ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 163

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

60. vuosikerta
24. kesäkuu 2017


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU, Euratom) 2017/1123, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2017, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta

1

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1124, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2017, Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 267/2012 täytäntöönpanosta

4

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1125, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2017, tehoaineen hajukarkottimet, eläin- tai kasviperäiset / mäntypiki hyväksynnän peruuttamisesta kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta ( 1 )

10

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1126, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2017, asetuksen (EY) N:o 903/2009 ja täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 373/2011, (EU) N:o 374/2013 ja (EU) N:o 1108/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Clostridium butyricum FERM-BP 2789 -valmisteen hyväksynnän haltijan EU-edustajasta ( 1 )

13

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2017/1127, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2017, Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/413/YUTP täytäntöönpanosta

16

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

24.6.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 163/1


NEUVOSTON ASETUS (EU, Euratom) 2017/1123,

annettu 20 päivänä kesäkuuta 2017,

vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 312 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 A artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattaa erityistä lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksella (EU, Euratom) N:o 1311/2013 (1) vahvistetun, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen ensimmäisten täytäntöönpanovuosien aikana on käytetty paljon erityisrahoitusvälineitä sellaisiin uusiin haasteisiin vastaamiseksi, joita on syntynyt Euroopan naapurustossa ja jotka ovat edellyttäneet nopeita ja kattavia unionin toimia kauaskantoisten humanitaaristen ja turvallisuuteen liittyvien vaikutustensa vuoksi.

(2)

Olosuhteet, jotka antoivat aiheen näille poikkeuksellisille toimenpiteille ja toivat mukanaan lisätoimien tarpeen, vallitsevat edelleen, mistä on osoituksena se, että vuoden 2017 talousarviossa käytettiin jälleen liikkumavaroja ja erityisrahoitusvälineitä, minkä vuoksi käytettävissä on vähemmän määrärahoja tällaisten tilanteiden hoitamiseen monivuotisen rahoituskehyksen loppuaikana.

(3)

Kohdennetun ja mahdollisimman suuren jouston aikaansaamiseksi ja maksumäärärahojen riittävyyden varmistamiseksi, jotta unioni voi täyttää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 323 artiklan mukaiset velvoitteensa, maksumäärärahojen kokonaisliikkumavarassa maksumäärärahojen enimmäismäärien mukautuksille vuosille 2019 ja 2020 asetettuja enimmäismääriä on korotettava.

(4)

Jotta unioni voi pitää yllä riittävää valmiutta reagoida ennakoimattomiin olosuhteisiin kiinnittäen erityisesti huomiota uusiin haasteisiin, hätäapuvarausta ja joustovälinettä olisi vahvistettava ja maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavaran muodostamista koskevat ajalliset rajoitteet olisi poistettava ja sitoumusten kokonaisliikkumavaran soveltamisalaa olisi laajennettava.

(5)

Olisi myös varmistettava kohdennettu ja mahdollisimman suuri jousto säätämällä Euroopan unionin solidaarisuusrahaston ja Euroopan globalisaatiorahaston käyttämättömien määrien antamisesta käyttöön joustovälineelle.

(6)

Asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013 olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013 seuraavasti:

1)

Korvataan 3 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jäljempänä 9–15 artiklassa säädetyillä erityisrahoitusvälineillä varmistetaan monivuotisen rahoituskehyksen jousto, ja ne vahvistetaan, jotta talousarviomenettely voidaan toteuttaa sujuvasti. Maksusitoumusmäärärahoja voidaan ottaa talousarvioon yli monivuotisessa rahoituskehyksessä asianomaisille otsakkeille vahvistettujen enimmäismäärien silloin, kun on tarpeen ottaa käyttöön varoja hätäapuvarauksesta, Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta, joustovälineestä, Euroopan globalisaatiorahastosta, ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta, nuorisotyöttömyyden vähentämiseen ja tutkimustoiminnan vahvistamiseen tarkoitetusta erityisestä joustovarasta sekä kasvua ja työllisyyttä, erityisesti nuorten työllisyyttä, ja muuttoliikkeeseen ja turvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä koskevia sitoumuksia varten asetetusta kokonaisliikkumavarasta neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002 (*1), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013 (*2) sekä talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta tehdyn toimielinten sopimuksen (*3) mukaisesti.

(*1)  Neuvoston asetus (EY) N:o 2012/2002, annettu 11 päivänä marraskuuta 2002, Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta (EYVL L 311, 14.11.2002, s. 3)."

(*2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1309/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855)."

(*3)  Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen toimielinten sopimus, tehty 2 päivänä joulukuuta 2013, talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1).”."

2)

Korvataan 5 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Vuosittaiset mukautukset eivät saa ylittää seuraavia vuosille 2018–2020 asetettuja enimmäismääriä (vuoden 2011 hintoina) verrattuna maksumäärärahojen alkuperäiseen enimmäismäärään kyseisinä vuosina:

 

2018 – 7 miljardia euroa

 

2019 – 11 miljardia euroa

 

2020 – 13 miljardia euroa.”.

3)

Lisätään 6 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”f)

se laskee joustovälineelle 11 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan nojalla käyttöön asetettavat määrät.”

4)

Korvataan 9 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Hätäapuvarauksen vuotuinen määrä on 300 miljoonaa euroa (vuoden 2011 hintoina), ja sitä voidaan käyttää vuoteen n + 1 saakka varainhoitoasetuksen mukaisesti. Hätäapuvaraus otetaan unionin yleiseen talousarvioon varauksena. Vuotuisesta määrästä käytetään ensin aiemmilta vuosilta peräisin olevat määrät. Se osa vuoden n vuotuisesta määrästä, jota ei käytetä vuoden n + 1 kuluessa, peruuntuu.”

5)

Korvataan 11 artikla seuraavasti:

”11 artikla

Joustoväline

1.   Joustovälineestä on tarkoitus rahoittaa tiettynä varainhoitovuonna sellaisia tarkasti määriteltyjä menoja, joita ei voida kattaa yhden tai useamman muun otsakkeen enimmäismäärien rajoissa käytettävissä olevista määristä. Jollei toisesta alakohdasta muuta johdu, joustovälinettä varten on käytettävissä 600 miljoonan euron vuotuinen enimmäismäärä (vuoden 2011 hintoina).

Vuodesta 2017 alkaen joustovälinettä varten käytettävissä olevaa vuotuista määrää korotetaan joka vuosi

a)

määrällä, joka vastaa sitä osaa Euroopan unionin solidaarisuusrahastolle varatusta vuotuisesta määrästä, joka on peruuntunut edellisenä vuonna 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

b)

määrällä, joka vastaa sitä osaa Euroopan globalisaatiorahastolle varatusta vuotuisesta määrästä, joka on peruuntunut edellisenä vuonna.

Joustovälineelle toisen alakohdan mukaisesti käyttöön annetut määrät käytetään tässä artiklassa vahvistettujen edellytysten mukaisesti.

2.   Joustovälineen vuotuisen määrän käyttämätöntä osaa voidaan käyttää vuoteen n + 3 saakka. Vuotuisesta määrästä käytetään ensin aiemmilta vuosilta peräisin olevat määrät aikajärjestyksessä. Se osa vuoden n vuotuisesta määrästä, jota ei käytetä vuoden n + 3 kuluessa, peruuntuu.”

6)

Korvataan 14 artikla seuraavasti:

”14 artikla

Kokonaisliikkumavara kasvua ja työllisyyttä, erityisesti nuorten työllisyyttä, ja muuttoliikkeeseen ja turvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä koskevia sitoumuksia varten

1.   Monivuotisessa rahoituskehyksessä maksusitoumusmäärärahojen enimmäismääriin nähden jäävä liikkumavara muodostaa sellaisen monivuotisen rahoituskehyksen kokonaisliikkumavaran sitoumuksia varten, joka on määrä ottaa käyttöön monivuotisessa rahoituskehyksessä vuosiksi 2016–2020 kasvuun ja työllisyyteen, erityisesti nuorten työllisyyteen, ja muuttoliikkeeseen ja turvallisuuteen liittyviä politiikkatavoitteita varten vahvistettujen enimmäismäärien lisäksi.

2.   Komissio laskee käytettävissä olevan määrän vuosittain osana 6 artiklassa tarkoitettua teknistä mukautusta. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat ottaa monivuotisen rahoituskehyksen kokonaisliikkumavaran tai osan siitä käyttöön talousarviomenettelyn puitteissa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan mukaisesti.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 20 päivänä kesäkuuta 2017.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

H. DALLI


(1)  Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

24.6.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 163/4


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1124,

annettu 23 päivänä kesäkuuta 2017,

Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 267/2012 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) No 961/2010 kumoamisesta 23 päivänä maaliskuuta 2012 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 267/2012 (1) ja erityisesti sen 46 artiklan 6 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 23 päivänä maaliskuuta 2012 asetuksen (EU) N:o 267/2012.

(2)

Jos Yhdistyneet kansakunnat päättää muuttaa luettelossa olevan henkilön tai yhteisön tunnistetietoja, neuvosto muuttaa asetuksen (EU) N:o 267/2012 46 artiklan 6 kohdan nojalla kyseisen asetuksen liitettä VIII tämän mukaisesti.

(3)

Yhdistyneet kansakunnat on päättänyt muuttaa asetuksen (EU) N:o 267/2012 liitteessä VIII lueteltujen 23 henkilön ja 14 yhteisön tunnistetietoja.

(4)

Asetuksen (EU) N:o 267/2012 liite VIII olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 267/2012 liite VIII tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä kesäkuuta 2017.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

H. DALLI


(1)  EUVL L 88, 24.3.2012, s. 1.


LIITE

Korvataan alla lueteltujen asetuksen (EU) N:o 267/2012 liitteessä VIII olevaan luetteloon merkittyjen henkilöiden ja yhteisöjen tunnistetiedot ja lisätiedot seuraavasti:

Luettelo 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista henkilöistä ja yhteisöistä

A.   Ydinalaan tai ballistisiin ohjuksiin liittyvään toimintaan osallistuvat henkilöt ja yhteisöt

Luonnolliset henkilöt

(1)

Fereidoun Abbasi-Davani. Tehtävä: Johtava tutkija MODAFL:ssä (Ministry of Defence and Armed Forces Logistics). Synt. a) 1958 b) 1959, Abadan, Iran (Iranin islamilainen tasavalta). Lisätietoja: yhteyksiä Institute of Applied Physicsiin, toimii tiiviissä yhteistyössä Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadin kanssa.

YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.

(3)

Ali Akbar Ahmadian. Arvonimi: Vara-amiraali. Tehtävä: Iranin vallankumouskaartin (IRGC) päällikkö. Synt. 1961, Kerman, Iran (Iranin islamilainen tasavalta). Alias: Ali Akbar Ahmadian. Lisätietoja: asema muuttunut.

YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.

(8)

Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Tehtävä: Aerospace Industries Organisationin (AIO) rahoitus- ja budjettiosaston päällikkö. Synt. 31.12.1952. Kansalaisuus: Iran. Passi nro: a) I0005159, myönnetty Iranissa b) 10005159, myönnetty Iranissa.

YK:n nimeämispäivä: 23.12.2006.

(11)

Ahmad Vahid Dastjerdi. Tehtävä: Aerospace Industries Organisationin (AIO) päällikkö. Synt. 15.1.1954. Passi nro: A0002987, myönnetty Iranissa. Lisätietoja: toiminut varapuolustusministerinä.

YK:n nimeämispäivä: 23.12.2006.

(12)

Ahmad Derakhshandeh. Tehtävä: Bank Sepahin puheenjohtaja ja toimitusjohtaja; Bank Sepah tukee AIO:ta ja sen alajärjestöjä, myös päätöslauselmassa 1737 (2006) mainittuja järjestöjä SHIG ja SBIG. Synt. 11.8.1956. Osoite: 33 Hormozan Building, Pirozan St., Sharaj Ghods, Tehran, Iran (Iranin islamilainen tasavalta).

YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.

(13)

Mohammad Eslami. Arvonimi: Tohtori. Lisätietoja: Puolustusteollisuuden koulutus- ja tutkimusinstituutin johtaja. Alias: Mohammad Islami; Mohamed Islami; Mohammed Islami. Lisätietoja: toiminut varapuolustusministerinä 2012–2013.

YK:n nimeämispäivä: 3.3.2008.

(14)

Reza-Gholi Esmaeli. Tehtävä: Aerospace Industries Organisationin (AIO) kaupallisten ja kansainvälisten asioiden osaston päällikkö. Synt. 3.4.1961. Alias: Reza-Gholi Ismaili. Passi nro: A0002302, myönnetty Iranissa (Iranin islamilainen tasavalta).

YK:n nimeämispäivä: 23.12.2006.

(15)

Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Johtava tutkija MODAFL:ssä, entinen Physics Research Centren (PHRC) johtaja. Passi nro: a) A0009228 (ei vahvistettu, luultavasti Iran) b) 4229533 (ei vahvistettu, luultavasti Iran). Lisätietoja: IAEA on pyytänyt haastattelua PHRC:n toimista hänen ollessaan sen johdossa, mutta Iran ei ole myöntänyt tähän lupaa.

YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.

(16)

Mohammad Hejazi. Arvonimi: Prikaatikenraali. Tehtävä: Bassij-liikkeen komentaja. Synt. 1959, Isfahan, Iran (Iranin islamilainen tasavalta). Alias: Mohammed Hijazi.

YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.

(17)

Mohsen Hojati. Tehtävä: Fajr Industrial Groupin johtaja; Fajr Industrial Group on nimetty päätöslauselmassa 1737 (2006) ballististen ohjusten ohjelmaa koskevan asemansa perusteella. Synt. 28.9.1955. Passi nro: G4506013, myönnetty Iranissa (Iranin islamilainen tasavalta).

YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.

(20)

Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Tehtävä: Shahid Bagheri Industrial Groupin (SBIG) johtaja; SBIG on nimetty päätöslauselmassa 1737 (2006) ballististen ohjusten ohjelmaa koskevan asemansa perusteella. Synt. 10.9.1958. Passi nro: A0030940, myönnetty Iranissa (Iranin islamilainen tasavalta).

YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.

(22)

Naser Maleki. Tehtävä: Shahid Hemmat Industrial Groupin (SHIG) johtaja; SHIG on nimetty päätöslauselmassa 1737 (2006) Iranin ballististen ohjusten ohjelmaa koskevan asemansa perusteella. Synt. 1960. Passi nro: A0003039, myönnetty Iranissa (Iranin islamilainen tasavalta). Henkilötunnus: Iran (Iranin islamilainen tasavalta), 0035-11785, myönnetty Iranissa (Iranin islamilainen tasavalta). Lisätietoja: Naser Maleki on myös MODAFL:n virkamies, joka valvoo Shahab-3 -ballistista ohjusta koskevaa ohjelmaa. Shahab-3 on tällä hetkellä käytössä oleva Iranin pitkän kantaman ballistinen ohjus.

YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.

(26)

Mohammad Reza Naqdi. Arvonimi: Prikaatikenraali. Syntymäaika: a) 11.2.1949 b) 11.2.1952 c) 11.2.1953 d) 11.2.1961. Syntymäpaikka: a) Najaf, Irak b) Teheran, Iran (Iranin islamilainen tasavalta). Lisätietoja: Entinen asevoimien logistiikkaa ja teollisuuden tutkimusta hoitavan yleisesikunnan apulaiskomentaja. Valtion salakuljetuksenvastaisen päämajan päällikkö; on pyrkinyt kiertämään päätöslauselmilla 1737 (2006) ja 1747 (2007) määrätyt pakotteet.

YK:n nimeämispäivä: 3.3.2008.

(28)

Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Arvonimi: Kenraaliluutnantti. Tehtävä: Malek Ashtarin puolustusteknologiayliopiston rehtori. Lisätietoja: Ashtarin puolustusteknologiayliopiston kemian laitos toimii MODAFL:n alaisuudessa ja on tehnyt berylliumkokeita. Tiede-, tutkimus- ja teknologia-asioista vastaava apulaisministeri.

YK:n nimeämispäivä: 23.12.2006.

(33)

Morteza Rezaie. Arvonimi: Prikaatikenraali. Tehtävä: IRGC:n varapäällikkö. Synt. 1956. Alias: Mortaza Rezaie; Mortaza Rezai; Morteza Rezai.

YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.

(34)

Morteza Safari. Arvonimi: Kontra-amiraali. Tehtävä: IRGC:n laivaston komentaja. Alias: Mortaza Safari; Morteza Saferi; Murtaza Saferi; Murtaza Safari.

YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.

(35)

Yahya Rahim Safavi. Arvonimi: Kenraalimajuri. Tehtävä: IRGC:n (Pasdaran) komentaja. Synt. 1952, Isfahan, Iran (Iranin islamilainen tasavalta). Alias: Yahya Raheem Safavi.

YK:n nimeämispäivä: 23.12.2006.

(37)

Hosein Salimi. Arvonimi: Kenraali. Tehtävä: IRGC:n (Pasdaran) ilmavoimien komentaja. Alias: Husain Salimi; Hosain Salimi; Hussain Salimi; Hosein Saleemi; Husain Saleemi; Hosain Saleemi; Hussain Saleemi; Hossein Salimi; Hossein Saleemi. Passi nro: D08531177, myönnetty Iranissa (Iranin islamilainen tasavalta).

YK:n nimeämispäivä: 23.12.2006.

(38)

Qasem Soleimani. Arvonimi: Prikaatikenraali. Tehtävä: Qods-joukkojen komentaja. Synt. 11.3.1957, Qom, Iran (Iranin islamilainen tasavalta). Alias: Qasim Soleimani; Qasem Sulaimani; Qasim Sulaimani; Qasim Sulaymani; Qasem Sulaymani; Kasim Soleimani; Kasim Sulaimani; Kasim Sulaymani; Haj Qasem; Haji Qassem; Sarder Soleimani. Passi nro: 008827, myönnetty Iranissa. Lisätietoja: ylennetty kenraalimajuriksi, säilyttää asemansa Qods-joukkojen komentajana.

YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.

(40)

Mohammad Reza Zahedi. Arvonimi: Prikaatikenraali. Tehtävä: IRGC:n maavoimien komentaja. Synt. 1944, Isfahan, Iran (Iranin islamilainen tasavalta). Alias: Mohammad Reza Zahidi; Mohammad Raza Zahedi.

YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.

(41)

Mohammad Baqer Zolqadr. Tehtävä: Kenraali, IRGC:n upseeri, turvallisuusasioista vastaava sisäasiain apulaisministeri. Alias: Mohammad Bakr Zolqadr; Mohammad Bakr Zolkadr; Mohammad Baqer Zolqadir; Mohammad Baqer Zolqader.

YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.

(42)

Azim Aghajani. Tehtävä: IRGC-Qods-joukkojen jäsen; näitä joukkoja johtanut Qods-joukkojen komentaja kenraalimajuri Qasem Soleimani nimettiin YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1747 (2007). Alias: Azim Adhajani; Azim Agha-Jani. Kansalaisuus: Iran (Iranin islamilainen tasavalta). Passi nro: a) 6620505, myönnetty Iranissa (Iranin islamilainen tasavalta) b) 9003213, myönnetty Iranissa (Iranin islamilainen tasavalta). Lisätietoja: osallistunut päätöslauselman 1747 (2007) 5 kohdan rikkomiseen; kyseisessä kohdassa kielletään aseiden ja niihin liittyvän materiaalin vienti Iranista.

YK:n nimeämispäivä: 18.4.2012.

(43)

Ali Akbar Tabatabaei. Tehtävä: IRGC-Qods-joukkojen jäsen; näitä joukkoja johtanut Qods-joukkojen komentaja kenraalimajuri Qasem Soleimani nimettiin YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1747 (2007). Synt. 1967. Alias: a) Sayed Akbar Tahmaesebi; Syed Akber Tahmaesebi b) Ali Akber Tabatabaei; Ali Akber Tahmaesebi; Ali Akbar Tahmaesebi. Kansalaisuus: Iran (Iranin islamilainen tasavalta). Passi nro: a) 9003213, myönnetty Iranissa / tuntematon b) 6620505, myönnetty Iranissa / tuntematon. Lisätietoja: osallistunut päätöslauselman 1747 (2007) 5 kohdan rikkomiseen; kyseisessä kohdassa kielletään aseiden ja niihin liittyvän materiaalin vienti Iranista.

YK:n nimeämispäivä: 18.4.2012.

Yhteisöt

(3)

Ammunition and Metallurgy Industries Group (AMIG) alias Ammunition Industries Group. Lisätietoja: AMIG valvoo 7th of Tiriä, joka on nimetty päätöslauselmassa 1737 (2006) Iranin sentrifugiohjelmaa koskevan asemansa perusteella. AMIG on päätöslauselmassa 1737 (2006) nimetyn DIOn omistuksessa ja määräysvallassa.

YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.

(8)

Cruise Missile Industry Group. Alias: Naval Defense Missile Industry Group. Lisätietoja: Tuottaa ja kehittää risteilyohjuksia. Vastaa laivaston ohjuksista, myös risteilyohjuksista.

YK:n nimeämispäivä: 3.3.2008.

(9)

Defence Industries Organisation (DIO). Lisätietoja: MODAFLin valvonnassa oleva kattojärjestö, jonka alajärjestöistä osa on osallistunut sentrifugiohjelmaan valmistamalla komponentteja ja osallistunut myös ohjusohjelmaan.

YK:n nimeämispäivä: 23.12.2006.

(15)

Fajr Industrial Group. Lisätietoja: a) Instrumentation Factory Plant, b) AIO:n alajärjestö.

YK:n nimeämispäivä: 23.12.2006.

(22)

Kala-Electric. Alias: Kalaye Electric. Lisätietoja: toimittaja Natanzin PFEP:lle.

YK:n nimeämispäivä: 23.12.2006.

(36)

Parchin Chemical Industries. Lisätietoja: DIO:n alajärjestö, tuottaa ammuksia, räjähteitä ja kiinteitä ajoaineita raketteja ja ohjuksia varten.

YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.

(37)

Pars Aviation Services Company. Lisätietoja: huoltaa eri ilma-aluksia, mukaan lukien MI-171, jota IRGC:n ilmavoimat käyttävät.

YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.

(41)

Qods Aeronautics Industries. Lisätietoja: Tuottaa miehittämättömiä ilma-aluksia, laskuvarjoja, liitimiä, paramoottoreita jne. IRGC on ilmoittanut käyttävänsä näitä tuotteita osana epäsymmetristä sodankäyntidoktriiniaan.

YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.

(43)

Sanam Industrial Group. Lisätietoja: AIO:n alajärjestö, joka on hankkinut AIO:n puolesta laitteita ohjusohjelmaa varten.

YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.

(45)

7th of Tir. Lisätietoja: DIO:n alajärjestö, jonka katsotaan yleisesti osallistuvan suoraan Iranin ydinohjelmaan.

YK:n nimeämispäivä: 23.12.2006.

(47)

Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Lisätietoja: AIO:n alajärjestö.

YK:n nimeämispäivä: 23.12.2006.

(48)

Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Lisätietoja: AIO:n alajärjestö.

YK:n nimeämispäivä: 23.12.2006.

(52)

Sho'a' Aviation. Lisätietoja: tuottaa ultrakevyitä ilma-aluksia, joita IRGC on ilmoittanut käyttävänsä osana epäsymmetristä sodankäyntidoktriiniaan.

YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.

(56)

Ya Mahdi Industries Group. Lisätietoja: AIO:n alajärjestö, joka osallistuu kansainväliseen laitteiden hankintaan ohjuksia varten.

YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.”


24.6.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 163/10


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1125,

annettu 22 päivänä kesäkuuta 2017,

tehoaineen hajukarkottimet, eläin- tai kasviperäiset / mäntypiki hyväksynnän peruuttamisesta kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (1) ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan toisen vaihtoehdon ja 78 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission direktiivillä 2008/127/EY (2) sisällytettiin hajukarkottimet, eläin- tai kasviperäiset / mäntypiki, tehoaineena neuvoston direktiivin 91/414/ETY (3) liitteeseen I. Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 637/2012 (4) mukaisesti asianomaisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilmoittaja, jonka pyynnöstä hajukarkottimet, eläin- tai kasviperäiset / mäntypiki, sisällytettiin liitteeseen, toimittaa vahvistavia lisätietoja kaupallisesti valmistetun teknisen materiaalin ja toksisuustutkimuksissa käytetyn testausmateriaalin spesifikaatioiden vastaavuudesta 1 päivään toukokuuta 2013 mennessä ja aineen toksikologisista ominaisuuksista 31 päivään toukokuuta 2014 mennessä.

(2)

Direktiivin 91/414/ETY liitteessä I olevia tehoaineita pidetään asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti hyväksyttyinä, ja ne luetellaan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 (5) liitteessä olevassa A osassa.

(3)

Ilmoittaja toimitti tietoja 29 päivänä huhtikuuta 2013 ja 6 päivänä toukokuuta 2014 noudattaakseen johdanto-osan 1 kappaleessa tarkoitettua velvoitetta toimittaa lisätietoja esittelevälle jäsenvaltiolle eli Kreikalle.

(4)

Kreikka arvioi ilmoittajan toimittamat tiedot ja arviointiprosessin aikana toimitetut niihin liittyvät lisätiedot. Se toimitti arviointinsa arviointikertomusluonnoksen lisäyksenä muille jäsenvaltioille, komissiolle ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, lokakuussa 2013 ja marraskuussa 2015.

(5)

Jäsenvaltioita, hakijaa ja elintarviketurvallisuusviranomaista kuultiin ja niitä pyydettiin esittämään huomautuksia esittelijänä olevan jäsenvaltion arvioinnista.

(6)

Ottaen huomioon ilmoittajan antamat tiedot, esittelijänä olevan jäsenvaltion tekemä kyseisten tietojen arviointi sekä jäsenvaltioiden ja elintarviketurvallisuusviranomaisen arvioinnista esittämät huomautukset komissio katsoo, että vahvistavia tietoja ei ole annettu, sillä ilmoittajan toimittamien tietojen perusteella ei voida tehdä päätelmää kaupallisesti valmistetun teknisen materiaalin ja toksisuustutkimuksissa käytetyn testausmateriaalin spesifikaatioiden vastaavuudesta ja aineen toksikologisista ominaisuuksista.

(7)

Komissio pyysi ilmoittajaa toimittamaan komission toteamuksia koskevat huomautuksensa.

(8)

Ilmoittajan esittämistä seikoista huolimatta komissio katsoo, että toimitetut tiedot eivät ole täydellisiä eikä niiden perusteella voida tehdä päätelmää kaupallisesti valmistetun teknisen materiaalin ja toksisuustutkimuksissa käytetyn testausmateriaalin spesifikaatioiden vastaavuudesta ja aineen toksikologisista ominaisuuksista.

(9)

Näin ollen on aiheellista peruuttaa kyseisen tehoaineen hyväksyntä.

(10)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitettä olisi sen vuoksi muutettava.

(11)

Jäsenvaltioille tulisi antaa aikaa kyseistä tehoainetta sisältävien kasvinsuojeluaineiden lupien peruuttamiseen.

(12)

Jos jäsenvaltiot myöntävät kyseistä tehoainetta sisältävien kasvinsuojeluaineiden osalta siirtymäajan asetuksen (EY) N:o 1107/2009 46 artiklan mukaisesti, kyseisen siirtymäajan olisi päätyttävä viimeistään 14 päivänä lokakuuta 2018.

(13)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksynnän peruuttaminen

Peruutetaan tehoaineen hajukarkottimet, eläin- tai kasviperäiset / mäntypiki, hyväksyntä.

2 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttaminen

Poistetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä olevasta A osasta hajukarkottimia, eläin- tai kasviperäisiä / mäntypikeä koskeva rivi 251.

3 artikla

Siirtymätoimenpiteet

Jäsenvaltioiden on peruutettava hajukarkottimia, eläin- tai kasviperäisiä / mäntypikeä tehoaineena sisältävien kasvinsuojeluaineiden hyväksynnät viimeistään 14 päivänä lokakuuta 2017.

4 artikla

Siirtymäaika

Jäsenvaltioiden asetuksen (EY) N:o 1107/2009 46 artiklan mukaisesti mahdollisesti myöntämän siirtymäajan on oltava mahdollisimman lyhyt, ja sen on päätyttävä viimeistään 14 päivänä lokakuuta 2018.

5 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä kesäkuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Komission direktiivi 2008/127/EY, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta useiden tehoaineiden sisällyttämiseksi siihen (EUVL L 344, 20.12.2008, s. 89).

(3)  Neuvoston direktiivi 91/414/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 637/2012, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2012, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineiden rautasulfaatti, hajukarkottimet, eläin- tai kasviperäiset / raaka mäntyöljy, ja hajukarkottimet, eläin- tai kasviperäiset / mäntypiki, hyväksymisedellytysten osalta (EUVL L 186, 14.7.2012, s. 20).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 541/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta (EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1).


24.6.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 163/13


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1126,

annettu 23 päivänä kesäkuuta 2017,

asetuksen (EY) N:o 903/2009 ja täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 373/2011, (EU) N:o 374/2013 ja (EU) N:o 1108/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Clostridium butyricum FERM-BP 2789 -valmisteen hyväksynnän haltijan EU-edustajasta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd on jättänyt hakemuksen asetuksen (EY) N:o 1831/2003 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja esittänyt komission asetuksessa (EY) N:o 903/2009 (2) ja komission täytäntöönpanoasetuksissa (EU) N:o 373/2011 (3), (EU) N:o 374/2013 (4) ja (EU) N:o 1108/2014 (5) vahvistetun hyväksynnän haltijan EU-edustajan nimen muuttamista.

(2)

Hakija esittää, että Huvepharma NV Belgium on Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd:n uusi edustaja rehun lisäaineelle 4b1830, Clostridium butyricum (FERM BP-2789) -valmiste, 12 päivästä tammikuuta 2017 alkaen. Hakija on esittänyt pyyntöään tukevat olennaiset tiedot.

(3)

Ehdotettu hyväksynnän haltijan edustajan muutos on luonteeltaan puhtaasti hallinnollinen eikä vaadi kyseessä olevien lisäaineiden uutta arviointia. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle on ilmoitettu hakemuksesta.

(4)

Jotta Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, jota edustaa Huvepharma NV Belgium, voisi hyödyntää markkinoille saattamista koskevia oikeuksiaan, on tarpeen muuttaa hyväksyntien ehtoja. Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 903/2009 ja täytäntöönpanoasetuksia (EU) N:o 373/2011, (EU) N:o 374/2013 ja (EU) N:o 1108/2014 olisi muutettava.

(5)

Koska turvallisuuteen liittyvät syyt eivät edellytä tällä asetuksella asetukseen (EY) N:o 903/2009 ja täytäntöönpanoasetuksiin (EU) N:o 373/2011, (EU) N:o 374/2013 ja (EU) N:o 1108/2014 tehtyjen muutosten välitöntä soveltamista, on aiheellista säätää siirtymäkaudesta, jonka aikana nykyiset varastot voidaan käyttää loppuun.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 903/2009 muuttaminen

Muutetaan asetus (EY) N:o 903/2009 seuraavasti:

1)

Korvataan otsikossa ilmaisu ”hyväksynnän haltija Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd edustajanaan Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U” ilmaisulla ”hyväksynnän haltija Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd edustajanaan Huvepharma NV Belgium”.

2)

Korvataan asetuksen (EY) N:o 903/2009 liitteessä olevassa toisessa sarakkeessa ’Hyväksynnän haltijan nimi’ ilmaisu ”Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd edustajanaan Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U” ilmaisulla ”Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd edustajanaan Huvepharma NV Belgium”.

2 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 373/2011 muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 373/2011 seuraavasti:

1)

Korvataan otsikossa ilmaisu ”luvanhaltija Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd edustajanaan Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U” ilmaisulla ”luvanhaltija Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd edustajanaan Huvepharma NV Belgium”.

2)

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 373/2011 liitteessä olevassa toisessa sarakkeessa ilmaisu ”Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd edustajanaan Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U” ilmaisulla ”Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd edustajanaan Huvepharma NV Belgium”.

3 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 374/2013 muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 374/2013 seuraavasti:

1)

Korvataan otsikossa ilmaisu ”hyväksynnän haltija Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd edustajanaan Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U” ilmaisulla ”hyväksynnän haltija Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd edustajanaan Huvepharma NV Belgium”.

2)

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 374/2013 liitteessä olevassa toisessa sarakkeessa ilmaisu ”Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd edustajanaan Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U” ilmaisulla ”Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd edustajanaan Huvepharma NV Belgium”.

4 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1108/2014 muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1108/2014 seuraavasti:

1)

Korvataan otsikossa ilmaisu ”hyväksynnän haltija Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd edustajanaan Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U” ilmaisulla ”hyväksynnän haltija Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd edustajanaan Huvepharma NV Belgium”.

2)

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1108/2014 liitteessä olevassa toisessa sarakkeessa ilmaisu ”Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd edustajanaan Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U” ilmaisulla ”Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd edustajanaan Huvepharma NV Belgium”.

5 artikla

Siirtymätoimenpiteet

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa sovellettavien säännösten mukaisia kyseisen lisäaineen ja sitä sisältävien esiseosten ja rehuseosten varastoja voidaan edelleen saattaa markkinoille ja käyttää niiden loppumiseen saakka.

6 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä kesäkuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 903/2009, annettu 28 päivänä syyskuuta 2009, Clostridium butyricum FERM-BP 2789 -valmisteen hyväksymisestä broilerien rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd edustajanaan Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U) (EUVL L 256, 29.9.2009, s. 26).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 373/2011, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2011, Clostridium butyricum FERM-BP 2789 -valmisteen hyväksymisestä toissijaisten lintulajien, munivaa siipikarjaa lukuun ottamatta, vieroitettujen porsaiden ja (vieroitettujen) toissijaisten sikaeläinten rehun lisäaineena ja asetuksen (EY) N:o 903/2009 muuttamisesta (luvanhaltija Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd edustajanaan Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) (EUVL L 102, 16.4.2011, s. 10).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 374/2013, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2013, Clostridium butyricum (FERM BP-2789) -valmisteen hyväksymisestä kananuorikoiden rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd edustajanaan Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) (EUVL L 112, 24.4.2013, s. 13).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1108/2014, annettu 20 päivänä lokakuuta 2014, Clostridium butyricum (FERM BP-2789) -valmisteen hyväksymisestä lihakalkkunoiden ja siitoseläimiksi kasvatettavien kalkkunoiden rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd edustajanaan Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) (EUVL L 301, 21.10.2014, s. 16).


PÄÄTÖKSET

24.6.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 163/16


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (YUTP) 2017/1127,

annettu 23 päivänä kesäkuuta 2017,

Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/413/YUTP täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja yhteisen kannan 2007/140/YUTP kumoamisesta 26 päivänä heinäkuuta 2010 annetun neuvoston päätöksen 2010/413/YUTP (1) ja erityisesti sen 23 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 26 päivänä heinäkuuta 2010 päätöksen 2010/413/YUTP.

(2)

Päätöksen 2010/413/YUTP 23 artiklan 1 kohdan mukaisesti neuvosto toteuttaa liitteisiin I ja III tehtävät muutokset turvallisuusneuvoston päätösten perusteella.

(3)

Turvallisuusneuvosto päätti muuttaa päätöksen 2010/413/YUTP liitteessä I lueteltujen 23 henkilön ja 14 yhteisön tunnistetietoja.

(4)

Päätös 2010/413/YUTP olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2010/413/YUTP liite I tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 23 päivänä kesäkuuta 2017.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

H. DALLI


(1)  EUVL L 195, 27.7.2010, s. 39.


LIITE

Korvataan päätöksen 2010/413/YUTP liitteessä I alla lueteltuja henkilöitä ja yhteisöjä koskevat merkinnät seuraavilla merkinnöillä:

Luettelo 19 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista henkilöistä sekä 20 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista henkilöistä ja yhteisöistä

A.   Ydinalaan tai ballistisiin ohjuksiin liittyvään toimintaan osallistuvat henkilöt ja yhteisöt

Luonnolliset henkilöt

(1)

Fereidoun Abbasi-Davani. Tehtävä: Johtava tutkija MODAFL:ssä (Ministry of Defence and Armed Forces Logistics). Synt. a) 1958 b) 1959, Abadan, Iran (Iranin islamilainen tasavalta). Lisätietoja: yhteyksiä Institute of Applied Physicsiin, toimii tiiviissä yhteistyössä Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadin kanssa.

YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.

(3)

Ali Akbar Ahmadian. Arvonimi: Vara-amiraali. Tehtävä: Iranin vallankumouskaartin (IRGC) päällikkö. Synt. 1961, Kerman, Iran (Iranin islamilainen tasavalta). Alias: Ali Akbar Ahmadian. Lisätietoja: asema muuttunut.

YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.

(8)

Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Tehtävä: Aerospace Industries Organisationin (AIO) rahoitus- ja budjettiosaston päällikkö. Synt. 31.12.1952. Kansalaisuus: Iran. Passi nro: a) I0005159, myönnetty Iranissa b) 10005159, myönnetty Iranissa.

YK:n nimeämispäivä: 23.12.2006.

(11)

Ahmad Vahid Dastjerdi. Tehtävä: Aerospace Industries Organisationin (AIO) päällikkö. Synt. 15.1.1954. Passi nro: A0002987, myönnetty Iranissa. Lisätietoja: toiminut varapuolustusministerinä.

YK:n nimeämispäivä: 23.12.2006.

(12)

Ahmad Derakhshandeh. Tehtävä: Bank Sepahin puheenjohtaja ja toimitusjohtaja; Bank Sepah tukee AIO:ta ja sen alajärjestöjä, myös päätöslauselmassa 1737 (2006) mainittuja järjestöjä SHIG ja SBIG. Synt. 11.8.1956. Osoite: 33 Hormozan Building, Pirozan St., Sharaj Ghods, Tehran, Iran (Iranin islamilainen tasavalta).

YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.

(13)

Mohammad Eslami. Arvonimi: Tohtori. Lisätietoja: Puolustusteollisuuden koulutus- ja tutkimusinstituutin johtaja. Alias: Mohammad Islami; Mohamed Islami; Mohammed Islami. Lisätietoja: toiminut varapuolustusministerinä 2012–2013.

YK:n nimeämispäivä: 3.3.2008.

(14)

Reza-Gholi Esmaeli. Tehtävä: Aerospace Industries Organisationin (AIO) kaupallisten ja kansainvälisten asioiden osaston päällikkö. Synt. 3.4.1961. Alias: Reza-Gholi Ismaili. Passi nro: A0002302, myönnetty Iranissa (Iranin islamilainen tasavalta).

YK:n nimeämispäivä: 23.12.2006.

(15)

Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Johtava tutkija MODAFL:ssä, entinen Physics Research Centren (PHRC) johtaja. Passi nro: a) A0009228 (ei vahvistettu, luultavasti Iran) b) 4229533 (ei vahvistettu, luultavasti Iran). Lisätietoja: IAEA on pyytänyt haastattelua PHRC:n toimista hänen ollessaan sen johdossa, mutta Iran ei ole myöntänyt tähän lupaa.

YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.

(16)

Mohammad Hejazi. Arvonimi: Prikaatikenraali. Tehtävä: Bassij-liikkeen komentaja. Synt. 1959, Isfahan, Iran (Iranin islamilainen tasavalta). Alias: Mohammed Hijazi.

YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.

(17)

Mohsen Hojati. Tehtävä: Fajr Industrial Groupin johtaja; Fajr Industrial Group on nimetty päätöslauselmassa 1737 (2006) ballististen ohjusten ohjelmaa koskevan asemansa perusteella. Synt. 28.9.1955. Passi nro: G4506013, myönnetty Iranissa (Iranin islamilainen tasavalta).

YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.

(20)

Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Tehtävä: Shahid Bagheri Industrial Groupin (SBIG) johtaja; SBIG on nimetty päätöslauselmassa 1737 (2006) ballististen ohjusten ohjelmaa koskevan asemansa perusteella. Synt. 10.9.1958. Passi nro: A0030940, myönnetty Iranissa (Iranin islamilainen tasavalta).

YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.

(22)

Naser Maleki. Tehtävä: Shahid Hemmat Industrial Groupin (SHIG) johtaja; SHIG on nimetty päätöslauselmassa 1737 (2006) Iranin ballististen ohjusten ohjelmaa koskevan asemansa perusteella. Synt. 1960. Passi nro: A0003039, myönnetty Iranissa (Iranin islamilainen tasavalta). Henkilötunnus: Iran (Iranin islamilainen tasavalta), 0035-11785, myönnetty Iranissa (Iranin islamilainen tasavalta). Lisätietoja: Naser Maleki on myös MODAFL:n virkamies, joka valvoo Shahab-3 -ballistista ohjusta koskevaa ohjelmaa. Shahab-3 on tällä hetkellä käytössä oleva Iranin pitkän kantaman ballistinen ohjus.

YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.

(26)

Mohammad Reza Naqdi. Arvonimi: Prikaatikenraali. Syntymäaika: a) 11.2.1949 b) 11.2.1952 c) 11.2.1953 d) 11.2.1961. Syntymäpaikka: a) Najaf, Irak b) Teheran, Iran (Iranin islamilainen tasavalta). Lisätietoja: Entinen asevoimien logistiikkaa ja teollisuuden tutkimusta hoitavan yleisesikunnan apulaiskomentaja. Valtion salakuljetuksenvastaisen päämajan päällikkö; on pyrkinyt kiertämään päätöslauselmilla 1737 (2006) ja 1747 (2007) määrätyt pakotteet.

YK:n nimeämispäivä: 3.3.2008.

(28)

Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Arvonimi: Kenraaliluutnantti. Tehtävä: Malek Ashtarin puolustusteknologiayliopiston rehtori. Lisätietoja: Ashtarin puolustusteknologiayliopiston kemian laitos toimii MODAFL:n alaisuudessa ja on tehnyt berylliumkokeita. Tiede-, tutkimus- ja teknologia-asioista vastaava apulaisministeri.

YK:n nimeämispäivä: 23.12.2006.

(33)

Morteza Rezaie. Arvonimi: Prikaatikenraali. Tehtävä: IRGC:n varapäällikkö. Synt. 1956. Alias: Mortaza Rezaie; Mortaza Rezai; Morteza Rezai.

YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.

(34)

Morteza Safari. Arvonimi: Kontra-amiraali. Tehtävä: IRGC:n laivaston komentaja. Alias: Mortaza Safari; Morteza Saferi; Murtaza Saferi; Murtaza Safari.

YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.

(35)

Yahya Rahim Safavi. Arvonimi: Kenraalimajuri. Tehtävä: IRGC:n (Pasdaran) komentaja. Synt. 1952, Isfahan, Iran (Iranin islamilainen tasavalta). Alias: Yahya Raheem Safavi.

YK:n nimeämispäivä: 23.12.2006.

(37)

Hosein Salimi. Arvonimi: Kenraali. Tehtävä: IRGC:n (Pasdaran) ilmavoimien komentaja. Alias: Husain Salimi; Hosain Salimi; Hussain Salimi; Hosein Saleemi; Husain Saleemi; Hosain Saleemi; Hussain Saleemi; Hossein Salimi; Hossein Saleemi. Passi nro: D08531177, myönnetty Iranissa (Iranin islamilainen tasavalta).

YK:n nimeämispäivä: 23.12.2006.

(38)

Qasem Soleimani. Arvonimi: Prikaatikenraali. Tehtävä: Qods-joukkojen komentaja. Synt. 11.3.1957, Qom, Iran (Iranin islamilainen tasavalta). Alias: Qasim Soleimani; Qasem Sulaimani; Qasim Sulaimani; Qasim Sulaymani; Qasem Sulaymani; Kasim Soleimani; Kasim Sulaimani; Kasim Sulaymani; Haj Qasem; Haji Qassem; Sarder Soleimani. Passi nro: 008827, myönnetty Iranissa. Lisätietoja: ylennetty kenraalimajuriksi, säilyttää asemansa Qods-joukkojen komentajana.

YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.

(40)

Mohammad Reza Zahedi. Arvonimi: Prikaatikenraali. Tehtävä: IRGC:n maavoimien komentaja. Synt. 1944, Isfahan, Iran (Iranin islamilainen tasavalta). Alias: Mohammad Reza Zahidi; Mohammad Raza Zahedi.

YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.

(41)

Mohammad Baqer Zolqadr. Tehtävä: Kenraali, IRGC:n upseeri, turvallisuusasioista vastaava sisäasiain apulaisministeri. Alias: Mohammad Bakr Zolqadr; Mohammad Bakr Zolkadr; Mohammad Baqer Zolqadir; Mohammad Baqer Zolqader.

YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.

(42)

Azim Aghajani. Tehtävä: IRGC-Qods-joukkojen jäsen; näitä joukkoja johtanut Qods-joukkojen komentaja kenraalimajuri Qasem Soleimani nimettiin YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1747 (2007). Alias: Azim Adhajani; Azim Agha-Jani. Kansalaisuus: Iran (Iranin islamilainen tasavalta). Passi nro: a) 6620505, myönnetty Iranissa (Iranin islamilainen tasavalta) b) 9003213, myönnetty Iranissa (Iranin islamilainen tasavalta). Lisätietoja: osallistunut päätöslauselman 1747 (2007) 5 kohdan rikkomiseen; kyseisessä kohdassa kielletään aseiden ja niihin liittyvän materiaalin vienti Iranista.

YK:n nimeämispäivä: 18.4.2012.

(43)

Ali Akbar Tabatabaei. Tehtävä: IRGC-Qods-joukkojen jäsen; näitä joukkoja johtanut Qods-joukkojen komentaja kenraalimajuri Qasem Soleimani nimettiin YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1747 (2007). Synt. 1967. Alias: a) Sayed Akbar Tahmaesebi; Syed Akber Tahmaesebi b) Ali Akber Tabatabaei; Ali Akber Tahmaesebi; Ali Akbar Tahmaesebi. Kansalaisuus: Iran (Iranin islamilainen tasavalta). Passi nro: a) 9003213, myönnetty Iranissa / tuntematon b) 6620505, myönnetty Iranissa / tuntematon. Lisätietoja: osallistunut päätöslauselman 1747 (2007) 5 kohdan rikkomiseen; kyseisessä kohdassa kielletään aseiden ja niihin liittyvän materiaalin vienti Iranista.

YK:n nimeämispäivä: 18.4.2012.

Yhteisöt

(3)

Ammunition and Metallurgy Industries Group (AMIG) alias Ammunition Industries Group. Lisätietoja: AMIG valvoo 7th of Tiriä, joka on nimetty päätöslauselmassa 1737 (2006) Iranin sentrifugiohjelmaa koskevan asemansa perusteella. AMIG on päätöslauselmassa 1737 (2006) nimetyn DIOn omistuksessa ja määräysvallassa.

YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.

(8)

Cruise Missile Industry Group. Alias: Naval Defense Missile Industry Group. Lisätietoja: Tuottaa ja kehittää risteilyohjuksia. Vastaa laivaston ohjuksista, myös risteilyohjuksista.

YK:n nimeämispäivä: 3.3.2008.

(9)

Defence Industries Organisation (DIO). Lisätietoja: MODAFLin valvonnassa oleva kattojärjestö, jonka alajärjestöistä osa on osallistunut sentrifugiohjelmaan valmistamalla komponentteja ja osallistunut myös ohjusohjelmaan.

YK:n nimeämispäivä: 23.12.2006.

(15)

Fajr Industrial Group. Lisätietoja: a) Instrumentation Factory Plant, b) AIO:n alajärjestö.

YK:n nimeämispäivä: 23.12.2006.

(22)

Kala-Electric. Alias: Kalaye Electric. Lisätietoja: toimittaja Natanzin PFEP:lle.

YK:n nimeämispäivä: 23.12.2006.

(36)

Parchin Chemical Industries. Lisätietoja: DIO:n alajärjestö, tuottaa ammuksia, räjähteitä ja kiinteitä ajoaineita raketteja ja ohjuksia varten.

YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.

(37)

Pars Aviation Services Company. Lisätietoja: huoltaa eri ilma-aluksia, mukaan lukien MI-171, jota IRGC:n ilmavoimat käyttävät.

YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.

(41)

Qods Aeronautics Industries. Lisätietoja: Tuottaa miehittämättömiä ilma-aluksia, laskuvarjoja, liitimiä, paramoottoreita jne. IRGC on ilmoittanut käyttävänsä näitä tuotteita osana epäsymmetristä sodankäyntidoktriiniaan.

YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.

(43)

Sanam Industrial Group. Lisätietoja: AIO:n alajärjestö, joka on hankkinut AIO:n puolesta laitteita ohjusohjelmaa varten.

YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.

(45)

7th of Tir. Lisätietoja: DIO:n alajärjestö, jonka katsotaan yleisesti osallistuvan suoraan Iranin ydinohjelmaan.

YK:n nimeämispäivä: 23.12.2006.

(47)

Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Lisätietoja: AIO:n alajärjestö.

YK:n nimeämispäivä: 23.12.2006.

(48)

Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Lisätietoja: AIO:n alajärjestö.

YK:n nimeämispäivä: 23.12.2006.

(52)

Sho'a' Aviation. Lisätietoja: tuottaa ultrakevyitä ilma-aluksia, joita IRGC on ilmoittanut käyttävänsä osana epäsymmetristä sodankäyntidoktriiniaan.

YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.

(56)

Ya Mahdi Industries Group. Lisätietoja: AIO:n alajärjestö, joka osallistuu kansainväliseen laitteiden hankintaan ohjuksia varten.

YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.”