ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 161

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

61. vuosikerta
26. kesäkuu 2018


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2018/902, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2016, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen puitesopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

1

 

 

Pöytäkirja Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen puitesopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

3

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2018/903, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2018, Euroopan unionin Kosovoon nimitetyn erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta ( *1)

7

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2018/904, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2018, Keski-Aasiaan nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta

12

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2018/905, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2018, Afrikan sarven alueelle nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta

16

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2018/906, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2018, Saheliin nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta

22

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2018/907, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2018, Etelä-Kaukasiaan ja Georgian kriisiä varten nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta

27

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2018/908, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2018, Bosnia ja Hertsegovinaan nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta

32

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2018/909, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2018, PRY-yhteistyön hankkeiden yhteisten hallinnointia koskevien sääntöjen vahvistamisesta

37

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/910, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2018, eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa annetun täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteen muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 4060)  ( 1)

42

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/911, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2018, pienten märehtijäin ruton leviämisen estämiseksi toteutettavista väliaikaisista suojatoimenpiteistä Bulgariassa (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 4071)  ( 1)

67

 


 

(*1)   Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/1999 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.

 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

26.6.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 161/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2018/902,

annettu 21 päivänä huhtikuuta 2016,

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen puitesopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon sopimuksen Euroopan unionin toiminnasta ja erityisesti sen 207 ja 212 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 5 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Kroatian tasavallan liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välinen puitesopimus (1), jäljempänä ’sopimus’, allekirjoitettiin Brysselissä 10 päivänä toukokuuta 2010.

(2)

Kroatian tasavallasta tuli Euroopan unionin jäsenvaltio 1 päivänä heinäkuuta 2013.

(3)

Kroatian liittymisestä sopimukseen sovitaan liittymisasiakirjan 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti tekemällä sopimukseen pöytäkirja. Tässä sovelletaan yksinkertaistettua menettelyä, jonka mukaisesti pöytäkirja tehdään neuvoston, joka toimii yksimielisesti jäsenvaltioiden puolesta, ja asianomaisten kolmansien maiden välillä.

(4)

Neuvosto valtuutti 14 päivänä syyskuuta 2012 komission aloittamaan neuvottelut asianomaisten kolmansien maiden kanssa. Korean tasavallan kanssa käydyt neuvottelut on saatu menestyksekkäästi päätökseen parafoimalla pöytäkirja.

(5)

Pöytäkirjan 4 artiklan 3 kohdassa määrätään sen väliaikaisesta soveltamisesta ennen voimaantuloa.

(6)

Pöytäkirja olisi allekirjoitettava ja sitä olisi sovellettava väliaikaisesti, kunnes sen tekemistä varten tarvittavat menettelyt on saatettu päätökseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Annetaan lupa allekirjoittaa Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen puitesopimukseen liitettävä pöytäkirja Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta sillä varauksella, että pöytäkirjan tekeminen saatetaan päätökseen.

Pöytäkirjan teksti on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa pöytäkirja unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta.

3 artikla

Pöytäkirjaa sovelletaan sen tekemistä varten tarvittavien menettelyjen päätökseen saattamiseen asti väliaikaisesti.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 21 päivänä huhtikuuta 2016.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. VAN DER STEUR


(1)  EUVL L 20, 23.1.2013, s. 2.


26.6.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 161/3


PÖYTÄKIRJA

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen puitesopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

BELGIAN KUNINGASKUNTA,

BULGARIAN TASAVALTA,

TŠEKIN TASAVALTA,

TANSKAN KUNINGASKUNTA,

SAKSAN LIITTOTASAVALTA,

VIRON TASAVALTA,

IRLANTI,

HELLEENIEN TASAVALTA,

ESPANJAN KUNINGASKUNTA,

RANSKAN TASAVALTA,

KROATIAN TASAVALTA,

ITALIAN TASAVALTA,

KYPROKSEN TASAVALTA,

LATVIAN TASAVALTA,

LIETTUAN TASAVALTA,

LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNTA,

UNKARI,

MALTAN TASAVALTA,

ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNTA,

ITÄVALLAN TASAVALTA,

PUOLAN TASAVALTA,

PORTUGALIN TASAVALTA,

ROMANIA,

SLOVENIAN TASAVALTA,

SLOVAKIAN TASAVALTA,

SUOMEN TASAVALTA,

RUOTSIN KUNINGASKUNTA,

ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA,

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen sopimuspuolet, jäljempänä ’jäsenvaltiot’, ja

EUROOPAN UNIONI, jäljempänä ’unioni’,

sekä

KOREAN TASAVALTA,

jäljempänä ’sopimuspuolet’, jotka

katsovat seuraavaa:

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välinen puitesopimus, jäljempänä ’sopimus’, allekirjoitettiin Brysselissä 10 päivänä toukokuuta 2010.

Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymistä koskeva sopimus, jäljempänä ’liittymissopimus’, allekirjoitettiin Brysselissä 9 päivänä joulukuuta 2011.

Kroatian tasavallan olisi liityttävä sopimukseen tekemällä Euroopan unionin neuvoston unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta sekä Korean tasavallan tekemä sopimukseen liitettävä pöytäkirja,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Kroatian tasavallasta tulee Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen puitesopimuksen osapuoli.

2 artikla

Tämän pöytäkirjan parafoimisen jälkeen unioni toimittaa jäsenvaltioilleen ja Korean tasavallalle kroaatinkielisen toisinnon sopimuksesta. Kun tämä pöytäkirja tulee voimaan, tämän artiklan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettu kielitoisinto on todistusvoimainen samoin edellytyksin kuin sopimuksen alkuperäiset kielitoisinnot.

3 artikla

Tämä pöytäkirja on erottamaton osa sopimusta.

4 artikla

1.   Sopimuspuolet hyväksyvät tämän pöytäkirjan omien menettelyjensä mukaisesti. Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen tätä varten tarvittavien menettelyjen saattamisesta päätökseen.

2.   Tämä pöytäkirja tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona kaikki sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen tätä varten tarvittavien menettelyjen päätökseen saattamisesta.

3.   Sillä varauksella, että pöytäkirjan tekeminen saatetaan päätökseen myöhemmin, ja ennen sen voimaantuloa pöytäkirjaa sovelletaan väliaikaisesti sen allekirjoituspäivästä alkaen.

5 artikla

Tämä pöytäkirja laaditaan kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, kroaatin, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä sekä Koreassa käytetyllä virallisella kielellä, ja kukin teksti on yhtä todistusvoimainen.

TÄMÄN VAKUUDEKSI tätä varten asianmukaisesti valtuutetut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Съставено в Брюксел на двадесет и първи юни през две хиляди и седемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintiuno de junio de dos mil diecisiete.

V Bruselu dne dvacátého prvního června dva tisíce sedmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den enogtyvende juni to tusind og sytten.

Geschehen zu Brüssel am einundzwanzigsten Juni zweitausendsiebzehn.

Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta juunikuu kahekümne esimesel päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι μία Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Done at Brussels on the twenty-first day of June in the year two thousand and seventeen.

Fait à Bruxelles, le vingt-et-un juin deux mille dix-sept.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset prvog lipnja godine dvije tisuće sedamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventuno giugno duemiladiciassette.

Briselē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada divdesmit pirmajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai septynioliktų metų birželio dvidešimt pirmą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhetedik év június havának huszonegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-wieħed u għoxrin jum ta’ Ġunju fis-sena elfejn u sbatax.

Gedaan te Brussel, eenentwintig juni tweeduizend zeventien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego pierwszego czerwca roku dwa tysiące siedemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e um de junho de dois mil e dezassete.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și unu iunie două mii șaptesprezece.

V Bruseli dvadsiateho prvého júna dvetisícsedemnásť.

V Bruslju, dne enaindvajsetega junija leta dva tisoč sedemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

Som skedde i Bryssel den tjugoförsta juni år tjugohundrasjutton.

Image

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Image

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Република Корея

Por la República de Corea

Za Korejskou republiku

For Republikken Korea

Für die Republik Korea

Korea Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κορέας

For the Republic of Korea

Pour la République de Corée

Za Republiku Koreju

Per la Repubblica di Corea

Korejas Republikas vārdā –

Korėjos Respublikos vardu,

A Koreai Köztársaság részéről

Għar-Repubblíka tal-Korea

Voor de Republiek Korea

W imieniu Republiki Korei

Pela República da Coreia

Pentru Republica Coreea

Za Kórejskú republiku

Za Republiko Korejo

Korean tasavallan puolesta

På Republiken Koreas vägnar

Image

Image


PÄÄTÖKSET

26.6.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 161/7


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2018/903,

annettu 25 päivänä kesäkuuta 2018,

Euroopan unionin Kosovoon (*1) nimitetyn erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 33 artiklan ja 31 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 4 päivänä elokuuta 2016 päätöksen (YUTP) 2016/1338 (1), jolla jatkettiin Euroopan unionin Kosovoon nimitetyn erityisedustajan, jäljempänä ’erityisedustaja’, toimeksiantoa ja nimitettiin Nataliya APOSTOLOVA erityisedustajaksi Kosovoon. Erityisedustajan toimeksianto päättyy 30 päivänä kesäkuuta 2018.

(2)

Erityisedustajan toimeksiantoa olisi jatkettava 20 kuukaudella.

(3)

Erityisedustaja toteuttaa toimeksiantonsa tilanteessa, joka voi huonontua ja joka saattaa vaarantaa perussopimuksen 21 artiklassa määritettyjen unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden saavuttamisen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Euroopan unionin erityisedustaja

Jatketaan erityisedustajaksi Kosovoon nimitetyn Nataliya APOSTOLOVAn toimeksiantoa 29 päivään helmikuuta 2020. Neuvosto voi poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean (PTK) arvioinnin perusteella ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan, jäljempänä ’korkea edustaja’, ehdotuksesta päättää, että erityisedustajan toimeksianto päätetään aikaisemmin.

2 artikla

Politiikan tavoitteet

Erityisedustajan toimeksianto perustuu unionin Kosovoa koskevan politiikan tavoitteisiin. Niihin sisältyy johtava asema vakaan, elinvoimaisen, rauhallisen, demokraattisen ja monikansaisen Kosovon tukemisessa, alueen vakauden lujittaminen sekä alueellisen yhteistyön ja hyvien naapuruussuhteiden edistäminen Länsi-Balkanilla, oikeusvaltioperiaatteeseen ja vähemmistöjen ja kulttuuri- ja uskonnollisen perinnön suojelemiseen sitoutuneen Kosovon tukeminen, Kosovon Eurooppa-perspektiivin ja unioniin lähentymisen tukeminen aluetta koskevan perspektiivin mukaisesti sekä Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen (2), jäljempänä ’vakautus- ja assosiaatiosopimus’, ja neuvoston päätöksen (EU) 2015/1988 (3) mukaisesti sekä asiaankuuluvissa neuvoston päätelmissä esitetyllä tavalla.

3 artikla

Toimeksianto

Näiden politiikan tavoitteiden saavuttamiseksi erityisedustajan toimeksiantona on:

a)

tarjota unionin neuvoja ja tukea poliittisessa prosessissa;

b)

edistää unionin toiminnan yleistä poliittista yhteensovittamista Kosovossa;

c)

lujittaa unionin läsnäoloa Kosovossa sekä varmistaa sen johdonmukaisuus ja tehokkuus;

d)

antaa paikallista poliittista ohjausta Kosovossa toteutettavan Euroopan unionin oikeusvaltio-operaation (EULEX KOSOVO) johtajalle, myös täytäntöönpanoa koskeviin velvoitteisiin liittyvien kysymysten poliittisten näkökohtien osalta;

e)

varmistaa unionin toimien johdonmukaisuus ja yhtenäisyys Kosovossa, myös ohjaamalla EULEX KOSOVOn siirtymävaiheen toteutusta paikallisesti, jotta tehtävät voitaisiin lopulta siirtää tilanteen mukaan erityisedustajalle tai EU:n Kosovon-toimistolle ja/tai paikallisviranomaisille;

f)

tukea Kosovon Eurooppa-perspektiiviä ja lähentymistä unioniin aluetta koskevan perspektiivin mukaisesti sekä vakautus- ja assosiaatiosopimuksen ja päätöksen (EU) 2015/1988 mukaisesti ja asiaankuuluvissa neuvoston päätelmissä esitetyllä tavalla kohdennetun julkisen tiedonvälityksen ja sellaisten unionin tiedotustoimien avulla, joiden tarkoituksena on varmistaa Kosovon väestön tietämys ja tuki unioniin liittyvissä asioissa EULEX KOSOVOn työ mukaan lukien;

g)

valvoa, tukea ja helpottaa kaikin erityisedustajan käytettävissä olevin keinoin ja välinein sekä EU:n Kosovon-toimiston tuella poliittisten, taloudellisten ja eurooppalaisten painopisteiden kehittymistä asiaan liittyvien institutionaalisten toimivaltuuksien ja tehtävien mukaisesti, ja tukea vakautus- ja assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanoa, muun muassa eurooppalaisen uudistusohjelman kautta;

h)

vaikuttaa osaltaan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen kehittämiseen ja vahvistamiseen Kosovossa, myös naisten ja lasten kohdalla sekä vähemmistöjen suojelun osalta, unionin ihmisoikeuspolitiikan ja ihmisoikeuksia koskevien unionin suuntaviivojen mukaisesti;

i)

avustaa unionin tukeman Belgradin ja Pristinan välisen vuoropuhelun täytäntöönpanossa, muun muassa operatiivisen tuen siirtämisessä pois EULEX KOSOVOn vastuulta;

j)

tukea tarvittaessa asiantuntijalautakuntien ja erikoissyyttäjänviraston toimeksiantoa muun muassa viestinnällä ja suhdetoiminnalla.

4 artikla

Toimeksiannon toteuttaminen

1.   Erityisedustaja vastaa toimeksiannon toteuttamisesta korkean edustajan alaisuudessa.

2.   PTK ylläpitää erityisiä suhteita erityisedustajaan ja toimii erityisedustajan ensisijaisena yhteyspisteenä neuvostoon. PTK huolehtii erityisedustajan strategisesta ja poliittisesta ohjauksesta tämän toimeksiannon puitteissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta korkean edustajan toimivaltaa.

3.   Erityisedustaja sovittaa toimensa tiiviisti yhteen Euroopan ulkosuhdehallinnon ja sen asiaankuuluvien yksiköiden kanssa.

5 artikla

Rahoitus

1.   Erityisedustajan toimeksiantoon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje 1 päivänä heinäkuuta 2018 alkavalle ja 29 päivänä helmikuuta 2020 päättyvälle kaudelle on 5 150 000 euroa.

2.   Menoja hallinnoidaan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavien menettelyjen ja sääntöjen mukaisesti. Luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt voivat osallistua erityisedustajan hankintamenettelyihin rajoituksetta. Lisäksi erityisedustajan ostamiin tavaroihin ei sovelleta alkuperäsääntöjä.

3.   Erityisedustajan ja komission välillä tehdään sopimus menojen hallinnoinnista. Erityisedustaja on tilivelvollinen komissiolle kaikista menoista.

6 artikla

Avustajaryhmän perustaminen ja kokoonpano

1.   Erityisedustaja vastaa avustajaryhmän perustamisesta toimeksiantonsa ja siihen varattujen käytettävissä olevien taloudellisten resurssien asettamissa rajoissa. Avustajaryhmällä on oltava asiantuntemusta toimeksiantoon kuuluvista poliittisista erityiskysymyksistä. Erityisedustajan on viipymättä ilmoitettava neuvostolle ja komissiolle avustajaryhmänsä kulloinenkin kokoonpano.

2.   Jäsenvaltiot, unionin toimielimet ja Euroopan ulkosuhdehallinto voivat esittää, että henkilöstöä lähetetään työskentelemään erityisedustajan kanssa. Tällaisen lähetetyn henkilöstön palkat maksaa jäsenvaltio, asianomainen unionin toimielin tai Euroopan ulkosuhdehallinto. Myös jäsenvaltioiden unionin toimielimiin tai Euroopan ulkosuhdehallintoon lähettämiä asiantuntijoita voidaan asettaa työskentelemään erityisedustajan kanssa. Sopimussuhteisen kansainvälisen henkilöstön on oltava jäsenvaltioiden kansalaisia.

3.   Kaikki lähetetyt työntekijät pysyvät hallinnollisesti lähettävän jäsenvaltion, lähettävän unionin toimielimen tai Euroopan ulkosuhdehallinnon alaisina, ja he suorittavat tehtävänsä ja toimivat erityisedustajan toimeksiannon toteuttamista edistävällä tavalla.

7 artikla

Erityisedustajan ja erityisedustajan henkilöstön erioikeudet ja vapaudet

Erityisedustajan ja erityisedustajan henkilöstön jäsenten hoitaman tehtävän loppuun saattamisen ja sujuvan suorittamisen edellyttämät erioikeudet, vapaudet ja muut takuut sovitaan tilanteen mukaan yhdessä vastaanottajapuolien kanssa. Jäsenvaltiot ja Euroopan ulkosuhdehallinto antavat tätä varten kaiken tarvittavan tuen.

8 artikla

EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen turvallisuus

1.   Erityisedustajan ja erityisedustajan avustajaryhmän jäsenten on noudatettava neuvoston päätöksessä 2013/488/EU (4) vahvistettuja turvallisuutta koskevia periaatteita ja vähimmäisvaatimuksia.

2.   Korkealla edustajalla on valtuudet luovuttaa EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamiseksi annettujen turvallisuussääntöjen mukaisesti kyseessä olevaa toimintaa varten laadittuja EU:n turvallisuusluokiteltuja tietoja ja asiakirjoja Natolle/KFOR-joukoille turvallisuusluokkaan ”CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” asti.

3.   Korkealla edustajalla on valtuudet luovuttaa erityisedustajan toimintaan liittyvien tarpeiden mukaisesti ja EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamiseksi annettuja turvallisuussääntöjä noudattaen kyseessä olevaa toimintaa varten laadittuja EU:n turvallisuusluokiteltuja tietoja ja asiakirjoja Yhdistyneille kansakunnille ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle turvallisuusluokkaan ”RESTREINT UE/EU RESTRICTED” asti. Tätä varten tehdään paikallisia järjestelyjä.

4.   Korkealla edustajalla on valtuudet luovuttaa tähän päätökseen osallistuville kolmansille osapuolille kyseessä olevaa toimintaa koskeviin neuvoston keskusteluihin liittyviä EU:n turvallisuusluokittelemattomia asiakirjoja, joita koskee neuvoston työjärjestyksen (5) 6 artiklan 1 kohdan mukainen salassapitovelvollisuus.

9 artikla

Tiedonsaanti ja logistiikkatuki

1.   Jäsenvaltiot, komissio ja neuvoston pääsihteeristö varmistavat, että erityisedustaja saa kaikki olennaiset tiedot.

2.   Unionin edustusto ja/tai jäsenvaltiot antavat tarvittaessa logistiikkatukea alueella.

10 artikla

Turvallisuus

Erityisedustaja toteuttaa perussopimuksen V osaston nojalla unionin ulkopuolisiin operaatioihin lähetetyn henkilöstön turvallisuutta koskevan unionin politiikan mukaisesti kaikki kohtuudella toteutettavissa olevat toimenpiteet toimeksiantonsa ja vastuualueen turvallisuustilanteen mukaisesti suoraan alaisuudessaan olevan koko henkilöstön turvallisuuden edistämiseksi, erityisesti siten, että hän

a)

laatii Euroopan ulkosuhdehallinnon ohjeisiin perustuvan erityisen turvallisuussuunnitelman, johon sisältyy henkilöstön turvalliseen siirtymiseen vastuualueelle ja sen sisällä ja turvallisuutta vaarantavien tilanteiden hallintaan sovellettavat erityiset fyysiset, organisatoriset ja menettelyä koskevat turvallisuustoimenpiteet sekä valmius- ja evakuointisuunnitelma;

b)

varmistaa, että unionin ulkopuolelle lähetetyllä koko henkilöstöllä on vastuualueen olosuhteiden edellyttämä korkean riskin kattava vakuutusturva;

c)

varmistaa, että kaikille unionin ulkopuolelle lähetettäville erityisedustajan avustajaryhmän jäsenille, myös paikalta palvelukseen otetulle henkilöstölle, annetaan joko ennen vastuualueelle saapumista tai heti saapumisen yhteydessä Euroopan ulkosuhdehallinnon tuolle alueelle antamaan riskiluokitukseen perustuva asianmukainen turvallisuuskoulutus;

d)

varmistaa, että kaikki säännöllisten turvallisuusarviointien pohjalta annetut suositukset pannaan täytäntöön, ja antaa toimeksiannossa saavutettua edistymistä ja toimeksiannon toteuttamista koskevien kertomusten yhteydessä neuvostolle, korkealle edustajalle ja komissiolle kirjallisia raportteja suositusten täytäntöönpanosta ja muista turvallisuusasioista.

11 artikla

Raportointi

Erityisedustaja raportoi säännöllisin väliajoin suullisesti ja kirjallisesti korkealle edustajalle sekä PTK:lle. Erityisedustaja raportoi tarvittaessa myös neuvoston työryhmille. Säännöllisesti toimitettavat raportit jaetaan COREU-verkoston kautta. Erityisedustaja voi antaa raportteja ulkoasiainneuvostolle. Erityisedustaja voi osallistua tietojen antamiseen Euroopan parlamentille perussopimuksen 36 artiklan mukaisesti.

12 artikla

Koordinointi

1.   Erityisedustaja edistää unionin toimien yhtenäisyyttä, johdonmukaisuutta ja tehokkuutta ja auttaa varmistamaan, että kaikkia unionin välineitä ja jäsenvaltioiden toimia käytetään johdonmukaisella tavalla unionin politiikan tavoitteiden saavuttamiseksi. Jäsenvaltioiden kanssa pyritään yhteistyöhön tarvittaessa. Erityisedustajan toimet sovitetaan yhteen komission toimien kanssa sekä tilanteen mukaan alueella toimivien muiden erityisedustajien toimien kanssa. Erityisedustaja tiedottaa säännöllisesti toiminnastaan jäsenvaltioiden ja unionin edustustoille.

2.   Paikan päällä on pidettävä yllä läheisiä suhteita alueella toimivien unionin edustustojen päälliköihin ja jäsenvaltioiden edustustojen päälliköihin. Näiden on kaikin tavoin pyrittävä avustamaan erityisedustajaa toimeksiannon toteuttamisessa. Erityisedustaja antaa paikallista poliittista ohjausta EULEX KOSOVOn johtajalle, myös täytäntöönpanoa koskeviin velvoitteisiin liittyvien kysymysten poliittisten näkökohtien osalta. Erityisedustaja ja siviilioperaatioiden komentaja kuulevat tarvittaessa toisiaan. Erityisedustaja pitää myös yhteyttä asiaan liittyviin paikallisiin elimiin sekä muihin paikalla oleviin kansainvälisiin ja alueellisiin toimijoihin.

3.   Erityisedustaja huolehtii yhdessä muiden paikalla olevien unionin toimijoiden kanssa tiedon levittämisestä ja jakamisesta alueella olevien unionin toimijoiden keskuudessa, jotta tilannekuva ja -arviointi olisivat mahdollisimman yhteneväiset.

13 artikla

Avustaminen vaatimusten osalta

Erityisedustaja ja erityisedustajan henkilöstö avustavat sellaisten tietojen hankkimisessa, joita käytetään vastattaessa aiempien Kosovoon nimitettyjen erityisedustajien toimeksiannoista mahdollisesti aiheutuviin vaatimuksiin ja velvoitteisiin, ja antavat tätä varten hallinnollista apua ja oikeuden tutustua asiaankuuluviin asiakirjoihin.

14 artikla

Uudelleentarkastelu

Tämän päätöksen täytäntöönpanoa ja sen johdonmukaisuutta unionin kyseisellä alueella toteuttamien muiden toimien kanssa tarkastellaan säännöllisesti. Erityisedustaja antaa neuvostolle, korkealle edustajalle ja komissiolle toimeksiannossa saavutettua edistymistä koskevan kertomuksen viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2018 ja kattavan kertomuksen toimeksiannon toteuttamisesta viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2019.

15 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. MOGHERINI


(*1)  Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/1999 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.

(1)  Neuvoston päätös (YUTP) 2016/1338, annettu 4 päivänä elokuuta 2016, Euroopan unionin Kosovoon (Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/1999 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen) nimitetyn erityisedustajan toimeksiannon jatkamista koskevan päätöksen (YUTP) 2015/2052 muuttamisesta (EUVL L 212, 5.8.2016, s. 109).

(2)  EUVL L 71, 16.3.2016, s. 3.

(3)  Neuvoston päätös (EU) 2015/1988, annettu 22 päivänä lokakuuta 2015, Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta (EUVL L 290, 6.11.2015, s. 4).

(4)  Neuvoston päätös 2013/488/EU, annettu 23 päivänä syyskuuta 2013, EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevista turvallisuussäännöistä (EUVL L 274, 15.10.2013, s. 1).

(5)  Neuvoston päätös 2009/937/EU, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, neuvoston työjärjestyksen hyväksymisestä (EUVL L 325, 11.12.2009, s. 35).


26.6.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 161/12


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2018/904,

annettu 25 päivänä kesäkuuta 2018,

Keski-Aasiaan nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 33 artiklan ja 31 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 15 päivänä huhtikuuta 2015 päätöksen (YUTP) 2015/598 (1), jolla Peter BURIAN nimitettiin Euroopan unionin erityisedustajaksi, jäljempänä ’erityisedustaja’, Keski-Aasiaan. Erityisedustajan toimeksianto päättyy 30 päivänä kesäkuuta 2018.

(2)

Erityisedustajan toimeksiantoa olisi jatkettava 20 kuukaudella.

(3)

Erityisedustaja toteuttaa toimeksiantonsa tilanteessa, joka voi huonontua ja joka saattaa vaarantaa perussopimuksen 21 artiklassa määritettyjen unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden saavuttamisen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Euroopan unionin erityisedustaja

Jatketaan Peter BURIANin toimeksiantoa erityisedustajana Keski-Aasiassa 29 päivään helmikuuta 2020. Neuvosto voi poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean (PTK) arvion perusteella ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan, jäljempänä ’korkea edustaja’, ehdotuksesta päättää, että erityisedustajan toimeksianto päätetään aikaisemmin.

2 artikla

Politiikan tavoitteet

Erityisedustajan toimeksianto perustuu Keski-Aasiaa koskevan unionin politiikan tavoitteisiin. Näihin tavoitteisiin kuuluvat seuraavat:

a)

yhteisiin arvoihin ja etuihin perustuvien hyvien ja läheisten suhteiden edistäminen unionin ja Keski-Aasian maiden välillä asiaa koskevien sopimusten mukaisesti;

b)

vakauden ja yhteistyön lujittamisen edistäminen alueen maiden välillä;

c)

demokratian, oikeusvaltioperiaatteen ja hyvän hallintotavan vahvistamisen sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen edistäminen Keski-Aasiassa;

d)

vastaaminen keskeisiin uhkiin ja varsinkin erityisiin ongelmiin, joilla on suoria vaikutuksia unioniin;

e)

unionin tehokkuuden ja näkyvyyden lisääminen alueella muun muassa tiiviimmällä koordinoinnilla muiden asiaankuuluvien kumppanien ja kansainvälisten järjestöjen, kuten Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) ja Yhdistyneiden kansakuntien (YK), kanssa.

3 artikla

Toimeksianto

1.   Näiden politiikan tavoitteiden saavuttamiseksi erityisedustajan toimeksiantona on:

a)

edistää unionin toimien yleistä poliittista yhteensovittamista Keski-Aasiassa ja auttaa varmistamaan unionin ulkoisen toiminnan johdonmukaisuus alueella;

b)

valvoa korkean edustajan puolesta sekä yhdessä Euroopan ulkosuhdehallinnon ja komission kanssa uutta kumppanuutta Keski-Aasian kanssa koskevan unionin strategian täytäntöönpanoprosessia, mitä täydennetään asiaa koskevilla neuvoston päätelmillä ja unionin Keski-Aasian strategian täytäntöönpanon edistymisestä myöhemmin laadittavilla raporteilla, sekä antaa suosituksia ja raportoida säännöllisesti asiaankuuluville neuvoston elimille;

c)

avustaa neuvostoa kattavan Keski-Aasian politiikan edelleen kehittämisessä;

d)

seurata tiiviisti Keski-Aasian poliittisen tilanteen kehittymistä solmimalla ja ylläpitämällä läheisiä suhteita hallituksiin, parlamentteihin, oikeuslaitokseen, kansalaisyhteiskuntaan ja joukkotiedotusvälineisiin;

e)

kannustaa Kazakstania, Kirgisiaa, Tadžikistania, Turkmenistania ja Uzbekistania yhteistyöhön yhteistä etua koskevissa alueellisissa asioissa;

f)

luoda tarvittavia yhteyksiä ja kehittää yhteistyötä alueen keskeisten toimijoiden ja kaikkien merkityksellisten alueellisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa;

g)

myötävaikuttaa unionin ihmisoikeuspolitiikan toteuttamiseen, mukaan lukien ihmisoikeuksia koskevat unionin suuntaviivat, erityisesti unionin suuntaviivat lapsista aseellisissa selkkauksissa ja unionin suuntaviivat naisiin kohdistuvan väkivallan ja kaikkien naisiin kohdistuvien syrjintämuotojen torjunnasta, sekä naisia, rauhaa ja turvallisuutta käsittelevää YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa 1325 (2000) koskevan unionin politiikan toteuttamiseen, myös seuraamalla tapahtuvaa kehitystä ja raportoimalla siitä sekä antamalla suosituksia tältä osin;

h)

osallistua tiiviissä yhteistyössä YK:n ja Etyjin kanssa konfliktinestoon ja -ratkaisuun luomalla yhteyksiä viranomaisiin ja muihin paikallisiin toimijoihin, kuten kansalaisjärjestöihin, poliittisiin puolueisiin, vähemmistöihin, uskonnollisiin ryhmiin ja niiden johtajiin;

i)

osallistua energiaturvallisuutta, rajaturvallisuutta, vakavan rikollisuuden torjuntaa, huumausaineiden ja ihmiskaupan torjunta mukaan lukien, sekä vesivarojen hallintaa, ympäristöä ja ilmastonmuutosta koskevien yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan näkökohtien määrittämiseen Keski-Aasian osalta;

j)

edistää alueellista turvallisuutta Keski-Aasian rajojen sisällä kansainvälisten joukkojen läsnäolon vähentyessä Afganistanissa.

2.   Erityisedustaja tukee korkean edustajan toimintaa ja seuraa yleisesti kaikkia unionin toimia kyseisellä alueella.

4 artikla

Toimeksiannon toteuttaminen

1.   Erityisedustaja vastaa toimeksiannon toteuttamisesta korkean edustajan alaisuudessa.

2.   PTK ylläpitää erityissuhteita erityisedustajaan ja toimii erityisedustajan ensisijaisena yhteyspisteenä neuvostoon. PTK huolehtii erityisedustajan strategisesta ja poliittisesta ohjauksesta hänen toimeksiantonsa puitteissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta korkean edustajan toimivaltaa.

3.   Erityisedustaja sovittaa toimensa tiiviisti yhteen Euroopan ulkosuhdehallinnon ja sen asiaankuuluvien yksiköiden kanssa.

5 artikla

Rahoitus

1.   Erityisedustajan toimeksiantoon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje on 1 päivänä heinäkuuta 2018 alkavana ja 29 päivänä helmikuuta 2020 päättyvänä kautena 1 660 000 euroa.

2.   Menoja hallinnoidaan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavien menettelyjen ja sääntöjen mukaisesti.

3.   Erityisedustajan ja komission välillä tehdään sopimus menojen hallinnoinnista. Erityisedustaja on tilivelvollinen komissiolle kaikista menoista.

6 artikla

Avustajaryhmän perustaminen ja kokoonpano

1.   Erityisedustaja vastaa toimeksiantonsa ja siihen varattujen käytettävissä olevien taloudellisten resurssien asettamissa rajoissa avustajaryhmän perustamisesta. Avustajaryhmällä on oltava asiantuntemusta toimeksiantoon kuuluvista poliittisista erityiskysymyksistä. Erityisedustajan on viipymättä ilmoitettava neuvostolle ja komissiolle avustajaryhmän kulloinenkin kokoonpano.

2.   Jäsenvaltiot, unionin toimielimet ja Euroopan ulkosuhdehallinto voivat esittää, että henkilöstöä lähetetään työskentelemään erityisedustajan avustajina. Tällaisen lähetetyn henkilöstön palkat maksaa asianomainen jäsenvaltio, asianomainen unionin toimielin tai Euroopan ulkosuhdehallinto. Myös jäsenvaltioiden unionin toimielimiin tai Euroopan ulkosuhdehallintoon lähettämiä asiantuntijoita voidaan asettaa työskentelemään erityisedustajan kanssa. Sopimussuhteisen kansainvälisen henkilöstön on oltava jäsenvaltioiden kansalaisia.

3.   Kaikki lähetetyt työntekijät pysyvät hallinnollisesti lähettävän jäsenvaltion, lähettävän unionin toimielimen tai Euroopan ulkosuhdehallinnon alaisina, ja he suorittavat tehtävänsä ja toimivat erityisedustajan toimeksiannon toteuttamista edistävällä tavalla.

4.   Erityisedustajan henkilöstö sijoitetaan asiaankuuluvien Euroopan ulkosuhdehallinnon yksiköiden tai unionin edustustojen tiloihin, jotta varmistetaan niiden toiminnan yhtenäisyys ja johdonmukaisuus.

7 artikla

Erityisedustajan ja hänen henkilöstönsä erioikeudet ja vapaudet

Erityisedustajan ja hänen henkilöstönsä jäsenten hoitaman tehtävän loppuun saattamisen ja sujuvan suorittamisen edellyttämät erioikeudet, vapaudet ja muut takuut sovitaan tilanteen mukaan yhdessä vastaanottajamaiden kanssa. Jäsenvaltiot ja Euroopan ulkosuhdehallinto antavat tätä varten kaiken tarvittavan tuen.

8 artikla

EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen turvallisuus

Erityisedustajan ja hänen avustajaryhmänsä jäsenten on noudatettava neuvoston päätöksessä 2013/488/EU (2) vahvistettuja turvallisuutta koskevia periaatteita ja vähimmäisvaatimuksia.

9 artikla

Tiedonsaanti ja logistiikkatuki

1.   Jäsenvaltiot, komissio, Euroopan ulkosuhdehallinto ja neuvoston pääsihteeristö varmistavat, että erityisedustaja saa käyttöönsä kaikki olennaiset tiedot.

2.   Unionin edustustot alueella ja/tai jäsenvaltiot antavat tarvittaessa logistiikkatukea alueella.

10 artikla

Turvallisuus

Erityisedustaja toteuttaa perussopimuksen V osaston nojalla unionin ulkopuolisiin operaatioihin lähetetyn henkilöstön turvallisuutta koskevan unionin politiikan mukaisesti kaikki kohtuudella toteutettavissa olevat toimenpiteet erityisedustajan toimeksiannon ja vastuualueen turvallisuustilanteen mukaisesti suoraan hänen alaisuudessaan olevan koko henkilöstön turvallisuuden edistämiseksi, erityisesti

a)

laatimalla Euroopan ulkosuhdehallinnon ohjeisiin perustuvan erityisen turvallisuussuunnitelman, johon sisältyy henkilöstön turvalliseen siirtymiseen vastuualueelle ja sen sisällä sekä turvallisuutta vaarantavien tilanteiden hallintaan sovellettavat erityiset fyysiset, organisatoriset ja menettelyä koskevat turvallisuustoimenpiteet sekä valmius- ja evakuointisuunnitelma;

b)

varmistamalla, että unionin ulkopuolelle lähetetyllä koko henkilöstöllä on vastuualueen olosuhteiden edellyttämä korkean riskin kattava vakuutusturva;

c)

varmistamalla, että kaikille unionin ulkopuolelle lähetettäville erityisedustajan avustajaryhmän jäsenille, myös paikalta palvelukseen otetulle henkilöstölle, annetaan joko ennen vastuualueelle saapumista tai heti saapumisen yhteydessä Euroopan ulkosuhdehallinnon kyseiselle alueelle antamaan riskiluokitukseen perustuva asianmukainen turvallisuuskoulutus;

d)

varmistamalla, että kaikki säännöllisten turvallisuusarviointien pohjalta annetut suositukset pannaan täytäntöön, ja antamalla toimeksiannossa saavutettua edistymistä koskevan kertomuksen ja toimeksiannon toteuttamista koskevan kertomuksen yhteydessä neuvostolle, korkealle edustajalle ja komissiolle kirjallisia raportteja suositusten täytäntöönpanosta ja muista turvallisuusasioista.

11 artikla

Raportointi

Erityisedustaja raportoi säännöllisin väliajoin suullisesti ja kirjallisesti korkealle edustajalle sekä PTK:lle. Erityisedustaja raportoi tarvittaessa myös neuvoston työryhmille. Säännöllisesti toimitettavat raportit jaetaan COREU-verkoston kautta. Erityisedustaja voi antaa raportteja ulkoasiainneuvostolle. Erityisedustaja voi osallistua tietojen antamiseen Euroopan parlamentille perussopimuksen 36 artiklan mukaisesti.

12 artikla

Koordinointi

1.   Erityisedustaja edistää unionin toimien yhtenäisyyttä, johdonmukaisuutta ja tehokkuutta sekä auttaa varmistamaan, että kaikkia unionin välineitä ja jäsenvaltioiden toimia käytetään johdonmukaisella tavalla unionin politiikan tavoitteiden saavuttamiseksi. Jäsenvaltioiden kanssa pyritään yhteistyöhön tarvittaessa. Erityisedustajan toimet sovitetaan yhteen Euroopan ulkosuhdehallinnon asiaankuuluvan maantieteellisen yksikön ja komission toimien kanssa. Erityisedustaja tiedottaa säännöllisesti toiminnastaan jäsenvaltioiden ja unionin edustustoille.

2.   Paikan päällä on pidettävä yllä läheisiä suhteita asiaankuuluvien jäsenvaltioiden ja unionin edustustojen päälliköihin. Näiden on kaikin tavoin pyrittävä avustamaan erityisedustajaa toimeksiannon toteuttamisessa. Erityisedustajan on myös pidettävä yhteyttä muihin paikan päällä oleviin kansainvälisiin ja alueellisiin toimijoihin.

13 artikla

Avustaminen vaatimusten osalta

Erityisedustaja ja hänen henkilöstönsä avustavat sellaisten tietojen hankkimisessa, joita käytetään vastattaessa aiempien Keski-Aasiaan nimitettyjen erityisedustajien toimeksiannoista mahdollisesti aiheutuviin vaatimuksiin ja velvoitteisiin, ja antavat tätä varten hallinnollista apua ja oikeuden tutustua asiaankuuluviin asiakirjoihin.

14 artikla

Uudelleentarkastelu

Tämän päätöksen täytäntöönpanoa ja sen johdonmukaisuutta unionin kyseisellä alueella toteuttamien muiden toimien kanssa tarkastellaan säännöllisesti uudelleen. Erityisedustaja antaa neuvostolle, korkealle edustajalle ja komissiolle toimeksiannossa saavutettua edistymistä koskevan kertomuksen viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2018 ja kattavan kertomuksen toimeksiannon toteuttamisesta viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2019.

15 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. MOGHERINI


(1)  Neuvoston päätös (YUTP) 2015/598, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2015, Euroopan unionin erityisedustajan nimittämisestä Keski-Aasiaan (EUVL L 99, 16.4.2015, s. 25).

(2)  Neuvoston päätös 2013/488/EU, annettu 23 päivänä syyskuuta 2013, EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevista turvallisuussäännöistä (EUVL L 274, 15.10.2013, s. 1).


26.6.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 161/16


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2018/905,

annettu 25 päivänä kesäkuuta 2018,

Afrikan sarven alueelle nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 33 artiklan ja 31 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 8 päivänä joulukuuta 2011 päätöksen 2011/819/YUTP (1), jolla Alexander RONDOS nimitettiin Euroopan unionin erityisedustajaksi, jäljempänä ’erityisedustaja’, Afrikan sarven alueelle. Erityisedustajan toimeksianto päättyy 20 päivänä kesäkuuta 2018.

(2)

Erityisedustajan toimeksiantoa olisi jatkettava 20 kuukaudella.

(3)

Erityisedustaja toteuttaa toimeksiantonsa tilanteessa, joka voi huonontua ja joka saattaa vaarantaa perussopimuksen 21 artiklassa määritettyjen unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden saavuttamisen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Euroopan unionin erityisedustaja

1.   Jatketaan Alexander RONDOSin toimeksiantoa Afrikan sarven alueelle nimitettynä erityisedustajana 29 päivään helmikuuta 2020. Neuvosto voi poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean (PTK) ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan, jäljempänä ’korkea edustaja’, arvioinnin perusteella päättää, että erityisedustajan toimeksianto päätetään aikaisemmin.

2.   Erityisedustajan toimeksiannon osalta Afrikan sarven alueella tarkoitetaan Djiboutin tasavaltaa, Eritrean valtiota, Etiopian demokraattista liittotasavaltaa, Kenian tasavaltaa, Somalian liittotasavaltaa, Sudanin tasavaltaa, Etelä-Sudanin tasavaltaa ja Ugandan tasavaltaa. Sellaisten asioiden osalta, joilla on laajempia alueellisia vaikutuksia, erityisedustaja pitää tarvittaessa yllä suhteita Afrikan sarven alueen ulkopuolisiin maihin ja alueellisiin yhteisöihin.

2 artikla

Politiikan tavoitteet

1.   Erityisedustajan toimeksianto perustuu unionin Afrikan sarven aluetta koskevan politiikan tavoitteisiin, sellaisina kuin ne on esitetty kesäkuussa 2016 hyväksytyssä EU:n globaalistrategiassa, 14 päivänä marraskuuta 2011 hyväksytyissä Afrikan sarvea koskevissa strategisissa puitteissa, 26 päivänä lokakuuta 2015 hyväksytyssä Afrikan sarvea koskevassa alueellisessa toimintasuunnitelmassa 2015–2020 ja asiaan liittyvissä neuvoston päätelmissä; tavoitteena on edistää aktiivisesti alueellisia ja kansainvälisiä pyrkimyksiä rauhanomaisen rinnakkaiselon sekä kestävän rauhan, turvallisuuden ja kehityksen aikaansaamiseksi alueen maiden sisällä ja niiden kesken. Erityisedustaja myös pyrkii edistämään Afrikan sarven aluetta koskevan unionin monitahoisen sitoumuksen laadun, intensiteetin, vaikutuksen ja näkyvyyden parantamista.

2.   Poliittisia tavoitteita, joita erityisedustaja pyrkii edistämään, ovat muun muassa:

a)

Afrikan sarven vakauttamisen jatkaminen laajempi alueellinen dynamiikka huomioon ottaen;

b)

konfliktien ratkaiseminen erityisesti Somaliassa, Etelä-Sudanissa ja Sudanissa sekä alueen maiden mahdollisten keskinäisten tai sisäisten konfliktien estäminen ja niistä varoittaminen aikaisessa vaiheessa;

c)

alueellisen yhteistyön tukeminen politiikan, turvallisuuden ja talouden aloilla; erityisesti unionin ja Afrikan sarven alueen maiden yhteistyöjärjestön (IGAD) uuden poliittisen sitoumuksen puitteissa;

d)

Afrikan sarven alueelta peräisin olevien ja siellä liikkuvien eri ryhmistä koostuvien muuttovirtojen hallinnan parantaminen kiinnittämällä huomiota myös tällaisten virtojen perimmäisiin syihin ja niiden humanitäärisiin näkökohtiin;

e)

turvallisuus Punaisenmeren alueella.

3 artikla

Toimeksianto

1.   Afrikan sarven aluetta koskevien unionin politiikan tavoitteiden saavuttamiseksi erityisedustajan toimeksiantona on

a)

strategiakehyksen ja siihen liittyvän alueellisen toimintasuunnitelman perusteella pitää yllä suhteita alueen kaikkiin asianomaisiin sidosryhmiin, hallituksiin, alueellisiin viranomaisiin, kansainvälisiin ja alueellisiin järjestöihin, kansalaisyhteiskuntaan ja maastaan pois muuttaneisiin unionin tavoitteiden edistämiseksi ja unionin roolia alueella koskevan ymmärryksen lisäämiseksi;

b)

laajempaan alueelliseen vakauteen, myös Punaisen meren ja läntisen Intian valtameren alueiden sekä Somaliassa toteutettavan Afrikan unionin operaation (AMISOM) rahoituksen osalta, liittyvien kysymysten ratkaisemiseksi pitää yllä suhteita tärkeimpiin alueen ulkopuolisiin toimijoihin, joilla on vaikutusvaltaa Afrikan sarven alueella. Tällaisiin yhteyksiin kuuluvat kahdenväliset suhteet Amerikan yhdysvaltojen, Persianlahden maiden, Egyptin, Turkin ja Kiinan kanssa, alueelliset yhteydet Persianlahden yhteistyöneuvoston kanssa sekä vuorovaikutus muiden asianosaisiksi tulevien toimijoiden kanssa;

c)

edustaa tarvittaessa unionia asiaan liittyvillä kansainvälisillä foorumeilla ja varmistaa unionin kriisinhallinnalle sekä konfliktinratkaisulle ja -estolle antaman tuen näkyvyys;

d)

rohkaista ja tukea tehokasta poliittista ja turvallisuusyhteistyötä sekä taloudellista yhdentymistä alueella Afrikan unionin (AU) ja alueellisten järjestöjen, etenkin IGADin, kanssa solmittujen unionin kumppanuuksien avulla; osallistua EU:n ja IGADin ministerikokousten sekä EU:n ja IGADin jäsenvaltioiden kesken järjestettävien epävirallisten ministerikokousten seurantaan;

e)

seurata poliittista kehitystä alueella ja edistää aluetta koskevan unionin politiikan kehittämistä konkreettisten toimintaehdotusten laatimiseksi, myös siltä osin kuin kyse on Eritreasta, Etiopiasta, Somaliasta, Sudanista, Etelä-Sudanista, Djiboutin ja Eritrean rajariidasta, Etiopian ja Eritrean rajariidasta, Algerin sopimuksen täytäntöönpanosta, Niiliä koskevasta kiistasta ja muista alueen huolenaiheista, jotka vaikuttavat sen turvallisuuteen, vakauteen ja vaurauteen;

f)

siltä osin kuin kyse on Somaliasta, sovittaen toimintansa tiiviisti yhteen Somaliassa sijaitsevan unionin edustuston päällikön ja asiaankuuluvien alueellisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa, Somaliaan nimitetty Yhdistyneiden kansakuntien (YK) pääsihteerin erityisedustaja, AU ja IGAD mukaan luettuina, edistää edelleen aktiivisesti toimia ja aloitteita, jotka johtavat vakauttamisen jatkumiseen Somaliassa, erityisesti liittovaltion muodostamisprosessin valmiiksi saattamista ja siirtymävaihetta koskevan suunnitelman täytäntöönpanoa kannustaakseen vastuun asteittaiseen siirtämiseen AMISOMilta Somalian hallitukselle ja instituutioille. Lisäksi erityisedustaja tukee edelleen Somalian turvallisuusalan kehittämistä muun muassa alueella toteutettavien unionin yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan operaatioiden avulla sekä pyrkii tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa siihen, että kansainväliset lahjoittajat koordinoivat toimintansa paremmin Somalian turvallisuusalan tukemiseksi;

g)

siltä osin kuin kyse on Sudanista, toimien tiiviissä yhteistyössä Khartumissa sijaitsevan unionin edustuston ja Addis Abebassa sijaitsevan unionin AU:n edustuston päälliköiden kanssa edistää unionin Sudania koskevan politiikan johdonmukaisuutta ja tehokkuutta sekä tukea poliittisten ratkaisujen etsimistä Darfurin sekä Etelä-Kordofanin ja Sinisen Niilin alueiden tilanteeseen ja kansallisen sovinnon aikaansaamista kokonaisvaltaisen poliittisen prosessin avulla myös vuonna 2020 pidettäviksi kaavailtuja vaaleja silmällä pitäen. Tältä osin erityisedustaja myötävaikuttaa kansainvälisen lähestymistavan yhdenmukaisuuteen AU:n ja erityisesti AU:ssa toimivan Sudanin ja Etelä-Sudanin korkean tason täytäntöönpanoryhmän, YK:n ja muiden johtavien alueellisten ja kansainvälisten sidosryhmien kanssa pitäen mielessä, että myös Sudanin ja Etelä-Sudanin rauhanomaista rinnakkaiseloa on tuettava erityisesti panemalla täytäntöön Addis Abeban sopimukset ja ratkaisemalla kokonaisvaltaisen rauhansopimuksen jälkeen vielä avoinna olevat kysymykset;

h)

siltä osin kuin kyse on Etelä-Sudanista, pitää Etelä-Sudanin konfliktin ratkaisemista koskevan sopimuksen ja korkean tason elvytysfoorumiin liittyvän prosessin pohjalta edelleen yllä suhteita alueellisella tasolla erityisesti YK:hon, AU:hun, IGADiin, Etelä-Sudanin naapurimaihin ja muihin johtaviin kansainvälisiin kumppaneihin, jotta varmistetaan lisäkonfliktien ehkäisy ja uskottavan sopimuksen täytäntöönpano. Erityisedustaja tekee tältä osin tiivistä yhteistyötä Jubassa sijaitsevan unionin edustuston ja Addis Abebassa sijaitsevan unionin AU:n edustuston päälliköiden kanssa;

i)

tutkia rajat ylittäviä haasteita, erityisesti muuttoliikkeeseen liittyviä haasteita, ja käydä pyynnöstä muuttoliikettä koskevaa vuoropuhelua asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa sekä myötävaikuttaa yleisemmin muuttoliikettä ja pakolaisia koskevaan unionin politiikkaan kyseisen alueen osalta unionin poliittisten prioriteettien mukaisesti yhteistyön lisäämiseksi, palauttaminen ja takaisinotto mukaan lukien;

j)

seurata tiiviisti muita Afrikan sarven alueeseen vaikuttavia rajatylittäviä haasteita, joita ovat ennen kaikkea radikalisoituminen ja terrorismi mutta myös meriturvallisuus ja merirosvous, järjestäytynyt rikollisuus, aseiden, luonnonvaraisista eläimistä ja kasveista saatavien tuotteiden, huumausaineiden ja muiden tavaroiden salakuljetus ja laiton kauppa sekä humanitaaristen kriisien mahdolliset poliittiset vaikutukset ja turvallisuusvaikutukset;

k)

edistää humanitaarisen avun perillepääsyä koko alueella;

l)

osallistua yhteistyössä ihmisoikeuksista vastaavan erityisedustajan kanssa neuvoston päätöksen 2011/168/YUTP (2) täytäntöönpanoon ja unionin ihmisoikeuspolitiikan toteuttamiseen, mukaan lukien ihmisoikeuksia koskevat EU:n suuntaviivat, erityisesti EU:n suuntaviivat lapsista aseellisissa selkkauksissa ja EU:n suuntaviivat naisiin kohdistuvan väkivallan ja kaikkien naisiin kohdistuvien syrjintämuotojen torjunnasta, sekä Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa 1325 (2000) koskevan unionin politiikan toteuttamiseen, myös seuraamalla kehitystä ja raportoimalla siitä sekä laatimalla tältä osin suosituksia.

2.   Toimeksiannon toteuttamiseksi erityisedustaja muun muassa

a)

tarvittaessa antaa neuvoja ja raportoi unionin kantojen määrittelystä kansainvälisillä foorumeilla voidakseen ennakoivasti edistää Afrikan sarven aluetta koskevaa kokonaisvaltaista unionin toimintapolitiikkaa;

b)

valvoo yleisesti kaikkia unionin toimia.

4 artikla

Toimeksiannon toteuttaminen

1.   Erityisedustaja vastaa toimeksiannon toteuttamisesta korkean edustajan alaisuudessa.

2.   PTK ylläpitää erityisiä suhteita erityisedustajaan ja toimii erityisedustajan ensisijaisena yhteyspisteenä neuvostoon. PTK huolehtii erityisedustajan strategisesta ja poliittisesta ohjauksesta hänen toimeksiantonsa puitteissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta korkean edustajan valtuuksia.

3.   Erityisedustaja sovittaa toimensa tiiviisti yhteen Euroopan ulkosuhdehallinnon ja sen asiaankuuluvien yksiköiden kanssa.

4.   Erityisedustaja toimii ensisijaisesti alueella varmistaen samalla säännöllisen läsnäolon myös Euroopan ulkosuhdehallinnon päätoimipaikassa.

5 artikla

Rahoitus

1.   Erityisedustajan toimeksiantoon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje on 1 päivänä heinäkuuta 2018 alkavalla ja 29 päivänä helmikuuta 2020 päättyvällä kaudella 4 295 000 euroa.

2.   Menoja hallinnoidaan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavien menettelyjen ja sääntöjen mukaisesti.

3.   Erityisedustajan ja komission välillä tehdään sopimus menojen hallinnoinnista. Erityisedustaja on tilivelvollinen komissiolle kaikista menoista.

6 artikla

Avustajaryhmän perustaminen ja kokoonpano

1.   Erityisedustaja vastaa toimeksiantonsa ja siihen varattujen käytettävissä olevien taloudellisten resurssien asettamissa rajoissa avustajaryhmän perustamisesta. Avustajaryhmällä on oltava asiantuntemusta toimeksiantoon kuuluvista poliittisista ja turvallisuuteen liittyvistä erityiskysymyksistä, mukaan lukien sukupuolikysymykset. Erityisedustajan on viipymättä ja säännöllisesti ilmoitettava neuvostolle ja komissiolle avustajaryhmän kulloinenkin kokoonpano.

2.   Jäsenvaltiot, unionin toimielimet ja Euroopan ulkosuhdehallinto voivat esittää, että niiden henkilöstöä lähetetään työskentelemään erityisedustajan kanssa. Tällaisen lähetetyn henkilöstön palkat maksaa jäsenvaltio, asianomainen unionin toimielin tai Euroopan ulkosuhdehallinto. Myös jäsenvaltioiden unionin toimielimiin tai Euroopan ulkosuhdehallintoon lähettämiä asiantuntijoita voidaan asettaa työskentelemään erityisedustajan kanssa. Sopimussuhteisen kansainvälisen henkilöstön on oltava jäsenvaltioiden kansalaisia.

3.   Kaikki lähetetyt työntekijät pysyvät hallinnollisesti lähettävän jäsenvaltion, lähettävän unionin toimielimen tai Euroopan ulkosuhdehallinnon alaisina, ja he suorittavat tehtävänsä ja toimivat erityisedustajan toimeksiannon toteuttamista edistävällä tavalla.

4.   Erityisedustajan henkilöstö sijoitetaan asiaankuuluvien Euroopan ulkosuhdehallinnon yksiköiden tai unionin edustustojen tiloihin, jotta varmistetaan niiden toimien yhtenäisyys ja johdonmukaisuus.

7 artikla

Erityisedustajan ja hänen henkilöstönsä erioikeudet ja vapaudet

Erityisedustajan ja hänen henkilöstönsä jäsenten tehtävän loppuun saattamisen ja sujuvan suorittamisen edellyttämistä erioikeuksista, vapauksista ja muista takuista sovitaan tilanteen mukaan yhdessä vastaanottajamaiden kanssa. Jäsenvaltiot ja Euroopan ulkosuhdehallinto antavat tätä varten kaiken tarvittavan tuen.

8 artikla

EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen turvallisuus

Erityisedustajan ja hänen avustajaryhmänsä jäsenten on noudatettava neuvoston päätöksessä 2013/488/EU (3) vahvistettuja turvallisuutta koskevia periaatteita ja vähimmäisvaatimuksia.

9 artikla

Tiedonsaanti ja logistiikkatuki

1.   Jäsenvaltiot, komissio, Euroopan ulkosuhdehallinto ja neuvoston pääsihteeristö varmistavat, että erityisedustaja saa käyttöönsä kaikki olennaiset tiedot.

2.   Unionin edustustot alueella ja/tai jäsenvaltiot antavat tarvittaessa logistiikkatukea alueella.

10 artikla

Turvallisuus

Erityisedustaja toteuttaa perussopimuksen V osaston nojalla unionin ulkopuolisiin operaatioihin lähetetyn henkilöstön turvallisuutta koskevan unionin politiikan mukaisesti kaikki kohtuudella toteutettavissa olevat toimenpiteet toimeksiantonsa ja vastuualueen turvallisuustilanteen mukaisesti suoraan hänen alaisuudessaan olevan koko henkilöstön turvallisuuden edistämiseksi, erityisesti:

a)

laatimalla Euroopan ulkosuhdehallinnon ohjeisiin perustuvan erityisen turvallisuussuunnitelman, joka käsittää henkilöstön turvalliseen siirtymiseen vastuualueelle ja sen sisällä sekä turvallisuutta vaarantavien tilanteiden hallintaan sovellettavat erityiset fyysiset, organisatoriset ja menettelyä koskevat turvallisuustoimenpiteet, sekä valmius- ja evakuointisuunnitelman;

b)

varmistamalla, että unionin ulkopuolelle lähetetyllä koko henkilöstöllä on vastuualueen olosuhteiden edellyttämä korkean riskin kattava vakuutusturva;

c)

varmistamalla, että kaikille unionin ulkopuolelle lähetettäville erityisedustajan avustajaryhmän jäsenille, myös paikalta palvelukseen otetulle henkilöstölle, annetaan joko ennen vastuualueelle saapumista tai heti saapumisen yhteydessä Euroopan ulkosuhdehallinnon kyseiselle alueelle antamaan riskiluokitukseen perustuva asianmukainen turvallisuuskoulutus;

d)

varmistamalla, että kaikki säännöllisten turvallisuusarviointien pohjalta annetut suositukset pannaan täytäntöön, ja antamalla toimeksiannossa saavutettua edistymistä koskevan kertomuksen ja toimeksiannon toteuttamista koskevan kertomuksen yhteydessä neuvostolle, korkealle edustajalle ja komissiolle kirjallisia raportteja suositusten täytäntöönpanosta ja muista turvallisuusasioista.

11 artikla

Raportointi

Erityisedustaja raportoi säännöllisin väliajoin suullisesti ja kirjallisesti korkealle edustajalle sekä PTK:lle. Erityisedustaja raportoi tarvittaessa myös neuvoston työryhmille. Säännöllisesti toimitettavat raportit jaetaan COREU-verkoston kautta. Erityisedustaja voi antaa raportteja ulkoasiainneuvostolle. Erityisedustaja voi osallistua tietojen antamiseen Euroopan parlamentille perussopimuksen 36 artiklan mukaisesti.

12 artikla

Koordinointi

1.   Erityisedustaja edistää unionin toimien yhtenäisyyttä, johdonmukaisuutta ja tehokkuutta sekä auttaa varmistamaan, että kaikkia unionin välineitä ja jäsenvaltioiden toimia käytetään johdonmukaisella tavalla unionin politiikan tavoitteiden saavuttamiseksi. Jäsenvaltioiden kanssa pyritään yhteistyöhön tarvittaessa. Erityisedustajan toimet koordinoidaan unionin edustustojen ja komission toimien kanssa. Erityisedustaja tiedottaa säännöllisesti toiminnastaan alueella sijaitseville jäsenvaltioiden ja unionin edustustoille.

2.   Paikan päällä pidetään yllä läheisiä suhteita asianomaisiin jäsenvaltioiden ja unionin edustustojen päälliköihin. Näiden on kaikin tavoin pyrittävä avustamaan erityisedustajaa toimeksiannon toteuttamisessa. Erityisedustaja antaa EUNAVFOR Atalantan joukkojen komentajalle, EUTM Somalian operaation komentajalle ja EUCAP Somalian operaation johtajalle paikallista poliittista ohjausta koordinoiden toimensa tiiviisti asiaankuuluvien unionin edustustojen kanssa. Erityisedustaja, EU-operaatioiden komentajat ja siviilioperaation komentaja kuulevat toisiaan tarvittaessa.

3.   Erityisedustaja tekee tiiviisti yhteistyötä asianomaisten maiden viranomaisten, YK:n, AU:n, IGADin, muiden kansallisten, alueellisten ja kansainvälisten sidosryhmien sekä alueen kansalaisyhteiskunnan kanssa.

13 artikla

Avustaminen vaatimusten osalta

Erityisedustaja ja hänen henkilöstönsä avustavat sellaisten tietojen hankkimisessa, joita käytetään vastattaessa aiempien Sudaniin (ja Etelä-Sudaniin) nimitettyjen erityisedustajien toimeksiannoista mahdollisesti aiheutuviin vaatimuksiin ja velvoitteisiin, ja antavat tätä varten hallinnollista apua ja oikeuden tutustua asiaankuuluviin asiakirjoihin.

14 artikla

Uudelleentarkastelu

Tämän päätöksen täytäntöönpanoa ja sen johdonmukaisuutta unionin kyseisellä alueella toteuttamien muiden toimien kanssa tarkastellaan säännöllisesti uudelleen. Erityisedustaja antaa neuvostolle, korkealle edustajalle ja komissiolle toimeksiannossa saavutettua edistymistä koskevan kertomuksen viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2018 ja kattavan kertomuksen toimeksiannon toteuttamisesta viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2019.

15 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. MOGHERINI


(1)  Neuvoston päätös 2011/819/YUTP, annettu 8 päivänä joulukuuta 2011, Euroopan unionin erityisedustajan nimittämisestä Afrikan sarven alueelle (EUVL L 327, 9.12.2011, s. 62).

(2)  Neuvoston päätös 2011/168/YUTP, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2011, Kansainvälisestä rikostuomioistuimesta ja yhteisen kannan 2003/444/YUTP kumoamisesta (EUVL L 76, 22.3.2011, s. 56).

(3)  Neuvoston päätös 2013/488/EU, annettu 23 päivänä syyskuuta 2013, EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevista turvallisuussäännöistä (EUVL L 274, 15.10.2013, s. 1).


26.6.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 161/22


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2018/906,

annettu 25 päivänä kesäkuuta 2018,

Saheliin nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 33 artiklan ja 31 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 7 päivänä joulukuuta 2015 päätöksen (YUTP) 2015/2274 (1), jolla Ángel LOSADA FERNÁNDEZ nimitettiin Euroopan unionin erityisedustajaksi, jäljempänä ’erityisedustaja’, Saheliin. Erityisedustajan toimeksianto päättyy 30 päivänä kesäkuuta 2018.

(2)

Erityisedustajan toimeksiantoa olisi jatkettava 20 kuukaudella.

(3)

Erityisedustaja toteuttaa toimeksiantonsa tilanteessa, joka voi huonontua ja joka saattaa vaarantaa perussopimuksen 21 artiklassa määritettyjen unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden saavuttamisen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Euroopan unionin erityisedustaja

1.   Jatketaan Ángel LOSADA FERNÁNDEZin toimeksiantoa Saheliin nimitettynä erityisedustajana 29 päivään helmikuuta 2020. Neuvosto voi poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean (PTK) arvion perusteella ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan, jäljempänä ’korkea edustaja’, ehdotuksesta päättää, että erityisedustajan toimeksianto päätetään aikaisemmin.

2.   Erityisedustajan toimeksiannon osalta Sahelilla tarkoitetaan Sahelin alueen turvallisuutta ja kehitystä koskevan EU:n strategian, jäljempänä ’strategia’, ja siihen liittyvän alueellisen toimintasuunnitelman pääkohdetta eli Burkina Fasoa, Tšadia, Malia, Mauritaniaa ja Nigeriä. Sellaisten asioiden osalta, joilla on laajempia alueellisia vaikutuksia, erityisedustaja pitää tarvittaessa yllä suhteita Tšad-järven alueen maihin ja muihin maihin sekä alueellisiin tai kansainvälisiin yhteisöihin Sahelin ulkopuolella, myös Maghrebin alueella, Länsi-Afrikassa ja Guineanlahdella.

2 artikla

Politiikan tavoitteet

1.   Erityisedustajan toimeksianto perustuu unionin Sahelia koskevan politiikan tavoitteeseen myötävaikuttaa aktiivisesti alueellisiin ja kansainvälisiin pyrkimyksiin saavuttaa pysyvä rauha, turvallisuus ja kehitys alueella. Erityisedustaja pyrkii myös edistämään Sahelia koskevan unionin monitahoisen sitoumuksen laadun, intensiteetin ja vaikutuksen parantamista.

2.   Erityisedustaja myötävaikuttaa unionin kaikkien toimien kehittämiseen ja toteuttamiseen alueella, erityisesti politiikan, turvallisuuden ja kehityksen osa-alueilla, sekä kaikkien unionin toimiin liittyvien merkityksellisten välineiden koordinoimiseen.

3.   Etusija annetaan Malin pitkän aikavälin vakauttamiselle ja kumppanuudelle G5 Sahel -ryhmän kanssa, mikä toteutetaan koordinoidusti unionin edustustojen ja muiden asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa, mukaan lukien jäsenvaltiot, komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH).

4.   Unionin politiikan tavoitteilla on kaikkia sen välineitä koordinoidusti ja tehokkaasti käyttäen pyrittävä edistämään Malin ja sen kansan paluuta rauhan, sovinnon, turvallisuuden ja kehityksen tielle.

5.   Unionin politiikan tavoitteilla pyritään myös vahvistamaan turvallisuus- ja kehityskysymysten välistä yhteyttä G5 Sahel -ryhmän maissa.

3 artikla

Toimeksianto

1.   Unionin Sahelia koskevan politiikan tavoitteiden saavuttamiseksi erityisedustajan toimeksiantona on

a)

osallistua aktiivisesti strategian ja siihen liittyvän alueellisen toimintasuunnitelman toteuttamiseen sekä koordinoida ja kehittää edelleen alueellisia kriisejä koskevaa unionin yhdennettyä lähestymistapaa unionin toimien johdonmukaisuuden ja tehokkuuden parantamiseksi Sahelissa;

b)

pitää yllä suhteita alueen kaikkiin asiaankuuluviin sidosryhmiin, hallituksiin, alueellisiin järjestöihin, erityisesti G5 Sahel -ryhmään ja sen yhteisiin joukkoihin, joiden osalta olisi kiinnitettävä huomiota muun muassa ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja joukkojen ei-sotilaallisten toimien, kuten poliisiosan, edistämiseen, kansainvälisiin järjestöihin, kansalaisyhteiskuntaan ja maastaan pois muuttaneisiin, myös kaikkiin Maghreb-maihin ja Tšad-järven alueen maihin, unionin tavoitteiden edistämiseksi sekä edistää parempaa ymmärrystä unionin roolista Sahelissa;

c)

edustaa unionia sekä edistää unionin etua ja näkyvyyttä asiaa käsittelevillä alueellisilla ja kansainvälisillä foorumeilla, mukaan lukien osallistuminen Malin rauhansopimuksen seurantakomiteaan (Comité de Suivi), ja edistää kaikilta osin koordinoitua ja kattavaa unionin toimintaa alueella nojautuen kaikkiin asiaan liittyviin välineisiin, mukaan lukien kehitysapu, kuten Sahel-allianssi, jäsenvaltioiden toimet ja tuki, jonka unioni antaa kriisinhallinnalle ja konfliktien ehkäisylle Malin asevoimien kouluttamiseen osallistumista koskevan Euroopan unionin sotilasoperaation (EUTM Mali), Malissa toteutettavan Euroopan unionin YTPP-operaation (EUCAP Sahel Mali), Nigerissä toteutettavan Euroopan unionin YTPP-operaation (EUCAP Sahel Niger) ja perussopimuksen 28 artiklan mukaisen vakauttamistoimen kautta;

d)

ylläpitää tiivistä yhteistyötä YK:n, erityisesti pääsihteerin Länsi-Afrikan ja Sahelin erityisedustajan ja pääsihteerin erityisedustajan ja YK:n vakautusoperaation päällikön, sekä Afrikan unionin (AU), erityisesti AU:n Malin ja Sahelin korkean edustajan, G5 Sahel -ryhmän, erityisesti G5 -ryhmän puheenjohtajan ja sen pysyvän sihteeristön, Länsi-Afrikan talousyhteisön, Tšad-järven alueen komission ja muiden johtavien kansallisten, alueellisten ja kansainvälisten sidosryhmien kanssa, mukaan lukien muut Sahelin alueen erityislähettiläät, sekä asianomaisten Maghrebin ja Lähi-idän alueen asiaankuuluvien viranomaisten kanssa;

e)

seurata tiiviisti alueeseen kohdistuvien haasteiden alueellista ja rajat ylittävää ulottuvuutta, mukaan lukien terrorismi, järjestäytynyt rikollisuus, aseiden salakuljetus, ihmiskauppa ja ihmisten salakuljetus, huumekauppa, pakolais- ja muuttovirrat ja niihin liittyvät rahavirrat, ja edistää EU:n terrorismin vastaisen strategian täytäntöönpanoa tiiviissä yhteistyössä EU:n terrorisminvastaisen koordinaattorin kanssa;

f)

seurata tiiviisti alueen läpi kulkevien laajojen pakolais- ja muuttovirtojen sekä niihin liittyvien laittomien rahavirtojen humanitaarisia ja poliittisia sekä turvallisuuteen ja kehitykseen liittyviä seurauksia; käydä pyynnöstä muuttoliikettä koskevaa vuoropuhelua asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa ja myötävaikuttaa yleisemmin muuttoliikettä ja pakolaisia koskevaan unionin politiikkaan kyseisen alueen osalta unionin poliittisten prioriteettien mukaisesti yhteistyön lisäämiseksi, palauttamista ja takaisinottoa koskeva yhteistyö mukaan lukien; tehdä yhteistyötä Sahelin alueen maiden kanssa Vallettan huippukokouksessa marraskuussa 2015 sovituissa jatkotoimissa, joihin kuuluu EU:n Afrikka-hätärahasto vakauden lisäämiseksi sekä sääntelemättömän muuttoliikkeen ja pakkomuuton perimmäisten syiden ehkäisemiseksi, sekä kumppanuuksien puitteissa;

g)

ylläpitää säännöllisiä korkean tason poliittisia kontakteja niihin alueen maihin, joihin terrorismi ja kansainvälinen rikollisuus vaikuttavat, ja varmistaa unionin keskeinen rooli terrorismin ja kansainvälisen rikollisuuden vastaisissa kansainvälisissä toimissa. Tähän sisältyvät unionin toimet, joilla tehostetaan unionin turvallisuusalalle antamaa tukea, kuten YTPP-operaatioiden alueellistaminen ja aktiivinen tuki alueelliselle valmiuksien kehittämiselle, erityisesti G5 Sahel -ryhmän yhteisille joukoille, niiden koordinoinnille kansainvälisten toimijoiden, kuten MINUSMAn, kanssa ja niiden suhteelle paikalliseen väestöön YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 2359 (2017) ja 2391 (2017) mukaisesti, sekä sen varmistaminen, että terrorismin ja kansainvälisen rikollisuuden perimmäisiin syihin Sahelin alueella puututaan riittävästi;

h)

seurata tiiviisti alueen humanitaaristen kriisien poliittisia sekä turvallisuuteen ja kehitykseen liittyviä seurauksia;

i)

Malin osalta edistää maan vakauttamista, erityisesti täysimittaista paluuta normaaliin perustuslailliseen tilanteeseen ja hallintoon koko alueella sekä uskottavaa kansallista osallistavaa vuoropuhelua Malin rauhansopimuksen yleisissä puitteissa. Tähän kuuluu myös instituutioiden rakentamisen, turvallisuussektorin uudistamisen YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2364 (2017) mukaisesti ja pitkän aikavälin rauhanrakentamisen ja sovinnon edistäminen sekä korruption ja rankaisematta jättämisen torjunta Malissa, sekä unionin aktiivisten ja kaikilta osin koordinoitujen toimien edistäminen Malin rauhansopimuksen nopean täytäntöönpanon edistämiseksi;

j)

osallistua yhteistyössä ihmisoikeuksista vastaavan erityisedustajan kanssa unionin ihmisoikeuspolitiikan, mukaan lukien ihmisoikeuksia koskevat EU:n suuntaviivat, erityisesti EU:n suuntaviivat lapsista aseellisissa selkkauksissa sekä naisiin kohdistuvan väkivallan ja kaikkien naisiin kohdistuvien syrjintämuotojen torjunnasta, sekä naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskeva unionin politiikka, toteuttamiseen kyseisellä alueella, ja edistää osallistavuutta ja sukupuolten välistä tasa-arvoa valtiorakenteita kehitettäessä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 (2000) sekä myöhempien naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevien päätöslauselmien mukaisesti, päätöslauselma 2242 (2015) mukaan lukien. Tähän osallistumiseen kuuluu kehityksen seuraaminen ja siitä raportointi sekä suositusten laatiminen tältä osin, samoin kuin säännöllisten yhteyksien ylläpito Malin ja alueen asiaankuuluviin viranomaisiin, Kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjän toimistoon, YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimistoon sekä ihmisoikeuksien puolustajiin ja tarkkailijoihin alueella;

k)

seurata asiaankuuluvien YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien, erityisesti päätöslauselmien 2056 (2012), 2071 (2012), 2085 (2012), 2100 (2013), 2295 (2016), 2364 (2017), 2374 (2017), 2359 (2017) ja 2391 (2017) noudattamista ja raportoida siitä.

2.   Toimeksiantonsa toteuttamiseksi erityisedustaja muun muassa

a)

tarvittaessa antaa neuvoja ja raportoi unionin kantojen muotoilusta alueellisilla ja kansainvälisillä foorumeilla voidakseen ennakoivasti edistää ja lujittaa unionin Sahelin alueen kriisiä koskevaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa;

b)

seuraa yleisellä tasolla kaikkia unionin toimintoja ja toimii tiiviissä yhteistyössä asiaankuuluvien unionin edustustojen kanssa.

4 artikla

Toimeksiannon toteuttaminen

1.   Erityisedustaja vastaa toimeksiannon toteuttamisesta korkean edustajan alaisuudessa.

2.   PTK ylläpitää erityisiä suhteita erityisedustajaan ja toimii erityisedustajan ensisijaisena yhteyspisteenä neuvostoon. PTK huolehtii erityisedustajan strategisesta ja poliittisesta ohjauksesta toimeksiannon puitteissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta korkean edustajan vastuuta.

3.   Erityisedustaja sovittaa toimensa tiiviisti yhteen Euroopan ulkosuhdehallinnon ja sen asiaankuuluvien yksiköiden kanssa.

5 artikla

Rahoitus

1.   Erityisedustajan toimeksiantoon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje on 1 päivänä heinäkuuta 2018 alkavana ja 29 päivänä helmikuuta 2020 päättyvänä kautena 2 400 000 euroa.

2.   Menoja hallinnoidaan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavien menettelyjen ja sääntöjen mukaisesti.

3.   Erityisedustajan ja komission välillä tehdään sopimus menojen hallinnoinnista. Erityisedustaja on tilivelvollinen komissiolle kaikista menoista.

6 artikla

Avustajaryhmän perustaminen ja kokoonpano

1.   Erityisedustaja vastaa toimeksiantonsa ja siihen varattujen käytettävissä olevien taloudellisten resurssien asettamissa rajoissa avustajaryhmän perustamisesta. Avustajaryhmällä on oltava asiantuntemusta toimeksiantoon kuuluvista poliittisista ja turvallisuuteen liittyvistä erityiskysymyksistä, mukaan lukien sukupuolikysymykset. Erityisedustajan on viipymättä ilmoitettava neuvostolle ja komissiolle avustajaryhmän kulloinenkin kokoonpano.

2.   Jäsenvaltiot, unionin toimielimet ja Euroopan ulkosuhdehallinto voivat esittää, että niiden henkilöstöä lähetetään työskentelemään erityisedustajan kanssa. Tällaisen lähetetyn henkilöstön palkat maksaa jäsenvaltio, lähettävä unionin toimielin tai Euroopan ulkosuhdehallinto. Myös jäsenvaltioiden unionin toimielimiin tai Euroopan ulkosuhdehallintoon lähettämiä asiantuntijoita voidaan asettaa työskentelemään erityisedustajan kanssa. Sopimussuhteisen kansainvälisen henkilöstön on oltava jäsenvaltioiden kansalaisia.

3.   Kaikki lähetetyt työntekijät pysyvät hallinnollisesti lähettävän jäsenvaltion, lähettävän unionin toimielimen tai Euroopan ulkosuhdehallinnon alaisina, ja he suorittavat tehtävänsä ja toimivat erityisedustajan toimeksiannon toteuttamista edistävällä tavalla.

4.   Erityisedustajan henkilöstö sijoitetaan asiaankuuluvien Euroopan ulkosuhdehallinnon yksiköiden tai unionin edustustojen tiloihin, jotta varmistetaan niiden toimien yhtenäisyys ja johdonmukaisuus.

7 artikla

Erityisedustajan ja hänen henkilöstönsä erioikeudet ja vapaudet

Erityisedustajan ja hänen henkilöstönsä tehtävän loppuun saattamisen ja sujuvan suorittamisen edellyttämistä erioikeuksista, vapauksista ja muista takuista sovitaan tilanteen mukaan yhdessä vastaanottajamaiden kanssa. Jäsenvaltiot ja Euroopan ulkosuhdehallinto antavat tätä varten kaiken tarvittavan tuen.

8 artikla

EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen turvallisuus

Erityisedustajan ja hänen avustajaryhmänsä jäsenten on noudatettava neuvoston päätöksessä 2013/488/EU (2) vahvistettuja turvallisuutta koskevia periaatteita ja vähimmäisvaatimuksia.

9 artikla

Tiedonsaanti ja logistiikkatuki

1.   Jäsenvaltiot, komissio, Euroopan ulkosuhdehallinto ja neuvoston pääsihteeristö varmistavat, että erityisedustaja saa käyttöönsä kaikki olennaiset tiedot.

2.   Unionin edustustot alueella ja/tai jäsenvaltiot antavat tarvittaessa logistiikkatukea alueella.

10 artikla

Turvallisuus

Erityisedustaja toteuttaa perussopimuksen V osaston nojalla unionin ulkopuolisiin operaatioihin lähetetyn henkilöstön turvallisuutta koskevan unionin politiikan mukaisesti kaikki kohtuudella toteutettavissa olevat toimenpiteet toimeksiantonsa ja maantieteellisen vastuualueen turvallisuustilanteen mukaisesti suoraan hänen alaisuudessaan olevan koko henkilöstön turvallisuuden edistämiseksi, erityisesti

a)

laatimalla Euroopan ulkosuhdehallinnon ohjeisiin perustuvan erityisen turvallisuussuunnitelman, joka käsittää henkilöstön turvalliseen siirtymiseen vastuualueelle ja sen sisällä sekä turvallisuutta vaarantavien tilanteiden hallintaan sovellettavat erityiset fyysiset, organisatoriset ja menettelyä koskevat turvallisuustoimenpiteet, sekä valmius- ja evakuointisuunnitelman;

b)

varmistamalla, että unionin ulkopuolelle lähetetyllä koko henkilöstöllä on vastuualueen olosuhteiden edellyttämä korkean riskin kattava vakuutusturva;

c)

varmistamalla, että kaikille unionin ulkopuolelle lähetettäville erityisedustajan avustajaryhmän jäsenille, myös paikalta palvelukseen otetulle henkilöstölle, annetaan joko ennen vastuualueelle saapumista tai heti saapumisen yhteydessä Euroopan ulkosuhdehallinnon kyseiselle alueelle antamaan riskiluokitukseen perustuva asianmukainen turvallisuuskoulutus;

d)

varmistamalla, että kaikki säännöllisten turvallisuusarviointien pohjalta annetut suositukset pannaan täytäntöön, ja antamalla toimeksiannossa saavutettua edistymistä koskevan kertomuksen ja toimeksiannon toteuttamista koskevan kertomuksen yhteydessä neuvostolle, korkealle edustajalle ja komissiolle kirjallisia raportteja suositusten täytäntöönpanosta ja muista turvallisuusasioista.

11 artikla

Raportointi

Erityisedustaja toimittaa säännöllisin väliajoin korkealle edustajalle sekä PTK:lle raportteja, myös toimeksiantoa koskevan väliraportin keväällä 2019. Erityisedustaja raportoi tarvittaessa myös neuvoston työryhmille. Säännöllisesti toimitettavat raportit jaetaan COREU-verkoston kautta. Erityisedustaja voi antaa raportteja ulkoasiainneuvostolle. Erityisedustaja voi osallistua tietojen antamiseen Euroopan parlamentille perussopimuksen 36 artiklan mukaisesti.

12 artikla

Koordinointi unionin muiden toimijoiden kanssa

1.   Strategian ja alueellisen toimintasuunnitelman puitteissa erityisedustaja edistää unionin poliittisten ja diplomaattisten toimien yhtenäisyyttä, johdonmukaisuutta ja tehokkuutta sekä auttaa varmistamaan, että kaikkia unionin välineitä ja jäsenvaltioiden toimia käytetään johdonmukaisella tavalla unionin politiikan tavoitteiden saavuttamiseksi. Jäsenvaltioiden kanssa pyritään yhteistyöhön tarvittaessa.

2.   Erityisedustajan toimet koordinoidaan unionin edustustojen ja komission toimien kanssa sekä alueella toimivien muiden erityisedustajien toimien kanssa. Erityisedustaja tiedottaa säännöllisesti toiminnastaan alueella sijaitseville jäsenvaltioiden ja unionin edustustoille.

3.   Paikan päällä pidetään yllä läheisiä suhteita asianomaisiin jäsenvaltioiden ja unionin edustustojen päälliköihin. Näiden on kaikin tavoin pyrittävä avustamaan erityisedustajaa toimeksiannon toteuttamisessa. Erityisedustaja antaa EUCAP Sahel Niger- ja EUCAP Sahel Mali -operaatioiden johtajille ja EUTM Mali -operaation komentajalle paikallista poliittista ohjausta koordinoiden toimensa tiiviisti asiaankuuluvien unionin edustustojen kanssa. Erityisedustaja, EUTM Mali -operaation komentaja sekä EUCAP Sahel Niger- ja EUCAP Sahel Mali -siviilioperaatioiden komentajat kuulevat toisiaan tarvittaessa.

13 artikla

Avustaminen vaatimusten osalta

Erityisedustaja ja hänen henkilöstönsä avustavat sellaisten tietojen hankkimisessa, joita käytetään vastattaessa aiempien Saheliin nimitettyjen erityisedustajien toimeksiannoista mahdollisesti aiheutuviin vaatimuksiin ja velvoitteisiin, ja antavat tätä varten hallinnollista apua ja oikeuden tutustua asiaankuuluviin asiakirjoihin.

14 artikla

Uudelleentarkastelu

Tämän päätöksen täytäntöönpanoa ja sen johdonmukaisuutta unionin kyseisellä alueella toteuttamien muiden toimien kanssa tarkastellaan säännöllisesti uudelleen. Erityisedustaja antaa neuvostolle, korkealle edustajalle ja komissiolle toimeksiannossa saavutettua edistymistä koskevan kertomuksen viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2018 ja kattavan kertomuksen toimeksiannon toteuttamisesta viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2019.

15 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. MOGHERINI


(1)  Neuvoston päätös (YUTP) 2015/2274, annettu 7 päivänä joulukuuta 2015, Euroopan unionin erityisedustajan nimittämisestä Saheliin (EUVL L 322, 8.12.2015, s. 44).

(2)  Neuvoston päätös 2013/488/EU, annettu 23 päivänä syyskuuta 2013, EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevista turvallisuussäännöistä (EUVL L 274, 15.10.2013, s. 1).


26.6.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 161/27


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2018/907,

annettu 25 päivänä kesäkuuta 2018,

Etelä-Kaukasiaan ja Georgian kriisiä varten nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 33 artiklan ja 31 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 13 päivänä marraskuuta 2017 päätöksen (YUTP) 2017/2071 (1), jolla Toivo KLAAR nimitettiin Euroopan unionin erityisedustajaksi, jäljempänä ’erityisedustaja’, Etelä-Kaukasiaan ja Georgian kriisiä varten. Erityisedustajan toimeksianto päättyy 30 päivänä kesäkuuta 2018.

(2)

Erityisedustajan toimeksiantoa olisi jatkettava 20 kuukaudella.

(3)

Erityisedustaja toteuttaa toimeksiantonsa tilanteessa, joka voi huonontua ja joka saattaa vaarantaa perussopimuksen 21 artiklassa määritettyjen unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden saavuttamisen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Euroopan unionin erityisedustaja

Jatketaan Toivo KLAARin toimeksiantoa Etelä-Kaukasiaan ja Georgian kriisiä varten nimitettynä erityisedustajana 29 päivään helmikuuta 2020 asti. Neuvosto voi poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean (PTK) arvioinnin perusteella ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan, jäljempänä ’korkea edustaja’, ehdotuksesta päättää, että erityisedustajan toimeksianto päätetään aikaisemmin.

2 artikla

Politiikan tavoitteet

Erityisedustajan toimeksiannon perustana ovat Etelä-Kaukasiaa koskevat unionin politiikan tavoitteet, mukaan lukien tavoitteet, jotka on vahvistettu Brysselissä 1 päivänä syyskuuta 2008 pidetyn Eurooppa-neuvoston ylimääräisen kokouksen päätelmissä sekä 15 päivänä syyskuuta 2008 ja 27 päivänä helmikuuta 2012 annetuissa neuvoston päätelmissä. Näihin tavoitteisiin kuuluvat

a)

olemassa olevien järjestelmien, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (Etyj) sekä sen asettama Minskin ryhmä mukaan lukien, mukaisesti konfliktien estäminen alueella, osallistuminen alueen konfliktien, muun muassa Georgian kriisin ja Vuoristo-Karabahin konfliktin, rauhanomaiseen ratkaisuun edistämällä pakolaisten ja kotimaassaan siirtymään joutuneiden henkilöiden paluuta ja muilla asianmukaisilla keinoilla, sekä tällaisen ratkaisun täytäntöönpanon tukeminen kansainvälisen oikeuden periaatteiden mukaisesti;

b)

rakentavien suhteiden ylläpitäminen alueen keskeisiin toimijoihin;

c)

Armenian, Azerbaidžanin ja Georgian sekä tarvittaessa niiden naapurimaiden välisen läheisemmän yhteistyön rohkaiseminen ja tukeminen;

d)

unionin tehokkuuden ja näkyvyyden lisääminen alueella.

3 artikla

Toimeksianto

Näiden politiikan tavoitteiden saavuttamiseksi erityisedustajan toimeksiantona on

a)

kehittää yhteyksiä alueen hallituksiin, parlamentteihin, muihin keskeisiin poliittisiin toimijoihin, oikeuslaitokseen ja kansalaisyhteiskuntaan;

b)

rohkaista alueen maita yhteistyöhön yhteistä etua koskevissa alueellisissa kysymyksissä, joita ovat muun ohessa yhteiset turvallisuusuhat sekä terrorismin, laittoman kaupan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunta;

c)

osallistua konfliktien rauhanomaiseen ratkaisuun kansainvälisen oikeuden periaatteiden mukaisesti ja helpottaa tällaisen ratkaisun täytäntöönpanoa tiiviissä yhteistyössä Yhdistyneiden kansakuntien sekä Etyjin ja sen asettaman Minskin ryhmän kanssa;

d)

Georgian kriisin osalta:

i)

olla mukana valmistelemassa 12 päivänä elokuuta 2008 tehdyn sopimuksen 6 kohdan nojalla järjestettäviä kansainvälisiä neuvotteluja, Geneven kansainväliset neuvottelut, sekä sen 8 päivänä syyskuuta 2008 sovittuja täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka koskevat muun muassa alueen turvallisuuteen ja vakauteen liittyviä yksityiskohtia, kysymystä pakolaisista ja kotimaassaan siirtymään joutuneista henkilöistä kansainvälisesti tunnustettujen periaatteiden perusteella sekä muita osapuolten yhdessä päättämiä aiheita,

ii)

osallistua unionin kannan määrittämiseen ja esittää kyseinen kanta erityisedustajan tasolla i alakohdassa tarkoitetuissa neuvotteluissa, ja

iii)

helpottaa 12 päivänä elokuuta 2008 tehdyn sopimuksen ja sen 8 päivänä syyskuuta 2008 sovittujen täytäntöönpanotoimenpiteiden täytäntöönpanoa;

e)

helpottaa luottamusta lisäävien toimien kehittämistä ja toteuttamista koordinoiden jäsenvaltioiden asiantuntemuksen kanssa, kun sellaista on saatavilla ja kun se on tarkoituksenmukaista;

f)

avustaa tarvittaessa konfliktin mahdollisen ratkaisun täytäntöönpanoon liittyvien unionin toimien valmistelussa;

g)

vahvistaa unionin vuoropuhelua alueen keskeisten toimijoiden kanssa;

h)

avustaa unionia Etelä-Kaukasiaa koskevan kokonaisvaltaisen politiikan kehittämisessä edelleen;

i)

tässä artiklassa säädettyjen toimien puitteissa vaikuttaa osaltaan unionin ihmisoikeuspolitiikan ja ihmisoikeuksia koskevien unionin suuntaviivojen täytäntöönpanoon erityisesti konfliktialueilla olevien lasten ja naisten osalta etenkin seuraamalla ja käsittelemällä tähän liittyviä tapahtumia.

4 artikla

Toimeksiannon toteuttaminen

1.   Erityisedustaja vastaa toimeksiannon toteuttamisesta korkean edustajan alaisuudessa.

2.   PTK ylläpitää erityisiä suhteita erityisedustajaan ja toimii tämän ensisijaisena yhteyspisteenä neuvostoon. PTK huolehtii erityisedustajan strategisesta ja poliittisesta ohjauksesta tämän toimeksiannon puitteissa sanotun kuitenkaan rajoittamatta korkean edustajan toimivaltaa.

3.   Erityisedustaja sovittaa toimensa tiiviisti yhteen Euroopan ulkosuhdehallinnon ja sen asiaankuuluvien yksiköiden kanssa.

5 artikla

Rahoitus

1.   Erityisedustajan toimeksiantoon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje 1 päivänä heinäkuuta 2018 alkavalle ja 29 päivänä helmikuuta 2020 päättyvälle kaudelle on 4 340 000 euroa.

2.   Menoja hallinnoidaan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavien menettelyjen ja sääntöjen mukaisesti.

3.   Erityisedustajan ja komission välillä tehdään sopimus menojen hallinnoinnista. Erityisedustaja on tilivelvollinen komissiolle kaikista menoista.

6 artikla

Avustajaryhmän perustaminen ja kokoonpano

1.   Erityisedustaja vastaa toimeksiantonsa ja siihen varattujen käytettävissä olevien taloudellisten resurssien asettamissa rajoissa avustajaryhmän perustamisesta. Avustajaryhmällä on oltava asiantuntemusta toimeksiantoon kuuluvista poliittisista erityiskysymyksistä. Erityisedustajan on viipymättä ilmoitettava neuvostolle ja komissiolle avustajaryhmän kulloinenkin kokoonpano.

2.   Jäsenvaltiot, unionin toimielimet ja Euroopan ulkosuhdehallinto voivat esittää, että henkilöstöä lähetetään työskentelemään erityisedustajan kanssa. Tällaisen lähetetyn henkilöstön palkat maksaa jäsenvaltio, asianomainen unionin toimielin tai Euroopan ulkosuhdehallinto. Myös jäsenvaltioiden unionin toimielimiin tai Euroopan ulkosuhdehallintoon lähettämiä asiantuntijoita voidaan asettaa työskentelemään erityisedustajan kanssa. Sopimussuhteisen kansainvälisen henkilöstön on oltava jäsenvaltioiden kansalaisia.

3.   Kaikki lähetetyt työntekijät pysyvät hallinnollisesti lähettävän jäsenvaltion, lähettävän unionin toimielimen tai Euroopan ulkosuhdehallinnon alaisina, ja he suorittavat tehtävänsä ja toimivat erityisedustajan toimeksiannon toteuttamista edistävällä tavalla.

4.   Erityisedustajan henkilöstö sijoitetaan asiaankuuluvien Euroopan ulkosuhdehallinnon yksikköjen tai unionin edustustojen tiloihin, jotta varmistetaan niiden toimien yhtenäisyys ja johdonmukaisuus.

7 artikla

Erityisedustajan ja hänen henkilöstönsä erioikeudet ja vapaudet

Erityisedustajan ja hänen henkilöstönsä jäsenten hoitaman tehtävän loppuun saattamisen ja sujuvan suorittamisen edellyttämät erioikeudet, vapaudet ja muut takuut sovitaan tilanteen mukaan yhdessä vastaanottajamaiden kanssa. Jäsenvaltiot ja Euroopan ulkosuhdehallinto antavat tätä varten kaiken tarvittavan tuen.

8 artikla

EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen turvallisuus

Erityisedustajan ja hänen avustajaryhmänsä jäsenten on noudatettava neuvoston päätöksessä 2013/488/EU (2) vahvistettuja turvallisuutta koskevia periaatteita ja vähimmäisvaatimuksia.

9 artikla

Tiedonsaanti ja logistiikkatuki

1.   Jäsenvaltiot, komissio ja neuvoston pääsihteeristö varmistavat, että erityisedustaja saa käyttöönsä kaikki olennaiset tiedot.

2.   Unionin edustustot alueella ja/tai jäsenvaltiot antavat tarvittaessa logistiikkatukea alueella.

10 artikla

Turvallisuus

Erityisedustaja toteuttaa perussopimuksen V osaston nojalla unionin ulkopuolisiin operaatioihin lähetetyn henkilöstön turvallisuutta koskevan unionin politiikan mukaisesti kaikki kohtuudella toteutettavissa olevat toimenpiteet toimeksiantonsa ja vastuualueen turvallisuustilanteen mukaisesti suoraan hänen alaisuudessaan olevan koko henkilöstön turvallisuuden edistämiseksi, erityisesti

a)

laatimalla Euroopan ulkosuhdehallinnon ohjeisiin perustuvan erityisen turvallisuussuunnitelman, joka käsittää henkilöstön turvalliseen siirtymiseen vastuualueelle ja sen sisällä sekä turvallisuutta vaarantavien tilanteiden hallintaan sovellettavat erityiset fyysiset, organisatoriset ja menettelyä koskevat turvallisuustoimenpiteet, sekä valmius- ja evakuointisuunnitelman;

b)

varmistamalla, että unionin ulkopuolelle lähetetyllä koko henkilöstöllä on vastuualueen olosuhteiden edellyttämä korkean riskin kattava vakuutusturva;

c)

varmistamalla, että kaikille unionin ulkopuolelle lähetettäville erityisedustajan avustajaryhmän jäsenille, myös paikalta palvelukseen otetulle henkilöstölle, annetaan joko ennen vastuualueelle saapumista tai heti saapumisen yhteydessä Euroopan ulkosuhdehallinnon kyseiselle alueelle antamaan riskiluokitukseen perustuva asianmukainen turvallisuuskoulutus;

d)

varmistamalla, että kaikki säännöllisten turvallisuusarviointien pohjalta annetut suositukset pannaan täytäntöön, ja antamalla edistymistä koskevan kertomuksen ja toimeksiannon toteuttamista koskevan kertomuksen yhteydessä neuvostolle, korkealle edustajalle ja komissiolle kirjallisia raportteja suositusten täytäntöönpanosta ja muista turvallisuusasioista.

11 artikla

Raportointi

Erityisedustaja raportoi säännöllisin väliajoin suullisesti ja kirjallisesti korkealle edustajalle sekä PTK:lle. Erityisedustaja raportoi tarvittaessa myös neuvoston työryhmille. Säännöllisesti toimitettavat raportit jaetaan COREU-verkoston kautta. Erityisedustaja voi antaa raportteja ulkoasiainneuvostolle. Perussopimuksen 36 artiklan mukaisesti erityisedustaja voi osallistua tietojen antamiseen Euroopan parlamentille.

12 artikla

Koordinointi

1.   Erityisedustaja edistää unionin toimien yhtenäisyyttä, johdonmukaisuutta ja tehokkuutta ja auttaa varmistamaan, että kaikkia unionin välineitä ja jäsenvaltioiden toimia käytetään johdonmukaisella tavalla unionin politiikan tavoitteiden saavuttamiseksi. Jäsenvaltioiden kanssa pyritään yhteistyöhön tarvittaessa. Erityisedustajan toimet sovitetaan yhteen komission toimien kanssa. Erityisedustaja tiedottaa säännöllisesti toiminnastaan jäsenvaltioiden ja unionin edustustoille.

2.   Paikan päällä on pidettävä yllä läheisiä suhteita unionin ja jäsenvaltioiden edustustojen päälliköihin. He pyrkivät kaikin tavoin avustamaan erityisedustajaa toimeksiannon toteuttamisessa. Erityisedustaja antaa Georgiassa toteutettavan Euroopan unionin tarkkailuoperaation (EUMM Georgia) johtajalle paikallista poliittista ohjausta toimien tiiviissä yhteistyössä unionin Georgian edustuston päällikön kanssa. Erityisedustaja ja EUMM Georgia -siviilioperaation komentaja kuulevat tarvittaessa toisiaan. Erityisedustajan on myös pidettävä yhteyttä muihin paikan päällä oleviin kansainvälisiin ja alueellisiin toimijoihin.

13 artikla

Avustaminen vaatimusten osalta

Erityisedustaja ja hänen henkilöstönsä auttavat sellaisten tietojen hankkimisessa, joita käytetään vastattaessa aiempien Etelä-Kaukasiaan ja Georgian kriisiä varten nimitettyjen erityisedustajien toimeksiannoista mahdollisesti aiheutuviin vaatimuksiin ja velvoitteisiin, ja antavat tätä varten hallinnollista apua ja oikeuden tutustua asiaankuuluviin asiakirjoihin.

14 artikla

Uudelleentarkastelu

Tämän päätöksen täytäntöönpanoa ja sen johdonmukaisuutta unionin kyseisellä alueella toteuttamien muiden toimien kanssa tarkastellaan säännöllisesti uudelleen. Erityisedustaja antaa neuvostolle, korkealle edustajalle ja komissiolle toimeksiannossa saavutettua edistymistä koskevan kertomuksen viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2018 ja kattavan kertomuksen toimeksiannon toteuttamisesta viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2019.

15 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. MOGHERINI


(1)  Neuvoston päätös (YUTP) 2017/2071, annettu 13 päivänä marraskuuta 2017, Euroopan unionin erityisedustajan nimittämisestä Etelä-Kaukasiaan ja Georgian kriisiä varten (EUVL L 295, 14.11.2017, s. 55).

(2)  Neuvoston päätös 2013/488/EU, annettu 23 päivänä syyskuuta 2013, EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevista turvallisuussäännöistä (EUVL L 274, 15.10.2013, s. 1).


26.6.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 161/32


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2018/908,

annettu 25 päivänä kesäkuuta 2018,

Bosnia ja Hertsegovinaan nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 33 artiklan ja 31 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 19 päivänä tammikuuta 2015 päätöksen (YUTP) 2015/77 (1), jolla Lars-Gunnar WIGEMARK nimitettiin Euroopan unionin erityisedustajaksi, jäljempänä ’erityisedustaja’, Bosnia ja Hertsegovinaan. Erityisedustajan toimeksianto päättyy 30 päivänä kesäkuuta 2018.

(2)

Erityisedustajan toimeksiantoa olisi jatkettava 14 kuukaudella.

(3)

Erityisedustaja toteuttaa toimeksiantonsa tilanteessa, joka voi huonontua ja joka saattaa vaarantaa perussopimuksen 21 artiklassa määritettyjen unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden saavuttamisen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Euroopan unionin erityisedustaja

Jatketaan erityisedustajaksi Bosnia ja Hertsegovinaan nimitetyn Lars-Gunnar WIGEMARKin toimeksiantoa 31 päivään elokuuta 2019. Neuvosto voi poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean (PTK) arvion perusteella ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan, jäljempänä ’korkea edustaja’, ehdotuksesta päättää, että erityisedustajan toimeksianto päätetään aikaisemmin.

2 artikla

Politiikan tavoitteet

1.   Erityisedustajan toimeksianto perustuu seuraaviin unionin politiikan tavoitteisiin Bosnia ja Hertsegovinassa:

a)

jatkuva edistyminen vakautus- ja assosiaatioprosessissa;

b)

vakaan, elinvoimaisen, rauhallisen, monikansaisen ja yhtenäisen Bosnia ja Hertsegovinan, joka toimii rauhanomaisessa yhteistyössä naapureidensa kanssa, varmistaminen; ja

c)

sen varmistaminen, että Bosnia ja Hertsegovina etenee vakaasti kohti EU:n jäsenyyttä.

2.   EU tukee myös edelleen Bosnia ja Hertsegovinan rauhaa koskevan yleisen puitesopimuksen täytäntöönpanoa.

3 artikla

Toimeksianto

Näiden politiikan tavoitteiden saavuttamiseksi erityisedustajan toimeksiantona on

a)

tarjota unionin neuvoja ja toimia välittäjänä poliittisessa prosessissa, erityisesti edistämällä eri hallintotasojen vuoropuhelua;

b)

varmistaa unionin toimien johdonmukaisuus ja yhtenäisyys;

c)

helpottaa edistymistä poliittisissa, taloudellisissa ja unionin painopisteissä, erityisesti kannustamalla EU-asioiden koordinointimekanismin jatkokäsittelyä ja uudistusohjelman täytäntöönpanon jatkamista;

d)

tukea kotimaisia toimia eurooppalaisten normien mukaisesti sen varmistamiseksi, että vaalien tulokset voidaan panna täytäntöön;

e)

seurata ja neuvoa toimeenpano- ja lainsäädäntöviranomaisia Bosnia ja Hertsegovinan hallinnon kaikilla tasoilla sekä pitää yhteyttä Bosnia ja Hertsegovinan viranomaisiin ja poliittisiin puolueisiin;

f)

varmistaa unionin toimien täytäntöönpano kaikessa oikeusvaltiota ja turvallisuusalan uudistusta koskevassa toiminnassa, edistää unionin toiminnan yleistä koordinointia ja antaa paikallista poliittista ohjausta unionin toimille järjestäytyneen rikollisuuden, korruption ja terrorismin torjumisessa sekä antaa tässä yhteydessä tarvittaessa arviointeja ja neuvoja korkealle edustajalle ja komissiolle;

g)

tukea Bosnia ja Hertsegovinan rikosoikeusjärjestelmän ja poliisilaitoksen välisen vuorovaikutussuhteen vahvistamista ja tehostamista, sekä tukea aloitteita, joiden tavoitteena on vahvistaa oikeuslaitoksen tehokkuutta ja puolueettomuutta, erityisesti oikeusasioista käytävää jäsenneltyä vuoropuhelua;

h)

antaa EU:n joukkojen komentajalle poliittista ohjausta sotilasasioissa, joilla on paikallista poliittista ulottuvuutta, erityisesti arkaluonteisissa operaatioissa, sekä suhteissa paikallisiin viranomaisiin ja paikallisiin tiedotusvälineisiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sotilaallisia johtamisjärjestelyjä; kuulla EU:n joukkojen komentajaa ennen ryhtymistä sellaisiin poliittisiin toimiin, joilla voi olla vaikutusta turvallisuustilanteeseen ja koordinoida paikallisille viranomaisille ja muille kansainvälisille järjestöille annettaviin johdonmukaisiin viesteihin liittyen; osallistua keskusteluun EUFOR Althean strategisesta katsauksesta;

i)

koordinoida ja toteuttaa Bosnia ja Hertsegovinassa yleisölle suunnatut EU:n tiedotustoimet unioniin liittyvistä kysymyksistä;

j)

edistää unionin yhdentymisprosessia kohdennetulla julkisella diplomatialla ja unionin tiedotustoimilla, joilla pyritään varmistamaan unioniin liittyviä kysymyksiä koskeva laajempi ymmärtäminen ja tuki Bosnia ja Hertsegovinan yleisön parissa, myös paikallisten kansalaisyhteiskunnan toimijoiden avulla;

k)

edistää ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen kehittämistä ja vakiinnuttamista Bosnia ja Hertsegovinassa EU:n ihmisoikeuspolitiikan ja ihmisoikeuksia koskevien EU:n suuntaviivojen mukaisesti;

l)

olla yhteydessä asiaankuuluviin Bosnia ja Hertsegovinan viranomaisiin tarkoituksena varmistaa niiden täysimääräinen yhteistyö kansainvälisiä rikostuomioistuimia koskevan mekanismin kanssa;

m)

Unionin yhdentymisprosessin mukaisesti neuvoa, auttaa, helpottaa ja seurata poliittista vuoropuhelua välttämättömistä perustuslaillisista ja asiaankuuluvista lainsäädännöllisistä muutoksista;

n)

ylläpitää tiiviitä yhteyksiä ja neuvotteluja Bosnia ja Hertsegovinassa olevan korkean edustajan ja muiden maassa toimivien asiaankuuluvien kansainvälisten järjestöjen kanssa; tässä yhteydessä antaa tietoja neuvostolle keskusteluista, joita käydään kansainvälisestä läsnäolosta maassa, mukaan lukien korkean edustajan toimisto;

o)

antaa tarvittaessa korkealle edustajalle neuvoja, jotka koskevat luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, joille voitaisiin määrätä rajoittavia toimenpiteitä Bosnia ja Hertsegovinan tilanne huomioon ottaen;

p)

auttaa varmistamaan, että paikan päällä käytetään kaikkia unionin välineitä johdonmukaisella tavalla EU:n politiikan tavoitteiden saavuttamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sovellettavia johtamisjärjestelyjä.

4 artikla

Toimeksiannon toteuttaminen

1.   Erityisedustaja vastaa toimeksiannon toteuttamisesta korkean edustajan alaisuudessa.

2.   PTK ylläpitää erityisiä suhteita erityisedustajaan ja toimii erityisedustajan ensisijaisena yhteyspisteenä neuvostoon. PTK huolehtii erityisedustajan strategisesta ja poliittisesta ohjauksesta hänen toimeksiantonsa puitteissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta korkean edustajan toimivaltaa.

3.   Erityisedustaja koordinoi toimensa tiiviisti Euroopan ulkosuhdehallinnon ja sen asiaankuuluvien yksiköiden kanssa.

5 artikla

Rahoitus

1.   Erityisedustajan toimeksiantoon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje on 1 päivänä heinäkuuta 2018 alkavana ja 31 päivänä elokuuta 2019 päättyvänä kautena 7 521 937 euroa.

2.   Menoja hallinnoidaan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavien menettelyjen ja sääntöjen mukaisesti. Luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt voivat osallistua erityisedustajan hankintamenettelyihin rajoituksetta. Lisäksi erityisedustajan ostamiin tavaroihin ei sovelleta alkuperäsääntöjä.

3.   Erityisedustajan ja komission välillä tehdään sopimus menojen hallinnoinnista. Erityisedustaja on tilivelvollinen komissiolle kaikista menoista.

6 artikla

Avustajaryhmän perustaminen ja kokoonpano

1.   Erityisedustaja vastaa avustajaryhmän perustamisesta toimeksiantonsa ja siihen varattujen käytettävissä olevien taloudellisten resurssien asettamissa rajoissa. Avustajaryhmällä on oltava asiantuntemusta toimeksiantoon kuuluvista poliittisista erityiskysymyksistä. Erityisedustajan on viipymättä ilmoitettava neuvostolle ja komissiolle avustajaryhmän kulloinenkin kokoonpano.

2.   Jäsenvaltiot, unionin toimielimet ja Euroopan ulkosuhdehallinto voivat esittää, että henkilöstöä lähetetään työskentelemään erityisedustajan kanssa. Tällaisen lähetetyn henkilöstön palkat maksaa jäsenvaltio, asianomainen unionin toimielin tai Euroopan ulkosuhdehallinto. Myös jäsenvaltioiden unionin toimielimiin tai Euroopan ulkosuhdehallintoon lähettämät asiantuntijat voidaan asettaa työskentelemään erityisedustajan kanssa. Sopimussuhteisen kansainvälisen henkilöstön on oltava jäsenvaltioiden kansalaisia.

3.   Kaikki lähetetyt työntekijät pysyvät hallinnollisesti lähettävän jäsenvaltion, lähettävän unionin toimielimen tai Euroopan ulkosuhdehallinnon alaisina, ja he suorittavat tehtävänsä ja toimivat erityisedustajan toimeksiannon toteuttamista edistävällä tavalla.

7 artikla

Erityisedustajan ja hänen henkilöstönsä erioikeudet ja vapaudet

Erityisedustajan ja hänen henkilöstönsä jäsenten tehtävän loppuun saattamisen ja sujuvan suorittamisen edellyttämät erioikeudet, vapaudet ja muut takuut sovitaan tilanteen mukaan yhdessä vastaanottajapuolien kanssa. Jäsenvaltiot ja Euroopan ulkosuhdehallinto antavat tätä varten kaiken tarvittavan tuen.

8 artikla

EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen turvallisuus

Erityisedustajan ja hänen avustajaryhmänsä jäsenten on noudatettava neuvoston päätöksessä 2013/488/EU (2) vahvistettuja turvallisuutta koskevia periaatteita ja vähimmäisvaatimuksia.

9 artikla

Tiedonsaanti ja logistiikkatuki

1.   Jäsenvaltiot, komissio ja neuvoston pääsihteeristö varmistavat, että erityisedustaja saa käyttöönsä kaikki olennaiset tiedot.

2.   Unionin edustusto ja/tai jäsenvaltiot antavat tarvittaessa logistiikkatukea alueella.

10 artikla

Turvallisuus

Erityisedustaja toteuttaa perussopimuksen V osaston nojalla unionin ulkopuolisiin operaatioihin lähetetyn henkilöstön turvallisuutta koskevan unionin politiikan mukaisesti kaikki kohtuudella toteutettavissa olevat toimenpiteet toimeksiantonsa ja vastuualueen turvallisuustilanteen mukaisesti suoraan hänen alaisuudessaan olevan koko henkilöstön turvallisuuden edistämiseksi, erityisesti

a)

laatimalla Euroopan ulkosuhdehallinnon ohjeisiin perustuvan erityisen turvallisuussuunnitelman, joka käsittää henkilöstön turvalliseen siirtymiseen vastuualueelle ja sen sisällä sekä turvallisuutta vaarantavien tilanteiden hallintaan sovellettavat erityiset fyysiset, organisatoriset ja menettelyä koskevat turvallisuustoimenpiteet, sekä valmius- ja evakuointisuunnitelman;

b)

varmistamalla, että koko unionin ulkopuolelle lähetetyllä henkilöstöllä on vastuualueen olosuhteiden edellyttämä korkean riskin kattava vakuutusturva;

c)

varmistamalla, että kaikille unionin ulkopuolelle lähetettäville avustajaryhmän jäsenille, myös paikalta palvelukseen otetulle henkilöstölle, annetaan joko ennen vastuualueelle saapumista tai heti saapumisen yhteydessä Euroopan ulkosuhdehallinnon kyseiselle alueelle antamaan riskiluokitukseen perustuva asianmukainen turvallisuuskoulutus;

d)

varmistamalla, että kaikki säännöllisten turvallisuusarviointien pohjalta annetut suositukset pannaan täytäntöön, ja antamalla toimeksiannossa saavutettua edistymistä koskevan kertomuksen ja toimeksiannon toteuttamista koskevan kertomuksen yhteydessä neuvostolle, korkealle edustajalle ja komissiolle kirjallisia raportteja suositusten täytäntöönpanosta ja muista turvallisuuskysymyksistä.

11 artikla

Raportointi

Erityisedustaja raportoi säännöllisin väliajoin korkealle edustajalle sekä PTK:lle. Erityisedustaja raportoi tarvittaessa myös neuvoston työryhmille. Säännöllisesti toimitettavat raportit jaetaan COREU-verkoston kautta. Erityisedustaja voi antaa kertomuksia ulkoasiainneuvostolle. Erityisedustaja voi osallistua tietojen antamiseen Euroopan parlamentille perussopimuksen 36 artiklan mukaisesti.

12 artikla

Koordinointi

1.   Erityisedustaja edistää unionin toimien yhtenäisyyttä, johdonmukaisuutta ja tehokkuutta sekä auttaa varmistamaan, että kaikkia unionin välineitä ja jäsenvaltioiden toimia käytetään johdonmukaisella tavalla unionin politiikan tavoitteiden saavuttamiseksi. Jäsenvaltioiden kanssa pyritään yhteistyöhön tarvittaessa. Erityisedustajan toimet koordinoidaan komission toimien kanssa sekä tilanteen mukaan alueella toimivien muiden erityisedustajien toimien kanssa. Erityisedustaja tiedottaa säännöllisesti toiminnastaan jäsenvaltioiden ja unionin edustustoille.

2.   Paikan päällä on pidettävä yllä tiiviitä suhteita unionin edustustojen päälliköihin alueella ja jäsenvaltioiden edustustojen päälliköihin. Näiden on kaikin tavoin pyrittävä avustamaan erityisedustajaa toimeksiannon toteuttamisessa. Erityisedustajan on myös pidettävä yhteyttä paikan päällä oleviin kansainvälisiin ja alueellisiin toimijoihin, ja erityisesti koordinoitava toimintansa läheisesti Bosnia ja Hertsegovinassa olevan korkean edustajan kanssa.

3.   Unionin kriisinhallintaoperaatioiden tukemiseksi erityisedustaja parantaa muiden paikan päällä olevien unionin toimijoiden kanssa näiden unionin toimijoiden tuottaman tiedon levittämistä ja jakamista, jotta yleinen tilannekuva ja -arviointi olisivat mahdollisimman yhtenevät.

13 artikla

Avustaminen vaatimusten osalta

Erityisedustaja ja hänen henkilöstönsä avustavat sellaisten tietojen hankkimisessa, joita käytetään vastattaessa aiempien Bosnia ja Hertsegovinaan nimitettyjen erityisedustajien toimeksiannoista mahdollisesti aiheutuviin vaatimuksiin ja velvoitteisiin, ja antavat tätä varten hallinnollista apua ja oikeuden tutustua asiaankuuluviin asiakirjoihin.

14 artikla

Uudelleentarkastelu

Tämän päätöksen täytäntöönpanoa ja sen johdonmukaisuutta unionin kyseisellä alueella toteuttamien muiden toimien kanssa tarkastellaan säännöllisesti uudelleen. Erityisedustaja antaa neuvostolle, korkealle edustajalle ja komissiolle toimeksiannossa saavutettua edistymistä koskevan kertomuksen viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2018 ja kattavan kertomuksen toimeksiannon toteuttamisesta viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2019.

15 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. MOGHERINI


(1)  Neuvoston päätös (YUTP) 2015/77, annettu 19 päivänä tammikuuta 2015, Euroopan unionin erityisedustajan nimittämisestä Bosnia ja Hertsegovinaan (EUVL L 13, 20.1.2015, s. 7).

(2)  Neuvoston päätös 2013/488/EU, annettu 23 päivänä syyskuuta 2013, EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevista turvallisuussäännöistä (EUVL L 274, 15.10.2013, s. 1).


26.6.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 161/37


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2018/909,

annettu 25 päivänä kesäkuuta 2018,

PRY-yhteistyön hankkeiden yhteisten hallinnointia koskevien sääntöjen vahvistamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 46 artiklan 6 kohdan,

ottaa huomioon pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) ja siihen osallistuvien jäsenvaltioiden luettelon vahvistamisesta 11 päivänä joulukuuta 2017 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2017/2315 (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 11 päivänä joulukuuta 2017 päätöksen (YUTP) 2017/2315.

(2)

Päätöksen 4 artiklan 2 kohdan f alakohdassa säädetään, että neuvosto vahvistaa hankkeille yhteiset hallinnointia koskevat säännöt, joita osallistuvat jäsenvaltiot, jotka ottavat osaa yksittäiseen hankkeeseen, voisivat tarvittaessa mukauttaa kyseistä hanketta varten.

(3)

Kuten neuvoston päätöksen (YUTP) 2018/340 (2) johdanto-osan 5 kappaleessa todetaan, johdonmukaisuuden varmistamiseksi kaikkien PRY-yhteistyön hankkeiden toimeenpano perustuu hankkeiden yhteisiin hallinnointia koskeviin sääntöihin, mukaan lukien muun muassa tarvittaessa säännöt tarkkailijoiden asemasta.

(4)

Etenemissuunnitelmasta pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) täytäntöönpanoa varten 6 päivänä maaliskuuta 2018 annetun neuvoston suosituksen (3) 12 kohdan mukaan neuvoston olisi hyväksyttävä viimeistään kesäkuussa 2018 hankkeille yhteiset hallinnointia koskevat säännöt. Näiden sääntöjen olisi muodostettava kehys, jolla varmistetaan PRY-yhteistyön hankkeiden yhtenäinen ja johdonmukainen toteuttaminen, ja niiden olisi sisällettävä yksityiskohtaisia sääntöjä siitä, että päätöksen (YUTP) 2017/2315 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti neuvostolle ilmoitetaan säännöllisesti yksittäisten hankkeiden etenemisestä, ja että neuvosto voi tarpeen mukaan valvoa hankkeiden etenemistä. Tältä osin olisi täsmennettävä paremmin osallistuvien jäsenvaltioiden sekä PRY-yhteistyön sihteeristön, jonka tehtävistä Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH), mukaan lukien EU:n sotilasesikunta (EUSE), ja Euroopan puolustusvirasto (EDA) huolehtivat yhdessä, tehtävät ja vastuualueet, mukaan lukien muun muassa tarvittaessa säännöt tarkkailijavaltioiden asemasta. Kehyksen olisi myös annettava osallistujille yleistä ohjausta kunkin hankkeen hallinnointiin soveltuvien järjestelyjen suunnittelussa päätöksen (YUTP) 2017/2315 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Tässä yhteydessä neuvosto palaa viimeistään kesäkuussa 2018 kysymykseen osallistuvien jäsenvaltioiden koordinointitehtävistä hankkeissa.

(5)

Päätöksen (YUTP) 2017/2315 7 artiklassa säädetään, että EUH, EU:n sotilasesikunta (EUSE) mukaan luettuna, ja EDA huolehtivat yhdessä tarvittavista PRY-yhteistyön sihteeristön tehtävistä, ja eritellään tarkemmin näiden toimijoiden rooleja ja vastuita PRY-yhteistyön tukemisessa PRY-yhteistyön hankkeet mukaan lukien.

(6)

Päätöksen (YUTP) 2017/2315 4 artiklan 2 kohdan g alakohdan mukaisesti neuvoston olisi hyväksyttävä päätös, jossa vahvistetaan hyvissä ajoin yleiset edellytykset, joiden mukaan kolmansia valtioita voitaisiin poikkeuksellisesti kutsua osallistumaan yksittäisiin hankkeisiin kyseisen päätöksen 9 artiklan, erityisesti 9 artiklan 1 kohdan, mukaisesti sekä 6 päivänä maaliskuuta 2018 annetun neuvoston suosituksen 13 kohdan mukaisesti.

(7)

Neuvoston olisi näin ollen hyväksyttävä päätös PRY-yhteistyön hankkeiden yhteisten hallinnointia koskevien sääntöjen vahvistamisesta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Määritelmä

Tässä päätöksessä ”hankkeen jäsenillä” tarkoitetaan osallistuvia jäsenvaltioita, jotka ottavat osaa PRY-yhteistyön hankkeeseen.

2 artikla

Neuvoston tiedottaminen ja valvonta

1.   Kunkin vuoden marraskuuhun mennessä neuvosto tarkastelee uudelleen päätöstä (YUTP) 2018/340 ja saattaa sen tarvittaessa ajan tasalle. Kunkin hankkeen ajan tasalle saatettu luettelo hankkeen jäsenistä, joka koostuu hanke-ehdotuksen toimittaneista sekä niistä, jotka on hyväksytty mukaan hankkeeseen päätöksen (YUTP) 2017/2315 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti, julkaistaan yhdessä tällaisen ajan tasalle saatetun neuvoston päätöksen kanssa.

2.   Hankkeen jäsenten on tiedotettava neuvostolle asianmukaisesti kerran vuodessa PRY-yhteistyön hankkeidensa etenemisestä. Tätä varten hankkeen jäsenten on hankekoordinaattoreidensa välityksellä raportoitava PRY-yhteistyön sihteeristölle PRY-yhteistyön hankkeidensa edistymisestä käyttäen 6. maaliskuuta 2018 annetun neuvoston suosituksen 11 kohdassa tarkoitettua PRY-yhteistyön hankkeiden kuvausmallia yhteisen sähköisen työtilan välityksellä. Näiden raporttien on sisällettävä yhteen kootut tiedot hankkeen täytäntöönpanon edistymisestä, sen etenemissuunnitelmasta, tavoitteista ja välitavoitteista sekä siitä, miten sillä edistetään asiaankuuluvien tiukempien sitoumusten täyttämistä. Neuvoston päätöksen 2013/488/EU (4) mukaisesti hankkeen jäsenet voivat sopia toimitettavien tietojen olennaisten osien turvallisuusluokituksesta.

PRY-yhteistyön sihteeristö julkaisee ilmoituksen, jonka jälkeen hankekoordinaattoreilla on kuusi viikkoa aikaa laatia raportti, ja kerää yhteen kootut tiedot PRY-yhteistyön hankkeista toimittaakseen ne edelleen neuvostolle. Tiedot toimitetaan neuvostolle periaatteessa ennen korkean edustajan PRY-yhteistyöstä antamaa vuosikertomusta ottaen huomioon 6 päivänä maaliskuuta 2018 annetun neuvoston suosituksen 14, 15 ja 16 kohta.

3.   Hankkeen jäsenten on neuvoston pyynnöstä toimitettava hankekoordinaattorien välityksellä lisätietoja tietyistä yksittäisistä hankkeista 2 kohdassa tarkoitettujen säännöllisesti toimitettavien tietojen lisäksi.

4.   Osallistuvien jäsenvaltioiden on kansallisten täytäntöönpanosuunnitelmiensa kautta toimitettava tiedot myös omasta panoksestaan niihin PRY-yhteistyön hankkeisiin, joihin ne osallistuvat; päätöksen (YUTP) 2017/2315 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti suunnitelmia on tarkasteltava uudelleen vuosittain ja ne on saatettava tarvittaessa ajan tasalle.

5.   Hankekoordinaattorien on hyödynnettävä yhteistä sähköistä työtilaa muusta asiaankuuluvasta edistymisestä ja hankkeeseen liittyvistä muutoksista raportoimiseen, mukaan lukien uusien hankkeen jäsenten ja tarkkailijoiden hyväksyminen sekä näiden hyväksymispäivä. Yhteistä sähköistä työtilaa on käytettävä siten, että varmistetaan toimitettavien tietojen avoimuus kaikille osallistuville jäsenvaltioille.

3 artikla

PRY-yhteistyön sihteeristö

Päätöksen (YUTP) 2017/2315 7 artiklan mukaisesti ja täyttääkseen tehtävänsä PRY-yhteistyön sihteeristö

a)

toimii unionin puitteissa keskitettynä yhteyspisteenä kaikissa PRY-asioissa;

b)

toimii myös kaikkien osallistuvien jäsenvaltioiden keskitettynä yhteyspisteenä asiaankuuluvien tietojen jakamista varten hyödyntäen toimivaa sähköpostiosoitetta ja yhteistä sähköistä työtilaa. PRY-yhteistyön sihteeristö jakelee myös asiakirjansa yhteisen sähköisen työtilan kautta;

c)

tarjoaa PRY-yhteistyön hanke-ehdotusten arviointiin liittyviä tuki- ja koordinointitoimintoja ja edistää osallistuvien jäsenvaltioiden toimittamien, hankkeiden arvioinnin ja neuvostolle raportoinnin edellyttämien tietojen toimittamisen toteutumista jäsennellysti;

d)

tukee pyynnöstä osallistuvia jäsenvaltioita, jotka aikovat ehdottaa hanketta, kun nämä ilmoittavat asiasta muille osallistuville jäsenvaltioille. Päätöksen (YUTP) 2017/2315 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti tällaiset tiedot on toimitettava oikea-aikaisesti tuen saamiseksi ja jotta kiinnostuneille osallistuville jäsenvaltioille annettaisiin mahdollisuus liittyä ehdotuksen toimittamiseen yhdessä;

e)

tukee hankkeen jäseniä, kun ne esittävät tilannekatsauksia hankkeistaan asiaankuuluvissa neuvoston valmistelevissa elimissä ja tarvittaessa EDAn puitteissa;

f)

toimittaa EUH:n asiaankuuluville yksiköille, EUSE mukaan lukien, ja EDAlle hankkeen jäseniltä saadut pyynnöt tukea näiden hankkeita ja niiden täytäntöönpanoa.

4 artikla

Hankkeen jäsenet

1.   Päätöksen (YUTP) 2017/2315 5 artiklan 3 kohdan mukaan hankkeen jäsenten on sovittava keskenään yksimielisesti yhteistyönsä järjestelyistä ja laajuudesta sekä hankkeen hallinnoinnista.

2.   Järjestelyihin voivat sisältyä hankkeeseen osallistumisen edellyttämät panokset ja sen vaatimukset, hankkeen päätöksentekomenettelyt, ehdot, joita sovelletaan hankkeesta luopumiseen tai muiden osallistuvien jäsenvaltioiden hankkeeseen liittymiseen, sekä tarkkailija-asemaa koskevat säännökset. Nämä järjestelyt voivat kattaa myös 7 artiklassa tarkoitettuja asioita.

3.   Päätöksen (YUTP) 2017/2315 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti hankkeen jäsenet voivat yksimielisesti sopia keskenään muiden osallistuvien jäsenvaltioiden hyväksymisestä hankkeeseen näiden pyynnöstä. Niiden on ilmoitettava neuvostolle uusien jäsenten hyväksymisestä.

4.   Hankkeen jäsenet voivat yksimielisesti sopia keskenään, että tietyt, esimerkiksi hallinnollisiin asioihin liittyvät päätökset tehdään erilaisten äänestyssääntöjen mukaisesti.

5.   Hankkeen jäsenten on osallistuttava hankkeeseen omilla resursseillaan ja asiantuntemuksellaan. Hankkeen laajuudesta riippuen kunkin hankkeen jäsenen on määritettävä oma panoksensa, johon voi kuulua henkilö- ja taloudellisia resursseja, asiantuntemusta, välineistöä tai luontoissuorituksia. Näiden panosten on tuettava hankkeen tavoitteen saavuttamista ja niillä on oltava vaikutus hankkeeseen.

6.   Hankkeen jäsenten on pyrittävä suunnittelemaan kukin hanke siten, että varmistetaan tulosten ja aikataulujen johdonmukaisuus muiden PRY-yhteistyön hankkeiden kanssa, sekä siten, että hanke on johdonmukainen muissa asiaankuuluvissa institutionaalisissa puitteissa kehitettävien aloitteiden kanssa varmistaen samalla avoimuuden ja osallistavuuden sekä välttäen tarpeetonta päällekkäisyyttä.

7.   Osallistuvien jäsenvaltioiden tiukempien sitoumusten mukaisesti hankkeen jäsenten on pyrittävä tarjoamaan käyttökelpoisia joukkoja ja voimavaroja, etenkin sellaisia, jotka ovat hyvin varusteltuja, koulutettuja ja yhteentoimivia, joilla on tarvittavat rakenteet, varusteet ja varaosat ja jotka pystyvät siirtymään operaatioalueelle, toteuttamaan operaation ja ylläpitämään sitä.

8.   Jokainen hankkeen jäsen osoittaa kansallisen yhteyspisteen kullekin PRY-yhteistyön hankkeelle, johon se osallistuu.

5 artikla

Hankekoordinaattorit

1.   Kunkin PRY-yhteistyön hankkeen jäsenten on nimettävä ja osoitettava keskuudestaan yksi tai useampi hankekoordinaattori, joiden on suoritettava koordinointitehtäviä. Periaatteessa hankkeen alullepanijat voivat ottaa koordinaattorin tehtävät.

2.   Hankekoordinaattorit muun muassa

a)

saattavat ajan tasalle vähintään kerran vuodessa hanketta koskevat tiedot PRY-yhteistyön sihteeristön luomassa yhteisessä sähköisessä työtilassa PRY-yhteistyön hankkeiden kuvausmallin pohjalta;

b)

helpottavat yhteistyötä hankkeen jäsenten välillä sekä tarvittaessa muiden asiaankuuluvien PRY-yhteistyön hankkeiden hankekoordinaattorien kanssa ja toimivat keskuspisteenä hankkeeseen liittyvien kysymysten osalta;

c)

voivat tukea 4 artiklassa tarkoitettujen hankkeeseen sovellettavien järjestelyjen kehittämistä sekä tarvittavaa hankedokumentaatiota raportointi mukaan lukien. Tätä varten hankekoordinaattorit voivat hyödyntää osallistuville jäsenvaltioille EDAn puitteissa tarjottuja hankehallinnoinnin tukivälineitä;

d)

edistävät tarvittaessa sitä, että hankkeen puitteissa kehitettävillä voimavaroilla pyritään ratkaisemaan voimavarojen kehittämissuunnitelmassa ja puolustuksen koordinoidussa vuotuisessa tarkastelussa todetut puutteet, sekä edistävät tiukempien sitoumusten täyttämistä myös vaativimpien operaatioiden osalta ja edistävät unionin tavoitetason saavuttamista.

3.   Hankkeen jäsenet voivat sopia keskenään hankekoordinaattorin tehtäviä ja velvollisuuksia koskevista lisäjärjestelyistä hankkeen erityispiirteet huomioon ottaen. Erityisesti, jos hankkeen jäsenet sopivat hankekoordinaattorin roolin osoittamisesta keskuudestaan useammalle jäsenelle, PRY-yhteistyön sihteeristön suuntaan on säilytettävä keskitetty yhteyspiste.

6 artikla

Tarkkailijat

1.   Hankkeen jäsenet voivat sopia keskenään siitä, että muiden osallistuvien jäsenvaltioiden sallitaan osallistua hankkeeseen tarkkailijoina.

2.   Osallistuvat jäsenvaltiot voivat periaatteessa toimia tarkkailijoina ainoastaan tiettyjen ehtojen mukaisesti, jotka koskevat myös tarkkailija-aseman kestoa ja jotka projektin jäsenet määrittelevät kunkin hankkeen erityispiirteet huomioon ottaen. Hankekoordinaattorien on toimitettava nämä ehdot pyynnöstä.

3.   Hankkeen jäsenet voivat sopia keskenään tarkkailija-asemaan sovellettavista erityisjärjestelyistä, joissa otetaan huomioon hankkeen erityispiirteet ja sen eri kehitysvaiheet.

4.   Tarkkailijoilla ei ole velvollisuutta osallistua hankkeeseen omilla resursseillaan ja asiantuntemuksellaan. Ne voivat pyrkiä hankkeen jäseniksi myöhemmässä vaiheessa ilman että hankkeen täytäntöönpanon edistyminen hidastuu.

7 artikla

Muut hankkeiden järjestelyjen kattamat asiat

1.   Järjestelyihin, joista kunkin PRY-yhteistyön hankkeen jäsenet voivat sopia keskenään, tarvittaessa kirjallisesti, päätöksen (YUTP) 2017/2315 5 artiklan 3 kohdan panemiseksi täytäntöön, sisältyvät muun muassa kaikki seuraavat alat tai joitain niistä:

hankkeen jäsenten kokousten valmistelu, puheenjohtajuus ja koordinointi;

roolien ja velvollisuuksien jakaminen hankkeen jäsenten kesken;

tarvittaessa komission kutsuminen osallistumaan hankkeen käsittelyyn;

budjetti- ja rahoitussäännöt;

tarkkailijoiden läsnäolo hankkeen käsittelyssä;

säännöt, joita sovelletaan, jos hankkeen jäsen päättää luopua hankkeesta, mukaan lukien oikeudelliset ja taloudelliset näkökohdat, tai jos osallistuva jäsenvaltio pyrkii liittymään mukaan hankkeeseen;

niiden tapausten määrittely, joissa hankkeen jäsenet voivat pyytää EUH:n, EUSE mukaan lukien, ja EDAn tukea;

erittelyt, hankintastrategia, hankehallinnoinnin tukirakenteen valinta sekä teollisuusyritysten valinta. Tältä osin hankkeen jäsenet voivat sopia keskenään käyttävänsä EDAn käyttämiä hankehallinnointivälineitä, kuten hankkeiden järjestelyjä, yhteisiä henkilöstötavoitteita, yhteisiä henkilöstövaatimuksia tai liiketoimintamalleja.

2.   Hankkeen jäsenet voivat yksimielisesti sopia keskenään tekevänsä päätöksiä edellä mainituista asioista 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

8 artikla

Hankkeen puitteissa kehitetyt joukot ja voimavarat

Hankkeen jäsenet voivat käyttää PRY-yhteistyön hankkeen puitteissa kehitettyjä joukkoja ja voimavaroja yksin, tai niitä voidaan tarvittaessa käyttää yhteisesti Euroopan unionin sekä YK:n, Naton tai muiden kehysten toteuttamien toimien yhteydessä.

9 artikla

Uudelleentarkastelu

Tätä päätöstä tarkastellaan uudelleen 31 päivään joulukuuta 2020 mennessä.

Tätä päätöstä mukautetaan tarvittaessa kolmansien valtioiden yksittäisiin hankkeisiin osallistumisen yleisten edellytysten ottamiseksi huomioon, mistä päättää neuvosto päätöksen (YUTP) 2017/2315 4 artiklan 2 kohdan g alakohdan ja 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

10 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. MOGHERINI


(1)  EUVL L 331, 14.12.2017, s. 57.

(2)  Neuvoston päätös (YUTP) 2018/340, annettu 6 päivänä maaliskuuta 2018, PRY-yhteistyössä kehitettävien hankkeiden luettelosta (EUVL L 65, 8.3.2018, s. 24).

(3)  EUVL C 88, 8.3.2018, s. 1.

(4)  Neuvoston päätös 2013/488/EU, annettu 23 päivänä syyskuuta 2013, EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevista turvallisuussäännöistä (EUVL L 274, 15.10.2013, s. 1).


26.6.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 161/42


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2018/910,

annettu 25 päivänä kesäkuuta 2018,

eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa annetun täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteen muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2018) 4060)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 11 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/662/ETY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (2) ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/99/EY (3) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanopäätöksessä 2014/709/EU (4) säädetään eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi tietyissä jäsenvaltioissa, joissa on vahvistettu kotieläiminä pidettävissä tai luonnonvaraisissa sioissa esiintyneitä kyseisen taudin tapauksia, jäljempänä ’asianomaiset jäsenvaltiot’. Kyseisen täytäntöönpanopäätöksen liitteessä olevassa I–IV osassa määritetään ja luetellaan kyseisten jäsenvaltioiden tiettyjä alueita, jotka on eritelty taudin epidemiologiseen tilanteeseen perustuvan riskitason mukaan. Täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitettä on muutettu useita kertoja, jotta on voitu ottaa huomioon afrikkalaisen sikaruton epidemiologisessa tilanteessa unionissa tapahtuneet muutokset, jotka on huomioitava kyseisessä liitteessä.

(2)

Riski afrikkalaisen sikaruton leviämisestä luonnonvaraisiin lajeihin liittyy kyseisen taudin hitaaseen luonnolliseen leviämiseen luonnonvaraisten sikojen populaatioissa mutta myös ihmisen toiminnasta johtuviin riskeihin, minkä taudin viimeaikainen epidemiologinen kehitys unionissa osoittaa ja mistä esitetään näyttöä 14 päivänä heinäkuuta 2015 julkaistussa Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen, jäljempänä ’EFSA’, eläinten terveyttä ja hyvinvointia käsittelevän lautakunnan tieteellisessä lausunnossa, 23 päivänä maaliskuuta 2017 julkaistussa EFSAn tieteellisessä raportissa ”Epidemiological analyses on African swine fever in the Baltic countries and Poland” ja 7 päivänä marraskuuta 2017 julkaistussa EFSAn tieteellisessä raportissa ”Epidemiological analyses on African swine fever in the Baltic countries and Poland” (5).

(3)

Kesäkuussa 2018 havaittiin 38 afrikkalaisen sikaruton taudinpurkausta kotieläiminä pidetyissä sioissa ja useita afrikkalaisen sikaruton tapauksia villisoissa Tulcean piirikunnassa Romaniassa. Nämä afrikkalaisen sikaruton taudinpurkaukset kotieläiminä pidetyissä sioissa ja tapaukset villisoissa samoilla alueilla Romaniassa merkitsevät riskitason nousua, joka olisi otettava huomioon täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä. Tämä afrikkalaisen sikaruton tautialue Romaniassa olisi näin ollen lueteltava kyseisen liitteen I, II ja III osassa.

(4)

Kesäkuussa 2018 havaittiin yksi afrikkalaisen sikaruton taudinpurkaus kotieläiminä pidetyissä sioissa Saldusin kunnassa Latviassa. Tämä afrikkalaisen sikaruton taudinpurkaus kotieläiminä pidetyissä sioissa ja viimeaikaiset tapaukset villisoissa samalla alueella Latviassa merkitsevät riskitason nousua, joka olisi otettava huomioon täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä. Tämä afrikkalaisen sikaruton tautialue Latviassa olisi näin ollen mainittava kyseisen liitteen III osassa.

(5)

Kesäkuussa 2018 havaittiin kolme afrikkalaisen sikaruton taudinpurkausta kotieläiminä pidetyissä sioissa Šiauliain, Vilnan ja Kaunasin läänissä Liettuassa. Nämä afrikkalaisen sikaruton taudinpurkaukset kotieläiminä pidetyissä sioissa ja viimeaikaiset tapaukset villisoissa samoilla alueilla Liettuassa merkitsevät riskitason nousua, joka olisi otettava huomioon täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä. Nämä afrikkalaisen sikaruton tautialueet Liettuassa olisi näin ollen lueteltava kyseisen liitteen III osassa.

(6)

Kesäkuussa 2018 havaittiin kaksi afrikkalaisen sikaruton taudinpurkausta kotieläiminä pidetyissä sioissa Podlasien ja Lublinin voivodikunnassa Puolassa. Nämä taudinpurkaukset kotieläiminä pidetyissä sioissa ja viimeaikaiset tapaukset villisoissa samoilla alueilla Puolassa merkitsevät riskitason nousua, joka olisi otettava huomioon täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä. Nämä afrikkalaisen sikaruton tautialueet Puolassa olisi näin ollen lueteltava kyseisen liitteen III osassa.

(7)

Jotta voidaan ottaa huomioon afrikkalaisen sikaruton viimeaikainen epidemiologinen kehitys unionissa ja torjua ennakoivasti taudin leviämiseen liittyviä riskejä, olisi määritettävä riittävän suuret uudet korkean riskin alueet Romanian, Latvian, Liettuan ja Puolan osalta ja sisällytettävä ne täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä oleviin luetteloihin. Sen vuoksi kyseistä liitettä olisi muutettava.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liite tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 25 päivänä kesäkuuta 2018.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  Komission täytäntöönpanopäätös 2014/709/EU, annettu 9 päivänä lokakuuta 2014, eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa ja täytäntöönpanopäätöksen 2014/178/EU kumoamisesta (EUVL L 295, 11.10.2014, s. 63).

(5)  EFSA Journal 2015;13(7):4163; EFSA Journal 2017;15(3):4732; EFSA Journal 2017;15(11):5068.


LIITE

Korvataan täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liite seuraavasti:

LIITE

I OSA

1.   Tšekki

Seuraavat Tšekin alueet:

okres Uherské Hradiště,

okres Kroměříž,

okres Vsetín,

katastrální území obcí v okrese Zlín:

Bělov,

Biskupice u Luhačovic,

Bohuslavice nad Vláří,

Brumov,

Bylnice,

Divnice,

Dobrkovice,

Dolní Lhota u Luhačovic,

Drnovice u Valašských Klobouk,

Halenkovice,

Haluzice,

Hrádek na Vlárské dráze,

Hřivínův Újezd,

Jestřabí nad Vláří,

Kaňovice u Luhačovic,

Kelníky,

Kladná-Žilín,

Kochavec,

Komárov u Napajedel,

Křekov,

Lipina,

Lipová u Slavičína,

Ludkovice,

Luhačovice,

Machová,

Mirošov u Valašských Klobouk,

Mysločovice,

Napajedla,

Návojná,

Nedašov,

Nedašova Lhota,

Nevšová,

Otrokovice,

Petrůvka u Slavičína,

Pohořelice u Napajedel,

Polichno,

Popov nad Vláří,

Poteč,

Pozlovice,

Rokytnice u Slavičína,

Rudimov,

Řetechov,

Sazovice,

Sidonie,

Slavičín,

Smolina,

Spytihněv,

Svatý Štěpán,

Šanov,

Šarovy,

Štítná nad Vláří,

Tichov,

Tlumačov na Moravě,

Valašské Klobouky,

Velký Ořechov,

Vlachova Lhota,

Vlachovice,

Vrbětice,

Žlutava.

2.   Viro

Seuraavat Viron alueet:

Hiiu maakond.

3.   Unkari

Seuraavat Unkarin alueet:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 651000, 651100, 651200, 652100, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900 és 653403 kódszámúvalamint 656100, 656200, 656300, 656400, 656701, 657010, 657100, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900850, 900860, 900930, 900950 és 903350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950 és 750960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553110, 553250, 553260 és 553350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360 és 573450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 850650, 850850, 851851, 851852, 851950, 852050, 852150, 852250, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856250, 856260, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450 és 857550.

4.   Latvia

Seuraavat Latvian alueet:

Aizputes novads,

Alsungas novads,

Kuldīgas novada Gudenieku, Turlavas un Laidu pagasts,

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

Skrundas novada,Nīkrācesun Rudbāržu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A9, Skrundas pilsēta,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Vaiņodes novads,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.

5.   Liettua

Seuraavat Liettuan alueet:

Akmenės rajono savivaldybė: Papilės seniūnija,

Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kazlų Rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio, Šaukėnų seniūnijos, Tytyvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio ir Vaiguvos seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė.

6.   Puola

Seuraavat Puolan alueet:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Stare Juchy w powiecie ełckim,

powiat gołdapski,

powiat węgorzewski,

gmina Ruciane – Nida i część gminy Pisz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 oraz miasto Pisz w powiecie piskim,

gminy Giżycko z miastem Giżycko, Kruklanki, Miłki, Wydminy i Ryn w powiecie giżyckim,

gmina Mikołajki w powiecie mrągowskim,

gminy Bisztynek i Sępopol w powiecie bartoszyckim,

gminy Barciany, Korsze i Srokowo w powiecie kętrzyńskim,

gminy Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta i Kiwity w powiecie lidzbarskim,

część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,

gminy Godkowo, Milejewo, Młynary, Pasłęk i Tolkmicko w powiecie elbląskim,

powiat miejski Elbląg.

 

w województwie podlaskim:

gminy Brańsk z miastem Brańsk, Rudka i Wyszki w powiecie bielskim,

gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,

gmina Poświętne w powiecie białostockim,

gminy Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, część gminy Zambrów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 i miasto Zambrów w powiecie zambrowskim,

gminy Wiżajny i Przerośl w powiecie suwalskim,

gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród i Zbójna w powiecie łomżyńskim.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Ceranów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, część gminy Bielany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

gminy Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim,

gmina Kotuń w powiecie siedleckim,

gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

powiat miejski Ostrołęka,

powiat ostrowski,

gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim,

gmina Krasne w powiecie przasnyskim,

gminy Mała Wieś i Wyszogród w powiecie płockim,

gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Glinojeck, Gołymin – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk w powiecie ciechanowskim,

gminy Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Płońsk z miastem Płońsk, Sochocin i Załuski w powiecie płońskim,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Wielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Dobre, Jakubów, Mińsk Mazowiecki z miastem Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Kałuszyn, Siennica i Stanisławów w powiecie mińskim,

gminy Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Sobolew, Trojanów, Wilga i Żelechów w powiecie garwolińskim,

powiat kozienicki,

gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,

powiat żyrardowski,

gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,

gminy Białobrzegi, Promna, Stromiec i Wyśmierzyce w powiecie białobrzeskim,

gminy Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew z miastem Sochaczew i Teresin w powiecie sochaczewskim,

gmina Policzna w powiecie zwoleńskim.

 

w województwie lubelskim:

gminy Niemce, Garbów, Jastków, Konopnica, Wólka, Głusk w powiecie lubelskim,

gminy Łęczna, Milejów, Spiczyn, część gminy Ludwin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Puchaczów i Dratów, a następnie przez drogę nr 820 do północnej granicy gminy, część gminy Cyców położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 841 do miejscowości Wólka Cycowska, a następnie od miejscowości Wólka Cycowska przez drogę 82 do zachodniej granicy gminy i część gminy Puchaczów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę 82 do miejscowości Stara Wieś, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Stara Wieś, Puchaczów i Dratów w powiecie łęczyńskim,

gminy Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny i część gminy wiejskiej Chełm położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 812 biegnącą od zachodniej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, a następnie południową granicę powiatu miejskiego Chełm do wschodniej granicy gminy w powiecie chełmskim,

gminy Grabowiec, Miączyn, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Komarów-Osada w powiecie zamojskim,

gminy Trzeszczany, Werbkowice, Mircze, część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

gminy Abramów, Kamionka, Lubartów z miastem Lubartów, Serniki, Ostrów Lubelski w powiecie lubartowskim,

gminy Kłoczew, Ryki, Dęblin i Stężyca w powiecie ryckim,

gminy Puławy z miastem Puławy, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Nałęczów, Markuszów, Żyrzyn w powiecie puławskim,

powiat świdnicki,

gminy Fajsławice, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Gorzków, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Izbica, Siennica Różana w powiecie krasnostawskim,

gmina Tyszowce w powiecie tomaszowskim,

powiat miejski Lublin.

7.   Romania

Seuraavat Romanian alueet:

Satu Mare county:

Commune Apa with following localities:

Locality Apa,

Locality Lunca Apei,

Locality Someșeni,

Commune Batarci with folowing localities:

Locality Batarci,

Locality Comlausa,

Locality Sirlău,

Locality Tămășeni,

Commune Bixad with folowing localities:

Locality Bixad,

Locality Boinești,

Locality Trip,

Commune Călinesti-Oaș with following localities:

Locality Călinești-Oaș,

Locality Coca,

Locality Lechința,

Locality Pășunea Mare,

Commune Carmazana,

Commune Certeze with following localities:

Locality Certeze,

Locality Huța Certeze,

Locality Moișeni,

Commune Culciu with following localities:

Locality Culciu Mare,

Locality Apateu,

Locality Cărășeu,

Locality Corod,

Locality Culciu Mic,

Locality Lipău,

Commune Doba with following localities:

Locality Doba,

Locality Boghiș,

Locality Dacia,

Locality Paulian,

Locality Traian,

Commune Gherța Mică,

Commune Halmeu with following localities:

Locality Babești,

Locality Dobolț,

Locality Halmeu Vii,

Commune Livada with following localities:

Locality Livada,

Locality Adrian,

Locality Dumbrava,

Locality Livada Mică,

Commune Medieșu Aurit with following localities:

Locality Potău,

Locality Românesti,

Locality Medieșu Aurit,

Locality Babășești,

Locality Iojib,

Locality Medieș Rături,

Locality Medieș Vii,

Satmarel locality from Satu Mare Municipality,

Commune Odoreu with following localities:

Locality Odoreu,

Locality Berindan,

Locality Cucu,

Commune Ardud witl following localities:

Locality Ardud,

Locality Ardud-Vii,

Locality Baba Novac,

Locality Gerăușa,

Locality Mădăraș,

Locality Sărătura,

Commune Negrești-Oaș with following localities:

Locality Negrești-Oaș,

Locality Luna,

Locality Tur,

Commune Orașu Nou with following localities:

Locality Orașu Nou,

Locality Orașu Nou-Vii,

Locality Prilog,

Locality Prilog Vii,

Locality Racșa,

Locality Racșa Vii,

Locality Remetea Oașului,

Commune Păulești with following localities:

Locality Păulești,

Locality Amati,

Locality Ambud,

Locality Hrip,

Locality Petin,

Locality Rușeni,

Commune Târna Mare with following localities:

Locality Târna Mare,

Locality Bocicău,

Locality Valea Seacă,

Locality Văgaș,

Commune Tarsolt with following localities:

Locality Tarsolt,

Locality Aliceni,

Commune Terebești with following localities:

Locality Terebești,

Locality Aliza,

Locality Gelu,

Locality Pișcari,

Commune Turț with folowing localities:

Locality Turț,

Locality Gherța Mare,

Locality Turț Băi,

Commune Turulung with following localities:

Locality Turulung Vii,

Commune Vama,

Commune Vetiș with following localities:

Locality Vetiș,

Locality Decebal,

Locality Oar,

Commune Viile Satu Mare with following localities:

Locality Viile Satu Mare,

Locality Cionchești,

Locality Medișa,

Locality Tătărești,

Locality Țireac,

Commune Pișcolt with following localities:

Locality Pișcolt,

Locality Resighea,

Locality Scărișoara Nouă,

Commune Sanislăuwith following localities:

Locality Sanislău,

Locality Marna Nouă,

Commune Ciumeștiwith following localities:

Locality Ciumești,

Locality Berea,

Locality Viișoara,

Locality Horea,

Commune Foieniwith folowing localities:

Locality Foieni,

Commune Urziceni with following localities:

Locality Urziceni,

Locality Urzicenii de Pădure,

Commune Cămin with following localities:

Locality Cămin,

Commune Căpleni with following localities:

Locality Căpleni,

Commune Berveni with folowing localities:

Locality Berveni,

Locality Lucăceni,

Commune Moftin with following localities:

Locality Domănești.

Tulcea county:

Commune Beidaud with following localities:

Locality Beidaud,

Locality Neatârnare,

Locality Sarighiol de Deal,

Commune Mihai Viteazu with following localities:

Locality Mihai Viteazu,

Locality Sinoie,

Galati municipality,

Commune I. C. Brătianu with I. C. Brătianu locality,

Commune Jijila with following localities:

Garvăn locality,

Jijila locality,

Commune Smârdan with Smârdan locality,

Commune Măcin with Măcin locality,

Commune Carcaliu with Carcaliu locality,

Commune Greci with Greci Locality,

Commune Turcoaia with Turcoaia locality,

Commune Cerna with following localities:

Cerna locality,

Traian locality,

Mircea Vodă locality,

General Praporgescu locality,

Commune Peceneaga with Peceneaga localitz,

Commune Dorobanțu with following localities:

Ardealu locality,

Dorobanțu locality,

Cârjelari locality,

Fântâna Oilor locality,

Meșteru locality,

Commune Ostrov with following localities:

Ostrov locality,

Piatra locality,

Commune Dăeni with Dăeni locality,

Commune Topolog with following localities:

Măgurele locality,

Făgărașu Nou locality,

Luminița locality,

Topolog locality,

Calfa locality,

Sâmbăta Nouă locality,

Cerbu locality,

Commune Casimcea with following localities:

Rahman locality,

Haidar locality,

Cișmeaua Nouă locality,

Stânca locality,

Corugea locality,

Casimcea locality.

II OSA

1.   Tšekki

Seuraavat Tšekin alueet:

katastrální území obcí v okrese Zlín:

Bohuslavice u Zlína,

Bratřejov u Vizovic,

Březnice u Zlína,

Březová u Zlína,

Březůvky,

Dešná u Zlína,

Dolní Ves,

Doubravy,

Držková,

Fryšták,

Horní Lhota u Luhačovic,

Horní Ves u Fryštáku,

Hostišová,

Hrobice na Moravě,

Hvozdná,

Chrastěšov,

Jaroslavice u Zlína,

Jasenná na Moravě,

Karlovice u Zlína,

Kašava,

Klečůvka,

Kostelec u Zlína,

Kudlov,

Kvítkovice u Otrokovic,

Lhota u Zlína,

Lhotka u Zlína,

Lhotsko,

Lípa nad Dřevnicí,

Loučka I,

Loučka II,

Louky nad Dřevnicí,

Lukov u Zlína,

Lukoveček,

Lutonina,

Lužkovice,

Malenovice u Zlína,

Mladcová,

Neubuz,

Oldřichovice u Napajedel,

Ostrata,

Podhradí u Luhačovic,

Podkopná Lhota,

Provodov na Moravě,

Prštné,

Příluky u Zlína,

Racková,

Raková,

Salaš u Zlína,

Sehradice,

Slopné,

Slušovice,

Štípa,

Tečovice,

Trnava u Zlína,

Ublo,

Újezd u Valašských Klobouk,

Velíková,

Veselá u Zlína,

Vítová,

Vizovice,

Vlčková,

Všemina,

Vysoké Pole,

Zádveřice,

Zlín,

Želechovice nad Dřevnicí.

2.   Viro

Seuraavat Viron alueet:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

3.   Unkari

Seuraavat Unkarin alueet:

Heves megye 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150 és 705450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760 és 857650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

4.   Latvia

Seuraavat Latvian alueet:

Ādažu novads,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novads,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novads,

Dundagas novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novada,Valgundes, Kalnciema, Līvbērzes, Glūdas, Svētes, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas, Sesavas, Platones un Vircavas pagasts,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Kurmāles, Padures, Pelču, Rumbas, Rendas, Kabiles,Snēpeles un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novada, Ozolnieku un Cenu pagasts,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novada Jaunlutriņu, Lutriņu, Šķēdes, Nīgrandes, Saldus, Jaunauces, Rubas, Vadakstes, Zaņas, Ezeres, Pampāļu un Zirņu pagasts un Saldus pilsēta,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novada Raņķu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz Ziemeļiem no autoceļa A9

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novads,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

5.   Liettua

Seuraavat Liettuan alueet:

Akmenės rajono savivaldybė: Naujosios Akmenės kaimiškoji, Kruopių, Naujosios Akmenės miesto seniūnijos,

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Krokialaukio, Miroslavo, Nemunaičio, Punios ir Simno seniūnijos,

Anykščių rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė: Gaižaičių, Joniškio, Rudiškių, Satkūnų, Skaistgirio ir Žagarės seniūnijos,

Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Jurbarko miesto, Jurbarkų, Skirsnemunės ir Šimkaičių seniūnijos,

Kaišiadorių miesto savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vandžiogalos ir Zapyškio seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė: Gudžiūnų, Surviliškio, Šėtos, Truskavos ir Vilainių seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių seniūnija, Linkuvos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, ir Rozalimo seniūnija,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų, Baisogalos, Pakalniškių, Radviliškio, Radviliškio miesto, Sidabravo, Skėmių, Šeduvos miesto ir Tyrulių seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Kalnūjų seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

Prienų miesto savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

6.   Puola

Seuraavat Puolan alueet:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

powiat olecki,

gminy Orzysz, Biała Piska i część gminy Pisz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 w powiecie piskim,

gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie, Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,

gminy Braniewo z miastem Braniewo, Lelkowo, Pieniężno, Frombork, Płoskinia i część gminy Wilczęta położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 509w powiecie braniewskim.

 

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

gminy Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno, Mońki i Trzcianne w powiecie monieckim,

gminy Łomża, Piątnica, Śniadowo, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

gminy Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, Milejczyce i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

gminy Białowieża, Czeremcha, Narew, Narewka, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685,część gminy Kleszczele położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 685, a następnie nr 66 i nr 693, część gminy Hajnówka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685 i miasto Hajnówka w powiecie hajnowskim,

gminy Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

część gminy Zambrów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie zambrowskim,

gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

gmina Boćki i część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 i miasto Bielsk Podlaski w powiecie bielskim,

gmina Puńsk, część gminy Krasnopol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653, część gminy Sejny położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 i miasto Sejny w powiecie sejneńskim,

gminy Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

gminy Korycin, Krynki, Kuźnica, Sokółka, Szudziałowo, część gminy Nowy Dwór położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 670, część gminy Janów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 671 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie przedłużonej drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej granicy gminy w powiecie sokólskim,

powiat miejski Białystok.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Przesmyki, Domanice, Skórzec, Siedlce, Suchożebry, Mokobody, Mordy, Wiśniew, Wodynie i Zbuczyn w powiecie siedleckim,

gminy Repki, Jabłonna Lacka, część gminy Bielany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

powiat łosicki,

gmina Brochów w powiecie sochaczewskim,

gminy Czosnów, Leoncin, Pomiechówek, Zakroczym i miasto Nowy Dwór Mazowiecki w powiecie nowodworskim,

gmina Joniec w powiecie płońskim,

gmina Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,

część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Latowicz i Sulejówek w powiecie mińskim,

gmina Borowie w powiecie garwolińskim,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat otwocki,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

gmina Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,

gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,

powiat miejski Siedlce,

powiat miejski Warszawa.

 

w województwie lubelskim:

powiat radzyński,

gminy Krzywda, wiejska Łuków z miastem Łuków, Stanin, Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wojcieszków, Wola Mysłowska i Trzebieszów w powiecie łukowskim,

gmina Wyryki, część gminy Urszulin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 82, część gminy Stary Brus położna na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 82 i część gminy wiejskiej Włodawa położona na północ od granicy miasta Włodawa w powiecie włodawskim,

gminy Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska,

gminy Siemień, Sosnowica, część gminy Dębowa Kłoda położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 819, część gminy Parczew położona na zachód od drogi nr 819 biegnącej do skrzyżowania z drogą nr 813 i na zachód od drogi nr 813 i część gminy Milanów położona na zachód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

gminy Niedźwiada, Ostrówek, Uścimów i część gminy Firlej położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie lubartowskim,

część gminy Ludwin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Puchaczów i Dratów, a następnie przez drogę nr 820 do północnej granicy gminy, część gminy Cyców położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę 82 i część gminy Puchaczów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 82 do miejscowości Stara Wieś, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Stara Wieś, Puchaczów i Dratów w powiecie łęczyńskim,

gminy Uchanie, Horodło i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 w powiecie hrubieszowskim,

gminy Białopole, Dubienka, Leśniowice, Wojsławice i Żmudź w powiecie chełmskim.

7.   Romania

Seuraavat Romanian alueet:

Tulcea county

Commune Bestepe with folowing localities:

Locality Băltenii de Jos,

Locality Băltenii de Sus,

Locality Bestepe,

Locality Periprava,

Locality Sfistofca,

Commune Sarichioi with folowing localities:

Locality Sarichioi,

Locality Enisala,

Locality Sabangia,

Locality Visterna,

Locality Zebil,

Commune Baia with folowing localities:

Locality Baia,

Locality Camena,

Locality Caugagia,

Locality Ceamurlia de Sus,

Locality Panduru,

Commune Ceamurlia de Jos with folowing localities:

Locality Ceamurlia de Jos,

Locality Lunca,

Commune Ciucurova with folowing localities:

Locality Ciucurova,

Locality Atmagea,

Locality Fântâna Mare,

Commune Babadag with Babadag locality,

Commune Slava Cercheza with folowing localities:

Locality Slava Cercheza,

Locality Slava Rusă,

Commune Stejaru with folowing localities:

Locality Stejaru,

Locality Mina Altan Tepe,

Locality Vasile Alecsandri,

Commune Jurilovca with folowing localities:

Locality Jurilovca,

Locality Visina,

Locality Salcioara.

III OSA

1.   Latvia

Seuraavat Latvian alueet:

Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasts,

Ozolnieku novada Salgales pagasts,

Saldus novada Novadnieku, Kursīšu un Zvārdes pagasts.

2.   Liettua

Seuraavat Liettuan alueet:

Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės ir Ventos seniūnijos,

Alytaus rajono savivaldybė: Alovės, Butrimonių, Daugų, Pivašiūnų ir Raitininkų seniūnijos,

Jurbarko rajono savivaldybė: Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus ir Veliuonos seniūnijos,

Joniškio rajono savivaldybė: Gataučių, Kepalių, Kriukų ir Saugėlaukio seniūnijos,

Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Čekiškės, Vilkijos ir Vilkijos apylinkių seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė: Dotnuvos, Josvainių, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių ir Pernaravos seniūnijos,

Kelmės rajono savivaldybė: Tytyvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,

Pakruojo rajono savivaldybė: Guostagalio seniūnija, Linkuvos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, Lygumų, Pakruojo, Pašvitinio ir Žeimelio seniūnijos,

Radviliškio rajono savivaldybė: Grinkiškio, Šaukoto ir Šiaulėnų seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų ir Šiluvos seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

Trakų rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė.

3.   Puola

Seuraavat Puolan alueet:

 

w województwie podlaskim:

gminy Dąbrowa Białostocka, Sidra, część gminy Nowy Dwór położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 670, część gminy Janów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 671 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie przedłużonej drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej granicy gminy w powiecie sokólskim,

gmina Giby, część gminy Krasnopol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i część gminy Sejny położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 oraz południowo - zachodnią granicę miasta Sejny i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 w powiecie sejneńskim,

gmina Orla, część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,

gminy Czyże, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685,część gminy Kleszczele położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 685, a następnie nr 66 i nr 693 i część gminy Hajnówka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685 w powiecie hajnowskim,

gmina Goniądz w powiecie monieckim

gminy Mielnik i Nurzec-Stacja w powiecie siemiatyckim.

 

w województwie mazowieckim:

gmina Nasielsk w powiecie nowodworskim,

gmina Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gmina Nowe Miasto w powiecie płońskim

gminy Korczew i Paprotnia w powiecie siedleckim.

 

w województwie lubelskim:

gminy Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień i część gminy wiejskiej Chełm położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 812 biegnącą od zachodniej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, a następnie północną granicę powiatu miejskiego Chełm do wschodniej granicy gminy w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, część gminy Urszulin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 82, część gminy Stary Brus położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 82 i część gminy wiejskiej Włodawa położona na południe od granicy miasta Włodawa w powiecie włodawskim,

część gminy Cyców położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 82 i na północ od drogi nr 841 w powiecie łęczyńskim,

gminy Jabłoń, Podedwórze, część gminy Dębowa Kłoda położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 819, część gminy Parczew położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 819 biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 813 i na wschód od drogi nr 813 i część gminy Milanów położona na wschód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

gminy Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Kodeń, Sławatycze, Sosnówka, Tuczna i Wisznice w powiecie bialskim,

gminy Jeziorzany, Michów, Kock i część gminy Firlej położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie lubartowskim,

gminy Adamów i Serokomla w powiecie łukowskim,

gmina Baranów w powiecie puławskim,

gminy Nowodwór i Ułęż w powiecie ryckim.

4.   Romania

Seuraavat Romanian alueet:

Satu Mare county

Commune Agriș with folowing localities:

Locality Agriș,

Locality Ciuperceni,

Commune Botiz,

Commune Dorolț with folowing localities:

Locality Atea,

Locality Dara,

Locality Petea,

Locality Dorolț,

Commune Halmeu with folowing localities:

Locality Halmeu,

Locality Cidreag,

Locality Mesteacăn,

Locality Porumbești,

Commune Lazuri with folowing localities:

Locality Lazuri,

Locality Bercu,

Locality Nisipeni,

Locality Noroieni,

Locality Peleș,

Locality Pelișor,

Commune Micula with folowing localities:

Locality Micula,

Locality Bercu Nou,

Locality Micula Nouă,

Satu Mare Municipality,

Commune Turulung with folowing localities:

Locality Turulung,

Locality Drăgușeni.

Tulcea county

Tulcea Municipality with folowing localities:

Locality Tulcea,

Locality Tudor Vladimirescu,

Commune Ceatalchioi with folowing localities:

Locality Ceatalchioi,

Locality Patlageanca,

Locality Plauru,

Locality Salceni,

Commune Pardina with Pardina locality,

Commune Somova with folowing localities:

Locality Somova,

Locality Mineri,

Locality Parches,

Commune Frecăței with folowing localities:

Locality Frecăței,

Locality Cataloi,

Locality Poșta,

Locality Telita,

Commune Horia with folowing localities:

Locality Horia,

Locality Cloșca,

Locality Florești,

Commune Izvoarele with folowing localities:

Locality Izvoarele,

Locality Alba,

Locality Iulia,

Locality Valea Teilor,

Commune Mihai Bravu with folowing localities:

Locality Mihai Bravu,

Locality Satu Nou,

Locality Turda,

Commune Mihail Kogălniceanu with folowing localities:

Locality Mihail Kogălniceanu,

Locality Lăstuni,

Locality Rândunica,

Commune Nalbant with folowing localities:

Locality Nalbant,

Locality Nicolae Bălcescu,

Locality Trestenic,

Commune Niculițel with Niculițel locality,

Commune Isaccea with folowing localities:

Locality Isaccea,

Locality Tichilești,

Locality Revărsarea,

Commune C.A.Rosetti with folowing localities:

Locality C.A.Rosetti,

Locality Cardon,

Locality Letea,

Commune Valea Nucarilor with folowing localities:

Locality Valea Nucarilor,

Locality Agighiol,

Locality Iazurile,

Commune Chilia Veche with folowing localities:

Locality Chilia Veche,

Locality Calita,

Locality Ostrovu Tataru,

Locality Tatanir,

Commune Crisan with folowing localities:

Locality Crisan,

Locality Caraorman,

Locality Mila 23,

Commune Mahmudia with Mahmudia locality,

Commune Maliuc with folowing localities:

Locality Maliuc,

Locality Ilganii de Sus,

Locality Gorgova,

Locality Partizani,

Locality Vulturu,

Commune Murighiol with folowing localities:

Locality Murighiol,

Locality Colina,

Locality Dunavatu de Jos,

Locality Dunavatu de Sus,

Locality Plopu,

Locality Sarinasuf,

Locality Uzlina,

Commune Nufaru with folowing localities:

Locality Nufaru,

Locality Ilagnii de Jos,

Locality Malcoci,

Locality Victoria,

Commune Sulina with Sulina localities,

Commune Sfantu Gheorghe with Sfantu Gheorghe locality,

Commune Luncavița with folowing localities:

Locality Văcăreni,

Locality Luncavița,

Locality Rachelu,

Commune Hamcearca with following localities:

Locality Nifon,

Locality Căprioara,

Locality Hamcearca,

Locality Balabancea,

Commune Grindu with Grindu Locality.

IV OSA

Italia

Seuraavat Italian alueet:

tutto il territorio della Sardegna.


26.6.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 161/67


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2018/911,

annettu 25 päivänä kesäkuuta 2018,

pienten märehtijäin ruton leviämisen estämiseksi toteutettavista väliaikaisista suojatoimenpiteistä Bulgariassa

(tiedoksiannettu numerolla C(2018) 4071)

(Ainoastaan bulgariankielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 11 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/662/ETY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (2) ja erityisesti sen 10 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Pienten märehtijäin rutto (peste des petits ruminants), jäljempänä ’PPR-tauti’, on pienten märehtijöiden eli lampaiden ja vuohien vakava virustauti, joka tarttuu pääasiassa suoran kosketuksen kautta. PPR-tauti voi aiheuttaa hyvin suurta sairastuvuutta ja kuolleisuutta erityisesti alueilla, joilla PPR-tautia esiintyy ensimmäistä kertaa, ja sillä voi olla vakavia taloudellisia vaikutuksia maatalousalaan. PPR-tauti ei tartu ihmisiin. PPR-tauti on endeeminen monissa Afrikan, Lähi-Idän ja Aasian maissa, ja se on erittäin huolestuttava eläinten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta.

(2)

Neuvoston direktiivissä 92/119/ETY (3) säädetään yleisistä toimenpiteistä, joita on toteutettava tiettyjen eläintautien, muun muassa PPR-taudin, torjumiseksi. Näihin kuuluvat valvontatoimenpiteet, jotka on toteutettava, kun PPR-taudin esiintymistä epäillään ja kun sen esiintyminen on vahvistettu tilalla. Valvontatoimenpiteisiin kuuluvat myös suoja- ja valvontavyöhykkeiden perustaminen tartuntatilojen ympärille ja muut lisätoimenpiteet taudin leviämisen torjumiseksi.

(3)

Maailman eläintautijärjestön (OIE) maaeläinten terveyttä koskevan säännöstön vuoden 2017 laitoksen (4), jäljempänä ’säännöstö’, 14.7.7 artiklan mukaan silloin, kun PPR-taudinpurkaus tai PPR-virustartunta esiintyy PPR-vapaassa maassa tai vyöhykkeellä ja kaikki altistuneet eläimet on hävitetty, palautumisaika on kuusi kuukautta siitä, kun viimeinen tautieläin on teurastettu, edellyttäen että on noudatettu säännöstön 14.7.32 artiklaa.

(4)

Bulgaria ilmoitti 23 päivänä kesäkuuta 2018 komissiolle ja muille jäsenvaltioille kolmesta PPR-taudinpurkauksesta pieniä märehtijöitä pitävillä tiloilla Bolyarovon kunnassa Yambolin alueella Bulgariassa.

(5)

Bulgaria on toteuttanut direktiivissä 92/119/ETY säädetyt valvontatoimenpiteet ja erityisesti tartunnan saaneiden karjojen kaikkien eläinten hävittämisen sekä perustanut kyseisessä direktiivissä säädetyt suoja- ja valvontavyöhykkeet taudinpurkaustilojen ympärille. Lisäksi valvontaa on tehostettu taudin esiintymisvyöhykkeiden naapurikunnissa sekä kunnissa, jotka sijaitseva vasten unionin ja sellaisten kolmansien maiden, jotka eivät ole vapaita PPR-taudista, välistä rajaa.

(6)

Direktiivissä 92/119/ETY säädettyjen toimenpiteiden lisäksi on tarpeen toteuttaa väliaikaisia suojatoimenpiteitä PPR-taudin leviämisen estämiseksi. Siksi olisi valvottava pieniä märehtijöitä käsittävien erien lähettämistä ja tiettyjen pienistä märehtijöistä saatavien tuotteiden markkinoille saattamista, jotta voidaan estää PPR-taudin leviäminen Bulgarian muille alueille sekä toisiin jäsenvaltioihin ja kolmansiin maihin erityisesti pienten märehtijöiden ja niiden sukusolujen ja alkioiden kaupan välityksellä.

(7)

Odotettaessa pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean kokoontumista ja yhteistyössä asianomaisen jäsenvaltion kanssa komission olisi toteutettava väliaikaisia suojatoimenpiteitä Bulgariassa esiintyvän pienten märehtijäin ruton osalta.

(8)

Tilannetta tarkastellaan uudelleen pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean seuraavassa kokouksessa, jossa toimenpiteitä tarvittaessa mukautetaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tässä päätöksessä vahvistetaan väliaikainen suojatoimenpide pienten märehtijäin ruton leviämisen estämiseksi unionissa.

Sitä sovelletaan pieniin märehtijöihin ja niiden siemennesteeseen, munasoluihin ja alkioihin sekä tiettyihin kyseisistä eläimistä saataviin hyödykkeisiin.

2 artikla

1.   Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

a)

’pienillä märehtijöillä’ kaikkia lammas- ja vuohieläimiä;

b)

’käsittelemättömillä eläimistä saatavilla sivutuotteilla’ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 (5) 3 artiklan 1 kohdassa määriteltyjä eläimistä saatavia sivutuotteita.

2.   Lisäksi sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (6) liitteessä I vahvistettuja määritelmiä.

3 artikla

Bulgarian on kiellettävä seuraavien hyödykkeiden lähettäminen Yambolin alueelta Bulgarian muihin osiin, muihin jäsenvaltioihin ja kolmansiin maihin:

a)

pienet märehtijät;

b)

pienten märehtijöiden siemenneste, munasolut ja alkiot.

4 artikla

1.   Bulgarian on kiellettävä seuraavien Yambolin alueelta tulevista pienistä märehtijöistä tuotettujen hyödykkeiden saattaminen markkinoille Yambolin alueen ulkopuolella:

a)

tuore liha;

b)

jauheliha ja raakalihavalmisteet, jotka on tuotettu a alakohdassa tarkoitetusta lihasta;

c)

ihmisravinnoksi tarkoitetut lihavalmisteet ja käsitellyt mahat, rakot ja suolet, jotka on tuotettu a alakohdassa tarkoitetusta lihasta, muut kuin ne, joille on tehty neuvoston direktiivin 2002/99/EY (7) liitteen III mukaisesti käsittely eläinten tiettyjen terveysriskien poistamiseksi;

d)

raakamaito ja maitotuotteet, muut kuin ne, joille on tehty direktiivin 2002/99/EY liitteessä III kuvattu käsittely ilmatiiviisti suljetussa säiliössä, F0-arvolla 3,00 tai enemmän;

e)

tuotteet, jotka sisältävät a–d alakohdassa tarkoitettuja hyödykkeitä;

f)

käsittelemättömät eläimistä saatavat sivutuotteet.

2.   Poiketen kiellosta, josta 2 artiklan f alakohdassa säädetään, toimivaltainen viranomainen voi sallia sellaisten käsittelemättömien eläimistä saatavien sivutuotteiden, jotka on tarkoitettu käsiteltäväksi tai hävitettäväksi kyseiseen tarkoitukseen hyväksytyssä laitoksessa Bulgarian alueella, lähettämisen virallisessa valvonnassa asetuksen (EY) N:o 1069/2009 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

5 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 23 päivään joulukuuta 2018.

6 artikla

Tämä päätös on osoitettu Bulgarian tasavallalle.

Tehty Brysselissä 25 päivänä kesäkuuta 2018.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Neuvoston direktiivi 92/119/ETY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1992, yhteisön yleisistä toimenpiteistä tiettyjen eläintautien torjumiseksi sekä swine vesicular -tautiin liittyvistä erityistoimenpiteistä (EYVL L 62, 15.3.1993, s. 69).

(4)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_ppr.htm

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta (sivutuoteasetus) (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 1).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55).

(7)  Neuvoston direktiivi 2002/99/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä (EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11).