ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 204

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

61. vuosikerta
13. elokuu 2018


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1115, annettu 10 päivänä elokuuta 2018, Etelä-Sudanin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) 2015/735 20 artiklan 1 kohdan täytäntöönpanosta

1

 

*

Neuvoston asetus (EU) 2018/1116, annettu 10 päivänä elokuuta 2018, Etelä-Sudanin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) 2015/735 muuttamisesta

6

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1117, annettu 10 päivänä elokuuta 2018, Myanmaria/Burmaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 401/2013 täytäntöönpanosta

9

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2018/1118, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2018, delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 muuttamisesta yleisvakuuden määrän alentamista ja vakuuden antamisesta vapauttamista koskevien edellytysten osalta

11

 

*

Komission asetus (EU) 2018/1119, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2018, asetuksen (EU) N:o 1178/2011 muuttamisesta ilmoituksenvaraisten koulutusorganisaatioiden osalta

13

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1120, annettu 10 päivänä elokuuta 2018, asetuksen (EU) N:o 605/2010 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse niiden kolmansien maiden ja niiden osien luettelosta, joista on sallittua tuoda Euroopan unionin alueelle raakamaito-, maitotuote-, ternimaito- tai ternimaitotuote-eriä ( 1 )

31

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1121, annettu 10 päivänä elokuuta 2018, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan biodieselin tuonnissa asetuksen (EY) N:o 1225/2009 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1518 muuttamisesta

33

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1122, annettu 10 päivänä elokuuta 2018, luvan antamisesta pyrrolokinoliinikinonin dinatriumsuolan saattamiseksi markkinoille uuselintarvikkeena Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2470 muuttamisesta ( 1 )

36

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1123, annettu 10 päivänä elokuuta 2018, luvan antamisesta 1-metyylinikotiiniamidikloridin saattamiseksi markkinoille uuselintarvikkeena Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2470 muuttamisesta ( 1 )

41

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1124, annettu 10 päivänä elokuuta 2018, tietyistä Euroopan yhteisön ja Irakin talous- ja rahoitussuhteita koskevista erityisrajoituksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1210/2003 muuttamisesta

46

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2018/1125, annettu 10 päivänä elokuuta 2018, Etelä-Sudanin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen (YUTP) 2015/740 muuttamisesta

48

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2018/1126, annettu 10 päivänä elokuuta 2018, Myanmariin/Burmaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/184/YUTP muuttamisesta

53

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

13.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 204/1


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1115,

annettu 10 päivänä elokuuta 2018,

Etelä-Sudanin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) 2015/735 20 artiklan 1 kohdan täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Etelä-Sudanin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 748/2014 kumoamisesta 7 päivänä toukokuuta 2015 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2015/735 (1) ja erityisesti sen 20 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 7 päivänä toukokuuta 2015 asetuksen (EU) 2015/735.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto hyväksyi 13 päivänä heinäkuuta 2018 päätöslauselman 2428 (2018), jolla lisätään kaksi henkilöä luetteloon, joka koskee henkilöitä ja yhteisöjä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Nämä henkilöt olisi siten lisättävä asetuksen (EU) 2015/735 liitteeseen I. Koska nämä kaksi henkilöä oli jo nimetty asetuksen (EU) 2015/735 liitteessä II, heidät tulisi poistaa asetuksen (EU) 2015/735 liitteestä II, jotta heidät voidaan nimetä liitteessä I.

(3)

Asetuksen (EU) 2015/735 liitteet I ja II olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) 2015/735 liite I tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) 2015/735 liite II tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä elokuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. BLÜMEL


(1)  EUVL L 117, 8.5.2015, s. 13.


LIITE I

Lisätään asetuksen (EU) 2015/735 liitteessä I olevaan luetteloon seuraavat henkilöt:

”7.   Malek REUBEN RIAK RENGU (alias: a) Malek Ruben)

Asema: Kenraaliluutnantti

Nimike: a) Logistiikasta vastaava yleisesikunnan apulaispäällikkö; b) Asevoimien apulaiskomentaja ja ylitarkastaja

Syntymäaika: 1.1.1960

Syntymäpaikka: Yei, Etelä-Sudan

Kansalaisuus: Etelä-Sudan

YK nimennyt: 13.7.2018

Lisätietoja: SPLA-ryhmän logistiikasta vastaavana yleisesikunnan apulaispäällikkönä Riak oli yksi Etelä-Sudanin hallituksen johtavista virkamiehistä, jotka suunnittelivat ja valvoivat vuoden 2015 hyökkäystä Unityn osavaltioon, joka johti laajamittaiseen tuhoon ja laajaan väestön siirtymiseen.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Malek Ruben Riak merkittiin luetteloon 13.7.2018 päätöslauselman 2206 (2015) 6 kohdan, 7(a) kohdan ja 8 kohdan nojalla ja päätöslauselmassa 2418 (2018) vahvistetun mukaisesti syynä ”Etelä-Sudanin rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaavat toimet tai politiikat”; ”toimet tai politiikat, joiden tarkoituksena tai tuloksena on ollut Etelä-Sudanin konfliktin laajentuminen tai jatkuminen …,”; ja toimiminen johtajana ”sellaisessa yhteisössä, joka on osallistunut tai jonka jäseniä on osallistunut 6 ja 7 kohdissa kuvattuihin toimiin, mukaan lukien Etelä-Sudanin hallitus, oppositio, puolisotilaalliset joukot tai muut vastaavat ryhmät” ja tämän päätöslauselman 14(e) kohdan nojalla ”seksuaalista väkivaltaa sisältävien tekojen suunnittelu, johtaminen tai toteutus Etelä-Sudanissa”.

Etelä-Sudania käsittelevän YK:n asiantuntijapaneelin tammikuun 2016 raportissa (S/2016/70) todetaan, että Riak oli osa johtavien turvallisuusvirkamiesten ryhmää, joka suunnitteli tammikuussa 2015 alkaneen hyökkäyksen SPLM-IO-ryhmää vastaan Unityn osavaltiossa sekä valvoi hyökkäyksen toteutusta vuoden 2015 huhtikuun lopusta. Etelä-Sudanin hallitus alkoi aseistaa Bul Nuerin nuoria vuoden 2015 alussa helpottaakseen nuorten osallistumista hyökkäykseen. Useimmilla Bul Nuerin nuorista oli jo käytössään AK-tyypin automaattikiväärit, mutta ammusten saatavuus oli keskeistä operaation jatkumiselle. Asiantuntijapaneeli on raportoinut todisteista, muun muassa sotilaslähteiden todistuksista, joiden mukaan SPLA-ryhmän päämajasta toimitettiin ammuksia nuorten ryhmille nimenomaan hyökkäystä varten. Riak oli SPLA-ryhmän logistiikasta vastaava yleisesikunnan apulaispäällikkö siihen aikaan. Operaatio johti kylien ja infrastruktuurin järjestelmälliseen tuhoamiseen, paikallisen väestön pakkosiirtoihin, siviilien umpimähkäiseen surmaamiseen ja kiduttamiseen, laajamittaiseen seksuaaliseen väkivaltaan, joka kohdistui myös vanhuksiin ja lapsiin, lasten kaappaamiseen ja värväämiseen sotilaiksi sekä laajaan väestön siirtymiseen. Suuri osa osavaltion keski- ja eteläosista tuhoutui, minkä jälkeen useat tiedotusvälineet ja humanitaariset järjestöt sekä YK:n Etelä-Sudanissa toteutettava operaatio (UNMISS) julkaisivat raportteja väärinkäytösten laajuudesta.

8.   Paul MALONG AWAN (alias: a) Paul Malong Awan Anei, b) Paul Malong, c) Bol Malong)

Asema: Kenraali

Nimike: a) entinen Sudanin kansan vapautusarmeijan (SPLA) yleisesikunnan päällikkö, b) entinen kuvernööri, Pohjoisen Bahr el-Ghazalin osavaltio

Syntymäaika: a) 1962, b) 4.12.1960, c) 12.4.1960

Syntymäpaikka: Malualkon, Etelä-Sudan

Kansalaisuus: a) Etelä-Sudan, b) Uganda

Passin numero: a) Etelä-Sudanin numero S00004370, b) Etelä-Sudanin numero D00001369, c) Sudanin numero 003606, d) Sudanin numero 00606, e) Sudanin numero B002606

YK nimennyt: 13.7.2018

Lisätietoja: SPLA-ryhmän yleisesikunnan päällikkönä Malong laajensi tai jatkoi Etelä-Sudanin konfliktia rikkomalla vihollisuuksien lopettamista koskevaa sopimusta ja vuoden 2015 sopimusta Etelä-Sudanin konfliktin ratkaisemiseksi (ARCSS). Tietojen mukaan hän johti pyrkimyksiä tappaa oppositiojohtaja Riek Machar. Hän määräsi SPLA-ryhmän yksiköt estämään humanitaaristen tarvikkeiden kuljetukset. Malongin toimiessa johtajana SPLA-ryhmä kohdisti hyökkäyksiä siviileihin, kouluihin ja sairaaloihin; toteutti siviilien pakkosiirtoja; toteutti tahdonvastaisia katoamisia; pidätti siviilejä mielivaltaisesti; ja toteutti kidutuksia ja raiskauksia. Hän pani liikekannalle puolisotilaalliset Mathiang Anyoor Dinka -heimojoukot, jotka käyttävät lapsisotilaita. Malongin toimiessa johtajana SPLA-ryhmänä rajoitti UNMISS:n, yhteisen seuranta- ja arviointikomission (JMEC) sekä tulitauon ja väliaikaisten turvajärjestelyjen valvontamekanismin (CTSAMM) pääsyä tapahtumapaikoille väärinkäytösten tutkimiseksi ja dokumentoimiseksi.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Paul Malong Awan merkittiin luetteloon 13.7.2018 päätöslauselman 2206 (2015) 6 kohdan, 7(a) kohdan, 7(b) kohdan, 7(c) kohdan, 7(d) kohdan, 7(f) kohdan ja 8 kohdan nojalla ja päätöslauselmassa 2418 (2018) vahvistetun mukaisesti, syynä ”toimet tai politiikat, joiden tarkoituksena tai tuloksena on ollut Etelä-Sudanin konfliktin laajentuminen tai jatkuminen tai sovinnonteon tai rauhanneuvottelujen tai -prosessien estäminen, vihollisuuksien lopettamista koskevan sopimuksen rikkominen mukaan luettuna”; ”toimet ja politiikat, jotka uhkaavat siirtymäkauden sopimuksia tai vahingoittavat Etelä-Sudanin poliittista prosessia”; ”siviileihin, mukaan lukien naisiin ja lapsiin, kohdistuneet iskut keinoina väkivalta (tappo, vammauttaminen, kidutus tai raiskaus tai muu seksuaalinen väkivalta mukaan lukien), kaappaaminen, tahdonvastainen katoaminen tai pakkosiirto tai iskut kouluihin, sairaaloihin, uskonnon harjoittamiseen käytettyihin tiloihin tai paikkoihin, joista siviiliväestö on hakenut suojaa, tai toimiminen tavalla, joka merkitsee vakavaa ihmisoikeusrikkomusta tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkausta”; ”sovellettavan ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisten toimien tai ihmisoikeusloukkausten suunnittelu, johtaminen tai toteutus Etelä-Sudanissa”; ”lasten käyttäminen aseellisissa ryhmissä tai joukoissa tai lasten värvääminen aseellisiin ryhmiin tai joukkoihin Etelä-Sudanin aseellisen konfliktin yhteydessä”; ”kansainvälisten rauhanturva-, diplomaatti- tai humanitaaristen operaatioiden toiminnan, IGADin valvonta- ja seurantamekanismi mukaan luettuna, tai humanitaarisen avun jakamisen tai sen saannin estäminen”; ja toimiminen johtajana ”sellaisessa yhteisössä, joka on osallistunut tai jonka jäseniä on osallistunut 6 ja 7 kohdissa kuvattuihin toimiin, mukaan lukien Etelä-Sudanin hallitus, oppositio, puolisotilaalliset joukot tai muut vastaavat ryhmät”.

Malong toimi SPLA-ryhmän yleisesikunnan päällikkönä 23.4.2014 alkaen vuoden 2017 toukokuuhun saakka. Aikaisemmassa asemassaan yleisesikunnan päällikkönä Malong laajensi tai jatkoi Etelä-Sudanin konfliktia rikkomalla vihollisuuksien lopettamista koskevaa sopimusta ja vuoden 2015 sopimusta Etelä-Sudanin konfliktin ratkaisemiseksi (ARCSS). Tietojen mukaan Malong johti pyrkimyksiä tappaa Etelä-Sudanin oppositiojohtaja Riek Machar vuoden 2016 elokuun alusta. Malong toimi tietoisesti presidentti Salva Kiirin määräysten vastaisesti ja määräsi 10.7.2016 tankkien, aseistettujen tiedusteluhelikoptereiden ja jalkaväen toteuttaman hyökkäyksen Macharin asuinpaikkaan ja oppositiossa olevan Sudanin kansan vapautusliikkeen (SPLM-IO) ”Jebel”-tukikohtaan. Malong valvoi henkilökohtaisesti SPLA-ryhmän päämajasta käsin pyrkimyksiä saada Machar kiinni. Vuoden 2016 elokuun alusta Malong halusi SPLA-ryhmän hyökkäävään heti kohteeseen, jossa Macharin epäiltiin oleilevan, ja ilmoitti SPLA:n komentajille, ettei Macharia saisi vangita elävänä. Tämän lisäksi on tietoja, joiden mukaan Malong määräsi vuoden 2016 alussa SPLA-ryhmän yksiköt estämään humanitaaristen tarvikkeiden kuljettamisen Niilin ylitse alueelle, jossa kymmenet tuhannet siviilit kärsivät nälästä, koska Malong väitti, että ruoka-apu ohjattaisiin siviileiltä puolisotilaallisille joukoille. Malongin määräysten seurauksena ruoka-avun kuljettaminen Niilin ylitse estettiin ainakin kahdeksi viikoksi.

Koko sen ajan, kun Malong on toiminut SPLA-ryhmän yleisesikunnan päällikkönä, hän on ollut vastuussa SPLA:n ja sen liittolaisten vakavista väärinkäytöksistä, muun muassa siviileihin kohdistuvista hyökkäyksistä, pakkosiirroista, tahdonvastaisista katoamisista, mielivaltaisista pidätyksistä, kidutuksesta ja raiskauksista. Malongin toimiessa johtajana SPLA-ryhmä toteutti hyökkäyksiä, joiden kohteena oli siviiliväestö ja joissa tahallisesti tapettiin aseistamattomia ja pakenevia siviileitä. Pelkästään Yein alueella YK dokumentoi heinäkuun 2016 ja tammikuun 2017 välillä 114 siviilien surmaa, joista SPLA ja sen liittolaiset olivat vastuussa. SPLA-ryhmä hyökkäsi tahallisesti kouluihin ja sairaaloihin. Huhtikuussa 2017 Malongin väitetään määränneen SPLA-ryhmän poistamaan kaikki ihmiset, mukaan lukien siviilit, Waun ympärillä olevalta alueelta. Tietojen mukaan Malong ei hillinnyt SPLA-joukkojen siviilien surmaamista, ja henkilöiden, joiden epäiltiin piilottelevan kapinallisia, katsottiin olevan oikeutettuja kohteita.

Afrikan unionin Etelä-Sudania käsittelevän tutkimuskomission 15.10.2014 julkaistun raportin mukaan Malong oli vastuussa puolisotilaallisten Mathiang Anyoor Dinka -heimojoukkojen suuresta liikekannallepanosta; tulitauon ja väliaikaisten turvajärjestelyjen valvontamekanismi (CTSAMM) on dokumentoinut kyseisten joukkojen käyttävän lapsisotilaita.

Malongin toimiessa SPLA-ryhmän johtajana hallituksen joukot säännöllisesti rajoittivat YK:n Etelä-Sudanissa toteutettavan operaation (UNMISS), yhteisen seuranta- ja arviointikomission ja CTSAMM:n kulkua, kun ne yrittivät tutkia ja dokumentoida väärinkäytöksiä. Esimerkiksi 5.4.2017 YK:n ja CTSAMM:n yhteinen partio yritti päästä Pajokiin, mutta SPLA-ryhmän sotilaat käännyttivät sen takaisin.”


LIITE II

Poistetaan alla olevia henkilöitä koskevat merkinnät asetuksen (EU) 2015/735 liitteestä II;

1.

Paul Malong;

3.

Malek Reuben Riak.


13.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 204/6


NEUVOSTON ASETUS (EU) 2018/1116,

annettu 10 päivänä elokuuta 2018,

Etelä-Sudanin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) 2015/735 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ottaa huomioon Etelä-Sudanin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä ja päätöksen 2014/449/YUTP kumoamisesta 7 päivänä toukokuuta 2015 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2015/740 (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksella (EU) 2015/735 (2) pannaan täytäntöön päätöksessä (YUTP) 2015/740 säädetyt toimenpiteet.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto hyväksyi 13 päivänä heinäkuuta 2018 päätöslauselman 2428 (2018), jossa se ilmaisi syvän huolensa siitä, etteivät Etelä-Sudanin johtajat ole onnistuneet lopettamaan vihollisuuksia maassa, tuomitsi sen, että Etelä-Sudanin konfliktin ratkaisemisesta 17 päivänä elokuuta 2015 tehtyä sopimusta, vihamielisyyksien lopettamisesta, siviilien suojelusta ja humanitaarisen avun perillepääsystä 21 päivänä joulukuuta 2017 tehtyä sopimusta ja 27 päivänä kesäkuuta 2018 annettua Khartumin julistusta rikotaan jatkuvasti ja räikeästi, ja vahvisti YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 2206 (2015) käyttöön otettuja Etelä-Sudania koskevia rajoittavia toimenpiteitä.

(3)

YK:n turvallisuusneuvosto muuttaa muun muassa asevientikieltoa koskevia poikkeuksia ja siihen liittyvää teknistä apua ja rahoitustukea sekä muuttaa varojen jäädyttämisen kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen nimeämisperusteita.

(4)

Neuvoston päätöksellä (YUTP) 2018/1125 (3) muutettiin päätöstä (YUTP) 2015/740 YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 2428 (2018) käyttöön otettujen toimenpiteiden panemiseksi täytäntöön.

(5)

Nämä toimenpiteet kuuluvat perussopimuksen soveltamisalaan, ja sen vuoksi tarvitaan unionin tason sääntelyä erityisesti sen varmistamiseksi, että niitä sovelletaan yhtenäisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(6)

Asetus (EU) 2015/735 olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) 2015/735 seuraavasti:

1.

Korvataan 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

Kielletään seuraavien tarjonta:

1)

tekninen apu, välityspalvelut tai muut palvelut, jotka liittyvät sotilastoimintaan tai aseiden ja kaikenlaisten niihin liittyvien tarvikkeiden, mukaan lukien ampuma-aseet ja -tarvikkeet, sotilasajoneuvot ja -laitteet, puolisotilaalliset tarvikkeet ja niihin tarkoitetut varaosat, toimitukseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön, suoraan tai välillisesti Etelä-Sudanissa oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Etelä-Sudanissa;

2)

sotilastoimintaan liittyvä rahoitus tai rahoitustuki, mukaan lukien erityisesti avustukset, lainat ja vientiluottovakuutukset sekä vakuutukset ja jälleenvakuutukset, aseiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin taikka niihin liittyvien teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen tarjoamiseen, suoraan tai välillisesti Etelä-Sudanissa oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Etelä-Sudanissa;

3)

tekninen apu, rahoitus tai rahoitustuki taikka välityspalvelut, jotka liittyvät aseellisen palkka-armeijan henkilöstön toimittamiseen Etelä-Sudaniin tai käyttöön Etelä-Sudanissa.”

2.

Korvataan 3 artikla seuraavasti:

”3 artikla

Edellä 2 artiklassa tarkoitettuja kieltoja ei sovelleta sellaisen rahoituksen tai rahoitustuen, teknisen avun ja välityspalveluiden tarjoamiseen, joka liittyy

a)

aseisiin ja niihin liittyviin tarvikkeisiin, jotka on tarkoitettu yksinomaan YK:n henkilöstön, mukaan lukien Yhdistyneiden kansakuntien Etelä-Sudanin-operaation (UNMISS) ja Yhdistyneiden kansakuntien Abyein alueella olevien väliaikaisten turvallisuusjoukkojen (UNISFA) tueksi tai käyttöön;

b)

suojavaatetukseen, mukaan lukien luodinkestävät liivit ja sotilaskypärät, jota YK:n henkilökunta, tiedotusvälineiden edustajat sekä humanitaarisessa työssä ja kehitysyhteistyössä toimivat työntekijät ja avustava henkilökunta vievät tilapäisesti Etelä-Sudaniin yksinomaan henkilökohtaiseen käyttöönsä.”

3.

Korvataan 4 artikla seuraavasti:

”4 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan sellaisen rahoituksen tai rahoitustuen, teknisen avun ja välityspalveluiden tarjoamiseen, joka liittyy

a)

yksinomaan humanitaariseen toimintaan tai suojaavaan käyttöön tarkoitettuihin ei-tappaviin puolustustarvikkeisiin, edellyttäen, että kyseinen jäsenvaltio on ilmoittanut asiasta etukäteen pakotekomitealle YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2428 (2018) 6 kohdassa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti;

b)

aseisiin ja niihin liittyviin tarvikkeisiin, jotka kansainvälisen oikeuden mukaisesti toimia toteuttavan valtion joukot vievät tilapäisesti Etelä-Sudaniin ainoana ja välittömänä tarkoituksenaan helpottaa kyseisen valtion kansalaisten ja niiden muiden kansalaisten suojaamista tai evakuointia, joiden osalta kyseinen valtio on vastuussa konsulitoiminnasta Etelä-Sudanissa, edellyttäen, että kyseinen jäsenvaltio ilmoittaa asiasta pakotekomitealle YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2428 (2018) 6 kohdassa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti;

c)

aseisiin ja niihin liittyviin tarvikkeisiin, jotka on tarkoitettu Afrikan unionin alueellisen erityisryhmän käyttöön tai tueksi yksinomaan alueellisiin toimiin Herran vastarinta-armeijan torjumiseksi, edellyttäen, että kyseinen jäsenvaltio on ilmoittanut asiasta etukäteen pakotekomitealle YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2428 (2018) 6 kohdassa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti;

d)

aseisiin ja niihin liittyviin tarvikkeisiin yksinomaan rauhansopimuksen ehtojen täytäntöönpanon tukemiseksi, edellyttäen, että kyseinen jäsenvaltio on saanut pakotekomitealta etukäteen hyväksynnän YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2428 (2018) 6 kohdassa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti;

e)

muuhun aseiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden myyntiin tai toimitukseen taikka avun tai henkilöstön toimittamiseen, edellyttäen, että kyseinen jäsenvaltio on saanut pakotekomitealta etukäteen hyväksynnän YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2428 (2018) 6 kohdassa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

2.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista 1 kohdan nojalla annetuista luvista.”

4.

Korvataan 5 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jäädytetään kaikki liitteessä I luetelluille luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille kuuluvat taikka niiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit. Liitteessä I luetellaan sellaiset luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet, joiden YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2206 (2015) 16 kohdan mukaisesti perustettu YK:n turvallisuusneuvoston alainen komitea, jäljempänä ’pakotekomitea’, on todennut YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2206 (2015) 6, 7, 8 ja 12 kohdan ja YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2428 (2018) 14 kohdan mukaisesti olevan suoraan tai välillisesti vastuussa Etelä-Sudanin rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaavista toimista tai politiikoista taikka suoraan tai välillisesti myötävaikuttaneen tai osallistuneen tällaisiin toimiin tai politiikkoihin.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä elokuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. BLÜMEL


(1)  EUVL L 117, 8.5.2015, s. 52.

(2)  Neuvoston asetus (EU) 2015/735, annettu 7 päivänä toukokuuta 2015, Etelä-Sudanin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 748/2014 kumoamisesta (EUVL L 117, 8.5.2015, s. 13).

(3)  Neuvoston päätös (YUTP) 2018/1125, annettu 10 päivänä elokuuta 2018, Etelä-Sudanin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen (YUTP) 2015/740 muuttamisesta (ks. tämän virallisen lehden s. 48).


13.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 204/9


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1117,

annettu 10 päivänä elokuuta 2018,

Myanmaria/Burmaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 401/2013 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Myanmaria/Burmaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EY) N:o 194/2008 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 401/2013 (1) ja erityisesti sen 4 i artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 2 päivänä toukokuuta 2013 asetuksen (EU) N:o 401/2013.

(2)

Neuvosto hyväksyi 25 päivänä kesäkuuta 2018 täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/898 (2), jolla lisättiin seitsemän henkilöä asetuksen (EU) N:o 401/2013 liitteessä IV olevaan luetteloon luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä.

(3)

Useista luetteloon merkityistä on saatu uutta tietoa.

(4)

Asetuksen (EU) N:o 401/2013 liite IV olisi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 401/2013 liite IV tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä elokuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. BLÜMEL


(1)  EUVL L 121, 3.5.2013, s. 1.

(2)  Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/898, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2018, Myanmaria/Burmaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 401/2013 täytäntöönpanosta (EUVL L 160 I, 25.6.2018, s. 1).


LIITE

Korvataan asetuksen (EU) N:o 401/2013 liitteessä IV olevan henkilöiden ja yhteisöjen luettelon 1, 3, 4 ja 5 kohta seuraavasti:

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

”1.

Aung Kyaw Zaw

Syntymäaika: 20.8.1961

Passin numero: DM000826

Myöntämispäivä: 22.11.2011

Voimassaolon päättymispäivä: 21.11.2021

Sotilaallinen tunnusnumero: BC 17444

Kenraaliluutnantti Aung Kyaw Zaw oli Myanmarin asevoimien (Tatmadaw) erikoisoperaatiotoimisto 3:n komentaja elokuusta 2015 vuoden 2017 loppuun. Erikoisoperaatiotoimisto 3 valvoi läntistä komentoaluetta, ja tässä yhteydessä kenraaliluutnantti Aung Kyaw Zaw on vastuussa julmuuksista ja vakavista ihmisoikeusloukkauksista, joita läntinen komentoalue kohdisti rohingya-väestöön Rakhinen osavaltiossa kyseisen ajanjakson aikana. Niihin kuuluvat laittomat teloitukset, seksuaalinen väkivalta ja rohingya-väestön talojen ja rakennusten järjestelmällinen polttaminen.

25.6.2018

3.

Than Oo

Syntymäaika: 12.10.1973

Sotilaallinen tunnusnumero: BC 25723

Prikaatikenraali Than Oo on Myanmarin asevoimien (Tatmadaw) 99. kevyen jalkaväkidivisioonan komentaja. Tässä yhteydessä hän on vastuussa julmuuksista ja vakavista ihmisoikeusloukkauksista, joita 99. kevyt jalkaväkidivisioona kohdisti rohingya-väestöön Rakhinen osavaltiossa vuoden 2017 jälkipuoliskolla. Niihin kuuluvat laittomat teloitukset, seksuaalinen väkivalta ja rohingya-väestön talojen ja rakennusten järjestelmällinen polttaminen.

25.6.2018

4.

Aung Aung

Sotilaallinen tunnusnumero: BC 23750

Prikaatikenraali Aung Aung on Myanmarin asevoimien (Tatmadaw) 33. kevyen jalkaväkidivisioonan komentaja. Tässä yhteydessä hän on vastuussa julmuuksista ja vakavista ihmisoikeusloukkauksista, joita 33. kevyt jalkaväkidivisioona kohdisti rohingya-väestöön Rakhinen osavaltiossa vuoden 2017 jälkipuoliskolla. Niihin kuuluvat laittomat teloitukset, seksuaalinen väkivalta ja rohingya-väestön talojen ja rakennusten järjestelmällinen polttaminen.

25.6.2018

5.

Khin Maung Soe

 

Prikaatikenraali Khin Maung Soe on Myanmarin asevoimien (Tatmadaw) sotilasoperaatioiden 15. komentoalueen, josta käytetään toisinaan myös nimitystä 15. kevyt jalkaväkidivisioona ja jonka alaisuudessa 564. jalkaväkipataljoona toimii, komentaja. Tässä yhteydessä hän on vastuussa julmuuksista ja vakavista ihmisoikeusloukkauksista, joita sotilasoperaatioiden 15. komentoalue ja erityisesti 564. jalkaväkipataljoona kohdisti rohingya-väestöön Rakhinen osavaltiossa vuoden 2017 jälkipuoliskolla. Niihin kuuluvat laittomat teloitukset, seksuaalinen väkivalta ja rohingya-väestön talojen ja rakennusten järjestelmällinen polttaminen.

25.6.2018”


13.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 204/11


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2018/1118,

annettu 7 päivänä kesäkuuta 2018,

delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 muuttamisesta yleisvakuuden määrän alentamista ja vakuuden antamisesta vapauttamista koskevien edellytysten osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon unionin tullikoodeksista 9 päivänä lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (1) ja erityisesti sen 99 artiklan c alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 952/2013 95 artiklan 1 kohdassa säädetään edellytyksistä, jotka talouden toimijan on täytettävä voidakseen saada luvan yleisvakuuden käyttöön tullivelan ja muiden maksujen suorittamisen takaamiseksi. Asetuksen (EU) N:o 952/2013 95 artiklan 2 kohdassa säädetään lisäperusteista, jotka talouden toimijoiden on täytettävä voidakseen mahdollisesti syntyvien tullivelkojen ja muiden maksujen osalta saada luvan käyttää määrältään alennettua yleisvakuutta tai vapautuksen vakuuden antamisesta. Yksi näistä perusteista on vakavaraisuus (2). Tämä peruste katsotaan toteen näytetyksi, kun hakijan taloudellinen asema on hyvä ja riittää täyttämään tämän sitoumukset asianomaisen liiketoiminnan lajin ominaisuudet asiaankuuluvasti huomioon ottaen.

(2)

Yleisvakuuden määrän alentamista tai vakuuden antamisesta vapauttamista koskevan hakemuksen tapauksessa tulliviranomaisten on arvioitava, kykeneekö hakija maksamaan tullivelan ja muut maksut, jos se on tarpeen.

(3)

Komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 (3) 84 artiklassa säädetään edellytyksistä, jotka talouden toimijan on täytettävä voidakseen saada luvan käyttää määrältään alennettua yleisvakuutta tai vapautuksen vakuuden antamisesta. Vakavaraisuusvaatimuksen perusteella vahvistettujen muiden edellytysten lisäksi kyseisessä artiklassa säädetään, että hakijan on voitava osoittaa omaavansa riittävät varat täyttämään mahdollisesti syntyvän tullivelan ja muiden maksujen sitä osaa koskevat sitoumuksensa, jota vakuus ei kata. Käytännön kokemus asetuksen (EU) N:o 952/2013 ja delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 täytäntöönpanosta on kuitenkin osoittanut, että tämä edellytys on liian rajoittava, koska sen on tulkittu tarkoittavan, että hakijalla on oltava saatavilla riittävästi likviditeettiä. Likviditeetti ei kuitenkaan aina ole ainoa osoitus talouden toimijan kyvystä maksaa tullivelka tai muut maksut, joita vakuus ei kata. Muitakin tekijöitä, kuten helposti rahaksi muutettavaa omaisuutta, voidaan ottaa huomioon. Sen vuoksi on tarpeen poistaa likviditeettivaatimus erillisenä edellytyksenä ja selventää, että toimijan kyky täyttää tullivelan ja muiden maksujen sitä osaa koskevat sitoumuksensa, jota vakuus ei kata, arvioidaan osana hakijan taloudellisen aseman arviointia.

(4)

Samaan aikaan ja jotta voidaan varmistaa näiden sääntöjen yhdenmukainen soveltaminen, on tarpeen selventää, että edellytyksen ”riittävän hyvä taloudellinen tilanne” arviointi suhteessa talouden toimijan kykyyn maksaa mahdollisesti syntyvän tullivelan ja muiden maksujen se osa, jota vakuus ei kata, koskee nimenomaan määrältään alennettua yleisvakuutta tai vakuuden antamisesta vapauttamista koskevien hakemusten arviointia (yksinkertaistus). Tämä on tarpeen, jotta voidaan määritellä kyseisen arvioinnin rajat yleisvakuuden määrän kaikkien alennustasojen osalta.

(5)

Sellaisia tilanteita varten, joissa komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 (4) 155 artiklan mukaisesti vahvistettu viitemäärä olisi kohtuuton suhteessa mahdollisille asiakkaille todennäköisesti syntyviin velkoihin, on tarpeen säätää, että tulliviranomaiset voivat alennuksen määrästä päättämiseksi ottaa harkintansa mukaan huomioon tullivelan syntymisen riskin.

(6)

On tarpeen selventää myös, että valtuutettuihin talouden toimijoihin ei pitäisi soveltaa kaksinkertaista arviointia asetuksen (EU) N:o 952/2013 38 artiklan 5 kohdan mukaisesti, mutta tulliviranomaiset voivat ennen niiden erityisten yksinkertaistusten myöntämistä, joihin valtuutetut talouden toimijat haluavat saada oikeuden, tarkistaa kyseessä olevaa yksinkertaistusta koskevien vaatimusten täyttymisen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 84 artikla seuraavasti:

1)

poistetaan 1 kohdan f alakohta;

2)

poistetaan 2 kohdan g alakohta;

3)

poistetaan 3 kohdan l alakohta;

4)

lisätään 3 a ja 3 b kohta seuraavasti:

”3 a.   Tarkistaessaan, onko hakijalla määrältään alennetun yleisvakuuden käyttämistä tai vakuuden antamisesta vapauttamista koskevan luvan antamiseksi riittävän hyvä taloudellinen tilanne 1 kohdan e alakohdan, 2 kohdan f alakohdan ja 3 kohdan k alakohdan mukaisesti, tulliviranomaisten on otettava huomioon hakijan kyky täyttää sitoumuksensa mahdollisesti syntyvien tullivelkojen ja muiden maksujen osalta, joita vakuus ei kata.

Tulliviranomaiset voivat perustelluissa tapauksissa ottaa huomioon tällaisten tullivelkojen ja muiden maksujen aiheutumisen riskin hakijan tulliin liittyvän liiketoiminnan laji ja suuruus ja niiden tavaroiden laji, joiden osalta vakuus vaaditaan, huomioon ottaen.

3 b.   Jos riittävän hyvää taloudellista tilannetta koskevan edellytyksen täyttyminen on jo arvioitu tullikoodeksin 39 artiklan c alakohdassa tarkoitetun perusteen soveltamiseksi, tulliviranomaiset tarkistavat vain, voidaanko hakijan taloudellisen tilanteen perusteella myöntää lupa käyttää määrältään alennettua yleisvakuutta tai vapauttaa vakuuden antamisesta.”

5)

korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Jos hakemuksen jättänyt yritys on perustettu alle kolme vuotta aiemmin, 1 kohdan d ja e alakohdassa, 2 kohdan e ja f alakohdassa ja 3 kohdan j ja k alakohdassa tarkoitettujen edellytysten täyttyminen on tarkastettava saatavilla olevien asiakirjojen ja tietojen perusteella.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä kesäkuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Asetuksen (EY) N:o 952/2013 39 artiklan c alakohta.

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2446, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä tiettyjä unionin tullikoodeksin säännöksiä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta (EUVL L 343, 29.12.2015, s. 1).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447, annettu 24 päivänä marraskuuta 2015, unionin tullikoodeksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 343, 29.12.2015, s. 558).


13.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 204/13


KOMISSION ASETUS (EU) 2018/1119,

annettu 31 päivänä heinäkuuta 2018,

asetuksen (EU) N:o 1178/2011 muuttamisesta ilmoituksenvaraisten koulutusorganisaatioiden osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta 20 päivänä helmikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Lentäjien koulutusorganisaatioiden on komission asetuksen (EU) N:o 1178/2011 (2) liitteessä VII (osa ORA) säädettyjen vaatimusten mukaisesti perustettava vaatimustenmukaisuuden valvonnan sisältävä hallintojärjestelmä ja turvallisuudenhallintajärjestelmä ja pidettävä niitä yllä. Yleinen organisaatio, prosessit, menettelyt ja toiminnot on dokumentoitava yksityiskohtaisesti (käsikirjat).

(2)

Liite VII (osa ORA) on asianmukainen oikeudellinen kehys sellaisten organisaatioiden sertifiointiin, jotka antavat koulutusta ansiolentäjän lupakirjan myöntämistä varten. Siinä säädetyt vaatimukset ovat kuitenkin tarpeettoman raskaita eivätkä ne ole oikeasuhteisia niiden organisaatioiden osalta, jotka tarjoavat koulutusta ainoastaan muiden kuin ansiolentäjän lupakirjojen ja tiettyjen kelpuutusten, oikeuksien ja valtuutuksien myöntämistä varten, kun otetaan huomioon aiheutuvat kustannukset, organisaatioiden toiminnan luonne ja laajuus sekä riskit ja hyödyt ilmailun turvallisuudelle. Euroopan lentoturvallisuusviraston yleisilmailua koskevassa etenemissuunnitelmassa (3) todettiinkin, että näille organisaatioille olisi tämän vuoksi kehitettävä yksinkertaisempi järjestelmä.

(3)

Näistä syistä asianomaisille organisaatioille olisi asetettava erityisvaatimuksia eikä edellytettävä niiltä toimivaltaisen viranomaisen ennakkohyväksyntää. Sen sijaan niille olisi annettava mahdollisuus toimittaa toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoitus siitä, että ne täyttävät niihin sovellettavat vaatimukset.

(4)

Tällaisille ilmoituksenvaraisille koulutusorganisaatioille (DTO) asetettaviin erityisvaatimuksiin olisi sisällyttävä yksinkertaistetut turvallisuusmenettelyt, jotta voidaan ottaa huomioon sekä muiden kuin ansiolentäjien pienempiriskinen toimintaympäristö että toimivaltaisten viranomaisten asianmukaisen valvonnan tarve. Lisäksi olisi turvallisuuden vuoksi säädettävä säännöistä, jotka koskevat koulutusohjelmien toimittamista toimivaltaiselle viranomaiselle yhdessä ilmoituksen kanssa, kirjanpitoa, vaatimustenmukaisuuden seurantaa vuotuisen sisäisen arvioinnin avulla ja ilmoituksenvaraisten koulutusorganisaatioiden turvallisuuspolitiikasta vastaavien edustajien nimeämistä.

(5)

Samoista syistä asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteessä VI (osa ARA) säädettyjä sääntöjä ilmoituksenvaraisia koulutusorganisaatioita koskevasta toimivaltaisten viranomaisten valvonnasta ja täytäntöönpanon varmistamisesta olisi myös muutettava sen varmistamiseksi, että säännöt ovat oikeasuhteisia, riittävän joustavia, pohjautuvat riskiperusteiseen lähestymistapaan ja ovat johdonmukaisia ilmoituksenvaraisten koulutusorganisaatioiden erityisvaatimusten kanssa.

(6)

On aiheellista muuttaa myös tiettyjä muita lentokoulutusorganisaatioita koskevia asetuksen (EU) N:o 1178/2011 säännöksiä etenkin niiden selkeyttämiseksi, merkityksettömiksi tulleiden siirtymäkauden säännösten kumoamiseksi ja liitteen I (osa FCL) muuttamiseksi siten, että sillä viitataan sekä hyväksyttyihin että ilmoituksenvaraisiin koulutusorganisaatioihin.

(7)

Epätavallisten lentoasentojen välttämistä ja niistä oikaisua koskevien koulutustoimenpiteiden täytäntöönpanoon olisi annettava lisäaikaa.

(8)

Euroopan lentoturvallisuusvirasto antoi komissiolle asetuksen (EY) N:o 216/2008 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti täytäntöönpanosääntöjen luonnoksen lausuntona nro 11/2016.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 216/2008 65 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 1178/2011 seuraavasti:

1)

Lisätään 2 artiklaan seuraavat määritelmät:

”14)

’hyväksyttävillä vaatimusten täyttämisen menetelmillä (AMC)’ viraston hyväksymiä ohjeellisia standardeja, joissa kuvataan menetelmät asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen vaatimusten täyttämiseksi;

15)

’vaihtoehtoisilla vaatimusten täyttämisen menetelmillä (AltMoC)’ vaihtoehtoisia menetelmiä tai uusia menetelmiä asetuksessa (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosäännöissä asetettujen sellaisten vaatimusten täyttämiseksi, joiden osalta virasto ei ole vahvistanut AMC:tä;

16)

’hyväksytyllä koulutusorganisaatiolla (ATO)’ organisaatiota, jolla on oikeus antaa lentäjille koulutusta 10 a artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti myönnetyn hyväksynnän perusteella;

17)

’perusmittarilennon harjoituslaitteella (BITD)’ lentäjien koulutukseen maassa käytettävää koulutuslaitetta, joka jäljittelee tietyn lentokoneluokan mukaista lento-oppilaan paikkaa; mittaritaulu voidaan esittää myös näyttölaitteella ja ohjaimet voivat olla jousikuormitteiset, ja laitteen on tarjottava asianmukainen koulutusympäristö ainakin mittarilennon menetelmien harjoittelua varten;

18)

’sertifiointieritelmillä (CS)’ viraston hyväksymiä teknisiä standardeja, joissa esitetään menetelmät, joita organisaatio voi käyttää sertifiointitarkoituksiin;

19)

’lennonopettajalla (FI)’ opettajaa, jolla on oikeus antaa koulutusta ilma-aluksessa liitteessä I (osa FCL) olevan J luvun mukaisesti;

20)

’lentoa simuloivalla koulutuslaitteella (FSTD)’ lentäjien koulutukseen käytettävää laitetta, joka on

a)

lentokoneiden osalta lentosimulaattori (FFS), lentokoulutuslaite (FTD), lento- ja suunnistusmenetelmien koulutuslaite (FNPT) tai perusmittarilennon harjoituslaite (BITD);

b)

helikoptereiden osalta lentosimulaattori (FFS), lentokoulutuslaite (FTD) tai lento- ja suunnistusmenetelmien koulutuslaite (FNPT);

21)

’FSTD:n hyväksynnällä’ FSTD:n teknisten valmiuksien tasoa sellaisena kuin se on määritetty kyseisen FSTD:n sertifiointieritelmässä;

22)

’päätoimipaikalla’ organisaation pääkonttoria tai rekisteröityä toimipaikkaa, jossa keskeisiä taloudellisia toimintoja ja tässä asetuksessa tarkoitetun lentotoiminnan valvontaa harjoitetaan;

23)

’hyväksyntätestioppaalla (QTG)’ asiakirjaa, joka on laadittu sen osoittamiseksi, että FSTD:n suorituskyky ja käsittelyominaisuudet vastaavat ilma-aluksen, lentokoneluokan tai helikopterityypin vastaavia ominaisuuksia, että niitä jäljitellään asetettujen rajojen mukaisesti ja että kaikki sovellettavat vaatimukset täyttyvät. Hyväksyntätestioppaaseen sisältyvät sekä ilma-alusta, lentokoneluokkaa tai helikopterityyppiä koskevat tiedot että FSTD-tiedot, joita käytetään hyväksynnän tukena;

24)

’ilmoituksenvaraisella koulutusorganisaatiolla (DTO)’ organisaatiota, jolla on oikeus antaa lentäjille koulutusta 10 a artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti tehdyn ilmoituksen perusteella;

25)

’DTO-koulutusohjelmalla’ DTO:n laatimaa asiakirjaa, jossa kuvaillaan yksityiskohtaisesti kyseisen DTO:n antama kurssi.”

2)

Muutetaan 10 a artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Organisaatiolla on asetuksen (EY) N:o 216/2008 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti oikeus antaa koulutusta asetuksen (EY) N:o 216/2008 4 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettujen ilma-alusten käyttöön osallistuville lentäjille vain, jos toimivaltainen viranomainen on myöntänyt organisaatiolle hyväksynnän, jossa vahvistetaan, että se täyttää asetuksen (EY) N:o 216/2008 liitteessä III vahvistetut keskeiset vaatimukset ja tämän asetuksen liitteessä VII vahvistetut vaatimukset.

Poiketen kuitenkin siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 216/2008 7 artiklan 3 kohdassa ja tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, organisaatiolla on oikeus antaa tämän asetuksen liitteessä VIII olevassa DTO.GEN.110 kohdassa tarkoitettua koulutusta ilman hyväksyntää, jos se on antanut toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoituksen mainitun liitteen DTO.GEN.115 kohdassa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti ja toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt koulutusohjelman silloin, kun tätä edellytetään mainitun liitteen DTO.GEN.230 kohdan c kohdan nojalla.”

b)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   JAR-vaatimusten mukaisten koulutusorganisaatioiden on sallittava antaa koulutusta osan FCL mukaista yksityislentäjän lupakirjaa (PPL), siihen liittyviä kouluttajan rekisteröintiin sisältyviä kelpuutuksia sekä kevyiden ilma-alusten lupakirjaa (LAPL) varten liitteiden VII ja VIII säännöksiä noudattamatta 8 päivään huhtikuuta 2019 asti sillä edellytyksellä, että kouluttaja on rekisteröity ennen 8 päivää huhtikuuta 2015.”

3)

Muutetaan 12 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 a kohta seuraavasti:

”2 a.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat päättää olla soveltamatta 8 päivään huhtikuuta 2020 asti

1)

liitteen I säännöksiä, jotka liittyvät purjelentokoneiden ja ilmapallojen lentäjien lupakirjoihin;

2)

liitteiden VII ja VIII säännöksiä koulutusorganisaatioon, joka antaa koulutusta ainoastaan sellaista kansallista lupakirjaa varten, joka voidaan asetuksen (EU) N:o 1178/2011 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti muuntaa osan FCL mukaiseksi kevyiden ilma-alusten lupakirjaksi (LAPL) purjelentokoneita tai ilmapalloja varten, osan FCL mukaiseksi purjelentäjän lupakirjaksi (SPL) tai osan FCL mukaiseksi ilmapallolentäjän lupakirjaksi (BPL).

3)

liitteessä I olevan B luvun säännöksiä.”

b)

Lisätään uusi 8 kappale seuraavasti:

”8.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, liitteessä I (osa FCL) olevaa FCL.315.A kohtaa, FCL.410.A kohdan a kohdan toista virkettä ja FCL.725.A kohdan c kohtaa sovelletaan 8 päivästä huhtikuuta 2019 alkaen.”

4)

Muutetaan liite I tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

5)

Muutetaan liite VI tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

6)

Muutetaan liite VII tämän asetuksen liitteen III mukaisesti.

7)

Lisätään liite VIII tämän asetuksen liitteen IV mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä heinäkuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 1178/2011, annettu 3 päivänä marraskuuta 2011, siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla (EUVL L 311, 25.11.2011, s. 1).

(3)  http://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation


LIITE I

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liite I (osa FCL) seuraavasti:

1)

Poistetaan FCL.010 kohdassa oleva perusmittarilennon harjoituslaitteen määritelmä.

2)

Muutetaan FCL.025 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan a kohdan 2 ja 3 alakohta seuraavasti:

”2)

Hakija saa osallistua teoriakokeeseen vasta sen jälkeen, kun hän on suorittanut teoriakurssin asiaankuuluvat osat hyväksyttävästi ja kun koulutuksesta vastaava ilmoituksenvarainen (DTO) tai hyväksytty koulutusorganisaatio (ATO) suosittelee sitä.

3)

Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation tai hyväksytyn koulutusorganisaation suositus on voimassa 12 kuukautta. Jos hakija ei ole suosituksen voimassaoloaikana osallistunut vähintään yhteen teoriakokeen osakokeeseen, ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio tai hyväksytty koulutusorganisaatio päättää lisäkoulutuksen tarpeesta hakijan tarpeiden perusteella.”

b)

Muutetaan b kohta seuraavasti:

i)

Korvataan ensimmäisen kohdan 3 alakohta seuraavasti:

”3)

Jos hakija ei ole onnistunut suorittamaan tiettyä teoriakokeen osakoetta neljällä yrityskerralla tai ei ole onnistunut suorittamaan kaikkia osakokeita kuudella yrityskerralla tai 2 alakohdassa mainitun ajan kuluessa, hänen on suoritettava uudelleen kaikki osakokeet.

Ennen kuin hakija suorittaa teoriakokeet uudelleen, hänen on saatava lisäkoulutusta ilmoituksenvaraiselta koulutusorganisaatiolta tai hyväksytyltä koulutusorganisaatiolta. Ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio tai hyväksytty koulutusorganisaatio päättää tarvittavan koulutuksen alasta ja laajuudesta hakijan tarpeiden perusteella.”

ii)

Poistetaan toinen kohta;

3)

Korvataan FCL.115 kohta seuraavasti:

FCL.115   LAPL – Koulutus

a)

LAPL-lupakirjan hakijan on suoritettava kurssi ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa.

b)

Kurssin on sisällettävä haettavan LAPL-lupakirjan oikeuksia vastaava teoria- ja lentokoulutus.

c)

Teoria- ja lentokoulutus voidaan suorittaa muussa ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa kuin siinä, jossa hakija on aloittanut koulutuksensa.”

4)

Korvataan FCL.110.A kohdan b ja c kohta seuraavasti:

”b)

Erityisvaatimukset hakijoille, joilla on LAPL(S)- tai SPL-lupakirja, johon liittyy TMG-laajennus. LAPL(A)-lupakirjan hakijan, jolla on LAPL(S)- tai SPL-lupakirja ja TMG-laajennus, on oltava lentänyt TMG-moottoripurjelentokoneilla TMG-laajennuksen hyväksymisen jälkeen vähintään 21 tuntia lentoaikaa ja hänen on täytettävä FCL.135.A kohdan a kohdan vaatimukset lentokoneella.

c)

Hyvittäminen. Hakijat, joilla on aikaisempaa kokemusta ilma-aluksen päällikkönä toimimisesta, voivat saada hyvitystä a kohdan vaatimuksista.

Hyvityksen määrästä päättää ennen koulutuksen aloittamista suoritetun arviointilennon perusteella se ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio tai hyväksytty koulutusorganisaatio, jossa lentäjä suorittaa kurssin, mutta hyvitys ei missään tapauksessa saa

1)

ylittää ilma-aluksen päällikkönä lennettyä kokonaislentoaikaa;

2)

olla yli 50 prosenttia a kohdassa vaadituista tunneista;

3)

sisältää a kohdan 2 alakohdan vaatimuksia.”

5)

Korvataan FCL.110.H kohdan b kohta seuraavasti:

”b)

Hyvittäminen. Hakijat, joilla on aikaisempaa kokemusta ilma-aluksen päällikkönä toimimisesta, voivat saada hyvitystä a kohdan vaatimuksista.

Hyvityksen määrästä päättää ennen koulutuksen aloittamista suoritetun arviointilennon perusteella se ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio tai hyväksytty koulutusorganisaatio, jossa lentäjä suorittaa kurssin, mutta hyvitys ei missään tapauksessa saa

1)

ylittää ilma-aluksen päällikkönä lennettyä kokonaislentoaikaa;

2)

olla yli 50 prosenttia a kohdassa vaadituista tunneista;

3)

sisältää a kohdan 2 alakohdan vaatimuksia.”

6)

Korvataan FCL.110.S kohdan c kohta seuraavasti:

”c)

Hyvittäminen. Hakijat, joilla on aikaisempaa kokemusta ilma-aluksen päällikkönä toimimisesta, voivat saada hyvitystä a kohdan vaatimuksista.

Hyvityksen määrästä päättää ennen koulutuksen aloittamista suoritetun arviointilennon perusteella se ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio tai hyväksytty koulutusorganisaatio, jossa lentäjä suorittaa kurssin, mutta hyvitys ei missään tapauksessa saa

1)

ylittää ilma-aluksen päällikkönä lennettyä kokonaislentoaikaa;

2)

olla yli 50 prosenttia a kohdassa vaadituista tunneista;

3)

sisältää a kohdan 2, 3 ja 4 alakohdan vaatimuksia.”

7)

Korvataan FCL.135.S kohdan johdantolause seuraavasti:

”LAPL(S)-lupakirjan oikeudet laajennetaan TMG-moottoripurjelentokoneisiin, kun lentäjä on suorittanut ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa vähintään”

8)

Korvataan FCL.110.B kohdan b kohta seuraavasti:

”b)

Hyvittäminen. Hakijat, joilla on aikaisempaa kokemusta toiminnasta ilma-aluksen päällikkönä ilmapalloissa, voivat saada hyvitystä a kohdan vaatimuksista.

Hyvityksen määrästä päättää ennen koulutuksen aloittamista suoritetun arviointilennon perusteella se ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio tai hyväksytty koulutusorganisaatio, jossa lentäjä suorittaa kurssin, mutta hyvitys ei missään tapauksessa saa

1)

ylittää ilma-aluksen päällikkönä ilmapalloilla lennettyä kokonaislentoaikaa;

2)

olla yli 50 prosenttia a kohdassa vaadituista tunneista;

3)

sisältää a kohdan 2 ja 3 alakohdan vaatimuksia.”

9)

Korvataan FCL.135.B kohdan johdantolause seuraavasti:

”LAPL(B)-lupakirjan oikeudet rajoittuvat siihen ilmapalloluokkaan, jolla lentokoe on suoritettu. Rajoitus voidaan poistaa, kun ohjaaja on suorittanut toisella ilmapalloluokalla ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa vähintään”

10)

Korvataan FCL.210 kohta seuraavasti:

FCL.210   Koulutus

a)

BPL-, SPL- tai PPL-lupakirjan hakijan on suoritettava kurssi ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa.

b)

Kurssin on sisällettävä haettavan BPL-, SPL- tai PPL-lupakirjan oikeuksia vastaava teoria- ja lentokoulutus.

c)

Teoria- ja lentokoulutus voidaan suorittaa muussa ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa kuin siinä, jossa hakija on aloittanut koulutuksensa.”

11)

Korvataan FCL.210.A kohdan b ja c kohta seuraavasti:

”b)

Erityisvaatimukset hakijoille, joilla on LAPL(A)-lupakirja. PPL(A)-lupakirjan hakijan, jolla on LAPL(A)-lupakirja, on oltava suorittanut lentokoneilla LAPL(A)-lupakirjan myöntämisen jälkeen vähintään 15 tuntia lentoaikaa, josta vähintään 10 tuntia on ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation tai hyväksytyn koulutusorganisaation kurssilla saatua lentokoulutusta. Kurssin on sisällettävä vähintään neljä tuntia valvottua yksinlentoaikaa, mukaan lukien vähintään kaksi tuntia yksinmatkalentoa siten, että ainakin yksi matkalennoista on vähintään 270 kilometrin (150 NM) pituinen ja sisältää laskut pysähtymiseen asti kahdelle lentopaikalle, jotka eivät ole samoja kuin lähtölentopaikka.

c)

Erityisvaatimukset hakijoille, joilla on LAPL(S)- tai SPL-lupakirja, johon liittyy TMG-laajennus. PPL(A)-lupakirjan hakijan, jolla on LAPL(S)- tai SPL-lupakirja ja TMG-laajennus, on oltava

1)

suorittanut vähintään 24 tuntia lentoaikaa TMG-moottoripurjelentokoneilla TMG-laajennuksen myöntämisen jälkeen, ja

2)

saanut vähintään 15 tuntia lentokoulutusta lentokoneilla ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation tai hyväksytyn koulutusorganisaation kurssilla, mukaan lukien vähintään a kohdan 2 alakohdan vaatimukset.”

12)

Korvataan FCL.210.H kohdan b kohta seuraavasti:

”b)

Erityisvaatimukset hakijoille, joilla on LAPL(H)-lupakirja. PPL(H)-lupakirjan hakijan, jolla on LAPL(H)-lupakirja, on suoritettava kurssi ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa. Kurssin on sisällettävä vähintään viisi tuntia koululentoaikaa ja ainakin yksi vähintään 185 kilometrin (100 NM) pituinen valvottu yksinmatkalento, joka sisältää laskut pysähtymiseen asti kahdelle lentopaikalle, jotka eivät ole samoja kuin lähtölentopaikka.”

13)

Korvataan FCL.725 kohdan a kohta seuraavasti:

”a)

Koulutus. Luokka- tai tyyppikelpuutuksen hakijan on suoritettava kurssi hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa. Muiden kuin suorituskykyisten yksimoottoristen mäntämoottori-ilma-alusten luokkakelpuutuksen, TMG-luokkakelpuutuksen tai liitteen VIII (osa DTO) DTO.GEN.110 kohdan a kohdan 2 alakohdan c alakohdassa tarkoitetun yksimoottoristen helikoptereiden tyyppikelpuutuksen hakija voi suorittaa koulutuksen ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa. Tyyppikurssin on sisällettävä kyseistä tyyppiä koskevat pakolliset koulutusosuudet sellaisina kuin ne määritellään komission asetuksen (EU) N:o 748/2012 liitteen I (osa 21) mukaisesti laadituissa käyttöön soveltuvuutta koskevissa tiedoissa.”

14)

Korvataan FCL.740 kohdan b kohta seuraavasti:

”b)

Uusiminen. Jos luokka- tai tyyppikelpuutus on vanhentunut, hakijan on toimittava seuraavasti:

1)

suoritettava hyväksytysti tarkastuslento tämän liitteen lisäyksen 9 mukaisesti;

2)

saatava ennen 1 alakohdassa tarkoitettua tarkastuslentoa hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa kertauskoulutus, jos se on tarpeen kyseisen ilma-alusluokan tai -tyypin turvalliseen lentämiseen tarvittavan taitotason saavuttamiseksi. Hakija voi kuitenkin hankkia koulutuksen

i)

ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa, jos kelpuutus, jonka voimassaolo on päättynyt, oli muiden kuin suorituskykyisten yksimoottoristen mäntämoottori-ilma-alusten luokkakelpuutus, TMG-luokkakelpuutus tai liitteen VIII (osa DTO) DTO.GEN.110 kohdan a kohdan 2 alakohdan c alakohdassa tarkoitettu yksimoottoristen helikoptereiden tyyppikelpuutus;

ii)

ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa, hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa tai opettajan kanssa, jos kelpuutuksen voimassaolon päättymisestä on kulunut enintään kolme vuotta ja kyseessä oli muiden kuin suorituskykyisten yksimoottoristen mäntämoottori-ilma-alusten luokkakelpuutus tai TMG-luokkakelpuutus.”

15)

Korvataan FCL.800 kohdan b kohdan 2 alakohdan johdantolause seuraavasti:

”2)

koulutus ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa, mukaan lukien”;

16)

Muutetaan FCL.805 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan b kohdan 2 alakohdan johdantokappale seuraavasti:

”2)

koulutus ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa, mukaan lukien”;

b)

Korvataan c kohdan 2 alakohdan johdantokappale seuraavasti:

”2)

koulutus ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa, mukaan lukien”;

17)

Muutetaan FCL.810 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan a kohdan 1 alakohdan johdantokappale seuraavasti:

”1)

Jos LAPL- tai SPL-lupakirjan taikka lentokoneen, TMG-moottoripurjelentokoneen tai ilmalaivan PPL-lupakirjan oikeuksia käytetään VFR-olosuhteissa yöllä, hakijan on suoritettava sitä varten kurssi ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa. Kurssin on sisällettävä”;

b)

Korvataan b kohdan 2 alakohdan johdantokappale seuraavasti:

”2)

koulutus ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa. Kurssi on suoritettava kuuden kuukauden kuluessa ja sen on sisällettävä”;

18)

Korvataan FCL.815 kohdan b kohta seuraavasti:

”b)

Koulutus. Vuoristolentokelpuutuksen hakijan on oltava suorittanut teoria- ja lentokoulutuskurssi ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa 24 kuukauden kuluessa. Kurssin sisällön on vastattava haettavan vuoristolentokelpuutuksen oikeuksia.”

19)

Korvataan FCL.830 kohdan b kohdan 2 alakohdan johdantokappale seuraavasti:

”2)

koulutus ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa, mukaan lukien”;

20)

Korvataan FCL.930 kohta seuraavasti:

FCL.930   Koulutus

a)

Opettajakelpuutuksen hakijan on oltava suorittanut teoria- ja lentokoulutuskurssi hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa. Purjelentokoneen tai ilmapallojen opettajakelpuutuksen hakijan on mahdollista suorittaa teoria- ja lentokoulutuskurssi ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa.

b)

Kurssin on sisällettävä tässä liitteessä (osa FCL) kutakin opettajakelpuutuksen luokkaa varten vahvistettujen erityisten osien lisäksi FCL.920 kohdassa vaaditut seikat.”

21)

Korvataan FCL.910.FI kohdan a kohdan johdantolause seuraavasti:

”a)

Lennonopettajan oikeudet on rajoitettu lentokoulutuksen antamiseen ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation tai hyväksytyn koulutusorganisaation tätä tarkoitusta varten nimeämän saman ilma-alusryhmän lennonopettajan valvonnassa seuraavissa tapauksissa:”

22)

Korvataan FCL.1015 kohdan a kohta seuraavasti:

”a)

Tarkastuslentäjän valtuutuksen hakijan on suoritettava toimivaltaisen viranomaisen järjestämä tai hyväksytyn koulutusorganisaation järjestämä ja toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä standardointikurssi. Purjelentokoneiden tai ilmapallojen tarkastuslentäjän valtuutuksen hakija voi suorittaa ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation järjestämän standardointikurssin, joka on toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä.”

23)

Korvataan FCL.1025 kohdan b kohdan 2 alakohta seuraavasti:

”2)

osallistunut voimassaoloajan viimeisenä vuonna toimivaltaisen viranomaisen järjestämään tai hyväksytyn koulutusorganisaation järjestämään ja toimivaltaisen viranomaisen hyväksymään tarkastuslentäjien kertauskoulutukseen. Purjelentokoneiden tai ilmapallojen tarkastuslentäjä on voinut osallistua voimassaoloajan viimeisenä vuonna ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation järjestämään tarkastuslentäjien kertauskoulutukseen, joka on toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä.”

LIITE II

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liite VI (osa ARA) seuraavasti:

1)

Poistetaan ARA.GEN.105 kohta;

2)

Korvataan ARA.GEN.200 kohdan c kohta seuraavasti:

”c)

Toimivaltaisen viranomaisen on vahvistettava menettelyt, joilla voidaan osallistua tarvittavaan vastavuoroiseen tiedonvaihtoon ja avustamiseen muiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa, mukaan luettuina tiedot havainnoista, jotka ovat tulleet esiin sellaisten henkilöiden tai organisaatioiden valvonnassa, jotka harjoittavat toimintaa yhden jäsenvaltion alueella mutta ovat saaneet hyväksyntänsä virastolta tai toisen jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta tai tehneet toiminnastaan ilmoituksen virastolle tai toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, sekä tällaisten havaintojen seurauksena toteutetuista korjaavista seurantatoimista ja täytäntöönpanon varmistamistoimenpiteistä.”

3)

Muutetaan ARA.GEN.220 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan a kohdan 4 alakohta seuraavasti:

”4)

hyväksyntä- ja ilmoittamismenettelyt ja hyväksyttyjen ja ilmoituksen tehneiden organisaatioiden valvonta;”

b)

Korvataan b kohta seuraavasti:

”b)

Toimivaltaisen viranomaisen on perustettava ja pidettävä ajan tasalla luetteloa kaikista myöntämistään organisaatioiden hyväksyntätodistuksista, FSTD:n hyväksyntätodistuksista ja henkilöille myönnetyistä lupakirjoista, hyväksyntätodistuksista ja kelpoisuustodistuksista, vastaanottamistaan koulutusorganisaatioiden ilmoituksista ja ilmoituksenvaraisten koulutusorganisaatioiden koulutusohjelmista, joiden osalta se on tarkastanut tai hyväksynyt liitteen I (osa FCL) noudattamisen.”

4)

Korvataan ARA.GEN.300 kohdan a kohdan 2 alakohta seuraavasti:

”2)

sen hyväksymät organisaatiot, henkilöt ja FSTD:n hyväksyntätodistuksen haltijat sekä organisaatiot, joilta se on vastaanottanut ilmoituksen, täyttävät lupakirjojen, kelpuutusten ja hyväksyntätodistusten haltijoihin sovellettavat vaatimukset jatkuvasti;”

5)

Lisätään ARA.GEN.305 kohtaan f alakohta seuraavasti:

”f)

Sen estämättä, mitä b, c ja ca kohdassa säädetään, ilmoituksenvaraisten koulutusorganisaatioiden valvontaohjelmaa laadittaessa on otettava huomioon organisaation erityisluonne, sen toiminnan vaativuus sekä aikaisempien valvontatoimien tulokset, ja valvontaohjelman on perustuttava annettavaan koulutukseen liittyvien riskien arviointiin. Valvontatoimiin on sisällyttävä tarkastuksia, ennalta ilmoittamattomat tarkastukset mukaan luettuina, ja auditointeja, jos toimivaltainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.”

6)

Lisätään ARA.GEN.330 kohtaan d alakohta seuraavasti:

”d)

Sen estämättä, mitä a, b ja c kohdassa säädetään, jos ilmoituksenvaraiselta koulutusorganisaatiolta vastaanotettuihin ilmoituksiin sisältyvät tiedot tai sen käyttämä, toimivaltaiselle viranomaiselle liitteen VIII (osa DTO) DTO.GEN.116 kohdan mukaisesti ilmoitettu koulutusohjelma muuttuvat, toimivaltaisen viranomaisen on soveltuvin osin toimittava ARA.DTO.105 ja ARA.DTO.110 kohdan vaatimusten mukaisesti.”

7)

Muutetaan ARA.GEN.350 kohta seuraavasti:

a)

Lisätään da kohta seuraavasti:

”da)

Sen estämättä, mitä kohdassa a–d säädetään, jos toimivaltainen viranomainen havaitsee ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation osalta valvonnan aikana tai muulla tavalla todisteita siitä, etteivät asetuksen (EY) N:o 216/2008 liitteessä III vahvistetut keskeiset vaatimukset tai tämän asetuksen liitteen I (osa FCL) ja liitteen VIII (osa DTO) vaatimukset täyty, toimivaltaisen viranomaisen on

1)

tehtävä poikkeamahavainto, kirjattava se, ilmoitettava siitä kirjallisesti ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation edustajalle ja asetettava kohtuullinen määräaika, jonka kuluessa ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation on toteutettava liitteen VIII (osa DTO) DTO.GEN.150 kohdassa määritetyt toimet;

2)

toteutettava välittömät ja asianmukaiset toimenpiteet, joiden tavoitteena on rajoittaa tai kieltää koulutustoiminta, johon vaatimusten täyttymättä jääminen vaikuttaa, kunnes ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio on toteuttanut 1 kohdassa tarkoitetut korjaavat toimet, kun

i)

on havaittu turvallisuusongelma;

ii)

ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio ei toteuta korjaavia toimenpiteitä DTO.GEN.150 kohdan mukaisesti;

3)

rajoitettava liitteen VIII (osa DTO) DTO.GEN.230 kohdan c kohdassa tarkoitettujen koulutusohjelmien hyväksyntää taikka keskeytettävä tai peruutettava se;

4)

toteutettava muut täytäntöönpanon varmistamistoimenpiteet, jotka ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että puutteet vaatimusten noudattamisessa korjataan ja että siitä aiheutuneisiin seurauksiin puututaan tarvittaessa.”

b)

Korvataan e kohta seuraavasti:

”e)

Sanotun rajoittamatta mitään lisätoimenpiteitä täytäntöönpanon varmistamiseksi, kun jäsenvaltion viranomainen ARA.GEN.300 kohdan d kohdan mukaisesti toimiessaan havaitsee, ettei jokin viraston tai toisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä taikka virastolle tai toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoituksen tehnyt organisaatio täytä asetuksen (EY) N:o 216/2008 liitteessä III vahvistettuja keskeisiä vaatimuksia tai tämän asetuksen liitteen I (osa FCL) ja liitteen VIII (osa DTO) vaatimuksia, viranomaisen on ilmoitettava vaatimusten täyttymättä jäämisestä asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle.”

8)

Lisätään osan MED jälkeen osa DTO seuraavasti:

”OSA DTO

ILMOITUKSENVARAISIA KOULUTUSORGANISAATIOITA (DTO) KOSKEVAT ERITYISVAATIMUKSET

ARA.DTO.100   Toimivaltaiselle viranomaiselle tehtävä ilmoitus

a)

Saatuaan ilmoituksenvaraiselta koulutusorganisaatiolta ilmoituksen toimivaltaisen viranomaisen on tarkastettava, että ilmoitus sisältää kaikki liitteen VIII (osa DTO) DTO.GEN.115 kohdassa määritellyt tiedot, ja annettava ilmoituksen vastaanottovahvistus, jossa on ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation edustajalle annettava yksilöllinen DTO-viitenumero.

b)

Jos ilmoitus ei sisällä vaadittuja tietoja tai sisältää tietoja, jotka osoittavat, etteivät asetuksen (EY) N:o 216/2008 liitteessä III vahvistetut keskeiset vaatimukset ja tämän asetuksen liitteen I (osa FCL) ja liitteen VIII (osa DTO) vaatimukset täyty, toimivaltaisen viranomaisen on toimittava ARA.GEN.350 kohdan da kohdan mukaisesti.

ARA.DTO.105   Ilmoitusten muuttaminen

Saatuaan tiedon, että ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation ilmoituksen sisältämät tiedot muuttuvat, toimivaltaisen viranomaisen on toimittava ARA.DTO.100 kohdan mukaisesti.

ARA.DTO.110   Koulutusohjelman vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen

a)

Saatuaan ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation koulutusohjelman ja siihen mahdollisesti tehdyt muutokset, jotka on annettu sille tiedoksi liitteen VIII (osa DTO) DTO.GEN.115 kohdan c kohdan mukaisesti, tai ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation mainitun liitteen DTO.GEN.230 kohdan c kohdan mukaisesti jättämän koulutusohjelman hyväksyntää koskevan hakemuksen, toimivaltaisen viranomaisen on tarkastettava, että koulutusohjelmat täyttävät liitteen I (osa FCL) vaatimukset.

b)

Kun toimivaltainen viranomainen on varmistunut siitä, että ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation koulutusohjelma ja siihen myöhemmin mahdollisesti tehdyt muutokset täyttävät mainitut vaatimukset, toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava tästä ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation edustajalle kirjallisesti tai, jos on kyse liitteen VIII (osa DTO) DTO.GEN.230 kohdan c kohdassa tarkoitetusta tapauksesta, hyväksyttävä koulutusohjelma. Hyväksynnässä on käytettävä tämän liitteen (osa ARA) lisäyksessä VIII olevaa lomaketta.

c)

Jos vaatimukset eivät täyty, toimivaltaisen viranomaisen on toimittava ARA.GEN.350 kohdan da kohdan mukaisesti tai liitteen VIII (osa DTO) DTO.GEN.230 kohdan c kohdassa tarkoitetussa tapauksessa hylättävä koulutusohjelman hyväksymistä koskeva hakemus.”

9)

Lisätään lisäys VIII seuraavasti:

Liitteen VI (osa ARA) lisäys VIII

Koulutusohjelman hyväksyntä

ilmoituksenvaraiselle koulutusorganisaatiolle (DTO)

Euroopan unioni (*1)

Toimivaltainen viranomainen

Myöntävä viranomainen:

DTO:n nimi:

DTO-viitenumero:

 

Hyväksytyt koulutusohjelmat:

 

Tarkastuslentäjien standardointikoulutus – FE(S), FIE(S), FE(B), FIE(B) (*2)

 

Tarkastuslentäjien kertauskoulutus – FE(S), FIE(S), FE(B), FIE(B) (*2)

Asiakirjaviite:

Huomautukset:

Edellä mainittu toimivaltainen viranomainen on tarkastanut edellä mainitut koulutusohjelmat ja todennut, että ne täyttävät komission asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen I (osa FCL) vaatimukset.

Myöntämispäivä:

Allekirjoitus: [toimivaltainen viranomainen]

EASA XXX -lomake, versio 1 – sivu 1/1

”.

(*1)  ”Euroopan unioni” poistetaan, jos kyseessä on muu kuin EU:n jäsenvaltio.

(*2)  Mukautetaan tapauksen mukaan.


LIITE III

Korvataan asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteessä VII (osa ORA) ORA.ATO.120 kohdan johdantokappale seuraavasti:

”Seuraavat tiedot on säilytettävä koko koulutuksen ajan ja kolmen vuoden ajan koulutuksen suorittamisen jälkeen:”


LIITE IV

LIITE VIII

ILMOITUKSENVARAISIA KOULUTUSORGANISAATIOITA (DTO) KOSKEVAT VAATIMUKSET

[OSA DTO]

DTO.GEN.100   Yleistä

Tässä liitteessä (osa DTO) vahvistetaan 10 a artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti vaatimukset, joita sovelletaan DTO.GEN.115. kohdan mukaisesti tehdyn ilmoituksen perusteella DTO.GEN.110 kohdassa tarkoitettua koulutusta antaviin lentokoulutusorganisaatioihin.

DTO.GEN.105   Toimivaltainen viranomainen

Tämän liitteen (osa DTO) soveltamiseksi ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation osalta toimivaltainen viranomainen on sen jäsenvaltion nimeämä viranomainen, jonka alueella ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation päätoimipaikka on.

DTO.GEN.110   Koulutuksen laajuus

a)

Ilmoituksenvaraisella koulutusorganisaatiolla on oikeus antaa seuraavanlaista koulutusta edellyttäen, että se on tehnyt ilmoituksen DTO.GEN.115 kohdan mukaisesti:

1)

Lentokoneita varten:

a)

LAPL(A)- ja PPL(A)-teoriakoulutus;

b)

LAPL(A)- ja PPL(A)-lentokoulutus;

c)

SEP(land)-, SEP(sea)- ja TMG-luokkakelpuutukseen tähtäävä koulutus;

d)

muihin kelpuutuksiin tähtäävä koulutus: yölentokelpuutus, taitolentokelpuutus, vuoristolentokelpuutus, purjelentokoneen hinauskelpuutus ja mainoshinauskelpuutus;

2)

helikoptereita varten:

a)

LAPL(H)- ja PPL(H)-teoriakoulutus;

b)

LAPL(H)- ja PPL(H)-lentokoulutus;

c)

tyyppikelpuutus yksimoottorisiin helikoptereihin, joiden hyväksytty matkustajapaikkaluku on enintään viisi istuinpaikkaa;

d)

yölentokelpuutukseen tähtäävä koulutus;

3)

purjelentokoneita varten:

a)

LAPL(S)- ja SPL-teoriakoulutus;

b)

LAPL(S)- ja SPL-lentokoulutus;

c)

koulutus, joka tähtää oikeuksien laajentamiseen TMG-moottoripurjelentokoneisiin FCL.135.S kohdan mukaisesti;

d)

koulutus muihin lentoonlähtötapoihin FCL.130.S kohdan mukaisesti;

e)

muihin kelpuutuksiin tähtäävä koulutus: taitolentokelpuutus, purjelentokoneen hinauskelpuutus ja purjelentäjän pilvilentokelpuutus;

f)

lennonopettajan FI(S)-kelpuutukseen tähtäävä koulutus;

g)

FI(S)-kertauskoulutus.

4)

ilmapalloja varten:

a)

LAPL(B)- ja BPL-teoriakoulutus;

b)

LAPL(B)- ja BPL-lentokoulutus;

c)

koulutus, joka tähtää oikeuksien laajentamiseen toiseen ilmapalloluokkaan FCL.135.B kohdan mukaisesti;

d)

koulutus, joka tähtää oikeuksien laajentamiseen toiseen ilmapalloluokkaan tai -ryhmään FCL.225.B kohdan mukaisesti;

e)

koulutus, joka tähtää oikeuksien laajentamiseen ankkuroituihin lentoihin FCL.130.B kohdan mukaisesti;

f)

yölentokelpuutukseen tähtäävä koulutus;

g)

lennonopettajan FI(B)-kelpuutukseen tähtäävä koulutus;

h)

FI(B)-kertauskoulutus.

b)

Ilmoituksenvaraisella koulutusorganisaatiolla on myös oikeus antaa liitteen I (osa FCL) FCL.1015 kohdan a kohdassa ja FCL.1025 kohdan b kohdan 2 alakohdassa tarkoitettua tarkastuslentäjän FE(S)-, FIE(S)-, FE(B)- ja FIE(B)-koulutusta edellyttäen, että ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio on tehnyt ilmoituksen DTO.GEN.115 kohdan mukaisesti ja toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt koulutusohjelman DTO.GEN.230 kohdan c alakohdan mukaisesti.

DTO.GEN.115   Ilmoitus

a)

Ennen kuin mitään DTO.GEN.110 kohdassa määriteltyä koulutusta annetaan, organisaation, joka aikoo antaa tällaista koulutusta, on tehtävä ilmoitus toimivaltaiselle viranomaiselle. Ilmoituksessa on oltava vähintään seuraavat tiedot:

1)

ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation nimi;

2)

ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation päätoimipaikan yhteystiedot sekä lentopaikkojen ja toimintapaikkojen yhteystiedot, jos sellaisia on;

3)

seuraavien henkilöiden nimet ja yhteystiedot:

i)

ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation edustaja;

ii)

ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation koulutuspäällikkö; ja

iii)

ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation apulaiskoulutuspäälliköt, jos näitä edellytetään DTO.GEN.250 kohdan b kohdan 1 alakohdassa;

4)

koulutusorganisaation kullakin lentopaikalla ja/tai toimintapaikalla antaman koulutuksen tyyppi, sellaisena kuin se määritellään DTO.GEN.110 kohdassa;

5)

luettelo kaikista koulutuksessa käytettävistä ilma-aluksista ja FSTD-laitteista, jos sellaisia on;

6)

koulutustoiminnan aiottu aloittamispäivämäärä;

7)

lausunto, jossa vahvistetaan, että ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio on laatinut DTO.GEN.210 kohdan a kohdan 1 alakohdan ii alakohdan mukaisesti turvallisuuspolitiikan, jota se soveltaa kaikessa ilmoituksen kattamassa koulutustoiminnassa;

8)

lausunto, jossa vahvistetaan, että ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio täyttää nyt ja kaiken ilmoituksen kattaman koulutustoiminnan aikana jatkuvasti asetuksen (EY) N:o 216/2008 liitteessä III vahvistetut keskeiset vaatimukset ja tämän asetuksen liitteen I (osa FCL) ja liitteen VIII (osa DTO) vaatimukset.

b)

Ilmoitus ja kaikki siihen myöhemmin mahdollisesti tehtävät muutokset on tehtävä lomakkeella, jonka malli esitetään lisäyksessä 1.

c)

Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation on toimitettava ilmoituksen mukana toimivaltaiselle viranomaiselle koulutusohjelmat, joita se käyttää tai aikoo käyttää koulutuksen antamiseen, sekä yhden tai useamman koulutusohjelman hyväksyntää koskeva hakemuksensa, jos sellaista vaaditaan DTO.GEN.230 kohdan c kohdan mukaisesti.

d)

Poiketen siitä, mitä c kohdassa säädetään, organisaatio, jolla on liitteen VII (osa ORA) luvun ATO mukaisesti myönnetty hyväksyntä, voi ilmoituksen yhteydessä pelkästään viitata yhteen tai useampaan jo hyväksyttyyn käsikirjaan.

DTO.GEN.116   Muutosten ja koulutustoiminnan lopettamisen tiedoksi antaminen

Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation on ilman aiheetonta viivytystä annettava toimivaltaiselle viranomaiselle tiedoksi seuraavat:

a)

DTO.GEN.115 kohdan a kohdassa määriteltyjen ilmoitukseen sisältyvien tietojen muutokset ja DTO.GEN.115 kohdan c kohdassa tarkoitettujen ohjelmien tai d kohdassa tarkoitettujen käsikirjojen muutokset;

b)

ilmoituksen kattaman koulutustoiminnan lopettaminen osittain tai kokonaan.

DTO.GEN.135   Koulutusoikeuden päättyminen

Ilmoituksenvaraisen organisaation oikeus antaa sen ilmoituksen kattamaa koulutusta osittain tai kokonaan kyseisen ilmoituksen perusteella päättyy seuraavissa tapauksissa:

a)

ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio on antanut toimivaltaiselle viranomaiselle DTO.GEN.116 kohdan b alakohdan mukaisesti tiedoksi ilmoituksessa tarkoitetun koulutustoiminnan lopettamisen osittain tai kokonaan;

b)

ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio ei ole antanut koulutusta yli 36 peräkkäisen kuukauden aikana.

DTO.GEN.140   Pääsy tiloihin ja asiakirjojen tarkastelu

Sen määrittämiseksi, toimiiko ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio ilmoituksensa mukaisesti, ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation on milloin tahansa annettava pääsy mihin tahansa tiloihin, ilma-aluksiin, asiakirjoihin, kirjanpitoon, tietoihin, menettelyihin tai muuhun ilmoituksen kattaman toiminnan kannalta olennaiseen aineistoon kaikille toimivaltaisen viranomaisen valtuuttamille henkilöille.

DTO.GEN.150   Havainnot

Sen jälkeen, kun toimivaltainen viranomainen on ARA.GEN.350 kohdan da kohdan 1 alakohdan mukaisesti ilmoittanut havainnosta ilmoituksenvaraiselle koulutusorganisaatiolle, ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation on toteutettava seuraavat toimet toimivaltaisen viranomaisen vahvistamassa määräajassa:

a)

määritettävä vaatimusten täyttymättä jäämisen juurisyy;

b)

toteutettava tarvittavat korjaavat toimet vaatimusten täyttymättä jäämisen ja tarvittaessa sen seurausten korjaamiseksi;

c)

ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle toteuttamistaan korjaavista toimista.

DTO.GEN.155   Turvallisuusongelmaan reagoiminen

Turvallisuusongelmaan reagoimiseksi ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation on

a)

toteutettava toimivaltaisen viranomaisen ARA.GEN.135 kohdan c alakohdan mukaisesti määräämät turvallisuustoimenpiteet;

b)

noudatettava viraston julkaisemia asiaankuuluvia pakollisia turvallisuustietoja, mukaan lukien lentokelpoisuusmääräykset.

DTO.GEN.210   Henkilöstövaatimukset

a)

Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation on nimettävä

1)

vastuullinen edustaja, jolla on asianmukaiset valtuudet suorittaa ainakin seuraavat tehtävät:

i)

varmistaa, että ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio ja sen toiminta täyttävät sovellettavat vaatimukset ja ovat sen ilmoituksen mukaisia;

ii)

laatia ja ottaa käyttöön turvallisuuspolitiikka sen varmistamiseksi, että ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation toiminta toteutetaan turvallisesti, ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio noudattaa laadittua turvallisuuspolitiikkaa ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet turvallisuuspolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi;

iii)

edistää turvallisuutta ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa;

iv)

varmistaa, että ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa on saatavilla riittävät resurssit i, ii ja iii alakohdassa tarkoitettujen toimien tehokkaaseen suorittamiseen.

2)

vastuullinen koulutuspäällikkö, jolla on pätevyys ainakin seuraavien varmistamiseen:

i)

annettava koulutus täyttää liitteen I (osa FCL) ja ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation koulutusohjelman vaatimukset;

ii)

teoriakoulutus ja ilma-aluksella tai lentoa simuloivalla koulutuslaitteella (FSTD) annettava lentokoulutus yhdistetään tyydyttävällä tavalla;

iii)

oppilaiden edistymisen valvonta;

iv)

apulaiskoulutuspäällikön tai apulaiskoulutuspäälliköiden valvonta DTO.GEN.250 kohdan b kohdassa tarkoitetussa tapauksessa.

b)

Ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio voi nimetä yhden henkilön sekä edustajakseen että koulutuspäällikökseen.

c)

Ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio ei saa nimetä henkilöä edustajakseen tai koulutuspäällikökseen, jos on olemassa objektiivista näyttöä siitä, ettei hänen voida luottaa hoitavan a kohdassa lueteltuja tehtäviä tavalla, joka turvaa ja edistää ilmailun turvallisuutta. Sen, että henkilöön on kolmen viime vuoden aikana kohdistunut kohdan ARA.GEN.355 mukaisesti toteutettu täytäntöönpanon varmistamistoimenpide, katsotaan muodostavan tällaisen objektiivisen näytön, jollei hän pysty osoittamaan, ettei toimenpiteeseen johtanut huomautus luonteeltaan, laajuudeltaan tai vaikutuksiltaan ilmailun turvallisuuteen ole omiaan osoittamaan, ettei hänen voitaisi luottaa hoitavan näitä tehtäviä mainitulla tavalla.

d)

Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation on varmistettava, että sen teoriakouluttajilla on jompikumpi seuraavista pätevyyksistä:

1)

käytännön ilmailutausta niiltä osa-alueilta, jotka ovat koulutuksen kannalta olennaisia, ja suoritettu opetusmenetelmiä koskeva kurssi;

2)

aiempaa kokemusta teoriaopetuksesta ja soveltuva teoreettinen tausta siinä oppiaineessa, jossa he antavat teoriakoulutusta.

e)

Lennonopettajilla ja simulaattorikouluttajilla on oltava liitteessä I (osa FCL) vaadittu kelpoisuus antamaansa koulutusta varten.

DTO.GEN.215   Tiloja ja välineitä koskevat vaatimukset

Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation käytössä on oltava tilat ja välineet, jotka mahdollistavat sen toiminnan suorittamisen ja hallinnoinnin asetuksen (EY) N:o 216/2008 liitteessä III vahvistettujen keskeisten vaatimusten ja tämän liitteen (osa DTO) vaatimusten mukaisesti.

DTO.GEN.220   Tietojen säilyttäminen

a)

Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation on säilytettävä seuraavat tiedot kunkin yksittäisen oppilaan koko koulutuksen ajan ja kolmen vuoden ajan viimeisen koulutusosion suorittamisen jälkeen:

1)

yksityiskohtaiset tiedot maa-, lento- ja simulaattorikoulutuksesta;

2)

tiedot kunkin oppilaan edistymisestä;

3)

tiedot lupakirjoista sekä niihin liittyvistä kelpuutuksista, jotka ovat koulutuksen kannalta merkityksellisiä, mukaan lukien kelpuutusten ja lääketieteellisten kelpoisuustodistusten voimassaolon päättymispäivät.

b)

Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation on säilytettävä DTO.GEN.270 kohdan a kohdassa tarkoitettu kertomus vuotuisesta sisäisestä arvioinnista ja DTO.GEN.270 kohdan b kohdassa tarkoitettu toimintakertomus kolmen vuoden ajan päivästä, jona ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio vahvisti nämä kertomukset.

c)

Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation on säilytettävä koulutusohjelmansa kolmen vuoden ajan siitä päivästä alkaen, jona se on viimeksi antanut koulutusta kyseisen ohjelman mukaisesti.

d)

Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation on henkilötietojen suojaa koskevan sovellettavan lainsäädännön mukaisesti tallennettava a kohdassa tarkoitetut tiedot siten, että niiden suojaaminen asianmukaisilla työkaluilla ja menettelyillä varmistetaan, ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet, joilla pääsy näihin tietoihin rajoitetaan henkilöihin, joilla on asianmukaiset valtuudet tutustua niihin.

DTO.GEN.230   Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation koulutusohjelma

a)

Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation on laadittava koulutusohjelma kutakin antamaansa DTO.GEN.110 kohdassa määriteltyä koulutusta varten.

b)

Koulutusohjelmien on täytettävä liitteen I (osa FCL) vaatimukset.

c)

Ilmoituksenvaraisella koulutusorganisaatiolla on oikeus antaa DTO.GEN.110 kohdan b kohdassa tarkoitettua koulutusta vain siinä tapauksessa, että toimivaltainen viranomainen on ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation hakemuksesta myöntänyt ARA.DTO.110 kohdan mukaisesti kyseisen koulutuksen koulutusohjelmalle ja sen mahdollisille muutoksille hyväksynnän, jossa vahvistetaan, että koulutusohjelma ja sen mahdolliset muutokset täyttävät liitteen I (osa FCL) vaatimukset. Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation on haettava hyväksyntää tekemällä ilmoitus DTO.GEN.115. kohdan mukaisesti.

d)

Edellä olevaa c kohtaa ei kuitenkaan sovelleta organisaatioon, jolla on myös liitteen VII (osa ORA) luvun ATO mukaisesti myönnetty hyväksyntä, jossa on tätä koulutusta koskevat oikeudet.

DTO.GEN.240   Koulutukseen käytettävät ilma-alukset ja FSTD-laitteet

a)

Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation on käytettävä riittävästi antamaansa koulutukseen asianmukaisesti soveltuvia ilma-aluksia tai FSTD-laitteita.

b)

Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation on laadittava ja pidettävä ajan tasalla luettelo kaikista sen antamaan koulutukseen käytettävistä ilma-aluksista, rekisteritunnukset mukaan luettuina.

DTO.GEN.250   Lentopaikat ja toimipaikat

a)

Antaessaan lentokoulutusta ilma-aluksella ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation on käytettävä ainoastaan sellaisia lentopaikkoja tai toimipaikkoja, joilla on kyseisten lentoliikkeiden koulutukseen soveltuva varustus ja ominaisuudet, ottaen huomioon annettava koulutus ja käytettävän ilma-aluksen luokka ja tyyppi.

b)

Kun ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio käyttää useampaa kuin yhtä lentopaikkaa DTO.GEN.110 kohdan a kohdan 1 ja 2 alakohdassa määritellyn koulutuksen antamiseen, sen on

1)

nimettävä jokaiselle lentopaikalle apulaiskoulutuspäällikkö, joka vastaa DTO.GEN.210 kohdan a kohdan 2 alakohdan i–iii kohdassa tarkoitetuista tehtävistä kyseisellä lentopaikalla; ja

2)

varmistettava, että käytettävissä on riittävät resurssit tämän liitteen (osa DTO) vaatimukset täyttävään turvalliseen toimintaan kaikilla lentopaikoilla.

DTO.GEN.260   Teoriakoulutus

a)

Ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio voi antaa teoriaopetusta paikan päällä tai etäopetuksena.

b)

Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation on seurattava kaikkien teoriakoulutuksessa olevien oppilaiden edistymistä ja pidettävä siitä kirjaa.

DTO.GEN.270   Vuotuinen sisäinen arviointi ja vuotuinen toimintakertomus

Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation on toteutettava seuraavat toimenpiteet:

a)

tehtävä vuosittain sisäinen arviointi DTO.GEN.210 kohdassa määriteltyjen tehtävien ja vastuualueiden tarkastelemiseksi ja laadittava siitä kertomus;

b)

laadittava vuotuinen toimintakertomus;

c)

toimitettava kertomus vuotuisesta sisäisestä arvioinnista ja vuotuinen toimintakertomus toimivaltaiselle viranomaiselle sen määräämänä päivänä.

Liitteen VIII (osa DTO) lisäys 1

ILMOITUS

Komission asetuksen (EU) N:o 1178/2011 mukaisesti

☐ Ensimmäinen ilmoitus

☐ Ilmoitus muutoksista (1) – DTO-viitenumero:

1.

Ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio (DTO)

Nimi:

2.

Toimipaikat

Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation päätoimipaikan yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite):

3

Henkilöstö

Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation edustajan nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite):

Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation koulutuspäällikön ja apulaiskoulutuspäällikön tai -päälliköiden, jos sellaisia on, nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite):

4.

Koulutuksen laajuus

Luettelo annettavasta koulutuksesta:

Luettelo koulutusta annettaessa käytettävistä koulutusohjelmista (asiakirjat on liitettävä tähän ilmoitukseen) tai asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen VIII (osa DTO) DTO.GEN.230 kohdan a kohdassa tarkoitetussa tapauksessa viittaus kaikkiin koulutusta annettaessa käytettäviin hyväksyttyihin koulutuskäsikirjoihin:

5.

Koulukseen käytettävät ilma-alukset ja FSTD-laitteet

Luettelo koulutukseen käytettävistä ilma-aluksista:

Luettelo koulutukseen käytettävistä hyväksytyistä FSTD-laitteista (tarvittaessa myös kirjaintunnus sellaisena kuin se ilmoitetaan laitteen hyväksymistodistuksessa):

6.

Lentopaikat ja toimintapaikat

Kaikkien ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation koulutukseen käyttämien lentopaikkojen ja toimintapaikkojen yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite):

7

Koulutustoiminnan aiottu aloittamispäivämäärä:

8.

Tarkastuslentäjien standardointikurssien ja kertauskoulutuksen hyväksyntää koskeva hakemus (tarvittaessa)

☐ Ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio hakee hyväksyntää edellä mainituille purjelentokoneiden tai ilmapallojen tarkastuslentäjäkurssien koulutusohjelmille asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen VIII (osa DTO) DTO.GEN.110 kohdan b kohdan ja DTO.GEN.230 kohdan c kohdan mukaisesti.

9.

Lausunnot

Ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio on asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen VIII (osa DTO) mukaisesti ja erityisesti sen DTO.GEN.210 kohdan a kohdan 1 alakohdan ii alakohdan mukaisesti laatinut turvallisuuspolitiikan ja soveltaa sitä kaikessa ilmoituksen kattamassa koulutustoiminnassa.

Ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio täyttää nyt ja ilmoituksen kattaman koulutustoiminnan aikana jatkuvasti asetuksen (EY) N:o 216/2008 liitteessä III vahvistetut keskeiset vaatimukset ja asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen I (osa FCL) ja liitteen VIII (osa DTO) vaatimukset.

Vahvistamme, että kaikki tähän ilmoitukseen sisältyvät tiedot, mukaan lukien sen liitteet (jos sellaisia on), ovat täydelliset ja paikkansapitävät.

Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation edustajan nimi, päiväys ja allekirjoitus

Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation koulutuspäällikön nimi, päiväys ja allekirjoitus


(1)  Muutoksia tehtäessä täytetään ainoastaan 1 kohta ja muutoksia sisältävät kentät.


13.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 204/31


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1120,

annettu 10 päivänä elokuuta 2018,

asetuksen (EU) N:o 605/2010 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse niiden kolmansien maiden ja niiden osien luettelosta, joista on sallittua tuoda Euroopan unionin alueelle raakamaito-, maitotuote-, ternimaito- tai ternimaitotuote-eriä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/99/EY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan johdantolauseen, 1 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 4 kohdan sekä 9 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 854/2004 (2) ja erityisesti sen 11 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EU) N:o 605/2010 (3) vahvistetaan kansanterveyttä ja eläinten terveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevat vaatimukset raakamaito-, maitotuote-, ternimaito- tai ternimaitotuote-erien unionin alueelle tuontia varten ja niiden kolmansien maiden luettelo, joista tällaisten erien tuominen unionin alueelle sallitaan.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 605/2010 liitteessä I vahvistetaan luettelo kolmansista maista tai niiden osista, joista on sallittua tuoda unionin alueelle raakamaito-, maitotuote-, ternimaito- tai ternimaitotuote-eriä, sekä osoitus tällaisilta hyödykkeiltä vaadittavan käsittelyn tyypistä.

(3)

Bosnia ja Hertsegovina on jo mainittu asetuksen (EU) N:o 605/2010 liitteessä I olevassa luettelossa, ja sillä on lupa viedä unioniin maitoa ja maitotuotteita, joille on tehty käsittely ”C”.

(4)

Bosnia ja Hertsegovina on pyytänyt komissiolta lupaa viedä unioniin maitoa, maitotuotteita, ternimaitoa ja ternimaitotuotteita, joille on tehty kevyempi käsittely. Eläinten terveyden näkökulmasta Bosnia ja Hertsegovina on kolmas maa, joka on Maailman eläintautijärjestön luettelossa merkitty suu- ja sorkkataudista vapaaksi ilman vaatimusta rokottamisesta, ja se täyttää näin ollen eläinten terveyttä koskevat unionin tuontivaatimukset.

(5)

Komissio on tehnyt eläinlääkinnällisiä tarkastuksia Bosnia ja Hertsegovinassa. Tarkastusten tulokset ovat osoittaneet tiettyjä puutteita etenkin kansanterveyden osalta laitoksissa. Bosnia ja Hertsegovinan toimivaltaiset viranomaiset korjaavat parhaillaan kyseisiä puutteita.

(6)

Kun kuitenkin otetaan huomioon suu- ja sorkkataudin osalta suotuisa eläinten terveystilanne Bosnia ja Hertsegovinassa, on aiheellista merkitä Bosnia ja Hertsegovina asetuksen (EU) N:o 605/2010 liitteessä I olevaan sarakkeeseen A. Lisääminen liitteessä I olevaan sarakkeeseen A ei vaikuta muista unionin lainsäädännön säännöksistä aiheutuviin velvoitteisiin, jotka liittyvät eläinperäisten tuotteiden tuontiin unioniin ja saattamiseen unionin markkinoille, eikä etenkään niihin, jotka liittyvät asetuksen (EY) N:o 854/2004 12 artiklan mukaisiin laitosten luetteloihin.

(7)

Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 605/2010 olisi muutettava.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EU) N:o 605/2010 liitteessä I olevassa taulukossa Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva kohta seuraavasti:

”BA

Bosnia ja Hertsegovina

+

+

+”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä elokuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 206.

(3)  Komission asetus (EU) N:o 605/2010, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2010, eläinten terveyttä ja kansanterveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista ihmisravinnoksi tarkoitettujen raakamaidon, maitotuotteiden, ternimaidon ja ternimaitotuotteiden Euroopan unionin alueelle tuontia varten (EUVL L 175, 10.7.2010, s. 1).


13.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 204/33


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1121,

annettu 10 päivänä elokuuta 2018,

lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan biodieselin tuonnissa asetuksen (EY) N:o 1225/2009 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1518 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 8 päivänä kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 (1),

ottaa huomioon lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan biodieselin tuonnissa asetuksen (EY) N:o 1225/2009 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen 14 päivänä syyskuuta 2015 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1518 (2) ja erityisesti sen 1 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   VOIMASSA OLEVAT TOIMENPITEET

(1)

Neuvosto otti 7 päivänä heinäkuuta 2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 599/2009 (3) käyttöön lopullisen polkumyyntitullin Amerikan yhdysvalloista, jäljempänä ’Yhdysvallat’, peräisin olevan biodieselin tuonnissa.

(2)

Alkuperäisessä tutkimuksessa ilmoittautui suuri määrä yhdysvaltalaisia vientiä harjoittavia tuottajia. Sen vuoksi komissio valitsi otoksen tutkittavista amerikkalaisista vientiä harjoittavista tuottajista.

(3)

Neuvosto otti Yhdysvalloista peräisin olevan biodieselin tuonnissa käyttöön yksilölliset tullit, joiden määrä oli 0–198 euroa nettotonnilta otokseen valittujen yritysten osalta, ja painotetun keskimääräisen tullin, jonka suuruus oli 115,6 euroa nettotonnilta muiden yhteistyössä toimineiden mutta otoksen ulkopuolisten yritysten osalta. Lisäksi kaikkien muiden amerikkalaisten yritysten biodieselin tuonnin osalta otettiin käyttöön tulli, jonka määrä oli 172,2 euroa nettotonnilta.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1225/2009 11 artiklan 2 kohtaan perustuvan toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen alkuperäisiä toimenpiteitä jatkettiin viidellä vuodella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2015/1518.

(5)

Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/1598 (4) muutettiin täytäntöönpanoasetusta (EU) 2015/1518 siten, että siihen sisällytettiin 1 artiklan 6 kohta, jonka nojalla vientiä harjoittavat tuottajat voivat pyytää uuden vientiä harjoittavan tuottajan kohtelua.

(6)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1518 1 artiklan 6 kohdassa säädetään, että komissio voi muuttaa liitettä I asettaakseen yhteistyöhön osallistuneisiin otoksen ulkopuolisiin tuottajiin sovellettavan tullin, joka on 115,6 euroa nettotonnilta, Yhdysvalloista peräisin olevalle osapuolelle, joka esittää komissiolle riittävän näytön siitä, että

a)

se ei vienyt Yhdysvalloista peräisin olevaa biodieseliä tutkimusajanjaksolla (1 päivän huhtikuuta 2007 ja 31 päivän maaliskuuta 2008 välisenä ajanjaksona);

b)

se ei ole etuyhteydessä yhteenkään viejään tai tuottajaan, johon sovelletaan kyseisellä asetuksella käyttöön otettuja toimenpiteitä, ja

c)

se joko tosiasiallisesti vei kyseiset tavarat tai sillä on peruuttamaton sopimusvelvoite suuren tuotemäärän viemiseksi unioniin tutkimusajanjakson jälkeen.

B.   UUDEN VIENTIÄ HARJOITTAVAN TUOTTAJAN KOHTELUA KOSKEVAT PYYNNÖT

(7)

Amerikkalainen yritys Organic Technologies, jäljempänä ’pyynnön esittäjä’, ilmoittautui täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1518 julkaisemisen jälkeen ja väitti täyttävänsä kaikki edellä johdanto-osan (6) kappaleessa esitetyt kolme kriteeriä, joten sille olisi myönnettävä uuden vientiä harjoittavan tuottajan kohtelu. Pyynnön esittäjä toimitti komission kyselylomakkeen pohjalta tiedot ja näytön. Kyselyvastauksen alustavan analysoinnin jälkeen komissio lähetti pyynnön esittäjälle kirjeen, jossa se pyysi lisätietoja. Pyynnön esittäjä vastasi.

(8)

Pyynnön esittäjä totesi kriteerin a osalta, että se oli olemassa alkuperäisen tutkimusajanjakson aikana. Lisäksi se ilmoitti alkaneensa tuottaa biodieseliä vuonna 2009 eli alkuperäisen tutkimusajanjakson jälkeen. Komissio tarkasti pyynnön esittäjän toimittaman myyntireskontran. Pyynnön esittäjä osoitti, että se oli aloittanut biodieselin tuottamisen vuonna 2009 ja että ensimmäinen Yhdysvaltojen ulkopuolelle suuntautunut myyntitapahtuma toteutui vasta vuonna 2016. Näin ollen komissio hyväksyi sen, että pyynnön esittäjä ei ollut vienyt biodieseliä unioniin alkuperäisen tutkimusajanjakson aikana. Pyynnön esittäjä täyttää siten kriteerin a.

(9)

Mitä tulee kriteeriin b, jossa edellytetään, että pyynnön esittäjä ei ole etuyhteydessä yhteenkään viejään tai tuottajaan, johon sovelletaan täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2015/1518 käyttöön otettuja polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä, komissio katsoi pyynnön esittäjän toimittamien asiakirjojen pohjalta, että pyynnön esittäjä ei ole etuyhteydessä yhteenkään yritykseen, johon sovelletaan toimenpiteitä. Pyynnön esittäjä täyttää siten kriteerin b.

(10)

Komissio totesi kriteerin c osalta, että pyynnön esittäjällä oli peruuttamaton sopimusvelvoite tarkasteltavana olevan tuotteen suuren määrän viemiseksi unioniin vuonna 2018. Pyynnön esittäjä toimitti tältä osin myyntisopimuksen tarkasteltavana olevan tuotteen toimittamisesta vuonna 2018, mikä täytti tämän kriteerin. Pyynnön esittäjä täyttää siten kriteerin c.

(11)

Komissio päätteli tämän seurauksena, että pyynnön esittäjä täyttää kaikki kolme kriteeriä ja sitä voidaan pitää uutena vientiä harjoittavana tuottajana. Näin ollen sen nimi olisi lisättävä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1518 liitteessä I olevaan yhteistyössä toimineiden mutta otoksen ulkopuolisten yritysten luetteloon.

(12)

Sen vuoksi komission täytäntöönpanoasetusta (EU) 2015/1518 olisi muutettava.

(13)

Komissio ilmoitti pyynnön esittäjälle ja unionin tuotannonalalle näistä päätelmistä ja antoi niille mahdollisuuden esittää huomautuksia. Komissio ei ole saanut huomautuksia asianomaisilta.

(14)

Tämä asetus on asetuksen (EU) 2016/1036 15 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukainen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1518 liitteessä I olevaan Amerikan yhdysvaltojen vientiä harjoittavien tuottajien luetteloon yritys seuraavasti:

Yrityksen nimi

Kaupunki

Taric-lisäkoodi

”Organic Technologies

Coshocton (Ohio)

C482 ”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä elokuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1518, annettu 14 päivänä syyskuuta 2015, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan biodieselin tuonnissa asetuksen (EY) N:o 1225/2009 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen (EUVL L 239, 15.9.2015, s. 69).

(3)  Neuvoston asetus (EY) N:o 599/2009, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2009, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan biodieselin tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta (EUVL L 179, 10.7.2009, s. 26).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1598, annettu 22 päivänä syyskuuta 2017, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan biodieselin tuonnissa asetuksen (EY) N:o 1225/2009 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1518 muuttamisesta (EUVL L 245, 23.9.2017, s. 1).


13.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 204/36


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1122,

annettu 10 päivänä elokuuta 2018,

luvan antamisesta pyrrolokinoliinikinonin dinatriumsuolan saattamiseksi markkinoille uuselintarvikkeena Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2470 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon uuselintarvikkeista, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 ja komission asetuksen (EY) N:o 1852/2001 kumoamisesta 25 päivänä marraskuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) 2015/2283 säädetään, että vain uuselintarvikkeita, jotka on hyväksytty ja sisällytetty unionin luetteloon, voidaan saattaa unionin markkinoille.

(2)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2470 (2), jossa vahvistetaan unionin luettelo hyväksytyistä uuselintarvikkeista, annettiin asetuksen (EU) 2015/2283 8 artiklan nojalla.

(3)

Asetuksen (EU) 2015/2283 12 artiklan mukaisesti komissio päättää uuselintarvikkeen hyväksymisestä ja unionin markkinoille saattamisesta ja unionin luettelon saattamisesta ajan tasalle.

(4)

Yritys Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc., jäljempänä ’hakija’, toimitti 6 päivänä joulukuuta 2012 Irlannin toimivaltaiselle viranomaiselle hakemuksen bakteerin Hyphomicrobium denitrificans tuottaman pyrrolokinoliinikinonin dinatriumsuolan saattamisesta unionin markkinoille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 (3) 1 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuna elintarvikkeen uutena ainesosana. Hakemuksessa pyydetään, että pyrrolokinoliinikinonin dinatriumsuolaa voitaisiin käyttää ravintolisissä, jotka on tarkoitettu aikuisväestölle yleisesti, lukuun ottamatta raskaana olevia ja imettäviä naisia.

(5)

Asetuksen (EU) 2015/2283 35 artiklan 1 kohdan nojalla kaikkia jäsenvaltioille uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista annetun asetuksen (EY) N:o 258/97 4 artiklan mukaisesti toimitettuja uuselintarvikkeiden unionin markkinoille saattamista koskevia hakemuksia, joista ei ole tehty lopullista päätöstä ennen 1 päivää tammikuuta 2018, on käsiteltävä asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisina hakemuksina.

(6)

Vaikka hakemus pyrrolokinoliinikinonin dinatriumsuolan saattamisesta unionin markkinoille uuselintarvikkeena toimitettiin jäsenvaltiolle asetuksen (EY) N:o 258/97 4 artiklan mukaisesti, se täyttää myös asetuksessa (EU) 2015/2283 vahvistetut vaatimukset.

(7)

Irlannin toimivaltainen viranomainen antoi ensiarviointiraporttinsa 8 päivänä heinäkuuta 2016. Raportissaan se tuli siihen tulokseen, että pyrrolokinoliinikinonin dinatriumsuolan turvallisuudesta pitkäaikaisessa käytössä hakemuksessa ehdotetuilla käyttömäärillä on tehtävä lisäarviointi asetuksen (EY) N:o 258/97 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

(8)

Komissio toimitti ensiarviointiraportin muille jäsenvaltioille 2 päivänä elokuuta 2016. Jäsenvaltiot hyväksyivät Irlannin ensiarviointiraportin asetuksen (EY) N:o 258/97 6 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa vahvistetussa 60 päivän määräajassa.

(9)

Ottaen huomioon Irlannin laatiman ensiarviointiraportin päätelmät, jotka muut jäsenvaltiot hyväksyivät, komissio kuuli 13 päivänä lokakuuta 2016 Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, ja pyysi sitä tekemään pyrrolokinoliinikinonin dinatriumsuolaa elintarvikkeiden uutena ainesosana koskevan täydentävän arvioinnin asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti.

(10)

Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi 24 päivänä lokakuuta 2017 pyrrolokinoliinikinonin dinatriumsuolan turvallisuutta uuselintarvikkeena koskevan tieteellisen lausunnon (4)”Scientific Opinion on the safety of pyrroloquinoline quinone disodium salt as a novel food pursuant to Regulation (EC) No 258/97”. Vaikka elintarviketurvallisuusviranomainen laati ja antoi kyseisen lausunnon asetuksen (EY) N:o 258/97 nojalla, se täyttää asetuksen (EU) 2015/2283 11 artiklan vaatimukset.

(11)

Lausunto antaa riittävät perusteet vahvistaa, että pyrrolokinoliinikinonin dinatriumsuola on ehdotetuissa käyttötarkoituksissa ja ehdotetuilla käyttömäärillä asetuksen (EU) 2015/2283 12 artiklan 1 kohdan mukainen, kun sitä käytetään ravintolisien ainesosana.

(12)

Hakija esitti 24 päivänä tammikuuta 2018 komissiolle pyynnön, joka koski omistusoikeuden alaisten tietojen suojaamista useiden hakemuksen tueksi esitettyjen tutkimusten osalta – näitä ovat bakteerien käänteistä mutaatiotestiä koskeva tutkimus (5), in vitro -kromosomipoikkeavuustestiä ihmisveren imusoluissa koskeva tutkimus (6), in vitro -kromosomipoikkeavuustestiä kiinanhamsterin keuhkojen fibroplasteissa koskeva tutkimus (7), in vivo -mikrotumatestiä koskeva tutkimus (8), 14 vuorokauden ja 90 vuorokauden oraalisen toksisuuden tutkimukset (9) ja 28 vuorokauden munuaistoksisuustutkimus (10).

(13)

Elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi 18 päivänä helmikuuta 2018 (11), että laatiessaan lausuntoa pyrrolokinoliinikinonin dinatriumsuolasta uuselintarvikkeena se saattoi bakteerien käänteisestä mutaatiotestistä ja in vivo -mikrotumatestistä saatujen tietojen perusteella lieventää pyrrolokinoliinikinonin dinatriumsuolan mahdolliseen genotoksisuuteen liittyvää huolta ja 14 vuorokauden oraalisen toksisuuden, 28 vuorokauden munuaistoksisuuden ja 90 vuorokauden oraalisen toksisuuden tutkimusten perusteella se saattoi arvioida pyrrolokinoliinikinonin dinatriumsuolan toksisuusprofiilin ja vahvistaa siihen liittyvän haitattoman vaikutustason (NOAEL). Se katsoi näin ollen, ettei pyrrolokinoliinikinonin dinatriumsuolan turvallisuutta koskevia päätelmiä olisi voitu tehdä ilman näitä tutkimuksia koskevista julkaisemattomista raporteista saatuja tietoja.

(14)

Elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnon saatuaan komissio pyysi hakijaa tarkentamaan toimitettuja perusteluja, jotka koskivat sen hakemusta saada asetuksen (EU) 2015/2283 26 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu omistusoikeus kyseisiin tutkimusraportteihin, joita ei ollut julkaistu hakemuksen jättöhetkellä, ja tarkentamaan hakemustaan, joka koskee asetuksen (EU) 2015/2283 26 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettua yksinomaista oikeutta käyttää viittauksia kyseisiin tutkimuksiin.

(15)

Lisäksi hakija ilmoitti, että sillä on hakemuksen jättöhetkellä kansallisen lainsäädännön mukainen omistusoikeus tai yksinomainen oikeus käyttää viittauksia kyseisiin tutkimuksiin, joten kolmannet osapuolet eivät voi laillisesti tutustua tutkimuksiin tai käyttää niitä. Komissio arvioi kaikki hakijan toimittamat tiedot ja katsoi, että hakija on riittävästi perustellut asetuksen (EU) 2015/2283 26 artiklan 2 kohdassa säädettyjen vaatimusten täyttymisen.

(16)

Elintarviketurvallisuusviranomainen ei näin ollen asetuksen (EU) 2015/2283 26 artiklan 2 kohdan mukaisesti saa käyttää hakijan asiakirja-aineistossa olevia bakteerien käänteistä mutaatiotestiä ja in vivo -mikrotumatestiä koskevia tutkimuksia eikä 14 vuorokauden oraalisen toksisuuden, 28 vuorokauden munuaistoksisuuden ja 90 vuorokauden oraalisen toksisuuden tutkimuksia seuraavan hakijan hyväksi viiden vuoden aikana tämän asetuksen voimaantulosta. Tämän vuoksi tämän asetuksen nojalla hyväksytyn uuselintarvikkeen markkinoille saattaminen unionissa olisi rajattava hakijaan viiden vuoden ajaksi.

(17)

Kyseisen uuselintarvikkeen hyväksynnän ja hakijan asiakirja-aineistossa oleviin tutkimuksiin kohdistuvan viittauksen rajaaminen hakijan yksinomaiseen käyttöön ei kuitenkaan estä muita hakijoita hakemasta lupaa saman uuselintarvikkeen markkinoille saattamiseksi edellyttäen, että hakemus perustuu laillisesti hankittuihin tietoihin, jotka tukevat tämän asetuksen mukaista lupaa.

(18)

Kun otetaan huomioon käyttötarkoitus yleisesti aikuisväestölle tarkoitetuissa ravintolisissä ja se, että lupahakemus ei koske raskaana olevia ja imettäviä naisia, pyrrolokinoliinikinonin dinatriumsuolaa sisältävät ravintolisät olisi merkittävä asianmukaisesti.

(19)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/46/EY (12) vahvistetaan ravintolisiä koskevat vaatimukset. Pyrrolokinoliinikinonin dinatriumsuolan käyttö olisi hyväksyttävä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisen direktiivin säännösten soveltamista.

(20)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Tämän asetuksen liitteessä määritelty pyrrolokinoliinikinonin dinatriumsuola sisällytetään täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/2470 perustettuun unionin hyväksyttyjen uuselintarvikkeiden luetteloon.

2.   Viiden vuoden ajan tämän asetuksen voimaantulosta ainoastaan alkuperäinen hakija

 

Yritys: Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.

 

Osoite: Mitsubishi Building 5–2 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100–8324, Japani

saa saattaa unionin markkinoille 1 kohdassa tarkoitettua uuselintarviketta, paitsi jos myöhempi hakija saa hyväksynnän uuselintarvikkeelle ilman viittausta tämän asetuksen 2 artiklan nojalla suojattuihin tietoihin tai yrityksen Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. suostumuksella.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun unionin luettelossa olevaan kohtaan on lisättävä tämän asetuksen liitteessä säädetyt käyttöedellytykset ja merkintävaatimukset.

4.   Tässä artiklassa säädetty hyväksyntä ei rajoita direktiivin 2002/46/EY säännösten soveltamista.

2 artikla

Tutkimuksia, jotka sisältyvät hakemusasiakirja-aineistoon, jonka perusteella elintarvikeviranomainen on arvioinut 1 artiklassa tarkoitetun uuselintarvikkeen, ja joihin nähden hakija on ilmoittanut sillä olevan omistusoikeus ja joiden puuttuessa tietosuojaa ei olisi voitu myöntää, ei saa käyttää myöhemmän hakijan hyväksi viiden vuoden aikana tämän asetuksen voimaantulosta ilman yrityksen Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. suostumusta.

3 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2470 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä elokuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2470, annettu 20 päivänä joulukuuta 2017, unionin uuselintarvikeluettelon laatimisesta uuselintarvikkeista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisesti (EUVL L 351, 30.12.2017, s. 72).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 258/97, annettu 27 päivänä tammikuuta 1997, uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista (EYVL L 43, 14.2.1997, s. 1).

(4)  EFSA Journal 2017; 15(11):5058.

(5)  Mitsubishi Gas Chemical Company Inc., 2005b (julkaisematon raportti).

(6)  Mitsubishi Gas Chemical Company Inc., 2008b (julkaisematon raportti).

(7)  Mitsubishi Gas Chemical Company Inc., 2006d (julkaisematon raportti).

(8)  Mitsubishi Gas Chemical Company Inc., 2006c (julkaisematon raportti).

(9)  Mitsubishi Gas Chemical Company Inc., 2005a (julkaisematon raportti).

(10)  Mitsubishi Gas Chemical Company Inc., 2006b (julkaisematon raportti).

(11)  EFSAn erityisruokavaliovalmisteita, ravitsemusta ja allergioita käsittelevä lautakunta, 7.–8. helmikuuta 2018 pidetyn 83. täysistunnon pöytäkirja, hyväksytty 18. helmikuuta 2018.

(12)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/46/EY, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2002, ravintolisiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 183, 12.7.2002, s. 51).


LIITE

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2470 liite seuraavasti:

1)

Lisätään viimeinen sarake taulukkoon 1 (Hyväksytyt uuselintarvikkeet) seuraavasti:

”Tietosuoja”

2)

Lisätään taulukkoon 1 (Hyväksytyt uuselintarvikkeet) aakkosjärjestyksen mukaisesti seuraava kohta:

Hyväksytty uuselintarvike

Uuselintarvikkeen käyttöedellytykset

Merkintöjä koskevat lisävaatimukset

Muut vaatimukset

Tietosuoja

Pyrrolokinoliinikinonin dinatriumsuola

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”pyrrolokinoliinikinonin dinatriumsuola”.

Pyrrolokinoliinikinonin dinatriumsuolaa sisältävissä ravintolisissä on oltava seuraava maininta:

Tämä ravintolisä on tarkoitettu vain aikuisille, raskaana olevia ja imettäviä naisia lukuun ottamatta.

 

Hyväksytty 2. syyskuuta 2018. Tämä lisäys perustuu asetuksen (EU) 2015/2283 26 artiklan mukaisesti suojattuun omistusoikeuden alaiseen tieteelliseen näyttöön ja tietoon.

Hakija: Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc., Mitsubishi Building 5–2 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100–8324, Japani. Tietosuojakauden aikana uuselintarvike pyrrolokinoliinikinonin dinatriumsuola on hyväksytty unionin markkinoille saattamista varten ainoastaan yrityksen Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. osalta, paitsi jos myöhempi hakija saa uuselintarvikkeelle hyväksynnän ilman viittausta asetuksen (EU) 2015/2283 26 artiklan mukaisesti suojattuun omistusoikeuden alaiseen tieteelliseen näyttöön tai tietoon taikka yrityksen Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. suostumuksella.

Tietosuojan päättymispäivä: 2. syyskuuta 2023.”

Aikuisille, lukuun ottamatta raskaana olevia ja imettäviä naisia, tarkoitetut ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY

20 mg/päivä

3)

Lisätään taulukkoon 2 (Eritelmät) aakkosjärjestyksen mukaisesti seuraava kohta:

Hyväksytty uuselintarvike

Eritelmä

Pyrrolokinoliinikinonin dinatriumsuola

Määritelmä:

Kemiallinen nimi: dinatrium 9-karboksi-4,5-diokso-1H-pyrrolo[5,4-f]kinoliini-2,7-dikarboksylaatti

Kemiallinen kaava: C14H4N2Na2O8

CAS-numero: 122628-50-6

Molekyylipaino: 374,17 Da

Kuvaus

Pyrrolokinoliinikinonin dinatriumsuola on punaruskea jauhe, jota tuotetaan bakteerin Hyphomicrobium denitrificans ei-muuntogeenisellä kannalla CK-275.

Ominaisuudet/Koostumus

Ulkonäkö: Punaruskea jauhe

Puhtaus: ≥ 99,0 % (kuivapaino)

UV-absorbanssi (A322/A259): 0,56 ± 0,03

UV-absorbanssi (A233/A259): 0,90 ± 0,09

Kosteus: ≤ 12,0 %

Liuotinjäämä:

Etanoli: ≤ 0,05 %

Raskasmetallit

Lyijy: < 3 mg/kg

Arseeni: < 2 mg/kg

Mikrobiologiset vaatimukset:

Elinkykyisten solujen kokonaismäärä: ≤ 300 PMY/g

Hiiva/home: ≤ 12 PMY/g

Koliformiset bakteerit: Negatiivinen 1 grammassa

Hyphomicrobium denitrificans: ≤ 25 PMY/g

PMY: pesäkkeen muodostavat yksiköt”


13.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 204/41


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1123,

annettu 10 päivänä elokuuta 2018,

luvan antamisesta 1-metyylinikotiiniamidikloridin saattamiseksi markkinoille uuselintarvikkeena Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2470 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon uuselintarvikkeista, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 ja komission asetuksen (EY) N:o 1852/2001 kumoamisesta 25 päivänä marraskuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) 2015/2283 säädetään, että vain uuselintarvikkeita, jotka on hyväksytty ja sisällytetty unionin luetteloon, voidaan saattaa unionin markkinoille.

(2)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2470 (2), jossa vahvistetaan unionin luettelo hyväksytyistä uuselintarvikkeista, annettiin asetuksen (EU) 2015/2283 8 artiklan nojalla.

(3)

Asetuksen (EU) 2015/2283 12 artiklan mukaisesti komissio päättää uuselintarvikkeen hyväksymisestä ja unionin markkinoille saattamisesta ja unionin luettelon saattamisesta ajan tasalle.

(4)

Yritys Pharmena SA, jäljempänä ’hakija’, toimitti 18 päivänä syyskuuta 2013 Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaiselle viranomaiselle hakemuksen 1-metyylinikotiiniamidikloridin saattamisesta unionin markkinoille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 (3) 1 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuna elintarvikkeen uutena ainesosana. Hakemuksessa pyydetään, että 1-metyylinikotiiniamidikloridia voitaisiin käyttää ravintolisissä, jotka on tarkoitettu aikuisväestölle yleisesti, lukuun ottamatta raskaana olevia ja imettäviä naisia.

(5)

Asetuksen (EU) 2015/2283 35 artiklan 1 kohdan nojalla kaikkia jäsenvaltioille asetuksen (EY) N:o 258/97 4 artiklan mukaisesti toimitettuja uuselintarvikkeiden unionin markkinoille saattamista koskevia hakemuksia, joista ei ole tehty lopullista päätöstä ennen 1 päivää tammikuuta 2018, on käsiteltävä asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisina hakemuksina.

(6)

Vaikka hakemus 1-metyylinikotiiniamidikloridin saattamisesta unionin markkinoille uuselintarvikkeena toimitettiin jäsenvaltiolle asetuksen (EY) N:o 258/97 4 artiklan mukaisesti, se täyttää myös asetuksessa (EU) 2015/2283 vahvistetut vaatimukset.

(7)

Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltainen viranomainen antoi ensiarviointiraporttinsa 26 päivänä marraskuuta 2015. Raportissaan se tuli siihen tulokseen, että 1-metyylinikotiiniamidikloridi täyttää asetuksen (EY) N:o 258/97 3 artiklan 1 kohdassa elintarvikkeiden uusille ainesosille asetetut arviointiperusteet.

(8)

Komissio toimitti ensiarviointiraportin muille jäsenvaltioille 11 päivänä joulukuuta 2015. Muut jäsenvaltiot esittivät perusteltuja vastalauseita asetuksen (EY) N:o 258/97 6 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetyssä 60 päivän määräajassa 1-metyylinikotiiniamidikloridin turvallisuuden ja siedon osalta ja eritoten 1-MNA:n pitkäaikaisesta saannista kuluttajien terveydelle aiheutuvien vaikutusten osalta ottaen erityisesti huomioon niasiinin saannin ruokavaliosta, ravintolisät mukaan luettuina.

(9)

Ottaen huomioon muiden jäsenvaltioiden esittämät vastalauseet komissio kuuli 11 päivänä elokuuta 2016 Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, ja pyysi sitä tekemään 1-metyylinikotiiniamidikloridia elintarvikkeiden uutena ainesosana koskevan täydentävän arvioinnin asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti.

(10)

Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi 20 päivänä syyskuuta 2017 1-metyylinikotiiniamidikloridin turvallisuutta uuselintarvikkeena koskevan tieteellisen lausunnon (4)”Scientific Opinion on the safety of 1-methylnicotinamide chloride as a novel food pursuant to Regulation (EC) No 258/97”. Vaikka elintarviketurvallisuusviranomainen laati ja antoi kyseisen lausunnon asetuksen (EY) N:o 258/97 nojalla, se täyttää asetuksen (EU) 2015/2283 11 artiklan vaatimukset.

(11)

Lausunto antaa riittävät perusteet vahvistaa, että 1-metyylinikotiiniamidikloridi on ehdotetuissa käyttötarkoituksissa ja ehdotetuilla käyttömäärillä asetuksen (EU) 2015/2283 12 artiklan 1 kohdan mukainen, kun sitä käytetään ravintolisien ainesosana.

(12)

Hakija esitti 25 päivänä tammikuuta 2018 komissiolle pyynnön, joka koski omistusoikeuden alaisten tietojen suojaamista useiden hakemuksen tueksi esitettyjen tutkimusten osalta – näitä ovat analyysimenetelmät (5), eläimillä tehty toksisuustutkimus ja farmakokineettinen tutkimus (6), ihmisillä tehty farmakokineettinen tutkimus (7), in vitro -mikrotumatestiä ihmisen imusoluissa koskeva tutkimus (8), ihmisen rasva-aineenvaihduntatutkimus (9), 90 vuorokauden subkroonisen oraalisen toksisuuden tutkimus (10) ja kerta-annoksen biologista hyväksikäytettävyyttä koskeva tutkimus ihmisillä (11).

(13)

Elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi 18 päivänä helmikuuta 2018, että laatiessaan lausuntoa 1-metyylinikotiiniamidikloridista uuselintarvikkeena se saattoi analyysimenetelmien perusteella arvioida 1-metyylinikotiiniamidikloridin eritelmät ja koostumuksen, ihmisen imusoluissa tehtyä in vitro -mikrotumatestiä koskevan tutkimuksen perusteella se saattoi päätellä, ettei 1-metyylinikotiiniamidikloridi aiheuta huolta genotoksisuuden osalta, ja 90 vuorokauden oraalisen toksisuuden tutkimuksen perusteella se saattoi määrittää vertailupisteen ja arvioida, onko 1-metyylinikotiiniamidikloridin ehdotettuun enimmäissaantiin ihmisillä liittyvä altistumismarginaali riittävä.

(14)

Elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnon saatuaan komissio pyysi hakijaa tarkentamaan toimitettuja perusteluja, jotka koskivat sen hakemusta saada asetuksen (EU) 2015/2283 26 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu omistusoikeus kyseisiin tutkimuksiin, joita ei ollut julkaistu hakemuksen jättöhetkellä, ja tarkentamaan hakemustaan, joka koskee asetuksen (EU) 2015/2283 26 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettua yksinomaista oikeutta käyttää viittauksia kyseisiin tutkimuksiin.

(15)

Lisäksi hakija ilmoitti, että sillä on hakemuksen jättöhetkellä kansallisen lainsäädännön mukainen omistusoikeus tai yksinomainen oikeus käyttää viittauksia kyseisiin tutkimuksiin, joten kolmannet osapuolet eivät voi laillisesti tutustua tutkimuksiin tai käyttää niitä. Komissio arvioi kaikki hakijan toimittamat tiedot ja katsoi, että hakija on riittävästi perustellut asetuksen (EU) 2015/2283 26 artiklan 2 kohdassa säädettyjen vaatimusten täyttymisen.

(16)

Elintarviketurvallisuusviranomainen ei näin ollen asetuksen (EU) 2015/2283 26 artiklan 2 kohdan mukaisesti saa käyttää hakijan asiakirja-aineistossa olevia 1-metyylinikotiiniamidikloridin analyysimenetelmiä, ihmisen imusoluissa tehtyä in vitro -mikrotumatestiä koskevaa tutkimusta eikä 90 vuorokauden subkroonisen oraalisen toksisuuden tutkimusta seuraavan hakijan hyväksi viiden vuoden aikana tämän asetuksen voimaantulosta. Tämän vuoksi tämän asetuksen nojalla hyväksytyn uuselintarvikkeen markkinoille saattaminen unionissa olisi rajattava hakijaan viiden vuoden ajaksi.

(17)

Kyseisen uuselintarvikkeen hyväksynnän ja hakijan asiakirja-aineistossa oleviin tutkimuksiin kohdistuvan viittauksen rajaaminen hakijan yksinomaiseen käyttöön ei kuitenkaan estä muita hakijoita hakemasta lupaa saman uuselintarvikkeen markkinoille saattamiseksi edellyttäen, että hakemus perustuu laillisesti hankittuihin tietoihin, jotka ovat saatavilla muualta kuin hakijan asiakirja-aineistosta ja jotka tukevat tämän asetuksen mukaista lupaa.

(18)

Kun otetaan huomioon käyttötarkoitus yleisesti aikuisväestölle tarkoitetuissa ravintolisissä ja se, että lupahakemus ei koske raskaana olevia ja imettäviä naisia, 1-metyylinikotiiniamidikloridia sisältävät ravintolisät olisi merkittävä asianmukaisesti.

(19)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/46/EY (12) vahvistetaan ravintolisiä koskevat vaatimukset. 1-metyylinikotiiniamidikloridin käyttö olisi hyväksyttävä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisen direktiivin säännösten soveltamista.

(20)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Tämän asetuksen liitteessä määritelty 1-metyylinikotiiniamidikloridi sisällytetään täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/2470 perustettuun unionin hyväksyttyjen uuselintarvikkeiden luetteloon.

2.   Viiden vuoden ajan tämän asetuksen voimaantulosta ainoastaan alkuperäinen hakija

 

Yritys: Pharmena SA,

 

Osoite: ul. Wolczanska 178, 90 530 Lodz, Puola

saa saattaa unionin markkinoille 1 kohdassa tarkoitettua uuselintarviketta, paitsi jos myöhempi hakija saa hyväksynnän uuselintarvikkeelle ilman viittausta tämän asetuksen 2 artiklan nojalla suojattuihin tietoihin tai yrityksen Pharmena SA suostumuksella.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun unionin luettelossa olevaan kohtaan on lisättävä tämän asetuksen liitteessä säädetyt käyttöedellytykset ja merkintävaatimukset.

4.   Tässä artiklassa säädetty hyväksyntä ei rajoita direktiivin 2002/46/EY säännösten soveltamista.

2 artikla

Tutkimuksia, jotka sisältyvät hakemusasiakirja-aineistoon, jonka perusteella elintarvikeviranomainen on arvioinut 1 artiklassa tarkoitetun uuselintarvikkeen, ja joihin nähden hakija on ilmoittanut sillä olevan omistusoikeus ja joiden puuttuessa tietosuojaa ei olisi voitu myöntää, ei saa käyttää myöhemmän hakijan hyväksi viiden vuoden aikana tämän asetuksen voimaantulosta ilman yrityksen Pharmena SA suostumusta.

3 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2470 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä elokuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2470, annettu 20 päivänä joulukuuta 2017, unionin uuselintarvikeluettelon laatimisesta uuselintarvikkeista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisesti (EUVL L 351, 30.12.2017, s. 72).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 258/97, annettu 27 päivänä tammikuuta 1997, uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista (EYVL L 43, 14.2.1997, s. 1).

(4)  EFSA Journal 2017; 15(10):5001.

(5)  Yrityksen sisäinen julkaisematon raportti.

(6)  Przybyła M., 2013, julkaisematon raportti.

(7)  Proskin, H.M., 2008, julkaisematon raportti.

(8)  Stepnik M., 2012, julkaisematon raportti.

(9)  Cossette M., 2009, julkaisematon raportti.

(10)  Ford J.A., 2014, julkaisematon tutkimus.

(11)  Dessouki E., 2013, julkaisematon tutkimus.

(12)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/46/EY, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2002, ravintolisiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 183, 12.7.2002, s. 51).


LIITE

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2470 liite seuraavasti:

1)

Lisätään viimeinen sarake taulukkoon 1 (Hyväksytyt uuselintarvikkeet) seuraavasti:

”Tietosuoja”

2)

Lisätään taulukkoon 1 (Hyväksytyt uuselintarvikkeet) aakkosjärjestyksen mukaisesti seuraava kohta:

Hyväksytty uuselintarvike

Uuselintarvikkeen käyttöedellytykset

Merkintöjä koskevat lisävaatimukset

Muut vaatimukset

Tietosuoja

1-metyylinikotiiniamidikloridi

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”1-metyylinikotiiniamidikloridi”.

1-metyylinikotiiniamidikloridia sisältävissä ravintolisissä on oltava seuraava maininta:

Tämä ravintolisä on tarkoitettu vain aikuisille, raskaana olevia ja imettäviä naisia lukuun ottamatta.

 

Hyväksytty 2. syyskuuta 2018. Tämä lisäys perustuu asetuksen (EU) 2015/2283 26 artiklan mukaisesti suojattuun omistusoikeuden alaiseen tieteelliseen näyttöön ja tietoon.

Hakija: Pharmena SA, Wolczanska 178, 90 530 Lodz, Puola. Tietosuojakauden aikana uuselintarvike 1-metyylinikotiiniamidikloridi on hyväksytty unionin markkinoille saattamista varten ainoastaan yrityksen Pharmena SA osalta, paitsi jos myöhempi hakija saa uuselintarvikkeelle hyväksynnän ilman viittausta asetuksen (EU) 2015/2283 26 artiklan mukaisesti suojattuun omistusoikeuden alaiseen tieteelliseen näyttöön tai tietoon taikka yrityksen Pharmena SA suostumuksella.

Tietosuojan päättymispäivä: 2. syyskuuta 2023.”

Aikuisille, lukuun ottamatta raskaana olevia ja imettäviä naisia, tarkoitetut ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY

58 mg/päivä

3)

Lisätään taulukkoon 2 (Eritelmät) aakkosjärjestyksen mukaisesti seuraava kohta:

Hyväksytty uuselintarvike

Eritelmä

1-metyylinikotiiniamidikloridi

Määritelmä:

Kemiallinen nimi: 3-karbamoyyli-1-metyylipyridiniumkloridi

Kemiallinen kaava: C7H9N2OCl

CAS-numero: 1005-24-9

Molekyylipaino: 172,61 Da

Kuvaus

1-metyylinikotiiniamidikloridi on valkoinen tai lähes valkoinen kiteinen kiinteä aine, joka tuotetaan kemiallisella synteesillä.

Ominaisuudet/Koostumus

Ulkonäkö: Valkoinen tai lähes valkoinen kiteinen kiinteä aine

Puhtaus: ≥ 98,5 %

Trigonelliini: ≤ 0,05 %

Nikotiinihappo: ≤ 0,10 %

Nikotiiniamidi: ≤ 0,10 %

Suurin tuntematon epäpuhtaus: ≤ 0,05 %

Tuntemattomien epäpuhtauksien summa: ≤ 0,20 %

Kaikkien epäpuhtauksien summa: ≤ 0,50 %

Liukoisuus: liukenee veteen ja metanoliin. Ei käytännössä liukene 2-propanoliin eikä dikloorimetaaniin

Kosteus: ≤ 0,3 %

Kuivaushäviö: ≤ 1,0 %

Polttojäännös: ≤ 0,1 %

Liuotinjäämät ja raskasmetallit

Metanoli: ≤ 0,3 %

Raskasmetallit: ≤ 0,002 %

Mikrobiologiset vaatimukset:

Aerobisten mikro-organismien kokonaismäärä: ≤ 100 PMY/g

Hiiva/home: ≤ 10 PMY/g

Enterobakteerit: Negatiivinen 1 grammassa

Pseudomonas aeruginosa: Negatiivinen 1 grammassa

Staphylococcus aureus: Negatiivinen 1 grammassa

PMY: pesäkkeen muodostavat yksiköt”


13.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 204/46


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1124,

annettu 10 päivänä elokuuta 2018,

tietyistä Euroopan yhteisön ja Irakin talous- ja rahoitussuhteita koskevista erityisrajoituksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1210/2003 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä Euroopan yhteisön ja Irakin talous- ja rahoitussuhteita koskevista erityisrajoituksista ja asetuksen (EY) N:o 2465/96 kumoamisesta 7 päivänä heinäkuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1210/2003 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1210/2003 liitteessä III luetellaan Irakin entisen hallituksen julkisyhteisöt, yhtiöt ja virastot sekä luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, elimet ja yhteisöt, joille kuuluvat, Irakin ulkopuolella 22 päivänä toukokuuta 2003 olleet varat ja muut taloudelliset resurssit jäädytetään kyseisen asetuksen nojalla.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston pakotekomitea päätti 7 päivänä elokuuta 2018 poistaa yhden kohdan niiden henkilöiden tai yhteisöjen luettelosta, joiden varat ja muut taloudelliset resurssit olisi jäädytettävä.

(3)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1210/2003 liitettä III olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1210/2003 liite III tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä elokuuta 2018.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Ulkopolitiikan välineiden hallinnon päällikkö


(1)  EUVL L 169, 8.7.2003, s. 6.


LIITE

Poistetaan asetuksen (EY) N:o 1210/2003 liitteestä III seuraava kohta:

”28.

DIRECTORATE GENERAL OF GEOLOGICAL SURVEY AND MINERAL INVESTIGATION. Osoite: P.O. Box 986, Alwiya, Al Sadoon Park Area, Bagdad, Irak.”

PÄÄTÖKSET

13.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 204/48


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2018/1125,

annettu 10 päivänä elokuuta 2018,

Etelä-Sudanin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen (YUTP) 2015/740 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 7 päivänä toukokuuta 2015 päätöksen (YUTP) 2015/740 (1) Etelä-Sudanin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto hyväksyi 13 päivänä heinäkuuta 2018 päätöslauselman 2428 (2018), jolla asetetaan aseidenvientikielto ja lisätään kaksi henkilöä luetteloon, joka koskee henkilöitä ja yhteisöjä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(3)

Päätös (YUTP) 2015/740 olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös (YUTP) 2015/740 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Samoin kielletään:

a)

sotilaalliseen toimintaan tai 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin sekä kyseisten tuotteiden toimitukseen, valmistamiseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen, mukaan lukien aseellisen palkka-armeijan henkilöstön toimittaminen, tarjoaminen suoraan tai välillisesti Etelä-Sudanissa oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Etelä-Sudanissa;

b)

sotilaalliseen toimintaan tai 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun, erityisesti avustusten, lainojen ja vientiluottovakuutusten, sekä vakuutusten tai jälleenvakuutusten myöntäminen suoraan tai välillisesti kyseisten tuotteiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen tarjoamiseen Etelä-Sudanissa oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Etelä-Sudanissa;

c)

tietoinen ja tahallinen osallistuminen toimiin, joiden tavoitteena tai seurauksena on a tai b alakohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden kiertäminen.”

2)

Korvataan 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

Edellä olevaa 1 artiklaa ei sovelleta seuraavien tuotteiden tai palvelujen myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin:

a)

aseet ja kaikenlaiset niihin liittyvät tarvikkeet sekä koulutus ja apu, joka on tarkoitettu yksinomaan YK:n henkilöstön tueksi tai käyttöön, mukaan lukien YK:n Etelä-Sudanissa toteutettava operaatio (UNMISS) ja YK:n Abyein alueella olevat väliaikaiset turvallisuusjoukot (UNISFA);

b)

yksinomaan humanitaariseen tai suojelukäyttöön tarkoitetut ei-tappavat sotilastarvikkeet ja niihin liittyvä tekninen apu tai koulutus, sen mukaan, mitä on ilmoitettu etukäteen päätöslauselman 2206 (2015) nojalla perustetulle turvallisuusneuvoston komitealle, jäljempänä ’komitea’;

c)

suojavaatetus, jonka YK:n henkilöstö, tiedotusvälineiden edustajat sekä humanitaarisessa työssä ja kehitysyhteistyössä toimivat työntekijät ja avustava henkilöstö vievät tilapäisesti Etelä-Sudaniin yksinomaan henkilökohtaiseen käyttöönsä, luodinkestävät liivit ja sotilaskypärät mukaan luettuina;

d)

aseet ja niihin liittyvät tarvikkeet, jotka kansainvälisen oikeuden mukaisesti toimia toteuttavan valtion joukot vievät Etelä-Sudaniin väliaikaisesti ja joiden ainoana ja välittömänä tarkoituksena on helpottaa kyseisen valtion kansalaisten ja niiden kansalaisten suojelua tai evakuointia, joiden osalta kyseinen valtio on vastuussa konsulitoiminnasta Etelä-Sudanissa, sen mukaan, mitä komitealle on ilmoitettu;

e)

aseet ja niihin liittyvät tarvikkeet sekä tekninen koulutus ja apu, jotka annetaan Afrikan unionin alueelliselle erityisryhmälle tai joilla sitä tuetaan ja jotka on tarkoitettu yksinomaan alueellisiin Herran vastarinta-armeijan vastaisiin operaatioihin, sen mukaan, mitä komitealle on ennakolta ilmoitettu;

f)

aseet ja niihin liittyvät tarvikkeet sekä tekninen koulutus ja apu, joilla yksinomaan tuetaan rauhansopimuksen ehtojen täytäntöönpanoa, sen mukaan, mitä komitea on etukäteen hyväksynyt;

g)

muunlainen aseiden ja niihin liittyvien välineiden myynti tai toimitus taikka avun tai henkilöstön toimittaminen komitean etukäteen hyväksymällä tavalla.”

3)

Lisätään artikla seuraavasti:

”2 a artikla

1.   Jäsenvaltioiden on tarkastettava alueellaan, myös lentoasemilla ja merisatamissa, kansallisten viranomaistensa määräysten ja lainsäädäntönsä mukaisesti sekä kansainvälistä oikeutta noudattaen kaikki Etelä-Sudaniin lähtevä rahti, jos niillä on perusteltua syytä olettaa, että rahti sisältää tuotteita, joiden toimitus, myynti, siirto tai vienti on kiellettyä 1 artiklan nojalla.

2.   Jäsenvaltioiden on takavarikoitava ja hävitettävä (esimerkiksi tuhoamalla, tekemällä käyttökelvottomiksi, varastoimalla tai siirtämällä tavarat hävitettäviksi muuhun valtioon kuin alkuperä- tai määrävaltioon) sellaiset löytämänsä tuotteet, joiden toimitus, myynti, siirto tai vienti on 1 artiklan nojalla kielletty.”

4)

Korvataan 3 artiklan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

turvallisuusneuvoston tai komitean YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2206 (2015) 6, 7, 8 ja 9 kohdan ja YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2428 (2018) 14 kohdan mukaisesti nimeämät henkilöt, jotka on lueteltu tämän päätöksen liitteessä I;”

5)

Korvataan 6 artiklan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

turvallisuusneuvoston tai komitean YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2206 (2015) 6, 7, 8 ja 12 kohdan ja YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2428 (2018) 14 kohdan mukaisesti nimeämät henkilöt ja yhteisöt, jotka on lueteltu tämän päätöksen liitteessä I;”

2 artikla

Muutetaan päätöksen (YUTP) 2015/740 liite I tämän päätöksen liitteen I mukaisesti.

3 artikla

Muutetaan päätöksen (YUTP) 2015/740 liite II tämän päätöksen liitteen II mukaisesti.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 10 päivänä elokuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. BLÜMEL


(1)  Neuvoston päätös (YUTP) 2015/740, annettu 7 päivänä toukokuuta 2015, Etelä-Sudanin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä ja päätöksen 2014/449/YUTP kumoamisesta (EUVL L 117, 8.5.2015, s. 52).


LIITE I

Lisätään päätöksen (YUTP) 2015/740 liitteessä I olevaan luetteloon seuraavat henkilöt:

”7.   Malek REUBEN RIAK RENGU (alias: a) Malek Ruben)

Asema: Kenraaliluutnantti

Nimike: a) Logistiikasta vastaava yleisesikunnan apulaispäällikkö; b) Asevoimien apulaiskomentaja ja ylitarkastaja

Syntymäaika: 1.1.1960

Syntymäpaikka: Yei, Etelä-Sudan

Kansalaisuus: Etelä-Sudan

YK nimennyt: 13.7.2018

Lisätietoja: SPLA-ryhmän logistiikasta vastaavana yleisesikunnan apulaispäällikkönä Riak oli yksi Etelä-Sudanin hallituksen johtavista virkamiehistä, jotka suunnittelivat ja valvoivat vuoden 2015 hyökkäystä Unityn osavaltioon, joka johti laajamittaiseen tuhoon ja laajaan väestön siirtymiseen.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Malek Ruben Riak merkittiin luetteloon 13.7.2018 päätöslauselman 2206 (2015) 6 kohdan, 7(a) kohdan ja 8 kohdan nojalla ja päätöslauselmassa 2418 (2018) vahvistetun mukaisesti syynä ”Etelä-Sudanin rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaavat toimet tai politiikat”; ”toimet tai politiikat, joiden tarkoituksena tai tuloksena on ollut Etelä-Sudanin konfliktin laajentuminen tai jatkuminen …,”; ja toimiminen johtajana ”sellaisessa yhteisössä, joka on osallistunut tai jonka jäseniä on osallistunut 6 ja 7 kohdissa kuvattuihin toimiin, mukaan lukien Etelä-Sudanin hallitus, oppositio, puolisotilaalliset joukot tai muut vastaavat ryhmät” ja tämän päätöslauselman 14(e) kohdan nojalla ”seksuaalista väkivaltaa sisältävien tekojen suunnittelu, johtaminen tai toteutus Etelä-Sudanissa”.

Etelä-Sudania käsittelevän YK:n asiantuntijapaneelin tammikuun 2016 raportissa (S/2016/70) todetaan, että Riak oli osa johtavien turvallisuusvirkamiesten ryhmää, joka suunnitteli tammikuussa 2015 alkaneen hyökkäyksen SPLM-IO-ryhmää vastaan Unityn osavaltiossa sekä valvoi hyökkäyksen toteutusta vuoden 2015 huhtikuun lopusta. Etelä-Sudanin hallitus alkoi aseistaa Bul Nuerin nuoria vuoden 2015 alussa helpottaakseen nuorten osallistumista hyökkäykseen. Useimmilla Bul Nuerin nuorista oli jo käytössään AK-tyypin automaattikiväärit, mutta ammusten saatavuus oli keskeistä operaation jatkumiselle. Asiantuntijapaneeli on raportoinut todisteista, muun muassa sotilaslähteiden todistuksista, joiden mukaan SPLA-ryhmän päämajasta toimitettiin ammuksia nuorten ryhmille nimenomaan hyökkäystä varten. Riak oli SPLA-ryhmän logistiikasta vastaava yleisesikunnan apulaispäällikkö siihen aikaan. Operaatio johti kylien ja infrastruktuurin järjestelmälliseen tuhoamiseen, paikallisen väestön pakkosiirtoihin, siviilien umpimähkäiseen surmaamiseen ja kiduttamiseen, laajamittaiseen seksuaaliseen väkivaltaan, joka kohdistui myös vanhuksiin ja lapsiin, lasten kaappaamiseen ja värväämiseen sotilaiksi sekä laajaan väestön siirtymiseen. Suuri osa osavaltion keski- ja eteläosista tuhoutui, minkä jälkeen useat tiedotusvälineet ja humanitaariset järjestöt sekä YK:n Etelä-Sudanissa toteutettava operaatio (UNMISS) julkaisivat raportteja väärinkäytösten laajuudesta.

8.   Paul MALONG AWAN (alias: a) Paul Malong Awan Anei, b) Paul Malong, c) Bol Malong)

Asema: Kenraali

Nimike: a) entinen Sudanin kansan vapautusarmeijan (SPLA) yleisesikunnan päällikkö, b) entinen kuvernööri, Pohjoisen Bahr el-Ghazalin osavaltio

Syntymäaika: a) 1962, b) 4.12.1960, c) 12.4.1960

Syntymäpaikka: Malualkon, Etelä-Sudan

Kansalaisuus: a) Etelä-Sudan, b) Uganda

Passin numero: a) Etelä-Sudanin numero S00004370, b) Etelä-Sudanin numero D00001369, c) Sudanin numero 003606, d) Sudanin numero 00606, e) Sudanin numero B002606

YK nimennyt: 13.7.2018

Lisätietoja: SPLA-ryhmän yleisesikunnan päällikkönä Malong laajensi tai jatkoi Etelä-Sudanin konfliktia rikkomalla vihollisuuksien lopettamista koskevaa sopimusta ja vuoden 2015 sopimusta Etelä-Sudanin konfliktin ratkaisemiseksi (ARCSS). Tietojen mukaan hän johti pyrkimyksiä tappaa oppositiojohtaja Riek Machar. Hän määräsi SPLA-ryhmän yksiköt estämään humanitaaristen tarvikkeiden kuljetukset. Malongin toimiessa johtajana SPLA-ryhmä kohdisti hyökkäyksiä siviileihin, kouluihin ja sairaaloihin; toteutti siviilien pakkosiirtoja; toteutti tahdonvastaisia katoamisia; pidätti siviilejä mielivaltaisesti; ja toteutti kidutuksia ja raiskauksia. Hän pani liikekannalle puolisotilaalliset Mathiang Anyoor Dinka -heimojoukot, jotka käyttävät lapsisotilaita. Malongin toimiessa johtajana SPLA-ryhmänä rajoitti UNMISS:n, yhteisen seuranta- ja arviointikomission (JMEC) sekä tulitauon ja väliaikaisten turvajärjestelyjen valvontamekanismin (CTSAMM) pääsyä tapahtumapaikoille väärinkäytösten tutkimiseksi ja dokumentoimiseksi.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Paul Malong Awan merkittiin luetteloon 13.7.2018 päätöslauselman 2206 (2015) 6 kohdan, 7(a) kohdan, 7(b) kohdan, 7(c) kohdan, 7(d) kohdan, 7(f) kohdan ja 8 kohdan nojalla ja päätöslauselmassa 2418 (2018) vahvistetun mukaisesti, syynä ”toimet tai politiikat, joiden tarkoituksena tai tuloksena on ollut Etelä-Sudanin konfliktin laajentuminen tai jatkuminen tai sovinnonteon tai rauhanneuvottelujen tai -prosessien estäminen, vihollisuuksien lopettamista koskevan sopimuksen rikkominen mukaan luettuna”; ”toimet ja politiikat, jotka uhkaavat siirtymäkauden sopimuksia tai vahingoittavat Etelä-Sudanin poliittista prosessia”; ”siviileihin, mukaan lukien naisiin ja lapsiin, kohdistuneet iskut keinoina väkivalta (tappo, vammauttaminen, kidutus tai raiskaus tai muu seksuaalinen väkivalta mukaan lukien), kaappaaminen, tahdonvastainen katoaminen tai pakkosiirto tai iskut kouluihin, sairaaloihin, uskonnon harjoittamiseen käytettyihin tiloihin tai paikkoihin, joista siviiliväestö on hakenut suojaa, tai toimiminen tavalla, joka merkitsee vakavaa ihmisoikeusrikkomusta tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkausta”; ”sovellettavan ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisten toimien tai ihmisoikeusloukkausten suunnittelu, johtaminen tai toteutus Etelä-Sudanissa”; ”lasten käyttäminen aseellisissa ryhmissä tai joukoissa tai lasten värvääminen aseellisiin ryhmiin tai joukkoihin Etelä-Sudanin aseellisen konfliktin yhteydessä”; ”kansainvälisten rauhanturva-, diplomaatti- tai humanitaaristen operaatioiden toiminnan, IGADin valvonta- ja seurantamekanismi mukaan luettuna, tai humanitaarisen avun jakamisen tai sen saannin estäminen”; ja toimiminen johtajana ”sellaisessa yhteisössä, joka on osallistunut tai jonka jäseniä on osallistunut 6 ja 7 kohdissa kuvattuihin toimiin, mukaan lukien Etelä-Sudanin hallitus, oppositio, puolisotilaalliset joukot tai muut vastaavat ryhmät”.

Malong toimi SPLA-ryhmän yleisesikunnan päällikkönä 23.4.2014 alkaen vuoden 2017 toukokuuhun saakka. Aikaisemmassa asemassaan yleisesikunnan päällikkönä Malong laajensi tai jatkoi Etelä-Sudanin konfliktia rikkomalla vihollisuuksien lopettamista koskevaa sopimusta ja vuoden 2015 sopimusta Etelä-Sudanin konfliktin ratkaisemiseksi (ARCSS). Tietojen mukaan Malong johti pyrkimyksiä tappaa Etelä-Sudanin oppositiojohtaja Riek Machar vuoden 2016 elokuun alusta. Malong toimi tietoisesti presidentti Salva Kiirin määräysten vastaisesti ja määräsi 10.7.2016 tankkien, aseistettujen tiedusteluhelikoptereiden ja jalkaväen toteuttaman hyökkäyksen Macharin asuinpaikkaan ja oppositiossa olevan Sudanin kansan vapautusliikkeen (SPLM-IO) ”Jebel”-tukikohtaan. Malong valvoi henkilökohtaisesti SPLA-ryhmän päämajasta käsin pyrkimyksiä saada Machar kiinni. Vuoden 2016 elokuun alusta Malong halusi SPLA-ryhmän hyökkäävään heti kohteeseen, jossa Macharin epäiltiin oleilevan, ja ilmoitti SPLA:n komentajille, ettei Macharia saisi vangita elävänä. Tämän lisäksi on tietoja, joiden mukaan Malong määräsi vuoden 2016 alussa SPLA-ryhmän yksiköt estämään humanitaaristen tarvikkeiden kuljettamisen Niilin ylitse alueelle, jossa kymmenet tuhannet siviilit kärsivät nälästä, koska Malong väitti, että ruoka-apu ohjattaisiin siviileiltä puolisotilaallisille joukoille. Malongin määräysten seurauksena ruoka-avun kuljettaminen Niilin ylitse estettiin ainakin kahdeksi viikoksi.

Koko sen ajan, kun Malong on toiminut SPLA-ryhmän yleisesikunnan päällikkönä, hän on ollut vastuussa SPLA:n ja sen liittolaisten vakavista väärinkäytöksistä, muun muassa siviileihin kohdistuvista hyökkäyksistä, pakkosiirroista, tahdonvastaisista katoamisista, mielivaltaisista pidätyksistä, kidutuksesta ja raiskauksista. Malongin toimiessa johtajana SPLA-ryhmä toteutti hyökkäyksiä, joiden kohteena oli siviiliväestö ja joissa tahallisesti tapettiin aseistamattomia ja pakenevia siviileitä. Pelkästään Yein alueella YK dokumentoi heinäkuun 2016 ja tammikuun 2017 välillä 114 siviilien surmaa, joista SPLA ja sen liittolaiset olivat vastuussa. SPLA-ryhmä hyökkäsi tahallisesti kouluihin ja sairaaloihin. Huhtikuussa 2017 Malongin väitetään määränneen SPLA-ryhmän poistamaan kaikki ihmiset, mukaan lukien siviilit, Waun ympärillä olevalta alueelta. Tietojen mukaan Malong ei hillinnyt SPLA-joukkojen siviilien surmaamista, ja henkilöiden, joiden epäiltiin piilottelevan kapinallisia, katsottiin olevan oikeutettuja kohteita.

Afrikan unionin Etelä-Sudania käsittelevän tutkimuskomission 15.10.2014 julkaistun raportin mukaan Malong oli vastuussa puolisotilaallisten Mathiang Anyoor Dinka -heimojoukkojen suuresta liikekannallepanosta; tulitauon ja väliaikaisten turvajärjestelyjen valvontamekanismi (CTSAMM) on dokumentoinut kyseisten joukkojen käyttävän lapsisotilaita.

Malongin toimiessa SPLA-ryhmän johtajana hallituksen joukot säännöllisesti rajoittivat YK:n Etelä-Sudanissa toteutettavan operaation (UNMISS), yhteisen seuranta- ja arviointikomission ja CTSAMM:n kulkua, kun ne yrittivät tutkia ja dokumentoida väärinkäytöksiä. Esimerkiksi 5.4.2017 YK:n ja CTSAMM:n yhteinen partio yritti päästä Pajokiin, mutta SPLA-ryhmän sotilaat käännyttivät sen takaisin.”


LIITE II

Poistetaan alla olevia henkilöitä koskevat merkinnät päätöksen (YUTP) 2015/740 liitteestä II.

1.

Paul Malong;

3.

Malek Reuben Riak.


13.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 204/53


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2018/1126,

annettu 10 päivänä elokuuta 2018,

Myanmariin/Burmaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/184/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 22 päivänä huhtikuuta 2013 päätöksen 2013/184/YUTP (1) Myanmariin/Burmaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä.

(2)

Neuvosto hyväksyi 25 päivänä kesäkuuta 2018 päätöksen (YUTP) 2018/900 (2), jolla lisättiin seitsemän henkilöä päätöksen 2013/184/YUTP liitteessä olevaan luetteloon luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä.

(3)

Useista luetteloon merkityistä on saatu uutta tietoa.

(4)

Päätöksen 2013/184/YUTP liite olisi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2013/184/YUTP liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 10 päivänä elokuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. BLÜMEL


(1)  Neuvoston päätös 2013/184/YUTP, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2013, Myanmariin/Burmaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä ja päätöksen 2010/232/YUTP kumoamisesta (EUVL L 111, 23.4.2013, s. 75).

(2)  Neuvoston päätös (YUTP) 2018/900, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2018, Myanmariin/Burmaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/184/YUTP muuttamisesta (EUVL L 160 I, 25.6.2018, s. 9).


LIITE

Korvataan päätöksen 2013/184/YUTP liitteessä olevan henkilöiden ja yhteisöjen luettelon 1, 3, 4 ja 5 kohta seuraavasti:

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

”1.

Aung Kyaw Zaw

Syntymäaika: 20.8.1961

Passin numero: DM000826

Myöntämispäivä: 22.11.2011

Voimassaolon päättymispäivä: 21.11.2021

Sotilaallinen tunnusnumero: BC 17444

Kenraaliluutnantti Aung Kyaw Zaw oli Myanmarin asevoimien (Tatmadaw) erikoisoperaatiotoimisto 3:n komentaja elokuusta 2015 vuoden 2017 loppuun. Erikoisoperaatiotoimisto 3 valvoi läntistä komentoaluetta, ja tässä yhteydessä kenraaliluutnantti Aung Kyaw Zaw on vastuussa julmuuksista ja vakavista ihmisoikeusloukkauksista, joita läntinen komentoalue kohdisti rohingya-väestöön Rakhinen osavaltiossa kyseisen ajanjakson aikana. Niihin kuuluvat laittomat teloitukset, seksuaalinen väkivalta ja rohingya-väestön talojen ja rakennusten järjestelmällinen polttaminen.

25.6.2018

3.

Than Oo

Syntymäaika: 12.10.1973

Sotilaallinen tunnusnumero: BC 25723

Prikaatikenraali Than Oo on Myanmarin asevoimien (Tatmadaw) 99. kevyen jalkaväkidivisioonan komentaja. Tässä yhteydessä hän on vastuussa julmuuksista ja vakavista ihmisoikeusloukkauksista, joita 99. kevyt jalkaväkidivisioona kohdisti rohingya-väestöön Rakhinen osavaltiossa vuoden 2017 jälkipuoliskolla. Niihin kuuluvat laittomat teloitukset, seksuaalinen väkivalta ja rohingya-väestön talojen ja rakennusten järjestelmällinen polttaminen.

25.6.2018

4.

Aung Aung

Sotilaallinen tunnusnumero: BC 23750

Prikaatikenraali Aung Aung on Myanmarin asevoimien (Tatmadaw) 33. kevyen jalkaväkidivisioonan komentaja. Tässä yhteydessä hän on vastuussa julmuuksista ja vakavista ihmisoikeusloukkauksista, joita 33. kevyt jalkaväkidivisioona kohdisti rohingya-väestöön Rakhinen osavaltiossa vuoden 2017 jälkipuoliskolla. Niihin kuuluvat laittomat teloitukset, seksuaalinen väkivalta ja rohingya-väestön talojen ja rakennusten järjestelmällinen polttaminen.

25.6.2018

5.

Khin Maung Soe

 

Prikaatikenraali Khin Maung Soe on Myanmarin asevoimien (Tatmadaw) sotilasoperaatioiden 15. komentoalueen, josta käytetään toisinaan myös nimitystä 15. kevyt jalkaväkidivisioona ja jonka alaisuudessa 564. jalkaväkipataljoona toimii, komentaja. Tässä yhteydessä hän on vastuussa julmuuksista ja vakavista ihmisoikeusloukkauksista, joita sotilasoperaatioiden 15. komentoalue ja erityisesti 564. jalkaväkipataljoona kohdisti rohingya-väestöön Rakhinen osavaltiossa vuoden 2017 jälkipuoliskolla. Niihin kuuluvat laittomat teloitukset, seksuaalinen väkivalta ja rohingya-väestön talojen ja rakennusten järjestelmällinen polttaminen.

25.6.2018”