ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 2

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

61. vuosikerta
5. tammikuu 2018


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/3, annettu 4 päivänä tammikuuta 2018, käynnistysmäärien vahvistamisesta vuosiksi 2018 ja 2019 mahdollisen lisätuontitullin soveltamiseksi tiettyjen hedelmien ja vihannesten tuonnissa

1

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2018/4, annettu 18 päivänä joulukuuta 2017, ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA:n sekakomitean työjärjestyksen muuttamiseen

5

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/5, annettu 3 päivänä tammikuuta 2018, täytäntöönpanopäätöksen 2012/270/EU muuttamisesta organismien Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) ja Epitrix tuberis (Gentner) aiheuttamien oireiden sekä asianmukaisten rajattujen alueiden perustamisen osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 8788)

11

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2017/841, annettu 17 päivänä toukokuuta 2017, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tehoaineiden alfa-sypermetriini, Ampelomyces quisqualis kanta: AQ 10, benalaksyyli, bentatsoni, bifenatsaatti, bromoksyniili, karfentratsonietyyli, klooriprofaami, syatsofamidi, desmedifami, dikvatti, DPX KE 459 (flupyrsulfuronimetyyli), etoksatsoli, famoksadoni, fenamidoni, flumioksatsiini, foramsulfuroni, Gliocladium catenulatum kanta: J1446, imatsamoksi, imatsosulfuroni, isoksaflutoli, laminariini, metalaksyyli-M, metoksifenotsidi, milbemektiini, oksasulfuroni, pendimetaliini, fenmedifami, pymetrotsiini, S-metolaklori ja trifloksistrobiini hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä ( EUVL L 125, 18.5.2017 )

14

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2017/842, annettu 17 päivänä toukokuuta 2017, vähäriskisen Coniothyrium minitans kanta CON/M/91–08 -tehoaineen hyväksynnän uusimisesta kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta ( EUVL L 125, 18.5.2017 )

15

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2017/1486, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2017, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/2070 muuttamisesta vertailusalkkujen ja raportointiohjeiden osalta ( EUVL L 225, 31.8.2017 )

15

 

*

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 854/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä ( EUVL L 139, 30.4.2004 )

16

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 923/2012, annettu 26 päivänä syyskuuta 2012, yhteisistä lentosäännöistä, lennonvarmistuspalveluja ja -menetelmiä koskevista operatiivisista säännöksistä sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1035/2011 ja asetusten (EY) N:o 1265/2007, (EY) N:o 1794/2006, (EY) N:o 730/2006, (EY) N:o 1033/2006 ja (EU) N:o 255/2010 muuttamisesta ( EUVL L 281, 13.10.2012 )

17

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

5.1.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 2/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/3,

annettu 4 päivänä tammikuuta 2018,

käynnistysmäärien vahvistamisesta vuosiksi 2018 ja 2019 mahdollisen lisätuontitullin soveltamiseksi tiettyjen hedelmien ja vihannesten tuonnissa

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 183 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/892 (2) 39 artiklassa säädetään, että asetuksen (EU) N:o 1308/2013 182 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua lisätuontitullia voidaan soveltaa mainitun täytäntöönpanoasetuksen liitteessä VII lueteltuihin tuotteisiin siinä lueteltuina ajanjaksoina. Lisätuontitullia on sovellettava, jos minkä tahansa vapaaseen liikkeeseen luovutetun kyseisessä liitteessä luetellun tuotteen määrä millä tahansa samassa liitteessä mainitulla soveltamisjaksolla ylittää kyseisen tuotteen vuotuisen käynnistysmäärän. Lisätuontitulleja ei oteta käyttöön, jos tuonti ei todennäköisesti häiritse unionin markkinoita tai jos vaikutukset eivät olisi oikeassa suhteessa asetettuihin tavoitteisiin nähden.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 182 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti käynnistysmäärät mahdollisen lisätuontitullin soveltamiseksi tiettyjen hedelmien ja vihannesten tuonnissa perustuvat edeltävien kolmen vuoden tuonti- ja kotimaan kulutusta koskeviin tietoihin. Tiettyjä hedelmiä ja vihanneksia koskevat käynnistysmäärät vuosiksi 2018 ja 2019 olisi vahvistettava jäsenvaltioiden vuosilta 2014, 2015 ja 2016 ilmoittamien tietojen pohjalta.

(3)

Koska täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/892 liitteessä VII säädetty lisätuontitullien mahdollinen soveltamisjakso alkaa useiden tuotteiden osalta 1 päivänä tammikuuta, tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2018, minkä vuoksi sen olisi tultava voimaan mahdollisimman pian,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tämän asetuksen liitteessä vahvistetaan asetuksen (EU) N:o 1308/2013 182 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetut käynnistysmäärät vuosiksi 2018 ja 2019 täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/892 liitteessä VII lueteltujen tuotteiden osalta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2018.

Sen voimassaolo päättyy 30 päivänä kesäkuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä tammikuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/892, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta (EUVL L 138, 25.5.2017, s. 57).


LIITE

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/892 liitteessä VII lueteltuja tuotteita ja soveltamisjaksoja koskevat käynnistysmäärät lisätuontitullien mahdollista soveltamista varten

Tavaran kuvausta on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhdistetyn nimikkeistön tulkintasääntöjen soveltamista. Tässä liitteessä lisätuontitullien soveltamisala määräytyy CN-koodien sisällön mukaan, sellaisena kuin ne ovat tämän asetuksen antamishetkellä.

Järjestysnumero

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Soveltamisjakso

Käynnistysmäärä (tonnia)

2018

2019

78.0015

0702 00 00

Tomaatit

1. kesäkuuta – 30. syyskuuta

 

39 326

78.0020

1. lokakuuta alkaen

31. toukokuuta asti

483 376

78.0065

0707 00 05

Kurkut

1. toukokuuta – 31. lokakuuta

 

26 505

78.0075

1. marraskuuta alkaen

30. huhtikuuta asti

20 482

78.0085

0709 91 00

Latva-artisokat

1. marraskuuta alkaen

30. kesäkuuta asti

6 587

78.0100

0709 93 10

Kesäkurpitsat

1. tammikuuta – 31. joulukuuta

 

55 037

78.0110

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

Appelsiinit

1. joulukuuta alkaen

31. toukokuuta asti

302 643

78.0120

0805 22 00

Klementiinit

1. marraskuuta alkaen

Helmikuun loppuun asti

90 771

78.0130

0805 21

0805 29 00

Mandariinit (myös tangeriinit ja satsumat); wilkingit ja muut niiden kaltaiset sitrushedelmähybridit

1. marraskuuta alkaen

Helmikuun loppuun asti

86 317

78.0155

0805 50 10

Sitruunat

1. tammikuuta – 31. toukokuuta

 

32 823

78.0160

1. kesäkuuta – 31. joulukuuta

 

306 804

78.0170

0806 10 10

Syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet

16. heinäkuuta – 16. marraskuuta

 

78 324

78.0175

0808 10 80

Omenat

1. tammikuuta – 31. elokuuta

 

432 630

78.0180

1. syyskuuta – 31. joulukuuta

 

39 724

78.0220

0808 30 90

Päärynät

1. tammikuuta – 30. huhtikuuta

 

155 417

78.0235

1. heinäkuuta – 31. joulukuuta

 

19 187

78.0250

0809 10 00

Aprikoosit

1. kesäkuuta – 31. heinäkuuta

 

4 630

78.0265

0809 29 00

Kirsikat (muut kuin hapankirsikat)

16. toukokuuta – 15. elokuuta

 

33 718

78.0270

0809 30

Persikat, myös nektariinit

16. kesäkuuta – 30. syyskuuta

 

3 150

78.0280

0809 40 05

Luumut

16. kesäkuuta – 30. syyskuuta

 

17 254


PÄÄTÖKSET

5.1.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 2/5


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2018/4,

annettu 18 päivänä joulukuuta 2017,

ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA:n sekakomitean työjärjestyksen muuttamiseen

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 217 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 28 päivänä marraskuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2894/94 (1) ja erityisesti sen 1 artiklan 3 kohdan b alakohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimus Euroopan talousalueesta (2), jäljempänä ’ETA-sopimus’, tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

(2)

Sopimuksella Bulgarian tasavallan ja Romanian osallistumisesta Euroopan talousalueeseen (3), joka allekirjoitettiin 25 päivänä heinäkuuta 2007, muutettiin ETA-sopimuksen 129 artiklan 1 kohtaa bulgarian ja romanian lisäämiseksi ETA-sopimuksen kielten luetteloon.

(3)

Sopimuksella Kroatian tasavallan osallistumisesta Euroopan talousalueeseen (4), jäljempänä ’ETA:n vuoden 2014 laajentumissopimus’, joka allekirjoitettiin 11 päivänä huhtikuuta 2014, muutettiin ETA-sopimuksen 129 artiklan 1 kohtaa kroaatin lisäämiseksi ETA-sopimuksen kielten luetteloon.

(4)

ETA:n sekakomitean työjärjestys, joka hyväksyttiin 8 päivänä helmikuuta 1994 annetulla ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 1/94 (5) ja jota muutettiin 8 päivänä helmikuuta 2005 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 24/2005 (6), olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(5)

ETA:n vuoden 2014 laajentumissopimusta on sovellettu sen allekirjoittajiin väliaikaisesti 12 päivästä huhtikuuta 2014, joten vastaavaa ETA:n sekakomitean päätöstä olisi sovellettava väliaikaisesti ETA:n vuoden 2014 laajentumissopimuksen voimaantuloon asti.

(6)

Unionin kannan ETA:n sekakomiteassa olisi sen vuoksi perustuttava tähän päätökseen liitettyihin päätösluonnoksiin,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

ETA:n sekakomiteassa ETA:n sekakomitean työjärjestyksen ehdotettuun muuttamiseen unionin puolesta esitettävä kanta perustuu tähän päätökseen liitettyihin ETA:n sekakomitean päätösluonnoksiin.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 2017.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K. SIMSON


(1)  EYVL L 305, 30.11.1994, s. 6.

(2)  EYVL L 1, 3.1.1994, s. 3.

(3)  EUVL L 221, 25.8.2007, s. 15.

(4)  EUVL L 170, 11.6.2014, s. 18.

(5)  EYVL L 85, 30.3.1994, s. 60.

(6)  EUVL L 161, 23.6.2005, s. 54.


LUONNOS

ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o …/2017,

annettu … päivänä …kuuta …,

ETA:n sekakomitean työjärjestyksen muuttamisesta

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 92 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksella Bulgarian tasavallan ja Romanian osallistumisesta Euroopan talousalueeseen (1), joka allekirjoitettiin 25 päivänä heinäkuuta 2007, muutettiin ETA-sopimuksen 129 artiklan 1 kohtaa bulgarian ja romanian lisäämiseksi ETA-sopimuksen kielten luetteloon.

(2)

Sopimus Bulgarian tasavallan ja Romanian osallistumisesta Euroopan talousalueeseen tuli voimaan 9 päivänä marraskuuta 2011.

(3)

ETA:n sekakomitean työjärjestyksessä, joka hyväksyttiin 8 päivänä helmikuuta 1994 annetulla ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 1/94 (2) ja jota muutettiin 8 päivänä helmikuuta 2005 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 24/2005 (3), bulgaria ja romania olisi lisättävä kielten luetteloon. ETA:n sekakomitean työjärjestyksen kielten luettelo olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan ETA:n sekakomitean päätös N:o 1/94 seuraavasti:

1.

Korvataan 6 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”Niiden EY-säädösten tekstit, jotka on määrä saattaa osaksi sopimuksen liitteitä 102 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ovat yhtä todistusvoimaiset bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä, sellaisina kuin ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Säädökset laaditaan islannin ja norjan kielellä, ja ETA:n sekakomitea saattaa ne todistusvoimaisiksi 1 kohdassa tarkoitettujen, asian kannalta merkityksellisten päätösten kanssa.”

2.

Korvataan 11 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”ETA:n sekakomitean päätökset, joilla muutetaan sopimuksen liitteitä tai pöytäkirjoja, julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä ja sen ETA-täydennysosassa islannin ja norjan kielellä.”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

ETA:n sekakomitean sihteerit


(1)  EUVL L 221, 25.8.2007, s. 15.

(2)  EYVL L 85, 30.3.1994, s. 60.

(3)  EUVL L 161, 23.6.2005, s. 54.


LUONNOS

ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o …/2017,

annettu … päivänä …kuuta …,

ETA:n sekakomitean työjärjestyksen muuttamisesta

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 92 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksella Kroatian tasavallan osallistumisesta Euroopan talousalueeseen (1), jäljempänä ’ETA:n vuoden 2014 laajentumissopimus’, joka allekirjoitettiin 11 päivänä huhtikuuta 2014, muutetaan ETA-sopimuksen 129 artiklan 1 kohtaa kroaatin lisäämiseksi ETA-sopimuksen kielten luetteloon.

(2)

ETA:n sekakomitean työjärjestyksessä, joka hyväksyttiin 8 päivänä helmikuuta 1994 annetulla ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 1/94 (2) ja jota muutettiin 8 päivänä helmikuuta 2005 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 24/2005 (3) ja edelleen [… päivänä …kuuta …] annetulla ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o […] (4), kroaatti olisi lisättävä kielten luetteloon. ETA:n sekakomitean työjärjestyksen kielten luettelo olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(3)

ETA:n vuoden 2014 laajentumissopimusta on sovellettu sen allekirjoittajiin väliaikaisesti 12 päivästä huhtikuuta 2014, joten tätä päätöstä olisi sovellettava väliaikaisesti ETA:n vuoden 2014 laajentumissopimuksen voimaantuloon asti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan ETA:n sekakomitean päätös N:o 1/94 seuraavasti:

1.

Korvataan 6 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”Niiden EY-säädösten tekstit, jotka on määrä saattaa osaksi sopimuksen liitteitä 102 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ovat yhtä todistusvoimaiset bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, kroaatin, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä, sellaisina kuin ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Säädökset laaditaan islannin ja norjan kielellä, ja ETA:n sekakomitea saattaa ne todistusvoimaisiksi 1 kohdassa tarkoitettujen, asian kannalta merkityksellisten päätösten kanssa.”

2.

Korvataan 11 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”ETA:n sekakomitean päätökset, joilla muutetaan sopimuksen liitteitä tai pöytäkirjoja, julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, kroaatin, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä ja sen ETA-täydennysosassa islannin ja norjan kielellä.”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan [… päivänä …kuuta …] tai päivänä, jona ETA:n vuoden 2014 laajentumissopimus tulee voimaan, sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi.

Sitä sovelletaan väliaikaisesti 12 päivästä huhtikuuta 2014.

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

ETA:n sekakomitean sihteerit


(1)  EUVL L 170, 11.6.2014, s. 18.

(2)  EYVL L 85, 30.3.1994, s. 60.

(3)  EUVL L 161, 23.6.2005, s. 54.

(4)  EUVL L …


5.1.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 2/11


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2018/5,

annettu 3 päivänä tammikuuta 2018,

täytäntöönpanopäätöksen 2012/270/EU muuttamisesta organismien Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) ja Epitrix tuberis (Gentner) aiheuttamien oireiden sekä asianmukaisten rajattujen alueiden perustamisen osalta

(tiedoksiannettu numerolla C(2017) 8788)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 3 kohdan neljännen virkkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sen jälkeen, kun komission täytäntöönpanopäätöstä 2012/270/EU (2) muutettiin viimeksi täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2016/1359 (3), kokemus on osoittanut, että pintakäytävät ja niihin liittyvät toukkien kaivamat pienet reiät perunan mukuloiden kuoren alla ovat luotettavia merkkejä asianomaisten organismien aiheuttamasta saastunnasta. Siksi täytäntöönpanopäätöksessä 2012/270/EU vahvistettuja, tarkastuksia, tutkimuksia, tiedoksiantoa ja alueiden rajaamista koskevia säännöksiä ei pitäisi soveltaa pelkästään silloin, kun asianomaisia organismeja esiintyy perunan mukuloissa vaan myös silloin, kun näitä merkkejä havaitaan ilman mainittua organismia.

(2)

Sen vuoksi täytäntöönpanopäätöstä 2012/270/EU olisi muutettava.

(3)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanopäätöksen 2012/270/EU muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanopäätös 2012/270/EU seuraavasti:

1)

Korvataan 3 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

suoritettava tiivistä seurantaa asianomaisten organismien ja perunan mukuloissa olevien, niiden aiheuttaman saastunnan merkkien esiintymisen varalta suorittamalla asianmukaisia perunakasvien ja tarvittaessa muiden isäntäkasvien tarkastuksia, myös pelloilla, joilla kyseiset kasvit kasvavat, vähintään 100 metrin säteellä pakkauslaitoksesta;”

2)

Korvataan 4 artikla seuraavasti:

”4 artikla

Asianomaisia organismeja koskevat tutkimukset ja tiedoksiannot

1.   Jäsenvaltioiden on tehtävä alueellaan vuosittain virallisia tutkimuksia asianomaisten organismien ja niiden aiheuttaman saastunnan merkkien esiintymisestä perunan mukuloissa ja tarvittaessa muissa isäntäkasveissa, myös pelloilla, joilla perunan mukuloita kasvatetaan.

Jäsenvaltioiden on annettava tutkimusten tulokset tiedoksi komissiolle ja muille jäsenvaltioille vuosittain viimeistään 30 päivänä huhtikuuta.

2.   Kaikki tapaukset, joissa jotakin asianomaista organismia tai sen aiheuttaman saastunnan merkkejä perunan mukuloissa esiintyy tai esiintymistä epäillään, on annettava välittömästi tiedoksi vastuussa oleville viranomaisille.”

3)

Korvataan 5 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jos jäsenvaltio vahvistaa 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tutkimusten tulosten tai muun näytön perusteella jonkin asianomaisen organismin tai sen aiheuttaman saastunnan merkkien esiintymisen perunan mukuloissa osalla alueestaan, kyseisen jäsenvaltion on viipymättä määritettävä rajattu alue, joka koostuu saastuneesta vyöhykkeestä ja puskurivyöhykkeestä liitteessä II olevan 1 jakson mukaisesti.

Sen on toteutettava liitteessä II olevan 2 jakson mukaiset toimenpiteet.”

4)

Muutetaan liitteet I ja II tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 3 päivänä tammikuuta 2018.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanopäätös 2012/270/EU, annettu 16 päivänä toukokuuta 2012, kiireellisistä toimenpiteistä Epitrix cucumeris (Harris)-, Epitrix similaris (Gentner)-, Epitrix subcrinita (Lec.)- ja Epitrix tuberis (Gentner) -organismien unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi (EUVL L 132, 23.5.2012, s. 18).

(3)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1359, annettu 8 päivänä elokuuta 2016, kiireellisistä toimenpiteistä Epitrix cucumeris (Harris)-, Epitrix similaris (Gentner)-, Epitrix subcrinita (Lec.)- ja Epitrix tuberis (Gentner) -organismien unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi annetun täytäntöönpanopäätöksen 2012/270/EU muuttamisesta (EUVL L 215, 10.8.2016, s. 29).


LIITE

Muutetaan täytäntöönpanopäätöksen 2012/270/EU liitteet I ja II seuraavasti:

1)

Korvataan liitteessä I olevan 1 jakson 3 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

tieto siitä, että perunan mukulat on välittömästi ennen vientiä suoritetussa virallisessa tarkastuksessa todettu vapaiksi kyseessä olevista asianomaisista organismeista ja niiden aiheuttaman saastunnan merkeistä ja että ne sisältävät enintään 0,1 prosenttia multaa;”

2)

Muutetaan liite II seuraavasti:

a)

Muutetaan 1 jakso seuraavasti:

i)

Korvataan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

saastunut vyöhyke, joka sisältää ainakin pellot, joilla on vahvistettu jonkin asianomaisen organismin tai sen aiheuttaman saastunnan merkkien esiintyminen perunoiden mukuloissa, sekä pellot, joilla saastuneita perunan mukuloita on kasvatettu; ja”

ii)

Korvataan 3, 4 ja 5 kohta seuraavasti:

”3)

Määrittäessään saastunutta vyöhykettä ja puskurivyöhykettä jäsenvaltioiden on otettava huomioon seuraavat tekijät: asianomaisten organismien biologia, saastumisaste, isäntäkasvien levinneisyys, näyttö asianomaisten organismien vakiintumisesta ja asianomaisten organismien kyky levitä luonnollisesti.

4)

Jos jonkin asianomaisen organismin tai sen aiheuttaman saastunnan merkkien esiintyminen perunan mukuloissa saastuneen vyöhykkeen ulkopuolella varmistuu, saastuneen vyöhykkeen ja puskurivyöhykkeen rajoja on tarkasteltava uudelleen ja muutettava vastaavasti.

5)

Jos rajatulla alueella ei 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tutkimusten perusteella ole havaittu kyseistä asianomaista organismia eikä merkkejä kyseisen organismien aiheuttamasta saastunnasta perunoiden mukuloissa kahden vuoden aikana, asianomaisen jäsenvaltion on vahvistettava, että kyseistä organismia ei enää esiinny kyseisellä alueella ja että alue ei enää ole rajattu. Sen on tiedotettava asiasta komissiolle ja muille jäsenvaltioille.”

b)

Korvataan 2 jakson 2 kohta seuraavasti:

”2)

tiivis seuranta asianomaisten organismien tai perunoiden mukuloissa olevien, niiden aiheuttaman saastunnan merkkien esiintymisen varalta suorittamalla asianmukaisia tarkastuksia;”.


Oikaisuja

5.1.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 2/14


Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2017/841, annettu 17 päivänä toukokuuta 2017, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tehoaineiden alfa-sypermetriini, Ampelomyces quisqualis kanta: AQ 10, benalaksyyli, bentatsoni, bifenatsaatti, bromoksyniili, karfentratsonietyyli, klooriprofaami, syatsofamidi, desmedifami, dikvatti, DPX KE 459 (flupyrsulfuronimetyyli), etoksatsoli, famoksadoni, fenamidoni, flumioksatsiini, foramsulfuroni, Gliocladium catenulatum kanta: J1446, imatsamoksi, imatsosulfuroni, isoksaflutoli, laminariini, metalaksyyli-M, metoksifenotsidi, milbemektiini, oksasulfuroni, pendimetaliini, fenmedifami, pymetrotsiini, S-metolaklori ja trifloksistrobiini hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä

( Euroopan unionin virallinen lehti L 125, 18. toukokuuta 2017 )

Sivulla 12, otsikossa:

on:

”KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/841, annettu 17 päivänä toukokuuta 2017, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tehoaineiden alfa-sypermetriini, Ampelomyces quisqualis kanta: AQ 10, benalaksyyli, bentatsoni, bifenatsaatti, bromoksyniili, karfentratsonietyyli, klooriprofaami, syatsofamidi, desmedifami, dikvatti, DPX KE 459 (flupyrsulfuronimetyyli), etoksatsoli, famoksadoni, fenamidoni, flumioksatsiini, foramsulfuroni, Gliocladium catenulatum kanta: J1446, imatsamoksi, imatsosulfuroni, isoksaflutoli, laminariini, metalaksyyli-M, metoksifenotsidi, milbemektiini, oksasulfuroni, pendimetaliini, fenmedifami, pymetrotsiini, S-metolaklori ja trifloksistrobiini hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä”

pitää olla:

”KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/841, annettu 17 päivänä toukokuuta 2017, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tehoaineiden alfa-sypermetriini, Ampelomyces quisqualis kanta: AQ 10, benalaksyyli, bentatsoni, bifenatsaatti, bromoksyniili, karfentratsonietyyli, klooriprofaami, syatsofamidi, desmedifami, dikvatti, DPX KE 459 (flupyrsulfuronimetyyli), etoksatsoli, famoksadoni, fenamidoni, flumioksatsiini, foramsulfuroni, Gliocladium catenulatum kanta: J1446, imatsamoksi, isoksaflutoli, laminariini, metalaksyyli-M, metoksifenotsidi, milbemektiini, oksasulfuroni, pendimetaliini, fenmedifami, pymetrotsiini, S-metolaklori ja trifloksistrobiini hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä”

Sivulla 12, johdanto-osan 4 kappaleessa:

on:

”Tehoaineiden alfa-sypermetriini, Ampelomyces quisqualis kanta: AQ 10, benalaksyyli, bifenatsaatti, bromoksyniili, klooriprofaami, desmedifami, etoksatsoli, Gliocladium catenulatum kanta: J1446, imatsosulfuroni, laminariini, metoksifenotsidi, milbemektiini, fenmedifami ja S-metolaklori hyväksynnän voimassaoloaikaa pidennettiin komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1197/2012 (7). Kyseisten aineiden hyväksynnän voimassaoloaika päättyy 31 päivänä heinäkuuta 2017.”

pitää olla:

”Tehoaineiden alfa-sypermetriini, Ampelomyces quisqualis kanta: AQ 10, benalaksyyli, bifenatsaatti, bromoksyniili, klooriprofaami, desmedifami, etoksatsoli, Gliocladium catenulatum kanta: J1446, laminariini, metoksifenotsidi, milbemektiini, fenmedifami ja S-metolaklori hyväksynnän voimassaoloaikaa pidennettiin komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1197/2012 (7). Kyseisten aineiden hyväksynnän voimassaoloaika päättyy 31 päivänä heinäkuuta 2017.”


5.1.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 2/15


Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2017/842, annettu 17 päivänä toukokuuta 2017, vähäriskisen Coniothyrium minitans kanta CON/M/91–08 -tehoaineen hyväksynnän uusimisesta kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 125, 18. toukokuuta 2017 )

Sivulla 19, liitteessä I olevan taulukon kolmannessa sarakkeessa:

on:

”Elinkykyisten itiöiden vähimmäispitoisuus: 1 × 1012 PMY/kg”

pitää olla:

”Elinkykyisten itiöiden vähimmäispitoisuus: 1,17 × 1012 PMY/kg”

Sivulla 20, liitteessä II, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitettä D koskevissa muutoksissa, taulukon neljännessä sarakkeessa:

on:

”Elinkykyisten itiöiden vähimmäispitoisuus: 1 × 1012 PMY/kg”

pitää olla:

”Elinkykyisten itiöiden vähimmäispitoisuus: 1,17 × 1012 PMY/kg”


5.1.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 2/15


Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2017/1486, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2017, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/2070 muuttamisesta vertailusalkkujen ja raportointiohjeiden osalta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 225, 31. elokuuta 2017 )

Sivuilla 2357–2496, täytäntöönpanoasetuksen 2016/2070 liitteen I korvaavassa liitteessä I olevan taulukon ”C 103.00 – Korkean maksukyvyttömyysosuuden salkkujen määritelmä” sarakkeessa ”Salkun nimi”, kaikilla riveillä, joilla sarakkeessa ”Salkun tunniste” oleva tunniste sisältää merkkijonon ”SMER0007”:

on:

”Vakuudettomat pk-yritysvastuut (muut kuin maksukyvyttömyystilassa olevat)”

pitää olla:

”Vakuudettomat pk-yritysten vähittäisvastuut (muut kuin maksukyvyttömyystilassa olevat)”


5.1.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 2/16


Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 854/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä

( Euroopan unionin virallinen lehti L 139, 30. huhtikuuta 2004 )

1)

Sivulla 216, 4 artiklan 3 kohdan a alakohdassa:

on:

”a)

hyvien hygieniakäytäntöjen tarkastaminen ja HACCP-järjestelmään …”

pitää olla:

”a)

hyvien hygieniakäytäntöjen toiminnan tarkastaminen ja HACCP-järjestelmään …”

2)

Sivulla 217, 4 artiklan 4 kohdassa:

on:

”4.   Hyvien hygieniakäytäntöjen tarkastamisen yhteydessä on todennettava, …”

pitää olla:

”4.   Hyvien hygieniakäytäntöjen toiminnan tarkastamisen yhteydessä on todennettava, …”

3)

Sivulla 218, 4 artiklan 5 kohdassa:

on:

”5.   HACCP-järjestelmään perustuvien menettelyjen tarkastamisella on tarkoitus …”

pitää olla:

”5.   HACCP-järjestelmään perustuvien menettelyjen toiminnan tarkastamisella on tarkoitus …”

4)

Sivulla 245, liitteessä I olevan I jakson I luvun 1 kohdassa:

on:

”… hygieniakäytäntöjen tarkastamista …”

pitää olla:

”… hygieniakäytäntöjen toiminnan tarkastamista …”

5)

Sivulla 245, liitteessä I olevan I jakson I luvun 2 kohdassa:

on:

”… menettelyjen tarkastamista …”

pitää olla:

”… menettelyjen toiminnan tarkastamista …”

6)

Sivulla 274, liitteessä I olevan IV luvun B kohdan 5 kohdan b alakohdan i alakohdan 3 luetelmakohdassa:

on:

”… menettelyjen tarkastaminen”

pitää olla:

”… menettelyjen toiminnan tarkastaminen”

7)

Sivulla 275, liitteessä I olevan III jakson IV luvun B kohdan 5 alakohdan b alakohdan ii alakohdan kahdeksannessa luetelmakohdassa:

on:

”… myös hyvien hygieniakäytäntöjen ja … tarkastaminen”

pitää olla:

”… myös hyvien hygieniakäytäntöjen ja … toiminnan tarkastaminen”


5.1.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 2/17


Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 923/2012, annettu 26 päivänä syyskuuta 2012, yhteisistä lentosäännöistä, lennonvarmistuspalveluja ja -menetelmiä koskevista operatiivisista säännöksistä sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1035/2011 ja asetusten (EY) N:o 1265/2007, (EY) N:o 1794/2006, (EY) N:o 730/2006, (EY) N:o 1033/2006 ja (EU) N:o 255/2010 muuttamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 281, 13. lokakuuta 2012 )

Sivulla 25, liitteessä olevan 6 jakson SERA.6005 kohdan a alakohdan 2 alakohdassa:

on:

”Ennen saapumista radiovyöhykkeelle ilma-aluksen ohjaajan on lähetettävä asianmukaisella yhteydenpitokanavalla avauskutsu, joka sisältää kutsun kohteena olevan aseman nimen, kutsumerkin, ilma-alustyypin, sijainnin, lentopinnan, lennon aikomukset ja muut toimivaltaisen viranomaisen määräämät tiedot.”

pitää olla:

”Ennen saapumista radiovyöhykkeelle ilma-aluksen ohjaajan on lähetettävä asianmukaisella yhteydenpitokanavalla avauskutsu, joka sisältää kutsun kohteena olevan aseman nimen, kutsumerkin, ilma-alustyypin, sijainnin, lentokorkeuden, lennon aikomukset ja muut toimivaltaisen viranomaisen määräämät tiedot.”

Sivulla 27, liitteessä olevan 8 jakson SERA.8005 kohdan c alakohdan 1 alakohdassa:

on:

”korkeusporrastus, joka saavutetaan osoittamalla eri lentopinnat, jotka on valittu tämän asetuksen liitteen lisäyksessä 3 olevasta matkalentokorkeustaulukosta; siinä määrättyä lentopintojen vastaavuutta lentosuuntiin ei kuitenkaan sovelleta, jos asiaankuuluvissa ilmailutiedotusjulkaisuissa tai lennonjohtoselvityksessä on toisin ilmoitettu. Nimellinen korkeusporrastusminimi on 300 metriä (1 000 jalkaa) lentopinnalla 410 ja sen alapuolella ja 600 metriä (2 000 jalkaa) tämän lentopinnan yläpuolella;”

pitää olla:

”korkeusporrastus, joka saavutetaan osoittamalla eri lentokorkeudet, jotka on valittu tämän asetuksen liitteen lisäyksessä 3 olevasta matkalentokorkeustaulukosta; siinä määrättyä lentokorkeuksien vastaavuutta lentosuuntiin ei kuitenkaan sovelleta, jos asiaankuuluvissa ilmailutiedotusjulkaisuissa tai lennonjohtoselvityksessä on toisin ilmoitettu. Nimellinen korkeusporrastusminimi on 300 metriä (1 000 jalkaa) lentopinnalla 410 ja sen alapuolella ja 600 metriä (2 000 jalkaa) tämän lentokorkeuden yläpuolella;”

Sivulla 28, liitteessä olevan 8 jakson SERA.8015 kohdan d alakohdan 4 alakohdassa:

on:

”koko reitin tai sen osan lentopinta/lentopinnat ja tarvittaessa lentopintojen muutokset;”

pitää olla:

”koko reitin tai sen osan lentokorkeus/lentokorkeudet ja tarvittaessa lentokorkeuksien muutokset;”

Sivulla 28, liitteessä olevan 8 jakson SERA.8015 kohdan e alakohdan 1 alakohdan iii alakohdassa:

on:

”käytössä oleva kiitotie, korkeusmittarin asetukset, SSR-koodit, uudet yhteydenpitokanavat, lentopintaa koskevat ohjeet, suunta- ja nopeusohjeet; ja”

pitää olla:

”käytössä oleva kiitotie, korkeusmittarin asetukset, SSR-koodit, uudet yhteydenpitokanavat, lentokorkeutta koskevat ohjeet, suunta- ja nopeusohjeet; ja”

Sivulla 65, liitteessä olevassa liitteen lisäyksessä olevan taulukon ”ICAO liite 11” kohdassa Eroavuus A11-04, ICAO liite 11 3 luku olevassa toisessa sarakkeessa:

on:

”iii)

käytössä oleva kiitotie, korkeusmittarin asetukset, SSR-koodit, uudet yhteydenpitokanavat, lentopintaa koskevat ohjeet, suunta- ja nopeusohjeet; ja”

pitää olla:

”iii)

käytössä oleva kiitotie, korkeusmittarin asetukset, SSR-koodit, uudet yhteydenpitokanavat, lentokorkeutta koskevat ohjeet, suunta- ja nopeusohjeet; ja”