ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 48

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

61. vuosikerta
21. helmikuu 2018


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2018/254, annettu 15 päivänä helmikuuta 2018, julkaistujen teosten saatavuuden helpottamista sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi koskevan Marrakeshin sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

1

 

 

Marrakeshin sopimus julkaistujen teosten saatavuuden helpottamisesta sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi

3

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) 2018/255, annettu 19 päivänä helmikuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1338/2008 täytäntöönpanosta eurooppalaiseen terveyshaastattelututkimukseen (EHIS) perustuvien tilastojen osalta ( 1 )

12

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/256, annettu 20 päivänä helmikuuta 2018, tiettyihin ISIL- (Daesh-) ja al-Qaida-järjestöjä lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 281. kerran

39

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/257, annettu 19 päivänä helmikuuta 2018, poikkeusten myöntämisestä tietyille jäsenvaltioille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1338/2008 mukaisesta tilastojen toimittamisesta siltä osin kuin on kyse eurooppalaiseen terveyshaastattelututkimukseen (EHIS) perustuvista tilastoista (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 832)  ( 1 )

41

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu neuvoston päätökseen (YUTP) 2016/849, annettu 27 päivänä toukokuuta 2016, Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä ja päätöksen 2013/183/YUTP kumoamisesta ( EUVL L 141, 28.5.2016 )

44

 

*

Oikaisu komission direktiiviin 2004/112/EY, annettu 13 päivänä joulukuuta 2004, yhtenäisestä menettelystä vaarallisten aineiden tiekuljetusten tarkastuksissa annetun neuvoston direktiivin 95/50/EY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen ( EUVL L 367, 14.12.2004 )

45

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

21.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 48/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2018/254,

annettu 15 päivänä helmikuuta 2018,

julkaistujen teosten saatavuuden helpottamista sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi koskevan Marrakeshin sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan v alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston päätöksen 2010/48/EY (2) nojalla Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista on sitonut unionia 22 päivästä tammikuuta 2011 alkaen, ja sen määräyksistä on tullut erottamaton osa unionin oikeusjärjestystä.

(2)

Marraskuun 26 päivänä 2012 neuvosto valtuutti komission neuvottelemaan unionin puolesta Maailman henkisen omaisuuden järjestössä (WIPO) kansainvälisen sopimuksen julkaistujen teosten saatavuuden parantamisesta lukemisesteisten hyväksi.

(3)

Kun kyseiset neuvottelut oli saatu onnistuneesti päätökseen, julkaistujen teosten saatavuuden helpottamista sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi koskeva Marrakeshin sopimus, jäljempänä ’Marrakeshin sopimus’, hyväksyttiin 27 päivänä kesäkuuta 2013. Marrakeshin sopimus tuli voimaan 30 päivänä syyskuuta 2016.

(4)

Neuvoston päätöksen 2014/221/EU (3) mukaisesti Marrakeshin sopimus allekirjoitettiin unionin puolesta 30 päivänä huhtikuuta 2014 sillä varauksella, että se tehdään.

(5)

Marrakeshin sopimuksessa vahvistetaan kansainvälisiä sääntöjä, joilla varmistetaan, että tekijänoikeutta rajoitetaan tai siihen sovelletaan poikkeuksia kansallisella tasolla sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi. Marrakeshin sopimuksella pyritään myös siihen, että kyseisiä tekijänoikeuden rajoituksia tai poikkeuksia soveltamalla tehtyjen julkaistujen teosten esteettömiä jäljennöksiä voitaisiin vaihtaa yli kansallisten rajojen. Marrakeshin sopimus helpottaa näin ollen julkaistujen teosten saatavuutta sopimuksen edunsaajille unionissa ja sen ulkopuolella.

(6)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1563 (4) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/1564 (5), joilla pannaan täytäntöön Marrakeshin sopimuksen mukaiset unionin velvoitteet, hyväksyttiin 13 päivänä syyskuuta 2017.

(7)

Marrakeshin sopimuksen 19 artiklan b alakohdan nojalla unionin osalta Marrakeshin sopimuksen osapuoleksi tulon tosiasiallinen päivä on kolme kuukautta siitä, kun ratifiointi- tai liittymisasiakirja on talletettu WIPOn pääjohtajan huostaan. On aiheellista yhdenmukaistaa tämä päivämäärä sen päivämäärän kanssa, johon mennessä jäsenvaltioiden on määrä saattaa direktiivi (EU) 2017/1564 osaksi kansallista lainsäädäntöään ja joka on asetuksen (EU) 2017/1563 soveltamispäivä. Näin ollen ratifioimiskirja olisi talletettava kolmen kuukauden kuluessa ennen päivämäärää, johon mennessä jäsenvaltioiden on määrä saattaa direktiivi (EU) 2017/1564 osaksi kansallista lainsäädäntöään ja asetusta (EU) 2017/1563 aletaan soveltaa.

(8)

Marrakeshin sopimuksen tekeminen kuuluu unionin yksinomaiseen toimivaltaan (6). Marrakeshin sopimus olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään Marrakeshin sopimus julkaistujen teosten saatavuuden helpottamisesta sokeiden, heikkonäköisten tai muiden lukemisesteisten hyväksi unionin puolesta.

Marrakeshin sopimuksen teksti on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja nimeää yhden tai useamman henkilön, jolla on oikeus tallettaa unionin puolesta Marrakeshin sopimuksen 19 artiklan b alakohdassa määrätty ratifioimiskirja.

Tallettaminen tehdään 12 päivänä heinäkuuta 2018.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 15 päivänä helmikuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K. VALCHEV


(1)  Hyväksyntä annettu 18. tammikuuta 2018 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Neuvoston päätös 2010/48/EY, tehty 26 päivänä marraskuuta 2009, vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 23, 27.1.2010, s. 35).

(3)  Neuvoston päätös 2014/221/EU, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2014, julkaistujen teosten saatavuuden helpottamista sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi koskevan Marrakeshin sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta (EUVL L 115, 17.4.2014, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1563, annettu 13 päivänä syyskuuta 2017, tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen tiettyjen teosten ja muun aineiston saavutettavassa muodossa olevien kappaleiden rajatylittävästä vaihdosta unionin ja kolmansien maiden välillä sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi (EUVL L 242, 20.9.2017, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/1564, annettu 13 päivänä syyskuuta 2017, tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen tiettyjen teosten ja muun aineiston tietyistä sallituista käyttötarkoituksista sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi sekä tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa annetun direktiivin 2001/29/EY muuttamisesta (EUVL L 242, 20.9.2017, s. 6).

(6)  Unionin tuomioistuimen lausunto 14.2.2017, 3/15, ECLI:EU:C:2017:114.


21.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 48/3


KÄÄNNÖS

MARRAKESHIN SOPIMUS

julkaistujen teosten saatavuuden helpottamisesta sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi

SOPIMUSPUOLET, JOTKA

PALAUTTAVAT MIELIIN syrjimättömyyden, yhtäläisten mahdollisuuksien ja saatavuuden sekä täysimittaista ja tosiasiallista yhteiskuntaan osallistumista ja osallisuutta koskevat periaatteet, jotka on ilmaistu ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa ja Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksessa vammaisten henkilöiden oikeuksista,

OVAT TIETOISIA ongelmista, jotka estävät heikkonäköisiä tai muulla tavoin lukemisesteisiä kehittämästä itseään täysimittaisesti ja rajoittavat heidän sananvapauttaan, mukaan lukien vapaus hakea, vastaanottaa ja levittää kaikenlaisia tietoja ja ajatuksia yhdenvertaisesti muiden kanssa minkä tahansa heidän valitsemansa viestintämuodon välityksellä, sekä estävät heitä käyttämästä oikeuttaan koulutukseen ja mahdollisuuksia tehdä tutkimustyötä,

KOROSTAVAT, että tekijänoikeussuojalla on merkitystä kirjallisen ja taiteellisen luovan työn kannustimena ja siitä palkitsevana tekijänä ja että on tärkeää parantaa kaikkien ihmisten, myös heikkonäköisten ja muulla tavoin lukemisesteisten, mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan kulttuurielämään, nauttia taiteista ja olla osallisena tieteen edistyksessä ja siitä saatavissa hyödyissä,

OVAT TIETOISIA esteistä, joiden takia heikkonäköisten ja muulla tavoin lukemisesteisten on vaikea saada käyttöönsä julkaistuja teoksia yhdenvertaisten mahdollisuuksien periaatteen mukaisesti yhteiskunnassa, sekä tarpeesta lisätä saavutettavassa muodossa olevien teosten lukumäärää ja parantaa tällaisten teosten levittämistä,

OTTAVAT HUOMIOON, että valtaosa näkövammaisista tai muulla tavoin lukemisesteisistä asuu kehitysmaissa ja vähiten kehittyneissä maissa,

TUNNUSTAVAT, että vaikka kansallisissa tekijänoikeuslaeissa onkin eroja, uusien tieto- ja viestintäteknologioiden myönteisiä vaikutuksia heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten elämään voidaan vahvistaa parantamalla kansainvälistä oikeuskehystä,

TUNNUSTAVAT, että monet jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön rajoituksia ja poikkeuksia kansallisessa tekijänoikeuslainsäädännössään heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi, mutta saavutettavassa muodossa olevia teosten kopioita ei kuitenkaan edelleenkään ole riittävästi tällaisten henkilöiden saatavilla, että jäsenvaltioiden pyrkimykset saattaa niitä heidän saataviin edellyttävät huomattavia resursseja ja että puutteelliset mahdollisuudet vaihtaa saavutettavassa muodossa olevia kopioita yli kansallisten rajojen ovat johtaneet päällekkäiseen työhön,

TUNNUSTAVAT sekä oikeudenhaltijoiden aseman merkityksen saatettaessa heidän teoksiaan heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten saataviin että asianmukaisten rajoitusten ja poikkeusten merkityksen saatettaessa teoksia tällaisten henkilöiden saataviin, erityisesti, kun markkinat eivät kykene tarjoamaan tällaista saatavuutta,

TUNNUSTAVAT, että on tarpeen säilyttää tasapaino teosten tekijöiden oikeuksien tehokkaan suojelun ja suuren yleisön edun välillä, erityisesti kun on kyse koulutuksesta, tutkimuksesta ja tiedonsaannista, ja että tällaisen tasapainon pohjalta on helpotettava teosten tosiasiallista ja oikea-aikaista saatavuutta heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi,

VAHVISTAVAT sopimuspuolten velvollisuudet, jotka perustuvat voimassa oleviin kansainvälisiin tekijänoikeussopimuksiin, ja sen kolmen kohdan testin merkityksen ja joustavuuden, jota sovelletaan rajoituksiin ja poikkeuksiin, jotka vahvistetaan kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamisesta tehdyn Bernin yleissopimuksen 9 artiklan 2 kohdassa ja muissa kansainvälisissä välineissä,

PALAUTTAVAT MIELIIN Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) yleiskokouksen vuonna 2007 hyväksymien kehitysohjelman suositusten merkityksen pyrittäessä varmistamaan, että kehitysnäkökohdat ovat erottamaton osa järjestön työskentelyä,

TUNNUSTAVAT kansainvälisen tekijänoikeusjärjestelmän merkityksen ja haluavat yhdenmukaistaa rajoitukset ja poikkeukset, jotta voidaan helpottaa heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten mahdollisuuksia saada ja käyttää teoksia,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Suhde muihin yleissopimuksiin ja sopimuksiin

Mikään tässä sopimuksessa ei vähennä velvoitteita, joita sopimuspuolilla on toisiaan kohtaan muiden sopimusten perusteella, eikä sopimuksella myöskään rajoiteta oikeuksia, joita sopimuspuolella on muiden sopimusten perusteella.

2 artikla

Määritelmät

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

a)

’teoksella’ kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamisesta tehdyn Bernin yleissopimuksen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua kirjallista ja taiteellista teosta, joka on tekstin, merkkijärjestelmän ja/tai siihen liittyvän kuvituksen muodossa, riippumatta siitä, onko se julkaistu tai muuten saatettu julkiseksi viestimissä (1);

b)

’saavutettavassa muodossa olevalla kopiolla’ teoksen kopiota, joka on saatavilla jollakin muulla tavalla ja jossakin muussa muodossa siten, että edunsaaja voi käyttää teosta yhtä helposti ja vaivattomasti kuin henkilö, joka ei ole heikkonäköinen tai muulla tavoin lukemisesteinen. Saavutettavassa muodossa olevaa kopiota saavat käyttää ainoastaan edunsaajat, ja sen on oltava eheydeltään alkuperäisen teoksen mukainen ottaen asianmukaisesti huomioon tarvittavat muutokset, jotta teos voidaan saattaa saataviin muussa muodossa, ja edunsaajien saavutettavuustarpeet;

c)

’valtuutetulla yhteisöllä’ yhteisöä, jonka valtio on valtuuttanut tai hyväksynyt tarjoamaan edunsaajille palveluja opetuksen, ohjaavan koulutuksen, yksilöllisesti mukautetun lukemisen tai tiedonsaannin alalla voittoa tavoittelemattomalta pohjalta. Määritelmä kattaa myös valtion laitokset tai voittoa tavoittelemattomat järjestöt, jotka tarjoavat edunsaajille samoja palveluja osana pääasiallista toimintaansa tai institutionaalisia velvoitteitaan (2).

Valtuutettu yhteisö vahvistaa omat menettelytapansa ja noudattaa niitä

i)

varmistaakseen, että henkilöt, jotka käyttävät sen palveluja, ovat edunsaajia;

ii)

rajoittaakseen saavutettavassa muodossa olevien kopioiden levittämisen ja saataviin saattamisen edunsaajiin ja/tai valtuutettuihin yhteisöihin;

iii)

estääkseen luvattomien kopioiden valmistamisen, levittämisen ja saataviin saattamisen; sekä

iv)

noudattaakseen asianmukaista huolellisuutta käsitellessään teosten kopioita ja pitääkseen teosten käsittelystä kirjaa kunnioittaen samalla edunsaajien yksityisyyttä 8 artiklan mukaisesti.

3 artikla

Edunsaajat

Edunsaaja on henkilö,

a)

joka on sokea;

b)

jolla on heikko näkö, havaitsemis- tai lukemiseste, jota ei voida parantaa siten, että näkötoiminta saataisiin olennaisesti vastaamaan sellaisen henkilön näkötoimintaa, jolla tällaista rajoitetta tai vammaa ei ole, ja joka siksi ei kykene lukemaan painettuja teoksia yhtä helposti kuin henkilö, jolla tällaista rajoitetta tai vammaa ei ole; tai (3)

c)

joka ei fyysisen vamman vuoksi muutoin kykene pitämään tai käsittelemään kirjaa taikka kohdistamaan tai liikuttamaan silmiään siinä laajuudessa, jota lukeminen tavanomaisesti edellyttää;

riippumatta mahdollisista muista vammoista.

4 artikla

Saavutettavassa muodossa olevia kopioita koskevat rajoitukset ja poikkeukset kansallisessa lainsäädännössä

1.

a)

Sopimuspuolet säätävät kansallisessa tekijänoikeuslainsäädännössään rajoituksesta tai poikkeuksesta, jota sovelletaan valmistamisoikeuteen, levitysoikeuteen ja yleisön saataviin saattamista koskevaan oikeuteen, joista säädetään WIPOn tekijänoikeussopimuksessa, jotta voidaan helpottaa teosten saavutettavassa muodossa olevien kopioiden saatavuutta edunsaajien hyväksi. Kansallisessa lainsäädännössä säädetyn rajoituksen tai poikkeuksen olisi mahdollistettava tarvittavat muutokset, jotta teos voidaan saattaa saataviin muussa muodossa.

b)

Sopimuspuolet voivat myös säätää rajoituksesta tai poikkeuksesta, jota sovelletaan julkisen esittämisen oikeuteen, jotta voidaan helpottaa teosten saatavuutta edunsaajien hyväksi.

2.   Sopimuspuoli voi täyttää 4 artiklan 1 kohdassa asetetut vaatimukset kaikkien siinä yksilöityjen oikeuksien osalta säätämällä kansallisessa tekijänoikeuslainsäädännössään seuraavasta rajoituksesta tai poikkeuksesta:

a)

valtuutetuilla yhteisöillä on ilman tekijänoikeuden oikeudenhaltijan lupaa oikeus tehdä teoksesta saavutettavassa muodossa oleva kopio, vastaanottaa toiselta valtuutetulta yhteisöltä saavutettavassa muodossa oleva kopio, toimittaa tällaisia kopioita edunsaajille millä tahansa tavalla, mukaan lukien muu kuin kaupallinen lainaaminen taikka välittäminen sähköisesti johtimitse tai johtimitta, sekä toteuttaa kaikki välilliset toimet näiden tavoitteiden saavuttamiseksi, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

i)

valtuutetulla yhteisöllä, joka aikoo harjoittaa mainittua toimintaa, on laillinen oikeus saada käyttöönsä kyseinen teos tai sen kopio;

ii)

teos muunnetaan saavutettavassa muodossa olevaksi kopioksi, missä yhteydessä voidaan soveltaa kaikkia välineitä, jotka ovat tarpeen tietojen selaamiseksi saavutettavassa muodossa, mutta käyttöön ei kuitenkaan oteta muita muutoksia kuin ne, jotka ovat tarpeen teoksen tekemiseksi saavutettavaksi edunsaajalle;

iii)

tällaiset saavutettavassa muodossa olevat kopiot toimitetaan yksinomaan edunsaajien käyttöön; ja

iv)

toiminta toteutetaan voittoa tavoittelemattomalta pohjalta;

sekä

b)

edunsaaja tai hänen puolestaan toimiva henkilö, myös pääasiallinen huoltaja tai hoitaja, voi tehdä teoksesta saavutettavassa muodossa olevan kopion edunsaajan henkilökohtaiseen käyttöön tai muulla tavoin avustaa edunsaajaa tekemään ja käyttämään saavutettavassa muodossa olevia kopioita, jos edunsaajalla on laillinen oikeus saada käyttöönsä kyseinen teos tai sen kopio.

3.   Sopimuspuoli voi täyttää 4 artiklan 1 kohdassa asetetut vaatimukset säätämällä kansallisessa tekijänoikeuslainsäädännössään muista rajoituksista tai poikkeuksista 10 ja 11 artiklan mukaisesti (4).

4.   Sopimuspuoli voi rajata tähän artiklaan perustuvat rajoitukset tai poikkeukset koskemaan teoksia, jotka eivät ole kyseisillä markkinoilla kaupallisesti saatavilla tietyssä saavutettavassa muodossa edunsaajien kannalta kohtuullisin ehdoin. Jokainen sopimuspuoli, joka käyttää tätä mahdollisuutta, ilmoittaa siitä ilmoituksessa, joka talletetaan WIPOn pääjohtajan huostaan tämän sopimuksen ratifioinnin, hyväksymisen tai siihen liittymisen hetkellä tai milloin tahansa sen jälkeen (5).

5.   Siitä, onko tähän artiklaan perustuvien rajoitusten ja poikkeusten osalta suoritettava korvausta, päätetään kansallisessa lainsäädännössä.

5 artikla

Saavutettavassa muodossa olevien kopioiden vaihto yli kansallisten rajojen

1.   Sopimuspuolet säätävät siitä, että valtuutettu yhteisö voi levittää saavutettavassa muodossa olevan kopion tai saattaa sen edunsaajan tai toisen sopimuspuolen valtuutetun yhteisön saataviin, jos kyseinen kopio on tehty rajoituksen tai poikkeuksen perusteella taikka lain nojalla (6).

2.   Sopimuspuoli voi täyttää 5 artiklan 1 kohdassa asetetut vaatimukset säätämällä kansallisessa tekijänoikeuslainsäädännössään seuraavasta rajoituksesta tai poikkeuksesta:

a)

valtuutetuilla yhteisöillä on ilman oikeudenhaltijan lupaa oikeus levittää tai saattaa toisen sopimuspuolen valtuutetun yhteisön saataviin saavutettavassa muodossa olevia kopioita edunsaajien yksinomaiseen käyttöön; ja

b)

valtuutetuilla yhteisöillä on ilman oikeudenhaltijan lupaa ja 2 artiklan c kohdan nojalla oikeus levittää tai saattaa toisen sopimuspuolen edunsaajan saataviin saavutettavassa muodossa olevia kopioita,

edellyttäen, että valtuutettu yhteisö, jolta kopio on peräisin, ei tiennyt tai sillä ei ollut perusteltua syytä olettaa ennen levittämistä tai saataviin saattamista, että saavutettavassa muodossa olevaa kopiota käytetään muiden kuin edunsaajien hyödyksi (7).

3.   Sopimuspuoli voi täyttää 5 artiklan 1 kohdassa asetetut vaatimukset säätämällä kansallisessa tekijänoikeuslainsäädännössään muista rajoituksista tai poikkeuksista 5 artiklan 4 kohdan, 10 artiklan ja 11 artiklan mukaisesti.

4.

a)

Jos sopimuspuolen valtuutettu yhteisö vastaanottaa saavutettavassa muodossa olevia kopioita 5 artiklan 1 kohdan nojalla eikä kyseisellä sopimuspuolella ole Bernin yleissopimuksen 9 artiklaan perustuvia velvoitteita, se varmistaa oman oikeusjärjestelmänsä ja oikeuskäytäntönsä mukaisesti, että saavutettavassa muodossa olevat kopiot valmistetaan, levitetään tai saatetaan saataviin yksinomaan edunsaajien hyödyksi kyseisen sopimuspuolen lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella.

b)

Edellä 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu saavutettavassa muodossa olevien kopioiden levittäminen ja saataviin saattaminen valtuutetun yhteisön toimesta rajataan koskemaan kyseisen sopimuspuolen lainkäyttövaltaan kuuluvaa aluetta, paitsi jos sopimuspuoli on liittynyt WIPOn tekijänoikeussopimukseen tai rajaa muulla tavoin tämän sopimuksen soveltamiseksi tehdyt rajoitukset ja poikkeukset levitysoikeuteen ja yleisön saataviin saattamista koskevaan oikeuteen koskemaan tiettyjä erityistapauksia, jotka eivät ole ristiriidassa teoksen tavanomaisen hyödyntämisen kanssa eivätkä kohtuuttomasti loukkaa oikeudenhaltijan oikeutettuja etuja (8)  (9).

c)

Mikään tässä artiklassa ei millään tavoin vaikuta siihen, miten levittäminen tai yleisön saataviin saattaminen määritellään.

5.   Mitään tämän sopimuksen määräyksistä ei saa soveltaa oikeuksien raukeamista koskeviin kysymyksiin.

6 artikla

Saavutettavassa muodossa olevien kopioiden tuonti

Jos sopimuspuolen kansallinen lainsäädäntö sallii edunsaajan, hänen puolestaan toimivan henkilön tai valtuutetun yhteisön tehdä teoksesta saavutettavassa muodossa oleva kopio, kyseisen sopimuspuolen kansallisen lainsäädännön on myös sallittava niiden tuoda saavutettavassa muodossa oleva kopio edunsaajien hyödyksi ilman oikeudenhaltijan lupaa (10).

7 artikla

Teknisiä toimenpiteitä koskevat velvoitteet

Sopimuspuolet toteuttavat asianmukaisia toimenpiteitä, jos se on tarpeen, sen varmistamiseksi, että silloin kun ne säätävät riittävästä oikeudellisesta suojasta ja tehokkaista oikeussuojakeinoista tehokkaiden teknisten toimenpiteiden kiertämisen torjumiseksi, tämä oikeudellinen suoja ei estä edunsaajia hyödyntämästä sopimuksessa määrättyjä rajoituksia ja poikkeuksia (11).

8 artikla

Yksityisyyden kunnioittaminen

Pannessaan täytäntöön tässä sopimuksessa määrättyjä rajoituksia ja poikkeuksia sopimuspuolten on pyrittävä suojelemaan edunsaajien yksityisyyttä samalla tavoin kuin suojellaan muiden henkilöiden yksityisyyttä.

9 artikla

Yhteistyö rajat ylittävän vaihdon helpottamiseksi

1.   Sopimuspuolet pyrkivät edistämään saavutettavassa muodossa olevien kopioiden rajat ylittävää vaihtoa rohkaisemalla vapaaehtoiseen tietojenvaihtoon, jotta valtuutettuja yhteisöjä voidaan auttaa tunnistamaan toisensa. WIPOn kansainvälinen toimisto perustaa tätä tarkoitusta varten tietoportaalin.

2.   Sopimuspuolet sitoutuvat avustamaan 5 artiklan mukaisiin toimiin osallistuvia valtuutettuja yhteisöjään siinä, että 2 artiklan c alakohdan mukaisia valtuutettujen yhteisöjen käytäntöjä koskevat tiedot annetaan saataviin jakamalla ne valtuutettujen yhteisöjen kesken sekä antamalla niiden menetelmiä ja käytäntöjä koskevat tiedot, myös rajojen yli tapahtuvaa saavutettavassa muodossa olevien kopioiden vaihtoa koskevat tiedot, asianomaisten osapuolten sekä tarvittaessa yleisön saataviin.

3.   WIPOn kansainvälistä toimistoa pyydetään vaihtamaan tietoja tämän sopimuksen toiminnasta, jos niitä on saatavilla.

4.   Sopimuspuolet tunnustavat kansainvälisen yhteistyön ja sen edistämisen merkityksen tuettaessa kansallisia pyrkimyksiä toteuttaa tämän sopimuksen tarkoitus ja tavoitteet (12).

10 artikla

Täytäntöönpanoa koskevat yleiset periaatteet

1.   Sopimuspuolet sitoutuvat hyväksymään toimenpiteet, jotka ovat tarpeen tämän sopimuksen soveltamisen varmistamiseksi.

2.   Mikään ei estä sopimuspuolia valitsemasta vapaasti tarkoituksenmukaisia keinoja tämän sopimuksen määräysten sisällyttämiseksi niiden omaan oikeusjärjestelmään ja oikeuskäytäntöön (13).

3.   Sopimuspuolet voivat käyttää oikeuksia ja täyttää velvoitteet, jotka johtuvat tästä sopimuksesta, tekemällä rajoituksia tai poikkeuksia erityisesti edunsaajien hyväksi, muita rajoituksia tai poikkeuksia taikka näiden yhdistelmän kansallisen oikeusjärjestelmänsä ja oikeuskäytäntönsä mukaisesti. Näihin voi kuulua edunsaajien eduksi tehtyjä oikeudellisia, hallinnollisia tai säädännöllisiä määrityksiä oikeudenmukaisista käytännöistä, käsittelyistä tai käyttötarkoituksista, jotta voidaan täyttää heidän tarpeensa yhdenmukaisesti Bernin yleissopimukseen perustuvien sopimuspuolten oikeuksien ja velvoitteiden, muiden kansainvälisten sopimusten sekä 11 artiklan mukaisesti.

11 artikla

Rajoituksia ja poikkeuksia koskevat yleiset velvoitteet

Hyväksyessään toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen tämän sopimuksen soveltamisen varmistamiseksi, sopimuspuoli voi käyttää oikeuksia ja sen on täytettävä velvoitteet, joita sillä on Bernin yleissopimuksen, teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen ja WIPOn tekijänoikeussopimuksen nojalla, mukaan lukien niiden tulkitsevat sopimukset, siten, että

a)

Bernin yleissopimuksen 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti sopimuspuoli voi sallia teosten toisintamisen tietyissä erityistapauksissa edellyttäen, ettei tällainen toisintaminen ole ristiriidassa teoksen normaalin käytön kanssa eikä kohtuuttomasti loukkaa teoksen tekijän oikeutettuja etuja;

b)

teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen 13 artiklan mukaisesti sopimuspuolen on rajattava yksinoikeuksien rajoitukset ja poikkeukset tiettyihin erityistapauksiin, jotka eivät ole ristiriidassa teoksen normaalin hyväksikäytön kanssa eivätkä kohtuuttomasti vahingoita oikeudenhaltijan oikeutettuja etuja;

c)

WIPOn tekijänoikeussopimuksen 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti sopimuspuoli voi säätää rajoituksista tai poikkeuksista, joita sovelletaan oikeuksiin, jotka on myönnetty teosten tekijöille WIPOn tekijänoikeussopimuksen nojalla, tietyissä erityistapauksissa, jotka eivät ole ristiriidassa teoksen tavanomaisen hyödyntämisen kanssa eivätkä kohtuuttomasti loukkaa teoksen tekijän oikeutettuja etuja;

d)

WIPOn tekijänoikeussopimuksen 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti sopimuspuolen tulee Bernin yleissopimusta soveltaessaan rajata oikeuksiin sovellettavat rajoitukset tai poikkeukset tiettyihin erityistapauksiin, jotka eivät ole ristiriidassa teoksen tavanomaisen hyväksikäytön kanssa eivätkä kohtuuttomasti loukkaa teoksen tekijän oikeutettuja etuja.

12 artikla

Rajoitukset ja poikkeukset

1.   Sopimuspuolet tunnustavat, että kukin sopimuspuoli voi kansallisessa lainsäädännössään säätää edunsaajien hyväksi muista tekijänoikeuksiin sovellettavista rajoituksista ja poikkeuksista kuin tässä sopimuksessa määrätään kyseisen sopimuspuolen taloudellisen tilanteen sekä yhteiskunnallisten ja kulttuuristen tarpeiden mukaan yhdenmukaisesti kyseisen sopimuspuolen kansainvälisten oikeuksien ja velvollisuuksien kanssa; vähiten kehittyneiden maiden osalta on otettava huomioon näiden maiden erityistarpeet sekä niiden erityiset kansainväliset oikeudet, velvollisuudet ja niihin liittyvät joustot.

2.   Tämä sopimus ei rajoita kansallisessa lainsäädännössä säädettyjä vammaisten hyväksi sovellettavia muita rajoituksia ja poikkeuksia.

13 artikla

Sopimuspuolten kokous

1.

a)

Sopimuspuolilla on sopimuspuolten kokous.

b)

Jokaista sopimuspuolta edustaa sopimuspuolten kokouksessa yksi valtuutettu, jolla voi olla apunaan varavaltuutettuja, neuvonantajia ja asiantuntijoita.

c)

Valtuuskunnan kustannuksista vastaa valtuuskunnan asettanut sopimuspuoli. Sopimuspuolten kokous voi pyytää WIPOa myöntämään taloudellisen avustuksen, jolla mahdollistetaan kehitysmaina Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen noudattaman vakiintuneen käytännön mukaisesti pidettävien sopimuspuolten tai markkinatalouteen siirtymässä olevien valtioiden valtuuskuntien osallistuminen.

2.

a)

Sopimuspuolten kokous käsittelee asiat, jotka koskevat tämän sopimuksen ylläpitämistä ja kehittämistä sekä sopimuksen soveltamista ja vaikutuksia.

b)

Sopimuspuolten kokous hoitaa sille 15 artiklassa annetun tehtävän hyväksyä tiettyjen hallitustenvälisten järjestöjen liittyminen tähän sopimukseen.

c)

Sopimuspuolten kokous päättää diplomaattikokouksen koolle kutsumisesta tämän sopimuksen tarkistamiseksi ja antaa WIPOn pääjohtajalle tarvittavat ohjeet tällaisen diplomaattikokouksen valmistelemiseksi.

3.

a)

Jokaisella sopimuspuolena olevalla valtiolla on yksi ääni, ja jokainen sopimuspuolena oleva valtio äänestää vain omasta puolestaan.

b)

Jokainen sopimuspuolena oleva hallitustenvälinen järjestö saa osallistua jäsenvaltioidensa sijasta äänestykseen sillä äänimäärällä, joka vastaa sen jäsenvaltioista tähän sopimukseen liittyneiden valtioiden lukumäärää. Hallitustenvälinen järjestö ei osallistu äänestykseen, jos jokin sen jäsenvaltioista käyttää äänioikeuttaan ja päinvastoin.

4.   Sopimuspuolten kokous kokoontuu WIPOn pääjohtajan kutsusta ja poikkeuksellisia olosuhteita lukuun ottamatta saman jakson aikana ja samassa paikassa kuin WIPOn yleiskokous.

5.   Sopimuspuolten kokous pyrkii tekemään päätöksensä yksimielisesti ja hyväksyy itselleen menettelytapasäännöt, mukaan lukien säännöt ylimääräisten istuntojen koolle kutsumisesta, päätösvaltaisuuden edellytyksistä sekä tämän sopimuksen määräysten mukaisesti erityyppisiltä päätöksiltä vaadittavasta enemmistöstä.

14 artikla

Kansainvälinen toimisto

WIPOn kansainvälinen toimisto hoitaa sopimusta koskevat hallinnolliset tehtävät.

15 artikla

Kelpoisuus liittyä sopimukseen

1.   Jokainen WIPOn jäsenvaltio voi liittyä tähän sopimukseen.

2.   Sopimuspuolten kokous voi päättää hyväksyä hallitustenvälisen järjestön liittymisen sopimukseen, jos järjestö ilmoittaa olevansa toimivaltainen tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien asioiden suhteen, järjestöllä on näissä asioissa oma, kaikkia jäsenvaltioita sitova lainsäädäntö ja järjestö on sisäisten sääntöjensä mukaisesti oikeutettu liittymään sopimukseen.

3.   Euroopan unioni, joka on tämän sopimuksen hyväksyneessä diplomaattikokouksessa antanut edellisessä kohdassa tarkoitetun ilmoituksen, voi liittyä tähän sopimukseen.

16 artikla

Sopimuksen mukaiset oikeudet ja velvoitteet

Jollei tämän sopimuksen vastaisista erityisistä määräyksistä muuta johdu, jokaisella sopimuspuolella on kaikki tämän sopimuksen mukaiset oikeudet ja jokainen sopimuspuoli on sitoutunut kaikkiin siitä aiheutuviin velvoitteisiin.

17 artikla

Sopimuksen allekirjoittaminen

Tämä sopimus on avoinna allekirjoittamista varten osapuolille, joilla on kelpoisuus liittyä sopimukseen, Marrakeshin diplomaattikokouksessa ja sen jälkeen WIPOn päämajassa vuoden ajan sen hyväksymisestä.

18 artikla

Sopimuksen voimaantulo

Tämä sopimus tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun 15 artiklassa tarkoitetut 20 osapuolta, joilla on kelpoisuus liittyä sopimukseen, ovat tallettaneet ratifioimis- tai liittymisasiakirjansa.

19 artikla

Ajankohta, josta alkaen sopimus sitoo siihen liittynyttä

Tämä sopimus sitoo

a)

edellä 18 artiklassa tarkoitettuja 20:tä osapuolta, joilla on kelpoisuus liittyä sopimukseen, päivästä, jona tämä sopimus on tullut voimaan;

b)

kaikkia muita 15 artiklassa tarkoitettuja osapuolia, joilla on kelpoisuus liittyä sopimukseen, päivästä, jona on kulunut kolme kuukautta siitä päivästä, jona kyseinen osapuoli on tallettanut ratifioimis- tai liittymisasiakirjansa WIPOn pääjohtajan haltuun.

20 artikla

Sopimuksen irtisanominen

Sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen WIPOn pääjohtajalle osoitettavalla ilmoituksella. Irtisanominen tulee voimaan yhden vuoden kuluttua siitä päivästä, jolloin WIPOn pääjohtaja on vastaanottanut ilmoituksen.

21 artikla

Sopimuksen kielet

1.   Tämä sopimus on allekirjoitettu yhtenä alkuperäisenä englannin-, arabian-, kiinan-, ranskan-, venäjän- ja espanjankielisenä kappaleena, ja kaikilla näillä kielillä olevat versiot ovat yhtä todistusvoimaisia.

2.   Muilla kuin 21 artiklan 1 kohdassa mainituilla kielillä olevat viralliset tekstit valmistuttaa WIPOn pääjohtaja asianomaisen osapuolen pyynnöstä neuvoteltuaan kaikkien asianomaisten osapuolten kanssa. ’Asianomaisella osapuolella’ tarkoitetaan tässä kohdassa jokaista WIPOn jäsenvaltiota, jonka virallisesta kielestä tai jonka jostakin virallisesta kielestä on kyse, ja Euroopan unionia sekä jokaista muuta hallitustenvälistä järjestöä, joka voi liittyä tähän sopimukseen, jos kyse on jostakin sen virallisesta kielestä.

22 artikla

Tallettaja

WIPOn pääjohtaja on tämän sopimuksen tallettaja.

Tehty Marrakeshissa 27 päivänä kesäkuuta 2013.

 


(1)  2 artiklan a alakohtaa koskeva julkilausuma: Tässä sopimuksessa tämä määritelmä kattaa myös äänimuodossa olevat teokset, kuten äänikirjat.

(2)  2 artiklan c alakohtaa koskeva julkilausuma: Tässä sopimuksessa ’valtion hyväksymä yhteisö’ voi kattaa yhteisöjä, jotka saavat valtiolta taloudellista tukea voidakseen tarjota edunsaajille palveluja opetuksen, ohjaavan koulutuksen, yksilöllisesti mukautetun lukemisen tai tiedonsaannin alalla voittoa tavoittelemattomalta pohjalta.

(3)  3 artiklan b alakohtaa koskeva julkilausuma: Mikään tässä tekstissä ei tarkoita sitä, että ilmaisu ”ei voida parantaa” edellyttää sitä, että kaikki mahdolliset lääketieteelliset diagnoosit ja hoidot on annettu.

(4)  4 artiklan 3 kohtaa koskeva julkilausuma: Tällä kohdalla ei kavenneta eikä laajenneta Bernin yleissopimukseen perustuvien kääntämisoikeutta koskevien rajoitusten ja poikkeusten soveltamisalaa heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten osalta.

(5)  4 artiklan 4 kohtaa koskeva julkilausuma: Kaupallisen saatavuuden vaatimus ei vaikuta ennalta siihen, onko tähän artiklaan perustuva rajoitus tai poikkeus yhdenmukainen kolmen kohdan testin kanssa vai ei.

(6)  5 artiklan 1 kohtaa koskeva julkilausuma: Mikään tässä sopimuksessa ei kavenna eikä laajenna muihin sopimuksiin perustuvien yksinoikeuksien soveltamisalaa.

(7)  5 artiklan 2 kohtaa koskeva julkilausuma: Levitettäessä saavutettavassa muodossa olevia kopioita tai saatettaessa niitä suoraan toisen sopimuspuolen edunsaajan saataviin valtuutetun yhteisön voi olla tarkoituksenmukaista toteuttaa lisätoimia sen varmistamiseksi, että henkilö, joka käyttää sen palveluja, on edunsaaja, ja noudattaa 2 artiklan c kohdassa tarkoitettuja menettelytapojaan.

(8)  5 artiklan 4 kohdan b alakohtaa koskeva julkilausuma: Mikään tässä sopimuksessa ei edellytä eikä tarkoita sitä, että sopimuspuoli hyväksyy kolmen kohdan testin tai soveltaa sitä niitä velvoitteita pidemmälle, jotka sillä on tämän välineen tai muiden kansainvälisten sopimusten perusteella.

(9)  5 artiklan 4 kohdan b alakohtaa koskeva julkilausuma: Mikään tässä sopimuksessa ei luo sopimuspuolelle velvoitteita ratifioida WIPOn tekijänoikeussopimus tai liittyä siihen taikka noudattaa sen määräyksiä, eikä mikään tässä sopimuksessa rajoita WIPOn tekijänoikeussopimuksen sisältyviä oikeuksia, rajoituksia ja poikkeuksia.

(10)  6 artiklaa koskeva julkilausuma: Sopimuspuolilla on käytettävissään 4 artiklassa tarkoitetut joustot, kun ne täyttävät 6 artiklan mukaisia velvoitteitaan.

(11)  7 artiklaa koskeva julkilausuma: Valtuutetut yhteisöt voivat eri olosuhteissa päättää toteuttaa teknisiä toimenpiteitä saavutettavassa muodossa olevien kopioiden valmistamiseksi, levittämiseksi ja saataviin saattamiseksi, eikä mikään tässä artiklassa estä tällaisia käytäntöjä, jos ne ovat kansallisen lainsäädännön mukaisia.

(12)  9 artiklaa koskeva julkilausuma: Tämän sopimuksen 9 artikla ei aseta valtuutetuille yhteisöille rekisteröintivelvoitetta, eikä 9 artikla ole ennakkoedellytys sille, että valtuutetut yhteisöt voivat harjoittaa tässä sopimuksessa määrättyä toimintaa. Edellä mainitulla 9 artiklalla pikemminkin mahdollistetaan tietojenvaihto saavutettavassa muodossa olevien kopioiden vaihdon helpottamiseksi rajojen yli.

(13)  10 artiklan 2 kohtaa koskeva julkilausuma: Kun teosta voidaan pitää 2 artiklan a alakohdan mukaisena teoksena, mukaan lukien tällaiset äänimuodossa olevat teokset, tässä sopimuksessa määrättyjä rajoituksia ja poikkeuksia sovelletaan soveltuvin osin lähioikeuksiin, jos se on tarpeen saavutettavassa muodossa olevan kopion tekemiseksi, levittämiseksi ja saattamiseksi edunsaajien saataviin.


ASETUKSET

21.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 48/12


KOMISSION ASETUS (EU) 2018/255,

annettu 19 päivänä helmikuuta 2018,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1338/2008 täytäntöönpanosta eurooppalaiseen terveyshaastattelututkimukseen (EHIS) perustuvien tilastojen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kansanterveyttä sekä työterveyttä ja työturvallisuutta koskevista yhteisön tilastoista 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1338/2008 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 1338/2008 luodaan yhteiset puitteet kansanterveyttä sekä työterveyttä ja työturvallisuutta koskevien Euroopan tilastojen järjestelmälliselle tuottamiselle.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1338/2008 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti tarvitaan täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla täsmennetään kyseisen asetuksen liitteen I aihealueisiin kuuluvista terveydentilasta, terveyteen vaikuttavista tekijöistä ja terveydenhuollosta toimitettavat tiedot ja metatiedot sekä vahvistetaan tietojen toimittamista koskevat viiteajanjaksot ja tietojen toimitustiheys.

(3)

Kyseiset tiedot muodostavat ne vähimmäistilastotiedot, joiden avulla olisi voitava paremmin seurata unionin terveysohjelmia sekä unionin toimintalinjoja sosiaalisen osallisuuden ja sosiaalisen suojelun, terveyden eriarvoisuuden ja terveenä ikääntymisen aloilla.

(4)

Jäsenvaltioiden komissiolle (Eurostatille) lähettämiä luottamuksellisia tietoja olisi käsiteltävä tilastosalaisuuden periaatteen, sellaisena kuin se vahvistetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 223/2009 (2), ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (3) mukaisesti.

(5)

Kustannus-hyötyanalyysi on tehty ja arvioitu asetuksen (EY) N:o 1338/2008 6 artiklan mukaisesti. Se osoitti, että vertailukelpoisten unionin laajuisten tietojen saatavuudesta on todennäköisesti suurta hyötyä terveys- ja sosiaalipoliittisten päätösten kannalta ja tieteellisiä tarkoituksia ajatellen. Yhteisten välineiden käyttö mahdollistaa tietojen yhdenmukaisuuden eri maiden välillä, vaikkakin kustannukset vaihtelevat sen mukaan, missä määrin vaaditut muuttujat ja menetelmä nivotaan osaksi olemassa olevia kansallisia tutkimuksia.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Eurooppalaiseen terveyshaastattelututkimukseen (EHIS) perustuvat Euroopan tilastot koskevat vähintään 15-vuotiaan väestön terveydentilaa, terveydenhuoltoa ja terveyteen vaikuttavia tekijöitä sekä sosiodemografisia ominaisuuksia.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1.

’kotitaloudella’

a)

yhden hengen kotitaloutta, jolloin kyseessä on yksi henkilö, joka elää yksin erillisessä asunnossa tai jolla on alivuokralaisena hallussaan erillinen huone (tai huoneita) asunnossa mutta joka ei muodosta yhdessä muiden asunnon asukkaiden kanssa jäljempänä määriteltyä monen hengen kotitaloutta; tai

b)

monen hengen kotitaloutta, jolloin kyseessä on kahden tai useamman sellaisen henkilön ryhmä, jotka asuvat yhdessä koko asunnossa tai osassa sitä ja hankkivat yhdessä ruokaa ja mahdollisesti muita välttämättömyystarvikkeita. Ryhmän jäsenet voivat yhdistää tulonsa, heillä voi olla yhteinen budjetti ja he voivat jakaa menot suuremmassa tai pienemmässä määrin.

Tämä määritelmä ei kata laitostalouksia, kuten sairaaloita, hoito- tai vanhainkoteja, vankiloita, varuskuntia, uskonnollisia instituutioita, asuntoloita tai matkustajakoteja;

2.

’vakinaisella asuinpaikalla’ paikkaa, jossa henkilö yleensä viettää päivittäisen lepoaikansa, lukuun ottamatta väliaikaista poissaoloa vapaa-ajan, lomien, ystävä- ja sukulaisvierailujen, työn, terveydenhoidon tai uskonnollisten pyhiinvaellusmatkojen vuoksi.

Ainoastaan seuraavia henkilöitä on pidettävä kyseisen maantieteellisen alueen vakinaisina asukkaina:

a)

henkilöt, jotka ovat asuneet vakinaisessa asuinpaikassaan yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukauden ajan ennen viiteajankohtaa; tai

b)

henkilöt, jotka ovat saapuneet vakinaiseen asuinpaikkaansa viiteajankohtaa edeltävien 12 kuukauden aikana tarkoituksenaan pysyä siellä vähintään yhden vuoden ajan.

Jollei a tai b alakohdassa kuvattuja olosuhteita voida määrittää, ’vakinaisella asuinpaikalla’ tarkoitetaan laillista tai rekisteröityä asuinpaikkaa;

3.

’mikrotiedoilla’ yhdistämättömiä havaintoja tai mittauksia yksittäisten yksikköjen ominaisuuksista;

4.

’ennakkotarkastetuilla mikrotiedoilla’ jäsenvaltioiden yhteisesti hyväksyttyjen validointisääntöjen pohjalta todentamia mikrotietoja;

5.

’metatiedoilla’ muita tietoja, käytettyä menetelmää ja tilastoihin liittyviä prosesseja määritteleviä ja kuvaavia tietoja.

3 artikla

Tarvittavat tiedot

1.   Kunkin jäsenvaltion on toimitettava komissiolle (Eurostatille) liitteessä I vahvistetut mikrotiedot.

2.   Näiden mikrotietojen on perustuttava kansallisesti edustavaan todennäköisyysotantaan.

3.   Jotta eri maiden tutkimustulokset olisivat mahdollisimman yhdenmukaiset, komissio (Eurostat) laatii tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa tutkimuksen otantaa ja metodologiaa sekä käytännön toteutusta koskevat suositukset ja ohjeet. Nämä suositukset ja ohjeet esitetään eurooppalaisen terveyshaastattelututkimuksen käsikirjassa, joka sisältää mallikyselylomakkeen.

4.   Tarkkuusvaatimukset vahvistetaan liitteessä II. Painokertoimia laskettaessa otetaan huomioon yksikön poimintatodennäköisyys, vastauskato ja tarvittaessa otoksen mukauttaminen ulkopuolelta hankittuihin tietoihin, jotka liittyvät kohdeperusjoukon henkilöiden jakautumiseen.

4 artikla

Perusjoukko

1.   Perusjoukkona ovat vähintään 15-vuotiaat yleensä yksityisissä kotitalouksissa kyseisen jäsenvaltion alueella tietojen keruun ajankohtana asuvat henkilöt.

2.   Liitteessä III luetellut jäsenvaltioiden alueet jätetään tilastojen ulkopuolelle. Myös jotkin pienet jäsenvaltioiden alueet, joiden väestön osuus jäsenvaltion kokonaisväestöstä on enintään kaksi prosenttia, voidaan jättää tilastojen ulkopuolelle. Tällaisia jäsenvaltioiden alueita koskevat tiedot toimitetaan viitemetatiedoissa.

5 artikla

Tiedonkeruujakso

1.   Tiedot on kerättävä vuonna 2019.

2.   Tietojen keruu on jaettava vähintään kolmelle kuukaudelle, joista ainakin yhden on oltava syys- ja joulukuun välisellä ajanjaksolla.

6 artikla

Mikrotietojen toimittaminen komissiolle (Eurostatille)

1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä asetuksessa edellytetyt ennakkotarkastetut mikrotiedot (painokertoimineen ilman suoraa tunnistusmahdollisuutta) ja komission (Eurostatin) määrittämän tiedonsiirtostandardin mukaisesti. Tiedot on toimitettava Eurostatille keskitetyn vastaanottopisteen kautta, jotta komissio (Eurostat) voi hakea tiedot sähköisesti.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava ennakkotarkistetut mikrotiedot 9 kuukauden kuluessa kansallisen tiedonkeruujakson päättymisestä.

7 artikla

Viitemetatietojen toimittaminen komissiolle (Eurostatille)

1.   Laatuun liittyvät viitemetatiedot on toimitettava komission (Eurostatin) määrittämän ja jäsenvaltioiden kanssa sovitun Euroopan tilastojärjestelmän standardin mukaisesti.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä asetuksessa edellytetyt laatuun liittyvät viitemetatiedot komission (Eurostatin) määrittämän metatiedonsiirtostandardin mukaisesti. Tiedot on toimitettava Eurostatille keskitetyn vastaanottopisteen kautta, jotta komissio (Eurostat) voi hakea tiedot sähköisesti.

3.   Jäsenvaltioiden on toimitettava nämä metatiedot komissiolle (Eurostatille) viimeistään kolme kuukautta ennakkotarkastettujen mikrotietojen toimittamisen jälkeen.

8 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä helmikuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 354, 31.12.2008, s. 70.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 223/2009, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009, Euroopan tilastoista (EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).


LIITE I

Komissiolle (Eurostatille) toimitettavat mikrotiedot

Muuttujan koodi

Muuttujan nimi

Luokat

Suodatin

TEKNISET TUTKIMUSMUUTTUJAT

PID

Vastaajan tunnistenumero

10-numeroisena

Kaikki

HHID

Kotitalouden tunnistenumero

10-numeroisena

Ei ilmoitettu

Kaikki

PRIMSTRAT

Poimintaluokka

4-numeroisena

Ei sovelleta (ei ositusta)

Kaikki

PSU

Ensiasteen otantayksiköt

4-numeroisena

Ei sovelleta (ei monivaiheista otantaa)

Kaikki

WGT

Lopullinen yksilöllinen paino

8-numeroisena

Kaikki

WGT_SPEC

Lopullinen yksilöllinen erityispaino

8-numeroisena

Ei ilmoitettu

Kaikki

PROXY

Haastateltiinko valittua henkilöä vai jotakuta muuta (sijaisvastaajan haastattelu)

Henkilö itse

Muu kotitalouden jäsen

Joku muu kotitalouden ulkopuolelta

Kaikki

REFDATE

Haastattelun viitepäivämäärä

8-numeroisena (VVVVKKPP)

Kaikki

INTMETHOD

Käytetty tiedonkeruumenetelmä

Vastaaja täyttänyt lomakkeen itse, postitse muuten kuin sähköisesti

Vastaaja täyttänyt lomakkeen itse, sähköisesti

(sähköposti)

Vastaaja täyttänyt lomakkeen itse, verkkokysely

Henkilökohtainen haastattelu, muuten kuin sähköisesti

Henkilökohtainen haastattelu, sähköisesti

Puhelinhaastattelu, muuten kuin sähköisesti

Puhelinhaastattelu, sähköisesti

Henkilökohtainen verkkohaastattelu

Eri menetelmien yhdistelmä

Kaikki

INTLANG

Haastattelun kieli

3-numeroinen koodi (Eurostatin vakiokoodien luettelo)

Ei ilmoitettu

Kaikki

TAUSTAMUUTTUJAT

SEX

Vastaajan sukupuoli

Mies

Nainen

Kaikki

YEARBIRTH

Vastaajan syntymävuosi

4-numeroisena (VVVV)

Kaikki

PASSBIRTH

Onko vastaajan syntymäpäivä ollut haastattelupäivään mennessä

Kyllä

Ei

Kaikki

COUNTRY

Asuinmaa

Maakoodi (SCL GEO -koodi)

Kaikki

REGION

Asuinalue

NUTS 2 -aluetason mukainen 2-numeroinen koodi (maakodin jälkeiset kaksi numeroa)

Ei ilmoitettu

Kaikki

DEG_URB

Taajama-aste

Kaupungit

Pikkukaupungit ja esikaupungit

Maaseutualueet

Ei ilmoitettu

Kaikki

BIRTHPLACE

Syntymämaa

Maakoodi (SCL GEO -koodi)

Ei ilmoitettu

Kaikki

CITIZEN

Kansalaisuus (maa)

Maakoodi (SCL GEO -koodi)

Valtioton

Ei ilmoitettu

Kaikki

BIRHTPLACEFATH

Isän syntymämaa

Maakoodi (SCL GEO -koodi)

Ei ilmoitettu

Kaikki

BIRTHPLACEMOTH

Äidin syntymämaa

Maakoodi (SCL GEO -koodi)

Ei ilmoitettu

Kaikki

HATLEVEL

Koulutustaso (korkein suoritettu koulutustaso)

ISCED 2011 -luokituksen pohjalta, ISCED-A-koodit

Ei muodollista koulutusta tai koulutusaste alempi kuin ISCED 1

ISCED 1 Alemman perusasteen koulutus

ISCED 2 Ylemmän perusasteen koulutus

ISCED 3 Keskiasteen koulutus

ISCED 4 Keskiasteen jälkeinen koulutus, joka ei ole korkea-asteen koulutusta

ISCED 5 Lyhyt korkea-asteen koulutus

ISCED 6 Alempi korkea-asteen koulutus

ISCED 7 Ylempi korkea-asteen koulutus

ISCED 8 Tutkijakoulutusaste

Ei ilmoitettu

Kaikki

MAINSTAT

Päätoiminnan laatu (itse määritelty)

Työllinen

Työtön

Eläkkeellä

Kykenemätön työhön pitkäaikaisten terveysongelmien vuoksi

Opiskelija, oppilas

Tekee kotitöitä

Asevelvollinen tai siviilipalveluksessa oleva

Muu

Ei ilmoitettu

Kaikki

FT_PT

Kokoaika- tai osa-aikatyö (itse määritelty)

Kokoaikatyö

Osa-aikatyö

Ei ilmoitettu

Ei sovelleta

MAINSTAT = Työllinen

JOBSTAT

Ammattiasema, päätyö

Yrittäjä (työnantajayrittäjä)

Yrittäjä (yksinäisyrittäjä)

Työntekijä

Perhetyöntekijä (palkaton)

Ei ilmoitettu

Ei sovelleta

MAINSTAT = Työllinen

JOBISCO

Ammatti, päätyö

ISCO-08, 2-numerotaso

Ei ilmoitettu

Ei sovelleta

MAINSTAT = Työllinen

LOCNACE

Paikallisen yksikön toimiala, päätyö (talouden ala)

NACE Rev. 2, 1-numerotaso

Ei ilmoitettu

Ei sovelleta

MAINSTAT = Työllinen

PARTNERS

Samassa kotitaloudessa asuvat kumppanit

Henkilö asuu rekisteröidyn parisuhteen kumppanin tai tosiasiallisen kumppanin kanssa

Henkilö ei asu rekisteröidyn parisuhteen kumppanin tai tosiasiallisen kumppanin kanssa

Ei ilmoitettu

Ei sovelleta

Kaikki

MARSTALEGAL

Siviilisääty (oikeudellinen)

Ei koskaan naimisissa eikä rekisteröidyssä parisuhteessa

Avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa

Leski tai rekisteröidyssä parisuhteessa, joka on päättynyt puolison kuolemaan (eikä uudelleen naimisissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa)

Eronnut tai rekisteröity parisuhde purettu oikeudellisesti (eikä uudelleen naimisissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa)

Ei ilmoitettu

Kaikki

HHNBPERS

Kotitalouden koko

Kotitalouden jäsenten lukumäärä

Ei ilmoitettu

Kaikki

HHNBPERS_0_13

Enintään 13-vuotiaiden lukumäärä

Lukumäärä

Ei ilmoitettu

Kaikki

HHTYPE

Kotitalouden tyyppi

Yhden hengen talous

Yksinhuoltaja, vähintään yksi alle 25-vuotias lapsi

Yksinhuoltaja, kaikki lapset vähintään 25-vuotiaita

Pariskunta, ei lapsia

Pariskunta, vähintään yksi alle 25-vuotias lapsi

Pariskunta, kaikki lapset vähintään 25-vuotiaita

Muu kotitalouden tyyppi

Ei ilmoitettu

Kaikki

HHINCOME

Kotitalouden nettoekvivalenttikuukausitulot

Ensimmäinen kvintiili

Toinen kvintiili

Kolmas kvintiili

Neljäs kvintiili

Viides kvintiili

Ei ilmoitettu

Kaikki

TERVEYTEEN LIITTYVÄT MUUTTUJAT

Terveydentila

Vähimmäistason eurooppalainen terveysmoduuli

HS1

Henkilön terveydentila (oma käsitys)

Erittäin hyvä

Hyvä

Kohtalainen (ei hyvä eikä huono)

Huono

Erittäin huono

Ei ilmoitettu

Kaikki

HS2

Pitkäaikainen terveysongelma

Kyllä

Ei

Ei ilmoitettu

Kaikki

HS3

Terveysongelmista johtuvat toimintakyvyn rajoitukset

Vakavia rajoituksia

Lieviä rajoituksia

Ei rajoituksia

Ei ilmoitettu

Kaikki

Sairaudet ja krooniset sairaudentilat

CD1A

Henkilöllä ollut astma viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana (mukaan luettuna allerginen astma)

Kyllä

Ei

Ei ilmoitettu

Kaikki

CD1B

Henkilöllä ollut krooninen keuhkoputkentulehdus, keuhkoahtaumatauti tai emfyseema viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana

Kyllä

Ei

Ei ilmoitettu

Kaikki

CD1C

Henkilöllä ollut sydäninfarkti (sydänkohtaus) tai kärsinyt sen kroonisista seurauksista viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana

Kyllä

Ei

Ei ilmoitettu

Kaikki

CD1D

Henkilöllä ollut sepelvaltimotauti tai angina pectoris viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana

Kyllä

Ei

Ei ilmoitettu

Kaikki

CD1E

Henkilöllä ollut korkea verenpaine viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana

Kyllä

Ei

Ei ilmoitettu

Kaikki

CD1F

Henkilöllä ollut aivohalvaus (aivoverenvuoto, aivotromboosi) tai kärsinyt sen kroonisista seurauksista viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana

Kyllä

Ei

Ei ilmoitettu

Kaikki

CD1G

Henkilöllä ollut artroosi (niveltulehdusta lukuun ottamatta) viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana

Kyllä

Ei

Ei ilmoitettu

Kaikki

CD1H

Henkilöllä ollut alaselän vaivoja tai muu krooninen selkävaiva viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana

Kyllä

Ei

Ei ilmoitettu

Kaikki

CD1I

Henkilöllä ollut niskavaivoja tai muu krooninen niskanseudun häiriötila viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana

Kyllä

Ei

Ei ilmoitettu

Kaikki

CD1J

Henkilöllä ollut diabetes viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana

Kyllä

Ei

Ei ilmoitettu

Kaikki

CD1K

Henkilöllä ollut allergia, kuten allerginen nuha, silmätulehdus, ihottuma, ruoka-aineallergia tai muu (allergista astmaa lukuun ottamatta) viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana

Kyllä

Ei

Ei ilmoitettu

Kaikki

CD1L

Henkilöllä ollut maksakirroosi viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana

Kyllä

Ei

Ei ilmoitettu

Kaikki

CD1M

Henkilöllä ollut virtsankarkailua, ongelmia virtsarakon hallinnassa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana

Kyllä

Ei

Ei ilmoitettu

Kaikki

CD1N

Henkilöllä ollut munuaisvaivoja viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana

Kyllä

Ei

Ei ilmoitettu

Kaikki

CD1O

Henkilö ollut masentunut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana

Kyllä

Ei

Ei ilmoitettu

Kaikki

CD1P

Henkilöllä ollut korkea veren rasvataso viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana

Kyllä

Ei

Ei ilmoitettu

Kaikki

CD2

Suunterveys (oma käsitys)

Erittäin hyvä

Hyvä

Kohtalainen (ei hyvä eikä huono)

Huono

Erittäin huono

Ei ilmoitettu

Kaikki

Tapaturmat ja vammat

AC1A

Henkilö joutunut tieliikenneonnettomuuteen viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana

Kyllä

Ei

Ei ilmoitettu

Kaikki

AC1B

Henkilölle sattunut kotona tapaturma viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana

Kyllä

Ei

Ei ilmoitettu

Kaikki

AC1C

Henkilölle sattunut vapaa-aikana tapaturma viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana

Kyllä

Ei

Ei ilmoitettu

Kaikki

AC2

Vakavin lääketieteellinen hoitotoimenpide vakavimman viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana sattuneen tapaturman yhteydessä

Hoito sairaalassa tai muussa hoitoyksikössä

Lääkärin tai sairaanhoitajan antama hoito

Ei tarvittu hoitotoimenpidettä

Ei ilmoitettu

Ei sovelleta

Jos

AC1A = Kyllä tai

AC1B = Kyllä tai

AC1C = Kyllä

Poissaolo työstä (terveysongelmien vuoksi)

AW1

Henkilökohtaisista terveysongelmista johtuva poissaolo työstä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana

Kyllä

Ei

Ei ilmoitettu

Ei sovelleta

Jos MAINSTAT = Työllinen

AW2

Henkilökohtaisista terveysongelmista johtuva poissaolo työstä päivinä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana

Päivien lukumäärä

Ei ilmoitettu

Ei sovelleta

Jos AW1 = Kyllä

Toiminnalliset rajoitukset

PL1

Käyttää silmälaseja tai piilolinssejä

Kyllä

Ei

Sokea tai ei näe ollenkaan

Ei ilmoitettu

Kaikki

PL2

Näkövaikeuksia, myös silmälaseja tai piilolinssejä käytettäessä

Ei vaikeuksia

Jonkin verran vaikeuksia

Suuria vaikeuksia

Ei suoriudu

Ei ilmoitettu

Ei sovelleta

Jos PL1 = Kyllä tai Ei tai Ei ilmoitettu

PL3

Käyttää kuulolaitetta

Kyllä

Ei

Täysin kuuro

Ei ilmoitettu

Kaikki

PL4

Vaikeuksia kuulla hiljaisessa huoneessa, mitä toinen henkilö sanoo, vaikka käyttää kuulolaitetta

Ei vaikeuksia

Jonkin verran vaikeuksia

Suuria vaikeuksia

Ei suoriudu

Ei ilmoitettu

Ei sovelleta

Jos PL3 = Kyllä tai Ei tai Ei ilmoitettu

PL5

Vaikeuksia kuulla meluisammassa huoneessa, mitä toinen henkilö sanoo, vaikka käyttää kuulolaitetta

Ei vaikeuksia

Jonkin verran vaikeuksia

Suuria vaikeuksia

Ei suoriudu

Ei ilmoitettu

Ei sovelleta

Jos PL3 = Kyllä tai Ei tai Ei ilmoitettu

PL6

Vaikeuksia kävellä puoli kilometriä tasaisessa maastossa ilman mitään apuvälinettä

Ei vaikeuksia

Jonkin verran vaikeuksia

Suuria vaikeuksia

Ei suoriudu

Ei ilmoitettu

Kaikki

PL7

Vaikeuksia nousta tai laskeutua 12 porrasta

Ei vaikeuksia

Jonkin verran vaikeuksia

Suuria vaikeuksia

Ei suoriudu

Ei ilmoitettu

Kaikki

PL8

Vaikeuksia muistaa tai keskittyä

Ei vaikeuksia

Jonkin verran vaikeuksia

Suuria vaikeuksia

Ei suoriudu

Ei ilmoitettu

Kaikki

PL9

Vaikeuksia purra tai niellä kovaa ruokaa

Ei vaikeuksia

Jonkin verran vaikeuksia

Suuria vaikeuksia

Ei suoriudu

Ei ilmoitettu

Ei sovelleta

Jos AGE (1) ≥ 55

Itsestä huolehtiminen

PC1A

Vaikeuksia syödä itse

Ei vaikeuksia

Jonkin verran vaikeuksia

Suuria vaikeuksia

Ei suoriudu

Ei ilmoitettu

Ei sovelleta

Jos AGE ≥ 55

PC1B

Vaikeuksia nousta sängystä tai tuolista ja laskeutua sängylle tai tuolille

Ei vaikeuksia

Jonkin verran vaikeuksia

Suuria vaikeuksia

Ei suoriudu

Ei ilmoitettu

Ei sovelleta

Jos AGE ≥ 55

PC1C

Vaikeuksia pukeutua ja riisuutua

Ei vaikeuksia

Jonkin verran vaikeuksia

Suuria vaikeuksia

Ei suoriudu

Ei ilmoitettu

Ei sovelleta

Jos AGE ≥ 55

PC1D

Vaikeuksia käyttää WC:tä

Ei vaikeuksia

Jonkin verran vaikeuksia

Suuria vaikeuksia

Ei suoriudu

Ei ilmoitettu

Ei sovelleta

Jos AGE ≥ 55

PC1E

Vaikeuksia käydä kylvyssä tai suihkussa

Ei vaikeuksia

Jonkin verran vaikeuksia

Suuria vaikeuksia

Ei suoriudu

Ei ilmoitettu

Ei sovelleta

Jos AGE ≥ 55

PC2

Saa tavallisesti apua yhdessä tai useammassa itsestä huolehtimiseen liittyvässä toiminnossa: syöminen, sängystä tai tuolista nousu tai laskeutuminen sängylle tai tuolille, pukeutuminen ja riisuutuminen, WC:n käyttö, kylvyssä tai suihkussa käyminen

Kyllä, ainakin yhdessä toiminnossa

Ei

Ei ilmoitettu

Ei sovelleta

Jos (AGE ≥ 55) ja

{PC1A ≠ Ei vaikeuksia

Tai PC1B ≠ Ei vaikeuksia

Tai PC1C ≠ Ei vaikeuksia

Tai PC1D ≠ Ei vaikeuksia

Tai PC1E ≠ Ei vaikeuksia

PC3

Tarvitsee apua tai paljon apua yhdessä tai useammassa itsestä huolehtimiseen liittyvässä toiminnossa: syöminen, sängystä tai tuolista nousu tai laskeutuminen sängylle tai tuolille, pukeutuminen ja riisuutuminen, WC:n käyttö, kylvyssä tai suihkussa käyminen

Kyllä, ainakin yhdessä toiminnossa

Ei

Ei ilmoitettu

Ei sovelleta

Jos (AGE ≥ 55) ja

{PC1A ≠ Ei vaikeuksia

Tai PC1B ≠ Ei vaikeuksia

Tai PC1C ≠ Ei vaikeuksia

Tai PC1D ≠ Ei vaikeuksia

Tai PC1E ≠ Ei vaikeuksia

Kotitaloustyöt

HA1A

Vaikeuksia laittaa ruokaa

Ei vaikeuksia

Jonkin verran vaikeuksia

Suuria vaikeuksia

Ei suoriudu

Ei sovelleta (ei ole koskaan yrittänyt tai ei tarvitse tehdä sitä)

Ei ilmoitettu

Ei sovelleta

Jos AGE ≥ 55

HA1B

Vaikeuksia käyttää puhelinta

Ei vaikeuksia

Jonkin verran vaikeuksia

Suuria vaikeuksia

Ei suoriudu

Ei sovelleta (ei ole koskaan yrittänyt tai ei tarvitse tehdä sitä)

Ei ilmoitettu

Ei sovelleta

Jos AGE ≥ 55

HA1C

Vaikeuksia tehdä ostokset

Ei vaikeuksia

Jonkin verran vaikeuksia

Suuria vaikeuksia

Ei suoriudu

Ei sovelleta (ei ole koskaan yrittänyt tai ei tarvitse tehdä sitä)

Ei ilmoitettu

Ei sovelleta

Jos AGE ≥ 55

HA1D

Vaikeuksia huolehtia lääkkeiden ottamisesta

Ei vaikeuksia

Jonkin verran vaikeuksia

Suuria vaikeuksia

Ei suoriudu

Ei sovelleta (ei ole koskaan yrittänyt tai ei tarvitse tehdä sitä)

Ei ilmoitettu

Ei sovelleta

Jos AGE ≥ 55

HA1E

Vaikeuksia tehdä kevyitä kotitöitä

Ei vaikeuksia

Jonkin verran vaikeuksia

Suuria vaikeuksia

Ei suoriudu

Ei sovelleta (ei ole koskaan yrittänyt tai ei tarvitse tehdä sitä)

Ei ilmoitettu

Ei sovelleta

Jos AGE ≥ 55

HA1F

Vaikeuksia tehdä satunnaisesti raskaita kotitöitä

Ei vaikeuksia

Jonkin verran vaikeuksia

Suuria vaikeuksia

Ei suoriudu

Ei sovelleta (ei ole koskaan yrittänyt tai ei tarvitse tehdä sitä)

Ei ilmoitettu

Ei sovelleta

Jos AGE ≥ 55

HA1G

Vaikeuksia huolehtia raha-asioista ja jokapäiväisistä hallinnollisista tehtävistä

Ei vaikeuksia

Jonkin verran vaikeuksia

Suuria vaikeuksia

Ei suoriudu

Ei sovelleta (ei ole koskaan yrittänyt tai ei tarvitse tehdä sitä)

Ei ilmoitettu

Ei sovelleta

Jos AGE ≥ 55

HA2

Saa tavallisesti apua yhdessä tai useammassa kotitaloustyössä: ruoanlaitto, puhelimen käyttö, ostosten tekeminen, lääkkeiden ottamisesta huolehtiminen, kevyet tai satunnaiset raskaat kotityöt, raha-asioista ja jokapäiväisistä hallinnollisista tehtävistä huolehtiminen

Kyllä, ainakin yhdessä toiminnossa

Ei

Ei ilmoitettu

Ei sovelleta

Jos (AGE ≥ 55) ja

{HA1A ≠ Ei vaikeuksia

Tai HA1B ≠ Ei vaikeuksia

Tai HA1C ≠ Ei vaikeuksia

Tai HA1D ≠ Ei vaikeuksia

Tai HA1E ≠ Ei vaikeuksia

Tai HA1F ≠ Ei vaikeuksia

Tai HA1G ≠ Ei vaikeuksia

HA3

Tarvitsee apua tai paljon apua yhdessä tai useammassa kotitaloustyössä: ruoanlaitto, puhelimen käyttö, ostosten tekeminen, lääkkeiden ottamisesta huolehtiminen, kevyet tai satunnaiset raskaat kotityöt, raha-asioista ja jokapäiväisistä hallinnollisista tehtävistä huolehtiminen

Kyllä, ainakin yhdessä toiminnossa

Ei

Ei ilmoitettu

Ei sovelleta

Jos (AGE ≥ 55) ja

{HA1A ≠ Ei vaikeuksia

Tai HA1B ≠ Ei vaikeuksia

Tai HA1C ≠ Ei vaikeuksia

Tai HA1D ≠ Ei vaikeuksia

Tai HA1E ≠ Ei vaikeuksia

Tai HA1F ≠ Ei vaikeuksia

Tai HA1G ≠ Ei vaikeuksia

Kipu

PN1

Ruumiillisen kivun voimakkuus viimeksi kuluneiden neljän viikon aikana

Ei lainkaan

Hyvin lievää

Lievää

Kohtalaista

Voimakasta

Erittäin voimakasta

Ei ilmoitettu

Kaikki

PN2

Kipu vaikuttanut tavanomaiseen työskentelyyn viimeksi kuluneiden neljän viikon aikana (sekä kodin ulkopuolella tapahtuva työskentely että kotityöt)

Ei lainkaan

Vähän

Jossakin määrin

Varsin paljon

Erittäin paljon

Ei ilmoitettu

Kaikki

Mielenterveys

MH1A

Henkilö ollut viimeksi kuluneiden kahden viikon aikana vain vähän kiinnostunut tai nauttinut vain vähän asioiden tekemisestä

Ei lainkaan

Useina päivinä

Enemmän kuin puolet ajasta

Lähes joka päivä

Ei ilmoitettu

Kaikki

MH1B

Henkilö ollut viimeksi kuluneiden kahden viikon aikana alamaissa, masentunut tai toivoton

Ei lainkaan

Useina päivinä

Enemmän kuin puolet ajasta

Lähes joka päivä

Ei ilmoitettu

Kaikki

MH1C

Henkilöllä ollut viimeksi kuluneiden kahden viikon aikana vaikeuksia nukahtaa tai nukkua tai on nukkunut liikaa

Ei lainkaan

Useina päivinä

Enemmän kuin puolet ajasta

Lähes joka päivä

Ei ilmoitettu

Kaikki

MH1D

Henkilö tuntenut viimeksi kuluneiden kahden viikon aikana itsensä väsyneeksi tai vetämättömäksi

Ei lainkaan

Useina päivinä

Enemmän kuin puolet ajasta

Lähes joka päivä

Ei ilmoitettu

Kaikki

MH1E

Henkilö kärsinyt viimeksi kuluneiden kahden viikon aikana ruokahaluttomuudesta tai syönyt liikaa

Ei lainkaan

Useina päivinä

Enemmän kuin puolet ajasta

Lähes joka päivä

Ei ilmoitettu

Kaikki

MH1F

Henkilö ajatellut viimeksi kuluneiden kahden viikon aikana itsestään negatiivisesti tai tuntenut epäonnistuneensa tai pettäneensä itsensä tai perheensä

Ei lainkaan

Useina päivinä

Enemmän kuin puolet ajasta

Lähes joka päivä

Ei ilmoitettu

Kaikki

MH1G

Henkilöllä ollut viimeksi kuluneiden kahden viikon aikana vaikeuksia keskittyä asioihin, kuten sanomalehden lukemiseen tai television katseluun

Ei lainkaan

Useina päivinä

Enemmän kuin puolet ajasta

Lähes joka päivä

Ei ilmoitettu

Kaikki

MH1H

Henkilö liikkunut tai puhunut viimeksi kuluneiden kahden viikon aikana niin hitaasti tai ollut niin hermostunut tai rauhaton, että muut ihmiset ovat voineet sen huomata

Ei lainkaan

Useina päivinä

Enemmän kuin puolet ajasta

Lähes joka päivä

Ei ilmoitettu

Kaikki

Terveydenhuolto

Sairaalahoito ja joutuminen sairaalaan päiväpotilaaksi

HO12

Sairaalassa potilaana vietettyjen öiden lukumäärä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana

Lukumäärä

Ei ilmoitettu

Kaikki

HO34

Sairaalassa päiväpotilaana vietettyjen kertojen lukumäärä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana

Lukumäärä

Ei ilmoitettu

Kaikki

Avohoidon ja kotihoidon käyttö

AM1

Henkilö käynyt viimeksi hammaslääkärillä tai oikomishoidossa (henkilökohtaisen hoidon vuoksi)

Alle 6 kuukautta sitten

6–12 kuukautta sitten

Vähintään 12 kuukautta sitten

Ei koskaan

Ei ilmoitettu

Kaikki

AM2

Henkilö käynyt viimeksi yleislääkärin tai perhelääkärin vastaanotolla (henkilökohtaisen hoidon vuoksi)

Alle 12 kuukautta sitten

Vähintään 12 kuukautta sitten

Ei koskaan

Ei ilmoitettu

Kaikki

AM3

Yleislääkärin tai perhelääkärin vastaanotolla käyntien lukumäärä viimeksi kuluneiden neljän viikon aikana (henkilökohtaisen hoidon vuoksi)

Lukumäärä

Ei ilmoitettu

Ei sovelleta

Jos AM2 = Alle 12 kuukautta sitten

AM4

Henkilö käynyt viimeksi erikoislääkärin tai kirurgin vastaanotolla (henkilökohtaisen hoidon vuoksi)

Alle 12 kuukautta sitten

Vähintään 12 kuukautta sitten

Ei koskaan

Ei ilmoitettu

Kaikki

AM5

Erikoislääkärin tai kirurgin vastaanotolla käyntien lukumäärä viimeksi kuluneiden neljän viikon aikana (henkilökohtaisen hoidon vuoksi)

Lukumäärä

Ei ilmoitettu

Ei sovelleta

Jos AM4 = Alle 12 kuukautta sitten

AM6A

Henkilö käynyt fysioterapeutilla tai lääkintävoimistelijalla viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana

Kyllä

Ei

Ei ilmoitettu

Kaikki

AM6B

Henkilö käynyt psykologilla, psykoterapeutilla tai psykiatrilla viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana

Kyllä

Ei

Ei ilmoitettu

Kaikki

AM7

Henkilö käyttänyt kotihoidon palveluja henkilökohtaisiin tarpeisiin viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana

Kyllä

Ei

Ei ilmoitettu

Kaikki

Lääkkeiden käyttö

MD1

Henkilö käyttänyt lääkärin määräämiä lääkkeitä viimeksi kuluneiden kahden viikon aikana (ehkäisyvälineitä lukuun ottamatta)

Kyllä

Ei

Ei ilmoitettu

Kaikki

MD2

Henkilö käyttänyt muita kuin lääkärin määräämiä lääkkeitä, yrttirohdoksia tai vitamiineja viimeksi kuluneiden kahden viikon aikana (ehkäisyvälineitä lukuun ottamatta)

Kyllä

Ei

Ei ilmoitettu

Kaikki

Ehkäisevät palvelut

PA1

Henkilö ottanut viimeksi flunssarokotteen

Vuosi ja kuukausi (VVVVKK)

Liian kauan sitten (ennen edeltävää kalenterivuotta)

Ei koskaan

Ei ilmoitettu

Kaikki

PA2

Henkilö käynyt viimeksi mittauttamassa verenpaineensa terveydenhuollon ammattilaisella

Viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana

1–3 vuotta sitten

3–5 vuotta sitten

Enemmän kuin 5 vuotta sitten

Ei koskaan

Ei ilmoitettu

Kaikki

PA3

Henkilö käynyt viimeksi mittauttamassa verensä kolesterolitason terveydenhuollon ammattilaisella

Viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana

1–3 vuotta sitten

3–5 vuotta sitten

Enemmän kuin 5 vuotta sitten

Ei koskaan

Ei ilmoitettu

Kaikki

PA4

Henkilö käynyt viimeksi mittauttamassa verensokerinsa terveydenhuollon ammattilaisella

Viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana

1–3 vuotta sitten

3–5 vuotta sitten

Enemmän kuin 5 vuotta sitten

Ei koskaan

Ei ilmoitettu

Kaikki

PA5

Henkilö käynyt viimeksi ulosteen veritestissä

Viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana

1–2 vuotta sitten

2–3 vuotta sitten

Enemmän kuin 3 vuotta sitten

Ei koskaan

Ei ilmoitettu

Kaikki

PA6

Henkilö käynyt viimeksi kolonoskopiassa

Viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana

1–5 vuotta sitten

5–10 vuotta sitten

Enemmän kuin 10 vuotta sitten

Ei koskaan

Ei ilmoitettu

Kaikki

PA7

Henkilö käynyt viimeksi mammografiassa (rintojen röntgenkuvaus)

Viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana

1–2 vuotta sitten

2–3 vuotta sitten

Enemmän kuin 3 vuotta sitten

Ei koskaan

Ei ilmoitettu

Ei sovelleta

Jos SEX = Nainen

PA8

Henkilö käynyt viimeksi Papa-kokeessa

Viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana

1–2 vuotta sitten

2–3 vuotta sitten

Enemmän kuin 3 vuotta sitten

Ei koskaan

Ei ilmoitettu

Ei sovelleta

Jos SEX = Nainen

Terveydenhuoltoon liittyvät tyydyttämättömät tarpeet

UN1A

Henkilöllä ollut terveydenhuoltoon liittyviä tyydyttämättömiä tarpeita viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana pitkien jonotuslistojen vuoksi

Kyllä

Ei

Ei ole tarvinnut terveydenhuollon palveluja

Ei ilmoitettu

Kaikki

UN1B

Henkilöllä ollut terveydenhuoltoon liittyviä tyydyttämättömiä tarpeita viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana etäisyyden tai kulkuvaikeuksien vuoksi

Kyllä

Ei

Ei ole tarvinnut terveydenhuollon palveluja

Ei ilmoitettu

Kaikki

UN2A

Henkilöllä ei ole ollut varaa lääkärintarkastukseen tai sairaanhoitoon viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana

Kyllä

Ei

Ei ole ollut tarvetta

Ei ilmoitettu

Kaikki

UN2B

Henkilöllä ei ole ollut varaa hammastarkastukseen tai -hoitoon viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana

Kyllä

Ei

Ei ole ollut tarvetta

Ei ilmoitettu

Kaikki

UN2C

Henkilöllä ei ole ollut varaa reseptilääkkeisiin viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana

Kyllä

Ei

Ei ole ollut tarvetta

Ei ilmoitettu

Kaikki

UN2D

Henkilöllä ei ole ollut varaa (esimerkiksi psykologin, psykoterapeutin tai psykiatrin antamaan) mielenterveyshoitoon viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana

Kyllä

Ei

Ei ole ollut tarvetta

Ei ilmoitettu

Kaikki

Terveyteen vaikuttavat tekijät

Paino ja pituus

BM1

Pituus ilman kenkiä

Lukuarvo senttimetreinä

Ei ilmoitettu

Kaikki

BM2

Paino ilman vaatteita ja kenkiä

Lukuarvo kilogrammoina

Ei ilmoitettu

Kaikki

Liikunta

PE1

Työtehtävissä (maksetut ja palkattomat työtehtävät mukaan luettuina) tarvittava fyysinen ponnistus

Lähinnä istumista tai seisomista

Lähinnä kävelyä tai kohtalaista fyysistä ponnistelua vaativia tehtäviä

Lähinnä raskasta työtä tai fyysisesti vaativaa työtä

Ei suorita mitään työtehtäviä

Ei ilmoitettu

Kaikki

PE2

Tyypillisen viikon aikana niiden päivien lukumäärä, joina henkilö joutuu paikasta toiseen päästäkseen kävelemään vähintään 10 minuuttia yhtäjaksoisesti

Päivien lukumäärä

Ei koskaan harrasta tällaista liikuntaa

Ei ilmoitettu

Kaikki

PE3

Tyypillisen päivän aikana paikasta toiseen kävelemiseen käytetty aika

10–29 minuuttia/päivä

30–59 minuuttia/päivä

1–2 tuntia/päivä

2–3 tuntia/päivä

Vähintään 3 tuntia/päivä

Ei ilmoitettu

Ei sovelleta

Jos PE2 ≠ Ei koskaan harrasta tällaista liikuntaa

PE4

Tyypillisen viikon aikana niiden päivien lukumäärä, joina henkilö joutuu paikasta toiseen päästäkseen pyöräilemään vähintään 10 minuuttia yhtäjaksoisesti

Päivien lukumäärä

Ei koskaan harrasta tällaista liikuntaa

Ei ilmoitettu

Kaikki

PE5

Tyypillisen päivän aikana paikasta toiseen pyöräilemiseen käytetty aika

10–29 minuuttia/päivä

30–59 minuuttia/päivä

1–2 tuntia/päivä

2–3 tuntia/päivä

Vähintään 3 tuntia/päivä

Ei ilmoitettu

Ei sovelleta

Jos PE4 ≠ Ei koskaan harrasta tällaista liikuntaa

PE6

Tyypillisen viikon aikana niiden päivien lukumäärä, joina henkilö harrastaa vähintään 10 minuuttia yhtäjaksoisesti urheilua, kuntoilua tai vapaa-ajan liikuntaa niin, että hengitys kiihtyy tai sydämen syke nousee ainakin vähän

Päivien lukumäärä

Ei koskaan harrasta tällaista liikuntaa

Ei ilmoitettu

Kaikki

PE7

Tyypillisen viikon aikana urheilun, kuntoilun tai vapaa-ajan liikunnan harrastamiseen käytetty aika

Tuntia ja minuuttia (TTMM)

Ei ilmoitettu

Ei sovelleta

Jos PE6 ≠ Ei koskaan harrasta tällaista liikuntaa

PE8

Tyypillisen viikon aikana niiden päivien lukumäärä, joina henkilö tekee lihaskuntoharjoituksia

Päivien lukumäärä

Ei koskaan harrasta tällaista liikuntaa

Ei ilmoitettu

Kaikki

PE9

Tyypillisen päivän aikana istumiseen käytetty aika

Tuntia ja minuuttia (TTMM)

Ei ilmoitettu

Kaikki

Ruokailutottumukset

DH1

Kuinka usein henkilö nauttii hedelmiä, lukuun ottamatta mehua

Kerran tai useammin päivässä

4–6 kertaa viikossa

1–3 kertaa viikossa

Harvemmin kuin kerran viikossa

Ei koskaan

Ei ilmoitettu

Kaikki

DH2

Hedelmäannosten lukumäärä päivässä, lukuun ottamatta mehua

Lukumäärä

Ei ilmoitettu

Ei sovelleta

Jos DH1 = Kerran tai useammin päivässä

DH3

Kuinka usein henkilö nauttii vihanneksia tai salaattia, lukuun ottamatta mehua ja perunoita

Kerran tai useammin päivässä

4–6 kertaa viikossa

1–3 kertaa viikossa

Harvemmin kuin kerran viikossa

Ei koskaan

Ei ilmoitettu

Kaikki

DH4

Vihannes- tai salaattiannosten lukumäärä päivässä, lukuun ottamatta mehua ja perunoita

Lukumäärä

Ei ilmoitettu

Ei sovelleta

Jos DH3 = Kerran tai useammin päivässä

DH5

Kuinka usein henkilö juo täyshedelmä- tai vihannesmehua

Kerran tai useammin päivässä

4–6 kertaa viikossa

1–3 kertaa viikossa

Harvemmin kuin kerran viikossa

Ei koskaan

Ei ilmoitettu

Kaikki

DH6

Kuinka usein henkilö juo sokeroituja virvoitusjuomia

Kerran tai useammin päivässä

4–6 kertaa viikossa

1–3 kertaa viikossa

Harvemmin kuin kerran viikossa

Ei koskaan

Ei ilmoitettu

Kaikki

Tupakointi

SK1

Tämänhetkiset tupakointitottumukset

Tupakoi päivittäin

Tupakoi satunnaisesti

Ei tupakoi

Ei ilmoitettu

Kaikki

SK2

Keskimääräinen savukkeiden lukumäärä päivässä

Lukumäärä

Ei ilmoitettu

Ei sovelleta

Jos SK1 = Tupakoi päivittäin

SK3

Henkilö tupakoinut aiemmin päivittäin

Kyllä

Ei

Ei ilmoitettu

Ei sovelleta

Jos SK1 = Tupakoi satunnaisesti tai Ei tupakoi tai Ei ilmoitettu

SK4

Niiden vuosien lukumäärä, joina henkilö tupakoinut päivittäin

Lukumäärä

Ei ilmoitettu

Ei sovelleta

Jos SK1 = Tupakoi päivittäin

tai

{(SK1 = Tupakoi satunnaisesti

tai Ei tupakoi

tai Ei ilmoitettu)

ja SK3 = Kyllä}

SK5

Tupakansavulle altistuminen sisätiloissa

Joka päivä, vähintään 1 tunti päivässä

Joka päivä, alle 1 tuntia päivässä

Vähintään kerran viikossa (mutta ei joka päivä)

Harvemmin kuin kerran viikossa

Ei koskaan tai lähes ei koskaan

Ei ilmoitettu

Kaikki

SK6

Sähkösavukkeiden tai sen tyyppisten sähkölaitteiden käyttö

Höyryttelee päivittäin

Höyryttelee satunnaisesti

Höyrytellyt aiemmin

Ei höyryttele koskaan

Ei ilmoitettu

Kaikki

Alkoholin käyttö

AL1

Henkilö nauttinut alkoholijuomia (kaikentyyppiset – olut, viini, siideri, väkevät alkoholijuomat, juomasekoitukset, long drink -juomat, viina, kotitekoinen alkoholi jne.) viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana

Joka päivä tai lähes joka päivä

5–6 päivänä viikossa

3–4 päivänä viikossa

1–2 päivänä viikossa

2–3 päivänä kuukaudessa

Kerran kuukaudessa

Harvemmin kuin kerran kuukaudessa

Ei viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana, koska ei enää juo alkoholia

Ei koskaan tai vain muutama siemaus tai kokeilu koko elinikänä

Ei ilmoitettu

Kaikki

AL2

Henkilö nauttinut alkoholijuomia ajanjaksolla maanantai–torstai

Kaikkina neljänä päivänä

Kolmena päivänä neljästä

Kahtena päivänä neljästä

Yhtenä päivänä neljästä

Ei yhtenäkään näistä päivistä

Ei ilmoitettu

Ei sovelleta

Jos AL1 =

Joka päivä tai lähes joka päivä

tai 5–6 päivänä viikossa

tai 3–4 päivänä viikossa

tai 1–2 päivänä viikossa

AL3

(Vakioannoskokoisten) alkoholijuomien keskimääräinen lukumäärä jonakin näistä päivistä (maanantaista torstaihin)

Vähintään 16 juomaa päivässä

10–15 juomaa päivässä

6–9 juomaa päivässä

4–5 juomaa päivässä

3 juomaa päivässä

2 juomaa päivässä

1 juoma päivässä

0 juomaa päivässä

Ei ilmoitettu

Ei sovelleta

Jos (AL1 =

Joka päivä tai lähes joka päivä

tai 5–6 päivänä viikossa

tai 3–4 päivänä viikossa

tai 1–2 päivänä viikossa)

ja

(AL2 = Kaikkina neljänä päivänä

tai Kolmena päivänä neljästä

tai Kahtena päivänä neljästä

tai yhtenä päivänä neljästä)

AL4

Nauttinut alkoholijuomia ajanjaksolla perjantai–sunnuntai

Kaikkina kolmena päivänä

Kahtena päivänä kolmesta

Yhtenä päivänä kolmesta

Ei yhtenäkään näistä päivistä

Ei ilmoitettu

Ei sovelleta

Jos AL1 =

Joka päivä tai lähes joka päivä

tai 5–6 päivänä viikossa

tai 3–4 päivänä viikossa

tai 1–2 päivänä viikossa

AL5

(Vakioannoskokoisten) alkoholijuomien keskimääräinen lukumäärä jonakin näistä päivistä (perjantaista sunnuntaihin)

Vähintään 16 juomaa päivässä

10–15 juomaa päivässä

6–9 juomaa päivässä

4–5 juomaa päivässä

3 juomaa päivässä

2 juomaa päivässä

1 juoma päivässä

0 juomaa päivässä

Ei ilmoitettu

Ei sovelleta

Jos (AL1 =

Joka päivä tai lähes joka päivä

tai 5–6 päivänä viikossa

tai 3–4 päivänä viikossa

tai 1–2 päivänä viikossa)

ja

(AL4 = Kaikkina kolmena päivänä

tai Kahtena päivänä kolmesta

tai yhtenä päivänä kolmesta)

AL6

Riskialttiin kertakäytön (vastaa vähintään 60:tä grammaa puhdasta etanolia) toistuvuus viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana

Joka päivä tai lähes joka päivä

5–6 päivänä viikossa

3–4 päivänä viikossa

1–2 päivänä viikossa

2–3 päivänä kuukaudessa

Kerran kuukaudessa

Harvemmin kuin kerran kuukaudessa

Ei viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana

Ei koskaan

Ei ilmoitettu

Ei sovelleta

Jos AL1 =

Joka päivä tai lähes joka päivä

tai 5–6 päivänä viikossa

tai 3–4 päivänä viikossa

tai 1–2 päivänä viikossa

tai 2–3 päivänä kuukaudessa

tai Kerran kuukaudessa

tai Harvemmin kuin kerran kuukaudessa

Sosiaalinen tuki

SS1

Niiden läheisten ihmisten lukumäärä, joihin henkilö voi turvautua, kun hänellä on vakavia henkilökohtaisia ongelmia

Ei yhtään

1–2

3–5

6 tai enemmän

Ei ilmoitettu

Kaikki

SS2

Missä määrin muut välittävät henkilön tekemisistä

Välittäminen ja kiinnostus suurta

Välittäminen ja kiinnostus kohtalaista

Ei osaa sanoa

Välittäminen ja kiinnostus vähäistä

Välittäminen ja kiinnostus olematonta

Ei ilmoitettu

Kaikki

SS3

Kuinka helppoa henkilön on saada apua naapureilta tarpeen vaatiessa

Erittäin helppoa

Helppoa

Mahdollista

Hankalaa

Erittäin hankalaa

Ei ilmoitettu

Kaikki

Epävirallisen hoidon tai avun antaminen

IC1

Henkilö antanut hoitoa tai apua vähintään kerran viikossa yhdelle tai useammalle henkilölle, joka kärsii jostakin ikään liittyvästä ongelmasta, kroonisesta sairaudesta tai toiminnan vajauksesta (ammatillista toimintaa lukuun ottamatta)

Kyllä

Ei

Ei ilmoitettu

Kaikki

IC2

Henkilön suhde kroonisesta sairaudesta tai toiminnan vajauksesta tai ikään liittyvästä ongelmasta kärsivään henkilöön (henkilöihin), jolle hän antaa hoitoa tai apua vähintään kerran viikossa

Vastaajan perheenjäsen

Muu kuin vastaajan perheenjäsen

Ei ilmoitettu

Ei sovelleta

Jos IC1 = Kyllä

IC3

Minkä verran viikossa (tunteina) henkilö antanut hoitoa tai apua kroonisesta sairaudesta tai toiminnan vajauksesta tai ikään liittyvästä ongelmasta kärsivälle henkilölle (henkilöille)

Alle 10 tuntia viikossa

Vähintään 10 mutta alle 20 tuntia viikossa

Vähintään 20 tuntia viikossa

Ei ilmoitettu

Ei sovelleta

Jos IC1 = Kyllä


(1)  AGE viittaa vastaajan ikään täysinä vuosina.


LIITE II

Tarkkuusvaatimukset

1.

Kaikkia tietokokonaisuuksia koskevat tarkkuusvaatimukset ilmaistaan keskivirheenä ja määritellään todellisten estimaattien ja maan tilastopopulaation koon jatkuvina funktioina.

2.

Kunkin estimaatin

Image

estimoitu keskivirhe saa olla enintään seuraavan suuruinen:

Image

3.

Funktio f(N) on muotoa

Formula

.

4.

Käytetään seuraavia arvoja muuttujille N, a ja b.

Image

N

a

b

Sellaisen väestön osuus, jonka tavanomainen toiminta on huomattavan rajoittunutta terveysongelmien vuoksi (vähintään 15-vuotiaat)

Maan yksityisissä kotitalouksissa asuvien vähintään 15-vuotiaiden muodostama väestö, miljoonaa henkilöä, pyöristettynä kolmen desimaalin tarkkuudella

1 200

2 800


LIITE III

Kansalliset alueet, jotka suljetaan pois tutkimuksesta

Maa

Kansalliset alueet

Ranska

Ranskan merentakaiset departementit ja alueet

Kypros

Hallituksen valvonnan piiriin kuulumaton alue

Alankomaat

Karibian saaret (Bonaire, St. Eustatius ja Saba)

Irlanti

Kaikki offshore-saaret, paitsi Achill, Bull, Cruit, Gorumna, Inishnee, Lettermore, Lettermullan ja Valentia

Yhdistynyt kuningaskunta

Skotlanti Caledonian kanavasta pohjoiseen ja Scillysaaret


21.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 48/39


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/256,

annettu 20 päivänä helmikuuta 2018,

tiettyihin ISIL- (Daesh-) ja al-Qaida-järjestöjä lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 281. kerran

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin ISIL- (Daesh-) ja al-Qaida-järjestöjä lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä 27 päivänä toukokuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 7 a artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I on luettelo henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joita asetuksessa tarkoitettu varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston pakotekomitea päätti 14 päivänä helmikuuta 2018 muuttaa yhden kohdan osalta luetteloa henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joita varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee. Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitettä I olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä helmikuuta 2018.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Ulkopolitiikan välineiden hallinnon päällikkö


(1)  EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9.


LIITE

Asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteen I luonnollisten henkilöiden luettelossa olevan kohdan ”Djamel Lounici (alias Jamal Lounici). Osoite: Algeria Syntymäaika: 1.2.1962. Syntymäpaikka: Alger, Algeria. Kansalaisuus: Algerian kansalainen. Muita tietoja: a) isän nimi Abdelkader ja äidin nimi Johra Birouh; b) palannut Italiasta Algeriaan, jossa oleskellut marraskuusta 2008 alkaen; c) appi Othman Deramchi. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 16.1.2004.” tunnistetiedot korvataan seuraavasti:

”Djamel Lounici (alias Jamal Lounici). Osoite: Algeria Syntymäaika: 1.2.1962. Syntymäpaikka: Alger, Algeria. Kansalaisuus: Algerian kansalainen. Muita tietoja: a) isän nimi Abdelkader ja äidin nimi Johra Birouh; b) palannut Ranskasta Algeriaan, jossa oleskellut syyskuusta 2008 alkaen. 7 d artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 16.1.2004.”


PÄÄTÖKSET

21.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 48/41


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2018/257,

annettu 19 päivänä helmikuuta 2018,

poikkeusten myöntämisestä tietyille jäsenvaltioille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1338/2008 mukaisesta tilastojen toimittamisesta siltä osin kuin on kyse eurooppalaiseen terveyshaastattelututkimukseen (EHIS) perustuvista tilastoista

(tiedoksiannettu numerolla C(2018) 832)

(Ainoastaan englannin-, hollannin-, maltan-, ranskan-, romanian-, ruotsin-, saksan- ja suomenkieliset tekstit ovat todistusvoimaisia)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kansanterveyttä sekä työterveyttä ja työturvallisuutta koskevista yhteisön tilastoista 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1338/2008 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Maltan tasavallan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Romanian, Suomen tasavallan sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan esittämät pyynnöt,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio voi asetuksen (EY) N:o 1338/2008 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti myöntää jäsenvaltioille poikkeuksia ja siirtymäaikoja, jotka molemmat määritellään objektiivisin perustein.

(2)

Komissiolle toimitettujen tietojen perusteella jäsenvaltioiden pyynnöt poikkeusten myöntämiseksi johtuvat kansallisiin hallinto- ja tilastojärjestelmiin tehtävistä huomattavista muutoksista, joita edellytetään asetuksen (EY) N:o 1338/2008 noudattamiseksi kaikilta osin.

(3)

Tällaiset poikkeukset olisi myönnettävä Belgian kuningaskunnalle, Saksan liittotasavallalle, Maltan tasavallalle, Alankomaiden kuningaskunnalle, Itävallan tasavallalle, Romanialle, Suomen tasavallalle sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneelle kuningaskunnalle niiden pyynnöstä.

(4)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Myönnetään liitteessä esitetyt poikkeukset siinä luetelluille jäsenvaltioille.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Belgian kuningaskunnalle, Saksan liittotasavallalle, Maltan tasavallalle, Alankomaiden kuningaskunnalle, Itävallan tasavallalle, Romanialle, Suomen tasavallalle sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneelle kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 19 päivänä helmikuuta 2018.

Komission puolesta

Marianne THYSSEN

Komission jäsen


(1)  EUVL L 354, 31.12.2008, s. 70.


LIITE

Poikkeukset komission täytäntöönpaneman asetuksen (EY) N:o 1338/2008 soveltamisesta eurooppalaiseen terveyshaastattelututkimukseen (EHIS) perustuvien tilastojen osalta

Vuoden 2019 EHIS-tietojen keruussa myönnetään seuraavat poikkeukset:

 

Belgian, Suomen ja Alankomaiden ei tarvitse toimittaa seuraavassa taulukossa mainittuja muuttujia:

Belgia

UN2A, UN2B, UN2C, UN2D tyydyttymättömistä tarpeista

Suomi

PL2 ja PL8 toimintakyvyn rajoitteista

PE6 liikunnasta

AL1–AL6 alkoholin käytöstä

Alankomaat

CD1P ja CD2 sairauksista ja kroonisista sairaudentiloista

PL8 ja PL9 toimintakyvyn rajoitteista

PE9 liikunnasta

DH5 ja DH6 ruokailutottumuksista

SK3, SK4 ja SK6 tupakoinnista

 

Belgialle, Saksalle, Maltalle ja Itävallalle myönnetään poikkeus tiedonkeruujakson osalta. Tiedonkeruujaksona on 2018 Belgian osalta, 2018–2020 Itävallan ja Saksan osalta ja 2019–2020 Maltan osalta.

 

Romanialle myönnetään poikkeus mikrotietojen toimittamisen osalta. Romanian on toimitettava ennakkotarkistetut mikrotiedot 12 kuukauden kuluessa kansallisen tiedonkeruujakson päättymisestä.

 

Yhdistyneelle kuningaskunnalle myönnetään poikkeus perusjoukon osalta. Perusjoukkona Yhdistyneessä kuningaskunnassa ovat vähintään 16-vuotiaat yksityisissä kotitalouksissa kyseisen maan alueella tietojen keruun ajankohtana elävät henkilöt.


Oikaisuja

21.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 48/44


Oikaisu neuvoston päätökseen (YUTP) 2016/849, annettu 27 päivänä toukokuuta 2016, Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä ja päätöksen 2013/183/YUTP kumoamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 141, 28. toukokuuta 2016 )

Sivulla 110, liitteessä I olevassa B osassa (Yhteisöt) olevan 23 kohdan kolmannessa sarakkeessa (Sijainti):

on:

”… SWIFT: DCBK KKPY”

pitää olla:

”… SWIFT-koodi: DCBK KPPY”


21.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 48/45


Oikaisu komission direktiiviin 2004/112/EY, annettu 13 päivänä joulukuuta 2004, yhtenäisestä menettelystä vaarallisten aineiden tiekuljetusten tarkastuksissa annetun neuvoston direktiivin 95/50/EY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen

( Euroopan unionin virallinen lehti L 367, 14. joulukuuta 2004 )

Sivulla 28: oikaistaan direktiivin 95/50/EY liitteen III korvaava liite III seuraavasti:

LIITE III

KOMISSIOLLE LÄHETETTÄVÄN KERTOMUKSEN MALLILOMAKE RIKKOMUKSET JA SEURAAMUKSET

Image Teksti kuva