ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 117

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

61. vuosikerta
8. toukokuu 2018


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/689, annettu 7 päivänä toukokuuta 2018, Jemenin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 1352/2014 15 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/690, annettu 7 päivänä toukokuuta 2018, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineen fenatsakiini hyväksymisedellytysten osalta ( 1 )

3

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/691, annettu 7 päivänä toukokuuta 2018, perusaineen talkki (E553B) hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta ( 1 )

6

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/692, annettu 7 päivänä toukokuuta 2018, tehoaineen tsoksamidi hyväksynnän uusimisesta kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta ( 1 )

9

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/693, annettu 7 päivänä toukokuuta 2018, suojeltavien luontotyyppien yläpuolella tapahtuvan kalastuksen kieltämistä, vähimmäisetäisyyttä rannikolta ja veden vähimmäissyvyyttä koskevan poikkeuksen myöntämiseksi neuvoston asetuksesta (EY) N:o 1967/2006 kalastettaessa gangui-troolareilla tietyillä Ranskan aluevesillä (Provence-Alpes-Côte d'Azur)

13

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2018/694, annettu 7 päivänä toukokuuta 2018, Jemenin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2014/932/YUTP täytäntöönpanosta

17

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/695, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2018, hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/35/EU 31 artiklan 1 kohdan nojalla Tanskan toteuttamasta toimenpiteestä komposiittimateriaaleista valmistettujen 10 ja viiden kilogramman PrimaDonna/Compolite CS -kaasupullojen markkinoilta poistamiseksi ja palauttamiseksi (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 2535)  ( 1 )

19

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/696, annettu 4 päivänä toukokuuta 2018, kansainvälisistä ilmastoneuvotteluista vastaavan Ranskan ympäristö-, energia- ja meriasiainministeriön toimen jatkamisesta siltä osin kuin on kyse biosidivalmisteen Phéro-Ball Pin markkinoilla saataville asettamisen ja käytön sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 55 artiklan 1 kohdan mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 2643)

21

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/697, annettu 7 päivänä toukokuuta 2018, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 liitteen muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 2888)  ( 1 )

23

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

8.5.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 117/1


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/689,

annettu 7 päivänä toukokuuta 2018,

Jemenin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 1352/2014 15 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Jemenin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä 18 päivänä joulukuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1352/2014 (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 18 päivänä joulukuuta 2014 asetuksen (EU) N:o 1352/2014.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2140 (2014) 19 kohdan nojalla perustettu Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston komitea saattoi 23 päivänä huhtikuuta 2018 ajan tasalle tiedot yhden sellaisen henkilön osalta, johon kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 1352/2014 liite I olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1352/2014 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä toukokuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. ZAHARIEVA


(1)  EUVL L 365, 19.12.2014, s. 60.


LIITE

Korvataan jäljempänä mainittua henkilöä koskeva merkintä seuraavasti:

”3.

Ali Abdullah Saleh (alias: Ali Abdallah Salih).

Nimi alkuperäisessä kirjoitusmuodossaan: Image

Nimeäminen: a) Jemenin yleisen kansankongressipuolueen puheenjohtaja; b) Jemenin tasavallan entinen presidentti. Syntymäaika: a) 21.3.1945; b) 21.3.1946; c) 21.3.1942; d) 21.3.1947. Syntymäpaikka: a) Bayt al-Ahmar, Sanaan alue, Jemen; b) Sanaa, Jemen; c) Sanaa, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi. Kansalaisuus: Jemenin. Passin numero: 00016161 (Jemen). Kansallinen henkilötunnus: 01010744444. Lisätietoja: Sukupuoli: Mies. Status: Ilmoitettu kuolleen. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5837306. YK nimennyt: 7.11.2014 (muutettu 20.11.2014 ja 23.4.2018).

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perusteiksi:

Ali Abdullah Saleh nimettiin rajoittavien toimenpiteiden kohteeksi 7. marraskuuta 2014 päätöslauselman 2140(2014) 11 ja 15 kohdan nojalla, koska hän täyttää päätöslauselman 17 ja 18 kohdassa esitetyt nimeämisperusteet.

Ali Abdullah Saleh on osallistunut Jemenin rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaaviin tekoihin, jotka muun muassa estävät Jemenin hallituksen ja sen opposition välillä 23. marraskuuta 2011 tehdyn, Jemenin rauhanomaista vallansiirtoa koskevan sopimuksen täytäntöönpanoa ja Jemenin poliittista prosessia.

Persianlahden yhteistyöneuvoston tuella 23. marraskuuta 2011 tehdyn sopimuksen perusteella Ali Abdullah Saleh luopui Jemenin presidentin virasta yli 30 vuoden jälkeen.

Ali Abdullah Salehin raportoidaan olleen syksystä 2012 lähtien eräs väkivaltaisten Huthi-ryhmän tekojen päätukijoista Jemenin pohjoisosassa.

Yhteenotot Jemenin eteläosassa helmikuussa 2013 aiheutuivat Salehin, AQAPin ja maan eteläosan separatistin Ali Salim al-Baydin yhteistoimista, joiden tavoitteena oli luoda epäjärjestystä ennen 18. maaliskuuta 2013 järjestettyä Jemenin kansallista vuoropuhelukonferenssia. Myöhemmin, syyskuusta 2014 lähtien, Saleh on horjuttanut Jemenin vakautta käyttämällä muita keskushallinnon häiritsemiseen ja vallankaappauksen uhkaan riittävän epävakauden aikaansaamiseen. Jemeniä käsittelevän Yhdistyneiden kansakuntien asiantuntijaryhmän syyskuussa 2014 antaman raportin mukaan keskustelukumppanit väittivät, että Saleh tukee eräiden jemeniläisten väkivaltaisia toimia antamalla heille varoja ja poliittista tukea sekä varmistamalla, että yleisen kansankongressipuolueen jäsenet jatkavat Jemenin vakauden horjuttamista eri keinoin.”


8.5.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 117/3


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/690,

annettu 7 päivänä toukokuuta 2018,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineen fenatsakiini hyväksymisedellytysten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan c alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanodirektiivillä 2011/39/EU (2) sisällytettiin fenatsakiini tehoaineena neuvoston direktiivin 91/414/ETY (3) liitteeseen I.

(2)

Direktiivin 91/414/ETY liitteessä I olevia tehoaineita pidetään asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti hyväksyttyinä, ja ne luetellaan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 (4) liitteessä olevassa A osassa.

(3)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä olevassa A osassa esitetty tehoaineen fenatsakiini hyväksyntä rajoittui sen käyttöön koristekasvien punkkien torjunta-aineena kasvihuoneissa.

(4)

Tämän tehoaineen valmistaja Gowan Comércio Internacional e Serviços Limitada toimitti asetuksen (EY) N:o 1107/2009 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti 19 päivänä syyskuuta 2011 esittelevälle jäsenvaltiolle Kreikalle hakemuksen, jossa se pyysi fenatsakiinin hyväksynnän edellytysten muuttamista rajoituksen poistamiseksi ja sen käytön sallimiseksi greipeissä, sitrushedelmissä, siemenhedelmissä ja kivellisissä hedelmissä. Esittelevä jäsenvaltio totesi, että hakemus voitiin ottaa käsiteltäväksi.

(5)

Esittelevä jäsenvaltio laati lisäyksen arviointikertomusluonnokseen ja toimitti sen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, ja komissiolle 14 päivänä helmikuuta 2012.

(6)

Elintarviketurvallisuusviranomainen toimitti arviointikertomusluonnoksen lisäyksen hakijalle ja jäsenvaltioille kommentoitavaksi sekä asetti sen yleisesti saataville asetuksen (EY) N:o 1107/2009 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(7)

Elintarviketurvallisuusviranomainen ilmoitti 19 päivänä maaliskuuta 2013 komissiolle päätelmänsä (5) siitä, voidaanko tehoaineen fenatsakiini uusien käyttötarkoitusten odottaa täyttävän asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklassa säädetyt hyväksymiskriteerit. Komissio toimitti muutetun tarkastelukertomuksen luonnoksen hakijalle kommentoitavaksi 17 päivänä syyskuuta 2013 ja elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevälle pysyvälle komitealle 2 päivänä lokakuuta 2013. Pysyvä komitea ei voinut tehdä päätelmää siitä, oliko asianmukaista muuttaa fenatsakiinin hyväksynnän edellytyksiä siten kuin hakija oli pyytänyt.

(8)

Tarkasteltuaan asiakirja-aineistoa tarkemmin komissio laati lisäysluonnoksen alkuperäiseen tarkastelukertomukseen ja fenatsakiinia koskevan asetusluonnoksen. Komissio esitti lisäysluonnoksen ja asetusluonnoksen pysyvälle kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitealle 13 päivänä joulukuuta 2017.

(9)

Komissio pyysi hakijaa toimittamaan fenatsakiinia käsittelevään tarkastelukertomukseen tehtyä lisäysluonnosta koskevat huomautuksensa. Hakija toimitti huomautuksensa, ja ne on tutkittu huolellisesti.

(10)

Ei ole osoitettu, että fenatsakiinia sisältävien kasvinsuojeluaineiden voidaan odottaa yleisesti täyttävän asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklassa vahvistetut vaatimukset, ellei nykyistä kasvihuonekäyttöön rajoittuvaa vaatimusta säilytetä. Tämän vuoksi on aiheellista säilyttää pelkästään kasvihuoneissa, siten kuin ne määritellään asetuksen (EY) N:o 1107/2009 3 artiklan 27 kohdassa, tapahtuvaa käyttöä koskeva rajoitus.

(11)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklassa säädettyjen hyväksymiskriteerien täyttyminen on osoitettu vähintään yhden kyseistä tehoainetta sisältävän kasvinsuojeluaineen yhden tai useamman edustavan käyttötarkoituksen osalta, kun kasvinsuojeluainetta käytetään syötävissä viljelykasveissa. Tämän vuoksi ei ole aiheellista säilyttää pelkästään koristekasveissa tapahtuvaa fenatsakiinin käyttöä koskevaa rajoitusta.

(12)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti, luettuna yhdessä sen 6 artiklan kanssa, ja nykyisen tieteellisen ja teknisen tietämyksen pohjalta on tarpeen ja aiheellista muuttaa tehoaineen fenatsakiini hyväksynnän edellytyksiä siten, että siihen sovelletaan edelleen tiettyjä edellytyksiä ja rajoituksia. Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 540/2011 olisi muutettava.

(13)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä toukokuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1).

(2)  Komission täytäntöönpanodirektiivi 2011/39/EU, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2011, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta fenatsakiinin sisällyttämiseksi siihen tehoaineena ja komission päätöksen 2008/934/EY muuttamisesta (EUVL L 97, 12.4.2011, s. 30).

(3)  Neuvoston direktiivi 91/414/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta (EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1).

(5)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fenazaquin. EFSA Journal 2013;11(4):3166. [80 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2013.3166.


LIITE

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä olevassa A osassa olevalla rivillä 342, fenatsakiini, sarake ”Erityiset säännökset” seuraavasti:

”A OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan punkkien torjunta-aineena käyttöä varten kasvihuoneissa.

B OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöön panemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 11. maaliskuuta 2011 valmiiksi saadun fenatsakiinia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II sekä pysyvässä kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomiteassa 22. maaliskuuta 2018 valmiiksi saadun fenatsakiinia koskevan tarkastelukertomuksen lisäyksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

a)

vesieliöiden suojeluun;

b)

käyttäjien suojeluun varmistaen myös, että käyttöedellytyksiin kuuluu asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö;

c)

mehiläisten suojeluun;

d)

pölytykseen vapautetuille mehiläisille ja kimalaisille aiheutuvaan riskiin, kun ainetta käytetään kasvihuoneissa;

e)

kuluttajille erityisesti jalostuksen aikana syntyvistä jäämistä aiheutuvaan riskiin;

f)

käyttöedellytyksiin, jotta vältetään ihmisten ja eläinten ravinnoksi tarkoitettujen viljelykasvien altistuminen fenatsakiinin jäämille.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.”


8.5.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 117/6


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/691,

annettu 7 päivänä toukokuuta 2018,

perusaineen talkki (E553B) hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (1) ja erityisesti sen 23 artiklan 5 kohdan yhdessä sen 13 artiklan 2 kohdan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio vastaanotti 23 päivänä heinäkuuta 2015 asetuksen (EY) N:o 1107/2009 23 artiklan 3 kohdan mukaisesti yritykseltä Compo Expert France SAS talkin (E553B) hyväksymistä perusaineeksi koskevan hakemuksen. Hakemuksen mukana toimitettiin 23 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaisesti vaadittavat tiedot.

(2)

Komissio pyysi Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselta, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, tieteellistä apua. Elintarviketurvallisuusviranomainen esitti komissiolle talkkia (E553B) koskevan teknisen raportin 6 päivänä kesäkuuta 2016 (2). Ottaen huomioon hakijan toimittaman lisäaineiston, jossa käsiteltiin jäsenvaltioiden ja elintarviketurvallisuusviranomaisen kuulemisen pohjalta kerättyjä huomautuksia, jotka liittyivät käyttäjän altistumiseen, komissio pyysi elintarviketurvallisuusviranomaiselta lisää tieteellistä apua toimitettujen uusien tietojen arvioimiseksi. Elintarviketurvallisuusviranomainen esitti komissiolle talkkia (E553B) koskevan toisen teknisen raportin 27 päivänä heinäkuuta 2017 (3).

(3)

Komissio esitti tarkastelukertomuksen luonnoksen (4)5 päivänä lokakuuta 2017 ja tämän asetuksen luonnoksen pysyvälle kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitealle 13 päivänä joulukuuta 2017 ja sai ne valmiiksi komitean 22 päivänä maaliskuuta 2018 pidettyä kokousta varten.

(4)

Hakijan toimittama asiakirja-aineisto osoittaa, että talkki (E553B) täyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (5) 2 artiklassa määritellyt elintarvikkeen kriteerit. Sitä ei käytetä ensisijaisesti kasvinsuojelutarkoituksiin, mutta se on hyödyllinen kasvinsuojelussa tuotteessa, joka koostuu kyseisestä aineesta ja vedestä. Näin ollen sitä on pidettävä perusaineena.

(5)

Tehdyistä tutkimuksista on käynyt ilmi, että talkin (E553B) voidaan yleisesti olettaa täyttävän asetuksen (EY) N:o 1107/2009 23 artiklassa säädetyt vaatimukset erityisesti niiden tutkittujen käyttötarkoitusten osalta, jotka luetellaan komission tarkastelukertomuksessa. Näin ollen on aiheellista hyväksyä talkki (E553B) perusaineeksi.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 13 artiklan 2 kohdan sekä 6 artiklan mukaisesti ja ottaen huomioon nykyisen tieteellisen ja teknisen tietämyksen hyväksyntään on kuitenkin tarpeen sisällyttää tiettyjä edellytyksiä ja rajoituksia, jotka täsmennetään tämän asetuksen liitteessä I.

(7)

Siksi asetuksen (EY) N:o 1107/2009 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 (6) liitettä olisi muutettava.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Perusaineen hyväksyminen

Hyväksytään aine ”talkki (E553B)” perusaineeksi liitteessä I vahvistetun mukaisesti.

2 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011 tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä toukokuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, 2016. Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for Talc E553B for use in plant protection as repellent on fruit trees and grapevine. EFSA supporting publication 2016:EN-1044. 29 pp.

(3)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, 2017. Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for Talc E553B for use in plant protection as repellent on fruit trees and grapevine. EFSA supporting publication 2017:EN-1277. 21 pp.

(4)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=FI.

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1).

(6)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta (EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1).


LIITE I

Nimi, tunnistenumero

IUPAC-nimi

Puhtaus (1)

Hyväksymispäivä

Erityiset säännökset

Talkki (E553B)

CAS-numero: 14807-96-6

Magnesiumvetymetasilikaatti

silikaattimineraali

Elintarvikelaatuinen komission asetuksen (EU) N:o 231/2012 (2) mukaisesti.

< 0,1 % hengitettävää kiteistä piioksidia

28. toukokuuta 2018

Talkkia (E553B) on käytettävä talkkia (E553B) koskevan tarkastelukertomuksen (SANTE/11639/2017) päätelmiin ja erityisesti sen lisäyksiin I ja II sisältyvien erityisten edellytysten mukaisesti.


(1)  Lisätietoja perusaineen tunnistuksesta, spesifikaatiosta ja käyttötavasta annetaan perusainetta koskevassa tarkastelukertomuksessa.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 231/2012, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteissä II ja III lueteltujen elintarvikelisäaineiden eritelmien vahvistamisesta (EUVL L 83, 22.3.2012, s. 1).


LIITE II

Lisätään täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä olevaan C osaan kohta seuraavasti:

”19

Talkki (E553B)

CAS-numero: 14807-96-6

Magnesiumvetymetasilikaatti

silikaattimineraali

Elintarvikelaatuinen komission asetuksen (EU) N:o 231/2012 (*1) mukaisesti.

< 0,1 % hengitettävää kiteistä piioksidia

28. toukokuuta 2018

Talkkia (E553B) on käytettävä talkkia (E553B) koskevan tarkastelukertomuksen (SANTE/11639/2017) päätelmiin ja erityisesti sen lisäyksiin I ja II sisältyvien erityisten edellytysten mukaisesti.


(*1)  Komission asetus (EU) N:o 231/2012, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteissä II ja III lueteltujen elintarvikelisäaineiden eritelmien vahvistamisesta (EUVL L 83, 22.3.2012, s. 1).”


8.5.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 117/9


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/692,

annettu 7 päivänä toukokuuta 2018,

tehoaineen tsoksamidi hyväksynnän uusimisesta kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (1) ja erityisesti sen 20 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission direktiivillä 2003/119/EY (2) sisällytettiin tsoksamidi tehoaineena neuvoston direktiivin 91/414/ETY (3) liitteeseen I.

(2)

Direktiivin 91/414/ETY liitteessä I olevia tehoaineita pidetään asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti hyväksyttyinä, ja ne luetellaan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 (4) liitteessä olevassa A osassa.

(3)

Tehoaineen tsoksamidi hyväksyntä, sellaisena kuin se on esitettynä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä olevassa A osassa, päättyy 31 päivänä tammikuuta 2019.

(4)

Hakemus, jossa pyydettiin uusimaan tsoksamidin hyväksyntä, jätettiin komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 844/2012 (5) 1 artiklan mukaisesti kyseisessä artiklassa säädetyssä määräajassa.

(5)

Hakija on toimittanut täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 844/2012 6 artiklassa vaaditut täydentävät asiakirja-aineistot. Esittelevä jäsenvaltio totesi hakemuksen täydelliseksi.

(6)

Esittelevä jäsenvaltio laati rinnakkaisesittelijänä toimivaa jäsenvaltiota kuullen uusimista koskevan arviointikertomuksen ja toimitti sen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, ja komissiolle 5 päivänä elokuuta 2016.

(7)

Elintarviketurvallisuusviranomainen toimitti uusimista koskevan arviointikertomuksen hakijalle ja jäsenvaltioille kommentoitavaksi ja niiltä saamansa huomautukset edelleen komissiolle. Lisäksi elintarviketurvallisuusviranomainen asetti täydentävän asiakirja-aineiston tiivistelmän julkisesti saataville.

(8)

Elintarviketurvallisuusviranomainen ilmoitti 21 päivänä elokuuta 2017 komissiolle päätelmänsä (6) siitä, voidaanko tsoksamidin olettaa täyttävän asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklassa säädetyt hyväksymiskriteerit. Komissio esitti tsoksamidiin liittyvän uusimista koskevan kertomuksen luonnoksen pysyvälle kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitealle 26 päivänä tammikuuta 2018.

(9)

Hakijalle annettiin tilaisuus esittää huomautuksensa uusimista koskevan kertomuksen luonnoksesta. Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklassa säädettyjen hyväksymiskriteerien täyttyminen on osoitettu vähintään yhden tehoainetta tsoksamidi sisältävän kasvinsuojeluaineen yhden tai useamman edustavan käyttötarkoituksen osalta.

(10)

Sen vuoksi on asianmukaista uusia tehoaineen tsoksamidi hyväksyntä.

(11)

Tsoksamidin hyväksynnän uusimiseen liittyvä riskinarviointi perustuu rajalliseen määrään edustavia käyttötarkoituksia, mikä ei kuitenkaan rajoita niitä käyttötarkoituksia, joita varten tsoksamidia sisältäviä kasvinsuojeluaineita voidaan hyväksyä. Näin ollen on asianmukaista poistaa rajoitus, jonka mukaan käyttötarkoituksena voi olla ainoastaan käyttö sienitautien torjunta-aineena.

(12)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti, luettuna yhdessä sen 6 artiklan kanssa, ja ottaen huomioon nykyisen tieteellisen ja teknisen tietämyksen hyväksyntään on kuitenkin tarpeen liittää tiettyjä edellytyksiä ja rajoituksia. Erityisesti on aiheellista edellyttää lisää vahvistavia tietoja.

(13)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 540/2011 olisi muutettava,

(14)

Tsoksamidin hyväksynnän voimassaoloaikaa pidennettiin 31 päivään tammikuuta 2019 komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2018/84 (7), jotta uusimisprosessi voitaisiin saattaa päätökseen ennen kyseisen aineen hyväksynnän voimassaolon päättymistä. Koska uusimista koskeva päätös on kuitenkin tehty jo ennen voimassaolon myöhennettyä päättymispäivää, tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä heinäkuuta 2018.

(15)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tehoaineen hyväksynnän uusiminen

Uusitaan tehoaineen tsoksamidi hyväksyntä liitteessä I esitetyllä tavalla.

2 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liite tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Voimaantulo ja soveltamispäivä

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2018.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä toukokuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1).

(2)  Komission direktiivi 2003/119/EY, annettu 5 päivänä joulukuuta 2003, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta mesosulfuronin, propoksikarbatsonin ja tsoksamidin sisällyttämiseksi siihen tehoaineina (EUVL L 325, 12.12.2003, s. 41).

(3)  Neuvoston direktiivi 91/414/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta (EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 844/2012, annettu 18 päivänä syyskuuta 2012, säännösten vahvistamisesta tehoaineiden uusimismenettelyn täytäntöönpanemiseksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti (EUVL L 252, 19.9.2012, s. 26).

(6)  EFSA Journal 2017;15(9):4980. Saatavilla verkossa osoitteessa: www.efsa.europa.eu.

(7)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/84, annettu 19 päivänä tammikuuta 2018, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tehoaineiden klooripyrifossi, klooripyrifossimetyyli, klotianidiini, kupariyhdisteet, dimoksistrobiini, mankotsebi, mekoproppi-P, metirami, oksamyyli, petoksamidi, propikonatsoli, propinebi, propytsamidi, pyraklostrobiini ja tsoksamidi hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä (EUVL L 16, 20.1.2018, s. 8).


LIITE I

Nimi, tunnistenumerot

IUPAC-nimi

Puhtaus (1)

Hyväksymispäivä

Hyväksynnän päättymispäivä

Erityiset säännökset

Tsoksamidi

CAS-numero: 156052-68-5

CIPAC-numero: 640

(RS)-3,5-dikloori-N-(3-kloori-1-etyyli-1-metyyli-2-oksopropyyli)-p-toluamidi

≥ 953 g/kg

1. heinäkuuta 2018

30. kesäkuuta 2033

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon tsoksamidin hyväksynnän uusimista koskevan kertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

pohjaveden suojeluun metaboliitilta RH-141455

mehiläisten, vesieliöiden ja lierojen suojeluun.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

Hakijan on toimitettava komissiolle, jäsenvaltioille ja elintarviketurvallisuusviranomaiselle vahvistavat tiedot vedenkäsittelyprosessien vaikutuksesta juomavedessä esiintyvien jäämien luonteeseen kahden vuoden kuluessa siitä, kun komissio on julkistanut arviointia koskevan ohjeasiakirjan vedenkäsittelyprosessien vaikutuksesta pinta- ja pohjavedessä esiintyvien jäämien luonteeseen.


(1)  Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja spesifikaatiosta annetaan sitä koskevassa tarkastelukertomuksessa.


LIITE II

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liite seuraavasti:

1)

Poistetaan A osasta tehoainetta tsoksamidi koskeva 77 kohta

2)

Lisätään B osaan kohta seuraavasti:

Nro

Nimi, tunnistenumerot

IUPAC-nimi

Puhtaus (1)

Hyväksymispäivä

Hyväksynnän päättymispäivä

Erityiset säännökset

”123)

Tsoksamidi

CAS-numero: 156052-68-5

CIPAC-numero: 640

(RS)-3,5-dikloori-N-(3-kloori-1-etyyli-1-metyyli-2-oksopropyyli)-p-toluamidi

≥ 953 g/kg

1. heinäkuuta 2018

30. kesäkuuta 2033

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon tsoksamidin hyväksynnän uusimista koskevan kertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

pohjaveden suojeluun metaboliitilta RH-141455

mehiläisten, vesieliöiden ja lierojen suojeluun.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

Hakijan on toimitettava komissiolle, jäsenvaltioille ja elintarviketurvallisuusviranomaiselle vahvistavat tiedot vedenkäsittelyprosessien vaikutuksesta juomavedessä esiintyvien jäämien luonteeseen kahden vuoden kuluessa siitä, kun komissio on julkistanut arviointia koskevan ohjeasiakirjan vedenkäsittelyprosessien vaikutuksesta pinta- ja pohjavedessä esiintyvien jäämien luonteeseen.”


(1)  Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja spesifikaatiosta annetaan sitä koskevassa tarkastelukertomuksessa.


8.5.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 117/13


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/693,

annettu 7 päivänä toukokuuta 2018,

suojeltavien luontotyyppien yläpuolella tapahtuvan kalastuksen kieltämistä, vähimmäisetäisyyttä rannikolta ja veden vähimmäissyvyyttä koskevan poikkeuksen myöntämiseksi neuvoston asetuksesta (EY) N:o 1967/2006 kalastettaessa gangui-troolareilla tietyillä Ranskan aluevesillä (Provence-Alpes-Côte d'Azur)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kalavarojen kestävää hyödyntämistä koskevista hoitotoimenpiteistä Välimerellä, asetuksen (ETY) N:o 2847/93 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1626/94 kumoamisesta 21 päivänä joulukuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1967/2006 (1) sekä erityisesti sen 4 artiklan 5 kohdan ja 13 artiklan 5 ja 10 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1967/2006 4 artiklan 1 kohdassa kielletään trooliverkoilla, pohjaharoilla, kurenuotilla, alukselta vedettävillä nuotilla, rannalta vedettävillä nuotilla ja niiden kaltaisilla verkoilla tapahtuva kalastus meriheinää (erityisesti Posidonia oceanica) tai muita meressä kasvavia siemenkasveja kasvavan merenpohjan yläpuolella.

(2)

Komissio voi jäsenvaltion pyynnöstä myöntää poikkeuksen asetuksen (EY) N:o 1967/2006 4 artiklan 1 kohdasta edellyttäen, että tietyt 4 artiklan 5 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1967/2006 13 artiklan 1 kohdassa kielletään vedettävien pyydysten käyttö kolmen meripeninkulman päähän rannikosta ulottuvalla alueella tai 50 metrin syvyyskäyrän alueella, jos kyseinen syvyys saavutetaan jo lähempänä rannikkoa.

(4)

Komissio voi jäsenvaltion pyynnöstä myöntää poikkeuksen asetuksen (EY) N:o 1967/2006 13 artiklan 1 kohdasta edellyttäen, että tietyt 13 artiklan 5 ja 9 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

(5)

Komissio vastaanotti 18 päivänä toukokuuta 2011 Ranskalta pyynnön saada poiketa mainitun asetuksen 4 artiklan 1 kohdan ensimmäisestä alakohdasta, 13 artiklan 1 kohdan ensimmäisestä alakohdasta ja 13 artiklan 2 kohdasta käytettäessä gangui-troolareita tietyillä sellaisilla merialueilla Ranskan aluevesillä, jotka sijaitsevat Posidonia oceanica -meriheinää kasvavan merenpohjan yläpuolella ja kolmen meripeninkulman päähän rannikosta ulottuvalla alueella syvyydestä riippumatta.

(6)

Ranskan pyytämä poikkeus täytti asetuksen (EY) N:o 1967/2006 4 artiklan 5 kohdassa ja 13 artiklan 5 ja 9 kohdassa säädetyt edellytykset, ja se myönnettiin 6 päivään kesäkuuta 2017 asti komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 586/2014 (2).

(7)

Komissio vastaanotti 16 päivänä kesäkuuta 2017 Ranskalta pyynnön saada soveltaa poikkeuksia 6 päivän kesäkuuta 2017 jälkeen. Ranska toimitti poikkeusten perusteluiksi ajantasaisia tietoja, kuten täytäntöönpanokertomuksen 13 päivänä toukokuuta 2014 hyväksymästään hoitosuunnitelmasta (3).

(8)

Pyyntö koskee alusten, joiden suurin pituus on enintään 12 metriä ja koneteho enintään 85 kW ja joilla on pohjassa vedettäviä verkkoja, Posidonia-meriheinää kasvavan merenpohjan yläpuolella perinteisesti harjoittamaa kalastusta, asetuksen (EY) N:o 1967/2006 4 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti.

(9)

Tieteellis-teknis-taloudellinen kalastuskomitea (STECF) arvioi Ranskan pyytämät poikkeukset ja kyseessä olevan täytäntöönpanokertomuksen 55. täysistunnossaan heinäkuussa 2017. Ranskan toimittamat lisätiedot ja -selvennykset STECF arvioi 56. täysistunnossaan marraskuussa 2017. STECF katsoi, etteivät Ranskan viranomaisten toimittamat tiedot olleet riittäviä ja että niitä oli parannettava. Sen jälkeen Ranska toimitti komissiolle riittävät selvennykset. Gangui-troolareiden nykyisten ominaisuuksien vuoksi näillä troolareilla harjoitetusta toiminnasta ei ole mahdollista toimittaa täydellisiä tietoja, koska pienet alukset on vapautettu tietyistä yhteisen valvontajärjestelmän säännöksistä, kuten kalastuspäiväkirjan tietoja ja alusten satelliittiseurantajärjestelmää koskevista säännöistä. Ranska perusteli pyydettyjä poikkeuksia tieteellisillä ja teknisillä tiedoilla, jotka se toimitti asetuksen (EY) N:o 1967/2006 vaatimusten osalta. Ranska hyväksyi myös erityisiä toimenpiteitä, mukaan lukien gangui-troolareilla harjoitettavaa kalastusta koskevat uudet valvonta- ja seurantatoimenpiteet, ja ne mahdollistavat kyseisten troolien käyttöä koskevan arvion vahvistamisen. Kyseisistä toimenpiteistä säädetään kansallisella säädöksellä (4), joka hyväksyttiin 16 päivänä maaliskuuta 2018.

(10)

Ranskan olisi toimitettava tieteellisiin ja teknisiin tietoihin perustuva ajantasainen kartta Posidonia-meriheinää kasvavasta merenpohjasta sekä vuosiraportti valvontaa ja seurantaa koskevien lisätoimenpiteiden toteutuksesta ja kyseessä olevien poikkeusten myöntämisedellytysten täyttymisestä mukaan lukien tiedot kaikista tarpeellista toimenpiteistä, jotka on toteutettu. Edellä esitetyn perusteella komissio katsoo, että Ranskan pyytämien poikkeusten voidaan arvioida täyttävän asetuksen (EY) N:o 1967/2006 4 artiklan 5 kohdassa ja 13 artiklan 5 ja 9 kohdassa säädetyt edellytykset.

(11)

Kyseiset kalastustoimet vaikuttavat noin 15 prosenttiin Posidonia oceanica -meriheinää kasvavasta alueesta sillä alueella, jota Ranskan hoitosuunnitelma koskee, ja 5,8 prosenttiin Ranskan aluevesillä olevasta meriheinää kasvavasta merenpohjasta, mikä vastaa asetuksen (EY) N:o 1967/2006 4 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan ii ja iii alakohdassa enimmäismäärille asetettuja vaatimuksia.

(12)

Mannerjalustan kapeudesta johtuen asiaan liittyy tiettyjä erityisiä maantieteellisiä rajoitteita.

(13)

Kalastuksella ei ole merkittävää vaikutusta meriympäristöön.

(14)

Gangui-troolareilla harjoitettava kalastus kohdistuu useampiin eri lajeihin, jotka vastaavat yhtä ekologista lokeroa; tällä pyydyksellä saatavan saaliin koostumus on erityisesti pyydettyjen lajien lukumäärän osalta erilainen kuin millään muulla pyydyksellä saatavan saaliin koostumus. Sen vuoksi kyseistä kalastusta ei voida harjoittaa muilla pyydyksillä.

(15)

Ranskan esittämä poikkeuspyyntö koskee vähäistä määrää aluksia eli ainoastaan 24:ää alusta. Tämä tarkoittaa hyvin merkittävää pyyntiponnistuksen vähennystä alusten lukumääränä, sillä vuonna 2014 kyseistä kalastusta harjoitti 36 alusta.

(16)

Hoitosuunnitelma takaa, ettei pyyntiponnistus kasva tulevaisuudessa, sillä kalastuslupa myönnetään ainoastaan tietyille 24 alukselle, joiden koneteho on yhteensä 1 136 kW ja joille Ranska on jo myöntänyt kalastusluvan. Komissio ottaa huomioon myös sen, että Ranskan mukaan pyyntiponnistusta, alusten lukumääränä ilmaistuna, on tarkoitus vähentää asteittain.

(17)

Pyyntö koskee aluksia, joilla on kyseisen kalastuksen osalta kirjattuja saaliita yli viiden vuoden ajalta ja jotka noudattavat toiminnassaan hoitosuunnitelmaa, jonka Ranska on asetuksen (EY) N:o 1967/2006 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti laatinut.

(18)

Nämä alukset sisältyvät luetteloon, joka on ilmoitettu komissiolle asetuksen (EY) N:o 1967/2006 13 artiklan 9 kohdan mukaisesti.

(19)

Kyseessä oleva kalastustoiminta on asetuksen (EY) N:o 1967/2006 4 artiklan, 8 artiklan 1 kohdan h alakohdan ja 9 artiklan 3 kohdan vaatimusten mukaista.

(20)

Hoitosuunnitelmaan sisältyy kalastustoiminnan valvontatoimia, joten neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (5) 14 artiklassa vahvistetut edellytykset täyttyvät.

(21)

Kyseinen kalastustoiminta ei vaikuta sellaisten alusten toimintaan, jotka käyttävät muita pyyntivälineitä kuin trooleja, nuottia tai vastaavia vedettäviä verkkoja.

(22)

Gangui-troolareiden toimintaa säännellään Ranskan hoitosuunnitelmalla, jotta voidaan varmistaa, että asetuksen (EY) N:o 1967/2006 liitteessä III mainittujen lajien saaliit ovat hyvin vähäisiä.

(23)

Gangui-troolareilla ei pyydetä pääjalkaisia.

(24)

Ranskan hoitosuunnitelmaan sisältyy kalastustoiminnan valvontatoimia, joista säädetään asetuksen (EY) N:o 1967/2006 4 artiklan 5 kohdan viidennessä alakohdassa ja 13 artiklan 9 kohdan kolmannessa alakohdassa.

(25)

Pyydetyt poikkeukset olisi sen vuoksi myönnettävä.

(26)

Ranskan olisi raportoitava komissiolle hyvissä ajoin ja hoitosuunnitelmaansa sisältyvän valvontasuunnitelman mukaisesti.

(27)

Poikkeuksen voimassaolon kestoa olisi rajoitettava, jotta asianmukaiset korjaavat hoitotoimenpiteet voidaan toteuttaa nopeasti, jos komissiolle toimitettavasta raportista käy ilmi, että hyödynnettävän kannan suojelun taso on heikko, ja samalla luoda mahdollisuus vankentaa tieteellistä pohjaa hoitosuunnitelman parantamiseksi.

(28)

Asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastus- ja vesiviljelyalan komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Poikkeus

Asetuksen (EY) N:o 1967/2006 4 artiklan 1 kohtaa ja 13 artiklan 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta Ranskan aluevesillä Provence-Alpes-Côte d'Azurin alueen rannikon edustalla sellaisiin gangui-troolareihin,

a)

joilla on Ranskan asetuksen (EY) N:o 1967/2006 19 artiklan mukaisesti hyväksymässä Ranskan hoitosuunnitelmassa mainittu rekisterinumero;

b)

joilla on kyseisen kalastuksen osalta kirjattuja saaliita yli viiden vuoden ajalta ja jotka eivät aiheuta sallitun pyyntiponnistuksen kasvua tulevaisuudessa; sekä

c)

joilla on kalastuslupa ja jotka noudattavat toiminnassaan Ranskan hoitosuunnitelmaa.

2 artikla

Raportointi

Ranskan on toimitettava komissiolle kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta raportti, joka on laadittu 1 artiklassa tarkoitettuun Ranskan hoitosuunnitelmaan sisältyvän valvontasuunnitelman mukaisesti.

Viimeistään kunkin vuoden kesäkuussa tämän asetuksen voimaantulon jälkeen ja ensimmäisen kerran viimeistään kesäkuussa 2019 Ranskan on toimitettava komissiolle tieteelliseen ja tekniseen aineistoon perustuva raportti täydentävien valvonta- ja seurantatoimenpiteiden toteuttamisesta sekä tässä asetuksessa säädettyjen poikkeusten myöntämisedellytysten täyttymisestä.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 11 päivän toukokuuta 2018 ja 11 päivän toukokuuta 2020 välisenä aikana.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä toukokuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 36, 8.2.2007, s. 6.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 586/2014, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2014, suojeltavien luontotyyppien yläpuolella tapahtuvan kalastuksen kieltämistä sekä sovellettavaa vähimmäisetäisyyttä rannikolta ja veden vähimmäissyvyyttä koskevan poikkeuksen myöntämiseksi neuvoston asetuksesta (EY) N:o 1967/2006 kalastettaessa gangui-trooleilla tietyillä Ranskan aluevesillä (Provence-Alpes-Côte d'Azur) (EUVL L 164, 3.6.2014, s. 10).

(3)  Arrêté du 13 mai 2014 portant adoption de plans de gestion pour les activités de pêche professionnelle à la senne tournante coulissante, à la drague, à la senne de plage et au gangui en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français. Viite JORF 0122, 27.5.2014, s. 8669.

(4)  Arrêté du 16 mars 2018 définissant un plan de contrôle et de suivi des débarquements pour les navires titulaires d'une autorisation européenne de pêche au gangui. Viite JORF 0069, 23.3.2018, teksti nro 43.

(5)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009 annettu 20 päivänä marraskuuta 2009, unionin valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY) N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 1966/2006 kumoamisesta (EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1).


PÄÄTÖKSET

8.5.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 117/17


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (YUTP) 2018/694,

annettu 7 päivänä toukokuuta 2018,

Jemenin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2014/932/YUTP täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Jemenin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä 18 päivänä joulukuuta 2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/932/YUTP (1) ja erityisesti sen 3 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 18 päivänä joulukuuta 2014 päätöksen 2014/932/YUTP.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2140 (2014) 19 kohdan nojalla perustettu Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston komitea saattoi 23 päivänä huhtikuuta 2018 ajan tasalle tiedot yhden sellaisen henkilön osalta, johon kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(3)

Päätöksen 2014/932/YUTP liite olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2014/932/YUTP liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 7 päivänä toukokuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. ZAHARIEVA


(1)  EUVL L 365, 19.12.2014, s. 147.


LIITE

Korvataan jäljempänä mainittua henkilöä koskeva merkintä seuraavasti:

”3.

Ali Abdullah Saleh (alias: Ali Abdallah Salih).

Nimi alkuperäisessä kirjoitusmuodossaan: Image

Nimeäminen: a) Jemenin yleisen kansankongressipuolueen puheenjohtaja; b) Jemenin tasavallan entinen presidentti. Syntymäaika: a) 21.3.1945; b) 21.3.1946; c) 21.3.1942; d) 21.3.1947. Syntymäpaikka: a) Bayt al-Ahmar, Sanaan alue, Jemen; b) Sanaa, Jemen; c) Sanaa, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi. Kansalaisuus: Jemenin. Passin numero: 00016161 (Jemen). Kansallinen henkilötunnus: 01010744444. Lisätietoja: Sukupuoli: Mies. Status: Ilmoitettu kuolleen. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5837306. YK nimennyt: 7.11.2014 (muutettu 20.11.2014 ja 23.4.2018).

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perusteiksi:

Ali Abdullah Saleh nimettiin rajoittavien toimenpiteiden kohteeksi 7. marraskuuta 2014 päätöslauselman 2140 (2014) 11 ja 15 kohdan nojalla, koska hän täyttää päätöslauselman 17 ja 18 kohdassa esitetyt nimeämisperusteet.

Ali Abdullah Saleh on osallistunut Jemenin rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaaviin tekoihin, jotka muun muassa estävät Jemenin hallituksen ja sen opposition välillä 23. marraskuuta 2011 tehdyn, Jemenin rauhanomaista vallansiirtoa koskevan sopimuksen täytäntöönpanoa ja Jemenin poliittista prosessia.

Persianlahden yhteistyöneuvoston tuella 23. marraskuuta 2011 tehdyn sopimuksen perusteella Ali Abdullah Saleh luopui Jemenin presidentin virasta yli 30 vuoden jälkeen.

Ali Abdullah Salehin raportoidaan olleen syksystä 2012 lähtien eräs väkivaltaisten Huthi-ryhmän tekojen päätukijoista Jemenin pohjoisosassa.

Yhteenotot Jemenin eteläosassa helmikuussa 2013 aiheutuivat Salehin, AQAPin ja maan eteläosan separatistin Ali Salim al-Baydin yhteistoimista, joiden tavoitteena oli luoda epäjärjestystä ennen 18. maaliskuuta 2013 järjestettyä Jemenin kansallista vuoropuhelukonferenssia. Myöhemmin, syyskuusta 2014 lähtien, Saleh on horjuttanut Jemenin vakautta käyttämällä muita keskushallinnon häiritsemiseen ja vallankaappauksen uhkaan riittävän epävakauden aikaansaamiseen. Jemeniä käsittelevän Yhdistyneiden kansakuntien asiantuntijaryhmän syyskuussa 2014 antaman raportin mukaan keskustelukumppanit väittivät, että Saleh tukee eräiden jemeniläisten väkivaltaisia toimia antamalla heille varoja ja poliittista tukea sekä varmistamalla, että yleisen kansankongressipuolueen jäsenet jatkavat Jemenin vakauden horjuttamista eri keinoin.”


8.5.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 117/19


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2018/695,

annettu 30 päivänä huhtikuuta 2018,

hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/35/EU 31 artiklan 1 kohdan nojalla Tanskan toteuttamasta toimenpiteestä komposiittimateriaaleista valmistettujen 10 ja viiden kilogramman PrimaDonna/Compolite CS -kaasupullojen markkinoilta poistamiseksi ja palauttamiseksi

(tiedoksiannettu numerolla C(2018) 2535)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kuljetettavista painelasteista sekä neuvoston direktiivien 76/767/ETY, 84/525/ETY, 84/526/ETY, 84/527/ETY ja 1999/36/EY kumoamisesta 16 päivänä kesäkuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/35/EU (1) ja erityisesti sen 31 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Useiden onnettomuuksien jälkeen Tanska ilmoitti elokuussa 2016 komissiolle direktiivin 2010/35/EU 30 artiklan mukaisesti toimenpiteestä, jolla poistetaan markkinoilta ja kutsutaan palautettaviksi yrityksen Composite Scandinavia AB, Kompositvägen 3, 943 33 Öjebyn, Ruotsi, valmistamat, yrityksen Primagaz Danmark A/S Tanskassa jakelemat komposiittimateriaaleista valmistetut kaasupullot.

(2)

Kyseisiä tuotteita valmisti Composite Scandinavia AB. Tuotteet oli tyyppihyväksytty tyyppinimityksellä ”Compolite CS6” ja ”Compolite CS 10, Passion 10”, niillä oli EY-tyyppitarkastustodistukset nro 01-794441 ja 08-11688701, jotka oli antanut ilmoitettu laitos Inspecta Sweden AB standardien EN 12245:2002 ja EN 14427:2004+A1:2005 mukaisten testien perusteella, ja niitä myi yritys Primagaz Danmark A/S kaupallisella nimellä ”PrimaDonna 5 kg code 1305” ja ”PrimaDonna 10 kg code 1310”. Markkinoilta poistaminen ja palauttaminen ei koske kaasukäyttöisiin nostotrukkeihin tarkoitettuja kaasupulloja, jotka on suunniteltu edellä mainittujen tyyppinimitystodistusten mukaisesti.

(3)

Kuljetettaviin painelaitteisiin sovellettavat tekniset vaatimukset sisältyvät Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/68/EY (2) liitteisiin. Jos samojen vaatimusten soveltamiseksi viitataan useampaan kuin yhteen standardiin, direktiivin 2008/68/EY liitteessä I olevan I.1 jakson ja liitteessä II olevan II.1 jakson 6.2.4.1 kohdassa esitettyjen erityisten vaatimusten mukaan näistä standardeista sovelletaan vain yhtä, mutta sitä sovelletaan täysimääräisesti, ellei toisin mainita. Näin ollen tyyppihyväksyntää ei voida myöntää kahden eri standardin mukaisesti.

(4)

Standardin EN 12245:2002 lausekkeen 5.2.12 mukaan pullot eivät saa hajota kahden minuutin kuluessa palotestin aloittamisesta, kun taas standardin EN 14427:2004+A1:2005 lausekkeiden 5.2.13.1 ja 5.2.13.2 mukaan pullot eivät saa hajota kriittisellä tavalla testin aikana, jota on tarkoitus suorittaa vähintään 30 minuutin ajan.

(5)

Tanskan ilmoituksen mukana toimitettiin raportti testeistä, joita kyseisille komposiittimateriaaleista valmistetuille kaasupulloille oli tehnyt Tanskan palo- ja turvallisuusteknologian tutkimuslaitos (DBI) standardin EN 14427:2004+A1:2005 mukaisesti. Testiraportin mukaan testatut kaasupullot eivät täyttäneet standardin lausekkeissa 5.2.13.1 ja 5.2.13.2 kuvattuja perusteita, sillä ne hajosivat kriittisellä tavalla alle kolmen minuutin jälkeen.

(6)

Tanskan viranomaiset määräsivät sen vuoksi komposiittimateriaaleista valmistettujen kaasupullojen jakelijan poistamaan kyseiset pullot jakeluketjusta ja kutsumaan kuluttajien hallussa olevat pullot palautukseen.

(7)

Komissio pyysi valmistajaa ja tanskalaista jakelijaa esittämään huomautuksensa Tanskan viranomaisten toteuttamasta toimenpiteestä. Vastauksessaan valmistaja Composite Scandinavia AB väitti, että päätös oli perusteeton, koska tuotteiden aiheuttama riski oli arvioitu väärin, ja että kaikki tuotteet täyttivät olennaiset turvallisuusvaatimukset. Valmistajan mukaan tuotteiden virheellinen käyttö tai suora altistaminen tulelle eivät näyttäneet toteen, että itse tuotteet aiheuttaisivat vakavan riskin. Myös jakelija Primagaz Danmark A/S kyseenalaisti Tanskan viranomaisten päätöksen.

(8)

Komissiolle kerrottiin jatkona kuulemiselle, että Suomi, Ruotsi ja Norja olivat toteuttaneen samojen tuotteiden osalta samanlaisia toimenpiteitä tuotteiden poistamiseksi.

(9)

Tanskan viranomaisten toimittaman näytön tarkastelu vahvistaa, että edellä mainitut komposiittimateriaaleista valmistetut kaasupullot eivät täytä vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista annetussa direktiivissä 2008/68/EY säädettyjä vaatimuksia. Komposiittimateriaaleista valmistetut kaasupullot aiheuttavat vakavan riskin, ja sen vuoksi ne olisi poistettava markkinoilta ja kutsuttava palautettaviksi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tanskan viranomaisten toteuttama toimenpide komposiittimateriaaleista valmistettujen 10 kilogramman ja viiden kilogramman PrimaDonna/Compolite CS -kaasupullojen, joita valmistaa Composite Skandinavia, poistamiseksi markkinoilta ja palauttamiseksi, on perusteltu.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 30 päivänä huhtikuuta 2018.

Komission puolesta

Violeta BULC

Komission jäsen


(1)  EUVL L 165, 30.6.2010, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/68/EY, annettu 24 päivänä syyskuuta 2008, vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista (EUVL L 260, 30.9.2008, s. 13).


8.5.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 117/21


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2018/696,

annettu 4 päivänä toukokuuta 2018,

kansainvälisistä ilmastoneuvotteluista vastaavan Ranskan ympäristö-, energia- ja meriasiainministeriön toimen jatkamisesta siltä osin kuin on kyse biosidivalmisteen Phéro-Ball Pin markkinoilla saataville asettamisen ja käytön sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 55 artiklan 1 kohdan mukaisesti

(tiedoksiannettu numerolla C(2018) 2643)

(Ainoastaan ranskankielinen teksti on todistusvoimainen)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä toukokuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 (1) ja erityisesti sen 55 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kansainvälisistä ilmastoneuvotteluista vastaava Ranskan ympäristö-, energia- ja meriasiainministeriö, jäljempänä ’toimivaltainen viranomainen’, antoi 28 päivänä huhtikuuta 2017 päätöksen asetuksen (EU) N:o 528/2012 55 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti, jotta voidaan sallia 24 päivään lokakuuta 2017 saakka biosidivalmisteen Phéro-Ball Pin asettaminen saataville markkinoilla ja käyttö Ranskan alueella isokulkurinirkon (Thaumetopoea pityocampa) toukkien torjumiseksi, jäljempänä ’toimi’. Toimivaltainen viranomainen ilmoitti toimesta perusteluineen komissiolle ja muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille viipymättä mainitun asetuksen 55 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

(2)

Toimivaltaisen viranomaisen toimittamien tietojen mukaan toimi on tarpeen ihmisten ja eläinten terveyden suojelemiseksi, koska isokulkurinirkon toukat saattavat aiheuttaa vakavia ongelmia ihmisten ja eläinten terveydelle. Isokulkuenirkon toukista irtoavat poltinkarvat saavat aikaan kosketusihottuman, joka voi aiheuttaa iho-, silmä- ja hengityselinoireita sekä allergisia reaktioita. Allergiset reaktiot saattavat olla vakavia ja johtaa jopa anafylaktiseen sokkiin. Toimivaltaisen viranomaisen mukaan noin 67 prosentissa Ranskan kunnista esiintyy säännöllisesti isokulkurinirkon toukkia. Toimivaltainen viranomainen arvioi myös, että vuosittain useat sadat ihmiset saavat isokulkurinirkon toukkien aiheuttaman kosketusihottuman.

(3)

Phéro-Ball Pin sisältää feromonia (Z)-13-heksadeken-11-yn-1-yyliasetaatti (CAS No 78617-58-0), joka on tehoaine, jota käytetään asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteessä V määriteltynä houkuttimena valmisteryhmän 19 biosidivalmisteissa. Koska (Z)-13-heksadeken-11-yn-1-yyliasetaatti on uusi tehoaine, se on hyväksyttävä ennen kuin sitä sisältäville biosidivalmisteille voidaan myöntää lupa kansallisella tai unionin tasolla. Mainitun tehoaineen hyväksymistä koskeva hakemus on toimitettu asetuksen (EU) N:o 528/2012 7 artiklan mukaisesti ja sitä arvioidaan parhaillaan.

(4)

Komissio sai Ranskan viranomaisilta 26 päivänä joulukuuta 2017 perustellun pyynnön toimen jatkamiseksi asetuksen (EU) N:o 528/2012 55 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti. Perustellun pyynnön taustalla on huoli siitä, että isokulkurinirkon toukat vaarantavat ihmisten ja eläinten terveyden, koska niillä voi olla vakavia seurauksia ihmisten ja eläinten terveydelle ja koska isokulkurinirkkopopulaation arvioidaan olevan erittäin suuri. Ranskan viranomaisten mukaan Ranskassa saatavilla olevat vaihtoehtoiset isokulkurinirkon toukkien torjumiskeinot (mekaaniset keinot, esimerkiksi pesien tuhoaminen käsin tai ansojen asettaminen, sekä kemialliset keinot ja biologiset keinot, esimerkiksi lukuisten tiaispönttöjen ripustaminen) eivät ole riittävän tehokkaita torjumaan erittäin suurta isokulkurinirkkopopulaatiota Ranskassa. Lisäksi mikään näistä vaihtoehdoista ei sovellu alue- ja paikallisviranomaisten hoitamien kaupunkipuistojen ja -metsien ja puustoisen alan kaltaisten alueiden käsittelyyn. Siksi Ranskan viranomaiset katsovat, että biosidivalmistetta Phéro-Ball Pin tarvitaan edelleen isokulkurinirkon toukkien torjumiseksi ja niistä ihmisten ja eläinten terveydelle aiheutuvan vaaran rajoittamiseksi.

(5)

Isokulkurinirkon toukkien puutteellinen torjunta saattaa vaarantaa ihmisten ja eläinten terveyden eikä kyseistä vaaraa voida rajoittaa muilla keinoilla kuin biosidivalmisteella. Tästä syystä Ranskan viranomaisilla tulisi olla lupa jatkaa tointa enintään 550 päivän ajan sitä päivää seuraavasta päivästä, jona Ranskan 28 päivänä huhtikuuta 2017 hyväksymä alkuperäinen 180 päivän määräaika päättyy, ja tietyin edellytyksin.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän biosidivalmistekomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Ranska saa jatkaa enintään 28 päivään huhtikuuta 2019 saakka tointa, jolla sallitaan biosidivalmisteen Phéro-Ball Pin asettaminen saataville markkinoilla ja käyttö isokulkurinirkon toukkien torjumiseksi, jos Ranska varmistaa, että valmistetta käyttävät ainoastaan sertifioidut käyttäjät ja että sitä käytetään ainoastaan toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Ranskan tasavallalle.

Tehty Brysselissä 4 päivänä toukokuuta 2018.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1.


8.5.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 117/23


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2018/697,

annettu 7 päivänä toukokuuta 2018,

korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 liitteen muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2018) 2888)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 11 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/662/ETY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (2) ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/247 (3) annettiin sen jälkeen, kun useissa jäsenvaltioissa, jäljempänä ’asianomaiset jäsenvaltiot’, oli ilmennyt korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5-alatyypin taudinpurkauksia ja asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltainen viranomainen oli muodostanut suoja- ja valvontavyöhykkeet neuvoston direktiivin 2005/94/EY (4) 16 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(2)

Täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2017/247 säädetään, että asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten direktiivin 2005/94/EY mukaisesti muodostamien suoja- ja valvontavyöhykkeiden on katettava vähintään kyseisen täytäntöönpanopäätöksen liitteessä luetellut suoja- ja valvontavyöhykkeet. Täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2017/247 säädetään myös, että suoja- ja valvontavyöhykkeillä sovellettavat toimenpiteet, joista säädetään direktiivin 2005/94/EY 29 artiklan 1 kohdassa ja 31 artiklassa, pidetään voimassa vähintään kyseisen täytäntöönpanopäätöksen liitteessä vahvistettuihin näitä vyöhykkeitä koskeviin päivämääriin asti.

(3)

Täytäntöönpanopäätöstä (EU) 2017/247 on sen hyväksymisen jälkeen muutettu useita kertoja, jotta on voitu ottaa huomioon lintuinfluenssan epidemiologisen tilanteen kehittyminen unionissa. Täytäntöönpanopäätöstä (EU) 2017/247 muutettiin muun muassa komission täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2017/696 (5), jotta voitiin vahvistaa säännöt, jotka koskevat untuvikkojen lähettämistä täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 liitteessä luetelluilta alueilta. Kyseisessä muutoksessa otettiin huomioon se, että untuvikkojen tapauksessa korkeapatogeenisen lintuinfluenssan leviämisriski on hyvin pieni verrattuna muihin siipikarjasta saatuihin hyödykkeisiin.

(4)

Täytäntöönpanopäätöstä (EU) 2017/247 muutettiin myöhemmin myös komission täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2017/1841 (6), jotta voitiin vahvistaa sovellettavia taudintorjuntatoimenpiteitä silloin, kun on olemassa lisääntynyt riski korkeapatogeenisen lintuinfluenssan leviämisestä. Näin ollen täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2017/247 säädetään nykyisin, että unionin tasolla on vahvistettava ne muut rajoitusvyöhykkeet, joita asianomaisissa jäsenvaltioissa muodostetaan direktiivin 2005/94/EY 16 artiklan 4 kohdan mukaisesti sen jälkeen, kun on todettu korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkaus tai taudinpurkauksia, sekä niillä sovellettavien toimenpiteiden kesto. Siinä vahvistetaan nykyisin myös säännöt elävän siipikarjan, untuvikkojen ja siitosmunien lähettämisestä muilta rajoitusvyöhykkeiltä muihin jäsenvaltioihin tiettyjen edellytysten mukaisesti.

(5)

Lisäksi täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 liitettä on muutettu useita kertoja, pääasiassa sen vuoksi, että voidaan ottaa huomioon asianomaisten jäsenvaltioiden direktiivin 2005/94/EY mukaisesti muodostamien suoja- ja valvontavyöhykkeiden rajojen muutokset.

(6)

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 liitettä muutettiin viimeksi komission täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2018/642 (7), kun Bulgaria oli ilmoittanut uudesta korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5-alatyypin taudinpurkauksesta siipikarjatilalla Haskovon alueella kyseisessä jäsenvaltiossa. Bulgaria on ilmoittanut komissiolle myös toteuttaneensa asianmukaisesti kyseisen uuden taudinpurkauksen johdosta direktiivin 2005/94/EY mukaisesti vaaditut tarvittavat toimenpiteet, joihin kuuluu suoja- ja valvontavyöhykkeiden muodostaminen tartunnan saaneen siipikarjatilan ympärille.

(7)

Sen jälkeen kun täytäntöönpanopäätöstä (EU) 2017/247 viimeksi muutettiin täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2018/642, Bulgaria on ilmoittanut komissiolle muista korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5-alatyypin taudinpurkauksista siipikarjatiloilla Plovdivin alueella kyseisessä jäsenvaltiossa.

(8)

Bulgaria on ilmoittanut komissiolle myös toteuttaneensa kyseisten viimeisimpien taudinpurkausten johdosta direktiivin 2005/94/EY mukaisesti vaaditut tarvittavat toimenpiteet, joihin kuuluu suoja- ja valvontavyöhykkeiden muodostaminen tartunnan saaneiden siipikarjatilojen ympärille kyseisessä jäsenvaltiossa.

(9)

Komissio on tutkinut kyseiset toimenpiteet yhteistyössä Bulgarian kanssa ja katsoo, että Bulgarian toimivaltaisen viranomaisen muodostamien suoja- ja valvontavyöhykkeiden rajat ovat riittävällä etäisyydellä niistä siipikarjatiloista, joilla viimeisimmät taudinpurkaukset vahvistettiin.

(10)

Jotta vältetään tarpeettomat häiriöt unionin sisäisessä kaupassa ja se, että kolmannet maat asettavat kaupalle perusteettomia esteitä, on välttämätöntä määrittää pikaisesti yhteistyössä Bulgarian kanssa unionin tasolla Bulgarian suoja- ja valvontavyöhykkeet, jotka on muodostettu direktiivin 2005/94/EY mukaisesti kyseisessä jäsenvaltiossa esiintyneiden viimeisimpien korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkausten johdosta.

(11)

Täytäntöönpanopäätöstä (EU) 2017/247 olisi sen vuoksi päivitettävä, jotta voidaan ottaa huomioon korkeapatogeenisen lintuinfluenssan ajantasainen epidemiologinen tilanne Bulgariassa. Bulgariaan perustetut uudet suoja- ja valvontavyöhykkeet, joihin tällä hetkellä sovelletaan direktiivin 2005/94/EY mukaisia rajoituksia, olisi sisällytettävä täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 liitteeseen.

(12)

Sen vuoksi täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 liitettä olisi muutettava aluekuvauksen päivittämiseksi unionin tasolla siten, että siihen sisältyvät Bulgariassa direktiivin 2005/94/EY mukaisesti muodostetut suoja- ja valvontavyöhykkeet kyseisessä jäsenvaltiossa esiintyneiden viimeisimpien korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkausten jälkeen sekä niillä sovellettavien rajoitusten kesto.

(13)

Sen vuoksi täytäntöönpanopäätöstä (EU) 2017/247 olisi muutettava.

(14)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 7 päivänä toukokuuta 2018.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/247, annettu 9 päivänä helmikuuta 2017, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä suojatoimenpiteistä (EUVL L 36, 11.2.2017, s. 62).

(4)  Neuvoston direktiivi 2005/94/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2005, yhteisön toimenpiteistä lintuinfluenssan torjumiseksi ja direktiivin 92/40/ETY kumoamisesta (EUVL L 10, 14.1.2006, s. 16).

(5)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/696, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2017, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 muuttamisesta (EUVL L 101, 13.4.2017, s. 80).

(6)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/1841, annettu 10 päivänä lokakuuta 2017, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 muuttamisesta (EUVL L 261, 11.10.2017, s. 26).

(7)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/642, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2018, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 liitteen muuttamisesta (EUVL L 106, 26.4.2018, s. 23).


LIITE

Muutetaan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 liite seuraavasti:

1)

Korvataan A osassa Bulgariaa koskeva kohta seuraavasti:

Jäsenvaltio: Bulgaria

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa direktiivin 2005/94/EY 29 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Plovdiv region:

Municipality of Rodopi:

Krumovo

Yagodovo

9.5.2018

Municipality of Maritsa:

Kalekovets

Trilistnik

10.5.2018

Municipality of Rakovski:

Stryama

10.5.2018

Municipality of Rakovski:

Momino selo

Rakovski

21.5.2018

Municipality of Kaloyanovo:

Glavatar

21.5.2018

Municipality of Brezovo:

Brezovo

21.5.2018

Municipality of Maritsa:

Graf Ignatievo

22.5.2018

Haskovo region:

Municipality of Haskovo:

Malevo

15.5.2018”

2)

Korvataan B osassa Bulgariaa koskeva kohta seuraavasti:

Jäsenvaltio: Bulgaria

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa direktiivin 2005/94/EY 31 artiklan mukaisesti

Yambol region:

Municipality of Yambol:

Yambol

6.5.2018

Municipality of Straldzha:

Zimnitsa

Straldzha

Vodenichene

Dzhinot

Municipality of Tundzha:

Mogila

Veselinovo

Kabile

Sliven region:

Municipality of Sliven:

Zhelyu Voivoda

Blatets

Dragodanovo

Gorno Aleksandrovo

6.5.2018

Plovdiv region:

Municipality of Rakovski:

Momino selo

Rakovski

22.5.2018–30.5.2018

Municipality of Kaloyanovo:

Glavatar

22.5.2018–30.5.2018

Municipality of Brezovo:

Brezovo

22.5.2018–30.5.2018

Municipality of Maritsa:

Graf Ignatievo

23.5.2018–31.5.2018

Municipality of Rodopi:

Krumovo

Yagodovo

Brestnik

Belashtica

Markovo

Branipole

Municipality of Sadovo:

Katunitsa

Karadzhzovo

Kochevo

Mominsko

Municipality of Kuklen:

Kuklen

Ruen

Municipality of Asenovgrad:

Asenovgrad

Municipality of Plovdiv:

Plovdiv

18.5.2018

Municipality of Maritsa:

Maritsa

Zhelyazno

Voivodino

Skutare

Rogosh

19.5.2018

Municipality of Kaloyanovo:

Razhevo Konare

Razhevo

Municipality of Brezovo:

Streltsi

Zelenikovo

Choba

Tyurkmen

Drangovo

Municipality of Maritsa:

Graf Ignatievo

Dink

Kalekovets

Krislovo

Zhelyzno

Trud

Stroevo

Municipality of Kaloyanovo:

Dunavlii

Kaloyanovo

Dalgo pole

Razhevo Konare

Municipality of Saedinenie:

Malak chardak

Golyam chardak

Tsarimir

30.5.2018

Municipality of Rakovski:

Rakovski

Shishmantsi

Bolyarino

Stryama

Momino selo

Municipality of Maritsa:

Trilistnik

Yasno pole

Manole

Manolsko Konare

Municipality of Kaloyanovo:

Glavatar

Municipality of Brezovo:

Otets Kirilovo

Padarsko

Borets

31.5.2018

Stara Zagora region:

Municipality of Bratya Daskalovi:

Kolyu Marinovo

Pravoslav

Veren

30.5.2018

Haskovo region:

Municipality of Haskovo:

Voivodovo

Manastir

Haskovo

Krivo pole

Knizhovnik

Orlovo

Konush

Momino

Dolno voivodino

Dinevo

Liubenovo

Stoikovo

Stamboliiski

Municipality of Stambolovo:

Zjalti briag

Stambolovo

Kralevo

24.5.2018”