ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 128

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

61. vuosikerta
24. toukokuu 2018


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2018/754, annettu 14 päivänä toukokuuta 2018, Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä

1

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/755, annettu 23 päivänä toukokuuta 2018, tehoaineen propytsamidi hyväksynnän uusimisesta korvattavana tehoaineena kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta ( 1)

4

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/756, annettu 23 päivänä toukokuuta 2018, Argentiinasta peräisin olevan biodieselin tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

9

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2018/757, annettu 14 päivänä toukokuuta 2018, Euroopan yhteisön ja Komorien liiton välisen kalastuskumppanuussopimuksen irtisanomisesta

13

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/758, annettu 23 päivänä toukokuuta 2018, afrikkalaiseen sikaruttoon liittyvistä tietyistä väliaikaisista suojatoimenpiteistä Unkarissa (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 3250)  ( 1)

16

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

*

Vastavuoroista tunnustamista koskevalla Euroopan yhteisön ja Japanin sopimuksella perustetun sekakomitean päätös N:o 1/JP/2018, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2018, vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten luetteloimisesta telepääte- ja radiolaitteita käsittelevän alakohtaisen liitteen mukaisesti [2018/759]

19

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

24.5.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 128/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2018/754,

annettu 14 päivänä toukokuuta 2018,

Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan ja 218 artiklan 7 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 28 päivänä tammikuuta 2014 päätöksen 2014/146/EU (2) Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, tekemisestä.

(2)

Sopimuksen ensimmäisessä pöytäkirjassa (3) vahvistettiin kolmeksi vuodeksi unionin alusten kalastusmahdollisuudet Mauritiuksen tasavallan, jäljempänä ’Mauritius’, suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä sekä unionin myöntämä taloudellinen korvaus. Kyseisen pöytäkirjan voimassaolo päättyi 27 päivänä tammikuuta 2017.

(3)

Uusi pöytäkirja (4), jossa vahvistetaan Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus, jäljempänä ’pöytäkirja’, allekirjoitettiin neuvoston päätöksen (EU) 2017/1960 (5) mukaisesti 8 päivänä joulukuuta 2017 sillä varauksella, että sen tekeminen saatetaan myöhemmin päätökseen.

(4)

Pöytäkirjaa on sovellettu väliaikaisesti sen allekirjoittamispäivästä.

(5)

Pöytäkirjan tavoitteena on tehostaa unionin ja Mauritiuksen välistä yhteistyötä, jolla edistetään kestävän kalastuksen politiikkaa, kalavarojen vastuuntuntoista hyödyntämistä Mauritiuksen vesillä ja Mauritiuksen tukemista sen kehittäessä kestävää valtameripolitiikkaa.

(6)

Pöytäkirja olisi hyväksyttävä.

(7)

Sopimuksen 9 artiklalla perustetaan sekakomitea, jonka tehtävänä on valvoa sopimuksen soveltamista, jäljempänä ’sekakomitea’. Lisäksi sekakomitea voi pöytäkirjan 5 artiklan, 6 artiklan 2 kohdan sekä 7 ja 8 artiklan mukaisesti hyväksyä tiettyjä pöytäkirjaan tehtäviä muutoksia. Näiden muutosten hyväksymisen helpottamiseksi komissio olisi valtuutettava tietyin edellytyksin hyväksymään muutokset noudattaen yksinkertaistettua menettelyä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehty pöytäkirja, jäljempänä ’pöytäkirja’, unionin puolesta (6).

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja antaa unionin puolesta pöytäkirjan 16 artiklassa määrätyn ilmoituksen (7).

3 artikla

Valtuutetaan komissio liitteessä vahvistettujen säännösten ja edellytysten mukaisesti hyväksymään unionin puolesta muutokset pöytäkirjaan, jotka sekakomitean on määrä hyväksyä.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 14 päivänä toukokuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. ZAHARIEVA


(1)  Hyväksyntä annettu 17 päivänä huhtikuuta 2018 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Neuvoston päätös 2014/146/EU, annettu 28 päivänä tammikuuta 2014, Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä (EUVL L 79, 18.3.2014, s. 2).

(3)  Pöytäkirja Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta (EUVL L 79, 18.3.2014, s. 9).

(4)  EUVL L 279, 28.10.2017, s. 3.

(5)  Neuvoston päätös (EU) 2017/1960, annettu 23 päivänä lokakuuta 2017, Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan allekirjoittamisesta unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta (EUVL L 279, 28.10.2017, s. 1).

(6)  Pöytäkirja on julkaistu virallisessa lehdessä EUVL L 279, 28.10.2017, s. 3, yhdessä sen allekirjoittamista koskevan päätöksen kanssa.

(7)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee pöytäkirjan voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


LIITE

UNIONIN KANNAN ESITTÄMISTÄ SEKAKOMITEASSA KOSKEVAN VALTUUTUKSEN SOVELTAMISALA JA SOVELLETTAVA MENETTELY

1)

Komissio valtuutetaan neuvottelemaan Mauritiuksen tasavallan kanssa ja, edellyttäen että se on tarpeen ja että noudatetaan tämän liitteen 3 kohtaa, sopimaan pöytäkirjaan tehtävistä muutoksista, jotka koskevat seuraavia kysymyksiä:

a)

kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien määräysten tarkistaminen pöytäkirjan 7 ja 8 artiklan mukaisesti;

b)

päätös pöytäkirjan 5 artiklan mukaisen alakohtaisen tuen yksityiskohtaisista säännöistä;

c)

hoitotoimenpiteet, jotka kuuluvat sekakomitean toimivaltaan pöytäkirjan 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

2)

Sekakomiteassa unioni

a)

toimii niiden tavoitteiden mukaisesti, joihin unioni pyrkii yhteisen kalastuspolitiikan puitteissa;

b)

noudattaa yhteisen kalastuspolitiikan ulkoisesta ulottuvuudesta 19 päivänä maaliskuuta 2012 annettua tiedonantoa koskevia neuvoston päätelmiä;

c)

edistää kantoja, jotka ovat sopusoinnussa alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen hyväksymien asiaankuuluvien sääntöjen ja rantavaltioiden kanssa toteutettavan yhteisen hallinnoinnin kanssa.

3)

Kun sekakomitean kokouksessa on tarkoitus hyväksyä 1 kohdassa tarkoitettuja pöytäkirjaan tehtäviä muutoksia koskeva päätös, on toteutettava tarvittavat toimet, jotta unionin puolesta esitettävässä kannassa otetaan huomioon viimeisimmät tilastolliset, biologiset ja muut asiaankuuluvat komissiolle toimitetut tiedot.

Tätä varten ja näiden tietojen pohjalta komission yksiköt toimittavat neuvostolle tai sen valmisteluelimille käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi riittävän ajoissa ennen sekakomitean asianomaista kokousta asiakirjan, jossa esitetään ehdotetun unionin kannan yksityiskohdat.

4)

Siltä osin kuin on kyse 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista kysymyksistä, neuvosto hyväksyy suunnitellun unionin kannan määräenemmistöllä. Muissa tapauksissa valmistelevassa asiakirjassa suunniteltu unionin kanta katsotaan hyväksytyksi, jollei jäsenvaltioiden määrävähemmistö vastusta sitä neuvoston valmisteluelimen kokouksessa tai 20 päivän kuluessa valmistelevan asiakirjan vastaanottamisesta sen mukaan, kumpi näistä tapahtuu aikaisemmin. Jos tällainen vastustaminen esitetään, asia saatetaan neuvoston käsiteltäväksi.

5)

Jos seuraavissa kokouksissa, mukaan lukien paikalla pidettävät kokoukset, ei päästä yksimielisyyteen uusien seikkojen ottamisesta huomioon unionin kannassa, asia saatetaan neuvoston tai sen valmisteluelinten käsiteltäväksi.

6)

Komissiota kehotetaan toteuttamaan hyvissä ajoin kaikki sekakomitean päätöksen noudattamisen edellyttämät toimet, mukaan lukien tarvittaessa asianomaisen päätöksen julkaiseminen Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja päätöksen täytäntöönpanon mahdollisesti edellyttämien ehdotusten toimittaminen.

ASETUKSET

24.5.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 128/4


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/755,

annettu 23 päivänä toukokuuta 2018,

tehoaineen propytsamidi hyväksynnän uusimisesta korvattavana tehoaineena kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (1) ja erityisesti sen 24 artiklan yhdessä sen 20 artiklan 1 kohdan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission direktiivillä 2003/39/EY (2) sisällytettiin propytsamidi tehoaineena neuvoston direktiivin 91/414/ETY (3) liitteeseen I.

(2)

Direktiivin 91/414/ETY liitteessä I olevia tehoaineita pidetään asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti hyväksyttyinä, ja ne luetellaan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 (4) liitteessä olevassa A osassa.

(3)

Tehoaineen propytsamidi hyväksyntä, sellaisena kuin se on esitettynä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä olevassa A osassa, päättyy 31 päivänä tammikuuta 2019.

(4)

Hakemus, jossa pyydettiin uusimaan propytsamidin hyväksyntä, jätettiin komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 844/2012 (5) 1 artiklan mukaisesti kyseisessä artiklassa säädetyssä määräajassa.

(5)

Hakija on toimittanut täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 844/2012 6 artiklassa vaaditut täydentävät asiakirja-aineistot. Esittelevä jäsenvaltio totesi hakemuksen täydelliseksi.

(6)

Esittelevä jäsenvaltio laati rinnakkaisesittelijänä toimivaa jäsenvaltiota kuullen uusimista koskevan arviointikertomuksen ja toimitti sen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, ja komissiolle 31 päivänä heinäkuuta 2015.

(7)

Elintarviketurvallisuusviranomainen toimitti uusimista koskevan arviointikertomuksen hakijalle ja jäsenvaltioille kommentoitavaksi ja niiltä saamansa huomautukset edelleen komissiolle. Lisäksi elintarviketurvallisuusviranomainen asetti täydentävän asiakirja-aineiston tiivistelmän julkisesti saataville.

(8)

Elintarviketurvallisuusviranomainen ilmoitti 12 päivänä heinäkuuta 2016 komissiolle päätelmänsä (6) siitä, voidaanko propytsamidin olettaa täyttävän asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklassa säädetyt hyväksymiskriteerit. Komissio esitti propytsamidiin liittyvän uusimista koskevan kertomuksen luonnoksen pysyvälle kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitealle 22 päivänä maaliskuuta 2018.

(9)

Hakijalle annettiin tilaisuus esittää huomautuksensa uusimista koskevan kertomuksen luonnoksesta.

(10)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklassa säädettyjen hyväksymiskriteerien täyttyminen on osoitettu vähintään yhden propytsamidia sisältävän kasvinsuojeluaineen yhden tai useamman edustavan käyttötarkoituksen osalta. Sen vuoksi on asianmukaista uusia propytsamidin hyväksyntä.

(11)

Propytsamidin hyväksynnän uusimiseen liittyvä riskinarviointi perustuu rajalliseen määrään edustavia käyttötarkoituksia, mikä ei kuitenkaan rajoita niitä käyttötarkoituksia, joita varten propytsamidia sisältäviä kasvinsuojeluaineita voidaan hyväksyä. Näin ollen on asianmukaista poistaa rajoitus, jonka mukaan käyttötarkoituksena voi olla ainoastaan käyttö rikkakasvien torjunta-aineena.

(12)

Komissio katsoo kuitenkin, että asetuksen (EY) N:o 1107/2009 24 artiklan nojalla propytsamidi on korvattava tehoaine. Propytsamidi on asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liitteessä II olevan 3.7.2.1 ja 3.7.2.3 kohdan mukaisesti hitaasti hajoava myrkyllinen aine, koska sen puoliintumisaika makeassa vedessä on yli 40 päivää ja pitkäaikaisessa kokeessa saatu vaikutukseton pitoisuus makean veden eliöillä on alle 0,01 mg/l. Propytsamidi täyttää näin ollen asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liitteessä II olevan 4 kohdan toisessa luetelmakohdassa vahvistetun edellytyksen.

(13)

Sen vuoksi on aiheellista uusia propytsamidin hyväksyntä korvattavana tehoaineena.

(14)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti, luettuna yhdessä sen 6 artiklan kanssa, ja ottaen huomioon nykyisen tieteellisen ja teknisen tietämyksen hyväksyntään on kuitenkin tarpeen liittää tiettyjä edellytyksiä ja rajoituksia. Erityisesti on aiheellista edellyttää lisää vahvistavia tietoja.

(15)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitettä olisi sen vuoksi muutettava.

(16)

Propytsamidin hyväksynnän voimassaoloaikaa pidennettiin komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2018/84 (7)31 päivään tammikuuta 2019, jotta uusimismenettely saataisiin päätökseen ennen kuin kyseisen aineen hyväksynnän voimassaolo päättyy. Koska uusimista koskeva päätös on kuitenkin tehty jo ennen voimassaolon myöhennettyä päättymispäivää, tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä heinäkuuta 2018.

(17)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tehoaineen hyväksynnän uusiminen korvattavana tehoaineena

Uusitaan tehoaineen propytsamidi hyväksyntä korvattavana tehoaineena liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liite tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Voimaantulo ja soveltamispäivä

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2018.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä toukokuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Komission direktiivi 2003/39/EY, annettu 15 päivänä toukokuuta 2003, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta propinebin ja propytsamidin sisällyttämiseksi siihen tehoaineina (EUVL L 124, 20.5.2003, s. 30).

(3)  Neuvoston direktiivi 91/414/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta (EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 844/2012, annettu 18 päivänä syyskuuta 2012, säännösten vahvistamisesta tehoaineiden uusimismenettelyn täytäntöönpanemiseksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N: o 1107/2009 mukaisesti (EUVL L 252, 19.9.2012, s. 26).

(6)  EFSA (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen), 2016. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance propyzamide. EFSA Journal 2016;14(7):4554, 103 pp. doi:10.2903/j.efsa.2016.4554; Saatavilla verkossa osoitteessa www.efsa.europa.eu.

(7)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/84, annettu 19 päivänä tammikuuta 2018, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tehoaineiden klooripyrifossi, klooripyrifossimetyyli, klotianidiini, kupariyhdisteet, dimoksistrobiini, mankotsebi, mekoproppi-P, metirami, oksamyyli, petoksamidi, propikonatsoli, propinebi, propytsamidi, pyraklostrobiini ja tsoksamidi hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä (EUVL L 16, 20.1.2018, s. 8).


LIITE I

Nimi, tunnistenumerot

IUPAC-nimi

Puhtaus (1)

Hyväksymispäivä

Hyväksynnän päättymispäivä

Erityiset säännökset

Propytsamidi

CAS-numero: 23950-58-5

CIPAC-numero: 315

3,5-dikloori-N-(1,1-dimetyyliprop-2-ynyyli)bentsamidi

920 g/kg

1. heinäkuuta 2018

30. kesäkuuta 2025

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon propytsamidia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Yleisarvioinnissaan jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

käyttäjien suojeluun

pohjaveden suojeluun herkillä alueilla

lintujen, nisäkkäiden, muiden kuin kohdelajeina olevien kasvien sekä maaperä- ja vesieliöiden suojeluun.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

Käyttäjän on erityisesti käytettävä henkilönsuojaimia, kuten hansikkaita, haalaria ja tukevia jalkineita, jottei käyttäjän hyväksyttävä altistumistaso ylity.

Hakijan on toimitettava komissiolle, jäsenvaltioille ja elintarviketurvallisuusviranomaiselle vahvistavat tiedot seuraavista:

1.

merkittävinä pitoisuuksina pääasiallisissa viljelmissä ja vuoroviljelykasvustoissa havaittujen metaboliittien toksikologisen profiilin arvioinnin toteuttaminen

2.

merkittävän metaboliitin RH-24580 aiheuttama maaperän huonontuminen

3.

vedenkäsittelyprosessien vaikutus pinta- ja pohjavedessä esiintyvien jäämien luonteeseen, kun pintavettä tai pohjavettä otetaan juomavedeksi.

Hakijan on toimitettava 1 kohdassa mainitut tiedot 31 päivään lokakuuta 2018 mennessä ja 2 kohdassa mainitut tiedot 30 päivään huhtikuuta 2019 mennessä. Hakijan on toimitettava 3 kohdassa mainitut vahvistavat tiedot kahden vuoden kuluessa siitä, kun komissio on julkistanut arviointia koskevan ohjeasiakirjan vedenkäsittelyprosessien vaikutuksesta pinta- ja pohjavedessä esiintyvien jäämien luonteeseen.


(1)  Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja spesifikaatiosta annetaan sitä koskevassa tarkastelukertomuksessa.


LIITE II

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liite seuraavasti:

1)

Poistetaan A osasta propytsamidia koskeva 55 kohta

2)

Lisätään E osaan kohta seuraavasti:

Nro

Nimi, tunnistenumerot

IUPAC-nimi

Puhtaus (1)

Hyväksymispäivä

Hyväksynnän päättymispäivä

Erityiset säännökset

”9

Propytsamidi

CAS No 23950-58-5

CIPAC-numero: 315

3,5-dikloori-N-(1,1-dimetyyliprop-2-ynyyli)bentsamidi

920 g/kg

1. heinäkuuta 2018

30. kesäkuuta 2025

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon propytsamidia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Yleisarvioinnissaan jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

käyttäjien suojeluun

pohjaveden suojeluun herkillä alueilla

lintujen, nisäkkäiden, muiden kuin kohdelajeina olevien kasvien sekä maaperä- ja vesieliöiden suojeluun.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

Käyttäjän on erityisesti käytettävä henkilönsuojaimia, kuten hansikkaita, haalaria ja tukevia jalkineita, jottei käyttäjän hyväksyttävä altistumistaso ylity.

Hakijan on toimitettava komissiolle, jäsenvaltioille ja elintarviketurvallisuusviranomaiselle vahvistavat tiedot seuraavista:

1.

merkittävinä pitoisuuksina pääasiallisissa viljelmissä ja vuoroviljelykasvustoissa havaittujen metaboliittien toksikologisen profiilin arvioinnin toteuttaminen

2.

merkittävän metaboliitin RH-24580 aiheuttama maaperän huonontuminen

3.

vedenkäsittelyprosessien vaikutus pinta- ja pohjavedessä esiintyvien jäämien luonteeseen, kun pintavettä tai pohjavettä otetaan juomavedeksi.

Hakijan on toimitettava 1 kohdassa mainitut tiedot 31 päivään lokakuuta 2018 mennessä ja 2 kohdassa mainitut tiedot 30 päivään huhtikuuta 2019 mennessä. Hakijan on toimitettava 3 kohdassa mainitut vahvistavat tiedot kahden vuoden kuluessa siitä, kun komissio on julkistanut arviointia koskevan ohjeasiakirjan vedenkäsittelyprosessien vaikutuksesta pinta- ja pohjavedessä esiintyvien jäämien luonteeseen.”


(1)  Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja spesifikaatiosta annetaan sitä koskevassa tarkastelukertomuksessa.


24.5.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 128/9


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/756,

annettu 23 päivänä toukokuuta 2018,

Argentiinasta peräisin olevan biodieselin tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta 8 päivänä kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1037 (1) ja erityisesti sen 24 artiklan 5 kohdan,

on ilmoittanut asiasta jäsenvaltioille,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio ilmoitti 31 päivänä tammikuuta 2018Euroopan unionin virallisessa lehdessä (2) julkaistulla ilmoituksella, jäljempänä ’vireillepanoilmoitus’, Argentiinasta peräisin olevan biodieselin tuontia unioniin koskevan tukien vastaisen menettelyn vireillepanosta sen jälkeen, kun European Biodiesel Board, jäljempänä ’valituksen tekijä’, oli 18 päivänä joulukuuta 2017 tehnyt valituksen sellaisten tuottajien puolesta, joiden osuus biodieselin kokonaistuotannosta unionissa on yli 25 prosenttia.

1.   TARKASTELTAVANA OLEVA TUOTE

(2)

Kirjaamisvelvoitteen kohteena ovat Argentiinasta peräisin olevat rasvahappomonoalkyyliesterit ja/tai parafiiniset kaasuöljyt, jotka on valmistettu synteesillä ja/tai vetykäsittelyllä ja jotka ovat muuta kuin fossiilista alkuperää, puhtaassa muodossa tai seokseen sisältyvinä, ja jotka luokitellaan tällä hetkellä CN-koodeihin ex 1516 20 98 (Taric-koodit 1516209821, 1516209829 ja 1516209830), ex 1518 00 91 (Taric-koodit 1518009121, 1518009129 ja 1518009130), ex 1518 00 95 (Taric-koodi 1518009510), ex 1518 00 99 (Taric-koodit 1518009921, 1518009929 ja 1518009930), ex 2710 19 43 (Taric-koodit 2710194321, 2710194329 ja 2710194330), ex 2710 19 46 (Taric-koodit 2710194621, 2710194629 ja 2710194630), ex 2710 19 47 (Taric-koodit 2710194721, 2710194729 ja 2710194730), 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 99 92 (Taric-koodit 3824999210, 3824999212 ja 3824999220), 3826 00 10 ja ex 3826 00 90 (Taric-koodit 3826009011, 3826009019 ja 3826009030), jäljempänä ’tarkasteltavana oleva tuote’. Kyseiset CN- ja Taric-koodit ovat ainoastaan ohjeellisia.

2.   PYYNTÖ

(3)

Valituksen tekijä pyysi ensin valituksessaan komissiota kirjaamaan tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnin. Sen jälkeen valituksen tekijä toimitti 21 päivänä helmikuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1037, jäljempänä ’perusasetus’, 24 artiklan 5 kohdan mukaisen kirjaamispyynnön. Valituksen tekijä toimitti vielä lisähuomautuksia 16 päivänä maaliskuuta 2018 ja päivitettyjä tietoja 27 päivänä maaliskuuta 2018. Valituksen tekijä pyysi, että tarkasteltavana olevan tuotteen tuonti asetetaan kirjaamisvelvoitteen alaiseksi siten, että kyseiseen tuontiin voidaan myöhemmin soveltaa toimenpiteitä kirjaamispäivästä alkaen, jos kaikki perusasetuksessa asetetut edellytykset täyttyvät.

3.   KIRJAAMISVELVOITTEEN PERUSTEET

(4)

Perusasetuksen 24 artiklan 5 kohdan mukaan komissio voi määrätä tulliviranomaiset toteuttamaan aiheelliset toimenpiteet tuonnin kirjaamiseksi siten, että kyseiseen tuontiin voidaan myöhemmin soveltaa toimenpiteitä kirjaamispäivästä alkaen, jos kaikki perusasetuksissa asetetut edellytykset täyttyvät. Tuonnin kirjaaminen voidaan tehdä pakolliseksi unionin tuotannonalan asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä.

(5)

Valituksen tekijän mukaan kirjaamispyyntö on perusteltu, koska siinä on riittävä näyttö todellisesta ja merkittävästä vakavan vahingon riskistä, joka aiheutuu unionin biodieselin tuotannonalalle tuetun biodieselin mittavasta tuonnista lyhyen ajanjakson aikana, erityisesti vuodesta 2018 lähtien (eli tutkimusajanjakson jälkeen, jäljempänä ’tutkimusajanjakson jälkeinen kausi’). Valituksen tekijä väittää vielä, että Argentiinasta peräisin olevan biodieselin tuetusta tuonnista, tällaisesta tuetusta tuonnista johtuvista kriittisistä olosuhteista sekä tuetusta tuonnista johtuvan vahingon syntymisestä on riittävä näyttö.

(6)

Komissio tarkasteli pyyntöä ottaen huomioon myös perusasetuksen 16 artiklan 4 kohdan, jossa vahvistetaan edellytykset tullien kantamiselle kirjatusta tuonnista. Komission tarkastelussa otettiin huomioon myös Camara Argentina de Biocombustibilesin, jäljempänä ’CARBIO’, 21 päivänä maaliskuuta 2018 ja Argentiinan viranomaisten 3 päivänä huhtikuuta 2018 toimittamat huomautukset, joiden mukaan valituksen tekijän esittämä kirjaamispyyntö ei täytä perusasetuksen 16 artiklan 4 kohdan ja 24 artiklan 5 kohdan edellytyksiä.

(7)

Kuten 8–16 kappaleessa selitetään, komissio otti kaikki huomautukset huomioon ja tarkasteli, onko näyttö riittävä sellaisista kriittisistä olosuhteista, joissa tarkasteltavana olevan, tasoitustullin käyttöönoton mahdollistavaa tukea saavan tuotteen mittavasta tuonnista suhteellisen lyhyen ajanjakson aikana aiheutuu vaikeasti korjattavissa olevaa vahinkoa, ja onko kyseiselle tuonnille tarpeen asettaa taannehtivasti tasoitustulleja, jotta estettäisiin tällaisen vahingon toistuminen.

3.1   Kriittiset olosuhteet, joissa tuetun tuotteen mittava tuonti suhteellisen lyhyen ajanjakson aikana aiheuttaa vaikeasti korjattavissa olevaa vahinkoa

(8)

Tukien osalta komissiolla on riittävä näyttö, joka vaikuttaisi osoittavan, että tarkasteltavana olevan tuotteen tuonti Argentiinasta on tuettua. Väitetyt tuet ovat muun muassa seuraavia:

i)

valtion tarjoamat tavarat tai palvelut riittämättömänä pidettävää vastiketta vastaan, kuten soijapapujen tarjoaminen;

ii)

valtion ostamat tavarat yli riittävänä pidettävää vastiketta vastaan ja/tai tulo- tai hintatuki, kuten biodieselin osto valtion toimeksiannosta (biodieselin toimitussopimus);

iii)

varojen suora siirto, kuten lainojen ja vientirahoituksen myöntäminen etuuskohtelun mukaisin ehdoin, muun muassa etuuskohtelun mukainen Argentiinan kansallisen pankin (Banco de la Nación Argentina) luotonanto; ja

iv)

valtion tuloista luopuminen tai niiden kantamatta jättäminen, kuten nopeutetut poistot biodieselin tuottajille vuoden 2006 biopolttoainelain mukaisesti, biodieselin tuottajien vapauttaminen tuloverosta tai veron maksun siirtäminen vuoden 2006 biopolttoainelain mukaisesti sekä useita alueellisia verovapautuksia.

(9)

Tämä näyttö tuesta asetettiin saataville valituksen avoimessa versiossa, ja sitä analysoitiin tarkemmin näytön riittävyyttä koskevassa muistiossa.

(10)

Johdanto-osan 8 kappaleessa kuvattujen toimenpiteiden väitetään olevan tukia, koska Argentiinan valtio tai aluehallintoviranomaiset (julkiset elimet mukaan lukien) osallistuvat niiden rahoitukseen ja niistä koituu etua tarkasteltavana olevan tuotteen vientiä harjoittaville tuottajille. Toimenpiteiden väitetään rajoittuvan tiettyihin yrityksiin tai tiettyyn tuotannonalaan tai yritysryhmään, minkä vuoksi ne ovat erityisiä ja tasoitustoimenpiteiden käyttöönoton mahdollistavia.

(11)

Sen vuoksi tässä vaiheessa saatavilla oleva näyttö vaikuttaisi osoittavan, että tarkasteltavana olevan tuotteen tuonti hyötyy tasoitustullin käyttöönoton mahdollistavista tuista.

(12)

Valituksen tekijän kirjaamispyynnössä toimittamien tuoreimpien tietojen (3) perusteella komissiolla on käytössään riittävä näyttöä siitä, että vientiä harjoittavien tuottajien tukikäytännöt alkavat aiheuttaa merkittävä vahinkoa (eivätkä vain merkittävän vahingon uhkaa) unionin tuotannonalalle.

(13)

Kirjaamispyynnössä ja sen jälkeen toimitetuissa tiedoissa on riittävä näyttö kriittisistä olosuhteista, joiden vallitessa tutkimusajanjakson (1 päivän tammikuuta 2017 ja 31 päivän joulukuuta 2017 välinen aika) loppua kohti ja tutkimusajanjakson jälkeisen kauden ensimmäisellä neljänneksellä (tammikuu 2018–maaliskuu 2018) alkoi aiheutua vaikeasti korjattavissa olevaa vahinkoa.

(14)

Vahinko aiheutuu tasoitustullin käyttöönoton mahdollistavaa tukea saavan tuotteen mittavasta tuonnista suhteellisen lyhyen ajanjakson aikana. Näyttö osoittaa, että tarkasteltavana olevan tuotteen tuonti lisääntyi mittavasti elokuun 2017 ja tutkimusajanjakson jälkeisen kauden ensimmäisen neljänneksen välisenä aikana sekä absoluuttisesti tarkasteltuna että markkinaosuudella mitattuna. Käytettävissä oleva näyttö osoittaa erityisesti, että tarkasteltavana olevan tuotteen tuonti Argentiinasta lisääntyi 0 tonnista 410 600 tonniin (4) elokuun 2017 ja tutkimusajanjakson jälkeisen kauden ensimmäisen neljänneksen välisenä aikana ja markkinaosuus kasvoi merkittävästi 0 prosentista 10 prosenttiin (5). Saadun lisänäytön mukaan syyskuun 2017 ja helmikuun 2018 välillä Argentiinasta vietiin 837 000 tonnia tarkasteltavana olevaa tuotetta, mikä osoittaa, että merkittävää lisätuontia on odotettavissa helmikuun 2018 jälkeisellä kaudella (6).

(15)

Näyttö osoittaa myös, että tarkasteltavana olevan tuotteen mittavasti kasvaneella tuonnilla Argentiinasta alkaa olla huomattavia kielteisiä vaikutuksia unionin tuotannonalan tilanteeseen, esimerkiksi hintatasojen laskemiseen. FAME (rasvahappometyyliesteri) -biodieselin hinnat putosivat 1 päivän syyskuuta 2017 ja 31 päivän maaliskuuta 2018 välillä 12,3 prosenttia (7).

(16)

Lisäksi valituksen tekijän kirjaamispyynnössä toimittama näyttö osoittaa, että heikkenevä markkinatilanne on johtanut suunniteltuihin tuotannon vähennyksiin ja/tai osittaiseen toimintaan ainakin kolmessa yrityksessä unionissa. Tämä vähentää unionin tuotantoa ja myyntiä merkittävästi, ja sillä on kielteinen vaikutus työllisyyteen unionin tuotannonalalla.

(17)

Lopuksi komissio arvioi, oliko merkittävä vahinko, jonka esiintyminen oli alkanut tutkimusajanjakson jälkeen, vaikeasti korjattavissa. Tarkasteltavana oleva tuote on erittäin herkkä hinnanmuutoksille, mitä osoittaa sen tuonnin alhainen taso sen jälkeen, kun polkumyyntitullit otettiin käyttöön vuonna 2013 (8) ja tuonnin myöhempi lisääntyminen, kun polkumyyntitulleja alennettiin syyskuussa 2017 (9). Riskinä on, että yhä useammat unionin tuottajat kärsivät myynnin vähenemisestä ja tuotantotasojen alenemisesta, jos tuonti jatkuu tämänhetkisillä kasvaneilla tasoilla väitetysti tuetuilla hinnoilla Argentiinasta, kuten tähän asti. On selvää, että riski vaikuttaa kielteisesti unionin tuottajien työllisyyteen ja yleiseen kokonaistulokseen. Näin ollen tulojen vähenemisestä ja markkinaosuuden pysyvästä menettämisestä aiheutuu merkittävä vahinko, jota on vaikea korjata.

3.2   Vahingon toistumisen estäminen

(18)

Johdanto-osan 14 ja 15 kappaleessa esitettyjen tietojen ja 17 kappaleessa esitettyjen huomioiden perusteella komissio katsoo tarpeelliseksi valmistella mahdollista toimenpiteiden taannehtivaa käyttöönottoa kirjaamisvelvoitteella, jotta tällaisen vahingon toistuminen voidaan estää. Tutkimusajanjakson jälkeisen kauden markkinaolosuhteet vaikuttavat vahvistavan, että kotimaisen tuotannonalan tilanne on heikkenemässä, mikä johtuu tuetun tuonnin merkittävästä kasvusta heti vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä. Jos komissio päättelee tämän tutkimuksen lopussa, että kotimaiselle tuotannonalalle on aiheutunut merkittävää vahinkoa, tasoitustullien kantamista kirjatusta tuonnista saatetaan pitää aiheellisena, jotta estetään tällaisen vahingon toistuminen.

4.   MENETTELY

(19)

Kaikkia asianomaisia osapuolia pyydetään esittämään näkökantansa kirjallisesti ja toimittamaan asiaa tukevaa näyttöä. Komissio voi lisäksi kuulla asianomaisia osapuolia, jos ne pyytävät sitä kirjallisesti ja osoittavat, että niiden kuulemiseen on olemassa erityisiä syitä.

5.   KIRJAAMINEN

(20)

Perusasetuksen 24 artiklan 5 kohdan mukaisesti tarkasteltavana olevan tuotteen tuonti olisi kirjattava, jotta voidaan varmistaa, että tullit voidaan tarvittavien edellytysten täyttyessä periä kirjatun tuonnin osalta takautuvasti sovellettavien säännösten mukaisesti, jos tutkimusten tulosten perusteella otetaan käyttöön tasoitustulli.

(21)

Mahdolliset tulevat tullit määritetään tutkimuksen tulosten perusteella.

(22)

Tässä vaiheessa tutkimusta tuen tarkkaa määrää ei vielä voida arvioida. Tukien vastaisen tutkimuksen vireillepanopyyntöä koskevassa valituksessa esitetyssä väitteessä viitattiin Amerikan yhdysvalloissa 9 päivänä marraskuuta 2017 käyttöön otettuihin lopullisiin tulleihin, joita sovelletaan Argentiinasta peräisin olevan biodieselin tuettuun tuontiin ja joiden määrä on 71,45–72,28 prosenttia. Unionin tuottajilta tutkimuksen yhteydessä saatujen tietojen perusteella alustava vahingon korjaava taso on 29,5 prosenttia. Tässä vaiheessa käytettävissä olevien tietojen mukaan mahdollisten tullien määräksi vahvistetaan vahingon korjaava taso eli 29,5 prosenttia tarkasteltavana olevan tuotteen CIF-tuontiarvosta.

6.   HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

(23)

Tämän kirjaamisen yhteydessä kerättyjä henkilötietoja käsitellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (10) mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Tulliviranomaiset velvoitetaan asetuksen (EU) 2016/1037 24 artiklan 5 kohdan mukaisesti toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet seuraavan tuotteen unioniin suuntautuvan tuonnin kirjaamiseksi: Argentiinasta peräisin olevat rasvahappomonoalkyyliesterit ja/tai parafiiniset kaasuöljyt, jotka on valmistettu synteesillä ja/tai vetykäsittelyllä ja jotka ovat muuta kuin fossiilista alkuperää, puhtaassa muodossa tai seokseen sisältyvinä, ja jotka luokitellaan tällä hetkellä CN-koodeihin ex 1516 20 98 (Taric-koodit 1516209821, 1516209829 ja 1516209830), ex 1518 00 91 (Taric-koodit 1518009121, 1518009129 ja 1518009130), ex 1518 00 95 (Taric-koodi 1518009510), ex 1518 00 99 (Taric-koodit 1518009921, 1518009929 ja 1518009930), ex 2710 19 43 (Taric-koodit 2710194321, 2710194329 ja 2710194330), ex 2710 19 46 (Taric-koodit 2710194621, 2710194629 ja 2710194630), ex 2710 19 47 (Taric-koodit 2710194721, 2710194729 ja 2710194730), 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 99 92 (Taric-koodit 3824999210, 3824999212 ja 3824999220), 3826 00 10 ja ex 3826 00 90 (Taric-koodit 3826009011, 3826009019 ja 3826009030).

2.   Tuonnin kirjaamisvelvoite päättyy yhdeksän kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

3.   Asianomaisia osapuolia pyydetään esittämään näkökantansa kirjallisesti, toimittamaan asiaa tukevaa näyttöä tai esittämään pyyntö tulla kuulluksi 21 päivän kuluessa tämän asetuksen julkaisupäivästä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä toukokuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 176, 30.6.2016, s. 55.

(2)  EUVL C 34, 31.1.2018, s. 37.

(3)  Kaikki otokseen valitut unionin tuottajat ovat valituksen tekijän, European Biodiesel Boardin, jäseniä.

(4)  

Lähde: Surveillance 2 -tietokanta

(5)  EU:n kulutus perustuu valitukseen sisältyviin tietoihin.

(6)  

Lähde: Argentiinan vientitilastoja koskeva tietokanta; [https://comex.indec.gov.ar/search/exports/2018/M/38260000/C].

(7)  

Lähde: https://www.neste.com/en/corporate-info/investors/market-data/biodiesel-prices-sme-fame.

(8)  Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1194/2013, annettu 19 päivänä marraskuuta 2013, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Argentiinasta ja Indonesiasta peräisin olevan biodieselin tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta (EUVL L 315, 26.11.2013, s. 2).

(9)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1578, annettu 18 päivänä syyskuuta 2017, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Argentiinasta ja Indonesiasta peräisin olevan biodieselin tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1194/2013 muuttamisesta (EUVL L 239, 19.9.2017, s. 9).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EUVL L 8, 12.1.2001, s. 1).


PÄÄTÖKSET

24.5.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 128/13


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2018/757,

annettu 14 päivänä toukokuuta 2018,

Euroopan yhteisön ja Komorien liiton välisen kalastuskumppanuussopimuksen irtisanomisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetus (EY) N:o 1563/2006 (2) koskee Euroopan yhteisön ja Komorien liiton välisen kalastuskumppanuussopimuksen, jäljempänä ’EU:n ja Komorien kalastuskumppanuussopimus’, tekemistä.

(2)

Yksi EU:n ja Komorien kalastuskumppanuussopimuksen tavoitteista on varmistaa, että kalakantojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi toteutettavat toimenpiteet ovat tehokkaita ja että laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta, jäljempänä ’LIS-kalastus’, ehkäistään.

(3)

EU:n ja Komorien kalastuskumppanuussopimuksen 11 artiklan mukaan sopimusta sovelletaan seitsemän vuotta sen voimaantulosta, ja sen voimassaoloa voidaan jatkaa seitsemän vuoden jaksoina, ellei jompikumpi osapuoli irtisano sopimusta.

(4)

EU:n ja Komorien kalastuskumppanuussopimuksen 12 artiklan mukaan kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa sopimuksen vakavista syistä, jotka voivat liittyä muun muassa LIS-kalastuksen torjumista koskevien sitoumusten noudattamatta jättämiseen. Kyseisen osapuolen on ilmoitettava toiselle osapuolelle aikeestaan irtisanoa sopimus vähintään kuusi kuukautta ennen alkuperäisen seitsemän vuoden voimassaolojakson tai kunkin jatketun voimassaolojakson päättymistä. Tällaisen ilmoituksen lähettäminen avaa osapuolten väliset neuvottelut.

(5)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 (3), jäljempänä ’LIS-asetus’, 31 artiklan mukaan komission tehtävänä on yksilöidä ne kolmannet maat, joiden se ei katso osallistuvan LIS-kalastuksen torjuntaa koskevaan yhteistyöhön. Kolmas maa voidaan todeta yhteistyöhön osallistumattomaksi kolmanneksi maaksi, jos se laiminlyö sille lippu-, satama-, rannikko- tai markkinavaltiona kansainvälisen oikeuden mukaan kuuluvat LIS-kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevat velvollisuudet.

(6)

Komission 1 päivänä lokakuuta 2015 antaman päätöksen (4) mukaisesti Komorien liitolle ilmoitettiin mahdollisuudesta, että komissio toteaa sen kolmanneksi maaksi, joka ei osallistu LIS-kalastuksen torjumiseksi tehtävään yhteistyöhön, seuraavien syiden vuoksi: Komorien viranomaisten harjoittama mukavuuslippupolitiikka; todisteet Komorien laivaston harjoittamasta laittomasta kalastustoiminnasta; Komorien viranomaisten heikot tai olemattomat seuranta- ja valvontavalmiudet; ja Komorien vanhentunut kalastusalan oikeudellinen kehys.

(7)

Kyseisellä päätöksellä komissio aloitti Komorien liiton kanssa vuoropuhelun, jota käytiin LIS-asetuksen 32 artiklassa säädettyjen menettelyllisten vaatimusten mukaisesti. Komorien liitto ei toteuttanut kohtuullisessa ajassa tarvittavia korjaavia toimia.

(8)

Koska Komorien liitto on toistuvasti laiminlyönyt sille lippu-, satama-, rannikko- tai markkinavaltioina kansainvälisen oikeuden mukaan kuuluvat velvoitteet toimia LIS-kalastuksen ehkäisemiseksi, estämiseksi ja poistamiseksi, Komorien liitto on todettu LIS-asetuksen 31 artiklan mukaisesti kolmanneksi maaksi, joka ei osallistu LIS-kalastuksen torjuntaa koskevaan yhteistyöhön komission täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2017/889 (5). Tämän toteamuksen yksilöinnin jälkeenkään Komorien liitto ei ole toteuttanut tarvittavia korjaavia toimia.

(9)

LIS-asetuksen 33 artiklan mukaisesti Komorien liitto on neuvoston täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2017/1332 (6) lisätty yhteistyöhön osallistumattomia kolmansia maita koskevaan luetteloon, joka on laadittu neuvoston täytäntöönpanopäätöksellä 2014/170/EU (7).

(10)

LIS-asetuksen 38 artiklan 8 kohdan mukaan komission tulee ehdottaa kolmansien maiden kanssa tehtyjen kahdenvälisten kalastussopimusten tai kalastuskumppanuussopimusten irtisanomista, jos niissä määrätään sopimuksen päättämisestä siinä tapauksessa, että yhteistyöhön osallistumaton kolmas maa jättää noudattamatta antamiaan sitoumuksia LIS-kalastuksen torjunnan osalta.

(11)

Sen vuoksi on aiheellista irtisanoa EU:n ja Komorien kalastuskumppanuussopimus.

(12)

Komission olisi Euroopan unionin puolesta ilmoitettava Komorien liitolle irtisanomisesta.

(13)

Irtisanomisen olisi tultava voimaan kuuden kuukauden kuluttua kyseisestä ilmoituksesta.

(14)

Jos neuvosto kuitenkin poistaa Komorien liiton ennen irtisanomisen voimaantuloa LIS-asetuksen 33 artiklan mukaisesta yhteistyöhön osallistumattomia kolmansia maita koskevasta luettelosta, irtisanominen olisi peruutettava ja komission olisi välittömästi ilmoitettava tästä peruuttamisesta Komorien liitolle,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Irtisanotaan Euroopan yhteisön ja Komorien liiton välinen kalastuskumppanuussopimus, jäljempänä ’EU:n ja Komorien kalastuskumppanuussopimus’, joka tuli voimaan 6 päivänä maaliskuuta 2008.

2 artikla

1.   Tämän päätöksen tullessa voimaan komissio ilmoittaa Euroopan unionin puolesta Komorien liitolle EU:n ja Komorien kalastuskumppanuussopimuksen irtisanomisesta.

2.   Irtisanominen tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua kyseisestä ilmoituksesta.

3.   Jos neuvosto poistaa Komorien liiton ennen irtisanomisen voimaantuloa LIS-asetuksen 33 artiklan mukaisesta yhteistyöhön osallistumattomia kolmansia maita koskevasta luettelosta, irtisanominen peruutetaan ja komissio ilmoittaa tästä peruuttamisesta välittömästi Komorien liitolle.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 14 päivänä toukokuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. ZAHARIEVA


(1)  Hyväksyntä annettu 15 päivänä maaliskuuta 2018 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1563/2006, annettu 5 päivänä lokakuuta 2006, Euroopan yhteisön ja Komorien liiton välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä (EUVL L 290, 20.10.2006, s. 6).

(3)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1005/2008, annettu 29 päivänä syyskuuta 2008, laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä, asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1936/2001 ja (EY) N:o 601/2004 muuttamisesta sekä asetusten (EY) N:o 1093/94 ja (EY) N:o 1447/1999 kumoamisesta (EUVL L 286, 29.10.2008, s. 1).

(4)  Komission päätös, annettu 1 päivänä lokakuuta 2015, kolmannelle maalle annettavasta ilmoituksesta, jonka mukaan se mahdollisesti todetaan laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjuntaa koskevaan yhteistyöhön osallistumattomaksi kolmanneksi maaksi (EUVL C 324, 2.10.2015, s. 6).

(5)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/889, annettu 23 päivänä toukokuuta 2017, Komorien liiton toteamisesta laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjuntaa koskevaan yhteistyöhön osallistumattomaksi kolmanneksi maaksi (EUVL L 135, 24.5.2017, s. 35).

(6)  Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/1332, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2017, laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjumista koskevaan yhteistyöhön osallistumattomia kolmansia maita koskevan luettelon laatimisesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2014/170/EU muuttamisesta Komorien liiton osalta (EUVL L 185, 18.7.2017, s. 37).

(7)  Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2014/170/EU, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2014, LIS-kalastuksen torjumista koskevaan yhteistyöhön osallistumattomia kolmansia maita koskevan luettelon laatimisesta laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä annetun asetuksen (EY) N:o 1005/2008 nojalla (EUVL L 91, 27.3.2014, s. 43).


24.5.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 128/16


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2018/758,

annettu 23 päivänä toukokuuta 2018,

afrikkalaiseen sikaruttoon liittyvistä tietyistä väliaikaisista suojatoimenpiteistä Unkarissa

(tiedoksiannettu numerolla C(2018) 3250)

(Ainoastaan unkarinkielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 11 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/662/ETY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (2) ja erityisesti sen 10 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Afrikkalainen sikarutto on kotieläiminä pidettävien sikojen ja luonnonvaraisten sikojen kantoihin vaikuttava tarttuva virustauti, joka voi merkittävästi heikentää siankasvatuksen kannattavuutta ja aiheuttaa häiriötä unionin sisäisessä kaupassa ja viennissä kolmansiin maihin.

(2)

Afrikkalaisen sikaruton puhjetessa luonnonvaraisissa sioissa on olemassa vaara, että taudinaiheuttaja leviää muihin luonnonvaraisiin sikapopulaatioihin ja sikatiloille. Tämän tuloksena se voi levitä yhdestä jäsenvaltiosta toisiin jäsenvaltioihin ja kolmansiin maihin elävien sikojen tai niistä saatavien tuotteiden kaupan välityksellä.

(3)

Neuvoston direktiivissä 2002/60/EY (3) säädetään unionissa toteutettavista vähimmäistoimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi. Direktiivin 2002/60/EY 15 artiklassa säädetään tietyistä toimenpiteistä, joita on toteutettava, kun on varmistunut vähintään yksi afrikkalaisen sikaruton tapaus luonnonvaraisissa sioissa.

(4)

Unkari on ilmoittanut komissiolle afrikkalaisen sikaruton tämänhetkisestä tilanteesta alueellaan ja toteuttanut direktiivin 2002/60/EY 15 artiklan mukaisesti erinäisiä toimenpiteitä, mukaan luettuna sellaisen tartunta-alueen määrittäminen, jolla sovelletaan kyseisen direktiivin 15 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä, kyseisen taudin leviämisen estämiseksi.

(5)

Jotta vältetään tarpeettomat häiriöt unionin sisäisessä kaupassa ja se, että kolmannet maat asettavat kaupalle perusteettomia esteitä, on tarpeen määrittää unionin tasolla yhteistyössä Unkarin kanssa asianomaisessa jäsenvaltiossa sijaitseva afrikkalaisen sikaruton tartunta-alue.

(6)

Odotettaessa pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean seuraavaa kokousta tartunta-alue Unkarissa olisi esitettävä tämän päätöksen liitteessä ja kyseisen aluejaon kesto olisi vahvistettava.

(7)

Tätä päätöstä tarkastellaan uudelleen pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean seuraavassa kokouksessa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Unkarin on varmistettava, että Unkarin määrittämä tartunta-alue, jolla sovelletaan direktiivin 2002/60/EY 15 artiklassa säädettyjä toimenpiteitä, käsittää vähintään tämän päätöksen liitteessä luetellut alueet.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 31 päivään heinäkuuta 2018.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Unkarille.

Tehty Brysselissä 23 päivänä toukokuuta 2018.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Neuvoston direktiivi 2002/60/EY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2002, erityissäännöksistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi ja direktiivin 92/119/ETY muuttamisesta Teschenin taudin ja afrikkalaisen sikaruton osalta (EYVL L 192, 20.7.2002, s. 27).


LIITE

1 artiklassa tarkoitetut tartunta-alueeksi vahvistetut alueet Unkarissa

Päivämäärä, johon asti voimassa

In Szabolcs-Szatmár-Bereg county, the whole territory of the hunting (game management) units with the following code numbers: 850950 , 851050 , 851150 , 851250 , 851350 , 851450 , 851550 , 851560 , 851650 , 851660 , 851751 , 851752 , 852850 , 852860 , 852950 , 852960 , 853050 , 853150 , 853160 , 853250 , 853260 , 853350 , 853360 , 853450 , 853550 , 854450 , 854550 , 854560 , 854650 , 854660 , 854750 , 854850 , 854860 , 854870 , 854950 , 855050 , 855150 , 856350 , 856360 , 856450 , 856550 , 856650 , 856750 , 856760 , 857650

31. heinäkuuta 2018


KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

24.5.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 128/19


VASTAVUOROISTA TUNNUSTAMISTA KOSKEVALLA EUROOPAN YHTEISÖN JA JAPANIN SOPIMUKSELLA PERUSTETUN SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 1/JP/2018,

annettu 27 päivänä huhtikuuta 2018,

vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten luetteloimisesta telepääte- ja radiolaitteita käsittelevän alakohtaisen liitteen mukaisesti [2018/759]

SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon vastavuoroisesta tunnustamisesta Euroopan yhteisön ja Japanin välillä tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 8 artiklan 3 kohdan a alakohdan ja 9 artiklan 1 kohdan b alakohdan,

sekä katsoo, että sekakomitean olisi tehtävä päätös vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen tai -laitosten lisäämisestä alakohtaiseen liitteeseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1.

Seuraavat vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset rekisteröidään sopimuksen telepääte- ja radiolaitteita käsittelevän alakohtaisen liitteen mukaisesti jäljempänä mainittuja tuotteita ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä varten.

UL Japan, Inc.:

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen nimi, lyhenne ja yhteystiedot:

Nimi: UL Japan, Inc.

Lyhenne: ULJ

Osoite: 4383–326 Asama-cho Ise-shi Mie 516–0021, Japani

Puhelin: +81 596 24 8999

Faksi: +81 596 24 8124

Sähköposti: emc.jp@jp.ul.com

URL-osoite: http://greaterasia-ul.com/ja/

Nimetyn vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen yhteyshenkilö: Tetsuya HASHIMOTO

Rekisteröinnin alaan kuuluvat tuotteet ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt:

 

Tuotteet:

1)

Lyhyen kantaman radiolaitteet (ainoastaan radiolaitteet, joihin sovelletaan standardia EN 300 220–2, EN 300 220–3-1, EN 300 220–3-2, EN 300 220–4, EN 300 330, EN 300 440, EN 301 091–1, EN 301 091–2, EN 301 091–3, EN 302 264–2 tai EN 305 550–2)

2)

2,4 GHz:n laajakaistasiirtojärjestelmät (ainoastaan radiolaitteet, joihin sovelletaan standardia EN 300 328)

3)

Matkapuhelimet (ainoastaan radiolaitteet, joihin sovelletaan standardia EN 301 511, EN 301 908–1, EN 301 908–2, EN 301 908–10, EN 301 908–13, EN 301 908–19 tai EN 301 908–21)

4)

Langattomat mikrofonit (ainoastaan radiolaitteet, joihin sovelletaan standardia EN 300 422–1, EN 300 422–2, EN 300 422–3, EN 300 422–4, EN 300 454–2 tai EN 301 357)

5)

5 GHz:n taajuuden ja 60 GHz:n taajuuden RLAN (ainoastaan radiolaitteet, joihin sovelletaan standardia EN 301 893 tai EN 302 567)

6)

Yleisradiovastaanottimet (ainoastaan radiolaitteet, joihin sovelletaan standardia EN 303 340, EN 303 345, EN 303 372–1, EN 303 372–2 tai EN 303 413)

7)

Ajoneuvojen tutkajärjestelmät (ainoastaan radiolaitteet, joihin sovelletaan standardia EN 302 858–2)

8)

Induktiosilmukkajärjestelmät, joilla on tarkoitus avustaa kuulovammaisia (ainoastaan radiolaitteet, joihin sovelletaan standardia EN 303 348)

9)

Järjestelmät, joissa käytetään alle 9 kHz:n radiota (ei kuitenkaan radiolaitteet, joihin sovelletaan standardia EN 303 348).

 

Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt:

Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/53/EU (1) 17 artiklan ja liitteen III mukaisesti

TELECOM ENGINEERING CENTER:

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen nimi, lyhenne ja yhteystiedot:

Nimi: TELECOM ENGINEERING CENTER

Lyhenne: TELEC

Osoite: 5–7-2, Yashio, Shinagawa-ku, Tokyo, 140–0003, Japani

Puhelin: +81–3-3799-0137

Faksi: +81–3-3790-7152

Sähköposti: rftest@telec.or.jp

URL-osoite: http://www.telec.or.jp/eng/Index.html

Nimetyn vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen yhteyshenkilö: Kazuyuki KUGA

Rekisteröinnin alaan kuuluvat tuotteet ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt:

 

Tuotteet:

1)

Lyhyen kantaman radiolaitteet (ainoastaan radiolaitteet, joihin sovelletaan standardia 300 220–2, EN 300 220–3-1, EN 300 220–3-2, EN 300-220-4, EN 300 330, EN 300 440–2, EN 301 489–1, EN 301 489–3 tai EN 302-291-2)

2)

2,4 GHz:n laajakaistasiirtojärjestelmät (ainoastaan radiolaitteet, joihin sovelletaan standardia EN 300 328, EN 301 489–1 tai EN 301 489–17)

3)

5 GHz:n taajuuden langaton lähiverkko (ainoastaan radiolaitteet, joihin sovelletaan standardia EN 301-489-1, EN 301 489–17 tai EN 301 893)

 

Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt:

Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/53/EU 17 artiklan ja liitteen III mukaisesti

2.

Tämän kahtena kappaleena laaditun päätöksen allekirjoittavat sekakomitean puheenjohtajat. Päätös on voimassa siitä päivästä, jona jälkimmäinen allekirjoituksista on tehty.

Allekirjoitettu Tokiossa 9 päivänä huhtikuuta 2018.

Japanin puolesta

Daisuke OKABE

Allekirjoitettu Brysselissä 27 päivänä huhtikuuta 2018.

Euroopan yhteisön puolesta

Ignacio IRUARRIZAGA


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/53/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, radiolaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 1999/5/EY kumoamisesta (EUVL L 153, 22.5.2014, s. 62).