ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 141

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

61. vuosikerta
7. kesäkuu 2018


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/837, annettu 31 päivänä toukokuuta 2018, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/838, annettu 31 päivänä toukokuuta 2018, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

4

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2018/839, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2018, alueiden komitean kahden jäsenen ja kuuden varajäsenen, joita Tanskan kuningaskunta on ehdottanut, nimeämisestä

7

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/840, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/105/EY mukaisen unionin laajuista seurantaa varten laadittavan tarkkailtavien aineiden luettelon hyväksymisestä vesipolitiikan alalla ja komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/495 kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 3362)

9

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

7.6.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 141/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/837,

annettu 31 päivänä toukokuuta 2018,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon unionin tullikoodeksista 9 päivänä lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (1) ja erityisesti sen 57 artiklan 4 kohdan ja 58 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (2) liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitetyn tavaran luokittelua koskevia säännöksiä.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt. Näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan unionin erityissäännöksillä tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esitetty tavara luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodiin sarakkeesta 3 ilmenevin perustein.

(4)

On aiheellista säätää, että sitovien tariffitietojen haltija voi asetuksen (EU) N:o 952/2013 34 artiklan 9 kohdan mukaisesti vielä tietyn ajan käyttää sellaisia sitovia tariffitietoja, jotka on annettu tässä asetuksessa tarkoitetusta tavarasta mutta jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia. Mainitun ajan olisi oltava kolme kuukautta.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteenä olevan taulukon sarakkeessa 1 esitetty tavara luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon sarakkeen 2 CN-koodiin.

2 artikla

Sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (EU) N:o 952/2013 34 artiklan 9 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan tämän asetuksen voimaantulosta.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä toukokuuta 2018.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Stephen QUEST

Pääjohtaja

Verotuksen ja tulliliiton pääosasto


(1)  EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu (CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

Tuote koostuu seuraavista ainesosista (painoprosentteina ilmaistuna):

2106 90 98

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 2106 , 2106 90 ja 2106 90 98 nimiketekstien mukaisesti.

Luokittelu 30 ryhmän lääkkeeksi ei tule kyseeseen, sillä tuotteessa ei ole mainintaa tietyistä taudeista, sairauksista tai niiden oireista, joihin sitä käytetään. Näin ollen tuote ei täytä 30 ryhmän 1 lisähuomautuksen ensimmäisen kohdan a alakohdan vaatimuksia.

Luokittelu 22 ryhmän juomaksi ei tule kyseeseen, sillä tuotetta ei voi juoda sellaisenaan (ks. myös yhdistetyn nimikkeistön selittävät huomautukset, 22 ryhmä, yleisohjeet, toinen kohta, toinen virke).

Tuote sisältää makeutusainetta, eri vitamiineja ja suuren määrän glyseriiniä. Sen koostumus on näin ollen monimutkaisempi kuin alanimikkeiden 2106 90 30 –2106 90 59 sokerisiirapeilla (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 2106 , 12 kohta).

Tuotteen tietty käyttötarkoitus käy ilmi myös sen pakkauksesta ja merkinnästä, jotka osoittavat, että se on tarkoitettu vähittäismyyntiin ja ravintolisänä käytettäväksi. Tuotteen objektiiviset ominaisuudet ja ominaispiirteet, erityisesti sen koostumus, sekä sen muoto tullille esitettäessä osoittavat selvästi, että se on tarkoitettu käytettäväksi erityisesti immuunijärjestelmän vahvistamiseen eikä sokerisiirapeille tyypilliseen yleisempään käyttöön.

Tuote on sen vuoksi luokiteltava CN-koodiin 2106 90 98 muuksi elintarvikevalmisteeksi.

vettä

41,6

sokeria

18,1

glyseriiniä

15,1

sitruunahappoa

13,9

maltodekstriiniä

4,1

askorbiinihappoa

3,0

stevioliglykosidejä

1,8

luontaisia makuaineita

1,1

pieniä määriä B6- ja B12-vitamiinia ja foolihappoa (B9).

Tuote on maku- ja väriaineita sisältävä alkoholiton neste, jota käytetään laimennuksen jälkeen ravintolisänä. Sitä ei voi juoda sellaisenaan.

Tuote esitetään tullille immuunijärjestelmän vahvistamiseen ja ihmiskehon energianlähteenä käytettäväksi. Tuotteen päivittäisannos on kaksi millilitraa, ja se on laimennettava ennen käyttöä. Päivittäisannos sisältää 40 mg C-vitamiinia, 1 mg B6-vitamiinia, 200 μg foolihappoa ja 2 μg B12-vitamiinia.

Tuote esitetään vähittäismyyntiin tarkoitetussa 60 ml muovipullossa, jossa on tiputusosa.


7.6.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 141/4


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/838,

annettu 31 päivänä toukokuuta 2018,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon unionin tullikoodeksista 9 päivänä lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (1) ja erityisesti sen 57 artiklan 4 kohdan ja 58 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (2) liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitetyn tavaran luokittelua koskevia säännöksiä.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt. Näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan unionin erityissäännöksillä tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esitetty tavara luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodiin sarakkeesta 3 ilmenevin perustein.

(4)

On aiheellista säätää, että sitovien tariffitietojen haltija voi asetuksen (EU) N:o 952/2013 34 artiklan 9 kohdan mukaisesti vielä tietyn ajan käyttää sellaisia sitovia tariffitietoja, jotka on annettu tässä asetuksessa tarkoitetusta tavarasta mutta jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia. Mainitun ajan olisi oltava kolme kuukautta.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteenä olevan taulukon sarakkeessa 1 esitetty tavara luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon sarakkeen 2 CN-koodiin.

2 artikla

Sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (EU) N:o 952/2013 34 artiklan 9 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan tämän asetuksen voimaantulosta.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä toukokuuta 2018.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Stephen QUEST

Pääjohtaja

Verotuksen ja tulliliiton pääosasto


(1)  EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (ETY) N: o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu (CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

Tuote, joka on lapsen potassa käytettävä kertakäyttöinen vuoraus, joka koostuu muovipussista, jonka pohjaan on kiinnitetty imukykyisestä paperista ja rakeisesta polyakrylaatin superabsorboivasta polymeeristä valmistettu monikerroksinen suoja.

Superabsorboivat polyakrylaattirakeet muuntuvat geeliksi, kun ne joutuvat kosketuksiin virtsan kanssa.

3924 90 00

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön, 3 yleisen tulkintasäännön b alakohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 3924 ja 3924 90 00 nimiketekstien mukaisesti.

Luokittelu nimikkeeseen 4818 ei tule kyseeseen, koska paperiaineosat eivät anna tuotteelle sen olennaista luonnetta vaan polyakrylaatin superabsorboiva polymeeri.

Luokittelu nimikkeeseen 9619 ei tule kyseeseen, koska tuotetta ei ole muotoiltu niin, että se sopii ihmiskehon muotoihin (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset (HS-selitykset), nimike 9619 ).

Tuote on muovien ja muiden aineiden yhdistelmä. Tuote, jossa yhdistyvät muovit ja muut aineet, on luokiteltava 39 ryhmään edellyttäen, että se on säilyttänyt muovitavaroiden olennaisen luonteen (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, 39 ryhmä, yleisohjeita).

Superabsorboiva polymeeri antaa tuotteelle sen olennaisen luonteen; paperin katsotaan toimivan ainoastaan tukena tai pakkauksena.

Tuote on sen vuoksi luokiteltava CN-koodiin 3924 90 00 muovista valmistetuiksi muiksi talous-, hygienia- ja toalettiesineiksi.


PÄÄTÖKSET

7.6.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 141/7


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2018/839,

annettu 4 päivänä kesäkuuta 2018,

alueiden komitean kahden jäsenen ja kuuden varajäsenen, joita Tanskan kuningaskunta on ehdottanut, nimeämisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 305 artiklan,

ottaa huomioon Tanskan hallituksen ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 26 päivänä tammikuuta 2015, 5 päivänä helmikuuta 2015 ja 23 päivänä kesäkuuta 2015 päätökset (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) ja (EU) 2015/994 (3) alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivänä tammikuuta 2015 alkavaksi ja 25 päivänä tammikuuta 2020 päättyväksi kaudeksi. Niels Erik SØNDERGAARD tuli 30 päivänä marraskuuta 2015 neuvoston päätöksellä (EU) 2015/2237 (4) varajäseneksi Peter KOFOD POULSENin tilalle.

(2)

Kaksi alueiden komitean jäsenen paikkaa on vapautunut Henrik Ringbæk MADSENin ja Marc Perera CHRISTENSENin toimikausien päätyttyä.

(3)

Viisi alueiden komitean varajäsenen paikkaa on vapautunut Henrik BRADE JOHANSENin, Martin HULGAARDin, Niels Erik SØNDERGAARDin, Jane Strange NIELSENin ja Henrik QVISTin toimikausien päätyttyä.

(4)

Yksi varajäsenen paikka on vapautunut, kun Per NØRHAVE on nimetty alueiden komitean jäseneksi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimetään seuraavat henkilöt alueiden komiteaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 2020:

a)

jäseniksi:

Arne LÆGAARD, Regional councillor, Central Denmark Region,

Per NØRHAVE, 1. Deputy Mayor, Municipality of Ringsted,

b)

varajäseniksi:

Karen MELCHIOR, Member of The City Council of Copenhagen,

Anders Rosenstand LAUGESEN, Councillor, Municipality of Skanderborg,

Erik HØGH-SØRENSEN, Regional councillor, North Denmark Region,

Evan LYNNERUP, Regional councillor, Zealand Region,

Ursula Beate DIETRICH-PETERSEN, Regional councillor, Zealand Region,

Marc Perera CHRISTENSEN, Magistrate member, Aarhus Municipality.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 4 päivänä kesäkuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

T. TSACHEVA


(1)  Neuvoston päätös (EU) 2015/116, annettu 26 päivänä tammikuuta 2015, alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivän tammikuuta 2015 ja 25 päivän tammikuuta 2020 väliseksi kaudeksi (EUVL L 20, 27.1.2015, s. 42).

(2)  Neuvoston päätös (EU) 2015/190, annettu 5 päivänä helmikuuta 2015, alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivänä tammikuuta 2015 alkavaksi ja 25 päivänä tammikuuta 2020 päättyväksi kaudeksi (EUVL L 31, 7.2.2015, s. 25).

(3)  Neuvoston päätös (EU) 2015/994, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2015, alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivänä tammikuuta 2015 alkavaksi ja 25 päivänä tammikuuta 2020 päättyväksi kaudeksi (EUVL L 159, 25.6.2015, s. 70).

(4)  Neuvoston päätös (EU) 2015/2237, annettu 30 päivänä marraskuuta 2015, alueiden komitean yhden tanskalaisen varajäsenen nimeämisestä (EUVL L 317, 3.12.2015, s. 35).


7.6.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 141/9


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2018/840,

annettu 5 päivänä kesäkuuta 2018,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/105/EY mukaisen unionin laajuista seurantaa varten laadittavan tarkkailtavien aineiden luettelon hyväksymisestä vesipolitiikan alalla ja komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/495 kumoamisesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2018) 3362)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon ympäristönlaatunormeista vesipolitiikan alalla, neuvoston direktiivien 82/176/ETY, 83/513/ETY, 84/156/ETY, 84/491/ETY ja 86/280/ETY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/60/EY muuttamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/105/EY (1) ja erityisesti sen 8 b artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2008/105/EY 8 b artiklan 1 kohdassa säädetään tarkkailtavien aineiden luettelon laatimisesta; näistä aineista kerätään unionin laajuisia seurantatietoja, joita voidaan hyödyntää myöhemmin, kun aineet asetetaan tärkeysjärjestykseen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/60/EY (2) 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Ensimmäisessä tällaisessa tarkkailtavien aineiden luettelossa oli mainittava kunkin aineen seurantamatriisit ja mahdolliset analyysimenetelmät, joista ei aiheudu liiallisia kustannuksia.

(2)

Direktiivin 2008/105/EY 8 b artiklassa yksilöidään muun muassa edellytykset ja yksityiskohtaiset säännöt, joita sovelletaan tarkkailtavien aineiden luettelossa mainittujen aineiden seurantaan ja jäsenvaltioiden antamaan seurannan tuloksia koskevaan selvitykseen.

(3)

Tarkkailtavien aineiden luetteloon sisällytettävät aineet on valittava sellaisista aineista, joita koskevat tiedot osoittavat, että aineet voivat unionin tasolla aiheuttaa vesiympäristölle tai vesiympäristön välityksellä merkittävän riskin mutta joita koskevat seurantatiedot ovat riittämättömät todellisen riskin vahvistamiseen. Olisi harkittava sitä, että tarkkailtavien aineiden luetteloon sisällytetään erittäin myrkylliset aineet, joita käytetään useissa jäsenvaltioissa ja joita päästetään vesiympäristöön mutta joita ei seurata lainkaan tai seurataan vain harvoin. Valintaprosessissa olisi otettava huomioon direktiivin 2008/105/EY 8 b artiklan 1 kohdan a–e alakohdassa mainitut tiedot ottaen erityisesti huomioon uudet epäpuhtaudet.

(4)

Tarkkailtavien aineiden luettelossa mainittujen aineiden seurannan avulla olisi saatava korkealuokkaisia tietoja aineiden pitoisuuksista vesiympäristössä; tietoja olisi voitava hyödyntää direktiivin 2000/60/EY 16 artiklan 4 kohdan mukaisesti tehtävään erilliseen tarkistukseen liittyvissä riskinarvioinneissa, joiden perusteella voidaan yksilöidä ensisijaisia aineita. Olisi harkittava niiden aineiden, joiden havaitaan tässä tarkastelussa aiheuttavan merkittävän riskin, sisällyttämistä ensisijaisten aineiden luetteloon. Lisäksi olisi asetettava ympäristönlaatustandardi, jota jäsenvaltioiden olisi noudatettava. Kun tehdään ehdotus aineen sisällyttämisestä ensisijaisten aineiden luetteloon, siitä olisi laadittava vaikutustenarviointi.

(5)

Ensimmäinen tarkkailtavien aineiden luettelo esitettiin komission täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2015/495 (3), ja se sisälsi kymmenen ainetta tai aineryhmää sekä maininnan seurantamatriisista, mahdolliset analyysimenetelmät, joista ei aiheudu liiallisia kustannuksia, ja menetelmän suurimmat hyväksyttävät havaitsemisrajat.

(6)

Direktiivin 2008/105/EY 8 b artiklan 2 kohdan mukaan komissio saattaa tarkkailtavien aineiden luettelon ajan tasalle joka toinen vuosi. Luetteloa ajan tasalle saattaessaan komissio poistaa aineet, joiden osalta direktiivin 2000/60/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu riskinarviointi voidaan tehdä ilman täydentäviä seurantatietoja.

(7)

Komissio analysoi vuonna 2017 tiedot ensimmäiseen tarkkailtavien aineiden luetteloon kuuluneiden aineiden ensimmäiseltä seurantavuodelta. Komissio totesi tämän analyysin pohjalta, että aineista triallaatti, oksadiatsoni, 2,6-di-tert-butyyli-4-metyylifenoli ja diklofenaakki on saatavilla riittävästi korkealaatuisia seurantatietoja, joten kyseiset aineet olisi poistettava tarkkailtavien aineiden luettelosta.

(8)

Kuten täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2015/495 todettiin, olisi aiheellista seurata ainetta 2-etyyliheksyyli-4-metoksikinnamaatti sedimentissä. Useimmat seurantatiedot kerätään kuitenkin vedestä, eivätkä raportoidut rajalliset sedimenttitiedot riitä tekemään tyhjentävää analyysia tästä seurantamatriisista. Sen varmistamiseksi, että kyseisestä aineesta kerätyistä seurantatiedoista käy täysimääräisesti ilmi sen aiheuttama riski, komissio selvittää edelleen, voisivatko jäsenvaltiot seurata sitä sedimentissä luotettavasti ja vertailukelpoisesti. Tätä odotettaessa kyseinen aine olisi poistettava tarkkailtavien aineiden luettelosta.

(9)

Makrolidi-antibiootista atsitromysiini ja kahdesta neonikotinoidista eli imidaklopridista ja tiametoksamista tarvitaan vielä lisää korkealaatuisia seurantatietoja direktiivin 2000/60/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kohdennetun riskiin perustuvan arvioinnin tueksi. Tämän vuoksi kyseiset aineet olisi säilytettävä tarkkailtavien aineiden luettelossa. Makrolidi-antibiootit ja neonikotinidit sisällytettiin ensimmäiseen tarkkailtavien aineiden luetteloon ryhminä, koska haluttiin ottaa huomioon se, että aineilla, joilla on sama toimintatapa, voi olla lisävaikutuksia. Tämän vuoksi on perusteltua säilyttää nämä kaksi ryhmää tarkkailtavien aineiden luettelossa huolimatta siitä, että joistakin näihin ryhmiin kuuluvista yksittäisistä aineista on saatavilla riittävästi korkealaatuisia seurantatietoja (makrolidi-antibiootit klaritromysiini ja erytromysiini ja neonikotinoidit asetamipridi, klotianidiini ja tiaklopridi).

(10)

Komissio kokosi vuonna 2017 tietoja myös useista muista aineista, jotka voitaisiin sisällyttää tarkkailtavien aineiden luetteloon. Se otti huomioon direktiivin 2008/105/EY 8 b artiklan 1 kohdassa tarkoitetut erilaiset merkitykselliset tiedot ja kuuli jäsenvaltioiden asiantuntijoita sekä sidosryhmiä. Tarkkailtavien aineiden luetteloon ei pitäisi sisällyttää aineita, joiden toksisuudesta on epäilyksiä tai joiden osalta saatavilla olevat seurantamenetelmät eivät ole riittävän herkkiä, luotettavia tai vertailukelpoisia. Hyönteismyrkky metaflumitsoni ja antibiootit amoksisilliini ja siprofloksasiini todettiin sopiviksi ehdokkaiksi. Amoksisilliinin ja siprofloksasiinin sisällyttäminen luetteloon on samoilla linjoilla kuin Eurooppalainen yhteinen terveys -toimintasuunnitelma mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi (4); siinä kannatetaan tarkkailtavien aineiden luettelon käyttöä ”mikrobilääkkeiden esiintyvyyttä ja leviämistä ympäristössä koskevan tietämyksen parantamiseksi”.

(11)

Direktiivin 2008/105/EY 8 b artiklan 1 kohdan mukaisesti komissio yksilöi soveltuvia analyysimenetelmiä ehdotetuille aineille. Menetelmän havaitsemisrajan asianomaisessa matriisissa olisi oltava kunkin aineen osalta vähintään yhtä alhainen kuin sen ainekohtaisen ennustetun pitoisuuden, josta ei aiheudu vaikutuksia.

(12)

Tarkastellessaan uudelleen kyseistä ensimmäistä tarkkailtavien aineiden luetteloa komissio havaitsi makrolidi-antibioottien klaritromysiini ja atsitromysiini, metiokarbin ja neonikotinoidien imidaklopridi, tiaklopridi ja tiametoksami osalta uusia ekotoksikologisia tietoja, joiden pohjalta se tarkisti kyseisten aineiden ennustettua pitoisuutta, josta ei aiheudu vaikutuksia. Kyseisille aineille ja aineryhmille tarkkailtavien aineiden luettelossa esitetyt menetelmän suurimmat hyväksyttävät havaitsemisrajat olisi saatettava ajan tasalle.

(13)

Tarkkailtavien aineiden luettelossa mainituista analyysimenetelmistä ei katsota aiheutuvan kohtuuttomia kustannuksia. Jos uusien tietojen perusteella tiettyjen aineiden ennustettu pitoisuus, josta ei aiheudu vaikutuksia, laskee vastaisuudessa, on menetelmän suurinta hyväksyttävää havaitsemisrajaa ehkä laskettava niin kauan kuin aineet sisältyvät edelleen luetteloon.

(14)

Vertailtavuuden vuoksi kaikkia aineita olisi seurattava koko vesinäytteessä.

(15)

Täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/495 olisi kumottava.

(16)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2000/60/EY 21 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Direktiivin 2008/105/EY 8 b artiklassa tarkoitettu unionin laajuista seurantaa varten laadittava tarkkailtavien aineiden luettelo esitetään tämän päätöksen liitteessä.

2 artikla

Kumotaan täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/495.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 5 päivänä kesäkuuta 2018.

Komission puolesta

Karmenu VELLA

Komission jäsen


(1)  EUVL L 348, 24.12.2008, s. 84

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan puitteista (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1).

(3)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/495, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/105/EY mukaisen unionin laajuista seurantaa varten laadittavan tarkkailtavien aineiden luettelon hyväksymisestä (EUVL L 78, 24.3.2015, s. 40).

(4)  Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille Eurooppalainen yhteinen terveys –toimintasuunnitelma mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi, COM(2017) 339 final.


LIITE

Direktiivin 2008/105/EY 8 b artiklassa tarkoitettu luettelo tarkkailtavista aineista unionin laajuista seurantaa varten

Aineen/aineryhmän nimi

CAS-numero (1)

EU-numero (2)

Indikatiivinen analyysimenetelmä (3)  (4)

Menetelmän suurin hyväksyttävissä oleva havaitsemisraja (ng/l)

17-alfa-etinyyliestradioli (EE2)

57-63-6

200-342-2

Suurivolyyminen SPE -LC-MS-MS

0,035

17-beta-estradioli (E2), estroni (E1)

50-28-2

53-16-7

200-023-8

SPE -LC-MS-MS

0,4

Makrolidi-antibiootit (5)

 

 

SPE -LC-MS-MS

19

Metiokarbi

2032-65-7

217-991-2

SPE -LC-MS-MS

tai GC-MS

2

Neonikotinoidit (6)

 

 

SPE -LC-MS-MS

8,3

Metaflumitsoni

139968-49-3

604-167-6

LLE - LC-MS-MS tai SPE – LC-MS-MS

65

Amoksisilliini

26787-78-0

248-003-8

SPE -LC-MS-MS

78

Siprofloksasiini

85721-33-1

617-751-0

SPE -LC-MS-MS

89


(1)  Chemical Abstracts Service.

(2)  Euroopan unionin numero – ei kaikille aineille.

(3)  Eri jäsenvaltioiden tulosten vertailtavuuden varmistamiseksi on kaikkia aineita seurattava koko vesinäytteessä.

(4)  Uuttamismenetelmät:

LLE– neste-nesteuutto

SPE– kiinteäfaasiuutto.

Analyysimenetelmät:

GC-MS– kaasukromatografia-massaspektrometria

LC-MS-MS– Nestekromatografia (kaksivaiheinen) kolmoiskvadrupolimassaspektrometria.

(5)  Erytromysiini (CAS-numero 114-07-8, EU-numero 204-040-1), klaritromysiini (CAS-numero 81103-11-9), atsitromysiini (CAS-numero 83905-01-5, EU-numero 617-500-5).

(6)  Imidaklopridi (CAS-numero 105827-78-9/138261-41-3, EU-numero 428-040-8), tiaklopridi (CAS-numero 111988-49-9), tiametoksami (CAS-numero 153719-23-4, EU-numero 428-650-4), klotianidiini (CAS-numero 210880-92-5, EU-numero 433-460-1), asetamipridi (CAS-numero 135410-20-7/160430-64-8).