla jäsenvaltioiden on saatettava nämä tiedot saataville sähköisessä muodossa käyttämällä komission tätä tarkoitusta varten tarjoamaa raportointityökalua.

(6)

Direktiivissä 2010/75/EU edellytetään, että jokaisella direktiivin II luvun soveltamisalaan kuuluvalla laitoksella on oltava toimintaa varten yksittäinen lupa. Lupaehtojen on perustuttava kyseessä olevan laitoksen saavutettavissa oleviin ympäristöominaisuuksiin, minkä yhteydessä otetaan huomioon laitoksen tekniset ominaisuudet, ulkoiset tekijät, kuten paikalliset olosuhteet, ja se, miten laitoksessa käytetään parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. Luvissa määritellään kunkin yksittäisen laitoksen ehdot, jotka koskevat erityisesti päästöjen raja-arvoja, päästöjen tarkkailua ja määräysten noudattamisen arviointia. Lupaehtoja tarkistetaan säännöllisesti, ja ne saatetaan tarvittaessa ajan tasalle, erityisesti jos on julkaistu parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevia päätelmiä (BAT-päätelmät), jotka koskevat laitoksen pääasiallista toimintaa, direktiivin 2010/75/EU 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Tehokkain tapa raportoida direktiivin 2010/75/EU täytäntöönpanosta on ilmoittaa asiaankuuluvat tiedot kunkin yksittäisen laitoksen osalta ja näin ollen laajentaa täytäntöönpanopäätöksen 2012/795/EU osassa 2 ja 3 määritetyt lähestymistavat koskemaan kaikkia aloja.

(7)

Suuret polttolaitokset ja jätteen (rinnakkais)polttolaitokset kuuluvat direktiivin 2010/75/EU III ja IV luvun erityisten säännösten soveltamisalaan. Näiden laitosten osalta jäsenvaltioiden olisi toimitettava lisäksi tiedot tilapäisten poikkeusten ja päästöjen vähentämistä koskevien suojatoimien täytäntöönpanosta, kuten direktiivin 2010/75/EU 32–35 artiklassa ja 46 artiklan 2 kohdassa säädetään. Kyseisen direktiivin 55 artiklan 3 kohdassa säädetään, että jäsenvaltioiden on laadittava luettelo jätteenpolttolaitoksista ja jätettä käyttävistä rinnakkaispolttolaitoksista, joiden nimelliskapasiteetti on alle kaksi tonnia tunnissa, ja luettelo on annettava yleisön saataville. Tiedot kyseisen luettelon julkaisemisesta on toimitettava komissiolle, jotta se voi valvoa direktiivin täytäntöönpanoa näiden pienempien laitosten osalta.

(8)

Direktiivin 2010/75/EU 72 artiklan 1 kohdan nojalla jäsenvaltioiden on myös raportoitava edustavat tiedot päästöistä ja muista pilaantumisen muodoista. Tarpeettoman hallinnollisen taakan vähentämiseksi jäsenvaltioiden olisi toimitettava tiedot päästöjen tarkkailua koskevien tietojen toimittamisesta direktiivin 2010/75/EU 24 artiklan 3 kohdan b alakohdan nojalla ja myös linkki päästötietoihin, jotka on raportoitu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 166/2006 (3) nojalla. Kyseisen asetuksen nojalla jäsenvaltioiden on raportoitava vuosittain muun muassa jätteiden siirroista laitoskokonaisuuden ulkopuolelle ja epäpuhtauksien päästöt ilmaan, veteen ja maaperään noudattaen asetuksen liitettä II, joka kattaa kaikki direktiivin 2010/75/EU liitteessä II luetellut pilaavat aineet. Lisäksi kaikki direktiivin 2010/75/EU soveltamisalaan kuuluvat ”laitokset” liittyvät kyseisen asetuksen soveltamisalaan kuuluviin ”laitoksiin” tai ovat yhteneväisiä niiden kanssa. Näin ollen asetuksen (EY) N:o 166/2006 nojalla raportoidut tiedot tarjoavat direktiivin 2010/75/EU 72 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut ”edustavat tiedot päästöistä ja muista pilaantumisen muodoista”.

(9)

Linkki asetuksen (EY) N:o 166/2006 nojalla tapahtuvaan päästöjen raportointiin olisi luotava käyttämällä olemassa olevia paikkatietoja, joita jäsenvaltiot hallinnoivat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY (4) 4 artiklan 1 kohdan ja kyseisen direktiivin liitteessä III olevan 8 kohdan mukaisesti. Komission asetuksessa (EU) N:o 1089/2010 (5) säädetty tietomalli antaa jäsenvaltioille ja komissiolle mahdollisuuden linkittää ”laitokset”, suuret polttolaitokset ja jätteen (rinnakkais)polttolaitokset asetuksen (EY) N:o 166/2006 2 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuihin ”laitoksiin”. Näin ollen laitoksia, suuria polttolaitoksia ja jätteen (rinnakkais)polttolaitoksia koskevien paikkatietojen raportointi laitosten päästöjä koskevien yksityiskohtaisten kertomusten toimittamisen sijaan on tässä asiayhteydessä vain direktiivin 2010/75/EU 72 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun raportoinnin toinen ”tyyppi”. Tähän sisältyy INSPIRE-mallin mukauttaminen direktiivin 2010/75/EU 72 artiklan 1 kohdan erityisiin raportointia koskeviin vaatimuksiin, mikä tekee pakollisia tietyistä paikkatietojen elementeistä, jotka ovat komission asetuksen (EU) N:o 1089/2010 nojalla jätettävissä tyhjäksi (”voidable”).

(10)

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava sellaisia orgaanisia liuottimia käyttävien laitosten ja toimintojen osalta, jotka eivät kuulu direktiivin 2010/75/EU luvun II soveltamisalaan ja joiden osalta ei siksi välttämättä edellytetä laitoskohtaista lupaa, tiedot laitosten kokonaismäärästä ja sellaisten laitosten määrästä, joissa sovelletaan kyseisen direktiivin 59 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaista vähentämisohjelmaa tai 59 artiklan 2 tai 3 kohdan mukaista poikkeusta. Tällä tavoin komissio saa tiedon siitä, voiko tällä olla vaikutusta direktiivin 2010/75/EU täytäntöönpanoon ja missä määrin vaikutusta esiintyy.

(11)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2010/75/EU 75 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lukuun ottamatta jätteenpolttolaitoksia ja jätettä käyttäviä rinnakkaispolttolaitoksia, joiden nimelliskapasiteetti on alle kaksi tonnia tunnissa, jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle jokaisen direktiivin 2010/75/EU II, III ja IV luvun soveltamisalaan kuuluvan laitoksen osalta liitteessä I määritetyt tiedot käyttämällä kyseisessä liitteessä olevaa mallia.

Jätteenpolttolaitosten ja jätettä käyttävien rinnakkaispolttolaitosten, joiden nimelliskapasiteetti on alle kaksi tonnia tunnissa, sekä direktiivin 2010/75/EY V luvun soveltamisalaan kuuluvien laitosten osalta jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle liitteessä II määritetyt tiedot käyttämällä kyseisessä liitteessä olevaa mallia.

Jäsenvaltioiden on raportoitava liitteissä I ja II esitetyt tiedot käyttämällä komission tätä tarkoitusta varten tarjoamaa yhdenmukaistettua sähköistä raportointityökalua.

2 artikla

Liitteessä I esitetyt tiedot on toimitettava ensin raportointivuoden 2017 osalta, ellei kyseisessä liitteessä toisin määrätä. Tiedot edellä mainitulta raportointivuodelta on toimitettava viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2019. Seuraavien raportointivuosien osalta liitteessä I esitetyt tiedot on toimitettava vuosittain yhdeksän kuukauden kuluessa raportointivuoden päättymisestä.

Liitteessä II esitetyt tiedot on toimitettava ensin raportointivuoden 2017 ja 2018 osalta. Tiedot edellä mainituilta raportointivuosilta on toimitettava viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2019. Seuraavien raportointivuosien osalta liitteessä II esitetyt tiedot on toimitettava joka kolmas vuosi yhdeksän kuukauden kuluessa siitä, kun näistä raportointivuosista viimeisin on päättynyt.

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 10 päivänä elokuuta 2018.

Komission puolesta

Karmenu VELLA

Komission jäsen


(1)  EUVL L 334, 17.12.2010, s. 17.

(2)  Komission täytäntöönpanopäätös 2012/795/EU, annettu 12 päivänä joulukuuta 2012, jäsenvaltioilta edellytettävien, teollisuuden päästöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU täytäntöönpanoa koskevien tietojen tyypistä, muodosta ja antamistiheydestä (EUVL L 349, 19.12.2012, s. 57).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 166/2006, annettu 18 päivänä tammikuuta 2006, epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevan eurooppalaisen rekisterin perustamisesta ja neuvoston direktiivien 91/689/ETY ja 96/61/EY muuttamisesta (EUVL L 33, 4.2.2006, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/2/EY, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2007, Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta (EUVL L 108, 25.4.2007, s. 1).

(5)  Komission asetus (EU) N:o 1089/2010, annettu 23 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuuden osalta (EUVL L 323, 8.12.2010, s. 11).


LIITE I

Tiedot direktiivin 2010/75/EU II, III ja IV luvun soveltamisalaan kuuluvista laitoksista (lukuun ottamatta jätteenpolttolaitoksia ja jätettä käyttäviä rinnakkaispolttolaitoksia, joiden nimelliskapasiteetti on alle kaksi tonnia tunnissa)

Huom. Jäsenvaltiot voivat osoittaa tiedot, joiden ne katsovat olevan luottamuksellisia, ja esittää perustelut, joiden nojalla komissiota olisi estettävä saattamasta näitä tietoja yleisön saataville.

1.1

Taustatiedot

Tyyppi

Muoto

1.1.1

Maatunniste

Sen maan yksilöiminen, jossa raportoinnin kohteena olevat laitokset tai laitoksen osat sijaitsevat.

1.1.2

Raportointivuosi

Kalenterivuosi, jota raportointi koskee.


1.2

Tiedot kaikista direktiivin 2010/75/EU II luvun soveltamisalaan kuuluvista laitoksista

Tyyppi

Muoto

1.2.1

inspireId

Laitoksen yksilöivä tunniste, joka on direktiivin 2007/2/EY vaatimusten mukainen.

1.2.2

thematicId (1)

Temaattinen tunniste.

1.2.3

pointGeometry

Maantieteellinen pituus- ja leveysaste (laitoksen likimääräisen keskipisteen koordinaatit) ETRS89 (2D)-EPSG:4258 koordinaattijärjestelmän mukaisesti viiden desimaalin tarkkuudella.

1.2.4

Laitoksen nimi

Laitoksen virallinen nimi tai yleisnimitys.

1.2.5

Tila

Laitoksen toiminnallinen tila

1.2.6

Toimivaltainen viranomainen

Direktiivin 2010/75/EU liitteen I soveltamisalaan kuuluvien toimintojen osalta seuraavien nimi ja yhteystiedot:

a)

kyseisen direktiivin II luvun mukaisten lupien myöntämisestä vastuussa oleva toimivaltainen viranomainen tai vastuussa olevat toimivaltaiset viranomaiset

b)

kyseisen direktiivin II luvun mukaisista tarkastuksista vastuussa oleva toimivaltainen viranomainen tai vastuussa olevat toimivaltaiset viranomaiset.

1.2.7

Suoritettavat toiminnot

Kaikkien sellaisten laitoksessa suoritettavien toimintojen yksilöiminen, jotka kuuluvat direktiivin 2010/75/EU liitteen I soveltamisalaan.

1.2.8

BAT-päätelmät

Raportointivuodesta 2018 alkaen sellaisten komission täytäntöönpanopäätösten yksilöiminen, jotka koskevat BAT-päätelmiä, joita sovelletaan mihin tahansa laitoksessa suoritettaviin toimintoihin.

1.2.9

Direktiivin 2010/75/EU muut asiaankuuluvat luvut

Laitokseen (tai laitoksen osaan) sovellettavien direktiivin 2010/75/EU lukujen yksilöiminen.

1.2.10

Perustilaselvitys toimitettu

Ilmoitus siitä, onko direktiivin 2010/75/EU 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu perustilaselvitys toimitettu toimivaltaiselle viranomaiselle.

1.2.11

Lupa myönnetty

a)

Ilmoitus siitä, onko laitokselle myönnetty direktiivin 2010/75/EU 5 artiklan mukainen toimintalupa.

b)

URL-osoite/-osoitteet, jo(i)ssa lupa annetaan yleisön saataville.

c)

Raportointivuodesta 2018 alkaen, jos lupaa ei ole myönnetty direktiivin 2010/75/EU 5 artiklan nojalla, kuvaus siitä, mihin täytäntöönpanotoimiin on ryhdytty.

1.2.12

Lupaehtojen tarkistaminen

a)

Ilmoitus siitä, onko lupaehdot tarkistettu kyseisen direktiivin 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

b)

tarvittaessa päivämäärä, jolloin lupaehdot saatettiin ajan tasalle direktiivin 2010/75/EU 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

1.2.13

Poikkeaminen BAT-päätelmistä direktiivin 2010/75/EU 15 artiklan 4 kohdan nojalla

Laitosten, joissa lupaehdot on tarkistettu kyseisen direktiivin 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti, osalta ilmoitus siitä, onko poikkeus myönnetty direktiivin 15 artiklan 4 kohdan nojalla.

Raportointivuodesta 2018 alkaen, jos poikkeus on myönnetty, seuraavat tiedot:

a)

URL-osoite, jossa yleisön saataville annetaan poikkeuksen erityiset syyt direktiivin 2010/75/EU 24 artiklan 2 kohdan f alakohdan mukaisesti.

b)

komission täytäntöönpanopäätös BAT-päätelmistä, joista poikkeus on myönnetty.

c)

BAT-päätelmiin liittyvä päästötaso (BAT-AEL), josta poikkeus on myönnetty.

d)

tarvittaessa poikkeuksen kesto.

1.2.14

Tiukemmat lupaehdot

Raportointivuodesta 2018 alkaen sellaisten laitosten osalta, joiden lupaehdot on tarkistettu 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti, erittely siitä, säädetäänkö luvassa pienintä BAT-AEL-arvoa tiukemmat päästöjen raja-arvot. Erittelyssä on ilmoitettava

a)

sovellettavat komission täytäntöönpanopäätökset BAT-päätelmistä.

b)

sovellettava BAT-AEL-taso.

c)

ilmoitus siitä, onko kyseessä olevat tiukemmat päästöjen raja-arvot määritetty direktiivin 2010/75/EU 14 artiklan 4 kohdan vai 18 artiklan vai näiden molempien nojalla.

1.2.15

Laitosvierailut (tarkastukset)

a)

Toimivaltaisen viranomaisen raportointivuoden aikana tuotantolaitokselle tekemien laitosvierailujen määrä.

b)

Raportointivuodesta 2018 alkaen viimeisimmän laitosvierailun raportin oma URL-osoite tai yleinen URL-osoite, jossa kerrotaan, kuinka yksittäiset vierailuraportit ovat yleisön saatavilla 23 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

1.2.16

Päästöjen tarkkailua koskevat tiedot

Raportointivuodesta 2018 alkaen ilmoitus siitä, miten päästöjen tarkkailutulokset on saatettu yleisön saataville 24 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti, mukaan lukien URL-osoite, jos tätä tarkoitusta varten on luotu verkkosivustoja.

1.2.17

eSPIRS-tunniste

Raportointivuodesta 2018 alkaen, jos laitos kuuluu direktiivin 2012/18/EU soveltamisalaan, sen laitoksen Seveso-direktiiviin liittyvän laitostietojen hakujärjestelmän tunniste (”eSPIRS-tunniste”), jossa laitos sijaitsee. Vapaaehtoinen.

1.2.18

Päästökauppajärjestelmän tunniste

Raportointivuodesta 2018 alkaen, jos laitos kuuluu kokonaan tai osittain direktiivin 2003/87/EY soveltamisalaan, kyseisen direktiivin nojalla tapahtuvassa raportoinnissa käytettävä tunniste. Vapaaehtoinen.

1.2.19

Huomautukset

Muut hyödylliset tiedot. Vapaaehtoinen.


1.3

Lisätiedot direktiivin 2010/75/EU (2) III luvun soveltamisalaan kuuluvista suurista polttolaitoksista ja IV luvun soveltamisalaan kuuluvista jätteenpolttolaitoksista ja jätettä käyttävistä rinnakkaispolttolaitoksista, joiden nimelliskapasiteetti on kaksi tonnia tunnissa tai enemmän

Tyyppi

Muoto

1.3.1   

Yleiset tiedot

1.3.1.a

inspireId

Yksilöivä tunniste, joka noudattaa direktiivin 2007/2/EY vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat tarkemmin määriteltyinä asetuksessa (EU) N:o 1089/2010 ja erityisesti sen liitteessä IV olevassa 8 kohdassa, sellaisena kuin se on muutettuna.

1.3.1 b

thematicId (3)

Temaattinen tunniste.

1.3.1.c

pointGeometry

Maantieteellinen pituus- ja leveysaste (laitoksen likimääräisen keskipisteen koordinaatit) ETRS89 (2D)-EPSG:4258 koordinaattijärjestelmän mukaisesti viiden desimaalin tarkkuudella.

1.3.1.d

Laitoksen nimi

Laitoksen virallinen nimi tai yleisnimitys.

1.3.1.e

Tila

Laitoksen toiminnallinen tila.

1.3.2   

Tiedot suurista polttolaitoksista

1.3.2.a

Nimellinen kokonaislämpöteho

Suuren polttolaitoksen nimellinen kokonaislämpöteho.

1.3.2.b

Direktiivin 2010/75/EU mukaiset poikkeukset

Tiedot suurelle polttolaitokselle direktiivin 2010/75/EU 31–35 artiklan nojalla myönnetyistä mahdollisista poikkeuksista.

1.3.2.c

Huomautukset

Muut hyödylliset tiedot. Vapaaehtoinen.

1.3.3   

Tiedot jätteenpolttolaitoksista ja jätettä käyttävistä rinnakkaispolttolaitoksista, joiden nimelliskapasiteetti on kaksi tonnia tunnissa tai enemmän

1.3.3.a

Kokonaisnimelliskapasiteetti

Jätteenpolttolaitoksen tai jätettä käyttävän rinnakkaispolttolaitoksen kokonaisnimelliskapasiteetti

1.3.3.b

Sallittu kapasiteetti vaaralliselle jätteelle

Sallittu kokonaiskapasiteetti vaarallisen jätteen poltolle ja rinnakkaispoltolle.

1.3.3.c

Sallittu kapasiteetti tavanomaiselle jätteelle

Sallittu kokonaiskapasiteetti tavanomaisen jätteen poltolle ja rinnakkaispoltolle.

1.3.3.d

Direktiivin 2010/75/EU 46 artiklan 2 kohta päästöjen valvonnan suojatoimista

Raportointivuodesta 2018 alkaen ilmoitus seuraavista:

a)

onko yli 40 prosenttia poltosta tuloksena olevasta lämmön luovutuksesta peräisin vaarallisesta jätteestä

b)

rinnakkaispoltetaanko laitoksessa käsittelemätöntä sekalaista yhdyskuntajätettä.

1.3.3.e

Erityisolosuhteet

a)

Ilmoitus siitä, onko laitokselle myönnetty direktiivin 2010/75/EU 51 artiklan mukainen lupa toimintaolosuhteiden muutokseen.

b)

Tarvittaessa lisätietoja toimintaolosuhteiden muutosta koskevan luvan luonteesta.

c)

Raportointivuodesta 2018 alkaen tarvittaessa ilmoitus seuraavista:

i)

toimintaolosuhteet määrittelevän luvan URL-osoite.

ii)

23 artiklan 6 kohdan mukaisesti yleisön saataville asetetun viimeisimmän laitosvierailun raportin URL-osoite tai URL-osoite, jossa kerrotaan, miten tämä raportti on yleisön saatavilla.

1.3.3.f

Julkistaminen

Raportointivuodesta 2018 alkaen ilmoitus siitä, miten direktiivin 2010/75/EU 55 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot on asetettu yleisön saataville, mukaan lukien URL-osoite, jos tätä tarkoitusta varten on luotu verkkosivustoja.

1.3.3.g

Huomautukset

Muut hyödylliset tiedot. Vapaaehtoinen.


1.4

Tiedot tilanteessa, jossa teollisuuspäästödirektiivin soveltamisalaan kuuluva laitos on osa tuotantolaitosta tai yhteneväinen sen kanssa (4)

Tyyppi

Muoto

1.4.1

inspireId

Laitoksen yksilöivä tunniste, joka on direktiivin 2007/2/EY vaatimusten mukainen.

1.4.2

thematicId (5)

Temaattinen tunniste.

1.4.3

riverBasinDistrict

Vesireitin vesienhoitoalueelle osoitettu kooditunniste ja/tai nimi.

1.4.4

Geometria

Maantieteellinen pituus- ja leveysaste (laitoksen likimääräisen keskipisteen koordinaatit) ETRS89 (2D)-EPSG:4258 koordinaattijärjestelmän mukaisesti viiden desimaalin tarkkuudella.

1.4.5

Tehtävä

Laitoksen suorittamat toiminnot. Tehtävä kuvaillaan laitoksen toimintona, joka ilmoitetaan NACE-koodina.

1.4.6

Laitoksen nimi

Laitoksen virallinen nimi tai yleisnimitys.

1.4.7

Tila

Laitoksen toiminnallinen tila.

1.4.8

Huomautukset

Muut hyödylliset tiedot. Vapaaehtoinen.


(1)  Tämän kentän moniarvoisuus (multiplicity) on 0–1 INSPIREn yhteydessä

(2)  Jätteenpolttolaitoksista ja jätettä käyttävistä rinnakkaispolttolaitoksista, joiden kapasiteetti on 2–3 tonnia tunnissa, tiedot on toimitettava vasta raportointivuodesta 2018 alkaen.

(3)  Tämän kentän moniarvoisuus (multiplicity) on 0–1 INSPIREn yhteydessä

(4)  Tässä on kyseessä ”tuotantolaitos”, sellaisena kuin se on määriteltynä seuraavasti asetuksen (EU) N:o 1089/2010 liitteessä IV olevassa 8.2.1 kohdassa (”yksi tai useampi samalla paikalla sijaitseva laitteisto, jota käyttää sama luonnollinen tai oikeushenkilö ja joka on suunniteltu, rakennettu tai asennettu tiettyjä tuotanto- tai teollisuustarkoituksia varten, mukaan lukien kaikki infrastruktuurit, laitteet ja materiaalit”) ja joka kuuluu asetuksen (EY) N:o 166/2006 soveltamisalaan.

(5)  Tämän kentän moniarvoisuus (multiplicity) on 0–1 INSPIREn yhteydessä


LIITE II

Tiedot jätteenpolttolaitoksista ja jätettä käyttävistä rinnakkaispolttolaitoksista, joiden nimelliskapasiteetti on alle kaksi tonnia tunnissa, sekä direktiivin 2010/75/EU V luvun soveltamisalaan kuuluvista laitoksista

2.1

Jätteenpolttolaitokset ja jätettä käyttävät rinnakkaispolttolaitokset, joiden nimelliskapasiteetti on alle kaksi tonnia tunnissa

Viittaus direktiivin 2010/75/EU 55 artiklan 3 kohdan mukaisesti yleisön saataville asetettuun luetteloon tällaisista laitoksista.

2.2

Direktiivin 2010/75/EU V luvun soveltamisalaan kuuluvat laitokset (orgaanisia liuottimia käyttävät laitokset)

a)

Direktiivin 2010/75/EU V luvun soveltamisalaan kuuluvien laitosten kokonaismäärä.

b)

Direktiivin 2010/75/EU 59 artiklan 1 kohdan b alakohtaa noudattavien laitosten määrä.

c)

Direktiivin 2010/75/EU 59 artiklan 2 kohdan mukaisen poikkeuksen saaneiden laitosten määrä.

d)

Direktiivin 2010/75/EU 59 artiklan 3 kohdan mukaisen poikkeuksen saaneiden laitosten määrä.


14.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 205/48


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2018/1136,

annettu 10 päivänä elokuuta 2018,

riskinvähentämistoimenpiteistä ja tehostetuista bioturvallisuustoimenpiteistä ja varhaisen havaitsemisen järjestelmistä, jotka liittyvät luonnonvaraisten lintujen aiheuttamaan vaaraan korkeapatogeenisten lintuinfluenssavirusten tarttumisesta siipikarjaan

(tiedoksiannettu numerolla C(2018) 5243)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön toimenpiteistä lintuinfluenssan torjumiseksi ja direktiivin 92/40/ETY kumoamisesta 20 päivänä joulukuuta 2005 annetun neuvoston direktiivin 2005/94/EY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan ja 63 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Lintuinfluenssa on lintujen, myös siipikarjan, tarttuva virustauti. Lintuinfluenssavirusten aiheuttamat tartunnat kotieläiminä pidettävässä siipikarjassa aiheuttavat taudin kahta päämuotoa, jotka eroavat toisistaan viruksen virulenssin perusteella. Matalapatogeeninen muoto aiheuttaa yleensä ainoastaan lieviä oireita, kun taas korkeapatogeeninen muoto aiheuttaa hyvin suurta kuolleisuutta useimmissa siipikarjalajeissa. Taudilla voi olla vakavia vaikutuksia kotieläiminä pidettävien ja luonnonvaraisten lintujen terveyteen ja siipikarjankasvatuksen kannattavuuteen.

(2)

Direktiivissä 2005/94/EY vahvistetaan sellaiset torjuntaa koskevat vähimmäistoimenpiteet, jotka on toteutettava, jos kyseisen taudin purkauksia ilmenee siipikarjassa tai muissa vankeudessa pidettävissä linnuissa, ja säädetään tietyistä ennalta ehkäisevistä toimenpiteistä lintuinfluenssan valvonnan ja varhaisen toteamisen osalta.

(3)

Luonnonvaraisten lintujen ja erityisesti muuttavien vesilintujen tiedetään olevan luonnollinen isäntä matalapatogeenisille lintuinfluenssaviruksille, joita ne kantavat – yleensä ilman merkkejä taudista – vuodenaikoihin liittyvien muuttojensa aikana. Vuodesta 2005 lähtien on kuitenkin osoitettu, että korkeapatogeenisen lintuinfluenssan, jäljempänä ’HPAI’, H5-alatyypin virukset voivat tartuttaa muuttolintuja, jotka voivat levittää viruksia pitkien matkojen päähän mannerten välillä.

(4)

Lintuinfluenssavirusten ja erityisesti HPAI-virusten esiintyminen luonnonvaraisissa linnuissa muodostaa jatkuvan uhkan näiden virusten suorasta tai välillisestä kulkeutumisesta tiloille, joilla pidetään siipikarjaa tai muita vankeudessa pidettäviä lintuja, erityisesti muuttolintujen muuton aikana, ja näin ollen vaaran, että virus leviää saastuneelta tilalta muille tiloille ja voi aiheuttaa merkittäviä taloudellisia tappioita.

(5)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’EFSA’, antoi 14 päivänä syyskuuta 2017 lintuinfluenssasta kattavan tieteellisen lausunnon (2), jäljempänä ’EFSAn vuoden 2017 lausunto’, jossa vahvistettiin, että bioturvallisuustoimenpiteiden tiukalla täytäntöönpanolla on keskeinen asema pyrittäessä estämään HPAI-virusten leviäminen luonnonvaraisista linnuista siipikarjaan ja muihin vankeudessa pidettäviin lintuihin.

(6)

EFSAn vuoden 2017 lausunnossa luetellaan tärkeimmät bioturvallisuustoimenpiteet, joita on sovellettava jatkuvasti eri siipikarjantuotantojärjestelmissä, myös pienillä tiloilla. Siinä todetaan myös, että tiettyjä yleisiä bioturvallisuusperiaatteita sovelletaan kaikkiin siipikarjatiloihin, joskin kunkin tilan erityispiirteet on otettava huomioon optimaalista suojelua varten asiantuntijoiden neuvojen perusteella.

(7)

EFSAn vuoden 2017 lausunnossa arvioitiin ja yksilöitiin riskejä, joita liittyy HPAI-viruksen kulkeutumiseen siipikarjatiloille, kuten kotieläiminä pidettävien ankkojen ja hanhien pitäminen yhdessä muiden siipikarjalajien kanssa, sekä riskejä, joita liittyy tiettyyn toimintaan, kuten siipikarjan vapauttaminen luontoon riistalintujen istutusta varten, ja se esitti toimenpiteitä näiden riskien pienentämiseksi.

(8)

EFSAn vuoden 2017 lausunnossa pääteltiin, että luonnonvaraisten lintujen passiivinen valvonta on tehokkain keino HPAI-virusten varhaiseen havaitsemiseen luonnonvaraisissa linnuissa, jos HPAI-virustartunnat liittyvät kuolleisuuteen, ja siinä suositeltiin näytteenottoa ja laboratoriotestausta luonnonvaraisten lintujen kohdelajien osalta. EFSA julkaisi myöhemmin luettelon luonnonvaraisten lintujen kohdelajeista lintuinfluenssaa koskevassa tieteellisessä raportissaan (3), joka hyväksyttiin 18 päivänä joulukuuta 2017.

(9)

Lintuinfluenssaa koskevassa tieteellisessä raportissa (4), joka hyväksyttiin 22 päivänä maaliskuuta 2018, EFSA totesi, että ihmisissä ei ole raportoitu tartuntoja, jotka johtuvat A(H5N8)-viruksesta tai uusista A(H5N5)- ja A(H5N6)-viruksista, joissa on tapahtunut A(H5)-virusten sukuhaaran 2.3.4.4 reassortaatio paikallisten eurooppalaisten virusten kanssa, jotka antavat N5- tai N6-geenin. A(H5N8)-, A(H5N5)- ja A(H5N6)-virusten katsotaan olevan pääasiallisesti mukautuneita lintulajeihin.

(10)

EFSAn vuoden 2017 lausunnossa pääteltiin myös, että tietyissä epidemiologisissa tilanteissa saattaa olla aiheellista, että jäsenvaltiot tehostavat tilapäisesti tiettyjä ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä sellaisten paikkojen läheisyydessä, joissa HPAI-virustartunta vahvistettiin luonnonvaraisessa linnussa tai sen ulosteessa, erityisesti sen arvioimiseksi, esiintyykö siipikarjatiloilla tartuntoja ja sovelletaanko bioturvallisuustoimenpiteitä tehokkaasti viruksen kulkeutumisen estämiseksi.

(11)

Jotta voidaan keskittyä lintuinfluenssatartunnan kannalta kaikkein riskialtteimpiin lintupopulaatioihin ja varmistaa tässä päätöksessä vahvistettujen toimenpiteiden tehokkuus, siipikarjatiloihin olisi kohdennettava tiettyjä ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä.

(12)

Komission täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2017/263 (5) säädetään riskinvähentämistoimenpiteistä ja tehostetuista bioturvallisuustoimenpiteistä, joilla pyritään vähentämään vaaraa HPAI-virusten tarttumisesta luonnonvaraisista linnuista siipikarjaan estämällä suora ja epäsuora kosketus näiden populaatioiden välillä, ja siinä edellytetään, että jäsenvaltiot määrittävät alueensa ne osat, joilla on erityisenä vaarana, että HPAI-virukset kulkeutuvat tiloille, joilla pidetään siipikarjaa ja muita vankeudessa pidettäviä lintuja, jäljempänä ’riskialueet’, ottaen huomioon muun muassa epidemiologisen tilanteen ja erityiset riskitekijät. Kyseistä täytäntöönpanopäätöstä sovellettiin 30 päivään kesäkuuta 2018.

(13)

Sen vuoksi täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2017/263 säädettyjä toimenpiteitä olisi tarkasteltava uudelleen ottaen huomioon siipikarjan, muiden vankeudessa pidettävien lintujen ja luonnonvaraisten lintujen tämänhetkinen epidemiologinen tilanne unionissa ja riskin kannalta merkityksellisissä kolmansissa maissa, EFSAn vuoden 2017 lausunto ja myöhemmät lintuinfluenssaa koskevat tieteelliset raportit sekä jäsenvaltioiden kokemukset, joita ne ovat saaneet kyseisessä täytäntöönpanopäätöksessä säädettyjen toimenpiteiden täytäntöönpanosta.

(14)

Kun otetaan huomioon jatkuva uhka HPAI-viruksen tarttumisesta tartunnan saaneiden luonnonvaraisten lintujen välityksellä ja taudinpurkausten riski tiloilla, joilla pidetään siipikarjaa tai muita vankeudessa pidettäviä lintuja, tässä päätöksessä olisi säädettävä päivitetyistä toimenpiteistä, joissa otetaan huomioon täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/263 uudelleentarkastelun tulokset.

(15)

Täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2017/263 säädettyjen toimenpiteiden täytäntöönpanosta saadut kokemukset osoittavat, että tietyt poikkeukset riskinvähentämistoimenpiteistä ja tehostetuista bioturvallisuustoimenpiteistä ovat tarpeen, jotta yksittäiset jäsenvaltiot voivat mukauttaa toimenpiteitä muuttuvan epidemiologisen tilanteen mukaan.

(16)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNTYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tässä päätöksessä vahvistetaan riskinvähentämistoimenpiteet, tietyt tehostetut bioturvallisuustoimenpiteet ja varhaisen havaitsemisen järjestelmät, jotka liittyvät luonnonvaraisten lintujen aiheuttamiin riskeihin korkeapatogeenisen lintuinfluenssan (HPAI) virusten kulkeutumisesta tiloille, sekä toimenpiteet, joilla lisätään omistajien ja muiden siipikarja-alalla toimivien tietoisuutta näistä riskeistä ja tarpeesta toteuttaa tai tehostaa bioturvallisuustoimenpiteitä tiloillaan.

2 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä sovelletaan direktiivin 2005/94/EY 2 artiklassa vahvistettuja määritelmiä.

3 artikla

HPAI-virusten kulkeutumisen ja leviämisen kannalta riskialttiiden alueiden määrittäminen

1.   Jäsenvaltioiden on määritettävä alueensa ne osat, joilla riski HPAI-virusten kulkeutumisesta tiloille on erityisen suuri, jäljempänä ’riskialueet’, ottaen huomioon seuraavat seikat:

a)

riskitekijät, jotka liittyvät HPAI-virusten kulkeutumiseen tiloille, etenkin seuraavien osalta:

i)

niiden maantieteellinen sijainti sellaisilla alueilla jäsenvaltioissa, joiden kautta muuttolinnut kulkevat tai joissa linnut lepäävät muuttomatkansa aikana tultuaan unioniin etenkin koillis- tai itäreitin kautta;

ii)

niiden sijainti lähellä kosteita alueita, lampia, soita, järviä, jokia tai merta, joille voi kerääntyä ja pysähtyä muuttolintuja, erityisesti Anseriformes- ja Charadriiformes-lahkon lintuja;

iii)

niiden maantieteellinen sijainti alueella, jolla on runsaasti muuttolintuja, varsinkin vesilintuja;

iv)

siipikarjan pitäminen ulkotiloissa, joissa luonnonvaraisten lintujen ja siipikarjan välistä kosketusta ei voida estää tai valvoa riittävästi

v)

tämänhetkiset tai aiemmat havainnot HPAI-viruksista siipikarjassa, muissa vankeudessa pidettävissä linnuissa ja luonnonvaraisissa linnuissa;

b)

riskitekijät, jotka liittyvät HPAI-virusten leviämiseen tiloilla ja tilojen välillä, etenkin seuraavissa tapauksissa:

i)

tila sijaitsee maantieteellisesti alueella, jolla on runsaasti tiloja, erityisesti ankkoja ja hanhia pitäviä tiloja ja mitä tahansa siipikarjaa pitäviä tiloja, joissa eläimet ovat ulkotiloissa;

ii)

siipikarjaa kuljettavien ajoneuvojen ja ihmisten liikkumistiheys tiloilla ja tiloilta sekä tilojen välisten muiden suorien tai epäsuorien yhteyksien määrä on suuri;

c)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) ja kansallisten ja kansainvälisten riskinarviointielinten tekemät riskinarvioinnit ja antamat tieteelliset neuvot, jotka liittyvät luonnonvaraisten lintujen mukana tapahtuvan HPAI-virusten leviämisen merkityksellisyyteen;

d)

direktiivin 2005/94/EY 4 artiklan mukaisesti täytäntöönpantujen valvontaohjelmien tulokset.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että siipikarja-alan toimijoille, mukaan luettuna pienet tilat, annetaan mahdollisimman asianmukaisella tavalla tietoa 1 kohdan mukaisesti määritettyjen riskialueiden rajaamisesta.

3.   Jäsenvaltioiden on tarkasteltava jatkuvasti riskialueiden rajaamista.

4 artikla

Riskinvähentämistoimenpiteet ja tehostetut bioturvallisuustoimenpiteet

1.   Jäsenvaltioiden on seurattava jatkuvasti epidemiologista tilannetta alueellaan ottaen myös huomioon uhkat, joita aiheutuu HPAI:n toteamisesta siipikarjassa, muissa vankeudessa pidettävissä linnuissa ja luonnonvaraisissa linnuissa muissa jäsenvaltioissa ja lähellä sijaitsevissa kolmansissa maissa, sekä 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut riskinarvioinnit.

2.   Jäsenvaltioiden on ryhdyttävä asianmukaisiin ja toteutettavissa oleviin toimenpiteisiin, joilla vähennetään riskiä HPAI-virusten tarttumisesta luonnonvaraisista linnuista siipikarjaan riskialueilla.

3.   Riskinvähentämistoimenpiteillä ja tehostetuilla bioturvallisuustoimenpiteillä on pyrittävä estämään luonnonvaraisten lintujen ja etenkin muuttavien vesilintujen pääseminen suoraan tai välilliseen kosketukseen siipikarjan ja erityisesti ankkojen ja hanhien kanssa.

4.   Jäsenvaltioiden on kiellettävä 1 kohdassa tarkoitetun epidemiologisen tilanteen arvioinnin perusteella seuraavat toimet riskialueilla:

a)

ankkojen ja hanhien pitäminen yhdessä muiden siipikarjalajien kanssa, paitsi jos

i)

riskiä viruksen kulkeutumisesta pidetään vähäisenä tilan erityispiirteiden ja käytössä olevien riskinvähentämistoimenpiteiden vuoksi, joita toimivaltainen viranomainen pitää riittävinä; tai

ii)

muita siipikarjalajeja kuin ankkoja ja hanhia käytetään sentinellilintuina toimivaltaisen viranomaisen antamien säännösten mukaisesti;

b)

siipikarjan pitäminen ulkona, paitsi jos

i)

siipikarja on suojattu kosketukselta luonnonvaraisiin lintuihin verkoilla, katoilla, kankailla taikka muilla kosketuksen ehkäisemiseen soveltuvilla keinoilla; tai

ii)

siipikarjalle annetaan rehu ja vesi sisätiloissa tai sellaisessa suojassa, joka riittävällä tavalla ehkäisee luonnonvaraisten lintujen pääsyn ja estää siten luonnonvaraisten lintujen pääsyn kosketuksiin siipikarjalle tarkoitetun rehun tai veden kanssa;

c)

ulkona olevat siipikarjalle tarkoitetut vesisäiliöt, paitsi jos ne ovat tarpeen joidenkin siipikarjalajien hyvinvoinnin kannalta ja ne on riittävällä tavalla suojattu luonnonvaraisilta vesilinnuilta;

d)

sellaisista pintavesistä, joihin luonnonvaraiset linnut voivat päästä, peräisin olevan veden antaminen siipikarjalle, paitsi jos vesi on käsitelty niin, että lintuinfluenssavirusten inaktivoituminen on varmistettu;

e)

siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen kokoaminen toreille, näyttelyihin ja kulttuuritapahtumiin, paitsi jos tällaiset tapahtumat järjestetään ja hoidetaan niin, että riski viruksen leviämisestä mahdollisesti tartunnan saaneista linnuista muihin lintuihin on vähennetty minimiin;

f)

Anseriformes- ja Charadriiformes-lahkoon kuuluvien houkutuslintujen käyttö, paitsi jos niitä käytetään direktiivin 2005/94/EY 4 artiklan mukaisesti toteutetun lintuinfluenssaa koskevan valvontaohjelman mukaisesti, tutkimushankkeisiin, ornitologisiin tutkimuksiin tai muihin toimivaltaisen viranomaisen hyväksymiin toimintoihin;

g)

siipikarjan vapauttaminen luontoon riistalintujen istutusta varten, paitsi jos toimivaltaiset viranomaiset ovat hyväksyneet sen sillä edellytyksellä, että

i)

toiminta on erillään muista tiloista; ja

ii)

istutusta varten tarkoitettu siipikarja on testattu virologisesti komission päätöksen 2006/437/EY (6) liitteessä olevan lintuinfluenssaa koskevan taudinmäärityskäsikirjan IV luvun 4 kohdan a alakohdan mukaisesti ja kustakin tuotantoyksiköstä 48 tuntia ennen lintujen vapauttamista otettujen näytteiden tulokset lintuinfluenssan osalta ovat negatiiviset.

5.   Jäsenvaltiot voivat 5 artiklan mukaisen toimenpiteiden säännöllisen uudelleentarkastelun perusteella laajentaa tai rajoittaa 4 kohdassa tarkoitettujen riskinvähentämistoimenpiteiden ja tehostettujen bioturvallisuustoimenpiteiden soveltamisalaa ja soveltamiskautta.

6.   Jäsenvaltioiden on kannustettava siipikarja-alaa tukemaan riskinvähentämistoimenpiteisiin ja tehostettuihin bioturvallisuustoimenpiteisiin liittyviä koulutustoimia siipikarjan omistajille, kehittämään tilakohtaisia bioturvallisuussuunnitelmia ja seuraamaan bioturvallisuustoimenpiteiden soveltamista.

5 artikla

Riskialueilla sovellettavien riskinvähentämistoimenpiteiden ja tehostettujen bioturvallisuustoimenpiteiden pitäminen voimassa ja uudelleentarkastelu

1.   Jäsenvaltioiden on pidettävä 4 artiklan 4 kohdan nojalla sovelletut toimenpiteet voimassa riskialueilla sen ajanjakson ajan, jona riski HPAI-viruksen kulkeutumisesta ja leviämisestä on kohonnut niiden alueella.

2.   Jäsenvaltioiden on tarkasteltava säännöllisesti 4 artiklan 4 kohdan nojalla toteuttamiaan toimenpiteitä, jotta ne voivat mukauttaa niitä vallitsevan epidemiologisen tilanteen mukaan, erityisesti luonnonvaraisten lintujen aiheuttamien riskien osalta.

3.   Jäsenvaltioiden on tehtävä 2 kohdassa tarkoitettu tarkastelu seuraavien tekijöiden arvioinnin perusteella:

a)

tautitilanteen kehitys luonnonvaraisissa linnuissa, epidemiologinen käyrä eli uusien tartuntojen lukumäärä aikayksikköä kohti, positiivisten ja negatiivisten löydösten kartoittaminen ja tartuntojen dynamiikka;

b)

luonnonvaraisten muutto- ja paikkalintujen lajien esiintyminen, erityisesti niiden, jotka on yksilöity kohdelajeiksi lintuinfluenssan valvontaa varten;

c)

HPAI-taudinpurkausten esiintyminen siipikarjassa ja muissa vankeudessa pidettävissä linnuissa, erityisesti jos virus on kulkeutunut primaaristi luonnonvaraisista linnuista;

d)

HPAI-tartunnan havaitseminen siipikarjassa, muissa vankeudessa pidettävissä linnuissa ja luonnonvaraisissa linnuissa käynnissä olevassa valvonnassa;

e)

HPAI-viruksen alatyyppi tai alatyypit, viruksen kehittyminen ja mahdollinen merkityksellisyys ihmisten terveyden kannalta;

f)

HPAI:n epidemiologinen tilanne luonnonvaraisissa linnuissa, siipikarjassa ja muissa vankeudessa pidettävissä linnuissa lähellä sijaitsevien jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden alueella ja EFSAn sekä kansallisten ja kansainvälisten riskinarviointielinten suorittamat riskinarvioinnit;

g)

tässä päätöksessä säädettyjen toimenpiteiden täytäntöönpanon taso ja vaikuttavuus.

6 artikla

Tiedottaminen

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käytössä on tarvittavat toimenpiteet, joilla lisätään HPAI-viruksen tiloille kulkeutumiseen liittyvää tietämystä siipikarja-alan toimijoiden keskuudessa, mukaan luettuna pienet tilat, ja annetaan mahdollisimman asianmukaiset tiedot 4 artiklassa säädetyistä riskinvähentämistoimenpiteistä ja tehostetuista bioturvallisuustoimenpiteistä, etenkin riskialueilla toteutettavista toimenpiteistä, tavalla, joka parhaiten soveltuu näiden tietojen saattamiseen näiden toimijoiden tietoon.

Jäsenvaltioiden on myös lisättävä asiaa koskevaa tiedotusta ryhmissä, jotka ovat tekemisissä luonnonvaraisten eläinten kanssa, mukaan luettuna ornitologit, lintubongarit ja metsästäjät.

7 artikla

Varhaisen havaitsemisen järjestelmät siipikarjaparvissa

1.   Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön varhaisen havaitsemisen järjestelmät, joilla omistajat voivat nopeasti ilmoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle kaikista HPAI-viruksen esiintymisen merkeistä riskialueilla sijaitsevilla tiloilla pidettävissä siipikarjaparvissa, tai tehostettava olemassa olevia järjestelmiä.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa järjestelmissä on otettava huomioon merkityksellisinä tekijöinä, jotka osoittavat taudin todennäköistä esiintymistä, vähintään rehun ja veden kulutuksen sekä munantuotannon pieneneminen, kuolleisuusaste ja kaikki kliiniset merkit tai kuolleissa linnuissa havaitut vammat, jotka voivat olla merkkinä HPAI-viruksesta, ottaen huomioon näiden tekijöiden vaihtelu eri siipikarjalajeissa ja tuotantotyypeissä.

8 artikla

Tehostettu luonnonvaraisten lintujen valvonta

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että luonnonvaraisten lintujen populaatioiden valvontaa tehostetaan ja kuolleiden tai sairaiden lintujen osalta suoritetaan jatkoseurantaa noudattaen direktiivin 2005/94/EY 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti hyväksyttyjä luonnonvaraisissa linnuissa esiintyvän lintuinfluenssan valvontaohjelmien täytäntöönpanosta annettuja suuntaviivoja, jotka esitetään komission päätöksen 2010/367/EU (7) liitteessä II.

2.   Jäsenvaltiot voivat kohdentaa luonnonvaraisten lintujen näytteenoton ja laboratoriotestauksen sellaisiin lajeihin ja maantieteellisiin alueisiin, joilla ei aiemmin ole esiintynyt korkeapatogeenistä lintuinfluenssaa.

9 artikla

Tilapäiset lisätoimenpiteet luonnonvaraisissa linnuissa vahvistettujen HPAI-tartuntojen tapauksessa

1.   Jos HPAI-viruksen esiintyminen vahvistetaan näytteissä, joita on otettu yhdestä tai useammasta luonnonvaraisesta linnusta tai niiden ulosteesta, ja jos on yksilöity kohonnut riski viruksen kulkeutumisesta tiloille tai mahdollinen kansanterveyteen kohdistuva riski, jäsenvaltioiden on toteutettava kyseisen löydöksen läheisyydessä tilapäisiä lisätoimenpiteitä, joihin on sisällyttävä seuraavat:

a)

riskinvähentämistoimenpiteiden ja tehostettujen bioturvallisuustoimenpiteiden täytäntöönpano 4 artiklan mukaisesti;

b)

luonnonvaraisten lintujen valvonnan tehostaminen 8 artiklan mukaisesti;

c)

tarvittaessa epidemiologiset tutkimukset ja käynnit tiloille, mukaan luettuna tarpeen mukaan näytteenotto ja testaus HPAI:n varalta;

d)

varhaisen havaitsemisen järjestelmien käyttöönotto ja tehostaminen 7 artiklan mukaisesti.

2.   Jäsenvaltiot voivat rajoittaa joidenkin 1 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden soveltamista, jos toimivaltainen viranomainen pitää HPAI-viruksen kulkeutumiseen liittyvää riskiä vähäisenä alueensa tiettyjen osien tai tietyntyyppisten tilojen osalta.

10 artikla

Vaatimusten noudattamista ja tiedottamista koskevat velvollisuudet

1.   Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että ne seuraavat, miten omistajat ja siipikarja-ala panevat täytäntöön tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean puitteissa toimenpiteistä, joita ne toteuttavat tämän päätöksen noudattamiseksi.

11 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 10 päivänä elokuuta 2018.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EUVL L 10, 14.1.2006, s. 16.

(2)  EFSA Journal 2017;15(10):4991.

(3)  EFSA Journal 2017;15(12):5141.

(4)  EFSA Journal 2018;16(3):5240.

(5)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/263, annettu 14 päivänä helmikuuta 2017, riskinvähentämistoimenpiteistä ja tehostetuista bioturvallisuustoimenpiteistä ja varhaisen havaitsemisen järjestelmistä, jotka liittyvät luonnonvaraisten lintujen aiheuttamaan vaaraan korkeapatogeenisten lintuinfluenssavirusten tarttumisesta siipikarjaan (EUVL L 39, 16.2.2017, s. 6).

(6)  Komission päätös 2006/437/EY, tehty 4 päivänä elokuuta 2006, neuvoston direktiivissä 2005/94/EY säädetyn lintuinfluenssaa koskevan taudinmäärityskäsikirjan hyväksymisestä (EUVL L 237, 31.8.2006, s. 1).

(7)  Komission päätös 2010/367/EU, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2010, siipikarjassa ja luonnonvaraisissa linnuissa esiintyvän lintuinfluenssan valvontaohjelmien täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa (EUVL L 166, 1.7.2010, s. 22).


14.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 205/54


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2018/1137,

annettu 10 päivänä elokuuta 2018,

tietyistä kolmansista maista peräisin olevien tavaroiden kuljetuksessa käytettävään puiseen pakkausmateriaaliin sovellettavista valvonnasta, kasvien terveystarkastuksista ja toimenpiteistä

(tiedoksiannettu numerolla C(2018) 5245)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 3 kohdan kolmannen ja neljännen virkkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanopäätöksessä 2013/92/EU (2) säädetään kasvien terveystarkastuksista ja toimenpiteistä, jotka on toteutettava Kiinasta peräisin olevien erikseen määriteltyjen tavaroiden kuljetuksessa tosiasiallisesti käytettävän puisen pakkausmateriaalin osalta. Kyseisen päätöksen 1–4 artiklan voimassaolo päättyy 31 päivänä heinäkuuta 2018.

(2)

Jäsenvaltioiden kyseisen päätöksen sekä direktiivin 2000/29/EY 13 a artiklan perusteella tekemät kasvien terveystarkastukset ovat osoittaneet, että tiettyjen Valko-Venäjältä ja Kiinasta peräisin olevien tavaroiden, jäljempänä ’erikseen määritellyt tavarat’, kuljetuksessa käytetty puinen pakkausmateriaali ei ole ollut direktiivin 2000/29/EY liitteessä IV olevan A osan I jakson 2 kohdassa esitettyjen, puisen pakkausmateriaalin merkintöjä koskevien unionin vaatimusten mukaista ja joissakin tapauksissa se on ollut myös kyseisen direktiivin liitteessä I olevassa A osassa lueteltujen haitallisten organismien saastuttamaa.

(3)

Jotta voitaisiin varmistaa kasvien terveystarkastuksia tekevien viranomaisten parempi valmistautuminen, lentokenttäviranomaisten, satamaviranomaisten, muiden tavaroiden liikkumisen valvonnasta vastaavien viranomaisten tai erikseen määriteltyjen tavaroiden, joissa on puista pakkausmateriaalia, tuontiin liittyvien alan toimijoiden olisi annettava saapumispaikan tullitoimipaikalle ja saapumispaikan vastuussa olevalle viralliselle elimelle ennakkoilmoitus heti, kun ne saavat tiedon puisen pakkausmateriaalin lähestyvästä saapumisesta.

(4)

Erikseen määriteltyjen tavaroiden lähetysten puiselle pakkausmateriaalille olisi tehtävä kasvien terveystarkastuksia säännöllisesti. Jäsenvaltioiden olisi määritettävä erikseen määriteltyjen tavaroiden lähetysten puisen pakkausmateriaalin osuus, jolle kasvien terveystarkastuksia tehdään. Osuuden ei pitäisi olla alle 1 prosentti erikseen määriteltyjen tavaroiden lähetysten tuodusta puisesta pakkausmateriaalista, jotta varmistetaan, että tarkastuksen kohteena on edustava otos.

(5)

Kyseiseen puiseen pakkausmateriaaliin samoin kuin erikseen määriteltyihin tavaroihin olisi sovellettava tullivalvontaa koskevia unionin sääntöjä siihen asti, että kasvien terveystarkastukset on tehty, jotta varmistetaan, että niiden vapaasta liikkuvuudesta unionin alueella ei aiheudu kasvinterveysriskejä.

(6)

Kasvien terveystarkastukset olisi tehtävä unioniin saapumispaikassa tai vastuussa olevan virallisen elimen tätä varten hyväksymässä määräpaikassa, jotta voidaan varmistaa, että tarkastukset tehdään asianmukaisimmassa paikassa.

(7)

Jos kasvien terveystarkastukset tehdään määräpaikassa ja niissä ilmenee, että direktiivin 2000/29/EY liitteessä IV olevan A osan I jakson 2 kohtaa ei ole noudatettu tai että puisen pakkausmateriaalin on todettu olevan kyseisen direktiivin liitteessä I olevassa A osassa lueteltujen haitallisten organismien saastuttamaa, kyseessä olevan jäsenvaltion olisi käsiteltävä kyseinen puinen pakkausmateriaali asianmukaisesti ja hävitettävä se välittömästi unionin alueen kasvinterveyden suojelun takaamiseksi.

(8)

Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava komissiolle tämän päätöksen mukaisesti tehtyjen kasvien terveystarkastusten lukumäärä ja tulokset käyttäen erityistä sähköistä raportointimallia.

(9)

Tähän mennessä tehdyistä kasvien terveystarkastuksista saadut kokemukset osoittavat, että jäsenvaltioiden on syytä ilmoittaa kaikki tiedot, jotka tarvitaan epäluotettavien tai virheellisten merkintöjen lähteiden tunnistamiseksi, jotta kyseisten kolmansien maiden kansallisille kasvinsuojelujärjestöille voidaan toimittaa lisätietoja raportoiduista puisen pakkausmateriaalin pysäytyksistä.

(10)

Tätä päätöstä olisi sovellettava 1 päivästä lokakuuta 2018, jotta vastuussa olevilla virallisilla elimillä ja alan toimijoilla olisi riittävästi aikaa mukautua uusiin säännöksiin.

(11)

Jotta varmistetaan, että kyseiseen päivään mennessä ei esiinny oikeudellista tyhjiötä, täytäntöönpanopäätöksen 2013/92/EU 1–4 artiklaa, joiden voimassaolo päättyy 31 päivänä heinäkuuta 2018, olisi sovellettava 30 päivään syyskuuta 2018 asti.

(12)

Oikeudellisen selkeyden vuoksi täytäntöönpanopäätös 2013/92/EU olisi kumottava 1 päivästä lokakuuta 2018, joka on tämän päätöksen soveltamispäivä.

(13)

Tätä päätöstä olisi sovellettava 30 päivään kesäkuuta 2020, jotta mahdollistetaan tarvittavien toimenpiteiden hyväksyminen siihen mennessä.

(14)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

a)

’puisella pakkausmateriaalilla’ puuta tai puutuotteita, joita käytetään tavaroiden tukemiseen, suojaamiseen tai kantamiseen pakkauslaatikkoina, -rasioina, -häkkeinä ja -pyttyinä ja niiden kaltaisina päällyksinä, kuormalavoina, laatikkokuormalavoina ja muina lastauslavoina, kuormalavojen lavakauluksina ja sälytyspuina, riippumatta siitä, ovatko ne tosiasiallisesti käytössä erilaisten tavaroiden kuljetuksessa; tähän ei lueta enintään 6 millimetrin paksuista raakapuuta eikä liimaamalla, lämpö- tai painekäsittelyllä tai niiden yhdistelmällä tuotettua puutavarajalostetta;

b)

’erikseen määritellyillä tavaroilla’ Valko-Venäjältä tai Kiinasta peräisin olevia, unioniin tuotavia tavaroita, joita tukee, suojaa tai kantaa puinen pakkausmateriaali ja joissa on tämän päätöksen liitteessä I luetellut yhdistetyn nimikkeistön (CN) koodit tai Taric-koodit ja jotka vastaavat neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (3) liitteessä I vahvistettuja kuvauksia;

c)

’lähetyksellä’ tavaroita, jotka on merkitty yhteen asiakirjaan, jota tarvitaan tullimuodollisuuksia tai muita muodollisuuksia varten;

d)

’alan toimijalla’ julkis- tai yksityisoikeudellista henkilöä, joka osallistuu ammatillisen toimintansa puitteissa puisen pakkausmateriaalin tuomiseen unionin alueelle ja on oikeudellisesti vastuussa siitä.

2 artikla

Valvonta

Erikseen määriteltyjen tavaroiden kunkin lähetyksen puiseen pakkausmateriaaliin on siitä lähtien, kun se tulee unionin tullialueelle, kohdistettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (4) 134 artiklan nojalla tullivalvontaa sekä direktiivin 2000/29/EY 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua vastuussa olevien virallisten elinten valvontaa.

Puinen pakkausmateriaali ja erikseen määritellyt tavarat voidaan asettaa johonkin asetuksen (EU) N:o 952/2013 5 artiklan 16 kohdan a ja b alakohdassa täsmennettyyn tullimenettelyyn, lukuun ottamatta kyseisen asetuksen 210 artiklan a ja b alakohdassa tarkoitettuja erityismenettelyjä, ainoastaan jos tämän päätöksen 4 artiklassa tarkoitetut kasvien terveystarkastukset on saatettu päätökseen.

3 artikla

Tuotua puista pakkausmateriaalia koskeva ennakkoilmoitus

Lentokenttäviranomaisten, satamaviranomaisten, muiden tavaroiden liikkumisen valvonnasta vastaavien viranomaisten tai erikseen määriteltyjen tavaroiden, joissa on puista pakkausmateriaalia, tuontiin liittyvien alan toimijoiden on annettava saapumispaikan tullitoimipaikalle tai saapumispaikan vastuussa olevalle viralliselle elimelle ennakkoilmoitus heti kun ne saavat tiedon puisen pakkausmateriaalin lähestyvästä saapumisesta.

4 artikla

Kasvien terveystarkastukset

Erikseen määriteltyjen tavaroiden lähetysten puiselle pakkausmateriaalille on tehtävä säännöllisesti direktiivin 2000/29/EY 13 a artiklan 1 kohdan b alakohdan iii alakohdassa tarkoitettuja kasvien terveystarkastuksia, jotta varmistetaan puisen pakkausmateriaalin täyttävän direktiivin 2000/29/EY liitteessä IV olevan A osan I jakson 2 kohdassa vahvistetut vaatimukset.

Jäsenvaltioiden on määritettävä kasvien yksilöityjen terveysriskien perusteella erikseen määriteltyjen tavaroiden lähetysten puisen pakkausmateriaalin osuus, jolle kasvien terveystarkastuksia tehdään. Osuus ei saa olla alle 1 prosentti erikseen määriteltyjen tavaroiden lähetyksistä. Siihen asti, kun tarkastukset on saatu päätökseen, puinen pakkausmateriaali ja erikseen määritellyt tavarat on pidettävä tullivalvonnassa asetuksen (EU) N:o 952/2013 134 artiklan nojalla ja vastuussa olevan virallisen elimen valvonnassa.

Kasvien terveystarkastukset on tehtävä unioniin saapumispaikassa tai vastuussa olevan virallisen elimen tätä varten hyväksymässä määräpaikassa.

5 artikla

Säännösten noudattamatta jättäminen

Jos 4 artiklassa tarkoitetuissa kasvien terveystarkastuksissa ilmenee, että direktiivin 2000/29/EY liitteessä IV olevan A osan I jakson 2 kohtaa ei ole noudatettu tai että puisen pakkausmateriaalin on todettu olevan kyseisen direktiivin liitteessä I olevassa A osassa lueteltujen haitallisten organismien saastuttama, kyseessä olevan jäsenvaltion on välittömästi kohdistettava säännösten vastaiseen puiseen pakkausmateriaaliin jokin kyseisen direktiivin 13 c artiklan 7 kohdassa säädetyistä toimenpiteistä.

Jos sääntöjenvastaisuus todetaan tai saastuminen havaitaan tämän päätöksen 4 artiklassa tarkoitetussa määräpaikassa, kyseessä olevan jäsenvaltion on varmistettava, että puinen pakkausmateriaali hävitetään välittömästi. Puinen pakkausmateriaali on ennen hävittämistä käsiteltävä sen varmistamiseksi, että hävittämisen aikana ja sen jälkeen ei esiinny kasvinterveysriskejä.

6 artikla

Raportointi

Sen estämättä, mitä komission direktiivissä 94/3/EY (5) säädetään, jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tämän päätöksen mukaisesti tehtyjen kasvien terveystarkastusten lukumäärä ja tulokset käyttäen tämän päätöksen liitteessä II vahvistettua sähköisen raportoinnin mallia seuraaviin päivämääriin mennessä:

a)

31 päivään lokakuuta 2019 mennessä 1 päivän lokakuuta 2018 ja 30 päivän syyskuuta 2019 väliseltä ajalta;

b)

31 päivään maaliskuuta 2020 mennessä 1 päivän lokakuuta 2019 ja 29 päivän helmikuuta 2020 väliseltä ajalta.

7 artikla

Täytäntöönpanopäätöksen 2013/92/EU muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanopäätöksen 2013/92/EU 7 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Sen 1–4 artiklaa sovelletaan 30 päivään syyskuuta 2018.”

8 artikla

Täytäntöönpanopäätöksen 2013/92/EU kumoaminen

Kumotaan täytäntöönpanopäätös 2013/92/EU 1 päivästä lokakuuta 2018.

9 artikla

Soveltaminen

Tämän päätöksen 1–6 artiklaa sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 2018.

Tätä päätöstä sovelletaan 30 päivään kesäkuuta 2020.

10 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 10 päivänä elokuuta 2018.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanopäätös 2013/92/EU, annettu 18 päivänä helmikuuta 2013, valvonnasta, kasvien terveystarkastuksista ja toimenpiteistä, jotka on toteutettava Kiinasta peräisin olevien erikseen määriteltyjen tavaroiden kuljetuksessa tosiasiallisesti käytettävän puisen pakkausmateriaalin osalta (EUVL L 47, 20.2.2013, s. 74).

(3)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, unionin tullikoodeksista (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1).

(5)  Komission direktiivi 94/3/EY, annettu 21 päivänä tammikuuta 1994, kolmannesta maasta tulevan välittömästi kasvien terveyttä uhkaavan lähetyksen tai haitallisen organismin pysäyttämistä koskevasta ilmoitusmenettelystä (EYVL L 32, 5.2.1994, s. 37).


LIITE I

ERIKSEEN MÄÄRITELLYT TAVARAT

2514 00 00

Liuskekivi, myös karkeasti lohkottu tai ainoastaan sahaamalla tai muulla tavalla leikattu suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi

2515

Marmori, travertiini, Belgian marmori (eli Belgian graniitti) ja muu muistomerkki- ja rakennuskalkkikivi, jonka näennäinen ominaispaino on vähintään 2,5, sekä alabasteri, myös karkeasti lohkottu tai ainoastaan sahaamalla tai muulla tavalla leikattu suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi

2516

Graniitti, porfyyri, basaltti, hiekkakivi ja muu muistomerkki- ja rakennuskivi, myös karkeasti lohkottu tai ainoastaan sahaamalla tai muulla tavalla leikattu suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi

4401

Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa; puu lastuina ja hakkeena; sahanpuru ja puujäte, myös pölkyiksi, briketeiksi, pelleteiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yhteenpuristettu

4415

Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -häkit, -pytyt ja niiden kaltaiset päällykset; puiset kaapeli- ja johdinkelat; kuormalavat, laatikkokuormalavat ja muut puiset lastauslavat; puiset kuormauslavojen lavakaulukset (ei kuitenkaan kontit, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)

4415 20

Kuormalavat, laatikkokuormalavat ja muut puiset lastauslavat; kuormalavojen kannattimet (ei kuitenkaan kontit, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)

4415 20 90

Laatikkokuormalavat ja muut lastauslavat, puuta (ei kuitenkaan kontit, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten; kuormalavat ja kuormauslavojen lavakaulukset)

4415 20 20

Kuormalavat ja kuormauslavojen lavakaulukset, puuta

4418

Rakennuspuusepän ja kirvesmiehen tuotteet, myös puiset solulevyt, yhdistetyt parkettilaatat, päreet ja paanut (paitsi panelointi ristiinliimattua vaneria, yhdistämättömät laatat ja rimat parkettilattioita varten, tehdasvalmisteiset rakennukset)

4421

Puusta valmistetut tavarat, m.k.

6501 00

Hatunteelmät, huopaa, muotoon puristamattomat ja lierittömät; litteät ja lieriömäiset (myös auki leikatut) hatunteelmät, huopaa

6801 00 00

Katukivi, reunakivi ja käytävänpäällyskivi, luonnonkiveä (ei kuitenkaan liuskekiveä)

6802

Työstetty muistomerkki- ja rakennuskivi (ei kuitenkaan liuskekivi) ja siitä tehdyt tavarat, muut kuin nimikkeeseen 6801 kuuluvat; mosaiikki- ja niiden kaltaiset kivet, luonnonkiveä (myös liuskekiveä), myös alustalle kiinnitetyt; keinotekoisesti värjätyt rouheet, sirut ja jauheet, luonnonkiveä (myös liuskekiveä)

6803 00

Työstetty liuskekivi ja liuskekivitavarat, myös yhteenpuristettua liuskekiveä (ei kuitenkaan liuskekivi rouheena, siruina, tai jauheena, mosaiikki- ja sen kaltaisina kivinä, liuskekivikynät sekä käyttövalmiit kirjoitus- ja piirustustaulut liuskekiveä)

6810

Sementistä, betonista tai tekokivestä valmistetut tavarat, myös vahvistetut

6811 40

Asbestisementistä, selluloosakuitusementistä tai niiden kaltaisesta aineesta valmistetut tavarat, asbestia sisältävät

6902 00

Tulenkestävät tiilet, laatat ja niiden kaltaiset tulenkestävät keraamiset rakennustarvikkeet, muut kuin piipitoisista fossiilijauheista tai niiden kaltaisista piipitoisista maalajeista valmistetut tavarat

6904 00

Keraamiset rakennustiilet, lattiapalkit, tuki- ja täytetiilet ja niiden kaltaiset tavarat, muut kuin tulenkestävät

6905 00

Kattotiilet, savupiipun jatkokset, savuhatut, savupiipun sisävuoraukset, arkkitehtoniset koristeet ja muut keraamiset rakennustarvikkeet

6906 00

Keraamiset putket, kourut sekä putkien liitos- ja muut osat (ei kuitenkaan piipitoisista fossiilijauheista tai niiden kaltaisista piipitoisista maalajeista valmistetut, tulenkestävät keraamiset tavarat, savupiipun sisävuoraukset, laboratorioita varten suunnitellut putket, sähköeristysputket ja -liitokset sekä muut putket sähköteknisiin tarkoituksiin)

6907

Keraamiset katulaatat, lattialaatat ja seinälaatat; keraamiset mosaiikkikuutiot ja niiden kaltaiset tuotteet, myös alustalla (ei kuitenkaan piipitoisista fossiilijauheista tai niiden kaltaisista piipitoisista maalajeista valmistetut, tulenkestävät tavarat, lautasen tai pannun alustoiksi sovitetut laatat, ornamentit ja erityisesti uuneja varten valmistetut kaakelit)

6912 00 83

Talousesineet sekä toalettiesineet, kivitavaraa (ei kuitenkaan pöytä- ja keittiöesineet, kylpyammeet, pesuistuimet, pesualtaat ja niiden kaltaiset kiinteät saniteettikalusteet, pienoispatsaat ja muut koriste-esineet, koripullot, tölkit, ruukut ja niiden kaltaiset tavaroiden pakkaus- tai kuljetussäiliöt)

6912 00 23

Pöytä- ja keittiöesineet, kivitavaraa (ei kuitenkaan pienoispatsaat ja muut koriste-esineet, koripullot, tölkit, ruukut ja niiden kaltaiset tavaroiden pakkaus- tai kuljetussäiliöt, kahvi- ja maustemyllyt, joiden säiliöt ovat keraamista ainetta ja työtä suorittavat osat metallia)

7210

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut

7313 00

Piikkilanka rautaa tai terästä; kierretty vanne tai kierretty yksinkertainen lattalanka, myös piikein, sekä löyhästi kierretty kaksisäikeinen lanka, jollaisia käytetään aitauslankana, rautaa tai terästä

7317 00

Naulat, piirustus- ja muut nastat, aaltonaulat, sinkilät ja niiden kaltaiset tavarat, rautaa tai terästä, myös jos niiden kanta on muuta ainetta (ei kuitenkaan tavarat, joiden kanta on kuparia, eikä nitomaniitit kaistaleina)

7318

Ruuvit, pultit, mutterit, kansiruuvit, koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat, m.l. jousilaatat, ja niiden kaltaiset tavarat, rautaa tai terästä (paitsi ruuvinaulat sekä kierretulpat)

7415

Naulat, piirustus- ja muut nastat, sinkilät ja niiden kaltaiset tavarat, kuparia, tai kuparikantaiset rauta- tai teräsvarsin, ruuvit, pultit, mutterit, kansiruuvit, koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ”m.l. jousilaatat” ja niiden kaltaiset tavarat, kuparia (ei kuitenkaan nitomaniitit kaistaleina eikä ruuvinaulat sekä kierretulpat, -tapit ja niiden kaltaiset)

8101 96

Volframilanka

8102 96

Molybdeenilanka

8205 90 10

Alasimet; kenttäahjot; käsi- tai jalkakäyttöiset hiomalaitteet

8465 93

Hioma- tai kiillotuskoneet puun, korkin, luun, kovakumin, kovamuovin tai niiden kaltaisten kovien aineiden työstöön (ei kuitenkaan käsityövälineet eikä työstökeskukset)

4504 90 80

Puristekorkki, myös jos siinä on sideainetta, ja puristekorkkitavarat (ei kuitenkaan jalkineet ja niiden osat, sisäpohjat, myös irralliset; päähineet ja niiden osat; ammusten etupanokset; lelut, pelit, urheiluvälineet ja niiden osat; palat, laatat, levyt tai kaistaleet; lattia- ja seinälaatat, kaikenmuotoiset; täyteiset lieriöt, myös pyörylät; pullontulpat ja muut tulpat)

4823 90 85

Paperi, kartonki, pahvi, selluloosavanu ja selluloosakuituharso kaistaleina tai rullina, joiden leveys on enintään 36 cm, suorakaiteen tai neliön muotoisina arkkeina, joiden yksikään sivu ei ole pituudeltaan suurempi kuin 36 cm kun arkki on aukilevitetty, tai muuhun kuin suorakaiteen tai neliön muotoon leikattuina, sekä tavarat paperimassaa, paperia, kartonkia, pahvia, selluloosavanua tai selluloosakuituharsoa, muualle kuulumattomat

6912 00 83

Talousesineet sekä toalettiesineet, kivitavaraa (ei kuitenkaan pöytä- ja keittiöesineet, kylpyammeet, pesuistuimet, pesualtaat ja niiden kaltaiset kiinteät saniteettikalusteet, pienoispatsaat ja muut koriste-esineet, koripullot, tölkit, ruukut ja niiden kaltaiset tavaroiden pakkaus- tai kuljetussäiliöt)

7108 13 80

Kulta, myös platinoitu kulta, puolivalmisteena, muuhun kuin monetaariseen tarkoitukseen (ei kuitenkaan levyt ja nauhat, joiden paksuus tukiainetta lukuun ottamatta on suurempi kuin 0,15 mm, ja laatat, tangot, lanka ja profiilit)

7110 19 80

Platina, puolivalmisteena (ei kuitenkaan levyt ja nauhat, joiden paksuus tukiainetta lukuun ottamatta on suurempi kuin 0,15 mm, ja laatat, tangot, lanka ja profiilit)

7304 31 20

Tarkkuusputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)

7304 41 00

Putket ja profiiliputket, saumattomat, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ruostumatonta terästä, kylmävedetyt tai kylmävalssatut (ei kuitenkaan putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä vaippa- tai pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)

8407 33 20

Kipinäsytytteiset iskumäntämoottorit, jollaisia käytetään 87 ryhmän ajoneuvojen kuljettamiseen, iskutilavuus suurempi kuin 250 cm3 mutta enintään 500 cm3

8407 33 80

Kipinäsytytteiset iskumäntämoottorit, jollaisia käytetään 87 ryhmän ajoneuvojen kuljettamiseen, iskutilavuus suurempi kuin 500 cm3 mutta enintään 1 000  cm3

8424 49 10

Maataloudessa tai puutarhanhoidossa käytettävät ruiskutuslaitteet ja jauheiden levityslaitteet, traktoreihin asennettavat tai niillä vedettävät

8424 82 90

Maataloudessa tai puutarhanhoidossa käytettävät mekaaniset nesteen tai jauheen ruiskutus-, hajotus- tai sumutuslaitteet, myös käsikäyttöiset (ei kuitenkaan ruiskutus- ja kastelulaitteet)

8424 89 40

Mekaaniset nesteiden tai jauheiden ruiskutus-, hajotus- tai sumutuslaitteet, jollaisia käytetään yksinomaan tai pääasiassa painettujen piirien tai niiden rakenneyhdistelmien valmistuksessa

8424 89 70

Mekaaniset nesteen tai jauheen ruiskutus-, hajotus- tai sumutuslaitteet, myös käsikäyttöiset, muualle kuulumattomat

8467 29 51

Kulmahiomakoneet, käsikäyttöiset, yhteenrakennetuin sähkömoottorein, verkkokäyttöiset

8544 19 00

Käämilanka, sähkötekniseen käyttöön, muuta ainetta kuin kuparia, eristetty

8544 49 91

Sähkölangat ja -kaapelit, enintään 1 000  V:n nimellisjännitettä varten, eristetyt, ilman liittimiä, yksittäisen johdinlangan läpimitta suurempi kuin 0,51 mm, muualle kuulumattomat

8708 30 10

Jarrut ja servojarrut sekä niiden osat seuraaviin ajoneuvoihin teollisesti asennettaviksi tarkoitetut: yksiakseliset puutarhatraktorit, pääasiallisesti henkilönkuljetukseen suunnitellut autot ja moottoriajoneuvot sekä tavarankuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot, jotka on varustettu joko puristussytytteisellä mäntämoottorilla (diesel- tai puolidieselmoottori), jonka iskutilavuus on enintään 2 500  cm3, tai kipinäsytytteisellä mäntämoottorilla, jonka iskutilavuus on enintään 2 800  cm3 sekä nimikkeen 8705 erikoismoottoriajoneuvot, muualle kuulumattomat

8708 40 20

Vaihdelaatikot ja niiden osat seuraaviin ajoneuvoihin teollisesti asennettaviksi tarkoitetut: yksiakseliset puutarhatraktorit, pääasiallisesti henkilönkuljetukseen suunnitellut autot ja moottoriajoneuvot sekä tavarankuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot, jotka on varustettu joko puristussytytteisellä mäntämoottorilla (diesel- tai puolidieselmoottori), jonka iskutilavuus on enintään 2 500  cm3, tai kipinäsytytteisellä mäntämoottorilla, jonka iskutilavuus on enintään 2 800  cm3 sekä nimikkeen 8705 erikoismoottoriajoneuvot, muualle kuulumattomat

8708 91 20

Lämmönsäteilijät ja niiden osat seuraaviin ajoneuvoihin teollisesti asennettaviksi tarkoitetut: yksiakseliset puutarhatraktorit, pääasiallisesti henkilönkuljetukseen suunnitellut autot ja moottoriajoneuvot sekä tavarankuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot, jotka on varustettu joko puristussytytteisellä mäntämoottorilla (diesel- tai puolidieselmoottori), jonka iskutilavuus on enintään 2 500  cm3, tai kipinäsytytteisellä mäntämoottorilla, jonka iskutilavuus on enintään 2 800  cm3 sekä nimikkeen 8705 erikoismoottoriajoneuvot, muualle kuulumattomat

8708 92 20

Äänenvaimentimet ja pakoputket sekä niiden osat seuraaviin ajoneuvoihin teollisesti asennettaviksi tarkoitetut: yksiakseliset puutarhatraktorit, pääasiallisesti henkilönkuljetukseen suunnitellut autot ja moottoriajoneuvot sekä tavarankuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot, jotka on varustettu joko puristussytytteisellä mäntämoottorilla (diesel- tai puolidieselmoottori), jonka iskutilavuus on enintään 2 500  cm3, tai kipinäsytytteisellä mäntämoottorilla, jonka iskutilavuus on enintään 2 800  cm3 sekä nimikkeen 8705 erikoismoottoriajoneuvot, muualle kuulumattomat


LIITE II

RAPORTOINTIMALLI (6 ARTIKLASSA TARKOITETTU)

Raportti Valko-Venäjältä ja Kiinasta peräisin olevien erikseen määriteltyjen tavaroiden lähetysten puisen pakkausmateriaalin tuonnin yhteydessä tehdyistä kasvinterveystarkastuksista

Raportointikausi:

Raportoiva jäsenvaltio:

Saapumispaikat, joita raportti koskee:

Tarkastuspaikat:

Määräpaikassa tarkastettujen lähetysten määrä:

Saapumispaikassa tarkastettujen lähetysten määrä:

 

Yhdistetyn nimikkeistön koodi:

Raportoivan jäsenvaltion kautta unioniin saapuvien lähetysten määrä

 

Tarkastettujen lähetysten määrä

 

joista sellaisten lähetysten määrä, joissa puinen pakkausmateriaali on vaatimustenmukainen

 

joista sellaisten lähetysten määrä, jotka on pysäytetty vaatimustenvastaisen puisen pakkausmateriaalin vuoksi

 

joista sellaisia, joissa on haitallinen organismi ja joissa ei ole vaatimustenmukaista ISPM 15 -merkkiä (esitettävä jaottelu haitallisten organismien mukaan sekä sen mukaan, puuttuuko merkki vai onko se virheellinen)

 

joista sellaisia, joissa on haitallinen organismi ja joissa on vaatimustenmukainen ISPM 15 -merkki (esitettävä jaottelu haitallisten organismien mukaan)

Ilmoitettava maan koodi, tuottajan/käsittelyn tekijän koodi ja käsittelyn koodi ISPM 15 -merkin (-merkkien) mukaisesti

 

 

joista sellaisia, joiden osalta todettu ainoastaan se, ettei niissä ole vaatimustenmukaista ISPM 15 -merkkiä, (esitettävä jaottelu sen mukaan, puuttuuko merkki vai onko se virheellinen)

 

prosenttia (%) erikseen määritellyistä tavaroista tarkastettu (lähetysten kokonaismäärästä)