ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 192

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

61. vuosikerta
30. heinäkuu 2018


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2018/1063, annettu 16 päivänä toukokuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä tiettyjä unionin tullikoodeksin säännöksiä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta annetun delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 muuttamisesta ja oikaisemisesta

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1064, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2018, asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta siipikarjanliha- ja muna-alan sekä muna-albumiinin edustavien hintojen vahvistamisen osalta

29

 

*

Komission asetus (EU) 2018/1065, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2018, asetuksen (EU) N:o 1178/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse unionin ohjaamomiehistön lupakirjojen automaattisesta hyväksynnästä sekä koulutuksesta lentoonlähtöjä ja laskuja varten

31

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1066, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2018, tietyistä Euroopan yhteisön ja Irakin talous- ja rahoitussuhteita koskevista erityisrajoituksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1210/2003 muuttamisesta

34

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1067, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2018, kolmansien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY 29 artiklan mukaisesti toimittamien suunnitelmien hyväksymisestä annetun päätöksen 2011/163/EU muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 4804)  ( 1 )

36

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1068, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2018, eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa annetun täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteen muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 5121)  ( 1 )

43

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission delegoituun asetukseen (EU) 2015/2446, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä tiettyjä unionin tullikoodeksin säännöksiä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta ( EUVL L 343, 29.12.2015 )

62

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

30.7.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 192/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2018/1063,

annettu 16 päivänä toukokuuta 2018,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä tiettyjä unionin tullikoodeksin säännöksiä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta annetun delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 muuttamisesta ja oikaisemisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon unionin tullikoodeksista 9 päivänä lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (1) ja erityisesti sen 2, 7, 24, 65, 88, 99, 142, 151, 156, 160, 212, 216, 231 ja 253 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 952/2013, jäljempänä ’koodeksi’, ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 (2) käytännön täytäntöönpanossa on osoittautunut, että mainittuun delegoituun asetukseen on tarpeen tehdä joitakin muutoksia, jotta sitä voitaisiin mukauttaa talouden toimijoiden ja tulliviranomaisten tarpeita paremmin vastaavaksi.

(2)

Delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 1 artiklan 19 kohdassa olevaa viejän määritelmää olisi muutettava sellaisten tavaroiden viennin osalta, joita yksityishenkilöt eivät kuljeteta henkilökohtaisissa matkatavaroissaan, jotta liikekumppaneilla olisi enemmän joustavuutta valita henkilö, joka voi toimia viejänä. Nykyinen määritelmä on ongelmallinen siltä osin kuin siinä määritellään ’viejä’ vain yhdeksi henkilöksi, jonka on täytettävä seuraavat kolme kumulatiivista vaatimusta: henkilö on sijoittautunut unionin tullialueelle ja tehnyt sopimuksen kolmannessa maassa olevan vastaanottajan kanssa ja hänellä on toimivalta määrittää, että tavarat on määrä viedä unionin tullialueen ulkopuolelle. Sen vuoksi viejää koskevan uuden määritelmän olisi oltava vähemmän rajoittava, ja siinä olisi kavennettava viejän toimintaedellytyksiä siten, että niihin sisältyvät ainoastaan seuraavat vientimenettelyn toiminnan kannalta olennaiset vaatimukset: viejällä on oltava toimivalta määrittää, että tavarat on määrä viedä unionin tullialueelta, ja viejän on oltava sijoittautunut unionin tullialueelle asetuksen (EU) N:o 952/2013 170 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Tullilainsäädännössä olevaa viejän määritelmää sovelletaan ainoastaan silloin, kun liikekumppanit eivät pääse yhteisymmärrykseen henkilöstä, joka voi toimia viejänä, tai kun kyseinen henkilö ei ole sijoittautunut unionin tullialueelle.

(3)

Delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 5 artiklan 1 kohdassa olisi henkilöitä, jotka pyytävät todistetta unionitavaran tullioikeudellisesta asemasta, vaadittava rekisteröitymään EORI-numeroa varten riippumatta siitä, ovatko he sijoittautuneet unionin tullialueelle vai eivät, jotta he saisivat pääsyn komission täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2016/578 (3) tarkoitettuun UTK:n unioniaseman selvitystä koskevaan järjestelmään.

(4)

Tulliviranomaiset tarvitsevat pysyvän vapautuksen velvoitteesta käyttää sähköisiä tietojenkäsittelymenetelmiä sellaisissa harvinaisissa hakemuksissa ja päätöksissä, joissa velvoite ottaa käyttöön sähköisiä tietojenkäsittelymenetelmiä vaatisi suhteetonta taloudellista panostusta. Koska monet sähköiset tietojenkäsittelymenetelmät ovat erilaisia eri jäsenvaltioissa, ne hakemukset ja päätökset, joille tämä vapautus olisi myönnettävä, eivät myöskään ole samoja kaikissa jäsenvaltioissa. Kaikkien jäsenvaltioiden on käytettävä sähköisiä tietojenkäsittelymenetelmiä sellaisissa hakemuksissa ja päätöksissä, joille on vahvistettu yhteisiä tietovaatimuksia ja joiden osalta on otettu käyttöön yhteiset sähköiset järjestelmät. Näin ollen delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 uudessa 7 a artiklassa olisi säädettävä, että muiden menetelmien kuin sähköisten tietojenkäsittelymenetelmien käyttö on sallittua ainoastaan sellaisissa hakemuksissa ja päätöksissä, joille ei ole vahvistettu asiaankuuluvia tietovaatimuksia delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liitteessä A.

(5)

Jotta vältettäisiin päätöksentekomenettelyn kohtuuton viivästyminen silloin, kun hakija ei anna tulliviranomaisille oikeita tietoja, vaikka hakijalle oli annettu tilaisuus tehdä niin, delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 10 artiklan a alakohdan soveltamisalaa ei pitäisi laajentaa siten, että oikeus tulla kuulluksi koskisi sellaisia hakijoita, joita on pyydetty toimittamaan asiaankuuluvat tiedot mutta jotka eivät ole tehneet sitä, minkä vuoksi tulliviranomaiset eivät voi hyväksyä kyseisten hakijoiden esittämiä hakemuksia.

(6)

Delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 37 artiklan 21 kohdassa olevaa rekisteröidyn viejän määritelmää olisi selkeytettävä siten, että se kattaisi myös viejät, jotka ovat sijoittautuneet johonkin jäsenvaltioon ja jotka ovat rekisteröityneet kyseisen jäsenvaltion tulliviranomaisille viedäkseen unionin alkuperätuotteita sellaiseen maahan tai sellaiselle alueelle, jonka kanssa unionilla on etuuskohtelujärjestely, jotta kyseiset viejät saisivat luvan laatia alkuperäilmoituksia ja saada asianomaisen etuuskohtelujärjestelyn hyödyt. Sen sijaan mainitun määritelmän ei tulisi kattaa tapauksia, joissa unionin viejät rekisteröityvät korvaavien alkuperävakuutusten laatimiseksi siinä tarkoituksessa, että tavarat jälleenlähetään Turkkiin, koska korvaavaa alkuperäselvitystä ei voida käyttää EU:ssa silloin, kun tavarat jälleenlähetetään Turkkiin.

(7)

Delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 40 artiklassa säädetään mahdollisuudesta käyttää muita menetelmiä kuin sähköisiä tietojenkäsittelymenetelmiä silloin, kun kyseessä ovat rekisteröidyn viejän lupaa koskevat hakemukset. Tämä pysyvä poikkeus olisi laajennettava koskemaan kaikkea viestintää ja tietojenvaihtoa rekisteröidyn viejän asemaa koskevien hakemusten ja päätösten osalta ja kaikkien myöhempien kyseisten päätösten hallinnointiin liittyvien hakemusten ja toimien osalta, koska nykyinen täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/578 liitteessä tarkoitetussa rekisteröityjen viejien sähköisessä tietojenkäsittelyjärjestelmässä eli rekisteröidyn viejän järjestelmässä (REX) ei tällä hetkellä ole yhdenmukaistettua rajapintaa talouden toimijoiden kanssa käytävää viestintää varten. Poikkeus on väliaikainen, eikä sitä enää tarvita, kun REX-järjestelmässä on yhdenmukaistettu rajapinta.

(8)

Jotta tavaroiden alkuperää koskevien sääntöjen noudattaminen varmistettaisiin, delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 53 artiklassa ja 55 artiklan 8 kohdassa säädettyä kahdenvälistä tai alueellista kumulaatiota soveltavien jäsenvaltioiden tulliviranomaisten ja edunsaajamaiden toimivaltaisten viranomaisten olisi tehtävä kaikki tarvittavat alkuperää koskevat tarkastukset ja valvontatoimet eikä pelkästään valvoa alkuperäselvitysten antamista tai laatimista.

(9)

Jotta alkuperän määrittämistä alueellisessa kumulaatiossa koskeva sääntö olisi selkeämpi, delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 55 artiklan 4 kohdan toinen ja kolmas alakohta sekä 55 artiklan 6 kohta toinen ja kolmas alakohta olisi yhdistettävä.

(10)

Jotta johdonmukaisuus delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 166 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa, 167 artiklan 1 kohdan s alakohdassa sekä 168 ja 169 artiklassa olevien ilmaisujen kanssa voitaisiin varmistaa, sisäisessä jalostuksessa saatujen jalostettujen tuotteiden tuontitullin määrän laskemisesta myönnettyä poikkeusta koskevassa mainitun delegoidun asetuksen 76 artiklassa olevaa sanamuotoa olisi muutettava.

(11)

Selkeyden vuoksi delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 82 artiklassa olisi viitattava liitteisiin, joissa vahvistetaan takaajan antamaa sitoumusta koskevat asiaankuuluvat yhteiset tietovaatimukset.

(12)

Vakuuksia koskevien säännösten johdonmukaisuuden varmistamiseksi, delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 83 artiklassa oleva viittaus jäsenvaltioihin olisi korvattava viittauksella tulliviranomaisiin.

(13)

Delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 97 artiklan säädettyä palauttamis- tai peruuttamispäätösten määräaikaa olisi pidennettävä silloin, kun toimivaltainen tulliviranomainen ei pysty saamaan arviointia päätökseen ja tekemään päätöstä palauttamisesta tai peruuttamisesta asianmukaisessa määräajassa, koska päätös riippuu Euroopan unionin tuomioistuimessa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 267 artiklan mukaisesti käsiteltävinä olevien, samanlaisia tai vertailukelpoisia tosiseikkoihin liittyviä ja oikeudellisia kysymyksiä koskevien asioiden tuloksesta tai erityisten vireillä olevien hallinnollisten menettelyjen tuloksesta, joka saattaa vaikuttaa kyseiseen päätökseen. Jotta varmistettaisiin, että määräajan pidentämisellä ei ole haitallisia vaikutuksia hakijalle, sen pitäisi olla mahdollista vain, jos hakija ei vastusta sitä ja se rajoitetaan selkeästi koskemaan ainoastaan kyseisiä erityistilanteita.

(14)

Unionitavaroiden kauppavirtojen sujuvuuden varmistamiseksi toisaalta sellaisten unionin tullialueen osien välillä, joihin sovelletaan neuvoston direktiiviä 2006/112/EY (4) tai neuvoston direktiiviä 2008/118/EY (5), ja toisaalta kyseisen alueen sellaisten osien välillä, joissa mainittuja säännöksiä ei sovelleta (erityiset veroalueet), delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 114 ja 134 artiklassa olisi säädettävä tietyistä tullimuodollisuuksia ja -valvontaa koskevista yksinkertaistuksista, joita sovelletaan kyseisessä kaupassa, kun se tapahtuu saman jäsenvaltion sisällä.

(15)

Delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 115 artiklan nojalla muu paikka kuin toimivaltainen tullitoimipaikka voidaan hyväksyä tavaroiden esittämispaikaksi sillä edellytyksellä, että tavarat ilmoitetaan tullimenettelyyn tai jälleenviedään erittäin lyhyen ajan kuluessa. Tätä määräaikaa olisi syytä pidentää hieman, jotta useammat talouden toimijat voivat noudattaa tätä edellytystä. Samaa pidennystä olisi sovellettava edellytykseen, joka koskee muun paikan kuin väliaikaisten varastotilojen hyväksymistä tavaroiden väliaikaiseen varastointiin.

(16)

Jotta kalastustuotteiden pyyntipaikkaa koskevia tietoja voitaisiin suojata silloin, kun kalastuspäiväkirjan tuloste annetaan kolmansien maiden viranomaisille niiden varmentaessa, että niiden maan tai alueen kautta jälleenlaivattuja ja kuljetettuja merikalastustuotteita ja -tavaroita ei ole käsitelty, talouden toimijoiden olisi voitava poistaa kyseiset tiedot kalastuspäiväkirjan tulosteesta ennen kyseisen varmennuksen tekemistä. Jotta merikalastustuotteet ja -tavarat voitaisiin kohdentaa asianomaiseen kalastuspäiväkirjaan tapauksissa, joissa käsittelemättömyys varmennetaan antamalla muu lomake tai asiakirja kuin kalastuspäiväkirjan tuloste, talouden toimijan olisi merkittävä kyseiseen muuhun lomakkeeseen tai asiakirjaan viittaus asianomaiseen kalastuspäiväkirjaan.

(17)

Delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 136 artiklassa säädetty mahdollisuus ilmoittaa väliaikaisessa maahantuonnissa käytettävä kuljetusväline suullisesti olisi laajennettava koskemaan mainitun delegoidun asetuksen 214, 215 ja 216 artiklassa tarkoitettuja tilanteita, koska tavanomaiset tullimuodollisuudet ovat yleensä tarpeettomia kyseisten tavaroiden osalta.

(18)

Tietyissä sisäisen jalostuksen tapauksissa tuontitullin määrän laskemisesta on säädetty kahteen kertaan samalla tavalla delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 76 artiklan b alakohdassa ja 168 artiklan 2 kohdassa. Tämä päällekkäisyys olisi poistettava kumoamalla 168 artiklan 2 kohta.

(19)

Yhdistetyn nimikkeistön 27 ja 29 ryhmään kuuluvien eri tuotteiden yhteisvarastoinnin (”varastointi toisiinsa sekoitettuina”) mahdollistavien tiettyä käyttötarkoitusta koskevien lupien olisi annettava riittävät takeet siitä, että toisiinsa sekoitetut eri tavarat voidaan tunnistaa myöhemmin ja että tullivalvonta voidaan suorittaa. Kumotussa komission asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 (6) ollutta säännöstä vastaava samanlainen säännös olisi lisättävä delegoituun asetukseen (EU) 2015/2446.

(20)

Jotta johdonmukaisuus koodeksin 118 artiklan 4 kohdan kanssa varmistettaisiin, delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 189 artiklassa olisi säädettävä, että vialliset tavarat tai sopimusehtojen vastaiset tavarat olisi voitava asettaa ulkoiseen passitusmenettelyyn sen sijaan, että ne viedään unionin tullialueelta, mitkä molemmat johtavat siihen, että kyseiset tavarat menettävät unionitavaran tullioikeudellisen aseman.

(21)

Passitusmenettelyä edeltävän vientimenettelyn käytön yksinkertaistamiseksi ja sen riskin estämiseksi, että tullivelka ja vakuuden piiriin kuulumattomista muista maksuista johtuva velka syntyy, olisi vaadittava, että unionitavarat, jotka viedään kolmanteen maahan ja jotka kuljetetaan unionin tullialueen kautta TIR-toimenpiteessä tai ATA-yleissopimuksen / Istanbulin yleissopimuksen mukaisessa passitusmenettelyssä, olisi asetettava ulkoiseen passitusmenettelyyn, minkä johdosta niistä tulee muita kuin unionitavaroita.

(22)

Jotta tulliviranomaisten olisi helpompi valvoa neuvoa direktiivin 2008/118/EY 1 artiklassa tarkoitettujen, passitusmenettelyä edeltävään vientimenettelyyn asetettujen tavaroiden siirtoja, olisi sallittava, että kyseiset tavarat voidaan asettaa ulkoiseen passitusmenettelyyn, minkä johdosta ne menettävät unionitavaran tullioikeudellisen aseman.

(23)

Jotta tulliviranomaisten olisi helpompi käsitellä hakemuksia ja jotta hakemusprosessista tulisi tehokkaampi talouden toimijoille, valtuutettujen lähettäjien olisi voitava hakea lupaa käyttää erityisiä sinettejä siltä tulliviranomaiselta, joka on toimivaltainen myöntämään valtuutetun lähettäjän aseman.

(24)

Useissa väliaikaista maahantuontia koskevissa säännöksissä viitataan yksityiskäyttöön tai kaupalliseen käyttöön tarkoitettuihin kuljetusvälineisiin. Kyseisten ilmaisujen merkitystä olisi selkeytettävä kaikkien täydellistä tuontitullittomuutta väliaikaisessa maahantuonnissa koskevien sääntöjen osalta. Delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 215 artiklan 4 kohdassa olevat määritelmät olisi sen vuoksi muunnettava mainitun delegoidun asetuksen 207 artiklassa olevaksi yleisemmäksi säännöksi.

(25)

Delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 215 artiklaan olisi lisättävä uusi kohta, jotta luonnolliset henkilöt, joiden vakituinen asuinpaikka on unionin tullialueella, voisivat soveltaa väliaikaisen maahantuonnin menettelyä ja käyttää unionissa sellaista yksityisesti vuokrattua kuljetusvälinettä, joka ei ole unionitavara. Tällä mahdollisuudella ratkaistaisiin jotkut autonvuokrausyhtiöiden kohtaamat ongelmat ja edistettäisiin rajamatkailua. Koska väliaikainen maahantuonti on kuitenkin suunniteltu pääasiassa unionin ulkopuolelle sijoittautuneille henkilöille, 218 artiklassa olisi rajoitettava tällainen yksityiskäyttö lyhyeen ajanjaksoon.

(26)

Delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 218, 220, 223, 228 ja 231–236 artiklan mukaisen väliaikaisen maahantuonnin menettelyn käyttö olisi sallittava myös silloin, kun menettelynhaltija on sijoittautunut unionin tullialueelle. Tätä joustavuutta tarvitaan, koska ei ole mitään perusteita kohdella unionin tullialueelle ja sen ulkopuolelle sijoittautuneita henkilöitä eri tavalla tiettyjen tavaroiden väliaikaisessa maahantuonnissa, kuten julkisessa tilaisuudessa näytteille asetettavat tai käytettävät tavarat.

(27)

Jotta varmistettaisiin, että säännökset on pantu asianmukaisesti täytäntöön asiaankuuluvissa sähköisissä järjestelmissä, tiettyjä delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liitteiden A ja B säännöksiä olisi muutettava.

(28)

Neuvosto hyväksyi päätöksellä 94/800/EY (7) alkuperäsäännöistä tehdyn sopimuksen, joka on Marrakeshissa 15 päivänä huhtikuuta 1994 tehdyn päätösasiakirjan liitteenä. Delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liitteessä 22–01 vahvistetaan erityisiä sääntöjä sen maan määrittämiseksi, jossa tietyille tavaroille on tehty mainitun asetuksen 32 artiklassa tarkoitettu viimeinen merkittävä valmistus tai käsittely. Tällainen sääntöluettelo olisi ulotettava koskemaan muitakin tuotteita, jotta viimeistä merkittävää valmistusta tai käsittelyä koskevaa periaatetta voitaisiin tulkita yhdenmukaisella tavalla kyseisten tuotteiden osalta. Lisäksi sääntöjen asianmukaisen soveltamisen varmistamiseksi luetteloa päivitetään harmonoidusta tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmästä (harmonoitu järjestelmä) tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen viimeisimmässä toisinnossa olevan tavaranimikkeistön mukaisesti.

(29)

Delegoidussa asetuksessa (EU) 2015/2446 on sen julkaisemisen jälkeen havaittu joitakin erityyppisiä virheitä, jotka on oikaistava. Sen 124 a, 126 a, 129 a, 129 d, 131, 193, 195 ja 197 artiklassa olevien, täydennettäviä koodeksin artikloja koskevien viittausten olisi oltava täsmällisempiä. Tietyt tietoelementit on määriteltävä paremmin liitteissä A ja B. Johdonmukaisuuden varmistamiseksi liitteissä B–03 ja B–05 olevat mallit, joissa on virhe elementtiä ”Viitenumero/UCR” koskevassa numeroviittauksessa, olisi korvattava, ja liitteessä 71–05 olevassa viittauksessa yhteiseen tietoelementtiin ”CN-koodi, nettopaljous, arvo (P)” oleva virhe olisi oikaistava. Eräitä liitteessä 90 olevia virheellisiä viittauksia neuvoston asetukseen (ETY) N:o 2913/92 (8), asetukseen (ETY) N:o 2454/93 ja koodeksiin olisi oikaistava.

(30)

Tämän asetuksen muutossäännöksillä muutetaan useita sellaisia delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 säännöksiä, joiden käytännön soveltaminen on osoittautunut vaikeaksi. Niillä olisi varmistettava, että koodeksi ja delegoitu asetus pannaan täytäntöön tavalla, joka vastaa paremmin taloudellisia realiteetteja, minkä vuoksi muutokset ovat kiireellisiä. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu.

(31)

Oikeusvarmuuden vuoksi uutta säännöstä, joka koskee muiden menetelmien kuin sähköisten tietojenkäsittelymenetelmien käyttöä sellaisissa hakemuksissa ja päätöksissä, joille ei ole vahvistettu asiaankuuluvia tietovaatimuksia delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liitteessä A, olisi sovellettava 2 päivästä lokakuuta 2017. Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/578 liitteessä tarkoitettu UTK:n tullipäätösjärjestelmä otettiin käyttöön kyseisenä päivänä, ja sen jälkeen tulliviranomaiset eivät ole komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/341 (9) 2 artiklan nojalla enää voineet sallia muiden menetelmien kuin sähköisten tietojenkäsittelymenetelmien käyttöä tullipäätöksissä ja -hakemuksissa. Tiettyjä paperisia hakemuksia ja päätöksiä on pitänyt kuitenkin käyttää vielä 2 päivän lokakuuta 2017 jälkeen. Tällaiset hakemukset ja päätökset aiheuttavat vaikutuksia vielä tietyn ajan, ja niiden voimassaolon asettaminen kyseenalaiseksi väärän muodon vuoksi ei ole talouden toimijoiden eikä jäsenvaltioiden etujen mukaista.

(32)

Sen vuoksi delegoitua asetusta (EU) 2015/2446 olisi muutettava ja oikaistava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 muuttaminen

Muutetaan delegoitu asetus (EU) 2015/2446 seuraavasti:

1)

korvataan 1 artiklan 19 kohta seuraavasti:

”19)

’viejällä’

a)

yksityishenkilöä, joka kantaa unionin tullialueelta vietäviksi tarkoitetut tavarat, kun nämä tavarat sisältyvät yksityishenkilön henkilökohtaisiin matkatavaroihin;

b)

muissa sellaisissa tapauksissa, joissa a alakohtaa ei sovelleta:

i)

unionin tullialueelle sijoittautunutta henkilöä, jolla on jolla on toimivalta määrittää ja joka on määrittänyt, että tavarat on määrä viedä kyseiseltä tullialueelta;

ii)

kun i alakohtaa ei sovelleta, kaikkia unionin tulialueelle sijoittautuneita henkilöitä, joka on sellaisen sopimuksen osapuoli, jonka mukaisesti tavarat on määrä viedä kyseiseltä tullialueelta.”;

2)

lisätään 5 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”f)

pyytää unionitavaroiden tullioikeudellisen asemaa koskevan todisteen rekisteröimistä ja vahvistamista.”;

3)

lisätään I osaston 2 luvun 2 jaksoon seuraavaa:

”0 alajakso

Sellaisissa hakemuksissa ja päätöksissä käytettävät tietojenvaihtomenetelmät, joiden asiaankuuluvia tietovaatimuksia ei vahvisteta liitteessä A

7 a artikla

Muulla menetelmällä kuin sähköisellä tietojenkäsittelymenetelmällä laaditut hakemukset ja päätökset

(Koodeksin 6 artiklan 3 kohdan a alakohta)

Tulliviranomaiset voivat sallia muiden menetelmien kuin sähköisten tietojenkäsittelymenetelmien käytön sellaisissa hakemuksissa ja päätöksissä, joiden asiaankuuluvia tietovaatimuksia ei vahvisteta liitteessä A, sekä mahdollisissa kyseisten päätösten hallinnointiin liittyvissä myöhemmissä hakemuksissa ja säädöksissä.”;

4)

korvataan 10 artiklan a alakohta seuraavasti:

”a)

päätöshakemusta ei ole hyväksytty tämän asetuksen 11 artiklan mukaisesti tai komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 (*1) 12 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti;

(*1)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447, annettu 24 päivänä marraskuuta 2015, unionin tullikoodeksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 343, 29.12.2015, s. 558).”;"

5)

korvataan 37 artiklan 21 kohdan b ja c alakohta seuraavasti:

”b)

jäsenvaltioon sijoittautunutta viejää, joka on rekisteröity kyseisen jäsenvaltion tulliviranomaisissa unionin alkuperätuotteiden viemiseksi sellaiseen maahan tai sellaiselle alueelle, jonka kanssa unionilla on etuuskohtelujärjestely; tai

c)

jäsenvaltioon sijoittautunutta tavaroiden jälleenlähettäjää, joka on rekisteröity kyseisen jäsenvaltion tulliviranomaisissa korvaavien alkuperävakuutusten laatimiseksi siinä tarkoituksessa, että alkuperätuotteet jälleenlähetetään muualle unionin tullialueelle tai soveltuvin osin Norjaan tai Sveitsiin, jäljempänä ’rekisteröity jälleenlähettäjä’;”;

6)

korvataan 40 artikla seuraavasti:

”40 artikla

Menetelmä rekisteröidyn viejän luvan hakemiseksi ja tietojen vaihtamiseksi rekisteröityjen viejien kanssa

(Koodeksin 6 artiklan 3 kohdan a alakohta)

Muuta menetelmää kuin sähköistä tietojenkäsittelymenetelmää voidaan käyttää viestintää ja tietojenvaihtoa varten sellaisissa hakemuksissa ja päätöksissä, jotka koskevat rekisteröidyn viejän asemaa, ja mahdollisissa kyseisten päätösten hallinnointiin liittyvissä myöhemmissä hakemuksissa ja säädöksissä.”;

7)

korvataan 53 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”tämän asetuksen 41–52 artiklaa ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 108 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin unionista edunsaajamaahan kahdenvälistä kumulaatiota varten tapahtuvaan vientiin.”;

8)

muutetaan 55 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Samaan alueelliseen ryhmään kuuluvien edunsaajamaiden välistä alueellista kumulaatiota sovelletaan ainoastaan, jos siinä edunsaajamaassa suoritettu valmistus tai käsittely, jossa ainekset jatkojalostetaan tai käytetään jonkin tuotteen valmistukseen, ylittää 47 artiklan 1 kohdassa kuvatut toiminnot ja, kun kyseessä ovat tekstiilituotteet, ylittää myös liitteessä 22–05 vahvistetut toiminnot.

Jos ensimmäisessä alakohdassa säädetty edellytys ei täyty, tuotteiden viemiseksi unioniin annetussa tai laaditussa alkuperäselvityksessä on alkuperämaaksi ilmoitettava se alueellisen ryhmän maa, josta suurin osa valmiin tuotteen valmistukseen käytettyjen ainesten arvosta on peräisin.”;

b)

korvataan 6 kohta seuraavasti:

”6.   Jos I ryhmän tai III ryhmän edunsaajamaiden välinen alueellinen kumulaatio myönnetään, yhteen alueelliseen ryhmään kuuluvan maan alkuperäaineksia on pidettävä toiseen alueelliseen ryhmään kuuluvan maan alkuperäaineksina, jos ne on käytetty siellä tuotetun tuotteen valmistukseen, edellyttäen että jälkimmäisenä mainitussa edunsaajamaassa suoritettu valmistus tai käsittely ylittää 47 artiklan 1 kohdassa kuvatut toiminnot ja, kun kyseessä ovat tekstiilituotteet, myös liitteessä 22–05 vahvistetut toiminnot.

Jos ensimmäisessä alakohdassa säädetty edellytys ei täyty, tuotteiden viemiseksi unioniin annetussa alkuperäselvityksessä on ilmoitettava alkuperämaaksi se kumulaatioon osallistuva maa, josta suurin osa valmiin tuotteen valmistukseen käytettyjen ainesten arvosta on peräisin.”;

c)

korvataan 8 kohta seuraavasti:

”8.   Tämän asetuksen 41–52 artiklaa ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 108–111 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin yhdestä edunsaajamaasta toiseen alueellista kumulaatiota varten tapahtuvaan vientiin.”;

9)

korvataan 76 artiklan b alakohta seuraavasti:

”b)

tavaroihin olisi tavaroiden asettamista sisäiseen jalostusmenettelyyn koskevan tulli-ilmoituksen hyväksymishetkellä sovellettu maatalous- tai kauppapoliittista toimenpidettä, väliaikaista tai lopullista polkumyyntitullia, tasoitustullia, suojatoimenpiteitä tai lisätullia myönnytysten keskeyttämisen vuoksi, jos tavarat olisi ilmoitettu vapaaseen liikkeeseen luovutettaviksi;”;

10)

lisätään 82 artiklaan kohta seuraavasti:

”5.   Takaajan antaman sitoumuksen osalta yksittäisen vakuuden antamista koskevat yhteiset tietovaatimukset vahvistetaan liitteessä 32–01, tositteilla annettavaa yksittäistä vakuutta koskevat yhteiset tievaatimukset liitteessä 32–02 ja yleisvakuutta koskevat yhteiset tietovaatimukset 32–03.”;

11)

korvataan 83 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Tulliviranomaisten on hyväksyttävä 1 kohdassa tarkoitetut vakuuden muodot, jos ne hyväksytään kansallisessa lainsäädännössä.”;

12)

korvataan 97 artikla seuraavasti:

”97 artikla

Tullin palauttamis- tai peruuttamispäätöksen tekemiselle asetetun määräajan pidentäminen

(Koodeksin 22 artiklan 3 kohta)

1.   Kun koodeksin 116 artiklan 3 kohdan ensimmäistä alakohtaa tai 116 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan b alakohtaa sovelletaan, tullin palauttamis- tai peruuttamispäätöksen tekemiselle asetetun määräajan kuluminen keskeytetään siihen asti, kun asianomainen jäsenvaltio on ottanut vastaan tiedoksiannon komission päätöksestä tai komission tiedoksiannon siitä, että asiakirja-aineisto palautetaan tämän asetuksen 98 artiklan 6 kohdassa tarkoitetuista syistä.

2.   Kun koodeksin 116 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan b alakohtaa sovelletaan, tullin palauttamis- tai peruuttamispäätöksen tekemiselle asetetun määräajan kuluminen keskeytetään siihen asti, kun asianomainen jäsenvaltio on ottanut vastaan tiedoksiannon komission tekemästä päätöksestä tapauksessa, jonka tosiasiat ja oikeudelliset seikat ovat yhdenveroiset.

3.   Kun jonkin seuraavan vireillä olevan hallinnollisen menettelyn tai tuomioistuinmenettelyn tulos voi vaikuttaa tullin palauttamis- tai peruuttamispäätökseen, tullin palauttamis- tai peruuttamispäätöksen tekemiselle asetettua määräaikaa voidaan hakijan suostumuksella, pidentää seuraavasti:

a)

jos Euroopan unionin tuomioistuimessa on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 267 artiklan mukaisesti käsiteltävänä asia, jonka tosiasiat ja oikeudelliset seikat ovat samanlaiset tai yhdenveroiset, tullin palauttamis- tai peruuttamispäätöksen tekemiselle asetettua määräaikaa voidaan pidentää siten, että se päättyy viimeistään 30 päivän kuluttua tuomioistuimen tuomion antamisen jälkeen;

b)

jos tullin palauttamis- tai peruuttamispäätös riippuu täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 109, 110 tai 125 artiklan tai asianomaisen etuuskohtelusopimuksen mukaisesti laaditun etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperäselvitystä koskevan jälkitarkastuspyynnön tuloksesta, tullin palauttamis- tai peruuttamispäätöksen tekemiselle asetettua määräaikaa voidaan pidentää täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 109, 110 tai 125 tai asianomaisessa etuuskohtelusopimuksessa tarkoitetun tarkastuksen keston ajaksi, mutta sen on joka tapauksessa päätyttävä 15 kuukauden kuluessa pyynnön lähettämispäivästä; ja

c)

jos palauttamis- tai peruuttamispäätös riippuu sellaisen täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 23 artiklan 2 kohdan mukaisesti järjestetyn kuulemismenettelyn tuloksesta, jonka tavoitteena oli varmistaa unionin tasolla asianomaisten tavaroiden virheetön ja yhdenmukainen tariffiluokittelu tai alkuperän määrittäminen, tullin palauttamis- tai peruuttamispäätöksen tekemiselle asetettua määräaikaa voidaan pidentää siten, että se päättyy viimeistään 30 päivän kuluttua päivästä, jona komissio antaa mainitun täytäntöönpanoasetuksen 23 artiklan 3 kohdan mukaisesti tiedoksi sen, että STT- ja SAT-päätösten tekemisen keskeyttäminen on kumottu.”;

13)

korvataan 114 artikla seuraavasti:

”114 artikla

Erityisten veroalueiden kanssa käytävä kauppa

(Koodeksin 1 artiklan 3 kohta)

1.   Jäsenvaltioiden on sovellettava tämän asetuksen 115–118 artiklaa ja koodeksin 133–152 artiklaa unionitavaroihin, jotka tuodaan erityiseltä veroalueelta unionin tullialueen muuhun osaan tai unionin tullialueen muusta osasta erityiselle veroalueelle, edellyttäen että kyseinen unionin tullialueen muu osa ei ole erityinen veroalue eikä se sijaitse samassa jäsenvaltiossa.

2.   Kun unionitavaroita toimitetaan erityiseltä veroalueelta unionin tullialueen muuhun osaan, joka ei ole erityinen veroalue mutta joka sijaitsee samassa jäsenvaltiossa, ne on esitettävä tullille heti, kun ne saapuvat kyseiseen unionin tullialueen muuhun osaan. Jos asianomaisen jäsenvaltion tulliviranomainen antaa suostumuksensa, tavarat voidaan kuitenkin esittää osoitetussa tullitoimipaikassa tai missä tahansa muussa paikassa, jonka kyseinen tulliviranomainen on osoittanut tai hyväksynyt ennen tavaroiden lähtemistä erityiseltä veroalueelta.

Henkilön, joka tuo tavarat unionin tullialueen muuhun osaan tai jonka nimissä tai puolesta tavarat tuodaan kyseiseen unionin tullialueen muuhun osaan, on esitettävä tavarat tullille.

3.   Kun unionitavaroita toimitetaan sellaisesta unionin tullialueen osasta, joka ei ole erityinen veroalue, samassa jäsenvaltiossa sijaitsevalle erityiselle veroalueelle, tavarat on esitettävä tullille heti, kun ne saapuvat erityiselle veroalueelle. Jos asianomaisen jäsenvaltion tulliviranomainen antaa suostumuksensa, tavarat voidaan kuitenkin esittää osoitetussa tullitoimipaikassa tai missä tahansa muussa paikassa, jonka kyseinen tulliviranomainen on osoittanut tai hyväksynyt ennen tavaroiden lähtemistä toimittamispaikasta.

Henkilön, joka tuo tavarat erityiselle veroalueelle tai jonka nimissä tai puolesta tavarat tuodaan erityiselle veroalueelle, on esitettävä tavarat tullille.

4.   Edellä 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuihin unionitavaroihin sovelletaan ainoastaan tämän asetuksen 134 artiklan mukaisia tullisäännöksiä.”;

14)

korvataan 115 artikla seuraavasti:

”115 artikla

Tavaroiden esittämiseksi tullille ja niiden väliaikaiseksi varastoimiseksi käytettävän paikan hyväksyntä

(Koodeksin 139 artiklan 1 kohta ja 147 artiklan 1 kohta)

1.   Muu paikka kuin toimivaltainen tullitoimipaikka voidaan hyväksyä tavaroiden esittämispaikaksi, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

koodeksin 148 artiklan 2 ja 3 kohdassa sekä tämän asetuksen 117 artiklassa säädetyt vaatimukset täyttyvät;

b)

tavarat ilmoitetaan tullimenettelyyn tai jälleenviedään viimeistään 3 päivän kuluttua niiden esittämistä tai, kun kyseessä on koodeksin 233 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu valtuutettu vastaanottaja viimeistään 6 päivän kuluttua niiden esittämisestä, paitsi jos tulliviranomaiset vaativat, että tavarat on tarkastettava koodeksin 140 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Jos kyseinen paikka on jo hyväksytty väliaikaiseksi varastotilaksi, kyseistä hyväksyntää ei vaadita.

2.   Muu paikka kuin väliaikainen varastotila voidaan hyväksyä tavaroiden väliaikaiseen varastointiin, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

koodeksin 148 artiklan 2 ja 3 kohdassa sekä 117 artiklassa säädetyt vaatimukset täyttyvät;

b)

tavarat ilmoitetaan tullimenettelyyn tai jälleenviedään viimeistään 3 päivän kuluttua niiden esittämistä tai, kun kyseessä on koodeksin 233 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu valtuutettu vastaanottaja viimeistään 6 päivän kuluttua niiden esittämisestä, paitsi jos tulliviranomaiset vaativat, että tavarat on tarkastettava koodeksin 140 artiklan 2 kohdan mukaisesti.”;

15)

korvataan 133 artikla seuraavasti:

”133 artikla

Tuotteet ja tavarat, jotka jälleenlaivataan ja kuljetetaan unionin tullialueeseen kuulumattoman maan tai alueen kautta

(Koodeksin 6 artiklan 2 kohta ja 3 kohdan a alakohta)

1.   Kun 119 artiklan 1 kohdan d ja e alakohdassa tarkoitetut tuotteet ja tavarat jälleenlaivataan ja kuljetetaan unionin tullialueeseen kuulumattoman maan tai alueen kautta, unionin kalastusaluksen tai unionin tehdasaluksen kalastuspäiväkirjasta ja tarvittaessa myös jälleenlaivausilmoituksesta on esitettävä 129 a artiklan mukaisen tullioikeudellisen aseman todistamiseksi tuloste, jossa on 130 artiklan 1 kohdassa lueteltujen tietojen lisäksi seuraavat tiedot:

a)

kyseisen maan tai alueen tulliviranomaisen vahvistus;

b)

tuotteiden ja tavaroiden saapumispäivät kyseiseen maahan tai kyseiselle alueelle ja niiden lähtöpäivät kyseisestä maasta tai kyseiseltä alueelta;

c)

kuljetusväline, jota käytettiin jälleenlähetyksessä unionin tullialueelle;

d)

a alakohdassa tarkoitetun tulliviranomaisen osoite.

Tavaroiden esittämiseksi sellaisen maan tai alueen tulliviranomaiselle, joka ei kuulu unionin tullialueeseen, ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun kalastuspäiväkirjan tulosteen ei tarvitse sisältää tietoa 130 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta merikalastustuotteiden pyyntipaikasta.

2.   Kun 1 kohdan soveltamiseksi käytetään muita lomakkeita tai asiakirjoja kuin kalastuspäiväkirjan tulostetta, kyseisissä lomakkeissa tai asiakirjoissa on 1 kohdassa vaadittavien tietojen lisäksi oltava kalastuspäiväkirjaa koskeva viite, josta kukin kalastusmatka voidaan yksilöidä.”;

16)

korvataan 134 artikla seuraavasti:

”134 artikla

Tulli-ilmoitukset erityisten veroalueiden kanssa käytävässä kaupassa

(Koodeksin 1 artiklan 3 kohta)

1.   Koodeksin 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun unionitavaroilla käytävään kauppaan sovelletaan soveltuvin osin seuraavia säännöksiä:

a)

koodeksin V osaston 2, 3 ja 4 luku;

b)

koodeksin VIII osaston 2 ja 3 luku;

c)

tämän asetuksen V osaston 2 ja 3 luku;

d)

tämän asetuksen VIII osaston 2 ja 3 luku.

2.   Kun kyseessä on koodeksin 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu unionitavaroilla käytävä kauppa, joka tapahtuu saman jäsenvaltion sisällä, kyseisen jäsenvaltion tulliviranomaiset voivat hyväksyä, että yhtä asiakirjaa voidaan käyttää ilmoittamaan, että erityisille veroalueille, erityisiltä veroalueilta tai erityisten veroalueiden välillä lähetetyt tavarat on toimitettu (”lähetysilmoitus”) ja tuotu (”tuontia koskeva ilmoitus”).

3.   Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/578 liitteessä tarkoitettujen kansallisten tuontijärjestelmien päivittämiseen asti asianomaisen jäsenvaltion tulliviranomainen voi antaa luvan käyttää koodeksin 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa unionitavaroilla käytävässä kaupassa, joka tapahtuu saman jäsenvaltion sisällä, kauppalaskua tai kuljetusasiakirjaa lähetysilmoituksen tai tuontia koskevan ilmoituksen sijaan”;

17)

korvataan 136 artiklan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

208–216 artiklassa tarkoitetut kuormalavat, kontit ja kuljetusvälineet sekä kyseisten kuormalavojen, konttien ja kuljetusvälineiden varaosat, tarvikkeet ja varusteet;”;

18)

kumotaan 168 artiklan 2 kohta;

19)

lisätään VII osaston 1 luvun 2 jaksoon 177 a artikla seuraavasti:

”177 a artikla

Tiettyyn käyttötarkoitukseen perustuvan tullivalvonnan alaisten tavaroiden varastointi toisiinsa sekoitettuina

(Koodeksin 211 artiklan 1 kohta)

Koodeksin 211 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetussa tiettyä käyttötarkoitusta koskevassa luvassa on vahvistettava keinot ja menetelmät tunnistamista ja tullivalvontaa varten, kun yhdistetyn nimikkeistön 27 ja 29 ryhmään kuuluvia tuotteita varastoidaan toisiinsa tai CN-koodiin 2709 00 kuuluvien raakojen maaöljyjen kanssa sekoitettuina.

Kun ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut tuotteet eivät kuulu samaan yhdistetyn nimikkeistön kahdeksannumeroiseen koodiin tai niiden kaupallinen laatu sekä tekniset ja fyysiset ominaisuudet eivät ole samat, lupa tavaroiden varastointiin toisiinsa sekoitettuina voidaan antaa ainoastaan, jos koko sekoitukselle on tarkoitus tehdä jokin yhdistetyn nimikkeistön 27 ryhmän 5 lisähuomautuksessa tarkoitetuista käsittelyistä.”;

20)

korvataan 189 artikla seuraavasti:

”189 artikla

Ulkoisen passitusmenettelyn soveltaminen erityistapauksissa

(Koodeksin 226 artiklan 2 kohta)

1.   Kun unionitavaroita viedään kolmanteen maahan, joka on yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen osapuoli, tai kun ne kulkevat niitä vietäessä yhden tai useamman yhteistä passitusta soveltavan maan kautta ja yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen määräyksiä sovelletaan, tavarat on asetettava koodeksin 226 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun ulkoiseen passitusmenettelyyn seuraavissa tapauksissa:

a)

unionitavaroille on suoritettu vientiä koskevat tullimuodollisuudet tukien myöntämiseksi viennissä kolmansiin maihin yhteisen maatalouspolitiikan perusteella;

b)

unionitavarat tulevat interventiovarastoista, niihin sovelletaan niiden käyttötarkoitusta tai määräpaikkaa koskevia valvontatoimenpiteitä ja niille on suoritettu tullimuodollisuudet viennissä kolmansiin maihin yhteisen maatalouspolitiikan perusteella;

c)

unionitavaroiden tuontitullit voidaan palauttaa tai peruuttaa koodeksin 118 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

2.   Unionitavarat, joiden tuontitulli voidaan palauttaa tai peruuttaa koodeksin 118 artiklan 1 kohdan mukaisesti, voidaan asettaa koodeksin 118 artiklan 4 kohdassa ja 226 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun ulkoiseen passitusmenettelyyn.

3.   Kun unionitavaroita viedään kolmanteen maahan ja siirretään unionin tullialueella TIR-toimenpiteessä taikka ATA-yleissopimuksen tai Istanbulin yleissopimuksen mukaisessa passitusmenettelyssä, tavarat on asetettava koodeksin 226 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun ulkoiseen passitusmenettelyyn.

4.   Vietäessä direktiivin 2008/118/EY 1 artiklassa tarkoitettuja tavaroita, joilla on unionitavaran tullioikeudellinen asema, kyseiset tavarat voidaan asettaa koodeksin 226 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun ulkoiseen passitusmenettelyyn.”;

21)

lisätään 197 a artikla seuraavasti:

”197 a artikla

Erityisten sinettien käyttöä koskevat hakemukset

(Koodeksin 22 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta)

Kun valtuutettu lähettäjä tai talouden toimija, joka hakee koodeksin 233 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettua valtuutetun lähettäjän asemaa, hakee lupaa käyttää koodeksin 233 artiklan 4 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja erityisiä sinettejä, hakemus voidaan toimittaa tulliviranomaiselle, joka on toimivaltainen tekemään päätöksen siinä jäsenvaltiossa, jossa valtuutetun lähettäjän unionin passitustoimenpiteiden on määrä alkaa.”;

22)

lisätään 207 artiklaan kohta seuraavasti:

”Kun tässä alajaksossa viitataan kuljetusvälineiden kaupalliseen käyttöön, sillä tarkoitetaan kuljetusvälineen käyttöä henkilöiden kuljetukseen vastiketta vastaan tai kuljetusvälineen käyttöä tavaroiden teolliseen tai kaupalliseen kuljetukseen joko vastiketta vastaan tai vastikkeetta. Kuljetusvälineen yksityiskäytöllä tarkoitetaan kuljetusvälineen käyttöä muuhun kuin kaupalliseen käyttöön.”;

23)

korvataan 212 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Kun kuljetusväline ilmoitetaan väliaikaiseen maahantuontiin suullisesti 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti tai 139 artiklan 1 kohdan, luettuna yhdessä 141 artiklan 1 kohdan kanssa, mukaisella muulla toimella, lupa väliaikaiseen maahantuontiin myönnetään henkilölle, jonka fyysisessä valvonnassa tavarat ovat niiden luovutushetkellä väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn, paitsi jos kyseinen henkilö toimii toisen henkilön puolesta. Tällaisessa tapauksessa lupa myönnetään viimeksi mainitulle henkilölle.”;

24)

muutetaan 215 artikla seuraavasti:

a)

lisätään kohta seuraavasti:

”2 a.   Luonnolliset henkilöt, joiden vakituinen asuinpaikka on unionin tullialueella, voivat saada täydellisen tuontitullittomuuden sellaisen maantieliikenteen kuljetusvälineen osalta, jonka kyseiset henkilöt ovat vuokranneet ammattimaisen autonvuokrauspalvelun kanssa tehdyllä kirjallisella sopimuksella ja joka on heidän yksityiskäytössä.”;

b)

kumotaan 4 kohta;

25)

lisätään 218 artiklaan kohta seuraavasti:

”4.   Edellä 215 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa maantieliikenteen kuljetusvälineet on jälleenvietävä 8 päivän kuluessa siitä, kun ne on asetettu väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn.”;

26)

lisätään 220 artiklaan kohta seuraavasti:

”Myös sellaisille väliaikaisen maahantuonnin menettelyä koskevan luvan hakijoille ja väliaikaisen maahantuonnin menettelynhaltijoille, jotka ovat sijoittautuneet unionin tullialueelle, myönnetään täydellinen tuontitullittomuus merimiesten ajanvieteaineiston osalta.”;

27)

lisätään 223 artiklaan kohta seuraavasti:

”Hakija ja menettelynhaltija voivat olla sijoittautuneet unionin tullialueelle.”;

28)

lisätään 228 artiklaan kohta seuraavasti:

”Hakija ja menettelynhaltija voivat olla sijoittautuneet unionin tullialueelle.”;

29)

lisätään 231 artiklaan kohta seuraavasti:

”Hakija ja menettelynhaltija voivat olla sijoittautuneet unionin tullialueelle.”;

30)

lisätään 232 artiklaan kohta seuraavasti:

”Hakija ja menettelynhaltija voivat olla sijoittautuneet unionin tullialueelle.”;

31)

lisätään 233 artiklaan kohta seuraavasti:

”Hakija ja menettelynhaltija voivat olla sijoittautuneet unionin tullialueelle.”;

32)

lisätään 234 artiklaan kohta seuraavasti:

”4.   Hakija ja menettelynhaltija voivat olla sijoittautuneet unionin tullialueelle.”;

33)

lisätään 235 artiklaan kohta seuraavasti:

”Hakija ja menettelynhaltija voivat olla sijoittautuneet unionin tullialueelle.”;

34)

lisätään 236 artiklaan kohta seuraavasti:

”Hakija ja menettelynhaltija voivat b alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa olla sijoittautuneet unionin tullialueelle.”;

35)

Muutetaan liite A tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

36)

Muutetaan liite B tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

37)

Muutetaan liite 22–01 tämän asetuksen liitteen III mukaisesti.

2 artikla

Delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 oikaiseminen

Oikaistaan delegoitu asetus (EU) 2015/2446 seuraavasti:

1)

korvataan 124 a artiklan otsikko seuraavasti:

”124 a artikla

T2L- tai T2LF-asiakirjalla annettava todiste unionitavaran tullioikeudellisesta asemasta

(Koodeksin 6 artiklan 2 kohta ja 3 kohdan a alakohta sekä 153 artiklan 2 kohta)”;

2)

korvataan 126 a artiklan otsikko seuraavasti:

”126 a artikla

Varustamon tavaraluettelolla annettava unionitavaroiden tullioikeudellista asemaa koskeva todiste

(Koodeksin 6 artiklan 2 kohta ja 3 kohdan a alakohta)”;

3)

korvataan 129 a artiklan otsikko seuraavasti:

”129 a artikla

Muodollisuudet, kun valtuutettu antaja antaa T2L- tai T2LF-asiakirjan, kauppalaskun tai kuljetusasiakirjan

(Koodeksin 6 artiklan 2 kohta ja 3 kohdan a alakohta)”;

4)

korvataan 129 d artiklan otsikko seuraavasti:

”129 d artikla

Edellytykset luvan antamiselle laatia varustamon tavaraluettelo lähdön jälkeen

(Koodeksin 6 artiklan 3 kohdan a alakohta ja 153 artiklan 2 kohta)”;

5)

korvataan 131 artiklan otsikko seuraavasti:

”131 artikla

Jälleenlaivaus

(Koodeksin 6 artiklan 3 kohdan a alakohta)”;

6)

korvataan 193 artiklan otsikko seuraavasti:

”193 artikla

Tavaroiden asettamiseen unionin passitusmenettelyyn valtuutetun lähettäjän asemaa koskevat luvat

(Koodeksin 233 artiklan 4 kohdan a alakohta)”;

7)

korvataan 195 artiklan otsikko seuraavasti:

”195 artikla

Unionin passitusmenettelyssä siirrettävien tavaroiden vastaanottamiseen valtuutetun vastaanottajan asemaa koskevat luvat

(Koodeksin 233 artiklan 4 kohdan b alakohta)”;

8)

korvataan 197 artiklan otsikko seuraavasti:

”197 artikla

Lupa käyttää erityisiä sinettejä

(Koodeksin 233 artiklan 4 kohdan c alakohta)”;

9)

oikaistaan liite A tämän asetuksen liitteen IV mukaisesti;

10)

oikaistaan liite B tämän asetuksen liitteen V mukaisesti;

11)

oikaistaan liite B–03 tämän asetuksen liitteen VI mukaisesti;

12)

korvataan liitteessä B–04 olevan II osaston 9 kohdan ”Kuljetuksen aikana suoritettavat muodollisuudet” otsikon ”Kohta Uudelleenlastaus (7/1)” alla olevassa toisessa kohdassa ilmaisu ”18 kohta” ilmaisulla ”kohta Kuljetusvälineen tunnus lähdettäessä (7/7) ja kohta Kuljetusvälineen kansallisuus lähdettäessä (7/8)”;

13)

oikaistaan liite B–05 tämän asetuksen liitteen VII mukaisesti;

14)

korvataan liitteessä 71–05 olevan A jakson ensimmäisen taulukon seitsemännen rivin ”Jalostettujen tuotteiden CN-koodi, nettopaljous, arvo (P)” ensimmäisessä sarakkeessa ”yhteiset tietovaatimukset” oleva teksti seuraavasti:

”Tavaroiden CN-koodi, nettopaljous, arvo (P)”.

15)

Muutetaan liite 90 tämän asetuksen liitteen VIII mukaisesti.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sen 1 artiklan 3 kohtaa sovelletaan 2 päivästä lokakuuta 2017.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä toukokuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2446, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N: o 952/2013 täydentämisestä tiettyjä unionin tullikoodeksin säännöksiä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta (EUVL L 343, 29.12.2015, s. 1).

(3)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/578, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2016, unionin tullikoodeksissa säädettyjen sähköisten järjestelmien kehittämistä ja käyttöönottoa koskevan työohjelman vahvistamisesta (EUVL L 99, 15.4.2016, s. 6).

(4)  Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1).

(5)  Neuvoston direktiivi 2008/118/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä ja direktiivin 92/12/ETY kumoamisesta (EUVL L 9, 14.1.2009, s. 12).

(6)  Komission asetus (ETY) N:o 2454/93, annettu 2 päivänä heinäkuuta 1993, tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä (EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1).

(7)  Neuvoston päätös 94/800/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 1994, Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa (1986–1994) laadittujen sopimusten tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta yhteisön toimivaltaan kuuluvissa asioissa (EUVL L 336, 23.12.1994, s. 1).

(8)  Neuvoston asetus (ETY) Nro 2913/92, annettu 12 päivänä lokakuuta 1992, yhteisön tullikoodeksista (EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1).

(9)  Komission delegoitu asetus (EU) 2016/341, annettu 17 päivänä joulukuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä unionin tullikoodeksin tiettyjä säännöksiä koskevilla siirtymäsäännöksillä sikäli kuin asiaankuuluvat sähköiset järjestelmät eivät ole vielä toiminnassa ja delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 muuttamisesta (EUVL L 69, 15.3.2016, s. 1).


LIITE I

Muutetaan delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liite A seuraavasti:

1)

korvataan I osaston 1 luvun huomautuksissa oleva huomautusta [14] koskeva kuvaus seuraavasti:

”Tätä tietoa käytetään sisäistä jalostusta EX/IM ilman 176 artiklassa tarkoitetun vakioidun tietojenvaihdon käyttöä koskevan luvan tapauksessa ja sisäistä jalostusta IM/EX koskevan luvan tapauksessa.”;

2)

korvataan I osaston 1 luvun huomautuksissa oleva huomautusta [15] koskeva kuvaus seuraavasti:

”Tätä tietoa käytetään ainoastaan sisäistä jalostusta IM/EX tai tiettyä käyttötarkoitusta koskevan luvan tapauksessa.”;

3)

korvataan I osaston 2 luvussa olevien tietovaatimusten ryhmän 4 ”Päivämäärät, ajankohdat, ajanjaksot ja paikat” tietoelementin 4/3 ”Paikka, jossa tullitarkoituksiin soveltuva pääkirjanpito hoidetaan tai jossa se on saatavilla” otsikon ”Kaikki asiaa koskevat käytetyt sarakkeet:” alla oleva ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Koodeksin 22 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitettu tullitarkoituksiin soveltuva pääkirjanpito on kirjanpito, jota tulliviranomaiset pitävät tullitarkoituksiin soveltuvana pääkirjanpitona, jonka perusteella tulliviranomaiset voivat valvoa ja seurata kaikkea asianomaisen luvan tai päätöksen soveltamisalaan sisältyvää toimintaa. Hakijan aikaisempi kaupallinen, verotuksellinen tai muu kirjanpitoaineisto voidaan hyväksyä tullitarkoituksiin soveltuvaksi pääkirjanpidoksi, jos ne helpottavat kirjanpidon tarkastukseen perustuvien tullitarkastusten tekemistä.”;

4)

korvataan I osaston 2 luvussa olevien tietovaatimusten ryhmän 5 ”Tavaroiden tunnistetiedot” tietoelementin 5/9 ”Luvan ulkopuolelle jätetyt tavararyhmät ja siirrot” otsikon ”Kaikki asiaa koskevat käytetyt sarakkeet:” alla oleva kohta seuraavasti:

”Täsmennetään siirrot tai – yhdistetyn nimikkeistön kuutta ensimmäistä numerokoodia käyttäen – yksinkertaistamisen ulkopuolelle jätetyt tavarat.”;

5)

korvataan I osaston 2 luvussa olevien tietovaatimusten ryhmän 7 ”Toimintalajit ja menettelyt” tietoelementin 7/2 ”Tullimenettelyjen tyyppi” otsikon ”Kaikki asiaa koskevat käytetyt sarakkeet:” alla oleva kohta seuraavasti:

”Ilmoitetaan asiaankuuluvia unionin koodeja käyttäen, onko lupaa tarkoitus käyttää tullimenettelyjä vai varastotilojen pitoa varten. Ilmoitetaan tarvittaessa luvan numero, jos se ei ilmene hakemuksen muista tiedoista. Jos lupaa ei vielä ole myönnetty, ilmoitetaan hakemuksen numero.”;

6)

korvataan IV osaston 1 luvun tietovaatimustaulukon sarakkeessa ”TE:n nimi” oleva tietoelementtiä IV/6 koskeva rivi seuraavasti:

”Aiemmin myönnetyt yksinkertaistukset tai helpotukset, kansainvälisten yleissopimusten, kansainvälisen standardisoimisjärjestön vahvistaman kansainvälisen standardin tai Euroopan standardointikomitean vahvistaman eurooppalaisen standardin tai kolmannessa maassa annetun, sopimuksessa tunnustetun AEO-asemaa vastaavan aseman antavien todistusten perusteella annetut vaarattomuus- ja turvallisuustodistukset.”;

7)

korvataan IV osaston 2 luvun tietovaatimuksissa tietoelementtiä IV/6 koskeva otsikko seuraavasti:

”IV/6.   Aiemmin myönnetyt yksinkertaistukset tai helpotukset, kansainvälisten yleissopimusten, kansainvälisen standardisoimisjärjestön vahvistaman kansainvälisen standardin tai Euroopan standardointikomitean vahvistaman eurooppalaisen standardin tai kolmannessa maassa annetun, sopimuksessa tunnustetun AEO-asemaa vastaavan aseman antavien todistusten perusteella annetut vaarattomuus- ja turvallisuustodistukset”;

8)

korvataan IV osaston 2 luvun tietovaatimuksissa tietoelementin V/1 otsikon alla oleva kohta seuraavasti:

”Ilmoitetaan, mitkä koodeksin 71 ja 72 artiklan mukaisesti hintaan lisättävät tai siitä vähennettävät kustannuserät tai koodeksin 70 artiklan 2 kohdan mukaiseen tosiasiallisesti maksettuun tai maksettavaan hintaan sisältyvät tekijät ovat sellaisia, joihin yksinkertaistusta sovelletaan (esim. avustukset, rojaltit, kuljetuskustannukset jne.), sekä määrien määrittämiseen käytetyt laskentamenetelmät”;

9)

korvataan VI osaston 2 luvun tietovaatimuksissa tietoelementin VI/2 otsikon alla oleva kohta seuraavasti:

”Ilmoitetaan edeltävien 12 kuukauden ajalta keskimääräinen aika tavaroiden tullimenettelyyn asettamisen ja kyseisen menettelyn päättämisen välillä tai tarvittaessa tavaroiden väliaikaiseen varastointiin asettamisen ja kyseisen väliaikaisen varastoinnin päättymisen välillä. Tämä tieto annetaan vain, jos yleisvakuutta on tarkoitus käyttää tavaroiden asettamiseen erityismenettelyyn tai väliaikaisen varastotilan pitoon.”;

10)

kumotaan XIII osaston 1 luvun tietovaatimustaulukon sarakkeessa ”Tila” tietoelementtiä XIII/6 koskeva viite ”[1]”;

11)

korvataan XIV osaston 1 luvun tietovaatimustaulukon sarakkeessa ”TE:n nimi” oleva tietoelementtiä XIV/4 koskeva rivi seuraavasti:

”Määräaika täydentävän ilmoituksen jättämiselle”;

12)

korvataan XIV osaston 2 luvun tietovaatimuksissa tietoelementin XIV/2 otsikon alla oleva kohta seuraavasti:

”Hakemus:

Jos hakemus koskee vientiä tai jälleenvientiä, on esitettävä todisteet siitä, että koodeksin 263 artiklan 2 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

Lupa:

Jos lupa koskee vientiä tai jälleenvientiä, ilmoitetaan syyt siihen, miksi velvollisuudesta olisi luovuttava koodeksin 263 artiklan 2 kohdan mukaisesti.”;

13)

korvataan XIV osaston 2 luvun tietovaatimuksissa oleva tietoelementti XIV/4 seuraavasti:

”XIV/4.   Määräaika täydentävän ilmoituksen jättämiselle

Päätöksen tekevän tulliviranomaisen on asetettava luvassa määräaika, johon mennessä luvanhaltijan on lähetettävä täydentävän ilmoituksen tiedot valvovalle tullitoimipaikalle.

Määräaika ilmoitetaan päivinä.”;

14)

korvataan XX osaston 2 luvun tietovaatimuksissa tietoelementin XX/2 otsikon alla oleva kohta seuraavasti:

”Hakemus:

Ilmoitetaan yleisvakuuden antamista tai vakuuden antamisesta vapauttamista koskevan päätöksen viitenumero. Jos asianomaista lupaa ei vielä ole myönnetty, ilmoitetaan hakemuksen numero.

Lupa:

Ilmoitetaan yleisvakuuden antamista tai vakuuden antamisesta vapauttamista koskevan päätöksen viitenumero.”


LIITE II

Muutetaan delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liite B seuraavasti:

1)

kumotaan I osaston 3 luvun 1 jaksossa ryhmää 1 koskevan taulukon tietoelementin 1/6 sarakkeessa G3 oleva teksti;

2)

korvataan I osaston 3 luvun 1 jaksossa ryhmää 2 koskevan taulukon tietoelementtiä 2/2 koskeva rivi seuraavasti:

”2/2

Lisätiedot

44

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

B

XY

A

XY

 

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

 

A

XY

 

 

 

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY”;

 

3)

korvataan I osaston 3 luvun 1 jaksossa ryhmää 2 koskevan taulukon tietoelementtiä 2/3 koskeva rivi seuraavasti:

”2/3

Esitetyt asiakirjat, todistukset ja luvat, lisäviitteet

44

A

[7]

[8]

X

 

A

[7]

X

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7] [9]

XY

 

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

X

A

[7]

XY

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

Y

A

X

A

X

 

 

 

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

X

A

[7] [9]

XY”;

 

4)

lisätään I osaston 3 luvun 1 jakson ryhmää 3 koskevaan taulukkoon rivit seuraavasti:

”3/45

Vakuuden antavan henkilön tunnistenumero

 

 

 

 

A

Y

A

Y

 

 

A

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Y

 

A

Y

A

Y

 

 

 

 

3/46

Tullin maksavan henkilön tunnistenumero

 

 

 

 

A

Y

A

Y

 

 

A

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Y

 

 

 

A

Y

A

Y

A

Y”;

 

5)

lisätään I osaston 3 luvun 1 jakson ryhmää 5 koskevaan taulukkoon rivi seuraavasti:

”5/31

Hyväksymispäivä

 

 

 

 

A

XY

[51]

A

XY

[51]

 

A

XY

[51]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

XY

[51]

 

A

XY

[51]

A

XY

[51]

A

XY

[51]”;

 

 

 

6)

kumotaan I osaston 3 luvun 1 jaksossa ryhmää 7 koskevan taulukon tietoelementin 7/1 sarakkeessa D3 oleva teksti;

7)

kumotaan I osaston 3 luvun 1 jaksossa ryhmää 7 koskevan taulukon tietoelementin 7/19 sarakkeessa D3 oleva teksti;

8)

kumotaan I osaston 3 luvun 1 jaksossa ryhmää 8 koskevan taulukon tietoelementtien 8/2 ja 8/3 sarakkeessa H2 oleva teksti;

9)

kumotaan I osaston 3 luvun 1 jaksossa ryhmää 8 koskevan taulukon tietoelementtiä 8/7 ”Määrien käyttöönoton kuittaus” koskeva rivi;

10)

lisätään I osaston 3 luvun 2 jaksoon huomautus seuraavasti:

”[51]

Tätä tietoelementtiä käytetään ainoastaan täydentävissä ilmoituksissa.”;

11)

korvataan II osaston tietovaatimuksissa ryhmän 1 tietoelementissä 1/6 ”Tavaraerittelyn järjestysnumero” oleva ilmaisu ”Tietovaatimustaulukon sarakkeet A1–A3, B1–B4, C1, D1, D2, E1, E2, F1a–F1d, F2a–F2c, F3a, F4a, F4b, F4d, F5, G3–G5, H1–H6 ja I1:” seuraavasti:

”Tietovaatimustaulukon sarakkeet A1–A3, B1–B4, C1, D1, D2, E1, E2, F1a–F1d, F2a–F2c, F3a, F4a, F4b, F4d, F5, G4, G5, H1–H6 ja I1:”;

12)

muutetaan II osaston tietovaatimusten ryhmän 2 tietoelementti 2/1 ”Yksinkertaistettu ilmoitus / edeltävät asiakirjat” seuraavasti:

a)

lisätään otsikon ”Tietovaatimustaulukon sarakkeet D1–D3:” edelle teksti seuraavasti:

”Tietovaatimustaulukon sarakkeet B1–H1:

 

Merkitään yksityiskohtaiset tiedot asianomaisessa ilmoituksessa ilmoitettujen tavaroiden määrien käyttöönoton kuittauksesta, kun on kyse väliaikaisen varastoinnin päättymisestä.

 

Näihin yksityiskohtaisiin tietoihin on sisällyttävä käyttöön otetuksi kuitattu määrä ja vastaava mittayksikkö.”;

b)

korvataan otsikko ”Tietovaatimustaulukon sarake E2:” ja sen alla oleva teksti seuraavasti:

”Tietovaatimustaulukon sarake E2:

 

Merkitään tavaroista ennen niiden saapumista unionin tullialueelle annetun saapumisen yleisilmoituksen tai -ilmoitusten MRN-numero.

 

Kun kyseessä ovat unionitavarat, merkitään tapauksen mukaan ja jos ne ovat saatavilla tullikäyttöön tarkoitetun tavaraluettelon antavalle henkilölle viittaus tulli-ilmoitukseen, jolla tavarat on luovutettu vapaaseen liikkeeseen.

 

Jos saapumisen yleisilmoituksen tai vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevan tulli-ilmoituksen MRN-numero on annettu ja tullikäyttöön tarkoitettu tavaraluettelo tai todiste unionitavaran tullioikeudellisesta asemasta ei koske kaikkia saapumisen yleisilmoituksen tai tulli-ilmoituksen tavaraerittelyjä, merkitään saapumisen yleisilmoitukseen tai tulli-ilmoitukseen sisältyvät vastaavat tavaraerittelynumerot, jos ne ovat sähköisen tavaraluettelon antavan henkilön saatavilla.”;

c)

korvataan otsikko ”Tietovaatimustaulukon sarake G3:” ja sen alla oleva teksti seuraavasti:

”Tietovaatimustaulukon sarake G3:

 

Merkitään saapumisen yleisilmoituksen tai -ilmoitusten MRN-numero tai, jos on kyse koodeksin 130 artiklassa tarkoitetuista tapauksista, kyseisten tavaroiden osalta annettuun väliaikaisen varastoinnin ilmoituksen taikka tulli-ilmoituksen tai -ilmoitusten MRN-numero, sanotun kuitenkaan rajoittamatta koodeksin 139 artiklan 4 kohdan soveltamista.

 

Kun väliaikaisen varastoinnin ilmoitus on annettu koodeksin 145 artiklan 3 kohdan mukaisesti asianomaisille tavaroille, merkitään viittaus kyseiseen väliaikaiseen varastoinnin ilmoitukseen.

 

Kun esittämistiedonanto ei koske kaikkia edellä tarkoitetun ilmoituksen tavaraerittelyjä, tavarat tullille esittävän henkilön on annettava mainitussa ilmoituksessa olevat asiaankuuluvat tavaraerittelyjen järjestysnumerot.”;

13)

lisätään II osastossa olevaan ryhmää 2 koskevien tietovaatimusten tietoelementtiin 2/3 ”Esitetyt asiakirjat, todistukset ja luvat, lisäviitteet” ennen otsikkoa ”Tietovaatimustaulukon sarakkeet B1–B4, C1, H1–H5 ja I1” teksti seuraavasti:

”Tietovaatimustaulukon sarakkeet B1–H1:

 

Merkitään yksityiskohtaiset tiedot kyseisessä ilmoituksessa ilmoitettujen tavaroiden määrien käyttöönoton kuittauksesta, kun on kyse tuonti- tai vientiluvista ja -todistuksista.

 

Näihin yksityiskohtaisiin tietoihin on sisällyttävä viittaus todistuksen antavaan viranomaiseen, todistuksen voimassaoloaika, käyttöön otetuksi kuitattu määrä tai paljous ja vastaava mittayksikkö.”;

14)

lisätään II osastossa oleviin ryhmää 3 koskeviin tietovaatimuksiin teksti seuraavasti:

3/45    Vakuuden antavan henkilön tunnistenumero

Kaikki asiaa koskevat tietovaatimustaulukon käytetyt sarakkeet:

Tämä tieto annetaan vakuuden antavan henkilön 1 artiklan 18 alakohdassa tarkoitetun EORI-numeron muodossa, jos vakuuden antava henkilö ei ole sama kuin ilmoittaja.

3/46    Tullin maksavan henkilön tunnistenumero

Kaikki asiaa koskevat tietovaatimustaulukon käytetyt sarakkeet:

Tämä tieto annetaan tullin maksavan henkilön 1 artiklan 18 alakohdassa tarkoitetun EORI-numeron muodossa, jos tullin maksava henkilö ei ole sama kuin ilmoittaja.”;

15)

lisätään II osastossa oleviin ryhmää 5 koskeviin tietovaatimuksiin teksti seuraavasti:

5/31   Hyväksymispäivä

Kaikki asiaa koskevat tietovaatimustaulukon käytetyt sarakkeet:

Merkitään yksinkertaistetun ilmoituksen hyväksymispäivä tai päivä, jona tavaroista tehtiin merkintä ilmoittajan kirjanpitoon.”;

16)

kumotaan II osassa olevien 7 ryhmää koskevien tietovaatimusten tietoelementin 7/1 ”Uudelleenlastaukset” otsikko ”Taulukon sarake D3” ja sen alla oleva teksti;

17)

kumotaan II osassa olevien 7 ryhmää koskevien tietovaatimusten tietoelementin 7/19 ”Muut tapahtumat kuljetuksen aikana” otsikko ”Taulukon sarake D3:” ja sen alla oleva kohta;

18)

kumotaan II osastossa olevan ryhmää 8 koskevien tietovaatimusten tietoelementin 8/7 ”Määrien käyttöönoton kuittaus” otsikko ja sen alla oleva teksti.


LIITE III

Muutetaan delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liite 22–01 seuraavasti:

1)

korvataan alkuhuomautusten 2.1 kohdan kolmas virke seuraavasti:

”Ilmaisuilla ’Harmonoitu järjestelmä’ ja ’HS’ tarkoitetaan harmonoidusta tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmästä tehdyssä kansainvälisessä yleissopimuksessa, sellaisena kuin se on muutettuna tulliyhteistyöneuvoston 27 päivänä kesäkuuta 2014 antamalla suosituksella (”HS 2017”), vahvistettua tavaranimikkeistöä;”

2)

muutetaan kaikkialla liitteessä ilmaisu ”HS 2012 -nimike” ilmaisulla ”HS 2017 -nimike”:

3)

lisätään I jakson 2 luvussa olevaan taulukkoon rivi seuraavasti:

”0206

Naudan, sian, lampaan, vuohen, hevosen, aasin, muulin ja muuliaasin muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt.

Tämän nimikkeen tavarat ovat sen maan alkuperää, jossa eläintä lihotettiin vähintään 3 kuukauden ajan ennen teurastusta, tai, kun kyseessä ovat siat, lampaat tai vuohet, vähintään kahden kuukauden ajan.”;

4)

lisätään II jaksoon ennen 14 ryhmää teksti seuraavasti:

”11 RYHMÄ

Myllyteollisuustuotteet; maltaat; tärkkelys; inuliini; vehnägluteeni

Sekoituksiin sovellettava ryhmän jäännössääntö:

1.

Tässä jäännössäännössä ”sekoitus” tarkoittaa tarkoituksellisesta ja mittasuhteiden osalta kontrolloitua toimea, jossa kaksi tai useampi keskenään korvattavissa oleva aines saatetaan yhteen.

2.

Tämän ryhmän tuotteiden sekoitukset ovat niiden ainesten alkuperämaan alkuperää, joiden osuus sekoituksessa on yli 50 painoprosenttia. Samaa alkuperää olevien ainesten paino lasketaan yhteen.

3.

Jos yhdenkään käytetyn aineksen paino ei saavuta vaadittua prosenttiosuutta, sekoitus on sen maan alkuperää, jossa sekoittaminen tehtiin.

Ryhmän jäännössääntö:

Jos alkuperämaata ei voi määrittää pääasiallisia sääntöjä ja muita ryhmän jäännössääntöjä soveltamalla, tavaroiden alkuperämaa on se maa, josta suurin osa aineksista on peräisin ainesten painon perusteella määritettynä.

HS 2017 -nimike

Tavaran kuvaus

Pääasiallinen sääntö

1101

Hienot vehnäjauhot sekä vehnän ja rukiin sekajauhot.

CC

1102

Muut hienot viljajauhot kuin vehnäjauhot tai vehnän ja rukiin sekajauhot

CC

1103

Viljarouheet, karkeat viljajauhot ja viljapelletit

CC

1104

Muulla tavoin käsitellyt viljanjyvät (esim. kuoritut, valssatut, hiutaleiksi valmistetut, pyöristetyt, leikatut tai karkeasti rouhitut), ei kuitenkaan nimikkeen 1006 riisi; viljanjyvien alkiot, kokonaiset, valssatut, hiutaleiksi valmistetut tai jauhetut

CC

1105

Perunasta valmistetut hienot ja karkeat jauhot ja jauhe sekä hiutaleet, jyväset ja pelletit

CC

1106

Nimikkeen 0713 kuivatusta palkoviljasta, nimikkeen 0714 saagosta, juurista tai mukuloista valmistetut hienot ja karkeat jauhot sekä jauhe; 8 ryhmän tuotteista valmistetut hienot ja karkeat jauhot sekä jauhe

CC

1107

Maltaat, myös paahdetut:

CC

1108

Tärkkelys; inuliini

CTH

1109

Vehnägluteeni, myös kuivattu

CTH”;

5)

korvataan IV jaksossa olevan 20 ryhmää koskevan taulukon sarakkeen ”Tavaran kuvaus” HS 2012 -nimikettä ex 2009 koskevalla rivillä ilmaisu ”Viinirypälemehu Muut” ilmaisulla ”Rypälemehu”;

6)

korvataan XI jaksossa olevan 58 ryhmää koskevan taulukon sarakkeen ”Tavaran kuvaus” HS 2012 -nimikettä 5804 koskevalla rivillä oleva teksti seuraavasti:

”Tylli, lankauudinkangas ja solmitut verkkokankaat; pitsit ja pitsikankaat, metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina, muut kuin nimikkeiden 6002–6006 neulokset.”;

7)

korvataan XVI jaksossa olevaa 84 ryhmää koskeva otsikko ”Ilmaisun ’puolijohdetuotteiden kokoonpanon’ määritelmä nimikettä 8473 varten” ja sitä seuraavat kaksi virkettä seuraavasti:

”Ilmaisun ’puolijohdetuotteiden kokoonpanon’ määritelmä

Jäljempänä olevassa taulukossa käytettävää ilmaisua ”puolijohdetuotteiden kokoonpano” koskevan pääasiallisen säännön mukaan ilmaisu tarkoittaa luokittelun muuttumista siruista, lastuista tai muista puolijohdetuotteista sellaisiin siruihin, lastuihin tai muihin puolijohdetuotteisiin, jotka on pakattu tai asennettu yhteiselle siirtotielle liittämistä varten tai jotka on liitetty ja sen jälkeen asennettu. Puolijohdetuotteiden kokoonpanoa ei pidetä riittämättömänä toimintona.”;

8)

Muutetaan XVI jaksossa oleva 85 ryhmä seuraavasti:

a)

korvataan otsikko ”Ilmaisun ’puolijohdetuotteiden kokoonpanon’ määritelmä nimikkeitä 8535, 8536, 8537, 8541 and 8542 varten” ja sitä seuraavat kaksi virkettä seuraavasti:

”Ilmaisun ’puolijohdetuotteiden kokoonpanon’ määritelmä

Jäljempänä olevassa taulukossa käytettävää ilmaisua ”puolijohdetuotteiden kokoonpano” koskevan pääasiallisen säännön mukaan ilmaisu tarkoittaa luokittelun muuttumista siruista, lastuista tai muista puolijohdetuotteista sellaisiin siruihin, lastuihin tai muihin puolijohdetuotteisiin, jotka on pakattu tai asennettu yhteiselle siirtotielle liittämistä varten tai jotka on liitetty ja sen jälkeen asennettu. Puolijohdetuotteiden kokoonpanoa ei pidetä riittämättömänä toimintona.”;

b)

lisätään taulukkoon HS 2012 -nimikettä ex 8501 koskevan rivin jälkeen rivit seuraavasti:

ex 8523 59

Sytytysvahvistimella varustettu sirukortin integroitu piiri

CTH tai puolijohdetuotteiden kokoonpano

ex 8525 80

Puolijohteen kuvauskomponentti

CTH tai puolijohdetuotteiden kokoonpano”;

c)

korvataan taulukossa HS 2012 -nimikettä ex 8536 58 koskevan rivin sarakkeessa ”Tavaran kuvaus” oleva teksti seuraavasti:

”Sähköiset puolijohdelaitteet sähkövirtapiirin kytkemistä, katkaisemista tai suojaamista varten tai siihen liittämistä varten (esim. kytkimet, releet, varokkeet, syöksyaaltosuojat, pistotulpat, pistorasiat, lampunpitimet ja muut liittimet, liitäntärasiat), enintään 1 000 voltin nimellisjännitettä varten; liittimet valokuituja, valokuitukimppuja tai valokaapeleita varten”;

d)

kumotaan taulukossa HS 2012 -nimikettä ex 8537 koskeva rivi;:

e)

lisätään taulukkoon rivi seuraavasti:

ex 8548 90

Äly-yhteysmoduulit, joissa on tietoliikenneohjain ja suojattu älykortin ohjain

CTH tai puolijohdetuotteiden kokoonpano”;

9)

muutetaan XVI jaksossa oleva 90 ryhmä seuraavasti:

a)

korvataan otsikko ”Ilmaisun ’puolijohdetuotteiden kokoonpanon’ määritelmä nimikkeitä 9026 and 9031 varten” ja sitä seuraavat kaksi virkettä seuraavasti:

”Ilmaisun ’puolijohdetuotteiden kokoonpanon’ määritelmä

Jäljempänä olevassa taulukossa käytettävää ilmaisua ”puolijohdetuotteiden kokoonpano” koskevan pääasiallisen säännön mukaan ilmaisu tarkoittaa luokittelun muuttumista siruista, lastuista tai muista puolijohdetuotteista sellaisiin siruihin, lastuihin tai muihin puolijohdetuotteisiin, jotka on pakattu tai asennettu yhteiselle siirtotielle liittämistä varten tai jotka on liitetty ja sen jälkeen asennettu. Puolijohdetuotteiden kokoonpanoa ei pidetä riittämättömänä toimintona.”;

b)

korvataan taulukko seuraavasti:

”HS 2017 -nimike

Tavaran kuvaus

Pääasiallinen sääntö

ex 9029

Magneettiherkkiin resistiivisiin komponentteihin pohjautuva magneettikenttää havaitseva puolijohdekomponentti, myös signaalin vakauttamiseen tarkoitetulla lisäkomponentilla varustettu

CTH, ei kuitenkaan nimikkeestä 9033 ; tai puolijohdetuotteiden kokoonpano”.


LIITE IV

Oikaistaan delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liite A seuraavasti:

1)

korvataan I osaston 1 luvussa olevissa huomautuksissa huomautusta [10] koskeva kuvaus seuraavasti:

”Tämä tieto annetaan vain seuraavia hakemuksia varten:

a)

hakemukset sisäistä jalostusta tai tiettyä käyttötarkoitusta koskevaa lupaa varten, kun hakija on sijoittautunut unionin tullialueen ulkopuolelle 162 artiklan mukaisesti;

b)

205 artiklassa tarkoitetut hakemukset väliaikaista maahantuontia varten.”;

2)

korvataan I osaston 2 luvussa olevien tietovaatimusten ryhmän 4 ”Päivämäärät, ajankohdat, ajanjaksot ja paikat” tietoelementin 4/8 ”Tavaran sijaintipaikka” otsikon ”Sarakkeet 7b–7d:” alla oleva teksti seuraavasti:

”Ilmoitetaan asiaankuuluvaa koodia käyttäen sen paikan tai niiden paikkojen sijainnin tunniste, jossa tavarat voivat sijaita, kun ne asetetaan tullimenettelyyn.”;

3)

korvataan I osaston 2 luvussa olevien tietovaatimusten ryhmän 4 ”Päivämäärät, ajankohdat, ajanjaksot ja paikat” tietoelementissä 4/10 ”Asettamistullitoimipaikka (-paikat)” oleva teksti seuraavasti:

”Kaikki asiaa koskevat käytetyt sarakkeet:

Ilmoitetaan ehdotettu tullitoimipaikka tai ehdotetut tullitoimipaikat, sellaisena kuin se tai ne määritellään 1 artiklan 17 kohdassa;”

4)

korvataan I osaston 2 luvussa olevien tietovaatimusten ryhmän 4 ”Päivämäärät, ajankohdat, ajanjaksot ja paikat” tietoelementissä 4/13 ”Valvova tullitoimipaikka” oleva teksti seuraavasti:

”Kaikki asiaa koskevat käytetyt sarakkeet:

Ilmoitetaan1 artiklan 36 kohdan määritelmän mukainen toimivaltainen valvova tullitoimipaikka.”;

5)

korvataan I osaston 2 luvussa olevien tietovaatimusten ryhmän 5 ”Tavaroiden tunnistetiedot” tietoelementin 5/1 ”Tavaran koodi” otsikko ”Sarakkeet 7c–7d:” seuraavasti:

”Sarakkeet 7b–7d:”

6)

oikaistaan I osaston 2 luvussa olevien tietovaatimusten ryhmän 5 ”Tavaroiden tunnistetiedot” tietoelementti 5/4 ”Tavaran arvo” seuraavasti:

a)

korvataan otsikko ”Sarakkeet 8a, 8b ja 8d:” otsikolla ”Sarakkeet 8a–8d:”;

b)

kumotaan otsikko ”sarake 8c:” ja sen alla oleva teksti;

7)

korvataan XVI osaston 2 luvun tietovaatimuksissa tietoelementin XVI/3 ”Lisätakeet” neljäs luetelmakohta seuraavasti:

”—

banaanit on punnittu täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 liitteessä 61–03 vahvistettua menettelyä noudattaen,”.


LIITE V

Oikaistaan delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liite B seuraavasti:

1)

korvataan I osaston 2 luvun 1 jaksossa olevan taulukon rivillä G4 sarakkeessa ”Oikeusperusta” oleva teksti seuraavasti:

”Koodeksin 5 artiklan 17 kohta ja 145 artikla”;

2)

korvataan I osaston 2 luvun 1 jaksossa olevan taulukon rivillä G5 sarakkeessa ”Oikeusperusta” oleva teksti seuraavasti:

”Koodeksin 148 artiklan 5 kohdan b ja c alakohta”;

3)

poistetaan I osaston 3 luvun 1 jaksossa ryhmää 5 koskevan taulukon tietoelementin 5/1 sarakkeessa ”Kohdan nro” oleva ilmaisu ”S12”;

4)

korvataan I osaston 3 luvun 1 jaksossa ryhmää 7 koskevan taulukon tietoelementin 7/13 sarakkeessa ”TE:n nimi” oleva teksti seuraavasti:

”Kontin toimittajan koodi”;

5)

(ei koske suomenkielistä toisintoa);

6)

(ei koske suomenkielistä toisintoa);

7)

korvataan II osaston ryhmää 3 ”Osapuolet” koskevien tietovaatimusten tietoelementissä 3/2 ”Viejän tunnistenumero” ilmaisu ”Tietovaatimustaulukon sarakkeet H1–H4 ja I1:” ilmaisulla

”Tietovaatimustaulukon sarakkeet H1, H3 ja H4:”

8)

korvataan II osaston ryhmää 3 ”Osapuolet” koskevien tietovaatimusten tietoelementissä 3/17 ”Ilmoittaja” ilmaisu ”Tietovaatimustaulukon sarakkeet H1–H6 ja I1:” ilmaisulla

”Jos ilmoittaja ja tuoja ovat sama henkilö, merkitään koodi, joka on määritelty tietoelementille 2/2 ”Lisätiedot.”;

9)

korvataan II osaston ryhmää 3 ”Osapuolet” koskevien tietovaatimusten tietoelementin 3/36 ”Osapuolen, jolle tiedot on annettava, tunnistenumero – alemman tason kuljetussopimus” otsikon ”Kaikki asiaa koskevat tietovaatimustaulukon käytetyt sarakkeet:” alla oleva ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Tämä tieto annetaan osapuolen, jolle tiedot on annettava, 1 artiklan 18 alakohdassa tarkoitetun EORI-numeron muodossa, jos se on ilmoittajan saatavilla.”;

10)

korvataan II osaston ryhmää 5 ”Päivämäärät/ajankohdat/ajanjaksot/paikat/maat/alueet” koskevien tietovaatimusten tietoelementissä 5/1 ”Ensimmäiseen saapumispaikkaan unionin tullialueella saapumisen arvioitu päivä ja aika” oleva ilmaisu ”Tietovaatimustaulukon sarakkeet G1–G3:” ilmaisulla

”Tietovaatimustaulukon sarakkeet G1 ja G2:”;

11)

korvataan II osaston ryhmää 5 ”Päivämäärät/ajankohdat/ajanjaksot/paikat/maat/alueet” koskevien tietovaatimusten tietoelementti 5/20 ”Lähetyksen kauttakulkumaiden koodit” seuraavasti:

5/20    Lähetyksen kauttakulkumaiden koodit

Kaikki asiaa koskevat tietovaatimustaulukon käytetyt sarakkeet:

”Yksilöidään aikajärjestyksessä maat. joiden kautta tavarat kuljetetaan alkuperäisestä lähtömaasta lopulliseen määrämaahan, siten kuin ilmoitetaan alimman tason alakonossementissa, alimman tason alarahtikirjassa tai maantie-/rautatieliikenteen kuljetusasiakirjassa. Tässä yhteydessä on mainittava myös tavaroiden alkuperäinen lähtömaa ja lopullinen määrämaa.”;

12)

(ei koske suomenkielistä toisintoa);

13)

korvataan II osaston ryhmää 6 ”Tavaran tunnistetiedot” koskevien tietovaatimusten tietoelementit 6/16 ”Tavaran koodi – Taric-lisäkoodit” ja 6/17 ”Tavaran koodi – kansallinen/kansalliset lisäkoodi(t)” seuraavasti:

6/16.    Tavaran koodi – Taric-lisäkoodi(t)

Kaikki asiaa koskevat tietovaatimustaulukon käytetyt sarakkeet:

Merkitään kyseessä olevaa tavaraerää kuvaavat Taric-lisäkoodit.

6/17    Tavaran koodi – kansallinen/kansalliset lisäkoodi/lisäkoodit

Kaikki asiaa koskevat tietovaatimustaulukon käytetyt sarakkeet:

Merkitään kyseessä olevaa tavaraerää kuvaavat kansalliset lisäkoodit.”;

14)

korvataan II osaston ryhmää 7 ”Tiedot kuljetuksesta (kuljetusmuodot, -välineet ja -laitteet)” koskevien tietovaatimusten tietoelementtiä 7/3 ”Kuljetuksen viitenumero” koskevat huomautukset seuraavasti:

7/3    Kuljetuksen viitenumero

Kaikki asiaa koskevat tietovaatimustaulukon käytetyt sarakkeet:

 

”Tarvittaessa kuljetusvälineellä suoritetun matkan tunnistetiedot, kuten matkan numero tai lennon IATE-numero.

 

Meri- ja ilmakuljetuksissa, joissa aluksen tai ilma-aluksen käyttäjä kuljettaa tavaroita lastitilan jakamista tai yhteistunnusten käyttöä koskevan järjestelyn tai muun vastaavan sopimusjärjestelyn mukaisesti, on käytettävä järjestelyn sopimuspuolten matkan tai lennon numeroita.”;

15)

oikaistaan II osastossa ryhmää 7 ”Tiedot kuljetuksesta (kuljetusmuodot, -välineet ja -laitteet)” koskevien tietovaatimusten tietoelementti 7/7 ”Kuljetusvälineen tunnus lähdettäessä” seuraavasti:

a)

korvataan ilmaisu ”Tietovaatimustaulukon sarakkeet B1 ja B2:” ilmaisulla ”Tietovaatimustaulukon sarakkeet B1, B2 ja B3:”;

b)

korvataan otsikon ”Tietovaatimustaulukon sarakkeet D1–D3:” alla oleva ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Tämä tieto annetaan meri- tai sisävesikuljetuksen tapauksessa aluksen IMO-tunnistenumeron tai aluksen yksilöllisen eurooppalaisen tunnistenumeron (ENI) muodossa. Muiden kuljetusmuotojen osalta käytetään samaa tunnistusmenetelmää kuin tietovaatimustaulukon sarakkeiden B1, B2 ja B3 tapauksessa.”;

16)

korvataan II osastossa ryhmää 7 ”Tiedot kuljetuksesta (kuljetusmuodot, -välineet ja -laitteet)” koskevien tietovaatimusten tietoelementissä 7/9 ”Kuljetusvälineen tunnus saavuttaessa” otsikko ”Tietovaatimustaulukon sarakkeet G4 ja G5:” seuraavasti:

”Tietovaatimustaulukon sarake G4:”;

17)

korvataan II osaston ryhmää 7 ”Tiedot kuljetuksesta (kuljetusmuodot, -välineet ja -laitteet)” tietoelementin 7/11 ”Kontin koon ja lajin tunnistetiedot” otsikko ”Kontin koon ja lajin tunnistetiedot” otsikolla ”Kontin koko ja laji”;

18)

korvataan II osastossa ryhmää 7 ”Tiedot kuljetuksesta (kuljetusmuodot, -välineet ja -laitteet)” koskevien tietovaatimusten tietoelementin 7/14 ”Rajan ylittävän aktiivisen kuljetusvälineen tunnus” otsikko ”Tietovaatimustaulukon sarakkeet E2, F1a–F1c, F2a, F2b, F4a, F4b ja F5:” seuraavasti:

”Tietovaatimustaulukon sarakkeet E2, F1a–F1c, F4a, F4b ja F5:”;

19)

korvataan II osastossa ryhmää 7 ”Tiedot kuljetuksesta (kuljetusmuodot, -välineet ja -laitteet)” koskevien tietovaatimusten tietoelementin 7/15 ”Rajan ylittävän aktiivisen kuljetusvälineen kansallisuus” otsikko ”Tietovaatimustaulukon sarakkeet F1a, F1a–F1b, F2a, F2b, F4a, F4b ja F5:” seuraavasti:

”Tietovaatimustaulukon sarakkeet F1a, F1b, F4a, F4b ja F5:”.


LIITE VI

Korvataan delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liitteessä B-03 olevan 1 luvun tavaraerittelyn malli seuraavasti:

Image”.


LIITE VII

Korvataan delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liitteessä B-05 olevan 1 luvun tavaraerittelyn (passitus/vaarattomuus) malli seuraavasti:

Image”.


LIITE VIII

Muutetaan delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liitteessä 90 oleva taulukko seuraavasti:

1)

korvataan rivillä 5 sarakkeessa ”Asetuksen (ETY) N:o 2913/92 ja asetuksen (ETY) N:o 2454/ 93 nojalla sovellettavat säännökset” oleva teksti seuraavasti:

”Yksinkertaistettuja ilmoituksia koskevat luvat (asetuksen (ETY) N:o 2913/92 76 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta sekä asetuksen (ETY) N:o 2454/93 253–253 g artikla, 254, 260–262 artikla, 269–271 artikla, 276–278 artikla, 282 ja 289 artikla)”;

2)

korvataan rivillä 6 sarakkeessa ”Tullikoodeksin, tämän asetuksen ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 nojalla sovellettavat säännökset” oleva kolmas kohta seuraavasti:

”Ja/tai koodeksin 5 artiklan 33 kohdassa tarkoitettujen tulliviranomaisten määräämät tai hyväksymät paikat”;

3)

korvataan rivillä 15 sarakkeessa ”Asetuksen (ETY) N:o 2913/92 ja asetuksen (ETY) N:o 2454/ 93 nojalla sovellettavat säännökset” oleva toinen kohta seuraavasti:

”(asetuksen (ETY) N:o 2913/92 84–90, 114–123 ja 129 artikla; asetuksen (ETY) N:o 2454/93 496–523 ja 536–549 artikla)”;

4)

korvataan rivillä 16 sarakkeessa ”Asetuksen (ETY) N:o 2913/92 ja asetuksen (ETY) N:o 2454/ 93 nojalla sovellettavat säännökset” oleva ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Lupa sisäisen jalostukseen (tullinpalautusjärjestelmä) (asetuksen (ETY) N:o 2454/93 84–90 ja 114–129 artikla; asetuksen (ETY) N:o 2454/93 496–523, 536–544 ja 550 artikla”.


30.7.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 192/29


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1064,

annettu 25 päivänä heinäkuuta 2018,

asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta siipikarjanliha- ja muna-alan sekä muna-albumiinin edustavien hintojen vahvistamisen osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 183 artiklan b alakohdan,

ottaa huomioon tiettyihin maataloustuotteiden jalostuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavasta kauppajärjestelmästä sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 1216/2009 ja (EY) N:o 614/2009 kumoamisesta 16 päivänä huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 510/2014 (2) ja erityisesti sen 5 artiklan 6 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1484/95 (3) vahvistetaan siipikarjanliha- ja muna-alan sekä muna-albumiinin tuonnissa sovellettavien lisätullien järjestelmän soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä edustavat hinnat.

(2)

Siipikarjanliha- ja muna-alan tuotteiden ja muna-albumiinin edustavien hintojen määrittämisen perustana olevien tietojen säännöllinen seuranta osoittaa, että on aiheellista muuttaa tiettyjen tuotteiden edustavat tuontihinnat ottaen huomioon hintojen vaihtelu alkuperän mukaan.

(3)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1484/95 olisi muutettava.

(4)

Koska on tarpeen varmistaa, että tätä toimenpidettä sovelletaan mahdollisimman pian päivitettyjen tietojen saataville asettamisen jälkeen, tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1484/95 liite I tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä heinäkuuta 2018.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Pääjohtaja

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 150, 20.5.2014, s. 1.

(3)  Komission asetus (EY) N:o 1484/95, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1995, siipikarjanliha- ja muna-alan sekä ovalbumiinin tuonnissa sovellettavien lisätullien järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja edustavien hintojen vahvistamisesta sekä asetuksen N:o 163/67/ETY kumoamisesta (EYVL L 145, 29.6.1995, s. 47).


LIITE

LIITE I

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Edustava hinta

(euroa/100 kg)

3 artiklassa tarkoitettu vakuus

(euroa/100 kg)

Alkuperä (1)

0207 12 10

Lajin Gallus domesticus siipikarjanruhot (ns. 70-prosenttista), jäädytetyt

108,6

0

AR

0207 12 90

Lajin Gallus domesticus siipikarjanruhot (ns. 65-prosenttista), jäädytetyt

139,4

0

AR

225,0

0

BR

0207 14 10

Luuttomat palat, lajin Gallus domesticus siipikarjaa, jäädytetyt

263,5

11

AR

249,1

15

BR

334,8

0

CL

255,3

13

TH

0207 27 10

Luuttomat palat, kalkkunaa, jäädytetyt

305,0

0

BR

321,9

0

CL

0408 91 80

Kuorettomat linnunmunat, kuivatut

242,1

1

AR

1602 32 11

Kypsentämättömät valmisteet, lajin Gallus domesticus siipikarjaa

237,5

15

BR


(1)  Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 471/2009 täytäntöönpanosta maa- ja alueluokituksen ajan tasalle saattamisen osalta 27 päivänä marraskuuta 2012 annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1106/2012 (EUVL L 328, 28.11.2012, s. 7) vahvistettu maanimikkeistö.


30.7.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 192/31


KOMISSION ASETUS (EU) 2018/1065,

annettu 27 päivänä heinäkuuta 2018,

asetuksen (EU) N:o 1178/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse unionin ohjaamomiehistön lupakirjojen automaattisesta hyväksynnästä sekä koulutuksesta lentoonlähtöjä ja laskuja varten

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta 20 päivänä helmikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EU) N:o 1178/2011 (2) vahvistetaan tekniset vaatimukset, jotka koskevat lentoa simuloivien koulutuslaitteiden, tiettyjen ilma-alusten käyttöön osallistuvien lentäjien sekä lentäjien koulutukseen, lentokokeisiin ja tarkastuslentoihin osallistuvien henkilöiden ja organisaatioiden sertifiointia.

(2)

Kun ohjaamomiehistön jäsenten havaittiin jäsenvaltioiden alueen ulkopuolella tehdyissä asematasotarkastuksissa käyttävän ilma-aluksia, jotka on rekisteröity muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, joka on myöntänyt heidän lentolupakirjansa, Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö (ICAO) muutti kansainvälisestä siviili-ilmailusta tehdyn Chicagon yleissopimuksen liitettä 1 lupakirjojen automaattisen hyväksynnän helpottamiseksi alueellisten turvallisuusvalvontajärjestöjen sopimuksilla.

(3)

Muutos olisi otettava huomioon asetuksessa (EU) N:o 1178/2011 unionin ohjaamomiehistön lupakirjojen automaattisen hyväksynnän mahdollistamiseksi kolmansissa maissa. ICAOn liitteen 1 kohdan 1.2.2.3.2.1 muutoksen 174 mukaisesti olisi säädettävä siirtymäkaudesta, jotta nykyisiin lentäjän lupakirjoihin voidaan tehdä tarvittavat muutokset.

(4)

Ohjaamomiehistön lupakirjoja koskevissa yleiseurooppalaisissa ilmailuvaatimuksissa (Joint Aviation Requirements Flight Crew Licensing 1, ”JAR-FCL 1”) vahvistettujen edellytysten pohjalta laaditun asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen I (osa FCL) voimaantulosta alkaen unioni on pyrkinyt enemmän pätevyyteen perustuvaan lähestymistapaan sen varmistamiseksi, että ohjaamomiehistön lupakirjoja koskevat vaatimukset pannaan täytäntöön oikeasuhteisesti ja suorituskykyperusteisesti. Tästä syystä vaatimusta koulutuksesta lentoonlähtöjä ja laskuja varten MPL-kurssin jatkotasolla olisi muutettava, jotta se vastaisi ICAOn suosituksia asiakirjassa 9868 ”Procedures for Air Navigation Services – Training” (PANS-TRG).

(5)

Euroopan lentoturvallisuusvirasto toimitti komissiolle täytäntöönpanosääntöjen luonnokset yhdessä lausuntojensa nro 16/2016 ja nro 03/2017 kanssa.

(6)

Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 1178/2011 olisi muutettava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 65 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 1178/2011 seuraavasti:

1)

Lisätään 4 artiklaan kohta seuraavasti:

”9.   Jäsenvaltioiden on ennen 19 päivää elokuuta 2018 myönnettyjen lupakirjojen osalta noudatettava ARA.FCL.200 kohdan a alakohdan toisessa alakohdassa, sellaisena kuin se on muutettuna Komission asetuksella (EU) 2018/1065 (*1), vahvistettuja vaatimuksia viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022.

(*1)  Komission asetus (EU) 2018/1065, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2018, asetuksen (EU) N:o 1178/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse unionin ohjaamomiehistön lupakirjojen automaattisesta hyväksynnästä sekä koulutuksesta lentoonlähtöjä ja laskuja varten (EUVL L 192, 30.7.2018, s. 31).”"

2)

Muutetaan liite I (osa FCL) seuraavasti:

a)

Lisätään FCL.045 kohtaan e alakohta seuraavasti:

”e)

Lentäjän, joka aikoo lentää unionin alueen ulkopuolella ilma-aluksella, joka on rekisteröity jossakin muussa kuin hänen ohjaamomiehistön lupakirjansa myöntäneessä jäsenvaltiossa, on pidettävä mukanaan joko painettuna tai sähköisessä muodossa viimeisin laitos ICAO-lisäyksestä (attachment), johon sisältyy viittaus lupakirjojen automaattisen hyväksynnän tunnustavan sopimuksen ICAO-rekisteröintinumeroon sekä luettelo valtioista, jotka ovat tämän sopimuksen osapuolia.”

b)

Korvataan lisäyksessä 5 oleva 11 kohta seuraavasti:

”11)

Kurssin on sisällettävä vähintään 12 lentoonlähtöä ja laskua pätevyyden varmistamiseksi. Lentoonlähtöjen ja laskujen lukumäärä voidaan vähentää vähintään kuuteen edellyttäen, että koulutuksen järjestävä hyväksytty koulutusorganisaatio ja lentotoiminnan harjoittaja varmistavat ennen koulutuksen antamista, että

a)

käytössä on menettely lento-oppilaalta vaaditun pätevyystason arvioimiseksi; ja

b)

käytössä on menettely sen varmistamiseksi, että korjaaviin toimiin ryhdytään, jos se koulutuksenaikaisen arvioinnin mukaan näyttää olevan tarpeen.

Lentoonlähdöt ja laskut on suoritettava kouluttajan valvonnassa sillä lentokoneella, jota varten tyyppikelpuutus myönnetään.”

3)

Muutetaan liite VI (osa ARA) seuraavasti:

a)

Muutetaan ARA.GEN.105 kohta seuraavasti:

i)

Lisätään 3 a ja 3 b kohta seuraavasti:

”3 a.

Luvulla ’ARO.RAMP’ tarkoitetaan lentotoiminnasta annetun asetuksen liitteessä II olevaa lukua RAMP.

3 b.

’Automaattisesti hyväksytyllä’ tarkoitetaan hyväksyntää, jonka ICAO-lisäyksessä mainittu ICAOn sopimusvaltio antaa ilman muodollisuuksia Chicagon yleissopimuksen liitteen I mukaisesti myönnetylle ohjaamomiehistön lupakirjalle.”

ii)

Korvataan 12 kohta seuraavasti:

”12)

’ICAO-lisäyksellä’ tarkoitetaan Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukaisesti myönnetyn automaattisesti hyväksytyn ohjaamomiehistön lupakirjan lisäystä (attachment), joka mainitaan ohjaamomiehistön lupakirjan XIII kohdassa.”

b)

Muutetaan ARA.FCL.200 kohta seuraavasti:

Korvataan ARA.FCL.200 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

Lupakirjojen ja kelpuutusten myöntäminen. Toimivaltaisen viranomaisen on myönnettävä ohjaamomiehistön lupakirja ja siihen liittyvät kelpuutukset käyttäen tämän osan lisäyksessä I esitettyä lomaketta.

Jos lentäjä aikoo lentää unionin alueen ulkopuolella ilma-aluksella, joka on rekisteröity muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, joka on myöntänyt hänen ohjaamomiehistön lupakirjansa, toimivaltaisen viranomaisen on

1)

lisättävä seuraava huomautus ohjaamomiehistön lupakirjan kohtaan XIII: ”Tämä lupakirja on siihen liitetyn ICAO-lisäyksen mukaisesti automaattisesti hyväksytty”; ja

2)

annettava mainittu ICAO-lisäys lentäjän saataville painetussa tai sähköisessä muodossa.”

c)

Korvataan lisäyksessä I olevan a kohdan 2 alakohdan XIII alakohta seuraavasti:

”XIII)

huomautukset: rajoituksiin liittyvät erityismerkinnät ja oikeuksia koskevat merkinnät, myös kielitaitomerkinnät, lupakirjan automaattista hyväksyntää koskevat huomautukset sekä liitteen II ilma-alusten kelpuutukset, kun niitä käytetään kaupallisessa ilmakuljetuksessa; ja”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä 27 päivänä heinäkuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 1178/2011, annettu 3 päivänä marraskuuta 2011, siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla (EUVL L 311, 25.11.2011, s. 1).


30.7.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 192/34


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1066,

annettu 27 päivänä heinäkuuta 2018,

tietyistä Euroopan yhteisön ja Irakin talous- ja rahoitussuhteita koskevista erityisrajoituksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1210/2003 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä Euroopan yhteisön ja Irakin talous- ja rahoitussuhteita koskevista erityisrajoituksista ja asetuksen (EY) N:o 2465/96 kumoamisesta 7 päivänä heinäkuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1210/2003 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1210/2003 liitteessä III luetellaan Irakin entisen hallituksen julkisyhteisöt, yhtiöt ja virastot sekä luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, elimet ja yhteisöt, joille kuuluvat, Irakin ulkopuolella 22 päivänä toukokuuta 2003 olleet varat ja muut taloudelliset resurssit jäädytetään kyseisen asetuksen nojalla.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston pakotekomitea päätti 23 päivänä heinäkuuta 2018 poistaa neljä kohtaa niiden henkilöiden tai yhteisöjen luettelosta, joiden varat ja muut taloudelliset resurssit olisi jäädytettävä.

(3)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1210/2003 liitettä III olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1210/2003 liite III tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä heinäkuuta 2018.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Ulkopolitiikan välineiden hallinnon päällikkö


(1)  EUVL L 169, 8.7.2003, s. 6.


LIITE

Poistetaan liitteestä III seuraavat kohdat:

a)

”71.

IRAQI TOBACCO STATE ESTABLISHMENT (alias IRAQI TOBACCO STATE ENTERPRISE). Osoitteet: a) Karrada Al Sharkiya, Nadhimiya, P.O. Box 10026, Bagdad, Irak; b) P.O. Box 10026, Jumhuriya Street, Khallani Square, Bagdad, Irak.”

b)

”87.

MOSUL SUGAR STATE COMPANY (alias MOSUL SUGAR STATE ENTERPRISE). Osoite: P.O. Box 42, Gizlany Street, Mosul, Irak.”

c)

”132.

STATE ENTERPRISE FOR DAIRY PRODUCTS. Osoite: P.O. Box 11183, Bagdad, Irak.”

d)

”153.

STATE ENTERPRISE FOR VEGETABLE OILS. Osoite: Box 2379, Muaskar Al Rashid Road, Bagdad, Irak.”

PÄÄTÖKSET

30.7.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 192/36


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2018/1067,

annettu 26 päivänä heinäkuuta 2018,

kolmansien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY 29 artiklan mukaisesti toimittamien suunnitelmien hyväksymisestä annetun päätöksen 2011/163/EU muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2018) 4804)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elävissä eläimissä ja niistä saatavissa tuotteissa olevien tiettyjen aineiden ja niiden jäämien osalta suoritettavista tarkastustoimenpiteistä ja direktiivien 85/358/ETY ja 86/469/ETY sekä päätösten 89/187/ETY ja 91/664/ETY kumoamisesta 29 päivänä huhtikuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/23/EY (1) ja erityisesti sen 29 artiklan 1 kohdan neljännen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 96/23/EY 29 artiklassa edellytetään, että kolmannet maat, joista jäsenvaltiot saavat tuoda mainitun direktiivin soveltamisalaan kuuluvia eläimiä ja eläinperäisiä tuotteita, toimittavat jäämiä koskevat valvontasuunnitelmat, jotka sisältävät vaadittavat takeet, jäljempänä ’suunnitelmat’. Suunnitelmien olisi katettava vähintään mainitun direktiivin liitteessä I luetellut jäämäryhmät ja aineet.

(2)

Komission päätöksellä 2011/163/EU (2) hyväksytään tiettyjen kolmansien maiden toimittamat suunnitelmat, jotka koskevat tiettyjä kyseisen päätöksen liitteessä lueteltuja eläimiä ja eläinperäisiä tuotteita, jäljempänä ’luettelo’.

(3)

Tiettyjen kolmansien maiden äskettäin toimittamien suunnitelmien ja komission saamien lisätietojen johdosta on tarpeen ajantasaistaa kyseinen luettelo.

(4)

Bosnia ja Hertsegovina on toimittanut komissiolle suunnitelman, joka koskee naudan-, lampaan- ja sianlihaa. Kyseinen suunnitelma tarjoaa riittävät takeet, ja se olisi hyväksyttävä. Bosnia ja Hertsegovinaa koskevat kohdat naudan-, lampaan- ja sianlihan osalta olisi sen vuoksi sisällytettävä kyseiseen luetteloon.

(5)

Grönlanti sisältyy luetteloon lampaanlihan ja tarhatun ja luonnonvaraisen riistan osalta. Grönlanti on kuitenkin ilmoittanut komissiolle, ettei se ole enää kiinnostunut viemään luonnonvaraisen riistan lihaa unioniin, sillä luonnonvaraisen riistan lihaa myydään vain kotimaassa. Sen vuoksi luonnonvaraista riistaa koskeva merkintä olisi poistettava luettelosta Grönlannin osalta.

(6)

Sen vuoksi päätöstä 2011/163/EU olisi muutettava.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2011/163/EU liite tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 26 päivänä heinäkuuta 2018.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 125, 23.5.1996, s. 10.

(2)  Komission päätös 2011/163/EU, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2011, kolmansien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY 29 artiklan mukaisesti toimittamien suunnitelmien hyväksymisestä (EUVL L 70, 17.3.2011, s. 40).


LIITE

LIITE

ISO2-koodi

Maa

Naudat

Lampaat/ vuohet

Siat

Hevoset

Siipikarja

Vesiviljelytuotteet

Maito

Munat

Kanit

Luonnonvarainen riista

Tarhattu riista

Hunaja

AD

Andorra

X

X

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

 

X

AE

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

 

 

 

 

 

X (3)

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albania

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AM

Armenia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

AR

Argentiina

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australia

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosnia ja Hertsegovina

X

X

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

BD

Bangladesh

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BF

Burkina Faso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

BJ

Benin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

BN

Brunei

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brasilia

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botswana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Valko-Venäjä

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Kanada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Sveitsi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Chile

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Kamerun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Kiina

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Kolumbia

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

CR

Costa Rica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Kuuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

DO

Dominikaaninen tasavalta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

EC

Ecuador

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiopia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Falklandinsaaret

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

FO

Färsaaret

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GE

Georgia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GH

Ghana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GL

Grönlanti

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ID

Indonesia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Israel (7)

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

Intia

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Iran

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamaika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Japani

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Kenia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KG

Kirgisia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Etelä-Korea

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Marokko

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldova

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

ME

Montenegro

X

X

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

MG

Madagaskar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MM

Myanmar/Burma

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MU

Mauritius

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X (3)

MX

Meksiko

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malesia

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mosambik

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibia

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC

Uusi-Kaledonia

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nicaragua

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Uusi-Seelanti

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Peru

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PH

Filippiinit

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre ja Miquelon

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

PN

Pitcairn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Serbia (5)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Venäjä

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

RW

Ruanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SA

Saudi-Arabia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapore

X (3)

X (3)

X (3)

X (8)

X (3)

X

X (3)

 

 

X (8)

X (8)

 

SM

San Marino

X

 

X (3)

 

 

 

X

 

 

 

 

X

SR

Suriname

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Swazimaa

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Thaimaa

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunisia

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Turkki

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Taiwan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tansania

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ukraina

X

 

X

 

X

X

X

X

X

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

Yhdysvallat

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

ZA

Etelä-Afrikka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

ZM

Sambia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X


(1)  Ainoastaan kamelinmaito.

(2)  Elävien hevoseläinten vienti unioniin teurastettaviksi (ainoastaan elintarviketuotannossa käytettävät eläimet).

(3)  Kolmannet maat, joiden käyttämä raaka-aine tulee 2 artiklan mukaisesti ainoastaan joko unionin jäsenvaltioista tai muista kolmansista maista, jotka on hyväksytty tuomaan tällaista raaka-ainetta unioniin.

(4)  Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia; maan lopullinen nimi hyväksytään Yhdistyneissä kansakunnissa meneillään olevien neuvottelujen päätteeksi.

(5)  Lukuun ottamatta Kosovoa (tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen).

(6)  Ainoastaan Murmanskin ja Jamalo-Nenetsin alueilta peräisin olevat porot.

(7)  Jäljempänä tällä tarkoitetaan Israelin valtiota, pois luettuina Israelin kesäkuusta 1967 hallinnoimat alueet eli Golanin kukkulat, Gazan alue, Itä-Jerusalem ja muu Länsiranta.

(8)  Ainoastaan tuore liha, joka on peräisin Uudesta-Seelannista, jonka määränpäänä on unioni ja joka puretaan, uudelleenlastataan ja kauttakuljetetaan – varastointi mukaan luettuna tai ilman varastointia – Singaporen kautta.


30.7.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 192/43


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2018/1068,

annettu 27 päivänä heinäkuuta 2018,

eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa annetun täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteen muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2018) 5121)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 11 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/662/ETY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (2) ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/99/EY (3) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanopäätöksessä 2014/709/EU (4) säädetään eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi tietyissä jäsenvaltioissa, joissa on vahvistettu kotieläiminä pidettävissä tai luonnonvaraisissa sioissa esiintyneitä kyseisen taudin tapauksia, jäljempänä ’asianomaiset jäsenvaltiot’. Kyseisen täytäntöönpanopäätöksen liitteessä olevissa I–IV osassa määritetään ja luetellaan asianomaisten jäsenvaltioiden tiettyjä alueita, jotka on eritelty taudin epidemiologiseen tilanteeseen perustuvan riskitason mukaan. Täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitettä on muutettu useita kertoja, jotta on voitu ottaa huomioon afrikkalaisen sikaruton epidemiologisessa tilanteessa unionissa tapahtuneet muutokset, jotka on huomioitava kyseisessä liitteessä. Täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitettä on viimeksi muutettu komission täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2018/1036 (5) Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Romaniassa hiljattain havaittujen afrikkalaisen sikaruton tautitapausten vuoksi.

(2)

Riski afrikkalaisen sikaruton leviämisestä luonnonvaraisiin lajeihin liittyy kyseisen taudin hitaaseen luonnolliseen leviämiseen luonnonvaraisten sikojen populaatioissa mutta myös ihmisen toiminnasta johtuviin riskeihin, minkä taudin viimeaikainen epidemiologinen kehitys unionissa osoittaa ja mistä esitetään näyttöä 14 päivänä heinäkuuta 2015 julkaistussa Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen, jäljempänä ’EFSA’, eläinten terveyttä ja hyvinvointia käsittelevän lautakunnan tieteellisessä lausunnossa, 23 päivänä maaliskuuta 2017 julkaistussa EFSAn tieteellisessä raportissa ”Epidemiological analyses on African swine fever in the Baltic countries and Poland” ja 7 päivänä marraskuuta 2017 julkaistussa EFSAn tieteellisessä raportissa ”Epidemiological analyses of African swine fever in the Baltic States and Poland” (6).

(3)

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2018/1036 hyväksymisen jälkeen afrikkalaisen sikaruton epidemiologinen tilanne unionissa on muuttunut ja on esiintynyt kyseisen taudin uusia tapauksia, jotka on otettava huomioon täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä.

(4)

Heinäkuussa 2018 havaittiin kolme afrikkalaisen sikaruton taudinpurkausta kotieläiminä pidetyissä sioissa Chełmin, Włodawan ja Hrubieszównin alueilla Puolassa. Kyseiset afrikkalaisen sikaruton taudinpurkaukset kotieläiminä pidetyissä sioissa merkitsevät riskitason nousua, joka olisi otettava huomioon täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä. Nämä afrikkalaisen sikaruton tautialueet Puolassa olisi näin ollen nyt lueteltava kyseisen liitteen II osan sijasta liitteen III osassa.

(5)

Heinäkuussa 2018 havaittiin kaksi afrikkalaisen sikaruton taudinpurkausta kotieläiminä pidetyissä sioissa Marijampolėn ja Šiauliain alueilla Liettuassa. Kyseiset afrikkalaisen sikaruton taudinpurkaukset kotieläiminä pidetyissä sioissa merkitsevät riskitason nousua, joka olisi otettava huomioon täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä. Nämä afrikkalaisen sikaruton tautialueet Liettuassa olisi näin ollen nyt lueteltava kyseisen liitteen I ja II osan sijasta liitteen III osassa.

(6)

Heinäkuussa 2018 havaittiin yksi afrikkalaisen sikaruton taudinpurkaus kotieläiminä pidetyissä sioissa Kuldīgan alueella Latviassa. Tämä afrikkalaisen sikaruton taudinpurkaus kotieläiminä pidetyissä sioissa merkitsee riskitason nousua, joka olisi otettava huomioon täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä. Tämä afrikkalaisen sikaruton tautialue Latviassa olisi näin ollen nyt lueteltava kyseisen liitteen II osan sijasta liitteen III osassa.

(7)

Heinäkuussa 2018 havaittiin neljä afrikkalaisen sikaruton tautitapausta luonnonvaraisissa sioissa Kętrzynin, Kozienicen ja Lubartówin alueilla Puolassa. Nämä afrikkalaisen sikaruton tautitapaukset luonnonvaraisissa sioissa merkitsevät riskitason nousua, joka olisi otettava huomioon täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä. Nämä afrikkalaisen sikaruton tautialueet Puolassa olisi näin ollen nyt lueteltava kyseisen liitteen I osan sijasta liitteen II osassa.

(8)

Lisäksi heinäkuussa 2018 havaittiin yksi afrikkalaisen sikaruton tautitapaus luonnonvaraisessa siassa Klaipėdan alueella Liettuassa. Tämä afrikkalaisen sikaruton tautitapaus luonnonvaraisessa siassa merkitsee riskitason nousua, joka olisi otettava huomioon täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä. Tämä afrikkalaisen sikaruton tautialue Liettuassa olisi näin ollen lueteltava kyseisen liitteessä olevassa II osassa.

(9)

Jotta voidaan ottaa huomioon afrikkalaisen sikaruton viimeaikainen epidemiologinen kehitys unionissa ja torjua ennakoivasti taudin leviämiseen liittyviä riskejä, olisi määritettävä riittävän suuret uudet korkean riskin alueet Latvian, Liettuan ja Puolan osalta ja sisällytettävä ne täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä oleviin luetteloihin. Sen vuoksi kyseistä liitettä olisi muutettava.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liite tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 27 päivänä heinäkuuta 2018.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  Komission täytäntöönpanopäätös 2014/709/EU, annettu 9 päivänä lokakuuta 2014, eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa ja täytäntöönpanopäätöksen 2014/178/EU kumoamisesta (EUVL L 295, 11.10.2014, s. 63).

(5)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1036, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2018, eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa annetun täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteen muuttamisesta (EUVL L 185, 23.7.2018, s. 29).

(6)  EFSA Journal 2015;13(7):4163; EFSA Journal 2017;15(3):4732; EFSA Journal 2017;15(11):5068.


LIITE

Korvataan täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liite seuraavasti:

LIITE

I OSA

1.   Tšekki

Seuraavat Tšekin alueet:

okres Uherské Hradiště,

okres Kroměříž,

okres Vsetín,

katastrální území obcí v okrese Zlín:

Bělov,

Biskupice u Luhačovic,

Bohuslavice nad Vláří,

Brumov,

Bylnice,

Divnice,

Dobrkovice,

Dolní Lhota u Luhačovic,

Drnovice u Valašských Klobouk,

Halenkovice,

Haluzice,

Hrádek na Vlárské dráze,

Hřivínův Újezd,

Jestřabí nad Vláří,

Kaňovice u Luhačovic,

Kelníky,

Kladná-Žilín,

Kochavec,

Komárov u Napajedel,

Křekov,

Lipina,

Lipová u Slavičína,

Ludkovice,

Luhačovice,

Machová,

Mirošov u Valašských Klobouk,

Mysločovice,

Napajedla,

Návojná,

Nedašov,

Nedašova Lhota,

Nevšová,

Otrokovice,

Petrůvka u Slavičína,

Pohořelice u Napajedel,

Polichno,

Popov nad Vláří,

Poteč,

Pozlovice,

Rokytnice u Slavičína,

Rudimov,

Řetechov,

Sazovice,

Sidonie,

Slavičín,

Smolina,

Spytihněv,

Svatý Štěpán,

Šanov,

Šarovy,

Štítná nad Vláří,

Tichov,

Tlumačov na Moravě,

Valašské Klobouky,

Velký Ořechov,

Vlachova Lhota,

Vlachovice,

Vrbětice,

Žlutava.

2.   Viro

Seuraavat Viron alueet:

Hiiu maakond.

3.   Unkari

Seuraavat Unkarin alueet:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 651000, 651100, 651200, 652100, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900 és 653403 kódszámúvalamint 656100, 656200, 656300, 656400, 656701, 657010, 657100, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900850, 900860, 900930, 900950 és 903350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950 és 750960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553110, 553250, 553260 és 553350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360 és 573450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 850650, 850850, 851851, 851852, 851950, 852050, 852150, 852250, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856250, 856260, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450 és 857550.

4.   Latvia

Seuraavat Latvian alueet:

Aizputes novads,

Alsungas novads,

Kuldīgas novada Gudenieku, Turlavas un Laidu pagasts,

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

Skrundas novada,Nīkrācesun Rudbāržu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A9, Skrundas pilsēta,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Vaiņodes novads,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.

5.   Liettua

Seuraavat Liettuan alueet:

Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kazlų Rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio, Šaukėnų seniūnijos, Tytyvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio ir Vaiguvos seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,

Rietavo savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Griškabūdžio, Kriūkų, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Lukšių, Sintautų, Slavikų, Sudargo ir Žvirgždaičių seniūnijos,

Šilalės rajono savivalybė,

Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos,

Tauragės rajono savivaldybė,

6.   Puola

Seuraavat Puolan alueet:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Stare Juchy w powiecie ełckim,

gminy Dubeninki, Gołdap i część gminy Banie Mazurskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie gołdapskim,

gmina Pozezdrze, część gminy Węgorzewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 i część gminy Budry położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie węgorzewskim,

gmina Ruciane – Nida i część gminy Pisz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 oraz miasto Pisz w powiecie piskim,

gminy Giżycko z miastem Giżycko, Kruklanki, Miłki, Wydminy i Ryn w powiecie giżyckim,

gmina Mikołajki w powiecie mrągowskim,

gmina Bisztynek w powiecie bartoszyckim,

gminy Kętrzyn z miastem Kętrzyn i Korsze w powiecie kętrzyńskim,

gminy Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta i Kiwity w powiecie lidzbarskim,

część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,

gminy Elbląg, Godkowo, Pasłęk i Tolkmicko i część gminy Milejewo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S22 w powiecie elbląskim,

powiat miejski Elbląg.

 

w województwie podlaskim:

gminy Brańsk z miastem Brańsk, Rudka i Wyszki w powiecie bielskim,

gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,

gmina Poświętne w powiecie białostockim,

gminy Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, część gminy Zambrów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 i miasto Zambrów w powiecie zambrowskim,

gminy Wiżajny i Przerośl w powiecie suwalskim,

gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród i Zbójna w powiecie łomżyńskim.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Ceranów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, część gminy Bielany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

gminy Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim,

gmina Kotuń w powiecie siedleckim,

gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

powiat miejski Ostrołęka,

powiat ostrowski,

gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim,

gmina Krasne w powiecie przasnyskim,

gminy Mała Wieś i Wyszogród w powiecie płockim,

gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Glinojeck, Gołymin – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk w powiecie ciechanowskim,

gminy Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Płońsk z miastem Płońsk, Sochocin i Załuski w powiecie płońskim,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Dobre, Jakubów, Mińsk Mazowiecki z miastem Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Kałuszyn, Siennica i Stanisławów w powiecie mińskim,

gminy Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Sobolew, Trojanów, Wilga i Żelechów w powiecie garwolińskim,

gminy Garbatka Letnisko, Gniewoszów, Kozienice, Sieciechów i część gminy Głowaczów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie kozienickim,

gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,

powiat żyrardowski,

gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,

gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i część gminy Stromiec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,

gminy Jedlińsk, Jastrzębia i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,

gminy Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew z miastem Sochaczew i Teresin w powiecie sochaczewskim,

gmina Policzna w powiecie zwoleńskim.

 

w województwie lubelskim:

gminy Jabłonna, Krzczonów, Niemce, Garbów, Jastków, Konopnica, Wólka, Głusk w powiecie lubelskim,

gminy Łęczna, Spiczyn, część gminy Ludwin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 813 w powiecie łęczyńskim,

gminy Miączyn, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Komarów-Osada w powiecie zamojskim,

gminy Trzeszczany i Werbkowice w powiecie hrubieszowskim,

gminy Abramów, Kamionka i Lubartów z miastem Lubartów w powiecie lubartowskim,

gminy Kłoczew, Ryki, Dęblin i Stężyca w powiecie ryckim,

gminy Puławy z miastem Puławy, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Nałęczów, Markuszów, Żyrzyn w powiecie puławskim,

gminy Mełgiew, Rybczewice, miasto Świdnik i część gminy Piaski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;

gminy Kraśniczyn, Gorzków, Izbica, Żółkiewka, część gminy Siennica Różana położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843, część gminy Krasnystaw położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw i miasto Krasnystaw w powiecie krasnostawskim,

gmina Łaszczów, Tyszowce i Ulhówek w powiecie tomaszowskim,

powiat miejski Lublin.

7.   Romania

Seuraavat Romanian alueet:

Galați county,

Vrancea county,

Buzău county,

Cluj county,

Maramureș county,

Bistrița county,

Arad county with the following delimitation:

In the North side of the line described by following localities:

Macea

Șiria

Bârzava

Toc, which is junction with National Road no. 7

North of National Road no. 7

Hunedoara county with the following delimitation:

North of the line described by following localities:

Brănișca

Deva municipality

Turdaș

Zam and Aurel Vlaicu localities which are at junction with National Road no. 7

North of National Road no. 7

Alba county with the following delimitation:

North of National Road no. 7

Vaslui county,

Bacau county,

Covasna county,

Prahova county,

Ilfov county,

Giurgiu county.

II OSA

1.   Tšekki

Seuraavat Tšekin alueet:

katastrální území obcí v okrese Zlín:

Bohuslavice u Zlína,

Bratřejov u Vizovic,

Březnice u Zlína,

Březová u Zlína,

Březůvky,

Dešná u Zlína,

Dolní Ves,

Doubravy,

Držková,

Fryšták,

Horní Lhota u Luhačovic,

Horní Ves u Fryštáku,

Hostišová,

Hrobice na Moravě,

Hvozdná,

Chrastěšov,

Jaroslavice u Zlína,

Jasenná na Moravě,

Karlovice u Zlína,

Kašava,

Klečůvka,

Kostelec u Zlína,

Kudlov,

Kvítkovice u Otrokovic,

Lhota u Zlína,

Lhotka u Zlína,

Lhotsko,

Lípa nad Dřevnicí,

Loučka I,

Loučka II,

Louky nad Dřevnicí,

Lukov u Zlína,

Lukoveček,

Lutonina,

Lužkovice,

Malenovice u Zlína,

Mladcová,

Neubuz,

Oldřichovice u Napajedel,

Ostrata,

Podhradí u Luhačovic,

Podkopná Lhota,

Provodov na Moravě,

Prštné,

Příluky u Zlína,

Racková,

Raková,

Salaš u Zlína,

Sehradice,

Slopné,

Slušovice,

Štípa,

Tečovice,

Trnava u Zlína,

Ublo,

Újezd u Valašských Klobouk,

Velíková,

Veselá u Zlína,

Vítová,

Vizovice,

Vlčková,

Všemina,

Vysoké Pole,

Zádveřice,

Zlín,

Želechovice nad Dřevnicí.

2.   Viro

Seuraavat Viron alueet:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

3.   Unkari

Seuraavat Unkarin alueet:

Heves megye 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150 és 705450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760 és 857650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

4.   Latvia

Seuraavat Latvian alueet:

Ādažu novads,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novada Īles un Vecauces pagasts un Lielauces pagasta daļa uz Austrumiem no autoceļa P104 un Vītiņu pagasta daļu uz Dienvidiem no autoceļa P96, Auces pilsēta,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novada Cieceres, Gaiķu un Remtes pagasts, Blīdenes pagasta daļa uz Ziemeļiem no autoceļa A9, Brocēnu pilsēta,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novada Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu un Naudītes pagasts un Zebrenes pagasta daļa uz Austrumiem no autoceļa P104, Dobeles pilsēta,

Dundagas novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novada, Glūdas, Svētes, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas, Sesavas, Platones un Vircavas pagasts,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas un Kabiles, pagasts, Rumbas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P120, Kurmāles pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1283 un 1290, un uz ziemeļaustrumiem no autoceļa P118, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads Zalves, Neretas un Pilskalnes pagasts,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novada Ozolnieku un Cenu pagasts,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novada Jaunlutriņu, Lutriņu, Šķēdes, Nīgrandes, Saldus, Jaunauces, Rubas, Vadakstes, Zaņas, Ezeres, Pampāļu un Zirņu pagasts un Saldus pilsēta,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novada Raņķu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz Ziemeļiem no autoceļa A9

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novada Tērvetes un Augstkalnes pagast,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads Vecumnieku, Stelpes, Bārbeles, Skaistkalnes, un Valles pagasts,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

5.   Liettua

Seuraavat Liettuan alueet:

Akmenės rajono savivaldybė: Papilės seniūnijos,

Alytaus rajono savivaldybė: Krokialaukio, Miroslavo ir Simno seniūnijos,

Anykščių rajono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto ir Jurbarkų, seniūnijos,

Kaišiadorių miesto savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė: Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Palomenės, Pravieniškių, Rumšiškių, Žiežmarių ir Žiežmarių apylinkės seniūnijos,

Kalvarijos savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vandžiogalos ir Zapyškio seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė: Gudžiūnų, Surviliškio, Šėtos, Truskavos ir Vilainių seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 150, Linkuvos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų seniūnija, Baisogalos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 144, Radviliškio, Radviliškio miesto seniūnija, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A9 ir į vakarus nuo kelio Nr. 3417 ir Tyrulių seniūnija,

Prienų miesto savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Šilavoto ir Veiverių seniūnijos,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

6.   Puola

Seuraavat Puolan alueet:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gmina Młynary i część gminy Milejewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S22 w powiecie elbląskim,

powiat olecki,

gminy Orzysz, Biała Piska i część gminy Pisz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 w powiecie piskim,

gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie, Bartoszyce z miastem Bartoszyce i Sępopol w powiecie bartoszyckim,

gminy Barciany i Srokowo w powiecie kętrzyńskim,

gmina Frombork, część gminy wiejskiej Braniewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr E28 i S22 i miasto Braniewo, część gminy Wilczęta położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 509 w powiecie braniewskim,

część gminy Banie Mazurskie położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie gołdapskim,

część gminy Budry położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 i część gminy Węgorzewo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie węgorzewskim,

 

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

gminy Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno, Mońki i Trzcianne w powiecie monieckim,

gminy Łomża, Piątnica, Śniadowo, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

gminy, Mielnik, Nurzec – Stacja, Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, Milejczyce i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

gminy Białowieża, Czeremcha, Narew, Narewka, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685,część gminy Kleszczele położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 685, a następnie nr 66 i nr 693, część gminy Hajnówka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685 i miasto Hajnówka w powiecie hajnowskim,

gminy Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

część gminy Zambrów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie zambrowskim,

gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

gmina Boćki i część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 i miasto Bielsk Podlaski w powiecie bielskim,

gmina Puńsk, część gminy Krasnopol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653, część gminy Sejny położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 i miasto Sejny w powiecie sejneńskim,

gminy Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

gminy Korycin, Krynki, Kuźnica, Sokółka, Szudziałowo, część gminy Nowy Dwór położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 670, część gminy Janów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 671 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie przedłużonej drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej granicy gminy w powiecie sokólskim,

powiat miejski Białystok.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Przesmyki, Suchożebry, Mokobody, Mordy, Wodynie, część gminy Siedlce położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 2 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy powiatu miejskiego Siedlce i i następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 698 do przecięcia z ulicą Majową w miejscowości Stok Lacki Folwark, ulicę Majową i ulicę Pałacową przez miejscowość Grubale do granicy gminy i część gminy Zbuczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-wschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Tarcze, Choja, Zbuczyn, Grodzisk, Dziewule i Smolanka w powiecie siedleckim, gminy Repki, Jabłonna Lacka, część gminy Bielany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

powiat łosicki,

gmina Brochów w powiecie sochaczewskim,

gminy Czosnów, Leoncin, Pomiechówek, Zakroczym i miasto Nowy Dwór Mazowiecki w powiecie nowodworskim,

gmina Joniec w powiecie płońskim,

gmina Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,

część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Latowicz i Sulejówek w powiecie mińskim,

gmina Borowie w powiecie garwolińskim,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat otwocki,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

gmina Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,

gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,

gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew i część gminy Głowaczów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie kozienickim,

część gminy Stromiec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,

powiat miejski Warszawa.

 

w województwie lubelskim:

gminy Czemierniki, Kąkolewnica, Wohyń, część gminy Borki położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19, miasto Radzyń Podlaski, część gminy wiejskiej Radzyń Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-zachodniej granicy gminy i łącząca miejscowości Brzostówiec i Radowiec do jej przecięcia z granicą miasta Radzyń Podlaski, następnie na wschód od linii stanowiącej granicę miasta Radzyń Podlaski biegnącej do południowej granicy gminy i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo zachodniej granicy gminy do granicy miasta Radzyń Podlaski oraz na południe od południowej granicy miasta Radzyń Podlaski do granicy gminy w powiecie radzyńskim,

gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, część gminy Krzywda położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnąca od północnej granicy gminy w kierunku południowym i łączącą miejscowości Kożuchówka, Krzywda i Adamów, część gminy Stanin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 807, i część gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wólka Świątkowa do północnej granicy miasta Łuków i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków i część miasta Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy miasta Łuków do skrzyżowania z drogą nr 806 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy miasta Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Leśna Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska,

część gminy Siemień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na zachód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

gminy Niedźwiada, Ostrówek, Serniki, część gminy Firlej położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19, część gminy Uścimów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Głębokie i Stary Uścimów i dalej w kierunku wschodnim do granicy gminy i część gminy Ostrów Lubelski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę 821 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Ostrów Lubelski, a następnie przez drogę biegnącą do wschodniej granicy gminy łączącą miejscowości Ostrów Lubelski, Głębokie i Stary Uścimów w powiecie lubartowskim,

gmina Trawniki i część gminy Piaski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;

gminy Fajsławice i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

gminy Milejów, Puchaczów, część gminy Ludwin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 813 i część gminy Cyców położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 82 i 838 w powiecie łęczyńskim,

gminy Dołhobyczów, Mircze i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

gmina Telatyn w powiecie tomaszowskim,

część gminy wiejskiej Chełm położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 biegnącą od południowej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, część gminy Leśniowice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w kierunku południowym do południowej granicy gminy łączącą miejscowości Strupin Duży i Wojsławice i część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

gmina Grabowiec w powiecie zamojskim.

III OSA

1.   Latvia

Seuraavat Latvian alueet:

Auces novada Ukru un Bēnes pagasti un Lielauces pagasta daļa uz Rietumiem no autoceļa P104 un Vītiņu pagasta daļa uz Ziemeļiem no autoceļa P96

Brocēnu novada Blīdenes pagasta daļa uz Dienvidiem no autoceļa A9

Dobeles novada Penkules pagasts un Zebrenes pagasta daļa uz Rietumiem no autoceļa P104

Jelgavas novada Jaunsvirlaukas, Valgundes, Kalnciema, Līvbērzes, pagasts,

Kuldīgas novada Pelču, Snēpeles un Vārmes pagasts, Rumbas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P120, Kurmāles pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1283 un 1290, un uz dienvidrietumiem no autoceļa P118,

Neretas novada Mazzalves pagasts,

Ozolnieku novada Salgales pagasts,

Saldus novada Novadnieku, Kursīšu un Zvārdes pagasts

Tērvetes novada Bukaišu pagasts

Vecumnieku novada Kurmenes pagasts.

2.   Liettua

Seuraavat Liettuan alueet:

Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės Naujosios Akmenės kaimiškoji, Kruopių, Naujosios Akmenės miesto ir Ventos seniūnijos,

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios ir Raitininkų seniūnijos,

Birštono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus, Skirsnemunės, Šimkaičių ir Veliuonos seniūnijos,

Joniškio rajono savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Čekiškės, Vilkijos ir Vilkijos apylinkių seniūnijos,

Kaišiadorių rajono savivaldybė: Paparčių ir Žaslių seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė: Dotnuvos, Josvainių, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių ir Pernaravos seniūnijos,

Kelmės rajono savivaldybė: Tytyvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,

Pakruojo rajono savivaldybė: Guostagalio seniūnija, Klovainių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 150, Linkuvos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, Lygumų, Pakruojo, Pašvitinio, Rozalimo ir Žeimelio seniūnijos,

Prienų rajono savivaldybė: Jiezno ir Stakliškių seniūnijos,

Radviliškio rajono savivaldybė: Baisogalos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 144, Grinkiškio, Pakalniškių, Sidabravo, Skėmių seniūnijos, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. A9 ir į rytus nuo kelio Nr. 3417, Šaukoto ir Šiaulėnų seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų Šiluvos, Kalnujų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio, Kidulių, Plokščių ir Šakių seniūnijos,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė.

3.   Puola

Seuraavat Puolan alueet:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia i część gminy wiejskiej Braniewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr E28 i S22 w powiecie braniewskim

 

w województwie podlaskim:

gminy Dąbrowa Białostocka, Sidra, część gminy Nowy Dwór położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 670, część gminy Janów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 671 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie przedłużonej drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej granicy gminy w powiecie sokólskim,

gmina Giby, część gminy Krasnopol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i część gminy Sejny położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 oraz południowo - zachodnią granicę miasta Sejny i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 w powiecie sejneńskim,

gmina Orla, część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,

gminy Czyże, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685,część gminy Kleszczele położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 685, a następnie nr 66 i nr 693 i część gminy Hajnówka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685 w powiecie hajnowskim,

gmina Goniądz w powiecie monieckim

 

w województwie mazowieckim:

gmina Nasielsk w powiecie nowodworskim,

gmina Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gmina Nowe Miasto w powiecie płońskim,

gminy Domanice, Korczew, Paprotnia, Skórzec, Wiśniew, część gminy Siedlce położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 2 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy powiatu miejskiego Siedlce i następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 698 do przecięcia z ulicą Majową w miejscowości Stok Lacki Folwark, ulicę Majową i ulicę Pałacową przez miejscowość Grubale do granicy gminy i część gminy Zbuczyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnowschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości: Tarcze, Choja, Zbuczyn, Grodzisk, Dziewule i Smolanka w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

 

w województwie lubelskim:

gminy Białopole, Dubienka, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy wiejskiej Chełm położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 biegnącą od południowej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, a następnie na zachód i na północ od powiatu miejskiego Chełm, część gminy Leśniowice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w kierunku południowym do południowej granicy gminy łączącą miejscowości Strupin Duży i Wojsławice i część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17, część gminy Siennica Różana położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843, część gminy Krasnystaw położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw w powiecie krasnostawskim,

gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

część gminy Cyców położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 82 i 838 w powiecie łęczyńskim,