ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 65

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

61. vuosikerta
8. maaliskuu 2018


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/337, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2018, deaktivointistandardeja ja -tekniikoita koskevien yhteisten suuntaviivojen vahvistamisesta sen varmistamiseksi, että deaktivoidut ampuma-aseet tehdään pysyvästi ampumakelvottomiksi, annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2403 muuttamisesta ( 1 )

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/338, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2018, Aspergillus niger (DSM 25770) -organismin tuottaman 6-fytaasivalmisteen hyväksymisestä broilerien, kananuorikoiden, lihasikojen, emakoiden, lihotukseen tai siitokseen tarkoitettujen toissijaisten sikaeläinten, lihakalkkunoiden, siitoseläimiksi kasvatettavien kalkkunoiden, kaikkien muiden lintulajien (munivia lintuja lukuun ottamatta) ja vieroitettujen porsaiden rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija BASF SE) ( 1 )

17

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/339, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2018, asetuksen (EY) N:o 2535/2001 muuttamisesta ja siitä poikkeamisesta Islannista peräisin olevien maitotuotteiden tuontitodistusten osalta

21

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2018/340, annettu 6 päivänä maaliskuuta 2018, PRY-yhteistyössä kehitettävien hankkeiden luettelosta

24

 

*

Komission päätös (EU) 2018/341, annettu 27 päivänä syyskuuta 2017, Ranskan toteuttamasta tukijärjestelmästä SA.34433 (2012/C) (ex 2012/NN) (Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer -instituutin (FranceAgriMer) hyväksi perittävä maksu – 30 päivänä joulukuuta 2005 annetun lain nro 2005–1720 25 pykälä) (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 4431)

28

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/342, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2018, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 liitteen muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 1509)  ( 1 )

43

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu Euroopan keskuspankin asetukseen (EU) 2017/1538, annettu 25 päivänä elokuuta 2017, valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnista annetun asetuksen (EU) 2015/534 muuttamisesta (EKP/2017/25) ( EUVL L 240, 19.9.2017 )

48

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

8.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 65/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/337,

annettu 5 päivänä maaliskuuta 2018,

deaktivointistandardeja ja -tekniikoita koskevien yhteisten suuntaviivojen vahvistamisesta sen varmistamiseksi, että deaktivoidut ampuma-aseet tehdään pysyvästi ampumakelvottomiksi, annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2403 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta 18 päivänä kesäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/477/ETY (1) ja erityisesti sen 10 b artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/2403 (2) vahvistetaan säännöt ja tekniset eritelmät ampuma-aseiden deaktivoinnista unionissa sen varmistamiseksi, että deaktivoidut ampuma-aseet tehdään pysyvästi ampumakelvottomiksi. Mainitussa asetuksessa myös kuvataan, miten jäsenvaltioiden viranomaisten on tarkastettava ja varmennettava ampuma-aseiden deaktivointi, ja vahvistetaan säännöt deaktivoitujen ampuma-aseiden merkitsemisestä.

(2)

Jotta varmistetaan mahdollisimman korkea turvallisuustaso ampuma-aseiden deaktivoinnin yhteydessä, täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/2403 säädetään asetuksessa vahvistettujen teknisten eritelmien säännöllisestä uudelleentarkastelusta ja päivittämisestä ottaen huomioon kokemus, jonka jäsenvaltiot ovat saaneet näiden sääntöjen ja muiden mahdollisten deaktivointitoimenpiteiden soveltamisesta.

(3)

Komissio perusti tätä tarkoitusta varten syyskuussa 2016 ampuma-aseiden deaktivointia käsittelevän, kansallisista asiantuntijoista koostuvan työryhmän direktiivillä 91/477/ETY perustetun komitean yhteyteen. Työryhmä keskittyi täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2403 liitteessä I esitettyjen, ampuma-aseiden deaktivointia koskevien teknisten eritelmien tarkistukseen tavoitteenaan parantaa näiden eritelmien selkeyttä, välttää toimijoiden parissa syntyvää epäselvyyttä sekä varmistaa, että tekniset eritelmät ovat sovellettavissa kaikentyyppisiin ampuma-aseisiin.

(4)

Direktiiviä 91/477/ETY on muutettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EU) 2017/853 (3). Muutettu direktiivi koskee myös deaktivoituja ampuma-aseita, ja siinä säädetään lisäksi niiden luokittelusta. Se sisältää deaktivoituja ampuma-aseita koskevan määritelmän, jossa otetaan huomioon ampuma-aseiden deaktivointia koskevat yleiset periaatteet. Nämä periaatteet vahvistetaan ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjumista koskevassa pöytäkirjassa. Pöytäkirja on liitetty neuvoston päätökseen 2014/164/EU (4), jolla kyseinen pöytäkirja on saatettu osaksi unionin lainsäädäntöä.

(5)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/2403 säädettyjen, ampuma-aseiden deaktivointia koskevien sääntöjen olisi heijastettava direktiivissä (EU) 2017/853 käyttöönotettuja deaktivointia koskevia uusia sääntöjä ja oltava niiden kanssa yhdenmukaiset.

(6)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2403 soveltamisalan olisi katettava kaikkien direktiivin 91/477/ETY liitteessä I olevassa II osassa lueteltujen luokkien ampuma-aseet.

(7)

Ampuma-aseiden deaktivointia koskevien teknisten eritelmien olisi estettävä se, että ampuma-aseet voitaisiin tavanomaisin työvälinein tehdä uudelleen ampumakelpoisiksi.

(8)

Ampuma-aseiden deaktivointia koskevissa teknisissä eritelmissä keskitytään direktiivissä 91/477/ETY määriteltyjen ampuma-aseiden olennaisten osien deaktivointiin. Tämä johtuu siitä, että direktiivissä 91/477/ETY esitetään myös määritelmä deaktivoidulle ampuma-aseelle. Määritelmän mukaan on varmistettava, että kaikki kyseisen ampuma-aseen olennaiset osat on tehty pysyvästi toimintakelvottomiksi siten, ettei niitä voida poistaa, asentaa uudelleen tai muuttaa millään tavalla siten, että ampuma-ase voitaisiin uudelleen tehdä ampumakelpoiseksi. Ampuma-aseiden deaktivointia koskevia teknisiä eritelmiä olisi myös sovellettava vaihtopiippujen deaktivointiin, sillä vaihtopiiput ovat erillisiä osia, jotka teknisesti liittyvät ja jotka on tarkoitus asentaa deaktivoitavaan ampuma-aseeseen.

(9)

Kansallisista deaktivoinnin asiantuntijoista koostuvan työryhmän pyynnöstä kansalliset aseiden deaktivoijat stressitestasivat tarkistettuja teknisiä eritelmiä viiden viikon ajan 9 päivästä helmikuuta20 päivään maaliskuuta 2017. Stressitestin tulos johti erityisesti päätökseen tarkistaa deaktivointia koskevien eritelmien esitysmuotoa. Deaktivointitoimet olisi selkeyden vuoksi esitettävä niin, että erityyppiset ampuma-aseet erotellaan toisistaan.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat direktiivillä 91/477/ETY perustetun komitean lausunnon mukaiset.

(11)

Jotta jäsenvaltiot voivat tehdä tarvittavat hallinnolliset muutokset ja saattaa käytäntönsä tämän muutetun täytäntöönpanoasetuksen mukaisiksi, tätä asetusta olisi ryhdyttävä soveltamaan kolmen kuukauden kuluttua sen voimaantulosta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2403 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Tätä asetusta sovelletaan kaikkien direktiivin 91/477/ETY liitteessä I olevassa II osassa lueteltujen luokkien ampuma-aseisiin.”

2)

Korvataan 3 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltioiden on nimettävä toimivaltainen viranomainen, jonka tehtävänä on tarkastaa, että ampuma-aseen deaktivointi on suoritettu liitteessä I esitettyjen teknisten eritelmien mukaisesti, jäljempänä ’tarkastusyksikkö’.”

3)

Korvataan 5 artikla seuraavasti:

”5 artikla

Deaktivoitujen ampuma-aseiden merkintä

Deaktivoidut ampuma-aseet on varustettava liitteessä II esitetyn mallin mukaisella yhteisellä yksilöivällä merkinnällä sen osoittamiseksi, että ne on deaktivoitu liitteessä I esitettyjen teknisten eritelmien mukaisesti. Tarkastusyksikön on kiinnitettävä merkintä kaikkiin ampuma-aseen deaktivoimiseksi muutettuihin olennaisiin osiin, ja merkinnän on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a)

se on selvästi erottuva eikä se ole irrotettavissa;

b)

siinä on tiedot jäsenvaltiosta, jossa deaktivointi on suoritettu, sekä tarkastusyksiköstä, joka on varmentanut deaktivoinnin;

c)

ampuma-aseen alkuperäinen (alkuperäiset) sarjanumero(t) säilytetään.”

4)

Korvataan liite I tämän asetuksen liitteellä I.

5)

Korvataan liite II tämän asetuksen liitteellä II.

6)

Korvataan liite III tämän asetuksen liitteellä III.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 28 päivästä kesäkuuta 2018.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä maaliskuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 256, 13.9.1991, s. 51.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2403, annettu 15 päivänä joulukuuta 2015, deaktivointistandardeja ja -tekniikoita koskevien yhteisten suuntaviivojen vahvistamisesta sen varmistamiseksi, että deaktivoidut ampuma-aseet tehdään pysyvästi ampumakelvottomiksi (EUVL L 333, 19.12.2015, s. 62).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/853, annettu 17 päivänä toukokuuta 2017, aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta annetun neuvoston direktiivin 91/477/ETY muuttamisesta (EUVL L 137, 24.5.2017, s. 22).

(4)  Neuvoston päätös 2014/164/EU, annettu 11 päivänä helmikuuta 2014, kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjumista koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta (EUVL L 89, 25.3.2014, s. 7).


LIITE I

Ampuma-aseiden deaktivointia koskevat tekniset eritelmät

Deaktivointitoimet, jotka on suoritettava ampuma-aseiden tekemiseksi pysyvästi ampumakelvottomiksi, määritetään kolmen taulukon perusteella:

Taulukossa I luetellaan ampuma-aseiden eri tyypit.

Taulukossa II kuvataan yleiset periaatteet, joita on noudatettava, kun ampuma-aseet tehdään pysyvästi ampumakelvottomiksi.

Taulukossa III kuvataan erityiset toimet, jotka on suoritettava kunkin ampuma-aseen tyypin osalta ampuma-aseen tekemiseksi pysyvästi ampumakelvottomaksi.

Ampuma-aseiden deaktivointia koskevien teknisten eritelmien olisi estettävä se, että ampuma-aseet voitaisiin tavanomaisin työvälinein tehdä uudelleen ampumakelpoisiksi.

Ampuma-aseiden deaktivointia koskevissa teknisissä eritelmissä keskitytään direktiivissä 91/477/ETY määriteltyjen ampuma-aseiden olennaisten osien deaktivointiin. Liitteessä I vahvistettuja ampuma-aseiden deaktivointia koskevia teknisiä eritelmiä sovelletaan myös vaihtopiippujen deaktivointiin, sillä vaihtopiiput ovat erillisiä osia, jotka teknisesti liitetään ja jotka on tarkoitus asentaa deaktivoitavaan ampuma-aseeseen.

Jotta voidaan varmistaa ampuma-aseiden deaktivointitoimien virheetön ja yhdenmukainen soveltaminen, komissio laatii määritelmiä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa.

Taulukko I

Luettelo ampuma-aseiden tyypeistä

Ampuma-aseiden tyypit

1

Pistoolit (yksipatruunaiset, itselataavat)

2

Revolverit (mukaan lukien rullarevolverit)

3

Pitkät yksipatruunaiset kertatuliaseet (paitsi taittuvapiippuiset)

4

Taittuvapiippuiset ampuma-aseet (esim. sileäpiippuiset, rihlatut, yhdistelmäaseet, rullalukkoiset/kiilalukkoiset, lyhyet ja pitkät tuliaseet)

5

Pitkät lippaalliset kertatuliaseet (sileäpiippuiset, rihlatut)

6

Pitkät lippaalliset itselataavat kertatuliaseet (sileäpiippuiset, rihlatut)

7

Sarjatuliaseet: esim. rynnäkkökiväärit, konepistoolit ja konekiväärit, automaattipistoolit

8

Suusta ladattavat ampuma-aseet, myös taittuvapiippuiset (lukuun ottamatta rullarevolvereita)

Taulukko II

Yleiset periaatteet

Ampuma-aseiden olennaisten osien purkaminen estetään hitsaamalla, kiinnittämällä tai toteuttamalla asianmukaiset toimet, joilla saavutetaan vastaava pysyvyysaste.

Kansallisesta lainsäädännöstä riippuen tämä prosessi voidaan suorittaa kansallisen viranomaisen tarkastuksen jälkeen.

Lisättävien osien kovuus: Deaktivoivan yksikön on varmistettava, että käytettyjen tappien/pulttien/tankojen kovuus on vähintään 40 HRC ja että hitsauksessa käytetyillä materiaaleilla varmistetaan pysyvä ja tosiasiallinen liitos.

Taulukko III

Erityiset toimet kunkin ampuma-aseen tyypin osalta

1.

PISTOOLIT (YKSIPATRUUNAISET, ITSELATAAVAT)

1.1

Piippu: Leikataan pituussuunnassa aukko piipun, myös mahdollisen patruunapesän, läpi (leveys: >

Formula

kaliiperista; pituus: rihlattujen piippujen osalta kolme kertaa patruunapesän pituus ja rihlaamattomien piippujen osalta kaksi kertaa patruunapesän pituus).

1.2

Piippu: Kaikkiin pistooleihin, paitsi taittuvapiippuisiin, on porattava patruunapesän molemmat seinämät puhkova reikä, jonka läpi on asetettava ja luotettavasti hitsattava karkaistu terästappi (läpimitta > 50 prosenttia patruunapesästä, vähintään 4,5 mm). Piippu voidaan kiinnittää samalla tapilla lukkorunkoon. Vaihtoehtoisesti patruunapesään voidaan työntää ja luotettavasti hitsata hylsyn kokoinen pultti.

1.3

Piippu: Poistetaan syöttöramppi, jos sellainen on.

1.4

Piippu: Piippu on kiinnitettävä pysyvästi ampuma-aseeseen hitsaamalla, kiinnittämällä tai toteuttamalla asianmukaiset toimet, joilla saavutetaan vastaava pysyvyysaste. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää tappia, jota käytettiin toimessa 1.2.

1.5

Piippu: Vaihtopiipuille, jotka eivät sisälly johonkin pistooliin, tehdään tapauksen mukaan toimet 1.1–1.4 ja 1.19. Lisäksi piipun liittäminen pysyvästi johonkin ampuma-aseeseen on estettävä leikkaamalla, hitsaamalla, kiinnittämällä tai toteuttamalla asianmukaiset toimet, joilla saavutetaan vastaava pysyvyysaste.

1.6

Sulkukappale / lukon etupää: Iskuri poistetaan tai lyhennetään.

1.7

Sulkukappale / lukon etupää: Jyrsitään tai poistetaan iskupohja 45–75 asteen kulmassa alkuperäisen iskupohjan kulmasta mitattuna. Materiaali on poistettava koko iskupohjan osuudelta. Kaikki sulkukorvakkeet on poistettava tai niitä on olennaisesti heikennettävä.

1.8

Sulkukappale / lukon etupää: Iskurin aukko hitsataan umpeen.

1.9

Luisti: Jyrsitään tai poistetaan iskupohja 45–75 asteen kulmassa alkuperäisen iskupohjan kulmasta mitattuna. Materiaali on poistettava koko pinnan osuudelta.

1.10

Luisti: Iskuri poistetaan.

1.11

Luisti: Poistetaan luistin sulkukorvakkeet.

1.12

Luisti: Jyrsitään soveltuvin osin ulosheittoaukon sulkuolakkeen sisäpuoli luistissa 45–75 asteen kulmaan.

1.13

Luisti: Jos sulkukappale voidaan ottaa pois luistirungosta, deaktivoitu sulkukappale on kiinnitettävä pysyvästi luistirunkoon.

1.14

Kehys/runko: Poistetaan syöttöramppi, jos sellainen on.

1.15

Kehys/runko: Jyrsitään vähintään 2/3 luistin kiskoista kehyksen molemmilta puolilta.

1.16

Laukaisukoneisto: Varmistetaan liipaisimen sekä iskuvasaran, laukaisimen tai pidättimen välisen fyysisen toimintayhteyden häviäminen. Sulatetaan tarvittaessa laukaisukoneisto yhteen hitsausliitoksella rungon/kehyksen sisällä. Jos laukaisukoneiston sulattaminen ei ole mahdollista, laukaisukoneisto poistetaan ja tila täytetään hitsausliitoksella tai epoksihartsilla.

1.17

Laukaisukoneisto: Laukaisukoneisto ja/tai sen runko on hitsattava runkoon/kehykseen (jos kyseessä on teräskehys) tai liimattava runkoon/kehykseen korkeita lämpötiloja kestävällä liimalla (jos kyseessä on kevytmetalli- tai polymeerikehys).

1.18

Automaattijärjestelmä: Tuhotaan kaasumäntä, kaasuputki ja kaasuportti leikkaamalla tai hitsaamalla.

1.19

Automaattijärjestelmä: Jos kaasumäntää ei ole, poistetaan kaasuputki. Jos piippua käytetään kaasumäntänä, deaktivoitu piippu hitsataan runkoon. Mahdollinen kaasunpoistoventtiili suljetaan hitsaamalla.

1.20

Lippaat: Hitsataan lipas käyttämällä pistehitsausta tai toteutetaan aseen tyypin ja materiaalin mukaan asianmukaiset toimet, joilla saavutetaan vastaava pysyvyysaste, jotta lipasta ei voi poistaa.

1.21

Lippaat: Jos lipas puuttuu, hitsataan pisteitä lippaan sijoituskohtaan tai toteutetaan lippaan sijoituskohdassa muita aiheellisia toimia taikka kiinnitetään lippaansalpa niin, että lippaan asettaminen on pysyvästi estetty.

1.22

Äänenvaimennin: Äänenvaimentimen poistaminen piipusta estetään pysyvästi käyttämällä karkaistua terästappia taikka hitsaamalla, kiinnittämällä tai toteuttamalla asianmukaiset toimet, joilla saavutetaan vastaava pysyvyysaste, jos äänenvaimennin on osa asetta.

1.23

Äänenvaimennin: Poistetaan mahdollisuuksien mukaan kaikki äänenvaimentimen sisäosat ja niiden kiinnityspisteet niin, että jäljelle jää vain putki. Porataan reikiä, joiden läpimitta on suurempi kuin ampuma-aseen kaliiperi, pituussuunnassa 3 cm:n välein (lyhyet ampuma-aseet) tai 5 cm:n välein (pitkät ampuma-aseet) vaipan läpi ja paisuntakammioon saakka. Vaihtoehtoisesti voidaan leikata pituussuunnassa vähintään 6 mm:n levyinen aukko takaosasta etuosaan vaipan läpi ja paisuntakammioon saakka.


2.

REVOLVERIT (MUKAAN LUKIEN RULLAREVOLVERIT)

2.1

Piippu: Leikataan pituussuunnassa aukko (leveys >

Formula

kaliiperista; pituus: vähintään

Formula

piipun pituudesta supistajasta laskettuna).

2.2

Piippu: Piipun molempien seinämien läpi (lähelle supistajaa) on porattava reikä, jonka läpi on asetettava ja luotettavasti hitsattava karkaistu terästappi (läpimitta > 50 prosenttia kaliiperista, vähintään 4,5 mm). Piippu voidaan kiinnittää samalla tapilla lukkorunkoon. Vaihtoehtoisesti piippuun voidaan luotettavasti hitsata sopiva karkaistu teräspultti (pituus: vähintään puolet rullan patruunapesän pituudesta) rullan puolelta alkaen.

2.3

Piippu: Piippu on kiinnitettävä pysyvästi kehykseen hitsaamalla, kiinnittämällä tai toteuttamalla asianmukaiset toimet, joilla saavutetaan vastaava pysyvyysaste. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää tappia, jota käytettiin toimessa 2.2.

2.4

Piippu: Vaihtopiipuille, joita ei ole liitetty ampuma-aseeseen, tehdään tapauksen mukaan toimet 2.1–2.3. Lisäksi piipun liittäminen pysyvästi johonkin ampuma-aseeseen on estettävä leikkaamalla, hitsaamalla, kiinnittämällä tai toteuttamalla asianmukaiset toimet, joilla saavutetaan vastaava pysyvyysaste.

2.5

Rulla: Poistetaan rullasta työstämällä kaikki väliseinämät vähintään 2/3 pituudelta. Poistetaan rullasta väliseinämiä mahdollisimman paljon, mieluiten hylsyn halkaisijaan asti puhkaisematta ulkoseinämää.

2.6

Rulla: Jos mahdollista, estetään hitsaamalla rullan poistaminen kehyksestä tai toteutetaan muita asianmukaisia toimenpiteitä, kuten tapittaminen, jotka tekevät poistamisen mahdottomaksi.

2.7

Rulla: Vararullille, joita ei ole liitetty johonkin ampuma-aseeseen, tehdään toimi 2.5. Lisäksi rullan liittäminen pysyvästi johonkin ampuma-aseeseen on estettävä leikkaamalla, hitsaamalla, kiinnittämällä tai toteuttamalla asianmukaiset toimet, joilla saavutetaan vastaava pysyvyysaste.

2.8

Kehys/runko: Laajennetaan iskurin aukko vähintään kolminkertaiseksi sen alkuperäiseen kokoon verrattuna.

2.9

Kehys/runko: Iskuri poistetaan tai lyhennetään.

2.10

Laukaisukoneisto: Varmistetaan liipaisimen sekä iskuvasaran, laukaisimen tai pidättimen välisen fyysisen toimintayhteyden häviäminen. Sulatetaan tarvittaessa laukaisukoneisto yhteen hitsausliitoksella rungon/kehyksen sisällä. Jos laukaisukoneiston sulattaminen ei ole mahdollista, laukaisukoneisto poistetaan ja tila täytetään hitsausliitoksella tai epoksihartsilla.

2.11

Laukaisukoneisto: Laukaisukoneisto ja/tai sen runko on hitsattava runkoon/kehykseen (jos kyseessä on teräskehys) tai liimattava runkoon/kehykseen korkeita lämpötiloja kestävällä liimalla (jos kyseessä on kevytmetalli- tai polymeerikehys).

2.12

Äänenvaimennin: Äänenvaimentimen poistaminen piipusta estetään pysyvästi käyttämällä karkaistua terästappia taikka hitsaamalla, kiinnittämällä tai toteuttamalla asianmukaiset toimet, joilla saavutetaan vastaava pysyvyysaste, jos äänenvaimennin on osa asetta.

2.13

Äänenvaimennin: Poistetaan mahdollisuuksien mukaan kaikki äänenvaimentimen sisäosat ja niiden kiinnityspisteet niin, että jäljelle jää vain putki. Porataan reikiä, joiden läpimitta on suurempi kuin ampuma-aseen kaliiperi, pituussuunnassa 3 cm:n välein (lyhyet ampuma-aseet) tai 5 cm:n välein (pitkät ampuma-aseet) vaipan läpi ja paisuntakammioon saakka. Vaihtoehtoisesti voidaan leikata pituussuunnassa vähintään 6 mm:n levyinen aukko takaosasta etuosaan vaipan läpi ja paisuntakammioon saakka.


3.

PITKÄT YKSIPATRUUNAISET KERTATULIASEET (PAITSI TAITTUVAPIIPPUISET)

3.1

Piippu: Leikataan pituussuunnassa aukko piipun, myös mahdollisen patruunapesän, läpi (leveys: >

Formula

kaliiperista; pituus: rihlattujen piippujen osalta kolme kertaa patruunapesän pituus ja rihlaamattomien piippujen osalta kaksi kertaa patruunapesän pituus).

3.2

Piippu: Patruunapesään on porattava molemmat seinämät puhkova reikä, jonka läpi on asetettava ja luotettavasti hitsattava karkaistu terästappi (läpimitta > 50 prosenttia patruunapesästä, vähintään 4,5 mm). Piippu voidaan kiinnittää samalla tapilla lukkorunkoon. Vaihtoehtoisesti patruunapesään voidaan työntää ja luotettavasti hitsata hylsyn kokoinen pultti.

3.3

Piippu: Poistetaan syöttöramppi, jos sellainen on.

3.4

Piippu: Piippu on kiinnitettävä pysyvästi ampuma-aseeseen hitsaamalla, kiinnittämällä tai toteuttamalla asianmukaiset toimet, joilla saavutetaan vastaava pysyvyysaste. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää tappia, jota käytettiin toimessa 3.2.

3.5

Piippu: Vaihtopiipuille, joita ei ole liitetty ampuma-aseeseen, tehdään tapauksen mukaan toimet 3.1–3.4. Lisäksi piipun liittäminen pysyvästi johonkin ampuma-aseeseen on estettävä leikkaamalla, hitsaamalla, kiinnittämällä tai toteuttamalla asianmukaiset toimet, joilla saavutetaan vastaava pysyvyysaste.

3.6

Sulkukappale / lukon etupää: Iskuri poistetaan tai lyhennetään.

3.7

Sulkukappale / lukon etupää: Jyrsitään tai poistetaan iskupohja 45–75 asteen kulmassa alkuperäisen iskupohjan kulmasta mitattuna. Materiaali on poistettava koko iskupohjan osuudelta. Kaikki sulkukorvakkeet on poistettava tai niitä on olennaisesti heikennettävä.

3.8

Sulkukappale / lukon etupää: Iskurin aukko hitsataan umpeen.

3.9

Laukaisukoneisto: Varmistetaan liipaisimen sekä iskuvasaran, laukaisimen tai pidättimen välisen fyysisen toimintayhteyden häviäminen. Sulatetaan tarvittaessa laukaisukoneisto yhteen hitsausliitoksella rungon/kehyksen sisällä. Jos laukaisukoneiston sulattaminen ei ole mahdollista, laukaisukoneisto poistetaan ja tila täytetään hitsausliitoksella tai epoksihartsilla.

3.10

Laukaisukoneisto: Laukaisukoneisto ja/tai sen runko on hitsattava runkoon/kehykseen (jos kyseessä on teräskehys) tai liimattava runkoon/kehykseen korkeita lämpötiloja kestävällä liimalla (jos kyseessä on kevytmetalli- tai polymeerikehys).

3.11

Äänenvaimennin: Äänenvaimentimen poistaminen piipusta estetään pysyvästi käyttämällä karkaistua terästappia taikka hitsaamalla, kiinnittämällä tai toteuttamalla asianmukaiset toimet, joilla saavutetaan vastaava pysyvyysaste, jos äänenvaimennin on osa asetta.

3.12

Äänenvaimennin: Poistetaan mahdollisuuksien mukaan kaikki äänenvaimentimen sisäosat ja niiden kiinnityspisteet niin, että jäljelle jää vain putki. Porataan reikiä, joiden läpimitta on suurempi kuin ampuma-aseen kaliiperi, pituussuunnassa 3 cm:n välein (lyhyet ampuma-aseet) tai 5 cm:n välein (pitkät ampuma-aseet) vaipan läpi ja paisuntakammioon saakka. Vaihtoehtoisesti voidaan leikata pituussuunnassa vähintään 6 mm:n levyinen aukko takaosasta etuosaan vaipan läpi ja paisuntakammioon saakka.


4.

TAITTUVAPIIPPUISET AMPUMA-ASEET (esim. SILEÄPIIPPUISET, RIHLATUT, YHDISTELMÄASEET, RULLALUKKOISET/KIILALUKKOISET, LYHYET JA PITKÄT TULIASEET)

4.1

Piippu: Leikataan pituussuunnassa aukko piipun, myös mahdollisen patruunapesän, läpi (leveys: >

Formula

kaliiperista; pituus: rihlattujen piippujen osalta kolme kertaa patruunapesän pituus ja rihlaamattomien piippujen osalta kaksi kertaa patruunapesän pituus). Jos ampuma-aseessa ei ole piippuun kuuluvaa patruunapesää, leikataan pituussuunnassa aukko (leveys >

Formula

kaliiperista; pituus: vähintään

Formula

piipun pituudesta supistajasta laskettuna).

4.2

Piippu: Sopiva tiukka pultti, joka on vähintään 2/3 patruunapesän pituudesta, on luotettavasti hitsattava patruunapesään asettaen se mahdollisimman lähelle lukkokehystä.

4.3

Piippu: Poistetaan syöttöramppi, jos sellainen on.

4.4

Piippu: Piippu on kiinnitettävä pysyvästi ampuma-aseeseen hitsaamalla, kiinnittämällä tai toteuttamalla asianmukaiset toimet, joilla saavutetaan vastaava pysyvyysaste.

4.5

Piippu: Vaihtopiipuille, joita ei ole liitetty ampuma-aseeseen, tehdään tapauksen mukaan toimet 4.1–4.4. Lisäksi piipun liittäminen pysyvästi johonkin ampuma-aseeseen on estettävä leikkaamalla, hitsaamalla, kiinnittämällä tai toteuttamalla asianmukaiset toimet, joilla saavutetaan vastaava pysyvyysaste.

4.6

Laukaisukoneisto: Varmistetaan liipaisimen sekä iskuvasaran, laukaisimen tai pidättimen välisen fyysisen toimintayhteyden häviäminen. Sulatetaan tarvittaessa laukaisukoneisto yhteen hitsausliitoksella rungon/kehyksen sisällä. Jos laukaisukoneiston sulattaminen ei ole mahdollista, laukaisukoneisto poistetaan ja tila täytetään hitsausliitoksella tai epoksihartsilla.

4.7

Laukaisukoneisto: Laukaisukoneisto ja/tai sen runko on hitsattava runkoon/kehykseen (jos kyseessä on teräskehys) tai liimattava runkoon/kehykseen korkeita lämpötiloja kestävällä liimalla (jos kyseessä on kevytmetalli- tai polymeerikehys).

4.8

Lukkorunko: Työstetään iskupohjaan kartioupotus, jossa kartion kulma on vähintään 60 astetta, jotta saadaan iskupohjan upotuksen suurimmaksi halkaisijaksi vähintään 10 mm tai iskupohjan halkaisijan koko.

4.9

Lukkorunko: Poistetaan iskuri, laajennetaan iskurin aukkoa läpimitaltaan vähintään 5 mm:iin ja hitsataan iskurin aukko umpeen.

4.10

Äänenvaimennin: Äänenvaimentimen poistaminen piipusta estetään pysyvästi käyttämällä karkaistua terästappia taikka hitsaamalla, kiinnittämällä tai toteuttamalla asianmukaiset toimet, joilla saavutetaan vastaava pysyvyysaste, jos äänenvaimennin on osa asetta.

4.11

Äänenvaimennin: Poistetaan mahdollisuuksien mukaan kaikki äänenvaimentimen sisäosat ja niiden kiinnityspisteet niin, että jäljelle jää vain putki. Porataan reikiä, joiden läpimitta on suurempi kuin ampuma-aseen kaliiperi, pituussuunnassa 3 cm:n välein (lyhyet ampuma-aseet) tai 5 cm:n välein (pitkät ampuma-aseet) vaipan läpi ja paisuntakammioon saakka. Vaihtoehtoisesti voidaan leikata pituussuunnassa vähintään 6 mm:n levyinen aukko takaosasta etuosaan vaipan läpi ja paisuntakammioon saakka.


5.

PITKÄT LIPPAALLISET KERTATULIASEET (SILEÄPIIPPUISET, RIHLATUT)

5.1

Piippu: Leikataan pituussuunnassa aukko piipun, myös mahdollisen patruunapesän, läpi (leveys: >

Formula

kaliiperista; pituus: rihlattujen piippujen osalta kolme kertaa patruunapesän pituus ja rihlaamattomien piippujen osalta kaksi kertaa patruunapesän pituus). Jos ampuma-aseessa ei ole piippuun kuuluvaa patruunapesää, leikataan pituussuunnassa aukko (leveys >

Formula

kaliiperista; pituus: vähintään

Formula

piipun pituudesta supistajasta laskettuna).

5.2

Piippu: Patruunapesään on porattava molemmat seinämät puhkova reikä, jonka läpi on asetettava ja luotettavasti hitsattava karkaistu terästappi (läpimitta > 50 prosenttia patruunapesästä, vähintään 4,5 mm). Piippu voidaan kiinnittää samalla tapilla lukkorunkoon. Vaihtoehtoisesti patruunapesään voidaan työntää ja luotettavasti hitsata hylsyn kokoinen pultti.

5.3

Piippu: Poistetaan syöttöramppi, jos sellainen on.

5.4

Piippu: Piippu on kiinnitettävä pysyvästi ampuma-aseeseen hitsaamalla, kiinnittämällä tai toteuttamalla asianmukaiset toimet, joilla saavutetaan vastaava pysyvyysaste. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää tappia, jota käytettiin toimessa 5.2.

5.5

Piippu: Vaihtopiipuille, joita ei ole liitetty ampuma-aseeseen, tehdään tapauksen mukaan toimet 5.1–5.4. Lisäksi piipun liittäminen pysyvästi johonkin ampuma-aseeseen on estettävä leikkaamalla, hitsaamalla, kiinnittämällä tai toteuttamalla asianmukaiset toimet, joilla saavutetaan vastaava pysyvyysaste.

5.6

Sulkukappale / lukon etupää: Iskuri poistetaan tai lyhennetään.

5.7

Sulkukappale / lukon etupää: Jyrsitään tai poistetaan iskupohja 45–75 asteen kulmassa alkuperäisen iskupohjan kulmasta mitattuna. Materiaali on poistettava koko iskupohjan osuudelta. Kaikki sulkukorvakkeet on poistettava tai niitä on olennaisesti heikennettävä.

5.8

Sulkukappale / lukon etupää: Iskurin aukko hitsataan umpeen.

5.9

Laukaisukoneisto: Varmistetaan liipaisimen sekä iskuvasaran, laukaisimen tai pidättimen välisen fyysisen toimintayhteyden häviäminen. Sulatetaan tarvittaessa laukaisukoneisto yhteen hitsausliitoksella rungon/kehyksen sisällä. Jos laukaisukoneiston sulattaminen ei ole mahdollista, laukaisukoneisto poistetaan ja tila täytetään hitsausliitoksella tai epoksihartsilla.

5.10

Laukaisukoneisto: Laukaisukoneisto ja/tai sen runko on hitsattava runkoon/kehykseen (jos kyseessä on teräskehys) tai liimattava runkoon/kehykseen korkeita lämpötiloja kestävällä liimalla (jos kyseessä on kevytmetalli- tai polymeerikehys).

5.11

Lippaat: Hitsataan lipas käyttämällä pistehitsausta tai toteutetaan aseen tyypin ja materiaalin mukaan asianmukaiset toimet, joilla saavutetaan vastaava pysyvyysaste, jotta lipasta ei voi poistaa.

5.12

Lippaat: Jos lipas puuttuu, hitsataan pisteitä lippaan sijoituskohtaan tai toteutetaan lippaan sijoituskohdassa muita aiheellisia toimia taikka kiinnitetään lippaansalpa niin, että lippaan asettaminen on pysyvästi estetty.

5.13

Lippaat: Jos kyseessä on putkimakasiini, työnnetään yksi tai useampi karkaistu terästappi makasiinin, patruunapesän ja kehyksen läpi yhdistäen ne pysyvästi toisiinsa. Varmistetaan hitsaamalla.

5.14

Äänenvaimennin: Äänenvaimentimen poistaminen piipusta estetään pysyvästi käyttämällä karkaistua terästappia taikka hitsaamalla, kiinnittämällä tai toteuttamalla asianmukaiset toimet, joilla saavutetaan vastaava pysyvyysaste, jos äänenvaimennin on osa asetta.

5.15

Äänenvaimennin: Poistetaan mahdollisuuksien mukaan kaikki äänenvaimentimen sisäosat ja niiden kiinnityspisteet niin, että jäljelle jää vain putki. Porataan reikiä, joiden läpimitta on suurempi kuin ampuma-aseen kaliiperi, pituussuunnassa 3 cm:n välein (lyhyet ampuma-aseet) tai 5 cm:n välein (pitkät ampuma-aseet) vaipan läpi ja paisuntakammioon saakka. Vaihtoehtoisesti voidaan leikata pituussuunnassa vähintään 6 mm:n levyinen aukko takaosasta etuosaan vaipan läpi ja paisuntakammioon saakka.


6.

PITKÄT LIPPAALLISET ITSELATAAVAT KERTATULIASEET (SILEÄPIIPPUISET, RIHLATUT)

6.1

Piippu: Leikataan pituussuunnassa aukko piipun, myös mahdollisen patruunapesän, läpi (leveys: >

Formula

kaliiperista; pituus: rihlattujen piippujen osalta kolme kertaa patruunapesän pituus ja rihlaamattomien piippujen osalta kaksi kertaa patruunapesän pituus). Jos ampuma-aseessa ei ole piippuun kuuluvaa patruunapesää, leikataan pituussuunnassa aukko (leveys >

Formula

kaliiperista; pituus: vähintään

Formula

piipun pituudesta supistajasta laskettuna).

6.2

Piippu: Patruunapesään on porattava molemmat seinämät puhkova reikä, jonka läpi on asetettava ja luotettavasti hitsattava karkaistu terästappi (läpimitta > 50 prosenttia patruunapesästä, vähintään 4,5 mm). Piippu voidaan kiinnittää samalla tapilla lukkorunkoon. Vaihtoehtoisesti patruunapesään voidaan työntää ja luotettavasti hitsata hylsyn kokoinen pultti.

6.3

Piippu: Poistetaan syöttöramppi, jos sellainen on.

6.4

Piippu: Piippu on kiinnitettävä pysyvästi ampuma-aseeseen hitsaamalla, kiinnittämällä tai toteuttamalla asianmukaiset toimet, joilla saavutetaan vastaava pysyvyysaste. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää tappia, jota käytettiin toimessa 6.2.

6.5

Piippu: Vaihtopiipuille, joita ei ole liitetty ampuma-aseeseen, tehdään tapauksen mukaan toimet 6.1–6.4 ja 6.12. Lisäksi piipun liittäminen pysyvästi johonkin ampuma-aseeseen on estettävä leikkaamalla, hitsaamalla, kiinnittämällä tai toteuttamalla asianmukaiset toimet, joilla saavutetaan vastaava pysyvyysaste.

6.6

Sulkukappale / lukon etupää: Iskuri poistetaan tai lyhennetään.

6.7

Sulkukappale / lukon etupää: Jyrsitään tai poistetaan iskupohja 45–75 asteen kulmassa alkuperäisen iskupohjan kulmasta mitattuna. Materiaali on poistettava koko iskupohjan osuudelta. Kaikki sulkukorvakkeet on poistettava tai niitä on olennaisesti heikennettävä.

6.8

Sulkukappale / lukon etupää: Iskurin aukko hitsataan umpeen.

6.9

Laukaisukoneisto: Varmistetaan liipaisimen sekä iskuvasaran, laukaisimen tai pidättimen välisen fyysisen toimintayhteyden häviäminen. Sulatetaan tarvittaessa laukaisukoneisto yhteen hitsausliitoksella rungon/kehyksen sisällä. Jos laukaisukoneiston sulattaminen ei ole mahdollista, laukaisukoneisto poistetaan ja tila täytetään hitsausliitoksella tai epoksihartsilla.

6.10

Laukaisukoneisto: Laukaisukoneisto ja/tai sen runko on hitsattava runkoon/kehykseen (jos kyseessä on teräskehys) tai liimattava runkoon/kehykseen korkeita lämpötiloja kestävällä liimalla (jos kyseessä on kevytmetalli- tai polymeerikehys).

6.11

Automaattijärjestelmä: Tuhotaan kaasumäntä, kaasuputki ja kaasuportti leikkaamalla tai hitsaamalla.

6.12

Automaattijärjestelmä: Jos kaasumäntää ei ole, poistetaan kaasuputki. Jos piippua käytetään kaasumäntänä, deaktivoitu piippu hitsataan runkoon. Mahdollinen kaasunpoistoventtiili suljetaan hitsaamalla.

6.13

Automaattijärjestelmä: Jyrsitään tai poistetaan iskupohja 45–75 asteen kulmassa alkuperäisen iskupohjan kulmasta mitattuna. Materiaali on poistettava koko iskupohjan osuudelta ja muualta niin, että lukko/sulkukappale pienenee vähintään 50 prosenttia alkuperäisestä massasta. Sulkukappale kiinnitetään pysyvästi ampuma-aseeseen hitsaamalla, kiinnittämällä tai toteuttamalla asianmukaiset toimet, joilla saavutetaan vastaava pysyvyysaste.

6.14

Automaattijärjestelmä: Jos lukon etupäät sisältyvät luistiin, luistia on pienennettävä vähintään 50 prosenttia. Lukon etupää on kiinnitettävä pysyvästi luistiin, ja luisti on kiinnitettävä pysyvästi ampuma-aseeseen hitsaamalla, kiinnittämällä tai toteuttamalla asianmukaiset toimet, joilla saavutetaan vastaava pysyvyysaste.

6.15

Lippaat: Hitsataan lipas käyttämällä pistehitsausta tai toteutetaan aseen tyypin ja materiaalin mukaan asianmukaiset toimet, joilla saavutetaan vastaava pysyvyysaste, jotta lipasta ei voi poistaa.

6.16

Lippaat: Jos lipas puuttuu, hitsataan pisteitä lippaan sijoituskohtaan tai toteutetaan lippaan sijoituskohdassa muita aiheellisia toimia taikka kiinnitetään lippaansalpa niin, että lippaan asettaminen on pysyvästi estetty.

6.17

Lippaat: Jos kyseessä on putkimakasiini, työnnetään yksi tai useampi karkaistu terästappi makasiinin, patruunapesän ja kehyksen läpi yhdistäen ne pysyvästi toisiinsa. Varmistetaan hitsaamalla.

6.18

Äänenvaimennin: Äänenvaimentimen poistaminen piipusta estetään pysyvästi käyttämällä karkaistua terästappia taikka hitsaamalla, kiinnittämällä tai toteuttamalla asianmukaiset toimet, joilla saavutetaan vastaava pysyvyysaste, jos äänenvaimennin on osa asetta.

6.19

Äänenvaimennin: Poistetaan mahdollisuuksien mukaan kaikki äänenvaimentimen sisäosat ja niiden kiinnityspisteet niin, että jäljelle jää vain putki. Porataan reikiä, joiden läpimitta on suurempi kuin ampuma-aseen kaliiperi, pituussuunnassa 3 cm:n välein (lyhyet ampuma-aseet) tai 5 cm:n välein (pitkät ampuma-aseet) vaipan läpi ja paisuntakammioon saakka. Vaihtoehtoisesti voidaan leikata pituussuunnassa vähintään 6 mm:n levyinen aukko takaosasta etuosaan vaipan läpi ja paisuntakammioon saakka.


7.

SARJATULIASEET: esim. RYNNÄKKÖKIVÄÄRIT, KONEPISTOOLIT JA KONEKIVÄÄRIT, AUTOMAATTIPISTOOLIT

7.1

Piippu: Leikataan pituussuunnassa aukko piipun, myös mahdollisen patruunapesän, läpi (leveys: >

Formula

kaliiperista; pituus: rihlattujen piippujen osalta kolme kertaa patruunapesän pituus ja rihlaamattomien piippujen osalta kaksi kertaa patruunapesän pituus).

7.2

Piippu: Patruunapesään on porattava molemmat seinämät puhkova reikä, jonka läpi on asetettava ja luotettavasti hitsattava karkaistu terästappi (läpimitta > 50 prosenttia patruunapesästä, vähintään 4,5 mm). Piippu voidaan kiinnittää samalla tapilla lukkorunkoon. Vaihtoehtoisesti patruunapesään voidaan työntää ja luotettavasti hitsata hylsyn kokoinen pultti.

7.3

Piippu: Poistetaan syöttöramppi, jos sellainen on.

7.4

Piippu: Piippu on kiinnitettävä pysyvästi ampuma-aseeseen hitsaamalla, kiinnittämällä tai toteuttamalla asianmukaiset toimet, joilla saavutetaan vastaava pysyvyysaste. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää tappia, jota käytettiin toimessa 7.2.

7.5

Piippu: Vaihtopiipuille, joita ei ole liitetty ampuma-aseeseen, tehdään tapauksen mukaan toimet 7.1–7.3. Lisäksi piipun liittäminen pysyvästi johonkin ampuma-aseeseen on estettävä leikkaamalla, hitsaamalla, kiinnittämällä tai toteuttamalla asianmukaiset toimet, joilla saavutetaan vastaava pysyvyysaste.

7.6

Sulkukappale / lukon etupää: Iskuri poistetaan tai lyhennetään.

7.7

Sulkukappale / lukon etupää: Jyrsitään tai poistetaan iskupohja 45–75 asteen kulmassa alkuperäisen iskupohjan kulmasta mitattuna. Materiaali on poistettava koko iskupohjan osuudelta. Kaikki sulkukorvakkeet on poistettava tai niitä on olennaisesti heikennettävä.

7.8

Sulkukappale / lukon etupää: Iskurin aukko hitsataan umpeen.

7.9

Luisti (automaattipistoolien osalta): Jyrsitään tai poistetaan iskupohja 45–75 asteen kulmassa alkuperäisen iskupohjan kulmasta mitattuna. Materiaali on poistettava koko pinnan osuudelta.

7.10

Luisti (automaattipistoolien osalta): Iskuri poistetaan.

7.11

Luisti (automaattipistoolien osalta): Poistetaan luistin sulkukorvakkeet.

7.12

Luisti (automaattipistoolien osalta): Jyrsitään soveltuvin osin ulosheittoaukon sulkuolakkeen sisäpuoli luistissa 45–75 asteen kulmaan.

7.13

Luisti (automaattipistoolien osalta): Jos sulkukappale voidaan ottaa pois luistirungosta, deaktivoitu sulkukappale on kiinnitettävä pysyvästi luistirunkoon.

7.14

Kehys/runko (automaattipistoolien osalta): Poistetaan syöttöramppi, jos sellainen on.

7.15

Kehys/runko (automaattipistoolien osalta): Jyrsitään vähintään 2/3 luistin kiskoista kehyksen molemmilta puolilta.

7.16

Laukaisukoneisto: Varmistetaan liipaisimen sekä iskuvasaran, laukaisimen tai pidättimen välisen fyysisen toimintayhteyden häviäminen. Sulatetaan tarvittaessa laukaisukoneisto yhteen hitsausliitoksella rungon/kehyksen sisällä. Jos laukaisukoneiston sulattaminen ei ole mahdollista, laukaisukoneisto poistetaan ja tila täytetään hitsausliitoksella tai epoksihartsilla.

7.17

Laukaisukoneisto: Laukaisukoneisto ja/tai sen runko on hitsattava runkoon/kehykseen (jos kyseessä on teräskehys) tai liimattava runkoon/kehykseen korkeita lämpötiloja kestävällä liimalla (jos kyseessä on kevytmetalli- tai polymeerikehys).

7.18

Automaattijärjestelmä: Tuhotaan kaasumäntä, kaasuputki ja kaasuportti leikkaamalla tai hitsaamalla.

7.19

Automaattijärjestelmä: Jos kaasumäntää ei ole, poistetaan kaasuputki. Jos piippua käytetään kaasumäntänä, deaktivoitu piippu hitsataan runkoon. Mahdollinen kaasunpoistoventtiili suljetaan hitsaamalla.

7.20

Automaattijärjestelmä: Jyrsitään tai poistetaan iskupohja 45–75 asteen kulmassa alkuperäisen iskupohjan kulmasta mitattuna. Materiaali on poistettava koko iskupohjan osuudelta ja muualta niin, että lukko/sulkukappale pienenee vähintään 50 prosenttia alkuperäisestä massasta. Sulkukappale kiinnitetään pysyvästi ampuma-aseeseen hitsaamalla, kiinnittämällä tai toteuttamalla asianmukaiset toimet, joilla saavutetaan vastaava pysyvyysaste.

7.21

Automaattijärjestelmä: Jos lukon etupäät sisältyvät luistiin, luistia on pienennettävä vähintään 50 prosenttia. Lukon etupää on kiinnitettävä pysyvästi luistiin, ja luisti on kiinnitettävä pysyvästi ampuma-aseeseen hitsaamalla, kiinnittämällä tai toteuttamalla asianmukaiset toimet, joilla saavutetaan vastaava pysyvyysaste.

7.22

Lippaat: Hitsataan lipas käyttämällä pistehitsausta tai toteutetaan aseen tyypin ja materiaalin mukaan asianmukaiset toimet, joilla saavutetaan vastaava pysyvyysaste, jotta lipasta ei voi poistaa.

7.23

Lippaat: Jos lipas puuttuu, hitsataan pisteitä lippaan sijoituskohtaan tai toteutetaan lippaan sijoituskohdassa muita aiheellisia toimia taikka kiinnitetään lippaansalpa niin, että lippaan asettaminen on pysyvästi estetty.

7.24

Lippaat: Jos kyseessä on putkimakasiini, työnnetään yksi tai useampi karkaistu terästappi makasiinin, patruunapesän ja kehyksen läpi yhdistäen ne pysyvästi toisiinsa. Varmistetaan hitsaamalla.

7.25

Äänenvaimennin: Äänenvaimentimen poistaminen piipusta estetään pysyvästi käyttämällä karkaistua terästappia taikka hitsaamalla, kiinnittämällä tai toteuttamalla asianmukaiset toimet, joilla saavutetaan vastaava pysyvyysaste, jos äänenvaimennin on osa asetta.

7.26

Äänenvaimennin: Poistetaan mahdollisuuksien mukaan kaikki äänenvaimentimen sisäosat ja niiden kiinnityspisteet niin, että jäljelle jää vain putki. Porataan reikiä, joiden läpimitta on suurempi kuin ampuma-aseen kaliiperi, pituussuunnassa 3 cm:n välein (lyhyet ampuma-aseet) tai 5 cm:n välein (pitkät ampuma-aseet) vaipan läpi ja paisuntakammioon saakka. Vaihtoehtoisesti voidaan leikata pituussuunnassa vähintään 6 mm:n levyinen aukko takaosasta etuosaan vaipan läpi ja paisuntakammioon saakka.


8.

SUUSTA LADATTAVAT AMPUMA-ASEET, MYÖS TAITTUVAPIIPPUISET (LUKUUN OTTAMATTA RULLAREVOLVEREITA)

8.1

Piippu: Leikataan pituussuunnassa aukko piipun, myös mahdollisen palotilaisen patruunapesän, läpi (leveys: >

Formula

kaliiperista; pituus: kolme kertaa luodin läpimitta). Jos ampuma-aseessa ei ole piippuun kuuluvaa palotilaista patruunapesää, leikataan pituussuunnassa aukko (leveys >

Formula

kaliiperista; pituus: vähintään

Formula

piipun pituudesta supistajasta laskettuna).

8.2

Piippu: Kaikkiin ampuma-aseisiin, joissa on piippuun kuuluva palotilainen patruunapesä, on porattava patruunapesän molemmat seinämät puhkova reikä, jonka läpi on asetettava ja luotettavasti hitsattava karkaistu terästappi (läpimitta > 50 prosenttia patruunapesästä, vähintään 4,5 mm). Piippu voidaan kiinnittää samalla tapilla lukkorunkoon.

Ampuma-aseisiin, joissa ei ole piippuun kuuluvaa palotilaista patruunapesää, hitsataan luotettavasti sopiva karkaistu teräspultti (pituus: vähintään kaksi kertaa luodin läpimitta) piippuun supistajasta katsottuna.

8.3

Piippu: Vaihtopiipuille, joita ei ole liitetty ampuma-aseeseen, tehdään tapauksen mukaan toimet 8.1–8.2. Lisäksi piipun liittäminen pysyvästi johonkin ampuma-aseeseen on estettävä leikkaamalla, hitsaamalla, kiinnittämällä tai toteuttamalla asianmukaiset toimet, joilla saavutetaan vastaava pysyvyysaste.

8.4

Taittuvapiippuiset: Työstetään iskupohjaan kartioupotus, jossa kartion kulma on vähintään 60 astetta, jotta saadaan iskupohjan upotuksen suurimmaksi halkaisijaksi vähintään 10 mm tai iskupohjan halkaisijan koko.

8.5

Taittuvapiippuiset: Poistetaan iskuri, laajennetaan iskurin aukkoa läpimitaltaan vähintään 5 mm:iin ja hitsataan iskurin aukko umpeen.

8.6

Laukaisukoneisto: Varmistetaan liipaisimen sekä iskuvasaran, laukaisimen tai pidättimen välisen fyysisen toimintayhteyden häviäminen. Sulatetaan tarvittaessa laukaisukoneisto yhteen hitsausliitoksella rungon/kehyksen sisällä. Jos laukaisukoneiston sulattaminen ei ole mahdollista, laukaisukoneisto poistetaan ja tila täytetään hitsausliitoksella tai epoksihartsilla.

8.7

Laukaisukoneisto: Laukaisukoneisto ja/tai sen runko on hitsattava runkoon/kehykseen (jos kyseessä on teräskehys) tai liimattava runkoon/kehykseen korkeita lämpötiloja kestävällä liimalla (jos kyseessä on kevytmetalli- tai polymeerikehys).

8.8

Nallitapit/reiät: Poistetaan tai hitsataan nallitappi (nallitapit), hitsataan reikä (reiät) umpeen.

8.9

Erilliset (useat) palotilaiset patruunapesät (ei rulla): Jos ampuma-aseessa on erillisiä tai useita palotilaisia patruunapesiä, palotilaisesta patruunapesästä / palotilaisista patruunapesistä poistetaan työstämällä väliseinämää/väliseinämiä vähintään 2/3 pituudelta. Poistetaan väliseinämää/väliseinämiä mahdollisimman paljon, mieluiten kaliiperin halkaisijan verran.


LIITE II

Deaktivoitujen ampuma-aseiden merkinnän malli

Image

(1)

Deaktivointimerkki (jää muotoon ”EU” kaikissa kansallisissa merkinnöissä)

(2)

Deaktivointimaa – virallinen kansainvälinen koodi

(3)

Ampuma-aseen deaktivoinnin varmentaneen yksikön tunnus

(4)

Deaktivointivuosi

Koko merkintä kiinnitetään ainoastaan ampuma-aseen kehykseen, mutta deaktivointimerkki (1) ja deaktivointimaa (2) merkitään kaikkiin muihin olennaisiin osiin.


LIITE III

Deaktivoituja ampuma-aseita koskevan todistuksen malli

(todistus on laadittava paperille, jota ei voi väärentää)

EU:n tunnus

 

Deaktivoinnin vaatimustenmukaisuuden tarkastaneen ja varmentaneen yksikön nimi

Tunnus

DEAKTIVOINTITODISTUS

Todistuksen numero:

Deaktivointitoimenpiteet ovat 5 päivänä maaliskuuta 2018 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/337 liitteessä I esitettyjen, ampuma-aseiden deaktivointia koskevien teknisten eritelmien vaatimusten mukaiset.

Deaktivoinnin suorittaneen yksikön nimi:

Maa:

Deaktivoinnin varmentamispäivä/-vuosi:

Deaktivoidun ampuma-aseen valmistaja/tuotemerkki:

Tyyppi:

Merkki/malli:

Kaliiperi:

Sarjanumero(t):

Huomautukset:

 

 

 

EU:n virallinen deaktivointimerkki

Vastuuhenkilön nimi, asema ja allekirjoitus

 

 

Huom. Tämä todistus on tärkeä asiakirja. Deaktivoidun ampuma-aseen omistajan olisi pidettävä se pysyvästi saatavilla. Deaktivoidun ampuma-aseen olennaiset osat, joita tämä todistus koskee, on merkitty virallisella tarkastusmerkinnällä. Näitä merkintöjä ei saa poistaa eikä muuttaa.

VAROITUS: Deaktivointitodistuksen väärentäminen voi olla rikos kansallisen lainsäädännön nojalla.


8.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 65/17


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/338,

annettu 7 päivänä maaliskuuta 2018,

Aspergillus niger (DSM 25770) -organismin tuottaman 6-fytaasivalmisteen hyväksymisestä broilerien, kananuorikoiden, lihasikojen, emakoiden, lihotukseen tai siitokseen tarkoitettujen toissijaisten sikaeläinten, lihakalkkunoiden, siitoseläimiksi kasvatettavien kalkkunoiden, kaikkien muiden lintulajien (munivia lintuja lukuun ottamatta) ja vieroitettujen porsaiden rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija BASF SE)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perusteet ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle.

(2)

Aspergillus niger (DSM 25770) -organismin tuottaman 6-fytaasivalmisteen hyväksymistä varten on tehty hakemus asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan mukaisesti. Hakemuksen mukana on toimitettu asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(3)

Hakemus koskee Aspergillus niger (DSM 25770) -organismin tuottaman 6-fytaasivalmisteen hyväksymistä broilerien, kananuorikoiden, lihasikojen, emakoiden, lihotukseen tai siitokseen tarkoitettujen toissijaisten sikaeläinten, lihakalkkunoiden, siitoseläimiksi kasvatettavien kalkkunoiden, kaikkien muiden lintulajien (munivia lintuja lukuun ottamatta) ja vieroitettujen porsaiden rehun lisäaineena, joka luokitellaan lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet”.

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, totesi 28 päivänä syyskuuta 2017 antamassaan lausunnossa (2), että Aspergillus niger (DSM 25770) -organismin tuottama 6-fytaasivalmiste ei ehdotetuissa käyttöolosuhteissa vaikuta haitallisesti eläinten tai ihmisten terveyteen eikä ympäristöön ja että se parantaa tuotantokykyä ja/tai fosforin hyväksikäyttöä kohdelajeilla. Elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan erityiset markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevat vaatimukset eivät ole tarpeen. Elintarviketurvallisuusviranomainen vahvisti myös asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun vertailulaboratorion toimittaman, rehun lisäaineiden analyysimenetelmää koskevan raportin.

(5)

Aspergillus niger (DSM 25770) -organismin tuottaman 6-fytaasivalmisteen arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksyntäedellytykset täyttyvät. Sen vuoksi kyseisen valmisteen käyttö tämän asetuksen liitteessä esitetyllä tavalla olisi hyväksyttävä.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään liitteessä tarkoitettu, lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”ruuansulatusta edistävät aineet” kuuluva valmiste eläinten ruokinnassa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä maaliskuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2017; 15(11)5024.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

Aktiivisuusyksikköä / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

Luokka: eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: ruuansulatusta edistävät aineet

4a27

BASF SE

6-fytaasi

EC 3.1.3.26

Lisäaineen koostumus

Aspergillus niger (DSM 25770) -organismin tuottama 6-fytaasivalmiste, joka sisältää vähintään:

Kiinteässä muodossa: 5 000 FTU (1) /g

Nesteenä: 5 000 FTU /g

Tehoaineen kuvaus

6-fytaasi, jota tuottaa Aspergillus niger (DSM 25770)

Analyysimenetelmä  (2)

Fytaasin aktiivisuuden määrittäminen rehun lisäaineessa:

kolorimetrinen menetelmä, joka perustuu fytaasin fytaatissa aiheuttamaan entsymaattiseen reaktioon.

Fytaasin aktiivisuuden määrittäminen esiseoksissa:

kolorimetrinen menetelmä, joka perustuu fytaasin fytaatissa aiheuttamaan entsymaattiseen reaktioon – VDLUFA 27.1.3

Fytaasin aktiivisuuden määrittäminen rehuissa:

kolorimetrinen menetelmä, joka perustuu fytaasin fytaatissa aiheuttamaan entsymaattiseen reaktioon – EN ISO 30024

Lihasiat

Emakot

Lihotukseen tai siitokseen tarkoitetut toissijaiset sikaeläimet

100 FTU

 

1.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia koskevat edellytykset sekä stabiilisuus lämpökäsittelyssä.

2.

Rehualan toimijoiden on vahvistettava lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten toimintamenettelyt ja järjestelyt lisäaineen käytöstä aiheutuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla poistaa tai minimoida, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia, hengityssuoja mukaan lukien.

3.

Käytetään vieroitetuille porsaille 35 kg:aan asti.

28.3.2028

Vieroitetut porsaat

125 FTU

Broilerit

Kananuorikot

750 FTU

Lihakalkkunat

Siitoseläimiksi kasvatettavat kalkkunat

Kaikki muut lintulajit (munivia lintuja lukuun ottamatta)

125 FTU


(1)  1 FTU on entsyymimäärä, joka vapauttaa natriumfytaatista 1 mikromoolin epäorgaanista fosfaattia minuutissa (pH 5,5; 37 °C).

(2)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta vertailulaboratorion osoitteesta: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


8.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 65/21


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/339,

annettu 7 päivänä maaliskuuta 2018,

asetuksen (EY) N:o 2535/2001 muuttamisesta ja siitä poikkeamisesta Islannista peräisin olevien maitotuotteiden tuontitodistusten osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 187 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston päätöksellä (EU) 2017/1913 (2) hyväksytyn, Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 19 artiklan perusteella Euroopan unionin ja Islannin välillä kirjeenvaihtona tehdyn, lisäetuuksia maataloustuotteiden kaupassa koskevan sopimuksen liitteessä V määrätään vuotuisten tullittomien tariffikiintiöiden lisäämisestä sekä uuden, juustoja koskevan kiintiön käyttöönotosta.

(2)

Uusia kiintiömääriä sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 2018. Sen vuoksi olisi komission asetuksen (EY) N:o 2535/2001 (3) 6 artiklasta poiketen vahvistettava uusi, 1 päivästä toukokuuta31 päivään joulukuuta 2018 ulottuva jakso, joka korvaa 1 päivästä heinäkuuta31 päivään joulukuuta 2018 ulottuvan jakson, määrille, jotka kyseiselle uudelle jaksolle vahvistetaan mainitun asetuksen, sellaisena kuin se on muutettuna tällä asetuksella, liitteessä I olevassa I.I kohdassa.

(3)

Hakuaika edeltää sen hyväksymismenettelyn päättymistä, jolla hakijoille myönnetään lupa kiintiöissä tapahtuvaan tuontiin 1 päivästä heinäkuuta 2018 alkaen. Jotta hakijat, joita ei vielä ole merkitty hyväksyttyjen luetteloon, voisivat osallistua kiintiöiden jakoon 1 päivästä toukokuuta31 päivään joulukuuta 2018 ulottuvan kauden osalta, olisi säädettävä asetuksen (EY) N:o 2535/2001 10 artiklaa koskevasta poikkeuksesta.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 2535/2001 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen tuontitodistushakemusten jättämisen määräaika on umpeutunut vuoden 2018 ensimmäisen puolivuotiskauden osalta. Sen vuoksi olisi annettava mainitun asetuksen 14 artiklan 1 kohdan b alakohdasta poiketen säännös, jonka mukaan todistusten uusi hakuaika on 1 päivästä huhtikuuta10 päivään huhtikuuta 2018.

(5)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 2535/2001 olisi muutettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2535/2001 muuttaminen

Muutetaan asetus (EY) N:o 2535/2001 seuraavasti:

a)

Korvataan 5 artiklan i alakohta seuraavasti:

”i)

neuvoston päätöksellä (EU) 2017/1913 (*1) hyväksytyn maataloustuotteiden kaupassa myönnettäviä lisäetuuksia koskevan Euroopan unionin ja Islannin tasavallan välisen sopimuksen (Islannin kanssa tehty sopimus) liitteessä V määrätyt kiintiöt;

(*1)  Neuvoston päätös (EU) 2017/1913, annettu 9 päivänä lokakuuta 2017, lisäetuuksia maataloustuotteiden kaupassa koskevan Euroopan unionin ja Islannin välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä (EUVL L 274, 24.10.2017, s. 57).”"

b)

Korvataan asetuksen (EY) N:o 2535/2001 liitteessä I oleva I.I kohta tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Asetuksesta (EY) N:o 2535/2001 poikkeaminen

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 2535/2001 6 artiklassa säädetään, korvataan mainitun asetuksen liitteessä I olevassa I.I kohdassa esitettyjen määrien osalta 1 päivästä heinäkuuta31 päivään joulukuuta 2018 ulottuva kuuden kuukauden jakso 1 päivästä toukokuuta31 päivään joulukuuta 2018 ulottuvalla jaksolla.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 2535/2001 10 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, luettelossa mainittujen tuojien lisäksi hakijat, jotka ovat jättäneet ennen 1 päivää huhtikuuta 2018 mainitun asetuksen 8 artiklan mukaisesti asianmukaisen hyväksymispyynnön, saavat hakea todistuksia tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja kiintiöitä ja siinä tarkoitettua ajanjaksoa varten.

3.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 2535/2001 14 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, 1 päivästä toukokuuta31 päivään joulukuuta 2018 ulottuvaa jaksoa koskevat tuontitodistushakemukset on jätettävä mainitun asetuksen, sellaisena kuin se on muutettuna tällä asetuksella, liitteessä I olevassa I.I kohdassa esitettyjen määrien osalta 1 päivän huhtikuuta ja 10 päivän huhtikuuta 2018 välisenä aikana.

4.   Edellä 3 kohdassa tarkoitettujen hakemusten on liityttävä vähintään 5 tonnin määrään ja enintään käytettävissä olevaan määrään. Hakemuksia ei saa jättää 1 päivän heinäkuuta ja 31 päivän joulukuuta 2018 väliselle jaksolle.

5.   Edellä olevan 3 kohdan mukaisesti jätettyjen hakemusten perusteella myönnetyt tuontitodistukset ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 2018.

3 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Sitä sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 2018.

Tehty Brysselissä 7 päivänä maaliskuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Neuvoston päätös (EU) 2017/1913, annettu 9 päivänä lokakuuta 2017, lisäetuuksia maataloustuotteiden kaupassa koskevan Euroopan unionin ja Islannin välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä (EUVL L 274, 24.10.2017, s. 57).

(3)  Komission asetus (EY) N:o 2535/2001, annettu 14 päivänä joulukuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maito- ja maitotuotealan tuontijärjestelmän ja tariffikiintiöiden avaamisen osalta (EYVL L 341, 22.12.2001, s. 29).


LIITE

I.I

Päätöksellä (EU) 2017/1913 hyväksytyn, Islannin kanssa tehdyn sopimuksen liitteen V mukaiset tariffikiintiöt

Vuotuinen kiintiö 1.1.–31.12.

Määrä (tonnia)

Kannettava tulli: vapautus

Kiintiön numero

 

09.4225

09.4226

09.4227

Kuvaus  (*1)

 

Luonnollinen voi

Skyr

Juustot

CN-koodi

 

0405 10 11

0405 10 19

ex 0406 10 50  (*2)

ex 0406

ei kuitenkaan CN-alanimikkeen 0406 10 50  (*2) ”skyr”

Määrä kaudella toukokuu–joulukuu 2018

 

201

793

9

Vuotuinen määrä 2019

 

439

2 492

31

Määrä kaudella tammikuu–kesäkuu

 

220

1 246

16

Määrä kaudella heinäkuu–joulukuu

 

219

1 246

15

Vuotuinen määrä 2020

 

463

3 095

38

Määrä kaudella tammikuu–kesäkuu

 

232

1 548

19

Määrä kaudella heinäkuu–joulukuu

 

231

1 547

19

Vuotuinen määrä 2021 ja seuraavina vuosina

 

500

4 000

50

Määrä kaudella tammikuu–kesäkuu

 

250

2 000

25

Määrä kaudella heinäkuu–joulukuu

 

250

2 000

25


(*1)  Sen rajoittamatta, mitä yhdistetyn nimikkeistön tulkintasäännöissä määrätään, tavaran kuvaus on ohjeellinen, koska etuuskohtelujärjestely määräytyy tässä liitteessä CN-koodin soveltamisalan perusteella. Jos CN-koodin edessä on ”ex”, etuuskohtelujärjestely määräytyy sekä CN-koodin että sitä vastaavan tavaran kuvauksen perusteella.

(*2)  Tullikoodi saattaa muuttua; odotetaan vahvistusta tuotteen luokituksesta.”


PÄÄTÖKSET

8.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 65/24


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2018/340,

annettu 6 päivänä maaliskuuta 2018,

PRY-yhteistyössä kehitettävien hankkeiden luettelosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 46 artiklan 6 kohdan,

ottaa huomioon pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) ja siihen osallistuvien jäsenvaltioiden luettelon vahvistamisesta 11 päivänä joulukuuta 2017 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2017/2315 (1),

ottaa huomioon Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan ja Italian tasavallan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 11 päivänä joulukuuta 2017 päätöksen (YUTP) 2017/2315.

(2)

Kyseisen päätöksen 4 artiklan 2 kohdan e alakohdassa säädetään, että neuvosto antaa päätöksen tai suosituksen, jossa laaditaan pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) puitteissa kehitettävistä hankkeista luettelo, jossa otetaan huomioon sekä voimavarojen kehittämiseen annettava tuki että merkittävän tuen antaminen keinojen ja voimavarojen puitteissa yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan operaatioihin.

(3)

PRY-yhteistyöhön osallistuvat jäsenvaltiot antoivat 11 päivänä joulukuuta 2017 julkilausuman, jossa esitettyjen hanke-ehdotusten perusteella esitetään alustava luettelo 17 hankkeesta, jotka toteutetaan PRY-yhteistyössä. Kyseinen julkilausuma annettiin siinä tarkoituksessa, että neuvosto tekee asiasta muodollisen päätöksen vuoden 2018 alussa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 46 artiklan 6 kohdan ja päätöksen (YUTP) 2017/2315 5 artiklan mukaisesti.

(4)

Päätöksen (YUTP) 2017/2315 5 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, että luettelo kunkin yksittäisen hankkeen jäsenistä on liitettävä 4 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettuun neuvoston päätökseen.

(5)

Johdonmukaisuuden varmistamiseksi kaikkien PRY-yhteistyön hankkeiden toimeenpano perustuu hankkeiden yhteisiin hallinnointia koskeviin sääntöihin, mukaan lukien muun muassa tarvittaessa säännöt tarkkailijoiden asemasta, jotka hyväksytään päätöksen (YUTP) 2017/2315 4 artiklan 2 kohdan f alakohdan nojalla ja joita osallistuvat jäsenvaltiot, jotka ottavat osaa yksittäiseen hankkeeseen, voisivat tarvittaessa mukauttaa kyseistä hanketta varten.

(6)

Sen vuoksi neuvoston olisi hyväksyttävä päätös PRY-yhteistyössä kehitettävien hankkeiden luettelosta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Seuraavat hankkeet kehitetään PRY-yhteistyössä:

1.

Eurooppalainen lääkintäjohtoporras;

2.

Eurooppalainen ohjelmistoradio (ESSOR);

3.

Euroopan logistiikkaverkosto ja tuki operaatioille;

4.

Sotilaallinen liikkuvuus;

5.

Euroopan unionin koulutusoperaatioiden osaamiskeskus (EU TMCC);

6.

Eurooppalainen maavoimien koulutuksen sertifiointikeskus;

7.

Sotilaalliset energiaratkaisut (EOF);

8.

Siirrettävä sotilaallinen katastrofiapupaketti;

9.

(Puoli-) autonomiset merimiinojen torjuntajärjestelmät (MAS MCM);

10.

Satamien ja merikapeikkojen valvonta ja suojaaminen (HARMSPRO);

11.

Merivalvonnan kehittäminen;

12.

Kyberuhkia ja kybertapahtumiin reagoimista käsittelevä tiedonvaihtoalusta;

13.

Kyberalan nopean toiminnan ryhmät ja kyberturvallisuuteen liittyvä keskinäinen avunanto;

14.

YTPP-operaatioiden strateginen johtamisjärjestelmä;

15.

Jalkaväen panssaroitu taisteluajoneuvo / Amfibiotaisteluajoneuvo / Kevyt panssariajoneuvo;

16.

Epäsuora tulituki (EuroArtillery);

17.

EUFOR-kriisinhallinnan ydinjoukko (EUFOR CROC).

2 artikla

Luettelo kunkin yksittäisen hankkeen jäsenistä esitetään liitteessä.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 6 päivänä maaliskuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. MOGHERINI


(1)  EUVL L 331, 14.12.2017, s. 57.


LIITE

Luettelo kunkin yksittäisen hankkeen jäsenistä

Hanke

Hankkeen jäsenet

1.

Eurooppalainen lääkintäjohtoporras

Saksa, Tšekki, Espanja, Ranska, Italia, Alankomaat, Romania, Slovakia, Ruotsi

2.

Eurooppalainen ohjelmistoradio (ESSOR)

Ranska, Belgia, Saksa, Italia, Alankomaat, Puola, Portugali, Suomi

3.

Euroopan logistiikkaverkosto ja tuki operaatioille

Saksa, Belgia, Bulgaria, Kreikka, Espanja, Ranska, Kroatia, Italia, Kypros, Unkari, Alankomaat, Slovenia, Slovakia

4.

Sotilaallinen liikkuvuus

Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Tšekki, Saksa, Viro, Kreikka, Espanja, Ranska, Kroatia, Italia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Unkari, Itävalta, Puola, Portugali, Romania, Slovenia, Slovakia, Suomi, Ruotsi

5.

Euroopan unionin koulutusoperaatioiden osaamiskeskus (EU TMCC)

Saksa, Belgia, Tšekki, Irlanti, Espanja, Ranska, Italia, Kypros, Luxemburg, Alankomaat, Itävalta, Romania, Ruotsi

6.

Eurooppalainen maavoimien koulutuksen sertifiointikeskus

Kreikka, Italia

7.

Sotilaalliset energiaratkaisut (EOF)

Ranska, Belgia, Espanja, Italia

8.

Siirrettävä sotilaallinen katastrofiapupaketti

Kreikka, Espanja, Kroatia, Italia, Itävalta

9.

(Puoli-) autonomiset merimiinojen torjuntajärjestelmät (MAS MCM)

Belgia, Kreikka, Latvia, Alankomaat, Portugali, Romania

10.

Satamien ja merikapeikkojen valvonta ja suojaaminen (HARMSPRO)

Kreikka, Espanja, Italia, Portugali

11.

Merivalvonnan kehittäminen

Bulgaria, Irlanti, Kreikka, Espanja, Kroatia, Italia, Kypros

12.

Kyberuhkia ja kybertapahtumiin reagoimista käsittelevä tiedonvaihtoalusta

Kreikka, Espanja, Italia, Kypros, Unkari, Itävalta, Portugali

13.

Kyberalan nopean toiminnan ryhmät ja kyberturvallisuuteen liittyvä keskinäinen avunanto

Liettua, Espanja, Ranska, Kroatia, Alankomaat, Romania, Suomi

14.

YTPP-operaatioiden strateginen johtamisjärjestelmä

Saksa, Espanja, Italia, Portugali

15.

Jalkaväen panssaroitu taisteluajoneuvo / Amfibiotaisteluajoneuvo / Kevyt panssariajoneuvo

Kreikka, Italia, Slovakia

16.

Epäsuora tulituki (EuroArtillery)

Italia, Slovakia

17.

EUFOR-kriisinhallinnan ydinjoukko (EUFOR CROC)

Saksa, Espanja, Ranska, Italia, Kypros


8.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 65/28


KOMISSION PÄÄTÖS (EU) 2018/341,

annettu 27 päivänä syyskuuta 2017,

Ranskan toteuttamasta tukijärjestelmästä SA.34433 (2012/C) (ex 2012/NN) (Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer -instituutin (FranceAgriMer) hyväksi perittävä maksu – 30 päivänä joulukuuta 2005 annetun lain nro 2005–1720 25 pykälä)

(tiedoksiannettu numerolla C(2017) 4431)

(Ainoastaan ranskankielinen teksti on todistusvoimainen)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 108 artiklan 2 kohdan 1 alakohdan,

on mainitun artiklan mukaisesti kehottanut asianomaisia esittämään huomautuksensa,

sekä katsoo seuraavaa:

I   MENETTELY

(1)

Komissio pyysi kantelun perusteella 28 päivänä marraskuuta 2011 päivätyllä faksilla Ranskan viranomaisia toimittamaan kaikki arviointia varten tarvittavat tiedot 30 päivänä joulukuuta 2005 annetun lain nro 2005–1720 25 pykälän mukaisesti Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer -instituutin (FranceAgriMer) hyväksi perittävästä maksusta, jäljempänä ’maksu’, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 107 ja 108 artiklan perusteella. Ranskan viranomaisilla oli kuukauden määräaika kyseisten tietojen toimittamista varten.

(2)

Ranska pyysi komissiolta 11 päivänä joulukuuta 2011 päivätyllä kirjeellä määräajan pidentämistä 1 päivään helmikuuta 2012.

(3)

Komissio myönsi pyydetyn määräajan pidennyksen 12 päivänä joulukuuta 2011 lähettämällään faksilla.

(4)

Ranska toimitti 14 päivänä helmikuuta 2012 komissiolle sähköpostitse 28 päivänä marraskuuta 2011 pyydetyt tiedot.

(5)

Komissio ilmoitti Ranskan viranomaisille 5 päivänä maaliskuuta 2012 päivätyllä faksilla ilmoittamatonta tukea koskevan menettelyn aloittamisesta numerolla SA.34433 (2012-NN), koska maksua oli alettu soveltaa ilman, että tuesta olisi ilmoitettu komissiolle SEUT-sopimuksen 108 artiklan 3 kohdan nojalla ja ilman tämän hyväksyntää. Komissio ilmoitti Ranskan viranomaisille 14 päivänä kesäkuuta 2012 päivätyllä faksilla mainitun menettelyn laajentamisesta, koska käytettävissä olevien tietojen analyysistä oli ilmennyt, että vähämerkityksistä tukea koskevaa asetusta oli sovellettu epätarkoituksenmukaisesti: ilmoittamattomaksi tueksi oli muutettu sellainen toimenpide, joka vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen asianmukaisen soveltamisen myötä ei olisi ollut SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea.

(6)

Komissio ilmoitti Ranskalle 4 päivänä lokakuuta 2012 päivätyllä kirjeellä (1)3 päivänä lokakuuta 2012 päivätystä päätöksestään aloittaa SEUT-sopimuksen 108 artiklan 2 kohdan mukainen menettely maksun soveltamisesta. Komissio pyysi Ranskan viranomaisia esittämään huomautuksensa menettelyn aloittamisesta kuukauden kuluessa.

(7)

Komission päätös menettelyn aloittamisesta on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2). Komissio pyysi asianomaisia esittämään toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

(8)

Komissio ei ole saanut huomautuksia asianomaisilta osapuolilta.

(9)

Ranska pyysi komissiota 16 päivänä lokakuuta 2012 lähetetyllä sähköpostilla pidentämään kuukaudella (4 päivään joulukuuta 2012) määräaikaa, joka Ranskalle oli myönnetty SEUT-sopimuksen 108 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn aloittamista koskevan vastauksen antamista varten.

(10)

Komissio myönsi pyydetyn määräajan pidennyksen 18 päivänä lokakuuta 2012 lähettämällään faksilla.

(11)

Ranska toimitti komissiolle sähköpostitse 5 päivänä joulukuuta 2012 vastauksensa SEUT-sopimuksen 108 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn aloittamisesta.

(12)

Komission yksiköt ja Ranskan viranomaiset kokoontuivat tämän vastauksen analysoinnin jälkeen 12 päivänä joulukuuta 2012 selvittämään asiakirja-aineiston tiettyjä kohtia. Kyseisen tapaamisen seurauksena komissio pyysi lisätietoja 15 tammikuuta 2013 päivätyllä faksilla.

(13)

Ranska toimitti komissiolle sähköpostitse 18 päivänä helmikuuta 2013 kirjeen, joka sisälsi 15 päivänä tammikuuta 2013 pyydetyt lisätiedot. Ranskan viranomaiset toimittivat uusia tietoja 23 päivänä kesäkuuta 2016 vastauksena 8 päivänä lokakuuta 2015 komission esittämään pyyntöön sekä 20 päivänä tammikuuta 2017 vastauksena 19 päivänä lokakuuta 2016 komission esittämään pyyntöön.

II   KUVAUS

(14)

Joulukuun 30 päivänä 2005 annetun lain nro 2005–1720 (vuoden 2005 lisätalousarviota korjaava laki) 25 pykälässä otetaan käyttöön France AgriMerin hyväksi perittävä maksu kyseisen instituutin maitotuotemarkkinoiden osalta toteuttamien toimien rahoittamiseksi. Lain viimeisin konsolidoitu versio on laadittu 1 päivänä tammikuuta 2012.

(15)

Maksun joutuvat maksamaan ne maidontuottajat, joilla on neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1788/2003 (3) tarkoitettu suoramyyntiin oikeuttava tilakohtainen viitemäärä, sekä maidon ostajat. Maksu perustuu

maidon määrään, jonka tuottaja toimittaa maitona kunkin vuoden huhtikuun 1 päivää edeltävän 12 kuukauden aikana, jäljempänä ’viitekausi’, ja joka ylittää France AgriMerin kyseiselle tuottajalle kyseisen kauden toimituksia varten ilmoittaman viitemäärän (tässä tapauksessa France AgriMer ilmoittaa maksettavan maksun määrän kullekin ostajalle, jolle tuottaja on toimittanut maitoaan, ja maidon ostaja suorittaa France AgriMerille ilmoitusta seuraavan kuukauden aikana maksut, jotka on peritty kyseiselle ostajalle maitoa toimittavilta tuottajilta),

maidon määrään, joka on myyty, luovutettu tai käytetty tuottajan myymien tai luovuttamien maitotuotteiden valmistukseen viitekauden aikana ja joka ylittää kyseiselle tuottajalle kyseisen kauden suoramyyntiä varten ilmoitetun viitemäärän (tässä tapauksessa France AgriMer ilmoittaa maksettavan maksun määrän kullekin suoramyyntiä harjoittaneelle tuottajalle, ja kyseinen tuottaja suorittaa maksettavat maksut France AgriMerille ilmoitusta seuraavan kuukauden aikana).

(16)

Maksu voi oikeuttaa kumulatiivisiin korvauksiin (4). Maksun määräytymisperuste on viitekauden aikana tapahtuva maidon toimittaminen tai maidon tai maitotuotteiden suoramyynti. Esimerkiksi maksun perimisestä tuottajakohtaisen kiintiönsä markkinointivuonna 2009–2010 ylittäneiltä ostajilta ja maidontuottajilta 17 päivänä elokuuta 2010 annetun määräyksen 4 pykälässä säädetään, että France AgriMer palauttaa, jos markkinointivuoden 2009–2010 lopussa kansallisella tasolla on käytettävissä olevia varoja, ostajille osan maksusta, joka niille maitoa toimittaneiden tuottajien on täytynyt maksaa, seuraavien ehtojen mukaisesti:

kaikki tuottajat saavat yhtäläisen korvauksen, joka vastaa yhtä prosenttia heidän kiintiöstään (5),

tuottajat, joiden tuottajakohtainen kiintiö on enintään 160 000 litraa, saavat lisäksi enintään 2 866 euron korvauksen, joka vastaa 10 000 litran määrää,

tuottajat, joiden kiintiö on 160 000–169 900 litraa, saavat lisäkorvauksen, jonka avulla he voivat saavuttaa 171 600 litran kiintiön.

(17)

Jos tuottajalta peritään asetuksen (EY) N:o 1788/2003 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu maksu, France AgriMerin perimän maksun suorittamista ei vaadita kyseisten määrien osalta. Kyseisen säännöksen nojalla peritään yhdentoista 1 päivänä huhtikuuta 2004 alkavan peräkkäisen kahdentoista kuukauden jakson aikana maksu kyseisten kahdentoista kuukauden aikana kaupan pidettävistä lehmänmaidosta ja muista maitotuotteista, kun niiden määrät ylittävät kansalliset viitemäärät.

(18)

Maksuksi vahvistetaan 100:aa maitokiloa kohti 28,54 euroa markkinointivuodeksi 2006–2007 ja 27,83 euroa sitä seuraaviksi markkinointivuosiksi.

(19)

Maksusta saaduilla tuotoilla rahoitetaan maidontuotannosta osittain tai kokonaan luopumista maidontuotannon lopettamistuen (ACAL) avulla. Käytännössä edunsaaja saa litrakohtaisen korvauksen France AgriMerilta, joka on julkinen elin. Muita maidontuotannon lopettamistuen rahoituslähteitä ovat kiintiöiden erityisestä siirtojärjestelmästä, jäljempänä ’TSST’ (6), saadut tuotot, valtion talousarvio sekä mahdollisesti paikallisyhteisöjen rahastot. Osa maksusta saaduista tuotoista on käytetty sellaisten maitoalan yritysten avustamiseksi, joiden on täytynyt hävittää polykloorattujen bifenyylien (PCB-yhdisteet) saastuttamaa maitoa markkinointivuonna 2007–2008. Ranskan viranomaisten mukaan tätä rahoitusta on myönnetty komission asetuksesta (EY) N:o 1998/2006 (7) johtuvan vähämerkityksisen tuen järjestelmän puitteissa.

(20)

Maidontuotannon lopettamistuen määrä lasketaan seuraavasti:

euroa/litra

2010–2011

2011–2012

2012–2013

2013–2014

Alle 100 000 litraa

0,15

0,1125

0,075

0,0375

100 001 –150 000 litraa

0,08

0,06

0,04

0,02

150 001 –200 000 litraa

0,05

0,0375

0,025

0,0125

Yli 200 000 litraa

0,01

0,0075

0,005

0,0025

(21)

Maksusta saadut tuotot ja niiden käyttö markkinointivuoteen 2010–2011 mennessä:

(euroa)

Markkinointivuosi

Perityt maksut

Maksulla rahoitettu ACAL

Muilla maksulla rahoitettu ACAL

TSST:n osuus

ACAL yhteensä

Muut maksulla rahoitetut toimet

2005/2006

17 080 881

Ei ACAL-ohjelmaa

2006/2007

11 858 443

12 851 977

21 509 339

21 454 252

34 361 316

 

2007/2008

2 959 456

13 228 140

33 848 558

32 798 510

47 076 698

1 260 753

2008/2009

17 183 670

2 571 271

23 411 722

21 311 722

25 982 992

 

2009/2010

10 093 611

17 909 294

12 349 799

12 349 799

30 259 093

 

2010/2011

12 629 142

9 904 398

18 021 681

18 021 681

27 926 079

 

Yhteensä

71 805 202

56 465 080

109 141 098

105 935 964

165 606 178

 

III   MUODOLLISEN TUTKINTAMENETTELYN ALOITTAMISEN SYYT

(22)

Komissio aloitti SEUT-sopimuksen 108 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn seuraavista syistä:

maksun perinnässä näytti olevan piirteitä SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta valtiontuesta, sillä siihen liittyy korvauksia, jotka eivät verojärjestelmän logiikan mukaisesti vaikuta perustelluilta; tällaiset tuen muodot eivät myöskään vaikuttaneet olevan perusteltavissa maatalousalan valtiontukisääntöjen perusteella,

maksulla rahoitettava maidontuotannosta luopuminen voi olla osittaista tai kokonaisvaltaista; maatalousalan valtiontukisääntöjen mukaan luopumistukea voidaan pitää sisämarkkinoille soveltuvana ainoastaan, jos kaupallisesta maatalouden harjoittamisesta luovutaan kokonaan,

osa maksun tuotosta on käytetty rahoittamaan PCB-yhdisteiden saastuttaman maidon hävittämistä asetuksen (EY) N:o 1998/2006 mukaisessa vähämerkityksisen tuen järjestelmässä; tässä vaiheessa ei ollut varmaa, voisiko mainittu asetus olla asianmukainen oikeusperusta vähämerkityksisen tuen myöntämiseksi kyseessä olevassa tapauksessa; epätarkoituksenmukaisen oikeusperustan valinta on lisäksi saattanut johtaa sellaisen valtiontuen esiintymiseen, jonka soveltuvuutta sisämarkkinoille ei ollut vielä tässä vaiheessa osoitettu,

maksun periminen ja maidontuotannon lopettamistuki voivat tässä vaiheessa olla ristiriidassa maitoalan yhteisen markkinajärjestelyn kanssa tai haitata sen toimintaa; maatalousalan valtiontukisääntöjen mukaan toimenpidettä, jolla on tällaiset ominaisuudet, ei voida pitää sisämarkkinoille soveltuvana.

IV   RANSKAN VIRANOMAISTEN HUOMAUTUKSET MUODOLLISEN TUTKINTAMENETTELYN ALOITTAMISESTA

(23)

Ranskan viranomaiset korostavat sähköpostitse 5 päivänä joulukuuta 2012 toimittamassaan kirjeessä ensinnäkin, että yhteistä markkinajärjestelyä koskevassa unionin lainsäädännössä on oikeusperusta maidontuotannon lopettamistukia varten. Kyseisestä oikeusperustasta säädetään neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 75 artiklan 1 kohdan a alakohdassa (8). Sen mukaan jäsenvaltiot voivat myöntää tuottajille, jotka sitoutuvat lopettamaan pysyvästi maidontuotantonsa kokonaan tai osittain, yhtenä tai useampana vuotuisena eränä maksettavan korvauksen ja siirtää näin vapautuneet tilakohtaiset kiintiöt kansalliseen varantoon. Tätä artiklaa sovelletaan Ranskan viranomaisten mukaan riippumatta muista maitokiintiöiden hallinnointia koskevista säännöksistä ja mahdollisen maksun soveltamisesta kiintiön ylittymisen yhteydessä.

(24)

Ranskan viranomaiset viittaavat komission kantaan, jonka mukaan maidontuotannosta luopumisen rahoittaminen vastaa ensinäkemältä valtiontuen määritelmää, ja tähdentävät, ettei ennen vuotta 2007 annettu unionin lainsäädäntö, eikä etenkään asetus (EY) N:o 1788/2003, sisältänyt nimenomaista mainintaa maito- ja maitotuotealaan kuuluvia tuotteita koskevien tukien ilmoittamisvelvoitteesta. Viranomaiset täsmentävät, että asetuksen (EY) N:o 1234/2007 180 artikla selventää tilannetta: sen nojalla maidontuotannon lopettamistukia koskeva järjestelmä nimenomaan kuuluu ilmoitusmenettelyyn ja että he ovat vilpittömästi uskoneet noudattaneensa unionin lainsäädäntöä toimittaessaan komissiolle säännöllisesti tietoja korvausjärjestelmästä kyselylomakkeiden avulla. Ranskan viranomaisten mukaan komissio oli joka tapauksessa tietoinen maidontuotannon lakkauttamistuen olemassaolosta, koska se oli kuulustellut Ranskaa maidontuotannon vapaaehtoista vähentämistä Bretagnessa koskevan tukitoimenpiteen tarkastelun yhteydessä (tuki N:o 290/2007 – ARVAL). Viranomaiset päättävät perustelunsa sitoutumalla ilmoittamaan järjestelmästä tulevaisuudessa (kuten on toimittu, ks. johdanto-osan 53 kappale).

(25)

Kun tarkastellaan maidontuotannon lopettamistukien yhteensopivuutta sisämarkkinoille ja erityisesti komission huomautusta, jonka mukaan järjestelmä ei näytä olevan maa- ja metsätalousalan valtiontukea koskevien suuntaviivojen (2007–2013), jäljempänä ’vuosien 2007–2013 suuntaviivat’ (9), 88 kohdan mukainen, Ranskan viranomaiset väittävät, että maidontuotannon lopettamistukia koskeva järjestelmä kuuluu asetuksen (EY) N:o 1234/2007 75 artiklan soveltamisalaan ja että komission olisi otettava tämä huomioon analyysissaan. Viranomaiset toteavat lisäksi, että ainoastaan osa tuottajien esittämistä maidontuotannon lopettamiseen liittyvistä tukipyynnöistä koskee tuotannosta luopumista eläkkeelle jäämisen vuoksi (noin 10 prosenttia kaikista tuensaajista); näissä hakemuksissa on noudatettu ehtoa, jonka mukaan kaupallisesta maatalouden harjoittamisesta on luovuttava kokonaan ja pysyvästi. Ranskan viranomaiset arvioivat muista tuottajista, että maidontuotannon lopettamistukia koskeva järjestelmä soveltuu sisämarkkinoille vuosien 2007–2013 suuntaviivojen 143 ja 144 kohdan osalta, joissa käsitellään maataloustuotteiden tuotannon, jalostuksen ja kaupan pitämisen kapasiteetin poistamiseen tarkoitettua tukea.

(26)

Ranskan viranomaiset muistuttavat vuosien 2007–2013 suuntaviivojen 143 ja 144 kohtaan liittyen, että maitoalalla on ylikapasiteettia, johon viitataan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 johdanto-osan 30 kappaleessa, ja tähdentää, että mainitun asetuksen nojalla maidontuotannosta voidaan luopua osittain tai kokonaan. Viranomaisten mielestä maidontuotannon lopettamistukia koskeva järjestelmä vastaa lisäksi ehtoa, jonka mukaan edunsaaja tarjoaa vastasuorituksen. Vastasuoritus on toteutettu TSST-mekanismilla, joka otettiin käyttöön vuonna 2006 soveltamalla asetuksen (EY) N:o 1788/2003 18 artiklan 1 kohdan b alakohtaa. Kiintiöiden siirrot tapahtuvat tämän mekanismin avulla siten, että tuottajat, joille kiintiöt myönnetään, suorittavat maitoalan vapautuneista viitemääristä maksun määritellyn maksutaulukon mukaisesti. Korvaus lasketaan soveltamalla samaa maksutaulukkoa, jota käytetään maidontuotannon lopettamistukiin, ja se suoritetaan tuottajille, jotka luopuvat hallussaan olevasta maidon viitemäärästä. Maksutaulukosta ja sen yhdistämisestä maidontuotannon lopettamistukiin annetaan vuotuinen määräys jokaista maidon markkinointivuotta varten. Ranskan viranomaisten mukaan TSST johtaa siihen, että tukien alalla osoitetaan kollektiivinen osuus maidontuotannon lopettamistukiin, jotka vastaavat vähintään 50:tä prosenttia järjestelmän toteuttamisesta aiheutuneista julkisista menoista. Muilta osin tukijärjestelmä jättää ulkopuolelle vaikeuksissa olevat yritykset, on kaikkien talouden toimijoiden saatavilla samoin edellytyksin, ei synnytä kilpailuetua, kun otetaan huomioon sen korvaava luonne, koska korvaus suoritetaan ainoastaan tuotantokiintiöstä luovuttaessa, eikä johda missään tapauksessa pääoman menetysten eikä tulevien tulojen liiallisiin korvauksiin, koska korvaus myönnetään asteittain alenevana tukena (käsiteltävän ajanjakson aikana keskimääräinen luopumiskorvaus oli 0,083 euroa litralta, kun kiintiön arvo samalla ajanjaksolla oli 0,10 euroa litralta).

(27)

Kun tarkastellaan PCB-yhdisteiden saastuttaman maidon hävittämisestä maksettuja korvauksia, Ranskan viranomaiset tähdentävät, että kotieläinjalostusviraston johtajan tekemä päätös, jolla otettiin käyttöön tukijärjestelmä toimijoiden menetysten korvaamiseksi, perustuu sekä asetukseen (EY) N:o 1998/2006 että komission asetukseen (EY) N:o 1535/2007 (10). Asetusta (EY) N:o 1998/2006 on käytetty tukiin, joita meijereille on maksettu sellaisen ostetun maidon hävittämisestä, joka on tuottajilta noutamisen jälkeen käynyt läpi ensimmäisen jalostusvaiheen, kun taas asetusta (EY) N:o 1535/2007 on käytetty suoramyyntiä harjoittavien tuottajien tuottaman raakamaidon hävittämisen rahoittamiseen. Kärsityistä menetyksistä ei kummassakaan tapauksessa ole maksettu liiallista korvausta.

(28)

Ranskan viranomaiset toteavat korvauksista, että ministerin määräyksissä määrättiin korvausjärjestelmän soveltamisesta ainoastaan siinä tapauksessa, että tuottajalta peritään ylijäämämaksu käyttötarkoitukseen sidotun veroluonteisen maksun (Taxe Fiscale Affectée, TFA) järjestelmän nojalla tai asetuksen (EY) N:o 1234/2007 78 artiklan mukaisen maksun perusteella. Toimenpidettä sovellettiin siten toimijoiden rankaisua koskevassa järjestelmässä, jota ei voida rinnastaa toimijoiden suosimiseen. Jos kansallisen kiintiön ylitys havaittaisiin, korvausjärjestelmää sovellettaisiin kyseisen asetuksen 84 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Vaikka järjestelmä siis rasittaakin eri toimijaluokkia eri tavalla, se ei ole vääristänyt tuottajien välistä kilpailua. Tuottaja, jonka infrastruktuuri ja varat ovat riittäneet oman kiintiön ylittämiseen ja jonka osuus maksusta on suurempi, ei ole ollut huonommassa asemassa kuin tuottaja, joka ei ole kuitenkaan voinut kilpailla tämän kanssa maksurasituksen keventämisen vuoksi. Ranskan viranomaisten mukaan tämä ei myöskään vaikuttanut kauppaan, koska maksujärjestelmä pysyi rajattuna kansalliseen tuotantomäärään. Jos taas jotkut pystyivät rasituksen keventämisen ansiosta tuottamaan enemmän ilman taloudellisia seurauksia, se johtuu siitä, että tietyt tuottajat ovat tuottaneet vähemmän. Markkinoille loppujen lopuksi saatetun maidon määrä on pysynyt samana, eikä se ole vaikuttanut jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

(29)

Komission mukaan viranomaisten mahdollisuus muokata korvauksia näyttää osoittavan, että käytössä on talouden toimijoiden harkinnanvarainen kohtelu puolueettomien kriteerien mukaisen verotulojen yksinkertaisen käsittelyn lisäksi. Se voi yhteisöjen tuomioistuimen mukaan tehdä yleisen toimenpiteen yksittäisestä soveltamisesta valikoivan toimenpiteen (11). Ranskan viranomaiset korostavat, että kaikki tuottajat käsittävä yleinen toimenpide on otettu käyttöön markkinointivuodesta 2009–2010 alkaen, jotta maitokiintiöjärjestelmä voidaan lopettaa, ja että yhden tai kahden prosentin korvauskynnys ei ole syrjivä, koska sitä sovelletaan kaikkiin maidontuottajiin tuottajakohtaisen kiintiön ylittävän määrän perusteella, mikä tosiasiallisesti pienentää sovellettavaa maksua. Korvaus myönnettiin samalla tavalla kaikille pientuottajille epävarman tilanteen (tuotantokustannukset, suhdanneriskeille altistuminen) perusteella, jotta nämä voivat sovittaa panostaan tuotantorakenteensa kapasiteetin ja koon mukaan veroasteen käyttöönottoon sovellettavien progressiivisuusperiaatteiden mukaisesti. Näiden pientuottajien tuottajakohtainen kiintiö on enintään 55 prosenttia kansallisesta keskimääräisestä tuottajakohtaisesta kiintiöstä. Heidän osuutensa on yhteensä 25 prosenttia tuottajista ja alle 20 prosenttia kansallisesta kiintiöstä.

(30)

Korvausjärjestelmän täytäntöönpanoehdot oli selitetty selkeästi markkinointivuoden lopussa annetuissa määräyksissä, jotka julkaistiin Ranskan tasavallan virallisessa lehdessä ja valtion hajautettujen palvelujen verkkosivustoilla. Sen vuoksi ja kaikkien edellä esitettyjen syiden perusteella Ranskan viranomaiset katsovat, että korvausjärjestelmä ei täytä SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun valtiontuen kriteereitä.

(31)

Ranskan viranomaiset toteavat myös, että käyttötarkoitukseensa sidotun veroluonteisen maksun korvaukset on myönnetty tapauskohtaisesti markkinointivuosina 2006–2007 ja 2007–2008 tuottajille, joiden tiloilla on ollut bluetongue-tautia.

V   RANSKAN VIRANOMAISTEN LISÄHUOMAUTUKSET

(32)

Ranskan viranomaiset olisivat esittäneet huomautuksia SEUT-sopimuksen 108 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn aloittamisesta ja 12. joulukuuta 2012 pidetyn kokouksen jälkeen (12). Ne huomioon ottaen viranomaisia oli pyydetty osoittamaan, että eläkkeelle siirtymiseen tai maataloustoiminnan harjoittamisen lopettamiseen tarkoitettuja tukia koskevia sääntöjä noudatetaan kokonaisuudessaan. Viranomaiset toimittivat 18. helmikuuta 2013 päivätyssä sähköpostitse toimitetussa kirjeessä (13) seuraavat tarkennukset.

Eläkkeelle siirtymisestä johtuvan toiminnan harjoittamisesta luopumisen perusteella annetut maidontuotannon lopettamistuet

(33)

Ranskan viranomaisten mukaan eläkkeelle siirtymisestä johtuva maidontuotannon lopettamista koskeva tukijärjestelmä avattiin maanviljelijöille markkinointivuonna 2009–2010 sen jälkeen, kun kansallinen varhaiseläkkeelle siirtymisen tukijärjestelmä lopetettiin. Kyseisen tukijärjestelmän täytäntöönpanoehdot vastasivat neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 (14) 23 artiklan säännöksiä ja edellyttivät muun muassa tuen myöntämistä koko maataloustoiminnan lopettamisen perusteella. Näitä ehtoja on sovellettu myös maidontuotannon lopettamista koskevaan tukijärjestelmään. Käytännössä koko maidontuotannon lopettamisen noudattamista valvoivat tiloilla tarkastajat, joiden vastuulla oli tarkastaa France AgriMerin tekemän riskianalyysin perusteella valittu otos tiloista. Tarkastustasot vastaavat unionin lainsäädännössä asetettua. Ranskan viranomaisten mukaan säännönvastaisuuksia ei havaittu.

Tuotantoa, jalostamista ja markkinoille saattamista koskevan kapasiteetin poistamiseen tarkoitettujen tukien perusteella annetut maidontuotannon lopettamistuet

(34)

Ranskan viranomaiset muistuttivat, että maidontuotannon lopettamista koskeva tukijärjestelmä voidaan ottaa käyttöön, kun tuottaja luopuu osittain tai kokonaan maidontuotannosta asetuksen (EY) N:o 1234/2007 75 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja vuosien 2007–2013 suuntaviivojen 144 kohdan f alakohdan mukaisesti, ja että maidontuotannon lopettamistuet ovat suurimmaksi osaksi (80–90 prosentissa tapauksista markkinointivuoden mukaan) tukia maidontuotannon lopettamiseksi kokonaan. Sen jälkeen viranomaiset analysoivat järjestelmää kapasiteetin poistamiseen tarkoitettuihin tukiin liittyvien vuosien 2007–2013 suuntaviivojen 144 kohdassa tarkoitettujen eri ehtojen perusteella.

(35)

Sen selvittämiseksi, onko käyttöön otetusta tuesta hyötyä koko alalla, jolla on ylikapasiteettia (vuosien 2007–2013 suuntaviivojen 144 kohdan a–e alakohta), Ranskan viranomaiset muistuttivat johdanto-osan 26 kappaleessa esitetyistä perusteista ja lisäsivät, että maidontuotannon lopettamisen tukijärjestelmää koskevissa yleiskirjeissä korostetaan, että osa kerätyistä kiintiöistä palautetaan kansalliseen varantoon, josta ne voidaan jakaa uudelleen kiintiöiden tavanomaisen jakamisen puitteissa. Ne on tarkoitus jakaa uudelleen tuottajille, joilla on kapasiteettia tuottaa oman alkuperäisen viitemääränsä yli, millä edistetään maidontuotantoalan kilpailukykyä ja tuetaan sen taloudellista rakenneuudistusta. Viranomaiset korostavat lisäksi pyyntöään, jonka tarkoituksena on hyödyntää vuosien 2007–2013 suuntaviivojen 144 kohdan e alakohtaa. Sen mukaan tukijärjestelmät, joita sovelletaan aloihin, joilla on tuotantorajoja tai kiintiöitä, tutkitaan tapauskohtaisesti.

(36)

Sen selvittämiseksi, tarjoaako tuensaaja vastasuorituksen (vuosien 2007–2013 suuntaviivojen 144 kohdan f alakohta), Ranskan viranomaiset tutkivat tapauksen, jossa tuottajat saattavat maitonsa markkinoille yhteistoimituksina, ja tapauksen, jossa tuottajat saattavat maitonsa suoraan kuluttajille suoramyynnissä.

(37)

Kun kyse on tuottajista, jotka saattavat maitonsa markkinoille yhteistoimituksina, tuensaaja sitoutuu lopettaessaan toimintansa kokonaan luopumaan täydellisesti ja lopullisesti maidon tai maitotuotteiden toimituksista ja markkinoille saattamisesta, ja hänen on toimitettava todistus täydellisestä ja lopullisesta luopumisesta 30 päivän kuluessa lopettamispäivästä ja viimeistään 31. maaliskuuta vuonna N + 1 (N tarkoittaa vuotta, jona lopettamisen tukipyyntö tehtiin). Tuensaajan on myös sitouduttava olemaan pyytämättä enää kiintiötä. Kun luopuminen on osittaista, tuensaaja sitoutuu osoittamaan, että tuotantolaitos (jos niitä on useita) on suljettu, tai todistamaan, että tuotannon enimmäismäärä on vähentynyt yhtä paljon kuin vain yhden tuotantolaitoksen omistaville määritetty viitemäärä. Tätä varten tuensaajan on esitettävä kiintiöilmoitus, jonka ostaja on laatinut meneillään olevalta markkinointivuodelta sekä ilmoitus seuraavan markkinointivuoden uudesta kiintiöstä. Tämä valvonta on ollut voimassa vuoden 2015 loppuun asti eli kiintiöiden poistamiseen asti. Osittaisesta lopettamisesta korvausta hakenut tuottaja ei myöskään voi saada myöhemmin muuta korvausta samasta asiasta. Jos tuottaja hakee korvausta ja saa sen täydellisestä lopettamisesta, osittaisesta lopettamisesta jo korvatut kiintiöt otetaan laskelmissa huomioon.

(38)

Maitonsa suoraan loppukuluttajalle myyvien tuottajien on lähetettävä ilmoitus suoraan myyntiin tarkoitetun tuotannon lopettamisesta 30 päivän kuluessa lopettamispäivästä.

(39)

Sovellettavasta tilanteesta riippumatta France AgriMer valvoo ilmoitusten noudattamista sekä hallinnollisesti että itse paikalla. Jos havaitaan säännönvastaisuuksia, epäasianmukaisesti saadut korvaukset peritään lainmukaisesti lasketun koron kanssa, ja rikosoikeuden nojalla voidaan määrätä seuraamuksia.

(40)

Ranskan viranomaiset huomauttavat periaatteesta, jonka mukaan korvausta voivat saada vain tuottajat, jotka ovat tosiasiallisesti harjoittaneet tuotantoa, ja pelkästään siitä tuotantokapasiteetista, joka on tosiasiallisesti ollut käytössä (vuosien 2007–2013 suuntaviivojen 144 kohdan g alakohta) että maidontuotannon lopettamistukea voidaan myöntää vain tuottajille, jotka harjoittavat tuotantotoimintaa.

(41)

Tuen rajoittamisesta yrityksille, jotka täyttävä pakolliset vähimmäisvaatimukset, ja niiden tuottajien poissulkemisesta, joiden tuotantokapasiteetti on jo poistettu tai poistaminen näyttää väistämättömältä (vuosien 2007–2013 suuntaviivojen 144 kohdan i ja j alakohta), Ranskan viranomaiset korostavat, että analyysin jälkeen toimitettu ja maksettu maito vastaa väistämättä sen käyttöä maidonjalostukseen koskevia vähimmäisvaatimuksia. Minkään maidontuotantoyrityksen ei tarvitse lopettaa tuotantoaan siksi, että vähimmäisvaatimuksia ei noudateta. Ranskan viranomaiset selittivät lisäksi, että saneerauksessa tai selvitystilassa olevat tuottajat on suljettu pois tuen piiristä samoin kuin yritykset, jotka eivät ole kyseisissä menettelyissä, mutta jotka täyttävät muut vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmän kriteerit (kassavaikeudet, huomattavasti pienenevä liikevaihto, tappioiden kasvu, velan suureneminen, varallisuuden väheneminen).

(42)

Kyseisen alan kaikilla taloudellisilla toimijoilla on oltava yhtäläiset mahdollisuudet turvautua järjestelmään (vuosien 2007–2013 suuntaviivojen 144 kohdan k alakohta), ja siksi Ranskan viranomaiset korostavat järjestelmän avoimuutta ja julkisuutta, joiden ansiosta se on kaikkien saatavilla. Maidontuotannon lopettamista koskevan tukijärjestelmän ja sen täytäntöönpanon ehdot kuvataan eri määräyksissä, jotka on julkaistu markkinointivuoden lopuksi Ranskan tasavallan virallisessa lehdessä sekä yleiskirjeissä.

(43)

Ranskan viranomaiset korostavat pääoma-arvon tai tulevien tulojen menetyksestä maksettavien liiallisten korvausten välttämisestä (vuosien 2007–2013 suuntaviivojen 144 kohdan l alakohta), että korvaustaulukko alenee asteittain määrän ja ajan osalta. Lisäksi tuottajakohtaiseksi viitemääräksi asetetaan keskimäärin 20 prosenttia määristä, jotka on jaettu maidontuotannon lopettamista koskevaa tukipyyntöä edeltävinä viitenä markkinointivuonna, eikä tätä osaa oteta korvauslaskelmaan mukaan. Tämän järjestelmän ansiosta korvauksen määrä ei ylitä komission Ranskalle arvioiman kiintiön arvoa. Tätä perustelua tuetaan luvuilla, jotka osoittavat, että vuonna 2012 komissio arvioi Ranskan kiintiön arvoksi 200 euroa tuhatta litraa kohti, kun taas Ranskassa käytettyjen taulukkojen perusteella laskettu arvo oli 90 euroa tuhatta litraa kohti. Sitä käytetään korvauslaskelmien perustana.

(44)

Ranskan viranomaiset toteavat alan tarjoamasta vastasuorituksesta (vuosien 2007–2013 suuntaviivojen 144 kohdan m alakohta), että maidontuotannon lopettamisen tukijärjestelmää rahoitetaan etupäässä erityisestä siirtojärjestelmästä (TSST), joka on otettu käyttöön asetuksen (EY) N:o 1234/2007 75 artiklan 1 kohdan e alakohdan nojalla ja jonka perusteella tuottajat voivat hankkia kiintiöitä maksua vastaan. Loput rahoituksesta saadaan julkisista tai yksityisistä rahastoista (valtio, alueelliset ja ammatilliset yhteisöt).

(45)

Vuosien 2007–2013 suuntaviivojen 144 kohdan n alakohdassa määrätään, että jos jäsenvaltio ottaa käyttöön kapasiteetin poistamista koskevan järjestelmän, sen on taattava, ettei se myönnä tukea uuden tuotantokapasiteetin luomiseksi kyseisellä alalla viiden vuoden kuluessa kapasiteetin poistamista koskevan ohjelman päättämisestä. Ranskan viranomaiset korostavat tämän alakohdan soveltamisesta, että maidontuotannon lopettamisen tukijärjestelmän tarkoituksena on tehdä alalla rakenneuudistus asetuksen (EY) N:o 1234/2007 tarjoaman mahdollisuuden mukaisesti, että maidontuotannon lopettamistuen puitteissa vapautuneet kiintiöt ovat toisten tuottajien saatavilla ja että kyseisessä asetuksessa tarkoitettu tämän järjestelmän yhteensopivuus on siksi jätettävä komission tulkittavaksi.

Muut näkökulmat

(46)

Komissio korosti 15. tammikuuta 2013 päivätyssä faksissaan, että tuottajat olivat maksaneet veroluonteisen maksun ostajille, mutta että myös maksun perustamisesta annetuissa määräyksissä tarkoitetut korvaukset oli maksettu ostajille. Se pyysi siksi Ranskan viranomaisia osoittamaan, että ostajat luovuttaisivat korvatut määrät tuottajille.

(47)

Ranskan viranomaiset täsmensivät sähköpostitse 18. helmikuuta 2013 lähetetyssä kirjeessä, että tuottajille maksettaviin mahdollisiin korvauksiin liittyvät viitemäärän ylittäneet summat peritään heti niiden syntyessä ja vähennetään siten suoraan markkinointivuoden lopussa määrätyn maksun määrästä. Tämä takaisinluovutusmekanismi, jossa tuottajan maksua vähennetään ylitystilanteessa, kuuluu valtuutettujen ostajien velvoitteisiin asetuksen (EY) N:o 1234/2007, sellaisena kuin se on muutettuna, 65 ja 85 artiklan nojalla. Ostajien on lisäksi ilmoitettava korvauksista maaseudusta ja merikalastuksesta annetun lain nojalla.

(48)

Ranskan viranomaiset vahvistivat korvausrajasta (15), että säädettyjä prosenttiosuuksia (1 ja 2 prosenttia) sovelletaan kaikkiin tuottajiin, jotka ovat ylittäneet tuottajakohtaisen kiintiönsä, saman tason mukaan koko kyseessä olevan markkinointivuoden ajan.

(49)

Korvaukseen oikeuttavien määrien määrittämisen (16) osalta Ranskan viranomaiset selittivät, että mekanismia on mukautettu kiintiöiden lopettamiseen kyseisellä alalla Ranskassa ja että tavoitteena on ollut säilyttää ylijäämämaksujen veroluonteista maksua koskevien määrärahojen taso vakaana ja myöntää korvaus heikossa asemassa oleville pientuottajille (15 prosenttia tuottajista, joiden osuus kansallisesta kiintiöstä on 10 prosenttia). Viranomaisten mukaan mekanismissa noudatetaan progressiivisuusperiaatetta, jota sovelletaan verotaulukkojen käyttöönotossa. Näihin taulukkoihin viitataan yritysten välitöntä verotusta koskevista valtiontukisäännöistä annetun komission asetuksen (17) 24 kohdassa. Viranomaisten mukaan täydentävä korvausmekanismi on laadittu tuottajille, jotka eivät voi saada ”pientuottajille” tarkoitettua korvausta, mutta jotka kuitenkin ovat heikossa asemassa niitä koskevan viitemäärän osalta. Tavoitteena on välttää rajavaikutuksia.

(50)

Ranskan viranomaiset täsmensivät 20. tammikuuta 2017 päivätyssä kirjeessään, että johdanto-osan 16 kappaleen toisessa ja kolmannessa alakohdassa tarkoitetut korvaukset kuuluvat vähämerkityksisen tuen järjestelmään komission asetuksen (EU) N:o 1408/2013 (18) mukaisesti, koska ne on myönnetty kyseisessä asetuksessa tarkoitettujen ehtojen mukaisesti takautuvasti.

(51)

Bluetongue-taudista johtuvien tappioiden korvaamisesta Ranskan viranomaiset puolestaan selittivät, että tauti oli muuttanut tiettyjen tuottajien menettelytapoja. Heidän kassavirtansa pieneni, mutta heillä oli kuitenkin hoidettavanaan muun muassa karjan laiduntamiskiellosta johtuvia ongelmia, joten he korvasivat kyseiset kassavirrat lisäämällä tuotantoaan kiintiön yli. Tämän tilanteen vuoksi otettiin käyttöön maksukorvausten järjestelmä, jota sovelletaan käyttötarkoitukseensa sidotun veroluonteisen maksun kansallisen järjestelmän puitteissa tai asetuksen (EY) N:o 1234/2007 84 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla, jos kyseisen asetuksen 78 artiklassa tarkoitettu kansallinen kiintiö ylittyy. Korvausten osuus oli seuraava:

markkinointivuoden 2006–2007 aikana 5 prosenttia kiintiöstä kieltoalueella ja 2,5 prosenttia muilla säännellyillä alueilla, joilla tappiot eivät olleet niin merkittäviä

markkinointivuoden 2007–2008 aikana 10 000 litran enimmäiskorvaus (vastaa 4:ää prosenttia keskimääräisestä kiintiöstä) kaikilla kyseessä olevilla alueilla.

(52)

Kun kansallista kiintiötä ei ylitetty, korvausjärjestelmä on Ranskan viranomaisten mukaan vuosien 2007–2013 suuntaviivojen V.B.4 alakohdassa tarkoitettujen kaikkien säännösten mukainen sekä komission asetuksen (EY) N:o 1857/2006 (19) 10 artiklan 2 kohdan mukainen. Viranomaiset korostivat erityisesti seuraavia kohtia:

tuet on myönnetty viljelijöille (vuosien 2007–2013 suuntaviivojen 131 kohta, 132 kohdan e alakohta ja 137 kohta)

tukea saavien viljelijöiden kärsimien tappioiden hyvittämiseen tarkoitettu korvaus kuuluu SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdan, vuosien 2007–2013 suuntaviivojen (132 kohdan a alakohdan) ja asetuksen (EY) N:o 1857/2006 10 artiklan 2 ja 3 kohdan soveltamisalaan

korvaustoimenpiteen perustana ovat unionin säännökset (neuvoston direktiivi 2000/75/EY (20)) ja kansalliset säännökset (maaseudusta ja merikalastuksesta annetun lain L 221–1 §) kyseisen taudin torjumiseksi (toimintaohjelma), ja siinä otetaan huomioon myös viranomaisten huolet kyseisestä terveyteen liittyvästä tapahtumasta (vuosien 2007–2013 suuntaviivojen 132 kohdan b alakohta ja asetuksen (EY) N:o 1857/2006 10 artiklan 4 kohta)

korvaustoimenpiteen tarkoituksena on tarjota hyvitystä toimivaltaisten viranomaisten suosittelemista tai määräämistä eri toimenpiteistä (vuosien 2007–2013 suuntaviivojen 132 kohdan c alakohta) ja erityisesti eläinten liikkumista rajoittavista tai sen kieltävistä toimenpiteistä

maanviljelijän käytös ei ole lisännyt tautiriskiä (vuosien 2007–2013 suuntaviivojen 132 kohdan d alakohta

liiallisten korvausten maksamisesta ei ole vaaraa (vuosien 2007–2013 suuntaviivojen 136 kohta), koska kyse on eläintautiepidemiaan liittyvästä ainutlaatuisesta järjestelmästä eikä kasautumisen riskiä ole.

VI   ARVIOINTI

Soveltamisala

(53)

Koska SEUT-sopimuksen 108 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn aloittamisessa on osoitettu (katso aloittamispäätöksen johdanto-osan 24 ja 25 kappale), että peritty vero ei ollut käyttötarkoitukseensa sidottu vero oikeudellisesti, tässä analyysissa käsitellään kahta toisistaan erillistä osiota: toisaalta johdanto-osan 16 kappaleessa tarkoitettuja maksukorvauksia ja toisaalta markkinointivuoteen 2011–2012 asti suoritettuja maidontuotannon lopettamistukia, koska komissio oli hyväksynyt 15. toukokuuta 2013 maidontuotannon lopettamisen tukijärjestelmän, joka kattoi markkinointivuodet 2012–2013 ja 2013–2014 (21).

(54)

Tässä analyysissa ei käsitellä PCB-yhdisteiden saastuttaman maidon hävittämistä, koska Ranskan viranomaiset toimittivat myös tämän osalta tarkennuksia asiaankuuluvien vähämerkityksistä tukea koskevien määräysten täsmällisestä soveltamisesta (22) ja koska näiden määräysten ehtoja noudattavat tuet eivät määräysten nojalla ole SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea. Komission ei siksi ole tarpeen käsitellä niitä. Analyysissa ei käsitellä myöskään bluetongue-tautiin liittyviä korvaavia tukia.

Tuen olemassaolo

(55)

SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohdan mukaan ”jollei perussopimuksissa toisin määrätä, jäsenvaltion myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan”.

(56)

Tämän säännöksen mukaan toimenpiteen on siis täytettävä kaikki seuraavat ehdot, jotta se voidaan luokitella valtiontueksi: i) toimenpiteen on oltava valtion toteuttama ja rahoituksen on tultava valtion varoista ii) toimenpiteen tuensaajan on saatava siitä etua iii) kyseisen edun on oltava valikoivaa ja iv) kyseisen toimenpiteen on vääristettävä tai uhattava vääristää kilpailua ja vaikutettava jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Kun siis otetaan huomioon johdanto-osan 53 ja 54 kappaleessa määritetty soveltamisala, tämän luokituksen arvioinnissa on käytettävä johdanto-osan 16 kappaleessa tarkoitettuja korvauksia ja maidontuotannon lopettamistukea.

(57)

Johdanto-osan 16 kappaleen toisessa ja kolmannessa alakohdassa tarkoitettujen korvausten osalta komissio huomauttaa, että Ranskan viranomaiset ovat sisällyttäneet ne vähämerkityksisen tuen järjestelmään, joka on asetuksen (EU) N:o 1408/2013 mukainen ja jota sovelletaan takautuvasti. Ne eivät siksi ole SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja valtiontukia.

(58)

Johdanto-osan 16 kappaleen ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun korvauksen osalta komissio oli arvioinut virallisen menettelyn aloittamispäätöksen puitteissa hallussaan olevien tietojen perusteella, että korvaus (joka kuului kyseisessä päätöksessä tarkoitettuihin vähennyksiin) sisälsi tukiosan, koska valtio rahoitti sen, mikä vähensi sen resursseja. Lisäksi tällä korvauksella suosittiin tiettyjä yrityksiä (maitoalan yrityksiä, jotka saivat korvausta ja joilta kevennettiin rahoitustaakkaa, josta muiden maitoalan yritysten piti vastata). Se myös saattoi vääristää kilpailua ja vaikuttaa kauppaan, kun otetaan huomioon asema, joka Ranskalla on alalla. Komissio oli myös täsmentänyt, että näin ollen ei ollut mahdollista määrittää, voidaanko korvauksen olemassaoloa ja sen muuttamista perustella käytössä olevan verotusjärjestelmän mallilla, ja korosti, että viranomaisten mahdollisuus muokata korvausta näytti olevan todiste siitä, että käytössä oli toimijoiden harkinnanvarainen kohtelu verotulojen yksinkertaisen käsittelyn lisäksi. Mikään ei myöskään viitannut siihen, että vähämerkityksisen tuen järjestelmässä voitaisiin ottaa käyttöön vähennysten avustusekvivalentti, jonka nojalla voitaisiin katsoa, että vähämerkityksiset tuet eivät ole SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea.

(59)

Ranskan viranomaisten mukaan korvaus ei tarkoita yhden toimijaluokan suosimista. Tämän perustelun asiaankuuluvuuden arvioimiseksi on laadittava viitejärjestelmä, jonka perusteella voidaan tarkistaa, onko toimenpide valikoiva eli suositaanko sillä tiettyjä tuottajia suhteessa toisiin, jotka ovat tosiasiallisesti ja oikeudellisesti samassa tilanteessa. Kyseinen järjestelmä on se, jota sovelletaan kiintiön ylittäviin tuottajiin (kaikki tähän luokkaan kuuluvat tuottajat ovat tosiasiallisesti ja oikeudellisesti samassa tilanteessa, koska heihin sovelletaan maksua; sitä vastoin tuottajat, jotka eivät ole ylittäneet kiintiötä, eivät ole tosiasiallisesti ja oikeudellisesti samassa tilanteessa siksi, että he ovat pysyneet kiintiönsä rajoissa mutta myös siksi, että heihin ei sovelleta maksua).

(60)

Komissio katsoo Ranskan viranomaisten toimittamien tietojen perusteella, että korvaus on myönnetty syrjimättä kaikille kiintiönsä ylittäneille tuottajille ja että sitä on muokattu markkinointivuoden mukaan eikä saman markkinointivuoden aikana sitä saaneiden tuottajien välillä. Elokuun 17 päivänä 2010 annetussa määräyksessä (23) määrättiinkin kiintiön 1 prosentin maksukorvauksista kaikille kiintiönsä ylittäneille tuottajille, ja elokuun 16 päivänä 2011 annetussa määräyksessä (24) kiintiön 2 prosentin maksukorvauksesta niin ikään kiintiönsä ylittäneille tuottajille. Komissio katsoo myös, että järjestelmä on rankaiseva, koska sitä voidaan soveltaa vain kiintiön ylittyessä. Koska tämä rangaistus koskee vain tuottajia, jotka ovat tosiasiallisesti ja oikeudellisesti samassa tilanteessa, yhdenmukaisella tavalla sovelletulla korvauksella ei suosita ketään tuottajista eikä se ole siten valikoiva. Korvaus ei siten täytä yhtä SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohdan kriteeriä, eikä sen näin voida katsoa olevan valtiontukea. Siksi ei ole tarpeen analysoida muita kyseisen 107 artiklan 1 kohdan kriteereitä.

(61)

Maidontuotannon lopettamistuilla puolestaan annetaan etu tuensaajille, jotka voivat saada kilpailijoihinsa verrattuna käyttöönsä resursseja muiden maatalouteen liittyvien toimien rahoittamiseksi. Tämä etu myönnetään valtion resurssien avulla (verotuotto ja viranomaisten täydentävät resurssit – katso virallisen menettelyn aloittamispäätöksen johdanto-osan 11 kappale), ja sillä suositaan tiettyjä yrityksiä (maidontuotantoalalla toimivat yritykset). Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan pelkästään se, että yrityksen kilpailukykyä vahvistetaan kilpaileviin yrityksiin verrattuna myöntämällä taloudellinen etu, jota se ei olisi muuten saanut tavanomaista toimintaansa harjoittamalla, tarkoittaa riskiä kilpailun vääristymisestä (25).

(62)

Tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti valtiontuet näyttävät vaikuttavan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, kun yritys toimii markkinoilla, joilla käydään EU:n sisäistä kauppaa (26). Tässä tapauksessa tuensaajat toimivat maidontuotantomarkkinoilla, joilla käydään EU:n sisäistä kauppaa (27). Kyseinen ala on avattu kilpailulle EU:n tasolla ja on siten altis kaikille toimenpiteille, jotka toteutetaan yhden tai usean jäsenvaltion tuotannon puolesta. Siten maidontuotannon lopettamistuet voivat mahdollisesti vääristää kilpailua ja vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

(63)

Edellä mainitun perusteella SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohdan ehdot täyttyvät. Siten voidaan todeta, että maidontuotannon lopettamistuet ovat kyseisessä artiklassa tarkoitettua valtiontukea. Tuen voidaan katsoa soveltuvan sisämarkkinoille vain, jos se täyttää jonkin SEUT-sopimuksessa tarkoitetun poikkeuksen.

(64)

Maidontuotannon lopettamistukien luonteen vuoksi ainoa poikkeus, jota voidaan soveltaa, on SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitettu poikkeus. Sen nojalla sisämarkkinoille soveltuvaksi voidaan katsoa tuki tietyn taloudellisen toiminnan tai talousalueen kehityksen edistämiseen, jos tuki ei muuta kaupankäynnin edellytyksiä yhteisen edun kanssa ristiriitaisella tavalla.

(65)

Koska maidontuotannon lopettamistuista ei ole ilmoitettu komissiolle, SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetun poikkeuksen sovellettavuus on analysoitava tukien myöntämisen aikaan sovellettujen valtiontukisääntöjen perusteella. Ranskan viranomaisten toimittamien tietojen mukaan maidontuotannon lopettamistukia on annettu kahdessa eri muodossa: eläkkeelle siirtymiseen ja kapasiteetin poistamiseen tarkoitettuina tukina. Johdanto-osan 33 kappaleessa annetut tiedot osoittavat, että eläketukina myönnetyt maidontuotannon lopettamistuet ovat korvanneet kansallisen varhaiseläketukijärjestelmän, jota rahoitettiin maaseudun kehittämispolitiikan puitteissa markkinointivuodesta 2009–2010 alkaen. Huomioon otettavat tukien soveltuvuutta koskevat kriteerit ovat siten vuosien 2007–2013 suuntaviivojen kriteerit. Kapasiteetin poistamista koskevien tukien osalta johdanto-osan 21 kappaleen taulukossa osoitetaan, että tukia on maksettu markkinointivuoden 2006–2007 aikana. Tukia koskevan määräyksen (28) säännökset kuitenkin osoittavat, että ensimmäiset myöntämispäätökset on tehty kaiken todennäköisyyden mukaan vuonna 2007 eli sen jälkeen, kun vuosien 2007–2013 suuntaviivoja on alettu soveltaa. Ne ovat siis myös perustana kyseessä olevien tukien soveltuvuuden analyysille.

Eläketuet

(66)

Vuosien 2007–2013 suuntaviivojen 85 kohdassa säädetään, että tuet on varattava ainoastaan alkutuotantoon (viljelijöille). Suuntaviivojen 87 kohdassa säädetään, että komissio katsoo varhaiseläkkeelle siirtymistä koskevan valtiontuen olevan perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan (nykyään SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdan) mukaista, jos se täyttää asetuksen (EY) N:o 1698/2005 23 artiklassa asetetut edellytykset. Vuosien 2007–2013 suuntaviivojen 88 kohdassa säädetään lisäksi pysyvästä ja lopullisesta luopumisesta kaupallisesta maataloudesta.

(67)

Komissio katsoo siten, että johdanto-osan 33 kappaleen perusteella vain viljelijät ovat saaneet maidontuotannon lopettamistukea eläketukien muodossa, että Ranskassa käyttöön otettu varhaiseläkejärjestelmä on hyväksytty maaseudun kehittämispolitiikan puitteissa eli muun muassa siksi, että se oli asetuksen (EY) N:o 1698/2005 23 artiklan säännösten mukaista, ja että sen hyväksymistä edellyttäviä ehtoja, myös kaikesta maatalouden harjoittamisesta luopumista, on noudatettu maidontuotannon lopettamistukien myöntämisessä.

(68)

Näiden tietojen perusteella komissio toteaa, että vuosien 2007–2013 suuntaviivojen säännöksiä varhaiseläkkeelle siirtymiseen tai maataloustoiminnan harjoittamisen lopettamiseen tarkoitetusta tuesta on noudatettu.

Toiminnan harjoittamisen lopettamiseen tarkoitetut tuet

(69)

Vuosien 2007–2013 suuntaviivoissa vahvistetaan seuraavat soveltuvuutta koskevat asiaankuuluvat ehdot:

tuesta on oltava hyötyä koko alalla (144 kohdan a alakohta)

jos on ylikapasiteettia, tukien on kuuluttava rakenneuudistusohjelmaan, jonka tavoitteet ja toteutusaikataulu on määritetty, hakemukset on jätettävä enintään kuuden kuukauden aikana ja kapasiteetti poistettava 12 lisäkuukauden aikana (144 kohdan b ja c alakohta)

tuki ei saa vaikuttaa yhteisten markkinajärjestelyjen mekanismeihin, ja sellaisille aloille tarkoitetut tukijärjestelmät, joihin sovelletaan tuotantorajoituksia tai kiintiöitä, arvioidaan tapauskohtaisesti (144 kohdan e alakohta)

tuensaajan on tarjottava vastasuoritus, joka sisältää tavallisesti lopullisen ja peruuttamattoman päätöksen kyseisen tuotantokapasiteetin hävittämisestä tai poistamisesta peruuttamattomasti; tämä merkitsee joko kyseisen yrityksen kapasiteetin täydellistä poistamista tai tietyn tuotantopaikan sulkemista, kun kyseessä on yritys, joka toimii useammassa tuotantopaikassa; tuensaajan on annettava oikeudellisesti pätevät sitoumukset siitä, että kapasiteetin poistaminen on lopullista ja peruuttamatonta ja ettei tuensaaja käynnistä samaa toimintaa muualla; näiden sitoumusten on oltava myös kyseisen laitoksen mahdollisia tulevia ostajia sitovia (144 kohdan f alakohta)

kapasiteetin poistamista koskeviin järjestelmiin voidaan hyväksyä ainoastaan viljelijät, jotka ovat tosiasiallisesti harjoittaneet tuotantoa, ja tuotantokapasiteetti, joka on tosiasiallisesti ollut jatkuvassa käytössä viiden vuoden ajan ennen kapasiteetin poistamista (144 kohdan g alakohta)

tukikelpoisia ovat ainoastaan pakolliset vähimmäisvaatimukset täyttävät yritykset (144 kohdan i alakohta)

on voitava varmistaa, ettei tukea myönnetä vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja niiden rakennemuutokseen (144 kohdan j alakohta)

kyseisen alan kaikilla taloudellisilla toimijoilla on oltava yhtäläiset mahdollisuudet turvautua järjestelmään (144 kohdan k alakohta)

tuen määrä on rajattava tiukasti omaisuuden arvonalennuksen korvaamiseen ja kannustinpalkkioon, joka saa olla enintään 20 prosenttia omaisuuden arvosta (144 kohdan l alakohta)

vähintään puolet tuista aiheutuvista kustannuksista olisi saatava kyseiseltä alalta (144 kohdan m alakohta)

tukea ei saa myöntää uuden tuotantokapasiteetin luomiseksi kyseisellä alalla viiden vuoden kuluessa kapasiteetin poistamista koskevan ohjelman päättämisestä (144 kohdan n alakohta).

(70)

Koska vuosien 2007–2013 suuntaviivojen 11 kohdan nojalla SEUT-sopimuksen 107, 108 ja 109 artiklan soveltaminen yhteisten markkinajärjestelyjen piiriin kuuluviin aloihin riippuu asianomaisissa asetuksissa vahvistetuista säännöksistä, ensimmäinen ehto, jonka noudattamista analysoidaan, on se, aiheutuuko yhteiselle markkinajärjestelylle häiriötä.

(71)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 75 artiklassa säädetään seuraavaa:

”1.   Jotta maidontuotannon rakenneuudistus voitaisiin toteuttaa moitteettomasti tai jotta ympäristöä voitaisiin parantaa, jäsenvaltiot voivat sellaisia yksityiskohtaisia sääntöjä noudattaen, jotka ne antavat ottaen huomioon osapuolten oikeutetut edut,

a)

myöntää tuottajille, jotka sitoutuvat lopettamaan pysyvästi maidontuotantonsa kokonaan tai osittain, yhtenä tai useampana vuotuisena eränä maksettavan korvauksen ja siirtää näin vapautuneet tilakohtaiset kiintiöt kansalliseen varantoon;

b)

määritellä objektiivisin perustein edellytykset, joilla toimivaltainen viranomainen tai sen nimeämä elin voi myöntää tuottajille maksua vastaan kahdentoista kuukauden jakson alussa tilakohtaiset kiintiöt, jotka ovat vapautuneet lopullisesti muilta tuottajilta edellisen kahdentoista kuukauden jakson päättyessä edellä mainitun maksun suuruista, yhtenä tai useampana vuotuisena eränä suoritettua korvausta vastaan;

[…]”.

(72)

Koska 75 artiklassa kuvataan täsmällisesti Ranskan käyttöön ottamat maidontuotannon lopettamista koskevalle tukijärjestelmälle ominaiset mekanismit ja koska siinä annetaan jäsenvaltioille vapaus hyväksyä toiminnan harjoittamisen lopettamisen tukijärjestelmän käyttöönoton ehdot, komissio toteaa, että maidontuotannon lopettamisen tukijärjestelmä ei vaikuta yhteiseen markkinajärjestelyyn eikä häiritse sen moitteetonta toimintaa.

(73)

Tuesta alalle koituvan hyödyn osalta tässä tapauksessa ei voida soveltaa ylikapasiteetin puuttumista, kuten edellä oleva johdanto-osan 74 kappale osoittaa, eikä tuki myöskään liity terveyttä tai ympäristönsuojelua koskeviin pakottaviin syihin. Nämä kriteerit eivät kuitenkaan ole ainoita, joita voidaan käyttää (niiden olemassaolo riittää perustelemaan avusta koituvan hyödyn, mutta tämä ei tarkoita, että muita kriteereitä ei voitaisi ottaa huomioon), ja tässä tapauksessa komissio katsoo, että Ranskan viranomaisten esittämät perusteet (29) ovat päteviä siksi, että tuen myötä saadaan tosiasiallisesti käyttöön tuotantomahdollisuuksia, jotka jaetaan uudelleen yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi kiintiöjärjestelmässä, sekä siksi, että käytetty mekanismi vastaa kyseessä olevan yhteisen markkinajärjestelyn puitteissa sovellettua.

(74)

Sen osalta, onko olemassa rakenneuudistusohjelmaa, jonka tavoitteet ja toteutusaikataulu on määritetty, kun alalla on ylikapasiteettia, komissio katsoo, että ilmoitetut kriteerit ovat tyydyttäviä seuraavista syistä:

Alalla voidaan katsoa olevan ylikapasiteettia: asetuksessa (EY) N:o 1234/2007 (ja sitä ennen asetuksessa (EY) N:o 1788/2003) säädetyn maitokiintiöjärjestelmän pääasiallisena tavoitteena on vähentää epätasapainoa kyseessä olevien markkinoiden tarjonnan ja kysynnän välillä sekä siitä johtuvaa rakenteellista ylijäämää ja parantaa siten markkinoiden tasapainoa (katso asetuksen (EY) N:o 1234/2007 johdanto-osan 36 kappale ja asetuksen (EY) N:o 1788/2003 johdanto-osan 3 kappale.

Maidontuotannon lopettamistuen myöntäminen kuuluu järjestelmään, jonka tarkoituksena on toteuttaa tuotannon rakenneuudistus siten, että viljelijät, jotka haluavat jäädä eläkkeelle, voivat tehdä sen ja vapauttaa määrät, jotka he voisivat tuottaa.

Aikataulun osalta maidontuotannon lopettamista koskevaa tukijärjestelmää koskevissa määräyksissä asetetaan hakemusten jättämisen määräajaksi kuusi kuukautta ja toiminnan lopettamisen (joka tässä tapauksessa tarkoittaa kapasiteetin poistamista, koska tuensaajalta poistetaan kiintiö) määräajaksi yksi vuosi. Esimerkiksi maidontuotannon lopettamista koskevasta tukijärjestelmästä markkinointivuoden 2009–2010 osalta 23. kesäkuuta 2009 annetussa määräyksessä määrätään, että tukihakemukset on tehtävä viimeistään 31. elokuuta 2009 ja toiminta on lopetettava viimeistään 31. maaliskuuta 2010. Muita markkinointivuosia koskevissa määräyksissä käytetään samoja määräaikoja siten, että ne vaihtuvat määräyksen antamispäivän mukaan, mutta ovat aina vuosien 2007–2013 suuntaviivoissa annetuissa rajoissa.

(75)

Tarjottavan vastasuorituksen osalta komissio toteaa johdanto-osan 36, 37 ja 38 kappaleen perusteella, että tuen saamiseksi tuensaajan on lopetettava pysyvästi maitokiintiönsä kokonaan tai osittain. Vaikka 144 kohdan f alakohdassa todetaan, että vastasuoritus sisältää tavallisesti tuotantokapasiteetin hävittämisen kokonaan, on muistutettava, että tuotantokapasiteetin osittaisesta poistamisesta oli itse asiassa säädetty asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamisalaan kuuluvassa kiintiöjärjestelmässä. Tästä syystä osittainen poistaminen voidaan katsoa riittäväksi vastasuoritukseksi tuensaajalta. Lisäksi kiintiöiden poistaminen voi tässä tapauksessa vastata tuotantolaitoksen tosiasiallista sulkemista. Toteutettavien sitoumusten osalta tuenhakijan on esitettävä todistus siitä, että hän lopettanut tuotannon lopullisesti, ja luovuttava kaikista uusista kiintiöpyynnöistä tulevaisuudessa. Osittaisessa lakkauttamisessa ostajalle vuosittain esitettävillä ilmoituksilla todistetaan tuotannon tosiasiallinen väheneminen. Näin ollen vastasuoritusta koskeva kriteeri täyttyy.

(76)

Toiminnan harjoittamiseen ja tuotantokapasiteetin käyttämiseen tuotannon lakkauttamista edeltävän viiden vuoden aikana liittyvien tukikelpoisuuskriteerien osalta komissio toteaa Ranskan viranomaisten tapaan (30), että tuensaajien on harjoitettava tuotantotoimintaa tosiasiallisesti ja lisäksi käytettävä kiintiötään voidakseen saada tukea. Maidontuotannon lopettamista koskevaan tukijärjestelmään liittyvät määräykset eivät tosin sisällä viittauksia suuntaviivojen 144 kohdan g alakohdassa tarkoitettuun viiden vuoden jaksoon, mutta tämän jakson noudattaminen mainitaan itse tuen laskentaehdoissa, koska kuten johdanto-osan 43 kappaleessa todetaan, tuottajakohtainen viitemäärä on keskimäärin 20 prosenttia maidontuotannon lopettamista koskevaa tukipyyntöä edeltävän viiden satokauden aikana osoitetuista määristä, mikä todistaa, että kyseisellä kaudella on ollut tuotantotoimintaa. Komissio katsoo tästä syystä, että toiminnan kestoa koskeva kriteeri täyttyy. Koska aloilla, joihin sovelletaan tuotantorajoituksia tai kiintiöitä, sovellettavat tuet on arvioitava tapauskohtaisesti, komissio korostaa lisäksi, että asetusten (EY) N:o 1788/2003 ja (EY) N:o 1234/2007 säännöksissä ei ole mitään viittausta siihen, että tätä viiden vuoden kriteeriä olisi noudatettava.

(77)

Ranskan viranomaisten toimittamat selvitykset (31) osoittavat riittävästi, että standardien noudattamista koskeva kriteeri täyttyy.

(78)

Sen mahdollisuuden osalta, että vaikeuksissa olevat yritykset suljetaan tukien ulkopuolelle, komissio toteaa, että johdanto-osan 41 kappaleessa luetellut kriteerit vastaavat vuonna 2004 valtiontuesta vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja rakenneuudistukseksi annettujen yhteisön suuntaviivojen 10 kohdan c alakohdassa ja 11 kohdassa tarkoitetun vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmän kriteereitä (32), joita on sovellettu kyseessä olevia tukia myönnettäessä. Komissio katsoo näin ollen, että vaikeuksissa olevien yritysten poissulkemista koskeva kriteeri täyttyy.

(79)

Sen osalta, että kyseisen alan kaikilla taloudellisilla toimijoilla on oltava yhtäläiset mahdollisuudet turvautua järjestelmään, komissio toteaa, että maidontuotannon lopettamista koskevan tukijärjestelmän ainoat poikkeukset koskevat tuottajia, jotka ovat rikkoneet sovellettavaa lainsäädäntöä, esimerkiksi ympäristön tai standardien noudattamisen alalla. Koska kaikki lainsäädäntöä noudattavat toimijat voivat turvautua järjestelmään, komissio katsoo, että yleistä järjestelmään turvautumista koskeva kriteeri täyttyy.

(80)

Sen osalta, että tuki rajoitetaan tiukasti omaisuuden arvonalennuksen korvaamiseen ja kannustinpalkkioon, joka saa olla enintään 20 prosenttia omaisuuden arvosta, komissio toteaa johdanto-osan 43 kappaleessa esitettyjen numerotietojen perusteella ja erityisesti siksi, että tukilaskelman perustaan ei automaattisesti oteta niiden tuottajakohtaisten määrien osia, joiden osuus niistä on 20 prosenttia, että kiintiön todellisesta arvosta ei ole maksettu liikaa korvausta.

(81)

Sen osalta, että olisi katettava vähintään puolet alan kustannuksista, komissio toteaa johdanto-osan 21 kappaleessa olevan taulukon tarkastelun ja Ranskan viranomaisten toimittamien selitysten (33) perusteella, että tuet rahoitetaan suurelta osin TSST-järjestelmästä, jossa tuottajat pitävät järjestelmää yllä ostamalla kiintiöitä. TSST:stä peräisin olevien määrien ja muista lähteistä peräisin olevien määrien suhde osoittaa erityisesti, että TSST (eli tuottajat) rahoittaa yli 50 prosenttia maidontuotannon lopettamistuesta. Komissio toteaa näin ollen, että kriteeri, jonka mukaan alan kustannuksista on katettava vähintään puolet, täyttyy.

(82)

Lopuksi sen osalta, että kyseessä olevalla alalla ei saa luoda uutta tuotantokapasiteettia viiden vuoden kuluessa kapasiteetin poistamista koskevan ohjelman päättämisestä, komissio toteaa, että tämä kriteeri ei ole kyseisessä asiassa aiheellinen, koska maidontuotannon lopettamista koskevan tukijärjestelmän tavoitteena ei ole varmistaa tuotantokapasiteetin nettovähennystä kansallisella maitoalalla vaan toteuttaa tuotannon rakenneuudistus kansallisen kiintiön kannalta asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (34) 75 artiklan mukaisesti.

VII   PÄÄTELMÄ

(83)

Komissio katsoo, että johdanto-osan 16 kappaleessa tarkoitetut korvaukset eivät ole SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea.

(84)

Komissio katsoo myös, että maidontuotannon lopettamistuet on myönnetty vuosien 2007–2013 suuntaviivojen mukaisesti ja että ne voidaan siksi katsoa sisämarkkinoille soveltuviksi SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti, vaikka ne on pantu täytäntöön SEUT-sopimuksen 108 artiklan 3 kohdan vastaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvaukset, jotka liittyvät Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer -instituutin (FranceAgriMer) hyväksi 30 päivänä joulukuuta 2005 annetun lain nro 2005–1720 25 §:n nojalla perittävään maksuun, eivät ole Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea.

2 artikla

Markkinointivuoden 2006–2007 alusta markkinointivuoden 2011–2012 loppuun maksetut maidontuotannon lopettamistuet ovat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valtiontukea. Ne soveltuvat sisämarkkinoille Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdan nojalla.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Ranskan tasavallalle.

Tehty Brysselissä 27 päivänä syyskuuta 2017.

Komission puolesta

Phil HOGAN

Komission jäsen


(1)  Kirje SG-Greffe (2012) D/15827.

(2)  EUVL C 361, 22.11.2012, s. 10.

(3)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1788/2003, annettu 29 päivänä syyskuuta 2003, maito- ja maitotuotealan maksun vahvistamisesta (EUVL L 270, 21.10.2003, s. 123).

(4)  Tämä kattaa myös menettelyn aloittamista koskevassa päätöksessä mainitut vähennykset.

(5)  Ranskan viranomaisten toimittamien tietojen perusteella korvausta ei lasketa kuitenkaan kiintiön perusteella vaan kiintiön ylittävän määrän osuudelta (ks. johdanto-osan 29 kappale).

(6)  Kiintiöiden ostojärjestelmä.

(7)  Komission asetus (EY) N:o 1998/2006, annettu 15 päivänä joulukuuta 2006, perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen (EUVL L 379, 28.12.2006, s. 5).

(8)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007, annettu 22 päivänä lokakuuta 2007, maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1).

(9)  EUVL C 319, 27.12.2006, s. 1.

(10)  Komission asetus (EY) N:o 1535/2007, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen maataloustuotteiden tuotannon alalla (EUVL L 337, 21.12.2007, s. 35).

(11)  Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, 26.9.1996, Ranska v. komissio, C-241/94, ECLI: EU:C:1996:353.

(12)  Katso johdanto-osan 13 kappale.

(13)  Katso johdanto-osan 25 kappale.

(14)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1698/2005, annettu 20 päivänä syyskuuta 2005, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen (EUVL L 277, 21.10.2005, s. 1).

(15)  Katso johdanto-osan 29 kappale.

(16)  Katso johdanto-osan 16 kappaleen toinen ja kolmas alakohta.

(17)  EYVL C 384, 10.12.1998, s. 3.

(18)  Komission asetus (EY) N:o 1408/2013, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen maatalousalalla (EUVL L 352, 24.12.2013, s. 9).

(19)  Komission asetus (EY) N:o 1857/2006, annettu 15 päivänä joulukuuta 2006, perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamisesta (EUVL L 358, 16.12.2006, s. 3).

(20)  Neuvoston direktiivi 2000/75/EY, annettu 20 päivänä marraskuuta 2000, lampaan bluetongue-taudin torjunta- ja hävittämistoimenpiteitä koskevista erityissäännöksistä (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 74).

(21)  Valtiontuki SA.36009 – Ranska, maidontuotannon lopettamistuki (asiakirja C(2013)2762 final, 15. toukokuuta 2013).

(22)  Katso johdanto-osan 27 kappale.

(23)  Katso johdanto-osan 16 kappale.

(24)  Määräys, annettu 16 päivänä elokuuta 2011, maksun perimisestä tuottajakohtaisen kiintiönsä markkinointivuonna 2010–2011 ylittäneiltä ostajilta ja maidontuottajilta (markkinointivuoden lopun toimituksista annettu määräys).

(25)  Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, 17.9.1980, Philip Morris Holland BV vastaan Euroopan yhteisöjen komissio, 730/79, ECLI:EU:C:1980:209.

(26)  Katso erityisesti yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, 13.7.1988, Ranskan tasavalta vastaan Euroopan yhteisöjen komissio, C-102/87, ECLI:EU:C:1988:391.

(27)  Vuosi 2011 kuului jaksoon, jonka aikana tukia myönnettiin, ja silloin Ranska oli unionin toiseksi suurin maidontuottaja, jonka tuotanto oli 25,27 miljoonaa tonnia, markkinoilla, joilla yhteisökauppa oli noin 14 miljoonaa tonnia tuonti ja vienti mukaan lukien.

(28)  Määräys, annettu 28 päivänä elokuuta 2006, korvauksen myöntämisestä maidontuotannon täydelliselle tai osittaiselle lopettamiselle ja maidontuotantoalan viitemäärien erityisen siirtojärjestelmän käyttöönotosta markkinointivuonna 2006–2007.

(29)  Katso johdanto-osan 35 kappale.

(30)  Katso johdanto-osan 40 kappale.

(31)  Katso johdanto-osan 41 kappale.

(32)  EUVL C 244, 1.10.2004, s. 2. Näiden suuntaviivojen voimassaoloaika oli alun perin 9. lokakuuta 2009 asti, mutta sitä jatkettiin ensimmäisen kerran 9. lokakuuta 2012 asti (komission tiedonanto valtiontuesta vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja rakenneuudistukseksi annettujen yhteisön suuntaviivojen voimassaoloajan pidentämisestä – EUVL C 156, 9.7.2009, s. 3) ja toisen kerran (komission tiedonanto valtiontuesta vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja rakenneuudistukseksi 1 päivänä lokakuuta 2004 annettujen yhteisön suuntaviivojen voimassaoloajan pidentämisestä – EUVL C 296, 2.10.2012, s. 3) siihen asti, että ne korvataan uusilla säännöillä, joita sovelletaan 1. elokuuta 2014 alkaen (komission tiedonanto – Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen – EUVL C 249, 31.7.2014, s. 1).

(33)  Katso johdanto-osan 44 kappale.

(34)  Katso valtiontuki SA.36009 – Ranska, maidontuotannon lopettamistuki.


8.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 65/43


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2018/342,

annettu 7 päivänä maaliskuuta 2018,

korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 liitteen muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2018) 1509)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 11 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/662/ETY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (2) ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/247 (3) annettiin sen jälkeen, kun useissa jäsenvaltioissa, jäljempänä ’asianomaiset jäsenvaltiot’, oli ilmennyt korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5-alatyypin taudinpurkauksia ja asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltainen viranomainen oli muodostanut suoja- ja valvontavyöhykkeet neuvoston direktiivin 2005/94/EY (4) 16 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(2)

Täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2017/247 säädetään, että asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten direktiivin 2005/94/EY mukaisesti muodostamien suoja- ja valvontavyöhykkeiden on katettava vähintään kyseisen täytäntöönpanopäätöksen liitteessä luetellut suoja- ja valvontavyöhykkeet. Täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2017/247 säädetään myös, että suoja- ja valvontavyöhykkeillä sovellettavat toimenpiteet, joista säädetään direktiivin 2005/94/EY 29 artiklan 1 kohdassa ja 31 artiklassa, pidetään voimassa vähintään kyseisen täytäntöönpanopäätöksen liitteessä vahvistettuihin näitä vyöhykkeitä koskeviin päivämääriin asti.

(3)

Täytäntöönpanopäätöstä (EU) 2017/247 on sen hyväksymisen jälkeen muutettu useita kertoja, jotta on voitu ottaa huomioon lintuinfluenssan epidemiologisen tilanteen kehittyminen unionissa. Täytäntöönpanopäätöstä (EU) 2017/247 muutettiin muun muassa komission täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2017/696 (5), jotta voitiin vahvistaa säännöt, jotka koskevat untuvikkojen lähettämistä täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 liitteessä luetelluilta alueilta. Kyseisessä muutoksessa otettiin huomioon se, että untuvikkojen tapauksessa korkeapatogeenisen lintuinfluenssan leviämisriski on hyvin pieni verrattuna muihin siipikarjasta saatuihin hyödykkeisiin.

(4)

Täytäntöönpanopäätöstä (EU) 2017/247 muutettiin myöhemmin myös komission täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2017/1841 (6), jotta voitiin vahvistaa sovellettavia taudintorjuntatoimenpiteitä silloin, kun on olemassa lisääntynyt riski korkeapatogeenisen lintuinfluenssan leviämisestä. Näin ollen täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2017/247 säädetään nykyisin, että unionin tasolla on vahvistettava ne muut rajoitusvyöhykkeet, joita asianomaisissa jäsenvaltioissa muodostetaan direktiivin 2005/94/EY 16 artiklan 4 kohdan mukaisesti sen jälkeen, kun on todettu korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkaus tai taudinpurkauksia, sekä niillä sovellettavien toimenpiteiden kesto. Täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2017/247 vahvistetaan nykyisin myös säännöt elävän siipikarjan, untuvikkojen ja siitosmunien lähettämisestä muilta rajoitusvyöhykkeiltä muihin jäsenvaltioihin tiettyjen edellytysten mukaisesti.

(5)

Lisäksi täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 liitettä on muutettu useita kertoja pääasiassa, jotta on voitu ottaa huomioon asianomaisten jäsenvaltioiden direktiivin 2005/94/EY mukaisesti muodostamien suoja- ja valvontavyöhykkeiden rajojen muutokset.

(6)

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 liitettä on viimeksi muutettu komission täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2018/314 (7) sen jälkeen, kun Alankomaat ilmoitti uudesta korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksesta Groningenin läänissä kyseisessä jäsenvaltiossa. Alankomaat on ilmoittanut komissiolle myös toteuttaneensa asianmukaisesti kyseisen taudinpurkauksen johdosta direktiivin 2005/94/EY mukaisesti vaaditut tarvittavat toimenpiteet, joihin kuuluu suoja- ja valvontavyöhykkeiden muodostaminen tartunnan saaneen siipikarjatilan ympärille.

(7)

Sen jälkeen kun täytäntöönpanopäätöstä (EU) 2017/247 viimeksi muutettiin täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2018/314, Bulgaria on ilmoittanut komissiolle uudesta korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N8-alatyypin taudinpurkauksesta siipikarjatilalla Dobrichin alueella kyseisessä jäsenvaltiossa. Lisäksi Italia on ilmoittanut komissiolle uudesta korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N8-alatyypin taudinpurkauksesta Lombardian alueella kyseisessä jäsenvaltiossa.

(8)

Bulgaria ja Italia ovat ilmoittaneet komissiolle myös toteuttaneensa kyseisten äskettäisten taudinpurkausten johdosta direktiivin 2005/94/EY mukaisesti vaaditut tarvittavat toimenpiteet, joihin kuuluu suoja- ja valvontavyöhykkeiden muodostaminen tartunnan saaneiden siipikarjatilojen ympärille kyseisissä jäsenvaltioissa.

(9)

Komissio on tutkinut kyseiset toimenpiteet yhteistyössä Bulgarian ja Italian kanssa ja katsoo, että Bulgarian ja Italian toimivaltaisten viranomaisten muodostamien suoja- ja valvontavyöhykkeiden rajat ovat riittävällä etäisyydellä niistä siipikarjatiloista, joilla taudinpurkaukset vahvistettiin.

(10)

Jotta estetään tarpeettomat häiriöt unionin sisäisessä kaupassa ja vältetään se, että kolmannet maat asettaisivat kaupalle perusteettomia esteitä, on välttämätöntä määrittää pikaisesti yhteistyössä Bulgarian ja Italian kanssa unionin tasolla suoja- ja valvontavyöhykkeet, jotka on muodostettu direktiivin 2005/94/EY mukaisesti Bulgariassa ja Italiassa kyseisissä jäsenvaltioissa äskettäin ilmenneiden korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkausten johdosta.

(11)

Täytäntöönpanopäätöstä (EU) 2017/247 olisi sen vuoksi päivitettävä, jotta voidaan ottaa huomioon korkeapatogeenisen lintuinfluenssan epidemiologinen tilanne Bulgariassa ja Italiassa. Bulgariassa ja Italiassa sijaitsevat suoja- ja valvontavyöhykkeet, joihin tällä hetkellä sovelletaan direktiivin 2005/94/EY mukaisia rajoituksia, olisi sisällytettävä täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 liitteeseen.

(12)

Sen vuoksi täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 liitettä olisi muutettava aluekuvauksen päivittämiseksi unionin tasolla siten, että siihen sisältyvät Bulgariassa ja Italiassa direktiivin 2005/94/EY mukaisesti muodostetut suoja- ja valvontavyöhykkeet kyseisissä jäsenvaltioissa äskettäin ilmenneiden korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkausten jälkeen ja niillä sovellettavien rajoitusten kesto.

(13)

Sen vuoksi täytäntöönpanopäätöstä (EU) 2017/247 olisi muutettava.

(14)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 7 päivänä maaliskuuta 2018.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/247, annettu 9 päivänä helmikuuta 2017, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä suojatoimenpiteistä (EUVL L 36, 11.2.2017, s. 62).

(4)  Neuvoston direktiivi 2005/94/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2005, yhteisön toimenpiteistä lintuinfluenssan torjumiseksi ja direktiivin 92/40/ETY kumoamisesta (EUVL L 10, 14.1.2006, s. 16).

(5)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/696, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2017, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 muuttamisesta (EUVL L 101, 13.4.2017, s. 80).

(6)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/1841, annettu 10 päivänä lokakuuta 2017, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 muuttamisesta (EUVL L 261, 11.10.2017, s. 26).

(7)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/314, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2018, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 muuttamisesta (EUVL L 60, 2.3.2018, p. 44).


LIITE

Muutetaan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 liite seuraavasti:

1)

Muutetaan A osa seuraavasti:

a)

korvataan Bulgariaa koskeva kohta seuraavasti:

Jäsenvaltio: Bulgaria

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa direktiivin 2005/94/EY 29 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Dobrich region, General Toshevo Municipality

General Toshevo

30.3.2018”

b)

korvataan Italiaa koskeva kohta seuraavasti:

Jäsenvaltio: Italia

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa direktiivin 2005/94/EY 29 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Lombardian alueen osat (ADNS 18/0001), jotka sijaitsevat kolmen kilometrin säteellä keskikohdasta WGS84, koordinaatit N45,561533 E9,752275

28.3.2018”

2)

Muutetaan B osa seuraavasti:

a)

korvataan Bulgariaa koskeva kohta seuraavasti:

Jäsenvaltio: Bulgaria

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa direktiivin 2005/94/EY 31 artiklan mukaisesti

Dobrich region, General Toshevo Municipality

General Toshevo

30.3.2018–8.4.2018

Prisad

Yovkovo

Ravnets

Lyulyakovo

Plenimir

Petleshkovo

Malina

Preselentsi

Pisarovo

Chernookovo

Kardam

Snyagovo

Ograzhden

Kapinovo

Dubovik

8.4.2018”

b)

korvataan Italiaa koskeva kohta seuraavasti:

Jäsenvaltio: Italia

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa direktiivin 2005/94/EY 31 artiklan mukaisesti

Lombardian alueen osat (ADNS 18/0001), jotka sijaitsevat kolmen kilometrin säteellä keskikohdasta WGS84, koordinaatit N45,61533 E9,752275

29.3.2018–6.4.2018

Lombardian alueen osat (ADNS 18/0001), jotka ulottuvat suojavyöhykkeessä määritellyn alueen ulkopuolelle ja sijaitsevat kymmenen kilometrin säteellä keskikohdasta WGS84, koordinaatit N45,561533 E9,752275

6.4.2018”


Oikaisuja

8.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 65/48


Oikaisu Euroopan keskuspankin asetukseen (EU) 2017/1538, annettu 25 päivänä elokuuta 2017, valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnista annetun asetuksen (EU) 2015/534 muuttamisesta (EKP/2017/25)

( Euroopan unionin virallinen lehti L 240, 19.9.2017 )

Sivulla 20, liitteessä I olevan 2 kohdan b alakohta:

on:

”b)

lisätään 3 kohta seuraavasti:

”3.

Edellä 2 kohdasta poiketen kukin kansallinen toimivaltainen viranomainen voi päättää, että 2 kohdassa tarkoitetut yhteisöt, jotka ovat sijoittautuneet sen jäsenvaltioon, raportoivat

a)

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä IV olevassa lomakkeessa 9.1 tai lomakkeessa 9.1.1 tarkoitetut tiedot;

b)

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä IV olevassa lomakkeessa 11.1 tai lomakkeessa 11.2 tarkoitetut tiedot;

c)

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä IV olevassa lomakkeessa 12.0 tai lomakkeessa12.1 tarkoitetut tiedot.”;”

pitää olla:

”b)

lisätään 4 kohta seuraavasti:

”4.

Edellä 2 kohdasta poiketen kukin kansallinen toimivaltainen viranomainen voi päättää, että 2 kohdassa tarkoitetut yhteisöt, jotka ovat sijoittautuneet sen jäsenvaltioon, raportoivat

a)

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä IV olevassa lomakkeessa 9.1 tai lomakkeessa 9.1.1 tarkoitetut tiedot;

b)

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä IV olevassa lomakkeessa 11.1 tai lomakkeessa 11.2 tarkoitetut tiedot;

c)

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä IV olevassa lomakkeessa 12.0 tai lomakkeessa12.1 tarkoitetut tiedot.”;”