ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 14

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

61. vuosikerta
19. tammikuu 2018


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) 2018/76, annettu 23 päivänä lokakuuta 2017, Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan mukaisten kalastusmahdollisuuksien jakamisesta

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/77, annettu 15 päivänä tammikuuta 2018, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

3

 

*

Komission asetus (EU) 2018/78, annettu 16 päivänä tammikuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 2-fenyylifenolin, bensulfuronimetyylin, dimetakloorin ja lufenuronin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla ( 1 )

6

 

*

Komission asetus (EU) 2018/79, annettu 18 päivänä tammikuuta 2018, elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista annetun asetuksen (EU) N:o 10/2011 muuttamisesta ( 1 )

31

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/80, annettu 18 päivänä tammikuuta 2018, rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/2080 aloitetun tarjouskilpailumenettelyn mukaisessa kuudennessatoista osatarjouskilpailussa

35

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

19.1.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 14/1


NEUVOSTON ASETUS (EU) 2018/76,

annettu 23 päivänä lokakuuta 2017,

Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan mukaisten kalastusmahdollisuuksien jakamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 28 päivänä tammikuuta 2014 päätöksen 2014/146/EU (1) Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, tekemisestä.

(2)

Sopimuksen ensimmäisessä pöytäkirjassa (2) vahvistettiin kolmeksi vuodeksi unionin alusten kalastusmahdollisuudet Mauritiuksen tasavallan, jäljempänä ’Mauritius’, suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä sekä unionin myöntämä taloudellinen korvaus. Kyseisen pöytäkirjan voimassaolo päättyi 27 päivänä tammikuuta 2017.

(3)

Uusi pöytäkirja, jossa vahvistetaan Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus, jäljempänä ’pöytäkirja’, allekirjoitettiin neuvoston päätöksen (EU) 2017/1960 (3) mukaisesti 8 päivänä joulukuuta 2017.

(4)

Olisi määriteltävä kalastusmahdollisuuksien jakomenettely jäsenvaltioiden kesken pöytäkirjan koko voimassaoloajan osalta.

(5)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1006/2008 (4) 10 artiklan 1 kohdassa säädetään, että jos käy ilmi, että unionille pöytäkirjan nojalla myönnettyjen kalastuslupien tai kalastusmahdollisuuksien määrää ei käytetä täysimääräisesti, komissio ilmoittaa siitä asianomaisille jäsenvaltioille ja pyytää niitä vahvistamaan, etteivät ne käytä kyseisiä kalastusmahdollisuuksia täysimääräisesti. Jos jäsenvaltio ei vastaa määräajan kuluessa, sen katsotaan vahvistaneen, etteivät sen alukset käytä kalastusmahdollisuuksiaan täysimääräisesti kyseisenä aikana.

(6)

Pöytäkirjaa sovelletaan väliaikaisesti sen allekirjoittamispäivästä, jotta unionin alukset voivat aloittaa kalastustoimet ripeästi. Tätä asetusta olisi sen vuoksi myös sovellettava kyseisestä päivästä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Pöytäkirjan mukaiset kalastusmahdollisuudet jaetaan jäsenvaltioiden kesken seuraavasti:

a)

nuottaa käyttävät tonnikala-alukset:

Espanja:

22 alusta

Ranska:

16 alusta

Italia:

2 alusta

b)

pintasiima-alukset:

Espanja:

12 alusta

Ranska:

29 alusta

Portugali:

4 alusta

2.   Asetusta (EY) N:o 1006/2008 sovelletaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sopimuksen ja pöytäkirjan soveltamista.

3.   Jos 1 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden kalastuslupahakemukset eivät kata pöytäkirjassa vahvistettuja kalastusmahdollisuuksia kokonaan, komissio ottaa asetuksen (EY) N:o 1006/2008 10 artiklan mukaisesti huomioon minkä hyvänsä muun jäsenvaltion kalastuslupahakemukset.

4.   Asetuksen (EY) N:o 1006/2008 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu määräaika on 10 työpäivää päivästä, jona komissio esittää pyyntönsä.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 8 päivästä joulukuuta 2017.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 23 päivänä lokakuuta 2017.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K. IVA


(1)  Neuvoston päätös 2014/146/EU, annettu 28 päivänä tammikuuta 2014, Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä (EUVL L 79, 18.3.2014, s. 2).

(2)  Pöytäkirja Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta (EUVL L 79, 18.3.2014, s. 9).

(3)  Neuvoston päätös (EU) 2017/1960, annettu 23 päivänä lokakuuta 2017, Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan allekirjoittamisesta unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta (EUVL L 279, 28.10.2017, s. 1).

(4)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1006/2008, annettu 29 päivänä syyskuuta 2008, yhteisön kalastusaluksille myönnettävistä luvista kalastustoiminnan harjoittamiseksi yhteisön vesien ulkopuolella ja kolmansien maiden alusten pääsystä yhteisön vesille, asetusten (ETY) N:o 2847/93 ja (EY) N:o 1627/94 muuttamisesta sekä asetuksen (EY) N:o 3317/94 kumoamisesta (EUVL L 286, 29.10.2008, s. 33).


19.1.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 14/3


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/77,

annettu 15 päivänä tammikuuta 2018,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon unionin tullikoodeksista 9 päivänä lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (1) ja erityisesti sen 57 artiklan 4 kohdan ja 58 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (2) liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitetyn tavaran luokittelua koskevia säännöksiä.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt. Näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan unionin erityissäännöksillä tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esitetty tavara luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodiin sarakkeesta 3 ilmenevin perustein.

(4)

On aiheellista säätää, että sitovien tariffitietojen haltija voi asetuksen (EU) N:o 952/2013 34 artiklan 9 kohdan mukaisesti vielä tietyn ajan käyttää sellaisia sitovia tariffitietoja, jotka on annettu tässä asetuksessa tarkoitetusta tavarasta mutta jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia. Mainitun ajan olisi oltava kolme kuukautta.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteenä olevan taulukon sarakkeessa 1 esitetty tavara luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon sarakkeen 2 CN-koodiin.

2 artikla

Sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (EU) N:o 952/2013 34 artiklan 9 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan tämän asetuksen voimaantulosta.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä tammikuuta 2018.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Stephen QUEST

Pääjohtaja

Verotuksen ja tulliliiton pääosasto


(1)  EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu

(CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

Tavara on suorakulmainen tekstiilituote (nk. patjansuojus), joka on valmistettu tekokuitua (100 % polyesteriä) olevasta kudotusta ja pestävästä painokankaasta ja jonka mitat ovat noin 200 × 60 × 8 cm.

Tuotteen toisella pitkällä sivulla on vetoketju, jonka ansiosta patja voidaan laittaa patjansuojuksen sisään.

Toisella pitkällä sivulla on tekstiilinen kantokahva.

(Katso kuva) (*1)

6302 22 90

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 6302 , 6302 22 ja 6302 22 90 nimiketekstien mukaisesti.

Tuote on valmistettu pestävästä materiaalista, ja siinä on vetoketju, jonka ansiosta tuote voidaan helposti irrottaa patjasta, joten se soveltuu pesuun (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 6302 , ensimmäinen kohta). Näin ollen tuotteella on vuodeliinavaatteiden objektiivisesti todettavat ominaispiirteet ja ominaisuudet.

Tavara on sen vuoksi luokiteltava CN-koodiin 6302 22 90 muuta kuin neulosta olevaksi tekokuituiseksi vuodeliinavaatteeksi.

Image


(*1)  Kuva on ainoastaan ohjeellinen.


19.1.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 14/6


KOMISSION ASETUS (EU) 2018/78,

annettu 16 päivänä tammikuuta 2018,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 2-fenyylifenolin, bensulfuronimetyylin, dimetakloorin ja lufenuronin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta 23 päivänä helmikuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 49 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

2-fenyylifenolin jäämien enimmäismäärät vahvistettiin asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II. Dimetakloorin ja lufenuronin jäämien enimmäismäärät vahvistettiin kyseisen asetuksen liitteessä III olevassa A osassa. Benfulsuronimetyylin jäämien enimmäismääriä ei ole aiemmin vahvistettu.

(2)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, antoi perustellun lausunnon 2-fenyylifenolin jäämien voimassa olevista enimmäismääristä asetuksen (EY) N:o 396/2005 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti (2). Se ehdotti jäämän määritelmän muuttamista kasvituotteiden osalta ja suositteli jäämien enimmäismäärien alentamista sikojen, nautojen ja hevoseläinten lihaksen, rasvan, maksan ja munuaisten sekä nautojen ja hevosten maidon osalta. Elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että tiettyjä tietoja ei ollut saatavilla sitrushedelmiä koskevista jäämien enimmäismääristä ja että riskinhallinnasta vastaavien tahojen on jatkettava asian tarkastelua. Koska kuluttajiin kohdistuvaa riskiä ei ole, jäämien enimmäismäärä olisi kyseisen tuotteen osalta vahvistettava nykyiselle tasolle tai elintarviketurvallisuusviranomaisen määrittämälle tasolle asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II. Mitä tulee päärynöitä koskeviin jäämien enimmäismääriin, Codex-enimmäismäärä on turvallinen kuluttajille. Tämän vuoksi on aiheellista vahvistaa päärynöitä koskeva jäämien enimmäismäärä samalle tasolle.

(3)

Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi perustellun lausunnon bensulfuronimetyylin jäämien voimassa olevista enimmäismääristä asetuksen (EY) N:o 396/2005 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti (3). Se suositteli jäämien voimassa olevien enimmäismäärien nostamista tai pitämistä ennallaan.

(4)

Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi perustellun lausunnon dimetakloorin jäämien voimassa olevista enimmäismääristä asetuksen (EY) N:o 396/2005 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti (4). Se suositteli jäämien voimassa olevien enimmäismäärien nostamista tai pitämistä ennallaan.

(5)

Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi perustellun lausunnon lufenuronin jäämien voimassa olevista enimmäismääristä asetuksen (EY) N:o 396/2005 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti (5). Se ehdotti jäämän määritelmän muuttamista kaikkien tuotteiden osalta ja suositteli jäämien enimmäismäärien alentamista sitrushedelmien, siemenhedelmien, kirsikoiden, luumujen, syötäviksi tarkoitettujen viinirypäleiden, viinin valmistukseen tarkoitettujen viinirypäleiden, viikunoiden, kakien/persimonien/sharonien, kiivien, perunoiden, tomaattien, paprikoiden, kurkkujen, kesäkurpitsoiden ja soijapapujen osalta. Muiden tuotteiden osalta se suositteli jäämien voimassa olevien enimmäismäärien nostamista tai pitämistä ennallaan. Se katsoi, että tiettyjä tietoja ei ollut saatavilla aprikooseja, persikoita, mansikoita, coctailkurkkuja, vuonankaalia, salaatteja, leveälehtisiä siloendiivejä, krasseja, ituja ja versoja, krassikanankaalia, sinappikaalia/rucolaa, lehtisinappia, versoja (myös kaalilajien), sikojen maksaa ja munuaisia samoin kuin nautojen, lampaiden, vuohien, hevoseläinten ja siipikarjan maksaa koskevista jäämien enimmäismääristä ja että riskinhallinnasta vastaavien tahojen on jatkettava asian tarkastelua. Koska kuluttajiin kohdistuvaa riskiä ei ole, jäämien enimmäismäärät olisi kyseisten tuotteiden osalta vahvistettava nykyiselle tasolle tai elintarviketurvallisuusviranomaisen määrittämälle tasolle asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II. Kyseisiä jäämien enimmäismääriä tarkastellaan uudelleen; tarkastelussa otetaan huomioon kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta käytettävissä olevat tiedot.

(6)

Niiden tuotteiden osalta, joissa kyseisen kasvinsuojeluaineen käyttö ei ole sallittua ja joiden osalta ei ole olemassa tuonnissa sallittavia enimmäismääriä tai jäämien Codex-enimmäismääriä (CXL-arvoja), jäämien enimmäismäärät olisi vahvistettava määritysrajan tasolle tai olisi sovellettava jäämien enimmäismäärän oletusarvoa, kuten asetuksen (EY) N:o 396/2005 18 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään.

(7)

Komissio kuuli torjunta-ainejäämiä käsitteleviä Euroopan unionin vertailulaboratorioita tarpeesta mukauttaa tiettyjä määritysrajoja. Laboratoriot totesivat useiden aineiden osalta, että tekninen kehitys edellyttää erityisten määritysrajojen asettamista tietyille hyödykkeille.

(8)

Kun otetaan huomioon elintarviketurvallisuusviranomaisen perustellut lausunnot ja tarkasteltavana olevan asian kannalta merkitykselliset tekijät, asianmukaiset muutokset jäämien enimmäismääriin täyttävät asetuksen (EY) N:o 396/2005 14 artiklan 2 kohdan vaatimukset.

(9)

Unionin kauppakumppaneita on kuultu Maailman kauppajärjestön kautta uusista jäämien enimmäismääristä, ja niiden kannanotot on otettu huomioon.

(10)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 396/2005 olisi muutettava.

(11)

Tuotteiden tavanomaisen kaupan pitämisen, jalostuksen ja kulutuksen mahdollistamiseksi tässä asetuksessa olisi säädettävä sellaisia tuotteita koskevasta siirtymäjärjestelystä, jotka on tuotettu ennen jäämien enimmäismäärien muuttamista ja joiden osalta kuluttajansuoja säilyy tietojen mukaan korkeatasoisena.

(12)

Olisi sallittava kohtuullinen siirtymäaika ennen muutettujen jäämien enimmäismäärien soveltamista, jotta jäsenvaltiot, kolmannet maat ja elintarvikealan toimijat voivat valmistautua jäämien enimmäismäärien muuttamisesta johtuviin uusiin vaatimuksiin.

(13)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteet II ja III tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Asetusta (EY) N:o 396/2005, sellaisena kuin se oli ennen muuttamista tällä asetuksella, sovelletaan edelleen tuotteisiin, jotka on tuotettu säännösten mukaisesti ennen 8 päivää elokuuta 2018.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 8 päivästä elokuuta 2018.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä tammikuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for 2-phenylphenol according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2017;15(1):4696.

(3)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for bensulfuron-methyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2016;14(10):4596.

(4)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for dimethachlor according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2016;14(11):4632.

(5)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for lufenuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2017;15(1):4652.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteet II ja III seuraavasti:

1)

Muutetaan liite II seuraavasti

a)

Korvataan 2-fenyylifenolia koskeva sarake seuraavasti:

”Torjunta-ainejäämät ja jäämien enimmäismäärät (mg/kg)

Koodi

Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan (a)

2-fenyylifenoli (2-fenyylifenolin ja sen konjugaattien summa, ilmaistuna 2-fenyylifenolina) (R)

(1)

(2)

(3)

0100000

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT HEDELMÄT; PÄHKINÄT

 

0110000

Sitrushedelmät

10

0110010

Greipit

 

0110020

Appelsiinit

 

0110030

Sitruunat

 

0110040

Limetit

 

0110050

Mandariinit

 

0110990

Muut

 

0120000

Pähkinät

0,01  (*1)

0120010

Mantelit

 

0120020

Parapähkinät

 

0120030

Cashewpähkinät

 

0120040

Kastanjat

 

0120050

Kookospähkinät

 

0120060

Hasselpähkinät

 

0120070

Makadamiat

 

0120080

Pekaanipähkinät

 

0120090

Pinjansiemenet

 

0120100

Pistaasipähkinät

 

0120110

Jalopähkinät

 

0120990

Muut

 

0130000

Siemenhedelmät

0,01  (*1)

0130010

Omenat

0,01  (*1)

0130020

Päärynät

20

0130030

Kvittenit

0,01  (*1)

0130040

Mispelit

0,01  (*1)

0130050

Japaninmispelit/lokvatit/nisperot

0,01  (*1)

0130990

Muut

0,01  (*1)

0140000

Kivihedelmät

0,01  (*1)

0140010

Aprikoosit

 

0140020

Kirsikat

 

0140030

Persikat

 

0140040

Luumut

 

0140990

Muut

 

0150000

Marjat ja pienet hedelmät

0,01  (*1)

0151000

a)

Viinirypäleet

 

0151010

Viinirypäleet (syötäviksi tarkoitetut)

 

0151020

Viinirypäleet (viinin valmistukseen tarkoitetut)

 

0152000

b)

Mansikat

 

0153000

c)

Vadelmat ja vatukat

 

0153010

Karhunvatukat

 

0153020

Sinivatukat

 

0153030

Vadelmat (punaiset ja keltaiset)

 

0153990

Muut

 

0154000

d)

Muut marjat ja pienet hedelmät

 

0154010

Pensasmustikat

 

0154020

Karpalot

 

0154030

Herukat (puna-, musta- ja valkoherukat)

 

0154040

Karviaiset (vihreät, punaiset ja keltaiset)

 

0154050

Ruusunmarjat

 

0154060

Mulperinmarjat (valkoiset ja mustat)

 

0154070

Etelänorapihlajan hedelmät

 

0154080

Mustaseljan marjat

 

0154990

Muut

 

0160000

Sekalaiset hedelmät

0,01  (*1)

0161000

a)

Syötäväkuoriset

 

0161010

Taatelit

 

0161020

Viikunat

 

0161030

Syötäviksi tarkoitetut oliivit

 

0161040

Kumkvatit

 

0161050

Karambolat

 

0161060

Kakit/persimonit/sharonit

 

0161070

Jambolaanit/jaavanluumut

 

0161990

Muut

 

0162000

b)

Paksukuoriset, pienet

 

0162010

Kiivit (vihreät, punaiset, keltaiset)

 

0162020

Litsit

 

0162030

Passiot/maracujat

 

0162040

Kaktusviikunat

 

0162050

Tähtiomenat

 

0162060

Amerikanpersimonit

 

0162990

Muut

 

0163000

c)

Paksukuoriset, suuret

 

0163010

Avokadot

 

0163020

Banaanit

 

0163030

Mangot

 

0163040

Papaijat

 

0163050

Granaattiomenat

 

0163060

Suomuannoonat (kirimoijat)

 

0163070

Guavat

 

0163080

Ananakset

 

0163090

Leipäpuun hedelmät

 

0163100

Duriot

 

0163110

Oka-annoonat (guanabanat)

 

0163990

Muut

 

0200000

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT VIHANNEKSET

 

0210000

Juurekset ja juurimukulat

0,01  (*1)

0211000

a)

Perunat

 

0212000

b)

Trooppiset juurekset ja juurimukulat

 

0212010

Kassavan/maniokin juuret

 

0212020

Bataatit

 

0212030

Jamssit

 

0212040

Nuolijuuret/arrowjuuret

 

0212990

Muut

 

0213000

c)

Muut juurekset ja juurimukulat paitsi sokerijuurikkaat

 

0213010

Punajuuret

 

0213020

Porkkanat

 

0213030

Mukulasellerit/juurisellerit

 

0213040

Piparjuuret

 

0213050

Maa-artisokat

 

0213060

Palsternakat

 

0213070

Juuripersiljat

 

0213080

Retiisit ja retikat

 

0213090

Kaurajuuret

 

0213100

Lantut

 

0213110

Nauriit

 

0213990

Muut

 

0220000

Sipulikasvit

0,01  (*1)

0220010

Valkosipulit

 

0220020

Sipulit

 

0220030

Salottisipulit

 

0220040

Varhaissipulit/vihersipulit ja pillisipulit

 

0220990

Muut

 

0230000

Hedelmävihannekset

0,01  (*1)

0231000

a)

Solanaceae-heimo

 

0231010

Tomaatit

 

0231020

Paprikat

 

0231030

Munakoisot

 

0231040

Okrat

 

0231990

Muut

 

0232000

b)

Syötäväkuoriset, Cucurbitaceae-heimo

 

0232010

Kurkut

 

0232020

Coctailkurkut (cornichon)

 

0232030

Kesäkurpitsat

 

0232990

Muut

 

0233000

c)

Paksukuoriset, Cucurbitaceae-heimo

 

0233010

Melonit

 

0233020

Kurpitsat

 

0233030

Vesimelonit

 

0233990

Muut

 

0234000

d)

Sokerimaissit

 

0239000

e)

Muut hedelmävihannekset

 

0240000

Kaalikasvit (lukuun ottamatta juuria ja versoja)

0,01  (*1)

0241000

a)

Kukinnon muodostavat kaalit

 

0241010

Brokkoli/parsakaali

 

0241020

Kukkakaali

 

0241990

Muut

 

0242000

b)

Kerivät kaalit

 

0242010

Ruusukaali/brysselinkaali

 

0242020

Keräkaalit eli kupukaalit

 

0242990

Muut

 

0243000

c)

Lehtikaalit

 

0243010

Kiinankaali/salaattikiinankaali/pe-tsai

 

0243020

Lehtikaali

 

0243990

Muut

 

0244000

d)

Kyssäkaalit

 

0250000

Lehtivihannekset, yrtit ja syötävät kukat

 

0251000

a)

Salaatit ja salaattikasvit

0,01  (*1)

0251010

Vuonankaali

 

0251020

Lehtisalaatti

 

0251030

Leveälehtiset siloendiivit

 

0251040

Krassit, idut ja versot

 

0251050

Krassikanankaali

 

0251060

Sinappikaali/rucola

 

0251070

Lehtisinappi

 

0251080

Versot (myös kaalilajien)

 

0251990

Muut

 

0252000

b)

Pinaatit ja vastaavanlaiset lehdet

0,01  (*1)

0252010

Pinaatti

 

0252020

Vihannesportulakka

 

0252030

Juurikas/ruotimangoldi

 

0252990

Muut

 

0253000

c)

Viininlehdet ja vastaavat lajit

0,01  (*1)

0254000

d)

Vesikrassi

0,01  (*1)

0255000

e)

Salaattisikuri

0,01  (*1)

0256000

f)

Yrtit ja syötävät kukat

0,02  (*1)

0256010

Kirveli

 

0256020

Ruohosipuli

 

0256030

Yrttiselleri

 

0256040

Persilja

 

0256050

Salvia

 

0256060

Rosmariini

 

0256070

Timjami

 

0256080

Basilika ja syötävät kukat

 

0256090

Laakerinlehti

 

0256100

Rakuuna

 

0256990

Muut

 

0260000

Palkovihannekset

0,01  (*1)

0260010

Tarhapavut (silpimättömät)

 

0260020

Tarhapavut (silvityt)

 

0260030

Herneet (silpimättömät)

 

0260040

Herneet (silvityt)

 

0260050

Linssit

 

0260990

Muut

 

0270000

Varsivihannekset

0,01  (*1)

0270010

Parsa

 

0270020

Kardoni eli ruotiartisokka

 

0270030

Varsiselleri/lehtiselleri

 

0270040

Salaattifenkoli

 

0270050

Latva-artisokka

 

0270060

Purjo

 

0270070

Raparperi

 

0270080

Bambunversot

 

0270090

Palmunsydämet

 

0270990

Muut

 

0280000

Sienet, sammalet ja jäkälät

0,01  (*1)

0280010

Viljellyt sienet

 

0280020

Luonnonvaraiset sienet

 

0280990

Sammalet ja jäkälät

 

0290000

Levät ja prokaryootit

0,01 (*1)

0300000

KUIVATUT PALKOKASVIT

0,02  (*1)

0300010

Tarhapavut

 

0300020

Linssit

 

0300030

Herneet

 

0300040

Lupiinit/lupiinin pavut

 

0300990

Muut

 

0400000

ÖLJYSIEMENET JA ÖLJYSIEMENKASVIT

0,01  (*1)

0401000

Öljysiemenet

 

0401010

Pellavansiemenet

 

0401020

Maapähkinät

 

0401030

Unikonsiemenet

 

0401040

Seesaminsiemenet

 

0401050

Auringonkukansiemenet

 

0401060

Rapsinsiemenet

 

0401070

Soijapavut

 

0401080

Sinapinsiemenet

 

0401090

Puuvillansiemenet

 

0401100

Kurpitsansiemenet

 

0401110

Värisaflorinsiemenet

 

0401120

Kurkkuyrtinsiemenet

 

0401130

Ruistankionsiemenet

 

0401140

Hampunsiemenet

 

0401150

Risiininsiemenet

 

0401990

Muut

 

0402000

Öljysiemenkasvit

 

0402010

Öljyoliivit

 

0402020

Öljypalmun siemenet

 

0402030

Öljypalmun hedelmät

 

0402040

Kapokki

 

0402990

Muut

 

0500000

VILJAT

0,02  (*1)

0500010

Ohra

 

0500020

Tattari ja muut valeviljat

 

0500030

Maissi

 

0500040

Viljahirssi

 

0500050

Kaura

 

0500060

Riisi

 

0500070

Ruis

 

0500080

Kirjodurra

 

0500090

Vehnä

 

0500990

Muut

 

0600000

TEET, KAHVI, YRTTIUUTEJUOMAT, KAAKAO JA JOHANNEKSENLEIPÄ

0,05  (*1)

0610000

Teet

 

0620000

Kahvipavut

 

0630000

Yrttiteet

 

0631000

a)

kukista

 

0631010

Kamomilla

 

0631020

Hibiskus

 

0631030

Ruusu

 

0631040

Jasmiini

 

0631050

Lehmus

 

0631990

Muut

 

0632000

b)

lehdistä ja yrteistä

 

0632010

Mansikka

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Mate

 

0632990

Muut

 

0633000

c)

juurista

 

0633010

Valeriaana/rohtovirmajuuri

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Muut

 

0639000

d)

muista kasvinosista

 

0640000

Kaakaopavut

 

0650000

Johanneksenleipä

 

0700000

HUMALA

0,05  (*1)

0800000

MAUSTEET

 

0810000

Siemenet, mausteena käytetyt

0,05  (*1)

0810010

Anis

 

0810020

Mustakumina

 

0810030

Selleri

 

0810040

Korianteri

 

0810050

Kumina

 

0810060

Tilli

 

0810070

Fenkoli

 

0810080

Sarviapila

 

0810090

Muskottipähkinä

 

0810990

Muut

 

0820000

Hedelmät, mausteena käytetyt

0,05  (*1)

0820010

Maustepippuri

 

0820020

Limopuun marjat

 

0820030

Kumina

 

0820040

Kardemumma

 

0820050

Katajanmarja

 

0820060

Pippuri (musta-, viher- ja valkopippuri)

 

0820070

Vanilja

 

0820080

Tamarindi

 

0820990

Muut

 

0830000

Kuoret, mausteena käytetyt

0,05  (*1)

0830010

Kaneli

 

0830990

Muut

 

0840000

Juuret ja juurakot, mausteena käytetyt

 

0840010

Lakritsi

0,05  (*1)

0840020

Inkivääri

0,05  (*1)

0840030

Kurkuma

0,05  (*1)

0840040

Piparjuuri

(+)

0840990

Muut

0,05  (*1)

0850000

Nuput/silmut, mausteena käytetyt

0,05  (*1)

0850010

Mausteneilikka

 

0850020

Kapris

 

0850990

Muut

 

0860000

Luotit, mausteena käytetyt

0,05  (*1)

0860010

Maustesahrami

 

0860990

Muut

 

0870000

Siemenvaipat, mausteena käytetyt

0,05  (*1)

0870010

Muskotti

 

0870990

Muut

 

0900000

SOKERIKASVIT

0,01  (*1)

0900010

Sokerijuurikas

 

0900020

Sokeriruoko

 

0900030

Juurisikuri

 

0900990

Muut

 

1000000

MAAELÄINPERÄISET TUOTTEET

 

1010000

Kudokset

0,01  (*1)

1011000

a)

Siat

 

1011010

Lihas

 

1011020

Rasvakudos

 

1011030

Maksa

 

1011040

Munuaiset

 

1011050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

1011990

Muut

 

1012000

b)

Naudat

 

1012010

Lihas

 

1012020

Rasvakudos

 

1012030

Maksa

 

1012040

Munuaiset

 

1012050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

1012990

Muut

 

1013000

c)

Lampaat

 

1013010

Lihas

 

1013020

Rasvakudos

 

1013030

Maksa

 

1013040

Munuaiset

 

1013050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

1013990

Muut

 

1014000

d)

Vuohet

 

1014010

Lihas

 

1014020

Rasvakudos

 

1014030

Maksa

 

1014040

Munuaiset

 

1014050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

1014990

Muut

 

1015000

e)

Hevoseläimet

 

1015010

Lihas

 

1015020

Rasvakudos

 

1015030

Maksa

 

1015040

Munuaiset

 

1015050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

1015990

Muut

 

1016000

f)

Siipikarja

 

1016010

Lihas

 

1016020

Rasvakudos

 

1016030

Maksa

 

1016040

Munuaiset

 

1016050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

1016990

Muut

 

1017000

g)

Muut tuotantoeläimet

 

1017010

Lihas

 

1017020

Rasvakudos

 

1017030

Maksa

 

1017040

Munuaiset

 

1017050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

1017990

Muut

 

1020000

Maito

0,01  (*1)

1020010

Nautaeläimet

 

1020020

Lampaat

 

1020030

Vuohet

 

1020040

Hevoset

 

1020990

Muut

 

1030000

Linnunmunat

0,01  (*1)

1030010

Kanat

 

1030020

Ankat

 

1030030

Hanhet

 

1030040

Viiriäiset

 

1030990

Muut

 

1040000

Hunaja ja muut mehiläistuotteet

0,05 (*1)

1050000

Sammakkoeläimet ja matelijat

0,01  (*1)

1060000

Selkärangattomat maaeläimet

0,01  (*1)

1070000

Luonnonvaraiset selkärankaiset maaeläimet

0,01  (*1)

b)

Lisätään bensulfuronimetyyliä, dimetaklooria ja lufenuronia koskevat sarakkeet seuraavasti:

”Torjunta-ainejäämät ja jäämien enimmäismäärät (mg/kg)

Koodi

Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan (a)

Bensulfuronimetyyli

Dimetakloori

Lufenuroni (sen isomeerien kaikki suhteet) (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT HEDELMÄT; PÄHKINÄT

0,01  (*2)

0,01  (*2)

 

0110000

Sitrushedelmät

 

 

0,01  (*2)

0110010

Greipit

 

 

 

0110020

Appelsiinit

 

 

 

0110030

Sitruunat

 

 

 

0110040

Limetit

 

 

 

0110050

Mandariinit

 

 

 

0110990

Muut

 

 

 

0120000

Pähkinät

 

 

0,01  (*2)

0120010

Mantelit

 

 

 

0120020

Parapähkinät

 

 

 

0120030

Cashewpähkinät

 

 

 

0120040

Kastanjat

 

 

 

0120050

Kookospähkinät

 

 

 

0120060

Hasselpähkinät

 

 

 

0120070

Makadamiat

 

 

 

0120080

Pekaanipähkinät

 

 

 

0120090

Pinjansiemenet

 

 

 

0120100

Pistaasipähkinät

 

 

 

0120110

Jalopähkinät

 

 

 

0120990

Muut

 

 

 

0130000

Siemenhedelmät

 

 

0,15

0130010

Omenat

 

 

 

0130020

Päärynät

 

 

 

0130030

Kvittenit

 

 

 

0130040

Mispelit

 

 

 

0130050

Japaninmispelit/lokvatit/nisperot

 

 

 

0130990

Muut

 

 

 

0140000

Kivihedelmät

 

 

 

0140010

Aprikoosit

 

 

0,2 (+)

0140020

Kirsikat

 

 

0,01  (*2)

0140030

Persikat

 

 

0,2 (+)

0140040

Luumut

 

 

0,01  (*2)

0140990

Muut

 

 

0,01  (*2)

0150000

Marjat ja pienet hedelmät

 

 

0,01  (*2)

0151000

a)

Viinirypäleet

 

 

 

0151010

Viinirypäleet (syötäviksi tarkoitetut)

 

 

 

0151020

Viinirypäleet (viinin valmistukseen tarkoitetut)

 

 

 

0152000

b)

Mansikat

 

 

 

0153000

c)

Vadelmat ja vatukat

 

 

 

0153010

Karhunvatukat

 

 

 

0153020

Sinivatukat

 

 

 

0153030

Vadelmat (punaiset ja keltaiset)

 

 

 

0153990

Muut

 

 

 

0154000

d)

Muut marjat ja pienet hedelmät

 

 

 

0154010

Pensasmustikat

 

 

 

0154020

Karpalot

 

 

 

0154030

Herukat (puna-, musta- ja valkoherukat)

 

 

 

0154040

Karviaiset (vihreät, punaiset ja keltaiset)

 

 

 

0154050

Ruusunmarjat

 

 

 

0154060

Mulperinmarjat (valkoiset ja mustat)

 

 

 

0154070

Etelänorapihlajan hedelmät

 

 

 

0154080

Mustaseljan marjat

 

 

 

0154990

Muut

 

 

 

0160000

Sekalaiset hedelmät

 

 

0,01  (*2)

0161000

a)

Syötäväkuoriset

 

 

 

0161010

Taatelit

 

 

 

0161020

Viikunat

 

 

 

0161030

Syötäviksi tarkoitetut oliivit

 

 

 

0161040

Kumkvatit

 

 

 

0161050

Karambolat

 

 

 

0161060

Kakit/persimonit/sharonit

 

 

 

0161070

Jambolaanit/jaavanluumut

 

 

 

0161990

Muut

 

 

 

0162000

b)

Paksukuoriset, pienet

 

 

 

0162010

Kiivit (vihreät, punaiset, keltaiset)

 

 

 

0162020

Litsit

 

 

 

0162030

Passiot/maracujat

 

 

 

0162040

Kaktusviikunat

 

 

 

0162050

Tähtiomenat

 

 

 

0162060

Amerikanpersimonit

 

 

 

0162990

Muut

 

 

 

0163000

c)

Paksukuoriset, suuret

 

 

 

0163010

Avokadot

 

 

 

0163020

Banaanit

 

 

 

0163030

Mangot

 

 

 

0163040

Papaijat

 

 

 

0163050

Granaattiomenat

 

 

 

0163060

Suomuannoonat (kirimoijat)

 

 

 

0163070

Guavat

 

 

 

0163080

Ananakset

 

 

 

0163090

Leipäpuun hedelmät

 

 

 

0163100

Duriot

 

 

 

0163110

Oka-annoonat (guanabanat)

 

 

 

0163990

Muut

 

 

 

0200000

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT VIHANNEKSET

 

 

 

0210000

Juurekset ja juurimukulat

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0211000

a)

Perunat

 

 

 

0212000

b)

Trooppiset juurekset ja juurimukulat

 

 

 

0212010

Kassavan/maniokin juuret

 

 

 

0212020

Bataatit

 

 

 

0212030

Jamssit

 

 

 

0212040

Nuolijuuret/arrowjuuret

 

 

 

0212990

Muut

 

 

 

0213000

c)

Muut juurekset ja juurimukulat paitsi sokerijuurikkaat

 

 

 

0213010

Punajuuret

 

 

 

0213020

Porkkanat

 

 

 

0213030

Mukulasellerit/juurisellerit

 

 

 

0213040

Piparjuuret

 

 

 

0213050

Maa-artisokat

 

 

 

0213060

Palsternakat

 

 

 

0213070

Juuripersiljat

 

 

 

0213080

Retiisit ja retikat

 

 

 

0213090

Kaurajuuret

 

 

 

0213100

Lantut

 

 

 

0213110

Nauriit

 

 

 

0213990

Muut

 

 

 

0220000

Sipulikasvit

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0220010

Valkosipulit

 

 

 

0220020

Sipulit

 

 

 

0220030

Salottisipulit

 

 

 

0220040

Varhaissipulit/vihersipulit ja pillisipulit

 

 

 

0220990

Muut

 

 

 

0230000

Hedelmävihannekset

0,01  (*2)

0,01  (*2)

 

0231000

a)

Solanaceae-heimo

 

 

 

0231010

Tomaatit

 

 

0,4

0231020

Paprikat

 

 

0,8

0231030

Munakoisot

 

 

0,3

0231040

Okrat

 

 

0,01  (*2)

0231990

Muut

 

 

0,01  (*2)

0232000

b)

Syötäväkuoriset, Cucurbitaceae-heimo

 

 

 

0232010

Kurkut

 

 

0,15

0232020

Coctailkurkut (cornichon)

 

 

0,15

0232030

Kesäkurpitsat

 

 

0,15

0232990

Muut

 

 

0,01  (*2)

0233000

c)

Paksukuoriset, Cucurbitaceae-heimo

 

 

 

0233010

Melonit

 

 

0,4

0233020

Kurpitsat

 

 

0,4

0233030

Vesimelonit

 

 

0,4

0233990

Muut

 

 

0,01  (*2)

0234000

d)

Sokerimaissit

 

 

0,01  (*2)

0239000

e)

Muut hedelmävihannekset

 

 

0,01  (*2)

0240000

Kaalikasvit (lukuun ottamatta juuria ja versoja)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0241000

a)

Kukinnon muodostavat kaalit

 

 

 

0241010

Brokkoli/parsakaali

 

 

 

0241020

Kukkakaali

 

 

 

0241990

Muut

 

 

 

0242000

b)

Kerivät kaalit

 

 

 

0242010

Ruusukaali/brysselinkaali

 

 

 

0242020

Keräkaalit eli kupukaalit

 

 

 

0242990

Muut

 

 

 

0243000

c)

Lehtikaalit

 

 

 

0243010

Kiinankaali/salaattikiinankaali/pe-tsai

 

 

 

0243020

Lehtikaali

 

 

 

0243990

Muut

 

 

 

0244000

d)

Kyssäkaalit

 

 

 

0250000

Lehtivihannekset, yrtit ja syötävät kukat

 

 

 

0251000

a)

Salaatit ja salaattikasvit

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0251010

Vuonankaali

 

 

 

0251020

Lehtisalaatti

 

 

 

0251030

Leveälehtiset siloendiivit

 

 

 

0251040

Krassit, idut ja versot

 

 

 

0251050

Krassikanankaali

 

 

 

0251060

Sinappikaali/rucola

 

 

 

0251070

Lehtisinappi

 

 

 

0251080

Versot (myös kaalilajien)

 

 

 

0251990

Muut

 

 

 

0252000

b)

Pinaatit ja vastaavanlaiset lehdet

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0252010

Pinaatti

 

 

 

0252020

Vihannesportulakka

 

 

 

0252030

Juurikas/ruotimangoldi

 

 

 

0252990

Muut

 

 

 

0253000

c)

Viininlehdet ja vastaavat lajit

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0254000

d)

Vesikrassi

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0255000

e)

Salaattisikuri

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0256000

f)

Yrtit ja syötävät kukat

0,02  (*2)

0,02 (*2)

0,02  (*2)

0256010

Kirveli

 

 

 

0256020

Ruohosipuli

 

 

 

0256030

Yrttiselleri

 

 

 

0256040

Persilja

 

 

 

0256050

Salvia

 

 

 

0256060

Rosmariini

 

 

 

0256070

Timjami

 

 

 

0256080

Basilika ja syötävät kukat

 

 

 

0256090

Laakerinlehti

 

 

 

0256100

Rakuuna

 

 

 

0256990

Muut

 

 

 

0260000

Palkovihannekset

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0260010

Tarhapavut (silpimättömät)

 

 

 

0260020

Tarhapavut (silvityt)

 

 

 

0260030

Herneet (silpimättömät)

 

 

 

0260040

Herneet (silvityt)

 

 

 

0260050

Linssit

 

 

 

0260990

Muut

 

 

 

0270000

Varsivihannekset

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0270010

Parsa

 

 

 

0270020

Kardoni eli ruotiartisokka

 

 

 

0270030

Varsiselleri/lehtiselleri

 

 

 

0270040

Salaattifenkoli

 

 

 

0270050

Latva-artisokka

 

 

 

0270060

Purjo

 

 

 

0270070

Raparperi

 

 

 

0270080

Bambunversot

 

 

 

0270090

Palmunsydämet

 

 

 

0270990

Muut

 

 

 

0280000

Sienet, sammalet ja jäkälät

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0280010

Viljellyt sienet

 

 

 

0280020

Luonnonvaraiset sienet

 

 

 

0280990

Sammalet ja jäkälät

 

 

 

0290000

Levät ja prokaryootit

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0300000

KUIVATUT PALKOKASVIT

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0300010

Tarhapavut

 

 

 

0300020

Linssit

 

 

 

0300030

Herneet

 

 

 

0300040

Lupiinit/lupiinin pavut

 

 

 

0300990

Muut

 

 

 

0400000

ÖLJYSIEMENET JA ÖLJYSIEMENKASVIT

0,01  (*2)

 

0,01  (*2)

0401000

Öljysiemenet

 

 

 

0401010

Pellavansiemenet

 

0,01  (*2)

 

0401020

Maapähkinät

 

0,01  (*2)

 

0401030

Unikonsiemenet

 

0,01  (*2)

 

0401040

Seesaminsiemenet

 

0,01  (*2)

 

0401050

Auringonkukansiemenet

 

0,01  (*2)

 

0401060

Rapsinsiemenet

 

0,02  (*2)

 

0401070

Soijapavut

 

0,01  (*2)

 

0401080

Sinapinsiemenet

 

0,02 (*2)

 

0401090

Puuvillansiemenet

 

0,01  (*2)

 

0401100

Kurpitsansiemenet

 

0,01  (*2)

 

0401110

Värisaflorinsiemenet

 

0,01  (*2)

 

0401120

Kurkkuyrtinsiemenet

 

0,01  (*2)

 

0401130

Ruistankionsiemenet

 

0,02 (*2)

 

0401140

Hampunsiemenet

 

0,01  (*2)

 

0401150

Risiininsiemenet

 

0,01  (*2)

 

0401990

Muut

 

0,01  (*2)

 

0402000

Öljysiemenkasvit

 

0,01  (*2)

 

0402010

Öljyoliivit

 

 

 

0402020

Öljypalmun siemenet

 

 

 

0402030

Öljypalmun hedelmät

 

 

 

0402040

Kapokki

 

 

 

0402990

Muut

 

 

 

0500000

VILJAT

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0500010

Ohra

 

 

 

0500020

Tattari ja muut valeviljat

 

 

 

0500030

Maissi

 

 

 

0500040

Viljahirssi

 

 

 

0500050

Kaura

 

 

 

0500060

Riisi

 

 

 

0500070

Ruis

 

 

 

0500080

Kirjodurra

 

 

 

0500090

Vehnä

 

 

 

0500990

Muut

 

 

 

0600000

TEET, KAHVI, YRTTIUUTEJUOMAT, KAAKAO JA JOHANNEKSENLEIPÄ

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0610000

Teet

 

 

 

0620000

Kahvipavut

 

 

 

0630000

Yrttiteet

 

 

 

0631000

a)

kukista

 

 

 

0631010

Kamomilla

 

 

 

0631020

Hibiskus

 

 

 

0631030

Ruusu

 

 

 

0631040

Jasmiini

 

 

 

0631050

Lehmus

 

 

 

0631990

Muut

 

 

 

0632000

b)

lehdistä ja yrteistä

 

 

 

0632010

Mansikka

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

0632990

Muut

 

 

 

0633000

c)

juurista

 

 

 

0633010

Valeriaana/rohtovirmajuuri

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

0633990

Muut

 

 

 

0639000

d)

muista kasvinosista

 

 

 

0640000

Kaakaopavut

 

 

 

0650000

Johanneksenleipä

 

 

 

0700000

HUMALA

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0800000

MAUSTEET

0,05  (*2)

 

 

0810000

Siemenet, mausteena käytetyt

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0810010

Anis

 

 

 

0810020

Mustakumina

 

 

 

0810030

Selleri

 

 

 

0810040

Korianteri

 

 

 

0810050

Kumina

 

 

 

0810060

Tilli

 

 

 

0810070

Fenkoli

 

 

 

0810080

Sarviapila

 

 

 

0810090

Muskottipähkinä

 

 

 

0810990

Muut

 

 

 

0820000

Hedelmät, mausteena käytetyt

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0820010

Maustepippuri

 

 

 

0820020

Limopuun marjat

 

 

 

0820030

Kumina

 

 

 

0820040

Kardemumma

 

 

 

0820050

Katajanmarja

 

 

 

0820060

Pippuri (musta-, viher- ja valkopippuri)

 

 

 

0820070

Vanilja

 

 

 

0820080

Tamarindi

 

 

 

0820990

Muut

 

 

 

0830000

Kuoret, mausteena käytetyt

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0830010

Kaneli

 

 

 

0830990

Muut

 

 

 

0840000

Juuret ja juurakot, mausteena käytetyt

 

 

 

0840010

Lakritsi

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0840020

Inkivääri

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0840030

Kurkuma

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0840040

Piparjuuri

(+)

(+)

(+)

0840990

Muut

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0850000

Nuput/silmut, mausteena käytetyt

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0850010

Mausteneilikka

 

 

 

0850020

Kapris

 

 

 

0850990

Muut

 

 

 

0860000

Luotit, mausteena käytetyt

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0860010

Maustesahrami

 

 

 

0860990

Muut

 

 

 

0870000

Siemenvaipat, mausteena käytetyt

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0870010

Muskotti

 

 

 

0870990

Muut

 

 

 

0900000

SOKERIKASVIT

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0900010

Sokerijuurikas

 

 

 

0900020

Sokeriruoko

 

 

 

0900030

Juurisikuri

 

 

 

0900990

Muut

 

 

 

1000000

MAAELÄINPERÄISET TUOTTEET

 

 

 

1010000

Kudokset

0,01  (*2)

0,01  (*2)

 

1011000

a)

Siat

 

 

 

1011010

Lihas

 

 

0,03

1011020

Rasvakudos

 

 

0,7

1011030

Maksa

 

 

0,04 (+)

1011040

Munuaiset

 

 

0,04 (+)

1011050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

 

0,7

1011990

Muut

 

 

0,02 (*2)

1012000

b)

Naudat

 

 

 

1012010

Lihas

 

 

0,03

1012020

Rasvakudos

 

 

0,7

1012030

Maksa

 

 

0,04 (+)

1012040

Munuaiset

 

 

0,04 (+)

1012050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

 

0,7

1012990

Muut

 

 

0,02 (*2)

1013000

c)

Lampaat

 

 

 

1013010

Lihas

 

 

0,03

1013020

Rasvakudos

 

 

0,7

1013030

Maksa

 

 

0,04 (+)

1013040

Munuaiset

 

 

0,04 (+)

1013050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

 

0,7

1013990

Muut

 

 

0,02 (*2)

1014000

d)

Vuohet

 

 

 

1014010

Lihas

 

 

0,03

1014020

Rasvakudos

 

 

0,7

1014030

Maksa

 

 

0,04 (+)

1014040

Munuaiset

 

 

0,04 (+)

1014050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

 

0,7

1014990

Muut

 

 

0,02 (*2)

1015000

e)

Hevoseläimet

 

 

 

1015010

Lihas

 

 

0,03

1015020

Rasvakudos

 

 

0,7

1015030

Maksa

 

 

0,04 (+)

1015040

Munuaiset

 

 

0,04 (+)

1015050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

 

0,7

1015990

Muut

 

 

0,02 (*2)

1016000

f)

Siipikarja

 

 

 

1016010

Lihas

 

 

0,02 (*2)

1016020

Rasvakudos

 

 

0,04

1016030

Maksa

 

 

0,02  (*2) (+)

1016040

Munuaiset

 

 

0,02  (*2) (+)

1016050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

 

0,04

1016990

Muut

 

 

0,02 (*2)

1017000

g)

Muut tuotantoeläimet

 

 

 

1017010

Lihas

 

 

0,03

1017020

Rasvakudos

 

 

0,7

1017030

Maksa

 

 

0,04 (+)

1017040

Munuaiset

 

 

0,04 (+)

1017050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

 

0,7

1017990

Muut

 

 

0,02 (*2)

1020000

Maito

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,1

1020010

Nautaeläimet

 

 

 

1020020

Lampaat

 

 

 

1020030

Vuohet

 

 

 

1020040

Hevoset

 

 

 

1020990

Muut

 

 

 

1030000

Linnunmunat

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,02 (*2)

1030010

Kanat

 

 

 

1030020

Ankat

 

 

 

1030030

Hanhet

 

 

 

1030040

Viiriäiset

 

 

 

1030990

Muut

 

 

 

1040000

Hunaja ja muut mehiläistuotteet

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

1050000

Sammakkoeläimet ja matelijat

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,02 (*2)

1060000

Selkärangattomat maaeläimet

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,02 (*2)

1070000

Luonnonvaraiset selkärankaiset maaeläimet

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,02 (*2)

2)

Poistetaan liitteestä III dimetaklooria ja lufenuronia koskevat sarakkeet.


(*1)  Analyysiherkkyyden raja.

(F)

=

Rasvaliukoinen

2-fenyylifenoli (2-fenyylifenolin ja sen konjugaattien summa, ilmaistuna 2-fenyylifenolina)

(R)

=

Jäämän määritelmä eroaa seuraavien torjunta-aineen ja koodin yhdistelmien osalta:

2-fenyylifenoli – koodi 100000, paitsi 1040000: 2-fenyylifenoli

(+)

Piparjuureen (Armoracia rusticana) mausteiden ryhmässä sovellettava jäämien enimmäismäärä (koodi 0840040) on sama kuin vihannesten luokkaan kuuluvaan juuresten ja juurimukuloiden ryhmään sisältyvälle piparjuurelle (Armoracia rusticana) vahvistettu enimmäismäärä (koodi 0213040) ottaen asetuksen (EY) N:o 396/2005 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti huomioon jalostuksen (kuivaaminen) aiheuttamat muutokset jäämien määrissä.

0840040

Piparjuuri”

(*2)  Analyysiherkkyyden raja.

(F)

=

Rasvaliukoinen

Bensulfuronimetyyli

(+)

Piparjuureen (Armoracia rusticana) mausteiden ryhmässä sovellettava jäämien enimmäismäärä (koodi 0840040) on sama kuin vihannesten luokkaan kuuluvaan juuresten ja juurimukuloiden ryhmään sisältyvälle piparjuurelle (Armoracia rusticana) vahvistettu enimmäismäärä (koodi 0213040) ottaen asetuksen (EY) N:o 396/2005 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti huomioon jalostuksen (kuivaaminen) aiheuttamat muutokset jäämien määrissä.

0840040

Piparjuuri

Dimetakloori

(+)

Piparjuureen (Armoracia rusticana) mausteiden ryhmässä sovellettava jäämien enimmäismäärä (koodi 0840040) on sama kuin vihannesten luokkaan kuuluvaan juuresten ja juurimukuloiden ryhmään sisältyvälle piparjuurelle (Armoracia rusticana) vahvistettu enimmäismäärä (koodi 0213040) ottaen asetuksen (EY) N:o 396/2005 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti huomioon jalostuksen (kuivaaminen) aiheuttamat muutokset jäämien määrissä.

0840040

Piparjuuri

Lufenuroni (sen isomeerien kaikki suhteet) (F)

(+)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä jäämätesteihin liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen jäämän enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 19. maaliskuuta 2020, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

0140010

Aprikoosit

0140030

Persikat

(+)

Piparjuureen (Armoracia rusticana) mausteiden ryhmässä sovellettava jäämien enimmäismäärä (koodi 0840040) on sama kuin vihannesten luokkaan kuuluvaan juuresten ja juurimukuloiden ryhmään sisältyvälle piparjuurelle (Armoracia rusticana) vahvistettu enimmäismäärä (koodi 0213040) ottaen asetuksen (EY) N:o 396/2005 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti huomioon jalostuksen (kuivaaminen) aiheuttamat muutokset jäämien määrissä.

0840040

Piparjuuri

(+)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä analyysimenetelmiin liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen jäämän enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 19. maaliskuuta 2020, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

1011030

Maksa

1011040

Munuaiset

1012030

Maksa

1012040

Munuaiset

1013030

Maksa

1013040

Munuaiset

1014030

Maksa

1014040

Munuaiset

1015030

Maksa

1015040

Munuaiset

1016030

Maksa

1016040

Munuaiset

1017030

Maksa

1017040

Munuaiset”


19.1.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 14/31


KOMISSION ASETUS (EU) 2018/79,

annettu 18 päivänä tammikuuta 2018,

elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista annetun asetuksen (EU) N:o 10/2011 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista ja direktiivien 80/590/ETY ja 89/109/ETY kumoamisesta 27 päivänä lokakuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1935/2004 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan a, d, e, h ja i alakohdan, 11 artiklan 3 kohdan ja 12 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EU) N:o 10/2011 (2), jäljempänä ’asetus’, vahvistetaan unionin luettelo hyväksytyistä aineista, joita voi käyttää elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvissa muovisissa materiaaleissa ja tarvikkeissa.

(2)

Sen jälkeen, kun asetusta (EU) N:o 10/2011 viimeksi muutettiin, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, on julkaissut uusia tieteellisiä lausuntoja tietyistä aineista, joita saa käyttää elintarvikepakkausmateriaaleina, jäljempänä ’FCM-aine’, sekä jo hyväksyttyjen aineiden sallitusta käytöstä. Jotta voidaan varmistaa, että asetuksessa (EU) N:o 10/2011 otetaan huomioon elintarviketurvallisuusviranomaisen tuoreimmat tutkimustulokset, asetusta olisi muutettava.

(3)

Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi myönteisen tieteellisen lausunnon (3) aineen (butadieeni-styreeni-metyylimetakrylaatti-butyyliakrylaatti)kopolymeeristä ristisidottuna divinyylibentseenin tai 1,3-butaanidiolidimetakrylaatin kanssa (FCM-aine nro 856 ja CAS-nro 25101-28-4). Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, että kyseinen aine ei aiheuta huolta kuluttajien turvallisuudesta, jos sitä käytetään polymeerisenä lisäaineena enintään 40 painoprosentin pitoisuutena styreeni-akryylinitriili-kopolymeerin (SAN) ja/tai poly(metyylimetakrylaatin) (PMMA) sekoituksista koostuvissa toistuvaan käyttöön tarkoitetuissa tarvikkeissa, jotka on tarkoitettu huoneenlämmössä käytettäviksi kosketuksessa vesipitoisten, happamien ja/tai alkoholipitoisuudeltaan alhaisten (< 20 %) elintarvikkeiden kanssa alle yhden vuorokauden ajan ja kosketuksessa kuivien elintarvikkeiden kanssa kestosta riippumatta, mukaan lukien pitkäaikainen varastointi. Tämän aineen nykyinen lupa olisi ulotettava koskemaan kyseistä käyttöä edellyttäen, että nämä eritelmän vaatimukset täytetään.

(4)

Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi myönteisen tieteellisen lausunnon (4) monomeerin 2,4,4′-trifluoribentsofenoni (FCM-aine nro 1061 ja CAS-nro 80512-44-3) käytöstä. Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, että kyseinen aine ei aiheuta huolta kuluttajien turvallisuudesta, jos sitä käytetään komonomeerinä enintään 0,3 painoprosentin pitoisuutena lopullisessa materiaalissa polyeetterieetteriketoni-muovien valmistuksessa. Sen vuoksi tämä monomeeri olisi lisättävä hyväksyttyjä aineita koskevaan unionin luetteloon sillä rajoituksella, että tämä eritelmä täytetään.

(5)

Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi myönteisen tieteellisen lausunnon (5) monomeerin 2,3,3,4,4,5,5-heptafluori-1-penteeni (FCM-aine nro 1063 ja CAS-numero 1547-26-8) käytöstä. Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, että kyseinen aine ei aiheuta huolta kuluttajien turvallisuudesta, jos sitä käytetään komonomeerinä yhdessä tetrafluorietyleenin ja/tai etyleenin komonomeerien kanssa sellaisten fluorikopolymeerien valmistamiseksi, joita on tarkoitus käyttää ainoastaan polymeerien käsittelyn apuna enintään 0,2 painoprosentin pitoisuutena FCM-aineesta. Tämän käyttötarkoituksen osalta fluorikopolymeerin molekyylimassaltaan alle 1 500 Da:n fraktio saa olla enintään 30 mg/kg. Tämä monomeeri olisi lisättävä hyväksyttyjä aineita koskevaan unionin luetteloon sillä rajoituksella, että nämä eritelmät täytetään.

(6)

Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi myönteisen tieteellisen lausunnon (6) volframioksidin (WOn (n = 2,72–2,90)) (FCM-aine nro 1064 ja CAS-nro 39318-18-8) käytöstä. Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, että kyseinen aine ei aiheuta huolta kuluttajien turvallisuudesta, jos lisäainetta käytetään uudelleenkuumentamisen yhteydessä polyeteenitereftalaatissa (PET). Elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että aineen liukenemattomuuden vuoksi siirtymän odotetaan olevan vähäistä kaikissa ennakoitavissa olevissa käytöissä uudelleenkuumentamisen yhteydessä polyeteenitereftalaatissa. Sen vuoksi siirtymän raja-arvon varmentaminen ei ole tarpeen. Muiden teknisten toimintojen tai muissa polymeereissä käytön osalta elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, että siirtymä saa olla enintään 0,05 mg/kg (volframina ilmaistuna). Tämä aine olisi lisättävä hyväksyttyjä aineita koskevaan unionin luetteloon sillä rajoituksella, että nämä eritelmät täytetään.

(7)

Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi myönteisen tieteellisen lausunnon (7) rasvahappojen metyyli-haaraketjuisten ja lineaaristen C14–C18 alkaaniamidien seosten (FCM-aine nro 1065 ja CAS-nro 85711-28-0) käytöstä. Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, että kyseinen aine ei aiheuta huolta kuluttajien turvallisuudesta, jos sitä käytetään sellaisten polyolefiineista valmistettujen tarvikkeiden valmistuksessa, jotka on tarkoitettu kosketuksiin kaikkien elintarvikkeiden kanssa, lukuun ottamatta rasvapitoisia elintarvikkeita (sellaisina kuin ne määritellään elintarvikesimulantilla D2) ja jos sen siirtymä on enintään 5 mg elintarvikekiloa kohti. Sen vuoksi tämä seos olisi lisättävä hyväksyttyjä aineita koskevaan unionin luetteloon sillä rajoituksella, että nämä eritelmät täytetään.

(8)

Tämän vuoksi asetuksen (EU) N:o 10/2011 liitettä I olisi muutettava.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 10/2011 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Muovisia materiaaleja ja tarvikkeita, jotka ovat asetuksen (EU) N:o 10/2011 mukaisia, sellaisena kuin sitä sovelletaan ennen tämän asetuksen voimaantuloa, voidaan saattaa markkinoille 8 päivään helmikuuta 2019 asti ja pitää markkinoilla varastojen loppumiseen asti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä tammikuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 338, 13.11.2004, s. 4.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 10/2011, annettu 14 päivänä tammikuuta 2011, elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista (EUVL L 12, 15.1.2011, s. 1).

(3)  EFSA Journal 2016; 14(11):4637.

(4)  EFSA Journal 2016; 14(7):4532.

(5)  EFSA Journal 2016; 14(10):4582.

(6)  EFSA Journal 2017; 15(1):4661.

(7)  EFSA Journal 2017; 15(2):4724.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 10/2011 liite I seuraavasti:

1)

Muutetaan kohdan 1 taulukko 1 seuraavasti:

a)

Korvataan FCM-ainetta nro 856 koskeva kohta seuraavasti:

”856

40563

25101-28-4

(Butadieeni-styreeni-metyylimetakrylaatti-butyyliakrylaatti)kopolymeeri, ristisidottu divinyylibentseenin tai 1,3-butaanidiolidimetakrylaatin kanssa

kyllä

ei

ei

 

 

Saa käyttää vain

jäykässä poly(vinyylikloridissa) (PVC) enintään 12 prosentin pitoisuutena huoneenlämmössä tai sitä alhaisemmassa lämpötilassa tai

enintään 40 painoprosentin pitoisuutena styreeni-akryylinitriili-kopolymeerin (SAN) ja/tai poly(metyylimetakrylaatin) (PMMA) sekoituksista koostuvissa toistuvaan käyttöön tarkoitetuissa tarvikkeissa huoneenlämmössä tai sitä alhaisemmassa lämpötilassa joko kosketuksessa ainoastaan vesipitoisten, happamien ja/tai alkoholipitoisuudeltaan alhaisten (< 20 %) elintarvikkeiden kanssa alle yhden vuorokauden ajan tai kosketuksessa ainoastaan kuivien elintarvikkeiden kanssa kestosta riippumatta.”

 

b)

Lisätään kohdat FCM-aineiden numerojärjestyksessä seuraavasti:

”1061

 

80512-44-3

2,4,4′-trifluoribentsofenoni

ei

kyllä

ei

 

 

Saa käyttää vain komonomeerinä polyeetterieetteriketoni-muovien valmistuksessa enintään 0,3 painoprosentin pitoisuuksina lopullisessa materiaalissa.

 

1063

 

1547-26-8

2,3,3,4,4,5,5-heptafluori-1-penteeni

ei

kyllä

ei

 

 

Saa käyttää vain yhdessä tetrafluorietyleenin ja/tai etyleenin komonomeerien kanssa fluorikopolymeerien valmistamiseksi polymeerien käsittelyn apuna enintään 0,2 painoprosentin pitoisuutena elintarvikepakkausmateriaalissa, kun fluorikopolymeerin molekyylimassaltaan alle 1 500  Da:n fraktio on enintään 30 mg/kg.

 

1064

 

39318-18-8

Volframioksidi

kyllä

ei

ei

0,05

 

Stoikiometria WOn, n = 2,72–2,90

(25)

1065

 

85711-28-0

Rasvahappojen metyyli-haaraketjuisten ja lineaaristen C14–C18 alkaaniamidien seokset

kyllä

ei

ei

5

 

Saa käyttää vain polyolefiineista valmistettujen tarvikkeiden valmistuksessa, jos tarvikkeet eivät joudu kosketukseen sellaisten elintarvikkeiden kanssa, joille liitteen III taulukossa 2 on osoitettu elintarvikesimulantti D2.

(26)”

2)

Lisätään kohdan 3 taulukkoon 3 kohdat seuraavasti:

”(25)

Ainekohtaisen siirtymän raja-arvon noudattamisen varmentamista ei vaadita silloin, kun ainetta käytetään uudelleenkuumentamisen yhteydessä polyeteenitereftalaatissa (PET); kaikissa muissa tapauksissa ainekohtaisen siirtymän raja-arvon noudattaminen on varmennettava 18 artiklan mukaisesti; ainekohtaisen siirtymän raja-arvo ilmaistaan milligrammana volframia/elintarvikekilo.

(26)

Taulukossa 1 FCM-aineen nro 306 kohdassa luetellun steariinihappoamidin, jolle ei ole vahvistettu seoksen ainekohtaisen siirtymän raja-arvoa, siirtymä jätetään seokselle vahvistetun ainekohtaisen siirtymän raja-arvon noudattamisen varmentamisen ulkopuolelle.”


19.1.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 14/35


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/80,

annettu 18 päivänä tammikuuta 2018,

rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/2080 aloitetun tarjouskilpailumenettelyn mukaisessa kuudennessatoista osatarjouskilpailussa

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamissäännöistä julkisen intervention ja yksityisen varastoinnin tuen osalta 18 päivänä toukokuuta 2016 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 (2) ja erityisesti sen 32 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/2080 (3) aloitettiin rasvattoman maitojauheen myynti tarjouskilpailumenettelyllä.

(2)

Kuudennessatoista osatarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen olisi vahvistettava vähimmäismyyntihinta.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/2080 aloitetun tarjouskilpailumenettelyn mukaisessa rasvattoman maitojauheen myyntiä koskevassa kuudennessatoista osatarjouskilpailussa, jonka tarjousten jättöaika päättyi 16 päivänä tammikuuta 2018, vähimmäismyyntihinta on 119,00 euroa 100 kilogrammalta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä tammikuuta 2018.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Pääjohtaja

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 206, 30.7.2016, s. 71.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/2080, annettu 25 päivänä marraskuuta 2016, rasvattoman maitojauheen myynnin aloittamisesta tarjouskilpailumenettelyllä (EUVL L 321, 29.11.2016, s. 45).