ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 114

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

61. vuosikerta
4. toukokuu 2018


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2018/674, annettu 17 päivänä marraskuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/94/EU täydentämisestä siltä osin kuin kyse on L-luokan moottoriajoneuvojen latauspisteistä, sisävesialusten maasähkönsyötöstä ja vesiliikenteen nesteytetyn maakaasun tankkauspisteistä sekä mainitun direktiivin muuttamisesta siltä osin kuin kyse on kaasumaisen vedyn tankkaukseen tarkoitetuista moottoriajoneuvojen liittimistä ( 1 )

1

 

*

Komission asetus (EU) 2018/675, annettu 2 päivänä toukokuuta 2018, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII lisäysten muuttamisesta CMR-aineiden osalta ( 1 )

4

 

*

Komission asetus (EU) 2018/676, annettu 3 päivänä toukokuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta kasvinsuojeluaineiden arvioimista ja hyväksymistä koskevien yhdenmukaisten periaatteiden osalta annetun komission asetuksen (EU) N:o 546/2011 oikaisemisesta ( 1 )

8

 

*

Komission asetus (EU) 2018/677, annettu 3 päivänä toukokuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse taumatiinin (E 957) käytöstä arominvahventeena tietyissä elintarvikeryhmissä ( 1 )

10

 

*

Komission asetus (EU) 2018/678, annettu 3 päivänä toukokuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteen I muuttamisesta ja oikaisemisesta tiettyjen aromiaineiden osalta ( 1 )

13

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/679, annettu 3 päivänä toukokuuta 2018, tehoaineen forklorfenuroni hyväksynnän uusimisesta kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta ( 1 )

18

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission päätös (EU) 2018/680, annettu 2 päivänä toukokuuta 2018, sisätilojen siivouspalveluja koskevista EU-ympäristömerkin myöntämisperusteista (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 2503)  ( 1 )

22

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

4.5.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 114/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2018/674,

annettu 17 päivänä marraskuuta 2017,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/94/EU täydentämisestä siltä osin kuin kyse on L-luokan moottoriajoneuvojen latauspisteistä, sisävesialusten maasähkönsyötöstä ja vesiliikenteen nesteytetyn maakaasun tankkauspisteistä sekä mainitun direktiivin muuttamisesta siltä osin kuin kyse on kaasumaisen vedyn tankkaukseen tarkoitetuista moottoriajoneuvojen liittimistä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta 22 päivänä lokakuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/94/EU (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 14 kohdan, 5 artiklan 3 kohdan ja 6 artiklan 11 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission standardointitoimien tarkoituksena on varmistaa, että lataus- ja tankkauspisteiden yhteentoimivuutta koskevat tekniset eritelmät määritetään eurooppalaisissa tai kansainvälisissä standardeissa, yksilöimällä tarvittavat tekniset eritelmät ottaen huomioon olemassa olevat eurooppalaiset standardit ja asiaan liittyvät kansainväliset standardointitoimet.

(2)

Euroopan komissio pyysi (2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1025/2012 (3) 10 artiklan 1 kohdan nojalla Euroopan standardointikomiteaa (CEN) ja Euroopan sähkötekniikan standardointikomiteaa (Cenelec) laatimaan ja hyväksymään asianmukaisia eurooppalaisia standardeja (EN-standardeja) tai muuttamaan olemassa olevia eurooppalaisia standardeja, jotka koskevat sähkön jakelua maantie-, meri- ja sisävesiliikennettä varten, vedyn jakelua maantieliikennettä varten sekä maakaasun, myös biometaanin, jakelua maantie-, meri- ja sisävesiliikennettä varten.

(3)

Euroopan teollisuus on hyväksynyt CENin ja Cenelecin laatimat standardit, jotta voidaan varmistaa eri polttoaineita käyttävien ajoneuvojen ja alusten liikkuminen kaikkialla unionissa.

(4)

CEN ja Cenelec ilmoittivat 13 heinäkuuta 2017 päivätyllä kirjeellä komissiolle standardeista, joita on määrä soveltaa L-luokan moottoriajoneuvoille tarkoitettuihin julkisiin vaihtovirtalatauspisteisiin.

(5)

CEN ja Cenelec hyväksyivät standardin EN ISO 17268 ”Gaseous hydrogen land vehicle refuelling connection devices” heinäkuussa 2016 ja julkaisivat sen marraskuussa 2016.

(6)

CEN ja Cenelec hyväksyivät ja julkaisivat standardin EN ISO 20519 ”Ships and marine technology – Specification for bunkering of liquefied natural gas fuelled vessels” helmikuussa 2017.

(7)

Sitä ennen CEN ja Cenelec hyväksyivät standardin EN 15869-2 ”Inland navigation vessels – Electrical shore connection, three phase current 400 V, up to 63 A, 50 Hz – Part 2: Onshore unit, safety requirements” joulukuussa 2009 ja julkaisivat sen helmikuussa 2010.

(8)

Tämän delegoidun säädöksen aiheena olevista standardeista kuultiin kestävän liikenteen foorumin asiantuntijaryhmää, joka antoi niistä lausuntonsa.

(9)

Komission pitäisi täydentää ja muuttaa direktiiviä 2014/94/EU vastaavasti viitaten CENin ja Cenelecin laatimiin eurooppalaisiin standardeihin.

(10)

Kun direktiivin 2014/94/EU liitteessä II määriteltyjä uusia teknisiä eritelmiä on määrä vahvistaa, päivittää tai täydentää delegoiduilla säädöksillä, on sovellettava 24 kuukauden siirtymäkautta. Standardien julkaisupäivistä sovittiin CENin ja Cenelecin kansa käytyjen keskustelujen jälkeen, ja niissä otettiin huomioon direktiivissä 2014/94/EU vahvistettu päivämäärä, jolloin uudet tankkaus- ja latauspisteet tulevat käyttöön, asiaan liittyvän teknologian valmiusasteen kehittyminen sekä kansainvälisten standardointiorganisaatioiden nykyiset toimet,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

L-luokan sähköajoneuvoille varatut julkiset vaihtovirtalatauspisteet, joiden antoteho on enintään 3,7 kVA, on yhteentoimivuuden varmistamiseksi varustettava vähintään yhdellä seuraavista:

a)

standardissa EN 62196-2 kuvaillut tyypin 3a pistorasiat tai ajoneuvon liittimet (lataustapa 3)

b)

standardin IEC 60884 mukaiset pistorasiat ja liittimet (lataustapa 1 tai 2).

L-luokan sähköajoneuvoille varatut julkiset vaihtovirtalatauspisteet, joiden antoteho on suurempi kuin 3,7 kVA, on yhteentoimivuuden varmistamiseksi varustettava vähintään standardissa EN 62196-2 kuvailluilla tyypin 2 pistorasioilla tai ajoneuvon liittimillä.

2 artikla

Sisävesialusten maasähkönsyötön on oltava standardin EN 15869-2 ”Inland navigation vessels – Electrical shore connection, three phase current 400 V, up to 63 A, 50 Hz – Part 2: Onshore unit, safety requirements” mukainen.

3 artikla

Sisävesialuksille tai merialuksille tarkoitettujen nesteytetyn maakaasun tankkauspisteiden, jotka eivät kuulu nesteytettyjä kaasuja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskevan kansainvälisen säännöstön (IGC-säännöstö) piiriin, on oltava standardin EN ISO 20519 mukaisia.

4 artikla

Korvataan direktiivin 2014/94/EU liitteessä II oleva 2.4 kohta seuraavasti:

”2.4.

Kaasumaisen vedyn tankkaukseen tarkoitettujen moottoriajoneuvojen tankkausliittimien on oltava standardin EN ISO 17268 ”Gaseous hydrogen land vehicle refuelling connection devices” mukaisia.”

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 24 päivästä toukokuuta 2020.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä marraskuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 307, 28.10.2014, s. 1.

(2)  M/533 – Komission täytäntöönpanopäätös C(2015) 1330 final, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2015, eurooppalaisille standardointiorganisaatioille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1025/2012 mukaisesti annettavasta standardointipyynnöstä, joka koskee eurooppalaisten standardien laatimista vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurille.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1025/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, eurooppalaisesta standardoinnista, neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/23/EY ja 2009/105/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 87/95/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1673/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 316, 14.11.2012, s. 12).


4.5.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 114/4


KOMISSION ASETUS (EU) 2018/675,

annettu 2 päivänä toukokuuta 2018,

kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII lisäysten muuttamisesta CMR-aineiden osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (1) ja erityisesti sen 68 artiklan 2 kohdan ja 131 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII olevassa 28, 29 ja 30 kohdassa kielletään syöpää aiheuttavaksi, perimää vaurioittavaksi tai lisääntymiselle vaaralliseksi (CMR) ryhmän 1A tai 1B aineeksi luokiteltujen aineiden ja tällaisia aineita tiettyinä pitoisuuksina sisältävien seosten saattaminen markkinoille tai käyttö toimitettavaksi yleiseen kulutukseen. Kyseessä olevat aineet luetellaan mainitun liitteen lisäyksissä 1–6.

(2)

Aineet luokitellaan CMR-aineiksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (2) mukaisesti ja luetellaan mainitun asetuksen liitteessä VI olevassa 3 osassa.

(3)

Sen jälkeen, kun asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII lisäyksiä 1–6 on viimeksi päivitetty asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisen aineiden uuden CMR-luokituksen huomioon ottamiseksi, asetuksen N:o 1272/2008 liitteessä VI olevaa 3 osaa on muutettu komission asetuksella (EU) 2017/776 (3).

(4)

Asetuksessa (EU) 2017/776 tehdään myös muutoksia asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevan 3 osan otsikkoihin ja numerointiin, minkä vuoksi on muutettava asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII olevien 28–30 kohdan sarakkeessa 1 olevia viittauksia kyseiseen asetukseen.

(5)

Formaldehydi luokiteltiin komission asetuksessa (EU) N:o 605/2014 (4) ryhmään 1B kuuluvaksi syöpää aiheuttavaksi aineeksi. Komissio päätti kuitenkin jättää sen pois viimeisestä päivitysmenettelystä, koska sen kaikkia käyttötarkoituksia koskevan, Euroopan kemikaalivirastossa parhaillaan käynnissä olevan tarkastelun (5) tulokset eivät ole vielä saatavilla. Formaldehydille saatetaan asettaa erityisrajoituksia. Jäsenvaltioiden enemmistö piti asetuksen (EY) N:o 1907/2006 133 artiklan 1 kohdan nojalla perustetun komitean 16 päivänä maaliskuuta 2017 pidetyssä kokouksessa parempana sisällyttää formaldehydi REACH-asetuksen liitteessä XVII olevaan 28 kohtaan siitä riippumatta, tehdäänkö myöhemmin aineen rajoittamista koskevia erityisiä ehdotuksia, ja komissio lupasi toteuttaa tämän heti ensimmäisen tilaisuuden tullen.

(6)

Koska toimijat saavat soveltaa asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa 3 osassa vahvistettuja yhdenmukaistettuja luokituksia jo aiemmin, niiden pitäisi voida soveltaa myös tämän asetuksen säännöksiä vapaaehtoisesti jo aiemmin.

(7)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1907/2006 olisi muutettava.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 133 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XVII tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Sitä sovelletaan 1 päivästä joulukuuta 2018, paitsi sovellettaessa liitteessä olevaa 2 kohtaa aineeseen ”formaldehydi … %” kyseistä kohtaa sovelletaan voimaantulopäivästä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä toukokuuta 2018

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1).

(3)  Komission asetus (EU) 2017/776, annettu 4 päivänä toukokuuta 2017, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen (EUVL L 116, 5.5.2017, s. 1).

(4)  Komission asetus (EU) N:o 605/2014, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2014, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta kroatiankielisten vaara- ja turvalausekkeiden lisäämiseksi siihen ja sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen (EUVL L 167, 6.6.2014, s. 36).

(5)  https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/annex_xv_report_formaldehyde_en.pdf/58be2f0a-7ca7-264d-a594-da5051a1c74b


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XVII seuraavasti:

1)

Korvataan 28–30 kohdassa sarake 1 seuraavasti:

”28.

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa 3 osassa ryhmään 1A kuuluviksi syöpää aiheuttaviksi aineiksi luokitellut aineet, jotka luetellaan lisäyksessä 1, tai ryhmään 1B kuuluviksi syöpää aiheuttaviksi aineiksi luokitellut aineet, jotka luetellaan lisäyksessä 2.

29.

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa 3 osassa ryhmään 1A kuuluviksi sukusolujen perimää vaurioittaviksi aineiksi luokitellut aineet, jotka luetellaan lisäyksessä 3, tai ryhmään 1B kuuluviksi sukusolujen perimää vaurioittaviksi aineeksi luokitellut aineet, jotka luetellaan lisäyksessä 4.

30.

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa 3 osassa ryhmään 1A kuuluviksi lisääntymiselle vaarallisiksi aineiksi luokitellut aineet, jotka luetellaan lisäyksessä 5, tai ryhmään 1B kuuluviksi lisääntymiselle vaarallisiksi aineiksi luokitellut aineet, jotka luetellaan lisäyksessä 6.”

2)

Lisätään lisäyksen 2 taulukkoon seuraavat kohdat taulukon indeksinumerojärjestyksessä:

”2,3-epoksipropyylimetakrylaatti;

glysidyylimetakrylaatti

607-123-00-4

203-441-9

106-91-2

 

kadmiumkarbonaatti

048-012-00-5

208-168-9

513-78-0

 

kadmiumhydroksidi; kadmiumdihydroksidi

048-013-00-0

244-168-5

21041-95-2

 

kadmiumnitraatti; kadmiumdinitraatti

048-014-00-6

233-710-6

10325-94-7

 

formaldehydi … %

605-001-00-5

200-001-8

50-00-0

 

antrakinoni

606-151-00-4

201-549-0

84-65-1

 

N,N′-metyleenidimorfoliini;

N,N′-metyleenibismorfoliini;

[N,N′-metyleenibismorfoliinista vapautunut formaldehydi]

[MBM]

607-721-00-5

227-062-3

5625-90-1

 

paraformaldehydin ja 2-hydroksipropyyliamiinin reaktiotuotteet (suhde 3:2);

[3,3′-metyleenibis[5-metyylioksatsolidiinistä] vapautunut formaldehydi;

oksatsolidiinistä vapautunut formaldehydi];

[MBO]

612-290-00-1

 

paraformaldehydin ja 2-hydroksipropyyliamiinin reaktiotuotteet (suhde 1:1);

[α,α,α-trimetyyli-1,3,5-triatsiini-1,3,5-(2H,4H,6H)-trietanolista vapautunut formaldehydi];

[HPT]

612-291-00-7

 

metyylihydratsiini

612-292-00-2

200-471-4

60-34-4”

 

3)

Lisätään lisäyksen 4 taulukkoon seuraavat kohdat taulukon indeksinumerojärjestyksessä:

”kadmiumkarbonaatti

048-012-00-5

208-168-9

513-78-0

 

kadmiumhydroksidi; kadmiumdihydroksidi

048-013-00-0

244-168-5

21041-95-2

 

kadmiumnitraatti; kadmiumdinitraatti

048-014-00-6

233-710-6

10325-94-7”

 

4)

Lisätään lisäyksen 6 taulukkoon seuraavat kohdat taulukon indeksinumerojärjestyksessä:

”2-metyyli-1-(4-metyylitiofenyyli)-2-morfoliinipropan-1-oni

606-041-00-6

400-600-6

71868-10-5

 

2,3-epoksipropyylimetakrylaatti;

glysidyylimetakrylaatti

607-123-00-4

203-441-9

106-91-2

 

syprokonatsoli (ISO); (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-kloorifenyyli)-3-syklopropyyli-1-(1H-1,2,4-triatsol-1-yyli)butan-2-oli

650-032-00-X

94361-06-5

 

dibutyylitinadilauraatti; dibutyyli[bis(dodekanoyylioksi)]stannaani

050-030-00-3

201-039-8

77-58-7

 

nonadekafluoridekaanihappo; [1]

ammoniumnonadekafluoridekanoaatti; [2]

natriumnonadekafluoridekanoaatti [3]

607-720-00-X

206-400-3 [1]

221-470-5 [2]

[3]

335-76-2 [1]

3108-42-7 [2]

3830-45-3 [3]

 

triadimenoli (ISO); (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-kloorifenoksi)-3,3-dimetyyli-1-(1H-1,2,4-triatsol-1-yyli)butan-2-oli;

α-tert-butyyli-β-(4-kloorifenoksi)-1H-1,2,4-triatsoli-1-etanoli

613-322-00-7

259-537-6

55219-65-3

 

kinolin-8-oli;

8-hydroksikinoliini

613-324-00-8

205-711-1

148-24-3

 

tiaklopridi (ISO);

(Z)-3-(6-kloori-3-pyridyylimetyyli)-1,3-tiatsolidin-2-ylideenisyanamidi;

{2Z)-3-[(6-klooripyridin-3-yyli)metyyli]-1,3-tiatsolidin-2-ylideenisyanamidi

613-325-00-3

111988-49-9

 

karbetamidi (ISO);

(R)-1-(etyylikarbamoyyli)etyyli karbanilaatti; (2R)-1-(etyyliamino)-1-oksopropan-2-yylifenyylikarbamaatti

616-223-00-7

240-286-6

16118-49-3”

 


4.5.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 114/8


KOMISSION ASETUS (EU) 2018/676,

annettu 3 päivänä toukokuuta 2018,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta kasvinsuojeluaineiden arvioimista ja hyväksymistä koskevien yhdenmukaisten periaatteiden osalta annetun komission asetuksen (EU) N:o 546/2011 oikaisemisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (1) ja erityisesti sen 29 artiklan 6 kohdan ja 84 artiklan d alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (EU) N:o 546/2011 (2) liitteessä olevan I osan C. osan 2.5.1.2 kohdan i alakohdassa, jossa esitetään erityiset periaatteet, jotka on otettava huomioon tehtäessä päätös tehoaineen ja merkityksellisten aineenvaihdunta-, hajoamis- tai reaktiotuotteiden määrästä pohjavedessä, on virhe.

(2)

Virhe ilmaantui, kun tiettyjä kumotun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (3) säännöksiä sisällytettiin asetukseen (EU) N:o 546/2011 asetuksen (EY) N:o 1107/2009 84 artiklan d alakohdan nojalla.

(3)

Direktiivin 91/414/ETY liitteessä viitattiin juomaveden laadusta annettuun neuvoston direktiiviin 80/778/ETY (4), joka kumottiin ja korvattiin myöhemmin ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta annetulla neuvoston direktiivillä 98/83/EY (5). Tämän vuoksi asetuksessa (EU) N:o 546/2011 olisi viitattava neuvoston direktiiviin 98/83/EY eikä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2006/118/EY (6), joka koskee pohjaveden suojelua pilaantumiselta ja huononemiselta.

(4)

Sen vuoksi asetus (EU) N:o 546/2011 olisi oikaistava.

(5)

Sen varmistamiseksi, että yhdenmukaisten periaatteiden asianmukaisen täytäntöönpanon kannalta oikeita kriteerejä sovelletaan myös käynnissä oleviin arviointimenettelyihin, tätä oikaisua olisi sovellettava mahdollisimman pian.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Oikaistaan asetus (EU) N:o 546/2011 seuraavasti:

 

Korvataan liitteessä olevan I osan C. osan 2.5.1.2 kohdan i alakohta seuraavasti:

”i)

neuvoston direktiivissä 98/83/EY (*1) vahvistettu suurin sallittu pitoisuus; tai

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä toukokuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 546/2011, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta kasvinsuojeluaineiden arvioimista ja hyväksymistä koskevien yhdenmukaisten periaatteiden osalta (EUVL L 155, 11.6.2011, s. 127).

(3)  Neuvoston direktiivi 91/414/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1).

(4)  Neuvoston direktiivi 80/778/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1980, juomaveden laadusta (EYVL L 229, 30.8.1980, s. 11).

(5)  Neuvoston direktiivi 98/83/EY, annettu 3 päivänä marraskuuta 1998, ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta (EYVL L 330, 5.12.1998, s. 32).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/118/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, pohjaveden suojelusta pilaantumiselta ja huononemiselta (EUVL L 372, 27.12.2006, s. 19).

(*1)  Neuvoston direktiivi 98/83/EY, annettu 3 päivänä marraskuuta 1998, ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta (EYVL L 330, 5.12.1998, s. 32).”


4.5.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 114/10


KOMISSION ASETUS (EU) 2018/677,

annettu 3 päivänä toukokuuta 2018,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse taumatiinin (E 957) käytöstä arominvahventeena tietyissä elintarvikeryhmissä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelisäaineista 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteessä II vahvistetaan unionissa elintarvikkeissa käytettäväksi hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden luettelo ja niiden käyttöä koskevat edellytykset.

(2)

Kyseinen luettelo voidaan saattaa ajan tasalle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1331/2008 (2) 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun yhtenäisen menettelyn mukaisesti joko komission aloitteesta tai hakemuksen johdosta.

(3)

Taumatiini (E 957) on hyväksytty unionissa asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II mukaisesti käytettäväksi elintarvikelisäaineena eri elintarvikeryhmissä ja tiettyinä käyttömäärinä.

(4)

Marraskuun 12 päivänä 2014 jätettiin hakemus taumatiinin (E 957) käytön hyväksymisestä arominvahventeena useissa elintarvikeryhmissä tiettyinä käyttömäärinä. Komissio asetti hakemuksen jäsenvaltioiden saataville asetuksen (EY) N:o 1331/2008 4 artiklan mukaisesti.

(5)

Euroopan unionin elintarvikealan tiedekomitea (European Union Scientific Committee for Food, SCF) teki taumatiinista arvioinnin vuosina 1984 (3) ja 1988 (4). Taumatiinin käytölle annettiin hyväksyntä, ja hyväksyttävää päiväsaantia, jäljempänä ’ADI-arvo’, ei määritelty. Myöhemmässä arvioinnissa todettiin, että koska taumatiini on proteiini, se hajoaa elintarvikkeissa tavanomaisiksi ainesosiksi.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1331/2008 3 artiklan 2 kohdan mukaan komissio pyytää Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselta, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, lausunnon asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteessä II vahvistetun unionissa hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden luettelon saattamiseksi ajan tasalle.

(7)

Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi 13 päivänä marraskuuta 2015 tieteellisen lausunnon (5) taumatiinin (957) käyttöalan ja käyttömäärien ehdotetusta laajentamisesta elintarvikelisäaineena. Lausuntoa laatiessaan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että nykyisen käytön ja käyttömäärien aiheuttaman altistumisen vertaaminen ehdotetusta lisäkäytöstä aiheutuvaan altistumiseen riittäisi taumatiinin turvallisuuden arvioimiseen.

(8)

Arvioitu altistumisen taso sekä taumatiinin nykyisellä hyväksytyllä käytöllä että ehdotetuilla laajennetuilla käytöllä ja käyttömäärillä johti keskisaannin vaihteluun 0,03–0,10 mg:sta painokiloa kohti päivässä iäkkäämmillä ja 0,13–0,34 mg:aan painokiloa kohti päivässä lapsilla. Suurimmillaan altistuminen vaihteli nuorten 0,13–0,32 mg:sta painokiloa kohti päivässä aikuisten 0,09–1,10 mg:aan painokiloa kohti päivässä. Tätä pidetään kuluttajan kannalta vähäisenä altistuksena, joka ei aiheuta turvallisuusriskiä.

(9)

Elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi tehtyjen toksisuusarviointien perusteella, että ehdotetut käyttöalan laajentaminen ja käyttömäärien muuttaminen eivät aiheuta turvallisuusriskiä.

(10)

Vaikka elintarviketurvallisuusviranomainen laskikin taumatiinille (E 957) altistumisen nykyisten enimmäismäärien ja hakijan toimittamien ehdotetun käyttöalan laajentamisen ja käyttömäärien muuttamisen mukaisesti, taumatiinin (E 957) käyttö arominvahventeena olisi rajoitettava niihin elintarvikeryhmiin, joiden osalta on olemassa kohtuullinen tekninen tarve, jota ei voida tyydyttää muilla taloudellisilla ja teknisesti järkevillä keinoilla, eikä sen käyttö saa johtaa kuluttajia harhaan.

(11)

Taumatiinin (957) käyttö arominvahventeena parantaa suolaisten elintarvikkeiden aistinvaraisia ominaisuuksia. Taumatiini voi parantaa kastikkeiden ja välipalojen umamia ja suolaista makua ja tehdä elintarviketuotteet houkuttelevimmiksi ihmisen makuaistille.

(12)

Sen vuoksi on aiheellista hyväksyä taumatiinin (E 957) käyttö arominvahventeena elintarvikeryhmissä 12.6 ”Kastikkeet” ja 15.1 ”Peruna-, vilja-, jauho- tai tärkkelyspohjaiset välipalat” siten, että enimmäismäärä kussakin elintarvikeryhmässä on 5 mg/kg.

(13)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitettä II olisi muutettava.

(14)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liite II tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä toukokuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1331/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäisestä hyväksymismenettelystä (EUVL L 354, 31.12.2008, s. 1).

(3)  Reports of the Scientific Committee for Food concerning sweeteners (SCF:n lausunto annettu 14. syyskuuta 1984). Saatavilla verkossa osoitteessa http://aei.pitt.edu/40825/1/16th_food.pdf.

(4)  Reports of the Scientific Committee for Food on Sweeteners (21st series). Lausunto annettu 11. joulukuuta 1987 ja 10. marraskuuta 1988 ja hyväksytty 10. marraskuuta 1988. Saatavilla verkossa osoitteessa http://aei.pitt.edu/40830/1/21st_food.pdf.

(5)  EFSA Journal 2015;13(11):4290.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteessä II oleva E osa seuraavasti:

1)

Lisätään elintarvikeryhmään 12.6 ”Kastikkeet” elintarvikelisäainetta E 955 koskevan kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

 

”E 957

Taumatiini

5

 

Ainoastaan arominvahventeena.”

2)

Lisätään elintarvikeryhmään 15.1 ”Peruna-, vilja-, jauho- tai tärkkelyspohjaiset välipalat” elintarvikelisäainetta E 955 koskevan kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

 

”E 957

Taumatiini

5

 

Ainoastaan arominvahventeena.”


4.5.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 114/13


KOMISSION ASETUS (EU) 2018/678,

annettu 3 päivänä toukokuuta 2018,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteen I muuttamisesta ja oikaisemisesta tiettyjen aromiaineiden osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeissa käytettävistä aromeista ja tietyistä ainesosista, joilla on aromaattisia ominaisuuksia, sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/91, asetusten (EY) N:o 2232/96 ja (EY) N:o 110/2008 sekä direktiivin 2000/13/EY muuttamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäisestä hyväksymismenettelystä 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1331/2008 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteessä I vahvistetaan unionissa elintarvikkeissa käytettäväksi hyväksyttyjen aromien ja raaka-aineiden luettelo ja niiden käyttöä koskevat edellytykset.

(2)

Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 872/2012 (3) vahvistetaan aromiaineiden luettelo ja sisällytetään kyseinen luettelo asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteessä I olevaan A osaan.

(3)

Unionin luettelon A osa sisältää sekä arvioituja aromiaineita, joihin ei ole liitetty alaviitteitä, että arvioitavina olevia aromiaineita, joiden kohdalla luettelossa on jokin alaviitteistä 1–4.

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, on saattanut päätökseen unionin luetteloon seuraavilla FL-numeroilla sisällytettyjen aineiden arvioinnin: 09.931, 13.058, 15.004, 15.057, 15.079, 15.109, 15.113, 16.090 ja 16.111. Nämä aineet sisällytettiin luetteloon arvioitavina olevina aromiaineina vuonna 2012. Elintarviketurvallisuusviranomainen on nyt arvioinut kyseiset aineet seuraavissa aromien ryhmäarvioinneissa: arviointi FGE.72rev1 (4) (aine, jonka FL-nro on 09.931), arviointi FGE.21rev4 (5) (aineet, joiden FL-nrot ovat 15.057 ja 15.079), arviointi FGE.76rev1 (6) (aineet, joiden FL-nrot ovat 15.004, 15.109 ja 15.113), arvioinnit FGE.94 (7) ja FGE.94rev.2 (8) (aine, jonka FL-nro on 16.090), arvioinnit FGE.94rev.1 (9) ja FGE94rev.2 (10) (aine, jonka FL-nro on 16.111) ja arviointi FGE.67rev2 (11) (aine, jonka FL-nro on 13.058). Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, että kyseiset aromiaineet eivät ravinnon kautta toteutuvilla arvioiduilla saantimäärillä aiheuta huolta turvallisuuden kannalta.

(5)

Tämän perusteella kyseiset aromiaineet olisi lueteltava arvioituina aineina, ja niiden kohdalta olisi poistettava unionin luettelosta alaviitemaininnat 1–4.

(6)

Lisäksi unionin luettelossa on havaittu kaksi virhettä, joista toinen koskee FL-numerolla 12.054 yksilöidyn aineen nimeä ja toinen FL-numerolla 17.038 yksilöidyn aineen tunnistenumeroita. Nämä virheet olisi oikaistava.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteessä I olevaa A osaa olisi muutettava ja oikaistava vastaavasti.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteessä I oleva A osa tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä toukokuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 354, 31.12.2008, s. 34.

(2)  EUVL L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 872/2012, annettu 1 päivänä lokakuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2232/96 säädetyn aromiaineiden luettelon hyväksymisestä, sen sisällyttämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteeseen I sekä komission asetuksen (EY) N:o 1565/2000 ja komission päätöksen 1999/217/EY kumoamisesta (EUVL L 267, 2.10.2012, s. 1).

(4)  EFSA Journal 2013;11(10):3392.

(5)  EFSA Journal 2013;11(11):3451.

(6)  EFSA Journal 2013;11(11):3455.

(7)  EFSA Journal 2010; 8(5):1338.

(8)  EFSA Journal 2014; 12(4):3622.

(9)  EFSA Journal 2012; 10(6):2747.

(10)  EFSA Journal 2014; 12(4):3622.

(11)  EFSA Journal 2015; 13(5):4115.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteessä I olevan A osan 2 jakso seuraavasti:

1)

Korvataan FL-nroa 09.931 koskeva kohta seuraavasti:

”09.931

2,6-Dimetyyli-2,5,7-oktatrien-1-oliasetaatti

999999-91-4

1226

 

 

 

 

EFSA”

2)

Korvataan FL-nroa 12.054 koskeva kohta seuraavasti:

”12.054

2-Etyylitiofenoli

4500-58-7

529

11666

 

 

 

JECFA”

3)

Korvataan FL-nroa 13.058 koskeva kohta seuraavasti:

”13.058

3-(5-Metyyli-2-furyyli)butanaali

31704-80-0

1500

10355

 

 

 

EFSA”

4)

Korvataan FL-nroa 15.004 koskeva kohta seuraavasti:

”15.004

5-Metyyli-2-tiofeenikarbaldehydi

13679-70-4

1050

2203

 

 

 

EFSA”

5)

Korvataan FL-nroa 15.057 koskeva kohta seuraavasti:

”15.057

4,6-Dimetyyli-2-(1-metyylietyyli)dihydro-1,3,5-ditiatsiini

104691-40-9

 

 

Vähintään 44 % isopropyyli-4,6-dimetyyliä ja 27 % 4-isopropyyli-2,6-dimetyyliä; toissijaiset ainesosat: vähintään 24 % 2,4,6-trimetyylidihydro-1,3,5-ditiatsiinia, 6-metyyli-2,4-di-isopropyyli-1,3,5-ditiatsiinia, 4-metyyli-2,6-di-isopropyyli-1,3,5-ditiatsiinia, 2,4,6-tri-isopropyylidihydro-1,3,5-ditiatsiinia

 

 

EFSA”

6)

Korvataan FL-nroa 15.079 koskeva kohta seuraavasti:

”15.079

2-Isobutyylidihydro-4,6-dimetyyli-1,3,5-ditiatsiini

101517-87-7

 

 

Vähintään 64 % 2-isobutyyli-4,6-dimetyyliä ja 18 % 4-isobutyyli-2,6-dimetyyliä; toissijaiset ainesosat: vähintään 13 % 2,4,6-trimetyyli-1,3,5-ditiatsiinia, 2,4-di-isobutyyli-6-metyyli-1,3,5-ditiatsiinia, 2,6-dimetyyli-4-butyylidihydro-1,3,5-ditiatsiinia, substituoitu 1,3,5-tiadiatsiinia

 

 

EFSA”

7)

Korvataan FL-nroa 15.109 koskeva kohta seuraavasti:

”15.109

2,4,6-Trimetyylidihydro-1,3,5(4H)-ditiatsiini

638-17-5

1049

11649

 

 

 

EFSA”

8)

Korvataan FL-nroa 15.113 koskeva kohta seuraavasti:

”15.113

5,6-Dihydro-2,4,6-tris(2-metyylipropyyli)4H-1,3,5-ditiatsiini

74595-94-1

1048

 

 

 

 

EFSA”

9)

Korvataan FL-nroa 16.090 koskeva kohta seuraavasti:

”16.090

3-(3,4-Dimetoksifenyyli)-N-[2-(3,4-dimetoksifenyyli)-etyyli]-akrylamidi

69444-90-2

1777

 

 

 

 

EFSA”

10)

Korvataan FL-nroa 16.111 koskeva kohta seuraavasti:

”16.111

Glysiini, N-[[(1R,2S,5R)-5-metyyli-2-(1-metyylietyyli)sykloheksyyli]karbonyyli]-, etyyliesteri

68489-14-5

1776

 

 

 

 

EFSA”

11)

Korvataan FL-nroa 17.038 koskeva kohta seuraavasti:

”17.038

Gammaglutamyylivalyyliglysiini

38837-70-6

2123

 

5-okso-L-prolyyli-L-valyyli-glysiini (PCA-Val-Gly) ja L-alfa-glutamyyli-L-valyyli-glysiini alle 0,7 %, L-gamma-glutamyyli-L-valyyli-L-valyyli-glysiini alle 2,0 %, tolueenia ei havaittavia määriä (osoitusraja 10 mg/kg)

Aromiaineena käyttöä koskevat rajoitukset:

 

Ryhmässä 1 enintään 50 mg/kg.

 

Ryhmissä 2 ja 5 enintään 60 mg/kg.

 

Ryhmässä 6.3, aamiaismurot – enintään 160 mg/kg.

 

Ryhmässä 7.2 enintään 60 mg/kg.

 

Ryhmässä 8 enintään 45 mg/kg.

 

Ryhmässä 12 enintään 160 mg/kg.

 

Ryhmässä 14.1 enintään 15 mg/kg.

 

Ryhmässä 15 – enintään 160 mg/kg.

 

EFSA”


4.5.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 114/18


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/679,

annettu 3 päivänä toukokuuta 2018,

tehoaineen forklorfenuroni hyväksynnän uusimisesta kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (1) ja erityisesti sen 20 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission direktiivillä 2006/10/EY (2) sisällytettiin forklorfenuroni tehoaineena neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I (3).

(2)

Direktiivin 91/414/ETY liitteessä I olevia tehoaineita pidetään asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti hyväksyttyinä, ja ne luetellaan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 (4) liitteessä olevassa A osassa.

(3)

Tehoaineen forklorfenuroni hyväksyntä, sellaisena kuin se on esitettynä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä olevassa A osassa, päättyy 31 päivänä lokakuuta 2018.

(4)

Hakemus, jossa pyydettiin uusimaan forklorfenuronin hyväksyntä, jätettiin komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 844/2012 (5) 1 artiklan mukaisesti kyseisessä artiklassa säädetyssä määräajassa.

(5)

Hakija on toimittanut täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 844/2012 6 artiklassa vaaditut täydentävät asiakirja-aineistot. Esittelevä jäsenvaltio totesi hakemuksen täydelliseksi.

(6)

Esittelevä jäsenvaltio laati rinnakkaisesittelijänä toimivaa jäsenvaltiota kuullen uusimista koskevan arviointikertomuksen ja toimitti sen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, ja komissiolle 27 päivänä toukokuuta 2016.

(7)

Elintarviketurvallisuusviranomainen toimitti uusimista koskevan arviointikertomuksen hakijalle ja jäsenvaltioille kommentoitavaksi ja niiltä saamansa huomautukset edelleen komissiolle. Lisäksi elintarviketurvallisuusviranomainen asetti täydentävän asiakirja-aineiston tiivistelmän julkisesti saataville.

(8)

Elintarviketurvallisuusviranomainen ilmoitti 31 päivänä toukokuuta 2017 komissiolle päätelmänsä (6) siitä, voidaanko forklorfenuronin olettaa täyttävän asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklassa säädetyt hyväksymiskriteerit. Komissio esitti forklorfenuroniin liittyvän uusimista koskevan kertomuksen luonnoksen pysyvälle kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitealle 5 päivänä lokakuuta 2017.

(9)

Komissio pyysi hakijaa toimittamaan forklorfenuronia käsittelevää tarkastelukertomusta koskevat huomautuksensa. Hakija toimitti huomautuksensa, ja ne on tutkittu huolellisesti.

(10)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklassa säädettyjen hyväksymiskriteerien täyttyminen on osoitettu vähintään yhden kyseistä tehoainetta sisältävän kasvinsuojeluaineen yhden tai useamman edustavan käyttötarkoituksen osalta.

(11)

Forklorfenuronin hyväksynnän uusimiseen liittyvä riskinarviointi perustuu rajalliseen määrään edustavia käyttötarkoituksia, mikä ei kuitenkaan rajoita niitä käyttötarkoituksia, joita varten forklorfenuronia sisältäviä kasvinsuojeluaineita voidaan hyväksyä. Näin ollen ei ole asianmukaista pitää voimassa rajoitusta, jonka mukaan käyttötarkoituksena voi olla ainoastaan käyttö kasvien kasvunsäätelyaineena.

(12)

Sen vuoksi on asianmukaista uusia tehoaineen forklorfenuroni hyväksyntä.

(13)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti, luettuna yhdessä sen 6 artiklan kanssa, ja ottaen huomioon nykyisen tieteellisen ja teknisen tietämyksen hyväksyntään on kuitenkin tarpeen liittää tiettyjä edellytyksiä ja rajoituksia.

(14)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 20 artiklan 3 kohdan mukaisesti, luettuna yhdessä sen 13 artiklan 4 kohdan kanssa, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitettä olisi muutettava.

(15)

Forklorfenuronin hyväksynnän voimassaoloaikaa pidennettiin 31 päivään lokakuuta 2018 komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/1511 (7), jotta uusimisprosessi voitaisiin saattaa päätökseen ennen kyseisen tehoaineen hyväksynnän voimassaolon päättymistä. Koska uusimista koskeva päätös on tehty ennen voimassaolon myöhennettyä päättymispäivää, tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä kesäkuuta 2018.

(16)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tehoaineen hyväksynnän uusiminen

Uusitaan tehoaineen forklorfenuroni hyväksyntä liitteessä I esitetyllä tavalla.

2 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liite tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Voimaantulo ja soveltamispäivä

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä kesäkuuta 2018.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä toukokuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1).

(2)  Komission direktiivi 2006/10/EY, annettu 27 päivänä tammikuuta 2006, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta forklorfenuronin ja indoksakarbin sisällyttämiseksi siihen tehoaineina (EUVL L 25, 28.1.2006, s. 24).

(3)  Neuvoston direktiivi 91/414/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta (EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 844/2012, annettu 18 päivänä syyskuuta 2012, säännösten vahvistamisesta tehoaineiden uusimismenettelyn täytäntöönpanemiseksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti (EUVL L 252, 19.9.2012, s. 26).

(6)  EFSA Journal 2017; 15(6):4874, 18 pp. Saatavilla verkossa osoitteessa www.efsa.europa.eu.

(7)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1511, annettu 30 päivänä elokuuta 2017, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineiden 1-metyylisyklopropeeni, beta-syflutriini, klorotaloniili, klorotoluroni, sypermetriini, daminotsidi, deltametriini, dimetanamidi-P, flufenaset, flurtamoni, forklorfenuroni, fostiatsaatti, indoksakarbi, iprodioni, MCPA, MCPB, siltiofami, tiofanaattimetyyli ja tribenuroni hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä (EUVL L 224, 31.8.2017, s. 115).


LIITE I

Nimi, tunnistenumero

IUPAC-nimi

Puhtaus (1)

Hyväksymispäivä

Hyväksynnän päättymispäivä

Erityiset säännökset

Forklorfenuroni

CAS-numero: 68157-60-8

CIPAC-numero: 633

1-(2-kloori-4-pyridyyli)-3-fenyyliurea

≥ 978 g/kg

1.6.2018

31.5.2033

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon forklorfenuroniin liittyvän uusimista koskevan kertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

kuluttajiin kohdistuvaan riskiin, joka liittyy metaboliittien esiintymisestä syötäväkuorisissa hedelmissä mahdollisesti aiheutuvaan riskiin.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.


(1)  Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja spesifikaatiosta annetaan sitä koskevassa tarkastelukertomuksessa.


LIITE II

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liite seuraavasti:

1)

Poistetaan A osasta forklorfenuronia koskeva 118 kohta.

2)

Lisätään B osaan kohta seuraavasti:

Nro

Nimi, tunnistenumero

IUPAC-nimi

Puhtaus (1)

Hyväksymispäivä

Hyväksynnän päättymispäivä

Erityiset säännökset

”122

Forklorfenuroni

CAS-numero: 68157-60-8

CIPAC-numero: 633

1-(2-kloori-4-pyridyyli)-3-fenyyliurea

≥ 978 g/kg

1.6.2018

31.5.2033

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon forklorfenuroniin liittyvän uusimista koskevan kertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

kuluttajiin kohdistuvaan riskiin, joka liittyy metaboliittien esiintymisestä syötäväkuorisissa hedelmissä mahdollisesti aiheutuvaan riskiin.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.


(1)  Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja spesifikaatiosta annetaan sitä koskevassa tarkastelukertomuksessa.”


PÄÄTÖKSET

4.5.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 114/22


KOMISSION PÄÄTÖS (EU) 2018/680,

annettu 2 päivänä toukokuuta 2018,

sisätilojen siivouspalveluja koskevista EU-ympäristömerkin myöntämisperusteista

(tiedoksiannettu numerolla C(2018) 2503)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon EU-ympäristömerkistä 25 päivänä marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 66/2010 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,

on kuullut Euroopan unionin ympäristömerkintälautakuntaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 66/2010 vahvistetaan vapaaehtoisen EU-ympäristömerkkijärjestelmän perustamista ja soveltamista koskevat säännöt, joiden tarkoituksena on edistää sellaisten tavaroiden ja palvelujen myyntiä, joiden ympäristönsuojelullinen taso on korkea.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 66/2010 säädetään, että kullekin tuoteryhmälle vahvistetaan erityiset EU-ympäristömerkin myöntämisperusteet.

(3)

Ehdotuksen EU-ympäristömerkin myöntämisperusteiden laatimisesta sisätilojen siivouspalveluille esittivät siivousalan ammattilaiset. Komissio käynnisti ehdotuksen pohjalta myöntämisperusteiden laatimisprosessin, jota se myös johti.

(4)

EU-ympäristömerkin myöntämisperusteiden vahvistaminen sisätilojen siivouspalveluille on tarpeen, jotta voidaan edistää sellaisten puhdistusaineiden ja siivoustarvikkeiden käyttöä, joiden ympäristövaikutukset ovat vähäisiä, ympäristöasioita koskevaa henkilöstön koulutusta, ympäristöjärjestelmän perusteita sekä jätteiden oikeanlaista lajittelua.

(5)

Sisätilojen siivouspalveluja koskevien EU-ympäristömerkin myöntämisperusteiden sekä niihin liittyvien arviointi- ja todentamisvaatimusten olisi oltava voimassa viisi vuotta tämän päätöksen tiedoksiantamisesta, kun otetaan huomioon tämän tuoteryhmän innovointisykli.

(6)

Tuoteryhmän tunnusnumero on olennainen osa EU-ympäristömerkin rekisteröintinumeroa. Jotta toimivaltaiset elimet voivat antaa EU-ympäristömerkin myöntämisperusteet täyttäville sisätilojen siivouspalveluille EU-ympäristömerkin rekisteröintinumeron, tuoteryhmälle on annettava tunnusnumero.

(7)

Tämän päätöksen säännökset ovat asetuksen (EY) N:o 66/2010 16 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Tuoteryhmään ”sisätilojen siivouspalvelut” kuuluu liike- ja laitosrakennusten ja muiden julkisten rakennusten sekä yksityisasuntojen sisätilojen säännöllisten ammattimaisten siivouspalvelujen tarjoaminen. Siivouspalveluja voidaan suorittaa muun muassa toimistoissa, saniteettitiloissa ja julkisilla sairaala-alueilla, kuten käytävillä, odotushuoneissa ja taukotiloissa.

2.   Siivouspalvelut kattavat myös sellaisten lasipintojen puhdistuksen, joihin ylettyminen ei vaadi erikoisvarusteita tai -koneita.

3.   Tähän tuoteryhmään eivät kuulu desinfiointitoimet, tuotantotilojen siivoustoimet eivätkä toimet, joissa käytetään asiakkaan tarjoamia puhdistusaineita.

2 artikla

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

1.

’säännöllisillä ammattimaisilla siivouspalveluilla’ ammattimaisia siivouspalveluja, jotka suoritetaan vähintään kerran kuukaudessa, lukuun ottamatta lasinpuhdistusta, joka katsotaan säännölliseksi vähintään kolmen kuukauden välein suoritettuna;

2.

’laimentamattomilla puhdistusaineilla’ aineita, jotka on laimennettava ennen käyttöä ja joiden laimennussuhde on vähintään 1:100;

3.

’siivoustarvikkeilla’ uudelleenkäytettäviä siivoustarvikkeita, kuten liinoja, moppeja ja vesiämpäreitä;

4.

’mikrokuidulla’ synteettistä kuitua, jonka hienous on alle yksi denier tai desitex;

5.

’hakijan tiloilla’ tiloja, joissa hakija toteuttaa toimintaansa liittyviä hallinnollisia ja organisatorisia tehtäviä;

6.

’EU-ympäristömerkin mukaisilla sisätilojen siivoustehtävillä’ tehtäviä, jotka henkilöstö suorittaa sisätilojen rutiininomaisten ammattimaisten siivouspalvelujen puitteissa.

3 artikla

1.   Jotta palvelulle voidaan myöntää asetuksen (EY) N:o 66/2010 mukainen EU-ympäristömerkki, palvelun on kuuluttava tämän päätöksen 1 artiklassa määriteltyyn tuoteryhmään ”sisätilojen siivouspalvelut” sekä täytettävä siihen liittyvät tämän päätöksen liitteessä vahvistetut arviointi- ja todentamisvaatimukset ja seuraavat edellytykset:

a)

se täyttää kaikki tämän päätöksen liitteessä vahvistetut pakolliset myöntämisperusteet;

b)

se täyttää riittävän määrän tämän päätöksen liitteessä vahvistetuista valinnaisista myöntämisperusteista vähintään 14 pisteen saavuttamiseksi;

c)

se kuuluu eri kirjanpitoon kuin saman toimijan tarjoamat muut palvelut, jotka eivät kuulu tämän päätöksen soveltamisalaan, mukaan luettuina muut sisätilojen siivouspalvelut, jotka eivät täytä tässä päätöksessä vahvistettuja vaatimuksia.

2.   Toimija, jonka sisätilojen siivouspalveluille on myönnetty EU-ympäristömerkki, saa tarjota muita, EU-ympäristömerkin piiriin kuulumattomia palveluja vain siinä tapauksessa, että EU-ympäristömerkin saaneet sisätilojen siivouspalvelut tarjoaa toimijan yksikkö, tytäryhtiö, sivuliike tai osasto, joka on siitä selvästi erillään ja jolla on erillinen kirjanpito.

Toimijan tarjoamat muut palvelut, jotka jäävät tämän päätöksen soveltamisalan ulkopuolelle, mukaan luettuina muut sisätilojen siivouspalvelut, jotka eivät täytä tässä päätöksessä vahvistettuja vaatimuksia, eivät kuulu sisätilojen siivouspalveluille myönnetyn EU-ympäristömerkin piiriin, eikä niitä saa markkinoida sellaisina.

3.   Jos toimija, jonka sisätilojen siivouspalveluille on myönnetty EU-ympäristömerkki, käyttää tällaisten palvelujen tarjoamiseen alihankkijoita, myös alihankkijoilla on oltava sisätilojen siivouspalveluille myönnetty EU-ympäristömerkki.

4 artikla

Tuoteryhmään ”sisätilojen siivouspalvelut” sovellettavat myöntämisperusteet ja niihin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset ovat voimassa viisi vuotta tämän päätöksen tiedoksiantamispäivästä.

5 artikla

Hallinnollisia tarkoituksia varten tuoteryhmälle ”sisätilojen siivouspalvelut” annetaan tunnusnumero ”052”.

6 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 2 päivänä toukokuuta 2018.

Komission puolesta

Karmenu VELLA

Komission jäsen


(1)  EUVL L 27, 30.1.2010, s. 1.


LIITE

TUOTERYHMÄÄN ”SISÄTILOJEN SIIVOUSPALVELUT” SOVELLETTAVAT EU-YMPÄRISTÖMERKIN MYÖNTÄMISPERUSTEET SEKÄ ARVIOINTI- JA TODENTAMISVAATIMUKSET

YLEISET PERIAATTEET

MYÖNTÄMISPERUSTEET

Perusteet EU-ympäristömerkin myöntämiseksi tuoteryhmälle ”sisätilojen siivouspalvelut”:

Pakolliset perusteet

Peruste P1:

Sellaisten puhdistusaineiden käyttö, joiden ympäristövaikutukset ovat vähäisiä

Peruste P2:

Puhdistusaineiden annostelu

Peruste P3:

Mikrokuitutuotteiden käyttö

Peruste P4:

Henkilöstön koulutus

Peruste P5:

Ympäristöjärjestelmän perusteet

Peruste P6:

Kiinteiden jätteiden lajittelu hakijan tiloissa

Peruste P7:

EU-ympäristömerkin tiedot

Valinnaiset perusteet

Peruste V1:

Runsas sellaisten puhdistusaineiden käyttö, joiden ympäristövaikutukset ovat vähäisiä (enintään 3 pistettä)

Peruste V2:

Tiivistettyjen, laimentamattomien puhdistusaineiden käyttö (enintään 3 pistettä)

Peruste V3:

Runsas mikrokuitutuotteiden käyttö (enintään 3 pistettä)

Peruste V4:

Sellaisten siivoustarvikkeiden käyttö, joiden ympäristövaikutukset ovat vähäisiä (enintään 4 pistettä)

Peruste V5:

Pölynimurien energiatehokkuus (3 pistettä)

Peruste V6:

Palveluntarjoajan EMAS-rekisteröinti tai ISO 14001 -sertifiointi (enintään 5 pistettä)

Peruste V7:

Kiinteiden jätteiden käsittely siivouskohteissa (2 pistettä)

Peruste V8:

Palvelun laatu (enintään 3 pistettä)

Peruste V9:

Hakijan omistama tai vuokraama ajoneuvokanta (enintään 5 pistettä)

Peruste V10:

Hakijan omistamien tai vuokraamien pyykinpesukoneiden tehokkuus (enintään 4 pistettä)

Peruste V11:

Ympäristömerkin saaneet palvelut ja muut ympäristömerkin saaneet tuotteet (enintään 5 pistettä)

Peruste V12:

Asiakkaalle toimitettavat kertakulutustavarat ja sähkökäyttöiset käsienkuivaajat (enintään 3 pistettä)

ARVIOINTI JA TODENTAMINEN

Erityiset arviointi- ja todentamisvaatimukset ilmoitetaan kunkin perusteen yhteydessä.

Kun hakijan edellytetään esittävän vakuutuksia, asiakirjoja, analyysejä, testausselosteita tai muita todisteita perusteiden noudattamisesta, nämä voivat olla peräisin hakijalta itseltään ja/tai tämän tavarantoimittajilta ja/tai alihankkijoilta.

Toimivaltaisten elinten on tunnustettava ensisijaisesti sellaisten laitosten antamat todistukset, jotka on akkreditoitu testi- ja kalibrointilaboratorioita koskevan yhdenmukaistetun standardin mukaisesti, sekä sellaisten laitosten tekemät todennukset, jotka on akkreditoitu tuotteita, prosesseja ja palveluita sertifioivia laitoksia koskevan yhdenmukaistetun standardin mukaisesti. Akkreditoinnissa on noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008 (1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1221/2009 (2) mukaisesti toimitetuista ympäristöselonteoista poimittuja tietoja voidaan käyttää todisteena edellisessä kappaleessa mainittujen todistusten sijaan.

On mahdollista käyttää myös muita kuin kullekin perusteelle ilmoitettuja testimenetelmiä, jos hakemuksen arvioinnista vastaava toimivaltainen elin hyväksyy niiden vastaavuuden.

Toimivaltaiset elimet voivat pyytää esittämään arviointia ja todentamista tukevia asiakirjoja ja toteuttaa riippumattomia tarkastuksia.

Ennen EU-ympäristömerkin myöntämistä toimivaltaiset elimet tekevät yhden paikan päällä suoritettavan tarkastuskäynnin hakijan tiloihin ja vähintään yhden käynnin tarjottavan siivouspalvelun suorituskohteeseen.

EU-ympäristömerkin myöntämisen jälkeen hakija toimittaa toimivaltaiselle elimelle säännöllisesti luettelon kohteista, joissa hakija suorittaa EU-ympäristömerkin saaneita siivouspalveluja, ja ilmoittaa kunkin kohteen siivoustoiminnan alkamis- ja päättymispäivän. Uusista siivouskohteista on ilmoitettava vähintään neljän kuukauden välein, paitsi jos hakija ei ole tällä välin tehnyt uusia siivoussopimuksia. Toimivaltainen elin voi tehdä säännöllisesti seurantakäyntejä hakijan tiloihin tai siivouskohteisiin ympäristömerkin voimassaolon aikana.

Edellytyksenä on, että palvelut täyttävät kaikki oikeudelliset vaatimukset, jotka koskevat ”sisätilojen siivouspalveluja” siinä maassa tai niissä maissa, joissa niitä tarjotaan. Yrityksen on oltava toiminnassa ja rekisteröity kansallisten tai paikallisten lakien mukaisesti, ja sen henkilökunnan on oltava palkattu laillisesti ja vakuutettu. Tätä varten työntekijöillä on oltava voimassa oleva kansallinen kirjallinen työsopimus, heille on maksettava vähintään työehtosopimuksiin perustuvaa kansallista tai alueellista vähimmäispalkkaa tai, jos työehtosopimusta ei ole, vähintään kansallista tai alueellista vähimmäispalkkaa ja heidän työaikojensa on oltava kansallisen lainsäädännön mukaisia.

Hakijan on vakuutettava ja osoitettava riippumattoman todentamisen tai asiakirjatodisteiden avulla, että palvelut täyttävät nämä vaatimukset, kuitenkaan rajoittamatta kansallisen tietosuojalainsäädännön soveltamista (esim. jäljennös kirjallisista sosiaalisia etuuksia koskevista toimintalinjoista, jäljennökset sopimuksista, todistukset siitä, että työntekijät on rekisteröity kansalliseen vakuutusjärjestelmään, paikallishallinnon työsuojelu- tai työnvälitysviranomaisen viralliset asiakirjat tai rekisteriotteet, joista ilmenevät työntekijöiden nimet ja lukumäärä).

Lisäksi paikan päälle tehtävien käyntien aikana voidaan haastatella satunnaisesti valittuja työntekijöitä.

PAKOLLISET MYÖNTÄMISPERUSTEET

Peruste P1 –   Sellaisten puhdistusaineiden käyttö, joiden ympäristövaikutukset ovat vähäisiä

Tämä peruste koskee vain EU-ympäristömerkin mukaisten sisätilojen siivoustehtävien aikana suoraan käytettäviä tuotteita. Hakijan on täytettävä sekä peruste P1 (a) että P1 (b).

P1 (a)   EU-ympäristömerkin tai muun ISO:n tyypin I ympäristömerkin saaneet aineet

Vähintään 50 prosentilla kaikista vuoden aikana käytettävistä puhdistusaineista hankintamäärän mukaan mitattuna, lukuun ottamatta kosteuspyyhkeitä, muita valmiiksi kosteutettuja tuotteita sekä moppien kyllästykseen ja säilytykseen (pyykinpesun aikana) käytettäviä tuotteita, on oltava komission päätöksen (EU) 2017/1217 (3) mukaisesti myönnetty kovien pintojen puhdistusaineita koskeva EU-ympäristömerkki tai jokin muu kansallisella tai alueellisella tasolla jäsenvaltioissa virallisesti tunnustettu EN ISO 14024 -standardin mukainen tyypin I ympäristömerkki.

Arviointi ja todentaminen

Hakijan on toimitettava vuosittaiset tiedot (tuotteiden kauppanimi ja määrä) sekä asiakirjat (asianmukaiset laskut tai kohdeluettelot mukaan luettuina), joista ilmenevät EU-ympäristömerkin mukaisten sisätilojen siivouspalvelujen sopimusten yhteydessä käytetyt puhdistusaineet. Mikäli käytetään EU-ympäristömerkin saaneita tuotteita, hakijan on toimitettava jäljennös EU:n ympäristömerkkitodistuksesta ja/tai pakkausmerkinnästä, josta käy ilmi, että merkki on myönnetty päätöksen (EU) 2017/1217 mukaisesti.

Mikäli käytetään muulla ISO:n tyypin I ympäristömerkillä varustettuja tuotteita, hakijan on toimitettava jäljennös tyypin I ympäristömerkkitodistuksesta ja/tai pakkausmerkinnästä.

P1 (b)   Vaaralliset aineet

i)

Mikään tuote, jolle ei ole myönnetty kovien pintojen puhdistusaineita koskevaa EU-ympäristömerkkiä tai muuta kansallisella tai alueellisella tasolla jäsenvaltioissa virallisesti tunnustettua EN ISO 14024 -standardin mukaista tyypin I ympäristömerkkiä, ei saa sisältää kovien pintojen puhdistusaineita koskevan EU-ympäristömerkin arviointiperusteen 4 a kohdan i alakohdassa lueteltuja aineita niiden pitoisuudesta riippumatta.

ii)

Mikään tuote, jolle ei ole myönnetty kovien pintojen puhdistusaineita koskevaa EU-ympäristömerkkiä tai jotakin muuta kansallisella tai alueellisella tasolla jäsenvaltioissa virallisesti tunnustettua EN ISO 14024 -standardin mukaista tyypin I ympäristömerkkiä, ei saa sisältää kovien pintojen puhdistusaineita koskevan EU-ympäristömerkin arviointiperusteen 4 a kohdan ii alakohdassa lueteltuja aineita arviointiperusteessa hyväksyttyä määrää enempää.

iii)

Mitään tuotetta, jolle ei ole myönnetty kovien pintojen puhdistusaineita koskevaa EU-ympäristömerkkiä tai muuta kansallisella tai alueellisella tasolla jäsenvaltioissa virallisesti tunnustettua EN ISO 14024 -standardin mukaista tyypin I ympäristömerkkiä, ei saa olla luokiteltu eikä merkitty välittömästi myrkylliseksi, elinkohtaisesti myrkylliseksi, hengitysteitä tai ihoa herkistäväksi, syöpää aiheuttavaksi, perimää vaurioittavaksi tai lisääntymiselle vaaralliseksi tai ympäristölle vaaralliseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (4) mukaisesti ja alla olevassa taulukossa lueteltujen vaaralausekkeiden tulkinnan mukaisesti.

Kosteuspyyhkeiden ja muiden valmiiksi kosteutettujen tuotteiden on täytettävä tämä vaatimus.

Rajoitetut vaaraluokitukset ja niiden ryhmittely

Välitön myrkyllisyys

Kategoriat 1 ja 2

Kategoria 3

H300 Tappavaa nieltynä

H301 Myrkyllistä nieltynä

H310 Tappavaa joutuessaan iholle

H311 Myrkyllistä joutuessaan iholle

H330 Tappavaa hengitettynä

H331 Myrkyllistä hengitettynä

H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin

EUH070 Myrkyllistä joutuessaan silmään

Elinkohtainen myrkyllisyys

Kategoria 1

Kategoria 2

H370 Vahingoittaa elimiä

H371 Saattaa vahingoittaa elimiä

H372 Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa

H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa

Hengitysteiden ja ihon herkistyminen

Kategoria 1A

Kategoria 1B

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion

H334 Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia

H334 Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia

Syöpää aiheuttava, perimää vaurioittava tai lisääntymiselle vaarallinen

Kategoriat 1A ja 1B

Kategoria 2

H340 Saattaa aiheuttaa perimävaurioita

H341 Epäillään aiheuttavan perimävaurioita

H350 Saattaa aiheuttaa syöpää

H351 Epäillään aiheuttavan syöpää

H350i Saattaa aiheuttaa syöpää hengitettynä

 

H360F Saattaa heikentää hedelmällisyyttä

H361f Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä

H360D Voi vaurioittaa sikiötä

H361d Epäillään vaurioittavan sikiötä

H360FD Saattaa heikentää hedelmällisyyttä. Voi vaurioittaa sikiötä

H361fd Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä

H360Fd Saattaa heikentää hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä

H362 Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille

H360Df Voi vaurioittaa sikiötä. Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä

 

Vesiympäristölle vaarallinen

Kategoriat 1 ja 2

Kategoriat 3 ja 4

H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

H413 Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille

H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

 

Otsonikerrokselle vaarallinen

H420 Vaarallista otsonikerrokselle

 

Arviointi ja todentaminen:

i ja ii kohta: hakijan on toimitettava allekirjoitettu vakuutus perusteen noudattamisesta ja sitä tukevat toimittajien vakuutukset, joissa vahvistetaan, että tuote ei sisällä lueteltuja aineita pitoisuudesta riippumatta tai määritettyjä raja-arvoja enempää.

iii kohta: hakijan on toimitettava vakuutus perusteen noudattamisesta ja sitä tukevat käyttöturvallisuustiedotteet kaikista tuotteista, joille ei ole myönnetty kovien pintojen puhdistusaineita koskevaa EU-ympäristömerkkiä tai muuta ISO:n tyypin I ympäristömerkkiä.

Peruste P2 –   Puhdistusaineiden annostelu

EU-ympäristömerkin mukaisia sisätilojen siivoustehtäviä suorittavalla henkilöstöllä on oltava käytössään käytettävien puhdistusaineiden asianmukaiset annostelu- ja laimennusvälineet (esim. annosteluautomaatit, mittalasit tai -korkit, käsipumput, sumutinpullot) joko siivouskohteessa tai hakijan tiloissa. Heillä on oltava myös ohjeet kunkin aineen oikeaan annosteluun ja laimennukseen.

Arviointi ja todentaminen

Hakijan on toimitettava vakuutus tämän perusteen noudattamisesta sekä sitä tukeva luettelo käytössä olevista välineistä ja siivoushenkilöstölle annettu asianmukainen asiakirja, jossa ovat oikeaa annostelua ja laimennusta koskevat ohjeet.

Peruste P3 –   Mikrokuitutuotteiden käyttö

Tämä peruste koskee vain EU-ympäristömerkin mukaisten sisätilojen siivoustehtävien aikana suoraan käytettäviä tekstiilistä valmistettuja siivoustarvikkeita, jotka eivät ole kertakäyttöisiä.

Vähintään 50 prosentin tällaisista vuosittain käytettävistä tekstiilitarvikkeista (esim. liinat, mopit) on oltava valmistettu mikrokuidusta.

Arviointi ja todentaminen

Hakijan on toimitettava vuosittaiset tiedot (tuotteiden tyyppi ja määrä) sekä asiakirjat (asianmukaiset laskut tai kohdeluettelot mukaan luettuina), joista ilmenevät käytettävät tekstiilistä valmistetut siivoustarvikkeet ja se, mitkä niistä on valmistettu mikrokuidusta.

Peruste P4 –   Henkilöstön koulutus

Hakijan on annettava EU-ympäristömerkin mukaisia sisätilojen siivoustehtäviä suorittavalle henkilöstölle ja näitä siivoustehtäviä valvoville esimiehille tietoja, kuten kirjalliset menettelyt tai käsikirjat, sekä koulutusta. Koulutuksen tulee kattaa seuraavat osa-alueet kunkin työntekijän suorittamien tehtävien mukaisesti:

Henkilöstön tietoon tuodaan, mikä EU-ympäristömerkki on ja miten se vaikuttaa siivouspalveluihin.

 

Puhdistusaineet:

Henkilöstö koulutetaan käyttämään tuotteen oikeaa annostusta kussakin siivoustehtävässä.

Henkilöstö koulutetaan käyttämään laimentamattomien puhdistusaineiden oikeaa laimennussuhdetta ja asianmukaista annosteluvälinettä.

Henkilöstö koulutetaan varastoimaan puhdistusaineet asianmukaisesti.

Koulutuksessa käsitellään käytettävien puhdistusaineiden valikoiman minimoimista puhdistusaineiden liikakäytön ja väärinkäytön riskin minimoimiseksi.

 

Energiansäästö:

Henkilöstö koulutetaan käyttämään tuotteiden laimentamisessa kuumentamatonta vettä, ellei tuotteen valmistaja toisin määrää.

Henkilöstö koulutetaan tarpeen mukaan käyttämään asianmukaista ohjelmaa ja lämpötilaa sekä teollisuuskäyttöön että kotitalouskäyttöön tarkoitetuissa pyykinpesukoneissa.

Henkilöstö koulutetaan tarpeen mukaan sammuttamaan valot tehtävien suorittamisen päätteeksi.

 

Vedensäästö:

Henkilöstö koulutetaan käyttämään mahdollisuuksien mukaan mikrokuitutuotteita veden ja puhdistusaineiden käytön minimoimiseksi.

 

Jätteet:

Henkilöstö koulutetaan käyttämään kestäviä ja uudelleenkäytettäviä siivoustarvikkeita sekä minimoimaan kertakäyttöisten siivoustarvikkeiden (esim. käsineet) käyttö, kun se ei ole vastoin henkilöstön turvallisuus- ja hygieniavaatimuksia.

Henkilöstö koulutetaan hävittämään jätevedet oikein.

Henkilöstö saa erityistä jätehuoltokoulutusta, jotta he osaavat tarvittaessa täyttää perusteiden P6 ja V7 vaatimukset. Koulutus kattaa kiinteiden jätteiden käsittelyn sekä yrityksen tiloissa että siivouskohteissa.

 

Terveys ja turvallisuus:

Henkilöstölle annetaan tietoa siivoustehtäviin liittyvistä terveys-, turvallisuus- ja ympäristökysymyksistä, ja heitä kannustetaan noudattamaan parhaita käytäntöjä. Tietoja on annettava seuraavista aiheista:

käyttöturvallisuustiedotteet ja kemikaalien käsittely;

ergonomia ja sovellettava kansallinen työterveys- ja työturvallisuuslainsäädäntö;

uudelleen käytettävien käsineiden kädestä poistaminen, puhdistaminen ja säilyttäminen (tarpeen mukaan); ja

tieturvallisuus ja taloudellinen ajotapa (koskee hakijoita, joiden oma henkilöstö vastaa siivouspalveluun liittyvästä ajamisesta).

Asianmukainen koulutus annetaan kaikille uusille vakituisille ja määräaikaisille työntekijöille kuuden viikon kuluessa työsuhteen alkamisesta. Henkilöstölle annetaan päivitys kaikista tämän perusteen osa-alueista vähintään kerran vuodessa. Päivityksessä ei tarvitse toistaa koko henkilöstölle annettua aloituskoulutusta, mutta kaikki luetellut ympäristökysymykset on käsiteltävä ja on varmistettava, että niihin liittyvät työntekijät tuntevat täysin velvollisuutensa.

Arviointi ja todentaminen

Hakijan on toimitettava vakuutus tämän perusteen noudattamisesta sekä sitä tukevat vuosittaiset tiedot koulutusohjelmasta (päivämäärä ja laji – aloituskoulutus vai päivitys), sen sisällöstä sekä siihen osallistuneista työntekijöistä. Hakijan on myös toimitettava jäljennökset kaikkia koulutukseen liittyviä kysymyksiä koskevista menettelyistä ja henkilöstölle jaetuista tiedotteista. Henkilöstölle annetun koulutuksen päivämääristä ja lajeista on pidettävä kirjaa todisteeksi siitä, että päivityskoulutus on toteutettu.

Mikäli koulutuskursseja tarjotaan osana ulkoista koulutusohjelmaa, osallistumisen ja koulutuksen sisällön osoittavaa asiakirjaa (esim. koulutustodistus) voidaan käyttää todisteena perusteen noudattamisesta, kunhan siinä mainitaan perusteessa luetellut aiheet.

Jos yritykseen tulee vakituista tai määräaikaista henkilöstöä toisesta siivouspalveluja tarjoavasta yrityksestä ja kyseiset työntekijät ovat suorittaneet koulutuksen edellisenä vuonna, uudelleenkoulutusta ei tarvita, mikäli koulutusohjelmaan osallistumisesta ja koulutuksen kattamista aiheista voidaan toimittaa näyttöä (esim. koulutustodistus).

Peruste P5 –   Ympäristöjärjestelmän perusteet

Hakijan on täytettävä ympäristöjärjestelmän vähimmäisvaatimukset ottamalla käyttöön seuraavat toiminnot:

ympäristöpolitiikka, jossa määritetään tärkeimmät suorat ja välilliset ympäristövaikutukset sekä organisaation toimintalinjat näiden vaikutusten osalta;

yksityiskohtainen toimintaohjelma, jolla varmistetaan, että yrityksen ympäristöpolitiikkaa sovelletaan tarjottaviin palveluihin. Toimintaohjelmassa on myös määritettävä resurssien käyttöön liittyvät ympäristönsuojelun tasoa koskevat tavoitteet (esim. käytettävien puhdistusaineiden vähentäminen) ja toimet ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Tavoitteiden ja toimien määrittämistä tuetaan kokoamalla tietoja resurssien käytöstä ja muista ympäristönäkökohdista (esim. jätteen muodostuminen);

sisäinen arviointimenettely, jonka avulla seurataan vuosittain organisaation suoriutumista toimintaohjelman mukaisten tavoitteiden saavuttamisessa. Arvioinnin tulosten pohjalta organisaation johtokunta pyrkii jatkuvasti parantamaan suoriutumista päivittämällä ympäristöpolitiikkaa ja toimintaohjelmaa.

Ympäristöpolitiikan ja organisaation suoriutumisen tavoitteisiin nähden on oltava yleisesti saatavilla olevaa tietoa hakijan tiloissa.

Huomioon otetaan myös asiakkailta kyselylomakkeen tai tarkistuslistan avulla saadut huomiot ja palautteet.

Arviointi ja todentaminen

Hakijan on toimitettava vakuutus tämän perusteen noudattamisesta sekä sitä tukeva jäljennös ympäristöpolitiikasta, toimintaohjelma, arviointiraportti ja menettelyt, jotka on otettu käyttöön asiakkaiden huomioiden ja palautteen huomioon ottamiseksi. Arviointiraportin tulee sisältää luettelo toteutettavista korjaustoimista, ja se on toimitettava toimivaltaiselle elimelle mahdollisimman pian EU-ympäristömerkin hakemuksen jättämisen jälkeen. Toimivaltaisen elimen pyynnöstä on toimitettava päivitettyjä asiakirjoja, joilla osoitetaan, että myöntämisperustetta on noudatettu ympäristömerkin voimassaolon aikana.

Hakijoiden, jotka ovat rekisteröityneet EMAS-järjestelmään tai joilla on ISO 14001 -sertifikaatti, ja hakijoiden, jotka ovat osa organisaatiota, joka on rekisteröitynyt EMAS-järjestelmään tai jolla on ISO 14001 -sertifikaatti, katsotaan noudattavan myöntämisperustetta, jos ne toimittavat todisteeksi osoituksen EMAS-rekisteröinnistä ja/tai ISO 14001 -sertifikaatin.

Peruste P6 –   Kiinteiden jätteiden lajittelu hakijan tiloissa

Tämä peruste koskee vain hakijan tiloissa syntyvää jätettä.

Hakijan on tarjottava henkilöstölle keinot lajitella hakijan tiloissa syntyvät kiinteät jätteet asianmukaisiin jätevirtoihin, jotta ne voidaan lähettää jatkokäsiteltäväksi (esim. kierrätys, poltto) tai loppukäsiteltäväksi paikallisten tai kansallisten jätehuoltokäytäntöjen ja -laitosten mukaisesti.

Arviointi ja todentaminen

Hakijan on toimitettava vakuutus perusteen noudattamisesta sekä sitä tukeva kuvaus hakijan tiloissa kerättävän ja lajiteltavan kiinteän jätteen eri luokista. Lisäksi on toimitettava tiedot kiinteän jätteen eri jätevirroista, jotka paikalliset viranomaiset ja/tai yksityiset toimijat ovat (asiaa koskevan sopimuksen pohjalta) hyväksyneet jatko- tai loppukäsittelyyn.

Peruste P7 –   EU-ympäristömerkin tiedot

Komission ohjeet valinnaisen tekstikentällä varustetun merkin käytöstä löytyvät osoitteesta http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Valinnaisessa tekstikentällä varustetussa merkissä on oltava seuraava teksti:

”[3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu toimija] pyrkii aktiivisesti tarjoamaan sisätilojen siivouspalveluja, joiden ympäristövaikutukset ovat vähäisiä,

käyttämällä ympäristömerkin saaneita puhdistusaineita

antamalla henkilöstölle erityistä koulutusta

noudattamalla ympäristöjärjestelmää.”

Arviointi ja todentaminen

Hakijan on toimitettava vakuutus tämän perusteen noudattamisesta ja selvitettävä, missä se aikoo käyttää logoa.

VALINNAISET MYÖNTÄMISPERUSTEET

Peruste V1 –   Runsas sellaisten puhdistusaineiden käyttö, joiden ympäristövaikutukset ovat vähäisiä (enintään 3 pistettä)

Tämä peruste koskee vain EU-ympäristömerkin mukaisten sisätilojen siivoustehtävien aikana suoraan käytettäviä tuotteita.

Hakija ansaitsee pisteitä sen perusteella, miten suurella prosenttiosuudella kaikista vuoden aikana käytettävistä puhdistusaineista hankintamäärän mukaan mitattuna, lukuun ottamatta kosteuspyyhkeitä ja muita valmiiksi kosteutettuja tuotteita, on kovien pintojen puhdistusaineita koskeva EU-ympäristömerkki tai muu kansallisella tai alueellisella tasolla jäsenvaltioissa virallisesti tunnustettu EN ISO 14024 -standardin mukainen tyypin I ympäristömerkki, seuraavasti:

vähintään 65 prosenttia: 1 piste

vähintään 75 prosenttia: 2 pistettä

vähintään 95 prosenttia: 3 pistettä.

Arviointi ja todentaminen

Hakijan on toimitettava vuosittaiset tiedot (tuotteiden kauppanimi ja määrä) sekä asiakirjat (asianmukaiset laskut tai kohdeluettelot mukaan luettuina), joista ilmenevät EU-ympäristömerkin mukaisten sisätilojen siivouspalvelujen sopimusten yhteydessä käytetyt puhdistusaineet. Mikäli käytetään EU-ympäristömerkin saaneita tuotteita, hakijan on toimitettava jäljennös EU:n ympäristömerkkitodistuksesta ja/tai pakkausmerkinnästä, josta käy ilmi, että merkki on myönnetty päätöksen (EU) 2017/1217 mukaisesti. Mikäli käytetään muulla ISO:n tyypin I ympäristömerkillä varustettuja tuotteita, hakijan on toimitettava jäljennös tyypin I ympäristömerkkitodistuksesta ja/tai pakkausmerkinnästä.

Peruste V2 –   Tiivistettyjen, laimentamattomien puhdistusaineiden käyttö (enintään 3 pistettä)

Tämä peruste koskee vain EU-ympäristömerkin mukaisten sisätilojen siivoustehtävien aikana suoraan käytettäviä tuotteita.

Hakija ansaitsee pisteitä sen perusteella, miten suurella prosenttiosuudella kaikista vuoden aikana käytettävistä puhdistusaineista hankintamäärän mukaan mitattuna, lukuun ottamatta kosteuspyyhkeitä, muita valmiiksi kosteutettuja tuotteita sekä moppien kyllästykseen ja säilytykseen (pyykinpesun aikana) käytettäviä tuotteita, laimennussuhde on vähintään 1:100, seuraavasti:

vähintään 15 prosenttia: 1 piste

vähintään 30 prosenttia: 2 pistettä

vähintään 50 prosenttia: 3 pistettä.

Arviointi ja todentaminen

Hakijan on toimitettava vuosittaiset tiedot (tuotteiden kauppanimi ja määrä) sekä asiakirjat (asianmukaiset laskut tai kohdeluettelot mukaan luettuina), joista ilmenevät käytetyt puhdistusaineet. Jokaisesta tuotteesta on toimitettava käytettävän laimennussuhteen osoittava asiakirja (käyttöturvallisuustiedote, käyttöohje tai muu vastaava asiakirja). Jos tuotteessa voidaan käyttää eri laimennussuhteita, ilmoitetaan sisäisten henkilöstöohjeiden mukainen yleisimmin käytetty laimennussuhde. Käyttövalmiiden tuotteiden laimennussuhteeksi merkitään yksi.

Peruste V3 –   Runsas mikrokuitutuotteiden käyttö (enintään 3 pistettä)

Tämä peruste koskee vain EU-ympäristömerkin mukaisten sisätilojen siivoustehtävien aikana suoraan käytettäviä tekstiilistä valmistettuja siivoustarvikkeita, jotka eivät ole kertakäyttöisiä.

Hakija ansaitsee pisteitä sen perusteella, miten suuri prosenttiosuus tällaisista vuosittain käytettävistä tekstiilitarvikkeista (esim. liinat, mopit) on valmistettu mikrokuidusta, seuraavasti:

vähintään 65 prosenttia: 1 piste

vähintään 75 prosenttia: 2 pistettä

vähintään 95 prosenttia: 3 pistettä.

Arviointi ja todentaminen

Hakijan on toimitettava vuosittaiset tiedot (tuotteiden tyyppi ja määrä) sekä asiakirjat (asianmukaiset laskut tai kohdeluettelot mukaan luettuina), joista ilmenevät käytettävät tekstiilistä valmistetut siivoustarvikkeet ja se, mitkä niistä on valmistettu mikrokuidusta.

Peruste V4 –   Sellaisten siivoustarvikkeiden käyttö, joiden ympäristövaikutukset ovat vähäisiä (enintään 4 pistettä)

Tämä peruste koskee vain EU-ympäristömerkin mukaisten sisätilojen siivoustehtävien aikana suoraan käytettäviä siivoustarvikkeita.

V4 (a)   Mopit (enintään 2 pistettä)

Hakija ansaitsee pisteitä sen perusteella, miten suurella prosenttiosuudella kaikista vuoden aikana käytettävistä mopeista on tekstiilituotteita koskeva EU-ympäristömerkki tai muu kansallisella tai alueellisella tasolla jäsenvaltioissa virallisesti tunnustettu EN ISO 14024 -standardin mukainen tyypin I ympäristömerkki, seuraavasti:

vähintään 20 prosenttia: 1 piste

vähintään 50 prosenttia: 2 pistettä.

V4 (b)   Liinat (enintään 2 pistettä)

Hakija ansaitsee pisteitä sen perusteella, miten suurella prosenttiosuudella kaikista vuoden aikana käytettävistä liinoista on tekstiilituotteita koskeva EU-ympäristömerkki tai muu kansallisella tai alueellisella tasolla jäsenvaltioissa virallisesti tunnustettu EN ISO 14024 -standardin mukainen tyypin I ympäristömerkki, seuraavasti:

vähintään 20 prosenttia: 1 piste

vähintään 50 prosenttia: 2 pistettä.

Arviointi ja todentaminen

Hakijan on toimitettava vuosittaiset tiedot (tuotteiden tyyppi ja määrä) sekä asiakirjat (asianmukaiset laskut ja kohdeluettelot mukaan luettuina), joista ilmenevät EU-ympäristömerkin mukaisten sisätilojen siivouspalvelujen sopimusten yhteydessä käytetyt siivoustarvikkeet. Mikäli käytetään EU-ympäristömerkin saaneita tuotteita, hakijan on toimitettava jäljennös EU:n ympäristömerkkitodistuksesta ja/tai pakkausmerkinnästä, josta käy ilmi, että merkki on myönnetty komission päätöksen 2014/350/EU (5) mukaisesti. Mikäli käytetään muulla ISO:n tyypin I ympäristömerkillä varustettuja tuotteita, hakijan on toimitettava jäljennös tyypin I ympäristömerkkitodistuksesta ja/tai pakkausmerkinnästä.

Peruste V5 –   Pölynimurien energiatehokkuus (3 pistettä)

Tämä peruste koskee vain komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 665/2013 (6) soveltamisalaan kuuluvia pölynimureita. Asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle jäävät märkä-, kuiva- ja märkä-, robotti-, teollisuus-, keskus- ja akkukäyttöiset imurit ja lattiankiillotuskoneet sekä lehti-imurit.

Vähintään 40 prosentin (seuraavaan kokonaislukuun pyöristettynä) hakijan omistamista tai vuokraamista ja EU-ympäristömerkin mukaisten sisätilojen siivouspalvelujen yhteydessä käytettävistä pölynimureista on kuuluttava ostohetkellä vähintään seuraaviin delegoidun asetuksen (EU) N:o 665/2013 mukaisiin energiatehokkuusluokkiin:

luokka A ennen 1. syyskuuta 2017 ostetut pölynimurit;

luokka A+ 1. syyskuuta 2017 jälkeen ostetut pölynimurit.

Arviointi ja todentaminen

Hakijan on toimitettava asiakirjat, joista käy ilmi, että energiatehokkuusluokkaa koskeva vaatimus täyttyy (esim. pölynimurin ostokuitti ja delegoidun asetuksen (EU) N:o 665/2013 liitteen III mukainen tuoteseloste), sekä luettelo kaikista EU-ympäristömerkin mukaisten palvelujen yhteydessä käytettävistä pölynimureista.

Peruste V6 –   Palveluntarjoajan EMAS-rekisteröinti tai ISO 14001 -sertifiointi (enintään 5 pistettä)

Hakijan on oltava rekisteröity unionin ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS) (5 pistettä), tai sillä on oltava ISO 14001 -sertifikaatti (3 pistettä).

Arviointi ja todentaminen

Hakijan on toimitettava osoitus EMAS-rekisteröinnistä tai ISO 14001 -sertifikaatti todisteeksi tämän perusteen noudattamisesta.

Peruste V7 –   Kiinteiden jätteiden käsittely siivouskohteissa (2 pistettä)

Tätä perustetta sovelletaan vain, jos hakijan asiakkaat tarjoavat siivoushenkilöstölle keinot lajitella kiinteät jätteet asianmukaisiin jätevirtoihin, ja vain EU-ympäristömerkin mukaisten sisätilojen siivouspalvelujen yhteydessä syntyvään kiinteään jätteeseen (esim. puhdistusaineiden kertakäyttöiset pakkaukset, kertakulutustavaroiden pakkaukset) ja siivouskohteessa (esim. asiakkaan henkilöstön toimesta) esilajiteltuun kiinteään jätteeseen.

Siivoushenkilöstön on lajiteltava palvelun suorittamisen yhteydessä syntyvä kiinteä jäte ja vietävä lajitellut ja esilajitellut jätteet siivouskohteen sisällä tai läheisyydessä sijaitseviin asianmukaisiin jätesäiliöihin. Näin toimitaan aina, kun asiakas tarjoaa keinot (esim. jätesäiliöt kiinteän jätteen eri jätevirroille) lajiteltujen jätevirtojen toimittamiseksi jatkokäsittelyyn (esim. kierrätys, poltto) tai loppukäsittelyyn paikallisten tai kansallisten jätehuoltokäytäntöjen ja -laitosten ja/tai kierrätysyritysten kanssa tehtyjen asiaa koskevien sopimusten mukaisesti.

Arviointi ja todentaminen

Hakijan on toimitettava vakuutus perusteen noudattamisesta sekä kuvaus paikallisten viranomaisten hyväksymistä kiinteän jätteen eri jätevirroista ja/tai kierrätysyritysten kanssa tehdyistä asiaa koskevista sopimuksista jokaisen sellaisen siivouskohteen osalta, jota asia koskee.

Peruste V8 –   Palvelun laatu (enintään 3 pistettä)

Hakijat saavat kaksi pistettä, jos ne täyttävät alla kuvatut vaatimukset, tai kolme pistettä, jos niillä on ISO 9001- tai Nordic INSTA 800 -sertifikaatti.

Hakijalla on oltava nimettynä palveluvastaava ja käytössä alla kuvatut siivouksen laadun seuranta-, arviointi- ja parannusmenettelyt. Palveluvastaava voi olla yrityksen johtaja, esimies tai siivouksen järjestämistä ja valvomista varten nimitetty koordinaattori.

Hakijan on otettava käyttöön

hakijan suorittamien siivoustehtävien seuranta-, arviointi- ja parannusmenettelyt (kuvattu alla);

toimet siivouksen laadun parantamiseksi esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyihin saatujen vastausten pohjalta.

Lisäksi hakijan on laadittava ja hakijan johtoryhmän allekirjoitettava kirjalliset ohjeet, jotka kattavat palvelun yhteydessä suoritettavat tehtävät. Kirjalliset ohjeet annetaan siivoushenkilöstölle ja pidetään saatavilla hakijan tiloissa ja/tai siivouskohteissa.

Kirjallisten ohjeiden tule sisältää ainakin seuraavat tiedot:

tehtävän kuvaus (esim. toimisto, saniteettitilat, ikkunanpesu);

laatu (esim. odotettu puhtaustaso, vakiomuotoinen tarkistuslista);

toistuvuus (esim. kerran viikossa);

puhdistettavat esineet (esim. pöytä, tuoli, pesuallas);

noudatettavat menetelmät (esim. eri alueiden ja esineiden puhdistukseen käytettävät laitteet ja menetelmät).

Arviointi ja todentaminen

Hakijan on toimitettava ISO 9001- tai INSTA 800 -sertifikaatti tai vakuutus perusteen noudattamisesta ja sitä tukevat seuraavat asiakirjat:

asiakirja, josta ilmenee tämän perusteen noudattamisesta vastaava henkilö (organisaatiokaavion avulla voidaan kuvata hakijan organisaation rakenne ja osoittaa, kuka toimii palveluvastaavana);

yrityksen asiakirjat, joista ilmenevät puhdistuksen laatua koskevat menettelyt. Huomautus: mikäli menettelyt täyttävät EN 13549 -standardin (cleaning services – basic requirements and recommendations for quality measuring systems) vaatimukset ja/tai laadunhallinnan alueelliset normit (esim. INSTA800: siivouksen tekninen laatu – mittaus- ja arviointijärjestelmä), hakija voi toimittaa vaatimustenmukaisuustodistuksen;

hakijan johtoryhmän allekirjoittamat kirjalliset ohjeet, jotka kattavat palvelun suorittamiseen kuuluvat työtehtävät.

Peruste V9 –   Hakijan omistama tai vuokraama ajoneuvokanta (enintään 5 pistettä)

Tämä peruste koskee vain hakijan omistamaa ja/tai vuokraamaa ajoneuvokantaa, jota käytetään EU-ympäristömerkin mukaisten sisätilojen siivoustehtävien yhteydessä. Ajoneuvoihin voi kuulua lihasvoimalla kulkevia ajoneuvoja (rahtipyörät), sähköisesti avustettuja lihasvoimalla kulkevia ajoneuvoja (sähkörahtipyörät), kevyitä henkilö- tai hyötyajoneuvoja, joita käyttävät johtajat, esimiehet, siivoushenkilöstö, tarkastajat ja muut siivouspalvelun suorittamisen johonkin osa-alueeseen osallistuvat henkilöt.

Peruste V9 (a) kattaa myös hybridiajoneuvot mutta ei sähköajoneuvoja.

Peruste V9 (b) kattaa nollapäästöiset ajoneuvot.

Tämä peruste ei koske palvelun suorittamisessa käytettäviä yksityisomistuksessa olevia ajoneuvoja.

V9 (a)   Euro 6 -päästöstandardin mukaiset ajoneuvot (1 piste)

Vähintään 50 prosentin (seuraavaan kokonaislukuun pyöristettynä) hakijan omistamista tai vuokraamista ja EU-ympäristömerkin mukaisten sisätilojen siivouspalvelujen yhteydessä käytettävistä ajoneuvoista on oltava kevyitä henkilö- ja hyötyajoneuvoja koskevan eurooppalaisen päästöstandardin Euro 6 mukaisia.

Arviointi ja todentaminen

Hakijan on toimitettava asianmukaiset asiakirjat, joista käy ilmi, mitä ajoneuvoja siivouspalvelujen yhteydessä käytetään ja mitkä näistä ajoneuvoista ovat Euro 6 -standardin mukaisia. Lisäksi on käytävä ilmi se, että kyseiset ajoneuvot ovat hakijan omistamia tai vuokraamia. Todisteena perusteen noudattamisesta voidaan käyttää ajoneuvojen julkisia rekisteritietoja yhdessä vaatimustenmukaisuustodistuksen kanssa.

V9 (b)   Nollapäästöiset ajoneuvot (2 pistettä)

Vähintään 10 prosentin (seuraavaan kokonaislukuun pyöristettynä) hakijan omistamista tai vuokraamista ja EU-ympäristömerkin mukaisten sisätilojen siivouspalvelujen yhteydessä käytettävistä ajoneuvoista on oltava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 715/2007 (7) kuvatun uuden eurooppalaisen ajosyklin (NEDC) perusteella määritettyjä nollapäästöisiä ajoneuvoja, lihasvoimalla kulkevia ajoneuvoja (rahtipyörät) tai sähköisesti avustettuja lihasvoimalla kulkevia ajoneuvoja (sähkörahtipyörät).

Arviointi ja todentaminen

Hakijan on toimitettava asianmukaiset asiakirjat, joista käy ilmi, mitä ajoneuvoja EU-ympäristömerkin mukaisten sisätilojen siivouspalvelujen yhteydessä käytetään ja mitkä näistä ajoneuvoista ovat nollapäästöisiä. Lisäksi on käytävä ilmi se, että kyseiset ajoneuvot ovat hakijan omistamia tai vuokraamia. Todisteena perusteen noudattamisesta voidaan käyttää ajoneuvojen julkisia rekisteritietoja yhdessä valmistajan toimittaman, NEDC-testin tulokset sisältävän asiakirjan kanssa.

V9 (c)   Yrityksen liikennesuunnitelma (2 pistettä)

Palveluntarjoajan on laadittava yritykselle liikennesuunnitelma polttoaineenkulutuksen minimoimiseksi, asetettava polttoaineenkulutuksen vähentämistä koskeva tavoite (siivouskohdetta kohden) ja pidettävä kirjaa ajoneuvokannan vuotuisista huolloista.

Arviointi ja todentaminen

Hakijan on toimitettava jäljennös yrityksen liikennesuunnitelmasta sekä ilmoitettava viimeisin polttoaineenkulutuksen vähentämistä koskeva tavoite ja siivouskohteiden lukumäärään perustuva vuotuisen polttoaineenkulutuksen kehitys. Hakijan on toimitettava jäljennös ajoneuvokannan huoltosuunnitelmasta. Todisteena perusteen noudattamisesta voidaan käyttää ajoneuvojen huoltokirjanpitoa.

Peruste V10 –   Hakijan omistamien tai vuokraamien pyykinpesukoneiden tehokkuus (enintään 4 pistettä)

Peruste koskee vain hakijan omistamia tai vuokraamia pyykinpesukoneita, jotka sijaitsevat joko hakijan tiloissa tai siivouskohteissa ja joilla pestään EU-ympäristömerkin mukaisen sisätilojen siivouspalvelun yhteydessä käytettäviä liinoja, moppeja ja henkilöstön työvaatteita.

Perustetta V10 (a) sovelletaan vain, jos käytössä on komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1061/2010 (8) sekä komission asetuksen (EU) N:o 1015/2010 (9) soveltamisalaan kuuluvia kotitalouksien pyykinpesukoneita.

V10 (a)   Energiamerkintä (enintään 2 pistettä)

Hakija ansaitsee pisteitä sen perusteella, miten suuri prosenttiosuus (seuraavaan kokonaislukuun pyöristettynä) kotitalouksien pyykinpesukoneista kuuluu delegoidun asetuksen (EU) N:o 1061/2010 mukaiseen EU:n energiamerkinnän energiatehokkuusluokkaan A++ tai A+++, seuraavasti:

vähintään 50 prosenttia A++-koneita: 1 piste

vähintään 90 prosenttia A++-koneita: 2 pistettä

vähintään 50 prosenttia A+++-koneita: 2 pistettä.

V10 (b)   Vedenkäytön tehokkuus (2 pistettä)

Kotitalouksien pyykinpesukoneet: Hakijan omistamien tai vuokraamien kotitalouksien pyykinpesukoneiden vedenkulutuksen on oltava asetuksen (EU) N:o 1015/2010 liitteen IV mukaisten vedenkulutuksen viitearvojen tasolla tai alapuolella. Viitearvot mitataan EN 60456 -standardin mukaisesti peruspesuohjelmassa (60 °C:n puuvillaohjelma).

Tuoteryhmän alaryhmä

Vedenkulutus: [litraa/ohjelma]

Kotitalouksien pyykinpesukoneet, nimelliskapasiteetti 3 kg

39

Kotitalouksien pyykinpesukoneet, nimelliskapasiteetti 3,5 kg

39

Kotitalouksien pyykinpesukoneet, nimelliskapasiteetti 4,5 kg

40

Kotitalouksien pyykinpesukoneet, nimelliskapasiteetti 5 kg

39

Kotitalouksien pyykinpesukoneet, nimelliskapasiteetti 6 kg

37

Kotitalouksien pyykinpesukoneet, nimelliskapasiteetti 7 kg

43

Kotitalouksien pyykinpesukoneet, nimelliskapasiteetti 8 kg

56

JA

Kaupalliseen käyttöön tarkoitetut pyykinpesukoneet: hakijan omistamien tai vuokraamien kaupalliseen käyttöön tarkoitettujen pyykinpesukoneiden vedenkulutuksen on oltava enintään 7 litraa pestävää pyykkikilogrammaa kohden.

Arviointi ja todentaminen

Hakijan on toimitettava vuosittaiset tiedot (luettelo kaikista omistuksessa olevista kotitalouksien pyykinpesukoneista, joilla pestään EU-ympäristömerkin mukaisen sisätilojen siivouspalvelun yhteydessä käytettäviä liinoja, moppeja ja henkilöstön työvaatteita) sekä asiakirjat, joista ilmenee käytössä olevien kotitalouksien pyykinpesukoneiden energiatehokkuusluokka.

Todisteena tämän perusteen noudattamisesta voidaan käyttää delegoidun asetuksen (EU) N:o 1061/2010 liitteen II mukaisia tuoteselosteita.

Jos yllä mainittuja asiakirjoja ei ole saatavilla, perusteen V10 (b) noudattaminen voidaan todistaa toimittamalla asiakirja, josta ilmenee veden vuotuinen kokonaiskulutus. Tässä tapauksessa oletusarvona on yhteensä 220 peruspesuohjelmaa vuodessa.

Peruste V11 –   Ympäristömerkin saaneet palvelut ja muut ympäristömerkin saaneet tuotteet (enintään 5 pistettä)

Tämä peruste koskee käytössä olevia ympäristömerkin saaneita palveluja ja/tai tuotteita, joita ei käytetä suoraan EU-ympäristömerkin mukaisten sisätilojen siivouspalvelujen suorittamiseen mutta joilla tuetaan hakijan päivittäistä liiketoimintaa ja jotka liittyvät EU-ympäristömerkin mukaiseen sisätilojen siivouspalveluun. Tällaisia palveluja voivat olla muun muassa hakijan kolmannelle osapuolelle ulkoistamat palvelut (esim. pyykinpesu, autonpesu). Tällaisia tuotteita voivat olla esimerkiksi pyykinpesuaineet, konetiskiaineet ja kopiopaperit.

V11 (a)   Ympäristömerkin saaneet palvelut (enintään 2 pistettä)

100 prosenttia palvelutyypistä on ulkoistettu palveluntarjoajalle, jolle on myönnetty kyseisestä palvelusta EU-ympäristömerkki tai muu kansallisella tai alueellisella tasolla jäsenvaltioissa virallisesti tunnustettu EN ISO 14024 -standardin mukainen tyypin I ympäristömerkki (1 piste kustakin palvelusta, yhteensä enintään 2 pistettä).

V11 (b)   Ympäristömerkin saaneet tuotteet (enintään 3 pistettä)

100 prosentille tuoteryhmän tuoteyksiköistä on myönnetty EU-ympäristömerkki tai muu kansallisella tai alueellisella tasolla jäsenvaltioissa virallisesti tunnustettu EN ISO 14024 -standardin mukainen tyypin I ympäristömerkki (0,5 pistettä kustakin tuoteryhmästä, yhteensä enintään 3 pistettä).

Huomautus: Liinojen ja moppien kaltaiset ympäristömerkin saaneet tuotteet sekä kertakulutustavarat, joita toimitetaan asiakkaille osana sopimusta, jäävät tämän perusteen soveltamisalan ulkopuolelle. Tässä perusteen alakohdassa ’tuoteryhmällä’ tarkoitetaan EU-ympäristömerkin tai muun ISO:n tyypin I ympäristömerkin myöntämisperusteiden mukaista tuoteryhmää (esim. ”paperituotteet”, ”pyykinpesuaineet”, ”tekstiilituotteet”).

Arviointi ja todentaminen

V11 (a)

Hakijan on toimitettava asianmukaiset todisteet ulkoistetuille palveluille myönnetystä ISO:n tyypin I ympäristömerkistä sekä asianmukaiset laskut.

V11 (b)

Hakijan on toimitettava tiedot ja asiakirjat (asianmukaiset laskut mukaan luettuina), joista käy ilmi käytettyjen tuotteiden määrä, sekä jäljennös EU:n ympäristömerkkitodistuksesta tai ISO:n tyypin I ympäristömerkkitodistuksesta ja/tai pakkausmerkinnöistä.

Peruste V12 –   Asiakkaalle toimitettavat kertakulutustavarat ja sähkökäyttöiset käsienkuivaajat (enintään 3 pistettä)

Tätä perustetta sovelletaan vain, jos hakija vastaa siivouskohteessa käytettävien kertakulutustavaroiden toimittamisesta vähintään yhden EU-ympäristömerkin mukaisista siivouspalveluista tehdyn sopimuksen mukaan. Peruste koskee vain tällaisten sopimusten puitteissa toimitettavia kertakulutustavaroita ja sähkökäyttöisiä käsienkuivaajia.

V12 (a)   Käsisaippuat (1 piste)

Vähintään 70 prosentilla käsisaippuoista vuosittain toimitettavan käsisaippuamäärän mukaan mitattuna on oltava komission päätöksen 2014/893/EU (10) mukaisesti myönnetty poishuuhdeltavia kosmeettisia valmisteita koskeva EU-ympäristömerkki tai jokin muu kansallisella tai alueellisella tasolla jäsenvaltioissa virallisesti tunnustettu EN ISO 14024 -standardin mukainen tyypin I ympäristömerkki.

V12 (b)   Paperituotteet (1 piste)

Vähintään 90 prosentilla kertakäyttöisistä paperituotteista (henkilökohtaisen hygienian hoito ja nesteiden imeytys) asianmukaisesti vuosittain toimitettavan painon tai määrän mukaan mitattuna on oltava komission päätöksen 2009/568/EY (11) mukaisesti myönnetty pehmopapereita koskeva EU-ympäristömerkki tai muu kansallisella tai alueellisella tasolla jäsenvaltioissa virallisesti tunnustettu EN ISO 14024 -standardin mukainen tyypin I ympäristömerkki.

V12 (c)   Kangaspyyherullat (1 piste)

Vähintään 50 prosentilla kangaspyyherullista vuosittain toimitettavien rullien kappalemäärän mukaan mitattuna on oltava komission päätöksen 2014/350/EU mukaisesti myönnetty tekstiilituotteita koskeva EU-ympäristömerkki tai muu tekstiilituotteita tai pyyheannostelijassa käytettäviä kangaspyyhkeitä koskeva kansallisella tai alueellisella tasolla jäsenvaltioissa virallisesti tunnustettu EN ISO 14024 -standardin mukainen tyypin I ympäristömerkki.

V12 (d)   Sähkökäyttöiset käsienkuivaajat (1 piste)

Kaikissa hakijan toimittamissa ja ylläpitämissä sähkökäyttöisissä käsienkuivaajissa on oltava liiketunnistin, tai niille on oltava myönnetty kansallisella tai alueellisella tasolla jäsenvaltioissa virallisesti tunnustettu EN ISO 14024 -standardin mukainen tyypin I ympäristömerkki.

Arviointi ja todentaminen

Hakijan on ilmoitettava kunkin EU-ympäristömerkin mukaista palvelua koskevan sopimuksen osalta, sisältyykö sopimukseen kertakulutustavaroiden toimittaminen, sekä toimitettava vuosittaiset tiedot (kauppanimi ja paino, määrä tai kappalemäärä) ja asiakirjat (asianmukaiset laskut ja kohdeluettelot mukaan luettuina), joista ilmenevät käytetyt kertakulutustavarat. Mikäli käytetään EU-ympäristömerkin saaneita tuotteita, hakijan on toimitettava jäljennös EU:n ympäristömerkkitodistuksesta ja/tai pakkausmerkinnästä, josta käy ilmi, että merkki on myönnetty kyseistä tuotetta koskevan päätöksen mukaisesti:

päätös 2014/893/EU;

päätös 2009/568/EY;

päätös 2014/350/EU.

Mikäli käytetään muulla ISO:n tyypin I ympäristömerkillä varustettuja tuotteita, hakijan on toimitettava jäljennös tyypin I ympäristömerkkitodistuksesta ja/tai pakkausmerkinnästä.

Sähkökäyttöisten käsienkuivaajien osalta hakijan on toimitettava asiakirjat, joista ilmenee, miten vaatimukset täyttyvät (esim. pakkausmerkintä tai tekniset tiedot, jotka osoittavat, että käsienkuivaajalla on ISO:n tyypin I ympäristömerkki tai että siinä on liiketunnistin).


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 765/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30).

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1221/2009, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) ja asetuksen (EY) N:o 761/2001 ja komission päätösten 2001/681/EY ja 2006/193/EY kumoamisesta (EUVL L 342, 22.12.2009, s. 1).

(3)  Komission päätös (EU) 2017/1217, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2017, kovien pintojen puhdistusaineita koskevista EU-ympäristömerkin myöntämisperusteista (EUVL L 180, 12.7.2017, s. 45).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1).

(5)  Komission päätös 2014/350/EU, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2014, ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi tekstiilituotteille (EUVL L 174, 13.6.2014, s. 45).

(6)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 665/2013, annettu 3 päivänä toukokuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EY täydentämisestä pölynimurien energiamerkinnän osalta (EUVL L 192, 13.7.2013, s. 1).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 715/2007, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2007, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta (EUVL L 171, 29.6.2007, s. 1).

(8)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1061/2010, annettu 28 päivänä syyskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä kotitalouksien pyykinpesukoneiden energiamerkinnän osalta (EUVL L 314, 30.11.2010, s. 47).

(9)  Komission asetus (EU) N:o 1015/2010, annettu 10 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta kotitalouksien pyykinpesukoneiden ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 293, 11.11.2010, s. 21).

(10)  Komission päätös 2014/893/EU, annettu 9 päivänä joulukuuta 2014, ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi poishuuhdeltaville kosmeettisille valmisteille (EUVL L 354, 11.12.2014, s. 47).

(11)  Komission päätös 2009/568/EY, tehty 9 päivänä heinäkuuta 2009, ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi pehmopapereille (EUVL L 197, 29.7.2009, s. 87).