ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 201

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

61. vuosikerta
8. elokuu 2018


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Ilmoitus Euroopan unionin ja Norsunluurannikon välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan allekirjoituspäivästä

1

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission päätös (EU) 2018/1103, annettu 7 päivänä elokuuta 2018, Maltan osallistumisesta tiiviimmän yhteistyön toteuttamiseen Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa

2

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

*

Vastavuoroista tunnustamista koskevalla Euroopan yhteisön ja Japanin sopimuksella perustetun sekakomitean 17 päivänä heinäkuuta 2018 annettu päätös N:o 2/JP/2018 [2018/1104]

4

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

8.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 201/1


Ilmoitus Euroopan unionin ja Norsunluurannikon välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan allekirjoituspäivästä

Euroopan unionin ja Norsunluurannikon tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskeva pöytäkirja (1) allekirjoitettiin 1. elokuuta 2018.

Pöytäkirjaa sovelletaan väliaikaisesti sen allekirjoituspäivästä eli 1. elokuuta 2018 alkaen pöytäkirjan 13 artiklan nojalla.


(1)  EUVL L 194, 31.7.2018, s. 3.


PÄÄTÖKSET

8.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 201/2


KOMISSION PÄÄTÖS (EU) 2018/1103,

annettu 7 päivänä elokuuta 2018,

Maltan osallistumisesta tiiviimmän yhteistyön toteuttamiseen Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 328 artiklan 1 kohdan ja 331 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa 12 päivänä lokakuuta 2017 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2017/1939 (1),

ottaa huomioon Maltan 14 päivänä kesäkuuta 2018 päivätyllä kirjeellä antaman ilmoituksen aikomuksestaan osallistua tiiviimpään yhteistyöhön EPPOn perustamisessa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Belgia, Bulgaria, Espanja, Kreikka, Kroatia, Kypros, Liettua, Luxemburg, Portugali, Ranska, Romania, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi ja Tšekki ilmoittivat 3 päivänä huhtikuuta 2017 Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle, että ne haluavat aloittaa tiiviimmän yhteistyön EPPOn perustamisessa. Lisäksi Latvia ilmoitti 19 päivänä huhtikuuta 2017, Viro 1 päivänä kesäkuuta 2017, Itävalta 9 päivänä kesäkuuta 2017 ja Italia 22 päivänä kesäkuuta 2017 päivätyllä kirjeellään haluavansa osallistua tiiviimmän yhteistyön perustamiseen.

(2)

Lupa aloittaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEU-sopimus’, 20 artiklan 2 kohdassa ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 329 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tiiviimpi yhteistyö katsottiin annetuksi SEUT-sopimuksen 86 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan nojalla 3 päivänä huhtikuuta 2017.

(3)

Neuvosto antoi 12 päivänä lokakuuta 2017 asetuksen (EU) 2017/1939 tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta EPPOn perustamisessa.

(4)

Asetus (EU) 2017/1939 tuli voimaan 20 päivänä marraskuuta 2017. EPPO alkaa hoitaa tutkinta- ja syyttämistehtäviään päivänä, joka vahvistetaan EPPOn perustamisen jälkeen Euroopan pääsyyttäjän ehdotuksesta komission päätöksellä. Päivä voi olla aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua mainitun asetuksen voimaantulopäivästä.

(5)

Alankomaat ilmoitti komissiolle 14 päivänä toukokuuta 2018 aikomuksestaan osallistua tiiviimpään yhteistyöhön EPPOn perustamisessa.

(6)

Malta ilmoitti komissiolle 14 päivänä kesäkuuta 2018 aikomuksestaan osallistua tiiviimpään yhteistyöhön EPPOn perustamisessa.

(7)

Asetuksessa (EU) 2017/1939 ei säädetä erityisiä ehtoja osallistumiselle tiiviimpään yhteistyöhön EPPOn perustamisessa.

(8)

Asetuksen (EU) 2017/1939 120 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan nojalla EPPO käyttää toimivaltaansa kaikkiin toimivaltansa piiriin kuuluviin rikoksiin, jotka on tehty mainitun asetuksen voimaantulopäivän jälkeen. EPPOn olisi näin ollen käytettävä toimivaltaansa Maltan alueen tai kansalaisten osalta asetuksen (EU) 2017/1939 22 ja 23 artiklassa tarkoitettuihin rikoksiin, jotka eivät ole kuuluneet EPPOn toimivaltaan jo asetuksen alkuperäisestä voimaantulosta lähtien, sen jälkeen kun asetus on tullut voimaan Maltassa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Vahvistetaan Maltan osallistuminen tiiviimmän yhteistyön toteuttamiseen Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa.

2 artikla

Asetus (EU) 2017/1939 tulee voimaan Maltassa tämän päätöksen voimaantulopäivänä.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 7 päivänä elokuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 283, 31.10.2017, s. 1.


KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

8.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 201/4


Vastavuoroista tunnustamista koskevalla Euroopan yhteisön ja Japanin sopimuksella perustetun sekakomitean

17 päivänä heinäkuuta 2018 annettu

PÄÄTÖS N:o 2/JP/2018 [2018/1104]


ottaa huomioon vastavuoroisesta tunnustamisesta Euroopan yhteisön ja Japanin välillä tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 8 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo, että sekakomitean tehtävänä on vahvistaa lääkkeiden hyvää tuotantotapaa koskevan alakohtaisen liitteen, jäljempänä ’alakohtainen liite’, toiminnallinen, valmisteita koskeva soveltamisala, jota alakohtaisen liitteen mukainen komitea on esittänyt 6. kokouksessaan,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1.

Brysselissä 4 päivänä huhtikuuta 2001 tehdyn sopimuksen alakohtaisen liitteen soveltamisalaan kuuluvien lääkeryhmien uusi toiminnallinen soveltamisala sisältää nyt seuraavat ryhmät:

1)

Farmaseuttiset kemialliset tuotteet

2)

Homeopaattiset lääkkeet (sikäli kuin niitä käsitellään lääkkeinä ja niihin sovelletaan hyvän tuotantotavan vaatimuksia Japanissa)

3)

Vitamiinit, mineraalit ja rohdosvalmisteet (jos molemmat osapuolet pitävät niitä lääkkeinä)

4)

Biologiset farmaseuttiset valmisteet (1), mukaan lukien immunologiset valmisteet ja rokotteet, jotka kuuluvat seuraaviin ryhmiin:

4.1)

Lääkkeet, jotka on tuotettu soluviljelyllä käyttäen luontaisia mikro-organismeja tai pysyviä solulinjoja

4.2)

Lääkkeet, jotka on tuotettu soluviljelyllä käyttäen rekombinanttimikro-organismeja tai pysyviä solulinjoja sekä

4.3)

Lääkkeet, jotka on johdettu ei-muuntogeenisistä kasveista ja ei-muuntogeenisistä eläimistä

5)

Vaikuttavat farmaseuttiset aineet minkä tahansa edellisen ryhmän osalta sekä

6)

Steriilit tuotteet, jotka kuuluvat mihin tahansa edellisistä ryhmistä.

2.

Tämän kahtena kappaleena tehdyn päätöksen allekirjoittavat puheenjohtajat. Päätös on voimassa siitä päivästä, jona jälkimmäinen allekirjoituksista on tehty.

Allekirjoitettu Tokiossa 17 päivänä heinäkuuta 2018

Japanin puolesta

Daisuke OKABE

Allekirjoitettu Brysselissä 28 päivänä kesäkuuta 2018

Euroopan yhteisön puolesta

Ignacio IRUARRIZAGA


(1)  Hyvää tuotantotapaa koskevan alakohtaisen liitteen soveltamiseksi biologiset farmaseuttiset valmisteet sisältävät tuotteet, joita Japanin terveys-, työ- ja hyvinvointiministeriö ei ole välttämättä nimennyt ”biologisiksi valmisteiksi” Japanin lakien ja asetusten mukaisesti mutta joita pidetään biologisina valmisteina EU:ssa.