ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 199I

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

61. vuosikerta
7. elokuu 2018


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2018/1100, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2018, tietyn kolmannen maan lainsäädännön soveltamisen ekstraterritoriaalisilta vaikutuksilta sekä siihen perustuvilta tai siitä aiheutuvilta toimilta suojautumisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2271/96 liitteen muuttamisesta

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1101, annettu 3 päivänä elokuuta 2018, tietyn kolmannen maan lainsäädännön soveltamisen ekstraterritoriaalisilta vaikutuksilta sekä siihen perustuvilta tai siitä aiheutuvilta toimilta suojautumisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2271/96 5 artiklan toisen kohdan soveltamisperusteista

7

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission delegoitu päätös (EU) 2018/1102, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2018, EU:n takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettavia investointihankkeita tukevista rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 466/2014/EU liitteen III muuttamisesta Iranin osalta

11

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

7.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

LI 199/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2018/1100,

annettu 6 päivänä kesäkuuta 2018,

tietyn kolmannen maan lainsäädännön soveltamisen ekstraterritoriaalisilta vaikutuksilta sekä siihen perustuvilta tai siitä aiheutuvilta toimilta suojautumisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2271/96 liitteen muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tietyn kolmannen maan lainsäädännön soveltamisen ekstraterritoriaalisilta vaikutuksilta sekä siihen perustuvilta tai siitä aiheutuvilta toimilta suojautumisesta 22 päivänä marraskuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2271/96 (1) ja erityisesti sen 1 artiklan toisen kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 2271/96 säädetään kolmansien maiden hyväksymien lakien, asetusten ja muiden säädösten ekstraterritoriaalisesta soveltamisesta aiheutuvien vaikutusten sekä niihin perustuvien tai niistä aiheutuvien toimien vaikutusten torjumisesta silloin, kun soveltaminen koskee sellaisten luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden etuja unionissa, joiden toiminta liittyy kansainväliseen kauppaan ja/tai pääoman liikkuvuuteen sekä näihin liittyviin kaupallisiin toimiin unionin ja kolmansien maiden välillä.

(2)

Asetuksessa todetaan, että tällaisten säädösten ekstraterritoriaalinen soveltaminen loukkaa kansainvälistä oikeutta.

(3)

Kolmansien maiden säädökset, joihin asetusta (EY) N:o 2271/96 sovelletaan, on täsmennetty kyseisen asetuksen liitteessä.

(4)

Yhdysvallat ilmoitti 8 päivänä toukokuuta 2018, että se ei enää ole soveltamatta kansallisia rajoittavia toimenpiteitä, jotka koskevat Irania. Joitakin kyseessä olevia toimenpiteitä sovelletaan territoriaalisesti ja ne aiheuttavat kielteisiä vaikutuksia, jotka ovat unionin ja sellaisten luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden etujen vastaisia, jotka käyttävät Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisia oikeuksiaan.

(5)

Tämän vuoksi asetuksen liitettä olisi muutettava siten, että siihen sisällytetään kyseiset rajoittavat toimenpiteet,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 2271/96 liite tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä kesäkuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 309, 29.11.1996, s. 1.


LIITE

LAIT, ASETUKSET JA MUUT SÄÄDÖKSET

Huom. Tähän liitteeseen sisältyvien säädösten keskeisistä säännöksistä esitetään yhteenveto vain tiedotustarkoituksessa. Täydelliset säännökset ja niiden täsmällinen sisältö esitetään asianomaisissa säädöksissä.

MAA: AMERIKAN YHDYSVALLAT

LAIT

1.   ”National Defence Authorization Act for Fiscal Year 1993”, Title XVII ”Cuban Democracy Act 1992”, 1704 ja 1706 artikla

Noudatettavat säännökset:

Säännökset sisältyvät lain ”Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996”, I osastoon, ks. jäljempänä.

Mahdolliset EU:n etuihin kohdistuvat haitalliset vaikutukset:

Vastuita koskevat säännökset sisältyvät nyt lakiin ”Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996”, ks. jäljempänä.

2.   ”Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996”

I osasto

Noudatettavat säännökset:

Noudatettava Yhdysvaltojen Kuubaa koskevaa talous- ja rahoitussaartoa, ja muun muassa oltava viemättä Yhdysvaltoihin joko suoraan tai kolmansien maiden kautta sellaisia tavaroita tai palveluja, jotka ovat peräisin Kuubasta tai jotka sisältävät Kuubasta peräisin olevia materiaaleja tai tavaroita, oltava käymättä kauppaa tavaroilla, jotka ovat tai ovat olleet Kuubassa tai jotka kuljetetaan tai on kuljetettu Kuubasta tai Kuuban kautta, oltava jälleenviemättä Yhdysvaltoihin Kuubasta peräisin olevaa sokeria ilman viejän toimivaltaisen kansallisen viranomaisen ilmoitusta, oltava tuomatta Yhdysvaltoihin sokerituotteita ilman vakuutta siitä, että tuotteet eivät ole peräisin Kuubasta, sekä jäädytettävä kuubalainen varallisuus ja rahoitukseen liittyvät toimet Kuuban kanssa.

Mahdolliset EU:n etuihin kohdistuvat haitalliset vaikutukset:

Kielto lastata tai purkaa lasti aluksesta missä tahansa Yhdysvaltojen alueella tai saapua Yhdysvaltojen satamiin; kielto tuoda Kuubasta peräisin olevia tavaroita tai palveluja ja tuoda Kuubaan Yhdysvalloista peräisin olevia tavaroita tai palveluja; sellaisten rahoitukseen liittyvien toimien estäminen, joissa Kuuba on mukana.

III ja IV osasto:

Noudatettavat säännökset:

Lopettaa kaikki toimenpiteet (”trafficking”), jotka liittyvät omaisuuteen, joka on aikaisemmin kuulunut Yhdysvaltojen kansalaisille (mukaan lukien kuubalaiset, jotka ovat saaneet Yhdysvaltain kansalaisuuden) ja jonka Kuuban hallitus on pakkolunastanut. (Mainittuihin toimenpiteisiin kuuluu: käyttö, myynti, siirto, hallinta, hoito ja muu henkilölle hyötyä tuottava toiminta.)

Mahdolliset EU:n etuihin kohdistuvat haitalliset vaikutukset:

Yhdysvalloissa EU:n kansalaisia tai mainituissa toimenpiteissä mukana olevia yrityksiä vastaan jo muodostuneeseen vastuuseen perustuvat oikeudenkäynnit, jotka johtavat tuomioihin/päätöksiin maksaa (moninkertaisia) korvauksia Yhdysvaltain osapuolelle. Yhdysvaltoihin pääsyn epääminen toimenpiteisiin osallistuvilta henkilöiltä, näiden puolisot, alaikäiset lapset ja asiamiehet mukaan lukien.

3.   ”Iran Sanctions Act of 1996”

Noudatettavat säännökset:

 

Olla tietoisesti:

i)

toteuttamatta Iraniin 12 kuukauden aikana vähintään 20 miljoonan Yhdysvaltain dollarin investointeja, jotka vaikuttavat suoraan ja merkittävästi Iranin kykyyn kehittää edelleen öljyvarojaan;

ii)

tarjoamatta Iranille 12 kuukauden aikana sellaista tavaroita, palveluja tai muuntyyppisiä tukia, joiden arvo on yksittäin vähintään 1 miljoona Yhdysvaltain dollaria tai yhteenlaskettu arvo on vähintään 5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria ja jotka voisivat edistää suoraan ja merkittävästi Iranin jalostettujen öljytuotteiden kotimaisen tuotannon ylläpitämistä tai laajentamista tai Iranin kykyä kehittää maassa sijaitsevia öljyvaroja;

iii)

tarjoamatta Iranille 12 kuukauden aikana sellaisia tavaroita, palveluja tai muuntyyppisiä tukia, joiden arvo on yksittäin vähintään 250 000 Yhdysvaltain dollaria tai yhteenlaskettu arvo on vähintään 1 miljoona Yhdysvaltain dollaria ja jotka voisivat suoraan ja merkittävästi edistää Iranin petrokemian tuotteiden kotimaisen tuotannon ylläpitämistä tai laajentamista;

iv)

tarjoamatta Iranille 12 kuukauden aikana sellaisia a) jalostettuja öljytuotteita tai b) tavaroita, palveluja tai muuntyyppisiä tukia, joilla voitaisiin suoraan ja merkittävästi parantaa Iranin kykyä kehittää edelleen jalostettujen öljytuotteiden maahantuontia ja joiden arvo on yksittäin vähintään 1 miljoona Yhdysvaltain dollaria tai yhteenlaskettu arvo on vähintään 5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria;

v)

osallistumatta Iranin ulkopuolisten öljyvarojen kehittämiseen tähtäävään yhteisyritykseen, joka on perustettu 1. tammikuuta 2002 tai sen jälkeen ja jossa Iranilla tai sen hallituksella on erityisiä etuja;

vi)

osallistumatta raakaöljyn kuljetukseen Iranista tai raakaöljystä ja jalostetuista öljytuotteista koostuvan, Iranista peräisin olevan rahdin alkuperän salaamiseen.

 

Mahdolliset EU:n etuihin kohdistuvat haitalliset vaikutukset:

Toimenpiteet Yhdysvaltoihin suuntautuvan tuonnin tai toimitusten rajoittamiseksi, kielto tulla nimetyksi Yhdysvaltain valtionvarojen ensisijaiseksi välittäjäksi tai tallettajaksi, kielto saada lainoja yhdysvaltalaisilta rahoituslaitoksilta tai niiden välityksellä toteutettuja varainsiirtoja, Yhdysvaltojen lainkäyttövallan piiriin kuuluvien valuuttatransaktioiden kielto, Yhdysvaltojen asettamat vientirajoitukset, Yhdysvaltojen lainkäyttövallan piiriin kuuluvien kiinteistökauppojen kielto, EXIM-Bankin antaman tuen epääminen sekä aluksille asetetut lastinpurku- ja satamassakäyntirajoitukset.

4.   ”Iran Freedom and Counter-Proliferation Act of 2012”

Noudatettavat säännökset:

 

Olla tietoisesti:

i)

tarjoamatta merkittävää tukea, esimerkiksi helpottamalla merkittäviä finanssitransaktioita, tai tavaroita tai palveluja tietyille Iranin satamissa, energia-alalla, merenkulkualalla tai laivanrakennusalalla toimiville henkilöille tai tällaisten henkilöjen puolesta taikka iranilaiselle henkilölle, joka on kirjattu SDN-luetteloon (Specially Designated Nationals And Blocked Persons List);

ii)

käymättä Iranin kanssa sellaisten merkityksellisten tavaroiden ja palvelujen kauppaa, joita käytetään energia-, merenkulku- tai laivanrakennusalalla Iranissa;

iii)

hankkimatta öljyä ja öljytuotteita Iranista ja harjoittamasta niihin liittyviä finanssitransaktioita, tietyissä olosuhteissa;

iv)

toteuttamatta tai edistämättä maksuliikennettä, joka koskee maakaasun kauppaa Iraniin tai Iranista (sovelletaan ulkomaisiin rahoituslaitoksiin);

v)

käymättä Iranin kanssa kauppaa jalometalleilla, grafiitilla, raakametalleilla tai puolivalmisteilla taikka ohjelmistoilla, joita voidaan käyttää tietyillä toimialoilla tai joiden käyttöön voi osallistua tiettyjä henkilöitä; myöskään edistämättä tällaiseen kauppaan liittyviä merkittäviä finanssitransaktioita;

vi)

tarjoamatta merkintäsitoumuksia koskevia palveluja sekä vakuutus- ja jälleenvakuutuspalveluja tiettyihin toimintoihin, mukaan lukien esimerkiksi edellä i) ja ii) kohdassa tarkoitetut, tai tietyille henkilöryhmille.

Tiettyjä poikkeuksia sovelletaan kaupan tai transaktion luonteesta sekä sovellettavasta asianmukaisen huolellisuuden tasosta riippuen.

 

Mahdolliset EU:n etuihin kohdistuvat haitalliset vaikutukset:

Toimenpiteet Yhdysvaltoihin suuntautuvan tuonnin tai toimitusten rajoittamiseksi; kielto tulla nimetyksi Yhdysvaltain valtionvarojen ensisijaiseksi välittäjäksi tai tallettajaksi, kielto saada lainoja yhdysvaltalaisilta rahoituslaitoksilta tai niiden välityksellä toteutettuja varainsiirtoja, Yhdysvaltojen lainkäyttövallan piiriin kuuluvien valuuttatransaktioiden kielto, Yhdysvaltojen asettamat vientirajoitukset, Yhdysvaltojen lainkäyttövallan piiriin kuuluvien kiinteistökauppojen kielto, EXIM-Bankin antaman tuen epääminen, kirjeenvaihtajapankkitilien avaamista ja ylläpitoa Yhdysvalloissa koskevat kiellot ja rajoitukset.

5.   ”National Defense Authorization Act of Fiscal Year 2012”

Noudatettavat säännökset:

 

Olla tietoisesti toteuttamatta tai edistämättä merkittäviä finanssitransaktioita Iranin keskuspankin tai muun nimetyn iranilainen rahoituslaitoksen kanssa (sovelletaan ulkomaisiin rahoituslaitoksiin).

 

Poikkeuksia sovelletaan elintarvikkeisiin ja lääkkeisiin liittyviin transaktioihin ja öljyyn liittyviin transaktioihin tietyissä olosuhteissa.

Mahdolliset EU:n etuihin kohdistuvat haitalliset vaikutukset:

Siviili- ja rikosoikeudelliset seuraamukset; kirjeenvaihtajapankkitilien avaamista ja ylläpitoa Yhdysvalloissa koskevat kiellot ja rajoitukset.

6.   ”Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012”

Noudatettavat säännökset:

 

Olla tietoisesti:

i)

tarjoamatta merkintäsitoumuksia koskevia palveluja sekä vakuutus- ja jälleenvakuutuspalveluja tietyille iranilaisille henkilöille;

ii)

edistämättä Iranin valtion velan tai sen määräysvallassa olevien yhteisöjen velan liikkeeseenlaskua;

iii)

toteuttamatta Yhdysvaltain lainsäädännössä kiellettyjä transaktioita suoraan tai välillisesti Iranin hallituksen kanssa tai Iranin hallituksen lainkäyttövaltaan kuuluvan henkilön kanssa (sovelletaan yhdysvaltalaisten henkilöiden omistuksessa tai määräysvallassa oleviin ulkomaisiin tytäryhtiöihin);

iv)

tarjoamatta erikoistuneita rahaliikenteen sanomanvälityspalveluja, tai mahdollistamatta tai edistämättä Iranin keskuspankin tai sellaisen rahoituslaitoksen, jonka omistusosuudet on jäädytetty joukkotuhoaseiden leviämiseen liittyvien Iranin toimien nojalla, suoraa tai välillistä pääsyä tällaisiin sanomanvälityspalveluihin.

Edellä i) kohdan osalta sovelletaan poikkeuksia humanitaariseen apuun sekä elintarvike- ja lääketoimituksiin, ja sovellettavasta asianmukaisen huolellisuuden tasosta riippuen.

 

Mahdolliset EU:n etuihin kohdistuvat haitalliset vaikutukset:

Toimenpiteet Yhdysvaltoihin suuntautuvan tuonnin tai toimitusten rajoittamiseksi; kielto tulla nimetyksi Yhdysvaltain valtionvarojen ensisijaiseksi välittäjäksi tai tallettajaksi, kielto saada lainoja yhdysvaltalaisilta rahoituslaitoksilta tai niiden välityksellä toteutettuja varainsiirtoja, Yhdysvaltojen lainkäyttövallan piiriin kuuluvien valuuttatransaktioiden kielto, Yhdysvaltojen asettamat vientirajoitukset, Yhdysvaltojen lainkäyttövallan piiriin kuuluvien kiinteistökauppojen kielto, EXIM-Bankin antaman tuen epääminen, kirjeenvaihtajapankkitilien avaamista ja ylläpitoa Yhdysvalloissa koskevat kiellot ja rajoitukset.

ASETUKSET

”Iranian Transactions and Sanctions Regulations”

Noudatettavat säännökset:

 

Olla jälleenviemättä tavaroita, teknologiaa tai palveluja, jotka a) on viety Yhdysvalloista ja b) joihin sovelletaan vientivalvontaa koskevia Yhdysvaltain sääntöjä, jos tiedetään tai on syy tietää, että vienti on erityisesti tarkoitettu Iranille tai sen hallitukselle.

 

Kieltoa ei sovelleta tavaroihin, jotka on jalostettu merkittävässä määrin Yhdysvaltojen ulkopuolella valmistetuksi ulkomaiseksi tuotteeksi, ja tällaiseen tuotteeseen sisällytettyihin tavaroihin, kun niiden arvo on alle 10 prosenttia tuotteen arvosta.

Mahdolliset EU:n etuihin kohdistuvat haitalliset vaikutukset:

 

Siviilioikeudelliset seuraamukset, sakot ja vankeusrangaistus.

 

►C1 1. 31 CFR ◄ (Code of Federal Regulations) Ch. V (7–1-95 edition) Part 515 – Cuban Assets Control Regulations, subpart B (Prohibitions), E (Licenses, Authorizations and Statements of Licensing Policy) and G (Penalties)

Noudatettavat säännökset:

Kiellot sisältyvät lain ”Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996” I osastoon, ks. edellä. Lisäksi vaaditaan lisenssien ja/tai lupien saamista Kuubaa koskevien taloudellisten toimien osalta.

Mahdolliset EU:n etuihin kohdistuvat haitalliset vaikutukset:

Säädöstä rikottaessa: sakkorangaistus, omaisuuden tai oikeuksien menetys, vankeusrangaistus.


7.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

LI 199/7


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1101,

annettu 3 päivänä elokuuta 2018,

tietyn kolmannen maan lainsäädännön soveltamisen ekstraterritoriaalisilta vaikutuksilta sekä siihen perustuvilta tai siitä aiheutuvilta toimilta suojautumisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2271/96 5 artiklan toisen kohdan soveltamisperusteista

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tietyn kolmannen maan lainsäädännön soveltamisen ekstraterritoriaalisilta vaikutuksilta sekä siihen perustuvilta tai siitä aiheutuvilta toimilta suojautumisesta 22 päivänä marraskuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2271/96 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan toisen kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 2271/96 säädetään suojautumisesta asetuksen liitteessä lueteltujen, kolmansien maiden antamien lakien, mukaan lukien asetukset ja muut säädökset, ekstraterritoriaalisesta soveltamisesta aiheutuvilta vaikutuksilta sekä niihin perustuvien tai niistä aiheutuvien toimien vaikutuksilta sekä vaikutusten torjumisesta silloin, kun soveltaminen koskee niiden asetuksen 11 artiklassa tarkoitettujen luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden etuja, joiden toiminta liittyy kansainväliseen kauppaan ja/tai pääoman liikkuvuuteen sekä näihin liittyviin kaupallisiin toimiin unionin ja kolmansien maiden välillä.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 2271/96 todetaan, että tällaisten lakien, asetusten ja muiden säädösten ekstraterritoriaalinen soveltaminen loukkaa kansainvälistä oikeutta.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 2271/96 5 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan asetuksen 11 artiklassa tarkoitetut henkilöt eivät saa suoraan tai avustajan tai muun välittäjänä toimivan henkilön kautta tahallaan tai tahallisen laiminlyönnin vuoksi noudattaa vaatimuksia tai kieltoja, mukaan lukien ulkomaisten tuomioistuinten pyynnöt, jotka perustuvat tällaisiin lakeihin tai niihin perustuviin tai niistä aiheutuviin toimiin tai aiheutuvat edellä mainituista laeista tai toimista.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 2271/96 5 artiklan toisen kohdan mukaan asetuksen 11 artiklassa tarkoitetut henkilöt voivat kuitenkin pyytää komissiolta lupaa noudattaa tällaista vaatimusta tai kieltoa kokonaan tai osittain, jos noudattamatta jättäminen vahingoittaisi vakavasti joko kyseisten henkilöiden tai unionin etuja.

(5)

Oikeusvarmuuden takaamiseksi ja asetuksen (EY) N:o 2271/96 tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi sekä ottaen erityisissä ja asianmukaisesti perustelluissa olosuhteissa huomioon riskin siitä, että asetuksen 11 artiklassa tarkoitettujen luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden eduille aiheutuu vakavaa haittaa, on tarpeen vahvistaa asetuksen (EY) N:o 2271/96 5 artiklan toisen kohdan soveltamisperusteet.

(6)

Koska komissio valvoo EU:n oikeuden, mukaan lukien asetuksen (EY) N:o 2271/96, yhdenmukaista täytäntöönpanoa, se seuraa tarkkaan tämän asetuksen soveltamista ja hyväksyy mahdollisesti tarvittavat mukautukset, jotka perustuvat sen laatimaan arvioon asetuksen täytäntöönpanosta.

(7)

Lisäksi olisi säädettävä sen menettelyn keskeisistä vaiheista, joita on noudatettava sen jälkeen, kun komissiolle on toimitettu hakemus luvan saamiseksi noudattaa tällaista vaatimusta tai kieltoa kokonaan tai osittain.

(8)

Luonnollisten henkilöiden henkilötietojen käsittelyssä tämän asetuksen nojalla olisi noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679 (2) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001 (3).

(9)

Tämän asetuksen mukaisten hakemusten olisi koskettava toimia tai laiminlyöntejä, jotka suoraan tai välillisesti perustuvat asetuksen (EY) N:o 2271/96 liitteessä lueteltujen lakien soveltamiseen tai aiheutuvat niiden soveltamisesta, tai kyseisiin lakeihin perustuvia tai niistä aiheutuvia toimia.

(10)

Hakemus on käsiteltävä mahdollisimman pian.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat ekstraterritoriaalista lainsäädäntöä käsittelevän komitean lausunnon mukaiset, ja ne on hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (4) nojalla,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 2271/96 5 artiklan toisen kohdan soveltamisperusteet.

2 artikla

Määritelmät

Tätä asetusta sovellettaessa tarkoitetaan:

a)

’liitteessä luetellulla ekstraterritoriaalisella lainsäädännöllä’ asetuksen (EY) N:o 2271/96 liitteessä mainittuja lakeja, asetuksia ja muita säädöksiä, mukaan lukien kyseiseen lainsäädäntöön perustuvat tai siitä aiheutuvat asetukset ja muut säädökset;

b)

’siitä aiheutuvilla toimilla’ liitteessä lueteltuun ekstraterritoriaaliseen lainsäädäntöön perustuvia tai siitä aiheutuvia toimia;

c)

’säännösten noudattamatta jättämisellä’ vaatimusten tai kieltojen noudattamatta jättämistä joko suorien toimien tai tahallisten laiminlyöntien vuoksi; vaatimuksiin ja kieltoihin sisältyvät muun muassa ulkomaisten tuomioistuinten pyynnöt, jotka suoraan tai välillisesti perustuvat liitteessä lueteltuun ekstraterritoriaaliseen lainsäädäntöön tai siitä aiheutuviin toimiin taikka aiheutuvat kyseisestä lainsäädännöstä tai kyseisistä toimista;

d)

’suojatuilla eduilla’ asetuksen (EY) N:o 2271/96 11 artiklassa tarkoitettujen henkilöiden etua tai unionin etua taikka molempia;

e)

’hakijalla’ asetuksen (EY) N:o 2271/96 11 artiklassa tarkoitettuja henkilöitä, jotka ovat hakeneet neuvoston asetuksen (EY) N:o 2271/96 5 artiklan toisessa kohdassa tarkoitettua lupaa.

3 artikla

Hakemusten toimittaminen

1.   Asetuksen (EY) N:o 2271/96 5 artiklan toisessa kohdassa tarkoitettua lupaa koskevat hakemukset on toimitettava kirjallisesti seuraavaan osoitteeseen:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments

EEAS 07/99

B-1049 Brussels, Belgium

EC-AUTHORISATIONS-BLOCKING-REG@ec.europa.eu

2.   Hakemuksissa on mainittava hakijoiden nimi ja yhteystiedot, ilmoitettava liitteessä luetellun ekstraterritoriaalisen lainsäädännön tarkat säännökset tai asianomainen kyseisestä lainsäädännöstä aiheutuva toimi sekä esitettävä pyydetyn luvan soveltamisala ja noudattamatta jättämisestä aiheutuva vahinko.

3.   Hakijoiden on hakemuksessaan esitettävä riittävät todisteet siitä, että noudattamatta jättäminen aiheuttaisi vakavaa vahinkoa vähintään yhdelle suojatulle edulle.

4.   Komissio voi tarvittaessa pyytää hakijoilta lisäselvennystä, joka on toimitettava komission asettamassa kohtuullisessa määräajassa.

5.   Komissio ilmoittaa ekstraterritoriaalista lainsäädäntöä käsittelevälle komitealle heti kun se on vastaanottanut hakemuksen.

4 artikla

Hakemusten arviointi

Arvioidessaan, aiheutuisiko asetuksen (EY) N:o 2271/96 5 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetuille suojatuille eduille vakavaa haittaa, komissio ottaa tarvittaessa huomioon muun muassa seuraavat ei-kumulatiiviset perusteet:

a)

kohdistuuko suojattuun etuun todennäköisesti erityinen riski suojattua etua uhkaavan vahingon asiayhteyden, luonteen ja alkuperän perusteella;

b)

onko hakijaa vastaan käynnissä hallinnollinen tai oikeudellinen tutkimus tai onko hakijan kanssa tehty aiemmin sovintoratkaisu siinä kolmannessa maassa, josta liitteessä lueteltu ekstraterritoriaalinen lainsäädäntö on peräisin;

c)

mahdollinen huomattava yhteys siihen kolmanteen maahan, josta liitteessä lueteltu ekstraterritoriaalinen lainsäädäntö tai siitä aiheutuvat toimet ovat peräisin; hakijalla on esimerkiksi emoyhtiöitä tai tytäryhtiöitä tai sen toimintaan osallistuu luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, joihin sovelletaan sen kolmannen maan ensisijaista toimivaltaa, josta liitteessä lueteltu ekstraterritoriaalinen lainsäädäntö tai siitä aiheutuvat toimet ovat peräisin;

d)

voiko hakija toteuttaa kohtuudella toimenpiteitä vahingon välttämiseksi tai lieventämiseksi;

e)

taloudelliseen toimintaan kohdistuva haittavaikutus ja erityisesti se, aiheutuisiko hakijalle huomattavia taloudellisia tappioita, jotka saattaisivat esimerkiksi vaarantaa sen elinkelpoisuuden tai aiheuttaa vakavan konkurssin uhan;

f)

vaikeutuisiko hakijan toiminta kohtuuttoman paljon sellaisten olennaisten panosten tai resurssien menetyksen vuoksi, joita ei voida kohtuudella korvata;

g)

vaarantuisiko hakijan yksilöllisten oikeuksien hyödyntäminen merkittävästi;

h)

kohdistuuko turvallisuuteen, ihmisten elämän ja terveyden suojeluun sekä ympäristönsuojeluun uhka;

i)

vaarantuuko unionin kyky toteuttaa humanitaarista, kehitys- ja kauppapolitiikkaansa tai sisäisten politiikkojensa ulkoisia näkökohtia;

j)

strategisten tavaroiden tai palvelujen toimitusvarmuus unioniin tai unionin sisällä taikka jäsenvaltioon tai jäsenvaltion sisällä sekä tarjonnan vähäisyyden tai toimitushäiriön vaikutukset;

k)

vaikutukset sisämarkkinoihin tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääoman vapaan liikkuvuuden sekä rahoituksen ja talouden vakauden ja unionin keskeisten infrastruktuurien kannalta;

l)

vahingon systeemiset vaikutukset ja erityisesti heijastusvaikutukset muihin aloihin;

m)

vaikutus yhden tai useamman jäsenvaltion työmarkkinoihin ja rajatylittävät seuraukset unionissa;

n)

mahdolliset muut merkitykselliset seikat.

5 artikla

Hakemuksen käsittelyn tulos

1.   Jos komissio löytää 4 artiklassa tarkoitetun arvioinnin päätyttyä riittävästi todisteita siitä, että noudattamatta jättäminen aiheuttaisi vakavaa vahinkoa suojatuille eduille, se toimittaa ekstraterritoriaalista lainsäädäntöä käsittelevälle komitealle mahdollisimman pian päätösluonnoksen, jossa esitetään toteutettavat asianmukaiset toimenpiteet.

2.   Jos komissio ei 4 artiklassa tarkoitetun arvioinnin päätyttyä löydä riittävästi todisteita siitä, että noudattamatta jättäminen aiheuttaisi vakavaa vahinkoa suojatuille eduille, se toimittaa ekstraterritoriaalista lainsäädäntöä käsittelevälle komitealle päätösluonnoksen, jossa hakemus hylätään.

3.   Komissio antaa lopullisen päätöksen hakijalle tiedoksi viipymättä.

6 artikla

Tietojen käsittely

1.   Komissio käsittelee henkilötietoja voidakseen hoitaa tämän asetuksen mukaiset tehtävänsä.

2.   Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan asetusta (EU) 2016/679 ja asetusta (EY) N:o 45/2001.

3.   Tätä asetusta sovellettaessa ulkopolitiikan välineiden hallinto nimitetään asetuksen (EY) N:o 45/2001 2 artiklan d alakohdassa tarkoitetuksi komission rekisterinpitäjäksi sen varmistamiseksi, että asianomaiset luonnolliset henkilöt voivat käyttää kyseisen asetuksen mukaisia oikeuksiaan.

7 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä elokuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 309, 29.11.1996, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).


PÄÄTÖKSET

7.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

LI 199/11


KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS (EU) 2018/1102,

annettu 6 päivänä kesäkuuta 2018,

EU:n takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettavia investointihankkeita tukevista rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 466/2014/EU liitteen III muuttamisesta Iranin osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon EU:n takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettavia investointihankkeita tukevista rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta 16 päivänä huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 466/2014/EU (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Iranin taloudessa, yhteiskunnallisessa tilanteessa, ympäristön tilassa ja poliittisessa tilanteessa on tapahtunut huomattavaa kehittymistä päätöksen N:o 466/2014/EU antamisen jälkeen.

(2)

Neuvosto suhtautui marraskuussa 2016 myönteisesti mahdollisuuteen laajentaa kolmansia maita koskeva Euroopan investointipankin lainanantovaltuus koskemaan Irania.

(3)

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä (EU) 2018/412 (2) Iran lisättiin kyseisen päätöksen liitteessä II olevaan mahdollisesti tukikelpoisten alueiden ja maiden luetteloon.

(4)

Iranin konkreettinen edistyminen yleismaailmallisten perusvapauksien, oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien kunnioittamisessa olisi edelleen olennaista muotoiltaessa EU:n tulevaa Iranin-politiikkaa.

(5)

Euroopan investointipankin olisi jatkettava asianmukaisten toimintatapojen ja -prosessien soveltamista pankin luotettavuuden ja siihen kohdistuvan luottamuksen säilyttämiseksi.

(6)

Tämän vuoksi komissio on yhdessä Euroopan ulkosuhdehallinnon kanssa arvioinut, että yleinen taloustilanne, yhteiskunnallinen tilanne, ympäristön tila ja poliittinen tilanne sallivat Iranin lisäämisen päätöksen N:o 466/2014/EU liitteeseen III, jossa vahvistetaan luettelo maista, jotka voivat saada EU:n takuun piiriin kuuluvaa Euroopan investointipankin rahoitusta.

(7)

Sen vuoksi päätöstä N:o 466/2014/EU olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen N:o 466/2014/EU liitteessä III olevan C kohdan 2 alakohdassa sanat ”Bangladesh, Bhutan, Filippiinit, Indonesia, Intia, Irak, Jemen, Kambodža, Kiina, Laos, Malediivit, Malesia, Mongolia, Myanmar/Burma, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Thaimaa, Vietnam” sanoilla ”Bangladesh, Bhutan, Filippiinit, Indonesia, Intia, Irak, Iran, Jemen, Kambodža, Kiina, Laos, Malediivit, Malesia, Mongolia, Myanmar/Burma, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Thaimaa, Vietnam”.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 6 päivänä kesäkuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 135, 8.5.2014, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2018/412, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2018, EU:n takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettavia investointihankkeita tukevista rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta annetun päätöksen N:o 466/2014/EU muuttamisesta (EUVL L 76, 19.3.2018, s. 30).