ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 71

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

61. vuosikerta
14. maaliskuu 2018


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) 2018/394, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2018, asetuksen (EU) N:o 965/2012 muuttamisesta ilmapalloja koskevien lentotoimintavaatimusten poistamiseksi

1

 

*

Komission asetus (EU) 2018/395, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2018, ilmapallojen lentotoimintaa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti

10

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/396, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2018, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta

36

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/397, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2018, ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Portugalin kanssa

38

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

14.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 71/1


KOMISSION ASETUS (EU) 2018/394,

annettu 13 päivänä maaliskuuta 2018,

asetuksen (EU) N:o 965/2012 muuttamisesta ilmapalloja koskevien lentotoimintavaatimusten poistamiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta 20 päivänä helmikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EU) N:o 965/2012 (2) määritellään edellytykset useiden eri lentotoiminnan lajien turvallisuudelle eri ilma-alusluokissa, mukaan lukien ilmapallot.

(2)

Komission asetuksessa (EU) 2018/395 (3) vahvistetaan erityiset säännöt ilmapallojen lentotoimintaa varten. Mainitun asetuksen soveltamispäivästä alkaen kyseiseen lentotoimintaan ei saisi enää soveltaa asetuksessa (EU) N:o 965/2012 säädettyjä lentotoimintaa koskevia yleisiä sääntöjä. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten suorittamaa lentotoiminnan valvontaa koskevia sääntöjä, jotka esitetään asetuksen (EU) N:o 965/2012 3 artiklassa ja liitteessä II, olisi kuitenkin edelleen sovellettava ilmapallojen lentotoimintaan, koska kyseiset vaatimukset eivät rajoitu yksittäisiin lentotoiminnan lajeihin vaan koskevat horisontaalisesti kaikkea lentotoimintaa.

(3)

Asetus (EU) N:o 965/2012 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti, jotta voidaan ottaa huomioon uudet ilmapallojen lentotoimintaan sovellettavat säännöt ja selventää kyseisen asetuksen säännöksiä tarvittavilta osin.

(4)

Asetukseen (EU) N:o 965/2012 tällä asetuksella tehtävien muutosten soveltamisen alkamispäivän olisi oltava sama kuin asetuksen (EU) 2018/395 soveltamisen alkamispäivä, koska kyseisten muutosten ja mainitun komission asetuksen välillä on läheinen kytkös.

(5)

Euroopan lentoturvallisuusvirasto on laatinut täytäntöönpanosääntöjen luonnokset, jotka se on toimittanut lausuntona (4) komissiolle asetuksen (EY) N:o 216/2008 17 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 216/2008 65 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 965/2012 seuraavasti:

1)

Muutetaan 1 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1, 2 ja 3 kohta seuraavasti:

”1.   Tässä asetuksessa säädetään lentokoneilla, helikoptereilla ja purjelentokoneilla harjoitettavaa lentotoimintaa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, joita sovelletaan myös toisen valtion turvallisuusvalvonnan alaisuuteen kuuluvien lentotoiminnan harjoittajien ilma-aluksille tehtäviin asematasotarkastuksiin, kun tällaiset ilma-alukset laskeutuvat perussopimusten määräysten soveltamisalaan kuuluvalla alueella sijaitsevalle lentopaikalle.

2.   Lisäksi tässä asetuksessa säädetään yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat asetuksen (EY) N:o 216/2008 4 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettuja ilma-aluksia, pois lukien ilmapallot, kaupalliseen ilmakuljetustoimintaan käyttävien lentotoiminnan harjoittajien hyväksyntätodistusten antamista, voimassa pitämistä, muuttamista, rajoittamista, voimassaolon keskeyttämistä tai peruuttamista, todistusten haltijoiden oikeuksia ja velvollisuuksia sekä edellytyksiä, joiden täyttyessä toiminta on kiellettävä, sitä on rajoitettava tai sille on asetettava ehtoja turvallisuuden säilyttämiseksi.

3.   Lisäksi tässä asetuksessa säädetään yksityiskohtaiset säännöt edellytyksistä ja menettelyistä, jotka koskevat lentokoneilla, helikoptereilla ja purjelentokoneilla tapahtuvan kaupallisen erityislentotoiminnan tai vaativilla moottorikäyttöisillä ilma-aluksilla tapahtuvan muun kuin kaupallisen lentotoiminnan, mukaan lukien muu kuin kaupallinen erityislentotoiminta vaativilla moottorikäyttöisillä ilma-aluksilla, harjoittajien tekemiä ilmoituksia siitä, että niillä on valmiudet täyttää ilma-alusten toimintaan liittyvät velvollisuudet ja käytössään tähän tarvittavat keinot, sekä kyseisten lentotoiminnan harjoittajien valvontaa.”;

b)

korvataan 6 kohta seuraavasti:

”6.   Tätä asetusta ei sovelleta ilmalaivoilla harjoitettavaan lentotoimintaan.”;

c)

lisätään 7 kohta seuraavasti:

”7.   Tätä asetusta ei sovelleta ilmapalloilla harjoitettavaan lentotoimintaan. Ilmapalloilla harjoitettavaan lentotoimintaan, lukuun ottamatta ankkuroituja kaasupalloja, sovelletaan kuitenkin 3 artiklassa vahvistettuja valvontaa koskevia vaatimuksia.”

2)

Lisätään 2 artiklaan kohdat 1 a ja 1 b seuraavasti:

”1 a)

’ilmapallolla’ ilmaa kevyempää miehitettyä ilma-alusta, joka ei ole moottorikäyttöinen ja joka lentää ilmaa kevyemmän kaasun tai ilmassa toimivan polttimen avulla, mukaan lukien kaasupallot, kuumailmapallot, ilmapallot, joissa käytetään sekä ilmaa kevyempiä kaasuja että kuumaa ilmaa, sekä moottorikäyttöisyydestään huolimatta kuumailmalaivat;

1 b)

’ankkuroidulla kaasupallolla’ kaasupalloa, jonka ankkurijärjestelmä pitää kaasupallon jatkuvasti ankkuroituna kiinteään pisteeseen lentotoiminnan aikana;”

3)

Lisätään 3 artiklan 1 kohtaan toinen alakohta seuraavasti:

”Jäsenvaltioiden ja viraston toimivaltaisten viranomaisten hallinnon ja hallintojärjestelmien on oltava liitteessä II täsmennettyjen vaatimusten mukaisia.”

4)

Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Lentotoiminnan harjoittajat saavat käyttää lentokonetta, helikopteria tai purjelentokonetta kaupalliseen ilmakuljetustoimintaan ainoastaan liitteissä III ja IV täsmennettyjen vaatimusten mukaisesti.”;

b)

korvataan 2 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

lentokoneita, helikoptereita ja purjelentokoneita vaarallisten aineiden kuljettamiseen;”;

c)

korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Lentotoiminnan harjoittajien, jotka harjoittavat muilla kuin vaativilla moottorikäyttöisillä lentokoneilla ja helikoptereilla sekä purjelentokoneilla muuta kuin kaupallista lentotoimintaa, mukaan lukien muu kuin kaupallinen erityislentotoiminta, on käytettävä ilma-alusta ainoastaan liitteessä VII täsmennettyjen vaatimusten mukaisesti.”;

d)

korvataan 5 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

muita lentokoneita ja helikoptereita sekä purjelentokoneita liitteessä VII täsmennettyjen säännösten mukaisesti.”;

e)

korvataan 6 kohta seuraavasti:

”6.   Lentotoiminnan harjoittajat saavat käyttää lentokonetta, helikopteria tai purjelentokonetta kaupalliseen erityislentotoimintaan ainoastaan liitteissä III ja VIII täsmennettyjen vaatimusten mukaisesti.”;

5)

Muutetaan 6 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Poiketen siitä, mitä tämän asetuksen 5 artiklassa säädetään, ja rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 216/2008 5 artiklan 4 kohdan a alakohdan ja komission asetuksen (EU) N:o 748/2012 (*1) liitteessä I olevan P alaluvun soveltamista ilmailulupien osalta, seuraavia lentoja harjoitetaan edelleen sen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä säädettyjen vaatimusten mukaisesti, jossa lentotoiminnan harjoittajan päätoimipaikka sijaitsee, tai jos sillä ei ole pääasiallista toimipaikkaa, sen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä säädettyjen vaatimusten mukaisesti, jonne se on sijoittautunut tai jossa sen kotipaikka sijaitsee:

a)

suunnittelu- tai tuotanto-organisaatioiden oikeuksiensa mukaisesti suorittamia lentoja, jotka liittyvät lentokone-, helikopteri- tai purjelentokonetyypin käyttöönottoon tai muutokseen;

b)

lennot, joilla ei kuljeteta matkustajia eikä rahtia ja joilla lentokone, helikopteri tai purjelentokone siirretään kunnostusta, korjausta, huoltoa, tarkastusta, toimitusta, vientiä tai muita samankaltaisia tarkoituksia varten.

(*1)  Komission asetus (EU) N:o 748/2012, annettu 3 päivänä elokuuta 2012, ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristösertifiointia sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden sertifiointia koskevista täytäntöönpanosäännöistä (EUVL L 224, 21.8.2012, s. 1).”"

b)

korvataan 4 a kohdan johdantolause seuraavasti:

”Poiketen siitä, mitä 5 artiklan 1 ja 6 kohdassa säädetään, seuraava muilla kuin vaativilla moottorikäyttöisillä lentokoneilla ja helikoptereilla sekä purjelentokoneilla toteutettava lentotoiminta voidaan suorittaa liitteen VII mukaisesti:”;

6)

Korvataan 8 artikla seuraavasti:

”8 artikla

Lentoaikarajoitukset

1.   Kaupalliseen ilmakuljetustoimintaan sovelletaan liitteen III osastoa FTL.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, lentokoneilla harjoitettavaan taksilentotoimintaan, kiireelliseen lääkintälentotoimintaan ja yhden ohjaajan miehistöllä suoritettavaan kaupalliseen ilmakuljetustoimintaan sovelletaan asetuksen (ETY) N:o 3922/91 8 artiklan 4 kohdassa ja mainitun asetuksen liitteessä III olevassa luvussa Q tarkoitetussa kansallisessa lainsäädännössä täsmennettyjä vaatimuksia.

3.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, helikoptereilla ja purjelentokoneilla suoritettavassa kaupallisessa ilmakuljetustoiminnassa on noudatettava sen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä täsmennettyjä vaatimuksia, jossa lentotoiminnan harjoittajan päätoimipaikka sijaitsee.

4.   Vaativilla moottorikäyttöisillä lentokoneilla ja helikoptereilla suoritettavassa muussa kuin kaupallisessa lentotoiminnassa, mukaan lukien muu kuin kaupallinen erityislentotoiminta, sekä lentokoneilla, helikoptereilla ja purjelentokoneilla suoritettavassa kaupallisessa erityislentotoiminnassa on noudatettava lentoaikarajoitusten osalta sen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä täsmennettyjä vaatimuksia, jossa lentotoiminnan harjoittajan päätoimipaikka sijaitsee, tai jos sillä ei ole pääasiallista toimipaikkaa, sen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä täsmennettyjä vaatimuksia, jonne se on sijoittautunut tai jossa sen kotipaikka sijaitsee.”

7)

Muutetaan 10 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 2 ja 3 kohta seuraavasti:

”2.   Liitteiden II ja VII vaatimuksia sovelletaan purjelentokoneilla harjoitettavaan muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan 25 päivästä elokuuta 2013. Jäsenvaltioiden, jotka ovat päättäneet unionin oikeuden mukaisesti ennen 8 päivää huhtikuuta 2019 olla soveltamatta näitä vaatimuksia tai osaa niistä kyseiseen lentotoimintaan alueellaan, on kuitenkin asetettava kyseiset päätökset julkisesti saataville. Jos tällaisia päätöksiä on edelleen voimassa 8 päivänä huhtikuuta 2020, niiden soveltaminen päättyy kyseisestä päivästä alkaen.

3.   Liitteiden II, III, VII ja VIII vaatimuksia sovelletaan purjelentokoneilla harjoitettavaan erityislentotoimintaan 1 päivästä heinäkuuta 2014. Jäsenvaltioiden, jotka ovat päättäneet unionin oikeuden mukaisesti ennen 8 päivää huhtikuuta 2019 olla soveltamatta näitä vaatimuksia tai osaa niistä kyseiseen lentotoimintaan alueellaan, on kuitenkin asetettava kyseiset päätökset julkisesti saataville. Jos tällaisia päätöksiä on edelleen voimassa 8 päivänä huhtikuuta 2020, niiden soveltaminen päättyy kyseisestä päivästä alkaen.”

b)

korvataan 5 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

purjelentokoneilla harjoitettavaan kaupalliseen ilmakuljetustoimintaan 1 päivästä heinäkuuta 2014. Jäsenvaltioiden, jotka ovat päättäneet unionin oikeuden mukaisesti ennen 8 päivää huhtikuuta 2019 olla soveltamatta näitä vaatimuksia tai osaa niistä kyseiseen lentotoimintaan alueellaan, on kuitenkin asetettava kyseiset päätökset julkisesti saataville. Jos tällaisia päätöksiä on edelleen voimassa 8 päivänä huhtikuuta 2020, niiden soveltaminen päättyy kyseisestä päivästä alkaen.”

8)

Muutetaan liitteet I, II, III, IV, VII ja VIII tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 8 päivästä huhtikuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä maaliskuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 965/2012, annettu 5 päivänä lokakuuta 2012, lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti (EUVL L 296, 25.10.2012, s. 1).

(3)  Komission asetus (EU) 2018/395, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2018, ilmapallojen lentotoimintaa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti (katso tämän virallisen lehden sivu 10).

(4)  Euroopan lentoturvallisuusviraston 6 päivänä tammikuuta 2016 antama lausunto nro 1/2016 koskien komission asetusta eurooppalaisten lentotoimintaa koskevien sääntöjen tarkistamisesta ilmapallojen osalta.


LIITE

Muutetaan liitteet I, II, III, IV, VII ja VIII seuraavasti:

1)

Korvataan asetuksen (EU) N:o 965/2012 liitteessä I oleva 120 kohta seuraavasti:

”120)

’hyötykuormalla’ matkustajien, matkatavaroiden, rahdin ja mukana kuljetettavien erityislaitteiden yhteenlaskettua massaa, mahdollinen painolasti mukaan luettuna;”;

2)

Muutetaan liite II seuraavasti:

a)

korvataan ARO.GEN.345 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

Saatuaan ilmoituksen organisaatiolta, joka harjoittaa tai aikoo harjoittaa toimintaa, josta vaaditaan ilmoitus, toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että ilmoitus sisältää kaikki tämän asetuksen liitteessä III (osa ORO) olevassa ORO.DEC.100 kohdassa vaaditut tiedot tai ilmapallojen lentotoiminnan harjoittajien osalta komission asetuksen (EU) 2018/395 (*1) liitteessä II (osa BOP) olevassa BOP.ADD.100 kohdassa vaaditut tiedot, ja vahvistettava organisaatiolle vastaanottaneensa ilmoituksen.

(*1)  Komission asetus (EU) 2018/395, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2018, ilmapallojen lentotoimintaa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti (EUVL L 71, 14.3.2018, s. 10)”"

b)

korvataan kohdan ARO.GEN.350 kohdan b alakohdan 1 alakohta seuraavasti:

”1)

toimivaltaiselle viranomaiselle ei anneta pääsyä organisaation tiloihin tämän asetuksen liitteessä III (osa ORO) olevan ORO.GEN.140 kohdan mukaisesti tai ilmapallojen lentotoiminnan harjoittajien osalta asetuksen (EU) 2018/395 liitteessä II (osa BOP) olevan BOP.ADD.015 ja BOP.ADD.035 kohdan mukaisesti tavallisina toiminta-aikoina, vaikka asiasta on tehty kaksi kirjallista pyyntöä;”;

c)

korvataan ARO.OPS.110 kohdan otsikko seuraavasti:

”ARO.OPS.110   Lentokoneiden ja helikoptereiden vuokraussopimukset”;

3)

Muutetaan liite III seuraavasti:

a)

korvataan ORO.GEN.110 kohdan k alakohta seuraavasti:

”k)

Sen estämättä, mitä j alakohdassa säädetään, lentoliikenteen harjoittajien, jotka harjoittavat kaupallista lentotoimintaa jollakin seuraavista ilma-aluksista, on varmistettava, että ohjaamomiehistö on saanut asianmukaisen koulutuksen tai ohjeistuksen, joiden avulla se voi tunnistaa matkustajien ilma-alukseen tuomat tai rahtina kuljetettavat vaaralliset aineet:

1)

purjelentokone;

2)

yksimoottorinen potkurikäyttöinen lentokone, jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa (MCTOM) on enintään 5 700 kg ja suurin käytettävä matkustajapaikkaluku (MOPSC) enintään 5 ja jonka lento alkaa ja päättyy samalla lento- tai toimintapaikalla, kun lento suoritetaan päivällä näkölentosääntöjen mukaisesti;

3)

muu kuin vaativa moottorikäyttöinen helikopteri, jossa on yksi moottori ja jonka suurin käytettävä matkustajapaikkaluku (MOPSC) on enintään 5 ja jonka lento alkaa ja päättyy samalla lento- tai toimintapaikalla, kun lento suoritetaan päivällä näkölentosääntöjen mukaisesti.”;

b)

korvataan ORO.MLR.101 kohdan johdantolause seuraavasti:

”Lukuun ottamatta yksimoottorisilla potkurikäyttöisillä lentokoneilla, joiden suurin käytettävä matkustajapaikkaluku (MOPSC) on enintään 5, tai muilla kuin vaativilla yksimoottorisilla helikoptereilla, joiden suurin käytettävä matkustajapaikkaluku (MOPSC) on enintään 5, harjoitettavaa päivällä tapahtuvaa VFR-lentotoimintaa, joka alkaa ja päättyy samalla lento- tai toimintapaikalla, sekä purjelentokoneilla harjoitettavaa lentotoimintaa, toimintakäsikirjan yleisrakenteen on oltava seuraava:”.

c)

korvataan ORO.FC.005 kohdan b alakohdan 1 alakohta seuraavasti:

”1)

kaupallinen ilmakuljetustoiminta purjelentokoneilla; tai”;

d)

korvataan ORO.CC.100 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

Matkustamomiehistön lukumäärä ja kokoonpano määritetään asetuksen (EY) N:o 216/2008 liitteessä IV olevan 7.a kohdan mukaisesti ottaen huomioon kyseisen lennon toiminnalliset tekijät tai olosuhteet. Ilma-alukseen, jonka suurin käytettävä matkustajapaikkaluku on yli 19, on osoitettava vähintään yksi matkustamomiehistön jäsen, kun kuljetettavana on yksi tai useampia matkustajia.”;

4)

Muutetaan liite IV seuraavasti:

a)

muutetaan CAT.GEN.105 kohta seuraavasti:

i)

korvataan otsikko seuraavasti:

”CAT.GEN.105   TMG-moottoripurjelentokoneet ja moottoripurjelentokoneet”;

ii)

poistetaan d alakohta;

b)

muutetaan CAT.GEN.NMPA.100 kohta seuraavasti:

i)

korvataan a alakohdan 2 alakohta seuraavasti:

”2)

on vastuussa purjelentokoneen käytöstä ja turvallisuudesta osalta siitä hetkestä alkaen, kun lentoonlähtö aloitetaan, siihen hetkeen asti, kun purjelentokone pysähtyy lennon päätyttyä;”;

ii)

poistetaan d alakohta;

c)

poistetaan CAT.GEN.NMPA.105 kohta;

d)

korvataan CAT.GEN.NMPA.140 kohdan a alakohdan 19 alakohta seuraavasti:

”19)

massa- ja massakeskiöasiakirjat;”;

e)

korvataan CAT.OP.NMPA.105 kohta seuraavasti:

”CAT.OP.NMPA.105   Melunvaimennusmenetelmät – moottoripurjelentokoneet

Ilma-aluksen päällikön on otettava huomioon ilma-aluksen meluvaikutukset varmistaen kuitenkin, että turvallisuus on etusijalla melunvaimennukseen nähden.”;

f)

poistetaan CAT.OP.NMPA.110 kohta;

g)

poistetaan CAT.OP.NMPA.135 kohta;

h)

korvataan CAT.OP.NMPA.140 kohta seuraavasti:

”CAT.OP.NMPA.140   Tupakointi ilma-aluksessa

Tupakointi on kokonaan kiellettyä purjelentokoneessa.”;

i)

poistetaan CAT.OP.NMPA.165 kohta;

j)

poistetaan CAT.OP.NMPA.180 kohta;

k)

poistetaan osastossa C oleva 5 jakso;

l)

poistetaan osastossa D oleva 4 jakso;

5)

Muutetaan liite VII (OSA NCO) seuraavasti:

a)

muutetaan NCO.GEN.102 kohta seuraavasti:

i)

korvataan otsikko seuraavasti:

”NCO.GEN.102   TMG-moottoripurjelentokoneet ja moottoripurjelentokoneet”;

ii)

poistetaan d alakohta;

b)

korvataan NCO.GEN.103 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

lentoonlähdön ja laskun on tapahduttava samalla lento- tai toimintapaikalla purjelentokoneita lukuun ottamatta;”;

c)

muutetaan NCO.GEN.105 kohta seuraavasti:

i)

korvataan a alakohdan 4 alakohdan iii ja iv alakohta seuraavasti:

”iii)

kyseisellä lennolla tarvittavat mittarit ja varusteet on asennettu ilma-alukseen ja ne ovat toimintakuntoisia, ellei toiminta laitteen ollessa epäkunnossa ole sallittu minimivarusteluettelon (MEL) tai tarvittaessa kohdan NCO.IDE.A.105, NCO.IDE.H.105 tai NCO.IDE.S.105 mukaisen vastaavan asiakirjan perusteella;

iv)

ilma-aluksen massa ja painopisteen sijainti ovat sellaiset, että lento voidaan suorittaa lentokelpoisuusasiakirjoissa määrätyissä rajoissa;”;

ii)

korvataan f alakohdan 1 alakohta seuraavasti:

”1)

pidettävä istuinvyönsä kiinnitettynä silloin, kun hän on omalla paikallaan; ja”;

d)

poistetaan NCO.GEN.106 kohta;

e)

korvataan NCO.GEN.135 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

Sen estämättä, mitä a alakohdassa säädetään, kun kyse on lennosta, joka suoritetaan purjelentokoneella, TMG-moottoripurjelentokoneita lukuun ottamatta, a alakohdan 2–8 alakohdassa ja a alakohdan 11–13 alakohdassa tarkoitetut asiakirjat ja tiedot voidaan säilyttää hakuajoneuvossa.”;

f)

poistetaan NCO.OP.121 kohta;

g)

poistetaan NCO.OP.127 kohta;

h)

korvataan NCO.OP.150 kohta seuraavasti:

”NCO.OP.150   Matkustajien kuljettaminen

Ilma-aluksen päällikön on varmistettava, että jokainen ilma-aluksessa oleva matkustaja on asettunut istuma- tai makuupaikalle ja kiinnittänyt istuinvyönsä tai turvajärjestelmänsä asianmukaisesti ennen rullausta, lentoonlähtöä ja laskua sekä aina, kun turvallisuusnäkökohtien katsotaan sitä edellyttävän.”;

i)

korvataan NCO.OP.156 kohta seuraavasti:

”NCO.OP.156   Tupakointi ilma-aluksessa – purjelentokoneet

Purjelentokoneessa tupakointi on kokonaan kielletty.”;

j)

poistetaan NCO.OP.176 kohta;

k)

korvataan NCO.OP.185 kohta seuraavasti:

”NCO.OP.185   Polttoaineen käytön hallinta lennon aikana

Ilma-aluksen päällikön on tarkistettava säännöllisin väliajoin, ettei lennon aikana käytettävissä olevan polttoaineen määrä ole pienempi kuin se määrä, joka tarvitaan sääolosuhteiltaan hyväksyttävälle lento- tai toimintapaikalle pääsemiseksi siten, että suunniteltu varapolttoaine on vielä jäljellä NCO.OP.125 tai NCO.OP.126 kohdan vaatimusten mukaisesti.”;

l)

poistetaan NCO.OP.215 kohta;

m)

korvataan NCO.POL.100 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

Ilma-aluksen kuorman, massan ja painopisteen aseman on oltava kaikissa lentotoiminnan vaiheissa niiden rajoitusten mukaisia, joista määrätään lentokäsikirjassa tai vastaavassa asiakirjassa.”;

n)

korvataan NCO.POL.105 kohta seuraavasti:

”NCO.POL.105   Punnitseminen

a)

Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että ilma-aluksen massa ja painopiste on määritetty punnitsemalla ne ennen ilma-aluksen käyttöönottoa. Muutosten ja korjausten yhteisvaikutus massaan ja massakeskiöön on otettava huomioon ja merkittävä asiakirjoihin. Näiden tietojen on oltava ilma-aluksen päällikön saatavilla. Ilma-alus on punnittava uudelleen, jos muutosten vaikutusta massaan ja massakeskiöön ei tarkasti tunneta.

b)

Punnituksen suorittaa:

1)

lentokoneiden ja helikoptereiden osalta ilma-aluksen valmistaja tai hyväksytty huolto-organisaatio; ja

2)

purjelentokoneiden osalta ilma-aluksen valmistaja, tai se suoritetaan tarvittaessa asetuksen (EU) N:o 1321/2014 liitteen I mukaisesti.”;

o)

poistetaan osastossa D oleva 4 jakso;

p)

korvataan NCO.SPEC.115 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

Lennon kriittisten vaiheiden aikana ja aina, kun ilma-aluksen päällikkö katsoo sen olevan tarpeen turvallisuuden varmistamiseksi, miehistön jäsenten on oltava määrätyillä paikoillaan istuinvyö kiinnitettynä, ellei tarkistuslistassa muuta määrätä.”;

q)

korvataan NCO.SPEC.120 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

Lennon kriittisten vaiheiden aikana ja aina, kun ilma-aluksen päällikkö katsoo sen olevan tarpeen turvallisuuden varmistamiseksi, tehtäväasiantuntijan on oltava määrätyllä paikallaan istuinvyö kiinnitettynä, ellei tarkistuslistassa muuta määrätä.”;

6)

Muutetaan liite VIII seuraavasti:

a)

muutetaan SPO.GEN.102 kohta seuraavasti:

i)

korvataan otsikko seuraavasti:

”SPO.GEN.102   TMG-moottoripurjelentokoneet ja moottoripurjelentokoneet”;

ii)

poistetaan d alakohta;

b)

korvataan SPO.GEN.105 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

Lennon kriittisten vaiheiden ajan ja aina, kun ilma-aluksen päällikkö katsoo sen olevan tarpeen turvallisuuden varmistamiseksi, miehistön jäsenten on oltava määrätyillä paikoillaan istuinvyö kiinnitettynä, ellei vakiotoimintamenetelmässä muuta määrätä.”;

c)

korvataan SPO.GEN.106 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

Lennon kriittisten vaiheiden ajan ja aina, kun ilma-aluksen päällikkö katsoo sen olevan tarpeen turvallisuuden varmistamiseksi, tehtäväasiantuntijan on oltava määrätyllä paikallaan turvavarustein kiinnitettynä, ellei vakiotoimintamenetelmässä muuta määrätä.”;

d)

korvataan SPO.GEN.107 kohdan a alakohdan 4 alakohdan iii ja iv alakohta seuraavasti:

”iii)

kyseisellä lennolla tarvittavat mittarit ja varusteet on asennettu ilma-alukseen ja ne ovat toimintakuntoisia, ellei toiminta laitteiden ollessa epäkunnossa ole sallittu minimivarusteluettelon (MEL) tai tarvittaessa vastaavan asiakirjan mukaisesti siten kuin SPO.IDE.A.105, SPO.IDE.H.105 tai SPO.IDE.S.105 kohdassa säädetään;

iv)

ilma-aluksen massa ja painopisteen sijainti ovat sellaiset, että lento voidaan suorittaa lentokelpoisuusasiakirjoissa määrätyissä rajoissa;”;

e)

poistetaan SPO.GEN.108 kohta;

f)

korvataan SPO.GEN.140 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

Sen estämättä, mitä a alakohdassa säädetään, kun kyse on lennosta, joka suoritetaan purjelentokoneella, TMG-moottoripurjelentokoneita lukuun ottamatta, a alakohdan 1–10 alakohdassa ja a alakohdan 13–19 alakohdassa tarkoitetut asiakirjat ja tiedot voidaan säilyttää hakuajoneuvossa.”;

g)

poistetaan SPO.OP.121 kohta;

h)

poistetaan SPO.OP.132 kohta;

i)

korvataan SPO.OP.160 kohta seuraavasti:

”SPO.OP.160   Kuulokkeiden käyttö

Jokaisen ohjaamotehtäviin vaadittavan ohjaamomiehistön jäsenen on käytettävä kuuloke- ja puomimikrofoniyhdistelmää tai vastaavaa laitetta ja käytettävä sitä ensisijaisena välineenä viestinnässä ilmaliikennepalvelun, muiden miehistön jäsenten ja tehtäväasiantuntijoiden kanssa.”;

j)

poistetaan SPO.OP.181 kohta;

k)

poistetaan SPO.OP.225 kohta;

l)

korvataan SPO.POL.100 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

Ilma-aluksen kuorman, massan ja massakeskiön sijainnin on oltava kaikissa lentotoiminnan vaiheissa niiden rajoitusten mukaisia, joista määrätään asianmukaisessa käsikirjassa.”;

m)

korvataan SPO.POL.105 kohta seuraavasti:

”SPO.POL.105   Massa ja massakeskiö

a)

Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että ilma-aluksen massa ja painopiste on määritetty punnitsemalla ne ennen ilma-aluksen käyttöönottoa. Muutosten ja korjausten yhteisvaikutus massaan ja massakeskiöön on otettava huomioon ja merkittävä asiakirjoihin. Näiden tietojen on oltava ilma-aluksen päällikön saatavilla. Ilma-alus on punnittava uudelleen, jos muutosten vaikutusta massaan ja massakeskiöön ei tarkasti tunneta.

b)

Punnituksen suorittaa:

1)

lentokoneiden ja helikoptereiden osalta ilma-aluksen valmistaja tai hyväksytty huolto-organisaatio; ja

2)

purjelentokoneiden osalta ilma-aluksen valmistaja, tai se suoritetaan tarvittaessa asetuksen (EU) N:o 1321/2014 liitteen I mukaisesti.”;

n)

poistetaan osastossa D oleva 4 jakso;

o)

poistetaan SPO.SPEC.PAR.120 kohta.14.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 71/10


KOMISSION ASETUS (EU) 2018/395,

annettu 13 päivänä maaliskuuta 2018,

ilmapallojen lentotoimintaa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta 20 päivänä helmikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio hyväksyy tarvittavat täytäntöönpanosäännöt edellytysten vahvistamiseksi ilmapallojen turvalliselle käytölle asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti, jos kyseiset ilma-alukset täyttävät mainitun asetuksen 4 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa määritellyt ehdot.

(2)

Ilmapallojen lentotoiminnan erityislaatu huomioon ottaen tarvitaan erityiset toimintasäännöt, jotka vahvistetaan erillisessä asetuksessa. Näiden sääntöjen olisi perustuttava komission asetuksessa (EU) N:o 965/2012 (2) vahvistettuihin lentotoimintaa koskeviin yleisiin sääntöihin, mutta niitä olisi jäsennettävä ja yksinkertaistettava sen varmistamiseksi, että ne ovat oikeasuhteisia ja riskipohjaista lähestymistapaa noudattavia varmistaen samalla, että ilmapallojen lentotoiminta suoritetaan turvallisesti.

(3)

Ilmapallojen lentotoimintaa koskevia erityisiä sääntöjä ei saisi laajentaa käsittämään jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten suorittamaan lentotoiminnan valvontaan sovellettavia vaatimuksia, koska kyseiset vaatimukset eivät rajoitu yksittäisiin lentotoiminnan lajeihin vaan koskevat horisontaalisesti kaikkea lentotoimintaa. Valvontaan liittyen asetuksen (EU) N:o 965/2012 3 artiklassa ja liitteessä II vahvistettuja vaatimuksia olisi sen vuoksi edelleen sovellettava myös ilmapalloilla harjoitettavaan lentotoimintaan.

(4)

Turvallisuuden vuoksi ja jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) N:o 216/2008 liitteessä IV esitettyjen keskeisten vaatimusten noudattaminen, kaikkiin tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien ilmapallojen lentotoiminnan harjoittajiin, tiettyjä tehtäviä suorittavia suunnittelu- tai tuotanto-organisaatioita lukuun ottamatta, on sovellettava perusvaatimuksia.

(5)

Ilmapallojen matkustajien suojelun parantamiseksi ilmapallojen kaupalliseen lentotoimintaan osallistuvia lentotoiminnan harjoittajia varten olisi säädettävä tietyistä lisävaatimuksista, joita olisi sovellettava perusvaatimusten lisäksi.

(6)

Kyseisissä lisävaatimuksissa olisi otettava huomioon, että ilmapallojen kaupallinen lentotoiminta on luonteeltaan vähemmän vaativaa verrattuna kaupallisen lentotoiminnan muihin lajeihin, ja lisävaatimusten olisi oltava oikeasuhteisia ja riskipohjaista lähestymistapaa noudattavia. Sen vuoksi on aiheellista korvata asetuksen (EY) N:o 216/2008 8 artiklan 2 kohdan vaatimus kaupalliseen lentotoimintaan tarvittavasta todistuksesta vaatimuksella toimivaltaiselle viranomaiselle etukäteen tehtävästä ilmoituksesta ja antaa yksityiskohtaiset säännöt tällaisten ilmoitusten tekemisestä sekä tietyt muut lisävaatimukset.

(7)

Ottaen kuitenkin huomioon suhteellisen vähäinen vaativuus ja riskipohjainen lähestymistapa tiettyä kaupallista lentotoimintaa ilmapalloilla harjoittavat lentotoiminnan harjoittajat olisi vapautettava sertifiointivaatimuksesta sekä kyseisistä lisävaatimuksista, mukaan lukien vaatimus etukäteen tehtävästä ilmoituksesta. Niihin olisi sen sijaan sovellettava ainoastaan tässä asetuksessa esitettyjä perusvaatimuksia, joita sovelletaan kaikilla tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvilla ilmapalloilla harjoitettavaan lentotoimintaan.

(8)

Jotta varmistetaan sujuva ja mahdollisimman häiriötön siirtyminen tässä asetuksessa ilmapallojen lentotoimintaa varten säädettyihin uusiin erityissääntöihin, ilmapallojen lentotoiminnan harjoittajille ennen tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivää voimassa olleiden sääntöjen mukaisesti myönnettyjen todistusten, lupien ja hyväksyntöjen olisi katsottava olevan edelleen voimassa rajoitetun ajan ja muodostavan tämän asetuksen mukaisesti tehdyn ilmoituksen. Tuon ajanjakson päätyttyä kaikkien ilmapalloilla kaupallista lentotoimintaa harjoittavien lentotoiminnan harjoittajien olisi tehtävä ilmoitus tämän asetuksen säännösten mukaisesti.

(9)

Jotta voidaan varmistaa sujuva siirtymäkausi ja antaa kaikille osapuolille riittävästi aikaa valmistautua uusien sääntöjen soveltamiseen, tätä asetusta olisi sovellettava vasta asianmukaisesta myöhäisemmästä ajankohdasta lähtien.

(10)

Euroopan lentoturvallisuusvirasto on laatinut täytäntöönpanosääntöjen luonnokset, jotka se on toimittanut lausuntona (3) komissiolle asetuksen (EY) N:o 216/2008 17 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 216/2008 65 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tässä asetuksessa vahvistetaan lentotoimintaa koskevat yksityiskohtaiset säännöt ilmapalloille, jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 216/2008 4 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa säädetyt edellytykset.

2.   Tätä asetusta ei sovelleta ankkuroiduilla kaasupalloilla harjoitettavaan lentotoimintaan.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

’ilmapallolla’ ilmaa kevyempää miehitettyä ilma-alusta, joka ei ole moottorikäyttöinen ja joka lentää ilmaa kevyemmän kaasun tai ilmassa toimivan polttimen avulla, mukaan lukien kaasupallot, kuumailmapallot, ilmapallot, joissa käytetään sekä ilmaa kevyempiä kaasuja että kuumaa ilmaa, sekä moottorikäyttöisyydestään huolimatta kuumailmalaivat;

2)

’kaasupallolla’ vapaata ilmapalloa, joka saa nosteensa ilmaa kevyemmästä kaasusta;

3)

’ankkuroidulla kaasupallolla’ kaasupalloa, jonka ankkurijärjestelmä pitää kaasupallon jatkuvasti ankkuroituna kiinteään pisteeseen lentotoiminnan aikana;

4)

’vapaalla ilmapallolla’ ilmapalloa, joka ei ole jatkuvasti ankkuroituna kiinteään pisteeseen käytön aikana;

5)

’kuumailmapallolla’ vapaata ilmapalloa, joka saa nosteensa kuumasta ilmasta;

6)

’ilmapallolla, jossa käytetään sekä ilmaa kevyempiä kaasuja että kuumaa ilmaa’ vapaata ilmapalloa, joka saa nosteensa kuuman ilman ja ilmaa kevyemmän, syttymättömän kaasun seoksesta;

7)

’kuumailmalaivalla’ moottorikäyttöistä kuumailmapalloa, jossa moottori ei tuota mitään osaa nosteesta;

8)

’kilpailulennolla’ kaikkea lentotoimintaa, jossa ilmapalloa käytetään kilpailuissa tai kilpailuihin harjoiteltaessa sekä lentämiseen kilpailutapahtumiin tai niistä pois;

9)

’lentonäytöksellä’ kaikkea lentotoimintaa, jota ilmapallolla harjoitetaan näytteillä pitoa tai viihdytystä varten yleisölle avoimessa mainostetussa tapahtumassa, myös silloin, kun ilmapalloa käytetään harjoitteluun lentonäytöstä varten tai lentämiseen mainostettuun tapahtumaan tai sieltä pois;

10)

’esittelylennolla’ maksua tai muuta korvausta vastaan suoritettua lentotoimintaa, joka koostuu lyhytkestoisesta lentokierroksesta, jonka tarjoaa komission asetuksen (EU) N:o 1178/2011 (4) mukaisesti hyväksytty koulutusorganisaatio taikka organisaatio, joka on perustettu edistämään harraste- ja vapaa-ajan ilmailua, uusien koulutettavien tai uusien jäsenten houkuttelemiseksi;

11)

’päätoimipaikalla’ ilmapallon lentotoiminnan harjoittajan pääkonttoria tai rekisteröityä toimipaikkaa, jossa keskeisiä taloudellisia toimintoja ja tässä asetuksessa tarkoitetun lentotoiminnan valvontaa harjoitetaan;

12)

’vuokrausta ilman miehistöä koskevalla sopimuksella’ (dry lease -sopimus) yritysten välistä sopimusta, jonka nojalla ilmapalloa käytetään vuokralle ottajan vastuulla.

3 artikla

Lentotoiminta

1.   Ilmapallojen lentotoiminnan harjoittajien on käytettävä ilmapalloa liitteessä II olevan osaston BAS vaatimusten mukaisesti.

Ensimmäistä kohtaa ei kuitenkaan sovelleta komission asetuksen (EU) N:o 748/2012 (5) 8 artiklan mukaisiin suunnitteluorganisaatioihin ja mainitun asetuksen 9 artiklan mukaisiin tuotanto-organisaatioihin, jotka käyttävät ilmapalloa oikeuksiensa mukaisesti ilmapallotyypin käyttöönoton tai muuttamisen tarkoituksiin.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 216/2008 8 artiklan 2 kohdassa säädetään, mainitun kohdan sertifiointivaatimusta ei sovelleta lentotoiminnan harjoittajiin, jotka harjoittavat kaupallista lentotoimintaa ilmapalloilla.

Kyseisillä lentotoiminnan harjoittajilla on oikeus harjoittaa tällaista kaupallista lentotoimintaa vasta sen jälkeen, kun ne ovat tehneet toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoituksen siitä, että niillä on valmiudet täyttää ilmapallon toimintaan liittyvät velvollisuudet ja käytössään tähän tarvittavat keinot. Niiden on tehtävä kyseinen ilmoitus ja käytettävä ilmapalloa noudattaen osastossa BAS vahvistettujen vaatimusten lisäksi liitteessä II olevassa osastossa ADD esitettyjä vaatimuksia.

Toista alakohtaa ei kuitenkaan sovelleta lentotoiminnan harjoittajiin, jotka harjoittavat ilmapalloilla seuraavaa lentotoimintaa:

a)

kustannustenjakoperiaatteella suoritettava enintään neljän henkilön, joista yksi on lentäjä, harjoittama lentotoiminta edellyttäen, että kaikki nämä henkilöt vastaavat yhdessä ilmapallon lennon suorista kustannuksista ja suhteellisina osuuksina ilmapallon vuotuisista varastointi-, vakuutus- ja kunnossapitokustannuksista;

b)

kilpailulennot tai lentonäytökset, edellyttäen, että tällaisista lennoista suoritettava maksu tai muu korvaus rajoittuu ilmapallon lennon suorien kustannusten ja ilmapallon vuotuisten varastointi-, vakuutus- ja kunnossapitokulujen suhteellisen osuuden kattamiseen; myöskään palkinnot eivät saa ylittää toimivaltaisen viranomaisen määrittämää arvoa;

c)

enintään neljän henkilön, joista yksi on lentäjä, esittelylennot sekä laskuvarjohyppylennot, jotka suorittaa joko koulutusorganisaatio, jonka päätoimipaikka on jäsenvaltiossa ja joka on hyväksytty asetuksen (EU) N:o 1178/2011 mukaisesti, tai organisaatio, joka on perustettu edistämään harraste- tai vapaa-ajan ilmailua, edellyttäen, että organisaatio käyttää ilmapalloa omistus- tai vuokraoikeuden (”dry lease”) perusteella, lennosta ei kerry voittoja, jotka jaetaan organisaation ulkopuolelle, ja lennot ovat organisaation toiminnasta vain marginaalinen osa;

d)

koulutuslennot, jotka suorittaa koulutusorganisaatio, jonka päätoimipaikka on jäsenvaltiossa ja joka on hyväksytty asetuksen (EU) N:o 1178/2011 mukaisesti.

4 artikla

Siirtymäsäännökset

Todistukset, luvat ja hyväksynnät, jotka jäsenvaltiot ovat myöntäneet ilmapallojen lentotoiminnan harjoittajille ennen 8 päivää huhtikuuta 2019 asetuksen (EU) N:o 965/2012 mukaisesti tai noudattaen asetuksen (EU) N:o 965/2012 10 artiklan 2 ja 3 kohdan ja 5 kohdan b alakohdan mukaisen kansallisen lainsäädännön säännöksiä, ovat voimassa 8 päivään lokakuuta 2019 saakka.

Tämän asetuksen viittaukset ilmoitukseen on 8 päivään lokakuuta 2019 saakka ymmärrettävä myös viittauksina jäsenvaltioiden ennen 8 päivää huhtikuuta 2019 myöntämiin todistuksiin, lupiin tai hyväksyntöihin.

5 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 8 päivästä huhtikuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä maaliskuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 965/2012, annettu 5 päivänä lokakuuta 2012, lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti (EUVL L 296, 25.10.2012, s. 1).

(3)  Euroopan lentoturvallisuusviraston 6 päivänä tammikuuta 2016 antama lausunto nro 1/2016 koskien komission asetusta eurooppalaisten lentotoimintaa koskevien sääntöjen tarkistamisesta ilmapallojen osalta.

(4)  Komission asetus (EU) N:o 1178/2011, annettu 3 päivänä marraskuuta 2011, siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla (EUVL L 311, 25.11.2011, s. 1).

(5)  Komission asetus (EU) N:o 748/2012, annettu 3 päivänä elokuuta 2012, ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristöhyväksyntää sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden hyväksyntää koskevista täytäntöönpanosäännöistä (EUVL L 224, 21.8.2012, s. 1).


LIITE I

MÄÄRITELMÄT

[OSA DEF]

Liitteessä II tarkoitetaan:

1.

’hyväksyttävillä vaatimusten täyttämisen menetelmillä (AMC)’ viraston hyväksymiä ohjeellisia standardeja, joissa kuvataan menetelmät asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen vaatimusten täyttämiseksi;

2.

’vaihtoehtoisilla vaatimusten täyttämisen menetelmillä (AltMoC)’ vaihtoehtoisia menetelmiä tai uusia menetelmiä asetuksessa (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosäännöissä asetettujen sellaisten vaatimusten täyttämiseksi, joiden osalta virasto ei ole vahvistanut hyväksyttäviä vaatimusten täyttämisen menetelmiä (AMC);

3.

’ilma-aluksen päälliköllä’ lentäjää, jolla on ylin käskyvalta ja vastuu lennon turvallisuudesta;

4.

’miehistön jäsenellä’ henkilöä, jonka lentotoiminnan harjoittaja on nimittänyt suorittamaan tehtäviä ilmapallossa, tai jos tehtävät liittyvät suoraan ilmapallon käyttöön, maassa;

5.

’ohjaamomiehistön jäsenellä’ miehistön jäsentä, jolla on lupakirja ja joka suorittaa lennon edellyttämiä ilma-aluksen käyttämiseen olennaisesti kuuluvia tehtäviä lentotyöjakson aikana;

6.

’psykoaktiivisilla aineilla’ alkoholia, opioideja, kannabinoideja, rauhoittavia lääkkeitä ja unilääkkeitä, kokaiinia, muita psykostimulantteja, hallusinogeenejä ja liuottimia, mutta ei kahvia eikä tupakkaa;

7.

’onnettomuudella’ ilmapallon käyttöön liittyvää tapahtumaa ajanjaksona, joka alkaa ilmapallon täyttämisen alkuhetkestä ja päättyy, kun ilmapallo on täysin tyhjennetty, jolloin

a)

henkilö saa kuolemaan johtavia tai vakavia vammoja sen vuoksi, että hän on ilmapallossa tai suorassa kosketuksessa ilmapallon osan kanssa, ilmapallosta irronneet osat mukaan luettuina, lukuun ottamatta tapauksia, joissa vammat ovat aiheutuneet luonnollisista syistä, ovat itse aiheutettuja tai muiden henkilöiden aiheuttamia;

b)

ilmapallo tai sen rakenteet vaurioituvat siten, että ilmapallon rakenteiden lujuus, suorituskyky tai lento-ominaisuudet muuttuvat, ja vaurio edellyttää suurta korjausta tai vaurioituneen osan vaihtoa; tai

c)

ilmapallo on kadonnut tai täysin saavuttamattomissa;

8.

’vaaratilanteella’ ilmapallon toimintaan liittyvää muuta tapahtumaa kuin onnettomuutta, joka vaikuttaa tai voisi vaikuttaa ilmapallon lentotoiminnan turvallisuuteen;

9.

’vakavalla vaaratilanteella’ ilmapallon käyttöön liittyvää tapahtumaa ajanjaksona, joka alkaa ilmapallon täyttämisen alkuhetkestä ja päättyy, kun ilmapallo on täysin tyhjennetty, jolloin onnettomuus oli hyvin todennäköinen;

10.

’lennon kriittisillä vaiheilla’ lentoonlähtöä, loppulähestymistä, keskeytettyä lähestymistä, laskua sekä mitä tahansa muuta ilma-aluksen päällikön ilmapallon turvallisen käytön kannalta kriittiseksi määrittämää lennon vaihetta;

11.

’lentokäsikirjalla (AFM)’ asiakirjaa, joka sisältää ilmapalloon sovellettavat hyväksytyt toimintarajoitukset ja sitä koskevat tiedot;

12.

’vaarallisilla aineilla’ esineitä tai aineita, jotka voivat aiheuttaa riskin terveydelle, turvallisuudelle, omaisuudelle tai ympäristölle ja jotka mainitaan vaarallisten aineiden kuljetussäännöstön (ICAO-TI) vaarallisten aineiden luettelossa tai luokitellaan vaarallisiksi aineiksi kyseisen säännöstön mukaisesti;

13.

’vaarallisten aineiden kuljetussäännöstöllä (ICAO-TI)’ uusinta voimassa olevaa painosta vaarallisten aineiden kuljetussäännöstöstä (Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air), mukaan luettuina sen liite ja lisäykset, jotka kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö (ICAO) on julkaissut asiakirjassa 9284-AN/905;

14.

’toimintapaikalla’ paikkaa, jonka ilma-aluksen päällikkö tai lentotoiminnan harjoittaja on valinnut laskua, lentoonlähtöä tai ulkoisen kuorman kuljetukseen liittyviä toimintoja varten;

15.

’polttoainetankkauksella’ polttoainesylintereiden tai polttoainesäiliöiden täyttämistä uudelleen ulkoisesta lähteestä, mutta ei polttoainesylintereiden vaihtamista;

16.

’yöllä’ aikaa iltahämärän päättymisestä aamuhämärän alkamiseen. Hämärä päättyy illalla, kun auringon keskipiste on 6 astetta horisontin alapuolella, ja alkaa aamulla, kun auringon keskipiste on 6 astetta horisontin alapuolella;

17.

’ilmapallon erityislentotoiminnalla’ mitä tahansa ilmapallolla suoritettavaa lentotoimintaa, joka voi olla kaupallista tai ei-kaupallista ja jonka pääasiallisena tarkoituksena ei ole matkustajien kuljettaminen maisema- tai elämyslennoilla vaan laskuvarjo- tai varjoliitotoiminta, lentonäytökset, kilpailulennot tai muu vastaava erityistoiminta;

18.

’hyötykuormalla’ matkustajien, matkatavaroiden ja mukana kuljetettavien erityislaitteiden yhteenlaskettua massaa;

19.

’ilmapallon tyhjämassalla’ massaa, joka määritetään punnitsemalla ilmapallo kaikkien siihen lentokäsikirjan mukaisesti asennettujen varusteiden kanssa;

20.

’vuokrausta miehistöineen koskevalla sopimuksella’ (wet lease -sopimus) lentotoiminnan harjoittajien välistä sopimusta, jonka mukaan ilmapalloa liikennöidään vuokralleantajan vastuulla;

21.

’kaupallisella ilmapallolennätyksellä’ ilmapallolla suoritettavaa kaupallista ilmakuljetustoimintaa, jossa matkustajia kuljetetaan maisema- tai elämyslennoilla maksua tai muuta korvausta vastaan;

22.

’kaupallisella ilmakuljetustoiminnalla’ ilma-aluksen käyttämistä matkustajien, rahdin tai postin kuljettamiseen maksua tai muuta korvausta vastaan.


LIITE II

LENTOTOIMINTA ILMAPALLOILLA

[OSA BOP]

OSASTO BAS

TOIMINNALLISET PERUSVAATIMUKSET

1 jakso

Yleiset vaatimukset

BOP.BAS.001   Soveltamisala

Tässä osastossa määritetään 3 artiklan mukaisesti vaatimukset, jotka ilmapallojen lentotoiminnan harjoittajan on täytettävä, lukuun ottamatta 3 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuja suunnittelu- tai tuotanto-organisaatioita.

BOP.BAS.005   Toimivaltainen viranomainen

Toimivaltaisen viranomaisen on oltava sen jäsenvaltion nimeämä viranomainen, jossa lentotoiminnan harjoittajan päätoimipaikka sijaitsee, tai jos sillä ei ole pääasiallista toimipaikkaa, sen jäsenvaltion nimeämä viranomainen, jossa lentotoiminnan harjoittajan kotipaikka sijaitsee tai jonne se on sijoittautunut. Kyseiseen viranomaiseen sovelletaan asetuksen (EU) N:o 965/2012 3 artiklassa säädettyjä vaatimuksia mainitun asetuksen 1 artiklan 7 kohdan mukaisesti.

BOP.BAS.010   Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen

a)

Lentotoiminnan harjoittajan on osoitettava asetuksen (EY) N:o 216/2008 liitteessä IV esitettyjen keskeisten vaatimusten ja tämän asetuksen vaatimusten noudattaminen sen toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä, joka valvoo asetuksen (EU) N:o 965/2012 liitteessä II olevan ARO.GEN.300 kohdan a alakohdan 2 alakohdan mukaisesti, että lentotoiminnan harjoittaja täyttää vaatimukset jatkuvasti.

b)

Lentotoiminnan harjoittajan on käytettävä jompaakumpaa seuraavista tavoista vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen:

1)

hyväksyttävät vaatimusten täyttämisen menetelmät (AMC);

2)

vaihtoehtoiset vaatimusten täyttämisen menetelmät (AltMOC).

BOP.BAS.015   Esittelylennot

Esittelylennot on suoritettava

a)

näkölentosääntöjen (VFR) mukaisesti päivällä; ja

b)

turvallisuuden kannalta esittelylentojen suorittamisesta vastaavan organisaation nimeämän henkilön valvonnassa.

BOP.BAS.020   Välitön reagointi turvallisuusongelmaan

Lentotoiminnan harjoittajan on pantava täytäntöön

a)

turvallisuustoimenpiteet, joita toimivaltainen viranomainen edellyttää asetuksen (EU) N:o 965/2012 liitteessä II olevan ARO.GEN.135 kohdan c alakohdan mukaisesti; ja

b)

lentokelpoisuusmääräykset sekä muut viraston asetuksen (EY) N:o 216/2008 20 artiklan 1 kohdan j alakohdan mukaisesti pakollisina antamat tiedot.

BOP.BAS.025   Ilma-aluksen päällikön nimeäminen

Lentotoiminnan harjoittajan on nimettävä ilma-aluksen päällikkö, jolla on asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen I mukainen ilma-aluksen päällikön kelpoisuus.

BOP.BAS.030   Ilma-aluksen päällikön velvollisuudet

a)

Ilma-aluksen päällikön on:

1)

vastattava ilmapallon ja siinä kuljetettavien henkilöiden ja omaisuuden turvallisuudesta ilmapallon käytön aikana;

2)

vastattava lennon aloittamisesta, jatkamisesta ja keskeyttämisestä turvallisuuden vuoksi;

3)

varmistettava, että kaikkia sovellettavia toimintamenetelmiä ja tarkistuslistoja noudatetaan;

4)

aloitettava lento vasta varmistuttuaan siitä, että kaikkia toiminnallisia rajoituksia noudatetaan seuraavasti:

i)

ilmapallo on lentokelpoinen;

ii)

ilmapallo on asianmukaisesti rekisteröity;

iii)

ilmapallossa on lennon suorittamiseen tarvittavat mittarit ja laitteet ja ne ovat toimintakuntoisia;

iv)

ilmapallon massa on sellainen, että lento voidaan suorittaa lentokäsikirjassa määrätyissä rajoissa;

v)

kaikki varusteet ja matkatavarat on asianmukaisesti kuormattu ja kiinnitetty; ja

vi)

lentokäsikirjassa määritettyjä ilma-aluksen toimintarajoituksia ei ylitetä missään vaiheessa lennon aikana;

5)

varmistettava, että lentoa edeltävä tarkastus on suoritettu komission asetuksen (EU) N:o 1321/2014 (1) liitteessä I säädetyn mukaisesti;

6)

vastattava pallon täyttämisessä ja tyhjentämisessä avustavien henkilöiden ohjeistamisesta ennen lentoa;

7)

varmistettava, että pallon täyttämisessä ja tyhjentämisessä avustavat henkilöt käyttävät asianmukaista suojavaatetusta;

8)

tarkistettava, että asiaankuuluvat hätävarusteet ovat helposti saatavilla välitöntä käyttöä varten;

9)

varmistettava, ettei kukaan tupakoi ilmapallossa tai sen välittömässä läheisyydessä;

10)

oltava hyväksymättä sellaisen henkilön kuljettamista ilmapallossa, joka näyttää olevan psykoaktiivisten aineiden vaikutuksen alaisena siinä määrin, että ilmapallon tai siinä olevien henkilöiden tai omaisuuden turvallisuus todennäköisesti vaarantuisi;

11)

oltava aina lennon aikana ilmapallon ohjaimissa, paitsi jos ohjaimiin jää toinen ohjaaja;

12)

sellaisessa hätätilanteessa, joka edellyttää välitöntä päätöksentekoa ja toimintaa, ryhdyttävä kaikkiin kyseisessä tilanteessa tarpeellisina pitämiinsä toimiin. Tällaisissa tapauksissa hän saa poiketa säännöistä, menettelytavoista ja menetelmistä siltä osin kuin se on tarpeen turvallisuuden vuoksi;

13)

oltava jatkamatta lentoa lähintä sääolosuhteiltaan hyväksyttävää toimintapaikkaa pidemmälle, jos hänen kykynsä hoitaa tehtävänsä on heikentynyt huomattavasti esimerkiksi sairauden, väsymyksen, hapenpuutteen tai muun syyn vuoksi;

14)

kirjattava käyttötiedot ja kaikki sellaiset viat, joita ilmapallossa tiedetään tai epäillään olevan, lennon tai lentosarjan päättyessä ilmapallon matkapäiväkirjaan;

15)

ilmoitettava viipymättä nopeimmalla käytettävissä olevalla tavalla ilmapallon mahdollisesta vakavasta vaaratilanteesta tai onnettomuudesta sen valtion turvallisuustutkintaviranomaiselle, jonka alueella vaaratilanne tai onnettomuus tapahtui, ja kyseisen valtion hätäpalveluille;

16)

ilmoitettava laittomasta lentoon puuttumisesta viipymättä toimivaltaiselle viranomaiselle ja tiedotettava asiasta sen valtion nimeämälle paikallisviranomaiselle, jonka alueella laiton lentoon puuttuminen tapahtui; ja

17)

ilmoitettava viipymättä asianomaiselle ilmaliikennepalveluyksikölle (ATS-yksikölle) kohtaamistaan vaarallisista sääolosuhteista tai lento-olosuhteista, jotka todennäköisesti vaikuttavat muiden ilma-alusten turvallisuuteen.

b)

Ilma-aluksen päällikkö ei saa hoitaa tehtäviään ilmapallossa seuraavissa tilanteissa:

1)

jos hän on estynyt hoitamasta tehtäviään vamman, sairauden, lääkityksen, väsymyksen, psykoaktiivisen aineen vaikutuksen tai muun syyn vuoksi tai hän tuntee itsensä huonokuntoiseksi;

2)

jos sovellettavat lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset eivät täyty.

c)

Kun ilmapallon toimintaan osallistuu miehistön jäseniä, ilma-aluksen päällikön on

1)

varmistettava, että lennon kriittisten vaiheiden aikana ja aina, kun sen katsotaan olevan tarpeen turvallisuuden varmistamiseksi, kaikki miehistön jäsenet ovat määrätyillä paikoillaan eivätkä suorita muita kuin ilmapallon turvallisen käytön edellyttämiä tehtäviä;

2)

oltava aloittamatta lentoa, jos jokin miehistön jäsen on estynyt hoitamasta tehtäviään vamman, sairauden, lääkityksen, väsymyksen, psykoaktiivisen aineen vaikutuksen tai muun syyn vuoksi tai hän tuntee itsensä huonokuntoiseksi;

3)

oltava jatkamatta lentoa lähintä sääolosuhteiltaan hyväksyttävää toimintapaikkaa pidemmälle, jos jonkin miehistön jäsenen kyky hoitaa tehtävänsä on heikentynyt huomattavasti esimerkiksi sairauden, väsymyksen, hapenpuutteen tai muun syyn vuoksi; ja

4)

varmistettava, että kaikki miehistön jäsenet kykenevät viestimään yhteisellä kielellä.

BOP.BAS.035   Ilma-aluksen päällikön valtuudet

Ilma-aluksen päälliköllä on valtuudet

a)

antaa kaikki käskyt ja ryhtyä asianmukaisiin toimiin ilmapallon ja sillä kuljetettavien henkilöiden ja omaisuuden turvallisuuden varmistamiseksi; ja

b)

kieltäytyä kuljettamasta henkilöä tai matkatavaraa, joka voi vaarantaa ilmapallon tai sillä kuljetettavien henkilöiden tai omaisuuden turvallisuuden, tai poistaa ilma-aluksesta tällainen henkilö tai matkatavara.

BOP.BAS.040   Miehistön jäsenten velvollisuudet

a)

Miehistön jäsen on vastuussa ilmapallon toimintaan liittyvien tehtäviensä asianmukaisesta hoitamisesta.

b)

Miehistön jäsen ei saa suorittaa tehtäviä ilmapallossa, jos hän on estynyt hoitamasta tehtäviään vamman, sairauden, lääkityksen, väsymyksen, psykoaktiivisen aineen vaikutuksen tai muun syyn vuoksi tai hän tuntee itsensä huonokuntoiseksi.

c)

Miehistön jäsenen on ilmoitettava ilma-aluksen päällikölle

1)

vioista, puutteista ja toimintahäiriöistä, joiden hän uskoo voivan vaikuttaa ilmapallon lentokelpoisuuteen tai turvalliseen käyttöön hätäjärjestelmät mukaan luettuina;

2)

vaaratilanteista.

d)

Ohjaamomiehistön jäsenen, joka ottaa vastaan tehtäviä useammalta kuin yhdeltä lentotoiminnan harjoittajalta, on

1)

pidettävä soveltuvin osin henkilökohtaisesti kirjaa lento- ja lepoajoista; ja

2)

toimitettava kullekin lentotoiminnan harjoittajalle tarvittavat tiedot, jotta nämä voivat suunnitella toimintansa sovellettavien lento- ja työaikarajoitusten ja lepoaikoja koskevien vaatimusten mukaisesti.

BOP.BAS.045   Lakien, määräysten ja menetelmien noudattaminen

a)

Ilma-aluksen päällikön ja kaikkien muiden miehistön jäsenten on noudatettava niiden valtioiden lakeja, määräyksiä ja menetelmiä, joissa lentotoimintaa harjoitetaan.

b)

Ilma-aluksen päällikön on oltava perehtynyt lakeihin, asetuksiin ja menettelyihin, jotka liittyvät hänen tehtäviensä hoitamiseen ja jotka koskevat ylilennettäviä alueita, käytettäviksi suunniteltuja toimintapaikkoja ja niihin liittyviä lennonvarmistuspalveluja.

BOP.BAS.050   Mukana pidettävät asiakirjat, käsikirjat ja tiedot

a)

Seuraavat asiakirjat, käsikirjat ja tiedot on oltava mukana jokaisella lennolla alkuperäisinä tai jäljennöksinä:

1)

toimintarajoitukset, normaalitoiminnassa sekä poikkeus- ja hätätilanteissa käytettävät menetelmät ja muut asiaankuuluvat tiedot ilmapallon käyttöominaisuuksista;

2)

tiedot esitetystä ATS-lentosuunnitelmasta, jos komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 923/2012 (2) liitteessä olevassa 4 jaksossa näin edellytetään;

3)

ajantasaiset ja soveltuvat ilmailukartat aiotun lennon alueesta.

b)

Seuraavat asiakirjat, käsikirjat ja tiedot on oltava mukana jokaisella lennolla ja säilytettävä hakuajoneuvossa alkuperäisinä tai jäljennöksinä:

1)

rekisteröintitodistus;

2)

lentokelpoisuustodistus, liitteet mukaan luettuina;

3)

lentokäsikirja tai vastaava(t) asiakirja(t);

4)

ilma-aluksen radiolupa, jos ilmapallo on varustettu radioviestintälaitteilla BOP.BAS.355 kohdan a alakohdan mukaisesti;

5)

todistus (todistukset) kolmannen osapuolen vahinkoja korvaavasta vastuuvakuutuksesta;

6)

ilmapallon matkapäiväkirja tai vastaava(t) asiakirja(t);

7)

muut asiakirjat, jotka voivat olla lennon kannalta merkittäviä tai joita lennon kannalta asianosaiset valtiot vaativat.

c)

Toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä ilma-aluksen päällikön tai lentotoiminnan harjoittajan on toimitettava kyseiselle viranomaiselle alkuperäiset asiakirjat tämän määrittämässä määräajassa, joka ei saa olla lyhyempi kuin 24 tuntia.

BOP.BAS.055   Vaaralliset aineet

a)

Vaarallisten aineiden kuljetuksessa ilmapallolla on noudatettava Chicagon yleissopimuksen liitteessä 18 esitettyjä vaatimuksia, sellaisena kuin ne ovat viimeksi muutettuina ja laajennettuina vaarallisten aineiden kuljetussäännöstöllä (ICAO-TI).

b)

Ilma-aluksen päällikön on toteutettava kaikki kohtuulliset toimet estääkseen vaarallisten aineiden tahattoman kuljettamisen ilmapallolla.

c)

Kohtuulliset määrät sellaisia aineita ja esineitä, jotka muutoin luokiteltaisiin vaarallisiksi aineiksi ja joita käytetään lentoturvallisuuden varmistamiseen ja joiden kuljettaminen ilmapallossa on perusteltua sen varmistamiseksi, että ne ovat tarvittaessa nopeasti saatavilla operatiivisiin tarkoituksiin, on katsottava hyväksytyiksi vaarallisten aineiden kuljetussäännöstön (ICAO-TI) 1 osan 2.2.1(a) kohdan mukaisesti, riippumatta siitä, vaaditaanko kyseisten aineiden tai esineiden mukana pitämistä tai onko niitä tarkoitus käyttää tietyn lennon yhteydessä. Ilma-aluksen päällikön on varmistettava, että edellä mainitut aineet ja esineet pakataan ja lastataan ilmapalloon sillä tavoin, että minimoidaan miehistön jäsenille, matkustajille ja ilmapallolle ilmapallon toiminnan aikana aiheutuva riski.

d)

Ilma-aluksen päällikön, tai kun tämä on estynyt hoitamasta tehtäviään, lentotoiminnan harjoittajan on ilmoitettava viipymättä kaikista vaarallisiin aineisiin liittyvistä onnettomuuksista tai vaaratilanteista sen valtion turvallisuustutkintaviranomaiselle, jonka alueella onnettomuus tai vaaratilanne tapahtui, kyseisen valtion hätäpalveluille, mahdollisille muille kyseisen valtion nimeämille viranomaisille sekä toimivaltaiselle viranomaiselle.

BOP.BAS.060   Vaarallisten aineiden pudottaminen

a)

Ilma-aluksen päällikkö ei saa pudottaa vaarallisia aineita kuljettaessaan ilmapalloa kaupunkien, taajamien tai muiden asutuskeskusten tiheään asuttujen alueiden tai ulkosalle kokoontuneen väkijoukon yläpuolella.

b)

Sen estämättä, mitä a alakohdassa säädetään, laskuvarjohyppääjät voivat poistua ilmapallosta tarkoituksenaan suorittaa näytöshyppy kyseisten tiheään asuttujen alueiden tai ulkosalle kokoontuneen väkijoukon yläpuolella pitäen mukanaan savujuovalaitteita, jotka on valmistettu tähän tarkoitukseen.

BOP.BAS.065   Ilmapallon matkapäiväkirja

Ilmapalloa, sen miehistöä ja jokaista matkaa koskevat tiedot on säilytettävä kunkin lennon tai lentosarjan osalta matkapäiväkirjassa tai vastaavassa asiakirjassa.

2 jakso

Toimintamenetelmät

BOP.BAS.100   Toimintapaikkojen käyttö

Ilma-aluksen päällikkö saa käyttää ainoastaan sellaisia toimintapaikkoja, jotka ovat kyseisen ilmapallotyypin ja lentotoiminnan kannalta riittäviä.

BOP.BAS.105   Melunvaimennusmenetelmät

Ilma-aluksen päällikön on otettava huomioon toimintamenetelmät polttimen meluvaikutuksen minimoimiseksi varmistaen kuitenkin samalla, että turvallisuus on etusijalla melunvaimennukseen nähden.

BOP.BAS.110   Polttoaine- ja painolastimäärät ja niiden suunnittelu

Ilma-aluksen päällikkö saa aloittaa lennon vain, jos ilmapallossa on riittävästi varapolttoainetta tai painolastia turvallisen laskun varmistamiseksi.

BOP.BAS.115   Ohjeiden antaminen matkustajille

Ilma-aluksen päällikön on varmistettava, että ennen lentoa ja tarvittaessa sen aikana matkustajille annetaan opastusta normaalitoiminnassa sekä poikkeus- ja hätätilanteissa käytettävistä menetelmistä.

BOP.BAS.120   Erityisten matkustajaryhmien kuljettaminen

Ilma-aluksen päällikön on varmistettava, että henkilöitä, joiden kuljettaminen ilmapallolla vaatii erityisiä edellytyksiä, apua tai laitteita, kuljetetaan sellaisin edellytyksin, joilla varmistetaan ilmapallon ja sillä kuljetettavien matkustajien ja omaisuuden turvallisuus.

BOP.BAS.125   ATS-lentosuunnitelman esittäminen

a)

Jos ATS-lentosuunnitelmaa ei ole esitetty, koska sitä ei vaadita täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 923/2012 liitteessä olevan SERA.4001 kohdan b alakohdan mukaisesti, ilma-aluksen päällikön on annettava riittävät tiedot, jotta hälytyspalvelu voidaan tarvittaessa käynnistää.

b)

Jos lentotoimintaa harjoitetaan toimintapaikasta, jossa ATS-lentosuunnitelman jättäminen on mahdotonta, vaikka se vaaditaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 923/2012 liitteessä olevan SERA.4001 kohdan b alakohdan mukaisesti, ilma-aluksen päällikön on toimitettava ATS-lentosuunnitelma lentoonlähdön jälkeen.

BOP.BAS.130   Lennon valmistelu

Ennen lennon aloittamista ilma-aluksen päällikön on tutustuttava kaikkiin saatavilla oleviin sää- ja ilmailutietoihin, jotka ovat olennaisia suunnitellun lennon kannalta ja joihin sisältyvät seuraavat:

a)

saatavilla olevien ajankohtaisten säätiedotusten ja -ennusteiden tarkastelu;

b)

vaihtoehtoisten toimenpiteiden suunnittelu siltä varalta, ettei lentoa voida suorittaa loppuun suunnitelman mukaisesti.

BOP.BAS.135   Tupakointi ilma-aluksessa

Tupakointi on kokonaan kiellettyä ilmapallossa lennon kaikissa vaiheissa sekä ilmapallon välittömässä läheisyydessä.

BOP.BAS.140   Aseiden mukana kuljettaminen ja käyttö

a)

Ilma-aluksen päällikön on varmistettava, ettei kukaan kuljeta mukanaan ja käytä asetta ilmapallossa.

b)

Poiketen siitä, mitä a alakohdassa säädetään, ilma-aluksen päällikkö voi sallia aseiden mukana kuljettamisen ja käytön ilmapallossa, jos miehistön jäsenten tai matkustajien turvallisuus sitä edellyttää. Tällaisissa tapauksissa ilma-aluksen päällikön on varmistettava aseiden turvallinen säilytys silloin, kun ne eivät ole käytössä.

BOP.BAS.145   Sääolosuhteet

Ilma-aluksen päällikkö saa aloittaa VFR-lennon tai jatkaa sitä vain, jos uusimmat saatavilla olevat säätiedot osoittavat, että sääolosuhteet reitillä ja määrälentopaikalla arvioituna toiminta-aikana:

a)

täyttävät tai ylittävät sovellettavat VFR-toimintaminimit; ja

b)

ovat lentokäsikirjassa täsmennettyjen meteorologisten rajoitusten mukaisia.

BOP.BAS.150   Lentoonlähtöolosuhteet

Ilma-aluksen päällikön on ennen ilmapallon lentoonlähdön aloittamista varmistuttava siitä, että uusimpien saatavilla olevien tietojen mukaan toimintapaikan sääolosuhteet mahdollistavat turvallisen lentoonlähdön ja nousun.

BOP.BAS.155   Lähestymis- ja laskuolosuhteet

Hätätilanteita lukuun ottamatta ilma-aluksen päällikön on ennen ilmapallon lähestymisen aloittamista laskua varten varmistuttava siitä, että uusimpien saatavilla olevien tietojen mukaan aiotun toimintapaikan sääolosuhteet mahdollistavat turvallisen lähestymisen ja laskun.

BOP.BAS.160   Poikkeus- ja häiriötilanteiden jäljittely lennolla

a)

Ilma-aluksen päällikkö ei saa jäljitellä tilanteita, jotka edellyttävät poikkeus- tai hätämenetelmien noudattamista kuljetettaessa matkustajia.

b)

Poiketen siitä, mitä a alakohdassa säädetään, ilma-aluksen päällikkö voi jäljitellä tällaisia tilanteita ilmapallon muun kuin kaupallisen lentotoiminnan aikana suorittaessaan koulutuslentoja ilmapallolla joko lento-oppilaille tai matkustajien kanssa edellyttäen, että matkustajat ovat saaneet tästä asianmukaisesti tiedon ja antaneet siihen etukäteen suostumuksensa.

BOP.BAS.165   Polttoaineen käytön hallinta lennon aikana

Ilma-aluksen päällikön on tarkistettava säännöllisin väliajoin lennon aikana, etteivät lennon aikana käytettävissä oleva polttoaineen määrä ja painolasti ole pienempiä kuin ne määrät, jotka tarvitaan aiotun lennon loppuun suorittamiseen siten, että suunniteltu varamäärä jää laskussa jäljelle.

BOP.BAS.170   Polttoainetankkaus henkilöiden ollessa ilma-aluksessa

a)

Ilmapallojen polttoainetankkausta ei saa suorittaa, kun aluksella on henkilöitä.

b)

Poiketen siitä, mitä a alakohdassa säädetään, kuumailmalaivojen moottorin polttoainetankkaus voidaan suorittaa, kun ilma-aluksen päällikkö on aluksella.

BOP.BAS.175   Turvakiinnitysjärjestelmien käyttö

Jos turvakiinnitysjärjestelmän käyttöä vaaditaan BOP.BAS.320 kohdan mukaisesti, ilma-aluksen päällikön on käytettävä järjestelmää ainakin laskun aikana.

BOP.BAS.180   Lisähapen käyttö

Ilma-aluksen päällikön on varmistettava, että

a)

ilmapallon turvallisen käytön kannalta olennaisiin tehtäviin osallistuvat miehistön jäsenet käyttävät jatkuvasti lisähappea aina kun ilma-aluksen päällikkö katsoo, että hapenpuute voi aiotussa lentokorkeudessa johtaa miehistön jäsenten toimintakyvyn heikkenemiseen; ja

b)

matkustajien saatavilla on lisähappea, jos hapenpuute voi vaikuttaa haitallisesti matkustajiin.

BOP.BAS.185   Toiminnalliset rajoitukset yöllä

a)

Kuumailmapalloilla

1)

ei saa laskeutua yöllä muutoin kuin hätätilanteessa; ja

2)

lentoonlähtö voidaan suorittaa yöllä, jos mukana on riittävästi polttoainetta tai painolastia siten, että lasku voidaan suorittaa päivällä.

b)

Kaasupalloilla sekä ilmapalloilla, joissa käytetään sekä ilmaa kevyempiä kaasuja että kuumaa ilmaa

1)

ei saa laskeutua yöllä muutoin kuin hätätilanteessa tai varalaskuna; ja

2)

lentoonlähtö voidaan suorittaa yöllä, jos mukana on riittävästi polttoainetta tai painolastia siten, että lasku voidaan suorittaa päivällä.

c)

Kuumailmalaivoja on käytettävä niiden hyväksyttyjen yöllä suoritettavia VFR-lentoja koskevien toimintarajoitusten ja tietojen mukaisesti.

BOP.BAS.190   Ilmapallojen erityislentotoiminta – riskinarviointi ja tarkastuslista

a)

Ennen ilmapallon erityislentotoiminnan aloittamista ilma-aluksen päällikön on suoritettava riskinarviointi eli arvioitava toiminnan vaativuus määrittääkseen aiottuun lentotoimintaan liittyvät vaarat ja riskit sekä tarvittaessa toimenpiteet riskien vähentämiseksi.

b)

Ilmapallon erityislentotoiminta on suoritettava tarkistuslistan mukaisesti. Ilma-aluksen päällikön on laadittava tämä tarkastuslista ja varmistettava, että se soveltuu kyseiseen erityislentotoimintaan ja käytettävään ilmapalloon riskinarvioinnin perusteella ja ottaen huomioon kaikki tässä osastossa esitetyt vaatimukset. Tarkistuslistan on oltava helposti saatavilla jokaisella lennolla ilma-aluksen päällikölle ja muille miehistön jäsenille, jos se on tarpeen heidän tehtäviensä suorittamiseksi.

c)

Ilma-aluksen päällikön on säännöllisesti tarkasteltava uudelleen ja tarvittaessa päivitettävä tarkastuslistaa riskinarvioinnin ottamiseksi asianmukaisesti huomioon.

3 jakso

Suoritusarvot ja toimintarajoitukset

BOP.BAS.200   Toimintarajoitukset

Ilma-aluksen päällikön on varmistettava, ettei ilmapallo missään lentotoiminnan vaiheessa ylitä lentokäsikirjassa tai vastaavassa asiakirjassa (vastaavissa asiakirjoissa) asetettuja rajoituksia.

BOP.BAS.205   Punnitus

a)

Ilmapallon punnituksen suorittaa ilmapallon valmistaja tai se suoritetaan asetuksen (EU) N:o 1321/2014 liitteen I mukaisesti.

b)

Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että ilmapallon massa on määritetty punnitsemalla se ennen ensimmäistä käyttöönottoa. Muutosten ja korjausten yhteisvaikutus massaan on otettava huomioon ja merkittävä asiakirjoihin. Näiden tietojen on oltava ilma-aluksen päällikön saatavilla. Ilmapallo on punnittava uudelleen, jos muutosten tai korjausten vaikutusta massaan ei tunneta.

BOP.BAS.210   Suoritusarvot – yleistä

Ilma-aluksen päällikkö saa käyttää ilmapalloa vain, jos sen suoritusarvot ovat riittävät täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 923/2012 liitteessä esitettyjen vaatimusten sekä muiden lentoon, ilmatilaan tai käytettäviin toimintapaikkoihin sovellettavien rajoitusten noudattamiseksi, ja vain käyttämällä uusimpia saatavilla olevia karttoja.

4 jakso

Mittarit ja laitteet

BOP.BAS.300   Mittarit ja laitteet – yleistä

a)

Tämän jakson mukaisesti vaadittavat mittarit ja laitteet on hyväksyttävä asetuksen (EU) N:o 748/2012 liitteen I mukaisesti, jos jompikumpi seuraavista ehdoista täyttyy:

1)

niitä käytetään BOP.BAS.355 ja BOP.BAS.360 kohdan noudattamiseksi;

2)

ne on asennettu kiinteästi ilmapalloon.

b)

Poiketen siitä, mitä a alakohdassa säädetään, seuraavat tämän jakson mukaisesti vaadittavat mittarit tai laitteet eivät vaadi hyväksyntää:

1)

mittarit ja laitteet, joita ohjaamomiehistö käyttää lentoradan hallintaan;

2)

erilliset kannettavat valonlähteet;

3)

tarkka kello;

4)

ensiapuvälineet;

5)

pelastautumisvarusteet ja merkinantolaitteet.

6)

lisähapen varastointi- ja jakelulaitteisto;

7)

vaihtoehtoinen sytytyslähde;

8)

sammutuspeite tai tulenkestävä peite;

9)

käsisammutin;

10)

laskuköysi;

11)

veitsi.

c)

Mittareiden ja laitteiden, joita ei vaadita tässä jaksossa, sekä muiden varusteiden, joita ei vaadita tässä liitteessä mutta jotka ovat mukana ilmapallon lennolla, on täytettävä seuraavat vaatimukset:

1)

ohjaamomiehistö ei saa käyttää näistä mittareista tai laitteista saatavia tietoja asetuksen (EY) N:o 216/2008 liitteessä I esitettyjen keskeisten lentokelpoisuusvaatimusten täyttämiseksi;

2)

mittarit ja laitteet eivät saa vaikuttaa ilmapallon lentokelpoisuuteen edes vikaantumis- tai toimintahäiriötilanteissa.

d)

Mittareiden ja laitteiden on oltava helposti käytettävissä tai saatavissa siitä paikasta, jossa niitä käyttävä ohjaamomiehistön jäsen työskentelee.

e)

Kaikkien tarvittavien hätävarusteiden on oltava helposti saatavissa välittömään käyttöön.

BOP.BAS.305   Lennon minimivarusteet

Ilmapallon lentoa ei saa aloittaa, jos jotkin aiotulle lennolle tarvittavat mittarit ja laitteet puuttuvat tai ovat epäkunnossa tai eivät täytä vaadittuja tehtäviä.

BOP.BAS.310   Valot

Yöllä käytettävissä ilmapalloissa on oltava kaikki seuraavat:

a)

varoitusvalo (”anti-collision light”);

b)

valaistus, jolla kaikki ilmapallon turvallisen käytön kannalta oleelliset mittarit ja laitteet voidaan riittävästi valaista;

c)

erillinen kannettava valonlähde.

BOP.BAS.315   Lento- ja suunnistusmittarit ja -laitteet

Näkölentosääntöjen (VFR) mukaisesti päivällä käytettävissä ilmapalloissa on oltava:

a)

laite, joka ilmoittaa kulkusuunnan;

b)

laite, joka mittaa ja ilmoittaa:

1)

ajan tunteina, minuutteina ja sekunteina;

2)

pystynopeuden, jos lentokäsikirja sitä edellyttää; ja

3)

painekorkeuden, jos lentokäsikirja tai ilmatilavaatimukset sitä edellyttävät tai jos korkeutta on seurattava hapen käytön vuoksi.

BOP.BAS.320   Turvakiinnitysjärjestelmät

Ilmapalloissa on oltava turvakiinnitysjärjestelmä ilma-aluksen päällikölle, jos ilmapallossa on jompikumpi seuraavista:

a)

erillinen osasto ilma-aluksen päällikköä varten;

b)

rotaatioventtiili(t).

BOP.BAS.325   Lisähappi

Ilmapalloissa, joita käytettäessä on oltava saatavilla lisähappea BOP.BAS.180 kohdan mukaisesti, on oltava hapen varastointi- ja jakelulaitteisto, jolla vaaditut happimäärät voidaan varastoida ja jakaa.

BOP.BAS.330   Ensiapupakkaus

a)

Ilmapalloissa on oltava ensiapupakkaus.

b)

Ensiapupakkauksen on oltava

1)

helposti saatavilla käyttöön; ja

2)

säännöllisesti tarkistettu ja täydennetty.

BOP.BAS.335   Käsisammuttimet

Ilmapalloissa, kaasupalloja lukuun ottamatta, on oltava vähintään yksi käsisammutin.

BOP.BAS.340   Pelastusvälineet ja merkinantolaitteet – lennot veden yllä

Kun ilmapalloa käytetään veden yllä, ilma-aluksen päällikön on ennen lennon aloittamista määritettävä riskit, jotka uhkaavat ilmapallossa olevien henkilöiden eloonjääntiä veteen tehtävän pakkolaskun yhteydessä. Hänen on ratkaistava kyseisten riskien perusteella, onko ilmapallossa oltava pelastusvälineet ja merkinantolaitteet.

BOP.BAS.345   Pelastusvälineet ja merkinantolaitteet – meripelastustoimien vaikeus

Ilmapalloissa, joita käytetään alueilla, joilla meripelastustoimet (SAR) olisivat poikkeuksellisen vaikeita, on oltava yli lennettävän alueen kannalta tarkoituksenmukaiset pelastusvälineet ja merkinantolaitteet.

BOP.BAS.350   Muut varusteet

a)

Ilmapalloissa on oltava suojakäsineet jokaista miehistön jäsentä varten.

b)

Ilmapalloissa, joissa käytetään sekä ilmaa kevyempiä kaasuja että kuumaa ilmaa, kuumailmapalloissa ja kuumailmalaivoissa on oltava kaikki seuraavat:

1)

vaihtoehtoinen ja erillinen sytytyslähde;

2)

laite, joka mittaa ja ilmoittaa polttoaineen määrän;

3)

sammutuspeite tai tulenkestävä peite;

4)

vähintään 25 metrin pituinen laskuköysi.

c)

Kaasupalloissa on oltava kaikki seuraavat:

1)

veitsi;

2)

vähintään 20 metrin pituinen laskuköysi, joka on valmistettu luonnonkuidusta tai staattista sähköä johtavasta materiaalista.

BOP.BAS.355   Radioviestintälaitteet

a)

Ilmapalloissa on oltava radioviestintälaitteet viestintään, jota vaaditaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 923/2012 liitteessä olevan lisäyksen 4 ja, jos lento suoritetaan kolmannen maan ilmatilassa, kyseisen kolmannen maan lainsäädännön mukaisesti.

b)

Radioviestintälaitteiden avulla on voitava viestiä ilmailun hätätaajuudella 121,5 MHz.

BOP.BAS.360   Transponderi

Ilmapalloissa on oltava toisiotutkavastain (SSR-transponderi), jossa on kaikki täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 923/2012 liitteessä olevan SERA.6005 kohdan b alakohdassa ja, jos lento suoritetaan kolmannen maan ilmatilassa, kyseisen kolmannen maan lainsäädännössä vaaditut ominaisuudet.

OSASTO ADD

KAUPALLISTA LENTOTOIMINTAA KOSKEVAT LISÄVAATIMUKSET

1 jakso

Yleiset organisaatioita koskevat vaatimukset

BOP.ADD.001   Soveltamisala

Tässä osastossa määritellään 3 artiklan mukaisesti vaatimukset, jotka ilmapalloilla kaupallista lentotoimintaa suorittavien lentotoiminnan harjoittajien on täytettävä osaston BAS vaatimusten lisäksi, lukuun ottamatta 3 artiklan 2 kohdan viimeisessä alakohdassa tarkoitettuja lentotoiminnan harjoittajia.

BOP.ADD.005   Lentotoiminnan harjoittajan velvollisuudet

a)

Lentotoiminnan harjoittaja on vastuussa ilmapallon käytöstä asetuksen (EY) N:o 216/2008 liitteessä IV esitettyjen keskeisten vaatimusten, tämän osaston vaatimusten ja ilmoituksensa mukaisesti.

b)

Jokainen lento on suoritettava toimintakäsikirjan määräysten mukaisesti.

c)

Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että ilmapallo on varustettu toiminta-alueen ja lentotoiminnan lajin edellyttämällä tavalla ja että miehistön jäsenillä on näille alueille ja tähän toimintaan vaadittava kelpoisuus.

d)

Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että kaikki lentotoimintaan nimetyt tai siihen suoraan osallistuvat miehistön jäsenet täyttävät seuraavat edellytykset:

1)

he ovat saaneet asianmukaisen koulutuksen ja ohjeistuksen;

2)

he ovat tietoisia tehtäviään koskevista säännöistä ja menettelyistä;

3)

he ovat osoittaneet kykynsä toimia tehtävissään;

4)

he ovat selvillä vastuistaan ja kyseisten tehtävien suhteesta ilmapallon koko toimintaan.

e)

Lentotoiminnan harjoittajan on laadittava kunkin ilmapallotyypin turvallista toimintaa varten menetelmät ja ohjeet, joihin sisältyvät miehistön jäsenten tehtävät ja vastuut kaiken tyyppisessä toiminnassa. Kyseisissä menetelmissä ja ohjeissa ei saa vaatia miehistön jäseniä suorittamaan lennon kriittisissä vaiheissa muita toimia kuin niitä, joita ilmapallon turvallinen toiminta edellyttää.

f)

Lentotoiminnan harjoittajan on huolehdittava siitä, että miehistön jäsenten ja muiden ilmapallon toimintaan osallistuvien henkilöiden valvonnasta vastaavilla on oltava riittävä kokemus ja taidot toimintakäsikirjassa esitettyjen vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi.

g)

Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että kaikille miehistön jäsenille ja muille ilmapallon toimintaan osallistuville henkilöille on ilmoitettu, että heidän on noudatettava tehtävien suorittamista koskevia niiden valtioiden lakeja, määräyksiä ja menettelyjä, joissa toimintaa harjoitetaan.

h)

Lentotoiminnan harjoittajan on vahvistettava lennon turvallista suorittamista varten lennon suunnittelumenetelmät, jotka perustuvat ilmapallon suoritusarvoihin, muihin toimintarajoituksiin ja noudatettavalla reitillä sekä käytettävillä toimintapaikoilla odotettavissa oleviin olosuhteisiin. Näiden menetelmien on sisällyttävä toimintakäsikirjaan.

BOP.ADD.010   Vaihtoehtoisista vaatimusten täyttämisen menetelmistä ilmoittaminen

Toiminnanharjoittajan on BOP.ADD.100 kohdan mukaisen ilmoituksen yhteydessä ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle luettelo vaihtoehtoisista vaatimusten täyttämisen menetelmistä (AltMOC), jos se aikoo käyttää vaihtoehtoisia vaatimusten täyttämisen menetelmiä osoittaakseen pyydettäessä vaatimusten noudattamisen BOP.BAS.010 kohdan mukaisesti. Luettelossa on oltava viittaukset hyväksyttäviin vaatimusten täyttämisen menetelmiin (AMC), joiden sijasta vaihtoehtoisia vaatimusten täyttämisen menetelmiä käytetään, jos virasto on hyväksynyt asianomaiset hyväksyttävät vaatimusten täyttämisen menetelmät.

BOP.ADD.015   Pääsy tiloihin ja asiakirjojen tarkastelu

a)

Asetuksen (EY) N:o 216/2008 liitteessä IV esitettyjen keskeisten vaatimusten ja tämän asetuksen vaatimusten noudattamisen toteamiseksi lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että kaikki toimivaltaisen viranomaisen valtuuttamat henkilöt voivat milloin tahansa tutustua kaikkiin sen tiloihin, ilmapalloihin, asiakirjoihin, kirjanpitoon, tietoihin, menettelyihin ja muuhun aineistoon, joka liittyy tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvaan lentotoiminnan harjoittajan toimintaan, riippumatta siitä, onko toimintaa siirretty sopimuksella toisen tehtäväksi.

b)

Ilmapalloon pääsyyn on kaupallisen ilmapallolennätyksen tapauksessa sisällyttävä mahdollisuus nousta ilmapalloon ja olla siellä lentotoiminnan aikana, ellei tämä ole vaaraksi lennolle.

BOP.ADD.020   Havainnot

Saatuaan ilmoituksen toimivaltaisen viranomaisen asetuksen (EU) N:o 965/2012 liitteessä II olevan ARO.GEN.350, ARO.GEN.355 ja ARO.GEN.360 kohdan mukaisesti tekemistä havainnoista lentotoiminnan harjoittajan on

a)

määritettävä vaatimusten täyttymättä jäämisen juurisyy;

b)

tehtävä suunnitelma korjaavista toimista;

c)

osoitettava korjaavia toimia koskevan suunnitelman toteuttaminen toimivaltaisen viranomaisen edellyttämällä tavalla tämän määräämän ajanjakson aikana asetuksen (EU) N:o 965/2012 liitteessä II olevan ARO.GEN.350 kohdan mukaisesti.

BOP.ADD.025   Poikkeamista ilmoittaminen

a)

Lentotoiminnan harjoittajan on toteutettava osana hallintojärjestelmäänsä poikkeamien ilmoitusjärjestelmä, joka sisältää pakolliset ja vapaaehtoiset ilmoitukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 376/2014 (3) mukaisesti.

b)

Lentotoiminnan harjoittajan on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle ja ilmapallon suunnittelusta vastaavalle organisaatiolle toimintahäiriöstä, teknisestä viasta, teknisten rajoitusten ylittymisestä tai asetuksen (EU) N:o 748/2012 liitteen I mukaisesti vahvistettujen tietojen epätarkkuutta, puutteellisuutta tai epäselvyyttä ilmentävästä poikkeamasta ja muista poikkeamista, jotka muodostavat vaaratilanteen mutteivät onnettomuutta tai vakavaa vaaratilannetta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta a alakohdan soveltamista.

c)

Lentotoiminnan harjoittajan on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että ilma-aluksen päällikkö, muut miehistön jäsenet ja muu henkilöstö noudattavat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 996/2010 (4) 9 artiklaa ilmapallon käyttöön liittyvän vakavan vaaratilanteen tai onnettomuuden osalta.

BOP.ADD.030   Hallintojärjestelmä

a)

Lentotoiminnan harjoittajan on perustettava ja pantava täytäntöön hallintojärjestelmä sekä pidettävä sitä yllä; hallintojärjestelmään on sisällyttävä

1)

selvästi määritellyt vastuut ja velvollisuudet lentotoiminnan harjoittajan koko organisaatiossa, myös vastuullisen johtajan suora vastuu turvallisuudesta;

2)

kuvaus lentotoiminnan harjoittajan yleisistä turvallisuuteen liittyvistä toimintalinjoista ja periaatteista (turvallisuuspolitiikka);

3)

lentotoiminnan harjoittajan toimintaan sisältyvien ilmailun turvallisuusriskien tunnistaminen, arviointi ja hallinta, mukaan luettuina toimet riskin lieventämiseksi tarpeen mukaan ja niiden tehokkuuden todentaminen;

4)

henkilöstön tehtävien edellyttämän koulutuksen ja pätevyyden ylläpito;

5)

hallintojärjestelmän kaikkien keskeisten prosessien dokumentointi, mukaan lukien prosessi, jolla varmistetaan henkilöstön tietoisuus vastuualueistaan, ja menettely dokumentoinnin muuttamiseksi;

6)

menetelmä, jolla valvotaan, että lentotoiminnan harjoittaja täyttää tämän liitteen vaatimukset. Vaatimustenmukaisuuden valvontaan on sisällyttävä järjestelmä poikkeamahavaintoja koskevan palautteen antamiseksi lentoliikenteen harjoittajan vastuulliselle johtajalle, jotta voidaan varmistaa tarvittavien korjaavien toimenpiteiden tehokas toteuttaminen;

7)

tarvittavat prosessit asetuksen (EU) N:o 376/2014 4, 5, 6 ja 13 artiklan vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi.

b)

Hallintojärjestelmän on vastattava lentotoiminnan harjoittajan organisaation kokoa sekä sen toiminnan luonnetta ja monipuolisuutta, ja siinä on otettava huomioon toimintaan liittyvät vaarat ja riskit.

BOP.ADD.035   Alihankinta

Kun lentotoiminnan harjoittaja teettää osan tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvasta toiminnastaan alihankintana, sen vastuulla on varmistaa, että alihankintatyön tekevä organisaatio harjoittaa toimintaansa asetuksen (EY) N:o 216/2008 liitteessä IV esitettyjen keskeisten vaatimusten ja tämän asetuksen vaatimusten mukaisesti. Lentotoiminnan harjoittajan on myös varmistettava, että toimivaltaiselle viranomaiselle annetaan pääsy alihankintatyötä tekevään organisaatioon, jotta se voi määrittää, noudattaako lentotoiminnan harjoittaja kyseisiä vaatimuksia.

BOP.ADD.040   Henkilöstövaatimukset

a)

Lentotoiminnan harjoittajan on nimettävä vastuullinen johtaja, jolla on valtuudet varmistaa, että kaikki tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluva toiminta voidaan rahoittaa ja toteuttaa asetuksen (EY) N:o 216/2008 liitteessä IV esitettyjen keskeisten vaatimusten ja tämän asetuksen vaatimusten mukaisesti. Vastuullinen johtaja vastaa tehokkaan hallintojärjestelmän perustamisesta ja ylläpitämisestä.

b)

Lentotoiminnan harjoittajan on

1)

määritettävä henkilöstönsä vastuualueet kaikissa suoritettavissa tehtävissä ja toiminnassa;

2)

osoitettava riittävästi pätevää henkilöstöä suorittamaan nämä tehtävät ja toiminta; ja

3)

pidettävä asianmukaisesti kirjaa henkilöstön kokemuksesta, kelpoisuudesta ja koulutuksesta.

c)

Lentotoiminnan harjoittajan on nimettävä yksi tai useampi henkilö, joka vastaa hallinnosta ja valvonnasta seuraavilla aloilla:

1)

lentotoiminta;

2)

maatoiminta;

3)

jatkuva lentokelpoisuus asetuksen (EU) N:o 1321/2014 mukaisesti.

BOP.ADD.045   Tiloja ja välineitä koskevat vaatimukset

Lentotoiminnan harjoittajalla on oltava tilat ja välineet, jotka ovat riittäviä kaikkien tarvittavien tehtävien ja toimien suorittamiseen ja hallintaan, jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) N:o 216/2008 liitteessä IV esitettyjen keskeisten vaatimusten ja tämän asetuksen vaatimusten noudattaminen.

2 jakso

Ilmoitus, lentokelpoisuus sekä vuokraus miehistöineen ja ilman miehistöä

BOP.ADD.100   Ilmoitus

a)

Lentotoiminnan harjoittajan on vahvistettava 3 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetussa ilmoituksessa, että se noudattaa ja aikoo jatkossakin noudattaa asetuksen (EY) N:o 216/2008 liitteessä IV esitettyjä keskeisiä vaatimuksia ja tämän asetuksen vaatimuksia.

b)

Lentotoiminnan harjoittajan on annettava ilmoituksessa kaikki seuraavat tiedot:

1)

lentotoiminnan harjoittajan nimi;

2)

lentotoiminnan harjoittajan päätoimipaikka;

3)

lentotoiminnan harjoittajan vastuullisen johtajan nimi ja yhteystiedot;

4)

kaupallisen lentotoiminnan alkamispäivä ja tarvittaessa päivämäärä, jona nykyistä kaupallista lentotoimintaa koskeva muutos tulee voimaan;

5)

kaupallisessa lentotoiminnassa käytettävien ilmapallojen osalta ilmapallon tyyppi, rekisteritunnus, kotilentopaikka, lentotoiminnan laji ja jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio.

c)

Lentotoiminnan harjoittajan on tarvittaessa liitettävä ilmoitukseen BOP.ADD.010. kohdan mukaisesti luettelo vaihtoehtoisista vaatimusten täyttämisen menetelmistä (AltMOC).

d)

Lentotoiminnan harjoittajan on käytettävä ilmoituksen tekemiseen tämän liitteen lisäyksessä olevaa lomaketta.

BOP.ADD.105   Muutokset ilmoitukseen ja kaupallisen lentotoiminnan lopettaminen

a)

Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle viipymättä kaikista olosuhteiden muutoksista, jotka vaikuttavat asetuksen (EY) N:o 216/2008 liitteessä IV esitettyjen keskeisten vaatimusten ja tämän asetuksen vaatimusten noudattamiseen, josta se on ilmoittanut toimivaltaiselle viranomaiselle, sekä kaikista muutoksista BOP.ADD.100 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin ilmoituksessa annettuihin tietoihin ja BOP.ADD.100 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun vaihtoehtoisten vaatimusten täyttämisen menetelmien luetteloon, joka on liitetty ilmoitukseen.

b)

Lentotoiminnan harjoittajan on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle viipymättä, kun se ei enää harjoita kaupallista lentotoimintaa ilmapalloilla.

BOP.ADD.110   Lentokelpoisuusvaatimukset

Ilmapalloilla on oltava asetuksen (EU) N:o 748/2012 mukaisesti annettu lentokelpoisuustodistus, tai jos ilmapallo on rekisteröity kolmannessa maassa, siitä on tehtävä joko vuokrausta miehistöineen tai ilman miehistöä koskeva sopimus BOP.ADD.115. kohdan mukaisesti.

BOP.ADD.115   Kolmannessa maassa rekisteröidyn ilmapallon vuokraus miehistöineen tai ilman miehistöä

a)

Lentotoiminnan harjoittajan on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle kaikista vuokrausta miehistöineen tai ilman miehistöä koskevista sopimuksista, jotka koskevat kolmannessa maassa rekisteröityä ilmapalloa.

b)

Jos kolmannessa maassa rekisteröidystä ilmapallosta on tehty vuokrausta miehistöineen koskeva sopimus, lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että kolmannen maan lentotoiminnan harjoittajan jatkuvaa lentokelpoisuutta ja lentotoimintaa koskevia turvallisuusvaatimuksia soveltamalla saavutettava turvallisuustaso on vähintään sama kuin asetuksen (EU) N:o 1321/2014 liitteen I ja tämän asetuksen vaatimuksia soveltamalla saavutettava turvallisuustaso.

c)

Jos kolmannessa maassa rekisteröidystä ilmapallosta on tehty vuokrausta ilman miehistöä koskeva sopimus, lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava asetuksen (EY) N:o 216/2008 liitteissä I ja IV esitettyjen jatkuvaa lentokelpoisuutta koskevien keskeisten vaatimusten ja tämän asetuksen vaatimusten noudattaminen.

3 jakso

Käsikirjat ja tietojen tallentaminen

BOP.ADD.200   Toimintakäsikirja

a)

Lentotoiminnan harjoittajan on laadittava toimintakäsikirja.

b)

Toimintakäsikirjan sisällön on vastattava tässä liitteessä esitettyjä vaatimuksia eikä se saa olla ristiriidassa lentotoiminnan harjoittajan ilmoituksessa annettujen tietojen kanssa.

c)

Toimintakäsikirja voidaan laatia erillisinä osina.

d)

Henkilöstön tehtävien kannalta olennaisten toimintakäsikirjan osien on oltava helposti lentotoiminnan harjoittajan koko henkilöstön saatavilla.

e)

Toimintakäsikirja on pidettävä ajan tasalla. Lentotoiminnan harjoittajan koko henkilöstölle on tiedotettava toimintakäsikirjan muutoksista, jotka ovat henkilöstön tehtävien suorittamisen kannalta olennaisia.

f)

Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että toimintakäsikirjan sisällön ja siihen tehtyjen muutosten perustana käytettävät tiedot on otettu oikein huomioon toimintakäsikirjassa.

g)

Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että kaikki henkilöstön jäsenet ymmärtävät kieltä, jolla heidän tehtäviään koskevat toimintakäsikirjan osat on kirjoitettu. Toimintakäsikirjan sisältö on esitettävä muodossa, jota voidaan käyttää ongelmitta.

BOP.ADD.205   Tietojen tallentaminen

a)

Lentotoiminnan harjoittajan on perustettava tietojen tallennusjärjestelmä, jolla varmistetaan sen toimintaa koskevien tietojen asianmukainen säilytys ja luotettava jäljitettävyys.

b)

Tietojen tallennusmuoto on täsmennettävä lentotoiminnan harjoittajan menettelyissä tai käsikirjoissa.

4 jakso

Ohjaamomiehistö

BOP.ADD.300   Ohjaamomiehistön kokoonpano

a)

Ohjaamomiehistön kokoonpano ei saa alittaa lentokäsikirjassa tai ilmapallolle määrätyissä toimintarajoituksissa määritettyä vähimmäismäärää.

b)

Ohjaamomiehistöön on kuuluttava lisäjäseniä lentotoiminnan lajin niin edellyttäessä. Ohjaamomiehistön määrää ei saa vähentää alle toimintakäsikirjassa määrätyn määrän.

c)

Kaikilla ohjaamomiehistön jäsenillä on oltava heille osoitettuihin tehtäviin vaadittava, komission asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen I mukaisesti annettu tai hyväksytty lupakirja ja kelpuutukset.

d)

Ohjaamomiehistön jäsenen tilalla voi lennon aikana toimia tämän työpisteessä toinen ohjaamomiehistön jäsen, jolla on tarvittava pätevyys.

e)

Jos käytetään ohjaamomiehistön jäseniä, jotka toimivat freelance-periaatteella tai osa-aikaisina työntekijöinä, lentotoiminnan harjoittajan on todennettava, että kaikki seuraavat vaatimukset täyttyvät:

1)

tämän osaston vaatimukset;

2)

asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen I vaatimukset, mukaan luettuina viimeaikaista kokemusta koskevat vaatimukset;

3)

lento- ja työaikaa koskevat rajoitukset ja lepoa koskevat vaatimukset sen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti, jossa lentotoiminnan harjoittajan päätoimipaikka sijaitsee, ottaen huomioon ohjaamomiehistön jäsenen toiminnan muiden lentotoiminnan harjoittajien palveluksessa.

BOP.ADD.305   Ilma-aluksen päällikön nimeäminen

a)

Lentotoiminnan harjoittajan on nimettävä ohjaamomiehistöstä yksi lentäjä ilma-aluksen päälliköksi.

b)

Lentotoiminnan harjoittaja voi nimetä lentäjän toimimaan ilma-aluksen päällikkönä vain, jos hänellä on

1)

asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen I mukainen ilma-aluksen päällikön kelpoisuus;

2)

toimintakäsikirjassa määrätty vähimmäiskokemus; ja

3)

riittävät tiedot lennettävästä alueesta.

BOP.ADD.310   Koulutuksen, tarkastuslentojen ja kokeiden toteuttaminen

BOP.ADD.315 kohdassa vaaditut ohjaamomiehistön jäsenten koulutus, tarkastuslennot ja kokeet on toteutettava

a)

lentotoiminnan harjoittajan toimintakäsikirjassa vahvistamien koulutussuunnitelmien ja -ohjelmien mukaisesti;

b)

käyttäen henkilöitä, joilla on asianmukainen pätevyys ja tarkastuslentojen ja kokeiden osalta asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen I mukainen kelpoisuus.

BOP.ADD.315   Määräaikaiskoulutus, tarkastuslennot ja kokeet

a)

Jokaisen ohjaamomiehistön jäsenen on suoritettava kahden vuoden välein sen ilmapalloluokan mukainen määräaikaiskoulutus, jossa hän toimii; koulutukseen on sisällyttävä lento- ja maakoulutusta sekä kaikkien ilmapallossa olevien hätä- ja turvallisuusvarusteiden sijaintia ja käyttöä koskeva koulutus.

b)

Jokaisen ohjaamomiehistön jäsenen on suoritettava lentotoiminnan harjoittajan tarkastuslennot, joilla osoitetaan kyky suorittaa normaalitoiminnassa sekä poikkeus- ja hätätilanteissa noudatettavat menetelmät, jotka liittyvät toimintakäsikirjassa kuvattuihin erityistehtäviin. Kyseisten tarkastuslentojen suorittamisessa on otettava asianmukaisesti huomioon ohjaamomiehistön jäsenet, jotka osallistuvat yöllä suoritettaviin VFR-lentoihin.

c)

Lentotoiminnan harjoittajan tarkastuslennon voimassaoloaika on 24 kalenterikuukautta sen kuukauden päättymisestä, jona tarkastuslento tehtiin, tai jos tarkastus suoritetaan edellisen tarkastuslennon voimassaoloajan viimeisten 3 kuukauden aikana, kyseisen edellisen tarkastuslennon voimassaoloajan viimeisestä päivästä.

5 jakso

Yleiset toimintavaatimukset

BOP.ADD.400   Ilma-aluksen päällikön velvollisuudet

Ilma-aluksen päällikön on noudatettava

a)

BOP.ADD.025 kohdassa tarkoitetun lentotoiminnan harjoittajan poikkeamailmoitusjärjestelmän asiaankuuluvia vaatimuksia;

b)

kaikkia lento- ja työaikarajoituksia ja lepoa koskevia vaatimuksia, joita hänen toimintaansa sovelletaan sen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti, jossa lentotoiminnan harjoittajan päätoimipaikka sijaitsee.

BOP.ADD.405   Ilma-aluksen päällikön valtuudet

Sen estämättä, mitä BOP.BAS.035 kohdassa säädetään, lentotoiminnan harjoittajan on toteutettava kaikki kohtuullisiksi katsottavat toimet sen varmistamiseksi, että kaikki ilmapallossa olevat henkilöt noudattavat kaikkia ilma-aluksen päällikön antamia laillisia määräyksiä, joiden tarkoituksena on ilmapallon ja siinä olevien henkilöiden tai omaisuuden taikka maassa olevien henkilöiden tai omaisuuden turvallisuuden varmistaminen.

BOP.ADD.410   Ilmapallon miehistön ylimääräinen jäsen

Kun ilmapallo kuljettaa yli 19:ää matkustajaa, tarvitaan BOP.ADD.300 kohdan a ja b alakohdassa vaaditun ohjaamomiehistön lisäksi vähintään yksi ylimääräinen miehistön jäsen avustamaan matkustajia hätätilanteessa. Tällä ylimääräisellä miehistön jäsenellä on oltava asianmukainen kokemus ja koulutus.

BOP.ADD.415   Fyysinen kunto laitesukelluksen ja verenluovutuksen jälkeen

Miehistön jäsen ei saa suorittaa tehtäviä ilmapallossa, jos hänen fyysinen kuntonsa saattaa olla heikentynyt laitesukelluksen tai verenluovutuksen jälkeen.

BOP.ADD.420   Yhteinen kieli

Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että kaikki miehistön jäsenet kykenevät viestimään yhteisellä kielellä.

BOP.ADD.425   Psykoaktiiviset aineet

Lentotoiminnan harjoittajan on toteutettava kaikki kohtuullisiksi katsottavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, ettei yhtäkään henkilöä päästetä ilmapalloon tai kuljeteta ilmapallolla, jos hän on psykoaktiivisten aineiden vaikutuksen alainen siinä määrin, että ilmapallon tai siinä olevien henkilöiden tai omaisuuden taikka maassa olevien henkilöiden tai omaisuuden turvallisuus todennäköisesti vaarantuu kyseisen henkilön läsnäolon vuoksi.

BOP.ADD.430   Turvallisuuden vaarantaminen

Lentotoiminnan harjoittajan on toteutettava kaikki kohtuullisiksi katsottavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, ettei yksikään henkilö toimi tarkoituksellisesti, välinpitämättömästi tai huolimattomasti taikka laiminlyö toimenpiteitä siten, että

a)

ilmapallon tai siinä tai maassa olevan henkilön turvallisuus vaarantuu;

b)

ilmapallo voi vaarantaa henkilön tai omaisuuden turvallisuuden.

BOP.ADD.435   Mukana pidettävät asiakirjat, käsikirjat ja tiedot

a)

Seuraavat asiakirjat, käsikirjat ja tiedot on oltava mukana jokaisella lennolla alkuperäisinä tai jäljennöksinä:

1)

lentotoiminnan harjoittajan tekemä ilmoitus;

2)

etsintä- ja pelastuspalvelua koskevat tiedot aiotun lennon alueella;

3)

operatiivinen lentosuunnitelma.

b)

Seuraavat asiakirjat, käsikirjat ja tiedot on säilytettävä turvallisessa paikassa alkuperäisinä pitämättä niitä mukana lennoilla:

1)

edellä a alakohdassa tarkoitetut asiakirjat, käsikirjat ja tiedot, kun ilmapallolla pidetään niistä jäljennökset lennon aikana;

2)

ajantasaiset toimintakäsikirjan tai vakiotoimintamenetelmien osat, jotka ovat olennaisia miehistön jäsenten tehtävien kannalta ja joiden on oltava helposti heidän saatavillaan;

3)

matkustajia kuljetettaessa matkustajaluettelot;

4)

BOP.ADD.600 kohdan c alakohdassa tarkoitetut massaa koskevat asiakirjat.

c)

Toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä ilma-aluksen päällikön tai lentotoiminnan harjoittajan on toimitettava kyseiselle viranomaiselle alkuperäiset asiakirjat, käsikirjat ja tiedot tämän määrittämässä määräajassa, joka ei saa olla lyhyempi kuin 24 tuntia.

BOP.ADD.440   Vaaralliset aineet

Lentotoiminnan harjoittajan on

a)

laadittava menettelyt sen varmistamiseksi, että kaikki kohtuullisiksi katsottavat toimet toteutetaan, jotta estetään vaarallisten aineiden tahaton kuljettaminen ilmapallossa; ja

b)

annettava miehistön jäsenille tarvittavat tiedot, jotta ne voivat suorittaa asianmukaisesti tehtävänsä liittyen vaarallisiin aineisiin, joita kuljetetaan tai jotka on tarkoitettu kuljetettaviksi ilmapallossa.

6 jakso

Toimintamenetelmät

BOP.ADD.500   Polttoainetta tai painolastia koskevat laskelmat

Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että varapolttoainetta tai painolastia koskevat laskelmat kirjataan operatiiviseen lentosuunnitelmaan.

BOP.ADD.505   Erityisten matkustajaryhmien kuljettaminen

Lentotoiminnan harjoittajan on laadittava menettelyt sellaisten henkilöiden, joiden kuljettaminen ilmapallolla vaatii erityisiä edellytyksiä, apua tai laitteita, kuljettamiselle sellaisin edellytyksin, joilla varmistetaan ilmapallon ja sillä kuljetettavien matkustajien ja omaisuuden turvallisuus.

BOP.ADD.510   Ilmapallon kaupallinen erityislentotoiminta – vakiotoimintamenetelmät

Sen estämättä, mitä BOP.BAS.190 kohdassa säädetään,

a)

Ennen ilmapallon kaupallisen erityislentotoiminnan aloittamista lentotoiminnan harjoittajan on suoritettava riskinarviointi eli arvioitava aiotun toiminnan vaativuus määrittääkseen toimintaan liittyvät vaarat ja riskit sekä tarvittaessa toimenpiteet riskien vähentämiseksi.

b)

Lentotoiminnan harjoittajan on riskinarvioinnin perusteella ennen ilmapallon kaupallisen erityislentotoiminnan aloittamista laadittava vakiotoimintamenetelmät, jotka soveltuvat aiottuun lentotoimintaan ja käytettävään ilmapalloon. Vakiotoimintamenetelmien on oltava osa toimintakäsikirjaa tai erillinen asiakirja. Lentotoiminnan harjoittajan on säännöllisesti tarkasteltava uudelleen ja tarvittaessa päivitettävä vakiotoimintamenetelmiä riskinarvioinnin ottamiseksi asianmukaisesti huomioon.

c)

Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että ilmapallon kaupallinen erityislentotoiminta suoritetaan vakiomenetelmien mukaisesti.

7 jakso

Suoritusarvot ja toimintarajoitukset

BOP.ADD.600   Massan määritysmenetelmä

a)

Lentotoiminnan harjoittajan on luotava järjestelmä, jolla määritetään seuraavat seikat asianmukaisesti jokaista lentoa varten siten, että ilma-aluksen päällikkö voi varmistaa, että lentokäsikirjassa asetettuja rajoituksia noudatetaan:

1)

ilmapallon tyhjämassa;

2)

hyötykuorman massa;

3)

polttoaine- tai painolastikuorman massa;

4)

lentoonlähtömassa;

5)

ilmapallon kuormaus ilma-aluksen päällikön tai pätevän henkilöstön valvonnassa;

6)

asiakirjojen valmistelu ja esittäminen.

b)

Ilma-aluksen päällikön on voitava toistaa sähköisiin laskelmiin perustuva massan määritys.

c)

Massaa koskevat asiakirjat, joissa täsmennetään a alakohdassa luetellut seikat, on laadittava ennen jokaista lentoa ja kirjattava operatiiviseen lentosuunnitelmaan.


(1)  Komission asetus (EU) N:o 1321/2014, annettu 26 päivänä marraskuuta 2014, ilma-alusten sekä ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpidosta ja näihin tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymisestä (EUVL L 362, 17.12.2014, s. 1).

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 923/2012, annettu 26 päivänä syyskuuta 2012, yhteisistä lentosäännöistä, lennonvarmistuspalveluja ja -menetelmiä koskevista operatiivisista säännöksistä sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1035/2011 ja asetusten (EY) N:o 1265/2007, (EY) N:o 1794/2006, (EY) N:o 730/2006, (EY) N:o 1033/2006 ja (EU) N:o 255/2010 muuttamisesta (EUVL L 281, 13.10.2012, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 376/2014, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, poikkeamien ilmoittamisesta, analysoinnista ja seurannasta siviili-ilmailun alalla, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 996/2010 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/42/EY, komission asetusten (EY) N:o 1321/2007 ja (EY) N:o 1330/2007 kumoamisesta (EUVL L 122, 24.4.2014, s. 18).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 996/2010, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinnasta ja ehkäisemisestä ja direktiivin 94/56/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 12.11.2010, s. 35).


Lisäys

Image Teksti kuva Image Teksti kuva

14.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 71/36


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/396,

annettu 13 päivänä maaliskuuta 2018,

tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan e alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan tavaranimikkeistö, jäljempänä ’yhdistetty nimikkeistö’ tai ’CN’, joka on mainitun asetuksen liitteenä I.

(2)

Yhdistetyn nimikkeistön toisen osan 22 ryhmän 10 lisähuomautuksessa todetaan, että alanimikkeissä 2206 00 31 ja 2206 00 39”kuohuvin” juomina pidetään muissa astioissa kuin pulloissa, jotka on suljettu sienenmuotoisella korkilla, joka on tuettu sitein tai kiinnikkein, olevia käymisen avulla valmistettuja juomia, joissa ylipaine on vähintään 1,5 baaria 20 °C:n lämpötilassa mitattuna.

(3)

Yhdistetyn nimikkeistön toisen osan 22 ryhmän alanimikehuomautuksessa 1 todetaan, että alanimikkeessä 2204 10 tarkoitetaan ilmaisulla ”kuohuviini” viiniä, jolla säilytettäessä suljetuissa astioissa 20 °C:n lämpötilassa on vähintään 3 baarin ylipaine.

(4)

Neuvoston direktiivissä 92/83/ETY (2) todetaan, että ”muilla kuohuvilla käymistietä valmistetuilla juomilla”, jotka kuuluvat nimikkeisiin 2204 ja 2205 mutta myös CN-koodiin 2206 00 91, sellaisena kuin sitä sovellettiin direktiivin antamisajankohtana (tällä hetkellä CN-koodit 2206 00 31 ja 2206 00 39), ylipaine on 3 baaria tai enemmän.

(5)

Käymistietä valmistettujen kuohuvien juomien ylipaineen erilaisia kynnysarvoja ei voida perustella tieteellisesti eikä muutoin riippumatta siitä, luokitellaanko ne CN-koodeihin 2204, 2205 vai 2206.

(6)

Oikeusvarmuuden vuoksi yhdistetyn nimikkeistön toisen osan 22 ryhmän 10 lisähuomautusta on tarpeen muuttaa korvaamalla nykyinen kynnysarvo ”vähintään 1,5 baaria” kynnysarvolla ”3 baaria tai enemmän”.

(7)

Jotta varmistetaan, että yhdistettyä nimikkeistöä tulkitaan kaikkialla unionissa yhdenmukaisesti määritettäessä ”kuohuvia juomia”, yhdistetyn nimikkeistön toisen osan 22 ryhmän 10 lisähuomautusta olisi muutettava.

(8)

Sen vuoksi asetusta (ETY) N:o 2658/87 olisi muutettava.

(9)

Tullikoodeksikomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I vahvistetun yhdistetyn nimikkeistön toisen osan 22 ryhmän 10 lisähuomautuksen toinen luetelmakohta seuraavasti:

”—

muissa astioissa olevat käymisen avulla valmistetut juomat, joissa ylipaine on 3 baaria tai enemmän 20 °C:n lämpötilassa mitattuna.”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä maaliskuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Neuvoston direktiivi 92/83/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992, alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta (EYVL L 316, 31.10.1992, s. 21).


PÄÄTÖKSET

14.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 71/38


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2018/397,

annettu 8 päivänä maaliskuuta 2018,

ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Portugalin kanssa

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi 23 päivänä kesäkuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS (1) ja erityisesti sen 33 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksen 2008/615/YOS 25 artiklan 2 kohdan mukaan kyseisessä päätöksessä tarkoitettu henkilötietojen toimittaminen voidaan aloittaa vasta, kun kyseisen päätöksen 6 luvussa säädetyt tietosuojaa koskevat yleiset säännökset on pantu täytäntöön tietojen toimittamiseen osallistuvien jäsenvaltioiden lainsäädännössä.

(2)

Neuvoston päätöksen 2008/616/YOS (3) 20 artiklassa säädetään, että johdanto-osan 1 kappaleessa tarkoitetun edellytyksen täyttyminen päätöksen 2008/615/YOS 2 luvun mukaisen automaattisen tietojenvaihdon osalta on varmistettava kyselyyn, arviointikäyntiin ja testausajoon perustuvan arviointiraportin pohjalta.

(3)

Päätöksen 2008/616/YOS liitteessä olevan 4 luvun 1.1 kohdan mukaan asiaa käsittelevä neuvoston työryhmä laatii kyselyn, joka koskee kutakin automaattista tietojenvaihtoa, ja heti kun jäsenvaltio katsoo täyttävänsä edellytykset tietojen jakamiseksi kyseisessä tietoluokassa, se vastaa kyselyyn.

(4)

Portugali on vastannut tietosuojaa koskevaan kyselyyn ja ajoneuvorekisteritietojen vaihtoa koskevaan kyselyyn.

(5)

Portugali on toteuttanut Alankomaiden kanssa onnistuneen testausajon.

(6)

Portugaliin on tehty arviointikäynti, ja Alankomaiden, Espanjan ja Slovakian arviointiryhmä on laatinut arviointikäynnistä raportin, joka on toimitettu asiaa käsittelevälle neuvoston työryhmälle.

(7)

Neuvostolle on esitetty arviointiraportti, jossa on yhteenveto ajoneuvorekisteritietojen vaihtoa koskeneiden kyselyn, arviointikäynnin ja testausajon tuloksista.

(8)

Neuvosto otti huomioon kaikkien niiden jäsenvaltioiden hyväksynnän, joita päätös 2008/615/YOS sitoo, ja totesi 12 päivänä lokakuuta 2017, että Portugali on pannut täysimääräisesti täytäntöön päätöksen 2008/615/YOS 6 luvussa säädetyt tietosuojaa koskevat yleiset säännökset.

(9)

Näin ollen Portugalilla olisi oltava ajoneuvorekisteritietojen automaattisen haun toteuttamiseksi oikeus vastaanottaa ja toimittaa henkilötietoja päätöksen 2008/615/YOS 12 artiklan mukaisesti.

(10)

Päätöksen 2008/615/YOS 33 artiklassa neuvostolle myönnetään täytäntöönpanovalta hyväksyä toimenpiteet, joita mainitun päätöksen täytäntöönpano edellyttää, erityisesti mainitun päätöksen mukaisen henkilötietojen vastaanottamisen ja toimittamisen osalta.

(11)

Koska tällaisen täytäntöönpanovallan käyttöön ottamista koskevat edellytykset ovat täyttyneet ja sitä koskevaa menettelyä on noudatettu, olisi annettava täytäntöönpanopäätös ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Portugalin kanssa, jotta tämä jäsenvaltio voi vastaanottaa ja toimittaa henkilötietoja päätöksen 2008/615/YOS 12 artiklan mukaisesti.

(12)

Päätös 2008/615/YOS sitoo Tanskaa, Irlantia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa, ja sen vuoksi Tanska, Irlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta osallistuvat tämän päätöksen, jolla pannaan täytäntöön päätös 2008/615/YOS, hyväksymiseen ja soveltamiseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Portugalilla on ajoneuvorekisteritietojen automaattisen haun toteuttamiseksi oikeus vastaanottaa ja toimittaa henkilötietoja päätöksen 2008/615/YOS 12 artiklan mukaisesti 15 päivästä maaliskuuta 2018 alkaen.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tätä päätöstä sovelletaan perussopimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä 8 päivänä maaliskuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

V. RADEV


(1)  EUVL L 210, 6.8.2008, s. 1.

(2)  Lausunto annettu 7 päivänä helmikuuta 2018 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  Neuvoston päätös 2008/616/YOS, tehty 23 päivänä kesäkuuta 2008, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanosta (EUVL L 210, 6.8.2008, s. 12).