ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 69

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

61. vuosikerta
13. maaliskuu 2018


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2018/385, annettu 16 päivänä lokakuuta 2017, kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan kesken tehtyyn kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan allekirjoittamisesta unionin ja jäsenvaltioiden puolesta sekä sen väliaikaisesta soveltamisesta

1

 

 

Pöytäkirja kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan kesken tehtyyn kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

3

 

*

Neuvoston päätös (Euratom) 2018/386, annettu 16 päivänä lokakuuta 2017, sen hyväksymisestä, että Euroopan komissio tekee kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan kesken tehtyyn kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan Euroopan atomienergiayhteisön puolesta

8

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) 2018/387, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2018, rajoittavista toimenpiteistä Keski-Afrikan tasavallan tilanteen huomioon ottamiseksi annetun asetuksen (EU) N:o 224/2014 muuttamisesta

9

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/388, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2018, Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 269/2014 täytäntöönpanosta

11

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2018/389, annettu 27 päivänä marraskuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2366 täydentämisestä asiakkaan vahvaa tunnistamista sekä yhteisiä ja turvallisia avoimia viestintästandardeja koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla ( 1 )

23

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/390, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2018, tuottajaorganisaatioiden ja toimialakohtaisten organisaatioiden hyväksynnästä, tuottajaorganisaatioiden ja toimialakohtaisten organisaatioiden sääntöjen laajentamisesta sekä kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1379/2013 säädettyjen käynnistyshintojen julkaisemisesta annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1419/2013 muuttamisesta

44

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2018/391, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2018, Keski-Afrikan tasavaltaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/798/YUTP muuttamisesta

46

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2018/392, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2018, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta annetun päätöksen 2014/145/YUTP muuttamisesta

48

 

*

Komission päätös (EU) 2018/393, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2018, Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisen pöytäkirjan muutoksen hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta

60

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

13.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 69/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2018/385,

annettu 16 päivänä lokakuuta 2017,

kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan kesken tehtyyn kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan allekirjoittamisesta unionin ja jäsenvaltioiden puolesta sekä sen väliaikaisesta soveltamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 91 artiklan, 100 artiklan 2 kohdan sekä 207 ja 209 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 5 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Kroatian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kroatian liittymisasiakirjan 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti Kroatian liittymisestä kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan kesken tehtyyn kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen (1), jäljempänä ’sopimus’, sovitaan tekemällä sopimukseen pöytäkirja. Liittymisasiakirjan 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti tällaiseen liittymiseen sovelletaan yksinkertaistettua menettelyä, jossa pöytäkirjan tekevät neuvosto, joka tekee ratkaisunsa yksimielisesti jäsenvaltioiden puolesta, ja kyseessä olevat kolmannet maat.

(2)

Neuvosto antoi 14 päivänä syyskuuta 2012 komissiolle luvan aloittaa neuvottelut Kirgisian tasavallan kanssa sopimuksen mukauttamiseksi. Sopimukseen liitettävää pöytäkirjaa, jäljempänä ’pöytäkirja’, koskevat neuvottelut saatiin menestyksekkäästi päätökseen verbaalinoottien vaihdolla.

(3)

Euroopan atomienergiayhteisön toimivaltaan kuuluvien asioiden osalta pöytäkirjan allekirjoittamiseen sovelletaan erillistä menettelyä.

(4)

Pöytäkirja olisi näin ollen allekirjoitettava unionin ja jäsenvaltioiden puolesta ja sitä olisi sen tehokkaan soveltamisen varmistamiseksi sovellettava väliaikaisesti, kunnes sen voimaantuloa varten tarvittavat menettelyt on saatettu päätökseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Annetaan lupa allekirjoittaa kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan kesken tehtyyn kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävä pöytäkirja unionin ja jäsenvaltioiden puolesta sillä varauksella, että mainitun pöytäkirjan tekeminen saatetaan päätökseen.

Pöytäkirjan teksti on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa pöytäkirja unionin ja jäsenvaltioiden puolesta.

3 artikla

Pöytäkirjaa sovelletaan sen 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti sen voimaantuloa varten tarvittavien menettelyjen päätökseen saattamiseen asti väliaikaisesti 1 päivästä heinäkuuta 2013.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 16 päivänä lokakuuta 2017.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. MOGHERINI


(1)  EYVL L 196, 28.7.1999, s. 48.


13.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 69/3


PÖYTÄKIRJA

kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan kesken tehtyyn kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

BELGIAN KUNINGASKUNTA,

BULGARIAN TASAVALTA,

TŠEKIN TASAVALTA,

TANSKAN KUNINGASKUNTA,

SAKSAN LIITTOTASAVALTA,

VIRON TASAVALTA,

IRLANTI,

HELLEENIEN TASAVALTA,

ESPANJAN KUNINGASKUNTA,

RANSKAN TASAVALTA,

KROATIAN TASAVALTA,

ITALIAN TASAVALTA,

KYPROKSEN TASAVALTA,

LATVIAN TASAVALTA,

LIETTUAN TASAVALTA,

LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNTA,

UNKARI,

MALTAN TASAVALTA,

ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNTA,

ITÄVALLAN TASAVALTA,

PUOLAN TASAVALTA,

PORTUGALIN TASAVALTA,

ROMANIA,

SLOVENIAN TASAVALTA,

SLOVAKIAN TASAVALTA,

SUOMEN TASAVALTA,

RUOTSIN KUNINGASKUNTA,

ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA,

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen sopimuspuolet, jäljempänä ’jäsenvaltiot’,

EUROOPAN UNIONI, jäljempänä ’unioni’, ja

EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖ

SEKÄ

KIRGISIAN TASAVALTA,

jäljempänä yhdessä ’osapuolet’, jotka

TOTEAVAT, että Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan kesken tehty kumppanuus- ja yhteistyösopimus, jäljempänä ’sopimus’, allekirjoitettiin Brysselissä 9 päivänä helmikuuta 1995,

TOTEAVAT, että sopimus Kroatian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin allekirjoitettiin Brysselissä 9 päivänä joulukuuta 2011,

TOTEAVAT, että Kroatian tasavallan liittymisehdoista sekä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen mukautuksista tehdyn asiakirjan 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti Kroatian tasavallan liittymisestä sopimukseen sovitaan tekemällä sopimukseen pöytäkirja,

OTTAVAT HUOMIOON Kroatian tasavallan liittymisen 1 päivänä heinäkuuta 2013 unioniin ja Euroopan atomienergiayhteisöön,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Kroatian tasavalta liittyy Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan kesken tehtyyn kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen. Kroatian tasavalta hyväksyy ja ottaa huomioon muiden jäsenvaltioiden tavoin sopimuksen sekä samana päivänä allekirjoitettuun päätösasiakirjaan liitettyjen yhteisten julistusten, julistusten ja kirjeenvaihtojen tekstin.

2 artikla

Tämän pöytäkirjan allekirjoittamisen jälkeen unioni välittää jäsenvaltioille ja Kirgisian tasavallalle kroaatinkielisen sopimustekstin. Kun tämä pöytäkirja tulee voimaan, tämän artiklan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettu teksti on todistusvoimainen samoin edellytyksin kuin sopimustekstit bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin, viron, kirgiisin ja venäjän kielillä.

3 artikla

Tämä pöytäkirja on erottamaton osa sopimusta.

4 artikla

1.   Osapuolet hyväksyvät tämän pöytäkirjan omia menettelyjään noudattaen ja osapuolet ilmoittavat toisilleen tätä varten tarvittavien menettelyjen saattamisesta päätökseen.

2.   Tämä pöytäkirja tulee voimaan sitä kuukautta seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jonka aikana 1 kohdassa määrätty viimeinen ilmoitus on tehty.

3.   Tätä pöytäkirjaa sovelletaan sen voimaantuloon asti väliaikaisesti 1 päivästä heinäkuuta 2013.

5 artikla

Tämä pöytäkirja laaditaan kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, kroaatin, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin, viron, kirgiisin ja venäjän kielellä, ja kukin teksti on yhtä todistusvoimainen.

TÄMÄN VAKUUDEKSI alla mainitut tätä varten asianmukaisesti valtuutetut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Съставено в Брюксел на шести февруари две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el seis de febrero de dos mil dieciocho.

V Bruselu dne šestého února dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den sjette februar to tusind og atten.

Geschehen zu Brüssel am sechsten Februar zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta veebruarikuu kuuendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις έξι Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Brussels on the sixth day of February in the year two thousand and eighteen.

Fait à Bruxelles, le six février deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Bruxellesu šestog veljače godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì sei febbraio duemiladiciotto.

Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada sestajā februārī.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų vasario šeštą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év február havának hatodik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sitt jum ta' Frar fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Brussel, zes februari tweeduizend achttien.

Sporządzono w Brukseli dnia szóstego lutego roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Bruxelas, em seis de fevereiro de dois mil e dezoito.

Întocmit la Bruxelles la șase februarie două mii optsprezece.

V Bruseli šiesteho februára dvetisícosemnásť.

V Bruslju, dne šestega februarja leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Brysselissä kuudentena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Bryssel den sjätte februari år tjugohundraarton.

Image

Составлено в Брюсселе шестого февраля две тысячи восемнадцатого года.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Европейский Союз

Image

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Image

За государства-члены

Image

За Европейската общност за атомна енергия

Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica

Za Evropské společenství pro atomovou energii

For Det Europæiske Atomenergifællesskab

Für die Europäische Atomgemeinschaft

Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας

For the European Atomic Energy Community

Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique

Za Europsku zajednicu za atomsku energiju

Per la Comunità europea dell'energia atomica

Eiropas Atomenerģijas Kopienas vārdā –

Europos atominės energijos bendrijos vardu

Az Európai Atomenergia-közösség részéről

F'isem il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika

Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica

Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu

Za Evropsko skupnost za atomsko energijo

Euroopan atomienergiajärjestön puolesta

För Europeiska atomenergigemenskapen

Image

За Европейское сообщество по атомной энергии

Image

За киргизката република

Por la república kirguisa

Za kyrgyzskou republiku

For den Kirgisiske Republik

Für die Kirgisische Republik

Kirgiisi vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Κιργιζιστάν

For the Kyrgyz Republic

Pour la République Kirghize

Za kirgisku republiku

Per la repubblica del kirghizistan

Kirgizstānas Republikas vārdā –

Kirgizijos respublikos vardu

A Kirgiz köztársaság részéről

Għall-Repubblika Kirgiża

Voor de Kirgizische Republiek

W imieniu Republiki Kirgiskiej

Pela república do quirguistão

Pentru Republica Kârgâzstan

Za Kirgizskú Republiku

Za Kirgiško republiko

Kirgisian tasavallan puolesta

För Republiken Kirgizistan

Image

Зa Кыргызcкую Республику

Image


13.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 69/8


NEUVOSTON PÄÄTÖS (Euratom) 2018/386,

annettu 16 päivänä lokakuuta 2017,

sen hyväksymisestä, että Euroopan komissio tekee kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan kesken tehtyyn kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan Euroopan atomienergiayhteisön puolesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 101 artiklan toisen kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission suosituksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kroatian liittymisasiakirjan 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti Kroatian tasavallan liittymisestä kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan kesken tehtyyn kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen (1), jäljempänä ’sopimus’, sovitaan tekemällä sopimukseen pöytäkirja.

(2)

Neuvosto antoi 14 päivänä syyskuuta 2012 komissiolle luvan aloittaa neuvottelut kyseisten kolmansien maiden kanssa. Kirgisian tasavallan kanssa käydyt neuvottelut saatettiin menestyksekkäästi päätökseen verbaalinoottien vaihdolla.

(3)

Euroopan atomienergiayhteisön toimivaltaan kuuluvien asioiden osalta pöytäkirjan allekirjoittamiseen ja tekemiseen sovelletaan erillistä menettelyä.

(4)

Unionin ja jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluvien asioiden osalta pöytäkirjan allekirjoittamiseen ja tekemiseen sovelletaan erillistä menettelyä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään se, että komissio tekee kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan kesken tehtyyn kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan (2) Euroopan atomienergiayhteisön puolesta.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 16 päivänä lokakuuta 2017.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. MOGHERINI


(1)  EYVL L 196, 28.7.1999, s. 48.

(2)  Pöytäkirjan teksti on julkaistu tämän virallisen lehden sivulla 3 yhdessä sen allekirjoittamista unionin ja jäsenvaltioiden puolesta koskevan päätöksen kanssa.


ASETUKSET

13.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 69/9


NEUVOSTON ASETUS (EU) 2018/387,

annettu 12 päivänä maaliskuuta 2018,

rajoittavista toimenpiteistä Keski-Afrikan tasavallan tilanteen huomioon ottamiseksi annetun asetuksen (EU) N:o 224/2014 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ottaa huomioon Keski-Afrikan tasavaltaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä 23 päivänä joulukuuta 2013 annetun neuvoston päätöksen 2013/798/YUTP (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksella (EU) N:o 224/2014 (2) pannaan täytäntöön tietyt päätöksessä 2013/798/YUTP säädetyt toimenpiteet.

(2)

Päätöksessä 2013/798/YUTP säädetään Keski-Afrikan tasavaltaa koskevasta aseidenvientikiellosta ja tiettyjen Keski-Afrikan tasavallan rauhaa, vakautta tai turvallisuutta heikentäviin toimiin osallistuvien tai niitä tukevien henkilöiden varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisestä.

(3)

Yhdistyneiden kansakuntien (YK) turvallisuusneuvosto hyväksyi 30 päivänä tammikuuta 2018 päätöslauselman 2399 (2018), jäljempänä ’YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 2399’, jolla muutetaan aseidenvientikieltoon sovellettavia poikkeuksia ja luetteloon ottamisen perusteita omaisuuden jäädyttämisen osalta. Neuvosto hyväksyi päätöksen (YUTP) 2018/391 (3), jolla muutetaan päätöstä 2013/798/YUTP YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2399 panemiseksi täytäntöön.

(4)

Tämä toimenpide kuuluu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen soveltamisalaan, minkä vuoksi sen täytäntöön panemiseksi tarvitaan unionin tason sääntelyä erityisesti sen varmistamiseksi, että talouden toimijat soveltavat sitä yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(5)

Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 224/2014 olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan neuvoston asetus (EU) N:o 224/2014 seuraavasti:

1)

Korvataan 3 artiklan a alakohta seuraavasti:

”a)

on tarkoitettu ainoastaan Keski-Afrikan tasavallassa toteutettavan Yhdistyneiden kansakuntien yhdennetyn moniulotteisen operaation (MINUSCA), unionin operaatioiden ja Keski-Afrikan tasavaltaan sijoitettujen ranskalaisten joukkojen tueksi tai käyttöön samoin kuin muiden sellaisten Yhdistyneiden kansakuntien jäsenvaltioiden joukkojen tueksi tai käyttöön, jotka tarjoavat koulutusta ja apua, siten kuin siitä on ilmoitettu c alakohdan mukaisesti;”.

2)

Muutetaan 5 artiklan 3 kohta seuraavasti:

a)

korvataan c alakohta seuraavasti:

”c)

osallistuvan tapauksen mukaan kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisten toimien tai ihmisoikeusloukkausten suunnitteluun, johtamiseen tai toteuttamiseen Keski-Afrikan tasavallassa, mukaan lukien siviilihenkilöihin kohdistuvat toimet, etnisiin tai uskonnollisiin syihin perustuvat hyökkäykset, siviilikohteisiin, kuten hallinnollisiin keskuksiin, oikeustaloihin, kouluihin ja sairaaloihin, kohdistuvat hyökkäykset sekä kaappaukset ja pakkosiirrot;”;

b)

korvataan h alakohta seuraavasti:

”h)

osallistuvan Yhdistyneiden kansakuntien operaatioiden tai kansainvälisten turvallisuusjoukkojen, mukaan lukien MINUSCA, unionin operaatiot ja niitä tukevat ranskalaiset joukot, sekä humanitaaristen työntekijöiden vastaisten hyökkäysten suunnitteluun, johtamiseen, rahoittamiseen tai toteuttamiseen;”;

c)

lisätään alakohta seuraavasti:

”j)

syyllistyneen erityisesti etnisten tai uskonnollisten syiden perusteella väkivaltaan yllyttämiseen, mikä heikentää Keski-Afrikan tasavallan rauhaa, vakautta tai turvallisuutta ja osallistuvat sitten Keski-Afrikan tasavallan rauhaa, vakautta tai turvallisuutta heikentäviin toimiin tai tukevat niitä.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä maaliskuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. KARANIKOLOV


(1)  EUVL L 352, 24.12.2013, s. 51.

(2)  Neuvoston asetus (EU) N:o 224/2014, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Keski-Afrikan tasavallan tilanteen huomioon ottamiseksi (EUVL L 70, 11.3.2014, s. 1).

(3)  Neuvoston päätös (YUTP) 2018/391, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2018, Keski-Afrikan tasavaltaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/798/YUTP muuttamisesta (katso tämän virallisen lehden sivu 46).


13.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 69/11


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/388,

annettu 12 päivänä maaliskuuta 2018,

Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 269/2014 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä 17 päivänä maaliskuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 269/2014 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 ja 3 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 17 päivänä maaliskuuta 2014 asetuksen (EU) N:o 269/2014.

(2)

Neuvoston uudelleentarkastelun perusteella asetuksen (EU) N:o 269/2014 liitteessä I olevia tiettyjä henkilöitä ja yhteisöjä koskevia tietoja olisi muutettava.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 269/2014 liite I olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 269/2014 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä maaliskuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. KARANIKOLOV


(1)  EUVL L 78, 17.3.2014, s. 6.


LIITE

Korvataan alla lueteltuja henkilöitä ja yhteisöjä koskevat asetuksen (EU) N:o 269/2014 liitteessä I olevat merkinnät seuraavilla merkinnöillä:

Henkilöt:

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

”3.

Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV (Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ)

Rustam Ilmyrovych TEMIRHALIIEV (Рустам Iльмирович ТЕМIРГАЛIЄВ)

Syntymäaika: 15.8.1976

Syntymäpaikka: Ulan-Ude, Burjatian ASNT (Venäjän SFNT)

Entisenä Krimin varapääministerinä Temirgaliev oli merkittävässä roolissa ”korkeimman neuvoston” päättäessä 16.3.2014 pidetystä ”kansanäänestyksestä” Ukrainan alueellista koskemattomuutta vastaan. Hän edisti aktiivisesti Krimin liittymistä Venäjän federaatioon.

Hän erosi 11.6.2014 niin kutsutun ”Krimin tasavallan””ensimmäisen varapääministerin” tehtävästään. Nykyisin venäläis-kiinalaista aluekehitysalan sijoitusrahastoa hallinnoivan yhtiön pääjohtaja.

Tukee edelleen aktiivisesti separatistien toimia tai politiikkoja.

17.3.2014

6.

Pyotr Anatoliyovych ZIMA

(Пётр Анатольевич ЗИМА)

Petro Anatoliyovych ZYMA

(Петро Анатолiйович ЗИМА)

Syntymäaika: 18.1.1970 tai 29.3.1965

Syntymäpaikka: Artemivsk (Артемовск) (2016 palattiin aikaisempaan nimeen Bakhmut/Бахмут), Donetskin alue, Ukraina

”Pääministeri” Aksyonov nimitti Ziman 3.3.2014 Krimin turvallisuuspalvelun (SBU) uudeksi päälliköksi, ja hän hyväksyi tämän nimityksen. Hän on toimittanut Venäjän turvallisuuspalvelulle (FSB) merkittäviä tietoja, muun muassa tietokannan. Tähän kuului tietoja Euro-Maidan-aktivisteista ja Krimin ihmisoikeuksien puolustajista. Hän oli aktiivisesti mukana estämässä Ukrainan viranomaisia valvomasta Krimin aluetta. Entiset Krimin SBU-virkamiehet julistivat 11.3.2014 Krimin itsenäisen turvallisuuspalvelun perustetuksi.

17.3.2014

9.

Viktor Alekseevich OZEROV

(Виктор Алексеевич ОЗЕРОВ)

Syntymäaika: 5.1.1958

Syntymäpaikka: Abakan, Khakassia

Venäjän federaation liittoneuvoston turvallisuus- ja puolustusvaliokunnan entinen puheenjohtaja.

Ozerov tuki julkisesti 1.3.2014 liittoneuvoston turvallisuus- ja puolustusvaliokunnan puolesta liittoneuvostossa Venäjän joukkojen lähettämistä Ukrainaan.

Hän erosi heinäkuussa 2017 turvallisuus- ja puolustusvaliokunnan puheenjohtajan tehtävästä. Hän on edelleen liittoneuvoston jäsen sekä sisäistä sääntelyä ja parlamentaarisia asioita käsittelevän valiokunnan jäsen.

Ozerov nimitettiin 10.10.2017 asetuksella N 372-SF liittoneuvoston väliaikaiseen komiteaan, joka käsittelee valtion suvereniteetin suojaamista ja Venäjän federaation sisäisiin asioihin puuttumisen estämistä.

17.3.2014

14.

Aleksandr Borisovich TOTOONOV

(Александр Борисович ТОТООНОВ)

Syntymäaika: 3.4.1957

Syntymäpaikka: Ordžonikidze, Pohjois-Ossetia

Venäjän federaation liittoneuvoston kansainvälisten asioiden valiokunnan entinen jäsen. Hänen tehtävänsä Venäjän federaation liittoneuvoston jäsenenä päättyi syyskuussa 2017.

Hän on nykyisin Pohjois-Ossetian parlamentin jäsen.

Totoonov tuki julkisesti 1.3.2014 liittoneuvostossa Venäjän joukkojen lähettämistä Ukrainaan.

17.3.2014

28.

Valery Vladimirovich KULIKOV

(Валерий Владимирович КУЛИКОВ)

Syntymäaika: 1.9.1956

Syntymäpaikka: Zaporožje (Ukrainan SNT)

Mustanmeren laivaston entinen apulaiskomentaja, kontra-amiraali.

Vastuussa Ukrainan suvereenia aluetta miehittäneiden Venäjän joukkojen komentamisesta.

Hänet erotettiin Venäjän federaation presidentin asetuksella 26.9.2017 tästä tehtävästä ja asevoimista.

21.3.2014

31.

Valery Kirillovich MEDVEDEV

(Валерий Кириллович МЕДВЕДЕВ)

Valeriy Kyrylovych MEDVEDIEV

(Валерiй Кирилович МЕДВЕДЄВ)

Syntymäaika: 21.8.1946

Syntymäpaikka: Shmakovka, Primorskin alue

Sevastopolin vaalilautakunnan entinen puheenjohtaja (26.5.2017 saakka). Vastuussa Krimin kansanäänestyksen hallinnoinnista. Venäjän järjestelmän mukaan vastuussa kansanäänestyksen tulosten allekirjoittamisesta.

21.3.2014

33.

Elena Borisovna MIZULINA (o.s. DMITRIYEVA)

(Елена Борисовна МИЗУЛИНА (o.s. ДМИТРИЕВА))

Syntymäaika: 9.12.1954

Syntymäpaikka: Bui, Kostroman alue

Valtionduuman entinen jäsen. Aloitteentekijä ja tukija Venäjän viimeaikaisissa lainsäädäntöehdotuksissa, joiden perusteella muiden maiden alueet voivat liittyä Venäjään ilman keskusviranomaistensa ennakkosuostumusta.

Syyskuusta 2015 alkaen Omskin aluetta edustava liittoneuvoston jäsen. Nykyisin perustuslakia ja valtiorakenteita käsittelevän liittoneuvoston valiokunnan varapuheenjohtaja.

21.3.2014

51.

Vladimir Nikolaevich PLIGIN

(Владимир Николаевич ПЛИГИН)

Syntymäaika: 19.5.1960

Syntymäpaikka: Ignatovo, Vologodskin alue, SNTL

Entinen valtionduuman jäsen ja entinen valtionduuman perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja. Vastuussa Krimin ja Sevastopolin liittämistä Venäjän federaatioon koskevan lainsäädännön hyväksymisen edistämisestä.

Yhtenäinen Venäjä -puolueen ylimmän neuvoston jäsen.

12.5.2014

53.

Oleg Grigorievich KOZYURA (Олег Григорьевич КОЗЮРА)

Oleh Hryhorovych KOZYURA (Олег Григорович КОЗЮРА)

Syntymäaika: 30.12.1965 tai 19.12.1962

Syntymäpaikka: Simferopol, Krim tai Zaporižžja

Sevastopolin federatiivisen maahanmuuttoviraston entinen päällikkö. Vastuussa Venäjän passien järjestelmällisestä ja nopeutetusta myöntämisestä Sevastopolin asukkaille.

Lokakuusta 2016 alkaen Sevastopolin lakiasäätävän kokouksen henkilöstöpäällikkö.

12.5.2014

59.

Aleksandr Sergeevich MALYKHIN,

Alexander Sergeevich MALYHIN

(Александр Сергеевич МАЛЫХИН)

Oleksandr Serhiyovych (Sergiyovych) MALYKHIN

(Олександр Сергiйович МАЛИХIН)

Syntymäaika: 12.1.1981

”Luhanskin kansantasavallan” keskusvaalilautakunnan entinen päällikkö. Ollut aktiivisesti mukana järjestämässä 11.5.2014 pidettyä ”Luhanskin kansantasavallan” itsemääräämisoikeutta koskevaa kansanäänestystä.

Tukee edelleen aktiivisesti separatistien politiikkoja.

12.5.2014

66.

Marat Faatovich BASHIROV

(Марат Фаатович БАШИРОВ)

Syntymäaika: 20.1.1964

Syntymäpaikka: Iževsk, Venäjän federaatio

Entinen niin kutsuttu ”Luhanskin kansantasavallan ministerineuvoston pääministeri”, vahvistettu 8.7.2014.

Vastuussa niin kutsutun ”Luhanskin kansantasavallan hallituksen” separatistisista ”hallitustoiminnoista”.

Jatkaa ”Luhanskin kansantasavallan” separatististen rakenteiden tukemista.

12.7.2014

70.

Igor PLOTNITSKY

Igor Venediktovich PLOTNITSKII

(Игорь Венедиктович ПЛОТНИЦКИЙ)

Ihor (Igor) Venedyktovych PLOTNYTSKYY

(Iгор Венедиктович ПЛОТНИЦЬКИЙ)

Syntymäaika: 24.6.1964 tai 25.6.1964 tai 26.6.1964

Syntymäpaikka: Luhansk (mahd. Kelmentsy, Tšernivtsin alue)

Entinen niin kutsuttu ”puolustusministeri” ja entinen niin kutsuttu ”Luhanskin kansantasavallan””johtaja”.

Vastuussa niin kutsutun ”Luhanskin kansantasavallan hallituksen” separatistisista ”hallitustoiminnoista”.

Jatkaa niin kutsutun ”Luhanskin kansantasavallan hallituksen””hallitustoimintoja” niin kutsutun ”Luhanskin kansantasavallan” erityislähettiläänä Minskin sopimuksen täytäntöönpanon alalla.

12.7.2014

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)

Syntymäaika: 15.12.1950

Syntymäpaikka: Vladivostok

Entinen Venäjän federaation turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen. Kansallisissa turvallisuusasioissa neuvovan ja niitä koordinoivan turvallisuusneuvoston jäsenenä oli mukana suunnittelemassa Venäjän hallituksen politiikkaa, joka uhkaa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

Hän on edelleen Yhtenäinen Venäjä -puolueen ylimmän neuvoston puheenjohtaja.

25.7.2014

84.

Fyodor Dmitrievich BEREZIN

(Фëдор Дмитриевич БЕРЕЗИН)

Fedir Dmytrovych BEREZIN

(Федiр Дмитрович БЕРЕЗIН)

Syntymäaika: 7.2.1960

Syntymäpaikka: Donetsk

Entinen niin kutsutun ”Donetskin kansantasavallan” niin kutsuttu ”apulaispuolustusministeri”. On lähellä Igor Strelkovia/Girkiniä, joka on vastuussa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävistä tai uhkaavista toimista. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on näin ollen tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Tukee edelleen aktiivisesti separatistien toimia ja politiikkoja. ”Donetskin kansantasavallan” kirjailijaliiton johtokunnan nykyinen puheenjohtaja.

25.7.2014

90.

Boris Alekseevich LITVINOV

(Борис Алексеевич ЛИТВИНОВ)

Borys Oleksiyovych LYTVYNOV

(Борис Олексiйович ЛИТВИНОВ)

Syntymäaika: 13.1.1954

Syntymäpaikka: Dzeržinsk (Donetskin alue)

Niin kutsutun ”Donetskin kansantasavallan” niin kutsutun ”kansanneuvoston” entinen jäsen ja niin kutsutun ”korkeimman neuvoston” entinen puheenjohtaja, joka on ollut laatimassa politiikkaa ja järjestämässä laitonta ”kansanäänestystä”, joka johti niin kutsutun ”Donetskin kansantasavallan” julistamiseen, mikä oli vastoin Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja yhtenäisyyttä. Tukee edelleen aktiivisesti separatistien toimia ja politiikkoja. ”Donetskin kansantasavallan” kommunistisen puolueen nykyinen johtaja.

30.7.2014

97.

Vladimir Petrovich KONONOV (alias ”Tsar”)

(Владимир Петровнч КОНОНОВ)

Volodymyr Petrovych KONONOV

(Володимир Петрович КОНОНОВ)

Syntymäaika: 14.10.1974

Syntymäpaikka: Gorski, Luhanskin alue

Hänestä tuli 14.8.2014”Donetskin kansantasavallan” niin kutsuttu ”puolustusministeri” Igor Strelkovin/Girkinin tilalle. Tietojen mukaan hän on johtanut separatistitaistelijoiden divisioonaa Donetskissa huhtikuusta 2014 lähtien ja luvannut ratkaista Ukrainan sotilashyökkäyksen strategisen torjuntatehtävän. Kononov on näin ollen tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

12.9.2014

103.

Aleksandr Akimovich KARAMAN

(Александр Акимович КАРАМАН)

Alexandru CARAMAN

Syntymäaika: 26.7.1956

Syntymäpaikka: Cioburciu, Slobozian piiri, nykyisin Moldovan tasavaltaa

Entinen ”Donetskin kansantasavallan” niin kutsuttu ”sosiaaliasioista vastaava varapääministeri”. Yhteydessä Vladimir Antyufeyeviin, joka oli vastuussa niin kutsutun ”Donetskin kansantasavallan hallituksen” separatistisista ”hallitustoiminnoista”. Hän on näin ollen tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Venäjän varapääministerin Dmitri Rogozinin suojeluksessa. ”Donetskin kansantasavallan” ministerineuvoston entinen hallintopäällikkö.

Maaliskuuhun 2017 saakka niin kutsutun ”Transnistrian tasavallan” niin kutsuttu ”presidentin täysivaltainen edustaja” Venäjän federaatiossa.

12.9.2014

108.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

(Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ)

Syntymäaika: 11.8.1949

Syntymäpaikka: Klin

Valtionduuman entinen varapuhemies. Äänesti 20.3.2014 federaation perustuslakiehdotuksen puolesta, joka koski ”Krimin tasavallan hyväksymistä Venäjän federaatioon ja uusien liittovaltiosubjektien – Krimin tasavallan ja Sevastopolin liittokaupungin – muodostamista Venäjän federaatioon”.

Hänet nimitettiin lokakuussa 2017 presidentin asetuksella Dagestanin tasavallan virkaatekeväksi päämieheksi.

12.9.2014

111.

Vladimir Stepanovich NIKITIN

(Владимир Степанович НИКИТИН)

Syntymäaika: 5.4.1948

Syntymäpaikka: Opotška

Entinen valtionduuman jäsen ja entinen ensimmäinen varapuheenjohtaja IVY-asioita, Euraasian integraatiota ja yhteyksiä maanmiehiin käsittelevässä valtionduuman valiokunnassa. Äänesti 20.3.2014 federaation perustuslakiehdotuksen puolesta, joka koski ”Krimin tasavallan hyväksymistä Venäjän federaatioon ja uusien liittovaltiosubjektien – Krimin tasavallan ja Sevastopolin liittokaupungin – muodostamista Venäjän federaatioon”.

Venäjän federaation kommunistisen puolueen keskuskomitean puheenjohtajiston jäsen.

12.9.2014

112.

Oleg Vladimirovich LEBEDEV

(Олег Владимирович ЛЕБЕДЕВ)

Syntymäaika: 21.3.1964

Syntymäpaikka: Rudnyi, Kostanain alue, Kazakstanin SNT

Entinen valtionduuman jäsen ja entinen ensimmäinen varapuheenjohtaja IVY-asioita, Euraasian integraatiota ja yhteyksiä maanmiehiin käsittelevässä valtionduuman valiokunnassa. Äänesti 20.3.2014 federaation perustuslakiehdotuksen puolesta, joka koski ”Krimin tasavallan hyväksymistä Venäjän federaatioon ja uusien liittovaltiosubjektien – Krimin tasavallan ja Sevastopolin liittokaupungin – muodostamista Venäjän federaatioon”.

Tukee edelleen aktiivisesti separatistien politiikkoja.

12.9.2014

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Aлександр Михайлович БАБАКОВ)

Syntymäaika: 8.2.1963

Syntymäpaikka: Chișinău

Valtionduuman entinen jäsen. Valtionduuman entinen jäsen, Venäjän federaation sotilaallis-teollisen kompleksin kehittämissäännöksiä käsittelevän valtionduuman valiokunnan puheenjohtaja. Yhtenäinen Venäjä -puolueen näkyvä jäsen ja liikemies, jolla on huomattavia investointeja Ukrainassa ja Krimillä.

Äänesti 20.3.2014 federaation perustuslakiehdotuksen puolesta, joka koski ”Krimin tasavallan hyväksymistä Venäjän federaatioon ja uusien liittovaltiosubjektien – Krimin tasavallan ja Sevastopolin liittokaupungin – muodostamista Venäjän federaatioon”.

Nykyisin Venäjän federaation liittoneuvoston jäsen. Ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja.

12.9.2014

123.

Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO (alias Yuriy SIVOKONENKO, Yury SIVOKONENKO, Yury SYVOKONENKO)

(Юрий Викторович СИВОКОНЕНКО)

Syntymäaika: 7.8.1957

Syntymäpaikka: Stalinon kaupunki (nyk. Donetsk)

Niin kutsutun ”Donetskin kansantasavallan””parlamentin” jäsen ja Donbasin Berkutin veteraanien liiton puheenjohtaja ja ”Vapaa Donbas” -kansanliikkeen jäsen. Oli ehdokkaana 2.11.2014 järjestetyissä niin kutsutuissa ”vaaleissa” niin kutsutun ”Donetskin kansantasavallan””johtajan” tehtävään. Nämä vaalit olivat Ukrainan lainsäädännön vastaiset ja siten laittomat.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan sekä asettautuessaan virallisesti ehdokkaaksi laittomiin ”vaaleihin” hän on näin ollen tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

Hän on edelleen niin kutsutun ”Donetskin kansantasavallan kansanneuvoston” jäsen.

29.11.2014

125.

Ravil Zakarievich KHALIKOV

(Равиль Закариевич ХАЛИКОВ)

Ravil Zakariyovych KHALIKOV

(Равiль Закарiйович ХАЛIКОВ)

Syntymäaika: 23.2.1969

Syntymäpaikka: Belozeren kylä, Romodanovon piiri, SNTL

”Donetskin kansantasavallan” entinen niin kutsuttu ”ensimmäinen varapääministeri” ja aikaisempi ”yleinen syyttäjä”.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on näin ollen tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

Nykyisin Venäjän federaation tutkintakomitean (GSU SK) Moskovan osaston päällikön ”avustaja”.

29.11.2014

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV

(Дмитрий Александрович СЕМЕНОВ)

Syntymäaika: 3.2.1963

Syntymäpaikka: Moskova

Niin kutsutun ”Luhanskin kansantasavallan” entinen ”varainhoidosta vastaava varapääministeri”.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

Jatkaa ”Luhanskin kansantasavallan” separatististen rakenteiden tukemista.

29.11.2014

140.

Sergey Yurevich IGNATOV (alias KUZOVLEV alias TAMBOV)

(Сергей Юрьевич ИГНАТОВ a.k.a КУЗОВЛЕВ a.k.a. ТAMБOB).

Syntymäaika: 7.1.1967

Syntymäpaikka: Mitšurinsk, Tambovin alue

Мичуринск, Тамбовская область

”Luhanskin kansantasavallan” kansanmiliisin entinen niin kutsuttu ”pääkomentaja”.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on näin ollen tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

Venäjän asevoimien 8. armeijan komentaja.

16.2.2015

145.

Olga Igoreva BESEDINA

(Ольга Игорева БЕСЕДИНА)

Olha Ihorivna BESEDINA

(Ольга Iгорiвна БЕСЕДIНА)

Syntymäaika: 10.12.1976

Syntymäpaikka: Luhansk

Niin kutsutun ”Luhanskin kansantasavallan” entinen niin kutsuttu ”talouskehitys- ja kauppaministeri”.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on näin ollen tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

Nykyisin ulkomaantalousosaston päällikkö ”Luhanskin hallinnon” johtajan toimistossa.

16.2.2015

146.

Zaur Raufovich ISMAILOV

(Заур Рауфович ИСМАИЛОВ)

Zaur Raufovych ISMAYILOV

(Заур Рауфович IСМАЇЛОВ)

Syntymäaika: 25.7.1978 (tai 23.3.1975)

Syntymäpaikka: Krasnyi Luh, Vorošilovgrad, Luhanskin alue

Niin kutsutun ”Luhanskin kansantasavallan” entinen niin kutsuttu ”yleinen syyttäjä” (lokakuuhun 2017 saakka).

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on näin ollen tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

16.2.2015

147.

Anatoly Ivanovich ANTONOV (Анатолий Иванович АНТОНОВ)

Syntymäaika: 15.5.1955

Syntymäpaikka: Omsk

Entinen apulaispuolustusministeri. Tässä tehtävässään on ollut tukemassa venäläisten joukkojen sijoittamista Ukrainaan.

Venäjän puolustusministeriön nykyisen rakenteen perusteella hän osallistui tässä tehtävässään Venäjän hallituksen toimintapolitiikan suunnitteluun ja täytäntöönpanoon. Nämä politiikat uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

Entinen varaulkoasiainministeri 28.12.2016 alkaen.

Toimii suurlähettiläänä Venäjän federaation diplomaattikunnassa.

16.2.2015

153.

Konstantin Mikhailovich BAKHAREV

(Константин Михайлович БАХАРЕВ)

Syntymäaika: 20.10.1972

Syntymäpaikka: Simferopol, Ukrainan SNT

Valtionduuman jäsen, valittu laittomasti liitetystä Krimin autonomisesta tasavallasta.

Duuman valvonta- ja sääntelyvaliokunnan jäsen.

Maaliskuussa 2014 Bakharev nimitettiin niin kutsutun ”Krimin tasavallan” valtioneuvoston varapuhemieheksi ja elokuussa 2014 kyseisen elimen ensimmäiseksi varapuhemieheksi. Hän on myöntänyt henkilökohtaisen osallisuutensa vuoden 2014 tapahtumiin, jotka johtivat Krimin ja Sevastopolin laittomaan liittämiseen, jota hän julkisesti tuki, muun muassa gazetakrimea.ru -verkkosivustolla 22.3.2016 ja c-pravda.ru -verkkosivustolla 23.8.2016 julkaistussa haastattelussa. ”Krimin tasavallan””viranomaiset” ovat myöntäneet hänelle kunniamerkin ”uskollisuudesta ja kuuliaisuudesta” (”For loyalty to duty”).

9.11.2016

154.

Dmitry Anatolievich BELIK

(Дмитрий Анатольевич БЕЛИК)

Syntymäaika: 17.10.1969

Syntymäpaikka: Kular, Ust-Janskin piiri, Jakuuttien autonominen SNT

Valtionduuman jäsen, valittu laittomasti liitetystä Sevastopolin kaupungista.

Duuman valvonta- ja sääntelyvaliokunnan jäsen.

Ollessaan Sevastopolin kunnallishallinnon jäsen helmi–maaliskuussa 2014 hän kannatti niin kutsutun ”kansankuvernöörin” Aleksei Chaliyn toimintaa. Hän on julkisesti myöntänyt osallisuutensa vuoden 2014 tapahtumiin, jotka johtivat Krimin ja Sevastopolin laittomaan liittämiseen, jota hän on julkisesti puolustanut muun muassa henkilökohtaisilla verkkosivuillaan sekä 21.2.2016 nation-news.ru -verkkosivustolla julkaistussa haastattelussa.

Osallistumisestaan liittämisprosessiin hänelle on myönnetty Venäjän valtion II luokan kunniamerkki ”kuuliaisuudesta isänmaalle” (”For Merit to the Fatherland”).

9.11.2016

160.

Sergey Anatolevich TOPOR-GILKA

(Сергей Анатольевич ТОПОР-ГИЛКА)

OAO ”VO TPE”:n pääjohtaja sen maksukyvyttömyyteen asti, OOO ”VO TPE”:n pääjohtaja

Syntymäaika: 17.2.1970

OAO ”VO TPE”:n pääjohtajan asemassaan hän johti Siemens Gas Turbine Technologies OOO:n kanssa käytyjä neuvotteluja, jotka koskivat kaasuturbiinien hankkimista ja toimittamista Tamanissa Krasnodarin alueella Venäjän federaatiossa sijaitsevaan voimalaitokseen. Hän oli myöhemmin OOO ”VO TPE”:n pääjohtajana vastuussa kaasuturbiinien siirtämisestä Krimille. Näillä toimilla edistetään itsenäisen energiantuotannon luomista Krimiä ja Sevastopolia varten, ja tällä tavoin tuetaan niiden irrottamista Ukrainasta ja heikennetään Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

4.8.2017

Yhteisöt:

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

3.

Niin kutsuttu ”Luhanskin kansantasavalta”

”Луганская народная республика”

”Luganskaya narodnaya respublika”

Viralliset verkkosivut:

https://glava-lnr.su/content/konstituciya

https://glava-lnr.info/

Niin kutsuttu ”Luhanskin kansantasavalta” perustettiin 27.4.2014.

Vastuussa 11.5.2014 pidetyn laittoman kansanäänestyksen järjestämisestä. Itsenäisyysjulistus 12.5.2014.

Niin kutsutut Donetskin ja Luhanskin ”kansantasavallat” perustivat 22.5.2014 niin kutsutun ”Novorossijan liittovaltion”.

Tämä on vastoin Ukrainan perustuslakia ja näin ollen kansainvälistä oikeutta ja heikentää siten Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

Osallistuu myös separatistisen ”Kaakkoisen armeijan” ja muiden laittomien aseistettujen separatistiryhmien rekrytointiin ja heikentää siten Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

25.7.2014

4.

Niin kutsuttu ”Donetskin kansantasavalta”

”Донецкая народная республика”

”Donétskaya naródnaya respúblika”

Viralliset tiedot, mm. Donetskin kansantasavallan perustuslaki ja korkeimman neuvoston kokoonpano:

https://dnr-online.ru/

Niin kutsuttu ”Donetskin kansantasavalta” julistettiin 7.4.2014.

Vastuussa 11.5.2014 pidetyn laittoman kansanäänestyksen järjestämisestä. Itsenäisyysjulistus 12.5.2014.

Niin kutsutut Donetskin ja Luhanskin ”kansantasavallat” allekirjoittivat 24.5.2014 sopimuksen niin kutsutun ”Novorossijan liittovaltion” perustamisesta.

Tämä on vastoin Ukrainan perustuslakia ja näin ollen kansainvälistä oikeutta ja heikentää siten Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

Osallistuu myös laittomien aseistettujen separatistiryhmien rekrytointiin ja heikentää siten Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

25.7.2014

5.

Niin kutsuttu ”Novorossijan liittovaltio”

”Федеративное государство Новороссия”

”Federativnoye Gosudarstvo Novorossiya”

Viralliset lehdistötiedotteet:

http://novorossia.su/official

http://novopressa.ru/

http://novorossia-tv.ru/

http://novorossia.today/

http://novorossiia.ru/

https://www.novorosinform.org/

Niin kutsutut Donetskin ja Luhanskin ”kansantasavallat” allekirjoittivat 24.5.2014 sopimuksen tunnustamattoman, niin kutsutun ”Novorossijan liittovaltion” perustamisesta.

Tämä on vastoin Ukrainan perustuslakia ja näin ollen kansainvälistä oikeutta ja uhkaa siten Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.7.2014

20.

Osakeyhtiö ”Novy Svet” -kuohuviinitehdas

Aкционерное общество ”Завод шампанских вин ”Новый Свет””

Entinen ”Krimin tasavallan” omistama valtion unitaarinen yritys ”Novy Svet” -kuohuviinitehdas

Государственное унитарное предприятие Республики Крым ”Завод шампанских вин ”Новый Свет””

Gosudarstvennoye unitarnoye predpriyatiye Respubliki Krym ”Zavod shampanskykh vin ”Novy Svet”” ja valtionyhtiön kuohuviinitehtaana ”Novy Svet”

Государственное предприятие Завод шампанских вин ”Новый свет” (Gosudarstvenoye predpriyatiye Zavod shampanskykh vin ”Novy Svet”)

298032 Krim, Sudak, Novy Svet, katuosoite: Ulitsa Šaljapina 1.

298032, Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, д.1

Yhteisön omistus siirrettiin Ukrainan lain vastaisesti. ”Krimin parlamentin puhemiehistö” hyväksyi 9.4.2014 päätöksen nro 1991-6/14 ”muutoksista 26.3.2014 annettuun ”Krimin tasavallan” valtioneuvoston päätöslauselmaan nro 1836-6/14, joka koskee ”Krimin tasavallan” alueella sijaitsevien elintarviketeollisuuden yritysten, laitosten ja järjestöjen omaisuuden kansallistamista”. Päätöksessä ilmoitettiin ”Krimin tasavallan” suorittamasta ”Novy Svet -kuohuviinitehdas” -valtionyhtiölle kuuluvan omaisuuden haltuunotosta. Näin ollen Krimin ”viranomaiset” ovat käytännössä konfiskoineet yrityksen. Rekisteröity uudelleen 4.1.2015”Krimin tasavallan” omistamana valtion unitaarisena yrityksenä ”Novy Svet -kuohuviinitehdas” (Государственное унитарное предприятие Республики Крым ”Завод шампанских вин ”Новый Свет””). Perustaja: Krimin tasavallan maatalousministeriö (Министерство сельского хозяйства Республики Крым).

Rekisteröity 29.8.2017 suoritetun uudelleenorganisointinsa jälkeen uudelleen osakeyhtiönä ”Novy Svet” -kuohuviinitehdas (Aкционерное общество ”Завод шампанских вин ”Новый Свет””). Perustaja: ”Krimin tasavallan” maa-alueita ja omaisuutta sääntelevä ministeriö (Министерство земельных и имущественных отношений Республики Крым).

25.7.2014

21.

OSAKEYHTIÖ ALMAZ-ANTEY -ILMA- JA AVARUUSPUOLUSTUS-YHTIÖ

Акционерное общество ”Концерн воздушно-космической обороны ”Алмаз — Антей””

(alias CONCERN ALMAZ-ANTEY; ALMAZ-ANTEY CORP; alias ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; alias ALMAZ-ANTEY JSC; Концерн ВКО ”Алмаз — Антей”;)

Ulitsa Vereiskaya 41, Moskova 121471, Venäjä

Verkkosivut: almaz-antey.ru;

sähköposti: antey@almaz-antey.ru

Almaz-Antey on Venäjän valtionyhtiö. Valmistaa ilmatorjunta-aseita, mm. ilmatorjuntaohjuksia, toimitettavaksi Venäjän armeijalle. Venäjän viranomaiset ovat toimittaneet raskaita aseita separatisteille Ukrainan itäosaan, mikä horjuttaa osaltaan Ukrainan vakautta. Separatistit käyttävät näitä aseita muun muassa lentokoneiden alas ampumiseen. Valtionyhtiönä Almaz-Antey vaikuttaa näin ollen Ukrainan vakautta horjuttavasti.

30.7.2014

22.

DOBROLET alias DOBROLYOT

ДОБРОЛЕТ/ДОБРОЛЁТ

Lentoyhtiön tunniste QD

Meždunarodnoe šosse 31, rak. 1, 141411 Moskova

141411, г. Москва, Международное ш., дом 31, строение 1

Verkkosivut: www.dobrolet.com

Dobrolet oli Venäjän valtion lentoyhtiön tytäryhtiö. Krimin laittomasta liittämisestä lähtien Dobrolet operoi yksinoikeudella Moskovan ja Simferopolin välisiä lentoja. Näin ollen se helpotti laittomasti liitetyn Krimin autonomisen tasavallan yhdentämistä Venäjän federaatioon ja heikensi Ukrainan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta.

30.7.2014

28.

Luhanskin talousunioni (Luganskiy Ekonomicheskiy Soyuz)

Луганский экономический союз

 

”Yhteiskunnallinen organisaatio”, joka asetti ehdokkaita niin kutsutun ”Luhanskin kansantasavallan” laittomiin ”vaaleihin”2.11.2014. Nimesi ehdokkaan, Oleg AKIMOVin, niin kutsutun ”Luhanskin kansantasavallan””johtajaksi”. Nämä ”vaalit” rikkovat Ukrainan lainsäädäntöä ja ovat näin ollen laittomat.

Osallistuessaan virallisesti laittomiin ”vaaleihin” se on aktiivisesti tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja horjuttavat entisestään Ukrainan vakautta.

29.11.2014

29.

Kansallinen kasakkakaarti

Казачья Национальная Гвардия

http://казакнацгвард.рф/

Aseistettu separatistiryhmä, joka on tukenut aktiivisesti toimia, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja horjuttavat entisestään Ukrainan vakautta.

Luetteloon merkityn henkilön Nikolai KOZITSYNin komentama ja näin ollen häntä lähellä oleva ryhmä.

Tietojen mukaan osa ”Luhanskin kansantasavallan” niin kutsuttua ”toista armeijakuntaa”.

16.2.2015

41.

”Krimin tasavallan omistama valtion unitaarinen yritys ”Krimin merisatamat””

(”Государственное унитарное предприятие Республики Крым ”Крымские морские порты””), mukaan luettuina sivuliikkeet:

Feodosia Commercial Port,

Kerch Ferry,

Kerch Commercial Port.

Ulitsa Kirova 28

298312 Kertš

Krim

(298312, Крым, гор. Керчь, ул. Кирова, дом 28)

”Krimin parlamentti” antoi 17.3.2014 päätöslauselman nro 1757-6/14 ”eräiden Ukrainan infrastruktuuri- tai maatalousministeriöille kuuluvien yhtiöiden kansallistamisesta” ja 26.3.2014 päätöslauselman nro 1865-6/14 valtionyhtiöstä ”Krimin merisatamat” (”О Государственном предприятии ”Крымские морские порты””) jossa ilmoitettiin ”Krimin tasavallan” suorittamasta useille ”Krimin tasavallan” omistamaan valtion unitaariseen yritykseen ”Krimin merisatamat” yhdistetyille valtionyhtiöille kuuluvan omaisuuden haltuunotosta. Krimin ”viranomaiset” ovat siten käytännössä konfiskoineet kyseiset yritykset, ja ”Krimin merisatamat” on hyötynyt niiden laittomasti siirretystä omistuksesta.

16.9.2017”


13.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 69/23


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2018/389,

annettu 27 päivänä marraskuuta 2017,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2366 täydentämisestä asiakkaan vahvaa tunnistamista sekä yhteisiä ja turvallisia avoimia viestintästandardeja koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2009/110/EY ja 2013/36/EU ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta 25 päivänä marraskuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2366 (1) ja erityisesti sen 98 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sähköisesti tarjotut maksupalvelut olisi toteutettava suojatulla tavalla ottamalla käyttöön teknologioita, joilla voidaan taata käyttäjän turvallinen tunnistaminen ja vähentää mahdollisimman paljon petoksen riskiä. Tunnistamismenettelyn olisi pääsääntöisesti sisällettävä maksutapahtumien valvontamekanismeja, joilla havaitaan yritykset käyttää maksupalvelunkäyttäjän henkilökohtaisia turvatunnuksia, jotka ovat kadonneet, varastettu tai joutuneet väärin käsiin, minkä lisäksi tunnistamismenettelyllä olisi varmistettava, että maksupalvelunkäyttäjä on laillinen käyttäjä, joka hyväksyy varojen siirron ja tilitietoihinsa pääsyn käyttämällä henkilökohtaisia turvatunnuksiaan normaalilla tavalla. Lisäksi on tarpeen täsmentää asiakkaan vahvaa tunnistamista koskevat vaatimukset, joita olisi sovellettava aina, kun maksaja käyttää maksutiliään verkon kautta, käynnistää sähköisen maksutapahtuman tai toteuttaa minkä tahansa toimen etäkanavan kautta, johon voi liittyä maksupetoksen tai muunlaisen väärinkäytöksen riski, vaatimalla sellaisen tunnistamiskoodin tuottamista, joka kestää sen riskin, että koodi väärennetään kokonaan tai että jokin niistä tekijöistä, joista se on tuotettu, paljastuu.

(2)

Koska petosmenetelmät muuttuvat jatkuvasti, asiakkaan vahvaa tunnistamista koskevien vaatimusten olisi mahdollistettava sellaisten teknisten ratkaisujen innovoiminen, joilla voidaan vastata uusiin sähköisten maksujen turvallisuuteen kohdistuviin uhkiin. Sen varmistamiseksi, että vahvistettavien vaatimusten täytäntöönpano on tosiasiallista ja jatkuvaa, on myös asianmukaista edellyttää, että turvatoimenpiteet, jotka koskevat asiakkaan vahvan tunnistamisen soveltamista ja sen poikkeuksia, toimenpiteet, joilla suojataan henkilökohtaisten turvatunnusten luottamuksellisuutta ja eheyttä, ja toimenpiteet, joilla laaditaan yhteiset ja turvalliset avoimet viestintästandardit, dokumentoidaan ja että ne ovat säännöllisesti testattavina, arvioitavina ja sellaisten toiminnallisesti riippumattomien tarkastajien tarkastettavina, joilla on tietoturvaan ja maksuihin liittyvää asiantuntemusta. Jotta toimivaltaiset viranomaiset voisivat valvoa näiden toimenpiteiden uudelleentarkastelujen laatua, uudelleentarkastelut olisi annettava pyynnöstä niiden saataville.

(3)

Koska sähköisiin etämaksutapahtumiin kohdistuu tavanomaista suurempi petosriski, on tarpeen ottaa käyttöön lisävaatimuksia, jotka koskevat asiakkaan vahvaa tunnistamista tällaisissa maksutapahtumissa, jotta voidaan varmistaa, että maksutapahtuman tekijät yhdistävät tapahtuman dynaamisesti määrään ja maksunsaajaan, jotka maksaja on ilmoittanut tapahtumaa käynnistäessään.

(4)

Dynaamisen yhdistämisen mahdollistaa tunnistamiskoodien tuottaminen, jonka on täytettävä tiukat turvallisuusvaatimukset. Teknologianeutraaliuden säilyttämiseksi ei saisi vaatia, että tunnistamiskoodit toteutetaan tietyllä teknologialla. Sen vuoksi tunnistamiskoodien olisi perustuttava sellaisiin ratkaisuihin kuin kertakäyttösalasanojen tai digitaalisten allekirjoitusten tuottaminen ja validointi tai muut salaukseen perustuvat validiuden vahvistamiset, joissa käytetään tunnistamisen tekijöihin tallennettuja avaimia tai salausteknistä aineistoa, edellyttäen, että turvallisuusvaatimukset täytetään.

(5)

On tarpeen vahvistaa erityiset vaatimukset sellaisten tilanteiden varalta, joissa lopullinen määrä ei ole tiedossa sillä hetkellä, kun maksaja käynnistää sähköisen etämaksutapahtuman, jotta varmistetaan, että asiakkaan vahva tunnistaminen koskee direktiivin (EU) 2015/2366 mukaisesti nimenomaan sitä enimmäismäärää, jonka maksaja on hyväksynyt.

(6)

Asiakkaan vahvan tunnistamisen soveltamiseksi on myös tarpeen vaatia riittäviä turvaominaisuuksia asiakkaan vahvan tunnistamisen tekijöiltä, jotka kuuluvat ryhmään ”tieto” (jotain, minkä vain käyttäjä tietää), kuten pituus tai monimutkaisuus, ja ryhmään ”hallussapito” (jotain, mitä vain käyttäjällä on hallussaan), kuten algoritmien eritelmät, avaimenpituus ja entropia, ja vaatia riittäviä turvaominaisuuksia sellaisia tekijöitä lukevilta laitteilta ja ohjelmistoilta, jotka kuuluvat ryhmään ”erityinen ominaisuus” (jotain, mitä käyttäjä on), kuten algoritmien eritelmät sekä biometristen tunnistimen ja mallien suojaominaisuudet, jotta voidaan vähentää erityisesti sitä riskiä, että oikeudettomat tahot ottavat tai saavat nämä tekijät selville ja käyttävät niitä. Lisäksi on tarpeen vahvistaa vaatimukset, joilla varmistetaan, että nämä tekijät ovat toisistaan riippumattomia siten, että yhden rikkominen ei aseta kyseenalaiseksi muiden luotettavuutta, etenkin, jos näitä tekijöitä käytetään monikäyttölaitteella, kuten taulutietokoneella tai matkapuhelimella, jota voidaan käyttää sekä maksun suorittamista koskevien ohjeiden antamiseen että tunnistamismenettelyssä.

(7)

Asiakkaan vahvaa tunnistamista koskevia vaatimuksia sovelletaan maksajan käynnistämiin maksuihin riippumatta siitä, onko maksaja luonnollinen henkilö vai oikeushenkilö.

(8)

Maksut, jotka suoritetaan käyttämällä anonyymejä maksuvälineitä, eivät luonteensa vuoksi kuulu asiakkaan vahvaa tunnistamista koskevan velvollisuuden piiriin. Jos tällaisten maksuvälineiden anonyymius poistetaan sopimuksen tai lainsäädännön perusteella, maksuihin sovelletaan direktiivistä (EU) 2015/2366 ja näistä teknisistä sääntelystandardeista johtuvia turvallisuusvaatimuksia.

(9)

Poikkeukset asiakkaan vahvaa tunnistamista koskevasta periaatteesta on määritelty direktiivin (EU) 2015/2366 mukaisesti maksutapahtuman riskitason, määrän ja toistuvuuden ja sen toteuttamiseen käytetyn maksukanavan perusteella.

(10)

Riskitaso on alhainen toimissa, jotka edellyttävät pääsyä maksutilin saldoon ja viimeaikaisiin tapahtumiin ilman arkaluonteisten maksutietojen ilmoittamista, toistuvissa maksuissa samoille maksunsaajille, jotka maksaja on aiemmin luonut tai vahvistanut käyttämällä asiakkaan vahvaa tunnistamista, sekä maksuissa samalle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle taikka samalta luonnolliselta henkilöltä tai oikeushenkilöltä, minkä vuoksi maksupalveluntarjoajien ei tarvitse soveltaa niissä asiakkaan vahvaa tunnistamista. Tässä ei oteta huomioon sitä, että maksutoimeksiantopalvelun tarjoajien, korttipohjaisia maksuvälineitä liikkeeseen laskevien maksupalveluntarjoajien ja tilitietopalvelun tarjoajien on direktiivin (EU) 2015/2366 65, 66 ja 67 artiklan mukaan pyydettävä ja saatava tiliä ylläpitävältä maksupalveluntarjoajalta ainoastaan ne olennaiset tiedot, jotka tarvitaan tietyn maksupalvelun tarjoamiseen maksupalvelunkäyttäjän hyväksynnällä. Hyväksyntä voidaan antaa erikseen kuhunkin tietopyyntöön tai kutakin käynnistettävää maksua varten tai, tilitietopalvelun tarjoajien osalta, nimettyjä maksutilejä ja niihin liittyviä maksutapahtumia koskevana toimeksiantona maksupalvelunkäyttäjän kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

(11)

Myyntipaikassa tapahtuvia kontaktittomia pienmaksuja koskevat poikkeukset, joissa otetaan huomioon myös peräkkäisten maksutapahtumien enimmäislukumäärä tai niiden tietty kiinteä enimmäisarvo soveltamatta asiakkaan vahvaa tunnistamista, antavat mahdollisuuden kehittää käyttäjäystävällisiä ja vähäriskisiä maksupalveluja, minkä vuoksi niistä olisi annettava säännökset. Asianmukaista on myös vahvistaa poikkeus miehittämättömillä päätteillä käynnistettäviä maksutapahtumia varten, joissa asiakkaan vahvaa tunnistamista ei ole aina helppo soveltaa toiminnallisten syiden vuoksi (joita ovat esimerkiksi jonojen ja mahdollisten onnettomuuksien välttäminen tiemaksuporteilla tai muut turvallisuusriskit).

(12)

Vastaavasti kuin poikkeuksessa, joka koskee myyntipaikassa tapahtuvia kontaktittomia pienmaksuja, on pyrittävä tasapainottamaan sopivalla tavalla hyöty, joka saadaan lisäämällä etämaksujen turvallisuutta, ja maksujen käyttäjäystävällisyyteen ja käyttömahdollisuuteen liittyvät tarpeet sähköisen kaupankäynnin alalla. Kynnysarvot, joiden alittuessa asiakkaan vahvaa tunnistamista ei tarvitse soveltaa, olisi näitä periaatteita ja varovaisuutta noudattaen vahvistettava koskemaan ainoastaan sellaisia verkko-ostoksia, joiden arvo ei ole suuri. Verkko-ostoksia koskevat kynnysarvot olisi vahvistettava varovaisemmin ottaen huomioon, ettei henkilö ole ostosta tehdessään fyysisesti läsnä, mikä aiheuttaa hieman suuremman turvallisuusriskin.

(13)

Asiakkaan vahvaa tunnistamista koskevia vaatimuksia sovelletaan maksajan käynnistämiin maksuihin riippumatta siitä, onko maksaja luonnollinen henkilö vai oikeushenkilö. Monet yritysten suorittamat maksut käynnistetään käyttämällä erityisprosesseja tai -protokollia, joilla varmistetaan, että maksujen turvallisuus on yhtä korkealla tasolla kuin direktiivissä (EU) 2015/2366 pyritään saavuttamaan asiakkaan vahvan tunnistamisen avulla. Jos toimivaltaiset viranomaiset toteavat, että maksuprosesseilla ja -protokollilla, jotka ovat ainoastaan sellaisten maksajien käytettävissä, jotka eivät ole kuluttajia, saavutetaan direktiivissä (EU) 2015/2366 asetetut turvallisuustavoitteet, maksupalveluntarjoajat voidaan vapauttaa asiakkaan vahvaa tunnistamista koskevista vaatimuksista näiden prosessien ja protokollien osalta.

(14)

Jos maksutapahtuma luokitellaan vähäriskiseksi maksutapahtumien reaaliaikaisessa riskianalyysissä, on myös aiheellista ottaa käyttöön sellaista maksupalveluntarjoajaa koskeva poikkeus, joka ei aio soveltaa asiakkaan vahvaa tunnistamista, vahvistamalla tehokkaat ja riskiperusteiset vaatimukset, joilla varmistetaan varojen ja henkilötietojen suoja. Riskiperusteisissa vaatimuksissa olisi yhdistettävä riskianalyysin pisteytykset, jotta voidaan varmistaa, ettei maksajan rahankäyttö- tai käyttäytymistavoissa ole havaittu mitään poikkeavaa, ja ottaa huomioon muut riskitekijät, maksajan ja maksunsaajan sijaintipaikkaa koskevat tiedot mukaan luettuina, yhdessä rahamääräisten kynnysarvojen kanssa, jotka perustuvat etämaksuja varten laskettuihin petososuuksiin. Jos maksua ei voida luokitella vähäriskiseksi maksutapahtumien reaaliaikaisen riskianalyysin perusteella, maksupalveluntarjoajan olisi ryhdyttävä käyttämään uudelleen asiakkaan vahvaa tunnistamista. Riskiperusteiselle poikkeukselle olisi vahvistettava enimmäisarvo, jolla varmistetaan, että vastaava petososuus jää hyvin pieneksi tiettynä ajanjaksoa ja jatkuvasti verrattuna myös maksupalveluntarjoajan kaikkien maksutapahtumien petososuuksiin, mukaan luettuina maksutapahtumat, joissa käytetään asiakkaan vahvaa tunnistamista.

(15)

Tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi maksupalveluntarjoajien, jotka haluavat hyödyntää asiakkaan vahvaa tunnistamista koskevia poikkeuksia, olisi seurattava säännöllisesti jokaisen maksutapahtumatyypin osalta petollisten tai oikeudettomien maksutapahtumien arvoa ja kaikkien maksutapahtumiensa havaittuja petososuuksia riippumatta siitä, onko niissä käytetty asiakkaan vahvaa tunnistamista vai onko ne suoritettu asiaankuuluvan poikkeuksen nojalla, ja annettava nämä tiedot toimivaltaisten viranomaisten ja Euroopan pankkiviranomaisen, jäljempänä ’EPV’, pyynnöstä niiden saataville.

(16)

Näiden uusien historiallisten tietojen kerääminen sähköisten maksutapahtumien petososuuksista hyödyttää myös tehokasta uudelleentarkastelua, jonka EPV suorittaa kynnysarvoista, joita sovelletaan maksutapahtumien reaaliaikaiseen riskianalyysiin perustuvaan, asiakkaan vahvaa tunnistamista koskevaan poikkeukseen. EPV:n olisi direktiivin (EU) 2015/2366 98 artiklan 5 kohdan ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 (2) 10 artiklan mukaisesti tarkasteltava näitä teknisiä sääntelystandardeja uudelleen ja toimitettava komissiolle päivitysluonnokset, joissa ehdotetaan tarvittaessa uusia kynnysarvoja ja vastaavia petososuuksia sähköisten etämaksujen turvallisuuden parantamiseksi.

(17)

Maksupalveluntarjoajien, jotka hyödyntävät jotakin säädettävää poikkeusta, olisi milloin tahansa voitava soveltaa asiakkaan vahvaa tunnistamista kyseisissä säännöksissä tarkoitettuihin toimiin ja maksutapahtumiin.

(18)

Toimenpiteillä, joilla suojataan henkilökohtaisten turvatunnusten luottamuksellisuutta ja eheyttä, sekä tunnistamislaitteilla ja -ohjelmistoilla olisi rajoitettava sellaisiin petoksiin liittyviä riskejä, joka tehdään käyttämällä maksuvälineitä oikeudettomasti tai petollisesti tai pääsemällä oikeudettomasti maksutileille. Tätä varten olisi otettava käyttöön vaatimukset, jotka koskevat henkilökohtaisten turvatunnusten turvallista luomista ja toimittamista sekä niiden yhdistämistä maksupalvelunkäyttäjään, ja säätää tällaisten turvatunnusten uusimista ja deaktivointia koskevista edellytyksistä.

(19)

Jotta voidaan varmistaa tehokas ja turvallinen viestintä asiaankuuluvien toimijoiden välillä tilitietopalvelujen, maksutoimeksiantopalvelujen ja varojen käytettävissä olon vahvistamisen yhteydessä, on tarpeen täsmentää yhteisiä ja turvallisia avoimia viestintästandardeja koskevat vaatimukset, jotka kaikkien asianomaisten maksupalveluntarjoajien on täytettävä. Direktiivissä (EU) 2015/2366 annetaan tilitietopalvelun tarjoajia koskevat säännökset maksutilitietoihin pääsystä ja näiden tietojen käytöstä. Sen vuoksi tässä asetuksessa ei muuteta sääntöjä, jotka koskevat muille tileille kuin maksutileille pääsyä.

(20)

Jokaisen tiliä ylläpitävän maksupalveluntarjoajan, jonka ylläpitämille maksutileille pääsee verkon kautta, olisi tarjottava ainakin yhtä pääsyn mahdollistavaa rajapintaa, joka mahdollistaa turvallisen viestinnän tilitietopalvelun tarjoajien, maksutoimeksiantopalvelun tarjoajien ja korttipohjaisia maksuvälineitä liikkeeseen laskevien maksupalveluntarjoajien kanssa. Rajapinnan olisi annettava tilitietopalvelun tarjoajille, maksutoimeksiantopalvelun tarjoajille ja korttipohjaisia maksuvälineitä liikkeeseen laskeville maksupalveluntarjoajille mahdollisuus varmentaa itsensä tiliä ylläpitävälle maksupalveluntarjoajalle. Sen olisi myös annettava tilitietopalvelun tarjoajille ja maksutoimeksiantopalvelun tarjoajille mahdollisuus käyttää tunnistamismenettelyjä, joita tiliä ylläpitävä maksupalveluntarjoaja tarjoaa maksupalvelunkäyttäjälle. Jotta varmistettaisiin teknologianeutraalius ja liiketoimintamallia koskeva neutraalius, tiliä ylläpitävien maksupalveluntarjoajien olisi voitava vapaasti päättää, tarjoavatko ne rajapintaa, joka on tarkoitettu tilitietopalvelun tarjoajien, maksutoimeksiantopalvelun tarjoajien ja korttipohjaisia maksuvälineitä liikkeeseen laskevien maksupalveluntarjoajien kanssa käytävään viestintään, vai sallivatko ne sen, että tähän viestintään käytetään rajapintaa, joka on tarkoitettu tiliä ylläpitävien maksupalveluntarjoajien maksupalvelunkäyttäjien varmentamiseen ja niiden kanssa käytävään viestintään.

(21)

Jotta tilitietopalvelun tarjoajat, maksutoimeksiantopalvelun tarjoajat ja korttipohjaisia maksuvälineitä liikkeeseen laskevat maksupalveluntarjoajat voisivat kehittää teknisiä ratkaisujaan, rajapintaa koskevat tekniset eritelmät olisi dokumentoitava asianmukaisesti ja julkistettava. Tiliä ylläpitävän maksupalveluntarjoajan olisi myös tarjottava järjestelmä, jonka avulla maksupalveluntarjoajat voivat testata teknisiä ratkaisuja vähintään kuusi kuukautta ennen näiden sääntelystandardien soveltamispäivää tai, jos käyttöönotto tapahtuu näiden standardien soveltamispäivän jälkeen, ennen päivää, jona rajapinta tuodaan markkinoille. Erilaisten teknisten viestintäratkaisujen yhteentoimivuuden varmistamiseksi rajapinnassa olisi käytettävä kansainvälisten tai eurooppalaisten standardointiorganisaatioiden kehittämiä viestintästandardeja.

(22)

Tilitietopalvelun tarjoajien ja maksutoimeksiantopalvelun tarjoajien tarjoamien palvelujen laatu riippuu tiliä ylläpitävien maksupalveluntarjoajien käyttöön ottamien tai mukauttamien rajapintojen asianmukaisesta toiminnasta. Sen vuoksi on tärkeää, että jos tällaiset rajapinnat eivät ole näiden standardien säännösten mukaisia, toteutetaan toimenpiteitä, joilla varmistetaan liiketoiminnan jatkuvuus näiden palvelujen käyttäjien hyödyksi. Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten velvollisuutena on varmistaa, ettei tilitietopalvelun tarjoajien eikä maksutoimeksiantopalvelun tarjoajien harjoittamaa palveluntarjontaa estetä tai vaikeuteta.

(23)

Jos maksutileille pääsyä tarjotaan eritysrajapinnan välityksellä, sen varmistamiseksi, että maksupalvelunkäyttäjillä on direktiivin (EU) 2015/2366 mukaisesti oikeus käyttää maksutoimeksiantopalvelun tarjoajia ja palveluja, jotka mahdollistavat pääsyn tilitietoihin, on tarpeen edellyttää, että erityisrajapinnat ovat käytettävyydeltään ja suorituskyvyltään samaa tasoa kuin rajapinta, joka on maksupalvelunkäyttäjän käytettävissä. Tiliä ylläpitävien maksupalveluntarjoajien olisi myös määriteltävä eritysrajapintojen käytettävyyttä ja suorituskykyä varten läpinäkyvät keskeiset suoritusindikaattorit ja palvelutasotavoitteet, jotka ovat vähintään yhtä tiukat kuin ne, jotka koskevat niiden maksupalvelujenkäyttäjien käyttämää rajapintaa. Maksupalveluntarjoajien, jotka tulevat käyttämään näitä rajapintoja, olisi testattava ne, niille olisi tehtävä stressitestejä, ja toimivaltaisten viranomaisten olisi valvottava niitä.

(24)

Sen varmistamiseksi, että erityisrajapintaa käyttävät maksupalveluntarjoajat voivat jatkaa palvelujensa tarjoamista, vaikka rajapinnan käytettävyydessä esiintyisi ongelmia tai sen suorituskyky olisi riittämätön, on tarpeen säätää tiukoilla edellytyksillä varajärjestelmästä, joka antaa näille palveluntarjoajille mahdollisuuden käyttää rajapintaa, jota tiliä ylläpitävä maksupalveluntarjoaja ylläpitää omien maksupalvelunkäyttäjiensä varmentamista ja niiden kanssa käytävää viestintää varten. Tietyt tiliä ylläpitävät maksupalveluntarjoajat vapautetaan velvollisuudesta tarjota varajärjestelmää asiakaspuolen rajapintojensa välityksellä, jos niiden toimivaltaiset viranomaiset toteavat, että eritysrajapinnat täyttävät tietyt edellytykset, joilla varmistetaan esteetön kilpailu. Jos poikkeusten piiriin kuuluvat erityisrajapinnat eivät täytä vaadittuja edellytyksiä, asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on peruutettava myönnetyt poikkeukset.

(25)

Jotta toimivaltaiset viranomaiset voisivat tehokkaasti valvoa ja seurata viestintärajapintojen toteuttamista ja hallinnointia, tiliä ylläpitävien maksupalveluntarjoajien olisi annettava verkkosivustollaan saataville tiivistelmä asiaankuuluvista asiakirjoista ja toimitettava toimivaltaisille viranomaisille pyynnöstä asiakirjat erityisen kiireellisiä tilanteita koskevista ratkaisuista. Tiliä ylläpitävien maksupalveluntarjoajien olisi myös julkistettava tilastot kyseisen rajapinnan käytettävyydestä ja suorituskyvystä.

(26)

Tietojen luottamuksellisuuden ja eheyden turvaamiseksi on tarpeen varmistaa tiliä ylläpitävien maksupalveluntarjoajien, tilitietopalvelun tarjoajien, maksutoimeksiantopalvelun tarjoajien ja korttipohjaisia maksuvälineitä liikkeeseen laskevien maksupalveluntarjoajien välisten viestintäistuntojen turvallisuus. Erityisesti on tarpeen vaatia turvallisen salauksen käyttöä tilitietopalvelun tarjoajien, maksutoimeksiantopalvelun tarjoajien, korttipohjaisia maksuvälineitä liikkeeseen laskevien maksupalveluntarjoajien ja tiliä ylläpitävien maksupalveluntarjoajien välisessä tietojenvaihdossa.

(27)

Jotta voitaisiin parantaa käyttäjien luottamusta ja varmistaa asiakkaan vahva tunnistaminen, olisi otettava huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 910/2014 (3) mukaisten sähköisen tunnistamisen menetelmien ja luottamuspalvelujen käyttö erityisesti ilmoitettujen sähköisen tunnistamisen järjestelmien osalta.

(28)

Soveltamispäivien yhteen sovittamiseksi tätä asetusta olisi sovellettava samasta päivästä, josta alkaen jäsenvaltioiden on varmistettava direktiivin (EU) 2015/2366 65, 66, 67 and 97 artiklassa tarkoitettujen turvallisuustoimenpiteiden soveltaminen.

(29)

Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka EPV on toimittanut komissiolle.

(30)

EPV on järjestänyt avoimet ja läpinäkyvät julkiset kuulemiset teknisten sääntelystandardien luonnoksista, joihin tämä asetus perustuu, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon asetuksen (EU) N:o 1093/2010 37 artiklan mukaisesti perustetulta pankkialan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan vaatimukset, jotka maksupalveluntarjoajien on täytettävä sellaisten turvatoimenpiteiden täytäntöön panemiseksi, joiden avulla ne voivat toteuttaa seuraavat toimet:

a)

soveltaa asiakkaan vahvaa tunnistamista koskevaa menettelyä direktiivin (EU) 2015/2366 97 artiklan mukaisesti;

b)

myöntää poikkeus asiakkaan vahvaa tunnistamista koskevien turvallisuusvaatimusten soveltamisesta erityisillä ja rajoitetuilla edellytyksillä, jotka perustuvat maksutapahtuman riskitasoon, määrään ja toistuvuuteen sekä maksutapahtuman toteuttamisessa käytettävään maksukanavaan;

c)

suojata maksupalvelunkäyttäjän henkilökohtaisten turvatunnusten luottamuksellisuutta ja eheyttä;

d)

vahvistaa tiliä ylläpitävien maksupalveluntarjoajien, maksutoimeksiantopalvelun tarjoajien, tilitietopalvelun tarjoajien, maksajien, maksunsaajien ja muiden maksupalveluntarjoajien välistä viestintää varten yhteiset ja turvalliset avoimet standardit, jotka koskevat maksupalvelujen tarjoamista ja käyttöä direktiivin (EU) 2015/2366 IV osastoa sovellettaessa.

2 artikla

Yleiset tunnistamisvaatimukset

1.   Maksupalveluntarjoajilla on oltava käytössään maksutapahtumien valvontamekanismit, joiden avulla ne voivat havaita oikeudettomat tai petolliset maksutapahtumat 1 artiklan a ja b alakohdassa tarkoitettujen turvatoimenpiteiden täytäntöön panemiseksi.

Näiden mekanismien on perustuttava maksutapahtumien analysointiin, jossa otetaan huomioon tekijät, jotka ovat ominaisia maksupalvelunkäyttäjälle henkilökohtaisten turvatunnusten normaaleissa käyttöolosuhteissa.

2.   Maksupalveluntarjoajien on varmistettava, että maksutapahtumien valvontamekanismeissa otetaan huomioon ainakin kaikki seuraavat riskiperusteiset tekijät:

a)

luettelot väärinkäytetyistä tai varastetuista tunnistamistekijöistä;

b)

kunkin maksutapahtuman määrä;

c)

tunnetut petosskenaariot maksupalvelujen tarjoamisessa;

d)

merkit haittaohjelmatartunnasta tunnistamismenettelyn istuntojen aikana;

e)

jos maksupalveluntarjoaja toimittaa pääsyn mahdollistavan laitteen tai ohjelmiston, maksupalvelunkäyttäjälle toimitetun, pääsyn mahdollistavan laitteen tai ohjelmiston käyttöloki ja kyseisen laitteen tai ohjelmiston poikkeava käyttö.

3 artikla

Turvatoimenpiteiden uudelleentarkastelu

1.   Edellä 1 artiklassa tarkoitettujen turvatoimenpiteiden täytäntöönpano on dokumentoitava ja sitä on testattava ja arvioitava säännöllisesti, ja tarkastajien, joilla on tietoturvaan ja maksuihin liittyvää asiantuntemusta ja jotka ovat toiminnallisesti riippumattomia maksunpalveluntarjoajassa tai maksupalveluntarjoajasta, on säännöllisesti tarkastettava niiden täytäntöönpano maksupalveluntarjoajaan sovellettavan oikeudellisen kehyksen mukaisesti.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tarkastusten toteuttamistiheys määritetään ottaen huomioon maksupalveluntarjoajaan sovellettava merkityksellinen tilinpäätössäännöstö ja lakisääteistä tilitarkastusta koskeva kehys.

Maksupalveluntarjoajille, jotka käyttävät 18 artiklassa tarkoitettua poikkeusta, on kuitenkin tehtävä menetelmiä, mallia ja ilmoitettuja petososuuksia koskeva tarkastus ainakin kerran vuodessa. Tarkastajalla, joka suorittaa tämän tarkastuksen, on oltava tietoturvaan ja maksuihin liittyvää asiantuntemusta, ja tarkastajan on oltava toiminnallisesti riippumaton maksunpalveluntarjoajassa tai maksupalveluntarjoajasta. Riippumattoman ja pätevän ulkopuolisen tarkastajan on suoritettava tämä tarkastus ensimmäisen vuoden aikana, jona poikkeusta käytetään 18 artiklan nojalla, ja vähintään joka kolmas vuosi sen jälkeen tai useammin toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä.

3.   Tarkastuksessa on esitettävä arviointi ja kertomus siitä, ovatko maksupalveluntarjoajan turvatoimenpiteet tässä asetuksessa vahvistettujen vaatimusten mukaisia.

Koko kertomus on annettava toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä niiden saataville.

II LUKU

ASIAKKAAN VAHVAN TUNNISTAMISEN SOVELTAMISTA KOSKEVAT TURVATOIMENPITEET

4 artikla

Tunnistamiskoodi

1.   Jos maksupalveluntarjoajat soveltavat asiakkaan vahvaa tunnistamista direktiivin (EU) 2015/2366 97 artiklan 1 kohdan mukaisesti, tunnistamisen on perustuttava kahteen tai useampaan tekijään, jotka kuuluvat ryhmiin ”tieto”, ”hallussapito” ja ”erityinen ominaisuus”, ja sen on johdettava tunnistamiskoodin tuottamiseen.

Maksupalveluntarjoajan on hyväksyttävä tunnistamiskoodi ainoastaan kerran, kun maksaja käyttää sitä päästäkseen maksutililleen verkon kautta, käynnistääkseen sähköisen maksutapahtuman tai toteuttaakseen etäkanavan kautta minkä tahansa toimen, joka voi aiheuttaa maksupetoksen tai muunlaisen väärinkäytöksen riskin.

2.   Sovellettaessa 1 kohtaa maksupalveluntarjoajien on toteutettava turvatoimenpiteet, joilla varmistetaan kaikkien seuraavien vaatimusten täyttyminen:

a)

tunnistamiskoodin ilmoittamisesta ei ole mahdollista johtaa mitään tietoja 1 kohdassa tarkoitetuista tekijöistä;

b)

uutta tunnistamiskoodia ei ole mahdollista tuottaa mihinkään muuhun, aiemmin tuotettuun tunnistamiskoodiin liittyvien tietojen perusteella;

c)

tunnistamiskoodin väärentäminen ei ole mahdollista.

3.   Maksupalveluntarjoajien on varmistettava, että tunnistamiseen, joka perustuu tunnistamiskoodin tuottamiseen, kuuluvat kaikki seuraavat toimenpiteet:

a)

jos tunnistamisessa, joka suoritetaan etäkäyttöä, sähköisiä etämaksuja ja muita toimia varten etäkanavan kautta, johon voi liittyä maksupetoksen tai muunlaisen väärinkäytöksen riski, ei ole kyetty tuottamaan tunnistamiskoodia 1 kohdan tarkoituksia varten, ei ole mahdollista määrittää, mikä mainitussa kohdassa tarkoitetuista tekijöistä on ollut virheellinen;

b)

tunnistamisyrityksiä, jotka voidaan tehdä peräkkäin, minkä jälkeen direktiivin (EU) 2015/2366 97 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut toimet estetään väliaikaisesti tai pysyvästi, saa olla enintään viisi tietyn ajanjakson aikana;

c)

viestintäistunnot suojataan tunnistamisen aikana lähetettävien tunnistamistietojen sieppaamiselta ja oikeudettomien tahojen suorittamalta manipuloinnilta V luvun vaatimusten mukaisesti;

d)

enimmäisaika, jonka maksaja voi olla passiivinen sen jälkeen, kun se on tunnistettu verkon kautta tapahtuvaa maksutilin käyttöä varten, on viisi minuuttia.

4.   Jos 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettu esto on väliaikainen, sen kesto ja uudelleenyritysten lukumäärää on vahvistettava maksajalle tarjotun palvelun ominaisuuksien ja kaikkien siihen liittyvien merkityksellisten riskien perusteella ottaen huomioon ainakin 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tekijät.

Maksajaa on varoitettava ennen kuin estosta tehdään pysyvä.

Jos estosta on tehty pysyvä, on otettava käyttöön suojattu menettely, jonka avulla maksaja saa estetyt sähköiset maksuvälineet uudelleen käyttöönsä.

5 artikla

Dynaaminen yhdistäminen

1.   Jos maksupalveluntarjoajat soveltavat asiakkaan vahvaa tunnistamista direktiivin (EU) 2015/2366 97 artiklan 2 kohdan mukaisesti, niiden on tämän asetuksen 4 artiklan vaatimusten lisäksi toteutettava turvatoimenpiteet, jotka täyttävät kaikki seuraavat vaatimukset:

a)

maksajalle ilmoitetaan maksutapahtuman määrä ja maksunsaaja;

b)

tunnistamiskoodi tuotetaan tiettyä maksutapahtuman määrää ja tiettyä maksunsaajaa varten, jotka maksajan on hyväksynyt käynnistäessään tapahtuman;

c)

maksupalveluntarjoajan hyväksymä tunnistamiskoodi vastaa alkuperäistä maksutapahtuman määrää ja maksunsaajan henkilöllisyyttä, jotka maksaja on hyväksynyt;

d)

määrän tai maksunsaajan muutokset johtavat tuotetun tunnistamiskoodin mitätöintiin.

2.   Sovellettaessa 1 kohtaa maksupalveluntarjoajien on toteutettava turvatoimenpiteet, joilla varmistetaan kaikkien seuraavien tietojen luottamuksellisuus, aitous ja eheys:

a)

maksutapahtuman määrä ja maksunsaaja kaikissa tunnistamisen vaiheissa;

b)

maksajalle näytetyt tiedot kaikissa tunnistamisen vaiheissa, tunnistamiskoodin tuottaminen, lähettäminen ja käyttö mukaan luettuina.

3.   Sovellettaessa 1 kohdan b alakohtaa sovelletaan seuraavia tunnistamiskoodia koskevia vaatimuksia, jos maksupalveluntarjoajat soveltavat asiakkaan vahvaa tunnistamista direktiivin (EU) 2015/2366 97 artiklan 2 kohdan mukaisesti:

a)

korttipohjaisessa maksutapahtumassa, jota varten maksaja on mainitun direktiivin 75 artiklan 1 kohdan mukaisesti hyväksynyt täsmällisen määrän varaamisen, tunnistamiskoodi on ainoastaan sitä määrää varten, jonka varaamiseen maksaja on antanut hyväksynnän ja jonka se on hyväksynyt käynnistäessään tapahtuman;

b)

maksutapahtumissa, joita varten maksaja on antanut hyväksynnän siihen, että yhdelle tai useammalle maksunsaajalle suoritetaan erä sähköisiä etämaksutapahtumia, tunnistamiskoodi on ainoastaan kyseisen maksutapahtumaerän kokonaismäärää ja yksilöityjä maksunsaajia varten.

6 artikla

Ryhmään ”tieto” kuuluvia tekijöitä koskevat vaatimukset

1.   Maksupalveluntarjoajien on toteutettava toimenpiteitä, joilla vähennetään sitä riskiä, että oikeudettomat tahot ottavat tai saavat ryhmään ”tieto” kuuluvat asiakkaan vahvan tunnistamisen tekijät selville.

2.   Maksajan käyttäessä näitä tekijöitä niiden käyttöön sovelletaan riskinhallintatoimenpiteitä, joiden tavoitteena on estää kyseisten tekijöiden paljastuminen oikeudettomille tahoille.

7 artikla

Ryhmään ”hallussapito” kuuluvia tekijöitä koskevat vaatimukset

1.   Maksupalveluntarjoajien on toteutettava toimenpiteitä, joilla vähennetään sitä riskiä, että oikeudettomat tahot käyttävät ryhmään ”hallussapito” kuuluvia asiakkaan vahvan tunnistamisen tekijöitä.

2.   Maksajan käyttäessä näitä tekijöitä niiden käyttöön sovelletaan toimenpiteitä, joiden tavoitteena on estää kyseisten tekijöiden kopioituminen.

8 artikla

Ryhmään ”erityinen ominaisuus” kuuluviin tekijöihin liittyviä laitteita ja ohjelmistoja koskevat vaatimukset

1.   Maksupalveluntarjoajien on toteutettava toimenpiteitä, joilla vähennetään sitä riskiä, että oikeudettomat tahot ottavat selville ryhmään ”erityinen ominaisuus” kuuluvia tekijöitä, joita maksajalle toimitetut pääsyn mahdollistavat laitteet ja ohjelmistot lukevat. Maksupalveluntarjoajien on varmistettava ainakin, että oikeudettoman tahon tunnistaminen maksajaksi on hyvin epätodennäköistä pääsyn mahdollistavien laitteiden ja ohjelmistojen käytön yhteydessä.

2.   Kun maksaja käyttää näitä tekijöitä, niiden käyttöön sovelletaan toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että laitteet ja ohjelmistot tarjoavat suojan niiden oikeudettomasta käytöstä johtuvalta kyseisten tekijöiden oikeudettomalta käytöltä.

9 artikla

Tekijöiden riippumattomuus toisistaan

1.   Maksupalveluntarjoajien on varmistettava, että 6, 7 ja 8 artiklassa tarkoitettuihin asiakkaan vahvan tunnistamisen tekijöihin sovelletaan toimenpiteitä, joilla varmistetaan teknologian, algoritmien ja parametrien osalta, ettei yhden tekijän rikkominen aseta kyseenalaiseksi muiden tekijöiden luotettavuutta.

2.   Maksupalvelujen tarjoajien on toteutettava turvatoimenpiteitä, joita sovelletaan silloin, kun jotakin asiakkaan vahvan tunnistamisen tekijää tai itse tunnistamiskoodia käytetään monikäyttölaitteella, ja joilla vähennetään monikäyttölaitteen vaarantumisesta aiheutuvaa riskiä.

3.   Sovellettaessa 2 kohtaa riskinhallintatoimenpiteiden on sisällettävä kaikki seuraavat osatekijät:

a)

erillisten suojattujen toteuttamisympäristöjen käyttö monikäyttölaitteeseen asennetun ohjelmiston välityksellä;

b)

mekanismit, joilla varmistetaan, ettei maksaja tai kolmas osapuoli ole muuttanut ohjelmistoa tai laitetta;

c)

jos muutoksia on tapahtunut, mekanismit, joilla lievennetään niiden seurauksia.

III LUKU

ASIAKKAAN VAHVAA TUNNISTAMISTA KOSKEVAT POIKKEUKSET

10 artikla

Maksutilitiedot

1.   Edellä 2 artiklassa ja tämän artiklan 2 kohdassa säädettyjen vaatimusten täyttyessä on sallittava, että maksupalveluntarjoajat eivät sovella asiakkaan vahvaa tunnistamista, kun maksupalvelunkäyttäjän pääsyä jompaankumpaan tai kumpaankin seuraavista tiedoista rajoitetaan siten, ettei arkaluonteisia maksutietoja ilmoiteta:

a)

yhden tai useamman nimetyn maksutilin saldo;

b)

maksutapahtumat, jotka on toteutettu edeltävien 90 päivän aikana yhden tai useamman nimetyn maksutilin välityksellä.

2.   Sovellettaessa 1 kohtaa maksupalveluntarjoajia ei saa vapauttaa asiakaan vahvan tunnistamisen soveltamisesta, jos jompikumpi seuraavista perusteista täyttyy:

a)

maksupalvelunkäyttäjä käyttää 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja ensimmäisen kerran verkossa;

b)

on kulunut yli 90 päivää siitä, kun maksupalvelunkäyttäjä edellisen kerran käytti 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja tietoja verkossa ja asiakkaan vahvaa tunnistamista sovellettiin.

11 artikla

Myyntipaikassa tapahtuvat kontaktittomat maksut

Edellä 2 artiklassa säädettyjen vaatimusten täyttyessä on sallittava, että maksupalveluntarjoajat eivät sovella asiakkaan vahvaa tunnistamista, kun maksaja käynnistää kontaktittoman sähköisen maksutapahtuman ja seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

yksittäinen kontaktittoman sähköisen maksutapahtuman määrä on enintään 50 euroa; ja

b)

sellaisten aiempien kontaktittomien sähköisten maksutapahtumien kumulatiivinen määrä, jotka on käynnistetty maksuvälineellä, jossa on kontaktiton toiminto, on enintään 150 euroa asiakkaan vahvan tunnistamisen viimeisestä soveltamispäivästä laskettuna; tai

c)

sellaisten peräkkäisten kontaktittomien sähköisten maksutapahtumien lukumäärä, jotka on käynnistetty maksuvälineellä, jossa on kontaktiton toiminto, on enintään viisi asiakkaan vahvan tunnistamisen viimeisen soveltamiskerran jälkeen.

12 artikla

Miehittämättömät päätteet liikennemaksuja ja pysäköintimaksuja varten

Edellä 2 artiklassa säädettyjen vaatimusten täyttyessä on sallittava, että maksupalveluntarjoajat eivät sovella asiakkaan vahvaa tunnistamista, kun maksaja käynnistää sähköisen maksutapahtuman miehittämättömällä päätteellä maksaakseen liikennemaksun tai pysäköintimaksun.

13 artikla

Luotettavat maksunsaajat

1.   Maksupalveluntarjoajien on sovellettava asiakkaan vahvaa tunnistamista, kun maksaja luo tiliä ylläpitävän maksupalveluntarjoajansa välityksellä luettelon luotettavista maksunsaajista tai muuttaa tällaista luetteloa.

2.   Yleisten tunnistamisvaatimusten täyttyessä on sallittava, että maksupalveluntarjoajat eivät sovella asiakkaan vahvaa tunnistamista, kun maksaja käynnistää maksutapahtuman ja maksunsaaja sisältyy maksajan luotettavista maksunsaajista aiemmin luomaan luetteloon.

14 artikla

Toistuvat maksutapahtumat

1.   Maksupalveluntarjoajien on sovellettava asiakkaan vahvaa tunnistamista, kun maksaja ensimmäisen kerran luo sarjan toistuvia maksutapahtumia, joissa on sama määrä ja sama maksunsaaja, tai muuttaa tällaista sarjaa tai käynnistää sen.

2.   Yleisten tunnistamisvaatimusten täyttyessä on sallittava, että maksupalveluntarjoajat eivät sovella asiakkaan vahvaa tunnistamista käynnistettäessä kaikkia myöhempiä maksutapahtumia, jotka kuuluvat 1 kohdassa tarkoitettuun maksutapahtumien sarjaan.

15 artikla

Saman luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön hallussa olevien tilien väliset tilisiirrot

Edellä 2 artiklassa säädettyjen vaatimusten täyttyessä on sallittava, että maksupalveluntarjoajat eivät sovella asiakkaan vahvaa tunnistamista, kun maksaja käynnistää tilisiirron, jossa maksaja ja maksunsaaja ovat sama luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö ja molempia maksutilejä ylläpitää sama tiliä ylläpitävä maksupalveluntarjoaja.

16 artikla

Vähäarvoiset maksutapahtumat

Edellä 2 artiklassa säädettyjen vaatimusten täyttyessä on sallittava, että maksupalveluntarjoajat eivät sovella asiakkaan vahvaa tunnistamista, kun maksaja käynnistää sähköisen etämaksutapahtuman ja seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

sähköisen etämaksutapahtuman määrä on enintään 30 euroa; ja

b)

sellaisten aiempien sähköisten etämaksutapahtumien kumulatiivinen määrä, jotka maksaja on käynnistänyt vahvan tunnistamisen viimeisen soveltamisen jälkeen, on enintään 100 euroa; tai

c)

sellaisten aiempien sähköisten etämaksutapahtumien lukumäärä, jotka maksaja on käynnistänyt vahvan tunnistamisen viimeisen soveltamisen jälkeen, on enintään viisi peräkkäistä yksittäistä sähköistä etämaksutapahtumaa.

17 artikla

Yritysten käyttämät suojatut maksuprosessit ja -protokollat

On sallittava, että maksupalveluntarjoajat eivät sovella asiakkaan vahvaa tunnistamista, kun on kyse oikeushenkilöistä, jotka käynnistävät sähköisiä maksutapahtumia käyttämällä erityisiä maksuprosesseja tai -protokollia, jotka ovat ainoastaan sellaisten maksajien käytettävissä, jotka eivät ole kuluttajia, ja kun toimivaltaiset viranomaiset ovat vakuuttuneita siitä, että näillä prosesseilla ja protokollilla varmistetaan vähintään vastaavat turvallisuustasot kuin direktiivissä (EU) 2015/2366 säädetään.

18 artikla

Maksutapahtumien riskianalyysi

1.   On sallittava, että maksupalveluntarjoajat eivät sovella asiakkaan vahvaa tunnistamista, kun maksaja käynnistää sähköisen etämaksutapahtuman, jota maksupalveluntarjoaja pitää vähäriskisenä 2 artiklassa ja tämän artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen maksutapahtumia koskevien valvontamekanismien mukaisesti.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua sähköistä maksutapahtumaa on pidettävä vähäriskisenä, kun kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

maksunpalveluntarjoajan ilmoittama ja 19 artiklan mukaisesti laskettu maksutapahtumatyypin petososuus on sama tai pienempi kuin liitteessä olevassa taulukossa esitetyt petosten viiteosuudet, jotka koskevat ”sähköisiä korttipohjaisia etämaksuja” ja ”sähköisiä etätilisiirtoja”;

b)

maksutapahtuman määrä ei ylitä liitteessä olevassa taulukossa esitettyä vastaavaa poikkeuksen kynnysarvoa;

c)

maksupalveluntarjoajat eivät ole havainneet mitään seuraavista seikoista suorittaessaan reaaliaikaista riskianalyysiä:

i)

maksajan poikkeavat rahankäyttö- tai käyttäytymistavat;

ii)

epätavalliset tiedot maksajan pääsystä, joka tapahtuu laitteen tai ohjelmiston avulla;

iii)

haittaohjelmatartunta tunnistamismenettelyn istunnon aikana;

iv)

tunnetut petosskenaariot maksupalvelujen tarjoamisessa;

v)

maksajan poikkeava sijaintipaikka;

vi)

maksunsaajan suuririskinen sijaintipaikka.

3.   Maksupalveluntarjoajien, jotka aikovat vapauttaa sähköiset etämaksutapahtumat asiakkaan vahvasta tunnistamisesta niiden vähäriskisyyden perusteella, on otettava huomioon ainakin seuraavat riskiperusteiset tekijät:

a)

yksittäisen maksupalvelunkäyttäjän aiemmat rahankäyttötavat;

b)

historiatiedot maksupalveluntarjoajan kunkin maksupalvelunkäyttäjän maksutapahtumista;

c)

maksajan ja maksunsaajan sijaintipaikat maksutapahtuman ajankohtana tapauksissa, joissa maksupalveluntarjoaja toimittaa pääsyn mahdollistavan laitteen tai ohjelmiston;

d)

maksupalvelunkäyttäjän sellaisten maksamistapojen havaitseminen, jotka ovat käyttäjän maksutapahtumia koskevien historiatietojen perusteella poikkeavia.

Maksupalveluntarjoajan tekemässä arvioinnissa kaikki nämä riskiperusteiset tekijät on yhdistettävä kunkin yksittäisen maksutapahtuman osalta riskipisteytykseksi, jonka avulla määritetään, onko tietty maksu sallittava ilman asiakkaan vahvaa tunnistamista.

19 artikla

Petososuuksien laskeminen

1.   Maksupalveluntarjoajan on varmistettava kummankin liitteessä olevassa taulukossa esitetyn maksutapahtumatyypin osalta, että petosten kokonaisosuudet, jotka käsittävät sekä asiakkaan vahvan tunnistamisen avulla tunnistetut maksutapahtumat että jonkin 13–18 artiklassa tarkoitetun poikkeuksen nojalla toteutetut maksutapahtumat, vastaavat kyseisessä taulukossa esitettyä samaan maksutapahtumatyyppiin liittyvien petosten viiteosuutta tai alittavat sen.

Petosten kokonaisosuus lasketaan kunkin maksutapahtumatyypin osalta jatkuvaluonteisesti neljännesvuosittain (90 päivän ajalta) määrittämällä ensin oikeudettomien tai petollisten etämaksutapahtumien kokonaisarvo riippumatta siitä, onko varat saatu takaisin vai ei, ja jakamalla näin saatu arvo kaikkien samaa maksutapahtumatyyppiä olevien etämaksutapahtumien kokonaisarvolla riippumatta siitä, onko ne tunnistettu soveltamalla asiakkaan vahvaa tunnistamista vai toteutettu jonkin 13–18 artiklassa tarkoitetun poikkeuksen nojalla.

2.   Petososuuksien laskemista ja tulokseksi saatuja lukuja on arvioitava 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa tarkastuksessa, jolla on varmistettava niiden täydellisyys ja oikeellisuus.

3.   Maksupalveluntarjoajan petososuuksien laskemiseen käyttämät menetelmät ja mallit sekä itse petososuudet on dokumentoitava asianmukaisesti ja annettava toimivaltaisten viranomaisten ja EPV:n pyynnöstä kokonaisuudessaan niiden saataville, jolloin asiasta on annettava ennakkoilmoitus asianomaiselle tai asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille.

20 artikla

Maksutapahtumien riskianalyysiin perustuvien poikkeusten lakkauttaminen

1.   Jos maksupalveluntarjoaja hyödyntää 18 artiklassa tarkoitettua poikkeusta ja yksi sen valvotuista petososuuksista ylittää sovellettavan petosten viiteosuuden jommankumman liitteessä olevassa taulukossa esitetyn maksutapahtumatyypin osalta, maksupalveluntarjoajan on välittömästi ilmoitettava asiasta toimivaltaisille viranomaisille ja toimitettava niille kuvaus toimenpiteistä, jotka se aikoo toteuttaa, jotta sen valvottu petososuus saadaan jälleen vastaamaan sovellettavia petosten viiteosuuksia.

2.   Maksupalveluntarjoajien on välittömästi lakattava hyödyntämästä 18 artiklassa tarkoitettua poikkeusta kumpaankin liitteessä olevassa taulukossa esitettyyn maksutapahtumatyyppiin vastaavalla poikkeuksen kynnysarvon määräämällä välillä, jos niiden valvotut petososuudet ylittävät kahden peräkkäisen neljännesvuoden aikana petosten viiteosuuden, jota sovelletaan kyseiseen maksuvälineeseen tai maksutapahtumatyyppiin vastaavalla poikkeuksen kynnysarvon määräämällä välillä.

3.   Sen jälkeen, kun 18 artiklassa tarkoitettu poikkeus on lakkautettu tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti, maksupalveluntarjoajat eivät saa käyttää sitä ennen kuin niiden laskettu petososuus on neljännesvuoden aikana sama tai pienempi kuin petosten viiteosuudet, joita sovelletaan kyseiseen maksutapahtumatyyppiin poikkeuksen kynnysarvon määräämällä välillä.

4.   Jos maksupalveluntarjoajat aikovat hyödyntää 18 artiklassa tarkoitettua poikkeusta uudelleen, niiden on ilmoitettava asiasta toimivaltaisille viranomaisille kohtuullisen ajan kuluessa, ja ennen kuin ne alkavat hyödyntää sitä uudelleen, niiden on osoitettava, että niiden valvottu petososuus on saatu vastaamaan sovellettavaa petosten viiteosuutta poikkeuksen kynnysarvon määräämällä välillä tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti.

21 artikla

Seuranta

1.   Voidakseen hyödyntää 10–18 artiklassa säädettyjä poikkeuksia maksupalveluntarjoajien on vähintään neljännesvuosittain kirjattava kunkin maksutapahtumatyypin osalta seuraavat tiedot eriteltyinä etämaksutapahtumiin ja muihin maksutapahtumiin ja seurattava niitä:

a)

oikeudettomien tai petollisten maksutapahtumien kokonaisarvo direktiivin (EU) 2015/2366 64 artiklan 2 kohdan mukaisesti, kaikkien maksutapahtumien kokonaisarvo ja vastaava petososuus, mukaan luettuna asiakkaan vahvaa tunnistamista soveltamalla käynnistettyjen maksutapahtumien ja kunkin poikkeuksen nojalla käynnistettyjen maksutapahtumien erittely;

b)

maksutapahtumien keskimääräinen arvo, mukaan luettuna asiakkaan vahvaa tunnistamista soveltamalla käynnistettyjen maksutapahtumien ja kunkin poikkeuksen nojalla käynnistettyjen maksutapahtumien erittely;

c)

sellaisten maksutapahtumien lukumäärä, joissa on sovellettu kutakin poikkeusta, ja niiden prosenttiosuus maksutapahtumien kokonaislukumäärästä.

2.   Maksupalveluntarjoajien on annettava 1 kohdan mukaisen seurannan tulokset toimivaltaisten viranomaisten ja EPV:n pyynnöstä niiden saataville, jolloin asiasta on annettava ennakkoilmoitus asianomaiselle tai asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille.

IV LUKU

MAKSUPALVELUNKÄYTTÄJÄN HENKILÖKOHTAISTEN TURVATUNNUSTEN LUOTTAMUKSELLISUUS JA EHEYS

22 artikla

Yleiset vaatimukset

1.   Maksupalvelujen tarjoajien on kaikissa tunnistamisen vaiheissa varmistettava maksupalvelunkäyttäjän henkilökohtaisten turvatunnusten luottamuksellisuus ja eheys, tunnistamiskoodit mukaan luettuina.

2.   Sovellettaessa 1 kohtaa maksupalveluntarjoajien on varmistettava, että kaikki seuraavat vaatimukset täyttyvät:

a)

henkilökohtaiset turvatunnukset näytetään peitettyinä eivätkä ole kokonaan luettavissa, kun maksupalvelunkäyttäjä syöttää niitä tunnistamisen aikana;

b)

tiedontallennusmuodossa olevia henkilökohtaisia turvatunnuksia ja henkilökohtaisten turvatunnusten salaukseen liittyviä salausteknisiä aineistoja ei tallennetta ilmitekstinä;

c)

salaista salausteknistä aineistoa suojataan oikeudettomalta paljastamiselta.

3.   Maksupalveluntarjoajien on dokumentoitava kokonaan sellaisen salausteknisen aineiston hallintaprosessi, jonka avulla henkilökohtaiset turvatunnukset salataan tai tehdään muulla tavoin lukukelvottomiksi.

4.   Maksupalveluntarjoajien on varmistettava, että maksupalvelunkäyttäjän henkilökohtaiset turvatunnukset ja II luvun mukaisesti tuotetut tunnistamiskoodit käsitellään ja reititetään suojatuissa ympäristöissä vahvojen ja yleisesti tunnustettujen toimialastandardien mukaisesti.

23 artikla

Tunnusten luominen ja lähettäminen

Maksupalveluntarjoajien on varmistettava, että henkilökohtaiset turvatunnukset luodaan suojatussa ympäristössä.

Niiden on vähennettävä henkilökohtaisten turvatunnusten ja tunnistamislaitteiden ja -ohjelmistojen oikeudettoman käytön riskejä, joita aiheutuu, kun tunnukset, laitteet tai ohjelmistot kadotetaan, varastetaan tai kopioidaan ennen niiden toimittamista maksajalle.

24 artikla

Yhdistäminen maksupalvelunkäyttäjään

1.   Maksupalveluntarjoajien on varmistettava, että henkilökohtaiset turvatunnukset, tunnistamislaitteet ja -ohjelmistot yhdistetään suojatulla tavalla ainoastaan maksupalvelunkäyttäjään.

2.   Sovellettaessa 1 kohtaa maksupalveluntarjoajien on varmistettava, että kaikki seuraavat vaatimukset täyttyvät:

a)

maksupalvelunkäyttäjän henkilöllisyyden yhdistäminen henkilökohtaisiin turvatunnuksiin, tunnistamislaitteisiin ja -ohjelmistoihin toteutetaan maksupalveluntarjoajan vastuulla suojatuissa ympäristöissä, jotka käsittävät ainakin maksupalveluntarjoajan toimitilat, sen tarjoaman internetympäristön tai muut vastaavat sen käyttämät suojatut verkkosivustot ja sen pankkiautomaattipalvelut, ottaen huomioon riskit, jotka liittyvät yhdistämisprosessin aikana käytettäviin laitteisiin ja peruskomponentteihin, jotka eivät ole maksupalveluntarjoajan vastuulla;

b)

maksupalvelunkäyttäjän henkilöllisyyden yhdistäminen henkilökohtaisiin turvatunnuksiin ja tunnistamislaitteisiin ja -ohjelmistoihin etäkanavan välityksellä suoritetaan käyttämällä asiakkaan vahvaa tunnistamista.

25 artikla

Tunnusten, tunnistamislaitteiden ja -ohjelmistojen toimittaminen

1.   Maksupalveluntarjoajien on varmistettava, että henkilökohtaiset turvatunnukset ja tunnistamislaitteet ja -ohjelmistot toimitetaan maksupalvelunkäyttäjälle suojatulla tavalla, jolla käsitellään niiden katoamisesta, varastamisesta tai kopioimisesta johtuvaan oikeudettomaan käyttöön liittyviä riskejä.

2.   Sovellettaessa 1 kohtaa maksupalveluntarjoajien on toteutettava ainakin kaikki seuraavat toimenpiteet:

a)

tehokkaat ja turvalliset toimitusmekanismit, joilla varmistetaan, että henkilökohtaiset turvatunnukset ja tunnistamislaitteet ja -ohjelmistot toimitetaan lailliselle maksupalvelunkäyttäjälle;

b)

mekanismit, joiden avulla maksupalveluntarjoaja voi tarkistaa maksupalvelunkäyttäjälle internetin välityksellä toimitettujen tunnistamisohjelmistojen aitouden;

c)

järjestelyt, joilla varmistetaan silloin, kun henkilökohtaiset turvatunnukset toimitetaan maksupalveluntarjoajan toimitilojen ulkopuolella tai etäkanavan välityksellä, että

i)

mikään oikeudeton taho ei voi saada henkilökohtaisista turvatunnuksista eikä tunnistamislaitteista tai -ohjelmistoista enempää kuin yhden ominaisuuden, kun ne toimitetaan saman kanavan välityksellä;

ii)

henkilökohtaiset turvatunnukset ja tunnistamislaitteet tai -ohjelmistot on aktivoitava ennen niiden käyttöä;

d)

järjestelyt, joilla varmistetaan, että aktivointi tapahtuu suojatussa ympäristössä 24 artiklassa tarkoitettujen yhdistämismenettelyjen mukaisesti silloin, kun henkilökohtaiset turvatunnukset ja tunnistamislaitteet tai -ohjelmistot on aktivoitava ennen niiden ensimmäistä käyttöä,

26 artikla

Henkilökohtaisten turvatunnusten uusiminen

Maksupalveluntarjoajien on varmistettava, että henkilökohtaisten turvatunnusten uusimisessa tai uudelleenaktivoinnissa noudatetaan turvatunnusten ja tunnistamislaitteiden luomisessa, yhdistämisessä ja toimittamisessa noudatettavia menettelyjä 23, 24 ja 25 artiklan mukaisesti.

27 artikla

Hävittäminen, deaktivoiminen ja mitätöiminen

Maksupalveluntarjoajien on varmistettava, että niillä on käytössään tehokkaat prosessit seuraavien turvatoimenpiteiden toteuttamiseksi:

a)

henkilökohtaiset turvatunnukset ja tunnistamislaitteet ja -ohjelmistot hävitetään, deaktivoidaan tai mitätöidään turvallisesti;

b)

jos maksupalveluntarjoaja jakaa uudelleenkäytettäviä tunnistamislaitteita ja -ohjelmistoja, laitteen tai ohjelmiston turvallinen uudelleenkäyttö vahvistetaan, dokumentoidaan ja toteutetaan ennen sen antamista toisen maksupalvelunkäyttäjän käyttöön;

c)

henkilökohtaisia turvatunnuksia koskevat tiedot, jotka on tallennettu maksupalveluntarjoajan järjestelmiin ja tietokantoihin sekä tapauksen mukaan julkisiin rekistereihin, deaktivoidaan tai mitätöidään.

V LUKU

YHTEISET JA TURVALLISET AVOIMET VIESTINTÄSTANDARDIT

1 jakso

Yleiset viestintävaatimukset

28 artikla

Varmentamisvaatimukset

1.   Maksupalveluntarjoajien on varmistettava suojattu varmentaminen maksajan laitteen ja sähköisten maksujen hyväksymiseen tarkoitettujen maksunsaajan laitteiden välisessä viestinnässä, mikä koskee muun muassa maksupäätteitä.

2.   Maksupalveluntarjoajien on varmistettava sellaisten riskien tehokas vähentäminen, joita aiheutuu siitä, että viestintä virheellisesti ohjautuu oikeudettomille tahoille mobiilisovelluksissa ja muissa maksupalvelunkäyttäjien rajapinnoissa, jotka tarjoavat sähköisiä maksupalveluja.

29 artikla

Jäljitettävyys

1.   Maksupalveluntarjoajilla on oltava käytössään prosessit, joilla varmistetaan, että kaikki maksutapahtumat ja muut vuorovaikutukset maksupalvelunkäyttäjän, muiden maksupalveluntarjoajien ja muiden yhteisöjen kanssa, kauppiaat mukaan luettuina, maksupalvelun tarjoamisen yhteydessä ovat jäljitettävissä sen varmistamiseksi, että kaikki tapahtumat, jotka ovat sähköisen maksutapahtuman kannalta merkityksellisiä sen eri vaiheissa, tiedetään jälkikäteen.

2.   Sovellettaessa 1 kohtaa maksupalveluntarjoajien on varmistettava, että kaikki viestintäistunnot maksupalvelunkäyttäjän, muiden maksupalveluntarjoajien ja muiden yhteisöjen kanssa, kauppiaat mukaan luettuina, perustuvat kaikkiin seuraaviin tekijöihin:

a)

viestintäistunnon yksilöllinen tunniste;

b)

turvamekanismit maksutapahtuman yksityiskohtaista kirjaamista varten, maksutapahtuman numero, aikaleimat ja kaikki maksutapahtumaa koskevat merkitykselliset tiedot mukaan luettuina;

c)

aikaleimat, jotka perustuvat yhdenmukaiseen aikareferenssijärjestelmään ja jotka synkronoidaan virallisen aikamerkin mukaisesti.

2 jakso

Yhteisiä ja turvallisia avoimia viestintästandardeja koskevat erityisvaatimukset

30 artikla

Pääsyn mahdollistavia laitteita koskevat yleiset velvollisuudet

1.   Tiliä ylläpitävien maksupalveluntarjoajien, jotka tarjoavat maksajalle verkossa käytettävissä olevan maksutilin, on otettava käyttöön ainakin yksi rajapinta, joka täyttää kaikki seuraavat vaatimukset:

a)

tilitietopalvelun tarjoajat, maksutoimeksiantopalvelun tarjoajat ja korttipohjaisia maksuvälineitä liikkeeseen laskevat maksupalveluntarjoajat voivat varmentaa itsensä tiliä ylläpitävälle maksupalveluntarjoajalle;

b)

tilitietopalvelun tarjoajat voivat kommunikoida turvallisesti pyytääkseen ja saadakseen tietoja yhdestä tai useammasta nimetystä maksutilistä ja niihin liittyvistä maksutapahtumista;

c)

maksutoimeksiantopalvelun tarjoajat voivat kommunikoida turvallisesti käynnistääkseen maksutoimeksiannon maksajan maksutililtä ja saadakseen kaikki tiliä ylläpitävän maksupalveluntarjoajan saatavilla olevat tiedot maksutapahtuman toteuttamisesta.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun rajapinnan on maksupalvelunkäyttäjän tunnistamiseksi annettava tilitietopalvelun tarjoajille ja maksutoimeksiantopalvelun tarjoajille mahdollisuus käyttää kaikkia tunnistamismenettelyjä, joita tiliä ylläpitävä maksupalveluntarjoaja tarjoaa maksupalvelunkäyttäjälle.

Rajapinnan on täytettävä ainakin kaikki seuraavat vaatimukset:

a)

maksutoimeksiantopalvelun tarjoajalla tai tilitietopalvelun tarjoajalla on oltava mahdollisuus kehottaa tiliä ylläpitävää maksupalveluntarjoajaa aloittamaan tunnistamisen maksupalvelunkäyttäjän hyväksynnällä;

b)

tunnistamista on käytettävä, kun luodaan ja ylläpidetään tiliä ylläpitävän maksupalveluntarjoajan, tilitietopalvelun tarjoajan, maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan ja minkä tahansa maksupalvelunkäyttäjän välisiä viestintäistuntoja;

c)

maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan tai tilitietopalvelun tarjoajan toimittamien tai sen välityksellä toimitettavien henkilökohtaisten turvatunnusten luottamuksellisuus ja eheys on varmistettava.

3.   Tiliä ylläpitävien maksupalveluntarjoajien on varmistettava, että niiden rajapinnat ovat kansainvälisten tai eurooppalaisten standardointiorganisaatioiden antamien viestintästandardien mukaisia.

Tiliä ylläpitävien maksupalveluntarjoajien on varmistettava myös, että rajapintojen tekniset eritelmät dokumentoidaan ja niissä esitetään maksutoimeksiantopalvelun tarjoajien, tilitietopalvelun tarjoajien ja korttipohjaisia maksuvälineitä liikkeeseen laskevien maksupalveluntarjoajien rutiinit, protokollat ja välineet, jotka mahdollistavat niiden ohjelmistojen ja sovellusten yhteentoimivuuden tiliä ylläpitävien maksupalveluntarjoajien järjestelmien kanssa.

Vähintään kuusi kuukautta ennen 38 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua soveltamispäivää tai ennen pääsyn mahdollistavan rajapinnan markkinoille saattamisen tavoitepäivää, jos se saatetaan markkinoille 38 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeen, tiliä ylläpitävien maksupalveluntarjoajien on ainakin annettava edellä tarkoitetut asiakirjat maksutta saataville toimiluvan saaneiden maksutoimeksiantopalvelun tarjoajien, tilitietopalvelun tarjoajien ja korttipohjaisia maksuvälineitä liikkeeseen laskevien maksupalveluntarjoajien tai sellaisten maksupalveluntarjoajien pyynnöstä, jotka ovat hakeneet asiaankuuluvaa toimilupaa toimivaltaisilta viranomaisiltaan, ja julkistettava kyseisistä asiakirjoista tiivistelmä verkkosivustollaan.

4.   Edellä olevan 3 kohdan lisäksi maksupalveluntarjoajien on varmistettava, että erityisen kiireellisiä tilanteita lukuun ottamatta kaikki muutokset niiden rajapinnan teknisiin eritelmiin annetaan ennakolta mahdollisimman pian ja vähintään kolme kuukautta ennen muutoksen täytäntöönpanoa toimiluvan saaneiden maksutoimeksiantopalvelun tarjoajien, tilitietopalvelun tarjoajien ja korttipohjaisia maksuvälineitä liikkeeseen laskevien maksupalveluntarjoajien tai sellaisten maksupalveluntarjoajien saataville, jotka ovat hakeneet asiaankuuluvaa toimilupaa toimivaltaisilta viranomaisiltaan.

Maksupalveluntarjoajien on dokumentoitava erityisen kiireelliset tilanteet, joissa muutoksia on pantu täytäntöön, ja annettava nämä asiakirjat pyynnöstä toimivaltaisten viranomaisten saataville.

5.   Tiliä ylläpitävien maksupalveluntarjoajien on annettava käyttöön testausjärjestelmä liitännän ja toiminnan testausta varten, tuki mukaan luettuna, jotta toimiluvan saaneet maksutoimeksiantopalvelun tarjoajat, korttipohjaisia maksuvälineitä liikkeeseen laskevat maksupalveluntarjoajat ja tilitietopalvelun tarjoajat tai sellaiset maksupalveluntarjoajat, jotka ovat hakeneet asiaankuuluvaa toimilupaa, voivat testata ohjelmistojaan ja sovelluksiaan, joita käytetään maksupalvelun tarjoamiseen käyttäjille. Testausjärjestelmä olisi annettava saataville vähintään kuusi kuukautta ennen 38 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua soveltamispäivää tai ennen pääsyn mahdollistavan rajapinnan markkinoille saattamisen tavoitepäivää, jos se saatetaan markkinoille 38 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeen.

Testausjärjestelmän kautta ei saa kuitenkaan jakaa arkaluonteisia tietoja.

6.   Toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että tiliä ylläpitävät maksupalveluntarjoajat täyttävät aina näissä standardeissa asetetut velvollisuudet käyttöön ottamiensa rajapintojen osalta. Siinä tapauksessa, että tiliä ylläpitävä maksupalveluntarjoaja ei noudata rajapintoja koskevia vaatimuksia, jotka vahvistetaan näissä standardeissa, toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, ettei maksutoimeksiantopalvelujen ja tilitietopalvelujen tarjoaminen esty tai häiriinny, jos näiden palvelujen asianomaiset tarjoajat täyttävät 33 artiklan 5 kohdassa säädetyt edellytykset.

31 artikla

Pääsyn mahdollistavia rajapintoja koskevat vaihtoehdot

Tiliä ylläpitävien maksupalveluntarjoajien on luotava 30 artiklassa tarkoitettu rajapinta (tarkoitetut rajapinnat) ottamalla käyttöön erityisrajapinta tai sallimalla, että 30 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut maksupalveluntarjoajat käyttävät rajapintoja, joita käytetään tunnistamiseen ja viestintään tiliä ylläpitävän maksupalveluntarjoajan maksupalvelunkäyttäjien kanssa.

32 artikla

Erityisrajapintaa koskevat velvollisuudet

1.   Jollei 31 ja 30 artiklasta muuta johdu, tiliä ylläpitävien maksupalveluntarjoajien, jotka ovat ottaneet erityisrajapinnan käyttöön, on varmistettava, että eritysrajapinta on käytettävyydeltään ja suorituskyvyltään, tuki mukaan luettuna, aina samaa tasoa kuin rajapinnat, jotka annetaan maksupalvelunkäyttäjän käyttöön, jotta maksupalvelunkäyttäjä voi käyttää maksutiliään suoraan verkon kautta.

2.   Tiliä ylläpitävien maksupalveluntarjoajien, jotka ovat ottaneet erityisrajapinnan käyttöön, on määriteltävä läpinäkyvät keskeiset suoritusindikaattorit ja palvelutasotavoitteet, jotka ovat käytettävyyden ja 36 artiklan mukaisesti toimitettavien tietojen osalta vähintään yhtä tiukat kuin ne, jotka on vahvistettu kyseisten palveluntarjoajien maksupalvelunkäyttäjien käyttämää rajapintaa varten. Toimivaltaisten viranomaisten on valvottava näitä rajapintoja, indikaattoreita ja tavoitteita, ja niille on tehtävä stressitestejä.

3.   Tiliä ylläpitävien maksupalveluntarjoajien, jotka ovat ottaneet erityisrajapinnan käyttöön, on varmistettava, ettei erityisrajapinta luo esteitä maksutoimeksiantopalvelujen ja tilitietopalvelujen tarjoamiselle. Tällaisiin esteisiin voivat muun muassa kuulua tekijät, jotka estävät 30 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja maksupalveluntarjoajia käyttämästä tiliä ylläpitävien maksupalveluntarjoajien asiakkailleen antamia tunnuksia; jotka pakosta ohjaavat tiliä ylläpitävän maksupalveluntarjoajan tunnistamis- ja muihin toimintoihin; jotka vaativat ylimääräisiä toimilupia ja rekisteröintejä direktiivin (EU) 2015/2366 11, 14 ja 15 artiklassa säädettyjen lisäksi tai jotka vaativat tekemään lisätarkastuksia hyväksynnöille, jotka maksupalvelunkäyttäjät ovat antaneet maksutoimeksiantopalvelun tarjoajille ja tilitietopalvelun tarjoajille.

4.   Tiliä ylläpitävien maksupalveluntarjoajien on 1 ja 2 kohtaa sovellettaessa valvottava erityisrajapinnan käytettävyyttä ja suorituskykyä. Niiden on julkaistava verkkosivustollaan neljännesvuosittaiset tilastot erityisrajapinnan ja maksupalvelunkäyttäjiensä käyttämän rajapinnan käytettävyydestä ja suorituskyvystä.

33 artikla

Erityisrajapintaa koskevat varotoimenpiteet

1.   Tiliä ylläpitävien maksupalveluntarjoajien on sisällytettävä eritysrajapinnan suunnitteluun varotoimenpiteitä koskeva strategia ja suunnitelmat siltä varalta, ettei rajapinta toimi 32 artiklan mukaisesti, että se on ennakoimattomasti poissa käytöstä ja että järjestelmä kaatuu. Voidaan olettaa, että erityisrajapinta on ennakoimattomasti poissa käytöstä tai järjestelmä on kaatunut, jos viiteen peräkkäiseen pyyntöön saada tietoja maksutoimeksiantopalvelujen tai tilitietopalvelujen tarjoamista varten ei saada vastausta 30 sekunnin kuluessa.

2.   Varotoimenpiteisiin on sisällyttävä viestintäsuunnitelmat, joiden mukaisesti erityisrajapintaa käyttäville maksupalveluntarjoajille ilmoitetaan toimenpiteistä, joilla järjestelmä palautetaan käyttöön, ja kuvaus välittömästi saatavilla olevista vaihtoehdoista, joita maksupalveluntarjoajat voivat käyttää tänä aikana.

3.   Sekä tiliä ylläpitävän maksupalveluntarjoajan että 30 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen maksupalveluntarjoajien on ilmoitettava 1 kohdassa kuvatuista erityisrajapintoihin liittyvistä ongelmista viipymättä toimivaltaisille kansallisille viranomaisilleen.

4.   Varomekanismin osana on sallittava, että 30 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut maksupalveluntarjoajat käyttävät rajapintoja, jotka on annettu maksupalvelunkäyttäjien käyttöön niiden tunnistamista ja tiliä ylläpitävän maksupalveluntarjoajan kanssa käymää viestintää varten, kunnes erityisrajapinnan käytettävyys ja suorituskyky on palautettu 32 artiklan mukaiselle tasolle.

5.   Tiliä ylläpitävien maksupalveluntarjoajien on tätä varten varmistettava, että 30 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut maksunpalveluntarjoajat voidaan varmentaa ja että ne voivat käyttää tiliä ylläpitävän maksupalveluntarjoajan maksupalvelunkäyttäjälle tarjoamia tunnistamismenettelyjä. Jos 30 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut maksupalveluntarjoajat käyttävät 4 kohdassa tarkoitettua rajapintaa, niiden on

a)

toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, etteivät ne hanki, säilytä tai käsittele tietoja muihin tarkoituksiin kuin maksupalvelunkäyttäjän pyytämän palvelun tarjoamiseen;

b)

täytettävä edelleen direktiivin (EU) 2015/2366 66 artiklan 3 kohdasta ja 67 artiklan 2 kohdasta johtuvat velvollisuudet;

c)

rekisteröitävä tiedot, jotka hankitaan tiliä ylläpitävän maksupalveluntarjoajan maksupalvelunkäyttäjiään varten hoitaman rajapinnan välityksellä, ja toimitettava lokitiedostot pyynnöstä ja ilman aiheetonta viivytystä kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselleen;

d)

asianmukaisesti perusteltava kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle pyynnöstä ja ilman aiheetonta viivytystä sellaisen rajapinnan käyttö, joka on annettu maksupalvelunkäyttäjien käyttöön, jotta ne voivat käyttää maksutiliään suoraan verkon kautta;

e)

ilmoitettava asiasta tiliä ylläpitävälle maksupalveluntarjoajalle.

6.   Kuultuaan EPV:tä seuraavien edellytysten johdonmukaisen soveltamisen varmistamiseksi toimivaltaisten viranomaisten on vapautettava tiliä ylläpitävät maksupalveluntarjoajat, jotka ovat valinneet erityisrajapinnan, velvollisuudesta ottaa käyttöön 4 kohdassa kuvattu varomekanismi, jos erityisrajapinta täyttää kaikki seuraavat edellytykset:

a)

se täyttää kaikki erityisrajapintoihin 32 artiklan mukaisesti sovellettavat velvollisuudet;

b)

se on suunniteltu ja sitä on testattu 30 artiklan 5 kohdan mukaisesti kyseisessä kohdassa tarkoitettuja maksupalveluntarjoajia tyydyttävällä tavalla;

c)

maksunpalveluntarjoajat ovat käyttäneet sitä laajasti vähintään kolmen kuukauden ajan tilitietopalvelujen ja maksutoimeksiantopalvelujen tarjoamiseen ja varojen saatavuuden vahvistamiseen korttipohjaisia maksuja varten;

d)

kaikki erityisrajapintaan liittyvät ongelmat on ratkaistu ilman aiheetonta viivytystä.

7.   Toimivaltaisten viranomaisten on peruutettava 6 kohdassa tarkoitettu poikkeus, jos tiliä ylläpitävät maksupalveluntarjoajat eivät täytä a ja d alakohdassa säädettyjä edellytyksiä yli kahden peräkkäisen kalenteriviikon ajan. Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava peruutuksesta EPV:lle ja varmistettava, että tiliä ylläpitävä maksupalveluntarjoaja ottaa 4 kohdassa tarkoitetun varomekanismin käyttöön mahdollisimman pian ja viimeistään kahden kuukauden kuluessa.

34 artikla

Varmenteet

1.   Maksupalveluntarjoajien on käytettävä 30 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun varmentamiseen asetuksen (EU) N:o 910/2014 3 artiklan 30 kohdassa tarkoitettua sähköisen leiman hyväksyttyä varmennetta tai mainitun asetuksen 3 artiklan 39 kohdassa tarkoitettua verkkosivustojen todentamisen hyväksyttyä varmennetta.

2.   Sovellettaessa tätä asetusta asetuksen (EU) N:o 910/2014 liitteessä III olevan c alakohdan tai liitteessä IV olevan c alakohdan mukaisella virallisissa rekistereissä olevassa muodossa olevalla rekisterinumerolla tarkoitetaan korttipohjaisia maksuvälineitä liikkeeseen laskevan maksupalveluntarjoajan, tilitietopalvelun tarjoajien ja maksutoimeksiantopalvelun tarjoajien, myös näitä palveluja tarjoavien tiliä ylläpitävien maksupalveluntarjoajien, toimiluvan numeroa, joka on saatavissa kotijäsenvaltion julkisesta rekisteristä direktiivin (EU) 2015/2366 14 artiklan nojalla tai joka on tuloksena jokaista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU (4) 8 artiklan nojalla myönnettyä toimilupaa koskevista ilmoituksista, jotka annetaan mainitun direktiivin 20 artiklan mukaisesti.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin sähköisten leimojen tai verkkosivustojen todentamisen hyväksyttyihin varmenteisiin sisältyy tätä asetusta sovellettaessa rahoitusalalla tavanomaisesti käytettävällä kielellä ilmaistuja erityisiä valinnaisia lisäattribuutteja kunkin seuraavan seikan osalta:

a)

maksupalveluntarjoajan rooli, joka voi olla yksi tai useampi seuraavista toiminnoista:

i)

tilien ylläpito;

ii)

maksutoimeksiannot;

iii)

tilitiedot;

iv)

korttipohjaisten maksuvälineiden liikkeeseenlasku;

b)

niiden toimivaltaisten viranomaisten nimi, joissa maksupalvelujentarjoaja on rekisteröity.

4.   Edellä 3 kohdassa tarkoitetut attribuutit eivät vaikuta sähköisten leimojen tai verkkosivustojen todentamisen hyväksyttyjen varmenteiden yhteentoimivuuteen eikä tunnustamiseen.

35 artikla

Viestintäistuntojen turvallisuus

1.   Tiliä ylläpitävien maksupalveluntarjoajien, korttipohjaisia maksuvälineitä liikkeeseen laskevien maksupalveluntarjoajien, tilitietopalvelun tarjoajien ja maksutoimeksiantopalvelun tarjoajien on varmistettava, että vaihdettaessa tietoja internetissä viestinnän osapuolten välillä sovelletaan turvallista salausta koko viestintäistunnon ajan käyttämällä vahvoja ja yleisesti tunnustettuja salaustekniikoita, jotta turvataan tietojen luottamuksellisuus ja eheys.

2.   Korttipohjaisia maksuvälineitä liikkeeseen laskevien maksupalveluntarjoajien, tilitietopalvelun tarjoajien ja maksutoimeksiantopalvelun tarjoajien on pidettävä tiliä ylläpitävien maksupalveluntarjoajien tarjoamat pääsyistunnot mahdollisimman lyhyinä, ja niiden on aktiivisesti lopetettava nämä istunnot heti, kun pyydetty toimi on saatu päätökseen.

3.   Ylläpitäessään rinnakkaisia verkkoistuntoja tiliä ylläpitävän maksupalveluntarjoajan kanssa tilitietopalvelun tarjoajien ja maksutoimeksiantopalvelun tarjoajien on varmistettava, että nämä istunnot liitetään turvallisesti maksupalvelunkäyttäjän (maksupalvelunkäyttäjien) kanssa käynnistettyihin istuntoihin, jotta estetään niiden välillä vaihdettujen viestien tai tietojen ohjaaminen väärille tahoille.

4.   Tilitietopalvelun tarjoajien, maksutoimeksiantopalvelun tarjoajien ja korttipohjaisia maksuvälineitä liikkeeseen laskevien tarjoajien on kommunikoidessaan tiliä ylläpitävän maksupalveluntarjoajan kanssa viitattava yksiselitteisesti kaikkiin seuraaviin seikkoihin:

a)

maksupalvelunkäyttäjä tai maksupalvelunkäyttäjät ja vastaava viestintäistunto, jotta samalta maksupalvelunkäyttäjältä tai samoilta maksupalvelunkäyttäjiltä tulevat pyynnöt voidaan erottaa toisistaan;

b)

kun on kyse maksutoimeksiantopalveluista, käynnistetty maksutapahtuma, joka on varmennettu yksilöllisesti;

c)

kun on kyse varojen saatavuuden vahvistamisesta, yksilöllisesti varmennettu pyyntö, joka koskee korttipohjaisen maksutapahtuman toteuttamiseen tarvittavaa määrää.

5.   Tiliä ylläpitävien maksupalveluntarjoajien, tilitietopalvelun tarjoajien, maksutoimeksiantopalvelun tarjoajien ja korttipohjaisia maksuvälineitä liikkeeseen laskevien maksupalveluntarjoajien on varmistettava, että niiden lähettäessä henkilökohtaisia turvatunnuksia ja tunnistamiskoodeja kukaan henkilöstön jäsen ei pysty lukemaan niitä suoraan tai välillisesti.

Jos palveluntarjoajien toimivaltaan kuuluvien henkilökohtaisten turvatunnusten luottamuksellisuus menetetään, palveluntarjoajien on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava asiasta sille maksupalvelunkäyttäjälle, johon henkilökohtaiset turvatunnukset liittyvät, sekä kyseisten tunnusten antajalle.

36 artikla

Tietojenvaihdot

1.   Tiliä ylläpitävien maksupalveluntarjoajien on täytettävä kaikki seuraavat vaatimukset:

a)

niiden on annettava tilitietopalvelun tarjoajille samat tiedot nimetyiltä maksutileiltä ja niihin liittyvistä maksutapahtumista, jotka annetaan maksupalvelunkäyttäjän saataville, jos tilitietoihin pääsyä pyydetään suoraan ja kyseiset tiedot eivät sisällä arkaluonteisia maksutietoja;

b)

niiden on välittömästi maksutoimeksiannon vastaanottamisen jälkeen annettava maksutoimeksiantopalvelun tarjoajille samat tiedot maksutapahtuman käynnistämisestä ja toteuttamisesta, jotka annetaan maksupalvelunkäyttäjälle tai sen saataville, kun kyseinen käyttäjä käynnistää maksutapahtuman suoraan;

c)

niiden on pyynnöstä annettava välittömästi maksupalveluntarjoajille vahvistus yksinkertaisessa ”kyllä”- tai ”ei”-muodossa sen mukaan, onko maksutapahtuman toteuttamiseen tarvittava määrä käytettävissä maksajan maksutilillä.

2.   Jos varmentamis- tai tunnistamisprosessin tai tietoelementtien vaihdon aikana sattuu odottamaton tapahtuma tai virhe, tiliä ylläpitävän maksupalveluntarjoajan on lähetettävä maksutoimeksiantopalvelun tarjoajalle tai tilitietopalvelun tarjoajalle ja korttipohjaisia maksuvälineitä liikkeeseen laskevalle maksupalveluntarjoajalle ilmoitusviesti, jossa selitetään odottamattoman tapahtuman tai virheen syy.

Jos tiliä ylläpitävä maksupalveluntarjoaja tarjoaa erityisrajapinnan 32 artiklan mukaisesti, rajapinnan on oltava sellainen, että jokainen maksunpalveluntarjoaja, joka havaitsee odottamattoman tapahtuman tai virheen, lähettää siitä ilmoitusviestit muille viestintäistuntoon osallistuville maksupalveluntarjoajille.

3.   Tilitietopalvelun tarjoajilla on oltava käytössään asianmukaiset ja tehokkaat mekanismit, joilla estetään pääsy muihin kuin nimetyiltä maksutileiltä ja niihin liittyvistä maksutapahtumista oleviin tietoihin käyttäjän nimenomaisen hyväksynnän mukaisesti.

4.   Maksutoimeksiantopalvelun tarjoajien on annettava tiliä ylläpitäville maksupalveluntarjoajille samat tiedot, jotka on pyydetty maksupalvelunkäyttäjältä maksutapahtumaa käynnistettäessä.

5.   Tilitietopalvelun tarjoajilla on oltava mahdollisuus saada nimetyiltä maksutileiltä ja niihin liittyvistä maksutapahtumista olevat tiedot, jotka ovat tiliä ylläpitävien maksupalveluntarjoajien hallussa, jommassakummassa seuraavista tilanteista:

a)

aina, kun maksupalvelunkäyttäjä pyytää aktiivisesti tällaisia tietoja;

b)

kun maksupalvelunkäyttäjä ei pyydä tällaista tietoa aktiivisesti, enintään neljä kertaa 24 tunnin aikana, jos tilitietopalvelun tarjoaja ja tiliä ylläpitävä maksupalveluntarjoaja eivät ole sopineet keskenään tietojen tiheämmästä saannista, maksupalvelunkäyttäjän hyväksynnällä.

VI LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

37 artikla

Uudelleentarkastelu

Rajoittamatta direktiivin (EU) 2015/2366 98 artiklan 5 kohdan soveltamista EPV tarkastelee viimeistään 14 päivänä maaliskuuta 2021 tämän asetuksen liitteessä tarkoitettuja petososuuksia ja 33 artiklan 6 kohdan nojalla myönnettyjä, erityisrajapintoja koskevia poikkeuksia ja toimittaa tarvittaessa komissiolle päivitysluonnokset asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10 artiklan mukaisesti.

38 artikla

Voimaantulo

1.   Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Tätä asetusta sovelletaan 14 päivästä syyskuuta 2019.

3.   Edellä olevan 30 artiklan 3 ja 5 kohtaa sovelletaan kuitenkin 14 päivästä maaliskuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä marraskuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 337, 23.12.2015, s. 35.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 910/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 53).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338).


LIITE

 

Petosten viiteosuus (%):

Poikkeuksen kynnysarvo

Sähköiset korttipohjaiset etämaksut

Sähköiset etätilisiirrot

500 euroa

0,01

0,005

250 euroa

0,06

0,01

100 euroa

0,13

0,015


13.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 69/44


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/390,

annettu 12 päivänä maaliskuuta 2018,

tuottajaorganisaatioiden ja toimialakohtaisten organisaatioiden hyväksynnästä, tuottajaorganisaatioiden ja toimialakohtaisten organisaatioiden sääntöjen laajentamisesta sekä kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1379/2013 säädettyjen käynnistyshintojen julkaisemisesta annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1419/2013 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1184/2006 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 kumoamisesta 11 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1379/2013 (1) ja erityisesti sen 21 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 1379/2013 20 artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikki tuottajaorganisaation tai toimialakohtaisen organisaation hyväksynnän myöntämistä tai peruuttamista koskevat päätökset.

(2)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 1419/2013 (2) täsmennetään kyseisiä päätöksiä koskevien ilmoitusten muoto, määräajat ja menettelyt.

(3)

Komissio hyväksyi 7 päivänä joulukuuta 2016 meri- ja kalastusasioiden pääosaston uuden organisaatiokaavion, joka tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

(4)

Tämän organisaatiomuutoksen ja mahdollisten tulevien organisaatiomuutosten huomioon ottamiseksi on tarpeen muuttaa menettelyä, jolla tuottajaorganisaation tai toimialakohtaisen organisaation hyväksynnän myöntämistä tai peruuttamista koskevat päätökset ilmoitetaan.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastus- ja vesiviljelyalan komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1419/2013 4 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Ilmoitukset on toimitettava XML-tiedostona, yksi kustakin ilmoituksesta. XML-tiedosto on lähetettävä liitteenä komission ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen otsikolla: communication on POs/IBOs.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä maaliskuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 354, 28.12.2013, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1419/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, tuottajaorganisaatioiden ja toimialakohtaisten organisaatioiden hyväksynnästä, tuottajaorganisaatioiden ja toimialakohtaisten organisaatioiden sääntöjen laajentamisesta sekä kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1379/2013 säädettyjen käynnistyshintojen julkaisemisesta (EUVL L 353, 28.12.2013, s. 43).


PÄÄTÖKSET

13.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 69/46


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2018/391,

annettu 12 päivänä maaliskuuta 2018,

Keski-Afrikan tasavaltaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/798/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 23 päivänä joulukuuta 2013 päätöksen 2013/798/YUTP (1) Keski-Afrikan tasavaltaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto hyväksyi 30 päivänä tammikuuta 2018 päätöslauselman 2399 (2018), jossa määrätään tietyistä muutoksista asevientikieltoon sovellettaviin poikkeuksiin sekä niitä henkilöitä ja yhteisöjä koskeviin nimeämisperusteisiin, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(3)

Tiettyjen toimenpiteiden panemiseksi täytäntöön tarvitaan unionin lisätoimia.

(4)

Päätös 2013/798/YUTP olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2013/798/YUTP seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artiklan a alakohta seuraavasti:

”a)

sellaisten aseiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin ja niihin liittyvän teknisen avun tai rahoituksen ja rahoitusavun toimittamiseen, jotka on tarkoitettu yksinomaan Keski-Afrikan tasavallassa toteutettavan Yhdistyneiden kansakuntien yhdennetyn moniulotteisen vakauttamisoperaation (MINUSCA), unionin operaatioiden ja Keski-Afrikan tasavaltaan sijoitettujen ranskalaisten joukkojen sekä muiden b alakohdan mukaisesti ilmoitettujen koulutusta ja tukea antavien YK:n jäsenvaltioiden joukkojen tueksi tai käyttöön;”

2)

Korvataan 2 a artiklan 1 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

osallistuvat tapauksen mukaan kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisten toimien tai ihmisoikeusloukkausten suunnitteluun, johtamiseen tai toteuttamiseen Keski-Afrikan tasavallassa, mukaan lukien siviilihenkilöihin kohdistuvat toimet, etnisiin tai uskonnollisiin syihin perustuvat hyökkäykset tai siviilikohteisiin, kuten hallinnollisiin keskuksiin, tuomioistuinrakennuksiin, kouluihin ja sairaaloihin, kohdistuvat hyökkäykset sekä kaappaukset ja pakkosiirrot;”

3)

Korvataan 2 a artiklan 1 kohdan h alakohta seuraavasti:

”h)

osallistuvat YK:n operaatioiden tai kansainvälisten turvallisuusjoukkojen, mukaan lukien MINUSCA, unionin operaatiot ja niitä tukevat ranskalaiset joukot, sekä humanitaarisen henkilöstön vastaisten hyökkäysten suunnitteluun, johtamiseen, rahoittamiseen tai toteuttamiseen;”

4)

Lisätään 2 a artiklan 1 kohtaan j alakohta seuraavasti:

”j)

yllyttävät erityisesti etnisten tai uskonnollisten syiden perusteella väkivaltaan, mikä heikentää Keski-Afrikan tasavallan rauhaa, vakautta tai turvallisuutta ja osallistuvat sitten Keski-Afrikan tasavallan rauhaa, vakautta tai turvallisuutta heikentäviin toimiin tai tukevat niitä;”

5)

Korvataan 2 b artiklan 1 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

osallistuvat tapauksen mukaan kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisten toimien tai ihmisoikeusloukkausten suunnitteluun, johtamiseen tai toteuttamiseen Keski-Afrikan tasavallassa, mukaan lukien siviilihenkilöihin kohdistuvat toimet, etnisiin tai uskonnollisiin syihin perustuvat hyökkäykset tai siviilikohteisiin, kuten hallinnollisiin keskuksiin, tuomioistuinrakennuksiin, kouluihin ja sairaaloihin, kohdistuvat hyökkäykset sekä kaappaukset ja pakkosiirrot;”

6)

Korvataan 2 b artiklan 1 kohdan h alakohta seuraavasti:

”h)

osallistuvat YK:n operaatioiden tai kansainvälisten turvallisuusjoukkojen, mukaan lukien MINUSCA, unionin operaatiot ja niitä tukevat ranskalaiset joukot, sekä humanitaarisen henkilöstön vastaisten hyökkäysten suunnitteluun, johtamiseen, rahoittamiseen tai toteuttamiseen;”

7)

Lisätään 2 b artiklan 1 kohtaan j alakohta seuraavasti:

”j)

yllyttävät erityisesti etnisten tai uskonnollisten syiden perusteella väkivaltaan, mikä heikentää Keski-Afrikan tasavallan rauhaa, vakautta tai turvallisuutta ja osallistuvat sitten Keski-Afrikan tasavallan rauhaa, vakautta tai turvallisuutta heikentäviin toimiin tai tukevat niitä.”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 12 päivänä maaliskuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. KARANIKOLOV


(1)  Neuvoston päätös 2013/798/YUTP, annettu 23 päivänä joulukuuta 2013, Keski-Afrikan tasavaltaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 352, 24.12.2013, s. 51).


13.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 69/48


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2018/392,

annettu 12 päivänä maaliskuuta 2018,

rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta annetun päätöksen 2014/145/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

ottaa huomioon rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta 17 päivänä maaliskuuta 2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/145/YUTP (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 1 ja 3 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 17 päivänä maaliskuuta 2014 päätöksen 2014/145/YUTP.

(2)

Neuvosto hyväksyi 14 päivänä syyskuuta 2017 päätöksen (YUTP) 2017/1561 (2), jolla päätöksessä 2014/145/YUTP säädettyjä toimenpiteitä jatketaan kuudella kuukaudella.

(3)

Koska Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävät tai uhkaavat toimet jatkuvat, päätöksen 2014/145/YUTP voimassaoloa olisi jatkettava kuudella kuukaudella.

(4)

Neuvosto on tarkastellut uudelleen päätöksen 2014/145/YUTP liitteessä olevia yksittäisiä merkintöjä ja päättänyt muuttaa tiettyjä henkilöitä ja yhteisöjä koskevia tietoja.

(5)

Päätös 2014/145/YUTP olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2014/145/YUTP 6 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Tätä päätöstä sovelletaan 15 päivään syyskuuta 2018.”

2 artikla

Muutetaan päätöksen 2014/145/YUTP liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 12 päivänä maaliskuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. KARANIKOLOV


(1)  EUVL L 78, 17.3.2014, s. 16.

(2)  Neuvoston päätös (YUTP) 2017/1561, annettu 14 päivänä syyskuuta 2017, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta annetun päätöksen 2014/145/YUTP muuttamisesta (EUVL L 237, 15.9.2017, s. 72).


LIITE

Korvataan alla lueteltuja henkilöitä ja yhteisöjä koskevat päätöksen 2014/145/YUTP liitteessä olevat merkinnät seuraavilla merkinnöillä:

Henkilöt:

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

”3.

Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV (Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ)

Rustam Ilmyrovych TEMIRHALIIEV (Рустам Iльмирович ТЕМIРГАЛIЄВ)

Syntymäaika: 15.8.1976

Syntymäpaikka: Ulan-Ude, Burjatian ASNT (Venäjän SFNT)

Entisenä Krimin varapääministerinä Temirgaliev oli merkittävässä roolissa ”korkeimman neuvoston” päättäessä 16.3.2014 pidetystä ”kansanäänestyksestä” Ukrainan alueellista koskemattomuutta vastaan. Hän edisti aktiivisesti Krimin liittymistä Venäjän federaatioon.

Hän erosi 11.6.2014 niin kutsutun ”Krimin tasavallan””ensimmäisen varapääministerin” tehtävästään. Nykyisin venäläis-kiinalaista aluekehitysalan sijoitusrahastoa hallinnoivan yhtiön pääjohtaja.

Tukee edelleen aktiivisesti separatistien toimia tai politiikkoja.

17.3.2014

6.

Pyotr Anatoliyovych ZIMA

(Пётр Анатольевич ЗИМА)

Petro Anatoliyovych ZYMA

(Петро Анатолiйович ЗИМА)

Syntymäaika: 18.1.1970 tai 29.3.1965

Syntymäpaikka: Artemivsk (Артемовск) (2016 palattiin aikaisempaan nimeen Bakhmut/Бахмут), Donetskin alue, Ukraina

”Pääministeri” Aksyonov nimitti Ziman 3.3.2014 Krimin turvallisuuspalvelun (SBU) uudeksi päälliköksi, ja hän hyväksyi tämän nimityksen. Hän on toimittanut Venäjän turvallisuuspalvelulle (FSB) merkittäviä tietoja, muun muassa tietokannan. Tähän kuului tietoja Euro-Maidan-aktivisteista ja Krimin ihmisoikeuksien puolustajista. Hän oli aktiivisesti mukana estämässä Ukrainan viranomaisia valvomasta Krimin aluetta. Entiset Krimin SBU-virkamiehet julistivat 11.3.2014 Krimin itsenäisen turvallisuuspalvelun perustetuksi.

17.3.2014

9.

Viktor Alekseevich OZEROV

(Виктор Алексеевич ОЗЕРОВ)

Syntymäaika: 5.1.1958

Syntymäpaikka: Abakan, Khakassia

Venäjän federaation liittoneuvoston turvallisuus- ja puolustusvaliokunnan entinen puheenjohtaja.

Ozerov tuki julkisesti 1.3.2014 liittoneuvoston turvallisuus- ja puolustusvaliokunnan puolesta liittoneuvostossa Venäjän joukkojen lähettämistä Ukrainaan.

Hän erosi heinäkuussa 2017 turvallisuus- ja puolustusvaliokunnan puheenjohtajan tehtävästä. Hän on edelleen liittoneuvoston jäsen sekä sisäistä sääntelyä ja parlamentaarisia asioita käsittelevän valiokunnan jäsen.

Ozerov nimitettiin 10.10.2017 asetuksella N 372-SF liittoneuvoston väliaikaiseen komiteaan, joka käsittelee valtion suvereniteetin suojaamista ja Venäjän federaation sisäisiin asioihin puuttumisen estämistä.

17.3.2014

14.

Aleksandr Borisovich TOTOONOV

(Александр Борисович ТОТООНОВ)

Syntymäaika: 3.4.1957

Syntymäpaikka: Ordžonikidze, Pohjois-Ossetia

Venäjän federaation liittoneuvoston kansainvälisten asioiden valiokunnan entinen jäsen. Hänen tehtävänsä Venäjän federaation liittoneuvoston jäsenenä päättyi syyskuussa 2017.

Hän on nykyisin Pohjois-Ossetian parlamentin jäsen.

Totoonov tuki julkisesti 1.3.2014 liittoneuvostossa Venäjän joukkojen lähettämistä Ukrainaan.

17.3.2014

28.

Valery Vladimirovich KULIKOV

(Валерий Владимирович КУЛИКОВ)

Syntymäaika: 1.9.1956

Syntymäpaikka: Zaporožje (Ukrainan SNT)

Mustanmeren laivaston entinen apulaiskomentaja, kontra-amiraali.

Vastuussa Ukrainan suvereenia aluetta miehittäneiden Venäjän joukkojen komentamisesta.

Hänet erotettiin Venäjän federaation presidentin asetuksella 26.9.2017 tästä tehtävästä ja asevoimista.

21.3.2014

31.

Valery Kirillovich MEDVEDEV

(Валерий Кириллович МЕДВЕДЕВ)

Valeriy Kyrylovych MEDVEDIEV

(Валерiй Кирилович МЕДВЕДЄВ)

Syntymäaika: 21.8.1946

Syntymäpaikka: Shmakovka, Primorskin alue

Sevastopolin vaalilautakunnan entinen puheenjohtaja (26.5.2017 saakka). Vastuussa Krimin kansanäänestyksen hallinnoinnista. Venäjän järjestelmän mukaan vastuussa kansanäänestyksen tulosten allekirjoittamisesta.

21.3.2014

33.

Elena Borisovna MIZULINA (o.s. DMITRIYEVA)

(Елена Борисовна МИЗУЛИНА (o.s. ДМИТРИЕВА))

Syntymäaika: 9.12.1954

Syntymäpaikka: Bui, Kostroman alue

Valtionduuman entinen jäsen. Aloitteentekijä ja tukija Venäjän viimeaikaisissa lainsäädäntöehdotuksissa, joiden perusteella muiden maiden alueet voivat liittyä Venäjään ilman keskusviranomaistensa ennakkosuostumusta.

Syyskuusta 2015 alkaen Omskin aluetta edustava liittoneuvoston jäsen. Nykyisin perustuslakia ja valtiorakenteita käsittelevän liittoneuvoston valiokunnan varapuheenjohtaja.

21.3.2014

51.

Vladimir Nikolaevich PLIGIN

(Владимир Николаевич ПЛИГИН)

Syntymäaika: 19.5.1960

Syntymäpaikka: Ignatovo, Vologodskin alue, SNTL

Entinen valtionduuman jäsen ja entinen valtionduuman perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja. Vastuussa Krimin ja Sevastopolin liittämistä Venäjän federaatioon koskevan lainsäädännön hyväksymisen edistämisestä.

Yhtenäinen Venäjä -puolueen ylimmän neuvoston jäsen.

12.5.2014

53.

Oleg Grigorievich KOZYURA (Олег Григорьевич КОЗЮРА)

Oleh Hryhorovych KOZYURA (Олег Григорович КОЗЮРА)

Syntymäaika: 30.12.1965 tai 19.12.1962

Syntymäpaikka: Simferopol, Krim tai Zaporižžja

Sevastopolin federatiivisen maahanmuuttoviraston entinen päällikkö. Vastuussa Venäjän passien järjestelmällisestä ja nopeutetusta myöntämisestä Sevastopolin asukkaille.

Lokakuusta 2016 alkaen Sevastopolin lakiasäätävän kokouksen henkilöstöpäällikkö.

12.5.2014

59.

Aleksandr Sergeevich MALYKHIN,

Alexander Sergeevich MALYHIN

(Александр Сергеевич МАЛЫХИН)

Oleksandr Serhiyovych (Sergiyovych) MALYKHIN

(Олександр Сергiйович МАЛИХIН)

Syntymäaika: 12.1.1981

”Luhanskin kansantasavallan” keskusvaalilautakunnan entinen päällikkö. Ollut aktiivisesti mukana järjestämässä 11.5.2014 pidettyä ”Luhanskin kansantasavallan” itsemääräämisoikeutta koskevaa kansanäänestystä.

Tukee edelleen aktiivisesti separatistien politiikkoja.

12.5.2014

66.

Marat Faatovich BASHIROV

(Марат Фаатович БАШИРОВ)

Syntymäaika: 20.1.1964

Syntymäpaikka: Iževsk, Venäjän federaatio

Entinen niin kutsuttu ”Luhanskin kansantasavallan ministerineuvoston pääministeri”, vahvistettu 8.7.2014.

Vastuussa niin kutsutun ”Luhanskin kansantasavallan hallituksen” separatistisista ”hallitustoiminnoista”.

Jatkaa ”Luhanskin kansantasavallan” separatististen rakenteiden tukemista.

12.7.2014

70.

Igor PLOTNITSKY

Igor Venediktovich PLOTNITSKII

(Игорь Венедиктович ПЛОТНИЦКИЙ)

Ihor (Igor) Venedyktovych PLOTNYTSKYY

(Iгор Венедиктович ПЛОТНИЦЬКИЙ)

Syntymäaika: 24.6.1964 tai 25.6.1964 tai 26.6.1964

Syntymäpaikka: Luhansk (mahd. Kelmentsy, Tšernivtsin alue)

Entinen niin kutsuttu ”puolustusministeri” ja entinen niin kutsuttu ”Luhanskin kansantasavallan””johtaja”.

Vastuussa niin kutsutun ”Luhanskin kansantasavallan hallituksen” separatistisista ”hallitustoiminnoista”.

Jatkaa niin kutsutun ”Luhanskin kansantasavallan hallituksen””hallitustoimintoja” niin kutsutun ”Luhanskin kansantasavallan” erityislähettiläänä Minskin sopimuksen täytäntöönpanon alalla.

12.7.2014

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)

Syntymäaika: 15.12.1950

Syntymäpaikka: Vladivostok

Entinen Venäjän federaation turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen. Kansallisissa turvallisuusasioissa neuvovan ja niitä koordinoivan turvallisuusneuvoston jäsenenä oli mukana suunnittelemassa Venäjän hallituksen politiikkaa, joka uhkaa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

Hän on edelleen Yhtenäinen Venäjä -puolueen ylimmän neuvoston puheenjohtaja.

25.7.2014

84.

Fyodor Dmitrievich BEREZIN

(Фëдор Дмитриевич БЕРЕЗИН)

Fedir Dmytrovych BEREZIN

(Федiр Дмитрович БЕРЕЗIН)

Syntymäaika: 7.2.1960

Syntymäpaikka: Donetsk

Entinen niin kutsutun ”Donetskin kansantasavallan” niin kutsuttu ”apulaispuolustusministeri”. On lähellä Igor Strelkovia/Girkiniä, joka on vastuussa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävistä tai uhkaavista toimista. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on näin ollen tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Tukee edelleen aktiivisesti separatistien toimia ja politiikkoja. ”Donetskin kansantasavallan” kirjailijaliiton johtokunnan nykyinen puheenjohtaja.

25.7.2014

90.

Boris Alekseevich LITVINOV

(Борис Алексеевич ЛИТВИНОВ)

Borys Oleksiyovych LYTVYNOV

(Борис Олексiйович ЛИТВИНОВ)

Syntymäaika: 13.1.1954

Syntymäpaikka: Dzeržinsk (Donetskin alue)

Niin kutsutun ”Donetskin kansantasavallan” niin kutsutun ”kansanneuvoston” entinen jäsen ja niin kutsutun ”korkeimman neuvoston” entinen puheenjohtaja, joka on ollut laatimassa politiikkaa ja järjestämässä laitonta ”kansanäänestystä”, joka johti niin kutsutun ”Donetskin kansantasavallan” julistamiseen, mikä oli vastoin Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja yhtenäisyyttä. Tukee edelleen aktiivisesti separatistien toimia ja politiikkoja. ”Donetskin kansantasavallan” kommunistisen puolueen nykyinen johtaja.

30.7.2014

97.

Vladimir Petrovich KONONOV (alias”Tsar”)

(Владимир Петровнч КОНОНОВ)

Volodymyr Petrovych KONONOV

(Володимир Петрович КОНОНОВ)

Syntymäaika: 14.10.1974

Syntymäpaikka: Gorski, Luhanskin alue

Hänestä tuli 14.8.2014”Donetskin kansantasavallan” niin kutsuttu ”puolustusministeri” Igor Strelkovin/Girkinin tilalle. Tietojen mukaan hän on johtanut separatistitaistelijoiden divisioonaa Donetskissa huhtikuusta 2014 lähtien ja luvannut ratkaista Ukrainan sotilashyökkäyksen strategisen torjuntatehtävän. Kononov on näin ollen tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

12.9.2014

103.

Aleksandr Akimovich KARAMAN

(Александр Акимович КАРАМАН)

Alexandru CARAMAN

Syntymäaika: 26.7.1956

Syntymäpaikka: Cioburciu, Slobozian piiri, nykyisin Moldovan tasavaltaa

Entinen ”Donetskin kansantasavallan” niin kutsuttu ”sosiaaliasioista vastaava varapääministeri”. Yhteydessä Vladimir Antyufeyeviin, joka oli vastuussa niin kutsutun ”Donetskin kansantasavallan hallituksen” separatistisista ”hallitustoiminnoista”. Hän on näin ollen tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Venäjän varapääministerin Dmitri Rogozinin suojeluksessa. ”Donetskin kansantasavallan” ministerineuvoston entinen hallintopäällikkö.

Maaliskuuhun 2017 saakka niin kutsutun ”Transnistrian tasavallan” niin kutsuttu ”presidentin täysivaltainen edustaja” Venäjän federaatiossa.

12.9.2014

108.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

(Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ)

Syntymäaika: 11.8.1949

Syntymäpaikka: Klin

Valtionduuman entinen varapuhemies. Äänesti 20.3.2014 federaation perustuslakiehdotuksen puolesta, joka koski ”Krimin tasavallan hyväksymistä Venäjän federaatioon ja uusien liittovaltiosubjektien – Krimin tasavallan ja Sevastopolin liittokaupungin – muodostamista Venäjän federaatioon”.

Hänet nimitettiin lokakuussa 2017 presidentin asetuksella Dagestanin tasavallan virkaatekeväksi päämieheksi.

12.9.2014

111.

Vladimir Stepanovich NIKITIN

(Владимир Степанович НИКИТИН)

Syntymäaika: 5.4.1948

Syntymäpaikka: Opotška

Entinen valtionduuman jäsen ja entinen ensimmäinen varapuheenjohtaja IVY-asioita, Euraasian integraatiota ja yhteyksiä maanmiehiin käsittelevässä valtionduuman valiokunnassa. Äänesti 20.3.2014 federaation perustuslakiehdotuksen puolesta, joka koski ”Krimin tasavallan hyväksymistä Venäjän federaatioon ja uusien liittovaltiosubjektien – Krimin tasavallan ja Sevastopolin liittokaupungin – muodostamista Venäjän federaatioon”.

Venäjän federaation kommunistisen puolueen keskuskomitean puheenjohtajiston jäsen.

12.9.2014

112.

Oleg Vladimirovich LEBEDEV

(Олег Владимирович ЛЕБЕДЕВ)

Syntymäaika: 21.3.1964

Syntymäpaikka: Rudnyi, Kostanain alue, Kazakstanin SNT

Entinen valtionduuman jäsen ja entinen ensimmäinen varapuheenjohtaja IVY-asioita, Euraasian integraatiota ja yhteyksiä maanmiehiin käsittelevässä valtionduuman valiokunnassa. Äänesti 20.3.2014 federaation perustuslakiehdotuksen puolesta, joka koski ”Krimin tasavallan hyväksymistä Venäjän federaatioon ja uusien liittovaltiosubjektien – Krimin tasavallan ja Sevastopolin liittokaupungin – muodostamista Venäjän federaatioon”.

Tukee edelleen aktiivisesti separatistien politiikkoja.

12.9.2014

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Aлександр Михайлович БАБАКОВ)

Syntymäaika: 8.2.1963

Syntymäpaikka: Chișinău

Valtionduuman entinen jäsen. Valtionduuman entinen jäsen, Venäjän federaation sotilaallis-teollisen kompleksin kehittämissäännöksiä käsittelevän valtionduuman valiokunnan puheenjohtaja. Yhtenäinen Venäjä -puolueen näkyvä jäsen ja liikemies, jolla on huomattavia investointeja Ukrainassa ja Krimillä.

Äänesti 20.3.2014 federaation perustuslakiehdotuksen puolesta, joka koski ”Krimin tasavallan hyväksymistä Venäjän federaatioon ja uusien liittovaltiosubjektien – Krimin tasavallan ja Sevastopolin liittokaupungin – muodostamista Venäjän federaatioon”.

Nykyisin Venäjän federaation liittoneuvoston jäsen. Ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja.

12.9.2014

123.

Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO (alias Yuriy SIVOKONENKO, Yury SIVOKONENKO, Yury SYVOKONENKO)

(Юрий Викторович СИВОКОНЕНКО)

Syntymäaika: 7.8.1957

Syntymäpaikka: Stalinon kaupunki (nyk. Donetsk)

Niin kutsutun ”Donetskin kansantasavallan””parlamentin” jäsen ja Donbasin Berkutin veteraanien liiton puheenjohtaja ja ”Vapaa Donbas” -kansanliikkeen jäsen. Oli ehdokkaana 2.11.2014 järjestetyissä niin kutsutuissa ”vaaleissa” niin kutsutun ”Donetskin kansantasavallan””johtajan” tehtävään. Nämä vaalit olivat Ukrainan lainsäädännön vastaiset ja siten laittomat.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan sekä asettautuessaan virallisesti ehdokkaaksi laittomiin ”vaaleihin” hän on näin ollen tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

Hän on edelleen niin kutsutun ”Donetskin kansantasavallan kansanneuvoston” jäsen.

29.11.2014

125.

Ravil Zakarievich KHALIKOV

(Равиль Закариевич ХАЛИКОВ)

Ravil Zakariyovych KHALIKOV

(Равiль Закарiйович ХАЛIКОВ)

Syntymäaika: 23.2.1969

Syntymäpaikka: Belozeren kylä, Romodanovon piiri, SNTL

”Donetskin kansantasavallan” entinen niin kutsuttu ”ensimmäinen varapääministeri” ja aikaisempi ”yleinen syyttäjä”.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on näin ollen tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

Nykyisin Venäjän federaation tutkintakomitean (GSU SK) Moskovan osaston päällikön ”avustaja”.

29.11.2014

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV

(Дмитрий Александрович СЕМЕНОВ)

Syntymäaika: 3.2.1963

Syntymäpaikka: Moskova

Niin kutsutun ”Luhanskin kansantasavallan” entinen ”varainhoidosta vastaava varapääministeri”.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

Jatkaa ”Luhanskin kansantasavallan” separatististen rakenteiden tukemista.

29.11.2014

140.

Sergey Yurevich IGNATOV (alias KUZOVLEV alias TAMBOV)

(Сергей Юрьевич ИГНАТОВ a.k.a КУЗОВЛЕВ a.k.a. ТAMБOB).

Syntymäaika: 7.1.1967

Syntymäpaikka: Mitšurinsk, Tambovin alue

Мичуринск, Тамбовская область

”Luhanskin kansantasavallan” kansanmiliisin entinen niin kutsuttu ”pääkomentaja”.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on näin ollen tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

Venäjän asevoimien 8. armeijan komentaja.

16.2.2015

145.

Olga Igoreva BESEDINA

(Ольга Игорева БЕСЕДИНА)

Olha Ihorivna BESEDINA

(Ольга Iгорiвна БЕСЕДIНА)

Syntymäaika: 10.12.1976

Syntymäpaikka: Luhansk

Niin kutsutun ”Luhanskin kansantasavallan” entinen niin kutsuttu ”talouskehitys- ja kauppaministeri”.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on näin ollen tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

Nykyisin ulkomaantalousosaston päällikkö ”Luhanskin hallinnon” johtajan toimistossa.

16.2.2015

146.

Zaur Raufovich ISMAILOV

(Заур Рауфович ИСМАИЛОВ)

Zaur Raufovych ISMAYILOV

(Заур Рауфович IСМАЇЛОВ)

Syntymäaika: 25.7.1978 (tai 23.3.1975)

Syntymäpaikka: Krasnyi Luh, Vorošilovgrad, Luhanskin alue

Niin kutsutun ”Luhanskin kansantasavallan” entinen niin kutsuttu ”yleinen syyttäjä” (lokakuuhun 2017 saakka).

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on näin ollen tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

16.2.2015

147.

Anatoly Ivanovich ANTONOV (Анатолий Иванович АНТОНОВ)

Syntymäaika: 15.5.1955

Syntymäpaikka: Omsk

Entinen apulaispuolustusministeri. Tässä tehtävässään on ollut tukemassa venäläisten joukkojen sijoittamista Ukrainaan.

Venäjän puolustusministeriön nykyisen rakenteen perusteella hän osallistui tässä tehtävässään Venäjän hallituksen toimintapolitiikan suunnitteluun ja täytäntöönpanoon. Nämä politiikat uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

Entinen varaulkoasiainministeri 28.12.2016 alkaen.

Toimii suurlähettiläänä Venäjän federaation diplomaattikunnassa.

16.2.2015

153.

Konstantin Mikhailovich BAKHAREV

(Константин Михайлович БАХАРЕВ)

Syntymäaika: 20.10.1972

Syntymäpaikka: Simferopol, Ukrainan SNT

Valtionduuman jäsen, valittu laittomasti liitetystä Krimin autonomisesta tasavallasta.

Duuman valvonta- ja sääntelyvaliokunnan jäsen.

Maaliskuussa 2014 Bakharev nimitettiin niin kutsutun ”Krimin tasavallan” valtioneuvoston varapuhemieheksi ja elokuussa 2014 kyseisen elimen ensimmäiseksi varapuhemieheksi. Hän on myöntänyt henkilökohtaisen osallisuutensa vuoden 2014 tapahtumiin, jotka johtivat Krimin ja Sevastopolin laittomaan liittämiseen, jota hän julkisesti tuki, muun muassa gazetakrimea.ru -verkkosivustolla 22.3.2016 ja c-pravda.ru -verkkosivustolla 23.8.2016 julkaistussa haastattelussa. ”Krimin tasavallan””viranomaiset” ovat myöntäneet hänelle kunniamerkin ”uskollisuudesta ja kuuliaisuudesta” (”For loyalty to duty”).

9.11.2016

154.

Dmitry Anatolievich BELIK

(Дмитрий Анатольевич БЕЛИК)

Syntymäaika: 17.10.1969

Syntymäpaikka: Kular, Ust-Janskin piiri, Jakuuttien autonominen SNT

Valtionduuman jäsen, valittu laittomasti liitetystä Sevastopolin kaupungista.

Duuman valvonta- ja sääntelyvaliokunnan jäsen.

Ollessaan Sevastopolin kunnallishallinnon jäsen helmi–maaliskuussa 2014 hän kannatti niin kutsutun ”kansankuvernöörin” Aleksei Chaliyn toimintaa. Hän on julkisesti myöntänyt osallisuutensa vuoden 2014 tapahtumiin, jotka johtivat Krimin ja Sevastopolin laittomaan liittämiseen, jota hän on julkisesti puolustanut muun muassa henkilökohtaisilla verkkosivuillaan sekä 21.2.2016 nation-news.ru -verkkosivustolla julkaistussa haastattelussa.

Osallistumisestaan liittämisprosessiin hänelle on myönnetty Venäjän valtion II luokan kunniamerkki ”kuuliaisuudesta isänmaalle” (”For Merit to the Fatherland”).

9.11.2016

160.

Sergey Anatolevich TOPOR-GILKA

(Сергей Анатольевич ТОПОР-ГИЛКА)

OAO ”VO TPE”:n pääjohtaja sen maksukyvyttömyyteen asti, OOO ”VO TPE”:n pääjohtaja

Syntymäaika: 17.2.1970

OAO ”VO TPE”:n pääjohtajan asemassaan hän johti Siemens Gas Turbine Technologies OOO:n kanssa käytyjä neuvotteluja, jotka koskivat kaasuturbiinien hankkimista ja toimittamista Tamanissa Krasnodarin alueella Venäjän federaatiossa sijaitsevaan voimalaitokseen. Hän oli myöhemmin OOO ”VO TPE”:n pääjohtajana vastuussa kaasuturbiinien siirtämisestä Krimille. Näillä toimilla edistetään itsenäisen energiantuotannon luomista Krimiä ja Sevastopolia varten, ja tällä tavoin tuetaan niiden irrottamista Ukrainasta ja heikennetään Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

4.8.2017

Yhteisöt:

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

3.

Niin kutsuttu ”Luhanskin kansantasavalta”

’Луганская народная республика’

’Luganskaya narodnaya respublika’

Viralliset verkkosivut:

https://glava-lnr.su/content/konstituciya

https://glava-lnr.info/

Niin kutsuttu ”Luhanskin kansantasavalta” perustettiin 27.4.2014.

Vastuussa 11.5.2014 pidetyn laittoman kansanäänestyksen järjestämisestä. Itsenäisyysjulistus 12.5.2014.

Niin kutsutut Donetskin ja Luhanskin ”kansantasavallat” perustivat 22.5.2014 niin kutsutun ”Novorossijan liittovaltion”.

Tämä on vastoin Ukrainan perustuslakia ja näin ollen kansainvälistä oikeutta ja heikentää siten Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

Osallistuu myös separatistisen ”Kaakkoisen armeijan” ja muiden laittomien aseistettujen separatistiryhmien rekrytointiin ja heikentää siten Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

25.7.2014

4.

Niin kutsuttu ”Donetskin kansantasavalta”

’Донецкая народная республика’

’Donétskaya naródnaya respúblika’

Viralliset tiedot, mm. Donetskin kansantasavallan perustuslaki ja korkeimman neuvoston kokoonpano:

https://dnr-online.ru/

Niin kutsuttu ”Donetskin kansantasavalta” julistettiin 7.4.2014.

Vastuussa 11.5.2014 pidetyn laittoman kansanäänestyksen järjestämisestä. Itsenäisyysjulistus 12.5.2014.

Niin kutsutut Donetskin ja Luhanskin ”kansantasavallat” allekirjoittivat 24.5.2014 sopimuksen niin kutsutun ”Novorossijan liittovaltion” perustamisesta.

Tämä on vastoin Ukrainan perustuslakia ja näin ollen kansainvälistä oikeutta ja heikentää siten Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

Osallistuu myös laittomien aseistettujen separatistiryhmien rekrytointiin ja heikentää siten Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

25.7.2014

5.

Niin kutsuttu ”Novorossijan liittovaltio”

’Федеративное государство Новороссия’

’Federativnoye Gosudarstvo Novorossiya’

Viralliset lehdistötiedotteet:

http://novorossia.su/official

http://novopressa.ru/

http://novorossia-tv.ru/

http://novorossia.today/

http://novorossiia.ru/

https://www.novorosinform.org/

Niin kutsutut Donetskin ja Luhanskin ”kansantasavallat” allekirjoittivat 24.5.2014 sopimuksen tunnustamattoman, niin kutsutun ”Novorossijan liittovaltion” perustamisesta.

Tämä on vastoin Ukrainan perustuslakia ja näin ollen kansainvälistä oikeutta ja uhkaa siten Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.7.2014

20.

Osakeyhtiö ”Novy Svet” -kuohuviinitehdas

Aкционерное общество ’Завод шампанских вин ”Новый Свет”’

Entinen ”Krimin tasavallan” omistama valtion unitaarinen yritys ”Novy Svet” -kuohuviinitehdas

Государственное унитарное предприятие Республики Крым ’Завод шампанских вин ”Новый Свет”’

Gosudarstvennoye unitarnoye predpriyatiye Respubliki Krym ’Zavod shampanskykh vin ”Novy Svet”’ ja valtionyhtiön kuohuviinitehtaana ’Novy Svet’

Государственное предприятие Завод шампанских вин ’Новый свет’ (Gosudarstvenoye predpriyatiye Zavod shampanskykh vin ’Novy Svet’)

298032 Krim, Sudak, Novy Svet, katuosoite: Ulitsa Šaljapina 1.

298032, Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, д. 1

Yhteisön omistus siirrettiin Ukrainan lain vastaisesti. ”Krimin parlamentin puhemiehistö” hyväksyi 9.4.2014 päätöksen nro 1991-6/14 ”muutoksista 26.3.2014 annettuun ’Krimin tasavallan’ valtioneuvoston päätöslauselmaan nro 1836-6/14, joka koskee ’Krimin tasavallan’ alueella sijaitsevien elintarviketeollisuuden yritysten, laitosten ja järjestöjen omaisuuden kansallistamista”. Päätöksessä ilmoitettiin ”Krimin tasavallan” suorittamasta ”Novy Svet -kuohuviinitehdas” -valtionyhtiölle kuuluvan omaisuuden haltuunotosta. Näin ollen Krimin ”viranomaiset” ovat käytännössä konfiskoineet yrityksen. Rekisteröity uudelleen 4.1.2015”Krimin tasavallan” omistamana valtion unitaarisena yrityksenä ”Novy Svet -kuohuviinitehdas” (Государственное унитарное предприятие Республики Крым ’Завод шампанских вин ”Новый Свет”’). Perustaja: Krimin tasavallan maatalousministeriö (Министерство сельского хозяйства Республики Крым).

Rekisteröity 29.8.2017 suoritetun uudelleenorganisointinsa jälkeen uudelleen osakeyhtiönä ”Novy Svet” -kuohuviinitehdas (Aкционерное общество ’Завод шампанских вин ”Новый Свет”’). Perustaja: ”Krimin tasavallan” maa-alueita ja omaisuutta sääntelevä ministeriö (Министерство земельных и имущественных отношений Республики Крым).

25.7.2014

21.

OSAKEYHTIÖ ALMAZ-ANTEY -ILMA- JA AVARUUSPUOLUSTUS-YHTIÖ

Акционерное общество ’Концерн воздушно-космической обороны ”Алмаз – Антей”’

(alias CONCERN ALMAZ-ANTEY; ALMAZ-ANTEY CORP; alias ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; alias ALMAZ-ANTEY JSC; Концерн ВКО ’Алмаз – Антей’;)

Ulitsa Vereiskaya 41, Moskova 121471, Venäjä

Verkkosivut: almaz-antey.ru;

sähköposti: antey@almaz-antey.ru

Almaz-Antey on Venäjän valtionyhtiö. Valmistaa ilmatorjunta-aseita, mm. ilmatorjuntaohjuksia, toimitettavaksi Venäjän armeijalle. Venäjän viranomaiset ovat toimittaneet raskaita aseita separatisteille Ukrainan itäosaan, mikä horjuttaa osaltaan Ukrainan vakautta. Separatistit käyttävät näitä aseita muun muassa lentokoneiden alas ampumiseen. Valtionyhtiönä Almaz-Antey vaikuttaa näin ollen Ukrainan vakautta horjuttavasti.

30.7.2014

22.

DOBROLET alias DOBROLYOT

ДОБРОЛЕТ/ДОБРОЛЁТ

Lentoyhtiön tunniste QD

Meždunarodnoe šosse 31, rak. 1, 141411 Moskova

141411, г. Москва, Международное ш., дом 31, строение 1

Verkkosivut: www.dobrolet.com

Dobrolet oli Venäjän valtion lentoyhtiön tytäryhtiö. Krimin laittomasta liittämisestä lähtien Dobrolet operoi yksinoikeudella Moskovan ja Simferopolin välisiä lentoja. Näin ollen se helpotti laittomasti liitetyn Krimin autonomisen tasavallan yhdentämistä Venäjän federaatioon ja heikensi Ukrainan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta.

30.7.2014

28.

Luhanskin talousunioni (Luganskiy Ekonomicheskiy Soyuz)

Луганский экономический союз

 

”Yhteiskunnallinen organisaatio”, joka asetti ehdokkaita niin kutsutun ”Luhanskin kansantasavallan” laittomiin ”vaaleihin”2.11.2014. Nimesi ehdokkaan, Oleg AKIMOVin, niin kutsutun ”Luhanskin kansantasavallan””johtajaksi”. Nämä ”vaalit” rikkovat Ukrainan lainsäädäntöä ja ovat näin ollen laittomat.

Osallistuessaan virallisesti laittomiin ”vaaleihin” se on aktiivisesti tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja horjuttavat entisestään Ukrainan vakautta.

29.11.2014

29.

Kansallinen kasakkakaarti

Казачья Национальная Гвардия

http://казакнацгвард.рф/

Aseistettu separatistiryhmä, joka on tukenut aktiivisesti toimia, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja horjuttavat entisestään Ukrainan vakautta.

Luetteloon merkityn henkilön Nikolai KOZITSYNin komentama ja näin ollen häntä lähellä oleva ryhmä.

Tietojen mukaan osa ”Luhanskin kansantasavallan” niin kutsuttua ”toista armeijakuntaa”.

16.2.2015

41.

”Krimin tasavallan omistama valtion unitaarinen yritys ’Krimin merisatamat’”

(’Государственное унитарное предприятие Республики Крым ”Крымские морские порты”’), mukaan luettuina sivuliikkeet:

Feodosia Commercial Port,

Kerch Ferry,

Kerch Commercial Port.

Ulitsa Kirova 28

298312 Kertš

Krim

(298312, Крым, гор. Керчь, ул. Кирова, дом 28)

”Krimin parlamentti” antoi 17.3.2014 päätöslauselman nro 1757-6/14 ”eräiden Ukrainan infrastruktuuri- tai maatalousministeriöille kuuluvien yhtiöiden kansallistamisesta” ja 26.3.2014 päätöslauselman nro 1865-6/14 valtionyhtiöstä ”Krimin merisatamat” (’О Государственном предприятии ”Крымские морские порты”’) jossa ilmoitettiin ”Krimin tasavallan” suorittamasta useille ”Krimin tasavallan” omistamaan valtion unitaariseen yritykseen ”Krimin merisatamat” yhdistetyille valtionyhtiöille kuuluvan omaisuuden haltuunotosta. Krimin ”viranomaiset” ovat siten käytännössä konfiskoineet kyseiset yritykset, ja ”Krimin merisatamat” on hyötynyt niiden laittomasti siirretystä omistuksesta.

16.9.2017”


13.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 69/60


KOMISSION PÄÄTÖS (EU) 2018/393,

annettu 12 päivänä maaliskuuta 2018,

Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisen pöytäkirjan muutoksen hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisen pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta 16 päivänä joulukuuta 2013 annetun neuvoston päätöksen 2013/785/EU (1) ja erityisesti sen 3 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksella (EY) N:o 764/2006 (2) hyväksytyn Euroopan yhteisön ja Marokon kuningaskunnan välisen kalastuskumppanuussopimuksen (3), jäljempänä ’sopimus’, 10 artiklalla perustetaan sekakomitea valvomaan kyseisen sopimuksen täytäntöönpanoa ja erityisesti sopimuksen toimeenpanemista, tulkintaa ja asianmukaista toimintaa sekä arvioimaan tarvittaessa uudelleen kalastusmahdollisuuksien tasoa.

(2)

Päätöksellä 2013/785/EU hyväksytyn Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisen pöytäkirjan (4), jäljempänä ’pöytäkirja’, 5 artiklan mukaan sekakomitea voi tarkistaa kalastusmahdollisuuksia yhteisestä sopimuksesta sikäli kuin kyseisellä tarkistuksella pyritään Marokon kalavarojen kestävyyteen.

(3)

Marokkolainen osapuoli ilmoitti Brysselissä 25–27 päivänä lokakuuta 2017 pidetyssä sekakomitean kokouksessa aikovansa vähentää vuoden 2018 kiintiötä teollisten pelagisten troolarien osalta (ks. kalastuksen tekninen selvitys nro 6) kohdelajien kestävän hyödyntämisen turvaamiseksi. Tällaisen toimenpiteen kyseiseen laivastoon kohdistuvat vaikutukset huomioon ottaen eurooppalainen osapuoli ehdotti, että samassa yhteydessä muutettaisiin tiettyjä pöytäkirjan täytäntöönpanoa koskevia teolliseen pelagiseen kalastukseen sovellettavia yksityiskohtaisia sääntöjä, jotta voidaan optimoida kalastusmahdollisuuksien käyttö tässä luokassa.

(4)

Komissio toimitti heti kyseisen sekakomitean kokouksen jälkeen neuvostolle asiakirjan, jossa esitettiin yksityiskohtaisesti unionin suunniteltu kanta suunniteltuihin muutoksiin.

(5)

Neuvosto hyväksyi unionin suunnitellun kannan päätöksen 2013/785/EU liitteessä olevan 3 kohdan mukaisesti.

(6)

Brysselissä 25–27 päivänä lokakuuta 2017 pidetyn sekakomitean kokouksen tulokset kiintiön muuttamisen, saaliiden kuukausittaisen enimmäismäärän sekä luokan 6 lajiryhmäkohtaisten saaliiden koostumuksen osalta on vahvistettu Marokon maataloudesta, merikalastuksesta, maaseudun kehittämisestä sekä vesi- ja metsäasioista vastaavan ministeriön ja Euroopan komission välisellä kirjeenvaihdolla.

(7)

Nämä muutokset olisi hyväksyttävä Euroopan unionin puolesta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään unionin puolesta Euroopan yhteisön ja Marokon kuningaskunnan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisen pöytäkirjan kalastuksen teknisen selvityksen nro 6 muutokset, jotka kyseisen sopimuksen 10 artiklalla perustettu sekakomitea on hyväksynyt tämän päätöksen liitteessä olevalla kirjeenvaihdolla.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 12 päivänä maaliskuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 349, 21.12.2013, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 764/2006, annettu 22 päivänä toukokuuta 2006, Euroopan yhteisön ja Marokon kuningaskunnan välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä (EUVL L 141, 29.5.2006, s. 1).

(3)  EUVL L 141, 29.5.2006, s. 4.

(4)  EUVL L 328, 7.12.2013, s. 2.


LIITE

A.   Ote 10 päivänä marraskuuta 2017 päivätystä Euroopan komission meri- ja kalastusasioiden pääosaston kirjeestä (Ares) 5493915

Arvoisa pääsihteeri

Viitaten äskettäin pidetyn sekakomitean kokouksen päätelmien seurantaa koskevaan 3 päivänä marraskuuta päivättyyn kirjeeseeni (Ares 5362568, 3.11.2017) voin nyt vahvistaa, että Euroopan unionin neuvosto on hyväksynyt pöytäkirjan 5 artiklan mukaisesti luokan 6 aluksille vuodeksi 2018 myönnetyn kiintiön vähentämisen 15 prosentilla kohdelajien kestävän hyödyntämisen turvaamiseksi.

(…)

Lisäksi, kuten edellä mainitussa kirjeessä mainittiin, pyydän Teitä hyväksymään vastauskirjeellä luokan 6 teknisten edellytysten seuraavat muutokset, joiden tarkoituksena on optimoida kalastusmahdollisuuksien käyttö kyseisessä luokassa:

saaliiden koostumuksen muuttaminen lisäämällä saalismäärä lajiryhmässä sardiini/sardinella 40 prosenttiin myönnetystä kiintiöstä ja kompensoimalla lisäys vastaavalla saalismäärien vähennyksellä lajiryhmässä piikkimakrilli/makrilli/sardellit sivusaaliiden prosenttiosuuksien pysyessä ennallaan,

saaliiden kuukausittaisen enimmäismäärän korottaminen siten, että 1 päivästä huhtikuuta14 päivään heinäkuuta 2018 se on 12 000, ottaen huomioon, että eurooppalaisen osapuolen mielestä tätä kuukausittaista enimmäismäärää olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta14 päivään heinäkuuta 2018.

Kunnioittavasti

B.   Ote 27 päivänä marraskuuta 2017 päivätystä Marokon maataloudesta, merikalastuksesta, maaseudun kehittämisestä sekä vesi- ja metsäasioista vastaavan ministeriön kirjeestä nro 8885

Arvoisa yksikönpäällikkö

Haluan aivan ensiksi kiittää teitä yksikkönne ponnisteluista, jotka mahdollistivat Euroopan unionin neuvoston hyväksynnän saamisen luokan 6 aluksille vuodeksi 2018 myönnetyn kiintiön alentamiselle 15 prosentilla.

(…)

Muiden kirjeessänne mainittujen asioiden osalta pyydän huomioimaan seuraavat kohdat 10 päivänä marraskuuta 2017 päivätyssä kirjeessäni:

1.

Vahvistamme, että luokan 6 saaliiden koostumusta on mahdollistaa tarkistaa seuraavasti: sardiini/sardinella 40 prosenttia, piikkimakrilli/makrilli/sardellit 58 prosenttia ja sivusaaliit 2 prosenttia.

2.

Marokkolainen osapuoli ei vastusta kuukausittaisen enimmäismäärän asettamista 12 000 tonniin, mutta vasta maaliskuusta 2018 alkaen. Tammi- ja helmikuun 2018 osalta, jolloin päättyy sardiinin kutuaika, enimmäismäärä säilytetään 10 000 tonnissa.

Kunnioittavasti