ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 89

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

61. vuosikerta
5. huhtikuu 2018


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) 2018/525, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2018, Espanjan lipun alla purjehtivien alusten valkomarliinin kalastuksen kieltämisestä Atlantin valtamerellä

1

 

*

Komission asetus (EU) 2018/526, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2018, Belgian lipun alla purjehtivien alusten aaltorauskun kalastuksen kieltämisestä unionin vesillä alueella 7D

4

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/527, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2018, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymisestä (Patata dell'Alto Viterbese (SMM))

7

 

 

III   Muut säädökset

 

 

EUROOPAN TALOUSALUE

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 207/2016, annettu 28 päivänä lokakuuta 2016, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2018/528]

8

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 208/2016, annettu 28 päivänä lokakuuta 2016, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2018/529]

10

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 209/2016, annettu 28 päivänä lokakuuta 2016, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2018/530]

12

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 210/2016, annettu 28 päivänä lokakuuta 2016, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2018/531]

13

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 211/2016, annettu 28 päivänä lokakuuta 2016, ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta [2018/532]

14

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 212/2016, annettu 28 päivänä lokakuuta 2016, ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta [2018/533]

15

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 213/2016, annettu 28 päivänä lokakuuta 2016, ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta [2018/534]

16

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 214/2016, annettu 28 päivänä lokakuuta 2016, ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta [2018/535]

17

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 215/2016, annettu 28 päivänä lokakuuta 2016, ETA-sopimuksen liitteiden XIII (Liikenne) ja XX (Ympäristö) muuttamisesta [2018/536]

18

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu ETA:n sekakomitean päätökseen N:o 133/2007, tehty 26 päivänä lokakuuta 2007, ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta ( EUVL L 100, 10.4.2008 )

19

 

*

Oikaisu ETA:n sekakomitean päätökseen N:o 256/2014, annettu 12 päivänä joulukuuta 2014, ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) ja liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2015/2123] ( EUVL L 311, 26.11.2015 )

19

 

*

Oikaisu ETA:n sekakomitean päätökseen N:o 12/2015, annettu 25 päivänä helmikuuta 2015, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2016/500] ( EUVL L 93, 7.4.2016 )

20

 

*

Oikaisu ETA:n sekakomitean päätökseen N:o 167/2015, annettu 11 päivänä kesäkuuta 2015, ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta [2016/2202] ( EUVL L 341, 15.12.2016 )

20

 

*

Oikaisu ETA:n sekakomitean päätökseen N:o 198/2016, annettu 30 päivänä syyskuuta 2016, ETA-sopimuksen liitteen IX (Rahoituspalvelut) muuttamisesta [2017/275] ( EUVL L 46, 23.2.2017 )

20

 

*

Oikaisu ETA:n sekakomitean päätökseen N:o 206/2016, annettu 30 päivänä syyskuuta 2016, ETA-sopimuksen liitteen IX (Rahoituspalvelut) muuttamisesta [2017/283] ( EUVL L 46, 23.2.2017 )

21

 

*

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2008/115/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi ( EUVL L 348, 24.12.2008 )

21

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

5.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 89/1


KOMISSION ASETUS (EU) 2018/525,

annettu 28 päivänä maaliskuuta 2018,

Espanjan lipun alla purjehtivien alusten valkomarliinin kalastuksen kieltämisestä Atlantin valtamerellä

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon unionin valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksessa (EU) 2018/120 (2) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2018.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2018 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2018 koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta mainitussa liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan kalastus samassa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Erityisesti kielletään näillä aluksilla pyydettyjen kyseiseen kantaan kuuluvien kalojen aluksella pitäminen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun päivän jälkeen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä maaliskuuta 2018.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

João AGUIAR MACHADO

Pääjohtaja

Meri- ja kalastusasioiden pääosasto


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (EU) 2018/120, annettu 23 päivänä tammikuuta 2018, unionin vesillä ja unionin kalastusaluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2018 sekä asetuksen (EU) 2017/127 muuttamisesta (EUVL L 27, 31.1.2018, s. 1).


LIITE

Nro

02/TQ120

Jäsenvaltio

Espanja

Kanta

WHM/ATLANT

Laji

Valkomarliini (Tetrapturus albidus)

Alue

Atlantin valtameri

Kalastuksen lopettamisen päivämäärä

1.1.2018


5.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 89/4


KOMISSION ASETUS (EU) 2018/526,

annettu 28 päivänä maaliskuuta 2018,

Belgian lipun alla purjehtivien alusten aaltorauskun kalastuksen kieltämisestä unionin vesillä alueella 7D

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon unionin valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksessa (EU) 2018/120 (2) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2018.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2018 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2018 koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta mainitussa liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan kalastus samassa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Erityisesti kielletään näillä aluksilla pyydettyjen kyseiseen kantaan kuuluvien kalojen aluksella pitäminen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun päivän jälkeen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä maaliskuuta 2018.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

João AGUIAR MACHADO

Pääjohtaja

Meri- ja kalastusasioiden pääosasto


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (EU) 2018/120, annettu 23 päivänä tammikuuta 2018, unionin vesillä ja unionin kalastusaluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2018 sekä asetuksen (EU) 2017/127 muuttamisesta (EUVL L 27, 31.1.2018, s. 1).


LIITE

Nro

04/TQ120

Jäsenvaltio

Belgia

Kanta

RJU/07D.

Laji

Aaltorausku (Raja undulata)

Alue

Unionin vedet alueella 7d

Kalastuksen lopettamisen päivämäärä

1.1.2018


5.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 89/7


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/527,

annettu 28 päivänä maaliskuuta 2018,

erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymisestä (”Patata dell'Alto Viterbese” (SMM))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti tutkinut Italian esittämän pyynnön, joka koski komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 159/2014 (2) nojalla rekisteröidyn suojatun maantieteellisen merkinnän ”Patata dell'Alto Viterbese” eritelmän muutoksen hyväksymistä.

(2)

Koska kyseessä ei ole asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan mukainen vähäinen muutos, komissio julkaisi muutospyynnön kyseisen asetuksen 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (3).

(3)

Komissiolle ei ole toimitettu asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan mukaisia vastaväitteitä, minkä vuoksi eritelmän muutos olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään nimitystä ”Patata dell'Alto Viterbese” (SMM) koskevan eritelmän muutos, joka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä maaliskuuta 2018.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Phil HOGAN

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 159/2014, annettu 13 päivänä helmikuuta 2014, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Patata dell'Alto Viterbese (SMM)) (EUVL L 52, 21.2.2014, s. 5).

(3)  EUVL C 391, 18.11.2017, s. 14.


III Muut säädökset

EUROOPAN TALOUSALUE

5.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 89/8


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 207/2016,

annettu 28 päivänä lokakuuta 2016,

ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2018/528]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 661/2009 muuttamisesta 22 päivänä kesäkuuta 2016 annettu komission asetus (EU) 2016/1004 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä II,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä II olevan I luvun 45zza kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 661/2009) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32016 R 1004: komission asetus (EU) 2016/1004, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2016 (EUVL L 165, 23.6.2016, s. 1)”.

2 artikla

Asetuksen (EU) 2016/1004 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 29 päivänä lokakuuta 2016, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä lokakuuta 2016.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  EUVL L 165, 23.6.2016, s. 1.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


5.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 89/10


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 208/2016,

annettu 28 päivänä lokakuuta 2016,

ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2018/529]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 609/2013 täydentämisestä äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden koostumusta ja niistä annettavia tietoja koskevien erityisvaatimusten sekä imeväisten ja pikkulasten ravitsemisesta annettavia tietoja koskevien vaatimusten osalta 25 päivänä syyskuuta 2015 annettu komission delegoitu asetus (EU) 2016/127 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse stevioliglykosidien (E 960) käytöstä makeutusaineena tietyissä juomissa, joiden energiapitoisuutta on vähennetty tai joissa ei ole lisättyä sokeria, 1 päivänä huhtikuuta 2016 annettu komission asetus (EU) 2016/479 (2) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(3)

Asetuksella (EU) 2016/127 kumotaan 22 päivästä helmikuuta 2020 komission direktiivi 2006/141/EY (3), joka on otettu osaksi ETA-sopimusta ja joka näin ollen olisi poistettava ETA-sopimuksesta 22 päivästä helmikuuta 2020.

(4)

Tämä päätös koskee elintarvikkeisiin liittyvää lainsäädäntöä. Elintarvikkeita koskevaa lainsäädäntöä ei sovelleta Liechtensteiniin niin kauan kuin Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen soveltaminen on laajennettu koskemaan Liechtensteinia, kuten ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XII luvun johdannossa täsmennetään. Tätä päätöstä ei näin ollen sovelleta Liechtensteiniin.

(5)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä II,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan ETA-sopimuksen liitteessä II oleva XII luku seuraavasti:

1)

Lisätään 77a kohdan (komission delegoitu asetus (EU) 2016/128) jälkeen kohta seuraavasti:

”77b.

32016 R 0127: komission delegoitu asetus (EU) 2016/127, annettu 25 päivänä syyskuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 609/2013 täydentämisestä erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettujen elintarvikkeiden koostumusta ja niistä annettavia tietoja koskevien erityisvaatimusten osalta sekä imeväisten ja pikkulasten ravitsemisesta annettavia tietoja koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 25, 2.2.2016, s. 1).

Tätä sopimusta sovellettaessa asetuksen säännöksiä koskevat seuraavat mukautukset:

a)

Lisätään liitteessä VI olevaan A osaan seuraava:

”—

islanniksi: ”Ungbarnablanda” ja ”Stoðblanda”

norjaksi: ”Morsmelkerstatning” ja ”Tilskuddsblanding”.”

b)

Lisätään liitteessä VI olevaan B osaan seuraava:

”—

islanniksi: ”Ungbarnamjólk” ja ”Mjólkurstoðblanda”

norjaksi: ”Morsmelkerstatning basert på melk” ja ”Tilskuddsblanding basert på melk”.””

2)

Lisätään 54zzzzr kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1333/2008) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32016 R 0479: komission asetus (EU) 2016/479, annettu 1 päivänä huhtikuuta 2016 (EUVL L 87, 2.4.2016, s. 1)”.

3)

Poistetaan 54zzzv kohdan (komission direktiivi 2006/141/EY) teksti 22 päivästä helmikuuta 2020 lukien.

2 artikla

Delegoidun asetuksen (EU) 2016/127 ja asetuksen (EU) 2016/479 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 29 päivänä lokakuuta 2016, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä lokakuuta 2016.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  EUVL L 25, 2.2.2016, s. 1.

(2)  EUVL L 87, 2.4.2016, s. 1.

(3)  EUVL L 401, 30.12.2006, s. 1.

(*1)  Valtionsäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


5.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 89/12


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 209/2016,

annettu 28 päivänä lokakuuta 2016,

ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2018/530]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen 19 päivänä toukokuuta 2016 annettu komission asetus (EU) 2016/918 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä II,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XV luvun 12zze kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32016 R 0918: komission asetus (EU) 2016/918, annettu 19 päivänä toukokuuta 2016 (EUVL L 156, 14.6.2016, s. 1)”.

2 artikla

Asetuksen (EU) 2016/918 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 29 päivänä lokakuuta 2016, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä lokakuuta 2016.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  EUVL L 156, 14.6.2016, s. 1.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


5.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 89/13


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 210/2016,

annettu 28 päivänä lokakuuta 2016,

ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2018/531]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jäsenvaltioiden velvoittamisesta toteuttamaan toimia markkinoille saatettavien savukkeensytyttimien lapsiturvallisuuden varmistamiseksi ja muiden kuin savukkeensytytintä muistuttavien savukkeensytyttimien markkinoille saattamisen kieltämiseksi tehdyn päätöksen 2006/502/EY voimassaoloajan pidentämisestä 29 päivänä maaliskuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/575 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä II,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XIX luvun 3k kohtaan (komission päätös 2006/502/EY) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32016 D 0575: komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/575, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2016 (EUVL L 98, 14.4.2016, s. 4)”.

2 artikla

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/575 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 29 päivänä lokakuuta 2016, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä lokakuuta 2016.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  EUVL L 98, 14.4.2016, s. 4.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


5.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 89/14


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 211/2016,

annettu 28 päivänä lokakuuta 2016,

ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta [2018/532]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ajopiirturien ja niiden osien rakentamista, testaamista, asentamista, käyttöä ja korjaamista koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 165/2014 täytäntöönpanemisesta 18 päivänä maaliskuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/799 (1), sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL:ssä L 146, 3.6.2016, s. 31, olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä XIII,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä XIII olevan 21ba kohdan (komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/68) jälkeen kohta seuraavasti:

”21bb.

32016 R 0799: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/799, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2016, ajopiirturien ja niiden osien rakentamista, testaamista, asentamista, käyttöä ja korjaamista koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 165/2014 täytäntöönpanemisesta (EUVL L 139, 26.5.2016, s. 1), sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL:ssä L 146, 3.6.2016, s. 31”.

2 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/799, sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL:ssä L 146, 3.6.2016, s. 31, islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 29 päivänä lokakuuta 2016, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1), tai 3 päivänä kesäkuuta 2016 annetun ETA:n sekakomitean päätöksen N:o 122/2016 (2) voimaantulopäivänä, sen mukaan, kumpi niistä on myöhäisempi.

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä lokakuuta 2016.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  EUVL L 139, 26.5.2016, s. 1.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.

(2)  EUVL L 308, 23.11.2017, s. 27.


5.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 89/15


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 212/2016,

annettu 28 päivänä lokakuuta 2016,

ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta [2018/533]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/45/EY muuttamisesta 27 päivänä toukokuuta 2016 annettu komission direktiivi (EU) 2016/844 (1), sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL:ssä L 193, 19.7.2016, s. 117, olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä XIII,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä XIII olevaan 56f kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/45/EY) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32016 L 0844: komission direktiivi (EU) 2016/844, annettu 27 päivänä toukokuuta 2016 (EUVL L 141, 28.5.2016, s. 51), sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL:ssä L 193, 19.7.2016, s. 117”.

2 artikla

Direktiivin (EU) 2016/844, sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL:ssä L 193, 19.7.2016, s. 117, islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 29 päivänä lokakuuta 2016, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä lokakuuta 2016.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  EUVL L 141, 28.5.2016, s. 51.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


5.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 89/16


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 213/2016,

annettu 28 päivänä lokakuuta 2016,

ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta [2018/534]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 255/2010 muuttamisesta sen 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen ICAOn määräysten osalta 22 päivänä kesäkuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1006 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä XIII,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä XIII olevaan 66wi kohtaan (komission asetus (EU) N:o 255/2010) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32016 R 1006: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1006, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2016 (EUVL L 165, 23.6.2016, s. 8)”.

2 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1006 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 29 päivänä lokakuuta 2016, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä lokakuuta 2016.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  EUVL L 165, 23.6.2016, s. 8.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


5.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 89/17


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 214/2016,

annettu 28 päivänä lokakuuta 2016,

ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta [2018/535]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 474/2006 muuttamisesta unionissa toimintakieltoon asetettujen lentoliikenteen harjoittajien luettelon osalta 16 päivänä kesäkuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/963 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä XIII,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä XIII olevaan 66zab kohtaan (komission asetus (EY) N:o 474/2006) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32016 R 0963: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/963, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2016 (EUVL L 160, 17.6.2016, s. 50)”.

2 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/963 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 29 päivänä lokakuuta 2016, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä lokakuuta 2016.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  EUVL L 160, 17.6.2016, s. 50.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


5.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 89/18


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 215/2016,

annettu 28 päivänä lokakuuta 2016,

ETA-sopimuksen liitteiden XIII (Liikenne) ja XX (Ympäristö) muuttamisesta [2018/536]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta, raportoinnista ja todentamisesta sekä direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2015 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/757 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitteitä XIII ja XX,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä XIII olevaan 56b kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/16/EY) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32015 R 0757: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/757, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2015 (EUVL L 123, 19.5.2015, s. 55)”.

2 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä XX olevan 21av kohdan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/33/EY) jälkeen kohta seuraavasti:

”21aw.

32015 R 0757: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/757, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2015, meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta, raportoinnista ja todentamisesta sekä direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta (EUVL L 123, 19.5.2015, s. 55)”.

3 artikla

Asetuksen (EU) 2015/757 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 29 päivänä lokakuuta 2016, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1).

5 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä lokakuuta 2016.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  EUVL L 123, 19.5.2015, s. 55.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista on ilmoitettu.


Oikaisuja

5.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 89/19


Oikaisu ETA:n sekakomitean päätökseen N:o 133/2007, tehty 26 päivänä lokakuuta 2007, ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 100, 10. huhtikuuta 2008 )

Sivulla 30, ETA:n sekakomitean päätöksen N:o 133/2007 liitteen 15 kohdassa:

on:

”Poistetaan 3.1 osassa olevasta 7 kohdasta (neuvoston direktiivi 93/53/ETY), 8 kohdasta (neuvoston direktiivi 95/70/EY) ja 10 kohdasta (neuvoston direktiivi 82/894/ETY) sekä 3.2 osassa olevasta 29 kohdasta (komission päätös 2003/466/EY) virke ”Tätä säädöstä sovelletaan myös Islantiin”.”

pitää olla:

”Poistetaan 3.1 osassa olevasta 7 kohdasta (neuvoston direktiivi 93/53/ETY) ja 8 kohdasta (neuvoston direktiivi 95/70/EY) sekä 3.2 osassa olevasta 29 kohdasta (komission päätös 2003/466/EY) virke ”Tätä säädöstä sovelletaan myös Islantiin”. Poistetaan 3.1 osassa olevasta 10 kohdasta (neuvoston direktiivi 82/894/ETY) virke ”Tätä sopimusta sovellettaessa direktiivin säännöksiä koskee seuraava mukautus: Tätä säädöstä sovelletaan myös Islantiin”.”


5.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 89/19


Oikaisu ETA:n sekakomitean päätökseen N:o 256/2014, annettu 12 päivänä joulukuuta 2014, ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) ja liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2015/2123]

( Euroopan unionin virallinen lehti L 311, 26. marraskuuta 2015 )

Sivulla 4, ETA:n sekakomitean päätöksen N:o 256/2014 1 artiklassa:

on:

”Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä I olevan I luvun 7.1 osan 9b kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32010 L 0063: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/63/EU, annettu 22 päivänä syyskuuta 2010 (EUVL L 276, 20.10.2010, s. 33)”.”

pitää olla:

”Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä I olevan I luvun 7.1 osan 9b kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009) seuraava:

”, sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

32010 L 0063: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/63/EU, annettu 22 päivänä syyskuuta 2010 (EUVL L 276, 20.10.2010, s. 33)”.”


5.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 89/20


Oikaisu ETA:n sekakomitean päätökseen N:o 12/2015, annettu 25 päivänä helmikuuta 2015, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2016/500]

( Euroopan unionin virallinen lehti L 93, 7. huhtikuuta 2016 )

Sivulla 21, ETA:n sekakomitean päätöksen N:o 12/2015 1 artiklan 2 kohdassa:

on:

”Poistetaan 73 kohdan (komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1048/2012) teksti.”

pitää olla:

”Poistetaan 74 kohdan (komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 788/2012) teksti.”


5.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 89/20


Oikaisu ETA:n sekakomitean päätökseen N:o 167/2015, annettu 11 päivänä kesäkuuta 2015, ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta [2016/2202]

( Euroopan unionin virallinen lehti L 341, 15. joulukuuta 2016 )

Sivulla 66, ETA:n sekakomitean päätöksen N:o 167/2015 1 artiklan 1 ja 2 kohdassa oleva CELEX-numero:

on:

32015 R 0345

pitää olla

32015 D 0345”.


5.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 89/20


Oikaisu ETA:n sekakomitean päätökseen N:o 198/2016, annettu 30 päivänä syyskuuta 2016, ETA-sopimuksen liitteen IX (Rahoituspalvelut) muuttamisesta [2017/275]

( Euroopan unionin virallinen lehti L 46, 23. helmikuuta 2017 )

Sivulla 2, alaviitteessä (*) oleva teksti korvataan seuraavasti:

on:

”Valtiosäännön asettamista vaatimuksista on ilmoitettu.”

pitää olla:

”Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.”


5.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 89/21


Oikaisu ETA:n sekakomitean päätökseen N:o 206/2016, annettu 30 päivänä syyskuuta 2016, ETA-sopimuksen liitteen IX (Rahoituspalvelut) muuttamisesta [2017/283]

( Euroopan unionin virallinen lehti L 46, 23. helmikuuta 2017 )

Sivulla 53, ETA:n sekakomitean päätöksen N:o 206/2016 1 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä virkkeessä:

on:

”Lisätään 31bb kohdan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/61/EU) jälkeen kohta seuraavasti:”

pitää olla:

”Lisätään 31bbe kohdan (komission delegoitu asetus (EU) N:o 2015/514) jälkeen kohdat seuraavasti:”


5.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 89/21


Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2008/115/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi

( Euroopan unionin virallinen lehti L 348, 24. joulukuuta 2008 )

Sivulla 101, 2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa:

on:

”a)

joita koskee maahantulokielto Schengenin rajasäännöstön 13 artiklan mukaisesti tai jotka toimivaltaiset viranomaiset ovat pysäyttäneet tai ottaneet kiinni heidän ylittäessään laittomasti jäsenvaltion ulkorajan maa-, meri- tai ilmateitse ja joille ei ole sen jälkeen myönnetty lupaa tai oikeutta oleskella tuossa jäsenvaltiossa;”

pitää olla:

”a)

joita koskee pääsyn epääminen Schengenin rajasäännöstön 13 artiklan mukaisesti tai jotka toimivaltaiset viranomaiset ovat pysäyttäneet tai ottaneet kiinni heidän ylittäessään laittomasti jäsenvaltion ulkorajan maa-, meri- tai ilmateitse ja joille ei ole sen jälkeen myönnetty lupaa tai oikeutta oleskella tuossa jäsenvaltiossa;”

Sivulla 103, 10 artiklan 2 kohdassa:

on:

”2.   Ennen kuin ilman huoltajaa matkustava alaikäinen poistetaan jäsenvaltion alueelta, kyseisen jäsenvaltion viranomaisten on oltava varmoja siitä, että tämä alaikäinen palautetaan jollekin perheenjäsenelleen tai nimetylle holhoojalleen taikka että häntä varten on kohdevaltiossa järjestetty asianmukainen vastaanotto.”

pitää olla:

”2.   Ennen kuin ilman huoltajaa matkustava alaikäinen poistetaan jäsenvaltion alueelta, kyseisen jäsenvaltion viranomaisten on varmistuttava siitä, että tämä alaikäinen palautetaan jollekin perheenjäsenelleen tai nimetylle holhoojalleen taikka että häntä varten on kohdevaltiossa järjestetty asianmukainen vastaanotto.”