ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 321

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

60. vuosikerta
6. joulukuuta 2017


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2114, annettu 9 päivänä marraskuuta 2017, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 muuttamisesta lomakkeiden ja ohjeiden osalta ( 1 )

1

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

6.12.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 321/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/2114,

annettu 9 päivänä marraskuuta 2017,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 muuttamisesta lomakkeiden ja ohjeiden osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 26 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 (1) ja erityisesti sen 99 artiklan 5 kohdan neljännen alakohdan, 101 artiklan 4 kohdan kolmannen alakohdan, 415 artiklan 3 kohdan neljännen alakohdan ja 430 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 680/2014 (2) täsmennetään, miten laitokset raportoivat tiedot, jotka ovat niille merkityksellisiä asetuksen (EU) N:o 575/2013 noudattamisen kannalta. Koska asetuksella (EU) N:o 575/2013 luotua sääntelykehystä täydennetään ja muutetaan vähitellen sen muilta kuin keskeisiltä osin antamalla uutta sekundäärilainsäädäntöä – käsillä olevassa tapauksessa kyseessä on komission delegoitu asetus (EU) 2015/61 (3) – myös täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 680/2014 olisi ajantasaistettava. Näin voidaan ottaa huomioon uudet säännökset ja täsmentää lisää ohjeita ja määritelmiä, joita käytetään laitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvässä raportoinnissa, myös maturiteettipohjaisen menetelmän osalta. Tämän ansiosta raportoinnissa voidaan ottaa huomioon mahdolliset maturiteettierot laitoksen taselaskelmissa.

(2)

Täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 680/2014 on muutettava, jotta voidaan korjata asetuksen soveltamisen aikana havaitut virheelliset viittaukset ja epäjohdonmukaiset muotoilut.

(3)

Täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 680/2014 on muutettava myös, jotta voidaan ottaa huomioon toimivaltaisten viranomaisten kyky seurata ja arvioida tosiasiallisesti laitosten riskiprofiilia ja saada kuva rahoitusalalle aiheutuvista riskeistä. Tämä edellyttää raportointivaatimusten muuttamista operatiivisen riskin, luottoriskin ja laitosten valtiovastuiden suhteen.

(4)

Jotta laitoksilla ja toimivaltaisilla viranomaisilla olisi riittävästi aikaa toteuttaa tässä asetuksessa vahvistetut muutokset, asetusta olisi sovellettava 1 päivästä maaliskuuta 2018.

(5)

Tämä asetus perustuu teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksiin, jotka Euroopan pankkiviranomainen (EPV) on toimittanut komissiolle.

(6)

EPV on järjestänyt avoimet julkiset kuulemiset tämän asetuksen perustana olevista teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 (4) 37 artiklan mukaisesti perustetulta pankkialan osallisryhmältä.

(7)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 680/2014 olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 680/2014 seuraavasti:

1)

Korvataan 5 artiklan b alakohdan 2 alakohta seuraavasti:

”2)

tiedot olennaisista tappioista, jotka johtuvat operatiivisen riskin aiheuttavista tapahtumista, seuraavalla tavalla:

a)

laitokset, jotka laskevat operatiiviseen riskiin liittyvät omien varojen vaatimukset asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan III osaston 4 luvun mukaisesti, ilmoittavat nämä tiedot liitteessä I olevissa lomakkeissa 17.01 ja 17.02 määritellyllä tavalla liitteessä II olevan II osan 4.2 kohdassa annettujen ohjeiden mukaisesti;

b)

laitokset, jotka laskevat operatiiviseen riskiin liittyvät omien varojen vaatimukset asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan III osaston 3 luvun mukaisesti ja täyttävät vähintään yhden jäljempänä esitetyistä perusteista, ilmoittavat nämä tiedot liitteessä I olevissa lomakkeissa 17.01 ja 17.02 määritellyllä tavalla liitteessä II olevan II osan 4.2 kohdassa annettujen ohjeiden mukaisesti:

i)

taseen loppusumman osuus kaikkien samassa jäsenvaltiossa sijaitsevien laitosten taseiden yhteenlasketusta loppusummasta on vähintään 1 prosentti; taseiden yhteenlasketun loppusumman on perustuttava vuoden lopun lukuihin vuodelta, joka edeltää raportoinnin viitepäivämäärää edeltävää vuotta;

ii)

laitoksen varojen kokonaisarvo on yli 30 miljardia euroa;

iii)

laitoksen varojen kokonaisarvo on yli 5 miljardia euroa ja yli 20 prosenttia suhteessa laitoksen sijoittautumisjäsenvaltion BKT:hen;

iv)

laitos on sen varojen kokonaisarvossa mitattuna yksi kolmesta suurimmasta tiettyyn jäsenvaltioon sijoittautuneesta laitoksesta;

v)

laitos on sellaisten tytäryritysten emoyritys, jotka ovat itse luottolaitoksia, jotka ovat sijoittautuneet vähintään kahteen muuhun jäsenvaltioon kuin siihen, jossa emoyritys on saanut toimiluvan, ja täyttää molemmat seuraavista ehdoista:

laitoksen konsolidoitujen kokonaisvarojen arvo on yli 5 miljardia euroa,

yli 20 prosenttia joko laitoksen konsolidoiduista kokonaisvaroista, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä, tapauksen mukaan, liitteessä III tai IV olevassa lomakkeessa 1.1, tai laitoksen konsolidoiduista kokonaisveloista, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä, tapauksen mukaan, liitteessä III tai IV olevassa lomakkeessa 1.2, liittyy toimiin sellaisten vastapuolten kanssa, jotka ovat sijoittautuneet muuhun jäsenvaltioon kuin siihen, jossa emoyritys on saanut toimiluvan;

c)

laitokset, jotka laskevat operatiiviseen riskiin liittyvät omien varojen vaatimukset asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan III osaston 3 luvun mukaisesti ja jotka eivät täytä mitään b alakohdassa tarkoitetuista ehdoista, ilmoittavat jäljempänä i ja ii luetelmakohdassa tarkoitetut tiedot liitteessä II olevan II osan 4.2 kohdassa annettujen ohjeiden mukaisesti:

i)

liitteessä I olevan lomakkeen 17.01 sarakkeessa 080 täsmennetyt tiedot seuraavien rivien osalta:

tapahtumien lukumäärä (uudet tapahtumat) (rivi 910),

bruttotappiomäärä (uudet tapahtumat) (rivi 920),

niiden tapahtumien lukumäärä, joihin on tehty tappiota koskevia oikaisuja (rivi 930),

tappiota koskevat oikaisut, jotka liittyvät edellisiin raportointikausiin (rivi 940),

suurin yksittäinen tappio (rivi 950),

viiden suurimman tappion summa (rivi 960),

suorien tappionkorvausten kokonaismäärä, lukuun ottamatta vakuutuksia ja muita riskinsiirtomekanismeja (rivi 970),

korvausten kokonaismäärä, kun on kyse vakuutuksista ja muista riskinsiirtomekanismeista (rivi 980);

ii)

liitteessä I olevassa lomakkeessa 17.02 täsmennetyt tiedot;

d)

edellä c alakohdassa tarkoitetut laitokset voivat ilmoittaa kaikki liitteessä I olevissa lomakkeissa 17.01 ja 17.02 täsmennetyt tiedot liitteessä II olevan II osan 4.2 kohdassa annettujen ohjeiden mukaisesti;

e)

laitokset, jotka laskevat operatiiviseen riskiin liittyvät omien varojen vaatimukset asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan III osaston 2 luvun mukaisesti ja jotka täyttävät vähintään yhden b alakohdan ii–v luetelmakohdassa tarkoitetuista ehdoista, ilmoittavat nämä tiedot liitteessä I olevissa lomakkeissa 17.01 ja 17.02 määritellyllä tavalla liitteessä II olevan II osan 4.2 kohdassa annettujen ohjeiden mukaisesti;

f)

laitokset, jotka laskevat operatiiviseen riskiin liittyvät omien varojen vaatimukset asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan III osaston 2 luvun mukaisesti mutta jotka eivät täytä mitään b alakohdan i–v luetelmakohdassa tarkoitetuista ehdoista, voivat ilmoittaa liitteessä I olevissa lomakkeissa 17.01 ja 17.02 tarkoitetut tiedot liitteessä II olevan II osan 4.2 kohdassa annettujen ohjeiden mukaisesti;

g)

mukaantulo- ja poistumiskriteerejä, joista säädetään 4 artiklassa, sovelletaan.”

2)

Lisätään 5 artiklan b alakohtaan 3 alakohta seuraavasti:

”3)

tiedot valtiovastuista seuraavasti:

a)

laitokset ilmoittavat liitteessä I olevassa lomakkeessa 33 täsmennetyt tiedot liitteessä II olevan II osan 6 kohdassa annettujen ohjeiden mukaisesti, jos vastapuolialan ”Julkisyhteisöt” rahoitusvarojen yhteenlaskettu kirjanpitoarvo on vähintään 1 prosentti kokonaiskirjanpitoarvon summasta alalla ”Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit sekä luotot”. Näiden kirjanpitoarvojen määrittämiseksi laitosten on sovellettava tapauksen mukaan määritelmiä, joita käytetään liitteessä III olevissa lomakkeissa 4.1–4.4.1 tai liitteessä IV olevissa lomakkeissa 4.1–4.4.1 ja 4.6–4.10;

b)

jos arvo, joka raportoidaan johdannaisvaroihin kuulumattomien rahoitusvarojen kansallisista vastuista liitteessä I olevan lomakkeen 33 sarakkeen 010 rivin 010 mukaisesti, on alle 90 prosenttia kansallisten ja kansainvälisten vastuiden raportoidusta arvosta saman tietopisteen osalta, laitokset, jotka täyttävät a alakohdassa tarkoitetun perusteen, ilmoittavat liitteessä I olevassa lomakkeessa 33 täsmennetyt tiedot liitteessä II olevan II osan 6 kohdassa annettujen ohjeiden mukaisesti yhteenlaskettuina kokonaismäärän tasolla ja kunkin sellaisen yksittäisen maan osalta, jossa niillä on vastuita;

c)

laitokset, jotka täyttävät a alakohdassa tarkoitetun perusteen mutta eivät täytä b alakohdassa tarkoitettua perustetta, ilmoittavat liitteessä I olevassa lomakkeessa 33 täsmennetyt tiedot liitteessä II olevan II osan 6 kohdassa annettujen ohjeiden mukaisesti siten, että vastuut on laskettu yhteen sekä kokonaismäärän tasolla että kansallisella tasolla;

d)

mukaantulo- ja poistumiskriteerejä, joista säädetään 4 artiklassa, sovelletaan.”

3)

Lisätään 16 b artiklan 1 kohtaan c alakohta seuraavasti:

”c)

liitteessä XXII määritellyt tiedot liitteessä XXIII annettujen ohjeiden mukaisesti.”

4)

Korvataan 16 b artiklan 2 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

laitos ei kuulu ryhmään, joka koostuu sellaisista luottolaitoksista, sijoituspalveluyrityksistä tai rahoituslaitoksista, joiden tytär- tai emoyritykset ovat sijoittautuneet muulle lainkäyttöalueelle kuin sille, jolla laitos on perustettu;”.

5)

Korvataan liite I tämän asetuksen liitteessä I olevalla tekstillä.

6)

Korvataan liite II tämän asetuksen liitteessä II olevalla tekstillä.

7)

Korvataan liite VII tämän asetuksen liitteessä III olevalla tekstillä.

8)

Korvataan liite XI tämän asetuksen liitteessä IV olevalla tekstillä.

9)

Korvataan liite XIV tämän asetuksen liitteessä V olevalla tekstillä.

10)

Korvataan liite XV tämän asetuksen liitteessä VI olevalla tekstillä.

11)

Korvataan liite XVIII tämän asetuksen liitteessä VII olevalla tekstillä.

12)

Korvataan liite XIX tämän asetuksen liitteessä VIII olevalla tekstillä.

13)

Korvataan liite XX tämän asetuksen liitteessä IX olevalla tekstillä.

14)

Korvataan liite XXI tämän asetuksen liitteessä X olevalla tekstillä.

15)

Lisätään uusi liite XXII tämän asetuksen liitteen XI mukaisesti.

16)

Lisätään uusi liite XXIII tämän asetuksen liitteen XII mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä maaliskuuta 2018.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä marraskuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 680/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisista laitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää raportointia koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 191, 28.6.2014, s. 1).

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) 2015/61, annettu 10 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä luottolaitosten maksuvalmiusvaatimuksen osalta (EUVL L 11, 17.1.2015, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).


LIITE I

LIITE I

OMIEN VAROJEN JA OMIEN VAROJEN VAATIMUSTEN RAPORTOINTI

COREP-RAPORTOINTILOMAKKEET

Lomakkeen numero

Lomakkeen koodi

Lomakkeen/lomakeryhmän nimi

Lyhytnimi

 

 

Vakavaraisuus

CA

1

C 01.00

OMAT VARAT

CA1

2

C 02.00

OMIEN VAROJEN VAATIMUKSET

CA2

3

C 03.00

VAKAVARAISUUSSUHTEET

CA3

4

C 04.00

LISÄTIETOERÄT

CA4

 

 

Siirtymäsäännökset

CA5

5,1

C 05.01

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

CA5.1

5,2

C 05.02

MÄÄRÄAJAKSI VAPAUTETUT INSTRUMENTIT: VALTIONTUKEA SISÄLTÄMÄTTÖMÄT INSTRUMENTIT

CA5.2

 

 

Ryhmän vakavaraisuus

GS

6,1

C 06.01

RYHMÄN VAKAVARAISUUS: LIITTYNEITÄ LAITOKSIA KOSKEVAT TIEDOT – YHTEENSÄ

GS Total

6,2

C 06.02

RYHMÄN VAKAVARAISUUS: LIITTYNEITÄ LAITOKSIA KOSKEVAT TIEDOT

GS

 

 

Luottoriski

CR

7

C 07.00

LUOTTO- JA VASTAPUOLIRISKI SEKÄ LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKI: STANDARDIMENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET

CR SA

 

 

LUOTTO- JA VASTAPUOLIRISKI SEKÄ LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKI: IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET

CR IRB

8,1

C 08.01

LUOTTO- JA VASTAPUOLIRISKI SEKÄ LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKI: IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET

CR IRB 1

8,2

C 08.02

LUOTTO- JA VASTAPUOLIRISKI SEKÄ LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKI: IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET (jaoteltuina vastapuoliluokkien tai -ryhmien mukaan)

CR IRB 2

 

 

MAANTIETEELLINEN JAKAUTUMINEN

CR GB

9,1

C 09.01

Taulukko 9.1 – Vastuiden maantieteellinen jakautuminen vastapuolen asuinpaikan mukaan (standardimenetelmän mukaiset vastuut)

CR GB 1

9,2

C 09.02

Taulukko 9.2 – Vastuiden maantieteellinen jakautuminen vastapuolen asuinpaikan mukaan (IRB-menetelmän mukaiset vastuut)

CR GB 2

9,4

C 09.04

Taulukko 9.4 – Vastasyklisen puskurin laskennan kannalta merkitykselliset luottovastuut jaoteltuina maittain ja laitoskohtainen vastasyklinen puskurikanta

CCB

 

 

LUOTTORISKI: OMAN PÄÄOMAN EHTOISET SIJOITUKSET – IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET

CR EQU IRB

10,1

C 10.01

LUOTTORISKI: OMAN PÄÄOMAN EHTOISET SIJOITUKSET – IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET

CR EQU IRB 1

10,2

C 10.02

LUOTTORISKI: OMAN PÄÄOMAN EHTOISET SIJOITUKSET – IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET. PD/LGD-MENETELMÄN MUKAISET VASTUUT JAOTELTUINA VASTAPUOLILUOKKIEN MUKAAN:

CR EQU IRB 2

11

C 11.00

SELVITYS-/TOIMITUSRISKI

CR SETT

12

C 12.00

LUOTTORISKI: ARVOPAPERISTAMISET – STANDARDIMENETELMÄN MUKAISET OMIEN VAROJEN VAATIMUKSET

CR SEC SA

13

C 13.00

LUOTTORISKI: ARVOPAPERISTAMISET – IRB-MENETELMÄN MUKAISET OMIEN VAROJEN VAATIMUKSET

CR SEC IRB

14

C 14.00

ARVOPAPERISTAMISIA KOSKEVAT TARKEMMAT TIEDOT

CR SEC Details

 

 

Operatiivinen riski

OPR

16

C 16.00

OPERATIIVINEN RISKI

OPR

17

C 17.00

OPERATIIVINEN RISKI: EDELLISVUOTTA KOSKEVAT BRUTTOTAPPIOT LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN JA TAPAHTUMATYYPPIEN MUKAAN

OPR Details

 

 

Markkinariski

MKR

18

C 18.00

MARKKINARISKI: KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVIEN VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISTEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN POSITIORISKEIHIN SOVELLETTAVA STANDARDIMENETELMÄ

MKR SA TDI

19

C 19.00

MARKKINARISKI: ARVOPAPERISTAMISIIN LIITTYVÄÄN ERITYISRISKIIN SOVELLETTAVA STANDARDIMENETELMÄ

MKR SA SEC

20

C 20.00

MARKKINARISKI: KORRELAATIOKAUPANKÄYNTISALKKUUN LIITTYVÄÄN ERITYISRISKIIN SOVELLETTAVA STANDARDIMENETELMÄ

MKR SA CTP

21

C 21.00

MARKKINARISKI: OSAKKEISIIN LIITTYVÄÄN POSITIORISKIIN SOVELLETTAVA STANDARDIMENETELMÄ

MKR SA EQU

22

C 22.00

MARKKINARISKI: VALUUTTAKURSSIRISKIIN SOVELLETTAVAT STANDARDIMENETELMÄT

MKR SA FX

23

C 23.00

MARKKINARISKI: HYÖDYKKEISIIN SOVELLETTAVAT STANDARDIMENETELMÄT

MKR SA COM

24

C 24.00

MARKKINARISKIN SISÄISET MALLIT

MKR IM

25

C 25.00

VASTUUN ARVONOIKAISURISKI

CVA

33

C 33.00

SAAMISET JULKISYHTEISÖILTÄ VASTAPUOLEN MAAN MUKAAN

GOV


C 01.00 – OMAT VARAT (CA1)

Rivit

Tunniste

Erä

Määrä

010

1

OMAT VARAT

 

015

1.1

ENSISIJAINEN PÄÄOMA (T1)

 

020

1.1.1

YDINPÄÄOMA (CET1)

 

030

1.1.1.1

Ydinpääomaksi (CET1) hyväksyttävät pääomainstrumentit

 

040

1.1.1.1.1

Maksetut pääomainstrumentit

 

045

1.1.1.1.1*

Joista: viranomaisten kriisitilanteissa merkitsemät pääomainstrumentit

 

050

1.1.1.1.2*

Lisätietoerä: ei-hyväksyttävät pääomainstrumentit

 

060

1.1.1.1.3

Ylikurssirahasto

 

070

1.1.1.1.4

(-) Omat ydinpääoman (CET1) instrumentit

 

080

1.1.1.1.4.1

(-) Suorat ydinpääoman (CET1) instrumenttien omistusosuudet

 

090

1.1.1.1.4.2

(-) Välilliset ydinpääoman (CET1) instrumenttien omistusosuudet

 

091

1.1.1.1.4.3

(-) Synteettiset ydinpääoman (CET1) instrumenttien omistusosuudet

 

092

1.1.1.1.5

(-) Tosiasialliset tai ehdolliset velvoitteet ostaa omat ydinpääoman (CET1) instrumentit

 

130

1.1.1.2

Kertyneet voittovarat

 

140

1.1.1.2.1

Edellisvuosien kertyneet voittovarat

 

150

1.1.1.2.2

Hyväksyttävät voitot tai tappiot

 

160

1.1.1.2.2.1

Emoyrityksen omistajille osoitettava voitto tai tappio

 

170

1.1.1.2.2.2

(-) Ei-hyväksyttävä osuus kesken tilikauden tai tilikauden päätteeksi kertyneistä voitoista

 

180

1.1.1.3

Kertyneet muun laajan tuloksen erät

 

200

1.1.1.4

Muut rahastot

 

210

1.1.1.5

Yleisten pankkiriskien rahastot

 

220

1.1.1.6

Määräajaksi vapautetuista ydinpääoman (CET1) instrumenteista aiheutuvat siirtymäkauden oikaisut

 

230

1.1.1.7

Ydinpääomaan (CET1) sisällytetyt vähemmistöosuudet

 

240

1.1.1.8

Muista vähemmistöosuuksista aiheutuvat siirtymäkauden oikaisut

 

250

1.1.1.9

Omiin varoihin sovellettavista suodattimista aiheutuvat ydinpääoman (CET1) oikaisut

 

260

1.1.1.9.1

(-) Arvopaperistetuista omaisuuseristä aiheutuvat oman pääoman lisäykset

 

270

1.1.1.9.2

Rahavirran suojaus

 

280

1.1.1.9.3

Käypään arvoon arvostettuihin velkoihin liittyviä omia luottoriskejä koskevista muutoksista aiheutuvat kumulatiiviset voitot ja tappiot

 

285

1.1.1.9.4

Käypään arvoon arvostetut voitot ja tappiot, jotka aiheutuvat johdannaisvelkoihin liittyvästä laitoksen omasta luottoriskistä

 

290

1.1.1.9.5

(-) Varovaista arvostamista koskevista vaatimuksista aiheutuvat arvonoikaisut

 

300

1.1.1.10

(-) Liikearvo

 

310

1.1.1.10.1

(-) Aineettomiin hyödykkeisiin laskettava liikearvo

 

320

1.1.1.10.2

(-) Merkittävien sijoitusten arvostukseen sisältyvä liikearvo

 

330

1.1.1.10.3

Liikearvoon liittyvät laskennalliset verovelat

 

340

1.1.1.11

(-) Muut aineettomat hyödykkeet

 

350

1.1.1.11.1

(-) Muut aineettomat hyödykkeet ennen laskennallisten verovelkojen vähentämistä

 

360

1.1.1.11.2

Muihin aineettomiin hyödykkeisiin liittyvät laskennalliset verovelat

 

370

1.1.1.12

(-) Tulevista veronalaisista voitoista riippuvat laskennalliset verosaamiset, jotka eivät synny väliaikaisten erojen seurauksena ja joista on vähennetty niihin liittyvät verovelat

 

380

1.1.1.13

(-) Odotettuihin tappioihin käytettäviin luottoriskin oikaisuihin liittyvä alijäämä (IRB)

 

390

1.1.1.14

(-) Etuuspohjaisen eläkerahaston varat

 

400

1.1.1.14.1

(-) Etuuspohjaisen eläkerahaston varat

 

410

1.1.1.14.2

Etuuspohjaisen eläkerahaston varoihin liittyvät laskennalliset verovelat

 

420

1.1.1.14.3

Etuuspohjaisen eläkerahaston varat, joihin on laitokselle myönnetty oikeus käyttää rajoituksettomasti

 

430

1.1.1.15

(-) Ydinpääoman (CET1) keskinäiset ristiinomistukset

 

440

1.1.1.16

(-) Ensisijaisen lisäpääoman (AT1) eristä tehtävät vähennykset, jotka ylittävät ensisijaisen lisäpääoman (AT1)

 

450

1.1.1.17

(-) Finanssialan ulkopuoliset huomattavat omistusosuudet, joihin voidaan vaihtoehtoisesti soveltaa 1 250 prosentin riskipainoa

 

460

1.1.1.18

(-) Arvopaperistamispositiot, joihin voidaan vaihtoehtoisesti soveltaa 1 250 prosentin riskipainoa

 

470

1.1.1.19

(-) Luottokaupan selvitysriski, johon voidaan vaihtoehtoisesti soveltaa 1 250 prosentin riskipainoa

 

471

1.1.1.20

(-) Positiot korissa, jolle laitos ei voi määrittää riskipainoa IRB-menetelmällä ja johon voidaan vaihtoehtoisesti soveltaa 1 250 prosentin riskipainoa

 

472

1.1.1.21

(-) Oman pääoman ehtoiset sijoitukset sisäisen mallin menetelmää käyttäen, joihin voidaan vaihtoehtoisesti soveltaa 1 250 prosentin riskipainoa

 

480

1.1.1.22

(-) Finanssialan yhteisöjen ydinpääoman (CET1) instrumentit, kun laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta näissä yhteisöissä

 

490

1.1.1.23

(-) Vähennyskelpoiset tulevista veronalaisista voitoista riippuvat ja väliaikaisten erojen seurauksena syntyvät laskennalliset verosaamiset

 

500

1.1.1.24

(-) Finanssialan yhteisöjen ydinpääoman (CET1) instrumentit, kun laitoksella on merkittävä sijoitus näissä yhteisöissä

 

510

1.1.1.25

(-) 17,65 prosentin kynnysarvon ylittävä määrä

 

520

1.1.1.26

Muut ydinpääomaa (CET1) koskevat siirtymäkauden oikaisut

 

524

1.1.1.27

(-) Vakavaraisuusasetuksen 3 artiklan nojalla tehtävät ydinpääoman (CET1) lisävähennykset

 

529

1.1.1.28

Muut ydinpääoman (CET1) osatekijät tai vähennykset

 

530

1.1.2

ENSISIJAINEN LISÄPÄÄOMA (AT1)

 

540

1.1.2.1

Ensisijaiseksi lisäpääomaksi (AT1) hyväksyttävät pääomainstrumentit

 

550

1.1.2.1.1

Maksetut pääomainstrumentit

 

560

1.1.2.1.2*

Lisätietoerä: ei-hyväksyttävät pääomainstrumentit

 

570

1.1.2.1.3

Ylikurssirahasto

 

580

1.1.2.1.4

(-) Omat ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentit

 

590

1.1.2.1.4.1

(-) Suorat ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenttien omistusosuudet

 

620

1.1.2.1.4.2

(-) Välilliset ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenttien omistusosuudet

 

621

1.1.2.1.4.3

(-) Synteettiset ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenttien omistusosuudet

 

622

1.1.2.1.5

(-) Tosiasialliset tai ehdolliset velvoitteet ostaa omat ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentit

 

660

1.1.2.2

Määräajaksi vapautetuista ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenteista aiheutuvat siirtymäkauden oikaisut

 

670

1.1.2.3

Ensisijaiseen lisäpääomaan (AT1) sisällytetyt tytäryritysten liikkeeseen laskemat instrumentit

 

680

1.1.2.4

Ensisijaiseen lisäpääomaan (AT1) sisällytetyistä tytäryritysten liikkeeseen laskemista instrumenteista aiheutuvat siirtymäkauden oikaisut

 

690

1.1.2.5

(-) Ensisijaisen lisäpääoman (AT1) keskinäiset ristiinomistukset

 

700

1.1.2.6

(-) Finanssialan yhteisöjen ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentit, kun laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta näissä yhteisöissä

 

710

1.1.2.7

(-) Finanssialan yhteisöjen ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentit, kun laitoksella on merkittävä sijoitus näissä yhteisöissä

 

720

1.1.2.8

(-) Toissijaisen pääoman (T2) eristä tehtävät vähennykset, jotka ylittävät toissijaisen pääoman (T2)

 

730

1.1.2.9

Muut ensisijaista lisäpääomaa (AT1) koskevat siirtymäkauden oikaisut

 

740

1.1.2.10

Ensisijaisen lisäpääoman (AT1) eristä tehtävät vähennykset, jotka ylittävät ensisijaisen lisäpääoman (AT1)(vähennetään ydinpääomasta (CET1))

 

744

1.1.2.11

(-) Vakavaraisuusasetuksen 3 artiklan nojalla tehtävät ensisijaisen lisäpääoman (AT1) lisävähennykset

 

748

1.1.2.12

Muut ensisijaisen lisäpääoman (AT1) osatekijät tai vähennykset

 

750

1.2

TOISSIJAINEN PÄÄOMA (T2)

 

760

1.2.1

Toissijaiseksi pääomaksi (T2) hyväksyttävät pääomainstrumentit ja etuoikeudeltaan huonommat lainat

 

770

1.2.1.1

Maksetut pääomainstrumentit ja etuoikeudeltaan huonommat lainat

 

780

1.2.1.2*

Lisätietoerä: ei-hyväksyttävät pääomainstrumentit ja etuoikeudeltaan huonommat lainat

 

790

1.2.1.3

Ylikurssirahasto

 

800

1.2.1.4

(-) Omat toissijaisen pääoman (T2) instrumentit

 

810

1.2.1.4.1

(-) Suorat toissijaisen pääoman (T2) instrumenttien omistusosuudet

 

840

1.2.1.4.2

(-) Välilliset toissijaisen pääoman (T2) instrumenttien omistusosuudet

 

841

1.2.1.4.3

(-) Synteettiset toissijaisen pääoman (T2) instrumenttien omistusosuudet

 

842

1.2.1.5

(-) Tosiasialliset tai ehdolliset velvoitteet ostaa omat toissijaisen pääoman (T2) instrumentit

 

880

1.2.2

Määräajaksi vapautetuista toissijaisen pääoman (T2) instrumenteista ja etuoikeudeltaan huonommista lainoista aiheutuvat siirtymäkauden oikaisut

 

890

1.2.3

Toissijaiseen pääomaan (T2) sisällytetyt tytäryritysten liikkeeseen laskemat instrumentit

 

900

1.2.4

Toissijaiseen pääomaan (T2) sisällytetyistä tytäryritysten liikkeeseen laskemista instrumenteista aiheutuvat siirtymäkauden oikaisut

 

910

1.2.5

IRB-ylijäämä, joka ylittää hyväksyttävät odotetut tappiot

 

920

1.2.6

Yleiset luottoriskioikaisut (standardimenetelmä)

 

930

1.2.7

(-) Toissijaisen pääoman (T2) keskinäiset ristiinomistukset

 

940

1.2.8

(-) Finanssialan yhteisöjen toissijaisen pääoman (T2) instrumentit, kun laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta näissä yhteisöissä

 

950

1.2.9

(-) Finanssialan yhteisöjen toissijaisen pääoman (T2) instrumentit, kun laitoksella on merkittävä sijoitus näissä yhteisöissä

 

960

1.2.10

Muut toissijaista pääomaa (T2) koskevat siirtymäkauden oikaisut

 

970

1.2.11

Toissijaisen pääoman (T2) eristä tehtävät vähennykset, jotka ylittävät toissijaisen pääoman (T2) (vähennetään ensisijaisesta lisäpääomasta (AT1))

 

974

1.2.12

(-) Vakavaraisuusasetuksen 3 artiklan nojalla tehtävät toissijaisen pääoman (T2) lisävähennykset

 

978

1.2.13

Muut toissijaisen pääoman (T2) osatekijät tai vähennykset

 


C 02.00 – OMIEN VAROJEN VAATIMUKSET (CA2)

Rivit

Erä

Nimike

Määrä

010

1

KOKONAISRISKIN MÄÄRÄ

 

020

1*

Josta: vakavaraisuusasetuksen 95 artiklan 2 kohdassa ja 98 artiklassa tarkoitettujen sijoituspalveluyritysten osuus

 

030

1**

Josta: vakavaraisuusasetuksen 96 artiklan 2 kohdassa ja 97 artiklassa tarkoitettujen sijoituspalveluyritysten osuus

 

040

1.1

LUOTTO-, VASTAPUOLI- JA LAIMENTUMISRISKIEN SEKÄ LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKIN RISKIPAINOTETUT VASTUUERÄT

 

050

1.1.1

Standardimenetelmä (SA)

 

060

1.1.1.1

Standardimenetelmän mukaiset vastuuryhmät pois lukien arvopaperistamispositiot

 

070

1.1.1.1.01

Valtiot ja keskuspankit

 

080

1.1.1.1.02

Aluehallinnot tai paikallisviranomaiset

 

090

1.1.1.1.03

Julkisyhteisöt ja julkisoikeudelliset laitokset

 

100

1.1.1.1.04

Kansainväliset kehityspankit

 

110

1.1.1.1.05

Kansainväliset organisaatiot

 

120

1.1.1.1.06

Laitokset

 

130

1.1.1.1.07

Yritykset

 

140

1.1.1.1.08

Vähittäisvastuut

 

150

1.1.1.1.09

Kiinteistövakuudelliset vastuut

 

160

1.1.1.1.10

Maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut

 

170

1.1.1.1.11

Erityisen suuren riskin sisältävät erät

 

180

1.1.1.1.12

Katetut joukkolainat

 

190

1.1.1.1.13

Saamiset laitoksilta ja yrityksiltä, joista on käytettävissä lyhyen aikavälin luottoluokitus

 

200

1.1.1.1.14

Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset

 

210

1.1.1.1.15

Oman pääoman ehtoiset sijoitukset

 

211

1.1.1.1.16

Muut erät

 

220

1.1.1.2

Arvopaperistamispositiot (standardimenetelmä)

 

230

1.1.1.2*

Joista: uudelleenarvopaperistamiset

 

240

1.1.2

Sisäisten luottoluokitusten menetelmä (IRB-menetelmä)

 

250

1.1.2.1

IRB-menetelmät, joita sovelletaan, kun omia LGD-estimaatteja tai CF-estimaatteja ei käytetä

 

260

1.1.2.1.01

Valtiot ja keskuspankit

 

270

1.1.2.1.02

Laitokset

 

280

1.1.2.1.03

Yritykset – pk-yritykset

 

290

1.1.2.1.04

Yritykset – erityisrahoitusvastuut

 

300

1.1.2.1.05

Yritykset – muut

 

310

1.1.2.2

IRB-menetelmät, joita sovelletaan, kun omia LGD-estimaatteja ja/tai CF-estimaatteja käytetään

 

320

1.1.2.2.01

Valtiot ja keskuspankit

 

330

1.1.2.2.02

Laitokset

 

340

1.1.2.2.03

Yritykset – pk-yritykset

 

350

1.1.2.2.04

Yritykset – erityisrahoitusvastuut

 

360

1.1.2.2.05

Yritykset – muut

 

370

1.1.2.2.06

Vähittäisvastuut – kiinteistövakuudelliset (pk-yritykset)

 

380

1.1.2.2.07

Vähittäisvastuut – kiinteistövakuudelliset (muut kuin pk-yritykset)

 

390

1.1.2.2.08

Vähittäisvastuut – uudistettavat vähittäisvastuut

 

400

1.1.2.2.09

Vähittäisvastuut – muut (pk-yritykset)

 

410

1.1.2.2.10

Vähittäisvastuut – muut (muut kuin pk-yritykset)

 

420

1.1.2.3

Oman pääoman ehtoiset vastuut (IRB-menetelmä)

 

430

1.1.2.4

Arvopaperistamispositiot (IRB-menetelmä)

 

440

1.1.2.4*

Joista: uudelleenarvopaperistamiset

 

450

1.1.2.5

Muut luottovelvoitteisiin kuulumattomat omaisuuserät

 

460

1.1.3

Keskusvastapuolen maksukyvyttömyysrahaston osuuksiin liittyvän riskin määrä

 

490

1.2

SELVITYS-/TOIMITUSRISKIN MUODOSTAMAN KOKONAISRISKIN MÄÄRÄ

 

500

1.2.1

Kaupankäyntivaraston ulkopuolinen selvitys-/toimitusriski

 

510

1.2.2

Kaupankäyntivarastoon sisältyvä selvitys-/toimitusriski

 

520

1.3

POSITIOITA, VALUUTTAKURSSEJA JA HYÖDYKKEITÄ KOSKEVAN KOKONAISRISKIN MÄÄRÄ

 

530

1.3.1

Positioriskin, valuuttakurssiriskin ja hyödykeriskin määrä (standardimenetelmä (SA))

 

540

1.3.1.1

Kaupankäynnin kohteena olevat vieraan pääoman ehtoiset rahoitusinstrumentit

 

550

1.3.1.2

Oman pääoman ehtoiset sijoitukset

 

555

1.3.1.3

Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin liittyviin positioriskeihin sovellettava erityismenetelmä

 

556

1.3.1.3*

Lisätietoerä: Pelkästään kaupankäynnin kohteena oleviin vieraan pääoman ehtoisiin rahoitusinstrumentteihin sijoitetut yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset

 

557

1.3.1.3**

Lisätietoerä: Pelkästään oman pääoman ehtoisiin rahoitusinstrumentteihin tai yhdistettyihin instrumentteihin sijoitetut yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset

 

560

1.3.1.4

Ulkomaanvaluutta

 

570

1.3.1.5

Hyödykkeet

 

580

1.3.2

Positioriskin, valuuttakurssiriskin ja hyödykeriskin määrä (sisäisten mallien menetelmä)

 

590

1.4

OPERATIIVISEN KOKONAISRISKIN MÄÄRÄ (OpR)

 

600

1.4.1

Operatiivisen riskin perusmenetelmä (BIA)

 

610

1.4.2

Operatiivisen riskin standardimenetelmä (TSA) / vaihtoehtoinen standardimenetelmä (ASA)

 

620

1.4.3

Operatiivisen riskin kehittyneet mittausmenetelmät (AMA)

 

630

1.5

KIINTEISTÄ YLEISKUSTANNUKSISTA AIHEUTUVAN YLIMÄÄRÄISEN RISKIN MÄÄRÄ

 

640

1.6

VASTUUN ARVONOIKAISUUN LIITTYVÄN KOKONAISRISKIN MÄÄRÄ

 

650

1.6.1

Kehittynyt menetelmä

 

660

1.6.2

Standardimenetelmä

 

670

1.6.3

Alkuperäisen hankintahinnan menetelmä

 

680

1.7

KAUPANKÄYNTIVARASTOON SISÄLTYVIEN SUURTEN ASIAKASRISKIEN KOKONAISRISKIN MÄÄRÄ

 

690

1.8

MUIDEN RISKIEN MÄÄRÄT

 

710

1.8.2

Joista: vakavaraisuusasetuksen 458 artiklan mukaisista tiukemmista vakavaraisuusvaatimuksista aiheutuvat riskit

 

720

1.8.2*

Joista: suuria asiakasriskejä koskevista vaatimuksista aiheutuvat riskit

 

730

1.8.2**

Joista: asuinkiinteistö- ja liikekiinteistöalalla varallisuushintakupliin kohdennettavista mukautetuista riskipainoista aiheutuvat riskit

 

740

1.8.2***

Joista: rahoitusalan sisäisistä vastuista aiheutuvat riskit

 

750

1.8.3

Joista: vakavaraisuusasetuksen 459 artiklan mukaisista tiukemmista vakavaraisuusvaatimuksista aiheutuvat riskit

 

760

1.8.4

Joista: vakavaraisuusasetuksen 3 artiklasta aiheutuvat ylimääräiset riskit

 


C 03.00 – VAKAVARAISUUSSUHTEET JA VAKAVARAISUUSTASOT (CA3)

Rivit

Tunniste

Erä

Määrä

010

1

Ydinvakavaraisuussuhde (CET1)

 

020

2

Ydinpääoman (CET1) ylijäämä(+)/alijäämä(–)

 

030

3

Vakavaraisuussuhde ensisijaisella pääomalla (T1)

 

040

4

Ensisijaisen pääoman (T1) ylijäämä(+)/alijäämä(–)

 

050

5

Kokonaisvakavaraisuussuhde

 

060

6

Kokonaispääoman ylijäämä(+)/alijäämä(–)

 

Lisätietoerät: toisen pilarin oikaisujen soveltamisesta johtuvat vakavaraisuussuhteet

070

7

Toisen pilarin oikaisut sisältävä ydinvakavaraisuussuhde (CET1)

 

080

8

Toisen pilarin oikaisujen soveltamisesta johtuva tavoite ydinvakavaraisuussuhteelle (CET1)

 

090

9

Toisen pilarin oikaisut sisältävä vakavaraisuussuhde ensisijaisella pääomalla (T1)

 

100

10

Toisen pilarin oikaisujen soveltamisesta johtuva tavoite vakavaraisuussuhteelle ensisijaisella pääomalla (T1)

 

110

11

Toisen pilarin oikaisut sisältävä kokonaisvakavaraisuussuhde

 

120

12

Toisen pilarin oikaisujen soveltamisesta johtuva tavoite kokonaisvakavaraisuussuhteelle

 


C 04.00 – LISÄTIETOERÄT (CA4)

Rivi

Tunniste

Erä

Sarake

Laskennalliset verosaamiset ja verovelat

010

010

1

Laskennalliset verosaamiset yhteensä

 

020

1.1

Tulevista veronalaisista voitoista riippumattomat laskennalliset verosaamiset

 

030

1.2

Tulevista veronalaisista voitoista riippuvat laskennalliset verosaamiset, jotka eivät synny väliaikaisten erojen seurauksena

 

040

1.3

Tulevista veronalaisista voitoista riippuvat ja väliaikaisten erojen seurauksena syntyvät laskennalliset verosaamiset

 

050

2

Laskennalliset verovelat yhteensä

 

060

2.1

Laskennalliset verovelat, joita ei voida vähentää tulevista veronalaisista voitoista riippuvista laskennallisista verosaamisista

 

070

2.2

Laskennalliset verovelat, jotka voidaan vähentää tulevista veronalaisista voitoista riippuvista laskennallisista verosaamisista

 

080

2.2.1

Vähennyskelpoiset laskennalliset verovelat, jotka liittyvät tulevista veronalaisista voitoista riippuviin laskennallisiin verosaamisiin, jotka eivät synny väliaikaisten erojen seurauksena

 

090

2.2.2

Vähennyskelpoiset laskennalliset verovelat, jotka liittyvät tulevista veronalaisista voitoista riippuviin laskennallisiin verosaamisiin, jotka syntyvät väliaikaisten erojen seurauksena

 

093

2 A

Liikaa maksetut verot ja verotuksellisten tappioiden hyvitykset

 

096

2B

Laskennalliset verosaamiset, joihin sovelletaan 250 prosentin riskipainoa

 

097

2C

Laskennalliset verosaamiset, joihin sovelletaan 0 prosentin riskipainoa

 

Luottoriskioikaisut ja odotetut tappiot

100

3

Maksukykyisistä vastuista aiheutuvia odotettuja tappioita koskevien luottoriskioikaisujen, muiden arvonoikaisujen ja muiden omien varojen vähennysten ylijäämä (+) tai alijäämä (–) (IRB-menetelmä)

 

110

3.1

Yhteenlasketut luottoriskioikaisut, muut arvonoikaisut ja muut omien varojen vähennykset, jotka voidaan ottaa odotetun tappion määrän laskennassa huomioon

 

120

3.1.1

Yleiset luottoriskioikaisut

 

130

3.1.2

Erityiset luottoriskioikaisut

 

131

3.1.3

Muut arvonoikaisut ja muut omien varojen vähennykset

 

140

3.2

Hyväksyttävät odotetut tappiot yhteensä

 

145

4

Maksukyvyttömistä vastuista aiheutuvia odotettuja tappioita koskevien erityisten luottoriskioikaisujen ylijäämä (+) tai alijäämä (–) (IRB-menetelmä)

 

150

4.1

Erityiset luottoriskioikaisut ja positiot, joita käsitellään vastaavasti

 

155

4.2

Hyväksyttävät odotetut tappiot yhteensä

 

160

5

Riskipainotetut vastuuerät, joita sovelletaan toissijaiseksi pääomaksi (T2) hyväksyttävän varauksen ylärajan laskennassa

 

170

6

Toissijaiseksi pääomaksi (T2) hyväksyttävien varausten yhteismäärä (brutto)

 

180

7

Riskipainotetut vastuuerät, joita sovelletaan toissijaiseksi pääomaksi (T2) hyväksyttävän varauksen ylärajan laskennassa

 

Ydinpääomasta tehtävien vähennysten kynnysarvot

190

8

Kynnysarvo, jota sovelletaan ei-vähennyskelpoisiin omistusosuuksiin, kun laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta finanssialan yhteisössä

 

200

9

Ydinpääomaa (CET1) koskeva 10 prosentin kynnysarvo

 

210

10

Ydinpääomaa (CET1) koskeva 17,65 prosentin kynnysarvo

 

225

11,1

Finanssialan ulkopuolisiksi huomattaviksi omistusosuuksiksi katsottavat pääomaerät

 

226

11,2

Suuriksi asiakasriskeiksi katsottavat pääomaerät

 

Pääomasijoitukset sellaisiin finanssialan yhteisöihin, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta

230

12

Ydinpääoman (CET1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, vähennettyinä lyhyiden positioiden määrällä

 

240

12.1

Suorat ydinpääoman (CET1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta

 

250

12.1.1

Suorat ydinpääoman (CET1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, brutto

 

260

12.1.2

(-) Edellisiin suoriin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

 

270

12.2

Välilliset ydinpääoman (CET1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta

 

280

12.2.1

Välilliset ydinpääoman (CET1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, brutto

 

290

12.2.2

(-) Edellisiin välillisiin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

 

291

12.3

Synteettiset ydinpääoman (CET1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta

 

292

12.3.1

Synteettiset ydinpääoman (CET1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, brutto

 

293

12.3.2

(-) Edellisiin synteettisiin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

 

300

13

Ensisijaisen lisäpääoman (AT1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, vähennettyinä lyhyiden positioiden määrällä

 

310

13.1

Suorat ensisijaisen lisäpääoman (AT1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta

 

320

13.1.1

Suorat ensisijaisen lisäpääoman (AT1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, brutto

 

330

13.1.2

(-) Edellisiin suoriin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

 

340

13.2

Välilliset ensisijaisen lisäpääoman (AT1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta

 

350

13.2.1

Välilliset ensisijaisen lisäpääoman (AT1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, brutto

 

360

13.2.2

(-) Edellisiin välillisiin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

 

361

13.3

Synteettiset ensisijaisen lisäpääoman (AT1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta

 

362

13.3.1

Synteettiset ensisijaisen lisäpääoman (AT1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, brutto

 

363

13.3.2

(-) Edellisiin synteettisiin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

 

370

14

Toissijaisen pääoman (T2) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, vähennettyinä lyhyiden positioiden määrällä

 

380

14.1

Suorat toissijaisen pääoman (T2) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta

 

390

14.1.1

Suorat toissijaisen pääoman (T2) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, brutto

 

400

14.1.2

(-) Edellisiin suoriin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

 

410

14.2

Välilliset toissijaisen pääoman (T2) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta

 

420

14.2.1

Välilliset toissijaisen pääoman (T2) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, brutto

 

430

14.2.2

(-) Edellisiin välillisiin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

 

431

14.3

Synteettiset toissijaisen pääoman (T2) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta

 

432

14.3.1

Synteettiset toissijaisen pääoman (T2) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, brutto

 

433

14.3.2

(-) Edellisiin synteettisiin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

 

Pääomasijoitukset sellaisiin finanssialan yhteisöihin, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus

440

15

Ydinpääoman (CET1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, vähennettyinä lyhyiden positioiden määrällä

 

450

15.1

Suorat ydinpääoman (CET1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus

 

460

15.1.1

Suorat ydinpääoman (CET1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, brutto

 

470

15.1.2

(-) Edellisiin suoriin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

 

480

15.2

Välilliset ydinpääoman (CET1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus

 

490

15.2.1

Välilliset ydinpääoman (CET1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, brutto

 

500

15.2.2

(-) Edellisiin välillisiin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

 

501

15.3

Synteettiset ydinpääoman (CET1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus

 

502

15.3.1

Synteettiset ydinpääoman (CET1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, brutto

 

503

15.3.2

(-) Edellisiin synteettisiin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

 

510

16

Ensisijaisen lisäpääoman (AT1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, vähennettyinä lyhyiden positioiden määrällä

 

520

16.1

Suorat ensisijaisen lisäpääoman (AT1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus

 

530

16.1.1

Suorat ensisijaisen lisäpääoman (AT1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, brutto

 

540

16.1.2

(-) Edellisiin suoriin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

 

550

16.2

Välilliset ensisijaisen lisäpääoman (AT1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus

 

560

16.2.1

Välilliset ensisijaisen lisäpääoman (AT1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, brutto

 

570

16.2.2

(-) Edellisiin välillisiin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

 

571

16.3

Synteettiset ensisijaisen lisäpääoman (AT1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus

 

572

16.3.1

Synteettiset ensisijaisen lisäpääoman (AT1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, brutto

 

573

16.3.2

(-) Edellisiin synteettisiin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

 

580

17

Toissijaisen pääoman (T2) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, vähennettyinä lyhyiden positioiden määrällä

 

590

17.1

Suorat toissisijaisen pääoman (T2) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus

 

600

17.1.1

Suorat toissisijaisen pääoman (T2) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, brutto

 

610

17.1.2

(-) Edellisiin suoriin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

 

620

17.2

Välilliset toissisijaisen pääoman (T2) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus

 

630

17.2.1

Välilliset toissisijaisen pääoman (T2) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, brutto

 

640

17.2.2

(-) Edellisiin välillisiin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

 

641

17.3

Synteettiset toissisijaisen pääoman (T2) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus

 

642

17.3.1

Synteettiset toissisijaisen pääoman (T2) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, brutto

 

643

17.3.2

(-) Edellisiin synteettisiin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

 

Sellaisten omistusosuuksien kokonaisriskin määrä, joita ei ole vähennetty asianmukaisesta pääomaluokasta

650

18

Riskipainotetut vastuuerät, jotka koskevat sellaisia ydinpääoman (CET1) omistusosuuksia finanssialan yhteisöissä, joita ei ole vähennetty laitoksen ydinpääomasta (CET1)

 

660

19

Riskipainotetut vastuuerät, jotka koskevat sellaisia ensisijaisen lisäpääoman (AT1) omistusosuuksia finanssialan yhteisöissä, joita ei ole vähennetty laitoksen ensisijaisesta lisäpääomasta (AT1)

 

670

20

Riskipainotetut vastuuerät, jotka koskevat sellaisia toissijaisen pääoman (T2) omistusosuuksia finanssialan yhteisöissä, joita ei ole vähennetty laitoksen toissijaisesta pääomasta (T2)

 

Väliaikainen poikkeus omista varoista tehtävistä vähennyksistä

680

21

Hallussa olevat sellaisten finanssialan yhteisöjen, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, ydinpääoman (CET1) instrumentit, joihin sovelletaan väliaikaista poikkeusta

 

690

22

Hallussa olevat sellaisten finanssialan yhteisöjen, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, ydinpääoman (CET1) instrumentit, joihin sovelletaan väliaikaista poikkeusta

 

700

23

Hallussa olevat sellaisten finanssialan yhteisöjen, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentit, joihin sovelletaan väliaikaista poikkeusta

 

710

24

Hallussa olevat sellaisten finanssialan yhteisöjen, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentit, joihin sovelletaan väliaikaista poikkeusta

 

720

25

Hallussa olevat sellaisten finanssialan yhteisöjen, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, toissisijaisen pääoman (T2) instrumentit, joihin sovelletaan väliaikaista poikkeusta

 

730

26

Hallussa olevat sellaisten finanssialan yhteisöjen, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, toissisijaisen pääoman (T2) instrumentit, joihin sovelletaan väliaikaista poikkeusta

 

Pääomapuskurit

740

27

Yhteenlaskettu puskurivaatimus

 

750

 

Yleinen pääomapuskuri

 

760

 

Jäsenvaltiossa havaitusta makrovakausriskistä tai järjestelmäriskistä johtuva pääomapuskuri

 

770

 

Laitoskohtainen vastasyklinen pääomapuskuri

 

780

 

Järjestelmäriskipuskuri

 

790

 

Järjestelmän kannalta merkittävää laitosta koskeva puskuri

 

800

 

Maailmanlaajuista järjestelmän kannalta merkittävää laitosta koskeva puskuri

 

810

 

Muuta järjestelmän kannalta merkittävää laitosta koskeva puskuri

 

Toisen pilarin vaatimukset

820

28

Toisen pilarin oikaisuihin liittyvät omien varojen vaatimukset

 

Lisätiedot sijoituspalveluyritysten osalta

830

29

Perustamispääoma

 

840

30

Kiinteisiin yleiskustannuksiin perustuvat omat varat

 

Lisätiedot raportoinnin kynnysarvojen laskemiseksi

850

31

Muut kuin kotimaiset alkuperäiset vastuut

 

860

32

Alkuperäiset vastuut yhteensä

 

Basel I -lattia

870

 

Omien varojen kokonaismäärän oikaisut

 

880

 

Basel I -lattian mukaisesti kokonaan oikaistut omat varat

 

890

 

Basel I -lattian mukaiset omien varojen vaatimukset

 

900

 

Basel I -lattian mukaiset omien varojen vaatimukset – standardimenetelmän vaihtoehto

 

910

 

Kokonaispääoman alijäämä Basel I -lattian mukaisten omia varoja koskevien vähimmäisvaatimusten osalta

 


C 05.01 – SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET (CA5.1)

 

Ydinpääoman (CET1) oikaisut

Ensisijaisen lisäpääoman (AT1) oikaisut

Toissijaisen pääoman (T2) oikaisut

Riskipainotettuihin varoihin sisältyvät oikaisut

Lisätietoerät

Sovellettava prosenttiosuus

Hyväksyttävä määrä, kun siirtymäsäännöksiä ei sovelleta

Koodi

Tunniste

Erä

010

020

030

040

050

060

010

1

OIKAISUJEN KOKONAISMÄÄRÄ

 

 

 

 

 

 

020

1.1

MÄÄRÄAJAKSI VAPAUTETUT INSTRUMENTIT

linkki kohtaan {CA1;r220}

linkki kohtaan {CA1;r660}

linkki kohtaan {CA1;r880}

 

 

 

030

1.1.1

Määräajaksi vapautetut instrumentit: valtiontukea sisältävät instrumentit

 

 

 

 

 

 

040

1.1.1.1

Instrumentit, jotka hyväksytään omiksi varoiksi direktiivin 2006/48/EY nojalla

 

 

 

 

 

 

050

1.1.1.2

Sellaisten laitosten liikkeeseen laskemat instrumentit, jotka ovat sijoittautuneet johonkin jäsenvaltioon, johon sovelletaan talouden sopeutusohjelmaa

 

 

 

 

 

 

060

1.1.2

Valtiontukea sisältämättömät instrumentit

linkki kohtaan {CA5.2;r010;c060}

linkki kohtaan {CA5.2;r020;c060}

linkki kohtaan {CA5.2;r090;c060}

 

 

 

070

1.2

VÄHEMMISTÖOSUUDET JA VASTAAVAT OSUUDET

linkki kohtaan {CA1;r240}

linkki kohtaan {CA1;r680}

linkki kohtaan {CA1;r900}

 

 

 

080

1.2.1

Pääomainstrumentit ja -erät, joita ei hyväksytä vähemmistöosuuksiksi

 

 

 

 

 

 

090

1.2.2

Vähemmistöosuuksien sisällyttäminen konsolidoituihin omiin varoihin (siirtymäkausi)

 

 

 

 

 

 

091

1.2.3

Ehdot täyttävän ensisijaisen lisäpääoman (AT1) sisällyttäminen konsolidoituihin omiin varoihin (siirtymäkausi)

 

 

 

 

 

 

092

1.2.4

Ehdot täyttävän toissijaisen pääoman (T2) sisällyttäminen konsolidoituihin omiin varoihin (siirtymäkausi)

 

 

 

 

 

 

100

1.3

MUUT SIIRTYMÄKAUDEN OIKAISUT

linkki kohtaan {CA1;r520}

linkki kohtaan {CA1;r730}

linkki kohtaan {CA1;r960}

 

 

 

110

1.3.1

Toteutumattomat voitot ja tappiot

 

 

 

 

 

 

120

1.3.1.1

Toteutumattomat voitot

 

 

 

 

 

 

130

1.3.1.2

Toteutumattomat tappiot

 

 

 

 

 

 

133

1.3.1.3.

Toteutumattomat voitot, jotka liittyvät valtioilta oleviin saamisiin, jotka kuuluvat EU:n hyväksymässä standardissa IAS 39 luokkaan ”myytävissä olevat”

 

 

 

 

 

 

136

1.3.1.4.

Toteutumattomat tappiot, jotka liittyvät valtioilta oleviin saamisiin, jotka kuuluvat EU:n hyväksymässä standardissa IAS 39 luokkaan ”myytävissä olevat”

 

 

 

 

 

 

138

1.3.1.5.

Käypään arvoon arvostetut voitot ja tappiot, jotka aiheutuvat johdannaisvelkoihin liittyvästä laitoksen omasta luottoriskistä

 

 

 

 

 

 

140

1.3.2

Vähennykset

 

 

 

 

 

 

150

1.3.2.1

Kuluvan tilikauden tappiot

 

 

 

 

 

 

160

1.3.2.2

Aineettomat hyödykkeet

 

 

 

 

 

 

170

1.3.2.3

Tulevista veronalaisista voitoista riippuvat laskennalliset verosaamiset, jotka eivät synny väliaikaisten erojen seurauksena

 

 

 

 

 

 

180

1.3.2.4

Odotettujen tappioiden varauksiin liittyvä alijäämä (IRB)

 

 

 

 

 

 

190

1.3.2.5

Etuuspohjaisen eläkerahaston varat

 

 

 

 

 

 

194

1.3.2.5*

Joista: IAS 19:n muutosten käyttöönotto – positiivinen erä

 

 

 

 

 

 

198

1.3.2.5**

Joista: IAS 19:n muutosten käyttöönotto – negatiivinen erä

 

 

 

 

 

 

200

1.3.2.6

Omat instrumentit

 

 

 

 

 

 

210

1.3.2.6.1

Omat ydinpääoman (CET1) instrumentit

 

 

 

 

 

 

211

1.3.2.6.1**

Joista: suorat omistusosuudet

 

 

 

 

 

 

212

1.3.2.6.1*

Joista: välilliset omistusosuudet

 

 

 

 

 

 

220

1.3.2.6.2

Omat ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentit

 

 

 

 

 

 

221

1.3.2.6.2**

Joista: suorat omistusosuudet

 

 

 

 

 

 

222

1.3.2.6.2*

Joista: välilliset omistusosuudet

 

 

 

 

 

 

230

1.3.2.6.3

Omat toissijaisen pääoman (T2) instrumentit

 

 

 

 

 

 

231

1.3.2.6.3*

Joista: suorat omistusosuudet

 

 

 

 

 

 

232

1.3.2.6.3**

Joista: välilliset omistusosuudet

 

 

 

 

 

 

240

1.3.2.7

Keskinäiset ristiinomistukset

 

 

 

 

 

 

250

1.3.2.7.1

Ydinpääoman (CET1) keskinäiset ristiinomistukset

 

 

 

 

 

 

260

1.3.2.7.1.1

Ydinpääoman (CET1) keskinäiset ristiinomistukset sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta

 

 

 

 

 

 

270

1.3.2.7.1.2

Ydinpääoman (CET1) keskinäiset ristiinomistukset sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus

 

 

 

 

 

 

280

1.3.2.7.2

Ensisijaisen lisäpääoman (AT1) keskinäiset ristiinomistukset

 

 

 

 

 

 

290

1.3.2.7.2.1

Ensisijaisen lisäpääoman (AT1) keskinäiset ristiinomistukset sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta

 

 

 

 

 

 

300

1.3.2.7.2.2

Ensisijaisen lisäpääoman (AT1) keskinäiset ristiinomistukset sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus

 

 

 

 

 

 

310

1.3.2.7.3

Toissijaisen pääoman (T2) keskinäiset ristiinomistukset

 

 

 

 

 

 

320

1.3.2.7.3.1

Toissijaisen pääoman (T2) keskinäiset ristiinomistukset sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta

 

 

 

 

 

 

330

1.3.2.7.3.2

Toissijaisen pääoman (T2) keskinäiset ristiinomistukset sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus

 

 

 

 

 

 

340

1.3.2.8

Finanssialan yhteisöjen omien varojen instrumentit, kun laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta näissä yhteisöissä

 

 

 

 

 

 

350

1.3.2.8.1

Finanssialan yhteisöjen ydinpääoman (CET1) instrumentit, kun laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta näissä yhteisöissä

 

 

 

 

 

 

360

1.3.2.8.2

Finanssialan yhteisöjen ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentit, kun laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta näissä yhteisöissä

 

 

 

 

 

 

370

1.3.2.8.3

Finanssialan yhteisöjen toissijaisen pääoman (T2) instrumentit, kun laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta näissä yhteisöissä

 

 

 

 

 

 

380

1.3.2.9

Tulevista veronalaisista voitoista riippuvat ja väliaikaisten erojen seurauksena syntyvät laskennalliset verosaamiset ja finanssialan yhteisöjen ydinpääoman (CET1) instrumentit, kun laitoksella on merkittävä sijoitus näissä yhteisöissä

 

 

 

 

 

 

385

1.3.2.9a

Tulevista veronalaisista voitoista riippuvat ja väliaikaisten erojen seurauksena syntyvät laskennalliset verosaamiset

 

 

 

 

 

 

390

1.3.2.10

Finanssialan yhteisöjen omien varojen instrumentit, kun laitoksella on merkittävä sijoitus näissä yhteisöissä

 

 

 

 

 

 

400

1.3.2.10.1

Finanssialan yhteisöjen ydinpääoman (CET1) instrumentit, kun laitoksella on merkittävä sijoitus näissä yhteisöissä

 

 

 

 

 

 

410

1.3.2.10.2

Finanssialan yhteisöjen ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentit, kun laitoksella on merkittävä sijoitus näissä yhteisöissä

 

 

 

 

 

 

420

1.3.2.10.3

Finanssialan yhteisöjen toissijaisen pääoman (T2) instrumentit, kun laitoksella on merkittävä sijoitus näissä yhteisöissä

 

 

 

 

 

 

425

1.3.2.11

Poikkeukset ydinpääoman (CET1) eristä tehtävistä vakuutusyrityksissä olevien omistusosuuksien vähennyksistä

 

 

 

 

 

 

430

1.3.3

Ylimääräiset suodattimet ja vähennykset

 

 

 

 

 

 

440

1.3.4

IFRS 9:ään liittyvistä siirtymäjärjestelyistä aiheutuvat oikaisut

 

 

 

 

 

 


C 05.02 – MÄÄRÄAJAKSI VAPAUTETUT INSTRUMENTIT: VALTIONTUKEA SISÄLTÄMÄTTÖMÄT INSTRUMENTIT (CA5.2)

CA 5.2

Määräajaksi vapautetut instrumentit: valtiontukea sisältämättömät instrumentit

Instrumenttien ja niihin liittyvien ylikurssirahastojen määrä

Rajan laskentaperuste

Sovellettava prosenttiosuus

Raja

(-) Määrä, joka ylittää määräaikaiselle vapauttamiselle asetetut rajoitukset

Määräajaksi vapautetut instrumentit yhteensä

Koodi

Tunniste

Erä

010

020

030

040

050

060

010

1.

Direktiivin 2006/48/EY 57 artiklan a alakohdan ehdot täyttävät instrumentit

 

 

 

 

 

linkki kohtaan {CA5.1;r060;c010)

020

2.

Direktiivin 2006/48/EY 57 artiklan ca alakohdan ja 154 artiklan 8 ja 9 kohdan ehdot täyttävät instrumentit vakavaraisuusasetuksen 489 artiklassa määritettyyn rajaan asti

 

 

 

 

 

linkki kohtaan {CA5.1;r060;c020)

030

2.1

Kaikki instrumentit, jotka eivät sisällä osto-optiota tai lunastamiskannustinta

 

 

 

 

 

 

040

2.2.

Osto-option ja lunastamiskannustimen sisältävät määräajaksi vapautetut instrumentit

 

 

 

 

 

 

050

2.2.1

Instrumentit, joiden osto-optiota on ollut mahdollista käyttää raportointipäivän jälkeen ja jotka täyttävät vakavaraisuusasetuksen 52 artiklan edellytykset efektiivisen maturiteettipäivän jälkeen

 

 

 

 

 

 

060

2.2.2

Instrumentit, joiden osto-optiota on ollut mahdollista käyttää raportointipäivän jälkeen ja jotka eivät täytä vakavaraisuusasetuksen 52 artiklan edellytyksiä efektiivisen maturiteettipäivän jälkeen

 

 

 

 

 

 

070

2.2.3

Instrumentit, joiden osto-optiota on ollut mahdollista käyttää 20 päivänä heinäkuuta 2011 tai ennen sitä ja jotka eivät täytä vakavaraisuusasetuksen 52 artiklan edellytyksiä efektiivisen maturiteettipäivän jälkeen

 

 

 

 

 

 

080

2.3

Määräajaksi vapautettuja ydinpääoman (CET1) instrumentteja koskevaan rajaan liittyvä ylijäämä

 

 

 

 

 

 

090

3

Direktiivin 2006/48/EY 57 artiklan e, f, g tai h alakohdan ehdot täyttävät erät vakavaraisuusasetuksen 490 artiklassa määritettyyn rajaan asti

 

 

 

 

 

linkki kohtaan {CA5.1;r060;c030)

100

3.1

Lunastamiskannustinta sisältämättömät erät yhteensä

 

 

 

 

 

 

110

3.2

Lunastamiskannustimen sisältävät määräajaksi vapautetut erät

 

 

 

 

 

 

120

3.2.1

Erät, joiden osto-optiota on ollut mahdollista käyttää raportointipäivän jälkeen ja jotka täyttävät vakavaraisuusasetuksen 63 artiklan edellytykset efektiivisen maturiteettipäivän jälkeen

 

 

 

 

 

 

130

3.2.2

Erät, joiden osto-optiota on ollut mahdollista käyttää raportointipäivän jälkeen ja jotka eivät täytä vakavaraisuusasetuksen 63 artiklan edellytyksiä efektiivisen maturiteettipäivän jälkeen

 

 

 

 

 

 

140

3.2.3

Erät, joiden osto-optiota on ollut mahdollista käyttää 20 päivänä heinäkuuta 2011 tai ennen sitä ja jotka eivät täytä vakavaraisuusasetuksen 63 artiklan edellytyksiä efektiivisen maturiteettipäivän jälkeen

 

 

 

 

 

 

150

3.3

Määräajaksi vapautettuja ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentteja koskevaan rajaan liittyvä ylijäämä

 

 

 

 

 

 


C 06.01 – RYHMÄN VAKAVARAISUUS: LIITTYNEITÄ LAITOKSIA KOSKEVAT TIEDOT – YHTEENSÄ (GS TOTAL)

 

YHTEISÖJEN OSUUDET RYHMÄN VAKAVARAISUUDESTA

PÄÄOMAPUSKURIT

KOKONAISRISKIN MÄÄRÄ

 

EHDOT TÄYTTÄVÄT OMAT VARAT, JOTKA SISÄLTYVÄT KONSOLIDOITUIHIN OMIIN VAROIHIN

 

KONSOLIDOIDUT OMAT VARAT

 

YHTEENLASKETTU PUSKURIVAATIMUS

 

LUOTTO-, VASTAPUOLI-, LAIMENTUMISRISKIT, VAILLINAISET SIIRROT JA SELVITYS-/TOIMITUSRISKI

POSITIORISKI, VALUUTTAKURSSIRISKI JA HYÖDYKERISKI

OPERATIIVINEN RISKI

MUIDEN RISKIEN MÄÄRÄT

EHDOT TÄYTTÄVÄT ENSISIJAISEN PÄÄOMAN (T1) INSTRUMENTIT, JOTKA SISÄLTYVÄT KONSOLIDOITUUN ENSISIJAISEEN PÄÄOMAAN (T1)

 

EHDOT TÄYTTÄVÄT OMIEN VAROJEN INSTRUMENTIT, JOTKA SISÄLTYVÄT KONSOLIDOITUUN TOISSIJAISEEN PÄÄOMAAN (T2)

LISÄTIETOERÄ:

LIIKEARVO (–) / (+) NEGATIIVINEN LIIKEARVO

JOISTA: YDINPÄÄOMA (CET1)

JOISTA: ENSISIJAINEN LISÄPÄÄOMA (AT1)

JOISTA: OSUUS KONSOLIDOIDUSTA TULOKSESTA

JOISTA: LIIKEARVO (–) / (+) NEGATIIVINEN LIIKEARVO

YLEINEN PÄÄOMAPUSKURI

LAITOSKOHTAINEN VASTASYKLINEN PÄÄOMAPUSKURI

JÄSENVALTIOSSA HAVAITUSTA MAKROVAKAUSRISKISTÄ TAI JÄRJESTELMÄRISKISTÄ JOHTUVA YLEINEN PÄÄOMAPUSKURI

JÄRJESTELMÄRISKIPUSKURI

MAAILMANLAAJUISTA JÄRJESTELMÄN KANNALTA MERKITTÄVÄÄ LAITOSTA KOSKEVA PUSKURI

MUUTA JÄRJESTELMÄN KANNALTA MERKITTÄVÄÄ LAITOSTA KOSKEVA PUSKURI

VÄHEMMISTÖOSUUDET, JOTKA SISÄLTYVÄT KONSOLIDOITUUN YDINPÄÄOMAAN (CET1)

EHDOT TÄYTTÄVÄT ENSISIJAISEN PÄÄOMAN (T1) INSTRUMENTIT, JOTKA SISÄLTYVÄT KONSOLIDOITUUN ENSISIJAISEEN LISÄPÄÄOMAAN (AT1)

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

470

480

010

YHTEENSÄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 06.02 – RYHMÄN VAKAVARAISUUS: LIITTYNEITÄ LAITOKSIA KOSKEVAT TIEDOT (GS)

KONSOLIDOINNIN PIIRIIN KUULUVAT YHTEISÖT

YHTEISÖT, JOIHIN SOVELLETAAN OMIEN VAROJEN VAATIMUSTA

YHTEISÖJEN OSUUDET RYHMÄN VAKAVARAISUUDESTA

PÄÄOMAPUSKURIT

NIMI

KOODI

OIKEUSHENKILÖTUNNUS

LAITOS TAI VASTAAVA (KYLLÄ / EI)

TIETOJEN TASO: TÄYSIN KONSOLIDOITU (SF) TAI OSITTAIN KONSOLIDOITU (SP)

MAAKOODI

OMISTUSOSUUS (%)

KOKONAISRISKIN MÄÄRÄ

 

OMAT VARAT

 

 

KOKONAISRISKIN MÄÄRÄ

 

EHDOT TÄYTTÄVÄT OMAT VARAT, JOTKA SISÄLTYVÄT KONSOLIDOITUIHIN OMIIN VAROIHIN

 

KONSOLIDOIDUT OMAT VARAT

 

YHTEENLASKETTU PUSKURIVAATIMUS

 

LUOTTO-, VASTAPUOLI-, LAIMENTUMISRISKIT, VAILLINAISET SIIRROT JA SELVITYS-/TOIMITUSRISKI

POSITIORISKI, VALUUTTAKURSSIRISKI JA HYÖDYKERISKI

OPERATIIVINEN RISKI

MUIDEN RISKIEN MÄÄRÄT

 

ENSISIJAINEN PÄÄOMA (T1) YHTEENSÄ

 

 

TOISSIJAINEN PÄÄOMA (T2)

 

LUOTTO-, VASTAPUOLI-, LAIMENTUMISRISKIT, VAILLINAISET SIIRROT JA SELVITYS-/TOIMITUSRISKI

POSITIORISKI, VALUUTTAKURSSIRISKI JA HYÖDYKERISKI

OPERATIIVINEN RISKI

MUIDEN RISKIEN MÄÄRÄT

EHDOT TÄYTTÄVÄT ENSISIJAISEN PÄÄOMAN (T1) INSTRUMENTIT, JOTKA SISÄLTYVÄT KONSOLIDOITUUN ENSISIJAISEEN PÄÄOMAAN (T1)

 

EHDOT TÄYTTÄVÄT OMIEN VAROJEN INSTRUMENTIT, JOTKA SISÄLTYVÄT KONSOLIDOITUUN TOISSIJAISEEN PÄÄOMAAN (T2)

LISÄTIETOERÄ:

LIIKEARVO (–) / (+) NEGATIIVINEN LIIKEARVO

JOSTA: YDINPÄÄOMA (CET1)

JOSTA: ENSISIJAINEN LISÄPÄÄOMA (AT1)

JOSTA: OSUUS KONSOLIDOIDUSTA TULOKSESTA

JOSTA: LIIKEARVO (–) / (+) NEGATIIVINEN LIIKEARVO

YLEINEN PÄÄOMAPUSKURI

LAITOSKOHTAINEN VASTASYKLINEN PÄÄOMAPUSKURI

JÄSENVALTIOSSA HAVAITUSTA MAKROVAKAUSRISKISTÄ TAI JÄRJESTELMÄRISKISTÄ JOHTUVA YLEINEN PÄÄOMAPUSKURI

JÄRJESTELMÄRISKIPUSKURI

MAAILMANLAAJUISTA JÄRJESTELMÄN KANNALTA MERKITTÄVÄÄ LAITOSTA KOSKEVA PUSKURI

MUUTA JÄRJESTELMÄN KANNALTA MERKITTÄVÄÄ LAITOSTA KOSKEVA PUSKURI

 

YDINPÄÄOMA (CET1)

 

ENSISIJAINEN LISÄPÄÄOMA (AT1)

 

VÄHEMMISTÖOSUUDET, JOTKA SISÄLTYVÄT KONSOLIDOITUUN YDINPÄÄOMAAN (CET1)

EHDOT TÄYTTÄVÄT ENSISIJAISEN PÄÄOMAN (T1) INSTRUMENTIT, JOTKA SISÄLTYVÄT KONSOLIDOITUUN ENSISIJAISEEN LISÄPÄÄOMAAN (AT1)

JOISTA: EHDOT TÄYTTÄVÄT OMAT VARAT

OMIEN VAROJEN INSTRUMENTIT SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT KERTYNEET VOITTOVARAT JA YLIKURSSIRAHASTOT

JOSTA: EHDOT TÄYTTÄVÄ ENSISIJAINEN PÄÄOMA (T1)

ENSISIJAISEN PÄÄOMAN (T1) INSTRUMENTIT SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT KERTYNEET VOITTOVARAT JA YLIKURSSIRAHASTOT

JOSTA: VÄHEMMISTÖOSUUDET

OMIEN VAROJEN INSTRUMENTIT SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT KERTYNEET VOITTOVARAT, YLIKURSSIRAHASTOT JA MUUT RAHASTOT

JOSTA: EHDOT TÄYTTÄVÄ ENSISIJAINEN LISÄPÄÄOMA (AT1)

JOSTA: EHDOT TÄYTTÄVÄ TOISSIJAINEN PÄÄOMA (T2)

010

020

025

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

470

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 07.00 – LUOTTO- JA VASTAPUOLIRISKI SEKÄ LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKI: STANDARDIMENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET (CR SA)

Standardimenetelmän mukaiset vastuuryhmät

 

 

 

 

 

ALKUPERÄINEN VASTUU ENNEN LUOTTOVASTA-ARVOKERROINTEN SOVELTAMISTA

(-) ALKUPERÄISEEN VASTUUSEEN LIITTYVÄT ARVONOIKAISUT JA VARAUKSET

VASTUUN MÄÄRÄ ARVONOIKAISUJEN JA VARAUSTEN JÄLKEEN

LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISTEKNIIKAT (CRM), JOILLA ON VASTUUTA KOSKEVIA SUBSTITUUTIOVAIKUTUKSIA

VASTUUN MÄÄRÄ SUBSTITUUTION JÄLKEEN ENNEN LUOTTOVASTA-ARVOKERROINTEN SOVELTAMISTA

VASTUUN MÄÄRÄÄN VAIKUTTAVAT LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISTEKNIIKAT: VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA. RAHOITUSVAKUUKSIA KOSKEVA KATTAVA MENETELMÄ

TÄYSIN MUKAUTETTU VASTUUARVO (E*)

TASEEN ULKOPUOLISTEN ERIEN TÄYSIN MUKAUTETTU VASTUUARVO LUOTTOVASTA-ARVOKERROINTEN MUKAAN JAOTELTUNA

VASTUUARVO

 

RISKIPAINOTETTUJEN VASTUUERIEN YHTEISMÄÄRÄ ENNEN PK-YRITYSTEN TUKIKERTOIMEN SOVELTAMISTA

RISKIPAINOTETUT VASTUUERÄT PK-YRITYSTEN TUKIKERTOIMEN SOVELTAMISEN JÄLKEEN

 

TAKAUKSEN LUONTEINEN LUOTTOSUOJA: OIKAISTUT ARVOT (Ga)

VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA

CRM:STÄ AIHEUTUVA SUBSTITUUTIO

VASTUUN VOLATILITEETTI-KORJAUS

(-) RAHOITUS-VAKUUDET: OIKAISTU ARVO (Cvam)

0 %

20 %

50 %

100 %

JOSTA: OSUUS VASTAPUOLIRISKISTÄ

JOSTA: OSUUS, JOLLA ON VALITUN ULKOISEN LUOTTOLUOKITUS-LAITOKSEN ANTAMA LUOTTOLUOKITUS

JOSTA: OSUUS, JOKA PERUSTUU VALTION LUOKITUKSEEN

(-) TAKAUKSET

(-) LUOTTOJOHDANNAISET

(-) RAHOITUSVAKUUDET: YKSINKERTAINEN MENETELMÄ

(-) MUU VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA

(-) ULOSVIRTAUKSET YHTEENSÄ

SISÄÄNVIRTAUKSET YHTEENSÄ (+)

 

(-) JOSTA: VOLATILITEETTIKORJAUKSET JA MATURITEETTIOIKAISUT

010

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

215

220

230

240

010

VASTUUT YHTEENSÄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solu liittyy CA-taulukoihin

 

 

015

Joista: maksukyvyttömät vastuut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Joista: pk-yritykset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Joista: vastuut, joihin sovelletaan pk-yritysten tukikerrointa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Joista: asuinkiinteistövakuudelliset vastuut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Joista: standardimenetelmän pysyvän osittaisen käytön alaiset vastuut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Joista: standardimenetelmän mukaiset vastuut, joita varten on valvontaviranomaisen etukäteinen lupa soveltaa IRB:n vaiheittaista käyttöönottoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VASTUIDEN JAKAUTUMINEN VASTUULAJEITTAIN:

070

Taseen erät, joihin liittyy luottoriski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Taseen ulkopuoliset erät, joihin liittyy luottoriski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastuut/transaktiot, joihin liittyy vastapuoliriski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Arvopaperivakuudelliseen rahoitustoimintaan liittyvät transaktiot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Joista: ehdot täyttävän keskusvastapuolen määrittämiä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Johdannaiset ja pitkän selvitysajan liiketoimet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Joista: ehdot täyttävän keskusvastapuolen määrittämiä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Tuotteiden ristikkäisnettoutus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VASTUIDEN JAKAUTUMINEN RISKIPAINOITTAIN:

140

0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

35 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

75 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

370 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1 250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Muut riskipainot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISÄTIETOERÄT

290

Liikekiinteistövakuudelliset vastuut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut, joihin sovelletaan 100 prosentin riskipainoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Asuinkiinteistövakuudelliset vastuut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

Maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut, joihin sovelletaan 150 prosentin riskipainoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.01 – LUOTTO- JA VASTAPUOLIRISKI SEKÄ LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKI: IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET (CR IRB 1)

IRB-menetelmän mukaiset vastuuryhmät:

 

 

Omat LGD-estimaatit ja/tai CF-estimaatit:

 

 

 

SISÄINEN LUOKITUSJÄRJESTELMÄ

ALKUPERÄINEN VASTUU ENNEN LUOTTOVASTA-ARVOKERROINTEN SOVELTAMISTA

LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISTEKNIIKAT (CRM), JOILLA ON VASTUUTA KOSKEVIA SUBSTITUUTIOVAIKUTUKSIA

VASTUUN MÄÄRÄ SUBSTITUUTION JÄLKEEN ENNEN LUOTTOVASTA-ARVOKERROINTEN SOVELTAMISTA

 

VASTUUARVO

 

LGD-ESTIMAATEISSA HUOMIOIDUT LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISTEKNIIKAT, POIS LUKIEN PÄÄLLEKKÄINEN MAKSUKYVYTTÖMYYSKÄSITTELY

VASTUUT, JOIHIN SOVELLETAAN PÄÄLLEKKÄISTÄ MAKSUKYVYTTÖMYYSKÄSITTELYÄ

VASTUUN MÄÄRÄLLÄ PAINOTETTU KESKIMÄÄRÄINEN LGD (%)

SUURTEN FINANSSIALAN YHTEISÖJEN JA SÄÄNTELEMÄTTÖMIEN FINANSSIALAN YHTEISÖJEN VASTUUN MÄÄRÄLLÄ PAINOTETTU KESKIMÄÄRÄINEN LGD (%)

VASTUUN MÄÄRÄLLÄ PAINOTETTU KESKIMÄÄRÄINEN MATURITEETTIARVO (PÄIVÄÄ)

RISKIPAINOTETTUJEN VASTUUERIEN YHTEISMÄÄRÄ ENNEN PK-YRITYSTEN TUKIKERTOIMEN SOVELTAMISTA

RISKIPAINOTETUT VASTUUERÄT PK-YRITYSTEN TUKIKERTOIMEN SOVELTAMISEN JÄLKEEN

LISÄTIETOERÄT:

TAKAUKSEN LUONTEINEN LUOTTOSUOJA

(-) MUU VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA

CRM:STÄ AIHEUTUVA SUBSTITUUTIO

KÄYTÖSSÄ OMAT LGD-ESTIMAATIT:

TAKAUKSEN LUONTEINEN LUOTTOSUOJA

VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA

TAKAUKSEN LUONTEINEN LUOTTOSUOJA

ODOTETUN TAPPION MÄÄRÄ

(-) ARVONOIKAISUT JA VARAUKSET

VELALLISTEN MÄÄRÄ

VASTAPUOLILUOKKAAN TAI -RYHMÄÄN SOVELLETTAVA PD-ARVO (%)

 

JOSTA: SUURET FINANSSIALAN YHTEISÖT JA SÄÄNTELEMÄTTÖMÄT FINANSSIALAN YHTEISÖT

(-) TAKAUKSET

(-) LUOTTOJOHDANNAISET

(-) ULOSVIRTAUKSET YHTEENSÄ

SISÄÄNVIRTAUKSET YHTEENSÄ (+)

JOSTA: TASEEN ULKOPUOLISET ERÄT

JOSTA: TASEEN ULKOPUOLISET ERÄT

JOSTA: OSUUS VASTAPUOLIRISKISTÄ

JOSTA: SUURET FINANSSIALAN YHTEISÖT JA SÄÄNTELEMÄTTÖMÄT FINANSSIALAN YHTEISÖT

TAKAUKSET

LUOTTOJOHDANNAISET

KÄYTÖSSÄ OMAT LGD-ESTIMAATIT:

MUU VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA

HYVÄKSYTTÄVÄT RAHOITUSVAKUUDET

MUUT HYVÄKSYTTÄVÄT VAKUUDET

 

JOISTA: SUURET FINANSSIALAN YHTEISÖT JA SÄÄNTELEMÄTTÖMÄT FINANSSIALAN YHTEISÖT

KIINTEISTÖT

MUUT REAALIVAKUUDET

SAAMISET

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

010

VASTUUT YHTEENSÄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solu liittyy CA-taulukoihin

 

 

 

 

015

Joista: vastuut, joihin sovelletaan pk-yritysten tukikerrointa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VASTUIDEN JAKAUTUMINEN VASTUULAJEITTAIN:

020

Taseen erät, joihin liittyy luottoriski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Taseen ulkopuoliset erät, joihin liittyy luottoriski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastuut/transaktiot, joihin liittyy vastapuoliriski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Arvopaperivakuudelliseen rahoitustoimintaan liittyvät transaktiot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Johdannaiset ja pitkän selvitysajan liiketoimet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Tuotteiden ristikkäisnettoutus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

VASTAPUOLILUOKKIIN TAI -RYHMIIN LUOKITELLUT VASTUUT: YHTEENSÄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

ERITYISKOHTEIDEN RAHOITUSTA KOSKEVAT RYHMITTELYKRITEERIT: YHTEENSÄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOKONAISVASTUUT, JOIHIN SOVELLETAAN ERITYISEN LUOTONANNON LUOKITTELUKRITEEREJÄ, JAOTELTUINA RISKIPAINON MUKAAN:

090

RISKIPAINO: 0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Joista: luokkaan 1 kuuluvat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

90 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

115 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

VAIHTOEHTOINEN KOHTELU: KIINTEISTÖVAKUUDELLISET VASTUUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKISTÄ AIHEUTUVAT VASTUUT, JOIHIN SOVELLETAAN VAIHTOEHTOISEN KOHTELUN MUKAISIA RISKIPAINOJA TAI 100 PROSENTIN RISKIPAINOA, SEKÄ MUUT VASTUUT, JOIHIN SOVELLETAAN RISKIPAINOJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

LAIMENTUMISRISKI: OSTETUT SAAMISET YHTEENSÄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.02 – LUOTTO- JA VASTAPUOLIRISKI SEKÄ LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKI: IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET JAOTELTUINA VASTAPUOLILUOKKIEN JA -RYHMIEN MUKAAN (CR IRB 2)

IRB-menetelmän mukaiset vastuuryhmät:

 

 

Omat LGD-estimaatit ja/tai CF-estimaatit:

 

 

VASTAPUOLILUOKKA (RIVIN TUNNUS)

SISÄINEN LUOKITUSJÄRJESTELMÄ

ALKUPERÄINEN VASTUU ENNEN LUOTTOVASTA-ARVOKERROINTEN SOVELTAMISTA

LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISTEKNIIKAT (CRM), JOILLA ON VASTUUTA KOSKEVIA SUBSTITUUTIOVAIKUTUKSIA

VASTUUN MÄÄRÄ SUBSTITUUTION JÄLKEEN ENNEN LUOTTOVASTA-ARVOKERROINTEN SOVELTAMISTA

 

VASTUUARVO

 

LGD-ESTIMAATEISSA HUOMIOIDUT LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISTEKNIIKAT, POIS LUKIEN PÄÄLLEKKÄINEN MAKSUKYVYTTÖMYYSKÄSITTELY

VASTUUT, JOIHIN SOVELLETAAN PÄÄLLEKKÄISTÄ MAKSUKYVYTTÖMYYSKÄSITTELYÄ

VASTUUN MÄÄRÄLLÄ PAINOTETTU KESKIMÄÄRÄINEN LGD (%)

SUURTEN FINANSSIALAN YHTEISÖJEN JA SÄÄNTELEMÄTTÖMIEN FINANSSIALAN YHTEISÖJEN VASTUUN MÄÄRÄLLÄ PAINOTETTU KESKIMÄÄRÄINEN LGD (%)

VASTUUN MÄÄRÄLLÄ PAINOTETTU KESKIMÄÄRÄINEN MATURITEETTIARVO (PÄIVÄÄ)

RISKIPAINOTETUT VASTUUT ENNEN PK-YRITYSTEN TUKIKERTOIMEN SOVELTAMISTA

RISKIPAINOTETTUJEN VASTUUERIEN YHTEISMÄÄRÄ PK-YRITYSTEN TUKIKERTOIMEN SOVELTAMISEN JÄLKEEN

LISÄTIETOERÄT:

TAKAUKSEN LUONTEINEN LUOTTOSUOJA

(-) MUU VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA

CRM:STÄ AIHEUTUVA SUBSTITUUTIO

KÄYTÖSSÄ OMAT LGD-ESTIMAATIT:

TAKAUKSEN LUONTEINEN LUOTTOSUOJA

VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA

TAKAUKSEN LUONTEINEN LUOTTOSUOJA

ODOTETUN TAPPION MÄÄRÄ

(-) ARVONOIKAISUT JA VARAUKSET

VELALLISTEN MÄÄRÄ

VASTAPUOLILUOKKAAN TAI -RYHMÄÄN SOVELLETTAVA PD-ARVO (%)

 

JOSTA: SUURET FINANSSIALAN YHTEISÖT JA SÄÄNTELEMÄTTÖMÄT FINANSSIALAN YHTEISÖT

(-) TAKAUKSET

(-) LUOTTOJOHDANNAISET

(-) ULOSVIRTAUKSET YHTEENSÄ

SISÄÄNVIRTAUKSET YHTEENSÄ (+)

JOSTA: TASEEN ULKOPUOLISET ERÄT

JOSTA: TASEEN ULKOPUOLISET ERÄT

JOSTA: OSUUS VASTAPUOLIRISKISTÄ

JOSTA: SUURET FINANSSIALAN YHTEISÖT JA SÄÄNTELEMÄTTÖMÄT FINANSSIALAN YHTEISÖT

TAKAUKSET

LUOTTOJOHDANNAISET

KÄYTÖSSÄ OMAT LGD-ESTIMAATIT:

MUU VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA

HYVÄKSYTTÄVÄT RAHOITUSVAKUUDET

MUUT HYVÄKSYTTÄVÄT VAKUUDET

 

JOSTA: SUURET FINANSSIALAN YHTEISÖT JA SÄÄNTELEMÄTTÖMÄT FINANSSIALAN YHTEISÖT

KIINTEISTÖT

MUUT REAALIVAKUUDET

SAAMISET

005

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.01 – VASTUIDEN MAANTIETEELLINEN JAKAUTUMINEN VASTAPUOLEN ASUINPAIKAN MUKAAN: STANDARDIMENETELMÄN MUKAISET VASTUUT (CR GB 1)

Maa:

 

 

 

 

ALKUPERÄINEN VASTUU ENNEN LUOTTOVASTA-ARVOKERROINTEN SOVELTAMISTA

Maksukyvyttömät vastuut

Raportointikauden aikana havaitut uudet maksukyvyttömyystapaukset

Yleiset luottoriskioikaisut

Erityiset luottoriskioikaisut

Josta: lopulliset luottotappiot

Havaittujen uusien maksukyvyttömyystapausten luottoriskioikaisut / lopulliset luottotappiot

VASTUUARVO

RISKIPAINOTETUT VASTUUERÄT ENNEN PK-YRITYSTEN TUKIKERTOIMEN SOVELTAMISTA

RISKIPAINOTETUT VASTUUERÄT PK-YRITYSTEN TUKIKERTOIMEN SOVELTAMISEN JÄLKEEN

010

020

040

050

055

060

070

075

080

090

010

Valtiot ja keskuspankit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Aluehallinnot tai paikallisviranomaiset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Julkisyhteisöt ja julkisoikeudelliset laitokset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Kansainväliset kehityspankit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Kansainväliset organisaatiot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Laitokset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Yritykset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

075

Joista: pk-yritykset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Vähittäisvastuut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

085

Joista: pk-yritykset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Kiinteistövakuudelliset vastuut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

095

Joista: pk-yritykset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Erityisen suuren riskin sisältävät erät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Katetut joukkolainat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Saamiset laitoksilta ja yrityksiltä, joista on käytettävissä lyhyen aikavälin luottoluokitus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Oman pääoman ehtoiset vastuut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Muut vastuut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Vastuut yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.02 – VASTUIDEN MAANTIETEELLINEN JAKAUTUMINEN VASTAPUOLEN ASUINPAIKAN MUKAAN: IRB-MENETELMÄN MUKAISET VASTUUT (CR GB 2)

Maa:

 

 

 

 

ALKUPERÄINEN VASTUU ENNEN LUOTTOVASTA-ARVOKERROINTEN SOVELTAMISTA

Josta: maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut

Raportointikauden aikana havaitut uudet maksukyvyttömyystapaukset

Yleiset luottoriskioikaisut

Erityiset luottoriskioikaisut

Josta: lopulliset luottotappiot

Havaittujen uusien maksukyvyttömyystapausten luottoriskioikaisut / lopulliset luottotappiot

VASTAPUOLILUOKKAAN TAI -RYHMÄÄN SOVELLETTAVA PD-ARVO (%)

VASTUUN MÄÄRÄLLÄ PAINOTETTU KESKIMÄÄRÄINEN LGD (%)

Josta: maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut

VASTUUARVO

RISKIPAINOTETUT VASTUUERÄT ENNEN PK-YRITYSTEN TUKIKERTOIMEN SOVELTAMISTA

Josta: maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut

RISKIPAINOTETUT VASTUUERÄT PK-YRITYSTEN TUKIKERTOIMEN SOVELTAMISEN JÄLKEEN

ODOTETUN TAPPION MÄÄRÄ

010

030

040

050

055

060

070

080

090

100

105

110

120

125

130

010

Valtiot ja keskuspankit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Laitokset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Yritykset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Joista: erityiskohteiden rahoitus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

042

Joista: erityiskohteiden rahoitus (lukuun ottamatta erityskohteiden rahoitusta, johon sovelletaan ryhmittelykriteerejä)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

045

Joista: erityiskohteiden rahoitus, johon sovelletaan ryhmittelykriteerejä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Joista: pk-yritykset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Vähittäisvastuut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Kiinteistövakuudelliset vastuut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Pk-yritykset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Muut kuin pk-yritykset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Uudistettavat vähittäisvastuut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Muut vähittäisvastuut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Pk-yritykset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Muut kuin pk-yritykset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Oman pääoman ehtoiset sijoitukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Vastuut yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.04 – SELLAISTEN LUOTTOVASTUIDEN ERITTELY, JOTKA OVAT MERKITYKSELLISIÄ LASKETTAESSA VASTASYKLISTÄ PUSKURIKANTAA MAITTAIN JA LAITOSKOHTAISTA VASTASYKLISTÄ PUSKURIKANTAA (CCB)

Maa:

 

 

 

 

Määrä

Prosenttiosuus

Laatua koskevat tiedot

010

020

030

Merkitykselliset luottovastuut – luottoriski

 

010

Vastuuarvo käytettäessä standardimenetelmää

 

 

 

020

Vastuuarvo käytettäessä IRB-menetelmää

 

 

 

Merkitykselliset luottovastuut – markkinariski

 

030

Kaupankäyntivarastoon kuuluvien vastuiden pitkien ja lyhyiden positioiden summa käytettäessä standardimenetelmää

 

 

 

040

Kaupankäyntivarastoon kuuluvien vastuiden arvo käytettäessä sisäisiä malleja

 

 

 

Merkitykselliset luottovastuut – arvopaperistaminen

 

050

Kaupankäyntivarastoon kuulumattomien arvopaperistamispositioiden vastuuarvo käytettäessä standardimenetelmää

 

 

 

060

Kaupankäyntivarastoon kuulumattomien arvopaperistamispositioiden vastuuarvo käytettäessä IRB-menetelmää

 

 

 

Omien varojen vaatimukset ja omien varojen vaatimusten painot

 

070

Vastasyklistä puskurikantaa koskevat omien varojen vaatimukset yhteensä

 

 

 

080

Merkityksellisten luottovastuiden omien varojen vaatimukset – luottoriski

 

 

 

090

Merkityksellisten luottovastuiden omien varojen vaatimukset – markkinariski

 

 

 

100

Merkityksellisten luottovastuiden omien varojen vaatimukset – kaupankäyntivarastoon kuulumattomat arvopaperistamispositiot

 

 

 

110

Omien varojen vaatimusten painot

 

 

 

Vastasykliset pääomapuskurikannat

 

120

Nimetyn viranomaisen asettama vastasyklinen pääomapuskurikanta

 

 

 

130

Laitoksen sijaintimaassa sovellettava vastasyklinen pääomapuskurikanta

 

 

 

140

Laitoskohtainen vastasyklinen pääomapuskurikanta

 

 

 

2 prosentin kynnysarvon käyttö

 

150

2 prosentin kynnysarvon käyttö yleisten luottovastuiden yhteydessä

 

 

 

160

2 prosentin kynnysarvon käyttö kaupankäyntivarastoon kuuluvien vastuiden yhteydessä

 

 

 


C 10.01 – LUOTTORISKI: OMAN PÄÄOMAN EHTOISET SIJOITUKSET – IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET (CR EQU IRB 1)

 

SISÄINEN LUOKITUSJÄRJESTELMÄ

ALKUPERÄINEN VASTUU ENNEN LUOTTOVASTA-ARVOKERROINTEN SOVELTAMISTA

LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISTEKNIIKAT (CRM), JOILLA ON VASTUUTA KOSKEVIA SUBSTITUUTIOVAIKUTUKSIA

VASTUUARVO

VASTUUN MÄÄRÄLLÄ PAINOTETTU KESKIMÄÄRÄINEN LGD (%)

RISKIPAINOTETTUJEN VASTUIDEN YHTEISMÄÄRÄ

LISÄTIETOERÄ:

TAKAUKSEN LUONTEINEN LUOTTOSUOJA

CRM:STÄ AIHEUTUVA SUBSTITUUTIO

ODOTETUN TAPPION MÄÄRÄ

VASTAPUOLILUOKKAAN SOVELLETTAVA PD-ARVO (%)

(-) TAKAUKSET

(-) LUOTTOJOHDANNAISET

(-) ULOSVIRTAUKSET YHTEENSÄ

010

020

030

040

050

060

070

080

090

010

OMAN PÄÄOMAN EHTOISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ (IRB)

 

 

 

 

 

 

 

Solu liittyy CA-taulukoihin

 

020

PD/LGD-MENETELMÄ: YHTEENSÄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

YKSINKERTAISEN RISKIPAINON MENETELMÄ: YHTEENSÄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

VASTUUT, JOIHIN SOVELLETAAN YKSINKERTAISTA RISKIPAINOMENETELMÄÄ, JAOTELTUINA RISKIPAINON MUKAAN:

070

RISKIPAINO: 190 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

290 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

370 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

SISÄISTEN MALLIEN MENETELMÄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

OMAN PÄÄOMAN EHTOISET SIJOITUKSET, JOIHIN SOVELLETAAN RISKIPAINOJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 10.02 – LUOTTORISKI: OMAN PÄÄOMAN EHTOISET SIJOITUKSET – IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET. PD/LGD-MENETELMÄN MUKAISET VASTUUT JAOTELTUINA VASTAPUOLILUOKKIEN MUKAAN (CR EQU IRB 2)

VASTAPUOLILUOKKA

(RIVIN TUNNUS)

SISÄINEN LUOKITUSJÄRJESTELMÄ

ALKUPERÄINEN VASTUU ENNEN LUOTTOVASTA-ARVOKERROINTEN SOVELTAMISTA

LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISTEKNIIKAT (CRM), JOILLA ON VASTUUTA KOSKEVIA SUBSTITUUTIOVAIKUTUKSIA

VASTUUARVO

VASTUUN MÄÄRÄLLÄ PAINOTETTU KESKIMÄÄRÄINEN LGD (%)

RISKIPAINOTETTUJEN VASTUIDEN YHTEISMÄÄRÄ

LISÄTIETOERÄ:

TAKAUKSEN LUONTEINEN LUOTTOSUOJA

CRM:STÄ AIHEUTUVA SUBSTITUUTIO

ODOTETUN TAPPION MÄÄRÄ

VASTAPUOLILUOKKAAN SOVELLETTAVA PD-ARVO (%)

(-) TAKAUKSET

(-) LUOTTOJOHDANNAISET

(-) ULOSVIRTAUKSET YHTEENSÄ

005

010

020

030

040

050

060

070

080

090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 11.00 – SELVITYS-/TOIMITUSRISKI (CR SETT)

 

SELVITTÄMÄTTÖMIEN LIIKETOIMIEN KAUPPAHINTA

SELVITTÄMÄTTÖMISTÄ LIIKETOIMISTA AIHEUTUVAT HINTAEROVASTUUT

OMIEN VAROJEN VAATIMUKSET

SELVITYSRISKIN KOKONAISMÄÄRÄ

010

020

030

040

010

Kaupankäyntivarastoon kuulumattomat selvittämättömät liiketoimet yhteensä

 

 

 

Solu liittyy CA-taulukoihin

020

Toimituspäivä ylittyy enintään neljällä päivällä (kerroin on 0 %)

 

 

 

 

030

Toimituspäivä ylittyy 5–15 päivällä (kerroin on 8 %)

 

 

 

 

040

Toimituspäivä ylittyy 16–30 päivällä (kerroin on 50 %)

 

 

 

 

050

Toimituspäivä ylittyy 31–45 päivällä (kerroin on 75 %)

 

 

 

 

060

Toimituspäivä ylittyy 46 päivällä tai enemmän (kerroin on 100 %)

 

 

 

 

070

Kaupankäyntivarastoon kuuluvat selvittämättömät liiketoimet yhteensä

 

 

 

Solu liittyy CA-taulukoihin

080

Toimituspäivä ylittyy enintään neljällä päivällä (kerroin on 0 %)

 

 

 

 

090

Toimituspäivä ylittyy 5–15 päivällä (kerroin on 8 %)

 

 

 

 

100

Toimituspäivä ylittyy 16–30 päivällä (kerroin on 50 %)

 

 

 

 

110

Toimituspäivä ylittyy 31–45 päivällä (kerroin on 75 %)

 

 

 

 

120

Toimituspäivä ylittyy 46 päivällä tai enemmän (kerroin on 100 %)

 

 

 

 


C 12.00 – LUOTTORISKI: ARVOPAPERISTAMISET – STANDARDIMENETELMÄN MUKAISET OMIEN VAROJEN VAATIMUKSET (CR SEC SA)

 

ITSE ALULLEPANNUT ARVOPAPERISTETUT VASTUUT YHTEENSÄ

SYNTEETTISET ARVOPAPERISTAMISET: ARVOPAPERISTETTUJEN VASTUIDEN LUOTTOSUOJA

ARVOPAPERISTAMISPOSITIOT

(-) ARVONOIKAISUT JA VARAUKSET

VASTUUN MÄÄRÄ ARVONOIKAISUJEN JA VARAUSTEN JÄLKEEN

LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISTEKNIIKAT (CRM), JOILLA ON VASTUUTA KOSKEVIA SUBSTITUUTIOVAIKUTUKSIA

VASTUUN MÄÄRÄ SUBSTITUUTION JÄLKEEN ENNEN LUOTTOVASTA-ARVOKERROINTEN SOVELTAMISTA

(-) VASTUUN MÄÄRÄÄN VAIKUTTAVAT LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISTEKNIIKAT: VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA, RAHOITUSVAKUUKSIA KOSKEVA KATTAVA MENETELMÄ, OIKAISTU ARVO (Cvam)

TÄYSIN MUKAUTETTU VASTUUARVO (E*)

TASEEN ULKOPUOLISTEN ERIEN TÄYSIN MUKAUTETTU VASTUUARVO (E*) LUOTTOVASTA-ARVOKERROINTEN MUKAAN JAOTELTUNA

VASTUUARVO

 

VASTUIDEN JAKAUTUMINEN RISKIPAINOJEN MUKAISESTI

VASTUIDEN JAKAUTUMINEN RISKIPAINOJEN MUKAISESTI

RISKIPAINOTETUT VASTUUERÄT

HUOLELLISUUTTA KOSKEVIEN VELVOITTEIDEN RIKKOMISESTA AIHEUTUVA VAIKUTUS (OIKAISU) YHTEENSÄ

MATURITEETTIEROISTA AIHEUTUVA RISKIPAINOTETTUJEN VASTUUERIEN MÄÄRÄN OIKAISU

RISKIPAINOTETUT VASTUUERÄT YHTEENSÄ

LISÄTIETOERÄ:

RISKIPAINOTETUT VASTUUERÄT, JOTKA VASTAAVAT ULOSVIRTAUKSIA STANDARDIMENETELMÄN MUKAISISTA ARVOPAPERISTAMISISTA MUIHIN VASTUURYHMIIN

(-) VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA (Cva)

(-) ULOSVIRTAUKSET YHTEENSÄ

SÄILYTETTYJEN TAI TAKAISINOSTETTUJEN LUOTTOSUOJIEN NIMELLISARVO

ALKUPERÄINEN VASTUU ENNEN LUOTTOVASTA-ARVOKERROINTEN SOVELTAMISTA

(-) TAKAUKSEN LUONTEINEN LUOTTOSUOJA: OIKAISTUT ARVOT (Ga)

(-) VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA

CRM:STÄ AIHEUTUVA SUBSTITUUTIO

0 %

> 0 % ja <= 20 %

> 20 % ja <= 50 %

> 50 % ja <= 100 %

(-) VÄHENNETTY OMISTA VAROISTA

JOHON SOVELLETAAN RISKIPAINOJA

LUOKITELLUT

(LUOTTOLUOKAT)

1 250 %

LÄPIKATSOMISMENETELMÄ

SISÄISEN ARVIOINNIN LÄHESTYMISTAPA

(-) TAKAUKSEN LUONTEINEN LUOTTOSUOJA: OIKAISTUT ARVOT (G*)

(-) ULOSVIRTAUKSET YHTEENSÄ

SISÄÄNVIRTAUKSET YHTEENSÄ

LL 1

LL 2

LL 3

LL 4

MUUT LUOTTOLUOKAT

LUOKITTELEMATTOMAT

 

JOSTA: RISKILTÄÄN TOISEKSI SUURIN ETUOIKEUSLUOKKA ABCP-OHJELMASSA

JOSTA: KESKIMÄÄRÄINEN RISKIPAINO (%)

 

KESKIMÄÄRÄINEN RISKIPAINO (%)