ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 78

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

61. vuosikerta
21. maaliskuu 2018


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Ilmoitus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Filippiinien tasavallan kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen voimaantulosta

1

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/460, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2018, luvan antamisesta Ecklonia cava -florotanniinien saattamiseksi markkinoille uuselintarvikkeena Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2470 muuttamisesta ( 1 )

2

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/461, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2018, luvan antamisesta runsaasti taksifoliinia sisältävän uutteen käyttötarkoituksen laajentamiseksi uuselintarvikkeena Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisesti sekä komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2470 muuttamisesta ( 1 )

7

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/462, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2018, luvan antamisesta L-ergotioneiinin käyttötarkoituksen laajentamiseksi uuselintarvikkeena Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisesti sekä komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2470 muuttamisesta ( 1 )

11

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/463, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2018, yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen nimittämisestä

15

 

 

SUOSITUKSET

 

*

Komission suositus (EU) 2018/464, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2018, metallien ja jodin seurannasta merilevässä, suolakkokasveissa ja merileväpohjaisissa tuotteissa ( 1 )

16

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

21.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 78/1


Ilmoitus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Filippiinien tasavallan kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen voimaantulosta

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Filippiinien kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus tuli voimaan 1. maaliskuuta 2018, koska puitesopimuksen (1) 57 artiklan 1 kohdan mukainen menettely saatettiin päätökseen 26. helmikuuta 2018.


(1)  EUVL L 343, 22.12.2017, s. 3.


ASETUKSET

21.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 78/2


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/460,

annettu 20 päivänä maaliskuuta 2018,

luvan antamisesta Ecklonia cava -florotanniinien saattamiseksi markkinoille uuselintarvikkeena Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2470 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon uuselintarvikkeista, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 ja komission asetuksen (EY) N:o 1852/2001 kumoamisesta 25 päivänä marraskuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) 2015/2283 säädetään, että vain uuselintarvikkeita, jotka on hyväksytty ja sisällytetty unionin luetteloon, voidaan saattaa unionin markkinoille.

(2)

Asetuksen (EU) 2015/2283 8 artiklan nojalla hyväksyttiin komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2470 (2), jossa vahvistetaan unionin luettelo hyväksytyistä uuselintarvikkeista.

(3)

Asetuksen (EU) 2015/2283 12 artiklan mukaisesti komissio laatii ehdotuksen täytäntöönpanosäädökseksi, jolla hyväksytään uuselintarvikkeen unionin markkinoille saattaminen ja saatetaan unionin luettelo ajan tasalle.

(4)

Asetuksen (EU) 2015/2283 35 artiklan 1 kohdan nojalla kaikkia uuselintarvikkeiden unionin markkinoille saattamista koskevia hakemuksia, jotka on toimitettu jäsenvaltioille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 (3) 4 artiklan mukaisesti ja joista ei ole tehty lopullista päätöstä ennen 1 päivää tammikuuta 2018, on käsiteltävä asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisina hakemuksina.

(5)

Botamedi Inc. -yritys toimitti 14 päivänä toukokuuta 2015 Irlannin toimivaltaiselle viranomaiselle hakemuksen syötävästä Ecklonia cava -merilevästä uutettujen florotanniinien, jäljempänä ’Ecklonia cava -florotanniinit’, saattamisesta unionin markkinoille asetuksen (EY) N:o 258/97 1 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuna elintarvikkeiden uutena ainesosana. Hakemuksella pyydetään hyväksyntää Ecklonia cava -florotanniinien käytölle koko väestölle tarkoitetuissa ravintolisissä, lukuun ottamatta alle 12-vuotiaita lapsia.

(6)

Vaikka hakemus Ecklonia cava -florotanniinien saattamisesta unionin markkinoille uuselintarvikkeena toimitettiin asetuksen (EY) N:o 258/97 4 artiklan mukaisesti, hakemus täyttää myös asetuksessa (EU) 2015/2283 vahvistetut vaatimukset.

(7)

Irlannin toimivaltainen viranomainen antoi ensiarvioinnista laatimansa kertomuksen 29 päivänä maaliskuuta 2016. Kertomuksessaan se tuli siihen tulokseen, että Ecklonia cava -florotanniinien täydentävä arviointi on tarpeen asetuksen (EY) N:o 258/97 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

(8)

Komissio toimitti ensiarviointikertomuksen muille jäsenvaltioille 10 päivänä toukokuuta 2016. Jäsenvaltiot hyväksyivät Irlannin ensiarviointikertomuksen asetuksen (EY) N:o 258/97 6 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa vahvistetussa 60 päivän määräajassa.

(9)

Ottaen huomioon Irlannin laatiman ensiarviointikertomuksen, jonka muut jäsenvaltiot hyväksyivät, komissio kuuli 22 päivänä heinäkuuta 2016 Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista, jäljempänä ’EFSA’, ja pyysi sitä tekemään Ecklonia cava -florotanniineja elintarvikkeiden uutena ainesosana koskevan täydentävän arvioinnin asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti.

(10)

EFSA antoi 20 päivänä syyskuuta 2017Ecklonia cava -florotanniinien turvallisuutta uuselintarvikkeena koskevan tieteellisen lausunnon ”Scientific Opinion on the safety of Ecklonia cava phlorotannins as a novel food pursuant to Regulation (EC) No 258/97” (4). EFSA laati ja antoi tämän lausunnon asetuksen (EY) N:o 258/97 nojalla, mutta se täyttää asetuksen (EU) 2015/2283 11 artiklan vaatimukset.

(11)

EFSA:n lausunnossa korostettiin, että jodin saannilla Ecklonia cava -florotanniineja sisältävistä ravintolisistä voi olla merkitystä henkilöille, joilla on riski sairastua kilpirauhassairauteen, ja että jos henkilöt, joita kilpirauhassairauden riski ei koske, nauttivat Ecklonia cava -florotanniineja sisältäviä ravintolisiä muiden jodia sisältävien ravintolisien lisäksi, heidän jodin kokonaissaantinsa voi ylittää jodille vahvistetun enimmäismäärän (5). Sen vuoksi Ecklonia cava -florotanniineja sisältävät ravintolisät olisi merkittävä asianmukaisesti.

(12)

Kun otetaan lisäksi huomioon käyttötarkoitus ja se, että haettava hyväksyntä ei koske alle 12-vuotiaita lapsia, Ecklonia cava -florotanniineja sisältävät ravintolisät olisi merkittävä asianmukaisesti myös tältä osin.

(13)

Näin ollen EFSA:n lausunnossa annetaan riittävät perusteet vahvistaa, että Ecklonia cava -florotanniinien käyttö ehdotetuissa käyttötarkoituksissa ja ehdotettuina käyttömäärinä ravintolisien ainesosana on asetuksen (EU) 2015/2283 12 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen vaatimusten mukaista.

(14)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/46/EY (6) vahvistetaan ravintolisiä koskevat vaatimukset. Ecklonia cava -florotanniinien käyttö olisi hyväksyttävä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisen direktiivin säännösten soveltamista.

(15)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Tämän asetuksen liitteessä määritellyt Ecklonia cava -florotanniinit on sisällytettävä asetuksen (EU) 2015/2283 8 artiklassa tarkoitettuun unionin hyväksyttyjen uuselintarvikkeiden luetteloon.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun merkinnän on sisällettävä tämän asetuksen liitteessä vahvistetut käyttöedellytykset ja merkintävaatimukset.

3.   Tässä artiklassa säädetty hyväksyntä ei rajoita direktiivin 2002/46/EY säännösten soveltamista.

2 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2470 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä maaliskuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2470, annettu 20 päivänä joulukuuta 2017, unionin uuselintarvikeluettelon laatimisesta uuselintarvikkeista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisesti (EUVL L 351, 30.12.2017, s. 72).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 258/97, annettu 27 päivänä tammikuuta 1997, uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista (EYVL L 43, 14.2.1997, s. 1).

(4)  EFSA Journal 2017;15(10):5003.

(5)  Elintarvikealan tiedekomitean lausunto jodin siedettävästä enimmäissaannista, 7.10.2002.

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/46/EY, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2002, ravintolisiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 183, 12.7.2002, s. 51).


LIITE

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2470 liite seuraavasti:

1)

Lisätään taulukkoon 1 (Hyväksytyt uuselintarvikkeet) aakkosjärjestyksessä seuraava kohta:

Hyväksytty uuselintarvike

Uuselintarvikkeen käyttöedellytykset

Merkintöjä koskevat lisävaatimukset

Muut vaatimukset

Ecklonia cava -florotanniinit

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”Ecklonia cava -florotanniinit”.

Ecklonia cava -florotanniineja sisältäviin ravintolisiin on merkittävä seuraava maininta:

a)

Alle kahdentoista/neljäntoista/kahdeksantoista (*) vuoden ikäisten lasten/nuorten ei pitäisi käyttää tätä ravintolisää.

b)

Henkilöiden, joilla on todettu kilpirauhassairaus tai jotka tietävät kuuluvansa tai joiden on todettu kuuluvan kilpirauhassairauden kehittymisen riskiryhmään, ei pitäisi käyttää tätä ravintolisää.

c)

Tätä ravintolisää ei pitäisi käyttää, jos käytetään myös muita jodia sisältäviä ravintolisiä.

(*)

riippuen ikäryhmästä, jolle ravintolisä on tarkoitettu”

 

Koko väestölle tarkoitetut ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY, lukuun ottamatta alle 12-vuotiaita lapsia

163 mg/päivä 12–14-vuotiaille nuorille;

230 mg/päivä yli 14-vuotiaille nuorille;

263 mg/päivä aikuisille.

2)

Lisätään taulukkoon 2 (Eritelmät) aakkosjärjestyksessä seuraava kohta:

Hyväksytty uuselintarvike

Eritelmä

Ecklonia cava -florotanniinit

Kuvaus / Määritelmä:

Ecklonia cava -florotanniinit saadaan syötävästä Ecklonia cava -merilevästä alkoholilla uuttamalla. Uute on tummanruskeaa jauhetta, joka sisältää runsaasti florotanniineja, polyfenolisia yhdisteitä, joita esiintyy sekundaarisina metaboliitteina tietyissä ruskeissa levälajeissa.

Ominaisuudet / Koostumus

Florotanniinipitoisuus: 90 ± 5 %

Antioksidanttinen aktiivisuus: > 85 %

Kosteus: < 5 %

Tuhka: < 5 %

Mikrobiologiset vaatimukset:

Elinkykyisten solujen kokonaismäärä: < 3 000  PMY/g

Home ja/tai hiiva: < 300 PMY/g

Koliformiset bakteerit: Negatiivinen testitulos

Salmonella spp.: Negatiivinen testitulos

Staphylococcus aureus: Negatiivinen testitulos

Raskasmetallit ja halogeenit:

Lyijy: < 3,0 mg/kg

Elohopea: < 0,1 mg/kg

Kadmium: < 3,0 mg/kg

Arseeni: < 25,0 mg/kg

Epäorgaaninen arseeni: < 0,5 mg/kg

Jodi: 150,0–650,0 mg/kg

PMY: pesäkkeen muodostavat yksiköt”


21.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 78/7


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/461,

annettu 20 päivänä maaliskuuta 2018,

luvan antamisesta runsaasti taksifoliinia sisältävän uutteen käyttötarkoituksen laajentamiseksi uuselintarvikkeena Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisesti sekä komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2470 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon uuselintarvikkeista, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 ja komission asetuksen (EY) N: o 1852/2001 kumoamisesta 25 päivänä marraskuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) 2015/2283 säädetään, että unionin markkinoille voidaan saattaa vain sellaisia uuselintarvikkeita, jotka on hyväksytty ja jotka mainitaan unionin luettelossa.

(2)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2470 (2), jossa vahvistetaan unionin luettelo hyväksytyistä uuselintarvikkeista, annettiin asetuksen (EU) 2015/2283 8 artiklan nojalla.

(3)

Asetuksen (EU) 2015/2283 12 artiklan nojalla komissio toimittaa ehdotuksen täytäntöönpanosäädökseksi, jolla hyväksytään uuselintarvikkeen unionin markkinoille saattaminen ja saatetaan unionin luettelo ajan tasalle.

(4)

Ametis JSC -yritys toimitti 23 päivänä elokuuta 2010 Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaiselle viranomaiselle hakemuksen Dahurian Larch -puusta (Larix gmelinii (Rupr.) Rupr) saatavan runsaasti taksifoliinia sisältävän uutteen saattamisesta unionin markkinoille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 (3) 1 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettuna elintarvikkeen uutena ainesosana. Hakemuksella haettiin hyväksyntää runsaasti taksifoliinia sisältävälle uutteelle yli 14-vuotiaille tarkoitetuissa ravintolisissä sekä sellaisissa alkoholittomissa juomissa, jugurtissa ja suklaamakeisissa, jotka on tarkoitettu koko muulle väestölle kuin imeväisille, pikkulapsille ja alle 9-vuotiaille lapsille.

(5)

EFSA antoi 13 päivänä joulukuuta 2016 tieteellisen lausunnon runsaasti taksifoliinia sisältävän uutteen turvallisuudesta asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisena uuselintarvikkeena (4). Se totesi lausunnossaan, että runsaasti taksifoliinia sisältävä uute on turvallinen ehdotetuissa käyttötarkoituksissa ja ehdotetuilla käyttömäärillä.

(6)

Komission täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2017/2079 (5) annettiin asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti lupa saattaa Dahurian Larch -puusta (Larix gmelinii (Rupr.) Rupr) saatava runsaasti taksifoliinia sisältävä uute markkinoille koko muulle väestölle kuin imeväisille, pikkulapsille ja alle 14-vuotiaille nuorille tarkoitetuissa ravintolisissä käytettävänä uuselintarvikkeena.

(7)

Tässä täytäntöönpanoasetuksessa käsitellään muita käyttötarkoituksia ja -määriä, joille hakija oli pyytänyt hyväksyntää. Komissio käynnisti lisäarvioinnin ennen lopullisen päätöksen tekemistä hakemuksen koko soveltamisalasta varmistaakseen, että runsaasti toksifoliinia sisältävä uute on turvallinen myös silloin, kun imeväiset, pikkulapset ja alle 9-vuotiaat lapset nauttivat sitä muissa muodoissa kuin ravintolisissä.

(8)

Hakijalle annettiin 3 päivänä toukokuuta 2017 tiedoksi EFSAlle osoitettu komission lisäpyyntö, jonka hakija hyväksyi. Tässä yhteydessä hakija pyysi runsaasti taksifoliinia sisältävän uutteen käyttötarkoituksen ja käyttöedellytysten laajentamista siten, että sitä voitaisiin käyttää uuselintarvikkeena koko väestölle tarkoitetuissa maitotuotteissa, ja että uuselintarvikkeen eritelmiä koskeviin tietoihin lisättäisiin kemiallinen nimi, jota ei mainittu alkuperäisessä hakemuksessa mutta joka mainitaan vuonna 2016 annetussa EFSAn lausunnossa. Hakija toimitti EFSAlle lisätietoja tällaisesta käyttötarkoituksen laajentamisesta.

(9)

Komissio kuuli EFSAa 28 päivänä kesäkuuta 2017 ja pyysi sitä tekemään täydentävän turvallisuusarvioinnin runsaasti taksifoliinia sisältävän uutteen käytöstä koko väestölle tarkoitetuissa alkoholittomissa juomissa, suklaamakeisissa ja maitotuotteissa.

(10)

Asetuksen (EU) 2015/2283 35 artiklan 1 kohdan nojalla kaikkia jäsenvaltioille asetuksen (EY) N:o 258/97 4 artiklan mukaisesti toimitettuja uuselintarvikkeiden unionin markkinoille saattamista koskevia hakemuksia, joista ei ole tehty lopullista päätöstä ennen 1 päivää tammikuuta 2018, on käsiteltävä asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisina hakemuksina.

(11)

EFSA antoi 25 päivänä lokakuuta 2017 tieteellisen lausunnon runsaasti taksifoliinia sisältävän uutteen turvallisuudesta (6). Vaikka EFSA laati ja hyväksyi lausunnon asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti, se täyttää asetuksen (EU) 2015/2283 11 artiklassa säädetyt vaatimukset.

(12)

Lausunto antaa riittävästi perusteita vahvistaa, että koko väestölle tarkoitettujen alkoholittomien juomien, maitotuotteiden ja suklaamakeisten ainesosana käytettävä runsaasti taksifoliinia sisältävä uute on asetuksen (EU) 2015/2283 12 artiklan 1 kohdan mukainen.

(13)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1308/2013 (7) säädetään maitoa ja maitotuotteita koskevat vaatimukset, joita sovelletaan runsaasti taksifoliinia sisältävään uutteeseen silloin, kun sitä käytetään maitotuotteiden ainesosana. Mainitun asetuksen liitteessä VII olevan III osan 2 kohdan nojalla runsaasti taksifoliinia sisältävää uutetta ei voida käyttää maitotuotteiden maidon minkään ainesosan osittaiseen tai täydelliseen korvaamiseen. Runsaasti taksifoliinia sisältävän uutteen käyttöä uuselintarvikkeena maitotuotteissa on näin ollen rajoitettava vastaavasti.

(14)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Muutetaan asetuksen (EU) 2015/2283 8 artiklassa säädetyssä hyväksyttyjen uuselintarvikkeiden luettelossa oleva runsaasti taksifoliinia sisältävää uutetta koskeva kohta tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun unionin luettelon kohtaan on lisättävä tämän asetuksen liitteessä säädetyt käyttöedellytykset ja pakkausmerkintöjä koskevat merkintävaatimukset.

2 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2470 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä maaliskuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2470, annettu 20 päivänä joulukuuta 2017, unionin uuselintarvikeluettelon laatimisesta uuselintarvikkeista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisesti (EUVL L 351, 30.12.2017, s. 72).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 258/97, annettu 27 päivänä tammikuuta 1997, uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista (EYVL L 43, 14.2.1997, s. 1).

(4)  EFSA Journal 2017; 15(2):4682.

(5)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/2079, annettu 10 päivänä marraskuuta 2017, luvan antamisesta runsaasti taksifoliinia sisältävän uutteen saattamiseksi markkinoille elintarvikkeiden uutena ainesosana Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti (EUVL L 295, 14.11.2017, s. 81).

(6)  EFSA Journal 2017; 15(11):5059.

(7)  Maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013 (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671).


LIITE

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2470 liite seuraavasti:

1)

Korvataan taulukossa 1 (Hyväksytyt uuselintarvikkeet) kohta ”Runsaasti taksifoliinia sisältävä uute” seuraavasti:

Hyväksytty uuselintarvike

Uuselintarvikkeen käyttöedellytykset

Merkintöjä koskevat lisävaatimukset

Muut vaatimukset

Runsaasti taksifoliinia sisältävä uute

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”runsaasti taksifoliinia sisältävä uute””

 

Maustamaton jogurtti / Hedelmiä sisältävä jogurtti (*)

0,020 g/kg

Kefiiri (*)

0,008 g/kg

Kirnupiimä (*)

0,005 g/kg

Maitojauhe (*)

0,052 g/kg

Kerma (*)

0,070 g/kg

Hapankerma (*)

0,050 g/kg

Juusto (*)

0,090 g/kg

Voi (*)

0,164 g/kg

Suklaamakeiset

0,070 g/kg

Alkoholittomat juomat

0,020 g/l

Direktiivissä 2002/46/EY määritellyt ravintolisät, jotka on tarkoitettu koko muulle väestölle kuin imeväisille, pikkulapsille, lapsille ja alle 14-vuotiaille nuorille

100 mg/päivä

(*)

Kun runsaasti taksifoliinia sisältävää uutetta käytetään maitotuotteissa, sitä ei saa käyttää maidon minkään ainesosan osittaiseen tai täydelliseen korvaamiseen

2)

Korvataan taulukossa 2 (Eritelmät) ”Runsaasti taksifoliinia sisältävää uutetta” koskeva ”Määritelmä” seuraavasti:

Hyväksytty uuselintarvike

Eritelmä

Runsaasti taksifoliinia sisältävä uute

Määritelmä:

Kemiallinen nimi: [(2R,3R)-2-(3,4 dihydroksifenyyli)-3,5,7-trihydroksi-2,3-dihydrokromen-4-oni, joka tunnetaan myös nimellä (+) trans (2R,3R)- dihydrokversetiini] ja jossa cis-muotoa on enintään 2 %”


21.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 78/11


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/462,

annettu 20 päivänä maaliskuuta 2018,

luvan antamisesta L-ergotioneiinin käyttötarkoituksen laajentamiseksi uuselintarvikkeena Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisesti sekä komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2470 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon uuselintarvikkeista, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 ja komission asetuksen (EY) N:o 1852/2001 (1) kumoamisesta 25 päivänä marraskuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 ja erityisesti sen 12 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) 2015/2283 säädetään, että unionin markkinoille voidaan saattaa vain sellaisia uuselintarvikkeita, jotka on hyväksytty ja jotka mainitaan unionin luettelossa.

(2)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2470 (2), jossa vahvistetaan unionin luettelo hyväksytyistä uuselintarvikkeista, annettiin asetuksen (EU) 2015/2283 8 artiklan nojalla.

(3)

Asetuksen (EU) 2015/2283 12 artiklan nojalla komissio toimittaa ehdotuksen täytäntöönpanosäädökseksi, jolla hyväksytään uuselintarvikkeen unionin markkinoille saattaminen ja saatetaan unionin luettelo ajan tasalle.

(4)

Yritys Tetradehedron toimitti 25 päivänä heinäkuuta 2013 Ranskan toimivaltaiselle viranomaiselle hakemuksen synteettisen L-ergotioneiinin, jäljempänä ’L-ergotioneiini’, saattamisesta unionin markkinoille asetuksen (EY) N:o 258/97 (3) 1 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuna elintarvikkeen uutena ainesosana. Hakemuksella haettiin hyväksyntää L-ergotioneiinille koko väestölle, lukuun ottamatta raskaana olevia ja imettäviä naisia, sekä yli 3-vuotiaille lapsille tarkoitetuissa ravintolisissä sekä sellaisissa alkoholittomissa juomissa, tuoremaitotuotteissa, maitopohjaisissa juomissa, viljapatukoissa ja suklaamakeisissa, jotka on tarkoitettu koko väestölle, lukuun ottamatta raskaana olevia ja imettäviä naisia sekä imeväisiä ja pikkulapsia.

(5)

EFSA antoi 26 päivänä lokakuuta 2016 tieteellisen lausunnon L-ergotioneiinin turvallisuudesta asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisena uuselintarvikkeena (4). Se totesi lausunnossaan, että L-ergotioneiini on turvallinen ehdotetuissa käyttötarkoituksissa ja ehdotettuina käyttömäärinä.

(6)

Komission täytäntöönpanopäätöksellä 2017/1281/EU (5) annettiin asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti lupa saattaa L-ergotioneiini markkinoille elintarvikkeiden uutena ainesosana koko väestölle tarkoitetuissa ravintolisissä, lukuun ottamatta raskaana olevia ja imettäviä naisia sekä imeväisiä ja pikkulapsia.

(7)

Tässä täytäntöönpanoasetuksessa käsitellään muita käyttötarkoituksia ja käyttömääriä, joille hakija oli pyytänyt hyväksyntää. Komissio käynnisti lisäarvioinnin ennen lopullisen päätöksen tekemistä koko soveltamisalasta varmistaakseen, että L-ergotioneiini on turvallinen myös silloin, kun imeväiset, pikkulapset sekä raskaana olevat ja imettävät naiset nauttivat sitä muissa muodoissa kuin ravintolisissä.

(8)

Hakijalle annettiin 26 päivänä huhtikuuta 2017 tiedoksi EFSAlle osoitettu komission lisäpyyntö, jonka hakija hyväksyi.

(9)

Komissio kuuli EFSAa 19 päivänä toukokuuta 2017 ja pyysi sitä tekemään täydentävän turvallisuusarvioinnin L-ergotioneiinin käytöstä raskaana oleville ja imettäville naisille sekä imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuissa alkoholittomissa juomissa, tuoremaitotuotteissa, maitopohjaisissa juomissa, viljapatukoissa ja suklaamakeisissa.

(10)

Asetuksen (EU) 2015/2283 35 artiklan 1 kohdan nojalla kaikkia jäsenvaltioille uuselintarvikkeista ja elintarvikkeen uusista ainesosista annetun asetuksen (EY) N:o 258/97 4 artiklan mukaisesti toimitettuja uuselintarvikkeiden unionin markkinoille saattamista koskevia hakemuksia, joista ei ole tehty lopullista päätöstä ennen 1 päivää tammikuuta 2018, on käsiteltävä asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisina hakemuksina.

(11)

EFSA antoi 25 päivänä lokakuuta 2017 tieteellisen lausunnon L-ergotioneiinin turvallisuudesta (6). Vaikka EFSA laati ja antoi tämän lausunnon asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti, se täyttää asetuksen (EU) 2015/2283 11 artiklan vaatimukset.

(12)

Lausunto antaa riittävästi perusteita vahvistaa, että koko väestölle tarkoitettujen alkoholittomien juomien, tuoremaitotuotteiden, maitopohjaisten juomien ja suklaamakeisten ainesosana käytettävä L-ergotioneiini on asetuksen (EU) 2015/2283 12 artiklan 1 kohdan mukainen.

(13)

Maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1308/2013 (7) säädetään maitoa ja maitotuotteita koskevista vaatimuksista, joita sovelletaan L-ergotioneiiniin silloin, kun sitä käytetään maitotuotteiden ainesosana. Mainitun asetuksen liitteessä VII olevan III osan 2 kohdan nojalla L-ergotioneiinia ei voida käyttää maitotuotteiden maidon minkään ainesosan osittaiseen tai täydelliseen korvaamiseen. L-ergotioneiinin käyttöä uuselintarvikkeena maitotuotteissa on näin ollen rajoitettava vastaavasti.

(14)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Muutetaan asetuksen (EU) 2015/2283 8 artiklassa säädetyssä hyväksyttyjen uuselintarvikkeiden luettelossa oleva L-ergotioneiinia koskeva kohta tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun unionin luettelossa olevaan kohtaan on lisättävä tämän asetuksen liitteessä säädetyt käyttöedellytykset ja merkintävaatimukset.

2 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2470 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä maaliskuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2470, annettu 20 päivänä joulukuuta 2017, unionin uuselintarvikeluettelon laatimisesta uuselintarvikkeista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisesti (EUVL L 351, 30.12.2017, s. 72).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 258/97, annettu 27 päivänä tammikuuta 1997, uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista (EYVL L 43, 14.2.1997, s. 1).

(4)  EFSA Journal 2016; 14(11):4629

(5)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/1281, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2017, luvan antamisesta L-ergotioneiinin saattamiseksi markkinoille elintarvikkeen uutena ainesosana Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti (EUVLL 184, 15.7.2017, s. 65).

(6)  EFSA Journal 2017; 15(11):5060.

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, p. 671).


LIITE

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2470 liite seuraavasti:

Korvataan taulukossa 1 (Hyväksytyt uuselintarvikkeet) oleva ”L-ergotioneiinia” koskeva kohta seuraavasti:

Hyväksytty uuselintarvike

Uuselintarvikkeen käyttöedellytykset

Merkintöjä koskevat lisävaatimukset

Muut vaatimukset

L-ergotioneiini

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden merkinnöissä on ”L-ergotioneiini””.

 

Alkoholittomat juomat

0,025 g/kg

Maitopohjaiset juomat

0,025 g/kg

Tuoremaitotuotteet (*)

0,040 g/kg

Viljapatukat

0,2 g/kg

Suklaamakeiset

0,25 g/kg

Ravintolisät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/46/EY

30 mg/päivä väestölle yleisesti (lukuun ottamatta raskaana olevia ja imettäviä naisia)

20 mg/päivä 3 vuotta täyttäneelle lapselle

(*)

Kun L-ergotioneniinia käytetään maitotuotteissa, sitä ei saa käyttää maidon minkään ainesosan osittaiseen tai täydelliseen korvaamiseen


PÄÄTÖKSET

21.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 78/15


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2018/463,

annettu 19 päivänä maaliskuuta 2018,

yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen nimittämisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhdenmukaisten sääntöjen ja yhdenmukaisen menettelyn vahvistamisesta luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua varten yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta 15 päivänä heinäkuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 806/2014 (1) ja erityisesti sen 56 artiklan 6 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio hyväksyi 20 päivänä joulukuuta 2017 yhteistä kriisinratkaisuneuvostoa, jäljempänä ’kriisinratkaisuneuvosto’, kuultuaan täysistunnossaan lopullisen luettelon ehdokkaista kriisinratkaisuneuvoston jäseniksi ja toimitti sen Euroopan parlamentille.

(2)

Neuvostolle tiedotettiin lopullisesta luettelosta samana päivänä.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 806/2014 56 artiklan 5 kohdan mukaisesti kriisinratkaisuneuvoston kokoaikaisen jäsenen toimikausi on viisi vuotta.

(4)

Komissio hyväksyi 14 päivänä helmikuuta 2018 ehdotuksen Boštjan JAZBECIN nimittämisestä kriisinratkaisuneuvoston jäseneksi ja toimitti ehdotuksen Euroopan parlamentin hyväksyttäväksi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimitetään Boštjan JAZBEC kokoaikaiseksi yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäseneksi viiden vuoden toimikaudeksi tämän päätöksen voimaantulosta.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 19 päivänä maaliskuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

R. PORODZANOV


(1)  EUVL L 225, 30.7.2014, s. 1.

(2)  Hyväksyntä annettu 1. maaliskuuta 2018.


SUOSITUKSET

21.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 78/16


KOMISSION SUOSITUS (EU) 2018/464,

annettu 19 päivänä maaliskuuta 2018,

metallien ja jodin seurannasta merilevässä, suolakkokasveissa ja merileväpohjaisissa tuotteissa

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 292 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Arseenin, kadmiumin ja lyijyn enimmäismäärät erilaisissa elintarvikkeissa vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 1881/2006 (1). Näiden aineiden enimmäismääriä merilevässä ja suolakkokasveissa ei kuitenkaan ole tätä nykyä vahvistettu lukuun ottamatta tämän asetuksen nojalla vahvistettuja enimmäismääriä ravintolisille, jotka koostuvat yksinomaan tai pääasiassa merilevästä tai merilevästä saaduista tuotteista.

(2)

Elohopean osalta jäämien enimmäismäärä on nykyisin vahvistettu asetuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston (EY) N:o 396/2005 (2) nojalla leville ja prokaryoottisille organismeille oletustasolla 0,01 mg/kg.

(3)

Elintarvikealan tiedekomitea vahvisti vuonna 2006 jodin saannin ylärajaksi 600 μg päivässä aikuisille ja 200 μg päivässä 1–3-vuotiaille lapsille (3). Se totesi, että runsaasti jodia sisältävien levätuotteiden, erityisesti kuivattujen tuotteiden, nauttiminen saattaa johtaa vaarallisen suureen jodin saantiin, jos tällaiset tuotteet sisältävät enemmän kuin 20 mg jodia/kg kuiva-ainetta ja altistunut väestö elää yleisesti jodin puutteesta kärsivällä alueella.

(4)

Saatavilla olevat esiintymistiedot osoittavat, että merilevät sisältävät arseenia, kadmiumia, jodia, lyijyä ja elohopeaa merkittävinä pitoisuuksina. Koska myös suolakkokasvit kasvavat meriympäristössä, voidaan kohtuudella olettaa, että näitä aineita on imeytynyt niihin samalla tavalla ja näin ollen niiden kuormitus on samantapainen.

(5)

Merilevä ja suolakkokasvit ovat yhä tärkeämpi osa tiettyjen EU:n kuluttajien ravintoa. Tämän vuoksi on tarpeen arvioida, vaikuttaako arseenin, kadmiumin, jodin, lyijyn ja elohopean saanti merilevästä ja suolakkokasveista kokonaisaltistumiseen näille aineille niin paljon, että olisi tarpeen vahvistaa arseenin, kadmiumin ja lyijyn enimmäismäärät näille hyödykkeille tai muuttaa leville ja prokaryoottisille organismeille vahvistettua elohopean jäämien enimmäismäärää tai toteuttaa toimia näistä tuotteista aiheutuvan jodialtistuksen osalta.

(6)

Merileväpohjaisille elintarvikelisäaineille vahvistetaan eritelmät komission asetuksen (EU) N:o 231/2012 (4) liitteissä. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’EFSA’, suositteli joidenkin näiden lisäaineiden osalta, että myrkyllisten aineiden epäpuhtauksien enimmäismääriä olisi tarkistettava sen varmistamiseksi, että näiden lisäaineiden käyttö ei merkittävällä tavalla johda erityisesti imeväisten ja pikkulasten altistumiseen kyseisille myrkyllisille aineille (5). Tämän vuoksi olisi arvioitava altistumista merilevään ja levään perustuvissa elintarvikelisäaineissa olevalle arseenille, kadmiumille, jodille, lyijylle ja elohopealle.

(7)

Arseenin, lyijyn, kadmiumin ja elohopean enimmäispitoisuudet rehussa vahvistetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/32/EY (6). Koska tiettyjä merilevälajeja käytetään rehuna, näiden lajien metallipitoisuus olisi myös tutkittava niin eläinten terveyteen liittyvistä syistä kuin ottaen huomioon näiden metallien siirtymisen eläinperäisiin elintarvikkeisiin.

(8)

Tietoja arseenin, kadmiumin, jodin, lyijyn ja elohopean esiintymisestä eri merilevälajeissa, suolakkokasveissa ja merileväpohjaisissa tuotteissa olisi kerättävä ravinnon kautta tapahtuvaa altistumista koskevan arvioinnin tueksi,

ON ANTANUT TÄMÄN SUOSITUKSEN:

1.

Jäsenvaltioiden olisi yhteistyössä elintarvike- ja rehualan toimijoiden kanssa seurattava vuosina 2018, 2019 ja 2020 arseenin, kadmiumin, jodin, lyijyn ja elohopean esiintymistä merilevässä, suolakkokasveissa ja merileväpohjaisissa tuotteissa. Seurannan olisi sisällettävä syötäviä suolakkokasveja, mukaan luettuina Salicorna europaea ja Tetragonia tetragonoides, sekä – ottaen huomioon kulutustottumukset ja rehukäytön – useita erilaisia merilevälajeja, mukaan luettuina arame-levä (Ecklonia bicyclis), rakkolevä (Fucus vesiculosus), dulse-levä (Palmaria palmata), hiziki-levä (Hizikia fusiforme), irlanninlevä (Chondrus crispus), sormivuotakelppi (Laminaria digitata), kombu-levä (Laminaria japonica, Saccharina japonica), norilevä (Porphyra ja Pyropia spp.), solmulevä (Ascophyllum nodosum), suolilevät (Ulva sp.), merispagetti (Himanthalia elongata), sahahauru (Fucus serratus), plyysilevät (Codium sp.), makealapakelppi (Sacharina latissima) wakame-levä (Undaria pinnatifida) ja lainevaskisiipi (Alaria esculenta), jotta altistumisesta voidaan tehdä tarkka arvio. Esiintymistietoja olisi kerättävä myös merileväpohjaisista elintarvikelisäaineista, mukaan luettuina E400, E401, E403, E404, E405, E406, E407, E407a ja E160a(iv).

2.

Elintarvikkeiden seurannassa olisi noudatettava komission asetuksessa (EY) N:o 333/2007 (7) vahvistettuja näytteenottomenettelyjä sen varmistamiseksi, että näytteet ovat edustavia tutkittavan erän kannalta.

3.

Rehun seurannassa olisi noudatettava komission asetuksessa (EY) N:o 152/2009 (8) säädettyjä säännöksiä.

4.

Määritykset olisi tehtävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (9) liitteen III mukaisesti käyttämällä sellaista määritysmenetelmää, jonka on todistettu antavan luotettavia tuloksia.

5.

Elohopean määritys olisi mieluiten tehtävä määrittämällä metyylielohopean ja kokonaiselohopean pitoisuus, ja arseenin määritys olisi tehtävä määrittämällä epäorgaanisen arseenin ja kokonaisarseenin pitoisuus ja, jos mahdollista, muiden merkityksellisten arseenilajien pitoisuus.

6.

Olisi ilmoitettava lajit tai lisäaineen numerot ja se, analysoitiinko tuoreita, kuivattuja vai jalostettuja tuotteita. Mahdollisuuksien mukaan olisi ilmoitettava myös tuotteiden alkuperä (luonnonvaraiset vai viljellyt), korjuun päivämäärä ja sijainti, se merilevän osa, joka analysoitiin, ja mahdolliset tiedot lopputuotteiden merkinnöistä.

7.

Seurantatiedot olisi toimitettava EFSAlle säännöllisesti sisältäen EFSAn yksilöimät tiedot sen vahvistamassa sähköisessä raportointimuodossa, jotta tiedot voidaan koota yhteen tietokantaan.

Tehty Brysselissä 19 päivänä maaliskuuta 2018.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  Komission asetus (EY) N:o 1881/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärien vahvistamisesta (EUVL L 364, 20.12.2006, s. 5).

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 396/2005, annettu 23 päivänä helmikuuta 2005, torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta (EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1)

(3)  Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals – Scientific Committee on Food – Scientific Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies. Helmikuu, 2006 http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/efsa_rep/blobserver_assets/ndatolerableuil.pdf

(4)  Komission asetus (EU) N:o 231/2012, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteissä II ja III lueteltujen elintarvikelisäaineiden eritelmien vahvistamisesta (EUVL L 83, 22.3.2012, s. 1).

(5)  Re-evaluation of agar (E406) as a food additive. EFSA Journal 2016; 14(12): 4645.

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/32/EY, annettu 7 päivänä toukokuuta 2002, haitallisista aineista eläinten rehuissa (EYVL L 140, 30.5.2002, s. 10).

(7)  Komission asetus (EY) N:o 333/2007, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2007, näytteenotto- ja määritysmenetelmistä elintarvikkeissa olevien hivenaineiden ja jalostuksesta peräisin olevien vierasaineiden pitoisuuksien tarkastusta varten (EUVL L 88, 29.3.2007, s. 29).

(8)  Komission asetus (EY) N:o 152/2009, annettu 27 päivänä tammikuuta 2009, näytteenotto- ja määritysmenetelmistä rehujen virallista valvontaa varten (EUVL L 54, 26.2.2009, s. 1).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta (EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1).