ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 43

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

61. vuosikerta
16. helmikuu 2018


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2018/219, annettu 23 päivänä tammikuuta 2018, Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisen niiden kasvihuonekaasujen päästökauppajärjestelmien välisestä yhteydestä tehdyn sopimuksen tekemisestä

1

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/220, annettu 9 päivänä helmikuuta 2018, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

3

 

*

Komission asetus (EU) 2018/221, annettu 15 päivänä helmikuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 muuttamisesta tarttuvia spongiformisia enkefalopatioita käsittelevän Euroopan unionin vertailulaboratorion osalta ( 1 )

6

 

*

Komission asetus (EU) 2018/222, annettu 15 päivänä helmikuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 liitteen VII muuttamisesta simpukoiden bakteeri- ja virussaastumisen valvontaa harjoittavan Euroopan unionin vertailulaboratorion osalta ( 1 )

8

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/223, annettu 15 päivänä helmikuuta 2018, tietyistä Zimbabwea koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 314/2004 muuttamisesta

10

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2018/224, annettu 15 päivänä helmikuuta 2018, Zimbabween kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/101/YUTP muuttamisesta

12

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2018/225, annettu 15 päivänä helmikuuta 2018, ihmisoikeuksista vastaavan Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta annetun päätöksen (YUTP) 2017/346 muuttamisesta

14

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2018/226, annettu 15 päivänä helmikuuta 2018, valmiuksien kehittämistä Somaliassa koskevasta Euroopan unionin operaatiosta (EUCAP Somalia) annetun päätöksen 2012/389/YUTP muuttamisesta

15

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2018/227, annettu 15 päivänä helmikuuta 2018, Zimbabween kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/101/YUTP täytäntöönpanosta

16

 

*

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2018/228, annettu 13 päivänä helmikuuta 2018, sopivuutta ja luotettavuutta koskevia delegoituja päätöksiä tekevien yksikönpäälliköiden nimittämisestä annetun päätöksen (EU) 2017/936 muuttamisesta (EKP/2018/6)

18

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

16.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 43/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2018/219,

annettu 23 päivänä tammikuuta 2018,

Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisen niiden kasvihuonekaasujen päästökauppajärjestelmien välisestä yhteydestä tehdyn sopimuksen tekemisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 192 artiklan 1 kohdan yhdessä sen 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston päätöksen (EU) 2017/2240 (2) mukaisesti Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välinen sopimus niiden kasvihuonekaasujen päästökauppajärjestelmien välisestä yhteydestä, jäljempänä ’sopimus’, allekirjoitettiin 23 päivänä marraskuuta 2017 sillä varauksella, että sen tekeminen saatetaan päätökseen myöhemmin.

(2)

Päästökatto- ja -kauppajärjestelmät ovat politiikan välineitä, joilla kustannustehokkaasti vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä. Päästökatto- ja -kauppajärjestelmien välisen yhteyden odotetaan laajentavan hiilen hinnoittelua, parantavan päästöjen vähentämismahdollisuuksia ja lisäävän päästökaupan kustannustehokkuutta. Hyvin toimivien kansainvälisten hiilimarkkinoiden kehittäminen alhaalta ylöspäin suuntautuvan päästökauppajärjestelmien yhteen kytkemisen avulla on unionin ja kansainvälisen yhteisön pitkäaikainen poliittinen tavoite, ja se nähdään erityisesti välineenä saavuttaa ilmastotavoitteet, mukaan lukien Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset tavoitteet.

(3)

Sopimus olisi hyväksyttävä.

(4)

On olennaisen tärkeää, että ilmailu sisällytetään Sveitsin päästökauppajärjestelmään, jotta voidaan luoda yhteys Sveitsin päästökauppajärjestelmän ja EU:n päästökauppajärjestelmän välille. Vaikka ilmailu ei vielä kuulu Sveitsin päästökauppajärjestelmään, Sveitsin valaliitto valmistelee sääntöjä päästökauppajärjestelmänsä ulottamiseksi ilmailuun. Sopimuksen ei pitäisi tulla voimaan ennen kuin kyseiset säännöt ovat olemassa ja sopimuksen liitteessä I oleva B osa on muutettu viittaamaan kyseisiin sääntöihin,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välinen niiden kasvihuonekaasujen päästökauppajärjestelmien välisestä yhteydestä tehty sopimus unionin puolesta (3).

2 artikla

1.   Neuvoston puheenjohtaja nimeää yhden tai useamman henkilön, jolla on oikeus vaihtaa sopimuksen 21 artiklassa määrätyt ratifioimis- tai hyväksymiskirjat unionin puolesta osoitukseksi siitä, että unioni suostuu sitoutumaan sopimukseen (4).

2.   Unionin hyväksymiskirja annetaan tiedoksi vasta, kun Sveitsin valaliitto on saattanut voimaan vaadittavat säännöt päästökauppajärjestelmänsä ulottamisesta ilmailuun ja sopimuksen liitteessä I oleva B osa on muutettu vastaavasti.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 23 päivänä tammikuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

V. GORANOV


(1)  Hyväksyntä annettu 12 päivänä joulukuuta 2017 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Neuvoston päätös (EU) 2017/2240, annettu 10 päivänä marraskuuta 2017, Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisen niiden kasvihuonekaasujen päästökauppajärjestelmien välisestä yhteydestä tehdyn sopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta (EUVL L 322, 7.12.2017, s. 1).

(3)  Sopimus on julkaistu virallisessa lehdessä (EUVL L 322, 7.12.2017, s. 3) yhdessä sen allekirjoittamista koskevan päätöksen kanssa.

(4)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee sopimuksen voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


ASETUKSET

16.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 43/3


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/220,

annettu 9 päivänä helmikuuta 2018,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon unionin tullikoodeksista 9 päivänä lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (1) ja erityisesti sen 57 artiklan 4 kohdan ja 58 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (2) liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitetyn tavaran luokittelua koskevia säännöksiä.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt. Näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan unionin erityissäännöksillä tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esitetty tavara luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodiin sarakkeesta 3 ilmenevin perustein.

(4)

On aiheellista säätää, että sitovien tariffitietojen haltija voi asetuksen (EU) N:o 952/2013 34 artiklan 9 kohdan mukaisesti vielä tietyn ajan käyttää sellaisia sitovia tariffitietoja, jotka on annettu tässä asetuksessa tarkoitetusta tavarasta mutta jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia. Mainitun ajan olisi oltava kolme kuukautta.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteenä olevan taulukon sarakkeessa 1 esitetty tavara luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon sarakkeen 2 CN-koodiin.

2 artikla

Sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (EU) N:o 952/2013 34 artiklan 9 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan tämän asetuksen voimaantulosta.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä helmikuuta 2018.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Stephen QUEST

Pääjohtaja

Verotuksen ja tulliliiton pääosasto


(1)  EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu (CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

Mekaaninen laite (nk. manuaalinen levitin), joka koostuu teräsrungosta, kangasverhoillusta ja tilavuudeltaan noin 60 litraa olevasta muovisäiliöstä, pohjassa olevasta pyörivästä levittäjästä sekä kahdesta ilmatäytteisestä renkaasta.

Laite on suunniteltu lannoitteiden, hiekan, siemenien, suolan jne. levittämiseen (levittämiseen/hajottamiseen pyörimisliikkeen avulla). Levitysmäärää voi säätää kahvan avulla. Laite soveltuu laajojen alueiden säännölliseen huoltoon.

Ks. kuva (*1).

8424 89 70

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön, 3 yleisen tulkintasäännön c alakohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön, 84 ryhmän 2 huomautuksen sekä CN-koodien 8424 , 8424 89 ja 8424 89 70 nimiketekstien mukaisesti.

Laite on nimikkeen 8424 (hiekan ja suolan levitys) kuvauksen sekä nimikkeen 8432 kuvauksen mukainen (lannoitteenlevitin ja kylvökone). Laitetta ei voi luokitella XVI jakson 3 huomautuksen nojalla, koska se ei suorita yhtä pääasiallista toimintoa. 84 ryhmän 2 huomautuksen mukaisesti kone tai laite, joka voidaan luokitella sekä nimikkeisiin 8401 –8424 että nimikkeisiin 8425 –8480 , luokitellaan nimikkeisiin 8401 –8424 (tässä tapauksessa nimikkeeseen 8424 ).

Laitetta voidaan käyttää sekä alanimikkeen 8424 82 maataloudessa tai puutarhanhoidossa käytettävänä laitteena että alanimikkeen 8424 89 muuna laitteena. Laitteen ominaisuuksien vuoksi kumpaakaan näistä toiminnoista ei pidetä XVI jakson 3 huomautuksessa tarkoitettuna laitteen pääasiallisena toimintona eikä kummankaan alanimikkeen katsota olevan tavaran kuvaukseltaan yksityiskohtaisempi. Laite on näin ollen luokiteltava numerojärjestyksessä viimeisenä olevaan alanimikkeeseen.

Laite on sen vuoksi luokiteltava CN-koodiin 8424 89 70 muuksi mekaaniseksi nesteen tai jauheen ruiskutus-, hajotus- tai sumutuslaitteeksi.

Image


(*1)  Kuva on ainoastaan ohjeellinen.


16.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 43/6


KOMISSION ASETUS (EU) 2018/221,

annettu 15 päivänä helmikuuta 2018,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 muuttamisesta tarttuvia spongiformisia enkefalopatioita käsittelevän Euroopan unionin vertailulaboratorion osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä 22 päivänä toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 (1) ja erityisesti sen 23 a artiklan m alakohdan,

ottaa huomioon rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (2) ja erityisesti sen 32 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 882/2004 säädetään elintarvikkeiden ja rehujen sekä eläinten terveyden alalla toimivien Euroopan unionin (EU:n) vertailulaboratorioiden yleisistä tehtävistä, velvollisuuksista ja vaatimuksista. Nimetyt EU:n vertailulaboratoriot on lueteltu kyseisen asetuksen liitteessä VII, mukaan luettuna vertailulaboratorio tarttuvia spongiformisia enkefalopatioita (TSE:t) varten.

(2)

Asetuksella (EY) N:o 999/2001 perustetaan EU:n vertailulaboratorio TSE:itä varten ja vahvistetaan sen erityiset tehtävät.

(3)

Tällä hetkellä Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevan TSE:itä käsittelevän EU:n vertailulaboratorion nimeäminen lakkaa olemasta voimassa 31 päivänä joulukuuta 2018 Yhdistyneen kuningaskunnan annettua Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan mukaisen ilmoituksen.

(4)

On välttämätöntä pitää yllä TSE:itä käsittelevää EU:n vertailulaboratoriota, jotta voidaan varmistaa TSE:itä koskevien diagnosointimenetelmien korkea laatu ja luotettavuus ja niiden yhdenmukainen soveltaminen kaikkialla unionissa. Komissio käynnisti 29 päivänä toukokuuta 2017 hakumenettelyn TSE:itä käsittelevän EU:n vertailulaboratorion valitsemiseksi ja nimeämiseksi. Valintamenettely on saatu päätökseen ja TSE:itä käsitteleväksi EU:n vertailulaboratorioksi olisi nimettävä valittu yhteenliittymä, jossa ovat mukana Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta (IZSPLVA) ja Istituto Superiore di Sanità (ISS) ja joka toimii edellisen johdolla.

(5)

Sen vuoksi asetuksia (EY) N:o 999/2001 ja (EY) N:o 882/2004 olisi muutettava.

(6)

Jotta vältetään TSE:itä käsittelevän EU:n vertailulaboratorion toiminnan keskeytyminen ja jotta uudella nimetyllä EU:n vertailulaboratoriolla on riittävästi aikaa päästä täyteen toimintavalmiuteen, on aiheellista soveltaa tässä asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä 1 päivästä tammikuuta 2019.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä X olevan B luvun 1 kohta seuraavasti:

”1.

EU:n vertailulaboratorio TSE:itä varten on laitosten Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta (IZSPLVA) ja Istituto Superiore di Sanità (ISS) muodostama yhteenliittymä, joka toimii IZSPLVA:n johdolla:

 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZSPLVA)

Via Bologna 148

10154 Torino

Italia

 

Istituto Superiore di Sanità (ISS)

Viale Regina Elena 299

00161 Roma

Italia”.

2 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 882/2004 liitteessä VII olevan I osan 13 kohta seuraavasti:

”13.

EU:n vertailulaboratorio tarttuvia spongiformisia enkefalopatioita (TSE:t) varten

Asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä X olevan B luvun 1 kohdassa tarkoitettu laboratorio”.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä helmikuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 147, 31.5.2001, s. 1.

(2)  EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1.


16.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 43/8


KOMISSION ASETUS (EU) 2018/222,

annettu 15 päivänä helmikuuta 2018,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 liitteen VII muuttamisesta simpukoiden bakteeri- ja virussaastumisen valvontaa harjoittavan Euroopan unionin vertailulaboratorion osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (1) ja erityisesti sen 32 artiklan 5 ja 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 882/2004 säädetään elintarvikkeiden ja rehujen sekä eläinten terveyden alalla toimivien Euroopan unionin vertailulaboratorioiden, jäljempänä ’EU:n vertailulaboratoriot’, yleisistä tehtävistä ja vaatimuksista. Nimetyt EU:n vertailulaboratoriot on lueteltu kyseisen asetuksen liitteessä VII, mukaan luettuna vertailulaboratorio simpukoiden bakteeri- ja virussaastumisen valvontaa varten.

(2)

Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevan simpukoiden bakteeri- ja virussaastumisen valvontaa harjoittavan EU:n vertailulaboratorion nimeäminen lakkaa olemasta voimassa 31 päivänä joulukuuta 2018 Yhdistyneen kuningaskunnan annettua Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan mukaisen ilmoituksen.

(3)

Salmonella, Escherichia coli ja virukset ovat tärkeimmät simpukoissa esiintyvät elintarvikeperäiset riskit, joten EU:n vertailulaboratorioiden zoonoosien (salmonella) määritystä ja testausta varten, EU:n vertailulaboratorion Escherichia coli -bakteeria, mukaan lukien verosytotoksinen E. coli (VTEC), varten sekä elintarvikevälitteisiä viruksia käsittelevän EU:n vertailulaboratorion olisi suoritettava salmonellan, E. colin ja virusten varalta analyysitestit, jotka EU:n vertailulaboratorio simpukoiden bakteeri- ja virussaastumisen valvontaa varten on toistaiseksi suorittanut. Merellisten biotoksiinien valvontaa harjoittavan EU:n vertailulaboratorion olisi otettava hoitaakseen simpukoiden tuotantoalueiden luokitukseen ja valvontaan liittyvät toimet. Simpukoiden bakteeri- ja virussaastumisen valvontaa harjoittavaa EU:n vertailulaboratoriota ei näin ollen enää tarvita, ja se olisi poistettava asetuksen (EY) N:o 882/2004 liitteessä VII olevasta luettelosta.

(4)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 882/2004 olisi muutettava.

(5)

Jotta vältetään simpukoiden bakteeri- ja virussaastumisen valvontaa harjoittavan EU:n vertailulaboratorion nykyisen toiminnan keskeytyminen, on aiheellista soveltaa tässä asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä 1 päivästä tammikuuta 2019.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Poistetaan asetuksen (EY) N:o 882/2004 liitteessä VII olevan I osan 4 kohta.

2 artikla

EU:n vertailulaboratoriot zoonoosien (salmonella) määritystä ja testausta varten, EU:n vertailulaboratorio Escherichia coli -bakteeria, mukaan lukien verosytotoksinen E. coli (VTEC), varten sekä elintarvikevälitteisiä viruksia käsittelevä EU:n vertailulaboratorio ottavat hoitaakseen simpukoiden bakteeri- ja virussaastumisen valvontaa harjoittavan EU:n vertailulaboratorion tähän asti suorittamat toimet salmonellan, E. colin ja virusten analyysitestien osalta.

Merellisten biotoksiinien valvontaa harjoittava EU:n vertailulaboratorio ottaa hoitaakseen simpukoiden tuotantoalueiden luokitukseen ja valvontaan liittyvät toimet.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä helmikuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1.


16.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 43/10


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/223,

annettu 15 päivänä helmikuuta 2018,

tietyistä Zimbabwea koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 314/2004 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä Zimbabwea koskevista rajoittavista toimenpiteistä 19 päivänä helmikuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 314/2004 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 314/2004 liitteessä III luetellaan ne henkilöt ja yhteisöt, joita asetuksessa säädetty varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee.

(2)

Neuvoston päätöksessä 2011/101/YUTP (2) nimetään ne luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt, joihin päätöksen 5 artiklassa säädettyjä rajoituksia sovelletaan, ja päätös pannaan unionin tasolla tarvittavien toimien osalta täytäntöön asetuksella (EY) N:o 314/2004.

(3)

Neuvosto päätti 15 päivänä helmikuuta 2018 päivittää yhtä henkilöä koskevan kohdan päätöksen 2011/101/YUTP liitteessä, jossa luetellaan henkilöt ja yhteisöt, joihin rajoituksia olisi sovellettava. Neuvosto määritteli nimetyn henkilön Zimbabwen entiseksi presidentiksi, joka on vastuussa toimista, jotka heikentävät vakavasti demokratiaa, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja oikeusvaltiota.

(4)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 314/2004 liitettä III olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 314/2004 liite III tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä helmikuuta 2018.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Ulkopolitiikan välineiden hallinnon päällikkö


(1)  EUVL L 55, 24.2.2004, s. 1.

(2)  Neuvoston päätös 2011/101/YUTP, annettu 15 päivänä helmikuuta 2011, Zimbabween kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 42, 16.2.2011, s. 6).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 314/2004 liite III seuraavasti:

Korvataan luettelossa ”I. Henkilöt” oleva seuraavaa luonnollista henkilöä koskeva kohta:

Nimi (ja mahdolliset peitenimet)

Tunnistetiedot

Luetteloon merkitsemisen perusteet

”1)

Mugabe, Robert Gabriel

Presidentti, syntynyt 21.2.1924; passi: AD001095

Hallituksen päämies ja vastuussa toimista, jotka heikentävät vakavasti demokratiaa, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja oikeusvaltiota.”

seuraavasti:

Nimi (ja mahdolliset peitenimet)

Tunnistetiedot

Luetteloon merkitsemisen perusteet

”1)

Mugabe, Robert Gabriel

Syntynyt 21.2.1924; passi: AD001095

Entinen presidentti ja vastuussa toimista, jotka heikentävät vakavasti demokratiaa, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja oikeusvaltiota.”


PÄÄTÖKSET

16.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 43/12


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2018/224,

annettu 15 päivänä helmikuuta 2018,

Zimbabween kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/101/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 15 päivänä helmikuuta 2011 päätöksen 2011/101/YUTP (1) Zimbabween kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä.

(2)

Neuvosto on tarkastellut uudelleen päätöstä 2011/101/YUTP ottaen huomioon Zimbabwen poliittiset tapahtumat. Ottaen huomioon käynnissä olevaan, maan johdossa joulukuussa 2017 tapahtuneiden muutosten jälkeiseen siirtymään liittyvät lukuisat ja merkittävät epävarmuustekijät, neuvosto katsoo, että rajoittavat toimenpiteet olisi pidettävä voimassa, kunnes tilanne selkeytyy.

(3)

Zimbabween kohdistuvia rajoittavia toimenpiteitä olisi näin ollen jatkettava 20 päivään helmikuuta 2019. Neuvoston olisi tarkasteltava rajoittavia toimenpiteitä jatkuvasti uudelleen ottaen huomioon Zimbabwen poliittisen ja turvallisuustilanteen kehittymisen.

(4)

Rajoittavat toimenpiteet olisi pidettävä voimassa seitsemän henkilön ja yhden yhteisön osalta, jotka on lueteltu päätöksen 2011/101/YUTP liitteessä I. Rajoittavien toimenpiteiden keskeyttämistä olisi jatkettava viiden henkilön osalta, jotka on lueteltu päätöksen 2011/101/YUTP liitteessä II.

(5)

Päätös 2011/101/YUTP olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2011/101/YUTP 10 artikla seuraavasti:

”10 artikla

1.   Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

2.   Tätä päätöstä sovelletaan 20 päivään helmikuuta 2019.

3.   Edellä 4 artiklan 1 kohdassa sekä 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden, siltä osin kuin niitä sovelletaan liitteessä II lueteltuihin henkilöihin, soveltaminen keskeytetään 20 päivään helmikuuta 2019 asti.

4.   Tätä päätöstä tarkastellaan jatkuvasti uudelleen, ja se uusitaan tai sitä muutetaan tarvittaessa, jos neuvosto katsoo, että sen tavoitteita ei ole saavutettu.”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 15 päivänä helmikuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K. VALCHEV


(1)  Neuvoston päätös 2011/101/YUTP, annettu 15 päivänä helmikuuta 2011, Zimbabween kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 42, 16.2.2011, s. 6).


16.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 43/14


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2018/225,

annettu 15 päivänä helmikuuta 2018,

ihmisoikeuksista vastaavan Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta annetun päätöksen (YUTP) 2017/346 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 33 artiklan ja 31 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 25 päivänä heinäkuuta 2012 päätöksen 2012/440/YUTP (1), jolla Stavros LAMBRINIDIS nimitettiin ihmisoikeuksista vastaavaksi Euroopan unionin erityisedustajaksi, jäljempänä ’erityisedustaja’.

(2)

Neuvosto hyväksyi 27 päivänä helmikuuta 2017 päätöksen (YUTP) 2017/346 (2) ihmisoikeuksista vastaavan Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta. Erityisedustajan toimeksianto päättyy 28 päivänä helmikuuta 2019.

(3)

Päätöksellä (YUTP) 2017/346 vahvistettiin erityisedustajaa varten rahoitusohje 1 päivänä maaliskuuta 2017 alkavalle ja 28 päivänä helmikuuta 2018 päättyvälle kaudelle. Olisi vahvistettava uusi rahoitusohje 1 päivänä maaliskuuta 2018 alkavalle ja 28 päivänä helmikuuta 2019 päättyvälle kaudelle.

(4)

Päätös (YUTP) 2017/346 olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään päätöksen (YUTP) 2017/346 5 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Erityisedustajan toimeksiantoon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje 1 päivänä maaliskuuta 2018 alkavalle ja 28 päivänä helmikuuta 2019 päättyvälle kaudelle on 894 178 euroa.”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään. Sitä sovelletaan 1 päivästä maaliskuuta 2018.

Tehty Brysselissä 15 päivänä helmikuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K. VALCHEV


(1)  Neuvoston päätös 2012/440/YUTP, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2012, ihmisoikeuksista vastaavan Euroopan unionin erityisedustajan nimittämisestä (EUVL L 200, 27.7.2012, s. 21).

(2)  Neuvoston päätös (YUTP) 2017/346, annettu 27 päivänä helmikuuta 2017, ihmisoikeuksista vastaavan Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta (EUVL L 50, 28.2.2017, s. 66).


16.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 43/15


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2018/226,

annettu 15 päivänä helmikuuta 2018,

valmiuksien kehittämistä Somaliassa koskevasta Euroopan unionin operaatiosta (EUCAP Somalia) annetun päätöksen 2012/389/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 28 artiklan, 42 artiklan 4 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 16 päivänä heinäkuuta 2012 päätöksen 2012/389/YUTP (1) Euroopan unionin operaatiosta alueellisten merivoimien valmiuksien kehittämiseksi Afrikan sarvessa (EUCAP NESTOR).

(2)

Neuvosto hyväksyi 12 päivänä joulukuuta 2016 päätöksen (YUTP) 2016/2240 (2), jolla muutettiin päätöstä 2012/389/YUTP. Operaation nimi muutettiin muotoon EUCAP Somalia, sen toimeksiantoa jatkettiin 31 päivään joulukuuta 2018 ja suunnitellun rahoitusohjeen kattamaa kautta jatkettiin 28 päivään helmikuuta 2017.

(3)

Neuvosto hyväksyi 27 päivänä helmikuuta 2017 päätöksen (YUTP) 2017/349 (3) päätöksen 2012/389/YUTP muuttamisesta ja rahoitusohjeen vahvistamisesta 1 päivänä maaliskuuta 2017 alkavalle ja 28 päivänä helmikuuta 2018 päättyvälle kaudelle.

(4)

Päätös 2012/389/YUTP olisi muutettava rahoitusohjeen vahvistamiseksi 1 päivänä maaliskuuta 2018 alkavaa ja 31 päivänä joulukuuta 2018 päättyvää kautta varten,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään päätöksen 2012/389/YUTP 13 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”EUCAP Somaliaan liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje 1 päivänä maaliskuuta 2018 alkavalle ja 31 päivänä joulukuuta 2018 päättyvälle kaudelle on 27 335 900 euroa.”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 15 päivänä helmikuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K. VALCHEV


(1)  Neuvoston päätös 2012/389/YUTP, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2012, Euroopan unionin valmiuksien kehittämistä koskevasta operaatiosta Somaliassa (EUCAP Somalia) (EUVL L 187, 17.7.2012, s. 40).

(2)  Neuvoston päätös (YUTP) 2016/2240, annettu 12 päivänä joulukuuta 2016, Euroopan unionin operaatiosta alueellisten merivoimien valmiuksien kehittämiseksi Afrikan sarvessa (EUCAP NESTOR) annetun päätöksen 2012/389/YUTP muuttamisesta (EUVL L 337, 13.12.2016, s. 18).

(3)  Neuvoston päätös (YUTP) 2017/349, annettu 27 päivänä helmikuuta 2017, Euroopan unionin valmiuksien kehittämistä koskevasta operaatiosta Somaliassa (EUCAP Somalia) annetun päätöksen 2012/389/YUTP muuttamisesta (EUVL L 50, 28.2.2017, s. 80).


16.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 43/16


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (YUTP) 2018/227,

annettu 15 päivänä helmikuuta 2018,

Zimbabween kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/101/YUTP täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Zimbabween kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä 15 päivänä helmikuuta 2011 annetun neuvoston päätöksen 2011/101/YUTP (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 15 päivänä helmikuuta 2011 päätöksen 2011/101/YUTP.

(2)

Yhtä henkilöä koskeva merkintä päätöksen 2011/101/YUTP liitteessä I olisi saatettava ajan tasalle.

(3)

Päätös 2011/101/YUTP olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2011/101/YUTP liite I tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 15 päivänä helmikuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K. VALCHEV


(1)  EUVL L 42, 16.2.2011, s. 6.


LIITE

Korvataan päätöksen 2011/101/YUTP liitteessä I oleva seuraavaa henkilöä koskeva merkintä seuraavasti:

 

Nimi (ja mahdolliset peitenimet)

Tunnistamistiedot

Perusteet

”1.

Mugabe, Robert Gabriel

syntynyt 21.2.1924

passi: AD001095

Entinen presidentti ja vastuussa toimista, jotka heikentävät vakavasti demokratiaa, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja oikeusvaltiota.”


16.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 43/18


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2018/228,

annettu 13 päivänä helmikuuta 2018,

sopivuutta ja luotettavuutta koskevia delegoituja päätöksiä tekevien yksikönpäälliköiden nimittämisestä annetun päätöksen (EU) 2017/936 muuttamisesta (EKP/2018/6)

EUROOPAN KESKUSPANKIN JOHTOKUNTA, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 11.6 artiklan,

ottaa huomioon valvontatehtäviä koskevien säädösten päätöksentekovaltuuksien siirtämistä koskevista yleisistä säännöistä 16 päivänä marraskuuta 2016 annetun Euroopan keskuspankin päätöksen (EU) 2017/933 (EKP/2016/40) (1) ja erityisesti sen 4 ja 5 artiklan,

ottaa huomioon sopivuutta ja luotettavuutta koskevien päätösten tekemistä sekä sopivuutta ja luotettavuutta koskevien vaatimusten arviointia koskevan toimivallan siirtämisestä 16 päivänä marraskuuta 2016 annetun Euroopan keskuspankin päätöksen (EU) 2017/935 (EKP/2016/42) (2) ja erityisesti sen 2 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin työjärjestyksen hyväksymisestä 19 päivänä helmikuuta 2004 tehdyn päätöksen EKP/2004/2 (3) ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankin päätöksessä (EU) 2017/936 (EKP/2017/16) (4) säädetään, että päätöksen (EU) 2017/935 (EKP/2016/42) 2 artiklan mukaiset delegoidut päätökset tekee mikrovalvonnan pääosaston IV varajohtaja, joka on vastuussa sopivuutta ja luotettavuutta koskevista päätöksistä, sekä muut yksikönpäälliköt.

(2)

EKP pankkivalvonnassa toteutettiin 1 päivänä helmikuuta 2018 organisatorinen muutos, jonka yhteydessä kolme osastoa, toimilupaosasto mukaan luettuna, siirrettiin mikrovalvonnan pääosaston IV alaisuudesta valvontaelimen sihteeristön pääosaston alaisuuteen. Mikrovalvonnan pääosaston IV varajohtaja ei enää vastaa sopivuutta ja luotettavuutta koskevista päätöksistä.

(3)

Valvontaelimen puheenjohtajalta on pyydetty lausuntoa siitä, mille yksikönpäälliköille sopivuutta ja luotettavuutta koskevien päätösten tekemiseen liittyvä toimivalta tulisi delegoida.

(4)

Näin ollen Euroopan keskuspankin päätöstä (EU) 2017/936 (EKP/2017/16) tulisi muuttaa vastaavasti, jotta otettaisiin huomioon sopivuutta ja luotettavuutta koskeviin päätöksiin liittyvän vastuun siirtyminen valvontaelimen sihteeristön pääosastolle,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutokset

Päätöksen EKP/2017/16 1 artikla korvataan seuraavasti:

”1 artikla

Sopivuutta ja luotettavuutta koskevat päätökset

Päätöksen (EU) 2017/935 (EKP/2016/42) 2 artiklan mukaiset delegoidut päätökset tekee valvontaelimen sihteeristön pääosaston johtaja tai varajohtaja, tai heidän ollessaan estyneenä toimilupaosaston osastopäällikkö sekä yksi seuraavista yksikönpäälliköistä:

a)

mikrovalvonnan pääosaston I johtaja, jos mikrovalvonnan pääosasto I valvoo kyseistä valvottavaa yhteisöä tai ryhmittymää;

b)

mikrovalvonnan pääosaston II johtaja, jos mikrovalvonnan pääosasto II valvoo kyseistä valvottavaa yhteisöä tai ryhmittymää tai

c)

asianomainen pääosaston varajohtaja, jos pääosaston johtaja on estynyt.”

2 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 13 päivänä helmikuuta 2018.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EUVL L 141, 1.6.2017, s. 14.

(2)  EUVL L 141, 1.6.2017, s. 21.

(3)  EUVL L 80, 18.3.2004, s. 33.

(4)  Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2017/936, annettu 23 päivänä toukokuuta 2017, sopivuutta ja luotettavuutta koskevia delegoituja päätöksiä tekevien yksikönpäälliköiden nimittämisestä (EKP/2017/16) (EUVL L 141, 1.6.2017, s. 26).