ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 88

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

61. vuosikerta
4. huhtikuu 2018


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/523, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2018, asetuksen (EU) N:o 37/2010 muuttamisesta aineen fluatsuroni luokittelemiseksi sen jäämien enimmäismäärän osalta ( 1 )

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/524, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2018, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tehoaineiden Bacillus subtilis (Cohn 1872) kanta QST 713, identtinen kannan AQ 713 kanssa, sekä tehoaineiden klodinafoppi, klopyralidi, syprodiniili, diklorproppi-P, fosetyyli, mepanipyriimi, metkonatsoli, metrafenoni, pirimikarbi, Pseudomonas chlororaphis kanta: MA 342, pyrimetaniili, kinoksifeeni, rimsulfuroni, spinosadi, tiaklopridi, tiametoksaami, tiraami, tolklofossimetyyli, triklopyyri, trineksapakki, tritikonatsoli ja tsiraami hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä ( 1 )

4

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2018/483, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2018, rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/2080 aloitetun tarjouskilpailumenettelyn mukaisessa kahdeksannessatoista osatarjouskilpailussa ( EUVL L 81, 23.3.2018 )

7

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

4.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 88/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/523,

annettu 28 päivänä maaliskuuta 2018,

asetuksen (EU) N:o 37/2010 muuttamisesta aineen fluatsuroni luokittelemiseksi sen jäämien enimmäismäärän osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön menettelyistä farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläimistä saatavissa elintarvikkeissa, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta 6 päivänä toukokuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 470/2009 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan yhdessä sen 17 artiklan kanssa,

ottaa huomioon eläinlääkekomitean muotoileman Euroopan lääkeviraston lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 470/2009 17 artiklassa edellytetään, että unionissa elintarviketuotantoeläimille tarkoitetuissa eläinlääkkeissä tai kotieläintaloudessa käytettävissä biosidivalmisteissa käytettäviksi tarkoitettujen farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärät, jäljempänä ’MRL-arvot’, vahvistetaan asetuksessa.

(2)

Komission asetuksen (EU) N:o 37/2010 (2) liitteessä olevassa taulukossa 1 vahvistetaan farmakologisesti vaikuttavat aineet ja niiden MRL-arvoja eläinperäisissä elintarvikkeissa koskeva luokitus.

(3)

Fluatsuroni sisältyy jo kyseiseen taulukkoon nautojen osalta sallittuna aineena, jota käytetään lihakseen, rasvaan, maksaan ja munuaisiin, lukuun ottamatta maitoa elintarvikkeeksi tuottavia eläimiä.

(4)

Euroopan lääkevirastolle, jäljempänä ’EMA’, toimitettiin hakemus fluatsuronia koskevien nykyisten tietojen laajentamiseksi koskemaan kaloja.

(5)

EMA on eläinlääkekomitean lausunnon perusteella suositellut, että kaloille vahvistetaan fluatsuronin osalta MRL-arvo.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 470/2009 5 artiklan mukaan EMAn on harkittava, voitaisiinko farmakologisesti vaikuttavalle aineelle jonkin tietyn elintarvikkeen osalta vahvistettuja MRL-arvoja soveltaa samasta eläinlajista peräisin olevaan toiseen elintarvikkeeseen taikka voitaisiinko farmakologisesti vaikuttavalle aineelle yhden tai useamman eläinlajin osalta vahvistettuja MRL-arvoja soveltaa muihin lajeihin.

(7)

EMA on katsonut, että fluatsuronia koskevien tietojen ekstrapolointi lampaita lukuun ottamatta kaikkien märehtijöiden kudoksiin ja nautojen maitoon on asianmukaista.

(8)

Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 37/2010 olisi muutettava.

(9)

On aiheellista antaa asianomaisille sidosryhmille riittävästi aikaa, jotta ne voivat toteuttaa uuden MRL-arvon noudattamiseksi mahdollisesti tarvittavat toimenpiteet.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkekomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 37/2010 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 3 päivänä kesäkuuta 2018.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä maaliskuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 152, 16.6.2009, s. 11.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 37/2010, annettu 22 päivänä joulukuuta 2009, farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta (EUVL L 15, 20.1.2010, s. 1).


LIITE

Korvataan asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteessä olevassa taulukossa 1 oleva fluatsuronia koskeva kohta seuraavasti:

Farmakologisesti vaikuttava aine

Merkkijäämä

Eläinlajit

Jäämien enimmäismäärä (MRL)

Kohdekudos

Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)

Hoitoluokitus

”Fluatsuroni

Fluatsuroni

Kaikki märehtijät nautoja ja lampaita lukuun ottamatta

200 μg/kg

Lihas

Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi

Antiparasiittiset aineet/ulkoloislääkkeet”

7 000 μg/kg

Rasva

500 μg/kg

Maksa

500 μg/kg

Munuaiset

 

Naudat

200 μg/kg

Lihas

EI OLE

7 000 μg/kg

Rasva

500 μg/kg

Maksa

500 μg/kg

Munuaiset

200 μg/kg

Maito

 

Kalat

200 μg/kg

Lihas ja nahka luonnollisessa suhteessa

EI OLE


4.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 88/4


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/524,

annettu 28 päivänä maaliskuuta 2018,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tehoaineiden Bacillus subtilis (Cohn 1872) kanta QST 713, identtinen kannan AQ 713 kanssa, sekä tehoaineiden klodinafoppi, klopyralidi, syprodiniili, diklorproppi-P, fosetyyli, mepanipyriimi, metkonatsoli, metrafenoni, pirimikarbi, Pseudomonas chlororaphis kanta: MA 342, pyrimetaniili, kinoksifeeni, rimsulfuroni, spinosadi, tiaklopridi, tiametoksaami, tiraami, tolklofossimetyyli, triklopyyri, trineksapakki, tritikonatsoli ja tsiraami hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (1) ja erityisesti sen 17 artiklan ensimmäisen kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 (2) liitteessä olevassa A osassa esitetään asetuksen (EY) N:o 1107/2009 nojalla hyväksyttyinä pidettävät tehoaineet.

(2)

Tehoaineiden mepanipyriimi, Pseudomonas chlororaphis kanta: MA 342, kinoksifeeni, tiaklopridi, tiraami ja tsiraami hyväksynnän voimassaoloaikaa pidennettiin viimeksi komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/2016 (3). Kyseisten aineiden hyväksynnän voimassaoloaika päättyy 30 päivänä huhtikuuta 2018.

(3)

Tehoaineiden Bacillus subtilis (Cohn 1872) kanta QST 713, identtinen kannan AQ 713 kanssa, sekä tehoaineiden klodinafoppi, metrafenoni, pirimikarbi, rimsulfuroni, spinosadi, tiametoksaami, tolklofossimetyyli ja tritikonatsoli hyväksynnän voimassaoloaikaa pidennettiin komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 487/2014 (4). Kyseisten aineiden hyväksynnän voimassaoloaika päättyy 30 päivänä huhtikuuta 2018.

(4)

Tehoaineiden kloropyralidi, syprodiniili, fosetyyli, pyrimetaniili ja trineksapakki hyväksynnän voimassaoloaikaa pidennettiin komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 678/2014 (5). Kyseisten aineiden hyväksynnän voimassaoloaika päättyy 30 päivänä huhtikuuta 2018.

(5)

Tehoaineiden diklorproppi-P, metkonatsoli ja triklopyyri hyväksynnän voimassaoloaikaa pidennettiin komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 878/2014 (6). Kyseisten aineiden hyväksynnän voimassaoloaika päättyy 30 päivänä huhtikuuta 2018.

(6)

Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 844/2012 (7) mukaisesti esitettiin hakemukset johdanto-osan 2–5 kappaleessa lueteltujen tehoaineiden hyväksynnän uusimiseksi.

(7)

Koska aineiden arviointi on viivästynyt hakijoista riippumattomista syistä, kyseisten tehoaineiden hyväksyntien voimassaolo todennäköisesti päättyy ennen kuin on tehty päätös niiden uusimisesta. Niiden hyväksynnän voimassaoloaikoja on siksi tarpeen pidentää.

(8)

Ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 1107/2009 17 artiklan ensimmäisen kohdan tarkoituksen komissio vahvistaa niissä tapauksissa, joissa komissio antaa asetuksen, jossa säädetään, että tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun tehoaineen hyväksyntää ei uusita, koska hyväksymisperusteet eivät täyty, voimassaolon päättymispäiväksi saman päivän, joka oli voimassa ennen tätä asetusta, tai tehoaineen hyväksynnän uusimatta jättämisestä annetun asetuksen voimaantulopäivän, sen mukaan kumpi päivämäärä on myöhäisempi. Silloin kun komissio antaa asetuksen, jossa säädetään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun tehoaineen hyväksynnän uusimisesta, se pyrkii vahvistamaan tapauksen mukaan aikaisimman mahdollisen soveltamispäivän.

(9)

Ottaen huomioon, että kyseisten tehoaineiden hyväksynnän voimassaoloaika päättyy 30 päivänä huhtikuuta 2018, tämän asetuksen olisi tultava voimaan mahdollisimman pian.

(10)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 540/2011 olisi muutettava.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä oleva A osa tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä maaliskuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta (EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/2016, annettu 17 päivänä marraskuuta 2016, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tehoaineiden asetamipridi, bentsoehappo, flatsasulfuroni, mekoproppi-P, mepanipyriimi, mesosulfuroni, propinebi, propoksikarbatsoni, propytsamidi, propikonatsoli, Pseudomonas chlororaphis kanta: MA 342, pyraklostrobiini, kinoksifeeni, tiaklopridi, tiraami, tsiraami ja tsoksamidi hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä (EUVL L 312, 18.11.2016, s. 21).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 487/2014, annettu 12 päivänä toukokuuta 2014, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tehoaineen Bacillus subtilis (Cohn 1872) kanta QST 713, identtinen kannan AQ 713 kanssa, sekä tehoaineiden klodinafoppi, metrafenoni, pirimikarbi, rimsulfuroni, spinosadi, tiametoksami, tolklofossi-metyyli ja tritikonatsoli hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä (EUVL L 138, 13.5.2014, s. 72).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 678/2014, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2014, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tehoaineiden klopyralidi, syprodiniili, fosetyyli, pyrimetaniili ja trineksapakki hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä (EUVL L 180, 20.6.2014, s. 11).

(6)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 878/2014, annettu 12 päivänä elokuuta 2014, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tehoaineiden diklorproppi-P, metkonatsoli ja triklopyyri hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä (EUVL L 240, 13.8.2014, s. 18).

(7)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 844/2012, annettu 18 päivänä syyskuuta 2012, säännösten vahvistamisesta tehoaineiden uusimismenettelyn täytäntöönpanemiseksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti (EUVL L 252, 19.9.2012, s. 26).


LIITE

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä oleva A osa seuraavasti:

(1)

korvataan tiraamia koskevan 73 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” oleva päivämäärä päivämäärällä ”30. huhtikuuta 2019”;

(2)

korvataan tsiraamia koskevan 74 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” oleva päivämäärä päivämäärällä ”30. huhtikuuta 2019”;

(3)

korvataan kinoksifeenia koskevan 82 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” oleva päivämäärä päivämäärällä ”30. huhtikuuta 2019”;

(4)

korvataan Pseudomonas chlororaphis kantaa: MA 342 koskevan 89 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” oleva päivämäärä päivämäärällä ”30. huhtikuuta 2019”.

(5)

korvataan mepaanipyriimiä koskevan 90 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” oleva päivämäärä päivämäärällä ”30. huhtikuuta 2019”;

(6)

korvataan tiaklopridia koskevan 92 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” oleva päivämäärä päivämäärällä ”30. huhtikuuta 2019”;

(7)

korvataan klodinafoppia koskevan 123 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” oleva päivämäärä päivämäärällä ”30. huhtikuuta 2019”;

(8)

korvataan pirimikarbia koskevan 124 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” oleva päivämäärä päivämäärällä ”30. huhtikuuta 2019”;

(9)

korvataan rimsulfuronia koskevan 125 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” oleva päivämäärä päivämäärällä ”30. huhtikuuta 2019”;

(10)

korvataan tolklofossimetyyliä koskevan 126 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” oleva päivämäärä päivämäärällä ”30. huhtikuuta 2019”;

(11)

korvataan tritikonatsolia koskevan 127 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” oleva päivämäärä päivämäärällä ”30. huhtikuuta 2019”;

(12)

korvataan kloropyralidia koskevan 129 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” oleva päivämäärä päivämäärällä ”30. huhtikuuta 2019”;

(13)

korvataan syprodiniilia koskevan 130 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” oleva päivämäärä päivämäärällä ”30. huhtikuuta 2019”;

(14)

korvataan fosetyyliä koskevan 131 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” oleva päivämäärä päivämäärällä ”30. huhtikuuta 2019”;

(15)

korvataan trineksapakkia koskevan 132 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” oleva päivämäärä päivämäärällä ”30. huhtikuuta 2019”;

(16)

korvataan diklorproppi-P:tä koskevan 133 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” oleva päivämäärä päivämäärällä ”30. huhtikuuta 2019”;

(17)

korvataan metkonatsolia koskevan 134 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” oleva päivämäärä päivämäärällä ”30. huhtikuuta 2019”;

(18)

korvataan pyrimetaniiliä koskevan 135 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” oleva päivämäärä päivämäärällä ”30. huhtikuuta 2019”;

(19)

korvataan triklopyriä koskevan 136 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” oleva päivämäärä päivämäärällä ”30. huhtikuuta 2019”;

(20)

korvataan metrafenonia koskevan 137 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” oleva päivämäärä päivämäärällä ”30. huhtikuuta 2019”;

(21)

korvataan tehoainetta Bacillus subtilis (Cohn 1872) kanta QST 713, identtinen kannan AQ 713 kanssa, koskevan 138 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” oleva päivämäärä päivämäärällä ”30. huhtikuuta 2019”:

(22)

korvataan spinosadia koskevan 139 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” oleva päivämäärä päivämäärällä ”30. huhtikuuta 2019”;

(23)

korvataan tiametoksaamia koskevan 140 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” oleva päivämäärä päivämäärällä ”30. huhtikuuta 2019”.


Oikaisuja

4.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 88/7


Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2018/483, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2018, rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/2080 aloitetun tarjouskilpailumenettelyn mukaisessa kahdeksannessatoista osatarjouskilpailussa

( Euroopan unionin virallinen lehti L 81, 23. maaliskuuta 2018 )

Sivulla 9:

on:

”(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitean lausunnon mukaiset,”

pitää olla:

”(3)

Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,”