ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 306

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

60. vuosikerta
22. marraskuuta 2017


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Ilmoitus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskevaan puitesopimukseen Kroatian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan voimaantulosta

1

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/2167, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2017, tiettyjen pohjakalakantojen kalastuksia lounaisilla vesialueilla koskevasta poisheittämissuunnitelmasta annetun delegoidun asetuksen (EU) 2016/2374 muuttamisesta

2

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/2168, annettu 20 päivänä syyskuuta 2017, asetuksen (EY) N:o 589/2008 muuttamisesta ulkokanojen munien kaupan pitämisen vaatimusten osalta silloin, kun kanojen pääsyä laidunalueelle on rajoitettu

6

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2169, annettu 21 päivänä marraskuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1952 mukaisesti toimitettavien maakaasun ja sähkön hintoja koskevien Euroopan tilastojen toimitusmuodosta ja -järjestelyistä ( 1 )

9

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/2170, annettu 15 päivänä marraskuuta 2017, N-fenyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]-furaani-2-karboksamidin (furanyylifentanyyli) saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin

19

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2017/2171, annettu 20 päivänä marraskuuta 2017, Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista ja rahoitusosuuden enimmäismäärästä vuonna 2019, vuosittaisesta määrästä vuonna 2018, ensimmäisestä maksuerästä vuonna 2018 sekä alustavasta ja ei-sitovasta ennusteesta, joka koskee odotettuja rahoitusosuuksien vuotuisia määriä vuosina 2020 ja 2021

21

 

*

Komission päätös (EU) 2017/2172, annettu 20 päivänä marraskuuta 2017, päätöksen 2010/670/EU muuttamisesta niiden tulojen käytön osalta, joita ei käytetä maksuihin ensimmäisellä ehdotuspyyntökierroksella (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 7656)

24

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/2173, annettu 20 päivänä marraskuuta 2017, päätöksen 2008/185/EY liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Aujeszkyn taudin hävittämistä koskevan valvontaohjelman hyväksymisestä Italiassa sijaitsevan Lombardian alueen osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 7587)  ( 1 )

26

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/2174, annettu 20 päivänä marraskuuta 2017, neuvoston direktiivin 92/65/ETY liitteen E muuttamisesta mehiläisten ja kimalaisten kaupassa käytettävän terveystodistuksen osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 7588)  ( 1 )

28

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/2175, annettu 21 päivänä marraskuuta 2017, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 liitteen muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 7835)  ( 1 )

31

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/2176, annettu 21 päivänä marraskuuta 2017, afrikkalaiseen sikaruttoon liittyvistä tietyistä väliaikaisista suojatoimenpiteistä Puolassa (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 7874)  ( 1 )

82

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

22.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 306/1


Ilmoitus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskevaan puitesopimukseen Kroatian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan voimaantulosta

Pöytäkirja Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskevaan puitesopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi tulee voimaan (1)1. joulukuuta 2017, koska puitesopimuksen pöytäkirjan 4 artiklan 2 kohdassa määrätty menettely saatettiin päätökseen 6. marraskuuta 2017.


(1)  EUVL L 348, 21.12.2016, s. 3.


ASETUKSET

22.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 306/2


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2017/2167,

annettu 5 päivänä heinäkuuta 2017,

tiettyjen pohjakalakantojen kalastuksia lounaisilla vesialueilla koskevasta poisheittämissuunnitelmasta annetun delegoidun asetuksen (EU) 2016/2374 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta 11 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013 (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 6 kohdan ja 18 artiklan 1 ja 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 tavoitteena on saaliiden poisheittämisen lopettaminen asteittain unionin kalastuksissa ottamalla käyttöön purkamisvelvoite, joka koskee saalisrajoitusten alaisten lajien saaliita.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti purkamisvelvoitetta sovelletaan lounaisilla vesillä kalastusta määrittäviin saalisrajoitusten alaisiin lajeihin viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2017.

(3)

Purkamisvelvoitteen täytäntöönpanemiseksi komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2016/2374 (2) on vahvistettu tiettyjen pohjakalakantojen kalastuksia lounaisilla vesialueilla koskeva poisheittämissuunnitelma vuosiksi 2016–2018 Alankomaiden, Belgian, Espanjan, Portugalin ja Ranskan vuonna 2016 toimittaman yhteisen suosituksen perusteella.

(4)

Alankomailla, Belgialla, Espanjalla, Portugalilla ja Ranskalla on lounaisilla vesillä välitön kalastuksenhoitoetu. Kyseiset jäsenvaltiot toimittivat 2 päivänä tammikuuta 2017 lounaisten vesialueiden neuvoa-antavaa toimikuntaa kuultuaan komissiolle uuden yhteisen suosituksen.

(5)

Uusi yhteinen suositus täydentää delegoidulla asetuksella (EU) 2016/2374 vahvistettua poisheittämissuunnitelmaa, ja se kattaa mustahuotrakalan kalastukset ICES-alueella VIIIa ja -suuralueilla IX ja X (Kansainvälinen merentutkimusneuvosto) sekä CECAF-alueella 34.1.2 (Itäisen Keski-Atlantin kalastuskomitea) sekä pilkkupagellin kalastukset ICES-suuralueella IX.

(6)

Uudessa yhteisessä suosituksessa ehdotettu toimenpide on linjassa asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan 3 kohdan kanssa ja voidaan siten sisällyttää delegoituun asetukseen (EU) 2016/2374.

(7)

Uudessa yhteisessä suosituksessa esitetään purkamisvelvoitetta koskevan vapautuksen soveltamista syvänmeren ankkuroiduilla pitkäsiimoilla ICES-alueella VIIIa ja -suuralueilla IX ja X sekä CECAF-alueella 34.1.2 pyydettyyn mustahuotrakalaan, koska rekisteröity esiintymistiheys (ja yksilömäärä) on voimassa olevien tieteellisten lausuntojen mukaan alhainen, kun otetaan huomioon lajin pyynnissä käytettävien pyydysten ominaisuudet, kalastuskäytännöt ja ekosysteemi. ICES katsoi arvioinnissaan, että poisheittämiset voidaan olettaa olemattomiksi tai vähäisiksi useimpien arviointitarkoitusten osalta, sillä suurimman osan poisheittämisiin liittyvästä mustahuotrakalan kuolevuudesta aiheuttavat pyydyksiin kiinni jäänyttä mustahuotrakalaa saalistavat hait ja valaat ja se on verrattain vähäistä puretun saaliin määrään verrattuna Edellä esitetyn perusteella komissio hyväksyy ehdotetun vapautuksen.

(8)

Uudessa yhteisessä suosituksessa esitetään purkamisvelvoitetta koskevan vapautuksen soveltamista myös pilkkupagelliin ICES-suuralueella IX, sillä jäsenvaltiot katsovat, että mahdollisesti korkeista eloonjäämisasteista on tieteellistä näyttöä. Sen osoittamiseksi on kuitenkin tehtävä uusia tutkimuksia, ja vapautusta voidaan harkita myöhemmin, kun asianomaiset jäsenvaltiot toimittavat komissiolle tietoja meneillään olevista kokeista.

(9)

Selkeyden vuoksi asetuksen (EU) 2016/2374 liitteen rakennetta olisi muutettava.

(10)

Sen vuoksi delegoitua asetusta (EU) 2016/2374 olisi muutettava.

(11)

Koska tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet vaikuttavat suoraan unionin alusten kalastuskauden suunnitteluun ja kalastuskauden taloudelliseen toimintaan, asetuksen olisi tultava voimaan heti sen julkaisemisen jälkeen. Yhteisen suosituksen viivästyneen toimituksen vuoksi sitä olisi sovellettava poikkeuksena yleisestä periaatteesta 1 päivästä tammikuuta 2017,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan delegoidun asetuksen (EU) 2016/2374 liite tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2017.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä heinäkuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2016/2374, annettu 12 päivänä lokakuuta 2016, tiettyjen pohjakalakantojen kalastuksia lounaisilla vesialueilla koskevasta poisheittämissuunnitelmasta (EUVL L 352, 23.12.2016, s. 33).


LIITE

LIITE

Kalastukset, joihin sovelletaan purkamisvelvoitetta

1.   Merianturan (Solea solea) kalastukset

Kalastusalueet

Pyydyskoodi

Pyydyksen kuvaus

Silmäkoko

Purkamisvelvoite

ICES-alueet VIIIa, b, d ja e

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Kaikki pohjatroolit

Silmäkoko 70–100 mm

Kaikki merianturasaaliit

TBB

Kaikki puomitroolit

Silmäkoko 70–100 mm

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Kaikki riimuverkot ja tavalliset verkot

Silmäkoko ≥ 100 mm


2.   Merianturan (Solea solea) ja punakampelan (Pleuronectes platessa) kalastukset

Kalastusalueet

Pyydyskoodi

Pyydyksen kuvaus

Silmäkoko

Purkamisvelvoite

ICES-alue IXa

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Kaikki riimuverkot ja tavalliset verkot

Silmäkoko ≥ 100 mm

Kaikki meriantura- ja punakampelasaaliit


3.   Kummeliturskan (Merluccius merluccius) kalastukset

Kalastusalueet

Pyydyskoodi

Pyydyksen kuvaus

Silmäkoko

Purkamisvelvoite

ICES-alueet VIIIa, b, d ja e

OTT, OTB, PTB, SDN, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SX, SV

Kaikki pohjatroolit ja nuotat

Silmäkoko ≥ 100 mm

Kaikki kummeliturskasaaliit

LL, LLS

Kaikki pitkäsiimat

Kaikki

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Kaikki tavalliset verkot

Silmäkoko ≥ 100 mm

ICES-alueet VIIIc ja IXa

OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV

Kaikki pohjatroolit ja nuotat

Alukset, jotka täyttävät seuraavat kriteerit:

1.

Silmäkoko ≥ 70 mm

2.

Kummeliturskan purettu kokonaissaalis kaudella 2014/2015 (1) on yli 5 % kaikkien lajien puretusta saaliista ja yli 5 tonnia

Kaikki kummeliturskasaaliit

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Kaikki tavalliset verkot

Silmäkoko 80–99 mm

LL, LLS

Kaikki pitkäsiimat

Koukkukoko: suurempi kuin pituus 3,85 cm +/– 1,15 cm ja leveys 1,6 cm +/– 0,4 cm


4.   Merikrotin (Lophiidae) kalastukset

Kalastusalueet

Pyydyskoodi

Pyydyksen kuvaus

Silmäkoko

Purkamisvelvoite

ICES-alueet VIIIa, b, d ja e

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Kaikki tavalliset verkot

Silmäkoko ≥ 200 mm

Kaikki merikrottisaaliit

ICES-alueet VIIIc ja IXa

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Kaikki tavalliset verkot

Silmäkoko ≥ 200 mm

Kaikki merikrottisaaliit


5.   Keisarihummerin (Nephrops norvegicus) kalastukset

Kalastusalueet

Pyydyskoodi

Pyydyksen kuvaus

Silmäkoko

Purkamisvelvoite

ICES-alueet VIIIa, b, d ja e (ainoastaan toiminnallisten yksiköiden sisällä)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Kaikki pohjatroolit

Silmäkoko ≥ 70 mm

Kaikki keisarihummerisaaliit

ICES-alueet VIIIc ja IXa (ainoastaan toiminnallisten yksiköiden sisällä)

OTB, PTB, OTT, TBN, TBS, OT, PT, TX TB

Kaikki pohjatroolit

Silmäkoko ≥ 70 mm

Kaikki keisarihummerisaaliit


6.   Mustahuotrakalan (Aphanopus carbo) kalastukset

Kalastusalueet

Pyydyskoodi

Pyydyksen kuvaus

Silmäkoko

Purkamisvelvoite

ICES-alueet VIIIc, IX, X ja CECAF-alue 34.1.2

LLS, DWS

Syvänmeren ankkuroidut pitkäsiimat

Kaikki mustahuotrakalasaaliit


7.   Pilkkupagellin (Pagellus bogaraveo) kalastukset

Kalastusalueet

Pyydyskoodi

Pyydyksen kuvaus

Silmäkoko

Purkamisvelvoite

ICES-suuralue IX

LLS, DWS

Syvänmeren ankkuroidut pitkäsiimat

Koukkukoko: suurempi kuin pituus 3,95 cm ja leveys 1,65 cm

Kaikki pilkkupagellisaaliit


(1)  Viitejakso päivitetään tulevien vuosien osalta. Vuoden 2018 viitejaksona on kausi 2015 ja 2016 ja vuoden 2019 viitejaksona kausi 2016 ja 2017.


22.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 306/6


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2017/2168,

annettu 20 päivänä syyskuuta 2017,

asetuksen (EY) N:o 589/2008 muuttamisesta ulkokanojen munien kaupan pitämisen vaatimusten osalta silloin, kun kanojen pääsyä laidunalueelle on rajoitettu

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 75 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 589/2008 (2) vahvistetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (3) soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt munien kaupan pitämisen vaatimusten osalta. Eritoten asetuksen (EY) N:o 589/2008 liitteessä II olevassa 1 kohdassa vahvistetaan ”ulkokanojen munia” koskevat vähimmäisvaatimukset.

(2)

Asetus (EU) N:o 1308/2013 on korvannut asetuksen (EY) N:o 1234/2007, ja sillä siirretään komissiolle valta antaa tältä osin delegoituja säädöksiä kyseisen asetuksen 227 artiklan mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 589/2008 liitteessä II olevan 1 kohdan a alakohdassa säädetään enintään 12 viikon poikkeusjaksosta munien pitämiseksi kaupan ”ulkokanojen munina” tapauksissa, joissa laidunalueelle pääsyä on rajoitettu unionin lainsäädäntöön perustuvilla rajoituksilla, kansanterveyden ja eläinten terveyden suojelemiseksi asetetut eläinlääkinnälliset rajoitukset mukaan luettuina. Unionissa ilmenneiden vakavien lintuinfluenssan taudinpurkausten seurauksena näyttää olevan välttämätöntä säätää pidemmästä poikkeusjaksosta ja selventää entisestään sääntöjä erityisesti poikkeusjakson alkamisajankohdan osalta, jotta varmistetaan sääntöjen yhdenmukainen täytäntöönpano kaikkialla unionissa.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 589/2008 liitettä II olisi sen vuoksi muutettava.

(5)

Jotta voidaan varmistaa tämän toimenpiteen välitön soveltaminen, asetuksen olisi tultava voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 589/2008 liite II tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä syyskuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 589/2008, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä munien kaupan pitämisen vaatimusten osalta (EUVL L 163, 24.6.2008, s. 6).

(3)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007, annettu 22 päivänä lokakuuta 2007, maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1).


LIITE

Tuotantojärjestelmiä koskevat vähimmäisvaatimukset munivien kanojen eri tuotantotapojen osalta

1.

”Ulkokanojen munat” on tuotettava tuotantojärjestelmissä, jotka täyttävät vähintään direktiivin 1999/74/EY (1) 4 artiklassa vahvistetut edellytykset.

Erityisesti seuraavien edellytysten on täytyttävä:

a)

kanoilla on oltava päivällä jatkuvasti mahdollisuus liikkua laidunalueella; tämä vaatimus ei kuitenkaan estä tuottajaa rajoittamasta pääsyä laidunalueelle tietyksi ajaksi aamulla tavanomaisen hyvän maatalouskäytännön ja hyvän kotieläintuotannon käytäntöjen mukaisesti.

Jos unionin lainsäädäntöön perustuvat toimenpiteet edellyttävät, että kanojen pääsyä laidunalueelle rajoitetaan kansanterveyden tai eläinten terveyden suojelemiseksi, munia voidaan tästä rajoituksesta huolimatta pitää kaupan ”ulkokanojen munina”, edellyttäen että munivien kanojen pääsyä laidunalueelle ei ole rajoitettu kauemmin kuin 16 yhtäjaksoisen viikon ajan. Tämä enimmäisjakso alkaa sinä päivänä, jona kyseisen samaan aikaan tiloihin tuodun kanojen ryhmän pääsyä laidunalueelle tosiasiallisesti alettiin rajoittaa;

b)

laidunalueen, jolle kanat pääsevät, on oltava enimmäkseen kasvillisuuden peitossa, eikä sitä saa käyttää muihin tarkoituksiin kuin hedelmätarhana, metsämaana, ja jos toimivaltaiset viranomaiset sen sallivat, karjanlaitumena;

c)

laidunalueen eläintiheys saa olla enintään 2 500 kanaa käytettävissä olevan alan hehtaaria kohden tai enintään yksi kana neljää neliömetriä kohden; kuitenkin silloin, kun käytettävissä oleva ala on vähintään 10 neliömetriä kanaa kohden ja kun harjoitetaan laidunkiertoa ja kanat pääsevät liikkumaan vapaasti koko laidunalueella kanaparven koko elinkaaren ajan, jokaisella laidunlohkolla on aina oltava tilaa vähintään 2,5 neliömetriä kanaa kohden;

d)

laidunalueen säde saa olla enintään 150 metriä rakennuksen lähimmästä ulosmenoaukosta; säde voi kuitenkin olla enintään 350 metriä rakennuksen lähimmästä ulosmenoaukosta, jos laidunalueella on direktiivin 1999/74/EY 4 artiklan 1 kohdan 3 alakohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitettuja katoksia riittävästi ja tasaisesti sijoitettuina siten, että hehtaaria kohden on vähintään neljä katosta.

2.

”Lattiakanojen munat” on tuotettava tuotantojärjestelmissä, jotka täyttävät vähintään direktiivin 1999/74/EY 4 artiklassa vahvistetut edellytykset.

3.

”Häkkikanojen munat” on tuotettava tuotantojärjestelmissä, jotka täyttävät vähintään

a)

direktiivin 1999/74/EY 5 artiklassa vahvistetut edellytykset 31 päivään joulukuuta 2011 asti; tai

b)

direktiivin 1999/74/EY 6 artiklassa vahvistetut edellytykset.

4.

Jäsenvaltiot voivat sallia alle 350 munivan kanan tai siitostarkoituksiin pidettävien munivien kanojen tuotantolaitoksiin tämän liitteen 1 ja 2 kohdan suhteen sovellettavat poikkeukset direktiivin 1999/74/EY 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan d alakohdan toisen virkkeen ja e alakohdan, 2 alakohdan sekä 3 alakohdan a alakohdan i alakohdan ja b alakohdan i alakohdan osalta.


(1)  Neuvoston direktiivi 1999/74/EY, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1999, munivien kanojen suojelun vähimmäisvaatimuksista (EYVL L 203, 3.8.1999, s. 53).


22.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 306/9


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/2169,

annettu 21 päivänä marraskuuta 2017,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1952 mukaisesti toimitettavien maakaasun ja sähkön hintoja koskevien Euroopan tilastojen toimitusmuodosta ja -järjestelyistä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maakaasun ja sähkön hintoja koskevista Euroopan tilastoista sekä direktiivin 2008/92/EY kumoamisesta 26 päivänä lokakuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1952 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) 2016/1952 vahvistetaan yhteinen kehys vertailukelpoisten Euroopan tilastojen tuottamiseksi maakaasun ja sähkön hinnoista, joita veloitetaan kotitalousasiakkailta ja muilta loppukäyttäjiltä kuin kotitalousasiakkailta unionissa.

(2)

Jäsenvaltioiden olisi asetuksen (EU) 2016/1952 5 artiklan 2 kohdan mukaan toimitettava tilastotiedot sähköisesti sellaisessa soveltuvassa teknisessä muodossa, jonka komissio vahvistaa.

(3)

SDMX-hanke (Statistical Data and Metadata eXchange) tarjoaa tilastollisia ja teknisiä standardeja virallisten tilastotietojen vaihtamista varten. Sen vuoksi komission (Eurostat) olisi vahvistettava näiden standardien mukainen tekninen muoto Euroopan tilastojärjestelmässä tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tiedot maakaasun ja sähkön hinnoista, joita veloitetaan unionissa kotitalousasiakkailta ja muilta loppukäyttäjiltä kuin kotitalousasiakkailta, on toimitettava Eurostatille keskitetyn vastaanottopisteen kautta, jotta komissio (Eurostat) voi hakea tiedot sähköisesti.

2 artikla

Rakenne, jota on käytettävä toimitettaessa tietoja komissiolle (Eurostat), vahvistetaan liitteissä.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä marraskuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 311, 17.11.2016, s. 1.


LIITE I

Rakenne maakaasun hintoja koskevien tilastotietojen toimittamista varten

Toimitettavissa tiedostoissa on oltava seuraavat tiedot:

Yleiset tiedot

Kenttä

Huomautukset

Raportointitiheys

Maa

Raportoivan maan nimi

Vuosipuolisko

Organisaatio

Raportoivan organisaation nimi

Vuosipuolisko

Yhteyshenkilö

Raportointivastaavan nimi

Vuosipuolisko

Sähköpostiosoite

Raportointivastaavan sähköpostiosoite

Vuosipuolisko

Vuosi

Tietojen viitevuosi (2017, 2018 jne.)

Vuosipuolisko

Vuosipuolisko

1 tai 2

Vuosipuolisko

Jokaisesta kulutusluokasta toimitetaan taulukkojen 1, 2 ja 4 kentät.

Kotitalousasiakkaisiin sovelletaan seuraavia kulutusluokkia:

Luokka D1 (pieni): vuosikulutus alle 20 GJ.

Luokka D2 (keskisuuri): vuosikulutus vähintään 20 mutta alle 200 GJ.

Luokka D3 (suuri): vuosikulutus vähintään 200 GJ.

Muihin käyttäjiin kuin kotitalousasiakkaisiin sovelletaan seuraavia kulutusluokkia:

Luokka I1: vuosikulutus alle 1 000 GJ.

Luokka I2: vuosikulutus vähintään 1 000 mutta alle 10 000 GJ.

Luokka I3: vuosikulutus vähintään 10 000 mutta alle 100 000 GJ.

Luokka I4: vuosikulutus vähintään 100 000 mutta alle 1 000 000 GJ.

Luokka I5: vuosikulutus vähintään 1 000 000 mutta alle 4 000 000 GJ.

Luokka I6: vuosikulutus vähintään 4 000 000 GJ.

Taulukon 3 tiedot ilmoitetaan kaikkien kulutusluokkien keskiarvoina.

Taulukko 1: Tärkeimmät hintatasot

Kenttä

Huomautukset

Raportointitiheys

Luottamuksellisuus

 

Vuosipuolisko

Hinta ilman veroja

arvo

havainnon laatu

Tähän hintatasoon on sisällyttävä ainoastaan energia- ja toimituskomponentti ja verkkokomponentti.

Vuosipuolisko

Hinta pois luettuina arvonlisävero ja muut palautettavissa olevat verot

arvo

havainnon laatu

Tähän hintatasoon on sisällyttävä energia- ja toimituskomponentti, verkkokomponentti sekä verot, veronluonteiset maksut ja muut maksut, joita ei katsota voitavan palauttaa kotitalousasiakkaisiin kuulumattomille loppukäyttäjille. Kotitalousasiakkaiden osalta tähän hintatasoon on sisällyttävä energiakomponentti ja verkkokomponentti sekä verot, veronluonteiset maksut ja muut maksut arvonlisäveroa lukuun ottamatta.

Vuosipuolisko

Hinta mukaan luettuina kaikki verot ja arvonlisävero (jotka voidaan tai joita ei voida palauttaa takaisin)

arvo

havainnon laatu

Tähän hintatasoon on sisällyttävä energia- ja toimituskomponentti, verkkokomponentti sekä kaikki verot, veronluonteiset maksut ja muut maksut, jotka voidaan tai joita ei voida palauttaa takaisin, mukaan luettuna arvonlisävero.

Vuosipuolisko

Arvot ilmoitetaan kansallisena valuuttana gigajoulea (GJ) kohden (ylempi lämpöarvo).

Luottamuksellisuus ja havainnon laatu ilmoitetaan käyttämällä vakiokoodiluetteloja.

Taulukko 2: Hintojen yksityiskohtainen erittely komponentteihin ja osakomponentteihin

Kenttä

Huomautukset

Raportointitiheys

Luottamuksellisuus

 

 

Energia- ja toimitushinta

arvo

havainnon laatu

Tähän komponenttiin on sisällyttävä energiantoimittajan maakaasusta maksama hinta tai maakaasun hinta kohdassa, jossa se saapuu siirtojärjestelmään, mukaan luettuina tapauksen mukaan seuraavat loppukäyttäjiä koskevat kustannukset: varastointikustannukset sekä maakaasun myyntiin loppukäyttäjille liittyvät kustannukset.

Vuosittain

Verkkohinta

arvo

havainnon laatu

Verkkohintaan on sisällyttävä seuraavat loppukäyttäjiä koskevat kustannukset: siirto- ja jakelutariffit, siirto- ja jakeluhäviöt, verkkokustannukset, myynnin jälkeiset palvelukustannukset, järjestelmän palvelukustannukset sekä mittarivuokra ja mittauskustannukset.

Vuosittain

Arvonlisävero

arvo

havainnon laatu

Arvonlisävero, sellaisena kuin se on määritelty neuvoston direktiivissä 2006/112/EY (1).

Vuosittain

Uusiutuviin energialähteisiin liittyvät verot

arvo

havainnon laatu

Verot, veronluonteiset maksut tai muut maksut, jotka liittyvät uusiutuvien energianlähteiden, energiatehokkuuden tai sähkön ja lämmön yhteistuotannon edistämiseen.

Vuosittain

Kapasiteettiin liittyvät verot

arvo

havainnon laatu

Verot, veronluonteiset maksut tai muut maksut, jotka liittyvät varmuusvarastoihin, kapasiteettimaksuihin ja energiavarmuuteen; maakaasunjakelun verot; hukkakustannukset ja maksut, jotka liittyvät energia-alan sääntelyviranomaisten tai markkinatoimijoiden ja verkonhaltijoiden rahoittamiseen.

Vuosittain

Ympäristöverot

arvo

havainnon laatu

Verot, veronluonteiset maksut tai muut maksut, jotka liittyvät ilmanlaatuun ja muihin ympäristöasioihin; hiilidioksidin tai muiden kasvihuonekaasujen päästöjä koskevat verot.

Vuosittain

Muut verot

arvo

havainnon laatu

Kaikki muut verot, veronluonteiset maksut tai muut maksut, jotka eivät sisälly edellä oleviin neljään ryhmään: kaukolämmityksen tuki; paikalliset ja alueelliset veronluonteiset maksut; saarekekorvaus; lupamaksut, jotka liittyvät lisensseihin ja maksuihin käytettäessä maata ja julkista tai yksityistä omaisuutta verkkoihin tai muihin järjestelyihin.

Vuosittain

Viiteajanjaksot kaikkia komponentteja ja kaikkia osakomponentteja varten ovat vuoden pituisia.

Arvot ilmoitetaan kansallisena valuuttana gigajoulea (GJ) kohden ylemmän lämpöarvon (GCV) perusteella.

Luottamuksellisuus ja havainnon laatu ilmoitetaan käyttämällä vakiokoodiluetteloja.

Taulukko 3: Verkkokustannukset

Kenttä

Huomautukset

Raportointitiheys

Luottamuksellisuus

 

 

Siirtokustannukset

prosenttiosuus

havainnon laatu

Siirtokustannusten keskimääräinen suhteellinen osuus kotitalousasiakkailla ja siirtokustannusten keskimääräinen suhteellinen osuus muilla loppukäyttäjillä kuin kotitalousasiakkailla ilmoitettuina prosentteina kokonaisverkkokustannuksista.

Vuosittain

Jakelukustannukset

prosenttiosuus

havainnon laatu

Jakelukustannusten keskimääräinen suhteellinen osuus kotitalousasiakkailla ja jakelukustannusten keskimääräinen suhteellinen osuus muilla loppukäyttäjillä kuin kotitalousasiakkailla ilmoitettuina prosentteina kokonaisverkkokustannuksista.

Vuosittain

Viiteajanjaksot siirto- ja jakelukustannuksia varten ovat vuoden pituisia.

Arvot ilmoitetaan prosentteina.

Luottamuksellisuus ja havainnon laatu ilmoitetaan käyttämällä vakiokoodiluetteloja.

Taulukko 4: Kulutusmäärät

Kenttä

Huomautukset

Raportointitiheys

Luottamuksellisuus

 

 

Kulutusmäärät

prosenttiosuus

havainnon laatu

Maakaasun suhteellinen osuus kussakin kulutusluokassa sen kokonaismäärän perusteella, johon asianomaiset hinnat liittyvät.

Vuosittain

Viiteajanjakso kulutusmääriä varten on vuoden pituinen.

Arvot ilmoitetaan prosentteina.

Luottamuksellisuus ja havainnon laatu ilmoitetaan käyttämällä vakiokoodiluetteloja.


(1)  Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1).


LIITE II

Rakenne sähkön hintoja koskevien tilastotietojen toimittamista varten

Tiedostoissa on oltava seuraavat tiedot:

Yleiset tiedot

Kenttä

Huomautukset

Raportointitiheys

Maa

Raportoivan maan nimi

Vuosipuolisko

Organisaatio

Raportoivan organisaation nimi

Vuosipuolisko

Yhteyshenkilö

Raportointivastaavan nimi

Vuosipuolisko

Sähköpostiosoite

Raportointivastaavan sähköpostiosoite

Vuosipuolisko

Vuosi

Tietojen viitevuosi (2017, 2018 jne.)

Vuosipuolisko

Vuosipuolisko

1 tai 2

Vuosipuolisko

Jokaisesta kulutusluokasta toimitetaan taulukkojen 1, 2 ja 4 kentät.

Kotitalousasiakkaisiin sovelletaan seuraavia kulutusluokkia:

Luokka DA (erittäin pieni): vuosikulutus alle 1 000 kWh.

Luokka DB (pieni): vuosikulutus vähintään 1 000 mutta alle 2 500 kWh.

Luokka DC (keskisuuri): vuosikulutus vähintään 2 500 mutta alle 5 000 kWh.

Luokka DD (suuri): vuosikulutus vähintään 5 000 mutta alle 15 000 kWh.

Luokka DE (erittäin suuri): vuosikulutus vähintään 15 000 kWh.

Muihin käyttäjiin kuin kotitalousasiakkaisiin sovelletaan seuraavia kulutusluokkia:

Luokka IA: vuosikulutus alle 20 MWh.

Luokka IB: vuosikulutus vähintään 20 mutta alle 500 MWh.

Luokka IC: vuosikulutus vähintään 500 mutta alle 2 000 MWh.

Luokka ID: vuosikulutus vähintään 2 000 mutta alle 20 000 MWh.

Luokka IE: vuosikulutus vähintään 20 000 mutta alle 70 000 MWh.

Luokka IF: vuosikulutus vähintään 70 000 mutta alle 150 000 MWh.

Luokka IG: vuosikulutus vähintään 150 000 MWh.

Taulukon 3 tiedot ilmoitetaan kaikkien kulutusluokkien keskiarvoina.

Taulukko 1: Tärkeimmät hintatasot

Kenttä

Huomautukset

Raportointitiheys

Luottamuksellisuus

 

Vuosipuolisko

Hinta ilman veroja

arvo

havainnon laatu

Tähän hintatasoon on sisällyttävä ainoastaan energia- ja toimituskomponentti ja verkkokomponentti.

Vuosipuolisko

Hinta pois luettuina arvonlisävero ja muut palautettavissa olevat verot

arvo

havainnon laatu

Tähän hintatasoon on sisällyttävä energia- ja toimituskomponentti, verkkokomponentti sekä verot, veronluonteiset maksut ja muut maksut, joita ei katsota voitavan palauttaa kotitalousasiakkaisiin kuulumattomille loppukäyttäjille. Kotitalousasiakkaiden osalta tähän hintatasoon sisältyvät energiakomponentti, verkkokomponentti sekä verot, veronluonteiset maksut ja muut maksut arvonlisäveroa lukuun ottamatta.

Vuosipuolisko

Hinta mukaan luettuina kaikki verot ja arvonlisävero (jotka voidaan tai joita ei voida palauttaa takaisin)

arvo

havainnon laatu

Tähän hintatasoon on sisällyttävä energia- ja toimituskomponentti, verkkokomponentti sekä kaikki verot, veronluonteiset maksut ja muut maksut, jotka voidaan tai joita ei voida palauttaa takaisin, mukaan luettuna arvonlisävero.

Vuosipuolisko

Arvot ilmoitetaan kansallisena valuuttana kilowattituntia kohden.

Luottamuksellisuus ja havainnon laatu ilmoitetaan käyttämällä vakiokoodiluetteloja.

Taulukko 2: Hintojen yksityiskohtainen erittely komponentteihin ja osakomponentteihin

Kenttä

Huomautukset

Raportointitiheys

Luottamuksellisuus

 

 

Energia- ja toimitushinta

arvo

havainnon laatu

Kokonaishinnan komponentti, joka liittyy energiaan ja toimitukseen, verot pois luettuina.

Tähän komponenttiin on sisällyttävä seuraavat loppukäyttäjiä koskevat kustannukset: tuotanto, aggregaatio, tasesähkö, toimitetun energian kustannukset, asiakaspalvelut, jälkimarkkinointi ja muut toimituskustannukset.

Vuosittain

Verkkohinta

arvo

havainnon laatu

Kokonaishinnan komponentti, joka liittyy verkkohintoihin, verot pois luettuina.

Verkkohintaan on sisällyttävä seuraavat loppukäyttäjiä koskevat kustannukset: siirto- ja jakelutariffit, siirto- ja jakeluhäviöt, verkkokustannukset, myynnin jälkeiset palvelukustannukset, järjestelmän palvelukustannukset sekä mittarivuokra ja mittauskustannukset.

Vuosittain

Arvonlisävero

arvo

havainnon laatu

Arvonlisävero, sellaisena kuin se on määritelty direktiivissä 2006/112/EY.

Vuosittain

Uusiutuviin energialähteisiin liittyvät verot

arvo

havainnon laatu

Verot, veronluonteiset maksut tai muut maksut, jotka liittyvät uusiutuvien energianlähteiden, energiatehokkuuden tai sähkön ja lämmön yhteistuotannon edistämiseen.

Vuosittain

Kapasiteettiin liittyvät verot

arvo

havainnon laatu

Verot, veronluonteiset maksut tai muut maksut, jotka liittyvät kapasiteettimaksuihin, energiavarmuuteen ja tuotannon riittävyyteen; hiiliteollisuuden rakenneuudistukseen liittyvät verot; sähkönjakeluverot; hukkakustannukset ja maksut, jotka liittyvät energia-alan sääntelyviranomaisten tai markkinatoimijoiden ja verkonhaltijoiden rahoittamiseen.

Vuosittain

Ympäristöverot

arvo

havainnon laatu

Verot, veronluonteiset maksut tai muut maksut, jotka liittyvät ilmanlaatuun ja muihin ympäristöasioihin; hiilidioksidin tai muiden kasvihuonekaasujen päästöjä koskevat verot.

Vuosittain

Ydinalan verot

arvo

havainnon laatu

Verot, veronluonteiset maksut tai muut maksut, jotka liittyvät ydinalaan, mukaan luettuina ydinenergian käytöstä poistaminen, ydinlaitosten tarkastukset ja kyseisten laitosten käyttömaksut.

Vuosittain

Muut verot

arvo

havainnon laatu

Kaikki muut verot, veronluonteiset maksut tai muut maksut, jotka eivät sisälly edellä oleviin viiteen ryhmään: kaukolämmityksen tuki; paikalliset ja alueelliset veronluonteiset maksut; saarekekorvaus; lupamaksut, jotka liittyvät lisensseihin ja maksuihin käytettäessä maata ja julkista tai yksityistä omaisuutta verkkoihin tai muihin järjestelyihin.

Vuosittain

Viiteajanjaksot kaikkia komponentteja ja kaikkia osakomponentteja varten ovat vuoden pituisia.

Arvot ilmoitetaan kansallisena valuuttana kilowattituntia kohden.

Luottamuksellisuus ja havainnon laatu ilmoitetaan käyttämällä vakiokoodiluetteloja.

Taulukko 3: Verkkokustannukset

Kenttä

Huomautukset

Raportointitiheys

Luottamuksellisuus

 

 

Siirtokustannukset

prosenttiosuus

havainnon laatu

Siirtokustannusten keskimääräinen suhteellinen osuus kotitalousasiakkailla ja siirtokustannusten keskimääräinen suhteellinen osuus muilla loppukäyttäjillä kuin kotitalousasiakkailla ilmoitettuina prosentteina kokonaisverkkokustannuksista.

Vuosittain

Jakelukustannukset

prosenttiosuus

havainnon laatu

Jakelukustannusten keskimääräinen suhteellinen osuus kotitalousasiakkailla ja jakelukustannusten keskimääräinen suhteellinen osuus muilla loppukäyttäjillä kuin kotitalousasiakkailla ilmoitettuina prosentteina kokonaisverkkokustannuksista.

Vuosittain

Viiteajanjaksot siirto- ja jakelukustannuksia varten ovat vuoden pituisia.

Arvot ilmoitetaan prosentteina.

Luottamuksellisuus ja havainnon laatu ilmoitetaan käyttämällä vakiokoodiluetteloja.

Taulukko 4: Kulutusmäärät

Kenttä

Huomautukset

Raportointitiheys

Luottamuksellisuus

 

 

Kulutusmäärät

prosenttiosuus

havainnon laatu

Sähkön suhteellinen osuus kussakin kulutusluokassa sen kokonaismäärän perusteella, johon asianomaiset hinnat liittyvät.

Vuosittain

Viiteajanjakso kulutusmääriä varten on vuoden pituinen.

Arvot ilmoitetaan prosentteina.

Luottamuksellisuus ja havainnon laatu ilmoitetaan käyttämällä vakiokoodiluetteloja.


PÄÄTÖKSET

22.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 306/19


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2017/2170,

annettu 15 päivänä marraskuuta 2017,

N-fenyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]-furaani-2-karboksamidin (furanyylifentanyyli) saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon uusia psykoaktiivisia aineita koskevasta tietojenvaihdosta, riskienarvioinnista ja valvonnasta 10 päivänä toukokuuta 2005 tehdyn neuvoston päätöksen 2005/387/YOS (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) laajennetun tiedekomitean erityisistunnossa on laadittu päätöksen 2005/387/YOS mukaisesti uutta psykoaktiivista ainetta N-fenyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]-furaani-2-karboksamidi (furanyylifentanyyli) koskeva riskienarviointiraportti, joka toimitettiin komissiolle ja neuvostolle 24 päivänä toukokuuta 2017.

(2)

Furanyylifentanyyli on synteettinen opioidi ja rakenteeltaan samankaltainen kuin valvottuihin aineisiin kuuluva fentanyyli, jota käytetään lääketieteessä yleisesti yleisanestesiaan leikkausten aikana ja kivun hallintaan. Furanyylifentanyyli on rakenteeltaan samankaltainen myös asetyylifentanyylin ja akryylifentanyylin kanssa, jotka olivat kumpikin EMCDDA:n ja Europolin yhteisen raportin aiheena joulukuussa 2015 ja marraskuussa 2016.

(3)

Furanyylifentanyylia on ollut saatavilla unionissa ainakin kesäkuusta 2015 lähtien, ja sitä on havaittu 16 jäsenvaltiossa. Useimmissa tapauksissa ainetta takavarikoitiin jauheena, mutta myös nestemäisessä muodossa ja tabletteina. Havaitut määrät ovat suhteellisen pieniä. Määrät olisi kuitenkin suhteutettava aineen voimakkaaseen vaikutukseen.

(4)

Viisi jäsenvaltiota on ilmoittanut 22 kuolemantapauksesta, jotka on yhdistetty furanyylifentanyyliin. Kyseisistä kuolemantapauksista vähintään 10 tapauksessa furanyylifentanyyli aiheutti kuoleman tai todennäköisesti edesauttoi sitä. Lisäksi kolme jäsenvaltiota raportoi 11 akuutista furanyylifentanyylin aiheuttamasta myrkytyksestä, jotka eivät johtaneet kuolemaan.

(5)

Järjestäytyneen rikollisuuden mahdollisesta osallistumisesta furanyylifentanyylin valmistukseen, jakeluun (laittomaan kauppaan) ja tarjontaan unionissa ei ole tietoja. Käytettävissä olevien tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että furanyylifentanyylia tuottavat Kiinassa sijaitsevat kemian alan yritykset.

(6)

Furanyylifentanyylia myydään verkossa ”tutkimuskemikaalina” tavallisesti jauheena ja käyttövalmiina nenäsuihkeina sekä pieninä että tukkumäärinä. Takavarikoista saadut tiedot viittaavat siihen, että furanyylifentanyylia saatetaan myydä myös laittomien opioidien markkinoilla.

(7)

Furanyylifentanyylilla ei ole tunnustettua lääketieteellistä tai eläinlääketieteellistä käyttöä unionissa. Ei ole viitteitä siitä, että furanyylifentanyylia voitaisiin käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin analyyttisena vertailustandardina ja tieteellisessä tutkimuksessa.

(8)

Riskienarviointiraportista käy ilmi, että useat furanyylifentanyyliin liittyvät kysymykset ovat seurausta aineen terveydelle ja kansanterveydelle aiheuttamia riskejä sekä sosiaalisia riskejä koskevien tietojen puuttumisesta, ja niihin voitaisiin vastata toteuttamalla lisätutkimuksia. Saatavilla olevat näyttö ja tiedot aineen aiheuttamista terveydellisistä ja sosiaalisista riskeistä sekä sen samankaltaisuus fentanyylin kanssa antavat kuitenkin riittävät perusteet furanyylifentanyylin saattamiselle valvontatoimenpiteiden piiriin koko unionissa.

(9)

Furanyylifentanyylia ei ole lueteltu valvottavaksi aineeksi vuonna 1961 tehdyssä Yhdistyneiden kansakuntien huumausaineyleissopimuksessa eikä vuonna 1971 tehdyssä psykotrooppisia aineita koskevassa Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksessa. Se ei ole arvioitavana Yhdistyneiden kansakuntien järjestelmässä.

(10)

Koska 10 jäsenvaltiota valvoo furanyylifentanyylia kansallisen huumausainelainsäädäntönsä nojalla ja kolme jäsenvaltiota valvoo furanyylifentanyylia muun lainsäädännön nojalla, aineen saattaminen valvontatoimenpiteiden piiriin koko unionissa auttaisi ehkäisemään esteitä rajat ylittävässä lainvalvonnassa ja oikeudellisessa yhteistyössä sekä suojaamaan unionia riskeiltä, joita aineen saatavuus ja käyttö saattavat aiheuttaa.

(11)

Päätöksessä 2005/387/YOS annetaan neuvostolle täytäntöönpanovalta reagoida unionin tasolla nopeasti ja asiantuntevasti jäsenvaltioiden havaitsemien ja raportoimien uusien psykoaktiivisten aineiden ilmaantumiseen saattamalla kyseiset aineet valvontatoimenpiteiden piiriin koko unionissa. Koska tällaisen täytäntöönpanovallan käyttöön ottamista koskevat edellytykset ovat täyttyneet ja menettelyä on noudatettu, olisi annettava täytäntöönpanopäätös furanyylifentanyylin saattamiseksi valvontatoimien piiriin koko unionissa.

(12)

Päätös 2005/387/YOS sitoo Tanskaa, ja sen vuoksi Tanska osallistuu tämän päätöksen, jolla pannaan täytäntöön päätös 2005/387/YOS, hyväksymiseen ja soveltamiseen.

(13)

Päätös 2005/387/YOS sitoo Irlantia, ja sen vuoksi Irlanti osallistuu tämän päätöksen, jolla pannaan täytäntöön päätös 2005/387/YOS, hyväksymiseen ja soveltamiseen.

(14)

Päätös 2005/387/YOS ei sido Yhdistynyttä kuningaskuntaa, eikä se sen vuoksi osallistu tämän päätöksen, jolla pannaan täytäntöön päätös 2005/387/YOS, hyväksymiseen, päätös ei sido Yhdistynyttä kuningaskuntaa eikä sitä sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Saatetaan uusi psykoaktiivinen aine N-fenyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]-furaani-2-karboksamidi (furanyylifentanyyli) valvontatoimenpiteiden piiriin koko unionissa.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava viimeistään 19 päivänä marraskuuta 2018 kansallisen lainsäädäntönsä mukaiset tarvittavat toimenpiteet 1 artiklassa tarkoitetun uuden psykoaktiivisen aineen saattamiseksi lainsäädäntönsä mukaisten valvontatoimenpiteiden ja rikosoikeudellisten seuraamusten piiriin vuonna 1971 tehdystä psykotrooppisia aineita koskevasta Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksesta johtuvien velvoitteidensa mukaisesti.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tätä päätöstä sovelletaan perussopimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä 15 päivänä marraskuuta 2017.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. AAB


(1)  EUVL L 127, 20.5.2005, s. 32.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 24 päivänä lokakuuta 2017 (ei vielä julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä).


22.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 306/21


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2017/2171,

annettu 20 päivänä marraskuuta 2017,

Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista ja rahoitusosuuden enimmäismäärästä vuonna 2019, vuosittaisesta määrästä vuonna 2018, ensimmäisestä maksuerästä vuonna 2018 sekä alustavasta ja ei-sitovasta ennusteesta, joka koskee odotettuja rahoitusosuuksien vuotuisia määriä vuosina 2020 ja 2021

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetun kumppanuussopimuksen (1), jäljempänä ’AKT–EU-kumppanuussopimus’, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna,

ottaa huomioon neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien sisäisen sopimuksen vuosia 2014–2020 koskevaan monivuotiseen rahoituskehykseen perustuvan Euroopan unionin avun rahoituksesta AKT–EU-kumppanuussopimuksen mukaisesti sekä rahoitustuen myöntämisestä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen neljännessä osassa tarkoitetuille merentakaisille maille ja alueille (2), jäljempänä ’sisäinen sopimus’, ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon yhdenteentoista Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 2 päivänä maaliskuuta 2015 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 2015/323 (3), jäljempänä ’yhdestoista EKR:n varainhoitoasetus’, ja erityisesti sen 21 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhdennentoista EKR:n varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti komissio esitti 15 päivään lokakuuta 2017 mennessä ehdotuksen, johon sisältyy a) jäsenvaltioiden Euroopan kehitysrahastolle (EKR) suorittamien rahoitusosuuksien vuotuinen enimmäismäärä vuoden 2019 osalta, b) jäsenvaltioiden EKR:lle suorittamien rahoitusosuuksien vuotuinen määrä vuoden 2018 osalta, c) vuoden 2018 rahoitusosuuden ensimmäisen erän määrä sekä d) alustava ei-sitova ennuste, joka koskee odotettuja rahoitusosuuksien vuotuisia määriä vuosien 2020 ja 2021 osalta.

(2)

Yhdennentoista EKR:n varainhoitoasetuksen 52 artiklan mukaisesti Euroopan investointipankki (EIP) toimitti komissiolle 4 päivänä syyskuuta 2017 ajantasaistetut ennakkoarviot hallinnoimiaan välineitä koskevista sitoumuksista ja maksuista.

(3)

Yhdennentoista EKR:n varainhoitoasetuksen 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti rahoitusosuuksien maksupyynnöissä käytetään ensin aiemmille EKR:ille määrätyt määrät. Tästä syystä olisi esitettävä kymmenettä EKR:a koskeva maksupyyntö EIP:lle ja yhdettätoista EKR:a koskeva maksupyyntö komissiolle.

(4)

Neuvoston päätöksessä (EU) 2016/2026 (4) on vahvistettu jäsenvaltioiden vuotuisten EKR:n rahoitusosuuksien enimmäismäärästä komission osuudeksi 4 550 000 000 euroa ja EIP:n osuudeksi 250 000 000 euroa vuonna 2018.

(5)

Neuvoston päätöksessä (EU) 2017/1206 (5) on vahvistettu, että kahdeksannesta ja yhdeksännestä EKR:sta vapautunut 200 000 000 euron määrä käytetään rahoitusosuuksien vähentämiseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Jäsenvaltioiden EKR:oon suorittamien rahoitusosuuksien vuotuinen enimmäismäärä varainhoitovuonna 2019 on 4 900 000 000 euroa. Se jaetaan siten, että komission osuus on 4 600 000 000 euroa ja EIP:n osuus on 300 000 000 euroa.

2 artikla

Jäsenvaltioiden EKR:oon suorittamien rahoitusosuuksien vuotuinen määrä varainhoitovuonna 2018 on 4 800 000 000 euroa. Se jaetaan siten, että komission osuus on 4 550 000 000 euroa ja EIP:n osuus on EUR 250 000 000 euroa.

3 artikla

Varainhoitovuoden 2018 EKR-rahoitusosuuksien ensimmäiset erät, jotka jäsenvaltioiden on suoritettava komissiolle ja EIP:lle, esitetään tämän päätöksen liitteessä olevassa taulukossa.

Kyseisten rahoitusosuuksien maksaminen voidaan yhdistää mukautuksiin, jotka ovat seurausta rahoitusosuuksien vähentämisestä kahdeksannesta ja yhdeksännestä EKR:sta vapautuneella 200 000 000 euron määrällä ja jotka tehdään osana kunkin jäsenvaltion ilmoittamaa mukauttamissuunnitelmaa.

4 artikla

Alustava ei-sitova ennuste, joka koskee odotettuja rahoitusosuuksien vuotuisia määriä, on varainhoitovuonna 2020 komission osalta 4 600 000 000 euroa ja EIP:n osalta 300 000 000 euroa sekä varainhoitovuonna 2021 komission osalta EUR 4 700 000 000 euroa ja EIP:n osalta 300 000 000 euroa.

5 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 20 päivänä marraskuuta 2017.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. MAASIKAS


(1)  EYVL L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  EUVL L 210, 6.8.2013, s. 1.

(3)  EUVL L 58, 3.3.2015, s. 17.

(4)  Neuvoston päätös (EU) 2016/2026, annettu 15 päivänä marraskuuta 2016, Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista ja rahoitusosuuden enimmäismäärästä vuonna 2018, vuosittaisesta määrästä vuonna 2017, ensimmäisestä maksuerästä vuonna 2017 sekä alustavasta ja ei-sitovasta ennusteesta, joka koskee odotettuja vuotuisia määriä vuosina 2019 ja 2020 (EUVL L 313, 19.11.2016, s. 25).

(5)  Neuvoston päätös (EU) 2017/1206, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2017, Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista sekä vuoden 2017 toisesta maksuerästä (EUVL L 173, 6.7.2017, s. 15).


LIITE

JÄSENVALTIOT

Osuus 10. EKR:sta (%)

Osuus 11. EKR:sta (%)

Vuoden 2018 ensimmäinen erä (euroa)

Yhteensä

Komissio 11. EKR

EIP 10. EKR

BELGIA

3,53

3,24927

66 610 035,00

5 295 000,00

71 905 035,00

BULGARIA

0,14

0,21853

4 479 865,00

210 000,00

4 689 865,00

TŠEKKI

0,51

0,79745

16 347 725,00

765 000,00

17 112 725,00

TANSKA

2,00

1,98045

40 599 225,00

3 000 000,00

43 599 225,00

SAKSA

20,50

20,57980

421 885 900,00

30 750 000,00

452 635 900,00

VIRO

0,05

0,08635

1 770 175,00

75 000,00

1 845 175,00

IRLANTI

0,91

0,94006

19 271 230,00

1 365 000,00

20 636 230,00

KREIKKA

1,47

1,50735

30 900 675,00

2 205 000,00

33 105 675,00

ESPANJA

7,85

7,93248

162 615 840,00

11 775 000,00

174 390 840,00

RANSKA

19,55

17,81269

365 160 145,00

29 325 000,00

394 485 145,00

KROATIA

0,00

0,22518

4 616 190,00

0,00

4 616 190,00

ITALIA

12,86

12,53009

256 866 845,00

19 290 000,00

276 156 845,00

KYPROS

0,09

0,11162

2 288 210,00

135 000,00

2 423 210,00

LATVIA

0,07

0,11612

2 380 460,00

105 000,00

2 485 460,00

LIETTUA

0,12

0,18077

3 705 785,00

180 000,00

3 885 785,00

LUXEMBURG

0,27

0,25509

5 229 345,00

405 000,00

5 634 345,00

UNKARI

0,55

0,61456

12 598 480,00

825 000,00

13 423 480,00

ΜΑLTA

0,03

0,03801

779 205,00

45 000,00

824 205,00

ALANKOMAAT

4,85

4,77678

97 923 990,00

7 275 000,00

105 198 990,00

ITÄVALTA

2,41

2,39757

49 150 185,00

3 615 000,00

52 765 185,00

PUOLA

1,30

2,00734

41 150 470,00

1 950 000,00

43 100 470,00

PORTUGALI

1,15

1,19679

24 534 195,00

1 725 000,00

26 259 195,00

ROMANIA

0,37

0,71815

14 722 075,00

555 000,00

15 277 075,00

SLOVENIA

0,18

0,22452

4 602 660,00

270 000,00

4 872 660,00

SLOVAKIA

0,21

0,37616

7 711 280,00

315 000,00

8 026 280,00

SUOMI

1,47

1,50909

30 936 345,00

2 205 000,00

33 141 345,00

RUOTSI

2,74

2,93911

60 251 755,00

4 110 000,00

64 361 755,00

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

14,82

14,67862

300 911 710,00

22 230 000,00

323 141 710,00

EU-28 YHTEENSÄ

100,00

100,00

2 050 000 000,00

150 000 000,00

2 200 000 000,00


22.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 306/24


KOMISSION PÄÄTÖS (EU) 2017/2172,

annettu 20 päivänä marraskuuta 2017,

päätöksen 2010/670/EU muuttamisesta niiden tulojen käytön osalta, joita ei käytetä maksuihin ensimmäisellä ehdotuspyyntökierroksella

(tiedoksiannettu numerolla C(2017) 7656)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 13 päivänä lokakuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY (1) ja erityisesti sen 10 a artiklan 8 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 8 kohdassa säädetään järjestelmästä, jolla rahoitetaan sellaisia kaupallisia demonstrointihankkeita, joiden tavoitteena on ympäristön kannalta turvallinen hiilidioksidin talteenotto ja geologinen varastointi, jäljempänä ’CCS-demonstrointihankkeet’, sekä innovatiivisia uusiutuviin energialähteisiin liittyviä teknologioita käsitteleviä demonstrointihankkeita, jäljempänä ’RES-demonstrointihankkeet’. Tähän käytetään EU:n kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmässä 300 miljoonaa päästöoikeutta, jotka on asetettu syrjään uusille osallistujille mutta joita ei ole jaettu.

(2)

Komission päätöksessä 2010/670/EU (2) säädetään näiden hankkeiden valintaa ja täytäntöönpanoa koskevista säännöistä ja perusteista sekä päästöoikeuksien rahaksi muuntamista ja tulojen hallinnointia koskevista perussäännöistä.

(3)

Vuoden 2014 puoliväliin mennessä ensimmäisellä ja toisella ehdotuspyyntökierroksella oli myönnetty varoja 39 RES- ja CCS-demonstrointihankkeeseen 20:ssä EU:n jäsenvaltiosta. Kuitenkin koska taloudellinen ympäristö on haastava sekä maailmanlaajuisesti että EU:ssa, joillakin ensimmäisellä ehdotuspyyntökierroksella rahoitusta saaneilla 20 hankkeella oli vaikeuksia hankkia riittävästi pääomaa tai lisärahoitusta. Tämän seurauksena 31 päivään joulukuuta 2016 mennessä 14 hanketta oli saanut lopulliset investointipäätöksensä päätöksen 2010/670/EU 9 artiklan mukaisesti, ja rahoituksesta, joka liittyy tällä ensimmäisellä ehdotuspyyntökierroksella rahoitusta saaneisiin hankkeisiin, on käyttämättä ainakin 436 miljoonaa euroa.

(4)

Käyttämättä jääneet varat olisi käytettävä suoraan rahoittamaan hankkeita, jotka kuuluvat direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 8 kohdan soveltamisalaan. Lisäksi kun otetaan huomioon erittäin innovatiivisen uusiutuvan energian ja CCS-demonstrointihankkeiden erityistilanne, osa rahoituksesta olisi myönnettävä avustusten muodossa.

(5)

Jotta voidaan lisätä investointeja näihin erittäin innovatiivisiin hankkeisiin energia-alalla EU:ssa, minkä komissio on asettanut ensisijaiseksi tavoitteeksi tiedonannossaan ”Nopeampaan puhtaan energian innovointiin” (3), ensimmäisellä ehdotuspyyntökierroksella käyttämättä jääneet tulot olisi kohdistettava uudestaan viipymättä käyttämällä Horisontti 2020 -puiteohjelman InnovFin EDP -ohjelmaa (4). Tällä tuella täydennettäisiin tämänhetkistä ja tulevaa taloudellista tukea, kuten Horisontti 2020 -ohjelman avustuksia.

(6)

Jotta voitaisiin lisätä investointeja näihin erittäin innovatiivisiin hankkeisiin liikennealalla, rahoitusta tulisi myöntää ainoastaan hankkeille, joissa tuetaan uudistuvan energian innovatiivista, toistettavaa ja skaalattavaa käyttöä, Verkkojen Eurooppa -välineen (5) vieraan pääoman ehtoisen rahoitusvälineen avulla.

(7)

Ensimmäisellä tai toisella ehdotuspyyntökierroksella rahoitusta saaneet hankkeet, jotka ovat saaneet lopulliset investointipäätöksensä ja joita toteutetaan parhaillaan, voivat hakea tukea kyseessä olevasta rahoitusvälineestä.

(8)

Jotta voitaisiin laajasti lisätä tietoisuutta kyseessä olevista rahoitusvälineistä, komissio ja Euroopan investointipankkiryhmä järjestävät jatkossakin säännöllisesti teknisiä workshop-tapaamisia jäsenvaltioita ja rahoittajia varten.

(9)

Komissio raportoi riittävän hyvissä ajoin ilmastonmuutoskomitealle komission ja Euroopan investointipankin valtuutussopimusten etenemisestä, erityisesti tukikelpoisuusperusteista, asianmukaisten rahoitusvälineiden täytäntöönpanosta, erityisesti suunniteltujen hankkeiden ominaisuuksista, hankehakemusten arvioinnista sekä uudelleen kohdennettujen varojen käytöstä, ja ottaa asianmukaisesti huomion jäsenvaltioiden kannat.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat ilmastonmuutoskomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2010/670/EU seuraavasti:

1)

Lisätään 2 artiklaan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Kaikki ensimmäisellä ehdotuspyyntökierroksella käyttämättä jääneet tulot ovat käytettävissä RES- ja CCS-demonstrointihankkeisiin, jotka ovat ensimmäisiä laatuaan ja innovatiivisia, toistettavia ja valmiita demonstrointia varten, käyttäen asianmukaisia Euroopan investointipankkiryhmän hallinoimia rahoitusvälineitä siten, että etusijalle asetetaan InnovFin EDP -ohjelma ja Verkkojen Eurooppa -välineen vieraan pääoman ehtoinen rahoitusväline liikennealalla.

Näihin tuloihin ei sovelleta edellä olevaa kohtaa, 6 artiklaa, 8 artiklaa, 11 artiklan 1–5 kohtaa, 11 artiklan 6 kohdan ensimmäistä ja toista kohtaa ja 13 artiklaa.

Komissio raportoi riittävän hyvissä ajoin ilmastonmuutoskomitealle komission ja Euroopan investointipankin valtuutussopimuksista, erityisesti tukikelpoisuusperusteista, kyseessä olevien rahoitusvälineiden täytäntöönpanosta, erityisesti suunniteltujen hankkeiden ominaisuuksista, hankehakemusten arvioinnista sekä uudelleen kohdennettujen varojen käytöstä, ja ottaa asianmukaisesti huomion jäsenvaltioiden kannat.”

2)

Lisätään 14 artiklaan kohta seuraavasti:

”Komissio raportoi säännöllisesti ilmastonmuutoskomitealle 2 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen tulojen käytöstä, mukaan lukien tilanteen mukaan ennakkotiedot hankkeiden suunnitellusta tuesta sekä tuen siitä osasta, joka asetetaan käytettäväksi avustusten muodossa, hankkeiden maantieteellisestä jakautumisesta, hankkeiden laajuudesta ja teknologisesta kattavuudesta, sekä jälkikäteistiedot hankkeiden täytäntöönpanon edistymisestä, hiilidioksidipäästöjen välttämisestä, taloudellisesta vipuvaikutuksesta, tietoisuuden parantamisesta sekä saadusta kokemuksesta.”

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä marraskuuta 2017.

Komission puolesta

Miguel ARIAS CAÑETE

Komission jäsen


(1)  EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Komission päätös 2010/670/EU, annettu 3 päivänä marraskuuta 2010, sellaisten kaupallisten demonstrointihankkeiden, joiden tavoitteena on ympäristön kannalta turvallinen hiilidioksidin talteenotto ja geologinen varastointi, ja innovatiivisia uusiutuviin energialähteisiin liittyviä teknologioita käsittelevien demonstrointihankkeiden rahoittamista koskevista perusteista ja toimenpiteistä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2003/87/EY perustetun yhteisön kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän yhteydessä (EUVL L 290, 6.11.2010, s. 39).

(3)  C(2016) 763 final.

(4)  Neuvoston päätös 2013/743/EU, annettu 3 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 2020” (2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta ja päätösten 2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 2006/974/EY ja 2006/975/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 965).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1316/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, Verkkojen Eurooppa -välineen perustamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 913/2010 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 kumoamisesta (EUVL L 348, 20.12.2013, s. 129).


22.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 306/26


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2017/2173,

annettu 20 päivänä marraskuuta 2017,

päätöksen 2008/185/EY liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Aujeszkyn taudin hävittämistä koskevan valvontaohjelman hyväksymisestä Italiassa sijaitsevan Lombardian alueen osalta

(tiedoksiannettu numerolla C(2017) 7587)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1964 annetun neuvoston direktiivin 64/432/ETY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 64/432/ETY vahvistetaan säännöt unionin sisäistä sikaeläinten kauppaa varten. Mainitun direktiivin 9 artiklassa säädetään, että jäsenvaltio, jolla on käytössä pakollinen kansallinen ohjelma Aujeszkyn taudin torjumiseksi koko alueellaan tai osalla siitä, voi toimittaa kyseisen ohjelman komissiolle hyväksyttäväksi. Lisäksi siinä säädetään unionin sisäisessä sikaeläinten kaupassa mahdollisesti vaadittavista lisätakeista.

(2)

Komission päätöksessä 2008/185/EY (2) vahvistetaan lisätakeet sikojen siirroille jäsenvaltioiden välillä. Nämä lisätakeet liittyvät jäsenvaltioiden luokitteluun sen mukaan, mikä tautitilanne niissä Aujeszkyn taudin osalta on. Päätöksen 2008/185/EY liitteessä II luetellaan jäsenvaltiot tai niiden alueet, joissa on käytössä hyväksyttyjä kansallisia valvontaohjelmia Aujeszkyn taudin hävittämiseksi.

(3)

Italia on esittänyt komissiolle perustelut Aujeszkyn taudin hävittämistä koskevan valvontaohjelmansa hyväksymiseksi Lombardian alueen osalta ja kyseisen alueen lisäämiseksi asianmukaisesti päätöksen 2008/185/EY liitteeseen II. Kyseisten perustelujen arvioinnin perusteella Lombardian alue olisi lisättävä päätöksen 2008/185/EY liitteeseen II. Päätöksen 2008/185/EY liitettä II olisi sen vuoksi muutettava.

(4)

Sen vuoksi päätöstä 2008/185/EY olisi muutettava.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2008/185/EY liite II tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä marraskuuta 2017.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EYVL 121, 29.7.1964, s. 1977.

(2)  Komission päätös 2008/185/EY, tehty 21 päivänä helmikuuta 2008, Aujeszkyn tautia koskevista lisätakeista yhteisön sisäisessä sikojen kaupassa ja tähän tautiin liittyvien tietojen antamista koskevista vaatimuksista (EUVL L 59, 4.3.2008, s. 19).


LIITE

LIITE II

Jäsenvaltiot tai niiden alueet, joissa on käytössä hyväksyttyjä kansallisia valvontaohjelmia Aujeszkyn taudin hävittämiseksi

ISO-koodi

Jäsenvaltio

Alueet

ES

Espanja

Kaikki alueet

IT

Italia

Friuli-Venezia Giulian alue

Veneton alue

Lombardian alue

LT

Liettua

Kaikki alueet

PL

Puola

Ala-Sleesian voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty);

Kujavia-Pommerin voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty);

Lublinin voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty);

Lubuszin voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty);

Łódźin voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty);

Vähä-Puolan voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty);

Masovian voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty);

Opolen voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty);

Ala-Karpatian voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty);

Podlasien voivodikunnassa seuraavat piirikunnat (powiaty): grajewski, kolneński, łomżyński, Łomża, wysokomazowiecki, zambrowski;

Pommerin voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty);

Sleesian voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty);

Świętokrzyskien voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty);

Warmia-Masurian voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty);

Ison-Puolan voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty);

Länsi-Pommerin voivodikunta: kaikki piirikunnat (powiaty).


22.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 306/28


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2017/2174,

annettu 20 päivänä marraskuuta 2017,

neuvoston direktiivin 92/65/ETY liitteen E muuttamisesta mehiläisten ja kimalaisten kaupassa käytettävän terveystodistuksen osalta

(tiedoksiannettu numerolla C(2017) 7588)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset 13 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/65/ETY (1) ja erityisesti sen 22 artiklan ensimmäisen kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 92/65/ETY liitteessä E olevassa 2 osassa on terveystodistuksen malli unionin sisäistä elävien mehiläisten (Apis mellifera) ja kimalaisten (Bombus spp.) kauppaa varten. Kyseisessä todistuksessa vahvistetaan eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, jotka liittyvät muun muassa pienen pesäkuoriaisen (Aethina tumida) ja Tropilaelaps-punkin (Tropilaelaps spp.) esiintymiseen ja joita sovelletaan niin mehiläisiin kuin kimalaisiin.

(2)

Kyseisessä terveystodistuksen mallissa vahvistettujen vaatimusten mukaan mehiläisiä ja kimalaisia voidaan siirtää ainoastaan alueilta, jotka ovat halkaisijaltaan vähintään 100 kilometriä ja joihin ei sovelleta kyseisten taudinaiheuttajien epäillystä tai vahvistetusta esiintymisestä johtuvia rajoituksia.

(3)

Italian toimivaltaisilta viranomaisilta on saatu tietoja niiden kokemuksista pienen pesäkuoriaisen esiintymisestä hunajamehiläisyhdyskunnissa Italiassa sen jälkeen, kun hyväksyttiin komission täytäntöönpanopäätös 2014/909/EU (2), jonka tarkoituksena on estää pienen pesäkuoriaisen leviäminen taudinaiheuttajasta kärsiviltä Italian alueilta. Näiden tietojen perusteella vaikuttaisi siltä, että kyseiset vaatimukset ovat suhteettomia, kun ajatellaan taudinaiheuttajasta kärsivän mehiläishoitoalan hallinnointia pitkällä ajanjaksolla taudinaiheuttajan havaitsemisen jälkeen.

(4)

Näissä vaatimuksissa ei muun muassa oteta huomioon, että saattaa olla sellaisia alueita, jotka – vaikkakin ne ovat alle 100 kilometrin päässä tällaisista esiintymistä – ovat kuitenkin niiden suojavyöhykkeiden ulkopuolella, jotka on vahvistettu kansallisella lainsäädännöllä esiintymien ympärille, joita ei myöskään rajoiteta unionin suojatoimenpiteillä ja jotka kuuluvat virallisesti suunnitellun ja toteutetun aktiivisen valvonnan piiriin hunajamehiläisen terveyttä tutkivan unionin vertailulaboratorion laatimien, pienen pesäkuoriaisen aiheuttamien tartuntojen valvontaa koskevien suuntaviivojen mukaisesti (3). Nämä seikat tarjoavat varmuutta siitä, ettei pientä pesäkuoriaista esiinny.

(5)

Lisäksi vaatimukset olisi saatettava ajan tasalle sen ottamiseksi huomioon, että silmämääräinen tarkastus ja lähetyksen suojaaminen välittömästi tiheäsilmäisellä verkolla alkuperäpaikassa pienen pesäkuoriaisen leviämisen riskin vähentämiseksi ovat hyvin tehokkaita ja teknisesti toteutettavissa olevia keinoja, kun lähetetään kuningatarmehiläisiä ja vähäisiä määriä seuramehiläisiä. Tälle on saatu vahvistus Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen pienen pesäkuoriaisen eloonjäännistä, leviämisestä ja asettumisesta 15 päivänä joulukuuta 2015 antamassa tieteellisessä lausunnossa (4).

(6)

Koska nykyiset vaatimukset ovat tarpeettoman rajoittavia, on tarpeen muuttaa unionin sisäisessä mehiläisten ja kimalaisten kaupassa käytettävää terveystodistuksen mallia lisäämällä siihen kuningatarmehiläisten lähetyksiä varten vaihtoehtoinen eläinten terveyttä koskeva vaatimus, jossa otetaan huomioon kokonaishyöty, joka saadaan, kun toimivaltaiset viranomaiset aktiivisen valvonnan avulla varmistavat, ettei pientä pesäkuoriaista esiinny, ja kun unionin sisäisessä kaupassa sovelletaan tiukennettuja riskinhallintatoimenpiteitä.

(7)

Kimalaiset eivät ole alttiita Tropilaelaps-punkille. Tälle on saatu vahvistus Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen Aethina tumida- ja Tropilaelaps spp. -taudinaiheuttajien unioniin leviämisen riskistä 27 päivänä helmikuuta 2013 antamassa tieteellisessä lausunnossa (5).

(8)

Kimalaisia kasvatetaan useimmissa tapauksissa ympäristöstään eristetyissä rakennelmissa, joihin sovelletaan tiukkoja bioturvallisuustoimenpiteitä ja joita toimivaltainen viranomainen valvoo säännöllisesti ja jotka tarkastetaan tautien esiintymisen varalta. Pientä pesäkuoriaista ei todennäköisesti esiinny tällaisissa asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tunnustamissa ja sen valvonnassa olevissa kasvatuspaikoissa, toisin kuin ulkona pidetyissä yhdyskunnissa. Toimivaltaiset viranomaiset voivat jo nykyisin myöntää todistukset kimalaisten tuontiin tällaisista kasvatuspaikoista lähtöisin oleville lähetyksille komission asetuksen (EU) N:o 206/2010 (6) mukaisesti.

(9)

Tämän vuoksi on tarpeen muuttaa unionin sisäisessä mehiläisten ja kimalaisten kaupassa käytettävää terveystodistuksen mallia, jotta voidaan ottaa käyttöön ympäristöstään eristetyissä rakennelmissa kasvatettuja kimalaisia koskeva vaihtoehtoinen eläinten terveysvaatimus.

(10)

Suurin osa kimalaisten lähetyksistä myydään ja lähetetään yli rajojen pölytystarkoituksiin, eikä niille sen vuoksi tulisi myöntää todistuksia jalostukseen eikä siirtohoitoon, koska niitä ei ole tarkoitus jalostaa ja koska ne eivät koskaan palaa alkuperäpaikkaansa. Sen vuoksi on aiheellista lisätä todistukseen uusi vaihtoehto, joka mahdollistaa todistuksen myöntämisen kimalaisille tuotantoa varten.

(11)

Hunajamehiläisiä voidaan myydä eri muodoissa, joita ovat esimerkiksi emot, joiden mukana on ainoastaan muutamia seuramehiläisiä, kokonaiset yhdyskunnat, jaokkeet ja pakettimehiläiset. Kun tiedetään, minkälaisesta lähetyksestä on kyse, toimivaltaisten viranomaisten on helpompi tehdä riskianalyysi niitä virallisia tarkastuksia varten, jotka lähetyksille tehdään määräpaikoissa. Todistukseen olisi sen vuoksi merkittävä yksityiskohtaisia lisätietoja.

(12)

Sen vuoksi direktiivin 92/65/ETY liitteessä E olevaa 2 osaa olisi muutettava.

(13)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan neuvoston direktiivin 92/65/ETY liitteessä E oleva 2 osa – Terveystodistus mehiläisten ja kimalaisten kauppaa varten – seuraavasti:

1)

Lisätään I.25 kohtaan valinnainen ruutu ja seuraava ilmaisu: ”Tuotanto (pölytys)”.

2)

Lisätään I.31 kohtaan sarake, jonka otsikkona on: ”Hyödykkeen luonne”, ja otsikon alle seuraavat valinnanvaraiset ilmaisut, kukin omalle erilliselle rivilleen: ”emot, pakettimehiläiset, jaokkeet, yhdyskunnat”.

3)

Lisätään II.1 kohdan b alakohtaan sanan ”tartuntoja” jälkeen seuraava:

”tai

b)

lähetyksessä on ainoastaan emohäkkejä, joissa jokaisessa on yksi ainoa emo ja enintään 20 seuramehiläistä, ja se on lähtöisin alueelta, joka on halkaisijaltaan vähintään 100 kilometriä ja johon ei sovelleta Tropilaelaps-punkin (Tropilaelaps spp.) epäillystä tai vahvistetusta esiintymisestä johtuvia rajoituksia, ja kasvatuspaikasta, joka täyttää kaikki seuraavat vaatimukset:

se sijaitsee vähintään 30 kilometrin päässä sellaisen suojavyöhykkeen rajoista, joka on halkaisijaltaan vähintään 20 kilometriä ja on muodostettu pienen pesäkuoriaisen vahvistetun esiintymän / vahvistettujen esiintymien ympärille, ja

se sijaitsee sellaisen vyöhykkeen ulkopuolella, jolle unioni on määrännyt suojatoimenpiteitä pienen pesäkuoriaisen esiintymisen vuoksi, ja

se sijaitsee alueella, jolla toimivaltainen viranomainen harjoittaa vuotuista valvontaa pienen pesäkuoriaisen havaitsemiseksi siten, että pienen pesäkuoriaisen esiintyminen voidaan havaita vähintään 95 prosentin luotettavuustasolla, jos vähintään kaksi prosenttia mehiläistarhoista on saanut tartunnan, ja

toimivaltainen viranomainen tarkastaa kasvatuspaikan kuukausittain ja saa tarkastuksesta negatiiviset tulokset siten, että pienen pesäkuoriaisen esiintyminen voidaan havaita vähintään 95 prosentin luotettavuustasolla, jos vähintään kaksi prosenttia mehiläistarhoista on saanut tartunnan, ja

kasvatuspaikassa jokainen häkki tai kokonainen lähetys suojataan tiheäsilmäisellä verkolla, jonka huokoskoko on enintään 2 millimetriä, heti kun silmämääräinen tarkastus terveystodistusta varten on tehty,

tai

b)

kimalaiset ovat lähtöisin toimivaltaisen viranomaisen tunnustamasta ja sen valvonnassa olevasta ympäristöstään eristetystä rakennelmasta, joka on vapaa pienestä pesäkuoriaisesta.”

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä marraskuuta 2017.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54.

(2)  Komission täytäntöönpanopäätös 2014/909/EU, annettu 12 päivänä joulukuuta 2014, pienen pesäkuoriaisen vahvistettuihin esiintymiin Italiassa liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä (EUVL L 359, 16.12.2014, s. 161).

(3)  Tarkistettu viimeksi 1 päivänä huhtikuuta 2016: https://sites.anses.fr/en/minisite/abeilles/free-access-documents-0

(4)  EFSA Journal 2015;13(12):4328.

(5)  EFSA Journal 2013;11(3):3128.

(6)  Komission asetus (EU) N:o 206/2010, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2010, sellaisten kolmansien maiden ja alueiden tai niiden osien luetteloiden vahvistamisesta, joista on sallittua tuoda Euroopan unionin alueelle tiettyjä eläimiä ja tuoretta lihaa, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista (EUVL L 73, 20.3.2010, s. 1).


22.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 306/31


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2017/2175,

annettu 21 päivänä marraskuuta 2017,

korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 liitteen muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2017) 7835)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 11 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/662/ETY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (2) ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/247 (3) annettiin sen jälkeen, kun useissa jäsenvaltioissa, jäljempänä ’asianomaiset jäsenvaltiot’, oli ilmennyt korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5-alatyypin taudinpurkauksia ja asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltainen viranomainen oli muodostanut suoja- ja valvontavyöhykkeet neuvoston direktiivin 2005/94/EY (4) 16 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(2)

Täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2017/247 säädetään, että asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten direktiivin 2005/94/EY mukaisesti muodostamien suoja- ja valvontavyöhykkeiden on katettava vähintään kyseisen täytäntöönpanopäätöksen liitteessä luetellut suoja- ja valvontavyöhykkeet. Täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2017/247 säädetään myös, että suoja- ja valvontavyöhykkeillä sovellettavat toimenpiteet, joista säädetään direktiivin 2005/94/EY 29 artiklan 1 kohdassa ja 31 artiklassa, pidetään voimassa vähintään kyseisen täytäntöönpanopäätöksen liitteessä vahvistettuihin näitä vyöhykkeitä koskeviin päivämääriin asti.

(3)

Täytäntöönpanopäätöstä (EU) 2017/247 on sen hyväksymisen jälkeen muutettu useita kertoja, jotta on voitu ottaa huomioon lintuinfluenssan epidemiologisen tilanteen kehittyminen unionissa. Täytäntöönpanopäätöstä (EU) 2017/247 muutettiin muun muassa komission täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2017/696 (5), jotta voitiin vahvistaa säännöt, jotka koskevat untuvikkojen lähettämistä täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 liitteessä luetelluilta alueilta. Kyseisessä muutoksessa otettiin huomioon se, että untuvikkojen tapauksessa korkeapatogeenisen lintuinfluenssan leviämisriski on hyvin pieni verrattuna muihin siipikarjasta saatuihin hyödykkeisiin.

(4)

Täytäntöönpanopäätöstä (EU) 2017/247 muutettiin myöhemmin myös komission täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2017/1841 (6), jotta voitiin vahvistaa sovellettavia taudintorjuntatoimenpiteitä silloin, kun on olemassa lisääntynyt riski korkeapatogeenisen lintuinfluenssan leviämisestä. Näin ollen täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2017/247 säädetään nykyisin, että unionin tasolla on vahvistettava ne muut rajoitusvyöhykkeet, joita asianomaisissa jäsenvaltioissa muodostetaan direktiivin 2005/94/EY 16 artiklan 4 kohdan mukaisesti sen jälkeen, kun on todettu korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkaus tai taudinpurkauksia, sekä niillä sovellettavien toimenpiteiden kesto. Siinä vahvistetaan nykyisin myös säännöt elävän siipikarjan, untuvikkojen ja siitosmunien lähettämisestä muilta rajoitusvyöhykkeiltä muihin jäsenvaltioihin tiettyjen edellytysten mukaisesti.

(5)

Lisäksi täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 liitettä on muutettu useita kertoja, pääasiassa jotta on voitu ottaa huomioon asianomaisten jäsenvaltioiden direktiivin 2005/94/EY mukaisesti muodostamien suoja- ja valvontavyöhykkeiden rajojen muutokset. Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 liitettä muutettiin viimeksi komission täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2017/2000 (7), kun Italia oli ilmoittanut uusista korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N8-alatyypin taudinpurkauksista kyseisessä jäsenvaltiossa Lombardian alueella sijaitsevilla siipikarjatiloilla. Italia ilmoitti komissiolle myös toteuttaneensa taudinpurkausten johdosta direktiivin 2005/94/EY mukaisesti vaaditut tarvittavat toimenpiteet, joihin kuuluu suoja- ja valvontavyöhykkeiden muodostaminen kaikkien tartunnan saaneiden siipikarjatilojen ympärille.

(6)

Sen jälkeen kun täytäntöönpanopäätöstä (EU) 2017/247 viimeksi muutettiin täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2017/2000, Bulgaria on ilmoittanut komissiolle kahdesta uudesta korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N8-alatyypin taudinpurkauksesta kyseisessä jäsenvaltiossa Slivenin ja Yambolin alueilla sijaitsevilla siipikarjatiloilla. Bulgaria on ilmoittanut komissiolle myös toteuttaneensa uusien taudinpurkausten johdosta direktiivin 2005/94/EY mukaisesti vaaditut tarvittavat toimenpiteet, joihin kuuluu suoja- ja valvontavyöhykkeiden muodostaminen kaikkien tartunnan saaneiden siipikarjatilojen ympärille.

(7)

Lisäksi Italia on ilmoittanut komissiolle uusista korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N8-alatyypin taudinpurkauksista kyseisessä jäsenvaltiossa Lombardian, Piemonten ja Lazion alueilla sijaitsevilla siipikarjatiloilla. Italia on ilmoittanut komissiolle myös toteuttaneensa uusien taudinpurkausten johdosta direktiivin 2005/94/EY mukaisesti vaaditut tarvittavat toimenpiteet, joihin kuuluvat suoja- ja valvontavyöhykkeiden muodostaminen kaikkien tartunnan saaneiden siipikarjatilojen ympärille ja jo vahvistettujen muiden rajoitusvyöhykkeiden laajentaminen.

(8)

Komissio on tutkinut toimenpiteet, jotka Bulgaria ja Italia ovat direktiivin 2005/94/EY mukaisesti toteuttaneet kyseisissä jäsenvaltioissa äskettäin esiintyneiden korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkausten jälkeen, ja se on varmistunut siitä, että kyseisen kahden jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten muodostamien suoja- ja valvontavyöhykkeiden rajat ovat riittävällä etäisyydellä kaikista siipikarjatiloista, joilla on vahvistettu korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N8-alatyypin taudinpurkaus. Komissio on tutkinut myös muiden rajoitusvyöhykkeiden rajat, jotka Italian toimivaltainen viranomainen vahvisti kyseisessä jäsenvaltiossa äskettäin esiintyneiden taudinpurkauksien jälkeen, ja se on varmistunut siitä, että kyseisten muiden rajoitusvyöhykkeiden kattamat alueet ovat mainitun laajennuksen jälkeen riittävän laajat Italian tämänhetkisen epidemiologisen tilanteen huomioon ottamiseksi.

(9)

Jotta estetään tarpeettomat häiriöt unionin sisäisessä kaupassa ja vältetään se, että kolmannet maat asettaisivat kaupalle perusteettomia esteitä, on välttämätöntä määritellä pikaisesti unionin tasolla yhteistyössä Bulgarian ja Italian kanssa direktiivin 2005/94/EY mukaisesti muodostetut suoja- ja valvontavyöhykkeet näissä kahdessa jäsenvaltiossa sekä laajennetut muut rajoitusvyöhykkeet Italiassa kyseisissä jäsenvaltioissa äskettäin esiintyneiden korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkausten johdosta. Sen vuoksi olisi päivitettävä täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 liitteessä olevia Bulgariaa ja Italiaa koskevia kohtia, jotta voidaan ottaa huomioon taudin tämänhetkinen epidemiologinen tilanne kyseisissä jäsenvaltioissa. Erityisesti olisi lisättävä Bulgariassa ja Italiassa sijaitsevia suoja- ja valvontavyöhykkeitä ja Italiassa sijaitsevia laajennettuja muita rajoitusvyöhykkeitä, joihin nyt sovelletaan direktiivin 2005/94/EY mukaisia rajoituksia, koskevat uudet kohdat täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 liitteessä oleviin luetteloihin.

(10)

Sen vuoksi täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 liitettä olisi muutettava aluekuvauksen päivittämiseksi unionin tasolla siten, että siihen sisältyvät ne suoja- ja valvontavyöhykkeet Bulgariassa ja Italiassa ja laajennetut muut rajoitusvyöhykkeet Italiassa, jotka on muodostettu direktiivin 2005/94/EY mukaisesti kyseisissä kahdessa jäsenvaltiossa äskettäin esiintyneiden korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkausten jälkeen, ja niillä sovellettavien rajoitusten kesto.

(11)

Sen vuoksi täytäntöönpanopäätöstä (EU) 2017/247 olisi muutettava.

(12)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 21 päivänä marraskuuta 2017.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/247, annettu 9 päivänä helmikuuta 2017, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä suojatoimenpiteistä (EUVL L 36, 11.2.2017, s. 62).

(4)  Neuvoston direktiivi 2005/94/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2005, yhteisön toimenpiteistä lintuinfluenssan torjumiseksi ja direktiivin 92/40/ETY kumoamisesta (EUVL L 10, 14.1.2006, s. 16).

(5)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/696, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2017, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 muuttamisesta (EUVL L 101, 13.4.2017, s. 80).

(6)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/1841, annettu 10 päivänä lokakuuta 2017, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 muuttamisesta (EUVL L 261, 11.10.2017, s. 26).

(7)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/2000, annettu 6 päivänä marraskuuta 2017, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 liitteen muuttamisesta (EUVL L 289, 8.11.2017, s. 9).


LIITE

Muutetaan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 liite seuraavasti:

1)

Muutetaan A osa seuraavasti:

a)

Korvataan Bulgariaa koskeva kohta seuraavasti:

”Jäsenvaltio: Bulgaria

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa direktiivin 2005/94/EY 29 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Dobrich region, Municipality of Dobrich

Stefanovo

12.11.2017

Haskovo region, Municipality of Haskovo

Uzundzhovo

10.11.2017

Sliven region, Municipality of Sliven

Glushnik

Kaloyanovo

24.11.2017

Yambol region, Municipality of Straldzha

Zimnitsa

Charda

29.11.2017”

b)

Korvataan Italiaa koskeva kohta seuraavasti:

”Jäsenvaltio: Italia

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa direktiivin 2005/94/EY 29 artiklan 1 kohdan mukaisesti

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0059) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,288632 E10,352774

18.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0060) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,275251 E10,160212

28.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0061) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,273215 E10,15843

28.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0062) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279373 E10,243124

28.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0063) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,244372 E10,19965

28.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0064) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,551421 E9,742449

26.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0065) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45,247829 E 10,173639

27.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0066) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,314835 E10,183902

28.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0067) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,268601 E10,198274

29.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0068) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,287212 E10,211417

29.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0069) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,257394 E 10,236272

30.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0070) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,294615 E10,262587

4.12.2017

The area of the parts of Piemonte Region (ADNS 17/0071) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,028312 E8,129643

1.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0072) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279698 E10.2546060

2.12.2017

The area of the parts of Lazio Region (ADNS 17/0073) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N41,933396 E12,82672

26.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0074) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,221999 E10,142106

2.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0075) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,297588 E10,221751

7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0076) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,280826 E10,219352

6.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0077) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,264774 E10,205204

5.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0078) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,267177 E10,233081

5.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0079) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,291849 E10,220940

6.12.2017”

2)

Muutetaan B osa seuraavasti:

a)

Korvataan Bulgariaa koskeva kohta seuraavasti:

”Jäsenvaltio: Bulgaria

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa direktiivin 2005/94/EY 31 artiklan mukaisesti

Dobrich Region, Municipality of Dobrich

Stefanovo

13.11.2017–21.11.2017

Bogdan

Branishte

Dobrich

Draganovo

Opanetz

Pchelino

Plachi dol

Pop Grigorovo

Slaveevo

Sokolnik

Stozher

21.11.2017

Haskovo region

Municipality of Dimitrovgrad

Uzundzhovo

11.11.2017–20.11.2017

Municipality of Haskovo:

Alexandrovo

Dinevo

Lubenovo

Nova Nadejda

Rodopi

Stamboliiski

Stoykovo

Haskovo

Municipality of Dimitrovgrad

Brod

Chernogorovo

Krepost

Rainovo

Voden

Zlatopole

20.11.2017

Sliven region, Municipality of Sliven

Glushnik

Kaloyanovo

25.11.2017–3.12.2017

Sliven

Trapoklovo

Dragodanovo

Kamen

Topolchane

Sotirya

Sedlarevo

3.12.2017

Zhelyu voyvoda

Blatets

Gorno Aleksandorvo

7.12.2017

Yambol region

Municipality of Straldzha

Zimnitsa

Charda

30.11.2017–7.12.2017

Municipality of Straldzha

Straldzha

Atolovo

Vodenichene

Dzinot

Lozentets

Municipality of Tundzha

Mogila

Veselinovo

Kabile

Chargan

Municipality of Yambol

Yambol city

7.12.2017”

b)

Korvataan Italiaa koskeva kohta seuraavasti:

”Jäsenvaltio: Italia

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa direktiivin 2005/94/EY 31 artiklan mukaisesti

The area of the parts of Emilia Romagna Region (ADNS 17/0042) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N44,841419 E12,076444

8.11.2017–16.11.2017

The area of the parts of Emilia Romagna Region (ADNS 17/0042) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N44,841419 E12,076444

16.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0050) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,29899 E10,160651

8.11.2017–16.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0050) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,29899 E10,160651

16.11.2017

The area of the parts of Lombardia and Veneto Regions (ADNS 17/0052) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,265801 E10,648984

9.11.2017–17.11.2017

The area of the parts of Lombardia and Veneto Regions (ADNS 17/0052) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,265801 E10,648984

17.11.2017

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0053) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,380042 E11,797878

10.11.2017–18.11.2017

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0053) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,380042 E11,797878

18.11.2017

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0054) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,367753 E 11,845547

10.11.2017–18.11.2017

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0054) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,367753 E 11,845547

18.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0055) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,273174 E10,147377

16.11.2017–24.11.2017

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0055) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,27317 E10,147377

24.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0056) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,258721 E10,137106

13.11.2017–21.11.2017

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0056) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,258721 E10,137106

21.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0057) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,715443 E9,908386

16.11.2017–24.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0057) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,715443 E9,908386

24.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0058) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45,53889 E9,344072

16.11.2017–24.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0058) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45,53889 E9,344072

24.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0059) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,288632 E10,352774

19.11.2017–27.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0059) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,288632 E10,352774

27.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0060) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,275251 E10,160212

29.11.2017–7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0060) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,275251 E10,160212

7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0061) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,273215 E10,15843

29.11.2017–7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0061) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,273215 E10,15843

7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0062) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279373 E 10,243124

29.11.2017–7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0062) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279373 E 10,243124

7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0063) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,244372 E10,19965

29.11.2017–7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0063) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45,244372 E 10,19965

7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0064) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,551421 E9,742449

27.11.2017–5.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0064) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,551421 E9,742449

5.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0065) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,247829 E10,173639

28.11.2017–6.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0065) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,247829 E10,173639

6.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0066) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,314835 E10,183902

29.11.2017–7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0066) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,314835 E10,183902

7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0067) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,268601 E10,198274

30.11.2017–8.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0067) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,268601 E10,198274

8.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0068) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,287212 E10,211417

30.11.2017–8.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0068) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,287212 E10,211417

8.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0069) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,257394 E10,236272

1.12.2017–9.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0069) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,257394 E10,236272

9.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0070) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,294615 E10,262587

5.12.2017–13.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0070) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,294615 E10,262587

13.12.2017

The area of the parts of Piemonte Region (ADNS 17/0071) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,028312 E8,129643

2.12.2017–10.12.2017

The area of the parts of Piemonte Region (ADNS 17/0071) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,028312 E8,129643

10.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0072) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279698 E10.2546060

3.12.2017–11.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0072) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279698 E10.2546060

11.12.2017

The area of the parts of Lazio Region (ADNS 17/0073) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N41,933396 E12,82672

27.11.2017–5.12.2017

The area of the parts of Lazio Region (ADNS 17/0073) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N41,933396 E12,82672

5.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0074) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,221999 E10,142106

3.12.2017–11.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0074) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,221999 E10,142106

11.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0075) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,297588 E10,221751

8.12.2017–16.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0075) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,297588 E10,221751

16.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0076) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,280826 E10,219352

7.12.2017–15.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0076) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,280826 E10,219352

15.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0077) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,264774 E10,205204

6.12.2017–14.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0077) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,264774 E10,205204

14.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0078) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,267177 E10,233081

6.12.2017–14.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0078) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,267177 E10,233081

14.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0079) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,291849 E10,220940

7.12.2017–15.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0079) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,291849 E10,220940

15.12.2017”

3)

Korvataan C osassa Italiaa koskeva kohta seuraavasti:

”Jäsenvaltio: Italia

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa 3 artiklan b alakohdan mukaisesti

Municipality of ARGENTA (FE)

Municipality of BERRA (FE)

Municipality of BONDENO (FE)

Municipality of CENTO (FE)

Municipality of CODIGORO (FE)

Municipality of COMACCHIO (FE)

Municipality of COPPARO (FE)

Municipality of FERRARA (FE)

Municipality of FISCAGLIA (FE)

Municipality of FORMIGNANA (FE)

Municipality of GORO (FE)

Municipality of JOLANDA DI SAVOIA (FE)

Municipality of LAGOSANTO (FE)

Municipality of MASI TORELLO (FE)

Municipality of MESOLA (FE)

Municipality of OSTELLATO (FE)

Municipality of POGGIO RENATICO (FE)

Municipality of PORTOMAGGIORE (FE)

Municipality of RO (FE)

Municipality of TERRE DEL RENO (FE)

Municipality of TRESIGALLO (FE)

Municipality of VIGARANO MAINARDA (FE)

Municipality of VOGHIERA (FE)

Municipality of ADRARA SAN MARTINO (BG)

Municipality of ADRARA SAN ROCCO (BG)

Municipality of ALBANO SANT'ALESSANDRO (BG)

Municipality of ALBINO (BG)

Municipality of ALGUA (BG)

Municipality of ALMÈ (BG)

Municipality of ALMENNO SAN BARTOLOMEO (BG)

Municipality of ALMENNO SAN SALVATORE (BG)

Municipality of ALZANO LOMBARDO (BG)

Municipality of AMBIVERE (BG)

Municipality of ANTEGNATE (BG)

Municipality of ARCENE (BG)

Municipality of ARDESIO (BG)

Municipality of ARZAGO D'ADDA (BG)

Municipality of AVERARA (BG)

Municipality of AVIATICO (BG)

Municipality of AZZANO SAN PAOLO (BG)

Municipality of AZZONE (BG)

Municipality of BAGNATICA (BG)

Municipality of BARBATA (BG)

Municipality of BARIANO (BG)

Municipality of BARZANA (BG)

Municipality of BEDULITA (BG)

Municipality of BERBENNO (BG)

Municipality of BERGAMO (BG)

Municipality of BERZO SAN FERMO (BG)

Municipality of BIANZANO (BG)

Municipality of BLELLO (BG)

Municipality of BOLGARE (BG)

Municipality of BOLTIERE (BG)

Municipality of BONATE SOPRA (BG)

Municipality of BONATE SOTTO (BG)

Municipality of BORGO DI TERZO (BG)

Municipality of BOSSICO (BG)

Municipality of BOTTANUCO (BG)

Municipality of BRACCA (BG)

Municipality of BRANZI (BG)

Municipality of BREMBATE (BG)

Municipality of BREMBATE DI SOPRA (BG)

Municipality of BRIGNANO GERA D'ADDA (BG)

Municipality of BRUMANO (BG)

Municipality of BRUSAPORTO (BG)

Municipality of CALCINATE (BG)

Municipality of CALCIO (BG)

Municipality of CALUSCO D'ADDA (BG)

Municipality of CALVENZANO (BG)

Municipality of CAMERATA CORNELLO (BG)

Municipality of CANONICA D'ADDA (BG)

Municipality of CAPIZZONE (BG)

Municipality of CAPRIATE SAN GERVASIO (BG)

Municipality of CAPRINO BERGAMASCO (BG)

Municipality of CARAVAGGIO (BG)

Municipality of CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG)

Municipality of CARONA (BG)

Municipality of CARVICO (BG)

Municipality of CASAZZA (BG)

Municipality of CASIRATE D'ADDA (BG)

Municipality of CASNIGO (BG)

Municipality of CASSIGLIO (BG)

Municipality of CASTEL ROZZONE (BG)

Municipality of CASTELLI CALEPIO (BG)

Municipality of CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG)

Municipality of CASTRO (BG)

Municipality of CAVERNAGO (BG)

Municipality of CAZZANO SANT'ANDREA (BG)

Municipality of CENATE SOPRA (BG)

Municipality of CENATE SOTTO (BG)

Municipality of CENE (BG)

Municipality of CERETE (BG)

Municipality of CHIGNOLO D'ISOLA (BG)

Municipality of CHIUDUNO (BG)

Municipality of CISANO BERGAMASCO (BG)

Municipality of CISERANO (BG)

Municipality of CIVIDATE AL PIANO (BG)

Municipality of CLUSONE (BG)

Municipality of COLERE (BG)

Municipality of COLOGNO AL SERIO (BG)

Municipality of COLZATE (BG)

Municipality of COMUN NUOVO (BG)

Municipality of CORNA IMAGNA (BG)

Municipality of CORNALBA (BG)

Municipality of CORTENUOVA (BG)

Municipality of COSTA DI MEZZATE (BG)

Municipality of COSTA SERINA (BG)

Municipality of COSTA VALLE IMAGNA (BG)

Municipality of COSTA VOLPINO (BG)

Municipality of COVO (BG)

Municipality of CREDARO (BG)

Municipality of CURNO (BG)

Municipality of CUSIO (BG)

Municipality of DALMINE (BG)

Municipality of DOSSENA (BG)

Municipality of ENDINE GAIANO (BG)

Municipality of ENTRATICO (BG)

Municipality of FARA GERA D'ADDA (BG)

Municipality of FARA OLIVANA CON SOLA (BG)

Municipality of FILAGO (BG)

Municipality of FINO DEL MONTE (BG)

Municipality of FIORANO AL SERIO (BG)

Municipality of FONTANELLA (BG)

Municipality of FONTENO (BG)

Municipality of FOPPOLO (BG)

Municipality of FORESTO SPARSO (BG)

Municipality of FORNOVO SAN GIOVANNI (BG)

Municipality of FUIPIANO VALLE IMAGNA (BG)

Municipality of GANDELLINO (BG)

Municipality of GANDINO (BG)

Municipality of GANDOSSO (BG)

Municipality of GAVERINA TERME (BG)

Municipality of GAZZANIGA (BG)

Municipality of GHISALBA (BG)

Municipality of GORLAGO (BG)

Municipality of GORLE (BG)

Municipality of GORNO (BG)

Municipality of GRASSOBBIO (BG)

Municipality of GROMO (BG)

Municipality of GRONE (BG)

Municipality of GRUMELLO DEL MONTE (BG)

Municipality of ISOLA DI FONDRA (BG)

Municipality of ISSO (BG)

Municipality of LALLIO (BG)

Municipality of LEFFE (BG)

Municipality of LENNA (BG)

Municipality of LEVATE (BG)

Municipality of LOCATELLO (BG)

Municipality of LOVERE (BG)

Municipality of LURANO (BG)

Municipality of LUZZANA (BG)

Municipality of MADONE (BG)

Municipality of MAPELLO (BG)

Municipality of MARTINENGO (BG)

Municipality of MEDOLAGO (BG)

Municipality of MEZZOLDO (BG)

Municipality of MISANO DI GERA D'ADDA (BG)

Municipality of MOIO DE' CALVI (BG)

Municipality of MONASTEROLO DEL CASTELLO (BG)

Municipality of MONTELLO (BG)

Municipality of MORENGO (BG)

Municipality of MORNICO AL SERIO (BG)

Municipality of MOZZANICA (BG)

Municipality of MOZZO (BG)

Municipality of NEMBRO (BG)

Municipality of OLMO AL BREMBO (BG)

Municipality of OLTRE IL COLLE (BG)

Municipality of OLTRESSENDA ALTA (BG)

Municipality of ONETA (BG)

Municipality of ONORE (BG)

Municipality of ORIO AL SERIO (BG)

Municipality of ORNICA (BG)

Municipality of OSIO SOPRA (BG)

Municipality of OSIO SOTTO (BG)

Municipality of PAGAZZANO (BG)

Municipality of PALADINA (BG)

Municipality of PALAZZAGO (BG)

Municipality of PALOSCO (BG)

Municipality of PARRE (BG)

Municipality of PARZANICA (BG)

Municipality of PEDRENGO (BG)

Municipality of PEIA (BG)

Municipality of PIANICO (BG)

Municipality of PIARIO (BG)

Municipality of PIAZZA BREMBANA (BG)

Municipality of PIAZZATORRE (BG)

Municipality of PIAZZOLO (BG)

Municipality of POGNANO (BG)

Municipality of PONTE NOSSA (BG)

Municipality of PONTE SAN PIETRO (BG)

Municipality of PONTERANICA (BG)

Municipality of PONTIDA (BG)

Municipality of PONTIROLO NUOVO (BG)

Municipality of PRADALUNGA (BG)

Municipality of PREDORE (BG)

Municipality of PREMOLO (BG)

Municipality of PRESEZZO (BG)

Municipality of PUMENENGO (BG)

Municipality of RANICA (BG)

Municipality of RANZANICO (BG)

Municipality of RIVA DI SOLTO (BG)

Municipality of ROGNO (BG)

Municipality of ROMANO DI LOMBARDIA (BG)

Municipality of RONCOBELLO (BG)

Municipality of RONCOLA (BG)

Municipality of ROTA D'IMAGNA (BG)

Municipality of ROVETTA (BG)

Municipality of SAN GIOVANNI BIANCO (BG)

Municipality of SAN PAOLO D'ARGON (BG)

Municipality of SAN PELLEGRINO TERME (BG)

Municipality of SANTA BRIGIDA (BG)

Municipality of SANT'OMOBONO TERME (BG)

Municipality of SARNICO (BG)

Municipality of SCANZOROSCIATE (BG)

Municipality of SCHILPARIO (BG)

Municipality of SEDRINA (BG)

Municipality of SELVINO (BG)

Municipality of SERIATE (BG)

Municipality of SERINA (BG)

Municipality of SOLTO COLLINA (BG)

Municipality of SOLZA (BG)

Municipality of SONGAVAZZO (BG)

Municipality of SORISOLE (BG)

Municipality of SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (BG)

Municipality of SOVERE (BG)

Municipality of SPINONE AL LAGO (BG)

Municipality of SPIRANO (BG)

Municipality of STEZZANO (BG)

Municipality of STROZZA (BG)

Municipality of SUISIO (BG)

Municipality of TALEGGIO (BG)

Municipality of TAVERNOLA BERGAMASCA (BG)

Municipality of TELGATE (BG)

Municipality of TERNO D'ISOLA (BG)

Municipality of TORRE BOLDONE (BG)

Municipality of TORRE DE' ROVERI (BG)

Municipality of TORRE PALLAVICINA (BG)

Municipality of TRESCORE BALNEARIO (BG)

Municipality of TREVIGLIO (BG)

Municipality of TREVIOLO (BG)

Municipality of UBIALE CLANEZZO (BG)

Municipality of URGNANO (BG)

Municipality of VAL BREMBILLA (BG)

Municipality of VALBONDIONE (BG)

Municipality of VALBREMBO (BG)

Municipality of VALGOGLIO (BG)

Municipality of VALLEVE (BG)

Municipality of VALNEGRA (BG)

Municipality of VALTORTA (BG)

Municipality of VEDESETA (BG)

Municipality of VERDELLINO (BG)

Municipality of VERDELLO (BG)

Municipality of VERTOVA (BG)

Municipality of VIADANICA (BG)

Municipality of VIGANO SAN MARTINO (BG)

Municipality of VIGOLO (BG)

Municipality of VILLA D'ADDA (BG)

Municipality of VILLA D'ALMÈ (BG)

Municipality of VILLA DI SERIO (BG)

Municipality of VILLA D'OGNA (BG)

Municipality of VILLONGO (BG)

Municipality of VILMINORE DI SCALVE (BG)

Municipality of ZANDOBBIO (BG)

Municipality of ZANICA (BG)

Municipality of ZOGNO (BG)

Municipality of ACQUAFREDDA (BS)

Municipality of ADRO (BS)

Municipality of AGNOSINE (BS)

Municipality of ALFIANELLO (BS)

Municipality of ANFO (BS)

Municipality of AZZANO MELLA (BS)

Municipality of BAGNOLO MELLA (BS)

Municipality of BAGOLINO (BS)

Municipality of BARBARIGA (BS)

Municipality of BARGHE (BS)

Municipality of BASSANO BRESCIANO (BS)

Municipality of BEDIZZOLE (BS)

Municipality of BERLINGO (BS)

Municipality of BIONE (BS)

Municipality of BORGO SAN GIACOMO (BS)

Municipality of BORGOSATOLLO (BS)

Municipality of BOTTICINO (BS)

Municipality of BOVEGNO (BS)

Municipality of BOVEZZO (BS)

Municipality of BRANDICO (BS)

Municipality of BRESCIA (BS)

Municipality of BRIONE (BS)

Municipality of CAINO (BS)

Municipality of CALCINATO (BS)

Municipality of CALVAGESE DELLA RIVIERA (BS)

Municipality of CALVISANO (BS)

Municipality of CAPOVALLE (BS)

Municipality of CAPRIANO DEL COLLE (BS)

Municipality of CAPRIOLO (BS)

Municipality of CARPENEDOLO (BS)

Municipality of CASTEGNATO (BS)

Municipality of CASTEL MELLA (BS)

Municipality of CASTELCOVATI (BS)

Municipality of CASTENEDOLO (BS)

Municipality of CASTO (BS)

Municipality of CASTREZZATO (BS)

Municipality of CAZZAGO SAN MARTINO (BS)

Municipality of CELLATICA (BS)

Municipality of CHIARI (BS)

Municipality of CIGOLE (BS)

Municipality of COCCAGLIO (BS)

Municipality of COLLEBEATO (BS)

Municipality of COLLIO (BS)

Municipality of COLOGNE (BS)

Municipality of COMEZZANO-CIZZAGO (BS)

Municipality of CONCESIO (BS)

Municipality of CORTE FRANCA (BS)

Municipality of CORZANO (BS)

Municipality of DELLO (BS)

Municipality of DESENZANO DEL GARDA (BS)

Municipality of ERBUSCO (BS)

Municipality of FIESSE (BS)

Municipality of FLERO (BS)

Municipality of GAMBARA (BS)

Municipality of GARDONE RIVIERA (BS)

Municipality of GARDONE VAL TROMPIA (BS)

Municipality of GARGNANO (BS)

Municipality of GAVARDO (BS)

Municipality of GHEDI (BS)

Municipality of GOTTOLENGO (BS)

Municipality of GUSSAGO (BS)

Municipality of IDRO (BS)

Municipality of IRMA (BS)

Municipality of ISEO (BS)

Municipality of ISORELLA (BS)

Municipality of LAVENONE (BS)

Municipality of LENO (BS)

Municipality of LIMONE SUL GARDA (BS)

Municipality of LODRINO (BS)

Municipality of LOGRATO (BS)

Municipality of LONATO DEL GARDA (BS)

Municipality of LONGHENA (BS)

Municipality of LUMEZZANE (BS)

Municipality of MACLODIO (BS)

Municipality of MAGASA (BS)

Municipality of MAIRANO (BS)

Municipality of MANERBA DEL GARDA (BS)

Municipality of MANERBIO (BS)

Municipality of MARCHENO (BS)

Municipality of MARMENTINO (BS)

Municipality of MARONE (BS)

Municipality of MAZZANO (BS)

Municipality of MILZANO (BS)

Municipality of MONIGA DEL GARDA (BS)

Municipality of MONTE ISOLA (BS)

Municipality of MONTICELLI BRUSATI (BS)

Municipality of MONTICHIARI (BS)

Municipality of MONTIRONE (BS)

Municipality of MURA (BS)

Municipality of MUSCOLINE (BS)

Municipality of NAVE (BS)

Municipality of NUVOLENTO (BS)

Municipality of NUVOLERA (BS)

Municipality of ODOLO (BS)

Municipality of OFFLAGA (BS)

Municipality of OME (BS)

Municipality of ORZINUOVI (BS)

Municipality of ORZIVECCHI (BS)

Municipality of OSPITALETTO (BS)

Municipality of PADENGHE SUL GARDA (BS)

Municipality of PADERNO FRANCIACORTA (BS)

Municipality of PAITONE (BS)

Municipality of PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS)

Municipality of PARATICO (BS)

Municipality of PASSIRANO (BS)

Municipality of PAVONE DEL MELLA (BS)

Municipality of PERTICA ALTA (BS)

Municipality of PERTICA BASSA (BS)

Municipality of PEZZAZE (BS)

Municipality of POLAVENO (BS)

Municipality of POLPENAZZE DEL GARDA (BS)

Municipality of POMPIANO (BS)

Municipality of PONCARALE (BS)

Municipality of PONTEVICO (BS)

Municipality of PONTOGLIO (BS)

Municipality of POZZOLENGO (BS)

Municipality of PRALBOINO (BS)

Municipality of PRESEGLIE (BS)

Municipality of PREVALLE (BS)

Municipality of PROVAGLIO D'ISEO (BS)

Municipality of PROVAGLIO VAL SABBIA (BS)

Municipality of PUEGNAGO SUL GARDA (BS)

Municipality of QUINZANO D'OGLIO (BS)

Municipality of REMEDELLO (BS)

Municipality of REZZATO (BS)

Municipality of ROCCAFRANCA (BS)

Municipality of RODENGO SAIANO (BS)

Municipality of ROÈ VOLCIANO (BS)

Municipality of RONCADELLE (BS)

Municipality of ROVATO (BS)

Municipality of RUDIANO (BS)

Municipality of SABBIO CHIESE (BS)

Municipality of SALE MARASINO (BS)

Municipality of SALÒ (BS)

Municipality of SAN FELICE DEL BENACO (BS)

Municipality of SAN GERVASIO BRESCIANO (BS)

Municipality of SAN PAOLO (BS)

Municipality of SAN ZENO NAVIGLIO (BS)

Municipality of SAREZZO (BS)

Municipality of SENIGA (BS)

Municipality of SERLE (BS)

Municipality of SIRMIONE (BS)

Municipality of SOIANO DEL LAGO (BS)

Municipality of SULZANO (BS)

Municipality of TAVERNOLE SUL MELLA (BS)

Municipality of TIGNALE (BS)

Municipality of TORBOLE CASAGLIA (BS)

Municipality of TOSCOLANO-MADERNO (BS)

Municipality of TRAVAGLIATO (BS)

Municipality of TREMOSINE SUL GARDA (BS)

Municipality of TRENZANO (BS)

Municipality of TREVISO BRESCIANO (BS)

Municipality of URAGO D'OGLIO (BS)

Municipality of VALLIO TERME (BS)

Municipality of VALVESTINO (BS)

Municipality of VEROLANUOVA (BS)

Municipality of VEROLAVECCHIA (BS)

Municipality of VESTONE (BS)

Municipality of VILLA CARCINA (BS)

Municipality of VILLACHIARA (BS)

Municipality of VILLANUOVA SUL CLISI (BS)

Municipality of VISANO (BS)

Municipality of VOBARNO (BS)

Municipality of ZONE (BS)

Municipality of ACQUANEGRA CREMONESE (CR)

Municipality of AGNADELLO (CR)

Municipality of ANNICCO (CR)

Municipality of AZZANELLO (CR)

Municipality of BAGNOLO CREMASCO (CR)

Municipality of BONEMERSE (CR)

Municipality of BORDOLANO (CR)

Municipality of CA' D'ANDREA (CR)

Municipality of CALVATONE (CR)

Municipality of CAMISANO (CR)

Municipality of CAMPAGNOLA CREMASCA (CR)

Municipality of CAPERGNANICA (CR)

Municipality of CAPPELLA CANTONE (CR)

Municipality of CAPPELLA DE' PICENARDI (CR)

Municipality of CAPRALBA (CR)

Municipality of CASALBUTTANO ED UNITI (CR)

Municipality of CASALE CREMASCO-VIDOLASCO (CR)

Municipality of CASALETTO CEREDANO (CR)

Municipality of CASALETTO DI SOPRA (CR)

Municipality of CASALETTO VAPRIO (CR)

Municipality of CASALMAGGIORE (CR)

Municipality of CASALMORANO (CR)

Municipality of CASTEL GABBIANO (CR)

Municipality of CASTELDIDONE (CR)

Municipality of CASTELLEONE (CR)

Municipality of CASTELVERDE (CR)

Municipality of CASTELVISCONTI (CR)

Municipality of CELLA DATI (CR)

Municipality of CHIEVE (CR)

Municipality of CICOGNOLO (CR)

Municipality of CINGIA DE' BOTTI (CR)

Municipality of CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE (CR)

Municipality of CORTE DE' FRATI (CR)

Municipality of CREDERA RUBBIANO (CR)

Municipality of CREMA (CR)

Municipality of CREMONA (CR)

Municipality of CREMOSANO (CR)

Municipality of CROTTA D'ADDA (CR)

Municipality of CUMIGNANO SUL NAVIGLIO (CR)

Municipality of DEROVERE (CR)

Municipality of DOVERA (CR)

Municipality of DRIZZONA (CR)

Municipality of FIESCO (CR)

Municipality of FORMIGARA (CR)

Municipality of GABBIONETA-BINANUOVA (CR)

Municipality of GADESCO-PIEVE DELMONA (CR)

Municipality of GENIVOLTA (CR)

Municipality of GERRE DE' CAPRIOLI (CR)

Municipality of GOMBITO (CR)

Municipality of GRONTARDO (CR)

Municipality of GRUMELLO CREMONESE ED UNITI (CR)

Municipality of GUSSOLA (CR)

Municipality of ISOLA DOVARESE (CR)

Municipality of IZANO (CR)

Municipality of MADIGNANO (CR)

Municipality of MALAGNINO (CR)

Municipality of MARTIGNANA DI PO (CR)

Municipality of MONTE CREMASCO (CR)

Municipality of MONTODINE (CR)

Municipality of MOSCAZZANO (CR)

Municipality of MOTTA BALUFFI (CR)

Municipality of OFFANENGO (CR)

Municipality of OLMENETA (CR)

Municipality of OSTIANO (CR)

Municipality of PADERNO PONCHIELLI (CR)

Municipality of PALAZZO PIGNANO (CR)

Municipality of PANDINO (CR)

Municipality of PERSICO DOSIMO (CR)

Municipality of PESCAROLO ED UNITI (CR)

Municipality of PESSINA CREMONESE (CR)

Municipality of PIADENA (CR)

Municipality of PIANENGO (CR)

Municipality of PIERANICA (CR)

Municipality of PIEVE D'OLMI (CR)

Municipality of PIEVE SAN GIACOMO (CR)

Municipality of PIZZIGHETTONE (CR)

Municipality of POZZAGLIO ED UNITI (CR)

Municipality of QUINTANO (CR)

Municipality of RICENGO (CR)

Municipality of RIPALTA ARPINA (CR)

Municipality of RIPALTA CREMASCA (CR)

Municipality of RIPALTA GUERINA (CR)

Municipality of RIVAROLO DEL RE ED UNITI (CR)

Municipality of RIVOLTA D'ADDA (CR)

Municipality of ROBECCO D'OGLIO (CR)

Municipality of ROMANENGO (CR)

Municipality of SALVIROLA (CR)

Municipality of SAN BASSANO (CR)

Municipality of SAN DANIELE PO (CR)

Municipality of SAN GIOVANNI IN CROCE (CR)

Municipality of SAN MARTINO DEL LAGO (CR)

Municipality of SCANDOLARA RAVARA (CR)

Municipality of SCANDOLARA RIPA D'OGLIO (CR)

Municipality of SERGNANO (CR)

Municipality of SESTO ED UNITI (CR)

Municipality of SOLAROLO RAINERIO (CR)

Municipality of SONCINO (CR)

Municipality of SORESINA (CR)

Municipality of SOSPIRO (CR)

Municipality of SPINADESCO (CR)

Municipality of SPINEDA (CR)

Municipality of SPINO D'ADDA (CR)

Municipality of STAGNO LOMBARDO (CR)

Municipality of TICENGO (CR)

Municipality of TORLINO VIMERCATI (CR)

Municipality of TORNATA (CR)

Municipality of TORRE DE' PICENARDI (CR)

Municipality of TORRICELLA DEL PIZZO (CR)

Municipality of TRESCORE CREMASCO (CR)

Municipality of TRIGOLO (CR)

Municipality of VAIANO CREMASCO (CR)

Municipality of VAILATE (CR)

Municipality of VESCOVATO (CR)

Municipality of VOLONGO (CR)

Municipality of VOLTIDO (CR)

Municipality of ABBADIA CERRETO (LO)

Municipality of BERTONICO (LO)

Municipality of BOFFALORA D'ADDA (LO)

Municipality of BORGHETTO LODIGIANO (LO)

Municipality of BORGO SAN GIOVANNI (LO)

Municipality of BREMBIO (LO)

Municipality of CAMAIRAGO (LO)

Municipality of CASALETTO LODIGIANO (LO)

Municipality of CASALMAIOCCO (LO)

Municipality of CASALPUSTERLENGO (LO)

Municipality of CASELLE LANDI (LO)

Municipality of CASELLE LURANI (LO)

Municipality of CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA (LO)

Municipality of CASTIGLIONE D'ADDA (LO)

Municipality of CASTIRAGA VIDARDO (LO)

Municipality of CAVACURTA (LO)

Municipality of CAVENAGO D'ADDA (LO)

Municipality of CERVIGNANO D'ADDA (LO)

Municipality of CODOGNO (LO)

Municipality of COMAZZO (LO)

Municipality of CORNEGLIANO LAUDENSE (LO)

Municipality of CORNO GIOVINE (LO)

Municipality of CORNOVECCHIO (LO)

Municipality of CORTE PALASIO (LO)

Municipality of CRESPIATICA (LO)

Municipality of FOMBIO (LO)

Municipality of GALGAGNANO (LO)

Municipality of GRAFFIGNANA (LO)

Municipality of GUARDAMIGLIO (LO)

Municipality of LIVRAGA (LO)

Municipality of LODI (LO)

Municipality of LODI VECCHIO (LO)

Municipality of MACCASTORNA (LO)

Municipality of MAIRAGO (LO)

Municipality of MALEO (LO)

Municipality of MARUDO (LO)

Municipality of MASSALENGO (LO)

Municipality of MELETI (LO)

Municipality of MERLINO (LO)

Municipality of MONTANASO LOMBARDO (LO)

Municipality of MULAZZANO (LO)

Municipality of ORIO LITTA (LO)

Municipality of OSPEDALETTO LODIGIANO (LO)

Municipality of OSSAGO LODIGIANO (LO)

Municipality of PIEVE FISSIRAGA (LO)

Municipality of SALERANO SUL LAMBRO (LO)

Municipality of SAN FIORANO (LO)

Municipality of SAN MARTINO IN STRADA (LO)

Municipality of SAN ROCCO AL PORTO (LO)

Municipality of SANT'ANGELO LODIGIANO (LO)

Municipality of SANTO STEFANO LODIGIANO (LO)

Municipality of SECUGNAGO (LO)

Municipality of SENNA LODIGIANA (LO)

Municipality of SOMAGLIA (LO)

Municipality of SORDIO (LO)

Municipality of TAVAZZANO CON VILLAVESCO (LO)

Municipality of TERRANOVA DEI PASSERINI (LO)

Municipality of TURANO LODIGIANO (LO)

Municipality of VALERA FRATTA (LO)

Municipality of VILLANOVA DEL SILLARO (LO)

Municipality of ZELO BUON PERSICO (LO)

Municipality of ACQUANEGRA SUL CHIESE (MN)

Municipality of ASOLA (MN)

Municipality of BAGNOLO SAN VITO (MN)

Municipality of BIGARELLO (MN)

Municipality of BORGO VIRGILIO (MN)

Municipality of BORGOFRANCO SUL PO (MN)

Municipality of BOZZOLO (MN)

Municipality of CANNETO SULL'OGLIO (MN)

Municipality of CARBONARA DI PO (MN)

Municipality of CASALMORO (MN)

Municipality of CASALOLDO (MN)

Municipality of CASALROMANO (MN)

Municipality of CASTEL D'ARIO (MN)

Municipality of CASTEL GOFFREDO (MN)

Municipality of CASTELBELFORTE (MN)

Municipality of CASTELLUCCHIO (MN)

Municipality of CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

Municipality of CAVRIANA (MN)