ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 134

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

61. vuosikerta
31. toukokuu 2018


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/787, annettu 25 päivänä toukokuuta 2018, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/788, annettu 30 päivänä toukokuuta 2018, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuonnissa sellaisena kuin se on laajennettuna koskemaan tiettyjen Intiasta, Indonesiasta, Malesiasta, Taiwanista ja Thaimaasta lähetettyjen lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuontia riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu jokin näistä maista, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun seurauksena annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1993 muuttamisesta

5

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/789, annettu 25 päivänä toukokuuta 2018, luvan antamisesta Unkarille ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 193 artiklasta poikkeava erityistoimenpide

10

 

 

SUOSITUKSET

 

*

Komission suositus (EU) 2018/790, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2018, tieteellisen tiedon saatavuudesta ja säilyttämisestä

12

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2017/366, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2017, lopullisen tasoitustullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuonnissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1037 18 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun ja 19 artiklan 3 kohdan mukaisen osittaisen välivaiheen tarkastelun jälkeen ( EUVL L 56, 3.3.2017 )

19

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

31.5.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 134/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/787,

annettu 25 päivänä toukokuuta 2018,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon unionin tullikoodeksista 9 päivänä lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (1) ja erityisesti sen 57 artiklan 4 kohdan ja 58 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (2) liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitetyn tavaran luokittelua koskevia säännöksiä.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt. Näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan unionin erityissäännöksillä tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esitetty tavara luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodiin sarakkeesta 3 ilmenevin perustein.

(4)

On aiheellista säätää, että sitovien tariffitietojen haltija voi asetuksen (EU) N:o 952/2013 34 artiklan 9 kohdan mukaisesti vielä tietyn ajan käyttää sellaisia sitovia tariffitietoja, jotka on annettu tässä asetuksessa tarkoitetusta tavarasta mutta jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia. Mainitun ajan olisi oltava kolme kuukautta.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteenä olevan taulukon sarakkeessa 1 esitetty tavara luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon sarakkeen 2 CN-koodiin.

2 artikla

Sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (EU) N:o 952/2013 34 artiklan 9 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan tämän asetuksen voimaantulosta.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä toukokuuta 2018.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Stephen QUEST

Pääjohtaja

Verotuksen ja tulliliiton pääosasto


(1)  EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu

(CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

Tavara (niin sanottu nauhaortoosi) on tehty useista tekstiiliainetta olevista paloista, jotka on ommeltu yhteen. Tavarassa on aukot kantapään ja varpaiden kohdalla. Tavaran aukot ja reunat on päärmätty. Etupäällinen suljetaan läpällä, joka on tehty neulosta olevasta tekstiiliaineesta. Muut tekstiiliosat koostuvat useista joustavaa neulosta olevista tekstiiliainekerroksista.

Tekstiiliin on kiinnitetty joustavaa muovia oleva levy, joka näkyy vain osittain tavaran ulkopinnalla. Muovilevy ulottuu pohjalliseen asti. Siinä on kengänsirkkoja koko etupäällisen pituudelta ja nauhahakasia varren pituudelta, jotta tavaraa voidaan kiristää tekstiilinauhoilla jalan ja pohkeen ympäri.

Muovilevy antaa tavaralle jonkin verran vakautta. Se on kuitenkin joustava, ja kun sitä kiristetään nauhoilla, se kohdistaa puristusvoimaa jalkaan ja pohkeeseen.

Tavara esitetään tullille jalkineen sisällä pidettävänä tavarana, joka on tarkoitettu käytettäväksi nilkkasiteenä, kun nilkka on nyrjähtänyt tai nilkassa on ruhjevammoja taikka kun nivelsiteet ovat revenneet tai vaurioituneet, sekä tällaisten vammojen estämiseksi ja epävakaiden nivelsiteiden tukemiseksi. Sen avulla ei kuitenkaan voida kokonaan estää vioittuneen kehonosan tietynlaista liikettä.

Leikkauksen jälkeisessä kuntoutuksessa tavara helpottaa paluuta täyden painon kantamiseen.

Katso kuvat (*1)

6307 90 10

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön, 3 yleisen tulkintasäännön c alakohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 6307 , 6307 90 ja 6307 90 10 nimiketekstien mukaisesti.

Tavaraa ei voida säätää potilaan tietyn vamman mukaan, vaan se on monikäyttöinen. Se muistuttaa yksinkertaista tekstiilisidettä, joka on kääritty nivelsiteen ympäri ja kiristetty tiettyjen osien ympäri kohdistamaan parantumista tukevaa tai uusia vammoja estävää puristusvoimaa ja estämään ei-toivotut tiedostamattomat refleksiliikkeet (ks. myös alanimikettä 9021 10 10 koskevien yhdistetyn nimikkeistön selittävien huomautusten toinen kohta).

Näin ollen tavara on objektiivisilta ominaisuuksiltaan sellainen, ettei se erotu tavallisista yleiskäyttöisistä tuista. Tämä koskee erityisesti sen valmistusaineita, (joustavat valmistusaineet), toimintatapaa (puristusvoimaa kohdistetaan kiristämällä) tai säädettävyyttä potilaan vammojen mukaan (ks. myös 90 ryhmän 6 huomautus sekä unionin tuomioistuimen 7. marraskuuta 2002 antama tuomio yhdistetyissä asioissa C-260/00–C-263/00, Lohmann and Medi Bayreuth, ECLI:EU:C:2002:637, 39 ja 45 kohta).

Tavaraa ei myöskään voida luokitella CN-koodin 9021 10 10 ”ortopediseksi välineeksi”, koska sillä ei sen joustavuuden vuoksi voida kokonaan estää vioittuneen kehonosan tiettyä liikettä, eikä siten muita loukkaantumisia (ks. myös yhdistetyn nimikkeistön selittävät huomautukset, alanimike 9021 10 10 , toinen kohta). Esimerkiksi nivelsiteiden revähtämisen tapauksessa tavaran olisi pystyttävä estämään nilkkanivelen kääntyminen myös juostessa tai hyppiessä. Tekstiiliaine ja joustava muoviaine, joista tavara on valmistettu, eivät kuitenkaan pysty kannattelemaan kehon painoa juoksemisen aikana.

Muovi ja tekstiiliaineet mahdollistavat yhdessä toivotun vaikutuksen eli puristusvoiman kohdentamisen. Näin ollen molemmat materiaalit antavat tavaralle samassa määrin yhdistetyn nimikkeistön 3 yleisen tulkintasäännön b alakohdassa tarkoitetun olennaisen luonteen, ja tavara on luokiteltava kyseeseen tulevista nimikkeistä (nimikkeet 3926 ja 6307 ) numerojärjestyksessä viimeiseen.

Tavara on sen vuoksi luokiteltava CN-koodiin 6307 90 10 muuksi sovitetuksi tekstiilitavaraksi.

Image


(*1)  Kuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.


31.5.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 134/5


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/788,

annettu 30 päivänä toukokuuta 2018,

lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuonnissa sellaisena kuin se on laajennettuna koskemaan tiettyjen Intiasta, Indonesiasta, Malesiasta, Taiwanista ja Thaimaasta lähetettyjen lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuontia riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu jokin näistä maista, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun seurauksena annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1993 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 8 päivänä kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 11 artiklan 4 kohdan ja 13 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

1.   VOIMASSA OLEVAT TOIMENPITEET

(1)

Neuvosto otti asetuksella (EU) N:o 791/2011 (2) käyttöön 62,9 prosentin suuruisen jäännöspolkumyyntitullin tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuonnissa. Perusasetuksen 13 artiklan mukaisen toimenpiteiden kiertämistä koskevan tutkimuksen jälkeen toimenpiteitä laajennettiin neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1371/2013 (3) koskemaan Intiasta ja Indonesiasta lähetettyä tuontia riippumatta siitä, onko alkuperämaaksi ilmoitettu Intia tai Indonesia, jäljempänä ’laajennetut toimenpiteet’. Samalla asetuksella yksi intialainen vientiä harjoittava tuottaja vapautettiin näistä laajennetuista toimenpiteistä. Myöhemmin toinen intialainen vientiä harjoittava tuottaja vapautettiin laajennetuista toimenpiteistä komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2015/1507 (4).

(2)

Perusasetuksen 13 artiklan mukaisen toimenpiteiden kiertämistä koskevan tutkimuksen jälkeen polkumyyntitoimenpiteet laajennettiin koskemaan myös Malesiaa (5), Taiwania ja Thaimaata (6).

(3)

Tällä hetkellä voimassa oleva toimenpide on komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/1993 (7) käyttöön otettu polkumyyntitulli, joka otettiin käyttöön sen jälkeen, kun toimenpiteiden voimassaolon jatkamisen tarpeellisuus oli vahvistettu toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevassa tarkastelussa.

2.   TARKASTELUPYYNTÖ

(4)

Euroopan komissiota, jäljempänä ’komissio’, on pyydetty myöntämään perusasetuksen 11 artiklan 4 kohdan ja 13 artiklan 4 kohdan nojalla vapautus polkumyynnin vastaisista toimenpiteistä, joita sovelletaan Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan tarkastelun kohteena olevan tuotteen tuonnissa ja jotka on laajennettu koskemaan Intiasta lähetettyä tuontia riippumatta siitä, onko tuotteiden alkuperämaaksi ilmoitettu Intia.

(5)

Pyynnön esitti 26 päivänä tammikuuta 2017 SPG Glass Fibre PVT. LTD, jäljempänä ’pyynnön esittäjä’, joka on Intiassa, jäljempänä ’asianomainen maa’, toimiva tarkastelun kohteena olevan tuotteen vientiä harjoittava tuottaja. Pyyntö koski ainoastaan mahdollisuutta myöntää pyynnön esittäjälle vapautus laajennetuista toimenpiteistä.

(6)

Komissio tutki pyynnön esittäjän toimittaman näytön ja katsoi sen riittäväksi perusasetuksen 11 artiklan 4 kohdan ja 13 artiklan 4 kohdan mukaisen tutkimuksen vireille panemiseksi. Komissio pani näin ollen tutkimuksen vireille 1 päivänä syyskuuta 2017 julkaisemalla komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1514 (8) Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(7)

Mainitun täytäntöönpanoasetuksen 3 artiklan nojalla komissio lisäksi velvoitti tulliviranomaiset toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet Intiasta lähetetyn, pyynnön esittäjän tuottaman ja unioniin vientiä varten myymän, tarkastelun kohteena olevan tuotteen tuonnin kirjaamiseksi perusasetuksen 14 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

3.   TARKASTELUN KOHTEENA OLEVA TUOTE

(8)

Käsillä olevan tarkastelun kohteena oleva tuote on lasikuidusta valmistetut seulakankaat, joiden silmäkoko on sekä pituudeltaan että leveydeltään suurempi kuin 1,8 mm ja jotka painavat enemmän kuin 35 g/m2, lukuun ottamatta lasikuituvahvikekiekkoja, ja jotka ovat peräisin Kiinan kansantasavallasta tai jotka on lähetetty Intiasta riippumatta siitä, onko tuotteen alkuperämaaksi ilmoitettu Intia, jäljempänä ’tarkastelun kohteena oleva tuote’, joka tällä hetkellä luokitellaan CN-koodeihin ex 7019 51 00 ja ex 7019 59 00.

4.   TUTKIMUS

a)   Tutkimusajanjakso

(9)

Raportointijakso käsitti 1 päivän heinäkuuta 2016 ja 30 päivän kesäkuuta 2017 välisen ajan. Tietoja kerättiin laajennettuihin toimenpiteisiin johtaneesta tutkimusajanjaksosta (1 päivän huhtikuuta 2012 ja 31 päivän maaliskuuta 2013 välinen aika) raportointijakson loppuun, jäljempänä ’tarkastelua koskeva tutkimusajanjakso’.

(10)

Komissio ilmoitti virallisesti unionin tuotannonalalle, pyynnön esittäjälle ja Intian viranomaisille tarkastelun vireillepanosta. Asianomaisia osapuolia pyydettiin esittämään näkemyksensä, ja niille ilmoitettiin, että ne voivat pyytää kuulemista. Huomautuksia ei saatu, eivätkä asianomaiset osapuolet pyytäneet saada tulla komission kuulemiksi.

(11)

Komissio lähetti pyynnön esittäjälle kyselylomakkeen ja sai vastauksen asetetussa määräajassa. Komissio hankki ja tarkisti paikan päällä kaikki tarkastelun kannalta tarpeelliset tiedot. Tarkastuskäynti tehtiin pyynnön esittäjän toimitiloihin Mumbaissa ja Umbergaonissa Intiassa.

b)   Pyynnön esittäjä

(12)

Pyynnön esitti SPG Glass Fibre PVT. LTD, Intiassa toimiva tarkastelun kohteena olevan tuotteen vientiä harjoittava tuottaja.

c)   Tutkimuksen havainnot

(13)

Komissio tarkasteli, täyttyivätkö perusasetuksen 11 artiklan 4 kohdan ja 13 artiklan 4 kohdan mukaiset edellytykset poikkeuksen myöntämiselle.

(14)

Tutkimuksessa vahvistui, että pyynnön esittäjä ei ollut vienyt tarkastelun kohteena olevaa tuotetta unioniin laajennettuihin toimenpiteisiin johtaneessa toimenpiteiden kiertämistä koskevassa tutkimuksessa käytetyn tutkimusajanjakson aikana eli 1 päivän huhtikuuta 2012 ja 31 päivän maaliskuuta 2013 välisenä aikana.

(15)

Tutkimuksessa vahvistui myös, että pyynnön esittäjä ei ollut etuyhteydessä sellaisiin kiinalaisiin viejiin tai tuottajiin, joihin sovelletaan polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä.

(16)

Lisäksi tutkimuksessa vahvistui, että pyynnön esittäjä on tarkastelun kohteena olevan tuotteen todellinen tuottaja eikä harjoita toimenpiteiden kiertämistä. Pyynnön esittäjä on integroitunut tuottaja, joka hankki kotimaisesti tuotettuja lasipalloja tuottaakseen lasikuituja, joita se käyttää seulakankaiden raaka-aineena. Valmista tuotetta on tämän jälkeen myyty säännöllisesti kotimaan markkinoilla. Viime aikoina pyynnön esittäjä on pyrkinyt viemään tuotteitaan, ja joitakin vientitoimia Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin on toteutunut.

(17)

Tutkimuksessa vahvistui, että pyynnön esittäjä ei ostanut tarkastelun kohteena olevaa valmista tuotetta Kiinan kansantasavallasta unioniin suuntautuvaa jälleenmyyntiä tai jälleenlaivausta varten.

(18)

Pyynnön esittäjä pystyi lisäksi esittämään kirjallista näyttöä siitä, että sillä on sitovia sopimusvelvoitteita toimittaa tarkastelun kohteena olevaa tuotetta unionissa sijaitsevalle asiakkaalle. Varsinaisia toimituksia ei ole vielä toteutettu, koska asianomaiset osapuolet ovat yhteisesti sopineet odottavansa tämän menettelyn lopputulosta ennen laivauksen aloittamista.

(19)

Edellä mainitut havainnot ilmoitettiin pyynnön esittäjälle ja unionin tuotannonalalle, joille annettiin mahdollisuus esittää huomautuksia. Pyynnön esittäjä ilmoitti hyväksyvänsä komission havainnot.

(20)

Unionin tuotannonala esitti huomautuksia päätelmien ilmoittamisen jälkeen ja vastusti vapautusta. Unionin tuotannonala epäili SPG:n tuotannon integroitunutta luonnetta ja havaintoa, jonka mukaan raaka-aineet eivät olleet kiinalaista alkuperää. Se myös kyseenalaisti sen, että SPG valmistaisi lasikuidun itse, sillä se tarkoittaisi vanhentunutta sulatusprosessia, jonka energiakustannukset ovat kohtuuttoman suuret. Unionin tuotannonala katsoi, että se ei saanut vastauksia näihin huolenaiheisiin julkisista asiakirjoista etenkään aiempien tietojen osalta.

(21)

Komissio lisäsi julkisiin asiakirjoihin selittävän huomautuksen, jossa vahvistetaan, että SPG on korvannut Kiinasta hankitun C-tyypin lasikuitulangan ja -esilangan tuottamalla lasikuitua itse Intiasta hankituista lasipalloista vuodesta 2016 lähtien, jolloin se hankki asianmukaiset koneet, mikä teki siitä tarkasteltavana olevan tuotteen integroituneen tuottajan. Nämä tosiseikat ja siihen liittyvä energiakustannusten nousu vahvistettiin paikalla tehdyssä tarkastuksessa. Havainnon perusteella ei kuitenkaan voida arvioida tuotantoprosessin asianmukaisuutta. Unionin tuotannonalan väitteet oli sen vuoksi hylättävä.

d)   Päätelmät

(22)

Edellä 13–18 kappaleessa esitettyjen havaintojen mukaisesti komissio katsoo, että hakija täyttää perusasetuksen 11 artiklan 4 kohdassa ja 13 artiklan 4 kohdassa säädetyt poikkeuksen myöntämistä koskevat edellytykset ja että se olisi lisättävä niiden yritysten luetteloon, jotka vapautetaan täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/1993 käyttöön otetusta polkumyyntitullista.

(23)

Perusasetuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti pyynnön esittäjän tuottaman tarkastelun kohteena olevan tuotteen tuonnissa myönnetty vapautus laajennetuista toimenpiteistä pysyy voimassa sillä edellytyksellä, että lopullisesti vahvistetut tosiasiat oikeuttavat vapautuksen. Jos uuden alustavan näytön perusteella osoitetaan toisin, komissio voi panna vireille tutkimuksen selvittääkseen, onko vapautuksen peruuttaminen perusteltua.

(24)

Pyynnön esittäjän tuottaman tarkastelun kohteena olevan tuotteen tuonnissa myönnetty vapautus laajennetuista toimenpiteistä tehdään tämän tarkastelun havaintojen perusteella. Tätä vapautusta sovelletaan näin ollen yksinomaan Intiasta lähetetyn ja edellä erikseen mainitun oikeussubjektin tuottaman tarkastelun kohteena olevan tuotteen tuonnissa. Jos yritystä ei ole erikseen mainittu täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1993 1 artiklan 3 kohdassa (mukaan luettuina erikseen mainittuihin yrityksiin etuyhteydessä olevat yritykset), sen tuottamalle maahantuodulle tarkastelun kohteena olevalle tuotteelle ei voida myöntää tätä vapautusta, vaan niihin on sovellettava mainitulla asetuksella käyttöön otettua jäännöstullia.

(25)

Täytäntöönpanoasetusta (EU) 2017/1993 olisi muutettava SPG Glass Fibre PVT. LTD:n sisällyttämiseksi sen 1 artiklan 3 kohtaan.

(26)

Jotta poikkeusta voidaan soveltaa, tulliviranomaisille olisi esitettävä tietyt vaatimukset täyttävä lasku. On syytä huomata, että tätä samaa vaatimusta sovelletaan myös yrityksiin Montex Glass Fibre Industries Pvt.Ltd ja Pyrotek India Pvt. Ltd., joille on jo myönnetty vapautus voimassa olevista toimenpiteistä. Kyseisen edellytyksen mainitsematta jättäminen asetuksessa (EU) 2017/1993 oikaistaan tällä asetuksella.

5.   KOMITEAMENETTELYÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

(27)

Tämä asetus on asetuksen (EU) 2016/1036 15 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukainen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1993 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitettu, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevaan tuontiin sovellettava lopullinen polkumyyntitulli laajennetaan koskemaan samojen Intiasta ja Indonesiasta lähetettyjen seulakankaiden tuontia riippumatta siitä, onko alkuperämaaksi ilmoitettu Intia tai Indonesia (Taric-koodit 7019510014, 7019510015, 7019590014 ja 7019590015) lukuun ottamatta tuotteita, jotka on valmistanut Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd (Taric-lisäkoodi B942), Pyrotek India Pvt. Ltd (Taric-lisäkoodi C051) tai SPG GLASS FIBRE PVT. LTD (Taric-lisäkoodi C205), samojen Malesiasta lähetettyjen seulakankaiden tuontia riippumatta siitä, onko alkuperämaaksi ilmoitettu Malesia (Taric-koodit 7019510011 ja 7019590011) ja samojen Taiwanista ja Thaimaasta lähetettyjen seulakankaiden tuontia riippumatta siitä, onko alkuperämaaksi ilmoitettu Taiwan tai Thaimaa (Taric-koodit 7019510012, 7019510013, 7019590012 ja 7019590013).

Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd.:lle, Pyrotek India Pvt. Ltd.:lle ja SPG Glass Fibre PVT. LTD:lle myönnetyn vapautuksen soveltaminen edellyttää, että jäsenvaltioiden tulliviranomaisille esitetään pätevä kauppalasku, joka täyttää tämän asetuksen liitteessä II säädetyt vaatimukset. Jos tällaista laskua ei esitetä, sovelletaan 1 kohdassa tarkoitettua polkumyyntitullia.”

2)

Lisätään tämän asetuksen liitteen teksti liitteeksi II.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä toukokuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 791/2011, annettu 3 päivänä elokuuta 2011, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta (EUVL L 204, 9.8.2011, s. 1).

(3)  Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1371/2013, annettu 16 päivänä joulukuuta 2013, tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuonnissa täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 791/2011 käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin laajentamisesta koskemaan tiettyjen Intiasta ja Indonesiasta lähetettyjen lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuontia riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Intia tai Indonesia (EUVL L 346, 20.12.2013, s. 20).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1507, annettu 9 päivänä syyskuuta 2015, tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuonnissa käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin laajentamisesta koskemaan muun muassa Intiasta lähetettyä tuontia riippumatta siitä, onko sen alkuperämaaksi ilmoitettu Intia, annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1371/2013 muuttamisesta (EUVL L 236, 10.9.2015, s. 1).

(5)  Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 672/2012, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2012, tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuonnissa asetuksella (EU) N:o 791/2011 käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin laajentamisesta koskemaan tiettyjen Malesiasta lähetettyjen lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuontia riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Malesia (EUVL L 196, 24.7.2012, s. 1).

(6)  Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 21/2013, annettu 10 päivänä tammikuuta 2013, tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuonnissa täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 791/2011 käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin laajentamisesta koskemaan tiettyjen Taiwanista ja Thaimaasta lähetettyjen lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuontia riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Taiwan tai Thaimaa (EUVL L 11, 16.1.2013, s. 1).

(7)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1993, annettu 6 päivänä marraskuuta 2017, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuonnissa sellaisena kuin se on laajennettuna koskemaan tiettyjen Intiasta, Indonesiasta, Malesiasta, Taiwanista ja Thaimaasta lähetettyjen lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuontia riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu jokin näistä maista, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun seurauksena (EUVL L 288, 7.11.2017, s. 4).

(8)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1514, annettu 31 päivänä elokuuta 2017, neuvoston täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 1371/2013 (tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuonnissa täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 791/2011 käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin laajentamisesta koskemaan tiettyjen Intiasta ja Indonesiasta lähetettyjen lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuontia riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Intia tai Indonesia) koskevan tarkastelun vireillepanosta sen määrittämiseksi, voidaanko kyseisistä toimenpiteistä myöntää poikkeus yhdelle intialaiselle vientiä harjoittavalle tuottajalle, kumota polkumyyntitulli kyseisen vientiä harjoittavan tuottajan tuonnissa ja tehdä kyseisen vientiä harjoittavan tuottajan tuonnin kirjaaminen pakolliseksi (EUVL L 226, 1.9.2017, s. 1).


LIITE

LIITE II

Tämän asetuksen 1 artiklassa tarkoitetussa pätevässä kauppalaskussa on oltava kauppalaskun laatineen tahon asiasta vastaavan henkilön allekirjoittama vakuutus seuraavassa muodossa:

1.

Kauppalaskun laatineen tahon asiasta vastaavan henkilön nimi ja tehtävänimike.

2.

Seuraava vakuutus:

”Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetun, Euroopan unioniin vietäväksi myydyn (asianomainen tuote) (määrä) on valmistanut (yrityksen nimi ja osoite), (Taric-lisäkoodi), (asianomainen maa). Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät.”

3.

Päivämäärä ja allekirjoitus.


PÄÄTÖKSET

31.5.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 134/10


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2018/789,

annettu 25 päivänä toukokuuta 2018,

luvan antamisesta Unkarille ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 193 artiklasta poikkeava erityistoimenpide

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28 päivänä marraskuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY (1) ja erityisesti sen 395 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2006/112/EY 193 artiklan mukaisesti verovelvollinen, joka suorittaa verollisen tavaroiden luovutuksen tai verollisen palvelun, on pääsääntöisesti velvollinen maksamaan arvonlisäveron veroviranomaisille.

(2)

Unkari pyysi komission 13 päivänä heinäkuuta 2017 saapuneeksi kirjaamalla kirjeellä lupaa ottaa käyttöön direktiivin 2006/112/EY 193 artiklasta poikkeava toimenpide, jäljempänä ’erityistoimenpide’, joka koskee henkilöä, joka on arvonlisäverovelvollinen tiettyjen luovutusten tai suoritusten yhteydessä, joissa luovuttajat tai suorittajat ovat likvidaatiossa tai muussa menettelyssä, jossa niiden maksukyvyttömyys vahvistetaan oikeudellisesti.

(3)

Komissio toimitti direktiivin 2006/112/EY 395 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti 15 päivänä tammikuuta 2018 päivätyillä kirjeillä muille jäsenvaltioille Unkarin toimittaman pyynnön. Komissio ilmoitti 16 päivänä tammikuuta 2018 päivätyllä kirjeellä Unkarille, että se oli saanut kaikki pyynnön arviointia varten tarpeellisina pitämänsä tiedot.

(4)

Unkari esittää, että likvidaatioissa tai maksukyvyttömyysmenettelyssä olevat verovelvolliset eivät useinkaan maksa kannettavaa arvonlisäveroa veroviranomaisille. Samalla ostaja voi verovelvollisena, jolla on vähennysoikeus, silti vähentää aiheutuneen arvonlisäveron, mikä vaikuttaa negatiivisesti talousarvioon ja millä rahoitetaan likvidaatiota. Lisäksi Unkari on kirjannut petostapauksia, joissa likvidaatiossa olleet yritykset ovat laatineet tekaistuja laskuja toimiville yrityksille ja vähentäneet merkittävästi veroa, joka niiden on maksettava, ilman takeita siitä, että laskun laatija maksaisi kannettavan arvonlisäveron.

(5)

Jäsenvaltiot voivat direktiivin 2006/112/EY 199 artiklan 1 kohdan g alakohdan mukaan säätää, että veronmaksuvelvollinen on verovelvollinen, joka vastaanottaa velallisen kiinteän omaisuuden luovutuksen maksuvelvollisuuden määräävän päätöksen perusteella pakkomyyntimenettelyssä, jäljempänä ’käännetyn verovelvollisuuden mekanismi’. Julkisten tulojen menetysten estämiseksi Unkari on pyytänyt lupaa poiketa direktiivin 2006/112/EY 193 artiklasta, jotta se voisi alkaa soveltaa käännetyn verovelvollisuuden mekanismia maksukyvyttömyysmenettelyn alaisten verovelvollisten toteuttamiin muihin luovutuksiin ja suorituksiin, nimittäin tuotantotavaroiden luovutuksiin taikka muiden tavaroiden luovutuksiin tai palvelujen suorituksiin, joiden käypä markkina-arvo on yli 100 000 Unkarin forinttia.

(6)

Unkarin toimittamien tietojen perusteella verovelvollisen vastaanottajan määrääminen veronmaksuvelvolliseksi tällaisissa erityistapauksissa yksinkertaistaa arvonlisäveron kantoa ja estää veropetoksia ja veron kiertämistä. Unkari katsoo, että erityistoimenpiteellä myös rajoitetaan julkisten tulojen menetyksiä ja tuotetaan lisätuloja.

(7)

Unkarille olisi sen vuoksi annettava lupa soveltaa käännetyn verovelvollisuuden mekanismia likvidaation tai muun sellaisen menettelyn alaisen verovelvollisen, jossa sen maksukyvyttömyys vahvistetaan oikeudellisesti, tekemiin tuotantotavaroiden luovutuksiin taikka muiden tavaroiden luovutuksiin tai palvelujen suorituksiin, joiden käypä markkina-arvo on yli 100 000 Unkarin forinttia.

(8)

Erityistoimenpiteen kesto olisi rajattava ajallisesti.

(9)

Erityistoimenpiteen soveltamisalan ja uutuuden vuoksi on tärkeää arvioida sen vaikutuksia. Näin ollen, jos Unkari harkitsee erityistoimenpiteen jatkamista vuoden 2021 jälkeen, sen olisi toimitettava komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020 erityistoimenpiteen jatkamista koskevan pyynnön ohella kertomus, joka sisältää toimenpiteen arvioinnin.

(10)

Poikkeuksella on vain vähäinen vaikutus lopullisessa kulutusvaiheessa kannettavien verotulojen kokonaismäärään, eikä se vaikuta epäsuotuisasti arvonlisäverosta kertyviin unionin omiin varoihin,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Poiketen siitä, mitä direktiivin 2006/112/EY 193 artiklassa säädetään, Unkarille annetaan lupa säätää, että veronmaksuvelvollinen on verovelvollinen, jolle tehdään joku seuraavista luovutuksista tai suorituksista:

a)

tuotantotavaroiden luovutus, jonka tekee likvidaation tai muun sellaisen menettelyn alainen verovelvollinen, jossa sen maksukyvyttömyys vahvistetaan oikeudellisesti;

b)

muiden tavaroiden luovutus ja palvelujen suoritus, joiden käypä markkina-arvo on yli 100 000 Unkarin forinttia ajankohtana, jona likvidaation tai muun sellaisen menettelyn alainen verovelvollinen, jossa sen maksukyvyttömyys vahvistetaan oikeudellisesti, tekee kyseisen luovutuksen tai suorituksen.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se annetaan tiedoksi.

Tämän päätöksen voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2021.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Unkarille.

Tehty Brysselissä 25 päivänä toukokuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

V. GORANOV


(1)  EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1.


SUOSITUKSET

31.5.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 134/12


KOMISSION SUOSITUS (EU) 2018/790,

annettu 25 päivänä huhtikuuta 2018,

tieteellisen tiedon saatavuudesta ja säilyttämisestä

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 292 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan komissio hyväksyi heinäkuussa 2012 tieteellistä tietoa koskevan paketin, johon kuuluu tiedonanto ”Kohti tieteellisen tiedon parempaa saatavuutta – enemmän hyötyä julkisista tutkimusinvestoinneista” (1) ja suositus 2012/417/EU (2). Suosituksessa 2012/417/EU todetaan, että komissio tarkastelee unionissa saavutettua edistystä arvioidakseen, tarvitaanko suosituksessa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi muita toimia.

(2)

Tiedonannossa ”Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia Euroopalle” (3) tähdennetään tietojen levittämisen merkitystä talouskasvulle, innovoinnille ja digitalisoinnille kaikilla talouden aloilla, etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille (ja startup-yrityksille), samoin kuin koko yhteiskunnalle. Siinä todetaan, että massadata ja suurteholaskenta muuttavat tutkimuksen tekemistä ja tiedon jakamista, mikä on osatekijä siirryttäessä tehokkaampaan ja tarpeita paremmin vastaavaan avoimeen tieteeseen (4). Siinä todetaan myös, että komissio aikoo edistää julkisen datan saatavuutta innovoinnin tueksi ja pyrkiä kohti avoimen tieteen ja tutkimuksen pilvipalveluja osana eurooppalaista pilvipalvelualoitetta. Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian väliarvioinnissaan (5) komissio ilmoitti aikovansa edelleen parantaa ”julkisten ja julkisesti rahoitettavien tietojen saatavuutta ja uudelleenkäyttöä”.

(3)

Eurooppalaista pilvipalvelualoitetta koskevassa tiedonannossa ”Kilpailukykyisen tieto- ja osaamistalouden rakentaminen Eurooppaan” (6) esitetään rationaalinen ja laaja suunnitelma eurooppalaisten avoimen tieteen pilvipalvelujen kehittämiseksi luotettavana ja avoimena ympäristönä tiedeyhteisölle tutkimusdatan ja -tulosten säilyttämistä, jakamista ja uudelleenkäyttöä varten. Siinä todetaan, komissio aikoo tarkastella uudelleen komission suositusta 2012/417/EU tieteellisen tiedon saatavuudesta ja säilyttämisestä edistääkseen tutkimusdatan jakamista ja kannustin- ja palkitsemisjärjestelmien ja koulutusohjelmien luomista tutkijoille ja yrityksille datan jakamiseksi. Komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa ”Implementation Roadmap for the EOSC” (7) esitetään tulokset tarkastelusta, joka jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa tehtiin mahdollisista eurooppalaisten avoimen tieteen pilvipalvelujen hallinnointi- ja rahoitusmekanismeista, sekä yksityiskohtaisemmat tiedot toimintalinjoista eurooppalaisten avoimen tieteen pilvipalvelujen kehittämiselle tutkimusalan datainfrastruktuurien yhteenliittymänä.

(4)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/98/EY (8) vahvistetaan periaate, jonka mukaan kaiken saatavilla olevan tiedon, joka on jonkin julkisen sektorin elimen hallussa, tulisi olla myös uudelleenkäytettävissä kaupallisiin ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin kaikille kiinnostuneille osapuolille. Uudelleenkäytön ehdoilla ei saisi syrjiä toisiinsa verrattavissa olevia käyttäjäryhmiä, ja sen maksut eivät saisi ylittää tiedon levittämisestä aiheutuvia lisäkuluja

(5)

Avoimen saatavuuden (9) tavoitteena on tarjota tutkijoiden ja suuren yleisön käyttöön vertaisarvioituja tieteellisiä julkaisuja, tutkimusdataa ja muita tutkimussuoritteita maksutta avoimella ja syrjimättömällä tavalla mahdollisimman varhaisessa vaiheessa levittämisprosessia sekä mahdollistaa tieteellisten tutkimustulosten käyttö ja uudelleenkäyttö. Avoin saatavuus auttaa parantamaan laatua, vähentää tarpeetonta päällekkäisen tutkimuksen tarvetta, vauhdittaa tieteellistä edistystä, auttaa torjumaan tieteellisiä petoksia ja voi kaiken kaikkiaan edistää talouskasvua ja innovointia. Avoimen saatavuuden ohella tiedonhallinnan suunnittelusta on tulossa tieteellinen vakiokäytäntö.

(6)

Tutkijoille, jotka voivat päättää julkaista työnsä, avoin saatavuus on keino levittää erityisesti julkisin varoin rahoitetusta tutkimuksesta saatavia tuloksia. Lisenssiratkaisuilla olisi pyrittävä helpottamaan tieteellisten julkaisujen levittämistä ja uudelleenkäyttöä.

(7)

Tieteellisten tutkimustulosten säilyttäminen on julkisen edun mukaista. Perinteisesti tehtävä on kuulunut kirjastoille tai arkistoille, erityisesti vapaakappaleita tallentaville kansallisille kirjastoille. Tuotettujen tutkimustulosten määrä kasvaa jatkuvasti. Käytössä olisi oltava järjestelyt, infrastruktuurit ja ohjelmistosovellukset, joiden avulla tutkimustulosten pitkäaikainen säilyttäminen digitaalisessa muodossa on mahdollista. Säilyttämisen kestävä rahoitus on ratkaisevassa asemassa ottaen huomioon, että digitoidun sisällön arkistoinnista ja pitkäaikaisesta säilyttämisestä aiheutuvat kustannukset ovat edelleen suhteellisen korkeita. Koska säilyttäminen on tärkeää, jotta tutkimustuloksia voidaan tulevaisuudessa käyttää, jäsenvaltioille olisi suositeltava tämän alan toimintalinjojen luomista tai tehostamista.

(8)

Teknologian kehitys on mahdollistanut sen, että kansalliset hallitukset, korkeakoulut tai tutkimuslaitokset voivat luoda verkkopohjaisia tutkimusinfrastruktuureja. Nämä tukevat tämän suosituksen tavoitteita auttamalla tutkijoita hallinnoimaan tutkimuksensa tuloksia ja mahdollistamalla niiden levityksen. Eurooppalaista pilvipalvelualoitetta koskevassa tiedonannossa todettiin, että ”eurooppalaiset avoimen tieteen pilvipalvelut aloitetaan yhdistämällä olemassa olevat tutkimuksen datainfrastruktuurit, jotka ovat nykyisin hajautuneet eri tieteenaloille ja eri jäsenvaltioihin”. On syytä yksilöidä ja suositella kansallisen tason toimenpiteitä, joiden avulla eurooppalaisten avoimen tieteen pilvipalvelujen asianmukainen toiminta ja käyttö tulee mahdolliseksi.

(9)

Teknologian kehitys on aikaa myöten aiheuttanut merkittävän muutoksen tiedemaailmassa kohti yhä yhteistyöpohjaisempia menetelmiä ja jatkuvasti kasvattanut tieteellisen aineiston määrää. Tieteellisessä lähestymistavassa, josta on tulossa yhä yhteistyöpohjaisempaa ja avoimempaa, olisi varmistettava, että tutkijoilla on koulutuksensa ja uransa kaikissa vaiheissa mahdollisuus ammatilliseen kehitykseen muun muassa korkea-asteen koulutusohjelmien avulla. Tutkijoilla tulisi myös olla mahdollisuus kehittää tarvittavia taitoja, joita täysimääräinen osallistuminen avoimeen tieteeseen vaatii, siten kuin digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmassa (10) hahmotellaan.

(10)

Kannustimet ja palkkiot ovat tärkeitä näkökohtia ammatillisen uran kannalta. Vaikka tutkijoita kannustetaan liikkumaan yli maiden, tieteenalojen ja sektoreiden rajojen ja osallistumaan tulosten jakamisen kulttuuriin, tästä ei useinkaan palkita tai sitä ei useinkaan oteta huomioon ammatillisessa urakehityksessä. Kehitteillä on avoimia ja vastuutietoisesti laadittuja indikaattoreja, jotka tukevat avoimen tieteen käytäntöjen täytäntöönpanoa nykyaikaisissa yliopistoissa. Parannettuja palkitsemismekanismeja, joissa otetaan huomioon uuden sukupolven parametrit, voidaan käyttää mittaamaan paremmin eurooppalaisen tutkimuksen laatua ja arvokkaana kannustimena tutkijoille jakaa tutkimuksensa tulokset ja korkeakouluille lisätä yrittäjähenkisyyttä samalla, kun edistetään kilpailua sisämarkkinoilla.

(11)

Jäsenvaltioiden olisi jatkuvasti tuettava avointa tiedettä ja avointa saatavuutta, kuten todetaan neuvoston päätelmissä ”avoimesta, verkostoituneesta ja dataintensiivisestä tutkimuksesta nopeamman ja laajemman innovoinnin vauhdittajana” (11) ja ”siirtymisestä avoimen tieteen järjestelmään” (12).

(12)

Avoimeen saatavuuteen pyritään maailmanlaajuisesti. Jäsenvaltiot ovat osallistuneet tähän ponnistukseen, ja niitä olisi tuettava pyrkimyksissä tehostaa vastavuoroisuuteen perustuvaa avointa ja yhteistyökykyistä tutkimusympäristöä maailmanlaajuisesti. Avoin tiede on keskeinen osa jäsenvaltioiden vastuullisen tutkimuksen ja avoimen innovoinnin politiikkaa. Kun uusia digitaalisia teknologioita tulee saataville, tutkimus- ja rahoituspolitiikat tulisi mukauttaa tähän uuteen ympäristöön.

(13)

Komissio on näyttänyt esimerkkiä huolehtimalla siitä, että avoimen tieteen ympäristössä, esimerkiksi puiteohjelmissa, tuotetut tutkimustulokset ovat mahdollisimman laajasti saatavilla ja uudelleenkäytettävissä ja soveltamalla avoimen datan politiikkaa komission Yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) tutkimusdataan.

(14)

Monilla osa-alueilla, joita käsitellään suosituksessa 2012/417/EU ja muissa edellä mainituissa asiakirjoissa, on edistytty, mutta kaikkia tavoitteita ei ole saavutettu ja edistys on ollut epätasaista jäsenvaltioiden välillä. Kaikkien jäsenvaltioiden on tarpeen tehostaa toimiaan, jotta Euroopan tutkimus- ja innovointipotentiaali voitaisiin hyödyntää mahdollisimman hyvin.

(15)

Tämä suositus muodostaa jatkon suositukselle 2012/417/EU, jonka se korvaa,

ON ANTANUT TÄMÄN SUOSITUKSEN:

Tieteellisten julkaisujen avoin saatavuus

1.

Jäsenvaltioiden olisi määriteltävä ja pantava täytäntöön selkeät (kansallisissa toimintasuunnitelmissa esitetyt) toimintalinjat julkisrahoitteisen tutkimustyön tuloksena syntyvien tieteellisten julkaisujen levittämistä ja avointa saatavuutta varten. Näissä toimintalinjoissa ja toimintasuunnitelmissa olisi määritettävä

käytännön tavoitteet ja indikaattorit edistyksen mittaamiseen;

täytäntöönpanosuunnitelmat, myös vastuunjako ja asianmukaiset lisensointimenettelyt;

asiaan liittyvä rahoitussuunnittelu.

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava tekijänoikeutta ja sen lähioikeuksia koskevan EU:n säännöstön mukaisesti, että näiden toimintalinjojen tai toimintasuunnitelmien tuloksena

kaikki julkisrahoitteisesta tutkimuksesta syntyvät tieteelliset julkaisut ovat avoimesti saatavilla viimeistään vuodesta 2020 alkaen;

julkisrahoitteisesta tutkimuksesta syntyvät julkaisut ovat julkaisukanavasta riippumatta (tiedejulkaisu, digitaalinen infrastruktuuri, multimedia tai mahdolliset uudet ja kokeelliset tieteellisen viestinnän menetelmät) avoimesti saatavilla mahdollisimman pian, mieluiten julkaisuhetkellä, ja joka tapauksessa viimeistään kuuden kuukauden kuluttua (yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden osalta viimeistään kahdentoista kuukauden kuluttua) julkaisupäivästä;

teknologian kehitys huomioon ottaen markkinoilla käytettävät lisensointiehdot eivät kohtuuttomasti rajoita tekstin- ja tiedonlouhintaa julkisrahoitteisesta tutkimuksesta syntyvistä julkaisuista noudattaen sovellettavaa tekijänoikeuslainsäädäntöä ja sen soveltamista rajoittamatta;

tutkijoiden tehdessä sopimuksia tieteellisten julkaisijoiden kanssa tutkijoilla säilyvät tarvittavat immateriaalioikeudet muun muassa avoimen saatavuuden vaatimusten noudattamiseksi. Tämä koskee erityisesti itsearkistointia ja uudelleenkäyttöä (erityisesti tekstin- ja tiedonlouhinnan kautta);

sopimuksista, jotka julkisten laitosten tai niiden ryhmien ja julkaisijoiden välillä tehdään tieteellisen tiedon toimittamisesta, julkaistaan tietoa, jotta voidaan edistää markkinoiden avoimuutta ja oikeudenmukaista kilpailua, rajoittamatta kuitenkaan tietotaidon ja liiketoimintaa koskevan tiedon (liikesalaisuuksien) suojaamista. Tähän olisi sisällytettävä kaikenlaiset sopimukset, myös ns. big deal -sopimukset (eli painettujen ja sähköisten tilausten yhdistelmät, joita tarjotaan alennettuun hintaan), sekä tähän liittyen ns. offset-sopimukset, joiden tarkoituksena on saada avoimeen julkaisemiseen maksualennuksia konsortioille;

julkisrahoitteisen tutkimuksen tuloksia koskevat tieteelliset julkaisut ovat mahdollisimman laajasti innovatiivisten yritysten, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten, sekä riippumattomien tutkijoiden (esim. kansalaistutkijoiden), julkisen sektorin, lehdistön ja kansalaisten saatavilla avoimella ja syrjimättömällä tavalla, jotta voidaan helpottaa innovointia sekä huolehtia julkisen sektorin toimintamahdollisuuksista ja kansalaisten tiedonsaannista.

2.

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että julkisen tutkimusrahoituksen hallinnosta vastaavat tutkimusrahoituslaitokset ja julkista rahoitusta saavat akateemiset laitokset panevat täytäntöön 1 kohdassa tarkoitetut toimintalinjat ja kansalliset toimintasuunnitelmat kansallisella tasolla koordinoidusti

määrittelemällä institutionaaliset toimintalinjat tieteellisten julkaisujen levittämistä ja avointa saatavuutta varten sekä vahvistamalla täytäntöönpanosuunnitelmat;

asettamalla avustussopimusten tai muun tutkimusrahoituksen myöntämisen ehdoksi avointa saatavuutta koskevat vaatimukset ja ottamalla käyttöön mekanismit näiden vaatimusten noudattamisen valvomiseksi ja toimenpiteet vaatimusten noudattamatta jättämisen korjaamiseksi;

antamalla käyttöön tarvittava rahoitus levittämistä varten (ml. avoin saatavuus ja uudelleenkäyttö) avoimella ja syrjimättömällä tavalla, joka mahdollistaa eri kanavien käytön, myös tarvittaessa digitaaliset infrastruktuurit sekä tieteellisen viestinnän uudet ja kokeelliset menetelmät;

opastamalla tutkijoita noudattamaan avoimen saatavuuden toimintalinjoja ja tukemalla tutkijoita tässä erityisesti immateriaalioikeuksiensa hallinnoinnissa julkaisujensa avoimen saatavuuden varmistamiseksi;

käymällä yhteisiä neuvotteluja kustantajien kanssa, jotta julkaisut olisivat saatavilla, käytettävissä ja uudelleenkäytettävissä läpinäkyvin ja mahdollisimman edullisin ehdoin;

varmistamalla, että julkisen rahoituksen tuloksena syntyvät julkaisut on helppo tunnistaa tarkoituksenmukaisin teknisin keinoin, myös tutkimustulosten sähköisiin versioihin liitetyn metadatan sekä pysyvien tunnisteiden avulla.

Tutkimusdatan hallinnointi, mukaan lukien avoin saatavuus

3.

Jäsenvaltioiden olisi määriteltävä ja pantava täytäntöön selkeät (kansallisissa toimintasuunnitelmissa esitetyt) toimintalinjat julkisrahoitteisen tutkimustyön tuloksena syntyvän tutkimusdatan hallinnointia varten, mukaan lukien sen avoin saatavuus. Näissä toimintalinjoissa ja toimintasuunnitelmissa olisi määritettävä

käytännön tavoitteet ja indikaattorit edistyksen mittaamiseen;

täytäntöönpanosuunnitelmat, myös vastuunjako ja asianmukaiset lisensointimenettelyt;

asiaan liittyvä rahoitussuunnittelu.

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että näiden toimintalinjojen tai toimintasuunnitelmien tuloksena

tiedonhallinnan suunnittelusta tulee tieteellinen vakiokäytäntö varhaisessa vaiheessa tutkimusprosessia, kun dataa tuotetaan tai kerätään, mihin voi sisältyä myös velvoite laatia tiedonhallintasuunnitelmat;

julkisrahoitteisesta tutkimuksesta syntyvästä tutkimusdatasta tulee pysyvästi dataa, joka on löydettävissä, saatavilla, yhteentoimivaa ja uudelleenkäytettävissä (FAIR-periaatteet) turvallisessa ja luotettavassa ympäristössä digitaalisten infrastruktuurien välityksellä (ml. tarvittaessa eurooppalaisten avoimen tieteen pilvipalvelujen puitteissa yhteenliitetyt infrastruktuurit), paitsi jos tämä ei ole mahdollista tai jos se on ristiriidassa tutkimustulosten hyödyntämisen kanssa (”niin avointa kuin on mahdollista, niin suljettua kuin on tarpeen”). Syyt voivat liittyä erityisesti yksityisyyden suojaan, liikesalaisuuksiin, kansalliseen turvallisuuteen, oikeutettuihin kaupallisiin etuihin ja kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksiin. Nämä toimintalinjat tai kansalliset toimintasuunnitelmat eivät saisi vaikuttaa sellaiseen dataan, tietotaitoon ja/tai muuhun tietoon sen muodosta tai luonteesta riippumatta, joka on ollut julkisen ja yksityisen sektorin yhteiskumppanuuteen osallistuvan yksityisen osapuolen hallussa ennen tutkimustointa;

teknologian kehitys (ml. dynaaminen (reaaliaikainen) data) huomioon ottaen markkinoilla käytettävät lisensointiehdot eivät kohtuuttomasti rajoita tekstin- ja tiedonlouhintaa julkisrahoitteisesta tutkimuksesta syntyvästä tutkimusdatasta noudattaen sovellettavaa tekijänoikeuslainsäädäntöä ja sen soveltamista rajoittamatta;

julkisrahoitteisen tutkimuksen tuloksia koskeva tutkimusdata on mahdollisimman laajasti innovatiivisten yritysten, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten, sekä riippumattomien tutkijoiden (esim. kansalaistutkijoiden), julkisen sektorin, lehdistön ja kansalaisten saatavilla avoimella ja syrjimättömällä tavalla, jotta voidaan helpottaa innovointia sekä huolehtia julkisen sektorin toimintamahdollisuuksista ja kansalaisten tiedonsaannista.

4.

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että julkisen tutkimusrahoituksen hallinnosta vastaavat tutkimusrahoituslaitokset ja julkista rahoitusta saavat akateemiset laitokset panevat täytäntöön 3 kohdassa tarkoitetut toimintalinjat ja kansalliset toimintasuunnitelmat kansallisella tasolla koordinoidusti

määrittelemällä institutionaaliset toimintalinjat tutkimusdatan hallinnointia varten ja vahvistamalla täytäntöönpanosuunnitelmat;

liittämällä avustussopimuksiin ja muuhun tutkimusrahoitukseen vaatimukset tiedonhallintasuunnitelmista ja tutkimusdatan avoimesta saatavuudesta periaatteena (”niin avointa kuin on mahdollista, niin suljettua kuin on tarpeen”) tutkimusdataa tuottaville hankkeille sekä mekanismit näiden vaatimusten noudattamisen valvomiseksi ja toimenpiteet vaatimusten noudattamatta jättämisen korjaamiseksi;

antamalla käyttöön tarvittava rahoitus tiedonhallintaa varten;

opastamalla tutkijoita noudattamaan tutkimusdatan hallinnoinnin toimintalinjoja ja tukemalla tutkijoita tässä erityisesti liittyen hyvien taitojen kehittämiseen tiedonhallinnan suunnittelussa sekä tutkimusdatan saantia ja säilyttämistä tukevien digitaalisten infrastruktuurien kehittämiseen;

varmistamalla, että tietoaineistot ovat helposti tunnistettavissa pysyvien tunnisteiden avulla ja ne voidaan linkittää muihin tietoaineistoihin ja julkaisuihin tarkoituksenmukaisin järjestelyin ja että käytössä on lisätietoja niiden asianmukaisen arvioinnin ja käytön mahdollistamiseksi.

Tieteellisen tiedon säilyttäminen ja uudelleenkäyttö

5.

Jäsenvaltioiden olisi määriteltävä ja pantava täytäntöön selkeät (kansallisissa toimintasuunnitelmissa esitetyt) toimintalinjat tieteellisen tiedon (julkaisujen, tietoaineistojen ja muiden tutkimussuoritteiden) säilyttämisen ja uudelleenkäytön tehostamiseksi. Näissä toimintalinjoissa ja toimintasuunnitelmissa olisi määritettävä

käytännön tavoitteet ja indikaattorit edistyksen mittaamiseen;

täytäntöönpanosuunnitelmat, myös vastuunjako ja asianmukaiset lisensointimenettelyt;

asiaan liittyvä rahoitussuunnittelu.

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että näiden toimintalinjojen tai toimintasuunnitelmien tuloksena

julkista rahoitusta saavat akateemiset laitokset kehittävät toimintalinjoja tieteellisten tulostensa säilyttämistä varten;

käytössä on tehokas sähköisen tieteellisen tiedon tallennusjärjestelmä, joka kattaa alkuaan digitaaliset julkaisut ja niihin liittyvät tutkimustulokset;

pitkäaikaista säilyttämistä varten valittu tieteellinen tieto arkistoidaan asianmukaisesti käyttämällä tarvittavia laitteistoja ja ohjelmistoja, jotka mahdollistavat tiedon uudelleenkäytön;

erilaisten pysyvien tunnisteiden avulla edistetään sitä, että tutkimustulokset voidaan tunnistaa yksilöllisesti (kytkemällä ne tutkijoihin, heidän sidoksiinsa ja rahoittajiinsa sekä muihin tutkimukseen osallistuneisiin), jotta mahdollistetaan tutkimustulosten löydettävyys, toistettavuus ja pitkäaikainen säilyttäminen;

käytössä on koneluettavat lisensointijärjestelmät ja -ehdot, jotka ovat yhteensopivia jo käytössä olevien avointen lisenssien kanssa ja mahdollistavat julkisrahoitteisesta tutkimuksesta syntyvän tieteellisen tiedon uudelleenkäytön sovellettavan tekijänoikeuslainsäädännön mukaisesti ja sen soveltamista rajoittamatta, jotta mahdollistetaan laillinen uudelleenkäyttö ja säilyttäminen;

sidosryhmien edellytyksiä tarjota tieteellisen tiedon uudelleenkäyttöön perustuvia lisäarvopalveluja edistetään.

Avoimen tieteen infrastruktuurit

6.

Jäsenvaltioiden olisi määriteltävä ja pantava täytäntöön selkeät (kansallisissa toimintasuunnitelmissa esitetyt) toimintalinjat, jotta tieteellisen tiedon saatavuuden, säilyttämisen, jakamisen ja uudelleenkäytön järjestelmää tukevia infrastruktuureja voidaan kehittää ja niiden yhteenliittämistä edistää eurooppalaisten avoimen tieteen pilvipalvelujen puitteissa. Näissä toimintalinjoissa ja toimintasuunnitelmissa olisi määritettävä

käytännön tavoitteet ja indikaattorit edistyksen mittaamiseen;

täytäntöönpanosuunnitelmat, myös vastuunjako ja asianmukaiset lisensointimenettelyt;

asiaan liittyvä rahoitussuunnittelu.

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että näiden toimintalinjojen tai kansallisten toimintasuunnitelmien tuloksena

resurssit korvamerkitään, mobilisoidaan ja kehitetään taloudellisesti tehokkaiksi ja innovatiivisiksi siten, että edistetään kilpailua sisämarkkinoilla;

infrastruktuurien laatu ja luotettavuus varmistetaan muun muassa käyttämällä laajalti tunnustettuja sertifiointijärjestelyjä, eritelmiä ja standardeja;

tutkijoilla on avoimella ja syrjimättömällä tavalla laajempi pääsy tutkimusresursseihin ja -palveluihin tieteellisen tiedon tallentamista, hallinnointia, analysointia, jakamista ja uudelleenkäyttöä varten, myös eurooppalaisten avoimen tieteen pilvipalvelujen kautta, jos ne ovat saatavilla;

täydentäviä indikaattoreita ja parametreja käyttämällä infrastruktuureilla on valmiudet kerätä tietoa, joka tukee avoimen saatavuuden ja avoimen tieteen seurantaa ja arviointia sekä tutkimuksen ja urakehityksen arviointia.

7.

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava kansallisten infrastruktuurien, eurooppalaisten avoimen tieteen pilvipalvelujen ja muiden maailmanlaajuisten aloitteiden väliset synergiat

osallistumalla standardien määrittelyyn eurooppalaisten avoimen tieteen pilvipalvelujen kautta saatavalle datalle ja palveluille sekä indikaattorien ja parametrien määrittelyyn tutkimuksen vaikutuksen mittaamiseksi eurooppalaisten avoimen tieteen pilvipalvelujen yhteydessä;

takaamalla hiljattain kehitettyjen tai parannettujen infrastruktuurien yhteentoimivuus, jotta niissä otetaan huomioon eurooppalaisten avoimen tieteen pilvipalvelujen kehitys ja siten estetään siilojen syntyminen, vähennetään hajanaisuutta ja edistetään tieteellisiä löydöksiä ja tieteellistä yhteistyötä eri alojen ja maiden välillä;

valmistelemalla maaperää palvelujen käytölle ja tieteellisen tiedon jakamiselle eurooppalaisten avoimen tieteen pilvipalvelujen kautta.

Taidot ja osaaminen

8.

Jäsenvaltioiden olisi määriteltävä ja pantava täytäntöön selkeät (kansallisissa toimintasuunnitelmissa esitetyt) toimintalinjat, jotka koskevat akateemisten laitosten tutkijoiden ja henkilöstön tarvitsemia tieteelliseen tietoon liittyviä taitoja ja osaamista. Näissä toimintalinjoissa ja toimintasuunnitelmissa olisi määritettävä

käytännön tavoitteet ja indikaattorit edistyksen mittaamiseen;

täytäntöönpanosuunnitelmat, myös vastuunjako;

asiaan liittyvä rahoitussuunnittelu.

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että näiden toimintalinjojen tai toimintasuunnitelmien tuloksena

avoimesta saatavuudesta, tutkimusdatan hallinnoinnista, tiedonhallinnasta, tiedonhoidosta, datan säilyttämisestä, datan arkistoinnista ja avoimesta tieteestä annetaan tarvittavaa koulutusta osana korkea-asteen koulutusta uran kaikissa vaiheissa ja tätä kautta saavutetaan alan parhaat työpaikkakäytännöt;

tietojenkäsittelytekniikan alan uusia ammatillisia profiileja koskevia syventäviä koulutusohjelmia edistetään ja/tai toteutetaan;

dataintensiivisen tietojenkäsittelytieteen asiantuntijoiden, myös dataspesialistien, teknikoiden ja tietohallintojohtajien, koulutusta tuetaan.

Palkkiot ja kannustimet

9.

Jäsenvaltioiden olisi määriteltävä ja pantava täytäntöön selkeät (kansallisissa toimintasuunnitelmissa esitetyt) toimintalinjat, jotta voidaan tieteelliseen tietoon liittyen mukauttaa tutkijoiden palkkaus- ja urakehitysjärjestelmää, arviointijärjestelmää, jonka perusteella tutkijoille annetaan tutkimusavustuksia, ja tutkimuslaitosten arviointijärjestelmiä. Näissä toimintalinjoissa ja toimintasuunnitelmissa olisi määritettävä

käytännön tavoitteet ja indikaattorit edistyksen mittaamiseen;

täytäntöönpanosuunnitelmat, myös vastuunjako;

asiaan liittyvä rahoitussuunnittelu.

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että näiden toimintalinjojen tai toimintasuunnitelmien tuloksena

akateeminen urajärjestelmä tukee ja palkitsee tutkijoita, jotka osallistuvat tutkimustulosten jakamisen kulttuuriin, erityisesti varmistamalla heidän julkaisujensa ja muiden tutkimustulostensa jakamisen ja avoimen saatavuuden varhaisessa vaiheessa;

julkisen tutkimusrahoituksen hallinnosta vastaavat tutkimusrahoituslaitokset ja julkista rahoitusta saavat akateemiset laitokset avustavat kansallisten toimintalinjojen toteuttamisessa ottamalla käyttöön järjestelyt, joilla mahdollistetaan tieteellisen tiedon jakaminen, jakamisen mittaaminen ja jakamisesta palkitseminen;

tutkimuksen ja urakehityksen arviointijärjestelmiä täydennetään ottamalla käyttöön uusia indikaattoreita ja parametreja, jotka voivat antaa tietoa avoimen saatavuuden arviointia varten, muun muassa tutkimuksen laajemmista yhteiskunnallisista vaikutuksista sekä yksittäisen tutkijan tasolla, rajoittumatta kuitenkaan näihin (”uuden sukupolven parametrit”).

Monen sidosryhmän välinen vuoropuhelu avoimesta tieteestä kansallisella, eurooppalaisella ja kansainvälisellä tasolla

10.

Jäsenvaltioiden olisi osallistuttava monen sidosryhmän välisiin vuoropuheluihin siirtymisestä kohti avointa tiedettä kansallisella, eurooppalaisella ja kansainvälisellä tasolla kaikissa kysymyksissä, joita käsitellään kohdissa 1–9.

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että

nämä vuoropuhelut vahvistavat verkotettua avoimen tieteen teknologista ympäristöä, joka kattaa kaikki tutkimustulokset kaikista tutkimuksen elinkaaren vaiheista (data, julkaisut, ohjelmistot, menetelmät, käytännöt jne.);

koko järjestelmän kattava muutos kohti avointa tiedettä saavutetaan asteittain ja siihen sisältyvät teknologisen muutoksen ja tehokkuuden lisäksi vastavuoroisuuden periaate, kulttuurinen muutos tutkijoiden keskuudessa sekä tutkimusalan institutionaalinen muutos akateemisissa laitoksissa ja rahoittajissa kohti avointa tiedettä, mukaan lukien tarvittaessa tutkimuksen integriteettiin ja etiikkaan liittyvät kysymykset.

Jäsenvaltioiden jäsennelty koordinaatio unionin tasolla ja suosituksen seuranta

11.

Jäsenvaltioilla olisi oltava kansallinen yhteyspiste, jonka tehtäviä ovat

suosituksessa lueteltujen toimenpiteiden koordinointi;

toimiminen komission yhteystahona kysymyksissä, jotka liittyvät tieteellisen tiedon saatavuuteen ja säilyttämiseen, erityisesti määrittelemällä nykyistä paremmin yhteiset periaatteet ja standardit, täytäntöönpanotoimet ja uudet tavat levittää ja jakaa tutkimustuloksia eurooppalaisella tutkimusalueella;

suosituksen jatkotoimista raportoiminen.

12.

Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava komissiolle 18 kuukauden kuluttua siitä, kun tämä suositus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja joka toinen vuosi sen jälkeen tämän suosituksen eri osien noudattamiseksi toteutetut toimet. Tältä pohjalta komissio tarkastelee unionissa saavutettua edistystä arvioidakseen, tarvitaanko tässä suosituksessa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi muita toimia.

Tehty Brysselissä 25 päivänä huhtikuuta 2018.

Komission puolesta

Mariya GABRIEL

Komission jäsen

Carlos MOEDAS

Komission jäsen


(1)  COM(2012) 401 final, 17. heinäkuuta 2012.

(2)  Komission suositus 2012/417/EU, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2012, tieteellisen tiedon saatavuudesta ja säilyttämisestä (EUVL L 194, 21.7.2012, s. 39).

(3)  COM(2015) 192 final, 6. toukokuuta 2015.

(4)  Avoin tiede on uusi lähestymistapa tieteelliseen prosessiin. Se perustuu yhteistyöhön ja uusiin tapoihin levittää tietämystä ja parantaa tutkimustulosten saatavuutta ja uudelleenkäytettävyyttä käyttämällä digitaalisia teknologioita ja uusia yhteistyövälineitä.

(5)  COM(2017) 228 final, 10. toukokuuta 2017.

(6)  COM(2016) 178 final, 19. huhtikuuta 2016.

(7)  SWD(2018) 83 final, 14. maaliskuuta 2018.

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/98/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä (EUVL L 345, 31.12.2003, s. 90).

(9)  Avoin saatavuus tarkoittaa mahdollisuutta saada käyttöön ja uudelleenkäyttää digitaalisia tutkimustuloksia mahdollisimman vähin rajoituksin.

(10)  COM(2018) 22 final.

(11)  Neuvoston päätelmät 9360/15, 29. toukokuuta 2015.

(12)  Neuvoston päätelmät 9526/16, 27. toukokuuta 2016.


Oikaisuja

31.5.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 134/19


Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2017/366, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2017, lopullisen tasoitustullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuonnissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1037 18 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun ja 19 artiklan 3 kohdan mukaisen osittaisen välivaiheen tarkastelun jälkeen

( Euroopan unionin virallinen lehti L 56, 3. maaliskuuta 2017 )

Sivulla 126, liitteessä 1:

on:

Yrityksen nimi

Taric-lisäkoodi

”Years Solar Co., Ltd

B898 ”

pitää olla:

Yrityksen nimi

Taric-lisäkoodi

”LERRI Solar Technology (Zhejiang) Co., Ltd.

B898 ”