ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 224

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

60. vuosikerta
31. elokuu 2017


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) 2017/1509, annettu 30 päivänä elokuuta 2017, Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EY) N:o 329/2007 kumoamisesta

1

 

*

Komission asetus (EU) 2017/1510, annettu 30 päivänä elokuuta 2017, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII lisäysten muuttamisesta CMR-aineiden osalta ( 1 )

110

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1511, annettu 30 päivänä elokuuta 2017, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineiden 1-metyylisyklopropeeni, beta-syflutriini, klorotaloniili, klorotoluroni, sypermetriini, daminotsidi, deltametriini, dimetanamidi-P, flufenaset, flurtamoni, forklorfenuroni, fostiatsaatti, indoksakarbi, iprodioni, MCPA, MCPB, siltiofami, tiofanaattimetyyli ja tribenuroni hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä ( 1 )

115

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2017/1512, annettu 30 päivänä elokuuta 2017, Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen (YUTP) 2016/849 muuttamisesta

118

 

 

III   Muut säädökset

 

 

EUROOPAN TALOUSALUE

 

*

EFTAn valvontaviranomaisen päätös N:o 115/17/KOL, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2017, ETA-sopimuksen liitteessä XIII olevassa 66wm kohdassa tarkoitetun säädöksen (komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 391/2013, annettu 3 päivänä toukokuuta 2013, lennonvarmistuspalvelujen yhteisestä maksujärjestelmästä) 17 artiklan noudattamisesta Norjan vuodeksi 2017 vahvistamassa yksikköhinnassa [2017/1513]

122

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

31.8.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 224/1


NEUVOSTON ASETUS (EU) 2017/1509,

annettu 30 päivänä elokuuta 2017,

Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EY) N:o 329/2007 kumoamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ottaa huomioon Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä ja päätöksen 2013/183/YUTP kumoamisesta 27 päivänä toukokuuta 2016 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2016/849 (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhdistyneiden kansakuntien, jäljempänä ’YK’, turvallisuusneuvosto hyväksyi 14 päivänä lokakuuta 2006 päätöslauselman 1718 (2006), jossa se tuomitsi Korean demokraattisen kansantasavallan 9 päivänä lokakuuta 2006 tekemän ydinkokeen, katsoi, että kyseessä oli selvä uhka kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle, ja velvoitti kaikki YK:n jäsenvaltiot soveltamaan useita Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevia rajoittavia toimenpiteitä. Näitä rajoittavia toimenpiteitä on sittemmin laajennettu YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmilla 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) ja 2371 (2017).

(2)

Näiden YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien mukaisesti päätöksessä (YUTP) 2016/849 säädetään erityisesti tiettyjen sellaisten tavaroiden, palvelujen ja teknologian tuontia ja vientiä koskevista rajoituksista, jotka voisivat edistää Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia, jäljempänä ’joukkotuhoaseohjelmat’, sekä ylellisyystavaroiden tuonti- ja vientikiellosta ja joukkotuhoaseohjelmiin yhdistettyjen henkilöiden, yhteisöjen ja elinten varojen jäädyttämisestä. Myös kuljetusalaan kohdistetaan toimenpiteitä, mukaan lukien rahdin tarkastukset ja Korean demokraattisen kansantasavallan aluksia ja ilma-aluksia koskevat kiellot, rahoitusalalla kielletään muun muassa tiettyjen rahoituspalvelujen tarjoaminen, ja diplomaattisten erioikeuksien ja vapauksien väärinkäyttö pyritään estämään.

(3)

Neuvosto on lisäksi hyväksynyt useita EU:n rajoittavia toimenpiteitä, joilla tuetaan ja vahvistetaan YK:n rajoittavia toimenpiteitä. Se on laajentanut asevientikieltoa, tuonti- ja vientirajoituksia sekä luetteloa henkilöistä ja yhteisöistä, joiden varat on jäädytetty, ja ottanut käyttöön varainsiirtoja ja investointeja koskevia kieltoja.

(4)

On tarpeen hyväksyä perussopimuksen 215 artiklan mukainen asetus unionin tasolla edellä mainittujen rajoittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi ja erityisesti sen varmistamiseksi, että talouden toimijat soveltavat niitä yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(5)

Neuvoston asetusta (EY) N:o 329/2007 (2) on muutettu useaan kertaan. Kun otetaan huomioon tehtyjen muutosten laajuus, on aiheellista koota kaikki toimenpiteet uuteen asetukseen, jolla kumotaan ja korvataan asetus (EY) N:o 329/2007.

(6)

Komissiolla olisi oltava valtuudet julkaista tavaroiden ja teknologian luettelo, jonka YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1718 (2006) 12 kohdan nojalla perustettu YK:n turvallisuusneuvoston komitea, jäljempänä ’pakotekomitea’, tai YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyy, ja tarvittaessa lisätä siihen neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (3) liitteessä I vahvistetut yhdistetyn nimikkeistön koodit.

(7)

Komissiolla olisi oltava myös valtuudet tarvittaessa muuttaa ylellisyystavaroiden luetteloa, jos pakotekomitea julkaisee ylellisyystavaroita koskevien rajoitusten täytäntöönpanoa helpottavia määritelmiä tai ohjeita siten, että otetaan huomioon muilla lainkäyttöalueilla laaditut ylellisyystavaroiden luettelot.

(8)

Koska Korean demokraattinen kansantasavalta aiheuttaa erityisen uhan kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle ja jotta voidaan varmistaa yhdenmukaisuus päätöksen (YUTP) 2016/849 liitteiden I, II, III, IV ja V muuttamis- ja uudelleentarkasteluprosessin kanssa, neuvoston olisi käytettävä toimivaltaa muuttaa tämän asetuksen liitteissä XIII, XIV, XV, XVI ja XVII olevia luetteloita.

(9)

Komissiolla olisi oltava valtuudet muuttaa palvelujen luetteloa ottaen huomioon jäsenvaltioiden toimittamat tiedot sekä Yhdistyneiden kansakuntien tilastotoimikunnan mahdollisesti antamat määritelmät tai ohjeet taikka Yhdistyneiden kansakuntien tilastotoimikunnan julkaisemasta tavaroiden ja palvelujen yhteisestä tuoteluokitusjärjestelmästä otettujen viitenumeroiden lisäämistä varten.

(10)

YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2270 (2016) muistutetaan, että rahanpesunvastainen toimintaryhmä, jäljempänä ’FATF’, on kehottanut maita soveltamaan tehostettua huolellisuusvelvoitetta ja tehokkaita vastatoimenpiteitä suojatakseen oman lainkäyttöalueensa Korean demokraattisen kansantasavallan laittomilta rahoitustoimilta, sekä kehotetaan YK:n jäsenvaltioita soveltamaan FATF:n suositusta nro 7, sen tulkintaohjetta ja siihen liittyvää ohjeistusta aseiden leviämisen estämiseksi määrättyjen kohdennettujen talouspakotteiden panemiseksi tehokkaasti täytäntöön.

(11)

Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan varsinkin Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita ja erityisesti oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin sekä oikeutta henkilötietojen suojaan. Tätä asetusta olisi sovellettava kyseisiä oikeuksia kunnioittaen.

(12)

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi ja jotta voitaisiin taata mahdollisimman suuri oikeusvarmuus unionissa, niiden luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten, joiden varat ja taloudelliset resurssit on jäädytettävä tämän asetuksen mukaisesti, nimet ja muut niitä koskevat merkitykselliset tiedot olisi julkistettava. Luonnollisten henkilöiden henkilötietojen käsittelyssä tämän asetuksen nojalla olisi noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001 (4) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY (5),

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

Määritelmät

1 artikla

Tätä asetusta sovelletaan

a)

unionin alueella;

b)

jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisessa ilma-aluksessa tai aluksessa;

c)

unionin alueella tai sen ulkopuolella olevaan jäsenvaltion kansalaiseen;

d)

unionin alueella tai sen ulkopuolella olevaan oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, joka on perustettu tai muodostettu jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti;

e)

oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen sellaisen liiketoiminnan osalta, joka tapahtuu kokonaan tai osittain unionin alueella.

2 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

rahoitus- tai luottolaitoksen ’sivuliikkeellä’ liiketoimipaikkaa, joka on rahoitus- tai luottolaitoksesta oikeudellisesti riippuvainen osa ja jossa harjoitetaan välittömästi kaikkia tai joitain rahoitus- tai luottolaitosten liiketoimintaan olennaisesti kuuluvia liiketoimia;

2)

’välityspalveluilla’

a)

sellaisista liiketapahtumista neuvottelemista tai sellaisten liiketapahtumien järjestelemistä, jotka koskevat tavaroiden ja teknologian tai rahoituspalvelujen ja teknisten palvelujen ostoa, myyntiä tai toimittamista, myös kolmannesta maasta johonkin muuhun kolmanteen maahan; tai

b)

tavaroiden ja teknologian tai rahoituspalvelujen ja teknisten palvelujen myyntiä tai ostoa, myös silloin kun ne sijaitsevat kolmansissa maissa ja siirretään johonkin muuhun kolmanteen maahan;

3)

’vaateella’ mitä tahansa vaadetta, joka perustuu tai liittyy johonkin sopimukseen tai liiketoimeen riippumatta siitä, perustuuko se oikeudelliseen menettelyyn; vaateisiin kuuluvat erityisesti seuraavat:

a)

suoritusvaade, joka koskee sopimukseen tai liiketoimeen perustuvaa tai siihen liittyvää velvoitetta;

b)

vaade, joka koskee missä tahansa muodossa olevan joukkolainan, rahallisen vakuuden tai korvauksen pidentämistä tai maksamista;

c)

sopimukseen tai liiketoimeen liittyvä korvausvaade;

d)

vastavaade;

e)

vaade tunnustaa tai panna täytäntöön, myös eksekvatuurimenettelyllä, missä tahansa annettu tuomio, välitystuomio tai vastaava päätös;

4)

’toimivaltaisilla viranomaisilla’ toimivaltaisia viranomaisia, jotka on nimetty liitteessä I luetelluilla verkkosivuilla;

5)

’sopimuksella tai liiketoimella’ mitä tahansa liiketointa riippumatta sen muodosta tai sovellettavasta lainsäädännöstä taikka siitä, sisältyykö siihen yksi tai useampi samojen tai eri osapuolten välinen sopimus tai vastaava velvoite; tällöin ’sopimuksella’ tarkoitetaan myös joukkolainaa, vakuutta tai korvausta, erityisesti rahallista vakuutta tai rahallista korvausta, ja luottoa, riippumatta siitä, ovatko ne oikeudellisesti riippumattomia, ja kaikkia liiketoimeen liittyviä ehtoja, jotka perustuvat tai ovat yhteydessä siihen;

6)

’luottolaitoksella’ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) No 575/2013 (6) 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa määriteltyä unionissa sijaitsevaa luottolaitosta, mukaan luettuina sen kyseisen asetuksen 4 artiklan 1 kohdan 17 alakohdassa määritellyt unionissa sijaitsevat sivuliikkeet, riippumatta siitä, sijaitseeko sen päätoimipaikka unionin alueella vai kolmannessa maassa;

7)

’diplomaatti- ja konsuliedustustoilla ja niiden jäsenillä’ samaa kuin diplomaattisia suhteita koskevassa vuoden 1961 Wienin yleissopimuksessa ja konsulisuhteita koskevassa vuoden 1963 Wienin yleissopimuksessa, ja niihin katsotaan kuuluviksi myös Korean demokraattisen kansantasavallan edustustot kansainvälisissä järjestöissä, joiden isäntävaltiona on jokin jäsenvaltio, sekä näiden edustustojen Korean demokraattisesta kansantasavallasta tulevat jäsenet;

8)

’taloudellisilla resursseilla’ kaikenlaista aineellista tai aineetonta, irtainta tai kiinteää, todellista tai mahdollista omaisuutta, joka ei ole varoja mutta jota voidaan käyttää varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen, mukaan lukien alukset, kuten meriliikenteen alukset;

9)

’rahoituslaitoksella’

a)

yritystä, joka ei ole luottolaitos ja joka harjoittaa yhtä tai useampaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU (7) liitteessä I olevaan 2–12 kohtaan sekä 14 ja 15 kohtaan sisältyvää toimintaa, mukaan lukien valuutanvaihtotoimistojen toiminta;

b)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY (8) 13 artiklan 1 alakohdassa määriteltyä vakuutusyritystä siltä osin kuin se harjoittaa kyseisen direktiivin soveltamisalaan kuuluvaa henkivakuutustoimintaa;

c)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY (9) 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa määriteltyä sijoituspalveluyritystä;

d)

yhteissijoitusyritystä, joka pitää osuuksiaan tai osakkeitaan kaupan;

e)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/92/EY (10) 5 artiklan 2 kohdassa määriteltyä vakuutusedustajaa, jos tämä tarjoaa henkivakuutuspalveluja ja muita sijoituksiin liittyviä palveluja, lukuun ottamatta mainitun artiklan 7 kohdassa määriteltyä sidoksissa olevaa vakuutusedustajaa;

f)

a–e alakohdassa tarkoitettujen rahoituslaitosten unionissa sijaitsevia sivuliikkeitä, riippumatta siitä, sijaitseeko rahoituslaitoksen päätoimipaikka jäsenvaltiossa vai kolmannessa maassa;

10)

’taloudellisten resurssien jäädyttämisellä’ toimia, joilla estetään niiden käyttäminen varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen millä hyvänsä tavalla muun muassa niitä myymällä, vuokraamalla tai kiinnittämällä;

11)

’varojen jäädyttämisellä’ toimia, joilla estetään kaikki sellainen varojen siirtäminen, kuljettaminen, muuntaminen, käyttö, käyttöön antaminen tai käsittely, joka johtaisi niiden määrän, paljouden, sijainnin, omistuksen, hallinnan, luonteen tai käyttötarkoituksen muuttumiseen taikka muuhun sellaiseen muutokseen, joka mahdollistaisi varojen käytön, omaisuudenhoito mukaan luettuna;

12)

’varoilla’ kaikenlaista rahoitusomaisuutta ja kaikenlaisia taloudellisia etuja, mukaan luettuina muun muassa seuraavat:

a)

käteisvarat, sekit, rahasaatavat, vekselit, maksumääräykset ja muut maksuvälineet;

b)

talletukset rahoituslaitoksissa tai muissa yhteisöissä, tileillä olevat rahavarat, velat ja velkasitoumukset;

c)

julkisesti ja yksityisesti myytävät arvopaperit ja joukkovelkakirjat, mukaan lukien osakkeet ja osuudet, arvopaperitodistukset, velkakirjat, omat vekselit, optiotodistukset, debentuurit ja johdannaissopimukset;

d)

korot, osingot tai muu omaisuudesta saatava tai kertyvä tulo tai arvo;

e)

luotot, kuittausoikeudet, takaukset, suoritustakaukset tai muut rahoitussitoumukset;

f)

remburssit, konossementit, kauppakirjat;

g)

varoihin tai rahoituslähteisiin liittyvää osuutta osoittavat asiakirjat;

13)

’vakuutuksella’ vakuutusta tai sitoumusta, jolla yksi tai useampi luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö on maksua vastaan velvollinen antamaan riskin toteutuessa yhdelle tai useammalle henkilölle vakuutuksessa tai sitoumuksessa määrätyn korvauksen tai etuuden;

14)

’sijoituspalveluilla’ seuraavia palveluja ja toimintoja:

a)

yhtä tai useampaa rahoitusvälinettä koskevien toimeksiantojen vastaanottaminen ja välittäminen;

b)

toimeksiantojen toteuttaminen asiakkaiden lukuun;

c)

kaupankäynti omaan lukuun;

d)

salkunhoito;

e)

sijoitusneuvonta;

f)

rahoitusvälineiden merkinnän ja/tai rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskun toteuttaminen kiinteän sitoumuksen perusteella;

g)

rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskun toteuttaminen ilman kiinteää sitoumusta;

h)

kaikki palvelut, jotka liittyvät kaupankäynnin kohteeksi ottamiseen säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä;

15)

’maksunsaajalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka on tarkoitettu varainsiirron vastaanottajaksi;

16)

’maksajalla’ henkilöä, joka on maksutilin haltija ja joka antaa luvan varainsiirtoon kyseiseltä maksutililtä tai, jos maksutiliä ei ole, joka antaa varainsiirtoa koskevan toimeksiannon;

17)

’maksupalveluntarjoajalla’ varainsiirtopalveluja tarjoavia Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/64/EY (11) 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja maksupalveluntarjoajien ryhmiä, luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, joihin sovelletaan poikkeusta direktiivin 2007/64/EY 26 artiklan nojalla, ja oikeushenkilöitä, joihin sovelletaan poikkeusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/110/EY (12) 9 artiklan nojalla;

18)

’jälleenvakuutuksella’ toimintaa, jossa on kyse sellaisten riskien hyväksymisestä, jotka vakuutusyritys tai muu jälleenvakuutusyritys on luovuttanut, tai, kun on kyse Lloyd's-nimisestä vakuutuksenantajien yhteenliittymästä, toimintaa, jossa muu vakuutus- tai jälleenvakuutusyritys kuin vakuutuksenantajien yhteenliittymä Lloyd's hyväksyy Lloyd'sin jäsenen luovuttamia riskejä;

19)

’liittyvillä palveluilla’ pääasiassa kuljetuskelpoisten tavaroiden tuotantoa harjoittavien yksiköiden palkkio- tai sopimusperusteisesti tarjoamia palveluja ja tällaisten tavaroiden tuotantoon yleensä liittyviä palveluja;

20)

’aluksen omistajalla’ merialuksen rekisteröityä omistajaa tai muuta henkilöä kuten ilman miehistöä rahdatun aluksen rahdinottajaa, joka vastaa aluksen toiminnasta;

21)

’teknisellä avulla’ kaikkea teknistä tukea, joka liittyy korjaamiseen, kehittämiseen, valmistukseen, kokoamiseen, testaamiseen, kunnossapitoon tai muuhun tekniseen palveluun ja joka voi olla muodoltaan muun muassa ohjausta, neuvontaa, koulutusta, käytännön tietojen tai taitojen välittämistä tai konsulttipalveluja; siihen kuuluu myös avun antaminen suullisesti;

22)

’unionin alueella’ niitä jäsenvaltioiden alueita, joihin sovelletaan perussopimusta siinä määrätyin edellytyksin ja joihin kuuluu myös jäsenvaltioiden ilmatila;

23)

’varainsiirrolla’

a)

mitä tahansa liiketointa, jonka maksupalveluntarjoaja suorittaa maksajan puolesta ainakin osittain sähköisesti antaakseen rahat maksunsaajan käyttöön maksupalveluntarjoajan kautta, riippumatta siitä, ovatko maksaja ja maksunsaaja sama henkilö, tai siitä, onko maksajalla ja maksunsaajalla sama maksupalveluntarjoaja, mukaan lukien

i)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 260/2012 (13) 2 artiklan 1 kohdassa määritellyt tilisiirrot;

ii)

asetuksen (EU) N:o 260/2012 2 artiklan 2 kohdassa määritellyt suoraveloitukset;

iii)

direktiivin 2007/64/EY 4 artiklan 13 kohdassa määritellyt rahansiirrot riippumatta siitä, ovatko ne kansallisia vai rajatylittäviä;

iv)

siirrot, jotka on suoritettu käyttäen maksukorttia, sähköisen rahan välinettä tai matkapuhelinta taikka muuta digitaalista tai tietoteknistä laitetta, jonka käytöstä maksetaan etu- tai jälkikäteen ja jolla on samanlaiset ominaisuudet; ja

b)

mitä tahansa liiketointa, joka suoritetaan muulla tavoin kuin sähköisesti, kuten käteisellä, sekillä tai maksumääräyksillä, rahojen antamiseksi maksunsaajan käyttöön, riippumatta siitä, ovatko maksaja ja maksunsaaja sama henkilö;

24)

’aluksella, jonka miehistöstä vastaa Korean demokraattinen kansantasavalta’

a)

alusta, jonka miehitystä valvoo

i)

luonnollinen henkilö, joka on Korean demokraattisen kansantasavallan kansalainen; tai

ii)

Korean demokraattisen kansantasavallan lainsäädännön mukaisesti perustettu tai muodostettu oikeushenkilö, yhteisö tai elin;

b)

alusta, jonka miehistön kaikki jäsenet ovat Korean demokraattisen kansantasavallan kansalaisia.

II LUKU

Vienti- ja tuontirajoitukset

3 artikla

1.   Kielletään

a)

liitteessä II lueteltujen, unionista tai muualta peräisin olevien tavaroiden ja teknologian, mukaan lukien ohjelmistot, suora tai välillinen myynti, toimittaminen, siirto tai vienti Korean demokraattisessa kansantasavallassa oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille taikka käytettäväksi Korean demokraattisessa kansantasavallassa;

b)

liitteessä III luetellun, jäsenvaltioiden alueelta tai muualta peräisin olevan lentopolttoaineen suora tai välillinen myynti, toimittaminen, siirto tai vienti Korean demokraattiseen kansantasavaltaan tai lentopolttoaineen kuljetus Korean demokraattiseen kansantasavaltaan jäsenvaltion lipun alla purjehtivalla aluksella tai jäsenvaltioon rekisteröidyllä ilma-aluksella;

c)

liitteessä II lueteltujen, Korean demokraattisesta kansantasavallasta tai muualta peräisin olevien tavaroiden ja teknologian suora tai välillinen tuonti, hankkiminen tai siirto Korean demokraattisesta kansantasavallasta;

d)

liitteessä IV lueteltujen, Korean demokraattisesta kansantasavallasta tai muualta peräisin olevien kullan, titaanimalmin, vanadiinimalmin ja harvinaisten maametallien suora tai välillinen tuonti, hankkiminen tai siirto Korean demokraattisesta kansantasavallasta;

e)

liitteessä V lueteltujen, Korean demokraattisesta kansantasavallasta tai muualta peräisin olevan kivihiilen, raudan ja rautamalmin suora tai välillinen tuonti, hankkiminen tai siirto Korean demokraattisesta kansantasavallasta;

f)

liitteessä VI lueteltujen, Korean demokraattisesta kansantasavallasta tai muualta peräisin olevien öljytuotteiden suora tai välillinen tuonti, hankkiminen tai siirto Korean demokraattisesta kansantasavallasta; ja

g)

liitteessä VII lueteltujen, Korean demokraattisesta kansantasavallasta tai muualta peräisin olevan kuparin, nikkelin, hopean ja sinkin suora tai välillinen tuonti, hankkiminen tai siirto Korean demokraattisesta kansantasavallasta.

2.   Liitteessä II oleva I osa sisältää kaikki tuotteet, materiaalit, varusteet, tavarat ja teknologian, mukaan lukien ohjelmistot, jotka ovat neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 (14) liitteessä I määriteltyjä kaksikäyttötuotteita tai -teknologiaa.

Liitteessä II oleva II osa sisältää muut tuotteet, materiaalit, varusteet, tavarat ja teknologian, jotka mahdollisesti edistävät Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia.

Liitteessä II oleva III osa sisältää ballististen ohjusten alaan liittyvät tietyt keskeiset komponentit.

Liitteessä II oleva IV osa sisältää joukkotuhoaseisiin liittyvät tuotteet, materiaalit, varusteet, tavarat ja teknologian, jotka on nimetty YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2270 (2016) 25 kohdan nojalla.

Liitteessä II oleva V osa sisältää joukkotuhoaseisiin liittyvät tuotteet, materiaalit, varusteet, tavarat ja teknologian, jotka on nimetty YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2321 (2016) 4 kohdan nojalla.

Liite III sisältää 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun lentopolttoaineen.

Liite IV sisältää 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetun kullan, titaanimalmin, vanadiinimalmin ja harvinaiset maametallit.

Liite V sisältää 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetun kivihiilen, raudan ja rautamalmin.

Liite VI sisältää 1 kohdan f alakohdassa tarkoitetut öljytuotteet.

Liite VII sisältää 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetun kuparin, nikkelin, hopean ja sinkin.

3.   Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua kieltoa ei sovelleta lentopolttoaineen myyntiin tai toimittamiseen Korean demokraattisen kansantasavallan ulkopuolella siviililiikenteen matkustajailma-aluksille yksinomaan Korean demokraattiseen kansantasavaltaan suuntautuvan lennon ja niiden takaisin alkuperälentoasemalle suuntautuvan paluulennon edellyttämää kulutusta varten.

4 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan lentopolttoaineen myyntiin, toimittamiseen tai siirtoon edellyttäen, että jäsenvaltio on saanut pakotekomitealta etukäteen poikkeuksellisen ja tapauskohtaisen hyväksynnän tällaisten tuotteiden siirtämiseksi Korean demokraattiseen kansantasavaltaan todennettuja humanitaarisia perustarpeita varten ja että toimituksen ja käytön seuraamiseksi tehokkaalla tavalla on olemassa erityiset järjestelyt.

2.   Poiketen siitä, mitä 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan

a)

kivihiilen tuontiin, hankkimiseen tai siirtoon edellyttäen, että jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat luotettavien tietojen perusteella todenneet, että lähetys on peräisin Korean demokraattisen kansantasavallan ulkopuolelta ja kuljetettu Korean demokraattisen kansantasavallan kautta yksinomaan Rajinin (Rasonin) satamasta tapahtuvaa vientiä varten, ja kyseinen jäsenvaltio on ilmoittanut pakotekomitealle etukäteen tällaisista liiketoimista, eivätkä liiketoimet liity tulojen hankintaan Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia taikka muuta YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) tai 2321 (2016) tai tällä asetuksella kiellettyä toimintaa varten;

b)

rautaa ja rautamalmia koskeviin liiketoimiin, joiden tarkoituksena on todettu olevan yksinomaan toimeentulon turvaaminen ja jotka eivät liity tulojen hankintaan Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia taikka muuta YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) tai 2321 (2016) tai tällä asetuksella kiellettyä toimintaa varten; ja

c)

kivihiiltä koskeviin liiketoimiin, joiden tarkoituksena on todettu olevan yksinomaan toimeentulon turvaaminen, edellyttäen, että kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

i)

liiketoimet eivät liity tulojen hankintaan Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia tai ballististen ohjusten ohjelmia taikka muuta YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) tai 2321(2016) kiellettyä toimintaa varten;

ii)

liiketoimissa ei ole mukana henkilöitä tai yhteisöjä, jotka osallistuvat Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmiin tai ballististen ohjusten ohjelmiin tai muihin YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) tai 2321 (2016) kiellettyihin toimiin, mukaan lukien liitteessä XIII luetellut henkilöt, yhteisöt ja elimet tai näiden puolesta tai johdolla toimivat henkilöt tai yhteisöt taikka suoraan tai välillisesti näiden omistuksessa tai määräysvallassa olevat yhteisöt taikka henkilöt tai yhteisöt, jotka avustavat pakotteiden kiertämisessä; ja

iii)

pakotekomitea ei ole ilmoittanut jäsenvaltioille, että vuotuinen enimmäismäärä on saavutettu.

3.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista 1 ja 2 kohdan nojalla annetuista luvista.

5 artikla

1.   Kielletään elintarvikkeita tai lääkkeitä lukuun ottamatta kaikkien tuotteiden suora tai välillinen myynti, toimittaminen, siirto tai vienti Korean demokraattiseen kansantasavaltaan, jos viejä tietää tai sillä on perusteltu syy olettaa, että

a)

tuote on tarkoitettu suoraan tai välillisesti Korean demokraattisen kansantasavallan asevoimille; tai

b)

tuotteen vienti voisi tukea tai lisätä jonkin muun valtion kuin Korean demokraattisen kansantasavallan asevoimien operatiivisia valmiuksia.

2.   Kielletään 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden tuonti, hankkiminen tai kuljetus Korean demokraattisesta kansantasavallasta, jos tuoja tai kuljettaja tietää tai sillä on perusteltu syy olettaa, että joku 1 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitetuista perusteista on olemassa.

6 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 5 artiklassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan tuotteen myyntiin, toimittamiseen, siirtoon tai vientiin Korean demokraattiseen kansantasavaltaan tai tuotteen tuontiin, hankkimiseen tai kuljetukseen Korean demokraattisesta kansantasavallasta, jos

a)

tuote ei liity asetarvikkeiden tuotantoon, kehittämiseen, ylläpitoon tai käyttöön eikä sotilashenkilöstön kehittämiseen tai ylläpitoon, ja toimivaltainen viranomainen on todennut, että tuote ei suoraan edistäisi Korean demokraattisen kansantasavallan asevoimien operatiivisten valmiuksien kehittämistä tai vientiä, jolla tuetaan tai lisätään jonkin muun kolmannen maan kuin Korean demokraattisen kansantasavallan asevoimien operatiivisia valmiuksia;

b)

pakotekomitea on päättänyt, että tietty toimittaminen, myynti tai siirto ei ole vastoin YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) tai 2321 (2016) tavoitteita; tai

c)

jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on todennut, että kyse on yksinomaan joko humanitaarisista tai toimeentulon turvaamiseen tarkoitetuista toimista, joita Korean demokraattisessa kansantasavallassa olevat henkilöt, yhteisöt tai elimet eivät käytä tulojen hankintaan, ja että toimet eivät liity mihinkään YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) tai 2321 (2016) kiellettyihin toimiin, edellyttäen, että jäsenvaltio ilmoittaa etukäteen pakotekomitealle tällaisesta toteamuksesta ja tiedottaa pakotekomitealle toimenpiteistä, joilla estetään tuotteen muuttaminen kiellettyyn käyttötarkoitukseen.

2.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle aikomuksestaan antaa lupa tämän artiklan nojalla vähintään viikko ennen luvan antamista.

7 artikla

1.   Kielletään

a)

EU:n yhteisessä puolustustarvikeluettelossa tai liitteessä II lueteltuihin tavaroihin ja teknologiaan ja EU:n yhteisessä puolustustarvikeluettelossa tai liitteessä II lueteltujen tavaroiden toimittamiseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun ja välityspalvelujen suora tai välillinen tarjoaminen Korean demokraattisessa kansantasavallassa oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille taikka käytettäväksi Korean demokraattisessa kansantasavallassa;

b)

EU:n yhteisessä puolustustarvikeluettelossa tai liitteessä II lueteltuihin tavaroihin ja teknologiaan liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun, erityisesti avustusten, lainojen ja vientiluottovakuutusten sekä vakuutusten ja jälleenvakuutusten, suora tai välillinen myöntäminen tällaisten tuotteiden myyntiin, toimittamiseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen avun antamiseen Korean demokraattisessa kansantasavallassa oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille taikka käytettäväksi Korean demokraattisessa kansantasavallassa;

c)

EU:n yhteisessä puolustustarvikeluettelossa tai liitteessä II lueteltuihin tavaroihin ja teknologiaan ja EU:n yhteisessä puolustustarvikeluettelossa tai liitteessä II lueteltujen tavaroiden toimittamiseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun suora tai välillinen hankkiminen Korean demokraattisessa kansantasavallassa olevilta luonnollisilta henkilöiltä, oikeushenkilöiltä, yhteisöiltä tai elimiltä taikka käytettäväksi Korean demokraattisessa kansantasavallassa;

d)

EU:n yhteisessä puolustustarvikeluettelossa tai liitteessä II lueteltuihin tavaroihin ja teknologiaan liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun, erityisesti avustusten, lainojen ja vientiluottovakuutusten, suora tai välillinen hankkiminen tällaisten tuotteiden myyntiin, toimittamiseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen avun hankkimiseen Korean demokraattisessa kansantasavallassa olevilta luonnollisilta henkilöiltä, oikeushenkilöiltä, yhteisöiltä tai elimiltä taikka käytettäväksi Korean demokraattisessa kansantasavallassa.

2.   Edellä 1 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta ajoneuvoihin, jotka eivät ole taisteluajoneuvoja mutta jotka on valmistettu tai varustettu luodinkestäviä materiaaleja käyttäen, silloin kun ne on tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan unionin ja sen jäsenvaltioiden henkilöstön suojaamiseen Korean demokraattisessa kansantasavallassa.

8 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 3 artiklan 1 kohdassa ja 7 artiklan 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin antaa luvan 3 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen tavaroiden ja teknologian, mukaan lukien ohjelmistot, suoraan tai välilliseen toimittamiseen, myyntiin, siirtoon tai vientiin taikka 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun apuun tai välityspalveluihin edellyttäen, että kyseiset tavarat, teknologia, apu tai välityspalvelut on tarkoitettu elintarvikkeita tai maataloutta koskeviin taikka lääketieteellisiin tai muihin humanitaarisiin tarkoituksiin.

2.   Poiketen siitä, mitä 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa sekä 7 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan niissä tarkoitettuihin liiketoimiin tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin ja edellyttäen, että YK:n turvallisuusneuvosto on hyväksynyt pyynnön.

3.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista YK:n turvallisuusneuvostolle 3 kohdan nojalla esittämistään hyväksyntää koskevista pyynnöistä.

4.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle tämän artiklan nojalla annetuista luvista neljän viikon kuluessa.

9 artikla

1.   Saapumista ja lähtöä koskevien ennakkotietojen, sellaisena kuin ne on määritetty saapumisen ja poistumisen yleisilmoituksia ja tulli-ilmoituksia koskevissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (15), komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 (16) ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 (17) asianomaisissa säännöksissä, antamista toimivaltaisille tulliviranomaisille koskevan velvollisuuden lisäksi 2 kohdassa tarkoitetut tiedot antavan henkilön on ilmoitettava, sisältyvätkö tavarat EU:n yhteiseen puolustustarvikeluetteloon tai tämän asetuksen soveltamisalaan, ja jos niiden vienti on luvanvaraista, annettava tarkemmat tiedot vientiluvan kattamista tavaroista ja teknologiasta.

2.   Vaadittavat lisätiedot on toimitettava sähköistä tulli-ilmoitusta käyttäen tai, jos tällaista ilmoitusta ei ole, muussa asianmukaisessa sähköisessä tai kirjallisessa muodossa.

10 artikla

1.   Kielletään

a)

liitteessä VIII lueteltujen ylellisyystavaroiden suora tai välillinen myynti, toimittaminen, siirto tai vienti Korean demokraattiseen kansantasavaltaan;

b)

liitteessä VIII lueteltujen, Korean demokraattisesta kansantasavallasta tai muualta peräisin olevien ylellisyystavaroiden suora tai välillinen tuonti, hankkiminen tai siirto Korean demokraattisesta kansantasavallasta.

2.   Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua kieltoa ei sovelleta matkustajien henkilökohtaisiin tavaroihin tai matkustajien henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuihin tavaroihin, jotka ovat luonteeltaan ei-kaupallisia ja jotka sisältyvät heidän matkatavaroihinsa.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja kieltoja ei sovelleta tuotteisiin, jotka ovat välttämättömiä jäsenvaltioiden Korean demokraattisessa kansantasavallassa sijaitsevien diplomaatti- tai konsuliedustustojen taikka kansainvälisen oikeuden nojalla vapauksia nauttivien kansainvälisten järjestöjen virallisia tarkoituksia varten tai jotka ovat niiden henkilökunnan henkilökohtaisia tavaroita.

4.   Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin antaa luvan liitteessä VIII olevassa 17 kohdassa tarkoitettuja tavaroita koskevaan liiketoimeen edellyttäen, että tavarat on tarkoitettu humanitaarisiin tarkoituksiin.

11 artikla

Kielletään

a)

liitteessä IX lueteltujen, unionista tai muualta peräisin olevien kullan, jalometallien ja timanttien suora tai välillinen myynti, toimittaminen, siirto tai vienti Korean demokraattisen kansantasavallan hallitukselle, sen julkisyhteisöille, yhtiöille tai virastoille tai Korean demokraattisen kansantasavallan keskuspankille tai näiden puolesta tai johdolla toimiville henkilöille, yhteisöille tai elimille taikka niiden omistuksessa tai määräysvallassa oleville yhteisöille tai elimille tai mainittujen tahojen hyödynnettäväksi;

b)

liitteessä IX lueteltujen, Korean demokraattisesta kansantasavallasta tai muualta peräisin olevien kullan, jalometallien ja timanttien suora tai välillinen tuonti, hankkiminen tai kuljetus Korean demokraattisen kansantasavallan hallitukselta, sen julkisyhteisöiltä, yhtiöiltä tai virastoilta tai Korean demokraattisen kansantasavallan keskuspankilta tai näiden puolesta tai johdolla toimivilta henkilöiltä, yhteisöiltä tai elimiltä taikka niiden omistuksessa tai määräysvallassa olevilta yhteisöiltä tai elimiltä;

c)

edellä a ja b alakohdassa tarkoitettuihin tavaroihin liittyvän teknisen avun tai välityspalvelujen, rahoituksen tai rahoitusavun suora tai välillinen tarjoaminen Korean demokraattisen kansantasavallan hallitukselle, sen julkisyhteisöille, yhtiöille ja virastoille tai Korean demokraattisen kansantasavallan keskuspankille tai näiden puolesta tai johdolla toimiville henkilöille, yhteisöille tai elimille taikka niiden omistuksessa tai määräysvallassa oleville yhteisöille tai elimille.

12 artikla

Kielletään Korean demokraattisen kansantasavallan rahayksikön määräisten, uusien tai liikkeeseen laskemattomien seteleiden ja lyötyjen metallirahojen suora tai välillinen myynti, toimittaminen, siirto tai vienti Korean demokraattisen kansantasavallan keskuspankille tai sen hyväksi.

13 artikla

Kielletään liitteessä X lueteltujen Korean demokraattisesta kansantasavallasta tai muualta peräisin olevien patsaiden suora tai välillinen tuonti, hankkiminen tai siirto Korean demokraattisesta kansantasavallasta.

14 artikla

Poiketen siitä, mitä 13 artiklassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan tuontiin, hankkimiseen tai siirtoon edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio on saanut pakotekomitealta etukäteen tapauskohtaisen hyväksynnän.

15 artikla

Kielletään liitteessä XI lueteltujen helikoptereiden ja alusten suora tai välillinen myynti, toimittaminen, siirto tai vienti Korean demokraattiseen kansantasavaltaan.

16 artikla

Poiketen siitä, mitä 15 artiklassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan tällaiseen myyntiin, toimittamiseen, siirtoon tai vientiin edellyttäen, että jäsenvaltio on saanut pakotekomitealta etukäteen tapauskohtaisen hyväksynnän.

III LUKU

Tietynlaisen kaupallisen toiminnan rajoitukset

17 artikla

1.   Kielletään vastaanottamasta tai hyväksymästä unionin alueelle tehtäviä investointeja kaupalliseen toimintaan, jos investointien tekijöinä ovat

a)

Korean demokraattisen kansantasavallan hallituksen luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt tai elimet;

b)

Korean työväenpuolue;

c)

Korean demokraattisen kansantasavallan kansalaiset;

d)

Korean demokraattisen kansantasavallan lainsäädännön mukaisesti perustetut tai muodostetut oikeushenkilöt, yhteisöt tai elimet;

e)

luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt tai elimet, jotka toimivat a–d alakohdassa tarkoitettujen henkilöiden, yhteisöjen tai elinten puolesta tai johdolla; ja

f)

luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt tai elimet, jotka ovat a–d alakohdassa tarkoitettujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten omistuksessa tai määräysvallassa.

2.   Kielletään

a)

yhteisyrityksen perustaminen sellaisen 1 kohdassa tarkoitetun luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen kanssa, joka osallistuu Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmiin, ballististen ohjusten ohjelmiin tai muihin joukkotuhoaseohjelmiin tai näihin liittyvään toimintaan taikka toimintaan kaivos-, jalostamo- tai kemianteollisuudessa, metallurgiassa ja metalliteollisuudessa, avaruusteollisuudessa tai tavanomaisiin aseisiin liittyvän teollisuuden alalla, tai omistusosuuden tai lisäosuuden hankkiminen tällaisessa luonnollisessa henkilössä, oikeushenkilössä, yhteisössä tai elimessä, mukaan lukien tällaisen luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen hankkiminen kokonaan tai osuuteen oikeuttavien osakkeiden ja muiden arvopapereiden hankkiminen;

b)

rahoituksen tai rahoitusavun myöntäminen 1 kohdan d–f alakohdassa tarkoitetulle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle tai tällaisen luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen dokumentoitua rahoitustarkoitusta varten;

c)

tämän kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuun toimintaan suoraan tai välillisesti liittyvien sijoituspalvelujen tarjoaminen; ja

d)

suora tai välillinen osallistuminen yhteisyrityksiin tai muihin liiketoimintajärjestelyihin liitteessä XIII lueteltujen yhteisöjen sekä niiden nimissä, puolesta tai johdolla toimivien luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten kanssa.

18 artikla

1.   Kielletään

a)

kaikkien liitteessä XII olevassa A osassa tarkoitettujen kaivostoimintaan liittyvien palvelujen ja kemian-, kaivos- ja jalostusteollisuuden toimialoilla valmistukseen liittyvien palvelujen suora tai välillinen tarjoaminen Korean demokraattisessa kansantasavallassa oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Korean demokraattisessa kansantasavallassa; ja

b)

liitteessä XII olevassa B osassa tarkoitettujen tietotekniikkapalvelujen ja niihin liittyvien palvelujen suora tai välillinen tarjoaminen Korean demokraattisessa kansantasavallassa oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Korean demokraattisessa kansantasavallassa.

2.   Edellä 1 kohdan b alakohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta tietotekniikkapalveluihin ja niihin liittyviin palveluihin siltä osin kuin ne on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi Korean demokraattisessa kansantasavallassa kansainvälisen oikeuden nojalla koskemattomuutta nauttivan diplomaatti- tai konsuliedustuston tai kansainvälisen järjestön virallisissa tarkoituksissa.

3.   Edellä 1 kohdan b alakohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta tietotekniikkapalveluihin tai niihin liittyviin palveluihin, joita tarjoavat julkiset elimet tai sellaiset oikeushenkilöt, yhteisöt tai elimet, jotka saavat unionilta tai jäsenvaltioilta julkista rahoitusta näiden palvelujen tarjoamiseksi kehitystarkoituksiin, jotka vastaavat suoraan siviiliväestön tarpeisiin, tai ydinaseriisunnan edistämiseen.

19 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 18 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan kaivostoimintaan liittyvien palvelujen tarjoamiseen sekä kemian-, kaivos- ja jalostusteollisuuden toimialoilla valmistukseen liittyvien palvelujen tarjoamiseen siltä osin kuin ne on tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan kehitystarkoituksiin, jotka vastaavat suoraan siviiliväestön tarpeisiin, tai ydinaseriisunnan edistämiseen.

2.   Tapauksissa, jotka eivät kuulu 18 artiklan 3 kohdan soveltamisalaan, ja poiketen siitä, mitä 18 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan tietotekniikkapalvelujen ja niihin liittyvien palvelujen tarjoamiseen siltä osin kuin kyseiset palvelut on tarkoitus käyttää yksinomaan kehitystarkoituksiin, jotka vastaavat suoraan siviiliväestön tarpeisiin, tai ydinaseriisunnan edistämiseen.

20 artikla

1.   Kielletään

a)

kiinteän omaisuuden vuokraus tai muunlainen saataville asettaminen suoraan tai välillisesti Korean demokraattisen kansantasavallan hallituksen henkilöille, yhteisöille tai elimille muussa tarkoituksessa kuin diplomaattisia suhteita koskevan vuoden 1961 Wienin yleissopimuksen ja konsulisuhteita koskevan vuoden 1963 Wienin yleissopimuksen mukaista diplomaatti- tai konsulitoimintaa varten;

b)

kiinteän omaisuuden vuokraus suoraan tai välillisesti Korean demokraattisen kansantasavallan hallituksen henkilöiltä, yhteisöiltä tai elimiltä; ja

c)

minkä tahansa toiminnan harjoittaminen, joka liittyy sellaisen kiinteän omaisuuden käyttöön, joka on Korean demokraattisen kansantasavallan hallituksen henkilöiden, yhteisöjen tai elinten omistuksessa tai vuokraama tai johon niillä on muutoin käyttöoikeus, lukuun ottamatta sellaisten tavaroiden ja palvelujen tarjoamista,

i)

jotka ovat olennaisia vuosien 1961 ja 1963 Wienin yleissopimusten mukaista diplomaatti- tai konsuliedustustojen toimintaa varten; ja

ii)

joita ei voida käyttää tulojen tai voiton tuottamiseen suoraan tai välillisesti Korean demokraattisen kansantasavallan hallitukselle.

2.   Tätä artiklaa sovellettaessa ’kiinteällä omaisuudella’ tarkoitetaan maa-alueita, rakennuksia ja niiden osia, jotka sijaitsevat Korean demokraattisen kansantasavallan alueen ulkopuolella.

IV LUKU

Varainsiirtoja ja rahoituspalveluja koskevat rajoitukset

21 artikla

1.   Kielletään varojen siirto Korean demokraattiseen kansantasavaltaan ja sieltä pois.

2.   Kielletään luotto- ja rahoituslaitoksia toteuttamasta liiketoimia tai jatkamasta niihin osallistumista seuraavien kanssa:

a)

luotto- ja rahoituslaitokset, joiden kotipaikka on Korean demokraattisessa kansantasavallassa;

b)

luotto- ja rahoituslaitosten, joiden kotipaikka on Korean demokraattisessa kansantasavallassa, 1 artiklan soveltamisalaan kuuluvat sivuliikkeet ja tytäryhtiöt;

c)

luotto- ja rahoituslaitosten, joiden kotipaikka on Korean demokraattisessa kansantasavallassa, 1 artiklan soveltamisalaan kuulumattomat sivuliikkeet ja tytäryhtiöt;

d)

luotto- ja rahoituslaitokset, joiden kotipaikka ei ole Korean demokraattisessa kansantasavallassa ja jotka kuuluvat 1 artiklan soveltamisalaan ja ovat sellaisten henkilöiden, yhteisöjen tai elinten määräysvallassa, joiden kotipaikka on Korean demokraattisessa kansantasavallassa;

e)

luotto- ja rahoituslaitokset, joiden kotipaikka ei ole Korean demokraattisessa kansantasavallassa tai jotka eivät kuulu 1 artiklan soveltamisalaan, mutta jotka ovat sellaisten henkilöiden, yhteisöjen tai elinten määräysvallassa, joiden kotipaikka on Korean demokraattisessa kansantasavallassa.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta varojen siirtoihin tai liiketoimiin, jotka ovat välttämättömiä jäsenvaltion Korean demokraattisessa kansantasavallassa sijaitsevan diplomaatti- tai konsuliedustuston taikka kansainvälisen oikeuden nojalla vapauksia nauttivan kansainvälisen järjestön virallisia tarkoituksia varten.

4.   Edellä 1 ja 2 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta seuraaviin liiketoimiin, jos niihin liittyy enintään 15 000 euron tai vastaavan määrän suuruinen varainsiirto:

a)

elintarvikkeita, terveydenhuoltoa tai lääkinnällisiä laitteita koskevat taikka maatalouteen tai humanitaarisiin tarkoituksiin liittyvät liiketoimet;

b)

henkilökohtaisia rahalähetyksiä koskevat liiketoimet;

c)

tässä asetuksessa säädettyjen poikkeusten täytäntöönpanoa koskevat liiketoimet;

d)

tiettyyn kauppasopimukseen, jota ei ole tällä asetuksella kielletty, liittyvät liiketoimet;

e)

liiketoimet, jotka ovat tarpeen yksinomaan sellaisten unionin tai sen jäsenvaltioiden rahoittamien hankkeiden toteuttamiseen, jotka liittyvät suoraan siviiliväestön tarpeisiin vastaaviin kehitystarkoituksiin tai ydinaseriisunnan edistämiseen; ja

f)

liiketoimet, jotka liittyvät diplomaatti- tai konsuliedustustoon tai kansainväliseen järjestöön, jolla on kansainvälisen oikeuden mukaisia vapauksia, mikäli tällaiset liiketoimet on tarkoitettu käytettäviksi kyseisen diplomaatti- tai konsuliedustuston tai kansainvälisen järjestön virallisiin tarkoituksiin.

22 artikla

1.   Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat 21 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetyistä kielloista poiketen antaa luvan 21 artiklan 4 kohdan a–f alakohdassa mainittuihin liiketoimiin, joiden arvo on yli 15 000 euroa tai vastaava määrä.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua lupaa vaaditaan riippumatta siitä, toteutetaanko varainsiirto yhtenä suorituksena vai useina suorituksina, jotka näyttävät olevan toisiinsa kytkeytyneitä. Tätä asetusta sovellettaessa ’suorituksilla, jotka näyttävät olevan toisiinsa kytkeytyneitä’, tarkoitetaan

a)

useita peräkkäisiä saman 21 artiklan 2 kohdan soveltamisalaan kuuluvan rahoitus- tai luottolaitoksen tekemiä tai sille tehtyjä taikka saman Korean demokraattisen kansantasavallan henkilön, yhteisön tai elimen tekemiä tai tälle tehtyjä varainsiirtoja, jotka liittyvät samaan varainsiirtovelvollisuuteen, kun kukin yksittäinen varainsiirto jää alle 15 000 euron mutta ne yhdessä täyttävät luvan hankkimiselle asetetut kriteerit; ja

b)

useita varainsiirtoja, joihin osallistuu useita maksupalveluntarjoajia taikka luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä ja jotka liittyvät samaan varainsiirtovelvollisuuteen.

3.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava toisilleen ja komissiolle kaikista 1 kohdan nojalla annetuista luvista.

4.   Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat 21 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetyistä kielloista poiketen antaa luvan liiketoimille, jotka koskevat Korean demokraattista kansantasavaltaa, sen kansalaisia tai sen lain mukaisesti perustettuja tai muodostettuja oikeushenkilöitä, yhteisöjä tai elimiä kohtaan esitettyjen vaatimusten täyttämiseen liittyviä maksuja, ja luonteeltaan vastaaville liiketoimille, joilla ei edistetä tässä asetuksessa kiellettyä toimintaa, tapauskohtaisesti ja edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut muille jäsenvaltioille ja komissiolle aikeestaan antaa lupa ainakin kymmenen päivää etukäteen.

23 artikla

1.   Luotto- ja rahoituslaitosten on 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen luotto- ja rahoituslaitosten kanssa toteuttamiensa toimien yhteydessä

a)

sovellettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 (18) 13 ja 14 artiklan nojalla vahvistettuja asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia toimenpiteitä;

b)

varmistettava, että direktiivin (EU) 2015/849 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/847 (19) nojalla vahvistettuja rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä koskevia menettelyjä noudatetaan;

c)

edellytettävä maksajia ja maksunsaajia koskevien tietojen toimittamista varainsiirtojen mukana asetuksessa (EU) 2015/847 edellytetyllä tavalla ja kieltäydyttävä käsittelemästä liiketointa, jos mikä tahansa näistä tiedoista puuttuu tai on epätäydellinen;

d)

säilytettävä liiketoimia koskevat tiedot direktiivin (EU) 2015/849 40 artiklan b alakohdan mukaisesti;

e)

jos on perusteltu syy epäillä, että varoilla voitaisiin edistää Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia taikka näihin liittyvää toimintaa, jäljempänä ’joukkotuhoaseiden leviämisen rahoittaminen’, ilmoitettava viipymättä epäilyksistään toimivaltaiselle rahanpesun selvittelykeskukselle, sellaisena kuin se on määritelty direktiivissä (EU) 2015/849, tai mille tahansa muulle asianomaisen jäsenvaltion nimeämälle toimivaltaiselle viranomaiselle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen 7 artiklan 1 kohdan tai 33 artiklan soveltamista;

f)

ilmoitettava viipymättä kaikista epäilyttävistä liiketoimista, myös niiden yrityksistä;

g)

pidättäydyttävä toteuttamasta liiketoimia, joiden ne perustellusta syystä epäilevät liittyvän joukkotuhoaseiden leviämisen rahoittamiseen, ennen kuin ne ovat saaneet päätökseen e alakohdan mukaiset tarvittavat toimet ja noudattaneet asianomaisen rahanpesun selvittelykeskuksen tai toimivaltaisen viranomaisen ohjeita.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa rahanpesun selvittelykeskuksen tai epäilyttäviä liiketoimia vastaanottavana ja analysoivana kansallisena yhteyspisteenä toimivan muun toimivaltaisen viranomaisen on saatava ilmoituksia mahdollisesta joukkotuhoaseiden leviämisen rahoittamisesta, ja sillä on oltava suoraan tai välillisesti ja riittävän nopeasti käytettävissään rahoitusta, hallintoa ja lainkäyttöä koskevat tiedot, joita se tarvitsee voidakseen asianmukaisesti hoitaa tämän tehtävänsä, mukaan lukien epäilyttäviä liiketoimia koskevien ilmoitusten analysointi.

24 artikla

Kielletään luotto- ja rahoituslaitoksia

a)

avaamasta pankkitiliä 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa luotto- tai rahoituslaitoksessa;

b)

aloittamasta kirjeenvaihtajapankkisuhdetta 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun luotto- tai rahoituslaitoksen kanssa;

c)

avaamasta edustustoja Korean demokraattiseen kansantasavaltaan tai perustamasta uutta sivuliikettä tai tytäryhtiötä Korean demokraattiseen kansantasavaltaan; ja

d)

perustamasta yhteisyritystä 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun luotto- tai rahoituslaitoksen kanssa taikka hankkimasta omistusoikeutta tällaisessa luotto- tai rahoituslaitoksessa.

25 artikla

1.   Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat 24 artiklan b ja d alakohdassa säädetyistä kielloista poiketen antaa luvan liiketoimiin, jos pakotekomitea on hyväksynyt ne etukäteen.

2.   Asianomaisen jäsenvaltion on viipymättä ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista 1 kohdan nojalla annetuista luvista.

26 artikla

Luotto- ja rahoituslaitosten on viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2016 YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2270 (2016) vaatimusten mukaisesti

a)

suljettava kaikki tilit 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa luotto- tai rahoituslaitoksessa;

b)

lopetettava kaikki kirjeenvaihtajapankkisuhteet 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun luotto- tai rahoituslaitoksen kanssa;

c)

suljettava edustustonsa, sivuliikkeensä ja tytäryhtiönsä Korean demokraattisessa kansantasavallassa;

d)

lakkautettava yhteisyritykset 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun luotto- tai rahoituslaitoksen kanssa; ja

e)

luovuttava kaikista omistusoikeuksista 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa luotto- tai rahoituslaitoksessa.

27 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 26 artiklan a ja c alakohdassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan tiettyjen edustustojen, tytäryhtiöiden tai pankkitilien ylläpitämiseen edellyttäen, että pakotekomitea on tapauskohtaisesti määrittänyt, että tällaisia edustustoja, tytäryhtiöitä tai tilejä tarvitaan humanitaaristen toimien toteuttamista varten tai diplomaattiedustustojen toimintaan Korean demokraattisessa kansantasavallassa taikka YK:n tai sen erityisjärjestöjen tai vastaavien järjestöjen toimintaa varten tai muita YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) tai 2371 (2017) tavoitteiden mukaisia tarkoituksia varten.

2.   Asianomaisen jäsenvaltion on viipymättä ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista 1 kohdan nojalla annetuista luvista.

28 artikla

1.   Kielletään luotto- ja rahoituslaitoksia avaamasta tiliä Korean demokraattisen kansantasavallan diplomaatti- tai konsuliedustustoille ja niiden Korean demokraattisesta kansantasavallasta tuleville jäsenille.

2.   Luotto- ja rahoituslaitosten on viimeistään 11 päivänä huhtikuuta 2017 suljettava kaikki Korean demokraattisen kansantasavallan diplomaatti- tai konsuliedustustojen ja niiden Korean demokraattisesta kansantasavallasta tulevien jäsenten hallussa tai määräysvallassa olevat tilit.

29 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 28 artiklan 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat Korean demokraattisen kansantasavallan diplomaatti- tai konsuliedustuston tai jonkun niiden jäsenen pyynnöstä antaa luvan yhden tilin avaamiseen edustustoa ja jäsentä kohti edellyttäen, että edustuston isäntävaltiona on kyseinen jäsenvaltio tai edustuston jäsen on akkreditoitu kyseiseen jäsenvaltioon.

2.   Poiketen siitä, mitä 28 artiklan 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat Korean demokraattisen kansantasavallan diplomaatti- tai konsuliedustuston tai sen jäsenen pyynnöstä antaa luvan tilin pitämiseen edellyttäen, että jäsenvaltio on todennut, että

i)

diplomaatti- tai konsuliedustusto sijaitsee kyseisessä jäsenvaltiossa tai diplomaatti- tai konsuliedustuston jäsen on akkreditoitu kyseiseen jäsenvaltioon; ja

ii)

diplomaatti- tai konsuliedustustolla tai sen jäsenellä ei ole muuta tiliä kyseisessä jäsenvaltiossa.

Jos diplomaatti- tai konsuliedustustolla tai Korean demokraattisesta kansantasavallasta tulevalla jäsenellä on useampi kuin yksi tili kyseisessä jäsenvaltiossa, edustusto tai jäsen voi ilmoittaa, mikä tileistä säilytetään.

3.   Jollei diplomaattisia suhteita koskevan vuoden 1961 Wienin yleissopimuksen ja konsulisuhteita koskevan vuoden 1963 Wienin yleissopimuksen sovellettavista määräyksistä muuta johdu, jäsenvaltioiden on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kyseiseen jäsenvaltioon akkreditoitujen diplomaatti- tai konsuliedustustojen Korean demokraattisesta kansantasavallasta tulevien jäsenten nimet ja tunnistustiedot viimeistään 13 päivänä maaliskuuta 2017 ja kaikista luetteloon myöhemmin tehtävistä tarkistuksista viikon kuluessa.

4.   Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat ilmoittaa kyseisen jäsenvaltion luotto- ja rahoituslaitoksille kyseiseen jäsenvaltioon tai mihin tahansa muuhun jäsenvaltioon akkreditoitujen diplomaatti- tai konsuliedustustojen Korean demokraattisesta kansantasavallasta tulevien jäsenten henkilötiedot.

5.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista 1 ja 2 kohdan nojalla annetuista luvista.

30 artikla

Kielletään

a)

luvan antaminen 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun luotto- tai rahoituslaitoksen edustuston avaamiseen taikka sivuliikkeen tai tytäryhtiön perustamiseen unioniin;

b)

edustuston avaamista taikka sivuliikkeen tai tytäryhtiön perustamista unioniin koskevien sopimusten tekeminen 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua luotto- tai rahoituslaitosta varten tai niiden puolesta;

c)

luvan antaminen sille, että 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun luotto- tai rahoituslaitoksen edustusto, sivuliike tai tytäryhtiö aloittaa luottolaitostoiminnan tai muun luvanvaraisen toiminnan taikka jatkaa sitä, jos kyseinen edustusto, sivuliike tai tytäryhtiö ei ole ollut toiminnassa ennen 19 päivää helmikuuta 2013;

d)

21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua luotto- tai rahoituslaitosta hankkimasta osuutta tai lisäosuutta taikka muuta omistusoikeutta 1 artiklan soveltamisalaan kuuluvasta luotto- tai rahoituslaitoksesta; ja

e)

21 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun luotto- tai rahoituslaitoksen edustuston, sivuliikkeen tai tytäryhtiön toiminta tai toiminnan helpottaminen.

31 artikla

Kielletään

a)

19 päivän helmikuuta 2013 jälkeen liikkeeseen laskettujen valtion joukkovelkakirjojen tai valtion takaamien joukkovelkakirjojen suora tai välillinen myynti mille tahansa seuraavista taikka niiden suora tai välillinen osto miltä tahansa seuraavista:

i)

Korean demokraattinen kansantasavalta tai sen hallitus sekä sen julkisyhteisöt, yhtiöt ja virastot;

ii)

Korean demokraattisen kansantasavallan keskuspankki;

iii)

edellä 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut luotto- tai rahoituslaitokset;

iv)

luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka toimii i tai ii alakohdassa tarkoitetun oikeushenkilön, yhteisön tai elimen puolesta tai johdolla;

v)

edellä i, ii tai iii alakohdassa tarkoitetun henkilön, yhteisön tai elimen omistuksessa tai määräysvallassa oleva oikeushenkilö, yhteisö tai elin;

b)

19 päivän helmikuuta 2013 jälkeen liikkeelle laskettuihin valtion joukkovelkakirjoihin tai valtion takaamiin joukkovelkakirjoihin liittyvien välityspalvelujen tarjoaminen a alakohdassa tarkoitetulle henkilölle, yhteisölle tai elimelle;

c)

edellä a alakohdassa tarkoitetun henkilön, yhteisön tai elimen avustaminen valtion joukkovelkakirjojen tai valtion takaamien joukkovelkakirjojen liikkeellelaskussa tarjoamalla välityspalveluja, mainontapalveluja tai muita tällaisiin joukkovelkakirjoihin liittyviä palveluita.

32 artikla

Kielletään rahoituksen tai rahoitusavun myöntäminen Korean demokraattisen kansantasavallan kanssa käytävää kauppaa varten, mukaan lukien vientiluottojen, -takuiden tai -vakuutusten myöntäminen luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille, jotka osallistuvat tällaiseen kauppaan.

33 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 32 artiklassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan rahoitusapuun Korean demokraattisen kansantasavallan kanssa käytävää kauppaa varten edellyttäen, että jäsenvaltio on saanut pakotekomitealta etukäteen tapauskohtaisen hyväksynnän.

2.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikki 1 kohdan nojalla annetut luvat.

V LUKU

Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen

34 artikla

1.   Jäädytetään kaikki liitteissä XIII, XV, XVI ja XVII luetelluille henkilöille, yhteisöille tai elimille kuuluvat taikka niiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit.

2.   Takavarikoidaan kaikki liitteessä XIV luetellut alukset.

3.   Mitään varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan eikä välillisesti asettaa liitteissä XIII, XV, XVI ja XVII lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten saataville tai hyödynnettäviksi.

4.   Liitteessä XIII luetellaan henkilöt, yhteisöt ja elimet, jotka pakotekomitea tai YK:n turvallisuusneuvosto on nimennyt YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1718 (2006) 8 kohdan d alakohdan tai YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2094 (2013) 8 kohdan mukaisesti.

Liitteessä XIV luetellaan alukset, jotka pakotekomitea on nimennyt YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2321 (2016) 12 kohdan nojalla.

Liitteessä XV luetellaan henkilöt, yhteisöt ja elimet, joita ei luetella liitteissä XIII ja XIV ja joista neuvosto on päätöksen (YUTP) 2016/849 27 artiklan 1 kohdan b alakohdan tai jonkin vastaavan myöhemmän säännöksen mukaisesti todennut, että ne

a)

ovat vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmista, ballististen ohjusten ohjelmista tai muista joukkotuhoaseohjelmista muun muassa tukemalla tai edistämällä niitä taikka ovat tällaisten henkilöiden, yhteisöjen tai elinten puolesta tai johdolla toimivia taikka niiden omistuksessa tai määräysvallassa olevia henkilöitä, yhteisöjä tai elimiä, myös siinä tapauksessa, että omistus tai määräysvalta perustuu laittomiin keinoihin;

b)

tarjoavat Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia mahdollisesti edistäviä rahoituspalveluja tai järjestävät tällaisia ohjelmia mahdollisesti edistävien varojen, muun omaisuuden tai taloudellisten resurssien siirtoja unionin alueelle, unionin alueen kautta tai unionin alueelta tai siten, että niihin osallistuu jäsenvaltioiden kansalaisia tai jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti järjestäytyneitä yhteisöjä tai unionin alueella oleskelevia henkilöitä tai sinne sijoittautuneita rahoituslaitoksia taikka tällaisten henkilöiden, yhteisöjen tai elinten puolesta tai johdolla toimivia tai niiden omistuksessa tai määräysvallassa olevia henkilöitä, yhteisöjä tai elimiä; tai

c)

osallistuvat aseiden ja kaikenlaisten niihin liittyvien tarvikkeiden tai Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia mahdollisesti edistävien tuotteiden, materiaalien, varusteiden, tavaroiden tai teknologian toimittamiseen Korean demokraattiseen kansantasavaltaan tai Korean demokraattisesta kansantasavallasta muun muassa rahoituspalveluja tarjoamalla.

5.   Liitteessä XVI luetellaan henkilöt, yhteisöt tai elimet, joita ei mainita liitteissä XIII, XIV tai XV ja jotka työskentelevät liitteissä XIII, XIV tai XV luetellun henkilön, yhteisön tai elimen puolesta tai johdolla, sekä henkilöt, jotka avustavat pakotteiden kiertämisessä tai rikkovat tämän asetuksen säännöksiä.

6.   Liitteessä XVII luetellaan Korean demokraattisen kansantasavallan hallituksen tai Korean työväenpuolueen yksiköt tai elimet sekä henkilöt, yhteisöt tai elimet, jotka toimivat niiden puolesta tai niiden johdolla, sekä niiden omistuksessa tai määräysvallassa olevat yhteisöt tai elimet, jotka osallistuvat Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmiin tai ballististen ohjusten ohjelmiin tai muihin YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmilla 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) tai 2371 (2017) kiellettyihin toimiin mutta joita ei mainita liitteissä XIII, XIV, XV tai XVI.

7.   Liitteitä XV, XVI ja XVII tarkastellaan uudelleen säännöllisin väliajoin ja vähintään 12 kuukauden välein.

8.   Liitteisiin XIII, XIV, XV, XVI ja XVII sisältyvät asianomaisten luetteloon merkittyjen henkilöiden, yhteisöjen, elinten ja alusten luetteloon merkitsemisen perusteet.

9.   Liitteissä XIII, XIV, XV, XVI ja XVII esitetään myös tiedot, jotka ovat tarpeen asianomaisten luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen, elinten ja alusten tunnistamiseksi, jos nämä tiedot ovat saatavilla. Luonnollisten henkilöiden osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, myös peitenimet, syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus, passin ja henkilökortin numerot, sukupuoli, osoite, jos se on tiedossa, sekä toimi tai ammatti. Oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, rekisteröintiaika ja -paikka, rekisterinumero ja toimipaikka.

10.   Edellä 1 ja 3 kohdassa säädettyä kieltoa, siltä osin kuin se koskee liitteessä XVII lueteltuja henkilöitä, yhteisöjä tai elimiä, ei sovelleta, jos varoja ja taloudellisia resursseja tarvitaan toimintaan, jota toteuttavat Korean demokraattisen kansantasavallan edustustot YK:ssa ja sen erityisjärjestöissä ja vastaavissa järjestöissä tai muut Korean demokraattisen kansantasavallan diplomaattiset edustustot ja konsuliedustustot, tai jos jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on saanut pakotekomitealta etukäteen tapauskohtaisen hyväksynnän sillä perusteella, että varoja, rahoitusomaisuutta tai taloudellisia resursseja tarvitaan humanitaarisen avun toimittamista, ydinaseriisuntaa tai muuta YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2270 (2016) mukaista tarkoitusta varten.

11.   Edellä oleva 3 kohta ei estä unionissa olevia rahoitus- tai luottolaitoksia hyvittämästä luetteloon merkityn luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen jäädytettyjä tilejä, joille siirretään kolmansien osapuolten varoja, edellyttäen, että myös kaikki näille tileille lisättävät varat jäädytetään. Rahoitus- tai luottolaitoksen on viipymättä ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille tällaisista tilitapahtumista.

12.   Edellä olevaa 3 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin määriin, jos tällaiset korkotuotot, muut tuotot ja maksut jäädytetään 1 kohdan mukaisesti:

a)

näistä tileistä kertyvät korko- tai muut tuotot; ja

b)

sellaisista sopimuksista tai velvoitteista johtuvat maksut, jotka on tehty tai jotka ovat syntyneet ennen tässä artiklassa tarkoitetun henkilön, yhteisön tai elimen nimeämispäivää.

35 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 34 artiklassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen taikka tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen saataville, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

ne ovat todenneet, että asianomaiset varat tai taloudelliset resurssit ovat tarpeen liitteissä XIII, XV, XVI tai XVII lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten sekä kyseisten luonnollisten henkilöiden huollettavina olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi, mukaan lukien maksut, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä, ja maksut, jotka on tarkoitettu yksinomaan

i)

oikeudellisiin palveluihin liittyviin kohtuullisiin palkkioihin ja näistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen; tai

ii)

jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuviin palkkioihin tai palvelumaksuihin; ja

b)

asianomainen jäsenvaltio on silloin, kun lupa koskee liitteessä XIII lueteltua henkilöä, yhteisöä tai elintä, ilmoittanut pakotekomitealle toteamuksestaan ja aikeestaan antaa lupa eikä pakotekomitea ole viiden työpäivän kuluessa ilmoituksen saamisesta ilmoittanut vastustavansa tätä.

2.   Poiketen siitä, mitä 34 artiklassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen taikka tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen saataville todettuaan, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit ovat tarpeen poikkeuksellisten menojen kattamiseen, edellyttäen, että

a)

asianomainen jäsenvaltio on silloin, kun lupa koskee liitteessä XIII lueteltua henkilöä, yhteisöä tai elintä, ilmoittanut toteamuksestaan pakotekomitealle ja pakotekomitea on hyväksynyt tämän toteamuksen;

b)

asianomainen jäsenvaltio on silloin, kun lupa koskee liitteissä XV, XVI tai XVII lueteltua henkilöä, yhteisöä tai elintä, ilmoittanut muille jäsenvaltioille ja komissiolle vähintään kaksi viikkoa ennen luvan antamista perusteet, joiden nojalla se katsoo, että erityinen lupa olisi annettava.

3.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava viipymättä muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista 1 ja 2 kohdan nojalla annetuista luvista.

36 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 34 artiklassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

kyseisiin varoihin tai taloudellisiin resursseihin kohdistuu tuomioistuimen, viranomaisen tai välimiesoikeuden ennen 34 artiklassa tarkoitetun henkilön, yhteisön tai elimen nimeämispäivää antama päätös tai perustama panttioikeus;

b)

kyseisiä varoja tai taloudellisia resursseja on käytettävä yksinomaan täyttämään tällaisella päätöksellä turvatut tai tällaisella panttioikeudella päteväksi tunnustetut vaateet niiden lakien ja muiden säännösten asettamissa rajoissa, jotka koskevat sellaisten henkilöiden oikeuksia, joilla on tällaisia vaateita;

c)

päätöstä ei ole annettu tai panttioikeutta perustettu liitteissä XIII, XV, XVI tai XVII luetellun henkilön, yhteisön tai elimen eduksi;

d)

päätöksen tai panttioikeuden tunnustaminen ei ole asianomaisen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteiden vastaista;

e)

asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut liitteessä XIII lueteltuja henkilöitä, yhteisöjä tai elimiä koskevasta päätöksestä tai panttioikeudesta pakotekomitealle.

2.   Poiketen siitä, mitä 34 artiklassa säädetään, ja edellyttäen, että liitteessä XV, XVI tai XVII luetellun henkilön, yhteisön tai elimen suorittama maksu perustuu sopimukseen, jonka kyseinen henkilö, yhteisö tai elin on tehnyt, tai velvoitteeseen, joka on syntynyt kyseiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle ennen päivää, jona kyseinen henkilö, yhteisö tai elin on nimetty, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen todettuaan, että

a)

sopimus ei liity mihinkään 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, 3 artiklan 3 kohdassa tai 7 artiklassa tarkoitettuun tuotteeseen, toimeen, palveluun tai liiketoimeen; ja

b)

maksun saajana ei suoraan eikä välillisesti ole liitteessä XV, XVI tai XVII lueteltu henkilö, yhteisö tai elin.

3.   Asianomaisen jäsenvaltion on vähintään 10 päivää ennen luvan antamista 2 kohdan nojalla ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle tästä toteamuksesta sekä aikeestaan antaa lupa.

37 artikla

Edellä 34 artiklan 1 ja 3 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta varoihin ja taloudellisiin resursseihin, jotka kuuluvat Foreign Trade Bank -pankille tai Korean National Insurance Company (KNIC) -yhtiölle tai jotka asetetaan näiden saataville, sikäli kuin tällaiset varat ja taloudelliset resurssit on tarkoitettu yksinomaan Korean demokraattisessa kansantasavallassa sijaitsevan diplomaatti- tai konsuliedustuston virallisiin tarkoituksiin taikka Yhdistyneiden kansakuntien toteuttamiin tai sen kanssa yhteistyössä toteutettaviin humanitaarisen avun toimiin.

VI LUKU

Kuljetusrajoitukset

38 artikla

1.   Unionissa oleva tai sen kautta kulkeva rahti, mukaan lukien henkilökohtaiset matkatavarat ja ruumaan menevät matkatavarat, voidaan tarkastaa, myös silloin kun se on lentoasemilla, merisatamissa ja asetuksen (EU) N:o 952/2013 243–249 artiklassa tarkoitetuilla vapaa-alueilla tai kulkee niiden kautta, sen varmistamiseksi, että se ei sisällä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmilla 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2371 (2017) tai tällä asetuksella kiellettyjä tuotteita, jos

a)

rahti on peräisin Korean demokraattisesta kansantasavallasta;

b)

rahdin määränpää on Korean demokraattinen kansantasavalta;

c)

rahdin välittäjinä ovat tai sen kulkua helpottavat Korean demokraattinen kansantasavalta tai sen kansalaiset taikka henkilöt tai yhteisöt, jotka toimivat näiden puolesta tai näiden johdolla, tai näiden omistamat tai määräysvallassa olevat yhteisöt;

d)

rahdin välittäjinä ovat tai sen kulkua helpottavat liitteessä XIII luetellut henkilöt, yhteisöt tai elimet;

e)

rahti kuljetetaan Korean demokraattisen kansantasavallan lipun alla purjehtivalla aluksella tai Korean demokraattiseen kansantasavaltaan rekisteröidyllä ilma-aluksella taikka kansallisuudettomalla aluksella tai ilma-aluksella.

2.   Jos unionissa oleva tai sen kautta kulkeva rahti, mukaan lukien lentoasemilla, merisatamissa ja vapaa-alueilla oleva tai niiden kautta kulkeva rahti, ei kuulu 1 kohdan soveltamisalaan, se voidaan seuraavissa olosuhteissa tarkastaa, jos on perusteltu syy olettaa, että se voi sisältää tuotteita, joiden myynti, toimittaminen, siirto tai vienti on tällä asetuksella kielletty:

a)

rahti on peräisin Korean demokraattisesta kansantasavallasta;

b)

rahdin määränpää on Korean demokraattinen kansantasavalta; tai

c)

rahdin välittäjinä ovat tai sen kulkua helpottavat Korean demokraattinen kansantasavalta tai sen kansalaiset taikka henkilöt tai yhteisöt, jotka toimivat näiden puolesta.

3.   Edellä oleva 1 ja 2 kohta eivät vaikuta diplomaattisia suhteita koskevan vuoden 1961 Wienin yleissopimuksen ja konsulisuhteita koskevan vuoden 1963 Wienin yleissopimuksen mukaiseen diplomaattisen ja konsulikuriirilähetyksen loukkaamattomuuteen ja suojeluun.

4.   Polttoainetäydennyspalvelujen tai aluksille suunnattujen muiden täydennys- tai huoltopalvelujen tarjoaminen Korean demokraattisen kansantasavallan aluksille on kielletty, jos palveluntarjoajilla on tietoja, mukaan lukien toimivaltaisilta tulliviranomaisilta 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen saapumista ja lähtöä koskevien ennakkotietojen pohjalta saadut tiedot, joiden nojalla on perusteltu syy olettaa, että alusten rahtina on tuotteita, joiden toimittaminen, myynti, siirto tai vienti on kielletty tällä asetuksella, paitsi jos tällaisten palvelujen tarjoaminen on tarpeen humanitaarisista syistä.

39 artikla

1.   Kielletään pääsy unionin alueella oleviin satamiin alukselta,

a)

jonka omistaa tai jota liikennöi tai jonka miehistöstä vastaa Korean demokraattinen kansantasavalta;

b)

joka purjehtii Korean demokraattisen kansantasavallan lipun alla;

c)

jos on perusteltu syy olettaa, että se on jonkin liitteessä XIII, XV, XVI tai XVII luetellun henkilön tai yhteisön omistuksessa tai määräysvallassa suoraan tai välillisesti;

d)

jos on perusteltu syy olettaa, että sillä on tuotteita, joiden toimittaminen, myynti, siirto tai vienti on tällä asetuksella kielletty;

e)

joka on kieltäytynyt tarkastuksesta sen jälkeen, kun aluksen lippuvaltio tai rekisteröintivaltio on antanut tarkastukseen luvan;

f)

jolla ei ole kansalaisuutta ja joka on kieltäytynyt 38 artiklan 1 kohdan mukaisesta tarkastuksesta; tai

g)

joka luetellaan liitteessä XIV.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta

a)

hätätilanteessa;

b)

kun alus palaa lähtösatamaansa;

c)

kun alus saapuu satamaan tarkastusta varten, jos kyseessä on 1 kohdan a–e alakohdan soveltamisalaan kuuluva alus.

40 artikla

1.   Jos kyseessä on 39 artiklan 1 kohdan a–e alakohdan soveltamisalaan kuuluva alus, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat mainitussa kohdassa säädetystä kiellosta poiketen antaa kyseiselle alukselle luvan päästä satamaan, jos

a)

pakotekomitea on todennut etukäteen, että tämä on tarpeen humanitaarisista syistä tai muuta YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2270 (2016) tavoitteiden mukaista tarkoitusta varten; tai

b)

jäsenvaltio on todennut etukäteen, että tämä on tarpeen humanitaarisista syistä tai muuta tämän asetuksen tavoitteiden mukaista tarkoitusta varten.

2.   Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat 39 artiklan 1 kohdan f alakohdassa säädetystä kiellosta poiketen antaa alukselle luvan päästä satamaan, jos pakotekomitea on antanut tällaisen määräyksen.

41 artikla

1.   Kielletään kaikkien Korean demokraattisesta kansantasavallasta tulevien lentoyhtiöiden liikennöimien tai Korean demokraattisesta kansantasavallasta peräisin olevien ilma-alusten lentoonlähtö, laskeutuminen ja ylilento unionin alueella.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta

a)

ilma-aluksen laskeutuessa tarkastusta varten;

b)

pakkolaskutilanteessa.

42 artikla

Poiketen siitä, mitä 41 artiklassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan ilma-aluksen lentoonlähtöön, laskeutumiseen tai ylilentoon unionin alueella, jos kyseiset toimivaltaiset viranomaiset ovat todenneet etukäteen, että tämä on tarpeen humanitaarisista syistä tai muuta tämän asetuksen tavoitteiden mukaista tarkoitusta varten.

43 artikla

Kielletään

a)

alusten tai ilma-alusten leasing tai vuokraus tai miehistöpalvelujen tarjoaminen Korean demokraattiselle kansantasavallalle, liitteessä XIII, XV, XVI tai XVII luetelluille henkilöille tai yhteisöille, kaikille muille Korean demokraattisen kansantasavallan yhteisöille, kaikille muille henkilöille tai yhteisöille, jotka ovat avustaneet YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) tai 2371 (2017) rikkomisessa, ja kaikille tällaisen henkilön tai yhteisön puolesta tai johdolla toimiville henkilöille tai yhteisöille sekä näiden omistamille tai määräysvallassa oleville yhteisöille;

b)

alusten tai ilma-alusten miehistöpalvelujen hankkiminen Korean demokraattisesta kansantasavallasta;

c)

Korean demokraattisen kansantasavallan lipun alla purjehtivan aluksen omistaminen, leasing tai liikennöinti taikka vakuutuksen tai luokituspalvelujen tai niihin liittyvien palvelujen tarjoaminen tällaiselle alukselle;

d)

sellaisen aluksen rekisteröinti tai rekisterissä pitäminen, joka on Korean demokraattisen kansantasavallan tai sen kansalaisten omistuksessa tai määräysvallassa taikka Korean demokraattisen kansantasavallan tai sen kansalaisten liikennöimä tai jonka toinen valtio on poistanut rekisteristä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2321 (2016) 24 kohdan nojalla; tai

e)

vakuutus- tai jälleenvakuutuspalvelujen tarjoaminen aluksille, jotka ovat Korean demokraattisen kansantasavallan omistuksessa tai määräysvallassa taikka sen liikennöimiä.

44 artikla

1.   Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat 43 artiklan a alakohdassa säädetystä kiellosta poiketen antaa luvan leasingiin, vuokraamiseen tai miehistöpalvelujen tarjoamiseen edellyttäen, että jäsenvaltio on saanut pakotekomitealta etukäteen tapauskohtaisen hyväksynnän.

2.   Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat 43 artiklan b ja c alakohdassa säädetyistä kielloista poiketen antaa luvan Korean demokraattisen kansantasavallan lipun alla purjehtivan aluksen omistamiseen, leasingiin tai liikennöintiin taikka luokituspalvelujen tai niihin liittyvien palvelujen tarjoamiseen tällaiselle alukselle tai sellaisen aluksen rekisteröintiin tai pitämiseen rekisterissä, joka on Korean demokraattisen kansantasavallan tai sen kansalaisten omistuksessa tai määräysvallassa taikka Korean demokraattisen kansantasavallan tai sen kansalaisten liikennöimä, edellyttäen, että jäsenvaltio on saanut pakotekomitealta etukäteen tapauskohtaisen hyväksynnän.

3.   Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat 43 artiklan e alakohdassa säädetystä kiellosta poiketen antaa luvan vakuutus- tai jälleenvakuutuspalvelujen tarjoamiseen, jos pakotekomitea on etukäteen tapauskohtaisesti todennut, että alus osallistuu yksinomaan toimeentulon turvaamiseen tarkoitettuihin toimiin, joita Korean demokraattisesta kansantasavallasta tulevat henkilöt tai yhteisöt eivät käytä tulojen hankintaan, tai yksinomaan humanitaarisiin toimiin.

4.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista 1, 2 ja 3 kohdan nojalla annetuista luvista.

VII LUKU

Yleiset säännökset ja loppusäännökset

45 artikla

Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmista 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2070 (2016), 2321 (2016), 2356 (2016) tai 2371 (2017) johtuvista kielloista poiketen antaa luvan mille tahansa toimille, jos pakotekomitea on tapauskohtaisesti todennut, että ne ovat välttämättömiä, jotta voidaan helpottaa Korean demokraattisessa kansantasavallassa avustus- ja hätäaputoimia toteuttavien kansainvälisten ja valtioista riippumattomien järjestöjen työtä Korean demokraattisen tasavallan siviiliväestön hyväksi YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2321 (2016) 46 kohdan nojalla.

46 artikla

Komissio valtuutetaan

a)

muuttamaan liitettä I jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella;

b)

muuttamaan liitteessä II olevia II, III, IV ja V osaa ja liitteitä VI, VII, IX, X ja XI joko pakotekomitean tai YK:n turvallisuusneuvoston toteamusten perusteella sekä saattamaan asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I vahvistetut yhdistetyn nimikkeistön koodit ajan tasalle;

c)

muuttamaan liitettä VIII siinä olevan tavaraluettelon täsmentämiseksi tai mukauttamiseksi ottaen huomioon pakotekomitean mahdollisesti julkaisemat määritelmät tai ohjeet taikka saattamaan asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I vahvistetut yhdistetyn nimikkeistön koodit ajan tasalle;

d)

muuttamaan liitteitä III, IV ja V joko pakotekomitean tai YK:n turvallisuusneuvoston toteamusten tai näistä liitteistä päätöksessä (YUTP) 2016/849 tehtyjen päätösten perusteella;

e)

muuttamaan liitettä XII siinä olevan palvelujen luettelon täsmentämiseksi tai mukauttamiseksi ottaen huomioon jäsenvaltioiden toimittamat tiedot sekä Yhdistyneiden kansakuntien tilastotoimikunnan mahdollisesti antamat määritelmät tai ohjeet taikka Yhdistyneiden kansakuntien tilastotoimikunnan julkaisemasta tavaroiden ja palvelujen yhteisestä tuoteluokitusjärjestelmästä otettujen viitenumeroiden lisäämiseksi.

47 artikla

1.   Jos YK:n turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea merkitsee luetteloon luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen, neuvosto sisällyttää kyseisen luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen liitteisiin VIII ja XIV.

2.   Jos neuvosto päättää kohdistaa luonnolliseen henkilöön, oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen 34 artiklan 1, 2 tai 3 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä, se muuttaa liitteitä XV, XVI ja XVII tämän mukaisesti.

3.   Neuvosto antaa päätöksensä, myös luetteloon ottamisen perusteet, tiedoksi 1 ja 2 kohdassa tarkoitetulle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen, ja antaa kyseiselle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle mahdollisuuden esittää huomautuksia.

4.   Jos huomautuksia tehdään tai jos esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvosto tarkastelee päätöstään uudelleen ja ilmoittaa tästä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetulle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle.

5.   Jos YK päättää poistaa luettelosta luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen taikka muuttaa luettelossa olevan luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen tunnistustietoja, neuvosto muuttaa liitteitä XIII ja XIV tämän mukaisesti.

48 artikla

Komissio ja jäsenvaltiot ilmoittavat toisilleen välittömästi tämän asetuksen nojalla toteutetuista toimenpiteistä ja toimittavat toisilleen hallussaan olevat, tähän asetukseen liittyvät merkitykselliset tiedot, erityisesti tiedot rikkomisista ja täytäntöönpano-ongelmista sekä kansallisten tuomioistuinten antamista tuomioista.

49 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on nimettävä tässä asetuksessa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset ja annettava niitä koskevat tiedot liitteessä I luetelluilla verkkosivuilla tai näiden sivujen välityksellä.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle toimivaltaiset viranomaisensa viipymättä tämän asetuksen tultua voimaan ja ilmoitettava sille mahdollisista myöhemmistä muutoksista.

50 artikla

1.   Asiassa sovellettavien ilmoitusvelvollisuutta, salassapitoa ja ammattisalaisuutta koskevien sääntöjen soveltamista rajoittamatta luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten on

a)

toimitettava välittömästi kaikki tämän asetuksen noudattamista edistävät tiedot, kuten tiedot 34 artiklan mukaisesti jäädytetyistä tileistä ja määristä, asuin- tai sijaintijäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille sekä toimitettava nämä tiedot viipymättä komissiolle joko suoraan tai asianomaisten jäsenvaltioiden välityksellä; ja

b)

toimittava yhteistyössä toimivaltaisten viranomaisten kanssa näiden tietojen todentamiseksi.

2.   Komission mahdollisesti suoraan vastaanottamat lisätiedot asetetaan viipymättä asianomaisen jäsenvaltion käyttöön.

3.   Tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tai vastaanotettuja tietoja saa käyttää vain niihin tarkoituksiin, joita varten ne on toimitettu tai vastaanotettu.

51 artikla

Komissio käsittelee henkilötietoja asetuksen (EY) N:o 45/2001 säännösten mukaisesti voidakseen suorittaa tämän asetuksen mukaiset tehtävänsä.

52 artikla

Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen toimiin, joiden tavoitteena tai seurauksena on tähän asetukseen sisältyvien kieltojen kiertäminen.

53 artikla

1.   Vaateita, jotka liittyvät sopimukseen tai liiketoimeen, jonka suorittamiseen ovat vaikuttaneet suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, tässä asetuksessa määrätyt toimenpiteet, mukaan lukien korvausvaateet tai muut tämänkaltaiset vaateet, kuten korvausvaatimukset tai vakuuteen perustuvat vaatimukset, erityisesti joukkolainan, vakuuden tai korvauksen, etenkin missä tahansa muodossa olevan rahallisen vakuuden tai rahallisen korvauksen, pidentämistä tai maksamista koskevat vaateet, ei täytetä, jos vaateen esittää

a)

liitteissä XIII, XV, XVI tai XVII lueteltu nimetty henkilö, yhteisö tai elin taikka liitteessä XIV lueteltujen alusten omistaja;

b)

muu Korean demokraattisen kansantasavallan henkilö, yhteisö tai elin, mukaan lukien Korean demokraattisen kansantasavallan hallitus ja sen julkisyhteisöt, yhtiöt tai virastot;

c)

henkilö, yhteisö tai elin, joka toimii a ja b alakohdassa tarkoitetun henkilön, yhteisön tai elimen välityksellä tai puolesta.

2.   Tässä asetuksessa määrättyjen toimenpiteiden katsotaan vaikuttaneen sopimuksen tai liiketoimen täytäntöönpanoon silloin, kun vaateen olemassaolo tai sisältö johtuu suoraan tai välillisesti kyseisistä toimenpiteistä.

3.   Kaikissa vaateen täytäntöönpanoa koskevissa menettelyissä todistustaakka sen osoittamiseksi, että vaateen täyttäminen ei ole kiellettyä 1 kohdan nojalla, kuuluu henkilölle, joka vaatii vaateen täytäntöönpanoa.

4.   Tämä artikla ei vaikuta 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden, yhteisöjen ja elinten oikeuteen saattaa sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättämisen lainmukaisuus oikeuden tutkittavaksi tämän asetuksen mukaisesti.

54 artikla

1.   Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen tai niiden saataville asettamisen epääminen, joka on tapahtunut vilpittömässä mielessä uskoen, että se on tämän asetuksen mukaista, ei johda minkäänlaiseen korvausvastuuseen jäädyttämisen tai epäämisen toteuttaneen luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen taikka tämän johtajien tai työntekijöiden osalta, ellei varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisen tai saataville asettamisen epäämisen osoiteta tapahtuneen huolimattomuuden seurauksena.

2.   Luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten toimista ei seuraa asianomaisille minkäänlaista vastuuvelvollisuutta, jos ne eivät tienneet eikä niillä ollut perusteltua syytä epäillä, että niiden toiminta rikkoisi tässä asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä.

55 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä säännökset komissiolle viipymättä asetuksen tultua voimaan ja ilmoitettava sille kaikki niitä koskevat myöhemmät muutokset.

56 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 329/2007. Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen.

57 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä elokuuta 2017.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. MAASIKAS


(1)  EUVL L 141, 28.5.2016, s. 79.

(2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 329/2007, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2007, Korean demokraattiseen kansantasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 88, 29.3.2007, s. 1).

(3)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/138/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) (EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta (EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/92/EY, annettu 9 päivänä joulukuuta 2002, vakuutusedustuksesta (EYVL L 9, 15.1.2003, s. 3).

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/64/EY, annettu 13 päivänä marraskuuta 2007, maksupalveluista sisämarkkinoilla (EUVL L 319, 5.12.2007, s. 1).

(12)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/110/EY, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitosten liiketoiminnan aloittamisesta, harjoittamisesta ja toiminnan vakauden valvonnasta (EUVL L 267, 10.10.2009, s. 7).

(13)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 260/2012,annettu 14 päivänä maaliskuuta 2012, euromääräisiä tilisiirtoja ja suoraveloituksia koskevista teknisistä ja liiketoimintaa koskevista vaatimuksista sekä asetuksen (EY) N:o 924/2009 muuttamisesta (EUVL L 94, 30.3.2012, s. 22).

(14)  Neuvoston asetus (EY) N:o 428/2009, annettu 5 päivänä toukokuuta 2009, kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta (EUVL L 134, 29.5.2009, s. 1).

(15)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, unionin tullikoodeksista (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1).

(16)  Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2446, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä tiettyjä unionin tullikoodeksin säännöksiä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta (EUVL L 343, 29.12.2015, s. 1).

(17)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447, annettu 24 päivänä marraskuuta 2015, unionin tullikoodeksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 343, 29.12.2015, s. 558).

(18)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73).

(19)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/847, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, varainsiirtojen mukana toimitettavista tiedoista ja asetuksen (EY) N:o 1781/2006 kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 1).


LIITE I

Verkkosivut, joilla on tiedot 2, 4, 6, 8, 14, 16, 19, 22, 25, 27, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 44, 45, 49 ja 50 artiklassa tarkoitetuista toimivaltaisista viranomaisista ja osoite, johon Euroopan komissiolle annettavat ilmoitukset toimitetaan

BELGIA

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

TŠEKKI

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

TANSKA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

SAKSA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

VIRO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANTI

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

KREIKKA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPANJA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

RANSKA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

KROATIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KYPROS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETTUA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNKARI

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

ΜΑLTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

ALANKOMAAT

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

ITÄVALTA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

PUOLA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALI

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAKIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SUOMI

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

RUOTSI

http://www.ud.se/sanktioner

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Osoite Euroopan komissiolle tehtäviä ilmoituksia varten:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 07/99

B-1049 Bryssel, Belgia

Sähköposti: relex-sanctions@ec.europa.eu


LIITE II

3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 7 artiklassa tarkoitetut tavarat ja teknologia

I OSA

Kaikki asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I luetellut tavarat ja teknologia.

II OSA

Muut tuotteet, materiaalit, varusteet, tavarat ja teknologia, jotka voisivat edistää Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia.

Jollei toisin mainita, sarakkeessa ”Kuvaus” käytetyt viitenumerot viittaavat asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I esitettyjen kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian kuvauksiin.

Sarakkeessa ’Vastaava tuote asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I’ oleva viitenumero tarkoittaa, että sarakkeessa ”Kuvaus” kuvaillun tuotteen ominaispiirteet eivät vastaa viittauksen kohteena olevan kaksikäyttötuotekohdan kuvauksessa esitettyjä parametrejä.

’Yksinkertaisissa lainausmerkeissä’ olevien termien määritelmät on annettu kunkin tuotteen teknisessä huomautuksessa.

”Kaksinkertaisissa lainausmerkeissä” olevien termien määritelmät on annettu asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I.

YLEISET HUOMAUTUKSET

Tähän liitteeseen sisältyvää kieltoa ei saa kiertää sellaisten ei-kiellettyjen tuotteiden (tuotantolaitos mukaan luettuna) viennillä, jotka sisältävät yhden tai useampia kiellettyjä komponentteja, kun kielletty komponentti tai komponentit ovat tuotteiden olennaisia osia ja voidaan helposti irrottaa tai käyttää toisiin tarkoituksiin.

Huom. Arvioitaessa sitä, onko kiellettyä komponenttia tai kiellettyjä komponentteja pidettävä olennaisina osina, on välttämätöntä punnita määrään, arvoon ja teknologiseen tietotaitoon liittyviä tekijöitä sekä muita erityistekijöitä, jotka voisivat osoittaa kielletyn komponentin tai kiellettyjen komponenttien olevan toimitettavien tuotteiden olennaisia osia.

Tässä liitteessä määritettyihin tuotteisiin kuuluvat sekä uudet että käytetyt tuotteet.

YLEINEN TEKNOLOGIAHUOMAUTUS (YLTH)

(Sovelletaan C osan yhteydessä)

Sellaisen ”teknologian” myynti, toimittaminen, siirtäminen tai vienti, jota ”tarvitaan” sellaisten tuotteiden ”kehittämiseen”, ”tuotantoon” tai ”käyttöön”, joiden myynti, toimittaminen, siirtäminen tai vienti on kielletty jäljempänä A osassa (Tavarat), on kielletty B osan säännösten mukaisesti.

”Teknologia”, jota ”tarvitaan” kiellettyjen tuotteiden ”kehittämistä”, ”tuotantoa” tai ”käyttöä” varten, on kielletty myös silloin, kun se on sovellettavissa ei-kiellettyihin tuotteisiin.

Kiellot eivät koske sitä ”vähimmäisteknologiaa”, joka on välttämätön käyttöönottoa, toimintaa, huoltoa (tarkastusta) ja korjausta varten tuotteille, jotka eivät ole kiellettyjä.

”Teknologian” siirtokielto ei koske ”julkista” tietoa, ”tieteellistä perustutkimusta” tai välttämätöntä patenttihakemuksiin tarvittavaa vähimmäistietoa.

A.   TAVARAT

YDINAINEET, LAITTEISTOT JA LAITTEET

II.A0.

Tuotteet

Nro

Kuvaus

Vastaava tuote asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I

II.A0.001

Onttokatodilamput seuraavasti:

a.

jodionttokatodilamput, joiden ikkunat ovat puhtaasta piistä tai kvartsista;

b.

uraanionttokatodilamput.

 

II.A0.002

Faraday-isolaattorit, joiden aallonpituus on 500–650 nm.

 

II.A0.003

Optiset hilat, joiden aallonpituus on 500–650 nm.

 

II.A0.004

Optiset kuidut, joiden aallonpituus on 500–650 nm ja jotka on pinnoitettu heijastuksen estävillä, aallonpituudeltaan 500–650 nm olevilla kerroksilla ja joiden sisähalkaisija on yli 0,4 mm mutta enintään 2 mm.

 

II.A0.005

Seuraavat, muut kuin 0A001 kohdassa määritellyt ydinreaktorin astian komponentit ja testauslaitteet:

a.

tiivisteet;

b.

sisäiset komponentit;

c.

tiivistys-, testaus- ja mittauslaitteet.

0A001

II.A0.006

Muut kuin 0A001.j tai 1A004.c kohdassa määritellyt ydinalan ilmaisinjärjestelmät, jotka on tarkoitettu radioaktiivisten aineiden ja ydinperäisen säteilyn ilmaisemiseen, tunnistamiseen tai määrän määrittämiseen ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit.

Huom. Ks. jäljempänä I.A1.004 kohta henkilökohtaisten laitteiden osalta.

0A001.j.

1A004.c.

II.A0.007

Muut kuin 0B001.c.6, 2A226 tai 2B350 kohdassa määritellyt alumiiniseoksesta tai 304-, 304 L- tai 316 L -lajin ruostumattomasta teräksestä valmistetut paljetiivistetyt venttiilit.

0B001.c.6.

2A226

2B350

II.A0.008

Muut kuin 6A005.e kohdassa määritellyt laserpeilit, jotka muodostuvat substraateista, joiden lämpölaajenemiskerroin on enintään 10– 6 K– 1 lämpötilassa 20 °C (esim. kvartsilasi tai safiiri).

Tämä kohta ei koske optisia järjestelmiä, jotka on erityisesti suunniteltu tähtitieteellisiin sovelluksiin, paitsi jos peilit sisältävät kvartsilasia.

0B001.g.5.

6A005.e.

II.A0.009

Muut kuin 6A005.e.2 kohdassa määritellyt laserlinssit, jotka muodostuvat substraateista, joiden lämpölaajenemiskerroin on enintään 10– 6 K– 1 lämpötilassa 20 °C (esim. kvartsilasi).

0B001.g.

6A005.e.2.

II.A0.010

Muut kuin 2B350.h.1 kohdassa määritellyt putket, putkistot, laipat ja liittimet, jotka on valmistettu nikkelistä tai seoksesta, joka sisältää enemmän kuin 40 painoprosenttia nikkeliä, tai jotka on vuorattu sillä.

2B350

II.A0.011

Seuraavat muut kuin 0B002.f.2 tai 2B231 kohdassa määritellyt tyhjiöpumput:

a.

turbomolekyylipumput, joiden teho on vähintään 400 l/s;

b.

roots-tyyppiset esityhjennyspumput, joiden volymetrinen imuteho on yli 200 m3/h;

c.

paljetiivisteiset, spiraalityyppiset öljyttömät kompressoripumput ja paljetiivisteiset, spiraalityyppiset öljyttömät tyhjiöpumput.

0B002.f.2.

2B231

II.A0.012

Suojatut tilat, jotka on tarkoitettu radioaktiivisten aineiden käsittelyyn ja varastointiin (kuumakammiot).

0B006

II.A0.013

Muu kuin 0C001 kohdassa määritelty ’luonnonuraani’ tai ’köyhdytetty uraani’ tai torium metallina, seoksena, kemiallisena yhdisteenä tai konsentraattina ja mikä tahansa muu aine, joka sisältää yhtä tai useampaa edellä mainituista.

0C001

II.A0.014

Räjäytyskammiot, joiden absorptiokyky on yli 2,5 kg TNT-ekvivalenttia.

 

ERITYISMATERIAALIT JA NIIHIN LIITTYVÄT LAITTEET

II.A1.

Tuotteet

Nro

Kuvaus

Vastaava tuote asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I

II.A1.001

Mikä tahansa määrä bis(2-etyyliheksyyli)fosforihappoliuosta (HDEHP tai D2HPA, CAS 298-07-7), jonka puhtausprosentti on yli 90.

 

II.A1.002

Fluorikaasu (CAS 7782-41-4), jonka puhtausprosentti on yli 95.

 

II.A1.003

Tiivisteet ja tiivisterenkaat, joiden sisähalkaisija on enintään 400 mm ja jotka on valmistettu jostakin seuraavista materiaaleista:

a.

vinyylideenifluoridin sekapolymeerit, joilla ilman venytystä on 75 % tai enemmän betakiderakennetta;

b.

fluoratut polyimidit, jotka sisältävät vähintään 10 painoprosenttia sitoutunutta fluoria;

c.

fluoratut fosfatseeni-elastomeerit, jotka sisältävät vähintään 30 painoprosenttia sitoutunutta fluoria;

d.

polyklooritrifluorieteeni (PCTFE, esim. Kel-F ®);

e.

fluoroelastomeerit (esim. Viton ®, Tecnoflon ®);

f.

polytetrafluorieteeni (PTFE).

1A001

II.A1.004

Muut kuin 1A004.c kohdassa määritellyt henkilökohtaiset laitteet ydinperäisen säteilyn ilmaisemista varten, mukaan lukien henkilökohtaiset säteilyannosmittarit.

1A004.c.

II.A1.005

Fluorin tuotannossa käytettävät muut kuin 1B225 kohdassa määritellyt elektrolyysikennot, joiden tuotantokapasiteetti on yli 100 g fluoria tunnissa.

1B225

II.A1.006

Muut kuin 1A225 tai 1B231 kohdassa määritellyt katalyytit, jotka sisältävät platinaa, palladiumia tai rodiumia ja joita voidaan käyttää edistämään vedyn ja veden välistä isotooppien vaihtoreaktiota tritiumin ottamiseksi talteen raskaasta vedestä tai raskaan veden tuottamiseksi.

1A225

1B231

II.A1.007

Muut kuin 1C002.b.4 tai 1C202.a kohdassa määritellyt alumiini ja alumiiniseokset raaka-aineina tai puolivalmisteina, joilla on jompikumpi seuraavista ominaisuuksista:

a.

murtoveto’lujuus’ vähintään 460 MPa lämpötilassa 293 K (20 °C); tai

b.

vetolujuus vähintään 415 MPa lämpötilassa 298 K (25 °C).

Lujuusmääritelmä kattaa seokset sekä ennen lämpökäsittelyä että sen jälkeen.

1C002.b.4.

1C202.a.

II.A1.008

Kaikentyyppiset ja -muotoiset muut kuin 1C003.a kohdassa määritellyt magneettiset metallit, joiden ’suhteellinen alkupermeabiliteetti’ on vähintään 120 000 ja paksuus 0,05–0,1 mm.

’Suhteellisen alkupermeabiliteetin’ mittaus on suoritettava täysin hehkutetuilla materiaaleilla.

1C003.a.

II.A1.009

Seuraavat, muut kuin 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a tai 1C210.b kohdassa määritellyt ’kuitu- tai säiemateriaalit’ tai prepregit:

a.

aramidi’kuitu- tai -säiemateriaalit’, joilla on jompikumpi seuraavista ominaisuuksista:

1.A

’ominaiskimmokerroin’ ylittää 10 × 106 m; tai

2.A

’ominaismurtovetolujuus’ ylittää 17 × 104 m;

b.

lasikuitupitoiset ’kuitu- tai -säiemateriaalit’, joilla on jompikumpi seuraavista ominaisuuksista:

1.A

’ominaiskimmokerroin’ ylittää 3,18 × 106 m; tai

2.A

”ominaismurtovetolujuus” ylittää 76,2 × 103 m;

c.

muista kuin I.A1.010.a kohdassa määritellyistä lasi”kuitu- tai säiemateriaaleista” valmistetut enintään 15 mm:n levyiset kertamuovikyllästetyt yhtäjaksoiset ”langat”, ”rovingit”, ”touvit” tai ”teipit” (prepregit);

d.

hiili”kuitu- tai säiemateriaalit”;

e.

hiili”kuitu- tai säiemateriaaleista” valmistetut kertamuovikyllästetyt yhtäjaksoiset ”langat”, ”rovingit”, ”touvit” tai ”teipit”;

f.

polyakryylinitriitistä valmistetut yhtäjaksoiset ”langat”, ”rovingit”, ”touvit” tai ”teipit”;

g.

para-aramidi”kuitu- ja säiemateriaalit” (Kevlar® ja vastaavat).

1C010.a.

1C010.b.

1C210.a.

1C210.b.

II.A1.010

Seuraavat muovi- tai hartsikyllästetyt kuidut (prepregit), metalli- tai hiilipinnoitteiset kuidut (preformit) tai ”hiilikuitu-preformit”:

a.

valmistettu IIA1.009 kohdassa määritellyistä ”kuitu- tai säiemateriaaleista”;

b.

1C010.a, 1C010.b tai 1C010.c kohdassa määritellyt epoksihartsi”matriisilla” kyllästetyt hiili”kuitu- tai -säiemateriaalit” (prepregit), jotka on tarkoitettu lentokoneiden rakenteiden tai laminaattien korjaamiseen ja joissa yksittäisten arkkien koko ei ole suurempi kuin 50 cm × 90 cm;

c.

1C010.a, 1C010.b tai 1C010.c kohdassa määritellyt prepregit, jotka on kyllästetty fenoli- tai epoksihartseilla, joiden lasittumislämpötila (Tg) on alempi kuin 433 K (160 °C) ja kovettumislämpötila alempi kuin lasittumislämpötila.

1C010

1C210

II.A1.011

Muut kuin 1C107 kohdassa määritellyt piikarbidivahvisteiset keraamiset komposiittimateriaalit, joita voidaan käyttää ”ohjuksissa” käytettävissä kärkikartioissa, ilmakehään palaamaan suunnitelluissa aluksissa ja suuttimen virtauksen ohjaimissa.

1C107

II.A1.012

Ei käytössä.

 

II.A1.013

Muut kuin 1C226 kohdassa määritellyt tantaali, tantaalikarbidi, volframi, volframikarbidi ja seokset, joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:

a.

ne ovat onttoja lieriömäisiä tai pallomaisia kappaleita (mukaan lukien lieriösegmentit), joiden sisäläpimitta on 50–300 mm; ja

b.

niiden massa on suurempi kuin 5 kg.

1C226

II.A1.014

Metallista kobolttia, neodyymiä tai samariumia sisältävät ”jauheet” tai niiden lejeeringit tai seokset, jotka sisältävät vähintään 20 painoprosenttia kobolttia, neodyymiä tai samariumia, jonka hiukkaskoko on pienempi kuin 200 μm.

’Jauheella’ tarkoitetaan yhden alkuaineen erittäin puhdasta jauhetta.

 

II.A1.015

Puhdas tributyylifosfaatti [CAS-nro 126-73-8] tai seos, joka sisältää yli 5 painoprosenttia tributyylifosfaattia.

 

II.A1.016

Muu kuin 1C116 tai 1C216 kohdassa määritelty maraging-teräs.

1.

Lujuusmääritelmä kattaa maraging-teräkset sekä lämpökäsittelemättöminä että lämpökäsiteltyinä.

2.

Maraging-teräkset ovat rautaseoksia, joille on yleisesti tunnusomaista korkea nikkelipitoisuus, hyvin alhainen hiilipitoisuus sekä seostusaineiden tai erkaumien käyttö seoksen lujittumisen ja vanhenemis-karkenemisen aikaansaamiseksi.

1C116

1C216

II.A1.017

Seuraavat metallit, metallijauheet ja aineet:

a.

muut kuin 1C117 kohdassa määritellyt volframi ja volframiseokset tasakokoisina pallomaisina tai atomisoituina hiukkasina, joiden läpimitta on enintään 500 μm (mikrometriä) ja volframipitoisuus vähintään 97 painoprosenttia;

b.

muut kuin 1C117 kohdassa määritellyt molybdeeni ja molybdeeniseokset tasakokoisina pallomaisina tai atomisoituina hiukkasina, joiden läpimitta on enintään 500 μm ja molybdeenipitoisuus vähintään 97 painoprosenttia;

c.

muut kuin 1C226 kohdassa määritellyt kiinteät volframimateriaalit, joiden koostumus on seuraava:

1.

puhdas volframi ja volframiseokset, jotka sisältävät vähintään 97 painoprosenttia volframia;

2.

kuparia sisältävä volframi, joka sisältää vähintään 80 painoprosenttia volframia; tai

3.

hopeaa sisältävä volframi, joka sisältää vähintään 80 painoprosenttia volframia.

1C117

1C226

II.A1.018

Muut kuin 1C003 kohdassa määritellyt pehmeät magneettiset seokset, joiden kemiallinen koostumus on seuraava:

a.

rautapitoisuus 30–60 prosenttia; ja

b.

kobolttipitoisuus 40–60 prosenttia.

1C003

II.A1.019

Ei käytössä.

 

II.A1.020

Kipinätyöstökoneissa käytettäväksi suunniteltu tai määritelty muu kuin 0C004 tai 1C107.a. kohdassa määritelty grafiitti.

0C004

1C107.a.

II.A1.021

Terässeoksesta valmistetut levyt, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a.

terässeokset, joiden murtoveto”lujuus” on vähintään 1 200 MPa lämpötilassa 293 K (20 °C); tai

b.

typellä stabiloitu ruostumaton dupleksiteräs.

Huom. Lujuusmääritelmä kattaa seokset sekä lämpökäsittelemättöminä että -käsiteltyinä.

Tekninen huomautus: ”Typellä stabiloidun ruostumattoman dupleksiteräksen” mikrorakenne on kaksiosainen ja koostuu ferriittisen teräksen ja austeniittisen teräksen rakeista, ja siihen on lisätty typpeä mikrorakenteen vakauttamiseksi.

1C116

1C216

II.A1.022

Hiili-hiili-komposiittimateriaali.

1A002.b.1

II.A1.023

Nikkeliseokset raaka-aineina tai puolivalmisteina, joissa on vähintään 60 painoprosenttia nikkeliä.

1C002.c.1.a

II.A1.024

Titaaniseoksesta valmistetut levyt, joiden murtoveto”lujuus” on vähintään 900 MPa lämpötilassa 293 K (20 °C).

Huom. Lujuusmääritelmä kattaa seokset sekä lämpökäsittelemättöminä että -käsiteltyinä.

1C002.b.3

II.A1.025

Muut kuin 1C002 tai 1C202 kohdassa määritellyt titaaniseokset.

1C002

1C202

II.A1.026

Muut kuin 1C011, 1C111 tai 1C234 kohdassa määritellyt zirkonium tai zirkoniumseokset.

1C011

1C111

1C234

II.A1.027

Muut kuin 1C239 kohdassa määritellyt räjähteet, tai aineet tai seokset, jotka sisältävät yli 2 painoprosenttia tällaisia räjähteitä ja joiden kidetiheys on suurempi kuin 1,5 g/cm3 ja räjähdysnopeus yli 5 000  m/s.

1C239

MATERIAALIN KÄSITTELY

II.A2.

Tuotteet

Nro

Kuvaus

Vastaava tuote asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I

II.A2.001

Muut kuin 2B116 kohdassa määritellyt tärinäntestausjärjestelmät sekä laitteet ja komponentit niitä varten:

a.

Tärinäntestausjärjestelmät, joissa käytetään takaisinkytkentä- tai suljetun silmukan tekniikkaa ja joissa on digitaalinen ohjain, jolla koejärjestelmää voidaan tärisyttää 0,1 g:n rms tai suuremmalla kiihdytysarvolla 0,1 Hz–2 kHz:n taajuusalueella ja tuottaa 50 kN:n tai sitä suurempia voimia ”paljaalla alustalla” mitattuna;

b.

digitaaliset ohjaimet, joissa on erityisesti suunnitellut tärinäntestaus”ohjelmistot”, joiden ”tosiaikainen ohjauskaistanleveys” on suurempi kuin 5 kHz ja jotka on suunniteltu a kohdassa mainittujen tärinäntestausjärjestelmien käyttöä varten;

’Tosiaikaisella ohjauskaistanleveydellä’ tarkoitetaan suurinta nopeutta, jolla ohjain pystyy suorittamaan näytteenoton, tiedonkäsittelyn ja ohjaussignaalien lähettämisen täysiä kierroksia.

c.

täristimet (täristinyksiköt), vahvistimien kanssa tai ilman, joilla voidaan tuottaa 50 kN:n tai suurempi tärinävoima ”paljaalla alustalla” mitattuna ja joita voidaan käyttää a kohdassa mainituissa tärinäntestausjärjestelmissä;

d.

koekappaleen kannatinrakenteet ja elektroniset yksiköt, jotka on suunniteltu yhdistämään useita erillisiä täristinyksiköitä järjestelmäksi, joka pystyy tuottamaan 50 kN:n tai suuremman yhdistetyn tehollisen voiman ”paljaalla alustalla” mitattuna, ja joita voidaan käyttää a kohdassa mainituissa tärinäntestausjärjestelmissä.

’Paljaalla alustalla’ tarkoitetaan tasaista pöytää tai pintaa ilman varusteita.

2B116

II.A2.002

Muut kuin 2B001 tai 2B201 kohdassa määritellyt työstökoneet ja kaikki niiden yhdistelmät, jotka on tarkoitettu työstämään (tai leikkaamaan) metalleja, keraamisia aineita tai ”komposiitteja”, jotka valmistajan teknisten eritelmien mukaan voidaan varustaa ”numeerisella ohjauksella” ja joiden paikannustarkkuus on enintään (parempi) kuin 30 μm ISO 230/2:n (1988) (1) tai vastaavien kansallisten standardien mukaisesti minkä tahansa lineaarisen akselin suuntaan.

2B001

2B201

II.A2.002a

Komponentit ja numeeriset ohjaimet, jotka on erityisesti suunniteltu 2B001, 2B201 tai I.A2.002 kohdassa määriteltyjä työstökoneita varten.

 

II.A2.003

Seuraavat tasapainotuskoneet ja niihin liittyvät tarvikkeet:

a.

tasapainotuskoneet, jotka on suunniteltu tai muunnettu hammashoitolaitteita tai muita lääkinnällisiä laitteita varten ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1.

niillä ei voida tasapainottaa roottoreita/kokoonpanoja, joiden massa on suurempi kuin 3 kg;

2.

niillä on voitava tasapainottaa roottoreita/kokoonpanoja nopeuksilla, jotka ovat suurempia kuin 12 500 kierrosta minuutissa;

3.

niillä on voitava korjata epätasapaino kahdessa tai useammassa tasossa; ja

4.

niillä on voitava tasapainottaa siten, että jäännösepätasapaino on 0,2 g mm roottorin massan kutakin kiloa kohden;

b.

edellä a kohdassa määriteltyjen koneiden kanssa käytettäväksi suunnitellut tai muunnetut ”ilmaisinpäät”.

”Ilmaisinpäät” tunnetaan toisinaan nimellä tasapainotuslaitteisto.

2B119

II.A2.004

Muut kuin 2B225 kohdassa määritellyt kaukokäsittelylaitteet, joita voidaan käyttää kaukotyöskentelyyn radiokemiallisessa erotuksessa tai kuumakammioissa ja joilla on jompikumpi seuraavista ominaisuuksista:

a.

ne pystyvät läpäisemään 0,3 m paksun tai paksumman kuumakammion seinän (seinän läpi työskentely); tai

b.

ne pystyvät kurottamaan 0,3 m paksun tai paksumman kammion seinän yli (seinän yli työskentely).

Kaukokäsittelylaitteilla välitetään operaattorin liikkeet käyttövarteen ja päätetyökaluun. Ne voivat olla ”isäntä-orja” -tyyppisiä tai niitä käytetään ohjaimella tai näppäimistöltä.

2B225

II.A2.005

Kontrolloidun ympäristön lämpökäsittelyuunit tai hapetusuunit, joita voidaan käyttää yli 400 °C:n lämpötiloissa.

Tämä kohta ei kata tunneliuuneja tela- tai vaunukuljettimella, tunneliuuneja hihnakuljettimella, läpityöntöuuneja tai vaunu-uuneja, jotka on suunniteltu erityisesti lasin, pöytäkeramiikan tai rakennuskeramiikan tuotantoon.

2B226

2B227

II.A2.006

Ei käytössä.

 

II.A2.007

Muut kuin 2B230 kohdassa määritellyt ”painelähettimet”, jotka pystyvät mittaamaan absoluuttista painetta alueella 0–200 kPa ja joilla on molemmat seuraavat ominaisuudet:

a.

kaasudiffuusioyksikön kotelot, jotka on valmistettu ”uraaniheksafluoridikorroosiota (UF6) kestävistä aineista” tai suojattu niillä; ja

b.

joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1.

mitta-alue alle 200 kPa ja ”tarkkuus” parempi kuin ± 1 % täydestä mitta-alueesta; tai

2.

kokonaismitta-alue 200 kPa tai suurempi ja ”tarkkuus” parempi kuin 2 kPa.

2B230 kohdassa ”tarkkuuteen” sisältyy epälineaarisuus, hystereesi ja toistettavuus ympäristön lämpötilassa.

2B230

II.A2.008

Neste-neste-kontaktorit (sekoitussaostimet, pulsoidut pylväät, levypylväät ja sentrifugaaliuuttimet); ja nesteen jakolaitteet, höyryn jakolaitteet ja nesteen kerääjät, jotka on suunniteltu tällaisia laitteita varten, joissa kaikki käsiteltävän kemikaalin (käsiteltävien kemikaalien) kanssa suoraan kosketukseen joutuvat pinnat on valmistettu jostain seuraavista materiaaleista:

a.

seokset, joissa on enemmän kuin 25 painoprosenttia nikkeliä ja enemmän kuin 20 painoprosenttia kromia;

b.

fluoripolymeerit;

c.

lasi (mukaan lukien lasitus, emalointi tai lasivuoraus);

d.

grafiitti tai ”grafiittihiili”;

e.

nikkeli tai seokset, joissa on enemmän kuin 40 painoprosenttia nikkeliä;

f.

tantaali tai tantaaliseokset;

g.

titaani tai titaaniseokset;

h.

zirkonium tai zirkoniumseokset; tai

i.

ruostumaton teräs.

”Grafiittihiili” on amorfisesta hiilestä ja grafiitista koostuva seos, jonka koostumuksesta vähintään kahdeksan painoprosenttia on grafiittia.

2B350.e.

II.A2.009

Seuraavat muut kuin 2B350.d. kohdassa määritellyt teollisuuden laitteet ja komponentit:

lämmönvaihtimet tai lauhduttimet, joiden lämmönvaihtopinta on suurempi kuin 0,05 m2 ja pienempi kuin 30 m2; ja putket, levyt, kelat tai lohkot (ytimet), jotka on suunniteltu tällaisia vaihtimia tai lauhduttimia varten, joissa kaikki nesteen (nesteiden) kanssa suoraan kosketukseen joutuvat pinnat on valmistettu jostain seuraavista materiaaleista:

a.

seokset, joissa on enemmän kuin 25 painoprosenttia nikkeliä ja enemmän kuin 20 painoprosenttia kromia;

b.

fluoripolymeerit;

c.

lasi (mukaan lukien lasitus, emalointi tai lasivuoraus);

d.

grafiitti tai ”grafiittihiili”;

e.

nikkeli tai seokset, joissa on enemmän kuin 40 painoprosenttia nikkeliä;

f.

tantaali tai tantaaliseokset;

g.

titaani tai titaaniseokset;

h.

zirkonium tai zirkoniumseokset;

i.

piikarbidi;

j.

titaanikarbidi; tai

k.

ruostumaton teräs.

Tämä kohta ei kata ajoneuvojen jäähdyttimiä.

Tiivisteisiin ja tiivisterenkaisiin sekä muihin tiivistämiseen tarkoitettuihin sovelluksiin käytetyt materiaalit eivät vaikuta lämmönvaihtimen valvonnanalaisuuteen.

2B350.d.

II.A2.010

Muut kuin 2B350.i. kohdassa määritellyt monitiivisteiset ja tiivisteettömät pumput, jotka kestävät syövyttäviä nesteitä, tai tyhjiöpumput ja pumppujen rungot, muotoon puristetut runkotiivisteet, juoksupyörät, roottorit tai suihkupumppusuuttimet tällaisia pumppuja varten, joissa kaikki pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen käsiteltävän kemikaalin (kemikaalien) kanssa, on valmistettu jostain seuraavista materiaaleista:

a.

seokset, joissa on enemmän kuin 25 painoprosenttia nikkeliä ja enemmän kuin 20 painoprosenttia kromia;

b.

keraamit;

c.

ferropii;

d.

fluoripolymeerit;

e.

lasi (mukaan lukien lasitus, emalointi tai lasivuoraus);

f.

grafiitti tai ”grafiittihiili”;

g.

nikkeli tai seokset, joissa on enemmän kuin 40 painoprosenttia nikkeliä;

h.

tantaali tai tantaaliseokset;

i.

titaani tai titaaniseokset;

j.

zirkonium tai zirkoniumseokset;

k.

niobium (kolumbium) tai niobiumseokset;

l.

ruostumaton teräs;

m.

alumiiniseokset; tai

n.

kumi.

Tiivisteisiin ja tiivisterenkaisiin sekä muihin tiivistämiseen tarkoitettuihin sovelluksiin käytetyt materiaalit eivät vaikuta pumpun valvonnanalaisuuteen. Termi ”kumi” kattaa kaikenlaiset luonnonkumit ja synteettiset kumit.

2B350.i.

II.A2.011

Muut kuin 2B352.c kohdassa määritellyt ”keskipakoerottimet”, jotka pystyvät jatkuvaan erotukseen ilman aerosolimuodostusta ja jotka on valmistettu seuraavista:

a.

seokset, joissa on enemmän kuin 25 painoprosenttia nikkeliä ja enemmän kuin 20 painoprosenttia kromia;

b.

fluoripolymeerit;

c.

lasi (mukaan lukien lasitus, emalointi tai lasivuoraus);

d.

nikkeli tai seokset, joissa on enemmän kuin 40 painoprosenttia nikkeliä;

e.

tantaali tai tantaaliseokset;

f.

titaani tai titaaniseokset; tai

g.

zirkonium tai zirkoniumseokset.

”Keskipakoerottimiin” kuuluvat dekantterit.

2B352.c.

II.A2.012

Muut kuin 2B352.d kohdassa määritellyt sintratut metallisuodattimet, jotka on valmistettu nikkelistä tai seoksesta, jossa on yli 40 painoprosenttia nikkeliä.

2B352.d.

II.A2.013

Muut kuin 2B009, 2B109 tai 2B209 kohdassa määritellyt dreijaus- ja painesorvit ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit.

Koneet, joissa yhdistyvät dreijaus- ja painesorvauksen toiminnot, katsotaan tässä kohdassa painesorveiksi.

2B009

2B109

2B209

II.A2.014

Seuraavat muut kuin 2B350 tai 2B352 kohdassa määritellyt laitteet ja reagenssit:

a.

fermenttorit, joilla voidaan kasvattaa patogeenisia ”mikro-organismeja” tai viruksia tai tuottaa toksiinia ilman aerosolin muodostusta ja joiden vetoisuus on vähintään 10 litraa;

b.

sekoittajat, joita käytetään edellisessä kohdassa mainituissa fermenttoreissa;

Fermenttoreihin kuuluvat bioreaktorit, kemostaatit sekä jatkuvan virtausperiaatteen järjestelmät.

c.

seuraavat laboratoriolaitteistot ja -kalusto:

1.

polymeraasiketjureaktiolaitteisto (PCR);

2.

geenisekvensserit;

3.

geenisyntetisaattorit;

4.

elektroporaatiolaitteisto;

5.

I.A2.014.c 1–4 kohdassa oleviin laitteisiin liittyvät erityisreagenssit;

d.

suodattimet, mikrosuodattimet, nanosuodattimet tai ultrasuodattimet, joita voidaan käyttää teollisuus- tai laboratoriobiologiassa jatkuvaan suodatukseen, lukuun ottamatta suodattimia, jotka on suunniteltu tai muunnettu käytettäviksi nimenomaan lääketieteellisiin tarkoituksiin tai puhtaan veden tuotantoon liittyviin tarkoituksiin EU:n tai YK:n virallisesti tukemien hankkeiden puitteissa;

e.

ultrasentrifugit, roottorit ja ultrasentrifugien adapterit;

f.

kylmäkuivauslaitteisto.

2B350

2B352

II.A2.015

Seuraavat muut kuin 2B005, 2B105 tai 3B001.d kohdassa määritellyt laitteet metallisten pinnoitteiden depositoimiseksi sekä niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit ja varusteet:

a.

tuotantovälineet kemiallista kaasufaasipinnoitetta varten (chemical vapor deposition, CVD);

b.

tuotantovälineet fysikaalista kaasufaasipinnoitetta varten (physical vapor deposition, PVD);

c.

tuotantovälineet induktiivisen tai resistiivisen kuumentamisen avulla valmistettavaa pinnoitetta varten.

2B005

2B105

3B001.d.

II.A2.016

Sellaiset avoimet tankit tai säiliöt sekoittajilla tai ilman, joiden sisätilavuus on suurempi kuin 0,5 m3 (500 l) ja joissa kaikki pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen valmistettavan tai säilytettävän kemikaalin (kemikaalien) kanssa, on valmistettu seuraavista materiaaleista:

a.

seokset, joissa on enemmän kuin 25 painoprosenttia nikkeliä ja enemmän kuin 20 painoprosenttia kromia;

b.

fluoripolymeerit;

c.

lasi (mukaan lukien lasitus, emalointi tai lasivuoraus);

d.

nikkeli tai seokset, joissa on enemmän kuin 40 painoprosenttia nikkeliä;

e.

tantaali tai tantaaliseokset;

f.

titaani tai titaaniseokset;

g.

zirkonium tai zirkoniumseokset;

h.

niobium (kolumbium) tai niobiumseokset;

i.

ruostumaton teräs;

j.

puu; tai

k.

kumi.

Termi ”kumi” kattaa kaikenlaiset luonnonkumit ja synteettiset kumit.

2B350

ELEKTRONIIKKA

II.A3.

Tuotteet

Nro

Kuvaus

Vastaava tuote asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I

II.A3.001

Muut kuin 0B001.j.5 tai 3A227 kohdassa määritellyt suurjännitetasavirtalähteet, joilla on molemmat seuraavat ominaisuudet:

a.

ne kykenevät 8 tunnin jakson aikana jatkuvasti tuottamaan vähintään 10 kV:n jännitteen vähintään 5 kW:n lähtöteholla pyyhkäisyllä tai ilman; ja

b.

niiden jännitteen tai virran stabiilius on parempi kuin 0,1 % neljän tunnin jakson aikana.

0B001.j.5.

3A227

II.A3.002

Seuraavat, muut kuin 0B002.g tai 3A233 kohdassa määritellyt massaspektrometrit, jotka kykenevät mittaamaan ioneja, joiden atomipaino on 200 tai enemmän ja joiden resoluutio on parempi kuin 2 osaa 200:sta ja niiden ionilähteet:

a.

induktiivisesti kytketyt plasmamassaspektrometrit (ICP/MS = inductively coupled plasma mass spectrometers);

b.

hehkupurkausmassaspektrometrit (GDMS = glow discharge mass spectrometers);

c.

termistä ionisaatiota käyttävät massaspektrometrit (TIMS = thermal ionisation mass spectrometers);

d.

elektronipommitusmassaspektrometrit, joiden lähdekammio on valmistettu ”UF6-korroosiota kestävistä materiaaleista” tai vuorattu tai päällystetty niillä;

e.

molekyylisuihkumassaspektrometrit, joilla on jompikumpi seuraavista ominaisuuksista:

1.

lähdekammio on valmistettu, vuorattu tai päällystetty ruostumattomalla teräksellä tai molybdeenillä ja varustettu kylmäloukulla, joka kykenee jäähtymään 193 K (– 80 °C) asteeseen tai sen alle; tai

2.

lähdekammio on valmistettu, vuorattu tai päällystetty UF6-kestävillä materiaaleilla;

f.

massaspektrometrit, jotka on varustettu aktinideja tai aktinidifluorideja varten käytettäväksi suunnitellulla mikrofluorausionilähteellä.

0B002.g.

3A233

II.A3.003

Muut kuin 0B001.b.13 tai 3A225 kohdassa määritellyt taajuusmuuntimet tai -generaattorit, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit ja ohjelmistot:

a.

monivaiheulostulo kykenee antamaan vähintään 40 W:n tehon;

b.

kykenee toimimaan 600–2 000 Hz:n taajuusalueella; ja

c.

taajuuden säätö on parempi (pienempi) kuin 0,1 %.

1.

Taajuusmuuntimia kutsutaan myös konverttereiksi, inverttereiksi, generaattoreiksi, sähköisiksi testauslaitteiksi, vaihtovirtalähteiksi tai taajuusmuuttajiksi.

2.

Edellä määritellyt ominaisuudet voivat olla tietyillä laitteilla, jotka on saatettu markkinoille sähköisinä testauslaitteina, vaihtovirtalähteinä tai taajuusmuuttajina.

0B001.b.13.

3A225

II.A3.004

Spektrometrit ja diffraktometrit, jotka on tarkoitettu metallien tai seosten alkuainekoostumuksen kvalitatiiviseen tai kvantitatiiviseen analysointiin hajottamatta materiaalia kemiallisesti.

 

ANTURIT JA LASERIT

II.A6.

Tuotteet

Nro

Kuvaus

Vastaava tuote asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I

II.A6.001

Yttrium-alumiini-granaatti (YAG) -tangot.

 

II.A6.002

Seuraavat muut kuin 6A002 tai 6A004.b. kohdassa määritellyt optiset laitteet ja komponentit:

infrapunaoptiikka, jonka aallonpituus on 9–17 μm, ja sen komponentit, mukaan lukien kadmiumtelluridikomponentit (CdTe).

6A002

6A004.b.

II.A6.003

Muut aaltorintaman korjausjärjestelmät kuin 6A004.a, 6A005.e tai 6A005.f kohdassa määritellyt peilit, jotka on tarkoitettu käytettäväksi halkaisijaltaan yli 4 mm:n lasersäteen kanssa, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit, mukaan lukien valvontajärjestelmät, vaiherintama-anturit ja ”muotoaan muuttavat peilit”, myös bimorfiset peilit.

6A004.a.

6A005.e.

6A005.f.

II.A6.004

Muut kuin 0B001.g.5, 6A005 tai 6A205.a kohdassa määritellyt argonioni”laserit”, joiden keskimääräinen lähtöteho on vähintään 5 W.

0B001.g.5.

6A005.a.6.

6A205.a.

II.A6.005

Seuraavat muut kuin 0B001.g.5, 0B001.h.6 tai 6A005.b kohdassa määritellyt puolijohde”laserit” ja niiden komponentit:

a.

erilliset puolijohde”laserit”, joista kunkin lähtöteho on suurempi kuin 200 mW ja joita on enemmän kuin 100;

b.

puolijohde”laserien” ryhmät, joiden lähtöteho on suurempi kuin 20 mW.

1.

Puolijohde”lasereita” kutsutaan tavallisesti ”laser”diodeiksi.

2.

Tämä kohta ei aseta valvonnanalaiseksi ”laser”diodeja, joiden aallonpituus on 1,2 μm – 2,0 μm.

0B001.g.5.

0B001.h.6.

6A005.b.

II.A6.006

Muut kuin 0B001.h.6 tai 6A005.b kohdassa määritellyt viritettävät puolijohde”laserit” ja viritettävien puolijohde”laserien” ryhmät, joiden aallonpituus on 9–17 μm, ja puolijohde”laserien” ryhmien kerrokset, jotka sisältävät vähintään yhden viritettävän puolijohde ”laser”ryhmän, jolla on mainittu aallonpituus.

Puolijohde”lasereita” kutsutaan tavallisesti ”laser”diodeiksi.

0B001.h.6.

6A005.b.

II.A6.007

Seuraavat muut kuin 0B001.g.5, 0B001.h.6 tai 6A005.c.1 kohdassa määritellyt ”viritettävät” solid state -”laserit” ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:

a.

titaanisafiirilaserit;

b.

aleksandriittilaserit

0B001.g.5.

0B001.h.6.

6A005.c.1.

II.A6.008

Muut kuin 6A005.c.2.b kohdassa määritellyt neodyymiseostetut (muut kuin lasi-)”laserit”, joiden lähtöaallonpituus on yli 1,0 μm mutta ei enemmän kuin 1,1 μm ja lähtöenergia on yli 10 J pulssia kohden.

6A005.c.2.b.

II.A6.009

Seuraavat optoakustiset komponentit:

a.

erilliskuvaputket tai solid state -kuvauslaitteet, joiden toistotiheys on vähintään 1 kHz;

b.

toistotiheystarvikkeet;

c.

Pockel-kennot.

6A203.b.4.

II.A6.010

Muut kuin 6A203.c kohdassa määritellyt säteilyä kestävät kamerat tai niissä käytettävät linssit, jotka on erityisesti suunniteltu tai mitoitettu kestämään yli 50 × 103 Gy:n (pii) (5 × 106 radin (pii)) säteilyn kokonaisannosta toiminnallisuuden siitä kärsimättä.

Termillä Gy (pii) tarkoitetaan jouleina kilogrammaa kohti ilmaistua energiaa, jonka suojaamaton piinäyte imee itseensä altistuessaan ionisoivalle säteilylle.

6A203.c.

II.A6.011

Muut kuin 0B001.g.5, 6A005 tai 6A205.c kohdassa määritellyt viritettävät pulssitoimiset väriainelaservahvistimet ja oskillaattorit, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

a.

toimii 300–800 nm:n aallonpituuksilla;

b.

keskimääräinen lähtöteho yli 10 W mutta enintään 30 W;

b.

toistotaajuus suurempi kuin 1 kHz; ja

d.

pulssin leveys alle 100 ns.

Tämä kohta ei koske yksimuoto-oskillaattoreita.

0B001.g.5.

6A005

6A205.c.

II.A6.012

Muut kuin 0B001.h.6, 6A005.d tai 6A205.d kohdassa määritellyt pulssitoimiset hiilidioksidi”laserit”, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

a.

toimii 9 μm:n ja 11 μm:n välillä olevilla aallonpituuksilla;

b.

toistotaajuus suurempi kuin 250 Hz

b.

keskimääräinen lähtöteho yli 100 W mutta enintään 500 W; ja

d.

pulssin leveys alle 200 ns.

0B001.h.6.

6A005.d.

6A205.d.

II.A6.013

Muut kuin 6A005 tai 6A205 kohdassa määritellyt laserit.

6A005

6A205

NAVIGOINTI JA ILMAILU

II.A7.

Tuotteet

Nro

Kuvaus

Vastaava tuote asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I

II.A7.001

Seuraavat inertiasuunnistusjärjestelmät ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:

a.

inertiasuunnistusjärjestelmät, jotka Wassenaarin järjestelyyn osallistuvan valtion siviiliviranomaiset ovat sertifioineet käytettäväksi ”siviili-ilma-aluksissa”, ja seuraavat niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:

1.

Inertiasuunnistusjärjestelmät (INS) (kardaaniset ja sidotut) sekä inertialaitteet, jotka on suunniteltu ”ilma-aluksen”, maakulkuneuvon, (pinta- tai vedenalaisen) aluksen tai ”avaruusaluksen” asentoa, ohjausta tai valvontaa varten ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista, sekä seuraavat niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:

a.

(vapaa inertiaalinen) navigointivirhe tavanomaisen linjauksen jälkeen on 0,8 merimailin tunnissa ”todennäköinen paikannuksen etäisyysvirhe” (CEP) tai vähemmän (parempi); tai

b.

ne on määritelty toimimaan yli 10 g:n lineaarisilla kiihtyvyystasoilla;

2.

Hybridi-inertiasuunnistusjärjestelmät, jotka on yhdistetty maailmanlaajuisen (-sten) satelliittinavigointijärjestelmän (-ien) (GNSS) kanssa tai ”DBRN” (”Data-Based Referenced Navigation”) -järjestelmän (-mien) kanssa asentoa, ohjausta tai valvontaa varten tavanomaisen linjauksen jälkeen ja joiden INS-suunnistuspaikannustarkkuus GNSS:n tai ”DBRN”:n menetyksen jälkeen aina neljän minuutin ajan on vähemmän (parempi) kuin 10 metrin ”todennäköinen paikannuksen etäisyysvirhe” (CEP);

3.

Inertialaitteet suuntakulman, ohjaussuunnan tai pohjoisen osoittamista varten, joilla on jokin seuraavista, sekä seuraavat niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:

a.

suunniteltu osoittamaan suuntakulma, ohjaussuunta tai pohjoinen tarkkuudella, joka on sama tai pienempi (parempi) kuin 6 kaariminuuttia RMS 45 leveysasteessa; tai

b.

suunniteltu siten, että niillä on vähintään 900 g:n iskutaso toimimattomana vähintään 1 ms:n keston ajan;

b.

teodoliittijärjestelmät, joihin sisältyy siviilimittaustehtäviä varten erityisesti suunniteltuja inertialaitteita, jotka on suunniteltu osoittamaan suuntakulma, ohjaussuunta tai pohjoinen tarkkuudella, joka on sama tai pienempi (parempi) kuin 6 kaariminuuttia RMS 45. leveysasteella, ja erityisesti niitä varten suunnitellut komponentit;

c.

inertia- tai muut laitteet, joissa käytetään 7A001 tai 7A101 kohdassa määriteltyjä kiihtyvyysmittareita, jotka on erityisesti suunniteltu ja kehitetty porausreikien huoltotoiminnassa käytettäviksi MWD-antureiksi (Measurement While Drilling).

Edellä olevien a.1 ja a.2 kohdan parametreja sovelletaan kaikissa seuraavissa ympäristöolosuhteissa:

1.

satunnainen syötevärähtely, jonka kokonaissuuruusluokka on 7,7 g rms ensimmäisen puolen tunnin aikana ja kokonaistestiaika puolitoista tuntia akselia kohti kussakin kolmessa toisiinsa nähden kohtisuoraan olevassa akselissa, kun satunnainen värähtely täyttää seuraavat vaatimukset:

a.

tehospektrin (PSD) arvo on vakio eli 0,04 g2/Hz taajuusvälillä 15–1 000  Hz; ja

b.

PSD vaimenee taajuuden mukana 0,04 g2/Hz:stä 0,01 g2/Hz:iin taajuusvälillä 1 000 –2 000  Hz;

2.

kulmanopeus on vähintään + 2,62 radiaania/s (150 astetta/s); tai

3.

edellä olevaa 1 tai 2 kohtaa vastaavien kansallisten standardien mukaisesti.

1.

Kohta a.2 koskee järjestelmiä, joissa inertiasuunnistusjärjestelmä ja muut riippumattomat suunnistuksen apujärjestelmät on yhdistetty yhdeksi yksiköksi suorituskyvyn parantamiseksi.

2.

”Todennäköinen paikannuksen etäisyysvirhe” (CEP) – sirkulaarisessa normaalijakaumassa sellaisen ympyrän säde, joka sisältää 50 prosenttia tehdyistä yksittäisistä mittauksista, tai sellaisen ympyrän säde, johon sijoittumisen todennäköisyys on 50 prosenttia.

7A001

7A003

7A101

7A103

ILMA- JA AVARUUSALUSTEN TYÖNTÖVOIMA

II.A9.

Tuotteet

Nro

Kuvaus

Vastaava tuote asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I

II.A9.001

Laukaistavat pultit

 

II.A9.002

Polttomoottorit (ts. aksiaalimäntä- tai kiertomäntätyyppiset moottorit), jotka on suunniteltu tai muunnettu käytettäviksi suihkumoottorilla varustetuissa ”ilma-aluksissa” tai ”ilmaa kevyemmissä ilma-aluksissa” ja erityisesti niitä varten suunnitellut komponentit.

 

II.A9.003

Muut kuin 9A115 kohdassa määritellyt kuorma-autot, joissa on useampia moottoroituja akseleita ja joiden hyötykuorma on yli 5 tonnia.

Tämä kohta käsittää syväkuormaus- ja puoliperävaunut sekä muut perävaunut.

9A115

B.   OHJELMISTOT

Nro

Kuvaus

Vastaava tuote asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I

II.B.001

Ohjelmisto, jota tarvitaan A osassa (Tavarat) lueteltujen tuotteiden kehittämisessä, tuotannossa tai käytössä.

 

C.   TEKNOLOGIA

Nro

Kuvaus tuotteet, materiaalit, varusteet, tavarat ja teknologia

Vastaava tuote asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I

II.C.001

Teknologia, jota tarvitaan A osassa (Tavarat) lueteltujen tuotteiden kehittämisessä, tuotannossa tai käytössä.

 

III OSA

Ballististen ohjusten alaan liittyvät tietyt keskeiset komponentit.

SELITTÄVÄ HUOMAUTUS

Nimikekoodit on otettu tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevasta yhdistetystä nimikkeistöstä, sellaisena kuin se on määritelty kyseisen asetuksen 1 artiklan 2 alakohdassa; nimikekoodit ovat voimassa tämän asetuksen julkaisuajankohtana ja soveltuvin osin sellaisina kuin ne ovat muutettuina myöhemmällä lainsäädännöllä.

7601

Muokkaamaton alumiini

7602

Alumiinijätteet ja -romu

7603

Alumiinijauheet ja -suomut

7604

Alumiinitangot ja -profiilit

7605

Alumiinilanka

7606

Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm

7608

Alumiiniputket

7609

Putkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia

7614

Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä

IV OSA

Joukkotuhoaseisiin liittyvät tuotteet, materiaalit, varusteet, tavarat ja teknologia, jotka on yksilöity ja nimetty YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2270 (2016) 25 kohdassa.

SELITTÄVÄ HUOMAUTUS

Nimikekoodit on otettu tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevasta yhdistetystä nimikkeistöstä, sellaisena kuin se on määritelty kyseisen asetuksen 1 artiklan 2 alakohdassa; nimikekoodit ovat voimassa tämän asetuksen julkaisuajankohtana ja soveltuvin osin sellaisina kuin ne ovat muutettuina myöhemmällä lainsäädännöllä.

a)   Tuotteet, joita voidaan käyttää ydinaseissa tai ohjuksissa

1)   Rengasmagneetit

Pysyvät magneettimateriaalit, joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:

i.

magneetti voi olla renkaan muotoinen, ja sen ulkohalkaisijan suhde sisähalkaisijaan on enintään 1,6:1; ja

ii.

ne on valmistettu jostakin seuraavista magneettisista aineista: alumiini-nikkeli-koboltti, ferriitit, samarium-koboltti tai neodyymi-rauta-boori.

 

ex 8505 11 00

 

ex 8505 19 10

 

ex 8505 19 90

 

ex 8505 90 90

2)   Maraging-teräs

Maraging-teräs, jolla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:

i.

murtoveto”lujuus” vähintään 1 500 MPa lämpötilassa 293 K (20 °C).

ii.

levyn tai putken ulkohalkaisija vähintään 75 mm.

 

ex 7304 49 10

 

ex 7304 51 81

 

ex 7304 51 89

 

ex 7304 59 92

 

ex 7304 59 93

 

ex 7304 59 99

3)   Magneettisista metalliseoksista valmistetut levyt tai nauhat, joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:

a)

paksuus enintään 0,05 mm; tai korkeus enintään 25 mm; ja

b)

ne on valmistettu jostakin seuraavista magneettisista metalliseoksista: rauta-kromi-koboltti, rauta-koboltti-vanadiini, rauta-kromi-koboltti-vanadiini tai rauta-kromi.

 

ex 7326 19 10

 

ex 7326 19 90

 

ex 7326 90 92

 

ex 7326 90 94

 

ex 7326 90 96

 

ex 7326 90 98

4)   Taajuusmuuntimet (kutsutaan myös konverttereiksi tai inverttereiksi)

Muut kuin liitteessä II olevassa 0B001.b.13 tai 3A225 kohdassa määritellyt taajuusmuuntimet, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet, ja niitä varten erityisesti suunnitellut ohjelmistot:

i.

monivaiheulostulo;

ii.

kykenee antamaan vähintään 40 W:n tehon; ja

iii.

pystyy toimimaan missä tahansa (yksittäisellä tai useammalla taajuudella) 600–2 000 Hz:n taajuusalueella.

Tekniset huomautukset:

1)

Taajuusmuuntimia kutsutaan myös konverttereiksi tai inverttereiksi.

2)

Edellä määritellyt ominaisuudet voivat olla tietyillä laitteilla, jotka on kuvattu tai saatettu markkinoille sähköisinä testauslaitteina, vaihtovirtalähteinä tai taajuusmuuttajina.

 

ex 8504 40 84

 

ex 8504 40 88

 

ex 8504 40 90

 

ex 8537 10 95

 

ex 8537 10 98

 

ex 8537 20 91

 

ex 8537 20 99

5)   Luja alumiiniseos

Alumiiniseokset, joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:

i.

murtoveto”lujuus” vähintään 415 MPa 293 K (20 °C) asteen lämpötilassa; ja

ii.

levyn tai putken ulkohalkaisija vähintään 75 mm.

Tekninen huomautus:

”Lujuusmääritelmä” kattaa seokset sekä ennen lämpökäsittelyä että sen jälkeen.

 

ex 7601 20 80

 

ex 7604 29 10

 

ex 7608 20 20

 

ex 7608 20 81

 

ex 7608 20 89

6)   Kuitu- tai säiemateriaalit

Seuraavat ”kuitu- tai säiemateriaalit” ja prepregit:

i.

hiili-, aramidi- tai lasi ”kuitu- ja -säiemateriaalit”, joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:

1)

”ominaiskimmokerroin” ylittää 3,18 × 106 m; ja

2)

”ominaisvetolujuus” ylittää 76,2 × 103 m;

ii.

prepregit: lämpökovetetut hartsikyllästetyt yhtäjaksoiset ”langat”, ”rovingit”, ”touvit” tai ”teipit”, joiden leveys on enintään 30 mm ja jotka on valmistettu edellä a kohdassa valvonnanalaisiksi asetetuista hiili-, aramidi- tai ”lasikuitu- tai säiemateriaaleista”.

 

ex 5402 11 00

 

ex 5402 19 00

 

ex 5402 31 00

 

ex 5402 32 00

 

ex 5404 90 90

 

ex 5407 10 00

 

ex 5407 20 90

 

ex 5407 41 00

 

ex 5407 42 00

 

ex 5407 43 00

 

ex 5407 44 00

 

ex 5501 10 00

 

ex 5501 90 00

 

ex 5503 11 00

 

ex 5503 19 00

 

ex 5503 20 00

 

ex 5503 90 00

 

ex 5506 10 00

 

ex 5506 90 00

 

ex 5509 11 00

 

ex 5509 12 00

 

ex 5604 90 10

 

ex 5607 50 11

 

ex 5607 50 19

 

ex 5607 50 30

 

ex 5607 50 90

 

ex 5609 00 00

 

ex 5902 10 10

 

ex 5902 10 90

 

ex 5902 20 90

 

ex 5902 90 10

 

ex 5902 90 90

 

ex 5903 10 10

 

ex 5903 10 90

 

ex 5903 20 10

 

ex 5903 20 90

 

ex 5903 90 10

 

ex 5903 90 91

 

ex 5903 90 99

 

ex 6815 10 10

 

ex 6815 99 00

 

ex 7019 12 00

 

ex 7019 19 10

 

ex 7019 19 90

 

ex 7019 51 00

 

ex 7019 59 00

 

ex 7019 90 00

7)   Kuidunkäämintäkoneet ja niihin liittyvät laitteet

Kuidunkäämintäkoneet ja niihin liittyvät laitteet seuraavasti:

i.

kuidunkäämintäkoneet, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1)

kuitujen asemointi, käärintä ja käämintä on koordinoitu ja ohjelmoitu kahden tai useamman akselin suhteen;

2)

ne on erityisesti suunniteltu komposiittirakenteiden tai -laminaattien valmistukseen ”kuitu- tai säiemateriaaleista”; ja

3)

ne pystyvät käämimään lieriömäisiä putkia, joiden läpimitta on 75 mm tai enemmän;

ii.

edellä a kohdassa määriteltyjen kuidunkäämintäkoneiden koordinointi- ja ohjelmointilaitteet;

iii.

edellä a kohdassa määriteltyjen kuidunkäämintäkoneiden tuurnat.

 

ex 8419 89 30

 

ex 8419 89 98

 

ex 8419 90 85

 

ex 8444 00 10

 

ex 8444 00 90

 

ex 8446 10 00

 

ex 8446 21 00

 

ex 8446 29 00

 

ex 8446 30 00

 

ex 8447 11 00

 

ex 8447 12 00

 

ex 8447 20 20

 

ex 8447 20 80

 

ex 8447 90 00

 

ex 8448 19 00

 

ex 8448 20 00

 

ex 8448 39 00

 

ex 8448 42 00

 

ex 8448 49 00

 

ex 8448 59 00

 

ex 8479 89 97

 

ex 8479 90 20

 

ex 8479 90 70

 

ex 8537 10 10

 

ex 8537 10 91

 

ex 8537 10 95

 

ex 8537 10 98

 

ex 8538 10 00

 

ex 9022 12 00

 

ex 9022 19 00

 

ex 9022 90 00

 

ex 9031 80 80

 

ex 9031 90 00

8)   Painesorvit

Asiakirjoissa INFCIRC/254/Rev.9/Part2 ja S/2014/253 kuvatun mukaisesti

 

ex 8463 90 00

 

ex 8466 94 00

9)   Laserhitsauslaitteet

 

ex 8515 80 10

 

ex 8515 80 90

 

ex 8515 90 00

10)   4- ja 5-akseliset numeeriset työstökoneet

 

ex 8457 10 10

 

ex 8457 10 90

 

ex 8457 20 00

 

ex 8457 30 10

 

ex 8457 30 90

 

ex 8458 11 20

 

ex 8458 11 41

 

ex 8458 11 49

 

ex 8458 11 80

 

ex 8458 19 00

 

ex 8458 91 20

 

ex 8458 91 80

 

ex 8459 10 00

 

ex 8459 21 00

 

ex 8459 31 00

 

ex 8459 41 00

 

ex 8459 51 00

 

ex 8459 61 10

 

ex 8459 61 90

 

ex 8460 12 00

 

ex 8460 22 00

 

ex 8460 23 00

 

ex 8460 24 00

 

ex 8460 31 00

 

ex 8460 40 10

 

ex 8460 90 00

 

ex 8461 20 00

 

ex 8461 30 10

 

ex 8461 40 11

 

ex 8461 40 31

 

ex 8461 40 71

 

ex 8461 40 90

 

ex 8461 90 00

 

ex 8464 20 11

 

ex 8464 20 19

 

ex 8464 20 80

 

ex 8464 90 00

11)   Plasmaleikkurit

 

ex 8556 40 00

 

ex 8515 31 00

 

ex 8515 39 90

 

ex 8515 80 10

 

ex 8515 80 90

 

ex 8515 90 00

12)   Metallihydridit, kuten zirkoniumhydridi

ex 2850 00 20

b)   Tuotteet, joita voidaan käyttää kemiallisissa/biologisissa aseissa

1)

Seuraavat lisäkemikaalit, joita voidaan käyttää kemiallisen sodankäynnin taisteluaineiden valmistuksessa:

Tavaran kuvaus

 

CN-koodi

Natriummetalli (7440-23-5)

 

2805 11 00

Rikkitrioksidi (7446-11-9)

ex

2811 29 10

Alumiinikloridi (7446-70-0)

 

2827 32 00

Kaliumbromidi (7758-02-3)

 

2827 51 00

Natriumbromidi (7647-15-6)

 

2827 51 00

Dikloorimetaani (75-09-2)

 

2903 12 00

Isopropyylibromidi (75-26-3)

ex

2903 39 19

Isopropyylieetteri (108-20-3)

ex

2909 19 90

Monoisopropylamiini (75-31-0)

ex

2921 19 99

Trimetyyliamiini (75-50-3)

ex

2921 11 00

Tributyyliamiini (102-82-9)

ex

2921 19 99

Trietyyliamiini (121-44-8)

ex

2921 19 99

N,N-dimetyylianiliini (121-69-7)

ex

2921 42 00

Pyridiini (110-86-1)

ex

2933 31 00

2)

Reaktioastiat, reaktorit, sekoittajat, lämmönvaihtimet, lauhduttimet, pumput, venttiilit, varastosäiliöt, säiliöt, keräysastiat ja tislaus- tai imeytyskolonnit, jotka täyttävät asiakirjoissa S/2006/853 ja S/2006/853/corr.1 kuvatut suorituskykyparametrit

yksitiivisteiset pumput, joiden valmistajan ilmoittama maksimivirtausnopeus on suurempi kuin 0,6 m3/h, ja rungot, muotoon puristetut runkotiivisteet, juoksupyörät, roottorit tai suihkupumppusuuttimet tällaisille pumpuille, joissa kaikki pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen käsiteltävän kemikaalin (käsiteltävien kemikaalien) kanssa, on valmistettu seuraavista materiaaleista:

a)

nikkeli tai seokset, joissa on enemmän kuin 40 painoprosenttia nikkeliä;

b)

seokset, joissa on enemmän kuin 25 painoprosenttia nikkeliä ja enemmän kuin 20 painoprosenttia kromia;

c)

fluoripolymeerit (polymeeriset tai elastomeeriset materiaalit, joissa on enemmän kuin 35 painoprosenttia fluoria);

d)

lasi tai lasivuoraus (mukaan lukien lasitus tai emalointi);

e)

grafiitti tai grafiittihiili;

f)

tantaali tai tantaaliseokset;

g)

titaani tai titaaniseokset;

h)

zirkonium tai zirkoniumseokset;

i)

keraamit;

j)

ferropii (piipitoisuudeltaan korkeat rautaseokset); tai

k)

niobium (kolumbium) tai niobiumseokset.

ex 3925 10 00

ex 3925 90 80

ex 3926 90 92

ex 3926 90 97

ex 4009 21 00

ex 4009 22 00

ex 4009 41 00

ex 4009 42 00

ex 4016 93 00

ex 6909 11 00

ex 6909 12 00

ex 6909 19 00

ex 6909 90 00

ex 6914 90 00

ex 7020 00 10

ex 7020 00 30

ex 7020 00 80

ex 7304 41 00

ex 7304 49 93

ex 7304 49 95

ex 7304 49 99

ex 7304 51 81

ex 7304 51 89

ex 7304 59 92

ex 7304 59 93

ex 7304 59 99

ex 7306 40 20

ex 7306 40 80

ex 7306 50 20

ex 7306 50 80

ex 7306 69 10

ex 7306 69 90

ex 7306 90 00

ex 7309 00 10

ex 7309 00 30

ex 7309 00 51

ex 7309 00 59

ex 7309 00 90

ex 7310 10 00

ex 7310 29 10

ex 7310 29 90

ex 7311 00 00

ex 7326 90 92

ex 7326 90 94

ex 7326 90 96

ex 7326 90 98

ex 7507 11 00

ex 7507 12 00

ex 7507 20 00

ex 7508 90 00

ex 8103 90 90

ex 8108 90 50

ex 8108 90 60

ex 8108 90 90

ex 8109 90 00

ex 8112 99 30

ex 8401 20 00

ex 8401 40 00

ex 8401 10 00

ex 8412 90 20

ex 8413 50 40

ex 8413 60 39

ex 8413 60 61

ex 8413 60 69

ex 8413 60 70

ex 8413 60 80

ex 8413 70 21

ex 8413 70 29

ex 8413 70 45

ex 8413 70 51

ex 8413 70 59

ex 8413 70 65

ex 8413 70 75

ex 8413 70 81

ex 8413 70 89

ex 8413 81 00

ex 8413 82 00

ex 8413 91 00

ex 8414 10 25

ex 8414 10 81

ex 8414 10 89

ex 8414 40 10

ex 8414 40 90

ex 8414 59 15

ex 8414 59 25

ex 8414 59 23

ex 8414 59 95

ex 8414 80 11

ex 8418 99 10

ex 8414 80 19

ex 8414 80 59

ex 8414 80 73

ex 8414 80 75

ex 8414 80 78

ex 8414 80 80

ex 8414 90 00

ex 8417 80 30

ex 8417 80 50

ex 8417 80 70

ex 8418 69 00

ex 8419 40 00

ex 8419 50 00

ex 8419 89 10

ex 8419 89 30

ex 8419 89 98

ex 8419 90 85

ex 8477 80 93

ex 8477 80 99

ex 8479 82 00

ex 8479 89 97

ex 8479 90 70

3)

Tavallisella tai turbulenttisella ilmavirtauksella varustetut puhdasilmatilat ja koteloidut puhallin-mikrosuodatinyksiköt, joita voidaan käyttää P3- tai P4-tason (BSL 3, BSL 4, L3, L4) turvatiloissa.

 

ex 8414 51 00

 

ex 8414 59 00

 

ex 8414 60 00

 

ex 8414 80 80

 

ex 8421 39 15

 

ex 8421 39 25

 

ex 8479 89 97

V OSA

Joukkotuhoaseisiin liittyvät tuotteet, materiaalit, varusteet, tavarat ja teknologia, jotka on yksilöity ja nimetty YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2321 (2016) 4 kohdassa.

SELITTÄVÄ HUOMAUTUS

Sarakkeessa ’Vastaava tuote neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I tai tämän asetuksen liitteessä II olevassa II osassa (tuotteet ja teknologia)’ oleva viitenumero tarkoittaa sitä, että sarakkeessa ”Kuvaus” kuvaillun tuotteen ominaispiirteet eivät vastaa viittauksen kohteena olevien tuotteiden ja teknologian kuvauksessa esitettyjä parametrejä.

Tuotteet, joita voidaan käyttää ydinaseissa ja/tai ohjuksissa

Kuvaus

Vastaava tuote asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I tai tämän asetuksen liitteessä II olevassa II osassa

Isosyanaatit (TDI (tolueeni-di-isosyanaatti), MDI (metyleeni-bis(fenyyli-isosyanaatti)), IPDI (isoforoni-di-isosyanaatti), HNMDI tai HDI (heksametyleenidi-isosyanaatti) ja DDI (dimeryyli-di-isosyanaatti) ja tuotantolaitteet.

 

Ammoniumnitraatti, kemiallisesti puhdas tai faasistabiloitu (PSAN).

 

Non-destruktiiviset testikammiot, joiden kriittinen sisäinen läpimitta on vähintään 1 m.

 

Nestemäistä tai hybridipolttoainetta käyttävien rakettien turbopumput

9A006

Polymeeriset aineet (hydroksyylipäätteinen polyeetteri (HTPE), hydroksyylipäätteinen kaprolaktonieetteri (HTCE), polypropeeniglykoli (PPG), polydietyleeniglykoliadipaatti (PGA) ja polyetyleeniglykoli (PEG).

 

Vastatoimintajärjestelmät ja tunkeutumisvälineet (esim. häirintävälineet, tutkahäirintäsilppu, harhautusmaalit), joiden tarkoituksena on ohjuspuolustuksen ylikuormittaminen, hämmentäminen tai välttäminen.

 

Metallijuotefoliot, mangaania.

 

Hydromuovauskoneet.

 

Lämpökäsittelyuunit — Lämpötila > 850 C ja yksi läpimitta > 1m

II.A2.005, 2B226, 2B227

Kipinätyöstökoneet (EDM)

2B001.d

Kitkahitsauslaitteet.

 

Rakettien tai miehittämättömien ilmailualusten järjestelmien aerodynaamiseen ja termodynaamiseen analyysimalliin liittyvien ohjelmistojen mallintaminen ja suunnittelu.

 

Huippunopeat kuvannuskamerat, lääketieteellisessä kuvantamisessa käytettyjä kameroita lukuun ottamatta.

6A003.a.2

Kuorma-autot, joissa on vähintään 6 akselia

9A115 ja II.A9.003

Tuotteet, joita voidaan käyttää kemiallisissa/biologisissa aseissa

Kuvaus

Vastaava tuote asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I tai tämän asetuksen liitteessä II olevassa II osassa

1.

Lattiaan asennettavat (sisään mentävät) poistoilmakuvut, joiden nimellisleveys on vähintään 2,5 metriä.

2B352

2.

Biologisten aineiden käsittelyyn soveltuvat kertalingot, joiden roottorin kapasiteetti on vähintään 4 litraa.

II.A2.014.e., 2B350, 2B352

3.

Biologisten aineiden käsittelyyn soveltuvat fermentorit, joiden sisätilavuus on 10–20 l (.01–.02 kuutiometriä).

2B352 ja II.A2.014.a.


(1)  Paikannustarkkuustasoja ISO 230/2:n (1997) mukaisesti laskevien valmistajien olisi neuvoteltava sen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten kanssa, johon ne ovat sijoittautuneet.


LIITE III

3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu lentopolttoaine

SELITTÄVÄ HUOMAUTUS

Nimikekoodit on otettu tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevasta yhdistetystä nimikkeistöstä, sellaisena kuin se on määritelty kyseisen asetuksen 1 artiklan 2 alakohdassa; nimikekoodit ovat voimassa tämän asetuksen julkaisuajankohtana ja soveltuvin osin sellaisina kuin ne ovat muutettuina myöhemmällä lainsäädännöllä.

Koodi

Kuvaus

Koodit 2710 12 31 – 2710 12 59

Bensiini

2710 12 70

Laajajakeinen lentopetroli

2710 19 21

Kerosiinityyppinen lentopetroli

2710 19 25

Kerosiinityyppinen rakettipolttoaine


LIITE IV

3 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut kulta, titaanimalmi, vanadiummalmi ja harvinaiset maametallit

SELITTÄVÄ HUOMAUTUS

Nimikekoodit on otettu tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevasta yhdistetystä nimikkeistöstä, sellaisena kuin se on määritelty kyseisen asetuksen 1 artiklan 2 alakohdassa; nimikekoodit ovat voimassa tämän asetuksen julkaisuajankohtana ja soveltuvin osin sellaisina kuin ne ovat muutettuina myöhemmällä lainsäädännöllä.

Koodi

Kuvaus

ex ex 2530 90 00

Harvinaiset maametallimalmit

ex ex 26 12

Monatsiitit ja muut malmit, joita käytetään yksinomaan tai pääasiassa uraanin tai toriumin erottamiseen

ex ex 2614 00 00

Titaanimalmi

ex ex 2615 90 00

Vanadiummalmi

2616 90 00 10

Kultamalmit ja -rikasteet


LIITE V

3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettu kivihiili, rauta ja rautamalmi

SELITTÄVÄ HUOMAUTUS

Nimikekoodit on otettu tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevasta yhdistetystä nimikkeistöstä, sellaisena kuin se on määritelty kyseisen asetuksen 1 artiklan 2 alakohdassa; nimikekoodit ovat voimassa tämän asetuksen julkaisuajankohtana ja soveltuvin osin sellaisina kuin ne ovat muutettuina myöhemmällä lainsäädännöllä.

Koodi

Kuvaus

ex ex 26 01

Rautamalmi

2701

Kivihiili; briketit ja niiden kaltaiset kivihiilestä valmistetut kiinteät polttoaineet

2702

Ruskohiili, myös yhteenpuristettu, ei kuitenkaan gagaatti

2703

turve (myös turvepehku), myös yhteenpuristettu

2704 00 10

Kivihiilestä, ruskohiilestä tai turpeesta saatu koksi ja puolikoksi, myös yhteenpuristettu; retorttihiili

7201

Harkkorauta ja peilirauta, harkkoina, möhkäleinä tai muussa alkumuodossa

7202

Ferroseokset

7203

Rautamalmista suoraan pelkistämällä saadut rautapohjaiset tuotteet sekä muut huokoiset rautapohjaiset tuotteet, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa; rauta, jonka puhtaus on vähintään 99,94 painoprosenttia, epäsäännöllisinä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa

7204 10 00

Valuraudan jätteet ja romu

ex ex 7204 30 00

Tinatun raudan tai teräksen jätteet ja romu

ex ex 7204 41

Muut jätteet ja romu: sorvaus- ja muut lastut, kaavinta- ja kuorimisjätteet, hiomajätteet, sahausjätteet, viilajauho, purseet ja jäysteet sekä leikkausjätteet, myös paaleina

ex ex 7204 49

Muut jätteet ja romu: muut

ex ex 7204 50 00

Muut jätteet ja romu: romusta sulatetut harkot

ex ex 7205 10 00

Rakeet

ex ex 7205 29 00

Jauheet, muuta kuin seosterästä

ex ex 7206 10 00

Valanteet

ex ex 7206 90 00

Muut

ex ex 72 07

Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä

ex ex 72 08

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat

ex ex 72 09

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat

ex ex 72 10

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut

ex ex 72 11

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat

ex ex 72 12

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut

ex ex 72 14

Muut tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut, kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, kuitenkin myös tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty

ex ex 72 15

Muut tangot, rautaa tai seostamatonta terästä

ex ex 72 16

Profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä

ex ex 72 17

Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä


LIITE VI

3 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut öljytuotteet

SELITTÄVÄ HUOMAUTUS

Nimikekoodit on otettu tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevasta yhdistetystä nimikkeistöstä, sellaisena kuin se on määritelty kyseisen asetuksen 1 artiklan 2 alakohdassa; nimikekoodit ovat voimassa tämän asetuksen julkaisuajankohtana ja soveltuvin osin sellaisina kuin ne ovat muutettuina myöhemmällä lainsäädännöllä.

 

2707

Öljyt ja muut korkean lämpötilan kivihiilitervan tislaustuotteet; niiden kaltaiset tuotteet, joissa aromaattisten aineosien paino on suurempi kuin muiden kuin aromaattisten aineosien paino

 

2709

Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt, raa'at

 

2710

Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt, muut kuin raa'at; muualle kuulumattomat valmisteet, joissa on perusaineosana maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä vähintään 70 painoprosenttia; jäteöljyt

 

2711

Maaöljykaasut ja muut kaasumaiset hiilivedyt

 

2712 10

Vaseliini

 

2712 20

Vähemmän kuin 0,75 painoprosenttia öljyä sisältävä parafiini

Ex

2712 90

Muut

 

2713

Maaöljykoksi, maaöljybitumi ja muut maaöljyjen tai bitumisista kivennäisistä saatujen öljyjen jätetuotteet

Ex

2714

Luonnonbitumi ja -asfaltti; bitumi- tai öljyliuske ja bitumipitoinen hiekka; asfaltiitit ja asfalttikivi

Ex

2715

Luonnonasfalttiin, luonnonbitumiin, maaöljybitumiin, kivennäistervaan tai kivennäistervapikeen perustuvat bitumiset seokset (esim. bitumimastiksi ja ”cut-backs”)

 

 

Valmisteet, joissa on maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä

 

3403 11

– –

Valmisteet tekstiiliaineiden, nahan, turkisnahan tai muiden aineiden käsittelyyn

 

3403 19

– –

Muut

 

 

Muut

Ex

3403 91

– –

Valmisteet tekstiiliaineiden, nahan, turkisnahan tai muiden aineiden käsittelyyn

Ex

3403 99

– –

Muut

 

 

– – – – –

Muualle kuulumattomat kemialliset tuotteet tai valmisteet, jotka koostuvat pääasiallisesti orgaanisista yhdisteistä

Ex

3824 99 92

– – – – – –

Nestemäinen 20 °C:ssa

Ex

3824 99 93

– – – – – –

Muut

Ex

3824 99 96

– – – – –

Muut

 

3826 00 10

Rasvahappomonoalkyyliesterit, jotka sisältävät vähintään 96,5 tilavuusprosenttia estereitä (FAMAE)

 

3826 00 90

Muut


LIITE VII

3 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitettu kupari, nikkeli, hopea ja sinkki

SELITTÄVÄ HUOMAUTUS

Nimikekoodit on otettu tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevasta yhdistetystä nimikkeistöstä, sellaisena kuin se on määritelty kyseisen asetuksen 1 artiklan 2 alakohdassa; nimikekoodit ovat voimassa tämän asetuksen julkaisuajankohtana ja soveltuvin osin sellaisina kuin ne ovat muutettuina myöhemmällä lainsäädännöllä.

Kupari

 

2603

Kuparimalmit ja -rikasteet

 

74

Kupari ja kuparitavarat

 

8536 90 95 30

Kiinnitysniitit

kuparia

AgNi10-hopeanikkeliseoksella tai hopealla pleteroidut, tinaoksidia ja indiumoksidia yhteensä 11,2 (± 1,0) painoprosenttia sisältävät

pinnoitteen paksuus 0,3 mm (– 0 / + 0,015 mm)

ex

8538 90 99

Kupariosat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti nimikkeen 8535 , 8536 tai 8537 laitteissa

 

8544 11

Käämilanka, kuparia

 

 

Muut kupariset sähköjohtimet, enintään 1 000  V:n jännitettä varten:

ex

8544 42

– –

joissa on liittimiä

ex

8544 49

– –

Muut

 

 

Muut sähköjohtimet, suurempaa kuin 1 000 V:n jännitettä varten:

 

8544 60 10

– –

joissa on kuparijohtimet

Nikkeli

 

2604

Nikkelimalmit ja -rikasteet

 

 

Ferroseokset:

 

7202 60

Ferronikkeli

 

 

Lanka, ruostumatonta terästä:

 

7223 00 11

– –

jossa on vähintään 28 mutta enintään 31 painoprosenttia nikkeliä ja vähintään 20 mutta enintään 22 painoprosenttia kromia

 

75

Nikkeli ja nikkelitavarat

 

8105 90 00 10

Kobolttiseoksesta valmistut tangot tai langat, jotka sisältävät

35 (± 2) painoprosenttia kobolttia,

25 (± 1) painoprosenttia nikkeliä,

19 (± 1) painoprosenttia kromia ja

7 (± 2) painoprosenttia rautaa

materiaalieritelmän AMS 5842 vaatimusten mukaiset, jollaisia käytetään avaruusteollisuudessa

Hopea

 

2616 10

Hopeamalmit ja -rikasteet

Sinkki

 

2608

Sinkkimalmit ja -rikasteet

 

79

Sinkki ja sinkkitavarat


LIITE VIII

10 artiklassa tarkoitetut ylellisyystavarat

SELITTÄVÄ HUOMAUTUS

Nimikekoodit on otettu tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevasta yhdistetystä nimikkeistöstä, sellaisena kuin se on määritelty kyseisen asetuksen 1 artiklan 2 alakohdassa; nimikekoodit ovat voimassa tämän asetuksen julkaisuajankohtana ja soveltuvin osin sellaisina kuin ne ovat muutettuina myöhemmällä lainsäädännöllä.

1)   Puhdasrotuiset hevoset

 

0101 21 00

Puhdasrotuiset siitoseläimet

ex

0101 29 90

Muut

2)   Kaviaari ja kaviaarinkorvikkeet

 

1604 31 00

Kaviaari

 

1604 32 00

Kaviaarinkorvikkeet

3)   Multasienet (tryffelit) ja tryffelituotteet

 

0709 59 50

Multasienet (tryffelit)

ex

0710 80 69

Muut

ex

0711 59 00

Muut

ex

0712 39 00

Muut

ex

2001 90 97

Muut

 

2003 90 10

Multasienet (tryffelit)

ex

2103 90 90

Muut

ex

2104 10 00

Keitot ja liemet sekä valmisteet niitä varten

ex

2104 20 00

Homogenoidut sekoitetut elintarvikevalmisteet

ex

2106 00 00

Muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet

4)   Korkealaatuiset viinit (myös kuohuviinit), väkevät alkoholijuomat ja muut alkoholipitoiset juomat

 

2204 10 11

Samppanja

 

2204 10 91

Asti spumante

ex

2204 10 93

Muut

ex

2204 10 94

Viinit, joilla suojattu maantieteellinen merkintä (SMM)

ex

2204 10 96

Muut rypälelajikeviinit

ex

2204 10 98

Muut

ex

2204 21 00

enintään 2 litraa vetävissä astioissa

ex

2204 29 00

Muut

ex

2205 00 00

Vermutti ja muu tuoreista viinirypäleistä valmistettu viini, joka on maustettu kasveilla tai aromaattisilla aineilla

ex

2206 00 00

Muut käymisen avulla valmistetut juomat (esim. siideri, päärynäviini ja sima); käymisen avulla valmistettujen juomien sekoitukset sekä käymisen avulla valmistettujen juomien ja alkoholittomien juomien sekoitukset, muualle kuulumattomat

ex

2207 10 00

Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus vähintään 80 tilavuusprosenttia

ex

2208 00 00

Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus pienempi kuin 80 tilavuusprosenttia; väkevät alkoholijuomat, liköörit ja muut alkoholipitoiset juomat

5)   Korkealaatuiset sikarit ja pikkusikarit

ex

2402 10 00

Tupakkaa sisältävät sikarit ja pikkusikarit

ex

2402 90 00

Muut

6)   Arvokkaat hajuvedet, toalettivedet ja kosmetiikka, mukaan lukien kauneudenhoito- ja ehostustuotteet

ex

3303 00 00

Hajuvedet ja toalettivedet

ex

3304 00 00

Kauneudenhoito- ja meikkivalmisteet sekä ihonhoitovalmisteet (muut kuin lääkkeet), myös aurinkosuoja- ja rusketusvalmisteet; manikyyri- ja pedikyyrivalmisteet

ex

3305 00 00

Hiuksiin käytettävät valmisteet

ex

3307 00 00

Parranajovalmisteet, myös ns. pre-shave- ja after-shave-valmisteet, henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut deodorantit, kylpyvalmisteet, karvanpoistoaineet ja muut muualle kuulumattomat hajuste-, kosmeettiset ja toalettivalmisteet; huoneilman raikasteet, myös hajustetut ja desinfioivat

ex

6704 00 00

Peruukit ja tekoparrat, irtokulmakarvat ja -ripset, irtopalmikot ja niiden kaltaiset tavarat hiuksista, eläimenkarvasta tai tekstiiliaineesta valmistetut; muualle kuulumattomat hiuksista valmistetut tavarat

7)   Korkealaatuiset nahkatuotteet, satulat ja valjaat sekä matkatarvikkeet, käsilaukut ja muut vastaavat tuotteet

ex

4201 00 00

Satula- ja valjasteokset kaikkia eläimiä varten (myös vetohihnat, taluttimet, polvensuojukset, kuonokopat, satulahuovat, satulalaukut, koirien takit ja niiden kaltaiset tavarat), mitä tahansa ainetta

ex

4202 00 00

Matka-arkut, matkalaukut, toalettilaukut (vanity-cases), attasealaukut, salkut, koululaukut, silmälasikotelot, kiikarikotelot, kameralaukut, soittimien kotelot ja laukut, asekotelot sekä niiden kaltaiset säilytysesineet; matkakassit ja -pussit, eristetyt laukut ja kassit elintarvikkeita varten, meikkilaukut ja -pussit (toilet bags), selkäreput, käsilaukut, ostoslaukut ja -kassit, lompakot, rahakukkarot, karttakotelot, savukekotelot, tupakkapussit, työkalulaukut ja -salkut, urheiluvälinelaukut, pullokotelot, korulippaat ja -rasiat, puuterirasiat, kotelot ruokailuvälineitä varten ja niiden kaltaiset säilytysesineet, jotka on valmistettu nahasta, tekonahasta, muovilevystä tai -kalvosta, tekstiiliaineesta, vulkaanikuidusta, kartongista tai pahvista tai kokonaan tai suurimmaksi osaksi päällystetty näillä aineilla tai paperilla

ex

4205 00 90

Muut

ex

9605 00 00

Toaletti-, ompelu- tai kengänkiillotustarvikkeita tai vaatteiden puhdistukseen käytettäviä tarvikkeita sisältävät matkapakkaukset

8)   Korkealaatuiset vaatteet, vaatetustarvikkeet ja jalkineet (valmistusmateriaalista riippumatta)

ex

4203 00 00

Vaatteet ja vaatetustarvikkeet nahasta tai tekonahasta

ex

4303 00 00

Vaatteet, vaatetustarvikkeet ja muut turkisnahasta valmistetut tavarat

ex

6101 00 00

Miesten ja poikien päällystakit, autoilutakit, viitat, kaavut, anorakit (myös hiihtotakit ja -puserot), tuulipuserot, tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta, muut kuin nimikkeeseen 6103 kuuluvat

ex

6102 00 00

Naisten ja tyttöjen päällystakit, autoilutakit, viitat, kaavut, anorakit (myös hiihtotakit ja -puserot), tuulipuserot, tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta, muut kuin nimikkeeseen 6104 kuuluvat

ex

6103 00 00

Miesten ja poikien puvut, yhdistelmäasut, takit, bleiserit, pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit (muut kuin uimahousut), neulosta

ex

6104 00 00

Naisten ja tyttöjen puvut, yhdistelmäasut, jakut, takit ja bleiserit, leningit, hameet, housuhameet, pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit (ei kuitenkaan uimapuvut), neulosta

ex

6105 00 00

Miesten ja poikien paidat, neulosta

ex

6106 00 00

Naisten ja tyttöjen puserot, myös paitapuserot, neulosta

ex

6107 00 00

Miesten ja poikien alushousut, yöpaidat, pyjamat, kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta

ex

6108 00 00

Naisten ja tyttöjen alushameet, pikkuhousut ja muut alushousut, yöpaidat, pyjamat, aamupuvut (negliges), kylpytakit, aamutakit ja niidenkaltaiset tavarat, neulosta

ex

6109 00 00

T-paidat, aluspaidat ja muut aluspaitojen kaltaiset paidat, neulosta

ex

6110 00 00

Neulepuserot, pujopaidat, neuletakit, liivit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta

ex

6111 00 00

Vauvanvaatteet ja -vaatetustarvikkeet, neulosta

ex

6112 11 00

puuvillaa

ex

6112 12 00

synteettikuitua

ex

6112 19 00

muuta tekstiiliainetta

 

6112 20 00

Hiihtopuvut

 

6112 31 00

synteettikuitua

 

6112 39 00

muuta tekstiiliainetta

 

6112 41 00

synteettikuitua

 

6112 49 00

muuta tekstiiliainetta

ex

6113 00 10

nimikkeen 5906 neulosta

ex

6113 00 90

Muut

ex

6114 00 00

Muut vaatteet, neulosta

ex

6115 00 00

Sukkahousut, myös terättömät, sukat, puolisukat ja niiden kaltaiset neuletuotteet, myös tukisukat (esimerkiksi suonikohjusukat) ja jalkineet, joissa ei ole kiinnitettyä anturaa, neulosta

ex

6116 00 00

Kintaat ja muut käsineet, neulosta

ex

6117 00 00

Muut sovitetut vaatetustarvikkeet, neulosta; vaatteiden tai vaatetustarvikkeiden neulotut osat

ex

6201 00 00

Miesten ja poikien päällystakit, autoilutakit, viitat, kaavut, anorakit (myös hiihtotakit ja -puserot), tuulipuserot, tuulitakit ja niidenkaltaiset tavarat, muut kuin nimikkeeseen 6203 kuuluvat

ex

6202 00 00

Naisten ja tyttöjen päällystakit, autoilutakit, viitat, kaavut, anorakit (myös hiihtotakit ja -puserot), tuulipuserot, tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat, muut kuin nimikkeeseen 6204 kuuluvat

ex

6203 00 00

Miesten ja poikien puvut, yhdistelmäasut, takit, bleiserit, pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit (muut kuin uimahousut)

ex

6204 00 00

Naisten ja tyttöjen puvut, yhdistelmäasut, jakut, takit ja bleiserit, leningit, hameet, housuhameet, pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit (ei kuitenkaan uimapuvut)

ex

6205 00 00

Miesten ja poikien paidat

ex

6206 00 00

Naisten ja tyttöjen puserot, myös paitapuserot

ex

6207 00 00

Miesten ja poikien aluspaidat, alushousut, yöpaidat, pyjamat, kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat

ex

6208 00 00

Naisten ja tyttöjen aluspaidat, alushameet, pikkuhousut ja muut alushousut, yöpaidat, pyjamat, aamupuvut (negliges), kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat

ex

6209 00 00

Vauvanvaatteet ja -vaatetustarvikkeet

ex

6210 10 00

nimikkeen 5602 tai 5603 kankaista valmistetut

 

6210 20 00

muut vaatteet, alanimikkeissä 6201 11 – 6201 19 esitettyä tyyppiä olevat

 

6210 30 00

muut vaatteet, alanimikkeissä 6202 11 – 6202 19 esitettyä tyyppiä olevat

ex

6210 40 00

muut miesten tai poikien vaatteet

ex

6210 50 00

muut naisten tai tyttöjen vaatteet

 

6211 11 00

miesten tai poikien

 

6211 12 00

naisten tai tyttöjen

 

6211 20 00

hiihtopuvut

ex

6211 32 00

puuvillaa

ex

6211 33 00

tekokuitua

ex

6211 39 00

muuta tekstiiliainetta

ex

6211 42 00

puuvillaa

ex

6211 43 00

tekokuitua

ex

6211 49 00

muuta tekstiiliainetta

ex

6212 00 00

Rintaliivit, lantioliivit, korsetit, housunkannattimet, sukanpitimet, sukkanauhat ja niiden kaltaiset tavarat sekä niiden osat, myös neulosta

ex

6213 00 00

Nenäliinat ja taskuliinat

ex

6214 00 00

Hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja niiden kaltaiset tavarat

ex

6215 00 00

Solmiot, solmukkeet ja solmiohuivit

ex

6216 00 00

Kintaat ja muut käsineet

ex

6217 00 00

Muut sovitetut vaatetustarvikkeet; vaatteiden ja vaatetustarvikkeiden osat, muut kuin nimikkeeseen 6212 kuuluvat

ex

6401 00 00

Vedenpitävät jalkineet, joiden ulkopohjat ja päälliset ovat kumia tai muovia ja joiden päällisiä ei ole kiinnitetty pohjaan eikä koottu ompelemalla, niittaamalla, naulaamalla, ruuvaamalla, tapittamalla tai niiden kaltaisella menetelmällä

ex

6402 20 00

Jalkineet, joissa päällishihnat on kiinnitetty pohjaan tapeilla

ex

6402 91 00

jotka peittävät nilkan

ex

6402 99 00

Muut

ex

6403 19 00

Muut

ex

6403 20 00

Jalkineet, joiden ulkopohjat ovat nahkaa ja päälliset koostuvat jalkapöydän yli ja isovarpaan ympäri menevistä nahkahihnoista

ex

6403 40 00

Muut jalkineet, joissa on suojaava metallinen kärjys

ex

6403 51 00

jotka peittävät nilkan

ex

6403 59 00

Muut

ex

6403 91 00

jotka peittävät nilkan

ex

6403 99 00

Muut

ex

6404 19 10

Tohvelit ja muut sisäjalkineet

ex

6404 20 00

Jalkineet, joiden ulkopohjat ovat nahkaa tai tekonahkaa

ex

6405 00 00

Muut jalkineet

ex

6504 00 00

Hatut ja muut päähineet, palmikoidut tai valmistetut kokoamalla mitä ainetta tahansa olevista kaistaleista, myös vuoratut ja somistetut

ex

6505 00 10

karvahuopaa tai karvahuovan ja villahuovan sekoitusta, nimikkeen 6501 00 00 teelmistä (ei kuitenkaan lieriömäisistä) valmistetut

ex

6505 00 30

Lippalakit

ex

6505 00 90

Muut

ex

6506 99 00

muuta ainetta

ex

6601 91 00

joissa on teleskooppivarsi

ex

6601 99 00

Muut

ex

6602 00 00

Kävelykepit, istuinkepit, ruoskat, ratsupiiskat ja niiden kaltaiset tavarat

ex

9619 00 81

Vauvanvaipat

9)   Matot ja seinävaatteet, myös käsin tehdyt, joiden arvo on suurempi kuin 473 euroa (1)

ex

5701 00 00

Matot ja muut lattianpäällysteet tekstiiliainetta, solmitut, myös sovitetut

ex

5702 10 00

kelim-, sumak-, karamanie- ja niiden kaltaiset käsin kudotut matot

ex

5702 20 00

Lattianpäällysteet kookoskuitua

ex

5702 31 80

Muut

ex

5702 32 00

tekstiilitekokuituainetta

ex

5702 39 00

muuta tekstiiliainetta

ex

5702 41 90

Muut

ex

5702 42 00

tekstiilitekokuituainetta

ex

5702 50 00

muut, nukattomat, sovittamattomat

ex

5702 91 00

villaa tai hienoa eläimenkarvaa

ex

5702 92 00

tekstiilitekokuituainetta

ex

5702 99 00

muuta tekstiiliainetta

ex

5703 00 00

Matot ja muut lattianpäällysteet tekstiiliainetta, tuftatut, myös sovitetut

ex

5704 00 00

Matot ja muut lattianpäällysteet tekstiiliainetta, huopaa, tuftaamattomat ja flokkaamattomat, myös sovitetut

ex

5705 00 00

Muut matot ja muut lattianpäällysteet tekstiiliainetta, myös sovitetut

ex

5805 00 00

Käsin kudotut kuvakudokset (kuten gobeliinit, flander-, aubusson-, beauvais- ja niiden kaltaiset kudokset) ja käsin neulatyönä (esim. petit point- tai ristipistoilla) kirjotut kuvakudokset, myös sovitetut

10)   Helmet, jalokivet ja puolijalokivet, helmistä valmistetut tavarat, korut, kulta- ja hopeaesineet

 

7101 00 00

Luonnonhelmet ja viljellyt helmet, myös valmistetut tai lajitellut, mutta eivät asennetut, kiinnitetyt tai lankaan pujotetut; luonnonhelmet tai viljellyt helmet, kuljetuksen helpottamiseksi väliaikaisesti lankaan pujotetut

 

7102 00 00

Timantit, myös valmistetut, mutta eivät asennetut tai kiinnitetyt

 

7103 00 00

Jalokivet (muut kuin timantit) ja puolijalokivet, myös valmistetut tai lajitellut, mutta eivät asennetut, kiinnitetyt tai lankaan pujotetut; lajittelemattomat jalokivet (muut kuin timantit) ja puolijalokivet, kuljetuksen helpottamiseksi väliaikaisesti lankaan pujotetut

 

7104 20 00

muut, valmistamattomat tai ainoastaan sahatut tai karkeasti muotoillut

 

7104 90 00

Muut

 

7105 00 00

Luonnon- tai synteettisistä jalo- ja puolijalokivistä saatu pöly ja jauhe

 

7106 00 00

Hopea (myös kullattu tai platinoitu hopea), muokkaamattomana, puolivalmisteena tai jauheena

 

7107 00 00

Hopealla pleteroitu epäjalo metalli, ei enempää valmistettu kuin puolivalmisteena

 

7108 00 00

Kulta (myös platinoitu kulta), muokkaamattomana, puolivalmisteena tai jauheena

 

7109 00 00

Kullalla pleteroitu epäjalo metalli tai hopea, ei enempää valmistettuna kuin puolivalmisteena

 

7110 11 00

muokkaamaton ja jauhe

 

7110 19 00

Muut

 

7110 21 00

muokkaamaton ja jauhe

 

7110 29 00

Muut

 

7110 31 00

muokkaamaton ja jauhe

 

7110 39 00

Muut

 

7110 41 00

muokkaamaton ja jauhe

 

7110 49 00

Muut

 

7111 00 00

Platinalla pleteroitu epäjalo metalli, hopea tai kulta, ei enempää valmistettuna kuin puolivalmisteena

 

7113 00 00

Korut ja niiden osat, jalometallia tai jalometallilla pleteroitua metallia

 

7114 00 00

Kulta- ja hopeasepänteokset ja niiden osat, jalometallia tai jalometallilla pleteroitua metallia

 

7115 00 00

Muut tavarat jalometallia tai jalometallilla pleteroitua metallia

 

7116 00 00

Tavarat, jotka on valmistettu luonnonhelmistä tai viljellyistä helmistä tai luonnon-, synteettisistä tai rekonstruoiduista jalo- tai puolijalokivistä

11)   Metallirahat ja setelit, jotka eivät ole laillisia maksuvälineitä

ex

4907 00 30

setelit

 

7118 10 00

metallirahat (muut kuin kultarahat), jotka eivät ole laillisia maksuvälineitä

ex

7118 90 00

Muut

12)   Jalometalliset tai jalometallilla päällystetyt tai silatut aterimet

 

7114 00 00

Kulta- ja hopeasepänteokset ja niiden osat, jalometallia tai jalometallilla pleteroitua metallia

 

7115 00 00

Muut tavarat jalometallia tai jalometallilla pleteroitua metallia

ex

8214 00 00

Muut leikkaamisvälineet (esim. tukan- ja karvanleikkuuvälineet, teurastajien ja talouskäyttöön tarkoitetut liha- ja muut veitset ja hakkurit sekä paperiveitset); manikyyri- ja pedikyyrivälinesarjat ja -välineet (myös kynsiviilat)

ex

8215 00 00

Lusikat, haarukat, liemikauhat, reikäkauhat, kakkulapiot, kalaveitset, voiveitset, sokeripihdit ja niiden kaltaiset keittiö- ja ruokailuvälineet

ex

9307 00 00

Miekat, sapelit, pistimet ja niiden kaltaiset aseet sekä niiden osat, tupet ja kotelot

13)   Posliinista, kivitavarasta, fajanssista tai hienosta tiilisavesta (fine pottery) valmistetut astiat, joiden arvo on suurempi kuin 95 euroa (2)

ex

6911 00 00

Posliiniset pöytä-, keittiö- ja muut talousesineet sekä toalettiesineet

ex

6912 00 23

kivitavaraa

ex

6912 00 25

fajanssia tai hienoa tiilisavea (fine pottery)

ex

6912 00 83

kivitavaraa

ex

6912 00 85

fajanssia tai hienoa tiilisavea (fine pottery)

ex

6914 10 00

posliinia

ex

6914 90 00

Muut

14)   Lyijykristallituotteet

ex

7009 91 00

kehystämättömät

ex

7009 92 00

kehystetyt

ex

7010 00 00

Lasiset pullot, myös koripullot, tölkit, ruukut, ampullit ja muut astiat, jollaisia käytetään tavaroiden kuljetukseen tai pakkaamiseen; lasiset säilöntätölkit; lasiset tulpat, kannet ja muut sulkimet

 

7013 22 00

lyijykristallia

 

7013 33 00

lyijykristallia

 

7013 41 00

lyijykristallia

 

7013 91 00

lyijykristallia

ex

7018 10 00

lasihelmet, luonnonhelmien sekä jalo- ja puolijalokivien jäljitelmät ja niiden kaltaiset pienet lasitavarat

ex

7018 90 00

Muut

ex

7020 00 80

Muut

ex

9405 10 50

lasia

ex

9405 20 50

lasia

ex

9405 50 00

muut kuin sähköllä toimivat valaisimet ja valaistusvarusteet

ex

9405 91 00

lasia

15)   Viimeisintä teknologiaa edustavat kotitalouskäyttöön tarkoitetut sähkölaitteet

ex

8414 51 00

pöytä-, lattia-, seinä-, ikkuna- tai kattotuulettimet, joissa on teholtaan enintään 125 W:n sisäänrakennettu sähkömoottori

ex

8414 59 00

Muut

ex

8414 60 00

kuvut, joiden vaakatasossa olevan sivun pituus on enintään 120 cm

ex

8415 10 00

ikkunaan tai seinään asennettavat ja niiden kaltaiset laitteet, yhdeksi kokonaisuudeksi rakennetut tai erillisistä yksiköistä koostuvat (split-system)

ex

8418 10 00

Jääkaappi-pakastinyhdistelmät, joissa on erilliset ulko-ovet

ex

8418 21 00

kompressorijääkaapit

ex

8418 29 00

Muut

ex

8418 30 00

säiliöpakastimet, vetoisuus enintään 800 l

ex

8418 40 00

kaappipakastimet, vetoisuus enintään 900 l

ex

8419 81 00

kuumien juomien valmistukseen tai ruoan valmistukseen tai lämmittämiseen

ex

8422 11 00

taloustyyppiset

ex

8423 10 00

henkilövaa'at, myös vauvanvaa'at; talousvaa'at

ex

8443 12 00

offsetarkkipainokoneet ja -laitteet, toimistotyyppiset (joissa käytettävän arkin koko on taittamattomana enintään 22 × 36 cm)

ex

8443 31 00

koneet ja laitteet, joilla suoritetaan vähintään kaksi seuraavista toiminnoista: tulostus, kopiointi ja telekopioiden lähettäminen; ne voidaan yhdistää automaattiseen tietojenkäsittelykoneeseen tai verkkoon

ex

8443 32 00

muut, jotka voidaan yhdistää automaattiseen tietojenkäsittelykoneeseen tai verkkoon

ex

8443 39 00

Muut

ex

8450 11 00

täysautomaattiset koneet

ex

8450 12 00

muut koneet, joissa on sisäänrakennettu kuivauslinko

ex

8450 19 00

Muut

ex

8451 21 00

kuivausteho enintään 10 kg kuivapyykkiä

ex

8452 10 00

kotiompelukoneet

ex

8470 10 00

elektroniset laskimet, jotka pystyvät toimimaan ilman ulkoista sähkövoimanlähdettä, ja taskukokoiset tietojen tallennus-, toisto- ja näyttölaitteet, joissa on laskutoimintoja

ex

8470 21 00

joissa on tulostuslaite

ex

8470 29 00

Muut

ex

8470 30 00

muut laskukoneet

ex

8471 00 00

Automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat

ex

8472 90 40

tekstinkäsittelykoneet

ex

8472 90 90

Muut

ex

8479 60 00

haihdutuslaitteet ilman jäähdyttämiseksi

ex

8508 11 00

joiden teho on enintään 1 500  W ja joiden pölypussin tai muun säiliön tilavuus on enintään 20 l

ex

8508 19 00

Muut

ex

8508 60 00

muut pölynimurit

ex

8509 40 00

elintarvikkeiden jauhamis- tai sekoituskoneet; hedelmä- tai kasvismehulingot ja -puristimet

ex

8509 80 00

muut koneet ja laitteet

ex

8516 31 00

hiustenkuivaajat

ex

8516 50 00

mikroaaltouunit

ex

8516 60 10

liedet (joissa on ainakin uuni ja lämpölevyt)

ex

8516 71 00

kahvin- tai teenkeittimet

ex

8516 72 00

leivänpaahtimet

ex

8516 79 00

Muut

ex

8517 11 00

lankaverkoissa käytettävät puhelimet, joissa on langaton luuripuhelin

ex

8517 12 00

soluverkoissa tai muissa langattomissa verkoissa käytettävät puhelimet

ex

8517 18 00

Muut

ex

8517 61 00

tukiasemat

ex

8517 62 00

äänen, kuvan tai muiden tietojen vastaanottamiseen, muuntamiseen ja lähettämiseen tai virkistämiseen käytettävät koneet, myös kytkentä- ja reitityslaitteet

ex

8517 69 00

Muut

ex

8526 91 00

radionavigointilaitteet

ex

8529 10 31

satelliitin kautta tapahtuvaa vastaanottoa varten

ex

8529 10 39

Muut

ex

8529 10 65

sisäantennit yleisradio- ja televisiovastaanottimia varten, myös yhteenrakennetut

ex

8529 10 69

Muut

ex

8531 10 00

murto- tai palohälyttimet sekä niiden kaltaiset laitteet

ex

8543 70 10

kääntämis- tai sanakirjatoiminnoilla varustetut koneet

ex

8543 70 30

antennivahvistimet

ex

8543 70 50

solariumlaitteet, aurinkolamput ja niiden kaltaiset ruskettavat laitteet

ex

8543 70 90

Muut

 

9504 50 00

videopelikonsolit ja -laitteet, muut kuin alanimikkeeseen 9504 30 kuuluvat

 

9504 90 80

Muut

16)   Viimeisintä teknologiaa edustavat sähköiset/elektroniset tai optiset äänen ja kuvien tallennus- ja toistolaitteet

ex

8519 00 00

Äänentallennus- tai äänentoistolaitteet

ex

8521 00 00

Videosignaalien tallennus- tai toistolaitteet, myös samaan ulkokuoreen yhdistetyin videovirittimin

ex

8525 80 30

digitaalikamerat

ex

8525 80 91

joilla voidaan tallentaa ainoastaan televisiokameralla otettua kuvaa ja ääntä

ex

8525 80 99

Muut

ex

8527 00 00

Yleisradiovastaanottimet, myös jos samaan koteloon on yhdistetty äänen tallennus- tai toistolaite tai kello

ex

8528 71 00

joihin ei ole tarkoitettu sisällytettäväksi videonäyttöä tai kuvaruutua

ex

8528 72 00

muut, väriä toistavat

ex

9006 00 00

Valokuvauskamerat; valokuvaussalamalaitteet ja valokuvaussalamalamput, muut kuin nimikkeen 8539 sähköpurkauslamput

ex

9007 00 00

Elokuvakamerat ja -projektorit, myös jos niissä on äänen tallennus- tai toistolaitteet

17)   Arvokkaat ajoneuvot, jotka on tarkoitettu henkilökuljetuksiin maalla, ilmassa tai vesitse, mukaan lukien ilmaköysiradat, hiihtohissit ja kiskoköysiradan vetomekanismit sekä niiden lisävarusteet ja varaosat

ex

4011 10 00

jollaisia käytetään henkilöautoissa (myös farmariautoissa ja kilpa-autoissa)

ex

4011 20 00

jollaisia käytetään linja-autoissa ja kuorma-autoissa

ex

4011 30 00

jollaisia käytetään ilma-aluksissa

ex

4011 40 00

jollaisia käytetään moottoripyörissä

ex

4011 90 00

Muut

ex

7009 10 00

ajoneuvojen taustapeilit

ex

8407 00 00

Kipinäsytytteiset iskumäntä- tai kiertomäntämoottorit

ex

8408 00 00

Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit)

ex

8409 00 00

Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti nimikkeen 8407 tai 8408 moottoreissa

ex

8411 00 00

Suihkuturbiinimoottorit, potkuriturbiinimoottorit ja muut kaasuturbiinit

 

8428 60 00

Ilmaköysiradat ja hiihtohissit; kiskoköysiradan vetomekanismit

ex

8431 39 00

Ilmaköysiratojen, hiihtohissien ja kiskoköysiradan vetomekanismien lisävarusteet ja varaosat

ex

8483 00 00

Voimansiirtoakselit (myös nokka-akselit ja kampiakselit); laakeripesät ja liukulaakerit; hammas- tai kitkapyörästöt; kuula- tai rullaruuvit; vaihdelaatikot ja muut vaihteistot, myös momentinmuuntimet; vauhtipyörät sekä hihna-, köysi- tai väkipyörät; akselikytkimet (myös ristinivelet)

ex

8511 00 00

Sähkösytytys- tai -käynnistyslaitteet, jollaisia käytetään kipinäsytytys- tai puristussytytysmoottoreissa (esim. sytytysmagneetot, laturimagneetot, sytytyskelat, sytytys- ja hehkutulpat sekä käynnistinmoottorit); generaattorit (esim. tasavirta- tai vaihtovirtageneraattorit) sekä lataus- ja takavirtareleet, jollaisia käytetään polttomoottoreiden yhteydessä

ex

8512 20 00

muut valaistus- tai visuaaliset merkinantolaitteet

ex

8512 30 10

murtohälyttimet, jollaisia käytetään ajoneuvoissa

ex

8512 30 90

Muut

ex

8512 40 00

tuulilasinpyyhkimet sekä jään- tai huurunpoistolaitteet

ex

8544 30 00

sytytyskaapelisarjat ja muut kaapelisarjat, jollaisia käytetään ajoneuvoissa, ilma-aluksissa tai aluksissa

ex

8603 00 00

Itseliikkuvat rautatie- tai raitiotievaunut, muut kuin nimikkeeseen 8604 kuuluvat

ex

8605 00 00

Rautatien tai raitiotien matkustajavaunut, itseliikkumattomat; matkatavara-, posti- ja muut rautatien tai raitiotien erikoisvaunut, itseliikkumattomat (ei kuitenkaan nimikkeeseen 8604 kuuluvat)

ex

8607 00 00

Rautatien tai raitiotien veturien tai muun liikkuvan kaluston osat

ex

8702 00 00

Moottoriajoneuvot vähintään 10 henkilön (kuljettaja mukaan lukien) kuljettamiseen

ex

8703 00 00

Autot ja muut moottoriajoneuvot, pääasiallisesti henkilökuljetukseen suunnitellut (muut kuin nimikkeeseen 8702 kuuluvat), myös farmariautot ja kilpa-autot, myös moottorikelkat, jos arvo yli 1 782 euroa (3)

ex

8706 00 00

Alustat, moottorein varustetut, nimikkeiden 8701 –8705 moottoriajoneuvoja varten

ex

8707 00 00

Korit (myös ohjaamot), nimikkeiden 8701 –8705 moottoriajoneuvoja varten

ex

8708 00 00

Nimikkeiden 8701 –8705 moottoriajoneuvojen osat ja tarvikkeet

ex

8711 00 00

Moottoripyörät (myös mopot) ja apumoottorilla varustetut polkupyörät, myös sivuvaunuineen; sivuvaunut

ex

8712 00 00

Polkupyörät (myös kolmipyöräiset tavarankuljetuspolkupyörät), moottorittomat

ex

8714 00 00

Nimikkeiden 8711 –8713 kulkuneuvojen osat ja tarvikkeet

ex

8716 10 00

matkailuperävaunut ja -puoliperävaunut asumista tai retkeilyä varten

ex

8716 40 00

muut perävaunut ja puoliperävaunut

ex

8716 90 00

osat

ex

8801 00 00

Ilmapallot ja -laivat; purje- ja liitolentokoneet ja riippuliitimet sekä muut moottorittomat ilma-alukset

ex

8802 11 00

omapaino enintään 2 000  kg

ex

8802 12 00

omapaino suurempi kuin 2 000  kg

ex

8802 20 00

lentokoneet ja muut ilma-alukset, omapaino enintään 2 000  kg

ex

8802 30 00

lentokoneet ja muut ilma-alukset, omapaino suurempi kuin 2 000  kg, mutta enintään 15 000  kg

ex

8802 40 00

lentokoneet ja muut ilma-alukset, omapaino suurempi kuin 15 000  kg

ex

8803 10 00

Potkurit ja roottorit sekä niiden osat

ex

8803 20 00

laskutelineet ja niiden osat

ex

8803 30 00

lentokoneiden tai helikoptereiden muut osat

ex

8803 90 10

leijojen

ex

8803 90 90

Muut

ex

8805 10 00

ilma-alusten lähetyslaitteet ja niiden osat; lentotukialusten kannella ja lentoasemilla käytettävät jarrutuslaitteet ja niiden kaltaiset laitteet sekä niiden osat

ex

8901 10 00

risteilyalukset, kiertoajelualukset ja niiden kaltaiset alukset, jotka on suunniteltu pääasiallisesti henkilökuljetukseen; kaikenlaiset lautta-alukset

ex

8901 90 00

muut tavarankuljetukseen tarkoitetut alukset ja muut sekä henkilö- että tavarankuljetukseen tarkoitetut alukset

ex

8903 00 00

Huvi- tai urheilukäyttöön tarkoitetut alukset; soutuveneet ja kanootit

18)   Arvokkaat kellot, rannekellot ja niiden osat

 

9101 00 00

Rannekellot, taskukellot ja niiden kaltaiset kellot, myös ajanottokellot, joiden kuori on jalometallia tai jalometallilla pleteroitua metallia

ex

9102 00 00

Rannekellot, taskukellot ja niiden kaltaiset kellot, myös ajanottokellot, muut kuin nimikkeeseen 9101 kuuluvat

ex

9103 00 00

Muut kellot, joissa on ranne-, tasku- tai niiden kaltaisten kellojen koneisto, ei kuitenkaan nimikkeen 9104 kellot

ex

9104 00 00

Kojelautakellot ja niiden kaltaiset kellot ajoneuvoja, ilma-aluksia, avaruusaluksia tai aluksia varten

ex

9105 00 00

Muut kellot

ex

9108 00 00

Täydelliset ranne-, tasku- tai niiden kaltaisten kellojen koneistot, kootut

ex

9109 00 00

Muut täydelliset kellokoneistot, kootut

ex

9110 00 00

Täydelliset kellokoneistot, kokoamattomat tai osittain kootut (kellokoneistosarjat); epätäydelliset kellokoneistot, kootut; kellojen raakakoneistot

ex

9111 00 00

Ranne-, tasku- tai niiden kaltaisten kellojen kuoret ja niiden osat

ex

9112 00 00

Muut kellonkuoret, kellonkotelot ja niiden kaltaiset, muiden tähän ryhmään kuuluvien tavaroiden kuoret tai kotelot sekä niiden osat

ex

9113 00 00

Kellonhihnat ja -rannekkeet sekä niiden osat

ex

9114 00 00

Muut kellonosat

19)   Korkealaatuiset soittimet

ex

9201 00 00

Pianot, myös automaattipianot; cembalot ja muut koskettimistolla varustetut kielisoittimet

ex

9202 00 00

Muut kielisoittimet (esim. kitarat, viulut ja harput)

ex

9205 00 00

Puhallussoittimet (esim. koskettimistolla varustetut pilliurut, hanurit, klarinetit, trumpetit ja säkkipillit), muut kuin orkestrionit ja posetiivit

ex

9206 00 00

Lyömäsoittimet (esim. rummut, ksylofonit, symbaalit, kastanjetit ja marakassit)

ex

9207 00 00

Soittimet, joiden ääni saadaan aikaan tai joudutaan vahvistamaan sähköisesti (esim. urut, kitarat ja hanurit)

20)   Taideteokset, kokoelmaesineet ja antiikkiesineet

 

9700 00 00

Taideteokset, kokoelmaesineet ja antiikkiesineet

21)   Urheilu-, hiihto-, golf-, sukellus- ja vesiurheiluvälineet ja -varusteet

ex

4015 19 00

Muut

ex

4015 90 00

Muut

ex

6210 40 00

muut miesten tai poikien vaatteet

ex

6210 50 00

muut naisten tai tyttöjen vaatteet

 

6211 11 00

miesten tai poikien

 

6211 12 00

naisten tai tyttöjen

 

6211 20 00

hiihtopuvut

ex

6216 00 00

Kintaat ja muut käsineet

 

6402 12 00

laskettelu-, pujottelu- ja muut hiihtokengät sekä lumilautailukengät

ex

6402 19 00

Muut

 

6403 12 00

laskettelu-, pujottelu- ja muut hiihtokengät sekä lumilautailukengät

 

6403 19 00

Muut

 

6404 11 00

urheilujalkineet; tennis-, koripallo-, voimistelu- ja harjoituskengät sekä niiden kaltaiset kengät

 

6404 19 90

Muut

ex

9004 90 00

Muut

ex

9020 00 00

Muut hengityslaitteet ja kaasunaamarit (ei kuitenkaan suojanaamarit, joissa ei ole mekaanisia osia eikä vaihdettavia suodattimia)

 

9506 11 00

sukset

 

9506 12 00

suksisiteet

 

9506 19 00

Muut

 

9506 21 00

purjelaudat

 

9506 29 00

Muut

 

9506 31 00

täydelliset mailat

 

9506 32 00

pallot

 

9506 39 00

Muut

 

9506 40 00

pöytätennisvälineet ja -varusteet

 

9506 51 00

tennismailat, jänteineen tai ilman

 

9506 59 00

Muut

 

9506 61 00

tennispallot

 

9506 69 10

kriketti- ja poolopallot

 

9506 69 90

Muut

 

9506 70

luistimet ja rullaluistimet, myös luistin- tai rullaluistinjalkineet kiinnitetyin luistimin

 

9506 91

välineet ja varusteet liikuntaa, voimistelua ja voimailua varten

 

9506 99 10

kriketti- ja poolovarusteet, muut kuin pallot

 

9506 99 90

Muut

 

9507 00 00

Vavat, kalakoukut ja muut siimakalastustarvikkeet; kalahaavit, perhoshaavit ja niiden kaltaiset haavit; houkutuslinnut (muut kuin nimikkeeseen 9208 tai 9705 kuuluvat) ja niiden kaltaiset metsästystarvikkeet

22)   Välineet ja varusteet biljardia, automaattista keilapeliä, kasinopelejä ja kolikoilla tai seteleillä toimivia pelejä varten

 

9504 20 00

kaikenlaiset biljardivälineet ja -tarvikkeet

 

9504 30 00

muut pelilaitteet, kolikoilla, seteleillä, pankkikorteilla, rahakkeilla tai jollakin muulla maksuvälineellä toimivat, muut kuin automaattiset keilapelivarusteet

 

9504 40 00

pelikortit

 

9504 50 00

videopelikonsolit ja -laitteet, muut kuin alanimikkeeseen 9504 30 kuuluvat

 

9504 90 80

Muut


(1)  Vastaa noin 500:aa Yhdysvaltain dollaria 30. marraskuuta 2016 (YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 2321 (2016)).

(2)  Vastaa noin 100:aa Yhdysvaltain dollaria 30. marraskuuta 2016 (YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 2321 (2016)).

(3)  Vastaa noin 2 000:ta Yhdysvaltain dollaria 2. maaliskuuta 2016 (YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 2270 (2016)).


LIITE IX

Luettelo 11 artiklassa tarkoitetuista kullasta, jalometalleista ja timanteista

SELITTÄVÄ HUOMAUTUS

Nimikekoodit on otettu tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevasta yhdistetystä nimikkeistöstä, sellaisena kuin se on määritelty kyseisen asetuksen 1 artiklan 2 alakohdassa; nimikekoodit ovat voimassa tämän asetuksen julkaisuajankohtana ja soveltuvin osin sellaisina kuin ne ovat muutettuina myöhemmällä lainsäädännöllä.

HS-koodi

Kuvaus

7102

Timantit, myös valmistetut, mutta eivät asennetut tai kiinnitetyt

7106

Hopea (myös kullattu tai platinoitu hopea), muokkaamattomana, puolivalmisteena tai jauheena

7108

Kulta (myös platinoitu kulta), muokkaamattomana, puolivalmisteena tai jauheena

7109

Kullalla pleteroitu epäjalo metalli tai hopea, ei enempää valmistettuna kuin puolivalmisteena

7110

Platina, muokkaamattomana, puolivalmisteena tai jauheena

7111

Platinalla pleteroitu epäjalo metalli, hopea tai kulta, ei enempää valmistettuna kuin puolivalmisteena

ex ex 7112

Jalometallien tai jalometallilla pleteroitujen metallien jätteet ja romu; muu jäte ja romu, jossa on jalometallia tai jalometalliyhdisteitä, pääasiassa jalometallien talteenottoon tarkoitettu


LIITE X

13 artiklassa tarkoitetut patsaat

SELITTÄVÄ HUOMAUTUS

Nimikekoodit on otettu tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevasta yhdistetystä nimikkeistöstä, sellaisena kuin se on määritelty kyseisen asetuksen 1 artiklan 2 alakohdassa; nimikekoodit ovat voimassa tämän asetuksen julkaisuajankohtana ja soveltuvin osin sellaisina kuin ne ovat muutettuina myöhemmällä lainsäädännöllä.

ex

4420 10

Puiset patsaat ja pienoispatsaat

 

 

Kiviset patsaat ja pienoispatsaat

ex

6802 91

– –

marmoria, travertiinia ja alabasteria

ex

6802 92

– –

muuta kalkkikiveä

ex

6802 93

– –

graniittia

ex

6802 99

– –

muuta kiveä

ex

6809 90

Kipsistä tai kipsiin perustuvista aineista valmistetut patsaat tai pienoispatsaat

ex

6810 99

Sementistä, betonista tai tekokivestä valmistetut patsaat ja pienoispatsaat, myös vahvistetut

ex

6913

Keraamiset patsaat ja pienoispatsaat

 

 

Kulta- ja hopeasepänteokset

 

 

jalometallia, myös jalometallilla pleteroituna

ex

7114 11

– –

hopeiset pienoispatsaat, myös jalometallilla pleteroituna

ex

7114 19

– –

muusta jalometallista valmistetut pienoispatsaat, myös jalometallilla pleteroituna

ex

7114 20

Jalometallilla pleteroidusta epäjalosta metallista valmistetut patsaat ja pienoispatsaat

 

 

Epäjalosta metallista valmistetut patsaat ja pienoispatsaat

ex

8306 21

– –

hopeoidut, kullatut tai platinoidut patsaat ja pienoispatsaat

ex

8306 29

– –

muut patsaat ja pienoispatsaat

ex

9505

Juhlia, karnevaaleja ja muuta huvitusta varten valmistetut patsaat ja pienoispatsaat

ex

9602

Kasvi- tai kivennäisveistoaineista valmistetut pienoispatsaat

ex

9703

Mistä tahansa aineesta valmistetut alkuperäispatsaat


LIITE XI

15 artiklassa tarkoitetut helikopterit ja alukset

SELITTÄVÄ HUOMAUTUS

Nimikekoodit on otettu tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevasta yhdistetystä nimikkeistöstä, sellaisena kuin se on määritelty kyseisen asetuksen 1 artiklan 2 alakohdassa; nimikekoodit ovat voimassa tämän asetuksen julkaisuajankohtana ja soveltuvin osin sellaisina kuin ne ovat muutettuina myöhemmällä lainsäädännöllä.

Helikopterit

8802 11

omapaino enintään 2 000  kg

8802 12

omapaino suurempi kuin 2 000  kg

Alukset

8901

Risteilyalukset, kiertoajelualukset, lautta-alukset, lastialukset, proomut ja niiden kaltaiset alukset henkilö- tai tavarankuljetukseen

8902

Kalastusalukset; tehdas- ja muut alukset kalastustuotteiden jalostusta tai säilöntää varten

8903

Huvi- tai urheilukäyttöön tarkoitetut alukset; soutuveneet ja kanootit

8904

Hinaajat ja työntöalukset

8906

Muut alukset, myös sota-alukset ja pelastusveneet, muut kuin soutuveneet

8907 10

Ilmatäytteiset lautat


LIITE XII

Luettelo 18 artiklassa tarkoitetuista palveluista

HUOMAUTUKSET

1.

Yhteisen tuoteluokituksen (CPC) koodit esitetään Yhdistyneiden kansakuntien tilastotoimikunnan tilastoasiakirjoissa (Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers, Series M, No. 77, Provisional Central Product Classification, 1991).

2.

Kielto koskee ainoastaan seuraavassa kuvailtuja CPC-koodien osia.

A osa:

Seuraavat kaivostoimintaan ja valmistukseen liittyvät palvelut kemian-, kaivos- ja jalostusteollisuuden toimialoilla:

Palvelujen kuvaus

CPC-koodi

Tunnelinlouhinta, irtomaan poisto ja muut kaivosten ja kaivosalueiden perustyöt ja esirakentaminen öljyn- ja kaasunporausta lukuun ottamatta.

CPC 5115

Mineraaliesiintymien, öljyn ja kaasun ja pohjaveden paikallistamiseen liittyvät geologiset, geofyysiset, geokemialliset ja muut tieteelliset konsulttipalvelut, joiden yhteydessä tutkitaan maa- ja kallioperän muodostumien ja rakenteiden ominaisuuksia. Tähän kuuluvat maan alla tehtyjen maaperätutkimusten tulosten analysointipalvelut, maaperänäytteiden ja maanytimen tutkimus sekä mineraalivarojen kehittämistä ja erottamista koskeva avustaminen ja neuvonta.

CPC 86751

Tietojen keruu maanpinnanalaisista muodostumista eri menetelmillä, mukaan lukien seismografiset, gravimetriset, magnetometriset ja muut maanpinnanalaiset tutkimusmenetelmät.

CPC 86752

Tietojen keruu maanpinnan osien muodosta, sijainnista ja/tai rajoista eri menetelmillä, mukaan lukien ohikulku-, kuvamittaus- ja hydrografiset maanmittausmenetelmät, karttojen laatimiseksi.

CPC 86753

Seuraavat palkkio- tai sopimusperusteiset öljy- ja kaasukenttien palvelut: suuntaporaus- ja uudelleenporauspalvelut; iskuporauspalvelut; poratornin pystytys-, korjaus- ja purkamispalvelut; öljy- ja kaasulähteiden vuoraaminen sementillä; lähteiden pumppaaminen ja lähteiden sulkeminen ja hylkääminen.

CPC 8830

Koksin valmistus – koksiuunien käyttö pääasiallisesti koksin tai puolikoksin tuottamiseen kivihiilestä ja ruskohiilestä sekä retorttihiilen ja jätetuotteiden kuten kivihiilitervan tai pien tuottamiseen;

Koksin agglomerointi;

Jalostettujen öljytuotteiden valmistus – nestemäisten tai kaasumaisten polttoaineiden (esim. etaani, propaani, butaani), valopetrolin, voiteluöljyjen tai -rasvojen tai muiden raakaöljystä tai bitumisista kivennäisistä tai niistä jakotislauksella valmistettujen tuotteiden tuotanto;

Vaseliinin, parafiinin, muiden maaöljyvahojen sekä esim. petrolikoksin ja maaöljybitumin kaltaisten jätetuotteiden valmistus tai erottaminen;

Ydinpolttoaineen valmistus – uraanimetallin erottaminen pikivälkkeestä tai muista uraanipitoisista malmeista;

Luonnonuraanin tai sen yhdisteiden seosmetallien, dispersioiden tai seosten valmistus;

Rikastetun uraanin ja sen yhdisteiden, plutoniumin ja sen yhdisteiden tai näiden yhdisteiden seosmetallien, dispersioiden tai seosten valmistus;

U-235:n suhteen köyhdytetyn uraanin ja sen yhdisteiden, toriumin ja sen yhdisteiden tai näiden yhdisteiden seosmetallien, dispersioiden tai seosten valmistus;

Muiden radioaktiivisten elementtien, isotooppien tai yhdisteiden valmistus; ja

Ydinreaktoreissa käytettävien säteilyttämättömien polttoaine-elementtien valmistus.

CPC 8845

Peruskemikaalien valmistus, pl. lannoitteet ja typpiyhdisteet;

Lannoitteiden ja typpiyhdisteiden valmistus;

Muoviaineiden ja synteettisen kumin valmistus;

Torjunta-aineiden ja muiden maatalouskemikaalien valmistus;

Maalien, lakkojen ja vastaavien päällysteiden sekä painovärien ja mastiksen valmistus;

Rohdoskemikaalien valmistus;

Saippuan, pesu-, puhdistus- ja kiillotusaineiden, hajuvesien ja toalettivalmisteiden valmistus ja

Tekokuitujen valmistus.

CPC 8846

Metallien jalostus palkkio- tai sopimusperusteisesti kemian-, kaivos- ja jalostusteollisuuden toimialoilla.

CPC 8851

Metallituotteiden valmistus, pl. koneet ja laitteet, palkkio- tai sopimusperusteisesti kemian-, kaivos- ja jalostusteollisuuden toimialoilla.

CPC 8852

Koneiden ja laitteiden valmistus palkkio- tai sopimusperusteisesti kemian-, kaivos- ja jalostusteollisuuden toimialoilla.

CPC 8853

Konttori- ja tietokoneiden valmistus palkkio- tai sopimusperusteisesti kemian-, kaivos- ja jalostusteollisuuden toimialoilla.

CPC 8854

Sähkökoneiden ja -laitteiden valmistus palkkio- tai sopimusperusteisesti kemian-, kaivos- ja jalostusteollisuuden toimialoilla.

CPC 8855

Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus palkkio- tai sopimusperusteisesti kemian-, kaivos- ja jalostusteollisuuden toimialoilla.

CPC 8858

Muiden kulkuneuvojen valmistus palkkio- tai sopimusperusteisesti kemian-, kaivos- ja jalostusteollisuuden toimialoilla.

CPC 8859

Metallituotteiden, pl. koneet ja laitteet, korjauspalvelut palkkio- tai sopimusperusteisesti kemian-, kaivos- ja jalostusteollisuuden toimialoilla.

CPC 8861

Koneiden ja laitteiden korjauspalvelut palkkio- tai sopimusperusteisesti kemian-, kaivos- ja jalostusteollisuuden toimialoilla.

CPC 8862

Konttori- ja tietokoneiden korjauspalvelut palkkio- tai sopimusperusteisesti kemian-, kaivos- ja jalostusteollisuuden toimialoilla.

CPC 8863

Sähkökoneiden ja -laitteiden korjauspalvelut palkkio- tai sopimusperusteisesti kemian-, kaivos- ja jalostusteollisuuden toimialoilla.

CPC 8864

Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen korjauspalvelut palkkio- tai sopimusperusteisesti kemian-, kaivos- ja jalostusteollisuuden toimialoilla.

CPC 8867

Muiden kulkuneuvojen korjauspalvelut palkkio- tai sopimusperusteisesti kemian-, kaivos- ja jalostusteollisuuden toimialoilla.

CPC 8868

B osa:

Tietotekniikkapalvelut ja niihin liittyvät palvelut (CPC: 84)

Palvelujen kuvaus

CPC-koodi

Tietokonelaitteistojen asennukseen liittyvät konsulttipalvelut;

Ohjelmistojen asennuspalvelut;

Tietojenkäsittelypalvelut;

Tietokantapalvelut;

Toimistokoneiden ja -laitteiden sekä tietokoneiden huolto- ja korjauspalvelut;

Tiedonvalmistelupalvelut;

Asiakkaiden henkilöstön koulutuspalvelut.

CPC 84


LIITE XIII

Luettelo 34 artiklan 1 kohdassa ja 34 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä

a)   Luonnolliset henkilöt:

 

Nimi

Peitenimet

Tunnistustiedot

YK nimennyt

Perusteet

1.

Yun Ho-jin

Yun Ho-chin

Syntymäaika: 13.10.1944

16.7.2009

Namchongang Trading Corporation -yhtiön johtaja; valvoo uraanin rikastusohjelmaan tarvittavien tuotteiden tuontia.

2.

Ri Je-Son

Ri Che Son

Syntymäaika: 1938

16.7.2009

Atomienergia-alasta vastaava ministeri huhtikuusta 2014 alkaen. Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmaa ohjaavan atomienergiaviraston (General Bureau of Atomic Energy, GBAE) entinen johtaja; edistänyt useita ydinalan hankkeita, mukaan lukien GBAE:n hallinnassa olevat Yongbyonin ydintutkimuskeskus ja Namchongang Trading Corporation -yhtiö.

3.

Hwang Sok-hwa

 

 

16.7.2009

General Bureau of Atomic Energy (GBAE) -viraston johtaja; osallistuu Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmaan; GBAE:n tieteellisen ohjausyksikön (Scientific Guidance Bureau) päällikkönä ollut ydintutkimusinstituutin (Joint Institute for Nuclear Research) tiedekomitean jäsen.

4.

Ri Hong-sop

 

Syntymäaika: 1940

16.7.2009

Yongbyonin ydintutkimuskeskuksen entinen johtaja; valvoi kolmea keskeistä laitosta, jotka osallistuvat ydinasekelpoisen plutoniumin tuotantoon: polttoaineen tuotantolaitos, ydinreaktori ja jälleenkäsittelylaitos.

5.

Han Yu-ro

 

 

16.7.2009

Korea Ryongaksan General Trading Corporation -yhtiön johtaja; osallistuu Korean demokraattisen kansantasavallan ballististen ohjusten ohjelmaan.

6.

Paek Chang-Ho

Pak Chang-Ho;

Paek Ch'ang-Ho

Syntymäaika: 18.6.1964

Syntymäpaikka: Kaesong, Korean demokraattinen kansantasavalta

Passi: 381420754

Passin myöntämispäivä: 7.12.2011

Passin voimassaolon päättymispäivä: 7.12.2016

22.1.2013

Korean avaruusteknologiakomitean satelliittivalvontakeskuksen johtavassa asemassa oleva virkamies ja johtaja.

7.

Chang Myong-Chin

Jang Myong-Jin

Syntymäaika: 19.2.1968

Syntymäaika: 1965 tai 1966

22.1.2013

Sohaen satelliittien laukaisuaseman pääjohtaja ja sen laukaisukeskuksen johtaja, jossa suoritettiin laukaisut 13.4. ja 12.12.2012.

8.

Ra Ky'ong-Su

Ra Kyung-Su

Chang, Myong Ho

Syntymäaika: 4.6.1954

Passi: 645120196

22.1.2013

Ra Ky'ong-Su on Tanchon Commercial Bank (TCB) -pankin palveluksessa. Tässä ominaisuudessa hän hoiti TCB:n liiketoimia. Pakotekomitea nimesi TCB:n huhtikuussa 2009 Korean demokraattisen kansantasavallan tärkeimmäksi rahoituslaitokseksi, joka rahoittaa tavanomaisten aseiden, ballististen ohjusten sekä niiden valmistamiseen ja kokoamiseen liittyvien tavaroiden myyntitoimintaa.

9.

Kim Kwang-il

 

Syntymäaika: 1.9.1969

Passi: PS381420397

22.1.2013

Kim Kwang-il on Tanchon Commercial Bank (TCB) -pankin palveluksessa. Tässä ominaisuudessa hän hoiti TCB:n ja Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) -yhtiön liiketoimia. Pakotekomitea nimesi TCB:n huhtikuussa 2009 Korean demokraattisen kansantasavallan tärkeimmäksi rahoituslaitokseksi, joka rahoittaa tavanomaisten aseiden, ballististen ohjusten sekä niiden valmistamiseen ja kokoamiseen liittyvien tavaroiden myyntitoimintaa. Pakotekomitea nimesi KOMIDin huhtikuussa 2009. KOMID on Korean demokraattisen kansantasavallan ensisijainen asekauppias ja ballistisiin ohjuksiin ja tavanomaisiin aseisiin liittyvien tavaroiden ja laitteiden pääasiallinen viejä.

10.

Yo'n Cho'ng Nam

 

 

7.3.2013

Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) -yhtiön pääedustaja. Pakotekomitea nimesi KOMIDin huhtikuussa 2009. KOMID on Korean demokraattisen kansantasavallan ensisijainen asekauppias ja ballistisiin ohjuksiin ja tavanomaisiin aseisiin liittyvien tavaroiden ja laitteiden pääasiallinen viejä.

11.

Ko Ch'o'l-Chae

 

 

7.3.2013

Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) -yhtiön varapääedustaja. Pakotekomitea nimesi KOMIDin huhtikuussa 2009. KOMID on Korean demokraattisen kansantasavallan ensisijainen asekauppias ja ballistisiin ohjuksiin ja tavanomaisiin aseisiin liittyvien tavaroiden ja laitteiden pääasiallinen viejä.

12.

Mun Cho'ng- Ch'o'l

 

 

7.3.2013

Mun Cho'ng-Ch'o'l on TCB:n palveluksessa. Tässä ominaisuudessa hän hoiti TCB:n liiketoimia. Pakotekomitea nimesi TCB:n huhtikuussa 2009. TCB on Korean demokraattisen kansantasavallan tärkein rahoituslaitos, joka rahoittaa tavanomaisten aseiden, ballististen ohjusten sekä niiden valmistamiseen ja kokoamiseen liittyvien tavaroiden myyntitoimintaa.

13.

Choe Chun-Sik

Choe Chun Sik;

Ch'oe Ch'un Sik

Syntymäaika: 12.10.1954

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

2.3.2016

Choe Chun-sik toimi toisen luonnontieteiden akatemian (Second Academy of Natural Sciences, SANS) ja Korean demokraattisen kansantasavallan pitkän kantaman ohjusohjelman johtajana.

14.

Choe Song Il

 

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

Passi: 472320665

Voimassaolon päättymispäivä: 26.9.2017

Passi: 563120356

2.3.2016

Tanchon Commercial Bank -pankin edustaja. Entinen Tanchon Commercial Bank -pankin edustaja Vietnamissa.

15.

Hyon Kwang II

Hyon Gwang Il

Syntymäaika: 27.5.1961

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

2.3.2016

Hyon Kwang II on tieteellisen kehityksen osaston johtaja avaruusteollisuuden kehittämisestä vastaavassa kansallisessa hallinnossa.

16.

Jang Bom Su

Jang Pom Su, Jang Hyon U

Syntymäaika: 15.4.1957, 22.2.1958

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

Passi: 836110034 (diplomaattipassi)

Passin voimassaolon päättymispäivä: 1.1.2020

2.3.2016

Tanchon Commercial Bank -pankin edustaja Syyriassa.

17.

Jang Yong Son

 

Syntymäaika: 20.2.1957

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

2.3.2016

Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) -yhtiön edustaja. Entinen KOMID-yhtiön edustaja Iranissa.

18.

Jon Myong Guk

Cho 'n Myo 'ng-kuk; Jon Yong Sang

Syntymäaika: 18.10.1976, 25.8.1976

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

Passi: 4721202031

Passin voimassaolon päättymispäivä: 21.2.2017

Passi: 836110035 (diplomaattipassi)

Passin voimassaolon päättymispäivä: 1.1.2020

2.3.2016

Tanchon Commercial Bank -pankin edustaja Syyriassa.

19.

Kang Mun Kil

Jiang Wen-ji

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

Passi: PS472330208

Passin voimassaolon päättymispäivä: 4.7.2017

2.3.2016

Kang Mun Kil on tehnyt ydinalan hankintoja Namchongang (Namhung) -yhtiön edustajana.

20.

Kang Ryong

 

Syntymäaika: 21.8.1969

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

2.3.2016

Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) -yhtiön edustaja Syyriassa.

21.

Kim Jung Jong

Kim Chung Chong

Syntymäaika: 7.11.1966

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

Passi: 199421147

Passin voimassaolon päättymispäivä: 29.12.2014

Passi: 381110042

Passin voimassaolon päättymispäivä: 25.1.2016

Passi: 563210184

Passin voimassaolon päättymispäivä: 18.6.2018

2.3.2016

Tanchon Commercial Bank -pankin edustaja. Entinen Tanchon Commercial Bank -pankin edustaja Vietnamissa.

22.

Kim Kyu

 

Syntymäaika: 30.7.1968

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

2.3.2016

Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) -yhtiön ulkoisten asioiden hoitaja.

23.

Kim Tong My'ong

Kim Chin-So'k; Kim Tong-Myong; Kim Jin-Sok; Kim, Hyok-Chol

Syntymäaika: 1964

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

2.3.2016

Kim Tong My'ong on Tanchon Commercial Bank -pankin pääjohtaja ja toiminut useissa eri tehtävissä kyseisessä pankissa ainakin vuodesta 2002. Hän on myös johtanut Amroggang-yhtiötä.

24.

Kim Yong Chol

 

Syntymäaika: 18.2.1962

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

2.3.2016

Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) -yhtiön edustaja. Entinen Korea Mining Development Trading Corporation -yhtiön (KOMID) edustaja Iranissa.

25.

Ko Tae Hun

Kim Myong Gi

Syntymäaika: 25.5.1972

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

Passi: 563120630

Passin voimassaolon päättymispäivä: 20.3.2018

2.3.2016

Tanchon Commercial Bank -pankin edustaja.

26.

Ri Man Gon

 

Syntymäaika: 29.10.1945

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

Passi: P0381230469

Passin voimassaolon päättymispäivä: 6.4.2016

2.3.2016

Ri Man Gon on Munitions Industry Department -virastosta vastaava ministeri.

27.

Ryu Jin

 

Syntymäaika: 7.8.1965

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

Passi: 563410081

2.3.2016

KOMID-yhtiön edustaja Syyriassa.

28.

Yu Chol U

 

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

2.3.2016

Yu Chol U on avaruusteollisuuden kehittämisestä vastaavan kansallisen hallinnon johtaja.

29.

Pak Chun Il

 

Syntymäaika: 28.7.1954

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

Passi: 563410091

30.11.2016

Pak Chun Il on entinen Korean demokraattisen kansantasavallan Egyptin-suurlähettiläs, antaa tukea Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) -yhtiölle, joka on nimetty yhteisö (nimellä Korea Kumryung Trading Corporation).

30.

Kim Song Chol

Kim Hak Song

Syntymäaika: 26.3.1968

Syntymäaika: 15.10.1970

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

Passi: 381420565

Passi: 654120219

30.11.2016

Kim Song Chol on nimetyn yhteisön KOMIDin palveluksessa, hoitanut liiketoimia Sudanissa KOMIDin nimissä.

31.

Son Jong Hyok

Son Min

Syntymäaika: 20.5.1980

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

30.11.2016

Son Jong Hyok on nimetyn yhteisön KOMIDin palveluksessa, hoitanut liiketoimia Sudanissa KOMIDin nimissä.

32.

Kim Se Gon

 

Syntymäaika: 13.11.1969

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

Passi: PD472310104

30.11.2016

Kim Se Gon työskentelee atomienergiaministeriön nimissä; ministeriö on nimetty yhteisö.

33.

Ri Won Ho

 

Syntymäaika: 17.7.1964

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

Passi: 381310014

30.11.2016

Ri Won Ho on Korean demokraattisen kansantasavallan valtionturvallisuusministeriön virkamies, asemapaikka Syyria, antaa tukea KOMIDille, joka on nimetty yhteisö.

34.

Jo Yong Chol

Cho Yong Chol

Syntymäaika: 30.9.1973

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

30.11.2016

Jo Yong Chol on Korean demokraattisen kansantasavallan valtionturvallisuusministeriön virkamies, asemapaikka Syyria, antaa tukea KOMIDille, joka on nimetty yhteisö.

35.

Kim Chol Sam

 

Syntymäaika: 11.3.1971

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

30.11.2016

Kim Chol Sam on nimetyn yhteisön Daedong Credit Bankin (DCB) edustaja. Osallistunut liiketoimien järjestämiseen DCB Finance Limitedin nimissä. Kim Chol Sam on DCB:n edustaja Korean demokraattisen kansantasavallan ulkopuolella, ja hänen epäillään hoitaneen satojentuhansien dollarien arvoisia liiketoimia. Hän on todennäköisesti hallinnoinut miljoonia dollareita Korean demokraattiseen kansantasavaltaan liittyvillä tileillä, joilla on mahdollisesti yhteyksiä ydin- tai ohjusohjelmiin.

36.

Kim Sok Chol

 

Syntymäaika: 8.5.1955

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

Passi: 472310082

30.11.2016

Kim Sok Chol toimi Korean demokraattisen kansantasavallan suurlähettiläänä Myanmarissa. Hän toimii nimetyn yhteisön KOMIDin avustajana. KOMID on maksanut hänelle avusta, ja hän järjestää kokouksia KOMIDin nimissä, mukaan lukien KOMIDin ja Myanmarin puolustusalaan liittyvien henkilöiden kokous rahoitusasioista.

37.

Chang Chang Ha

Jang Chang Ha

Syntymäaika: 10.1.1964

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

30.11.2016

Chang Chang Ha on toisen luonnontieteiden akatemian (SANS; nimetty yhteisö) puheenjohtaja.

38.

Cho Chun Ryong

Jo Chun Ryong

Syntymäaika: 4.4.1960

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

30.11.2016

Cho Chun Ryong on toisen talouskomitean (SEC; nimetty yhteisö) puheenjohtaja.

39.

Son Mun San

 

Syntymäaika: 23.1.1951

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

30.11.2016

Son Mun San on atomienergiaviraston (GBAE; nimetty yhteisö) ulkosuhteiden osaston pääjohtaja.

40.

Cho Il U

Cho Il Woo

Syntymäaika: 10.5.1945

Syntymäpaikka: Musan, Pohjois-Hamgyo'ngin provinssi, Korean demokraattinen kansantasavalta

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

Passi: 736410010

2.6.2017

Yleisen tiedustelutoimiston RGB:n viidennen toimiston johtaja. Chon uskotaan olevan vastuussa ulkomaisista vakoilutoimista ja ulkomaisen tiedustelutiedon keräämisestä Korean demokraattiselle kansantasavallalle.

41.

Cho Yon Chun

Jo Yon Jun

Syntymäaika: 28.9.1937

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

2.6.2017

Organisointi- ja ohjausosaston (Organization and Guidance Department) apulaisjohtaja; osasto ohjaa Korean työväenpuolueen sekä Korean demokraattisen kansantasavallan asevoimien keskeisiä henkilöstönimityksiä.

42.

Choe Hwi

 

Syntymäaika: 1954 tai 1955.

Sukupuoli: mies.

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

Osoite: Korean demokraattinen kansantasavalta

2.6.2017

Korean työväenpuolueen propaganda- ja kansankiihotusosaston ensimmäinen apulaisjohtaja; osasto valvoo kaikkia Korean demokraattisen kansantasavallan tiedotusvälineitä, ja hallitus käyttää sitä yleisön valvomiseen.

43.

Jo Yong-Won

Cho Yongwon

Syntymäaika: 24.10.1957

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

Osoite: Korean demokraattinen kansantasavalta

2.6.2017

Korean työväenpuolueen ja Korean demokraattisen kansantasavallan asevoimien keskeisiä henkilöstönimityksiä ohjaavan Korean työväenpuolueen organisointi- ja ohjausosaston apulaisjohtaja.

44.

Kim Chol Nam

 

Syntymäaika: 19.2.1970

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

Passi: 563120238

Osoite: Korean demokraattinen kansantasavalta

2.6.2017

Korea Kumsan Trading Corporation -yhtiön pääjohtaja; yhtiö välittää atomienergiavirastolle (General Bureau of Atomic Energy) tarvikkeita ja kanavoi rahaa Korean demokraattiselle kansantasavallalle.

45.

Kim Kyong Ok

 

Syntymäaika: 1937 tai 1938

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

Osoite: Pjongjang, Korean demokraattinen kansantasavalta

2.6.2017

Organisointi- ja ohjausosaston apulaisjohtaja; osasto ohjaa Korean työväenpuolueen sekä Korean demokraattisen kansantasavallan asevoimien keskeisiä henkilöstönimityksiä.

46.

Kim Tong-Ho

 

Syntymäaika: 18.8.1969

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

Passi: 745310111

Osoite: Vietnam

2.6.2017

Tanchon Commercial Bank -pankin edustaja Vietnamissa; kyseinen pankki on Korean demokraattisen kansantasavallan aseiden ja ohjusten myyntiin liittyvä keskeisin rahoitusyksikkö.

47.

Min Byong Chol

Min Pyo'ng-ch'o'l;

Min Byong-chol;

Min Byong Chun

Syntymäaika: 10.8.1948

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

Osoite: Korean demokraattinen kansantasavalta

2.6.2017

Korean työväenpuolueen organisointi- ja ohjausosaston jäsen; osasto ohjaa Korean työväenpuolueen sekä Korean demokraattisen kansantasavallan asevoimien keskeisiä henkilöstönimityksiä.

48.

Paek Se Bong

 

Syntymäaika: 21.3. 1938

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

2.6.2017

Paek Se Bong on toisen talouskomitean entinen puheenjohtaja, kansallisen puolustusneuvoston entinen jäsen ja sotatarviketeollisuusosaston entinen apulaisjohtaja.

49.

Pak Han Se

Kang Myong Chol

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

Passi: 290410121

Osoite: Korean demokraattinen kansantasavalta

2.6.2017

Toisen talouskomitean varapuheenjohtaja; komitea valvoo Korean demokraattisen kansantasavallan ballististen ohjusten tuotantoa sekä johtaa Korea Mining Development Trading Corporation -yhtiön toimintaa; yhtiö vastaa ensisijaisesti Korean demokraattisen kansantasavallan asekaupasta ja on ballistisiin ohjuksiin ja tavanomaisiin aseisiin liittyvien tuotteiden ja laitteiden pääasiallinen viejä.

50.

Pak To Chun

Pak Do Chun

Syntymäaika: 9.3.1944

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

2.6.2017

Pak To Chun on sotatarviketeollisuusosaston (MID) entinen sihteeri ja toimii nykyään ydin- ja ohjusohjelmiin liittyvien asioiden neuvonantajana. Hän on valtiollisten asioiden neuvoston entinen jäsen sekä Korean työväenpuolueen poliittisen osaston jäsen.

51.

Ri Jae Il

Ri Chae-Il

Syntymäaika: 1934

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

2.6.2017

Korean työväenpuolueen propaganda- ja kansankiihotusosaston apulaisjohtaja; osasto valvoo kaikkia Korean demokraattisen kansantasavallan tiedotusvälineitä, ja hallitus käyttää sitä yleisön valvomiseen.

52.

Ri Su Yong

 

Syntymäaika: 25.6.1968

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

Passi: 654310175

Osoite: Kuuba

2.6.2017

Korea Ryonbong General Corporation -yhtiön virkamies; yhtiö on erikoistunut Korean demokraattisen kansantasavallan puolustusteollisuuden hankintoihin ja tukee Pjongjangin sotatarviketeollisuuden myyntitoimintaa. Sen hankinnoilla tuetaan luultavasti myös Korean demokraattisen kansantasavallan kemiallisten aseiden ohjelmaa.

53.

Ri Yong Mu

 

Syntymäaika: 25.1.1925

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

2.6.2017

Ri Yong Mu on valtiollisten asioiden neuvoston varapuheenjohtaja; neuvosto on vastuussa kaikkien Korean demokraattisen kansantasavallan asevoimiin, puolustukseen ja turvallisuuteen liittyvien asioiden johtamisesta ja ohjaamisesta, myös hankinnoista.

54.

Choe Chun Yong

Ch'oe Ch'un-yong

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

Passi: 65441078

5.8.2017

Ilsim International Bank -pankin edustaja; pankilla on yhteyksiä Korean demokraattisen kansantasavallan armeijaan ja läheinen yhteys Korea Kwangson Banking Corporation -yhtiöön. Ilsim International Bank on yrittänyt kiertää Yhdistyneiden kansakuntien pakotteita.

55.

Han Jang Su

Chang-Su Han

Syntymäaika: 8.11.1969

Sukupuoli: mies

Syntymäpaikka: Pjongjang

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

Passi: 745420176

Passin voimassaolon päättymispäivä: 19.10.2020

5.8.2017

Foreign Trade Bank -pankin pääedustaja.

56.

Jang Song Chol

 

Syntymäaika: 12.3.1967

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

5.8.2017

Korea Mining Development Corporation (KOMID) -yhtiön kansainvälinen edustaja.

57.

Jang Sung Nam

 

Syntymäaika: 14.7.1970

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

Passi: 563120368, myönnetty 22.3.2013

Passin voimassaolon päättymispäivä: 22.3.2018

Osoite: Korean demokraattinen kansantasavalta

5.8.2017

Tangun Trading Corporation -yhtiön ulkomaankonttorin johtaja; yhtiö on ensisijaisesti vastuussa tarvike- ja teknologiahankinnoista, joilla tuetaan Korean demokraattisen kansantasavallan puolustusalan tutkimus- ja kehitysohjelmia.

58.

Jo Chol Song

Cho Ch'o'l-so'ng

Syntymäaika: 25.9.1984

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

Passi: 654320502

Passin voimassaolon päättymispäivä: 16.9.2019

5.8.2017

Korea Kwangson Banking Corporation -yhtiön varaedustaja; yhtiö tarjoaa rahoituspalveluja Tanchon Commercial Bank -pankille ja Korea Kyoksin Trading -yhtiölle, joka on Korea Ryonbong General Corporation -yhtiön sivuyhtiö.

59.

Kang Chol Su

 

Syntymäaika: 13.2.1969

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

Passi: 472234895

5.8.2017

Korea Ryonbong General Corporation -yhtiön virkamies; yhtiö on erikoistunut Korean demokraattisen kansantasavallan puolustusteollisuuden hankintoihin ja tukee maan sotatarviketeollisuuden kansainvälistä myyntitoimintaa. Sen hankinnoilla tuetaan todennäköisesti myös Korean demokraattisen kansantasavallan kemiallisten aseiden ohjelmaa.

60.

Kim Mun Chol

Kim Mun-ch'o'l

Syntymäaika: 25.3.1957

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

5.8.2017

Korea United Development Bank -pankin edustaja.

61.

Kim Nam Ung

 

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

Passi: 654110043

5.8.2017

Ilsim International Bank -pankin edustaja; pankilla on yhteyksiä Korean demokraattisen kansantasavallan armeijaan ja läheinen yhteys Korea Kwangson Banking Corporation -yhtiöön. Ilsim International Bank on yrittänyt kiertää Yhdistyneiden kansakuntien pakotteita.

62.

Pak Il Kyu

Pak Il-Gyu

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus: Korean demokraattinen kansantasavalta

Passi: 563120235

5.8.2017

Korea Ryonbong General Corporation -yhtiön virkamies; yhtiö on erikoistunut Korean demokraattisen kansantasavallan puolustusteollisuuden hankintoihin ja tukee maan sotatarviketeollisuuden myyntitoimintaa. Sen hankinnoilla tuetaan todennäköisesti myös Korean demokraattisen kansantasavallan kemiallisten aseiden ohjelmaa.

b)   Oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet

 

Nimi

Peitenimet

Sijainti

YK nimennyt

Muita tietoja

1.

Korea Mining Development Trading Corporation

CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; ’KOMID’

Central District, Pjongjang, Korean demokraattinen kansantasavalta

24.4.2009

Korean demokraattisen kansantasavallan ensisijainen asekauppias ja ballistisiin ohjuksiin ja tavanomaisiin aseisiin liittyvien tavaroiden ja laitteiden pääasiallinen viejä.

2.

Korea Ryonbong General Corporation

KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION;

LYON-GAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION

Pot'onggang District, Pjongjang, Korean demokraattinen kansantasavalta; Rakwon-dong,

Pothonggang District, Pjongjang, Korean demokraattinen kansantasavalta

24.4.2009

Puolustusalan monialayritys, joka on erikoistunut hankintoihin Korean demokraattisen kansantasavallan puolustusteollisuudelle ja tukee maan sotatarviketeollisuuden myyntitoimintaa.

3.

Tanchon Commercial Bank

CHANGGWANG CREDIT BANK; KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK

Saemul 1- Dong

Pyongchon District, Pjongjang, Korean demokraattinen kansantasavalta

24.4.2009

Korean demokraattisen kansantasavallan tärkein rahoituslaitos, joka rahoittaa tavanomaisten aseiden, ballististen ohjusten sekä niiden valmistamiseen ja kokoamiseen liittyvien tavaroiden myyntitoimintaa.

4.

Namchongang Trading Corporation

NCG; NAMCHONGANG TRADING; NAM CHON GANG CORPORATION; NOMCHONGANG TRADING CO.; NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION; Namhung Trading Corporation; Korea Daeryonggang Trading Corporation; Korea Tearyonggang Trading Corporation

Pjongjang, Korean demokraattinen kansantasavalta

Sengujadong 11-2/(tai Kwangbok-dong), Mangyongdae District, Pjongjang, Korean demokraattinen kansantasavalta

Puhelinnumerot: +850-2-18111, 18222 (ohivalinta 8573). Faksinumero: +850-2-381-4687

16.7.2009

Namchongang on Korean demokraattisessa kansantasavallassa kauppaa harjoittava yhtiö, joka toimii GBAE:n (General Bureau of Atomic Energy) alaisuudessa. Namchongang on osallistunut Korean demokraattisessa kansantasavallassa olevassa ydinlaitoksessa havaittujen, Japanista peräisin olevien tyhjiöpumppujen hankintaan sekä ydinalan hankintoihin, jotka on yhdistetty erääseen saksalaiseen henkilöön. Lisäksi se on osallistunut alumiiniputkien ja muiden uraanin rikastusohjelmaan erit