ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 55

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

61. vuosikerta
27. helmikuu 2018


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) 2018/285, annettu 26 päivänä helmikuuta 2018, Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EU) 2017/1509 muuttamisesta

1

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/286, annettu 26 päivänä helmikuuta 2018, Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) 2017/1509 täytäntöönpanosta

15

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/287, annettu 15 päivänä helmikuuta 2018, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suuren muutoksen hyväksymisestä (Salchichón de Vic / Llonganissa de Vic (SMM))

17

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/288, annettu 19 päivänä helmikuuta 2018, maataloustukirahaston menoihin käytettävissä olevan nettomäärän vahvistamisesta annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 367/2014 muuttamisesta

18

 

*

Komission asetus (EU) 2018/289, annettu 26 päivänä helmikuuta 2018, tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätösstandardin IFRS 2 Osakeperusteiset maksut osalta ( 1 )

21

 

*

Komission asetus (EU) 2018/290, annettu 26 päivänä helmikuuta 2018, asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse glysidyylirasvahappoestereiden enimmäismäärästä kasvirasvoissa ja -öljyissä, äidinmaidonkorvikkeissa, vieroitusvalmisteissa sekä imeväisten ja pikkulasten lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetuissa erityisruokavaliovalmisteissa ( 1 )

27

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/291, annettu 26 päivänä helmikuuta 2018, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineen bifentriini hyväksymisedellytysten osalta ( 1 )

30

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/292, annettu 26 päivänä helmikuuta 2018, tietojenvaihdossa ja avunannossa toimivaltaisten viranomaisten välillä käytettäviä menettelyjä ja lomakkeita koskevista markkinoiden väärinkäytöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista ( 1 )

34

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2018/293, annettu 26 päivänä helmikuuta 2018, Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen (YUTP) 2016/849 muuttamisesta

50

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2018/294, annettu 26 päivänä helmikuuta 2018, kemiallisten aseiden kieltojärjestön (OPCW) toimien tukemisesta joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian täytäntöönpanon yhteydessä annetun päätöksen (YUTP) 2015/259 muuttamisesta

58

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission delegoituun asetukseen (EU) 2017/2268, annettu 26 päivänä syyskuuta 2017, kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 muuttamisesta ( EUVL L 334, 15.12.2017 )

60

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2017/2313, annettu 13 päivänä joulukuuta 2017, unionin alueella tapahtuvia siirtoja varten käytettävän kasvipassin sekä suoja-alueelle tuontia ja suoja-alueella tapahtuvia siirtoja varten käytettävän kasvipassin muotoeritelmien vahvistamisesta ( EUVL L 331, 14.12.2017 )

60

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

27.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 55/1


NEUVOSTON ASETUS (EU) 2018/285,

annettu 26 päivänä helmikuuta 2018,

Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EU) 2017/1509 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ottaa huomioon Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä ja päätöksen 2013/183/YUTP kumoamisesta 27 päivänä toukokuuta 2016 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2016/849 (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksella (EU) 2017/1509 (2) pannaan täytäntöön päätöksessä (YUTP) 2016/849 säädetyt toimenpiteet.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien (YK) turvallisuusneuvosto hyväksyi 22 päivänä joulukuuta 2017 päätöslauselman 2397 (2017), jossa se ilmaisi syvän huolensa siitä, että Korean demokraattinen kansantasavalta oli 28 päivänä marraskuuta 2017 laukaissut ballistisen ohjuksen. YK:n turvallisuusneuvosto vahvisti jälleen, että ydinaseiden sekä kemiallisten ja biologisten aseiden ja niiden maaliinsaattamisjärjestelmien leviäminen uhkaa kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta, ja otti käyttöön uusia Korean demokraattisen kansantasavallan vastaisia toimenpiteitä. Kyseiset toimenpiteet tehostavat entisestään rajoittavia toimenpiteitä, joista on määrätty YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmissa 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) ja 2375 (2017).

(3)

YK:n turvallisuusneuvosto päätti muun muassa vahvistaa öljytuotteiden vientikieltoa ja asettaa tuontikiellon Korean demokraattisen kansantasavallan elintarvikkeille, koneille, sähkölaitteille sekä maa- ja kivilajeille; vientikiellon Korean demokraattiseen kansantasavaltaan vietäville teollisuuden laitteille, koneille, kuljetusvälineille ja teollisuusmetalleille; sekä lisäksi meriliikennettä koskevia rajoittavia toimenpiteitä.

(4)

Komissiolla olisi oltava valtuudet muuttaa luetteloja, jotka koskevat elintarvikkeita ja maataloustuotteita; koneita ja sähkölaitteita; maa- ja kivilajeja, mukaan lukien magnesiitti ja magnesiumoksidi; puuta; aluksia; teollisuuskoneita, kuljetusvälineitä sekä rautaa, terästä ja muita metalleja, joko pakotekomitean tai YK:n turvallisuusneuvoston toteamusten perusteella ja saattaa neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (3) liitteessä I vahvistetut yhdistetyn nimikkeistön koodit ajan tasalle.

(5)

YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan 2397 (2017) sisältyvien meriliikennettä koskevien toimenpiteiden yhtenäisen soveltamisen varmistamiseksi on aiheellista luoda asetukseen (EU) 2017/1509 uusi liite XVIII, jossa on lista aluksista, joiden osalta neuvostolla on syytä olettaa, että ne ovat osallistuneet sellaisiin toimintoihin tai sellaisten tavaroiden kuljettamiseen, jotka on kielletty YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmilla 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) tai 2397 (2017).

(6)

Neuvoston olisi käytettävä toimivaltaa muuttaa asetuksen (EU) 2017/1509 liitteessä XVIII säädettyä alusten luetteloa, jotta varmistetaan päätöksen (YUTP) 2016/849 liitteessä VI olevan alusten luettelon hyväksymis- ja muuttamismenettelyn johdonmukaisuus.

(7)

Kolme henkilöä ja yksi yhteisö, jotka YK:n turvallisuusneuvosto on nimennyt, olisi poistettava asetuksen (EU) 2017/1509 liitteessä XV olevasta neuvoston itsenäisesti nimeämien henkilöiden ja yhteisöjen luettelosta.

(8)

Neuvoston päätöksellä (YUTP) 2018/293 (4) muutettiin päätöstä (YUTP) 2016/849 YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2397 (2017) määrättyjen uusien toimenpiteiden panemiseksi täytäntöön.

(9)

Nämä toimenpiteet kuuluvat perussopimuksen soveltamisalaan, ja sen vuoksi tarvitaan unionin tason sääntelyä erityisesti sen varmistamiseksi, että niitä sovelletaan yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(10)

Asetus (EU) 2017/1509 olisi sen vuoksi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) 2017/1509 seuraavasti:

1)

Korvataan 16 a artikla seuraavasti:

”16 a artikla

1.   Kielletään liitteessä XI a lueteltujen Korean demokraattisesta kansantasavallasta tai muualta peräisin olevien kalojen ja äyriäisten, mukaan lukien nilviäiset ja muut vedessä elävät selkärangattomat kaikissa muodoissa, suora tai välillinen tuonti, hankkiminen tai siirto Korean demokraattisesta kansantasavallasta.

2.   Kielletään kalastusoikeuksien suora tai välillinen hankkiminen tai siirto Korean demokraattisesta kansantasavallasta.”

2)

Korvataan 16 d, 16 e ja 16 f artikla seuraavasti:

”16 d artikla

Kielletään liitteessä XI d lueteltujen kaikkien unionista tai muualta peräisin olevien jalostettujen öljytuotteiden suora tai välillinen myynti, toimittaminen, siirto tai vienti Korean demokraattiseen kansantasavaltaan.

16 e artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 16 d artiklassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan sellaisiin jalostettuja öljytuotteita koskeviin liiketoimiin, joiden tarkoituksen on todettu olevan yksinomaan humanitaarinen, edellyttäen, että kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

liiketoimissa ei ole mukana henkilöitä tai yhteisöjä, jotka osallistuvat Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmiin tai ballististen ohjusten ohjelmiin tai muihin YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmilla 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) tai 2397 (2017) kiellettyihin toimiin, mukaan lukien liitteissä XIII, XV, XVI ja XVII luetellut henkilöt, yhteisöt ja elimet;

b)

liiketoimi ei liity tulojen hankintaan Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia tai ballististen ohjusten ohjelmia taikka muuta YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmilla 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) tai 2397 (2017) kiellettyä toimintaa varten;

c)

pakotekomitea ei ole ilmoittanut jäsenvaltioille, että 90 prosenttia vuotuisesta enimmäismäärästä on saavutettu; ja

d)

asianomainen jäsenvaltio ilmoittaa pakotekomitealle viennin määrän ja tiedot kaikista liiketoimen osapuolista 30 päivän välein.

2.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista 1 kohdan nojalla annetuista luvista.

16 f artikla

Kielletään liitteessä XI e luetellun unionista tai muualta peräisin olevan raakaöljyn suora tai välillinen myynti, toimittaminen, siirto tai vienti Korean demokraattiseen kansantasavaltaan.”

3)

Korvataan 16 g artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Poiketen siitä, mitä 16 f artiklassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan raakaöljyä koskeviin liiketoimiin edellyttäen, että kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on todennut liiketoimen tarkoituksen olevan yksinomaan humanitaarinen; ja

b)

jäsenvaltio on saanut pakotekomitealta etukäteen tapauskohtaisen hyväksynnän YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2397 (2017) 4 kohdan mukaisesti.”

4)

Lisätään artiklat seuraavasti:

”16 j artikla

Kielletään liitteessä XI g lueteltujen, Korean demokraattisesta kansantasavallasta tai muualta peräisin olevien elintarvikkeiden ja maataloustuotteiden suora tai välillinen tuonti, hankkiminen tai siirto Korean demokraattisesta kansantasavallasta.

16 k artikla

Kielletään liitteessä XI h lueteltujen, Korean demokraattisesta kansantasavallasta tai muualta peräisin olevien koneiden ja sähkölaitteiden suora tai välillinen tuonti, hankkiminen tai siirto Korean demokraattisesta kansantasavallasta.

16 l artikla

Kielletään liitteessä XI i lueteltujen, Korean demokraattisesta kansantasavallasta tai muualta peräisin olevien maa- ja kivilajien, mukaan lukien magnesiitti ja magnesiumoksidi, suora tai välillinen tuonti, hankkiminen tai siirto Korean demokraattisesta kansantasavallasta.

16 m artikla

Kielletään liitteessä XI j luetellun, Korean demokraattisesta kansantasavallasta tai muualta peräisin olevan puun suora tai välillinen tuonti, hankkiminen tai siirto Korean demokraattisesta kansantasavallasta.

16 n artikla

Kielletään liitteessä XI k lueteltujen, Korean demokraattisesta kansantasavallasta tai muualta peräisin olevien alusten suora tai välillinen tuonti, hankkiminen tai siirto Korean demokraattisesta kansantasavallasta.

16 o artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 16 j–16 n artiklassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan kyseisissä artikloissa tarkoitettujen tavaroiden tuonnille, hankkimiselle tai siirrolle 21 päivään tammikuuta 2018 saakka edellyttäen, että

a)

tuonti, hankkiminen tai siirto perustuu kirjalliseen sopimukseen, joka tuli voimaan ennen 22 päivää joulukuuta 2017; ja

b)

asianomainen jäsenvaltio ilmoittaa pakotekomitealle kyseistä tuontia, hankkimista tai siirtoa koskevat yksityiskohtaiset tiedot viimeistään 5 päivänä helmikuuta 2018.

2.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista 1 kohdan nojalla annetuista luvista.

16 p artikla

Kielletään liitteessä XI l olevassa A osassa lueteltujen kaikkien unionista tai muualta peräisin olevien teollisuuskoneiden, kuljetusvälineiden sekä raudan, teräksen ja muiden metallien suora tai välillinen myynti, toimittaminen, siirto tai vienti Korean demokraattiseen kansantasavaltaan.

16 q artikla

1.   Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan sellaisten varaosien vientiin, jotka tarvitaan liitteessä XI l olevassa B osassa lueteltuja malleja ja tyyppejä olevien, Korean demokraattisen kansantasavallan kaupallisen siviililiikenteen matkustajailma-alusten turvallisen toiminnan ylläpitämiseksi.

2.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista 1 kohdan nojalla annetuista luvista.”

5)

Muutetaan 34 artikla seuraavasti:

a)

Kumotaan 7, 8 ja 9 kohta.

b)

Numeroidaan 10, 11 ja 12 kohta uudelleen 7, 8 ja 9 kohdaksi.

6)

Korvataan 43 ja 44 artikla seuraavasti:

”43 artikla

1.   Kielletään

a)

alusten tai ilma-alusten leasing tai vuokraus tai miehistöpalvelujen tarjoaminen Korean demokraattiselle kansantasavallalle, liitteessä XIII, XV, XVI tai XVII luetelluille henkilöille tai yhteisöille, kaikille muille Korean demokraattisen kansantasavallan yhteisöille, kaikille muille henkilöille tai yhteisöille, jotka ovat avustaneet YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) tai 2371 (2017) määräysten rikkomisessa, ja kaikille tällaisen henkilön tai yhteisön puolesta tai johdolla toimiville henkilöille tai yhteisöille sekä näiden omistamille tai määräysvallassa oleville yhteisöille;

b)

alusten tai ilma-alusten miehistöpalvelujen hankkiminen Korean demokraattisesta kansantasavallasta;

c)

Korean demokraattisen kansantasavallan lipun alla purjehtivan aluksen omistaminen, leasing, liikennöinti tai vuokraus taikka vakuutuksen tai luokituspalvelujen tai niihin liittyvien palvelujen tarjoaminen tällaiselle alukselle;

d)

luokituspalvelujen tarjoaminen liitteessä XVIII luetelluille aluksille;

e)

sellaisen aluksen rekisteröinnin tai rekisterissä pitämisen hakeminen tai rekisteröinnissä tai rekisterissä pitämisessä avustaminen, joka on Korean demokraattisen kansantasavallan tai sen kansalaisten omistuksessa tai määräysvallassa taikka Korean demokraattisen kansantasavallan tai sen kansalaisten liikennöimä tai joka on lueteltu liitteessä XVIII tai jonka toinen valtio on poistanut rekisteristä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2321 (2016) 24 kohdan, YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2375 (2017) 8 kohdan tai YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2397 (2017) 12 kohdan nojalla; tai

f)

vakuutus- tai jälleenvakuutuspalvelujen tarjoaminen aluksille, jotka ovat Korean demokraattisen kansantasavallan omistuksessa tai määräysvallassa taikka sen liikennöimiä tai jotka on lueteltu liitteessä XVIII.

2.   Liitteessä XVIII luetellaan alukset, joita ei ole lueteltu liitteessä XIV ja joiden osalta neuvostolla on syytä olettaa, että ne ovat osallistuneet YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmilla 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) tai 2397 (2017) kiellettyyn toimintaan tai tavaroiden kuljettamiseen.

44 artikla

1.   Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat 43 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetystä kiellosta poiketen antaa luvan leasingiin, vuokraamiseen tai miehistöpalvelujen tarjoamiseen edellyttäen, että jäsenvaltio on saanut pakotekomitealta etukäteen tapauskohtaisen hyväksynnän.

2.   Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat 43 artiklan 1 kohdan c ja e alakohdassa säädetyistä kielloista poiketen antaa luvan Korean demokraattisen kansantasavallan lipun alla purjehtivan aluksen omistamiseen, leasingiin, liikennöintiin tai vuokraukseen taikka luokituspalvelujen tai niihin liittyvien palvelujen tarjoamiseen tällaiselle alukselle tai sellaisen aluksen rekisteröintiin tai pitämiseen rekisterissä, joka on Korean demokraattisen kansantasavallan tai sen kansalaisten omistuksessa tai määräysvallassa taikka Korean demokraattisen kansantasavallan tai sen kansalaisten liikennöimä, edellyttäen, että jäsenvaltio on saanut pakotekomitealta etukäteen tapauskohtaisen hyväksynnän.

3.   Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat 43 artiklan 1 kohdan d alakohdassa säädetystä kiellosta poiketen antaa luvan liitteessä XVIII lueteltujen alusten luokituspalveluihin edellyttäen, että jäsenvaltio on saanut pakotekomitealta etukäteen tapauskohtaisen hyväksynnän.

4.   Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat 43 artiklan 1 kohdan e alakohdassa säädetystä kiellosta poiketen antaa luvan sellaisen aluksen rekisteröintiin, jonka toinen valtio on poistanut rekisteristä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2397 (2017) 12 kohdan nojalla, edellyttäen, että jäsenvaltio on saanut pakotekomitealta etukäteen tapauskohtaisen hyväksynnän.

5.   Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat 43 artiklan 1 kohdan f alakohdassa säädetystä kiellosta poiketen antaa luvan vakuutus- tai jälleenvakuutuspalvelujen tarjoamiseen, jos pakotekomitea on etukäteen tapauskohtaisesti todennut, että alus osallistuu yksinomaan toimeentulon turvaamiseen tarkoitettuihin toimiin, joita Korean demokraattisesta kansantasavallasta tulevat henkilöt tai yhteisöt eivät käytä tulojen hankintaan, tai yksinomaan humanitaarisiin toimiin.

6.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista 1, 2, 3, 4 ja 5 kohdan nojalla annetuista luvista.”

7)

Korvataan 45 artikla seuraavasti:

”45 artikla

1.   Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmista 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) tai 2397 (2017) johtuvista kielloista poiketen antaa luvan mille tahansa toimille, jos pakotekomitea on tapauskohtaisesti todennut, että ne ovat välttämättömiä, jotta voidaan helpottaa Korean demokraattisessa kansantasavallassa avustus- ja hätäaputoimia toteuttavien kansainvälisten ja valtioista riippumattomien järjestöjen työtä Korean demokraattisen kansantasavallan siviiliväestön hyväksi, tai muita kyseisten YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien tavoitteiden mukaisia tarkoituksia varten.

2.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista 1 kohdan nojalla annetuista luvista.”

8)

Lisätään artikla seuraavasti:

”45 a artikla

1.   Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmista 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) tai 2397 (2017) johtuvista kielloista poiketen antaa tapauskohtaisesti luvan mille tahansa toimille, jotka ovat välttämättömiä vuosien 1961 ja 1963 Wienin yleissopimusten mukaisten Korean demokraattisessa kansantasavallassa sijaitsevien diplomaatti- tai konsuliedustustojen taikka kansainvälisen oikeuden nojalla vapauksia nauttivien kansainvälisten järjestöjen toimintaa varten Korean demokraattisessa kansantasavallassa.

2.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista 1 kohdan nojalla annetuista luvista.”

9)

Korvataan 46 artiklan b alakohta seuraavasti:

”b)

muuttamaan liitteessä II olevia II, III, IV, V, VI, VII, VIII ja IX osaa ja liitteitä VI, VII, IX, X, XI, XI a, XI b, XI c, XI d, XI e, XI f, XI g, XI h, XI i, XI j, XI k ja XI l joko pakotekomitean tai YK:n turvallisuusneuvoston toteamusten perusteella ja saattamaan asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I vahvistetut yhdistetyn nimikkeistön koodit ajan tasalle;”

10)

Korvataan 47 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jos neuvosto päättää kohdistaa luonnolliseen henkilöön, oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen 34 artiklan 1, 2 tai 3 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä tai nimetä aluksen 43 artiklan nojalla, se muuttaa liitteitä XV, XVI, XVII ja XVIII tämän mukaisesti.”

11)

Lisätään artikla seuraavasti:

”47 a artikla

1.   Liitteitä XV, XVI, XVII ja XVIII tarkastellaan uudelleen säännöllisin väliajoin ja vähintään 12 kuukauden välein.

2.   Liitteisiin XIII, XIV, XV, XVI, XVII ja XVIII sisältyvät asianomaisten henkilöiden, yhteisöjen, elinten ja alusten luetteloon merkitsemisen perusteet.

3.   Liitteissä XIII, XIV, XV, XVI, XVII ja XVIII esitetään myös tiedot, jotka ovat tarpeen asianomaisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, yhteisöjen, elinten ja alusten tunnistamiseksi, jos nämä tiedot ovat saatavilla. Luonnollisten henkilöiden osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, peitenimet mukaan lukien, syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus, passin ja henkilökortin numerot, sukupuoli, osoite, jos se on tiedossa, ja työtehtävä tai ammatti. Oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elimien osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, rekisteröintipaikka ja -aika, rekisterinumero ja toimipaikka.”

12)

Korvataan 53 artiklan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

liitteissä XIII, XV, XVI tai XVII lueteltu nimetty henkilö, yhteisö tai elin taikka liitteessä XIV tai liitteessä XVIII lueteltujen alusten omistaja;”

13)

Lisätään tämän asetuksen liitteessä I oleva teksti liitteeksi XI g.

14)

Lisätään tämän asetuksen liitteessä II oleva teksti liitteeksi XI h.

15)

Lisätään tämän asetuksen liitteessä III oleva teksti liitteeksi XI i.

16)

Lisätään tämän asetuksen liitteessä IV oleva teksti liitteeksi XI j.

17)

Lisätään tämän asetuksen liitteessä V oleva teksti liitteeksi XI k.

18)

Lisätään tämän asetuksen liitteessä VI oleva teksti liitteeksi XI l.

19)

Muutetaan liite XV tämän asetuksen liitteen VII mukaisesti.

20)

Lisätään tämän asetuksen liitteessä VIII oleva teksti liitteeksi XVIII.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä helmikuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. MOGHERINI


(1)  EUVL L 141, 28.5.2016, s. 79.

(2)  Neuvoston asetus (EU) 2017/1509, annettu 30 päivänä elokuuta 2017, Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EY) N:o 329/2007 kumoamisesta (EUVL L 224, 31.8.2017, s. 1).

(3)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).

(4)  Neuvoston päätös (YUTP) 2018/293, annettu 26 päivänä helmikuuta 2018, Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen (YUTP) 2016/849 muuttamisesta (EUVL L 55, 27.2.2018, s. 50).


LIITE I

LIITE XI g

16 j ARTIKLASSA TARKOITETUT ELINTARVIKKEET JA MAATALOUSTUOTTEET

SELITTÄVÄ HUOMAUTUS

Nimikekoodit on otettu tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevasta yhdistetystä nimikkeistöstä, sellaisena kuin se on määritelty kyseisen asetuksen 1 artiklan 2 alakohdassa; nimikekoodit ovat voimassa tämän asetuksen julkaisuajankohtana ja soveltuvin osin sellaisina kuin ne ovat muutettuina myöhemmällä lainsäädännöllä.

CN-koodi

Kuvaus

07

Kasvikset sekä tietyt syötävät kasvit, juuret ja mukulat

08

Syötävät hedelmät ja pähkinät; sitrushedelmien ja melonin kuoret

12

Öljysiemenet ja -hedelmät; erinäiset siemenet ja hedelmät; teollisuus- ja lääkekasvit; oljet ja kasvirehu


LIITE II

LIITE XI h

16 k ARTIKLASSA TARKOITETUT KONEET JA SÄHKÖLAITTEET

SELITTÄVÄ HUOMAUTUS

Nimikekoodit on otettu tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevasta yhdistetystä nimikkeistöstä, sellaisena kuin se on määritelty kyseisen asetuksen 1 artiklan 2 alakohdassa; nimikekoodit ovat voimassa tämän asetuksen julkaisuajankohtana ja soveltuvin osin sellaisina kuin ne ovat muutettuina myöhemmällä lainsäädännöllä.

CN-koodi

Kuvaus

84

Ydinreaktorit, höyrykattilat, koneet ja mekaaniset laitteet; niiden osat

85

Sähkökoneet ja -laitteet sekä niiden osat; äänen tallennus- tai toistolaitteet, televisiokuvan tai -äänen tallennus- tai toistolaitteet sekä tällaisten tavaroiden osat ja tarvikkeet


LIITE III

LIITE XI i

16 l ARTIKLASSA TARKOITETUT MAA- JA KIVILAJIT, MUKAAN LUKIEN MAGNESIITTI JA MAGNESIUMOKSIDI

SELITTÄVÄ HUOMAUTUS

Nimikekoodit on otettu tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevasta yhdistetystä nimikkeistöstä, sellaisena kuin se on määritelty kyseisen asetuksen 1 artiklan 2 alakohdassa; nimikekoodit ovat voimassa tämän asetuksen julkaisuajankohtana ja soveltuvin osin sellaisina kuin ne ovat muutettuina myöhemmällä lainsäädännöllä.

CN-koodi

Kuvaus

25

Suola; rikki; maa- ja kivilajit; kipsi, kalkki ja sementti


LIITE IV

LIITE XI j

16 m ARTIKLASSA TARKOITETTU PUU

SELITTÄVÄ HUOMAUTUS

Nimikekoodit on otettu tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevasta yhdistetystä nimikkeistöstä, sellaisena kuin se on määritelty kyseisen asetuksen 1 artiklan 2 alakohdassa; nimikekoodit ovat voimassa tämän asetuksen julkaisuajankohtana ja soveltuvin osin sellaisina kuin ne ovat muutettuina myöhemmällä lainsäädännöllä.

CN-koodi

Kuvaus

44

Puu ja puusta valmistetut tavarat; puuhiili


LIITE V

LIITE XI k

16 n ARTIKLASSA TARKOITETUT ALUKSET

SELITTÄVÄ HUOMAUTUS

Nimikekoodit on otettu tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevasta yhdistetystä nimikkeistöstä, sellaisena kuin se on määritelty kyseisen asetuksen 1 artiklan 2 alakohdassa; nimikekoodit ovat voimassa tämän asetuksen julkaisuajankohtana ja soveltuvin osin sellaisina kuin ne ovat muutettuina myöhemmällä lainsäädännöllä.

CN-koodi

Kuvaus

89

Alukset ja uivat rakenteet


LIITE VI

LIITE XI l

A OSA

16 p artiklassa tarkoitetut teollisuuskoneet ja kuljetusvälineet sekä rauta, teräs ja muut metallit

SELITTÄVÄ HUOMAUTUS

Nimikekoodit on otettu tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevasta yhdistetystä nimikkeistöstä, sellaisena kuin se on määritelty kyseisen asetuksen 1 artiklan 2 alakohdassa; nimikekoodit ovat voimassa tämän asetuksen julkaisuajankohtana ja soveltuvin osin sellaisina kuin ne ovat muutettuina myöhemmällä lainsäädännöllä.

CN-koodi

Kuvaus

72

Rauta ja teräs

73

Rauta- ja terästavarat

74

Kupari ja kuparitavarat

75

Nikkeli ja nikkelitavarat

76

Alumiini ja alumiinitavarat

78

Lyijy ja lyijytavarat

79

Sinkki ja sinkkitavarat

80

Tina ja tinatavarat

81

Muut epäjalot metallit; kermetit; niistä valmistetut tavarat

82

Työkalut ja -välineet sekä veitset, lusikat ja haarukat, epäjaloa metallia; niiden epäjaloa metallia olevat osat

83

Erinäiset epäjalosta metallista valmistetut tavarat

84

Ydinreaktorit, höyrykattilat, koneet ja mekaaniset laitteet; niiden osat

85

Sähkökoneet ja -laitteet sekä niiden osat; äänen tallennus- tai toistolaitteet, televisiokuvan tai -äänen tallennus- tai toistolaitteet sekä tällaisten tavaroiden osat ja tarvikkeet

86

Rautatieveturit, raitiomoottorivaunut ja muu liikkuva kalusto sekä niiden osat; rautatie- ja raitiotieradan varusteet ja kiinteät laitteet sekä niiden osat; kaikenlaiset mekaaniset (myös sähkömekaaniset) liikennemerkinantolaitteet

87

Kuljetusvälineet ja kulkuneuvot, muut kuin rautatien tai raitiotien liikkuvaan kalustoon kuuluvat, sekä niiden osat ja tarvikkeet

88

Ilma-alukset, avaruusalukset sekä niiden osat

89

Alukset ja uivat rakenteet

B OSA

16 q artiklan 1 kohdassa tarkoitetut ilma-alusmallit ja -tyypit

An-24R/RV, An-148-100B, Il-18D, Il-62M, Tu-134B-3, Tu-154B, Tu-204-100B ja Tu-204-300.


LIITE VII

Poistetaan asetuksen (EU) 2017/1509 liitteestä XV seuraavat:

a)

34 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaisesti nimetyt luonnolliset henkilöt:

”23.

PAK Yong-sik (PAK Yong Sik)

 

20.5.2016

Neljän tähden kenraali, valtion turvallisuusviraston jäsen, puolustusministeri. Jäsen Korean työväenpuolueen keskussotilaskomiteassa ja kansallisessa puolustusneuvostossa, joka oli keskeinen Korean demokraattisen kansantasavallan kansallisia puolustusasioita käsittelevä elin ennen kuin se muutettiin valtiollisten asioiden neuvostoksi; nämä ovat Korean demokraattisen kansantasavallan keskeiset kansallisia puolustusasioita käsittelevät elimet. Oli läsnä ballististen ohjusten testauksessa maaliskuussa 2016. Tässä ominaisuudessa vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä.

31.

KIM Jong Sik

Apulaisjohtaja, sotateollisuus-ministeriön sotatarvike-teollisuusosasto.

16.10.2017

Tukee sotatarviketeollisuusosaston apulaisjohtajana Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia ja ballististen ohjusten ohjelmia muun muassa osallistumalla ydinaseisiin ja ballistisiin ohjuksiin liittyviin tapahtumiin vuonna 2016 sekä maaliskuussa 2016 järjestettyyn esitykseen Korean demokraattisen kansantasavallan väitteen mukaan pienoisydinlaitteesta.”

b)

34 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaisesti nimetyt oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet:

”5.

Kansanarmeijan ministeriö (Ministry of People's Armed Forces)

16.10.2017

Antaa tukea ja ohjeita Korean demokraattisen kansantasavallan strategisille rakettiasevoimille (Strategic Rocket Force), joka johtaa Korean demokraattisen kansantasavallan strategisten ydin- ja tavanomaisten ohjusten yksiköitä. Strategiset rakettiasevoimat on lisätty pakoteluetteloon Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 2356 (2017).”

c)

34 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti nimetyt luonnolliset henkilöt

”5.

CHOE Chun-Sik (CHOE Chun Sik)

Syntymäaika: 23.12.1963

Syntymäpaikka: Pjongjang, Korean demokraattinen kansantasavalta

Passi 745132109

Voimassa 12.2.2020 asti

3.7.2015

Kuuluu Korea National Insurance Corporation (KNIC) -yhtiön jälleenvakuutusosaston johtajiin, työskentelee päätoimipaikassa Pjongjangissa ja toimii KNIC:n puolesta tai sen antamien ohjeiden mukaisesti.”


LIITE VIII

”LIITE XVIII

43 artiklan 1 kohdan d, e ja f alakohdassa tarkoitetut alukset.”


27.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 55/15


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/286,

annettu 26 päivänä helmikuuta 2018,

Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) 2017/1509 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EY) N:o 329/2007 kumoamisesta 30 päivänä elokuuta 2017 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2017/1509 (1) ja erityisesti sen 47 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 30 päivänä elokuuta 2017 asetuksen (EU) 2017/1509.

(2)

Asetuksen (EU) 2017/1509 liitteessä XIV luetellaan ne alukset, jotka on takavarikoitava, jos pakotekomitean suorittamassa nimeämisessä niin on määrätty. Siinä luetellaan myös ne alukset, joilta kielletään pääsy unionin alueella oleviin satamiin, jos pakotekomitean suorittamassa nimeämisessä niin on määrätty.

(3)

Neuvosto antoi 26 päivänä helmikuuta 2018 päätöksen (YUTP) 2018/293 (2), jossa pakotekomitean nimeämien alusten luettelon sisältävän neuvoston päätöksen (YUTP) 2016/849 (3) liitteen IV rakennetta muutetaan.

(4)

Asetuksen (EU) 2017/1509 liite XIV olisi näin ollen muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) 2017/1509 liite XIV tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä helmikuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. MOGHERINI


(1)  EUVL L 224, 31.8.2017, s. 1.

(2)  Katso tämän virallisen lehden sivu 50

(3)  Neuvoston päätös (YUTP) 2016/849, annettu 27 päivänä toukokuuta 2016, Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä ja päätöksen 2013/183/YUTP kumoamisesta (EUVL L 141, 28.5.2016, s. 79).


LIITE

Korvataan asetuksen (EU) 2017/1509 liite XIV seuraavasti:

LIITE XIV

34 artiklan 2 kohdassa ja 39 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetut alukset sekä pakotekomitean määräämät sovellettavat toimenpiteet

A.

Alukset, jotka on takavarikoitava

B.

Alukset, joilta kielletään pääsy satamiin

1.

Nimi: PETREL 8

Lisätiedot

IMO: 9562233. MMSI: 620233000

2.

Nimi: HAO FAN 6

Lisätiedot

IMO: 8628597. MMSI: 341985000

3.

Nimi: TONG SAN 2

Lisätiedot

IMO: 8937675. MMSI: 445539000

4.

Nimi: JIE SHUN

Lisätiedot

IMO: 8518780. MMSI: 514569000

5.

Nimi: BILLIONS NO. 18

Lisätiedot

IMO: 9191773

6.

Nimi: UL JI BONG 6

Lisätiedot

IMO: 9114556

7.

Nimi: RUNG RA 2

Lisätiedot

IMO: 9020534

8.

Nimi: RYE SONG GANG 1

Lisätiedot

IMO: 7389704

”.

27.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 55/17


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/287,

annettu 15 päivänä helmikuuta 2018,

erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suuren muutoksen hyväksymisestä (”Salchichón de Vic” / ”Llonganissa de Vic” (SMM))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti tutkinut Espanjan esittämän pyynnön, joka koski komission asetuksen (EY) N:o 2601/2001 (2) nojalla rekisteröidyn suojatun maantieteellisen merkinnän ”Salchichón de Vic” / ”Llonganissa de Vic” eritelmän muutoksen hyväksymistä.

(2)

Koska kyseessä ei ole asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan mukainen vähäinen muutos, komissio julkaisi muutospyynnön kyseisen asetuksen 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (3).

(3)

Komissiolle ei ole toimitettu asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan mukaisia vastaväitteitä, minkä vuoksi eritelmän muutos olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään nimitystä ”Salchichón de Vic” / ”Llonganissa de Vic” (SMM) koskeva eritelmän muutos, joka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä helmikuuta 2018.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Phil HOGAN

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 2601/2001, annettu 28 päivänä joulukuuta 2001, tiettyjen nimitysten kirjaamisesta maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2081/92 säädettyyn ”Suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin” annetun asetuksen (EY) N:o 2400/96 liitteen täydentämisestä (EYVL L 345, 29.12.2001, s. 47).

(3)  EUVL C 368, 28.10.2017, s. 10.


27.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 55/18


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/288,

annettu 19 päivänä helmikuuta 2018,

maataloustukirahaston menoihin käytettävissä olevan nettomäärän vahvistamisesta annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 367/2014 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 367/2014 (2) vahvistetaan Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahaston) menoihin käytettävissä oleva nettomäärä sekä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 (3) 10 c artiklan 2 kohdan sekä 136, 136 a ja 136 b artiklan ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 (4) 7 artiklan 2 kohdan, 14 artiklan ja 66 artiklan 1 kohdan nojalla varainhoitovuosiksi 2014–2020 käytettävissä olevat määrät.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 14 artiklan 1 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti Ranska, Liettua ja Alankomaat ilmoittivat komissiolle 1 päivään elokuuta 2017 mennessä päätöksestään tarkistaa kalenterivuosien 2018 ja 2019 osalta aiempaa päätöstään siirtää tietty prosenttiosuus suorien tukien vuotuisista kansallisista enimmäismääristään maaseuturahastosta rahoitettaviin maaseudun kehittämisohjelmiin, kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1305/2013 (5) täsmennetään. Asianomaisia kansallisia enimmäismääriä mukautettiin komission delegoidulla asetuksella (EU) 2018/162 (6).

(3)

Neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 (7) 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti kyseisen asetuksen liitteessä I esitettyä monivuotisen rahoituskehyksen markkinoihin liittyvien menojen ja suorien tukien alaenimmäismäärää on mukautettava kyseisen asetuksen 6 artiklan 1 kohdassa säädetyn teknisen mukautuksen nojalla maaseuturahaston ja suorien tukien välisten siirtojen jälkeen.

(4)

Kyseisten muutosten vuoksi on tarpeen mukauttaa täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 367/2014 vahvistettua maataloustukirahaston menoihin käytettävissä olevaa nettomäärää. Selvyyden vuoksi maaseuturahaston käytettäväksi asetettavat määrät olisi myös julkaistava.

(5)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 367/2014 olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 367/2014 liite tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä helmikuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 367/2014, annettu 10 päivänä huhtikuuta 2014, maataloustukirahaston menoihin käytettävissä olevan nettomäärän vahvistamisesta (EUVL L 108, 11.4.2014, s. 13).

(3)  Neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009, annettu 19 päivänä tammikuuta 2009, yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta (EUVL L 30, 31.1.2009, s. 16).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487).

(6)  Komission delegoitu asetus (EU) 2018/162, annettu 23 päivänä marraskuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liitteen I sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 liitteiden II ja III muuttamisesta (EUVL L 30, 2.2.2018, s. 6).

(7)  Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).


LIITE

LIITE

(miljoonaa euroa käypinä hintoina)

Varainhoitovuosi

Maaseuturahaston käyttöön asetettavat määrät

Maaseuturahastosta siirretyt määrät

Maataloustukirahaston menoihin käytettävissä oleva nettomäärä

Asetuksen (EY) N:o 73/2009 10 b artikla

Asetuksen (EY) N:o 73/2009 136 artikla

Asetuksen (EY) N:o 73/2009 136 b artikla

Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 66 artikla

Asetuksen (EY) N:o 73/2009 136 a artiklan 1 kohta ja asetuksen (EU) N:o 1307/2013 14 artiklan 1 kohta

Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 7 artiklan 2 kohta

Asetuksen (EY) N:o 73/2009 136 a artiklan 2 kohta ja asetuksen (EU) N:o 1307/2013 14 artiklan 2 kohta

2014

296,300

51,600

 

4,000

 

 

 

43 778,100

2015

 

 

51,600

4,000

621,999

 

499,384

44 189,785

2016

 

 

 

4,000

1 138,146

108,659

573,047

43 950,242

2017

 

 

 

4,000

1 174,732

111,026

572,440

44 145,682

2018

 

 

 

4,000

1 184,257

110,213

571,820

44 162,350

2019

 

 

 

4,000

1 491,459

111,358

571,158

43 880,341

2020

 

 

 

4,000

1 507,843

112,041

570,356

43 887,472


27.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 55/21


KOMISSION ASETUS (EU) 2018/289,

annettu 26 päivänä helmikuuta 2018,

tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätösstandardin IFRS 2 Osakeperusteiset maksut osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta 19 päivänä heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tietyt kansainväliset tilinpäätösstandardit ja tulkinnat, jotka olivat voimassa 15 päivänä lokakuuta 2008, hyväksyttiin komission asetuksella (EY) N:o 1126/2008 (2).

(2)

IASB (International Accounting Standards Board) julkaisi 20 päivänä kesäkuuta 2016 muutoksia kansainväliseen tilinpäätösstandardiin IFRS 2 Osakeperusteiset maksut. Kyseisillä muutoksilla pyritään selventämään, kuinka yritysten olisi sovellettava standardia tietyissä erityistapauksissa.

(3)

Euroopan tilinpäätösraportoinnin neuvoa-antavan ryhmän (European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG) kuulemisen johdosta komissio katsoo, että muutokset IFRS 2:een täyttävät asetuksen (EY) N:o 1606/2002 3 artiklan 2 kohdassa säädetyt hyväksymisperusteet.

(4)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1126/2008 olisi muutettava.

(5)

IASB asetti IFRS 2:ta koskevien muutosten voimaantulopäiväksi 1 päivän tammikuuta 2018.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tilinpäätöskysymysten sääntelykomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1126/2008 liitteessä kansainvälinen tilinpäätösstandardi IFRS 2 Osakeperusteiset maksut tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Yritysten on sovellettava 1 artiklassa tarkoitettuja muutoksia viimeistään sen ensimmäisen tilikauden alusta, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2018 tai sen jälkeen.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä helmikuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 1126/2008, annettu 3 päivänä marraskuuta 2008, tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti (EUVL L 320, 29.11.2008, s. 1).


LIITE

Osakeperusteisesti maksettavien liiketoimien luokittelu ja arvostaminen

Muutokset IFRS 2:een

Muutokset IFRS 2:een Osakeperusteiset maksut

Muutetaan kappaleita 19, 30–31, 33, 52 ja 63 sekä lisätään kappaleet 33A–33H, 59A–59B ja 63D. Lisätään otsikot kappaleiden 33A ja 33E edelle. Kappaleita 32 ja 34 ei ole muutettu, mutta ne on sisällytetty lukemisen helpottamiseksi.

OIKEUDEN SYNTYMISEHTOJEN KÄSITTELY

19

Oman pääoman ehtoiset instrumentit saatetaan myöntää siten, että ne riippuvat tiettyjen oikeuden syntymisehtojen täyttymisestä. Esimerkiksi työntekijälle myönnettävien osakkeiden tai osakeoptioiden ehtona on tyypillisesti henkilön pysyminen yhteisön palveluksessa tietyn ajan. Niihin saattaa liittyä tulokseen perustuvia ehtoja, joiden on täytyttävä, esimerkiksi yhteisön voiton tietyn suuruinen kasvu tai yhteisön osakkeen hinnan tietyn suuruinen nousu. Oikeuden syntymisehtoja, jotka eivät ole markkinaperusteisia ehtoja, ei tule ottaa huomioon arvioitaessa osakkeiden tai osakeoptioiden käypää arvoa arvostuspäivänä. Oikeuden syntymisehdot, jotka eivät ole markkinaperusteisia ehtoja, on sen sijaan otettava huomioon oikaisemalla liiketoimen arvonmääritykseen sisällytettävien oman pääoman ehtoisten instrumenttien lukumäärää siten, että myönnettyjä oman pääoman ehtoisia instrumentteja vastaan saaduista tavaroista tai palveluista kirjattava määrä perustuu viime kädessä niiden oman pääoman ehtoisten instrumenttien lukumäärään, joihin lopulta syntyy oikeus. Näin ollen vastaanotetuista tavaroista tai palveluista ei kumulatiivisesti tarkasteltuna tule kirjatuksi mitään, jos myönnettyihin oman pääoman ehtoisiin instrumentteihin ei synny oikeutta sen vuoksi, että muu kuin markkinaperusteinen oikeuden syntymisehto jää täyttymättä, esimerkiksi vastapuoli ei suorita loppuun tiettyä palvelusaikaa tai tulokseen perustuva ehto ei täyty, kappaleen 21 mukaiset vaatimukset huomioon ottaen.

KÄTEISVAROINA MAKSETTAVAT OSAKEPERUSTEISET LIIKETOIMET

30

Jos kyseessä ovat käteisvaroina maksettavat osakeperusteiset liiketoimet, yhteisön on kirjattava hankitut tavarat tai palvelut ja syntynyt velka kyseisen velan käypää arvoa vastaavaan määrään, kappaleiden 31–33D vaatimukset huomioon ottaen. Yhteisön on velan suorittamispäivään asti arvostettava velka sen käypään arvoon kunkin raportointikauden päättyessä sekä velan suorittamispäivänä, ja käyvän arvon muutokset on kirjattava tulosvaikutteisesti kyseiselle kaudelle.

31

Yhteisö saattaa esimerkiksi antaa henkilöstölleen synteettisiä optioita (share appreciation rights) osana kokonaispalkkausta, jolloin henkilöstö saa oikeuden vastaiseen käteismaksuun (oman pääoman ehtoisen instrumentin sijaan), joka perustuu yhteisön osakkeen hinnan nousuun tietyltä tasolta tietyn ajanjakson kuluessa. Vaihtoehtoisesti yhteisö saattaa antaa henkilöstölleen oikeuden vastaiseen käteismaksuun myöntämällä henkilöille oikeuden sellaisiin osakkeisiin (mukaan luettuina osakkeet, jotka tullaan laskemaan liikkeeseen osakeoptioita toteutettaessa), jotka ovat lunastettavissa takaisin, joko pakollisesti (esimerkiksi työsuhteen päättyessä) tai työntekijän valinnan mukaan. Nämä järjestelyt ovat esimerkkejä käteisvaroina maksettavista osakeperusteisista liiketoimista. Kappaleiden 32–33D joidenkin vaatimusten havainnollistamiseen käytetään synteettisiä optioita; kyseisten kappaleiden vaatimukset koskevat kuitenkin kaikkia käteisvaroina maksettavia osakeperusteisia liiketoimia.

32

Yhteisön on kirjattava vastaanotetut palvelut ja näiden palvelujen maksamista koskeva velka sitä mukaa kuin henkilöstö suorittaa työtä. Esimerkiksi joihinkin synteettisiin optioihin syntyy oikeus välittömästi, eikä henkilöstöltä näin ollen edellytetä tiettyä palvelusaikaa, jotta se olisi oikeutettu kyseiseen käteismaksuun. Jos ei ole näyttöä päinvastaisesta, yhteisön on oletettava, että työ, jonka henkilöstö suorittaa synteettisiä optioita vastaan, on jo vastaanotettu. Näin ollen yhteisön on kirjattava vastaanotettu työsuoritus ja sen maksamista koskeva velka välittömästi. Jos oikeus synteettisiin optioihin syntyy vasta sen jälkeen, kun henkilöstö on suorittanut työtä tietyn ajan, yhteisön on kirjattava vastaanotettu työsuoritus ja sen maksamista koskeva velka sitä mukaa kuin henkilöstö suorittaa työtä kyseisen ajanjakson kuluessa.

33

Velka on arvostettava alun perin ja kunkin raportointikauden lopussa sen suorittamiseen saakka synteettisten optioiden käypää arvoa vastaavaan määrään optionhinnoittelumallia käyttäen, ja on otettava huomioon ehdot, joilla synteettiset optiot on myönnetty sekä se, miltä osin henkilöstö on siihen mennessä suorittanut työtä – kappaleiden 33A–33D vaatimukset huomioon ottaen. Yhteisö saattaa tehdä muutoksia ehtoihin, joilla käteisvaroina maksettava osakeperusteinen maksu on myönnetty. Ohjeistusta osakeperusteisesti maksettavaan liiketoimeen tehtävästä muutoksesta, joka vaihtaa sen luokittelun käteisvaroina maksettavasta omana pääomana maksettavaksi, annetaan liitteen B kappaleissa B44A–B44C.

OIKEUDEN SYNTYMISEHTOJEN JA MUIDEN KUIN OIKEUDEN SYNTYMISTÄ KOSKEVIEN EHTOJEN KÄSITTELY

33A

Käteisvaroina maksettava osakeperusteinen liiketoimi saattaa riippua tiettyjen oikeuden syntymisehtojen täyttymisestä. Niihin saattaa liittyä tulokseen perustuvia ehtoja, joiden on täytyttävä, esimerkiksi yhteisön voiton tietyn suuruinen kasvu tai yhteisön osakkeen hinnan tietyn suuruinen nousu. Oikeuden syntymisehtoja, jotka eivät ole markkinaperusteisia ehtoja, ei tule ottaa huomioon arvioitaessa käteisvaroina maksettavien osakeperusteisen liiketoimien käypää arvoa arvostuspäivänä. Sen sijaan oikeuden syntymisehdot, jotka eivät ole markkinaperusteisia ehtoja, on otettava huomioon oikaisemalla liiketoimesta johtuvan velan määrittämiseen sisällytettävien myönnettyjen palkitsemisjärjestelyjen lukumäärää.

33B

Kappaleen 33A vaatimusten noudattamiseksi yhteisön on kirjattava oikeuden syntymisajanjakson aikana vastaanotettuja tavaroita tai palveluja koskeva rahamäärä. Kyseisen rahamäärän on perustuttava parhaaseen saatavilla olevaan arvioon niiden palkitsemisjärjestelyjen lukumäärästä, joihin odotetaan syntyvän oikeus. Yhteisön on tarvittaessa oikaistava tätä arviota, jos myöhemmin saatava informaatio osoittaa, että niiden palkitsemisjärjestelyjen lukumäärä, joihin odotetaan syntyvän oikeus, poikkeaa aikaisemmista arvioista. Yhteisön on tarkistettava arviota oikeuden syntymispäivänä siten, että se vastaa niiden palkitsemisjärjestelyjen lukumäärää, joihin lopulta on syntynyt oikeus.

33C

Markkinaperusteiset ehdot, kuten tavoitteena oleva osakkeen hinta, joka on oikeuden syntymisen (tai toteutettavuuden) ehtona, samoin kuin muut kuin markkinaperusteiset ehdot, on otettava huomioon arvioitaessa myönnetyn käteisvaroina maksettavan osakeperusteisen liiketoimen käypää arvoa kunkin raportointikauden lopussa ja maksun suorittamisajankohtana.

33D

Kappaleiden 30–33C soveltamisesta johtuu, että käteisvaroina maksettavan osakeperusteisen maksun vastikkeena vastaanotetuista tavaroista tai palveluista lopulta kirjattu kertynyt määrä on yhtä suuri kuin maksettavien käteisvarojen määrä.

OSAKEPERUSTEISESTI MAKSETTAVAT LIIKETOIMET, JOIHIN SISÄLTYY LÄHDEVEROVELVOITTEIDEN NETTOMÄÄRÄISTÄ SUORITTAMISTA KOSKEVA OMINAISUUS

33E

Verosäädökset tai -määräykset saattavat velvoittaa yhteisöä pidättämään määrän, joka vastaa osakeperusteiseen maksuun liittyvää työntekijän verovelvoitetta, ja siirtämään kyseisen määrän työntekijän puolesta veroviranomaisille yleensä käteisvaroina. Osakeperusteisesti maksettavan liiketoimen ehdot saattavat sallia tai vaatia, että yhteisö pidättää tämän velvoitteen täyttämiseksi oman pääoman ehtoisia instrumentteja sen verovelvoitteen rahamääräistä arvoa vastaavan määrän, joka työntekijälle syntyy siitä oman pääoman ehtoisten instrumenttien kokonaismäärästä, joka muutoin olisi laskettu liikkeeseen työntekijälle osakeperusteisen maksun toteuttamisen (tai oikeuden syntymisen) yhteydessä (ts. osakeperusteisia maksuja koskevaan järjestelyyn sisältyy ”nettomääräistä suorittamista koskeva ominaisuus”).

33F

Kappaleen 34 vaatimuksesta poiketen kappaleessa 33E kuvattu liiketoimi on luokiteltava kokonaisuudessaan omana pääomana maksettavaksi osakeperusteiseksi liiketoimeksi, jos se olisi luokiteltu siten ilman nettomääräistä suorittamista koskevaa ominaisuutta.

33G

Yhteisö soveltaa tämän standardin kappaletta 29 käsitellessään kirjanpidossa osakkeita, jotka pidätetään sitä veroviranomaiselle suoritettavaa maksua varten, joka koskee työntekijälle osakeperusteiseen maksuun liittyen syntyvää verovelvoitetta. Suoritettu maksu on tämän vuoksi käsiteltävä kirjanpidossa pidätettyjä osakkeita koskevana oman pääoman vähennyksenä, paitsi siltä osin kuin maksu ylittää pidätettyjen oman pääoman ehtoisten instrumenttien käyvän arvon nettomääräisen suorittamisen ajankohtana.

33H

Kappaleen 33F mukaista poikkeusta ei sovelleta:

a)

osakeperusteisia maksuja koskevaan järjestelyyn, johon sisältyy sellainen nettomääräistä suorittamista koskeva ominaisuus, jonka suhteen yhteisöllä ei ole verosäädösten tai -määräysten mukaista velvollisuutta pidättää kyseiseen osakeperusteiseen maksuun liittyvää työntekijän verovelvoitetta koskevaa määrää; eikä

b)

yhteisön pidättämiin oman pääoman ehtoisiin instrumentteihin, jotka ylittävät osakeperusteiseen maksuun liittyvän työntekijän verovelvoitteen (ts. yhteisö on pidättänyt sellaisen määrän osakkeita, joka ylittää työntekijän verovelvoitteen rahallisen arvon). Tällaiset velvoitteen määrän ylittävät pidätetyt osakkeet on käsiteltävä kirjanpidossa käteisvaroina maksettavana osakeperusteisena liiketoimena, kun tämä määrä suoritetaan työntekijälle käteisvaroina (tai muina varoina).

34

Jos kyseessä ovat sellaiset osakeperusteisesti maksettavat liiketoimet, joissa järjestelyn ehtojen mukaan joko yhteisö tai vastapuoli saa valita, suorittaako yhteisö liiketoimesta maksun käteisvaroina (tai muina varoina) vai laskemalla liikkeeseen oman pääoman ehtoisia instrumentteja, yhteisön on käsiteltävä tätä liiketointa tai tämän liiketoimen komponentteja käteisvaroina maksettavana osakeperusteisena liiketoimena, jos ja vain siltä osin kuin yhteisölle on syntynyt velvoite käteisvaroina tai muina varoina suoritettavaan maksuun, ja omana pääomana maksettavana osakeperusteisena liiketoimena, jos ja vain siltä osin kuin tällaista velvoitetta ei ole syntynyt.

TILINPÄÄTÖKSESSÄ ESITETTÄVÄT TIEDOT

52

Jos tässä standardissa vaadittavat tiedot eivät johda kappaleiden 44, 46 ja 50 mukaisten periaatteiden toteutumiseen, yhteisön on esitettävä periaatteiden toteutumiseksi tarvittavat lisätiedot. Esimerkiksi jos yhteisö on luokitellut osakeperusteisesti maksettavia liketoimia omana pääomana maksettaviksi kappaleen 33F mukaisesti, sen on esitettävä arvio määrästä, jonka se odottaa siirtävänsä veroviranomaisille työntekijän verovelvoitteen täyttämiseksi, silloin kun on tarpeellista tiedottaa käyttäjille osakeperusteisia maksuja koskevaan järjestelyyn liittyvistä vastaisista rahavirtavaikutuksista.

SIIRTYMÄSÄÄNNÖT

59A

Yhteisön on sovellettava kappaleiden 30–31, 33–33H ja B44A–B44C mukaisia muutoksia seuraavasti. Aiempia kausia ei tule oikaista.

a)

Kappaleiden B44A–B44C mukaisia muutoksia sovelletaan vain tehtyihin muutoksiin, jotka tapahtuvat aikaisintaan päivänä, jona yhteisö soveltaa muutoksia ensimmäisen kerran.

b)

Kappaleiden 30–31 ja 33–33D mukaisia muutoksia sovelletaan sellaisiin osakeperusteisesti maksettaviin liiketoimiin, joihin ei ole syntynyt oikeutta siihen päivään mennessä, jona yhteisö soveltaa muutoksia ensimmäisen kerran, sekä sellaisiin osakeperusteisiin liiketoimiin, joiden myöntämispäivä on aikaisintaan päivänä, jona yhteisö soveltaa muutoksia ensimmäisen kerran. Jos kyseessä ovat osakeperusteisesti maksettavat liiketoimet, joihin ei ole syntynyt oikeutta ja jotka on myönnetty ennen päivää, jona yhteisö soveltaa muutoksia ensimmäisen kerran, yhteisön on määritettävä velka uudelleen kyseisenä päivänä ja kirjattava uudelleen määrittämisen vaikutus voittovarojen alkusaldoon (tai muuhun oman pääoman erään sen mukaan kuin on asianmukaista), kaudella, jolla muutoksia sovelletaan ensimmäisen kerran.

c)

Kappaleiden 33E–33H sekä kappaleen 52 mukaisia muutoksia sovelletaan sellaisiin osakeperusteisesti maksettaviin liiketoimiin, joihin ei ole syntynyt oikeutta (tai joihin on syntynyt oikeus mutta joita ei ole toteutettu) siihen päivään mennessä, jona yhteisö soveltaa muutoksia ensimmäisen kerran, sekä sellaisiin osakeperusteisiin liiketoimiin, joiden myöntämispäivä on aikaisintaan päivänä, jona yhteisö soveltaa muutoksia ensimmäisen kerran. Jos kyseessä ovat osakeperusteisesti maksettavat liiketoimet (tai niiden komponentit), joihin ei ole syntynyt oikeutta (tai joihin on syntynyt oikeus mutta joita ei ole toteutettu) ja jotka oli aiemmin luokiteltu käteisvaroina maksettaviksi osakeperusteisiksi liiketoimiksi mutta jotka nyt muutosten mukaisesti luokitellaan omana pääomana maksettaviksi, yhteisön on siirrettävä osakeperusteisesta maksusta johtuvan velan kirjanpitoarvo omaan pääomaan päivänä, jona se soveltaa muutoksia ensimmäisen kerran.

59B

Kappaleen 59A vaatimuksista huolimatta yhteisö saa soveltaa kappaleen 63D mukaisia muutoksia tämän standardin kappaleiden 53–59 siirtymäsäännöt huomioon ottaen takautuvasti IAS 8:n Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, kirjanpidollisten arvioiden muutokset ja virheet mukaisesti siinä ja vain siinä tapauksessa, että se on mahdollista ilman jälkiviisauden käyttöä. Jos yhteisö valitsee takautuvan soveltamisen, sen on toimittava niin kaikkien asiakirjasta Osakeperusteisesti maksettavien liiketoimien luokittelu ja arvostaminen (muutokset IFRS 2:een) aiheutuvien muutosten osalta.

VOIMAANTULO

63

Yhteisön on sovellettava seuraavia kesäkuussa 2009 julkaistun asiakirjan Käteisvaroina maksettavat osakeperusteiset liiketoimet konsernissa aiheuttamia muutoksia takautuvasti kappaleisiin 53–59 sisältyvät siirtymäsäännöt huomioon ottaen IAS 8:n mukaisesti 1.1.2010 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla.

a)

63D

Kesäkuussa 2016 julkaistulla asiakirjalla Osakeperusteisesti maksettavien liiketoimien luokittelu ja arvostaminen (muutokset IFRS 2:een) muutettiin kappaleita 19, 30–31, 33, 52 ja 63 sekä lisättiin kappaleet 33A–33H, 59A–59B, 63D ja B44A–B44C ja niihin liittyvät otsitkot. Yhteisön on sovellettava näitä muutoksia 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Aikaisempi soveltaminen on sallittua. Jos yhteisö soveltaa muutoksia aikaisemmalla kaudella, tästä on annettava tieto.

Lisätään liitteeseen B kappaleet B44A–B44C ja niihin liittyvä otsikko.

Sellaisen osakeperusteisesti maksettavaan liiketoimeen tehdyn muutoksen kirjanpitokäsittely, joka vaihtaa sen luokittelun käteisvaroina maksettavasta omana pääomana maksettavaksi

B44A

Jos käteisvaroina maksettavan osakeperusteisen liiketoimen ehtoihin tehdään muutos, jonka seurauksena siitä tulee omana pääomana maksettava osakeperusteinen liiketoimi, liiketoimi käsitellään sellaisena muutoksen tekemisajankohdasta lähtien. Erityisesti:

a)

Omana pääomana maksettava osakeperusteinen liiketoimi arvostetaan perustuen myönnettyjen oman pääoman ehtoisten instrumenttien käypään arvoon muutoksen tekemispäivänä. Omana pääomana maksettava osakeperusteinen liiketoimi kirjataan muutoksen tekemispäivänä omaan pääomaan siltä osin kuin tavaroita tai palveluja on vastaanotettu.

b)

Käteisvaroina maksettavaa osakeperusteista liiketointa koskeva velka muutoksen tekemispäivänä kirjataan pois taseesta kyseisenä päivänä.

c)

Muutoksen tekemispäivänä taseesta pois kirjattavan velan kirjanpitoarvon ja kirjattavan oman pääoman määrän välinen erotus kirjataan heti tulosvaikutteisesti.

B44B

Jos oikeuden syntymisajanjakso pidentyy tai lyhenee tehdyn muutoksen seurauksena, kappaleen B44A vaatimuksia sovelletaan muuttuneen syntymisajanjakson mukaisesti. Kappaleen B44A vaatimuksia sovelletaan, vaikka muutos tehtäisiin oikeuden syntymisajanjakson päätyttyä.

B44C

Käteisvaroina maksettava osakeperusteinen liiketoimi voidaan peruuttaa tai siihen liittyvä velvoite voidaan täyttää (lukuun ottamatta liiketoimia, jotka peruuntuvat raukeamisen vuoksi, kun oikeuden syntymisehdot jäävät täyttymättä). Jos myönnetään oman pääoman ehtoisia instrumentteja myöntämispäivänä yhteisö yksilöi ne peruutettua käteisvaroina maksettavaa liiketointa korvaavaksi järjestelyksi, yhteisön on sovellettava kappaleita B44A ja B44B.


27.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 55/27


KOMISSION ASETUS (EU) 2018/290,

annettu 26 päivänä helmikuuta 2018,

asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse glysidyylirasvahappoestereiden enimmäismäärästä kasvirasvoissa ja -öljyissä, äidinmaidonkorvikkeissa, vieroitusvalmisteissa sekä imeväisten ja pikkulasten lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetuissa erityisruokavaliovalmisteissa

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeissa olevia vieraita aineita koskevista yhteisön menettelyistä 8 päivänä helmikuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 315/93 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1881/2006 (2) vahvistetaan tiettyjen elintarvikkeissa esiintyvien vierasaineiden enimmäismäärät.

(2)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, alainen elintarvikeketjun vierasaineita käsittelevä tiedelautakunta, jäljempänä ’CONTAM-lautakunta’, antoi toukokuussa 2016 tieteellisen lausunnon niistä ihmisille aiheutuvista terveysriskeistä, joita liittyy 3- ja 2-monoklooripropaani-diolin (MCPD) ja niiden rasvahappoestereiden sekä glysidyylirasvahappoestereiden esiintymiseen elintarvikkeissa (3).

(3)

Elintarviketurvallisuusviranomainen on tiedekomiteansa ajan tasalle saattamat ohjeet viiteannosrajaan (benchmark dose) perustuvasta riskinarvioinnista (4) huomioon ottaen päättänyt arvioida 3-MCPD:n ja sen rasvahappoesterit uudelleen analysoituaan yksityiskohtaisesti kyseistä vierasainetta koskevat FAO:n ja WHO:n yhteisen elintarvikelisäaineita käsittelevän asiantuntijakomitean (5) ja elintarviketurvallisuusviranomaisen antamien lausuntojen eroavuudet. Sen vuoksi ennen asianmukaisiin sääntelytoimenpiteisiin ryhtymistä on aiheellista odottaa 3-MCPD:n ja sen rasvahappoestereiden arvioinnin tuloksia.

(4)

Glysidyylirasvahappoesterit ovat elintarvikkeiden vierasaineita, joita esiintyy eniten kasvirasva- ja öljyjalosteissa. Ruuansulatuskanavassa glysidyylirasvahappoesterit hydrolisoituvat glysidoliksi.

(5)

Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, että glysidoli on genotoksinen ja karsinogeeninen yhdiste. Glysidolin genotoksinen ja karsinogeeninen potentiaali huomioon ottaen elintarviketurvallisuusviranomainen noudatti altistumismarginaaliin (Margin of Exposure, MOE) perustuvaa lähestymistapaa. Imeväisten, taaperoiden ja muiden lasten altistumisskenaarioksi saatiin 12 800–4 900, kun taas niiden imeväisten, joiden ruokavalioon kuului vain äidinmaidonkorviketta tai vieroitusvalmistetta, altistumisskenaarioksi saatiin noin 5 500–2 100. Elintarviketurvallisuusviranomainen piti alle 25 000:ta altistumisskenaariota terveyteen liittyvänä huolenaiheena. Sen vuoksi on aiheellista vahvistaa enimmäismäärä glysidyylirasvahappoestereille, joita esiintyy loppukuluttajaa varten tai elintarvikkeiden ainesosaksi markkinoille saatetuissa kasvirasvoissa ja -öljyissä. Imeväisten, taaperoiden ja pikkulasten terveyteen liittyvien huolenaiheiden vuoksi on aiheellista vahvistaa tiukempi enimmäismäärä lastenruokien ja imeväisille ja pikkulapsille tarkoitettujen viljapohjaisten valmisruokien valmistukseen tarkoitetuille kasvirasvoille ja -öljyille.

(6)

Jotta kaikki mahdolliset imeväisten, taaperoiden ja pikkulasten terveyteen liittyvät huolenaiheet saadaan suljettua pois erityisesti siltä osin kuin on kyse mahdollisesta glysidyylirasvahappoestereille altistumisesta niiden imeväisten osalta, joita ruokitaan ainoastaan äidinmaidonkorvikkeella, on aiheellista vahvistaa erityiset tiukat enimmäismäärät äidinmaidonkorvikkeille, vieroitusvalmisteille sekä lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetuille imeväisten ja pikkulasten erityisruokavaliovalmisteille. Glysidyylirasvahappoestereiden esiintymistä äidinmaidonkorvikkeissa, vieroitusvalmisteissa ja lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetuissa imeväisten ja pikkulasten erityisruokavaliovalmisteissa on kuitenkin tarpeen vähentää edelleen, minkä vuoksi enimmäismääriä on tarpeen tarkistaa uudelleen heti kun saatavilla on luetettava analyysimenetelmä tiukempien määrien analysointia varten, jotta näiden määrien tosiasiallinen täytäntöönpano varmistetaan.

(7)

Elintarvikealan toimijoille olisi annettava riittävästi aikaa mukauttaa tuotantoprosessinsa.

(8)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1881/2006 olisi muutettava.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1881/2006 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämän asetuksen liitteessä luetellut elintarvikkeet, jotka on ennen tämän asetuksen voimaantuloa laillisesti saatettu markkinoille, voidaan pitää markkinoilla 19 päivään syyskuuta 2018 asti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä helmikuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 37, 13.2.1993, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 1881/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärien vahvistamisesta (EUVL L 364, 20.12.2006, s. 5).

(3)  Scientific opinion on the risks for human health related to the presence of 3- and 2-monochloropropanediol (MCPD), and their fatty acid esters, and glycidyl fatty acid esters in food. EFSA Journal 2016;14(5): 4426, 159 pp. doi:10.2903/j.efsa.2016.4426

(4)  Minutes of the 82nd Plenary meeting of the Scientific Committee held on 13-14 February 2017 (tiedekomitean 13.–14 helmikuuta 2017 pidetyn 82. täysistunnon pöytäkirja). Saatavilla osoitteessa: https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/170213-m.pdf

(5)  Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, Eighty-third meeting, Rome, 8–17 November 2016, Summary and Conclusions (FAO:n ja WHO:n yhteisen elintarvikelisäaineita käsittelevän asiantuntijakomitean 83. kokous, Rooma 8.–17. marraskuuta 2016, yhteenveto ja päätelmät). Saatavilla osoitteessa http://www.fao.org/3/a-bq821e.pdf


LIITE

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1881/2006 liitteessä olevassa 4 jaksossa 3-monoklooripropaani-1,2-dioli (3-MCPD) seuraavasti:

”4 jakso: 3-monoklooripropaani-dioli (3-MCPD) ja glysidyylirasvahappoesterit

Elintarvikkeet (1)

Enimmäismäärät

(μg/kg)

4.1

3–monoklooripropaani-dioli (3-MCPD)

 

4.1.1

Hydrolysoitu kasviproteiini (30)

20

4.1.2

Soijakastike (30)

20

4.2

Glysidyylirasvahappoesterit glysidolina ilmaistuna

 

4.2.1

Kasvirasvat ja -öljyt, jotka on saatettu markkinoille loppukuluttajaa varten tai elintarvikkeiden ainesosaksi, lukuun ottamatta 4.2.2 kohdassa tarkoitettuja elintarvikkeita

1 000

4.2.2

Kasvirasvat ja -öljyt, jotka on tarkoitettu lastenruokien sekä imeväisten ja pikkulasten viljapohjaisten valmisruokien valmistukseen (3)

500

4.2.3

Äidinmaidonkorvikkeet, vieroitusvalmisteet ja imeväisten ja pikkulasten erityisruokavaliovalmisteet lääkinnällisiin tarkoituksiin (jauheena) (3) (29)

30.6.2019 saakka 75

1.7.2019 lähtien 50

4.2.4

Äidinmaidonkorvikkeet, vieroitusvalmisteet ja imeväisten ja pikkulasten erityisruokavaliovalmisteet lääkinnällisiin tarkoituksiin (nesteenä) (3) (29)

30.6.2019 saakka 10,0

1.7.2019 lähtien 6,0”


27.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 55/30


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/291,

annettu 26 päivänä helmikuuta 2018,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineen bifentriini hyväksymisedellytysten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (1) ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan toisen vaihtoehdon ja 78 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Bifentriini hyväksyttiin tehoaineena komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 582/2012 (2) asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti. Mainitun täytäntöönpanoasetuksen mukaan hakijan, jonka pyynnöstä bifentriini hyväksyttiin, on toimitettava muun muassa vahvistavia lisätietoja toksisten aineiden jäämistä muiden kuin kohdelajina olevien niveljalkaisten osalta ja mahdollisuudesta näiden uudelleenlevittäytymiseen/uudelleenkolonisaatioon sekä seurantaohjelma, jonka avulla arvioidaan biokertyvyys- ja rikastumispotentiaalia vesi- ja maaympäristössä.

(2)

Hakija antoi heinäkuun 29 päivänä 2013 tiedot seurantaohjelmasta ja heinäkuun 31 päivänä 2015 tiedot sen tuloksista. Heinäkuun 29 päivänä 2014 hakija antoi lisätietoja muiden vahvistavia tietoja koskevien vaatimusten täyttämiseksi. Nämä kolme tiedoksiantoa tehtiin esittelijänä olevalle jäsenvaltiolle Ranskalle määräajassa.

(3)

Ranska arvioi hakijan toimittamat lisätiedot ja seurantaohjelman. Se toimitti arviointinsa arviointikertomusluonnoksen lisäyksenä muille jäsenvaltioille, komissiolle ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, 17 päivänä joulukuuta 2014, kun on kyse lisätiedoista muiden vahvistavia tietoja koskevien vaatimusten täyttämiseksi, ja 3 päivänä marraskuuta 2015, kun on kyse seurantaohjelmasta.

(4)

Kyseisiä muita jäsenvaltioita, hakijaa ja elintarviketurvallisuusviranomaista kuultiin ja pyydettiin esittämään huomautuksia esittelijänä olevan jäsenvaltion arvioinnista. Elintarviketurvallisuusviranomainen julkaisi tekniset raportit, joissa esitettiin yhteenveto bifentriiniä koskevan kuulemisen tuloksista. Raportti, joka julkaistiin 26 päivänä maaliskuuta 2015 (3), koski lisätietoja muiden vahvistavia tietoja koskevien vaatimusten täyttämiseksi, ja raportti, joka julkaistiin 14 päivänä huhtikuuta 2016 (4), koski seurantaohjelmaa.

(5)

Jäsenvaltiot ja komissio tarkastelivat arviointikertomusluonnosta, lisäystä ja elintarviketurvallisuusviranomaisen teknisiä raportteja pysyvässä kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomiteassa, ja bifentriiniä koskeva komission tarkastelukertomus saatiin valmiiksi 26 päivänä tammikuuta 2018. Komissio pyysi hakijaa toimittamaan bifentriiniä käsittelevää tarkastelukertomusta koskevat huomautuksensa. Hakija toimitti huomautuksensa, ja ne on tutkittu huolellisesti.

(6)

Komissio katsoo, etteivät toimitetut tiedot ole riittäviä ja ettei niiden perusteella voida päätellä, että tiettyjen muiden kuin kohdelajina olevien niveljalkaisten riittävää uudelleenlevittäytymistä/uudelleenkolonisaatiota tapahtuu pelto-oloissa samalla kun muita mahdollisuuksia tällaisen riskin hallitsemiseksi ei voida toteuttaa realistisella tavalla. Lisäksi seurantaohjelmaan liittyy epävarmuutta siitä, ovatko sen tulokset riskinhallitsemistekniikoiden päällekkäisyyden vuoksi edustavia maatalouskäytäntöjen kannalta ja voidaanko niiden avulla arvioida riittävällä tavalla biokertyvyys- ja rikastumispotentiaalia vesi- ja maaympäristössä.

(7)

Jotta voidaan torjua korkea riski, joka on yksilöity muille kuin kohdelajina oleville niveljalkaisille, ja ottaa huomioon biokertyvyys- ja rikastumispotentiaali vesi- ja maaympäristössä, on aiheellista rajoittaa edelleen bifentriinin käyttöedellytyksiä ja sallia ainoastaan käyttötarkoitukset, joita sovelletaan pysyvän rakenteen kasvihuoneissa.

(8)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 (5) liitettä olisi sen vuoksi muutettava.

(9)

Jäsenvaltioille olisi annettava riittävästi aikaa bifentriiniä sisältävien kasvinsuojeluaineiden lupien muuttamiseen tai peruuttamiseen.

(10)

Jos jäsenvaltiot myöntävät bifentriiniä sisältävien kasvinsuojeluaineiden osalta siirtymäajan asetuksen (EY) N:o 1107/2009 46 artiklan perusteella, kyseisen siirtymäajan olisi päätyttävä viimeistään 19 päivänä kesäkuuta 2019.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Siirtymätoimenpiteet

Jäsenvaltioiden on asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti tarvittaessa muutettava tai peruutettava bifentriiniä tehoaineena sisältävien kasvinsuojeluaineiden voimassa olevat luvat viimeistään 19 päivänä kesäkuuta 2018.

3 artikla

Siirtymäaika

Jäsenvaltioiden asetuksen (EY) N:o 1107/2009 46 artiklan mukaisesti mahdollisesti myöntämän siirtymäajan on oltava mahdollisimman lyhyt, ja sen on päätyttävä viimeistään 19 päivänä kesäkuuta 2019.

4 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä helmikuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 582/2012, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2012, tehoaineen bifentriini hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta (EUVL L 173, 3.7.2012, s. 3).

(3)  EFSA (European Food Safety Authority), Technical report on the outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment of confirmatory data for bifenthrin. EFSA supporting publication 2015:EN-780. 23 sivua.

(4)  EFSA (European Food Safety Authority), Technical report on the outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment of confirmatory data for bifenthrin. EFSA supporting publication 2016:EN-1019. 39 sivua.

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta (EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1).


LIITE

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä olevassa B osassa rivillä 23, bifentriini, sarake ”Erityiset säännökset” seuraavasti:

”A OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön hyönteisten torjunta-aineena pysyvän rakenteen kasvihuoneissa.

B OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöön panemiseksi on otettava huomioon pysyvässä kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomiteassa laaditun bifentriiniä koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

a)

kasvihuoneista peräisin oleviin päästöihin, kuten kondensaatioveteen, valumisveteen, maaperään tai keinotekoiseen kasvualustaan, jotta voidaan torjua riskit vesieliöille ja muille organismeille, jotka eivät ole kohdeorganismeja;

b)

niiden pölyttävien mehiläisyhteiskuntien suojeluun, jotka on tarkoituksellisesti sijoitettu kasvihuoneeseen;

c)

käyttäjien ja työntekijöiden suojeluun ja varmistettava, että käyttöedellytyksiin kuuluu tarvittaessa asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö.

Lupaedellytyksiin on sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä ja niissä on säädettävä kasvinsuojeluaineiden riittävistä merkinnöistä.”


27.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 55/34


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/292,

annettu 26 päivänä helmikuuta 2018,

tietojenvaihdossa ja avunannossa toimivaltaisten viranomaisten välillä käytettäviä menettelyjä ja lomakkeita koskevista markkinoiden väärinkäytöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon markkinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY ja komission direktiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta 16 päivänä huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 (1) ja erityisesti sen 25 artiklan 9 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jotta voidaan varmistaa, että asetuksen (EU) N:o 596/2014 mukaisesti toimivaltaisiksi viranomaisiksi nimetyt viranomaiset pystyvät tekemään yhteistyötä ja vaihtamaan tietoja tehokkaasti ja oikea-aikaisesti sekä antamaan toisilleen täyden keskinäisen avun kyseisen asetuksen soveltamiseksi, on aiheellista vahvistaa yhteiset menettelyt ja lomakkeet, joita toimivaltaiset viranomaiset käyttävät tietojenvaihdossa ja avunannossa, avunantopyyntöjen, vastaanottokuittausten ja avunantopyyntöihin annettavien vastausten toimittaminen mukaan luettuna.

(2)

Kirjallisten tietojen vaihtamisen olisi tarkoitus auttaa toimivaltaista viranomaista hoitamaan tehtävänsä. Suullista viestintää voidaan tarvittaessa käyttää, myös ennen kuin kirjallista pyyntöä on lähetetty, kun halutaan ilmoittaa tulevasta avunantopyynnöstä tai keskustella mahdollisista ongelmakohdista, jotka voivat estää avun antamisen. Kiireellisissä tapauksissa olisi sallittava avun pyytäminen myös suullisesti, jos kiireellisyys ei johdu apua pyytävän osapuolen viivästyneestä toiminnasta.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 596/2014 mukaan toimivaltaisten viranomaisten on vaihdettava tietoja ja annettava apua toisilleen. Lausunnon hankkiminen tai paikalla tehtävän tarkastuksen tai tutkimuksen tekeminen pitäisi kuitenkin mahdollisuuksien mukaan sisällyttää avunantopyyntöihin ainoastaan tapauksissa, joissa yksinkertainen tietojenvaihtopyyntö ei riitä. Toimivaltaisen viranomaisen odotetaan toteuttavan omalla oikeudenkäyttöalueellaan kaikki käytännössä mahdolliset toimet ennen avunantopyynnön toimittamista toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle. On kuitenkin todettava, ettei ehkä voida kohtuudella odottaa, että viranomainen olisi käyttänyt kaikki tutkintamenetelmät ennen pyynnön esittämistä.

(4)

Asetuksen (EU) N:o 596/2014 mukaista apua olisi toimitettava oma-aloitteisesti myös vapaaehtoiselta pohjalta, jos jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen katsoo, että sen hallussa olevista tiedoista saattaisi olla hyötyä toiselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

(5)

Asetuksen (EU) N:o 596/2014 mukaisessa avunantopyynnössä olisi annettava riittävästi tietoa pyynnön kohteesta, myös pyynnön syy ja sen konteksti, jotta pyynnön vastaanottava viranomainen voi käsitellä pyynnön tehokkaasti ja nopeasti. Jos pyydetyt tiedot ovat tarpeen viranomaisen tehtävien hoitamisessa, epäilystä aiheuttavien tietojen ilmoittamisen ei pitäisi olla edellytys sille, että pyynnön esittävä viranomainen saa apua.

(6)

Sen lisäksi, että avun pyytämiseen ja avunantopyyntöihin vastaamiseen käytetään lomakkeita, yhteistyömenettelyillä olisi mahdollistettava pyynnön esittävän ja sen vastaanottavan viranomaisen välinen viestintä, neuvottelu ja vuorovaikutus ja helpotettava niitä koko prosessin ajan, jotta varmistetaan tiedon- tai avunantopyynnön tehokas käsittely. Toimivaltaisten viranomaisten olisi myös voitava menettelyjen avulla antaa toisilleen palautetta saatujen tietojen tai avun hyödyllisyydestä, sen asian käsittelyn lopputuloksesta, johon apua on pyydetty, ja mahdollisista ongelmista tällaisen tiedon tai avun antamisessa.

(7)

Tietojenvaihtoa ja avunantoa koskevissa menettelyissä ja lomakkeissa olisi varmistettava vaihdettujen tai lähetettyjen tietojen luottamuksellisuus ja henkilöiden suoja henkilötietojen käsittelyssä ja niiden vapaassa liikkuvuudessa.

(8)

Tämä asetus perustuu teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksiin, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, jäljempänä ’EAMV’, on toimittanut komissiolle.

(9)

EAMV ei järjestänyt avointa julkista kuulemista siitä teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksesta, johon tämä asetus perustuu, eikä se myöskään analysoinut toimivaltaisten viranomaisten käyttöön tarkoitettujen menettelyjen ja lomakkeiden käyttöön ottamisesta mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia ja hyötyjä. Se olisi ollut suhteetonta kyseisten standardien laajuuteen ja vaikutuksiin nähden, koska standardit on kohdennettu ainoastaan jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille eikä markkinoiden toimijoille.

(10)

EAMV on pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (2) 37 artiklan nojalla perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä.

(11)

Rahoitusmarkkinoiden sujuvan toiminnan varmistamiseksi ja ottaen huomioon, että asetusta (EU) N:o 596/2014 on jo alettu soveltaa, on tarpeen, että tämä asetus tulee voimaan ja sitä aletaan soveltaa välittömästi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Määritelmä

Tässä asetuksessa ’turvallisilla sähköisillä välineillä’ tarkoitetaan tietojen käsittelyyn (myös digitaaliseen pakkaamiseen), tallentamiseen ja lähettämiseen käytettäviä sähköisiä laitteita, joissa hyödynnetään kaapeleita, radioaaltoja, optisia teknologioita tai muita elektromagneettisia keinoja ja joiden avulla varmistetaan, että tietojen täydellisyys, eheys ja luottamuksellisuus säilytetään niiden lähettämisen aikana.

2 artikla

Yhteysviranomaiset

1.   Toimivaltaisten viranomaisten on nimettävä yhteysviranomaiset tämän asetuksen soveltamiseksi.

2.   Toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava yhteysviranomaisten yhteystiedot EAMV:lle 30 päivän kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta. Niiden on tarvittaessa toimitettava EAMV:lle ajantasaistetut tiedot.

3.   EAMV ylläpitää toimivaltaisten viranomaisten käyttöön luetteloa toimivaltaisten viranomaisten 1 kohdan nojalla nimeämistä yhteysviranomaisista ja ajantasaistaa luettelon tarvittaessa.

3 artikla

Avunantopyyntö

1.   Pyynnön esittävän viranomaisen on laadittava avunantopyyntö kirjallisesti ja lähetettävä se postitse, faksitse tai turvallisilla sähköisillä välineillä. Sen on osoitettava pyyntö vastaanottavan viranomaisen 2 artiklan nojalla nimeämälle yhteysviranomaiselle.

2.   Pyytäessään apua toimivaltaisen viranomaisen on käytettävä liitteessä I olevaa lomaketta ja

a)

esitettävä yksityiskohtaisesti, mitä tietoja pyynnön esittävä viranomainen pyynnön vastaanottavalta viranomaiselta pyytää;

b)

ilmoitettava tarvittaessa luottamuksellisuuden kannalta ongelmalliset kohdat mahdollisesti saatavissa tiedoissa.

3.   Pyynnön esittävä viranomainen voi liittää pyyntöön minkä tahansa sellaisen asiakirjan tai pyyntöä tukevan aineiston, jota se katsoo tarvittavan pyynnön tueksi.

4.   Kiireellisissä tapauksissa pyynnön esittävä viranomainen saa esittää avunantopyynnön suullisesti. Jollei vastaanottavan viranomaisen kanssa toisin sovita, suullinen pyyntö vahvistetaan myöhemmin kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä käyttämällä 1 kohdassa mainittuja välineitä.

4 artikla

Vastaanottotodistus

Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on kymmenen päivän kuluessa kirjallisen avunantopyynnön vastaanottamisesta lähetettävä 2 artiklan nojalla nimetylle yhteysviranomaiselle vastaanottotodistus postitse, faksitse tai turvallisilla sähköisillä välineillä, jollei pyynnössä muuta esitetä. Vastaanottotodistus on laadittava käyttämällä liitteessä II olevaa lomaketta, ja siihen on mahdollisuuksien mukaan sisällytettävä tieto arvioidusta vastauspäivämäärästä.

5 artikla

Avunantopyyntöön vastaaminen

1.   Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on vastattava avunantopyyntöön kirjallisesti ja lähetettävä vastaus postitse, faksitse tai turvallisilla sähköisillä välineillä. Vastaus osoitetaan 2 artiklan nojalla nimetylle yhteysviranomaiselle, jollei pyynnössä muuta esitetä.

2.   Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on vastattava avunantopyyntöön käyttämällä liitteessä III olevaa lomaketta ja

a)

pyydettävä mahdollisimman pian lisäselvennyksiä missä tahansa muodossa, jos sen mielestä on epäselvää, mitä tietoja tarkkaan ottaen pyydetään;

b)

toteutettava sen toimivallassa olevat toimet pyydetyn avun antamiseksi;

c)

annettava pyydettyä apua viipymättä ja tavalla, jolla varmistetaan, että kaikki tarvittavat sääntelytoimet suoritetaan nopeasti ja tehokkaasti ottaen huomioon pyynnön monimutkaisuus ja kolmansien osapuolten tai toisen toimivaltaisen viranomaisen tarvittava osallistuminen.

3.   Jos pyynnön vastaanottava viranomainen kieltäytyy kokonaan tai osittain toimimasta avunantopyynnön perusteella, sen on ilmoitettava siitä pyynnön esittävälle viranomaiselle mahdollisimman pian suullisesti tai kirjallisesti. Lisäksi pyynnön vastaanottavan viranomaisen on toimitettava 1 kohdan mukaisesti kirjallinen vastaus, jossa ilmoitetaan, mihin asetuksen (EU) N:o 596/2014 25 artiklan 2 kohdan mukaiseen poikkeukseen viranomainen perustaa kieltäytymisensä.

6 artikla

Menettelyt avunantopyynnön lähettämistä ja käsittelyä varten

1.   Pyynnön esittävän viranomaisen ja pyynnön vastaanottavan viranomaisen on välitettävä avunantopyyntöön ja sen vastaukseen liittyvät viestit käyttämällä nopeinta ja tehokkainta mahdollista välinettä ja ottamalla asianmukaisesti huomioon näkökohdat, jotka koskevat luottamuksellisuutta, kirjeenvaihtoon kuluvaa aikaa, toimitettavan aineiston laajuutta ja sitä, kuinka helppo pyynnön esittävän viranomaisen on saada tiedot. Pyynnön esittävän viranomaisen on vastattava nopeasti varsinkin pyynnön vastaanottavan viranomaisen esittämiin selvennyspyyntöihin.

2.   Jos pyynnön vastaanottava viranomainen tulee tietoiseksi seikoista, jotka voivat johtaa siihen, että arvioitu vastausaika ylittyy yli kymmenellä työpäivällä, sen on ilmoitettava siitä pyynnön esittävälle viranomaiselle viipymättä.

3.   Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on tarvittaessa annettava pyynnön esittäneelle viranomaiselle säännöllistä palautetta vireillä olevan pyynnön käsittelyn edistymisestä, myös tarkistetut arviot tavoittelemastaan vastauspäivästä.

4.   Jos pyynnön esittävä viranomainen on luokitellut pyynnön kiireelliseksi, toimivaltaisten viranomaisten on neuvoteltava keskenään siitä, kuinka usein pyynnön vastaanottavan viranomaisen on toimitettava pyynnön esittävälle viranomaiselle ajantasaistuksia.

5.   Pyynnön vastaanottavan ja pyynnön esittävän viranomaisen on toimittava yhteistyössä ratkaistakseen kaikki pyynnön toteuttamisen yhteydessä esiin nousevat ongelmat.

7 artikla

Menettely lausunnon hankkimispyyntöjä varten

1.   Jos pyynnön esittävä viranomainen sisällyttää pyyntöönsä tutkimukseen tai tarkastukseen liittyvän lausunnon hankkimisen, pyynnön vastaanottavan viranomaisen ja pyynnön esittävän viranomaisen on voimassa olevien oikeudellisten rajoitusten tai esteiden ja menettelyllisissä vaatimuksissa olevien erojen asettamissa rajoissa arvioitava ja otettava huomioon seuraavat seikat:

a)

niiden henkilöiden oikeudet, joilta lausunnot hankitaan, tarvittaessa myös seikat, jotka liittyvät itsekriminointiin;

b)

pyynnön esittävän viranomaisen henkilöstön jäsenten osallistumisen luonne (tarkkailijoina tai aktiivisina osallistujina);

c)

pyynnön vastaanottavan viranomaisen ja pyynnön esittävän viranomaisen henkilöstön asema lausunnon hankkimisessa;

d)

onko henkilöllä, jolta lausunto hankitaan, oikeus käyttää apunaan oikeudellista edustajaa, ja jos on, mikä on edustajan avun laajuus lausunnon hankkimisen yhteydessä, myös siltä osin kuin on kyse lausunnon tallentamisesta tai sitä koskevasta raportoinnista;

e)

onko lausunto hankittava vapaaehtoisuuden pohjalta vai pakolla, jos tällaista erottelua käytetään;

f)

onko henkilö, jolta lausunto on määrä hankkia, niiden tietojen perusteella, jotka ovat pyynnön esittämisajankohtana saatavilla, todistaja vai epäilty, jos tällaista erottelua käytetään;

g)

voitaisiinko niiden tietojen perusteella, jotka ovat pyynnön esittämisajankohtana saatavilla, lausuntoa käyttää tai onko sitä tarkoitus käyttää rikosoikeudellisessa menettelyssä;

h)

lausunnon hyväksyttävyys pyynnön esittävän viranomaisen oikeudenkäyttöalueella;

i)

lausunnon tallentaminen ja siihen sovellettavat menettelyt, kuten onko kyseessä samaan aikaan tehtävä tallennus vai tiivistetty kirjallinen pöytäkirja taikka äänite tai audiovisuaalinen tallenne;

j)

menettelyt, joilla lausunnon antava henkilö todistaa lausunnon oikeaksi tai vahvistaa antaneensa sen, ja tapahtuuko tämä lausunnon antamisen jälkeen; ja

k)

menettely, jolla pyynnön vastaanottava viranomainen lähettää lausunnon pyynnön esittävälle viranomaiselle, esitysmuoto ja määräaika mukaan luettuina.

2.   Pyynnön vastaanottavan viranomaisen ja pyynnön esittävän viranomaisen on varmistettava, että käytössä on järjestelyt, joiden avulla niiden henkilöstö voi toimia tehokkaasti, kuten järjestelyt, joiden avulla niiden henkilöstö voi sopia mahdollisesti tarvittavista lisätiedoista, joita voivat olla muun muassa seuraavat:

a)

aikataulun suunnittelu;

b)

luettelo kysymyksistä, jotka on tarkoitus esittää henkilölle, jolta lausunto hankitaan;

c)

matkustusjärjestelyt, joihin kuuluu sen varmistaminen, että pyynnön vastaanottava viranomainen ja pyynnön esittävä viranomainen voivat kokoontua keskustelemaan asiasta ennen lausunnon hankkimista; ja

d)

kielijärjestelyt.

8 artikla

Menettely tutkimusta tai paikalla tehtävää tarkastusta koskevia pyyntöjä varten

1.   Jos asetuksen (EU) N:o 596/2014 25 artiklan 6 kohdan nojalla pyydetään suorittamaan tutkimus tai paikalla tehtävä tarkastus, pyynnön esittävä ja sen vastaanottava viranomainen neuvottelevat keskenään parhaasta tavasta toteuttaa avunantopyyntö ottaen huomioon asetuksen (EU) No 596/2014 25 artiklan 6 kohdan kolmannen alakohdan a–e alakohdan, myös siitä, olisiko yhteisen tutkimuksen tai yhteisen paikalla tehtävän tarkastuksen tekemisestä hyötyä.

2.   Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on pidettävä pyynnön esittävä viranomainen ajan tasalla tutkimuksen tai paikalla tehtävän tarkastuksen edistymisestä ja lähetettävä sen tulokset pyynnön esittävälle viranomaiselle mahdollisimman pian.

3.   Päättäessään yhteisen tutkimuksen tai yhteisen paikalla tehtävän tarkastuksen käynnistämisestä pyynnön esittävän ja sen vastaanottavan viranomaisen on otettava huomioon ainakin seuraavat seikat:

a)

pyynnön esittävältä viranomaiselta saadun avunantopyynnön sisältö, myös kaikki seikat, jotka viittaavat siihen, että tutkimus tai paikalla tehtävä tarkastus olisi asianmukaista suorittaa yhdessä;

b)

suorittavatko ne erikseen omia tutkimuksiaan asiassa, jolla on valtioiden rajat ylittäviä vaikutuksia, ja soveltuisiko asia paremmin hoidettavaksi yhteistyöllä;

c)

kummankin oikeudenkäyttöalueen oikeudellinen kehys ja sääntelykehys, jotta varmistetaan, että molemmilla viranomaisilla on hyvä käsitys esteistä ja oikeudellisista rajoituksista, joita saattaa liittyä yhteisen tutkimuksen tai yhteisen paikalla tehtävän tarkastuksen suorittamiseen, sekä mahdollisiin jatkomenettelyihin, kaksoisrangaistavuuden kieltoa koskevaan periaatteeseen liittyvät kysymykset mukaan luettuina;

d)

tutkimuksen ja paikalla tehtävän tarkastuksen edellyttämä hallinto ja johto;

e)

kuinka todennäköistä viranomaisten on päästä sopimuksen tosiasioiden selvittämisestä;

f)

resurssien kohdentaminen ja henkilöstön nimeäminen tutkimuksen tai paikan päällä tehtävien tarkastusten suorittamiseen;

g)

mahdollisuus laatia yhteinen toimintasuunnitelma ja kunkin viranomaisen työn aikataulu;

h)

niiden toimien määrittäminen, jotka kunkin viranomaisen on toteutettava yhdessä tai erikseen;

i)

kerättyjen tietojen keskinäinen vaihto ja yksittäisistä toimista saatujen tulosten raportointi; ja

j)

muut tapauskohtaiset seikat.

4.   Jos pyynnön esittävä viranomainen ja pyynnön vastaanottava viranomainen päättävät suorittaa yhteisen tutkimuksen tai yhteisen paikalla tehtävän tarkastuksen, niiden on

a)

sovittava menettelyistä tutkimuksen tai tarkastuksen toteuttamiseksi ja saattamiseksi päätökseen;

b)

käytävä jatkuvaa vuoropuhelua koordinoidakseen tietojen keruuta ja tosiasioiden selvittämistä;

c)

tehtävä tiivistä keskinäistä yhteistyötä suorittaessaan yhteistä tutkimusta tai yhteistä paikalla tehtävää tarkastusta;

d)

annettava vastavuoroista apua myöhemmissä täytäntöönpanomenettelyissä siltä osin kuin se on oikeudellisesti sallittua; myös koordinoitava mahdollisia (hallinnollisia ja siviili- tai rikosoikeudellisia) menettelyjä tai muita täytäntöönpanotoimia, jotka liittyvät yhteisen tutkimuksen tai paikalla tehtävän tarkastuksen tuloksiin, tai tarvittaessa mahdollisuuksia sovintoratkaisuun.

e)

määritettävä ne oikeudelliset säännökset, joilla säännellään tutkimuksen tai paikalla tehtävän tarkastuksen kohdetta;

f)

tarvittaessa harkittava ainakin seuraavia seikkoja:

1)

yhteistä toimintasuunnitelmaa, jossa määritetään muun muassa toteutettavien toimien aineellinen sisältö, luonne ja ajoitus sekä työn tulosten esittämistä koskevat välivaiheet ja vastuunjako ottaen huomioon kunkin viranomaisen omat painopisteet;

2)

mahdollisten lainsäädännöllisten rajoitusten tai esteiden ja mahdollisten menettelyerojen määrittämistä ja arviointia tutkinta- tai täytäntöönpanotoimissa tai muissa menettelyissä, tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden oikeudet mukaan luettuina;

3)

tutkinta- sekä täytäntöönpanomenettelyyn mahdollisesti vaikuttavan asianajosalaisuuden määrittämistä ja arviointia, itsekriminointi mukaan luettuna;

4)

julkisuus- ja tiedotusstrategiaa; ja

5)

vaihdettujen tietojen käyttötarkoitusta.

9 artikla

Avunantomenettelyt taloudellisten seuraamusten perimisessä

1.   Jos asetuksen (EU) No 596/2014 25 artiklan 6 kohdan nojalla tehty avunantopyyntö koskee taloudellisten seuraamusten perimistä, pyynnön esittävän ja sen vastaanottavan viranomaisen on neuvoteltava keskenään parhaasta tavasta toteuttaa pyyntö. Viranomaisten on otettava huomioon pyynnön esittävän viranomaisen omalla oikeudenkäyttöalueellaan jo toteuttamat toimet ja pyynnön vastaanottavan viranomaisen kansallinen kehys, joka koskee seuraamusten perimistä.

2.   Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on annettava apua tai annettava käyttöön mahdolliset tiedot, joita on tämän artiklan soveltamiseksi pyydetty, asiaankuuluvan kansallisen lain mukaisesti. Jos pyynnön vastaanottavan viranomaisen jäsenvaltion toinen viranomainen tai muu asiaankuuluva elin voi antaa pyydetyn avun tai sillä on ehkä hallussaan pyydetyt tiedot, pyynnön vastaanottavan viranomaisen on tarjouduttava antamaan pyynnön esittävälle viranomaiselle tarvittavat tiedot, jotta pyynnön esittävä viranomainen ja muu viranomainen tai elin voivat olla suoraan yhteydessä keskenään kansallisen lain mukaisesti.

10 artikla

Oma-aloitteinen tietojenvaihto

1.   Jos toimivaltaisella viranomaisella on tietoja, joista se uskoo olevan apua toiselle toimivaltaiselle viranomaiselle tämän tehtävien hoitamisessa asetuksen (EU) N:o 596/2014 mukaisesti, sen on tietojen oma-aloitteista lähettämistä koskevien asetuksen (EU) N:o 596/2014 16 artiklan 4 kohdan ja 25 artiklan 5 kohdan mukaisesti lähetettävä tällaiset tiedot postitse, faksitse tai turvallisella sähköisellä välineellä 2 artiklan nojalla nimetylle toisen toimivaltaisen viranomaisen yhteysviranomaiselle.

2.   Jos tiedot lähettävä toimivaltainen viranomainen katsoo, että tiedot olisi lähetettävä kiireellisesti, se voi antaa tiedot toiselle viranomaiselle suullisesti edellyttäen, että tiedot lähetetään sen jälkeen kirjallisesti viipymättä.

3.   Toimivaltaisen viranomaisen, joka lähettää tietoja oma-aloitteisesti, on käytettävä liitteessä IV olevaa lomaketta ja mainittava erityisesti seikat, jotka liittyvät tietojen luottamuksellisuuteen.

11 artikla

Rajoitukset ja tietojen sallitut käyttötarkoitukset

1.   Pyynnön esittävän ja sen vastaanottavan viranomaisen on sisällytettävä jokaiseen avunantopyyntöön, avunantopyyntöön annettuun vastaukseen tai oma-aloitteiseen tietolähetykseen asianmukainen salassapitovaroitus, kuten liitteissä olevissa lomakkeissa esitetään.

2.   Jos pyynnön vastaanottavan viranomaisen on voidakseen täyttää pyynnön julkistettava tieto siitä, että toinen viranomainen on esittänyt pyynnön, vastaanottava viranomainen julkistaa tiedon vasta sen jälkeen, kun pyynnön esittävän viranomaisen kanssa on keskusteltu tarpeellisen julkistamisen luonteesta ja laajuudesta ja tämän suostumus julkistamiseen on saatu. Jos pyynnön esittävä viranomainen ei suostu pyynnön julkistamiseen, pyynnön vastaanottava viranomainen ei toimi pyynnön perusteella, ja pyynnön esittävä viranomainen voi peruuttaa pyynnön tai lykätä sitä siksi aikaa, kunnes se pystyy antamaan julkistamiselle suostumuksensa.

3.   Tämän asetuksen 10 artiklan mukaisesti annettuja tietoja saa käyttää yksinomaan asetuksen (EU) N:o 596/2014 noudattamisen tai täytäntöönpanon varmistamiseksi, mihin sisältyy muun muassa mutta ei yksinomaan kyseisen asetuksen säännösten rikkomisesta johtuvien rikosoikeudellisten, hallinnollisten, siviilioikeudellisten tai kurinpidollisten menettelyjen aloittaminen tai toteuttaminen tai niissä avustaminen.

12 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä helmikuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 173, 12.6.2014, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).


LIITE I

Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva

LIITE II

Image Teksti kuva

LIITE III

Image Teksti kuva Image Teksti kuva

LIITE IV

Image Teksti kuva Image Teksti kuva

PÄÄTÖKSET

27.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 55/50


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2018/293,

annettu 26 päivänä helmikuuta 2018,

Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen (YUTP) 2016/849 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

ottaa huomioon Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä ja päätöksen 2013/183/YUTP kumoamisesta 27 päivänä toukokuuta 2016 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2016/849 (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 27 päivänä toukokuuta 2016 päätöksen (YUTP) 2016/849.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien (YK) turvallisuusneuvosto hyväksyi 22 päivänä joulukuuta 2017 päätöslauselman 2397 (2017), jossa se ilmaisi syvän huolensa siitä, että Korean demokraattinen kansantasavalta oli 28 päivänä marraskuuta 2017 laukaissut ballistisen ohjuksen rikkoen voimassa olevia YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmia, ja tämän rauhalle ja vakaudelle aiheuttamasta vaarasta alueella ja sen ulkopuolella, ja totesi kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden olevan edelleen selvästi uhattuina.

(3)

YK:n turvallisuusneuvosto totesi, että Korean demokraattisen kansantasavallan alakohtaisen tavarakaupan tuotoilla samoin kuin muun muassa Korean demokraattisen kansantasavallan ulkomailla työskenteleviltä työntekijöiltä saaduilla tuloilla tuetaan Korean demokraattisen kansantasavallan ydinaseohjelmia ja ballististen ohjusten ohjelmia, ja ilmaisi syvän huolensa siitä, että kyseisiin ohjelmiin käytetään Korean demokraattisen kansantasavallan väestön kipeästi tarvitsemia varoja vakavin seurauksin.

(4)

YK:n turvallisuusneuvosto päätti vahvistaa voimassa olevia rajoittavia toimenpiteitä useilla aloilla, mukaan lukien raakaöljyn ja kaikkien jalostettujen öljytuotteiden Korean demokraattiseen kansantasavaltaan toimittamisen osalta, ja otti käyttöön uusia kieltoja useilla aloilla, mukaan lukien elintarvikkeiden ja maataloustuotteiden, koneiden, sähkölaitteiden, maa- ja kivilajien sekä puun Korean demokraattiseen kansantasavaltaan toimittamisen osalta, sekä kieltoja, jotka koskevat kaikkien teollisuuskoneiden, kuljetusvälineiden sekä raudan, teräksen ja muiden metallien toimittamista Korean demokraattiseen kansantasavaltaan.

(5)

Lisäksi YK:n turvallisuusneuvosto antoi valtuudet takavarikoida, tarkastaa ja pysäyttää alukset, joiden uskotaan osallistuvan voimassa olevien YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien rikkomiseen, ja vaatia kaikkien Korean demokraattisen kansantasavallan ulkomailla työskentelevien työntekijöiden palauttamista sovellettavan kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön mukaisesti.

(6)

YK:n turvallisuusneuvoston nimeämää kolmea henkilöä ja yhtä yhteisöä koskevat merkinnät, jotka on sisällytetty päätöksen (YUTP) 2016/849 liitteeseen I, olisi poistettava kyseisen päätöksen liitteessä II olevasta neuvoston itsenäisesti nimeämiä henkilöitä ja yhteisöjä koskevasta luettelosta.

(7)

Unionin lisätoimet ovat tarpeen tämän päätöksen tiettyjen toimenpiteiden panemiseksi täytäntöön.

(8)

Päätös (YUTP) 2016/849 olisi sen vuoksi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös (YUTP) 2016/849 seuraavasti:

1)

Korvataan 9 artiklan 2 ja 3 kohta seuraavasti:

”2.   Kielletään kaikkien jalostettujen öljytuotteiden suora tai välillinen toimittaminen, myynti tai siirto Korean demokraattiseen kansantasavaltaan jäsenvaltioiden kansalaisten toimesta tai jäsenvaltioiden alueen kautta tai alueelta käsin taikka jäsenvaltion lipun alla purjehtivaa alusta, jäsenvaltiossa rekisteröityä ilma-alusta tai jäsenvaltion putkistoa taikka rautateitä tai ajoneuvoja käyttäen, riippumatta siitä, ovatko kyseiset jalostetut öljytuotteet peräisin kyseisten jäsenvaltioiden alueelta.

3.   Poiketen 2 kohdan mukaisesta kiellosta, jos Korean demokraattiseen kansantasavaltaan toimitettujen, myytyjen tai siirrettyjen jalostettujen öljytuotteiden, dieselöljy ja kerosiini mukaan luettuina, määrä on enintään 500 000 tynnyriä 12 kuukauden aikana, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2018, ja 12 kuukauden jakson aikana sen jälkeen, jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi tapauskohtaisesti antaa luvan jalostettujen öljytuotteiden toimittamiseen, myyntiin tai siirtoon Korean demokraattiseen kansantasavaltaan, jos toimivaltainen viranomainen on todennut, että kyseinen toimitus, myynti tai siirto tapahtuu yksinomaan humanitaarisiin tarkoituksiin, ja edellyttäen, että

a)

jäsenvaltio ilmoittaa pakotekomitealle tällaisen Korean demokraattiseen kansantasavaltaan tehtävän jalostettujen öljytuotteiden toimittamisen, myynnin tai siirron määrän ja tiedot liiketoimen kaikista osapuolista 30 päivän välein;

b)

jalostettujen öljytuotteiden toimittamiseen, myyntiin tai siirtoon ei osallistu henkilöitä tai yhteisöjä, joilla on yhteyksiä Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmiin tai ballististen ohjusten ohjelmiin tai muuhun YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmilla 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) tai 2397 (2017) kiellettyyn toimintaan, mukaan lukien nimetyt henkilöt tai yhteisöt; ja

c)

jalostettujen öljytuotteiden toimittaminen, myynti tai siirto ei liity tulojen hankintaan Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia tai ballististen ohjusten ohjelmia taikka muuta YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmilla 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) tai 2397 (2017) kiellettyä toimintaa varten.”

2)

Korvataan 9 a artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Kielletään kalojen ja äyriäisten hankkiminen Korean demokraattisesta kansantasavallasta riippumatta siitä, ovatko kyseiset tuotteet peräisin Korean demokraattisen kansantasavallan alueelta, sekä Korean demokraattisen kansantasavallan kalastusoikeuksien hankkiminen Korean demokraattisesta kansantasavallasta jäsenvaltioiden kansalaisten toimesta tai jäsenvaltion lipun alla purjehtivaa alusta tai jäsenvaltiossa rekisteröityä ilma-alusta käyttäen.”

3)

Korvataan 9 b artikla seuraavasti:

”9 b artikla

1.   Kielletään kaiken raakaöljyn suora tai välillinen toimittaminen, myynti tai siirto Korean demokraattiseen kansantasavaltaan jäsenvaltioiden kansalaisten toimesta tai jäsenvaltioiden alueen kautta tai alueelta käsin tai jäsenvaltion lipun alla purjehtivaa alusta, jäsenvaltiossa rekisteröityä ilma-alusta, jäsenvaltion putkistoa, rautateitä tai ajoneuvoja käyttäen, riippumatta siitä, onko kyseinen tuote peräisin jäsenvaltioiden alueelta.

2.   Poiketen 1 kohdasta 1 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta, jos jäsenvaltio toteaa, että raakaöljyn toimittaminen, myynti tai siirto Korean demokraattiseen kansantasavaltaan tapahtuu yksinomaan humanitaarisiin tarkoituksiin, ja jos pakotekomitea on hyväksynyt siirron etukäteen tapauskohtaisesti YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2397 (2017) 4 kohdan mukaisesti.

3.   Unioni toteuttaa tarvittavat toimenpiteet määrittääkseen, mitkä tuotteet kuuluvat tämän artiklan soveltamisalaan.”

4)

Lisätään artiklat seuraavasti:

”9 d artikla

1.   Kielletään elintarvikkeiden ja maataloustuotteiden, koneiden, sähkölaitteiden, maa- ja kivilajien, mukaan lukien magnesiitti ja magnesiumoksidi, puun sekä alusten suora tai välillinen hankkiminen Korean demokraattisesta kansantasavallasta jäsenvaltioiden kansalaisten toimesta tai jäsenvaltioiden lipun alla purjehtivaa alusta tai niissä rekisteröityä ilma-alusta käyttäen riippumatta siitä, ovatko kyseiset tuotteet peräisin Korean demokraattisen kansantasavallan alueelta.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyllä kiellolla ei 21 päivään tammikuuta 2018 saakka rajoiteta ennen 22 päivää joulukuuta 2017 tehtyjen sopimusten täytäntöönpanoa. Kuljetustiedot on ilmoitettava pakotekomitealle 5 päivään helmikuuta 2018 mennessä.

3.   Unioni toteuttaa tarvittavat toimenpiteet määrittääkseen, mitkä tuotteet kuuluvat 1 kohdan soveltamisalaan.

9 e artikla

1.   Kielletään kaikkien teollisuuskoneiden, kuljetusvälineiden sekä raudan, teräksen ja muiden metallien suora tai välillinen toimittaminen, myynti tai siirto Korean demokraattiseen kansantasavaltaan jäsenvaltioiden kansalaisten toimesta tai jäsenvaltioiden alueen kautta tai alueelta käsin tai jäsenvaltion lipun alla purjehtivaa alusta, jäsenvaltiossa rekisteröityä ilma-alusta, jäsenvaltion putkistoa, rautateitä tai ajoneuvoja käyttäen, riippumatta siitä, ovatko kyseiset tuotteet peräisin jäsenvaltioiden alueelta.

2.   Poiketen 1 kohdasta 1 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta, jos jäsenvaltio katsoo, että varaosien toimituksia tarvitaan Korean demokraattisen kansantasavallan matkustajailma-alusten turvallisen toiminnan ylläpitämiseksi.

3.   Unioni toteuttaa tarvittavat toimenpiteet määrittääkseen, mitkä tuotteet kuuluvat tämän artiklan soveltamisalaan.”

5)

Muutetaan 16 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti 1–3 kohdan mukaisissa tarkastuksissa.

Jäsenvaltioiden on tehtävä mahdollisimman pikaisesti ja asianmukaisella tavalla yhteistyötä sellaisen toisen valtion kanssa, jolla on tietoja, joiden perusteella se epäilee, että Korean demokraattinen kansantasavalta yrittää suoraan tai välillisesti toimittaa, myydä, siirtää tai hankkia laitonta rahtia, jos kyseinen valtio pyytää merenkulkuun tai tavarankuljetukseen liittyviä lisätietoja muun muassa sen määrittämiseksi, onko kyseinen tavara, hyödyke tai tuote peräisin Korean demokraattisesta kansantasavallasta.”

b)

korvataan 6 kohta seuraavasti:

”6.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet takavarikoidakseen ja hävittääkseen, esimerkiksi tuhoamalla, saattamalla toimintakyvyttömiksi tai käyttökelvottomiksi, varastoimalla tai siirtämällä hävitettäviksi johonkin muuhun valtioon kuin alkuperä- tai määrävaltioon, tarkastuksissa löydetyt tuotteet, joiden toimitus, myynti, siirto tai vienti on kielletty YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2371 (2017), 2375 (2017) tai 2397 (2017), sovellettavasta kansainvälisestä oikeudesta aiheutuvien velvoitteidensa mukaisesti.”

6)

Lisätään artikla seuraavasti:

”18 b artikla

1.   Jäsenvaltioiden on takavarikoitava ja tarkastettava kaikki satamissaan olevat alukset sekä estettävä niiden käyttö, ja ne voivat takavarikoida ja tarkastaa kaikki aluevesillään olevat, lainkäyttövaltaansa kuuluvat alukset, sekä estää niiden käytön, jos niillä on perusteltua syytä epäillä, että alus on osallistunut YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmilla 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) tai 2397 (2017) kiellettyyn toimintaan tai tavaroiden kuljettamiseen.

2.   Edellä 1 kohdassa olevien alusten käytön estämistä koskevien säännösten soveltaminen lakkaa kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun tällaisen aluksen käyttö on estetty, jos pakotekomitea päättää tapauskohtaisesti ja lippuvaltion pyynnöstä, että on tehty riittäviä järjestelyjä sen estämiseksi, että alus tulevaisuudessa osallistuu 1 kohdassa tarkoitettujen YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien rikkomiseen.

3.   Jäsenvaltioiden on poistettava rekisteristä alukset, jos on perusteltu syy olettaa, että alus on osallistunut YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmilla 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) tai 2397 (2017) kiellettyyn toimintaan tai tuotteiden tuontiin.

4.   Kielletään jäsenvaltioiden kansalaisten harjoittama tai jäsenvaltioiden alueelta käsin tapahtuva luokituspalvelujen tarjoaminen liitteessä VI luetelluille aluksille, ellei pakotekomitea ole antanut sille etukäteen tapauskohtaisen hyväksynnän.

5.   Kielletään jäsenvaltioiden kansalaisten harjoittama tai jäsenvaltioiden alueelta käsin tapahtuva vakuutus- tai jälleenvakuutuspalvelujen tarjoaminen liitteessä VI luetelluille aluksille.

6.   Edellä olevaa 4 ja 5 kohtaa ei sovelleta, jos pakotekomitea tapauskohtaisesti katsoo, että alus osallistuu yksinomaan toimeentulon turvaamiseen tarkoitettuihin toimiin, joita Korean demokraattisesta kansantasavallasta tulevat henkilöt tai yhteisöt eivät käytä tulojen hankintaan, tai yksinomaan humanitaarisiin toimiin.

7.   Liite VI sisältää tämän artiklan 4 ja 5 kohdassa tarkoitetut alukset, jos on perusteltua syytä olettaa, että kyseinen alus on osallistunut YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmilla 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) tai 2397 (2017) kiellettyyn toimintaan tai tavaroiden kuljettamiseen.”

7)

Korvataan 21 artikla seuraavasti:

”21 artikla

Jäsenvaltioiden on poistettava rekisteristä kaikki Korean demokraattisen kansantasavallan omistuksessa tai määräysvallassa olevat tai sen liikennöimät alukset, eivätkä ne saa rekisteröidä aluksia, jotka toinen valtio on poistanut rekisteristä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2321 (2016) 24 kohdan, YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2375 (2017) 8 kohdan tai YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2397 (2017) 12 kohdan nojalla, ellei pakotekomitea ole etukäteen hyväksynyt tätä tapauskohtaisesti.”

8)

Lisätään 26 a artiklaan kohta seuraavasti:

”5.   Jäsenvaltioiden on välittömästi, mutta viimeistään 21 päivänä joulukuuta 2019, palautettava Korean demokraattiseen kansantasavaltaan kaikki Korean demokraattisen tasavallan kansalaiset, jotka saavat palkkatuloja kyseisen jäsenvaltion lainkäyttöalueella ja kaikki Korean demokraattisen kansantasavallan valtion turvallisuusvalvonta-agentit, jotka tarkkailevat Korean demokraattisen kansantasavallan ulkomailla työskenteleviä työntekijöitä, jollei kyseinen jäsenvaltio päätä, että jokin Korean demokraattisen kansantasavallan kansalainen on jäsenvaltion kansalainen, tai jollei Korean demokraattisen kansantasavallan kansalainen, jonka palauttaminen on kiellettyä sovellettavan kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön, kansainvälinen pakolaislainsäädäntö ja kansainvälinen ihmisoikeuslainsäädäntö mukaan luettuina, sekä Yhdistyneiden kansakuntien päämajasta tehdyn sopimuksen ja Yhdistyneiden kansakuntien erioikeuksia ja vapauksia koskevan yleissopimuksen mukaan.”

9)

Korvataan 32 artikla seuraavasti:

”32 artikla

Vaateita, jotka liittyvät sopimukseen tai liiketoimeen, jonka suorittamiseen ovat suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain vaikuttaneet YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2375 (2017) tai 2397 (2017) nojalla määrätyt toimenpiteet, mukaan lukien unionin tai minkä tahansa jäsenvaltion toimenpiteet, joita YK:n turvallisuusneuvoston asiaan liittyvien päätösten täytäntöönpano merkitsee tai edellyttää tai jotka jollain tavalla liittyvät siihen, tai tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluvat toimenpiteet, ei oteta huomioon, mukaan lukien korvausvaateet tai muut tämänkaltaiset vaateet, kuten korvausvaatimukset tai vakuuteen perustuvat vaatimukset, erityisesti joukkolainan, vakuuden tai korvauksen, etenkin missä tahansa muodossa olevan rahallisen vakuuden tai rahallisen korvauksen, pidentämistä tai maksamista koskevat vaateet, jos vaateen esittää:

a)

liitteessä I, II, III, IV, V tai VI lueteltu nimetty henkilö tai yhteisö;

b)

muu henkilö tai yhteisö Korean demokraattisessa kansantasavallassa, mukaan lukien Korean demokraattisen kansantasavallan hallitus ja sen julkisyhteisöt, yhtiöt ja virastot;

c)

henkilö tai yhteisö, joka toimii a tai b alakohdassa tarkoitetun henkilön tai yhteisön välityksellä tai puolesta; tai

d)

sellaisen aluksen omistaja tai rahdinottaja, joka on takavarikoitu tai jonka käyttö on estetty 18 b artiklan 1 kohdan nojalla tai joka on poistettu rekisteristä 18 b artiklan 3 kohdan nojalla tai joka on lueteltu liitteessä VI.”

10)

Lisätään artikla seuraavasti:

”32 a artikla

YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmilla 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ja 2397 (2017) määrättyjä toimenpiteitä ei sovelleta, jos ne millään tavoin estävät diplomaattisia suhteita ja konsulisuhteita koskevien Wienin yleissopimusten mukaisen diplomaatti- tai konsuliedustustojen toiminnan Korean demokraattisessa kansantasavallassa.”

11)

Korvataan 33 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

”1.   Neuvosto toteuttaa liitteisiin I ja IV tehtävät muutokset YK:n turvallisuusneuvoston tai pakotekomitean päätösten perusteella.

2.   Neuvosto vahvistaa liitteissä II, III, V ja VI olevat luettelot ja hyväksyy niihin tehtävät muutokset yksimielisesti jäsenvaltioiden tai unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen perusteella.”

12)

Korvataan 34 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Kun neuvosto päättää kohdistaa henkilöön tai yhteisöön 18 b artiklan 4 tai 5 kohdassa, 23 artiklan 1 kohdan b tai c alakohdassa tai 27 artiklan 1 kohdan b, c tai d alakohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä, se muuttaa liitettä II, III, V tai VI vastaavasti.”

13)

Korvataan 36 a artikla seuraavasti:

”36 a artikla

YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmissa 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) tai 2397 (2017) määrätyistä toimenpiteistä poiketen ja edellyttäen, että pakotekomitea on päättänyt, että poikkeus on tarpeen sellaisten kansainvälisten ja valtioista riippumattomien järjestöjen toiminnan helpottamiseksi, jotka toteuttavat avustus- ja hätäaputoimia Korean demokraattisessa kansantasavallassa maan siviiliväestön hyväksi tai muita kyseisten YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien tavoitteiden mukaisia tarkoituksia varten, jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen myöntää tarvittavan luvan.”

14)

Muutetaan liite II tämän päätöksen liitteen I mukaisesti.

15)

Korvataan liite IV tämän päätöksen liitteessä II olevalla tekstillä.

16)

Lisätään tämän päätöksen liitteessä III oleva teksti liitteeksi VI.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 26 päivänä helmikuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. MOGHERINI


(1)  EUVL L 141, 28.5.2016, s. 79.


LIITE I

Poistetaan seuraavia henkilöitä ja yhteisöä koskevat merkinnät päätöksen (YUTP) 2016/849 liitteessä II olevasta luettelosta:

I

Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmista, ballististen ohjusten ohjelmista tai muista joukkotuhoaseohjelmista vastaavat henkilöt tai yhteisöt tai näiden puolesta tai johdolla toimivat henkilöt tai yhteisöt taikka näiden omistuksessa tai määräysvallassa olevat yhteisöt

A.

Henkilöt

23.

PAK Yong Sik

31.

KIM Jong Sik

B.

Yhteisöt

5.

Kansanarmeijan ministeriö (Ministry of People's Armed Forces)

II

Henkilöt ja yhteisöt, jotka tarjoavat rahoituspalveluja, jotka voisivat edistää Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia

5.

CHOE Chun-Sik


LIITE II

LIITE IV

LUETTELO 18 a ARTIKLAN 6 KOHDASSA TARKOITETUISTA ALUKSISTA

A.

Alukset, joita on kielletty käyttämästä valtion lippua

B.

Satamaan ohjatut alukset

C.

Rekisteristä poistetut alukset

D.

Alukset, joilta kielletään pääsy satamiin

1.

Nimi: PETREL 8

Lisätiedot

IMO: 9562233. MMSI: 620233000

2.

Nimi: HAO FAN 6

Lisätiedot

IMO: 8628597. MMSI: 341985000

3.

Nimi: TONG SAN 2

Lisätiedot

IMO: 8937675. MMSI: 445539000

4.

Nimi: JIE SHUN

Lisätiedot

IMO: 8518780. MMSI: 514569000

5.

Nimi: BILLIONS NO. 18

Lisätiedot

IMO: 9191773

6.

Nimi: UL JI BONG 6

Lisätiedot

IMO: 9114555

7.

Nimi: RUNG RA 2

Lisätiedot

IMO: 9020534

8.

Nimi: RYE SONG GANG 1

Lisätiedot

IMO: 7389704

E.

Alukset, joihin sovelletaan varojen jäädyttämistä


LIITE III

”LIITE VI

LUETTELO 18 b ARTIKLAN 7 KOHDASSA TARKOITETUISTA ALUKSISTA


27.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 55/58


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2018/294,

annettu 26 päivänä helmikuuta 2018,

kemiallisten aseiden kieltojärjestön (OPCW) toimien tukemisesta joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian täytäntöönpanon yhteydessä annetun päätöksen (YUTP) 2015/259 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 28 artiklan 1 kohdan yhdessä sen 31 artiklan 1 kohdan kanssa,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 17 päivänä helmikuuta 2015 päätöksen (YUTP) 2015/259 (1).

(2)

Päätöksen (YUTP) 2015/259 mukaan kyseisen päätöksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut toimet on toteutettava 36 kuukauden kuluessa kyseisen päätöksen 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun rahoitussopimuksen tekopäivästä.

(3)

Täytäntöönpaneva yksikkö (OPCW:n tekninen sihteeristö) pyysi 17 päivänä tammikuuta 2018 unionilta lupaa pidentää päätöksen (YUTP) 2015/259 täytäntöönpanolle asetettua määräaikaa yhdeksällä kuukaudella, jotta toimien toteuttamista voitaisiin jatkaa kyseisen päätöksen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun voimassaolon päättymispäivän jälkeen.

(4)

Päätöksen (YUTP) 2015/259 pyydetty muutos koskee sen 5 artiklan 2 kohtaa ja liitettä erityisesti siltä osin kuin on kyse tietyistä hankkeisiin kuuluvien toimien kuvauksista, joita olisi muutettava.

(5)

Päätöksen (YUTP) 2015/259 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja toimia on mahdollista jatkaa OPCW:n teknisen sihteeristön 17 päivänä tammikuuta 2018 tekemässä pyynnössä eritellyllä tavalla vaikuttamatta resursseihin.

(6)

Päätös (YUTP) 2015/259 olisi sen vuoksi muutettava tämän mukaisesti jatkamalla sen voimassaoloa, jotta siinä säädettyjen toimien toteuttamista voitaisiin jatkaa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös (YUTP) 2015/259 seuraavasti:

1)

Korvataan 5 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Sen voimassaolo päättyy 45 kuukauden kuluttua päivästä, jona 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu rahoitussopimus tehdään.”.

2)

Korvataan liitteessä otsikon ”I hanke: Täytäntöönpano kansallisella tasolla ja todentaminen” alaotsikon ”Toimet” alla olevan toimen ”1. Sopimusvaltioiden tulliviranomaisille suunnattu alueellinen koulutuskurssi kieltosopimuksen siirtojärjestelyjen teknisistä näkökohdista” kuvauksen viimeinen virke seuraavasti:

”Koulutuksen järjestää täytäntöönpanon tukemisesta vastaava teknisen sihteeristön yksikkö ilmoituksista vastaavan yksikön teknisellä tuella Afrikan alueella.”

3)

Korvataan liitteessä otsikon ”I hanke: Täytäntöönpano kansallisella tasolla ja todentaminen” alaotsikon ”Toimet” alla olevan toimen ”10. Syyrian operaatiosta saatujen kokemusten hyödyntäminen” kuvauksen kaksi viimeistä virkettä seuraavasti:

”Jotta tämä tapahtuisi mahdollisimman tehokkaasti, ehdotetaan, että sihteeristö järjestää sisäisen työpajan, jossa tarkastellaan ja analysoidaan saatuja kokemuksia ja hyödynnetään niitä mahdollisimman aikaisin. Tämän työpajan tuloksiin olisi sisällyttävä asiaankuuluvien koulutusohjelmien määrittely ja täytäntöönpano sekä työpajassa määriteltyjen suositeltujen varusteiden osto.”

4)

Korvataan liitteessä otsikon ”V hanke: Yleismaailmallisuus ja kohdistetut tukitoimet” alaotsikon ”Toimet” alla olevan toimen ”2. Kieltojärjestöä esittelevän näyttelyn tuottaminen” kuvauksen ensimmäinen virke seuraavasti:

”Tuotetaan näyttelytilaan ja verkkoon kieltojärjestöä ja kieltosopimusta esittelevä ammattimainen näyttely asiaan liittyviä kokouksia, konferensseja ym. varten yhteistyössä tiede- ja rauhanmuseoiden kanssa.”

5)

Korvataan liitteessä otsikon ”V hanke: Yleismaailmallisuus ja kohdistetut tukitoimet” alaotsikon ”Toimet” alla olevan toimen ”3. Nuoriin kohdistetut tukitoimet” kuvaus seuraavasti:

”Nuoriin (15–25-vuotiaat) kohdistetut tukitoimet sekä kieltojärjestöä ja kieltosopimusta koskevan tietämyksen lisäämiseksi että nuorten mielenkiinnon herättämiseksi alan kansainvälisiä työpaikkoja kohtaan. Tähän kuuluvat nuorille suunnatut videoblogit ja nuorille kohderyhmille tarkoitettujen viestintäaineistojen kehittäminen.”.

6)

Korvataan liitteessä otsikon ”V hanke: Yleismaailmallisuus ja kohdistetut tukitoimet” alaotsikon ”Toimet” alla olevan toimen ”4. Yleismaailmallisuus – uusien valtioiden kieltosopimukseen liittymisen helpottaminen” kuvaus seuraavasti:

”Koska vain harvat valtiot eivät ole kieltosopimuksen osapuolia ja jotta kieltosopimukseen liittymistä edistettäisiin valtion sitoumuksena aseriisuntaan ja kansainväliseen yhteistyöhön, kieltojärjestön tekninen sihteeristö keskittyy järjestämään kahdenvälisiä ja tiedotusluontoisia kokouksia kieltojärjestöön kuulumattomien valtioiden kanssa ja sponsoroimaan valtioista, jotka eivät ole kieltosopimuksen osapuolia, tulevien osallistujien osallistumista kieltojärjestön tapahtumiin.”.

7)

Korvataan liitteessä otsikon ”V hanke: Yleismaailmallisuus ja kohdistetut tukitoimet” alaotsikon ”Toimet” alla olevan toimen ”5. Tuki valtioista riippumattomien järjestöjen osallistumiselle kieltojärjestön toimintaan” kuvauksen viimeinen virke seuraavasti:

”Tällä ehdotuksella tuetaan kehittyvän talouden tai siirtymätalouden valtioista olevien valtioista riippumattomien järjestöjen edustajien matka- ja majoituskuluja, jotta he voisivat osallistua kaikkiin sopimusvaltioiden konferensseihin vuosina 2015, 2016, 2017 ja 2018.”.

8)

Korvataan liitteessä otsikon ”VI hanke – Afrikka-ohjelma” alaotsikon ”Toimet” alla olevan toimen ”4. Synergia ja kumppanuus tehokasta täytäntöönpanoa varten” kuvaus seuraavasti:

”Toimen tavoitteena on vahvistaa kieltosopimukseen osallistuvien kansallisten viranomaisten kykyä tavoittaa kansalliset sidosryhmät ja edistää sidosryhmien virastojen ja elinten sitoutumista kieltosopimuksen täytäntöönpanon tukemiseen. Näitä ovat kansalliset teollisuuden yhdistykset, alueelliset ja osa-alueelliset järjestöt, tullialan koulutuslaitokset, laboratoriot ja akateemiset laitokset. Toimi helpottaa käytäntöjen vaihtamista Afrikan alueen sopimusvaltioiden välillä ja kannustaa niitä keskinäiseen tukeen. Afrikkalaisista sopimusvaltioista tulevia osallistujia sponsoroidaan, jotta he voivat osallistua kansallisten viranomaisten kokoukseen kieltojärjestön päämajassa Haagissa.”.

9)

Korvataan liitteessä otsikon ”VI hanke – Afrikka-ohjelma” alaotsikon ”Toimet” alla olevan toimen ”5. Analyyttisten taitojen kehittämiskurssit” kuvauksen viimeinen virke seuraavasti:

”Kurssien toteuttamisessa antavat tukea VERIFIN, maineeltaan hyvä laitos, joka on valittu avoimella tarjousmenettelyllä ja jonka kanssa kieltojärjestö on tehnyt viiden vuoden sopimuksen, ja Tunisian kansallisen tutkimuslaitoksen fysikaaliseen ja kemialliseen analyysiin erikoistunut yksikkö (INRAP).”.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 26 päivänä helmikuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. MOGHERINI


(1)  Neuvoston päätös (YUTP) 2015/259, annettu 17 päivänä helmikuuta 2015, kemiallisten aseiden kieltojärjestön (OPCW) toimien tukemisesta joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian täytäntöönpanon yhteydessä (EUVL L 43, 18.2.2015, s. 14).


Oikaisuja

27.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 55/60


Oikaisu komission delegoituun asetukseen (EU) 2017/2268, annettu 26 päivänä syyskuuta 2017, kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 muuttamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 334, 15. joulukuuta 2017 )

Sivulla 167, asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteen I korvaavassa liitteessä I olevan 6A003 b.4.c. kohdan huomautuksissa:

on:

Huom. 4:

6A003b.4.b kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi kuvannuskameroita, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

pitää olla:

Huom. 4:

6A003.b.4.c kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi kuvannuskameroita, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

27.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 55/60


Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2017/2313, annettu 13 päivänä joulukuuta 2017, unionin alueella tapahtuvia siirtoja varten käytettävän kasvipassin sekä suoja-alueelle tuontia ja suoja-alueella tapahtuvia siirtoja varten käytettävän kasvipassin muotoeritelmien vahvistamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 331, 14. joulukuuta 2017 )

Sivulla 45, 3 artiklassa:

on:

”Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.”

pitää olla:

”Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.”