ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 194

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

61. vuosikerta
31. heinäkuu 2018


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2018/1069, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2018, Euroopan unionin ja Norsunluurannikon tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan (2018–2024) allekirjoittamisesta unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

1

 

 

Euroopan unionin ja Norsunluurannikon tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskeva pöytäkirja (2018–2024)

3

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) 2018/1070, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2018, eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2018 annetun asetuksen (EU) 2017/1970 muuttamisesta

21

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1071, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2018, tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/468 kumoamisesta

23

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1072, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2018, Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 269/2014 täytäntöönpanosta

27

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1073, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2018, Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) 2016/44 21 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanosta

30

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1074, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2018, Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) 2017/1509 täytäntöönpanosta

32

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1075, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2018, tehoaineen Ampelomyces quisqualis kannan AQ10 hyväksynnän uusimisesta vähäriskisenä tehoaineena kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta ( 1 )

36

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1076, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2018, asetuksen (EU) N:o 37/2010 muuttamisesta aineen isofluraani luokittelemiseksi sen jäämien enimmäismäärän osalta ( 1 )

41

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1077, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2018, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 soveltamissäännöistä annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 808/2014 muuttamisesta

44

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1078, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2018, vakuutusteknisen vastuuvelan ja oman perusvarallisuuden laskennassa käytettävistä teknisistä tiedoista sellaista raportointia varten, jonka viitepäivä on 30 päivänä kesäkuuta 2018 alkavalla ja 29 päivänä syyskuuta 2018 päättyvällä ajanjaksolla, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisesti ( 1 )

47

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1079, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2018, Bacillus subtilis DSM 28343 -valmisteen hyväksymisestä vieroitettujen porsaiden rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Lactosan GmbH & Co. KG) ( 1 )

131

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1080, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2018, Bacillus subtilis DSM 29784 -valmisteen hyväksymisestä lihan- ja munantuotantoa varten kasvatettavien toissijaisten siipikarjalajien rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Adisseo France SAS) ( 1 )

134

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1081, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2018, Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) -valmisteen hyväksymisestä lihasikojen rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., jota edustaa Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) ( 1 )

137

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2018/1082, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2018, Keski-Afrikan tasavallassa toteutettavasta Euroopan unionin sotilaskoulutusoperaatiosta annetun päätöksen (YUTP) 2016/610 muuttamisesta

140

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2018/1083, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2018, Euroopan unionin sotilasoperaatiosta, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Somalian rannikkovesillä, hyväksytyn yhteisen toiminnan 2008/851/YUTP muuttamisesta

142

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2018/1084, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2018, niitä henkilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä koskevan luettelon ajantasaistamisesta, joihin sovelletaan erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi hyväksytyn yhteisen kannan 2001/931/YUTP 2, 3 ja 4 artiklaa, sekä päätöksen (YUTP) 2018/475 kumoamisesta

144

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2018/1085, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2018, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta annetun päätöksen 2014/145/YUTP muuttamisesta

147

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2018/1086, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2018, Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen (YUTP) 2015/1333 täytäntöönpanosta

150

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2018/1087, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2018, Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen (YUTP) 2016/849 muuttamisesta

152

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

*

Norsunluurannikon sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden ensivaiheen talouskumppanuussopimuksella perustetun talouskumppanuussopimuskomitean päätös N:o 1/2018, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2018, talouskumppanuussopimuskomitean työjärjestyksen hyväksymisestä [2018/1088]

158

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

31.7.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 194/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2018/1069,

annettu 26 päivänä heinäkuuta 2018,

Euroopan unionin ja Norsunluurannikon tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan (2018–2024) allekirjoittamisesta unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 5 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 17 päivänä maaliskuuta 2008 asetuksen (EY) N:o 242/2008 (1) Norsunluurannikon tasavallan ja Euroopan yhteisön välisen kalastuskumppanuussopimuksen (2), jäljempänä ’sopimus’, tekemisestä. Sopimuksen voimassaoloa on jatkettu ilman eri toimenpiteitä ja se on edelleen voimassa.

(2)

Sopimuksen viimeisimmän pöytäkirjan voimassaolo päättyi 30 päivänä kesäkuuta 2018.

(3)

Komissio on neuvotellut unionin puolesta sopimuksen täytäntöönpanoa koskevan uuden pöytäkirjan, jäljempänä ’pöytäkirja’. Pöytäkirja parafoitiin 16 päivänä maaliskuuta 2018.

(4)

Pöytäkirjan tavoitteena on, että unioni ja Norsunluurannikon tasavalta, jäljempänä ’Norsunluurannikko’, voivat tehdä tiiviimpää yhteistyötä kestävän kalastuspolitiikan ja kalavarojen vastuuntuntoisen hyödyntämisen edistämiseksi Norsunluurannikon vesialueilla sekä tukea Norsunluurannikon pyrkimyksiä kehittää sinistä taloutta.

(5)

Pöytäkirja olisi allekirjoitettava.

(6)

Jotta unionin alukset voivat aloittaa kalastustoiminnan mahdollisimman pian, pöytäkirjaa olisi sovellettava sen voimaantuloa varten tarvittavien menettelyjen päätökseen saattamiseen asti väliaikaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Annetaan lupa allekirjoittaa Euroopan unionin ja Norsunluurannikon tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskeva pöytäkirja unionin puolesta sillä varauksella, että mainitun pöytäkirjan tekeminen saatetaan päätökseen.

Pöytäkirjan teksti on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa pöytäkirja unionin puolesta.

3 artikla

Pöytäkirjan 13 artiklan mukaisesti pöytäkirjaa sovelletaan sen voimaantuloa varten tarvittavien menettelyjen päätökseen saattamiseen asti väliaikaisesti sen allekirjoittamisesta lukien.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 26 päivänä heinäkuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. BLÜMEL


(1)  Neuvoston asetus (EY) N:o 242/2008, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2008, Euroopan yhteisön ja Norsunluurannikon tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä (EUVL L 75, 18.3.2008, s. 51).

(2)  EUVL L 48, 22.2.2008, s. 41.


31.7.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 194/3


Euroopan unionin ja Norsunluurannikon tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskeva

PÖYTÄKIRJA (2018–2024)

1 artikla

Soveltamiskausi ja kalastusmahdollisuudet

1.   Euroopan unionin ja Norsunluurannikon tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, 5 artiklan nojalla myönnetyt kalastusmahdollisuudet ovat kuuden vuoden kaudella 1 päivästä elokuuta 2018 alkaen seuraavat:

nuottaa käyttävät tonnikalan pakastusalukset: 28 alusta;

pintasiima-alukset: 8 alusta.

Nämä kalastusmahdollisuudet koskevat laajasti vaeltavia lajeja (vuonna 1982 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen liitteessä 1 luetellut lajit), lukuun ottamatta lajeja, jotka on suojeltu tai joiden kalastus on kielletty Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) tai muiden kansainvälisten sopimusten puitteissa.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan, jollei tämän pöytäkirjan 5 ja 6 artiklasta muuta johdu.

3.   Euroopan unionin jäsenvaltion lipun alla purjehtivat alukset, jäljempänä ’unionin alukset’, saavat harjoittaa kalastustoimintaa Norsunluurannikon kalastusalueella ainoastaan, jos niillä on kyseisellä alueella voimassaoleva tämän pöytäkirjan mukainen kalastuslisenssi.

2 artikla

Avoimuus

Norsunluurannikon tasavalta, jäljempänä ’Norsunluurannikko’, sitoutuu vaihtamaan tietoja kaikista sopimuksista, joilla myönnetään muille ulkomaalaisille aluksille pääsy sen kalastusalueelle, ja erityisesti tiedot myönnettyjen kalastuslupien lukumäärästä ja toteutuneista saaliista, tämän pöytäkirjan 11 artiklan mukaisesti.

Lisäksi Norsunluurannikko antaa tiedot Norsunluurannikon niiden tonnikala-alusten pyyntiponnistuksesta, joilla on teollista kalastusta koskeva lisenssi.

3 artikla

Taloudellinen korvaus – maksamista koskevat menettelyt

1.   Sopimuksen 7 artiklassa tarkoitetun taloudellisen korvauksen määrä on 682 000 euroa vuodessa, eli kokonaismäärä 1 artiklassa tarkoitettuna ajanjaksona on 4 092 000 euroa.

2.   Taloudellinen korvaus sisältää

a)

vastineeksi Norsunluurannikon kalastusalueelle pääsystä tämän pöytäkirjan ensimmäisenä ja toisena soveltamisvuonna 330 000 euron vuosittaisen määrän ja seuraavina vuosina 275 000 euron vuosittaisen määrän, joka vastaa 5 500 tonnin vuosittaista viitesaalismäärää; ja

b)

Norsunluurannikon alakohtaisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanon edistämiseen tarkoitetun vuosittaisen erityismäärän, joka on tämän pöytäkirjan kahtena ensimmäisenä soveltamisvuonna 352 000 euroa ja seuraavina vuosina 407 000 euroa.

3.   Lisäksi varustamot suorittavat vuosittaisen taloudellisen korvauksen, jonka määrä on arviolta 330 400 euroa, pääsystä Norsunluurannikon kalastusalueelle tämän pöytäkirjan liitteessä olevassa II luvussa vahvistettujen järjestelyjen mukaisesti.

4.   Tämän artiklan 2 kohtaa sovelletaan, jollei tämän pöytäkirjan 4, 5, 6 ja 9 artiklasta ja sopimuksen 12 ja 13 artiklasta muuta johdu.

5.   Jos unionin alusten Norsunluurannikon kalastusalueella pyytämien saaliiden kokonaismäärä ylittää viitesaalismäärän, taloudellisen korvauksen määrää korotetaan 60 eurolla kutakin ylimääräistä pyydettyä tonnia kohden tämän pöytäkirjan soveltamisen kahden ensimmäisen vuoden aikana ja 70 eurolla seuraavina vuosina. Unionin maksama vuosittainen kokonaismäärä ei kuitenkaan voi olla yli kaksinkertainen 2 kohdan a alakohdassa ilmoitettuun määrään verrattuna. Jos unionin alusten pyytämät määrät ovat yli kaksi kertaa vuosittaisen korvauksen kokonaismäärää vastaavien määrien suuruiset, tämän rajan ylittävän määrän osalta maksettava korvaus maksetaan seuraavana vuonna.

6.   Edellä 1 kohdassa vahvistettu taloudellinen korvaus maksetaan ensimmäisenä vuonna viimeistään 90 päivän kuluessa tämän pöytäkirjan väliaikaisen soveltamisen alkamispäivästä ja seuraavina vuosina viimeistään tämän pöytäkirjan uusimispäivänä.

7.   Norsunluurannikon viranomaisilla on yksinomainen toimivalta päättää 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun taloudellisen korvauksen käyttötarkoituksesta.

8.   Edellä 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu taloudellinen korvaus maksetaan Norsunluurannikon valtionkassalle.

9.   Edellä 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu taloudellinen korvaus maksetaan Norsunluurannikon valtionkassan pankkitilille, joka on avattu alakohtaisen tuen täytäntöönpanoa varten.

Norsunluurannikon viranomaiset ilmoittavat asiaankuuluvien pankkitilien tiedot vuosittain unionille.

Kumpikin näistä taloudellisista korvauksista kirjataan valtion talousarvioon, ja niihin sovelletaan Norsunluurannikon julkisen varainhoidon sääntöjä ja menettelyjä.

4 artikla

Alakohtainen tuki

1.   Pöytäkirjan mukaisella alakohtaisella tuella edistetään Norsunluurannikon kalankasvatuksen, kalastuksen ja vesiviljelyn kehittämistä koskevan strategisen suunnitelman täytäntöönpanoa. Suunnitelman tavoitteena on sisävesi- ja merikalastuksen voimavarojen kestävä hoito erityisesti seuraavien avulla:

a)

kalastustoiminnan seurannan, valvonnan ja tarkkailun parantaminen;

b)

kalavaroja koskevan tieteellisen tietämyksen parantaminen;

c)

kalastusta koskevien tilastotietojen parantaminen;

d)

pienimuotoisen kalastuksen tukeminen;

e)

kansainvälisen yhteistyön tiivistäminen;

f)

sinisen talouden ja vesiviljelyn kehittämisen tukeminen.

2.   Unioni ja Norsunluurannikko hyväksyvät sopimuksen 9 artiklalla perustetulla sekakomiteassa viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tämän pöytäkirjan väliaikaisen soveltamisen aloittamisesta monivuotisen alakohtaisen ohjelman ja sen täytäntöönpanemista koskevat yksityiskohtaiset säännöt, jotka sisältävät erityisesti

a)

vuosittaiset ja monivuotiset suuntaviivat, joiden mukaisesti 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu taloudellinen korvaus käytetään;

b)

vuosittain ja useamman vuoden aikana saavutettavat tavoitteet ja toteutettavat toimet, joilla pyritään edistämään vastuullista ja kestävää kalastusta ottaen huomioon Norsunluurannikon kansallisessa kalastus- ja vesiviljelypolitiikassa esittämät prioriteetit;

c)

käytettävät kriteerit ja menettelyt, jotka mahdollistavat saavutettujen tulosten vuosittaisen arvioinnin.

3.   Kaikista muutoksista, joita ehdotetaan monivuotiseen tai vuotuisen alakohtaiseen ohjelmaan tai toteutettaviin aloitteisiin myönnettävien erityismäärien käyttöön, on ilmoitettava ennalta Euroopan komissiolle, ja niille on saatava kummankin osapuolen hyväksyntä sekakomiteassa, tarvittaessa kirjeenvaihtona.

4.   Osapuolet arvioivat monivuotisen alakohtaisen ohjelman täytäntöönpanon edistymistä vuosittain sekakomiteassa. Jos tämä arviointi osoittaa, että 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun taloudellisen korvauksen tavoitteet eivät toteudu ohjelmasuunnittelun mukaisesti tai jos sekakomitea pitää taloudellisen korvauksen täytäntöönpanoa riittämättömänä, korvausta voidaan tarkistaa tai sen suorittaminen voidaan keskeyttää.

Taloudellista korvausta aletaan maksaa uudelleen osapuolten välisten neuvottelujen jälkeen ja niiden suostumuksella, kun alakohtaisen tuen täytäntöönpanon tulokset ovat sekakomitean hyväksymän ohjelmasuunnittelun mukaisia.

Osapuolet seuraavat alakohtaisen tuen toteutumista siihen asti, kun 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa määrätty taloudellinen erityiskorvaus on käytetty kokonaan, tarvittaessa myös tämän pöytäkirjan voimassaolon päättymisen jälkeen.

Tätä taloudellista erityiskorvausta ei voida kuitenkaan suorittaa, jos tämän pöytäkirjan voimassaolon päättymisestä on kulunut enemmän kuin kuusi kuukautta, jollei ole kyse ylivoimaisesta esteestä.

5 artikla

Tieteellinen ja tekninen yhteistyö vastuullisen kalastuksen turvaamiseksi

1.   Osapuolet sitoutuvat edistämään vastuullista kalastusta Norsunluurannikon vesillä syrjimättä mitään näillä vesillä olevia laivastoja.

2.   Unionin ja Norsunluurannikon viranomaiset tekevät tämän pöytäkirjan keston ajan yhteistyötä seuratakseen saaliiden, pyyntiponnistuksen ja kalavarojen tilan kehitystä Norsunluurannikon kalastusalueella.

3.   Osapuolet sitoutuvat edistämään vastuulliseen kalastukseen liittyvää yhteistyötä osa-alueen tasolla ja erityisesti Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) ja minkä tahansa muun asianomaisen osa-alueellisen tai kansainvälisen organisaation puitteissa. Osapuolet sitoutuvat noudattamaan kaikkia ICCAT:n suosituksia.

4.   Sopimuksen 4 artiklan mukaisesti osapuolet kuulevat toisiaan ICCAT:n antamien suositusten ja päätöslauselmien sekä parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella sekakomiteassa toteuttaakseen, tarvittaessa tieteellisen kokouksen jälkeen, kalavarojen kestävää hoitoa edistäviä toimenpiteitä, jotka koskevat unionin alusten toimintaa.

5.   Osapuolet tekevät yhteistyötä tehostaakseen mekanismeja, jotka koskevat laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen valvontaa ja tarkastuksia sekä sen torjuntaa Norsunluurannikolla.

6 artikla

Kalastusmahdollisuuksien ja teknisten toimenpiteiden tarkistaminen yhteisestä sopimuksesta

1.   Edellä 1 artiklassa tarkoitettuja kalastusmahdollisuuksia voidaan yhteisestä sopimuksesta lisätä sillä edellytyksellä, että 5 artiklan 4 kohdassa määrätyissä kuulemisissa vahvistetaan, ettei tällainen lisäys vaaranna Norsunluurannikon kalavarojen kestävää hoitoa. Tässä tapauksessa 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua taloudellista korvausta korotetaan vastaavasti ja ajan mukaan suhteutettuna.

2.   Jos osapuolet sitä vastoin sopivat 1 artiklassa tarkoitettujen kalastusmahdollisuuksien vähentämisestä, taloudellista korvausta alennetaan vastaavasti ja ja ajan mukaan suhteutettuna.

3.   Kalastusmahdollisuuksien jakautumista eri alusluokkien kesken voidaan niin ikään tarkistaa osapuolten välisten neuvottelujen jälkeen ja niiden yhteisestä sopimuksesta, edellyttäen, että muutokset noudattavat 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun tieteellisen kokouksen suositusta sellaisten kantojen hoidon suhteen, joihin tällainen uudelleenjako saattaa vaikuttaa. Osapuolet sopivat taloudellisen korvauksen vastaavasta mukautuksesta, jos se on perusteltua kalastusmahdollisuuksien uudelleenjaon vuoksi.

4.   Sekakomitea voi tarvittaessa tarkastella ja mukauttaa kalastustoiminnan harjoittamiseen liittyviä teknisiä edellytyksiä sekä tässä pöytäkirjassa määrättyjä sääntöjä alakohtaisen tuen täytäntöönpanosta.

7 artikla

Uudet kalastusmahdollisuudet ja koekalastus

1.   Jos unionin kalastusalukset haluavat harjoittaa muuta kuin 1 artiklassa mainittua kalastustoimintaa, unioni neuvottelee Norsunluurannikon kanssa tällaisiin uusiin kalastustoimiin mahdollisesti myönnettävästä luvasta. Osapuolten ottavat näissä neuvotteluissa huomioon asiaa koskevat, erityisesti alueellisten tai osa-alueellisten kalastusjärjestöjen tieteelliset lausunnot. Osapuolet sopivat tarvittaessa näihin uusiin kalastusmahdollisuuksiin sovellettavista edellytyksistä ja monivuotisten hoitosuunnitelmien täytäntöönpanosta. Tarvittaessa ne muuttavat tätä pöytäkirjaa ja sen liitettä.

2.   Edellä 5 artiklan 4 kohdassa määrättyjen neuvottelujen jälkeen osapuolet voivat sallia Norsunluurannikon kalastusalueella koekalastustoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on testata uusien kalastustoimien teknistä toteutettavuutta ja taloudellista kannattavuutta.

2.1

Tätä tarkoitusta varten unioni toimittaa Norsunluurannikon viranomaisille koekalastuslisenssejä koskevat hakemukset sellaisen teknisen aineiston perusteella, jossa täsmennetään

aluksen tekniset ominaisuudet;

aluksen päällystön asiantuntemus kyseisessä kalastuksessa;

matkan teknisiä parametrejä koskeva ehdotus (kesto, pyydys, tutkimusalueet jne.).

2.2

Koekalastusmatkat saavat kestää enintään kuusi kuukautta. Niistä peritään Norsunluurannikon viranomaisten vahvistama maksu.

2.3

Aluksella on koko matkan ajan lippuvaltion tieteellinen tarkkailija ja Norsunluurannikon viranomaisten valitsema tarkkailija.

2.4

Koekalastusmatkan puitteissa ja sen aikana saadut saaliit ovat aluksen omistajan omaisuutta.

2.5

Koekalastusmatkan yksityiskohtaiset tulokset toimitetaan sekakomitealle analyysia varten.

8 artikla

Sovellettava lainsäädäntö

1.   Norsunluurannikon vesillä toimivien unionin kalastusalusten toimintaa säännellään Norsunluurannikolla sovellettavalla lainsäädännöllä, paitsi jos sopimuksessa ja tässä pöytäkirjassa toisin määrätään.

2.   Norsunluurannikon viranomaiset ilmoittavat unionille välittömästi kaikista kalastusalan lainsäädäntöön tehdyistä muutoksista tai kyseisen alan uudesta lainsäädännöstä.

3.   Unioni ilmoittaa Norsunluurannikon viranomaisille kaikista unionin kaukaisilla vesillä toimivan laivaston kalastustoimintaan liittyvään lainsäädäntöön tehdyistä muutoksista tai kyseistä kalastustoimintaa koskevasta uudesta lainsäädännöstä.

9 artikla

Pöytäkirjan täytäntöönpanon keskeyttäminen

1.   Tämän pöytäkirjan täytäntöönpano voidaan keskeyttää jommankumman osapuolen aloitteesta sekakomiteassa käytyjen neuvottelujen jälkeen, jos yksi tai useampi seuraavista edellytyksistä täyttyy:

a)

sopimuksen 2 artiklan h alakohdassa määritellyt epätavalliset olosuhteet estävät kalastustoiminnan harjoittamisen Norsunluurannikon kalastusalueella;

b)

jommankumman osapuolen kalastuspolitiikan määrittelyä tai täytäntöönpanoa on muutettu merkittävästi, mikä vaikuttaa tämän pöytäkirjan määräyksiin;

c)

on käynnistetty Cotonoun sopimuksen 8 ja 96 artiklassa määrättyjä neuvottelumenettelyjä mainitun sopimuksen 9 artiklassa määrättyjen ihmisoikeuksien olennaisten ja perustavanlaatuisten osien rikkomisen johdosta;

d)

unioni on jättänyt maksamatta 3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa määrätyn taloudellisen korvauksen tämän artiklan 5 kohdan määräysten mukaisesti;

e)

osapuolten välillä syntyy sekakomiteassa tämän pöytäkirjan soveltamisesta tai tulkinnasta vakava ja ratkaisematon erimielisyys.

2.   Jos tämän pöytäkirjan soveltaminen keskeytetään muista kuin 1 kohdan c alakohdassa mainituista syistä, asianomaisen osapuolen on ilmoitettava aikeestaan kirjallisesti vähintään kolme kuukautta ennen päivää, jona keskeytys tulisi voimaan. Tämän pöytäkirjan soveltamisen keskeyttämistä 1 kohdan c alakohdassa esitetyistä syistä sovelletaan viipymättä sen jälkeen, kun keskeyttämispäätös on tehty.

3.   Jos tämän pöytäkirjan soveltaminen keskeytetään, osapuolet jatkavat neuvotteluja löytääkseen erimielisyyteensä sovintoratkaisun. Jos tällainen ratkaisu löydetään, tätä pöytäkirjaa aletaan jälleen soveltaa, ja taloudellisen korvauksen määrää alennetaan vastaavasti ja suhteutettuna tämän pöytäkirjan soveltamisen keskeytymisen kestoon.

4.   Unionin aluksille myönnetyt kalastusluvat voidaan keskeyttää samalla, kun 3 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisen taloudellisen korvauksen maksaminen keskeytetään. Jos kalastuslupia aletaan jälleen soveltaa, niiden voimassaoloaikaa pidennetään kalastustoiminnan keskeytymistä vastaavalla ajalla.

5.   Jos unioni jättää suorittamatta 3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa määrätyn maksun, Norsunluurannikon viranomaiset ilmoittavat unionille virallisesti maksun laiminlyönnistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 1 kohdan soveltamista. Unioni tekee aiheelliset tarkastukset ja suorittaa tarvittaessa maksun viimeistään 60 päivän kuluessa virallisen pyynnön vastaanottamisesta.

Jos maksua ei suoriteta kyseisessä määräajassa ilman asianmukaisia perusteluja, Norsunluurannikon viranomaiset voivat keskeyttää tämän pöytäkirjan soveltamisen tämän artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti. Tätä pöytäkirjaa aletaan jälleen soveltaa, kun kyseinen maksu on suoritettu.

10 artikla

Sähköinen viestintä

1.   Unioni ja Norsunluurannikko varmistavat niiden tietojärjestelmien asianmukaisen toiminnan, jotka ovat tarpeen kaikkien sopimuksen ja tämän pöytäkirjan täytäntöönpanoon liittyvien tietojen ja asiakirjojen vaihtamiseksi sähköisesti.

2.   Asiakirjan sähköisen version katsotaan vastaavan kaikilta kohdiltaan asiakirjan paperiversiota.

3.   Unioni ja Norsunluurannikko ilmoittavat toisilleen mahdollisimman pian kaikista tietojärjestelmän toimintahäiriöistä. Sopimuksen ja tämän pöytäkirjan täytäntöönpanoon liittyvät tiedot ja asiakirjat korvataan tällöin automaattisesti niiden paperiversioilla.

11 artikla

Tietojen luottamuksellisuus

Unioni ja Norsunluurannikko sitoutuvat siihen, että kaikkia unionin aluksiin ja niiden kalastustoimintaan liittyviä, sopimuksen ja tämän pöytäkirjan puitteissa saatuja henkilöön liittyviä tietoja käsitellään kaikkina aikoina huolellisesti kummankin osapuolen luottamuksen ja tietosuojan periaatteiden mukaisesti.

Osapuolet varmistavat, että julkisiksi saatetaan ainoastaan koostetut tiedot tonnikalan kalastustoiminnasta Norsunluurannikon kalastusalueella ICCAT:n ja muiden alueellisten tai osa-alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen asiaa koskevien määräysten mukaisesti.

Toimivaltaiset viranomaiset saavat käyttää luottamuksellisina pidettäviä tietoja yksinomaan sopimuksen ja tämän pöytäkirjan täytäntöönpanoa koskeviin tarkoituksiin.

12 artikla

Irtisanominen

1.   Tämän pöytäkirjan irtisanomista varten asianomaisen osapuolen on ilmoitettava toiselle osapuolelle kirjallisesti aikeestaan irtisanoa tämä pöytäkirja vähintään kuusi kuukautta ennen päivää, jona irtisanominen tulisi voimaan.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen lähettäminen avaa sopimuspuolten väliset neuvottelut.

13 artikla

Väliaikainen soveltaminen

Tätä pöytäkirjaa sovelletaan väliaikaisesti siitä päivästä alkaen, kun osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

14 artikla

Voimaantulo

Tämä pöytäkirja tulee voimaan päivänä, jona osapuolet ilmoittavat toisilleen tätä varten tarvittavien menettelyjen saattamisesta päätökseen.

Euroopan unionin puolesta

Norsunluurannikon tasavallan puolesta


LIITE

UNIONIN ALUSTEN KALASTUSTOIMINNAN HARJOITTAMISTA KOSKEVAT EDELLYTYKSET NORSUNLUURANNIKON KALASTUSALUEELLA

I LUKU

YLEISET MÄÄRÄYKSET

1.   Toimivaltaisen viranomaisen nimeäminen

Tämän liitteen soveltamiseksi ja jollei toisin jäljempänä määrätä, viittauksia Euroopan unionin tai Norsunluurannikon toimivaltaiseen viranomaiseen pidetään

unionin osalta viittauksina Euroopan komissioon, tarvittaessa Norsunluurannikolla sijaitsevan Euroopan unionin edustuston välityksellä;

Norsunluurannikon osalta viittauksina kalastusasioista vastaavaan ministeriöön.

2.   Kalastusalue

Norsunluurannikon viranomaiset ilmoittavat mahdollisimman pian unionin toimivaltaisille yksiköille kalastusalueensa maantieteelliset koordinaatit perusviivasta lähtien.

Unionin alukset voivat harjoittaa kalastustoimintaa vesillä, jotka sijaitsevat yli 12 meripeninkulman päässä perusviivasta, jollei tämän luvun 3 kohdan määräyksistä muuta johdu.

3.   Alueet, joilla merenkulku ja kalastus on kielletty

Norsunluurannikko ilmoittaa alusten omistajille ja unionille kalastuslisenssin antamisen yhteydessä niiden alueiden rajat, joilla merenkulku ja kalastus on kiellettyä. Kaikista näiden alueiden muutoksista ilmoitetaan mahdollisimman pian unionille.

4.   Pankkitili

Norsunluurannikko ilmoittaa ennen tämän pöytäkirjan väliaikaisen soveltamisen alkamista unionille tiedot valtionkassan tilistä, jolle unionin alusten vastuulla olevat tämän pöytäkirjan mukaiset maksut maksetaan. Pankkisiirtoihin liittyvistä kustannuksista vastaavat alusten omistajat.

II LUKU

KALASTUSLUVAT

Tämän liitteen määräysten soveltamiseksi ilmaus ”lisenssi” vastaa ilmausta ”kalastuslupa”, sellaisena kuin se määritellään unionin lainsäädännössä.

1 jakso: Sovellettavat menettelyt

1.   Ennakkoedellytykset kalastuslisenssin saamiseksi - kelpoisuusehdot täyttävät alukset

Ainoastaan kelpoisuusehdot täyttäville aluksille voidaan myöntää kalastuslisenssi Norsunluurannikon kalastusalueella. Tätä varten niiden on oltava rekisteröityjä unionin kalastusalusrekisteriin ja oltava ulkoisten kalastuslaivastojen kestävästä hallinnoinnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2403 (1) säännösten mukaisia.

Jotta alukselle voidaan myöntää kalastuslisenssi, aluksen omistajalla, päälliköllä ja aluksella itsellään ei saa olla kalastuskieltoa Norsunluurannikolla. Niiden aseman Norsunluurannikon hallintoviranomaisiin nähden on oltava asianmukainen siten, että ne ovat täyttäneet kaikki unionin kanssa tehtyjen kalastussopimusten mukaiset aikaisemmat velvollisuutensa, jotka liittyvät niiden kalastustoimintaan Norsunluurannikolla.

2.   Lisenssihakemukset

Unionin asiaankuuluvat viranomaiset toimittavat sähköisessä muodossa tai millä tahansa muulla nopealla välineellä Norsunluurannikon kalastuksesta vastaavalle ministeriölle vähintään 30 työpäivää ennen lisenssille haetun voimassaoloajan alkamista hakemuksen jokaisen sellaisen aluksen osalta, joka haluaa harjoittaa sopimuksen nojalla kalastustoimintaa.

Kalastuksesta vastaavalle ministeriölle toimitettavat hakemukset on tehtävä lomakkeille, joiden malli on lisäyksessä 1.

Jokaiseen lisenssihakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat:

todistus kiinteän ennakkomaksun maksamisesta luvan voimassaoloajalta;

aluksen merikelpoisuustodistus;

aluksen vakuutustodistus;

äskettäin otettu aluksen värivalokuva (sivulta nähtynä), jossa aluksen nimi ja sen tunnistenumero ovat selvästi näkyvissä;

kuva ja yksityiskohtainen kuvaus käytettävistä pyydyksistä.

Uusittaessa tämän pöytäkirjan mukaista lisenssiä sellaisen aluksen osalta, jonka tekniset ominaisuudet eivät ole muuttuneet, uudistamishakemukseen liitetään yksinomaan todistus maksun suorittamisesta.

3.   Kiinteämääräinen maksu

Lisenssimaksu on suoritettava Norsunluurannikon viranomaisten tämän liitteen 1 luvun 4 kohdan mukaisesti ilmoittamalle tilille.

Lisenssimaksuihin sisältyvät kaikki kansalliset ja paikalliset maksut, lukuun ottamatta satamamaksuja ja palvelumaksuja.

4.   Alustava luettelo aluksista, joilla on lupa kalastaa

Norsunluurannikko laatii alustavan luettelon kalastuslupaa hakeneista aluksista saatuaan kalastuslupahakemukset ja ilmoituksen ennakkomaksun maksamisesta. Tämä luettelo toimitetaan välittömästi sähköisesti unionille ja kalastuksen valvonnasta vastaavalle kansalliselle viranomaiselle. Alusten sallitaan kalastaa heti, kun ne on merkitty alustavaan luetteloon. Alustavan luettelon jäljennös on säilytettävä aluksella, kunnes sille myönnetään sen kalastuslupa.

5.   Lisenssien myöntäminen

Alusten lisenssit toimitetaan alusten omistajille tai näiden edustajille, tapauksen mukaan Norsunluurannikolla sijaitsevan Euroopan unionin edustuston välityksellä, 21 työpäivän kuluessa päivästä, jona Norsunluurannikon kalastuksesta vastaava ministeriö on saanut kaikki tämän luvun 2 kohdassa tarkoitetut asiakirjat.

Lisenssit ovat voimassa enintään yhden vuoden, ja ne voidaan uusia.

6.   Luettelo aluksista, joilla on lupa kalastaa

Lisenssin myönnettyään Norsunluurannikko laatii välittömästi lopullisen luettelon aluksista, joilla on lupa kalastaa Norsunluurannikon kalastusalueella. Tämä luettelo toimitetaan välittömästi kalastuksen valvonnasta vastaavalle kansalliselle viranomaiselle ja unionille, ja se korvaa edellä mainitun alustavan luettelon.

7.   Lisenssin siirtäminen

Lisenssi myönnetään aluskohtaisesti, eikä se ole siirrettävissä. Unionin pyynnöstä ja todistetun ylivoimaisen esteen tapauksessa, esimerkiksi jos alus on menetetty tai joutuu olemaan pitkään paikoillaan vakavan teknisen vian takia, aluksen lisenssi kuitenkin korvataan samalle aluksen omistajalle, alusten omistajien yhdistykselle tai samalle tuottajaorganisaatiolle kuuluvalle sellaiselle toiselle alukselle myönnettävällä uudella lisenssillä, joka kuuluu samaan tämän pöytäkirjan 1 artiklassa tarkoitettuun luokkaan kuin edellinen alus, jolloin uutta lisenssimaksua ei tarvitse maksaa. Tällaisessa tapauksessa on otettava huomioon näiden kahden aluksen yhteenlaskettu kokonaissaalis, kun saalismäärää lasketaan mahdollisen lisämaksun määrittämistä varten.

Korvattavan aluksen omistajan tai tämän edustajan on palautettava peruutettu lisenssi Norsunluurannikon kalastuksesta vastaavalle ministeriölle Norsunluurannikolla sijaitsevan Euroopan unionin edustuston välityksellä.

Uusi lisenssi tulee voimaan päivänä, jona aluksen omistaja palauttaa peruutetun lisenssin Norsunluurannikon kalastuksesta vastaavalle ministeriölle. Norsunluurannikolla sijaitsevalle Euroopan unionin edustustolle ilmoitetaan lisenssin siirtämisestä.

8.   Lisenssin säilyttäminen aluksella

Lisenssi on aina säilytettävä aluksella. Alusten sallitaan kuitenkin kalastaa heti, kun ne on merkitty tämän luvun 4 kohdassa tarkoitettuun alustavaan luetteloon.

9.   Tukialukset

Norsunluurannikko sallii unionin pyynnöstä ja Norsunluurannikon viranomaisten tarkasteltua asiaa sen, että kalastusluvan saaneilla unionin aluksilla on apunaan tukialuksia.

Tukialukset eivät saa olla varustettuja pyyntiä varten. Tähän tukitoimintaan ei saa sisältyä polttoaineen tankkausta eikä saaliiden jälleenlaivausta.

Tukialuksiin sovelletaan tässä luvussa kuvattua kalastuslupien hakumenettelyä siinä määrin kuin se on sovellettavissa niihin. Norsunluurannikko laatii luettelon sallituista tukialuksista ja toimittaa sen välittömästi unionille.

Näitä aluksia koskee 3 500 euron vuosimaksu.

2 jakso: Maksut ja ennakot

1.   Maksun määrä on nuottaa käyttävien tonnikala-alusten ja pintasiima-alusten osalta yhtä Norsunluurannikon kalastusalueella kalastettua tonnia kohti:

tämän pöytäkirjan ensimmäisenä ja toisena soveltamisvuonna 60 euroa;

kolmantena, neljäntenä, viidentenä ja kuudentena vuonna 70 euroa.

2.   Lisenssit myönnetään sen jälkeen, kun toimivaltaisille kansallisille viranomaisille on suoritettu seuraavat kiinteämääräiset ennakkomaksut:

a)

nuottaa käyttävät tonnikala-alukset:

tämän pöytäkirjan ensimmäisenä ja toisena soveltamisvuonna 7 620 euroa alusta kohden, mikä vastaa 127:ää saalistonnia vuodessa;

kolmantena, neljäntenä, viidentenä ja kuudentena vuonna 8 890 euroa alusta kohden, mikä vastaa 127:ää saalistonnia vuodessa;

b)

pintasiima-alukset:

tämän pöytäkirjan ensimmäisenä ja toisena soveltamisvuonna 2 400 euroa alusta kohden, mikä vastaa 40:ää saalistonnia vuodessa;

kolmantena, neljäntenä, viidentenä ja kuudentena vuonna 2 800 euroa alusta kohden, mikä vastaa 40:tä saalistonnia vuodessa.

Jos lisenssin kesto on alle vuoden, maksun määrä vahvistetaan suhteessa lisenssin kestoon Norsunluurannikon lainsäädännön mukaisesti. Nuottaa käyttävien tonnikala-alusten osalta lisenssin kesto ei kuitenkaan saa olla alle 12 kuukautta.

3.   Unioni vahvistaa kullekin alukselle laskelman saaliista ja aluksen suoritettavaksi kuuluvista maksuista aluksen edelliselle kalenterivuodelle ajoittuneen kalastusvuoden osalta. Se toimittaa nämä laskelmat Norsunluurannikolle viimeistään kuluvan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Norsunluurannikko voi asiakirjatodisteiden perusteella kiistää nämä laskelmat 30 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. Jos asiasta on erimielisyyttä, osapuolet neuvottelevat siitä sekakomiteassa. Jos Norsunluurannikko ei esitä vastaväitteitä 30 päivän kuluessa, laskelmat katsotaan hyväksytyiksi.

4.   Jos lopullisessa tilityksessä vahvistettu summa on kalastusluvan saamiseksi maksettua kiinteämääräistä maksua suurempi, aluksen omistaja suorittaa loppumaksun 45 päivän kuluessa Norsunluurannikolle, ellei aluksen omistaja riitauta asiaa. Jos lopullisessa tilityksessä vahvistettu määrä on pienempi kuin tämän jakson 2 kohdassa tarkoitettu ennakko, erotusta ei kuitenkaan palauteta aluksen omistajalle.

III LUKU

SAALIIDEN ILMOITTAMINEN

1.   Kalastuspäiväkirja

Sopimuksen nojalla kalastavan unionin aluksen päällikön on pidettävä kalastuspäiväkirjaa nuotta- ja pitkäsiima-aluksiin sovellettavien ICCAT:n suositusten ja päätöslauselmien mukaisesti.

Päällikön on täytettävä kalastuspäiväkirja jokaiselta päivältä, jonka alus on Norsunluurannikon kalastusalueella.

Päällikön on kirjattava joka päivä kalastuspäiväkirjaan kunkin pyydetyn ja aluksella pidetyn, elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) kolmikirjaimisella koodilla yksilöidyn lajin määrä kilogrammoina elopainoa tai tarvittaessa kappalemääränä. Päällikön on mainittava kunkin pääasiallisen lajin osalta myös se, jos saaliita ei ole saatu. Päällikön on kirjattava kalastuspäiväkirjaan joka päivä tarvittaessa myös kunkin lajin mereen heitetyt määrät kilogrammoina elopainoa tai tarvittaessa kappalemääränä.

Kalastuspäiväkirja on täytettävä selkeästi suuraakkosin, ja siinä on oltava päällikön allekirjoitus.

Päällikkö vastaa kalastuspäiväkirjaan merkittyjen tietojen paikkansapitävyydestä.

2.   Saalisilmoitusten toimittaminen

Jokaisen kalastusmatkan päätteeksi päällikön on ilmoitettava aluksen saaliit toimittamalla Norsunluurannikolle sähköisen jäljennöksen kalastuspäiväkirjoistaan ajalta, jona alus on ollut Norsunluurannikon kalastusalueella. Hänen on lähetettävä sen jäljennös yhtäaikaisesti Norsunluurannikon valtameren tutkimuskeskukselle (Centre de Recherches Océanologiques de Côte d'Ivoire – CRO) ja jollekin seuraavista tutkimuslaitoksista:

a)

IRD (Institut de recherche pour le développement);

b)

IEO (Instituto Español de Oceanografía);

c)

IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).

Jos alus poistuu ennen kalastusmatkan päättymistä Norsunluurannikon kalastusalueelta poikkeamatta sitä ennen jossakin Norsunluurannikon satamassa, kalastuspäiväkirja on lähetettävä seitsemän päivän kuluessa Norsunluurannikon kalastusalueelta poistumisesta.

Jos saalisilmoituksia ei voida toimittaa sähköisesti, ne voidaan lähettää postitse tai faksilla.

Norsunluurannikon viranomaiset ilmoittavat ennen tämän pöytäkirjan väliaikaisen soveltamisen alkamista käytettävät sähköpostiosoitteen ja puhelin- ja faksinumerot. Norsunluurannikko ilmoittaa asianomaisille aluksille ja unionille välittömästi kaikki näihin yhteystietoihin tehdyt muutokset.

Jos tämän luvun määräyksiä ei noudateta, Norsunluurannikon hallituksella on oikeus peruuttaa väliaikaisesti määräyksiä rikkoneen aluksen lisenssi, kunnes muodollisuudet on täytetty, ja soveltaa aluksen omistajaan Norsunluurannikon voimassa olevassa lainsäädännössä säädettyjä seuraamuksia. Unionille ja lippujäsenvaltiolle on ilmoitettava asiasta.

3.   Siirtyminen sähköiseen saalisilmoitusjärjestelmään

Osapuolet ilmaisevat yhteisen halunsa varmistaa tämän pöytäkirjan ensimmäisen soveltamisvuoden aikana siirtyminen kalastustoimintaa koskevien tietojen ilmoittamisessa ja toimittamisessa sähköiseen järjestelmään, mukaan lukien saalistietojen päivittäinen toimittaminen.

Osapuolet sopivat määrittelevänsä yhdessä tätä siirtymistä koskevat ehdot sekakomiteassa ja asettavat tavoitteeksi saada järjestelmä toimintakuntoon mahdollisimman pian.

IV LUKU

TEKNISET TOIMENPITEET

Kalastuslisenssin saaneisiin aluksiin sovellettavat kalastusaluetta, sallittuja pyydyksiä ja kiellettyjä lajeja koskevat tekniset toimenpiteet määritellään tämän liitteen lisäyksessä 2 olevassa teknisessä lomakkeessa.

Alusten on noudatettava ICCAT:n kyseisen alueen osalta vahvistamia, pyydyksiä ja kalojen yhteenkokoamiseen tarkoitettuja välineitä, niiden teknisiä määritelmiä koskevia toimenpiteitä ja suosituksia sekä kaikkia muita niiden kalastustoimintaan sovellettavia teknisiä toimenpiteitä.

V LUKU

SEURANTA, VALVONTA JA TARKKAILU

I jakso: Valvonta ja tarkastukset

1.   Alueelle saapuminen ja siltä poistuminen

1.1

Unionin alusten on ilmoitettava vähintään kolme tuntia etukäteen kalastuksen valvonnasta vastaaville Norsunluurannikon toimivaltaisille viranomaisille aikomuksestaan saapua Norsunluurannikon kalastusalueelle tai poistua siltä.

Saapumisestaan tai poistumisestaan ilmoittavan aluksen on annettava erityisesti seuraavat tiedot:

i)

suunnitellun saapumisen tai poistumisen päivä, kellonaika ja paikka;

ii)

kunkin aluksella pidetyn, FAO:n kolmikirjaimisella koodilla yksilöidyn lajin määrä kilogrammoina elopainoa tai tarvittaessa kappalemääränä;

iii)

tuotteiden luonne ja jalostusaste.

1.2

Edellä 1.1 alakohdassa tarkoitetut tiedot on annettava ensisijaisesti sähköpostitse, tai jos se ei ole mahdollista, faksitse. Norsunluurannikko vahvistaa välittömästi ilmoituksen vastaanottamisen.

1.3

Ilman Norsunluurannikon toimivaltaiselle viranomaiselle tehtyä ennakkoilmoitusta kalastamasta yllätetty alus katsotaan määräyksiä rikkovaksi alukseksi.

2.   Tarkastusmenettelyt

2.1

Norsunluurannikon vesillä kalastustoimintaa harjoittavien unionin alusten päälliköiden on sallittava kalastustoiminnan tarkastamisesta ja valvonnasta vastaavien Norsunluurannikon virkamiesten tehtävien suorittaminen.

2.2

Näiden viranomaisten läsnäolo aluksella ei saa kestää kauempaa kuin on tarpeen heidän tehtäviensä suorittamiseksi.

Norsunluurannikon tarkastajat laativat jokaisen tarkastuksen päätteeksi tarkastusraportin. Unionin aluksen päälliköllä on oikeus tehdä tarkastusraporttiin huomautuksensa. Tarkastusraportin laatinut tarkastaja ja unionin aluksen päällikkö allekirjoittavat tarkastusraportin. Tarkastusraportissa oleva päällikön allekirjoitus ei rajoita aluksen omistajan oikeutta puolustautua mahdollisesti havaittuun määräysten rikkomiseen liittyvässä menettelyssä. Jos päällikkö kieltäytyy allekirjoittamasta kyseistä asiakirjaa, hänen on esitettävä kieltäytymisensä syyt kirjallisena ja tarkastajan on lisättävä asiakirjaan maininta ”kieltäytyy allekirjoittamasta”. Norsunluurannikon tarkastajat antavat unionin aluksen päällikölle jäljennöksen tarkastusraportista ennen alukselta poistumistaan.

2.3

Norsunluurannikko voi sallia unionin osallistumisen tarkastuksiin tarkkailijana.

3.   Yhteistyö laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen (LIS-kalastuksen) torjunnassa

Avomerellä tapahtuvan kalastuksen seurannan parantamiseksi ja LIS-kalastuksen torjumiseksi unionin alukset ilmoittavat kaikista Norsunluurannikon kalastusalueella olevista aluksista, joiden epäillään harjoittavan laitonta kalastusta.

4.   Purkamiset ja jällenlaivaukset

4.1

Kaikki unionin alukset, jotka haluavat purkaa tai jälleenlaivata saaliita Norsunluurannikon vesillä, saavat tehdä sen ainoastaan Norsunluurannikon satamissa tai satamien redillä.

4.2

Kyseisten alusten omistajien on annettava Norsunluurannikon toimivaltaisille viranomaisille vähintään 24 tuntia etukäteen seuraavat tiedot:

purkausta tai jälleenlaivausta aikovien kalastusalusten nimet;

jälleenlaivauksen osalta saaliit vastaanottavan aluksen nimi, kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) tunnistenumero ja lippuvaltio;

purettava tai jälleenlaivattava määrä tonneina lajeittain;

toimituksen päivämäärä ja paikka.

4.3

Jälleenlaivauksen tapauksessa päälliköiden on toimitettava Norsunluurannikon toimivaltaisille viranomaisille saalisilmoitukset.

4.4

Saaliin purkamista tai jälleenlaivausta Norsunluurannikolla harjoittavien unionin alusten päälliköiden on sallittava asianmukaisesti valtuutettujen ja tunnistettavien Norsunluurannikon tarkastajien suorittama kyseisen toiminnan valvonta ja helpotettava sitä. Kunkin tarkastuksen jälkeen päällikölle annetaan jäljennös raportista.

II jakso: Satelliittiseurantajärjestelmä

1.   Alusten sijainti-ilmoitukset

Lisenssin saaneilla unionin aluksilla on Norsunluurannikon kalastusalueella ollessaan oltava satelliittiseurantalaitteet (Vessel Monitoring System – VMS), joilla varmistetaan, että alusten sijainti on automaattisesti ja jatkuvasti niiden lippuvaltion kalastuksenseurantakeskuksen (Fisheries Monitoring Center – FMC) tiedossa.

Sijainti-ilmoitusten on oltava ICCAT:n suosituksiin sisältyvien alusten sijaintia koskevien eritelmien mukaisia. Kyseisten ilmoitusten on noudatettava ICCAT:n puitteissa määriteltyjen normien mukaista formaattia.

Lippuvaltion kalastuksenseurantakeskus huolehtii sijainti-ilmoitusten automaattisesta käsittelystä ja tarvittaessa sähköisestä toimittamisesta. Sijainti-ilmoitukset on kirjattava suojatussa muodossa ja säilytettävä kolmen vuoden ajan.

2.   Aluksen sijainnin ilmoittaminen VMS-järjestelmän vioittuessa

Päällikön on varmistettava, että hänen aluksensa VMS-järjestelmä on jatkuvasti täysin toimintakuntoinen ja että sijainti-ilmoitukset välittyvät asianmukaisesti lippuvaltion kalastuksenseurantakeskukselle.

Jos aluksen VMS-järjestelmä vioittuu, se on korjattava tai korvattava yhden kuukauden kuluessa. Tämän määräajan jälkeen aluksella ei ole enää lupaa kalastaa Norsunluurannikon kalastusalueella.

Norsunluurannikon kalastusalueella kalastavien alusten, joiden VMS-järjestelmä on viallinen, on toimitettava kaikki 1 kohdassa määrätyt pakolliset tiedot sisältävät sijainti-ilmoituksensa lippuvaltion kalastuksenseurantakeskukselle sähköpostitse, radioitse tai faksitse vähintään joka neljäs tunti.

3.   Sijainti-ilmoitusten suojattu toimittaminen Norsunluurannikolle

Lippuvaltion kalastuksenseurantakeskus välittää asianomaisten alusten sijainti-ilmoitukset automaattisesti Norsunluurannikon kalastuksenseurantakeskukselle käyttäen suojattua sähköistä viestintäjärjestelmää.

Lippuvaltion ja Norsunluurannikon kalastuksenseurantakeskukset antavat toisilleen sähköiset yhteystietonsa ja ilmoittavat viipymättä kaikista niihin tehdyistä muutoksista.

Norsunluurannikon kalastuksenseurantakeskus ilmoittaa lippuvaltion kalastuksenseurantakeskukselle ja unionille kaikista keskeytyksistä lisenssin saaneen aluksen perättäisten sijainti-ilmoitusten vastaanottamisessa, jos asianomainen alus ei ole ilmoittanut poistuneensa Norsunluurannikon kalastusalueelta.

4.   Viestintäjärjestelmän toimintahäiriö

Norsunluurannikko varmistaa, että sen sähköiset laitteet ovat yhteensopivia lippuvaltion kalastuksenseurantakeskuksen laitteiden kanssa ja ilmoittaa unionille välittömästi kaikista viestintään ja sijainti-ilmoitusten vastaanottamiseen liittyvistä toimintahäiriöistä teknisen ratkaisun löytämiseksi mahdollisimman pian. Jos asiasta syntyy riita, se viedään sekakomitean käsittelyyn.

Päällikön katsotaan olevan vastuussa kaikenlaisesta aluksen VMS-järjestelmään puuttumisesta, jonka tarkoituksena on häiritä sen toimintaa tai väärentää sen sijainti-ilmoituksia. Kaikkiin rikkomuksiin sovelletaan Norsunluurannikon lainsäädännössä säädettyjä seuraamuksia.

5.   Sijainti-ilmoitusten toimittamistiheyden tarkistaminen

Norsunluurannikko voi rikkomuksen todistamiseksi esittämiensä asiakirjatodisteiden perusteella osoittaa lippuvaltion kalastuksenseurantakeskukselle pyynnön, jonka jäljennös toimitetaan unionille ja jonka mukaan aluksen sijainti-ilmoitusten toimittamistiheys olisi nostettava määritellyn tutkintajakson ajaksi 30 minuuttiin. Norsunluurannikko toimittaa nämä asiakirjatodisteensa viipymättä lippuvaltion kalastuksenseurantakeskukselle ja unionille. Lippuvaltion kalastuksenseurantakeskus aloittaa viipymättä sijainti-ilmoitusten toimittamisen Norsunluurannikolle uudella tiheydellä.

Kun tutkintajakso päättyy, Norsunluurannikko ilmoittaa siitä välittömästi lippuvaltion kalastuksenseurantakeskukselle ja unionille sekä tiedottaa niille kyseiseen tutkintaan liittyvistä mahdollisista jatkotoimista.

VI LUKU

MERENKULKIJOIDEN OTTAMINEN PALVELUKSEEN

1.   Unionin alusten omistajat ottavat Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueen valtioiden (AKT-maiden) kansalaisia palvelukseen seuraavin edellytyksin ja rajoituksin:

a)

nuottaa käyttävien tonnikala-alusten miehistöön tonnikalan kalastuskauden aikana kolmannen maan kalastusalueella suoritettavaa kalastusta varten otetuista merenkulkijoista vähintään 20 prosenttia on AKT-maiden kansalaisia;

b)

pintasiima-alusten miehistöön kalastuskauden aikana kolmannen maan kalastusalueella suoritettavaa kalastusta varten otetuista merenkulkijoista vähintään 20 prosenttia on AKT-maiden kansalaisia.

2.   Alusten omistajien on pyrittävä ottamaan palvelukseen ensisijaisesti merenkulkijoita, jotka ovat Norsunluurannikon kansalaisia.

3.   Kansainvälisen työjärjestön (ILO) julistusta työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista sovelletaan täysimääräisesti unionin aluksille otettuihin merenkulkijoihin. Erityisesti kysymykseen tulevat järjestäytymisvapaus ja työntekijöiden kollektiivisen neuvotteluoikeuden tosiasiallinen tunnustaminen sekä syrjimättömyys työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessä.

4.   AKT-maiden merenkulkijoiden työsopimukset, joista yksi kappale annetaan näiden sopimusten allekirjoittajille, laaditaan alusten omistajien edustajan tai edustajien ja merenkulkijoiden ja/tai heidän ammattiyhdistystensä taikka edustajiensa välillä. Sopimuksilla on taattava merenkulkijoille kuuluminen sosiaaliturvaan, johon sisältyy henki-, sairaus- ja tapaturmavakuutus.

5.   Alusten omistajat maksavat AKT-maiden merenkulkijoiden palkan. Se vahvistetaan alusten omistajien tai näiden edustajien ja merenkulkijoiden ja/tai heidän ammattijärjestöjensä taikka edustajiensa välisellä sopimuksella. AKT-maiden merenkulkijoiden palkka ei kuitenkaan saa olla huonompi kuin palkka, jota maksetaan heidän kotimaidensa miehistöille, eikä missään tapauksessa ILO:n standardeja huonompi.

6.   Jokaisen unionin alukselle palvelukseen otetun merenkulkijan on ilmoittauduttava sen aluksen päällikölle, joka hänelle on osoitettu hänen suunniteltua miehistöön tuloaan edeltävänä päivänä. Jos merenkulkija ei ole paikalla hänen miehistöön tulolleen sovittuna aikana, aluksen omistajat vapautuvat ilman eri toimenpiteitä velvoitteestaan ottaa kyseinen merenkulkija miehistöön.

7.   Jos alus ei ole sovittuna aikana ennalta sovitussa satamassa Norsunluurannikon merenkulkijan miehistöön ottamiseksi, aluksen omistajien on suoritettava merenkulkijalle satamassa odottamisesta aiheutuneista kustannuksista (majoitus, ateriat jne.) kiinteämääräinen korvaus, joka on 80 euroa päivältä.

8.   Jos Norsunluurannikon merenkulkijaa ei jätetä aluksesta Norsunluurannikolla sijaitsevassa satamassa, aluksen omistaja vastaa matkakustannuksista, jotka aiheutuvat merenkulkijan mahdollisimman pikaisesta paluusta Norsunluurannikolle.

9.   Aluksen omistajat toimittavat palvelukseen otettuja merenkulkijoita koskevat tiedot vuosittain. Näissä tiedoissa ilmoitetaan niiden merenkulkijoiden lukumäärä, jotka ovat

a)

unionin kansalaisia;

b)

AKT-maiden kansalaisia, erottelemalla Norsunluurannikon ja muiden AKT-maiden kansalaiset toisistaan;

c)

muiden maiden kuin AKT-maiden ja unionin kansalaisia.

10.   Aluksen omistaja valitsee miehistöön otettavat Norsunluurannikon merenkulkijat vapaasti Norsunluurannikon merenkulkijoihin liittyviä asioita käsittelevän viranomaisen pitämästä rekisteristä. Unionin aluksella jo työskentelevien Norsunluurannikon merenkulkijoiden osalta päällikkö ilmoittaa Norsunluurannikon merenkulkijoihin liittyviä asioita käsittelevälle viranomaiselle luettelon näistä merenkulkijoista sekä jäljennökset heidän henkilöllisyystodistuksistaan.

VII LUKU

TARKKAILIJAT

1.   Kalastustoiminnan tarkkailu

Siihen asti, kun alueellisten tarkkailijoiden järjestelmä on pantu täytäntöön, aluksille, joilla on lupa kalastaa tämän sopimuksen nojalla Norsunluurannikon kalastusalueella, on päästettävä alueellisten tarkkailijoiden sijaan Norsunluurannikon nimeämiä tarkkailijoita tässä luvussa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti suorittamaan tämän luvun 4 kohdassa vahvistettuja tehtäviä.

2.   Nimetyt alukset ja tarkkailijat

Norsunluurannikko laatii luettelon aluksista, joille on tarkoitus lähettää tarkkailija, sekä luettelon aluksille osoitettavista tarkkailijoista. Kyseiset luettelot on pidettävä ajan tasalla. Ne toimitetaan unionille heti kun ne on laadittu, ja sen jälkeen joka kolmas kuukausi, jos niitä on päivitetty.

Norsunluurannikko ilmoittaa asianomaisille alusten omistajille tai näiden edustajille niiden alukselle osoitettavan tarkkailijan nimen lisenssin myöntämisen yhteydessä tai viimeistään 15 päivää ennen tarkkailijan suunniteltua alukselle saapumista.

Tarkkailijan aluksella olo kestää yhden kalastusmatkan ajan. Norsunluurannikon nimenomaisesta pyynnöstä tarkkailijan läsnäolo aluksella voidaan kuitenkin jakaa useammalle kalastusmatkalle tietyn aluksen kalastusmatkojen keskimääräisen kestoajan mukaan. Norsunluurannikko esittää tämän pyynnön asianomaiselle alukselle tulevan tarkkailijan nimen ilmoittamisen yhteydessä.

3.   Alukselle ottamista ja alukselta poistumista koskevat edellytykset

Aluksen omistaja tai tämän edustaja ja Norsunluurannikko sopivat yhdessä tarkkailijan alukselle ottamista koskevista edellytyksistä.

Tarkkailijan alukselle nousu tapahtuu aluksen omistajan valitsemassa satamassa nimettyjen alusten luettelosta ilmoittamista seuraavan ensimmäisen Norsunluurannikon kalastusalueella tapahtuvan kalastusmatkan alussa.

Asianomaisten alusten omistajien on ilmoitettava kahden viikon kuluessa ja kymmenen päivän varoitusajalla tarkkailijoiden alukselle nousemista varten suunnitellut satamat ja päivämäärät.

Jos tarkkailija nousee alukselle muussa maassa kuin Norsunluurannikolla, aluksen omistaja vastaa tarkkailijan matkakuluista.

Jos tarkkailija ei ilmesty sovittuna aikana sovittuun paikkaan tai sovittua aikaa seuraavien 12 tunnin kuluessa, aluksen omistaja vapautuu ilman eri toimenpiteitä velvoitteestaan ottaa tarkkailija alukselle.

Päällikön on tehtävä kaikkensa varmistaakseen tarkkailijan fyysisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin tämän suorittaessa tehtäviään.

Tarkkailijalla on oltava käytettävissään kaikki tehtäviensä suorittamiseksi tarvittavat varusteet. Päällikön on annettava hänen käyttöönsä tehtävän suorittamiseen tarvittavat viestintävälineet, aluksen kalastustoimintaan suoraan liittyvät asiakirjat, mukaan lukien kalastuspäiväkirja ja lokikirja, sekä mahdollistettava pääsy aluksen eri osiin tehtävien helpottamiseksi.

Tarkkailijoille järjestetään aluksella olevien mahdollisuuksien mukaan aluksen omistajan kustannuksella samantasoinen ruokailu ja majoitus kuin päällystölle.

Tarkkailijan palkan ja sosiaalimaksut maksaa Norsunluurannikko.

4.   Tarkkailijan tehtävät

Tarkkailijoita on kohdeltava aluksella kuten aluksen päällystöä. Kun alus harjoittaa toimintaa Norsunluurannikon vesillä, tarkkailijan tehtävänä on

tehdä havaintoja alusten kalastustoiminnasta;

tarkistaa kalastustoimintaa harjoittavien alusten sijainti;

ottaa näytteitä biologisiin tarkoituksiin tieteellisten ohjelmien mukaisesti;

laatia luettelo käytetyistä pyydyksistä;

tarkastaa Norsunluurannikon vesillä pyydettyjä saaliita koskevat tiedot kalastuspäiväkirjasta;

tarkastaa sivusaaliiden prosenttiosuudet ja tehdä arvio kaupan pidettävien kalalajien poisheitetyistä määristä;

ilmoittaa soveltuvin keinoin toimivaltaiselle viranomaiselleen kalastustiedot, mukaan luettuna aluksella olevien pääasiallisten ja sivusaaliiden määrä.

5.   Tarkkailijan velvollisuudet

Aluksella olonsa aikana tarkkailijan on

kaikin mahdollisin tavoin huolehdittava siitä, ettei hänen alukseen tulonsa ja siellä olonsa keskeytä tai haittaa kalastustoimintaa;

kohdeltava huolella aluksella olevia varusteita ja laitteistoja sekä kunnioitettava kaikkien aluksen asiakirjojen luottamuksellisuutta;

tarkkailujakson lopussa ja ennen alukselta poistumista tarkkailija laatii toimintakertomuksen, joka toimitetaan toimivaltaisille viranomaisille ja jonka jäljennös toimitetaan unionille. Hän allekirjoittaa sen päällikön läsnä ollessa; tämä voi lisätä tai pyytää lisäämään siihen kaikki tarpeellisina pitämänsä huomiot, jotka päällikkö vahvistaa allekirjoituksellaan. Tieteellinen tarkkailija antaa päällikölle jäljennöksen kertomuksesta poistuessaan alukselta.

6.   Kiinteämääräinen taloudellinen korvaus

Lisenssin saamista koskevan vuotuisen ennakon maksamisen yhteydessä aluksen omistaja maksaa Norsunluurannikolle kiinteämääräisen taloudellisen korvauksen, joka on 400 euroa alusta kohden ja jolla osallistutaan Norsunluurannikon tarkkailijoiden unionin aluksille ottamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

VIII LUKU

RIKKOMUKSET

1.   Rikkomusten käsittely

Norsunluurannikon viranomaiset ilmoittavat 24 tunnin kuluessa unionille kaikki rikkomukset, joihin tämän liitteen määräysten mukaisen lisenssin saanut unionin alus on syyllistynyt. Raportti rikkomuksesta on toimitettava unionille ja lippuvaltiolle seitsemän työpäivän kuluessa.

2.   Aluksen käännyttäminen – tiedotuskokous

Unionin alukset, joiden epäillään syyllistyneen rikkomukseen, voidaan pakottaa keskeyttämään kalastustoimintansa ja, jos alus on merellä, tarvittaessa palaamaan johonkin Norsunluurannikon satamaan.

Norsunluurannikko ilmoittaa unionille viimeistään 24 tunnin kuluessa kaikista kalastuslisenssin saaneiden unionin alusten käännyttämisistä. Tähän ilmoitukseen on liitettävä asiakirjatodisteet rikkomuksesta.

Ennen kuin aluksen, päällikön, miehistön tai lastin suhteen toteutetaan mitään muita kuin todisteiden säilyttämiseksi tarkoitettuja toimenpiteitä, Norsunluurannikko järjestää unionin pyynnöstä yhden työpäivän kuluessa aluksen käännytysilmoituksesta tiedotuskokouksen käännytykseen johtaneiden syiden selventämiseksi ja mahdollisten jatkotoimien selostamiseksi. Kyseiseen tiedotuskokoukseen voi osallistua edustaja aluksen lippuvaltiosta.

3.   Rikkomuksesta määrättävä seuraamus – sovittelumenettely

Norsunluurannikko vahvistaa todetusta rikkomuksesta määrättävän seuraamuksen Norsunluurannikon lainsäädännön määräysten mukaisesti.

Jos rikkomuksen ratkaisu edellyttää oikeustoimia ja jos rikkomukseen ei liity rikosta, ennen oikeustoimiin ryhtymistä Norsunluurannikon ja aluksen omistajan tai sen edustajan välillä voidaan aloittaa sovittelumenettely seuraamuksen ehtojen ja tason määrittämiseksi. Kyseiseen sovittelumenettelyyn voi osallistua edustaja aluksen lippuvaltiosta ja unionista. Sovittelumenettely päättyy viimeistään kolmen päivän kuluttua aluksen käännyttämistä koskevasta ilmoituksesta.

4.   Oikeustoimet – pankkivakuus

Jos sovittelumenettely epäonnistuu ja rikkomus viedään toimivaltaisen tuomioistuimen käsiteltäväksi, rikkomukseen syyllistyneen aluksen omistajan on asetettava Norsunluurannikon osoittamaan pankkiin Norsunluurannikon vahvistaman suuruinen pankkivakuus, jonka määrä kattaa kaikki aluksen käännyttämisestä ja pysäyttämisestä, arvioidusta sakosta ja mahdollisista korvausten maksuista aiheutuvat kustannukset. Pankkivakuutta ei voi vapauttaa ennen kuin oikeuskäsittely on päättynyt.

Pankkivakuus vapautetaan ja palautetaan tuomion antamisen jälkeen viipymättä aluksen omistajalle

a)

kokonaisuudessaan, jos seuraamuksia ei määrätä;

b)

jäljellä olevan määrän osalta, jos seuraamukseksi määrätään pankkivakuutta pienempi sakko.

Norsunluurannikko ilmoittaa oikeuskäsittelyn tulokset unionille seitsemän työpäivän kuluessa tuomion antamisesta.

5.   Aluksen ja miehistön vapauttaminen

Alus ja sen miehistö saavat poistua satamasta

a)

heti kun sovittelumenettelystä johtuvat velvoitteet on täytetty; tai

b)

pankkivakuuden tallettamisen jälkeen.

Lisäykset

1.

Lisenssihakemuslomake

2.

Tekninen selvitys

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/2403, annettu 12 päivänä joulukuuta 2017, ulkoisten kalastuslaivastojen kestävästä hallinnoinnista ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1006/2008 kumoamisesta (EUVL L 347, 28.12.2017, s. 81).

Lisäys 1

Image Teksti kuva

Lisäys 2

Tekninen selvitys

NUOTTAA KÄYTTÄVÄT TONNIKALAN PAKASTUSALUKSET JA PINTASIIMA-ALUKSET

1.   Kalastusalue:

Yli 12 meripeninkulman päässä perusviivoista sijaitsevat vedet.

2.   Sallittu pyydys:

 

Nuotta

 

Pintasiima

3.   Kielletyt lajit:

Muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelemisesta tehdyn yleissopimuksen ja ICCAT:n suositusten mukaisesti jättiläishain (Cetorhinus maximus), valkohain (Carcharodon carcharias), isosilmäkettuhain (Alopias superciliosus), Sphyrnidae-heimon vasarahain (nuijahaita lukuun ottamatta), valkopilkkahain (Carcharhinus longimanus), haukkahain (Carcharhinus falciformis), hietahain (Carcharias taurus) ja harmaakoirahain (Galeorhinus galeus) pyynti on kiellettyä.

Sopimuspuolet neuvottelevat sekakomiteassa tämän luettelon päivittämiseksi tieteellisten suositusten perusteella.

4.   Alusten omistajien maksut:

4.1

Lisämaksu pyydettyä tonnia kohden

60 euroa tonnilta pöytäkirjan kahtena ensimmäisenä soveltamisvuonna ja 70 euroa tonnilta seuraavina vuosina.

4.2

Kiinteämääräinen vuosimaksu

Nuottaa käyttävien tonnikala-alusten osalta 7 620  euroa pöytäkirjan kahtena ensimmäisenä soveltamisvuonna ja 8 890  euroa seuraavina vuosina.

Pintasiima-alusten osalta 2 400  euroa pöytäkirjan kahtena ensimmäisenä soveltamisvuonna ja 2 800  euroa seuraavina vuosina.

4.3

Kiinteämääräinen tarkkailijamaksu

400 euroa/alus/vuosi

4.4

Tukialusmaksu:

3 500 euroa/alus/vuosi

5.

Niiden alusten lukumäärä, joilla on lupa kalastaa

28 nuottaa käyttävää tonnikala-alusta

8 pintasiima-alusta


ASETUKSET

31.7.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 194/21


NEUVOSTON ASETUS (EU) 2018/1070,

annettu 26 päivänä heinäkuuta 2018,

eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2018 annetun asetuksen (EU) 2017/1970 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksessa (EU) 2017/1970 (1) vahvistetaan muun muassa Pohjanlahden silakkaa ICES-osa-alueilla 30–31, jäljempänä ’Pohjanlahden silakkakanta’, koskevat kalastusmahdollisuudet Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1139 (2) säännösten mukaisesti.

(2)

Asetusta (EU) 2016/1139 on muutettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2018/976 (3) siltä osin kuin on kyse Pohjanlahden silakkakannasta, ottaen huomioon ICESin antamat viimeisimmät tieteelliset tiedot.

(3)

Asetukseen (EU) 2016/1139 tehdyn kyseisen muutoksen seurauksena Pohjanlahden silakkakantaa koskevia kalastusmahdollisuuksia olisi lisättävä.

(4)

Asetus (EU) 2017/1970 olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti.

(5)

Tärkein silakan rysäkalastuskausi alkaa toukokuussa. Jotta jäsenvaltiot voisivat jakaa kalastusmahdollisuudet kansallisella tasolla mahdollisimman pian, tämän asetuksen olisi tultava voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EU) 2017/1970 liitteessä oleva silakkaa ICES-osa-alueilla 30–31 koskeva kohta seuraavasti:

Laji:

Silakka

Clupea harengus

Alue:

Osa-alueet 30–31

(HER/30/31.)

Suomi

78 351

 

 

Ruotsi

17 215

 

 

Unioni

95 566

 

 

TAC

95 566

 

Analyyttinen TAC”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä heinäkuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. BLÜMEL


(1)  Neuvoston asetus (EU) 2017/1970, annettu 27 päivänä lokakuuta 2017, eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2018 ja asetuksen (EU) 2017/127 muuttamisesta (EUVL L 281, 31.10.2017, s. 1)

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1139, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2016, Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2187/2005 muuttamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1098/2007 kumoamisesta (EUVL L 191, 15.7.2016, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/976, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2018, asetuksen (EU) 2016/1139 muuttamisesta tiettyjä Itämeren silakkakantoja koskevien kalastuskuolevuuden vaihteluvälien ja suojatasojen osalta (EUVL L 179, 16.7.2018, s. 76).


31.7.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 194/23


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1071,

annettu 30 päivänä heinäkuuta 2018,

tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/468 kumoamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi 27 päivänä joulukuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2580/2001 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 21 päivänä maaliskuuta 2018 asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/468 (2), jossa vahvistetaan ajan tasalle saatettu luettelo henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joihin sovelletaan asetusta (EY) N:o 2580/2001, jäljempänä ’luettelo’.

(2)

Neuvosto on toimittanut, sikäli kuin se on ollut käytännössä mahdollista, kaikille henkilöille, ryhmille ja yhteisöille perustelut, joista ilmenee, mistä syystä nämä on lisätty luetteloon.

(3)

Neuvosto on Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistulla ilmoituksella tiedottanut luetteloon merkityille henkilöille, ryhmille ja yhteisöille, että se on päättänyt pitää nämä edelleen luettelossa. Neuvosto on myös tiedottanut asianomaisille henkilöille, ryhmille ja yhteisöille mahdollisuudesta pyytää neuvostolta perustelut sille, mistä syystä ne on merkitty luetteloon, jollei tällaisia perusteluja ole jo annettu näille tiedoksi.

(4)

Neuvosto on asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdassa edellytetyn mukaisesti tarkastellut luetteloa uudelleen. Kyseisen uudelleentarkastelun yhteydessä neuvosto otti huomioon asiaankuuluvien tahojen sille toimittamat huomautukset sekä toimivaltaisilta kansallisilta viranomaisilta saadut ajan tasalle saatetut tiedot luetteloon merkittyjen henkilöiden ja yhteisöjen asemasta kansallisella tasolla.

(5)

Neuvosto on varmistanut, että yhteisen kannan 2001/931/YUTP (3) 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset ovat tehneet kaikkien henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen osalta päätökset siltä osin kuin nämä ovat sekaantuneet yhteisen kannan 2001/931/YUTP 1 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuihin terroritekoihin. Neuvosto on lisäksi todennut, että henkilöihin, ryhmiin ja yhteisöihin, joihin sovelletaan yhteisen kannan 2001/931/YUTP 2, 3 ja 4 artiklaa, olisi edelleen sovellettava asetuksessa (EY) N:o 2580/2001 säädettyjä erityisiä rajoittavia toimenpiteitä.

(6)

Luettelo olisi saatettava ajan tasalle tämän mukaisesti ja täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/468 olisi kumottava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu luettelo on tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Kumotaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/468.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä heinäkuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. BLÜMEL


(1)  EYVL L 344, 28.12.2001, s. 70.

(2)  Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/468, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2018, tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1420 kumoamisesta (EUVL L 79, 22.3.2018, s. 7).

(3)  Neuvoston yhteinen kanta 2001/931/YUTP 27 päivältä joulukuuta 2001, erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi (EYVL L 344, 28.12.2001, s. 93).


LIITE

LUETTELO 1 ARTIKLASSA TARKOITETUISTA HENKILÖISTÄ, RYHMISTÄ JA YHTEISÖISTÄ

I   HENKILÖT

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), syntynyt 11.8.1960 Iranissa. Passin numero: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, syntynyt Al Ihsassa (Saudi-Arabia), Saudi-Arabian kansalainen.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, syntynyt 16.10.1966 Tarutissa (Saudi-Arabia), Saudi-Arabian kansalainen.

4.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), syntynyt 6.3.1955 tai 15.3.1955 Iranissa. Iranin ja Yhdysvaltain kansalainen. Passin numero: C2002515 (Iran); Passin numero: 477845448 (Yhdysvallat). Kansallisen henkilökortin nro: 07442833, voimassa 15.3.2016 asti (Yhdysvaltain ajokortti).

5.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR, alias Abu ZOUBAIR), syntynyt 8.3.1978 Amsterdamissa (Alankomaat).

6.

EL HAJJ, Hassan Hassan, syntynyt 22.3.1988 Zaghdraiyassa, Sidonissa, Libanonissa, Kanadan kansalainen. Passin numero: JX446643 (Kanada).

7.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libanon, syntynyt 1963 Libanonissa, Libanonin kansalainen.

8.

MELIAD, Farah, syntynyt 5.11.1980 Sydneyssä (Australia), Australian kansalainen. Passin numero: M2719127 (Australia).

9.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), syntynyt 14.4.1965 tai 1.3.1964 Pakistanissa. Passin numero 488555.

10.

ȘANLI, Dalokay (alias Sinan), syntynyt 13.10.1976 Pülümürissä (Turkki).

11.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), syntynyt arviolta vuonna 1957 Iranissa. Osoitteet: 1) Kermanshah, Iran, 2) Mehranin sotilastukikohta, Ilamin maakunta, Iran.

12.

SHAKURI, Ali Gholam, syntynyt arviolta vuonna 1965 Teheranissa, Iranissa.

13.

SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), syntynyt 11.3.1957 Iranissa. Iranin kansalainen. Passin numero: 008827 (Iranin diplomaattipassi), myönnetty vuonna 1999. Sotilasarvo: kenraalimajuri.

II   RYHMÄT JA YHTEISÖT

1.

”Abu Nidal -järjestö” – ”ANO” (alias ”Fatahin vallankumousneuvosto”, alias ”Arab Revolutionary Brigades”, alias ”Musta syyskuu” alias ”Revolutionary Organisation of Socialist Muslims”).

2.

”Al-Aqsan marttyyrien prikaati”.

3.

”Al-Aqsa e.V.”

4.

”Babbar Khalsa”.

5.

”Filippiinien kommunistinen puolue”, mukaan lukien ”Uusi kansanarmeija”– ”NPA”, Filippiinit.

6.

”Gama'a al-Islamiyya” (alias ”Al-Gama'a al-Islamiyya”) (”Islamic Group”– ”IG”).

7.

”İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” – ”IBDA-C” (”Great Islamic Eastern Warriors Front”).

8.

”Hamas”, mukaan lukien ”Hamas-Izz al-Din al-Qassem”.

9.

”Hizballah Military Wing” (alias ”Hezbollah Military Wing”, alias ”Hizbullah Military Wing”, alias ”Hizbollah Military Wing”, alias ”Hezballah Military Wing”, alias ”Hisbollah Military Wing”, alias ”Hizbu'llah Military Wing”, alias ”Hizb Allah Military Wing”, alias ”Jihad Council” (ja kaikki sen alaisuuteen kuuluvat yksiköt, mukaan lukien ulkoisesta turvallisuudesta vastaava organisaatio)).

10.

”Hizbul Mujahideen” – ”HM”.

11.

”Khalistan Zindabad Force”– ”KZF”.

12.

”Kurdistanin työväenpuolue” – ”PKK” (alias ”KADEK”, alias ”KONGRA-GEL”).

13.

”Tamil Eelamin vapautuksen tiikerit” – ”LTTE”.

14.

”Ejército de Liberación Nacional” (”Kansallinen vapautusarmeija”).

15.

”Palestiinan islamilainen jihad” – ”PIJ”.

16.

”Palestiinan vapautuksen kansanrintama” – ”PFLP”.

17.

”Palestiinan vapautuksen kansanrintama – keskuskomento” (alias ”PFLP:n keskuskomento”).

18.

”Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi” – ”DHKP/C” (alias ”Devrimci Sol” (”Vallankumouksellinen vasemmisto”, alias ”Dev Sol”) (”Revolutionary People's Liberation Army/Front/Party”).

19.

”Sendero Luminoso” — ”SL” (”Loistava polku”).

20.

”Teyrbazen Azadiya Kurdistan” – ”TAK” (alias ”Kurdistan Freedom Falcons”, alias ”Kurdistan Freedom Hawks”).

31.7.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 194/27


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1072,

annettu 30 päivänä heinäkuuta 2018,

Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 269/2014 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä 17 päivänä maaliskuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 269/2014 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 17 päivänä maaliskuuta 2014 asetuksen (EU) N:o 269/2014.

(2)

Neuvosto katsoo osana Krimin ja Sevastopolin laitonta liittämistä koskevaa unionin tunnustamattomuuspolitiikkaa, että Kertšin sillan rakentaminen on jälleen Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävä toimi.

(3)

Sillan rakentaminen ja sen viralliset avajaiset 15 päivänä toukokuuta 2018 ovat keskeisiä symbolisia toimia, joilla vahvistetaan Venäjän federaation hallintavaltaa laittomasti liitetyssä Krimissä ja Sevastopolissa ja joilla jatketaan niemimaan eristämistä Ukrainasta.

(4)

Edellä esitetyn perusteella uusia yhteisöjä olisi lisättävä asetuksen (EU) N:o 269/2014 liitteessä I olevaan luetteloon henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(5)

Asetuksen (EU) N:o 269/2014 liite I olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään tämän asetuksen liitteessä luetellut yhteisöt asetuksen (EU) N:o 269/2014 liitteessä I olevaan yhteisöjen luetteloon.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä heinäkuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. BLÜMEL


(1)  EUVL L 78, 17.3.2014, s. 6.


LIITE

Luettelo 1 artiklassa tarkoitetuista yhteisöistä:

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

”42.

AO ”Institute Giprostroymost – Saint-Petersburg”

АО Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург

Osoite:

7 Yablochkova katu,

Pietari,

197198 Venäjä

Verkkosivut: http://gpsm.ru

Sähköposti: office@gpsm.ru

AO ”Institute Giprostroymost – Saint-Petersburg” osallistui Kertšin sillan rakentamiseen suunnittelemalla sillan, joka yhdistää Venäjän laittomasti liitettyyn Krimin niemimaahan. Sen vuoksi se tukee laittomasti liitetyn Krimin niemimaan integrointia Venäjän federaatioon, mikä puolestaan heikentää edelleen Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

31.7.2018

43.

PJSC Mostotrest

ПАО Мостотрест

Osoite:

6 Barklaya katu,

rakennus 5 Moskova,

121087 Venäjä

PJSC Mostotrest osallistui aktiivisesti Venäjän laittomasti liitettyyn Krimin niemimaahan yhdistävän Kertšin sillan rakentamiseen sillan huoltoa koskevan valtion kanssa tekemänsä sopimuksen pohjalta. Lisäksi sen omistaa henkilö (Arkady Rotenberg), joka on jo merkitty luetteloon Ukrainan suvereniteettia heikentävien toimiensa vuoksi (tämän liitteen henkilö nro 92). Sen vuoksi yhtiö tukee laittomasti liitetyn Krimin niemimaan integrointia Venäjän federaatioon, mikä puolestaan heikentää edelleen Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

31.7.2018

44.

JSC Zaliv Shipyard

Судостроительный завод ”Залив”

Osoite:

4 Tankistov katu,

298310 Kerch,

Krim

Verkkosivut: http://zalivkerch.com

JSC Zaliv Shipyard osallistui aktiivisesti uuden rautatien rakentamiseen Kertšin sillalle, joka yhdistää Venäjän laittomasti liitettyyn Krimin niemimaahan. Sen vuoksi yhtiö tukee laittomasti liitetyn Krimin niemimaan integrointia Venäjän federaatioon, mikä puolestaan heikentää edelleen Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

31.7.2018

45.

Stroygazmontazh Corporation (SGM Group)

ООО Стройгазмонтаж

(груп СГМ)

Osoite:

Prospect Vernadskogo 53

Moskova,

119415 Venäjä

Verkkosivut: www.ooosgm.com

Stroygazmontazh Corporation (SGM Group) osallistui aktiivisesti Venäjän laittomasti liitettyyn Krimin niemimaahan yhdistävän Kertšin sillan rakentamiseen sillan rakentamista koskevan valtion kanssa tekemänsä sopimuksen pohjalta.

Lisäksi sen omistaa henkilö (Arkady Rotenberg), joka on jo merkitty luetteloon Ukrainan suvereniteettia heikentävien toimiensa vuoksi (tämän liitteen henkilö nro 92). Sen vuoksi yhtiö tukee laittomasti liitetyn Krimin niemimaan integrointia Venäjän federaatioon, mikä puolestaan heikentää edelleen Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

31.7.2018

46.

Stroygazmontazh Most OOO

OOO Стройгазмонтаж-Мост

Osoite:

Barklaya katu 6, rakennus 7

Moskova,

121087 Venäjä

Rekisteritunnus: 1157746088170

Verotunnistenumero: 7730018980

Verkkosivut: http://kerch-most.ru/tag/sgam-most

Sähköposti: kerch-most@yandex.ru

Stroygazmontazh Most OOO on johtavan toimeksisaajan, sillan rakentamishanketta Kertšinsalmen yli hallinnoivan Stroygazmontazhin tytäryhtiö. Lisäksi sen omistaa henkilö (Arkady Rotenberg), joka on jo merkitty luetteloon Ukrainan suvereniteettia heikentävien toimiensa vuoksi (tämän liitteen henkilö nro 92). Sen vuoksi yhtiö tukee laittomasti liitetyn Krimin niemimaan integrointia Venäjän federaatioon, mikä puolestaan heikentää edelleen Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

31.7.2018

47.

CJSC VAD

AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO VAD

АО «ВАД»

Osoite:

133, Chernyshevskogo katu, Vologda, Vologodskaya Oblast, 160019 Venäjä

122 Grazhdanskiy Prospect, suite 5, Liter A, Pietari, 195267 Venäjä

Rekisteritunnus: 1037804006811 (Venäjä)

Verotunnistenumero: 7802059185

Verkkosivut: www.zaovad.com

Sähköposti: office@zaovad.com

CJSC VAD on Krimin Tavrida-moottoritien, Kertšin sillan yli kulkevan tien ja sille johtavien liittymäteiden rakentamisen päätoimeksisaaja. Tavrida-moottoritie tarjoaa liikenneyhteydet Krimille äskettäin rakennetun tieverkoston avulla, joka toimii ensisijaisena yhteysväylänä Kertšin sillalle. Sen vuoksi CJSC VAD tukee laittomasti liitetyn Krimin niemimaan integrointia Venäjän federaatioon, mikä puolestaan heikentää edelleen Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

31.7.2018”


31.7.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 194/30


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1073,

annettu 30 päivänä heinäkuuta 2018,

Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) 2016/44 21 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 204/2011 kumoamisesta 18 päivänä tammikuuta 2016 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2016/44 (1) ja erityisesti sen 21 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 18 päivänä tammikuuta 2016 asetuksen (EU) 2016/44.

(2)

Asetuksen (EU) 2016/44 21 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvosto on tarkastellut uudelleen kyseisen asetuksen liitteessä III olevaa nimettyjen henkilöiden ja yhteisöjen luetteloa.

(3)

Neuvosto totesi, että yhden henkilön ei enää pitäisi olla asetuksen (EU) 2016/44 liitteessä III olevassa henkilöiden ja yhteisöjen luettelossa.

(4)

Asetuksen (EU) 2016/44 liite III olisi sen vuoksi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) 2016/44 liite III tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä heinäkuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. BLÜMEL


(1)  EUVL L 12, 19.1.2016, s. 1.


LIITE

Poistetaan asetuksen (EU) 2016/44 liitteessä III (”Luettelo 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä”) olevasta A osasta (Henkilöt) (ASHKAL, Omaria koskeva) merkintä nro 3 ja numeroidaan muut merkinnät uudelleen.


31.7.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 194/32


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1074,

annettu 30 päivänä heinäkuuta 2018,

Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) 2017/1509 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EY) N:o 329/2007 (1) kumoamisesta 30 päivänä elokuuta 2017 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2017/1509 ja erityisesti sen 47 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 30 päivänä elokuuta 2017 asetuksen (EU) 2017/1509.

(2)

Asetuksen (EU) 2017/1509 47 a artiklan 1 kohdan mukaisesti neuvosto on tarkastellut uudelleen kyseisen asetuksen liitteissä XV, XVI, XVII ja XVIII olevaa nimettyjen henkilöiden ja yhteisöjen luetteloa.

(3)

Neuvosto on todennut, että asetuksen (EU) 2017/1509 liitteisiin XV ja XVI sisältyvät tiettyjä henkilöitä ja yhteisöjä koskevat merkinnät olisi saatettava ajan tasalle.

(4)

Asetuksen (EU) 2017/1509 liitteet XV ja XVI olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) 2017/1509 liitteet XV ja XVI tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä heinäkuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. BLÜMEL


(1)  EUVL L 224, 31.8.2017, s. 1.


LIITE

1.   

Muutetaan asetuksen (EU) 2017/1509 liitteessä XV otsikon ”a) 34 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaisesti nimetyt luonnolliset henkilöt” alla oleva teksti seuraavasti:

a)

numeroidaan nykyiset kohdat uudelleen 1–30;

b)

korvataan seuraavat kohdat seuraavasti:

 

Nimi

(ja mahdolliset peitenimet)

Tunnistustiedot

Nimeämispäivä

Perusteet

”3.

HYON Chol-hae (alias HYON Chol Hae)

Syntymäaika: 1934

Syntymäpaikka: Mantšuria, Kiina

22.12.2009

Korean kansanarmeijan marsalkka huhtikuusta 2016. Korean kansanarmeijan yleisen politiikan osaston entinen varajohtaja (edesmenneen Kim Jong-Ilin sotilaallinen neuvonantaja). Valittiin Korean työväenpuolueen keskuskomitean jäseneksi toukokuussa 2016 Korean työväenpuolueen 7. puoluekokouksessa, jossa puolue päätti Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelman jatkamisesta.

6.

PAK Jae-gyong (alias Chae-Kyong; PAK Jae Gyong)

Syntymäaika: 1933

Passin numero: 554410661

22.12.2009

Kansanarmeijan yleisen politiikan osaston entinen varajohtaja ja kansanarmeijan logistiikkatoimiston entinen varajohtaja (edesmenneen Kim Jong-Ilin sotilaallinen neuvonantaja). Läsnä Kim Jong Unin tarkastaessa strategisten rakettiasevoimien (Strategic Rocket Forces) johdon. Korean työväenpuolueen keskuskomitean jäsen.

16.

KIM Jong-gak (alias KIM Jong Gak)

Syntymäaika: 20.7.1941

Syntymäpaikka: Pjongjang, Korean demokraattinen kansantasavalta

20.5.2016

Korean kansanarmeijan yleisen politiikan osaston entinen johtaja. Korean kansanarmeijan varamarsalkka, Kim Il-sungin sotilasakatemian rehtori, entinen jäsen Korean työväenpuolueen keskussotilaskomissiossa, joka on keskeinen Korean demokraattisen kansantasavallan kansallisia puolustusasioita käsittelevä elin. Tässä ominaisuudessa vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä.

18.

KIM Won-hong (alias KIM Won Hong)

Syntymäaika: 7.1.1945

Syntymäpaikka: Pjongjang, Korean demokraattinen kansantasavalta

Passin numero: 745310010

20.5.2016

Kenraali. Korean kansanarmeijan yleisen politiikan osaston ensimmäinen varajohtaja. Valtionturvallisuusosaston entinen johtaja. Entinen valtionturvallisuusministeri. Jäsen Korean työväenpuolueen keskussotilaskomiteassa ja kansallisessa puolustusneuvostossa, joka oli keskeinen Korean demokraattisen kansantasavallan kansallisia puolustusasioita käsittelevä elin ennen kuin se muutettiin valtiollisten asioiden neuvostoksi; nämä ovat Korean demokraattisen kansantasavallan keskeiset kansallisia puolustusasioita käsittelevät elimet. Tässä ominaisuudessa vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä.

21.

SON Chol-ju (alias SON Chol Ju)

 

20.5.2016

Korean kansanarmeijan kenraalieversti. Korean kansanarmeijan organisoimisesta vastaava varajohtaja sekä ilma- ja ilmapuolustusvoimien entinen poliittinen johtaja; ilma- ja ilmapuolustusvoimat valvoo modernien ilmatorjuntarakettien kehittämistä. Tässä ominaisuudessa vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä.”

2.   

Numeroidaan asetuksen (EU) 2017/1509 liitteessä XV otsikon ”b) 34 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaisesti nimetyt oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet” alla olevat nykyiset kohdat uudelleen 1–5.

3.   

Muutetaan asetuksen (EU) 2017/1509 liitteessä XV otsikon ”c) 34 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti nimetyt luonnolliset henkilöt” alla oleva teksti seuraavasti:

a)

korvataan seuraavat kohdat seuraavasti:

 

Nimi

(ja mahdolliset peitenimet)

Tunnistustiedot

Nimeämispäivä

Perusteet

”10.

DJANG Tcheul Hy

(JANG Tcheul-hy, JANG Cheul-hy, JANG Chol-hy, DJANG Cheul-hy, DJANG Chol-hy, DJANG Tchoul-hy, KIM Tcheul-hy)

Syntymäaika: 11.5.1950

Syntymäpaikka: Kangwon

20.4.2018

Djang Tcheul Hy on yhdessä aviomiehensä Kim Yong Namin, poikansa Kim Su Gwangin ja miniänsä Kim Kyong Huin kanssa osallistunut vilpillisiin rahoituskäytäntöihin, jotka voisivat edistää Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia. Hän oli useiden hänen poikansa Kim Su Gwangin hänen nimissään unionissa avaamien pankkitilien tilinomistaja. Lisäksi hän osallistui useisiin tilisiirtoihin miniänsä Kim Kyong Huin tileiltä unionin ulkopuolisille tileille.

11.

KIM Su Gwang

(KIM Sou-Kwang, KIM Sou-Gwang, KIM Son-Kwang, KIM Su-Kwang, KIM Soukwang, KIM Su-gwang, KIM Son-gwang)

Syntymäaika: 18.8.1976

Syntymäpaikka: Pjongjang, Korean demokraattinen kansantasavalta

20.4.2018

Asiantuntijapaneeli on katsonut Kim Su Gwangin olevan yleisen tiedustelutoimiston (Reconnaissance General Bureau), joka on nimetty Yhdistyneiden kansakuntien pakoteluetteloon, asiamies. Asiantuntijapaneeli on katsonut, että hän ja hänen isänsä Kim Yong Nam ovat osallistuneet vilpillisiin rahoituskäytäntöihin, jotka voisivat edistää Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia. Kim Su Gwang on avannut useita pankkitilejä monissa jäsenvaltioissa, mukaan lukien perheenjäsentensä nimissä. Hän on diplomaattina työskennellessään osallistunut erinäisiin suuriin tilisiirtoihin pankkitileille unionissa tai unionin ulkopuolisille tileille, mukaan lukien tileille, jotka ovat hänen vaimonsa Kim Kyong Huin nimissä.”

b)

numeroidaan kohdat uudelleen 1–6.

4.   

Korvataan asetuksen (EU) 2017/1509 liitteessä XVI otsikon ”Luettelo 34 artiklan 1 kohdassa ja 34 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä” alla olevan alaotsikon ”a) Luonnolliset henkilöt” seuraava kohta seuraavasti:

 

Nimi

(ja mahdolliset peitenimet)

Tunnistustiedot

Nimeämispäivä

Perusteet

”4.

JON Chol Young

alias JON Chol Yong

Passin numero: 563410192

Diplomaatti Korean demokraattisen kansantasavallan Angolassa olevassa suurlähetystössä

Syntymäaika: 30.4.1975

22.1.2018

Green Pine Associated Corporation -yhtiön edustaja Angolassa ja Korean demokraattisen kansantasavallan Angolaan akkreditoitu diplomaatti.

YK on nimennyt Green Pinen sellaisten toimien kuin YK:n asesaarron rikkomisen takia. Green Pine on myös neuvotellut sopimukset Angolan laivaston kunnostamiseksi, mikä on vastoin Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmissa asetettuja kieltoja.”


31.7.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 194/36


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1075,

annettu 27 päivänä heinäkuuta 2018,

tehoaineen Ampelomyces quisqualis kannan AQ10 hyväksynnän uusimisesta vähäriskisenä tehoaineena kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (1) ja erityisesti sen 22 artiklan 1 kohdan yhdessä sen 20 artiklan 1 kohdan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission direktiivillä 2005/2/EY (2) sisällytettiin Ampelomyces quisqualisin kanta AQ10 tehoaineena neuvoston direktiivin 91/414/ETY (3) liitteeseen I.

(2)

Direktiivin 91/414/ETY liitteessä I olevia tehoaineita pidetään asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti hyväksyttyinä, ja ne luetellaan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 (4) liitteessä olevassa A osassa.

(3)

Tehoaineen Ampelomyces quisqualis kannan AQ10 hyväksyntä, sellaisena kuin se on esitettynä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä olevassa A osassa, päättyy 31 päivänä heinäkuuta 2018.

(4)

Hakemus, jossa pyydettiin uusimaan Ampelomyces quisqualisin kannan AQ10 hyväksyntä, jätettiin komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 844/2012 (5) 1 artiklan mukaisesti kyseisessä artiklassa säädetyssä määräajassa.

(5)

Hakija on toimittanut täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 844/2012 6 artiklassa vaaditut täydentävät asiakirja-aineistot. Esittelevä jäsenvaltio totesi hakemuksen täydelliseksi.

(6)

Esittelevä jäsenvaltio laati rinnakkaisesittelijänä toimivaa jäsenvaltiota kuullen uusimista koskevan arviointikertomuksen ja toimitti sen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, ja komissiolle 25 päivänä marraskuuta 2016.

(7)

Elintarviketurvallisuusviranomainen toimitti uusimista koskevan arviointikertomuksen hakijalle ja jäsenvaltioille kommentoitavaksi ja niiltä saamansa huomautukset edelleen komissiolle. Lisäksi elintarviketurvallisuusviranomainen asetti täydentävän asiakirja-aineiston tiivistelmän julkisesti saataville.

(8)

Elintarviketurvallisuusviranomainen ilmoitti 20 päivänä marraskuuta 2017 komissiolle päätelmänsä (6) siitä, voidaanko Ampelomyces quisqualisin kannan AQ10 olettaa täyttävän asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklassa säädetyt hyväksymiskriteerit. Komissio esitti Ampelomyces quisqualisin kantaan AQ10 liittyvän uusimista koskevan kertomuksen luonnoksen pysyvälle kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitealle 23 päivänä maaliskuuta 2018.

(9)

Hakijalle annettiin mahdollisuus esittää huomautuksensa uusimista koskevasta kertomuksesta.

(10)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklassa säädettyjen hyväksymiskriteerien täyttyminen on osoitettu vähintään yhden Ampelomyces quisqualisin kantaa AQ10 sisältävän kasvinsuojeluaineen yhden tai useamman edustavan käyttötarkoituksen osalta.

(11)

Ampelomyces quisqualisin kannan AQ10 hyväksynnän uusimiseen liittyvä riskinarviointi perustuu rajalliseen määrään edustavia käyttötarkoituksia, mikä ei kuitenkaan rajoita niitä käyttötarkoituksia, joita varten aineen Ampelomyces quisqualisin kantaa AQ10 sisältäviä kasvinsuojeluaineita voidaan hyväksyä. Näin ollen ei ole asianmukaista säilyttää rajoitusta, jonka mukaan käyttötarkoituksena voi olla ainoastaan käyttö sienitautien torjunta-aineena.

(12)

Komissio katsoi lisäksi, että Ampelomyces quisqualisin kanta AQ10 on asetuksen (EY) N:o 1107/2009 22 artiklan mukaisesti vähäriskisenä pidettävä tehoaine. Ampelomyces quisqualisin kanta AQ10 täyttää asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liitteessä II olevassa 5 kohdassa vahvistetut edellytykset. Ampelomyces quisqualisin kanta AQ10 on sellainen mikro-organismin kanta, jonka aiotut käyttötarkoitukset huomion ottaen katsotaan aiheuttavan vähäisen riskin ihmisille, eläimille ja ympäristölle. Lisäksi Ampelomyces quisqualisin kanta AQ10 on sellainen mikro-organismin (sienen) kanta, joka ei ole patogeeninen ihmisille eikä eläimille eikä sukua muille tiedossa oleville ihmisten, eläinten tai kasvien taudinaiheuttajille; sen osalta ei tiedossa ole myöskään moninkertaista resistenssiä ihmis- tai eläinlääketieteessä käytetyille mikrobilääkkeille.

(13)

Sen vuoksi on asianmukaista uusia tehoaineen Ampelomyces quisqualis kanta AQ10 hyväksyntä vähäriskisenä tehoaineena.

(14)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti, luettuna yhdessä sen 6 artiklan kanssa ja ottaen huomioon nykyisen tieteellisen ja teknisen tietämyksen hyväksyntään on kuitenkin tarpeen liittää tiettyjä edellytyksiä.

(15)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 20 artiklan 3 kohdan mukaisesti, luettuna yhdessä sen 13 artiklan 4 kohdan kanssa, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitettä olisi muutettava.

(16)

Ampelomyces quisqualisin kannan AQ10 hyväksynnän voimassaoloaikaa pidennettiin komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 841/2017 (7)31 päivään heinäkuuta 2018, jotta uusimismenettely saataisiin päätökseen ennen kuin kyseisen aineen hyväksynnän voimassaolo päättyy. Ottaen huomioon, että tehoaineen hyväksymisen voimassaolo päättyy 31 päivänä heinäkuuta 2018, tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä elokuuta 2018.

(17)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tehoaineen hyväksynnän uusiminen

Uusitaan liitteessä I esitetyn tehoaineen Ampelomyces quisqualisin kannan AQ10 hyväksyntä kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liite tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Voimaantulo ja soveltamispäivä

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä elokuuta 2018.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä heinäkuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Komission direktiivi 2005/2/EY, annettu 19 päivänä tammikuuta 2005, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta Ampelomyces quisqualisin ja Gliocladium catenulatumin sisällyttämiseksi siihen tehoaineina (EUVL L 20, 22.1.2005, s. 15).

(3)  Neuvoston direktiivi 91/414/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta (EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 844/2012, annettu 18 päivänä syyskuuta 2012, säännösten vahvistamisesta tehoaineiden uusimismenettelyn täytäntöönpanemiseksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti (EUVL L 252, 19.9.2012, s. 26).

(6)  EFSA Journal 2017;15(11):5078, 24 pp. doi:10.2903/j.efsa.2017.5078. Saatavilla verkossa osoitteessa: www.efsa.europa.eu

(7)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/841, annettu 17 päivänä toukokuuta 2017, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tehoaineiden alfa-sypermetriini, Ampelomyces quisqualis kanta: AQ 10, benalaksyyli, bentatsoni, bifenatsaatti, bromoksyniili, karfentratsonietyyli, klooriprofaami, syatsofamidi, desmedifami, dikvatti, DPX KE 459 (flupyrsulfuronimetyyli), etoksatsoli, famoksadoni, fenamidoni, flumioksatsiini, foramsulfuroni, Gliocladium catenulatum kanta: J1446, imatsamoksi, imatsosulfuroni, isoksaflutoli, laminariini, metalaksyyli-M, metoksifenotsidi, milbemektiini, oksasulfuroni, pendimetaliini, fenmedifami, pymetrotsiini, S--metolaklori ja trifloksistrobiini hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä (EUVL L 125, 18.5.2017, s. 12).


LIITE I

Nimi, tunnistenumerot

IUPAC-nimi

Puhtaus (1)

Hyväksymispäivä

Hyväksynnän päättymispäivä

Erityiset säännökset

Ampelomyces quisqualis Kanta: AQ10

Ei sovelleta

Elinkykyisten itiöiden vähimmäispitoisuus:

3,0 × 1012 PMY/kg

1. elokuuta 2018

1. elokuuta 2033

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon Ampelomyces quisqualisin kantaan AQ10 liittyvän uusimista koskevan kertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota käyttäjien ja työntekijöiden turvallisuuteen ottaen huomioon, että mikro-organismeja pidetään lähtökohtaisesti mahdollisena herkistymisen aiheuttajana, ja varmistaen, että käyttöedellytyksiin kuuluu asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö.

Tuottajan on valvottava tarkasti ympäristöolosuhteiden säilymistä ja laadunvalvonta-analyysia tuotantoprosessin aikana.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.


(1)  Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja spesifikaatiosta annetaan sitä koskevassa tarkastelukertomuksessa.


LIITE II

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liite seuraavasti:

1)

Poistetaan A osasta Ampelomyces quisqualisin kantaa AQ10 koskeva kohta;

2)

Lisätään D osaan kohta seuraavasti:

Numero

Nimi, tunnistenumerot

IUPAC-nimi

Puhtaus (1)

Hyväksymispäivä

Hyväksynnän päättymispäivä

Erityiset säännökset

”14

Ampelomyces quisqualis Kanta: AQ10

Ei sovelleta

Elinkykyisten itiöiden vähimmäispitoisuus:

3,0 × 1012 PMY/kg

1. elokuuta 2018

1. elokuuta 2033

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon Ampelomyces quisqualisin kantaan AQ10 liittyvän uusimista koskevan kertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota käyttäjien ja työntekijöiden turvallisuuteen ottaen huomioon, että mikro-organismeja pidetään lähtökohtaisesti mahdollisena herkistymisen aiheuttajana, ja varmistaen, että käyttöedellytyksiin kuuluu asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö.

Tuottajan on valvottava tarkasti ympäristöolosuhteiden säilymistä ja laadunvalvonta-analyysia tuotantoprosessin aikana.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.”


(1)  Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja spesifikaatiosta annetaan sitä koskevassa tarkastelukertomuksessa.


31.7.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 194/41


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1076,

annettu 30 päivänä heinäkuuta 2018,

asetuksen (EU) N:o 37/2010 muuttamisesta aineen isofluraani luokittelemiseksi sen jäämien enimmäismäärän osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön menettelyistä farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläimistä saatavissa elintarvikkeissa, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta 6 päivänä toukokuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 470/2009 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan yhdessä sen 17 artiklan kanssa,

ottaa huomioon eläinlääkekomitean muotoileman Euroopan lääkeviraston lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 470/2009 17 artiklassa edellytetään, että unionissa elintarviketuotantoeläimille tarkoitetuissa eläinlääkkeissä tai kotieläintaloudessa käytettävissä biosidivalmisteissa käytettäviksi tarkoitettujen farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärät, jäljempänä ’MRL-arvot’, vahvistetaan asetuksessa.

(2)

Komission asetuksen (EU) N:o 37/2010 (2) liitteessä olevassa taulukossa 1 vahvistetaan farmakologisesti vaikuttavat aineet ja niiden MRL-arvoja eläinperäisissä elintarvikkeissa koskeva luokitus.

(3)

Isofluraani sisältyy jo kyseiseen taulukkoon sallittuna aineena hevoseläimillä käytettäväksi vain anestesiassa. Nykyisten tietojen luokituksena on ”MRL-arvoa ei edellytetä”.

(4)

Euroopan lääkevirastolle, jäljempänä ’EMA’, on toimitettu hakemus isofluraania koskevien nykyisten tietojen laajentamiseksi koskemaan siansukuisia lajeja.

(5)

EMA on eläinlääkekomitean lausunnon perusteella suositellut, että siansukuisille lajeille vahvistetaan isofluraanin osalta MRL-arvo.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 470/2009 5 artiklan mukaan EMAn on harkittava, voitaisiinko farmakologisesti vaikuttavalle aineelle jonkin tietyn elintarvikkeen osalta vahvistettuja MRL-arvoja soveltaa samasta eläinlajista peräisin olevaan toiseen elintarvikkeeseen taikka voitaisiinko farmakologisesti vaikuttavalle aineelle yhden tai useamman eläinlajin osalta vahvistettuja MRL-arvoja soveltaa muihin lajeihin.

(7)

EMA on tullut siihen tulokseen, että isofluraania koskevien tietojen ekstrapolointia muihin ikäryhmiin ja lajeihin ei voida tällä hetkellä arvioida luotettavasti riittämättömien tietojen vuoksi.

(8)

Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 37/2010 olisi muutettava.

(9)

On aiheellista antaa asianomaisille sidosryhmille riittävästi aikaa, jotta ne voivat toteuttaa uusien MRL-arvojen noudattamiseksi mahdollisesti tarvittavat toimenpiteet.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkekomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 37/2010 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 29 päivästä syyskuuta 2018.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä heinäkuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 152, 16.6.2009, s. 11.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 37/2010, annettu 22 päivänä joulukuuta 2009, farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta (EUVL L 15, 20.1.2010, s. 1).


LIITE

Korvataan asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteessä olevassa taulukossa 1 isofluraania koskeva kohta seuraavasti:

Farmakologisesti vaikuttava aine

Merkkijäämä

Eläinlajit

Jäämien enimmäismäärä (MRL)

Kohdekudos

Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)

Hoitoluokitus

”Isofluraani

EI SOVELLETA

Hevoseläimet

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Inhalaatiokäyttöön

Yleisanestesia”

Sika

MRL-arvoa ei edellytetä

EI SOVELLETA

Inhalaatiokäyttöön enintään 7 päivän ikäisillä porsailla


31.7.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 194/44


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1077,

annettu 30 päivänä heinäkuuta 2018,

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 soveltamissäännöistä annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 808/2014 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 808/2014 (2) vahvistetaan asetuksen (EU) N:o 1305/2013 soveltamista koskevat säännöt. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/2393 (3) on muutettu asetusta (EU) N:o 1305/2013 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa (maaseuturahasto) koskevien yleisten sääntöjen yksinkertaistamiseksi. Sen vuoksi asetuksen (EU) N:o 1305/2013 täytäntöönpanoa koskevia sääntöjä olisi muutettava.

(2)

Velvoite soveltaa erityistä tarjouspyyntömenettelyä neuvontapalveluja tarjoavien elinten valitsemiseksi on poistettu. Sen vuoksi täytäntöönpanosäännöt, joissa viitataan tarjouspyyntöihin, olisi kumottava.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 2 artiklan 1 kohdan n alakohdassa vahvistetaan nuorten viljelijöiden toteuttamaa yhteistä perustamista koskevat säännöt, ja mainitun asetuksen 2 artiklan 1 kohdan s alakohdassa annetaan ’toiminnan aloittamispäivän’ määritelmä. Tämän vuoksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 808/2014 liitteessä I olevan 1 osan 8 kohdassa olevia nuorta viljelijää koskevia säännöksiä olisi mukautettava vastaavasti. Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 809/2014 (4) tila- ja yritystoiminnan kehittämistä koskevat säännöt sisältävä 57 artikla on kumottu, ja sen vuoksi myös täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 808/2014 vahvistettuja liiketoimintasuunnitelmia koskevia sääntöjä olisi yksinkertaistettava.

(4)

Rahoitusvälineitä koskevia sääntöjä on yksinkertaistettu. Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 49 artiklan 4 kohdassa on otettu käyttöön valintaperusteiden soveltamista koskeva poikkeus, jos tuki myönnetään rahoitusvälineiden muodossa. Tämän vuoksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 808/2014 liitteessä I olevan 1 osan 8 kohtaa olisi mukautettava kyseisen poikkeuksen huomioon ottamiseksi.

(5)

Jotta vältettäisiin tarpeeton hallinnollinen rasite ja erityisesti rahoitussuunnitelmiin tiheään tehtävät muutokset, on tarpeen selventää, että kunkin ohjelman rahoitussuunnitelmassa esitettyjen suunniteltujen maaseuturahaston rahoitusosuuksien ylityksiin liittyvä yläraja lasketaan kunkin toimenpiteen kokonaismäärän perusteella.

(6)

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 39 a artiklassa säädetään tietyllä tuotannonalalla toimiville viljelijöille tarkoitetusta tulojen vakauttamisvälineestä myönnettävästä tuesta, ja mainitun asetuksen 37 artiklassa säädetään tuesta maatalouden vakuutusjärjestelmiin, jotka kattavat epäsuotuisista sääoloista, eläin- tai kasvitaudeista, tuholaisvahingosta taikka ympäristövahingosta johtuvat tuotannonmenetykset, jotka ovat yli 20 prosenttia keskimääräisestä vuosituotannosta. Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 8 artiklan 1 kohdan h alakohdan mukaisesti rahoitussuunnitelmassa olisi esitettävä suunniteltu maaseuturahaston tuki ja rahoitusosuus.

(7)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 808/2014 olisi muutettava.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maaseudun kehittämiskomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 808/2014 seuraavasti:

1)

Poistetaan 7 artikla;

2)

Poistetaan 8 artiklan 1 kohta;

3)

Muutetaan liitteessä I oleva 1 osa seuraavasti:

a)

Muutetaan 8 kohta ”Valittujen toimenpiteiden kuvaus” seuraavasti:

i)

Korvataan 2 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

Laajuus, tuen taso, tuensaajat sekä tarvittaessa määrän tai tukiprosentin laskentamenetelmä eriteltynä tarvittaessa alatoimenpiteittäin ja/tai toimintatyypeittäin. Kunkin toimintatyypin osalta tukikelpoiset kustannukset, tukikelpoisuusedellytykset, sovellettavat määrät ja tukiprosentit sekä valintaperusteiden vahvistamisen periaatteet. Jos tuki myönnetään asetuksen (EU) N:o 1303/2013 38 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdan mukaisesti toteutettuun rahoitusvälineeseen, kuvaus rahoitusvälineen tyypistä, lopullisten tuensaajien pääryhmät, tukikelpoisten kustannusten päälajit sekä tuen enimmäismäärä.”

ii)

Korvataan 2 kohdan e alakohdan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Tila- ja yritystoiminnan kehittäminen (asetuksen (EU) N:o 1305/2013 19 artikla)

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 19 artiklan 1 kohdan a alakohdan iii alakohdassa tarkoitettu pientilojen määrittely.

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 2 artiklan 1 kohdan s alakohdassa tarkoitettu toimien määrittely (’toiminnan aloittamispäivä’).

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 19 artiklan 4 kohdan viidennessä alakohdassa tarkoitettu ala- ja ylärajojen määrittely.

Nuorille viljelijöille myönnettävän tuen erityisedellytykset, jos nuori viljelijä ei perusta tilaa ainoana siitä vastaavana viljelijänä delegoidun asetuksen (EU) N:o 807/2014 2 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti.

Tiedot delegoidun asetuksen (EU) N:o 807/2014 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun lisäajan soveltamisesta.

Tiivistelmä liiketoimintasuunnitelman vaatimuksista.

Sen mahdollisuuden käyttäminen, että eri toimenpiteitä voidaan yhdistää liiketoimintasuunnitelman avulla ja siten tarjota nuorille viljelijöille mahdollisuus hyödyntää näitä toimenpiteitä.

Alat, joita toiminnan laajentaminen koskee.”

iii)

Korvataan 2 kohdan e alakohdassa 16 kohdan otsikko seuraavasti:

”16.    Riskienhallinta (asetuksen (EU) N:o 1305/2013 36–39 a artikla)

b)

Muutetaan 10 kohdan c alakohta seuraavasti:

i)

Lisätään ensimmäiseen alakohtaan v alakohta seuraavasti:

”v)

asetuksen (EU) N:o 1305/2013 37 artiklan mukaisesti toteutettujen toimien, joissa menetysten minimiraja-arvoksi on vahvistettu 20 prosenttia, ja asetuksen (EU) N:o 1305/2013 39 a artiklan mukaisesti toteutettujen toimien osalta ohjeellinen unionin kokonaisrahoitus ja ohjeellinen rahoitusosuus.”

ii)

Lisätään alakohta seuraavasti:

”Asetuksen (EU) N:o 1306/2013 36 artiklassa tarkoitettujen välimaksujen ja mainitun asetuksen 37 artiklassa tarkoitetun loppumaksun suorittamista sekä 51 artiklassa tarkoitettua tilien tarkastamista ja hyväksymistä varten ohjelman tukikelpoisiin julkisiin menoihin osoitettua maaseuturahaston rahoitusosuutta on noudatettava toimenpiteen tasolla.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä heinäkuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 808/2014, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2014, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 soveltamissäännöistä (EUVL L 227, 31.7.2014, s. 18).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/2393, annettu 13 päivänä joulukuuta 2017, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EU) N:o 1305/2013, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta annetun asetuksen (EU) N:o 1306/2013, yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä annetun asetuksen (EU) N:o 1307/2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EU) N:o 1308/2013 ja elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja eläinten hyvinvointiin, kasvien terveyteen ja kasvien lisäysaineistoon liittyvien menojen hallinnointia koskevista säännöksistä annetun asetuksen (EU) N:o 652/2014 muuttamisesta (EUVL L 350, 29.12.2017, s. 15).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 809/2014, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 soveltamissäännöistä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän, maaseudun kehittämistoimenpiteiden ja täydentävien ehtojen osalta (EUVL L 227, 31.7.2014, s. 69).


31.7.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 194/47


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1078,

annettu 30 päivänä heinäkuuta 2018,

vakuutusteknisen vastuuvelan ja oman perusvarallisuuden laskennassa käytettävistä teknisistä tiedoista sellaista raportointia varten, jonka viitepäivä on 30 päivänä kesäkuuta 2018 alkavalla ja 29 päivänä syyskuuta 2018 päättyvällä ajanjaksolla, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) 25 päivänä marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY (1) ja erityisesti sen 77 e artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaiset edellytykset vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten vakuutusteknisen vastuuvelan ja oman perusvarallisuuden laskennalle direktiivin 2009/138/EY soveltamiseksi, kutakin viitepäivää varten olisi vahvistettava tekniset tiedot asiaankuuluvasta riskittömästä korkokäyrästä, vastaavuuskorjauksen laskennassa käytettävistä perusmarginaaleista ja volatiliteettikorjauksista.

(2)

Vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten olisi käytettävä näitä teknisiä tietoja, jotka perustuvat markkinatietoihin sen viimeisimmän kuukauden lopulta, joka edeltää ensimmäistä raportointiviitepäivää, johon tätä asetusta sovelletaan. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen toimitti komissiolle 5 päivänä heinäkuuta 2018 tekniset tiedot, jotka koskevat vuoden 2018 kesäkuun lopun markkinatietoja. Nämä tiedot julkaistiin 5 päivänä heinäkuuta 2018 direktiivin 2009/138/EY 77 e artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(3)

Koska teknisten tietojen on oltava välittömästi saatavilla, on tärkeää, että tämä asetus tulee voimaan kiireellisesti.

(4)

Toiminnan vakauteen liittyvistä syistä on tarpeen, että vakuutus- ja jälleenvakuutusyritykset käyttävät samoja teknisiä tietoja vakuutusteknisen vastuuvelan ja oman perusvarallisuuden laskennassa riippumatta siitä, minä päivänä ne raportoivat toimivaltaisille viranomaisilleen. Sen vuoksi tätä asetusta olisi sovellettava ensimmäisestä raportointiviitepäivästä, jota tämä asetus koskee.

(5)

Jotta voidaan taata oikeusvarmuus mahdollisimman pian, asiaankuuluvan riskittömän korkokäyrän saatavuuteen liittyvistä pakottavista kiireellisyyssyistä on asianmukaisesti perusteltua, että tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet hyväksytään noudattaen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (2) 8 artiklaa yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten on käytettävä 2 kohdassa tarkoitettuja teknisiä tietoja vakuutusteknisen vastuuvelan ja oman perusvarallisuuden laskennassa sellaista raportointia varten, jonka viitepäivä on 30 päivänä kesäkuuta 2018 alkavalla ja 29 päivänä syyskuuta 2018 päättyvällä ajanjaksolla.

2.   Kunkin asiaankuuluvan valuutan osalta tekniset tiedot, joita käytetään parhaan estimaatin laskemiseen direktiivin 2009/138/EY 77 artiklan mukaisesti, vastaavuuskorjauksen laskemiseen mainitun direktiivin 77 c artiklan mukaisesti ja volatiliteettikorjauksen laskemiseen mainitun direktiivin 77 d artiklan mukaisesti, ovat seuraavat:

a)

liitteessä I esitetyt asiaankuuluvat riskittömät korkokäyrät;

b)

liitteessä II esitetyt vastaavuuskorjauksen laskennassa käytettävät perusmarginaalit;

c)

liitteessä III esitetyt volatiliteettikorjaukset kunkin asiaankuuluvan kansallisen vakuutusmarkkinan osalta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 30 päivästä kesäkuuta 2018.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä heinäkuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).


LIITE I

Asiaankuuluvat riskittömät korkokäyrät parhaan estimaatin laskemiseksi ilman vastaavuuskorjausta tai volatiliteettikorjausta

Maturiteetti (vuotta)

Euro

Tšekin koruna

Tanskan kruunu

Unkarin forintti

Ruotsin kruunu

Kroatian kuna

1

– 0,353 %

1,300 %

– 0,363 %

0,693 %

– 0,425 %

– 0,028 %

2

– 0,275 %

1,532 %

– 0,285 %

1,538 %

– 0,260 %

0,330 %

3

– 0,136 %

1,665 %

– 0,146 %

1,862 %

– 0,065 %

0,668 %

4

0,016 %

1,754 %

0,006 %

2,150 %

0,126 %

0,967 %

5

0,165 %

1,816 %

0,154 %

2,568 %

0,314 %

1,256 %

6

0,308 %

1,854 %

0,298 %

2,950 %

0,492 %

1,522 %

7

0,444 %

1,879 %

0,434 %

3,221 %

0,656 %

1,755 %

8

0,571 %

1,903 %

0,561 %

3,425 %

0,800 %

1,950 %

9

0,690 %

1,924 %

0,680 %

3,584 %

0,931 %

2,110 %

10

0,789 %

1,940 %

0,779 %

3,703 %

1,048 %

2,242 %

11

0,887 %

1,952 %

0,877 %

3,797 %

1,201 %

2,356 %

12

0,981 %

1,959 %

0,970 %

3,876 %

1,372 %

2,454 %

13

1,062 %

1,962 %

1,051 %

3,941 %

1,540 %

2,540 %

14

1,128 %

1,968 %

1,118 %

3,997 %

1,698 %

2,616 %

15

1,179 %

1,983 %

1,168 %

4,043 %

1,842 %

2,685 %

16

1,215 %

2,008 %

1,204 %

4,082 %

1,972 %

2,747 %

17

1,243 %

2,042 %

1,232 %

4,116 %

2,090 %

2,804 %

18

1,270 %

2,081 %

1,259 %

4,144 %

2,196 %

2,855 %

19

1,300 %

2,124 %

1,290 %

4,168 %

2,291 %

2,903 %

20

1,338 %

2,170 %

1,327 %

4,189 %

2,378 %

2,947 %

21

1,383 %

2,216 %

1,373 %

4,207 %

2,456 %

2,988 %

22

1,435 %

2,263 %

1,425 %

4,223 %

2,528 %

3,025 %

23

1,491 %

2,309 %

1,481 %

4,237 %

2,594 %

3,061 %

24

1,549 %

2,355 %

1,540 %

4,249 %

2,654 %

3,094 %

25

1,609 %

2,400 %

1,599 %

4,260 %

2,709 %

3,125 %

26

1,668 %

2,444 %

1,659 %

4,269 %

2,760 %

3,154 %

27

1,728 %

2,487 %

1,719 %

4,277 %

2,808 %

3,182 %

28

1,786 %

2,528 %

1,778 %

4,284 %

2,852 %

3,208 %

29

1,844 %

2,568 %

1,835 %

4,291 %

2,893 %

3,232 %

30

1,899 %

2,607 %

1,891 %

4,296 %

2,931 %

3,256 %

31

1,954 %

2,644 %

1,946 %

4,301 %

2,967 %

3,278 %

32

2,006 %

2,680 %

1,999 %

4,306 %

3,001 %

3,299 %

33

2,057 %

2,715 %

2,050 %

4,310 %

3,033 %

3,318 %

34

2,107 %

2,748 %

2,099 %

4,313 %

3,062 %

3,337 %

35

2,154 %

2,780 %

2,147 %

4,317 %

3,091 %

3,355 %

36

2,200 %

2,810 %

2,193 %

4,319 %

3,117 %

3,373 %

37

2,244 %

2,840 %

2,237 %

4,322 %

3,142 %

3,389 %

38

2,286 %

2,868 %

2,280 %

4,324 %

3,166 %

3,405 %

39

2,327 %

2,895 %

2,321 %

4,326 %

3,189 %

3,420 %

40

2,366 %

2,922 %

2,360 %

4,328 %

3,210 %

3,434 %

41

2,404 %

2,947 %

2,398 %

4,330 %

3,230 %

3,448 %

42

2,440 %

2,971 %

2,434 %

4,332 %

3,250 %

3,461 %

43

2,475 %

2,994 %

2,469 %

4,333 %

3,268 %

3,474 %

44

2,509 %

3,017 %

2,503 %

4,334 %

3,286 %

3,486 %

45

2,541 %

3,038 %

2,536 %

4,335 %

3,303 %

3,498 %

46

2,572 %

3,059 %

2,567 %

4,336 %

3,319 %

3,509 %

47

2,602 %

3,079 %

2,597 %

4,337 %

3,335 %

3,520 %

48

2,631 %

3,098 %

2,626 %

4,338 %

3,349 %

3,530 %

49

2,659 %

3,117 %

2,654 %

4,339 %

3,364 %

3,540 %

50

2,686 %

3,135 %

2,681 %

4,340 %

3,377 %

3,550 %

51

2,712 %

3,152 %

2,707 %

4,340 %

3,391 %

3,559 %

52

2,737 %

3,169 %

2,732 %

4,341 %

3,403 %

3,569 %

53

2,761 %

3,185 %

2,756 %

4,341 %

3,415 %

3,577 %

54

2,784 %

3,200 %

2,780 %

4,342 %

3,427 %

3,586 %

55

2,807 %

3,215 %

2,802 %

4,342 %

3,438 %

3,594 %

56

2,829 %

3,230 %

2,824 %

4,343 %

3,449 %

3,602 %

57

2,850 %

3,244 %

2,845 %

4,343 %

3,460 %

3,609 %

58

2,870 %

3,258 %

2,866 %

4,343 %

3,470 %

3,617 %

59

2,890 %

3,271 %

2,885 %

4,344 %

3,480 %

3,624 %

60

2,909 %

3,284 %

2,904 %

4,344 %

3,489 %

3,631 %

61

2,927 %

3,296 %

2,923 %

4,344 %

3,498 %

3,637 %

62

2,945 %

3,308 %

2,941 %

4,344 %

3,507 %

3,644 %

63

2,962 %

3,319 %

2,958 %

4,345 %

3,516 %

3,650 %

64

2,979 %

3,331 %

2,975 %

4,345 %

3,524 %

3,656 %

65

2,995 %

3,342 %

2,991 %

4,345 %

3,532 %

3,662 %

66

3,011 %

3,352 %

3,007 %

4,345 %

3,540 %

3,668 %

67

3,027 %

3,363 %

3,023 %

4,345 %

3,548 %

3,674 %

68

3,042 %

3,373 %

3,038 %

4,346 %

3,555 %

3,679 %

69

3,056 %

3,382 %

3,052 %

4,346 %

3,562 %

3,684 %

70

3,070 %

3,392 %

3,066 %

4,346 %

3,569 %

3,689 %

71

3,084 %

3,401 %

3,080 %

4,346 %

3,576 %

3,694 %

72

3,097 %

3,410 %

3,094 %

4,346 %

3,582 %

3,699 %

73

3,110 %

3,419 %

3,107 %

4,346 %

3,589 %

3,704 %

74

3,123 %

3,427 %

3,119 %

4,346 %

3,595 %

3,709 %

75

3,135 %

3,435 %

3,132 %

4,346 %

3,601 %

3,713 %

76

3,147 %

3,443 %

3,144 %

4,346 %

3,607 %

3,718 %

77

3,159 %

3,451 %

3,155 %

4,347 %

3,613 %

3,722 %

78

3,170 %

3,459 %

3,167 %

4,347 %

3,618 %

3,726 %

79

3,181 %

3,466 %

3,178 %

4,347 %

3,624 %

3,730 %

80

3,192 %

3,474 %

3,189 %

4,347 %

3,629 %

3,734 %

81

3,202 %

3,481 %

3,199 %

4,347 %

3,634 %

3,738 %

82

3,213 %

3,488 %

3,210 %

4,347 %

3,639 %

3,742 %

83

3,223 %

3,494 %

3,220 %

4,347 %

3,644 %

3,745 %

84

3,233 %

3,501 %

3,229 %

4,347 %

3,649 %

3,749 %

85

3,242 %

3,507 %

3,239 %

4,347 %

3,654 %

3,752 %

86

3,252 %

3,514 %

3,248 %

4,347 %

3,658 %

3,756 %

87

3,261 %

3,520 %

3,258 %

4,347 %

3,663 %

3,759 %

88

3,270 %

3,526 %

3,267 %

4,347 %

3,667 %

3,763 %

89

3,278 %

3,532 %

3,275 %

4,347 %

3,672 %

3,766 %

90

3,287 %

3,537 %

3,284 %

4,347 %

3,676 %

3,769 %

91

3,295 %

3,543 %

3,292 %

4,347 %

3,680 %

3,772 %

92

3,303 %

3,548 %

3,301 %

4,347 %

3,684 %

3,775 %

93

3,311 %

3,554 %

3,309 %

4,347 %

3,688 %

3,778 %

94

3,319 %

3,559 %

3,316 %

4,347 %

3,692 %

3,781 %

95

3,327 %

3,564 %

3,324 %

4,347 %

3,695 %

3,784 %

96

3,334 %

3,569 %

3,332 %

4,347 %

3,699 %

3,786 %

97

3,342 %

3,574 %

3,339 %

4,348 %

3,703 %

3,789 %

98

3,349 %

3,579 %

3,346 %

4,348 %

3,706 %

3,792 %

99

3,356 %

3,584 %

3,353 %

4,348 %

3,710 %

3,794 %

100

3,363 %

3,589 %

3,360 %

4,348 %

3,713 %

3,797 %

101

3,370 %

3,593 %

3,367 %

4,348 %

3,716 %

3,799 %

102

3,376 %

3,598 %

3,374 %

4,348 %

3,720 %

3,802 %

103

3,383 %

3,602 %

3,380 %

4,348 %

3,723 %

3,804 %

104

3,389 %

3,606 %

3,387 %

4,348 %

3,726 %

3,807 %

105

3,396 %

3,610 %

3,393 %

4,348 %

3,729 %

3,809 %

106

3,402 %

3,615 %

3,399 %

4,348 %

3,732 %

3,811 %

107

3,408 %

3,619 %

3,405 %

4,348 %

3,735 %

3,813 %

108

3,414 %

3,623 %

3,411 %

4,348 %

3,738 %

3,816 %

109

3,419 %

3,627 %

3,417 %

4,348 %

3,741 %

3,818 %

110

3,425 %

3,630 %

3,423 %

4,348 %

3,744 %

3,820 %

111

3,431 %

3,634 %

3,428 %

4,348 %

3,746 %

3,822 %

112

3,436 %

3,638 %

3,434 %

4,348 %

3,749 %

3,824 %

113

3,442 %

3,641 %

3,439 %

4,348 %

3,752 %

3,826 %

114

3,447 %

3,645 %

3,445 %

4,348 %

3,754 %

3,828 %

115

3,452 %

3,649 %

3,450 %

4,348 %

3,757 %

3,830 %

116

3,457 %

3,652 %

3,455 %

4,348 %

3,760 %

3,832 %

117

3,462 %

3,655 %

3,460 %

4,348 %

3,762 %

3,834 %

118

3,467 %

3,659 %

3,465 %

4,348 %

3,764 %

3,835 %

119

3,472 %

3,662 %

3,470 %

4,348 %

3,767 %

3,837 %

120

3,477 %

3,665 %

3,475 %

4,348 %

3,769 %

3,839 %

121

3,482 %

3,668 %

3,480 %

4,348 %

3,772 %

3,841 %

122

3,486 %

3,672 %

3,484 %

4,348 %

3,774 %

3,842 %

123

3,491 %

3,675 %

3,489 %

4,348 %

3,776 %

3,844 %

124

3,496 %

3,678 %

3,493 %

4,348 %

3,778 %

3,846 %

125

3,500 %

3,681 %

3,498 %

4,348 %

3,780 %

3,847 %

126

3,504 %

3,684 %

3,502 %

4,348 %

3,783 %

3,849 %

127

3,509 %

3,686 %

3,507 %

4,348 %

3,785 %

3,851 %

128

3,513 %

3,689 %

3,511 %

4,348 %

3,787 %

3,852 %

129

3,517 %

3,692 %

3,515 %

4,348 %

3,789 %

3,854 %

130

3,521 %

3,695 %

3,519 %

4,348 %

3,791 %

3,855 %

131

3,525 %

3,698 %

3,523 %

4,348 %

3,793 %

3,857 %

132

3,529 %

3,700 %

3,527 %

4,348 %

3,795 %

3,858 %

133

3,533 %

3,703 %

3,531 %

4,348 %

3,797 %

3,860 %

134

3,537 %

3,705 %

3,535 %

4,348 %

3,799 %

3,861 %

135

3,541 %

3,708 %

3,539 %

4,348 %

3,800 %

3,862 %

136

3,544 %

3,710 %

3,542 %

4,348 %

3,802 %

3,864 %

137

3,548 %

3,713 %

3,546 %

4,348 %

3,804 %

3,865 %

138

3,552 %

3,715 %

3,550 %

4,348 %

3,806 %

3,867 %

139

3,555 %

3,718 %

3,553 %

4,348 %

3,808 %

3,868 %

140

3,559 %

3,720 %

3,557 %

4,348 %

3,809 %

3,869 %

141

3,562 %

3,722 %

3,560 %

4,348 %

3,811 %

3,870 %

142

3,566 %

3,725 %

3,564 %

4,348 %

3,813 %

3,872 %

143

3,569 %

3,727 %

3,567 %

4,348 %

3,814 %

3,873 %

144

3,572 %

3,729 %

3,571 %

4,348 %

3,816 %

3,874 %

145

3,576 %

3,732 %

3,574 %

4,348 %

3,818 %

3,875 %

146

3,579 %

3,734 %

3,577 %

4,348 %

3,819 %

3,877 %

147

3,582 %

3,736 %

3,580 %

4,348 %

3,821 %

3,878 %

148

3,585 %

3,738 %

3,583 %

4,348 %

3,822 %

3,879 %

149

3,588 %

3,740 %

3,587 %

4,348 %

3,824 %

3,880 %

150

3,591 %

3,742 %

3,590 %

4,348 %

3,825 %

3,881 %


Maturiteetti (vuotta)

Bulgarian lev

Englannin punta

Romanian leu

Puolan zloty

Islannin kruunu

Norjan kruunu

1

– 0,403 %

0,780 %

3,539 %

1,260 %

4,747 %

1,105 %

2

– 0,325 %

0,924 %

4,001 %

1,499 %

4,830 %

1,347 %

3

– 0,186 %

1,039 %

4,367 %

1,856 %

4,940 %

1,483 %

4

– 0,034 %

1,134 %

4,636 %

2,170 %

5,009 %

1,611 %

5

0,114 %

1,210 %

4,825 %

2,416 %

5,057 %

1,719 %

6

0,258 %

1,267 %

4,937 %

2,679 %

5,103 %

1,814 %

7

0,394 %

1,319 %

5,014 %

2,905 %

5,150 %

1,895 %

8

0,520 %

1,364 %

5,085 %

3,054 %

5,187 %

1,966 %

9

0,639 %

1,403 %

5,155 %

3,138 %

5,205 %

2,024 %

10

0,738 %

1,438 %

5,226 %

3,165 %

5,210 %

2,075 %

11

0,836 %

1,467 %

5,275 %

3,183 %

5,204 %

2,128 %

12

0,929 %

1,491 %

5,304 %

3,203 %

5,192 %

2,185 %

13

1,010 %

1,513 %

5,317 %

3,225 %

5,175 %

2,242 %

14

1,077 %

1,527 %

5,320 %

3,246 %

5,155 %

2,299 %

15

1,127 %

1,537 %

5,314 %

3,268 %

5,133 %

2,355 %

16

1,163 %

1,548 %

5,302 %

3,289 %

5,109 %

2,410 %

17

1,190 %

1,556 %

5,286 %

3,310 %

5,085 %

2,463 %

18

1,217 %

1,562 %

5,267 %

3,331 %

5,060 %

2,514 %

19

1,248 %

1,565 %

5,245 %

3,351 %

5,035 %

2,563 %

20

1,286 %

1,564 %

5,221 %

3,370 %

5,011 %

2,610 %

21

1,332 %

1,561 %

5,197 %

3,389 %

4,986 %

2,656 %

22

1,385 %

1,560 %

5,172 %

3,407 %

4,962 %

2,699 %

23

1,442 %

1,558 %

5,146 %

3,425 %

4,939 %

2,740 %

24

1,501 %

1,555 %

5,121 %

3,442 %

4,916 %

2,779 %

25

1,562 %

1,553 %

5,095 %

3,458 %

4,893 %

2,817 %

26

1,622 %

1,549 %

5,070 %

3,473 %

4,872 %

2,853 %

27

1,683 %

1,545 %

5,046 %

3,488 %

4,851 %

2,887 %

28

1,743 %

1,541 %

5,021 %

3,503 %

4,830 %

2,920 %

29

1,801 %

1,535 %

4,998 %

3,517 %

4,811 %

2,951 %

30

1,858 %

1,529 %

4,975 %

3,530 %

4,792 %

2,981 %

31

1,914 %

1,521 %

4,953 %

3,543 %

4,773 %

3,009 %

32

1,967 %

1,514 %

4,931 %

3,555 %

4,756 %

3,036 %

33

2,019 %

1,506 %

4,910 %

3,567 %

4,739 %

3,062 %

34

2,070 %

1,499 %

4,890 %

3,578 %

4,722 %

3,087 %

35

2,118 %

1,493 %

4,870 %

3,589 %

4,707 %

3,111 %

36

2,165 %

1,488 %

4,851 %

3,600 %

4,691 %

3,134 %

37

2,210 %

1,483 %

4,833 %

3,610 %

4,677 %

3,156 %

38

2,253 %

1,476 %

4,815 %

3,620 %

4,662 %

3,177 %

39

2,294 %

1,468 %

4,798 %

3,629 %

4,649 %

3,197 %

40

2,334 %

1,457 %

4,782 %

3,638 %

4,636 %

3,217 %

41

2,373 %

1,443 %

4,766 %

3,647 %

4,623 %

3,235 %

42

2,410 %

1,428 %

4,750 %

3,655 %

4,611 %

3,253 %

43

2,446 %

1,414 %

4,736 %

3,664 %

4,599 %

3,270 %

44

2,480 %

1,402 %

4,721 %

3,671 %

4,588 %

3,287 %

45

2,513 %

1,392 %

4,708 %

3,679 %

4,577 %

3,303 %

46

2,545 %

1,385 %

4,694 %

3,686 %

4,566 %

3,318 %

47

2,575 %

1,383 %

4,681 %

3,693 %

4,556 %

3,333 %

48

2,605 %

1,384 %

4,669 %

3,700 %

4,546 %

3,347 %

49

2,633 %

1,390 %

4,657 %

3,707 %

4,537 %

3,361 %

50

2,660 %

1,401 %

4,646 %

3,713 %

4,527 %

3,374 %

51

2,687 %

1,417 %

4,634 %

3,719 %

4,519 %

3,386 %

52

2,712 %

1,437 %

4,624 %

3,725 %

4,510 %

3,399 %

53

2,737 %

1,460 %

4,613 %

3,731 %

4,502 %

3,411 %

54

2,760 %

1,486 %

4,603 %

3,736 %

4,494 %

3,422 %

55

2,783 %

1,513 %

4,593 %

3,742 %

4,486 %

3,433 %

56

2,806 %

1,542 %

4,584 %

3,747 %

4,478 %

3,444 %

57

2,827 %

1,572 %

4,575 %

3,752 %

4,471 %

3,454 %

58

2,848 %

1,602 %

4,566 %

3,757 %

4,464 %

3,464 %

59

2,868 %

1,633 %

4,557 %

3,762 %

4,457 %

3,474 %

60

2,887 %

1,664 %

4,549 %

3,766 %

4,451 %

3,483 %

61

2,906 %

1,696 %

4,541 %

3,771 %

4,444 %

3,492 %

62

2,924 %

1,727 %

4,533 %

3,775 %

4,438 %

3,501 %

63

2,942 %

1,757 %

4,526 %

3,779 %

4,432 %

3,510 %

64

2,959 %

1,788 %

4,518 %

3,784 %

4,426 %

3,518 %

65

2,976 %

1,818 %

4,511 %

3,788 %

4,420 %

3,526 %

66

2,992 %

1,848 %

4,504 %

3,791 %

4,415 %

3,534 %

67

3,007 %

1,878 %

4,498 %

3,795 %

4,410 %

3,541 %

68

3,023 %

1,907 %

4,491 %

3,799 %

4,404 %

3,549 %

69

3,037 %

1,935 %

4,485 %

3,802 %

4,399 %

3,556 %

70

3,052 %

1,963 %

4,479 %

3,806 %

4,394 %

3,563 %

71

3,066 %

1,990 %

4,473 %

3,809 %

4,389 %

3,570 %

72

3,079 %

2,017 %

4,467 %

3,813 %

4,385 %

3,576 %

73

3,092 %

2,043 %

4,461 %

3,816 %

4,380 %

3,583 %

74

3,105 %

2,069 %

4,456 %

3,819 %

4,376 %

3,589 %

75

3,118 %

2,094 %

4,450 %

3,822 %

4,371 %

3,595 %

76

3,130 %

2,119 %

4,445 %

3,825 %

4,367 %

3,601 %

77

3,142 %

2,143 %

4,440 %

3,828 %

4,363 %

3,607 %

78

3,153 %

2,166 %

4,435 %

3,831 %

4,359 %

3,613 %

79

3,165 %

2,190 %

4,430 %

3,833 %

4,355 %

3,618 %

80

3,176 %

2,212 %

4,425 %

3,836 %

4,351 %

3,623 %

81

3,186 %

2,234 %

4,421 %

3,839 %

4,348 %

3,629 %

82

3,197 %

2,256 %

4,416 %

3,841 %

4,344 %

3,634 %

83

3,207 %

2,277 %

4,412 %

3,844 %

4,341 %

3,639 %

84

3,217 %

2,297 %

4,407 %

3,846 %

4,337 %

3,644 %

85

3,227 %

2,318 %

4,403 %

3,848 %

4,334 %

3,648 %

86

3,236 %

2,337 %

4,399 %

3,851 %

4,331 %

3,653 %

87

3,246 %

2,357 %

4,395 %

3,853 %

4,327 %

3,658 %

88

3,255 %

2,376 %

4,391 %

3,855 %

4,324 %

3,662 %

89

3,264 %

2,394 %

4,387 %

3,857 %

4,321 %

3,666 %

90

3,272 %

2,412 %

4,384 %

3,860 %

4,318 %

3,671 %

91

3,281 %

2,430 %

4,380 %

3,862 %

4,315 %

3,675 %

92

3,289 %

2,447 %

4,376 %

3,864 %

4,312 %

3,679 %

93

3,297 %

2,465 %

4,373 %

3,866 %

4,309 %

3,683 %

94

3,305 %

2,481 %

4,369 %

3,868 %

4,307 %

3,687 %

95

3,313 %

2,498 %

4,366 %

3,870 %

4,304 %

3,691 %

96

3,321 %

2,514 %

4,363 %

3,871 %

4,301 %

3,694 %

97

3,328 %

2,529 %

4,359 %

3,873 %

4,299 %

3,698 %

98

3,336 %

2,545 %

4,356 %

3,875 %

4,296 %

3,702 %

99

3,343 %

2,560 %

4,353 %

3,877 %

4,294 %

3,705 %

100

3,350 %

2,574 %

4,350 %

3,879 %

4,291 %

3,709 %

101

3,357 %

2,589 %

4,347 %

3,880 %

4,289 %

3,712 %

102

3,364 %

2,603 %

4,344 %

3,882 %

4,287 %

3,715 %

103

3,370 %

2,617 %

4,341 %

3,884 %

4,284 %

3,718 %

104

3,377 %

2,631 %

4,339 %

3,885 %

4,282 %

3,722 %

105

3,383 %

2,644 %

4,336 %

3,887 %

4,280 %

3,725 %

106

3,389 %

2,657 %

4,333 %

3,888 %

4,278 %

3,728 %

107

3,396 %

2,670 %

4,331 %

3,890 %

4,275 %

3,731 %

108

3,402 %

2,683 %

4,328 %

3,891 %

4,273 %

3,734 %

109

3,408 %

2,695 %

4,325 %

3,893 %

4,271 %

3,737 %

110

3,413 %

2,708 %

4,323 %

3,894 %

4,269 %

3,739 %

111

3,419 %

2,720 %

4,320 %

3,896 %

4,267 %

3,742 %

112

3,425 %

2,731 %

4,318 %

3,897 %

4,265 %

3,745 %

113

3,430 %

2,743 %

4,316 %

3,898 %

4,263 %

3,748 %

114

3,436 %

2,754 %

4,313 %

3,900 %

4,262 %

3,750 %

115

3,441 %

2,765 %

4,311 %

3,901 %

4,260 %

3,753 %

116

3,446 %

2,776 %

4,309 %

3,902 %

4,258 %

3,756 %

117

3,451 %

2,787 %

4,307 %

3,903 %

4,256 %

3,758 %

118

3,456 %

2,798 %

4,304 %

3,905 %

4,254 %

3,761 %

119

3,461 %

2,808 %

4,302 %

3,906 %

4,253 %

3,763 %

120

3,466 %

2,819 %

4,300 %

3,907 %

4,251 %

3,765 %

121

3,471 %

2,829 %

4,298 %

3,908 %

4,249 %

3,768 %

122

3,476 %

2,839 %

4,296 %

3,909 %

4,248 %

3,770 %

123

3,480 %

2,849 %

4,294 %

3,911 %

4,246 %

3,772 %

124

3,485 %

2,858 %

4,292 %

3,912 %

4,245 %

3,774 %

125

3,490 %

2,868 %

4,290 %

3,913 %

4,243 %

3,777 %

126

3,494 %

2,877 %

4,288 %

3,914 %

4,241 %

3,779 %

127

3,498 %

2,886 %

4,286 %

3,915 %

4,240 %

3,781 %

128

3,503 %

2,895 %

4,284 %

3,916 %

4,238 %

3,783 %

129

3,507 %

2,904 %

4,283 %

3,917 %

4,237 %

3,785 %

130

3,511 %

2,913 %

4,281 %

3,918 %

4,236 %

3,787 %

131

3,515 %

2,921 %

4,279 %

3,919 %

4,234 %

3,789 %

132

3,519 %

2,930 %

4,277 %

3,920 %

4,233 %

3,791 %

133

3,523 %

2,938 %

4,276 %

3,921 %

4,231 %

3,793 %

134

3,527 %

2,947 %

4,274 %

3,922 %

4,230 %

3,795 %

135

3,531 %

2,955 %

4,272 %

3,923 %

4,229 %

3,797 %

136

3,535 %

2,963 %

4,271 %

3,924 %

4,227 %

3,799 %

137

3,539 %

2,971 %

4,269 %

3,925 %

4,226 %

3,801 %

138

3,542 %

2,978 %

4,267 %

3,926 %

4,225 %

3,802 %

139

3,546 %

2,986 %

4,266 %

3,927 %

4,224 %

3,804 %

140

3,549 %

2,994 %

4,264 %

3,927 %

4,222 %

3,806 %

141

3,553 %

3,001 %

4,263 %

3,928 %

4,221 %

3,808 %

142

3,557 %

3,008 %

4,261 %

3,929 %

4,220 %

3,809 %

143

3,560 %

3,016 %

4,260 %

3,930 %

4,219 %

3,811 %

144

3,563 %

3,023 %

4,258 %

3,931 %

4,217 %

3,813 %

145

3,567 %

3,030 %

4,257 %

3,932 %

4,216 %

3,814 %

146

3,570 %

3,037 %

4,256 %

3,933 %

4,215 %

3,816 %

147

3,573 %

3,044 %

4,254 %

3,933 %

4,214 %

3,818 %

148

3,576 %

3,050 %

4,253 %

3,934 %

4,213 %

3,819 %

149

3,580 %

3,057 %

4,251 %

3,935 %

4,212 %

3,821 %

150

3,583 %

3,064 %

4,250 %

3,936 %

4,211 %

3,822 %


Maturiteetti (vuotta)

Sveitsin frangi

Australian dollari

Thaimaan baht

Kanadan dollari

Chilen peso

Kolumbian peso

1

– 0,745 %

1,962 %

1,284 %

1,848 %

2,642 %

4,533 %

2

– 0,639 %

2,016 %

1,523 %

2,070 %

3,118 %

4,913 %

3

– 0,498 %

2,063 %

1,738 %

2,178 %

3,403 %

5,314 %

4

– 0,359 %

2,180 %

1,908 %

2,245 %

3,594 %

5,551 %

5

– 0,226 %

2,279 %

2,044 %

2,269 %

3,750 %

5,798 %

6

– 0,102 %

2,372 %

2,161 %

2,296 %

3,889 %

5,964 %

7

0,018 %

2,452 %

2,266 %

2,305 %

4,008 %

6,247 %

8

0,125 %

2,523 %

2,362 %

2,342 %

4,104 %

6,393 %

9

0,218 %

2,583 %

2,446 %

2,358 %

4,181 %

6,397 %

10

0,314 %

2,639 %

2,516 %

2,371 %

4,242 %

6,426 %

11

0,388 %

2,690 %

2,570 %

2,392 %

4,289 %

6,446 %

12

0,460 %

2,735 %

2,614 %

2,417 %

4,326 %

6,446 %

13

0,528 %

2,774 %

2,654 %

2,442 %

4,356 %

6,431 %

14

0,601 %

2,806 %

2,691 %

2,463 %

4,379 %

6,406 %

15

0,624 %

2,830 %

2,727 %

2,480 %

4,398 %

6,373 %

16

0,648 %

2,846 %

2,763 %

2,490 %

4,413 %

6,335 %

17

0,681 %

2,856 %

2,799 %

2,495 %

4,425 %

6,294 %

18

0,717 %

2,862 %

2,835 %

2,495 %

4,435 %

6,250 %

19

0,748 %

2,866 %

2,869 %

2,489 %

4,443 %

6,205 %

20

0,772 %

2,869 %

2,903 %

2,479 %

4,449 %

6,159 %

21

0,787 %

2,872 %

2,937 %

2,465 %

4,454 %

6,113 %

22

0,797 %

2,873 %

2,968 %

2,449 %

4,457 %

6,067 %

23

0,807 %

2,871 %

2,999 %

2,433 %

4,460 %

6,022 %

24

0,819 %

2,866 %

3,029 %

2,419 %

4,462 %

5,978 %

25

0,837 %

2,857 %

3,057 %

2,407 %

4,464 %

5,935 %

26

0,862 %

2,845 %

3,085 %

2,399 %

4,465 %

5,892 %

27

0,893 %

2,831 %

3,111 %

2,394 %

4,465 %

5,852 %

28

0,927 %

2,818 %

3,137 %

2,394 %

4,465 %

5,812 %

29

0,964 %

2,808 %

3,161 %

2,398 %

4,465 %

5,774 %

30

1,003 %

2,803 %

3,184 %

2,407 %

4,465 %

5,737 %

31

1,043 %

2,804 %

3,206 %

2,420 %

4,464 %

5,701 %

32

1,084 %

2,809 %

3,228 %

2,438 %

4,463 %

5,667 %

33

1,125 %

2,817 %

3,248 %

2,458 %

4,462 %

5,634 %

34

1,165 %

2,829 %

3,268 %

2,480 %

4,461 %

5,602 %

35

1,205 %

2,843 %

3,287 %

2,504 %

4,460 %

5,571 %

36

1,245 %

2,858 %

3,305 %

2,528 %

4,459 %

5,542 %

37

1,283 %

2,874 %

3,323 %

2,554 %

4,458 %

5,513 %

38

1,321 %

2,892 %

3,340 %

2,580 %

4,456 %

5,486 %

39

1,358 %

2,910 %

3,356 %

2,606 %

4,455 %

5,460 %

40

1,394 %

2,928 %

3,371 %

2,632 %

4,454 %

5,435 %

41

1,428 %

2,947 %

3,386 %

2,658 %

4,452 %

5,410 %

42

1,462 %

2,966 %

3,400 %

2,683 %

4,451 %

5,387 %

43

1,495 %

2,985 %

3,414 %

2,709 %

4,449 %

5,364 %

44

1,526 %

3,003 %

3,428 %

2,733 %

4,448 %

5,343 %

45

1,557 %

3,021 %

3,440 %

2,758 %

4,446 %

5,322 %

46

1,587 %

3,040 %

3,453 %

2,782 %

4,445 %

5,302 %

47

1,616 %

3,057 %

3,465 %

2,805 %

4,444 %

5,283 %

48

1,643 %

3,075 %

3,476 %

2,827 %

4,442 %

5,264 %

49

1,670 %

3,092 %

3,487 %

2,850 %

4,441 %

5,246 %

50

1,696 %

3,109 %

3,498 %

2,871 %

4,439 %

5,229 %

51

1,721 %

3,125 %

3,508 %

2,892 %

4,438 %

5,212 %

52

1,746 %

3,141 %

3,518 %

2,912 %

4,437 %

5,196 %

53

1,769 %

3,156 %

3,528 %

2,932 %

4,435 %

5,180 %

54

1,792 %

3,171 %

3,537 %

2,951 %

4,434 %

5,165 %

55

1,814 %

3,186 %

3,546 %

2,970 %

4,433 %

5,151 %

56

1,835 %

3,200 %

3,555 %

2,988 %

4,432 %

5,137 %

57

1,856 %

3,214 %

3,563 %

3,006 %

4,431 %

5,123 %

58

1,876 %

3,228 %

3,571 %

3,023 %

4,429 %

5,110 %

59

1,896 %

3,241 %

3,579 %

3,040 %

4,428 %

5,097 %

60

1,914 %

3,254 %

3,587 %

3,056 %

4,427 %

5,085 %

61

1,933 %

3,266 %

3,594 %

3,072 %

4,426 %

5,073 %

62

1,950 %

3,279 %

3,601 %

3,087 %

4,425 %

5,062 %

63

1,967 %

3,290 %

3,608 %

3,102 %

4,424 %

5,050 %

64

1,984 %

3,302 %

3,615 %

3,116 %

4,423 %

5,039 %

65

2,000 %

3,313 %

3,622 %

3,130 %

4,422 %

5,029 %

66

2,016 %

3,324 %

3,628 %

3,144 %

4,421 %

5,019 %

67

2,031 %

3,334 %

3,634 %

3,157 %

4,420 %

5,009 %

68

2,046 %

3,345 %

3,640 %

3,170 %

4,419 %

4,999 %

69

2,060 %

3,355 %

3,646 %

3,182 %

4,418 %

4,990 %

70

2,074 %

3,365 %

3,652 %

3,194 %

4,417 %

4,981 %

71

2,088 %

3,374 %

3,657 %

3,206 %

4,416 %

4,972 %

72

2,101 %

3,383 %

3,663 %

3,218 %

4,415 %

4,963 %

73

2,114 %

3,392 %

3,668 %

3,229 %

4,415 %

4,955 %

74

2,127 %

3,401 %

3,673 %

3,240 %

4,414 %

4,947 %

75

2,139 %

3,410 %

3,678 %

3,251 %

4,413 %

4,939 %

76

2,151 %

3,418 %

3,683 %

3,261 %

4,412 %

4,931 %

77

2,162 %

3,426 %

3,688 %

3,271 %

4,411 %

4,923 %

78

2,174 %

3,434 %

3,692 %

3,281 %

4,411 %

4,916 %

79

2,185 %

3,442 %

3,697 %

3,291 %

4,410 %

4,909 %

80

2,195 %

3,449 %

3,701 %

3,300 %

4,409 %

4,902 %

81

2,206 %

3,457 %

3,705 %

3,309 %

4,408 %

4,895 %

82

2,216 %

3,464 %

3,710 %

3,318 %

4,408 %

4,888 %

83

2,226 %

3,471 %

3,714 %

3,327 %

4,407 %

4,882 %

84

2,236 %

3,478 %

3,718 %

3,336 %

4,406 %

4,876 %

85

2,245 %

3,484 %

3,722 %

3,344 %

4,406 %

4,869 %

86

2,255 %

3,491 %

3,725 %

3,352 %

4,405 %

4,863 %

87

2,264 %

3,497 %

3,729 %

3,360 %

4,405 %

4,857 %

88

2,273 %

3,503 %

3,733 %

3,368 %

4,404 %

4,852 %

89

2,281 %

3,510 %

3,736 %

3,376 %

4,403 %

4,846 %

90

2,290 %

3,516 %

3,740 %

3,383 %

4,403 %

4,840 %

91

2,298 %

3,521 %

3,743 %

3,390 %

4,402 %

4,835 %

92

2,306 %

3,527 %

3,746 %

3,398 %

4,402 %

4,830 %

93

2,314 %

3,533 %

3,750 %

3,404 %

4,401 %

4,825 %

94

2,322 %

3,538 %

3,753 %

3,411 %

4,401 %

4,820 %

95

2,330 %

3,544 %

3,756 %

3,418 %

4,400 %

4,815 %

96

2,337 %

3,549 %

3,759 %

3,425 %

4,400 %

4,810 %

97

2,344 %

3,554 %

3,762 %

3,431 %

4,399 %

4,805 %

98

2,352 %

3,559 %

3,765 %

3,437 %

4,399 %

4,800 %

99

2,359 %

3,564 %

3,768 %

3,443 %

4,398 %

4,796 %

100

2,366 %

3,569 %

3,771 %

3,450 %

4,398 %

4,791 %

101

2,372 %

3,574 %

3,773 %

3,455 %

4,397 %

4,787 %

102

2,379 %

3,578 %

3,776 %

3,461 %

4,397 %

4,783 %

103

2,385 %

3,583 %

3,779 %

3,467 %

4,396 %

4,778 %

104

2,392 %

3,587 %

3,781 %

3,473 %

4,396 %

4,774 %

105

2,398 %

3,592 %

3,784 %

3,478 %

4,395 %

4,770 %

106

2,404 %

3,596 %

3,786 %

3,483 %

4,395 %

4,766 %

107

2,410 %

3,600 %

3,789 %

3,489 %

4,394 %

4,762 %

108

2,416 %

3,604 %

3,791 %

3,494 %

4,394 %

4,759 %

109

2,422 %

3,608 %

3,794 %

3,499 %

4,394 %

4,755 %

110

2,428 %

3,612 %

3,796 %

3,504 %

4,393 %

4,751 %

111

2,433 %

3,616 %

3,798 %

3,509 %

4,393 %

4,747 %

112

2,439 %

3,620 %

3,801 %

3,514 %

4,393 %

4,744 %

113

2,444 %

3,624 %

3,803 %

3,518 %

4,392 %

4,740 %

114

2,449 %

3,628 %

3,805 %

3,523 %

4,392 %

4,737 %

115

2,455 %

3,631 %

3,807 %

3,528 %

4,391 %

4,734 %

116

2,460 %

3,635 %

3,809 %

3,532 %

4,391 %

4,730 %

117

2,465 %

3,639 %

3,811 %

3,537 %

4,391 %

4,727 %

118

2,470 %

3,642 %

3,813 %

3,541 %

4,390 %

4,724 %

119

2,475 %

3,645 %

3,815 %

3,545 %

4,390 %

4,721 %

120

2,479 %

3,649 %

3,817 %

3,549 %

4,390 %

4,718 %

121

2,484 %

3,652 %

3,819 %

3,553 %

4,389 %

4,715 %

122

2,489 %

3,655 %

3,821 %

3,558 %

4,389 %

4,712 %

123

2,493 %

3,659 %

3,823 %

3,562 %

4,389 %

4,709 %

124

2,498 %

3,662 %

3,825 %

3,565 %

4,388 %

4,706 %

125

2,502 %

3,665 %

3,826 %

3,569 %

4,388 %

4,703 %

126

2,506 %

3,668 %

3,828 %

3,573 %

4,388 %

4,700 %

127

2,511 %

3,671 %

3,830 %

3,577 %

4,388 %

4,697 %

128

2,515 %

3,674 %

3,832 %

3,581 %

4,387 %

4,695 %

129

2,519 %

3,677 %

3,833 %

3,584 %

4,387 %

4,692 %

130

2,523 %

3,680 %

3,835 %

3,588 %

4,387 %

4,689 %

131

2,527 %

3,682 %

3,837 %

3,591 %

4,386 %

4,687 %

132

2,531 %

3,685 %

3,838 %

3,595 %

4,386 %

4,684 %

133

2,535 %

3,688 %

3,840 %

3,598 %

4,386 %

4,682 %

134

2,539 %

3,691 %

3,841 %

3,602 %

4,386 %

4,679 %

135

2,543 %

3,693 %

3,843 %

3,605 %

4,385 %

4,677 %

136

2,546 %

3,696 %

3,845 %

3,608 %

4,385 %

4,674 %

137

2,550 %

3,699 %

3,846 %

3,611 %

4,385 %

4,672 %

138

2,554 %

3,701 %

3,848 %

3,615 %

4,385 %

4,670 %

139

2,557 %

3,704 %

3,849 %

3,618 %

4,384 %

4,667 %

140

2,561 %

3,706 %

3,850 %

3,621 %

4,384 %

4,665 %

141

2,564 %

3,708 %

3,852 %

3,624 %

4,384 %

4,663 %

142

2,568 %

3,711 %

3,853 %

3,627 %

4,384 %

4,661 %

143

2,571 %

3,713 %

3,855 %

3,630 %

4,383 %

4,658 %

144

2,574 %

3,716 %

3,856 %

3,633 %

4,383 %

4,656 %

145

2,577 %

3,718 %

3,857 %

3,635 %

4,383 %

4,654 %

146

2,581 %

3,720 %

3,859 %

3,638 %

4,383 %

4,652 %

147

2,584 %

3,722 %

3,860 %

3,641 %

4,382 %

4,650 %

148

2,587 %

3,725 %

3,861 %

3,644 %

4,382 %

4,648 %

149

2,590 %

3,727 %

3,862 %

3,647 %

4,382 %

4,646 %

150

2,593 %

3,729 %

3,864 %

3,649 %

4,382 %

4,644 %


Maturiteetti (vuotta)

Hongkongin dollari

Intian rupia

Meksikon peso

Taiwanin uusi dollari

Uuden-Seelannin dollari

Etelä-Afrikan randi

1

2,127 %

7,068 %

8,188 %

0,395 %

1,952 %

6,941 %

2

2,354 %

7,341 %

8,042 %

0,485 %

2,026 %

7,153 %

3

2,488 %

7,567 %

7,870 %

0,555 %

2,159 %

7,349 %

4

2,572 %

7,740 %

7,797 %

0,608 %

2,288 %

7,534 %

5

2,624 %

7,861 %

7,764 %

0,655 %

2,431 %

7,712 %

6

2,653 %

7,929 %

7,789 %

0,716 %

2,563 %

7,881 %

7

2,674 %

7,978 %

7,841 %

0,759 %

2,685 %

8,033 %

8

2,694 %

8,000 %

7,894 %

0,799 %

2,792 %

8,160 %

9

2,719 %

8,005 %

7,948 %

0,851 %

2,877 %

8,267 %

10

2,747 %

8,002 %

8,005 %

0,903 %

2,955 %

8,363 %

11

2,780 %

7,981 %

8,065 %

0,970 %

3,029 %

8,464 %

12

2,810 %

7,945 %

8,127 %

1,050 %

3,098 %

8,564 %

13

2,835 %

7,900 %

8,188 %

1,136 %

3,160 %

8,655 %

14

2,857 %

7,847 %

8,246 %

1,225 %

3,215 %

8,727 %

15

2,879 %

7,791 %

8,301 %

1,315 %

3,262 %

8,775 %

16

2,904 %

7,731 %

8,352 %

1,404 %

3,300 %

8,794 %

17

2,930 %

7,670 %

8,395 %

1,491 %

3,331 %

8,788 %

18

2,957 %

7,609 %

8,427 %

1,575 %

3,358 %

8,764 %

19

2,984 %

7,547 %

8,445 %

1,656 %

3,381 %

8,725 %

20

3,011 %

7,486 %

8,447 %

1,734 %

3,403 %

8,675 %

21

3,038 %

7,427 %

8,431 %

1,809 %

3,423 %

8,618 %

22

3,065 %

7,368 %

8,400 %

1,880 %

3,442 %

8,554 %

23

3,091 %

7,311 %

8,358 %

1,949 %

3,460 %

8,487 %

24

3,116 %

7,256 %

8,308 %

2,014 %

3,477 %

8,417 %

25

3,141 %

7,203 %

8,251 %

2,076 %

3,493 %

8,346 %

26

3,165 %

7,151 %

8,189 %

2,136 %

3,509 %

8,274 %

27

3,188 %

7,101 %

8,124 %

2,192 %

3,524 %

8,202 %

28

3,210 %

7,053 %

8,058 %

2,246 %

3,538 %

8,131 %

29

3,232 %

7,007 %

7,990 %

2,297 %

3,552 %

8,061 %

30

3,252 %

6,963 %

7,923 %

2,346 %

3,564 %

7,993 %

31

3,272 %

6,920 %

7,855 %

2,393 %

3,577 %

7,926 %

32

3,292 %

6,879 %

7,789 %

2,438 %

3,589 %

7,861 %

33

3,310 %

6,840 %

7,724 %

2,480 %

3,600 %

7,798 %

34

3,328 %

6,802 %

7,660 %

2,521 %

3,611 %

7,737 %

35

3,345 %

6,766 %

7,598 %

2,560 %

3,621 %

7,679 %

36

3,362 %

6,731 %

7,537 %

2,597 %

3,631 %

7,622 %

37

3,378 %

6,698 %

7,479 %

2,633 %

3,641 %

7,567 %

38

3,393 %

6,665 %

7,422 %

2,667 %

3,650 %

7,514 %

39

3,408 %

6,635 %

7,367 %

2,700 %

3,659 %

7,464 %

40

3,422 %

6,605 %

7,314 %

2,731 %

3,667 %

7,415 %

41

3,435 %

6,577 %

7,263 %

2,761 %

3,675 %

7,368 %

42

3,448 %

6,549 %

7,214 %

2,790 %

3,683 %

7,323 %

43

3,461 %

6,523 %

7,166 %

2,817 %

3,691 %

7,279 %

44

3,473 %

6,498 %

7,121 %

2,844 %

3,698 %

7,237 %

45

3,485 %

6,474 %

7,076 %

2,869 %

3,705 %

7,197 %

46

3,496 %

6,450 %

7,034 %

2,894 %

3,712 %

7,158 %

47

3,507 %

6,428 %

6,993 %

2,917 %

3,719 %

7,121 %

48

3,518 %

6,406 %

6,954 %

2,940 %

3,725 %

7,085 %

49

3,528 %

6,385 %

6,916 %

2,962 %

3,731 %

7,050 %

50

3,538 %

6,365 %

6,879 %

2,983 %

3,737 %

7,017 %

51

3,548 %

6,346 %

6,844 %

3,003 %

3,743 %

6,985 %

52

3,557 %

6,327 %

6,810 %

3,022 %

3,748 %

6,954 %

53

3,566 %

6,309 %

6,777 %

3,041 %

3,753 %

6,924 %

54

3,574 %

6,292 %

6,745 %

3,060 %

3,759 %

6,895 %

55

3,583 %

6,275 %

6,715 %

3,077 %

3,764 %

6,867 %

56

3,591 %

6,259 %

6,685 %

3,094 %

3,768 %

6,840 %

57

3,598 %

6,243 %

6,656 %

3,111 %

3,773 %

6,814 %

58

3,606 %

6,228 %

6,629 %

3,126 %

3,778 %

6,789 %

59

3,613 %

6,213 %

6,602 %

3,142 %

3,782 %

6,765 %

60

3,620 %

6,199 %

6,576 %

3,157 %

3,786 %

6,741 %

61

3,627 %

6,185 %

6,551 %

3,171 %

3,791 %

6,718 %

62

3,634 %

6,172 %

6,527 %

3,185 %

3,795 %

6,696 %

63

3,640 %

6,159 %

6,503 %

3,199 %

3,798 %

6,675 %

64

3,647 %

6,146 %

6,481 %

3,212 %

3,802 %

6,654 %

65

3,653 %

6,134 %

6,459 %

3,225 %

3,806 %

6,634 %

66

3,659 %

6,122 %

6,437 %

3,237 %

3,810 %

6,614 %

67

3,664 %

6,110 %

6,416 %

3,249 %

3,813 %

6,596 %

68

3,670 %

6,099 %

6,396 %

3,261 %

3,816 %

6,577 %

69

3,675 %

6,088 %

6,377 %

3,272 %

3,820 %

6,559 %

70

3,681 %

6,078 %

6,358 %

3,283 %

3,823 %

6,542 %

71

3,686 %

6,068 %

6,339 %

3,294 %

3,826 %

6,525 %

72

3,691 %

6,058 %

6,321 %

3,304 %

3,829 %

6,509 %

73

3,696 %

6,048 %

6,304 %

3,314 %

3,832 %

6,493 %

74

3,700 %

6,039 %

6,287 %

3,324 %

3,835 %

6,477 %

75

3,705 %

6,029 %

6,270 %

3,334 %

3,838 %

6,462 %

76

3,709 %

6,020 %

6,254 %

3,343 %

3,841 %

6,448 %

77

3,714 %

6,012 %

6,238 %

3,352 %

3,843 %

6,433 %

78

3,718 %

6,003 %

6,223 %

3,361 %

3,846 %

6,419 %

79

3,722 %

5,995 %

6,208 %

3,370 %

3,848 %

6,406 %

80

3,726 %

5,987 %

6,193 %

3,378 %

3,851 %

6,392 %

81

3,730 %

5,979 %

6,179 %

3,387 %

3,853 %

6,380 %

82

3,734 %

5,971 %

6,165 %

3,395 %

3,856 %

6,367 %

83

3,738 %

5,964 %

6,152 %

3,402 %

3,858 %

6,355 %

84

3,742 %

5,957 %

6,139 %

3,410 %

3,860 %

6,343 %

85

3,745 %

5,949 %

6,126 %

3,418 %

3,863 %

6,331 %

86

3,749 %

5,942 %

6,113 %

3,425 %

3,865 %

6,319 %

87

3,752 %

5,936 %

6,101 %

3,432 %

3,867 %

6,308 %

88

3,756 %

5,929 %

6,089 %

3,439 %

3,869 %

6,297 %

89

3,759 %

5,922 %

6,077 %

3,446 %

3,871 %

6,287 %

90

3,762 %

5,916 %

6,066 %

3,453 %

3,873 %

6,276 %

91

3,765 %

5,910 %

6,055 %

3,459 %

3,875 %

6,266 %

92

3,768 %

5,904 %

6,044 %

3,466 %

3,877 %

6,256 %

93

3,771 %

5,898 %

6,033 %

3,472 %

3,879 %

6,246 %

94

3,774 %

5,892 %

6,022 %

3,478 %

3,880 %

6,237 %

95

3,777 %

5,886 %

6,012 %

3,484 %

3,882 %

6,227 %

96

3,780 %

5,881 %

6,002 %

3,490 %

3,884 %

6,218 %

97

3,783 %

5,875 %

5,992 %

3,496 %

3,886 %

6,209 %

98

3,786 %

5,870 %

5,982 %

3,501 %

3,887 %

6,200 %

99

3,788 %

5,864 %

5,973 %

3,507 %

3,889 %

6,192 %

100

3,791 %

5,859 %

5,964 %

3,512 %

3,890 %

6,183 %

101

3,793 %

5,854 %

5,955 %

3,517 %

3,892 %

6,175 %

102

3,796 %

5,849 %

5,946 %

3,523 %

3,894 %

6,167 %

103

3,798 %

5,844 %

5,937 %

3,528 %

3,895 %

6,159 %

104

3,801 %

5,840 %

5,928 %

3,533 %

3,897 %

6,151 %

105

3,803 %

5,835 %

5,920 %

3,538 %

3,898 %

6,143 %

106

3,806 %

5,830 %

5,912 %

3,543 %

3,899 %

6,136 %

107

3,808 %

5,826 %

5,904 %

3,547 %

3,901 %

6,128 %

108

3,810 %

5,822 %

5,896 %

3,552 %

3,902 %

6,121 %

109

3,812 %

5,817 %

5,888 %

3,556 %

3,904 %

6,114 %

110

3,814 %

5,813 %

5,880 %

3,561 %

3,905 %

6,107 %

111

3,817 %

5,809 %

5,873 %

3,565 %

3,906 %

6,100 %

112

3,819 %

5,805 %

5,865 %

3,570 %

3,908 %

6,094 %

113

3,821 %

5,801 %

5,858 %

3,574 %

3,909 %

6,087 %

114

3,823 %

5,797 %

5,851 %

3,578 %

3,910 %

6,081 %

115

3,825 %

5,793 %

5,844 %

3,582 %

3,911 %

6,074 %

116

3,827 %

5,789 %

5,837 %

3,586 %

3,912 %

6,068 %

117

3,828 %

5,785 %

5,830 %

3,590 %

3,914 %

6,062 %

118

3,830 %

5,781 %

5,824 %

3,594 %

3,915 %

6,056 %

119

3,832 %

5,778 %

5,817 %

3,598 %

3,916 %

6,050 %

120

3,834 %

5,774 %

5,811 %

3,602 %

3,917 %

6,044 %

121

3,836 %

5,771 %

5,805 %

3,605 %

3,918 %

6,038 %

122

3,838 %

5,767 %

5,798 %

3,609 %

3,919 %

6,032 %

123

3,839 %

5,764 %

5,792 %

3,613 %

3,920 %

6,027 %

124

3,841 %

5,761 %

5,786 %

3,616 %

3,921 %

6,021 %

125

3,843 %

5,757 %

5,780 %

3,619 %

3,922 %

6,016 %

126

3,844 %

5,754 %

5,775 %

3,623 %

3,923 %

6,011 %

127

3,846 %

5,751 %

5,769 %

3,626 %

3,924 %

6,006 %

128

3,848 %

5,748 %

5,763 %

3,630 %

3,925 %

6,000 %

129

3,849 %

5,745 %

5,758 %

3,633 %

3,926 %

5,995 %

130

3,851 %

5,742 %

5,752 %

3,636 %

3,927 %

5,990 %

131

3,852 %

5,739 %

5,747 %

3,639 %

3,928 %

5,985 %

132

3,854 %

5,736 %

5,742 %

3,642 %

3,929 %

5,981 %

133

3,855 %

5,733 %

5,736 %

3,645 %

3,930 %

5,976 %

134

3,857 %

5,730 %

5,731 %

3,648 %

3,931 %

5,971 %

135

3,858 %

5,727 %

5,726 %

3,651 %

3,932 %

5,967 %

136

3,859 %

5,724 %

5,721 %

3,654 %

3,933 %

5,962 %

137

3,861 %

5,722 %

5,716 %

3,657 %

3,933 %

5,958 %

138

3,862 %

5,719 %

5,711 %

3,660 %

3,934 %

5,953 %

139

3,864 %

5,716 %

5,707 %

3,663 %

3,935 %

5,949 %

140

3,865 %

5,714 %

5,702 %

3,666 %

3,936 %

5,944 %

141

3,866 %

5,711 %

5,697 %

3,668 %

3,937 %

5,940 %

142

3,867 %

5,708 %

5,693 %

3,671 %

3,938 %

5,936 %

143

3,869 %

5,706 %

5,688 %

3,674 %

3,938 %

5,932 %

144

3,870 %

5,703 %

5,684 %

3,676 %

3,939 %

5,928 %

145

3,871 %

5,701 %

5,679 %

3,679 %

3,940 %

5,924 %

146

3,872 %

5,699 %

5,675 %

3,681 %

3,941 %

5,920 %

147

3,874 %

5,696 %

5,671 %

3,684 %

3,941 %

5,916 %

148

3,875 %

5,694 %

5,667 %

3,686 %

3,942 %

5,912 %

149

3,876 %

5,692 %

5,662 %

3,689 %

3,943 %

5,908 %

150

3,877 %

5,689 %

5,658 %

3,691 %

3,944 %

5,905 %


Maturiteetti (vuotta)

Brasilian real

Kiinan juan renminbi

Malesian ringgit

Venäjän rupla

Singaporen dollari

Etelä-Korean won

1

7,160 %

2,871 %

3,531 %

7,370 %

1,743 %

1,736 %

2

8,496 %

2,938 %

3,557 %

7,463 %

1,954 %

1,871 %

3

9,264 %

3,027 %

3,600 %

7,570 %

2,080 %

1,952 %

4

10,143 %

3,121 %

3,651 %

7,669 %

2,165 %

2,003 %

5

10,733 %

3,196 %

3,697 %

7,735 %

2,240 %

2,034 %

6

11,110 %

3,244 %

3,763 %

7,828 %

2,310 %

2,056 %

7

11,364 %

3,277 %

3,837 %

7,900 %

2,370 %

2,076 %

8

11,543 %

3,299 %

3,906 %

7,989 %

2,421 %

2,097 %

9

11,640 %

3,318 %

3,967 %

8,079 %

2,470 %

2,119 %

10

11,678 %

3,338 %

4,017 %

8,142 %

2,522 %

2,141 %

11

11,663 %

3,361 %

4,058 %

8,165 %

2,581 %

2,162 %

12

11,608 %

3,385 %

4,100 %

8,155 %

2,639 %

2,182 %

13

11,524 %

3,411 %

4,149 %

8,120 %

2,690 %

2,197 %

14

11,418 %

3,436 %

4,201 %

8,067 %

2,734 %

2,208 %

15

11,296 %

3,462 %

4,254 %

8,002 %

2,769 %

2,214 %

16

11,163 %

3,487 %

4,305 %

7,928 %

2,797 %

2,216 %

17

11,023 %

3,512 %

4,351 %

7,848 %

2,821 %

2,217 %

18

10,878 %

3,535 %

4,393 %

7,