ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 182

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

60. vuosikerta
13. heinäkuu 2017


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/1259, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2017, eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2007 liitteiden I, II, III ja IV korvaamisesta

1

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/1260, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2017, eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1896/2006 liitteen I korvaamisesta

20

 

*

Komission asetus (EU) 2017/1261, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2017, asetuksen (EU) N:o 142/2011 muuttamisesta eräiden renderöityjen rasvojen vaihtoehtoisen käsittelymenetelmän osalta ( 1 )

31

 

*

Komission asetus (EU) 2017/1262, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2017, asetuksen (EU) N:o 142/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tuotantoeläimistä saatavan lannan käyttämisestä polttolaitoksissa polttoaineena ( 1 )

34

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1263, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2017, täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/1141 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1143/2014 nojalla hyväksytyn unionin kannalta merkityksellisten haitallisten vieraslajien luettelon saattamisesta ajan tasalle

37

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1264, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2017, asetuksella (EY) N:o 969/2006 avatussa maissia koskevassa tariffikiintiössä 30 päivän kesäkuuta ja 7 päivän heinäkuuta 2017 välisenä aikana jätetyissä tuontitodistushakemuksissa haettuihin määriin sovellettavasta jakokertoimesta

40

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/1265, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2017, eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa annetun täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteen muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 4686)  ( 1 )

42

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

13.7.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 182/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2017/1259,

annettu 19 päivänä kesäkuuta 2017,

eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2007 liitteiden I, II, III ja IV korvaamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä 11 päivänä heinäkuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2006 (1) ja erityisesti sen 26 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 861/2007 liitteissä vahvistetaan lomakkeet, joiden käyttö helpottaa asetuksen soveltamista.

(2)

Asetusta (EY) N:o 861/2007 on muutettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2015/2421 (2). Eurooppalaiseen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaan menettelyyn tehdyt muutokset olisi otettava huomioon liitteissä olevissa lomakkeissa. Selkeyden vuoksi on aiheellista korvata liitteet kokonaan.

(3)

Koska asetuksen (EY) N:o 861/2007 muutoksia aletaan soveltaa 14 päivänä heinäkuuta 2017, tämän asetuksen olisi tultava voimaan 14 päivänä heinäkuuta 2017.

(4)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 21 olevan 3 artiklan ja 4 a artiklan 1 kohdan mukaisesti nämä jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet haluavansa osallistua asetuksen (EY) N:o 861/2007 ja asetuksen (EU) 2015/2421 hyväksymiseen ja soveltamiseen, ja siksi asetus sitoo niitä.

(5)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevien 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen, asetus ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan.

(6)

Tästä syystä on tarpeen korvata asetuksen (EY) N:o 861/2007 liitteet I–IV,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 861/2007 liitteet I, II, III ja IV tämän asetuksen liitteillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä heinäkuuta 2017.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä 19 päivänä kesäkuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 199, 31.7.2007, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2421, annettu 16 päivänä joulukuuta 2015, eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 861/2007 sekä eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta annetun asetuksen (EY) N:o 1896/2006 muuttamisesta (EUVL L 341, 24.12.2015, s. 1).


LIITE

LIITE I

Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva

LIITE II

Image Teksti kuva Image Teksti kuva

LIITE III

Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva

LIITE IV

Image Teksti kuva Image Teksti kuva

13.7.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 182/20


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2017/1260,

annettu 19 päivänä kesäkuuta 2017,

eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1896/2006 liitteen I korvaamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta 12 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1896/2006 (1) ja erityisesti sen 30 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1896/2006 liitteissä vahvistetaan lomakkeet, joiden käyttö helpottaa asetuksen soveltamista.

(2)

Asetusta (EU) N:o 1896/2006 on muutettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2015/2421 (2) alkaen 14 päivästä heinäkuuta 2017. Kyseisestä päivästä alkaen hakijalla on mahdollisuus siinä tapauksessa, että eurooppalaista maksamismääräystä vastustetaan, pyytää menettelyn jatkamista asetuksessa (EY) N:o 861/2007 (3) säädettyjä eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn sääntöjä noudattaen. Lisäyksessä 2 ja sen täyttöohjeissa, jotka ovat liitteessä I, olisi otettava huomioon tällainen mahdollisuus. Selkeyden vuoksi on aiheellista korvata liite I kokonaan.

(3)

Koska asetuksen (EY) N:o 1896/2006 muutoksia aletaan soveltaa 14 päivänä heinäkuuta 2017, tämän asetuksen olisi tultava voimaan 14 päivänä heinäkuuta 2017.

(4)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 21 olevien 3 artiklan ja 4 a artiklan 1 kohdan mukaisesti nämä jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet haluavansa osallistua asetuksen (EY) N:o 1896/2006 ja asetuksen (EU) 2015/2421 hyväksymiseen ja soveltamiseen, ja siksi asetus sitoo niitä.

(5)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevien 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen, asetus ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan.

(6)

Tästä syystä on tarpeen korvata asetuksen (EY) N:o 1896/2006 liite I,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1896/2006 liite I tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä heinäkuuta 2017.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä 19 päivänä kesäkuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 399, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2421, annettu 16 päivänä joulukuuta 2015, eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 861/2007 sekä eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta annetun asetuksen (EY) N:o 1896/2006 muuttamisesta (EUVL L 341, 24.12.2015, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 861/2007, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2007, eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä (EUVL L 199, 31.7.2007, s. 1).


LIITE

LIITE I

Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva Image Teksti kuva

13.7.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 182/31


KOMISSION ASETUS (EU) 2017/1261,

annettu 12 päivänä heinäkuuta 2017,

asetuksen (EU) N:o 142/2011 muuttamisesta eräiden renderöityjen rasvojen vaihtoehtoisen käsittelymenetelmän osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 (1) ja erityisesti sen 20 artiklan 11 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EU) N:o 142/2011 (2) vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanoa koskevat säännöt, vaihtoehtoisen käsittelymenetelmän hyväksymismenettelyt mukaan luettuina.

(2)

Suomen toimivaltainen viranomainen toimitti asetuksen (EY) N:o 1069/2009 20 artiklassa tarkoitetun eläimistä saatavien sivutuotteiden tai niistä johdettujen tuotteiden käytön vaihtoehtoisen menetelmän hyväksymistä koskevan hakemuksen, jonka johdosta Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’EFSA’, julkaisi tieteellisen lausunnon jatkuvan monivaiheisen katalyyttisen vetykäsittelyn käytöstä renderöityjen eläinrasvojen (luokka 1) käsittelemiseksi (3). Tätä menetelmää voidaan käyttää uusiutuvan dieselin, uusiutuvan lentopetrolin, uusiutuvan propaanin ja uusiutuvan bensiinin tuotantoon. EFSA on arvioinut kyseisen menetelmän turvalliseksi vaihtoehtoiseksi menetelmäksi luokkaan 1 kuuluvien renderöityjen rasvojen käsittelemiseksi, ja näin johdetut tuotteet voidaan ilmoittaa valmistusketjun päätepisteeksi.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitettä IV olisi sen vuoksi muutettava.

(4)

Luokkaan 1 tai 2 kuuluvan aineksen käsittelystä peräisin oleviin johdettuihin tuotteisiin on tehtävä pysyvät merkinnät jäljitettävyyden varmistamiseksi ja elintarvike- ja rehuketjuun joutumisen estämiseksi. Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä VIII vahvistetaan kyseisten johdettujen tuotteiden merkintöjä koskevat vaatimukset. Mainitun asetuksen liitteessä VIII olevan V luvun 3 kohdan e alakohdan mukaan merkintää ei vaadita liitteessä IV olevan IV luvun 2 jakson J kohdassa tarkoitettujen uusiutuvien polttoaineiden osalta.

(5)

Koska jatkuvan monivaiheisen katalyyttisen vetykäsittelyn käyttö renderöityjen eläinrasvojen (luokka 1) käsittelemiseksi vähentää eläinten terveydelle ja kansanterveydelle aiheutuvaa riskiä yhtä tehokkaasti kuin asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä IV olevan IV luvun 2 jakson J kohdassa määritelty menetelmä, se olisi myös jätettävä merkintävaatimusten soveltamisalan ulkopuolelle lisäämällä mainitun asetuksen liitteessä VIII olevan V luvun 3 kohdan e alakohtaan viittaus kyseiseen menetelmään.

(6)

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitettä VIII olisi sen vuoksi muutettava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään asetuksen (EY) N:o 142/2011 3 artiklaan k alakohta seuraavasti:

”k)

uusiutuva diesel, uusiutuva lentopetroli, uusiutuva propaani ja uusiutuva bensiini, jotka täyttävät liitteessä IV olevan IV luvun 3 jakson 2 kohdan f alakohdassa esitetyt uusiutuvien polttoaineiden tuotannossa käytettävästä monivaiheisesta katalyyttisesta vetykäsittelystä saatuja tuotteita koskevat erityiset vaatimukset.”

2 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteet IV ja VIII tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä heinäkuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 300, 14.11.2009, s. 1.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 142/2011, annettu 25 päivänä helmikuuta 2011, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla (EUVL L 54, 26.2.2011, s. 1).

(3)  EFSA Journal 2015; 13(11):4307.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteet IV ja VIII seuraavasti:

1)

Muutetaan liitteessä IV oleva IV luku seuraavasti:

a)

Korvataan 1 jakson 1 kohdan d alakohta seuraavasti:

”d)

J ja L kohdan mukaisesti luokan 1 ja 2 aineksesta johdetusta renderöidystä rasvasta tuotetut uusiutuvat polttoaineet.”

b)

Lisätään 2 jaksoon L kohta seuraavasti:

”L.   Uusiutuvien polttoaineiden tuotannossa käytettävä monivaiheinen katalyyttinen vetykäsittely

1.   Lähtöainekset

Tätä menetelmää voidaan soveltaa seuraaviin aineksiin:

a)

renderöity rasva, joka on johdettu luokkaan 1 kuuluvasta aineksesta, joka on käsitelty käsittelymenetelmällä 1 (painesterilointi);

b)

tämän jakson J kohdan 1 kohdan a alakohdan mukainen renderöity rasva ja kalaöljy.

2.   Käsittelytapa

a)

Renderöidylle rasvalle on tehtävä esikäsittely, johon sisältyy vähintään lähtöaineksen, renderöity rasva mukaan luettuna, valkaisu hapolla ja valkaisusavella sekä jäljellä olevan käytetyn valkaisusaven ja liukenemattomien epäpuhtauksien poistaminen suodattamalla;

Ennen tätä käsittelyä renderöidystä rasvasta voidaan poistaa epäpuhtauksia hapolla ja/tai emäksisellä liuoksella muodostamalla siitä hartseja, jotka erotetaan sen jälkeen sentrifugoimalla.

b)

Esikäsitellylle ainekselle on suoritettava vetykäsittely, johon kuuluu ensimmäisenä vaiheena katalyyttinen vetykäsittely, strippausvaihe ja sitä seuraavana vaiheena isomerointi.

Ainesta on pidettävä vähintään 30 baarin paineessa vähintään 265 °C:n lämpötilassa vähintään 20 minuutin ajan.”

c)

Lisätään 3 jakson 2 kohtaan f alakohta seuraavasti:

”f)

uusiutuvien polttoaineiden tuotannossa käytettävästä monivaiheisesta katalyyttisesta vetykäsittelystä saatava aines voidaan

i)

kun kyse on tämän prosessin tuloksena saatavista uusiutuvasta dieselistä, uusiutuvasta lentopetrolista, uusiutuvasta propaanista ja uusiutuvasta bensiinistä, käyttää polttoaineena ilman tästä asetuksesta johtuvia rajoituksia (päätepiste);

ii)

kun kyse on 2 jakson L kohdan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta esikäsittelymenetelmästä peräisin olevasta käytetystä valkaisusavesta ja lietteestä,

hävittää asetuksen (EY) N:o 1069/2009 12 artiklan a tai b alakohdan mukaisesti,

hävittää hautaamalla hyväksytylle kaatopaikalle,

muuntaa biokaasuksi edellyttäen, että muuntamisesta syntyneet mädätteet hävitetään polttamalla, rinnakkaispolttamalla tai hautaamalla hyväksytylle kaatopaikalle,

käyttää asetuksen (EY) N:o 1069/2009 36 artiklan a alakohdan i alakohdassa tarkoitettuihin teknisiin tarkoituksiin.”

2)

Korvataan liitteessä VIII olevan V luvun 3 kohdan e alakohta seuraavasti:

”e)

liitteessä IV olevan IV luvun 2 jakson J ja L kohdan mukaisesti luokan 1 ja 2 aineksesta johdetusta renderöidystä rasvasta tuotettuja uusiutuvia polttoaineita.”


13.7.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 182/34


KOMISSION ASETUS (EU) 2017/1262,

annettu 12 päivänä heinäkuuta 2017,

asetuksen (EU) N:o 142/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tuotantoeläimistä saatavan lannan käyttämisestä polttolaitoksissa polttoaineena

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 (1) (sivutuoteasetus) ja erityisesti sen 15 artiklan 1 kohdan e alakohdan ja 27 artiklan i alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EU) N:o 142/2011 (2) vahvistetaan säännöt asetuksen (EY) N:o 1069/2009 panemiseksi täytäntöön, mukaan luettuina parametrit eläimistä saatavien sivutuotteiden hävittämistä sekä eläimistä saatavien sivutuotteiden turvallista käsittelyä varten ja niiden muuntamiseksi tai käsittelemiseksi niistä johdetuiksi tuotteiksi.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1069/2009 mukaisesti asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä I olevassa 41 kohdassa määritelty palaminen on yksi eläimistä saatavien sivutuotteiden, lanta mukaan luettuna, hävittämiseksi käytettävistä menettelyistä.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 6 artiklassa säädetään säännöt eläimistä saatavia sivutuotteita polttoaineena käyttävien polttolaitosten hyväksymistä varten. Sen 8 kohtaa olisi muutettava, jotta otettaisiin huomioon minkä tahansa tuotantoeläinten lannan käyttö polttoaineena.

(4)

Tuotantoeläinten lanta voi olla kestävä polttoaineen lähde, edellyttäen että palamisprosessi täyttää erityiset vaatimukset, joilla pyritään tehokkaasti vähentämään lannan käytöstä polttoaineena eläinten ja ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia haitallisia vaikutuksia. Asetuksella (EU) N:o 592/2014 (3) otettiin käyttöön vaatimukset siipikarjan lannan käytöstä polttoaineena polttolaitoksissa. Siinä asetetaan yleiset vaatimukset laitoksille, jotka käyttävät eläimistä saatavia sivutuotteita tai niistä johdettuja tuotteita polttoaineena, ja erityiset vaatimukset polttoaineen tyypille ja polttoainelaitoksen tyypille. Myös muiden tuotantoeläinten kuin siipikarjan lantaa voidaan nyt käyttää polttoaineena polttolaitoksissa, joiden nimellinen kokonaislämpöteho on enintään 50 MW, niiden samojen edellytysten mukaisesti, joita sovelletaan siipikarjan lannan polttamiseen, mukaan luettuina päästöjen raja-arvot ja valvontavaatimukset.

(5)

Tuotantoeläinten lantaa polttoaineena käyttävien polttolaitosten toiminnanharjoittajien olisi toteutettava tarvittavat hygieniatoimenpiteet estääkseen mahdollisten taudinaiheuttajien leviämisen. Tältä osin näiden laitosten olisi täytettävä eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden käyttöä polttoaineena koskevat yleiset vaatimukset, jotka vahvistetaan asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä III olevassa IV luvussa, ja tässä asetuksessa vahvistettavat laitosten ja polttamiseen käytettävien polttoaineiden tyyppiä koskevat erityiset vaatimukset.

(6)

Kasvinsyöjien lannan polttamisesta aiheutuu sen koostumuksen vuoksi suuremmat hiukkaspäästöt kuin siipikarjan lannan polttamisesta. Tämän ongelman ratkaisemiseksi tässä asetuksessa olisi säädettävä joustavammista hiukkaspäästöjen raja-arvoista erittäin pienille polttolaitoksille, jotta olisi mahdollista hävittää lantaa, jota ei muuten voitaisi hävittää polttoaineena.

(7)

Tässä asetuksessa olisi samaten annettava toimivaltaisille viranomaisille mahdollisuus myöntää toiminnassa oleville polttolaitoksille siirtymäkausi kaasun lämpötilan valvottua nostamista koskevien vaatimusten täyttämiseksi, edellyttäen että kyseiset päästöt eivät vaaranna ihmisten ja eläinten terveyttä tai ympäristöä. Eläimistä saatavia sivutuotteita koskevalla lainsäädännöllä ei estetä jäsenvaltioita soveltamasta ympäristölainsäädännössä asetettuja päästöjen raja-arvojen laskentasääntöjä, kun tuotantoeläinten lantaa poltetaan yhdessä muiden polttoaineiden tai jätteen kanssa.

(8)

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XVI vahvistetaan virallista valvontaa koskevia erityisvaatimuksia. Sen jälkeen, kun tällä asetuksella on otettu käyttöön tuotantoeläinten lannan polttamista polttoaineena koskevat vaatimukset, kyseisiä erityisvaatimuksia olisi sovellettava myös tähän prosessiin.

(9)

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteitä III ja XVI olisi tämän vuoksi muutettava.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EU) N:o 142/2011 6 artiklan 8 kohta seuraavasti:

”8.   Kun tuotantoeläinten lantaa käytetään polttoaineena liitteessä III olevassa V luvussa vahvistetulla tavalla, tämän artiklan 7 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen lisäksi sovelletaan seuraavia sääntöjä:

a)

hyväksyntähakemuksessa, jonka toiminnanharjoittaja esittää toimivaltaiselle viranomaiselle asetuksen (EY) N:o 1069/2009 24 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti, on oltava jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen varmentama tai jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten hyväksymän ammattialajärjestön varmentama todiste siitä, että polttolaitos, jossa tuotantoeläinten lantaa käytetään polttoaineena, täyttää täysin tämän asetuksen liitteessä III olevan V luvun B jakson 3, 4 ja 5 kohdassa vahvistetut vaatimukset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten mahdollisuutta myöntää poikkeusta tiettyjen säännösten noudattamisesta liitteessä III olevan V luvun C jakson 4 kohdan mukaisesti;

b)

asetuksen (EY) N:o 1069/2009 44 artiklassa säädetty hyväksymismenettely voidaan saattaa loppuun vasta kun toimivaltainen viranomainen tai toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä ammattialajärjestö on tehnyt vähintään kaksi peräkkäistä tarkastusta, joista yksi on ennalta ilmoittamaton, mukaan luettuina tarvittavat lämpötila- ja päästömittaukset, polttolaitoksen kuuden ensimmäisen toimintakuukauden aikana. Sen jälkeen kun kyseisten tarkastusten tulokset osoittavat, että tämän asetuksen liitteessä III olevan V luvun B jakson 3, 4 ja 5 kohdassa ja tarvittaessa liitteessä III olevan V luvun C jakson 4 kohdassa vahvistetut vaatimukset täyttyvät, voidaan myöntää täydellinen hyväksyntä.”

2 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteet III ja XVI tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä heinäkuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 300, 14.11.2009, s. 1.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 142/2011, annettu 25 päivänä helmikuuta 2011, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla (EUVL L 54, 26.2.2011, s. 1).

(3)  Komission asetus (EU) N:o 592/2014, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2014, asetuksen (EU) N:o 142/2011 muuttamisesta eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden polttolaitoksissa polttoaineena käytön osalta (EUVL L 165, 4.6.2014, s. 33).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteet III ja XVI seuraavasti:

1)

Lisätään liitteessä III olevaan V lukuun C jakso seuraavasti:

”C.   Polttolaitokset, joissa käytetään polttoaineena muuta tuotantoeläinten lantaa kuin B jaksossa tarkoitettua siipikarjan lantaa

1.   Laitostyyppi:

Polttolaitos, jonka nimellinen kokonaislämpöteho on enintään 50 MW.

2.   Lähtöaineet:

Yksinomaan muu tuotantoeläinten lanta kuin B jaksossa tarkoitettu siipikarjan lanta, joka on tarkoitus käyttää polttoaineena 3 kohdassa esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

Muiden eläimistä saatavien sivutuotteiden tai niistä johdettujen tuotteiden käyttö polttoaineena 1 kohdassa tarkoitetuissa polttolaitoksissa ei ole sallittua. Muu tuotantoeläinten lanta kuin B jaksossa tarkoitettu siipikarjan lanta, joka on tuotettu tilan ulkopuolella, ei saisi joutua kosketuksiin tuotantoeläinten kanssa.

3.   Menetelmät:

Polttolaitosten, joissa käytetään polttoaineena muuta tuotantoeläinten lantaa kuin B jaksossa tarkoitettua siipikarjan lantaa, on täytettävä B jakson 3, 4 ja 5 kohdassa vahvistetut vaatimukset.

4.   Poikkeus ja siirtymäkausi:

Ympäristöasioista vastaava jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi

a)

B jakson 3 kohdan b alakohdan ii alakohdasta poiketen myöntää 2 päivänä elokuuta 2017 toiminnassa oleville polttolaitoksille enintään 6 vuotta lisäaikaa tämän asetuksen liitteessä III olevan IV luvun 2 jakson 2 kohdan ensimmäisen alakohdan noudattamiseksi.

b)

B jakson 4 kohdasta poiketen sallia enintään 50 mg/m3 hiukkaspäästöt, edellyttäen että polttolaitosten nimellinen kokonaislämpöteho on enintään 5 MW.

c)

B jakson 3 kohdan b alakohdan i alakohdasta poiketen sallia hevosen lannan käsin tapahtuvan asettamisen polttokammioon, kun nimellinen kokonaislämpöteho on enintään 0,5 MW.”

2)

Korvataan liitteessä XVI oleva III luvun 12 jakso seuraavasti:

”12 jakso

Eläimistä saatavien sivutuotteiden polttamiseen hyväksyttyjen laitosten viralliset tarkastukset

Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä asiakirjatarkastuksia 6 artiklan 7 ja 8 kohdassa tarkoitettujen menettelyjen mukaisesti liitteessä III olevassa V luvussa tarkoitetuissa hyväksytyissä laitoksissa.”


13.7.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 182/37


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1263,

annettu 12 päivänä heinäkuuta 2017,

täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/1141 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1143/2014 nojalla hyväksytyn unionin kannalta merkityksellisten haitallisten vieraslajien luettelon saattamisesta ajan tasalle

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta ehkäisemisestä ja hallinnasta 22 päivänä lokakuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1143/2014 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 ja 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/1141 (2) vahvistetaan unionin kannalta merkityksellisten haitallisten vieraslajien luettelo, jäljempänä ’unionin luettelo’, joka on saatettava tarvittaessa ajan tasalle asetuksen (EU) N:o 1143/2014 4 artiklan 2 kohdan nojalla.

(2)

Komissio on todennut saatavilla olevan tieteellisen näytön ja asetuksen (EU) N:o 1143/2014 5 artiklan 1 kohdan nojalla tehdyn riskinarvioinnin perusteella, että kaikki mainitun asetuksen 4 artiklan 3 kohdassa säädetyt perusteet täyttyvät seuraavien haitallisten vieraslajien osalta: Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766; Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.; Asclepias syriaca L.; Elodea nuttallii (Planch.) St. John; Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel; Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier; Impatiens glandulifera Royle; Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus; Myriophyllum heterophyllum Michaux; Nyctereutes procyonoides Gray, 1834; Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766; Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.

(3)

Komissio on todennut, että kaikkien mainittujen haitallisten vieraslajien osalta on asianmukaisesti otettu huomioon kaikki asetuksen (EU) N:o 1143/2014 4 artiklan 6 kohdassa esitetyt näkökohdat.

(4)

Jotkin jäsenvaltiot aikovat hakea komissiolta hyväksyntää lajin Nyctereutes procyonoides Gray, 1834, viljelyn jatkamiselle asetuksen (EU) N:o 1143/2014 9 artiklan nojalla luonteeltaan sosiaaliseen tai taloudelliseen pakottavaan yleiseen etuun liittyvistä syistä. Tätä taustaa vasten tämän lajin sisällyttämiseen unionin luetteloon olisi sovellettava siirtymäaikaa, joka mahdollistaa kyseisen asetuksen 9 artiklan mukaisen menettelyn saattamisen päätökseen ennen tämän lajin merkitsemistä luetteloon.

(5)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1141 hyväksymispäivän jälkeen neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 (3) esitetyt CN-koodit on saatettu ajan tasalle, ja viimeisimmät muutokset vahvistettiin komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/1821 (4). Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) 2016/1141 olisi muutettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat haitallisia vieraslajeja käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1141 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä heinäkuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 317, 4.11.2014, s. 35.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1141, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2016, unionin kannalta merkityksellisten haitallisten vieraslajien luettelon hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1143/2014 nojalla (EUVL L 189, 14.7.2016, s. 4).

(3)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1821, annettu 6 päivänä lokakuuta 2016, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta (EUVL L 294, 28.10.2016, s. 1).


LIITE

Muutetaan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1141 liite seuraavasti:

1)

Lisätään unionin kannalta merkityksellisten haitallisten vieraslajien luettelon taulukkoon aakkosjärjestyksessä seuraavat lajit:

Laji

Elävien yksilöiden CN-koodit

Lisääntymiskykyisten osien CN-koodit

Vastaavat tavaraluokat

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766

ex ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (hedelmöittyneet munat haudottamista varten)

 

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (siemenet)

(12)

Asclepias syriaca L.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (siemenet)

(7)

Elodea nuttallii (Planch.) St. John

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (siemenet)

 

Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (siemenet)

 

Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (siemenet)

 

Impatiens glandulifera Royle

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (siemenet)

 

Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (siemenet)

(7), (12)

Myriophyllum heterophyllum Michaux

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (siemenet)

 

Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 (*1)

ex ex 0106 19 00

 

Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766

ex ex 0106 19 00

 

Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (siemenet)

 

2)

Lisätään taulukon saraketta iv koskeviin huomautuksiin kohta seuraavasti:

”(12)

ex 2309 90: lintujen ruokintaan tarkoitetut valmisteet”.

3)

Korvataan kaikkialla liitteessä viittaukset CN-koodiin ”0301 99 18” viittauksella CN-koodiin ”0301 99 17”.

4)

Korvataan kaikkialla liitteessä viittaukset CN-koodiin ”0306 24 80” viittauksella CN-koodiin ”0306 33 90”.

5)

Korvataan kaikkialla liitteessä viittaukset CN-koodiin ”0306 29 10” viittauksella CN-koodiin ”0306 39 10”.

6)

Korvataan kaikkialla liitteessä viittaukset CN-koodiin ”0602 90 49” viittauksella CN-koodiin ”0602 90 46 tai 0602 90 48”.


(*1)  Lajin Nyctereutes procyonoides Gray, 1834, merkitsemistä luetteloon sovelletaan 2 päivästä helmikuuta 2019 alkaen.”


13.7.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 182/40


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1264,

annettu 12 päivänä heinäkuuta 2017,

asetuksella (EY) N:o 969/2006 avatussa maissia koskevassa tariffikiintiössä 30 päivän kesäkuuta ja 7 päivän heinäkuuta 2017 välisenä aikana jätetyissä tuontitodistushakemuksissa haettuihin määriin sovellettavasta jakokertoimesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 188 artiklan 1 ja 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksella (EY) N:o 969/2006 (2) avataan 277 988 maissitonnin vuotuinen tuontitariffikiintiö (järjestysnumero 09.4131).

(2)

Asetuksen (EY) N:o 969/2006 2 artiklan 1 kohdassa vahvistetaan osajakson numero 2 määräksi 138 994 tonnia 1 päivän heinäkuuta ja 31 päivän joulukuuta 2017 välisellä ajanjaksolla.

(3)

Määrät, joista on 30 päivän kesäkuuta 2017 kello 13.00 Brysselin aikaa ja 7 päivän heinäkuuta 2017 kello 13.00 Brysselin aikaa välisenä aikana jätetty tuontitodistushakemuksia, ylittävät käytettävissä olevat määrät. Sen vuoksi olisi määritettävä, missä määrin tuontitodistuksia voidaan myöntää, ja vahvistettava haettuihin määriin sovellettava jakokerroin, joka lasketaan komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (3) 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(4)

Lisäksi on aiheellista olla myöntämättä enempää tuontitodistuksia asetuksen (EY) N:o 969/2006 mukaisesti kuluvalla osakiintiökaudella.

(5)

Toimenpiteen tehokkuuden varmistamiseksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Asetuksen (EY) N:o 969/2006 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua kiintiötä (järjestysnumero 09.4131) koskevissa tuontitodistushakemuksissa, jotka on jätetty 30 päivän kesäkuuta 2017 kello 13.00 Brysselin aikaa ja 7 päivän heinäkuuta 2017 kello 13.00 Brysselin aikaa välisenä aikana, haettuihin määriin sovelletaan jakokerrointa, joka on 2,556976 prosenttia.

2.   Keskeytetään 7 päivästä heinäkuuta 2017 kello 13.00 Brysselin aikaa alkaen asetuksen (EY) N:o 969/2006 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua kiintiötä (järjestysnumero 09.4131) koskevien tuontitodistushakemusten vastaanottaminen kuluvalta osakiintiökaudelta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä heinäkuuta 2017.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Pääjohtaja

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 969/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, kolmansista maista tuotavan maissin yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnointitavasta (EUVL L 176, 30.6.2006, s. 44).

(3)  Komission asetus (EY) N:o 1301/2006, annettu 31 päivänä elokuuta 2006, tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä (EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13).


PÄÄTÖKSET

13.7.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 182/42


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2017/1265,

annettu 11 päivänä heinäkuuta 2017,

eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa annetun täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteen muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2017) 4686)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 11 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/662/ETY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (2) ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/99/EY (3) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanopäätöksessä 2014/709/EU (4) säädetään eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa. Kyseisen täytäntöönpanopäätöksen liitteessä olevassa I–IV osassa määritetään ja luetellaan kyseisten jäsenvaltioiden tiettyjä alueita, jotka on eritelty epidemiologiseen tilanteeseen perustuvan riskitason mukaan. Luettelossa on mukana tiettyjä Liettuan, Puolan ja Viron alueita.

(2)

Kesäkuussa 2017 esiintyi kaksi afrikkalaisen sikaruton taudinpurkausta kotieläiminä pidetyissä sioissa Pärnun maakunnassa Virossa ja Varenan kunnassa Liettuassa alueilla, jotka mainitaan tällä hetkellä täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä olevassa II osassa. Nämä taudinpurkaukset merkitsevät riskitason nousua, joka on otettava huomioon.

(3)

Kesäkuussa 2017 esiintyi yksi afrikkalaisen sikaruton tapaus villisiassa Puolassa gmina Sokółkan alueella, joka mainitaan nykyisin täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä olevassa I osassa. Tämä tapaus merkitsee riskitason nousua, joka on otettava huomioon.

(4)

Afrikkalaisen sikaruton nykyisen epidemiologisen tilanteen kehittyminen asianomaisissa kotieläiminä pidetyissä ja luonnonvaraisissa sikapopulaatioissa unionissa olisi otettava huomioon arvioitaessa eläinten terveyteen kohdistuvaa riskiä, jonka kyseisen taudin uusi tilanne aiheuttaa Liettuassa, Puolassa ja Virossa. Jotta täytäntöönpanopäätöksessä 2014/709/EU säädetyt eläinten terveyttä koskevat torjuntatoimenpiteet voidaan kohdentaa ja estää afrikkalaisen sikaruton leviäminen edelleen sekä samalla ehkäistä tarpeettomat häiriöt unionin sisäisessä kaupassa ja välttää se, että kolmannet maat asettavat kaupalle perusteettomia esteitä, olisi muutettava kyseisen täytäntöönpanopäätöksen liitteessä vahvistettua unionin luetteloa alueista, joilla sovelletaan eläinten terveyttä koskevia torjuntatoimenpiteitä, jotta voidaan ottaa huomioon muutokset taudin epidemiologisessa tilanteessa Liettuassa, Puolassa ja Virossa. Näin ollen alueet, joita edellä tarkoitetut uudet taudinpurkaukset Liettuassa ja Virossa koskevat, olisi nyt lueteltava kyseisen liitteen II osan sijasta liitteen III osassa ja asianomainen Puolan alue kyseisen liitteen I osan sijasta liitteen II osassa.

(5)

Sen vuoksi täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitettä olisi muutettava.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liite tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 11 päivänä heinäkuuta 2017.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  Komission täytäntöönpanopäätös 2014/709/EU, annettu 9 päivänä lokakuuta 2014, eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa ja täytäntöönpanopäätöksen 2014/178/EU kumoamisesta (EUVL L 295, 11.10.2014, s. 63).


LIITE

Korvataan täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liite seuraavasti:

LIITE

I OSA

1.   Viro

Seuraavat Viron alueet:

Hiiu maakond.

2.   Latvia

Seuraavat Latvian alueet:

Aizputes novads,

Alsungas novads,

Auces novads,

Bauskas novada Īslīces, Gailīšu, Brunavas un Ceraukstes pagasts,

Bauskas pilsēta,

Brocēnu novads,

Dobeles novada Zebrenes, Naudītes, Penkules, Auru, Krimūnu un Bērzes pagasti, Jaunbērzes pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P98, un Dobeles pilsēta,

Jelgavas novada Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas un Sesavas pagasts,

Kandavas novada Vānes un Matkules pagast,

Kuldīgas novads,

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

republikas pilsēta Jelgava,

Rundāles novads,

Saldus novada Ezeres, Jaunauces, Jaunlutriņu, Kursīšu, Lutriņu, Novadnieku, Pampāļu, Rubas, Saldus, Vadakstes, Zaņas, Zirņu, Zvārdes un Šķēdes pagastis, Saldus pilsēta,

Skrundas novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Talsu novada Ģibuļu pagasts,

Talsu pilsēta,

Tērvetes novads,

Ventspils novada Jūrkalnes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts.

3.   Liettua

Seuraavat Liettuan alueet:

Joniškio rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kazlų Rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė: Krekenavos seniūnijos dalis į vakarus nuo Nevėžio upės,

Pasvalio rajono savivaldybė: Joniškelio apylinkių, Joniškelio miesto, Namišių, Pasvalio apylinkių, Pumpėnų, Pušaloto, Saločių ir Vaškų seniūnijos,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė.

4.   Puola

Seuraavat Puolan alueet:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki, Stare Juchy i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gminy Biała Piska, Orzysz, Pisz i Ruciane Nida w powiecie piskim,

gminy Miłki i Wydminy w powiecie giżyckim,

gminy Olecko, Świętajno i Wieliczki w powiecie oleckim.

 

w województwie podlaskim:

gmina Brańsk z miastem Brańsk, gminy Boćki, Rudka, Wyszki, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), miasto Bielsk Podlaski, część gminy Orla położona na zachód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,

gminy Dąbrowa Białostocka, Kuźnica, Janów, Nowy Dwór, Sidra, Suchowola i Korycin w powiecie sokólskim,

gminy Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk i Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

powiat kolneński,

gminy Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Łapy i Poświętne w powiecie białostockim,

powiat zambrowski,

gminy Bakałarzewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,

gminy Sokoły, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

powiat augustowski,

powiat łomżyński,

powiat miejski Białystok,

powiat miejski Łomża,

powiat miejski Suwałki,

powiat sejneński.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Sabnie, Sterdyń, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mokobody, Przesmyki, Paprotnia, Skórzec, Suchożebry, Mordy, Siedlce, Wiśniew i Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Rzekuń, Troszyn, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

gminy Olszanka i Łosice w powiecie łosickim,

powiat ostrowski,

 

w województwie lubelskim:

gminy Hanna, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

gminy Kąkolewnica Wschodnia, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Ulan-Majorat i Wohyń w powiecie radzyńskim,

gmina Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski, gminy Drelów, Rossosz, Sławatycze, Wisznica, Sosnówka, Łomazy i Tuczna w powiecie bialskim,

gmina Trzebieszów i gmina wiejska Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Parczew, Podedwórze i Siemień w powiecie parczewskim.

II OSA

1.   Viro

Seuraavat Viron alueet:

Abja vald,

Alatskivi vald,

Elva linn,

Haaslava vald,

Haljala vald,

Halliste vald,

Harju maakond (välja arvatud osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 1 (E20), Aegviidu vald ja Anija vald),

Ida-Viru maakond,

Kambja vald,

Karksi vald,

Kihelkonna vald,

Konguta vald,

Kõpu vald,

Kuressaare linn,

Lääne maakond,

Lääne-Saare vald,

Laekvere vald,

Leisi vald,

Luunja vald,

Mäksa vald,

Meeksi vald,

Muhu vald,

Mustjala vald,

Nõo vald,

Orissaare vald,

osa Tamsalu vallast, mis asub kirde pool Tallinna-Tartu raudteest,

Pärnu maakond (välja arvatud Audru ja Tõstamaa vald),

Peipsiääre vald,

Piirissaare vald,

Pöide vald,

Põlva maakond,

Puhja vald,

Rägavere vald,

Rakvere linn,

Rakvere vald,

Rannu vald,

Rapla maakond,

Rõngu vald,

Ruhnu vald,

Salme vald,

Sõmeru vald,

Suure-Jaani vald,

Tähtvere vald,

Tartu linn,

Tartu vald,

Tarvastu vald,

Torgu vald,

Ülenurme vald,

Valga maakond,

Vara vald,

Vihula vald,

Viljandi linn,

Viljandi vald,

Vinni vald,

Viru-Nigula vald,

Võhma linn,

Võnnu vald,

Võru maakond.

2.   Latvia

Seuraavat Latvian alueet:

Ādažu novads,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novada Trapenes, Gaujienas un Apes pagasts, Apes pilsēta,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novada Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils un Krišjāņu pagasts,

Bauskas novada Mežotnes, Codes, Dāviņu un Vecsaules pagasts,

Beverīnas novads,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novada Vaboles, Līksnas, Sventes, Medumu, Demenas, Kalkūnes, Laucesas, Tabores, Maļinovas, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Vecsalienas, Salienas un Skrudalienas pagasts,

Dobeles novada Dobeles, Annenieku, Bikstu pagasti un Jaunbērzes pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P98,

Dundagas novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa A2,

Gulbenes novada Līgo pagasts,

Iecavas novads,

Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa P10, Ikšķiles pilsēta,

Ilūkstes novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novada Kalnciema, Līvbērzes un Valgundes pagasts,

Kandavas novada Cēres, Kandavas, Zemītes un Zantes pagasts, Kandavas pilsēta,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V81 un V128,

Krustpils novads,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novada Skultes, Limbažu, Umurgas, Katvaru, Pāles un Viļķenes pagasts, Limbažu pilsēta,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novada Saunas pagasts,

Priekuļu novads,

Raunas novada Raunas pagasts,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novada Sīļukalna, Stabulnieku, Galēnu un Silajāņu pagasts,

Rojas novads,

Ropažu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P10,

Rugāju novada Lazdukalna pagasts,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Saulkrastu novads,

Siguldas novada Mores pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P3,

Skrīveru novads,

Smiltenes novada Brantu, Blomes, Smiltenes, Bilskas un Grundzāles pagasts un Smiltenes pilsēta,

Strenču novads,

Talsu novada Ķūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu, Strazdes, Lubes, Īves, Valdgales, Laidzes, Ārlavas, Lībagu un Abavas pagasts, Sabiles, Stendes un Valdemārpils pilsēta,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes un Puzes pagastis, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

3.   Liettua

Seuraavat Liettuan alueet:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė: Nemunėlio Radviliškio, Pabiržės, Pačeriaukštės ir Parovėjos seniūnijos,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos miesto savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Kaišiadorių miesto savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Kupiškio rajono savivaldybė: Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus ir Šimonių seniūnijos,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė,

Prienų miesto savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

4.   Puola

Seuraavat Puolan alueet:

 

w województwie podlaskim:

gmina Dubicze Cerkiewne, części gmin Kleszczele i Czeremcha położone na wschód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,

gmina Kobylin-Borzymy w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), część gminy Orla położona na wschód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,

gminy Sokółka, Szudziałowo i Krynki w powiecie sokólskim,

 

w województwie mazowieckim:

gmina Platerów w powiecie łosickim,

 

w województwie lubelskim:

gminy Piszczac i Kodeń w powiecie bialskim.

III OSA

1.   Viro

Seuraavat Viron alueet:

Aegviidu vald,

Anija vald,

Audru vald,

Järva maakond,

Jõgeva maakond,

Kadrina vald,

Kolga-Jaani vald,

Kõo vald,

Laeva vald,

Laimjala vald,

osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 1 (E20),

osa Tamsalu vallast, mis asub edela pool Tallinna-Tartu raudteest,

Pihtla vald,

Rakke vald,

Tapa vald,

Tõstamaa vald,

Väike-Maarja vald,

Valjala vald.

2.   Latvia

Seuraavat Latvian alueet:

Apes novada Virešu pagasts,

Balvu novada Kubuļu un Balvu pagasts un Balvu pilsēta,

Daugavpils novada Nīcgales, Kalupes, Dubnas un Višķu pagasts,

Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa A2,

Gulbenes novada Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes, Stāmerienas, Tirzas, Druvienas, Rankas, Lizuma un Lejasciema pagasts un Gulbenes pilsēta,

Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa P10,

Inčukalna novads,

Jaunpiebalgas novads,

Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V81 un V128,

Limbažu novada Vidrižu pagasts,

Preiļu novada Preiļu, Aizkalnes un Pelēču pagasts un Preiļu pilsēta,

Raunas novada Drustu pagasts,

Riebiņu novada Riebiņu un Rušonas pagasts,

Ropažu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P10,

Rugāju novada Rugāju pagasts,

Salaspils novads,

Sējas novads,

Siguldas novada Siguldas pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P3, un Siguldas pilsēta,

Smiltenes novada Launkalnes, Variņu un Palsmanes pagasts,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Vārkavas novads.

3.   Liettua

Seuraavat Liettuan alueet:

Biržų rajono savivaldybė: Vabalninko, Papilio ir Širvenos seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė: Alizavos ir Kupiškio seniūnijos,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė: Karsakiškio, Miežiškių, Naujamiesčio, Paįstrio, Raguvos, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio seniūnijos ir Krekenavos seniūnijos dalis į rytus nuo Nevėžio upės,

Pasvalio rajono savivaldybė: Daujėnų ir Krinčino seniūnijos,

Varėnos rajono savivaldybė.

4.   Puola

Seuraavat Puolan alueet:

 

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

powiat moniecki,

gminy Czyże, Białowieża, Hajnówka z miastem Hajnówka, Narew, Narewka i części gminy Czeremcha i Kleszczele położone na zachód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,

gminy Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

 

w województwie mazowieckim:

gminy Sarnaki, Stara Kornica i Huszlew w powiecie łosickim,

 

w województwie lubelskim:

gminy Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie i Terespol z miastem Terespol w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska.

IV OSA

Italia

Seuraavat Italian alueet:

tutto il territorio della Sardegna.